Restoranų verslas 2005/1

restoranuverslas.lt

Restoranų verslas 2005/1

Nr. 1/2005 (5)

/Leidinys vieðojo maitinimo ir pramogø srities specialistams/

/Magazine for Catering and Entertainment Professionals/

RESTAURANT BUSINESS

Informacinis rëmëjas:

VISOS LIETUVOS RESTORANAI,

KAVINËS, BARAI, KLUBAI,

PICERIJOS, GREITAS MAISTAS,

HoReCa PROFESIONALAI

RINKOS NAUJIENOS

LIETUVOS IR EUROPOS STATISTIKA

PIETÛS Á LOVÀ...

/News of the Market/

STALO INDØ INDAPLOVËS

/Lithuanian and European Statistics/

/Bed Restaurants/

/Dishwashers/

KLAIDÞIOJANT BRENDÞIO LABIRINTAIS

RESTORANØ ILGAAMÞIÐKUMAS

/Discovering Brandy/

/The Secrets of Long Lasting Restaurants/

www.menu.lt - all restaurants, cafes, bars and clubs of Lithuania

ÁRENGIMAS / INTERJERAS IR EKSTERJERAS / VIRTUVË / BARAS / KONSULTACIJOS


Redakcijos skiltis

Redakcijos þodis

Vis daugiau svarbios informacijos patenka á

leidiná „Restoranø verslas“ bei internetiná portalà

Meniu.lt (www.meniu.lt). Tos þinios yra tarsi

savotiðki rodikliai, kurie atspindi spartø Lietuvos

restoranø veido kitimà – daþniausiai tai pozityvûs

pokyèiai, nors kartais, deja, pasitaiko ir liûdnos

informacijos.

Daug naujø produktø ir technologijø kasmet

pasiekia maitinimo verslo sektoriø, kuris dar visai

neseniai buvæs tartum konservatyvia respublika,

dabar tampa jau beveik eksperimentø poligonu!

Èia vien tik gero kokybës ir kainos santykio

nepakanka – reikia ir reklamos, ir konsultacijø, o

jei tam reikðmës neteikiama, kai kurios naujovës

tiesiog neprigyja.

Beveik kasdien atidaromos naujos ar atnaujinamos

senesnës kavinës ir restoranai, klubai

ir barai. Neatlaikiusiø konkurencijos ar neásitvirtinusiø

ðiame arðiame versle ástaigø taip pat

nemaþai, taèiau to prieþastys aiðkios ir suprantamos

– daþnai netinkamai pasirinkta

ástaigos vieta, nekokybiðkas maistas arba specialiø

rinkodaros veiksmø trûkumas restoranà tartum

nustumia á autsaideriø gretas ir lankytojai á já retai

teuþsuka. Konkurencinëje kovoje iðlieka tik

stipriausi, todël delsti nëra kada. Visa tai yra tarsi

natûrali rinkos evoliucijos atranka ir tie, kurie

sugeba greièiau prisitaikyti prie vartotojø norø

ar net ágeidþiø, neabejotinai laimi.

Mes nuolat pasirengæ priimti Jûsø pasiûlymus

ir gvildenti iðkylanèias problemas kartu. Tad, jei

pageidaujate straipsniø viena ar kita Jums rûpima

tema, dràsiai rinkite mûsø redakcijos numerá.

„Restoranø verslas” yra nuolat pasiruoðæs padëti.

Nuoðirdþiai, „Restoranø verslo“ redakcija

Redaktorius

Vytautas Mickevièius

mob. tel. +370 652 07520

el. p. vytas@meniu.lt

Þurnalistë

Jolita Vitkauskaitë

mob.tel. +370 672 29948

el. p. jolita@meniu.lt

Dizainas ir maketas

Vilija Diglienë

mob. tel. +370 652 07523

el. p. dizainas@meniu.lt

Stilius ir korektûra

Indrë Kiðûnaitë

mob. tel. +370 650 33893

el. p. indre@meniu.lt

Reklamos skyrius

mob.tel. +370 652 07521

mob.tel. +370 652 01020

el. p. reklama@meniu.lt

• Redakcija:

UAB „Strateginiø projektø vystymo grupë”,

Konstitucijos pr. 23A-121, Vilnius, tel. (5)

2735919, Savanoriø pr. 271-207, Kaunas, tel. (37)

705627, internete: http://rv.meniu.lt

• Spauda ir pozityvai UAB „Regrafas“.

