12.07.2015 Views

Første studieår på de samfundsvidenskabelige ...

Første studieår på de samfundsvidenskabelige ...

Første studieår på de samfundsvidenskabelige ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

RAMMESTUDIEORDNING for første studieårpå <strong>de</strong> samfundsvi<strong>de</strong>nskabelige bacheloruddannelserpå Aalborg UniversitetDet Samfundsvi<strong>de</strong>nskabelige Fællessemesterog2. semester af bacheloruddannelserne iPolitik & Administration og Samfundsfag,Historie, Samfundsøkonomi, Erhvervsøkonomi,Erhvervsjura, Jura og Sociologi,September 20121


I medfør af LBK nr. 695 af 22. juni 2011 (Universitetsloven) fastsættes følgen<strong>de</strong> rammestudieordning forførste studieår på <strong>de</strong> samfundsvi<strong>de</strong>nskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet.§ 1 IndledningFørste studieår på <strong>de</strong> samfundsvi<strong>de</strong>nskabelige uddannelser på Aalborg Universitet er tilrettelagt i henhold tilBEK nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen)og BEK nr. 666 af 24. juni 2012 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen).Der henvises y<strong>de</strong>rligere til BEK nr. 212 af 21. februar 2012 om adgang mv. vedbacheloruddannelser ved universiteterne (Bacheloradgangsbekendtgørelsen). En<strong>de</strong>lig henvises <strong>de</strong>r til BEK250 af 15. marts 2007 (Karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.§ 2 Studienævn og FakultetDet Samfundsvi<strong>de</strong>nskabelige Fællessemester hører un<strong>de</strong>r Det Samfundsvi<strong>de</strong>nskabelige Fakultet, AalborgUniversitet. Uddannelsernes studienævn (jf. § 3) har ud<strong>de</strong>legeret studienævnsbeføjelserne vedr. Det Samfundsvi<strong>de</strong>nskabeligeFællessemester til basisle<strong>de</strong>ren/Koordinationsudvalget.2. semester hører un<strong>de</strong>r <strong>de</strong>t enkelte studies studienævn.§ 3 OptagelseFørste studieår udgør <strong>de</strong> første 2 semestre af bacheloruddannelserne i:• Politik og Administration• Samfundsfag• Historie• Samfundsøkonomi• Erhvervsøkonomi• Erhvervsjura• Jura• SociologiStk. 2. AdgangskravDer er særskilte adgangskrav til <strong>de</strong> enkelte uddannelser un<strong>de</strong>r <strong>de</strong>t samfundsvi<strong>de</strong>nskabelige hovedområ<strong>de</strong>.Disse adgangskrav fremgår af Adgangsbekendtgørelsens bilag 1https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140232 eller kan fin<strong>de</strong>s på Un<strong>de</strong>rvisningsministerietsoptagelsesportal (http://www.optagelse.dk).2


Det Samfundsvi<strong>de</strong>nskabelige Fællessemester (1.semester)§ 4 Fællessemestrets normering angivet i ECTSFællessemestret er normeret til 30 ECTS og udgør <strong>de</strong>rmed første semester af <strong>de</strong> samfundsvi<strong>de</strong>nskabeligeforskningsbasere<strong>de</strong> heltidsuddannelser: Bacheloruddannelserne i Politik og Administration, Samfundsfag,Historie, Samfundsøkonomi, Erhvervsjura, Jura, Erhvervsøkonomi (HA) og Sociologi§ 5 Fællessemestrets faglige profilFormålet med Det Samfundsvi<strong>de</strong>nskabelige Fællessemester er, at <strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> tilegner sig vi<strong>de</strong>n, færdighe<strong>de</strong>rog kompetencer, som sætter <strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> i stand til at fortsætte sine studier på <strong>de</strong>n valgtebacheloruddannelse.Den stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> på fællessemestret skal tilegne sig:grundlæggen<strong>de</strong> vi<strong>de</strong>n om <strong>de</strong>t mo<strong>de</strong>rne samfunds institutioner og funktionsmå<strong>de</strong>rgrundlæggen<strong>de</strong> vi<strong>de</strong>n om centrale begreber og teorier, <strong>de</strong>r kan anven<strong>de</strong>s til at beskrive <strong>de</strong>t mo<strong>de</strong>rnesamfundgrundlæggen<strong>de</strong> færdighe<strong>de</strong>r i at analysere en samfundsvi<strong>de</strong>nskabelig problemstilling i et tværfagligtperspektivgrundlæggen<strong>de</strong> kompetencer i at styre tilrettelæggelse og gennemførelse af et problemorienteretprojektarbej<strong>de</strong> i en gruppe§ 6 Regler om moduler, fagelementer og valgfagDet Samfundsvi<strong>de</strong>nskabelige Fællessemester består af 1 modul med følgen<strong>de</strong> projektperio<strong>de</strong>r og kurser:Un<strong>de</strong>rvisnings- ECTSP1: Problemorienteret samfundsforståelse 4 ECTSEksamens- ECTSP1-projektseminar 1 ECTS 1 ECTSDet mo<strong>de</strong>rne Danmark 8 ECTS 8 ECTSP2: Det danske samfunds udvikling i et tværfagligt12 ECTS 21 ECTSperspektivProjektle<strong>de</strong>lse og projektstyring2 ECTSPraktisk statistik1 ECTSTekstanalyse og kil<strong>de</strong>håndtering1 ECTSProblemorienteret meto<strong>de</strong>1 ECTSI alt 30 ECTS 30 ECTSStudieformerModulet, <strong>de</strong>r har temaet ”Det mo<strong>de</strong>rne Danmark”, er op<strong>de</strong>lt i to projektperio<strong>de</strong>r:Projektperio<strong>de</strong> 1 (P1) fra 1. september til og med uge 39: ”Problemorienteret samfundsforståelse”.Projektperio<strong>de</strong> 2 (P2) fra uge 40 til og med 31. januar: ”Det danske samfunds udvikling i et tværfagligt perspektiv”.Modulet omfatter <strong>de</strong>ls kurser i form af forelæsninger og øvelser, <strong>de</strong>ls projektarbej<strong>de</strong> med tilhøren<strong>de</strong> seminarer.Kursusrækken om Det mo<strong>de</strong>rne Danmark giver bred<strong>de</strong> og overblik over faglige temaer og introducerer tilbegreber/teorier/forklaringer, som kan inddrages i projektarbej<strong>de</strong>t.Kurserne i Projektle<strong>de</strong>lse og projektstyring, Praktisk statistik, Tekstanalyse og kil<strong>de</strong>håndtering samt Problemorienteretmeto<strong>de</strong> un<strong>de</strong>rstøtter på forskellig vis projektarbej<strong>de</strong>t og vil blive fulgt op af øvelser eller øvelsesopgaver.3


