12.07.2015 Views

PDF-udgave - Social

PDF-udgave - Social

PDF-udgave - Social

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Til samtlige kommuner m.fl.19. december 2003Orientering om ikrafttrædelsesdato for L 2 og L 3 og om bekendtgørelseom højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspensionm. v.DepartementetHolmens Kanal 221060 København KTlf. 3392 9300Fax. 3393 2518E-mail sm@sm.dkHBR/ J.nr. 042-1373Med henvisning til orientering af 4. december 2003 om L 2 – Forslag til Lovom højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og L 3 – Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og andrelove (Konsekvensændringer som følge af lov om højeste, mellemste, forhøjetalmindelig og almindelig førtidspension m. v.), som Folketinget vedtog den4. december 2003, kan det oplyses, at lovene stadfæstes i Statsrådet den 19.december 2003.Lovene vil blive bekendtgjort i Lovtidende den 22. december 2003 og træderi kraft den 23. december 2003.Bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindeligførtidspension m. v.Bekendtgørelsen er en teknisk sammenskrivning af de regler, der hidtil erfremgået af <strong>Social</strong>ministeriets bekendtgørelse nr. 112 af 19. februar 2001 omsocial pension med senere ændringer - nu med titlen bekendtgørelse nr. 112af 19. februar 2001 om førtidspension, invaliditetsydelse, bistandstillæg ogplejetillæg tilkendt efter reglerne før 1. januar 2003.Bekendtgørelsen om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindeligførtidspension m. v., der vedhæftes i fortryk, vil blive bekendtgjort i Lovtidendeden 23. december 2003 og træder i kraft den 24. december 2003.Med venlig hilsenMikael Lynnerup Kristensen


2§ 8. Ved flytning fra Danmark til udlandet skalkommunalbestyrelsen i fraflytningskommunensende sagens akter til Den <strong>Social</strong>e Sikringsstyrelse.Ved flytning fra udlandet til Danmark sender Den<strong>Social</strong>e Sikringsstyrelse sagens akter til kommunalbestyrelseni tilflytningskommunen.Kapitel 2Fravigelse af bestemmelserne om dansk indfødsretog bopæl i Danmark§ 9. Kravet om dansk indfødsret efter lovens § 2,stk. 1, ophæves jf. lovens § 12, for følgende personer:1) Arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende,der er statsborgere i en medlemsstat afde Europæiske Fællesskaber eller i et land omfattetaf en aftale indgået med Det EuropæiskeFællesskab og dets medlemsstater, eller erstatsløse eller flygtninge, bosat i en medlemsstateller et land omfattet af en aftale med DetEuropæiske Fællesskab og dets medlemsstater.2) Efterlevende ægtefæller efter de personer, derer nævnt under nr. 1, uanset den efterlevendesstatsborgerskab.3) Efterlevende ægtefæller efter arbejdstagere ogselvstændige erhvervsdrivende uanset afdødesstatsborgerskab, når den efterlevende er statsborgeri en medlemsstat af de Europæiske Fællesskabereller i et land omfattet af en aftalemed Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater,eller er statsløs eller flygtning, bosati en medlemsstat eller et land omfattet af enaftale indgået med Det Europæiske Fællesskabog dets medlemsstater.Stk. 2. Det er en betingelse, at de pågældende harret til dansk pension efter EF-forordning nr.1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordningerpå arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivendeog deres familiemedlemmer, der flytterinden for Fællesskabet eller har ret til dansk pensionefter en aftale med Det Europæiske Fællesskabog dets medlemsstater, hvorefter forordningenanvendes for andre persongrupper.Stk. 3. Kravet om dansk indfødsret efter lovens§ 2, stk. 1, jf. lovens § 11 ophæves, hvor dette følgeraf overenskomster med andre lande.