24.10.2019 Views

Rød+Grøn, november 2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

samarbejder med offentlige myndigheder<br />

og organisationer. Ind i mellem bliver det<br />

ikke synligt.<br />

Foto: iStock<br />

Det kan danskerne lære<br />

Har svenskerne nogle råd til os i Danmark?<br />

- Vær frimodige! foreslår Cristina Grenholm,<br />

inden hun bliver mere seriøs:<br />

- Der er selvfølgelig forskelle på Danmark<br />

og Sverige. For eksempel havde Svenska kyrkan<br />

sin egen økonomi inden adskillelsen. Men<br />

vi har virkelig vundet meget. Til forskel fra tidligere<br />

oplever vi og andre os nu tydeligt som<br />

en del af civilsamfundet. Vi relaterer mere til<br />

den internationale kirke end til nationale<br />

sammenhænge. Vi har en klar stemme i det<br />

offentlige rum, hvor vi insisterer på, at religionernes<br />

synlighed i samfundet er en forudsætning<br />

for social sammenhængskraft. På den<br />

måde udgør vi en modvægt til dem, som fremstiller<br />

religionerne som polariserende kræfter.<br />

Måske er det en grund til, at Svenska Kyrkan<br />

har mærket øget positiv interesse fra både<br />

medier og mennesker:<br />

- VI er blevet Sveriges største medlemsorganisation.<br />

Og det er blevet interessant for medierne<br />

at se på medlemmernes perspektiver.<br />

res af de enkelte sogne og provstier. I 2013 betalte<br />

folkekirkens medlemmer i gennemsnit<br />

0,87 procent af deres skattepligtige indkomst i<br />

kirkeskat.<br />

Kirkeskatten finansierer både gudstjenester<br />

og (for kirkens medlemmer) begravelser, socialt<br />

arbejde samt vedligeholdelse af kirker og<br />

kirkegårde. Den lokale kirkeskat bruges lokalt,<br />

mens landskirkeskatten samles i den såkaldte<br />

Fællesfonden, der bruges til at dække udgifter<br />

for hele folkekirken – f.eks. IT-satsninger.<br />

Ikke-medlemmer betaler også til kirken<br />

Oveni kirkeskatten kommer et bidrag fra staten.<br />

En lille del går til at vedligeholde særligt<br />

bevaringsværdige gravminder og kirker (19<br />

mio. kr. i 2015), mens det meste går til at dække<br />

40 procent af præsters og provsters løn og<br />

pension samt hele biskoppernes løn og pension<br />

(478,8 mio. kr. i 2015).<br />

Det følger ganske vist af grundlovens §4, at<br />

”den danske folkekirke (…) understøttes som sådan<br />

af staten”, men i samme grundlovs §68 står,<br />

at "Ingen er pligtig at yde personlige bidrag til<br />

nogen anden gudsdyrkelse end den, som er<br />

hans egen". Kirkeministeriet mener, at det overholder<br />

sidstnævnte, idet skat betalt af alle jo<br />

ikke er "personlige bidrag"... I flere omgange har<br />

Folketinget diskuteret, om tilskuddet fra staten<br />

kan øremærkes, så det kun går til kulturarv og<br />

aldrig til forkyndelse, men det er indtil videre<br />

aldrig lykkedes at samle flertal for det.<br />

EKSEMPLER PÅ SAMLET<br />

KIRKESKAT I <strong>2018</strong><br />

Gentofte: 0,39<br />

Frederiksberg: 0,5<br />

Aarhus: 0,74<br />

København 0,8<br />

Randers: 0,89<br />

Vejen: 1,06<br />

Thisted: 1,28<br />

Læsø: 1,3<br />

RØD+GRØN November <strong>2018</strong> 15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!