I P2 afhol<strong>de</strong>s et antal seminarer i tilknytning til projektemnerne. Seminarerne giver mulighed for fordybelse i<strong>de</strong>t nærmere afgrænse<strong>de</strong> projektemne og un<strong>de</strong>rstøtter <strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong>s tilegnelse af færdighe<strong>de</strong>r i at gennemføreen analyse og i at indgå i en gruppe.I projektarbej<strong>de</strong>t opøves <strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong>s evne i at formulere, dokumentere og afgrænse en problemstillingog til kritisk anven<strong>de</strong>lse af teorier og meto<strong>de</strong>r til analyse af en problemstilling, ligesom evnen til at stu<strong>de</strong>reselvstændigt og i samarbej<strong>de</strong> med andre, fremmes.OrganiseringDe stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> på fællessemestret er organiseret i storgrupper. Til hver storgruppe er knyttet enstorgruppesekretær og et vejle<strong>de</strong>rteam. Storgruppens stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> er igen op<strong>de</strong>lt i et antal klynger, <strong>de</strong>r igener op<strong>de</strong>lt i et antal projektgrupper. Hver projektgruppe får til<strong>de</strong>lt en vejle<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>r samtidigt er vejle<strong>de</strong>r for flereandre grupper. En sådan samling på 3-5 grupper med samme vejle<strong>de</strong>r kal<strong>de</strong>s en ”klynge”.Seminaraktiviteter og øvelser vil ofte foregå in<strong>de</strong>n for klyngens rammer.Storgruppens stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> er ved studiestart administrativt op<strong>de</strong>lt i et antal projektgrupper, beståen<strong>de</strong> af 5-7stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong>. Ved overgangen til P2 danner <strong>de</strong> stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> selv nye grupper. En gruppe må som maksimumhave 7 medlemmer og maksimum 7 stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> må <strong>de</strong>ltage i en gruppeprøve. Det anbefales, at antallet afgruppemedlemmer ikke overstiger 6 i P2. Stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong>, <strong>de</strong>r har afleveret en projektrapport udarbej<strong>de</strong>t i engruppe, kan i helt særlige tilfæl<strong>de</strong> gå til individuel prøve. I sådanne særlige tilfæl<strong>de</strong> skal basisle<strong>de</strong>ren havemodtaget ansøgning senest 14 dage før projektaflevering. Den stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> skal så vidt muligt arbej<strong>de</strong> igruppe i begge modulets projektperio<strong>de</strong>rSamarbejdsvanskelighe<strong>de</strong>r internt i projektgruppenSåfremt <strong>de</strong>r opstår alvorlige samarbejdsvanskelighe<strong>de</strong>r i en projektgruppe, er <strong>de</strong>t op til basisle<strong>de</strong>ren, efter enskriftlig anmodning fra gruppen eller fra en/flere stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> ledsaget af en skriftlig udtalelse fra projektvejle<strong>de</strong>ren,at vur<strong>de</strong>re, om <strong>de</strong>r er grund til indgriben i form af <strong>de</strong>ling af projektgruppen eller u<strong>de</strong>lukkelse af stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong>fra projektgruppen. Projektgrupperne opfordres til så tidligt som muligt i projektperio<strong>de</strong>n at tage stillingtil opståe<strong>de</strong> samarbejdsvanskelighe<strong>de</strong>r, såle<strong>de</strong>s at opsplitning af gruppen tæt på afleveringsdatoen undgås.P1: Problemorienteret samfundsforståelseFormålAt give <strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> en grundlæggen<strong>de</strong> vi<strong>de</strong>n om udarbej<strong>de</strong>lse af en problemformuleringAt give <strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> erfaring med problemorienteret projektarbej<strong>de</strong> i en gruppeAt introducere til projektarbej<strong>de</strong> in<strong>de</strong>n for semestrets temaIndholdGruppens skal udarbej<strong>de</strong> en projektrapport in<strong>de</strong>hol<strong>de</strong>n<strong>de</strong> en problemformulering og en re<strong>de</strong>gørelse for erfaringermed samarbej<strong>de</strong>t i gruppen. Perio<strong>de</strong>ns kurser og vejledning un<strong>de</strong>rstøtter <strong>de</strong>tte arbej<strong>de</strong>.OmfangP1-projektarbej<strong>de</strong>t har et omfang på 4 ECTS.Un<strong>de</strong>rvisnings- og arbejdsformerGruppearbej<strong>de</strong> med vejledning.LæringsmålDet er målet, at <strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> efter perio<strong>de</strong>ns projektarbej<strong>de</strong> kan:udarbej<strong>de</strong> en problemformulering – dvs. begrun<strong>de</strong>, dokumentere og afgrænse en problemstillingin<strong>de</strong>n for projektperio<strong>de</strong>ns temaargumentere for <strong>de</strong>n valgte problemformuleringstypevur<strong>de</strong>re og håndtere <strong>de</strong>n litteratur projektrapporten bygger påudarbej<strong>de</strong> noteapparat og litteraturliste korrektre<strong>de</strong>gøre for erfaringer med må<strong>de</strong>n gruppen har samarbej<strong>de</strong>t påVur<strong>de</strong>ringskriterier og prøveformIndgår i P2-eksamen4