§ 10. Kravet om bopæl i Danmark efter lovens§ 3, stk. 1, ophæves, jf. lovens § 11 og § 12, forpersoner, der er berettiget til social pension eller harfået tilkendt social pension efter EF-forordning nr.1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordningerpå arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivendeog deres familiemedlemmer, og som flytterinden for Fællesskabet, og for personer, der erberettiget til at få social pension i et andet land efteraftaler indgået med Det Europæiske Fællesskab ogdets medlemsstater eller efter overenskomster medandre stater.§ 11. Helbredstillæg efter lovens § 18 udbetalestil pensionister, som er berettiget til naturalydelserved sygdom i Danmark efter bestemmelserne iafsnit III, kapitel 1, i EF-forordning nr. 1408/71,såfremt lovens øvrige bestemmelser for udbetalingaf helbredstillæg er opfyldt.Stk. 2. Udgiftsgrundlaget for beregning af helbredstillægnedsættes med beløb, som pensionistenmodtager efter offentlige sygesikringsordninger iandre lande til dækning af samme udgift.Stk. 3. Ved nedsættelsen af udgiftsgrundlaget forberegning af helbredstillæg med beløb modtaget fraoffentlige sygesikringsordninger i udlandet anvendesde omregningskurser for valuta, som fastsættesi henhold til artikel 107 i EF-forordning nr. 574/72.Kapitel 3Pension til diplomater m.fl.§ 12. Der er ikke ret til ydelser efter loven for perioder,hvori en person under fast bopæl i Danmarkhar været omfattet af et andet lands lovgivning omsocial sikring efter reglerne i EF-forordning nr.1408/71 eller reglerne i en aftale indgået med DetEuropæiske Fællesskab eller reglerne i en overenskomstindgået efter lovens § 11.§ 13. Ret til ydelser efter loven tilkommer ikkediplomatiske eller konsulære repræsentanter ellertjenestemænd eller dermed ligestillede personer, dergør tjeneste ved herværende diplomatiske ellerkonsulære repræsentationer, og som ikke er fuldtskattepligtige her i landet, jf. kildeskattelovens § 3,stk. 2 og 3, og Wienerkonventionerne om diplomatiskeog konsulære forbindelser, jf. lov nr. 252 af18. juni 1968 og lov nr. 67 af 8. marts 1972. Detsamme gælder sådanne personers familiemedlemmer.Stk. 2. Ret til ydelser efter loven tilkommer ikkeudenlandske statsborgere, som er beskæftiget for enfremmed stat eller herværende internationale organisationer,og som ikke er fuldt skattepligtige her ilandet. Dette gælder dog ikke personer, som eromfattet af dansk lovgivning om social sikring efterreglerne i EF-forordning nr. 1408/71 eller efterreglerne i en aftale indgået med Det EuropæiskeFællesskab og dets medlemsstater.§ 14. Udlændinge med fast bopæl her i landet, derer ansat i privat tjeneste ved fremmede staters diplomatiskeeller konsulære repræsentationer, ogsom er fuldt skattepligtige her i landet, har adgangtil ydelser efter loven.Stk. 2. Betingelsen om fuld skattepligt gælder ikkefor personer, der er ansat i privat tjeneste vedfremmede staters diplomatiske eller konsulærerepræsentationer, såfremt de er omfattet af dansklovgivning om social sikring som følge af reglerne iEF-forordning 1408/71, aftaler indgået med DetEuropæiske Fællesskab og dets medlemsstater elleroverenskomster med andre lande. Personer, somefter reglerne i EF-forordning nr. 1408/71 har valgt


3at være omfattet af lovgivningen om social sikring idet land, som den pågældende mission eller detpågældende konsulat repræsenterer, har dog ikkeadgang til ydelser efter loven.Kapitel 4Pension efter lovens § 14, stk. 3, nr. 2 og 3(behovsbestemt pension)Indtægtsforhold§ 15. Sag om førtidspension efter lovens § 14,stk. 3, nr. 2 og 3, kan kun behandles, når forsørgelsesgrundlagetfor en gift eller samlevende ansøgervarigt er lavere end et beløb, der svarer til 52 gangedet beløb, der ugentligt højst kan udbetales i dagpengeefter lov om dagpenge ved sygdom ellerfødsel. For en enlig ansøger er den tilsvarendegrænse 2/3 af dette beløb.