Dël spaudos broko kreiptis á spaustuvæ.

• Leidinio platinimo ir ásigijimo klausimais

kreiptis tel. (5) 273 59 19, el. p. indre@meniu.lt

• Uþ reklamos turiná ir kalbà redakcija neatsako.

Redakcijos nuomonë nebûtinai sutampa su

autoriø nuomone.

• Leidinyje nemokamai skelbiame apie parodas bei

seminarus, aktualius vieðojo maitinimo ir pramogø

srities specialistams. Kvieèiame architektus

pristatyti naujas kavines, klubus, restoranus.

• Leidinio pavadinimas, koncepcija ir idëja, turinys

ir stilius bei maketas priklauso UAB „Strateginiø

projektø vystymo grupë” ir yra apsaugotas LR

ástatymø. Norint naudoti medþiagà ið leidinio,

bûtinas leidëjo raðtiðkas sutikimas.

• Nuotrauka virðelyje : © Nektar

Kitos nuotraukos: Meniu.lt archyvas, www.sxc.hu

©“Strateginiø projektø vystymo grupë”, 2005

RINKOS NAUJIENOS

NAUJOS MAITINIMO ÁSTAIGOS 5 psl.

STRUTIENA TAMPA VIS POPULIARESNË 8 psl.

INFORMACIJA

KONCEPCIJOS

ÁRENGIMAI

PIETÛS Á LOVÀ - VILIOJANTI ANTIKOS

PRABANGA XXI- AME AMÞIUJE 15 psl

STATISTIKA

LIETUVOS IR EUROPOS STATISTIKA 6 psl.

KONSULTACIJOS

GËRIMAI

KLAIDÞIOJANT BRENDÞIO LABIRINTAIS 21 psl.

INTERVIU

ILGAAMÞIS RETORANAS: KRUOÐÈIAI KOORDINUOJAMAS

VERSLAS AR NULEMTA SËKMË? 24 psl.

Jei pageidaujate, kad leidinys „Restoranø

verslas” Jus pasiektø patogiai ir

laiku – tiesiai á Jûsø ástaigà ar namus,

skubëkite já uþsiprenumeruoti uþ simbolinæ

kainà!

Kaip ir pernai, taip ir ðiais metais,

leidinys Jums nieko nekainuos, taèiau,

kad jis bûtø atsiøstas Jûsø nurodytu adresu,

sumokëkite paðto iðlaidas – tik

12,01 Lt uþ artimiausiø ðeðiø leidinio numeriø

siuntimà (prenumeratos kuponà

rasite leidinyje). 2005-aisiais metais bus

iðleisti ðeði „Restoranø verslo“ numeriai.

Leidiná galite prenumeruoti ir internetu:

www.prenumerata.lt.

„Restoranø verslà“ taip pat galite

nemokamai atsiimti UAB „Sangaida”

prekybos salonuose: Vilniuje, Paneriø g.

20A, Kaune, Kaunakiemio g. 40 ir Klaipëdoje,

Daukanto g. 13.

TURINYS

UAB „UCS BALTIC“ PASLAUGØ KOKYBË IR INDIVIDUALÛS SPRENDIMAI 9 psl.

SUTEIKITE SAVO SVEÈIAMS GALIMYBÆ REZERVUOTI STALIUKÀ INTERNETU 9 psl.

MENIU BE KLAIDØ 10 psl.

ÁSTEIGTA NACIONALINË GRILIOIR BARBEKIU ASOCIACIJA 10 psl.

VIESÐBUÈIO SVEÈIØ SAUGUMAS - SVETINGO VERSLO PRIVALUMAS 12 psl.

ASOCIACIJØ INFORMACIJA 26 psl.

ÁMONIØ RODYKLË 30 psl.

UÞDARO TIPO MAITINIMO ÁSTAIGØ SPECIFIKA 14 psl.

KALENDORIUS

WBC (WORLD BARISTA CHAMPIONSHIP) KAVOS ÈEMPIONATAS 13 psl.

TARPTAUTINËS PARODOS 13 psl.

MAITINIMO ÁMONËSE NAUDOJAMOS

STALO INDØ INDAPLOVËS 18 psl.

SPRENDIMAI

TECHNOLOGIJØ POLIGONAS... PICERIJOJE! 11 psl.

RESTORANO DARBUOTOJØ KONTROLË INTERNETU IÐ BET

KURIOS PASAULIO VIETOS 31 psl.