P1-projektseminarFormålAt gøre status over arbej<strong>de</strong>t med <strong>de</strong>t problemorientere<strong>de</strong> projektarbej<strong>de</strong> i grupper og i formelle rammer givegruppen og <strong>de</strong>n enkelte stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> en fornemmelse af, om vedkommen<strong>de</strong> lever op til perio<strong>de</strong>ns læringsmål.Seminaret fungerer endvi<strong>de</strong>re som en afrunding og evaluering af P1.IndholdSeminaret har form af et fremlæggelsesseminar med <strong>de</strong>ltagelse af 2 eller flere grupper samt en suppleren<strong>de</strong>un<strong>de</strong>rviser. Den enkelte gruppe har in<strong>de</strong>n seminaret forberedt en kritisk fremlæggelse af egen P1-projektrapportsamt en kritik af en an<strong>de</strong>n gruppes rapport. Gruppen diskuterer med udgangspunkt i <strong>de</strong>n aflevere<strong>de</strong>P1-projektrapport perio<strong>de</strong>ns læringsmål med eksaminator, suppleringsgruppe(r) og suppleren<strong>de</strong> un<strong>de</strong>rviser.OmfangP1-projektseminaret har et omfang på 1 ECTS.Un<strong>de</strong>rvisnings- og arbejdsformerDen enkelte stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> skal aktivt indgå i gruppens forbere<strong>de</strong>lse før seminaret og i diskussion af eget projektarbej<strong>de</strong>og an<strong>de</strong>n gruppes projektarbej<strong>de</strong> un<strong>de</strong>r seminaret.LæringsmålMålet med projektseminaret er, at gruppen og <strong>de</strong>n enkelte stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> med udgangspunkt i perio<strong>de</strong>ns projektarbej<strong>de</strong>og tilhøren<strong>de</strong> læringsmål, opnår erfaring med:at forhol<strong>de</strong> sig kritisk til eget projektarbej<strong>de</strong> og til andresat give og modtage kritik til/fra personer, <strong>de</strong>r ikke har været en <strong>de</strong>l af gruppens arbej<strong>de</strong>at skelne mellem væsentlige og uvæsentlige manglerat diskutere styrker og svaghe<strong>de</strong>r ved <strong>de</strong>n aflevere<strong>de</strong> projektrapportVur<strong>de</strong>ringskriterierP1-projektseminar bedømmes bestået/ikke bestået af eksaminator på baggrund af <strong>de</strong>n enkelte stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong>saktive <strong>de</strong>ltagelse.PrøveformMundtlig gruppeeksamen, <strong>de</strong>r afvikles med udgangspunkt i <strong>de</strong>n aflevere<strong>de</strong> P1-projektrapport. Varighed: 45min. pr. <strong>de</strong>ltagen<strong>de</strong> gruppe. Intern censur.Deltagelse forudsætter, at P1-projektrapporten er afleveret rettidigt.P2: Det danske samfunds udvikling i et tværfagligt perspektivFormålProjektarbej<strong>de</strong>t skal give <strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong>:grundlæggen<strong>de</strong> færdighe<strong>de</strong>r i at analysere en samfundsvi<strong>de</strong>nskabelig problemstilling i et tværfagligtperspektivgrundlæggen<strong>de</strong> kompetencer i at styre tilrettelæggelse og gennemførelse af et problemorienteretprojektarbej<strong>de</strong> i en gruppeIndholdP2-projektet formuleres in<strong>de</strong>n for perio<strong>de</strong>ns tema: ” Det danske samfunds udvikling i et tværfagligt perspektiv”og med udgangspunkt i et af kernetemaerne fra kursus i ”Det mo<strong>de</strong>rne Danmark”. Projektrapporten skalinddrage flere fags begreber og/eller teorier og tager typisk udgangspunkt i <strong>de</strong>le af pensum fra kursus i ”Detmo<strong>de</strong>rne Danmark”. Der skal inddrages suppleren<strong>de</strong> litteratur, <strong>de</strong>r kan bidrage i dyb<strong>de</strong>n i en analyse af projektrapportensproblemformulering.Omfang5


