12.07.2015 Views

HD 2. del - Afsætningsøkonomi, 2006 - Det ...

HD 2. del - Afsætningsøkonomi, 2006 - Det ...

HD 2. del - Afsætningsøkonomi, 2006 - Det ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1STUDIEORDNING FOR <strong>HD</strong> UDDANNELSEN IAFSÆTNINGSØKONOMI2000Med justeringer <strong>2006</strong>


21. GRUNDLAG<strong>HD</strong> uddannelsen i Afsætningsøkonomi er tilrettelagt i henhold til undervisningsministerietsbekendtgørelse nr. 674 af 19. august 1999 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse(<strong>HD</strong> bekendtgørelsen) med senere ændringer samt lov nr. 508 af 30. juni 1993 om åbenuddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.<strong>2.</strong> STUDIENÆVN<strong>HD</strong> uddannelsen i Afsætningsøkonomi hører under fagstudienævnet for den erhvervsøkonomiskediplomuddannelse under <strong>Det</strong> samfundsvidenskabelige Fakultet.3. ADGANGAdgang til <strong>HD</strong> uddannelsen i Afsætningsøkonomi har en ansøger, der har gennemført 1. <strong>del</strong>af <strong>HD</strong> uddannelsen eller tilsvarende. Adgang giver endvidere den almeneerhvervsøkonomiske uddannelse (HA) eller markedsøkonomuddannelsen,erhvervsakademiuddannelserne inden for finansområdet (finansøkonomom AK) og inden forinternational han<strong>del</strong> og markedsføring (markedsføringsokonom AK) med de bundnevalgemner driftsøkonomi, statistiske mo<strong>del</strong>ler samt regressionsanalyse og antalstabeller.Herudover skal ansøgere med de nævnte erhvervsakademiuddannelser have beståetmatematik B.Studienævnet kan endvidere give adgang til <strong>HD</strong> uddannelsen i Afsætningsøkonomi foransøgere, der ikke opfylder de ovennævnte krav. Adgangen kan betinges af, at ansøgerenbestår en kvalifikationsprøve eller anden form for individuel bedømmelse, der dokumenterernødvendige kvalifikationer.Med virkning fra det studieår, der starter den 1. september 2003, skal ansøgere til <strong>HD</strong>uddannelsen i Afsætningsøkonomi tillige have erhvervet relevant erhvervserfaring svarendetil mindst 2 års fuldtidsarbejde. Erhvervserfaringen kan erhverves si<strong>del</strong>øbende med denadgangsgivende uddannelse.


34. UDDANNELSENS FORMÅL OG STRUKTUR4.1 FormålDen erhvervsøkonomiske diplomuddannelse har generelt til formål at give de studerendeindsigt i et erhvervsøkonomisk speciale, således at de studerende kvalificeres til ved kritiskanven<strong>del</strong>se af uddannelsens teorier og metoder at løse komplekse økonomiske og le<strong>del</strong>sesmæssigeopgaver i virksomheder, organisationer og offentlige institutioner.Formålet med <strong>HD</strong> uddannelsen i Afsætningsøkonomi er specifikt at give studerende enteoretisk afsætningsøkonomisk uddannelse, der - som supplement til praktisk og andenuddannelse - skal give grundlag for at bestride ledende stillinger inden for virksomhedensafsætningsfunktionen. Der tilstræbes endvidere en sådan bredde i uddannelsen, at den kandanne basis for at bestride stillinger i den administrative tople<strong>del</strong>se. Uddannelsen skal såledesgive et solidt grundlag for et karriereforløb med udspring i afsætningsfunktionen.4.2 Struktur<strong>HD</strong> uddannelsen i Afsætningsøkonomi er et <strong>del</strong>tidsstudium, der er normeret til 1 studenterårsværk,normalt for<strong>del</strong>t på 2 år (4 semestre). Et årsværk udgør 60 ECTS point. Vedopgørelsen af medgående ECTS point indregnes arbejdsbelastningen ved skemalagtundervisning, hjemmeforbere<strong>del</strong>se og selvstudium samt udarbej<strong>del</strong>se af skriftlige arbejder iform af cases, seminarer og hovedopgaver.Den skemalagte undervisning afvikles normalt gennem 2 ugentlige aftenundervisningsforløb(mandag/onsdag eller tirsdag/torsdag) à 4 undervisningstimer. Undervisningen tilrettelægges iform af forelæsninger, øvelsesrækker og projektarbejde.5. UDDANNELSENS INDHOLD OG TILRETTELÆGGELSE5.1 Indhold og omfang<strong>HD</strong> uddannelsen i afsætningsøkonomi er opbygget med en væsentlig grad af progression fra5. til 8. semester, hvorfor semesterrækkefølgen er en bunden forudsætning. Uddannelsenomfatter følgende emneområder for<strong>del</strong>t over de 4 semestre:


