12.07.2015 Views

Bachelor i Politik/Administration, 2012 - Det ...

Bachelor i Politik/Administration, 2012 - Det ...

Bachelor i Politik/Administration, 2012 - Det ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

inden for uddannelsens forskellige faglige områder at anvende centrale begreber, teorier ogmetoder ved analyser af konkrete samfundsmæssige problemerinden for det politiske og forvaltningsmæssige område at anvende centrale begreber, teorier ogmetoder ved analyse af politiske og forvaltningsmæssige problemstillingerinden for det politiske og forvaltningsmæssige område selvstændigt at kunne tilrettelægge oggennemføre en undersøgelse og forholde sig kritisk til det anvendte teoretiske og metodiskegrundlagat vurdere og behandle større informationsmængder (data og litteratur) og kunne foretage mindre,selvstændige dataindsamlingerat tilegne sig videnskabelig produceret viden og tage stilling til videnskabelige resultatersholdbarhed og rækkeviddeat formidle en samfundsvidenskabelig viden på en velstruktureret måde i skriftlig og mundtlig format arbejde problemorienteret og tværfagligtat samarbejde, at arbejde i teams og at indgå i projektorganiserede læringsmiljøer§ 6 Regler om moduler, fagelementer og valgfag<strong>Bachelor</strong>uddannelsen består af følgende fagelementer og moduler:1.-2. semester:Modul 1: Se ”Studieordning for det Samfundsvidenskabelige Fællessemester, gældende fra september<strong>2012</strong>.Modul 2: Se tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i politik og administration, gældende frafebruar 2010.3.– 4. semester:Modul 3: Samfundsøkonomi og økonomisk politik 15 ECTSModul 4: Valgfag: Politisk filosofi 10 ECTSModul 5: Samfundsvidenskabelige metoder (I, II) 10 ECTSModul 6: Moderne politikbegreber og politikanalyser 25 ECTS5.-6. semester:Modul 7: Policy Analyse: Velfærdsstat og velfærdspolitik 10 ECTSModul 8: Verdenspolitik: Globalisering og regionalisering 10 ECTSModul 9: Organisation og offentlig forvaltning 10 ECTSModul 10: Specifikke forvaltningsfag 10 ECTS(”Forvaltningsret” og ”Offentlig budgetlægning og økonomistyring”)Modul 11: <strong>Bachelor</strong>projekt 20 ECTSDe enkelte modulers indhold og undervisningsformer:Modul 3: Samfundsøkonomi og økonomisk politik (15 ECTS)1. Undervisningens indhold og form3


Modulets sigte er at give de studerende en grundlæggende teoretisk og empirisk viden omsamfundsøkonomi og økonomisk politik. Modulet bygger videre på den introducerende undervisning fra<strong>Det</strong> samfundsvidenskabelige Basisår.Undervisningen i økonomisk teori lægger vægten på makroøkonomien, men inddrager mikroøkonomi, hvordet er relevant i forhold til analysen af politisk-økonomiske problemstillinger.I forbindelse med kurset lægges der vægt på, at de studerende stifter bekendtskab med aktuelle tekster såsom: budgetredegørelser/finans-redegørelser/halvårsrapporter fra <strong>Det</strong> økonomiske råd mm.Undervisningen er tilrettelagt med et pensum og en længere kursusrække.I forlængelse af udvalgte lektioner tilrettelægges seminar/øvelsesundervisning, hvor de studerende imindre grupper arbejder med udvalgte problemstillinger og lærer at anvende teorier og begreber.De studerende udarbejder en eller flere opgave(r), der indgår i forbindelse med den eksterne prøve.2. PrøveformerModul 3 (15 ECTS) evalueres ved en ekstern mundtlig prøve.Eksamen tilrettelægges individuelt. Ved den mundtlige eksamination tages der udgangspunkt i de(n)stillede opgave(r), men der eksamineres i det samlede pensum og den individuelle præstation vurderes. Enforudsætning for at indstille sig til den mundtlige prøve er aflevering af de skriftlige opgaver.Der medvirker en ekstern censor og bedømmelsen sker efter 7-trinsskalaen. For at bestå kræves mindstkarakteren 02.3. Kompetenceprofil og kompetencemålKompetenceprofil:Modulet giver bacheloren:viden om økonomisk teori, herunder centrale samfundsøkonomiske grundbegreber og viden omkonkrete økonomisk-politiske samfundsforhold både i national og international sammenhængviden om de økonomiske og politiske aspekter af den aktuelle økonomiske politik i Danmark og EUindsigt i aktuelle teoretiske (økonomiske) konfliktflader med fokus på forholdet mellem stat ogmarked og de heraf følgende muligheder og begrænsninger for den økonomiske politik indsigt i aktuelle samfundsøkonomiske problemkomplekser med vægt påinstitutionelle/strukturelle og politiske dimensioner.Kompetencemål<strong>Bachelor</strong>en opnår evne til:at anvende centrale begreber i økonomisk teori/samfundsøkonomi på økonomisk-politiskeproblemstillingerat analysere centrale aspekter af den aktuelle økonomiske politik i Danmark og EUat analysere samfundsøkonomiske problemstillinger i en økonomisk og en politisk sammenhæng4


