13.07.2015 Views

"Tal og fakta på udlændingeområdet 2006"(pdf) - Ny i Danmark

"Tal og fakta på udlændingeområdet 2006"(pdf) - Ny i Danmark

"Tal og fakta på udlændingeområdet 2006"(pdf) - Ny i Danmark

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Tal</strong> <strong>og</strong> <strong>fakta</strong>på udlændingeområdet 2006Maj 2007


<strong>Tal</strong> <strong>og</strong> <strong>fakta</strong> på udlændingeområdet 2006Udgiver:Ministeriet for Flygtninge,Indvandrere <strong>og</strong> IntegrationHolbergsgade 61057 København KTlf.: 33 92 33 80Fax: 33 11 12 39E-post: inm@inm.dkUdlændingeserviceRyesgade 532100 København ØTlf.: 35 36 66 00Fax: 35 36 19 16E-post: us@us.dkAnsvarshavende redaktør: Direktør i Udlændingeservice, Henrik GrunnetRedaktionen afsluttet: Maj 2007ISBN-numre: 978-87-91850-73-8978-87-91850-74-5 (elektronisk)Oplag: 1.000Publikationen findes på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere <strong>og</strong> Integration <strong>og</strong> Udlændingeservicesfælles portal: www.nyidanmark.dk.Henvendelser vedrørende tallene mv. i denne publikation kan rettes til Udlændingeservice på us@us.dk.


IndholdsfortegnelseIndholdsfortegnelse ....................................................................................................................................................1Sammenfatning ..........................................................................................................................................................2Overblik over alle meddelte opholdstilladelser mv. ..................................................................................................3Overordnet introduktion til udlændingeområdet <strong>og</strong> denne publikation .....................................................................4Organigram for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere <strong>og</strong> Integration ....................................................................5Organigram for Udlændingeservice............................................................................................................................6Introduktion til tallene i denne publikation .............................................................................................................7-8Erhverv <strong>og</strong> studie ....................................................................................................................9Introduktion til erhvervs- <strong>og</strong> studieområdet ............................................................................................................10Oversigt over statistikføringen på erhvervs- <strong>og</strong> studieområdet ... ............................................................................11Opholdstilladelser på erhvervs- <strong>og</strong> studieområdet...............................................................................................12-13Jobkort-ordningen ....................................................................................................................................................14Uddannelse ...............................................................................................................................................................15Lønarbejde til personer fra de nye EU-lande.......................................................................................................16-17EU/EØS ....................................................................................................................................19EU/EØS-opholdsbeviser .....................................................................................................................................20-21Familiesammenføring mv. ..................................................................................................23Introduktion til familiesammenføringsområdet mv. ...........................................................................................24-25Oversigt over statistikføringen på familiesammenføringsområdet mv. ... ................................................................26Familiesammenføringsansøgninger ....................................................................................................................27-28Afgørelser i familiesammenføringssager .................................................................................................................29Afslag på ægtefællesammenføring fordelt på begrundelser .....................................................................................30Asyl mv. ...................................................................................................................................31Introduktion til asylområdet ....................................................................................................................................32Asylansøgertallene inkl. Dublin .........................................................................................................................33-34Anerkendelsesprocenter samt tilladelser i spontane asylsager ............................................................................35-36Uledsagede mindreårige asylansøgere ................................................................................................................37-38Visitering til kommuner ...........................................................................................................................................39Indkvarteringsoplysninger .......................................................................................................................................40Asylansøgere registreret udrejst/udsendt af <strong>Danmark</strong> .............................................................................................41Visum .......................................................................................................................................43Visumansøgninger- <strong>og</strong> afgørelser ............................................................................................................................44Bilag ....................................................................................................................................45-60Detaljerede tabeller med nationalitetsfordelinger <strong>og</strong> tidsserier for de enkelte områder samt oversigter overrepatriering, erhvervelse af dansk statsborgerskab <strong>og</strong> antallet af indvandrere <strong>og</strong> efterkommeresamt udenlandske statsborgere i <strong>Danmark</strong>.Uddrag af udlændingelovens §§ 7-9 ................................................................Innercover1


<strong>Tal</strong> <strong>og</strong> <strong>fakta</strong> på udlændingeområdetI denne publikation præsenteres en række tal <strong>og</strong> <strong>fakta</strong> for 2006 for alle myndigheder på udlændingeområdet.Hovedvægten er lagt på overordnede tal. Redaktionen af nærværende publikation er afsluttet i maj 2007. Foren løbende opdatering af hovedtallene på området henvises til den fælles portal for Integrationsministeriet<strong>og</strong> Udlændingeservice www.nyidanmark.dk.Sammenfatning:2006I 2006 steg det samlede antal meddelte opholdstilladelser mv. på udlændingeområdet for tredje år i træk <strong>og</strong>udgjorde 46.543 tilladelser. Stigningen er sket inden for erhvervsområdet samt EU/EØS. Antallet af tilladelserpå asyl- <strong>og</strong> familiesammenføringsområdet er stort set uændret fra året før.Erhverv <strong>og</strong> studie <strong>og</strong> EU/EØS:• Erhverv <strong>og</strong> studie samt EU/EØS udgjorde ca. 90 pct. af alle nye opholdstilladelser mv. i 2006.• På erhvervs- <strong>og</strong> studieområdet er der i de senere år samlet set sket en markant stigning i antallet af meddeltetilladelser. I 2006 udgjorde det samlede antal tilladelser på dette område 28.448 mod 24.988 i 2005<strong>og</strong> under 10.000 i starten af 1990’erne. Stigningen i 2006 beror hovedsageligt på et øget antal tilladelsertil lønarbejde efter overgangsordningen for de nye EU-lande samt mindre stigninger i antal tilladelser efterjobkort-ordningen <strong>og</strong> til specialister mv. samt praktikanter. Fra 2005 til 2006 er tilladelser med henblikpå uddannelse d<strong>og</strong> faldet.• Antallet af EU/EØS-opholdsbeviser steg fra 9.916 i 2005 til 12.802 i 2006. Stigningen gør sig især gældendeinden for lønarbejde samt uddannelsesområdet. Ansøgere fra de nye EU-lande tegner sig for enmeget stor del af stigningen.Familiesammenføring <strong>og</strong> asyl:• Antallet af personer, der har søgt om familiesammenføring i <strong>Danmark</strong>, faldt fra 6.000 i 2005 til 5.533 i2006. I de seneste 3 år har ansøgningstallet udgjort omkring 5.500 – 6.000 på årsbasis.• Antallet af tilladelser til familiesammenføring i 2006 var n<strong>og</strong>enlunde uændret i forhold til året før. I 2006var tallet 3.582 tilladelser mod 3.522 tilladelser i 2005.• Antallet af asylansøgninger faldt igen i 2006. Bruttoansøgertallet var 1.960 i 2006 mod 2.281 i 2005.• Anerkendelsesprocenten i asylsager i Udlændingeservice lå n<strong>og</strong>enlunde uændret på 18 pct. i 2006 i forholdtil 17 pct. i 2005.• Det samlede antal meddelte opholdstilladelser i asylsager mv. er stort set uændret fra året før d<strong>og</strong> med etmindre fald fra 1.147 i 2005 til 1.095 i 2006.Visum:• Antallet af udstedte visa i Udlændingeservice faldt fra 13.870 i 2005 til 12.076 i 2006. Herudover udstedtespå danske repræsentationer i udlandet ca. 62.000 visa i 2006.2


Overblik over alle meddelte opholdstilladelser mv. 2001 - 2006Kategori 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Andel 2006Erhverv <strong>og</strong> studie (A) 10.001 13.310 16.778 19.887 24.988 28.448 61%- heraf lønarbejde <strong>og</strong> selvstændigt erhverv 908 1.166 1.663 1.469 1.513 1.849 4%- heraf lønarbejde til personer fra de nye EU-lande 2.097 4.923 10.353 22%- heraf jobkort-ordningen <strong>og</strong> specialister mv. 953 805 661 734 941 1.350 3%- heraf uddannelse 3.724 5.317 6.122 6.221 6.854 5.043 11%- heraf praktikanter 1.650 1.837 1.417 1.537 1.916 2.620 6%- heraf au pair 1.018 1.156 1.233 1.500 1.471 1.793 4%EU/EØS-opholdsbeviser (B) 5.950 6.041 6.475 7.904 9.916 12.802 28%- heraf lønarbejde 2.309 2.056 2.129 2.147 2.516 3.684 8%- heraf uddannelse 2.012 2.306 2.550 3.815 4.593 5.753 12%- heraf medfølgende familiemedlemmer 919 868 867 924 1.642 1.941 4%Familiesammenføring mv. (C) 14.140 9.943 5.733 4.718 4.341 4.198 9%Familiesammenføring 10.950 8.151 4.791 3.832 3.522 3.582 8%- heraf ægtefæller/faste samlevere 6.499 4.880 2.538 2.344 2.498 2.787 6%Øvrige opholdssager 3.190 1.792 942 886 819 616 1%Asyl mv. (D) 6.263 4.069 2.447 1.592 1.147 1.095 2%Flygtningestatus 5.742 3.489 1.852 1.045 853 838 2%- heraf konventionsstatus 2.020 1.267 724 278 167 201


Overordnet introduktion til udlændingeområdet <strong>og</strong> denne publikationFølgende grupper har, eller kan få, ret til at opholde sig i <strong>Danmark</strong>:1) nordiske statsborgere,2) udlændinge, som ønsker at arbejde eller studere,3) EU/EØS statsborgere,4) udlændinge med nær familie i <strong>Danmark</strong> (familiesammenføring),5) udlændinge med behov for international beskyttelse (asyl).Herudover er der mulighed for at indrejse <strong>og</strong> opholde sig i <strong>Danmark</strong> på et visum – eller for statsborgere fravisse lande visumfrit – i en kortere periode (op til 3 måneder). Sådanne ophold giver d<strong>og</strong> ikke ret til atarbejde.Statsborgere fra de øvrige nordiske lande – Finland, Island, Norge <strong>og</strong> Sverige – kan frit indrejse, opholde sig<strong>og</strong> arbejde i <strong>Danmark</strong> <strong>og</strong> skal ikke søge om hverken opholds- eller arbejdstilladelse. Af samme grundindeholder denne publikation ikke statistiske oplysninger om denne persongruppe.For at kunne belyse nøgletallene på udlændingeområdet på en overskuelig <strong>og</strong> simpel måde er dennepublikation inddelt i fem overordnede områder: 1) erhvervs- <strong>og</strong> studieområdet, 2) EU/EØS-området, 3)familiesammenføringsområdet mv., 4) asylområdet mv. samt 5) visumområdet.Når en person søger om tilladelse til at indrejse eller opholde sig i <strong>Danmark</strong>, kan han eller hun komme iberøring med flere forskellige myndigheder. Hvilke myndigheder, ansøgeren kommer i berøring med,afhænger af, hvad sagen drejer sig om, <strong>og</strong> hvor i forløbet den befinder sig.På de fleste områder er det Udlændingeservice, der – som den første myndighed (første instans) – behandlersagen. Nedenfor er illustreret, hvilke myndigheder der har ansvaret for de vigtigste områder påudlændingeområdet (se <strong>og</strong>så Integrationsministeriets <strong>og</strong> Udlændingeservices fælles portalwww.nyidanmark.dk):Familiesammenføring mv., visum,erhverv & studie⇒ UdlændingeserviceKlager over afslag til:⇒ IntegrationsministerietRegistrerings- eller opholdsbevis tilstatsborgere fra EU/EØS-landene⇒ StatsforvaltningerneKlage over afslag til:⇒ UdlændingeserviceAsyl⇒ UdlændingeserviceKlager over afslag til:⇒ FlygtningenævnetHvem behandler hvilkesager?Humanitær opholdstilladelse⇒ IntegrationsministerietIndfødsret (statsborgerskab)⇒ Gives i de fleste sager afFolketingetIntegration⇒ Integrationsministeriet⇒ KommunerneArbejdstilladelser til statsborgerefra de nye EU-lande⇒ UdlændingeserviceKlager over afslag til:⇒ IntegrationsministerietUdsendelse af asylansøgere, somhar fået endelig afslag, <strong>og</strong>udlændingekontrol⇒ Rigspolitiet4


Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere <strong>og</strong> Integration(Organisation, april 2007)MinisterRikke HvilshøjDepartementschefClaes NilasMinistersekretariat <strong>og</strong>pressesekretærSøren Møller AndersenDigitaliseringsafdelingenUdlændingeafdelingenAdministrationsafdelingenIntegrationsafdelingenAfdelingschefKim LundingAfdelingschefHenrik KyvsgaardAfdelingschefHenrik AnkerstjerneAfdelingschefJannie HilsboErhvervs- <strong>og</strong>FamiliesammenføringskontoretUdlændingelovskontoretKontoret for Visum,Udsendelser <strong>og</strong>Humanitære sagerIndfødsretskontoretFlygtningenævnetsSekretariatKontoret forIntegrationspolitikKontoret forBeskæftigelse <strong>og</strong>UddannelseKontoret forIntegration på By- <strong>og</strong>BoligområdetØkonomi- <strong>og</strong>AnalysekontoretSekretariatskontoretInternationalt KontorInformationsenhedenKontrol- <strong>og</strong>AnalyseenhedenKoncerncenter for løn<strong>og</strong> regnskabIt-driftsenhedenIt-udviklingsenheden5


Udlændingeservice(Organisation, april 2007)DirektørHenrik GrunnetLEAN-ManagerHjarn Zernichow BorbergVicedirektørPoul Mose HansenKommunikations- <strong>og</strong>DirektørstabPersonale- <strong>og</strong> ServicekontoretØkonomi- <strong>og</strong>KoncernstatistikkontoretForsørgelseskontoretCenter for Asyl <strong>og</strong>FamiliesammenføringCenterdirektør Anni Fode1. Familiesammenføringskontor2. Familiesammenføringskontor3. FamiliesammenføringskontorAsylkontoretPas- <strong>og</strong>ForlængelseskontoretCenter for Job <strong>og</strong> VisitCenterdirektør Inge BruhnThomsenVisumkontoretErhvervskontoretStudiekontoretAu pair- <strong>og</strong>PraktikkontoretBorgerserviceenhedDokumentations- <strong>og</strong>Projektkontoret6


Introduktion til tallene i denne publikationKildegrundlaget for udlændingemyndighedernes tal:Hovedparten af udlændingemyndighedernes statistikker udarbejdes på baggrund af registreringer iUdlændingeregistret, <strong>og</strong> oplysningerne bliver typisk opgjort på månedsplan. Udlændingeregistret (UR) m.fl.:Udlændingeregistret (UR) indeholder oplysninger om udenlandske statsborgere, der har eller har haft en sagunder behandling efter udlændingelovens bestemmelser mv. Udlændingeregistret tjener som arbejdsregisterfor Udlændingeservice, politiet, Integrationsministeriet, Flygtningenævnet <strong>og</strong> statsamterne (fra den 1. januar2007 Statsforvaltningerne).Udlændingeregistret er primært et elektronisk sags- <strong>og</strong> journaliseringssystem, som blev fuldt ud operationelti 1994, d<strong>og</strong> er visse visumoplysninger, oplysninger om afgørelser efter overgangsordningen(arbejdstilladelser til personer fra de nye EU-lande) <strong>og</strong> indkvarteringsoplysninger ikke omfattet.Udlændingeregistret er ikke designet som et egentligt statistiksystem, men benyttes – via udtrækssystemer <strong>og</strong>af Udlændingeservice – til statistikføring for alle udlændingemyndighederne. Muligheden for at udtrækkestatistik på baggrund af Udlændingeregistret kan derfor være besværlig, enten af tekniske årsager, eller fordiudarbejdelsen af en særlig statistikopgørelse kræver et betydeligt ressourceforbrug.Statistik vedrørende visumområdet er trukket fra det Fælles Visum System (FVS) – tidligere det internevisumregister (IVR), som blev taget i brug i 1998. <strong>Tal</strong> vedrørende afgørelser efter overgangsordningen tilpersoner fra de nye EU-lande udtrækkes fra Erhvervs-Systemet (ES), som blev taget i brug i forbindelse medoptagelsen af de nye EU-lande pr. 1. maj 2004. Primo april 2005 blev et nyt indkvarteringssystem (ISYS)taget i brug, hvorfra oplysninger om indkvarterede asylansøgere mv. bliver udtrukket. Generelt kan nævnes,at man i forbindelse med digitalisering af udlændingeområdet i de kommende år vil etablere en række nyesagsbehandlingssystemer til afløsning af UR. Anvendelse af udlændingemyndighedernes tal:Udlændingemyndighedernes statistikker er opgjort på personer <strong>og</strong> ikke sager. Statistikkerne er somudgangspunkt opbygget efter bestemmelser i udlændingeloven mv.Statistikkerne kan derfor først <strong>og</strong> fremmest betragtes som administrative sagsstatistikker, som angiver, hvormange afgørelser (hændelser) der er truffet i erhvervssager, familiesammenføringssager osv. Det betyderselvsagt, at oplysninger i Udlændingeregistret er begrænset til de oplysninger, som opdateres i registret.Det er vigtigt at bemærke, at antallet af opholdstilladelser ikke direkte kan anvendes som udtryk forindvandringen til <strong>Danmark</strong>. Det skyldes i hovedtræk følgende faktorer:1) Over tid kan personer figurere flere steder i opgørelserne (dobbelttælling). Der kan dels være tale omdobbelttælling mellem forskellige sagsområder f.eks. har n<strong>og</strong>le personer, der søger om asyl i <strong>Danmark</strong>, iforvejen en familiesammenføringstilladelse. Desuden kan der være tale om dobbelttælling inden for desamme sagsområder. Det kan f.eks. være personer, der får en opholdstilladelse til at studere på envideregående uddannelse, <strong>og</strong> som <strong>og</strong>så meddeles en særlig arbejdstilladelse, der giver ret tildeltidsarbejde. Det kan <strong>og</strong>så være personer med en opholdstilladelse til arbejde eller uddannelse, derskifter arbejdsforhold eller studieretning, <strong>og</strong> som derfor skal have en ny førstegangstilladelse.2) Der kan være tilfælde, hvor en opholdstilladelse ikke benyttes, fordi den pågældende udlænding aldrigindrejser i landet.3) I tallene indgår tilladelser til erhverv <strong>og</strong> uddannelse på Færøerne <strong>og</strong> Grønland. Disse tilladelser erterritorialt begrænsede <strong>og</strong> giver således ikke adgang til at opholde sig i <strong>Danmark</strong>.7