P2-Projektarbej<strong>de</strong>t har et omfang på 12 ECTSUn<strong>de</strong>rvisnings- og arbejdsformerGruppearbej<strong>de</strong> med vejledning kombineret med seminarer og klyngemø<strong>de</strong>r, hvor <strong>de</strong>n enkelte gruppe fårmulighed for at diskutere resultatet af eget foreløbige arbej<strong>de</strong> med andre grupper og enkelte gange medsuppleren<strong>de</strong> vejle<strong>de</strong>r.LæringsmålDet er målet, at <strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> kan:re<strong>de</strong>gøre for udvalgte træk ved <strong>de</strong>t danske samfunds udvikling af relevans for <strong>de</strong>t valgte kernetema/projektemneudarbej<strong>de</strong> en problemformulering – dvs. dokumentere, begrun<strong>de</strong> og afgrænse en problemstillinggennemføre en analyse af <strong>de</strong>n valgte problemformulering, herun<strong>de</strong>r begrun<strong>de</strong> teori- og meto<strong>de</strong>valganven<strong>de</strong> perspektiver fra flere fag i analysen af <strong>de</strong>n valgte problemformuleringformidle resultatet af projektarbej<strong>de</strong>t i et klart og korrekt sprog, <strong>de</strong>r samtidig overhol<strong>de</strong>r vi<strong>de</strong>nskabeligekonventioner med hensyn til dokumentation i tekst (inklusiv grafer og tabeller), litteraturliste ognoteapparatre<strong>de</strong>gøre for gruppens læring og egen læring, herun<strong>de</strong>r vur<strong>de</strong>re resultatet af gruppens brug afforskellige kommunikative og styringsmæssige teknikkerpåpege styrker og svaghe<strong>de</strong>r ved <strong>de</strong>n aflevere<strong>de</strong> projektrapport, herun<strong>de</strong>r komme med begrun<strong>de</strong><strong>de</strong>forslag til, hvordan eventuelle svaghe<strong>de</strong>r ved rapporten kvalitativt kan forbedresVur<strong>de</strong>ringskriterierOpfyl<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> ovenståen<strong>de</strong> læringsmål gives karakteren 12.Karakteren 02 gives, hvis <strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> kan:gengive nogle træk af <strong>de</strong>t danske samfunds udvikling af relevans for <strong>de</strong>t valgte projektemneudarbej<strong>de</strong> en problemformuleringgennemføre en analyse af <strong>de</strong>n valgte problemformuleringpåpege perspektiver fra flere fag i analysen af <strong>de</strong>n valgte problemformuleringkan formidle resultatet af projektarbej<strong>de</strong>t i et forståeligt sprog, <strong>de</strong>r i tilfredsstillen<strong>de</strong> omfang overhol<strong>de</strong>rvi<strong>de</strong>nskabelige konventioner med hensyn til dokumentation i tekst (inklusiv grafer og tabeller),litteraturliste og noteapparatre<strong>de</strong>gøre for gruppens læring og egen læringpåpege styrker og svaghe<strong>de</strong>r ved <strong>de</strong>n aflevere<strong>de</strong> projektrapportPrøveformP2-eksamen er en mundtlig gruppeprøve, <strong>de</strong>r afvikles med udgangspunkt i P2-projektrapporten og etindle<strong>de</strong>n<strong>de</strong> oplæg fra projektgruppen. . Projektrapporten indgår i bedømmelsen. Ved gruppeprøver skal <strong>de</strong>nenkelte stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> bedømmes individuelt. Det er op til eksaminator og censor at sikre at eksaminationentilrettelægges såle<strong>de</strong>s at <strong>de</strong>r foretages en individuel bedømmelse af <strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong>s præstation.Der afsættes 20 minutter pr. gruppemedlem eksklusiv votering og pause, såle<strong>de</strong>s at eksamen for en gruppepå 6 personer varer 2½ time inklusiv pause og votering.Bedømmelse efter 7-trins-skalaen. Intern censur.Deltagelse forudsætter, at P2-projektrapporten er afleveret rettidigt.Kursus i ”Det mo<strong>de</strong>rne Danmark – etablering, udfol<strong>de</strong>lse og udfordringer”FormålAt give <strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> en grundlæggen<strong>de</strong> vi<strong>de</strong>n om <strong>de</strong>t mo<strong>de</strong>rne samfunds institutioner og <strong>de</strong>resfunktioner set i en historisk kontekstAt introducere <strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> til centrale begreber og teorier, <strong>de</strong>r kan bruges til at beskrive <strong>de</strong>t mo<strong>de</strong>rneog senmo<strong>de</strong>rne samfund6


At give <strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> færdighe<strong>de</strong>r i at se samfundsmæssige problemstillinger i et tværfagligtperspektivIndholdKurset tager udgangspunkt i etableringen af nationalstaterne i 1800-tallet, hvilket markerer overgangen til <strong>de</strong>tmo<strong>de</strong>rne samfund og udviklingen af <strong>de</strong>ts grundlæggen<strong>de</strong> institutioner, som marked, <strong>de</strong>mokrati, ret mv., <strong>de</strong>rogså er struktureren<strong>de</strong> for nuti<strong>de</strong>ns samfund. Udbygningsfasen omfatter perio<strong>de</strong>n fra 1930’ernes krise ogsocialreformer til starten af 1970’erne, hvor blandingsøkonomien, udbygningen af velfærdsstaten og <strong>de</strong>nkol<strong>de</strong> krig er vigtige ken<strong>de</strong>tegn. Den klassiske mo<strong>de</strong>rnitet udfordres i perio<strong>de</strong>n fra 1970’erne og frem karakteriseretved <strong>de</strong>regulering af marke<strong>de</strong>t, opbrud i politiske systemer, europæisk integration, etablering af internationaleretsinstanser og bety<strong>de</strong>lige skift i socialpolitikken og solidaritetsfølelsen. I <strong>de</strong>nne perio<strong>de</strong> skerovergangen fra mo<strong>de</strong>rne til senmo<strong>de</strong>rne samfund. Kurset afsluttes med en række perspektiveren<strong>de</strong> forelæsninger,<strong>de</strong>r belyser aktuelle udfordringer for <strong>de</strong> institutionelle grundpiller set fra forskellige samfundsvi<strong>de</strong>nskabeligeperspektiver.De enkelte kursusgange tager udgangspunkt i ne<strong>de</strong>nståen<strong>de</strong> kernetemaer, <strong>de</strong>r alle belyses i et tværfagligtperspektiv:GlobaliseringUlighed og klasserDemokrati og <strong>de</strong>ltagelseDanmark i <strong>de</strong>t internationale samfundNational i<strong>de</strong>ntitetVelfærdsstat og social sikringRegulering i en national og global sammenhængOrganisatorisk og institutionel forandringOmfangKurset har et omfang på 8 ECTSUn<strong>de</strong>rvisnings- og arbejdsformerLærerstyre<strong>de</strong> forelæsninger på store hold. Den stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> skal arbej<strong>de</strong> med et omfangsrigt pensum og selvgennem læsning, udarbej<strong>de</strong>lse af notater og brug af forelæsernes notater være i stand til at indfri kursetslæringsmål.LæringsmålDet er målet, at <strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> med udgangspunkt i pensum og efter <strong>de</strong>ltagelse i kurset kan:re<strong>de</strong>gøre for (beskrive, sammenfatte og sammenligne) udvalgte samfundsvi<strong>de</strong>nskabelige teorier ogbegreberre<strong>de</strong>gøre for (beskrive, sammenfatte og sammenligne) udvalgte institutioners funktioner ogfunktionsmå<strong>de</strong>r i et historisk perspektivi<strong>de</strong>ntificere og argumentere for, hvilke samfundsvi<strong>de</strong>nskabelige teorier og begreber, <strong>de</strong>r kan anven<strong>de</strong>stil at belyse udvalgte problemstillingeranven<strong>de</strong> flere fags teorier og begreber i en diskussion af udvalgte problemstillingerVur<strong>de</strong>ringskriterierOpfyl<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> ovenståen<strong>de</strong> læringsmål, gives karakteren 12Karakteren 02 gives hvis <strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> kan:gengive teorier og begreber korrektbeskrive nogle af <strong>de</strong> fundamentale træk ved <strong>de</strong>n må<strong>de</strong> udvalgte institutioner fungerer påanven<strong>de</strong> begreber og teorier, men usystematisk og på en må<strong>de</strong> <strong>de</strong>r ikke altid er korrekt7