Modul 4 - valgfag: Politisk filosofi (10 ECTS)1. Undervisningens indhold og formModulets formål er at give de studerende et overordnet indblik i centrale temaer inden for politisk filosofi.Undervisningen tilrettelægges som en kursusrække, der evt. suppleres med seminarundervisning2. PrøveformModul 4 (10 ECTS) evalueres ved en individuel skriftlig intern prøve, hvor den studerende besvarer en stilletopgave.Opgaven bedømmes efter 7-trinsskalaen. For at bestå kræves mindst karakteren 02.3. Kompetenceprofil og kompetencemålKompetenceprofil:Modulet giver bacheloren:viden om centrale positioner og traditioner inden for politisk filosofiindsigt i og erfaring med at læse udvalgte primærtekster inden for områdetindsigt i politiske ideers og traditioners betydning for at kunne forstå og analysere aktuelle politiskeemner/temaerKompetencemål:<strong>Bachelor</strong>en opnår evne til:at analysere sammenhænge mellem udvalgte politisk-filosofiske traditioner, ideer/begreber ogpolitiske emnerat inddrage politisk-filosofiske perspektiver på aktuelle politiske problemstillingerModul 5: Samfundsvidenskabelige metoder (10 ECTS)1. Undervisningens indhold og formUndervisningen i samfundsvidenskabelige metoder organiseres på 3.–4. semester i 2 forskelligeundervisningsforløb, der hvert har et specifikt fokus.På 3. semester placeres Samfundsvidenskabelig metode I (Forskningsdesign, kvantitative metoder ogstatistik (5. ECTS)). På 4. semester placeres Samfundsvidenskabelig metode II (”Forskningsdesign ogkvalitative metoder)”.Undervisningen bygger videre på metodeundervisningen på 1. og 2. semester.Metodeundervisningen i sin helhed sigter på at give såvel metodologiske og teoretiske som praktiskeforudsætninger for at kunne arbejde med og kombinere kvantitative og kvalitative metoder.Hvert undervisningsforløb består af en række kursuslektioner. Især i forbindelse medSamfundsvidenskabelig metode I tilrettelægges der øvelsesopgaver, hvor de studerende efterforelæsningerne arbejder gruppevis.5


Modul 6a: Moderne politikbegreber og politikanalyser (10 ECTS) - kursusrække1. Undervisningens indhold og formIndholdsmæssigt er 4. semester et ”politiksemester”, der bygges videre på fagelementerne i politologi fra1. semester og fra fagelementer i sociologi og politisk-sociologi fra 2. semester.Undervisningen tilrettelægges som en kursusrække, der består af 2 dele:Moderne politikbegreber og politikteoretiske tilgange.Kurset indeholder en gennemgang af de centrale klassiske politologiske tilgange samt en rækkenyere tilgange og genstandsfelter inden for studiet af politik. Herunder indgår også ”Policyanalyseog implementering” samt ”<strong>Politik</strong>teoretiske perspektiver på EU som politisk system og politiskinstitutionelt niveau”.Politisk sociologi og politisk kommunikation.Ud over nyere politisk-sociologiske problemområder fokuseres der på fagområdet ”Politiskkommunikation” – og betydningen heraf for studiet af politiske processer og det politiske system.I forbindelse med kursusrækken indgår også centrale knudepunkter i den politisk-institutionelle udvikling iDanmark og EU.Modul 6b: Moderne politikbegreber og politikanalyser (15 ECTS) – projektarbejdeProjektarbejdet er en central del af studieaktiviteterne på 4. semester.For at understøtte projektarbejdet udbydes der i forlængelse af kursusrækken et antal tværgåendeseminarkredse, som de studerende skal vælge sig ind på og skrive projekter indenfor.Seminarkredsene skal fungere som igangsættende og organiserende rammer i forhold til projektarbejdet ogprojektvejledningen.Projektgruppedannelsen finder sted i regi af de udbudte seminarkredse og gruppestørrelsen er fastsat tilmax. 5 personer.Som led i seminarundervisningen indgår aktiviteter om problemformulering samt design ogmetodeovervejelser, hvor der bygges videre på de studerendes kompetencer fra metodeundervisningen.2. PrøveformerModul 6a evalueres ved en individuel mundtlig, intern prøve.Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. For at bestå kræves mindst karakteren 02.Modul 6b evalueres ved en individuel mundtlig ekstern prøve omfattende seminarvirksomhed ogprojektarbejde.Ved den mundtlige prøve tages der udgangspunkt i projektrapporten, og den mundtlige eksaminationprøver de problem-, fag - og teoriområder, der ligger til grund for rapporten.Der gives en samlet karakter efter 7-trinsskalaen. For at bestå kræves mindst karakteren 02.7


