Issue 241

theasianindependent

31/08/2017

Í«‘Ò≈ ’≈ÒÓ

«Ú’≈√ Ïapple≈Ò≈ Â∂ ¡ÙΔÙ

ÁΔ ˜Ó≈È ¡apple˜Δ appleμÁ

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ ‘«apple¡≈‰≈ Ì≈‹Í≈ ÍzË≈È

√∞Ì≈Ù Ïapple≈Ò≈ Á∂ ÒÛ’∂ «Ú’≈√

Ïapple≈Ò≈ Â∂ ¿∞√ Á∂ ÁØ√ ¡ÙΔÙ

’∞Ó≈apple ÚμÒØ∫ ¡≈¬Δ.¬∂.¡Àμ√.

¡«Ë’≈appleΔ ÁΔ

ÒÛ’Δ Á≈

«Íμ¤≈ ’appleÈ

Á∂ Ó≈ÓÒ∂

«Ú⁄ Ò≈¬Δ

˜Ó≈ÈÂ

¡apple˜Δ ȱß

¡Á≈Ò È∂

appleμÁ ’apple «ÁμÂ≈ ‘À Õ Í∞«Ò√ Á∂ ‹Ú≈Ï

«Ú⁄ «’‘≈ «◊¡≈ √Δ «’ «¬‘ ÁØÚ∂∫

Ó∞Ò˜Ó apple√±÷Á≈apple Í«appleÚ≈apple≈∫ È≈Ò

√Ïß«Ë ‘È ¡Â∂ ‹∂’apple «¬È∑≈∫ ȱß

˜Ó≈È «ÁμÂΔ ‹≈∫ÁΔ ‘À Â≈∫ «¬‘

Í∞«Ò√ ‹≈∫⁄ 鱧 ÍzÌ≈«Ú ’apple √’Á∂

‘È Õ «¬√ ¡apple˜Δ ”Â∂ Í«‘Ò≈∫

√ØÓÚ≈apple Í∞«Ò√ È∂ ¡Á≈Ò «Ú⁄

¡≈͉≈ ‹Ú≈Ï Á≈«¬apple ’appleÈ≈ √Δ

Íapple ‚∂apple≈ Ó∞÷Δ «ÚÚ≈Á Á∂ ’≈appleÈ

Í∞«Ò√ È∂ ¡Á≈Ò ÂØ∫ «¬’ «ÁÈ Á≈

‘Øapple √Ó≈∫ Óß«◊¡≈ √Δ Õ ¡Á≈Ò È∂

«¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ ¡≈͉≈ ‹Ú≈Ï

Á≈«¬apple ’ΔÂ≈ Õ «Ú’≈√ Â∂ ¡ÙΔÙ

«ıÒ≈¯ Í∞«Ò√ √‡∂ÙÈ √À’‡apple-BF

«Ú⁄ ÒÛ’Δ Á≈ «Íμ¤≈ ’appleÈ Â∂ ¿∞√

鱧 ¡◊Ú≈ ’appleÈ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’appleÈ Á≈

Ó≈ÓÒ≈ Áapple‹ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ Õ

‚∂apple∂ Á∂ ¿∞μÂapple≈-¡«Ë’≈appleΔ È±ß ÒÀ ’∂ ÌßÏÒ̱√≈ Ïapple’apple≈apple

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ ‚∂apple≈ √μ⁄≈ √ΩÁ≈ Ó∞÷Δ apple≈Ó apple‘ΔÓ È±ß

√Δ.ÏΔ.¡≈¬Δ. ¡Á≈Ò ÚμÒØ∫ B@ √≈Ò ÁΔ √˜≈

√∞‰≈¬∂ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘∞‰ apple≈Ó apple‘ΔÓ ’μ⁄∂

’ÀÁΔ ÂØ∫ Íμ’≈ ’ÀÁΔ Ï‰ «◊¡≈ ‘À ¡Â∂ ¿∞√ ȱß

Íμ’∂ ’ÀÁΔ Á∂ apple±Í ”⁄ ÈÚ≈∫ √Ê≈¬Δ ÈßÏapple HFDG

«ÓÒ «◊¡≈ ‘À Õ ’ÀÁΔ ‹ÁØ∫ Âμ’ ¡ß‚apple ‡apple≈«¬Ò

‘∞ßÁ≈ ‘À, Â≈∫ ¿∞√ 鱧 ’μ⁄≈ ’ÀÁΔ Óß«È¡≈ ‹≈∫Á≈

‘À ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ’μ⁄∂ ’ÀÁΔ Á∂ ÂΩapple ”Â∂ ‹∂Ò∑ ÂØ∫

’μ⁄∂ ’ÀÁΔ Ú≈Ò≈ ÈßÏapple «ÓÒÁ≈ ‘À ¡Â∂ ‚∂apple≈

Ó∞÷Δ È±ß ÚΔ ’μ⁄∂ ’ÀÁΔ Á∂ ÂΩapple ”Â∂ AIIG ÈßÏapple

«ÁμÂ≈ «◊¡≈ √Δ Õ √˜≈ √∞‰≈¬∂ ‹≈‰ Á∂ È≈Ò

‘Δ ’ÀÁΔ √˜≈Ô≈¯Â≈ ’ÀÁΔ¡≈∫ ÁΔ Ùz∂‰Δ¡≈∫ ”⁄

¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À ¡Â∂ ¿∞√ 鱧 ‹∂Ò∑ ÍzÙ≈√È ÂØ∫ Íμ’∂

’ÀÁΔ Ú≈Ò≈ ÈßÏapple Á∂ «ÁμÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‘À Õ

√˜≈Ô≈¯Â≈ ‘∞ßÁ∂ ‘Δ ‚∂apple≈ Ó∞÷Δ ‘∞‰ ’ÀÁΔ ÈßÏapple

AIIG Á∂ √Ê≈È ”Â∂ È≈ «√apple¯ ’ÀÁΔ ÈßÏapple

HFDG ‘Ø «◊¡≈ ‘À, ÏÒ«’ ‹∂Ò∑ «ÈÔÓ≈∫

¡È∞√≈apple ¿∞√ Á∂ ÁØÚ∂∫ ‘μÊ≈∫ ÁΔ¡≈∫ √≈appleΔ¡≈∫

¿∞◊Ò≈∫ ¡Â∂ Íß«‹¡≈∫ Á∂ «ÈÙ≈È ‹∂Ò∑ Á∂

«apple’≈apple‚ ”⁄ √Ê≈¬Δ ÂΩapple ”Â∂ ÒÀ Ò¬∂ ◊¬∂ ‘È Õ

«¬√ Á∂ È≈Ò ‘Δ ¡Íapple≈«Ë’ ÒØ’≈∫ Á≈ ‹∂Ò∑ ”⁄

appleμ÷∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ «apple’≈apple‚ ”⁄ ¿∞√ Á≈ È≈∫¡

Áapple‹ ’apple ’∂ ͱappleΔ “Ò≈¬Δ¯ «‘√‡appleΔ” ÚΔ

«Â¡≈apple ’appleÈΔ Ù∞apple± ’apple «ÁμÂΔ ‘À Õ «¬√ Á∂ È≈Ò

‘Δ ‚∂apple≈ Ó∞÷Δ È±ß ’ÀÁΔ¡≈∫ Ú≈Ò∂ ’μÍÛ∂ Í∞¡≈

«ÁμÂ∂ ◊¬∂ ‘È Õ

‚∂apple≈ Ó∞÷Δ ‘Δ √ÍμÙ‡ ’apple∂◊≈ : «¬Ëapple ‚∂apple≈

Ó∞÷Δ È±ß √˜≈ ‘∞ßÁ∂ ‘Δ ¿∞√ Á∂ ¿∞μÂapple-¡«Ë’≈appleΔ

鱧 ÒÀ ’∂ ‘∞‰ Âμ’ ÌßÏÒ̱√≈ Ï«‰¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À

Õ ◊∞appleÓΔ apple≈Ó apple‘ΔÓ ÁΔ Ó≈Â≈ È√ΔÏ ’Ωapple È∂

«¬ß◊ÒÀ∫‚ ’Ïμ‚Δ ÎÀμ‚apple∂ÙÈ

ÍzË≈È ◊ØÒ‚Δ Á∂ Ï∂‡∂ ÁΔ

√Û’ ‘≈Á√∂ ”⁄ ÓΩÂ

Òß‚È (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈) ‘ΔÊappleØ ¬∂¡apple

ÍØapple‡ È∂ÛÒ∂ «¬Ò≈’∂ ÒÀ∫◊ÒΔ «¬ß‚

È∂Û∂ √Û’ ‘≈Á√∂ «Ú⁄ «¬ß◊ÒÀ∫‚

’Ïμ‚Δ ÎÀ‚apple∂ÙÈ Á∂ ÍzË≈È

√«ÂßÁappleÍ≈Ò «√ßÿ ◊ØÒ‚Δ Á∂ Ï∂‡∂

‹√’appleÈ «√ßÿ √ß˱ (BB)

ÁΔ ÓΩ ‘Ø ◊¬Δ, ‹Á«’

¿∞√ Á≈ «¬’ ‘Øapple √≈ÊΔ

◊ßÌΔapple apple±Í «Ú⁄ ˜ıÓΔ ‘Ø

«◊¡≈ Õ ˜ıÓΔ ÈΩ‹Ú≈È È±ß

√∂∫‡ ÓÀappleΔ ‘√ÍÂ≈Ò,

Í‚À∫apple≈«‡È «Ú÷∂

«Ò‹≈«¬¡≈ «◊¡≈, «‹Ê∂

¿∞√ Á≈ «¬Ò≈‹ ⁄μÒ «apple‘≈ ‘À Â∂ ¿∞‘

÷Âapple∂ ÂØ∫ Ï≈‘apple ‘À Õ ‘≈Á√∂ ÁΔ ‹≈∫⁄

’apple apple‘∂ ¡«Ë’≈appleΔ ÍΔ. √Δ. ‹∂Ó˜

ÒΩÚÒ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘ ÿ‡È≈

√ÏßËΔ ‹≈‰’≈appleΔ appleμ÷‰ Ú≈Ò∂ ÒØ’≈∫

È≈Ò apple≈ÏÂ≈ ’appleÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘È Â≈∫

«’ ‘≈Á√∂ Á∂ ’≈appleÈ≈∫ Á≈ ÍÂ≈ Òμ◊

√’∂ Õ ¿∞È∑≈∫ ÒØ’≈∫ 鱧 ‹≈‰’≈appleΔ Á∂‰

Ò¬Δ ¡μ◊∂ ¡≈¿∞‰ ÁΔ ¡ÍΔÒ ’ΔÂΔ

Õ ‘≈Á√≈ √ØÓÚ≈apple √Ú∂apple∂ D.C@ Ú‹∂

Á∂ ’appleΔÏ apple≈¬Δ«‚ß◊ ’Øapple‡ appleØ‚ È∂Û∂

«¬’ ‚±ßÿΔ ÷μ‚ «Ú⁄ ’≈apple «‚μ◊‰

È≈Ò Ú≈Í«apple¡≈ Õ √ÒØ‘ ¡Â∂

ÒÀ∫◊ÒΔ Á∂ Î≈«¬apple Î≈¬Δ‡apple≈∫ 鱧 ÁØÚ≈∫

ÈΩ‹Ú≈È≈∫ 鱧 ’≈apple ”⁄Ø∫

Ï≈‘apple ’섉 Ò¬Δ «¬’

ÿ߇≈ ‹μÁØ-˜«‘Á ’appleÈΔ

Í¬Δ Õ Á±‹∂ Í≈√∂ «¬√

ÿ‡È≈ 鱧 ÒÀ ’∂ «¬ß◊ÒÀ∫‚

Ìapple Á∂ Íß‹≈ÏΔ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂

«Ú⁄ √Ø◊ ÁΔ Ò«‘apple ÎÀÒ

◊¬Δ ‘À Õ «¬ß◊ÒÀ∫‚ ’Ïμ‚Δ

ÎÀ‚apple∂ÙÈ Ô±. ’∂. ÚμÒØ∫ ‘appleÈ∂’ «√ßÿ

È∂’≈ ÓÀappleΔÍ∞apple, appleÙÍ≈Ò «√ßÿ √‘ØÂ≈,

√ÂÈ≈Ó «√ßÿ √μÂ≈ Ó∞·μ‚≈, ¡ÀÓ.

ÍΔ. Ú«appleßÁapple ÙappleÓ≈, ’∞ÒÚß «√ßÿ

⁄μ·≈, ÍßÓΔ appleßË≈Ú≈,‹√’appleÈ ‹Ø‘Ò,

◊Ø◊Δ Ìß‚≈Ò,‹Ø◊≈ «√ßÿ „ß‚Ú≈Ò,

‘appleÚß ÓÒΔ,«ÏÒ≈ ’ͱappleÊÒΔ¡≈,

‹√ÏΔapple «√ßÿ ÿ∞ßÓ‰, ◊∞appleÍÃΔ «√ßÿ

«„ÒØ∫ È∂ Á∞μ÷ Á≈ ÍÃ◊‡≈Ú≈ ’ΔÂ≈Õ

apple≈Ó apple‘ΔÓ Á∂ Í∞μÂapple ‹√ÓΔ «¬ß√≈∫ 鱧 ‚∂apple∂ ÁΔ

Ú≈◊‚Øapple Á∂‰ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ ‘À Õ ‹√ÓΔÂ

«√ßÿ «¬ß√≈∫ Íß‹≈Ï Á∂ ’≈∫◊apple√Δ ÓßÂappleΔ

‘appleÓ«‘ßÁapple «√ßÿ ‹μ√Δ Á≈ ‹∞¡≈¬Δ ‘À Õ ÚÀ√∂

Í«‘Ò≈∫ ‘∞‰ Âμ’ «¬‘ ‘Δ Áμ«√¡≈ ‹≈ «apple‘≈ √Δ

«’ ‚∂apple∂ Á≈ «¬‘ «ÈÔÓ ‘À «’ ¿∞μÂapple-¡«Ë’≈appleΔ

‚∂apple≈ Ó∞÷Δ Á∂ Í«appleÚ≈apple Á≈ ’Ø¬Δ ÓÀ∫Ïapple È≈ ‘Ø ’∂

’Ø¬Δ ÚΔ Ï≈‘appleΔ «Ú¡’ÂΔ Ï‰≈«¬¡≈ ‹≈

√’Á≈ ‘À Õ Á±√apple∂ Í≈√∂ ‚∂apple∂ ÚμÒØ∫ ω≈¬∂ ◊¬∂

‡appleμ√‡ ÁΔ ‚Δ‚ ¡È∞√≈apple «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ¯À√Ò≈

ÒÀ‰ ¡Â∂ ¡≈͉≈ ¿∞μÂapple-¡«Ë’≈appleΔ ¡ÀÒ≈ȉ

Á≈ ¡ß«ÂÓ ¡«Ë’≈apple «√apple¯ ‚∂apple≈ Ó∞÷Δ apple≈Ó

apple‘ΔÓ Á∂ ’ØÒ ‘À Õ

‹√ÓΔ ‘Δ ‘μ’Á≈apple : apple≈Ó apple‘ΔÓ È∂ ¡‹∂

Âμ’ «’√∂ 鱧 ÚΔ ¡≈͉≈ ◊μÁΔÈÙΔÈ È‘Δ∫

¡ÀÒ≈«È¡≈ ‘À Õ ‚∂apple∂ Á∂ ’ØÒ «¬√ √Ó∂∫ ‘˜≈apple≈∫

¬∂’Û ˜ÓΔÈ, ¡appleÏ≈∫ apple∞ͬ∂ ÁΔ ‹≈«¬Á≈Á ¡Â∂

’appleØÛ≈∫ apple∞ͬ∂ Á∂ ‘Øapple Ú≈‘È, ’ßÍÈΔ¡≈∫ ¡Â∂ ‘Øapple

√≈˜Ø-√Ó≈È ‘À Õ ‚∂apple≈ ‡appleμ√‡ ÁΔ ‚Δ‚ ¡È∞√≈apple

‚∂apple≈ Ó∞÷Δ Á∂ ÚßÙ ÂØ∫ ‘Δ ’Ø¬Δ Ï≈Ò◊ Í∞appleÙ ÓÀ∫Ïapple

‘Δ ‚∂apple∂ Á≈ ¡Òμ◊ ◊μÁΔÈÙΔÈ ‘ØÚ∂◊≈ Õ «¬√

«‘√≈Ï È≈Ò ‚∂apple≈ Ó∞÷Δ Á≈ «¬’ÒΩÂ≈ Ï∂‡≈

‹√ÓΔ «√ßÿ ‘Δ ‚∂apple∂ Á≈ ¿∞μÂapple-¡«Ë’≈appleΔ

ω √’Á≈ ‘À Íapple ‘∞‰ Âμ’ ‚∂apple∂ Á∂ ¿∞μÂapple-

¡«Ë’≈appleΔ Á∂ Ò¬Δ «Í¤Ò∂ ’∞fi √Ó∂∫ ÂØ∫ ‹Ø B

È≈∫¡ ⁄Ò apple‘∂ ‘È, ¿∞‘ «ÚÍ√È≈ «¬ß√≈∫ ¡Â∂

‘ÈΔÍzΔ «¬ß√≈∫ Á∂ ‘È Õ

◊μÁΔÈÙΔÈ Ï≈apple∂ «ÚÚ≈Á : ÚÀ√∂ ‚∂apple∂ Á∂

◊μÁΔÈÙΔÈ Ï‰≈¬∂ ‹≈‰ 鱧 ÒÀ ’∂ Ù∞apple± ÂØ∫ ‘Δ

«ÚÚ≈Á ⁄ÒÁ≈ «apple‘≈ ‘À Õ AIDH ”⁄ √Ê≈ÍÂ

«¬√ ‚∂apple∂ Á∂ Í«‘Ò∂ Ó∞÷Δ Ù≈‘ Ó√Â≈È≈ √È

¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ Á∂ Ï≈¡Á ÚΔ ‚∂apple∂ Á∂ ¿∞μÂapple-

¡«Ë’≈appleΔ È±ß ÒÀ ’∂ «ÚÚ≈Á ‘∞ßÁ≈ «apple‘≈ Õ ¿∞√

√Ó∂∫ Ù≈‘ Ó√Â≈È≈ Á∂ √Ì ÂØ∫ È∂ÛÒ∂ ÓßÈ∂ ‹≈‰

Ú≈Ò∂ ÓÀÈ∂‹apple 鱧 ‚∂apple∂ Á≈ ¿∞μÂapple-¡«Ë’≈appleΔ

ω≈¬∂ ‹≈‰ ÁΔ ◊μÒ ¿∞μ·Δ √Δ Õ

«ÚÍ≈√È≈ ‹≈∫ ‘ÈΔÍzΔ ÚΔ Á≈¡Ú∂Á≈apple :

‚∂apple≈ Ó∞÷Δ Á∂ ‹∂Ò∑ ‹≈∫Á∂ ‘Δ «ÚÍ≈√È≈ «¬ß√≈∫

È∂ √Ì ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ‚∂apple≈ √μ⁄≈ √ΩÁ≈ ÁΔ ÏÂΩapple

⁄∂¡appleÍapple√È «Ï¡≈È ‹≈appleΔ ’appleÁ∂ ‘ج∂ È≈

«√apple¯ Íß⁄’±Ò≈ ”⁄ Ú≈ÍappleΔ¡≈∫ «‘ß√’

ÿ‡È≈Ú≈∫ ÁΩapple≈È ÓΔ‚Δ¡≈ ”Â∂ ‘ج∂ ‘ÓÒ∂ ÁΔ

«ÈßÁ≈ ’ΔÂΔ √Δ ¡Â∂ «¬‘ ÚΔ «’‘≈ √Δ «’

Ù≈∫ ÏÀ·∂ ‚∂apple≈ Íz∂ÓΔ¡≈∫ ”⁄ ÚÛ’∂ Ùapple≈appleÂΔ

¡È√apple≈∫ È∂ «‘ß√’ ÿ‡È≈Ú≈∫ ’ΔÂΔ¡≈∫ ‘È,

«¬‘ Ï‘∞ ‘Δ «ÈßÁ‰ÔØ◊ ‘È Õ ¿∞È∑≈∫ È∂ ‚∂apple≈

Íz∂ÓΔ¡≈∫ 鱧 Ù≈∫ÂΔ Ï‰≈¬Δ appleμ÷‰ ÁΔ ¡ÍΔÒ

’ΔÂΔ √Δ Õ Óß«È¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À «’ apple≈Ó

apple‘ΔÓ ÁΔ ˆÀapple-ÓΩ‹±Á◊Δ ”⁄ ‘∞‰ ‚∂apple∂ ÁΔ

’Ó≈È ⁄∂¡appleÍapple√È «ÚÍ≈√È≈ «¬ß√≈∫ √ßÌ≈Ò

ÒÚ∂◊Δ Õ

‚∂apple≈ Ó∞÷Δ ’apple∂◊≈ ¯À√Ò≈ : ‚∂apple∂ Á∂ ¿∞μÂapple-

¡«Ë’≈appleΔ Á∂ Ò¬Δ apple≈Ó apple‘ΔÓ ÁΔ Ó±ß‘ ÏØÒΔ

Ï∂‡Δ ‘ÈΔÍzΔ Á≈ È≈∫¡ ÚΔ Ò◊≈Â≈apple ⁄apple⁄≈

”⁄ ¡≈ «apple‘≈ ‘À Õ ‚∂apple∂ ”⁄ ‘∞‰ Âμ’ «ÚÍ≈√È≈

«¬ß√≈∫ ‹≈∫ ‘ÈΔÍzΔ «¬ß√≈∫ 鱧 ‚∂apple≈ Ó∞÷Δ Á∂

Ï≈¡Á Â≈’ÂÚapple Óß«È¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À Õ «¬√

Ò¬Δ Á≈¡Ú∂Á≈apple≈∫ ÁΔ √±⁄Δ ”⁄ ¿∞È∑≈∫ Á≈

È≈∫¡ ÍzÓ∞μ÷Â≈ È≈Ò «Ò¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À Õ ‚∂apple≈

Ó∞÷Δ «’√ Á∂ È≈∫¡ ”Â∂ ÓØ‘apple Ò◊≈¿∞∫Á≈ ‘À,

«¯Ò‘≈Ò ‚∂apple≈ Íz∂ÓΔ¡≈∫ √Ó∂ √≈appleΔ¡≈∫ Șapple≈∫

¿∞√ ”Â∂ Òμ◊Δ¡≈∫ ‘Ø¬Δ¡≈∫ ‘È Õ

AH ÔÂΔÓ ÒÛ’Δ¡≈∫ √Ó∂ FE@ ÒØ’≈∫ ȱß

‚∂apple∂ ”⁄Ø∫ Ï≈‘apple ’μ«„¡≈ : «√apple√≈, BI ¡◊√Â

(Ì∞«ÍßÁapple ÍßÈΔÚ≈ÒΔ¡≈)-‚∂apple≈ «√apple√≈ ”⁄

apple«‘ßÁΔ¡≈∫ AH ÔÂΔÓ ÒÛ’Δ¡≈∫ √Ó∂ «˜Ò∑≈

ÍzÙ≈√È È∂ ‚∂apple∂ ”⁄Ø∫ FE@ ÒØ’≈∫ 鱧 ‚∂apple∂ ”⁄Ø∫

¡μ‹ Ï≈‘apple ’μ«„¡≈ Õ «˜Ò∑≈ ÍzÙ≈√È Á≈

Á≈¡Ú≈ ‘À «’ ‘∞‰ ‚∂apple∂ ¡ßÁapple «√apple¯ BE@-

C@@ ÒØ’ ‘Δ apple«‘ ◊¬∂ ‘È Õ


2 31/08/2017 www.samajweekly.com

Samaj

Weekly

√Ó≈‹

ÚΔ’ÒΔ

Editor-in-chief

Devinder Chander

+44 7878 456 484

Advisory Editor

Prof Mohan Sapra

+91 9814 527 152

Editor

Manohar Birdi

+44 7411 251 804

Managing Editor

Rajveer Samra

+44 7412 970 999

Bedford

Binder Bhroli

+44 7723 402 335

Luton

Ramesh Sondhi

+44 7960 773 838

Manchester

Jagtar Singh Shehri

+44 7533 037 640

Kent

Hans Raj Sampla

+44 7778 843 185

Editorial Office

Samaj Weekly

46 Summer Rd, Erdington

Birmingham, B23 6UR.

+44 7878 456 484

+44 121 246 5323

info@samajweekly.com

samajweekly@gmail.com

‘apple ÍÃ’≈apple Á∂ ÚÍ≈apple’

¡Â∂ ’Ò≈√ΔÎ≈¬Δ‚

«¬Ù«Â‘≈apple Á∂‰ Ò¬Δ

√øÍapple’ ’appleØÕ

«ÚÙ∂Ù

Ó∞ßÏ¬Δ ”⁄ Ì≈appleΔ ÓΔ∫‘, ‹È‹ΔÚÈ ·μÍ

Ó∞ßϬΔÕ Ó∞ßÏ¬Δ ”⁄ ‘Ø apple‘Δ Ì≈appleΔ Ï≈«appleÙ

’≈appleÈ Ê≈∫-Ê≈∫ Í≈‰Δ Ìapple «◊¡≈ ‘À «‹√

Á∂ ⁄μÒ«Á¡≈∫ ¡≈Ó ¡≈Ú≈‹≈¬Δ, apple∂Ò

√∂Ú≈ Â∂ ‘Ú≈¬Δ ¿∞‚≈È≈∫ ÍzÌ≈«ÚÂ

‘Ø¬Δ¡≈∫ ‘È Õ ÏΔÂΔ Á∂apple apple≈ ÂØ∫ ‘Ø apple‘Δ

Ì≈appleΔ Ï≈«appleÙ ’≈appleÈ ¡≈Ó ‹È‹ΔÚÈ

Ï∞appleΔ Âapple∑≈∫ ÍzÌ≈«Ú ‘Ø«¬¡≈ ‘À Õ √Ì

Ó‘μÂÚͱappleÈ √Û’≈∫ ͱappleÏΔ Â∂ Íμ¤ÓΔ

¡À’√ÍzÀ√ ‘≈¬ΔÚ∂¡, «√˙È-Í≈ÈÚ∂Ò

‘≈¬ΔÚ∂¡ Â∂ ¡ÀÒ.ÏΔ.¡À√ Ó≈apple◊≈∫ ”Â∂

Ì≈appleΔ ‹≈Ó Òμ◊ ◊¬∂ Õ Ï≈∫Áapple≈ apple∂ÒÚ∂

√‡∂ÙÈ ”Â∂ «√◊ÈÒ Î∂Ò ‘Ø ‹≈‰

’≈appleÈ AE «Ó߇ Ò¬Δ ÒØ’Ò √∂Ú≈ ·μÍ

‘Ø ◊¬Δ, apple∂ÒÚ∂ ÁΔ¡≈∫ «ÂßÈ∂ Íμ¤ÓΔ,

√À∫‡appleÒ Â∂ ‘≈appleÏapple Ò≈¬ΔÈ≈∫ ”Â∂

◊μ‚Δ¡≈∫ Á∂apple È≈Ò ⁄μÒ apple‘Δ¡≈∫ ‘È

¡Â∂ Ï≈∫Áapple≈ Â∂ ¡ßË∂appleΔ ”⁄ ͇ÛΔ¡≈∫ ”Â∂

Í≈‰Δ Ìapple ‹≈‰ ÁΔ ıÏapple ‘À Õ ¿∞Ëapple

¤μÂappleÍÂΔ «ÙÚ≈‹Δ ¡ßÂappleapple≈Ù‡appleΔ

‘Ú≈¬Δ ¡μ‚∂ Á∂ ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ È∂

Áμ«√¡≈ ‘À «’ Ì≈appleΔ Ï≈«appleÙ Â∂ ‘Ú≈Ú≈∫

’≈appleÈ √Ú∂apple ÂØ∫ ’¬Δ ¿∞‚≈‰≈∫

ÍzÌ≈«Ú ‘Ø¬Δ¡≈∫ ‘È, F-G ¿∞‚≈‰≈∫

¡Ω√ÂÈ CE «Ó߇ ÁΔ Á∂appleΔ È≈Ò ÒÀ∫‚

’ΔÂΔ¡≈∫ ‘È Â∂ D-E ¿∞‚≈‰≈∫ 鱧 È∂Û∂

Á∂ ‘Ú≈¬Δ ¡μ«‚¡≈∫ ”Â∂ ‚≈¬ΔÚapple‡

’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ ÏΔ.¡ÀÓ.√Δ.

¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ √«ÊÂΔ

’߇appleØÒ ”⁄ ‘À Íapple ¿∞È∑≈∫ ÒØ’≈∫ È±ß Ï‘∞Â

˜apple±appleΔ ‘؉ ”Â∂ ‘Δ ÿapple≈∫ ”⁄Ø∫ Ï≈‘apple

«È’Ò‰ ÁΔ √Ò≈‘ «ÁμÂΔ ‘À Õ

ÏΔ.¡ÀÓ.√Δ. Á∂ ¡≈ÎÂ≈∫ ÂØ∫ ÍzÏßËÈ

«ÚÌ≈◊ Á∂ ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫

È∂ Áμ«√¡≈ «’ Á≈Áapple,

¡ßË∂appleΔ, ÚØappleÒΔ, ’∞appleÒ≈,

√≈’ΔÈ≈’≈ Â∂ ’∞fi ‘Øapple

Ê≈∫Ú≈∫ ”Â∂ Í≈‰Δ ÌappleÈ ÁΔ

ıÏapple ‘À Õ

ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È∂

ÎÛÈÚΔ√ ÂØ∫ Ó∞ßÏ¬Δ Á∂

‘≈Ò≈ Ï≈apple∂ Ò¬Δ

‹≈‰’≈appleΔ

ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È«appleßÁapple ÓØÁΔ È∂

Ó‘≈apple≈Ù‡apple Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Á∂Ú∂∫Áapple

ÎÛÈÚΔ√ 鱧 ÎØÈ ’apple’∂ ¿∞È∑≈∫ ÂØ∫ Ó∞ßϬΔ

”⁄ Ò≈◊≈Â≈apple ‘Ø apple‘Δ Ì≈appleΔ Ï≈«appleÙ

’≈appleÈ ÍÀÁ≈ ‘Ø¬Δ √«ÊÂΔ Ï≈apple∂

‹≈‰’≈appleΔ Ò¬Δ Â∂ ’∂∫Áapple ÚμÒØ∫ ‘apple

√ßÌÚ ÓÁÁ Á≈ ÌappleØ√≈ «ÁμÂ≈ ‘À Õ «¬√

◊μÒÏ≈ ÁΔ ‹≈‰’≈appleΔ √zΔ ÓØÁΔ È∂ ÷∞Á

‡ÚΔ‡ ’apple ’∂ «ÁμÂΔ ‘À Õ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ

È∂ Ì≈appleΔ Ï≈«appleÙ ÁΩapple≈È Ó∞ßÏ¬Δ Â∂ ¡≈Ò∂-

Á∞¡≈Ò∂ Á∂ ÒØ’≈∫ 鱧 «Ë¡≈È È≈Ò

«√apple√≈ ”⁄ ’apple«¯¿± ”⁄ «„μÒ

ÁΩapple≈È Ï‰Δ apple‘Δ Ù≈∫ÂΔ

«√apple√≈ Õ ‚∂apple≈ «√apple√≈ Ó∞÷Δ È±ß √˜≈ √∞‰≈¬∂ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á

ÍÀÁ≈ ‘ج∂ ‘≈Ò≈ Á∂ ÓμÁ∂Șapple «√apple√≈ Ù«‘apple ”⁄ Ò≈¬∂

’apple«¯¿± ”⁄ «˜Ò∑≈ ÍzÙ≈√È ÚμÒØ∫ AD ÿ߇∂ ÁΔ «„μÒ «ÁμÂΔ

◊¬Δ Íapple ‚∂apple≈ «√apple√≈ Â∂ ¡≈√-Í≈√ ÁΔ¡≈∫ ’≈ÒØÈΔ¡≈∫ ÂØ∫

«¬Ò≈Ú≈ C «Íß‚≈∫ ”⁄ ‘≈Ò∂ Â’ ’apple«Î¿± ”⁄ ’Ø¬Δ «„μÒ È‘Δ∫

«ÁμÂΔ ◊¬Δ «‹√ ÁΩapple≈È Ù«‘apple ”⁄ Ù≈∫ÂΔ Ú≈Ò≈ Ó≈‘ΩÒ

Ï«‰¡≈ «apple‘≈ Õ «¬√ ÁΩapple≈È «√apple√≈ ÂØ∫ «‘√≈apple Â∂ ‚μÏÚ≈ÒΔ

Â’ ‘«apple¡≈‰≈ appleØ‚Ú∂˜

ÁΔ Ïμ√ √∂Ú≈ ÚΔ

Ï‘≈Ò ’ΔÂΔ ◊¬Δ Õ

«˜Ò∑≈ ÍzÙ≈√È ÚμÒØ∫

«√apple√≈ Ù«‘apple ”⁄ Ò≈¬∂

◊¬∂ ’apple«Î¿± ”⁄ √Ú∂apple

G Ú‹∂ ÂØ∫ Ù≈Ó Á∂ I

Ú‹∂ Â’ «„μÒ «ÁμÂΔ

◊¬Δ Íapple ‚∂apple≈ «√apple√≈

Â∂ ¡≈√-Í≈√ ÁΔ¡≈∫ ’≈ÒØÈΔ¡≈∫ ¡Â∂ «ÂßÈ «Íß‚≈∫ Ï∂◊±,

Ï≈‹∂’≈∫ Â∂ È∂‹Δ¡≈ ”⁄ ’apple«¯¿± ‹≈appleΔ «apple‘≈ Â∂ «¬È∑≈∫ ÷∂Âapple≈∫

”⁄ ¯Ω‹ ÚμÒØ∫ ÎÒÀ◊ Ó≈apple⁄ ÚΔ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ Õ ’apple«¯¿± ”⁄

«ÁμÂΔ ◊¬Δ «„μÒ ÁΩapple≈È Ù«‘apple Â∂ ͱapple∂ «˜Ò∑∂ ”⁄ Ó≈‘ΩÒ

Ù≈∫ÂΔ Ú≈Ò≈ Ï«‰¡≈ «apple‘≈ Õ «’√∂ ÚΔ ÷∂Âapple ÂØ∫ «’√∂ Ó≈ÛΔ

ÿ‡È≈ ÁΔ ıÏapple È‘Δ∫ ‘À Õ ÒØ’ ¡≈͉∂ ÿapple≈∫ ÂØ∫ Ï≈‘apple

«È’Ò∂ Â∂ ¡≈Í‰Δ ˜apple±apple ÁΔ¡≈∫ ⁄Δ˜≈∫ ÷appleΔÁΔ¡≈∫ Õ «¬√

ÁΩapple≈È Ù«‘apple Á∂ Ï≈˜≈apple ÚΔ ÷∞μÒ∑∂ apple‘∂ Í∞«Ò√ ÚμÒØ∫ Ù«‘apple ”⁄

È≈’≈ÏßÁΔ ’appleΔ appleμ÷Δ Â∂ ¡≈¿∞‰ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ ÒØ’≈∫ ”Â∂ √ıÂ

Șapple appleμ÷Δ ◊¬Δ «¬√ ÁΩapple≈È ÒØ’ ‡ØÒΔ¡≈∫ ω≈ ’∂ ‚∂apple≈

√ÏßËΔ ⁄apple⁄≈ ’appleÁ∂ apple‘∂ Â∂ «¬’-Á±‹∂ ÂØ∫ Â≈˜≈ ‘≈Ò≈ Ï≈apple∂

‹≈‰’≈appleΔ ÒÀ∫Á∂ Șapple ¡≈¬∂ «¬√ ÁΩapple≈È «√apple√≈ ÂØ∫

Ϋ¡≈Ï≈Á-«‘√≈apple Â∂ ‚μÏÚ≈ÒΔ Ú≈Ò∂ Í≈√∂ ‘«apple¡≈‰≈

appleØ‚Ú∂˜ ÁΔ Ïμ√ √∂Ú≈ Ù∞apple± ’ΔÂΔ ◊¬Δ Íapple Ïμ√≈∫ ”⁄ ÿμ‡ ‘Δ

√Ú≈appleΔ¡≈∫ È∂ √¯apple ’ΔÂ≈, «’¿∞∫«’ ÒØ’ ‘≈Ò∂ ÚΔ ‚apple∂ ‘ج∂

‘È ‘≈Ò∂ Âμ’ È≈ Â≈∫ ÒßÏΔ Á±appleΔ ÁΔ Ïμ√ √∂Ú≈ Ï‘≈Ò ’ΔÂΔ

◊¬Δ ‘ÀÕ

apple«‘‰ ÁΔ √Ò≈‘ «ÁμÂΔ ‘À Õ

ÎÛÈÚΔ√ È∂ «Ò¡≈ ‹≈«¬˜≈

Ó‘≈apple≈Ù‡apple Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Á∂Ú∂∫Áapple

ÎÛÈÚΔ√ È∂ ÷∞Á √±Ï∂ Á∂ apple≈‹ ¡≈ÎÂ≈∫

ÍzÏßËÈ ’߇appleØÒ (¡À√.‚Δ.¡ÀÓ.√Δ) apple±Ó

”⁄ ‹≈ ’∂ Ù«‘apple ”⁄ Ì≈appleΔ ÓΔ∫‘ È≈Ò

ÍÀÁ≈ ‘Ø¬Δ È≈˜∞’ √«ÊÂΔ Á≈ ‹≈«¬˜≈

«Ò¡≈ ‘À Õ ¿∞È∑≈∫ ¡À√.‚Δ.¡ÀÓ.√Δ.Á∂

¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ È≈Ò ÏÀ·’ ’appleÈ ÂØ∫

Ï≈¡Á Áμ«√¡≈ «’ ¿∞È∑≈∫ ¡«Ë’≈appleΔ È±ß

⁄Ω’√ apple«‘‰ ÁΔ ‘Á≈«¬Â ’ΔÂΔ ‘À Â∂

√«ÊÂΔ È±ß ’߇appleØÒ ‘∂· appleμ÷‰ Ò¬Δ

ÒØÛΔ∫Á∂ ’ÁÓ ⁄∞μ’‰ Ò¬Δ «’‘≈ ‘À Õ

¿∞È∑≈∫ Ó‘≈apple≈Ù‡apple √apple’≈apple Á∂ √’μÂapple∂Â

Â∂ √apple’≈appleΔ Á¯Âapple≈∫ ”⁄ ’ßÓ ’appleÈ

Ú≈Ò∂ ’appleÓ⁄≈appleΔ¡≈∫ 鱧 Ï≈«appleÙ Á∂

ÓμÁ∂Șapple ‹ÒÁΔ ¤∞μ‡Δ ’appleÈ Á≈

«ÈappleÁ∂Ù «Áß«Á¡≈∫ «Èμ‹Δ ’ßÍÈΔ¡≈∫ Á∂

Ó≈Ò’≈∫ 鱧 ¿∞È∑≈∫ ’ØÒ ’ßÓ ’appleÈ

Ú≈«Ò¡≈∫ 鱧 ÚΔ ‹ÒÁΔ ¤∞μ‡Δ ’apple Á∂‰

˘ «’‘≈ ‘ÀÕ

¡ÓappleΔ’≈ «Ú⁄ È√ÒΔ «‘ß√≈ ÁΔ ÿ‡È≈ ”⁄ ‹ÒßËapple Á∂ ÈΩ‹Ú≈È ÁΔ ‘μ«Â¡≈

‹ÒßËappleÕ ¡ÓappleΔ’≈ “⁄ È√ÒΔ «‘ß√≈

ÁΔ «¬’ ÿ‡È≈ «Ú⁄ «¬’ ¡ÓappleΔ’Δ

◊Øapple∂ È∂ ‹ÒßËapple Á∂ ÈΩ‹Ú≈È

◊◊ÈÁΔÍ «√ßÿ ÁΔ ⁄≈’±

Ó≈apple ’∂ ‘μ«Â¡≈ ’apple «ÁμÂΔ

Õ ’≈∫◊apple√Δ ¡≈◊± ÓÈÓØ‘È

«√ßÿ apple≈‹± È∂ «¬Ê∂ «¬√

√ÏßËΔ ‹≈‰’≈appleΔ «Áß«Á¡≈∫

Áμ«√¡≈ «’ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ

¡ÓappleΔ’≈ apple«‘ßÁΔ ÌÀ‰

’ßÚÒ‹Δ ’Ωapple È∂ ¡μ‹

Á∞Í«‘apple A.D@ Ú‹∂ ‡ÀÒΔÎØÈ “Â∂

‹≈‰’≈appleΔ «Áß«Á¡≈∫ Áμ«√¡≈ «’

¿∞È∑≈∫ Á∂ Í∞μÂapple ◊◊ÈÁΔÍ «√ßÿ (BA)

ÁΔ «¬’ ◊Øapple∂ È∂ ⁄≈’± Ó≈apple ’∂ ‘μ«Â¡≈

’apple «ÁμÂΔ ‘À Õ √. apple≈‹± È∂ Áμ«√¡≈

«’ ’appleΔÏ AD √≈Ò Í«‘Ò≈∫ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ

ÌÀ‰ Á≈ √≈apple≈ Í«appleÚ≈apple ¡ÓappleΔ’≈

⁄Ò≈ «◊¡≈ √Δ ¡Â∂ ¿∞‘

√ÍØ’∂È ÚÀÒΔ “⁄ apple«‘ßÁ∂

‘È Õ ¿∞È∑≈∫ Áμ«√¡≈ «’

◊◊ÈÁΔÍ «√ßÿ Á≈

«ÍÂ≈ apple≈«‹ßÁappleÍ≈Ò «√ßÿ

‡À’√Δ¡≈∫ ⁄Ò≈¿∞‰ Á≈

’≈appleØÏ≈apple ’appleÁ≈ ‘À Õ

◊◊ÈÁΔÍ «√ßÿ

√≈¯‡Ú∂¡apple «¬ß‹ΔÈ«appleß◊ ÁΔ ÍÛ∑≈¬Δ

’apple «apple‘≈ √Δ ¡Â∂ ¤∞μ‡Δ Ú≈Ò∂ «ÁÈ

¿∞‘ ‡À’√Δ ÚΔ ⁄Ò≈¿∞∫Á≈ √Δ Õ ¡μ‹

ÚΔ ◊◊ÈÁΔÍ «√ßÿ È∂ ‘Ú≈¬Δ ¡μ‚∂

ÂØ∫ «¬’ ◊Øapple∂ 鱧 ¡≈Í‰Δ ‡À’√Δ “⁄

«Ï·≈«¬¡≈ √Δ ¡Â∂ ¿∞√ ÚÒØ∫ Áμ√Δ

‹◊∑≈ “Â∂ ¤μ‚‰ ⁄Ò≈ «◊¡≈ Õ ‹ÁØ∫

◊Øapple≈ ¡≈͉∂ ÿapple Í‘∞ß«⁄¡≈ Â≈∫ ¿∞√

È∂ ’ØÒ ÍÀ√∂ È≈ ‘؉ ÁΔ ◊μÒ ’«‘

’∂ ÍÀ√∂ ’μ„Ú≈¿∞‰ Ò¬Δ ◊◊ÈÁΔÍ

鱧 ¬∂. ‡Δ. ¡ÀμÓ. Âμ’ ⁄μÒ‰ Ò¬Δ

«’‘≈ Õ ¬∂. ‡Δ. ¡ÀμÓ. ◊Øapple∂ Á∂ ÿapple ÂØ∫

’appleΔÏ A@ «’ÒØÓΔ‡apple Á±apple √Δ Õ ¬∂.

‡Δ. ¡ÀμÓ. “Â∂ ‹≈ ’∂ ◊Øapple∂ È∂ ÍÀ√∂

’μ„Ú≈¬∂ ¡Â∂ ◊◊ÈÁΔÍ «√ßÿ ȱß

ωÁ∂ BE@ ‚≈Òapple Á∂ «ÁμÂ∂ Õ «¬√

ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞‘ ◊◊ÈÁΔÍ «√ßÿ ȱß

ÿapple Ú≈Í√ ¤μ‚ ’∂ ¡≈¿∞‰ ÁΔ

«‹μÁ ’appleÈ Òμ◊≈ Õ

ͺÂapple’≈appleª ÁΔ ÒØÛ

«¬ø◊ÒÀ∫‚ Á∂ ‘apple «¬Ò≈’∂ ”⁄ ͺÂapple’≈appleª ÁΔ ÒØÛ ˛, ͺÂapple’≈appleÂ≈

Á≈ ÙΩ’ appleº÷‰ Ú≈Ò∂ ¡≈Í‰Δ C.V.

email: samajweekly@gmail.com ¿πμÂ∂ Ì∂‹ √’Á∂ ‘ÈÕ

Editor-in-chief : Devinder Chander

Mob: 07878 456 484

È؇ : ͺÂapple’≈appleÂ≈ Á≈ ‹πappleÏ≈ appleº÷‰ Ú≈Ò∂ ˘ Í«‘Ò «ÁÂΔ ‹≈Ú∂◊ΔÕ


3 31/08/2017 www.samajweekly.com

ıÏappleª

◊πÒÙÈ apple∂«‚˙ ÚæÒØ∫ «‚Èapple ¡Â∂ ‚ª√

ÚπÒÚapple˛∫Í‡È Õ ÚπÒÚapple˛∫Í‡È Á∂ ÓÙ‘»apple apple∂«‚˙ √‡∂ÙÈ ◊πÒÙÈ

apple∂«‚˙ È∂ «Í¤Ò∂ «ÁÈΔ∫ «¬’ Ù≈ÈÁ≈apple «‚Èapple ¡Â∂ ‚ª√ ¬ΔÚ«Èø◊ Á≈

¡≈ÔØ‹È ’ΔÂ≈ «‹√ «Úæ⁄ Ï‘π √≈apple∂ ÒØ’Ò ¡Â∂ Ì≈apple ÂØ∫ ¡≈¬∂

◊≈«¬’ª È∂ «‘√≈ «Ò¡≈Õ ÚπÒÚapple˛∫Íȇ Á∂ ÒØapple‚ Ó∂¡apple «Ó.

«¬Ò¡≈√ Ó懻 ¡Â∂ ‘Øapple Ï‘π √≈apple∂ ÍÂÚøÂ∂ √拉ª È∂ Ù≈«ÓÒ ‘Ø ’∂

Í≈apple‡Δ ÁΔ appleΩ‰’ ˘ ÚË≈«¬¡≈Õ ◊πÒÙÈ „ƒ◊apple≈ È∂ ¡≈¬∂ ‘ج∂ √≈apple∂

Ó«‘Ó≈Ȫ ¡Â∂ √«‘ÔØ«◊¡ª Á≈ Ï‘πÂ-Ï‘π ËøÈÚ≈Á ’ΔÂ≈Õ

◊Â’≈ ⁄À∫ÍΔ¡È«ÙÍ ”⁄ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ Ìapple

”⁄Ø∫ ◊Â’≈ ¡÷≈«Û¡≈∫ È∂ «‘μ√≈ «Ò¡≈

Òß‚È, (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈) EÚΔ∫ Ô±. ’∂.

ÈÀÙÈÒ ◊Â’≈ ⁄À∫ÍΔ¡È«ÙÍ «Ú⁄

Ô±. ’∂. Ìapple ”⁄Ø∫ I ◊Â’≈ ¡÷≈«Û¡≈∫

Á∂ Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ «Ú⁄ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ È∂

«‘μ√≈ «Ò¡≈, «‹È∑≈∫ ”⁄Ø∫ AB ÂØ∫ AD

√≈Ò Á∂ ÒÛ’∂ ¡Â∂ ÒÛ’Δ¡≈∫, AE

ÂØ∫ AG ¡Â∂ AH √≈Ò ÂØ∫ ÚμË ¿∞Óapple

Á∂ ÒÛ’∂-ÒÛ’Δ¡≈∫ È∂ ◊Â’∂ Á∂

‹Ω‘apple «Ú÷≈¬∂, «‹È∑≈∫ ”⁄ √zΔ ◊∞apple±

‘«apple◊Ø«ÏßÁ √≈«‘Ï √ÓÀ«Á’ ‹∂±,

Ï≈Ï≈ Ϋ‘ «√ßÿ ◊zÀÚ‹À∫‚ ¿∞Í-‹∂±

apple‘∂ Õ ÒÛ’Δ¡≈∫ ”⁄Ø∫ ‹√ÒΔÈ ’Ωapple

Í«‘Ò∂, ¡«ÚÈ≈Ù ’Ωapple Á±‹∂ √Ê≈È ”Â∂

apple‘Δ Õ ‹∂± «÷‚≈appleΔ¡≈∫ 鱧 Ó∞μ÷

Ó«‘Ó≈È ¡À√. ÍΔ. «√ßÿ ¿∞Ïapple≈¬∂,

Ó∂‹apple «√ßÿ Ï≈√Δ, ÂÈÓÈ‹Δ «√ßÿ

„∂√Δ, Ò«‘ßÏapple «√ßÿ ÒμÁÛ, ‹√Í≈Ò

«√ßÿ «„μÒØ∫, ⁄appleÈ‹Δ «√ßÿ ¡≈«Á

È∂ «¬È≈Ó Â’√ΔÓ ’ΔÂ∂ Õ «¬√ ÓΩ’∂

√∞«appleßÁappleÍ≈Ò «√ßÿ ¿∞Ïapple≈¬∂ È∂ «’‘≈

«’ «√μ÷ Ó≈appleÙÒ ¡≈apple‡ 鱧 ÍzÎ∞μÒÂ

’appleÈ Ò¬Δ ¡√Δ∫ Úμ÷-Úμ÷ Á∂Ù≈∫

«Ú⁄ ÔÂÈ ’apple apple‘∂ ‘≈∫ Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈

«’ √≈‚≈ «ÈÙ≈È≈ «¬√ ’Ò≈ ȱß

¿∞Òß«Í’ Âμ’ «Ò‹≈‰ Á≈ ‘À Õ


4 31/08/2017 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com

√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ ¡ßÈ∑Δ ÙappleË≈ «√apple ÎÒ-Î∞Ò «apple‘À ‚∂«apple¡≈∫ Á≈ ’≈appleØÏ≈apple √Ó-«Ú⁄≈apple

Á»«‹¡ª Á∂ «‹øÓ∂ È≈ ÏøÁ≈ «Èæ‹ ÁØÙª ˘ Ò≈Ú∂, «¬‘ ª ’∂ÚÒ ¡≈͉∂ ÁØÙª ¿πÍapple

Șapple Ìπ¡≈Ú∂, ÁØÙ Á≈ ÁΔ‹∂ «’√∂ Â≈¬Δ∫ ÁØÙ ˛ «Èæ‹ ’appleÓª Á≈, ‹À√≈ ’Ø¬Δ ÏΔ‹∂

ÚÀ√≈ ¡≈Í ‘Δ ÎÒ ÷≈Ú∂Õ

Ì◊Ú≈È ÏπæË

ÚΔ‘ √≈Ò ÒßÓΔ ’ÀÁ

‚∂apple≈.. «√apple√≈ Á∂ Íz∂ÓΔ¡≈∫ È∂ ’Á∂ «’¡≈«√¡≈ Â’ È‘Δ∫ ‘؉≈ «’ “apple±‘≈ÈΔ”

Ù’ÂΔ¡≈∫ Á≈ Ó≈Ò’ ◊∞appleÓΔ apple≈Ó apple‘ΔÓ «¬μ’ ’≈ȱßÈΔ ¡Á≈Ò «Úμ⁄

‹μ‹ ¡μ◊∂ apple«‘Ó Ò¬Δ «◊Û«◊Û≈¿∞∫Á≈ «Á√∂◊≈ ¡Â∂ ¡≈͉∂ ◊∞È≈‘≈∫ ÁΔ

√˜≈ √∞‰È Ó◊appleØ∫ Ì∞μÏ≈∫ Ó≈apple ’∂ apple؉ Òμ◊∂◊≈Õ «¬‘ “¡ÀμÓ.¡Àμ√.‹Δ.” ÒÛΔ

ÁΔ¡≈∫ «ÂßÈ «¯ÒÓ≈∫ «Úμ⁄Ø∫ «’√∂ «¬μ’ Á≈ «ÁzÙ È‘Δ∫ √Δ, ·Ø√ ‘’Δ’Â

√ΔÕ √ΔÏΔ¡≈¬Δ ¡Á≈Ò Á∂ ¯≈«˜Ò ‹μ‹ È∂ ¿∞√ 鱧 ÁØ ÒÛ’Δ¡≈∫ È≈Ò

ÏÒ≈Â’≈apple Á∂ Ó≈Ó«Ò¡≈∫ «Úμ⁄ A@-A@ √≈Ò ÁΔ ’ÀÁ Â∂ AE-AE Òμ÷

apple∞ͬ∂ Á∂ ‹∞appleÓ≈È∂ ÁΔ √˜≈ √∞‰≈¬Δ «‹√ ÂØ∫ Ì≈Ú ‘À «’ ’ÀÁ B@ √≈Ò

⁄μÒ∂◊Δ ¡Â∂ ‹∞appleÓ≈È≈ C@ Òμ÷ apple∞ͬ∂ ¡Á≈ ’appleÈ≈ ÍÚ∂◊≈Õ ¡«‹‘∂ ¯À√Ò∂

È∂ Áapple√≈ «ÁμÂ≈ «’ ’≈ȱßÈ ÁΔ È˜apple «Úμ⁄ √Ì Ïapple≈Ïapple ‘È ¡Â∂ ˜Øapple≈Úapple≈∫

鱧 ÚΔ ¡≈͉∂ ◊∞È≈‘≈∫ ÁΔ √˜≈ Ì∞◊Â‰Δ ÍÀ∫ÁΔ ‘ÀÕ «¬‘ Úμ÷appleΔ ◊μÒ ‘À «’

˜Øapple≈Úapple ¯ÂΔÙ Á∂ ¡ÓÒ È±ß ’¬Δ √≈Ò≈∫ Â’ Ò‡’≈¿∞‰ «Úμ⁄ ’≈ÓÔ≈Ï

‘Ø ‹≈∫Á∂ ‘È ‹ÁØ∫«’ √≈Ë≈appleÈ ¡Íapple≈ËΔ¡≈∫ 鱧 √≈Ò-ÁØ √≈Ò Á∂ ¡ßÁapple √˜≈

‘Ø ‹≈∫ÁΔ ‘À Õ ‚∂apple≈ Ó∞÷Δ Á∂ ¿∞ÍappleØ’Â ¡Á≈ÒÂΔ «ÚÚ‘≈apple Ú≈∫◊ ‘«apple¡≈‰≈

Â∂ Íß‹≈Ï Á∂ apple≈‹√Δ È∂Â≈Ú≈∫ Á∂ «ÚÚ‘≈apple «Úμ⁄ ¡≈¬Δ ÂÏÁΔÒΔ ÚΔ

‘Àapple≈ÈΔ‹È’ ‘ÀÕ «‹‘Û∂ apple≈‹√Δ È∂Â≈ BE ¡◊√ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ‚∂apple≈ Ó∞÷Δ È±ß

«¬È√≈ÈΔ¡Â Á≈ Ó√Δ‘≈ ¡Â∂ ÁΔÈ-Á∞÷Δ¡≈ Á≈ Í≈Ò‰‘≈apple Áμ√Á∂ «ÎappleÁ∂

√È, ¿∞‘ ‘∞‰ ¿∞√ 鱧 ·μ◊ Â∂ ‘μ«Â¡≈apple≈ Áμ√‰ «Úμ⁄ appleÂ≈ ÚΔ «fi‹’

Ó«‘√±√ È‘Δ∫ ’apple apple‘∂Õ ¡«‹‘Δ È√Ò «Úμ⁄ Ì≈‹Í≈ Á∂ ‘«apple¡≈‰≈ Ò¬Δ

ÍzÌ≈appleΔ ¡«ÈÒ ‹ÀÈ ÍzÓ∞μ÷ ‘È ’≈∫◊apple√ Á∂ Âapple‹Ó≈È apple‰ÁΔÍ «√ßÿ

√∞apple‹∂Ú≈Ò≈ ⁄≈apple «ÁÈ Í«‘Ò≈∫ Â’ ‚∂apple≈ Ó∞÷Δ Ï≈apple∂ √Ú≈Ò≈∫ 鱧 ‡≈ÒÁ∂ ¡≈

apple‘∂ √È, Íapple ¿∞‘ ÚΔ ‘∞‰ “‹Ø ’apple∂◊≈ √Ø Ìapple∂◊≈” Úapple◊Δ¡≈∫ «‡μÍ‰Δ¡≈∫

’appleÁ∂ «ÎappleÁ∂ ‘È ¡«‹‘∂ «◊apple◊‡Δ ¡≈⁄≈apple-«Ú‘≈apple Ò¬Δ ¿∞‘ «’√∂ ÚΔ

Âapple∑≈∫ ÁΔ ÙappleÓ Ó«‘√±√ È‘Δ∫ ’appleÁ∂ Õ Ï‘apple‘≈Ò, ¡Á≈Ò È∂ ¡≈͉≈ ¯apple˜

«ÈÌ≈ «ÁμÂ≈ ‘À, ‘∞‰ √apple’≈apple≈∫ Á≈ ¯apple˜ ωÁ≈ ‘À «’ ¿∞‘ Íß‹≈Ï-

‘«apple¡≈‰≈ «Úμ⁄ ‘≈Ò≈ ¡≈Ó Úapple◊∂ ω≈¿∞‰ Ò¬Δ „∞μ’Ú∂∫ ’ÁÓ ⁄∞μ’‰

«¬√∂ Âapple∑≈∫ ‚∂apple≈ Ó∞÷Δ ’≈∫‚ È≈Ò ‹∞ÛΔ «‘ß√≈ «Úμ⁄ «‹È∑≈∫ ÒØ’≈∫ Á≈ Ó≈ÒΔ

È∞’√≈È ‘Ø«¬¡≈ ‘À, ¿∞√ ÁΔ ÌappleÍ≈¬Δ Á≈ ’ßÓ Â∂˜Δ È≈Ò «√apple∂ ⁄≈«Û∑¡≈

‹≈Ú∂Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‚∂apple∂ Á∂ «‹‘Û∂ Ó∞appleΔÁ≈∫ Á≈ «‘ß√≈ «Úμ⁄ ’Ø¬Δ ‘μÊ

È‘Δ∫, ¿∞È∑≈∫ ÁΔ «‘¯≈˜Â Â∂ Ï≈’Δ √Ó≈‹ È≈Ò «¬’√∞appleÂ≈ √ßÌÚ Ï‰≈¿∞‰

Ò¬Δ „∞μ’Ú∂∫ ’ÁÓ ⁄∞μ’∂ ‹≈‰Õ «¬È∑≈∫ √ÌÈ≈∫ ’ÁÓ≈∫ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ¿∞È∑≈∫

‚∂«apple¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ ◊ÂΔ«ÚËΔ¡≈∫ ¿∞μÂ∂ ı≈√ ÂΩapple ”Â∂ Șapple appleμ÷Δ ‹≈Ú∂ ‹Ø

Í«‘Ò≈∫ ‘Δ «ÚÚ≈Á ‘ÈÕ ÒØ’apple≈‹Δ ÍzÏßË «Úμ⁄ ‘apple È≈◊«apple’ 鱧 ’≈ȱßÈ

Á∂ Á≈«¬apple∂ «Úμ⁄ apple«‘ ’∂ ¡≈͉≈ ‹ΔÚÈ ¡≈͉∂ „ß◊ È≈Ò «‹¿±‰ ¡Â∂

¡≈͉≈ «¬Ù‡ ¡≈Í‰Δ Óapple˜Δ È≈Ò ⁄∞‰È Á≈ ¡«Ë’≈apple ‘ÀÕ «¬√ ¡«Ë’≈apple

ÁΔ ’Áapple √apple’≈apple≈∫ 鱧 ÚΔ ’appleÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À ¡Â∂ √Ó≈‹ 鱧 ÚΔÕ

Í≈‰Δ ÍΔ˙ ¤≈‰ ’∂, Â∂ ◊πapple» Ë≈appleØ ‹≈‰ ’∂

‚∂apple≈ «√apple√≈ Á∂ Óπ÷Δ Ï≈Ï≈ apple≈Ó apple‘ΔÓ Á∂ ÏÒ≈Â’≈apple Á∂ ÁØÙ ¡Â∂ «Îapple ¿πÈ∑ª ˘

ËÓ’≈¿π‰ ¡≈«Á Á∂ ÁØÙª Á∂ «√μË ‘؉ Â∂ B@ √≈Òª ÁΔ ’ÀÁ «Ú⁄ ‹≈‰≈ Ë≈apple«Ó’

‚∂«apple¡ª Ò¬Δ «¬æ’ Úæ‚≈ fi‡’≈ Óø«È¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ˛Õ Í≥‹≈Ï Â∂ ‘«apple¡≈‰≈ «Ú⁄ Ò◊Ì◊

√≈apple∂ ‘Δ ‚∂apple∂ √«‘Ó∂ ÏÀ·∂ ‘ÈÕ Í«‘Òª ¡≈√≈ apple≈Ó Â∂ ÚΔ «¬‘Ø ÁØÙ Òμ◊∂ ¡Â∂ ¿π√˘ ÚΔ

¡≈͉≈ √Óª ‹∂Ò «Ú⁄ «ÏÂ≈¿π‰≈ ÍÀ «apple‘≈ ˛Õ ¿π√ ÂØ∫ Ï≈Á Ï≈Ï≈ apple≈Ó Í≈Ò Á≈ ’∂√

Â∂ ‘π‰ Ï≈Ï≈ apple≈Ó apple‘ΔÓ Á≈ «¬‘ ’∂√ ‹ÈÂ≈ Á∂ ÓȪ ˘ Ú¨øËapple ’∂ appleæ÷ «◊¡≈ ˛Õ «’øÈ≈

«ÚÙÚ≈√ ’appleÁ∂ √È ÒØ’ «¬√ ‚∂apple∂ Â∂Õ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ˛ «’ «¬√ ‚∂apple∂ Á∂ Ò◊Ì◊ ÁØ ’appleØÛ

√ÓappleÊ’ ‘È, «¬√∂ ’apple’∂ √≈appleΔ¡ª ‘Δ apple≈‹ÈΔÂ’ Í≈apple‡Δ¡ª «¬È∑ª Á∂ ‚∂apple∂ Â∂ ¡≈ ’∂

ÈÂÓ√Â’ ‘πøÁΔ¡ª apple‘Δ¡ª ‘ÈÕ «¬√∂ ’apple’∂ ‘Δ ’ª◊apple√ ‹ª Ì≈‹Í≈ ¡≈«Á apple≈‹ÈΔÂ’

Í≈apple‡Δ¡ª ¿π√ Á∂ ’π’appleÓª ¡Â∂ √˜≈ Ï≈apple∂ «¬æ’ ÚΔ ÙÏÁ ÏØÒ‰ Ò¬Δ «Â¡≈apple ‘ÈÕ ÍÃÀ√

¡Â∂ ÓΔ‚Δ¡≈ È∂ «Á÷≈«¬¡≈ ˛ «’ ‹ÁØ∫ ‘«apple¡≈‰≈ Â∂ Í≥‹≈Ï ‹Ò «apple‘≈ √Δ, √≈apple∂ ‘Δ

apple≈‹ÈΔÂ’ ÁÒª Á∂ È∂Â≈ ¡≈͉∂ ÿappleª «Ú⁄ ÏÀ· ’∂ ¡≈Ó ÒØ’ª Úª◊ ‡À«ÒÚΔ˜È Â∂

÷Ïappleª √π‰ apple‘∂ √ÈÕ ¿πμ‚ÁΔ ÷Ïapple ÓπÂ≈«Ï’ ’ª◊apple√ Á≈ «¬√ ◊ÛÏÛ «Ú⁄ ‘æÊ ‘؉

ÁΔ¡ª ÷Ïappleª «ÓÒ apple‘Δ¡ª ‘È ¡Â∂ ÒØ’ Ô’ΔÈ ÚΔ ’apple apple‘∂ ‘È, «’«’ ‹ÁØ∫ ’ª◊apple√

√æÂ≈ «Ú⁄ È‘ƒ ‘πøÁΔ Âª «¬√ Âapple∑ª Á∂ Íπæ·∂ «√æË∂ ’appleÓª È≈Ò «ÚappleØËΔ¡ª ÁΔ √æÂ≈ ˘

¿π÷≈ÛÈ ÁΔ¡ª √≈«‹Ùª ’appleÁΔ ‘Δ apple«‘øÁΔ ˛Õ «‹Ú∂∫ Í≥‹≈Ï ÁΔ √μÂ≈ ‘≈√Ò ’appleÈ Ò¬Δ

Í≥‹≈Ï ˘ ¡æÂÚ≈Á ÁΔ ‘È∂appleΔ «Ú⁄ fiØ∫’‰≈, ’∂Áapple Â∂ √æÂ≈ ‘≈√Ò ’appleÈ Ò¬Δ ‹ÈÂ≈

Í≈apple‡Δ ˘ ÂØÛÈ≈Õ «¬√ Íë’«apple¡≈ ˘ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ ÓØÁΔ ÚΔ Ú≈⁄ apple‘∂ ‘È «¬√∂ ’≈apple‰

¿π‘ Óπ÷ ÓøÂappleΔ ÓÈØ‘apple Ò≈Ò ÷æ‡Û ˘ Óπæ÷ ÓøÂappleΔ ÁΔ ÍÁÚΔ ÂØ∫ È‘ƒ ‘‡≈ apple‘∂Õ È‘ƒ ª

√μÂ≈ Á∂ «ÈÔÓª ˘ √≈Î appleμ÷‰ Ò¬Δ ÷μ‡Û ˘ ’ÁØ∫ Á≈ ÒªÌ∂ ’apple «ÁæÂ≈ ‹ªÁ≈Õ ÏΔ ¡À√

ÍΔ Í≥‹≈Ï Á∂ «¬æ’ È∂Â≈ È∂ ◊μÒÏ≈ «Ú⁄ Áæ«√¡≈ «’ ÏΔ ¡À√ ÍΔ Í≥‹≈Ï ’Δ , √≈apple∂

ÓπÒ’ «Ú⁄ √≈apple∂ ËappleÓª, «Îapple«’¡ª ¡≈«Á «Ú⁄ ÙªÂΔ Ï‰≈¬Δ appleæ÷‰ Ò¬Δ ÔÂÈ √ΔÒ

˛Õ «¬√∂ ’apple’∂ ‹ÒøËapple Á∂ «¬æ’ ’√Ï∂ «ÏÒ◊≈ «Ú⁄ ‚≈. Ï≈Ï≈ √≈‘∂Ï ¡øÏ∂Á’apple ÁΔ Ó»appleÂΔ