Prøveform5 timers individuel skriftlig prøve med egne hjælpemidler. Ingen netadgang. Egen PC og printer medbringestil prøven. Bedømmelse efter 7-trins-skalaen. Intern censur.Kursus i ”Projektstyring og projektle<strong>de</strong>lse”FormålAt give <strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> studietekniske redskaber til at forbedre egen læring individuelt og i samarbej<strong>de</strong> medandre.At give <strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> praktiske og teoretiske redskaber til styre og le<strong>de</strong> et projektarbej<strong>de</strong>, samt i at indgå iet forpligten<strong>de</strong> samarbej<strong>de</strong> i et team (gruppe).IndholdKursets udgangspunkt er vi<strong>de</strong>n om læring i organisationer – organisationer som systemer, teamdannelse iorganisationer samt le<strong>de</strong>lse og udvikling af team. I tilknytning til kurset skal projektgrupperne gennemføre enrække øvelser, ligesom gruppens erfaringer med teamlæring og egen læring skal indgå i P2-projektrapporten.Der vil være mulighed for at stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong>, <strong>de</strong>r har lyst til at arbej<strong>de</strong> vi<strong>de</strong>re med studietekniske færdighe<strong>de</strong>r,individuelt kan tilmel<strong>de</strong> sig ekstra frivillig un<strong>de</strong>rvisning efter P1.OmfangKurset har et omfang på 2 ECTS.Un<strong>de</strong>rvisnings- og arbejdsformerForelæsninger kombineret med øvelser.LæringsmålMed udgangspunkt i pensum og efter <strong>de</strong>ltagelse i forelæsninger og øvelser er <strong>de</strong>t målet, at <strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong>kan:vælge relevant læsestrategi, afhængig af hvad <strong>de</strong>t læste skal bruges til, og opnå bedre læringre<strong>de</strong>gøre for egen læring og teamets læring i et organisatorisk perspektivanven<strong>de</strong> praktiske redskaber, <strong>de</strong>r forebygger usun<strong>de</strong> konflikter i teamet i at opstå og udvikle sigre<strong>de</strong>gøre for, hvordan kommunikative øvelser har bidraget til gruppens samarbej<strong>de</strong>styre og le<strong>de</strong> et projektarbej<strong>de</strong> på et grundlæggen<strong>de</strong> niveauVur<strong>de</strong>ringskriterier og prøveformKurset indgår i grundlaget for P2-eksamen.Kursus i ”Problemorienteret meto<strong>de</strong>”FormålAt un<strong>de</strong>rstøtte <strong>de</strong>t problemorientere<strong>de</strong> projektarbej<strong>de</strong> med særlig henblik på at udvikle færdighe<strong>de</strong>r i at dokumentere,begrun<strong>de</strong> og afgrænse en problemformulering, samt i at gennemføre en analyse, herun<strong>de</strong>r forhol<strong>de</strong>sig til teori og meto<strong>de</strong>valg.IndholdIntroduktion til problemorienteret projektarbej<strong>de</strong>. Der lægges vægt på dokumentation, begrun<strong>de</strong>lse og afgrænsningaf en problemformulering (P1) henholdsvis gennemførelse af en analyse (P2).OmfangKurset har et omfang på 1 ECTSUn<strong>de</strong>rvisnings- og arbejdsformerForelæsninger. Kurset skal un<strong>de</strong>rstøtte <strong>de</strong>t problemorientere<strong>de</strong> projektarbej<strong>de</strong> og vejle<strong>de</strong>ren vil <strong>de</strong>rfor følgeop på kurset i såvel P1, som P2 perio<strong>de</strong>n, når <strong>de</strong>t gennemgåe<strong>de</strong> stof skal anven<strong>de</strong>s i projektarbej<strong>de</strong>t.8


LæringsmålMed udgangspunkt i pensum og efter <strong>de</strong>ltagelse i forelæsninger er <strong>de</strong>t målet at <strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> kan:re<strong>de</strong>gøre for, hvad <strong>de</strong>t bety<strong>de</strong>r at dokumentere, begrun<strong>de</strong> og afgrænse en problemformuleringforhol<strong>de</strong> sig til, hvad en god problemformulering er på et universitetre<strong>de</strong>gøre for forskellen på forskellige problemformuleringstyperre<strong>de</strong>gøre for, hvad begreberne teori, empiri og analyse bety<strong>de</strong>rre<strong>de</strong>gøre for, hvordan man i et projektarbej<strong>de</strong> kan opbygge en argumentation og komme fraproblemformulering til konklusionre<strong>de</strong>gøre for forskellen på vi<strong>de</strong>nskabelige argumenter og ”meneri”Vur<strong>de</strong>ringskriterier og prøveformKurset indgår i grundlaget for P2-eksamenKursus i ”Praktisk statistik”FormålAt lære at opstille, læse og forstå statistik på et grundlæggen<strong>de</strong> niveau og forhol<strong>de</strong> sig kritisk til udsagn omfaktiske forhold i statistisk materiale. Der introduceres ligele<strong>de</strong>s til forskellige databaser, hvor <strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong>kan fin<strong>de</strong> statistisk materiale til brug i projektarbej<strong>de</strong>tIndholdIntroduktion til <strong>de</strong> grundlæggen<strong>de</strong> statistiske begreber, man er nødt til at forstå for at kunne forhol<strong>de</strong> sig kritisktil statistisk materiale. Præsentation af udvalgte statistiske databaser, <strong>de</strong>r er tilgængelige via nettet.OmfangKurset har et omfang på 1 ECTS.Un<strong>de</strong>rvisnings- og arbejdsformerForelæsninger suppleret med skriftlige øvelser.LæringsmålMed udgangspunkt i pensum og efter <strong>de</strong>ltagelse i forelæsninger og øvelser er <strong>de</strong>t målet, at <strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong>kan:forhol<strong>de</strong> sig kritisk til statistisk materiale med flere variablehente statistiske data via nettet og opstille en simpel tabelanven<strong>de</strong> statistik i projektarbej<strong>de</strong>tVur<strong>de</strong>ringskriterier og prøveformKurset indgår i grundlaget for P2-eksamen.Kursus i ”Tekstanalyse og kil<strong>de</strong>håndtering”FormålAt give <strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> nogle redskaber til at læse, fortolke og kritisk forhol<strong>de</strong> sig til forskellige typer af teksterog kil<strong>de</strong>materiale, <strong>de</strong>r anven<strong>de</strong>s ved analyse af samfundsvi<strong>de</strong>nskabelige problemstillinger (fx vi<strong>de</strong>nskabeligeartikler og rapporter, statistisk materiale, historiske og juridiske dokumenter mv.) Kurset skal gøre <strong>de</strong>nstu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> i stand til refleksivt at forhol<strong>de</strong> sig til forskellige teksters indhold og kvalitet ved at anven<strong>de</strong>tekstanalysen til at fortolke, diskutere og vur<strong>de</strong>re <strong>de</strong>n vi<strong>de</strong>nskabelige litteratur.IndholdIntroduktion til tekstanalyse, kil<strong>de</strong>håndtering og tekstens/kil<strong>de</strong>ns funktion i projektrapporten.OmfangKurset har et omfang på 1 ECTS.9


