12.07.2015 Views

Undervisning af traumatiserede flygtninge og ... - Ny i Danmark

Undervisning af traumatiserede flygtninge og ... - Ny i Danmark

Undervisning af traumatiserede flygtninge og ... - Ny i Danmark

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Undervisning</strong> <strong>af</strong> <strong>traumatiserede</strong> <strong>flygtninge</strong> <strong>og</strong> indvandrereDansk som andetspr<strong>og</strong> med et rehabiliterende perspektivUdgiver:Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere <strong>og</strong> IntegrationHolbergsgade 61057 København KTlf.: 33 92 33 80Fax: 33 11 12 39inm@inm.dkRedaktion:Peter Villads VedelForfattere:Charlotte Bie <strong>og</strong> Jette SkadhaugeVidencenter for tospr<strong>og</strong>ethed <strong>og</strong> interkulturalitet, UC2Redaktionen er <strong>af</strong>sluttet maj 2005.ISBN: 87-91579-77-5Elektronisk ISBN: 87-91579-78-3Pris: 80 kr. inkl. momsOplag: 2000 stk.Design:Forsideillustration: Abelone Varming, punktum designLayout: Anja Petersen, DesignerwebFoto: Europix/Ole Loumann, side 17, 28, 31, 33, 37, 44, 50, 61, 65, 68, 72, 73UC2/Charlotte Bie, side 12, 14, 15, 22, 27, 36, 42, 53, 62, 77Tryk: Tarm B<strong>og</strong>tryk a/s


IndholdIndledning ................................................................................. 71. Lærerkompetencer ................................................................... 152. Læringsrummet ....................................................................... 213. Mål <strong>og</strong> metoder i undervisningen .................................................. 264. Visitation <strong>og</strong> <strong>af</strong>dækning ............................................................. 345. Temaundervisning i spr<strong>og</strong>indlæringen ............................................. 396. Krop <strong>og</strong> musik ......................................................................... 537. Kursistinddragelse .................................................................... 598. Evaluering <strong>og</strong> testning ............................................................... 629. Intern organisering <strong>og</strong> eksternt samarbejde ..................................... 6710. Brobygning <strong>og</strong> udslusning .......................................................... 7111. Forståelsesramme <strong>og</strong> metodiske tilgange ....................................... 78Litteraturliste ............................................................................ 83Oversigt over projektdeltagere ........................................................ 915


IndledningI løbet <strong>af</strong> 90’erne spirede en opmærksomhed hos n<strong>og</strong>le spr<strong>og</strong>lærere omkring kursistermed særlige undervisningsbehov. En gruppe kursister blandt disse var de <strong>traumatiserede</strong>.Det kunne være den velbegavede <strong>og</strong> veluddannede kursist, som faldt fraeller havde alt for høj fraværsprocent eller den uopmærksomme, trætte <strong>og</strong> pludseligtuforståeligt opfarende kursist, der ikke passede ind i den øvrige gruppe kursister.I takt med at flere <strong>og</strong> flere undervisere <strong>og</strong> sagsbehandlere blev klar over, at der hervar en særlig udfordring, er der kommet stærkere politiske krav om hurtig <strong>og</strong> vellykketgennemførsel <strong>af</strong> integrationsperioden med henblik på selvforsørgelse. Selvommange traume- <strong>og</strong> torturoverlevere har behov for behandling, er der stadig megetlange ventelister på rehabiliteringscentrene, <strong>og</strong> det var derfor nærliggende at tænkepå, hvordan spr<strong>og</strong>undervisningen på en bedre måde end tidligere kunne rumme <strong>og</strong>sådisse kursister.Over en treårig periode er der på fem spr<strong>og</strong>centre igangsat <strong>og</strong> <strong>af</strong>viklet udviklingsarbejdermed fokus på <strong>traumatiserede</strong> kursisters andetspr<strong>og</strong>stilegnelse. De overordnedespørgsmål har været: Kan en tilpasset spr<strong>og</strong>undervisning styrke <strong>traumatiserede</strong>sandetspr<strong>og</strong>stilegnelse <strong>og</strong> integrationsproces? På hvilken måde skal den almindeligespr<strong>og</strong>undervisning tilpasses?Erfaringerne synes at pege på, at andetspr<strong>og</strong>sundervisning med et rehabiliterendeperspektiv kan styrke traume- <strong>og</strong> torturoverleveres muligheder for at tilegne sigdansk <strong>og</strong> derved for at kunne klare sig bedre i <strong>Danmark</strong>. Disse erfaringer er beskreveti de efterfølgende kapitler.For en egentlig evaluering <strong>af</strong> resultaterne <strong>af</strong> indsatsen henvises til evaluerings rap portenStyrket indsats i undervisningen <strong>af</strong> <strong>traumatiserede</strong> <strong>flygtninge</strong> <strong>og</strong> indvandre re,Rambøll Management, august 2005.7


At negligere versus at stigmatisereSpr<strong>og</strong>undervisningen <strong>af</strong> den særlige gruppe voksne <strong>og</strong> unge <strong>flygtninge</strong> <strong>og</strong> indvandrere,der omtales i dette temahæfte, har rejst et dilemma. På den ene side øger særligeundervisningsforløb for <strong>traumatiserede</strong> faren for at udpege n<strong>og</strong>le kursister, at sætteen mærkat på dem. På den anden side kan man ikke se bort fra, at disse kursister kanhave særlige undervisningsbehov, der ikke bliver mødt i den almindelige undervisning,<strong>og</strong> som gør, at de ikke når tilstrækkeligt gode resultater på den forventede tid.Aktiviteterne i projekt ”Styrket indsats i undervisningen <strong>af</strong> <strong>traumatiserede</strong>” harsåledes skullet undgå to yderligheder <strong>og</strong> finde sin balance mellemat stigmatisereat negligereDilemmaet rejser n<strong>og</strong>le væsentlige spørgsmål. Bliver kursisterne dobbelt marginaliseredesom etniske minoriteter, fordi de <strong>og</strong>så har særlige undervisningsbehov?Hvordan håndterer sagsbehandlere <strong>og</strong> spr<strong>og</strong>lærere den problemstilling, at mangetraume- <strong>og</strong> torturoverlevere absolut ikke ønsker at få en diagnose, fordi det kanvære forbundet med tabu <strong>og</strong> betyde stigmatisering - <strong>og</strong>så i familien? Hvordan undgårlærerne at fastholde n<strong>og</strong>le kursister i et uhensigtsmæssigt forløb ved at placere demi en særlig kategori <strong>og</strong> derved måske overføre lave forventninger til dem?Udpegning <strong>af</strong> <strong>traumatiserede</strong> kursister går <strong>af</strong> <strong>og</strong> til igen i spr<strong>og</strong>brugen omkring indsatsenf.eks., at ”vi skal blive bedre til at spotte dem”. Mange <strong>af</strong> <strong>flygtninge</strong>ne <strong>og</strong> indvandrerneføler sig i forvejen tilstrækkeligt ”spottede”, så der bør være opmærksomhedpå denne fare for dobbelt marginalisering gennem den spr<strong>og</strong>brug, der anvendes.PTSDPosttraumatic Stress Disorder (PTSD) er en lidelse, som først blev optaget som kategorii den amerikanske psykiatriske diagnoseliste i 1980. Før da var eftervirkningerne<strong>af</strong> krig kendt under betegnelser som granatchok <strong>og</strong> krigsneurose. Sammen med WHO’sklassifikation <strong>og</strong> diagnostiske kriterier (ICD 10) er det denne liste, som bruges <strong>af</strong>læger <strong>og</strong> psykiatere til at stille diagnoser efter. Kendetegnende ved PTSD-diagnosener, at der er tale om et symptomkompleks, hvor blot en del <strong>af</strong> kriterierne skal væreopfyldt, for at man kan få diagnosen PTSD. Med reference til Jørgensen & Mathiasen(1998: 17-19) er PTSD-symptomerne kort gennemgået her:8


1. Personen skal have oplevet eller været vidne til én eller flere begivenheder,som indebærer død eller trusler om død, alvorlig kvæstelseeller trusler mod egen eller andres fysiske integritet.2. Personen skal efterfølgende genopleve mindst ét <strong>af</strong> følgendefænomener: gentagne ufrivilligt invaderende erindringer eller drømmeom begivenheden, pludselige oplevelser <strong>af</strong> eller hallucinationerom at befinde sig i situationen igen, intenst psykisk stress <strong>og</strong> fysiol<strong>og</strong>iskereaktioner fra begivenheden.3. Mindst tre <strong>af</strong> følgende tilbagetrækningskriterier skal <strong>og</strong>så være opfyldt:Forsøg på at undgå følelser forbundet med traumet, forsøg på at undgå aktivitetereller situationer, der minder om traumet, manglende evne til at genkalde sig vigtigeaspekter fra traumet, nedsat interesse for vigtige emner, oplevelse <strong>af</strong> fremmedgjorthedi forholdet til andre eller oplevelse <strong>af</strong> begrænsede fremtidsmuligheder.4. Endelig skal mindst to <strong>af</strong> følgende symptomervære til stede: søvnløshed, irritabili tet <strong>og</strong>vredesudbrud, koncentrationsvanskeligheder,overvagtsomhed, overreaktion på forskrækkelseeller fysiol<strong>og</strong>iske reaktioner ved situationer,der minder om eller symboli serer dentraumatiske begivenhed.5. Symptomerne skal have været til stede imindst én måned <strong>og</strong> have forårsaget en kliniskset betydelig belastning eller forringelsepå det sociale, arbejdsmæssige eller andrevigtige funktionsområder.Indlæring må siges at være et <strong>af</strong> de disse”vigtige funktionsområder”, som ofte påvirkes<strong>af</strong> PTSD-symptomer (Söndergaard, 2004;Björkqvist, 2002; Hagan, 2000). At kunne læreer <strong>af</strong>gørende for et normalt liv, <strong>og</strong> det er isærvigtigt, når man kommer til et nyt land, hvorder kræves en kontinuerlig tilegnelse <strong>af</strong> nyefærdigheder <strong>og</strong> kompetencer.Det skal understreges, at ikke alle, der harPTSD kriterier:■ Oplevelse <strong>af</strong> død ellerdødstruende begivenheder■ Genoplevelse, flashbacks,mareridt■ Tilbagetrækning, undgåelse■ Søvnløshed, vrede, overvagtsomhed,koncentrationsvanskeligheder,overreaktion på forskrækkelse■ Stressforstyrrelser dermedfører belastning påvigtige funktionsområderværet udsat for voldsomme eller traumatiske oplevelser, udvikler symptomer påPTSD. Det kan ligeledes være forskelligt, hvordan mennesker reagerer på ekstremeoplevelser, <strong>og</strong> dermed hvordan PTSD kommer til udtryk i deres fysiske <strong>og</strong> psykiske til-9


stande <strong>og</strong> adfærd. N<strong>og</strong>le udvikler måske blot enkelte <strong>af</strong> symptomerne <strong>og</strong> kvalificerersig dermed ikke til at få stillet diagnosen PTSD. Deres indlæringsforudsætninger kanikke desto mindre være stærkt påvirkede. Symptomer som koncentrations- <strong>og</strong> hukommelsesbesvær,søvnløshed, angst <strong>og</strong> overvagtsomhed kan have store konsekvenser forindlæring.MålgruppenDet kan være svært at definere præcist, hvem der er målgruppen, når vi taler om entilpasset spr<strong>og</strong>undervisning for <strong>traumatiserede</strong> <strong>flygtninge</strong> <strong>og</strong> indvandrere. De hårdestbelastede kan have brug for behandling <strong>og</strong> være ude <strong>af</strong> stand til at modtage undervisning- d<strong>og</strong> er der eksempler på, at selv personer, som <strong>af</strong> henvisende myndigheder ervurderet svært behandlingskrævende eller er opgivet <strong>af</strong> behandlere, har h<strong>af</strong>t udbytte<strong>af</strong> at deltage i et tilpasset spr<strong>og</strong>undervisningstilbud. Udbyttet har bestået i bedreevne til at være forældre, lyst til at deltage i aktiviteter udenfor hjemmet, en brudtisolation <strong>og</strong> indlæring <strong>af</strong> basale danskspr<strong>og</strong>lige færdigheder.I det følgende anvendes termerne traume- <strong>og</strong> torturoverlevere samt <strong>traumatiserede</strong>kursister til beskrivelse <strong>af</strong> den gruppe lettere til middelsvært ramte kursister, der harværet primær målgruppe i udviklingsprojektet. Der er ikke anvendt en entydig definition<strong>af</strong> en ”middelsvært ramt kursist”. ”Det er vigtigt at understrege, at det ikkealtid er traumerne eller graden <strong>af</strong> traumatiseringen, der er <strong>af</strong>gørende for pr<strong>og</strong>ression<strong>og</strong> mestring. Kursisternes sociale, uddannelsesmæssige <strong>og</strong> økonomiske situation kanspille en lige så <strong>af</strong>gørende rolle i forhold til at komme videre. Ordet ”traume” betydersår på græsk, <strong>og</strong> fælles for kursisterne er, at de har sår på psyke <strong>og</strong>/eller fysikliggende inden for den række <strong>af</strong> symptomer, der relaterer sig til PTSD-diagnosen.”10


Hvor mange menes at være <strong>traumatiserede</strong>?Vurderinger fra 1990’erne peger på, at hen ved 25-30 % <strong>af</strong> de <strong>flygtninge</strong>, der kommertil <strong>Danmark</strong> er <strong>traumatiserede</strong>, men der eksisterer ikke n<strong>og</strong>en faktiske opgørelserpå det, <strong>og</strong> opdaterede vurderinger er få (Rapport fra arbejdsgruppen om rehabilitering<strong>af</strong> <strong>traumatiserede</strong> <strong>flygtninge</strong>, Sundhedsministeriet 2001; Svendsen, 2001). Efterstramning <strong>af</strong> asyllovgivningen vurderes det, at en endnu større procentdel <strong>af</strong> dem,der nu får opholdstilladelse har belastninger som følge <strong>af</strong> traumatiske oplevelser.En rundspørge til landets rehabiliteringscentre ved slutningen <strong>af</strong> redaktionen i maj2005 viste, at der var over 1000 på venteliste til behandling på behandlingscentrene,<strong>og</strong> at ventetiden n<strong>og</strong>le steder er på over 2 år. Dette tal reflekterer udelukkende<strong>flygtninge</strong>, som de henvisende læger har diagnosticeret som havende tilstrækkeligesymptomer på PTSD. For n<strong>og</strong>le er en sådan psykisk diagnose forbundet med tabu <strong>og</strong>stigmatisering. Det er således formodentlig langt fra alle <strong>flygtninge</strong> med belastningerefter traumatiske begivenheder, der er kendt.Hjernen - <strong>og</strong> dermed indlæringsforudsætninger – påvirkes”Voldsomme traumatiske begivenheder har en selvstændigindvirkning på hjernens struktur <strong>og</strong> funktioner“(Jørgensen, 2003: 2)Forskning indenfor neurobiol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> k<strong>og</strong>nition viser, at hjernen under stress producererstore mængder <strong>af</strong> stresshormonerne adrenalin <strong>og</strong> kortisol, som skal få krop <strong>og</strong> hovedtil at yde n<strong>og</strong>et ekstra. Det er for såvidt godt <strong>og</strong> hensigtsmæssigt. Problemerne opstår,når stresstilstanden bliver kronisk, <strong>og</strong> produktionen <strong>af</strong> disse stoffer ikke faldertil et naturligt niveau efter et passende stykke tid. Derved får den store mængdeadrenalin, noradrenalin <strong>og</strong> kortisol karakter <strong>af</strong> forgiftning (Jørgensen, 1998). Dettekan give k<strong>og</strong>nitive forstyrrelser, der har konsekvenser for indlæring, <strong>og</strong> som ikke kanstyres med viljens kr<strong>af</strong>t.K<strong>og</strong>nitive forstyrrelser kan være flashbacks, tvangstanker, mareridt, koncentrationsproblemereller søvnløshed <strong>og</strong> de kan have en karakter, der kræver psykol<strong>og</strong>isk <strong>og</strong>medicinsk behandling. Hertil kommer forstyrrelser i hukommelsesprocesserne, dervedrører associationer i form <strong>af</strong> følelser, der er knyttet til ting eller minder, som pludseligkan dukke op <strong>og</strong> forstyrre. Det kan <strong>og</strong>så dreje sig om en svækket opmærksomhed<strong>og</strong> evne til at lægge andre tanker væk. Derudover er koncentrationsevnen mindsket,hvilket besværliggør ud- <strong>og</strong> vedholdenhed, ligesom evnen til at danne ledetråde iform <strong>af</strong> ord eller ting, der leder til en større viden, kan være svækket.11


Traumatiske oplevelser synes at sætte sig på en anden måde i hukommelsen endalmindelige oplevelser. Traumatiske minder er ofte ordløse, fastfrosne <strong>og</strong> er ikke forankredei menneskets identitet <strong>og</strong> livshistorie, ligesom de kan være konstant aktivérbarei form <strong>af</strong> flashbacks. Mange u<strong>af</strong>hængige stimuli kan føre til fragmenterede indrebilleder <strong>og</strong> gentagne angstfyldte reaktioner, <strong>og</strong> det er individuelt, hvad der aktivererdisse minder (Jørgensen, 1998).Spr<strong>og</strong>undervisningen synes at kunne medvirke til at støtte kursistens egne mestringsstrategiergennem en indsats, der fokuserer på at genoprette sammenhænge i kursistensliv, <strong>og</strong> ved at give kursisten koncentrationsredskaber <strong>og</strong> bevidste konstruktivehandlemuligheder, når en svær situation forekommer.Kroppen husker”Traumet er ikke en sygdom men entilstand <strong>af</strong> spænding”(Peter Levine, 2001, 47).Når et menneske er udsat for fare, er det ofteinstinktive overlevelsesmekanismer, der går igang.Der er tale om 3 grundlæggende reaktioner, som man <strong>og</strong>så finder hos dyr, når en faretruendesituation eller trussel indtræffer:■ at kæmpe■ at flygte eller■ at ”fryse” <strong>og</strong> spille død i håbet om at blive overset <strong>og</strong> undgå smerteReaktionerne er naturlige, <strong>og</strong> kroppens produktion <strong>af</strong> adrenalin <strong>og</strong> kortisol skaberden ekstra energi, der skal til for at kunne handle kr<strong>af</strong>tfuldt i disse situationer. Nården ophobede energi i kroppen ikke frigives, fastlåses kroppen i et konstant øgetalarmberedskab.Som sagt, er det ikke alle, der har været udsat for tortur eller traumatiske oplevelser,som får en posttraumatisk stressbelastning. Mange formår at genetablere kroppens<strong>og</strong> psykens naturlige balance, selvom de altid vil bære på smertefulde billeder, sorg<strong>og</strong> følelser <strong>af</strong> uretfærdighed. Men for dem, der lider <strong>af</strong> PTSD, forbliver kroppen <strong>og</strong>hovedet konstant på vagt <strong>og</strong> klar til kamp både dag <strong>og</strong> nat, selvom faren er drevetover. Traumatiske oplevelser sætter sig med andre ord i kroppen som fysiske mindermed lammende virkninger <strong>og</strong> fastlåste reaktionsmønstre, som kan genaktiveres igen<strong>og</strong> igen via forskellige ydre stimuli.12


Ved at aktivere <strong>og</strong> arbejde med kroppen i undervisningen vil man muligvis kunne <strong>af</strong>hjælpestress <strong>og</strong> derigennem måske fremme kursisternes velbefindende <strong>og</strong> mulighedfor indlæring.<strong>Undervisning</strong> er ikke behandling- men undervisning skal tilpasses<strong>Undervisning</strong> er ikke behandling, <strong>og</strong> lærere skal ikke stille diagnoser eller udøveterapi. Men spr<strong>og</strong>lærere <strong>og</strong> uddannelsesinstitutioner kan prioritere efteruddannelse<strong>og</strong> opkvalificering i form <strong>af</strong> en grundlæggende viden om PTSD <strong>og</strong> rehabilitering.Judith Herman (1995) beskriver tre grundlæggende rehabiliteringsfaser, der oftestmå gennemløbes for at komme sig efter traumer. Den første fase vedrører behovetfor etablering <strong>af</strong> et stabilt, sikkert <strong>og</strong> trygt sted, den anden drejer sig om at have tidtil at huske, erkende <strong>og</strong> sørge. Den sidste fase indebærer en genetablering <strong>af</strong> forbindelsetil hverdagslivet.Psykiateren Judith LewisHerman beskriver trefaser i den <strong>traumatiserede</strong>shelingsproces:■ Etablering <strong>af</strong> sikkerhed■ At mindes <strong>og</strong> sørge■ Genetablering <strong>af</strong>almindeligt hverdagslivSåfremt de tre faser tænkes ind i aktiviteterne <strong>og</strong> i indretningen <strong>af</strong> læringsrummet,kan spr<strong>og</strong>undervisningen støtte op om rehabiliteringsprocessen. På baggrund<strong>af</strong> en evt. diagnose <strong>og</strong> lærernes egne observationeri undervisningen kan der tilrettelæggesen undervisning, som støtterden <strong>traumatiserede</strong> så meget som muligti forhold til de spr<strong>og</strong>- <strong>og</strong> integrationsmæssigemål, der gælder for den enkelte.Bag de pædag<strong>og</strong>iske overvejelser <strong>og</strong> aktivitetersom er beskrevet i det efterfølgende,ligger der en forståelse <strong>af</strong>, at traumatisksvækkelse på den ene side er en skade forlivstid, hvor det bedste, man kan gøre, erat give mestringsstrategier til at leve medskaden.På den anden side ligger der <strong>og</strong>så en tro på, at der kan findes mening,ressourcer <strong>og</strong> etableres en slags transformation ved, sammen medandre, at samarbejde om <strong>og</strong> italesætte (gerne på det nye spr<strong>og</strong>)oplevelser, der ligger forud for samt efter de traumatiske begivenheder.I undervisningen sigtes der ikke målrettet mod detraumatiske begivenheder, <strong>og</strong> hvis kursisten vælger at fortælleherom eller bliver mindet om dem, er det udelukkende lærerensrolle at lytte, støtte <strong>og</strong> evt. hjælpe kursisten videre tilbehandling, hvis det er nødvendigt.13


Empowerment <strong>og</strong> mestring – godt for alleDen undervisning <strong>og</strong> læring, der beskrives i temahæftet, har et identitetsmæssigt <strong>og</strong>eksistentielt element i sig, som den almindelige andetspr<strong>og</strong>sundervisning for voksne<strong>og</strong>så har – men d<strong>og</strong> ikke i lige så høj grad. Hele kursistens liv kan inddrages i undervisningen,omfattende relationer i fortid, nutid <strong>og</strong> fremtid, <strong>og</strong> læreren kan medfordel lægge vægt på at arbejde med krop <strong>og</strong> psyke, at fokusere på følelser såvel sompå rationalitet <strong>og</strong> at se andetspr<strong>og</strong>stilegnelse som en integreret <strong>og</strong> dynamisk del <strong>af</strong>kursistens hele integrations proces.Spr<strong>og</strong>lærere kan samarbejde medbehandlere <strong>og</strong> inddrage ele menter<strong>af</strong> special pædag<strong>og</strong>ik, behandling <strong>og</strong>socialt gruppearbejde i spr<strong>og</strong>un dervisningen.Det kræver tværfagligtænk ning <strong>og</strong> sam arbejde på tværs<strong>af</strong> institutioner.Resultaterne <strong>af</strong> en sådan undervisningrummes i ordet empowerment,der ikke blot omfatter evnen til atbegå sig på dansk, men <strong>og</strong>så til - i<strong>Danmark</strong> - at være aktiv, tage ansvar<strong>og</strong> at klare sig på længere sigtsom et helt (eller mere helt) menneskei forhold til de oplevel ser <strong>og</strong>eventuelle psykiske <strong>og</strong> fysiske sår,kursisten har h<strong>af</strong>t med sig til <strong>Danmark</strong>.Det handler derfor <strong>og</strong>så omat få en stemme i sit eget liv <strong>og</strong> idet nye samfund.Mange spr<strong>og</strong>lærere kender kursister, der er syge, bekymrede, desillusionerede ellerhar store sociale problemer, som til tider fuldstændig kan blokere for indlæring.N<strong>og</strong>le <strong>af</strong> disse kursister kunne sikkert have glæde <strong>af</strong> en undervisning, der er tilrettelagtefter n<strong>og</strong>le <strong>af</strong> de samme principper, som beskrives her.14


1. LærerkompetencerHvad skal man som lærer vide <strong>og</strong> kunne forat varetage undervisning <strong>af</strong> <strong>traumatiserede</strong>?Hvilken rolle skal man kunne indtage overfor kursisterne?Både de faglige <strong>og</strong> de personlige kompetencer skal være <strong>af</strong> en særlig karakter, nårmålgruppen i undervisningen er <strong>traumatiserede</strong> kursister. At gennemgå opkvalificering<strong>og</strong> kompetenceudvikling udover kernefagligheden betyder, at man som lærerbevæger sig ud i nye <strong>og</strong> andre typer aktiviteter <strong>og</strong> derved erhverver sig ny viden <strong>og</strong>udvikler nye redskaber til at gennemføre den tilpassede spr<strong>og</strong>undervisning.”Du skal ikke være bange for kursisterne, <strong>og</strong> du skal havetålmodighed,” var en lærers svar på spørgsmålet om, hvadder kræves for at undervise <strong>traumatiserede</strong> kursister. En andenlærer svarede: ”Du skal vide n<strong>og</strong>et mere, end når duer almindelig andetspr<strong>og</strong>slærer - f.eks. om traumer <strong>og</strong> neurobiol<strong>og</strong>i”.Kommentarer fra en tredje lærer var: ”Du skalkunne rumme, at kursisterne svinger fra dag til dag, så det,du har planlagt, ikke altid kan lade sig gøre.”LærerFaglige kompetencerUdover den faglighed der knytter sig til voksnes andetspr<strong>og</strong>stilegnelse, er der en rækketilstødende fagområder, som kan få særlig relevans, når man underviser traume<strong>og</strong>torturoverlevere.Det kan f.eks. dreje sig om:■ Traumatol<strong>og</strong>i■ Psykol<strong>og</strong>i■ Neurobiol<strong>og</strong> <strong>og</strong> -pædag<strong>og</strong>ik■ Special- <strong>og</strong> socialpædag<strong>og</strong>ik■ Kommunikation■ Gymnastik <strong>og</strong> fysioterapi■ Socialt arbejde15