§ 16. Ved opgørelse af forsørgelsesgrundlagetindgår ansøgerens og en eventuel ægtefælles ellersamlevers samlede indtægter, der udgør et aktueltforsørgelsesgrundlag opregnet til årsbasis. For selvstændige,der er omfattet af virksomhedsordningen,indgår hele virksomhedens nettooverskud i opgørelsen.Stk. 2. For hvert barn, som ansøgeren, dennes ægtefælleeller samlever har forsørgelsespligt overfor,forhøjes indtægtsgrænserne, der er nævnt i § 15,med et beløb svarende til særligt børnetilskud efter§ 4, stk. 3, i lov om børnetilskud og forskudsvisudbetaling af børnebidrag.§ 17. Er forsørgelsesgrundlaget, jf. § 16, varigtlavere end det beløb, der er nævnt i § 15, kan pensionalene tilkendes1) personer, hvis erhvervsevne efter en individuel,konkret vurdering er nedsat med mindsthalvdelen, jf. lovens § 14, stk. 3, nr. 2, og2) personer, der er fyldt 50 år, hvor sociale oghelbredsmæssige forhold (herunder alder, uddannelseog arbejdsforhold m.v.) efter en konkret,samlet bedømmelse taler for tilkendelseaf pension, jf. lovens § 14, stk. 3, nr. 3.Tidsbegrænsning§ 18. Ved tilkendelse af førtidspension til personerunder 60 år efter lovens § 14, stk. 3, nr. 2 og 3,skal kommunalbestyrelsen fastsætte en frist for,hvornår sagen skal genoptages. Sagen skal doggenoptages senest efter 5 år regnet fra tilkendelsen.Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ved genoptagelseaf sagen undersøge mulighederne for ativærksætte aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssigesamt andre foranstaltninger, der kanforbedre erhvervsevnen.Stk. 3. Finder kommunalbestyrelsen, at pensionistensmulighed for erhvervsmæssig placering eruforandret, ydes pensionen fortsat, og der fastsættesny frist for genoptagelse.Stk. 4. Viser kommunalbestyrelsens undersøgelse,at pensionisten har mulighed for erhvervsmæssigplacering, træffer kommunalbestyrelsen afgørelseom, hvorvidt pensionen skal frakendes.Kapitel 5Vurdering af erhvervsevnenedsættelsen foransøgere, der ikke kan anses for hidtil at haveværet fuldtidsbeskæftigedeBedømmelsesgrundlag for personer for hvem der erpåbegyndt sag om førtidspension i kalenderåret2002§ 19. Erhvervsevnenedsættelsen vurderes i forholdtil fuldt erhverv, selvom ansøgeren ikke kananses for hidtil at have været fuldtidsbeskæftiget.Bedømmelsesgrundlag for personer, der er tilkendtførtidspension, eller for hvem der er påbegyndt sagherom inden den 1. januar 2002§ 20. For enlige ansøgere vurderes erhvervsevnenedsættelseni forhold til fuldt erhverv.§ 21. For gifte ansøgere vurderes erhvervsevnenedsættelsenefter lovens § 15, stk. 1 og 3, når dertræffes afgørelse om tilkendelse af førtidspensionefter lovens § 14, stk. 1 og 2, og stk. 3, nr. 1 og 2. Ivurderingen af erhvervsevnenedsættelsen indgårarbejdsindtægtens størrelse, den tid og den mådeansøgeren hidtil har anvendt sin erhvervsevne påved erhvervsarbejde og/eller arbejde i eget hjem(bedømmelsesgrundlag).Stk. 2. Ved vurderingen af erhvervsevnenedsættelsenfor samlevende ansøgere, der lever i et fastægteskabslignende forhold, sidestilles samlevendemed gifte.§ 22. For ansøgere, der hidtil har været beskæftigetved erhvervsarbejde svarende til ca. 27 timerugentligt, vurderes erhvervsevnenedsættelsen aleneefter ansøgerens arbejdsevne ved fuldtids erhvervsarbejde(bedømmelsesgrundlaget fuldt erhverv).Ansøgere, der hidtil har været beskæftiget ved erhvervsarbejdesvarende til fuld arbejdstid indenforarbejdsområdet, men under 27 timer ugentlig, vurderesefter ansøgerens arbejdsevne ved fuldtidserhvervsarbejde. Medarbejdende ægtefæller udenanden erhvervsindkomst, som hidtil dagligt hardeltaget i driften, vurderes efter ansøgerens arbejdsevneved fuldtids erhvervsarbejde. Der læggessærligt vægt på, om ansøgeren skattemæssigt harværet registreret som medarbejdende ægtefælle.Stk. 2. For ansøgere, der hidtil har haft et ikkeubetydeligt supplerende erhvervsarbejde, og somikke er omfattet af stk. 1, vurderes erhvervsevnenedsættelsenefter ansøgerens arbejdsevne veddeltids erhvervsarbejde og ved deltids arbejde i egethjem (bedømmelsesgrundlaget supplerende erhverv).