Un<strong>de</strong>rvisnings- og arbejdsformerForelæsninger suppleret med skriftlige øvelser.LæringsmålMed udgangspunkt i pensum og efter <strong>de</strong>ltagelse i forelæsninger og øvelser er <strong>de</strong>t målet, at <strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong>kan:udarbej<strong>de</strong> noteapparat og litteraturliste korrektforhol<strong>de</strong> sig kritisk til forskellige typer af tekster ved hjælp af tekstanalytiske redskabervur<strong>de</strong>re teksters og udsagns relevans og vi<strong>de</strong>nskabelige kvalitet i forhold til <strong>de</strong>res funktion iprojektrapportenVur<strong>de</strong>ringskriterier og prøveformKurset indgår i grundlaget for P2-eksamen.Det er målet, at <strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> efter modul 1 på et grundlæggen<strong>de</strong> niveau kan:Vi<strong>de</strong>n - re<strong>de</strong>gøre for <strong>de</strong>t mo<strong>de</strong>rne danske samfunds institutioner og <strong>de</strong>res funktioner- re<strong>de</strong>gøre for udvalgte samfundsvi<strong>de</strong>nskabelige teorier og begreber- re<strong>de</strong>gøre for grundlæggen<strong>de</strong> metodiske begreber-Færdighe<strong>de</strong>r - gennemføre et større projektarbej<strong>de</strong> i gruppe- udarbej<strong>de</strong> en problemformulering og gennemføre en analyse- anven<strong>de</strong> kommunikative og styringsmæssige redskaber i <strong>de</strong>tproblemorientere<strong>de</strong> projektarbej<strong>de</strong>- anven<strong>de</strong> samfundsvi<strong>de</strong>nskabelige teorier og begreber i en analyse af enproblemstilling- overhol<strong>de</strong> vi<strong>de</strong>nskabelige konventioner ved udfærdigelse af projektrapporter- reflektere over egen læring og gruppens læring- forhol<strong>de</strong> sig kritisk til eget projektarbej<strong>de</strong> og til andresKompetencer - styre og tilrettelægge et projektarbej<strong>de</strong>- samarbej<strong>de</strong> i en gruppe- se en problemstilling i et tværfagligt perspektiv og se eget fag, som en afflere mulige tilgange til en problemstilling§ 7 Regler om skriftlige opgaver på fællessemestretVed bedømmelsen af større skriftlige opgaver skal <strong>de</strong>r ud over <strong>de</strong>t faglige indhold, uanset hvilket sprog <strong>de</strong> erudarbej<strong>de</strong>t på, også lægges vægt på <strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong>s stave- og formuleringsevne. Til grund for vur<strong>de</strong>ringenaf <strong>de</strong>n sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Densproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i <strong>de</strong>n samle<strong>de</strong> vur<strong>de</strong>ring. Dog kan ingenprøve samlet vur<strong>de</strong>res til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normaltikke kan vur<strong>de</strong>res til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.Studienævnet kan i særlige tilfæl<strong>de</strong> (f.eks. ordblindhed og an<strong>de</strong>t sprog end dansk som mo<strong>de</strong>rsmål) dispensereherfor.Stk. 2En opgaves eller et projekts maksimale omfang er fastsat som normalsi<strong>de</strong>r. En normalsi<strong>de</strong> svarer til 2400anslag (et bogstav, et tegn, et mellemrum udgør alle et anslag).Ved beregning af omfang af skriftlige opgaver og projekter indgår noter, litteratur- og kil<strong>de</strong>fortegnelser, menstitelblad, indholdsfortegnelse og resumé ikke indgår i beregningen. Et projekt kan forsynes med bilag. Bilagvil typisk ikke være eksaminan<strong>de</strong>ns egen tekst, men præsentation/reproduktion af kil<strong>de</strong>materiale, og indregnesikke i si<strong>de</strong>tallet, men skal stå i rimeligt forhold til projektets omfang.Max. 7 stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> kan <strong>de</strong>ltage i udarbej<strong>de</strong>lse af skriftlige gruppeprojekter.10


