24.10.2019 Views

Rød+Grøn, november 2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GRØNNE SIDER<br />

Foto: Rune Engelbreth Larsen<br />

VI HAR TO ÅR TIL AT LØSE<br />

BIODIVERSITETSKRISEN<br />

Forholdsvis ubemærket er en ellers<br />

dybt bekymrende rapport om klodens<br />

biodiversitet blevet offentliggjort.<br />

Den skærer fuldstændigt ud i pap,<br />

at overforbrug, landbrug og andre<br />

menneskelige aktiviteter nu presser<br />

klodens arter og deres levesteder<br />

i så voldsom en grad, at verdens<br />

natur og økosystemer er helt i knæ.<br />

• Natur<br />

Ida Marxen Søndergaard,<br />

naturpolitisk rådgiver<br />

Biodiversitetskrisen - det ekstreme tab af arter<br />

i stor hast - går også under tilnavnet ’den lydløse<br />

dræber’. I modsætning til klimakrisen kan<br />

den nemlig ikke umiddelbart mærkes i hverdagen,<br />

selvom dens konsekvenser i omfang og alvor<br />

er på højde med klimakrisen.<br />

På bare 40 år er de undersøgte bestande af<br />

over 4.000 dyrearter faldet med hele 60 procent<br />

i gennemsnit.<br />

- Verden har nu to år til at forhandle en effektiv,<br />

international aftale på plads, som kan<br />

beskytte klodens biologiske mangfoldighed.<br />

Ellers kan menneskeheden være den første<br />

art, der dokumenterer vores egen udryddelse,<br />

udtaler FN’s chef for biodiversitet Cristiana<br />

Pasca Palmer på baggrund af ‘Living Planet Report<br />

<strong>2018</strong>’, som WWF udgav i slutningen af oktober.<br />

En naturminister uden en plan<br />

For Danmarks vedkommende slår rapporten<br />

fast, at vi har et af verdens største økologiske<br />

fodaftryk. Som nation tager vi nemlig mere end<br />

syv gange så meget ud af naturen på et år, som<br />

naturen selv kan producere eller regenerere.<br />

Danmark har således det største fodaftryk i<br />

Europa og ligger stort set på højde med det<br />

storforbrugende USA eller de olierige stater<br />

Qatar og De Forenede Arabiske Emirater.<br />

Danmarks nye miljø- og fødevareminister,<br />

Jakob Ellemann-Jensen, understregede i sin tiltrædelsestale,<br />

at han først og fremmest var<br />

miljøets minister. Desværre afslører ministerens<br />

svar på de spørgsmål, som Enhedslistens<br />

naturordfører Øjvind Vilsholm har stillet ham,<br />

at regeringens bekymring for vores biodiversitet<br />

kan ligge på et uhyre lille sted.<br />

Af svarene fremgår det, at regeringen trods<br />

tre og et halvt år ved magten ikke har vist<br />

skyggen af indsats i forhold til at få den nationale<br />

biodiversitetsstrategi på plads. Dette på<br />

trods af, at vi var forpligtet via Biodiversitetskonventionen<br />

til at vedtage en biodiversitetsstrategi<br />

inden 2015. Regeringen har nu udskudt<br />

strategien til 2019 – og mon ikke, der når at<br />

blive udskrevet valg, før biodiversitetsstrategien<br />

og regeringens plan om at formulere nogle<br />

’ambitiøse naturmål’, som det står i regeringsgrundlaget,<br />

bliver til virkelighed?<br />

Vil malke skovene inden fredning<br />

Ministerens svar viser også, at regeringen hænger<br />

hele deres indsats for at forbedre biodiversiteten<br />

op på deres udlægning af urørt skov,<br />

som ifølge Venstres miljøordfører Erling Bonnesen<br />

gør regeringens ’biodiversitetspolitik til den<br />

mest ambitiøse i nyere tid’. Og ja, det er også<br />

store arealer, man har besluttet at stoppe<br />

skovdriften på. Problemet er bare, at skovene<br />

8 RØD+GRØN November <strong>2018</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!