KORTELIØ LAIKIKLIAI - PERSONALO DARBÀ PAGREITINANTI

PRIEMONË 31 psl.

TAPKITE „RESTORANØ VERSLO“ PRENUMERATORIUMI!

Iðkilus klausimams, praðome kreiptis

á „Restoranø verslo“ prenumeratos

ir platinimo skyriø, telefonu (8~37) 705

627, Kaune arba telefonu (8~5) 273 59

19, Vilniuje bei elektroniniu paðtu:

indre@meniu.lt ir mob.tel. (8-650)

33893.

3


English summary

EN

Dear reader,

You are reading the fifth issue of the “Restoranø verslas

– a magazine for restaurants and entertainment companies

holders and staff. Started in the beginning of 2004, it has

been successfully developing and improving. Since its first

16-page publication it has now doubled in size and reached

32 pages. Moreover, we have been working with a new influential

partner since last autumn – the „Food Service Europe

& Middle East” HoReCa-orientated magazine widely

known throughout Europe, and developing a diverse collaboration.

This year, we are going to increase the number of publications

of the magazine rather than its size – six issues are

planned in 2005. We aim to keep trying to cover various subjects

topical for the restaurant and catering market, interviewing

qualified specialists of the field. The number of the

contributors to the magazine has been increasing as well –

we are collaborating with all restaurant-orientated associations

as well as public institutions, and publishing their information.

In our magazine, we present new restaurants opened over

the last several months.

A big ethnographically styled complex was opened in the

suburbs of Vilnius, welcoming Lithuanian cuisine lovers and

those longing countryside atmosphere.

“Erotic café” is another interesting object in Vilnius where

customers are attended by topless waitresses.

“Fortas”, one of the biggest restaurant chain in Lithuania,

opened a traditional Lithuanian restaurant “Forto dvaras”

in Klaipëda. It’s also an ethnographically styled restaurant

offering courses from the Culinary heritage.

The main street in old-town of Kaunas became home to

a new interesting pub „Crazy house”. Its visitors are amazed

and sometimes frightened by various surprises – moving furniture,

falling ceiling as so on.

Our readers receive statistical information on both

Lithuanian and European food markets. Also restaurants are

informed about presentations of new products. We inform

about the activities of Lithuanian chef and confectioner association,

Lithuanian hotel and restaurant association,

Lithuanian barmen association. We also give topical information

from public institutions.

The interview of the issue this time is about the secrets

of long-lasting restaurants. We have interviewed several

owners of long-lasting restaurants in Vilnius, Klaipëda and

Palanga, asking them to reveal the secrets of the long existence

of their restaurants and ways to withstand new competitors.

The article about the future of the canteens sets to discuss

the ways of self-renovation needed for canteens. It in

this way starts exploring a quite young field in Lithuania –

contract catering.

The topic of interior this time is covered by an article on

a new type of restaurants and clubs in Europe called „Bed

Restaurants”, introducing a few restaurants of this kind

(„Supperclub”, „Nectar”, „B.E.D.”, „Silk”) and their early

equivalents in Lithuania („Cozy“, „Oazë“).

We continue to analyse kitchen equipment. This time we

analyse kitchen dishwasher machines and hood type dishwasher

machine market in Lithuania.

Barmen and all interested in drinks will find an article on

brandy and its kinds. It also includes a table of brandy offer

in the Lithuanian market.

In the field of advices for restaurants we offer the audio

equipment analysis of the newest restaurant of “Èili pica”.

There have been installed a modern computer monitored

audio equipment and projectors, moreover, the client can

search the internet waiting for his order.

Readers, interested in novelties in accounting systems,

will find a few articles covering this field as well. We are

introducing new innovations in the “R-Keeper” restaurant

account system dedicated to accelerate the staff work and

to analyse the management of the restaurant conveniently.

EN

RESTAURANT BUSINESS is the professional magazine for

restaurant owners, handlers, chiefs and employees. It is specialized

in various actualities of restaurant and hospitality. It

is free payable for all restaurants, bars and clubs of Lithuania.

Also it is the effective marketing tool for HoReCa companies

and suppliers.

Periodicity – 6 times per annum.

WWW.MENU.LT – the biggest internet portal in Lithuania

about all restaurants, cafés, bars, pubs, clubs, catering service.