4) Der kan i n<strong>og</strong>le sager være en tidsforskydning mellem tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelsen<strong>og</strong> tidspunktet for indrejsen <strong>og</strong> dermed indvandringen til <strong>Danmark</strong>.5) Statsborgere fra de øvrige nordiske lande kan uden tilladelse indrejse <strong>og</strong> opholde sig her i landet.For et helhedsbillede af den samlede indvandring til <strong>Danmark</strong> henvises til <strong>Danmark</strong>s Statistiks publikationer.Metodiske bemærkninger vedrørende opgørelse af tallene:Udlændingeservices tal er baseret på kalendertal. Et typisk eksempel kan være en statistik, som viser, hvormange afgørelser der er truffet på et område i en given periode – f.eks. afgørelser om familiesammenføring i2006. I en lang række sammenhænge vil det imidlertid være relevant at følge en bestemt gruppe af ansøgeregennem hele eller dele af et sagsbehandlingsforløb (forløbsstatistik).Denne publikation indeholder oplysninger, som tager udgangspunkt i førstegangsansøgninger om ophold i<strong>Danmark</strong>. Ved læsning af publikationen bør man være opmærksom på, at den første opholdstilladelse, dergives til en udlænding ikke giver ret til varigt ophold i landet. Opholdstilladelsen er således altid begrænsettil en bestemt periode. Opholdstilladelsen kan i visse tilfælde – <strong>og</strong> efter mange forskellige intervaller –forlænges.Mange udlændinge modtager således flere opholdstilladelser (førstegangs- <strong>og</strong> forlængelsestilladelse samttilladelse til tidsubegrænset ophold) under deres ophold i landet. Oplysningerne om førstegangsansøgningergiver derfor ikke et samlet billede af, hvor mange afgørelser der træffes på udlændingeområdet.Afslutningsvis bemærkes, at det er muligt at koble oplysninger fra Udlændingeregistret med oplysninger fraCPR-registret. Udlændingemyndighederne <strong>og</strong> <strong>Danmark</strong>s Statistik har i de senere år væsentligt forbedretopgørelsesgrundlaget på dette område. Ved koblingen mellem UR <strong>og</strong> CPR-registret skal man imidlertid væresærlig opmærksom på sondringen mellem førstegangstilladelser <strong>og</strong> forlængelsestilladelser. Visse statistiskeoplysninger om opholdsgrundlag koblet med CPR-oplysninger er offentliggjort i <strong>Danmark</strong>s Statistikspublikation ”Befolkningens Bevægelser 2005”, 2006.Nationaliteter:Den 1. juni 2006 blev Serbien <strong>og</strong> Montenegro selvstændige stater. En særskilt opgørelse af nationaliteternevil imidlertid først ske fra 2007.Oplysninger på hjemmesider:En væsentlig kilde til information på udlændingeområdet er Integrationsministeriets <strong>og</strong> Udlændingeservicesfælles portal: www.nyidanmark.dk, som <strong>og</strong>så indeholder henvisninger til andre relevante nationale <strong>og</strong>internationale hjemmesider, herunder: <strong>Danmark</strong>s Statistik: www.dst.dk, UNHCR (FNs flygtningeorganisation):www.unhcr.org, <strong>og</strong> Eurostat (Kommissionens statistiske kontor): www.europa.eu.int/comm/eurostat/.8


ERHVERV OG STUDIE9


Introduktion til statistikføringen på erhvervs- <strong>og</strong> studieområdetHvor asyl- <strong>og</strong> familiesammenføringsområdet vedrører opholdstilladelser med henblik på længerevarendeophold i <strong>Danmark</strong>, er erhvervs- <strong>og</strong> studieområdet kendetegnet ved, at opholdstilladelser typisk gives tilophold af kortere varighed. Erhvervs- <strong>og</strong> studieområdet dækker over en bred vifte af forskellige grundlag,der kan opnås opholdstilladelse på baggrund af.Typer af opholdstilladelse:Mulighederne for at få tilladelse til at arbejde eller studere i <strong>Danmark</strong> er ikke ens for alle statsborgere, da derer forskellige regler for nordiske statsborgere, statsborgere fra EU/EØS-landene <strong>og</strong> tredjelandes statsborgere.Statsborgere fra de nordiske lande kan arbejde <strong>og</strong> studere i <strong>Danmark</strong> uden at skulle have enopholdstilladelse.Statsborgere fra de gamle EU-lande, der søger om tilladelse til erhvervs- eller studieophold i <strong>Danmark</strong>, eromfattet af EU-reglerne i EU-opholdsbekendtgørelsen, men kan <strong>og</strong>så vælge at søge efter udlændingeloven.Statsborgere fra Liechtenstein <strong>og</strong> Schweiz, der søger om tilladelse til erhvervs- eller studieophold i<strong>Danmark</strong>, er omfattet af den tidligere EU/EØS- bekendtgørelse, men kan <strong>og</strong>så vælge at søge efterudlændingeloven.Statsborgere fra de nye EU-lande, der ønsker at studere eller være selvstændige erhvervsdrivende i<strong>Danmark</strong>, er omfattet af reglerne i EU-opholdsbekendtgørelsen, mens nye EU-statsborgere, der ønskertilladelse til at arbejde i <strong>Danmark</strong>, skal søge herom efter den særlige overgangsordning i udlændingeloven.Dette gælder d<strong>og</strong> ikke statsborgere fra Cypern <strong>og</strong> Malta, der <strong>og</strong>så på dette område er omfattet af EUopholdsbekendtgørelsen.Statsborgere fra de nye EU-lande, der ønsker au pair- eller praktikantophold i <strong>Danmark</strong>, er omfattet af dealmindelige regler i udlændingeloven. Religiøse forkyndere er ligeledes omfattet af de almindelige regler iudlændingeloven, såfremt de ikke opfylder betingelserne for at få opholdstilladelse efter udlændingelovens §9 a, stk. 5.Tredjelandes statsborgere er omfattet af udlændingelovens regler, når de søger om erhvervs- ellerstudietilladelse i <strong>Danmark</strong>.Visse udlændinge er d<strong>og</strong> undtaget for at skulle have en opholds- eller arbejdstilladelse for at kunne arbejde i<strong>Danmark</strong>. Et eksempel på dette er blandt andet personale i udenlandske t<strong>og</strong> <strong>og</strong> biler i international trafik.Endvidere er der udlændinge, som kan arbejde uden arbejdstilladelse i <strong>Danmark</strong>, hvis opholdet varer max. 3måneder fra indrejsen. Eksempler på dette er forskere <strong>og</strong> foredragsholdere, som er indbudt til at underviseeller lignende, kunstnere, herunder musikere <strong>og</strong> artister, der har større betydning for en væsentlig kunstneriskbegivenhed samt repræsentanter på forretningsrejse for udenlandske firmaer eller selskaber, der ikke harforretningskontor i <strong>Danmark</strong>Fritagelsen for kravet om arbejdstilladelse fritager d<strong>og</strong> ikke for kravet om visum. En udlænding skal derforunder alle omstændigheder have visum, hvis han eller hun hører til de statsborgere, som har visumpligt for atkunne rejse ind her i landet.Se Integrationsministeriets <strong>og</strong> Udlændingeservices fælles portal www.nyidanmark.dk for en nærmereintroduktion til erhvervs- <strong>og</strong> studieområdet, herunder sagsbehandlingen.10


Oversigt over statistikføringen på erhvervs- <strong>og</strong> studieområdetHovedinddelingen forerhvervs- <strong>og</strong> studiesagerneEksempler på personer omfattet afde enkelte kategorier1. Lønarbejde <strong>og</strong> selvstændigterhvervsdrivende (ekskl. personerfra de nye EU-lande)Tolke, kokke, smede, landbrugsmedhjælpere, forskere,undervisere, artister, direktører, professionelle idrætsudøvere<strong>og</strong> trænere, montører, musikere <strong>og</strong> ambassadepersonale2. Lønarbejde til personer fra denye EU-lande(overgangsordningen)Lønarbejde efter gældende overenskomst eller individuelkontrakt3. Jobkort-ordningen <strong>og</strong>specialister mv.Læger, sygeplejersker, IT-medarbejdere, ingeniører <strong>og</strong>vidensarbejdere indenfor naturvidenskab <strong>og</strong> teknol<strong>og</strong>i4. UddannelseStuderende på videregående uddannelser, grund- <strong>og</strong>ungdomsuddannelser, folkehøjskoler samt studerende påforberedende kurserErhverv <strong>og</strong> studie5. Praktikanter6. Au pair7. Humanitært arbejdeLandbrugspraktikanter <strong>og</strong> stagiairesAu pair-personerVoluntørarbejde, Danida-stipendiater <strong>og</strong>arbejdsferieaftaler (sidstnævnte kun for Australien, NewZealand <strong>og</strong> Canada)8. Religiøse forkyndereReligiøse forkyndere fra anerkendte trossamfund9. Familiemæssig tilknytning tilperson med midlertidigopholdstilladelseÆgtefæller <strong>og</strong> mindreårige børn til personer, der harerhvervs- eller studietilladelse i <strong>Danmark</strong> mv.10. TraineesPersoner som arbejder i en virksomhed i <strong>Danmark</strong> i enkortere periode med det formål at uddanne sig11. Øvrige sagerForskeruddannelse, familiemæssig tilknytning til personeri <strong>Danmark</strong>, tidligere opholdstilladelse, erhverv <strong>og</strong>uddannelse på Færøerne <strong>og</strong> Grønland*, arbejdstilladelsetil studerende mv.* Afgørelser med henblik på erhverv <strong>og</strong> uddannelse på Færøerne <strong>og</strong> Grønland fremgår ikke længere som enselvstændig kategori. Afgørelser, der er truffet før den 1. august 2006, indgår under kategorien 'Øvrige sager', mensafgørelser, der er truffet efter den 1. august 2006, indgår direkte under de kategorier afgørelsen vedrører. Ændringerneskyldes etablering af et nyt grundlag for registrering af disse oplysninger i Udlændingeregistret pr. nævnte dato.Note: De øvrige opholdssager er i 2006 i forbindelse med statistikføringen flyttet fra erhverv <strong>og</strong> studie tilfamiliesammenføring. Der er tale om en teknisk flytning af, hvor sagerne henregnes. De øvrige opholdssager hører mestnaturligt administrativt sammen med familiesammenføringsområdet <strong>og</strong> ikke erhvervs- <strong>og</strong> studieområdet. Hertil kommeret ønske om at opgøre erhvervs- <strong>og</strong> studieområdet endnu mere præcist fremover. <strong>Tal</strong> for de øvrige opholdssager ermedtaget i bilagsdelen. Se bilag 6.11


Opholdstilladelser på erhvervs- <strong>og</strong> studieområdet 2006Nationalitet 2005 udvalgte nationaliteter 20062006Kategori I alt Polen Kina Ukraine Litauen I altLønarbejde <strong>og</strong> selvstændigterhvervsdrivende 1.513 246 149 236 7 1.849Lønarbejde - personer fra de nye EUlande4.923 7.072 2.005 10.353Jobkort-ordningen <strong>og</strong> specialister mv. 941 1 106 21 19 1.350Uddannelse 6.854 49 1.216 48 13 5.043Praktikanter 1.916 207 7 1.811 60 2.620Au pair 1.471 49 11 170 28 1.793Humanitært arbejde 941 28 32 2 1 729Religiøse forkyndere mv. 75 2 0 0 0 113Familiemæssig tilknytning til person medmidlertidig opholdstilladelse 1.141 12 142 46 0 1.231Trainees 160 3 34 6 1 183Øvrige sager * 5.053 102 812 40 12 3.184I alt 24.988 7.771 2.509 2.380 2.146 28.448* Langt hovedparten af tilladelserne er arbejdstilladelser til studerende (2.076 tilladelser i 2006). Herudover omfatter kategorienfølgende underkategorier med antal tilladelser i 2006 angivet i parantes: Arbejdstilladelser til personer med opholdstilladelse(551 tilladelser), opholdstilladelser på grund af beskæftigelse til personer, som tidligere har været flygtninge ellerfamiliesammenførte, men som har fået deres opholdstilladelse inddraget eller nægtet forlænget, jf. udlændingelovens § 9 a, stk.2 (9 tilladelser), pendlere (56 tilladelser), forskeruddannelse (127 tilladelser) samt andre (365 tilladelser).Opholdstilladelser på erhvervs- <strong>og</strong> studieområdet 2005 <strong>og</strong> 2006- fordelt på udvalgte kategorierLønarbejde <strong>og</strong> selvstændigt erhvervsdrivendeLønarbejde - personer fra de nye EU-landeAntal tilladelserJobkort-ordningen <strong>og</strong> specialister mv.UddannelsePraktikanterAu pairHumanitært arbejdeReligiøse forkyndere mv.Fam. tilknytning til person med midl. opholdstilladelseTraineesØvrige sager0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.0002006 200512


Opholdstilladelser på erhvervs- <strong>og</strong> studieområdet- udvalgte kategorier <strong>og</strong> største nationaliteter 2006Alle tilladelser på erhvervs- <strong>og</strong>studieområdetLønarbejde <strong>og</strong> selvstændigerhvervsdrivendeLønarbejde - personer fra de nyeEU-lande8.0006.400Antal personer250200Antal personer7.5006.000Antal personer4.8001504.5003.2001003.0001.600501.5000PolenKinaUkraineLitauenUSAIndienFilippinerneLetland0PolenUkraineUSAKinaRumænienRuslandCanadaIndien0PolenLitauenLetlandSlovakietUngarnEstlandTjekkietSlovenien600480Jobkort-ordningen <strong>og</strong> specialistermv.Antal personer1.3001.040UddannelseAntal personer1.9001.520PraktikanterAntal personer3607801.140240520760120260380000IndienUSAKinaCanadaRuslandAustralienPakistanBrasilienKinaUSAIndienCanadaAustralienTyrkietNepalTysklandUkrainePolenRumænienLitauenLetlandUSARuslandThailandAu pairHumanitært arbejdeReligiøse forkyndere mv.1.000800Antal personer10080Antal personer10080Antal personer600606040040402002020000FilippinerneUkraineRumænienRuslandPolenBrasilienThailandPeruAustralienBangladeshVietnamUgandaCanadaTanzaniaKinaPolenUSAPeruThailandBrasilienEstlandMadagaskarIndienNigeria13


Opholdstilladelser efter jobkort-ordningen 20062005 udvalgte nationaliteter 2006 2006Kategori I alt Indien Kina USA Canada I altIT-specialister 447 477 41 22 14 668Læger 97 1 5 3 2 102Ingeniører 60 8 12 26 10 110Videnarbejdere indenfor teknol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> naturvidenskab 3 1 1 7 2 14Sygeplejersker 2 0 0 0 0 6I alt 609 487 59 58 28 900Jobkort-ordningen:Den 1. juli 2002 blev der indført en særlig ordning for beskæftigelsesområder med mangel på særlig kvalificeretarbejdskraft - den såkaldte jobkort-ordning. Ordningen betyder, at udlændinge, som får arbejde inden for etbestemt beskæftigelsesområde (opgjort i en særlig positivliste), lettere vil kunne få opholds- <strong>og</strong> arbejdstilladelse.Eneste krav er, at udlændingen er i besiddelse af et konkret jobtilbud, at løn- <strong>og</strong> ansættelsesforhold er almindeligeefter danske forhold, <strong>og</strong> at udlændingen kan forsørge sig selv under opholdet.Positivlisten omfattede i 2006 følgende eksempler på stillinger:- IT-specialister med minimum tre års IT-uddannelse på universitetsniveau- Ingeniører, f.eks. ingeniører inden for byggeri, miljø <strong>og</strong> planlægning, elektronik, fysik <strong>og</strong> kemi, kemiteknik <strong>og</strong>bioteknol<strong>og</strong>i, maskinteknik, energi <strong>og</strong> produktion samt ingeniører inden for levnedsmiddelområdet m.fl.- Læger med dansk autorisation- Sygeplejersker med dansk autorisation- Videnarbejdere inden for naturvidenskab <strong>og</strong> teknol<strong>og</strong>i, f.eks. matematikere, statistikere, fysikere, biofysikere,kemikere <strong>og</strong> biokemikere, farmaceuter, biol<strong>og</strong>er, geol<strong>og</strong>er <strong>og</strong> radi<strong>og</strong>rafer m.fl.Den 16. marts 2007 er jobkort-ordningen blevet udvidet til <strong>og</strong>så at omfatte stillinger som jordemødre, tandlæger,arkitekter, landinspektører, jurister, økonomer, maskinmestre <strong>og</strong> bygningskonstruktører. Den 1. maj 2007 er derforetaget endnu en udvidelse, således at stillinger med en årlig afløning på mindst 450.000 kr. <strong>og</strong>så er omfattet afjobkort-ordningen, uanset branche, stillingsbetegnelse <strong>og</strong> om der er mangel på arbejdskraft på området.Tilladelser efter jobkort-ordningen fordelt påkategorier 2006Tilladelser efter jobkort-ordningen fordelt påde største nationaliteter 2006900 personerIT-specialister74%Øvrige21%900 personerIndien54%Videnarbejdereinden forteknol<strong>og</strong>i <strong>og</strong>naturvidenskab2%Læger11%Ingeniører12%Sygeplejersker1%Rumænien2%Filippinerne2%Rusland2%Pakistan3%Canada3%Kina7%USA6%14


KategoriOpholdstilladelser med henblik på uddannelse 20062005Videregåendeuddannelse(§ 28, stk. 1)Adgangsgiv.kurser tilvideregåendeuddannelse(§ 28, stk. 3)heraf 2006Kursus påfolkehøjskole(§ 29)Grund- <strong>og</strong>ungdomsuddannelse(§ 30)NationalitetI alt§§ 28 - 30I alt§§ 28 - 30 Andel 2006Kina 2.052 719 412 55 30 1.216 24,1%USA 1.215 1.117 0 71 15 1.203 23,9%Indien 256 195 6 16 11 228 4,5%Canada 212 148 2 24 3 177 3,5%Australien 142 119 0 3 23 145 2,9%Tyrkiet 129 139 0 2 4 145 2,9%Nepal 59 104 18 19 0 141 2,8%Tyskland 150 56 0 15 51 122 2,4%Japan 104 52 0 59 8 119 2,4%Rumænien 134 85 1 13 5 104 2,1%Pakistan 191 89 9 2 3 103 2,0%Brasilien 108 41 0 6 45 92 1,8%Rusland 182 72 0 9 10 91 1,8%Mexico 64 80 0 1 7 88 1,7%Øvrige 1.856 584 11 361 113 1.069 21,2%I alt 6.854 3.600 459 656 328 5.043 100%Note: Det er først pr. 14. april 2005 muligt at lave en opbrydning af udlændingebekendtgørelsens §§ 28 - 30, se side 13 i "<strong>Tal</strong> <strong>og</strong> <strong>fakta</strong>på udlændingeområdet 2005" for tal vedrørende §§ 28 - 30 for 2. halvår 2005. En yderligere fordeling, f.eks. i form af kort, mellemlangeller lang videregående uddannelse samt studieområde, er ikke mulig.Uddannelse i <strong>Danmark</strong>:Opholdstilladelse til uddannelse i <strong>Danmark</strong> statistikføres med henvisning til udlændingebekendtgørelsens §§ 28 - 30:1) studerende ved videregående uddannelser (§ 28, stk. 1),2) studerende på adgangsgivende kurser til videregående uddannelse (§ 28, stk. 3),3) deltagere i kurser på folkehøjskoler mv. (§ 29) samt4) elever på grund- <strong>og</strong> ungdomsuddannelser (§ 30).Studerende på videregående uddannelser har mulighed for at opnå tilladelse til at arbejde 15 timer ugentligt samtfuldtid i juni, juli <strong>og</strong> august måneder.Danske repræsentationer i Australien, Bulgarien, Brasilien, Canada, EU-landene, Japan, Mexico, New Zealand,Rumænien <strong>og</strong> USA har en bemyndigelse til at udstede studietilladelser, når visse betingelser er opfyldt. Dissetilladelser indgår i tallene ovenfor.15