˘ Ùapple≈appleÂΔ ¡È√appleª ÚμÒØ∫ ÂØÛ∂ ‹≈‰ Â∂ ¿π√È∂ ÏÛΔ ‘Δ √øÂπ«Ò ÍÃÂΔ«’«apple¡≈ «ÁæÂΔ

Â∂ Í≥‹≈Ï Ú≈√Δ¡ª ˘ «ÏÒ’πÒ ÙªÂΔ Ï‰≈¬Δ appleæ÷‰ ÁΔ ¡ÍΔÒ ’ΔÂΔÕ ¿π√È∂ «’‘≈ «’

Ï√Í≈ √≈apple∂ ‘Δ ËappleÓª, «Îapple«’¡ª ÁΔ «¬æ’‹π‡Â≈ ω≈¿π‰ ÁΔ √ÓappleÊ’ ˛, «¬√ Ò¬Δ

«¬√ Í≈apple‡Δ «Ú⁄ √≈apple∂ ‘Δ ËappleÓª ¡Â∂ «Îapple«’¡ª ÁΔ ÙÓ»ÒΔ¡Â ˛Õ Ùapple≈appleÂΔ Âª Í’Û∂

‘Δ ‹≈‰◊∂, ¡√Δ «’ ¡≈ÍØ «Ú⁄ Îapple’ Í≈¬Δ¬∂Õ ÍπÒ√ ÁΔ Á»‹∂ «ÁÈ ÁΔ √÷ÂΔ Á∂

È≈Ò Í≥‹≈Ï ‘«apple¡≈‰≈ Á∂ ‘≈Ò≈ «Ú◊ÛÈ ÂØ∫ Ï⁄ ◊¬∂Õ (Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂)

apple «Úμ⁄

Ì≈ ÒØ’√Ì≈ ÁΔ¡≈∫ AD

Ú≈apple ¡Â∂ BI apple≈‹≈∫ Â∂

√μ ’∂∫ÁappleΔ ÍzÁ∂Ù≈∫ ÁΔ¡≈∫ «¬√ ÂØ∫

ÚΔ ÚμË Ú≈apple ⁄؉≈∫ ‘Ø ⁄∞μ’Δ¡≈∫

‘ÈÕ ‘apple ⁄؉ «Úμ⁄ ‚∂«apple¡≈∫ È∂

’Ø¬Δ È≈ ’Ø¬Δ Ì±«Ó’≈ «ÈÌ≈¬ΔÕ

‚∂apple∂ Â∂ Ë≈apple«Ó’ Ï≈Ï∂ Úμ÷ Úμ÷

ËappleÓ≈∫ ÂØ∫ ¿∞Í‹∂ ‘؉ Á∂ Ï≈Ú‹±Á

¿∞È∑≈∫ Á∂ ÙappleΔ’≈∫ Úapple◊∂ ‘ÈÕ ‚∂apple∂

Â∂ “Ë≈apple«Ó’ Ï≈Ï∂” ¡≈͉∂

◊appleΔÏ Â∂ ÓμËÚapple◊Δ ÙappleË≈Ò±¡≈∫

Á∂ ¿∞ÍÁ∂Ù’ ‘∞ßÁ∂ ‘ÈÕ «¬‘ Ï≈Ï∂

ÒØ’≈∫ Â∂ appleμÏ «Ú⁄≈Ò∂ √ßÁ∂Ù

Ú≈‘’ ÓßÈ∂ ‹≈∫Á∂ ‘ÈÕ

¡ÒÀ«’√√ ÓΩ∫‡∂ÒΔ È∂ Ï‘∞Â

Í«‘Ò≈∫ ¡·≈apple∑ÚΔ∫ √ÁΔ «Úμ⁄

’«‘ «ÁμÂ≈ √Δ-““ÁÒ≈Ò≈∫ È∂

√Ó≈«‹’ ‹ΔÚÈ Á∂ √≈apple∂

ÙØ¡∑«Ï¡≈∫ «Úμ⁄ ¡≈Í‰Δ ⁄ΩËapple

ω≈¬Δ ‘∞ßÁΔ ‘À ¡Â∂ √Ì ÂØ∫ Úμ‚≈

«‘μ√≈ ÚΔ ¿∞È∑≈∫ 鱧 «ÓÒÁ≈ ‘ÀÕ

¡≈apple«Ê’ ÷∂Âapple «Úμ⁄, «‹Ú∂∫ ͱߋΔ

«ÈÚ∂Ù’, Ù∂¡apple Ï≈˜≈apple≈∫ Á∂

√‡ØappleΔ¬∂, ÚÍ≈appleΔ Â∂ Á∞’≈ÈÁ≈apple

ÓÒ≈¬Δ ¤’Á∂ ‘È; ¿∞Ú∂∫ ‘Δ

ÁΔÚ≈ÈΔ Ó≈Ó«Ò¡≈∫ «Úμ⁄ Ú’ΔÒ

¡≈͉∂ Ó∞Úμ«’Ò≈∫ ÁΔ ‹∂Ï

«È⁄ØÛÁ∂ ‘È; «√¡≈√ «Úμ⁄

ÓμÂÁ≈Â≈Ú≈∫ È≈ÒØ∫ È∂Â≈ ¡«‘Ó

‘∞ßÁ≈ ‘ÀÕ ËappleÓ «Úμ⁄ “Ë≈apple«Ó’

«Ú⁄ØÒ∂” appleμÏ È±ß ÚΔ ÍappleÁ∂ «Íμ¤∂

Ë’∂Ò «ÁßÁ∂ ‘È ””

appleμÏ Á∂ «¬‘ «Ú⁄ØÒ∂ ¡≈͉∂

ÙappleË≈Ò±¡≈∫ 鱧 ÈÙΔÒ∂ ÍÁ≈appleÊ≈∫,

Ùapple≈ÏΔÍ∞‰∂ Â∂ ÍÂÈΔ ÁΔ Ó≈apple’∞μ‡

Úapple◊Δ¡≈∫ Ï∞apple≈¬Δ¡≈∫ ÂØ∫ Ó∞’Â

‚∂apple≈

√μ⁄≈ √ΩÁ≈ Á∂ Ó∞÷Δ ◊∞appleÓΔ apple≈Ó apple‘ΔÓ È±ß

BE ¡◊√Â È±ß ÁØ √≈ËÚΔ¡≈∫ Á≈

«‹√Ó≈ÈΔ ÙØÙ‰ ’appleÈ Â∂ ËÓ’Δ¡≈∫ Á∂‰ Á∂

’∂√ «Ú⁄ ÁØÙΔ ·«‘apple≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À, «¬√ ’∂√ «Ú⁄

√Δ.ÏΔ.¡≈¬Δ. ¡Á≈Ò ÚμÒØ∫ BH ¡◊√Â È±ß appleØ‘Â’

ÁΔ «ÚÙ∂Ù ‹∂Ò∑ «Ú⁄ √˜≈ √∞‰≈¬Δ ◊¬Δ ‘À Íapple

Íß⁄’±Ò≈ ÁΔ «¬√∂ √Δ.ÏΔ.¡≈¬Δ. ¡Á≈Ò «Ú⁄ ‚∂apple≈

Ó∞÷Δ «Úapple∞μË ÍμÂapple’≈apple apple≈Ó ⁄ßÁapple ¤ÂappleÍÂΔ ¡Â∂ ‚∂apple∂

Á∂ Íz∂ÓΔ apple‰‹Δ «√ßÿ Á∂ ’ÂÒ≈∫ √ÏßËΔ ÁØ ‘Øapple ’∂√ ÚΔ

⁄μÒ apple‘∂ ‘ÈÕ «¬È∑≈∫ ’∂√≈∫ «Ú⁄Ø∫ apple≈Ó ⁄ßÁapple ¤ÂappleÍÂΔ

Á∂ ’∂√ √ÏßËΔ «Ú√Ê≈appleͱappleÏ’ «appleÍØapple‡ «¬È∑≈∫ ’≈ÒÓ≈∫

«Ú⁄ Íz’≈«Ù ’apple apple‘∂ ‘≈∫Õ ‚∂apple≈ √μ⁄≈ √ΩÁ≈ Á∂ Ó∞÷Δ

◊∞appleÓΔ apple≈Ó apple‘ΔÓ È±ß B √≈ËÚΔ¡≈∫ È≈Ò ‹Ïapple-

‹È≈‘ Á∂ ’∂√ «Ú⁄ ÁØÙΔ ·«‘apple≈¬∂ ‹≈‰ Á≈ ¯À√Ò≈

ÍμÂapple’≈apple apple≈Ó ⁄ßÁapple ¤ÂappleÍÂΔ Á∂ Í«appleÚ≈apple Ò¬Δ Úμ‚Δ

¿∞ÓΔÁ ω ’∂ ¡≈«¬¡≈ ‘ÀÕ ¤ÂappleÍÂΔ ÚμÒØ∫ ¡≈͉Δ

¡ıÏ≈apple «Ú⁄ ‚∂apple≈ Ó∞÷Δ ”Â∂ √≈ËÚΔ¡≈∫ ÚμÒØ∫ √appleΔapple’

ÙØÙ‰ Á∂ ÁØÙ Ò◊≈¬∂ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á √≈Ò B@@B «Ú⁄

«¬√ √ÏßËΔ «ÚÙ∂Ù ’Úapple∂‹ ’ΔÂ∂ ‹≈‰ ’≈appleÈ ‚∂apple∂ Á∂ ÁØ

Íz∂ÓΔ¡≈∫ ÚμÒØ∫ ◊ØÒΔ¡≈∫ Ó≈apple ’∂ ¿∞√ ÁΔ ‘μ«Â¡≈ ’apple

«ÁμÂΔ ◊¬Δ √ΔÕ apple≈Ó ⁄ßÁapple ¤ÂappleÍÂΔ Á≈ ’∂√ ÚΔ

Íß⁄’±Ò≈ ÁΔ ¿∞√∂ √Δ.ÏΔ.¡≈¬Δ. ¡Á≈Ò «Ú⁄ ⁄Ò

«apple‘≈ ‘À, «‹√ È∂ Ù∞μ’appleÚ≈apple 鱧 ‹Ïapple-‹È≈‘ Á∂ ’∂√

«Ú⁄ ‚∂apple≈ Ó∞÷Δ È±ß ÁØÙΔ ·«‘apple≈«¬¡≈ √ΔÕ ¡Á≈Ò Á∂

¯À√Ò∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¤ÂappleÍÂΔ Á∂ Ï∂‡∂ ¡ßÙ∞Ò ¤ÂappleÍÂΔ È∂

«’‘≈ «’, “¿∞‘ ¡Á≈Ò Á∂ «¬√ ¯À√Ò∂ Á≈ √Ú≈◊Â

’appleÁ∂ ‘È, √≈‚≈ ‘Δ È‘Δ∫ «¬√ È≈Ò Í±apple∂ Á∂Ù Á∂ ÒØ’≈∫

Á≈ ’≈ȱßÈ ”Â∂ ÌappleØ√≈ ‘Øapple ÚΔ Ú«Ë¡≈ ‘À «’ ‚∂apple≈ Ó∞÷Δ

Úapple◊∂ apple√±÷Ú≈È ÒØ’ ÚΔ ’Ø¬Δ ‹∞appleÓ ’appleÈ ÂØ∫ Ï≈¡Á

’≈ȱßÈ ÂØ∫ Ï⁄ È‘Δ∫ √’Á∂Õ «¬√ ’∂√ Á∂ ¡≈¬∂ ¯À√Ò∂

È≈Ò Ó∂apple∂ «ÍÂ≈ ¤ÂappleÍÂΔ Á≈ ’∂√ ‘Øapple ÚΔ Ó˜Ï±Â

‘ØÚ∂◊≈Õ “‚∂apple≈ Ó∞÷Δ ¿∞μÍapple ÁØ ’ÂÒ ’∂√≈∫ ÁΔ √∞‰Ú≈¬Δ

’apple≈¿∞∫Á∂ ‘È, ¿∞È∑≈∫ 鱧 √√Â≈

ÌØ‹È Ó∞‘μ¬Δ¡≈ ’appleÁ∂ ¡Â∂

«√‘ √∂Ú≈Ú≈∫ «ÁßÁ∂ ‘È, ‹ÁØ∫«’

¿∞È∑≈∫ 鱧 √apple’≈apple ÁΔ¡≈∫ √Ó≈«‹’

√∞appleμ«÷¡≈ √’ΔÓ≈∫ ÁΔ¡≈∫

√‘±ÒÂ≈∫ ‘≈√Ò ’appleÈ

ÍzÓØÁ ’∞Ó≈apple

Ò¬Δ ¡’√apple Ëμ’∂ ÷≈‰∂

ÍÀ∫Á∂ ‘ÈÕ √∞Ì≈«Ú’ ‘À «’

‹ÁØ∫ √apple’≈apple ¡«‹‘Δ¡≈∫ √‘±ÒÂ≈∫

Á∂‰ ÂØ∫ ¡√ÓappleμÊ ‘Ø ‹≈∫ÁΔ Â≈∫

ÒØ’≈∫ Á≈ fi∞’≈¡ ¡«‹‘Δ¡≈∫

√ß√Ê≈Ú≈∫ ÚμÒ ‘Ø ‹≈∫Á≈ ‘À

«‹‘ÛΔ¡≈∫ ¿∞È∑≈∫ Á∂ “¡μ¤∂ «ÁÈ”

«Ò¡≈ «ÁßÁΔ¡≈∫ ‘ÈÕ

ÙappleË≈Ò±¡≈∫ ÁΔ ‘Øapple √ß√Ê≈Ú≈∫ Á∂

Ó∞’≈ÏÒ∂ ‚∂«apple¡≈∫ ÍzÂΔ ÙappleË≈ Â∂

«ÚÙÚ≈√ ÚË ‹≈∫Á≈ ‘ÀÕ «¬√

¡‡∞μ‡ «ÚÙÚ≈√ Á∂ ⁄μÒ«Á¡≈∫

ÙappleË≈Ò± √apple’≈apple≈∫, «√¡≈√Δ

Í≈apple‡Δ¡≈∫, «È¡≈∫Í≈«Ò’≈, «¬μÊØ∫

Âμ’ «’ Ï≈˜≈apple ÂØ∫ Á±apple ‘Ø ‹≈∫Á∂

‘ÈÕ appleμÏ Á∂ ’«Ê «Ú⁄Ø«Ò¡≈∫ ȱß

ÙappleË≈Ò±¡≈∫ Á≈ «¬‘ ¡ßË-

«ÚÙÚ≈√ Ï‘∞ apple≈√ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À

‹∂ ¡Á≈ÒÂ≈∫ “Ë≈apple«Ó’

Ï≈«Ï¡≈∫” 鱧 ÁØÙΔ ’apple≈apple Á∂‰,

«Îapple ÚΔ ÙappleË≈Ò±

¿∞È∑≈∫ 鱧 «ÈappleÁØÙ

ÓßÈÁ∂ ‘ÈÕ ¡«‹‘Δ

¡ßÈ∑Δ ÙappleË≈ Á∂

⁄μÒ«Á¡≈∫ ÙappleË≈Ò±

“Ï≈«Ï¡≈∫” Á∂ «Èμ‹Δ

√Ú≈appleÊ≈∫ È≈Ò

‹∞ÛΔ¡≈∫ √≈«˜Ù≈∫

Á≈ «Ù’≈apple ω

‹≈∫Á∂ ‘ÈÕ “Ï≈Ï∂” ¡≈͉∂

ÙappleË≈Ò±¡≈∫ Á∂ ¡ßË-«ÚÙÚ≈√ Á≈

√ΩÁ≈ Ú؇apple, Íz≈¬ΔÚ∂‡ ÎΩ‹, «’appleÂ

Á≈È, √appleΔapple Á∂ ¡«‘Ó ¡ß◊≈∫,

ı±È, Ó∞‘≈apple ¡≈«Á Á∂ apple±Í

«Úμ⁄ ’appleÁ∂ ‘ÈÕ «¬‘

Ú√ΔÒ∂ ¿∞È∑≈∫ Á∂ Ù’ÂΔ

Ìß‚≈apple ω ‹≈∫Á∂ ‘È, «¬√

’≈appleÈ ¿∞È∑≈∫ Á≈ ¡’√

«ÚÙ≈Ò apple±Í Ë≈appleÈ ’apple

‹≈∫Á≈ ‘ÀÕ

¡«‹‘∂ “Ë≈apple«Ó’ Ï≈«Ï¡≈∫” Á≈

√Ó±‘ «¬’ ÍßÊ Ï‰ ‹≈∫Á≈ ‘À Õ

¿∞‘ ¡≈Í‰Δ ‹≈Â, ËappleÓ, È√Ò

ÁΔ ÍzÚ≈‘ ’ΔÂ∂ Ï◊Àapple, ¡≈Í√

«Úμ⁄ «Ú¡≈‘ Ù≈ÁΔ¡≈∫ ’appleÁ∂

‘ÈÕ ÈΩ’appleΔ¡≈∫ ‘≈√Ò ’appleÈ ¡Â∂

’≈appleØÏ≈apple ÚË≈¿∞‰ Ò¬Δ √ß«÷¡≈

Ù’ÂΔ ÁΔ ËΩ∫√ ‹Ó≈¿∞∫Á∂ ‘È

¡«‹‘∂ Ó∂Ò-«ÓÒ≈Í È±ß È∂Íapple∂

⁄≈Û∑È «Úμ⁄, «¬È∑≈∫ Á∂ “Ï≈Ï∂”

«Ú⁄ØÒ«◊appleΔ ÁΔ Ì±«Ó’≈

«ÈÌ≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ «¬’-Á±‹∂ ¿∞Íapple

¡«‹‘Δ «ÈappleÌappleÂ≈ ‘؉ ’≈appleÈ

«√¡≈√Δ ¡≈◊±¡≈∫ 鱧 «¬È∑≈∫

“Ë≈apple«Ó’ Ï≈«Ï¡≈∫” ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ Á∂

ÙappleË≈Ò±¡≈∫ È≈Ò ÒÀ‰-Á∂‰

’appleÈ≈ ÍÀ∫Á≈ ‘À (Ï≈’Δ Í∂˜ B@)

√≈ËÚΔ¡≈∫ Á∂ ’∂√ «Ú⁄ ‚∂apple≈ Ó∞÷Δ È±ß ÁØÙΔ ·«‘apple≈¬∂ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á

ÍμÂapple’≈apple ¤ÂappleÍÂΔ Á∂ Í«appleÚ≈apple 鱧 «¬È√≈¯ «ÓÒ‰ ÁΔ ¡≈√ ÚËΔ

⁄Ò apple‘Δ ‘À, Á±√apple≈ ’ÂÒ ‚∂apple≈ Íz∂ÓΔ apple‰‹Δ «√ßÿ

È≈Ò √ÏßË ‘ÀÕ ‚∂apple≈ Ó∞÷Δ «Úapple∞μË ÁØÚ≈∫ ’∂√≈∫ «Ú⁄

⁄≈apple‹ÙΔ‡ Á≈«¬apple ‘Ø ⁄∞μ’Δ ‘À ¡Â∂ «¬√ √ÏßËΔ ’∂√≈∫ ÁΔ

√∞‰Ú≈¬Δ ⁄Ò apple‘Δ ‘ÀÕ «¬’ √≈ËÚΔ ÚμÒØ∫ «Ò÷Δ «⁄μ·Δ

鱧 Á∂Ù Á∂ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ √Ó∂ ’¬Δ ‘Øapple Ó‘μÂÚͱappleÈ

Ê≈Ú≈∫ ”Â∂ «È¡≈∫ ÁΔ Óß◊ Ò¬Δ Í‘∞ß⁄≈¿∞‰ Á∂ Ùμ’ «Ú⁄

‚∂apple≈ Íz∂ÓΔ apple‰‹Δ «√ßÿ 鱧 ’ÂÒ ’apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈

√ΔÕ «¬√∂ «⁄μ·Δ Á∂ ’≈appleÈ Íß‹≈Ï ¡Â∂ ‘«apple¡≈‰≈

‘≈¬Δ’Øapple‡ È∂ √Δ.ÏΔ.¡≈¬Δ. (’∂∫ÁappleΔ ‹≈∫⁄ ¬∂‹ß√Δ) ȱß

«¬√ ’∂√ ÁΔ ‹≈∫⁄-ÍÛÂ≈Ò ’appleÈ Á∂ ‘∞’Ó «ÁμÂ∂ √È

¡ßÙ∞Ò Á∂ ¡È∞√≈apple ¿∞√ Á∂ «ÍÂ≈ Á∂ ’ÂÒ ’∂√ «Ú⁄

√≈appleΔ¡≈∫ ◊Ú≈‘Δ¡≈∫ Áapple‹ ‘Ø ⁄∞μ’Δ¡≈∫ ‘È ¡Â∂ «¬‘

√∞‰Ú≈¬Δ Á∂ ¡≈÷appleΔ ÍÛ≈¡ «Ú⁄ ‘À, «¬√ ’∂√ ÁΔ

¡◊ÒΔ √∞‰Ú≈¬Δ AF √ÂßÏapple, B@AG 鱧 ‘؉ ‹≈ apple‘Δ

‘ÀÕ apple≈Ó ⁄ßÁapple ¤ÂappleÍÂΔ «√apple√≈ ÂØ∫ ÍμÂapple’≈apple √È,

«‹È∑≈∫ È∂ Ù≈Ó È±ß ¤Í‰ Ú≈Ò≈ ¡ıÏ≈apple “ͱapple≈ √μ⁄” √≈Ò

B@@@ «Ú⁄ Ù∞apple± ’ΔÂ≈ √ΔÕ ‹ÁØ∫ ‚∂apple∂ «Ú⁄ ’∞fi ˆÒÂ

’≈appleÚ≈¬Δ¡≈∫ ¡Â∂ √appleΔapple’ ÙØÙ‰ ÁΔ¡≈∫ ÿ‡È≈Ú≈∫

√≈‘Ó‰∂ ¡≈¬Δ¡≈∫ Â≈∫ ¤ÂappleÍÂΔ ÚÒØ∫ ¡≈͉∂ ¡ıÏ≈apple

«Ú⁄ «¬√ Ó∞μÁ∂ È≈Ò √ÏßË ıÏapple≈∫ 鱧 ÍzÓ∞μ÷Â≈ È≈Ò

Íz’≈«Ù ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ ¡ßÙ∞Ò È∂ «’‘≈, “‚∂apple≈ Íz∂ÓΔ¡≈∫

ÚμÒØ∫ ¿∞È∑≈∫ Á∂ «ÍÂ≈ 鱧 ‚apple≈«¬¡≈-ËÓ’≈«¬¡≈ ‹≈‰

Òμ◊≈Õ BD ¡’±Ïapple, B@@B (Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂)

√ΩÁ≈ √≈Ë ÂØ∫ Í≈÷ß‚Δ Ï≈«Ï¡ª

˘ √Ï’ ÒÀ‰ ÁΔ ÒØÛ

Í≈ÍΔ È±ß ¿∞√Á≈ Í≈Í ‘Δ Ó≈appleÁ≈ ‘ÀÕ √ΩÁ≈ √≈Ë

鱧 ÚΔ ¿∞√Á≈ ’ΔÂ≈ ‘Ø«¬¡≈ Í≈Í ÒÀ ÏÀ«·¡≈

«‹√ √ΩÁ≈ √≈Ë È±ß «¯ÒÓ≈∫ ”⁄ “appleμÏ Á∂ Á±Â” Á≈

appleØÒ «ÈÌ≈¡ ’∂ Ì∞Ò∂÷≈ ‘Ø «◊¡≈ √Δ «’ ‘∞‰ ¿∞‘

ËappleÂΔ Á≈ appleμÏ Ï‰ «◊¡≈ ‘ÀÕ

¡Â∂ Ú؇ Óß◊«Â¡≈∫ Á∂ ¿∞√Á∂

ÍÀapple≈∫ ”⁄ ¡≈ ’∂ «√apple appleμ÷‰ È≈Ò

¿∞√Á≈ «¬‘ appleμÏ ‘؉ Á≈ Ú«‘Ó

‘Øapple Íμ’≈ ‘Ø «◊¡≈ √ΔÕ ¿∞√

√ΩÁ≈ √≈Ë È±ß ¿∞√Á≈ Í≈Í

¡≈÷apple ÒÀ ÏÀ·≈, ‚∂apple∂ ÁΔ¡≈∫

√≈ËÚΔ¡≈∫ È≈Ò ÏÒ≈Â’≈apple

apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈

’apple’∂, ¿∞√È∂ «ÿÈ≈¿∞‰≈ Í≈Í ’ΔÂ≈ √Δ Â∂ «¬‘Ø

Í≈Í ¿∞√鱧 ÒÀ ÏÀ«·¡≈Õ √ΩÁ≈ √≈Ë Á≈ ¡ß ÚΔ

¿∞√ Úapple◊∂ ‘Δ ÏÒ≈Â’≈appleΔ Ï≈ͱ ¡≈√≈ apple≈Ó Â∂

apple≈ÓÍ≈Ò Úapple◊≈ ‘؉≈ Íμ’≈ ‘ÀÕ ÏÒ≈Â’≈apple

Ó≈ÓÒ∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÍμÂapple’≈apple ¤μÂappleÍÂΔ Â∂

apple‰‹Δ «√ßÿ Á∂ ’ÂÒ Ó≈Ó«Ò¡≈∫ ”⁄ ÚΔ

¿∞√鱧 «¬√ ÂØ∫ √ı Â∂ ◊ßÌΔapple √˜≈ ‘Ø √’ÁΔ ‘À,

√ΩÁ≈ √≈Ë Á≈ ‘؉ Ú≈Ò≈ ¡ß ¿∞È∑≈∫ √≈Ë≈∫ Ò¬Δ

«‹‘Û∂ apple≈‹√Δ ÒØ’≈∫ Á∂ ‘«Ê¡≈apple ω ‹ªÁ∂ ‘È

¿∞È∑≈∫ Ò¬Δ ÚΔ Úμ‚≈ √Ï’ ‘ÀÕ

«¬‘ apple≈‹√Δ «Ëapple≈∫, ¡«‹‘∂ Í≈÷ß‚Δ¡≈∫ ȱß

‹ÁØ∫ Âμ’ ÚappleÂÁ∂ ‘È, ¿∞ÁØ∫ Âμ’ Èμ’ ÚΔ

apple◊ÛÈ ÂØ∫ ◊∞apple∂‹ È‘Δ ’appleÁ∂ Ízß± ‹ÁØ∫ ¡«‹‘∂

Í≈÷ß‚Δ apple≈‹√Δ ÒØ’≈∫ Ò¬Δ ıÂapple≈ ω ‹≈∫Á∂ ‘È

‹≈∫ √‡∂‡ 鱧 «√μËΔ ⁄∞‰ΩÂΔ Á∂‰ Òμ◊Á∂ ‘È Â≈∫

¿∞È∑ª 鱧 Ó√ÒÈ Òμ«◊¡≈ ÚΔ «¬‘ apple≈‹√Δ ÒØ’

ÍÒ È‘Δ∫ Ò≈¿∞∫Á∂ √ΩÁ≈ √≈Ë È±ß «√apple ⁄Û∑≈¿∞‰

Á≈ «√¡≈√Δ «Ëapple≈∫ 鱧 ÚΔ √Ï’ «ÓÒ ‹≈‰≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ ‹∂ ‘«apple¡≈‰≈ √apple’≈apple Ú؇

apple≈‹ÈΔÂΔ Á≈ ÓØ‘ ¤μ‚ ’∂ «√apple¯ ¡ÓÈ Â∂

’≈ȱßÈ È±ß Ï‘≈Ò appleμ÷‰ ÁΔ √Ø⁄ ¡ÍÈ≈ ÒÀ∫ÁΔ,

√ΩÁ≈ √≈Ë Á∂ Íz∂ÓΔ¡≈∫ 鱧 ‹ÁØ∫ ¿∞‘ Íß⁄’±Ò∂

«¬’μ·∂ ‘؉∂ Ù∞apple± ‘ج∂ √È, ¿∞√∂ «ÁÈ ‘Δ √ıÂΔ

È≈Ò appleØ’ «ÁμÂ≈ ‹ªÁ≈ Â≈∫ «‹‘ÛΔ¡≈∫ ÓΩÂ≈∫ Â∂

È∞’√≈È Íß⁄’±Ò∂ ‘Ø«¬¡≈ ¿∞√ ÂØ∫ Ï⁄≈¡ ‘Ø

‹≈∫Á≈Õ «‹√ Âapple∑ª √ΩÁ≈ √≈Ë Á∂ ̱Âapple∂ Íz∂ÓΔ¡≈∫

È∂ Í∞«Ò√ Ú≈«Ò¡≈∫ Â∂ ÍzÀ√ Ú≈«Ò¡≈∫ Â∂ ‘ÓÒ≈

’apple’∂ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ Ï∞appleΔ Âapple∑≈∫ Ó≈apple ’∞‡≈¬Δ ’ΔÂΔ ‘À,

«¬‘ ‘«apple¡≈‰≈ √apple’≈apple ÁΔ «„μÒ-Óμ· Â∂

ÁØ◊ÒΔ ÈΔÂΔ ’≈apple‰ Ú≈Í«apple¡≈ ‘ÀÕ

Íß‹≈Ï ‘«apple¡≈‰≈ ‘≈¬Δ’Øapple‡ ÚμÒØ∫ ‘«apple¡≈‰≈

√apple’≈apple È±ß Î‡’≈apple Ò≈¿∞‰ Á∂ Ï≈Ú‹±Á

‘«apple¡≈‰≈ Í∞«Ò√ È∂ ¡≈Í‰Δ «„μÒ Óμ· Ú≈ÒΔ

ÈΔÂΔ È±ß È‘Δ∫ ¤μ«‚¡≈Õ Ì±Âapple∂ Íz∂ÓΔ, ¡≈Ó

ÒØ’≈∫, ÍzÀ√ Ú≈«Ò¡≈∫ Â∂ Í∞«Ò√ Ú≈«Ò¡≈∫ Â∂

«√μË≈ ‘ÓÒ≈ ’apple apple‘∂ √È, Ízß± Í∞«Ò√ È∂ ◊ØÒΔ

È‘Δ∫ ⁄Ò≈¬Δ, Ù≈«¬Á ¿∞ÂØ∫ ¡«‹‘∂ ‘∞’Ó √È

«√μ÷≈∫ È∂ Ú≈apple-Ú≈apple ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ √Δ «’ √ΩÁ≈

√≈Ë ÁΔ ¡Á≈ÒÂΔ Í∂ÙΔ ‹≈∫ √˜≈ È≈Ò «√μ÷≈∫

Á≈ ’Ø¬Δ ÒÀ‰≈-Á∂‰≈ È‘Δ∫, «¬‘ √apple’≈apple Â∂ √ΩÁ≈

√≈Ë ÁΔ ¡≈Í√Δ ÒÛ≈¬Δ ‘À, Ízß± «¬√Á∂ Ï≈Ú‹±Á

√ΩÁ≈ √≈Ë Á∂ ‘ß’≈apple∂ Â∂ ̱Âapple∂ ⁄∂«Ò¡≈∫ ÚμÒØ∫ «‹√

Âapple∑ª ‡Ø‘≈‰≈ √≈«‘Ï Á∂ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ √≈«‘Ï È±ß

¡μ◊ Ò≈¬Δ ◊¬Δ ‘À, ¿∞√ ÂØ∫ √≈Î ‘À «’ «√μ÷≈∫

ÍzÂΔ ¿∞È∑ª Á∂ ÓÈ≈∫ ”⁄ ȯapple ‘À, «‹√Á≈

Íz◊‡≈Ú≈ ¿∞È∑ª È∂ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ √≈«‘Ï È±ß ¡μ◊

Ò≈ ’∂ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ «√μ÷≈∫ 鱧 ‘≈Ò∂ ÚΔ ˜Ï ”⁄

apple«‘ ’∂ ÊØÛ≈ ‘Øapple √Ïapple ’appleÈ≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ Ù≈∫ÂΔ

ÁΔ Á∞‘≈¬Δ Á∂‰ Ú≈Ò∂ √ΩÁ≈ √≈Ë Á∂ ⁄∂«Ò¡≈∫ Á≈

È’≈Ï Ò«‘ «◊¡≈ ‘ÀÕ √ΩÁ≈ √≈Ë Á∂ ÏÒ≈Â’≈appleΔ

‘؉ Â∂ ¡Á≈Ò È∂ ÓØ‘apple Ò≈ «ÁμÂΔ ‘À, «’ßÈ∂

√≈Ò ˜∂Ò ÁΔ¡≈∫ √Ò≈÷ª «Íμ¤∂ apple‘±◊≈, «¬‘

√ØÓÚ≈apple 鱧 ÍÂ≈ Òμ◊ ‹≈Ú∂◊≈, ÁØÙΔ ’apple≈apple

«ÁμÂ∂ ‹≈‰ Â∂ «‹Ú∂∫ √ΩÁ≈ √≈Ë, ¡Á≈Ò ”⁄

Ì∞μϪ Ó≈apple ’∂ appleØ«¬¡≈ ‘À, ¿∞√È∂ √≈¯ ’apple «ÁμÂ≈

‘À «’ ¿∞‘ «√apple¯ Í≈÷ß‚Δ √Δ Â∂ Í≈÷ß‚Δ ‘ÀÕ

¡≈͉∂ Í≈Í≈∫ ÁΔ √˜≈ ”⁄ ¿∞√鱧 ¡≈͉∂

Í≈Í «Ú÷≈¬Δ «ÁμÂ∂ ‘È, «‹ßÈ∑≈∫ 鱧 Ú∂÷ ’∂ ¿∞‘

Ì∞μÏ≈∫ Ó≈apple ’∂ appleØ«¬¡≈ ‘À ÷Àapple! «‹‘Û≈ ’apple±◊≈

¿∞‘ Ìapple»◊≈ ÚΔ ˜apple±appleÕ appleμÏ Á∂ «¬È√≈Î ÁΔ ⁄μ’Δ

Ï‘∞ ÏappleΔ’ ÍΔ∫‘ÁΔ ‘À «‹√ ’≈apple‰ ¿∞‘ Ï∂‘μÁ

‘ΩÒΔ ⁄μÒÁΔ ‘ÀÕ Í≈Í È∂ ÚΔ Í≈ÍΔ È±ß „≈‘ ÒÀ‰≈

‘∞ßÁ≈ ‘ÀÕ «√apple¯ ‹ÁØ∫ Í≈ÍΔ (Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂)

The Samaj Weekly and people associated with it are not responsible for any claims made by the advisers and dont endorse any product or service advertising Samaj Weekly. Please consult your lawyer

before buying hiring/contracting through the ads published in the newspaper. The Samaj Weekly is business of selling space and claims made by the advertisers are not tested/confirmed by any source.


www.samajweekly.com

Í≥‹≈ÏΔ¡Â Á≈ ⁄≈ȉ Ó∞È≈apple≈ Ì≈¬Δ ’≈È∑ «√ßÿ È≈Ì≈

Ó≈∫ ÏØÒΔ Íß‹≈ÏΔ Á∂ Íz⁄≈apple-Íz√≈apple ¡Â∂ ◊∞appleÓ«Â

√≈«‘ ÁΔ √≈∫Ì-√ßÌ≈Ò Â∂ «Ú¡≈«÷¡≈ Ò¬Δ ‹Ø

’≈apple‹ Ì≈¬Δ ’≈È∑ «√ßÿ È≈Ì≈ È∂ «¬’μ«Ò¡≈∫

’ΔÂ≈, ¿∞‘ ¡≈͉∂ ¡≈Í «Úμ⁄ «¬μ’ ¡Á∞μÂΔ

«Ó√≈Ò ‘ÀÕ ¿∞È∑≈∫ Á≈ ‹ÈÓ «apple¡≈√ ͫ‡¡≈Ò≈

Á∂ «Íß‚ ÏÈ∂apple≈ ÷∞appleÁ, ¿∞È∑≈∫ Á∂ È≈È’∂ ÿapple C@

¡◊√ AHFA 鱧 ‘Ø«¬¡≈Õ Ï⁄ÍÈ «Úμ⁄

¡≈͉∂ «ÍÂ≈ Ï≈Ï≈ È≈apple≈«¬‰ «√ßÿ Í≈√Ø∫ È≈Ì≈

«Ú÷∂ ¡Â∂ Ï≈¡Á «Úμ⁄ √Ó∂∫ Á∂ ‘Øapple ÍzÓ∞μ÷

«ÚÁÚ≈È≈∫ Ì≈¬Δ √≈«‘Ï Í≈√Ø∫ Ï‘∞-Íμ÷Δ

«Ú«Á¡≈ ◊z«‘‰ ’appleÈ Á∂ È≈Ò ‘Δ «ÁμÒΔ Â∂

Ò÷È¿± Á∂ «ÚÁÚ≈È≈∫ Í≈√Ø∫ ¿∞È∑≈∫ È∂ ¯≈apple√Δ ÁΔ

«√μ«÷¡≈ ÚΔ Ò¬Δ Ï∂Ùμ’ Ì≈¬Δ √≈«‘Ï È∂ «’√∂

ı≈√ √’±Ò ‹≈∫ «Ú«Á¡≈Ò∂ ÂØ∫ «√μ«÷¡≈ ‘≈√Ò

È‘Δ∫ ’ΔÂΔ, Íz屧 È≈Ì∂ ”⁄ Ó‘≈∫Í∞appleÙ Ï≈Ï≈

¡‹≈Í≈Ò «√ßÿ Á∂ ÂÍ ¡√Ê≈È È≈Ò √Ïß«ËÂ,

Ó≈‰ √ÈÓ≈È

«‹√ «¬«Â‘≈√’ ◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ «Úμ⁄ ¤Ø‡Δ ¿∞Óapple ÂØ∫

«Ú«Á¡≈ Íz≈ÍÂΔ Á≈ ÓΩ’≈ «Ó«Ò¡≈, ¿∞‘

¡√Ê≈È ¿∞√ ÓΩ’∂ «Ú¡≈’appleÈ, «È¡≈¬∂, ËappleÓ,

«¬«Â‘≈√, √≈«‘Â, Ú∂Á≈∫Â, ’≈«Ú, √ß◊Δ ¡Â∂

Ï‘∞-Ì≈Ù≈¬Δ «◊¡≈È Á≈ ÍzÓ∞μ÷ ’∂∫Áapple ω

⁄∞μ’≈ √Δ Õ Ò≈‘Ωapple «Ú÷∂ ˙appleΔ¡À∫‡Ò ’≈Ò‹ Á∂

ÍzØÎÀ√apple ◊∞appleÓ∞÷ «√ßÿ ÁΔ √∞⁄μ‹Δ √ß◊ «Úμ⁄

apple«‘ß«Á¡≈∫, ¿∞È∑≈∫ ÁΔ apple∞⁄Δ ËappleÓ ¡«Ë¡ÀÈ ¡Â∂

√Ó≈‹ √∞Ë≈apple Ò¬Δ Í«appleÍμ’

‘جΔÕ «¬μ’ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬μ’

Í«‘ÒΔ¡≈∫ ÁØ ÍÂÈΔ¡≈∫ ÁΔ ¡⁄È⁄∂ÂΔ ÓΩÂ

¿∞Íappleß ¿∞È∑≈∫ Á≈ ÂΔ‹≈ «Ú¡≈‘ «apple¡≈√Â

Í«‡¡≈Ò≈ Á∂ «Íß‚ apple≈Ó◊Û∑ «Úμ⁄ √. ‘appleÁÓ

«√ßÿ ÁΔ √Í∞μÂappleΔ Ï√ß ’Ωapple È≈Ò ‘Ø«¬¡≈Õ «¬√

«Ú¡≈‘ ÂØ∫ ¿∞È∑≈∫ Á∂ «¬’ÒΩÂ∂ Ï∂‡∂ Ì◊Úß «√ßÿ

(‘appleΔ ‹Δ) Á≈ ‹ÈÓ AHIB «Úμ⁄ ‘Ø«¬¡≈Õ

Ì≈¬Δ √≈«‘Ï È∂ «apple¡≈√ È≈Ì≈ ¡Â∂ Í«‡¡≈Ò≈

«Úμ⁄ ’¬Δ ¿∞μ⁄ ¡‘∞«Á¡≈∫ ”Â∂ √∂Ú≈ ’ΔÂΔ ¡Â∂

Ó‘≈apple≈‹≈ «appleÍ∞ÁÓÈ «√ßÿ, ¿∞È∑≈∫ ÁΔ Ó‘≈apple≈‰Δ

√appleØ‹ÈΔ Á∂ÚΔ Â∂ Íz«√μË ¡ß◊apple∂˜ «ÚÁÚ≈È

ÓÀ’√ ¡≈appleÊapple ÓÀ’≈«ÒÎ ¿∞È∑≈∫ Á∂ ÍzÓ∞μ÷ «ÙÙ

ω∂ Õ «¬μ’ Ò∂÷’ Á∂ ÂΩapple ”Â∂ Ì≈¬Δ √≈«‘Ï Á≈

√≈«‘Â’ √¯apple È≈Ì≈ ÁappleÏ≈apple ÁΔ √∂Ú≈

’apple«Á¡≈∫, Ó‘≈apple≈‹≈ ‘Δapple≈ «√ßÿ ÁΔ Íz∂appleÈ≈

√Á’≈ AIÚΔ∫ √ÁΔ Á∂ ¡÷ΔappleÒ∂ Á‘≈’∂ «Úμ⁄

‚≈. apple«ÚßÁapple ’Ωapple appleÚΔ

HEATHROW

CONCRETE

apple≈‹«ÚøÁapple «√øÿ «√Ë»

Òø‚È ÁΔ ÓÙ‘»apple

’Ω∫ø’appleΔ‡ √ÍÒ≈¬Δ ’appleÈ Ú≈ÒΔ

’øÍÈΔÕ appleÀ‚Δ«Ó’√ ’Ω∫ø’appleΔ‡,

√¥Δ‡, Î≈«¬Úapple ◊Ò≈√ √¥Δ‡

ÁΔ ‘apple Âapple∑ª ÁΔ ÒØÛ Ò¬Δ

‘Ó∂Ù≈ Ô≈Á appleº÷ØÕ

020 8574 0001

07778 707 171

‘Ø«¬¡≈Õ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ √≈«‘Â’ «ÁÒ⁄√ÍΔ Á≈

ÿ∂apple≈ ¡«Â«ÚÙ≈Ò √Δ, «‹√ «Úμ⁄ ËappleÓ, ÷ß‚È-

Óß‚È, «¬«Â‘≈√, ‡Δ’≈’≈appleΔ, ’ØÙ’≈appleΔ ¡Â∂

apple≈‹ÈΔÂΔ ¡≈«Á ¡È∂’ «ÚÙ∂ Ù≈ÓÒ ‘È

¡≈appleßÌÒΔ¡≈∫ apple⁄È≈Ú≈∫ “apple≈‹ ËappleÓ”, “‡Δ’≈

‹ÀÓÈΔ ¡ÙÚÓ∂Ë”, Â∂ “È≈‡’ Ì≈Ú≈appleÊ ÁΔÍ’≈”

¡≈«Á ¿∞È∑≈∫ 鱧 ÍappleßÍapple≈◊ «Ú«Á¡≈ Á≈ Ë∞appleßÂapple

«ÚÁÚ≈È «√μË ’appleÁΔ¡≈∫ ‘ÈÕ «√ßÿ √Ì≈

Ò«‘apple Á∂ ÍzÌ≈Ú ¡ËΔÈ ◊∞appleÓ«Â «√Ë≈∫Â≈∫ ÁΔ

«Ú¡≈«÷¡≈ Ò¬Δ “‘Ó «‘ßÁ± È‘Δ∫”,“◊∞apple∞ÓÂ

ÍzÌ≈’apple”,“◊∞apple∞Ó √∞Ë≈’apple”,“◊∞apple∞-«◊apple≈

’√Ω‡Δ”,“√μÁ ’≈ ÍappleÓ≈appleÊ”, “·◊-ÒΔÒ∑≈”,

“◊∞apple∞Ó Ó≈appleÂß‚∂” Â∂ ‘Øapple ¡È∂’ Í∞√Â’≈∫ ÁΔ

apple⁄È≈ È≈Ò Ì≈¬Δ √≈«‘Ï

«√μ÷ ËappleÓ Á∂ Ó‘≈È

«Ú¡≈«÷¡≈’≈apple Ú‹Ø∫

√Ê≈Í ‘ج∂Õ «¬È∑≈∫

«Ò÷Â≈∫ È≈Ò ¿∞È∑≈∫ È∂

Í«‘ÒΔ Ú≈apple «√μ÷

«¬«Â‘≈√, ◊∞appleÏ≈‰Δ Â∂ «√μ÷ √≈«‘ ȱß

◊∞appleÓ«Â «√Ë≈∫Â≈∫ ¡È∞√≈apple Íapple÷ ’∂ ¿∞√ «Úμ⁄

Í≈¬∂ appleÒ≈¡ 鱧 Úμ÷«apple¡≈ ’∂ «√μ‡≈ ’μ«„¡≈ «’

“◊∞appleÏ≈‰Δ” √È≈ÂÈΔ «Ú⁄≈apple≈∫ ÁΔ ÍzØÛ∑Â≈ È‘Δ∫

’appleÁΔ ¡Â∂ È≈ ‘Δ ◊∞appleÏ≈‰Δ ËappleÓ Ù≈√Âapple≈∫ Á≈

ı∞Ò≈√≈ ‘ÀÕ “◊∞apple∞¤ßÁ «ÁÚ≈’apple” Â∂

“◊∞apple∞ÙÏÁ≈Òß’≈apple” Í∞√Â’≈∫ ÁΔ apple⁄È≈ ’apple’∂ ¿∞‘

«¬μ’ Ó‘≈È ¤ßÁ Ù≈√ÂappleΔ Â∂ ¡Òß’≈apple Ù≈√ÂappleΔ

Ú‹Ø∫ Íz«√μË ‘ج∂ ◊∞appleÏ≈‰Δ 鱧 √≈«‘Â’ Íμ÷Ø∫

√Ófi‰ Ò¬Δ «¬È∑≈∫ ÁØÚ∂∫ ◊zßÊ≈∫ Á≈ «ÚÙ∂Ù

Ó‘μÂÚ ‘À “Ùapple≈Ï-«ÈÙ∂Ë” Úapple◊Δ¡≈∫ √Ó≈‹

√∞Ë≈apple’ Í∞√Â’≈∫ «Ò÷‰ Á∂ È≈Ò È≈Ò Ì≈¬Δ

’≈È∑ «√ßÿ È≈Ì≈ (Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂)

THE

READY

MIX

CONCRETE

SPECIALISTS

email : heathrowconcrete@gmail.com

www. heathrow concrete ltd.com

‘«appleøÁapple «√øÿ √appleª

ıÏappleª

Ì≈‹Í≈ ÚμÒØ∫ ‘appleÌ‹È

√∞μ‡ √’Á≈ ‘À “◊∞◊ÒΔ”

‹ÒßËappleÕ «’z’‡apple ‘appleÌ‹È «√ßÿ Á∂

◊∞appleÁ≈√Í∞apple ÁΔ «˜ÓÈΔ ⁄؉ ÒÛÈ Á∂

⁄apple⁄∂ Ù∞apple± ‘؉ È≈Ò «‹Ê∂ «√¡≈√Â

Ìı ◊¬Δ ‘À, ¿∞Ê∂ ÓΔ‚Δ¡≈ ’appleÓΔ¡≈∫

È∂ ÚΔ ¿∞√ Á∂ ÿapple ◊∂Û∂ Ó≈appleÈ∂ Ù∞apple± ’apple

«ÁμÂ∂ ‘ÈÕ ‘appleÌ‹È «√ßÿ ¡≈͉∂

ÿapple È‘Δ∫ ‘À Â∂ ¿∞‘ ÓΔ‚Δ¡≈ È≈Ò

◊μÒ ’appleÈ ÂØ∫ ÚΔ Ï⁄ «apple‘≈ ‘À

√±Âapple≈∫ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¿∞√ Á∂ ⁄؉

ÒÛÈ √ÏßËΔ ⁄apple⁄≈Ú≈∫ ÂØ∫ «¬È’≈apple

È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈Õ Ì≈apple ҬΔ

AC √≈Ò ÂØ∫ ÚμË √Ó∂∫ Âμ’ «’z’‡

÷∂‚‰ Ú≈Ò≈ ¡≈¯ √«ÍßÈapple apple≈‹ÈΔÂΔ

”⁄ ¡≈Í‰Δ «’√Ó ¡˜Ó≈¿∞‰≈

⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘ÀÕ ‘appleÌ‹È «√ßÿ ’«‘

⁄∞μ«’¡≈ ‘À «’ «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉≈∫ ”⁄

’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ È∂ ¿∞√ Âμ’

Í‘∞ß⁄ ’ΔÂΔ √Δ Íapple ¿∞‘ «ÚË≈È √Ì≈

⁄؉≈∫ È‘Δ∫ ÒÛÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁ≈ √ΔÕ ‘∞‰

Ì≈‹Í≈ ÚμÒØ∫ ‘appleÌ‹È «√ßÿ Á∂

ÓÀÁ≈È”“⁄ ¿∞ÂappleÈ Á∂ ⁄apple⁄∂ ⁄μÒ apple‘∂

‘È Â∂ √Ê≈È’ Ì≈‹Í≈ ¡≈◊±¡≈∫ ȱß

«¬‘ ◊μÒ ‘˜Ó È‘Δ∫ ‘Ø apple‘ΔÕ ¿∞È∑≈∫

Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ◊∞appleÁ≈√Íapple ÂØ∫

’«ÚÂ≈ ÷ßÈ≈ 鱧 ¿∞ÓΔÁÚ≈apple ω≈¿∞‰

ÁΔ √ßÌ≈ÚÈ≈ ÚË∂apple∂ ‘À «’¿∞∫«’ ¿∞‘

‘Ò’∂ ”⁄ ’ßÓ ’apple apple‘Δ ‘ÀÕ Á±‹∂ Í≈√∂

«¬√ √ßÌ≈ÚÈ≈ ÂØ∫ ÚΔ «¬È’≈apple È‘Δ∫

’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ «’ ‘appleÌ‹È È±ß ¿∞√

ÁΔ ÓΩ‹±Á ͤ≈‰ Á≈ Ò≈‘≈ «ÓÒ

√’Á≈ ‘À ¿∞Ëapple, ’≈∫◊apple√ ÚμÒØ∫ ÚΔ

‘appleÌ‹È «√ßÿ Á∂ √≈ÊΔ «÷‚≈appleΔ È±ß ‘Δ

ÓÀÁ≈È ”⁄ ¿∞Â≈appleÈ Ò¬Δ ÓÈ≈¿∞‰ Á∂

⁄apple⁄∂ ‘ÈÕ

31/08/2017

“Á«ÒÂ≈∫ Ò¬Δ ¡≈˜≈ÁΔ ¡‹∂ ÚΔ ¿±‰Δ”

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ Ó∞Ò’ È∂ ‘∞‰∂ «‹‘∂ ¡≈˜≈ÁΔ «ÁÚ√ Á∂ ˜ØÙØ-ıappleØÙ

È≈Ò ‹ÙÈ ÓÈ≈¬∂ Íapple ’Δ «¬‘ ı≈√ «ÁÈ Ó∞Ò’ ”⁄ apple«‘ßÁ∂

Á«ÒÂ≈∫ ÁΔ¡≈∫ Ì≈ÚÈ≈Ú≈∫ ÁΔ ÚΔ Âapple‹Ó≈ÈΔ ’appleÁ≈ ‘À? È‘Δ∫,

«ÏÒ’∞Ò È‘Δ∫, «¬‘ ¡≈÷‰≈ ‘À

√∞‹≈Â≈ «◊‚Ò≈ Á≈ ‹Ø Á«Ò ‘È

¡Â∂ ‘∞‰ ¡ÓappleΔ’≈ Á∂ √≈«‘Â’

‘Ò«’¡≈∫ ”⁄ ¡≈͉≈ È≈Ó Ï‰≈

apple‘Δ ‘ÀÕ ¿∞√ È∂ Ì≈apple ”⁄ ¡≈͉∂

Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ Á∂ Ó∞Ù’Ò≈∫ Ìapple∂ ‹ΔÚÈ È±ß

Ò¯˜≈∫ ”⁄ «ÍappleØ«¬¡≈ ‘À «◊‚Ò≈

«È¿±Ô≈apple’ ”⁄ ‘∞‰ Â’ «√‡Δ

√ÏÚ∂¡ ”⁄ ’ß‚’‡apple Ú‹Ø∫ √∂Ú≈Ú≈∫

«ÈÌ≈¡ apple‘Δ √ΔÕ ‘∞‰ ¡≈Í‰Δ ‹ΔÚÈΔ “¡À∫‡√ ¡Óß◊ ¡ÀÒΔÎÀ∫‡√”

È≈Ò ¿∞‘ √∞apple÷Δ¡≈∫ ”⁄ ¡≈ ◊¬Δ ‘ÀÕ ‹ΔÚÈΔ ”⁄ ¿∞√ È∂ Á«ÒÂ

Ó«‘Ò≈ Ú‹Ø∫ Úμ‚∂ ‘؉ ¡Â∂ Á∂Ù ”⁄ ‘∞ßÁ∂ «ÚÂ’apple∂ Â∂ ¡ÍÓ≈È Ìapple∂

ÓΩ«’¡≈∫ Á≈ ÚΔ «˜’apple ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ ¡≈˜≈ÁΔ «ÁÚ√ Úapple◊∂ ı≈√

«Â¿∞‘≈apple≈∫ 鱧 ÓÈ≈¿∞‰ Ï≈apple∂ Ò∂«÷’≈ È∂ «’‘≈ «’ Ï⁄ÍÈ ”⁄ ¿∞‘

◊≈∫ËΔ ¡Â∂ È«‘apple± Úapple◊Δ¡≈∫ ‘√ÂΔ¡≈∫ Á≈ ◊∞‰◊≈‰ ’apple«Á¡≈∫

ÓÈ≈¿∞∫Á∂ √È Íapple «‹Ú∂∫ «‹Ú∂∫ ¿∞‘ ‹≈◊apple±’ ‘ج∂, ‘≈Ò≈ ‘ΩÒΔ

¡«Áμ«Â¡≈ «¬ß√≈∫ Â∂ ËΔÓ≈È

«¬ß√≈∫ «Úapple∞μË Á∂ÙËzØ‘ Á≈ ’∂√

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ ‘«apple¡≈‰≈ Í∞ÒΔ√ È∂ ‚∂apple≈ Ó∞÷Δ

ÁΔ √μ‹Δ Ï≈∫‘ ÓßÈ∂ ‹≈∫Á∂ ¡Â∂ ‚∂apple∂ Á∂

Ï∞Ò≈apple∂ ‚≈. ¡«Áμ«Â¡≈ «¬ß√≈∫ Â∂ ËΔÓ≈È

«¬ß√≈∫ ¡≈«Á «Úapple∞μË Á∂ÙËzØ‘ Á≈ ’∂√ Áapple‹

’ΔÂ≈ ‘ÀÕ Í∞ÒΔ√ È∂ «¬‘ ’∂√ ÁÀ«È’

Ì≈√’apple Á∂ ‡apple≈¬Δ «√‡Δ ‘Àμ‚ √ß‹ΔÚ

Ó‘≈‹È ¡Â∂ ÍμÂapple’≈apple ¡«Ó ÚμÒØ∫

Áapple‹ ’appleÚ≈¬∂ «Ï¡≈È≈∫ Á∂ ¡≈Ë≈apple ”Â∂

Áapple‹ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ ¡«Áμ«Â¡≈ Â∂ ËΔÓ≈È

¿∞Íapple BE ¡◊√Â È±ß Íß⁄’±Ò≈ «Ú÷∂

√ΔÏΔ¡≈¬Δ ÁΔ «ÚÙ∂Ù ¡Á≈Ò ÚμÒØ∫ ‚∂apple≈

Ó∞÷Δ È±ß ÁØÙΔ ’apple≈apple Á∂‰ ÓΩ’∂ ¿∞Ê∂ ÓΩ‹±Á

Íz∂ÓΔ¡≈∫ ÁΔ ÌΔÛ È±ß ¿∞’√≈¿∞‰ Á∂ ÁØÙ

Òμ◊∂ ‘È Õ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’ «¬È∑≈∫

ÍμÂapple’≈apple≈∫ È∂ Â√ÚΔapple √Ó∂ ıÏapple ¤≈ÍΔ

√Δ «’ ¡«Áμ«Â¡≈ Â∂ ËΔÓ≈È √Ó∂ ‚∂apple∂ Á∂

E ÍzÓ∞μ÷ ÍzÏßË’≈∫ È∂ Íß⁄’±Ò≈ ”⁄ Íz∂ÓΔ¡≈∫

鱧 ¿∞’√≈«¬¡≈ √Δ «‹√ Ó◊appleØ∫ «‘ß√≈ Ù∞apple±

‘Ø¬Δ √ΔÕ «¬√ ıÏapple Á≈ ÈØ«‡√ ÒÀ∫«Á¡≈∫

’μÒ∑ Íß‹≈Ï-‘«apple¡≈‰≈ ‘≈¬Δ’Øapple‡ È∂

‘«apple¡≈‰≈ Í∞ÒΔ√ Á∂ ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ ȱß

‘Á≈«¬Â ’ΔÂΔ √Δ «’ «¬‘ ıÏapple «Ò÷‰

Ú≈Ò∂ ÍμÂapple’≈apple≈∫ È≈Ò √ßÍapple’ ’apple’∂

√ÏßË «Ú¡’ÂΔ¡≈∫ «Úapple∞μË ’∂√ Áapple‹

’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂ ‘«apple¡≈‰≈ Í∞ÒΔ√ È∂ «Ï¡≈È

Áapple‹ ’appleÈ ÂØ∫ Â∞appleß Ï≈¡Á ÁØÚ≈∫

ÍμÂapple’≈apple≈∫ ÁΔ √∞appleμ«÷¡≈ Ò¬Δ «¬’-«¬’

◊ßÈÓÀÈ ÚΔ Ó∞‘μ¬Δ¡≈ ’apple «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ

5

‘ΩÒΔ ÏÁÒÁ∂ ◊¬∂Õ ıÏapple ¬∂‹ß√Δ È±ß «È¿±Ô≈apple’ ÂØ∫ ¬Δ-Ó∂Ò È≈Ò

«¬ß‡apple«Ú¿± ÁΩapple≈È ¿∞È∑≈∫ «’‘≈,““‹ÁØ∫ ÓÀ∫ ¡≈apple¡À√Ô± (appleÀ‚Δ’Ò

√‡±‚À∫‡√ Ô±ÈΔ¡È) ”⁄ Ù≈ÓÒ ‘Ø¬Δ Â≈∫ √≈鱧 Áμ«√¡≈ «◊¡≈ «’

«¬‘ ’Ø¬Δ ¡√Ò ¡≈˜≈ÁΔ È‘Δ∫ ‘À √◊Ø∫ «¬‘ «√apple¯

√μÂ≈ ÂÏÁΔÒΔ √ΔÕ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ¡≈∫ ”Â∂ ÚΔ ÓÀȱß

Ó≈‰ È‘Δ∫ ‘À «’¿∞∫«’ ¿∞Ê∂ ÚΔ √≈‚∂ È≈Ò Ïapple≈Ïapple Á≈

ÚÂΔapple≈ È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ ‹≈∫Á≈ √ΔÕ Ó∂appleΔ Ó≈∫ 鱧 ÚΔ ’جΔ

Ó≈‰ È‘Δ∫ ‘À”” ¿∞√ È∂ Áμ«√¡≈ «’ ◊∞¡≈∫„Δ¡≈∫ È∂ Ó≈∫

鱧 ÿappleØ∫ ’섉 ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ «’¿∞∫«’ ¿∞μ⁄Δ¡≈∫

‹≈ÂΔ¡≈∫ Ú≈«Ò¡≈∫ 鱧 ¬Δapple÷≈ ‘Ø ◊¬Δ «’ ¿∞√ ÁΔ ËΔ

È∂ √¯Ò «’Â≈Ï «Ò÷Δ ‘À Õ

¡≈¬Δ¡≈¬Δ‡Δ-ÓÁapple≈√ ÂØ∫ ÍÛ∑Δ ‘À «◊‚Ò≈ :

«◊‚Ò≈ Á∂ Í∞apple«÷¡≈∫ È∂ B@ÚΔ∫ √ÁΔ Á∂ Ù∞apple± “⁄ «¬√≈¬Δ ËappleÓ È±ß

¡Í‰≈ «Ò¡≈ √Δ ¡Â∂ ¿∞‘ ’ÀÈ∂‚Δ¡È «ÓÙÈappleΔ √’±Ò “⁄ ÍÛ∑Δ

¿∞√ È∂ Ú≈appleß◊Ò “⁄ «Î˜Δ’√ ÁΔ ÍÛ∑≈¬Δ ’ΔÂΔ ¡Â∂ «Îapple

¡≈¬Δ¡≈¬Δ‡Δ-ÓÁapple≈√ “⁄ ¡ÍÒ≈¬Δ‚ «Î«˜’√ “⁄ «apple√apple⁄apple

Ï‰Δ ¿∞√ È∂ Ù∞apple± “⁄ √≈·Ú∂¡apple «‚˜≈¬ΔÈ Á≈ ’ßÓ ’ΔÂ≈ ¡Â∂

«Îapple ¿∞‘ ÏÀ∫’ “⁄ ⁄ÒΔ ◊¬Δ «‹Ê∂ ÈΩ’appleΔ ÷∞μ√‰ Ó◊appleØ∫ ¿∞√ È∂

«È¿±Ô≈apple’ √ÏÚ∂¡ “⁄ ’ß‚’‡apple ÁΔ ÈΩ’appleΔ ’apple Ò¬ΔÕ

’∂‹appleΔÚ≈Ò Ï≈apple∂

«ÎÒÓ È±ß ‘appleΔ fiß‚Δ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ Ó∞Ò’ ÁΔ apple≈‹Ë≈ÈΔ ÁΔ

apple≈‹ÈΔÂΔ «Úμ⁄ ÂappleÊμÒΔ Ó⁄≈¿∞‰ Ú≈Ò∂

√≈Ï’≈ ÈΩ’appleÙ≈‘ ¡apple«ÚßÁ ’∂‹appleΔÚ≈Ò, ‹Ø

Ì≈appleΔ Ï‘∞Ó È≈Ò «ÁμÒΔ Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ

ω∂, ¿∞Â∂ Ï‰Δ Á√Â≈Ú∂˜Δ «ÎÒÓ “¡ÀÈ

«¬È«√◊ÈΔ«Î’À∫‡ ÓÀÈ” 鱧 √À∫√apple ÏØapple‚ È∂

¡ıΔapple Í≈√ ’apple «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ «¬√ «ÎÒÓ È±ß

Ô±/¬∂ √apple‡Δ«Î’∂‡ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À «¬‘

¯À√Ò≈ «ÎÒÓ √apple‡Δ«Î’∂ÙÈ ¡ÍΔÒ

«‡z«Ï¿±ÈÒ ÁΔ¡≈∫ ‘Á≈«¬Â≈∫ ”Â∂ ’ΔÂ≈

«◊¡≈ ‘ÀÕ «¬√ «ÎÒÓ Á∂ √‘≈«¬’ «ÈappleÁ∂Ù’

«ÚÈÀ Ù∞’Ò≈ Ó∞Â≈Ï’ Ù«È⁄appleÚ≈apple 鱧 «¬‘

¯À√Ò≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈, «‹√ ÂØ∫ ¿∞‘ Ï≈ˆØÏ≈◊

‘ÈÕ «ÚÈÀ Ó∞Â≈Ï’ «‡z«Ï¿±ÈÒ Á≈ ¯À√Ò≈

¿∞È∑≈∫ Á∂ ‘μ’ «Úμ⁄ ¡≈«¬¡≈ ‘À ¡Â∂ «¬‘

’Á∂ ‘Δ ‘∞ßÁ≈ ‘À «’ «√¡≈√Δ «ÚÙ∂ Ú≈ÒΔ

«ÎÒÓ È±ß «¬√ Âapple∑≈∫ Í≈√ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘ØÚ∂Õ

«¬√ «ÎÒÓ Á≈ «ÈappleÁ∂ÙÈ ÷∞Ùϱ apple≈∫’≈ È∂

’ΔÂ≈ ‘À √À∫√apple ÏØapple‚ Á∂ ÂÂ’≈ÒΔ Ó∞÷Δ

Í«‘Ò≈‹ «È‘Ò≈ÈΔ È∂ «¬√ «ÎÒÓ Á∂

«ÈappleÓ≈Â≈ «ÈappleÁ∂Ù’ 鱧 ÍzË≈È ÓßÂappleΔ

È«appleßÁapple ÓØÁΔ, «ÁμÒΔ ÁΔ √≈Ï’≈ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ

ÙΔÒ≈ ÁΔ’«Ù ¡Â∂ ¡apple«ÚßÁ ’∂‹appleΔÚ≈Ò ÂØ∫

“’Ø¬Δ «¬Âapple≈˜ È‘Δ∫” √apple‡Δ«Î’∂‡ «Ò¡≈¿∞‰

Ò¬Δ «’‘≈ √ΔÕ


6 31/08/2017 www.samajweekly.com

√apple’≈apple≈∫ ÿÛÁΔ¡≈∫

È∂ Áß«◊¡≈∫ ÁΔ

√≈«˜Ù: apple≈‰≈ ¡Ô±Ï

‡Øapple≈∫‡ØÕ ÁÒ∂apple ÍμÂapple’≈apple ¡Â∂

“◊∞‹apple≈ Î≈¬ΔÒ˜“ ÁΔ Ò∂«÷’≈ apple≈‰≈

¡Ô±Ï È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ Áß◊∂ ÒØ’ È‘Δ∫

ıÏappleª

apple≈ÓÍ≈Ò ÁØ Ó≈Ó«Ò¡≈∫ ”⁄Ø∫ ÏappleΔ, «ÎÒ‘≈Ò apple‘∂◊≈ ‹∂Ò∑ ”⁄

’∞apple±’Ù∂Âapple/«‘√≈appleÕ «‘√≈apple ÁΔ

«¬’ ¡Á≈Ò È∂ √ϱÂ≈∫ ÁΔ ÿ≈‡

Á∂ ⁄μÒ«Á¡≈∫ √ÂÒØ’ ¡≈ÙappleÓ

ÏappleÚ≈Ò≈ (‘«apple¡≈‰≈) Á∂ √ß⁄≈Ò’

apple≈ÓÍ≈Ò È±ß ÁØ ¡Íapple≈Ë’

Ó≈Ó«Ò¡≈∫ “⁄Ø∫ ÏappleΔ ’apple «ÁμÂ≈ ‘À

‘≈Ò≈∫«’ ¿∞√ 鱧 «apple‘≈¡ È‘Δ∫

’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Â∂ ¿∞‘ ‘μ«Â¡≈

√Ó∂ ‘Øapple Ó≈Ó«Ò¡≈∫ “⁄ «ÎÒ‘≈Ò

‹∂Ò∑ “⁄ ‘Δ apple‘∂◊≈ Õ apple≈ÓÍ≈Ò È±ß

ÈÚßÏapple B@AD “⁄ «‘√≈apple Á∂

√ÂÒØ’ ¡≈ÙappleÓ ÂØ∫ ’≈¯Δ ‹μÁØ-

‹«‘Á ÂØ∫ Ï≈¡Á «◊Õ¯Â≈apple ’ΔÂ≈

«◊¡≈ √Δ Õ Óß◊ÒÚ≈apple ȱß

¡Á≈Ò È∂ apple≈ÓÍ≈Ò È±ß Ë≈apple≈

DBF Â∂ DBG «‘ Áapple‹ Ó≈ÓÒ∂

Í≈«’ ÁΔ “ÓÁapple ‡Àapple∂√≈” 鱧 √apple’≈appleΔ √ÈÓ≈Ȫ È≈Ò Á¯È≈«¬¡≈

’apple≈⁄ΔÕ Í≈«’√Â≈È ÁΔ “ÓÁapple ‡Àapple∂√≈“ Ú‹Ø∫

‹≈‰Δ ‹≈∫ÁΔ «¬√≈¬Δ √≈ËÚΔ (ÈÈ) ¡Â∂

‹appleÓÈΔ ÁΔ ‚≈’‡apple apple±Ê ’ÀÊ∂«appleÈ≈ Ó≈appleÊ≈

ÎΩ¡ 鱧 ¡μ‹ ͱapple∂ √apple’≈appleΔ apple√ÓØ «appleÚ≈‹

È≈Ò ’apple≈⁄Δ Á∂ Í∞apple≈‰∂ ◊Øapple≈ ’Ï«apple√Â≈È

“⁄ Á¯È≈ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ Ó∞√«ÒÓ ¡Ï≈ÁΔ

Ú≈Ò∂ Ó∞Ò’ “⁄ ¿∞‘ Í«‘ÒΔ «¬√≈¬Δ Ó«‘Ò≈

‘È «‹È∑≈∫ 鱧 «¬‘ √ÈÓ≈È «ÁμÂ≈ «◊¡≈

‘À ÎΩ¡ (HG) Á≈ Á∂‘≈∫ A@ ¡◊√ ȱß

‘Ø«¬¡≈ √Δ ¿∞‘ ’Ø‘Û, ‡ΔÏΔ ¡Â∂ ‘Øapple

«ÏÓ≈appleΔ¡≈∫ Á∂ ı≈ÂÓ∂ Ò¬Δ Í≈«’√Â≈È “⁄

EG Ú«apple∑¡≈∫ ÂØ∫ ’ßÓ ’apple apple‘∂ √È ¿∞È∑≈∫ Á≈

‹ÈÓ AIBI “⁄ ÒΔÍ«˜◊ “⁄ ‘Ø«¬¡≈ √Δ

¡Â∂ ¿∞‘ Ì≈apple ÂØ∫ ‘∞ßÁ∂ ‘ج∂ AIF@ “⁄

’apple≈⁄Δ Í‘∞ß⁄∂ √È ’apple≈⁄Δ “⁄ ÓappleΔ˜≈∫ ÁΔ

Âapple√ÔØ◊ ‘≈ÒÂ È±ß Á∂÷ ’∂ ¿∞‘ ’∞appleÒ≈ ¿∞·∂

√È ÓÀappleΔ ¡À‚ΔÒ∂‚ ÒÀÍappleØ√Δ √À∫‡apple ÁΔ

ÚÀμÏ√≈¬Δ‡ Ó∞Â≈Ï’ ¿∞È∑≈∫ Í≈«’√Â≈È “⁄

’appleÁ∂ √apple’≈apple≈∫ ÁΔ

«◊‰Δ «ÓÊΔ

√≈«˜Ù È≈Ò ‘∞ßÁ∂

‘È ÏappleÀ∫Í‡È Á∂

√À∫⁄∞appleΔ ◊≈apple‚È

√À∫‡apple «Úμ⁄

“√appleØ’≈apple≈∫ ÁΔ

¡≈Ú≈˜“ ¡Â∂ “’ÀÈ∂‚Δ¡È ¡◊∂∫√‡

‡≈apple⁄apple“ ÚμÒØ∫ ’appleÚ≈¬∂ √Ó≈◊Ó «Úμ⁄

¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ ‹∂ AIHD Á∂

’ÂÒ∂¡≈Ó Á≈ «¬È√≈¯ «Ó«Ò¡≈

‘∞ßÁ≈ Â≈∫ È≈ AIIC Á≈ ’≈∫‚ Ú≈ÍappleÁ≈

¡Â∂ È≈ B@@B Á∂ Áß◊∂ ‘∞ßÁ∂ ¿∞√ È∂

¡≈«÷¡≈ «’ √Óμ«√¡≈ «√μ÷≈∫,

Ó∞√ÒÓ≈È≈∫ ‹≈∫ Á«ÒÂ≈∫ ÁΔ È‘Δ∫,

√Ú≈Ò Â≈∫ «¬È√≈¯ Á≈ ‘À apple≈‰≈

¡Ô±Ï ¡μ‹ ’μÒ∑ ’ÀÈ∂‚≈ «Úμ⁄ ‘À ¡Â∂

‹ÈÂ’ √Ó≈◊Ó≈∫ «Úμ⁄ ¡≈͉∂

‹appleÏ∂ √≈∫fi∂ ’apple apple‘Δ ‘À, ¿∞√ Ó∞Â≈Ï’

ÚμË ÂØ∫ ÚμË ÒØ’≈∫ Âμ’ ¡√ÒΔ¡Â

Í‘∞ß⁄‰Δ ˜apple±appleΔ ‘À «‘Ò’≈ “apple√≈Ò∂“

È≈Ò ’ßÓ ’apple«Á¡≈∫ ¿∞√ È∂ “√«‡ß◊“

apple≈‘Δ∫ Ì≈apple «Úμ⁄ Ó∞√ÒÓ≈È≈∫ Á∂

’ÂÒ≈∫ «Úμ⁄ Í∞ÒΔ√ Â∂ ÍzÙ≈√È ÁΔ

«ÓÒΔÌ∞◊ Á≈ ÷∞Ò≈√≈ ’ΔÂ≈ ¡Â∂

Ï≈¡Á «Úμ⁄ «¬È∑≈∫ ÂμÊ≈∫ 鱧 «’Â≈Ï

“◊∞‹apple≈ Î≈¬ΔÒ˜“ «Úμ⁄ ¤≈«Í¡≈

«¬‘ «’Â≈Ï AB Ì≈Ù≈Ú≈∫ «Úμ⁄ ‚∂„

Òμ÷ ÂØ∫ ÚμË «Ú’ ⁄∞μ’Δ ‘ÀÕ

“⁄ ÏappleΔ ’ΔÂ≈ ‘À ‹Á«’ ¿∞√«

ıÒ≈¯ ⁄μÒ apple‘∂ Á∂ÙËzØ‘ Â∂

‘μ«Â¡≈ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ’≈appleÈ ¿∞‘

«¯Ò‘≈Ò ‹∂Ò∑ “⁄ ‘Δ apple‘∂◊≈ Õ

‹∞‚ΔÙΔ¡Ò ÓÀ«‹√‡z∂‡ Ó∞’∂Ù

’∞Ó≈apple È∂ «‘√≈apple ÁΔ √À∫‡appleÒ ‹∂Ò∑

“⁄ ω≈¬∂ «ÚÙ∂Ù ¡Á≈ÒÂΔ ’Óapple∂

“⁄ √∞‰Ú≈¬Δ ÁΩapple≈È ¿∞’Â

Ó≈Ó«Ò¡≈∫ “⁄Ø∫ FF √≈Ò≈ apple≈ÓÍ≈Ò

Â∂ ¿∞√ Á∂ √ÓappleÊ’≈∫ 鱧 ÏappleΔ ’apple

«ÁμÂ≈ Õ ÎÀ√Ò∂ ÁΔ ¡«‘ÓΔ¡Â È±ß

Ú∂÷Á∂ ‘ج∂ «‘√≈apple “⁄ Ë≈apple≈ ADD

Ò≈◊± ’ΔÂΔ ◊¬Δ √Δ Õ Áμ√‰ÔØ◊

‘À «’ «Í¤Ò∂ Ï∞μËÚ≈apple 鱧 apple≈ÓÍ≈Ò

«÷Ò≈¯ Áapple‹ ¡ÀÎ.¡≈¬Δ.¡≈apple.

