Views
5 days ago

Hóa học phức chất

LINK BOX: https://app.box.com/s/kye8plas77zf9d0jn5llx5xrecvyvo22 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1fkbBEmrksxuiIOIhatcSI1ZdIc1TxQHL/view?usp=sharing

4. Cách gọi tên các

4. Cách gọi tên các phức chất: a. Cation đọc trước rồi mới đến anion [Co(NH 3 ) 6 ]Cl 3 - hexaammin coban (III) clorua [Cr(NH 3 ) 6 ](NO 3 ) 3 - hexammin crom (III) nitrat b. Trật tự tên phối tử Gọi tên phối tử âm điện trước, đến phối tử trung hòa, phối tử dương điện, các phối tử được sắp xếp theo thứ tự từ đơn giản đến phức tạp, theo thứ tự a, b, c + thêm các tiếp đầu ngữ: - di, tri, tetra, … trước các phối tử đơn giản (Cl - , Br - , NO 2- ) - bis, tris, tetrakis,…trước các phối tử phức tạp như (en) c. Tận cùng đuôi của ion trung tâm - Phức anion: có đuôi at - Phức cation hoặc phức trung hòa không có đuôi d. Bậc oxi hóa của ion trung tâm Được biểu thị bằng số La Mã trong ngoặc đơn liền với M n+ , nếu số oxi hóa âm hoặc =0 thì đặt dấu âm trước số La Mã, hoặc ghi số “0”

Ví dụ: [PtClNO 2 (NH 3 ) 4 ]SO 4 : cloronitrotetraammmin platin (IV) sunfat K 3 [Al(C 2 O 4 ) 3 ]: Kalitrioxalatoaluminat (III) [CoCl 2 (en) 2 ]Cl: Diclorobis(en) coban(III) clorua