55.2 Beskrivelse af de anførte fag og emneområderFagblokken i 5. semester.Formålet med fagblokken er at bibringe de studerende en teoretisk forståelse for den centraleafsætningsøkonomiske teori og metode.Generel afsætningsøkonomi omfatter den grundlæggende viden om efterspørgsels- ogkonkurrenceteori, virksomhedens handlingsparametre, markedsføringsstrategi samtdistributionsøkonomi.Adfærdsteori og konsumentøkonomi omfatter teorier for og beskrivelse af adfærdsmønstre foraftagernes (konsumenter, andre virksomheder og det offentlige) efterspørgsel og depsykologiske, sociale og økonomiske faktorer, der øver indfly<strong>del</strong>se herpå.Markedskommunikationsteori omfatter teorier vedrørende planlægning af virksomhedenskommunikationsstrategi, mediavalg og udformning.Fagblokken i 6. semester.Formålet med fagblokken er at bibringe de studerende en forståelse for tilvejebringelse,analyse og anven<strong>del</strong>se af markedsinformationer om forbrugere og konkurrenter, samt enforståelse for hvorledes sådanne markedsinformationer indgår i og påvirker virksomhedensorganisation.Fagblokken omfatter informationsteori, producentøkonomi og konkurrentadfærdsteori samtorganisationsteori.Informationsteori med øvelser omfatter metoder til fremskaffelse af data til kvantificering afteorier og faktorer relateret til afsætningen med henblik på analyse og problemløsning.Metoderne omfatter fremskaffelse af primære data og anven<strong>del</strong>se af allerede indsamlede datafra officielle og andre statistiske kilder (sekundære data). I tilknytning til informationsteorienudarbejder de studerende øvelser som led i undervisningen. Udarbej<strong>del</strong>sen gennemføres igrupper. Formålet er indlæring af analysemetoder, væsentligst baseret på tilgængelige data(sekundære kilder). Deltagelsen i de obligatoriske øvelser i informationsteori godkendes aflederen af øvelsesrækken. Opnås godken<strong>del</strong>se ikke, skal der udarbejdes et supplement efterangivne retningslinier. Godken<strong>del</strong>se er en forudsætning for indstilling til prøverne på 6.semester og derefter.Producentøkonomi og konkurrentadfærdsteori omfatter teorier for og beskrivelse af andrevirksomheders adfærd som konkurrenter og samarbejdspartnere.


6Organisationsteori omhandler virksomhedens interne forhold med særligt henblik påafsætningens organisation (herunder personale- og le<strong>del</strong>sesmæssige problemer) og samspilmed øvrige funktioner i virksomheden.Fagblokken i 7. semester.Formålet med fagblokken er <strong>del</strong>s at bibringe de studerende en forståelse for arbejde medteoretiske afsætningsøkonomiske problemstillinger, <strong>del</strong>s at gøre de studerende i stand til atudarbejde en markedsføringsstrategi og Bplan. I denne forbin<strong>del</strong>se indgår en forståelse formarkedsføringsretlige spørgsmål og hvilke hensyn der må tages til virksomhedens eksternerelationer.Fagblokken omfatter et teoretisk seminar (se under punkt 6), markedsføringsplanlægning,markedsføringsret og virksomhedens eksterne relationer.Markedsføringsplanlægning er en syntese af hele studiet med det formål, at sætte denstuderende i stand til at opstille virksomhedens markedsføringsplan indeholdende problemformulering,problemanalyse og problemløsning.Markedsføringsret og virksomhedens eksterne relationer beskæftiger sig med afsætningsrelevantlovgivning, relationer til leverandører og kunder, samfundets institutionelle forhold ogeksterne interessegrupper samt disses indfly<strong>del</strong>se på virksomhedens handlemuligheder.Fagblokken i 8. semester.Fagblokken har til formål at gøre den studerende i stand til at udarbejde en større sammenhængendeopgave indeholdende problemformulering, problemanalyse og problemløsninginden for det afsætningsøkonmiske område.Fagblokken omfatter seminar II (vejledning til hovedopgaven) og hovedopgaveudarbej<strong>del</strong>sen.5.3 Seminar og hovedopgaveSEMINAR II slutningen af 6. semester udleveres en teoretisk seminaropgave, hvis besvarelse afleveres islutningen af august. Formålet er at give de studerende mulighed for fordybelse i afsætningsøkonomiskrelaterede teorier og metoder.