Det kan være svært at opretholde faste grænser mellem fagene, for n<strong>og</strong>le fag indeholdermetoder <strong>og</strong> modeller, som spr<strong>og</strong>undervisningen kunne drage fordel <strong>af</strong>. Dervedkan der udvikles nye metoder <strong>og</strong> pædag<strong>og</strong>iske strategier, som kan støtte kursistensspr<strong>og</strong>tilegnelse.På et spr<strong>og</strong>center førte fagligsparring mellem en psykol<strong>og</strong><strong>og</strong> en spr<strong>og</strong>lærer til udvikling<strong>af</strong> psykoedukative forløb.De første par gange blev undervisningenvaretaget <strong>af</strong>psykol<strong>og</strong>en med læreren somføl, <strong>og</strong> efterfølgende forestodlæreren undervisningenalene.En vigtig forudsætning for at undervisetraume- <strong>og</strong> torturoverlevere er en villighedtil løbende at udvide sin faglighed.Det kan ske på eksterne kurser, lokalekurser eller gennem direkte udvikling<strong>og</strong> sparring i samarbejde med en andenprofessionel fagperson, som eksempelvisen psykol<strong>og</strong>, fysioterapeut, specialundervisereller socialpædag<strong>og</strong>.Personlige kompetencerAt arbejde med <strong>traumatiserede</strong> menneskerkan være både fagligt stimule rende,menneskeligt givende <strong>og</strong> meningsfyldt, men det kan <strong>og</strong>så være følelsesmæssigt hårdt<strong>og</strong> personligt udfordrende.”Lærerne, der underviser os her, skal være n<strong>og</strong>le stærke personer, forjeg ved godt, hvor meget energi det kræver at hjælpe andre.”KursistLærerens lyst <strong>og</strong> vilje til at arbejde med denne gruppe kursister er en grundlæggendepersonlig kompetence. Det kræver menneskeligt nærvær, tålmodighed, fleksibilitet<strong>og</strong> indlevelsesevne, <strong>og</strong> det er nødvendigt med:■ kendskab til egne styrker <strong>og</strong> svagheder■ psykisk robusthed for at kunne rumme kursisternes eksistentielle kriser■ omstillingsparathed <strong>og</strong> beslutningsdygtighed, når planlagte aktiviteter ikkekan <strong>af</strong>vikles■ mod til at turde <strong>af</strong>prøve forskellige pædag<strong>og</strong>iske tiltag <strong>og</strong> forløb■ evne til at kunne styre sin empati■ positiv indstilling overfor supervision <strong>og</strong> efteruddannelse■ samarbejdsvilje <strong>og</strong> -evne både internt <strong>og</strong> eksternt16


At administrere empati”Jeg har bare lyst til at pakke dem ind i vat, de har det så svært i forvejen.”LærerDet er vigtigt som lærer at være omsorgsfuld<strong>og</strong> forstående, men der er ingen,der har glæde <strong>af</strong> at blive pakket ind ivat. For lave eller ingen forventningerleder ikke til empowerment. De allerflestekursister har både ressourcer <strong>og</strong>ambitioner, som kan understøttes <strong>og</strong> udvikles.Det er motivationsfremmende at rose,opmuntre <strong>og</strong> synliggøre selv små fremskridt.Psykosociale fremskridt er vigtigefor n<strong>og</strong>le kursister, <strong>og</strong> små ting som selvat kunne tage initiativ, at hjælpe andre<strong>og</strong> at turde n<strong>og</strong>et nyt, kan være storefremskridt. Det er derfor <strong>af</strong> <strong>af</strong>gørendebetydning, at læreren kan give kursisterneudfordringer på det rette niveauved at finde <strong>og</strong> bruge kursisternes ressourcer<strong>og</strong> indlæringsstrategier.Overføring - <strong>og</strong> modoverføring”Det er et krav, at læreren tør reflektere over sine egne reaktioner: Er detmin tristhed eller kursistens tristhed, der præger stemningen? Er jeg vedat blive udbrændt? Det er ligeledes <strong>af</strong> <strong>af</strong>gørende betydning at have kolleger,som man kan vise tillid, åbenhed, ærlighed <strong>og</strong> dele humor med.”LærerKursisten kan overføre sine følelser <strong>og</strong> forventninger om hjælp, støtte <strong>og</strong> frelse tillæreren, som måske ikke formår at leve op til denne rolle som frelser, <strong>og</strong> som hellerikke skal det. Der kan opstå skuffelser eller konflikter, når forventningerne ikke blivermødt.17


Omvendt kan der <strong>og</strong>så opstå situationer, hvor læreren tager kursistens dårligdom påsig, <strong>og</strong> vender den mod kursisten selv som modoverføring i form <strong>af</strong> overbeskyttelse<strong>og</strong> forventninger, der måske er endnu lavere end kursistens egne forventninger tilsig selv. Modoverføring kan <strong>og</strong>så foregå i form <strong>af</strong> lærerens følelsesmæssige tilbagetrækningfra kursisten, gennem en bagatellisering <strong>af</strong> vedkommendes problemer ellergennem en benægtelse <strong>af</strong>, at kursisten har været igennem det, som han eller hunfortæller.Hvad kan der gøres?Faglig strategi:Hvad kan der gøres?Personlig strategi:■ Undgå at tage arbejdet medhjem■ Lav ”læs <strong>af</strong>” sessioner medkolleger inden du går hjem■ Få regelmæssig supervision■ Brug tid på at læse om emnet <strong>og</strong>reflektere over det■ Deltag i faglige netværk, hvorpædag<strong>og</strong>ikken er i højsædet■ Gør n<strong>og</strong>et godt for dig selv■ Dyrk motion■ Opsøg trøst eller støtte nårdu har brug for det■ Sig ja til familie <strong>og</strong>selskabelighed■ Brug humor <strong>og</strong> frirumkonstruktivtBåde lærerens overinvolvering <strong>og</strong> tilbagetrækning er udtryk for uhensigtsmæssigeoverføringsmekanismer. Et længerevarende højt belastningsniveau hos lærerenkan sætte sig som depression, aggression, følelseskoldhed eller en generel tilbagetrækningfra kursister, kolleger, ægtefælle m.fl. Dette er tegn på udbrændthed <strong>og</strong>kan i værste fald lede til langvarige sygemeldinger eller arbejdsophør.Et velfungerende teamsamarbejde <strong>og</strong> adgang til supervision er en nødvendighed forlærere, der underviser denne kursistgruppe.”Jeg havde en palæstinensisk mand i ene-undervisning. Han kunne ikkevære sammen med andre, <strong>og</strong> det gik rigtig godt i et års tid. Han vargod til at <strong>af</strong>læse mig <strong>og</strong> sagde engang i en evalueringssamtale, at hankunne mærke, at jeg n<strong>og</strong>le gange ikke gad undervise ham – <strong>og</strong> det varjo rigtigt. Samværet blev d<strong>og</strong> for intenst på et tidspunkt, <strong>og</strong> jeg kunne18


mærke, at han overskred mine grænser, da han en dag viftede et fnugvæk fra min næse. Han begyndte at få undervisning hos min kollega istedet, men jeg drømte om ham om natten, hvilket ikke var et godttegn, <strong>og</strong> det var, som om jeg skulle børste ham <strong>af</strong> mig, førend jeg komover det.”LærerSupervisionProfessionel supervision anvendes indenfor behandlerverdenen, fordi det her erkendt, at fagfolk, der arbejder med sårbare grupper, udsættes for store påvirkninger<strong>og</strong> kan påtage sig et ansvar, som kan blive for stort at bære. Den professionelle fagpersonmøder ikke bare sine klienter eller kursister med sin faglige viden men <strong>og</strong>såmed sine personlige erfaringer fra sit privatliv <strong>og</strong> kan ikke undgå at blive berørt eller”ramt” <strong>af</strong> n<strong>og</strong>le <strong>af</strong> de skæbner, han eller hun møder. Det samme gælder spr<strong>og</strong>lærere,der underviser traume- <strong>og</strong> torturoverlevere.Det er derfor vigtigt at have adgang til supervision, idet lærere kan have:■ behov for at forstå, hvad der skete i en konkret situation via en faglig analyse frasupervisor■ behov for at dele <strong>og</strong> bearbejde oplevelser med andre■ behov for at få hjælp, støtte <strong>og</strong> vejledning■ behov for at dele ansvaret <strong>og</strong> lette byrden■ behov for at forstå sig selv <strong>og</strong> det normale i ens egne reaktioner■ behov for at udtrykke ”forbudte” følelser som vrede, sorg, frustration <strong>og</strong> <strong>af</strong>magt■ behov for støtte, opmuntring <strong>og</strong> accept fra kolleger <strong>og</strong> supervisorI supervisionen reflekteres der over selve undervisningen, lærerens strategier <strong>og</strong> interventioner,<strong>og</strong> læreprocessen udforskes ligesom relationen mellem lærer <strong>og</strong> kursister.”Jeg underviste en kvinde fra Baltikum, som havde været fængsletmed sin mand <strong>og</strong> to børn. Efter to års undervisning fortalte hun mighistorien om sin flugt, tilfangetagelse <strong>og</strong> efterfølgende fængsling i21⁄2 år. Bagefter følte jeg, at jeg skyldte hende n<strong>og</strong>et, fordi hun vistemig den tillid – men det gjorde jeg jo ikke. Det blev taget op i supervisionen<strong>og</strong> hjalp mig meget.”Lærer19


Der er forskellige måder at organisere supervision på, <strong>og</strong> der kan enten være tale omintern eller ekstern supervision.Intern supervision forestås <strong>af</strong> en kollega eller <strong>af</strong> lærerne i et team på skift evt. pået fast månedligt teammøde. Teamet bør opkvalificeres med efteruddannelse, derfokuserer på supervision <strong>og</strong> metoder til at støtte op om hinanden.Ekstern supervision forestås <strong>af</strong> en fagperson, som kommer udefra, <strong>og</strong> som derfor ikkeer en del <strong>af</strong> dagligdagen i spr<strong>og</strong>centret. Her kan man overveje at samarbejde meden psykol<strong>og</strong> eller socialrådgiver, der har indsigt i <strong>og</strong> erfaring med både <strong>flygtninge</strong>området<strong>og</strong> det pædag<strong>og</strong>iske område.Supervisionen skal finde sted på regelmæssige møder (evt. hver 4.-6. uge) med fastmødestruktur <strong>og</strong> en mødedisciplin, hvor der sættes fokus på relevante problemer,sådan at den faglige sparring <strong>og</strong> støtte kommer i forgrunden. Et begrænset antaldeltagere (4-6 pers.) i supervisionsgruppen skaber åbenhed <strong>og</strong> tryghed, <strong>og</strong> det er<strong>af</strong>gørende at tavshedspligten udadtil opretholdes.Individuel supervision kan evt. tilbydes i akutte situationer.”I starten havde vi ikke tillid nok til hinanden i personalegruppen <strong>og</strong>syntes ikke, det var nødvendigt med supervision. Vi fik d<strong>og</strong> træning iat give kollegial supervision, hvilket var godt, for vi lærte at lytte tilhinanden, hvilket er n<strong>og</strong>et mange lærere faktisk har svært ved. Teamsupervisionblev til en form for faglig udvikling, men på et tidspunktblev det klart, at vi behøvede en ekstern supervisor, <strong>og</strong> vi overtalteledelsen til at bevillige penge til gruppesessioner ca. hver 5.-6. uge.“LærerI evalueringen <strong>af</strong> supervision for lærere, der underviser traume- <strong>og</strong> torturoverlevere,svarer lærerne, at supervisionen legitimerer, at det kan være svært at være lærer,at supervision kan være med til at præcisere <strong>og</strong> <strong>af</strong>grænse lærerrollen <strong>og</strong> dermedlærerens ansvar i pressede situationer, <strong>og</strong> at der skabes mulighed for systematisktænkning <strong>og</strong> problemløsning. Supervision kan således være med til at sikre kvaliteteni undervisningen.20


2. LæringsrummetHvordan ser der ud i de lokaler, hvor <strong>traumatiserede</strong> kursister skal undervises?Hvilke krav kan der stilles til læringsrum?I andetspr<strong>og</strong>sundervisningen kan kursisterne være på særlige hold eller deltage iunder visningen sammen med andre. Læringsrummet <strong>og</strong> rammen om undervisningener lige vigtigt i begge situationer.Traume- <strong>og</strong> torturoverlevere kan oftevære langvarigt påvirkede <strong>af</strong> deres oplevelserfysisk, psykisk, k<strong>og</strong>nitivt <strong>og</strong>eksistentielt. Læringsrummet må bådekunne imødekomme de psykosociale <strong>og</strong>indlæringsmæssige forudsætninger, somkursisterne har <strong>og</strong> danne ramme om enre ha biliterende proces, der kan findested sideløbende med spr<strong>og</strong>ind læringen.Der skal være rum for kursistermed både hurtig <strong>og</strong> langsom pr<strong>og</strong>ression<strong>og</strong> plads til, at de kan arbejde sammen,individuelt, i par eller grupper.Synlige <strong>og</strong> ikke-synligedimensioner <strong>af</strong>læringsrummetØve- <strong>og</strong> praksisrumStudiecenter, lokalsamfundet, praktikLæringsrummetDe synlige dimensionerIndretningMaterialerRedskaber‘Værksteder’De ikke-synlige dimensionerRoRammerRytmerRitualerSynlige <strong>og</strong> ikke-synlige dimensionerudgør tilsammen læringsrummet, <strong>og</strong> deter vigtigt, at kursisterne kan opfatte detsom ”et sikkert sted”. Det er ønskeligt,at kursisterne hver dag har samme lokale, som kan indrettes efter kursistgruppensønsker <strong>og</strong> behov.Det konkrete læringsrum består <strong>af</strong> de lokaler, hvori undervisningen finder sted samtevt. <strong>og</strong>så <strong>af</strong> spr<strong>og</strong>centrets studiecenter. Dertil kommer andre lærings- <strong>og</strong> opholdsstederi lokalmiljøet, som kan betragtes som et udvidet læringsrum.21


Det synlige læringsrumDen konkrete placering på skolen <strong>og</strong> indretning <strong>af</strong> lokalet kan være <strong>af</strong> <strong>af</strong>gørendebetydning for kursisternes trivsel <strong>og</strong> læring. En placering, hvor der ikke er for megetlarm, men hvor der er ro, lyst <strong>og</strong> rummeligt, er godt.N<strong>og</strong>le kursister har brug for selvat kunne placere sig nær vedeller med ansigtet mod entendøre eller vinduer i lokalet for atundgå fornemmelse <strong>af</strong> indespærringeller åndenød.IndretningPå spr<strong>og</strong>centre har der været gode erfaringermed at indrette et eller to sammenhængendelokaler som beskrevet nedenfor.Et sofahjørne med aviser <strong>og</strong> blade <strong>og</strong> en mobiltavle eller en flipover er dér, hvor lærer<strong>og</strong> kursister mødes <strong>og</strong> begynder undervisningenmed at <strong>af</strong>klare dagens pr<strong>og</strong>ram. Kursistereller læreren skriver dagens pr<strong>og</strong>ram op, <strong>og</strong> alle får dermed overblik over aktiviteter<strong>og</strong> opgaver. N<strong>og</strong>le kursister skiftes til at lave k<strong>af</strong>fe eller te til morgensamlingen.I midten <strong>af</strong> lokalet står det fælles arbejdsbord med stole omkring <strong>og</strong> med en tavle iumiddelbar nærhed. Selvom en del <strong>af</strong> undervisningstiden anvendes til gruppe-, parellerindividuelt arbejde, er det her ved tavlen, at der laves planer <strong>og</strong> <strong>af</strong>taler, <strong>og</strong> herder undervises i den udstrækning, kursisterne arbejder med det samme tema. Klasseundervisningimødekommer mange kursisters forestilling om ”skole”, men fylder ikkemere end 1/3 <strong>af</strong> tiden, således at kursisterne får mulighed for selv at arbejde medstoffet.22


Der er hjørner eller områder med enkeltmandsarbejdspladser eller med små borde,der er velegnede til at to kan sidde i fred <strong>og</strong> ro <strong>og</strong> arbejde sammen. Flytbare reolerevt. med hjul <strong>og</strong> tavler kan bruges til hurtigt at skabe særlige rum for kursister, derhar brug for det. Store gymnastikbolde til at sidde på ved computer eller som <strong>af</strong>vekslingved arbejdsbordet er gode for dem, derhar ondt i ryggen.Udfordringer!■ Det er svært at lære, hvisman kun kan koncentrere sig i5 minutter <strong>af</strong> gangen■ Det er svært at lære, hvisman ikke kan huske, det manlærte i går■ Det er svært at lære, hvistraumatiske flashbacks aktivereshele tiden■ Det er svært at lære, hvisman ikke har sovet ret megetom nattenI et lidt større lokale kan man medtænkeflere aktiviteter i samme lokale.Det kan være:Hvad kan der gøres?■ Fleksible pauser <strong>og</strong> aktiviteter,samt evt. individuelle mødetiderkan mindske fravær■ Fysisk <strong>og</strong> mental tilbagetræk ningfra undervisningen kan værenødvendigt <strong>og</strong> bør tilladesi et stillehjørne■ Daglige rutiner mindsker usikkerhed<strong>og</strong> støtter hukommelsen■ Synliggørelse <strong>af</strong> mål, planer,kalender <strong>og</strong> ugeskemaer støtterkoncentration <strong>og</strong> hukommelse■ Computerhjørne■ Det kreative hjørne (symaskine, tegne/male)■ Fysisk træning (kondicykler, rullemadrasser, bolde, håndvægte m.m.)■ Musikhjørne■ Pædag<strong>og</strong>isk værksted (papir, sakse, lamineringsmaskine m.m.)■ Klassens bibliotek (gratisblade, pjecer, tidsskrifter, byttebøger m.m.)■ Årstidshjørne (ting der vedrører årstiderne <strong>og</strong> de højtider, der knytter sig hertil)■ ”Museum” hvor ting, der vedrører kursisternes historie i hjemland <strong>og</strong> i <strong>Danmark</strong>efter eget valg, præsenteres - evt. i forbindelse med et tema som ”ekspert for endag”Sådanne ”hjørner” har mange pædag<strong>og</strong>iske formål: Der kan knyttes megetspr<strong>og</strong>indlæring til at vedligeholde eller bruge ”hjørnerne”, der skabes et frugtbartlæringsmiljø med flere stimuli, hvor kursisterne kan blive præsenteret for et rigttilbud <strong>af</strong> materialer <strong>og</strong> tekster, der kan danne <strong>af</strong>sæt for autentiske samtaler <strong>og</strong>23


spørgsmål/svar på andetspr<strong>og</strong>et, der gives mulighed for at kombinere spr<strong>og</strong>indlæringmed mindre fysiske eller praktiske aktiviteter, <strong>og</strong> endelig åbnes der for, at kursisternekan sætte deres eget præg på lokalet <strong>og</strong>Alle kursister har en kasse,et skab eller en reolplads tilopbevaring <strong>af</strong> l<strong>og</strong>b<strong>og</strong>, notater<strong>og</strong> andre materialer. Her kanlæreren lægge kopier <strong>og</strong> andeti tilfælde <strong>af</strong>, at kursistenhar været fraværende.derved få ejerskab til det <strong>og</strong> dermed få øgetmotivation.Vægge <strong>og</strong> tavler er en dynamisk del <strong>af</strong> detspr<strong>og</strong>pædag<strong>og</strong>iske arbejde, <strong>og</strong> der hængerførst <strong>og</strong> fremmest dags-, uge- <strong>og</strong> månedsplaner,så kursister altid kan sk<strong>af</strong>fe sig overblikover, hvad der arbejdes med, hvis de harglemt det, <strong>og</strong> så de kan få indflydelse på, hvadder skal arbejdes videre med. Ophængning <strong>af</strong>kursisternes produkter fra undervisningen i form at fotos, tegninger, tekstproduktioner<strong>og</strong> plakater med gode råd om f.eks. søvn<strong>og</strong> kost har mere plads end købte billederLæringsrummet skal:<strong>og</strong> plakater.På opslagstavler kan man se, hvad der arbejdesmed i øjeblikket, <strong>og</strong> kursister skiftestil at være ansvarlige for at forny <strong>og</strong> udskifteopslag <strong>og</strong> billeder for en periode adgangen.Indretning, der tager højde for n<strong>og</strong>le <strong>af</strong>ovennævnte forhold, behøver ikke at krævestore økonomiske investeringer. En bevidsthedhos lærere om betydningen <strong>af</strong> et ”aktivt”,levende <strong>og</strong> fleksibelt rum er lige så<strong>af</strong>gørende, <strong>og</strong> et sådant rum vil givetvisstimulere kursisternes lærelyst <strong>og</strong> højnederes aktivitetsniveau.■ være et ”sikkert” sted■ understøtte hukommelse <strong>og</strong>koncentration■ rumme kursister der svingerhumør- <strong>og</strong> følelsesmæssigt■ øge overskuelighed <strong>og</strong> forudsigelighed■ imødekomme særlige fysiskebehov■ synliggøre undervisningensmål <strong>og</strong> resultater■ give plads til gruppers <strong>og</strong>enkeltkursisters selvstændigearbejdeDe ikke-synlige dimensioner <strong>af</strong> læringsrummetLæringsrummets ikke-synlige dimensioner vedrører ro <strong>og</strong> stabilitet, samt daglige rutiner<strong>og</strong> regler. På n<strong>og</strong>le spr<strong>og</strong>centre omtales 4 r’er: ro, rammer, rytmer <strong>og</strong> ritualer.Faste lærere <strong>og</strong> evt. faste vikarer kan være en vigtig del <strong>af</strong> det stabile <strong>og</strong> sikre rum,hvor kursisterne trives <strong>og</strong> er motiverede for at lade sig udfordre.24


Rytmer <strong>og</strong> ritualerTilbagevendende rytmer kan f.eks. være:■ Dagen: morgensamling i sofahjørnet, klasseundervisning, selvstændigt arbejde,grup pearbejde, l<strong>og</strong>b<strong>og</strong>■ Ugen: mandag: fælles frokost, torsdag: ekskursion, fredag: ekspert for en dag■ Evaluering: daglig evaluering: l<strong>og</strong>b<strong>og</strong>, ugentlig evaluering: portfolio, månedligevaluering: samtaler <strong>og</strong> plenumRitualer giver struktur, <strong>og</strong> struktur giver tryghed. Der er derfor vigtigt at inddragekursister i ritualer f.eks. i forbindelse med velkomst <strong>af</strong> en ny kursist, <strong>af</strong>sked med enkursist, der skal udsluses, <strong>og</strong> når der er fødselsdag. Spr<strong>og</strong>lige opgaver hermed kanf.eks. være at skrive kort, organisere indkøb <strong>af</strong> en lille gave <strong>og</strong> produktion <strong>af</strong> en fødselsdagskalendermed billeder.Samfundet ind i spr<strong>og</strong>undervisningen– spr<strong>og</strong>undervisningen ud i samfundetPå arbejdspladser, i kulturelle institutioner <strong>og</strong> foreninger i lokalområdet findesnaturlige øverum, autentisk materiale, forbilleder, samtalepartnere <strong>og</strong> inspiration,<strong>og</strong> det er her kursisterne får mulighed for at øve <strong>og</strong> <strong>af</strong>prøve interspr<strong>og</strong>et. Det har<strong>traumatiserede</strong> kursister lige så meget brug for som andre. N<strong>og</strong>le kursister opnår”sejre” ved at transportere sig, besøge biblioteket, gå på udstilling eller besøge enarbejdsplads.En kursist der havde været brandmand i sit hjemland overvejede mulighedenfor at genoptage sit erhverv i <strong>Danmark</strong> <strong>og</strong> ønskede at talemed en dansk brandmand. En gruppe kursister arrangerede et besøg tilden lokale brandstation. Efterfølgende holdt kursisten et oplæg som”ekspert for en dag”, <strong>og</strong> alle delt<strong>og</strong> i produktion <strong>af</strong> tekster til fotosfra turen.Læreren bør beslutte <strong>og</strong> planlægge besøg <strong>af</strong> gæstelærere <strong>og</strong> ekskursioner i dial<strong>og</strong>med kursisterne evt. på morgenmøder. Ved ekskursioner må lærere tænke på, omalle kursister <strong>og</strong>så her har oplevelse <strong>af</strong> et sikkert sted <strong>og</strong> i givet fald være forberedtpå, at oplevelser eller personer kan udløse angst, flashbacks eller lignende. Det er engod ide at være to lærere på ekskursioner.25