B@A, DBF, DBG Â∂ DDC «‘Â

Í∂ÙΔ ‘Ø¬Δ √Δ Õ ¡Á≈Ò È∂ Ë≈apple≈

DBF Â∂ DBG Á≈ ÎÀ√Ò≈

√∞appleμ«÷¡Â appleμ÷ «Ò¡≈ √Δ Õ «¬È∑≈∫

“⁄Ø∫ «¬’ ¡ÀÎ.¡≈¬Δ.¡≈apple. ÈßÏapple

DBF “⁄ √apple’≈appleΔ ’ßÓ “⁄ «ÚÿÈ

Í≈¿∞‰ Â∂ DBG “⁄ ¡≈ÙappleÓ “⁄

’apple≈⁄Δ «Úμ⁄ √≈ËÚΔ apple±Ê ÎΩ¡ ÁΔ¡≈∫ ¡ßÂÓ apple√Ó≈∫ ÓΩ’∂

«¬’μÂapple Í≈«’√Â≈ÈΔ ÎΩ‹ Á∂ ‹Ú≈È Â∂ ‘ØappleÕ

apple∞’ ’∂ «√‘ √ßÌ≈Ò Úapple’apple Ú‹Ø∫ ’ßÓ ’appleÈ

Á≈ ¯À√Ò≈ «Ò¡≈ ¡Â∂ Í«‘Ò≈ ÓÀappleΔ

¡À‚ΔÒ∂‚ ÒÀÍappleØ√Δ √À∫‡apple ÁΔ √Ê≈ÍÈ≈ ’ΔÂΔ

‹ÏappleΔ ÒØ’≈∫ 鱧 ÏßË’ ω≈¿∞‰ Á≈

Ó≈ÓÒ≈ Áapple‹ √Δ Õ ¡μ‹ √∞‰Ú≈¬Δ

ÁΩapple≈È ¡Á≈Ò È∂ √apple’≈appleΔ

«‚¿±‡Δ “⁄ «ÚÿÈ Í≈¿∞‰ Â∂

ÙappleË≈Ò±¡≈∫ 鱧 ÏßË’ ω≈¿∞‰ Á∂

AH ÈÚßÏapple B@AD 鱧 Áapple‹ B

Úμ÷-Úμ÷ Ó≈Ó«Ò¡≈∫ “⁄ apple≈ÓÍ≈Ò

Á∂ È≈Ò-È≈Ò ÍzΔÂÓ «√ßÿ,

apple≈‹∂∫Áapple, apple≈ÓÎÒ, «Úapple∂∫Áapple,

Í∞appleÙØÂÓ, ÏÒ‹ΔÂ, apple≈‹’ͱapple

„≈’≈, apple≈‹’ͱapple Â∂ apple≈‹∂∫Áapple ȱß

ÏappleΔ ’apple «ÁμÂ≈ Õ ÎÀ√Ò∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á

apple≈ÓÍ≈Ò Á∂ Ú’ΔÒ ¬∂.ÍΔ. «√ßÿ

apple≈ÓÍ≈Ò Á∂ ÏappleΔ ‘؉ ÁΔ Í∞Ù‡Δ

’appleÁ∂ ‘ج∂ «’‘≈ «’ √μ⁄ ÁΔ «‹μÂ

‘Ø¬Δ ‘À Õ

√Δ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Ù≈«‘Á ÷≈’≈È ¡μÏ≈√Δ

È∂ ‚≈’‡apple ÎΩ¡ Á≈ ¡ßÂÓ √√’≈apple √apple’≈appleΔ

√ÈÓ≈È≈∫ È≈Ò ’appleÈ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’apple«Á¡≈∫

«’‘≈ √Δ «’ ͱapple≈ Ó∞Ò’ ¿∞È∑≈∫ Á≈ «apple‰Δ ‘À

«‹È∑≈∫ ’Ø‘Û Á∂ ı≈ÂÓ∂ Ò¬Δ ¡≈Í‰Δ¡≈∫

√∂Ú≈Ú≈∫ «ÁμÂΔ¡≈∫ Í≈«’√Â≈ÈΔ ¯Ω‹ Á∂

‹Ú≈È ‚≈’‡apple ÎΩ¡ Á∂ √appleΔapple Ú≈Ò∂ Â≈ϱÂ

鱧 «◊apple‹≈ÿapple ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ⁄μÒ∂ ¡Â∂ Â≈ϱ ȱß

Í≈«’√Â≈È Á∂ ’ΩÓΔ fiß‚∂ È≈Ò ÒÍ∂«‡¡≈

‘Ø«¬¡≈ √Δ «ÓzÂ’ Á∂‘ 鱧 AI ÏßÁ±’≈∫

È≈Ò √Ò≈ÓΔ «ÁμÂΔ ◊¬Δ «¬√ ÓΩ’∂ «ÂßÈØ∫

‘«Ê¡≈appleÏßÁ ÏÒ≈∫ ÁΔ¡≈∫ ‡∞’ÛΔ¡≈∫

‘≈˜apple √È ’Ï«apple√Â≈È “⁄ ÎΩ¡ ȱß

Á¯È≈¿∞‰ ÓΩ’∂ apple≈Ù‡appleÍÂΔ ÓÓȱÈ

‘∞√ÀÈ, «√ßË Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Ó∞apple≈Á ¡ÒΔ

Ù≈‘, «√ßË Á∂ ◊ÚappleÈapple Ó∞‘ßÓÁ ˜ÏÀapple,

ÊÒ √ÀÈ≈ Á∂ Ó∞÷Δ ‹ÈappleÒ ’Óapple ‹≈Ú∂Á

Ï≈‹Ú≈ ÚΔ ‘≈˜apple √ÈÕ

“apple∞«ÍßÁapple ◊≈∫ËΔ B” ‘∞‰ H √ÂßÏapple 鱧 ‘ØÚ∂◊Δ «appleÒΔ˜

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ Íß‹≈ÏΔ «ÎÒÓ “apple∞«ÍßÁapple ◊≈∫ËΔ B“ ‘∞‰ H √ÂßÏapple 鱧 «appleÒΔ˜ ‘ØÚ∂◊Δ Í«‘Ò≈∫ «¬‘

«ÎÒÓ BE ¡◊√Â È±ß «appleÒΔ˜ ‘Ø‰Δ √Δ Íß‹≈Ï «Úμ⁄ ‘≈¬Δ ¡Òapple‡ ‘؉ ’apple’∂ «ÎÒÓ Á∂

ÍzØ«‚¿±√apple≈∫ appleÚÈΔ ⁄≈‘Ò, ÁÒ‹Δ «√ßÿ ÏØÒ≈ ¡Â∂ apple≈‹∂Ù ¡appleØÛ≈ È∂ Áμ«√¡≈ «’ «ÎÒÓ

«Úμ⁄ apple∞«ÍßÁapple ◊≈∫ËΔ ÁΔ «˜ßÁ◊Δ Ï≈apple∂ ¿∞È∑≈∫ ‘Øapple Í«‘Ò± ÚΔ Ù≈ÓÒ ’appleÈ∂ √È «¬√∂ Ï‘≈È∂

¿∞È∑≈∫ 鱧 √Ó≈∫ «ÓÒ «◊¡≈ ‘À √≈Ò B@AE «Úμ⁄ «¬√ «ÎÒÓ Á∂ Í«‘Ò∂ Ì≈◊ È∂ ÚËΔ¡≈ ’ßÓ

’ΔÂ≈ √Δ Â∂ ÁappleÙ’≈∫ È∂ «¬√ 鱧 ÷±Ï √Ò≈«‘¡≈ √Δ Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ «ÎÒÓ «Úμ⁄ apple∞«ÍßÁapple

◊≈∫ËΔ Á∂ √’≈apple≈ÂÓ’ Íμ÷ «Á÷≈¿∞‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘ÀÕ

ÚπÒÚapple˛∫Í‡È ¡Â∂ ¡≈√ Í≈√ Á∂ «¬Ò≈«’¡ª Ú≈√Â∂ ÷πÙ÷ÏappleΔ!!!


www.samajweekly.com

Íæ¤ÓΔ Ïø◊≈Ò ”⁄ ÍÀ∫Á∂ «¬’ ÙªÂΔ«È’∂ÂÈ ”⁄ ÈøȘ ÓÁapple ‡Àapple∂√≈ ÁΔ A@GÚ∂∫ ‹ÈÓ Úapple∑∂◊ø„ ÓΩ’∂ ’∂’ ’æ‡Á∂ ‘ج∂Õ

Ô≈Á«ÚßÁapple «√ßÿ √Ø„Δ ¡≈√‡z∂ÒΔ¡≈

”⁄ «’Ã’‡ ‡ΔÓ Á∂ ‘Àμ‚ ’Ø⁄ «ÈÔ∞’Â

ÓØ◊≈Õ Ì≈appleÂΔ Ó«‘Ò≈ «’Õ’‡ ‡ΔÓ ÁΔ ¿∞Í ’ÍÂ≈È

√‡≈apple «’Õ’‡ «÷‚≈appleÈ ‘appleÓÈÍzΔ ’Ωapple Á∂ Ó∞μ„Ò∂

’Ø⁄ ¡Â∂ È≈ÓÚapple «’Õ’‡ √ß√Ê≈ «◊¡≈È ‹ØÂΔ

√ΔÈΔ¡apple √À’ß‚appleΔ √’±Ò

(ÓØ◊≈) Á∂ √ΔÈΔ¡apple ’Ø⁄

Ô≈Á«ÚßÁapple «√ßÿ √Ø„Δ ÍØapple‡

¡À‚ΔÒÀ‚ «’Õ’‡ ’ÒμÏ

(Áμ÷‰Δ ¡≈√‡z∂ÒΔ¡≈) «Ú÷∂

‘Àμ‚ ’Ø⁄ «ÈÔ∞’ÂΔ ’ΔÂ∂

◊¬∂ ‘È Õ «¬√ √ÏßËΔ

‹≈‰’≈appleΔ «Áß«Á¡≈∫

√ΔÈΔ¡apple «÷‚≈appleΔ

’ÓÒÁΔÙÍ≈Ò «√ßÿ √Ø„Δ, √∞÷«ÓßÁapple ’Ωapple √Ø„Δ Â∂

‘appleÂ≈‹ «√ßÿ È∂ Áμ«√¡≈ «’ «¬√ «’Õ’‡ ¡’À‚ÓΔ

ÁΔ √‡≈apple «¬ß‚Δ¡È «÷‚≈appleÈ ‘appleÓÈÍzΔ ’Ωapple È∂

«’Õ’‡ ÁΔ Ù∞apple±¡≈ B@@F-@G «◊¡≈È ‹ØÂΔ

√ΔÈΔ¡apple √À’ß‚appleΔ √’±Ò «Ú÷∂ «’Ã’‡ ’Ø⁄

Ô≈Á«ÚßÁapple √Ø„Δ ÂØ∫ ÷∂‚ «√÷Ò≈¬Δ ÒÀ ’∂ ’ΔÂΔ √Δ Õ

√≈Ò B@@I «Ú⁄ ‘Δ ‘appleÓÈÍzΔ ’Ωapple Ì≈appleÂΔ

√ΔÈΔ¡apple ‡ΔÓ “⁄ AI √≈Ò ÁΔ ¿∞Óapple «Ú⁄ ABÚΔ∫

‹Ó≈ “⁄ ÍÛ∑«Á¡≈∫ «’Ã’‡ ’μÍ Ò¬Δ ⁄؉ ‘Ø ◊¬Δ

√Δ Õ «’Õ’‡ «Ú⁄ Ô≈Á«ÚßÁapple √Ø„Δ ÁΔ «’Õ’‡

ÒÛ’Δ¡≈∫ ÁΔ ‡ΔÓ AI √≈Ò≈∫ ÂØ∫ Íß‹≈Ï ÁΔ ⁄À∫ÍΔ¡È

‡ΔÓ ⁄μÒ apple‘Δ ‘À Õ ’Ø⁄ Ô≈Á«ÚßÁapple √Ø„Δ È∂ Á√ßÏapple

B@AF «Ú⁄ ¡≈√‡z∂ÒΔ¡≈ ‹≈ ’∂ Ï‘∞ ‘Δ ÿμ‡ √Ó∂∫

“⁄ «¬‘ Ó∞’≈Ó ‘≈√Ò ’ΔÂ≈ ‘À Õ

DHADRA

MOTOR SERVICES

Over 30 years Experience

Mercedes Specialist

MOT work & Welding to all

Makes of cars and

commercial vehicle

È؇ : “√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ” «È¿»˜ Í∂Íapple Á≈ È≈Ó ÒÀ‰ ”Â∂ «ÚÙ∂Ù «‚√’≈¿π∫‡ «ÓÒ∂◊≈Õ

MOT Only £29.99

All Mechanical & general repairs

13-15 Tatbank Road,

Oldbury,Warley B69 4NG

Á≈Áapple≈ Ó؇apple

√apple«Ú√˜ ÚºÒØ∫

MOTOR ÁΔ

√apple«Ú√ Ùπapple»

’appleÈ ÁΔ ÷πÙΔ

”⁄ √√Â∂ apple∂‡ª Á≈

Ò≈Ì ¿π·≈˙Õ

Tel : 0121 552 5668

Mobile : 07790 720 752

«ÚÙ∂Ù

DAFH ’appleØÛ ”⁄ F ¡ÓappleΔ’Δ ¡Í≈⁄∂

‘ÀÒΔ’≈͇apple ıappleΔÁ 鱧 ÍzÚ≈È◊Δ

Ô±. ’∂. Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ ÓÀ∫Ïapple Ú«appleßÁapple ÙappleÓ≈

È∂ «Úapple’ ‘√ÍÂ≈Ò Á≈ ’ΔÂ≈ ÁΩapple≈

‹ÒßËappleÕ √Ê≈È’ ◊∞apple∞ apple«ÚÁ≈√ ⁄≈’ ‹ÒßËapple

È∂Û∂ √«Ê Ï∂-¡ΩÒ≈ÁÍÈ Á∂ «¬Ò≈‹ Á∂

¡ßÂappleapple≈Ù‡appleΔ ’∂∫Áapple «Úapple’ ‘√ÍÂ≈Ò “⁄ Ô±.

’∂. Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ Á∂ ⁄≈apple Ú≈apple ÓÀ∫Ïapple ω∂ Ú«appleßÁapple

ÙappleÓ≈ È∂ ÁΩapple≈ ’ΔÂ≈ Õ «Úapple’ ‘√ÍÂ≈Ò ‹ÒßËapple

Á∂ √≈«¬ß«‡«Î’ ÒÀμÏ ‚≈«¬appleÀ’‡apple ‚≈. ¡Àμ√. ÍΔ.

¡Àμ√. «Úapple’ È∂ Ú«appleßÁapple ÙappleÓ≈ 鱧 «Íμ¤Ò∂ BC-

BD Ú«apple¡≈∫ ÁΩapple≈È Ï∂-¡ΩÒ≈ÁÍÈ Á∂ «¬Ò≈‹

÷∂Âapple “⁄ ‘≈«√Ò ’ΔÂΔ¡≈∫ Íz≈ÍÂΔ¡≈∫ Ï≈apple∂

‹≈‰’≈appleΔ «ÁμÂΔ Õ ‚≈. «Úapple’ È∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 «¬‘

ÚΔ Áμ«√¡≈ «’ «Úapple’ ‘√ÍÂ≈Ò “⁄ F@ ÎΔ√ÁΔ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ Ì≈appleÂΔ ¯Ω‹ 鱧 ‹ÒÁΔ ‘Δ F

¡ÓappleΔ’Δ ÒÛ≈’± ¡Í≈⁄∂ ‘ÀÒΔ’≈͇apple

«ÓÒ‰◊∂ appleμ«÷¡≈ ÓßÂapple≈Ò∂ È∂ ¡μ‹ ÒßÏ∂

√Ó∂∫ ÂØ∫ Òß«Ï Ì≈appleÂΔ ¯Ω‹ Ò¬Δ DAFH

’appleØÛ apple∞ͬ∂ Ó∞μÒ Á∂ ¤∂ ¡Í≈⁄∂

‘ÀÒΔ’≈͇apple ıappleΔÁ‰ Á∂ Íz√Â≈Ú È±ß

ÓȘ±appleΔ Á∂ «ÁμÂΔ appleμ«÷¡≈ ÓßÂappleΔ ¡apple∞‰

‹∂ÂÒΔ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ “⁄ ‘Ø¬Δ appleμ«÷¡≈

ıappleΔÁ ÍzΔÙÁ ÁΔ ÏÀ·’ “⁄ «¬‘ ¯À√Ò≈

«Ò¡≈ «◊¡≈ «¬‘ Í«‘ÒΔ Ú≈apple ‘À «’

¯Ω‹ 鱧 ÒÛ≈’± ‘ÀÒΔ’≈͇apple «ÓÒ‰◊∂

Ì≈appleÂΔ ¯Ω‹ 鱧 ¡Í≈⁄∂ ‘ÀÒΔ’≈͇apple

«ÓÒ‰ È≈Ò Úμ‚Δ Ó˜Ï±ÂΔ «ÓÒ∂◊Δ

√∞appleμ«÷¡≈ ÁΔ «ÁzÙ‡Δ ÂØ∫ √ßÚ∂ÁÈÙΔÒ

Íß‹≈Ï Á∂ Í·≈Ȓ؇ ‘Ú≈¬Δ √ÀÈ≈ Á∂ ¡μ‚∂

¡Â∂ ¡≈√≈Ó Á∂ ‹Ø‘apple‘μ‡ “⁄ ¡Í≈⁄∂ ȱß

Â≈«¬È≈ ’ΔÂ∂ ‹≈‰ ÁΔ √±⁄È≈ ‘À

√±Âapple≈∫ ¡È∞√≈apple «¬√ Á∂ È≈Ò ‘Δ ‚Δ. ¬∂.

√Δ. È∂ ‹Ò √ÀÈ≈ Á∂ ‹‘≈˜≈∫ Ò¬Δ DI@

ÓappleΔ˜ ¡ÓappleΔ’≈, ’È∂‚≈, «¬ß◊ÒÀ∫‚, ‹appleÓÈΔ,

«¬‡ÒΔ, ¡≈√‡z∂«Ò¡≈ ¡Â∂ ◊Ò¯ Á∂Ù≈∫ ÂØ∫

¡≈¿∞∫Á∂ ‘È Õ «¬ß◊ÒÀ∫‚ ÂØ∫ ‘∞‰ Âμ’ ¡È∂’≈∫

ÓappleΔ‹ «Úapple’ ‘√ÍÂ≈Ò ÁΔ¡≈∫ «¬Ò≈‹ √∂Ú≈Ú≈∫

ÒÀ ⁄∞μ’∂ ‘È ¡Â∂ √ßÂ≈È √∞μ÷ ÁΔ Íz≈ÍÂΔ ’apple

⁄∞μ’∂ ‘È Õ «¬√ ÓΩ’∂ Ú«appleßÁapple ÙappleÓ≈ È∂

‘√ÍÂ≈Ò Á∂ √≈apple∂ «ÚÌ≈◊≈∫ Á≈ ÁΩapple≈ ’ΔÂ≈ Õ

«¬√ ÓΩ’∂ ‚≈. ¡Àμ√. ÍΔ. ¡Àμ√. «Úapple’, ‚≈. ÍΔ.

¡Àμ√. Ï÷ÙΔ, ‚≈. ¡È∞ÍÓ≈ ⁄ØÍÛ≈, ‚≈.

◊ΩappleÚÁΔÍ «√ßÿ «Úapple’ ¡Â∂ ¡«÷ÒÍzΔ «√ßÿ

«Úapple’ ¡≈«Á ‘≈˜apple √ÈÕ

’Δ ÍappleÚ≈√Δ Ì≈appleÂΔ¡≈∫ Á≈

⁄؉ Íz⁄≈apple ÚΔ˜≈ «ÈÔÓ≈∫

ÁΔ ¿∞Òßÿ‰≈ ‘ØÚ∂◊≈

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ‹∂ ÍappleÚ≈√Δ Ì≈appleÂΔ, Ì≈apple «Úμ⁄ ÒØ’ √Ì≈

‹≈∫ «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉≈∫ ÁΩapple≈È Íz⁄≈apple ’appleÁ∂ ‘È Â≈∫ ’Δ

¿∞‘ ¡≈Í‰Δ¡≈∫ ÚΔ˜≈ ÙappleÂ≈∫ Á≈ ¿∞Òßÿ‰ ’appleÈ◊∂Õ

«¬‘ √Ú≈Ò ⁄؉ ’«ÓÙÈ È∂ ’≈ȱßÈ ÓßÂapple≈Ò∂ √≈‘Ó‰∂

appleμ«÷¡≈ ‘À «’¿∞∫«’ «¬√ Ï≈apple∂ ⁄؉ ’≈ȱßÈ ı≈ÓØÙ ‘À «’

Ì≈appleÂΔ ⁄؉≈∫ «Úμ⁄ ’Ω‰ Íz⁄≈apple ’apple √’Á≈ ‘À

‘≈Ò ‘Δ «Úμ⁄ È∂Íapple∂ ⁄Û∑Δ¡≈∫ Íß‹≈Ï «ÚË≈È √Ì≈

⁄؉≈∫ ÁΩapple≈È ‹ÁØ∫ ÍappleÚ≈√Δ Ì≈appleÂΔ¡≈∫ È∂ apple≈‹ «Úμ⁄ ¡≈

’∂ “¡≈Í“ Ò¬Δ Íz⁄≈apple ’ΔÂ≈ Â≈∫ apple≈‹ Á∂ Ó∞μ÷ ⁄؉

¡«Ë’≈appleΔ È∂ ’«ÓÙÈ ’ØÒ «¬Âapple≈˜ ¿∞·≈«¬¡≈ √Δ «’

’Δ ÍappleÚ≈√Δ Ì≈appleÂΔ ¡«‹‘≈ ’apple √’Á∂ ‘È Ì≈appleÂΔ

⁄؉≈∫ «Úμ⁄ ’Ω‰ Íz⁄≈apple ’apple √’Á≈ ‘ÀÕ «¬√ Ï≈apple∂ ⁄؉

’≈ȱßÈ ı≈ÓØÙ ‘À «¬√ √ÏßËΔ «’√∂ ÚΔ Í≈apple‡Δ È∂ ’جΔ

«Ù’≈«¬Â È‘Δ∫ ’ΔÂΔ, √◊Ø∫ Ó∞μ÷ ⁄؉ ¡«Ë’≈appleΔ È∂ «¬‘

√Ú≈Ò ¿∞·≈«¬¡≈ «’¿∞∫«’ «¬‘ √«ÊÂΔ Í«‘ÒΔ Á¯≈

ÍÀÁ≈ ‘Ø¬Δ “ÒØ’ ÍzÂΔ«ÈËÂ≈ ¡À’‡“ ‹≈∫ √ÏßË ⁄؉

«ÈÔÓ «¬√ Ó∞μÁ∂ ¿∞Â∂ ı≈ÓØÙ ‘؉ ’≈appleÈ ’«ÓÙÈ È∂

«ÚÁ∂Ù ÓßÂapple≈Ò∂ ÂØ∫ ‹Ú≈Ï Óß«◊¡≈

⁄؉ ’«ÓÙÈ Â∂ √apple’≈apple «Ú⁄≈Ò∂ ⁄μÒ apple‘∂ ÍμÂapple

«Ú‘≈apple ÂØ∫ ‹≈‰± √apple’≈appleΔ ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ È∂ Áμ«√¡≈ «’

«ÚÁ∂Ù ÓßÂapple≈Ò∂ È∂ ’≈ȱßÈ ÓßÂapple≈Ò∂ ÂØ∫ ‹Ú≈Ï Óß◊‰

Ò¬Δ ¡≈«÷¡≈ ’≈ȱßÈ ÓßÂapple≈Ò≈ ’«ÓÙÈ Á∂ √Ú≈Ò

«Í¤Ò∂ ’≈appleÈ ‹≈‰È≈ ⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘À ’«ÓÙÈ ÚμÒØ∫

«Ú√Â≈apple Â∂ «Í¤Ø’Û Ï≈apple∂ Áμ√‰ Ó◊appleØ∫ ÓßÂapple≈Ò∂ È∂ ‘≈Ò∂

⁄؉ ’«ÓÙÈ È±ß ‹Ú≈Ï È‘Δ∫ «ÁμÂ≈Õ

’appleØÛ apple∞ͬ∂ Ó∞μÒ Á∂ ÁØ ◊À√ ‡appleÏ≈¬ΔÈ

«¬ß‹‰≈∫ ÁΔ ıappleΔÁ 鱧 ÚΔ ÍzÚ≈È◊Δ Á∂

«ÁμÂΔ B@AE “⁄ appleμ«÷¡≈ ÓßÂapple≈Ò∂ È∂

B.B ¡appleÏ ‚≈Òapple Á∂ √ΩÁ∂ 鱧 ÓȘ±appleΔ

«ÁμÂΔ √Δ, «‹√ «‘ BB ¡Í≈⁄∂

‘ÀÒΔ’≈͇apple≈∫ 鱧 ¡ÓappleΔ’≈ ÂØ∫ ıappleΔ«Á¡≈

‹≈‰≈ ‘À Ì≈apple ÁΔ ‘Ú≈¬Δ √ÀÈ≈ Á∂ Ï∂Û∂

“⁄ ¡Í≈⁄∂ ÁΔ Â≈«¬È≈ÂΔ È≈Ò

Í≈«’√Â≈È ¡Â∂ ⁄ΔÈ Á∂ ÓØapple⁄∂ “Â∂

Ì≈appleÂ È±ß √À«È’ Â≈’ Á∂ ÷∂Âapple “⁄

ÏÛ∑ «ÓÒ∂◊ΔÕ

31/08/2017

7

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ ”⁄ «‘ßÁ± ÏΔÏΔ È∂ Ô‘±ÁΔ ¡Ωapple È≈Ò

√Ó«Òß◊Δ «Ú¡≈‘ ’appleÚ≈ ’∂ ÈÚ≈∫ «¬«Â‘≈√ apple«⁄¡≈

Òß‚È (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈ ) ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈

«¬«Â‘≈√ «Ú⁄ Í«‘ÒΔ Ú≈appleΔ «‘ßÁ±

apple√Ó «appleÚ≈‹ ÁØ √Ó«Òß◊Δ ¡Ωapple Á≈

«Ú¡≈‘ √ßÍÈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ √±⁄È≈

¡È∞√≈apple ’Ò≈ÚÂΔ «Ó√ÂappleΔ (DH

)ÒÀ√‡apple Ú≈√Δ Á∂ ¡ÓappleΔ’≈ Ú√ÁΔ

¡≈Í‰Δ Í≈apple‡Èapple

ÓappleΔ¡Ó ‹Îapple√È È≈Ò

√Ó«Òß◊Δ √ÏßË √ÈÕ

ÁØÚ≈∫ ÁΔ Ó∞Ò≈’≈Â

ÚΔ‘ √≈Ò Í«‘Ò≈

‡À’√≈√ «Ú÷∂ «¬’

‡z∂«Èß◊ ÁΩapple≈È ‘Ø¬Δ √Δ Õ

ÁØÚ≈∫ 鱧 «¬’ Á±‹∂ È≈Ò

«Í¡≈apple ‘Ø «◊¡≈ Â∂

¡≈Í√Δ √appleΔapple’ √ÏßË

ω ◊¬∂ Õ ¡≈͉∂ Á∂√Δ

√Ó≈‹ Â∂ √μ«Ì¡≈⁄≈apple ’≈appleÈ

’Ò≈ÚÂΔ «’√∂ 鱧 Áμ√ÁΔ È‘Δ∫ √Δ

Íapple ¿∞√ 鱧 Ù∞apple± ÂØ∫ ‘Δ ÍÂ≈ √Δ «’

¿∞‘ «¬μ’ √Ó«Òß◊Δ √ΔÕ «¬√

√Ó«Òß◊Δ ‹ØÛ∂ È∂ «¬√ √≈Ò Á∂ Ù∞apple±

«Ú⁄ ‘Δ √ÀÈ ¡À‡≈appleΔ˙ ,‡À’√≈√ «Ú÷∂

Ô‘±ÁΔ „ß◊ È≈Ò «Ú¡≈‘ ’appleÚ≈

«Ò¡≈ √ΔÕ Íapple ’Ò≈ÚÂΔ «‘ßÁ± ËappleÓ

¡È∞√≈apple ÚΔ «Ú¡≈‘ ÁΔ apple√Ó Í±appleΔ

apple≈÷Δ √≈ÚßÂ È±ß «ÓÒΔ Íμ’Δ ˜Ó≈ÈÂ

Ò∞«Ë¡≈‰≈Õ Ú≈ÒÓΔ«’ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ «÷Ò≈¯ «¬Âapple≈˜ÔØ◊

«‡μÍ‰Δ¡≈∫ ’appleÈ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ “⁄ ÁØÙ≈∫ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’apple apple‘Δ

¡Á≈’≈apple≈ apple≈÷Δ √≈ÚßÂ È±ß ¡μ‹ ¡Á≈Ò È∂ apple≈‘ «Áß«Á¡≈∫

¿∞√ ÁΔ appleÀ◊±Òapple ˜Ó≈È ÁΔ ¡apple˜Δ ÓȘ±apple ’apple Ò¬Δ ‘À Õ

‹≈‰’≈appleΔ ¡È∞√≈apple ¡À‚ÚØ’∂‡ √zΔ

È«appleßÁapple ¡≈«Á¡≈ ÚμÒØ∫ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄

apple≈÷Δ √≈Úß «÷Ò≈¯ ¡Á≈Ò “⁄ ’∂√

Á≈«¬apple ’ΔÂ≈ √Δ Õ «˜Ò∑≈ ¡Â∂ √ÀÙÈ

‹μ‹ √. ◊∞appleÏΔapple «√ßÿ È∂ ÏΔÂ∂ «ÁÈ apple≈÷Δ

ÁΔ ¡◊≈¿±≈ ˜Ó≈È ÁΔ ¡apple˜Δ ÍzÚ≈È

’apple«Á¡≈∫ ¿∞√鱧 BE ¡◊√ Âμ’

‘∂·ÒΔ ¡Á≈Ò «Ú⁄ Í∂Ù ‘؉ Á∂ ‘∞’Ó

«ÁμÂ∂ ◊¬∂ ‘È Õ ¡Á≈ÒÂΔ ‘∞’Ó≈∫ «‘ apple≈÷Δ ¡Á≈ÒÂ

«Ú⁄ Í∂Ù ‘جΔ, «‹Ê∂ ‹μ‹ √zΔ «ÚÙÚ ◊∞ÍÂ≈ È∂ apple≈÷Δ È±ß Íμ’Δ

˜Ó≈È Á∂ «ÁμÂΔ Õ apple≈÷Δ ÁΔ Í∂ÙΔ Á∂ ÓμÁ∂Șapple Í∞«Ò√ ÚμÒØ∫

¡μ‹ ¡Á≈ÒÂΔ ’ßÍÒÀ’√ «Ú⁄ √ı √∞appleμ«÷¡≈ ÍzÏßË ’ΔÂ∂

‘ج∂ √È Õ ¡Á≈Ò Á∂ Ï≈‘apple ÍμÂapple’≈apple≈∫ È∂ ¿∞√ È≈Ò

◊μÒÏ≈ ’appleÈ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ Íapple apple≈÷Δ È∂ ¡«‹‘≈ ’appleÈ

ÂØ∫ «¬È’≈apple ’apple «ÁμÂ≈ Õ ¡Á≈Ò ÚμÒØ∫ apple≈÷Δ Á∂ Í«‘Ò∂

˜Ó≈ÈÂΔ È±ß B ‘˜≈apple apple∞ͬ∂ ‹∞appleÓ≈È≈ ¡Á≈ ’appleÈ Á∂ ÚΔ

‘∞’Ó «ÁμÂ∂ Õ apple≈÷Δ Á∂ ˜Ó≈ÈÂΔ ‘apple⁄ßÁ «√ßÿ Í≈√Ø∫ ÚΔ ‹μ‹

È∂ Í∞쫤¡≈ «’ ¿∞‘ ¿∞√ ÁΔ ˜Ó≈È «’¿∞∫ Á∂ «apple‘≈ ‘À «‹√

Â∂ ‘apple⁄ßÁ «√ßÿ È∂ Áμ«√¡≈ «’ ¿∞‘ apple≈÷Δ È±ß ‹≈‰Á≈ ‘À Õ

«¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ ‘∂·ÒΔ ¡Á≈Ò ÚμÒØ∫ ÚΔ G √ÂßÏapple Âμ’

apple≈÷Δ È±ß Í∂Ù ‘؉ Ò¬Δ «’‘≈ √Δ Õ «◊ÃÎÂ≈appleΔ Á∂ ‚apple ’≈appleÈ

apple≈÷Δ È∂ ¡◊≈¿±≈ ˜Ó≈È ÁΔ ¡apple‹Δ √ÀÙÈ ¡Á≈Ò «Ú⁄

Á∂ «ÁμÂΔ √Δ Õ ‹Ø «’ ÓÈ‹±apple ’apple Ò¬Δ ◊¬Δ √Δ Õ «¬√ Ó≈ÓÒ∂

ÁΔ ¡◊ÒΔ √∞‰Ú≈¬Δ AI √ÂßÏapple Âμ’ Ó∞ÒÂÚΔ ’apple «ÁμÂΔ

◊¬Δ ‘À Õ

¡ÙÚÈΔ ÒØ‘≈ÈΔ apple∂ÒÚ∂

ÏØapple‚ Á∂ ⁄∂¡appleÓÀÈ «ÈÔ∞’Â

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ¬∂. ’∂. «ÓμÂÒ ÚμÒØ∫ apple∂ÒÚ∂ ÏØapple‚ Á∂

⁄∂¡appleÓÀÈ Á∂ ¡‘∞Á∂ ÂØ∫ ¡√ÂΔ¯≈ Á∂‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á

¬∂¡apple «¬ß‚Δ¡≈ Á∂ ⁄∂¡appleÓÀÈ ¡Â∂ ÓÀÈ∂«‹ß◊

‚≈«¬appleÀ’‡apple ¡ÙÚÈΔ ÒØ‘≈ÈΔ

鱧 apple∂ÒÚ∂ ÏØapple‚ Á≈ ÈÚ≈∫

⁄∂¡appleÓÀÈ «ÈÔ∞’ ’ΔÂ≈

«◊¡≈ ‘À Õ apple∂ÒÚ∂ ÓßÂappleΔ √∞apple∂Ù

Íẕ ÚμÒØ∫ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ √≈‘Ó‰∂

¡≈͉∂ ¡√ÂΔ¯∂ ÁΔ Í∂Ù’Ù

’appleÈ ÂØ∫ ’∞fi √Ó∂∫ Ï≈¡Á

’Àϫȇ ÁΔ «ÈÔ∞’ÂΔ¡≈∫

√ÏßËΔ ’Ó∂‡Δ È∂ «¬‘ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ Õ ’Ó∂‡Δ È∂

«’‘≈ «’ «¬√ √ÏßË “⁄ ˜apple±appleΔ √±⁄È≈ apple∂ÒÚ∂

ÓßÂapple≈Ò∂ 鱧 Ì∂‹ «ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘À Õ √±Âapple≈∫ ¡È∞√≈apple

«ÓμÂÒ È∂ ÏΔÂΔ Ù≈Ó √∞apple∂Ù Íẕ 鱧 ¡≈͉≈

¡√ÂΔ¯≈ √≈«Í¡≈ ¡Â∂ «¬√ 鱧 √Ú∂apple∂ √ÚΔ’≈apple

’apple «Ò¡≈ «◊¡≈ Õ apple∂ÒÚ∂ Ôß«apple’ √∂Ú≈ Á∂

¡«Ë’≈appleΔ ÒØ‘≈ÈΔ Í«‘Ò≈∫ «ÁμÒΔ Á∂ «‚ÚΔ˜ÈÒ

ı∂ÂappleΔ ÓÀÈ∂‹apple, ¡≈¬Δ. ‡Δ. ‚Δ. √Δ. Á∂ ⁄∂¡appleÓÀÈ

¡Â∂ «ÁμÒΔ “⁄ apple∂Ò ¡‹≈«¬Ï ÿapple Á∂ ‚≈«¬appleÀ’‡apple

Ú‹Ø∫ ¡≈Í‰Δ¡≈∫ √∂Ú≈Ú≈∫ «ÈÌ≈ ⁄∞μ’∂ ‘È Õ

’appleÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁΔ √ΔÕ ¿∞√ È∂ ¡≈͉∂

ÿapple«Á¡≈∫ 鱧 ¡≈Í‰Δ «¬μ¤≈ Ï≈apple∂

Áμ«√¡≈Õ ¿∞√ Á∂ ÿapple«Á¡≈∫ 鱧 Â≈∫

’Ø¬Δ «¬Âapple≈‹ È‘Δ∫ √Δ Íapple ’Ø¬Δ ÚΔ

Íß«‚ «¬√ √Ó«Òß◊Δ «Ú¡≈‘ ÁΔ

Ë≈apple«Ó’ apple√Ó Í±appleΔ ’appleÈ Ò¬Δ

«Â¡≈apple È‘Δ∫ √ΔÕ ¡≈«÷apple

«¬’ ¡Ωapple Í∞‹≈appleÈ È∂

«¬‘ apple√Ó «ÈÌ≈¬Δ Â∂

ÁØ‘≈ Á≈ «Ú¡≈‘ ’appleÚ≈

«ÁμÂ≈Õ √Ê≈È’ «‘ßÁ±

Óß«Áapple ÁΔ Í∞‹≈appleÈ ⁄ßÁ≈

«Ú¡≈√ ¡È∞√≈apple «¬‘

«¬μ’ ¡ÈØ÷≈ ‹∞appleÏ≈ √ΔÕ

⁄ß‡Δ ¡≈¬Δ ÚΔ appleÀ√‡ØappleÀ∫‡

,apple‡ÒÀ∫‚ √‡appleΔ‡

’Ò⁄appleÒ ’∞¡≈apple‡apple «Ú÷∂

‘Ø¬Δ «Ú¡≈‘ ÁΔ apple√Ó ÁΩapple≈È «¬ßÈ≈

Ò≈ÛΔ¡≈∫ Á∂ ’appleΔÏΔ «apple√Â∂Á≈apple Â∂

ÁØ√Â≈∫ È∂ «‘μ√≈ «Ò¡≈ ÕÁØÚ∂ ‘Δ

¡≈͉∂ «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ï‘∞ ÷∞Ù √ÈÕ

ÏappleÂ≈ÈÚΔ «¬«Â‘≈√ ⁄ «¬‘ Í«‘ÒΔ

Ú≈appleΔ ‘Ø«¬¡≈ ‘À «’ «‘ßÁ± ËappleÓ

¡È∞√≈apple «’√∂ √Ó«Òß◊Δ ‹ØÛ∂ Á≈

«Ú¡≈‘ Ó«apple¡≈Á≈ ¡È∞√≈apple ’ΔÂ≈

«◊¡≈ ‘ØÚ∂ Õ

◊À√ ÍÀÁ≈Ú≈apple Á∂ ‡Δ⁄∂ ÂØ∫

÷∞ßfi‰ ”Â∂ «appleÒ≈«¬ß√ ȱß

AG@@ ’appleØÛ ‹∞appleÓ≈È≈

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ √apple’≈apple È∂ «appleÒ≈«¬ß√

«¬ß‚√‡appleΔ˜ «ÒÓ«‡‚ Â∂ «¬√ Á∂

Ì≈¬ΔÚ≈Ò≈∫ ¿∞Â∂ ͱappleÏΔ √Ó∞ßÁappleΔ

’∂‹Δ-‚ΔF ◊À√ ÷∂Âapple «Úμ⁄Ø∫ ‡Δ⁄∂ ÂØ∫

ÿμ‡ ’∞ÁappleÂΔ ◊À√ ÁΔ ÍÀÁ≈Ú≈apple ’appleÈ

¿∞Â∂ BF.D ’appleØÛ ‚≈Òapple (AG@@

’appleØÛ apple∞ͬ∂) Á≈ ÈÚ≈∫ ‹∞appleÓ≈È≈

Ò≈«¬¡≈ ‘ÀÕ ‡Δ⁄∂ ÂØ∫ ÷∞ßfi‰ Ò¬Δ «¬‘

‹∞appleÓ≈È≈, ‹Ø Ò≈◊ ÁΔ Ú√±ÒΔ Á∂

apple±Í «Úμ⁄ ‘ØÚ∂◊≈, ¤∂ √≈Ò≈∫ ÁΩapple≈È

’∞μÒ «ÓÒ≈ ’∂ C.@B ¡appleÏ ‚≈Òapple ‘Ø

«◊¡≈ ‘À, «‹√ ÁΔ Ù∞apple±¡≈ ͫ‘ÒΔ

¡ÍappleÀÒ, B@A@ ÂØ∫ ‘Ø¬Δ √Δ «¬√ Á≈

«√μ‡≈ √apple’≈apple Á∂ Ó∞È≈¯∂ «Úμ⁄ Ú≈Ë∂

Ú‹Ø∫ ‘ØÚ∂◊≈ Â∂Ò ÓßÂapple≈Ò∂ Á∂ «¬’

¡«Ë’≈appleΔ È∂ «’‘≈ «’ Ò≈◊ ÁΔ

Ú√±ÒΔ appleØ’∂ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á √apple’≈apple

È∂ ¡≈͉∂ «‘μ√∂ Á∂ Ú≈˱ AG.E ’appleØÛ

‚≈Òapple “Â∂ Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ


8 31/08/2017 www.samajweekly.com

ıÏappleª

«apple˜appleÚ ÏÀ∫’ ÚμÒØ∫ B@@ Â∂

E@ apple∞ͬ∂ Á∂ ÈÚ∂∫ È؇ ‹≈appleΔ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ Á∂Ù ”⁄ Í«‘ÒΔ

Ú≈apple «apple˜appleÚ ÏÀ∫’ ÚμÒØ∫ B@@

apple∞ͬ∂ Á≈ ÈÚ≈∫ È؇ ‹≈appleΔ ’ΔÂ≈

«◊¡≈ Õ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘Δ E@

apple∞ͬ∂ Á≈ ÈÚ≈∫ È؇ ÚΔ ‹≈appleΔ

’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ ‘≈Ò≈∫«’

Í«‘Ò≈∫ «¬√ 鱧 ‹≈appleΔ ’appleÈ Á≈

’Ø¬Δ ÍzØ◊apple≈Ó È‘Δ∫ √Δ Õ B@@

Á∂ ÈÚ∂∫ È؇ ÒÀ‰ Ò¬Δ √Ú∂apple ÂØ∫

‘Δ ÒØ’≈∫ ÁΔ¡≈∫ ÒßÏΔ¡≈∫

’Â≈apple≈∫ «apple˜appleÚ ÏÀ∫’ Á∂

Á¯Âapple Á∂ √≈‘Ó‰∂ Ò◊

◊¬Δ¡≈∫ √È Õ ’¬Δ ÒØ’ √Ì

ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ B@@ apple∞ͬ∂ Á≈ È؇

ÒÀ‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ √È Õ «apple˜appleÚ

ÏÀ∫’ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ÈÚ∂∫ È؇

‘ΩÒΔ-‘ΩÒΔ ÒØ’≈∫ Âμ’ Í∞싉◊∂

Ì≈Ù≈ «ÚÌ≈◊ Á≈ Í∞√Â’ Ìß‚≈apple √∞ß◊ÛÈ Òμ«◊¡≈

Í«‡¡≈Ò≈Õ Ì≈Ù≈ «ÚÌ≈◊ Íß‹≈Ï ÚμÒØ∫ ÈÚΔ¡≈∫ Í∞√Â’≈∫

ÁΔ ¤Í≈¬Δ Ò¬Δ Ú«apple∑¡≈∫ Ï≈¡Á ÚΔ ’Ø¬Δ ’ÁÓ È‘Δ∫

⁄∞μ«’¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ¡«‹‘∂ «Úμ⁄ «ÚÌ≈◊ Á≈ Í∞√Â’

Ìß‚≈apple Â∂ Í∞√Â’ Íz∂ÓΔ ÿ‡ apple‘∂ ‘È “Ó‘≈È ’ØÙ“ √Ó∂Â

„≈¬Δ √Ω Á∂ ’appleΔÏ ‘Øapple ¡«‘Ó Í∞√Â’≈∫ ÁΔ Ó∞Û ¤Í≈¬Δ ÚΔ

¡μËÚ≈‡∂ Ò‡’Δ ‘Ø¬Δ ‘À «ÚÌ≈◊ Í∞apple≈‰Δ¡≈∫ ¤ÍÚ≈¬Δ¡≈∫

«’Â≈Ï≈∫ ÁΔ ¡Á≈«¬◊Δ ’appleÈ ÂØ∫ ÚΔ ’ßÈΔ ’Âapple≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ

‹≈‰’≈appleΔ ¡È∞√≈apple Ì≈Ù≈ «ÚÌ≈◊ «Í¤Ò∂ ’¬Δ Ú«apple∑¡≈∫ ÂØ∫

Îß‚≈∫ ÁΔ Â؇ ’≈appleÈ ÈÚΔ¡≈∫ «’Â≈Ï≈∫ ¤ÍÚ≈¿∞‰ ÂØ∫ ͱappleΔ

Âapple∑≈∫ ¡√ÓappleμÊ ‘À ‘Àapple≈ÈΔ ÁΔ ◊μÒ ‘À «’ «ÚÌ≈◊ È∂

ÈÚΔ¡≈∫ «’Â≈Ï≈∫ 鱧 Â≈∫ ’Δ ‘μÊ Í≈¿∞‰≈ √Δ, ÏÒ«’

Í∞apple≈‰Δ¡≈∫ ¤ÍÚ≈¬Δ¡≈∫ «’Â≈Ï≈∫ ÁΔ ¡Á≈«¬◊Δ È≈ ’ΔÂ∂

‹≈‰ ÂØ∫ Íß‹≈Ï Á∂ Íz’≈Ù’≈∫ «Úμ⁄ appleØ√ ‘À ¡≈ıappleΔ Ú≈apple

‹ÁØ∫ «ÚÌ≈◊ È∂ ’∞fi «’Â≈Ï≈∫ Ï≈‘appleΔ «Ízß«‡ß◊ ÍzÀμ√ ÂØ∫

¤ÍÚ≈¬Δ¡≈∫ √È Â≈∫ ¿∞È∑≈∫ ÍzÀμ√ Ó≈Ò’≈∫ ÁΔ ¡Á≈«¬◊Δ

‘≈Ò∂ Âμ’ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ◊¬Δ «¬È’Ò≈ÏΔ «Íz߇apple˜ Á∂

Ó≈Ò’ ‘appleÏΔapple «√ßÿ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¿∞√ √Ó∂ Íß‹-¤∂

ÍzÀμ√ «Íz«‡ß◊ Ó≈Ò’≈∫ Á∂ ’appleΔÏ E@ Òμ÷ apple∞ͬ∂ Ì≈Ù≈

«ÚÌ≈◊ ÚμÒ Î√∂ ‘ج∂ ‘È «¬μ’ÒΔ ¿∞√ ÁΔ ÎappleÓ Á≈ ‘Δ

BE Òμ÷ Á∂ ’appleΔÏ ‘ÀÕ ¿∞È∑≈∫ Áμ«√¡≈ «’ «Í¤Ò∂ «ÁÈΔ∫

¿∞È∑≈∫ È∂ «¬‘ Ó≈ÓÒ≈ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ

ÁΔ ÍÂÈΔ Â∂ √≈Ï’≈ «ÚÁ∂Ù apple≈‹ ÓßÂappleΔ ÍzÈΔ ’Ωapple ’ØÒ

¿∞·≈«¬¡≈ √Δ ¿∞È∑≈∫ È∂ Î√Δ apple’Ó «ÁÚ≈¿∞‰ Á≈ ͱapple≈

ÌappleØ√≈ «ÁÚ≈«¬¡≈ √Δ, Íapple ‘≈Ò∂ Âμ’ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ‘≈∫-Íμ÷Δ

‘∞ß◊≈apple≈ È‘Δ∫ «Ó«Ò¡≈Õ «ÚÌ≈◊Δ √±Âapple≈∫ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’

Í«‘Ò∂ «Ízß«‡ß◊ ÍzÀμ√ Ú≈«Ò¡≈∫ ÁΔ Á∂‰Á≈appleΔ È≈ ‘؉ ’apple

’∂ ¡◊ÒΔ¡≈∫ «’Â≈Ï≈∫ ÁΔ ¤Í≈¬Δ ”Â∂ ÚΔ ÍzÙÈ «⁄ßÈ∑

ÈÚƒ «ÁæÒΔ «Ú÷∂ Ì≈appleÂΔ «apple˜appleÚ

ÏÀ∫’ ÚæÒØ∫ ‹≈appleΔ ’ΔÂ∂ B@@ ¡Â∂ E@

appleπͬ∂ Á∂ ÈÚ∂∫ È؇ «Á÷≈¿π∫Á≈ ‘Ø«¬¡≈

«¬’ «Ú¡’ÂΔÕ

Õ «’¿∞∫«’ «¬√ Ò¬Δ

¬∂.‡Δ.¡ÀÓ. appleΔ√Àμ‡ ’appleÈ≈

‘ØÚ∂◊≈ Õ «apple˜appleÚ ÏÀ∫’ È∂ «’‘≈

«’ ⁄Ó’ Á∂ È≈Ò ÍΔˇ∂͉

Ò¬Δ B@@ apple∞ͬ∂ Á≈ È؇ Úμ÷-

Úμ÷ Ó∞μÒ≈∫ Ú≈Ò∂ apple∂È‚apple √ΔappleΔ˜

Á≈ ‘ØÚ∂◊≈ Õ

«¬appleØÓ ÙappleÓΔÒ≈ È∂ ÏappleÂ≈ÈÚΔ

«ÓμÂapple È≈Ò ’appleÚ≈«¬¡≈ «Ú¡≈‘

⁄∂ȬΔÕ Ó‰ΔÍ∞apple ÁΔ ÓÈ∞μ÷Δ ¡«Ë’≈apple

’≈apple‹’appleÂ≈ «¬appleØÓ ÙappleÓΔÒ≈ È∂ ÒßÏ∂

√Ó∂∫ ÂØ∫ ¡≈͉∂ «ÓμÂapple apple‘∂

ÏappleÂ≈ÈÚΔ È≈◊«apple’ ‚∂√Óß‚

’∞«‡È‘Ø È≈Ò ÚΔappleÚ≈apple √Ú∂apple∂ √Ïapple«‹√‡apple≈apple

Á∂ Á¯Âapple ”⁄ «ÚÙ∂Ù

«Ú¡≈‘ ’≈ȱßÈ Â«‘ «Ú¡≈‘ ’apple

«Ò¡≈Õ √Ï-apple«‹√‡apple≈apple apple≈Ë≈«’zÙÈ

ÁΔ ‘≈˜appleΔ ”⁄ «Ú¡≈‘ ‘Ø«¬¡≈

’∞«‡È‘Ø È∂ ÙappleÓΔÒ≈ 鱧 Ó∞ßÁappleΔ

Í«‘È≈¬Δ «¬‘ «¬’ Ï‘∞ ‘Δ √≈Á≈

√Ó≈appleØ‘ √Δ ¡Â∂ «¬√ ÁΩapple≈È ¿∞Ê∂

Á∞Ò‘≈-Á∞Ò‘È Á∂ Í«appleÚ≈apple Á∂ ÓÀ∫Ïapple

ÓΩ‹±Á È‘Δ∫ √ÈÕ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫

‹ØÛ∂ È∂ «‘ßÁ± «Ú¡≈‘ ’≈ȱßÈ Â«‘Â

«Ú¡≈‘ ’ΔÂ≈ √ΔÕ ¡ßÂapple Ë≈apple«Ó’

«Ú¡≈‘ ‘؉ ’≈appleÈ √Ï-apple«‹√‡apple≈apple

È∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 «ÚÙ∂Ù «Ú¡≈‘ ’≈ȱßÈ

«‘ «Ú¡≈‘ apple«‹√‡apple ’apple≈¿∞‰

Ò¬Δ «’‘≈ √ΔÕ ÙappleÓΔÒ≈ È∂

Áμ«√¡≈ «’ ’Ø‚«¬’È≈Ò «¬’

Òμ◊≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ √±Âapple≈∫ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ «ÚÌ≈◊ ÚμÒØ∫

Í«‘ÒΔ¡≈∫ ¤ÍΔ¡≈∫ «’Â≈Ï≈∫ ÁΔ Á∂‰Á≈appleΔ È≈ ’appleÈ ’apple

’∂ «ÚÌ≈◊ ÁΔ¡≈∫ ¤Í≈¬ΔÔØ◊ ’appleΔÏ „≈¬Δ √Ω «’Â≈Ï≈∫ Â∂

’ØÙ≈∫ Á≈ Ì«Úμ÷ Á≈¡ ”Â∂ Òμ«◊¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ ’¬Δ

«’Â≈Ï≈∫ 鱧 Â≈∫ «ÚÌ≈◊ Á∂ Í∞√Â’ Ìß‚≈apple ”⁄Ø∫ Ó∞μ«’¡≈∫

’¬Δ Úapple∑∂ ‘Ø ◊¬∂ ‘È Íß‹≈Ï Á∂ Í«‘Ò∂ ÍzÓ≈«‰’

«¬È√≈¬Δ’ÒØÍΔ‚Δ¡≈ Ú‹Ø∫ ‹≈‰∂ ‹≈∫Á∂ Ì≈¬Δ ’≈È∑ «√ßÿ

apple«⁄ “Ó‘≈È ’ØÙ” Á≈ ‘apple ¡À‚ΔÙÈ ‘μÊØ-‘μÊΔ «Ú’Á≈ ‘À

¡Â∂ ‘∞‰ Âμ’ «¬√ ’ØÙ Á∂ √μ ¡À‚ΔÙÈ ¤Í ⁄∞μ’∂ ‘È

Íapple ‘∞‰ ’appleΔÏ „≈¬Δ √≈Ò ÂØ∫ «¬‘ Ó‘≈È ’ØÙ ÚΔ Ì≈Ù≈

«ÚÌ≈◊ Á∂ Í∞√Â’ Ìß‚≈apple ”⁄Ø∫ Ó∞μ«’¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ

«ÚÌ≈◊ ÁΔ √‘≈«¬’ ‚≈«¬appleÀ’‡apple ‘appleÌ‹È ’Ωapple È∂

Áμ«√¡≈ «’ Íß‹≈Ï √apple’≈apple ÚμÒØ∫ «ÚÌ≈◊ Ò¬Δ EG Òμ÷

apple∞ͬ∂ Ï‹‡ «Úμ⁄ appleμ÷∂ ‘È «¬√ 鱧 ıapple⁄ ’appleÈ Ò¬Δ ¿∞⁄

¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ ÂØ∫ ÍzÚ≈È◊Δ «ÓÒ‰Δ ‘≈Ò∂ Ï≈’Δ ‘ÀÕ

«Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬appleØÓ ÙappleÓΔÒ≈ ¡≈͉∂ ÍÂΔ ‚∂√Óø‚ ’π«‡È‘Ø È≈ÒÕ

Ù≈∫ÂΔͱappleÈ √Ê≈È ‘À ¡Â∂ Ù≈∫ÂΔ

Ò¬Δ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ Ì≈Ò «¬Ê∂ ¡≈ ’∂

ıÂÓ ‘Ø ◊¬ΔÕ √Ó≈«‹’

’≈apple‹’appleÂ≈ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘

’Ø‚«¬’È≈Ò Í‘≈ÛΔ ÷∂Âapple ”⁄

◊∞apple± ◊zßÊ √≈«‘Ï “Úapple«√‡Δ

Á∂ ¿∞Í-’∞ÒÍÂΔ ¡‘∞Á∂ ÁΔ

ÁΩÛ ”⁄ AH ¿∞ÓΔÁÚ≈apple

⁄ß‚Δ◊ÛÕ √zΔ ◊∞apple± ◊zßÊ √≈«‘Ï

«ÚÙÚ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ ¯«Â‘◊Û∑

√≈«‘Ï Á∂ ÈÚ∂∫ ¿∞Í ’∞ÒÍÂΔ Ï≈apple∂

¯À√Ò≈ BH ¡◊√Â È±ß ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈ Õ

¿∞√∂ «ÁÈ E ÓÀ∫ÏappleΔ √apple⁄ ’Ó∂‡Δ ÁΔ

ÓΔ«‡ß◊ appleμ÷Δ ◊¬Δ ‘À Õ Í«‘Ò≈∫ «¬‘

ÓΔ«‡ß◊ ‘Ø‰Δ √Δ, ‹Ø Ó∞ÒÂÚΔ ’apple

«ÁμÂΔ ◊¬Δ Õ

ÍÂ≈ Òμ◊≈ ‘À «’ AH «√μ÷

Ï∞μËΔ‹ΔÚΔ¡≈∫ È∂ «¬√ ¡‘∞Á∂ Ò¬Δ

¿∞ÓΔÁÚ≈apple Ú‹Ø∫ ¡ÍÒ≈¬Δ ’ΔÂ≈

‘À, «‹È∑≈∫ «Ú⁄ ¡ß«ÓÕÂ√apple,

⁄ß‚Δ◊Û∑ Â∂ Í«‡¡≈Ò≈ ÁΔ¡≈∫ ’¬Δ

È≈ÓÚapple Ùı√Δ¡Â≈∫ Ù≈«ÓÒ ‘È Õ

¡ß«ÂÓ ¯À√Ò≈ ¿∞’ ԱÈΔÚapple«√‡Δ

Á≈ ‡appleμ√‡ ’apple∂◊≈, «‹√ Á∂ √∞ÍappleΔÓØ

ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ Á∂ ÍzË≈È «’appleÍ≈Ò

«√ßÿ Ï‚±ß◊apple ‘È Õ ‡appleμ√‡Δ¡≈∫

«Ú⁄ √≈Ï’≈ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ √: Íz’≈Ù

«√ßÿ Ï≈ÁÒ ÚΔ Ù≈«ÓÒ ‘È Õ

√‘≈apple≈ Ú∂⁄∂◊≈ ¡ÓappleΔ’≈

«Ú⁄Ò≈ “ÍÒ≈˜≈ ‘؇Ҕ

¡≈«ÁÚ≈√Δ¡≈∫ ÁΔ ÌÒ≈¬Δ Ò¬Δ

¡≈Í‰Δ ¡≈Ú≈˜ ⁄∞μ’∂◊ΔÕ «Ú¡≈‘

鱧 ÒÀ ’∂ ÚΔ Ó«‘ßÁappleÈ È≈Ó’ «¬’

√Ê≈«È’ ’≈apple‹’appleÂ≈ È∂ «¬Âapple≈˜

Íz◊‡ ’ΔÂ≈ √ΔÕ

Í≈«’ Á≈ «÷‚≈appleΔ Ï«‰¡≈ ˙ÍÈ

◊ØÒ¯ ⁄À∫ÍΔ¡È«ÙÍ Á≈ ‹∂±

«ÚÚ∂’ ¡ÈßÁ È∂ ◊ØÒ¯ ”⁄ «√apple«‹¡≈ «¬«Â‘≈√

¡ß«ÓÃÂ√appleÕ Í≈«’√Â≈È Á∂ ’apple≈⁄Δ

Ù«‘apple Á∂ ’∂‚apple ’≈Ò‹ Á∂ «‘ßÁ±

«Ú«Á¡≈appleÊΔ «ÚÚ∂’ ¡ÈßÁ (AG

√≈Ò) È∂ È∂ÚÒ √‡≈¯ ˙ÍÈ ◊ØÒ¯

⁄À∫ÍΔ¡È«ÙÍ Á∂

¡ß‚apple-AH Á∂

Ó∞’≈Ï«Ò¡≈∫ ”⁄ F@@

Úμ‚∂ ◊ØÒ¯apple≈∫ ȱß

ͤ≈Û ’∂ ⁄À∫ÍΔ¡È«ÙÍ

ÁΔ ‡apple≈¯Δ ¡≈͉∂

È≈∫¡ ’apple Ò¬Δ Õ √Δ.