3. Kompetenceprofil og kompetencemålKompetenceprofil:Modulet giver bacheloren:et grundlæggende overblik over og viden om de teoretisk-analytiske forståelser og tilgange, der harpræget moderne politologi og politisk sociologien forståelse for og indsigt i en række nyere tilgange samt problem - og genstandsfelter inden foranalyser af politik.en viden om de mere grundlæggende videnskabsteoretiske og metodologiske positioner bagforskellige politikteoretiske tilgange en forståelse for forskellige teoretiske perspektivers betydning for konkrete politikanalyser –herunder forståelse for hvordan forskellige perspektiver kan supplere hinanden i analyser afkomplekse politiske problem- og genstandsfelteren viden om politisk-institutionelle udviklinger i Danmark og EU.Kompetencemål:<strong>Bachelor</strong>en opnår evne til:at anvende politikbegreber og politikteorier på konkrete samfundsmæssige problemstillinger at anvende flere teoretisk-analytiske politiktilgange i analyser af konkrete politiskeproblemstillinger samt vurdere forskellige tilganges relevans i forhold til hinandenselvstændigt at tilrettelægge og gennemføre en undersøgelse af en politisk problemstilling og atforholde sig kritisk til det anvendte teoretiske og metodiske grundlagModul 7: Policyanalyse: Velfærdstat og velfærdspolitik (10 ECTS)1. Undervisningens indhold og formKurset giver en bred indføring i teorier om velfærdsstaternes opbygning, funktionsmåde og forandring,herunder de aktuelle udfordringer til velfærdsstaten.I forbindelse med kurset lægges der vægt på velfærdspolitikkens tilblivelse i samspil mellem eksisterendeinstitutionelle forhold og politiske processer, herunder aktørinteresser, ideer og strategivalg. Der læggesendvidere vægt på, hvorledes velfærdspolitikken virker sammen med det omgivende samfund, både socialtog økonomisk.Kurset bygger først og fremmest videre på kurset i moderne politik fra 4. semester, men inddrager ogsåsociologiske og økonomiske aspekter.2. PrøveformModul 7 (10 ECTS) evalueres ved en individuel intern, skriftlig prøve, hvor den studerende besvarer enstillet opgave.Opgaven bedømmes efter 7-trinsskalaen. For at bestå kræves mindst karakteren 02.3. Kompetenceprofil og kompetencemål8


