24.10.2019 Views

Rød+Grøn, november 2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MÅNEDEN DER GIK<br />

• MÅNEDENS BILLEDE<br />

Foto: Ende Gelände<br />

I oktober demonstrerede 6.500 mennesker mod brunkulsindustrien ved urskoven Hambacher Forst i nærheden af Køln. Enhedslisten og SUF havde sendt<br />

flere busser af sted til demonstrationen, der var arrangeret af alliancen ”Ende Gelände”.<br />

• DEN GODE NYHED<br />

Venstrefløjen i Nordisk Råd er blevet styrket væsentligt. På sessionen<br />

i Oslo i begyndelsen af <strong>november</strong> var 11 ud af 89 medlemmer i Nordisk<br />

Råd fra et af de nordiske venstre-grønne partier. Venstrefløjens<br />

parlamentsgruppe valgte på sessionen Christian Juhl som ny gruppeformand.<br />

• DEN DÅRLIGE NYHED<br />

Biodiversitetskrisen - det ekstreme tab af arter i stor hast – er værre<br />

end hidtil troet. Det dokumenterer en ny rapport fra WWF.<br />

- Verden har nu to år til at forhandle en effektiv, international aftale<br />

på plads, som kan beskytte klodens biologiske mangfoldighed. Ellers<br />

kan menneskeheden være den første art, der dokumenterer vores<br />

egen udryddelse, udtaler FN’s chef for biodiversitet Cristiana Pasca<br />

Palmer.<br />

• CITATET<br />

POLITIET TIL HJEMLØSE: BOOK ET HOTELVÆRELSE!<br />

»Københavns Politi har oplyst, at politiet i forbindelse<br />

med sigtelse og afhøring for overtrædelse af forbuddet<br />

mod utryghedsskabende lejre gør den pågældende person<br />

bekendt med, at overnatning i det offentlige rum<br />

kan være i strid med dette forbud. I forlængelse heraf<br />

henviser eller opfordrer Københavns Politi den pågældende<br />

til at tage ophold på hotel, hostel eller herberg.«<br />

Søren Pape Poulsen i skriftligt svar<br />

til Rosa Lund, der spurgte ham:<br />

”Henviser dansk politi hjemløse til<br />

de overnatningstilbud, der er i deres<br />

lokalområde, så de ikke er tvunget<br />

til at sove udenfor?”<br />

Foto: Steen Brogaard<br />

RØD+GRØN November <strong>2018</strong> 3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!