P1-projektrapporten må maksimum fyl<strong>de</strong> 25 normalsi<strong>de</strong>r. Anbefalet omfang enmandsrapporter 10normalsi<strong>de</strong>r.P2-projektrapporten må maksimum fyl<strong>de</strong> 60 normalsi<strong>de</strong>r. Anbefalet omfang enmandsrapporter 25normalsi<strong>de</strong>r.§ 8 Regler om merit, herun<strong>de</strong>r mulighed for valg af moduler, <strong>de</strong>r indgår i en an<strong>de</strong>n uddannelseved et universitet i Danmark eller udlan<strong>de</strong>t (fællessemestret)Bachelorstudienævnet kan i hvert enkelt tilfæl<strong>de</strong> godken<strong>de</strong>, at beståe<strong>de</strong> uddannelseselementer fra andrebacheloruddannelser træ<strong>de</strong>r i ste<strong>de</strong>t for uddannelseselementer i <strong>de</strong>nne uddannelse (merit).Bachelorstudienævnet kan også godken<strong>de</strong>, at beståe<strong>de</strong> uddannelseselementer fra en an<strong>de</strong>n dansk elleru<strong>de</strong>nlandsk uddannelse på samme niveau træ<strong>de</strong>r i ste<strong>de</strong>t for uddannelseselementer efter <strong>de</strong>nnestudieordning. Afgørelser om merit træffes af bachelorstudienævnet på baggrund af en faglig vur<strong>de</strong>ring.§ 9 Regler omkring forløb og afslutning af første studieårIn<strong>de</strong>n udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal <strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong>, for at kunne fortsætte uddannelsen,<strong>de</strong>ltage i alle prøver på første studieår. Første studieår skal være bestået senest in<strong>de</strong>n udgangenaf an<strong>de</strong>t studieår efter studiestart, for at <strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> kan fortsætte sin bacheloruddannelse.Der kan dog i særlige tilfæl<strong>de</strong> dispenseres fra ovenståen<strong>de</strong>, hvis <strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> har haft orlov. Orlov givespå første studieår kun i tilfæl<strong>de</strong> af barsel, adoption, værnepligtstjeneste, FN-tjeneste eller hvor <strong>de</strong>r foreliggerusædvanlige forhold.§ 10 Eventuelle regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog og angivelse af hvilketkendskab til fremmedsproget/ene <strong>de</strong>tte forudsætterDet forudsættes, at <strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> kan læse aka<strong>de</strong>miske tekster på mo<strong>de</strong>rne dansk, norsk, svensk og engelskog anven<strong>de</strong> opslagsværker m.v. på andre europæiske sprog.§ 11 EksamensreglerAlle prøver skal bestås med karakteren 02 eller <strong>de</strong>rover, eller med bedømmelsen ”Bestået”.Bacheloruddannelsen er et afrun<strong>de</strong>t forløb og <strong>de</strong>r udregnes et samlet eksamensgennemsnit for uddannelsensom et ECTS-vægtet gennemsnit af <strong>de</strong> opnåe<strong>de</strong> karakterer.Stk. 2Prøver afhol<strong>de</strong>s in<strong>de</strong>n for samme semester som un<strong>de</strong>rvisningen.Stk 3.EksamenssprogPrøver afhol<strong>de</strong>s normalt på dansk, men kan aflægges på norsk eller svensk. Ved mundtlige prøver er norsk,svensk og dansk ligestillet for såvel <strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> som eksaminator og censor. Stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong>, <strong>de</strong>r ønsker ataflægge prøve på andre sprog (fx engelsk) skal indsen<strong>de</strong> en begrun<strong>de</strong>t ansøgning til Basisle<strong>de</strong>ren.Vedrøren<strong>de</strong> eksamenstilmelding, sygeeksamen og omprøver, se gæl<strong>de</strong>n<strong>de</strong> regler på Det Samfundsvi<strong>de</strong>nskabeligeFakultets hjemmesi<strong>de</strong>:http://fak.samf.aau.dk/studieadm-stud, samthttp://www.fak.samf.aau.dk/digitalAssets/26/26030_reeksamen-2008dk.pdf11


Oversigt over eksamensformer på fællessemestret:ECTS Intern- Bedømmelsesform Prøveform Varighed/eksternP1-projektseminar 1 ECTS Intern Bestået/ ikke beståetMundtlig, medudgangspunkt iprojekt45 min.(pr. gruppe)Det mo<strong>de</strong>rne DanmarkP2: Det danskesamfunds udvikling iet tværfagligt perspektiv8 ECTS Intern 7-trins-skala SkriftligMed hjælpemidler21 ECTS Intern 7-trins-skala Mundtlig, medudgangspunkt iprojekt5 timer2 timer(pr. gruppev. 6 pers.).Vedrøren<strong>de</strong> brug af PC ved eksamen, se gæl<strong>de</strong>n<strong>de</strong> regler i eksamensordningen på DetSamfundsvi<strong>de</strong>nskabelige Fakultets hjemmesi<strong>de</strong>:http://www.fak.samf.aau.dk/digitalAssets/44/44573_eksamensordningdansk092011.pdfSe <strong>de</strong> generelleregler vedrøren<strong>de</strong> eksamen på:http://www.fak.samf.aau.dk/studieadm-stud/§ 12 DispensationKoordinationsudvalget for første studieår kan, når <strong>de</strong>r foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra <strong>de</strong> <strong>de</strong>leaf rammestudieordningens bestemmelser, <strong>de</strong>r ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensationvedrøren<strong>de</strong> eksamen gæl<strong>de</strong>r for <strong>de</strong>n først kommen<strong>de</strong> eksamen.§ 13 Uddyben<strong>de</strong> informationOplysninger om Fællessemestret, herun<strong>de</strong>r udførlige oplysninger om eksamen fin<strong>de</strong>s på hjemmesi<strong>de</strong>n:http://basis.samf.aau.dk/§ 14 Ikrafttræ<strong>de</strong>lse og overgangsreglerRammestudieordningen for første studieår er godkendt af <strong>de</strong>kanen for Det Samfundsvi<strong>de</strong>nskabelige Fakultetog træ<strong>de</strong>r i kraft pr. 1. september 2012.12