All restaurants, cafés, bars, clubs of Lithuania are presented

in special catalog, divided by cities, categories and

other filters. There is the catalog of all HoReCa companies

and suppliers in Lithuania and other information for restaurant

owners, handlers, cooks and employees too. Here companies

can present products and services for restaurant business.

For advertisements questions and offers please contact us:

“The Group of Strategic Projects Development”

(“Strateginiø projektø vystymo grupë” UAB)

Head office: Konstitucijos pr. 23A-121, Vilnius, Lithuania,

tel./fax.: +370 5 2735919, e-mail: info@menu.lt

Editorial: Savanoriø pr. 271-207, Kaunas, Lithuania,

tel.: +370 37 705627, e-mail.: info@menu.lt

4


Meniu.lt naujienos

Sausio mënesá, Naujojo sodo g. 1, atidarytas

pirmasis Klaipëdoje lietuviðkø patiekalø restoranas

„Forto dvaras”. Jaukià, su autentiðkais elementais

ir detalëmis, buitiðkà lietuviø liaudies kultûros

aplinkà kûrë interjero dizaineris Darius Ðatûnas.

Paskutinæ praëjusiø metø dienà Kauno senamiesèio

rûsyje (Vilniaus g. 16) atidarytas ekstravagantiðkas

baras „Crazy house”. Ðis, dienos metu

atrodantis ramus baras su keistomis dekoracijomis,

atgyja po 18 val. – jame esantys baldai pradeda

judëti, sales netikëtai retkarèiais uþpildo dûmai, ant

laiptais á barà besileidþianèiø lankytojø pradeda

kristi lubos... Beveik visi staleliai èia turi koká nors

siurprizà, daþnai net palydimà keistais garsais, kuris

nustebina, pralinksmina ar iðgàsdina lankytojus.

Baras netgi turi iðleidæs savo „Crazy babkes“,

kuriomis galima atsiskaityti bare. Lankytojai patys

gali siûlyti „crazy“ naujoves, kuriø geriausias

ðeimininkai þada ágyvendinti ateityje.

Idëja ákurti panaðià vietelæ „Crazy house“

ðeimininkui brendo apie penkerius metus, aplankius

panaðias ástaigas uþsienyje. Jame yra apie 50 vietø,

orientuojamasi á vyresnius lankytojus.

Vilniuje, Rûdninkø gatvëje, atidaryta pirmoji

mieste erotikos kavinë „Erotic cafe“. Tai nedidelë,

per 80 m 2 , 30-ties vietø kavinë, lankytojus priimanti

nuo 17 iki 24 val.

Kavinës savininkui Jonui Þagminui priklauso

Vilniaus erotiniai teatro-striptizo klubai „Oldtauno”

ir „Dolls”.

Restoranas „Þaldokynë“ atidarytas praëjusiø

metø gruodþio 26-àjà dienà, kelio Vilnius – Molëtai

16-ojo kilometro ruoþe. Didþiulis dviejø aukðtø

pastatas lankytojus vilioja architekto Dariaus Ðatûno

sukurtu ir lankytojø jau pamëgtu kaimiðku interjeru.

Pastato, kurio plotas per 2000 kv. m., pirmajame

aukðte stovi kaimo trobelës, aplink èiurlena

fontanai, ant langiniø þydi gëlës. Vaikams árengtas

atskiras kambarys. Antrajame aukðte ákurta biliardo

patalpa ir banketinës salës. Ðalia restorano árengtos

net penkios pirtys.

„Þaldokynëje” þiemà vienu metu gali sutilpti

iki 600 lankytojø, o orams atðilus – net iki 1000.

Apsilankæ didþkukuliø ar naminiø koldûnø gerbëjai

liks visada patenkinti: èia siûloma kaimiðkø

lietuviðkø patiekalø, kuriuos papildo ir europietiðkos

virtuvës maistas. Savaitgaliais ir ðvenèiø dienomis

susirinkusiuosius linksmina muzikantai, vaikams

rengiamos specialios programos ir þaidimø popietës.

Ðiuo metu „Forto dvaras” sveèiams siûlo 18-a

kulinarinio paveldo fondo sertifikuotø patiekalø,

kurie valgiaraðtyje yra paþymëti iðskirtiniu þenklu.

„Forto dvaro” restoranai vieninteliai Lietuvoje turi

patiekalø sertifikuotø Kulinarinio paveldo fondo

þenklu: savo patiekalus ruoðiantys ið vietiniø produktø

laikantis senøjø tradiciniø gamybos bûdø.