4Stk. 3. For ansøgere, der hidtil har været beskæftigetved husligt arbejde i eget hjem, og hvor ægtefællerneseller de samlevendes forsørgelsesgrundlagopgjort efter § 16 varigt ikke overstiger de indtægtsgrænser,der er fastsat i § 15, vurderes erhvervsevnenedsættelsenefter ansøgerens arbejdsevneved deltids erhvervsarbejde og ved deltidsarbejde i eget hjem (bedømmelsesgrundlaget indikationfor supplerende erhverv).Stk. 4. For ansøgere, der ikke er omfattet af stk. 1-3, vurderes erhvervsevnenedsættelsen efter ansøgerensarbejdsevne ved fuldtidsarbejde i eget hjem(bedømmelsesgrundlaget arbejde i eget hjem).Stk. 5. Ved tvivl om hvilket bedømmelsesgrundlag,der skal lægges til grund for vurderingen aferhvervsevnenedsættelsen, anvendes det for ansøgerengunstigste bedømmelsesgrundlag.§ 23. Ansøgere, der inden for de seneste 5-6 århar haft en sammenhængende tilknytning til arbejdsmarkedetpå ca. 1 år, og som har måttet opgivearbejdet af helbredsmæssige grunde, eller har måttetopgive arbejdet på grund af nedslidning og alderefter beskæftigelse i et ikke ubetydeligt omfang i enlængerevarende periode, anses for hidtil at haveanvendt arbejdsevnen ved erhvervsarbejde, når derer en konkret formodning for, at ansøgeren villehave søgt ud på arbejdsmarkedet, hvis erhvervsevnenikke var nedsat.Stk. 2. En ansøger, der ikke er omfattet af stk. 1,og som har opgivet arbejdet af helbredsmæssigegrunde eller på grund af pasning af et familiemedlem,anses for hidtil at have anvendt arbejdsevnenved erhvervsarbejde, når der er en konkret formodningfor, at ansøgeren ville have søgt ud på arbejdsmarkedet,hvis erhvervsevnen ikke var nedsat.Kapitel 6Varmetillæg§ 24. Varmetillæg efter lovens § 17, stk. 1, fastsættesefter et beregningsgrundlag, jf. §§ 25-26, foret varmeregnskabsår. Varmetillæg kan udbetales tilopvarmningsudgifter, herunder udgifter til opvarmningaf vand, i den bolig, som pensionisten opholdersig i.Stk. 2. For gifte eller samlevende pensionister isamme husstand fastsættes ét varmetillæg.§ 25. I beregningsgrundlaget indgår udgifter tilkøb af el, gas, olie og andre brændselsformer. Derkan ikke ydes tillæg til andre udgifter, der vedrørervarme i boligen.Stk. 2. Beregningsgrundlaget for et varmetillægsvarer ved tildelingen til gennemsnittet af den dokumenteredeårsudgift til opvarmning i de sidste 3varmeregnskabsår. Foreligger der ikke oplysningerfor de sidste 3 års udgifter til opvarmning, fastsættesberegningsgrundlaget på grundlag af gennemsnittetaf de seneste, dokumenterede årlige udgiftertil opvarmning eller på grundlag af den forventede,årlige udgift.Stk. 3. Petroleumstillæg efter lovens § 17, stk. 3,fastsættes på grundlag af det gennemsnitlige, dokumenteredeforbrug af petroleum de sidste 3 år.Foreligger dette ikke, fastsættes petroleumstillæggetefter gennemsnittet af de seneste, årlige dokumenteredeforbrug eller efter det forventede forbrug.Stk. 4. Varmetillæg og petroleumstillæg, der udbetalespå grundlag af beregningsgrundlaget efterhenholdsvis stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, 2. pkt., fastsættespå ny, når der foreligger en ny årlig dokumenteretudgift.