¡ÀÈ. ¡À√. (⁄Δ¯ ¡≈¯

ÁΔ È∂ÚÒ √‡≈¯) ÚμÒØ∫

ÏΔÂ∂ «ÁÈ ’apple≈⁄Δ

Ù«‘apple Á∂ ’≈apple√≈˜ ◊ØÒ¯ ’ÒμÏ ”⁄

’appleÚ≈¬∂ ◊¬∂ ¿∞ÍappleØ’Â Ó∞’≈ÏÒ∂ ”⁄

Í∂Ù∂Úapple, ¡appleË-Í∂Ù∂Úapple, √≈Ï’≈,

‹±ÈΔ¡apple ¡Â∂ Ó«‘Ò≈ Úapple◊ È∂ «‘μ√≈

«Ò¡≈ Õ ’߇appleΔ ◊ØÒ¯ ’ÒμÏ ÚμÒØ∫

BG √≈Ò≈∫ ”⁄ ÷Û∑≈

‘Ø«¬¡≈ ‚∂apple∂ Á≈ √≈Óapple≈‹

«√apple√≈Õ ◊∞appleÓΔ apple≈Ó apple‘ΔÓ Á∂

◊μÁΔÈÙΔÈ ‘؉ Ó◊appleØ∫ ‘Δ ‚∂apple∂ Á≈

√≈Óapple≈‹ ÷Û∑≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À Õ ‚∂apple∂ Á∂

¡ßÁapple Á≈ıÒ ‘؉ Ó◊appleØ∫ ‘Δ ‚∂apple∂ Á∂

¡ßÁappleÒ∂ apple≈‹ Á≈ ÷∞Ò≈√≈ ‘Ø √’∂◊≈

Õ ‚∂apple∂ Á∂ ¡ßÁapple ’¬Δ Âapple∑≈∫ ÁΔ¡≈∫

Ï∂«ÈÔÓΔ¡≈∫ ‘؉ Â∂ Ùμ’Δ ⁄Δ˜≈∫

«ÓÒ‰ Á∂ ÒØ’≈∫ ÚμÒØ∫ ‘≈Ò∂ «’¡≈√

‘Δ Ò≈¬∂ ‹≈ apple‘∂ ‘È Õ ‹≈‰’≈appleΔ

¡È∞√≈apple ‚∂apple∂ ÁΔ √Ê≈ÍÈ≈ AIDH

“⁄ ‘Ø¬Δ Õ «‹√ Á∂ Í«‘Ò∂

◊μÁΔÈÙΔÈ Ù≈‘ Ó√Â≈È≈ «ÈÔ∞’Â

‘ج∂ Õ «‹√ Ó◊appleØ∫ ◊μÁΔ Ù≈‘

√«ÂÈ≈Ó «√ßÿ 鱧 √≈ÍΔ ◊¬Δ Õ

Áμ«√¡≈ «◊¡≈ ‘À «’ ‚∂apple∂ ÁΔ

√Ê≈ÍÈ≈ ÓΩ’∂ ‚∂apple∂ ’ØÒ «√apple¯ Íß‹

«’μÒ∂ ˜ÓΔÈ √Δ ‹Ø Á±‹Δ ◊μÁΔ Âμ’

ÚË ’∂ BE «’μÒ∂ Âμ’ Í∞μ‹Δ Õ √≈Ò

AII@ “⁄ ‚∂apple∂ Á∂ ÂΔ‹∂ ◊μÁΔÈÙΔÈ

◊∞appleÓΔ apple≈Ó apple‘ΔÓ «ÈÔ∞’ ‘ج∂

¡Â∂ ‚∂apple∂ Á≈ «ÚÙ≈Ò √Óapple≈‹

√Ê≈Í ‘؉≈ Ù∞apple± ‘Ø«¬¡≈ Õ √±Âapple≈∫

ÂØ∫ «ÓÒΔ ‹≈‰’≈appleΔ ¡È∞√≈apple ‚∂apple∂

ÁΔ √ßÍÂΔ ¤∂ ‘˜≈apple ’appleØÛ ÂØ∫

«˜¡≈Á≈ ÁΔ Áμ√Δ ‹≈ apple‘Δ ‘À Õ

÷∂‚«Á¡≈∫ «ÚÚ∂’ È∂ «ÁÈ ÁΔ

Ù∞apple±¡≈ «¬’ Á∂ Ï≈¡Á «¬’ ‘ØÒ

«Ú⁄ Ïapple‚Δ Ï‰≈ ’∂ ’ΔÂΔ Õ «¬È∑≈∫

«Ú⁄Ø∫ ¿∞√ È∂ BAC ◊˜ ÁΔ Á±appleΔ ÂØ∫

⁄ΩÊ∂ ‘ØÒ ”⁄ ÂΔ√appleΔ

Ïapple‚Δ Ï‰≈¬Δ Õ ¡Àμ√.

‹Δ. ¡Àμ√. Á∂ ÍzË≈È

¡√Á ¡≈¬Δ ı≈∫ È∂

«ÚÚ∂’ Á∂ «Ï‘ÂappleΔÈ

ÍzÁappleÙÈ ÁΔ ÍzÙß√≈

’apple«Á¡≈∫ Áμ«√¡≈

«’ ¿∞‘ «¬√ ÂØ∫

Í«‘Ò≈∫ ÚΔ EB Úμ‚∂

’ΩÓΔ ◊ØÒ¯

Ó∞’≈Ï«Ò¡≈∫ ”⁄ ‹∂± apple«‘ ⁄∞μ«’¡≈

‘À Õ «ÚÚ∂’ ¡ÈßÁ ÁΔ «¬√ «‹μ Á∂

⁄μÒ«Á¡≈∫ ¿∞√ 鱧 ‡Ø«¬‡≈ Î≈apple⁄±Èapple

’≈apple ¡Â∂ D@ Òμ÷ apple∞ͬ∂ È’Á

«¬È≈Ó «ÁμÂ≈ «◊¡≈ Õ

«È¿±Ô≈apple’Õ √ß’‡ ”⁄ «ÿapple∂ √‘≈apple≈

√Ó±‘ È∂ ¡ÓappleΔ’≈ √«Ê ¡≈͉∂

ÍÒ≈˜≈ ‘Ø‡Ò Ú∂⁄‰ ÁΔ ÔØ‹È≈

ω≈¬Δ ‘À Õ ıÏapple≈∫ Ó∞Â≈«Ï’ ‘؇Ò

ÁΔ «Úμ’appleΔ Ò¬Δ ıappleΔÁÁ≈apple ÁΔ Ì≈Ò

’appleÈ Ò¬Δ √‘≈apple≈ √Ó±‘ È∂ ˜ÓΔÈ-

‹≈«¬Á≈Á Ú∂⁄‰ √ÏßËΔ √Ò≈‘ Á∂‰

Ú≈ÒΔ ’ßÍÈΔ ‹∂.¡ÀμÒ.¡ÀμÒ. ÁΔ

«˜ßÓ∂Ú≈appleΔ Ò≈¬Δ ‘À Õ ÓΔ‚Δ¡≈

«appleÍØapple‡≈∫ ¡È∞√≈apple «¬√ ‹≈«¬Á≈Á ÁΔ

«Úμ’appleΔ ÂØ∫ √‘≈apple≈ √Ó±‘ 鱧 E@ Òμ÷

‚≈Òapple «ÓÒ √’Á∂ ‘È Õ


www.samajweekly.com

ÁΔÍ’ «ÓÙapple≈ Á∂Ù Á∂ ÈÚ∂∫ ⁄Δ¯ ‹√«‡√ ω∂

⁄Δ¯ ‹√«‡√ ÁΔÍ’ «ÓÙapple≈ ‘Ò¯ ÒÀ∫Á∂ ‘ج∂Õ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ‹√«‡√ ÁΔÍ’ «ÓÙapple≈ Ì≈apple Á∂

DEÚ∂∫ ⁄Δ¯ ‹√«‡√ ω ◊¬∂ ‘È Õ ‹√«‡√

«ÓÙapple≈ È∂ ¡‘∞Á∂ ÂØ∫ √∂Ú≈-Ó∞’ ‘ج∂ ⁄ΔÎ

‹√«‡√ ‹∂. ¡À√. ÷∂‘apple Á≈ √Ê≈È «Ò¡≈ Õ

apple≈Ù‡appleÍÂΔ ÌÚÈ Á∂ ÁappleÏ≈apple ‘≈Ò ”⁄ ‘ج∂

«¬’ √Ó≈◊Ó ”⁄ apple≈Ù‡appleÍÂΔ apple≈ÓÈ≈Ê ’Ø«ÚßÁ

È∂ ‹√«‡√ «ÓÙapple≈ 鱧 ¡‘∞Á∂ ÁΔ √‘∞ß ⁄∞’≈¬Δ Õ

«¬√ √≈Ò Ó¬Δ ”⁄ «ÈappleÌÀ¡≈ ’∂√ ”⁄ ÁØÙΔ¡≈∫

ÁΔ ÓΩ ÁΔ √˜≈ Ïapple’apple≈apple appleμ÷‰ Á≈ ÎÀ√Ò≈

ÒÀ‰ Ú≈Ò∂ ‹√«‡√ «ÓÙapple≈ ¡◊Ò∂ AC

Ó‘Δ«È¡≈∫ Âμ’ ¡‘∞Á∂ ”Â∂ ω∂ apple«‘‰◊∂ Õ ¿∞‘

B ¡’±Ïapple B@AH Âμ’ ⁄Δ¯ ‹√«‡√

apple«‘‰◊∂ Õ ‹√«‡√ ÷∂‘apple È∂ «Í¤Ò∂ Ó‘ΔÈ∂

ÁΔÍ’ «ÓÙapple≈ 鱧 ⁄Δ¯ ‹√«‡√ È≈Ó˜Á ’ΔÂ≈

√Δ Õ ˙‚Δ√≈ ”⁄ ÍÀÁ≈ ‘ج∂ ‹√«‡√ «ÓÙapple≈

Ì≈apple Á∂ ÂΔ‹∂ ¡«‹‘∂ ⁄Δ¯ ‹√«‡√ ‘È ‹Ø

˙‚Δ√≈ È≈Ò √ÏßË appleμ÷Á∂ ‘È Õ «¬√ ÂØ∫

Í«‘Ò≈∫ ˙‚Δ√≈ Á∂ ‹√«‡√ appleß◊È≈Ê «ÓÙapple≈

¡Â∂ ‹√«‡√ ◊ØÍ≈Ò ÚμÒÌ Í‡È≈«¬’ ÚΔ

Ì≈apple Á∂ ⁄ΔÎ ‹√«‡√ apple«‘ ⁄∞μ’∂ ‘È Õ

‹√«‡√ ÁΔÍ’ «ÓÙapple≈ Á∂ «¬«Â‘≈√’

ÎÀ√«Ò¡≈∫ ”⁄ Ô≈’±Ï ÓÀÈÈ ÁΔ Î≈∫√Δ ÁΔ √˜≈

¡Â∂ «√È∂Ó≈ ÿapple≈∫ ”⁄ «¯ÒÓ≈∫ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫

apple≈Ù‡apple◊≈È Ú‹≈¿∞‰ Á≈ ÎÀ√Ò≈ ¡Â∂ ‘≈Ò ”⁄

ÂΔ‘apple∂ ÂÒ≈’ 鱧 ¡√ß«ÚË≈È’ ’apple≈apple Á∂‰

Ú≈ÒΔ √ß«ÚË≈È’ ÏÀ∫⁄ ”⁄ ÚΔ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ

ÙÓ±ÒΔ¡Â √Δ Õ Ô≈’±Ï ÓÀÈÈ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄

‹√«‡√ «ÓÙapple≈ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ Ú≈ÒΔ ÏÀ∫⁄ È∂

Í«‘ÒΔ Ú≈apple √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ ”⁄ apple≈ Ìapple

√∞‰Ú≈¬Δ ’ΔÂΔ √Δ, «‹√ ”⁄ ÁØÚ≈∫ «Ëapple≈∫ ÁΔ

ÁÒΔÒ √∞‰È ÂØ∫ Ï≈¡Á Ô≈’±Ï ÁΔ ¡apple˜Δ

÷≈apple‹ ’apple«Á¡≈∫ √Ú∂apple∂ ÂÛ’∂ Î≈∫√Δ Á∂ «ÁμÂΔ

◊¬Δ Õ BD Ó¬Δ, B@A@ 鱧 «ÁμÒΔ ‘≈¬Δ ’Øapple‡

Á∂ ⁄Δ¯ ‹√«‡√ Ï‰È Ú≈Ò∂ ÁΔÍ’ «ÓÙapple≈ A@

¡’±Ïapple, B@AA 鱧 √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ ”⁄ ‹μ‹

Ú‹Ø∫ «ÈÔ∞’ ‘ج∂ √È Õ

√ØÈ≈ ÷appleΔÁ‰ Ò¬Δ ÍÀÈ ’≈apple‚ ‘ØÚ∂◊≈ ˜apple±appleΔ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ «¬’ Î≈¬ΔÈÀ∫ÙÒ appleÀ◊±Ò∂‡apple√ Á∂

ÍÀÈÒ ÚμÒØ∫ √ØÈ∂ ÁΔ ÷appleΔÁ Ò¬Δ ÍÀÈ ’≈apple‚

˜apple±appleΔ ’appleÈ Á≈ «¬’

Íz√Â≈Ú appleμ«÷¡≈

«◊¡≈ ‘À, ‹ÁØ∫ «’ «¬√

√Ó∂∫ B Òμ÷ apple∞ͬ∂ ÂØ∫

ÚμË ’ΔÓ Á≈ √ØÈ≈

÷zΔÁ‰ ”Â∂ ‘Δ ÍÀÈ

’≈apple‚ ÁΔ ˜apple±apple ‘∞ßÁΔ ‘À Õ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘Δ

ÍÀÈÒ È∂ ‡À’√ ⁄ØappleΔ appleØ’‰ Ò¬Δ “‚∂ÒΔ ’ÀÙ

«ÒÓ‡” 鱧 ÚΔ ÓȘ±appleΔ Á∂‰ Ò¬Δ «’‘≈ ‘À Â≈∫

‹Ø ⁄ØappleΔ «¤Í∂ ‘؉ Ú≈Ò∂ √ØÈ∂ Á∂ ’≈appleØÏ≈apple ȱß

√≈‘Ó‰∂ «Ò¡≈∫Á≈ ‹≈ √’∂ Õ «¬√ «ÚμÂΔ ’Ó∂‡Δ

È∂ ‘apple∂’ ÒÀ‰-Á∂‰ 鱧 «¬ÒÀ’‡appleØ«È’ apple«‹√‡appleΔ

Á∂ Ó≈«Ë¡Ó Á∞¡≈apple≈ apple«‹√‡apple ’appleÚ≈¿∞‰ Á≈

ÚΔ √∞fi≈¡ «ÁμÂ≈ ‘À Õ ‘≈¿±√‘ØÒ‚ Î≈¬ΔÈÀ∫ÙÒ

ÍÀÈÒ ÁΔ «appleÍØapple‡ Ó∞Â≈«Ï’ ’Ó∂‡Δ Á≈ Óßȉ≈

‘À «’ ◊ØÒ‚ Ó≈apple’Δ‡ ”⁄ ‡À’√ ⁄ØappleΔ Á∂

¡≈’ÒÈ Ò¬Δ ÚappleÂÓ≈È «ÚËΔ¡≈∫ ͱappleΔ Âapple∑≈∫

’≈apple◊apple È‘Δ∫ ‘È, «¬√ Ò¬Δ ‘∞‰ «’√∂ √ÓappleÊ

‚À‡≈ ÁΔ ˜apple±apple ‘À «‹√ È≈Ò ‡À’√ ⁄ØappleΔ È±ß

Ϋۡ≈ ‹≈ √’∂ Õ

Ò◊≈Â≈apple ÚË √’Á≈ ‘À

«ÚÁ∂ÙΔ Ó∞Áapple≈ Ìß‚≈apple

«√ß◊≈Í∞appleÕ Ì≈apple Á≈ «ÚÁ∂ÙΔ Ó∞Áapple≈ Ìß‚≈apple «¬√

Ó‘ΔÈ∂ ÁΔ Ù∞apple±¡≈ «Ú⁄

CIC ¡appleÏ ‚≈Òapple Á≈

«apple’≈apple‚ √appleÏØÂÓ ÍμËapple ¤±‘

ÒÀ‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡μ◊∂ ÚΔ

Ò◊≈Â≈apple ¿∞⁄≈¬Δ¡≈∫ ÚμÒ

ÚËÁ≈ ‹≈Ú∂◊≈ Õ

‚ÚÀÒÍÓÀ∫‡ ÏÀ∫’ ¡≈¯ «√ß◊≈Í∞apple È∂ ¡≈͉Δ

appleؘ≈È≈ Ï≈˜≈apple «appleÍØapple‡ «Ú⁄ «’‘≈ ‘À «’

«ÚÁ∂ÙΔ «ÈÚ∂Ù’≈∫ ’≈appleÈ Ì≈apple «ÚÁ∂ÙΔ Ó∞Áapple≈

Ìß‚≈apple Ò◊≈Â≈apple ÚËÁ≈ ‹≈Ú∂◊≈ Õ

ıÏappleª

ÓÀ‚Ó Â∞√≈Á «Ó¿±˜Δ¡Ó ”⁄ Òμ◊‰◊∂ Ù‘ΔÁ

Ì◊ «√ßÿ, Ó‘≈ÂÓ≈ ◊≈∫ËΔ Â∂ ÓØÁΔ Á∂ Í∞ÂÒ∂

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ «ÁμÒΔ ÁΔ appleΔ◊Ò

«¬Ó≈apple «Ú⁄ ÷∞μÒ∑‰ ‹≈ apple‘∂ ÓÀ‚Ó

Â∞√≈Á Á∂ «Ó¿±˜Δ¡Ó «Ú⁄

ÁappleÙ’≈∫ È±ß Ó‘≈ÂÓ≈ ◊≈∫ËΔ,

√∞Ì≈Ù ⁄ßÁapple ÏØ√, Ì◊Â

«√ßÿ ¡Â∂ √appleÁ≈apple ͇∂Ò

√Ó∂ ‘Øapple √∞ÂßÂappleÂ≈

√ÀÈ≈ÈΔ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ ÓØÓ ÁΔ¡≈∫

’Ò≈-«’zÂΔ¡≈∫ Á∂÷‰ ȱß

«ÓÒ‰◊Δ¡≈∫ Õ «¬μÊ∂ √≈Ï’≈

apple≈Ù‡appleÍÂΔ ‚≈: ¬∂.ÍΔ.‹∂. ¡ÏÁ∞μÒ

’Ò≈Ó Á∂ È≈Ò ‘Δ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ

È«appleßÁapple ÓØÁΔ Á≈ ÚΔ ÓØÓ Á≈ Í∞ÂÒ≈

«È«ÂÙ ⁄ß◊≈ ÏßÁ≈ È‘Δ∫, Â∂‹√ÚΔ

ÂØ∫ √ÛÁ≈ √Δ : Ò≈Ò± Ô≈ÁÚ

͇È≈Õ Ì≈‹Í≈ «ıÒ≈¯ Ó‘≈È «ÚappleØËΔ ¬∂’Â≈ Á≈ ÍzÁappleÙÈ ’appleÁ∂ ‘ج∂ Íμ¤ÓΔ

Ïß◊≈Ò ÁΔ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÓÓÂ≈ ÏÀÈapple‹Δ, √Ó≈‹Ú≈ÁΔ Í≈apple‡Δ Á∂ ÍzË≈È ¡«÷Ò∂Ù

Ô≈ÁÚ, ‹∂.‚Δ. (Ô±) Á∂ Ï≈◊Δ È∂Â≈ ÙappleÁ Ô≈ÁÚ Â∂ ’≈∫◊apple√ Á∂ √ΔÈΔ¡apple ¡≈◊±

◊∞Ò≈Ó ÈÏΔ ¡≈˜≈Á È∂ apple≈Ù‡appleΔ ‹ÈÂ≈ ÁÒ (¡≈apple.‹∂.‚Δ.) Á∂ ÍzË≈È Ò≈Ò±

Íz√≈Á Ô≈ÁÚ ÁΔ Ó‘≈È appleÀÒΔ ÁΩapple≈È Óß⁄ √≈∫fi≈ ’ΔÂ≈ Õ “Ì≈‹Í≈ Ì‹≈˙, Á∂Ù

Ï⁄≈˙” ÓÀ◊≈ appleÀÒΔ ÁΩapple≈È Ò≈Ò± Ô≈ÁÚ È∂ ’∂∫Áapple ÁΔ Ì≈‹Í≈ √apple’≈apple Â∂ «Ï‘≈apple

Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ «È«ÂÙ ’∞Ó≈apple ”Â∂ ‹ßÓ ’∂ «ÈÙ≈È≈ √≈ËÁ∂ ‘ج∂ «’‘≈ «’ «È«ÂÙ

⁄ß◊≈ ÏßÁ≈ È‘Δ∫ ‘À, ¿∞‘ Â∂‹√ÚΔ Ô≈ÁÚ ÂØ∫ √ÛÁ≈ √Δ Õ ’appleΔÏ ¡μË∂ ÿ߇∂ Á∂

Ì≈Ù‰ ”⁄ ¿∞‘ Ó‘≈◊·‹ØÛ Á∂ ¡≈͉∂ Í∞apple≈‰∂ √≈ÊΔ ”Â∂ ‘Δ Úapple∑Á∂ apple‘∂ Õ «Ï‘≈apple

”⁄ ‘Û∑≈∫ È≈Ò «Ú◊ÛΔ √«ÊÂΔ ÁΩapple≈È ‘Ø¬Δ «¬√ appleÀÒΔ È±ß ÒÀ ’∂ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’

C Ó‘ΔÈ∂ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ «¬√ Ó‘≈È appleÀÒΔ Á≈ ¡ÀÒ≈È ‘Ø ⁄∞μ’≈ √Δ Õ Ò≈Ò± È∂ «¬‘

ÚΔ ÁØÙ Ò◊≈«¬¡≈ «’ «Ï‘≈apple ”⁄ ‘Û∑ ¡≈¬∂ È‘Δ∫ ÏÒ«’ ’appleØÛ≈∫ apple∞ͬ∂ Á≈

◊ÏÈ ’appleÈ Ò¬Δ «Ò¡≈∫Á∂ ◊¬∂ ‘È Õ Ò≈Ò± ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ÓÓÂ≈ ÏÀÈapple‹Δ, ÙappleÁ

Ô≈ÁÚ, ¡«÷Ò∂Ù Ô≈ÁÚ Â∂ ◊∞Ò≈Ó ÈÏΔ ¡≈˜≈Á È∂ ÚΔ ÓØÁΔ √apple’≈apple ”Â∂ ‹ßÓ

’∂ «ÈÙ≈È≈ √≈«Ë¡≈ ”Â∂ «ÚappleØËΔ «Ëapple ÁΔ ¬∂’Â≈ ”Â∂ ˜Øapple «ÁμÂ≈ Õ Í‡È≈ Á∂

◊≈∫ËΔ ÓÀÁ≈È ”⁄ Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ ”⁄ «¬’μ·∂ ‘ج∂ √ÓappleÊ’≈∫ Á≈ ËßÈÚ≈Á ’appleÁ∂

‘ج∂ Ò≈Ò± È∂ «’‘≈ «’ Î≈√ΔÚ≈ÁΔ Â∂ Ë≈apple«Ó’ Ù’ÂΔ È±ß ◊μÁΔ ÂØ∫ ¿∞Â≈appleÈ

Ò¬Δ ¡√Δ∫ Ó‘≈◊·‹ØÛ Ï‰≈«¬¡≈ √Δ, Íapple √≈鱧 ÍÂ≈ √Δ «’ «È«ÂÙ ⁄ß◊≈

ÏßÁ≈ È‘Δ∫ ‘À Õ appleÀÒΔ ÁΩapple≈È Â∂‹√ÚΔ Ô≈ÁÚ, Â∂‹ÍzÂ≈Í Ô≈ÁÚ Â∂ apple≈ÏÛΔ

Á∂ÚΔ √Ó∂ Ò≈Ò± Ô≈ÁÚ Á≈ ͱapple≈ Í«appleÚ≈apple ÓΩ‹±Á √Δ Õ

Ì≈appleÂ È±ß Ïμ«⁄¡≈∫ Ò¬Δ √∞appleμ«÷¡Â ω≈˙: √«Â¡≈appleÊΔ

Ó∞ßϬΔÕ ÈØÏ∂Ò Í∞apple√’≈apple ‹∂±

’ÀÒ≈Ù √«Â¡≈appleÊΔ È∂

Ïμ«⁄¡≈∫ 鱧 «‹È√Δ ÙØÙ‰ ÂØ∫

Ï⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ «¬’‹∞μ‡ ‘Ø ’∂

’ßÓ ’appleÈ ÁΔ ÒØÛ ¿∞Â∂ ˜Øapple

«ÁμÂ≈Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’

Ì≈apple ÁΔ «Ú’≈√ ’‘≈‰Δ ȱß

¿∞ÍÒÏËΔ Á∂ «Ú¡≈Í’ ¡appleÊ

Á∂‰ Ò¬Δ «¬‘ Ò≈˜ÓΔ ‘ÀÕ

√«Â¡≈appleÊΔ ÁΔ “Ì≈appleÂ

Ô≈Âapple≈” √ÏßËΔ ÏßÏ∂ √‡≈’

¡À’√⁄∂∫‹ «Úμ⁄ ’appleÚ≈¬∂

√Ó≈◊Ó ÁΩapple≈È Ïμ«⁄¡≈∫ Á∂

¡«Ë’≈apple≈∫ Ò¬Δ ÒÛÈ Ú≈Ò∂ «¬√

’≈apple’∞È È∂ «’‘≈ «’ ‹∂ Ïμ«⁄¡≈∫ ȱß

√∞appleμ«÷¡Â Ï⁄ÍÈ «ÓÒ∂◊≈ Â≈∫

Ì≈apple Á∂ «Ú’≈√ 鱧 «Ú¡≈Í’ ¡appleÊ

«ÓÒ‰◊∂Õ «¬√ CE «ÁÈ≈∫ Ô≈Âapple≈

ÁΩapple≈È ¿∞‘ Ïμ«⁄¡≈∫ ÁΔ Â√’appleΔ ¡Â∂

Ïμ«⁄¡≈∫ Á∂ «‹È√Δ ÙØÙ‰ Á∂ Ó∞μ«Á¡≈∫

¿∞Â∂ ÒØ’≈∫ 鱧 ‹≈◊apple±’ ’appleÈ◊∂ Õ

√«Â¡≈appleÊΔ È∂ «’‘≈ «’ ““I

ÎΔ√ÁΔ ÁΔ Áapple È≈Ò ÚËÁ∂ ’∞μÒ

ÿapple∂Ò± ¿∞ÂÍ≈ÁÈ È≈Ò Ì≈apple ÁΔ

«Ú’≈√ ’‘≈‰Δ 鱧 ¿∞ÁØ∫ «Ú¡≈Í’

¡appleÊ «ÓÒ‰◊∂, ‹ÁØ∫ Ïμ«⁄¡≈∫ ȱß

Ó∞¯Â «√μ«÷¡≈ Â∂ √∞appleμ«÷¡Â Ï⁄ÍÈ

«ÓÒ∂◊≈Õ ÓÀ∫ ’≈appleÍØapple∂‡≈∫ 鱧 √μÁ≈ «ÁßÁ≈

‘≈∫ «’ ¿∞‘ ¡≈Í‰Δ Â≈’ Â∂ ÍzÌ≈Ú

Úapple ’∂ È≈ «√apple¯ “‘∞ÈappleÓßÁ Ì≈apple”

ω≈¿∞‰ ¿∞Â∂ ˜Øapple Á∂‰, √◊Ø∫

√∞appleμ«÷¡Â Ì≈apple ω≈¿∞‰Õ”” «¬‘

Á∂÷‰ 鱧 «ÓÒ∂◊≈ Õ ÓÀ‚Ó Â∞√≈Á ÚÒØ∫

‹≈appleΔ «Ï¡≈È ¡È∞√≈apple «¬√ Âapple∑≈∫

Í«‘ÒΔ Ú≈apple ‘ØÚ∂◊≈ «’

«¬μÊ∂ ¡≈¿∞‰ Ú≈«Ò¡≈∫ ȱß

¿∞È∑≈∫ È∂Â≈Ú≈∫ 鱧 ± Á∂÷‰

Á≈ ÓΩ’∂ «ÓÒ∂◊≈ «‹È∑≈∫ È∂

Á∂Ù Ò¬Δ ÏÒΔÁ≈È Á∂ ’∂

apple≈Ù‡appleÚ≈ÁΔ Ó≈‘ΩÒ

«Â¡≈apple ’ΔÂ≈ √Δ Õ

«Ï¡≈È ¡È∞√≈apple Òß‚È

√«Ê ÓÀ‚Ó Â∞√≈Á ÁΔ «ÚÙ∂Ù ‡ΔÓ

È∂ «¬È∑≈∫ Ùı√Δ¡Â≈∫ ÁΔ¡≈∫ Ó±appleÂ≈∫

ω≈ Ò¬Δ¡≈∫ ‘È Õ

Ô≈Âapple≈ AA √ÂßÏapple 鱧 Â≈«ÓÒÈ≈‚±

Á∂ ’ß«È¡≈’∞Ó≈appleΔ ÂØ∫ Ù∞apple± ‘ØÚ∂◊Δ ¡Â∂

BB apple≈‹≈∫ «Úμ⁄Ø∫ ‘∞ßÁΔ ‘Ø¬Δ AE

¡’±Ïapple 鱧 ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔ «Úμ⁄

√Ó≈Í ‘ØÚ∂◊ΔÕ Ïμ«⁄¡≈∫ Á∂ ‘μ’≈∫

Ò¬Δ ÒÛÈ Ú≈Ò∂ «¬√ ’≈apple’∞È È∂

«’‘≈, ““Ïμ«⁄¡≈∫ Á≈ «‹È√Δ ÙØÙ‰

Ó≈È«√’ Ó‘≈∫Ó≈appleΔ ‘À ¡Â∂ √Ó≈‹

«Úμ⁄Ø∫ «¬√ 鱧 ‹Û∑Ø∫ Í∞쇉 Ò¬Δ √≈ȱß

‹ß◊ ¤∂ÛÈΔ ÍÚ∂◊ΔÕ «¬‘ ¡≈Ó ‹∞appleÓ

È‘Δ∫ ‘È ¡Â∂ ÓßÁ∂Ì≈◊Δ∫ ’≈ȱßÈ

Ú∂Ò≈ «Ú‘≈ ⁄∞μ’∂ ‘È Â∂ ÁØÙΔ¡≈∫ ȱß

√˜≈ Á∂‰ Íμ÷Ø∫ ÍzÌ≈ÚÙ≈ÒΔ È‘Δ∫

‘È”” ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ Ì≈Ú∂∫ Ïμ«⁄¡≈∫

鱧 «‹È√Δ ‹∞appleÓ≈∫ ÂØ∫ Ï⁄≈¿∞‰ Ú≈Ò≈

¡À’‡ ⁄ß◊≈ ’≈ȱßÈ ‘À Íapple «¬√

«‘ ÁØÙΔ ·«‘apple≈¿∞‰ ÁΔ Áapple

’≈¯Δ ÿμ‡ ‘À ¡Â∂ «¬√ ’≈ȱßÈ

¡ËΔÈ Áapple‹ I@ ÎΔ√ÁΔ ÂØ∫ ÚμË ’∂√

¡Á≈ÒÂ≈∫ «Úμ⁄ Ò‡’ apple‘∂ ‘ÈÕ

31/08/2017

• Í≥‹≈ÏΔ «È¿»˜ Í∂Íappleª ÁΔ ÁπappleÚappleÂØ∫ È≈ ’appleØÕ

• ¡≈͉∂ È∂Û∂ Á∂ √‡Øappleª Â∂ ◊πapple» ÿappleª ⁄Ø∫ Í∂Íapple ÒØÛ ¡Èπ√≈apple

ÍÛ∑È Ú≈√Â∂ ‘Δ ¸º’ØÕ

• ¡≈Í ÍÛ∑Ø Â∂ ‘Øappleª ˘ ÚΔ ÍÛ∑≈˙Õ

• Í≥‹≈ÏΔ Óª ÏØÒΔ ÁΔ √∂Ú≈ «Úº⁄ ÚºË ÂØ∫ ÚºË √≈Ê «Á˙Õ

• Âπ√ƒ “√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ” Í∂Íapple ˘ ‚≈’ apple≈‘ƒ ¡≈͉∂ ÿapple ÚΔ

Óø◊Ú≈ √’Á∂ ‘ØÕ

• È≈Ó ÏÁÒ‰ ¡Â∂ «ÚÚ≈«‘’ «¬Ù«Â‘≈apple Ò◊≈¿π‰ Ò¬Δ

ÚΔ √øÍ’apple ’appleØÕ

ÚË∂apple∂ ‹≈‰’≈appleΔ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØÕ

√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ

9

Í≈·’ª Á∂ «Ë¡≈È «‘ºÂ

@GHGH DEF DHD

Á≈apple± ÍΔ ’∂ ‹‘≈˜ ”⁄

‘ß◊≈Ó≈ ’appleÈ Ú≈ÒΔ

Ó∂ÿÈ≈ ’∞Ó≈apple 鱧 ‹∞appleÓ≈È≈

Òß‚ÈÕ ¡≈¬Δ˜ÒÚappleÊ ’apple≈¿±È ’Øapple‡ ”⁄ C@ √≈Ò≈ Ó∂ÿÈ≈

’∞Ó≈apple Ú≈√Δ ’À«‹ß◊‡È, ÚÀ√‡ Òß‚È È±ß ‹‘≈˜ ”⁄ ‘ß◊≈Ó≈

’appleÈ Á∂ ÁØÙ ”⁄ C,GE@ ÍΩ∫‚ ‹∞appleÓ≈È≈ ¡Â∂ GE@ ÍΩ∫‚

ıapple⁄≈ ÌappleÈ Á∂ ‘∞’Ó √∞‰≈¬∂ ‘È Õ ¡Á≈Ò ”⁄ Áμ«√¡≈

«◊¡≈ «’ Ó∂ÿÈ≈ «Ïë‡Ù

¬∂¡appleÚ∂˜ ÁΔ ¿∞‚≈‰ ”⁄

⁄Û∑È ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ‘Ú≈¬Δ

¡μ‚∂ Á∂ Ùapple≈Ï ÷≈È∂ ”⁄ ÏÀ·

’∂ Ùapple≈Ï ÍΔ∫ÁΔ apple‘Δ Õ ‹ÁØ∫

‹‘≈˜ ”⁄ ¬∂¡apple ‘Ø√‡√ È∂

¿∞√ 鱧 √Δ‡ ÏÀÒ‡ ÏßÈ∑‰

Ò¬Δ «’‘≈ Â≈∫ ¿∞√ È∂

‘ß◊≈Ó≈ Ù∞apple± ’apple «ÁμÂ≈ ¡Â∂

◊≈Ò∑≈∫ ’μ„‰Δ¡≈∫ Ù∞apple± ’apple

«ÁμÂΔ¡≈∫ Õ Ó∂ÿÈ≈ ‹ÁØ∫ Ù≈∫Â

È≈ ‘Ø¬Δ Â≈∫ ¿∞‚≈‰ ÌappleÈ

Ò¬Δ ‹≈ apple‘∂ ‘Ú≈¬Δ ‹‘≈˜ 鱧 Ú≈Í√ √‡À∫‚ ”Â∂ «Ò¡≈∫Á≈

«◊¡≈ Õ «‹μÊ∂ Í∞«Ò√ È∂ Ó∂ÿÈ≈ 鱧 «◊ïÂ≈apple ’apple «Ò¡≈ Õ

¡ÓappleΔ’≈ ¡Â∂ «¬ß◊ÒÀ∫‚ ”⁄ Úμ‚Δ¡≈ ’ßÍÈΔ¡≈∫ È≈Ò

’≈ȱßÈΔ ’ßÓ ’apple ⁄∞μ’Δ Ó∂ÿÈ≈ ’≈ȱßÈΔ ÍÛ∑≈¬Δ ÁΔ Ó≈«‘apple

‘À Â∂ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ Á∂ ’≈ȱßÈΔ «ÚÌ≈◊ ”⁄ ’ßÓ ’apple ⁄∞μ’Δ ‘À

Õ √Î≈¬Δ Íμ÷ Á∂ Ú’ΔÒ È∂ Ó∂ÿÈ≈ ÂØ∫ ◊ÒÂΔ ‘Ø¬Δ ÓßÈΔ ‘À

Õ Á±‹∂ Í≈√∂ «Ïë‡Ù ¬∂¡appleÚ∂˜ È∂ Ó∂ÿÈ≈ ”Â∂ ÁØ √≈Ò Ò¬Δ

Í≈ÏßÁΔ ÚΔ Ò≈¬Δ ‘À Õ


10 31/08/2017 www.samajweekly.com

Classified

√Ì ÂØ∫ √√Â∂ apple∂‡ª Â∂ «¬Ù«Â‘≈apple Ò◊Ú≈˙

Mob : @GHGH DEF DHD, Phone : @ABA EBC H@AI

’Ò≈√ΔÎ≈«¬‚

¡≈͉∂ ’≈appleØÏ≈apple ˘ ÚË≈¿π‰ Ò¬Δ “√Ó≈‹

ÚΔ’ÒΔ” ”⁄ «Ú«◊¡≈͉ Ò◊Ú≈¿π ¡√ƒ Âπ‘≈‚∂

«Ú«◊¡≈͉ ˘ ÚËΔ¡≈ «‚√ÍÒ∂ ’appleª◊∂Õ

WE MOVED FROM

190 RADHA SILK HOUSE TO

192 VIVA VILLAGE, NEXT DOOR

DX TELECOM, VIVA VILLAGE

UNIT 3, 192 EALING ROAD,

WEMBLEY, MIDDLESEX

HA0 4QD

WWW.OCIVISA.CO.UK

Enjoy Holidays in India & Across the Globe with ONTIME

Inbound & Outbound Tailor Made Tours

Ontime Luxurious Apartment

Rent-a-car Service Across India

Visa & Air Tickets | Travel Insurance

ONTIME HOSPITALITY SERVICE (Mumbai, India)

+91-22-26848985/66952866/26837175

+91-9833120569

info@ontimetravel.net, chetna@ontimetravel.net

www.ontimetravel.net | www.ontimeapartments.com

On Kanshi TV channel 864.

Saturday at 6 :00 pm

Sunday at 6 :00 pm

Ambedkarites News and Views

by

BUDDHIST INTERNATIONAL MEDIA

Mob : 07411 251 804, 07847 307 059

TM

Sky Digital Channel 0205

24 hour Entertainment

On Sky, On-Line, On Mobiles

Studio : 01902 457875

Reception : 01902 450533

Ì◊Ú≈È «√ßÿ º◊Û ÁΔ¡ª

Í∞√Â’≈∫ ÷appleΔÁ‰ Ò¬Δ √ßÍapple’ ’appleØ

Mob. 07786 163 506

bhagwantagar@googlemail.com

«Ì÷≈appleΔ Ô±ÈΔ¡È

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ‘≈√-apple√ B@AA)

‹Ú≈Ò≈Ó∞÷Δ

G.@@

Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ B@AE

Ó±apple÷≈∫ ÁΔ Ó«‘«¯Ò

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ‘≈√ apple√ B@@H)

¯ÒÀ‡ ÂØ∫ ¯ÒÀ‡ Âμ’

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ’‘≈‰Δ √ß◊z«‘ B@AA)

√Ì Á∞÷Δ¡≈apple∂

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ B@@C )

«¬’ ◊Ë∂ È≈Ò Ó∞Ò≈’≈ E.@@

(‘≈√ -apple√ B@@I)

̇’‰

(Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ AIID )

◊≈«¬’ Ï∂√∞apple≈ ‹Δ √∂ √≈’Ù≈Â’≈apple

(«‘ßÁΔ ‘≈√-«Ú¡ß◊ B@@F)

¡«÷Ò Ì≈appleÂΔ¡ «÷⁄ÛΔ √μÓ∂Ò‰

(«‘ßÁΔ ‘≈√ «Ú¡ß◊ B@@@)

Á∂ÚΔ Á∂ÚÂ≈¿∞Ø∫ ’≈ ËappleÂΔ Íapple ¡≈◊ÓÈ

(‘≈√ «Ú¡ß◊ «‘ßÁΔ «¬’≈∫◊Δ B@@G)

¡Â∂ ‘Øapple Í∞√Â’≈∫, ‚≈’ ÷apple⁄ Ó∞¯Â

SHIVAY

C.@@

E.@@

E.@@

G.@@

We Cater For All Occasions;

Weddings, Birthdays,

Engagements Parties or any

other Social Functions.

Big Discounts on

Bulk Orders

Quality Service and

Years of Experience

«Ú¡≈‘ ‘ØÚ∂, ‹ÈÓ «ÁÈ ‘ØÚ∂ ‹ª ‘ØÚ∂ ’Ø¬Δ ÚΔ

«Â¿π‘≈apple, ¡≈Í‰Δ ÷πÙΔ ˘ √ªfi≈ ’appleØ √≈‚∂ È≈ÒÕ

È؇ : ’À‡«appleø◊ Á≈ ÷≈√ ÍÃÏË ˛Õ

Indian Sweets & Catring

71 GREAT BRIDGE, TIPTON, DY4 7HF

Tel :- (0121) 238 2648 Mob: 07413 426 930

email: vivek_18hp@yahoo.com

S&P BUILDERS

Specialist In All Building Work

• New extension

• Brick Work

ÿappleª Á∂ ‘apple

• Roofing

ÍÃ’≈apple Á∂

• Plastering

«ÏÒ«‚ø◊ Úapple’

• Bath Fitting

Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈

• Block Paving Ô≈Á apple÷Ø

Please Contact

Sukhi : 07737 060 121

Pamma : 07450 762 550

Catering

Sukhdev's Catering and

Events throughout UK

Unit 4, 5/7 South Road,

Hockley, Birmingham B18 5LT

Tel: 0121 314 1247

0845 130 0042

Email: sukhdev@sukhdevfoods.com

Website: www.sukdhevcaterings.co.uk

Aaron’s

Catering Services

Catering for weddings,

private parties and functions

‘apple ’øÓ Â√ÒΔ ÏıÙ ¡Â∂ Í»appleΔ

«‹Ó∂Ú≈appleΔ È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

Tollgate Shopping Centre

Brewery Street, Off High Street

Smethwick B67 7RA

Email: info@aaronsfoods.co.uk

Web: www. aaronsfood.com

Tel : 0121 555 8400

Mob : 07805 337 232

NON VEGETARIAN

&

VEGETARIAN

«Ú¡≈‘ Ù≈ÁΔ¡ª, ÏÃÊ‚∂ Í≈apple‡Δ ¡Â∂ ‘Øapple

«’√∂ ÚΔ ÍÃØ◊apple≈Ó Â∂ ÚËΔ¡≈ ÌØ‹‰ ¡Â∂

ÚËΔ¡≈ √apple«Ú√ Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈ Ô≈Á apple÷ØÕ

www.everestcaterers.co.uk,

Email: ask@everestcaterers.co.uk

Call : 07597 467 474

or 07469 174 478

Builders

Raj & Raj

Building Work

Extensions, Renovations

External / Internal Building Work

Refurbishments, Brick Work

Drive Ways, and much more

Customer Satisfaction Guaranteed

Contact; Raj

Mob; 07404 042 783

Venues

Birmingham’s New and

Exclusive Premier Venue

Supreme Banqueting

and Conference

10, Roebuck Lane, West

Bromwich, B70 6QP.

Tel: 0121 553 3921

Email: info@supremevenue.com

Website: www.supremevenue.com

Carpentry

Flora Carpentry

All Type of Carpentry Work

Under Taken,

Kitchen Fitting, Laminate

Flooring, Hanging Doors,

Cupboards, Floor and Wall

Tiles and Double Glazing Etc.

FOR FREE QUOTATION CALL

SUNNY

Mobile : 07403 586 305

Email: gurdipflora@hotmail.com

Travel

Worldwide Air ticket

info@orbit-travel.co.uk

99 Soho Road,

Harndsworth,

Birmingham, B21 9SP

Contact: 0121 667 8499

SPACE YOUR ADVERT


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

31/08/2017

11

Ô≈Á◊≈appleΔ ‘Ø «ÈμÏ«Û¡≈ √≈¿±Ê≈Ò Á≈ √≈Ò≈È≈ √Óapple Ó∂Ò≈

√≈¿±Ê≈Ò (√Óapple≈) Ù‘ΔÁ Ì◊ «√ßÿ ’ÒμÏ

√≈¿±Ê≈Ò ‘∂˜ «Ú÷∂ ¡ÀÂÚ≈apple 鱧 ’appleÚ≈«¬¡≈ «◊¡≈

√≈Ò≈È≈ √Óapple Ó∂Ò≈ Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ Á∂ «ÁÒ≈∫ “Â∂ ¡Ì∞μÒ

Ô≈Á≈∫ ¤μ‚ «◊¡≈ «¬√ Ó∂Ò∂ «Ú⁄ ‘˜≈apple≈∫ ÁΔ

«◊‰ÂΔ «Ú⁄ Í«appleÚ≈apple √Ó∂ ͑∞ß⁄∂ √appleث¡≈∫ È∂

Íß‹≈ÏΔ ◊≈«¬’Δ Á≈ ÷±Ï ¡≈ÈßÁ Ó≈«‰¡≈ Ó∂Ò∂ ÁΔ

Ù∞apple±¡≈ √Ê≈È’ ÈÚ∂∫ ¿∞μÌapple∂ ◊≈«¬’≈∫ ÚμÒØ∫ ’ΔÂΔ

◊¬Δ, «‹√ «Ú⁄ √ØÈ≈ Ú≈ÒΔ¡≈, ¡ÙØ’ «◊μÒ, apple≈‹

√∂÷Ø∫ ¡Â∂ ’∞ÒÁΔÍ Í∞apple∂Ú≈Ò Ó∞μ÷ ÂΩapple “Â∂ √È «¬√

Ó∂Ò∂ «Ú⁄ Ù≈ÓÒ ‘؉ Ò¬Δ ÷≈√ ÂΩapple “Â∂ Íß‹≈Ï ÂØ∫

Òß‚È Í‘∞ß⁄Δ ◊≈«¬’≈ ‹√«ÚßÁapple Ïapple≈Û Á∂ ◊ΔÂ≈∫

È∂ ÒØ’≈∫ Á≈ ÓÈ ÓØ‘ «Ò¡≈ ‹√«ÚßÁapple Ïapple≈Û Á∂

◊Δ “«Óapple˜≈“, “«‹¿±∫Á∂ apple«‘‰“, “√≈鱧 Ó≈apple ◊¬∂“ ȱß

√appleث¡≈∫ ÚÒØ∫ Ú≈apple-Ú≈apple √∞«‰¡≈ «◊¡≈ Ïapple≈Û

È∂ «‹μÊ∂ ¡≈Í‰Δ ÚËΔ¡≈ Í∂Ù’≈appleΔ È≈Ò √appleث¡≈∫

鱧 ’ΔÒ ’∂ appleμ÷ «ÁμÂ≈, ¿∞Ê∂ ‘Δ ¿∞√ Á∂ Ùapple≈appleÂ≈∫ Ìapple∂

ÒÂΔ«Î¡≈∫ 鱧 ÚΔ Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ È∂ ÷±Ï Í√ßÁ ’ΔÂ≈

‹√«ÚßÁapple Ïapple≈Û ÂØ∫ Ï≈¡Á apple«ÚßÁapple ◊apple∂Ú≈Ò ¡Â∂

ÏÒÚΔapple √±ÎΔ ÁΔ ◊≈«¬’Δ È∂ ÚΔ ÒØ’≈∫ 鱧 ’≈ÎΔ

ÍzÌ≈«Ú ’ΔÂ≈ ◊apple∂Ú≈Ò Á∂ ◊Δ “Ù‘ΔÁ ¿±ËÓ

«√ßÿ“ È∂ ÒØ’≈∫ 鱧 ÏßÈ∑ ’∂ appleμ÷ «ÁμÂ≈ «¬√ ÁΩapple≈È

«÷‚≈appleΔ «Úμ’Δ «Á˙Ò È∂ «¬’ «Ó߇ «Ú⁄

¡ß◊±«·¡≈∫ Á∂ Ì≈apple “Â∂ G@ ÏÀ·’≈∫ Ó≈appleΔ¡≈∫, «‹√

ÁΔ √appleث¡≈∫ È∂ ’≈ÎΔ ÍzÙß√≈ ’ΔÂΔÕ

«¬√ Ó∂Ò∂ ÁΩapple≈È Ù‘ΔÁ Ì◊ «√ßÿ ’ÒμÏ ÁΔ

√Ó∞μ⁄Δ ÍzÏßË’Δ ’Ó∂‡Δ ÚÒØ∫ Ó∂Ò∂ «Ú⁄ Í‘∞ß⁄∂

¬Δ«Òß◊ √≈¿±Ê≈Ò Á∂ ¡ÀμÓ. ÍΔ. Ú«appleßÁapple ÙappleÓ≈ ÂØ∫

«¬Ò≈Ú≈ ’¬Δ √≈«‘Â’ Ù÷√Δ¡Â≈∫ √≈ÊΔ

Ò∞«Ë¡≈‰ÚΔ, Ó«‘ßÁappleÍ≈Ò Ë≈appleΔÚ≈Ò, ÏÒapple≈‹

«√μ˱, ÍzØ. «Ùß◊≈apple≈ «√ßÿ «„μÒØ∫ ¡Â∂ Á«ÚßÁapple ⁄ßÁapple

¡Â∂ ¡˜ΔÓ Ù∂÷apple ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Íß‹≈Ï ÂØ∫ Òß‚È

Í‘∞ß⁄∂ “‹◊ Ï≈‰Δ“ Á∂ ÍμÂapple’≈apple appleÓÈÁΔÍ «√ßÿ

√Ø„Δ ¡Â∂ Íz«√μË ’≈Ó∂‚Δ¡È ‹◊Â≈apple ‹μ◊Δ È±ß ÚΔ

ÍzÏßË’≈∫ ÚÒØ∫ «ÚÙ∂Ù ÂΩapple “Â∂ √ÈÓ≈«È ’ΔÂ≈

«◊¡≈ ÍzÏßË’Δ ’Ó∂‡Δ Á∂ Ó∞μ÷ ÓÀ∫Ïapple ◊∞appleÍzΔÂ

«„μÒØ∫, ‹√ÚΔapple ÿ∞ßÓ‰, √Ø鱧 Ï≈‹Ú≈, ¡ÓÈ ÿ∞ßÓ‰,

apple≈‹ÚΔapple «√ßÿ, ’∂ÚÒ Í∞Ò√Δ¡≈ ¡Â∂ ¡ÓappleΔ’ «√ßÿ

ÚÒØ∫ Ó∂Ò∂ Á∂ ÍzÏßË È±ß √∞⁄μ‹∂ „ß◊ È≈Ò √ßÌ≈«Ò¡≈

«◊¡≈ «¬√ ÓΩ’∂ ÏΔÏ≈ apple±Í Á«ÚßÁapple ¡Â∂ apple≈‹ÚΔapple

«√ßÿ ÚÒØ∫ Óß⁄ √ß⁄≈ÒÈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ Ù‘ΔÁ Ì◊Â

«√ßÿ √ÍØapple‡√ ’ÒμÏ Á∂ ÓÀ∫Ïapple≈∫ È∂ Ó∂Ò∂ ÁΔ √Ó≈ÍÂΔ

ÓΩ’∂ «‹μÊ∂ √Ó∞μ⁄Δ Íß‹≈ÏΔ¡Â Á≈ ËßÈÚ≈Á ’ΔÂ≈,

¿∞Ê∂ ‘Δ Ú⁄È «ÁμÂ≈ «’ ¿∞‘ Ù‘ΔÁ Ì◊ «√ßÿ ÁΔ

√Ø⁄ 鱧 «˜ßÁ≈ appleμ÷‰ Ò¬Δ Ò◊≈Â≈apple ⁄ß◊∂ ¿∞Íapple≈Ò∂

’appleÁ∂ apple«‘‰◊∂Õ

¡ÀÈ‚Δ¬∂ «Úμ⁄ Ù≈ÓÒ ‘Ø

√’ÁΔ ‘À ¡ßÈ≈ ‚Δ¡ÀÓ’∂

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ Ì≈Í‹≈ Á∂ «¬μ’ √ΔÈΔ¡apple ¡≈◊± Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’

¡ßÈ≈ ‚Δ¡ÀÓ’∂ Ï‘∞ ¤∂ÂΔ ¡ÀÈ‚Δ¬∂ «Úμ⁄ Ù≈ÓÒ ‘Ø ’∂ ’∂∫Áapple

ÁΔ ÓØÁΔ √apple’≈apple Á≈ «‘μ√≈ ω ‹≈Ú∂◊ΔÕ ¡≈͉≈ È≈∫ È≈

¤≈͉ ÁΔ Ùapple ”Â∂ Í≈apple‡Δ Á∂ Áμ÷‰Δ apple≈‹≈∫ Ï≈apple∂ Ó≈Ó«Ò¡≈∫

«Úμ⁄ ¡«‘Ó Ì±«Ó’≈ «ÈÌ≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ «¬√ ¡≈◊± È∂ Áμ«√¡≈

«’ ¿∞’ «√¡≈√Δ ’ÁÓ Ï≈apple∂ «√apple¯ ¡ÀÒ≈È ‘؉≈ ‘Δ Ï≈’Δ ‘À

‹ÁØ∫ ¡ßÈ≈ ‚Δ¡ÀÓ’∂ ¡ÀÈ‚Δ¬∂ «Úμ⁄ Ù≈ÓÒ ‘Ø ‹≈Ú∂◊Δ Â≈∫

√∞Ì≈«Ú’ ‘À «’ ¿∞‘ ’∂∫Áapple ÁΔ ÓØÁΔ √apple’≈apple Á≈ «‘μ√≈ ω

‹≈Ú∂◊ΔÕ

¡ßÈ≈ ‚Δ¡ÀÓ’∂ Á∂ ‡Δ‡ΔÚΔ «ÁÈ≈’appleÈ È≈Ò ‹∞Û∂ ’∞fi

«ÚË≈«¬’≈∫ ÚμÒØ∫ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ’∂. ÍÒ≈ÈΔ√Ú≈ÓΔ «ıÒ≈¯

ψ≈Ú √ÏßËΔ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ «¬‘ apple≈‹

Change of Name

£20.00 Publication in U.K. only

£25.00 Publication in India only

£45.00 Publication in India & U.K.

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ Á≈ ͺ’≈ «¬Ò≈‹

«Ú¡≈‘ ÂØ∫ Í«‘Òª ‹ª «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ï≈¡Á

‘apple ¿πÓapple «Úº⁄ Â≈’ ‘≈√Ò ’appleØ

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ, √À’√, √Óμ«√¡≈, ÈÙ≈ ¤π‚≈¿π‰≈, Íπapple≈‰∂ ÂØ∫ Íπapple≈‰≈ Ïπ÷≈apple ¡μË∂

«√apple Á≈ ÁappleÁ, ◊·Δ¡≈, ÍΔÒΔ¡≈, «ÁÒ ÁΔ¡ª √Óμ«√¡≈Úª , ◊Ø«‚¡ª ¡Â∂ ‹ØÛª

ÁΔ¡ª ÁappleÁª «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‹È≈ÈΔ¡ª ÁΔ¡ª ◊πÍ √Óμ«√¡≈Úª «‹Ú∂∫ Ì≈apple ÍÀ‰≈,

‚∂‡ √Ó∂∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈¿π‰≈, ◊appleÌ È≈ ·«‘appleÈ≈, ¡Â∂ ‘Øapple ÓÈπμ÷Δ ÙappleΔapple’ √øÏøËΔ

«ÏÓ≈appleΔ¡ª Á≈ «¬Ò≈‹ ’appleÚ≈¿π‰ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØÕ

‘apple «ÏÓ≈appleΔ Á≈ «¬Ò≈‹ ¡ΩÒØÍÀ«Ê’ Â∂ ¡≈Ô»appleÚÀ«Á’ ÁÚ≈¬Δ¡ª È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

¡Øappleª Á∂ ◊πÍ appleØ◊ª Á≈ Íμ’≈ «¬Ò≈‹

DR. SAMRA PHYSICIAN CONSULTANT

Sarai Road, Jandiala Guru Amritsar, Punjab India

Call : 07404 020 677, +91-9872 704 586

email : samrapharma@yahoo.com

I MR /MRS / MISS _____________________________________________________

√apple’≈apple Ò¬Δ ıÂapple≈ È‘Δ∫ ‘À Â∂ ÷∂ÂappleΔ

Í≈apple‡Δ Á≈ ¡ßÁapple∞ÈΔ Ó≈ÓÒ≈ ‘ÀÕ ‘≈Ò ‘Δ

«Úμ⁄ ¡ßÈ≈ ‚Δ¡ÀÓ’∂ Á∂ ÍÒ≈ÈΔ√Ú≈ÓΔ ¡Â∂

√≈Ï’≈ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÍÈΔapple√∂ÒÚÓ ÁΔ

¡◊Ú≈¬Δ Ú≈Ò∂ ÁØ Ë«Û¡≈∫ «Úμ⁄ ¬∂’Â≈

‘Ø¬Δ √Δ Íapple «ÁÈ≈’appleÈ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ «Úμ⁄

’appleΔÏ B@ «ÚË≈«¬’≈∫ Á∂ ◊∞μ‡ ÚμÒØ∫ «ÚappleØË

Ù∞apple± ’apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ ÁØÚ∂∫ Ë«Û¡≈∫ ÚμÒØ∫

ÚΔ ’∂ ÙÙΔ’Ò≈ 鱧 Í≈apple‡Δ Á∂ ‹ÈappleÒ

√’μÂapple Á∂ ¡‘∞Á∂ ÂØ∫ ‘‡≈¬∂ ‹≈‰ ’≈appleÈ «¬‘

«ÚÚ≈Á ÷Û∑≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ «¬‘ ÚΔ «’¡≈√

Ò≈¬∂ ‹≈ apple‘∂ ‘È «’ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È«appleßÁapple

ÓØÁΔ ¤∂ÂΔ ‘Δ ÓßÂapple≈ÒΔ Óß‚Ò «Úμ⁄

ÏÁÒ≈¡ ’apple √’Á∂ ‘ÈÕ ¡ßÈ≈ ‚Δ¡ÀÓ’∂ Á∂

ÒØ’ √Ì≈ «Úμ⁄ CG ¡Â∂ apple≈‹ √Ì≈ «Úμ⁄ AC

ÓÀ∫Ïapple ‘È Â∂ Í≈apple‡Δ ÚμÒØ∫ apple≈Ù‡appleÍÂΔ ¡Â∂

¿∞Í apple≈Ù‡appleÍÂΔ ⁄؉ ÁΩapple≈È ¡ÀÈ‚Δ¬∂ ÁΔ

«‘Ó≈«¬Â ’ΔÂΔ ◊¬Δ √ΔÕ

SON / DAUGHTER / WIFE OF MR ________________________________________

WHOSE PERMANENT ADDRESS IN INDIA IS_______________________________

____________________________________________________________________

AND IS NOW LIVING AT ________________________________________________

____________________________________________________________________

HEREBY GIVE NOTICE OF MY INTENTION TO CHANGE MY NAME TO

____________________________________________________________________

SUBJECT TO THE APPROVAL OF THE HIGH COMMISSION OF INDIA, LONDON

Please complete the details above and send to:

Make Cheque Payable “Samaj Weekly”

SAMAJ WEEKLY

21 FACTORY ROAD

HOCKLEY< BIRMINGHAM

B18 5JU.


12 31/08/2017 NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS www.samajweekly.com

The Lord Sheikh launches his book:

10 yrs+10yrs in prison

Rs15 lakh+Rs15 lakh Fine

The convict did not spare his own

pious disciples and had acted like a wild

beast, he does deserve any mercy. In

other words, a man who has no concern

for humanity nor has any mercy in his

nature, does not deserve leniency from

the court.

JAGDEEP SINGH, CBI judge

Emperor of the Five Rivers, The Life and Times of Maharaja

Ranjit Singh The Lord Sheikh will be launching his recently published

book: Emperor of the Five Rivers, The Life and Times of

MaharajaRanjit Singh. A book which was described byrenowned historian,BaronLexden

OBE, as a 'beautifully illustrated volume'.

Also known as the Lion of the Punjab, Maharaja Ranjit Singh

wasone of the greatest figures in the history of India. Lord Sheikh's

accessible account ofthe Maharaja'slife exemplifies

RanjitSingh'speerless leadership skills which united the Sikh Empire's

many ethnic and religious factions in the face of adversity.

The launch is due to take place next month at the Nehru Centre in

London on 6th September, wherea numberof high-ranking

Diplomats, Politicians and Religious Leaders are also expected to be

present. Following the announcement, the Lord Sheikh, said: "I have

always been exceptionally keen on promoting interfaith dialogue and

ethnic harmony. I am therefore eager to share my account of the

extraordinary life of Ranjit Singh, one of my greatest

inspirations,who dedicated his life to promoting inter-faith unity and

equality for all." The book is available for purchase on Amazon and

I.B. Tauris. All proceeds will be donated to charity.

Whatever we did was right: Khattar on calls for resignation

New Delhi : Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar on

Wednesday rejected the Oppositions calls for his resignation in the

wake of the Dera Sacha Sauda violence, saying his government reacted

befittingly to the situation. "We acted with restraint to execute the

court's orders and we succeeded in achieving our objective," Khattar

said after meeting BJP President Amit Shah here. On the demands for

his resignation from the Chief Minister's post, Khattar said: "It doesn't

matter what they say, but we are satisfied with our actions. Whatever

we did was right. Now there is peace in Haryana." Khattar also gave a

report to Shah on the violence that erupted on August 25 after a CBI

court in Panchkula convicted self-styled godman Gurmeet Ram Rahim

Singh of rape and criminal intimidation. At least 38 people were killed

and more than 250 injured in the violence that spread to other parts of

Haryana besides Punjab, Rajasthan and Delhi.

ROHTAK/CHANDIGARH: A CBI

court on Monday sentenced self-styled

godman Gurmeet Ram Rahim Singh, 50,

to 20 years in jail and fined him Rs. 30

lakh for raping two disciples, saying he

acted like a “wild beast” and didn’t even

spare his “pious” followers. CBI court

judge Jagdeep Singh, who was flown to

the district jail in Haryana’s Rohtak where

the Dera Sacha Sauda chief is lodged to

pronounce the punishment, said the sect

leader did not deserve leniency as he had

sexually exploited and intimidated his disciples.