7Seminarrækken gennemføres i første halv<strong>del</strong> af 7. semester. Arbejdet omfatter en individuelbesvarelse, opposition ved behandlingen af en medstuderendes besvarelse og <strong>del</strong>tagelse iseminarrækken i øvrigt. Deltagelse er obligatorisk. Arbejdet bedømmes Bestået/Ikke bestået.Bedømmelsen baseres på den studerendes egen opgavebesvarelse, opposition vedmedstuderendes opgavebesvarelse samt aktiv <strong>del</strong>tagelse i seminarmøderne. Evalueringenforetages af de <strong>del</strong>tagende lærere.Bestås Seminar I ikke, vil der gennem supplerende besvarelse og/eller ny opgave blivemulighed for en ny bedømmelse inden medio december.SEMINAR IIEmnerne til dette seminar udleveres medio december (7. semester) og disse er samtidig emnertil hovedopgaven. Seminaret afholdes i begyn<strong>del</strong>sen af 8. semester (februar - marts) ogomfatter praktisk betonede beslutningsproblemer. Seminaret knytter sig tæt til fagetmarkedsføringsplanlægning.Seminaret har således en anden karakter end seminar I. <strong>Det</strong> er vejledende forhovedopgaveudarbej<strong>del</strong>sen og skal omfatte problemformulering, skitser til problemanalyse ogproblemløsning. Seminar II gennemføres ved <strong>del</strong>tagelse i undervisningen. Der gives envejledende udtalelse om de udarbejdede skitser m.v. Efter seminaret udarbejder denstuderende sin en<strong>del</strong>ige besvarelse af hovedopgaven, der afleveres medio april.HOVEDOPGAVEHovedopgaven (specialeafhandlingen) skrives individuelt. Afhandlingen skal, forinden denmundtlige eksamination, forsynes med et resumé på engelsk. Resumeet indgår i det samledebedømmelsesgrundlag som en integreret <strong>del</strong> af afhandlingen.6. EKSAMEN6.1 EksamenEksamen omfatter følgende eksterne prøver:En mundtlig prøve efter 5. semester (4 timer) vægt 3En skriftlig prøve efter 6. semester (4 timer) vægt 3En mundtlig prøve (uden forbere<strong>del</strong>se)efter 6. semester (20 minutter) vægt 2En skriftlig prøve efter 8. semester, tværfaglig (4 timer) vægt 4<strong>HD</strong> hovedopgave med mundtlig eksamination i


88. semester (1 time) vægt 6Ved vægtningen af prøverne er 2 ECTS point fra 5. semesters aktiviteter, 2 ECTS point fra6. semesters aktiviteter samt 10 ECTS point fra 7. semesters aktiviteter overført til dentværfaglige prøve.Der gives karakterer efter 13 skalaen. Hver prøve skal bestås for sig. Beståede prøver kanikke tages om, jfr. eksamensbekendtgørelsen. Der udregnes et samlet eksamensgennemsnit(med 1 decimal) for <strong>2.</strong> <strong>del</strong> som et vægtet gennemsnit af de opnåede karakterer.Ved alle eksterne prøver medvirker censorer, der er beskikket af ministeriet.Den interne prøve ved afslutningen af 7. semester bedømmes alene af lederen afvedkommende seminargruppe. Er et tredje eller fjerde forsøg nødvendigt, kan den studerendeforlange, at der i bedømmelsen medvirker en censor.I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder udarbejdet på dansk indgår en vurdering af denstuderendes stave- og formuleringsevne. En usædvanlig god eller usædvanlig dårlig sprogligpræstation kan tillægges en direkte, selvstændig betydning for bedømmelsen.Studienævnet kan dispensere fra ovennævnte for studerende, der dokumenterer en relevantspecifik funktionsnedsættelse (f.eks. ordblindhed). Ansøgning indsendes til studienævnet.Den mundtlige prøve efter 5. semester omfatter hele det stof, der er gennemgået i 5. semester.De skriftlige og mundtlige prøver efter 6. semester omfatter 6. semesters stof (dvs.producentøkonomi og konkurrentadfærdsteori, organisationsteori og informationsteori).Den skriftlige 4. timers eksamen efter 8. semester afholdes i maj. I denne prøve er formålet, atden studerende skal demonstrere opfattelse af syntese og forståelse af helheden i detafsætningsøkonomiske område.Hovedopgaven afleveres medio april. I juni vil besvarelsen blive evalueret efter, at den ellerde studerende i et møde af ca. 1 times varighed med censor og lærerbedømmer, har haftmulighed for at redegøre for besvarelsens udformning og indhold (10 - 15 minutter). Lærer ogcensor gennemfører herefter en individuel eksamination af den enkelte studerende i detforelagte arbejde. I bedømmelsen inddrages både den skriftlige og den mundtlige præstation.