Opholdstilladelser med henblik på lønarbejde til personer fra de nye EU-landeefter overgangsordningen 2006 (udlændingelovens § 9a, stk. 5)NationalitetKategori2005i altGældendeoverenskomstheraf 2006Individuel kontraktSædvanlige løn- <strong>og</strong>ansættelsesvilkårEstland 135 81 7 22 110Letland 514 467 13 182 662Litauen 1.536 1.575 44 386 2.005Polen 2.421 6.362 82 628 7.072Slovakiet 88 167 10 67 244Slovenien 14 12 1 1 14Tjekkiet 69 62 9 22 93Ungarn 146 106 15 32 153I alt 4.923 8.832 181 1.340 10.353Note: En del personer har fået mere end en førstegangstilladelse efter overgangsordningen, idet de har haft mere end etarbejdsforhold: Af de 13.305 personer, der har fået tilladelser i perioden 1. januar 2005 - 31. december 2006, har 11.495 fået enførstegangstilladelse, 1.675 personer fået to førstegangstilladelser, 116 personer har fået tre førstegangstilladelser, <strong>og</strong> 13 personerhar fået fire førstegangstilladelser.På Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside: www.ams.dk findes en række nøgletal om arbejdsmarkedet efter EU-udvidelsen.2006i altOvergangsordningen for arbejdstagere fra de otte nye EU-lande:Den 1. maj 2004 blev 10 nye lande (Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet <strong>og</strong>Ungarn) medlem af EU. Statsborgere fra disse lande har adgang til <strong>Danmark</strong> på lige fod med andre EU-borgere. Forotte af disse lande – Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet <strong>og</strong> Ungarn – gælder d<strong>og</strong> enovergangsordning vedrørende lønarbejde, der sikrer en trinvis overgang til den fulde fri bevægelighed (for Cypern <strong>og</strong>Malta gælder de almindelige regler for EU-borgere). Pr. 1. januar 2007 indgår Bulgarien <strong>og</strong> Rumænien <strong>og</strong>så iovergangsordningen.For at arbejde i <strong>Danmark</strong> skal statsborgere fra disse 8 lande have en arbejdstilladelse. En betingelse for at opnåtilladelsen er et konkret tilbud om fuldtidsbeskæftigelse, såfremt ansættelse sker i henhold til1) gældende overenskomst,2) individuel kontrakt som forsker, underviser, funktionær i en ledende stilling eller specialist mv. eller3) de sædvanlige løn- <strong>og</strong> ansættelsesvilkår.En tilladelse gælder alene for det konkrete ansættelsesforhold, <strong>og</strong> kun sålænge dette varer. Personer udstationeret til<strong>Danmark</strong> af en virksomhed etableret i et andet EU-land end <strong>Danmark</strong> er ikke omfattet af overgangsordningen <strong>og</strong>indgår dermed ikke i statistikken (i tabellen ovenfor).Den 10. juni 2006 blev overgangsordningen revideret:Arbejdsgivere i <strong>Danmark</strong> kan blive forhåndsgodkendt til ansættelse af arbejdstagere fra de nye EU-lande.Betingelserne er, at arbejdsgiveren er omfattet af en gældende dansk overenskomst, er registreret hosskattemyndighederne <strong>og</strong> ikke er omfattet af en lovlig arbejdskonflikt.Når en forhåndsgodkendt arbejdsgiver vil ansætte en østeuropæisk arbejdstager, skal ansættelsesforholdet anmeldestil Udlændingeservice - <strong>og</strong> arbejdstageren kan derefter begynde at arbejde, allerede inden opholds- <strong>og</strong>arbejdstilladelse meddeles.16


Opholdstilladelser med henblik på lønarbejde til personer fra de nye EU-lande efterovergangsordningen 2006 - fordelt på udvalgte brancherLandbrug, gartneri <strong>og</strong> skovbrugBygge <strong>og</strong> anlægForretningsserviceHoteller <strong>og</strong> restauranterFøde-, drikke-, tobaksvareindustriForeninger, kultur <strong>og</strong> renovationSundhedsvæsenAntal tilladelser0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000Opholdstilladelser med henblik på lønarbejde til personer fra de nye EU-lande efterovergangsordningen 2006UngarnTjekkietSlovenienSlovakietPolenLitauenLetlandEstland0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%Landbrug, gartneri <strong>og</strong> skovbrug Bygge <strong>og</strong> anlæg Forretningsservice ØvrigeGyldige tilladelser ultimo årene 2004 - 2006- fordelt på udvalgte brancherLandbrug, gartneri <strong>og</strong> skovbrugBygge <strong>og</strong> anlægForretningsserviceHoteller <strong>og</strong> restauranterFøde-, drikke-, <strong>og</strong> tobaksvareindustriSundhedsvæsenForeninger, kultur <strong>og</strong> renovationAntal tilladelser0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2.5002006 2005 200417


EU/EØS19


Afgørelser vedrørende EU/EØS-opholdsbeviser 2006 *Nationalitet 2005 udvalgte nationaliteter 2006 2006Kategori I alt Tyskland Polen Frankrig I altTilladelse 9.916 3.048 1.648 1.212 12.802- heraf til personer med lønnet beskæftigelse i <strong>Danmark</strong> 2.516 1.397 0 346 3.684- heraf til studerende optaget på anerkendt uddannelse i <strong>Danmark</strong> 4.593 936 988 659 5.753- heraf til familiemedlemmer til EU/EØS-statsborgere ** 1.642 439 334 115 1.941- øvrige *** 1.165 276 326 92 1.424Afslag 107 12 30 7 136I alt 10.023 3.060 1.678 1.219 12.938* Afgørelser på baggrund af førstegangsansøgninger.** Omfatter familiemedlemmer, der <strong>og</strong>så selv er EU/EØS-statsborgere, <strong>og</strong> familiemedlemmer, der ikke selv er EU/EØS-statsborgere.Inkl. opholdsbeviser til personer med familiemæssig tilknytning til personer fra de nye EU-lande, som får opholdstilladelse mhp.arbejde efter overgangsordningen i udlændingeloven.*** Omfatter kategorierne: Selvstændige (197 beviser i 2006), tilstrækkelige midler (908 beviser i 2006), pensionister (13 beviser i2006) <strong>og</strong> arbejdstilladelser til studerende fra de nye EU-lande (306 beviser i 2006).Kort om EU/EØS-opholdsbeviser:Ifølge EU-reglerne har en EU- eller EØS-statsborger under visse betingelser ret til at færdes <strong>og</strong> opholde sig frit imedlemsstaterne.En EU- eller EØS-statsborger kan indrejse <strong>og</strong> opholde sig i <strong>Danmark</strong> i indtil 3 måneder fra indrejsen eller, hvis denpågældende er arbejdssøgende, i indtil 6 måneder fra indrejsen (se særskilt side om overgangsordningen forpersoner fra de nye EU-lande). EU- eller EØS-statsborgere skal ved indrejsen være i besiddelse af rejselegitimation,som f.eks. pas eller identitetskort, der er anerkendt som rejselegitimation. Nordiske statsborgere kan uden n<strong>og</strong>entidsbegrænsning opholde sig <strong>og</strong> arbejde her i landet uden tilladelse.En EU/EØS-statsborger kan indgive ansøgning om et EU/EØS-opholds- eller registreringsbevis til statsamterne (pr. 1.januar 2007 Statsforvaltningerne) i første instans med Udlændingeservice som ankeinstans. Medfølgendefamiliemedlemmer til statsborgere fra de nye EU-lande, der har fået opholdstilladelse til arbejde efterovergangsordningen, skal d<strong>og</strong> indgive ansøgning om et EU/EØS-opholds- eller registreringsbevis tilUdlændingeservice, <strong>og</strong> Integrationsministeriet er ankeinstans.En EU/EØS-statsborger har tillige mulighed for at søge om opholdstilladelse efter reglerne i udlændingeloven. Disseansøgninger behandles af Udlændingeservice i første instans med klageadgang til Integrationsministeriet.Afgørelser vedrørende EU/EØS-opholdsbeviser2001 - 200615.00012.50010.0007.5005.0002.5000Antal personer200120022003Tilladelse20042005Afslag2006EU/EØS-opholdsbeviser fordelt på udvalgtekategorier 200612.802 personerFamiliemedlemmertil EU/EØSstatsborgere15%Lønnetbeskæftigelse29%Studerende45%Øvrige11%20


EU/EØS-opholdsbeviser i 2006fordelt på udvalgte kategorier for EU- <strong>og</strong> EØS-landene samt SchweizTysklandPolenFrankrigStorbritannienSpanienItalienNederlandeneLitauenØstrigPortugalLetlandUngarnBelgienTjekkietGrækenlandSchweiz *EstlandIrlandSlovakietSlovenienSverigeNorgeMaltaFinlandLuxembourgCypernAntal personer0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500Lønarbejde Studerende Familiemedlemmer ØvrigeNote: <strong>Tal</strong>lene vedrører kun førstegangsansøgninger.* Schweiz er ikke EØS-medlem, men landet er omfattet af bestemmelserne i den danske EU/EØS-bekendtgørelse på lige fod medEU/EØS-landene. Schweiziske statsborgere har derfor adgang til at søge om EU/EØS-opholdsbeviser.21


FAMILIESAMMENFØRINGMV.23


Introduktion til familiesammenføringsområdetUdlændinge med nær familie i <strong>Danmark</strong> kan få opholdstilladelse i <strong>Danmark</strong>. Opholdstilladelser gives primært tilægtefæller/registrerede partnere eller samlevere over 24 år <strong>og</strong> børn under 15 år. Udgangspunktet er, at de nedenforanførte betingelser skal være opfyldt.Betingelserne for opholdstilladelse til ægtefæller/registrerede partnere eller samlevere:• begge personer skal være mindst 24 år• ægteskabet skal være retsgyldigt, eller samlivet skal være af længere varighed• parret skal efter familiesammenføringen leve sammen på fælles bopæl• parrets samlede tilknytning til <strong>Danmark</strong> skal være større end til et andet land, eller personen i <strong>Danmark</strong> skalhave haft dansk statsborgerskab i over 28 år, eller personen i <strong>Danmark</strong> skal have opholdt sig lovligt i <strong>Danmark</strong>i over 28 år <strong>og</strong> være født <strong>og</strong> opvokset i landet eller være kommet hertil som lille• der må ikke være tale om et proforma- eller tvangsægteskab• personen i <strong>Danmark</strong> skal være fastboende i landet• personen i <strong>Danmark</strong> skal være dansk/nordisk statsborgerskab, skal have opholdstilladelse som flygtning ellerskal have haft tidsubegrænset opholdstilladelse i mere end de sidste 3 år• personen i <strong>Danmark</strong> skal råde over egen bolig af rimelig størrelse, skal påtage sig at forsørge en ugift samlever<strong>og</strong> skal kunne stille økonomisk sikkerhed for 56.567 kr.• parret skal være selvforsørgende <strong>og</strong> må ikke modtage offentlig hjælp til forsørgelse i perioden fra et år indenafgørelsen <strong>og</strong> frem til en eventuel tidsubegrænset opholdstilladelse• personen i <strong>Danmark</strong> må i en periode på 10 år inden tilladelsen ikke være dømt for vold mv. mod en tidligereægtefælle eller samlever• parret skal i forbindelse med indgivelse af ansøgningen underskrive en erklæring om aktiv deltagelse iansøgerens <strong>og</strong> han/huns eventuelle medfølgende udenlandske børns danskuddannelse <strong>og</strong> integration i detdanske samfund.Betingelserne for opholdstilladelser til børn:• barnet skal være under 15 år (kun i særlige tilfælde kan der gives tilladelse til børn mellem 15 <strong>og</strong> 18 år)• barnet må ikke have stiftet selvstændig familie• det må ikke stride åbenbart mod barnets tarv, at der bliver givet opholdstilladelse til barnet• hvis barnet tidligere har haft en opholdstilladelse i <strong>Danmark</strong>, som er bortfaldet, kan opholdstilladelse kunmeddeles, såfremt hensynet til barnets tarv taler derfor• den forælder, der bor i <strong>Danmark</strong>, skal have dansk/nordisk statsborgerskab, opholdstilladelse som flygtning,tidsubegrænset opholdstilladelse eller opholdstilladelse i <strong>Danmark</strong> med mulighed for varigt ophold• den forælder, der bor i <strong>Danmark</strong> skal have hel eller delvis forældremyndighed over barnet• den forælder, der bor i <strong>Danmark</strong>, eller dennes ægtefælle eller samlever, må i en periode på 10 år indentilladelsen gives til barnet ikke være dømt for overgreb mod mindreårige børn• efter familiesammenføringen skal barnet bo hos forælderen i <strong>Danmark</strong>.24


• i særlige tilfælde kan der <strong>og</strong>så blive lagt vægt på, om den forælder, som bor i <strong>Danmark</strong>, råder over egen boligaf rimelig størrelse, <strong>og</strong> at forælderen ikke modtager offentlig hjælp til forsørgelse indtil barnets meddelestidsubegrænset opholdstilladelseAnsøgninger om familiesammenføring behandles af Udlændingeservice. Hvis Udlændingeservice giver afslag på enansøgning, kan ansøgeren klage til Integrationsministeriet.Se Integrationsministeriets <strong>og</strong> Udlændingeservices fælles portal: www.nyidanmark.dk for en nærmere introduktion tilfamiliesammenføringsområdet.25


Oversigt over statistikføringen på familiesammenføringsområdet mv.Hovedinddelingen forfamiliesammenføring mv.Eksempler på personer omfattet afde enkelte kategorierFamiliesammenføring mv. *Øvrige opholdssager Familiesammenføring1. Ægtefæller <strong>og</strong> faste samlevere2. Mindreårige børn3. Forældre1. Adoption mv.2. Øvrige sagerÆgtefæller <strong>og</strong> faste samlevere til herboende flygtning,indvandrer <strong>og</strong> dansk eller nordisk statsborgerBørn til herboende flygtning eller andreForældre til herboende flygtning <strong>og</strong> dansk eller nordiskstatsborgerAdoption via adoptionsorganisationer, privat adoption,plejebørnTidligere dansk indfødsret, dansk afstamning, ikkefamiliemæssig tilknytning til person i <strong>Danmark</strong>, andregrunde end ægteskab, fast samlivsforhold <strong>og</strong> danskmindretal i Sydslesvig* De øvrige opholdssager er i 2006 i forbindelse med statistikføringen flyttet fra erhverv <strong>og</strong> studie tilfamiliesammenføring. Der er tale om en teknisk flytning af, hvor sagerne henregnes. De øvrige opholdssager hører mestnaturligt administrativt sammen med familiesammenføringsområdet <strong>og</strong> ikke erhvervs- <strong>og</strong> studieområdet. Hertil kommeret ønske om at opgøre erhvervs- <strong>og</strong> studieområdet endnu mere præcist fremover. <strong>Tal</strong> for de øvrige opholdssager ermedtaget i bilagsdelen. Se bilag 6.26


Antal personer som har søgt om familiesammenføring 2001 - 2006 *PeriodeNationalitet2001 2002 2003 2004 2005 2006Afghanistan 2.566 676 604 267 206 133Brasilien 105 115 62 82 82 129Filippinerne 202 152 140 167 192 218Irak 2.271 1.679 491 227 344 188Kina 365 269 177 168 179 199Pakistan 388 440 175 208 208 171Rusland 330 276 199 224 173 170Serbien <strong>og</strong> Montenegro 307 239 203 196 186 145Somalia 1.275 988 439 192 202 152Thailand 737 641 458 562 541 506Tyrkiet 1.490 1.254 626 631 651 669USA 259 255 206 161 203 192Vietnam 314 198 119 144 146 145Øvrige 4.761 4.068 2.621 2.609 2.687 2.516I alt 15.370 11.250 6.520 5.838 6.000 5.533* Opgørelsen indeholder ikke det øvrige opholdsområde.Familiesammenføringsansøgninger2001 - 2006 på årsplan *Ændring i antallet af familiesammenføringsansøgninger2005 - 2006: Udv. nationaliteter *16.00012.0008.0004.0000Antal personer2001 2002 2003 2004 2005 2006AfghanistanBrasilienFilippinerneIrakKinaPakistanSerbien <strong>og</strong> MontenegroSomaliaAntal personerThailand-200 -150 -100 -50 0 503.0002.5002.0001.5001.000500Familiesammenføringsansøgninger 2001 <strong>og</strong> 2006- udvalgt efter de otte største ansøgernationaliteter i 2001 *Antal personer0Afghanistan Irak Kina Pakistan Rusland Somalia Thailand Tyrkiet2001 200627


Ansøgninger om ægtefællesammenføring mv.: Andelen af voksne ansøgere under24 år i 1. halvår 2002, 1. halvår 2003 <strong>og</strong> 2. halvår 2006 - udvalgte nationaliteterAlle nationaliteterAfghanistanIrakIranPakistanRuslandSerb. <strong>og</strong> Mon.SomaliaStat. pal.ThailandTyrkietUSA0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6Gennemsnit 2. halvår2006, alle nationaliteterGennemsnit 1. halvår2002, alle nationaliteter1. halvår 2002 1. halvår 2003 2. halvår 2006Note: Figuren er baseret på et særtræk fra Udlændingeregisteret. Figuren angiver den andel af personer under 24 år, som søger omægtefællesammenføring mv. Det bemærkes, at det ikke er muligt fra Udlændingeregisteret at udtrække oplysninger om denherboende references alder på tidspunktet for ansøgningen (eller afgørelsen) om familiesammenføring.28


