24.10.2019 Views

Rød+Grøn, november 2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HVEM VILLE DE STEMME PÅ?<br />

Vi slutter temaet af med nogle friske bud på, hvordan en række religiøse<br />

skikkelser ville stemme til et Folketingsvalg.<br />

Mikael Rothstein, lektor<br />

i sammenlignende<br />

religionshistorie ved Institut<br />

for Historie ved Syddansk<br />

Universitet<br />

Jesus: De hellige tekster<br />

fremstiller ham som ret megaloman,<br />

så mon ikke han ville<br />

stemme på sine egne fans<br />

fra Kristendemokraterne.<br />

Det tror jeg.<br />

L. Ron Hubbard: Liberal Alliance.<br />

Helt klart. Vækst, fremad, mere,<br />

større, stærkere og mere<br />

vækst. Og meget, meget,<br />

meget stort fokus på individet,<br />

individet selv og jeg, mig, mit<br />

og mere mig.<br />

Jomfru Maria: Hun vil gerne stå<br />

alle tilpas, være noget særligt<br />

og være meget almindelig på<br />

samme gang. Mor til guds søn,<br />

men også en almindelig kvinde.<br />

Helt umuligt, altså stemmer<br />

hun på De Radikale.<br />

Thor: Han ryger direkte på<br />

Dansk Folkeparti. Sur,<br />

aggressiv, ligeglad.<br />

Muhammad: Der skal være<br />

orden i tingene! Regler<br />

og traditioner er vigtige.<br />

Familie, militær. Det må blive<br />

Det Konservative Folkeparti.<br />

Kali: Sort, farlig, grim, uhyggelig,<br />

døden, kranier etc…. hun stemmer<br />

på Nye Borgerlige.<br />

Buddha: Han sidder over. Det<br />

gider han ikke. Overvejer Alternativet,<br />

men afstår. Han er alt<br />

for tåget til noget så konkret<br />

som politik.<br />

Athene: Her handler det jo<br />

om visdom, klogskab, indsigt,<br />

erkendelse og den slags, så<br />

hun stemmer på Enhedslisten,<br />

det er klart.<br />

RØD+GRØN November <strong>2018</strong> 21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!