6.2 Indstilling og genindstillingBetingelsen for at indstille sig til de eksterne prøver er, at de forudgående semestres eksterneprøver er bestået.9Betingelsen for at få udleveret opgave til seminar I er, at øvelsesrækken i informationsteorihar opnået bedømmelsen godkendt.Betingelsen for at indstille sig til seminar II og dermed hovedopgave er, at 5. og 6. semestersprøver er bestået og at øvelserne i informationsteori samt seminar I er godkendt.Såfremt en prøve ikke bestås, kan den studerende genindstille sig til en omprøve i sammeeksamenstermin eller ordinær prøve det følgende år.Den studerende kan højst 3 gange indstille sig til samme prøve eller anden form for bedømmelse.Studienævnet kan tillade indstilling en fjerde gang, hvis det findes begrundet iusædvanlige forhold.Såfremt prøverne efter 6. semester ikke bestås, kan den studerende genindstille sig i følgendeeksamenstermin. Såfremt prøverne efter 7. Semester ikke bestås, kan genindstillingen ske isamme eksamenstermin.I de tilfælde, hvor en studerende i en eksamenstermin ikke består hverken den ordinære prøveeller omprøven, gælder følgende:a) 5. semester prøvenHvis en studerende ikke består hverken den ordinære prøve (januar) eller omprøven (marts/april)er 3. forsøg ved ordinær prøve i januar det følgende år. Den studerende kan <strong>del</strong>tage iundervisningen på 6. semester, hvor øvelsesrækken i informationsteori kan behandles ogbedømmes. Opgave til seminar I udleveres ikke, og det er ikke muligt at tilmelde sig prøvenefter 6. semester.


) 6. semester prøverne (1 skriftlig og 1 mundtlig)Hvis en studerende ikke består hverken de ordinære prøver (maj/juni) eller omprøverne(august), er 3. forsøg ved ordinær prøve i maj/juni det følgende år. Den studerende kan<strong>del</strong>tage i undervisningen på 7. semester, hvor seminar I kan behandles og bedømmes. <strong>Det</strong> erikke muligt at tilmelde sig eksamen på 8. semester (hovedopgave og 4 timers skriftlig prøve)og der udleveres ikke emne til seminar II/hovedopgave før alle 6. semesters prøver er bestået.10c) 8. semester prøven (skriftlig)Hvis den ordinære prøve (maj/juni) ikke bestås, vil der være omprøvemulighed i augustsamme år. Bestås omprøven heller ikke, kan 3. forsøg aflægges ved ordinær eksamenfølgende år.d) HovedopgaveHvis hovedopgaven ikke bestås, kan den studerende indstille sig til en ny hovedopgavefølgende år. I så fald skal den studerende tilmelde sig seminar II/hovedopgave samme efterår(senest 15. oktober). Herefter til<strong>del</strong>es/aftales ny opgave og den studerende skal <strong>del</strong>tage i 8.semesters seminarafvikling. Ny besvarelse skal afleveres medio april.Alternativt kan den studerende vælge at få til<strong>del</strong>t/aftalt nyt hovedopgaveemne i august sammeår og i løbet af 8 uger udarbejde en besvarelse uden ledsagende vejledning. Besvarelsenevalueres i løbet af efterårssemesteret.6.3. Nærmere regler om prøvers afhol<strong>del</strong>se og klagemulighederTilmelding til prøver, der skal indsendes på særlige formularer til <strong>Det</strong> samfundsvidenskabeligeFakultetskontor, Fredrik Bajersvej 5, skal ske således:Ordinær prøveOmprøve5. semester Senest 15. november Senest 1. februar6. semester Senest 15. april Senest 1. juli8. semester Senest 15. april Senest 1. juliTil øvelserne i informationsteori, seminar I og seminar II/hovedopgave fordres der særskilttilmelding til <strong>HD</strong> uddannelsens sekretariat, Fibigerstræde 4.Oplysning om eksamensdato og -sted med<strong>del</strong>es de studerende af Fakultetskontoret ved opslagi god tid før eksamen.Afmelding til eksamen skal finde sted senest kl. 1<strong>2.</strong>00, 3. hverdag før den studerendeseksamensdag. (Bemærk, at lørdag er en hverdag). Eventuel afmelding med<strong>del</strong>es Fakul-