Familiesammenføringstilladelser 2006 *Nationalitet 2005 udvalgte nationaliteter 2006 2006I alt Irak Somalia Thailand Tyrkiet I altKategoriÆgtefæller <strong>og</strong> faste samlevere 2.498 68 18 306 186 2.787- heraf til herboende flygtning 254 34 16 0 1 209- heraf til herboende indvandrer 192 5 1 9 65 249- heraf til herboende dansk/nordisk statsborger 2.052 29 1 297 120 2.329Mindreårige børn 1.011 47 54 135 53 795- heraf børn til herboende flygtning 327 32 32 0 2 187- heraf børn til andre 684 15 22 135 51 608Forældre over 60 år 13 0 0 0 0 0- heraf til herboende flygtning 11 0 0 0 0 0- heraf til herboende dansk eller nordisk statsborger 2 0 0 0 0 0I alt 3.522 115 72 441 239 3.582heraf til herboende flygtning 17% 57% 67% 0% 1% 11%* <strong>Tal</strong>lene omfatter alle tilladelser meddelt på baggrund af førstegangsansøgninger. Integrationsministeriet meddeler d<strong>og</strong> somudgangspunkt ikke tilladelser, men omgør Udlændingeservices afgørelse, såfremt ministeriet er uenig i afslaget <strong>og</strong> sender sagen tilbagetil Udlændingeservice til fornyet sagsbehandling. Da sager, der omgøres i ministeriet, efterfølgende optræder med en fornyet afgørelse iUdlændingeservice - d<strong>og</strong> ikke nødvendigvis i samme kalenderår - er ministeriets omgørelser ikke med i denne tabel.Afslag på ansøgning om familiesammenføring 2006 **Nationalitet 2005 udvalgte nationaliteter 2006 2006I alt Irak Somalia Thailand Tyrkiet I altKategoriÆgtefæller <strong>og</strong> faste samlevere 1.382 57 42 48 214 1.133- heraf til herboende flygtning 242 33 20 0 1 172- heraf til herboende indvandrer 466 16 7 2 150 439- heraf til herboende dansk/nordisk statsborger 674 8 15 46 63 522Mindreårige børn 522 12 44 32 124 467- heraf børn til herboende flygtning 157 10 18 0 0 73- heraf børn til andre 365 2 26 32 124 394Forældre over 60 år 15 0 0 0 0 0- heraf til herboende flygtning 14 0 0 0 0 0- heraf til herboende dansk eller nordisk statsborger 1 0 0 0 0 0I alt 1.919 69 86 80 338 1.600heraf til herboende flygtning 22% 62% 44% 0%


Afslag på ægtefællesammenføring mv. fordelt efter begrundelse iUdlændingeservice 2006KategoriAntal personerAndel af samledeantal afslagTilknytningskravet 383 33,8%24-års reglen 170 15,0%Manglende samliv eller ægteskabets gyldighed 113 10,0%Forsørgelseskravet 42 3,7%Boligkravet 41 3,6%Manglende sikkerhedsstillelse 37 3,3%Referencen modtaget offentlig hjælp efter aktiv- eller integrationsloven 36 3,2%Tvangsægteskab 29 2,5%Proforma 21 1,9%I alt 872 77,0%Øvrige afslag på ægtefællesammenføring mv. * 261 23,0%Alle afslag på ægtefællesammenføring mv. 1.133 100,0%* Kategorien omfatter bl.a. sager, hvor kravet om referencens opholdsgrundlag ikke er opfyldt, eller sager, hvor der er meddelt afslagaf andre grunde (f.eks. manglende fremsendelse af dokumentation til sagen). Ved behandlingen af ansøgninger omægtefamiliesammenføring vurderes kravene trinvis - dvs. i de tilfælde, hvor det vurderes, at et af de grundlæggende krav ikke eropfyldt, f.eks. kravet om ægteskabets gyldighed eller 24-års kravet, meddeles afslag på ansøgning om ægtefællesammenføringunder henvisning hertil, uden at der foretages en yderligere vurdering af de øvrige krav.Afslag på ægtefællesammenføring mv. truffet af Udlændingeservicefordelt på udvalgte begrundelser 2006383 personerTilknytningskravet24-års reglen170 personerDansk ellernordiskstatsborger20%Flygtning18%Dansk ellernordiskstatsborger62%Indvandrer62%Indvandrer26%Flygtning12%ForsørgelseskravetModtaget offentlig hjælpDansk ellernordiskstatsborger50%Flygtning19%Indvandrer17%Dansk ellernordiskstatsborger64%42 personerIndvandrer31%Flygtning19%36 personer30


ASYL MV.31


Introduktion til asylområdetFlygtningestatus:Udgangspunktet i enhver asylsag er at vurdere, om en asylansøger kan risikere at blive udsat for en konkret, individuelforfølgelse, der er omfattet af bl.a. Flygtningekonventionen. Denne vurdering sker på baggrund af oplysninger fraasylansøgeren, udlændingemyndighedernes oplysninger om det land, som ansøgeren kommer fra, samtFlygtningenævnets praksis. Asylansøgeren udfylder et asylansøgningsskema på sit modersmål eller et andet spr<strong>og</strong>pågældende behersker, <strong>og</strong> Udlændingeservice afholder efterfølgende en samtale med ansøgeren om baggrunden forasylansøgningen. Udlændingeservice vurderer herefter, om betingelserne for at give asyl- eller beskyttelsesstatus eropfyldt. Alle afgørelser træffes på baggrund af en vurdering af de konkrete omstændigheder i den enkelte sag. Eteventuelt afslag ledsages af en individuel <strong>og</strong> konkret begrundelse.Der opereres med to forskellige procedurer for behandlingen af asylsager: ”normalprocedure” <strong>og</strong> ”åbenbart grundløsprocedure”(herunder åbenbart grundløs-hasteprocedure). I begge procedurer er det Udlændingeservice, der træfferafgørelse som den første myndighed.Hvis der gives afslag på asyl i normalprocedure, bliver asylsagen automatisk sendt til Flygtningenævnet, der er denoverordnede myndighed på asylområdet med henblik på en klagesagsbehandling. Flygtningenævnet er etdomstolslignende organ ledet af en formand, der er dommer. Nævnet træffer sine afgørelser ved stemmeflerhed, <strong>og</strong> dergives ved alle afgørelser en begrundelse. Flygtningenævnets afgørelser er endelige, hvilket indebærer, at nævnetsafgørelser ikke kan indbringes for andre myndigheder eller domstolene.Åbenbart grundløs-proceduren anvendes i sager, hvor grundlaget for at opnå asyl åbenlyst ikke anses for at være til stede.I sådanne sager kan Udlændingeservice give afslag uden klageadgang til Flygtningenævnet. Det er d<strong>og</strong> en betingelse, atDansk Flygtningehjælp er enig i Udlændingeservices vurdering. Hvis Dansk Flygtningehjælp ikke er enig (den såkaldtevetoret), indbringes sagen for Flygtningenævnet (med mindre Udlændingeservice helt undtagelsesvis måtte meddeleasyl).Hvem kan blive anerkendt som flygtninge i <strong>Danmark</strong>? Konventionsflygtninge: Asylansøgeren opfylder de betingelser, der er opstillet i FN’s Flygtningekonvention for,hvornår en person er flygtning. Flygtninge, der får beskyttelsesstatus (B-status): Asylansøgeren, der ikke opfylder betingelserne i FN’sFlygtningekonvention, kan meddeles beskyttelsesstatus, hvis han eller hun ved en tilbagevenden til sit hjemland risikererdødsstraf eller at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Kvoteflygtninge: Et vist antal flygtninge tilbydes årligt genbosætning i <strong>Danmark</strong> efter aftale med FN’sFlygtningehøjkommissariat (UNHCR).Andet grundlag:Asylansøgere kan søge om humanitær opholdstilladelse. Ansøgning om humanitær opholdstilladelse behandles afIntegrationsministeriet – som udgangspunkt foregår sagsbehandlingen parallelt med asylsagsbehandlingen.Hvis der ikke meddeles asyl, kan der i helt særlige situationer gives opholdstilladelse af andre ganske særlige grunde -f.eks. til uledsagede mindreårige asylansøgere eller til afviste asylansøgere på grund af udsendelseshindringer.Motivationsfremmende foranstaltninger over for asylansøgere med endeligt afslag på asyl, der skal udrejse:Asylansøgere, der har fået endeligt afslag på asyl, skal udrejse af landet. Asylansøgere, der udrejser frivilligt, vil få tilbudtet mindre pengebeløb (3.289 kr. i 2007-niveau). Ønsker asylansøgeren ikke at udrejse frivilligt, skal myndighederneiværksætte en række motiverende tiltag. Tiltagene begynder med kostpengeordningen (nedsættelse af kontante ydelser tilkun at dække kost) <strong>og</strong> skærpes yderligere, såfremt asylansøgeren fortsat ikke medvirker til sin udrejse. Skærpelsernebestår i overflytning til et udsendelsescenter, meldepligt hos politiet <strong>og</strong> eventuelt i yderste konsekvens frihedsberøvelse afasylansøgeren.Se Udlændingeservices <strong>og</strong> Integrationsministeriets fælles portal www.nyidanmark.dk for en nærmere introduktion tilasylområdet, herunder sagsbehandlingen.32


Asylansøgninger 2001 - 2006Antal personer som har søgt om asyl i <strong>Danmark</strong> 2001 - 2006 (bruttoansøgertallet)Nationaliteter 2001 2002 2003 2004 2005 2006Afghanistan 2.713 1.186 664 285 182 127Bosnien-Hercegovina 1.450 186 231 102 49 39Indien 133 96 52 39 72 84Irak 2.724 1.045 442 217 264 519Iran 327 178 158 140 123 89Kina 65 50 76 64 71 35Nigeria 60 62 61 89 55 52Pakistan 151 63 36 81 39 31Rusland 302 198 269 163 119 61Serbien <strong>og</strong> Montenegro 1.166 1.030 750 784 383 274Somalia 701 391 370 154 81 58Sri Lanka 99 38 21 18 22 31Statsløse palæstinensere 285 167 153 148 80 71Syrien 97 31 56 56 45 55Tyrkiet 130 111 108 84 47 40Øvrige 2.109 1.236 1.146 811 649 394I alt 12.512 6.068 4.593 3.235 2.281 1.960Antal registrerede spontane asylansøgere 2001 - 2006 (registreringstallet)Nationalitet 2001 2002 2003 2004 2005 2006Afghanistan 2.088 1.698 587 212 138 85Bosnien-Hercegovina 1.005 215 116 39 18 25Indien 67 70 28 7 22 34Irak 1.997 1.603 282 118 96 96Iran 264 231 68 82 67 69Kina 42 25 36 33 32 27Nigeria 25 30 33 44 39 33Pakistan 118 50 16 26 16 22Rusland 122 113 172 102 57 31Serbien <strong>og</strong> Montenegro 557 831 371 300 301 119Somalia 519 495 174 82 54 35Sri Lanka 67 46 16 6 22 28Statsløse palæstinensere 185 168 93 65 52 40Syrien 62 38 29 35 26 30Tyrkiet 70 76 43 39 15 20Øvrige 1.197 971 703 443 328 228I alt 8.385 6.660 2.767 1.633 1.283 922Ad bruttoansøgertallet: De 1.960 personer, som i 2006 søgte om asyl, dækker over 1.870 personer uden opholdsgrundlag <strong>og</strong> 90personer med opholdsgrundlag.Ad registreringstallet: De 922 personer, som i 2006 registreredes som spontane asylansøgere, dækker over 812 personer udenopholdsgrundlag (uden fornødent pas/visum (712 personer), med visum (85 personer), visumfri (15 personer) <strong>og</strong> 110 personermed opholdsgrundlag (med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 (52 personer) <strong>og</strong> født i <strong>Danmark</strong> (58 personer)).For en uddybelse af forskellen mellem bruttoansøgertallet <strong>og</strong> registreringstallet se publikationen "Nøgletal på udlændingeområdet2001" side 8.Note: Ved udgangen af 2006 var der 186 personer, som afventede stillingtagen til, om deres asylansøgning skullerealitetsbehandles i <strong>Danmark</strong>. Ved indgangen til 2006 var tallet 262 personer.33


Dansk fremsættelse af anmodning om overtagelse/tilbagetagelse i medfør afDublin-forordningen 1997 - 2006PeriodenÅret1997 - 2006 1997 - 2006 2006 2006I alt 11.576 100% 418 100%- heraf accepteret tilbagetaget/overtaget 10.714 92,6% 389 93,0%- heraf nægtet tilbagetaget/overtaget 850 7,3% 17 4,1%- heraf verserende sager ultimo perioden 12 0,1% 12 2,9%Anden EU-stats fremsættelse af anmodning om overtagelse/tilbagetagelsei medfør af Dublin-forordningen 1997 - 2006PeriodenÅret1997 - 2006 1997 - 2006 2006 2006I alt 4.580 100% 393 100%- heraf accepteret tilbagetaget/overtaget 3.468 75,7% 291 74,0%- heraf nægtet tilbagetaget/overtaget 1.079 23,6% 69 17,6%- heraf verserende sager ultimo perioden 33 0,7% 33 8,4%Note: Antallet af afvisninger til sikre tredjelande udgjorde i 2006 3 personer (udlændingelovens § 48 a, stk. 2). Eksempler på sikretredjelande er: Canada, Schweiz <strong>og</strong> USA.Kort om Dublin-forordningen:<strong>Danmark</strong> har siden den 1. april 2006 været omfattet af Dublin-forordningen, som har afløst Dublin-konventionen.Formålet med Dublin-forordningen er at sikre, at en asylansøgning behandles i ét <strong>og</strong> kun ét EU-land. Når enudlænding søger asyl i <strong>Danmark</strong>, undersøger politiet den pågældendes nationalitet, identitet <strong>og</strong> rejserute. Hvis derer formodning om, at personen er indrejst fra et andet EU-land rettes forespørgsel til det relevante land for at findeud af, om asylansøgeren er kendt dér, eller af andre grunde skal overføres/tilbageføres til det pågældende land.Undersøgelsen sker blandt andet ved udveksling af fingeraftryk. Når undersøgelsen er tilendebragt, tagerUdlændingeservice stilling til, hvorvidt der skal fremsættes anmodning om tilbagetagelse/overtagelse over for detrelevante EU-medlemsland. Udover at omfatte EU-landene omfatter Dublin-forordningen Norge, som har indgåeten associeringsaftale med EU.389 personerAccepteret tilbagetaget/overtagetfra <strong>Danmark</strong> i 2006291 personerAccepteret tilbagetaget/overtagettil <strong>Danmark</strong> i 2006TilTyskland43%Til Sverige9%Til Nederlandene7%FraTyskland15%Fra Sverige43%Fra Finland6%Til øvrigeEU-lande29%Til Frankrig12%Fra øvrigeEU-lande20%Fra Norge16%34


Anerkendelsesprocenten i spontane asylsager i Udlændingeservice2001 - 2006 *Udvalgte nationaliteter 2001 2002 2003 2004 2005 2006Afghanistan 97% 45% 33% 16% 18% 15%Irak 88% 26% 23% 1% 7% 2%Iran 9% 9% 25% 18% 31% 43%Rusland 15% 55% 46% 47% 83% 73%- heraf tjetjenere** 57% 56% 92% 77%Serbien <strong>og</strong> Montenegro 14% 6% 3%


Opholdstilladelser meddelt i asylsager mv. 2006 *Nationalitet2005heraf 20062006Kategorii altSerbien <strong>og</strong> StatsløseAfghanistan Iran Montenegro pal.i altFlygtningestatus (A) 853 54 80 0 51 838Konventionsstatus 167 29 32 0 49 201B-status/De facto-status 202 24 15 0 2 107Ans. indgivet inden 1. juli 2002 fra udlandet 1 0 0 0 0 0Kvoteflygtninge 483 1 33 0 0 530Andet grundlag (B) 294 8 6 135 4 257Humanitær opholdstilladelse 186 5 4 131 3 216Ganske særlige grunde 58 3 2 1 1 36- heraf udsendelseshindrede 35 0 1 0 1 19Midl. opholdstilladelse til bosniere/kosovarer 50 0 0 3 0 5I alt (A+B) 1.147 62 86 135 55 1.095* Denne tabel vedrører alle instanser. Der henvises til bilag 12 for yderligere oplysninger.Note: Opgørelserne i denne publikation angiver, hvor mange afgørelser der er truffet i asylsager, familiesammenføringssager mv.Det kan over tid betyde, at visse personer kan figurere flere steder i opgørelserne. Eksempelvis har n<strong>og</strong>le af de personer, der søgerom asyl i <strong>Danmark</strong>, i forvejen en familiesammenføringstilladelse.Af de 838 personer, der i 2006 meddeltes flygtningestatus, havde 56 personer (ca. 7 pct.) et andet opholdsgrundlag i forvejen.8.0006.000Opholdstilladelser i asylsager mv.:2001 - 2006Antal personerOpholdstilladelser i asylsager mv.:Ændring 2005/2006 for udv. nationaliteterAfghanistanIrakAntal personer4.000IranRusland2.000Serb. <strong>og</strong> Mon.0200120022003200420052006Statsløse pal.-125 -75 -25 25 75 125Opholdstilladelsestype i asylsager mv.:Udvalgte kategorier 2001 - 2006100%80%60%40%20%0%20012002Flygtningestatus2003200420052006Andet grundlagOpholdstilladelsestype i asylsager mv.:Udvalgte nationaliteter 2006Alle nat.AfghanistanIrakRuslandSerb. <strong>og</strong> Mon.0% 20% 40% 60% 80% 100%FlygtningestatusAndet grundlag36