Ateityje Klaipëdos „Forto dvaras” stengsis iðlikti

iðtikimas þemaièiams ir lankytojams pristatys kuo

daugiau bûtent ðio regiono kulinarinio paveldo

patiekalø.

Klaipëdos „Forto dvare“ yra apie 120 sëdimø

vietø, sukurta per 30 darbo vietø. UAB „Dzeta“

(restoranø grupë „Fortas“), jungianèios jau 3

restoranus „Fortas“, 4 picerijas „Forto pica“, 3

lietuviðkø valgiø restoranus „Forto dvaras“ ir

Palangos pramogø centrà „Fortas“, apyvarta 2004-

aisiais metais virðijo 16 mln. Lt (be PVM) ir pasiekë

48 % metiná augimà.

Tik pravërus „Erotic cafe” duris, sveèius

pasitinka padavëjos apnuogintomis krûtinëmis,

kurios pasiûlo iðgerti ar uþkàsti. Merginos ne tik

aptarnauja sveèius, bet ir kas 20 minuèiø ðoka

jiems toplesà. Apsilankiusios dailiosios lyties

atstovës gali bendrauti su barmenu, kuris ne tik

gamina gërimus, bet ir veda vakaro programà.

Erotikos kavinës aplinka neápareigojanti:

rausvos sienos, plazminiame ekrane nuolat

rodomos merginos, spintose galima pasigroþëti

linksmais ir nuotaikingais erotiniais suvenyrais ar

dovanëlëmis.

Erotika dvelkia ne tik aplinkoje, bet ir

iðradingame kavinës valgiaraðtyje. Èia siûlomas

„Seksas pajûry“, „Kaifas“, „Meilës trikampis“,

„Pupytë” ar saldieji „Aistros sûkurys”, „B nano”.

Kavinë skirta vidutinio socialinio sluoksnio

atstovams, áëjimas kainuoja 25 Lt. Savaitgaliais

galima paklausyti gyvos saksofono muzikos.

Savininkai tikisi, kad tai bus puiki vieta ásimylëjëliø

porelëms ar kompanijoms, èia galima ðvæsti bernvakarius

ir mergvakarius.

NAUJOS IR ATNAUJINTOS

ÁSTAIGOS (2004 12- 2005 02 mën.)

KAVINËS-BARAI

„DZÛKØ KAIMAS”, kategorija: kavinë; adresas:

Verkiø g. 50, Vilnius; virtuvë: lietuviðka, miðri.

„GEDIMINO SMUKLË”, kategorija: kavinë;

adresas: Þirmûnø g. 139, Vilnius; virtuvë: miðri.

„LAIMOS SMUKLË”, kategorija: kavinë;

adresas: Þirmûnø g.68, Vilnius; virtuvë: miðri.

„KAVOS KLUBAS”, kategorija: kavinë; adresas:

M. Valanèiaus g. 19, Kaunas; virtuvë: gërimai,

uþkandþiai.

„EROTIC CAFFE”, kategorija: kavinë; adresas:

Rûdninkø g. 14, Vilnius; virtuvë: miðri.

„PAS MEDÞIOTOJÀ”, kategorija: kavinë;

adresas: automagistralë Kaunas-Klaipëda, Kryþkalnio

kaimas; virtuvë: miðri.

„PAPARAZZI”, kategorija: baras; adresas:

Totoriø g. 3, Vilnius; virtuvë: kokteiliai, miðri.

„SALÛNAS”, kategorija: baras; adresas: Taikos

pr. 139, Klaipëda; virtuvë: gërimai, miðri.

„MIESTO SMUKLË”, kategorija: baras; adresas:

Tiltø g. 26a, Klaipëda; virtuvë: gërimai, miðri.

„VAKARIS“, kategorija: baras; adresas:

J.Janonio g. 6, Klaipëda; virtuvë: lietuviðka,

gërimai.

GREITAS MAISTAS

„DELANO”, kategorija: greito maisto restoranas;

adresas: Gedimino pr. 24, Vilnius; virtuvë:

miðri.

PICERIJOS

„SKONIO CENTRAS”, kategorija: picerija;

adresas: Ðvitrigailos g. 40a, Vilnius; virtuvë: picos,

miðri.

„SKONIO CENTRAS”, kategorija: picerija;

adresas: Gabijos g. 35a, Vilnius; virtuvë: picos,

miðri.