§ 26. Beregningsgrundlaget efter § 25, stk. 2,nedsættes med tillæg efter lovens § 17, stk. 3.Stk. 2. Beregningsgrundlaget nedsættes med dendel af opvarmningsudgiften, der skønnes at vedrøreen eventuel logerende.Stk. 3. For pensionister med kollektiv varmeforsyningopgøres beregningsgrundlaget som varmeregningenmed et standardfradrag på 10 pct. forudgifter til drift og vedligeholdelse af opvarmningsogforsyningsanlæg. Ved kollektiv varmeforsyningforstås, at selve varmeproduktionen (omdannelsenaf råstof til varmeenergi, herunder også produktionaf elektricitet til elvarme) foregår fra et centralt steduden for pensionistens bopæl. For de pensionistermed kollektiv varmeforsyning efter 2. pkt., der ikkeer omfattet af lejelovens § 36, stk. 2, 2. pkt., eller af§ 52, stk. 2, 3. pkt., i lov om leje af almene boliger,er beregningsgrundlaget varmeregningen.Stk. 4. Beregningsgrundlaget kan maksimalt udgøre15.900 kr. årligt. Hvis husstanden består afmere end 2 personer over 18 år, forhøjes maksimumbeløbetpå 15.900 kr. med 4.800 kr. pr. personud over 2 personer.Stk. 5. Hvis der i husstanden udover pensionistenog dennes eventuelle ægtefælle eller samlever erflere personer over 18 år, deles beregningsgrundlagetforholdsmæssigt mellem disse personer.§ 27. Ydelse af varmetillæg forudsætter, at beregningsgrundlagetoverstiger en egenbetaling på3.500 kr. for enlige pensionister. For gifte ellersamlevende pensionister, jf. § 24, stk. 2, udgøregenbetalingen 1 1/2 gange egenbetalingen forenlige.§ 28. Varmetillægget udgør summen af:1) 3/4 af den del af beregningsgrundlaget, derligger over egenbetalingen og op til 9.800 kr.,2) 1/2 af den del af beregningsgrundlaget, derligger over 9.800 kr. og op til 12.800 kr., og3) 1/4 af den del af beregningsgrundlaget, derligger over 12.800 kr.Stk. 2. For pensionister med kollektiv varmeforsyning,der kompenseres for udgifter til drift ogvedligeholdelse af opvarmnings- og forsyningsanlægefter § 10, stk. 5, i boligstøtteloven eller § 4,stk. 12, i lov nr. 419 af 1. juni 1994, opgøres denisolerede virkning heraf. Er dette beløb større enddet beløb, som fradraget på 10 pct. i beregnings-


6Kapitel 8Opgørelse ved udenlandske indtægter m.v.§ 39. For indtægter efter lovens § 25, stk. 1, derikke er skattepligtige her i landet, jf. lovens § 25,stk. 2, opgøres og beregnes indtægtsgrundlaget påsamme måde som i lovens § 25, stk. 1.Stk. 2. Er pensionerne, som nævnt i lovens § 25,stk. 3, nr. 1, ikke skattepligtige her i landet, jf. lovens§ 25, stk. 3, nr. 2, fratrækkes de i det opgjorteindtægtsgrundlag efter stk. 1, hvis de indgår heri.Stk. 3. Indtægtsgrundlaget efter lovens § 25, stk.1, nr. 3, reguleres for personer med bopæl i udlandetmed samme procentsatser, som gælder for personermed bopæl i Danmark, dog således at reguleringenforetages på grundlag af den senest oplystepersonlige indkomst.Kapitel 9Udbetaling§ 40. Pension skal udbetales månedsvis bagud,således at den er til disposition for pensionistensenest den sidste bankdag i måneden.Stk. 2. Pensionister med bopæl i udlandet kanmodtage pensionen ved overførsel til en konto i etdansk eller udenlandsk pengeinstitut. Ved valg afdansk pengeinstitut overføres pensionen til dispositionsenest den sidste bankdag i måneden. Ved valgaf udenlandsk pengeinstitut overføres pensionensåledes, at den bør være til disposition den sidstebankdag i måneden.§ 41. Det beløb, der udbetales til en efterlevendeægtefælle efter lovens § 31, stk. 4-5, samt tilbagebetalingefter lovens § 31, stk. 6, svarer til det nettobeløb,som tidligere er blevet udbetalt efter indeholdelseaf A-skat hos den nu afdøde.