24.10.2019 Views

Rød+Grøn, november 2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

OMSKÆRING<br />

Stine Brix, sundhedsordfører<br />

I diskussionen om omskæring støder to vigtige<br />

hensyn sammen: På den ene side barnets ret til<br />

at bestemme over sin egen krop. På den anden<br />

side forældrenes ret til – på vegne af deres<br />

børn – at træffe valg, som har kulturel eller religiøs<br />

betydning for forældrene. Enhedslistens<br />

holdning er, at vi må vægte barnets selvbestemmelse<br />

højest. For når der ikke er medicinske<br />

grunde til en omskæring, så har den ingen<br />

sundhedsmæssige fordele, men den medfører<br />

en række risici. Derfor vil vi indføre en nedre aldersgrænse,<br />

så beslutningen om at blive omskåret<br />

er én, man selv træffer, når man er gammel<br />

nok. Helt på linje med at vælge at få en tatovering<br />

eller en kosmetisk operation.<br />

I dag er drengeomskæring tilladt i Danmark.<br />

Fagpersoner kan gøre det, religiøse ledere<br />

kan gøre det på delegation. Vi kræver, at<br />

omskæringer registreres, men det sker formentlig<br />

kun i halvdelen af tilfældene. Derfor<br />

er frygten for, at et forbud mod omskæring af<br />

små drengebørn vil afføde ukontrollerede<br />

omskæringer, malplaceret. For sådan er situationen<br />

allerede. Vi har allerede store mørketal,<br />

og der foretages allerede omskæringer,<br />

hvor vi intet aner om forholdene.<br />

Derimod er der er en risiko for, at en aldersgrænse<br />

ikke i praksis vil gøre forskel. Derfor<br />

ønsker Enhedslisten, at lovændringen skal<br />

gå hånd i hånd med en oplysningskampagne<br />

målrettet børnenes forældre. Vi håber, at de<br />

to ting tilsammen kan ændre nogle holdninger.<br />

Det er i hvert fald lykkedes i forhold til<br />

kvindeomskæring – her er problemet ikke helt<br />

væk, men holdningen til kvindeomskæring er<br />

faktisk ændret i de miljøer, hvor det ellers var<br />

udbredt. Det er vores håb, at det samme kan<br />

ske med drengeomskæring. Og så hører vi jo,<br />

at nogle fra yngre generationer oplever et<br />

pres fra ældre generationer eller religiøse ledere<br />

i forhold til at lade deres børn omskære.<br />

De forældre ville stå stærkere, hvis lovgivningen<br />

så anderledes ud.<br />

HALALSLAGTNING<br />

Rasmus Vestergaard, dyrevelfærdsordfører<br />

Inden for dyrevelfærdsområdet fylder tro i<br />

forhold til halalslagtning: Hvad skal prioriteres<br />

højest - dyrenes tarv eller den religiøse mangfoldigheds<br />

tarv?<br />

Halal handler om, hvordan man skal aflive<br />

et dyr, for at det siden er så at sige i god tro<br />

at spise det. Den oprindelige metode er at afbløde<br />

dyret ved at skære halspulsåren over.<br />

Det er selvfølgelig meget smertefuldt, og hvis<br />

det for eksempel handler om en ko, tager det<br />

lang tid for den at dø af blodmangel. Der er<br />

klart problemer med dyrevelfærden i forbindelse<br />

med halalslagtning nogle steder i verden.<br />

Ikke kun fordi metoden er smertefuld,<br />

men fordi den fører til forfærdelige dyretransporter.<br />

For eksempel har man i Australien en<br />

kolossal fåreproduktion, som sendes levende<br />

med skib til halalslagtning i Mellemøsten, hvor<br />

der er et stort marked for fårekød. Op mod 15<br />

procent dør under transporten!<br />

I Danmark er halalslagtning derimod ikke et<br />

problem, for man bedøver dyrene først. Den<br />

traditionelle slagteprocedure i Danmark –<br />

uanset halal – er, at man affyrer en boltpistol<br />

i dyrets hjerne. Det dør dyret sædvanligvis<br />

ikke af, men det bliver hjernedødt og opfatter<br />

intet som helst, hvis man bagefter afbløder<br />

det. Denne variant af halalslagtning tager udgangspunkt<br />

i dyreværnslovens forskrifter om,<br />

at dyr ikke må lide unødig overlast. Vi kan selvfølgelig<br />

diskutere, om slagtedyr ikke alligevel<br />

lider overlast i Danmark – hvor godt har grise<br />

i traditionelle svinestalde det lige? Men selve<br />

halalslagtningen er ikke et dyrevelfærdsproblem.<br />

Ud over afblødningen indebærer den<br />

også en religiøs velsignelse af en imam. Dansk<br />

Folkeparti harcelerer meget over, at man ikke<br />

kan være sikker på at vælge en kylling, der<br />

ikke er halalslagtet – men personligt har jeg<br />

ikke noget imod, at nogen beder en bøn over<br />

min kylling til en gud, jeg ikke tror på.<br />

RØD+GRØN November <strong>2018</strong> 19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!