“The convict did not even spare his

own pious disciples and acted like a wild

beast,” the judge said. The flamboyant

dera leader was in tears and pleaded with

folded hands for mercy as the judge read

out the verdict. There were no reports of

violence or arson after the sentencing, a

contrast to August 25 when dera followers

ran riot after he was found guilty in the 15-

yearold case, leading to 38 deaths. “It is 20

years in jail for Singh as two sentences

will run consecutively with fine of Rs. 30

lakh,” his lawyer SK Garg Narwana told.

The court also held him guilty of criminal

intimidation (section 506 of IPC) of both

victims and awarded two years’ imprisonment

in each case.

The court set aside the defence team’s

plea that Singh should be shown leniency

because he was a social worker and was

suffering from hyper-tension, acute diabetes

and sever backache. “… a man who

has no concern for humanity, nor has any

mercy in his nature, does not deserve

leniency from the court,” it said, ordering

both the victims be paid Rs. 14 lakh each.

Failure to pay would lead to two more

years in jail. The remaining Rs. 2 lakh will

towards legal services authority.

Countdown for launch of

Indian replacement navigation

satellite from Wednesday

Chennai : The 29-hour countdown for Thursday evening launch of

India's navigation satellite IRNSS-1H using the rocket Polar Satellite

Launch Vehicle (PSLV) will begin on Wednesday, said Indian space

agency on Tuesday. According to Indian Space Research Organisation

(ISRO), the Mission Readiness Review (MRR) committee and Launch

Authorisation Board (LAB) have cleared the 29-hour countdown to begin

at 2 p.m. on Wednesday. India on Thursday will at 7 p.m. launch its navigation

satellite IRNSS-1H (Indian Regional Navigation Satellite System)

weighing 1,425 kg with its PSLV rocket.

This eighth IRNSS satellite will be the replacement for IRNSS-1A as its

atomic clocks have failed.

The PSLV rocket will sling the IRNSS-1H into a Sub-Geosynchronous

Transfer Orbit. The launch will take place from the second launch pad of

Satish Dhawan Space Centre (SDSC) SHAR, Sriharikota.

“ PNBIL Midland Customer’s Meet”

A Function “ PNBIL

Midland Customer’s Meet”

was organised by Punjab

National

Bank

International Limited on

07th July 2017 at Manor

Grove – B21 9RR

On this occasion more

than 120 Valued Clients of

B i r m i n g h a m ,

Wolverhampton &

Leicester Branches were

present.

Inaugural & Welcome

speech was delivered By

MD, Mr. Antanu Das,

Executive Director, Mr.

Sadanand Nayak, has

informed about PNBIL

(Bank’s) products.

An Open Question and

Answer Session was also

there in which customer

has participated. The

Function was Compared by

Mr. Sanjay Mane, Branch

Head, Birmingham.


www.samajweekly.com

Kidnapped Delhi

businessman

rescued, two held

New Delhi : A businessman

who was kidnapped has been

rescued following a shootout

between the police and the kidnappers

here. Two persons

have also been arrested, police

said on Wednesday.

Deputy Commissioner of

Police Rishi Pal said the businessman

was kidnapped on

Tuesday night from

Rohini."One of the kidnappers

tried to fire at the police party

and they retaliated, injuring

one of the kidnappers," Pal

said. The businessman's car

and weapons used by the

accused have also been recovered.

NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS

Yechury blames Trinamool, BJP's 'competitive

communalism' for Bengal lynching

Kolkata : Describing as "unthinkable"

and "painful" the lynching of

two persons in West Bengal for transporting

cows in pick-up vans, CPI-M

General Secretary Sitaram Yechury

on Tuesday blamed the "competitive

communalism" of the state's ruling

Trinamool Congress and the opposition

BJP for such happenings. "It's

unthinkable that such things can happen

in West Bengal," Yechury told

media persons here. The two victims

- Hafizul Sheikh and Anwar Hussain

- were beaten to death by a mob on

suspicion of cattle smuggling on

Sunday at Jharsalboni area near

Dhupguri in north Bengal's Jalpaiguri

district. "I find it painful... this is a

result of the competitive communalism

of the Trinamool and the BJP in

order to bring about

a communal polarisation,"

he said.

Yechury also castigated

the

Trinamool government

for barring

immersion of Durga

puja idols on the

Ashura or the 10th

day of Muharram -

October 1. "It is only

aimed at appeasing minorities. On the

other hand, the Bharatiya Janata Party

is stoking majority communalism,"

he said.

Banerjee has announced that the

Durga Puja immersion would be

allowed on Dussehra /Dashami,

September 30, but not on October 1

as Muslims would

observe Ashura, a

day of mourning in

the month of

Muharram on that

day. However, the

immersions would

be resume on

October 2 and could

take place till

October 4.

Yechury said

instead of "differentiating and interfering",

the state government should

facilitate meetings of the leaders of

the two communities so that they

could find a solution themselves.

"They took a similar decision last

year. These decisions are only allowing

the BJP to grow," he said.

31/08/2017

13

“I never see what has been done; I only see what

remains to be done.”

-Buddha

Doklam over, India, China disengage

New Delhi : India and

China today agreed to “expeditious

disengagement” of

Breakthrough ahead of Modi’s BRICS Summit trip

Concerns conveyed, says New Delhi

“In recent weeks, India and China

border personnel at Doklam, (MEA) spokesperson Raveesh

from constructing a icy remained guided by the have maintained diplomatic communication

in respect of incident at

bringing to an end a tense Kumar said: “Our principled

road near the belief that peace and tranquility

in the border areas Doklam. We were able to express our

standoff since June 16 at the position is that agreements

plateau. While

plateau located at the Sikkim- and understandings reached

New Delhi said it was an essential prerequisite

to further development ests... On this basis, expeditious disen-

views and convey concerns and inter-

Bhutan-China tri-junction. on boundary issues must be

significantly

The announcement that the scrupulously respected.”

changed the status of bilateral relationship. gagement of border personnel at faceoff

site has been agreed to, and is

process of disengagement The MEA was responding

quo having “serious

security impli-

the Indian Army said while ongoing”

Meanwhile, sources in

“has since been almost completed

under verification” quoting Chinese Foreign

cations” for it, its troops disengaged

— An MEA statement

to questions following reports

comes ahead of the September Ministry spokesperson Hua

China insisted around noon, its “operational

alert” across the “On the afternoon of August 28, the

India has pulled back: Beijing

3-5 BRICS Summit in China. Chunying that Indian soldiers There was no mention by India must pull back its

Prime Minister Narendra and equipment had been either side whether the construction

of the road, which Earlier, India announced that Actual Control (LAC) will troops and equipment to the Indian

troops before any discussion. 3,488-km-long Line of Indian side pulled back all Indian

Modi is likely to attend the pulled back to the Indian side

annual meeting of the multilateral

grouping. Emphasising side continued to patrol the stopped by China.

matic communication and Vigil will continue, the personnel have verified this... The

of the border and the Chinese India objected to, would be both sides maintained diplo-

continue during the month. side of the boundary and the Chinese

that India always maintained it Doklam area. “The Chinese The dispute leading to a during these exchanges, New sources said, adding that Chinese side will continue to exercise

is only through diplomatic side continues to uphold sovereignty

and territorial after Indian troops stepped on views and convey its con-

Indian side would continue. al integrity in accordance with histori-

face-off at the border began Delhi was able to express its operational moves on the its sovereignty and uphold its territori-

channels that differences on

such matters can be addressed, integrity according to the historical

convention,” she said. preventing a Chinese team The MEA said India’s pol-

western theatre.

— Chinese

to a territory held by Bhutan, cerns and interests.

China recently created a cal conventions”

Ministry of External Affairs

spokesperson

Trump says 'all options on table' after

N. Korea launches missile over Japan

Washington, Aug 29 (IANS)

US President Donald Trump has

warned that "all options are on the

table" after North Korea launched

a missile over Japan on Tuesday.

The missile was fired just

before 6 a.m. in Japan, where the

launch set off warnings in the

northern part of the country urging

people to seek shelter, CNN reported.

"The world has received North

Korea's latest message loud and

clear," Trump said in a statement.

"This regime has signaled its contempt

for its neighbors, for all

members of the United Nations,

and for minimum standards of

acceptable international behavior."

Japanese Prime Minister Shinzo

Abe also denounced Tuesday's

launch, saying it represented a

"most serious and grave" threat.

The unidentified missile flew over

Erimomisaki, on the northern

island of Hokkaido, and broke into

three pieces before falling into the

Pacific Ocean, about 1,180 km

(733 miles) off the Japanese coast.

The missile was in flight for about

15 minutes, Chief Cabinet

Secretary Yoshihide Suga said at

an emergency press conference.

"There is no immediate report of

the fallen objects and no damage to

the ships and aircraft," he added.

Tuesday's launch is the first time

North Korea has successfully fired

a ballistic missile over Japan.

Various stages of launch vehicles

have overflown Japan during

Pyongang's attempts to launch

satellites into space in 1998, 2009,

2012 and 2016. This is the fourth

missile North Korea has fired in

four days -- Pyongyang tested

three short-range ballistic missiles,

one of which failed, from

Kangwon province that landed in

water off the Korean Peninsula.

This time, the missile was

launched near the capital of

Pyongyang, a move CNN's Will

Ripley, who is reporting from

Pyongyang, says is rare and "highly

provocative".

The test shows the mobility of

North Korea's arsenal, and may

have been intended to deliver a

message that pre-emptive US

strikes on missile launch facilities

could land uncomfortably close to

civilians, Ripley said. North Korea

has launched missiles from various

positions across the country in

recent months, and it possesses

trucks that have been converted

into transporter-erector-launchers

(TELs) -- vehicles for quickly

deploying and launching missiles -

- including some from China. It

also is developing missiles that use

solid fuel, which are much quicker

to deploy than their liquid-fueled

counterparts. Ripley said that as of

about 6 p.m. Pyongyang time, the

news had not been broadcast to

people inside North Korea.


14 31/08/2017 NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS www.samajweekly.com

‘Chinese’ shoes in

Tricolour boxes

shock Uttarakhand

HALDWANI: Police have started

investigation after local shopkeepers

in Uttarakhand’s Almora said they

had been delivered shoes in boxes

bearing the Tricolour, allegedly from

China. The boxes have the Tricolour

on top and the base carries some letters

in Mandarin, police said, triggering

speculation among locals that the

move was aimed at humiliating

Indians amid a tense standoff

between the two countries at

Doklam. Almora Senior SP P Renuka

Devi said putting the shoes in boxes

with the national flag was an insult to

the Tricolour and that they were

investigating the matter.

Udham Singh Nagar SSP

Sadanand Date said the police questioned

the owner of Tammana Traders

in Rudrapur, who said that he bought

the shoes from a distributor in Delhi

and didn’t know their place of origin.

HOCKEY INDIA APPOINTS JUDE FELIX

AS COACH OF JUNIOR TEAM

UK facing

shortage of

medical staff

LONDON: Faced with a

shortage of doctors and nurses,

Britain’s health officials

have launched an international

drive to recruit at least

2,000 general practitioners

over the next three years –

India is among the countries

being looked at.

India has long been the

source of medical professionals

in the National Health

Service. The highest number

of doctors who gained medical

qualifications outside the

UK is from India.

But recent years have seen

a drop in their numbers moving

here and registering with

the regulator of the General

Medical Council, mainly due

to visa restrictions.

NEW DELHI: Former captain

Jude Felix Sebastian was today

appointed coach of the Indian junior

men’s hockey team.

Hockey India made the appointment

following the team’s successful

Europe tour that featured nine players

from last year’s junior men’s core

group.

India’s High Performance Director

David John emphasised that the programmes

initiated by Hockey India in

the past five-six years are paying dividends

with the juniors pushing for a

spot in the senior team, increasing the

talent pool in this new Olympic

cycle. The 33-member junior men’s

core group will train under Jude Felix

as the boys prepare for defending the

World Championship title. “Jude

Felix brings with him vast experience

as former India captain as well as a

NEW DELHI : The

Cricket Academy of Pathans

(CAP), a coaching institute

of former India cricketers

Irfan Pathan and brother

Yusuf Pathan, has sponsored

two youngsters from

Jammu & Kashmir to train

at their Noida academy.

Danish Qadeer (18) and

Shahrukh Husssein (20)

were selected in the trials

conducted by the Indian

Army in Kupwara district.

The two cricketers have

collaborated with the Indian Army in

this venture.

“The children were selected by the

Indian Army for which they had conducted

trials in Kupwara district of

‘The film industry

has some of the most

amazing people’

H

er last Tamil outing was with Minsara Kanavu (1997). Now,

after two decades, Kajol has made a comeback to Tamil cinema

with Velaiilla Pattadhari 2 (VIP 2). The thespian, who

shares the screen with Raanjhanaa (2013) actor Dhanush in the film,

says, “Honestly, I didn’t want to do a Tamil film at all. But when I was

narrated the script, I really liked it. After they [the makers] insisted, I

decided to try it. I’ve been so caught up with doing safe films for a

while; so I thought, ‘Okay, I don’t mind taking that risk now.’ It took

me a day or a two to get used to the language, because every language

has its own rhythm.” Kajol says that unlike others, she is not someone

who is very ambitious, and that “her ambitions lie in different directions”.

“I did a film because I was bored. Then I found out I was good

at it, and went on to do another one because I liked it. It didn’t feel like

work to me, and I enjoyed the process. I liked the people I was working

with. The film industry has some of the most amazing people, who

never look at you differently. It’s like family; at least I have felt that

since I began. Everyone kind of adopted me and took care of me and

made sure I was okay. And I felt that for each of my films,” says the

Dilwale (2015) actor, adding “My mother (actor Tanuja) has always

told me there is never up or down, so I’d have food with everybody. I

felt everyone has loved me and treated me in the same way.”

highly reputed coach. Under him, we

want to strengthen the junior core

group,” said John.

“With Hockey India’s programmes

structured to bring good

results in the 2020 and 2024 Olympic

Games, I would expect players from

this junior core group to push the seniors

for a spot in the team,” he added.

As a player, Felix was a vital cog

in the Indian team as a halfback. His

Pathan brothers’ academy to train two

promising cricketers from J&K

Out of the 100 cricket enthusiasts, two were selected by the Army for training under CAP,”

Irfan said on Monday. Asked about the youngsters’ future,

Jammu and Kashmir.

Out of the 100 cricket enthusiasts,

two were selected by the Army for training

under CAP,” Irfan said on Monday.

Asked about the youngsters’ future,

Jude Felix brings with

him vast experience as former

India captain as well as

a reputed coach. Under him,

we want to strengthen jr

core group.

AVID JOHN, India high

performance director

composed attitude with a wide vision

for hockey’s development set him

apart.

Irfan said: “These

kids have just

enrolled in the academy.

They will be

going through the

preliminary module

of CAP and after

completion, they

will advance to the

other levels of CAP

modules.”

Irfan also praised

the Army for the

move and said they

would always support

and promote the game.

“We are always there to support and

promote cricket. It is a very noble move

by the Indian Army to support these

children,” he said.

Hindi Poem

Prof. Udaibhanu ‘Hans’

Translator By Bhagwat Prasad Misra ‘NIYAS’

Let Every Sob be

A Symphony

True, there is no end to sorrow.

Equally true that joy doesn’t bring

an endless spring.

However, if we share our pain

the burden on heart gets light.

Every tear turns into a dew drop.

The golden pitcher of life

is full of hemlock, whereas

humanity crikes of thirst

in the saltish ocean of dreams.

Darkness stays as an unwanted guest,

where morning has left

for some far-off land.

However, if we enlighten our mind

every dark night shall turn

into a full-moon one.

How unfortunate! All colourful

intentions of buds were defamed by

thorns, and virgin dream of poverty

were auctioned by the splendour of

the rich.

The cottage is conscious of its self-respect,

whereas the palace is haughtly and proud.

But if love could bring them together,

it will be happy confluence.

Sprinkle the nectar of mercy

and flowers will blossom even in glowing coals

and if the banks show any goodwill

the boat won’t sink in the mid-current.

Even if the injury is deep and

the world of golden dreams is looted,

with a touch of mercy and love

the wound itself acts as an ointment.

Life’s riddle could be solved

only by one who married pain

and prepared a bed of rose and joy

to lie on.

If people could know this much and

treat others pain as their own,

every sigh will become a song

and every sob a symphony.


www.samajweekly.com

Manila, Philippines President

Rodrigo Duterte on Monday

ordered the police to kill all

those who violently resist arrest,

amid a rising

number of deaths

linked to his government’s

deadly

war on drugs.

“Your duty

requires you to

overcome the

resistance of the

person you are

arresting… (if) he

resists, and it is a violent one,

you are free to kill the idiot. That

is my order to you,” Duterte said

during a speech at a ceremony

marking National Heroes Day at

the Libingan Ng Mga Bayani

Cemetery in Manila. At least 70

people died in four days earlier

this month, adding to the thousands

who have been killed since

Duterte launched a campaign

against the illegal drugs trade

upon taking office last June.

FORMER THAI PM PULLS

VANISHING ACT ON

CRUNCH COURT DATE

BANGKOK: Thailand’s former

prime minister Yingluck Shinawatra

missed a court appearance in a negligence

trial on Friday that could have

seen her jailed, prompting the Supreme

Court to issue an arrest warrant amid

snowballing speculation that she has

fled the country. Thousands of supporters

— outnumbered by security forces

— waited from dawn for a glimpse of

Thailand’s first female prime minister,

but she did not show, with a senior

party source telling AFP she is “likely

in Singapore”. If her flight is confirmed,

Yingluck will have joined her

billionaire brother Thaksin in self-exile

— a knock-out blow to the family and

their political ambitions. Thailand is

deeply divided between the

Shinawatras and their political base,

which is mainly drawn from the rural

poor; and a royalist army-aligned elite,

who loathe the clan and refuse to cede

power to democratic governments.

NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS

Train services disrupted in

Bengal, northeast due to flood

Duterte orders police to

kill ‘all who resist arrest’

Kian Loyd Delos Santos, 17,

was among those killed during a

police operation on August 16.

His death has triggered widespread

public

protests against the

violent police

crackdown. The

officers involved

have been suspended

and prosecutors

are planning to

charge them with

murder. The officers

contend that

Delos Santos was shot while

resisting arrest and attempting to

escape. Duterte is scheduled to

meet with the victim’s parents,

who say their son never took or

sold drugs, later on Monday.

The crackdown on illegal narcotics

has led to the deaths of

more than 7,000 people, of

whom 3,451 were killed in

police operations, while 96,703

people were arrested, according

to official data.

Life after presidency: No more

politics, Pranab to finish book

NEW DELHI: There’s a life after

Rashtrapati Bhavan and Pranab Mukherjee,

the former head of the state, wants to live it to

the fullest. The new chapter began

last month, when he moved into

the 10 Rajaji Marg, where — away

from strict protocols and official

work — the former President now

leads a more relaxed life.

In an informal chat at his residence,

Mukherjee says that he has

no plans to go back to politics,

denying speculation that he may

take up advisory roles.“The question

doesn’t arise... It took me some time to

get completely detached from following the

country’s political progress. And, now I have

no intention to get attached again,” he said,

while glancing at Doordarshan news playing

on a small TV near him. To be sure though,

politicians have not left the former President

Kolkata, A slew of trains has

been cancelled in the Northeast

Frontier Railway till August 31

due to flood situation in Bihar,

West Bengal and Assam causing

extensive damage to the railway

tracks, an official said on

Sunday. Many trains would be

short terminated, according to a

notification of Northeast

Frontier Railway.

Cancellations or short terminations

are planned and the

alone yet. Since he shifted, a slew of ministers

and opposition leaders have visited him.

Rajnath Singh, Piyush Goel, Kalraj Mishra,

Ravi Shankar Prasad have come

by for what Mukherjee terms as

courtesy calls. Finance minister

Arun Jaitley is scheduled to

meet him in a day or two. And

while the protocol leaves little

room for Prime Minister

Narendra Modi to make a similar

visit, the two can always talk

over phone.From the Opposition

side, Congress president Sonia

Gandhi, party vice president Rahul Gandhi,

leader of opposition in Rajya Sabha Ghulam

Nabi Azad were among those who visited the

former President. “There is never a vacuum in

a political system. When I was inside the system,

it was a different matter. But after I got

out, there’s no way to return,” he said.

latest notification was in continuation

of earlier cancellation

notification. Many trains

from north Bengal’s New

Jalpaiguri station were cancelled

and as a result of it, northeastern

states mainly Assam

would remain cut-off from

Bengal and other parts of the

country. Services between north

and south Bengal would also be

disrupted due to the cancellation.

The NFR serves seven districts

in West Bengal and five

districts in north Bihar besides

the eight northeastern states.

Many trains would be

short terminated, according

to a notification of

Northeast Frontier Railway

Indian govt withdraws

extradition request as

Malik offers to return

LONDON: India has withdrawn its extradition

request for fugitive Ashok Malik who has

expressed his intention to return to India voluntarily

and clear allegations against him, official

sources here told on Tuesday.

Malik was among the 10 Indians whose

extradition requests are pending with Britain,

including the high-profile cases of Vijay Mallya

and Tiger Hanif. The Crown Prosecution

Service (CPS), which acts on behalf of countries

requesting extradition, said he has now been

discharged from the extradition warrant. He is

expected to travel to India after securing his

passport from the Indian high commission.

A CPS official said, “Malik had indicated

that he would like to clear the allegation and

offered to return to India if the extradition

request could be withdrawn. That information

was passed on to the Indian authorities and the

request has now been withdrawn.”

“Malik is now making the necessary arrangements

with the Indian High Commission. He

was discharged from the extradition warrant on

Friday afternoon in an open court,” added the

official. Since the extradition request has been

withdrawn, Malik’s return to India will not be

considered the second successful extradition

since the treaty was signed with Britain in 1993.

The only extradition so far has been that of

Samirbhai Vinubhai Patel in 2016 in a case

related to the 2002 Gujarat riots.

The next hearing in Mallya’s extradition case

is scheduled for September 14.

Besides Malik, there are nine extradition

requests pending with Britain: Rajesh Kapoor,

Tiger Hanif, Atul Singh, Raj Kumar Patel,

Jatinder Kumar Angurala, Asha Rani Angurala,

Sanjeev Kumar Chawla, Shaik Sadiq, and Vijay

Mallya. Previous extradition requests for criminal

fugitives Raymond Varley, Ravi Shankaran,

Velu Boopalan, Ajay Prasad Khaitan, Virendra

Kumar Rastogi and Anand Kumar Jain have

been rejected by the British government, the

sources added.

LONDON: Britain on

Monday announced it is continuing

financial sanctions on

Dawood Ibrahim, wanted in

India for various acts of crime

and terrorism, including the

1993 blasts in Mumbai, and listed

21 aliases for the fugitive.

The latest “Consolidated List

of Financial Sanctions Targets

in the UK”, updated by the

treasury office, mentioned his

Indian and Pakistani passport

numbers and three addresses in

Pakistan, where he is reportedly

based. Pakistan has consistently

denied Ibrahim’s presence in

the country. The sanctions,

which include freezing of

assets, were first imposed on

Ibrahim by Britain in November

2003. Ibrahim was listed among

261 individuals known to have

31/08/2017

15

CHANGE OF NAME

I, HARJIT SINGH S/o late

Sh. Mohinder Singh whose

permanent address in India is

village Jian, PO Bassi Kalan,

via Chabbewal, Distt.

Hoshiarpur, Punjab, and now

living at 63 Woden Avenue,

Wolverhampton. WV11 1PU

hereby gives notice of my

intention to change my name

to HARJIT SINGH JHUTTY

subject to the approval of the

High Commission of India,

London.

Pakistan PM

to visit US in

September

Islamabad, Pakistan Prime

Minister Shahid Khaqan Abbasi

will visit the US in the third

week of September, a media

report said on Monday.

Abbasi, along with Foreign

Minister Khawaja Asif, will visit

Washington to

attend the UN

G e n e r a l

Assembly session

in New

York, the News

International

quoted the government

sources as saying.

The visit will be Abbasi’s

maiden visit to the US as Prime

Minister and he is expected to

meet US officials on the sidelines

of the UNGA session.

The news about the visit

comes amid tense relations

between the two countries following

US President Donald

Trump’s announcement of his

new South Asia policy which

was critical of Pakistan.

Pakistan on Sunday postponed

a visit by a US acting

Assistant Secretary of State, officials

said, as protests broke out

against Trump’s accusations that

Islamabad was prolonging the

war in Afghanistan, the daily

reported. Trump had accused

Pakistan of harbouring “agents

of chaos” and providing safe

havens to militant groups.

Bada Bhai to Bada Seth :

21 aliases of Dawood

links with either al-Qaeda or the

Islamic State. Some of the aliases

the treasury entry listed were:

Abdul, Shaikh, Ismail; Abdul

Aziz, Abdul Hamid; Abdul

Rehman, Shaikh, Mohd, Ismail;

Anis, Ibrahim, Shaikh, Mohd;

Bhai, Bada; Bhai, Dawood; Bhai,

Iqbal; Dilip, Aziz; Ebrahim,

Dawood; Farooqi, Sheikh and

Hasan, Kaskar, Dawood.

The other names were

Hassan, Dawood; Ibrahim, Anis;

Ibrahim, Dowood, Hassan,

Shaikh; Kaskar, Daud, Hasan,

Shaikh, Ibrahim; Kaskar, Daud,

Ibrahim, Memon; Kaskar,

Dawood, Hasan, Ibrahim;

Memon, Dawood, Ibrahim;

Sabri, Dawood; Sahab, Haji; and

Seth, Bada. Previous versions of

the list mentioned Ibrahim’s four

addresses in Pakistan.


16 31/08/2017 NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS www.samajweekly.com

Dalits still converting to Buddhism,

but at a dwindling rate

Maharashtra, which has around 90 per cent of India's neo-Buddhists, saw their numbers grow by

11.85 per cent between 2001 and 2011, from 5.8 million to 6.5 million • Last year, over 300 Dalits

converted to Buddhism in Gujarat after seven of their caste were flogged for skinning a dead cow

A

was most noticeable in states

such as Karnataka, Uttar

Pradesh and Madhya Pradesh

-- known for their neo-

round 180 Dalit families

converted to Buddhism

after caste violence in

Saharanpur district of Uttar

Pradesh in May 2017. Bhim Army, the

new group that seeks to give Dalit politics

a more aggressive face, says it is

considering a mass campaign for conversions

to Buddhism.

Last year, over 300 Dalits converted

to Buddhism in Gujarat after seven of

their caste were flogged for skinning a

dead cow.

Dalits, ranked lowest on the Hindu

caste hierarchy, first started converting

to Buddhism as a political gesture in

1956. This was the year B.R.

Ambedkar, a Dalit icon, embraced

Buddhism contending that this was the

only way to escape caste oppression.

The community has continued to

use initiation into Buddhism as a gesture

of protest. Every time the Dalit

movement peaked, the number of conversions

rose. After 1956, the number

of neo-Buddhists -- or fresh converts to

Buddhism -- grew again in the 1980s

and 1990s because of the rise of the

Bahujan Samaj Party (BSP), a major

Dalit-centric political party.

Today, around 87 per cent of

Buddhists in India are neo-converts;

the rest belong to traditional Buddhist

communities, mostly in the north-east

of India and other Himalayan regions.

However, there has been a decline in

the growth rate of Buddhists in recent

years. The number of Buddhists grew

by 6.13 per cent in 2001-11 and

Hindus, 16.76 per cent. But in the previous

decade, this trend had been the

reverse: Buddhists (24.53 per cent) and

Hindus (20.35 per cent). This decline

Rampal acquitted in two

cases, but to remain in jail

SELF-STYLED GODMAN IS ALSO FACING OTHER SERIOUS CHARGES,

INCLUDING MURDER, SEDITION AND RIOTING.

HISAR: The court of judicial magistrate

(first class) Mukesh Kumar on

Tuesday acquitted self-styled godman

Rampal in two cases related to rioting,

unlawful assembly and use of force,

but he won’t walk free as he is facing

several other charges, including murder.

The verdict came a day after CBI

special judge Jagdeep Singh awarded

20-year rigorous imprisonment to

Sirsa-based Dera Sacha Sauda chief

Gurmeet Ram Rahim Singh in a rape

case. The court granted the relief to

the head of Satlok Ashram in Haryana’s Barwala

and his followers at a makeshift court set up inside

Hisar central jail, citing lack of evidence.

“Rampal and his hundreds of the followers has

been acquitted in the two cases registered under

Buddhist movements.

Maharashtra, which accounts

for 77 per cent of all

Buddhists in the country, has

also seen the growth rate in

the community sliding from

15.83 per cent in 1991-2001

to 11.85 per cent in 2001-11.

What could be the reason

for this slowdown? It could

be because conversion is primarily

used as a political tool

by Dalits and this means

fluctuations in numbers

depending on factors that

affect the community.

Dalits

in Saharanpur, hit

by caste violence in May

2017, have complained that

Hindu outfits treated them as

their own until the assembly

elections which saw the

Bharatiya Janata Party

(BJP) come to power in

New converts to

Buddhism are returning

to Hinduism or reporting

themselves as

Hindus in government

surveys. Both these

scenarios underscore

the complexities that

mark the neo-Buddhist the state.

movement in India.

Maharashtra, which has

around 90 per cent of India's neo-

Buddhists, saw their numbers grow by

11.85 per cent between 2001 and 2011,

from 5.8 million to 6.5 million. "The

consistent influence of social reformers,

including Jyotiba Phule and Dr

Ambedkar, has ensured that people

here are more aware and secure enough

to leave their Hindu identity," said

Sandeep Upre, the president of

Satyashodhak OBC Parishad, an organisation

that conducts deeksha (initia-

Sections 323 (voluntarily causing

hurt), 353 (assault or criminal force to

deter public servant from discharge of

his duty), 186 (obstructing public servant

in discharge of public functions),

426 (punishment for mischief) 146

(rioting), 149 (unlawful assembly),

188 (disobedience to order duly promulgated

by public servant) and 342

(wrongful confinement),” said

Rampal’s lawyer AP Singh.

The two cases were registered

against Rampal and his followers in

November 2014. The self-styled godman was

arrested after a week-long standoff between his

supporters and the police after around 15,000 of his

followers were evacuated from the Satlok Ashram

premises in 2014.

By Manu Moudgil

tion rites) programmes

in

Maharashtra.

Karnataka, on the

other hand, registered a

decline of 75 per cent even in

the total number of Buddhists

between 2001 and 2011. This was a

sharp reversal from the upsurge of 439

per cent the state saw in 1991-2001.

The earlier growth was in response to a

strong political movement in 1990s

which saw the BSP winning its first

assembly seat in south India.

"The sway of the BSP has dissipated

over the years, which explains the

decline to some extent. Another reason

is the denial of caste certificates to neo-

PUNJABI LANGUAGE CLUB

CELEBRATING 22nd ANNIVERSARY

The Punjabi Listeners Club

formed on the 3rd Anniversary

of BBC Radio Leicester's

Punjabi Programme on 9th

September 1995 is celebrating

its 22nd Anniversary at

Gurdwara Sri Guru HarKrishan

Sahib, 48 Kenilworth Drive,

Oadby, Leicestershire, LE2 5LG

on Sunday 10th September from

11.00am to 1.00pm.

Local football team GNG

Under 9s Panthers will be recognised

for their historic wins at all

the summer football tournaments.

British Heart Foundation

and LOROS will provide very

important information on Health

Matters and there will also be a

chance to ' Have a Try at Turban

Tying'.

The club has raised thousands

of pounds in the last two decades

Buddhists by the state government.

This excludes them from reservations

in education and jobs," said Mavalli

Shankar, the state secretary of Dalit

Sangharsh Samiti, an activist organisation

based in Bangalore.

In 1990, an amendment was made in

the Government of India (Scheduled

Castes) Order of 1936 bringing neo-

Buddhists into the category of

Scheduled Castes. However, Karnataka

has not issued an official order reflecting

the change.

To maintain the reservation advantage,

some converts still maintain their

Hindu caste certificate and report

themselves as Hindus in government

surveys while practising Buddhism.

Enumeration in Census may not be

accurate, said Shiv Shankar Das, a former

researcher with the Centre for

Political Studies, Jawaharlal Nehru

University, who studied the neo-

Buddhist movement in Uttar Pradesh.

"Often the surveyor doesn't even ask

about religion once he hears a Hindusounding

name. In other cases, recent

converts may not be as assertive with

their changed identity," he added.

Dalits in Saharanpur, hit by caste

violence in May 2017, have complained

that Hindu outfits treated them

as their own until the assembly elections

which saw the Bharatiya Janata

Party (BJP) come to power in the state.

"The BJP, RSS (Rashtriya

Swayamsevak Sangh) and Bajrang Dal

are always seeking support based on

the Hindu identity. When people reject

Hinduism by embracing Buddhism,

they also refuse to be part of their

socio-political ambitions," said Nawab

Satpal Tanwar, a leader of Bhim Army,

and charities that have benefited

include, Wishes4Kids, Cancer,

Alzheimer's, Children In Need.

The main guest at the celebrations

are John Boyce, Leader -

Oadby and Wigston Council and

which has been accused of inciting violence

in Saharanpur.

In Uttar Pradesh too, the population

of new converts to Buddhism declined

by 29.64 per cent between 2001 and

2011.

There are differences between

Ambedkarites on how to take the

movement further. Bhim Army and its

president, Chandrashekhar, take great

pride in reinforcing their caste identity.

"Dr Ambedkar's message was annihilation

of the caste, not its celebration.

Such political associations with caste

weaken the neo-Buddhist movement

instead of strengthening it," said Das.

Das pointed out that Uttar Pradesh

has not been able to achieve what

Maharashtra has in terms of assertiveness.

"There was en masse conversion

in 1956 and hence the state had a good

strength of neo-Buddhists from the

very beginning. They don't look up to

any political party because they are

themselves a force," he adds.

Ambedkar's interest in Buddhism went

back to 1908, when he first read about

Buddha's life and reached its zenith in

1935 when he declared, "Although I

have been born a Hindu, I will not die

a Hindu." His essay, "The Annihilation

of Caste", stated that the greatest barrier

to the advancement of the untouchables

was Hinduism itself. His stance

was seen as a response to Gandhi's who

stressed the removal of untouchability,

not caste system itself. But does conversion

change how Dalits are treated

by casteist elements? "If neighbours

continue to treat us according to our

caste, it's their ignorance. We cease to

be a Hindu and that act is a redemption

enough for us," said Upre.

Tejpal Bains - youngest ever

Mayor of Melton. For further

information please contact

Harjinder Singh Rai - President

of Oadby Gurdwara on 07506

342 603.


www.samajweekly.com

17

«Ú⁄≈apple

ÓÀ∫ Èapple’ «Ú⁄ ÚΔ ¿πÂÓ Íπ√Â’ª Á≈ √Ú≈◊ ’appleª◊≈

«’«’ «¬‘Ȫ «Ú⁄ Ù’ÂΔ ˛ «’ «‹Ê∂ «¬‘ ‘؉◊Δ¡ª ¿πÊ∂

¡≈͉∂ ¡≈Í ‘Δ √Úapple◊ ω ‹≈Ú∂◊≈Õ -Ï≈Ò ◊ø◊≈Ëapple «ÂÒ’

31/08/2017

(’‘≈‰Δ ‹ØÛÈ Ò¬Δ «Í¤Ò≈ ¡ø’ Á∂÷Ø)

«Îapple

ÙΔÒ≈ Á∂ Ìapple≈ ÓΔ Â∂ ‹ΔÂ

«¬‘ È‘ƒ √È ⁄≈‘πøÁ∂ «’

‚apple≈Ó∂ «Úæ⁄ ’øÓ ’appleÁ∂-’appleÁ∂ ÙΔÒ≈ Â∂

¡ÙØ’ ÁΔ ‹ØÛΔ «’Â∂ «Í¡≈apple ”⁄ È≈

ÏÁÒ ‹≈Ú∂Õ «’Â∂ √≈‚Δ Ïapple≈ÁappleΔ ˘

’Ø¬Δ Èπ’√≈È È≈ Íπæ‹∂Õ «¬’ «ÁÈ Ù≈Ó

˘ «Ê¬∂‡apple Á∂ Ó≈Ò’ Á≈ ÎØÈ ¡≈«¬¡≈

’‘≈‰Δ

«’ ¡ÙØ’ ’æÒ∑ ¿πÈ∑ª Á∂

Á¯Âapple ¡≈Ú∂Õ ÙΔÒ≈ ˘

ÚΔ √πÈ∂‘≈ Á∂ «ÁæÂ≈ «◊¡≈ ˛Õ ‘Ø √’∂ ª

«¬’æ·∂ ¡≈¿π‰Õ Á»√apple∂ «ÁÈ ¡ÙØ’

«Ê¬∂‡apple Í‘πø«⁄¡≈ Â∂ ¡ÙØ’ È∂ ’≈apple ’ØÒ

¡≈ ’∂ «Úæ⁄ ÏÀ·Δ ÙΔÒ≈ ˘ ÈÓæ√Â∂ ’ΔÂΔ

Â∂ «’‘≈, ““ ¡≈ ‹≈˙ ÙΔÒ≈ ‹Δ, ¡≈ͪ

ÁØȪ ˘ ÏπÒ≈«¬¡≈ ¬∂”” Â∂ «Îapple Ìapple≈Úª

ÚæÒ Á∂÷ ’∂ ÏØ«Ò¡≈, ““ Ì≈‹Δ Âπ√ƒ ÚΔ

Ï∂Ù’ ¡≈ ‹≈˙”” Ú‚∂ Ìapple≈ ÓΔ È∂

Ï∂appleπ÷Δ «‹‘Δ È≈Ò «’‘≈, ““ È‘ƒ «Ó.

¡ÙØ’, Í«‘Òª »ø ‹≈ ‹ÁØ∫ »ø Ú≈Í√

¡≈Ú∂∫◊≈ «Îapple Ï≈¡Á «Úæ⁄ ÙΔÒ≈

‹≈Ú∂◊ΔÕ”” ¡ÙØ’ È∂ ÁØȪ Ìapple≈Úª ÚæÒ

Á∂«÷¡≈ Â∂ ¸æÍ⁄≈Í «Ê¬∂‡apple ÚæÒ ˘ ⁄æÒ

«Í¡≈Õ ’πæ¤ ‘Δ «Óø‡ª «Úæ⁄ ¡ÙØ’ Ó≈Ò’

Á∂ Á¯Â’ «Úæ⁄ ÏÀ·≈ √ΔÕ ““‘ª ‹Δ

¡ÙØ’ ‹Δ, ’Δ ◊æÒ ÙΔÒ≈ ‹Δ È‘ƒ ¡≈¬∂

Âπ‘≈‚∂ È≈ÒÕ”” Ó≈Ò’ È∂ Íπ櫤¡≈Õ ““

È≈Ò Âª È‘ƒ ¡≈¬∂ Ó∂apple∂, Íapple Ï≈‘apple ’≈apple

«Úæ⁄ ÏÀ·∂ È∂Õ Ìapple≈Úª È∂ ¿πÈ∑ª ˘ Ó∂apple∂

È≈Ò ¡≈¿π‰ ÁΔ «¬‹≈˜Â È‘ƒ «ÁæÂΔÕ

ÙΔÒ≈ ‹Δ Âπ‘≈˘ «¬’æÒ∂ ‘Δ «ÓÒ‰◊∂Õ””

““ ÷Àapple ’Ø¬Δ ◊æÒ È‘ƒÕ”” Ó≈Ò’ È∂

Óø◊‰Δ

B «ÓøÈΔ ’‘≈‰Δ¡ª

¡æ◊ÒΔ ◊æÒ ÚæÒ «Ë¡≈È «ÁøÁ∂ ‘ج∂

«’‘≈, ““ ‘ª ‹Δ ¡ÙØ’ ‹Δ, ÓÀ˘ Ó‹Ï»appleΔ

«Úæ⁄ «¬‘ «Ê¬∂‡apple ÏøÁ ’appleÈ≈ ÍÀ «apple‘≈

˛Õ Íapple ÍÏ«Ò’ ÁΔ «‚Óª‚ ¡≈¬Δ ˛ «’

«¬Ê∂ ÎÀ’‡appleΔ Ò≈¿π‰ ÂØ∫ Í«‘Ò≈ «¬’ ‘Ø

‚apple≈Óª ÷∂«‚¡≈ ‹≈Ú∂Õ Ò∂÷’ È∂ «¬’ ‘Ø

‹ÏappleÁ√ ‚apple≈Ó≈ «Ò«÷¡≈ ˛Õ

‚≈«¬appleÀ’‡apple È∂ ¡ÀÂ’ƒ «Îapple Âπ‘≈‚Δ

‘π‰ ÓÀ∫ ¡Í≈‘‹ È‘ƒ ‘ª

Ì≈◊-C

ÁØÚª ÁΔ ‹ØÛΔ ˘ ’øÓ ’appleÈ

Ò¬Δ Ï∂ÈÂΔ ’ΔÂΔ ˛Õ ””

Á∂÷Ø ‹Δ, ¡ÙØ’ È∂ ’«‘‰≈ Ùπapple» ’ΔÂ≈, ““

Ó∂apple∂ ÚæÒØ∫ ª ’Ø¬Δ Èª‘ È‘ƒÕ «¬‘ ª

‘π‰ ÙΔÒ≈ ‘π‰ª Â∂ «ÈappleÌapple ˛Õ”” ““ ·Δ’

˛”” Ó≈Ò’ È∂ «Îapple «’‘≈, ““ ÓÀ∫ ÙΔÒ≈

‘π‰ª È≈Ò ÚΔ ‘π‰∂ ◊æÒ ’appleÁ≈ ‘ªÕ

¿πÓΔÁ ¬∂ ÓøÈ ‹≈Ú∂◊ΔÕ “ ⁄ø◊Δ ‹Δ””

¡ÙØ’ ¿π·Á≈ ‘Ø«¬¡≈ ÏØ«Ò¡≈, “ «Îapple

ÎØÈ Â∂ ÓÀ˘ √≈appleΔ ◊æÒ Áæ√ Á∂‰Δ Â∂

ÈÓæ√Â∂ ’«‘øÁ∂ ‘ج∂ ¡ÙØ’ Á¯Â’ ÂØ∫

Ï≈‘apple ¡≈ «◊¡≈Õ «ÂøÈ «ÁÈ ‘Ø ◊¬∂, È≈

Ó≈«Ò’ Á≈ ’Ø¬Δ ÎØÈ ¡≈«¬¡≈ È≈ ’جΔ

√πÈ∂‘≈Õ ‘≈apple ’∂ ¡ÙØ’ È∂ ÙΔÒ≈ Á∂ ÿapple

ÚæÒ appleπæ÷ ’ΔÂ≈ «’ Ù≈«¬Á ÙΔÒ≈ ’ØÒØ∫

’πæfi ÍÂ≈ Òæ◊ ‹≈Ú∂Õ ÁappleÚ≈˜≈ ÙΔÒ≈

ÁΔ Ì≈ÏΔ È∂ ÷Ø«Ò∑¡≈Õ ¡ÙØ’ È∂ ÈÓæ√Â∂

’ΔÂΔ Â∂ ÏØ«Ò¡≈, ““ Ó≈¯ ’appleÈ≈ ‹Δ, ÓÀ∫

¡øÁapple È‘ƒ ¡≈¿π‰≈, Ïæ√ ÙΔÒ≈ ‹Δ ÂØ∫

«¬‘ ‘Δ ÍÂ≈ ’appleÈ≈ ¬∂ «’ «Ê¬∂‡apple Á∂

Ó≈«Ò’ È∂ ’Δ «’‘≈? ÙΔÒ≈ ÁΔ Ì≈ÏΔ

ÙΔÒ≈ ˘ ¡Ú≈‹ Á∂‰ ‘Δ Òæ◊Δ √Δ «’

ÙΔÒ≈ ÷πæÁ ‘Δ ¡≈ ◊¬Δ Â∂ ÏØÒΔ, ““ ¡apple∂

¡ÙØ’ ‹Δ Âπ√ƒ? ¡≈ ‹≈˙ ¡øÁapple, Ï≈‘apple

-apple«‹ßÁapple «√ßÿ

√zΔ ¡’≈Ò Ï∂Ï∂, «’Ú∂∫ ˙∫?”

“√«Â ÓÀ∫ ·Δ’ ¡≈∫ Í∞μÂ, 屧 √∞‰≈ «¬√ Ú≈apple Ï‘∞ «ÁÈ≈∫ Ï≈¡Á ÎØÈ

’ΔÂ≈Õ

’∞fi ÈΔ Ó≈Â≈, «¬Ê∂ ÓØÏ≈¬ΔÒ

Â∞‘≈鱧 ÍÂ≈ ⁄ÒÁ∂ ÈΔ∫, ‹ÁØ∫ Ô±«È‡

Ú≈Ò∂ ÎØÈ Á∂ ’∂ ‹≈‰ ¿∞ÁØ∫ ¬Δ ’apple ‘∞ßÁ≈

ÎØÈÕ ·Δ’ ¬∂ Í∞μÂ, 屧 Ï√ ‘∞‰ ¤∞μ‡Δ

¡≈‹≈, ¬∂√ Ú≈apple ÂÀ鱧 Óß◊ ’∂ ¬Δ ÂØapple±ß,

Â∂apple∂ Ó≈Ó∂ È∂ «¬’ ’∞ÛΔ ÁΔ Áμ√ Í≈¬Δ

¡≈, ’∞ÛΔ Ï‘∞ √Ø‘‰Δ ¡À!

Ï≈apple‚apple Ò≈◊∂ «’Â∂ ¡≈Í‰Δ ÍØ√«‡ß◊ Ú≈ÒΔ Ê≈∫ ”Â∂ ÏÀ·≈ ◊∞appleÁΔÍ ÿapple∂ Ó≈∫

È≈Ò ◊μÒ ’apple «apple‘≈ √Δ, ¿∞‘ ¡μ◊∂ ‘Øapple ’∞fi ÏØÒÁ≈ «’ «¬’ √≈ÊΔ ÁΩ«Û¡≈

¡≈«¬¡≈, “‹ÒÁΔ ¡≈, ¿∞ËappleØ∫ Î≈«¬«appleß◊ Â∂ ◊ØÒ∂Ï≈appleΔ ‘Ø apple‘Δ ¬∂”

√≈ÊΔ È±ß ‹≈‰ Á≈ «¬Ù≈apple≈ ’apple ◊∞appleÁΔÍ Ó≈∫ 鱧 ÏØ«Ò¡≈, Ó≈∫ ‹∂ ¬∂√ Ú≈appleΔ

Ó∞«Û¡≈ Â≈∫ ˜apple±apple Óß◊ ÒÚΔ∫, ⁄ß◊≈ Ó≈∫ appleμ÷Á≈∫ ‘∞‰ ÎØÈ”

ÎØÈ appleμ÷ ’∂ ¡≈Í‰Δ apple≈¬ΔÎÒ ⁄∞μ’ ◊∞appleÁΔÍ ÍØ√‡ ”Â∂ Â≈«¬È≈ ‘Ø «◊¡≈

Óß«◊¡≈ «◊¡≈ Íapple ◊∞¡≈∫„Δ Ó∞Ò’ ÚμÒØ∫ ÷ØÒ∑∂ Î≈«¬apple È≈Ò Õ

«’¿π∫ ÷Û∂ ‘Ø?”” ¡ÙØ’ «fi‹’Á≈ ‘Ø«¬¡≈

¡øÁapple ¡≈ «◊¡≈ Â∂ √د∂ Â∂ ÏÀ· «◊¡≈Õ

ÙΔÒ≈ È∂ «’‘≈, ““ Á∂÷Ø ¡ÙØ’ ‹Δ, «¬√

ÈÚ∂∫ ‚apple≈Ó∂ Ï≈apple∂ Ó∂apple∂ Ìapple≈Úª È∂ √≈Î

«¬È’≈apple ’apple «ÁæÂ≈ ¬∂Õ Ó≈Ò’ ˘ √≈Î

‹Ú≈Ï Á∂ «ÁæÂ≈ ˛Õ”” ““ Íapple ÓÀ˘ Ó≈Ò’

È∂ ‘≈Ò∂ ’πæfi ÚΔ È‘ƒ Áæ«√¡≈Õ”” ¡ÙØ’

È∂ ÚΔ «’‘≈Õ ““ ÷Àapple ÓÀ∫ Áæ√ «ÁæÂ≈ ¬∂

Âπ‘≈˘ «’ ÈÚ∂∫ ‚apple≈Ó∂ «Úæ⁄ ’øÓ È‘ƒ

’apple √’ÁΔÕ”” ¡⁄≈È’ Ï≈‘apple ÁappleÚ≈˜∂

Á∂ ÷πæÒ∑‰ ÁΔ ¡Ú≈˜ ¡≈¬Δ Â∂ ÙΔÒ≈ Á∂

ÁØÚ∂∫ Ìapple≈ ’Óapple∂ «Úæ⁄ ¡≈ ◊¬∂Õ ÙΔÒ≈ ÁΔ

Ì≈ÏΔ ˛apple≈È ‘Ø ’∂ ÁØÚª ˘ ÏØÒΔ, ““

˛, ¡æ‹ ¡Àȃ ¤∂ÂΔ «’Ú∂∫ ¡≈

ËappleÓÍ≈Ò √«‘◊Ò

ÓØÏ≈«¬Ò : @@DD GHDF DI@@HE

email:dharampalsehgal1@gmail.com

◊¬∂? appleØ‡Δ ÷≈‰ ª «¬’ Úæ‹∂ ‘Δ

¡≈¿π∫Á∂ ‘ØÕ”” ÁØ∫Ú∂ ’πæfi È‘ƒ ÏØÒ∂, Ï√

¡ÙØ’ ÚæÒ ÿ»apple ’∂ Ú∂÷Á∂ apple‘∂Õ ¿πÈ∑ª Á≈

Ùæ’ √‘Δ √≈Ï ‘؉ Òæ◊≈Õ Úæ‚≈ Ìapple≈

◊πæ√∂ «Úæ⁄ ¡≈ ’∂ ÏØ«Ò¡≈, ““ Â∂appleΔ «‘øÓÂ

«’Ú∂∫ ‘Ø¬Δ «¬Ê∂ ¡≈¿π‰ ÁΔ? »ø Íπapple≈‰∂

«¤æÂapple Úª◊» ¡æ◊∂-¡æ◊∂ ‘Δ ÚæËÁ≈

«√¯apple

ÙÚ ÍμËapple ”Â∂ Ó∞μ’∂Ï≈˜Δ ÁΔ «Ú‹∂Â≈

«Ú ‹√ÚΔapple ‹ÁØ∫ ¡≈͉∂ «Íß‚ Í∞μ‹Δ Â≈∫

ͱapple∂ «¬Ò≈’∂ ”⁄ ‹ÙÈ Á≈ Ó≈‘ΩÒ √ΔÕ

ÒØ’ ¿∞√ 鱧 ÚË≈¬Δ¡≈∫ Â∂

ÂØ‘¯∂ Á∂‰ Ò¬Δ ¿∞Â≈ÚÒ∂ ‘ج∂ «ÎappleÁ∂

√ÈÕ ¿∞Ê∂ ÍzÀμ√ ÓΔ‚Δ¡≈ ¿∞√ Á∂

Í«appleÚ≈apple 鱧 «ÓÒ ’∂ ¿∞√ Ï≈apple∂

‹≈‰’≈appleΔ ‘≈√Ò ’appleÈ Ò¬Δ

ÔÂÈÙΔÒ √ΔÕ Ó≈∫ ÂØ∫ Í∞μ¤∂ √Ú≈Ò

”Â∂ ¿∞√ Á≈ ‹Ú≈Ï √Δ, “«¬’ ⁄ß◊∂

Í≈Ò‰-ÍØÙ‰ ’≈appleÈ ‘Δ «¬‘ √Ì √ßÌÚ

‘Ø«¬¡≈ ‘À, ËΔ ‘∞ß«Á¡≈∫ ÚΔ ¡√≈∫ ¿∞√ Á∂

Í≈Ò‰-ÍØÙ‰ «Ú⁄ ’ÓΔ È‘Δ∫ √Δ appleμ÷Δ ¡Â∂ È≈

‘Δ ÍÛ∑≈¬Δ-÷∂‚≈∫ «Ú⁄ Ó∞ß«‚¡≈∫ ÂØ∫ ’ÁΔ Úμ÷

appleμ«÷¡≈”, Ó≈∫ ÏÛ∂ ◊ΩappleÚÓ¬Δ ¡ßÁ≈˜ «Ú⁄

ÏØÒΔ “Ó∂apple∂ Í∞μ ‹√Í≈Ò È∂ Â≈∫ «Ú¡≈‘ ÂØ∫

’Ø¬Δ ¡μ· ’∞ Ú«apple∑¡≈∫ Ï≈¡Á ‹ÈÓΔ ËΔ Á≈

È≈∫¡ Ò≈‚ ”⁄ ‘Δ Ó∞ß«‚¡≈∫ Úapple◊≈ ‹√ÚΔapple

appleμ«÷¡≈ √Δ”, Á≈ÁΔ ¡≈͉∂ ◊Ò «Ú⁄ Í≈¬Δ

¡≈¿π∫Á≈ ¬∂∫Õ ”” ““ ÚΔapple ‹Δ Ó∂appleΔ ◊æÒ

√π‰ª◊∂Õ”” Á»√apple∂ Ìapple≈ È∂ ÙΔÒ≈ ˘ «’‘≈Õ

Úæ‚≈ Ìapple≈ «Îapple ◊πæ√∂ «Úæ⁄ ÏØ«Ò¡≈, ““ »ø

‚apple≈Óª ’Δ ’apple «Ò¡≈ »ø ª «¬√Á∂ «Íæ¤∂

‘Δ ÍÀ «◊¡≈Õ ÂÀ˘ ‹≈È «Í¡≈appleΔ È‘ƒ?

Â∂appleΔ ˜≈ ’Δ ¬∂? «¬‘ÁΔ¡ª Ï≈‘ª ÎæÛ

˙¬∂ ‹Δ«Â¡≈ «¬‘ÁΔ Ò≈¬Δ¬∂ ÂΩ∫‰ΔÕ””

ÙΔÒ≈ «Îapple ÏØÒΔ, ““ Í«‘Òª ¿π√ÁΔ ÚΔ

◊æÒ √πæ‰ Ò˙, ¿π‘ ’Δ ’«‘‰ ¡≈«¬¡≈

¬∂∫?”” ÙΔÒ≈ ÁΔ Ì≈ÏΔ «¬’ Í≈√∂ ÷ÛΔ

√≈«apple¡ª ÚæÒ Á∂÷ apple‘Δ √ΔÕ ¡ÙØ’ ˘

’Ø¬Δ ◊πæ√≈ È‘ƒ ¡≈«¬¡≈ Ïæ√ ÙªÂΔ

È≈Ò ÏØ«Ò¡≈, ““ Á∂÷Ø ¡◊apple

Âπ‘≈‚Δ «¬æ¤≈ ¬∂ ÓÀ˘ ’π應

ÁΔ Âª Ò˙ ’πæ‡ Ò˙Õ Íapple

ÏÁÈ≈ÓΔ Âπ‘≈‚Δ ‘Δ

‘ØÚ∂◊ΔÕ Íπ«Ò√ ¡≈¬∂◊Δ,

¡ª‚Δ ◊π¡ª‚Δ Á∂÷‰◊∂Õ

«Îapple Âπ‘≈‚Δ Ï∂’√»apple ÌÀ∫‰ Â∂

¿π∫◊Òª ’appleÈ◊∂ ‹Á ’Á∂

«¬‘ Ï≈‘apple ¡≈¿π» ‹≈¿»◊ΔÕ ÓÀ∫ Íπ«Ò√ ˘

’«‘ Á¿»∫◊≈ «’ Âπ√ƒ ÓÀ˘ ¡≈͉∂ ÿapple

ÏπÒ≈’∂ ÓÀ˘ ’π櫇¡≈Õ Íπ«Ò√ ¿πÒ‡≈

Âπ‘≈‚∂ Â∂ ‘Δ ’∂√ ’apple»◊ΔÕ Á√Ø ‘π‰ ’Δ

’appleÈ≈ ¬∂ Âπ√ƒ, ’π應≈ ÓÀ˘?”” ‹ΔÂ∂ Á∂

‘æÊ «„æÒ∂ ÍÀ ◊¬∂Õ (Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂)

-√zΔÓÂΔ ¿∞Ó≈

«⁄μ‡∂ ÓØÂΔ¡≈∫ ÁΔ Ó≈Ò≈ «Ú⁄ ¿∞∫◊ÒΔ Î∂appleÁΔ

‘Ø¬Δ ÏØÒΔ “ÓÀ∫ √Ø⁄ÁΔ ‘≈∫ ‹∂ «Ú⁄≈appleΔ ‹√ÚΔapple

«‹μ ‘≈√Ò È≈ ’appleÁΔ Â≈∫ Ó∞ß«‚¡≈∫ È∂ Â≈∫ Á∂Ù

Á≈ «√apple ÙappleÓ È≈Ò fi∞’≈¡ ‘Δ

«ÁμÂ≈ √Δ”, «¬’ ◊∞¡≈∫„‰ È∂

¡≈͉∂ «√apple 鱧 «‘Ò≈¿∞∫«Á¡≈∫

ÍzÀμ√ ÓΔ‚Δ¡≈ √≈‘Ó‰∂

¡≈«÷¡≈ Õ ËΔ ¡Â∂ «Ú⁄≈appleΔ

Úapple◊∂ ÙÏÁ √∞‰ ‹√ÚΔapple ÷∞ÙΔ

Á∂ Ó≈‘ΩÒ «Ú⁄ ÚΔ Íz∂Ù≈È Â∂

Êμ’Δ ‘Ø¬Δ È˜apple ¡≈¿∞‰ Òμ◊ΔÕ ¿∞‘ «¬’

ÒßÏ≈ √≈‘ ÒÀ ’∂ ÍμÂapple’≈apple ‘μÊØ∫ Ó≈«¬’ ÎÛ ’∂

ÏØÒΔ, “Á∂Ù Â∂ ÓΔ‚Δ¡≈ ÁΔ¡≈∫ Șapple≈∫ «Ú⁄ ÓÀ∫

«ÚÙÚ ⁄À∫ÍΔ¡È ˜apple±apple ‘≈∫ Íapple √Ó≈‹ Â∂

Í«appleÚ≈apple ÁΔ¡≈∫ √Ø⁄≈∫ Ó∞Â≈«Ï’ «¬’ ’∞ÛΔ ‘؉

’≈appleÈ Ó∂appleΔ ‘Ø∫Á ¡‹∂ ÚΔ «√Îapple ”Â∂ ¡‡’Δ

‘Ø¬Δ ‘À” ‹√ÚΔapple ‘μÊØ∫ Í«‘Ò≈∫ Ó≈«¬’ Â∂ Ï∞μ’∂

«‚μ◊ ͬ∂ Â∂ «Îapple ¡≈Í ËÛßÓ ’apple’∂ ÎappleÙ ¿∞Â∂

«‚μ◊ ͬΔÕ

«Í¡≈apple≈ Ò≈Ò Ïø◊Û ÁΔ¡ª ÁØ apple⁄È≈Úª

Ìapple-Ìapple «Í¡≈Ò∂ «ÍÒ≈ √≈’Δ¡≈

¡≈ Ìapple Ìapple «Í¡≈Ò∂, «ÍÒ≈ Á∂‘ ‹≈Ó √≈’Δ¡≈

¡æ‹ ‘ØÙ ÌπÒ≈ Á∂‘, appleÂ≈ ‘Øapple Í≈ Á∂‘ ‹≈Ó √≈’Δ¡≈Õ

ÓÀ∫ «appleøÁ≈ ÁΔ Ó«‘ÎÒ ˘ ¡≈͉≈ ω≈ ÒÚª,

Ó√ÂΔ √apple»apple ¤≈¡ ‹≈¬∂, appleø◊∂ ¡ø˜≈Ó √≈’Δ¡≈Õ

¿π‘ Ó∂apple∂ √ø◊, Ï∂appleπ÷Δ «’¿π∫ «Ú÷≈ apple‘∂ ¡æ‹ ’æÒ∑

ÓÀ∫ ª ¿πÈ∑ª ÁΔ ¡Ó≈È ‘ª, Ùapple∂¡≈Ó (ÂÓ≈Ó) √≈’Δ¡≈

’∂‘Û≈ È≈Í √«’¡À ÍÃΔ ’Δ‘È∂ ÂØÒ Ú∂÷Δ ÍΔÛ,

¬∂‘ ª «ÁÒª Ú≈Ò∂ ‹≈ȉ, «ÁÒΔ ¡appleÓ≈È √≈’Δ¡≈Õ

¿π‘ Ó∂appleΔ È◊appleΔ ¡≈¬∂, ÓÂ∂ ÓπÛ ‹≈‰ È≈ ÷≈ÒΔ,

‘≈Û≈ ’πappleÏ≈È ‘Ø ‹≈ÚÀ, «Óapple≈ ’πÒ ‹‘≈È √≈’Δ¡≈Õ

«’¿π∫ ‘πæ√≈ ‘πæ√≈ «ÁÒ, Â∂ ⁄∂ÂøÈÂ≈ ”⁄ Ò‡’ÁÀ ÌÀ¡

’∂‘ÛΔ Ì≈‰Δ ’Ø¬Δ «Úapple ◊¬Δ, ⁄ÓÈ ‘Ø«¬¡À ◊πÒÂ≈È √≈’Δ¡≈Õ

’≈‘ÂØ∫ ÍΔ «apple˛∫ √≈’Δ, «’√∂ Á≈ ˆÓ ¤πÍ≈¿π‰ Ò¬Δ,

ÍΔ ¡À√≈ ÓÁπapple≈ ÍΔ¡ ‹Ø ÁappleÁ Úø‚≈‰ √≈’Δ¡≈Õ

ÓÀ∫ ̓Á≈ È‘ƒ ‘ª ¿π∫fi «¬‘ ª ‹Δ¿»‰ Á≈ Ï‘≈È≈,

ÁØ ÍÒ «Ú√apple ‹≈‰ «Í¡≈apple∂, ‘جÀ ◊π˜apple≈È √≈’Δ¡≈Õ

¡≈ Ìapple-Ìapple «Í¡≈Ò∂, «ÍÒ≈ Á∂‘ ‹≈Ó √≈’Δ¡≈,

¡æ‹ ‘ØÙ ÌπÒ≈ Á∂‘, appleÂ≈ ‘Øapple Í≈ Á∂‘ ‹≈Ó √≈’Δ¡≈Õ

¥ªÂΔ ÁΔ Ò«‘apple

ÙÏÁª ÁΔ ’πæ÷ ”⁄ Â≈«‘¿π∫ ¥ªÂΔ ÍÈÍÁΔ apple«‘øÁΔ,

Èø◊∂ Ìπæ«÷¡ª Á∂ √ΔÈ∂ ”⁄ Ò«‘apple ËÛ’ÁΔ apple«‘øÁΔÕ

’øÏ ‹≈‰À √Δ ¡øÏapple ’πapple√Δ √Δ ‚ØÒ ‹≈‰Δ,

¡æ◊ «Ú⁄≈appleª ÁΔ ‹∂ ÓȪ ¡øÁapple ÌÛ’ÁΔ apple«‘øÁΔÕ

«Èæ ◊æÒΔ∫ Ï≈ÂΔ Ï≈Í Ï‰À ¿π‘ Âapple’ Á≈ ¡’√apple,

¡ÓÒ ”⁄ Íapple ÎØ’∂ Ú«‘Óª ÁΔ ’≈‰ fiÒ’ÁΔ apple«‘øÁΔÕ

Ò≈˜ÓΔ ˛, Úæ‚≈ Ó’√Á, «Óæʉ≈ ¬∂ ˜apple»appleΔ √≈ÊΔ˙,

È‘ƒ ª Ï∂-Ó’√Á ¡ÀÚ∂∫ ‘Δ apple»‘ ÷Ò≈¡ ”⁄ ̇’ÁΔ apple«‘øÁΔÕ

¡≈ Óø˜Ò ÁΔ √∂Ë ’appleΔ¬∂ ’Ø¬Δ ‡Δ⁄≈ ËappleΔ¬∂,

’Ò͉≈ √≈‘Ú∂∫ ‘Ó∂Ù≈ ¡≈√ Ï∂ÒØÛΔ «’Ëapple∂ Ò‡’ÁΔ apple«‘øÁΔÕ

ÁØ√Â≈, ω ÎΩÒ≈Á «Ú⁄≈appleª ÁΔ, √«ÊappleÂ≈ «ÊÛ∑’∂ È≈ «’appleÁ≈appleª ÁΔ,

Â∂apple∂ ‘æ’ ÂÀ˘ «’√ È‘Δ øÁ∂‰∂, Â∂appleΔ ‘Ø∫Á √ÚÀ¡-√ø◊ ’≈‘ÂØ∫ ÷Û’ÁΔ apple«‘øÁΔÕ

«Í¡≈apple∂ «¬’æ· ÒØ‘∂ ÁΔ Òæ· ‹≈‰ÁÀ ‹‘≈È √≈apple∂,

¬∂’Â≈ Ï≈fiØ∫ √ÎÒÂ≈ È∂‘ÎÒ, Â∂apple∂ ÁappleΔ ÂπÛ’ ‹apple’ÁΔ apple«‘øÁΔÕ

ÙÏÁª ÁΔ ’πæ÷ ”⁄ Â≈‘Δ¿π∫ ¥ªÂΔ ÍÈÍÁΔ apple«‘øÁΔ,

Èø◊∂ Ìπæ«÷¡ª Á∂ √ΔÈ∂ ”⁄ ‹∂ Ò«‘apple ËÛ’ÁΔ apple«‘øÁΔÕ


18 31/08/2017 www.samajweekly.com

√≈«‘Â

““’

appleÓ‹Ó ÒØ’ ÚÀ«⁄Âz‹Ó””

