Til samtlige kommuner og regioner 30. januar 2009 ... - Social

sm.dk

Til samtlige kommuner og regioner 30. januar 2009 ... - Social

5hedsbeløb på 70.000 kr. pr. år gange antallet af udlændinge i kommunen,der modtager tilbud efter integrationslovens kapitel 4.• Der ydes fortsat tilskud for mindreårige uledsagede asylansøgere medopholdstilladelse efter udlændingeloven. Tilskuddet udgør 7.150 kr. pr.måned.• Resultattilskuddet ved overgang til ordinær beskæftigelse forhøjes til40.000 kr.• Der indføres resultattilskud på 40.000 kr., hvis udlændingen påbegynderkompetencegivende uddannelse inden for introduktionsperioden og fortsætteruddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på mindst 6måneder.• Resultattilskuddet ved bestået danskprøve forhøjes til 30.000 kr.• Tidsrammen for hjemtagelse af resultattilskud for bestået danskprøveudvides for udlændinge, der pga. barsel, sygdom, ordinær beskæftigelsemv. tilbydes danskuddannelse efter introduktionsperiodens udløb. Resultattilskuddetkan hjemtages, hvis udlændingen indstiller sig til prøve idansk inden uddannelsestilbuddets ophør, dog senest 1 år efter introduktionsperiodensophør, og herefter senest ved første prøve-termin bestårdanskprøven.Ovenstående beløb er angivet i 2007-priser, og beløbene skal fra 2008 reguleresårligt efter lov om en satsreguleringsprocent.Lov nr. 104 medfører desuden ændrede finansieringsregler i lov om danskuddannelsefor voksne udlændinge m.fl. (danskuddannelsesloven). Her bortfaldertimetilskuddet, og der indføres i stedet 50 pct. refusion for kommunensudgifter til danskuddannelse for de kursister, der ikke er omfattet af integrationsloven.Som følge af de omfattende lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdethar Integrationsministeriet i samarbejde med de øvrige ministerieromfattet af Regnskabsbekendtgørelsen udarbejde en ny version afdenne, som trådte i kraft den 12. december 2007 (Bekendtgørelse nr. 1498 af12. december 2007). Desuden har Integrationsministeriet udarbejdet en nyversion af Integrationsministeriets vejledning om finansieringsreglerne: ”Finansieringaf kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelseog repatriering”. Vejledningen er tilgængelig på Integrationsministerietshjemmeside.Kommunerne opfordres til at benytte sig af de hjælpetekster, der er tilknyttetde enkelte felter i tilskuds- og refusionsskemaerne på www.sm.dk/refusion.Herudover kan kommunerne finde oplysninger i kontoteksten i Indenrigs- ogSundhedsministeriets nye kommunale kontoplan. Endelig kan kommunernekontakte Integrationsministeriet, med eventuelle spørgsmål. Ved spørgsmål


6til Integrationsministeriet bedes kommunerne benytte følgende kontaktpersoner:Line Møller Hansen: tlf. 33 92 29 26, e-mail: lma@inm.dkAgnete Mathiesen: tlf. 33 92 37 16, e-mail: ath@inm.dkÆndringer på Velfærdsministeriets område:Ved kgl. resolution af 23. november 2007 er bl.a. følgende område overflyttetfra Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender til Velfærdsministeriet:Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.Eventuelle spørgsmål kan rettes til Lars Bahn, lhb@sm.dk øvrige spørgsmålkan rettes til Jens Morten Vig, 33 92 47 00 eller Susan Therkelsen, 33 92 4738, refusion@sm.dk.Med venlig hilsenJens Morten Vig

More magazines by this user
Similar magazines