3. Mål <strong>og</strong> metoder i undervisningenHvilke mål er der for spr<strong>og</strong>undervisningen?Hvordan vælger vi de rigtige metoder?Hvilke metoder passer til de mål, vi gerne vil opnå?Det er særlig vigtigt at have opmærksomhed på organiseringsformer <strong>og</strong> metoder iundervisningen <strong>af</strong> <strong>traumatiserede</strong>, fordi der alene heri kan ligge et element <strong>af</strong> rehabilitering<strong>og</strong> empowerment. Som lærer er det en særlig udfordring at kunne vek slemellem forskellige metoder i undervisningen <strong>af</strong> <strong>traumatiserede</strong> kursister, der harvanskeligheder med at fastholde koncentration over tid <strong>og</strong> som måske hurtigt blivertrætte.For traume- <strong>og</strong> torturoverlevere kan der være relevante mål ud over de danskspr<strong>og</strong>lige<strong>og</strong> vidensmæssige mål. Det drejer sig især om de mål, der vedrører det psykosocialeområde.Spr<strong>og</strong>lige mål kan være:■ at kunne fortælle kort om sig selv, sin familie <strong>og</strong> hjemland■ at kunne tælle til 100■ at tilegne sig spr<strong>og</strong> til at kunne ringe til lægen■ at kunne fremstille spørgende sætningerVidensmæssige mål kan være:■ at få basalt kendskab til bopælskommunen■ at få en introduktion til det danske arbejdsmarked■ at få indsigt i egen lidelse (PTSD)Psykosociale mål kan være:■ at bryde isolationen■ at tolerere stress i et vist omfang■ at samarbejde i forskellige grupper■ at håndtere konflikter26


Det vil være nødvendigt at anvende forskellige metoder til opnåelse <strong>af</strong> sådanne forskelligemål. I samarbejdet med kolleger <strong>og</strong> kursister kan den enkelte lærer brugefølgende metodiske spørgsmål som udgangspunkt i tilrettelæggelsen <strong>af</strong> undervisningen:Hvad vil vi gerne opnå? Hvorfor er det vigtigt? Hvordan vil vi opnå det? Hvorfortror vi, at denne måde er den bedste?Metodisk kan der sættes fokus på individet, gruppen <strong>og</strong> familien/samfundet.Individuelt fokusI et spr<strong>og</strong>indlæringsforløb for en traumatiseret kursist skal undervisningen tilrettelæggesud fra de særlige indlæringsforudsætninger,kursisten har. Det gælderfor alle kursister. Når det drejer sig om<strong>traumatiserede</strong> kursister, kan den pædag<strong>og</strong>iskeudfordring være, at indlæringsforudsætningernekan skifte fra dag tildag.N<strong>og</strong>le spr<strong>og</strong>skoler <strong>og</strong> specialskoler tilbydereneundervisning til kursister, der har detså dårligt, at de ikke kan klare at deltagei en gruppebaseret undervisningsaktiviteteller som pga. særlige forhold ikke kantranspor tere sig til undervisningsstedet.Udfordringen ved en sådan undervisningsformer, at både kursisten <strong>og</strong> læreren”er på” hele tiden, hvilket ikke giverden <strong>traumatiserede</strong> så lette mulighederfor at trække sig <strong>og</strong> efterfølgende evt.vende tilbage til undervisningen, som haneller hun kan have brug for. Derudover mister den <strong>traumatiserede</strong> de muligheder <strong>og</strong>ressour cer, der ligger i at deltage i en gruppes aktiviteter. Eneundervisning må sessom en overgangs- eller indslusningsfase til de gruppebaserede aktiviteter.For alle de kursister, der deltager i holdbaseret undervisning, vil der være behov for<strong>og</strong> udfordring i at kunne arbejde selvstændigt i dele <strong>af</strong> undervisningstiden.27


Den individuelle læringsplan– særlig vigtig for den <strong>traumatiserede</strong> kursistUdarbejdelse <strong>af</strong> en individuel læringsplan er et krav til alle udbydere <strong>af</strong> danskuddannelseifølge danskuddannelsesloven. Den individuelle læringsplan er et velegnetværktøj til:■ at <strong>af</strong>dække ressourcer <strong>og</strong> læringsbehov■ at opstille realiserbare mål■ at synliggøre den spr<strong>og</strong>lige, vidensmæssige <strong>og</strong> psykosociale pr<strong>og</strong>ression■ at strukturere undervisningsaktiviteterne <strong>og</strong> skabe overblik <strong>og</strong>■ at evaluere den forgangne periode på basis <strong>af</strong> opnåede resultaterEn individuel læringsplan kan etablere sammenhængende <strong>og</strong> meningsfulde aktiviteter- <strong>og</strong>så for den meget trætte <strong>og</strong> plagede kursist. Den kan stimulere vedkommende tilselv at tage et medansvar for læringen <strong>og</strong> kan f.eks. udformes over en skabelon med3 kolonner eller 3 cirkler. I cirklerne oplistes meget konkrete mål i forhold til, hvadkursisten kan, næsten kan <strong>og</strong> gerne vil kunne.Inderst i cirklen skrives ”Jeg kan”, som dækker alle de ting, kursisten allerede mestrer.I en cirkel udenom skrives der ”Jeg kan næsten”, hvor alle de ting, som kursistennæsten kan, nedskrives. I den yderste cirkel skrives ”Jeg vil gerne kunne”, somomfatter de fremadrettede mål, der kan arbejdes intensivt med i den efterfølgendeperiode.Planen kan bruges i det daglige arbejde, hvor der på kursistens dårlige dage måskemå arbejdes med ”Jeg kan” eller ”Jeg kan næsten” – målene. På gode dage kan kursistenudfordres indenfor ”Jeg vil gerne kunne” – målene.28


Læringsplanen tages frem ved evaluerings- eller statussamtaler, hvor opnåede målflyttes fra den yderste eller mellemste cirkel ind mod midten.Målbeskrivelser i forhold til sådanne ”jeg kan” udsagn kan være:Jeg vil gerne kunneJeg kan næstenJeg kan1. Jeg kan (den inderste cirkel)■ Tallene fra 1-100■ Fortælle hvilken skole mine børn går i■ Ringe <strong>af</strong>bud ved sygdom■ Selv rejse til behandlingsinstitutionen2. Jeg kan næsten (den næstinderste cirkel)■ Læse <strong>og</strong> forstå en letlæsningsb<strong>og</strong>■ Forstå skilte <strong>og</strong> opslag på offentlige steder■ Skrive 3 sætninger i l<strong>og</strong>b<strong>og</strong> dagligt■ Ringe <strong>og</strong> bestille tid hos min sagsbehandler3. Jeg vil gerne kunne (den yderste cirkel)■ Tale med min sagsbehandler om fremtiden■ Skrive korte breve på e-mail■ Deltage i klassens udflugter■ Tage modultestEt gruppeorienteret fokusEn kursist kan være medlem <strong>af</strong> forskelligegrupper i løbet <strong>af</strong> en dag, en uge <strong>og</strong> et heltspr<strong>og</strong>indlæringsforløb. Grupperne kan konstitueresud fra behov, opgaver, interesser,modersmål, alder, køn, fremtidsudsigter m.m.,<strong>og</strong> deres aktiviteter <strong>og</strong> mødetidspunkter læggesind i et skema, som alle kender, <strong>og</strong> som ersynligt på opslagstavler el.lign.I et 3 måneders undervisningsforløb med <strong>traumatiserede</strong>kursister blev flere grupper dannetomkring forskellige aktiviteter.Gruppeinddeling■ Spr<strong>og</strong>undervisning i mindregrupper hver dag■ Lytte-musikgruppe en gangom ugen■ Kvinde- <strong>og</strong> mandegruppe engang om ugen■ Rådgivnings- <strong>og</strong> vejledningsgrupperen gang om ugen■ Aktivitetsgrupper f.eks.omkring madlav ning,forberedelse <strong>af</strong> besøg,åbent hus arrangementer,planlægning <strong>af</strong> udflugter m.m.29


Anvendelsen <strong>af</strong> gruppeorienterede metoder i undervisningen <strong>af</strong> <strong>traumatiserede</strong> kursistersynes at kunne være med til at styrke kursisten i forhold til at:■ bryde isolation■ almengøre problemer■ opnå kollektiv styrke, at give mulighed for spejling■ opnå større kontrol i sit eget liv■ opbygge et socialt netværk■ træne <strong>og</strong> <strong>af</strong>prøve interspr<strong>og</strong> med mange samtalepartnere■ styrke evnen til at samarbejde med forskellige menneskerVed at arbejde systematisk med gruppeprocesser i undervisningen aktiveres regenererende<strong>og</strong> helende kræfter. Gruppen betragtes ikke bare som rammen om hjælpen,men <strong>og</strong>så som et middel i sig selv til at hjælpe.Læreren er del <strong>af</strong> gruppen <strong>og</strong> ikke altid ekspertDet kræver en særlig indsats fra lærerens side at kunne facilitere udveksling <strong>af</strong> information,erfaringer, støtte <strong>og</strong> omsorg gruppemedlemmerne imellem. Det indebærer,at læreren indtager en gruppelederrolle, hvor han eller hun ikke er ekspert, derkender alle de rigtige svar <strong>og</strong> på forhånd ved, hvor aktiviteterne bærer hen.Brugen <strong>af</strong> gruppemetode kræver indsigt i gruppedannelsesprocesser, gruppestrukturer<strong>og</strong> gruppedynamikker, status <strong>og</strong> rollefordeling, konfliktløsning <strong>og</strong> ikke mindstkommunikation. Kommunikation mellem gruppemedlemmer kan være mangelfuld,tvetydig, indirekte, ubevidst <strong>og</strong> blokeret, <strong>og</strong> det kan der være mange årsager til:forsvarsmekanismer, angst, skyld, manglende viden eller information, begrænsedespr<strong>og</strong>kundskaber, træthed, høflighed osv. Som gruppeleder er det nødvendigt atkunne iagttage, tolke <strong>og</strong> forstå budskaberne <strong>og</strong> reagere hensigtsmæssigt <strong>og</strong> faciliterendei hver enkelt situation.I den traditionelle undervisning (visualiseret i figur 1) er det læreren, der videreformidlersin viden <strong>og</strong> ekspertise til kursisterne, hvorimod gruppelederens primære rolleer at sørge for en konstruktiv <strong>og</strong> livlig meningsudveksling (visualiseret i figur 2).Figur 1 Figur 230


Læreren skal ofte, f.eks. i arbejde med livshistorier, være med i gruppearbejdet<strong>og</strong> indgå som en ligeværdig deltager i udvekslingen <strong>af</strong> informationer <strong>og</strong> erfaringer.N<strong>og</strong>le gruppeforløb kan i større eller mindre grad være selvstyrende uden at lærerendeltager.Det rummelige studiecenterSkolens studiecenter kan <strong>og</strong>så gøres til et sted, som kursisten opfatter som sikkert, <strong>og</strong>hvor han eller hun kan trække sig tilbage <strong>og</strong> arbejde selvstændigt med sine individuelleopgaver i tilknytning til modultestning, temalæsning, grammatik, læsetræning,brug <strong>af</strong> Internet m.v.Kursister kan ikke altid overskue deforventninger <strong>og</strong> det nærvær, en gruppekræver. Det er derfor vigtigt at gøredet tilladt <strong>og</strong> muligt for dem at kunnetrække sig ud <strong>og</strong> komme tilbage tilgruppen, når der er behov for det.Studiecentermedarbejderen bør in tro -duceres generelt til <strong>traumatiserede</strong>ssærlige indlæringsforudsætnin ger <strong>og</strong>specielt til den enkeltes aktuelle forudsætninger<strong>og</strong> mål for selvstændigtarbej de for at kunne yde den optimale,fleksible støtte.”Da vi gik i gang med at undervise <strong>traumatiserede</strong>, oprettede vi i tilknytningtil studiecentret et såkaldt stillerum med en briks <strong>og</strong> n<strong>og</strong>le puder,en computer <strong>og</strong> lignende. Her kunne kursisterne trække sig tilbage,hvis de fik behov for det, men det blev ikke n<strong>og</strong>en succes. Rummet blevaldrig brugt <strong>af</strong> de <strong>traumatiserede</strong>. Kursisterne ønskede måske at værei fred, når de havde det dårligt eller var i krise, men ikke i isolation<strong>og</strong> ensomhed. Det fik os til at tænke på, at det måske er en vestligkulturel forestilling, at man gerne vil være alene <strong>og</strong> i stilhed, når manhar det dårligt. Mange steder i verden er man jo vant til at dele sorger<strong>og</strong> glæder i fællesskabet <strong>og</strong> være sammen om problemerne på godt <strong>og</strong>ondt. Vi indrettede efterfølgende et ‘stillehjørne’ i det almindeligestudiecenter, som kunne fungere som tilbagetrækningssted uden totalisolation. Det virkede meget bedre.“Studiecentermedarbejder31


Et familie- <strong>og</strong> samfundsorienteret fokusAt inddrage familien som en metode indebærer, at man gør sig klart, hvad man gernevil opnå.På baggrund <strong>af</strong> personalegruppens kompetencer kan der eksempelvis:■ tilbydes rådgivnings- <strong>og</strong> temaundervisning om sekundær traumatisering <strong>og</strong> forældrerollefor at formidle vigtig viden <strong>og</strong> give lejlighed til at diskutere fælles bekymringer■ inviteres til familiedage <strong>og</strong> familieudflugter forat skabe fællesoplevelser <strong>og</strong> netværk på tværs<strong>af</strong> familierne■ tages initiativ til pårørendegrupper, hvis detvurderes, at ægtefæller har brug for viden,støtte eller netværkArbejde med familierelateredeemner i spr<strong>og</strong>undervisningenF.eks. om familiestruktur,kvindens rolle i <strong>Danmark</strong>,børneopdragelse <strong>og</strong>daginstitutioner.Samarbejde med andre institutioner f.eks. skoler,daginstitutioner <strong>og</strong> behandlingsinstitutioner kanvære en god mulighed for at knytte børn <strong>og</strong> voks nes andetspr<strong>og</strong>stilegnelse <strong>og</strong> undervisningi kultur- <strong>og</strong> samfundsforståelse sammen.Familiedage2 gange om året <strong>af</strong>holdesfamilieudflugter, hvor kursisternekan tage ægtefælle<strong>og</strong> børn med til et familievenligtudflugtsmål.Et familie- <strong>og</strong> samfundsorienteret fokus kan igangsætteen mere helhedsorienteret indsats, der inkorporereralle de ressourcer, der ligger gemt i kursistensrelationer (til læreren, til andre kursister,til familien, til netværket, til lokalsamfundet). Derudoverkan målene være at etablere netværk, samtudvide <strong>og</strong> styrke konkrete forbindelser i hverdagslivet.I rehabilitering handler tredje fase om at (gen)etablereforbindelser til hverdagslivet, hvilket for <strong>flygtninge</strong><strong>og</strong> indvandrere vil sige at skabe et helt andethverdagsliv, end de havde i deres eget hjemland.Mange relationer skal bygges op fra grunden, <strong>og</strong>det tager tid <strong>og</strong> kræver måske støtte fra ressourcepersoner.Forudsætningen for at disse forbindelseretableres kan være fælles oplevelser <strong>og</strong> kommunikationherom på andetspr<strong>og</strong>et.Samtaleforløb med ægtefællePå anmodning fra sagsbehandleren<strong>af</strong>holdtes 6 samtalerhvor kursist <strong>og</strong> dennes ægtefællesblev informeret om <strong>og</strong>diskuterede traumatisering,symptomer <strong>og</strong> kursistens reaktionerherpå.32


I forbindelse med spr<strong>og</strong>tilegnelse er gevinsten, at der, ved at tænke dette fokusind i planlægningen, åbnes for mange muligheder for at relatere den formellespr<strong>og</strong>indlæring til den uformelle indlæring.FrivilligeEt spr<strong>og</strong>center valgte at spørge kursisterne om, hvilke typer frivillige, de bedst kunnetænke sig blev tilknyttet centret, hvortil der blev svaret:■ Unge danskere■ Jævnaldrende med børn / uden børn / med lignende fagområder som kursisterne■ Ældre med livserfaringer de kunne lære <strong>af</strong>■ Kvinder så man kunne tale kvinde-til-kvindeEfterfølgende oprettedes en frivillig-eftermiddag hver 14. dag med samtalegrupper.Mange <strong>flygtninge</strong> <strong>og</strong> indvandrere har ikke ret meget kontakt til danskere ud overspr<strong>og</strong>centrets personale <strong>og</strong> sagsbehandleren. Det kan derfor være en idé at inddragefrivillige i spr<strong>og</strong>undervisningen for at bryde isolation <strong>og</strong> skabe netværk. Kursisternekan få nye samtalepartnere, venner <strong>og</strong> sparringspartnere, samt lektiehjælp, <strong>og</strong> lokalmiljøetkan få kendskab til kursisterne. Spr<strong>og</strong>centret kan overveje at indgå i et samarbejdemed lokale venskabs- eller frivilligforeninger som f.eks. Dansk Flygtningehjælp,der har stor erfaring med frivilligt arbejde, <strong>og</strong> som forestår uddannelse <strong>af</strong>frivillige.33


4. Visitation <strong>og</strong> <strong>af</strong>dækningHvordan forløber en visitation?Hvilke særlige forhold bør visitator være opmærksom på,hvis der er tale om en traumatiseret kursist?Kursister henvises til almindelig eller særligt tilrettelagt spr<strong>og</strong>undervisning <strong>af</strong> sagsbehandlereni kommunen eller evt. <strong>af</strong> arbejdsformidlingen. N<strong>og</strong>le kursister kommerfra behandling, som enten er <strong>af</strong>sluttet, eller som stadig er i gang. Andre kan mødetil visitation med u<strong>af</strong>klarede behandlingsbehov eller evt. være <strong>af</strong>klarede om behandlingsbehov,men uden at ønske at gå i behandling eller være på venteliste til behandling.Det er altså en kompleks opgave at visitere eventuelt <strong>traumatiserede</strong> kursistertil danskundervisning.I de tilfælde, hvor kursisten er henvist med en formodning om eller <strong>af</strong>klaring <strong>af</strong> særligeindlæringsforhold som følge <strong>af</strong> traumatiske begivenheder, har visitationen ofteet andet fokus end normalt. Det vil da være den danskspr<strong>og</strong>lige indplacering, derhar lavest prioritet, <strong>og</strong> testningen <strong>af</strong> danskspr<strong>og</strong>lige kompetencer kan være megetenkel.Vigtigste formål med visitationen på spr<strong>og</strong>centret kan så være:■ at <strong>af</strong>dække kursistens almentilstand■ at præsentere et potentielt særligt undervisningstilbud, så kursistens forestillinger<strong>og</strong> behov bliver fremlagt <strong>og</strong> diskuteret■ at give foreløbige informationer om PTSD <strong>og</strong> symptomer, hvis det er relevant <strong>og</strong>ønskes <strong>af</strong> kursisten■ at skabe en god <strong>og</strong> tillidsfuld kontakt mellem visitator/lærer <strong>og</strong> kursist■ at få samtykke til, at sagsbehandler, behandlere, lærere <strong>og</strong> vejledere indbyrdesudveksler informationer, som har betydning for undervisningsforløbet.Ved visitationen er visitator/lærer, sagsbehandler, kursisten <strong>og</strong> eventuelt en tolk tilstede.Som tidligere beskrevet er etableringen <strong>af</strong> ”et sikkert sted” en <strong>af</strong> de grundlæggendeforestillinger indenfor rehabiliteringsteori. Visitation <strong>af</strong> traume- <strong>og</strong> torturover leverebør <strong>af</strong>spejle denne dimension ved at medtænke trygheds- <strong>og</strong> tillidsfremmende procedurer.34


For det første kan det give ro <strong>og</strong> udtrykke respekt at <strong>af</strong>sætte lidt ekstra tid til enindledende uformel samtale. For det andet er det vigtigt at modtage kursisten på enkulturelt acceptabel måde med en slags ”velkomstceremoni” i form <strong>af</strong> servering <strong>af</strong>te, k<strong>af</strong>fe eller vand <strong>og</strong> uden synligt stress hos visitator. Stress kan opfattes som en<strong>af</strong>visning, der gør kursisten utryg.Visitationslokalet skal gerne være lyst <strong>og</strong>luftigt med mulighed for at åbne vinduer<strong>og</strong> døre, <strong>og</strong> for at kursisten selv kan vælgesin plads i lokalet. N<strong>og</strong>le kursister kan havesvært ved at klare et interview, der kanminde om forhør, <strong>og</strong> derfor vil en ligeværdigdial<strong>og</strong> hjælpe ham eller hende undervisitationen.Visitation som et sikkert sted:Da interviewsituationer kan væreangstfremkaldende for n<strong>og</strong>le,kan visitation i hjemmet værenødvendigt <strong>og</strong> måske være den<strong>af</strong>gørende faktor i forhold til, omkursisten kommer ud <strong>af</strong> sin isolation<strong>og</strong> tager sig mod til at kommetil spr<strong>og</strong>undervisning.Hvordan <strong>af</strong>dækkes kursistens almene tilstand?Visitator kan <strong>og</strong> skal ikke stille diagnoser, men erfaringer viser, at det er en god ideat prøve at finde ud <strong>af</strong>, hvordan kursisten har det fysisk <strong>og</strong> psykisk, fordi det påvirkerkursistens evne til at lære <strong>og</strong> kursistens mulighed for at deltage i undervisning. Ensådan <strong>af</strong>dækning kan ske i den almindelige visitation eller ved en særvisitation.Spørgsmålene om almen tilstand kan omfatte både fysiske <strong>og</strong> psykiske tilstande, d<strong>og</strong>således at udveksling om det fysiske kommer først. Mange kursister vil gerne informereom nedenstående forhold <strong>og</strong> finder det ikke for privat, men tilbageholdenhedskal respekteres.Visitationsspørgsmålene tager udgangspunkt i:■ velbefindende <strong>og</strong> helbred,■ søvn■ spisevaner■ smerter■ medicinforbrug■ evt. særlige oplevelser med fængsling <strong>og</strong> tortur■ familie <strong>og</strong> netværk■ fritidsaktiviteter <strong>og</strong> aktivering■ fremtidsplaner <strong>og</strong> ønsker i <strong>Danmark</strong>35


Aktuelle <strong>og</strong> tidligere behandlingskontakter (privatpraktiserende psykol<strong>og</strong>, privatpraktiserendefysioterapeut, rehabiliteringscenter, anden behandlingsinstitution, hospital/somatisk<strong>og</strong> hospital/psykiatrisk) kan der <strong>og</strong>så spørges til, <strong>og</strong> disse informationerkan indføjes i visitations- eller henvisningsskemaet.Visitator må observere kursistens adfærd vedvisitationssamtalen <strong>og</strong> evt. overfor kursistengive udtryk for, hvad han eller hun ser <strong>og</strong>bruge sin viden om symptomer på PTSD (rastløshed,uro, koncentrationsproblemer m.v.),når den samlede vurdering <strong>af</strong> almentilstandenforetages.Visitator kan ikke foretagevisitation til behandlingfor traumer, men bør gøreden henvisende myndighedopmærksom på evt. behovfor specialundervisning ellerbehandling på et rehabiliteringscenter.”Der er mange lærere, der ikke er parattil at gå ind i traumepro blematikken,<strong>og</strong> det er sagsbehandlerne heller ikke.De bliver enten omklamrende ellerignorerende overfor kursistens behov.N<strong>og</strong>le sagsbehandlere falder nærmestned <strong>af</strong> stolen, når jeg i visitationen spørger en kommende kursist, omvedkommende har været i fængsel, er blevet tortureret, <strong>og</strong> hvad dehar været udsat for. Det er en naturlig reaktion, for vil man egentlighøre dette? Hvor skal man gøre <strong>af</strong> den viden? Det er jo tunge historier,de kommer med. Jeg har arbejdet med <strong>traumatiserede</strong> i mangeår <strong>og</strong> ved derfor, hvad jeg skal væreopmærksom på, <strong>og</strong> hvordan jeg undgårat overskride kursistens grænser.Det er jo en ro <strong>og</strong> sik kerhed, der erkommet med erfaring en, den er derikke automatisk.”VisitatorOpgaven for visitator er at vurdere, om kursistenvil kunne drage nytte <strong>af</strong> det tilbud,den pågældende udbyder <strong>af</strong> danskuddannelsehar. Visitator kan indgå et samarbejde med behand lere, f.eks. en psykol<strong>og</strong> pået behandlingscenter, som kan bistå i vurderingen <strong>af</strong> om danskundervisning er enmulighed set i lyset <strong>af</strong> de informationer, der fremkommer dels via henvisningspapirer<strong>og</strong> dels ved visitationssamtalen.36