Uledsagede mindreårige asylansøgere 2002 - 2006Antal uledsagede mindreårige asylansøgere (bruttoansøgertallet)Nationalitet 2002 2003 2004 2005 2006Afghanistan 16 42 22 11 17Albanien 1 0 4 2 3Algeriet 8 2 3 3 3Indien 1 4 1 7 1Irak 21 7 8 7 51Iran 6 7 6 5 5Kina 5 4 7 30 0Libanon 2 1 0 0 3Litauen 1 2 11 6 0Nigeria 2 5 3 1 4Rumænien 1 5 16 0 0Serbien <strong>og</strong> Montenegro 9 15 6 0 2Somalia 14 24 12 7 3Sri Lanka 8 2 1 8 2Statsløse palæstinensere 6 4 2 1 2Øvrige 36 35 26 21 11I alt 137 159 128 109 107Heraf i % af alle asylansøgninger 2% 3% 4% 5% 5%Afgørelser vedrørende uledsagede mindreårige asylansøgere:Tilladelse:Når en uledsaget mindreårig asylansøger registreres som spontan asylansøger her i landet, vurdererUdlændingeservice, om ansøgeren har den fornødne modenhed til at gennemgå asylsagsproceduren. I modsatfald kan der meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 3 (tidligere § 9 c, stk. 1, tidligere § 9,stk. 2, nr. 4). I 2005 <strong>og</strong> 2006 fik henholdsvis 8 <strong>og</strong> 4 uledsagede mindreårige asylansøgere opholdstilladelse efterdenne bestemmelse.Antallet af uledsagede mindreårige asylansøgere, som blev anset for tilstrækkeligt modne, <strong>og</strong> som fik asyl(konventionsstatus, de facto-status/b-status) i styrelsen eller nævnet, udgjorde henholdsvis 10 <strong>og</strong> 12 personer i2005 <strong>og</strong> 2006.Afslag:I de tilfælde, hvor en uledsaget mindreårig får endeligt afslag på asyl, tager Udlændingeservice automatiskstilling til, om den pågældende kan få opholdstilladelse af ganske særlige grunde. Hvis Udlændingeservice giverafslag på opholdstilladelse af ganske særlige grunde, kan afgørelsen påklages til Integrationsministeriet.Nedenfor er angivet, hvor mange personer der har fået opholdstilladelse henholdsvis afslag på opholdstilladelseaf ganske særlige grunde (udlændingelovens § 9 c, stk. 3 (tidligere § 9 c, stk. 1, tidligere § 9, stk. 2, nr. 4)):- Tilladelse i Udlændingeservice/Integrationsministeriet i forlængelse af et endeligt afslag på asyl: 3 i 2005 <strong>og</strong> 11i 2006.- Afslag i Udlændingeservice i forlængelse af et endeligt afslag på asyl: 14 i 2005 <strong>og</strong> 20 i 2006.- Afslag i Integrationsministeriet (stadfæstelse af styrelsens afgørelse): 26* i 2005 <strong>og</strong> 28* i 2006.Note: Der er ikke en direkte sammenhæng mellem antallet af asylansøgninger i en periode <strong>og</strong> antallet af trufne afgørelser isamme periode, idet samtlige asylansøgere i denne periode ikke nødvendigvis får deres ansøgning afgjort inden for perioden.* Når antallet af afslag i ministeriet er højere end antallet i styrelsen, skyldes det bl.a., at der i de afslag, der er givet iministeriet, i n<strong>og</strong>le tilfælde indgår flere afslag til samme person, bl.a. som følge af genoptagelse af afslagssager i ministeriet.37


Uledsagede mindreårige asylansøgere fordelt på køn <strong>og</strong> alder 2002 - 2006Antal uledsagede mindreårige asylansøgere (bruttoansøgertallet)År 2002 2003 2004 2005 2006Alder Køn Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal ProcentDrenge 6 4,4% 7 4,4% 7 5,5% 3 2,8% 3 2,8%0 - 11 år Piger 2 1,5% 2 1,3% 3 2,3% 2 1,8% 1 0,9%I alt 8 5,8% 9 5,7% 10 7,8% 5 4,6% 4 3,7%Drenge 8 5,8% 17 10,7% 17 13,3% 17 15,6% 17 15,9%12 - 14 år Piger 6 4,4% 3 1,9% 6 4,7% 8 7,3% 3 2,8%I alt 14 10,2% 20 12,6% 23 18,0% 25 22,9% 20 18,7%Drenge 101 73,7% 104 65,4% 76 59,4% 65 59,6% 76 71,0%15 - 17 år Piger 14 10,2% 26 16,4% 19 14,8% 14 12,9% 7 6,6%I alt 115 83,9% 130 81,8% 95 74,2% 79 72,5% 83 77,6%I alt 137 100% 159 100% 128 100% 109 100% 107 100%Kort om uledsagede mindreårige asylansøgere:I <strong>Danmark</strong> defineres en uledsaget mindreårig asylansøger, som et barn under 18 år, der indrejser uden ledsagelseaf forældre eller andre myndige personer, der kan anses for at være trådt i forældrenes sted – herunder andrefamiliemedlemmer. Det kan <strong>og</strong>så være et barn, som indrejser med forældre eller en anden voksen person, menhvor den voksne person enten efterlader barnet i <strong>Danmark</strong> eller dør under opholdet. Et uledsaget barn kan haveforældre eller anden nær familie i hjemlandet eller i tredjelande, men kan <strong>og</strong>så være forældreløs.Uledsagede mindreårige asylansøgere 2006fordelt på kønUledsagede mindreårige asylansøgere 2006fordelt på alderDrenge90%I alt 107 personer15-17 år77%I alt 107 personerPiger10%12-14 år19%0-11 år4%38


Afgørelser vedrørende visitering af flygtninge på amtsplan mv. 2006 *Kommuneforening Personer Andel Kommuneforening Personer AndelKøbenhavn <strong>og</strong> Frederiksberg 10 1,0% Sønderjyllands Amt 99 9,7%Københavns Amt 46 4,5% Ribe Amt 59 5,8%Frederiksborg Amt 63 6,2% Vejle Amt 68 6,6%Roskilde Amt 29 2,8% Ringkøbing Amt 56 5,4%Vestsjællands Amt 45 4,4% Århus Amt 141 13,8%Storstrøms Amt 50 4,9% Viborg Amt 90 8,8%Bornholms Regionskommune 12 1,2% Nordjyllands Amt 154 15,1%Fyns Amt 100 9,8% <strong>Danmark</strong> i alt 1.022 100%* Udlændingesservice udmeldte den 31. marts 2005 landstal for 2006 på 1.000 personer. Udsvingsbåndet for antal visiterede i forholdtil det udmeldte landstal var på +/- 50 %.Kort om visitering af flygtninge til kommunerne:fEfter integrationsloven er det Udlændingeservice, som med udgangspunkt i de aftalte eller fastsatte kvoter afgør, ihvilken kommune de udlændinge, der får meddelt opholdstilladelse (flygtningestatus <strong>og</strong> opholdstilladelse på andetgrundlag i asylsager), skal tage bopæl (visitering).Udlændingeservice skal ved afgørelsen blandt andet lægge vægt på:- Den enkelte flygtnings personlige forhold (navnlig spr<strong>og</strong>lig <strong>og</strong> kulturel baggrund, uddannelsesmæssige <strong>og</strong> fagligekvalifikationer, familiemæssig tilknytning samt eventuelle særlige behov <strong>og</strong> ønsker)- Forholdene i kommunen (beliggenhed <strong>og</strong> størrelse, arbejdsmarkeds- <strong>og</strong> uddannelsesforhold,befolkningssammensætning samt behandlings- <strong>og</strong> institutionstilbud)Det er herefter den enkelte kommune, som har ansvaret for integrationsindsatsen, herunder selve boligplaceringen, iforhold til de flygtninge mv., som visiteres til kommunen.Nordjyllands Amt: 15,1 %Antal visiterede: 1.022Viborg Amt: 8,8 %RingkøbingAmt: 5,4 %Århus Amt: 13,8 %Vestsjællands Amt: 4,4 %Vejle Amt: 6,6 %Frederiksborg Amt: 6,2 %Københavns Amt: 4,5 %Ribe Amt: 5,8 %Sønderjyllands Amt: 9,7 % Fyns Amt: 9,8 %Kbh. <strong>og</strong> Fr.berg Komm.: 1,0 %Roskilde Amt: 2,8 %Storstrøms Amt: 4,9 %BornholmsRegionskommune: 1,2 %39


Indkvarteringsoplysninger 2001 - 2006 *Kategori (2006-priser, ekskl. moms) 2001 2002 2003 2004 2005 2006Samlet forbrug (mio. kr.) 1.292,4 1.152,5 849,4 568,8 442,1 367,3Årligt gennemsnitsbelæg (personer) 10.103 9.243 6.575 4.286 2.950 2.161Enhedspris pr. helårsperson (kr.) 127.920 124.694 129.194 132.712 149.868 169.988- heraf drift af indkvarteringssystem ** 37.806 36.007 34.472 41.879 47.401 46.063- heraf kontante ydelser *** 28.470 28.261 25.682 20.656 20.082 19.532- heraf indkvartering af asylansøgere **** 61.645 60.427 69.039 70.177 82.385 104.394Antal centre i drift (ultimo året) 58 46 28 16 11 9* <strong>Tal</strong>lene for 2006 er hentet fra Udlændingeservices "Årsrapport 2006 ", april 2007.** Udgør 27% af de samlede udgifter i 2006. Omfatter bl.a. husleje mv., bygningsvedligeholdelse samt beredskab <strong>og</strong>modtagelse.*** Udgør 12% af de samlede udgifter i 2006. Omfatter bl.a. grundydelse, forsørgertillæg, tillægsydelse <strong>og</strong> naturalieydelser.**** Udgør 61% af de samlede udgifter i 2006. Omfatter bl.a. sociale ydelser <strong>og</strong> sundhedsydelser.Kort om indkvartering af asylansøgere mv.:Udlændingeservice sørger i samarbejde med Dansk Røde Kors, Asylafdelingen, samt Jammerbugt <strong>og</strong> ThistedKommuner for indkvartering mv. af asylansøgere, indtil de pågældende enten får opholdstilladelse eller udrejseraf landet.Asylansøgere indgår en kontrakt om deltagelse i undervisning <strong>og</strong> aktivering, herunder udførelse af pligtmæssigeaktiviteter i relation til den daglige drift af indkvarteringsstedet. Udbetalingen af kontante ydelser er delvisafhængig af asylansøgerens opfyldelse af den indgåede kontrakt. Asylansøgere må ikke tage lønnet arbejde,mens deres sag behandles.Asylansøgere indkvarteres først på et modtagecenter, hvor deres sag registreres, <strong>og</strong> den indledendesagsbehandling iværksættes. Under opholdet på modtagecentret foretages endvidere en indledendesundhedsundersøgelse. Herefter indkvarteres de fleste asylansøgere på et opholdscenter, indtil der er truffetendelig afgørelse i deres sag.Asylansøgere, der har fået endeligt afslag <strong>og</strong> skal udrejse kan, såfremt de ikke medvirker til udrejsen, bliveoverflyttet til et udsendelsescenter.Indkvarterede asylansøgere fordelt påhovedfaser ved udgangen af 2006Indkvarterede asylansøgere ved udgangen afårene 2001 - 20061.934 personer(faser mv. angivet i runde tal)Hum.sager i INM4%Politietsudsendelsesfase60%12.00010.0008.000Antal personerKlagesagsbehandlingi FN + evt.hum. sag8%Asylsagsbehandlingi US8%Indledendeasylfase6%Øvrigesager5%§§ 9 c- <strong>og</strong>9 e-sager9%6.0004.0002.00002001 2002 2003 2004 2005 200640


Antal registrerede udrejste/udsendte asylansøgere efter afslag på asylansøgning 2006 *KategoriNationalitetLedsaget udrejst Påset udrejst Skønnet udrejst Udrejst selv I altSerbien <strong>og</strong> Montenegro 8667 1382 293- heraf Kosovo 63 28 68 1 160Irak 0 23 996 128Afghanistan 10 3 241 38Statsløse palæstinensere 26 221 31Bosnien-Hercegovina 6 11 11 4 32Makedonien (FYROM) 3 7 41 15Iran 2 4 110 17Armenien 20 20 4Nigeria 3 5 12 0 20Albanien 2 1 10 4Rusland 0 0 40 4Tyrkiet 25 51 13Somalia 2 16 0 1 19Syrien 0 2507Libanon 0 6 0 1 7Øvrige38 52 892 181I alt 158 208 427 20 813* Denne statistik angiver antallet af asylansøgere med endeligt afslag på asyl, som er registreret udrejst eller udsendt af <strong>Danmark</strong>af Rigspolitiet. Statistikken udarbejdes på baggrund af de pågældende udlændinges nationalitet - <strong>og</strong> ikke på baggrund afudsendelsesdestinationen. Langt hovedparten af de afviste asylansøgere udsendes imidlertid til statsborgerskabslandet.Statistikken er opdelt efter, om de pågældende er udsendt under ledsagelse af polititjenestemænd, påset udrejst, skønnet udrejsteller udrejst selv. For oplysninger om udsendelse af afviste asylansøgere - samt de enkelte udsendelseskategorier henvises bl.a.til Rigspolitiets "Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere - oktober 2006 ", som bl.a. er tilgængelig påIntegrationsministeriets <strong>og</strong> Udlændingeservices fælles portal: www.nyidanmark.dk .6005004003002001000Afviste asylansøgere i aktuel udsendelsesposition - fordelt på udvalgte nationaliteter <strong>og</strong>medvirken/ikke-medvirken mv. til udsendelse ved udgangen af 2006 **Antal personerIrakSerb. <strong>og</strong> Mon.heraf KosovoStatsløse pal.SomaliaIranAfghanistanBosn.-H.SyrienRuslandMedvirker Medvirker ikke Uoplyst100%** Det samlede antal afviste asylansøgere i aktuel udsendelsesposition ultimo 2006 udgjorde 1.160 personer.80%60%40%20%0%IrakSerb. <strong>og</strong> Mon.heraf KosovoStatsløse pal.SomaliaIranAfghanistanBosn.-H.SyrienRuslandMedvirker Medvirker ikke Uoplyst41


VISUM43


Visumafgørelser i sager forelagt Udlændingeservice 2001 - 2006 *Afgørelser 2001 2002 2003 2004 2005 ** 2006 ***Tilladelse 16.986 14.084 11.829 12.713 13.870 12.076Afslag 10.723 9.182 7.871 8.413 6.148 5.090I alt 27.709 23.266 19.700 21.126 20.018 17.166* <strong>Tal</strong>lene er baseret på elektroniske oplysninger i Det Interne Visum Register (IVR), fra 2001 det Fælles Visum System (FVS). I løbet af2006 forventes alle afgørelser på de danske repræsentationer <strong>og</strong> i Udlændingeservice at blive registreret elektronisk i FVS <strong>og</strong> vil såledeskunne opgøres statistisk. Visumtallene i tabellen omfatter Schengen-visa <strong>og</strong> nødvisa udstedt af Udlændingeservice. Herudover er derblevet udstedt ca. 62.000 visa i 2006 på danske repræsentationer i udlandet uden forelæggelse for Udlændingeservice (Bona-Fide). Destørste nationaliteter med Bona-Fide visum var i 2006 Rusland, Kina, Indien, Ukraine <strong>og</strong> Indonesien. Samlet blev der således pårepræsentationerne <strong>og</strong> i Udlændingeservice i 2006 truffet afgørelser vedrørende ca. 79.000 personer i visumsager. Heraf udstedtes visatil ca. 74.000 personer, svarende til en tilladelsesprocent på ca. 94 %.** Fra <strong>og</strong> med 2005 omfatter tilladelsestallet ligeledes VLTV (Visa with Limited Territorial Validity - 188 tilladelser i 2006), transitvisum(160 tilladelser i 2006) <strong>og</strong> lufthavnstransit (4 tilladelser i 2006).*** I perioden august-september 2006 var der it-problemer i Udlændingeservice, som medførte, at ca. 250 afgørelser ikke blev registrereti visumsystemet.Omgørelsesprocenten i visumsager i anden instans: Integrationsministeriet er klageinstans med hensyn til Udlændingeservices afslag ivisumsager. Omgørelsesprocenten i visumsager i Integrationsministeriet udgjorde ca. 9 % i 2006.Kort om visum:Statsborgere fra en del af verdens lande kan indrejse i <strong>Danmark</strong> <strong>og</strong> opholde sig i landet i op til tre måneder udenvisum, når de er i besiddelse af gyldigt pas <strong>og</strong> har de fornødne midler til at dække udgifterne ved opholdet her i landet<strong>og</strong> til hjemrejsen. Statsborgere, der ikke er fritaget for indrejsevisum, skal herudover forinden indrejsen have udstedtet visum. Et visum udstedes som udgangspunkt med gyldighed for hele Schengen-området i op til tre måneder. Kanet visum ikke udstedes med gyldighed for hele Schengen-området, kan der i særlige tilfælde udstedes et visum alenemed gyldighed for <strong>Danmark</strong>.Ansøgning om visum skal ske gennem en repræsentation i udlandet, <strong>og</strong> de fleste visumsager er enkle <strong>og</strong> afgøressåledes på stedet. Visse sager vedrørende besøg samt mere komplicerede sager forelægges Udlændingeservice tilafgørelse. Det er kun de visumansøgninger, der forelægges Udlændingeservice, som indgår i opgørelsen ovenfor.Udlændingeservices afgørelser om afslag på visum kan påklages til Integrationsministeriet.Pr. 1. oktober 2004 trådte nye visumregler i kraft. Der er indført mulighed for, at den herboende stiller økonomisksikkerhed, således at der kan meddeles visum til personer, der efter de tidligere regler ville have fået afslag på visum.I 2006 blev der stillet en sådan garanti i ca. 1.450 sager. Indsatsen mod misbrug af visumsystemet er samtidig styrket<strong>og</strong> bl.a. vil udlændinge, der ikke udrejser rettidigt, normalt ikke kunne få visum igen i en periode.Visumafgørelser i sager forelagtUdlændingeservice 2001 - 2006Fordeling af udstedte visa i sager forelagtUdlændingeservice 200630.00024.00018.00012.0006.00012.076 personerMakedonien(FYROM)4%Øvrige43%Tyrkiet13%Thailand12%0200120022003Tilladelse20042005Afslag2006Vietnam4%Iran6%Rusland7%Kina11%44


BILAGDen 3. juni blev Serbien <strong>og</strong> Montenegro selvstændige stater, <strong>og</strong> vil blive opdateret særskilt fra 2007.45