at kunne analysere sammenhænge og relationer mellem internationale, europæiske og nationaleudviklingerModul 9: Organisation og offentlig forvaltning (10 ECTS)1. Undervisningens indhold og form<strong>Det</strong> er modulets mål at give de studerende et overblik over og en grundlæggende indføring iorganisationsteori og offentlig forvaltning herunder at give de studerende viden om den offentligeforvaltnings struktur- og funktionsmåde på forskellige politisk-administrative niveauer.Undervisningen består af en kursusrække, hvor der er fokus på forskellige organisations- ogforvaltningsteoretiske perspektiver. De teoretiske perspektiver sættes i sammenhæng med udvikling ogforandringer i den danske forvaltning, herunder forvaltningens: 1) normative grundlag, 2) samspil medomgivelserne, 3) europæisering og internationalisering 4) struktur, styring og kultur.I relation hertil arbejder de studerende med mindre case-opgaver omhandlende konkrete organisatoriskeog forvaltningsmæssige problemstillinger.2. PrøveformModul 9 (10 ECTS) evalueres ved en individuel intern, skriftlig prøve, hvor den studerende besvarer enstillet opgave.Opgaven bedømmes efter 7-trinsskalaen. For at bestå kræves mindst karakteren 02.3. Kompetenceprofil og kompetencemålKompetenceprofil:Modulet giver bacheloren:viden om og indsigt i forskellige teoretiske tilgange til studiet af offentlige organisationer ogforvaltningviden om og indsigt i hvorledes organisationsniveauet i den offentlige forvaltning kan analyseresved hjælp af teorier om organisationers strukturer, processer, kultur, forandring og samspil medomgivelserviden om og indsigt i den offentlige forvaltnings særlige kendetegn i forhold til politisk ledelse ogpolitiske omgivelserviden om hvorledes europæisering og internationalisering har betydning for den offentligeforvaltnings struktur- og funktionsmåde.Kompetencemål:<strong>Bachelor</strong>en opnår evne til:at anvende og diskutere teoretiske perspektiver i relation til konkrete organisatoriske ogforvaltningsmæssige problemstillingerat analysere konkrete organisatoriske og forvaltningsmæssige problemer i forhold til både interneog eksterne, nationale såvel som europæiske og internationale sammenhænge og relationer10


Modul 10: ”<strong>Det</strong> forvaltningsspecifikke modul” (10 ECTS)1. Undervisningens indhold og formPå 6. semester udbydes 2 kurser om mere forvaltningsspecifikke fagelementer i henholdsvis Modul 10A”Forvaltningsret” (5 ECTS) og modul 10B ”Offentlig budgetlægning og økonomistyring” (5 ECTS).Formålet med de forvaltningsspecifikke fagelementer er at give de studerende teoretiske og praktiskeforudsætninger for at løse enkle forvaltningsretslige og budgetmæssige problemstillinger i den offentligeforvaltning. Kurserne evalueres særskilt (jf. nedenfor).2. PrøveformModul 10A ”Forvaltningsret” (5 ECTS) evalueres ved en individuel intern, skriftlig prøve, hvor denstuderende besvarer en stillet opgave.Opgaven bedømmes efter 7-trinsskalaen. For at bestå kræves mindst karakteren 02.Modul 10B ”Budgettering og økonomistyring” (5 ECTS) evalueres ved en individuel intern, skriftlig prøve,hvor den studerende besvarer en stillet opgave.Opgaven bedømmes efter 7-trinsskalaen. For at bestå kræves mindst karakteren 02.3. Kompetenceprofil og kompetencemålKompetenceprofil:Modulet giver bacheloren:viden om og forståelse for den almindelige forvaltningsrets vigtigste regler,herunder reglerne om den offentlige forvaltnings organisation, sagsbehandling og virksomhed(Modul 10A)viden om og forståelse for de sæt af retslige regler, der gælder for offentlige myndighedersindbyrdes forhold og i forhold til borgerne (Modul 10A)teoretisk og praktisk indsigt i budgetlægning, udgiftspolitik og økonomistyring i den offentligesektor (modul 10B)viden om budgetsamarbejde, aftalesystem og styring/prioritering af de offentlige udgifter,herunder budgetlægningsprocesser og - metoder i stat og kommuner (Modul 10B).Kompetencemål:<strong>Bachelor</strong>en opnår evne til:at identificere og/eller løsealmindelige forvaltningsretslige problemer i den offentlige forvaltning(Modul 10A)at analysere budget- og økonomistyringsmæssige problemstillinger i den offentlige forvaltning(Modul 10B)Modul 11: <strong>Bachelor</strong>projektet (20 ECTS)1. Undervisningens indhold og form11