Introduktionsperiode <strong>og</strong> holdplaceringDet kan være en proces, der strækker sig over en periode, at holdsætte <strong>og</strong> modulplacereen kursist i danskuddannelse. Kursistens indplacering på et hold kan bestemmes<strong>af</strong> andre forhold end det danskspr<strong>og</strong>lige niveau, f.eks. kan der være tale om, at opfarendekursister kan skræmme mere tilbageholdende, at familiemæssige relationerkan have en betydning, at kursister med samme modersmål tilhørende forskelligerivaliserede etniske grupper må adskilles <strong>og</strong> sættes på forskellige hold, <strong>og</strong>så selvomde danskspr<strong>og</strong>ligt burde være sammen.I en introduktionsperiode kan et nedsat timetal <strong>og</strong> særlige mødetider hjælpe enkursist, som skal have en hverdag med undervisning <strong>og</strong> behandling til at fungere. Vedat tilbyde enetimer kan enkelte kursister få den opmærksomhed <strong>og</strong> tid, der er nødvendig,for at de efterfølgende kan deltage i gruppesammenhængen. Mange kursisterhar et stort behov for at komme ud <strong>af</strong> isolation <strong>og</strong> at indgå i læringsfællesskaber, <strong>og</strong>derfor er eneundervisning ikke det bedste tilbud.Hvis kursisten først er visiteret til den almindelige undervisning, men har problemermed at deltage eller ikke synes at profitere <strong>af</strong> undervisningen, må lærer(e) <strong>og</strong> vejlederhurtigst muligt evaluere forløbet <strong>og</strong> vurdere, hvilke mulige justeringer, der kan37


foretages, <strong>og</strong> om der evt. er behov for særlig <strong>af</strong>dækning evt. på en voksenspecialskole.Hvis visitator i den almindelige visitation har mistanke om symptomer på PTSD,kan et observationsskema gives til kursistens lærer. Her nedskrives lærerens observationer<strong>af</strong> kursistens indlæring, sociale relationer, fysiske <strong>og</strong> psykiske velbefindende<strong>og</strong> mulige fortolkninger her<strong>af</strong>, hvorefter der kan <strong>af</strong>tales endnu en særlig visitationssamtalemellem vejleder, kursist <strong>og</strong> evt. lærer.FrivillighedKursisten bør frivilligt indgå i særlige forløb <strong>og</strong>/eller i behandling. Kontrol <strong>og</strong> tvangfungerer sjældent godt for n<strong>og</strong>le - ej heller for traume- <strong>og</strong> torturoverlevere. For atsikre at kursisten har et godt grundlag for at bestemme sig for et tilbud, må der givesen grundig præsentation <strong>af</strong> undervisningstilbuddet inden start. Kursisten vil ofte ikkekende diagnosen PTSD eller vide, at der knytter sig særlige symptomer hertil <strong>og</strong> vildirekte adspurgt ikke kunne svare på, om han eller hun ønsker at deltage i et særligtforløb for <strong>traumatiserede</strong>.Kommunikation er derfor overordentlig vigtig <strong>og</strong> må organiseres, så viden <strong>og</strong> oplysningergøres tilgængelige for kursisten f.eks. i visitationssamtalen.”Jeg mener, at frivillighed er meget <strong>af</strong>gørende for den <strong>traumatiserede</strong>.De har det dårligt med kontrol <strong>og</strong> tvang, det minder om n<strong>og</strong>et dårligt,men n<strong>og</strong>en gange skal de måske skubbes lidt, fordi de måske siger frapå et forkert grundlag. Viden <strong>og</strong> information er vigtig, <strong>og</strong> der skalvære plads til tvivl <strong>og</strong> betænkeligheder. Jeg har ikke været ude for, atder er n<strong>og</strong>en der har opretholdt, at de ikke ville deltage i det særligetilbud.“VisitatorKursister kan have modstand mod den særligt tilrettelagte undervisning, <strong>og</strong> lærereller visitator må have overvejet en passende respons herpå. Såfremt de argumentererimod eller bagatelliserer kursisternes angst, forvirring eller skepsis, <strong>af</strong>viser dekursisternes oplevelse <strong>af</strong> situationen. Ved at anerkende kursistens følelser viserlæreren sin evne til at sætte sig ind i dem, tage kursisterne alvorligt <strong>og</strong> handle ioverens stemmelse hermed. Anerkendelse er et skridt på vejen til rehabilitering.38


5. Temaundervisning i spr<strong>og</strong>indlæringenHvordan indgår fortid, nutid <strong>og</strong> fremtid i indhold <strong>og</strong> aktiviteter?Er der gode eller dårlige temaer?Kursister reagerer forskelligt i deres opgør med fortiden: N<strong>og</strong>le fortrænger fortiden<strong>og</strong> ønsker ikke at mindes det tabte. Andre hænger fast i fortiden <strong>og</strong> nægterat ”ankomme” <strong>af</strong> frygt for at miste altdet kendte. I alle tilfælde påvirkes denenkeltes motivation <strong>og</strong> evne til nyorienteringherunder spr<strong>og</strong>indlæring.Den tilpassede spr<strong>og</strong>undervisning kanses i forhold til en overordnet ramme,der vedrører kursistens behov for etsikkert sted, mulighed for at sørge <strong>og</strong>mindes <strong>og</strong> for at etablere forbindelsertil en normal hverdag i det nye land.Det tager længere tid!Spr<strong>og</strong>indlæring <strong>og</strong> integration tager oftelængere tid for <strong>traumatiserede</strong> kursisterend for andre, fordi de, sideløbende medspr<strong>og</strong>undervisning <strong>og</strong> deltagelse i detøvrige integrations pr<strong>og</strong>ram, har behov fortid til at hele <strong>og</strong>/eller lære at leve medde psykiske <strong>og</strong> fysiske sår, de har fået.Denne ramme kan med fordel sammentænkes med danskundervisningslovens overordnedemål om at uddanne til arbejde, udannelse <strong>og</strong> medborgerskab.Arbejde, Uddannelse, MedborgerskabAt reetablere båndtil en normal tilværelseAndetspr<strong>og</strong>stilegnelseBehov for et sikkert stedAt sørge <strong>og</strong> mindesDanskundervisning <strong>af</strong> traume- <strong>og</strong> torturoverlevere må således ses i en bredere ramme,end når det gælder ”almindelig” andetspr<strong>og</strong>sundervisning. En sådan undervisning kanvære et middel til at hjælpe kursisten frem mod en situation, hvor spr<strong>og</strong>tilegnelse ermulig <strong>og</strong> kan blive et integreret led i den samlede rehabilitering.39


Nutid, fortid <strong>og</strong> fremtidDer kan i arbejdet med den tematiske spr<strong>og</strong>undervisning knyttes tråde mellem nutid,fortid <strong>og</strong> fremtid.For den <strong>traumatiserede</strong> kursist <strong>og</strong> dennes familie kan den stabile <strong>og</strong> meningsfyldtefremtid synes endnu fjernere end for andre <strong>og</strong> nutiden være sværere at bære, fordifortiden har været præget <strong>af</strong> forfærdelige begivenheder eller en krise. At forbindenutid, fortid <strong>og</strong> fremtid er derfor en opgave for behandlere <strong>og</strong> en udfordring for undervisere.Til forskel fra andre kursister er den <strong>traumatiserede</strong>s fortid delt op i 2 dele: tidenomkring de forfærdelige begivenheder <strong>og</strong> tiden før, som er ”almindelig” fortid medhverdagsliv, familie <strong>og</strong> evt. arbejde <strong>og</strong> uddannelse.Når kursisten skal ”mindes <strong>og</strong> sørge” gælder det begge ”fortider”. Udover de sværeoplevelser ligger der begge steder ressourcer, kvalifikationer <strong>og</strong> kompetencer, derskal bygges videre på i fremtiden, <strong>og</strong> som kan medtænkes i spr<strong>og</strong>undervisningen.RemiscensarbejdeTemaundervisningPsykoeducationFortidKriseNutidFremtidRessourcerTematisk arbejde med fortiden i form <strong>af</strong> livshistorier kaldes reminiscens- eller mindearbejde<strong>og</strong> peger primært tilbage til fortiden før krisen. Information om diagnose,egne symptomer <strong>og</strong> mestring her<strong>af</strong> kaldes psykoedukation <strong>og</strong> peger tilbage på tidenfor de traumatiske begivenheder.Når der arbejdes med temaerne reminiscens <strong>og</strong> psykoedukation, lægges der op til atgive kursisterne mestringsredskaber samtidig med indlæring <strong>af</strong> dansk. Reminiscensarbejde<strong>og</strong> psykoedukation tager udgangspunkt i indhold <strong>og</strong> metoder fra de medicinske<strong>og</strong> sociale fagfelter.40


Reminiscensarbejde – spr<strong>og</strong> <strong>og</strong> rehabiliteringI andetspr<strong>og</strong>sundervisningen <strong>af</strong> voksne er der en lang tradition for at arbejde medtemaer, der let kan knyttes til kursistens fortid, f.eks. ”min familie” <strong>og</strong> ”mit land”.Lærere, der underviser <strong>traumatiserede</strong>kursister, må d<strong>og</strong> være bevidste om,at fortiden indeholder begivenheder,der knytter sig til alvorlig krise, sorg<strong>og</strong> tab. Temaet ”min familie” eller”min by” er derfor ikke nødvendigvisdet bedste at starte med for disse kursistermed mindre det indsættes i enlivshistoriesammenhæng.At fremdrage erindringer kan bidragetil at styrke en kursists identitet <strong>og</strong>selvværd <strong>og</strong> at styrke den enkelte tilat sige farvel til det, der binder kursistentil fortiden på godt <strong>og</strong> ondt.Alle <strong>flygtninge</strong> <strong>og</strong> mange indvandrereReminiscens betyder mindelse, <strong>og</strong>vedrører dét at huske indtryk <strong>og</strong>oplevelser <strong>og</strong> fortælle om dem tilandre. Forstavelsen re- betyder igen<strong>og</strong> anvendes i flere ord, som oftebruges i undervisnings- <strong>og</strong> behandlingssammenhæng:re-minder: atminde om eller at huske på, resource:at springe tilbage, energikilde,respekt: at se tilbage, at tage hensyntil, revalidering: at give værdi igen.har mistet vigtige dele <strong>af</strong> deres identitet: arbejde, netværk, social status, karriere,mening, selvværd <strong>og</strong> måske <strong>og</strong>så familiemedlemmer eller slægtninge.Formålet med reminiscensarbejde er således:■ at styrke identitet <strong>og</strong> selvværd■ at styrke hukommelse <strong>og</strong> koncentration■ at skabe kontinuitet mellem fortid, nutid <strong>og</strong> fremtid■ at få sagt farvel■ at skabe forandring■ at <strong>af</strong>dække ressourcer■ at være sammen med andre <strong>og</strong> blive hørt <strong>og</strong> forstået■ at styrke andetspr<strong>og</strong>stilegnelsen gennem arbejde med personligt relevante emner41


Inden man går i gang:■ Udarbejd et klart pr<strong>og</strong>ram til kursisterne <strong>og</strong> forklar formål <strong>og</strong> indhold – gerne medtolk■ Forklar at der er tale om et særligt forløb, som <strong>af</strong>sluttes efter f.eks. to ugersarbejde■ Samarbejd med kolleger – gerne fra andre faggrupper (socialrådgivere, psykol<strong>og</strong>erm.fl.) <strong>og</strong> vær flere til stede under forløbet■ Arbejd videre med viden <strong>og</strong> spr<strong>og</strong> i den almindelige spr<strong>og</strong>undervisningI et reminiscensforløb kan nedenstående aktiviteter indgå:Reminiscenskort:4 -6 kategorier <strong>af</strong> spørgsmålskort i hver sin farve.Gule kort indeholder f.eks. spørgsmål <strong>af</strong> typen: ”Hvad kan jeg lide” (mad,arbejde, hobby, kunst osv.), røde kort indeholder spørgsmål som ”Hvad kanjeg huske” (hvornår kom du i skole, hvornår fik du en lillebror), blå kortrummer spørgsmål om ”Fortæl om...” (fortæl om en sommer<strong>af</strong>ten fra dinbarndom, fortæl om en god legekammerat). Kursisterne arbejder i mindregrupper <strong>og</strong> skiftes til at trække et kort. Ingen må <strong>af</strong>bryde men kun lytte <strong>og</strong>evt. stille uddybende spørgsmål. Det er altid tilladt at melde pas.Netværksvinduer:Oversigt over netværk <strong>og</strong> familie. I et kvadratmed 4 firkanter <strong>og</strong> jeg’et i midten indskrives demennesker, kursisten kender. De 4 grupper er:familie/slægt, personer fra arbejde/uddannelse/fritid, venner/bekendte <strong>og</strong> professionelle.Det tydeliggøres, hvor mange eller hvor fåkursisten har i sit netværk,men <strong>og</strong>så hvor ressourcer<strong>og</strong> muligheder ligger gemt.Livstræ:Kursisten tegner sit livstræ,hvori indgår fortid, nutid <strong>og</strong>fremtid. Kursisten fortællerde andre om sit træ <strong>og</strong>skriver evt. et digt i tilknytningtil tegningen.42


Livslinjer med vigtige positivebegivenheder <strong>og</strong> følelser:I 7-års perioder tegner <strong>og</strong>/eller beskriverkursisterne vigtige begivenheder. På denene side <strong>af</strong> linien skrives de konkretebegivenheder/oplevelser <strong>og</strong> på den andenside <strong>af</strong> linien beskrives de tilhørendefølelser. Kursisterne bestemmer selv,hvad der skal stå. Kursisterne fortællerhinanden deres historier. Arbejdet giverfornemmelse <strong>af</strong> livet i sammenhæng, atder tages valg <strong>og</strong> at livet efterlader spor,som man selv kan have indflydelse på.Mindekuffert med forskellige temaer:Samling <strong>af</strong> ting (legetøj, slikpapir, blomster, stof rester,tebreve m.m.) lavet <strong>af</strong> læreren eller kursis ter. Alle tageren ting <strong>og</strong> fortæller den historie, han eller hun kommer itanke om. Dette skaber kontakt til sanser <strong>og</strong> gør det nemmereat tale om sig selv, idet der tales ud fra en genstand,som alle kigger på (<strong>og</strong> ikke på personen). Det er altid tilladtat melde pas.Ryd op i skabene:Find ord der ender på skab: Venskab, borgerskab, ægte skab, pengeskab, naboskab,køleskab, kl<strong>og</strong> skab osv. Gruppen udvælger et ”skab”. Alle skriver på små sedler, hvadde forbinder med ordet. Sedlerne lægges i midten <strong>og</strong> efterhånden, som der læses op<strong>og</strong> skrives på tavlen, fremgår det, at man måske ikke er den eneste, der har det sværtmed det pågældende ”skab”. Alle giver gode råd til, hvordan ”skabet” mestres. Inviterevt. en gæstelærer der er relevant i forhold til ”skabet”.43


Arbejdet med dette danner en tematisk ramme om spr<strong>og</strong>indlæring, som er vedkommende,motiverende <strong>og</strong> autentisk. Aktiviteterne giver mulighed for at veksle mellemoplæg fra læreren, individuelt arbejde eller par- <strong>og</strong> gruppearbejde.Det kræver vilje til udvikling <strong>og</strong> eksperimentering med rammer, form, indhold, kollegiale<strong>og</strong> tværfaglige samarbejder at arbejde med reminiscens i andetspr<strong>og</strong>sundervisningen.Der er ikke én endegyldig måde, hvorpå reminiscensarbejde skal forstås – detgælder om at tilpasse metoden til de kursister, der er på holdet. Som lærer er detvigtigt at være bevidst om sin danskspr<strong>og</strong>lige faglighed, sine grænser, reaktioner <strong>og</strong>muligheder for støtte <strong>og</strong> faglig sparring.Tema om følelsesspr<strong>og</strong> <strong>og</strong> sociale kompetencerForud for arbejdet med reminiscens <strong>og</strong> psykoedukation (se nedenfor) kan ligge temaerom at udtrykke sig om egne følelser <strong>og</strong> oplevelser både via ord <strong>og</strong> via kropsspr<strong>og</strong>,mimik <strong>og</strong> stemmeføring.Formålet er, at kursisterne skal:■ arbejde hen imod en større bevidsthed om egne følelser■ blive bedre til at læse signaler fra andre■ lære spr<strong>og</strong>funktioner der udtrykker følelser■ lære de danske ord for emotioner <strong>og</strong> følelser44


Der er altså både et rehabiliterende aspekt <strong>og</strong> et danskspr<strong>og</strong>ligt aspekt i dettetemaarbejde. Dertil kommer, at det spr<strong>og</strong> <strong>og</strong> den viden om sig selv <strong>og</strong> andre, somkursisterne får, kan være yderst relevant i forhold til at klare sig på en kommendearbejdsplads eller i en uddannelse. Der arbejdes med følelser som sorg, vrede, overraskelse,frygt, <strong>af</strong>sky, glæde, skyld <strong>og</strong> skam. Det er følelser, som er globale, <strong>og</strong> hvoransigtsudtrykkene er de samme kloden rundt.Med udgangspunkt i ”n<strong>og</strong>et fælles tredje” som f.eks. billeder, musik <strong>og</strong> sange, film,rollespil, digte <strong>og</strong> tegninger kan der arbejdes med en række aktiviteter, der giver godemuligheder for par- eller gruppearbejde. Disse aktiviteter stimulerer <strong>og</strong> imødekommerkursisternes forskellige læringsstile <strong>og</strong> giver plads til at øve <strong>og</strong> automatisere detmundtlige spr<strong>og</strong>. Læreren indleder med korte oplæg, der præsenterer følelsen <strong>og</strong>sætter fokus på, hvad netop denne følelse gør ved kroppen, <strong>og</strong> hvor <strong>og</strong> hvordan mankan mærke den.Kursisterne kan arbejde med at:■ lave små ordkort på dansk <strong>og</strong> på modersmål til billeder, derviser en tydelig følelse■ skrive et digt eller en tekst om ”dengang jeg blev megetglad” eller ”engang jeg blev meget overrasket”■ beskrive følelser i et pressefoto, skrive eller fortælle hvadder er sket før <strong>og</strong> hvad der sker efter■ se en film (f.eks. Chaplin som tydeligt viser følelser <strong>og</strong>mimik) <strong>og</strong> samtale i grupper om den■ tegne eller male en følelse, samtale om symboler, farver <strong>og</strong>figurer, der udtrykker stemninger <strong>og</strong> følelser■ spille musik, der udtrykker en bestemt følelse, forhinanden,■ læse eventyr, digte <strong>og</strong> novellerAktiviteterne kan i forløbet gå tæt på n<strong>og</strong>le kursisters svære oplevelser. Læreren måvære parat til at lytte <strong>og</strong> have mulighed for at tale med en kursist alene, hvis det ernødvendigt. Det anbefales derfor at være to lærere til stede i undervisningen.45


Tilpasset psykoedukation – forståelse for egne reaktionerPsykoedukation handler om, at få oplysninger om den lidelse man har, <strong>og</strong> det eren metode, som anvendes i det psykiatriske behandlingssystem. Når psykoedukationer kommet på dagsordenen i forbindelse med spr<strong>og</strong>undervisning <strong>af</strong> <strong>traumatiserede</strong>skyldes det bl.a. at■ den <strong>traumatiserede</strong> <strong>og</strong> hans eller hendes familie ofte ikke kender diagnosen PTSD<strong>og</strong> de dertil hørende symptomer <strong>og</strong> ikke kender andre med de samme symptomer<strong>og</strong> derfor måske føler sig <strong>og</strong> er ekstra isolerede■ den <strong>traumatiserede</strong> kan have brug for at forholde sig eksplicit til det, der vedrørerdet forfærdelige <strong>og</strong> evt. kunne tale om tanker, bekymringer <strong>og</strong> konkrete hændelserpå dansk såvel som på modersmålet som et led i rehabiliteringen■ den <strong>traumatiserede</strong> får mestringsstrategier i form <strong>af</strong> konkrete redskaber til atforbedre den daglige livskvalitet ved at forebygge <strong>og</strong> lindre symptomer på traumatiseringPsykoedukationsforløb handler således om viden, holdninger, mestringsstrategier <strong>og</strong>spr<strong>og</strong> i forhold til den del <strong>af</strong> fortiden, der vedrører krisen <strong>og</strong> det forfærdelige <strong>og</strong>eftervirkningerne i nutiden.Men er det en opgave for spr<strong>og</strong>undervisning? Ja, det kan det være. Temaer som krop<strong>og</strong> sundhed er klassikere i danskundervisningen, <strong>og</strong> i psykoedukationsforløbene fårdisse temaer blot en drejning, så de gøres særligt målrettede for en bestemt gruppekursister. Der opbygges viden <strong>og</strong> spr<strong>og</strong>, som kan være vigtige forudsætninger for, atkursisten kan indgå i fremtidig læring <strong>og</strong> klare sig i det danske samfund.To typer psykoedukationsforløb vil blive omtalt her. Begge er <strong>af</strong>prøvet på spr<strong>og</strong> centre,<strong>og</strong> både lærere <strong>og</strong> kursister har vurderet forløb <strong>og</strong> resultater positivt.Psykoedukation med tolkÉn type forløb, som er blevet gennemført flere gange, bestod <strong>af</strong> fire undervisningsgangemed temaerne: 1. normale reaktioner på unormale belastninger, 2. søvn <strong>og</strong>døgnrytme, 3. hukommelses- <strong>og</strong> koncentrationsproblemer <strong>og</strong> 4. smerter.Strukturen for hver undervisningsgang på tre lektioner var:■ Introduktion/siden sidst-runde■ 1. oplæg på 20-30 min.■ dial<strong>og</strong> i gruppen■ 2. oplæg på 20-30 min.■ dial<strong>og</strong> <strong>og</strong> øvelser i form <strong>af</strong> mindre opgaver eller fysiske øvelser46


■ opstilling <strong>af</strong> <strong>og</strong> dial<strong>og</strong> om mulige løsningsmodeller for den enkelte i forhold tildagens emneOplæggene blev holdt <strong>af</strong> enten en psykol<strong>og</strong> eller socialrådgiver <strong>og</strong> kunne vedrøresøvnbehov, drømme, mareridt, glemsomhed <strong>og</strong> alder, hukommelse <strong>og</strong> læring, koncentration<strong>og</strong> fokusering <strong>og</strong> sammenhæng mellem krop <strong>og</strong> psyke.Aktiviteter <strong>og</strong> øvelser indebar at tegne sin døgnrytme i et skema, at tegne smerterind på en figur <strong>og</strong> fortælle om dem, at lave en planche med forslag til gode fald-isøvnritualer eller træne åndedrætsøvelser <strong>og</strong> <strong>af</strong>spænding <strong>af</strong> skuldre <strong>og</strong> nakke.Læreren havde forberedt <strong>og</strong> planlagt forløbene i sam arbejde med enten en psykol<strong>og</strong>eller en socialrådgiver, <strong>og</strong> de blev <strong>af</strong>viklet i en mindregruppe <strong>af</strong> deltagere, som talte det samme modersmål,<strong>og</strong> hvor der var en lærer <strong>og</strong> tolk til stede ved alle undervisningsgangene.I den almindelige danskundervisningkunne der følges op med tekster, film <strong>og</strong> opgavermed henblik på at udvide, træne <strong>og</strong> forfine ordforråd<strong>og</strong> vendinger, der knyttede sig til temaerne i psykoedukationen.”Læringsedukation”– et forløb foralle i begynderundervisningenDer har været <strong>af</strong>prøvetpsykoeduka tion medop til fire spr<strong>og</strong>gruppermed fire tolke samtidig,hvilket godt kan lade siggøre. Det anbefales d<strong>og</strong>,at man kun har en ellerto spr<strong>og</strong>grupper sammen.Tankegangen bag nedenstående forløb var, at alle kursister (<strong>traumatiserede</strong> <strong>og</strong> ikke<strong>traumatiserede</strong>)kan have brug for viden om, hvad der påvirker ens læringskapacitet.Lærerne ønskede ikke at udpege de <strong>traumatiserede</strong> <strong>og</strong> målrette et psykoedukationsforløbspecielt mod dem.De valgte derfor at <strong>af</strong>vikle et ”tema om læring med vægt på søvn, hukommelse,koncentration <strong>og</strong> stress” <strong>og</strong> med fokus på at finde <strong>og</strong> stimulere individuelle forudsætningerfor læring.Formålene var:■ at lære kursisterne om læring■ at give indsigt i sammenhæng mellem hukommelse, koncentration <strong>og</strong> læring■ at øge bevidsthed om at ”jeg er ikke den eneste”■ at alle accepterer særlige hensyn til n<strong>og</strong>en■ at lærerne får bedre kendskab til kursister med traumer■ at øge danskspr<strong>og</strong>lige kompetencer ved at træne genrer som kursisterne skal brugei modultestning i tem<strong>af</strong>orløbet<strong>Undervisning</strong>en blev <strong>af</strong>viklet på dansk uden tolk efter en forberedelsesfase, hvorlærerne i fællesskab udarbejdede planer <strong>og</strong> en materialebank. Tidsforbrug for det47


Hvad skal man huske, inden man går i gang?Opstil mål, skriv dem ned <strong>og</strong> fremlæg dem for kursisterne.Forbered eventuelle tolke på, hvad forløbet drejer sig om <strong>og</strong> indeholder.Vær forberedt på, at kursisterne i forløbet kan fortælle detaljeret<strong>og</strong> konkret om de traumatiske begivenheder <strong>og</strong> hav en strategiparat, hvis der opstår kriser eller flashbacks.Planlæg opfølgende aktiviteter i den almindelige undervisning, derstøtter i forhold til indhold <strong>og</strong> spr<strong>og</strong>lige kompetencer.enkelte hold varierede efter kursisternes interesse <strong>og</strong> behov.”Jeg kunne godt have brugt mere tid på forløbet. Der er meget stofi de temaer vi har valgt. Kursisterne har været mere engagerede endellers, <strong>og</strong> de synes selv, at de har lært meget både fagligt, kulturelt<strong>og</strong> danskmæssigt. Også selvom en del <strong>af</strong> forløbet er foregået sompararbejde, samtale <strong>og</strong> diskussion. <strong>Undervisning</strong>sformer som de ellerssiger, at de ikke foretrækker.“Lærer”Forløbet har ikke helt været en succesoplevelse, fordi de planlagtemål (at give kursisterne selvindsigt om læring) ikke syntes at væresærlig relevante i en gruppe uddannede <strong>og</strong> skoleerfarne kursister. Diskussionernehar d<strong>og</strong> være meget varme <strong>og</strong> ivrige, <strong>og</strong> der er skabt rumtil de individuelle <strong>og</strong> endda meget personlige reaktioner.“LærerGode eller dårlige temaerEr der n<strong>og</strong>en emner, jeg skal undgå, eller er der n<strong>og</strong>en, der er særligt gode, spørgermange lærere.Ved udvælgelse <strong>af</strong> temaer bør læreren overveje:48