tetskontoret skriftligt. For sen afmelding tæller som et eksamensforsøg, og den studerende hari dette tilfælde ret til at tilmelde sig omeksamen.11Er det på grund af sygdom umuligt for den studerende at møde frem til en eksamination,med<strong>del</strong>es dette til fakultetskontoret hurtigst muligt, og der afleveres lægeattest som dokumentationfor sygdommen. Den studerende vil herefter få mulighed for at gå til sygeeksamen.Kun dokumenteret sygdom muliggør, at man kan <strong>del</strong>tage i sygeeksamen. Framelding tileksamen på grund af forretningsrejser eller lignende giver ikke adgang til at kunne <strong>del</strong>tage isygeeksamen.Klager over eksamen behandles efter reglerne i eksamensbekendtgørelsen.6.4 TitulaturDen der har gennemført <strong>HD</strong> uddannelsen i Afsætningsøkonomi har ret til at anvendebogstaverne <strong>HD</strong> med specialiseringsbetegnelsen tilføjet i parentes som betegnelse foruddannelsen, dvs. <strong>HD</strong>(afsætningsøkonomi) eller <strong>HD</strong>(A). På engelsk er betegnelsen for <strong>HD</strong>,Graduate Diploma in Business Administration med specialiseringsbetegnelsen tilføjet iparentes (Marketing).6.5 MeritoverførselStudienævnet kan godkende, at gennemførte <strong>HD</strong> uddannelseselementer fra andre <strong>HD</strong>institutioner træder i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne studieordning.Herudover vil der efter en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelses<strong>del</strong>ekunne gives merit for beståede uddannelseselementer fra danske eller udenlandskeuddannelsesinstitutioner.7. ENKELTFAGI henhold til lov om åben uddannelse (§ 2) kan en studerende indstille sig til prøve i enkeltfag.Adgangsbetingelserne nævnt i punkt 3 skal være opfyldt. Der kan i særlige tilfældedispenseres herfra.De samlede blokke på uddannelsen 5. og 6. semester kan den studerende indstille sig til somenkeltfag. <strong>Det</strong> er en betingelse for indstilling til 6. semesterblokken, at 5. semesterblokken erbestået.Ønsker man at <strong>del</strong>tage som enkeltfagsstuderende i 7. og 8. semester, må alle betingelser somnævnt foran i punkt 6.2 være opfyldt.


12Bestemmelserne om enkeltfag gælder u<strong>del</strong>ukkende for studerende, der ikke er indskrevet pådet normale <strong>HD</strong> uddannelsesforløb.8. DISPENSATIONStudienævnet kan, når der foreligger særlige omstændigheder, dispensere fra bestemmelsenom, at <strong>HD</strong> uddannelsens <strong>2.</strong> <strong>del</strong> skal være afsluttet senest 3 år efter studiestart på uddannelsens<strong>2.</strong> <strong>del</strong>, jf. <strong>HD</strong> bekendtgørelsen § 2, stk. 4.Studienævnet kan give adgang til <strong>HD</strong> uddannelsen i afsætningsøkonomi for studerende, derikke opfylder de almin<strong>del</strong>ige adgangsbetingelser, jf. foran i pkt. 3.9. IKRAFTTRÆDEN OG OVERGANGSREGLERDenne studieordning er godkendt af Studienævnet for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelseden 15. marts 2000 og det samfundsvidenskabelige fakultetsråd den 28. august 2000.JStudieordningen træder i kraft for studerende, der påbegynder specialeuddannelsen den 1.september 2000 eller senere. Justeringerne under 5.3, Hovedopgave træder i kraft 1.9.<strong>2006</strong>.Studerende, der har påbegyndt specialeuddannelsen før den 1. september 2000, og som ønskerat færdiggøre uddannelsen efter de hidtidige regler, skal afslutte uddannelsen inden den 1.september 2003.Studerende, der har påbegyndt specialeuddannelsen før den 1. september 2000, og som ønskerat færdiggøre uddannelsen efter de nye regler, skal afslutte <strong>HD</strong> uddannelsen i Afsætningsøkonomiinden den 1. september 2003.31. august <strong>2006</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!