Der udbydes på 6. semester et antal seminarkredse, som skal fungere som igangsættende og organiserenderamme i forhold til projektarbejdet og projektvejledningen med bachelorprojektet. De studerende vælgersig ind på et af de udbudte seminarer og skriver deres bachelorprojekt indenfor dette.Projektgruppedannelsen finder sted i regi af de udbudte seminarkredse og gruppestørrelsen er fastsat tilmax. 5 personer.Som led i seminarundervisningen indgår aktiviteter om problemformulering samt design- ogmetodeovervejelser, hvor der bygges videre på de studerendes kompetencer fra metodeundervisningen.Seminarer og projektarbejde udgør inklusive forberedelse og afholdelse af ekstern prøve 20 ECTS.2. PrøveformStudienævnet godkender emneafgrænsningen og fastsætter samtidig en afleveringsfrist for projektet.Ved udgangen af 6. semester afholdes en mundtlig ekstern prøve omfattende seminarvirksomhed og BAprojektet(20 ECTS). Prøven bedømmes individuelt.Ved den mundtlige prøve tages der udgangspunkt i bachelorprojektet og den mundtlige eksaminationprøver de problem-, fag - og teoriområder, der ligger til grund for projektet.Der gives en samlet karakter efter 7-trinsskalaen. For at bestå kræves mindst karakteren 02.3. Kompetenceprofil og kompetencemålGennem bachelorprojektet opnår bacheloren evne til:at formulere, identificere og analysere en nærmere afgrænset politisk – og/eller administrativeproblemstilling og anvende begreber og teorier inden for det politiske – og administrative områdeat kunne anvende flere teoretisk-analytiske tilgange i analyser af konkrete politiske ogadministrative problemstillinger samt vurdere forskellige tilganges relevans i forhold til hinandenselvstændigt at tilrettelægge og gennemføre en undersøgelse af en politisk og/eller administrativproblemstilling og at forholde sig kritisk til det anvendte teoretiske og metodiske grundlag§ 7 Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet<strong>Det</strong> normerede omfang af projekter og opgaver fremgår af ”formalia vedr. eksamen” på studiets intranet.En normalside i forbindelse med skriftlige opgaver og projekter svarer til 2400 anslag inklusive mellemrumog noter.En opgaves/et projekts antal normalsider omfatter ikke bilag, indholdsfortegnelse og litteraturliste.(Omfanget af bilagsmateriale må stå i et rimeligt forhold til opgavens/projektets omfang).Ved aflevering af en skriftlig opgave eller et projekt skal antal anslag altid angives.Overskrides det normerede omfang kan opgaven/projektet afvises.Der skal afleveres minimum 50 % af det normerede omfang. I modsat fald kan opgaven/projektet afvises.12


I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, indgår en vurderingaf den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstationlægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altidindgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes tilbestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikkebestået alene på grund af en ringe sproglig præstation. Ovenstående gælder, medmindre andet er anført iforbindelse med den enkelte prøve.<strong>Bachelor</strong>projektet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeetskrives på dansk, norsk eller svensk efter studienævnets godkendelse. Resumeet skal være på mindst 1 ogmå højst være på 2 sider (indgår ikke i de for projektet fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr.studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.§ 8 Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved etuniversitet i Danmark eller udlandetDer gives merit efter skriftlig og dokumenteret ansøgning for prøver med tilsvarende indhold fra danske ogudenlandske universiteter. Med studienævnets godkendelse kan der vælges moduler der indholdsmæssigt,omfangsmæssigt og niveaumæssigt svarer til modulerne i bacheloruddannelsen i politik og administration.Merit for enkelte eller flere moduler er betinget af, at disse studieaktiviteter er prøvebelagt.§ 9 Regler for hvornår den studerende senest skal have afsluttet uddannelsen efter at være påbegyndtdenne<strong>Bachelor</strong>uddannelsen i politik og administration skal være afsluttet senest 4 år efter den er påbegyndt.§ 10 Eventuelle regler om læsning af tekster på fremmedsprog og angivelse af hvilket kendskab tilfremmedsproget/ene dette forudsætterDer forudsættes evne til at læse fagtekster på dansk, engelsk, norsk og svensk, som er de sprog pensum erskrevet på.§ 11 Eksamensregler, sygeeksamenRegler om sygeeksamen og omprøver, som ligger i den ordinære eksamenstermin. Der henvises tilstudievejledning og studienævnets hjemmeside.Der udregnes et samlet eksamensgennemsnit (med 1 decimal) for 1.-6. semester af bacheloruddannelsensom et ECTS-vægtet gennemsnit af de opnåede karakterer. Karaktergennemsnittet påføreseksamensbeviset.Målbeskrivelser og vurderingskriterier (læringsmål) findes på følgende link: http://pas.samf.aau.dk§ 12 DispensationStudienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningensbestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse.13


Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.§ 13 Ikrafttrædelse og overgangsreglerStudieordningen er godkendt af dekanen for <strong>Det</strong> samfundsvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr. 1.9<strong>2012</strong> for studerende, der starter på 3. semester.Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning fra 2010, skal senesthave afsluttet uddannelsen i 2014, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter denhidtidige studieordning.14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!