■ Er dette relevant <strong>og</strong> vedkommende for kursisten lige nu?■ Er der særlige forhold, der gør, at temaet eller aktiviteten kan være vanskelig forkursisten at deltage i?■ Rummer temaet anledning til opmuntring, mestring eller forandring?Planlagte emner eller øvelser kan vise sig umulige at <strong>af</strong>vikle på grund <strong>af</strong> kursistensøjeblikkelige psykiske eller fysiske situation. Kursisten kan være præget <strong>af</strong> svingendehelbred, energi <strong>og</strong> humør, <strong>og</strong> her kan læreren stå i et dilemma mellem den planlagdeundervisning <strong>og</strong> ”det, der er muligt i dag”. Læreren har formodentlig en viden om,hvad kursisten kan, næsten kan <strong>og</strong> ikke kan, <strong>og</strong> på kursistens dårlige dag vil det værenødvendigt at overveje, om kursisten skal arbejde med n<strong>og</strong>et, han eller hun ”kan”for derved at automatisere <strong>og</strong> undgå nederlag, eller om vedkommende kan rummeaktiviteter, der ligger i feltet ”kan næsten”.Ord, dufte, ting eller situationer kan fungere som trigger hos kursisten dvs. udløsef.eks. et flashback eller et vredesudbrud. Det kan være umuligt på forhånd at videpræcis, hvad der kan fungere som trigger. Læreren må overveje dette i forhold til dekonkrete kursister <strong>og</strong> hans eller hendes viden om dem. Det gælder i forbindelse medtemaarbejder <strong>og</strong> i særdeleshed med ekskursioner, hvor visse rum (f.eks. hospitalereller hospitalslignende steder) <strong>og</strong> personer kan provokere stærke følelsesmæssigereaktioner hos kursister. Dette er blot én <strong>af</strong> mange grunde til, at det altid er godt atvære to lærere, der arbejder sammen.En dårlig aktivitet var, da vi var på tur i skoven.Vi skulle samle mos <strong>og</strong> k<strong>og</strong>ler til julepynt.Pludselig dukkede to store hunde op. Jeg blev meget bange.Det skete <strong>og</strong>så, da vi var på besøg hos landmanden.Pludselig gik en hund ud fra bygningen <strong>og</strong> gøede.Jeg var bange.Kursist49


Lærere beretter om følgende mulige reaktioner, hvis en kursist er blevet meget vredeller har fået det meget dårligt:■ Sørg for at der ikke sker fysisk skade på n<strong>og</strong>en■ Berolig den pågældende f.eks. ved at trække vejret dybt sammen med ham ellerhende eller ved at trampe i gulvet for at sikre ”grounding” (giver bedre fornemmelse<strong>af</strong>, at det er her kursisten er – <strong>og</strong> ikke i fortiden)■ Tal med kursisten på et roligt sted■ Tal med de andre kursister■ Følg opHvordan tackles situationer der involvererkursisters stærke følelser?■ Spørg kursisten direkte om aktiviteten skal slutte■ Time out: Gå ud <strong>af</strong> lokalet et par minutter <strong>og</strong> ladkursisten samle sig■ Vær ikke bange for kursistens gråd – mange gangeskal du bare være der <strong>og</strong> kunne rumme det■ Spørg om du evt. kan hjælpe med at lave en <strong>af</strong>talemed en psykol<strong>og</strong> eller anden hjælp■ Gør sårbarheden til undervisning gennem gruppemetode<strong>og</strong> almengørelseLærerVed mindre alvorlige udbrud eller ved tydelige humørsvingninger i undervisningssammenhængkan læreren <strong>og</strong>så støtte kursisten <strong>og</strong> vise opmærksomhed uden at skulleagere som behandler f.eks. ved at:■ Spørge kursisten om han eller hun ønsker hjælp til at <strong>af</strong>tale en tid hos enbehandler, som kan gå videre med problemet■ Hjælpe kursisten med at sætte ord – på dansk – på følelser <strong>og</strong> reaktioner■ LytteSom lærer vil man ikke kunne undgå at blive konfronteret med kursistersfølelsesmæssige reaktioner. Man bør være forberedt herpå <strong>og</strong> havemulighed for kollegial sparring <strong>og</strong> supervision efterfølgende.Lærer50


Emner <strong>og</strong> arbejdsmåder der rummer anerkendelse<strong>og</strong> synliggørelse <strong>af</strong> kursistens baggrundUdfordringer!■ Angst kan forhindre fremmøde<strong>og</strong> deltagelse i undervisningen■ Sorg <strong>og</strong> tristhed tynger, menkan deles <strong>og</strong> bæres <strong>af</strong> flere■ Vold <strong>og</strong> vrede påvirkergruppedynamikken i klassenAt omverdenen bliver præsenteret for tortur, forfølgelse <strong>og</strong> dens ødelæggende virkningerfor mennesker <strong>og</strong> anerkender at det finder sted, kan være en væsentlig rehabiliterendefaktor for den <strong>traumatiserede</strong>. N<strong>og</strong>le torturoverlevere er blevet forfulgtpga. deres politiske holdninger <strong>og</strong> arbejde <strong>og</strong> ønsker måske at udfolde sig politisk<strong>og</strong>så i <strong>Danmark</strong>. Her gives eksempler på, hvordanspr<strong>og</strong>lærere kan inddrage disse dimensioner iunder visningen.En gruppe <strong>traumatiserede</strong> kursister blev opmuntrettil at danne et kursistråd <strong>og</strong> havde i en periodeglæde <strong>af</strong> arbejdet hermed. Tab <strong>af</strong> kontrol <strong>og</strong> mangelpå indflydelse er tunge erfaringer, som n<strong>og</strong>lekursister har med i bagagen, <strong>og</strong> her tilbyder arbejdeti et kursistråd en ramme <strong>og</strong> n<strong>og</strong>le muligheder.Udarbejdelse <strong>af</strong> en hjemmeside, som præsenterer kursistens land, etniske grupper<strong>og</strong> konflikter, traditioner m.v. for danskere, <strong>og</strong> som kan være en mødeplads forlandsmænd, var en meget meningsfuld opgavefor en kursist i studiecentertiden. Dette arbejdebidr<strong>og</strong> til spr<strong>og</strong>indlæring, til at hendesbaggrund blev synlig <strong>og</strong> gav muligvis en fornemmelse<strong>af</strong>, at hendes lidelser ikke var spildt<strong>og</strong> uden betydning.Udarbejdelse <strong>og</strong> trykning <strong>af</strong> en digtsamling,samling <strong>af</strong> minder o. lign. kan have positivvirkning i forhold til at synliggøre tortur, undertrykkelse,kamp, overlevelse <strong>og</strong> integrationi et nyt land <strong>og</strong> i en ny virkelighed. Det sammegælder fejring <strong>af</strong> særlige mærkedage f.eks.den internationale dag mod tortur (26. juni) <strong>og</strong>menneskerettighedsdagen (10. december).Hvad kan der gøres?■ Synlige regler for social adfærdskaber tryghed■ At kunne rumme <strong>og</strong>så kursisternessvære eller tunge følelserskaber tillid <strong>og</strong> tryghed■ At skabe mulighed for italesættelse<strong>af</strong> svære følelser giver helhed■ Temaundervisning med relevante<strong>og</strong> meningsfyldte aktiviteter kanstøtte recoveryprocessen■ Humor virker befriende <strong>og</strong>skaber en positiv stemningEn gruppe kursister udarbejdede som led itemaet ”Præsentation” hver et kort med informationerom sig selv. Den enkelte kursist bestemte selv hvor mange <strong>og</strong> hvilke informationer,der skulle medtages. Kortene blev udskrevet <strong>og</strong> lamineret <strong>og</strong> blev efterfølgendegivet til værter ved besøg udenfor skolen eller til gæstelærere, som derved fiket indtryk <strong>af</strong>, hvem de havde talt med, <strong>og</strong> hvad deres baggrund var.51


Praktiske aktiviteter som led i spr<strong>og</strong>indlæringenTure, værkstedsaktiviteter, madlavning <strong>og</strong> udstillinger bør indgå i spr<strong>og</strong>undervisningenflere gange om måneden. Særlige aktiviteter i forbindelse med årstiderne f.eks.tilplantning <strong>og</strong> pasning <strong>af</strong> altankasse, juletræspyntning eller indretning <strong>af</strong> et årstidshjørnei klasselokalet kan give relevante opgaver for enkelte kursister <strong>og</strong> <strong>af</strong>fødemange spr<strong>og</strong>lige udfordringer <strong>og</strong> autentiske opgaver for alle kursister.Nedenstående uddrag <strong>af</strong> en halvårlig evaluering viser, hvordan forskellige kursis terhusker <strong>og</strong> værdsætter forskellige typer aktiviteter, <strong>og</strong> at spr<strong>og</strong>indlæring, der erknyttet til ture, besøg, spil m.v., fylder meget.Hvad har du lært?Kursist A: Jeg har lært at fiske, at lave mad, at spille jobspillet,at pynte juletræKursist B: Jeg har lært at snakke <strong>og</strong> skrive dansk, om teknisk skole,at lave danskopgaver, om beredskabsstyrelse/brandmænd,jeg har lært om forskelligt arbejde.Kursist C. Jeg har lært at læse <strong>og</strong> skrive, at lave motion, at snakkedansk, at spille kort, at gå tur.KursistAktiviteter der letter stemningenN<strong>og</strong>le kursister har udover psykiske problemer måske <strong>og</strong>så smerter efter fysiske skader,andre sover meget lidt eller meget dårligt, <strong>og</strong> en undervisningsdag kan derforsynes svær at ”løbe i gang” pga. en tung stemning.Mange spil <strong>og</strong> lege handler om atbruge sin hukommelse:Jeg var til te hos dronningenSkibet er ladet medRim <strong>og</strong> remserBilledlotteriUdover faste rutiner <strong>og</strong> rytmer kan der værebehov for aktiviteter, der letter stemningen,<strong>og</strong> som kan hjælpe kursister til at komme igang eller til at fortsætte en ”træt” undervisningsdag.At grine sammen, at spille spil sammen f.eks.Matador eller kort <strong>og</strong> at bevæge sig sammenkan være eksempler på sådanne aktiviteter. Læreren må tænke individuelt <strong>og</strong> fleksibelti forhold til at lade de kursister, der har brug for det, deltage <strong>og</strong> samtidig væreopmærksom på, at det skal være frivilligt for kursisten at være med. Det fleksibeltindrettede læringsrum er en forudsætning for, at dette kan lade sig gøre.52


6. Krop <strong>og</strong> musikHvordan kan kroppen inddrages i undervisningen, således at kursisternes særligeundervisningsbehov imødekommes <strong>og</strong> spr<strong>og</strong>indlæring understøttes?Hvilke fordele kan der være ved at bruge musik i undervisningen, <strong>og</strong> hvordan kandet gøres?Traumer har indvirkning på kroppen. Kroppenkan have taget skade <strong>af</strong> krig, flugt ellertortur. N<strong>og</strong>le <strong>af</strong> de kendte torturmetoder kanhave følgende eftervirkninger: beskadigedeøjne efter brug <strong>af</strong> hætte <strong>og</strong> syre, sprængtetrommehinder efter slag på ører, smadredeeller ødelagte tænder efter udtrækning,slag, elektrisk tortur, samt dårlig hygiejne,På et spr<strong>og</strong>center med ca. 30<strong>traumatiserede</strong> kursister på særligehold valgte man at lade allegennemgå en syns- <strong>og</strong> høretest.Over 50 % <strong>af</strong> kursisterne havdesyns- <strong>og</strong>/eller høreproblemer.hjertebanken, åndenød <strong>og</strong> kvælningsfornemmelser, problemer med muskler <strong>og</strong> ledefter ophængning <strong>og</strong> sammenkrybning, underlivsproblemerpå grund <strong>af</strong> seksuel tortur, ødelagte fødder somfølge <strong>af</strong> falanga (slag under fødderne), mutilation <strong>og</strong>forbrændinger.Aktiv brug <strong>af</strong> kroppeni spr<strong>og</strong>undervisningenSelvom kroppen ikke har taget synlig skade, kan traumatiskeoplevelser sætte sig som minder i kroppenhos kursisterne. Det betyder, at kroppen er i konstantalarmberedskab, ligesom dengang faren stod på, <strong>og</strong> atder er tale om en konstant stresssituation.Det kan derfor være hensigtsmæssigt at lade kropsligeøvelser indgå i undervisningen. Derved kan man opnå:■ <strong>af</strong>hjælpning <strong>af</strong> stress <strong>og</strong> fysiske spændinger■ koncentration <strong>og</strong> aktivitetsniveau styrkes■ at kursister med indlæringspræferencer dervedrører krop <strong>og</strong> følesans imødekommes i derestilegnelse <strong>af</strong> andetspr<strong>og</strong>et53


Den spr<strong>og</strong>lærer, der har lyst til det, kan udvikle <strong>og</strong> igangsætte spr<strong>og</strong>pædag<strong>og</strong>iskeundervisningsaktiviteter, der har elementer <strong>af</strong> gymnastik <strong>og</strong> fysioterapi i sig. Det anbefalesat samarbejde med en fysioterapeut på en behandlingsinstitution eller meden gymnastiklærer. Lærerens engagement synes <strong>af</strong>gørende for at få kursisterne med,men det bør til enhver tid være frivilligt for kursister at deltage.Indretning <strong>og</strong> redskaberFor at lette <strong>og</strong> hjælpe kursister med skader på kroppen kan det fleksible læringsrumindrettes med enkle redskaber eller alternative møbler. Det kan dreje sig om:■ store fysioterapeutiske bolde, som kan bruges som alternativ til stole, <strong>og</strong> som kanstrække ryggen ud, når man ligger hen over dem■ håndvægte <strong>og</strong> små bolde til træning <strong>og</strong> <strong>af</strong>spænding■ kuglebælte til rygmassage■ kondicykelPå et spr<strong>og</strong>center mødtes spr<strong>og</strong>lærer <strong>og</strong> fysioterapeut fraet behandlingscenter til tværfaglig sparring omkring indkøb<strong>af</strong> gymnastikredskaber <strong>og</strong> igangsætning <strong>af</strong> aktiviteter medkroppen. Fysioterapeuten <strong>af</strong>viste lærerens forslag om ribber,som kan give associationer til ophængning <strong>og</strong> boksebolde, dadenne aktivitet kan sætte følelser <strong>og</strong> reaktioner i gang, somlæreren måske ikke formår at stoppe.Tema om krop <strong>og</strong> sundhed – med et mestringsperspektivPå et spr<strong>og</strong>center har man i en periode oprettet en slags ”idrætsværksted”, somdels består <strong>af</strong> konkrete redskaber i undervisningslokalet, dels omfatter aktivitetersom pausegymnastik, cykling, svømning eller walk-and-talk. Kursisterne har benyttet”idrætsværkstedet” sideløbende med at spr<strong>og</strong>indlæringen har h<strong>af</strong>t krop <strong>og</strong> sundhedsom tema. I forløbet var indlagt besøg til lokale idrætsforeninger <strong>og</strong> klubber, <strong>og</strong>medlemmer herfra indgik som gæstelærere. Herved blev der bygget bro til fritidsaktiviteteri lokalområdet.Danskundervisning <strong>og</strong> rehabilitering kan således tænkes sammen i et tem<strong>af</strong>orløb omkroppen, hvor der indgår danskspr<strong>og</strong>lige, vidensmæssige <strong>og</strong> psykosociale mål. Kursist-54


erne har ofte brug for viden om kroppens opbygning, sund kost, stress, søvn <strong>og</strong> sammenhængmellem psykiske <strong>og</strong> somatiske lidelser, <strong>og</strong> de kan have glæde <strong>af</strong> at udveksleideer <strong>og</strong> erfaringer i forhold til bedre at kunne klare f.eks. søvnmangel <strong>og</strong> stress.Det er motiverende <strong>og</strong> lindrende for n<strong>og</strong>le at kunne bevæge sig <strong>og</strong> at bruge bevægelsebåde i konkret <strong>og</strong> overført betydning i spr<strong>og</strong>indlæringsaktiviteter. Der kan udtænkesutallige aktiviteter <strong>og</strong> et par eksempler gives her.FluesmækkerenLæreren skriver en række gloser på tavlen. Kursisterne stillereller sætter sig på to rækker foran tavlen <strong>og</strong> den første kursistfår en fluesmækker i hånden. Læreren forklarer betydningen<strong>af</strong> et ord, <strong>og</strong> den kursist, der først ”smækker” det rigtige ordpå tavlen, vinder et point til sit hold.BikubenDer tegnes en figur bestående <strong>af</strong> sekskan tede kuber på tavlen. I hver kube skriveset b<strong>og</strong>stav. Kursisterne skal nu, individuelt eller i par, danne sætninger med ord, derbegynder med b<strong>og</strong>staverne i kuberne. Man må kun bevæge sig fra en kube til en anden,der ligger lige op ad. Bikuben med b<strong>og</strong>staver kan <strong>og</strong>så tegnes på et stort papir<strong>og</strong> lægges på gulvet, således at kursisterne rent fysisk skal flytte sig fra kube til kube,når de finder ord <strong>og</strong> danner sætninger. Sætningerne kan vedrøre et bestemt emne.55


Pausegymnastik m.v.Et 10 minutters gymnastikpr<strong>og</strong>ram ved dagens start eller som en pauseaktivitet understøttermuskeltræning <strong>og</strong> kropsbevidsthed <strong>og</strong> giver mulighed for at øve ordforråd iforhold til kroppen, retninger, tal <strong>og</strong> tempo. Frivillige kursister kan måske foreståinstruktionen efter et stykke tid. For dem, der har ondt i ryg eller skuldre, kan stickboldeeller kuglebælter bruges i pauser <strong>og</strong> betyde, at de bedre kan klare at være tilstede i undervisningen.Hvis der opstår ophidsede eller panikprægede situationer, kan det være godt,hvis både lærere <strong>og</strong> kursister på et spr<strong>og</strong>center har arbejdet med grounding- <strong>og</strong>vejrtræknings øvelser, da disse øvelser kan være gode mestringsredskaber.Brugen <strong>af</strong> musik i undervisningen <strong>af</strong> <strong>traumatiserede</strong> kursisterMusik bruges i mange sammenhænge som et terapeutisk redskab med mennesker,der har det svært <strong>af</strong> den ene eller anden årsag. En pædag<strong>og</strong>isk rehabiliteringsinstitution<strong>af</strong>prøvede i en længerevarende periode brugen <strong>af</strong> musik i spr<strong>og</strong>undervisningen<strong>af</strong> <strong>traumatiserede</strong> kursister, for derved at <strong>af</strong>gøre om musik kunne fremme de pædag<strong>og</strong>iskeprocesser <strong>og</strong> spr<strong>og</strong>indlæring hos kursisterne.Formål med at bruge musik i undervisningen:Fysisk: Musik kan <strong>af</strong>hjælpe fysiske smerter, spændinger<strong>og</strong> virke <strong>af</strong>stressendeK<strong>og</strong>nitivt: Musik kan påvirke hjernens processer <strong>og</strong>fremme koncentrations- <strong>og</strong> hukommelsesevnenPersonligt: Musikken kan skabe vej til den enkeltesressourcer <strong>og</strong> følelser, styrke socialt samvær<strong>og</strong> skabe roSpr<strong>og</strong>ligt: Musikaktiviteter i grupper giver anledning tilsamtaletræning på dansk56


Erfaringen viste, at der blev mindre uro, <strong>og</strong> at kursisternes koncentration blev skærpet.Lærerne oplevede <strong>og</strong>så større overskud <strong>og</strong> ro i arbejdet.”Det er bare dejligt med musikken. Jeg slapper <strong>af</strong> <strong>og</strong> kan bedre koncentreremig. Har fået kopieret musikken, så jeg <strong>og</strong>så bruger den derhjemme.”KursistFor at komme i gang med musikaktiviteterne indgik spr<strong>og</strong>centret i et samarbejdemed en musikterapeut, som bl.a. rådgav om udvælgelse <strong>af</strong> velegnet musik, <strong>og</strong> som<strong>af</strong>prøvede musikaktiviteterne på lærerne først.Spr<strong>og</strong>centrets lydmiljøPå spr<strong>og</strong>centret blev der skabt et lydmiljø i entré <strong>og</strong> på gange, som medvirkedetil at etablere en atmosfære med ro, <strong>af</strong>spændthed, åbenhed <strong>og</strong> tryghed. Musikkenblev spillet om morgenen ved ankomst, i pauser <strong>og</strong> om eftermiddagen <strong>og</strong> skabte enparathed hos kursisterne til at begynde undervisningen.”Med musikken som redskab har kursisterne kunnet arbejde <strong>og</strong> udviklesig på et symbolsk plan med associations- <strong>og</strong> billeddannelse <strong>og</strong> samtale.På det konkrete plan med fysisk tilstedeværelse, <strong>af</strong>slapning <strong>og</strong> velbefindende– på tværs <strong>af</strong> spr<strong>og</strong>lige, kulturelle <strong>og</strong> personlige forskelle.”MusikterapeutenGearskifte i undervisningenForskellige typer musik blev inkorporeret i undervisningsaktiviteterne bl.a. som”gearskifte” – dvs. til at skifte tempo. At starte dagen med rolig musik understøttedekursisternes egen omstilling fra hjem til spr<strong>og</strong>center. Når der blev skiftet aktivitetfra stillesiddende til kropsligt arbejde, eller når der skulle holdes pause eller arbejdeskreativt, skiftede musikken, således at bestemte typer musik understøttede bestemteaktiviteter.Hensigten var, at musikken efter et stykke tid ville kunne automatisere gearskiftet <strong>og</strong>bidrage til at skabe struktur <strong>og</strong> overblik over dagen.57


Individuel brug <strong>af</strong> musikN<strong>og</strong>le mennesker arbejder godt til lyden <strong>af</strong> musik, <strong>og</strong> musik kan styrke deres koncentration<strong>og</strong> evne til opgaveløsning. Det kan derfor være en god idé at lade sådannekursister få adgang til et musikanlæg med høretelefoner, så de kan arbejde selvstændigtmed brug <strong>af</strong> musik uden at forstyrre andre.LyttegrupperKursisterne kan på skift medbringe musik hjemmefra, spille den for andre i klassen<strong>og</strong> forklare traditioner, historier <strong>og</strong> følelser, der knytter sig til musikken. Formåleter at styrke mundtlig kompetence på dansk i lyttegrupper <strong>og</strong>, gennem denne brug <strong>af</strong>musik, at fange kursisternes ressourcer på en konstruktiv måde. Der skabes <strong>og</strong> visesrespekt for hinandens valg <strong>af</strong> musik <strong>og</strong> historie bag musikken. Der kan være forskelpå mænds <strong>og</strong> kvinder oplevelser eller på lysten til at fortælle, hvis grupperne er opdelteeller blandede. Læreren må derfor overveje om grupper skal dannes efter køneller efter andre kriterier. For n<strong>og</strong>le grupper <strong>af</strong> kursister vil det støtte den mundtligeudveksling, hvis de får n<strong>og</strong>le skriftlige spørgsmål, der kan strukturere samtalen.Det er vigtigt, at læreren indtræder i en gruppelederrolle <strong>og</strong> faciliterer udvekslingen<strong>af</strong> oplevelser <strong>og</strong> erfaringer <strong>og</strong> stopper fortællingen, hvis det vurderes, at den åbnerfor n<strong>og</strong>et, der er for svært at håndtere.”Alle havde musik med på skift – <strong>af</strong>ghansk, arabisk <strong>og</strong> bosnisk. Vi t<strong>og</strong>udgangspunkt i den faste spørgeramme for at holde en struktur. I kvindegruppenblev musikken brugt til at tale meget om de følelser, de forbandtmed musikken. De huskede episoder med familien i hjemlandet,de kunne huske en forelskelse, børn <strong>og</strong> fødsler. I mandegruppen blevder talt meget ud fra den politiske, historiske <strong>og</strong> samfundsmæssigesituation i hjemlandet. Mændene var gode til at få den samfundsmæssigevinkel med i fortællingerne.“Lærer58