«Ú«⁄ÂzÂ≈ ’appleÓª Á∂ ¡È∞√≈apple ‘ÀÕ

‘apple ÙÀ¡ «ÈappleøÂapple ÏÁÒ apple‘Δ ‘ÀÕ

““È≈ ⁄ «ÈappleØË√«Â, È≈ ⁄ Ì≈ÚØ√«Â √appleÚÁ≈

¡‹≈Âø ¡È∞appleπºË ⁄ Â√Ó≈Á √appleÚ «¬Áø

‹◊ Ք” È≈ ª «√apple‹È≈ ‘À, È≈ ‘Δ «ÚÈ≈Ù

‘À, «¬√ Ò¬Δ È≈ «¬√ ‹◊ ÁΔ Ùπapple»¡≈ Á≈

ÍÂ≈ ‘À È≈ ‘Δ «¬√ Á∂ ¡≥ Á≈Õ ““«Ú⁄≈apple‰∂

È≈√«Â «’«⁄Á ¡‘∂±Ք” «Ú⁄≈apple ’appleÈ Â∂

«¬‘ ‘Δ ÂÀ¡ ‘πøÁ≈ ‘À «’ «ÏȪ ‘∂±, «ÏȪ

’≈apple‰ ’∞fi ÚΔ ‘Ø∫Á «Ú⁄ È‘ƒ ¡≈Á≈Õ

‘apple Í«appleÚappleÂÈ Á∂ Ó»Ò «Ú⁄ ’∞fi ‘∂± ‘πøÁ∂

‘ÈÕ «¬È∑ª ‘∂±¡ª «Ú⁄Ø∫ √Ì ÂØ∫ ¿∞ÿÛÚ∂∫ ‘∂±

˘ ’≈apple‰ ÁΔ √ø«◊¡≈ Á∂ «ÁºÂΔ ‹ªÁΔ ‘ÀÕ ¡Â∂

÷πÁ Í«appleÚappleÂÈ ˘ ¿∞√ ’≈apple‰ Á≈ ’≈apple‹

(«√º‡≈) Ó≥È «Ò¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ‹∂’apple √‘Δ

¡≈«÷¡≈ ‹≈Ú∂ ª «’√∂ ÚΔ Í«appleÚappleÂÈ Á≈

’≈apple‰ (Íapple«ÂÔ) ¿∞È∑ª √Ì ‘∂±¡ª Á≈ √Ó»‘

‘πøÁ≈ ‘À ‹Ø Í«appleÚappleÂÈ Á∂ ÿ‡‰ Ò¬Δ ˜apple»appleΔ

‘πøÁ∂ ‘ÈÕ «‹√ ’≈apple‰ Á∂ ’≈apple‰ ’≈apple‹ ‘Ø∫Á

«Ú⁄ ¡≈Á≈ ‘À ¿∞√ ˘ ¿∞√ ’≈apple‹ Á≈ ‘∂±

«’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ‹ÁØ∫ «¬’ ÏΔ‹ ÍΩÁ∂ Á≈ apple»Í

Ë≈appleÁ≈ ‘À ª ¿∞√ ÏΔ‹ Á∂ ¿∞√ ºÂ, ‹Ø ÍΩÁ∂

˘ ÷≈√Δ¡Â («¬’ ÷≈√ Ù’Ò) ÍÃÁ≈È ’appleÁ≈

‘À, ˘ Í«appleÚappleÂÈ Á≈ ’≈apple‰ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ

‹Á «’ ¿∞√ ÍΩÁ∂ Á∂ Í≥π◊apple‰ ¡Â∂ Úˉ

ÎπÒ‰ Ò¬Δ ˜apple»appleΔ √Óº◊appleΔ, Ô≈ÈΔ «Óº‡Δ,

Í≈‰Δ, ◊appleÓ≈«¬Ù, ‘Ú≈ ¡Â∂ ʪ Á≈ √Ó»‘

¿∞√ Á≈ ‘∂± ¡÷Ú≈Á≈ ‘ÀÕ «¬√∂ Âapple ª

√øÚ∂ÁÈÙΔÒÂ≈, ⁄∂ÂÈ≈ Á≈ «‹Ú≈‰±

(«Ú‹ÈßÈ ÏΔ‹ºÓ) «Ú¡’ÂΔ Á∂ ÍappleÎπºÒÈ ¡Â∂

¡√«ÂºÂÚ (È≈Ó-apple»Í) «Ú⁄ ¡≈¿∞‰ Á≈

’≈apple‰ ‘À ¡Â∂ Óª-«Í˙ Á≈ «ÓÒ‰, Óª Á≈

◊appleÌ, Óª-«Í˙ ÂØ∫ «ÓÒΔ ˜apple»appleΔ ÌØ‹È

√Óº◊appleΔ (÷≈Á-ÍÁ≈appleÊ) √appleΔapple’ ‘Ò-⁄Ò

¡Â∂ Ú≈Â≈ÚappleÈ «ÓÒ ’∂ ¿∞‘ ‘∂± √Ó»‘

ωÁ≈ ‘À ‹Ø «¬’ ÷≈√ «’√Ó Á∂

«Ú¡’«ÂºÂÚ Á≈ «ÈappleÓ≈‰ ’appleÁ≈ ‘ÀÕ ’جΔ

ÚΔ Í«appleÚappleÂÈ ¡≈͉∂ ¡≈Í È‘ƒ ‘πøÁ≈Õ ‘apple

Í«appleÚappleÂÈ Á≈ ¿∞√ ÂØ∫ «’√∂ Í«‘Ò∂∂

Í«appleÚappleÂÈ (’≈apple‹) Á∂ È≈Ò √ÏøË ‘πøÁ≈ ‘ÀÕ

¡Â∂ «¬‘ √Ω‹»Á≈ (’≈apple‹) «’√∂ ÂΔ√apple∂

Í«appleÚappleÂÈ Á≈ ’≈apple‰ ‘Ø «ÈÏÛÁ≈ ‘ÀÕ √ø√≈apple

«Ú⁄ ‘Ø apple‘∂ ÂÓ≈Ó Í«appleÚappleÂÈ ¡’√apple «¬’

Á»‹∂ ¿∞μÍapple «ÈappleÌapple ’appleÁ∂ ‘ÈÕ Âπ˜appleÏ∂ «Ú⁄

‘apple Í≈√∂ «Á√ apple‘Δ √ϺÏΔ √øÏø˪ ÁΔ ’ÛΔ

(’≈apple‰-’≈apple‹ ÁΔ ÒÛΔ) ˘ ÏπºË ËappleÓ «Ú⁄

«¬’ ÷≈√ Í«appleÌ≈Ù’ ÙÏÁ “ÍappleÂΔÂÔ-

√ÓπÂÍ≈Á” (¡≈«√ÃÂ- ¿∞ÂÍÂΔ ) «ÁºÂ≈

«◊¡≈ ‘ÀÕ «¬√ ¡≈«√ÃÂ-¿∞ÂÍÂΔ Á∂ «√˪Â

ÁΔ ¡Â∂ ÂÓ≈Ó ‘Ø∫Á Á∂ ÙappleÂÏºË √πÌ≈˙ ÁΔ

√‘Δ √Ófi ÏπºË ËappleÓ Ò¬Δ Ï‘π «‹¡≈Á≈

Ó‘ºÂÚ appleº÷ÁΔ ‘ÀÕ ““ÍÃÂΔÂÔ-√ÓπÂÍ≈Á

ÍÙÔ«Â ÔØ ËºÓ ÍÙÔ«Â √Ø ÏπºËø ÍÙÔ«ÂÕ””

¡appleÊ≈ ““‹Ø ¡≈«√ÃÂ-¿∞ÂÍÂΔ ˘ √ÓfiÁ≈ ‘À

¿∞‘ ËºÓ (ÏπºË ËappleÓ) ˘ √ÓfiÁ≈ ‘ÀÕ ‹Ø ËºÓ ˘

√ÓfiÁ≈ ‘À ¿∞‘ ÏπºËÂÚ Á∂ √≈apple Á∂ ÁappleÙÈ

’appleÁ≈ ‘ÀÕ

““¡◊apple ‘apple∂’ Í«appleÚappleÂÈ Á∂ «Íº¤∂ ’جΔ

«ÈÙ«⁄ ’≈apple‰ ‘À ¡Â∂ ¿∞√ ’≈apple‰ Á∂ «Íº¤∂

ÚΔ «¬’ ’≈apple‰ ‘πøÁ≈ ‘À ª ’Δ ’Ø¬Δ ¡≥«ÂÓ

Í«appleÚappleÂÈÙΔÒ ’≈apple‰ ‹ª Í«‘Ò≈ ’≈apple‰

È‘ƒ ‘À?”” “√øÔ∞’ «È’≈¬∂” «Ú⁄ ÂÊ≈◊ È∂

«¬√ √Ú≈Ò Á≈ ‹Ú≈Ï «ÁºÂ≈ ‘À: ““‹∂ ’جΔ

¡≈ÁÓΔ «¬√ Ó‘ªÁΔÍ Á≈ √≈apple≈ ÿ≈‘,

√≈appleΔ¡ª fi≈ÛΔ¡ª, √≈appleΔ¡ª ‹Û Δ-Ï»‡Δ¡ª,

appleπº÷ª ÁΔ¡ª √≈appleΔ¡ª ‡≈‘‰Δ¡ª Á∂∂ √≈apple∂ ͺÂ∂

«¬’º·∂ ’apple ÒÚ∂ ¡Â∂ «Îapple «¬’ «¬’ ÁΔ

„∂appleΔ Ï‰≈ ÒÚ∂ Â∂ ’‘∂, ““ «¬‘ Ó∂appleΔ Óª ‘À,

«¬‘ Ó∂appleΔ Óª ÁΔ Óª ‘À ¡Â∂ «¬‘ Ó∂appleΔ Óª ÁΔ

Óª ÁΔ Óª ‘ÀÕ «¬√∂ Âapple ª ’«‘øÁ≈ ¿∞‘ Ì≈Ú∂∫

¡≈÷appleΔ „∂appleΔ Â’ Í‘πø⁄ ‹≈Ú∂ Íapple ¿∞√ ˘

¡≈Í‰Δ Óª ÁΔ Óª ÁΔ Óª ÁΔ ÒÛΔ Á≈ ¡≥Â

È‘ƒ «ÓÒ∂◊≈Õ ““ª «¬√ Á≈ ’≈apple‰ ’Δ ‘À?””

«¬√ Á≈ ’≈apple‰ ‘À «’ «¬‘ Ïë‘Ó≥‚ «ÏȪ

«√apple∂ Á∂ ‘ÀÕ È≈ «¬√ Á≈ ¡≈Á ‘À Â∂ È≈ «¬√

Á≈ ¡≥ ‘ÀÕ”” «Îapple «¬√∂ “«È’≈¬∂” «Ú⁄ ¡º◊∂

‹≈ ’∂ ÏπºË Ï⁄È ‘À: ““’Ø¬Δ ÎÒ

(¡√«ÂºÂÚ)) È≈ ª ¡≈͉∂ ¡≈Í ÍÀÁ≈

‘πøÁ≈ ‘À ¡Â∂ È≈ ‘Δ ¿∞√ ȱø ÍÀÁ≈ ’appleÈ

Ú≈Ò≈ ’Ø¬Δ Á»√apple≈ ‘ÀÕ «¬‘ ÎÒ «’√∂ ’≈apple‰

Á∂ ‘؉ È≈Ò ‘Ø∫Á «Ú⁄ ¡≈Á≈ ‘À ¡Â∂

’≈apple‰ È≈ apple«‘‰ ”Â∂ «¬√ ÁΔ ¿∞ÂÍÂΔ appleπ’

‹ªÁΔ ‘ÀÕ ’Ø¬Δ ÚΔ Í«‘Ò≈ ’≈apple‰ È‘ƒ ‘Ø

√’Á≈ «’«’ ¿∞√ ’≈apple‰ Á≈ ÚΔ ’Ø¬Δ È≈

’Ø¬Δ ’≈apple‰ apple‘∂◊≈ ‘ΔÕ ¡≈͉∂ ¡È∞ÌÚª

«Ú⁄ ÚΔ √≈ȱø ’Ø¬Δ Í«‘Ò≈ ¡≈appleøÌ «Á÷≈¬Δ

È‘ƒ «ÁøÁ≈Õ √≈ȱø ’Ø¬Δ ÚΔ ¡«‹‘≈

Í«appleÚappleÂÈ «Á÷≈¬Δ È‘ƒ «ÁøÁ≈ ‹Ø Á»√apple∂

¡È∂’ Í«appleÚappleÂȪ ˘ ‹ÈÓ «ÁøÁ≈ ‘À Íapple ‹Ø

ıπÁ ¡≈Í «’√∂ Í«‘Òª Á∂ ’≈apple‰ Á≈ «√º‡≈

È≈ ‘ØÚ∂Õ «ÏȪ Í«appleÚappleÂÈ Á∂ ’≈apple‰ Á≈

√Ú≈Ò Â’ È‘ƒ ¿∞μ·Á≈Õ (’¬Δ Ú≈apple,

ÿ‡È≈ ÿ‡ ‹≈‰ ”Â∂ ¡≈ÁÓΔ Íπº¤Á≈ ‘À,

“‘À∫! «¬‘ «’Ú∂∫ ‘Ø «◊¡≈?”) ¡Â∂ ’≈apple‰

Áπ¡≈apple≈ ‘Ø«¬¡≈ Í«appleÚappleÂÈ (’≈apple‹) «’√∂

«¬’ ‘Øapple Í«appleÚappleÂÈ Á≈ ’≈apple‰ ω ‹ªÁ≈

‘ÀÕ «¬√ Ò¬Δ, Í«‘Ò∂ ’≈apple‰ ÁΔ ◊ºÒ ’appleÈ

Á≈ ’Ø¬Δ ÓÂÒÏ ‘Δ È‘ƒ «È’ÒÁ≈Õ

«Ú«◊¡≈È ˘ «’√∂ Í«‘Ò∂ ’≈apple‰ Á≈ ’جΔ

«◊¡≈È È‘ƒ ‘ÀÕ

’Ø¬Δ ÚΔ ¡«‹‘Δ Â≈apple«’’ ÷Ø‹ È‘ƒ ‘À

«‹√ Áπ¡≈apple≈ ¡≈«Á ’≈apple‰ Á∂

¡√«ÂºÂÚ Á≈ ¡≥Á≈˜≈ Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈

√’∂ ‹ª ¿∞√ Â’ Í‘πø«⁄¡≈ ‹≈ √’∂Õ ¡√ƒ

Á∂÷Á∂ ‘ª «’ ‹ÁØ∫ ’Á∂ ÚΔ «’Â∂ Í«‘Ò∂ ’≈apple‰

ÁΔ √Ê≈ÍÈ≈ ’appleÈ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À

ª ¡√ƒ ¡≈͉∂ «◊¡≈È ÁΔ √ΔÓ≈ ”Â∂ ‹≈ ’∂

appleπ’ ◊¬∂ ‘ª; ‹ª ¡√ƒ ¡≈Í‰Δ¡ª «¬øÁzΔ¡ª Á∂

«◊¡≈È ÁΔ √ΔÓ≈ Á∂ Ï≈‘apple, «‹Ê∂ «◊¡≈È

¡Â∂ ¡È∞Ó≈È Á≈ ’Ø¬Δ ¡appleÊ ‘Δ È‘ƒ ‘À,

«’√∂ ⁄Δ˜ ÁΔ ‘Ø∫Á Á≈ ¡È∞Ó≈È Ò≈ apple‘∂ ‘πøÁ∂

‘ªÕ ÍÃØÎÀ√apple ¬∂. appleΔÒ È∂ ¡≈Í‰Δ apple⁄È≈

“¬Δ√≈¬Δ ÎÒ√¯≈” «Ú⁄ «Ò«÷¡≈ ‘À «’, ““¿∞‘

Í«‘Ò≈ ’≈apple‰ (First Cause) «‹√ È≈Ò,

Ùπapple» «Ú⁄, «√apple‹‰≈ Á≈ ’≈apple‹ ¡È∂’

Í«appleÚappleÂȪ Á∂ È≈Ò ‘Ø«¬¡≈ ‘ØÚ∂◊≈, ¿∞‘

«ÏȪ ’≈apple‰ Á≈ Í«appleÚappleÂÈ ‘ØÚ∂◊≈Õ”” ‘apple∂’

Í«appleÚappleÂÈ ˘ ’≈apple‹ («√º‡≈) Ó≥ȉ ÁΔ

˜apple»appleÂ, «‹√ Á≈ ’≈apple‰ ¿∞√ ÂØ∫ Í«‘Ò∂

Í«appleÚappleÂÈ «Ú⁄ ‘À, ¡«‹‘∂ «ÏȪ ’≈apple‰ Á∂

Í«appleÚappleÂÈ ˘ «ÏÒ’∞Ò È’≈appleÁΔ ‘ÀÕ”” «¬√

Ò¬Δ ÍÃÂΔÂÔ-√ÓπÂÍ≈Á (¡≈«√ÃÂ-

¿∞ÂÍÂΔ) Á≈ È≈ ’Ø¬Δ ¡≈appleøÌ ‘À ¡Â∂ È≈ ‘Δ

’Ø¬Δ «√apple≈Õ «¬‘ ÚappleÂ≈apple≈ ÈÁΔ Á∂ Ú‘≈˙ ÁΔ

Âapple ª «ÏȪ appleπ’≈Ú‡ «ÈappleøÂapple Ú≈ÍappleΔ ‹≈ «apple‘≈

‘ÀÕ È≈ ’Ø¬Δ «¬√ ˘ ’appleÈ Ú≈Ò≈ ‘À; È≈ ’جΔ

«¬√ Á≈ √π¡≈ÓΔ ‘À; È≈ «’Â∂ ’جΔ

¡≈ÂÓÚ≈Á ‘ÀÕ

““ª «Îapple ’Δ! ¬ΔÙÚapple È‘ƒ ‘À?””

«¬’ Ú≈appleΔ ¡È≈Ê«Í≥‚’ È≈Ò

⁄apple⁄≈ ’apple«Á¡ª ÂÊ≈◊ ÏπºË È∂

’∞fi «¬øfi ¡≈«÷¡≈ √Δ- ““¡◊apple

«¬√ «√ÃÙ‡Δ (‹◊Â) ÁΔ apple⁄È≈

«’√∂ ¬ΔÙÚapple È∂ ’ΔÂΔ ‘πøÁΔ

ª «’Ëapple∂ ’Ø¬Δ ¿∞ÊÒ-ÍπÊÒ,

’Ø¬Δ ÂÏ≈‘Δ È‘ƒ ‘؉Δ

⁄≈‘ΔÁΔ √Δ; «’Ëapple∂ ÚΔ «’√∂

Âapple ª Á∂ Áπº÷ ÁappleÁ Úapple◊Δ ⁄Δ˜

Á≈ Ȫ-«ÈÙ≈È È‘ƒ √Δ ‘؉≈

⁄≈‘ΔÁ≈Õ Â∂ È≈ ‘Δ ’∞ÁappleÂΔ

¡≈Ϊ Ú≈ÍappleÈΔ¡ª ⁄≈‘ΔÁΔ¡ª

√È; ÂÁ √‘Δ ¡Â∂ ˆÒ ÚΔ È‘ƒ

‘؉≈ √ΔÕ «’«’ ÂÓ≈Ó ⁄Δ˜ª ÁΔ

«√apple‹‰≈ ¿∞√ «Ú⁄Ø∫ ‘Ø¬Δ ‘Ø‰Δ √ΔÕ ¡◊apple

ˆÓΔ ¡Â∂ ıÙΔ, «Í¡≈apple ¡Â∂ ÁÚ∂Ù, ‹Ø ‘apple∂’

⁄∂ÂÈ ÍÃ≈‰Δ «Ú⁄ ÍÀÁ≈ ‘πøÁ∂ ‘È, ¬ΔÙÚapple ÁΔ

Á∂‰ ‘À ª Áπº÷, √πº÷, «Í¡≈apple ¡Â∂ ÁÚ∂Ù

¬ΔÙÚapple «Ú⁄ ÚΔ ˜apple»apple ‘؉◊∂Õ ¡◊apple, «¬‘

√Ì ¬ΔÙÚapple «Ú⁄ ÚΔ ÓΩ‹»Á ‘È Âª «Îapple ¿∞√

˘ Í«appleÍπappleÈ, √øÍ»appleÈ «’Ú∂∫ Ó≥«È¡≈ ‹≈ √’Á≈

‘À? ‹∂’apple ¬ΔÙÚapple √Ì ⁄Δ˜ª Á≈ «√apple‹‰‘≈apple

‘À ¡Â∂ √Ì ˘ ¿∞√ ÁΔ «¬º¤≈, ’appleÈΔ ¡Â∂

Ù’ÂΔ ¡º◊∂ ⁄πºÍ-⁄≈Í «√apple fiπ’≈¿∞‰≈ ‘À ª

«Îapple È∂’Δ Á∂ ’øÓ ’appleÈ Á≈ Ò≈Ì ‘Δ ’Δ

‘ØÚ∂◊≈? È∂’Δ Á≈ ’øÓ ’appleÈ≈ ¡Â∂ ÏÁΔ Á≈

’øÓ ’appleÈ≈ «¬’ Ïapple≈Ïapple ‘ØÚ∂◊≈Õ «’«’ √Ì

’≈apple‹ ª ¬ΔÙÚapple ÁΔ Óapple˜Δ ÓπÂ≈Ï’ ‘Δ ‘πøÁ∂

‘ÈÕ «¬√ Ò¬Δ «¬‘ √Ì «¬’ Ïapple≈Ïapple ‘Δ

‘؉◊∂Õ ‹∂’apple ˆÓΔ ¡Â∂ ıÙΔ ˘ «’√∂ ‘Øapple

’≈apple‰ Á∂ «√apple ÓÛ Á∂ ‘ª ª «¬√ Á≈ Ì≈Ú

¡appleÊ «¬‘ ‘ØÚ∂◊≈ «’ √Ì ⁄Δ˜ª ‹ª ‘Ò≈ª

«ÚÙÚ ÁΔ Ïπfi≈appleÂ

Á≈ ’≈apple‰ («‹øÓ∂Ú≈apple) ¬ΔÙÚapple

È‘ƒ ‘ÀÕ”” √Ú≈Ò- ““¡◊apple,

¿∞ÂÍÂΔ Á≈ ’Ø¬Δ Á»√apple≈ ‘Δ √ÃØÂ

‘À ª «Îapple ÂÓ≈Ó ‘Ø∫Á «ÏȪ Í«‘Ò∂

’≈apple‰ Á∂ «’ È‘ƒ ‘Ø √’ÁΔ?”” ““¡◊apple

¬ΔÙÚapple ˘ ’appleÂ≈ Ó≥È ÚΔ «Ò¡≈ ‹≈Ú∂ ª

√Ú≈Ò ¿∞·Á≈ ‘À «’ ’Δ ¬ΔÙÚapple È∂ «√ÃÙ‡Δ

ÁΔ apple⁄È≈, «√apple‹‰≈, «’√∂ ¿∞Á∂Ù ÁΔ Í»appleÂΔ

Ò¬Δ ’ΔÂΔ √Δ ‹ª «ÏȪ «’√∂ ¿∞Á∂Ù Á∂ ‘Δ

’apple «ÁºÂΔ? ¡◊apple ¿∞√ È∂ «¬√ «√ÃÙ‡Δ ÁΔ

Ò∂÷’- ÍÃØÎÀ√apple Ò¤ÓΔ Èapple√»

Í≥‹≈ÏΔ ¡È»Ú≈Á : ‡Δ.¡ÀÒ ⁄≈‘Ò

apple⁄È≈ «’√∂ ¿∞Á∂Ù ÁΔ Í»appleÂΔ Ò¬Δ ’ΔÂΔ ‘À

Ó≥ÈÁ∂ ‘ª ª ¿∞‘ √øÍ»appleÈ È‘ƒ ‘À, ¡Ë»apple≈ ‘ÀÕ

«’«’ ’Ø¬Δ ÚΔ ’øÓ ¡≈Í‰Δ «’√∂ ˜apple»apple ˘

Í»apple≈ ’appleÈ Ú≈√Â∂ ‘Δ ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ¡◊apple

«¬‘ apple⁄È≈ «ÏȪ «’√∂ ¿∞Á∂Ù Á∂ ’ΔÂΔ ◊¬Δ

‘À Ó≥È «Ò¡≈ ‹≈Ú∂ «Îapple ª ¿∞‘ ˜apple»apple ‘Δ ‹ª

ª ¿∞Œº’≈ Í≈◊Ò ‘ØÚ∂◊≈ ‹ª ÁπºË ⁄øπÿÁ≈

Ϻ⁄≈Õ «Îapple ¡◊apple ¬ΔÙÚapple ‘Δ «√apple‹‰‘≈apple ‘À

ª √Ì ÒØ’ √Á-Ì≈ÚÈ≈ È≈Ò ¡≈͉∂ ¡≈Í

˘ ¿∞√

Á∂ ‘Ú≈Ò∂ «’

È‘ƒ ’apple «ÁøÁ∂? √πÌ≈Ú’ ‘Δ ¿∞√ÁΔ apple˜≈ «Ú⁄

«’¿∞∫ È‘ƒ apple«‘øÁ∂? ’Δ ¿∞È ª ˘ ıπÁ ¬ΔÙÚapple

¿∞μÂ∂ «ÚÙÚ≈√ È‘ƒ ‘À? «¬√ Âapple ª ÁΔ

Âapple’ÙΔÒ Ï«‘√ Á∂ √≈‘Ó‰∂ ¬ΔÙÚappleÚ≈Á Á≈

«√˪ „«‘-„∂appleΔ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ”” «¬√ Âapple ª

ÁΔ¡ª «ÚappleØË Í»appleÚ’ Ë≈appleÈ≈Úª Á≈ ÍappleÁ≈

Î≈Ù ’appleÈ≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ (¡ÙÚÿØÙ Á∂

ÏπºË⁄«apple «Ú⁄Ø∫) ¬ΔÙÚappleÚ≈ÁΔ¡ª Á≈ ’ÊÈ

‘À «’ ¬ΔÙÚapple ¬∂È≈ Ó‘≈È ‘À «’ ¿∞‘ ¡≈ÁÓΔ

ÁΔ ÏπºËΔ ÁΔ Í‘πø⁄ ÂØ∫ Íapple∂ ‘ÀÕ Âª «¬√ Á≈ «¬‘

ÓÂÒÏ ‘Ø«¬¡≈ «’ ¿∞√ Á∂ ◊π‰ ÚΔ ¡≈ÁÓΔ

ÁΔ «⁄øÂÈ √ΔÓ≈ Á∂ Ï≈‘apple ‘ÈÕ ¡Â∂ «¬øfi,

«¬√ Á≈ ÓÂÒÏ «¬‘ ‘Ø«¬¡≈ «’ È≈ ª ¡√ƒ

¿∞√ ˘ ‹≈‰ √’Á∂ ‘ª ¡Â∂ È≈ ‘Δ ¡√ƒ ¿∞√

Á∂ ’appleÂ≈ ‘؉ Á∂ ◊π‰ª ˘ ‹≈‰ √’Á∂ ‘ªÕ

ÒÛΔÚ≈apple -A

¬ΔÙÚapple

ÁΔ ‘Ø∫Á Á∂ ͺ÷ «Ú⁄ ’ΔÂΔ

‹ªÁΔ ¡÷ΩÂΔ ¿∞Á∂ÙÚ≈ÁΔ Ï«‘√, ¡≈Ó

ÂΩapple ”Â∂ «¬’ Á»√apple≈ apple»Í ÚΔ Ë≈apple ÒÀ∫ÁΔ ‘ÀÕ

ÍÃ≈‰Δ Á∂ Úº÷-Úº÷ ¡≥◊ª Áapple«Ó¡≈È «Á÷≈¬Δ Á∂ apple‘∂

√Ïø˪ ˘ ÒÀ ’∂ «¬‘ «√º‡≈ ’ºŒ«„¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ «¬È∑ª

¡≥◊ª ˘ «’√∂ ı≈√ Ó’√Á ÁΔ Í»appleÂΔ Ò¬Δ «ÓºÊ ’∂

¡«‹‘∂ ω≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬‘ «÷¡≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈

‘À «’ ¡º÷ Á∂÷‰ Á∂ Ó’√Á ÁΔ Í»appleÂΔ Ò¬Δ Ï‰≈¬Δ

◊¬Δ ‘À, «ÏÒ’∞Ò ¿∞√∂ Âapple∑ª «‹Ú∂∫ ÿÛΔ ‡≈¬ΔÓ

Áº√‰ Á∂ Ó’√Á ÁΔ Í»appleÂΔ Ò¬Δ Ï‰≈¬Δ

◊¬Δ ‘À...

‹ÁØ∫ «’√∂ ÚΔ ⁄Δ˜ Ï≈apple∂

«¬‘ ¡≈÷ «ÁºÂ≈ ‹≈Ú∂

«’ «¬‘ ⁄Δ˜ ¡√≈Ë≈appleÈ

(Í‘πø⁄ ÂØ∫ Ï≈‘apple) ‘À ª ¿∞√

Ï≈apple∂ ÏπºËΔÚ≈ÁΔ „ø◊ È≈Ò ’جΔ

ÚΔ Â∂ «’√∂ ÚΔ Âapple ª Á≈ «Ú⁄≈apple Í∂Ù ’appleÈ≈

È≈ÓπÓ«’È ‘À Â∂ Θ»Ò ÁΔ ◊ºÒ ‘ÀÕ

«¬’ «¬‘ ÚΔ √Ú≈Ò ÍπºŒ«¤¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À

«’, ““«‹√ ÁπÈΔ¡ª «Ú⁄ ¡√ƒ apple«‘øÁ∂ ‘ª ’Δ

«¬‘ «ÈÔÓÏºË ÁπÈΔ¡ª È‘ƒ ‘À? «‹ºÊ∂ √Ì

’∞fi «ÈÔÓ ÓπÂ≈Ï’ ÿ‡Á≈ ‘À ‹ª ⁄ÒÁ≈ ‘ÀÕ

¡◊apple √Ì ’∞fi «ÈÔÓ ¡È∞√≈apple ‘πøÁ≈ ‘À ª

’Δ «¬√ Á≈ ¡appleÊ «¬‘ È≈ ‘Ø«¬¡≈ «’ ‹apple»apple

’Ø¬Δ «ÚË≈È ÿ≈Û≈ ‘ÀÕ ’ø«‚¡ª ˘ «Âº÷≈ «’√

È∂ ’ΔÂ≈? Óπapple◊Δ¡ª ¡Â∂ Í≥¤Δ¡ª ÁΔ¡ª

«ÌøÈ-«ÌøÈ «’√Óª «’√ È∂ ω≈¬Δ¡ª ¡Â∂

¿∞È ª ˘ ¬∂È∂ √øπÁapple appleø◊ ¡Â∂ Úº÷-Úº÷ ¡’≈apple

«’√ È∂ «ÁºÂ∂?”” ‹Ú≈Ï ‘À ““√Ì≈˙ È∂Õ «¬‘

«’√Óª «’√∂ ÁΔ «¬º¤≈ ¡È∞√≈apple È‘ƒ

Ï‰Δ¡ªÕ ¡◊apple «’Â∂ ’Ø¬Δ «¬º¤≈ ‘Δ È‘ƒ ‘À,

’Ø¬Δ «¬apple≈Á≈ ‘Δ È‘ƒ ‘À ª «Îapple È≈ ’جΔ

«¬º¤’ ‘Ø √’Á≈ ‘À ¡Â∂ È≈ ‘Δ ’Ø¬Δ «¬º¤≈ ˘

Í»appleΔ ’appleÈ Ú≈Ò≈, ¡appleÊ≈ È≈ ‘Δ ’جΔ

ÿ≈Û≈”” ¡appleÊ≈ appleºÏÕ (ÏπºË-⁄«apple «Úº⁄Ø∫)

√ø√≈apple «Ú⁄ «‹øÈΔ ÚΔ «ÚÚ√Ê≈ «Á÷≈¬Δ Á∂

apple‘Δ ‘À «¬‘ √Ì «¬√ √≈Ë≈appleÈ ÂºÊ ÂØ∫ ÍÃ◊‡

‘πøÁΔ ‘À «’ ‹ÁØ∫ «’Â∂ ÚΔ ’Ø¬Δ «ÚÿÈ-

Í≈¿± ’≈apple‰ È‘ƒ ‘πøÁ≈ √Ì ’∞fi «‹Ú∂∫

Á≈ «ÂÚ∂∫ Ï«‰¡≈ apple«‘øÁ≈ ‘ÀÕ

«Á÷≈¬Δ Á∂ apple‘Δ¡ª ⁄Δ˜ª Á≈

√Óπ‘Δ’apple‰ («¬’ºÂapple‰) ¡Â∂

ÿ‡È≈Úª Á≈ «√Ò«√Ò≈, «‹√

ÁΔ ¡√ƒ “√ø√≈apple’ «ÚÚ√Ê≈”

Ú‹Ø∫ ◊ºÒ ’appleÁ∂ ‘ª, √‘Δ ¡appleÊ

«Ú⁄ ¿∞‘Ø ‘À ‹ÁØ∫ ¡√ƒ ’«‘øÁ∂

‘ª «’ “√ø√≈apple ‹Ø ‘À √Ø ‘ÀÕ”Õ

’Ø¬Δ ÚΔ «ÈÔÓ ¡«‹‘≈ È‘ƒ ‘À

‹Ø «’√∂ ’∞ÁappleÂΔ ÿ‡È≈ Á≈

«ÈÔÓÏºË (ͺ’≈) ’≈apple‰ ‘ØÚ∂Õ ‘apple

’∞ÁappleÂΔ «ÈÔÓ «√appleÎ ¿∞È ª

‘≈Ò≈ª ÁΔ «Ú¡≈«÷¡≈ ’appleÁ≈ ‘À

«‹È ª ¿∞Íapple «¬’ ı≈√ Í«appleÚappleÂÈ

«ÈappleÌapple ’appleÁ≈ ‘ÀÕ «¬’ Ú√± ËappleÂΔ ¿∞μÂ∂

«‚◊ÁΔ ‘À ª ¿∞‘ ◊πapple»Â≈ «÷º⁄ Á∂ «ÈÔÓ Á∂

’apple’∂ È‘ƒ «‚◊ÁΔ √◊Ø∫ ◊πapple»Â≈ «÷º⁄ Á≈

«ÈÔÓ ¿∞√ ÿ‡È≈ Á≈ ·Δ’ ·Δ’ Úappleȉ ‘À

‹Ø Ú√± ˘ Ï∂√‘≈apple≈ ¤º‚‰ Ú∂Ò∂ ÿ‡ÁΔ ‘ÀÕ

’Ø¬Δ ÚΔ ’∞ÁappleÂΔ «ÈÔÓ «¬‘ ¡≈Á∂Ù È‘ƒ

«ÁøÁ≈ «’ ÎÒª ÿ‡È≈ ÿ‡∂◊ΔÕ «¬‘ ª

«√appleÎ Úapple‰È ’appleÁ≈ ‘À «’ ÿ‡È≈ «’Ú∂∫

Ú≈ÍappleΔ ‹ª Ú≈ÍappleÁΔ ‘ÀÕ ‹Á«’ «¬’ √Ó≈‹’

«ÈÔÓ ‹ª ’≈ȱøÈ ‘π’Ó ¡Â∂ Îapple˜ √ÏøËΔ

«¬’ È∞√÷≈ ‘πøÁ≈ ‘À, ’∞ÁappleÂΔ «ÈÔÓ «√appleÎ

«¬’ «Úappleª ‘πøÁ≈ ‘À «‹√ «Ú⁄ Ï≈apple Ï≈apple

ÿ‡ apple‘∂ ¡È∞ÌÚª Á∂ «√Ò«√Ò∂ ˘ «ÈÔÓϺË

apple»Í «ÁºÂ≈ «◊¡≈ ‘πøÁ≈ ‘ÀÕ «‹Ú∂∫ «’ ’≈appleÒ

ÍΔ¡apple√È ’«‘øÁ≈ ‘À- ““«Ú«◊¡≈È’ ¡appleÊ

«Ú⁄ «ÈÔÓ Ò≈˜ÓΔ ÂΩapple ”Â∂ ÓÈ∞º÷Δ ÓÈ ÁΔ

ÍÀÁ≈Ú≈apple ‘ÀÕ ÓÈ∞º÷ ÂØ∫ Íapple∂ «¬√ Á≈ ’Ø¬Δ ¡appleÊ

È‘ƒ ‘ÀÕ ’∞Áapple ÓÈ∞º÷ ˘ «ÈÔÓ ÍÃÁ≈È

’appleÁΔ ‘À, ’«‘‰ ÁΔ Ï‹≈«¬ ¡◊apple «¬‘

¡≈«÷¡≈ ‹≈Ú∂ «’ ÓÈ∞º÷ ’∞Áapple ˘ «ÈÔÓ

ÍÃÁ≈È ’appleÁ≈ ‘À ª «¬‘ ÚË∂apple∂ √‘Δ ‘ØÚ∂◊≈Õ””

‹ÁØ∫ ’Ø¬Δ «ÈÔÓ √≈appleΔ¡ª «◊¡≈Â

(‹≈‰Δ¡ª-Í«‘⁄≈‰Δ¡ª) ÍÃ√«ÊÂΔ¡ª

(‘Ò≈ª) √ÏøËΔ √‘Δ «√ºË ‘πøÁ≈ ‘À ª «¬‘

√πÌ≈Ú’ ‘À «’ ¡√ƒ ¡«‹‘≈ √Ø⁄Δ¬∂ «’ «¬È ª

ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘Øapple ¿∞√∂ Âapple ª ÁΔ¡ª ÍÀÁ≈ ‘؉

Ú≈ÒΔ¡ª ÍÃ√«ÊÂΔ¡ª «Ú⁄ ÚΔ «¬‘ «ÈÔÓ

·Δ’ ‘Δ ¿∞Âapple‰◊∂Õ ’Ø¬Δ «ÈÔÓ «‹øÈ∂

«˜¡≈Á≈ ÓΩ«’¡ª ”Â∂ √‘Δ «√ºË ‘πøÁ≈ ‘À ˙ÈΔ

ÚºË ¿∞√ «ÈÔÓ Á∂ «ÚÙÚ-«Ú¡≈ÍΔ ‘؉ ÁΔ

√øÌ≈ÚÈ≈ ÚËÁΔ apple«‘øÁΔ ‘ÀÕ ¡◊apple «Í¤Ò∂

Í≥‹ ‘˜≈apple Ú«apple ¡ª ÂØ∫ √»apple‹ ‘apple appleؘ, «ÏȪ

È≈◊≈ Í≈¬∂, ⁄Û Á≈ ‘À ª ¿∞√ Á∂ ’ºÒ ˘

«Îapple ⁄Û È Á∂ ‘º’ «Ú⁄ √øÌ≈ÚÈ≈ «¬º’ (A)

Á∂ Óπ’≈ÏÒ∂ AH,BF,BAD ◊π‰≈ ÚºË ‘ØÚ∂◊ΔÕ

¡Â∂ ¡«‹‘≈ Ó≥ȉ≈ «¬‘ ’«‘‰ Á∂ Ïapple≈Ïapple

‘ØÚ∂◊≈ «’ ’ºÒ «Îapple √»apple‹ Á≈ ⁄Û È≈ ¡ÀÈ

«È√«⁄ ‘ÀÕ «¬√ Âapple ª ‘apple ’∞ÁappleÂΔ «ÈÔÓ

√≈‚∂ «Ú⁄≈appleª ÁΔ, √≈‚Δ¡ª ¿∞ÓΔÁª ÁΔ √ΔÓ≈

ÁΔ È∞Ó≈«¬øÁ◊Δ ’appleÁ≈ ‘ÀÕ √≈‚∂ «Ú⁄≈appleª Á≈

√≈‚Δ¡ª «¬øÁzΔ¡ª Áπ¡≈apple≈ ¡È∞ÌÚ ’ΔÂΔ¡ª

‹≈‰ Ú≈ÒΔ¡ª ÿ‡È≈Úª Á∂ È≈Ò «‹øÈ≈

«˜¡≈Á≈ Â≈Ò-Ó∂Ò ÏÀ·Á≈ ‘À ˙È≈ ‘Δ

«˜¡≈Á≈ √≈‚Δ √Ø⁄ ÁΔ¡ª √øÌ≈ÚÈ≈Úª

√ΔÓ ‘؉ Ò◊ÁΔ¡ª ‘ÈÕ √≈‚Δ √πÌ≈Ú’

appleπº⁄Δ ‹ª ÍëÚappleÂΔ ÚË∂apple∂ Әϻ ‘Ø ‹ªÁΔ ‘À

«’ «‹Ú∂∫ ’Ø¬Δ ı≈√ ÿ‡È≈ Í«‘Òª ÿ‡Δ √Δ

¿∞‘ «Îapple ÚΔ «ÏÒ’∞Ò ¿∞√∂ Âapple ª ‘Δ ÿ‡∂◊ΔÕ

«√appleÎ «¬√∂ ¡appleÊ (√øÁappleÌ) «Ú⁄ ¡√ƒ ’∞ÁappleÂ

ÁΔ «¬’√≈appleÂ≈ ÁΔ ◊ºÒ ’apple √’Á∂ ‘ªÕ ¡√ƒ

«√appleÎ ¬∂È≈ ‘Δ ’«‘ √’Á∂ ‘ª «’ ’∞ÁappleÂΔ

«ÈÔÓ ‘Ó∂Ù≈ Â∂ √Ì ‹◊ ≈ Ò◊Ì◊ √Ó≈È

apple»Í «Ú⁄ Ò≈◊» ‘πøÁ∂ ‘ÈÕ Ò∂«’È «√˪’

ÂΩapple Â∂ ¡√ƒ ¡«‹‘≈ È‘ƒ ’«‘ √’Á∂Õ

¡≈ÁÓΔ «√appleÎ «ÚÚ‘≈apple’ «È√⁄≈ ‘Δ ‘≈√Ò

’apple √’Á≈ ‘À, ‹Ø Ó≈apple◊ ÁappleÙ’ ÁΔ ‘À√Δ¡Â

«Ú⁄ ¿∞√ Á∂ ‹ΔÚÈ Ò¬Δ ’≈ÎΔ ‘ÀÕ «√˪’

«ÈÙ⁄≈ («ÁzÛ «ÚÙÚ≈√) Á≈ ÓÂÒÏ ‘ØÚ∂◊≈

√øÍ»appleÈÂ≈ ¡Â∂ ¡Èß «◊¡≈ÈÕ Ò∂«’È «¬‘

√ÍÙ‡ ÂΩapple ”Â∂ ¡≈ÁÓΔ ÁΔ Íπ‘ø⁄ ÂØ∫ Íapple∂ ÁΔ

◊ºÒ ‘ÀÕ ⁄≈‘∂ √Ó∂∫ È≈Ò ‹ª ÷Ò≈¡ (ʪ) È≈Ò

√øÏøË ‘؉, ¡È∞ÌÚ Á∂ ÷∂Âapple ”⁄Ø∫ Á»apple º’

‹≈‰ ÁΔ¡ª ÂÓ≈Ó ’Ø«ÙÙª «˜¡≈Á≈Âapple

¡«ÈÙ«⁄ÂÂ≈ È≈Ò ‹πÛΔ¡ª ‘؉◊Δ¡ª,

«’«’ «√º‡∂ ÁΔ √øÌ≈ÚÈ≈ «√Îapple Á∂ Ïapple≈Ïapple

‘πøÁΔ ‘ÀÕ

¬ΔÙÚapple ÁΔ ‘Ø∫Á Á∂ ͺ÷ «Ú⁄ ’ΔÂΔ ‹ªÁΔ

¡÷ΩÂΔ ¿∞Á∂ÙÚ≈ÁΔ Ï«‘√, ¡≈Ó ÂΩapple ”Â∂ «¬’

Á»√apple≈ apple»Í ÚΔ Ë≈apple ÒÀ∫ÁΔ ‘ÀÕ ÍÃ≈‰Δ Á∂ Úº÷-

Úº÷ ¡≥◊ª Áapple«Ó¡≈È «Á÷≈¬Δ Á∂ apple‘∂ √Ïø˪

˘ ÒÀ ’∂ «¬‘ «√º‡≈ ’ºŒ«„¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’

«¬È ª ¡≥◊ª ˘ «’√∂ ı≈√ Ó’√Á ÁΔ Í»appleÂΔ

Ò¬Δ «ÓºÊ ’∂ ¡«‹‘∂ ω≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ

«¬‘ «÷¡≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ ¡º÷ Á∂÷‰

Á∂ Ó’√Á ÁΔ Í»appleÂΔ Ò¬Δ Ï‰≈¬Δ ◊¬Δ ‘À,

«ÏÒ’∞Ò ¿∞√∂ Âapple ª «‹Ú∂∫ ÿÛΔ ‡≈¬ΔÓ Áº√‰

Á∂ Ó’√Á ÁΔ Í»appleÂΔ Ò¬Δ Ï‰≈¬Δ ◊¬Δ ‘ÀÕ

Ò∂«’È «¬‘ ’«‘‰ Ú≈Ò∂, «√º‡≈ ’º„‰ Ò¬Δ

‹ª «Èapple‰≈ ’appleÈ Ò¬Δ ¿∞√ ¿∞ÍÓ≈ ÁΔ ÚappleÂØ∫

’apple apple‘∂ ‘È ‹Ø ¡È∞ÌÚ ÁΔ ‘ºÁ ÂØ∫ Ï‘πÂ

Íapple ª Á≈ ÷∂≤Âapple ‘À Õ «¬√ Ò¬Δ «¬√ Á≈

ÈÂΔ‹≈ ÚΔ ˜apple»apple ‘Δ ¡√ΔÓ apple»Í «Ú⁄

«Èapple≈Ë≈apple-Ï∂-Ïπ«È¡≈Á ‘Δ «È’Ò∂◊≈Õ

’«‘‰ Á≈ Ì≈Ú ‘À «’ «¬√ «Ú⁄ √øÌ≈ÚÈ≈ ÁΔ

◊πø‹≈«¬Ù (ÏΔ‹-ºÂ) «ÏÒ’∞Ò ‘Δ È‘ƒ ‘ÀÕ

«¬√ Á∂ «¬Ò≈Ú≈, «‹Ú∂∫ «’ ’ª‡ Áπ¡≈apple≈

«¬Ù≈apple≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À «’ Ó’√Á Á≈

«Ú⁄≈apple ’π∞Áapple Á∂ «◊¡≈È Á≈ «√˪ ȑƒ

‘ÀÕ √◊Ø∫, «¬‘ Ó«‘˜ «¬’ ÂappleΔ’≈ ‘À «‹√

apple≈‘ƒ ÓÈ∞º÷Δ ÓÈ ’∞fi √‹ΔÚ apple»Íª (¡≥◊ª)

√ÏøËΔ ÈÂΔ«‹¡ª ”Â∂ Í‘πø⁄Á≈ ‘ÀÕ «‹Ú∂∫

«¬È√≈È ’∞Áapple ˘ «ÈÔÓ ÍÃÁ≈È ’appleÁ≈ ‘À

«ÂÚ∂∫ ‘Δ ¿∞‘ ’∞Áapple Á∂ √ø◊·È≈ÂÓ’

√πÌ≈˙ ˘ ‘∂±Ú≈Á È≈Ò «ÓÒÁ≈-‹πÒÁ≈

√ÓfiÁ≈ ‘ÀÕ «’¿∞∫«’ ¿∞√ ÁΔ È˜apple «’√∂

Ó’√Á ¿∞μÂ∂ «‡’Δ ‘πøÁΔ ‘ÀÕ Ò∂«’È «‹Ú∂∫

«’√∂ «Ú«◊¡≈È’ «ÈÔÓ ˘ ’∞ÁappleÂΔ

ÚappleÂ≈apple∂ Á≈ ‹Ú≈ÏÁ∂‘ È‘ƒ ·«‘apple≈«¬¡≈ ‹≈

√’Á≈ ¡ÀÈ ¿∞√∂ Âapple ª (Ï≈’Δ Í∂˜ BB ”Â∂)


www.samajweekly.com

31/08/2017

19

÷≈‘Ó÷≈‘ ‘Δ Íz‰ΔÂΔ ⁄ØÍÛ≈ È∂ “√≈¬Δ’Ò” Ú≈ÒΔ

◊μÒ ’«‘ ’∂ «ÚÚ≈Á Ó∞μÒ Ò¬∂ ‘ÈÕ

‘∞‰ ¿∞√ È∂ «¬’ ‘Øapple fi±·Δ

’‘≈‰Δ Áμ√Δ ‘À «’

Ï⁄ÍÈ «Ú⁄ ¿∞√ Á≈

Í«appleÚ≈apple Ï‘∞ ‘Δ

ˆappleΔÏ √ΔÕ ¡ÀÈ≈

ˆappleΔÏ «’ ÿapple∂

’≈apple È‘Δ∫ √ΔÕ

Áμ√Ø ÌÒ≈

ˆappleΔÏΔ ÁΔ

ÍzΔÌ≈Ù≈ «¬‘

‘À «’ ’ØÒ ’≈apple

È‘Δ∫ Â∂ ˆappleΔÏΔ

‹Á Î∂√Ï∞μ’ ”Â∂

Íz‰ΔÂΔ Á∂ «¬√

fi±· √ÏßËΔ ◊μÒ≈∫

‘Ø¬Δ¡≈∫ Â≈∫ ‘∞‰ ‹≈ ’∂

¿∞‘ È∂Â≈ ÒØ’≈∫ ÁΔ Âapple∑≈∫

«Ï¡≈È Á∂ apple‘Δ ‘À «’ ¿∞√ ÁΔ

◊μÒ Á≈ ¡appleÊ √‘Δ È‘Δ∫ ’μ«„¡≈

«◊¡≈Õ ⁄ÒØ «¬‘ ◊μÒ≈∫ ‘Ø¬Δ¡≈∫ fi±· ÁΔ¡≈∫ ‘∞‰

¡√ÒΔ ◊μÒ «’ “«¬Ù’˜≈Á∂” ÂØ∫ Ï≈¡Á ÔÙapple≈‹

«¯ÒÓ˜ ÁΔ «Îapple Șapple √ÚμÒΔ Íz‰ΔÂΔ ÍzÂΔ ‘جΔ

‘ÀÕ Íß‹ √≈Ò Ï≈¡Á “Îapple≈apple” «¯ÒÓ ”⁄ «Îapple

Íz‰ΔÂΔ È±ß ÔÙapple≈‹ «¯ÒÓ˜ È∂ «Ò¡≈ ‘À Íz‰ΔÂΔ

Á∂ ’«‘‰ ”Â∂ «¬√ «¯ÒÓ Á≈ ‡≈¬Δ‡Ò ÏÁÒ «ÁμÂ≈

«◊¡≈ ‘À ‘∞‰ Íz‰ΔÂΔ “√ßÁΔÍ ¡Ωapple «Íß’Δ Îapple≈apple”

È≈∫¡ ÁΔ

«¯ÒÓ

«ÁÈ «ÎappleÈ Òæ◊∂

ÍÉΔÂΔ ⁄ØÍÛ≈

’apple apple‘Δ ‘ÀÕ «¬√ «¯ÒÓ ”⁄ Íz‰ΔÂΔ Á∂ È≈Ò

¡apple‹È ’ͱapple 鱧 «Ò¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ Íz‰ΔÂΔ È∂

¡apple‹È Á∂ È≈Ò ‘Δ “ÈÓ√Â∂ ’ÀÈ∂‚≈”

«¯ÒÓ ÚΔ ’appleÈΔ ‘ÀÕ ¿∞Ëapple

ÁΔÚ≈ÒΔ ”Â∂ Íz‰ΔÂΔ ÁΔ ¡‹À

Á∂Ú◊È, ¡’ÙÀ ’∞Ó≈apple

È≈Ò “◊ØÒÓ≈Ò ¡◊∂È”

¡≈¬∂◊ΔÕ Íz‰ΔÂΔ ÁΔ

«‹ßÈΔ «’apple«’appleΔ

Î∂√Ï∞μ’ ”Â∂ ‘Ø¬Δ ‘À,

¿∞√ ÁΔ ÌappleÍ≈¬Δ

“ÈÓ√Â∂ ’ÀÈ∂‚≈”,

“√ßÁΔÍ ¡Ωapple «Íß’Δ

Îapple≈apple” ’appleÈ Ú≈ÒΔ¡≈∫

‘ÈÕ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈

“◊ØÒÓ≈Ò

¡◊∂È” Á≈

Ú Δ

¿∞√

È ± ß

«Ú«Á¡≈ Ï≈ÒÈ

◊˜Ï ÁΔ ¡ΩappleÂ

«appleÙÂ∂-È≈Â∂ «ÈÌ≈¿∞‰∂ «¬‘ ÷≈√Δ¡Â «Ú«Á¡≈ Ï≈ÒÈ ÁΔ ‘ÀÕ «Ú«Á¡≈ √À∫√apple ÏØapple‚ ÁΔ

ÓÀ∫Ïapple ω ⁄∞μ’Δ ‘À Â∂ ¡≈√‡z∂ÒΔ¡≈ «Ú÷∂ ‘ج∂ «¯ÒÓΔ Ó∂Ò∂ ÁΔ ¿∞‘ Ïapple≈∫‚ ¡ßÏÀ√‚apple √Δ

Íapple «ÁÒ⁄√Í ◊μÒ «¬‘ ‘À «’ «Ú«Á¡≈ √≈apple∂ Ó∂Ò∂ ”⁄ È‘Δ∫ ◊¬Δ, ‹Á«’ Ïapple≈∫‚

¡ßÏÀ√‚apple ‘؉ ’≈appleÈ «¬‘ ˜apple±appleΔ √ΔÕ ’≈appleÈ «apple٫¡≈∫ ÁΔ Ó‘μÂÂ≈ «Ú«Á¡≈ ¡≈͉∂

Ì≈‰‹∂ Â∂ Ì≈‰‹Δ «¬apple≈ Â∂ apple∞‘≈È È±ß Ï‘∞ «Í¡≈apple ’appleÁΔ ‘À «¬‘ ÚΔ ÓÀÒÏΩappleÈ ”⁄ ‘ÈÕ

¿∞È∑≈∫ Á∂ ‹ÈÓ «ÁÈ ”Â∂ «Ú«Á¡≈ apple∞fiΔ apple‘Δ Â∂ ¿∞√ È∂ ÓÀÒÏΩappleÈ «¯ÒÓ Ó∂Ò≈ «Â¡≈◊ ’∂

«¬apple≈ Â∂ apple∞‘≈È È±ß √Ó≈∫ «ÁμÂ≈Õ “Ï∂◊Ó ‹≈È” ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘∞‰ ¿∞‘ “Â∞Ó‘≈appleΔ √∞Ò±” «¯ÒÓ

’apple apple‘Δ ‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Ï‘∞ √≈apple∂ «Ú«◊¡≈ÍÈ ¿∞√ ’ØÒ ‘ÈÕ ¿∞Ëapple «Ú«Á¡≈

Á∂ ÍÂΔ «√Ë≈appleÊ apple≈¬∂ ’ͱapple È∂ ¡≈Í‰Δ ÈÚΔ∫ «¯ÒÓ Ù∞apple± ’ΔÂΔ ‘À Íapple «¬√ ”⁄ «Ú«Á¡≈

È‘Δ∫ ‘À «Ú«Á¡≈ Áapple¡√Ò √À∫√apple ÏØapple‚ ”⁄ ‹≈‰ ’apple’∂ ÿapple ÁΔ «¯ÒÓ

È‘Δ∫ ’apple apple‘ΔÕ «Ú«Á¡≈ «¬Ê∂ ÚΔ «apple٫¡≈∫ Á≈ Ó‘μÂÚ √ÓfiÁΔ ‘À «’

ÍÂΔ Á≈ ¡appleÊ «¬‘ È‘Δ∫ «’ ¿∞√ ”Â∂ ˜ÏappleÁ√ÂΔ ’ΔÂΔ ‹≈¬∂Õ ¿∞‘

ÍÂΔ È±ß ¿∞√ Á∂ ÚÍ≈apple ”⁄ ¡≈˜≈ÁΔ Á∂ ⁄∞μ’Δ ‘ÀÕ «Ú«Á¡≈ ¡È∞√≈apple

√Ì ÂØ∫ ¡«‘Ó ‘À ÍÂΔ-ÍÂÈΔ Á≈ «appleÙÂ≈ Â∂ ÍÂΔ ¿∞Íapple ’Á∂ ÚΔ

ÍÂÈΔ Ì≈apple± È‘Δ∫ ‘Ø‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔÕ Ù≈«¬Á √À∫√apple ÏØapple‚ ”⁄ ‹≈

’∂ ÚΔ «apple٫¡≈∫ Á∂ Ó‘μÂÚ Ú≈Ò∂ «√È∂Ó≈ Ò¬Δ ¿∞‘

’ßÓ ’apple∂ “Â∞Ó‘≈appleΔ √∞Ò±” ”⁄ «Ú«Á¡≈ È∂ “‘Ú≈

‘Ú≈¬Δ” ◊≈‰∂ ”Â∂ ‚≈∫√ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ «Ú«Á¡≈ È∂

«¬’ Ú≈apple √zΔÁ∂ÚΔ ÁΔ Ô≈Á Â≈˜≈ ’appleÚ≈¬Δ ‘À

’ßÓ ”⁄ ÚΔ ¡◊≈∫‘, «apple٫¡≈∫ ”⁄ ÚΔ ¡◊≈∫‘,

Í«appleÚ≈apple ÍÂΔ È±ß ÚΔ «¬μ˜Â Â∂ √À∫√apple ÏØapple‚ ”⁄

«˜ßÓ∂Ú≈appleΔ, «Ú«Á¡≈ Ï≈ÒÈ ‹ΔÚÈ Á∂ ‘apple

÷∂Âapple ”⁄ ’≈ÓÔ≈ÏΔ È≈Ò ¡μ◊∂ ÚË apple‘Δ ‘ÀÕ

Ó≈√’Ø ÂØ∫ ¡≈ϱË≈ÏΔ ◊¬Δ ‘À ’À‡appleΔÈ≈

’À¯ Â∂ ¿∞Ê∂ “‡≈¬Δ◊apple «˜ßÁ≈ ‘À” ÁΔ Ù±«‡ß◊ ¿∞√

È∂ ͱappleΔ ’appleÚ≈¿∞‰Δ ‘À «¬Ê∂ ‹≈ ’∂ «Ú‘Ò∂ √Ó∂∫ ”⁄ ¿∞‘

«¬ß‡appleÈÀμ‡ ”Â∂ ¡≈Í‰Δ¡≈∫ Â√ÚΔapple≈∫ Í≈ apple‘Δ ‘À “‹μ◊≈ ‹≈√±√” 鱧 ¿∞‘

Ì∞μÒ ‹≈‰≈ ⁄≈‘∞ßÁΔ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬Δ ‘Δ ’À‡Δ È∂ ¡≈Í‰Δ Ò≈Ò appleß◊ ÁΔ

ÈÚΔ∫ ÂÀapple≈’Δ ‚zÀμ√ «Ú⁄ Í≈‰Δ ”⁄ Ó√ÂΔ ’appleÈ Ú≈ÒΔ Â√ÚΔapple Í≈¬Δ ‘À

’À‡Δ ‹≈‰ÁΔ ‘À «’ “‹μ◊≈ ‹≈√±√” È∂ ¿∞√ Á∂ ’ÀappleΔ¡apple 鱧 ÷apple≈Ï ‘Δ ’ΔÂ≈

‘À Â∂ «¬√ Ò¬Δ ÒØ’≈∫ Á≈ «Ë¡≈È ‘Øapple Í≈√∂ Ò≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂Õ

«¬ß√‡≈◊z≈Ó ”Â∂ ¡≈Í‰Δ¡≈∫ Í∞apple≈‰Δ¡≈∫ ⁄Ø‡Δ ÁΔ¡≈∫ Â√ÚΔapple≈∫ ȱß

⁄∞‰ ’∂ ¿∞‘ Á∞Ï≈apple≈ «¬√ Ò¬Δ ‘Δ Í≈ apple‘Δ ‘À «’ Á∂÷Ø ÓÀ∫ ¡μ‹ ÚΔ

¡≈’appleÙ’ ‘≈∫ «¯ÒÓ È‘Δ∫ ⁄μÒΔ Â≈∫ ‘ΔappleØ ÁΔ «’√ÓÂ, «¬√ ”⁄

’À‡Δ Á≈ ’Δ ’√±apple √μ √Ó∞ßÁapple Í≈apple ’apple’∂ «‘ßÁ∞√Â≈È ¡≈ ’∂

¿∞Ê∂ ÙØ‘apple Í≈¿∞‰Δ ¡≈Ó «‹‘Δ ◊μÒ È‘Δ∫ ‘ÀÕ ’appleÓ≈∫ Ú≈ÒΔ

apple‘Δ ‘À ’À‡appleΔÈ≈, «‹√ ÁΔ ‘apple ÷≈«‘Ù Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ È∂ ͱappleΔ ’ΔÂΔ

‘ÀÕ √∞Ì≈¡ ÁΔ ¿∞‘ ÏÛÏØÒΔ ‘À Â∂ «¬‘ ⁄Δ˜ ’Á∂-’Á∂ ¿∞√ ȱß

Èπ’√≈È ÚΔ Í‘∞ß⁄≈¿∞∫ÁΔ ‘ÀÕ ¿∞√ 鱧 ¡¯√Ø√ «¬√ ◊μÒ Á≈

‘À «’ ¿∞√ 鱧 ‘≈Ò∂ Âμ’ ’Ø¬Δ ÷≈√ ¡ÀÚ≈apple‚ È‘Δ∫ «ÓÒ∂

’À‡Δ ÁΔ¡≈∫ ¡≈ÁÂ≈∫ ¡μ‹ ÚΔ Ïμ«⁄¡≈∫ Ú≈ÒΔ¡≈∫ ‘Δ

‘ÈÕ ¿∞‘ Â’appleΔÏÈ ‘apple ÈÚΔ∫ ’≈«Ó’ «’Â≈Ï ÷appleΔÁ

ÒÀ∫ÁΔ ‘À Â∂ ÍÛ∑ÁΔ ‘ÀÕ Íz«√μËΔ ¡≈¿∞∫ÁΔ ‘À, ⁄ÒΔ

‹≈∫ÁΔ ‘À Íapple ’À‡Δ ¡È∞√≈apple √∞ÍÈ∂ ‘Ó∂Ù≈ ‘Δ Á∂÷‰∂

⁄≈‘ΔÁ∂ ‘È √∞ÍÈ∂ ‘Δ ¡◊≈∫‘ Úˉ Ò¬Δ Íz∂«appleÂ

’À‡Δ ‹≈‰ÁΔ ‘À «’ “‹μ◊≈

‹≈√±√” È∂ ¿∞√ Á∂ ’ÀappleΔ¡apple 鱧 ÷apple≈Ï

‘Δ ’ΔÂ≈ ‘À Â∂ «¬√ Ò¬Δ ÒØ’≈∫ Á≈ «Ë¡≈È

‘Øapple Í≈√∂ Ò≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂ «¬ß√‡≈◊z≈Ó “Â∂

¡≈Í‰Δ¡≈∫ Í∞apple≈‰Δ¡≈∫ ⁄Ø‡Δ ÁΔ¡≈∫ Â√ÚΔapple≈∫ ȱß

⁄∞‰ ’∂ ¿∞‘ Á∞Ï≈apple≈ «¬√ Ò¬Δ ‘Δ Í≈ apple‘Δ ‘À «’

Á∂÷Ø ÓÀ∫ ¡μ‹ ÚΔ ¡≈’appleÙ’ ‘≈∫ «¯ÒÓ È‘Δ∫ ⁄μÒΔ

Â≈∫ ‘ΔappleØ ÁΔ «’√ÓÂ, «¬√ “⁄ ’À‡Δ Á≈ ’Δ

’√±apple √μ √Ó∞ßÁapple Í≈apple ’apple’∂ «‘ßÁ∞√Â≈È ¡≈

’∂ ¿∞Ê∂ ÙØ‘apple Í≈¿∞‰Δ ¡≈Ó «‹‘Δ ◊μÒ

È‘Δ∫ ‘À ’appleÓ≈∫ Ú≈ÒΔ apple‘Δ ‘À

’À‡appleΔÈ≈Õ

√∞ÍÈ∂ ˜apple±apple Á∂÷Ø :

’À‡appleΔÈ≈ ’À¯

’appleÁ∂ ‘ÈÕ ’À‡Δ Á≈ «¬√ √Ó∂∫ «¬‘Δ √∞ÍÈ≈ ‘À «’

apple‰ÏΔapple ’ͱapple È≈Ò «Ú¡≈‘ È‘Δ∫ ‘Ø«¬¡≈ Â≈∫

’Ø¬Δ ◊μÒ È‘Δ∫, «Îapple √ÒÓ≈È ı≈È È≈Ò ‘Δ

È∂ÛÂ≈ apple‘∂, «’¿∞∫«’ ’ÀappleΔ¡apple ÁΔ Ï∂ÛΔ Í≈apple

ÚΔ √ÒÓ≈È È≈Ò ‘Δ Òμ◊ÁΔ ‘À «¬√ Ò¬Δ

¡≈ϱË≈ÏΔ ”⁄ ¿∞‘ ÚμË ÂØ∫ ÚμË √Ó≈∫

√ÒÓ≈È È±ß Á∂ apple‘Δ ‘ÀÕ

¡‹À Á∂Ú◊È : √≈¿±

Â∂ «√¡≈‰≈ ‘ΔappleØ”

Ï≈ÁÙ≈‘Ø “«¯ÒÓ ÁΔ¡≈∫ ◊μÒ≈∫ 鱧 «Ú⁄ ‘Δ ¤μ‚

Á∂¬Δ¬∂ Â≈∫ ¡‹À Á∂Ú◊È ÁΔ «Á÷ ‘Ó∂Ù≈ ‘Δ ÚËΔ¡≈

«¬È√≈È Â∂ √μ⁄∂-√∞μ⁄∂ ¡«ÌÈ∂Â≈ ÁΔ apple‘Δ ‘ÀÕ «‹Ê∂

«¬’ Í≈√∂ appleØ«‘ ÙÀ‡Δ È≈Ò ¿∞√ ÁΔ ÈÚΔ∫ «¯ÒÓ

“◊ØÒÓ≈Ò ¡◊∂È” Â∂˜Δ È≈Ò «Â¡≈apple ‘Ø apple‘Δ ‘À,

¿∞Ê∂ ¡‹À È∂ ‡«Úμ‡apple ”Â∂ ¡≈Í‰Δ ÍΔappleΔ¡‚ «¯ÒÓ

Á≈ ¡ÀÒ≈È ’apple’∂ Í∞apple≈‰∂ «ÈappleÓ≈Â≈/¡«ÌÈ∂Â≈

ÓÈØ‹ ’∞Ó≈apple ÁΔ Ô≈Á «ÁÚ≈¬Δ ‘ÀÕ Óapple≈·≈ ÔØË∂

“Â≈È≈ ‹Δ Ú≈Ò√∞apple∂” Â∂ ¡‹À Á∂Ú◊È È∂ “Â≈È≈ ‹Δ

: Á≈ Ú≈appleΔ¡apple” Ù∞apple± ’ΔÂΔ ‘ÀÕ ÂÒÚ≈apple Â∂ „≈Ò

È≈Ò ¡‹À È∂ ¡≈͉≈ ÈÚ≈∫ ÍØ√‡apple ‹≈appleΔ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ

¡‹À Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ Ó≈ÓÒ≈ Í«‘Ò≈˜ «È‘Ò≈ÈΔ

‹≈∫ Íz√±È ‹ØÙΔ Á≈ È‘Δ∫ ‘À, «¯ÒÓ «ÈappleÓ≈‰ ‘Δ

Âapple’ È≈Ò ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À ‘≈Ò≈∫«’ “Ï≈ÁÙ≈‘Ø” 鱧 ÒÀ

’∂ ¡‹À ÷∞Á Ó∞√ΔÏÂ≈∫ Á≈ «Ù’≈apple ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ √≈¯-

√∞ÊappleΔ «Áμ÷ ’≈appleÈ ¡‹À Á∂Ú◊È È∂ Ï≈«¬˙«Í’

«¯ÒÓ≈∫ ÚμÒ «Ë¡≈È Á∂‰≈ Ù∞apple± ’ΔÂ≈ ‘À “Â≈È≈‹Δ”

ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ √Ú≈ÓΔ apple≈ÓÁ∂Ú Â∂ «¬’ ‡Δ. ÚΔ. ÙØ¡

ÚΔ ¡‹À Á∂ «Ú⁄≈apple ”⁄ ¡≈«¬¡≈ ‘À ’«ÍÒ ÙappleÓ≈

Á≈ ÙØ¡ ‘ج∂ ‹≈∫ ’Ø¬Δ «¯ÒÓΔ √Ó≈appleØ‘ ‘Ó∂Ù≈ ‘Δ ¿∞‘

√≈Á◊Δ È≈Ò Í∂Ù ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À Â∂ ¡≈Í‰Δ ÍÂÈΔ

’≈‹ØÒ Á∂ √≈Ê Á≈ «˜’apple ’appleÈ≈ È‘Δ∫ Ì∞μÒÁ≈Õ


20 31/08/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

√Î≈D Á≈ Ï≈’Δ

ÍμÂapple’≈apple ¤ÂappleÍÂΔ Á∂ Í«appleÚ≈apple...