§ 42. I tilfælde, hvor pensionen er udbetalt ellerbogført på pensionistens konto i et pengeinstitut forperioden efter pensionistens dødsfald, skal beløbetkræves tilbagebetalt efter reglerne i stk. 2-4.Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbageførepension for perioden efter pensionistens dødsfald,hvis pensionen er bogført på pensionistens konto iet pengeinstitut, dødsfaldet indtræder inden dispositionsdagenog både tilbagekaldelsen og den faktisketilbageførsel kan ske inden dispositionsdatoen. Forpersoner med fast bopæl i udlandet kan tilbageførselske også efter dispositionsdatoen.Stk. 3. Hvis pensionen ikke kan tilbageføres efterstk. 2, skal kommunalbestyrelsen kræve det formeget udbetalte tilbage efter reglerne i lovens § 31,stk. 6-7.Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan opgive krav påtilbagebetaling efter stk. 3, hvis beløbet må ansesfor uerholdeligt, eller de økonomiske og administrativeomkostninger ved afkrævningen står i misforholdtil tilbagebetalingskravet.§ 43. Ved flytning fra Danmark til Grønland skalkommunalbestyrelsen standse udbetalingen medudgangen af fraflytningsmåneden.§ 44. Når Den <strong>Social</strong>e Sikringsstyrelse som følgeaf pensionistens flytning til udlandet får oversendtsagens akter fra fraflytningskommunen, jf. § 8, skalfraflytningskommunen meddele Sikringsstyrelsentidspunktet for pensionsudbetalingens ophør.§ 45. Når kommunalbestyrelsen efter lovens § 41,stk. 2, afkræver pensionisten, dennes ægtefælleeller samlever oplysninger til brug for beregning ogudbetaling af pension, skal kommunalbestyrelsenoplyse pensionisten om, at pensionsudbetalingen,såfremt oplysningerne ikke modtages senest 3 månederfra anmodningen, ophører helt eller delvistmed udgangen af den måned, hvori fristen udløber.Kommunalbestyrelsen skal samtidig oplyse pensionistenom, at pensionsudbetalingen først genoptagesmed virkning fra den 1. i måneden efter, at oplysningerneer modtaget.§ 46. Ved opgørelse af minimumsbeløb for udbetalingaf pension efter lovens § 29, stk. 4, medregnesalle pensionsydelser bortset fra tillæg efterlovens § 17 og § 18.§ 47. Helbredstillæg beregnes efter lovens § 18,stk. 1 og 4, og § 29, stk. 3, ved at gange den personligetillægsprocent med 85 procent. Den beregnedeprocent afrundes til nærmeste hele procent.§ 48. Bistands- eller plejetillæg udbetales, uansetom pensionstillæg og grundbeløb er bortreguleret.Kapitel 10Udbetaling af pension under strafafsoning§ 49. Personer, der bliver omfattet af en foranstaltningsom nævnt i lovens § 45, stk. 1, kan tilkendespension efter loven. Pensionen inddragesmed virkning fra udgangen af den måned, der følgerefter måneden, hvor opholdet påbegyndes, uansetom pensionen først tilkendes senere.§ 50. Hvis pensionen er inddraget efter lovens§ 45, stk. 1, gælder inddragelsen alle pensionensbestanddele. Pensionen anses dog ikke for bortfaldet,og der kan ydes personligt tillæg og helbredstillæg,hvis betingelserne herfor er opfyldt.§ 51. Beløb til dækning af udgifter til husleje oglignende efter lovens § 45, stk. 1, og andre fasteudgifter, der har betydning for opretholdelse afboligen, kan efter en konkret vurdering udbetales afpensionen.§ 52. Pensionen udbetales igen med virkning fradatoen for opholdets ophør, medmindre dette skermed henblik på kortvarigt ophold uden for de foranstaltninger,der er nævnt i lovens § 45, stk. 1.