„OLIALIA”, kategorija: picerija; adresas: p.c.

„Akropolis”, Ozo g. 25, Vilnius; virtuvë: picos,

miðri.

„FOCUS PICA”, kategorija: picerija; adresas:

Ðvitrigailos g. 4, Vilnius; virtuvë: picos, miðri.

„MAMA PICA”, kategorija: picerija; adresas:

Erfurto g. 30, Vilnius; virtuvë: picos, miðri.

„ÈILI PICA”, kategorija: picerija; adresas: p.c.

„Molas”, K. Barðausko g. 66, Kaunas; virtuvë:

picos, miðri.

RESTORANAI

„FORTO DVARAS”, kategorija: restoranas;

adresas: Naujojo sodo g. 1, Klaipëda; virtuvë:

lietuviðka.

„DEEP LIGHT”, kategorija: restoranas; adresas:

Laisvës al. 59, Kaunas; virtuvë: europietiðka.

„ÞALDOKYNË”, kategorija: restoranas; adresas:

Vilnius – Molëtai 16,5 kilometre; virtuvë: miðri,

lietuviðka.

„STEAK HOUSE LOKYS”, kategorija: restoranas;

adresas: Stikliø g. 8, Vilnius; virtuvë:

þvërienos kepsniai.

„JU BINLOU”, kategorija: restoranas; adresas:

pramogø centras „Pramogø bankas”, Turgaus g.

1/ Teatro a. 9, Klaipëda; virtuvë: kinø.

„JING BIN LOU“, kategorija: restoranas;

adresas: Turgaus g. 23, Klaipëda; virtuvë: kinø.

„ARARAT“, kategorija: restoranas; adresas:

Liepu g. 48a, Klaipëda; virtuvë: armënø.

„LAIKINOJI SOSTINË“, kategorija: restoranas;

adresas: V. Krëvës 43, Kaunas; virtuvë: miðri.

KLUBAI

„RING BAR”, kategorija: klubas; adresas:

Didþioji g. 28, Vilnius; virtuvë: europietiðka.

„SMÛGIS”, kategorija: boulingo klubas;

adresas: Taikos pr. 139, Klaipëda; virtuvë: miðri.

„MEN’S FACTORY”, kategorija: klubas;

adresas: Ðevèenkos g. 16, korp. 10, Vilnius; virtuvë:

miðri.

5


Statistika

LIETUVOS MAITINIMO ÁMONIØ STATISTIKA

Vytautas Mickevièius

Parengta pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis

Lietuvos statistikos departamento atliekamo prekybos ir maitinimo ámoniø

tyrimo iðankstiniais duomenimis (paskelbtais 2005 metø, vasario 15-àjà dienà),

restoranø, barø ir kitø maitinimo ámoniø apyvarta (be PVM) 2004-øjø metø

sausio–gruodþio mën. sudarë 586,9 mln. litø ir, palyginus su tuo paèiu 2003-øjø

metø laikotarpiu, padidëjo 14,0 procento. Labiausiai augo restoranø, kur dirba

50 ir daugiau darbuotojø, apyvarta – 23,8 procento palyginamosiomis kainomis.

Lyginant su praeitais metais, apyvartos augimas truputá sumaþëjo. Restoranø,

barø ir kitø maitinimo ámoniø apyvarta (be PVM) 2003 metø sausiogruodþio

mën. sudarë 506,5 mln. litø ir, palyginus su tuo paèiu 2002-øjø metø

laikotarpiu, padidëjo 17,4 procento. 2003-aisiais metais labiausiai augo stambiø

restoranø apyvarta – 45,7 procento – bei stambiø barø apyvarta – 57,8 procento

palyginamosiomis kainomis.

Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis (Maþmeninë ir didmeninë

prekyba 2003 m.), Lietuvoje 2003-øjø metø pabaigoje buvo apie 2800

maitinimo ámoniø (restoranø, barø, valgyklø), kuriø pagrindinë veikla –

maitinimas. Reikia paþymëti, kad á ðá skaièiø nëra átraukti restoranai, esantys

vieðbuèiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo ámonëse (poilsio ástaigose,

sveikatingumo ámonëse ir kt.). Jø 2003-øjø metø pabaigoje Lietuvoje buvo apie

570, ið jø – 243 vieðbuèiai. Be to, á bendrà Lietuvos maitinimo ámoniø skaièiø

statistikos departamentas neátraukia mokymo ástaigø valgyklø bei kitø uþdaro

tipo maitinimo ámoniø.