Bilag 1: Antal opholdstilladelser mv. på hovedsagsområderne i 2006 *KategoriJobkort<strong>og</strong> specialistermv.A) Erhverv <strong>og</strong> studieUddannelseUddannelseLønarbejde<strong>og</strong> selvst.erhvervsdrivendeLønarbejde-personerfra denye EUlandePraktikanterAu pairØvrigesager**I alt A)B) EU/EØSNationalitetAfghanistan 0 0 0 1 0 0 4 5 0 0Australien 46 0 33 145 4 7 270 505 0 0Brasilien 24 0 26 92 19 41 93 295 0 0Burma 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0Burundi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Canada 63 0 46 177 8 4 197 495 0 0Congo, DRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Filippinerne 28 0 26 36 0 955 53 1.098 0 0Frankrig 0 0 0 5 0 0 11 16 346 659Indien 60 0 546 228 8 7 519 1.368 0 0Irak 2 0 9 3 0 0 11 25 0 0Iran 14 0 15 9 1 1 37 77 0 0Italien 2 0 0 4 0 0 3 9 327 508Kina 149 0 106 1.216 7 11 1.020 2.509 0 0Letland 14 662 0 25 53 18 16 788 0 135Litauen 7 2.005 19 13 60 28 14 2.146 0 392Nederlandene 1 0 0 7 0 0 7 15 314 219Pakistan 15 0 27 103 1 1 125 272 0 0Polen 246 7.072 1 49 207 49 147 7.771 0 988Rumænien 132 0 25 104 207 85 132 685 0 0Rusland 72 0 43 91 31 79 148 464 0 0Serbien <strong>og</strong> Montenegro 30 0 13 12 5 8 42 110 0 0Spanien 0 0 0 5 0 0 6 11 205 671Statsløse palæstinen. 3 0 2 3 0 0 3 11 0 0Storbritannien 41 0 3 7 0 0 192 243 643 148Sudan 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0Syrien 4 0 3 0 0 0 1 8 0 0Thailand 31 0 6 54 24 39 80 234 0 0Tyrkiet 60 0 10 145 6 3 168 392 0 0Tyskland 8 0 1 122 2 0 41 174 1.397 936Ukraine 236 0 21 48 1.811 170 94 2.380 0 0Ungarn 9 153 1 86 22 5 54 330 0 163USA 164 0 170 1.203 32 26 399 1.994 0 0Vietnam 7 0 1 22 0 12 90 132 0 0Østrig 0 0 0 2 0 0 3 5 70 133Øvrige 381 461 197 1.025 112 244 1.458 3.878 382 801I alt 1.849 10.353 1.350 5.043 2.620 1.793 5.440 28.448 3.684 5.753* <strong>Tal</strong>lene omfatter tilladelser mv. meddelt på baggrund af førstegangsansøgninger <strong>og</strong> vedrører alle myndigheder.Lønarbejde** Omfatter alle øvrige kategorier på erhvervs- <strong>og</strong> studieområdet bl.a. arbejdstilladelser til studerende med opholdstilladelse(2.076 tilladelser i 2006), familiemæssig tilknytning til person med opholdstilladelse til arbejde eller studier (1.231 tilladelser i2006), humanitært arbejde (729 tilladelser i 2006), arbejdstilladelser til personer med opholdstilladelse (551 tilladelser i 2006),opholdstilladelser på grund af beskæftigelse til personer, som tidligere har været flygtninge eller familiesammenførte, men somhar fået deres opholdstilladelse inddraget eller nægtet forlænget (9 tilladelser i 2006), forskeruddannelse (127 tilladelser i 2006)samt trainees (183 tilladelser i 2006).46


EØSC) Familiesammenføring mv.D) Asyl mv.*****Øvrige***I alt B)Ægtefæller<strong>og</strong> fastesamlevereMindreårigebørn<strong>og</strong>forældreØvrigeopholdssager****I alt C) I alt D)KategoriNationalitet0 0 24 25 11 60 62 127 Afghanistan5 5 44 1 15 60 0 570 Australien16 16 77 15 1 93 0 404 Brasilien0 0 22 37 3 62 168 232 Burma0 0 1 8 0 9 40 49 Burundi8 8 19 2 15 36 0 539 Canada0 0 5 4 2 11 241 252 Congo, DRC4 4 142 25 6 173 0 1.275 Filippinerne207 1.212 7 2 0 9 0 1.237 Frankrig0 0 25 3 20 48 8 1.424 Indien1 1 68 47 6 121 47 194 Irak2 2 45 3 3 51 86 216 Iran88 923 0 0 0 0 0 932 Italien7 7 112 21 129 262 3 2.781 Kina79 214 27 10 2 39 0 1.041 Letland251 643 29 4 2 35 0 2.824 Litauen239 772 1 1 0 2 0 789 Nederlandene53 53 54 14 1 69 2 396 Pakistan660 1.648 78 21 5 104 0 9.523 Polen5 5 47 4 0 51 0 741 Rumænien7 7 117 37 1 155 24 650 Rusland6 6 69 7 2 78 135 329 Serbien <strong>og</strong> Montenegro78 954 3 1 0 4 0 969 Spanien0 0 22 4 1 27 55 93 Statsløse palæstinen.416 1.207 16 4 2 22 0 1.472 Storbritannien0 0 7 0 0 7 33 41 Sudan0 0 9 15 2 26 31 65 Syrien5 5 306 135 19 460 0 699 Thailand15 15 186 53 5 244 0 651 Tyrkiet715 3.048 13 5 96 114 0 3.336 Tyskland12 12 87 15 0 102 0 2.494 Ukraine47 210 5 1 0 6 0 546 Ungarn16 16 154 13 37 204 0 2.214 USA1 1 68 20 34 122 1 256 Vietnam26 229 0 0 1 1 0 235 Østrig396 1.579 898 238 195 1.331 159 6.947 Øvrige3.365 12.802 2.787 795 616 4.198 1.095 46.543 I alt*** For en nærmere beskrivelse af indholdet under "øvrige" se siden om afgørelser vedrørende EU/EØS-opholdsbeviser.**** Se bilag 6 for en fordeling af tilladelser på sagstyper.***** Kategorien omfatter <strong>og</strong>så tilladelser til kvoteflygtninge. Der blev givet 530 tilladelser til kvoteflygtninge i 2006. Se evt. bilag 12for en nationalitetsfordeling af tilladelserne.Note: Oversigten viser de største nationaliteter på hovedsagsområderne under ét. For en mere detaljeret oversigt over de størstenationaliteter for de enkelte hovedsagstyper henvises til de følgende bilag.47I alt A)+B)+C)+D)


Bilag 2: Afgørelser på erhvervs- <strong>og</strong> studieområdet 2006 * **KategoriLønarbejde <strong>og</strong> selvstændigt erhvervsdrivendeLønarbejde - personer fra de nye EU-landeJobkort-ordningen <strong>og</strong> specialister mv. ***UddannelsePraktikanterAu pairHumanitært arbejde ****TraineesReligiøse forkyndere mv.Familiemæssig tilknytning til person med midlertidig opholdstilladelseØvrige ****I altI altTilladelserAfslag1.849 69810.3531.3505.0432.6203896911071.79328972931832411381.231713.18417128.4482.109Bilag 3: Opholdstilladelser på erhvervs- <strong>og</strong> studieområdet 2001 - 2006 * **År 2001 2002 2003 2004 2005 2006Erhverv <strong>og</strong> studieLønarbejde <strong>og</strong> selvstændigt erhvervsdrivende 908 1.166 1.663 1.469 1.513 1.849Lønarbejde - personer fra de nye EU-lande (fra 1. maj 2004) 2.097 4.923 10.353Jobkort-ordning <strong>og</strong> specialister mv. *** 953 805 661 734 941 1.350Uddannelse 3.724 5.317 6.122 6.221 6.854 5.043Praktikanter 1.650 1.837 1.417 1.537 1.916 2.620Au pair 1.018 1.156 1.233 1.500 1.471 1.793Humanitært arbejde **** 1.042 1.012 941 729Trainees62 260 175 160 183Religiøse forkyndere mv. 127 153 151 90 75 113Familiemæssig tilknytning til person med midl. opholdstilladelse 355 939 831 1.141 1.231Øvrige **** 1.621 2.459 3.290 4.221 5.053 3.184I alt 10.001 13.310 16.778 19.887 24.988 28.448* Afgørelsestallene (tilladelser <strong>og</strong> afslag) omfatter alle instanser <strong>og</strong> vedrører førstegangsansøgninger.** Afgørelser med henblik på erhverv <strong>og</strong> uddannelse på Færøerne <strong>og</strong> Grønland fremgår ikke længere af denne statistik som enselvstændig kategori. Afgørelser, der er truffet før den 1. august 2006, indgår under kategorien "Øvrige", mens afgørelser, der ertruffet efter den 1. august 2006, indgår under de øvrige kategorier alt efter sagstype.*** I publikationen er kategorierne jobkort-ordning <strong>og</strong> specialister mv. generelt lagt sammen i en kategori. Eksempelvis er de 1.350opholdstilladelser meddelt efter jobkort-ordningen <strong>og</strong> specialister mv. i 2006 fordelt på 900 tilladelser efter jobkort-ordningen <strong>og</strong>450 tilladelser til specialister mv. Se eventuelt siden om jobkort-ordningen i publikationen.**** Se nærmere herom på siden med oversigt over opholdstilladelser på erhvervs- <strong>og</strong> studieområdet for en beskrivelse af dissekategorier.48


Bilag 4: Antal opholdstilladelser på udvalgte områder 2001 - 2006 - største nationaliteter *Lønarbejde <strong>og</strong> selvstændigt erhvervsdrivendeÅr 2001 2002 2003 2004 2005 2006NationalitetPolen 256 302 421 323 162 246Ukraine 30 54 58 64 100 236USA 34 92 102 102 132 164Kina 51 32 51 88 129 149Rumænien 32 20 50 60 101 132Rusland 53 64 63 67 79 72Canada 7 23 38 49 67 63Indien 8 15 14 46 41 60Tyrkiet 6 17 22 28 50 60Bulgarien 125 77 37 23 34 56Øvrige 306 470 807 619 618 611I alt 908 1.166 1.663 1.469 1.513 1.849Jobkort-ordning <strong>og</strong> specialister mv.År 2001 2002 2003 2004 2005 2006NationalitetIndien 101 79 110 216 347 546USA 185 116 96 121 127 170Kina 84 54 37 43 68 106Canada 37 34 23 22 34 46Rusland 68 44 29 34 51 43Australien 39 37 14 29 18 33Pakistan 3 10 4 13 15 27Brasilien 17 5 5 7 7 26Filippinerne 4 0 4 18 10 26Rumænien 34 22 12 14 17 25Øvrige 381 404 327 217 247 302I alt 953 805 661 734 941 1.350UddannelseÅr 2001 2002 2003 2004 2005 2006NationalitetKina 415 1264 1.621 1.913 2.052 1.216USA 652 913 896 1.239 1.215 1.203Indien 61 79 238 281 256 228Canada 130 176 169 168 212 177Australien 97 156 102 187 142 145Tyrkiet 29 36 42 53 129 145Nepal 27 14 34 28 59 141Tyskland 95 88 28 65 150 122Japan 122 141 146 140 104 119Rumænien 96 103 85 107 134 104Øvrige 2.000 2.347 2.761 2.040 2.401 1.443I alt 3.724 5.317 6.122 6.221 6.854 5.043* Nationaliteterne er udvalgt på baggrund af de ti største nationaliteter for de enkelte kategorier i 2006.49


Bilag 4: Antal opholdstilladelser på udvalgte områder 2001 - 2006 - største nationaliteter *PraktikanterÅr 2001 2002 2003 2004 2005 2006NationalitetUkraine 294 496 535 736 1.191 1.811Polen 207 219 135 144 154 207Rumænien 64 60 74 95 154 207Litauen 404 405 277 196 102 60Letland 240 274 212 134 75 53USA 31 18 0 17 19 32Rusland 16 20 20 29 21 31Thailand 33 26 19 18 18 24Moldova 4 1 3 0 11 22Ungarn 51 33 36 49 33 22Øvrige 306 285 106 119 138 151I alt 1.650 1.837 1.417 1.537 1.916 2.620Au pairÅr 2001 2002 2003 2004 2005 2006NationalitetFilippinerne 67 124 211 475 569 955Ukraine 57 90 125 198 191 170Rumænien 38 49 63 84 81 85Rusland 98 86 64 82 87 79Polen 81 118 119 94 63 49Brasilien 5 19 20 34 43 41Thailand 7 8 20 23 23 39Peru 2 4 6 9 21 30Litauen 257 232 178 113 47 28USA 5 6 12 12 19 26Øvrige 401 420 415 376 327 291I alt 1.018 1.156 1.233 1.500 1.471 1.793Religiøse forkyndere mv.År 2001 2002 2003 2004 2005 2006NationalitetUSA 71 62 62 35 48 69Peru 0 1 1 1 0 10Thailand 5 6 4 5 2 5Brasilien 1 0 0 2 0 3Estland 1 0 1 0 0 3Madagaskar 0 0 0 0 0 3Indien 5 1 5 3 3 2Nigeria 5 7 3 1 0 2Pakistan 1 5 5 2 2 2Polen 3 4 4 3 8 2Øvrige 35 67 66 38 12 12I alt 127 153 151 90 75 113* Nationaliteterne er udvalgt på baggrund af de ti største nationaliteter for de enkelte kategorier i 2006.50


Bilag 5: Antal personer som har søgt om familiesammenføring i <strong>Danmark</strong> 2006Måned I alt I altJan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.Nationalitet 2006 2005Afghanistan 8 5 7 3 6 21 4 17 15 16 17 14 133 206Australien 0 2 4 5 9 6 6 7 1 3 5 1 49 35Bosnien-Hercegovina 6 9 7 7 7 16 2 7 16 9 3 11 100 122Brasilien 8 8 10 9 15 14 17 20 8 7 5 8 129 82Bulgarien 5 5 2 1 4 4 4 6 2 3 3 4 43 32Burma 7 5 6 3 0 2 1 12 7 4 3 10 60 34Cuba 3 6 5 1 3 3 4 5 2 4 3 2 41 35Egypten 3 6 5 3 2 8 5 7 1 4 2 3 49 35Filippinerne 18 11 17 4 17 26 20 23 19 27 19 17 218 192Ghana 4 4 6 3 10 2 6 8 5 2 5 9 64 85Indien 7 6 7 6 3 4 7 4 9 4 2 5 64 62Indonesien 8 5 4 3 0 7 2 3 6 2 1 1 42 43Irak 13 9 7 19 8 13 15 24 27 17 27 9 188 344Iran 11 5 5 3 8 9 5 11 6 16 17 15 111 119Kina 11 16 11 17 17 20 25 21 13 13 15 20 199 179Letland 3 4 11 4 4 1 4 5 1 3 3 1 44 45Libanon 4 3 2 1 3 5 15 19 3 5 5 3 68 51Litauen 4 2 2 1 6 3 4 1 7 1 3 1 35 43Makedonien (FYROM) 15 3 11 4 5 1 4 5 8 11 5 5 77 97Marokko 12 9 9 5 6 7 4 9 15 9 8 9 102 97Nigeria 4 9 5 6 3 2 4 13 5 4 6 8 69 52Pakistan 21 9 12 3 10 6 15 33 16 22 11 13 171 208Peru 2 1 2 1 3 4 4 2 3 4 6 3 35 34Polen 16 12 10 9 10 16 10 12 5 10 8 5 123 135Rumænien 10 7 11 1 3 3 6 5 8 10 4 5 73 71Rusland 20 13 11 11 17 15 12 20 7 12 22 10 170 173Serbien <strong>og</strong> Montenegro 10 7 19 14 13 15 7 18 11 10 12 9 145 186Somalia 6 10 12 6 13 3 19 15 13 13 28 14 152 202Sri Lanka 6 3 7 6 10 6 9 4 1 7 7 3 69 120Statsløse palæstinensere 4 5 0 4 5 2 14 12 4 6 10 4 70 93Storbritannien 8 8 1 2 2 1 3 11 2 8 4 1 51 31Thailand 36 42 55 32 43 44 37 50 37 45 50 35 506 541Tyrkiet 51 53 51 57 49 49 52 50 69 49 67 72 669 651Uganda 5 2 4 2 3 2 1 2 6 2 1 6 36 49Ukraine 9 10 10 9 8 7 4 6 11 17 13 10 114 92USA 17 17 21 14 21 17 18 8 12 21 14 12 192 203Vietnam 11 21 8 18 8 10 9 8 13 18 11 10 145 146Øvrige 58 82 91 40 86 80 70 118 90 80 69 63 927 1.075I alt 2006 444 434 468 337 440 454 448 601 484 498 494 431 5.533Kumulativt 2006 444 878 1.346 1.683 2.123 2.577 3.025 3.626 4.110 4.608 5.102 5.533I alt 2005 590 456 591 475 492 471 437 585 516 455 462 470 6.000Kumulativt 2005 590 1.046 1.637 2.112 2.604 3.075 3.512 4.097 4.613 5.068 5.530 6.000Note: Ansøgningstallet for familiesammenføring angiver de personer, der har indgivet ansøgning om familiesammenføring i<strong>Danmark</strong>.51


Bilag 6: Antal afgørelser om familiesammenføring 2006MyndighedKategoriÆgteskab eller fast samlivsforhold- heraf til herboende flygtning- heraf til herboende indvandrer- heraf til herboende dansk/nordiskMindreårige børn- heraf børn til herboende flygtning- heraf børn til andreForældre over 60 år- heraf til herboende flygtning *FamiliesammenføringTilladelserUdlændingeservice(1. instans)Afslag2.7871.1332091722494392.32952279546718773608394000 03.582 1.600Integrationsministeriet(2. instans)Stadfæstelser5591172402022978920811857* Denne bestemmelse blev afskaffet for ansøgninger indgivet efter den 1. juli 2002.Note: Opgørelsen omfatter afgørelser meddelt på baggrund af førstegangsansøgninger i Udlændingeservice <strong>og</strong>Integrationsministeriet (ankeinstans).Note: Der er blevet meddelt 616 opholdstilladelser på det øvrige opholdsområde i 2006. Disse omfatter henholdsvis tilladelser medhenblik på adoption mv. (347 tilladelser i 2006) <strong>og</strong> øvrige sager 269. Tilladelser til øvrige sager er fordelt på dansk mindretal iSydslesvig (98), andre grunde end ægteskab <strong>og</strong> fast samlivsforhold (89), dansk afstamning (35) samt øvrige opholdssager (47).Bilag 7: Antal tilladelser til ægtefællesammenføring fordelt på nationalitet 2001 - 2006NationalitetBosnien-HercegovinaBrasilienFilippinerneIrakIranKinaMarokkoPakistanPolenRumænienRuslandSerbien <strong>og</strong> MontenegroThailandTyrkietUkraineUSAVietnamØvrigeI alt2001 2002 2003 2004 2005 200685 63 21 23 29 4983 73 31 60 61 77127 80 59 106 101 142579 504 311 67 61 68144 120 58 46 68 45178 107 73 78 75 112131 107 38 34 38 46206 190 51 40 53 54149 105 62 64 62 786821559163321135012346121471171144999133945227492814733669306691 521 165 153 185 18674 49 40 70 58 87193 161 120 127 132 154125 97 51 35 54 682.838 2.051 1.041 938 971 1.0826.499 4.880 2.538 2.344 2.498 2.787Note: Opgørelsen omfatter tilladelser meddelt på baggrund af førstegangsansøgninger i Udlændingeservice <strong>og</strong> Integrationsministeriet.Integrationsministeriet meddeler d<strong>og</strong> som udgangspunkt ikke tilladelser, men omgør evt. Udlændingeservices afslag,såfremt man er uenig i afslaget.52