鱧 ‹ÁØ∫ Ó∂apple∂ «ÍÂ≈ ÿapple «Ú⁄ √È Â≈∫ ’∞fi ‚∂apple∂ Á∂ ◊∞ß«‚¡≈∫ ÚμÒØ∫ ¿∞È∑≈∫ 鱧 Ï≈‘apple

√μ«Á¡≈ «◊¡≈ ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ ”Â∂ E ◊ØÒΔ¡≈∫ ⁄Ò≈ «ÁμÂΔ¡≈∫Õ Ó∂apple∂ «ÍÂ≈

¤ÂappleÍÂΔ È±ß ÍΔ.‹Δ.¡≈¬Δ.¡ÀÓ.¡À√. appleØ‘Â’ «Ú⁄ Á≈÷Ò ’appleÚ≈«¬¡≈ «◊¡≈

√Δ, Íapple Í∞«Ò√ ÚμÒØ∫ ’Ø¬Δ ÚΔ ’≈appleÚ≈¬Δ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ¡Â∂ ¡÷Δapple ¿∞È∑≈∫

ÁΔ BH «ÁÈ≈∫ Ï≈¡Á «ÁμÒΔ Á∂ ¡ÍØÒØ ‘√ÍÂ≈Ò «Ú⁄ ÓΩ ‘Ø ◊¬ΔÕ Ó∂apple∂ Á≈Á≈

‹Δ ÚÒØ∫ ÈÚßÏapple, B@@B «Ú⁄ «√apple√≈ Á∂ «‚Í‡Δ ’«ÓÙÈapple 鱧 Ï∂ÈÂΔ ’ΔÂΔ

◊¬Δ «’ Ó∂apple∂ «ÍÂ≈ ‹Δ Á∂ Í∞«Ò√ ÚÒØ∫ ÓÀ«‹√‡z∂‡ ÁΔ ‘≈˜appleΔ «Ú⁄ «Ï¡≈È Áapple‹

’appleÚ≈¬∂ ‹≈‰” ¡ßÙ∞Ò È∂ «’‘≈ «’ ◊ØÒΔ¡≈∫ Òμ◊‰ Á∂ Ï≈Ú‹±Á ÚΔ ¿∞‘ AE

«ÁÈ Âμ’ Í±appleΔ Âapple∑≈∫ ‘ØÙ «Ú⁄ √ÈÕ ‘«apple¡≈‰≈ «Ú⁄ ¿∞√ √Ó∂∫ «¬ß‚Δ¡È

ÈÀÙÈÒ ÒØ’ ÁÒ (¡≈¬Δ.¡ÀÈ.¡ÀÒ.‚Δ.) ÁΔ √apple’≈apple √Δ, «‹√ Á∂ ‚∂apple∂ È≈Ò

⁄ß◊∂ √ÏßË √ÈÕ ¡ßÙ∞Ò ¤ÂappleÍÂΔ È∂ «’‘≈ «’ Ó∂apple∂ «ÍÂ≈ ‹Δ È∂ ‚∂apple∂ ÚÒØ∫

«ÁμÂΔ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫ ‘Á≈«¬Â≈∫ ”Â∂ ¿∞√ ”Â∂ ’≈ÂÒ≈È≈ ‘ÓÒ≈ ’appleÈ Á∂ ÁØÙ Ò≈¬∂

√ÈÕ Ó∂appleΔ ÓΩ‹±Á◊Δ «Ú⁄ Áapple‹ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ «¬‘ ÍÀapple∑≈ Í∞«Ò√ ÚÒØ∫ ¡≈͉Δ

Áapple÷≈√ «Ú⁄Ø∫ ‘‡≈ «ÁμÂ≈ «◊¡≈Õ ¿∞√ √Ó∂∫ ÚΔ ‚∂apple≈ Ó∞÷Δ È±ß √Ó∂∫ ÁΔ √apple’≈apple

¡≈¬Δ.¡ÀÈ.¡ÀÒ.‚Δ. ÚμÒØ∫ apple≈‹ÈΔÂ’ ‘Ó≈«¬Â Íz≈Í √Δ, «‹√ Âapple∑≈∫ «’ ‘∞‰

Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ ÚÒØ∫ ¿∞√ 鱧 ‘Ó≈«¬Â «ÁμÂΔ ‹≈ apple‘Δ ‘ÀÕ «¬‘

apple≈‹ÈΔÂ’ ÁÏ≈¡ ‘Δ √Δ «‹√ È∂ ‘«apple¡≈‰≈ Í∞«Ò√ 鱧 √‘Δ ’≈appleÚ≈¬Δ È‘Δ∫

’appleÈ «ÁμÂΔÕ Á√ßÏapple, B@@B «Ú⁄ Ó∂apple≈ Í«appleÚ≈apple ¿∞√ √Ó∂∫ Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ˙Ó

Íz’≈Ù ⁄Ω‡≈Ò≈ 鱧 «Ó«Ò¡≈ ¡Â∂ √Δ.ÏΔ.¡≈¬Δ. ÂØ∫ ‹≈∫⁄ ’appleÚ≈¿∞‰ ÁΔ Óß◊

’ΔÂΔ «’¿∞∫«’ ‘«apple¡≈‰≈ Í∞«Ò√ ÚÒØ∫ ÚΔ ‚∂apple∂ Á≈ Ï⁄≈¡ ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ √ΔÕ

’∞fi ÚΔ È≈ ‘∞ßÁ≈ Á∂÷ ¡√Δ∫ Íß‹≈Ï ¡Â∂ ‘«apple¡≈‰≈ ’Øapple‡ ’ØÒ «¬√ Ó≈ÓÒ∂

√ÏßËΔ Ï∂ÈÂΔ ’ΔÂΔ ¡Â∂ ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á √≈Ò B@@C «Ú⁄ ‘≈¬Δ’Øapple‡ ÚμÒØ∫

«¬√ ’∂√ 鱧 √Δ.ÏΔ.¡≈¬Δ. Á∂ ‘Ú≈Ò∂ ’apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈Õ

¡ßÙ∞Ò Á∂ ¡È∞√≈apple «√apple√≈ Á∂ «Íß‚ Ï≈‹∂’È Á∂ √≈Ï’≈ √appleÍß⁄ ·≈’∞apple «ÙÚ apple≈Ó

«√ßÿ apple≈‘Δ∫ ‚∂apple∂ ÚμÒØ∫ «¬√ ’∂√ 鱧 Ú≈Í√ ÒÀ‰ Ò¬Δ E ’appleØÛ Âμ’ ÁΔ Í∂Ù’Ù

’ΔÂΔ ◊¬ΔÕ ‹ÁØ∫ «¬ß‚Δ¡È ¡À’√ÍzÀμ√ È∂ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ √ÏßËΔ ÍÛÂ≈Ò ’ΔÂΔ

Â≈∫ √≈Ï’≈ √appleÍß⁄ È∂ Óß«È¡≈ «’ ¿∞√ 鱧 ¡«‹‘≈ ’appleÈ Á∂ Ò¬Δ ‚∂apple≈ Íz∂ÓΔ¡≈∫

ÚμÒØ∫ «’‘≈ «◊¡≈ √ΔÕ ¬∂È≈ ‘Δ È‘Δ∫ Íß‹≈Ï ÂØ∫ ’≈∫◊apple√ Á∂ «¬’ «ÚË≈«¬’

ÚμÒØ∫ ÚΔ √≈‚∂ ”Â∂ ¡«√μË∂ ÂΩapple ”Â∂ ’∂√ Ú≈Í√ ÒÀ‰ Ò¬Δ ÁÏ≈¡ Í≈«¬¡≈

«◊¡≈ Íapple ¿∞È∑≈∫ ÚμÒØ∫ «˜¡≈Á≈ ÁÏ≈¡ «¬√ Ò¬Δ È‘Δ∫ Í≈«¬¡≈ ‹≈ √«’¡≈

«’¿∞∫«’ «¬√ Ó∞μÁ∂ 鱧 ÒÀ ’∂ apple≈‹ ÍμËapple ”Â∂ ÒØ’≈∫ ¡Â∂ ÍμÂapple’≈apple≈∫ ÚμÒØ∫ Úμ‚∂

ÍμËapple ”Â∂ ËappleÈ∂ «ÁμÂ∂ ‹≈ apple‘∂ √ÈÕ ¡ßÙ∞Ò È±ß √±Ï≈ Í∞«Ò√ ÚÒØ∫ ’ΔÂΔ ◊¬Δ

Ù∞apple±¡≈ÂΔ ‹≈∫⁄ ÍÛÂ≈Ò ÂØ∫ ’≈ÎΔ «Èapple≈Ù≈ ‘Ø¬Δ Íapple ¿∞√ È∂ √Δ.ÏΔ.¡≈¬Δ.

¡Î√apple≈∫ ÁΔ ÍzÙø√≈ ’ΔÂΔÕ ¿∞√ È∂ «’‘≈ «’ ÓÀ∫ √Δ.ÏΔ.¡≈¬Δ. ¡¯√apple √ÂΔÙ

‚≈◊apple 鱧 √Ò≈Ó ’appleÁ≈ ‘≈∫ «‹È∑≈∫ È∂ ‘Ω√Ò∂ ¡Â∂ «Ú«◊¡≈È’ „ß◊ È≈Ò «¬√

’∂√ ÁΔ ‹≈∫⁄ ÍÛÂ≈Ò ’ΔÂΔÕ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ¿∞√ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘

√ΔÈΔ¡apple Ú’ΔÒ ¡ÙÚÈΔ ÏıÙΔ, apple≈‹ΔÚ ◊ØÁ≈apple≈, ¡≈apple. ¡À√. ⁄ΔÓ≈ ¡Â∂

apple≈«‹ßÁapple √μ⁄apple Á≈ ËßÈÚ≈Á ’appleÁ≈ ‘À, «‹È∑≈∫ È∂ «ÏÈ≈∫ «’√∂ ÎΔ√ ÂØ∫ ’≈ȱßÈΔ

ÒÛ≈¬Δ ÒÛΔÕ apple≈Ó ⁄ßÁapple ¤ÂappleÍÂΔ ÁΔ ÓΩ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡ßÙ∞Ò ÚμÒØ∫ ¡ıÏ≈apple

⁄Ò≈«¬¡≈ ‹≈∫Á≈ «apple‘≈ Íapple ¡≈apple«Ê’ Âß◊Δ ’≈appleÈ √≈Ò B@AD «Ú⁄ «¬√ ȱß

ÏßÁ ’appleÈ≈ «Í¡≈Õ ‹Ïapple-‹È≈‘ Á∂ ’∂√ «Ú⁄ ‚∂apple≈ Ó∞÷Δ È±ß ÁØÙΔ ·«‘apple≈¬∂ ‹≈‰

ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘Ø¬Δ «‘ß√≈ Á∂ ’≈appleÈ ¤ÂappleÍÂΔ Á∂ Í«appleÚ≈apple ÁΔ √∞appleμ«÷¡≈ ÚË≈

«ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘ÀÕ ¡ßÙ∞Ò È∂ «’‘≈ «’ ‚∂apple≈ Ó∞÷Δ ÚμÒØ∫ «Í¤Ò∂ ÒßÓ∂ √Ó∂∫ ÂØ∫ «‘ß√≈

Á∂ Ò¬Δ ÌΔÛ È±ß Úapple«Â¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ ¿∞√ È∂ ¡≈͉∂-¡≈Í È±ß Ï⁄≈¿∞‰ Á∂

Ò¬Δ ’¬Δ apple≈‹ÈΔÂ’ ‘√ÂΔ¡≈∫ È≈Ò ◊·‹ØÛ ÚΔ Ï‰≈¬∂ ‘ج∂ ‘ÈÕ ’¬Δ

apple≈‹ÈΔÂ’ ‘√ÂΔ¡≈∫ ÚμÒØ∫ ‚∂apple≈ Ó∞÷Δ È±ß ¡Íapple≈Ë’ ’∂√≈∫ «Ú⁄ È≈Ó ¡≈¿∞‰

’≈appleÈ ÏÒÀ’Ó∂Ò ÚΔ ’ΔÂ≈ ‹≈∫Á≈ «apple‘≈ ‘À, «¬√ Á≈ Ó∞μ÷ ’≈appleÈ Ú؇≈∫ √Ó∂∫ ‚∂apple≈

Ó∞÷Δ ÂØ∫ ‘Ó≈«¬Â Íz≈Í ’appleÈ≈ ‘∞ßÁ≈ √ΔÕ «¬’ √Ê≈È’ Ú’ΔÒ Ò∂÷ apple≈‹ „Ø‚

‹Ø «’ Ù∞apple± ÂØ∫ ‘Δ ¤ÂappleÍÂΔ Í«appleÚ≈apple È≈Ò ‹∞«Û¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √Δ, È∂ «’‘≈ «’

«¬‘ ’Ø¬Δ Í«‘ÒΔ Ú≈apple È‘Δ∫ ‘À ‹ÁØ∫ «’ ‚∂apple≈ Ó∞÷Δ ÚμÒØ∫ ÌΔÛ apple≈‘Δ∫ «‘ß√’

Ú≈appleÁ≈Â≈∫ ’appleÚ≈¬Δ¡≈∫Õ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ‹ÁØ∫ √≈Ò B@@G «Ú⁄ ¿∞‘ Í«‘ÒΔ

Ú≈apple ¡ßÏ≈Ò≈ ÁΔ √Δ.ÏΔ.¡≈¬Δ. ¡Á≈Ò «Ú⁄ Í∂ÙΔ Ì∞◊‰ «◊¡≈ √Δ, ¿∞ÁØ∫

ÚΔ ¿∞√ È≈Ò «¬√∂ Âapple∑≈∫ ‚∂apple∂ Á∂ ÒØ’≈∫ ÁΔ¡≈∫ ◊μ‚Δ¡≈∫ Á≈ ’≈¯Δ Úμ‚≈ ’≈¯Ò≈

√Δ Íapple ‘apple Âapple∑≈∫ Á∂ ÁÏ≈¡ Á∂ Ï≈Ú‹±Á ¡√Δ∫ ¿∞√ Ï‘≈Áapple ÍμÂapple’≈apple 鱧 «È¡≈∫

«ÁÚ≈¿∞‰ Ò¬Δ ÒÛ apple‘∂ ‘≈∫Õ

«¬ß‚Δ¡È ¡À’√ÍzÀμ√ «Ú⁄Ø∫ ËßÈÚ≈Á √«‘Â

SAMAJOKU

«¬È∑≈∫ “Ï≈«Ï¡≈∫” ÁΔ ¡ÍΔÒ ‡Ω«È’ ÁΔ Âapple∑≈∫ ’ßÓ ’appleÁΔ ‘À «‹√ ȱß

apple≈‹È∂Â≈ ‘μÊØ-‘μÊ fi͇ ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ «¬‘Δ ’≈appleÈ ‘À «’ ‚∂«apple¡≈∫ 鱧 ı∞Ù ’appleÈ

Ò¬Δ ’appleΔÏ √≈appleΔ¡≈∫ «√¡≈√Δ Í≈apple‡Δ¡≈∫ «Úμ⁄ ‘ØÛ Òμ◊Δ apple«‘ßÁΔ ‘ÀÕ «Îapple ‚∂apple∂

¡≈͉∂ ÙappleË≈Ò±¡≈∫ 鱧 Ú؇, ¡≈Í‰Δ ¡ßÂapple ¡≈ÂÓ≈ ÁΔ Ï‹≈¬∂, ¡≈͉∂ ¿∞È∑≈∫

(‚∂apple∂) ÍzÂΔ «ÚÙÚ≈√ 鱧 Ó∞μ÷ appleμ÷ ’∂ Í≈¿∞‰ Á≈ ‘∞’Ó ‹≈appleΔ ’appleÁ∂ ‘ÈÕ Ì≈Ú

‚∂apple≈ «‹√ Í≈apple‡Δ 鱧 ‘Ó≈«¬Â «ÁßÁ≈ ‘À, ÙappleË≈Ò±¡≈∫ 鱧 ÚΔ Ú؇ ¿∞È∑≈∫ 鱧 Í≈¿∞‰

ÁΔ ‘Á≈«¬Â ‹≈appleΔ ‘∞ßÁΔ ‘ÀÕ

«√apple√≈ ‚∂apple∂ Á≈ Íß‹≈Ï Á∂ ’appleΔÏ BG «ÚË≈È √Ì≈ ‘Ò«’¡≈∫ «Úμ⁄ ÍzÌ≈Ú ‘À

‚∂apple∂ ¡≈͉∂ ÍzÌ≈Ú ÁΔ ÚappleÂØ∫ ¡≈Í‰Δ Â≈’ ÚË≈¿∞‰ Ò¬Δ ⁄؉ “Óß‚Δ” «Úμ⁄

’appleÁ∂ ¡≈ apple‘∂ ‘È Õ ‚∂«apple¡≈∫ Á∂ ÙappleË≈Ò± ÚΔ ⁄؉ “Óß‚Δ” «Úμ⁄ ¡≈Í‰Δ «¬√ ÏØÒΔ

鱧 È≈ «√appleÎ ‹≈«¬˜ ’«‘ßÁ∂ ‘È, √◊Ø∫ «¬√ 鱧 Â≈’ ‘≈√Ò ’appleÈ Á≈ ˜appleΔ¡≈

ÚΔ ÓßÈÁ∂ ‘ÈÕ «√¡≈√Δ Í≈apple‡Δ¡≈∫ ÚÒØ∫ «¬√ ÓÁÁ Á∂ ÏÁÒ∂ ‚∂«apple¡≈∫ Â∂

“Ï≈«Ï¡≈∫” 鱧 ¡≈͉∂ ’≈appleØÏ≈apple ÚË≈¿∞‰ Â∂ ¡ÀÙØ-¡≈apple≈Ó ÁΩapple≈È ‘؉ Ú≈ÒΔ

’≈ȱßÈΔ ¿∞Òßÿ‰≈ ÂØ∫ Ï⁄≈¡ Ò¬Δ “√∞appleμ«÷¡≈ ¤ÂappleΔ” ÍzÁ≈È ’ΔÂΔ ‹≈∫ÁΔ ‘ÀÕ

‚∂apple∂ «¬√ Âapple∑≈∫ ‘≈√Ò ’ΔÂΔ «√¡≈√Δ Í‘∞ß⁄ Á≈ «¬√Â∂Ó≈Ò √apple’≈appleΔ √∞appleμ«÷¡≈

‘≈√Ò ’appleÈ Ò¬Δ ’appleÁ∂ ‘È ÏÒ«’ ’¬Δ Ú≈apple ¡≈͉∂ ÙappleË≈Ò±¡≈∫ ÁΔ ¡ßÈ∑Δ

ÙappleË≈ Á∂ √‘≈apple∂ ’≈ȱßÈ ÁΔ¡≈∫ Ëμ‹Δ¡≈∫ ÚΔ ¿∞‚≈ «ÁßÁ∂ ‘ÈÕ ¡ßÈ∑Δ ÙappleË≈

‚∂«apple¡≈∫ «Úapple∞μË «’√∂ ÚΔ ◊μÒ È±ß Íμ’∂ ÂΩapple ”Â∂ Șapple¡ßÁ≈˜ ’apple’∂ ÈÀ«Â’ ÿ∞Óß‚

Á≈ Ó∞ÒμÓ≈ ⁄Û∑≈ «ÁßÁΔ ‘ÀÕ «¬√ Á∂ ⁄μÒ«Á¡≈∫ «¬È∑≈∫ Ù’ÂΔÙ≈ÒΔ “Ï≈«Ï¡≈∫ Á∂

’∞’appleÓ≈∫ ÁΔ ¡‰Á∂÷Δ ’appleÈ≈ ¡≈√≈È ‘Ø ‹≈∫Á≈ ‘ÀÕ

«√apple√≈ ‚∂apple∂ Á∂ Ó∞÷Δ È±ß ÁØ √≈ËÚΔ¡≈∫ È≈Ò ÏÒ≈Â’≈apple Á∂ ’∂√ «Úμ⁄

√ΔÏΔ¡≈¬Δ ¡Á≈Ò È∂ ÁØÙΔ ’apple≈apple Á∂ «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ ¿∞√ ¿∞Íapple ‚∂apple≈ ÙappleË≈Ò±

apple‰‹Δ «√ßÿ Â∂ ÍμÂapple’≈apple apple≈Ó ⁄ßÁapple ¤ÂappleÍÂΔ Á∂ ’ÂÒ ¡Â∂ Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ

ÙappleË≈Ò±¡≈∫ 鱧 «ÈÍ∞ß√’ ω≈¿∞‰ Á∂ ’∂√ Úμ÷apple∂ ÂΩapple ”Â∂ ⁄μÒ apple‘∂ ‘ÈÕ «¬√∂ Âapple∑≈∫

Ï≈Ï≈ apple≈ÓÍ≈Ò Ì‹È ◊≈«¬’ ω «◊¡≈ ¡Â∂ ¿∞√ È∂ ¡≈͉≈ ’ÏΔappleÍßÊΔ

«Îapple’≈ ⁄Ò≈ «Ò¡≈Õ ¿∞√ ¿∞Íapple ÚΔ ‘μ«Â¡≈ Á∂ ÁØÙ Òμ◊∂ Â≈∫ B@AD «Úμ⁄

¡Á≈Ò È∂ ¿∞√ Á∂ ˆÀapple-˜Ó≈ÈÂΔ Ú≈apple߇ ‹≈appleΔ ’apple «ÁμÂ∂Õ ¿∞√ ÁΔ «◊zÎÂ≈appleΔ

Á≈ «ÚappleØË ’apple«Á¡≈∫ ÙappleË≈Ò±¡≈∫ È∂ ÍÀ‡appleØÒ ÏßÏ, ÍμÊapple Â∂ ÏØÂÒ≈∫ ⁄∞μ’ Ò¬Δ¡≈∫Õ

¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’Δ ‘Ø«¬¡≈, √≈«apple¡≈∫ 鱧 ÍÂ≈ ‘ÀÕ Ï≈Ï≈ apple≈ÓÍ≈Ò ¡μ‹ ÚΔ ‹∂Ò∑

«Úμ⁄ √Ò≈÷≈∫ «Íμ¤∂ ‘À Â∂ ¿∞√ Á∂ ’∂√ Á≈ ÎÀ√Ò≈ ÚΔ ¤∂ÂΔ ‘؉ Ú≈Ò≈ ‘ÀÕ ¿∞√

Á∂ √ÓappleÊ’ ÚΔ ¡Á≈ÒÂΔ ÎÀ√Ò∂ 鱧 ÍzÌ≈«Ú ’appleÈ Ò¬Δ «’√∂ ÚΔ ‘μÁ Âμ’

‹≈‰ Ò¬Δ «Â¡≈apple ‘Ø ‹≈∫Á∂ ‘ÈÕ «¬‘ ¡ÓÒ «¬√ Âapple∑≈∫ Á≈ √apple’≈appleΔ √ß√Ê≈Ú≈∫

¡μ◊∂ √ß’‡ ω ¿∞ÌappleÁ≈ ‘ÀÕ

‘∞‰ √Ú≈Ò ÍÀÁ≈ ‘∞ßÁ≈ ‘À «’ ’Δ ‚∂«apple¡≈∫ ÍzÂΔ Íz∂Ó Ú؇≈∫ ’≈appleÈ ‘À ‹≈∫ «¬√

ÂØ∫ ÚΔ Úμ‚Δ «¬√ ÁΔ Ú‹∑≈ ‘ÀÕ ¡≈ÓÁÈ È≈ Úˉ, ¡≈apple«Ê’ Í≈Û≈ ÚËÁ∂ ‹≈‰

¡Â∂ Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ Á∂ «Ú’apple≈Ò apple±Í Ë≈appleÈ ’appleÈ ’≈appleÈ ÎÀÒΔ «Èapple≈ÙÂ≈ Ú≈Ò∂

√ı «√¡≈√Δ Ó∞’≈ÏÒ∂ Â∂ ÈÚ-¿∞Á≈appleÚ≈ÁΔ ¡≈apple«Ê’ ÁΩapple «Úμ⁄ ¡«‹‘∂ ‚∂apple∂ Â∂

“Ë≈apple«Ó’ Ï≈Ï∂” ‰≈¡ Ó∞’ÂΔ Á≈ ’ßÓ ’appleÁ∂ ‘ÈÕ ¡«‹‘Δ ‘≈Ò≈ «Úμ⁄ «¬‘

“Ï≈Ï∂” ¡ßÈ∑Δ ÙappleË≈ Á∂ √ΩÁ≈◊apple ω ‹≈∫Á∂ ‘È ¡Â∂ ¡≈͉∂ ÙappleË≈Ò±¡≈∫ ÁΔ √Ø⁄

ÏÁÒ‰ Ò¬Δ Ï≈˜≈apple± ‹È-√ß√«’zÂΔ Á≈ √‘≈apple≈ ÒÀ∫Á∂ ‘ج∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ¡√Ò

Ó∞μ«Á¡≈∫ ÂØ∫ ̇’≈ «ÁßÁ∂ ‘ÈÕ «¬ÒÀ’‡apple≈«È’ ÓΔ‚Δ¡≈, «ÎÒÓ≈∫, √ØÙÒ

ÓΔ‚Δ¡≈ ¿∞Íapple Íz⁄≈apple Á∂ apple≈‘Δ∫ ¿∞È∑≈∫ «Úμ⁄ ¡≈͉∂ √Ó≈«‹’ ¡√«ÂμÂÚ ÍzÂΔ

√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ

¡ßÈ∑Δ ÙappleË≈ «√apple ÎÒ-Î∞Ò «apple‘À ‚∂«apple¡≈∫ Á≈ ’≈appleØÏ≈apple

√Î≈ AG Á≈ Ï≈’Δ

‘π‰ ÓÀ∫ ¡Í≈‘‹ È‘ƒ ‘ª

ÎÛΔ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª ¡ÙØ’ ÁΔ¡ª È√Δ‘Âª ÿapple ’apple ◊¬Δ¡ªÕ ‹ÒÁΔ È≈Ò Ï≈‘appleÒ≈ ÁappleÚ≈˜≈ ÷ØÒ∑’∂

ÏØ«Ò¡≈, ““ ‹≈ ‘π‰ ⁄Ò∂ ‹≈Õ”” ¡ÙØ’ ¸æÍ⁄≈Í Ï≈‘apple ¡≈ ’∂ «¬√ Í≈√∂ ˘ ⁄Ò≈ «◊¡≈Õ ÁappleÚ≈‹≈ ÏøÁ

’apple’∂ ÓΔ ÙΔÒ≈ ˘ ÏØ«Ò¡≈, ““ ÓÀ˘ √≈‘Ó‰Ò∂ ◊π¡ª„Δ È∂ λøÈ ’ΔÂ≈ √Δ «’ Âπ‘≈‚∂ ÿapple «¬’ ¡‹ÈÏΔ

Óπø‚≈ ¡≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ¬∂ ª ’apple’∂ ¡√ƒ ¡≈¬∂ √ªÕ È≈Ò∂ √πæ‰ ¡√ƒ È‘ƒ ⁄≈‘πøÁ∂ «’ »ø ¿π√ È≈Ò ¡æ◊∂

ÂØ∫ «ÓÒ∂∫, «÷¡≈Ò apple÷ƒÕ”” ““ Íapple ÓÀ∫ ’Ø¬Δ «¬æÂapple≈‹ ÔØ◊ ’øÓ È‘ƒ ’ΔÂ≈Õ Ó∂apple∂ Â∂ «’¿π∫ ¬∂Ȫ ◊πæ√∂ ‘πøÁ∂

‘Ø?”” ÙΔÒ≈ ÁΔ Ì≈ÏΔ ÙΔÒ≈ ˘ Á»√apple∂ ’Óapple∂ «Úæ⁄ ÒÀ ◊¬ΔÕ ““˛ √≈Ò≈ ÁØ ‡’∂ Á≈ ¡≈ÁÓΔ, √≈˘ Ú≈apple«Èø◊

Á∂ «◊¡≈Õ”” ’«‘’∂ ÓΔÂ∂ Â∂ ‹Δ Ú≈Í√ Áπ’≈È Â∂ ⁄Ò∂ ◊¬∂Õ (Ï≈’Δ ¡◊Ò∂ ¡ø’ ”⁄)

Samajoku Instructions : "Fill in the puzzle so that every row, every column, and every 3x3

box contains the digits 1 through 9." Every sudoku puzzle has a unique solution

fi±·∂ ¡Â∂ √∞Ë≈apple «ÚappleØËΔ «Ú⁄≈apple Ìapple «ÁμÂ∂ ‹≈∫Á∂ ‘ÈÕ

¿∞Á≈‘apple‰ Ú‹Ø∫ ‚∂apple≈ «√apple√≈ Ó∞÷Δ ◊∞appleÓΔ apple≈Ó apple‘ΔÓ È∂ ‘’Δ’Â ÂØ∫ Á±apple

¡≈͉≈ «¬μ’ Úμ‚≈ ¡’√ ω≈¿∞‰ Ò¬Δ È≈ ’∂ÚÒ «ÎÒÓ≈∫ ω≈¬Δ¡≈∫ √◊Ø∫

¿∞È∑≈∫ «Úμ⁄ ¡Á≈’≈appleΔ ÚΔ ’ΔÂΔ Â∂ ◊Δ ÚΔ ◊≈¬∂Õ ¿∞√ È∂ “«Á ÓÀ√ß‹apple-A”,

“ÓÀ√ß‹apple-””, “«Á Ú≈appleΔ¡apple Ò≈«¬È ‘apple‡”, “«‘ßÁ ’≈ È≈Í’ ’Ø ‹∞¡≈Ï” ¡Â∂ “‹μ‡

«¬‹ΔÈΔ¡apple” «ÎÒÓ≈∫ ω≈¬Δ¡≈∫Õ «¬‘ √≈appleΔ¡≈∫ Ï≈’√ ¡≈«Î√ ”Â∂ «‘μ‡ ÚΔ

apple‘Δ¡≈∫Õ

Ò∂«’È «Îapple √Ú≈Ò ÍÀÁ≈ ‘∞ßÁ≈ ‘À «’ √apple’≈apple≈∫ «¬È∑≈∫ “Ë≈apple«Ó’ Ï≈«Ï¡≈∫”

ÍzÂΔ ¡ÀÈΔ¡≈∫ √ß’Ø⁄Ó¬Δ «’¿∞∫ apple«‘ßÁΔ¡≈∫ ‘È? «¬‘ ‚∂apple∂ ¡√Ò ÁappleÁ Á∂ «ıÒ≈¯

◊appleΔÏ ÁΔ ¡≈Ú≈˜ 鱧 ÁÏ≈¿∞‰ Ò¬Δ ¡≈Í‰Δ √Ó±«‘’ ¡ÍΔÒ Á≈ √‘≈apple≈ ÒÀ∫Á∂

‘ÈÕ ’≈appleÒ Ó≈apple’√ ¡È∞√≈apple, Ï∂«ÁÒ Á∞ÈΔ¡≈∫ Á≈ «ÁÒ ¡Â∂ ¡≈ÂÓ‘Δ‰

‘≈Ò≈ ÁΔ ¡≈ÂÓ≈ ‘À.. .. .. ¿∞√ 鱧 ¡≈͉∂ ‘≈Ò≈ ÍzÂΔ ¡≈͉∂ ÌappleÓ È±ß

«Â¡≈◊ Á∂‰ Á≈ √μÁ≈ Á∂‰ Á≈ ÓÂÒÏ ‘À, ¿∞√ 鱧 ¿∞‘ ‘≈Ò≈ ‘Δ ¤μ‚ Á∂‰

Ò¬Δ ’«‘‰≈, «‹√ Ò¬Δ ¿∞√ 鱧 ÌappleÓ ÁΔ ˜apple±apple ‘ØÚ∂” √apple’≈apple≈∫ 鱧 ÚΔ ¡«‹‘∂

‘≈Ò≈Â È±ß ÏÁÒ‰ ÁΔ Ï‹≈¬∂, ¿∞√ 鱧 Ë∞ßÁÒ≈ ’appleÈ≈ ¡Â∂ ⁄؉≈∫ «Úμ⁄ √ÓappleÊÈ

Ò¬Δ ‚∂«apple¡≈∫ Á≈ «¬√Â∂Ó≈Ò ’appleÈ≈ «˜¡≈Á≈ ¿∞«⁄ Òμ◊Á≈ ‘À «√¡≈√Δ

Íz‰≈ÒΔ, «È¡≈∫«¬’ ÍzÌ≈Ú‘Δ‰Â≈ ¡Â∂ Ï≈˜≈apple Ó±ÒÚ≈Á Ï≈apple∂ «Ú¡≈Í’

¡«ÚÙÚ≈√ ÍÀÁ≈ ’appleÈ≈ ¡ßÙ’ ÂΩapple ”Â∂ √∞Ì≈«Ú’ ¡Â∂ Ó∞Ù’Ò È≈Ò ˆÀapple-

Ú≈«‹Ï ‘ÀÕ “Ï≈«Ï¡≈∫” ÚμÒØ∫ «¬√ Á∂ «Íμ¤∂ ¤∞͉≈ Â∂ ¿∞Òßÿ‰≈Ú≈∫ 鱧 ‹≈«¬˜

·«‘apple≈¿∞‰≈ √ÍμÙ‡ ÂΩapple ”Â∂ ““¡ßÁapple±ÈΔ appleΩÙÈΔ” ÂØ∫ Ï∂ıÏapple ‘؉ Á≈ Ó≈ÓÒ≈ ‘À

Ò∂«’È √Ú≈Ò «¬‘ ‘À «’ «’√∂ “Ë≈apple«Ó’ Ï≈Ï∂” ÍzÂΔ ¡ßÈ∑Δ ÙappleË≈ ¡Â∂ ¿∞√ ÁΔ

’«Ê ¡«Ë¡≈«Ӓ Ù’ÂΔ ÁΔ È≈Ú≈‹Ï ¡apple≈ËÈ≈ ÁΔ «’√ ‘μÁ Âμ’

«¬‹≈˜Â «ÁμÂΔ ‹≈‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘ÀÕ “Ï≈«Ï¡≈∫” ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ Á∂ ÙappleË≈Ò±¡≈∫ ÁΔ

÷∞Ù≈ÓÁ Ò¬Δ √apple’≈apple≈∫ ¡≈«ıapple ’Á Âμ’ ÷∂‚ ÷∂‚ÁΔ¡≈∫ apple«‘‰◊Δ¡≈∫Õ ¡«‹‘∂

“Ï≈«Ï¡≈∫” Á∂ ˆÀapple-Ú≈«‹Ï Á≈¡«Ú¡≈∫, «‹È∑≈∫ 鱧 ¿∞È∑≈∫ Á∂ ÙappleË≈Ò±¡≈∫ È∂ ¡ßÈ∑Δ

ÙappleË≈ «‘ ÍzÚ≈«È¡≈ ¡Â∂ «√¡≈√Δ Í≈apple‡Δ¡≈∫ È∂ «ÈÌ≈«¬¡≈ ‘À, «ıÒ≈¯

’≈ȱßÈ Á∂ apple≈‹ È±ß Ó˜Ï±Â ’appleÈ Á∂ ÔÂÈ ’appleÈ≈ «√¡≈√Δ Í≈apple‡Δ¡≈∫ Â∂ ‘Øapple

√ß√Ê≈Ú≈∫ ÁΔ √ß«ÚË≈«È’ «˜ßÓ∂Ú≈apple ωÁΔ ‘ÀÕ

√Î≈D Á≈ Ï≈’Δ

Í≈‰Δ ÍΔ˙ ¤≈‰ ’∂, Â∂ ◊πapple» Ë≈appleØ ‹≈‰ ’∂

¿π√ Á∂ apple≈˜ ÷πæÒ‰ È≈Ò √apple√∂ ‚∂apple∂ «Ú⁄ ÏÀ·∂ ’≈apple‹’appleÂ≈ ÚΔ Ì싉 Òμ◊∂ ‘ÈÕ ‘π‰ ÈÚ∂∫

«Ù’≈«¬Â’appleÂ≈ ÚΔ ¡æ◊∂ ¡≈¿π‰ Òμ◊∂ ‘È, ‹Ø ¿π√˘ Ë≈apple«Ó’ È∂Â≈ Óøȉ ’≈apple‰ «ÚappleØË

’appleÈ ÂØ∫ ‚appleÁ∂ √È, ¿π‘ ÚΔ Óπ÷apple ‘؉ Òμ◊∂ ‘ÈÕ «¬√ Âapple∑ª ‘؉ È≈Ò Ï≈Ï≈ apple≈Ó apple‘ΔÓ

ÁΔ¡ª ÓπÙ’Òª «Ú⁄ ‘Øapple ÚΔ Ú≈Ë≈ ‘Ø √’Á≈ ˛Õ Í≥‹≈Ï ‘«apple¡≈‰≈ «Ú⁄ Ïμ√ª ◊æ‚Δ¡ª

ÏøÁ ‘؉ È≈Ò Ë≈apple«Ó’ √Ê≈Ȫ ÁΔ¡ª Ô≈Âapple≈Úª «Ú⁄ ÚΔ ÷ÛØ ¡≈ ◊¬Δ ˛Õ ‚∂«apple¡ª

Á∂ √Â√ø◊ ÿapple ÚΔ ÏøÁ ‘Δ Í¬∂ ‘È, ‹Ø ¡√Ò «Ú⁄ ‘≈Ò≈ Á∂ ·Δ’ ‘؉ ÂØ∫ Ï≈Á ‘Δ

÷πμÒ∑‰ ÁΔ ¡≈√ ˛Õ «¬æ’ ÏÁÒ≈¡ ˜apple»apple ‘Ø«¬¡≈ ˛ «’ ‹Ø ÒØ’ Ì≈appleÂΔ «È¡ª ÍÉ≈ÒΔ

˘ √ø«ÚË≈È Úª◊ ‘Δ ÓØÓ ÁΔ Èæ’ ÓøÈÁ∂ √È, ¿π‘ ÚΔ «È¡ª ÍÉ≈ÒΔ «Ú⁄ Ô’ΔÈ appleμ÷‰

Òμ◊∂ ‘ÈÕ Á»√apple≈ Ò≈Ì «¬‘ ‘ØÚ∂◊≈ «’ ‘apple ¡≈ÁÓΔ «’√∂ ÚΔ ’≈apple‰ «ÏȪ √Ø⁄∂ √Óμfi∂

‚∂«apple¡ª ÚμÒ Ó»ø‘ ¸’ ’∂ È‘ƒ Âπapple ÍÚ∂◊≈Õ ‘π‰ ÒØ’ª ˘ Íπapple≈‰Δ ¡÷≈‰ ÚΔ Ô≈Á

¡≈Ú∂◊Δ «’ Í≈‰Δ ÍΔ˙ ¤≈‰ ’∂, Â∂ ◊πapple» Ë≈appleØ ‹≈‰ ’∂Õ

√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ

√ΩÁ≈ √≈Ë ÂØ Í≈÷ß‚Δ Ï≈«Ï¡≈...

ÁΔ Â±ÂΔ ÏØÒÁΔ ‘∞ßÁΔ ‘À, ¿∞√鱧 ’μÒ È±ß «ÓÒ‰ Ú≈ÒΔ √˜≈

ÁΔ «⁄ßÂ≈ È‘Δ ‘∞ßÁΔ Ízß± ‹ÁØ∫ ¡≈͉∂ Ï∞‰∂ Í≈Í≈∫ Á∂ ‹≈Ò

“⁄ ¯√ ‹≈∫Á≈ ‘À, «¯apple √ΩÁ≈ √≈Ë Ú≈∫◊±ß Ì∞μÏ≈∫ Ó≈appleÁ≈ ‘À,

√ΩÁ≈ √≈Ë Á≈ ¡ß ϑ∞ √≈apple∂ √Ï’, apple≈‹√Δ ÒØ’≈∫ Ò¬Δ ¡Â∂

Í≈÷ß‚Δ Ï≈«Ï¡≈∫ Ò¬Δ ¤μ‚ «◊¡≈ ‘À «’ßÈ∂ ’∞ «¬√ÂØ∫ √Ï’

ÒÀ∫Á∂ ‘È ‹≈∫ ‹ÁØ∫ «√apple¯ «¬√ 鱧 √ΩÁ≈ √≈Ë ÁΔ Ì∞μÒ ¡≈÷

’∂ «¬’ ‘Øapple √ΩÁ≈ √≈Ë ÍÀÁ≈ ’apple ÒÀÁ∂ ‘È, «¬‘ Â≈∫ √Ó≈∫ ‘Δ

Áμ√∂◊≈?

√Î≈ E Á≈ Ï≈’Δ

Í≥‹≈ÏΔ¡Â Á≈ ...

È∂ “⁄ß‚Δ ÁΔ Ú≈apple √‡Δ’” Úapple◊Δ¡≈∫

÷Ø‹ Ìappleͱapple apple⁄È≈Ú≈∫ È≈Ò Íß‹≈ÏΔ

‡Δ’≈’≈appleΔ È±ß ÚΔ «Ú«◊¡≈È’ ÒΔ‘≈∫

”Â∂ ÂØ«apple¡≈ ¡Â∂ √Ó’≈ÒΔ ¡ıÏ≈apple≈∫

Â∂ apple√≈«Ò¡≈∫ Ò¬Δ ¡È∂’ «ÈÏßË

«Ò÷ ’∂ Íß‹≈ÏΔ «ÈÏßË Á∂ ¡≈appleßÌ

«Úμ⁄ ÚΔ Ú‚Ó∞μÒ≈ ÔØ◊Á≈È

Í≈«¬¡≈Õ Ì≈¬Δ √≈«‘Ï Á∂ ‹ΔÚÈ Ìapple

ÁΔ ÂÍμ«√¡≈ Á≈ ¯Ò Â∂ ¿∞È∑≈∫ Á≈

√Ì ÂØ∫ Úμ‚≈ √≈«‘Â’ ’≈apple‹

“◊∞apple∞ÙÏÁ appleÂÈ≈’apple Ó‘≈È ’ØÙ” ‘À,

«‹√ 鱧 «√μ÷ √≈«‘ Á≈ «ÚÙÚ’ØÙ

‹≈∫ ¡ÀÈ√≈¬Δ’ÒØÍΔ‚Δ¡≈ «’‘≈

‹≈∫Á≈ ‘ÀÕ Íß‹≈ÏΔ ’ØÙ’≈appleΔ Á∂ ÷∂Âapple

«Úμ⁄ «¬μ’ ÓΔÒ ÍμÊapple Ú‹Ø∫ ‹≈‰∂

‹≈∫Á∂ «¬√ ¡È±ÍÓ ◊zßÊ “Ó‘≈È ’ØÙ”

ÁΔ apple⁄È≈ ’apple’∂ ¿∞È∑≈∫ È∂ «¬‘ «√μË

’ΔÂ≈ «’ Ó≈∫-ÏØÒΔ Íß‹≈ÏΔ «Úμ⁄

’Ø¬Δ ÚΔ Úμ‚∂ ÂØ∫ Úμ‚≈ ’≈apple‹ ’ΔÂ≈

‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

31/08/2017

21


22 31/08/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

Í≈«’√Â≈È √πÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂ Í≈«’√Â≈È Á∂ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ

ÓΔ∫¡ª ÈÚ≈‹ ÙappleΔ¯ ˘ È≈ ¡«‘Ò ’apple≈apple Á∂ ’∂ ◊æÁΔ¿π∫ Ò≈‘ «ÁÂ≈

Í≈«’√Â≈È Á∂ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ ÓΔ∫¡ª

Óπ‘øÓÁ ÈÚ≈‹ ÙappleΔ΂ ˘ ÍÀÈ≈Ó≈ ÒΔ’ Í∂Íapple

˘ ÒÀ ’∂ ’πappleÍÙÈ Á∂ «¬Ò˜≈Ó ‘∂·

Í≈«’√Â≈È ‘≈¬Δ ’Øapple‡ Á∂ ‘π’Ó ¡Èπ√≈apple

ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ ÁΔ ’πapple√Δ ¤‚‰Δ ÍÀ ◊¬Δ ˛Õ

ÍÀÈ≈Ó≈ ÒΔ’ Í∂Íapple B@AF «Ú⁄ Ò≈¡ Î≈appleÓ

ÓØ√≈’ ÎØÈ√Δ’≈ (Law Firm Mossack

Fonseka) ÚÒØ∫ «¬’ «appleÍØapple‡ «Ú⁄ «’‘≈

«◊¡≈ √Δ «’ ÓΔ¡ª Óπ‘øÓÁ ÈÚ≈‹ ÙappleΔ¯ È∂

’πappleæÍÙÈ apple≈‘Δ∫ «ÏÒΔ¡È ÍΩ∫‚ª ÁΔ ‹Δ«¬Á≈Á

ω≈¬Δ ¡Â∂ ’≈appleØÏ≈appleΔ ’øÍÈΔ¡ª Ô».’∂. «Ú⁄

Â∂ ÁπÈΔ¡≈ Á∂ ’¬Δ ‘Øapple Á∂Ùª «Ú⁄ ÷ØÒΔ¡ª

‘Ø¬Δ¡ª ‘ÈÕ Íapple «¬√ «appleÍØapple‡ ¿πÍapple ÈÚ≈‹

ÙappleΔ¯ ¡Â∂ ¿π√ Á∂ Ìapple≈ Ù«‘Ï≈˜ ÙappleΔ¯ ‹Ø «’

Í≥‹≈Ï Á∂ Óπæ÷ ÓøÂappleΔ ‘È Á≈ È≈Ó È‘Δ∫ «Ò¡≈

«◊¡≈Õ Íapple ÈÚ≈‹ ÙappleΔ¯ ÁΔ ËΔ ÓappleΔ¡Ó

ÈÚ≈‹ ÙappleΔ¯ Â∂ ÍπæÂapple ‘√È ÈÚ≈‹ Â∂ ‘π√ÀÈ

ÈÚ≈‹ Á∂ È≈Úª ¿πÍapple ’¬Δ ‹≈«¬Á≈Áª ¡Â∂

’≈appleØÏ≈appleΔ ’øÍÈΔ¡ª ‘ÈÕ «‹Ú∂∫ Ô».’∂. «Ú⁄

BRITH VIRGIN ISLAND «Ú⁄ ⁄≈apple

’øÍÈΔ¡ª ‘È «‹È∑ª Á∂ È≈Ó ‘È DNiscoll

Limited. 2. Nielson Holding LTD. 3.

Coomber. Group. 4. Hangon Property

Holding LTD. ‘È ¡Â∂ ‘≈¬Δ‚ Í≈apple’

«Ú⁄ AC.H «ÓÒΔ¡È ÍΩ∫‚ª Á∂ ÎÒÀ‡ ‘ÈÕ

«¬√∂ Âapple∑ª √≈¿»ÁΔ ¡appleÏ «Ú⁄ √‡ΔÒ «ÓæÒ ˛

Á»‹∂ ¡appleϪ ÓπÒ’ª «Ú⁄ ’≈appleØÏ≈apple ‘ÈÕ

ÈÚ≈‹ ÙappleΔ¯ Á∂ ËΔ¡ª ÍπæÂappleª Á≈ ’«‘‰≈ ˛

«¬‘ ÍÀ√∂ ¡√Δ∫ √≈¿»ÁΔ ¡appleÏ «Ú⁄Ø∫ ¡≈͉∂

’≈appleØÏ≈apple Ú∂⁄ ’∂ Ò≈¬∂ ‘ÈÕ ÈÚ≈‹ ÙappleΔ¯

¿πÍapple ¡≈ÓÁÈ ÂØ∫ ÚæË ‹≈«¬Á≈Á appleæ÷‰ Á∂

ÁØÙ ‘ÈÕ

ÓΔ∫¡ª Óπ‘øÓÁ ÈÚ≈‹ ÙappleΔ¯

Í≈«’√Â≈ÈÁ∂ ÁØ Ú≈apple Óπæ÷ ÓøÂappleΔ ¡Â∂ «ÂøÈ

Ú≈apple ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ apple«‘ ¸’∂Õ Í«‘ÒΔ Ú≈apple

ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ Ï‰∂ AII@ ÂØ∫ AIIC Â’,

Á»‹Δ Ú≈apple AIIG ÂØ∫ AIII Â’, ¡Â∂ ÂΔ‹Δ

Ú≈apple E Ó¬Δ B@AC ÂØ∫ BH ‹πÒ≈¬Δ B@AG

Â’Õ «¬‘ ‘Δ √Óª √Δ ‹Á ÍΔ.‡Δ.¡≈¬Δ

(Í≈«’√Â≈È Â«‘appleΔ’-¬∂-«¬È√≈Î Í≈apple‡Δ)

Á∂ ¡≈◊» «¬Óapple≈È ı≈È Â∂ ÈÚ≈˜ ÙappleΔ¯ «¬’

Á»‹∂ Á∂ ¡≈‘Ó‰∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂ √ÈÕ «¬Óapple≈È

÷≈È ÁΔ Í≈apple‡Δ ÍΔ.‡Δ.¡≈¬Δ È∂ ÈÚ≈‹ ÙappleΔ¯

ÁΔ Óπ√«ÒÓ ÒΔ◊ ˘È Í≈apple‡Δ ¿πÍapple B@AC

ÁΔ¡ª ⁄Ω‰ª «Ú⁄ ËøËÒΔ ’appleÈ Á≈ «¬Ò˜≈Ó

B@ ¡◊√ B@AD ˘ Ò≈«¬¡≈ √ΔÕ «¬Óapple≈È

ı≈È È∂ «¬√ ˪ËÒΔ Á≈ «ÚappleØË ’appleÈ Ò¬Δ

¡≈Í‰Δ Í≈apple‡Δ Á∂ CC Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ ÓÀ∫Ïappleª ˘

BB ¡◊√ B@AD ˘ ¡≈͉∂ ¡√ÂΔÎ∂ Á∂‰

˘ ¡≈Í «ÁÂ≈ ¡Â∂ Óø◊ «¬‘ appleæ÷Δ «’ ’∂¡apple

‡∂’apple √apple’≈apple ω≈ ’∂ ÓπÛ ⁄Ω‰ª ’apple≈¬Δ¡ª

‹≈‰Õ «◊¡≈appleª Ó¬Δ B@AC ˘ ÈÚ≈‹ ÙappleΔ¯

ÁΔ Í≈apple‡Δ ˘ ABF √Δ‡ª «ÓÒΔ¡ª √ÈÕ Íapple

’πfi √Δ‡ª ¿πÍapple ˪ËÒΔ Á≈ «¬Ò˜≈Ó Ò◊‰

’apple’∂ ÓπÛ Ú؇ª ÁΔ «◊‰ÂΔ ’apple≈¬Δ ◊¬Δ ª

ABF √Δ‡ª ÂØ∫ ÿæ‡ ’∂ ABD √Δ‡ª apple«‘

◊¬Δ¡ªÕ «¬√ Âapple∑ª ÈÚ≈‹ ÙappleΔ¯ ÁΔ Óπ√«ÒÓ

ÒΔ◊ ˘È ˘ AC ‘Øapple √Δ‡ª ⁄≈‘ΔÁΔ¡ª √È

Ï‘πÓ ‘≈√Ò ’appleÈ Ò¬ΔÕ ’πÒ ACG √Δ‡ª

⁄≈‘ΔÁΔ¡ª √ÈÕ

«‘appleΔ’-¬∂-«¬È√≈¯ Í≈apple‡Δ Á∂

¡≈◊» «¬Óapple≈È ı≈È È∂ F ¡◊√ B@AD ˘

Ò≈‘Ωapple ÂØ∫ ÒÀ ’∂ «¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á Â’ ÒΩ∫◊

Ó≈apple⁄ ’«„¡≈ ‹Ø «’ Ò≈‘Ωapple ÂØ∫ ⁄Ò ’∂

«¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á Á∂ «ÓÈ≈apple-¬∂-Í≈«’√Â≈È

¿πÍapple ‹≈ ’∂ ÷ÂÓ ‘Ø«¬¡≈Õ «¬‘ Ó≈apple⁄

Í≈«’√Â≈È Á∂ «¬«Â‘≈√ «Ú⁄ √Ì ÂØ∫ Úæ‚≈

Ó≈apple⁄ √ΔÕ «¬√∂ Ó≈apple⁄ «Ú⁄ «¬Óapple≈È ı≈È ÁΔ

Í≈apple‡Δ È∂ Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ ÓÀ∫Ïappleª Á∂ ¡√ÂΔ¯∂ Á∂‰

Á≈ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ √ΔÕ «¬Óapple≈È ı≈È Á≈

’«‘‰≈ √Δ ÈÚ≈˜ ÙappleΔ¯ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ ÍæÁ

ÂØ∫ ¡√ÂΔ¯≈ Á∂Ú∂Õ «¬√ Á≈ ’Ø¬Δ «¬ıÒ≈’Δ

‘’ Ï≈’Δ È‘Δ∫ apple«‘ ‹ªÁ≈ «’ ¿π‘ «¬√ ÍæÁ

¿πÍapple ’≈«¬Ó apple‘∂Õ «’¿π∫«’ ÍÀÈ≈Ó≈ ÒΔ’

Í∂Íapple «Ú⁄ «¬√ Á∂ ÷≈ÈÁ≈È Á≈ È≈Ó

¡≈«¬¡≈Õ Íapple ÈÚ≈˜ ÙappleΔ¯ È∂ ¡√ÂΔ¯≈ Á∂‰

ÂØ∫ «¬È’≈apple ’apple «ÁæÂ≈Õ ÍÀÈ≈Ó≈ ÒΔ’ Í∂Íapple

’∂√ ˘ «¬Óapple≈È ı≈È Í≈«’√Â≈È √πÍappleΔÓ

’Øapple‡ «Ú⁄ ÒÀ «◊¡≈Õ «¬’ ÈÚøÏapple B@AF ÂØ∫

BC ÎappleÚappleΔ B@AG Â’ «¬‘ ’∂√ ⁄«Ò¡≈Õ

Íapple √πÍappleΔÓ ’Øapple‡ «Ú⁄ ’∂√ ⁄Ò‰ ÂØ∫ Í«‘Òª

‘Δ ’Øapple‡ ÚÒØ∫ TJ.I.T. (Joint Investigation

Team) ω≈¬Δ ◊¬Δ √ΔÕ «‹√ È∂

«¬È’π¡≈appleΔ ’apple’∂ ÁØ ÁØ Ï’√∂ Ìapple’∂ Í∂Íappleª Á∂

√ϻ √πÍappleΔÓ ’Øapple‡ «Ú⁄ ⁄Ò‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á

√πÍappleΔÓ ’Øapple‡ ˘ «ÁÂ∂ √ÈÕ √Ú≈ ÁØ √≈Ò

ÍÀÈ≈Ó≈ Í∂Íapple ÒΔ’ Í≈«’√Â≈È √πÍappleΔÓ ’Øapple‡

«Ú⁄ ⁄Ò‰ ÂØ∫ Ï≈Á √πÍappleΔÓ ’Øapple‡ Á∂ Í≥‹

‹æ‹ª ÁΔ ÏÀ∫⁄ ⁄Ø∫ «ÂøÈ ‹æ‹ª Á∂ Ï‘π Ó È∂

¡≈͉≈ ÎÀ√Ò≈ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ ÈÚ≈‹ ÙappleΔ¯ Á∂

«ÚappleπË √π‰≈ «ÁÂ≈ ¡Â∂ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ ÍæÁ

¤æ‚‰ Á≈ ‘π’Ó √π‰≈ «ÁæÂ≈Õ «¬√ Âapple∑ª ÓΔ∫¡ª

Óπ‘øÓÁ ÈÚ≈˜ ÙappleΔ¯ ˘ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ ÍæÁ

ª ¤æ‚‰≈ ÍÀ‰≈ ‘Δ √Δ È≈Ò ‘Δ Í≈appleÒΔÓÀ∫‡

ÁΔ ÓÀ∫ÏappleΔ ÚΔ ◊¬Δ ¡Â∂ È≈Ò ‘Δ Óπ√«ÒÓ

ÒΔ◊ ˘È Í≈apple‡Δ ÁΔ ÍÃË≈È◊Δ ÚΔ ◊¬Δ «’¿π∫

«’ Í≈apple‡Δ Á≈ ⁄∂¡appleÓÀÈ ¿π‘ Ù÷√ ‘Ø √’Á≈

˛ «‹‘Û≈ ¬¡ÀÓ ÍΔ ‘ØÚ∂Õ ¡≈÷apple ÈÚ≈‹

ÙappleΔ¯ È∂ BD ‹πÒ≈¬Δ B@AG ˘ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ

ÍæÁ ÂØ∫ ¡√ÂΔ¯≈ Á∂ «ÁæÂ≈Õ

‘π‰ Óπ√«ÒÓ ÒΔ◊ ˘È Í≈apple‡Δ Á∂

√≈‘Ó‰∂ Ó√Ò≈ «¬‘ √Δ «’ ’øÓ ⁄Ò≈¿π

ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ ’Ω‰ ‘ØÚ∂? ¡◊Ò≈ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ

’Ω‰ ‘ØÚ∂? ¡◊Ò≈ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ ’øÓ ⁄Ò≈¿π

‘Δ ‘؉≈ ˛ «’¿π∫«’ B@AH «Ú⁄ Í≈«’√Â≈È

Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ ÁΔ¡ª ⁄Ω‰ª ‘Ø‰Δ¡ª ‘ÈÕ √Ì ÂØ∫

Í«‘Òª ’‘≈ÚÂ ¡Èπ√≈apple ÓπÛ-«ÿÛ

«apple¿»«Û¡ª ÿapple«Á¡ª ˘ Úø‚‰ ÓπÂ≈Ï’

ÓΔ∫¡ª Óπ‘øÓÁ ÈÚ≈˜ ÙappleΔ¯ Á∂ Ìapple≈ ÓΔ∫¡ª

Ù«‘Ï≈˜ ÙappleΔ¯ Á≈ È≈Ó ÚΔ √≈‘Ó‰∂

¡≈«¬¡≈Õ ÓΔ∫¡ª Ù«‘Ï≈˜ ÙappleΔ¯ «’¿π∫«’

Í≈«’√Â≈È Á∂ √Ì ÂØ∫ Ú‚∂ ¡Â∂ ÷πÙ‘≈Ò √»Ï∂

Í≥‹≈Ï Á≈ Әϻ Óπæ÷ ÓøÂappleΔ ˛Õ «¬’ ª ¿π‘

Í≥‹≈Ï ˘ ¤æ‚‰≈ È‘Δ∫ ⁄≈‘πøÁ≈, Á»‹≈

ÁΩÒÂ≈ Ï≈ÒΔ (ÏëÓøÿÓ)

ÓØÏ≈«¬Ò : @GCII IIE DEG

¿π√ Á∂ ÿapple «Ú⁄Ø∫ ’Ø¬Δ ÔØ◊ Ú≈apple√

¡‹∂ «Â¡≈apple È‘Δ∫ ‘Ø«¬¡≈ ˛, ÂΔ‹≈ ÍÃË≈È

ÓøÂappleΔ Ï‰È Ò¬Δ ÓÀ∫Ïapple Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ ‘؉≈

‹apple»appleΔ ˛ ‹Ø «’ ¿π‘ È‘Δ∫ ˛Õ «¬√ ’apple’∂

‘≈Ò≈ ˘ ⁄ø◊Δ Âapple∑ª √Ø⁄ «Ú⁄≈apple ’∂ E

¡◊√ B@AG ˘ Óπ√«ÒÓ ÒΔ◊ ˘È Í≈apple‡Δ

ÁΔ Í≈appleÒΔÓ≈ÈΔ ÏØapple‚ ÁΔ ‘≈¬Δ ’Ó≈È È∂

ÓΔ∫¡ª Ù«‘Ï≈˜ ÙappleΔ¯ ÁΔ Êª Ù≈«‘Á ı’≈È

ı≈È ¡≈Ï≈ÓΔ ˘ CDB Ú؇ª ⁄Ø∫ BBA Ú؇ª Á∂

Ï‘πÓ È≈Ò ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ ¸‰ «Ò¡≈

«◊¡≈Õ «ÚappleØËΔ Í≈apple‡Δ¡ª È∂ ÚΔ ¡≈͉∂-

¡≈͉∂ ¿πÓΔÁÚ≈apple «¬√ ⁄؉ «Ú⁄ ¿πÂ≈apple∂

√ÈÕ «‹Ú∂∫ «¬Óapple≈È ÷≈È ÁΔ Í≈apple‡Δ

«‘appleΔ’-¬∂-«¬È√≈¯ ¡Â∂ ¡≈Ú≈ÓΔ Óπ√«ÒÓ

ÒΔ◊ Í≈apple‡Δ ÚÒØ∫ ÿ≈apple≈ «√¡≈√ÂÁ≈È Ù∂÷

appleÙΔÁ ¡«‘ÓÁ ˘ ÒÛ≈«¬¡≈ «◊¡≈ Íapple Ù∂÷

appleÙΔÁ ¡«‘ÓÁ ˘ «√apple¯ CC Ú؇ª Í¬Δ¡ªÕ

ÂΔ‹≈ ¿πÓΔÁÚ≈apple √Δ ‹Ó≈Â∂ «¬√Ò≈ÓΔ

Í≈apple‡Δ Á≈ √«‘Ϙ≈Á≈ Â≈«apple’¿πμÒ≈ ˘ ’∂ÚÒ

D Ú؇ª Í¬Δ¡ªÕ Ù≈«‘Á ı’≈È ÷≈È ¡≈Ï≈√Δ

Í«‘Òª ‹ÈappleÒ ÍÃÚ∂˜ ÓπÙapple¯ ¡Â∂ ÍΔÍÒ˜

Í≈apple‡Δ È≈Ò ÚΔ ’øÓ ’apple ¸’∂ ‘ÈÕ ¡≈Í ⁄ΩÊΔ

Ú≈apple ÓÀ∫Ïapple Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ ω∂ ‘È Â∂ Í«‘Òª ÚΔ

