tema-artikel! - Landsforeningen Autisme

autismeforening.dk

tema-artikel! - Landsforeningen Autisme

Boganmeldelse:

Adfærdsproblemer hos børn og unge

– teoretiske og praktiske tilgange

| Rebecca Rant, formand for

Kredsforening København/

Frederiksberg |

Bogen er skrevet af 4 nordmænd i

2008 og er hurtigt blevet oversat

til dansk. Den er udgivet af Dansk

Psykologisk Forlag, med ISBN: 978-

87-7706-238-4.

Bogen »Adfærdsproblemer hos børn og unge

– teoretiske og praktiske tilgange« er ikke en

bog, der specifi kt retter sig med autismeområdet.

Men den er både velskrevet og meget

struktureret opbygget. Der er da også mange

steder nævnt Aspergers syndrom og ADHD

og enkelte steder Tourettes syndrom.

Bogen starter med at defi nere forskellige

former for problematisk adfærd, for derefter

at skitsere den systemiske tankegang

som bogen bygger på. Herefter gennemgås

systemtankegangen ud fra individ-, aktør-, og

kompetenceperspektivet. Forfatterne gennemgår

systemanalysen som værktøj til at få

defi nere og konkretisere adfærdsproblemer

– »diagnose« før »behandling« 8

Bogen lægger vægt på at den systematiske

tilgang kun kan lade sig gøre, såfremt man

har en bred tilgang til løsninger og strategier,

hvorfor alle personer omkring barnet/den

unge skal inddrages. Derfor er »samarbejde

på tværs« et vigtigt emne, som da også har

fået et helt kapitel for sig selv.

Der lægges meget vægt på »samarbejde«.

Som forælder tænker man nok mest på de

samarbejdsvanskeligheder, der kan være

mellem f.eks. skole og hjem om dagligdagen

eller mellem PPR og hjemmet omkring sko-

| 6 | Nr. 4 – April 2008 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad |

letilbud. Og der kommer mange gode bud

på hvordan samarbejdet kan forbedres, f.eks.

»forældrene som en ressource«. Det kan man

som forældre jo kun nikke ja til.

Men bogen skitserer også en række samarbejdsproblemer,

som opstår mellem fag- og

personalegrupper, som kan være med til at

skabe konfl ikter i det daglige arbejde. F.eks.

det svære i at nedbryde snævre faggrænser

og se hinanden som sparringspartnere. Og

så her er der heldigvis råd og ideer at hente i

bogen.

I sidste del af gennemgås forskellige strategier

som kan sættes i værk. Det er nok den

mest interessante del for forældre og for

de fagfolk, som arbejder med børn/unge i

praksis.

Det er vigtig at få afklaret sociale relationer

(f.eks. identifi cere venskaber) og sociale kompetencer

(f.eks. empati og ansvarlighed) for at

kunne begynde at arbejde med barnets/den

unges adfærdsproblemer, fordi indsatsen

naturligvis må starte der, hvor barnet er.

Regler er en udbredt måde at styre adfærd

på. Det er i og for sig også i orden, men forfatterne

kommer med en række bud på hvornår

noget er en god regel. F.eks. at regler skal

være:

Korte og klart formulerede men samtidig:

• Være positivt formuleret

• Anvise ønsket adfærd

Der skal knyttes klare konsekvenser til

regelbrud – som skal sætte i værk

(f.eks. tab af privilegier).

Negative konsekvenser som ikke anbefales

(men som jeg personligt ved benyttes!) er

kollektiv straf, tale ned til eller moralisere,

mens situationer står på.

Et eksempel, som jeg fandt yderst interessant,

var brug af en tænkepause eller time-out.

Time-out er en del af en ignoreringsstrategi

og bør kun anvendes ved alvorlig udadreagerende

adfærd og højst 5 minutter. Time out

bør være en »afkølingsperiode« for barnet, og

bør betragtes som en ikke-straff ende reaktion

på en konfl ikt.

Forfatterne konstaterer, at time-out desværre

ikke anvendes sådan i de fl este tilfælde. Oftest

anvendes time-out, netop som en straf,

Legater

Hanne H. Rasmussen

& Solar Fonden

| Elisabeth Sandell,

sekretariatsmedarbejder |

Landsforeningen Autisme

administrerer midler fra

to legater, som begge kan

søges af foreningens medlemmer.

SOLAR-Fonden har 15 stk. ferielegater á kr.

1.500,- til uddeling i juni 2008. Legatet skal

bruges til en ferie/fridag.

Hanne H. Rasmussens Fond har 10 stk. legater

á kr. 1.500,- til uddeling på Hannes fødselsdag

d. 2. august 2008. Hanne H. Rasmussen

har i sit testamente ønsket at midlerne skal

bruges til at lette tilværelsen for familier med

børn med ASF. Legatmulighederne er derfor

vidtspændende blot formålet opfyldes.

hvor barnet ikke får en pause, men måske

bliver sendt til inspektørens kontor. Det kræver

derfor både viden om og tålmodighed

hvis man skal anvende time-out som strategi

overfor børn/unge med problemadfærd. Jeg

tror, at der er lang vej endnu.

Hele vejen gennem bogen er der eksempler,

hvor igennem får man konkretiseret nogle

af teorierne og strategierne, hvilket kun gør

bogen endnu mere læsevenlig.

Samlet set er det en meget relevant og brugbar

bog, og jeg tror at langt de fl este fagfolk

der arbejder med den type børn/unge kan få

mange »aha-oplevelser« af at læse den. Det

gjorde jeg i alle tilfælde.

For begge legater gælder, at der ikke forefi

ndes ansøgningsskema samt at ansøgere

som modtog legat i 2007 ikke kan komme i

betragtning ved årets uddeling. Der er ikke

nødvendigt at vedlægge dokumentation for

husstandsindkomst eller lignende.

Ansøgninger, med angivelse af hvilket leget

som søges, skal være Landsforeningen Autismes

sekretariat i hænde senest den 15. maj

2008. Ansøgninger kan sendes med post eller

mail.

Ansøgere som ikke har modtaget svar inden

den 31. maj hhv. 6. august 2008 er ikke kommet

i betragtning.

Der sendes ikke bekræftelse på modtagelse

af ansøgning eller meddelelse om afslag på

ansøgning.

| Nr. 4 – April 2008 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | 7 |

More magazines by this user
Similar magazines