24.10.2019 Views

Rød+Grøn, november 2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TEMA<br />

HER ER POLITIK OG TRO<br />

VIKLET IND I HINANDEN<br />

Tro er ikke kun en faktor i det ordførerskab, der handler om kirke og religion. <strong>Rød+Grøn</strong> har bedt fire<br />

af Enhedslistens folketingspolitikere svare på, hvornår de må forholde sig til tro i deres arbejde.<br />

RELIGIONSFRIHED – MEN STATSKIRKE<br />

Rosa Lund, retsordfører<br />

Religion og retspolitik overlapper i grundloven,<br />

hvor det i paragraf 67 slås fast, at vi har<br />

religionsfrihed. Men grundloven stadfæster<br />

også, at vi har en statskirke. Det er et paradoks!<br />

Enhedslisten vil skille religion og retspolitik<br />

– og derfor også kirke og stat – helt ad. Vi<br />

ser, at andre partier gerne vil blande de to<br />

ting sammen med for eksempel forbud mod<br />

burka og krav om at give hånd til sin borgmester<br />

for at blive statsborger.<br />

Det med håndtrykket er både et skråplan<br />

og fejlslagent. Kravet skal ramme islamiske<br />

ekstremister. Men nærmest alle danske borgmestre<br />

er mænd – og mandlige islamister har<br />

da intet problem med at give håndtryk til andre<br />

mænd! Så der er en kolossal kønnet slagside<br />

i reguleringen.<br />

Så er der burkaforbuddet. Mon ikke det næste<br />

bliver et tørklædeforbud. Her bliver retspolitik<br />

og religion rodet i sammen i debatten,<br />

men for mig handler forbuddet mest om retten<br />

til selv at bestemme over sin krop og sit<br />

udseende. Jeg synes, staten skal blande sig<br />

komplet uden om vores påklædning. Jeg vil til<br />

hver en tid forsvare menneskers ret til at<br />

smide burkaen – men også til at beholde den<br />

på, hvis det er det, de vil. Selvfølgelig kan en<br />

burka være problematisk i for eksempel en<br />

operationsstue. Men det kan sundhedssektoren<br />

sagtens selv regulere, det behøver staten<br />

ikke diktere. Noget andet er, at forbuddet er<br />

ret uspecifikt. At kalde det et burkaforbud vil<br />

være diskriminerende og i strid med menneskerettighederne,<br />

så nu hedder det et tildækningsforbud,<br />

og definitionerne er vage.<br />

Enhedslisten har stillet mange spørgsmål<br />

for at få afklaret, hvad der egentlig er forbudt.<br />

Er man tildækket, hvis man går med mundbind<br />

for at undgå bakterier, eller hvis man har<br />

maskeret sig på Roskilde Festival? Det har<br />

været umuligt at få klare svar på. Og gråzonen<br />

går ud over alles retssikkerhed.<br />

FORKYNDELSE I SKOLEN<br />

Jakob Sølvhøj, folkeskoleordfører<br />

Folkeskoleloven blev ændret i 1975. Indtil da<br />

måtte man forkynde i folkeskolen – det må<br />

man ikke længere. Ikke desto mindre fylder<br />

den evangelisk-lutherske kirke stadig for meget<br />

mange steder. Folkekirkens skoletjeneste<br />

leverer materialer til 80 procent af landets<br />

skoler, og mange steder tager man eleverne til<br />

julegudstjenester. Det kan man blive fritaget<br />

for, fordi det er forkyndende, men dén model<br />

har en ekskluderende karakter. Når man ser<br />

på mål og vejledninger, fylder folkekirken<br />

også. Folkeskoleloven forpligter til at undervise<br />

i ”kristendomskundskab”. Her synes vi, at<br />

skole og forkyndelse skal adskilles mere klart.<br />

Faget skal være noget andet. Det kunne måske<br />

hedde religionsvidenskab eller idehistorie.<br />

Når det er sagt, så synes jeg, der skal være<br />

plads til religion i friskoleverdenen. Hvis vi forbød<br />

at drive friskoler på et religiøst værdigrundlag,<br />

hvad ville det næste så blive? Friskoler<br />

med et socialistisk værdigrundlag? Begynder<br />

vi først at sortere, som man forsøger med<br />

de muslimske friskoler, så bevæger vi os ud<br />

på et skråplan, hvor man reelt forbyder at<br />

drive værdibaserede skoler.<br />

Til gengæld kan vi via tilsyn sikre, at friskolerne<br />

”står mål med undervisningen i folkeskolen”,<br />

som loven kræver. Det indebærer, at de<br />

skal forberede eleverne på at leve i et samfund<br />

som det danske med frihed og folkestyre.<br />

At de skal styrke elevernes demokratiske dannelse<br />

og deres respekt for grundlæggende friheds-<br />

og menneskerettigheder, blandt andet<br />

ligestilling mellem kønnene.<br />

18 RØD+GRØN November <strong>2018</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!