RESTORANØ IR KITØ MAITINIMO ÁMONIØ VIENETØ IR DARBUOTOJØ SKAIÈIUS

2000 2001 2002 2003

Ámonës

Maitinimo

vienetø

skaièius

Vietø

jose

skaièius,

tûkst.

Ámonës

Maitinimo

vienetø

skaièius

Vietø

jose

skaièius,

tûkst.

Ámonës

Maitinimo

vienetø

skaièius

Vietø

jose

skaièius,

tûkst.

Ámonës

Maitinimo

vienetø

skaièius

Vietø

jose

skaièius,

tûkst.

Visos

maitinimo

ámonës

2176

2489

107,9

2100

2433

107,1

2165

2770

116,1

2310

2792

135,9

Restoranai

847

1027

48,0

940

1131

53,9

951

1286

62,5

1068

1297

70,5

Barai

893

1010

33,3

800

881

31,4

828

994

29,2

859

974

36,9

Valgyklos

362

437

25,9

333

417

21,6

353

480

24,0

362

509

28,2

Paruoðtø

valgiø

tiekimas

56

15

0,7

27

4

0,2

33

10

0,4

21

12

0,3

VIDUTINIS METINIS DARBUOTOJØ SKAIÈIUS

LIETUVOS MAITINIMO ÁMONËSE 2003 m.

Visos maitinimo ámonës

Restoranai

Barai

Ið viso

skaièius %

17468

10545

4597

100,0

100,0

100,0

Ið jø pagal darbuotojø skaièiø

1-9 10-49 50> –

skaièius % skaièius % skaièius

5754 33,0 7796 44,6 3918

2346

2384

22,3

51,9

4981

1826

47,2

39,7

3218

387

22,4

30,5 %

8,4

LIETUVOS MAITINIMO

ÁMONIØ APYVARTA (BE

PVM), MLN. LT

Metai

2000

2001

2002

2003

2004*

Apyvarta, mln. Lt

350,0

362,1

430,0

506,5

586,9

Valgyklos

2038

100,0

982

48,2

887

43,5

169

8,3

* - duomenys gali keistis

Paruoðtø valgiø

tiekimas

288

100,0

42

14,6

102

35,4

144

50,0

DIDÞIAUSIØ PASAULIO VIEÐBUÈIØ TINKLØ TOP 20 (pagal prekës þenklà) 2004 m.

Vieta

Pavadinimas

(prekës

þenklas)

Vieðbuèiø

grupë

Vieðbuèiø

skaièius

Kambariø

skaièius

Vieta

Pavadinimas

(prekës

þenklas)

Vieðbuèiø

grupë

Vieðbuèiø

skaièius

Kambariø

skaièius

1

Best Western

Best Western

4 110

310 245

11

Radisson Hotels Worldwide

Carlson Hospitality

441

103 709

2

Holiday Inn

InterContinental

1 529

287 769

12

Motel 6

Accor

880

92 468

3

Comfort Inns & Suites

Choice

2 366

177 444

13

Quality Inns, Hotels, Suites

Choice

878

92 011

4

Marriott Hotels Resorts

Marriott International

472

173 974

14

Hyatt Hotels

Hyatt Hotels & Resorts

208

89 602

5

Days Inn of America, Inc

Cendant

1 892

157 995

15

Hilton Hotels

Hilton Corp.

230

89 012

6

Sheraton Hotels & Resorts

Starwood

394

134 648

16

Courtyard

Marriott International

616

88 214

7

Hampton Inn

Hilton Corp.

1 255

127 543

17

Mercure

Accor

726

86 239

8

Super 8 Motels

Cendant

2 086

126 421

18

Hilton

Hilton International

269

73 058

9

Express by Holiday Inn

InterContinental

1 455

120 296

19

Ibis

Accor

651

69 950

10

Ramada Franchise Systems

Cendant

905

104 636

20

Novotel

Accor

388

67 268

Ðaltinis: „Food Service Europe&Middle East” 3/2004

6


Statistika

EUROPOS MAITINIMO ÁMONIØ TINKLØ TOP 20

PAGAL MAITINIMO PASLAUGØ APYVARTÀ (2003 m.)