Bilag 8: Familiesammenføringstilladelser 2001 - 2006Kategori 2001 2002 2003 2004 2005 2006Ægteskab eller fast samlivsforhold (A) 6.499 4.880 2.538 2.344 2.498 2.787- heraf til herboende flygtning 1.694 1.213 730 297 254 209- heraf til herboende indvandrer 443 298 225 181 192 249- heraf til herboende dansk/nordisk 4.362 3.369 1.583 1.866 2.052 2.329Mindreårige børn (B) 4.185 3.052 2.170 1.469 1.011 795- heraf børn til herboende flygtning 2.510 1.759 1.220 581 327 187- heraf børn til andre 1.675 1.293 950 888 684 608Forældre over 60 år (C) 266 219 83 19 13 0- heraf til herboende flygtning 71 50 19 10 11 0- heraf til herboende dansk/nordisk 195 169 64 9 2 0I alt (A+B+C) 10.950 8.151 4.791 3.832 3.522 3.582Note: Opgørelsen omfatter afgørelser meddelt på baggrund af førstegangsansøgninger i Udlændingeservice <strong>og</strong>Integrationsministeriet (ankeinstans). Integrationsministeriet meddeler d<strong>og</strong> som udgangspunkt ikke tilladelser, men omgør evt.Udlændingeservices afslag, såfremt man er uenig i afslaget.Bilag 9: Antal familiesammenføringstilladelser - udvalgte nationaliteter 2001 - 2006 *Nationalitet 2001 2002 2003 2004 2005 2006Bosnien-Hercegovina 110 90 18 29 35 63Brasilien 105 87 54 71 79 92Burma 2 4 0 12 33 59Filippinerne 175 107 86 143 125 167Irak 1.628 1.479 969 230 187 115Kina 285 177 148 108 95 133Marokko 155 129 49 46 41 51Pakistan 244 237 81 56 74 68Polen 207 135 82 89 79 99Rusland 307 235 173 172 152 154Serbien <strong>og</strong> Montenegro 171 125 62 65 55 76Somalia 828 624 412 192 125 72Thailand 690 531 357 443 464 441Tyrkiet 1.009 764 320 320 285 239Ukraine 102 66 60 94 76 102USA 206 188 133 144 138 167Vietnam 207 153 106 53 81 88Øvrige 4.519 3.020 1.681 1.565 1.398 1.396I alt 10.950 8.151 4.791 3.832 3.522 3.582Note: Opgørelsen omfatter afgørelser meddelt på baggrund af førstegangsansøgninger i Udlændingeservice <strong>og</strong>Integrationsministeriet (ankeinstans). Integrationsministeriet meddeler d<strong>og</strong> som udgangspunkt ikke tilladelser, men omgør evt.Udlændingeservices afslag, såfremt man er uenig i afslaget.* Nationaliteterne er udvalgt på baggrund af antallet af meddelte familiesammenføringstilladelser i de senere år.53


Bilag 10: Antal personer som har søgt om asyl i <strong>Danmark</strong> 2006 (bruttoansøgertallet)Måned I alt I altJan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.Nationalitet 2006 2005Afghanistan 13 4 20 19 8 4 2 6 13 2 25 11 127 182Albanien 3 2 0 6 2 0 0 1 0 3 2 2 21 21Algeriet 3 1 0 1 1 2 0 1 0 1 3 2 15 46Armenien 1 0 0 5 3 0 2 0 2 3 0 1 17 19Azerbajdzhan 0 0 1 1 1 0 2 2 3 0 1 1 12 24Bangladesh 0 0 9 2 0 0 1 1 0 1 0 0 14 16Bosnien-Hercegovina 3 8 1 1 3 2 1 8 0 1 3 8 39 49Bulgarien 0 0 4 2 0 2 0 1 1 0 0 1 11 28Burma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 8 9Cameroun 0 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 2 10 12Congo, DRC 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10Etiopien 1 0 1 1 0 0 0 0 4 1 1 0 9 15Georgien 3 5 0 0 0 1 1 0 0 6 0 3 19 10Ghana 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 8 6Indien 0 5 5 1 2 11 12 5 10 12 4 17 84 72Irak 34 34 31 33 38 18 16 53 57 67 69 69 519 264Iran 5 8 14 6 7 4 7 8 9 4 9 8 89 123Kina 4 3 3 3 0 4 2 4 3 1 3 5 35 71Libanon 1 0 1 2 0 0 5 4 6 1 1 5 26 27Liberia 1 1 1 1 0 3 0 1 3 0 0 0 11 3Libyen 3 2 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 11 20Makedonien (FYROM) 6 0 0 0 0 2 1 4 0 1 0 0 14 39Marokko 1 1 4 1 0 1 1 0 1 1 4 0 15 14Mongoliet 3 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 10Nigeria 8 6 3 4 2 11 2 1 7 3 3 2 52 55Pakistan 2 0 4 1 0 10 4 5 1 2 1 1 31 39Rumænien 1 0 0 0 0 0 4 3 1 0 5 0 14 8Rusland 13 4 3 4 6 5 1 12 9 0 4 0 61 119- heraf tjetjenere 0 1 0 0 5 0 1 10 5 0 0 0 22 79Rwanda 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2Serbien <strong>og</strong> Montenegro 72 30 28 15 17 17 12 11 22 31 8 11 274 383- heraf Kosovo 6 9 8 7 15 5 5 11 8 19 1 5 99 140Somalia 6 7 5 7 8 8 5 3 2 3 1 3 58 81Sri Lanka 1 0 2 0 3 6 2 5 7 4 1 0 31 22Statsløs 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 7 27Statsløse palæstinensere 2 3 7 8 3 4 5 10 5 6 9 9 71 80Syrien 3 6 6 3 3 5 3 0 3 11 7 5 55 45Tyrkiet 2 10 5 3 2 4 0 3 2 3 2 4 40 47Øvrige 20 13 13 9 10 7 11 13 12 6 8 11 133 283I alt 2006 221 159 185 142 121 131 104 165 187 182 178 185 1.960Kumulativt 2006 221 380 565 707 828 959 1.063 1.228 1.415 1.597 1.775 1.960I alt 2005 192 265 253 216 213 191 156 161 190 149 151 144 2.281Kumulativt 2005 192 457 710 926 1.139 1.330 1.486 1.647 1.837 1.986 2.137 2.281Note: Bruttoansøgertallet angiver samtlige personer, der indgiver ansøgning om asyl i <strong>Danmark</strong> - uanset om de får deres asylsagrealitetsbehandlet i <strong>Danmark</strong>, dvs. inkl. personer, der udsendes til et sikkert tredjeland, overføres/tilbageføres til et andet EU-landefter Dublin-forordningen eller frafalder/forsvinder i den indledende asylfase.54


Bilag 11: Antal afgørelser vedrørende registrerede spontane asylansøgere 2006 *Myndighed Udlændingeservice (1. instans) Flygtningenævnet (2. instans)K-statusB-status/ Defacto-statusAfslag I alt K-statusB-status /Defacto-statusNationalitetAfghanistan 1 13 82 96 28 11 55 94Albanien 0 0 7 7 0 1 1Algeriet 0 0 7 7 0 6 6Armenien 0 0 11 11 0 0Azerbajdzhan 0 0 8 8 1 5 6Bangladesh 0 0 4 4 0 6 6Bosnien-Hercegovina 0 0 18 18 0 10 10Bulgarien 0 0 9 9 0 0 0Burma 4 0 2 6 2 2Cameroun 1 2 3 4 4Congo, DRC 1 8 5 14 0 1 5 6Etiopien 1 0 9 10 0 4 4Georgien 0 0 5 5 0 7 7Ghana 0 0 8 8 0 2 2Indien 0 10 10 0 2 6 8Irak 0 2 98 100 5 7 87 99Iran 23 6 39 68 9 9 20 38Kina 1 0 16 17 1 14 15Libanon 5 0 8 13 0 0Liberia 0 2 2 0 0 0 0Libyen 0 0 8 8 0 3 4 7Makedonien (FYROM) 0 0 8 8 0 0Marokko 0 0 7 7 0 1 1Mongoliet 2 2 0Nigeria 0 1 25 26 0 12 12Pakistan 0 0 11 11 0 2 2 4Rumænien 5 5 0Rusland 1 18 7 26 0 1 9 10- heraf tjetjenere 10 3 13 0 1 5 6Rwanda 0 0 2 2 0Serbien <strong>og</strong> Montenegro 0 0 138 138 0 102 102- heraf Kosovo 0 0 65 65 0 67 67Somalia 0 8 38 46 0 6 37 43Sri Lanka 0 0 21 21 0 12 12Statsløs 7 0 0 7 2 2Statsløse palæstinensere 14 1 33 48 35 1 24 60Syrien 21 6 27 9 1 2 12Tyrkiet 0 0 19 19 0 4 4Øvrige 28 5 75 108 1 1 38 40I alt 2006 108 62 755 925 93 45 479 617I alt 2005 93 136 1.098 1.327 74 66 784 924* Inkl. afgørelser i åbenbart grundløs-proceduren (ÅG). Antallet af afslag i 1. instans udgjorde henholdsvis 1.098 <strong>og</strong> 755 personeri 2005 <strong>og</strong> 2006. Heraf var sager vedrørende henholdsvis 366 <strong>og</strong> 230 personer ÅG-sager uden klageadgang, af disse varhenholdsvis 99 <strong>og</strong> 90 personer i den særlige ÅG-hasteprocedure.Note: Der er ikke en direkte sammenhæng mellem antallet af asylansøgninger i 2006 <strong>og</strong> antallet af afgørelser i 2006, idetsamtlige asylansøgere i denne periode ikke nødvendigvis får deres ansøgning afgjort i 2006. I relation til Udlændingeservicesafslagstal gælder endvidere som udgangspunkt, at en person, der får afslag med klageadgang til nævnet, vil tælle med iopgørelsen over såvel afslag i Udlændingeservice som tilladelse (dvs. omgørelse af Udlændingeservicens afslag) eller afslag inævnet - evt. med en tidsforskydning i kalenderåret på afgørelserne.AfslagVetoprocenten i åbenbart grundløs-sager (ÅG), dvs. de tilfælde, hvor Dansk Flygtningehjælp ikke er enig med Udlændingeservicei, at asylsagen er åbenbart grundløs, udgjorde ca. 10 % i 2006.I alt55


Bilag 12: Antal opholdstilladelser i asylsager mv. 2006AfgørelsestypeK-statusA) Flygtningestatus B) Andet grundlag I altRegistrerede spontane asylansøgere1. instans 2. instansB-status/ Defacto-statusK-statusB-status/ Defacto-statusMidl.oph.tilladelse***NationalitetAfghanistan 1 13 28 11 1 5 3 62Albanien 0 0 0 0 0 8 8Algeriet 0Armenien 0 0 0 0 0 2 5 7Azerbajdzhan 0 0 1 0 0 4 5Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bosnien-Hercegovina 0 0 0 0 0 12 2 14Bulgarien 0Burma 4 2 162 168Cameroun 1 1Congo, DRC 1 8 1 231 241Etiopien 1 0 0 0 1 2Georgien 0Ghana 0 0Indien 0 0 0 2 0 6 8Irak 2 5 7 1 31 1 47Iran 23 6 9 9 33 4 2 86Kina 1 1 1 3Libanon 5 0 0 0 0 5Liberia 0Libyen 0 0 0 3 0 3Makedonien (FYROM) 0 0 0 0 0 4 4Marokko 0Mongoliet 0Nigeria 1 0 0 1Pakistan 0 0 0 2 0 2Rumænien 0Rusland 1 18 0 1 1 1 2 24- heraf tjetjenere 10 1 1 12Rwanda 8 8Serbien <strong>og</strong> Montenegro 131 1 3 135- heraf Kosovo 75 1 2 78Somalia 8 6 5 2 1 22Sri Lanka 7 7Statsløs 7 2 5 14Statsløse palæstinensere 14 1 35 1 3 1 55Syrien 21 9 1 31Tyrkiet 0Øvrige 28 5 1 1 87 7 3 0 132I alt 2006 108 62 93 45 530 216 36 5 1.095I alt 2005 93 136 74 66 483 186 58 50 1.147* <strong>Tal</strong>let dækker over det faktisk anvendte antal pladser til genbosætning.** Omfatter bl.a. uledsagede mindreårige asylansøgere <strong>og</strong> opholdstilladelse til asylansøgere på grund af udsendelseshindringer.Omfatter tilladelser meddelt af Udlændingeservice <strong>og</strong> Integrationsministeriet.*** Midlertidig opholdstilladelse til bosniere mv., <strong>og</strong> fra den 3. juni 2000 midlertidig opholdstilladelse til personer fra Kosovo.Omfatter tilladelser meddelt af Udlændingeservice <strong>og</strong> Integrationsministeriet.Kvote *Hum.oph.tilladelseGanskesærligegrunde **(A+B)56


Bilag 13: Antal opholdstilladelser i asylsager mv. 2001 - 2006Kategori 2001 2002 2003 2004 2005 2006Flygtningestatus (A) 5.742 3.489 1.852 1.045 853 838- Konventionsstatus 2.020 1.267 724 278 167 201- B-status/De facto-status 3.116 1.689 602 229 202 107- Kvoteflygtninge 531 490 509 498 483 530- Asylans. indgivet i udlandet * 75 43 17 40 1 0Andet grundlag (B) 521 580 595 547 294 257- Humanitær opholdstilladelse 83 45 203 351 186 216- Ganske særlige grunde 100 78 67 60 58 36- heraf udsendelseshindrede 51 18 35 16 35 19- Opholdstilladelse til bosniere mv.** 338 457 325 136 50 5I alt (A+B) 6.263 4.069 2.447 1.592 1.147 1.095* Konventions- eller de facto-status meddelt på grundlag af asylansøgninger indgivet på danske repræsentationer i udlandet.Denne mulighed for at søge asyl blev afskaffet for ansøgninger indgivet efter den 1. juli 2002.** Midlertidig opholdstilladelse til bosniere mv. <strong>og</strong> fra den 3. juni 2000 midlertidig opholdstilladelse til personer fra Kosovo.Muligheden for bosniere til at få opholdstilladelse efter disse bestemmelser (udlændingelovens § 9 e) er ophævet for ansøgningerindgivet efter den 19. december 2002.Bilag 14: Antal opholdstilladelser i asylsager mv. - udvalgte nationaliteter 2001 - 2006 *Nationalitet 2001 2002 2003 2004 2005 2006Afghanistan 2.075 882 724 171 87 62Bosnien-Hercegovina 123 302 256 81 13 14Burma 21 10 143 160 139 168Burundi 13 58 19 27 14 40Congo, DRC 10 44 10 139 81 241Eritrea 1 4 11 32 3 9Irak 2.049 891 151 85 63 47Iran 93 305 151 72 185 86Rusland 73 93 76 92 79 24- heraf tjetjenere 29 63 52 12Serbien <strong>og</strong> Montenegro 676 351 212 269 155 135- heraf Kosovo 594 64 149 188 88 78Somalia 603 646 131 49 16 22Statsløs 6 28 29 12 19 14Statsløse palæstinensere 80 50 71 74 30 55Sudan 122 45 22 24 59 33Syrien 14 47 13 20 28 31Uzbekistan 4 10 1 0 0 13Øvrige 300 303 427 285 176 101I alt 6.263 4.069 2.447 1.592 1.147 1.095* Nationaliteterne er udvalgt på baggrund af antallet af meddelte opholdstilladelser i asylsager mv. i de senere år. Der henvises tilbilag 12 for en oversigt over afgrænsningen af denne opgørelse.57


Bilag 15: Antal repatrieringer fra <strong>Danmark</strong> 1997 - 2006Nationalitet 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Afghanistan 0 0 0 0 1 3 22 8 7 3Algeriet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7Bosnien-Hercegovina 321 187 73 123 101 55 23 59 21 18Chile 1 1 3 2 1 2 0 0 0 1Indonesien 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13Irak 1 0 2 4 1 0 71 141 88 35Iran 9 7 9 10 10 3 15 8 2 4Kosovo * 0 0 8 31 19 24 2 1 0 0Libanon 14 13 22 1 4 7 0 9 6 15Rumænien 1 0 3 1 0 3 0 1 0 5Serbien <strong>og</strong> Montenegro 7 2 3 1 12 6 0 4 10 0Somalia 10 23 7 45 47 43 17 10 25 16Sri Lanka 1 0 0 0 1 1 5 5 0 0Sudan 0 0 0 0 0 0 1 3 6 1Syrien 2 0 0 0 0 1 0 0 1 6Tyrkiet 4 1 0 7 5 0 0 1 7 14Vietnam 1 2 3 3 4 7 2 6 6 2Øvrige 19 22 18 8 18 15 25 11 7 8I alt 391 258 151 236 224 170 183 267 187 148* Omfatter ikke kosovo-albanere, der er repatrieret efter kosovonødloven.Kilde: Dansk FlygtningehjælpBilag 16: Antal personer der har erhvervet dansk statsborgerskab 1997 - 2006 *Tidligere nationalitet 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Europa (A) 2.302 3.164 5.091 6.255 5.473 6.801 4.133 6.436 3.642 3.232- heraf Jugoslavien (tidl.) 291 695 710 1.529 1.135 3.407 1.253 4.354 1.699 1.259- heraf Tyrkiet 1.037 1.243 3.167 3.096 3.270 1.948 2.158 732 878 1.125Afrika (B) 270 713 909 2.414 1.726 3.367 612 3.027 2.437 1.465- heraf Marokko 110 249 326 494 199 312 69 244 147 114- heraf Somalia 17 159 216 1.205 1.066 2.254 324 2.022 1.709 923Nordamerika (C) 81 76 59 56 60 70 55 62 59 55- heraf USA 66 56 52 39 36 58 43 56 51 45Syd/Mellemamerika (D) 134 164 151 270 232 329 163 351 228 117Asien (E) 1.998 4.536 4.793 7.921 3.563 5.081 1.436 4.546 3.571 2.900- heraf Afghanistan 15 101 98 276 217 299 40 367 282 260- heraf Irak 244 718 919 2.224 857 1.160 153 1.015 961 1.113- heraf Iran 553 969 915 1.112 429 518 120 505 317 203- heraf Kina 32 117 170 236 193 282 203 339 382 281- heraf Libanon 160 811 604 1.103 303 371 69 219 140 80- heraf Pakistan 149 284 464 550 299 564 94 332 305 172- heraf Sri Lanka 376 617 528 824 355 589 119 678 332 148- heraf Thailand 44 85 141 219 117 169 62 180 114 95- heraf Vietnam 126 365 444 651 315 502 280 318 232 213Oceanien (F) 16 29 19 18 11 13 6 18 11 14Statsløse/uoplyste (G) 686 1.595 1.456 2.389 827 1.001 178 536 249 178I alt (A+B+C+D+E+F+G) 5.487 10.277 12.478 19.323 11.892 16.662 6.583 14.976 10.197 7.961* I denne opgørelse indgår personer, der har opnået dansk statsborgerskab ved lov (naturalisation), børn som har fåetstatsborgerskab sammen med deres forældre, samt udlændinge som har opnået deres statsborgerskab på anden måde, f.eks vederklæring over for statsamterne (fra den 1. januar 2007 Statsforvaltningerne) eller ved adoption.58Kilde: <strong>Danmark</strong>s Statistik