7Stk. 2. Hvis en pensionist flytter mellem foranstaltninger,for hvilke der gælder regler om inddragelse,opretholdes inddragelsen.§ 53. Hvis en pensionist bliver omfattet af en foranstaltningsom nævnt i lovens § 45, stk. 1, ogopholdet må påregnes at have en varighed ud overmåneden, der følger efter optagelsesmåneden, skalfængslet eller arresthuset underrette kommunalbestyrelseni opholdskommunen om indsættelsen ogom tidspunktet for den forventede løsladelse.Kapitel 11Behandling af ansøgninger om pension, hvor dertillige er spørgsmål om ret til pension fra et andetland§ 54. De beføjelser, som kommunerne har efterloven, overføres til Direktøren for Den <strong>Social</strong>eSikringsstyrelse, når de angår pension til personermed bopæl uden for Danmark.Stk. 2. Direktøren for Den <strong>Social</strong>e Sikringsstyrelseudøver de beføjelser, som kommunerne har efterloven, når de angår pensioner, der skal samordnesmed udenlandsk pension efter reglerne i EFforordningnr. 1408/71 eller efter regler i en aftaleindgået med Det Europæiske Fællesskab og detsmedlemsstater eller en overenskomst med en andenstat.Stk. 3. For personer med bopæl i Danmark skalansøgning om udenlandsk pension, der fastsættesefter reglerne i stk. 2, indgives til kommunalbestyrelseni opholdskommunen, som fastsætter og udbetalerden danske pension. Kommunalbestyrelsensender kopi af ansøgningen samt oplysninger ombopæl og beskæftigelse i udlandet til Den <strong>Social</strong>eSikringsstyrelse, hvis det fremgår af ansøgningen,at der tillige kan være ret til pension fra en andenmedlemsstat af De Europæiske Fællesskaber eller etland, hvormed Det Europæiske Fællesskab og detsmedlemsstater har indgået aftale eller et land,hvormed Danmark har indgået overenskomst.Stk. 4. For personer med bopæl i et land, hvormedDanmark har indgået overenskomst, skal ansøgningindgives til pensionsmyndigheden i bopælslandet,når ansøgeren har været omfattet af en pensionsordningi bopælslandet.Stk. 5. For personer med bopæl i en anden medlemsstataf De Europæiske Fællesskaber eller i etland, hvormed Det Europæiske Fællesskab og detsmedlemsstater har indgået aftale skal ansøgningindgives til pensionsmyndigheden i bopælslandet,når ansøgeren har været omfattet af en pensionsordningi bopælslandet. Ansøgere, der ikke harværet omfattet af en pensionsordning i bopælslandet,indgiver ansøgning til pensionsmyndigheden iden medlemsstat eller det land, hvor de senest harværet omfattet af en pensionsordning.Stk. 6. Ansøgning om dansk pension gælder tilligesom ansøgning om pension fra andre berørte EFmedlemsstater,eller et land, hvormed Det EuropæiskeFællesskab og dets medlemsstater har indgåetaftale eller et land, hvormed Danmark har indgåetoverenskomst, og ansøgningen medfører automatisksamtidig fastsættelse af pensionerne. Tilsvarendeanses ansøgning om pension i et af de nævntelande tillige som ansøgning om dansk pension.Dette gælder dog ikke, hvis ansøgeren anmoder omudsættelse af fastsættelsen af alderspensionen fra enanden EF-medlemsstat eller et land, hvormed der erindgået en aftale med Det Europæiske Fællesskabog dets medlemsstater.