7. Kursistinddragelse- den medansvarlige kursistHvorfor er det vigtigt at gøre kursisterne medansvarlige <strong>og</strong> medbestemmende?Hvordan kan det gøres?Hvad stiller læreren op med modstand?Traume- <strong>og</strong> torturoverlevere har oplevet at miste kontrol over eget liv i kortere ellerlængere perioder, <strong>og</strong> n<strong>og</strong>le har måske som følge her<strong>af</strong> mistet troen på <strong>og</strong> evnen til attage kontrol. I spr<strong>og</strong>undervisningen er der mulighed for at give kursisten indflydelse<strong>og</strong> medansvar.Synliggørelse <strong>og</strong> diskussion <strong>af</strong> mål <strong>og</strong> indholdTraumatiserede kursister bør altid inddrages i forhold til planlægning <strong>af</strong> deres undervisningsforløb,sådan at de, så vidt det er muligt, er med til at vælge det mestmeningsfulde indhold <strong>og</strong> den mest relevante arbejdsmetode.For at kunne gøre sin indflydelse gældende er det nødvendigt, at mål <strong>og</strong> indhold gøressynlige for kursisterne <strong>og</strong> tilgængelige for diskussion. Hvis skolen har en allerede fastlagtplan for undervisningen, bør den fremlægges <strong>og</strong> forklares, <strong>og</strong> overalt, hvor deter muligt, bør kursisterne inddrages i fastlæggelse <strong>af</strong> temaer, aktiviteter, indretningm.v. For kursister, der har problemer med at huske, vil det altid være en støtte atplaner <strong>og</strong> <strong>af</strong>taler - kopieret <strong>og</strong> forstørret - er synlige på vægge eller opslagstavler.Hvis lærer <strong>og</strong> kursister i fællesskab har udvalgt n<strong>og</strong>le temaer, der skal arbejdes medi en periode, kan kursisterne efter diskussioner <strong>og</strong> evt. <strong>af</strong>stemning beslutte i hvilkenrækkefølge, de skal <strong>af</strong>vikles.For at inddrage den enkelte så meget som muligt i planlægning <strong>af</strong> egne læringsaktiviteter<strong>og</strong> for at skabe overblik, kan der arbejdes med aktivitetskort. Læreren producereren række kort, hvorpå de mulige aktiviteter i undervisningstilbuddet er trykt.Det kan være ”Gymnastik”, ”Arbejde med l<strong>og</strong>b<strong>og</strong>”, ”Arbejde med computerpr<strong>og</strong>rammer”,”Billedværksted”, ”Skriftlige øvelser”, ”Stillelæsning”, ”Walk-and-talk meden medkursist” osv.Kursisten vælger ved dagens start, hvilke opgaver eller aktiviteter han eller hun kanklare <strong>og</strong> gerne vil arbejde med i den del <strong>af</strong> undervisningen, som ikke er fælles. Derele vante kort sættes på en række på opslagstavlen <strong>og</strong> ved dagens slutning opsum-59


meres <strong>og</strong> evalueres der i forhold til kortene. Efter en uge kan lærer <strong>og</strong> kursist evaluerei forhold til alle aktivitetskortene, <strong>og</strong> kursisten kan evt. skrive korte opsamlingeri sin l<strong>og</strong>b<strong>og</strong>. Metoden giver kursister et overskueligt redskab til at tage stilling til detindividuelle læringsforløb, <strong>og</strong> synliggørelsen – <strong>og</strong>så for medkursister, som kan spørgetil arbejdet - støtter kursister med hukommelses- <strong>og</strong> koncentrationsproblemer.Kursistuge <strong>og</strong> ”kursisten som ekspert”Planlægning <strong>af</strong> en ”kursistuge” kan være en konkret aktivitet, der inddrager <strong>og</strong> giverkursisterne indflydelse på undervisningens indhold <strong>og</strong> aktiviteter, <strong>og</strong> hvor fokus påprocesserne omkring at beslutte, hvad der skal laves, <strong>og</strong> hvem der skal gøre det, erligeså vigtigt som at <strong>af</strong>vikle de besluttede aktiviteter. Oplægget kan være, at derindenfor en given ramme f.eks. ”Krop <strong>og</strong> sundhed” skal laves en ugeplan, som indeholderen udflugt, en bevægelsesaktivitet <strong>og</strong> en gæstelærer. Ved hjælp <strong>af</strong> fællesbrainstorm, gruppearbejde <strong>og</strong> individuelle opgaver arbejdes der i 2-4 dage med planlægning.Planlægning <strong>af</strong> kursistugeFørste dag: Information om mål, rammer <strong>og</strong> metode evt. medtolk. Opdeling i grupper. Brainstorm i grupper.Der udleveres et tomt ugeskema, der udfyldesefterhånden, som aktiviteter fastlægges.Anden dag: Undersøgelse <strong>af</strong> hvad der er muligt.Fremlæggelse <strong>af</strong> gruppearbejde.Endelig vedtagelse <strong>af</strong> kursistugens pr<strong>og</strong>rami plenum.Tredje dag: Hver gruppe får opgaver: F. eks. bestilling <strong>af</strong> bus,ringe til gæstelærer, søge information, forplejning m.v.I en periode kan der på et fast tidspunkt <strong>af</strong> ugen arbejdes med emnet: Ekspert foren dag – eller ”teach the teacher”. Kursisterne arbejder i mindre eller større grupper<strong>og</strong> fortæller på skift hinanden om n<strong>og</strong>et, som de er eksperter i. Forberedelsen <strong>af</strong>fremlæggelsen kan foregå individuelt eller i par. Det er her kursisterne, der bestemmer,<strong>og</strong> det er dem, der har en viden <strong>og</strong> n<strong>og</strong>le erfaringer, som hverken medkursistereller læreren kender til på forhånd. Det kan være om fot<strong>og</strong>r<strong>af</strong>i, madlavning,vævning,lotto-spil el. lign. Der er utallige muligheder for at træne danskspr<strong>og</strong>lige kompetencerfør, under <strong>og</strong> efter aktiviteten.60


KursistrådEn gruppe kursister dannede i en periode et kursistråd. Flere <strong>af</strong> dem havde før ankomsttil <strong>Danmark</strong> været involveret i politisk arbejde <strong>og</strong> kæmpet for indførelse <strong>af</strong>demokrati <strong>og</strong> borgerlige frihedsrettigheder i hjemlandet. For dem tilbød arbejdet iet kursistråd en ramme <strong>og</strong> n<strong>og</strong>le mulighederfor at fortsætte et sådantpolitisk engagement.En relevant opgave for kusistrådetkan være at udarbejde n<strong>og</strong>le reglereller en adfærdskodeks for klassen,hvor lærere <strong>og</strong> kursister i fællesskabopstiller adfærdsregler <strong>og</strong> standarderi forhold til arbejdsindsats, forventningertil hinanden m.v. Dette kanvære særlig relevant i en kursistgruppe,hvor n<strong>og</strong>le kan være opfarendeeller på anden måde følelsesladede. Der kan <strong>og</strong>så opstå vanskelige situationer,hvor kursister, der tilhører modstridende grupper i hjemlandet, skal være sammen ispr<strong>og</strong>undervisningen, <strong>og</strong> hvor de kan have glæde <strong>af</strong> en adfærdskodeks i tilfælde <strong>af</strong>konflikter.At arbejde pædag<strong>og</strong>isk med modstand hos kursisterneMange lærere spørger, hvordan der kan arbejdes med kursisternes eventuelle modstandmod krav om aktiv medbestemmelse eller mod indførelse <strong>af</strong> arbejdsmåderf.eks. tilbagevendende evaluering, som n<strong>og</strong>le kursister kan opleve som uforståeligeeller irrelevante.Et svar fra lærere, der har oplevet modstand er, at alle lærere <strong>og</strong> andre bør værefuldt <strong>af</strong>klarede <strong>og</strong> enige om formålet med det, der foregår i undervisningen. Formåletskal være til at forklare for kursisterne, <strong>og</strong> lærerne skal selv synes, at det, der foregår,er godt.Det er altså lærerens opgave flere gange at forklare, ”hvorfor vi gør, som vi gør”.Sådanne forklaringer skal <strong>og</strong>så gives i situationer, hvor der ikke er modstand.Derudover må der ikke gives køb på det systematiske <strong>og</strong> målrettede arbejde, derførst ændres, når en fælles evaluering viser, at det er nødvendigt.61


8. Evaluering <strong>og</strong> testningHvorfor er løbende evaluering særlig vigtig for <strong>traumatiserede</strong> kursister?Hvordan kan evaluering tilrettelægges <strong>og</strong> indgå i spr<strong>og</strong>undervisningen?Løbende intern evaluering med kursister, der har oplevet voldsomme traumatiskebegivenheder, <strong>og</strong> som kan have hukommelses- <strong>og</strong> koncentrationsproblemer, er særligvigtig. Traumatiske begivenheder kan forårsage ubalance mellem forskellige dele <strong>af</strong>hjernen, således at sammenkobling <strong>af</strong> følelser <strong>og</strong> hukommelse i tid <strong>og</strong> rum ikke fungereroptimalt. Kursisterne kan derfor opleve pludselige tilstande <strong>af</strong> frygt <strong>og</strong> stresstilsyneladende uden sammenhæng med den tid <strong>og</strong> det sted, som de konkret befindersig i. Den manglende balance kan søges genopbygget ved kontinuerligt at huske <strong>og</strong>reflektere, at placere aktiviteter i forhold til tid <strong>og</strong> sted, samt at værdisætte aktiviteterpå baggrund <strong>af</strong> det oplevede.Evaluering <strong>af</strong> undervisning omfatter netopdet at huske <strong>og</strong> reflektere over, hvadder er arbejdet med hvor <strong>og</strong> hvornår,<strong>og</strong> hvad der er indlært, ligesom evalueringomfatter det at kunne vurdere ellerværdisætte. Derfor kan der være et rehabiliterendeelement i at arbejde systematisk<strong>og</strong> vedholdende med løbende internundervisningsevalue ring, <strong>og</strong>så selvom derer modstand fra kursisterne.Små fremskridtN<strong>og</strong>le kursister har en langsom spr<strong>og</strong>ligpr<strong>og</strong>ression, <strong>og</strong> den manglende pr<strong>og</strong>ressionkan medvirke til opgivenhed <strong>og</strong> meningsløshedbåde hos kursisten <strong>og</strong> hoslæreren. Det er derfor vigtigt at udvikle en evalueringsform, som synliggør selv småspr<strong>og</strong>lige, vidensmæssige <strong>og</strong> psykosociale fremskridt. Små ting, som det at møde tiltiden hver dag, at ringe <strong>af</strong>bud ved sygdom, at kunne tage initiativ, at hjælpe andre,at turde n<strong>og</strong>et nyt eller at tage ansvar for k<strong>af</strong>febrygning eller blomstervanding, kanvære store fremskridt for n<strong>og</strong>le kursister <strong>og</strong> bør synliggøres.62


Ved at gøre evaluering til en fast <strong>og</strong> naturlig del <strong>af</strong> hverdagen øges kendskabet til <strong>og</strong>fortroligheden med denne form for refleksion <strong>og</strong> kritisk stillingtagen. Det kan betragtessom en relevant del <strong>af</strong> kultur- <strong>og</strong> samfundsforståelse <strong>og</strong> være en god forberedelsetil udslusning til uddannelse eller arbejde.Det kan være nyttigt at give kursisterne en udførlig introduktion til formålet medevalueringen <strong>og</strong> forberede dem på typen <strong>af</strong> spørgsmål <strong>og</strong> på lærerens forventningertil besvarelsernes form <strong>og</strong> længde. Man kan overveje at bruge tolk til dette.Daglig evalueringEn simpel måde at foretage daglig evaluering på er ved at skrive dagens undervisning<strong>og</strong> aktiviteter op på en tavle eller flipover, når undervisningen starter. Det kan værelæreren eller kursisterne, der skiftes til at skrive. Ved dagens <strong>af</strong>slutning repeterer <strong>og</strong>kommenterer alle i fællesskab, hvad der er blevet arbejdet med.Derudover kan hver kursist skrive i deres l<strong>og</strong>bøger, hvad de selv har lavet eller lagtmærke til <strong>og</strong> evt. bruge en simpel markering (glad/sur/ligeglad mand) til at indikere,hvordan det har været. Der kan evt. sættes et minimum på tre sætninger, således atselv dem, der har det sværest, <strong>og</strong>så får nedskrevet n<strong>og</strong>et. De kursister, der har lysttil det, <strong>og</strong> som måske har en visuel indlæringspræference, kan supplere med foto,udklip <strong>og</strong> tegninger. Den daglige <strong>af</strong>sluttende evaluering kan få karakter <strong>af</strong> et ritualeller en rutine <strong>og</strong> kan som sådan øge forudsigeligheden <strong>og</strong> medvirke til at strukturereundervisningsdagen for kursisterne.”Spørges der til kursisternes vurdering <strong>af</strong> dagen som helhed (har detværet en god eller dårlig dag?) kan det for <strong>traumatiserede</strong> kursisterblive til en vurdering <strong>af</strong> deres helbredsmæssige tilstand snarere end<strong>af</strong> dagens aktiviteter. Det kan fastholde kursistens sygdomsbillede påuhensigtsmæssig vis <strong>og</strong> flytte fokus væk fra undervisningen. Derfor erdet vigtigt at spørge til de konkrete <strong>og</strong> gennemførte aktiviteter.“Lærer63


Ugentlig evalueringDen ugentlige evaluering kan have samme form som den daglige evaluering <strong>og</strong> harligeledes til hensigt at styrke hukommelsen, igangsætte en refleksion <strong>og</strong> at sætteord på følelser <strong>og</strong> oplevelser. Den ugentligeevaluering kan tage en halv til en hel timefredag eftermiddag alt <strong>af</strong>hængig <strong>af</strong> formen.Kursisterne kan evt. benytte en fælles ”ugeb<strong>og</strong>”,hvori de på skift nedskriver ugens aktiviteter.Kvartalvise evalueringerIndividuelt evalueringsskematil ugentlig evaluering bør væreenkelt <strong>og</strong> overskueligt:Hvad har jeg lavet?Hvad har jeg lært <strong>af</strong> nye ting?Hvad er jeg blevet bedre til?Hvad kunne jeg bedst lide?Hvad kunne jeg dårligst lide?Hvordan har jeg h<strong>af</strong>t det?De kvartalvise evalueringer kan foregå somstatussamtaler mellem kursist, lærer <strong>og</strong>sagsbehandler, hvor handleplaner <strong>og</strong> læringsplanerevalueres. Man kan på baggrund<strong>af</strong> kursistens daglige <strong>og</strong> ugentlige evalueringerdiskutere kursistens pr<strong>og</strong>ression, ind læringsmæssige præferencer <strong>og</strong> fremtidigeønsker. Til slut udarbejdes den næste individuelle læringsplan.Halvårlige evalueringer med videoPå et spr<strong>og</strong>center har man <strong>af</strong>holdt halvårlige videooptagede interviews med kursisternefor at synliggøre den spr<strong>og</strong>lige pr<strong>og</strong>ression <strong>og</strong> personlige fremtoning. Det hargivet de kursister, som har deltaget, en positiv oplevelse <strong>af</strong> fremskridt <strong>og</strong> <strong>af</strong> hvor meget,der er lært. Kursisten får mulighed for - i et 10 minutters interview - at fortælle omsig selv, sine tanker, følelser eller oplevelser <strong>og</strong> derved vise sine mundtlige spr<strong>og</strong>ligekompetencer. Ved evt. følgende halvårlige interview vises tidligere videooptagelser,hvorved det bliver synligt, at der er sket pr<strong>og</strong>ression <strong>og</strong> fremgang.Interviewene skal introduceres <strong>og</strong> forberedes grundigt, <strong>og</strong> frivillighed er en betingelse.Kursisten får udleveret videoen ved <strong>af</strong>slutning <strong>af</strong> spr<strong>og</strong>indlæringsforløbet.Lærerens evaluering <strong>af</strong> undervisningen <strong>og</strong> egen rolleDen enkelte lærer eller lærerteamet kan i fællesskab føre en daglig eller ugentligl<strong>og</strong>b<strong>og</strong>, hvor vigtige informationer <strong>og</strong> betragtninger kan videregives fra en lærer tilen anden. Måske bliver l<strong>og</strong>b<strong>og</strong>en de reflekterende læreres vigtigste redskab i denstadige udviklingsproces.64


”En del fravær blandt kursisterne - 8 fremmødte. Der var morgensamlingmed musik. Vi delte kursisterne ind i nye grupper i dag. Vi tror,det fungerer godt, men der er stadig mange forskellige niveauer. Vidroppede den planlagte tur til møllen pga. vejret <strong>og</strong> en mat stemning.I ”motion” lavede vi elastikdans <strong>og</strong> strækøvelser. En rolig dag.“Uddrag <strong>af</strong> lærerl<strong>og</strong>b<strong>og</strong>Derudover kan lærerne udarbejde en liste med refleksionsspørgsmål, som de vil besvare,gennemgå <strong>og</strong> diskutere på kvartalsvise teammøder. Det vil både støtte lærernesegen planlægning <strong>og</strong> justering <strong>af</strong> undervisning, men <strong>og</strong>så medvirke til at undgåat en holdning som, ”deter synd for kursisterne” bevirker,at man glemmer at stillekrav.De spørgsmål, lærerne kanarbejde med, kunne være:■ Hvordan styrker mineunder visningsstrategierkursis tens selvværd?■ Opmuntrer min undervisningkursisterne til at væreaktive?■ Understøtter de fysiskerammer kursisternes indlæring optimalt?■ I hvilken udstrækning <strong>af</strong>spejler materialer <strong>og</strong> indhold i undervisningen kursisterneshverdag <strong>og</strong> virkelighed?■ Inddrages kursisternes viden <strong>og</strong> erfaringer i tilstrækkelig grad?■ Hvordan synliggøres <strong>og</strong> dokumenteres kursisternes læring?■ Hvordan får kursisterne mulighed for at give feedback <strong>og</strong> have indflydelse på undervisningen?■ Hvordan understøttes kursistens læring udenfor skolen, sådan at læringen fortsætterefter skolen?■ Hvad har virket godt?■ Hvad har været svært?■ Hvad skulle jeg have gjort anderledes?65


TestningTraumatiserede kursister har brug for <strong>og</strong> krav på modultestning ligesom alle andre.Ved planlægning <strong>og</strong> <strong>af</strong>vikling <strong>af</strong> modultestning kan der være brug for individuel hensyntageni tilfælde <strong>af</strong>, at der er dokumenterede problemer for kursisten med atopfylde de almindelige testvilkår.”Vi har testet en gruppe kursister, der går i behandling. De var megetspændte <strong>og</strong> bekymrede for, om de kunne huske det, de skulle. Detgjaldt især de opgivne selvlæsningsbøger. En <strong>af</strong> dem sad <strong>og</strong> stirredestift på et punkt på væggen for at koncentrere sig, men det gik godt.De fik lov til at gå op en <strong>og</strong> en, <strong>og</strong> det var godt. Da de første havdeværet til test, var der flere, der fik lyst.“KoordinatorTilpasningen kan bestå i:■ at den undervisningstid, der bruges mellem modultestene bliver længere for den<strong>traumatiserede</strong> kursist end for andre kursister■ at rammerne for selve testningen tilpasses individuelt, således at der tages højdefor kursistens indlæringsforudsætninger i forhold til koncentration <strong>og</strong> potentielleangstanfald■ at en lærer eller medkursist kan opholde sig sammen med kursisten under testen,hvis det øger muligheden for gennemførsel■ at testlokalet skal opfattes som trygt <strong>af</strong> kursisten <strong>og</strong> være uden uro■ at lade kursisten møde testeren først, således at der skabes større tryghed omtestsituationen■ at kursisten kan have brug for at få teksten læst op i stedet for at den <strong>af</strong>spilles fraet bånd■ at splitte testen op på to eller flere dage eller indlægge pauser mellem de enkeltedele i testenSådanne ændringer skal der søges dispensation til i Integrationsministeriet.66


9. Intern organisering<strong>og</strong> eksternt samarbejdeHvordan kommer vi i gang?Hvad skal ledelsen tænke på?Forud for etablering <strong>af</strong> særlig tilpasset spr<strong>og</strong>undervisning <strong>af</strong> <strong>traumatiserede</strong> <strong>flygtninge</strong><strong>og</strong> indvandrere må udbyderen <strong>af</strong> danskuddannelse foretage en række overvejelser,der kan ligge til grund for en egentlig kapacitetsopbygning.Udfordringerne er flere <strong>og</strong> kan dreje sig om:■ Ansvaret for målgruppen■ Omfang <strong>af</strong> målgruppen i lokalområdet■ Muligheder for eksternt samarbejde med behandlingsinstitution eller specialskole<strong>og</strong> etablering <strong>af</strong> struktur <strong>og</strong> rammer herfor■ Samarbejde med kommuner bl.a. omkring finansiering <strong>og</strong> ressourceforbrug■ Kvalifikationer, viden <strong>og</strong> motivation hos undervisere herunder evt. ansættelse <strong>af</strong>forskellige faggrupper■ Organisering <strong>af</strong> undervisningen herunder fordeling <strong>af</strong> lærerressourcer■ Indretning <strong>af</strong> særlige læringsrum■ Supervision <strong>og</strong> efteruddannelsesmulighederDer kræves erhvervelse <strong>og</strong> implementering <strong>af</strong> en særlig viden, som skal deles <strong>og</strong>udvikles i den pågældende institution. En systematisk indsats for at udvikle et godttilbud forudsætter d<strong>og</strong> ikke blot, at en eller flere lærere har været på efteruddannelseskursusindenfor området. Hvis der er tale om et nyt indsatsområde, er enledel sesmæssig bevågenhed nødvendig <strong>og</strong> kan bl.a. omfatte, at der opstilles visioner,mål <strong>og</strong> delmål <strong>og</strong> en tidsplan for arbejdet, ligesom løbende evaluering <strong>og</strong> erfaringsopsamlingskal inkorporeres i aktiviteterne.Den interne organisering omkring undervisningen vedrører <strong>og</strong>så overvejelser i forholdtil fysiske rammer omkring undervisningen <strong>og</strong> anvendelse <strong>af</strong> lærerressourcer. Der børikke være mindre end to lærere i et team til at varetage opgaveløsning på dettefelt, <strong>og</strong> der kan være brug for en særlig kontaktperson eller tovholder i forhold tilanvisende kommuner <strong>og</strong> behandlere. Det vil <strong>og</strong>så kræve planlægning <strong>og</strong> ressourcerat etablere den supervision, som, sammen med teamsamarbejdet, synes at være ennødvendig støtte <strong>og</strong> udviklingsmulighed for lærerne.67


Det tværinstitutionelle samarbejdeDen <strong>traumatiserede</strong>s livssituation kan være præget <strong>af</strong> mange presserende udfordringerf.eks. helbredsmæssige (psykiske <strong>og</strong> fysiske), familiemæssige (familiesammenføring,sekundær traumatisering) <strong>og</strong> sociale (ensomhed), som betyder, at haneller hun i perioder har brug for kontakt til mange såkaldt professionelle.Kursisten har måske kontakt til sagsbehandler, egen læge, psykol<strong>og</strong>, psykiater, fysioterapeut,specialskolelærer, spr<strong>og</strong>lærer, vejleder, jobkonsulent m.fl. Det betyder,at disse instanser står overfor at skulle finde en struktur for et muligt samarbejdeomkring en helhedsorienteret indsats.Hvis den <strong>traumatiserede</strong> går til spr<strong>og</strong>undervisning vil det ofte være spr<strong>og</strong>læreren, derhar den tætteste kontakt til vedkommende, <strong>og</strong> det vil derfor opleves som en særligudfordring for spr<strong>og</strong>skolen at skulle definere, koordinere <strong>og</strong> strukturere samarbejdetmed de øvrige faggrupper.For at imødekomme dette kan spr<strong>og</strong>læreren eller en koordinator have særlig træffetidi forhold til vejledning <strong>og</strong> kontakt til f.eks. psykol<strong>og</strong>, psykiater <strong>og</strong> sagsbehandler.Det vil spare tid, hvis der laves klare <strong>af</strong>taler mellem spr<strong>og</strong>skole <strong>og</strong> kommune.Måske har den <strong>traumatiserede</strong> kursist negative forventninger til de professionelle,fordi han eller hun har negative forventninger til autoriteter generelt. Når læreren68


eller behandleren imidlertid får skabt den nødvendige tillid, kan det ledsages <strong>af</strong>meget store forventninger, som kan blive en særlig udfordring at håndtere. Lærerenkan blive ”den gode” <strong>og</strong> sagsbehandleren ”den onde”. Det kan medføre risiko forsplitning i samarbejdet, hvis det ikke er <strong>af</strong>talt <strong>og</strong> sat i rammer.Hvis der allerede findes eksisterende samarbejds<strong>af</strong>taler omkring kursister med særligeundervisningsbehov, kan spr<strong>og</strong>skoler <strong>og</strong> specialskoler bygge videre på dem. Iforhold til behandlingsinstitutioner må spr<strong>og</strong>skoler, der har udviklet særlige undervisningstilbudtil <strong>traumatiserede</strong>, lave <strong>af</strong>taler <strong>og</strong> samarbejde med behandlere ellerbehandlingsinstitutioner i forhold til behov <strong>og</strong> ønsker. Spr<strong>og</strong>skolen skal måske gøreen informationsindsats evt. i form <strong>af</strong> fælles fyr<strong>af</strong>tensmøder for behandlere, lærere<strong>og</strong> sagsbehandlere eller ved at udarbejde informationsmateriale eller nyhedsbrevetil samarbejdspartnere.Er samarbejde nødvendigt?I forhold til rehabilitering <strong>af</strong> <strong>traumatiserede</strong> <strong>flygtninge</strong> <strong>og</strong> indvandrere er der ikken<strong>og</strong>en stærk tradition for samarbejde mellem f.eks. behandlere, spr<strong>og</strong>lærere <strong>og</strong>special skolelærere. Kun ganske få steder har man integreret et tilbud, så det omfatterbehandling <strong>og</strong> spr<strong>og</strong>undervisning. Der ligger altså en udfordring både på fagligtniveau mellem f.eks. lærere <strong>og</strong> behandlere <strong>og</strong> på institutionelt niveau i forhold tilat udnytte <strong>og</strong> supplere forskelligviden.Et samarbejde, der involverer ovenstående,kræver ikke blot god viljemen <strong>og</strong>så ansvar <strong>og</strong> ledelse, somskal udmøntes i konkrete <strong>af</strong>taler omden tid, der skal bruges på samarbejdet,hvilken form det skal have,<strong>og</strong> hvor ofte man skal mødes ellerpå anden måde indgå i samarbejde.Et velfungerendesamarbejde forudsætter:■ Gensidig respekt■ Gensidig respekt for hinandens vilkår■ Gensidig respekt for hinandensvurderinger■ Grundlæggende fornemmelse <strong>af</strong> atsamarbejde giver bedre kvalitet■ Lyst <strong>og</strong> evne til at dele tvivl,iagttagelser <strong>og</strong> vurderinger■ Afklaring <strong>af</strong> om man er parat til atinvestere i samarbejdeTværfagligt samarbejde anses i detsociale arbejde som positivt forat udnytte de samlede ressourcerbedst muligt <strong>og</strong> for at sikre en helhedsorienteretindsats. Målet med en tværfaglig indsats er at opstille fælles målsætninger<strong>og</strong> fordele opgaverne hensigtsmæssigt, <strong>og</strong> da <strong>traumatiserede</strong> <strong>og</strong> deres familierofte har mange udfordringer, kan der være ekstra god grund til at koordinere forskelligeindsatser.69