Bilag 17: Indvandrere <strong>og</strong> efterkommere i <strong>Danmark</strong> 1998 - 2007 (opgjort pr. 1. januar) *Oprindelsesland 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Europa (A) 199.323 205.356 210.106 215.449 221.082 225.679 229.732 233.924 240.290 249.786- heraf det tidligere Jug. 37.418 38.588 39.879 41.227 42.694 43.698 44.520 44.843 45.243 45.746- heraf Tyrkiet 45.008 46.994 48.773 50.470 52.159 53.465 54.257 54.859 55.550 56.140Afrika (B) 30.665 33.350 35.895 38.448 40.783 42.386 42.836 43.182 43.446 43.967- heraf Marokko 6.983 7.422 7.813 8.104 8.404 8.644 8.799 8.974 9.121 9.240- heraf Somalia 12.113 13.535 14.856 16.209 17.299 17.849 17.363 16.952 16.564 16.193Nordamerika (C) 7.862 7.945 8.047 8.012 8.085 8.205 8.245 8.441 8.630 8.932- heraf USA 6.159 6.193 6.273 6.226 6.289 6.351 6.406 6.584 6.675 6.873Syd/Mellemamerika (D) 5.892 6.202 6.509 6.853 7.187 7.567 7.695 7.968 8.232 8.629Asien (E) 100.730 107.883 114.659 123.850 134.530 142.552 149.155 153.561 157.423 160.936-heraf Afghanistan 2.195 2.664 3.275 4.834 7.901 9.360 10.233 10.876 11.246 11.554-heraf Irak 10.327 12.751 14.902 18.097 21.555 24.025 25.671 26.351 26.922 27.370-heraf Iran 12.264 12.712 12.980 13.391 13.625 13.945 14.213 14.289 14.389 14.551-heraf Kina 2.958 3.235 3.610 4.040 4.550 5.457 6.677 7.562 8.081 8.045-heraf Libanon 17.634 18.368 19.011 19.839 20.566 21.202 21.790 22.232 22.509 22.962-heraf Pakistan 16.353 16.969 17.509 18.143 18.623 19.049 19.250 19.301 19.284 19.244-heraf Sri Lanka 8.790 9.189 9.515 9.788 9.997 10.168 10.324 10.291 10.310 10.254-heraf Thailand 3.986 4.398 4.884 5.403 5.985 6.394 6.668 6.980 7.375 7.771-heraf Vietnam 10.242 10.652 11.051 11.466 11.834 12.164 12.455 12.654 12.869 13.093Oceanien (F) 1.213 1.300 1.384 1.443 1.485 1.583 1.582 1.656 1.776 1.951Statsløse/uoplyste (G) 1.348 1.386 1.562 1.892 2.179 2.717 2.791 3.363 3.438 3.499I alt (A+B+C+D+E+F+G) 347.033 363.422 378.162 395.947 415.331 430.689 442.036 452.095 463.235 477.700% af alle indbyggere 6,6% 6,8% 7,1% 7,4% 7,7% 8,0% 8,2% 8,4% 8,5% 8,8%* Asylansøgere medregnes ikke i denne statistik. Statistikken omfatter såvel udenlandske statsborgere som danske statsborgeremed udenlandsk oprindelse (bl.a. udlændinge, der erhverver dansk statsborgerskab).Note: Indvandrere er defineret som personer født i udlandet, hvor begge forældre (eller den ene, hvis der ikke foreliggeroplysninger om den anden) er udenlandske statsborgere eller født i udlandet. Hvis der ikke findes oplysninger om n<strong>og</strong>en afforældrene, <strong>og</strong> personen er født i udlandet, opfattes personen som indvandrer. Efterkommere er defineret som personer født i<strong>Danmark</strong> af forældre, hvoraf ingen er dansk statsborger født i <strong>Danmark</strong>. Hvis der ikke findes oplysninger om n<strong>og</strong>en af forældrene,<strong>og</strong> personen er udenlandsk statsborger, opfattes den pågældende som efterkommer.Ikke tilmeldt CPR, menfremgår af UR m.fl.Ikke ophold i <strong>Danmark</strong>Ikke tilmeldt CPR,men fremgår af URm.fl.Ophold i <strong>Danmark</strong>Ansøgninger omophold i <strong>Danmark</strong>UdenlandskestatsborgereTilmeldt CPRKilde: <strong>Danmark</strong>s StatistikDanskestatsborgereSpontane asylansøgereAnsøgninger om erhverv<strong>og</strong> studieAnsøgninger om EU/EØSopholdsbeviserAnsøgninger omfamiliesammenføring mv.Nordiske statsborgereErhverv <strong>og</strong> studieIndvandrereEU/EØS-opholdsbeviserFamiliesammenføring mv.Asyl mv.Efterkommere59


Bilag 18: Udenlandske statsborgere i <strong>Danmark</strong> 1998 - 2007 (opgjort pr. 1. januar) *Statsborgerskab 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Europa (A) 153.795 157.887 158.902 159.452 160.690 158.861 159.644 158.374 161.809 168.984- heraf det tidligere Jug. 33.931 34.456 35.062 34.954 35.354 33.127 32.700 28.981 27.705 26.948- heraf Tyrkiet 37.519 38.055 36.569 35.232 33.383 31.898 30.273 29.956 29.491 28.752Afrika (B) 22.087 23.872 25.384 25.490 26.016 24.537 24.941 22.855 21.244 20.801- heraf Marokko 3.557 3.631 3.573 3.293 3.268 3.078 3.087 2.902 2.806 2.760- heraf Somalia 11.890 13.138 14.265 14.447 14.585 13.306 13.099 11.275 9.753 9.012Nordamerika (C) 6.311 6.406 6.538 6.519 6.596 6.752 6.798 7.029 7.215 7.515- heraf USA 5.172 5.209 5.302 5.271 5.339 5.415 5.478 5.673 5.779 5.993Syd/Mellemamerika (D) 3.261 3.402 3.640 3.797 4.002 4.118 4.188 4.161 4.234 4.512Asien (E) 53.166 54.840 56.062 56.534 63.027 65.500 69.995 69.885 70.307 70.974-heraf Afghanistan 1.982 2.357 2.878 4.200 7.061 8.220 9.056 9.324 9.416 9.432-heraf Irak 9.419 11.294 12.687 13.821 16.541 17.955 19.423 19.175 18.721 18.133-heraf Iran 6.844 6.330 5.702 5.013 4.906 4.797 4.911 4.530 4.342 4.388-heraf Kina 2.074 2.266 2.513 2.733 3.166 3.939 5.156 5.866 6.220 6.114-heraf Libanon 4.421 3.834 3.418 2.538 2.349 2.079 2.050 1.874 1.743 1.680-heraf Pakistan 6.934 7.135 7.115 7.071 7.160 6.917 7.022 6.859 6.671 6.587-heraf Sri Lanka 5.409 5.114 4.851 4.293 4.112 3.684 3.671 3.037 2.775 2.662-heraf Thailand 3.365 3.718 4.092 4.430 4.931 5.196 5.436 5.627 5.927 6.248-heraf Vietnam 5.228 5.160 5.007 4.642 4.605 4.351 4.241 4.021 3.964 3.909Oceanien (F) 1.051 1.109 1.180 1232 1.276 1.350 1.353 1.408 1.501 1.661Statsløse/uoplyste (G) 9.957 8.758 7.651 5.605 5.122 4.306 4.292 3.892 3.741 3.649I alt (A+B+C+D+E+F+G) 249.628 256.274 259.357 258.629 266.729 265.424 271.211 267.604 270.051 278.096% af alle indbyggere 4,7% 4,8% 4,9% 4,8% 5,0% 4,9% 5,0% 4,9% 5,0% 5,1%* I statistikken over udenlandske statsborgere indgår udlændinge, der bor eller opholder sig i landet med forskelligtopholdsgrundlag (f.eks. asyl, familiesammenføring samt erhverv <strong>og</strong> studie). Asylansøgere medregnes ikke i denne statistik.Udlændinge, der erhverver dansk statsborgerskab (naturalisation), er ikke medregnet i denne statistik. Antallet af personer afudenlandsk herkomst i <strong>Danmark</strong> opgøres typisk som enten antallet af udenlandske statsborgere i <strong>Danmark</strong> (denne statistik) ellersom indvandrere <strong>og</strong> efterkommere (se bilag 17).Bilag 19: Overblik over alle meddelte opholdstilladelser mv. 1997 - 2006 *Kilde: <strong>Danmark</strong>s StatistikKategori 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Erhverv <strong>og</strong> studie 8.230 8.590 7.588 8.908 10.001 13.310 16.778 19.887 24.988 28.448EU/EØS-opholdsbeviser 5.919 6.101 5.706 5.925 5.950 6.041 6.475 7.904 9.916 12.802Familiesammenføring mv. 9.431 11.586 11.508 12.342 14.140 9.943 5.733 4.718 4.341 4.198Asyl mv. 5.925 4.758 4.443 5.156 6.263 4.069 2.447 1.592 1.147 1.095I alt 29.505 31.034 29.245 32.331 36.354 33.363 31.433 34.101 40.392 46.543Kategori 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Erhverv <strong>og</strong> studie 28% 28% 26% 28% 28% 40% 53% 58% 62% 61%EU/EØS-opholdsbeviser 20% 20% 20% 18% 16% 18% 21% 23% 24% 28%Familiesammenføring mv. 32% 37% 39% 38% 39% 30% 18% 14% 11% 9%Asyl mv. 20% 15% 15% 16% 17% 12% 8% 5% 3% 2%I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%* Visumtilladelser er ikke medtaget. <strong>Tal</strong>lene vedrører kun opholdstilladelser meddelt på baggrund af førstegangsansøgninger.<strong>Tal</strong>lene vedrører alle instanser. Denne statistik vedrører udlændingemyndighedernes tilladelser efter udlændingeloven mv.,herunder <strong>og</strong>så tilladelser meddelt med henblik på tidsbegrænset ophold i landet. Det er vigtigt at bemærke, at antallet af meddelteopholdstilladelser ikke direkte kan anvendes som udtryk for indvandringen til <strong>Danmark</strong>, bl.a kan visse personer over tid figurereflere steder i opgørelsen. Dette gælder f.eks. personer med en studietilladelse, der <strong>og</strong>så får en særlig arbejdstilladelse, der giverret til deltidsarbejde. Der henvises til "Introduktion til tallene i denne publikation" for en nærmere introduktion til formidlingen <strong>og</strong>anvendelsen af tallene.60


Uddrag af udlændingeloven §§ 7-9 f – den fulde lovtekst kan findes viaUdlændingeservices <strong>og</strong> Integrationsministeriets portal www.nyidanmark.dk.§ 7. Efter ansøgning gives der opholdstilladelse til en udlænding, hvis udlændingener omfattet af flygtningekonventionen af 28. juli 1951.Stk. 2. Efter ansøgning gives der opholdstilladelse til en udlænding, hvis udlændingenved en tilbagevenden til sit hjemland risikerer dødsstraf eller at bliveunderkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.En ansøgning som nævnt i 1. pkt. anses <strong>og</strong>så som en ansøgning om opholdstilladelseefter stk. 1.…§ 8. Efter ansøgning gives der opholdstilladelse til udlændinge, der kommerhertil som led i en aftale med De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtningeeller lignende international aftale, <strong>og</strong> som er omfattet af flygtningekonventionenaf 28. juli 1951, jf. § 7, stk. 1.Stk. 2. Ud over de i stk. 1 nævnte tilfælde gives der efter ansøgning opholdstilladelsetil udlændinge, der kommer hertil som led i en aftale som nævnt i stk. 1, <strong>og</strong>som ved en tilbagevenden til hjemlandet risikerer dødsstraf eller at blive underkastettortur eller anden umenneskelig eller nedværdigende behandling ellerstraf, jf. § 7, stk. 2.Stk. 3. Ud over de i stk. 1 <strong>og</strong> 2 nævnte tilfælde gives der efter ansøgning opholdstilladelsetil udlændinge, der kommer hertil som led i en aftale som nævnt istk. 1, <strong>og</strong> som må antages at ville opfylde grundprincipperne for at opnå opholdstilladelseefter en af udlændingelovens bestemmelser, såfremt de varindrejst i <strong>Danmark</strong>s som asylansøgere.…§ 9. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til1) en udlænding over 24 år, som samlever på fælles bopæl i ægteskab elleri fast samlivsforhold af længere varighed med en i <strong>Danmark</strong> fastboendeperson over 24 år, dera) har dansk indfødsret,b) har statsborgerskab i et af de andre nordiske lande,c) har opholdstilladelse efter §§ 7 eller 8 ellerd) har haft tidsubegrænset opholdstilladelse her i landet i mere endde sidste 3 år,2) et ugift mindreårigt barn under 15 år af en i <strong>Danmark</strong> fastboende personeller dennes ægtefælle, når barnet bor hos forældremyndighedens indehaver<strong>og</strong> ikke gennem fast samlivsforhold har stiftet selvstændig familie,<strong>og</strong> når den i <strong>Danmark</strong> fastboende persona) har dansk indfødsret,b) har statsborgerskab i et af de andre nordiske lande,c) har opholdstilladelse efter §§ 7 eller 8 ellerd) har tidsubegrænset opholdstilladelse eller opholdstilladelse medmulighed for varigt ophold,3) en mindreårig udlænding med henblik på ophold hos en anden i <strong>Danmark</strong>fastboende person end forældremyndighedens indehaver, når opholdstilladelsengives med henblik på adoption, ophold som led i et plejeforholdeller, hvis særlige grunde taler derfor, ophold hos barnets nærmestefamilie, <strong>og</strong> når den i <strong>Danmark</strong> fastboende persona) har dansk indfødsret,b) har statsborgerskab i et af de andre nordiske lande,c) har opholdstilladelse efter §§ 7 eller 8 ellerd) har tidsubegrænset opholdstilladelse eller opholdstilladelse medmulighed for varigt ophold.…§ 9 a. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, hvisvæsentlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler for atimødekomme ansøgningen, herunder hvis udlændingen har indgået aftale ellerfået tilbud om ansættelse enten inden for et fagområde, hvor der er mangel påsærligt kvalificeret arbejdskraft, eller hvor ansættelsen indebærer en årligaflønning på mindst 450.000 kr. … For arbejdstagere, der er statsborgere iEstland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet <strong>og</strong> Ungarn,finder 1. pkt. alene anvendelse, hvis der ikke kan gives de pågældende opholdstilladelsei medfør af stk. 5.Stk. 2. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, hvisopholdstilladelse efter §§ 7-9 eller 9 b-9 e nægtes forlænget efter § 11, stk. 2, jf.§ 19, stk. 1, eller inddrages efter § 19, stk. 1, når udlændingen er i et fast ansættelsesforholdaf længere varighed eller gennem en længere periode har drevetselvstændig erhvervsvirksomhed, <strong>og</strong> beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssigehensyn taler derfor.…Stk. 5. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, der erstatsborger i Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkieteller Ungarn,1) hvis den pågældende har indgået aftale eller fået tilbud om ordinærbeskæftigelse mindst 30 timer om ugen hos en herværende arbejdsgiver ihenhold til en hos arbejdsgiveren gældende dansk overenskomst, der vedrørerdet pågældende arbejde, <strong>og</strong> hvor der som aftalepart på lønmodtagersidenmindst er tale om en lokal fagforening, som er medlem af en landsdækkendelønmodtagerorganisation,2) hvis den pågældende på et arbejdsområde, hvor løn- <strong>og</strong> ansættelsesvilkårenesædvanligvis alene er reguleret i en individuel ansættelseskontrakt,har indgået aftale eller fået tilbud om ordinær beskæftigelse mindst30 timer om ugen hos en herværende arbejdsgiver som forsker, underviser,funktionær i en ledende stilling eller specialist m.v., eller3) hvis den pågældende uden for de i nr. 1 <strong>og</strong> 2 nævnte tilfælde harindgået aftale eller fået tilbud om ordinær beskæftigelse mindst 30 timerom ugen hos en herværende arbejdsgiver på sædvanlige løn- <strong>og</strong> ansættelsesvilkår.…Stk. 13. En udlænding, der er statsborger i Estland, Letland, Litauen, Polen,Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet eller Ungarn, <strong>og</strong> som har indgået aftale eller fåettilbud om ansættelse som nævnt i stk. 5, nr. 1 <strong>og</strong> 2, hos en arbejdsgiver godkendtefter stk. 11 eller 12, opnår ved anmeldelse til Udlændingeservice ret til ophold<strong>og</strong> arbejde i tiden, indtil Udlændingeservice har taget stilling til, om udlændingenkan meddeles opholdstilladelse. …Stk. 19. Stk. 5-18 finder tilsvarende anvendelse for statsborgere fra Rumænien<strong>og</strong> Bulgarien.Stk. 20. Der kan på baggrund af et af ministeren for flygtninge, indvandrere <strong>og</strong>integration fastsat pointsystem efter ansøgning gives opholdstilladelse til enudlænding i op til 6 måneder med henblik på at søge arbejde. Opholdstilladelseefter 1. pkt. kan ikke forlænges.§ 9 b. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, der udenfor de i § 7, stk. 1 <strong>og</strong> 2, nævnte tilfælde befinder sig i en sådan situation, atvæsentlige hensyn af humanitær karakter afgørende taler for at imødekommeansøgningen.…§ 9 c. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, hvisganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derfor. …Stk. 2. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, der ermeddelt afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter § 7, hvis1) udsendelse af udlændingen, jf. § 30, ikke har været mulig i mindst 18måneder,2) udlændingen har medvirket ved udsendelsesbestræbelserne i sammenhængende18 måneder, <strong>og</strong>3) udsendelse efter de foreliggende oplysninger for tiden må anses forudsigtsløs.Stk. 3. Der kan gives opholdstilladelse til:1) En uledsaget udlænding, der inden det fyldte 18. år har indgivetansøgning om opholdstilladelse i medfør af § 7, hvis der efter det, som eroplyst om udlændingens personlige forhold, er særlige grunde til at antage,at udlændingen ikke bør gennemgå en asylsagsbehandling.2) En uledsaget udlænding, der inden det fyldte 18. år har indgivetansøgning om opholdstilladelse i medfør af § 7, hvis der er grund til atantage, at udlændingen uden for de i § 7, stk. 1 <strong>og</strong> 2, nævnte tilfælde vilblive stillet i en reel nødsituation ved en tilbagevenden til hjemlandet.…§ 9 f. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til1) en udlænding, der her i landet skal virke som religiøs forkynder,2) en udlænding, der her i landet skal virke som missionær, eller3) en udlænding, der her i landet skal virke inden for et religiøst ordenssamfund.…


www.nyidanmark.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!