§ 55. Den <strong>Social</strong>e Sikringsstyrelse træffer afgørelseom og udbetaler helbredstillæg til pensionister,der ikke har fast bopæl i Danmark, jf. § 11.Stk. 2. For pensionister, der er omfattet af stk. 1,beregnes helbredstillæg efter lovens § 18, stk. 4, iforhold til den faktiske pris på udgiften til tandproteser,briller og fodbehandling.Kapitel 12Overgang fra færøsk pension til dansk pension§ 56. Personer, der modtager højeste førtidspensionefter § 6 i lagtingslov om sociale pensionerm.v., overgår ved flytning til Danmark til højesteførtidspension efter lovens § 13, nr. 1.Stk. 2. Personer, der modtager mellemste førtidspensionefter § 7, nr. 1 og 2, i lagtingslov om socialepensioner m.v., overgår ved flytning til Danmarktil mellemste førtidspension efter lovens § 13, nr. 2.Stk. 3. Personer, der modtager laveste førtidspensionefter § 8, nr. 1, i lagtingslov om sociale pensionerm.v., overgår ved flytning til Danmark tilforhøjet almindelig førtidspension efter lovens § 13,nr. 3, jf. § 14, stk. 3, nr. 1, hvis pensionen er tilkendtfør det fyldte 60. år. I andre tilfælde overgårde til almindelig førtidspension efter lovens § 13,nr. 4, jf. § 14, stk. 3, nr. 1.Stk. 4. Personer, der til den 1. januar 2000 havderet til folkepension efter § 2, stk. 1, nr. 4, i lov forFærøerne om folkepension, og som efter § 42, stk.3, i lagtingslov om sociale pensioner m.v.. fremoverhar ret til laveste førtidspension efter lagtingslovens§ 8, nr. 2, overgår ved flytning til Danmark til almindeligførtidspension efter lovens § 13, nr. 4.§ 57. Personer, der modtager invaliditetsydelseefter § 8a i lagtingslov om sociale pensioner m.v.,overgår ved flytning til Danmark til invaliditetsydelseefter lovens § 21.§ 58. Personer, der modtager bistands- eller plejetillægefter § 11 i lagtingslov om sociale pensionerm.v., overgår ved flytning til Danmark til de tilsvarendedanske ydelser efter lovens § 16.§ 59. Overgang til dansk pension efter reglerne i§§ 56-58 er betinget af, at pågældende ved flytningenopfylder de almindelige betingelser for pensioni lovens kapitel 1.Stk. 2. Bopælstid på Færøerne medregnes ikkeved anvendelse af lovens § 3, stk. 3.


8Kapitel 13Administrative forskrifter, der forbliver i kraft efterden 1. oktober 1984§ 60. De administrative forskrifter om overenskomstermed andre stater, der er udstedt medhjemmel i § 1, stk. 6, i lov om invalidepension ogførtidspension m.v. forbliver i kraft efter den 1.oktober 1984, jf. lovens § 11.Kapitel 14Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser§ 61. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. december2003.Stk. 2. Samtidig bortfalder <strong>Social</strong>ministeriets bekendtgørelsenr. 112 af 19. februar 2001 om førtidspension,invaliditetsydelse, bistandstillæg ogplejetillæg tilkendt efter reglerne før 1. januar 2003.<strong>Social</strong>ministeriet, den 19. december 2003HENRIETTE KJÆR/ Bent Nielsen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!