Målet er ikke at udslette faglige forskelle, således at alle kan det samme, men atudvide sit eget perspektiv <strong>og</strong> gøre brug <strong>af</strong> de muligheder, der opstår derved. Derforer det en forudsætning for en tværfaglig indsats, at alle parter kan se nytten <strong>af</strong> samarbejdet.Hvad kan der samarbejdes om?Samarbejde i forhold til den konkrete <strong>traumatiserede</strong> kursist kan omfatte følgendekonkrete opgaver:■ Visitation <strong>og</strong> indslusning■ Opstilling <strong>af</strong> mål■ Henvisninger■ Opstartssamtale■ Samtale hver 3. måned – løbende■ Tlf. + mail i det daglige til <strong>af</strong>hjælpning <strong>af</strong> misforståelser■ Supervision■ Samarbejde om psykoedukation eller andre særlige forløb■ Udslusning til arbejde <strong>og</strong> uddannelseFor kursisten kan et samarbejde, der omfatter et eller flere <strong>af</strong> disse punkter betyde,at han eller hun oplever at blive set <strong>og</strong> hørt på en måde, der medvirker til at skabesammenhæng <strong>og</strong> <strong>af</strong>klaring <strong>af</strong> frustrationer.Tavshedspligt <strong>og</strong> videregivelse <strong>af</strong> oplysningerBehandlerinstitutioner har tavshedspligt, menhar d<strong>og</strong> oplys ningspligt i forhold til sagsbehandlere.Der bør indhentes tilsagn fra kursisten,hvis undervisere <strong>og</strong> andre faggrupper <strong>af</strong>talerat udveksle informationer. Det bør overvejes,om man kan miste kursistens tillid <strong>og</strong> dervedødelægge et kommende forløb ved at videregiveinformationer.70


10. Brobygning <strong>og</strong> udslusningSkal undervisning om arbejdsliv <strong>og</strong> -marked tilrettelægges på en særlig måde?Hvad skal man som lærer <strong>og</strong> vejleder være særlig opmærksom på, når man planlæggergæsteundervisning, virksomhedsbesøg, udslusnings- <strong>og</strong> praktikforløb?Traumatiserede kursister har ligeså meget lyst til <strong>og</strong> behov for at kunne klare sig selv<strong>og</strong> forsørge sin familie som andre kursister, ligesom gruppen <strong>af</strong> <strong>traumatiserede</strong> <strong>og</strong>såhar mange medbragte ressourcer. De har samme behov for at blive udfordret <strong>og</strong> hjulpetved udslusning, men deres udgangspunkt kan være et andet, <strong>og</strong> indsatsen skal forn<strong>og</strong>le kursisters vedkommende tilpasses særligt.Temaundervisning i arbejdsliv <strong>og</strong> -markedSpr<strong>og</strong>undervisning <strong>og</strong> læring, der knytter sig til temaet ”arbejde”, har den særligefordel for traume- <strong>og</strong> torturoverlevere, at det indeholder aspekter, der knytter fortid,nutid <strong>og</strong> fremtid sammen.Arbejde er for mange forbundet med det at være selvstændig, at kunne klare sig <strong>og</strong>udfolde sig – alt sammen værdifulde aspekter <strong>af</strong> et normalt voksenliv. I fortidens historierom arbejdsliv ligger kimen måske til at kunne udfolde sig i <strong>Danmark</strong>.”Arbejde <strong>og</strong> arbejdsmarked er i høj grad emner, som peger fremadmod fremtiden <strong>og</strong> håbet <strong>og</strong> væk fra fortiden <strong>og</strong> alt det dårlige. Dettror jeg, mange kursister føler, <strong>og</strong>så selvom det er svært for dem at fået arbejde. Arbejde er n<strong>og</strong>et de kan føle stolthed over at have h<strong>af</strong>t, <strong>og</strong>n<strong>og</strong>et de gerne vil have igen.”LærerUnder overskriften arbejde, arbejdsliv <strong>og</strong> arbejdsmarked kan der gemme sig mangeaspekter, som vedrører kursisten selv eller en gruppe i hans eller hendes liv. Der ersåledes indgange til personlige historier, der måske kan medvirke til at sætte begivenheder<strong>og</strong> følelser på plads i kursistens eget univers.71


At sætte ting ”på plads””En kursist valgte under temaet ”Arbejde i mit hjemland” at arbejdemed sin mosters arbejde for via denne beretning at fortælle, at mosterenvar død, <strong>og</strong> at hele kursistens familie efterhånden var væk. Detvar første gang kursisten fik sagt det højt for sig selv <strong>og</strong> for andre.”LærerDer er utallige muligheder for at kombinere andetspr<strong>og</strong>stilegnelse <strong>og</strong> aktiviteter, derfokuserer på arbejdsliv i spr<strong>og</strong>undervisningen. Det kan dreje sig om:■ Jobbeskrivelser med funktioner,uddannelse, arbejdstid, løn m.m.■ Opstilling <strong>og</strong> diskussion <strong>af</strong> regler påarbejdsmarkedet i hjemlandet – <strong>og</strong>i <strong>Danmark</strong>■ Interview med hinanden omerfarin ger <strong>og</strong> drømmejob■ Opstilling <strong>af</strong> stærke <strong>og</strong> svage sider<strong>og</strong> diskussion <strong>af</strong> kompetencer■ Besøg på virksomheder■ Besøg <strong>af</strong> indvandrere i job■ Udarbejdelse <strong>af</strong> CV■ Træning i at skrive ansøgning■ Forberedelse <strong>af</strong> <strong>og</strong> deltagelse ijobsamtale■ Forberedelse <strong>af</strong> <strong>og</strong> deltagelse ipraktikforløbDet kan være vanskeligt at motivere kursistertil gruppe- <strong>og</strong> projektopgaver, mensom led i et arbejdsmarkedstema kanenkelte eller grupper <strong>af</strong> kursister arbejdemålrettet med de kompetencer, derknytter sig til at fungere på det danske arbejdsmarked. Der er tale om kompetencer,som <strong>og</strong>så er nødvendige for at kunne indgå i spr<strong>og</strong>undervisning, hvor der er:■ Skiftende partnere (selvvalgte, ikke-selvvalgte, med samme modersmål, sammedanskspr<strong>og</strong>lige niveau osv.)■ Skiftende arbejdsformer (gruppe, par, individuelt, lærerstyret)■ Skiftende opgavetyper■ Skiftende evalueringsmetoder72


”I begynderundervisningen satte vi fokus på forskellige opgave- <strong>og</strong> arbejdsformeri undervisningen. Det vil sige, at vi målrettet har trænetkursisterne i at have forskellige samarbejdspartnere, indgå i forskelligestørrelser grupper, at kunne flytte rundt i lokalet <strong>og</strong> i grupperne.Man skal kunne kravle, før man kan gå, <strong>og</strong> det er vigtigt i en arbejdssammenhængikke at være bange for at samarbejde med forskelligemennesker, ikke at være bange for at kaste sig ud i nye opgaver <strong>og</strong> ikkevære bange for at spørge, når der er n<strong>og</strong>et, man ikke ved. Dette kansagtens trænes på begynderniveau.”LærerKompetence<strong>af</strong>klaringDet er vigtigt at synliggøre alle former for viden, kompetencer <strong>og</strong> erfaringer, når manskal forestille sig mulige jobs i fremtiden, <strong>og</strong> det kan med fordel kombineres medandetspr<strong>og</strong>stilegnelsen.Arbejdsevnemetoden er en metode, som har til formål at <strong>af</strong>dække, be skrive, udvikle<strong>og</strong> vurdere ressourcer <strong>og</strong> udviklingsmuligheder. Hensigten er at forholde sig udviklingsorienteret<strong>og</strong> realistisk til eventuellebarrierer for arbejdsmarkedstilknytning<strong>og</strong> at finde det rette match mellemkursistens ressourcer <strong>og</strong> mulige,fremtidige jobfunktioner. Et <strong>af</strong> deredskaber, der anvendes <strong>af</strong> socialrådgivere,er ressourceprofilen, hvisdimen sioner kan inspirere temaundervisningenom arbejde <strong>og</strong> udslusning.Ressourceprofilen opstiller 12 dimensioner,som har indflydelse på arbejdsevnen,<strong>og</strong> som danner overskrifterpå <strong>af</strong>dækningsarbejdet:■ Uddannelse (formelle kompetencer – færdiggjorte eller ikke-færdiggjorte skoleforløb)■ Arbejdserfaring (kompetencer opnået i arbejdssammenhæng)■ Interesser (særlige talenter <strong>og</strong> færdig heder opnået udenfor arbejdslivet)■ Sociale kompetencer (evne til at begå sig på en arbejdsplads, at samarbejde, atvære punktlig <strong>og</strong> præsentabel, at håndtere konflikter, at ytre sin mening)73


■ Omstillingsevne (evne til at tilpasse sig nye arbejdssammenhænge <strong>og</strong> nye mennesker)■ Indlæringsevne (evne til at tilegne sig ny viden <strong>og</strong> kunnen, samt have lysten til atlære)■ Præstationsforventninger (positive eller negative forventninger til egne evner <strong>og</strong>præstationer på arbejdsmarkedet <strong>og</strong> i øvrigt)■ Arbejdsidentitet (identifikation med det at have et arbejde <strong>og</strong> se sig selv som selvforsørgende<strong>og</strong> kompetent i forhold til arbejdsmarkedet)■ Bolig <strong>og</strong> økonomi (boligsituation <strong>og</strong> dennes indflydelse på arbejdsevne, gældssituation<strong>og</strong> økonomiske udbytte ved at tage arbejde)■ Socialt netværk (støtte fra familie, venner <strong>og</strong> bekendte, samt <strong>af</strong>dækning <strong>af</strong> privatekonflikter <strong>og</strong> omsorgsforpligtelser)■ Helbred (fysiske <strong>og</strong> psykiske lidelser, eventuelt misbrug <strong>og</strong> oplevelse <strong>af</strong> egethelbred)Modellen synliggør alle de områder, som har betydning for et menneskes arbejdsevne.Det er dimensioner, som det vil være relevant for alle kursister at have viden om<strong>og</strong> at kunne ytre sig om på dansk. Dimensionerne kan indgå i eller udgøre temaeri spr<strong>og</strong>undervisningen, <strong>og</strong> dokumentation <strong>og</strong> informationer kan samles i kursistensportfolio.Man kan evt. vælge at lægge arbejdet med ressourceprofilen i forlængelse <strong>af</strong> et reminiscensforløb,som bl.a. fokuserer på at (gen)finde <strong>og</strong> italesætte tidligere erhvervedekompetencer <strong>og</strong> kvalifikationer.”Vi arbejder målrettet med en form for mappe eller portfolio, somkursisten får med sig, når han eller hun slutter hos os. Mappen indeholderdokumentation for forskellige indlæringsmæssige mål – bådevideooptagelser hvor kursisten taler, skriftopgaver, ressourceprofil,praktikrapporter <strong>og</strong> en række andre produktioner. Det er vigtigt atkunne dokumentere <strong>og</strong> skabe synlighed <strong>af</strong> pr<strong>og</strong>ressionen – men <strong>og</strong>såat kunne tids- <strong>og</strong> stedplacere de oplevelser <strong>og</strong> den læring, kursistenhar gennemgået. Mappen viser en udvikling, som mange kursister kanvære stolte <strong>af</strong>.”LærerVirksomhedsbesøg <strong>og</strong> gæstelærereDa n<strong>og</strong>le kursister kan være præget <strong>af</strong> angst, usikkerhed <strong>og</strong> mistillid, er det vigtigtat forberede kursisterne grundigt, når der skal laves virksomhedsbesøg eller introduceresgæstelærere. Det er som regel en fordel, hvis læreren allerede kender til74


virksomheden <strong>og</strong> stedet <strong>og</strong> dermed ved, hvad man kan forvente <strong>af</strong> potentielt klaustrofobiskerum, skingre lyde, ukendte mennesker, pludselige forandringer osv.Et virksomhedsbesøg kan forberedes ved besøg <strong>af</strong> en gæstelærer fra virksomheden,<strong>og</strong> besøget kan tilrettelægges, så gæstelæreren kommer flere gange i spr<strong>og</strong>undervisningen.Ved første besøg møder kursisterne gæstelæreren som menneske <strong>og</strong> indgår ien dial<strong>og</strong> om vedkommendes livsforløb, familie, uddannelse <strong>og</strong> dagligdag på jobbet.Ved andet besøg kommer gæstelæreren som professionel (f. eks. en sygeplejerske,en pædag<strong>og</strong>, en politimand el.lign.) <strong>og</strong> holder et lille oplæg om sin profession (evt.med tolke), om uddannelse, arbejdsopgaver, arbejdstid, kolleger osv. Ved tredje <strong>og</strong>sidste besøg er gæstelæreren sparringspartner, som kursisterne kan stille spørgsmåltil <strong>og</strong> diskutere konkrete personlige problemer med.Vejledningsforløb <strong>og</strong> praktikordninger”Hos os har vi indlagt et vejledningsforløb for en lille gruppe kursisterover 3 måneder. Det blev <strong>af</strong>viklet med et mindre timetal hver ugepå en fast ugedag. Praktikforløb <strong>og</strong> <strong>af</strong>søgning <strong>af</strong> støttemuligheder iforhold til arbejdsmarkedet blev indlagt i samarbejde med de ansvarligekommuner.”VejlederEt vejledningsforløb er individuelt for hver kursist, men grupper <strong>og</strong> par kan del tagei særlige vejlednings- <strong>og</strong> praktikaktiviteter, som kan danne overgang til andre tilbudefter den særligt tilpassede undervisning for <strong>traumatiserede</strong>. Vejlederen kan få ensærlig rolle, som støtteperson eller brobygger over en længere periode end normalt.”Det er vigtigt at lære kursisterne, at de <strong>og</strong>så har n<strong>og</strong>et at skullehave sagt på arbejdspladsen <strong>og</strong> i praktikken. Det er ikke kun arbejdsgiveren,der sætter dagsordenen. Hvis der er lavet en <strong>af</strong>tale omet bestemt antal timer/opgaver i praktikken, <strong>og</strong> kravene viser sig atvære for uoverskuelige for kursisten, så har kursisten <strong>og</strong>så mulighedfor at rede finere rammer, krav, mål etc. – i samarbejde med arbejdsgiveren,sagsbehandleren <strong>og</strong> spr<strong>og</strong>centret. Det skal man <strong>og</strong>så huske atundervise i. Her på stedet tilbyder vejlederen at medvirke i den typemøder på arbejdspladsen, hvis kursisten ønsker det.”Lærer75


Praktik bør tænkes fleksibelt <strong>og</strong> inddrages, hvor det er muligt. Praktik kan bestå<strong>af</strong> mange forskellige aktiviteter, hvis varighed rækker fra n<strong>og</strong>le timer til flere dageeller uger. Praktik må således tilpasses den enkelte kursist, som måske i sitspr<strong>og</strong>indlæringsforløb kan indtegne sine praktikerfaringer i en ”praktiktrappe”,der peger mod udslusning. I praktikken <strong>af</strong>prøver kursisten påegen hånd sine spr<strong>og</strong>lige <strong>og</strong> øvrige kompetencer.UdslusningArbejdspraktikSkolepraktikSpr<strong>og</strong>praktikOplevelsespraktikPraktikbegrebet bør introduceres grundigt somdel <strong>af</strong> et spr<strong>og</strong>indlæringsforløb. Det er <strong>af</strong> <strong>af</strong>gørende betydning, at alle(kursist, arbejdsgiver, sagsbehandler <strong>og</strong> spr<strong>og</strong>lærer) er indforståede med den praktik<strong>af</strong>tale,der indgås i forhold til formål, rammer, varighed, opgaver, forventningero. lign.”Vi havde en kursist, som fik en praktikplads på en campingplads isommerferien. Vi kaldte det for socialpraktik, for at der ikke skulleopstå misforståelser på praktikstedet eller hos sagsbehandleren, forder hersker mange faste forestillinger om, hvad praktik er, <strong>og</strong> hvilkeformål den har. Praktikken for denne kursist var tænkt mere som enform for rehabiliteringsaktivitet end egentlig arbejds- eller spr<strong>og</strong>praktik.Derfor blev der ikke sat specifikke krav til arbejdstid, opgavero. lign. N<strong>og</strong>le kursister skal først lære at være i verden igen <strong>og</strong>i sig selv – <strong>og</strong> derefter lære at handle i verden. Det var vigtigt at sikresucces for denne kursist. Mange kursister har tidligere været igennemen række forløb uden succes. Organisering <strong>af</strong> praktik kræver derformeget forarbejde <strong>og</strong> et rigtig godt lokalkendskab.”Lærer76


Man kan evt. sende to kursister i praktik samtidig, hvis det øger trygheden. Det kanvære en idé at lade kursisten udarbejde en lille introduktion <strong>af</strong> sig selv (f. eks. navn,alder, nationalitet, varighed på ophold i <strong>Danmark</strong> <strong>og</strong> andre informationer), såledesat kursisten altid har n<strong>og</strong>et at sige eller læse op fra, hvis der er n<strong>og</strong>en, der spørger.Angsten for ikke at turde eller kunne sige n<strong>og</strong>et kan derved mindskes.”Man kan aldrig være sikker på succes. Derfor er det vigtigt at samleop på erfaringerne bagefter <strong>og</strong> få sat ord på oplevelsen <strong>og</strong> på, hvadpraktikken trods alt alligevel har givet kursisten. Denne opsamling kani høj grad støtte kursisterne <strong>og</strong> efterlade dem med en følelse <strong>af</strong>, atdet har været værd at prøve praktik – <strong>og</strong>så selvom det ikke gik somforventet eller håbet. En anden god idé har været at tage på virksomhedsbesøg,der hvor – <strong>og</strong> imens – en kursist er i praktik. Han eller hunkan jo vise de andre kursister, hvad de laver, <strong>og</strong> det giver en positivoplevelse for alle.”LærerMentorordningI udslusningsfasen <strong>og</strong> i forbindelse med praktikforløb kan der etableres en mentorordningmed en medarbejder fra en kommende praktikplads. Vedkommende kan måskestarte som gæstelærer i undervisningen<strong>og</strong> efterfølgende bliveknyttet til den kursist, der skali praktik.Brugen <strong>af</strong> denne metode kannedbringe angst <strong>og</strong> utryghed <strong>og</strong>give kursisten mulighed for faglig<strong>og</strong> personlig sparring. Udover derele vante faglige kvalifikationerer det vigtigt at sikre sig, at mentorenhar den fornødne viden omPTSD <strong>og</strong> besidder personligekvalifikationer som tålmodighed,åbenhed, empati <strong>og</strong> tolerance.Der skal lægges faste rammer om formål, opgaver, forventninger, kontakthyppighedosv., ligesom mentoren skal være indstillet på at yde feedback <strong>og</strong> anerkendelse.77


11. Forståelsesramme<strong>og</strong> metodiske tilgangeHvor kan der hentes inspiration til det pædag<strong>og</strong>iske arbejdemed traume- <strong>og</strong> torturoverlevere?Hvordan kan spr<strong>og</strong>pædag<strong>og</strong>ik <strong>og</strong> rehabilitering tænkes sammen?Som beskrevet i de foregående kapitler vil der i tilrettelæggelsen <strong>af</strong> en spr<strong>og</strong>undervisning,som tager højde for de særlige omstændigheder, der gør sig gældende hoskursister med PTSD, kommer flere fagområder i spil. Der kan dreje sig om dansk somandetspr<strong>og</strong> for voksne, specialpædag<strong>og</strong>ik, traumatol<strong>og</strong>i, rehabilitering <strong>og</strong> socialt arbejde.Udfordringen for spr<strong>og</strong>lærere er, at undervisningen, foruden andetspr<strong>og</strong>stilegnelse,<strong>og</strong>så skal indeholde støtte til kursisten i at kunne mestre <strong>og</strong> forandre sin livssituation.Nedenfor beskrives dele <strong>af</strong> forskellige teorier <strong>og</strong> metoder fra de nævnte fagområder,som har været særligt velegnede i forbindelse med forståelsen <strong>og</strong> udviklingen <strong>af</strong>pædag<strong>og</strong>iske indsatser i spr<strong>og</strong>undervisningen for denne kursistgruppe.Dansk som andetspr<strong>og</strong>- spr<strong>og</strong>tilegnelse vedrører identitet <strong>og</strong> magt”...language learning is not an abstract skill that can be easily transferredfrom one context to another. It is a social practice that engages the identitiesof learners in complex and sometimes contradictory ways“(Bonny Norton, 2000: 137)Begrænset spr<strong>og</strong>lig fremgang forbindes ofte med manglende motivation <strong>og</strong> manglendefleksibilitet hos kursisten. Traume- <strong>og</strong> torturoverleveres andetspr<strong>og</strong>stilegnelseer – som alle andres – underlagt forhold, der vedrører deres mulighed for overhovedetat kunne udfolde sig på andetspr<strong>og</strong>et. Bonny Norton rejser i sin b<strong>og</strong> ”Identity andLanguage Learning” (2000) spørgsmålet om, hvor stor indflydelse kursisterne egentlighar til at definere hvor meget, hvornår, hvordan <strong>og</strong> med hvem de skal kommunikerei deres spr<strong>og</strong>tilegnelsesproces. Muligheden for at øve <strong>og</strong> <strong>af</strong>prøve det nye spr<strong>og</strong> kanbegrænses <strong>af</strong> magt <strong>og</strong> identitet - både i undervisnings lokalet <strong>og</strong> i andre læringsrumf.eks. på arbejdspladsen. At lære et nyt spr<strong>og</strong> styres derfor ikke blot <strong>af</strong> den enkeltesmotivation <strong>og</strong> frie <strong>og</strong> aktive brug <strong>af</strong> spr<strong>og</strong>et i <strong>og</strong> udenfor det formelle undervisningsrum,men <strong>og</strong>så <strong>af</strong> den sociale omverden, som bestemmer hvor meget <strong>og</strong> hvordan, derkan kommunikeres.78


Det er således vigtigt at være opmærksom på, hvilke muligheder <strong>og</strong> talepositionerder reelt er til stede for kursisten, når han eller hun skal interagere med målspr<strong>og</strong>stalendebåde i <strong>og</strong> udenfor undervisningslokalet.I undervisningssammenhæng må læreren stille sig spørgsmålet, om kursisterne tillæggesen identitet som svage, ikke-handlekr<strong>af</strong>tige individer, hvor der ikke forventesfremskridt <strong>og</strong> udvikling, eller om kursisten får mulighed for at udfolde <strong>og</strong> udvikle sinespr<strong>og</strong>lige kompetencer.Kursister medbringer hele deres identitet i form <strong>af</strong> erfaringer, minder <strong>og</strong> visionerfor fremtiden til spr<strong>og</strong>undervisningen. Alt dette er således en del <strong>af</strong> undervisningen,uanset om det formelt anerkendes <strong>og</strong> indgår i undervisningen eller ej. Det er en pædag<strong>og</strong>iskudfordring at give kursisternes identitet plads i andetspr<strong>og</strong>sundervisningen,men i særlig grad for den lærer, der underviser <strong>traumatiserede</strong> kursister. Deres situationskal kunne rummes <strong>og</strong> deres behov tilgodeses i spr<strong>og</strong>tilegnelsesprocessen.Specialundervisning - undervisning udvikler”At skabe mening er et fundamentalt dannelsesaspekt ved al undervisning“(Søren Langager, 2002: 14)Det er iflg. Søren Langager et fundamentalt aspekt ved al undervisning at skabe mening,at styrke individuelle mestringsstrategier i hverdagen <strong>og</strong> at sætte udviklendeprocesser i gang. I undervisningssammenhænge, hvor voksne deltager, er der derforfokus på at forankre <strong>og</strong> at forandre. <strong>Undervisning</strong> er som regel både meningsskabende<strong>og</strong> personlighedsudviklende <strong>og</strong> har derfor betydning for den enkeltes identitet <strong>og</strong>selvdannelse.Når den <strong>traumatiserede</strong> kursist oplever, at der ikke er sammenhæng mellem denidentitet, der lå forud for de traumatiske begivenheder <strong>og</strong> den identitet, der liggerefter, kan deltagelse i undervisning måske være muligheden for at komme videre.Hvis livet opleves usammenhængende <strong>og</strong> fragmenteret <strong>og</strong> fremtiden uoverskuelig <strong>og</strong>meningsløs, kan undervisning måske hjælpe med til at skabe den nødvendige sammenhæng.Søren Langager (2002: 19) identificerer tre undervisningsdynamikker, der har storbetydning i specialundervisning med sindslidende, som <strong>og</strong>så er relevante for traume<strong>og</strong>torturoverlevere:■ <strong>Undervisning</strong> kan give livsopmuntring, sådan at kursisten bedre kan klare sig(coping)79