’¬Δ Úæ÷-Úæ÷ ÓøÂapple≈«Ò¡ª «Ú⁄ ’øÓ ’apple

¸æ’∂ ‘È Â∂ Â∂ ¡≈Í Í≈«’√Â≈È Á∂ ¡·∑≈appleÚ∂∂

ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ Ï‰∂ ‘ÈÕ ÷≈√ ¿πÒ∂÷ Ú≈ÒΔ

◊Ò «¬‘ ˛ «’ ¡≈Í ÚΔ ÓΔ∫¡ª ÈÚ≈˜ ÙappleΔ¯

Úª◊ ’πappleæÍÙÈ «Ú⁄ ÏπappleΔ Âapple∑ª Î√∂ ‘ج∂ ‘ÈÕ

¡≈Í ¿πÍapple B@AE ÂØ∫ BB@ «ÏÒΔ¡È appleπ:◊À√

Á∂ ·∂’∂ Úø‚‰ Á∂ ÿÍ«Ò¡ª Á∂ ’∂√ ÁΔ

«¬È’π¡≈appleΔ Nab (National

Accountabillity Bureau) ’apple apple‘Δ ˛Õ

ÈÚ≈˜ ÙappleΔ¯ ˘ ÿapple ˘ ÂØappleÈ ÁΔ

«¬√ √≈appleΔ ¿πÊÒ ÍπÊÒ Á≈ √∂‘apple≈ «¬Óapple≈È

ı≈È Â∂ ¿π√ÁΔ Í≈apple‡Δ «‘appleΔ’-¬∂-«¬È√≈¯

˘ ‘Δ ‹ªÁ≈ ˛, «‹È∑ª È∂ ÏÛ≈ «Ó‘È Â∂

Ò◊È È≈Ò «¬‘ ’∂√ Ò«Û¡≈ Â∂ «‹æ«Â¡≈Õ

«¬Óapple≈È ı≈È ÁΔ ‘Ó≈«¬ÂΔ Ù∂ı appleÙΔÁ

¡«‘ÓÁ Â∂ ¿π√ ÁΔ Í≈apple‡Δ ¡≈Ú≈ÓΔ∫ Óπ√«ÒÓ

ÒΔ◊ Á≈ «˜’apple ’appleÈ≈ ÚΔ Ï‰Á≈ ˛Õ Í≈apple‡Δ

ª Ì≈Ú∂∫ ¿π√ÁΔ ‡ª◊≈ Í≈apple‡Δ ‘Δ ˛ Íapple

¿π√Á≈ «¬√ ÒÛ≈¬Δ «Ú⁄ ÔØ◊Á≈È «’√∂ ÚΔ

Âapple∑ª ÿ‡ ’apple’∂ È‘Δ∫ Á∂«÷¡≈ ‹≈ √’Á≈Õ

«¬Óapple≈È ı≈È ÁΔ Í≈apple‡Δ È∂ «¬√ «‹Â ÁΔ

÷πÙΔ «Ú⁄ C@.G.B@AG ˘ «¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á

«Ú⁄ ¡≈͉∂ Úapple’appleª Á≈ ËøÈÚ≈Á ’appleÈ Ò¬Δ

appleÀÒΔ ’„Δ Âª ÚΔ‘ ‘˜≈apple ÂØ∫ ÚæË ÈΩ‹Ú≈È

Óπø‚∂ ’πÛΔ¡ª È∂ «Ùapple’ ’ΔÂΔÕ «¬√ appleÀÒΔ

«Ú⁄ ÈΩ‹Ú≈È Úapple◊ È∂ «¬Óapple≈È ı≈È ˘

¡≈¿π‰ Ú≈Ò≈ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ ÓøÈ «Ò¡≈Õ

ÈÚ≈˜ ÙappleΔ¯ Â∂ Ù«‘Ï≈˜ ÙappleΔ¯ «÷Ò≈¯ appleæ‹

’∂ È≈‘apple∂Ï≈‹Δ ’ΔÂΔ ◊¬ΔÕ «¬√ «‹æ È≈Ò

«¬Óapple≈È ı≈È ÈΩ‹Ú≈È Úapple◊ «Ú⁄ «¬’

‘ΔappleØ ÁΔ Âapple∑ª ‹≈«‰¡≈ ‹≈‰ Òæ◊≈ ˛Õ

¿π‘ √≈Ï’≈ «¥’‡ «÷‚≈appleΔ ‘؉ ’apple’∂

ÚΔ ÈΩ‹Ú≈Ȫ «Ú⁄ Ï‘πÂ Ó’Ï»Ò ˛Õ «¬√

appleÀÒΔ «Ú⁄ ¡Ú≈√Δ Óπ√«ÒÓ ÒΔ◊ Á≈

√appleÏapple≈‘ Ù∂÷ appleÙΔÁ ¡«‘ÓÁ, ÷ÀÏapple

Í÷Â»È ÷Ú≈Á≈ Óπæ÷ ÓøÂappleΔ ÍÃÚ∂˜ ÷‡’,

«‘appleΔ’-¬∂-«¬È√≈¯ Á∂ «‚Í‡Δ ⁄∂¡appleÓÀÈ

Ù≈‘ Ó«‘Ó»Á ’πappleÀÙΔ, ‹‘ª◊Δapple Â≈appleΔÈ ¡Â∂

‘Øapple Ï‘π √≈apple∂ ÒΔ‚apple Ù≈ÓÒ √ÈÕ «¬√∂

«¬’æ· «Ú⁄ «¬Óapple≈È ı≈È ˘ Ì«Úæ÷ Á≈

ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ ¡ÀÒ≈«È¡≈ «◊¡≈Õ

ÓΔ∫¡ª Óπ‘øÓÁ ÈÚ≈˜ ÙappleΔ¯ Á∂

«√¡≈√Δ ‹ΔÚÈ Â∂ ‡æÏapple ‡Δapple Ú≈apple∂ ÚΔ ⁄apple⁄≈

’appleÈΔ Ï‰ÁΔ ˛Õ ÈÚ≈‹ ÙappleΔ¯ Á∂ Íπapple÷∂

«Ó‚Ò ’Ò≈√ ÿapple≈È∂ È≈Ò √ÏøË ’ÙÓΔappleΔ

Ó»Ò Á∂ √ÈÕ «Í≥‚ ‹≈ÂΔ ¿πÓapple≈ «‹Ò≈

¡ø«ÓÃÂ√apple ÂØ∫ ¿πμ· ’∂ AIDG «Ú⁄ Ò≈‘Øapple ¡≈

’∂ Ú√ ◊¬∂ √ÈÕ ÈÚ≈‹ ÙappleΔ¯ Á≈ «¬’ Ìapple≈

Ù«‘Ï≈˜ ÙappleΔ¯ ˛ «‹‘Û≈ ÂΔ‹Δ Ú≈apple Í≥‹≈Ï

Á≈ Óπæ÷ ÓøÂappleΔ Ï«‰¡≈ ˛Õ Ù«‘Ï≈˜ ÙappleΔ¯

Í≈«’√Â≈È Á∂ «◊‰∂ ¸‰∂ ¡ÓΔappleª «Ú⁄Ø∫ «¬’

˛ ¡Â∂ «¬√ ÁΔ ‹≈«¬Á≈Á A.D «ÏÒΔ¡È

‚≈Òapple ÁΔ ˛Õ Ù«‘Ï≈˜ ÙappleΔ¯ ÍπæÂapple ‘Ó˜≈

ÙappleΔ¯ Í≥‹≈Ï ¡√À∫ÏÒΔ Á≈ ÓÀ∫Ïapple ˛Õ ÈÚ≈˜

ÙappleΔ¯ Á≈ ‹ÈÓ BE Á√øÏapple («¥√Ó√ Ú≈Ò∂

«ÁÈ) AIDI ˘ Ò≈‘Ωapple «Ú⁄ ‘Ø«¬¡≈Õ

Ú’≈Ò Ò≈¡ ’≈Ò‹ ¡≈¯ Í≥‹≈Ï

Ô»ÈΔÚapple«√‡Δ ÂØ∫ ’ΔÂΔÕ ÍÂÈΔ ’Ò√»Ó

ÈÚ≈‹ ’ÙÓΔappleΔ «Í¤Ø’Û ÁΔ ˛Õ «apple‘≈«¬Ù

Ò≈‘Ωapple ÂØ∫ Ï≈‘apple apple≈«¬«Úø‚ «¬Ò≈’∂ «Ú⁄

Íπapple≈‰∂ apple≈«‹¡ª Ó‘≈apple≈«‹¡ª Á∂ Ó«‘Òª ˘

ÚΔ Ó≈ Í≈¿π∫Á∂ «¬’ ¡≈ÒΔÙ≈È ¡≈Ëπ«È’

√π÷ √‘»Òª È≈Ò ÒÀ√ «¬’ Ó«‘Ò «Ú⁄ ˛Õ

Á»‹Δ «apple‘≈«¬Ù √≈¿πÁΔ ¡appleÏ ”⁄ ÔæÁ≈ «Ú÷∂

¡Â∂ ÂΔ‹Δ Òø‚È Á∂ ¡«Â Ó«‘ø◊∂ «¬Ò≈’∂

«Ú⁄ ˛Õ ¡≈Í ÁΔ¡ª ÁØ ËΔ¡ª Â∂ ÁØ ÍπæÂapple

‘ÈÕ «¬’ ËΔ Á≈ È≈Ó ÓappleΔ¡Ó ÈÚ≈‹ Â∂

Á»‹Δ Á≈ Ȫ ¡≈√Óª ÈÚ≈‹ ÙappleΔ¯ ˛Õ ÍπæÂapple

‘π√ÀÈ ÈÚ≈‹ Â∂ ‘√È ÈÚ≈‹ ‘ÈÕ ËΔ

ÓappleΔ¡Ó ÈÚ≈‹ ‹Ø «’ ⁄∂¡appleÓÀÈ WITIA-

TIVE ˛Õ «¬√ Á≈ «Ú¡≈‘ «√¡≈√ÂÁ≈È

√¯Áapple ¡≈Ú≈È È≈Ò ‘Ø ¸’≈ ˛Õ Á»‹Δ

¡≈√Óª ÈÚ≈‹ Á≈ «Ú¡≈‘ ‚≈. ¡ÒΔ È≈Ò ‘Ø

¸’≈ ˛Õ ¡≈√Óª ÈÚ≈‹ Á≈ √‘πapple≈ «¬Ù‘≈’

‚≈’ ÷≈È ˛ «‹‘Û≈ «’ ÈÚ≈‹ ÙappleΔ¯ ÁΔ

’Àϫȇ «Ú⁄ ÷‹≈È≈ ÓøÂappleΔ √Δ Â∂ ‘π‰

ı’≈È ÷≈È ¡≈Ï≈√ΔÁΔ √apple’≈apple «Ú⁄

’Àϫȇ «Ú⁄ ÷‹≈È≈ ÓøÂappleΔ ˛Õ

ÈÚ≈‹ ÙappleΔÎ AIGF «Ú⁄

Í≈«’√Â≈È Óπ√«ÒÓ ÒΔ◊ È≈Ò ‹π«Û¡≈ √ΔÕ

¡≈Í Í≈«’√Â≈È Á∂ √≈Ï’≈ «‚’‡∂‡apple «‹¡≈

¿πμÒ ‘æ’ ÁΔ ÍÀÁ≈Ú≈apple ˛Õ «‹¡≈ ¿πμÒ ‘æ’ È∂

‘Δ ÈÚ≈‹ ÙappleΔÎ ˘ ¸æ’ ’∂ AIHA «Úæ⁄

Í≥‹≈Ï Á≈ «Úæ ÓøÂappleΔ Ï‰≈«¬¡≈ √ΔÕ

Ó≈appleÙÒ Ò≈¡ Á∂ ÷≈ÂÓ∂ Ó◊appleØ∫ ‹ÈappleÒ ◊πÒ≈Ó

«‹Ò≈ÈΔ ÷≈È È∂ AIHE «Úæ⁄ «¬√ ˘ Í≥‹≈Ï

Á≈ Óπæ÷ ÓøÂappleΔ ÈΩÓΔÈ∂‡ ’apple «ÁÂ≈Õ ÍÃË≈È

ÓΔ∫¡ª Ù«‘Ï≈˜ ÙappleΔ¯ «’¿π∫«’

Í≈«’√Â≈È Á∂ √Ì ÂØ∫ Ú‚∂ ¡Â∂ ÷πÙ‘≈Ò

√»Ï∂ Í≥‹≈Ï Á≈ Әϻ Óπæ÷ ÓøÂappleΔ ˛Õ

«¬’ ª ¿π‘ Í≥‹≈Ï ˘ ¤æ‚‰≈ È‘Δ∫

⁄≈‘πøÁ≈, Á»‹≈ ¿π√ Á∂ ÿapple «Ú⁄Ø∫ ’جΔ

ÔØ◊ Ú≈apple√ ¡‹∂ «Â¡≈apple È‘Δ∫ ‘Ø«¬¡≈

˛, ÂΔ‹≈ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ Ï‰È Ò¬Δ ÓÀ∫Ïapple

Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ ‘؉≈ ‹apple»appleΔ ˛ ‹Ø «’ ¿π‘

È‘Δ∫ ˛Õ «¬√ ’apple’∂ ‘≈Ò≈ ˘ ⁄ø◊Δ

Âapple∑ª √Ø⁄ «Ú⁄≈apple ’∂ E ¡◊√ B@AG

˘ Óπ√«ÒÓ ÒΔ◊ ˘È Í≈apple‡Δ ÁΔ

Í≈appleÒΔÓ≈ÈΔ ÏØapple‚ ÁΔ ‘≈¬Δ ’Ó≈È È∂

ÓΔ∫¡ª Ù«‘Ï≈˜ ÙappleΔ¯ ÁΔ Êª Ù≈«‘Á

ı’≈È ı≈È ¡≈Ï≈ÓΔ ˘ CDB Ú؇ª ⁄Ø∫

BBA Ú؇ª Á∂ Ï‘πÓ È≈Ò ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ

¸‰ «Ò¡≈ «◊¡≈...

ÓøÂappleΔ Óπ‘øÓÁ ÷≈È ‹È∂‹Ø Á∂ apple≈‹ ’≈Ò

ÁΩapple≈È ÁØ Ú≈apple Óπæ÷ ÓøÂappleΔ «apple‘≈Õ «¬√∂ ÁΩapple≈È

Í≥‹≈Ï «Úæ⁄ ’≈ÎΔ ‘appleÓÈ «Í¡≈apple≈ ‘Ø ‹≈‰

’apple’∂ ¡≈Í ˘ lion of punjab «’‘≈ ‹≈‰

Ò◊ «Í¡≈Õ «‚’‡∂‡apple ‹ÈappleÒ «‹¡≈ ¿πμÒ

‘æ’ È∂ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ Óπ‘øÓÁ ÷≈È ‹È∂‹Ø ˘

◊æÁΔ ÂØ∫ Ò≈‘ ’∂ ⁄؉≈ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’apple «ÁÂ≈

Íapple ÈÚ≈‹ ÙappleΔÎ ˘ È‘ƒ ¤∂«Û¡≈, ¿π√ ˘

Í≥‹≈Ï Á≈ Óπæ÷ ÓøÂappleΔ ‘Δ Ï‰≈¬Δ apple«÷¡≈ ¡Â∂

«‹¡≈ ¿πμÒ ‘æ’ ÓappleÈ Âæ’ ÈÚ≈‹ ÙappleΔÎ ˘

√ÍØapple‡ ’appleÁ≈ «apple‘≈Õ ‹Á ‹ÈappleÒ «‹¡≈ ¿πμÒ

‘æ’ ÁΔ ‘Ú≈¬Δ ‘≈Á√∂ «Úæ⁄ ÓΩ ‘Ø ◊¬Δ (

«ÚÙÚ ÁΔ Ïπfi≈appleÂ...

AIHH ˘) ª Ó◊appleØ∫ «‹¡≈ ¿πμÒ ‘æ’ ÁΔ

Í≈apple‡Δ Í≈«’√Â≈È Óπ√«ÒÓ ÒΔ◊ (Í◊≈apple≈

◊appleπÍ) ‡πæ‡ ’∂ ÁØ Ê≈¬Δ∫ ‘Ø ◊¬ΔÕ «‹‘Û≈ ◊appleπÍ

«‹¡≈ ¿πμÒ ‘æ’ Á≈ «‘Ó≈«¬ÂΔ √Δ ¿π√ ÁΔ

¡◊Ú≈¬Δ ÈÚ≈‹ ÙappleΔÎ ’appleÁ≈ √Δ ¡Â∂ Á»‹∂

◊appleπÍ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ Óπ‘øÓÁ ÷≈È ‹È∂‹Ø

’appleÁ≈ √ΔÕ «¬’ ÈÚøÏapple AII@ ˘ ÈÚ≈‹

√appleΔÎ Í≈«’√Â≈È Á≈ Ï≈appleÚª ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ

Ï«‰¡≈Õ «¬√ ÁΩapple≈È ‘Δ «¬√ È∂ ’ÙÓΔapple Á≈

ÓπæÁ≈ «Îapple ÂØ∫ ¿πÌ≈«apple¡≈ ¡Â∂ √≈«¬ø√Á≈È ‚≈.

¡ÏÁπÒ ’ÁΔapple ÷≈È ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ‘∂· «È¿»

’ÒΔ¡apple ÏøÏ ‡À√‡ ÏÒØ⁄√Â≈È «Úæ⁄ ¤∂

ËÓ≈’∂ ’apple’∂ ’ΔÂ≈Õ

Í≈«’√Â≈È √πÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂

«‹‘≈ÛΔ ÍÀÈ≈Ó≈ Í∂Íapple ÒΔ’ ÁΔ «¬øÈ’π¡≈appleΔ

’appleÈ Ò¬Δ j.i.t. (joint investigation

team) ω≈¬Δ √Δ ¿π√ ‡ΔÓ Á∂ ÓÀ∫Ïappleª ˘

ÈÚ≈‹ √appleΔÎ √apple’≈apple Á∂ ÓøÂappleΔ¡ª ÚæÒØ∫

¿πÈ∑¡≈ø ˘ ‹≈ÈØ∫ Ó≈appleÈ ÁΔ¡ª ËÓ’Δ¡ª «ÓÒ

apple‘Δ¡ª √ÈÕ ¿πÈ∑ª Á∂ ÍÃΔÚ≈apple ˘ Ï≈‘apple ¡øÁapple

‹ª«Á¡ª ¡’√apple ËÓ’≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ √Δ ¡Â∂

÷πÒ∂¡≈Ó «’‘≈ ‹ªÁ≈ √Δ Âπ‘≈‚∂ Ïæ«⁄¡≈ Ò¬Δ

Í≈«’√Â≈È ÁΔ ‹ÓΔÈ Âø◊ ’apple «ÁÂΔ

‹≈Ú∂◊ΔÕ j.i.t Á∂ ÓÀ∫Ïapple ÏÛΔ Ï‘≈ÁappleΔ È≈Ò

Ï∂÷ΩÎ ‘Ø ’∂ ¡≈͉∂ ’øÓ «Úæ⁄ Ò◊∂ apple‘∂Õ √≈Ò-

√Ú≈ √≈Ò ÁΔ √÷ Ó∂‘È È≈Ò ¡≈͉Δ

«¬øÈ’π¡≈appleΔ «appleÍØapple‡ «Â¡≈apple ’apple’∂ ¡Â∂

√πÍappleΔÓ ’Øapple‡ «Ú⁄ ‹Ó≈ ’apple≈ ’∂ ‚appleÁ∂ ’¬Δ

apple»ÍØÙ ‘Ø ◊¬∂Õ ‹Á «’ √πÍappleΔÓ ’Øapple‡ Á≈ ‘π’Ó

√Δ «’ «¬È∑ª ÓÀ∫Ïappleª ¡Â∂ «¬È∑ª Á∂ Í«appleÚ≈appleª

ÁΔ √πæapple«÷¡≈ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂◊ΔÕ √πÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂

j.i.t ÁΔ ‡ΔÓ ÁΔ Ï‘π ‘Δ √‘≈appleÈ≈ ’ΔÂΔÕ

«¬√ ‡ΔÓ Á∂ ÓÀ∫Ïapple √È «ÏÃ◊∂‚Δ¡apple ’≈Óapple≈È

÷πappleÙΔÁ «ÓÒ‡appleΔ «¬ø‡ÀÒΔ‹À∫√ «¬Óapple≈È Óø◊Δ

national Accountabillity Bureau ¡Â∂

¯‹Ò ¿πapple apple«‘ÓÈÕ ÓΔ¡ª Óπ‘øÓÁ ÈÚ≈‹

ÙappleΔ¯ ˘ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ ÍæÁ ª ¤æ‚‰≈ «Í¡≈

‘Δ ˛ ‹ÒÁΔ ‘Δ Í≈apple‡Δ ÁΔ ⁄∂¡appleÓÀÈΔ ÚΔ

«Â¡≈◊‰Δ ÍÀ‰Δ ˛ «’¿π∫ «’ ¡ÀÓ.ÍΔ.‘Δ

Í≈apple‡Δ ⁄∂¡apple ÓÀÈΔ appleæ÷ √’Á≈ ˛Õ ‹Á «’

ÈÚ≈‹ √appleΔÎ ÁΔ Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ ÁΔ ÓÀ∫ÏappleΔ ÚΔ

È‘ƒ ˛Õ «‹‘Û∂ ¡appleϪ ıappleϪ ÁΔ ¤æ’-

¤æ’≈¬Δ ’ΔÂΔ ˛ ¿π√ Á≈ «ÈappleÈ≈ ¡‹∂ ‘؉≈

˛Õ «¬√ Ú≈apple∂ ’∂√ ¡‹∂ √πÍappleΔÓ ’Øapple‡ «Úæ⁄

⁄Ò‰≈ ˛Õ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Úæ⁄ ÈÚ≈‹ √appleΔÎ

¡Â∂ ¿π√ Á∂ Í«appleÚ≈«apple’ ÓÀ∫Ïappleª ˘ ÒøÓΔ¡ª

’ÀÁª ÚΔ ‘Ø √’ÁΔ¡ª ‘ÈÕ

√Î≈ AH Á≈ Ï≈’Δ

‘Δ «¬√ «Ú⁄≈apple ˘ ÚΔ «’√∂ «Ú¡≈«÷¡≈ ˘ Í∂Ù ’apple«Á¡ª È‘ƒ Ó≥«È¡≈ ‹≈ √’Á≈Õ «‹Ú∂∫,

«Ú«◊¡≈È’ ¡appleÊ «Ú⁄, ’≈˘È ÓÈ∞º÷Δ «ÁÓ≈◊ ÁΔ «¬’ ’≈„ ‘À ¡Â∂ ÓÈ∞º÷ ÂØ∫ Íapple∂ «¬‘ ’جΔ

Ó≈«¬È≈ È‘ƒ appleº÷Á≈, ¿∞√∂ Âapple ª ‘Δ Ó’√Á ÚΔ «¬’ ȘappleΔ¡≈ ‘À ‹Ø ÍÃ≈‰Δ¡ª Ï≈apple∂ ÓÈ∞º÷Δ

«⁄øÂÈ ”⁄Ø∫ ¿∞Í‹Á≈ ‘ÀÕ «¬‘ ’Ø¬Δ «√˪ ȑƒ ‘πøÁ≈ «‹√ Á∂ ÓπÂ≈Ï’ ¿∞È ª ÁΔ apple⁄È≈ ‘جΔ

‘ØÚ∂Õ √‘Δ ¡appleʪ «Ú⁄ ¡«‹‘Δ ¬ΔÙÚapple ÓΔÓª√≈ (ËappleÓ Ù≈√Âapple) ’∞Áapple ÁΔ «Ú¡≈«÷¡≈ ’appleÈ

ÁΔ ’Ø«ÙÙ ÂØ∫ ÚºË ’∞fi È‘ƒ ‘ÀÕ È≈ ‘Δ «¬‘ ÍÃ≈‰Δ¡ª Á∂ ¡≈Á ¡Â∂ ¿∞È ª ÁΔ¡ª ¡≥ÂappleΔÚΔ

√øÌ≈ÚÈ≈Úª (¡«Ë¡≈ÂÓ’ ÍÃ≈ÍÂΔ) Ï≈apple∂ ’Ø¬Δ ·Ø√ «Èapple‰≈ Á∂ √’Á≈ ‘ÀÕ ¡◊apple ’Ø¬Δ Íπº¤ ÒÚ∂

«’ ’Δ ÌΩ«Â’ √appleΔapple ¡≈͉∂ ¡≈Í ¿∞μÂ∂ «˜¡≈«ÓÂΔ (apple∂÷≈ ◊«‰ÂΔ) Á≈ «‘√≈Ï Ò≈◊» ’apple

√’Á≈ ‘À, ‹ª «’ ’Δ ÌΩ«Â’ √appleΔapple ¡≈͉∂ ‘Δ √øÔØ◊ Á≈ √«‘ÔØ◊Δ ’Ò≈-«ÙÒÍΔ (ÿ≈Û≈) ‘Ø

√’Á≈ ‘À ‹ª È‘ƒ? ª ¡√ƒ ¬∂È≈ ‘Δ ‹Ú≈Ï Á∂ √’Á∂ ‘ª «’ ¿∞‘ ÷≈√ ‘≈Ò≈ ¡ËΔÈ ÷≈√

„ø◊ È≈Ò Í∂Ù ¡≈Á≈ ‘ÀÕ ¡appleÊ≈ ¡Òº◊-¡Òº◊ ‘≈Ò≈ª «Ú⁄ ¡Òº◊-¡Òº◊ ÚappleÂ≈˙

’appleÁ≈ ‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫ ÚºË ¡√ƒ ’∞fi È‘ƒ ‹≈‰Á∂Õ ‹∂’apple ¡√ƒ √appleΔapple Á∂ Ëπapple ¡≥ÂappleΔÚΔ √πÌ≈˙ «Ú⁄

ÍÃÚ∂Ù ’apple √’Á∂ ‘πøÁ∂ ª Ù≈«¬Á ¡√ƒ √ÍÙ‡ apple»Í «Ú⁄ Á∂÷ √’Á∂ «’ ÍÃ≈«’appleÂ’ (’π∞ÁappleÂΔ)

‹ΔÚ ¡≈͉∂ ÚappleÂÓ≈È fiπ’≈˙ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «’√∂ ‘Øapple Í≈√∂ ˘ È‘ƒ fiπ’ √’Á∂Õ ““«’«’ ¡√ƒ,

«¬√ √ø√≈apple Â∂ ÍÁ≈appleʪ Á≈ Úappleȉ √π«ÚË≈-Ó»Â≈Ï’ «’√∂ «ÚÒº÷‰ (¡Òº◊) „ø◊ È≈Ò ‹ª

«’√∂ «ÚÒº÷‰ apple»Í «Ú⁄ ’apple √’Á∂ ‘ª ª ’Δ «¬√ Á≈ ¡appleÊ «¬‘ «È’ÒÁ≈ ‘À «’ «’√∂ Á∂

’«‘‰ Â∂ ¡√ƒ √ø√≈apple ÁΔ «Ú ˘ ¬ΔÙÚapple «¥Â Ó≥È Ò¬Δ¬∂?”” ‹Ú≈Ï ‘À, ““¡◊apple √≈‚∂ √appleΔapple

¿∞Â∂ «ÎÈ√Δ «È’Ò ¡≈ÁΔ ‘À ª ’Δ «¬‘ Ó≥ȉ≈ ‹apple»appleΔ ‘À «’ «ÎÈ√Δ ¬ΔÙÚapple È∂ ’ΔÂΔ ‘À?

√ø√≈apple Á∂ ‘Ò≈ª ˘ Á∂÷Á∂ ‘ج∂ ¡√ƒ ¬∂È≈ ‘Δ ¡≈÷ √’Á∂ ‘ª «’ «¬√ «ÎÈ√Δ «Íº¤∂ ˜apple»apple ’جΔ

’≈apple‰ ‘ØÚ∂◊≈Õ Ò∂«’È √≈‚∂ «⁄øÂÈ ÁΔ ˜apple»appleÂ, ‹Ø √≈ȱø «¬‘ Ó≥ȉ Ò¬Δ Ó‹Ï»apple ’appleÁΔ ‘À «’

√ø√≈apple Á≈ ’Ø¬Δ ’≈apple‰ ‘À, ¿∞‘Δ ˜apple»apple √≈ȱø «¬‘ Ùapple Ó≥ȉ Ò¬Δ ÚΔ Ó˜Ï»apple ’appleÁΔ ‘À «’

«¬√ ’≈apple‰ Á≈ ÚΔ ’Ø¬Δ ’≈apple‰ ‘ØÚ∂◊≈ ¡Â∂ «Îapple ¿∞√ ’≈apple‰ Á≈ ÚΔ ’Ø¬Δ È≈ ’Ø¬Δ ’≈apple‰

‘ØÚ∂◊≈ ‘ΔÕ ¡Â∂ «¬‘ «√Ò«√Ò≈ «¬√∂ Âapple ª ⁄ÒÁ≈ apple«‘‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À ¡Â∂ ¡≥ ˘ «¬‘ √≈ȱø

Í«‘Ò∂ ’≈apple‰ º’ ÒÀ ‹≈Ú∂◊≈Õ «¬‘ «⁄øÂÈ ÁΔ √ΔÓª ÁΔ ¿∞ÿ‰≈ ’appleÈ Ú≈ÒΔ ◊ºÒ ‘ÀÕ «‹√

Âapple ª ¡√ƒ Í«‘Òª Á∂÷ ‘Δ ⁄πº’∂ ‘ª «’ Óπº„ ¡Â∂ ¡≥ Ï≈apple∂ √Ø⁄‰≈ ÚΔ Ï∂’≈apple ‘ÀÕ


www.samajweekly.com

news

31/08/2017

23

ÓÙ‘»apple ’Ò≈«√’Ò «Ó¿»«‹’ Ó≈√‡apple √øÔØ«◊Â≈ ’πÓ≈appleΔ

È≈Ò “√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ” ÁΔ «¬’ «ÚÙ∂Ù ÓπÒ≈’≈Â

ÍÃÙÈ: √øÔØ«◊Â≈ ‹Δ ¡≈͉∂ Ï≈apple∂ ÊØÛ≈ Á√Ø◊∂ ¡≈͉∂ Ï⁄ÍÈ Ï≈apple∂?

¿π. Ó∂apple≈ ‹ÈÓ ‹ÒøËapple (Í≥‹≈Ï) «Ú⁄ ‘Ø«¬¡≈, ¿πÊ∂ ‘Δ ‹øÓΔ ÍæÒΔ ¡Â∂

ÏÛΔ ‘جΔÕ ÓÀ∫ ÷πÙ«’√ÂÓ ‘ª «’ ‹ÁØ∫ ÓÀ∫ ÏÛΔ ‘Ø apple‘Δ √Δ Âª √ø◊Δ ‹◊Â

Á∂ ÏÛ∂ ‹≈‰∂-Ó≈È∂ ¡Â∂ ◊π‰Δ ÒØ’ √Δ, ¿πÈ∑ª Á∂ È≈Ò ÓÀ˘ ÏÀ·‰ Á≈, «√÷‰

Á≈ ÓΩ’≈ «Ó«Ò¡≈Õ ¿π√ Ò¬Δ ÓÀ∫ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ Ï‘π Ì≈◊Ù≈ÒΔ √ÓfiÁΔ

‘ªÕ

ÍÃÙÈ: ¡≈Í ‹Δ ÁΔ ÍÛ∑≈¬Δ Ú◊Àapple≈....

¿π- ÓÀ∫ ‘ø√ apple≈‹ Ó«‘Ò≈ Ó‘≈ «Ú«Á¡≈«Ò¡≈ ÂØ∫ ¡ÀÓ.¬∂ ’ΔÂΔ ‹Ø «’ ◊πapple»

È≈È’ Á∂Ú Ô»ÈΔÚapple«√‡Δ Á≈ «‘æ√≈ ˛, ¡ÀÓ. ¬∂. «Úæ⁄ ÓÀ∫ Ô»ÈΔÚapple«√‡Δ «Úæ⁄

‡ΩÍ ’ΔÂ≈ ¡Â∂ ¿πÊØ∫ ◊ØÒ‚ ÓÀ‚Ò «Ò¡≈Õ ‹ÁØ∫ ÍÛ∑ apple‘∂ √Δ Âª ‹Ø Ô»Ê

ÎÀ√‡ΔÚÒ, «¬ø‡apple ’≈Ò‹ ’øÍΔ‡ΔÙÈ Ú◊Àapple≈ ‘πøÁ∂ √Δ Âª ¿πÈ∑ª ”⁄ ‹ªÁ∂ √Δ,

’ÁΔ Ò≈¬Δ‡ «Ó¿»«‹’, ’ÁΔ √Ω· «Ó¿»«‹’, ’ÁΔ ’Ò≈√Δ’Ò «Ó¿»«‹’,

¡æ¤≈ ÓΩ’≈ «Ó«Ò¡≈ ¡Â∂ «‹«Â¡≈ ÚΔÕ Ï‘π ÍÃapple≈¬Δ‹√ ÚΔ «‹Â∂ ‡apple≈ÎΔ¡ª

ÚΔ «‹ÂΔ¡ª ¡Â∂ √Ì ÂØ∫ ÚËΔ¡≈ Ò◊≈ ‘appleΔÚæÒÌ √ø◊Δ √øÓ∂ÒÈ

’øÍΔ‡ΔÙÈ «Úæ⁄ «‘æ√≈ ÒÀ‰ Á≈ ÓΩ’≈ «Ó«Ò¡≈, ¿π√ «Úæ⁄ ÚΔ √‡»‚À∫‡ «‘æ√≈

ÒÀ∫Á∂ ‘È, ¿π√ «Úæ⁄ ÚΔ ÓÀ˘ ¡Ú≈apple‚ «Ó«Ò¡≈Õ

ÍÃÙÈ : Ô».’∂. «Úæ⁄ ¡≈¿π‰ Á≈ ’Δ √ÏæÏ Ï«‰¡≈?

¿π- Ô».’∂. «Úæ⁄ ¡≈¿π‰≈ ª «’√Ó ‘Δ √Δ, ’ÁΔ √Ø«⁄¡≈ È‘ƒ √Δ «’

ÓÀ∫ ’ÁΔ Ô».’∂ ¡≈Úª◊Δ, ’Ø¬Δ ¡øÏΔÙÈ ÚΔ È‘ƒ √Δ «’ ÓÀ∫ Ï≈‘apple ‹≈ÚªÕ ‹ÁØ∫

ÓÀ∫ ¡ÀÓ.¬∂. «Úæ⁄ ÍÛ∑ apple‘Δ √Δ Âª Ô»ÈΔÚapple√‡Δ «Ú⁄Ø∫ Îapple√‡ ¡≈¬Δ ª ’≈Ò‹

Ú≈«Ò¡ª È∂ ÓÀ˘ ÒÀ’⁄apple≈apple ÁΔ ‹ΩÏ ÚΔ Á∂ «ÁÂΔ ¡Â∂ ÓÀ∫ ¡≈Ò «¬ø‚Δ¡≈

apple∂«‚˙ Á∂ ’øÍΔ‡ΔÙÈ «Ú⁄ ÚΔ Îapple√‡ ¡≈¬Δ, ª ¡≈apple«‡√‡ ‘؉ ’apple’∂

apple∂‚Δ˙ Â∂ ÚΔ ¡≈‰ Ò◊ ◊¬Δ Â∂ ‡ÀÒΔÚΔ‹È ÚΔ ¿π√ Ú’Â Ùπapple» ‘Δ ‘Ø «apple‘≈

√Δ Âª ¿π√ Â∂ ÚΔ ÓΩ’≈ «ÓÒ‰≈ Ùπapple» ‘Ø «◊¡≈Õ Ó∂apple∂ «ÁÓ≈◊ «Úæ⁄ ’ÁΔ «¬‘

«÷¡≈Ò ‘Δ È‘ƒ √Δ «’ «¬√ ÂØ∫ Ï≈‘apple ÚΔ ’Ø¬Δ ÁπÈΔ¡ª ˛ ‹Ø Ó∂apple∂ Ò¬Δ ¡æ¤Δ

‘Ø √’ÁΔ ˛Õ ’Ø¬Δ ÎÀ«ÓÒΔ «Úæ⁄Ø∫ ÚΔ Ï≈‘apple È‘Δ∫ √Δ «¬√ Ò¬Δ ’ÁΔ ÓÈ «Úæ⁄

Ï≈‘apple ‹≈‰ Á≈ «÷¡≈Ò ‘Δ È‘ƒ √Δ, Ï√ «¬‘Δ √Ófi Ò˙ «’ «’√Ó ÁΔ

‘Δ ◊æÒ ˛ «’ ¬∂Ê∂ Ù≈ÁΔ ‘Ø ◊¬Δ ¡Â∂ «¬Ê∂ ¡≈¿π‰≈ ‘Ø «◊¡≈Õ

ÍÃÙÈ: √ø◊Δ ÁΔ Ùπapple»¡≈ «’√ Âapple∑ª ‘جΔ, «’√ ÂØ∫ Âπ√ƒ ÍÃÌ≈«Ú ‘ج∂Õ ’Δ

’Ø¬Δ Âπ‘≈‚∂ Í«appleÚ≈apple «Úæ⁄ √Δ «‹√ ÂØ∫ ÍÃÌ≈«Ú ‘ج∂?

¿π- ÍÃÌ≈«Ú ª ÓÀ∫ ÎÀ«ÓÒΔ ÂØ∫ ‘Δ ‘جΔ, Ùπapple»¡≈ ª ¿πÊØ∫ ‘Δ ‘جΔ, ÿapple

«Úæ⁄ ’ÁΔ «Ó¿»«‹’ «√«÷¡≈ È‘ƒ ¡Â∂ È≈ ‘Δ «’√∂ È∂ ÍÃØÎÀÙÈÒΔ ◊≈«¬¡≈

Íapple Í»appleΔ ÎÀ«ÓÒΔ, Í»apple≈ Í«appleÚ≈apple «Ó¿»«‹’Ò ˛Õ Ó∂appleΔ ‹Ø ÓÁapple √≈¬Δ‚ ˛, Ó∂appleΔ

Ó≈√Δ¡ª Ó∂apple∂ Ó≈Ó≈ ‹Δ Ï‘π ⁄ø◊≈ ◊≈¿π∫Á∂ ‘ÈÕ ÚÀ√∂ ÿapple «Úæ⁄ ‘Δ ◊≈¿π∫Á∂

√Δ ’Ø¬Δ Ù≈ÁΔ ‘جΔ, ’Ø¬Δ Îø’ÙÈ ‘Ø«¬¡≈, ¡À√∂ ‘Δ, ÍÃØÎÀÙÈÒΔ È‘ƒ ◊≈¿π∫Á∂

√Δ, Íapple ’πÁappleÂΔ √Ì «Úæ⁄ «¬‘ ◊π‰ √ΔÕ ÓÀ∫ ÿapple «Úæ⁄ √Ì ÂØ∫ ¤Ø‡Δ √Δ Âª

¿π√ Á≈ ¡√apple ÚΔ «apple‘≈Õ ÓÀ∫ ’‘ª◊Δ «’ √Ì ÂØ∫ «‹¡≈Á≈ ¡√apple Ó∂apple∂ Úæ‚∂ Ì≈‹Δ

Á≈ «apple‘≈, ¿π‘ apple∂«‚˙ Â∂ ÈΩ’appleΔ ’appleÁ∂ √Δ ¡Â∂ ÷πæÁ «¬’ ¡≈apple«‡√‡ √Δ ¿π‘

÷πÁ ’«ÚÂ≈ «Ò÷Á∂ ‘ÈÕ

‹Á ¿πÈ∑ª È∂ ÓÀ˘ √π«‰¡≈ «’ ÙΩ∫’Δ¡≈ ÂΩapple Â∂ ◊≈¿π∫ÁΔ ‘ª ¡Â∂ ÍÃ≈¬Δ˜

Ú◊Àapple≈ ÚΔ «‹Â∂ ‘È Âª ¿πÈ∑ª È∂ ÓÀ˘ apple∂«‚˙ √‡∂ÙÈ Â∂ ¡≈¿π‰ Ú≈√Â∂

«’‘≈Õ ¿π√ Ú∂Ò∂ apple∂«‚˙ Â∂ Ïæ«⁄¡ª Á≈ «¬’ ÍÃØ◊apple≈Ó ¡≈«¬¡≈ ’appleÁ≈ √Δ ‘apple

√ø‚∂ «Îapple ’¬Δ Ú≈apple ¿π√ «Úæ⁄ ÚΔ ◊≈¿π‰ Á≈ ÓΩ’≈ «ÓÒ ‹ªÁ≈ √ΔÕ

ÍÃÙÈ: √Ø «¬√ Âapple∑ª Âπ‘≈‚≈ ÓΔ‚Δ¬∂ È≈Ò √øÍapple’ ‘Ø«¬¡≈ ¡Â∂ ÓΩ’≈ «ÓÒ

«◊¡≈?

¿π- ‘ª ¿π‘ ÓΩ’≈ ª «Ó«Ò¡≈ Íapple «’√∂ ˘ «¬‘ È‘ƒ ÍÂ≈ √Δ «’ ÓÀ∫ «¬√

«Úæ⁄ ÍÛ∑≈¬Δ ’appleª ‹ª ¡æ◊∂ ‹≈’∂ √ø◊ΔÂ’≈apple ‹ª ◊≈«¬’ ωªÕ ÿapple Ú≈Ò∂

√Ø⁄Á∂ √È «’ «¬√ Ò¬Δ ÍÛ∑≈¬Δ ÁΔ ’Δ ˜apple»apple ˛Õ «’¿π∫«’ ÍÛ∑≈¬Δ «Úæ⁄ ÓÀ∫

·Δ’-·≈’ √Δ Âª ¿π‘ ⁄≈‘πøÁ∂ √È «’ ÓÀ∫ ‚≈’‡apple ωª ¡Â∂ ¿πÈ∑ª Á∂ ’«‘‰

Â∂ ‹ÁØ∫ ÓÀ∫ √’»Ò «Úæ⁄Ø∫ «È’Ò ’∂ ’≈Ò‹ ◊¬Δ ª ÓÀ∫ ÓÀ‚Δ’Ò √Ï‹À’‡ ÒÀ

Ò¬∂Õ ’≈Ò‹ «Ú⁄ ÓÀ‚Δ’Ò Ú≈«Ò¡ª Ò¬Δ «¬’ ¡Ò◊ «‚Í≈apple‡ÓÀ∫‡ √Δ ¡Â∂

¡≈apple‡√ Ú≈«Ò¡ª Ò¬Δ ¡Ò◊ «‚Í≈apple‡ÓÀ∫‡ √ΔÕ Íapple ‹ÁØ∫ ÚΔ ÓÀ∫ ¡≈͉∂

ÁØ√ª ’ØÒ ‹ªÁΔ Âª ¿π‘ √≈apple∂ Ó∂apple∂ Áπ¡≈Ò∂ «¬’æ·∂ ‘Ø ‹ªÁ∂Õ Ó∂apple∂ √’»Ò ⁄Ø∫

¡≈¬∂ ÁØ√ ÍÃØ◊apple≈Óª Â∂ ¡æ◊∂ ‘πøÁ∂, Íapple∂¡apple ’appleÚ≈¿π∫Á∂, ◊Δ ◊≈¿π∫Á∂ Â∂ ÓÀ∫

«Í¤∂ ÓÀ‚Δ’Ò Ú≈«Ò¡ª È≈Ò ‘πøÁΔÕ ÓÀ∫ Ó«‘√»√ ’ΔÂ≈ «’ ÓÀ∫ ¬∂Ê∂ ’Δ ’appleÁΔ

‘ªÕ ÓÀ˘ ª ¿πÊ∂ ÓØ‘apple∂ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ˛Õ ÓÀ∫ ª ¬∂Ê∂ ◊Ò √≈¬Δ‚ Â∂ ‘ª ÓÀ˘

ª ¿π√ ÂappleÎ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ˛Õ Ï√ ÏÛΔ ÓπÙ«’Ò Á∂ È≈Ò «¬’ ‚∂Û Ó‘ΔÈ≈

ÓÀ‚Δ’Ò Í«Û∑¡≈ Î∂apple ÓÀ∫ ¡≈͉∂ Ì≈‹Δ ˘ «’‘≈ «’ ÓÀ∫ ÓÀ‚Δ’Ò È‘ƒ ÍÛ∑È≈

ÏÒ«’ ¡≈apple‡√ ‘Δ ÍÛ∑È≈ ˛Õ ª ¿πÈ∑ª È∂ «’‘≈, ‹∂’apple ’πæ¤ ¡À’√‡apple≈

¡≈apple‚ΔÈappleΔ ’apple’∂ «Á÷≈◊Δ Âª ·Δ’ ˛ È‘ƒ ª ÓÀ‚Δ’Ò «Úæ⁄ ‘Δ «‡’∂

apple‘Ø, ⁄≈‘∂ Î∂Ò ‘Δ ‘Ø ‹≈˙Õ Î∂apple ÓÀ∫ Ú≈Á≈ ’ΔÂ≈ «’ È‘ƒ ÓÀ∫ ’πæ¤ ’apple»ø◊Δ, ÓÀ˘

Ï‘π ÙΩ’ ˛, ÓÀ∫ Í»appleΔ Ó∂‘È ’apple»ø◊Δ Âª ¿πÈ∑ª È∂ ÓÀ˘ «Ó¿»«‹’ «¬’

√Ï‹À’‡ Á∂ ÂΩapple Â∂ ÍÛ∑È Ò¬Δ ‘ª ’apple «ÁæÂΔ Âª ÓÀ∫ «Ó¿»«‹’ ÍÛ∑È≈ Ùπapple»

’ΔÂ≈Õ

ÍÃÙÈ: ÍÛ∑≈¬Δ Á∂ È≈Ò-È≈Ò «’√∂ ‘Øapple ÂØ∫ ÚΔ «√«÷¡≈ Ò¬Δ, «’√∂ ˘

¿π√Â≈Á ω≈«¬¡≈?

¿π- ‹Δ ‘ª ‹Á ÓÀ∫ «√÷ apple‘Δ √Δ Âª ‘ø√ apple≈‹ ’≈Ò‹ «Úæ⁄ ‘Δ «¬’ Ï‘πÂ

ÏÛ∂ ÍÃØÎÀ√apple √È ÏÒÚø apple≈¬∂ ‹√Í≈Ò, ¿πÈ∑ª Á≈ Ï‘π È≈Ó ˛ ¿πÈ∑ª ’ØÒØ∫

«√÷‰ Á≈ ÓΩ’≈ «Ó«Ò¡≈Õ Ì≈Ú∂∫ ¿πÈ∑ª È≈Ò ÓπÒ≈’≈ ÍÛ∑≈¬Δ ’apple’∂ ‘Δ √Δ

«Îapple ÚΔ ‹Ø ¿πÈ∑ª ÁΔ √ø◊ ’appleÈ Á≈ ÓΩ’≈ «Ó«Ò¡≈ ¿π‘ Ï‘π ӑÂÚÍ»apple‰

˛Õ «’¿π∫«’ ÓÀ∫ apple∂«‚˙ Â∂ ÚΔ ‹ªÁΔ √Δ Â∂ ‘π‰ apple∂‚Δ˙ Â∂ ÚΔ ‹Ø ÒØ’ √Δ,

ÍÃØ«‚¿π√apple √Δ ¿π‘ ÚΔ Ó≈Ó»ÒΔ ÒØ’ È‘ƒ √È ¿πÈ∑ª ÂØ∫ ÚΔ Ï‘π ’æπ¤ «√÷‰

Á≈ ÓΩ’≈ «Ó«Ò¡≈, ¿πÈ∑ª È∂ ÚΔ ÓÀ˘ Ï‘π «¬È’apple˜ ’ΔÂ≈Õ «¬’ Í≥«‚Â

‹Ø«◊øÁapple ÙappleÓ≈ ‹Δ Á≈ È≈Ó ÷≈√ ˛Õ

ÍÃÙÈ: ’Δ Ó«‘Ò≈ ‘؉ Á∂ È≈Â∂ ÚΔ ’Ø¬Δ ÓπÙ«’Ò Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’appleÈ≈ ÍÀ∫Á≈

˛ ‹ª √Ì ’πæ¤ ¡√≈ÈΔ È≈Ò ‘Δ ‘Ø ‹ªÁ≈ ˛?

¿π. Ó«‘Ò≈ ‘؉ Á∂ È≈Â∂ «¬√ ˘ ⁄Ò≈‰≈ ‹ª «¬√ ˘ Î∂√ ’appleÈ≈ ¡√≈È

È‘ƒ ˛Õ ‘≈Ò∂ ÚΔ ‘apple appleØ‹ «¬√ ˘ Î∂√ ’appleÈ≈ ÍÀ∫Á≈ ˛Õ ÓÀ∫ ‹Ø ÚΔ ’appleÁΔ ‘ª

¡≈͉∂ ÁÓ Â∂ ’appleÁΔ ‘ªÕ ¡Ωapple ‘؉ Á∂ È≈Â∂ ‹Ø ¡≈͉≈ appleØÒ ˛ ¿π√ ˘ ÚΔ

Í»apple≈ ’appleÈ≈ ‘πøÁ≈ ˛Õ «Îapple Á∂÷‰≈ ÍÀ∫Á≈ ˛ «’ «’Ê∂ ‹≈‰≈ ˛ «’Ê∂ È‘ƒ ‹≈‰≈

˛Õ ¡◊apple Ó∂appleΔ ‹◊∑≈ «¬’ ÓappleÁ ’Ò≈’≈apple ‘ØÚ∂ ª Ï‘π ¡√≈È ˛ Íapple ÓÀ∫

«Íæ¤∂ apple«‘ ’∂ ‹Ø ÊØÛ∑≈ Ï‘π ’appleÈ «Úæ⁄ √ÎÒ ‘Ø¬Δ ‘ªÕ «’¿π∫«’ «Ó¿»«‹’

Ó∂apple≈ Ó∂È appleØÒ È‘ƒ ˛ Ï√ √≈Ê-√≈Ê ⁄«Ò¡≈ ˛Õ ÓÀ∫ ‘Øapple «‹øÓ∂Á≈appleΔ¡ª Á∂

È≈Ò-È≈Ò ÈΩ’appleΔ ÚΔ ’ΔÂΔ ˛Õ

ÍÃÙÈ: √ø◊Δ Á∂ ’¬Δ appleø◊ ‘È ¡≈ÍÈ∂ ’Ò≈√Δ’Ò ˘ ‘Δ «’¿π∫ ¸«‰¡≈?

¿π. ÓÀ˘ «¬‘ Ò«◊¡≈ «’ ¡◊apple «¬√ ÎΔÒ‚ «Úæ⁄ ’πæ¤ ’appleÈ≈ ˛ ª

‡apple∂«Èø◊ ª ÒÀ‰Δ ‘Δ Í¿»◊Δ ¡Â∂ ◊Ò∂ ÁΔ ‡apple∂«Èø◊ ª «√appleÎ ’Ò≈√Δ’Ò

È≈Ò ‘Δ ‘ØÚ∂◊ΔÕ ÓÀ∫ ‘Øapple ◊Δ ÚΔ ◊≈¿π∫ÁΔ ‘ª ¡Â∂ ÓÀ∫ «¬‘ Á≈Ú≈ È‘ƒ ’appleÁΔ

«’ ÓÀ∫ ’Ò≈√Δ’Ò «√ø◊apple ‘ªÕ ¿π√ Ò¬Δ Âª Ï‘π ‘Δ «Ó‘È ’appleÈΔ ÍÀ∫ÁΔ

˛ ‹Ø Ó∂apple∂ ‘≈Ò≈ª ¡Èπ√≈apple √øÌÚ È‘ƒ ˛Õ Íapple ’πæ¤ ÚΔ ◊≈¿π‰ Ò¬Δ

’Ò≈√Δ’Ò Á≈ ¡«Ì¡≈√ ª ‹apple»appleΔ ˛Õ

ÍÃÙÈ: Âπ‘≈‚Δ Ùπapple»¡≈ ª «¬ø‚Δ¡≈ ÂØ∫ ‘Ø¬Δ Íapple «¬ø◊ÒÀ∫‚ «Úæ⁄ ¡≈ ’∂ «’√

Âapple∑ª ÓÀÈ∂‹ ’appleÁ∂ ‘Ø?

¿π. ÓÀ∫ ’‘ª◊Δ «’ ¬∂Ê∂ ¡≈ ’∂ ÓÀ∫ ÷πÙ«’√Ó apple‘ΔÕ ÓÀ˘ ’πæ¤ «¬√ Âapple∑ª

Á∂ ÒØ’ «ÓÒ∂ ‹Ø ’Ò≈√Δ’Ò ÎΔÒ‚ Á∂ «Úæ⁄ Ó≈‘apple √ÈÕ Ù≈«¬Á «¬ø‚Δ¡≈

«Úæ⁄ apple«‘ ’∂ «¬‘ ÓΩ’≈ È≈ «ÓÒÁ≈Õ ¬∂Ê∂ ¿πÈ∑ª ˘ «ÓÒ‰ Á≈ ÓΩ’≈ «Ó«Ò¡≈

‹Ø «¬ø‚Δ¡≈ ÂØ∫ ÚΔ √È ¡Â∂ Í≈«’√Â≈È ÂØ∫ ÚΔÕ ¿πÈ∑ª ˘ «ÓÒ’∂ ÓÀ˘

Ò«◊¡≈ «’ ÓÀ∫ ’Ò≈√Δ’Ò ÎΔÒ‚ «Úæ⁄ ÚΔ ’πæ¤ ’apple √’ÁΔ ‘ªÕ √Ì ÂØ∫

Úæ‚Δ ◊æÒ ˛ «’ ¿π√Â≈Á ◊πÒ≈Ó Óπ√ÂÎ≈ ÷≈È «ÓÒ∂Õ Âπ√ƒ ‹≈‰Á∂ ‘Ø «’

√Ø˘ «È◊Ó ¿πÈ∑ª Á≈ Ù«◊appleÁ ˛ ¡Â∂ ‘Øapple ÚΔ Ï‘π √≈apple∂ ¿πÈ∑ª Á∂ Ù«◊appleÁ

‘È, ¿π‘ ¡≈͉∂ ¡≈Í «Úæ⁄ ÒÀ‹ø‚ ‘ÈÕ ¿πÈ∑ª ÂØ∫ ÓÀ∫ «√«÷¡≈, ÓÀ∫ ¿πÈ∑ª ÁΔ

Ù«◊appleÁ ‘ªÕ ¿πÈ∑ª È∂ Í»appleΔ √Àapple≈ÓÈΔ Á∂ È≈Ò ÓÀ˘ Ù«◊appleÁ ω≈«¬¡≈Õ

ÍÃÙÈ- «¬√ Âapple∑ª Á∂ ¿π√Â≈Á ÒØ’ª ˘ «ÓÒ‰≈ ¡Â∂ ¿πÈ∑ª ÂØ∫ «√æ÷‰≈, ¿πÈ∑ª

ÂØ∫ ¿π‘ ⁄Δ˜ ‘≈«√Ò ’appleÈ≈ ‹Ø ¡≈Í ÁΔ apple»‘ ÁΔ ÷πapple≈’ ˛?

¿π- «ÏÒ’πÒ ÓÀ∫ ª ’«‘øÁΔ ‘ª «’ ¿πÈ∑ª ÂØ∫ ÊØÛ≈ «‹‘≈ ÚΔ «ÓÒ ‹≈¬∂,

¿πÈ∑ª Á≈ ª ¡≈ÙΔappleÚ≈Á ‘Δ Ï‘π ˛Õ «√÷‰≈ ª Á»apple ÁΔ ◊æÒ ˛ ¿πÈ∑ª Á≈

¡≈ÙΔappleÚ≈Á ‘Δ «’Ê∂ Á≈ «’Ê∂ ÒÀ ‹ªÁ≈ ˛Õ

ÍÃÙÈ: Ì«Úæ÷ ˘ «’√ Âapple∑ª Á∂÷Á∂ ‘Ø?

¿π- ‘π‰ ÓÀ∫ ¡≈͉∂ ‹ΔÚÈ ÁΔ¡ª «‹øÓ∂Á≈appleΔ¡ª «ÈÌ≈ Ò¬Δ¡ª ‘È ¡Â∂

Ó∂apple≈ √≈apple≈ «Ë¡≈È √ø◊Δ ÚæÒ ‘Δ ˛Õ Ó∂appleΔ ’Ø«ÙÙ apple‘∂◊Δ «’ «Ó¿π«˜’ ˘

ÓÀ∫ «‹√ Âapple∑ª ’appleÈ≈ ⁄≈‘πøÁΔ √Δ ’appleªÕ ÓÀ∫ ’πæ¤ ÒØ’ª ˘ «ÓÒΔ ÚΔ ‘ª ¡Â∂

’πæ¤ √ªfi∂ ÂΩapple Â∂ ’appleÈ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’apple apple‘∂ ‘ªÕ «¬’ ¡’À‚ÓΔ √Ê≈«Í ’appleÈ

‹≈ apple‘∂ ‘ª «‹√ Á≈ Ȫ “√≈apple∂” ¸«‰¡≈ ˛ ‹Ø «Ó¿π«‹’ Á∂ È؇ ÚΔ ‘È √≈apple∂

¡Â∂ «‹√ Á≈ Á»√apple≈ ¡appleÊ ÚΔ ˛- √≈apple∂Õ Ó∂appleΔ ’Ø«ÙÙ ˛ «’ «¬√ ˘ ¡æ◊∂

ÒÀ’∂ ‹≈¬Δ¬∂Õ

ÓÀ∫ «‡¿»ÙÈ Ï‘π ’appleÁΔ ‘ª «‹√ Âapple∑ª ¡ø◊apple∂‹ ÒØ’ ‘È ‹ª Á»√apple∂

‘È ¿πÈ∑ª È≈Ò «ÓÒ’∂ √ø◊Δ «Â¡≈apple ’appleÈ≈ «’ ¿πÈ∑ª ˘ ÚΔ √≈‚∂ √ø◊ΔÂ

Á≈ ÍÂ≈ ⁄Ò∂Õ ÓÀ∫ ¿πÈ∑ª È≈Ò ’¬Δ ÙØ ’ΔÂ∂ ‘È ’¬Δ Ú≈apple √‡∂‹ √ªfiΔ ’ΔÂΔ

˛Õ ¿πÈ∑ª Á∂ √≈‹ ÊØÛ∑∂ ¡Ò◊ ‘È Íapple “È؇” ª ¿π‘Δ ‘ÈÕ ÓÀ∫ ¿πÈ∑ª ˘ Á√ÁΔ

‘ª «’ «¬‘ «’‘Û≈ apple≈◊ ˛, ÓÀ∫ «¬‘ √Ø⁄ ’∂ ◊≈¿π∫ÁΔ ‘ªÕ ª «Îapple ¿π√ ÂØ∫

Ï≈Á ª ¿πÈ∑ª È∂ Î≈ÒØ ’appleÈ≈ ‘πøÁ≈ ˛Õ

ÍÃÙÈ: Âπ√ƒ «√ø◊apple ÚΔ ‘Ø ¡Â∂ ÍÃØÎÀ√apple ÚΔ ‘Ø ’Ø¬Δ ¡ÀÒÏÓ ÚΔ ’ΔÂΔ ˛?

¿π. ‘ª ÊØÛ∑≈ ’ÓappleÙΔ¡Ò ÚΔ ’ΔÂ≈ ˛Õ «¬’ ¡ÀÒÏÓ ’ΔÂΔ √Δ “Ó√ÂΔ”

AIIF «Úæ⁄ Ó»ÚΔÏΩ’√ Á∂ È≈ÒÕ Ó»ÚΔ ÏΩ’√ Á∂ È≈Ò «ÂøÈ-⁄≈apple ¡ÀÒÏÓ

’ΔÂΔ¡ª ‘ÈÕ «¬’ √Δ “«‹øÁ Ó≈‘Δ” «‹√ «Úæ⁄ ¡æË∂ Ó∂apple∂ ◊Δ √È ¡Â∂ ¡æË∂

√≈‹Δ¡≈ Óø‹»apple Á∂ √ΔÕ «¬’ “¬Δ√‡appleÈ ’Ø«ÙÙ” «‹√ «Úæ⁄ √≈apple∂ Ó∂apple∂ ◊Δ √ΔÕ

Î∂apple Ï‘π √≈appleΔ¡ª ¡ÀÒÏÓª Á∂ «Úæ⁄ «¬’-«¬’ ÁØ-ÁØ ◊Δ ÚΔ ◊≈¬∂Õ

Ó»ÚΔ ÏΩ’√ ’øÍÈΔ ÈÚƒ-ÈÚƒ Ùπapple» ‘Ø¬Δ √ΔÕ ‚ÀÈΔ ⁄appleÈ‹Δ È∂ Ó∂apple∂ Âæ’

Í‘πø⁄ ’ΔÂΔ Â∂ ¿πÈ∑ª È≈Ò-C@-CE ◊≈‰∂ «apple’≈apple‚ ’appleÚ≈¬∂Õ

ÍÃÙÈ: ¡≈ÍÁ∂ Í«appleÚ≈apple «Úæ⁄ ¡≈Í ‹Δ ÁΔ Ï∂‡Δ ÚΔ...

¿π. ‘ª, Ó∂appleΔ Ï∂‡Δ ¡≈apple«‡√‡ ˛ Íapple ¿π‘ √ø◊Δ «Úæ⁄ È‘ƒ ¡À’«‡ø◊ «Úæ⁄

‹≈‰≈ ⁄≈‘πøÁΔ ˛Õ √ø◊Δ ˘ ª Ï⁄ÍÈ ÂØ∫ √π‰ÁΔ ¡≈¬Δ ˛, √Ófi ˛Õ «apple¡≈˜

«Úæ⁄ ÚΔ ÏÀ·ÁΔ ˛Õ Íapple ¿π‘ «‹¡≈Á≈ ‚ª√ ¡Â∂ ¡À’«‡ø◊ «Úæ⁄ ˛Õ ’æÊ’

‚ª√ «√÷ apple‘Δ ˛Õ Ó∂appleΔ «¬’ Ï‘π ‘Δ ÷≈√ ¡≈apple«‡√ ÁØ√ ˛ “È≈‘ΔÁ

√ÁΔ’Δ” ‹Ø Í≈«’√Â≈È ÂØ∫ ˛Õ ¿π‘ ¡≈͉∂ ¡≈Í «Úæ⁄ «¬’ √’»Ò ˛Õ ¿π√

È≈Ò ¡√ƒ Ï‘π √≈apple∂ ÍÃØ◊apple≈Ó ’ΔÂ∂ ‘È «¬ø◊ÒÀ∫‚, Ô»appleÍ «Úæ⁄ √≈apple∂ Í≈√∂

Ï‘π √≈apple∂ ÙØ¡ ’ΔÂ∂ ‘ÈÕ ÓÀ∫ ◊≈¿π∫ÁΔ √Δ Âª ¿π‘ ‚ª√ ’appleÁΔ √ΔÕ ¿π√ Á≈

ÚΔ Ó∂apple∂ Â∂ Ï‘π ÍÃÌ≈Ú √ΔÕ «’¿π∫ «’ ¿π‘ Í«‘Òª ‘Δ «¬√ ÎΔÒ‚ «Úæ⁄ ’≈ÎΔ

¿π⁄∂ ÒÀÚÒ «Ú⁄ ’øÓ ’appleÁΔ √Δ ¡Â∂ ÓÀ˘ «¬ø‚Δ¡≈ ÂØ∫ ¡≈’∂ ¿π√ È≈Ò ’øÓ

’appleÈ Á≈ ÓΩ’≈ «Ó«Ò¡≈Õ √Ø Ó∂appleΔ Ï∂‡Δ ÍæÒÚΔ ¿π√ ’ØÒØ∫ ‚ª√ «√÷ apple‘Δ ˛Õ


24 31/08/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

ÚÀ√‡«Ó‚ÒÀ∫‚ ⁄À«apple‡Δ √Ó≈◊Ó

√ÃΔ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√ ’Ò⁄appleÒ ¡À√Ø«√¬∂ÙÈ ‚≈apple«Ò√‡È È∂ Ï‘π Úæ‚≈ ¿πμÍapple≈Ò≈ ’apple ’∂ «¬‘ ⁄À«apple‡Δ √Ó≈◊Ó BF-

@H-B@AG ˘ ¿πμ⁄∂ ÍæËapple Â∂ Ïappleπ’ÒÀ∫‚ ‘≈Ò «Ú÷∂ ’appleÚ≈«¬¡≈Õ «¬√ «Ú⁄ ‚≈. ¡øÏ∂‚’apple √ø√Ê≈ ÚπÒÚapple˛∫Í‡È ¡Â∂

«¬ø‚Δ¡È ˙Úapple√Δ√ ’ª◊apple∂√ Ô».’∂, Ì≈appleÂΔ Ó‹Á»apple √Ì≈ Ô».’∂. ¡Â∂ ‘Øapple ÍÂÚøÂ∂ √‹È≈ È∂ «‘√≈ «Ò¡≈Õ Ï‘πÂ

Úæ‚∂-Úæ‚∂ ’Ò≈’≈appleª È∂ ¡≈͉∂ ◊Δª apple≈‘ƒ ‘≈‹appleΔÈ ¡Â∂ √≈«apple¡ª È∂ ’Ò≈’≈appleª Á∂ ÒØ’ ◊Δª Á≈ ¡≈ÈøÁ

Ó≈«‰¡≈Õ √ÃΔ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√ √Ì≈ ‚≈apple«Ò√‡È Á∂ ÍÃÏøË’ √∂Ú≈Á≈appleª È∂ Ï‘π «Ó‘È ’ΔÂΔ «’ ◊πapple» ÿapple ÁΔ ¿π√≈appleΔ

Ú≈√Â∂ «¬√ Âapple∑ª ⁄À«apple‡Δ √Ó≈◊Ó ’apple≈ ’∂ ’πæfi Ó≈«¬¡≈ «¬’æ·Δ ’ΔÂΔ ‹≈ √’∂ ª ‹Ø √ÃΔ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√ ◊πappleÁπ¡≈apple≈

√≈«‘Ï ÁΔ ¿π√≈appleΔ ‹ÒÁ ÂØ∫ ‹ÒÁ Óπ’øÓÒ ‘Ø √’∂Õ √≈«apple¡ª ’Ò≈’≈appleª ¡Â∂ ÍÃÏøË’ √∂Ú≈Á≈appleª ÁΔ «Ó‘È √Á’≈

BB@@@ ÍΩ∫‚ ÂØ∫ ¿πμÍapple Îø‚√ «¬’æÂapple ‘ج∂Õ ÍÃË≈È apple≈Ó «’ÙÈ ÓÀ«‘ÓΔ È∂ √≈apple∂ √ø◊ΔÂ’≈appleª Á≈ ¡Â∂ ÍÃÏøË √∂Ú≈Á≈appleª

¡Â∂ ¡≈¬∂ Ó«‘Ó≈È≈ ¡Â∂ √«‘ÔØ◊Δ¡ª Á≈ ËøÈÚ≈Á ’ΔÂ≈Õ

• ‹À ◊πappleÁ∂Ú, ÍÃË≈È apple≈Ó «’ÙÈ ÓÀ«‘ÓΔÕ

More magazines by this user
Similar magazines