2. semester af bachelorstudierne i Politik & Administration, Samfundsfag,Historie, Samfundsøkonomi, Erhvervsøkonomi (HA), Erhvervsjura og Jura.Den stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> følger på 2. semester <strong>de</strong>n un<strong>de</strong>rvisning, <strong>de</strong>r hører til <strong>de</strong>n bacheloruddannelse, vedkommen<strong>de</strong>er optaget på.Der er dog mulighed for, at <strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> kan følge et af <strong>de</strong> øvrige 2. semesterforløb un<strong>de</strong>r <strong>de</strong>nne rammestudieordning.Stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong>, <strong>de</strong>r ønsker at tilmel<strong>de</strong> sig et sådant alternativt forløb på 2. semester, skalin<strong>de</strong>n aflevering af tilmelding <strong>de</strong>ltage i en individuel vejledningssamtale med Basisle<strong>de</strong>ren. Aflevering af tilmeldingerskal ske in<strong>de</strong>n 14. januar.Indskrivning på an<strong>de</strong>n uddannelse kan kun iværksættes mellem 2. og. 3 semester, hvis <strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> opfyl<strong>de</strong>radgangskravene til pågæl<strong>de</strong>n<strong>de</strong> uddannelse og <strong>de</strong>r er ledige studiepladser. Endvi<strong>de</strong>re skal <strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong>have bestået alle eksamener på første studieår (jf. BEK 181 af 23. feb. 2010, § 40, stk. 1og 2 og § 41,stk. 1. og <strong>de</strong>su<strong>de</strong>n BEK 239 af 15. marts 2010, § 28, stk. 2).I <strong>de</strong>t følgen<strong>de</strong> kan du se en oversigt over 2. semester på <strong>de</strong> bacheloruddannelser, <strong>de</strong>r indgår i rammestudieordningen.Det er vigtigt, at du bruger <strong>de</strong> links, <strong>de</strong>r henvises til, når du skal have et grundigere indblik i <strong>de</strong>nenkelte uddannelse.13


2. semester bacheloruddannelsen i Politik & Administration ogbacheloruddannelsen med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag(gymnasielæreruddannelsen)Un<strong>de</strong>rvisnings- ECTS Eksamens-ECTSGrundkursus i Sociologi 5 5Grundkursus i Politisk5 -sociologiSamfundsvi<strong>de</strong>nskabelig10 -meto<strong>de</strong> og vi<strong>de</strong>nskabsteoriProblemorienteret projektarbej<strong>de</strong>10 -in<strong>de</strong>n for PolitisksociologiPolitisk sociologi,- 25samfundsvi<strong>de</strong>nskabeligemeto<strong>de</strong>r og vi<strong>de</strong>nskabsteoriI alt 30 30Se tillæg til studieordning for Bachelor i Politik/Administration, 2010:http://www.fak.samf.aau.dk/uddannelse/studord-poladm/Se tillæg til studieordningen for Bachelor i Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag(gymnasielæreruddannelsen) 2010:http://www.fak.samf.aau.dk/uddannelse/studord-poladm/14


2. semester Historie(bacheloruddannelsen i almen Historie og bacheloruddannelsen med Historiesom centralfag samt tilvalgsfag (gymnasielæreruddannelsen)Un<strong>de</strong>rvisnings-ECTSEksamens-ECTSOversigtsforløb i europæisk inklusive danskhistorie i <strong>de</strong>t 19. og 20. århundre<strong>de</strong> 5 5Temaseminar: Europa i <strong>de</strong>t 19. og 20. århundre<strong>de</strong>5Meto<strong>de</strong>seminar: Introduktion til historikeresarbejdsmeto<strong>de</strong>r 5Problemorienteret projektarbej<strong>de</strong> in<strong>de</strong>n for15 25temaetI alt 30 30Se tillæg til studieordning for bachelor i almen Historie samt studieordning for bachelor i Historiesom centralt fag samt tilvalgsfag (gymnasielæreruddannelsen), 2010:http://www.fak.samf.aau.dk/uddannelse/studord-historie/15


2. semester SamfundsøkonomiUn<strong>de</strong>rvisnings - ECTS Eksamens - ECTSGrundlæggen<strong>de</strong> erhvervsøkonomi10 10Samfundsøkonomi, kursus 10 10Samfundsøkonomi, projekt10 10og vi<strong>de</strong>nskabsteoriI alt 30 30Se studieordningen for bacheloruddannelsen i Samfundsøkonomi, 2010:http://www.fak.samf.aau.dk/uddannelse/studord-oecon/16


2. semester Erhvervsjura (HA-jur.) og JuraUn<strong>de</strong>rvisnings - ECTS Eksamens - ECTSStatsforfatningsret 10 10Formueret 1 (skriftlig)(Erstatningsret og aftaleret)1010Formueret 1 (mundtlig)(Erstatningsret og aftaleret)1010MiniprojektI alt 30 30Se studieordningen for bacheloruddannelsen i Erhvervsjura (HA-jur.), 2011:http://www.fak.samf.aau.dk/uddannelse/studord-erhvervsjura/Se studieordningen for bacheloruddannelsen i Jura, 2011:http://www.fak.samf.aau.dk/uddannelse/studord-jura/17


2. semester Erhvervsøkonomi (HA)Un<strong>de</strong>rvisnings-ECTSEksamens-ECTSGrundlæggen<strong>de</strong> erhvervsøkonomi 20 20Samfundsøkonomi 10 10I alt 30 30Se studieordningen for Erhvervsøkonomi (HA), 2011:http://www.fak.samf.aau.dk/uddannelse/studord-erhvervsoekonomi/18


2. semester SociologiUn<strong>de</strong>rvisnings-ECTSEksamens-ECTSModul 1a: Sociologisk grundkursus <strong>de</strong>l I 5Modul 1b: Sociologisk grundkursus <strong>de</strong>l II 510Modul 2: Sociologisk meto<strong>de</strong> og vi<strong>de</strong>nskabsteori 10Modul 3: Projekt i grundlæggen<strong>de</strong> sociologi 1020I alt 30 30Se studieordningen for Sociologi 2010 (rev. 2011):http://www.fak.samf.aau.dk/uddannelse/studord-sociologi/19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!