■ <strong>Undervisning</strong> kan støtte livsmestring, sådan at kursisten bedre kan klare udfordringeri hverdagen (challenging)■ <strong>Undervisning</strong> kan styrke livsforandring, sådan at kursisten bruger <strong>og</strong> udvikler sinekompetencer (changing)Disse perspektiver kan fungere som inspiration til eller ramme om den tilpassedespr<strong>og</strong>undervisning. Det betyder, at kursisterne gennem spr<strong>og</strong>undervisning <strong>og</strong> kultur<strong>og</strong>samfundsforståelse, der er tilrettelagt med fokus på at opmuntre, mestre <strong>og</strong> forandre,i bedste fald kan få strategier til at klare sig bedre i det nye land.Traumatol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> rehabilitering - følelserne styrer”Helplessness and isolation are the core experiences of psychol<strong>og</strong>icaltrauma. Empowerment and reconnection are the core experiences ofrecovery“(Judith Herman, 2001: 197).Hvis man har levet under krigstilstande, oplevet livstruende farer eller mistet sinenærmeste, kan tilværelsens grundfundament være blevet alvorligt rystet. Stærkefølelser som angst, sorg, vrede, skam <strong>og</strong> skyld kan føre til langvarige depressioner<strong>og</strong> gennemgående tab <strong>af</strong> livsmod. Judith Herman peger i sin forskning indenfor traumatol<strong>og</strong>i<strong>og</strong> rehabilitering på tre faser, der normalt må gennemløbes i en recoveryproces:■ Etablering <strong>af</strong> et stabilt, sikkert <strong>og</strong> trygt sted■ Tid til at huske, erkende <strong>og</strong> sørge■ Genetablering <strong>af</strong> forbindelse til hverdagslivetSåfremt de tre faser tænkes ind i aktiviteterne <strong>og</strong> i læringsrummet, kan spr<strong>og</strong>undervisningenstøtte op om denne recoveryproces.Usikkerhed præger mange kursisters relationer til andre mennesker, deres forståelse<strong>af</strong> egne pludselige eller voldsomme reaktioner, <strong>og</strong> deres forhold til omgivelserne generelt.Spr<strong>og</strong>centret er et sted, hvor kursisterne kommer dagligt, <strong>og</strong> hvor de kan fåfornemmelsen <strong>af</strong> tryghed, forudsigelighed <strong>og</strong> stabilitet. Opgaven er at gøre læringsrummettil et trygt <strong>og</strong> sikkert sted, hvor larm <strong>og</strong> pludselige <strong>af</strong>brydelser er minime ret,<strong>og</strong> hvor udskiftning <strong>af</strong> lærere, vikarer <strong>og</strong> evt. tolke er så begrænset som muligt.Tid til at huske, erkende <strong>og</strong> sørge kan der <strong>og</strong>så arbejdes med i undervisningen, <strong>og</strong>såselvom undervisning ikke er terapi. I danskundervisningen arbejdes der i forvejen oftemed temaer som familien, hjemland <strong>og</strong> karriere, <strong>og</strong> for <strong>traumatiserede</strong> kursister kan80


disse temaer være forbundet med sorg, vrede <strong>og</strong> frustration. Ikke desto mindre harde fleste kursister været velfungerende borgere i deres eget land, så der ligger oftemange ressourcer gemt i fortiden, både før, under <strong>og</strong> efter de traumatiske begivenheder.Den temaorienterede andetspr<strong>og</strong>sundervisning kan styrke spr<strong>og</strong>tilegnelse <strong>og</strong>samtidig hjælpe kursisten til at komme bedre overens med fortid, nutid <strong>og</strong> fremtid.Spr<strong>og</strong>undervisning, aktivering, praktik <strong>og</strong> undervisning i kultur- <strong>og</strong> samfundsforståelsekan tilbyde en ramme, hvor helt nye forbindelser kan skabes. Udfordringerne må <strong>af</strong>passesunder hensyntagen til, at hverdagen skal fungere for kursisten, såvel som forkursistens eventuelle familie. <strong>Undervisning</strong> i kultur- <strong>og</strong> samfundsforståelse, invitation<strong>af</strong> gæstelærere, virksomhedsbesøg <strong>og</strong> praktikordninger må tilrettelægges således, atspr<strong>og</strong>centret tager højde for potentielt sårbare eller angstfremkaldende situationer.Empowerment <strong>og</strong> hjælp-til-selvhjælp bør være udgangspunktet for aktiviteterne,således at der arbejdes hen imod stigende u<strong>af</strong>hængighed <strong>og</strong> villighed til at tage kontrolover eget liv.Socialt arbejde - gruppen heler”Recovery can take place only within the context of relationships; itcannot occur in isolation“(Judith Herman, 2001: 133)N<strong>og</strong>le <strong>traumatiserede</strong> kursister kan have det så dårligt, at de enten ikke selv føler, atde kan overkomme at engagere sig i almindelig spr<strong>og</strong>undervisning med medkursister,eller de vurderes <strong>af</strong> fagfolk til at have bedst <strong>af</strong> eneundervisning. Spr<strong>og</strong>undervisningmed et rehabiliterende perspektiv synes d<strong>og</strong> at være en social proces, hvor det atvære med i en gruppe <strong>og</strong> i et fællesskab har stor betydning for mange. Eneundervisningkan være nødvendig i n<strong>og</strong>le tilfælde, hvor kursisten simpelthen har det fordårligt, eller som led i en indslusningsfase.Den grundlæggende tanke med gruppemetode i socialt arbejde er, at gruppemedlemmernebåde kan hjælpe sig selv <strong>og</strong> hinanden ved at dele følelser <strong>og</strong> oplysninger,ud veksle <strong>og</strong> sammenligne holdninger <strong>og</strong> erfaringer, turde eksperimentere <strong>og</strong> løbeen risiko sammen (Heap, 2001). Fra et rehabiliteringsperspektiv har man i gruppenmulighed for at spejle sig i andre, møde trøst, forståelse <strong>og</strong> accept, være til gavn forandre <strong>og</strong> etablere et socialt netværk. I en gruppe vil der derudover være et naturligtbehov for at kommunikere på dansk på tværs <strong>af</strong> modersmål <strong>og</strong> danskspr<strong>og</strong>lige niveauforskelle.Spr<strong>og</strong>indlærings- <strong>og</strong> rehabiliteringsprocesserne kan således styrke <strong>og</strong> inspirere hinandengennem aktiv brug <strong>af</strong> gruppemetode. Her er det vigtigt, at læreren er villig til81


at indtage rollen som gruppeleder, hvilket er en anden rolle end underviserrollen.Gruppe lederen skal både facilitere udvekslingen <strong>af</strong> erfaringer i gruppen, men er <strong>og</strong>sået gruppemedlem. Det vil sige, at læreren <strong>og</strong>så selv indgår i gruppeaktiviteternef.eks. med at fortælle <strong>og</strong> dele personlige erfaringer med resten <strong>af</strong> gruppen på ligefod med kursisterne. For n<strong>og</strong>le lærere kan dette virke som en overskridelse <strong>af</strong> faglige<strong>og</strong> personlige grænser <strong>og</strong> opkvalificering <strong>og</strong> indgående forståelse <strong>af</strong> gruppemetodesteori <strong>og</strong> praksis kan være en vigtig efteruddannelsesaktivitet.Udfordringer!■ Eneundervisning kan fastholdefølelsen <strong>af</strong> isolation■ Eneundervisning giver kun énsamtalepartner■ Eneundervisning er ressourcemæssigtmeget krævendeAt undervise <strong>traumatiserede</strong> kursisterer for spr<strong>og</strong>lærere en udfordring,som involverer nye <strong>og</strong> anderledesmåder at tænke <strong>og</strong> tilrettelæggepraksis på. For at kunne indfri denneHvad kan der gøres?■ Brug gruppedynamikken i undervisningentil <strong>af</strong>stigmatisering <strong>og</strong>almengørelse■ Organiser sparring, samtaler <strong>og</strong>samarbejder på tværs <strong>af</strong> gruppen■ Lad kursisten indgå i flere forskelligegruppesammenhænge■ Brug gruppens fælles energi <strong>og</strong>ressourcer, når energien hos denenkelte er lavudfordring vil det være nødvendigt at opsøge, udveksle <strong>og</strong> udvikle viden sammenmed andre faggrupper. Det kræver, at man er bevidst om egen faglighed <strong>og</strong> er åben,nysgerrig <strong>og</strong> har lyst til at udforske et arbejdsområde, hvor man ikke nødvendigviser ekspert på det hele. Det kan <strong>og</strong>så betyde, at man som lærer i et sådant samarbejdemå give <strong>af</strong>kald på den fornemmelse <strong>af</strong> kontrol, man som regel vil have, nårman opererer indenfor eget fagfelt. Vælger man at gå ind i dette arbejde <strong>og</strong> bliverder etableret velegnede rammer om aktiviteterne, vil arbejdet for mange lærers vedkommendeopleves som fagligt spændende, udfordrende <strong>og</strong> meningsfyldt.82


LitteraturlisteTematisk inddelingAndetspr<strong>og</strong>stilegnelse for <strong>traumatiserede</strong><strong>og</strong> kursister med særlige undervisningsbehovAdler, Bjørn & Holmgren, Hanna: Neuropædag<strong>og</strong>ik – om kompliceret læring. Kr<strong>og</strong>sForlag, 2003Adkins, Murna & Sample, Barbara: Mental Health and the Adult Refugee: The Roleof the ESL Teacher. National Centre for ESL Literacy Education, December 1999Kan downloades fra:www.cal.org/ncle/DIGESTS/mental.htmAndersen, Erik de Place: Hvad mener de egentlig selv? En brugerundersøgelse på4D’s rehabiliteringsinstitutioner for <strong>traumatiserede</strong> <strong>flygtninge</strong> i Vejle, Horsens <strong>og</strong>Fredericia. 4D rehabiliteringsprojekt Vejle, 2000Bech, Grethe: Evaluering <strong>af</strong> 4 musikaktiviteter på SYNerGAIA Rehabilitering i periodenfra d. 1.05.03 – 30.06.04. Spr<strong>og</strong>center Herning & SYNerGAIA Rehabilitering,Herning <strong>og</strong> Holstebro, 2004.Bedsted, M<strong>og</strong>ens: <strong>Undervisning</strong> <strong>af</strong> kursister med indlæringsvanskelighederBedsted, 1999.http://hjem.get2net.dk/bedsted/uvm.htmBie, Charlotte: Traumatiserede kursister kan <strong>og</strong>så lære dansk... FOKUS, nr. 31,2005.www.lvu.dk/graphics/lvufraktion3_2004/ILFormation/fokus31.pdfBjörkqvist, Gunilla: Employment and Social Integration among Traumatised Refugees.Some Experiences <strong>og</strong> Vocational rehabilitation and Language educationamong traumatised refugees in Sweden. SIB, 2002www.integra-sib.org/handbuch_IIF_4.htm#1Boström, Lena: Fra undervisning til læring – Læringsstile i praksis. D<strong>af</strong>olo, 2003Collin-Hagan, Katrine: Danskundervisning for Torturoverlevere – i spændingsfeltetmellem læring, socialisation <strong>og</strong> integration. RUC, 2000.83


Det kan lykkes: En rapport over et undervisningsforløb for torturofre med PTSD.Center for Specialeundervisning for Voksne. Maj 2002Dunn, Rita: Artikelsamling om læringsstile. D<strong>af</strong>olo Forlag, 2003Elkjær, Bente & Lysgaard, Anne-Grete: Med læreprocessens blik. Samfundslitteratur,2002Heart Health ESL Curriculum Ressource (bl. a. om stress). Toronto Public Healthwww.toronto.ca/health/esl_hearthealth.htmHorsman, Jenny: Too Scared to Learn – Women, Violence and Education. LawranceErlbaum Associates, Inc., 2000Hurbes, Lawrence: First Person Singular: Survivores of Torture, Self-esteem andLanguage Acquisition. First Light, CCVT, 2000.www.ccvt.org/firstperson.htmlIsserlis, Janet: Trauma and the Adult English Language Learner.www.cal.org/ncle/digests/trauma2htmJakobsen, Marianne: Søvn, læring <strong>og</strong> hukommelse – nyere kunnskap om normalehukommelsesprosesser <strong>og</strong> mulig relevans for symptomer knyttet til PTSD. Linjer,Psykososialt senter for flyktninger, 2002 (1).www.flyktninghelse.info/linjer/1-2002/hukommelse.aspxKerka, Sandra: Addressing Trauma in Adult Education. Eric Digest no. 239.www.ericdigests.org/2003-4/trauma.htmlKleivan, Karina & Skadhauge, Jette (red.): Udlændinge med særlige undervisningsbehov- en antol<strong>og</strong>i. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere <strong>og</strong> Integration, 2002.www.inm.dkLangager, Søren: <strong>Undervisning</strong> ku’ være et alternativ – voksenundervisning <strong>og</strong>sindslidende. <strong>Danmark</strong>s Pædag<strong>og</strong>iske Universitet, 2002McDonald, Susan: Trauma and Second Language Learning. Canadian Modern LanguageReview, vol 56(4), 2000Mental Health and the ESL Classroom: A Guide for Teachers Working with Refugees.The International Institute of Boston & Refugee Services of America.www.refugeesusa.org/help_ref/esl_manual.pdf84


Nielsen, Lise Tingleff & Løvbjerg, Mette: Fleksibel planlægning – teknisk fix ellerpædag<strong>og</strong>isk mulighed. KLEO, 2002Norton, Bonny: Identity and language learning – gender, ethnicity and educationalchange. Pearson Education Limited, 2000Ringsmose, Charlotte: Hjerne <strong>og</strong> Læring: Fra neuropsykol<strong>og</strong>i til neuropædag<strong>og</strong>ik.Forlaget Munkholm, 2000Santoro, Ninella: Why won’t they talk: The Difficulties of Engaging Victims of Traumain Classroom Interaction. TESOL in context, 1997, Vol. 7Skadhauge, Jette & Froberg, Anne: Kursistråd – dagligdagens demokrati på dansk.UC2, 2002Skovholm, Jens (red.): Hvorfor er det så svært at lære dansk? En antol<strong>og</strong>i om langsomindlæring <strong>af</strong> dansk som andetspr<strong>og</strong>. Dansk Flygtningehjælp & Specialpædag<strong>og</strong>iskForlag, 2001.Stone, Nick: Teaching ESL to survivors of trauma. I Prospect: A journal of AustralianTESOL; vol. 10 no. 3Söndergaard, Hans Peter: Language Acquisition in Relation to Cumulative PosttraumaticStress Disorder System Load over Time in a Sample of Resettled Refugees.Psychotherapy and Psychosomatics, Vol. 73(5), 2004.Torture and Second Language Acquisition. Canadian Center for Victims of Torture,1995. www.ccvt.org/intro.html<strong>Undervisning</strong> <strong>af</strong> <strong>traumatiserede</strong>: Temanummer <strong>af</strong> Spr<strong>og</strong> & Integration, nr. 2, 2005Vejledning om undervisning <strong>af</strong> voksne udlændinge med særlige undervisningsbehov.Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere <strong>og</strong> Integration, 2003. www.inm.dkVejledning om visitation til danskuddannelse. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere<strong>og</strong> Integration, 2003.www.inm.dkVillumsen, Karina L. & Jensen, Lene S. Fleksible læringsmiljøer. D<strong>af</strong>olo, 2003Wilder, Joanna & Munk, Helle: Om undervisning <strong>af</strong> kursister med særlige behov.Dansk<strong>af</strong>delingen ved Etnisk Rådgivningscenter NOOR, 2002.85


Traumatol<strong>og</strong>i, rehabilitering <strong>og</strong> sygdomsforståelseAlberdi, Fransisco et al: Transkulturel psykiatri. Hans Reitzels Forlag, 2002Berliner, Peter et al: Transkulturel psykol<strong>og</strong>i – temanummer <strong>af</strong> tidsskriftet Psyke &L<strong>og</strong>os. Dansk Psykol<strong>og</strong>isk Forlag, 2001DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual – Fourth Edition). American Psychiatric Association,1994Elklit, Ask: Psykoedukation med <strong>flygtninge</strong> - en ny arbejdsform. Psykol<strong>og</strong>isk Pædag<strong>og</strong>iskRådgivning; 38(5), 2001Elsass, Peter (red.): Håndb<strong>og</strong> i kulturpsykol<strong>og</strong>i – et fag på tværs. Gyldendal, 2003Elsass, Peter: Torturoverleveren. Psykoterapi <strong>af</strong> den svært <strong>traumatiserede</strong> flygtning.Gyldendal, 1996.FNs konvention mod tortur <strong>og</strong> anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandlingeller str<strong>af</strong>. 1984. www.menneskeret.dk/menneskeretieuropa/fn/fntotur/Herman, Judith Lewis: I voldens kølvand. Hans Reitzels forlag, 1995International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT). Rehabilitation of TortureVictims – Global Directory of Centres and Pr<strong>og</strong>rammes 2003-2004Jacobsen, Lone & Smidt-Nielsen: Torturoverlever – traume <strong>og</strong> rehabilitering. IRCT, 1996Jørgensen, U. & Mathiasen, S. (red): At overleve vold. Om psykisk traumatisering,mestring <strong>og</strong> behandling. Forlaget Klim, 1998Jørgensen, Ulrik: Psykiske følger <strong>af</strong> vold <strong>og</strong> traumer <strong>og</strong> deres betydning for hverdagslivet.Psykoterapeuten, 2002, nr. 3Jørgensen, Ulrik: Verbaliseringens betydning i terapi med <strong>traumatiserede</strong> <strong>flygtninge</strong>.Oasis Rehabilitering, 2003.www.oasis-rehab.dk/Sider/Bibliotek/Artikler/verbalisering.htmLevine, Peter A.: Væk tigeren – helbredelse <strong>af</strong> traumer. Borgens forlag. Kbh. 1998Mirdal, Gretty: Fra Granatchok til Post Traumatisk Stress Disorder. KUA, 2000.www.psy.ku.dk/mirdal/granat.htm86


Mossallanejat Ezal: Surviving Torture Through Self Rehabilitation and Love. FirstLight, CCVT, 2001. www.ccvt.org/ezat.htmlRapport fra arbejdsgruppen om rehabilitering <strong>af</strong> <strong>traumatiserede</strong> <strong>flygtninge</strong>. Sundhedsministeriet,april 2001. www.inm.dkRothschild, Babette: Kroppen husker – om traumer <strong>og</strong> behandling. Forlaget Klim,2004Siegel, Daniel J.: Sindets tilblivelse <strong>og</strong> udvikling. Forlaget Klim, 2002Simalchik, Joan: The Politics of Torture: Dispelling the Myths and Understandingof Survivors. Uddrag fra “Community Support for Survivors of Torture: A Manual” <strong>af</strong>Kathy Price (red.) CCVT, 1995.www.ccvt.org/simalchik.htmlStern, Daniel L.: Det nuværende øjeblik – i psykoterapi <strong>og</strong> hverdagsliv. Hans ReitzelsForlag, 2004Svendsen, Grete: Traumatiserede <strong>flygtninge</strong> <strong>og</strong> social arbejde. Dansk Flygtningehjælp,2001. www.flygtning.dkTraumatiserede <strong>flygtninge</strong>: Behandlere <strong>og</strong> behandlingssteder 2000. Dansk Flygtningehjælp,2000. www.flygtning.dkTraumatiserede <strong>flygtninge</strong>: Kommunernes brug <strong>af</strong> behandlingstiltag. DanskFlygtningehjælp, 2000. www.flygtning.dkWHO ICD-10: Psykiske lidelser <strong>og</strong> adfærdsmæssige forstyrrelser. Munksgaard, 1998LærerrollenBang, Susanne: Rørt, ramt <strong>og</strong> rystet. Supervision <strong>og</strong> den sårede hjælper. Gyldendal,2002Bang, Susanne & Heap, Ken: Skjulte ressourcer: Supervisionsgruppen <strong>og</strong> densarbejdsmåder. Nordisk Forlag A/S, 2002Bang, Susanne, Koberg Christiansen, Lars & Heap, Ken: Undskyld, men det er minførste krig. D<strong>af</strong>olo, 199987


MetoderAndersen, Maja Lundemark et al. Empowerment – teori <strong>og</strong> praksis. D<strong>af</strong>olo, 2000Bonde, Lars Ole; Pedersen, Inge <strong>Ny</strong>gaard & Wigram, Tony: Musikterapi: Når ord ikkeslår til - en håndb<strong>og</strong> i musikterapiens teori <strong>og</strong> praksis i DK. Forlaget Klim, 2001Buddig, Merete & Dalsgaard, Marit Kristinne: Ind til kernen – <strong>Ny</strong> hverdagspraksis isocialt arbejde. Akademisk Forlag, 2003Heap, Ken: Gruppemetode inden for social- <strong>og</strong> sundhedsområdet. UniversitetsforlagetA/S, 2001Jensen, Pernille et al (red): Recovery på dansk – At overvinde psykosociale handicap.Systime, 2004Mørch, Merete M., Rosenberg Nicole K. <strong>og</strong> Elsass, Peter. (red.): K<strong>og</strong>nitive behandlingsformer:k<strong>og</strong>nitiv terapi, social færdighedstræning, psykoedukation <strong>og</strong> k<strong>og</strong>nitivoptræning. Hans Reitzel, 2002.Orth, Jaap & Verburgt, Jack: One Step Beyond: Music Therapy with TraumatisedRefugees in a Psychiatric Clinic. I Doktor, D. (red.) Arts Therapists, Refugees andMigrants, Reaching across borders. Jessica Kingsley Publishers, 1998Skytte, Marianne: Sociale indsatser i forhold til de allersvageste blandt de etniskeminoriteter. Ålborg universitet, 2002Topor, Alain: Recovery - at komme sig efter alvorlige psykiske lidelser. Hans ReitzelsForlag, 2003Børn & familierAbai, Mulugeta: Torture & Its Effects on Families. First light, CCVT, 2005www.ccvt.org/spring%20summer%202005.pdfBorchgrevink, Marit C.: Styrke, glede <strong>og</strong> utfoldelse – Resiliencerettede tiltak forflyktningungdom. Tidsskiftet Linjer, Psykososialt senter for flyktninger, 2002 (2).www.flyktninghelse.info/linjer/2-2002/Resilience.aspxDavidsen-Nielsen, Marianne & Leick, Nina: Den nødvendige smerte - om sorg, sorgterapi<strong>og</strong> kriseintervention. Gyldendal, 198788


Dyreskov, Atle: Børn <strong>og</strong> traumer. Hans Reitzel, 1998Elklit, Ask: Psykoedukation med <strong>flygtninge</strong>børn. Psykol<strong>og</strong>isk Pædag<strong>og</strong>isk Rådgivning,38(5), 2001Jacobsen, Anne & Kr<strong>og</strong>h, Yvonne: Jeg var bare så bange! Gruppeterapi med børn,som direkte eller indirekte har været udsat for tortur. RCT, 1992Lauritzen, Marianne <strong>og</strong> Stinne Marie Nørregaard (red.): Når det almindelige bliverualmindeligt vigtigt – en b<strong>og</strong> om børn med traumer. Specialpædag<strong>og</strong>isk forlag,2002Lyng, Nina: Gør mig glad igen – Mødet med det <strong>traumatiserede</strong> barn i institution <strong>og</strong>skole. Hovedland, 2004Montgomery, Edith: Flygtningebørn: Traume – udvikling – intervention. Psykol<strong>og</strong>iskForlag, 2000Møller, Bjarne (red.): Etniske minoritetsbørn med psykisk syge eller <strong>traumatiserede</strong>forældre. Socialt Udviklingscenter SUS, 2004Raundalen, Magne & Dyreskov, Atle: Barn och familjer i krig. Rädda Barnen, 1994Berit Rostbøll (red.): Posttraumatisk Stress – generel vidensformidling om posttraumatiskstress til skolebørn <strong>og</strong> deres voksne netværk. Magistratens 1. <strong>af</strong>deling,Familiecenter Vest, Århus Kommune, 2004Shervin: Hvorfor lide <strong>af</strong> sorg. IRCT, 1995SkønlitteraturBork, Erik: Størst er friheden – fem beretninger om mennesker på flugt. 2004,Koordinationsudvalget for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats i Lyngby-TårbækKommuneProhik, Dzevad: Jasnas Breve – Roman. CDR ForlagRehabiliteringscenter for Torturofre – Jylland: Overlevelsesbilleder. Haderslev, 2002Salim, Shamal Adel: Himlen behøver sine stjerner (digsamling). CDR-Forlag, 200389


Danske internetsider med mere information for faggrupper:Center for traume- <strong>og</strong> torturoverlevere: www.cett.dkDansk Flygtninghjælp: www.flygtning.dkKommunernes Landsforening: www.kl.dkInstitut for menneskerettigheder: www.menneskeret.dkMinisteriet for Flygtninge, Indvandrere <strong>og</strong> Integration: www.inm.dkOASIS – behandling <strong>og</strong> rådgivning for <strong>flygtninge</strong>: www.oasis-rehab.dkRCT-København: www.rct.dkRCT-Jylland: www.rct-jylland.dkSYNerGAIA Rehabilitering: www.synergaia.dkVidenscenter for Socialpsykiatri: www.visp.dkVidenscenter for Transkulturel Psykiatri: www.vftp.dkInternationale internetsider:Canadian Center for Victims of Torture: www.ccvt.orgFlyktninghelse: www.flyktninghelse.infoInternational Rehabilitation Center for Torture: www.irct.orgInternational Society for Trauma Stress Studies: www.istss.orgNational Center for PTSD: www.ncptds.va.govNasjonalt kunnskapssenter om vold <strong>og</strong> traumatisk stress: www.nkvts.noNasjonal kompetenseenhet for minoritetshelse: www.nakmi.noTools for shaping childrens lives: www.civitas.org/trauma.htmlUnited Nations Comittee against Torture: www.ohchr.org/english/bodies/cat/Veiledningstjeneste om forebyggende tiltak: www.flyktningbarn.no90


Deltagere i Integrationsministeriets udviklingsprojekt ”Styrket indsats iundervisningen <strong>af</strong> <strong>traumatiserede</strong> <strong>flygtninge</strong> <strong>og</strong> indvandrere“ 2002-2005De 5 delprojekter:Spr<strong>og</strong>center Ålborg: 99 31 58 10www.aalborg.dk/serviceomraader/integration/integration+i+aalborg/spr<strong>og</strong>centret+overordnet.htmSpr<strong>og</strong>center LOF-Sønderborg: 73 42 10 10www.lof-alssund.dkSynergaia Rehabilitering Herning: 96 27 80 12www.synergaia.dkIshøj Spr<strong>og</strong>- <strong>og</strong> Integrations Center: 43 54 56 76www.ishojspr<strong>og</strong>center.dkSpr<strong>og</strong>center Nordsjælland: 48 22 78 80www.spr<strong>og</strong>centernordsjaelland.dkProjektledelse:Videncenter for tospr<strong>og</strong>ethed <strong>og</strong> interkulturalitet, UC2: 33 11 55 88www.uc2.dk91

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!