Startpakke pdf - Vordingborg Kommune

vordingborg.dk

Startpakke pdf - Vordingborg Kommune

www.vordingborg.dk → For borgere → Kultur Idræt og Fritid → Ansøgning om tilskud →Folkeoplysende aktiviteterHvordan starter vi en forening?• Hvad siger loven?• Vedtægter (forslag til standardvedtægter)• Anmeldelse af folkeoplysende forening• Erklæring om indhentning af børneattesterVordingborg KommuneKultur-, Idræt- og FritidsekretariatetValdemarsgade 434760 VordingborgYderligere information:Bo Pagh, Kultur- og fritidskonsulentTlf. 55 36 20 21E-mail: bopa@vordingborg.dk


Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejdeHvad siger loven?Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en årlig økonomisk ramme, størrelsen afgør denselv, til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt iaktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermedmedlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt ogengageret i samfundslivet.Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt samt idébestemt ogsamfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.En frivillig folkeoplysende forening skal1. have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten,2. tilbyde oplysende virksomhed efter denne lov,3. have en bestyrelse,4. være demokratisk opbygget,5. bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer,6. som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål,7. være hjemmehørende i tilskudskommunen og8. have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerligKommunalbestyrelsen fastsætter en tilskudsmodel ud fra lokale forhold. Grundlaget forberegningen af tilskudstilsagnet skal fremgå af modellen. Kommunalbestyrelsen kan sættetilskuddet i forhold til den samlede kontingentbetaling, herunder bidrag som foreningensmedlemmer skaber ved deres arbejdsindsats, og anden betaling.Kommunalbestyrelsen yder tilskud til idræt samt idébestemt og samfundsengagerendeaktiviteter for børn og unge under 25 år. Aktiviteter for børn og unge af idébestemt, politiskog religiøs art skal sidestilles med andre folkeoplysende aktiviteter for børn og unge.Hvis kommunalbestyrelsen yder tilskud til foreningernes egen disposition, ydes dette efterobjektive kriterier og udbetales ratevis forud, eventuelt som a conto beløb.


Forslag til VEDTÆGTER for (foreningens navn)§ 1.Foreningen er oprettet i henhold til lov om støtte til folkeoplysning og bygge på aktivtmedlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer.Foreningen er åben for alle der tilslutter sig foreningens formålForeningens virksomhed er almennyttig og kontinuerlig.§ 2.Foreningens navn er (foreningens navn).Formålet er (foreningens formål)§ 3.Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune.§ 4Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.Alle deltagere har én stemme.Generalforsamlingen udpeger en ansvarlig leder /formand.Generalforsamlingen skal udpege en bestyrelse.Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal.Alle generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel.En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af den ansvarlige leder/bestyrelse elleraf et flertal af medlemmerne.§ 5Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned med følgende dagsorden:1. Valg af dirigent.2. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.3. Forelæggelse af budget til godkendelse4. Valg af ansvarlig leder5. Eventuelt.§ 6Regnskabsåret følger kalenderåret. Ethvert medlem af foreningen er berettiget til atgennemgå foreningens bogføring og regnskab.§ 7Ved foreningens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelsen af eneventuel kassebeholdning. Denne kan dog kun anvises til almennyttige formål ellerreturneres til de tilskudsgivende myndigheder.


Anmeldelse af folkeoplysende foreningJævnfør lov nr. 854 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligtfolkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet.Foreningens navn:Hjemmehørende iVordingborgKommuneAnsvarligt medlem over for Vordingborg Kommune:Navn:_______________________________________________________Adresse:_____________________________________________________Postnr._____________ By______________________________________E- mailadresse._____________________@_________________________Navn og adresse på min. 4 øvrige medlemmer af foreningenNavnAdresseVirksomhed ( sæt kryds)Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde…Ansvarlig underskrift:_______________________________________________


Erklæring om indhentelse af børneattestEfter folkeoplysningslovens § 4, stk. 4, og § 45, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004 somændret ved § 1, nr. 1 og 5, i lov nr. 1523 af 27. december 2009, hvorefter foreningen har pligt til at afgiveerklæring om indhentelse af børneattest, erklærer undertegnede på foreningens vegne, at foreningenindhenter børneattest i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, såvel lønnet somulønnet, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.Foreningens navn: ____________________________________________________________Foreningens adresse: _________________________________________________________Tegningsberettigedes navn: _____________________________________________________(dato og underskrift)Vejledning om erklæringens udfyldelse:Alle folkeoplysende foreninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler, har pligt til at indhentebørneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, såvel lønnet som ulønnet, dersom led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år (jf. § 2, stk. 1 ibekendtgørelse nr. 942 af 22. september 2008, samt § 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1024 af 23. oktober2008).Derudover har alle folkeoplysende foreninger og distriktsforeninger, der modtager tilskud eller får anvistlokaler, pligt til at afgive erklæring om indhentelse af børneattester til den kommune, foreningen erhjemmehørende i (jf. lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004 som ændret ved § 1 nr. 1 og 5 i liv nr. 1523af 27. december 2009). Erklæringen afgives en gang årligt.Det er således en betingelse for, at foreningen kan få tilskud eller anvist lokaler, at foreningen afgivererklæring om indhentelse af børneattester. Kommunerne skal således undlade at yde tilskud og anviselokaler, hvis foreningen ikke afgiver erklæring herom.Foreningens tegningsberettigede efter vedtægterne afgiver erklæringen på foreningens vegne.Pligten til at afgive erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringens afgivelse ikkeansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontaktmed børn under 15 år. Foreninger, der ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen afderes opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, pålægges dog ikke med erklæringen enaktuel forpligtelse til at indhente børneattester.Erklæringen rummer en løbende forpligtelse for foreningen til gennem hele tilskudsåret at indhentebørneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen afderes opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år, (jf. § 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 942 af 22.september 2008, samt § 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1024 af 23. oktober 2008).

More magazines by this user
Similar magazines