Vieta

Pavadinimas

Prekës

þenklai

Maitinimo

sektoriai

Apyvarta

(mln. eurø)

Kilmës ðalis

Paplitimas Europoje

(ðaliø sk.)

1

McDonald‘s

McDonald‘s

Greitas maistas

9 847

JAV

37

2

3

4

5

Compass

Group

Sodexho

Alliance

Elior

Whitbread

Upper Crust, Caffe

Ritazza, Harry Ramsden,

Eurest, Scolarest, Moto

Sodexho

Avenence, Eliance, Areas,

L‘Arche Cafe, Pomme de

Pain ir kt.

Beefeater, Brewer‘s Fayre,

Brewsters, Maredo, Costa

Coffee, Marriott, Travel

Inn ir kt.

Maitinimas pagal

kontraktà

Maitinimas pagal

kontraktà

Maitinimas pagal

kontraktà

Restoranai

8 037

5 177

2 301

1 785

Didþioji Britanija

Prancûzija

Prancûzija

Didþioji Britanija

28

22

12

2

EUROPOS MAITINIMO RINKOS

LYDERIØ APYVARTOS (2003 M.)

PASISKIRSTYMAS PAGAL VEIKLOS

POBÛDÁ, PROCENTAIS

Maitinimas pagal sutartis

35,1 %

Greito maisto ámonës

31 %

Restoranai

9 %

Kiti tipai

24,9 %

Ðaltinis: „Food Service Europe&Middle East“ 4/2004

6

7

Yum!

Autogrill

KFC, Pizza Hut

AutoGrill, Bar Alemagna,

Bar Motta, Ciao, Cote

France, Spizzico, ACafe

Greitas maistas

Maitinimas

keliaujantiems

1 665

1 563

JAV

Italija

8

DARBO UÞMOKESTIS RESTORANØ

INDUSTRIJOJE (2003M.), EURAIS PER

VALANDÀ

8

Burger King

Burger King

Greitas maistas

1 513

JAV

15

Senosios ES narës

9

10

11

12

13

14

15

Accor

Mitchells &

Butlers

LSG

The Hilton

Group

Aramark

Gate

Gourmet

Quick

Etap Hotel, Formule 1,

Gameaz, Ibis, Mercure,

Novotel, Sofitel,Thalassa

Uþeigos ir barai: Ember

Inns, O‘Neills, Sizzling ir

kt.Restoranai: Alex, All

Bar One, Harvester,

Vintage Inn ir kt.

LSG Sky Chefs

Hilton, Scandic

Aramark

Quick

Maitinimas

vieðbuèiuose

Uþeigos

Maitinimas

keliaujantiems

Maitinimas

vieðbuèiuose

Maitinimas pagal

kontraktà

Maitinimas

keliaujantiems

Greitas maistas

1 344

1 297

1 100

897

883

768

697

Prancûzija

Didþioji Britanija

Vokietija

Didþioji Britanija

JAV

Ðveicarija

Belgija

21

2

20

24

7

13

3

Prancûzija

Danija

Ðvedija

Suomija

Olandija

Didþioji Britanija

Austrija

Vokietija

Liuksemburgas

Italija

Graikija

Airija

Ispanija

Portugalija

Naujosios ES narës

20,74

20,45

18,85

14,53

14,22

14,06

14,05

13,94

12,95

12,81

10,71

10,62

9,97

5,72

16

17

18

19

20

Agapes

S&N Retail

Camst

Servair

Tank&Rast

Amarine, Flunch, Pizza Pai

Chef&Brever, Bar 38,

Henry‘s Bar&Cafe, T&J

Bernard, John Barras ir kt.

Bar cucina e chiacchiere,

Nutelleria, Ristorante

Pizzeria ir kt.

Servair

Tank&Rast

Restoranai

Uþeigos

Maitinimas pagal

kontraktà

Maitinimas

keliaujantiems

Maitinimas

keliaujantiems

627

559

530

512

498

Prancûzija

Didþioji Britanija

Italija

Prancûzija

Vokietija

4

1

2

1

1

Kipras

Slovënija

Lenkija

Èekija

Slovakija

Vengrija

Estija

Lietuva

Latvija

Rumunija

Bulgarija

8,63

7,41

3,00

2,94

2,39

2,32

1,82

1,74

1,54

1,01

0,80

Ðaltinis: „Food Service Europe&Middle East”4/2004

Ðaltinis: „Food Service Europe&Middle East” 3/2004

7


Nauji produktai

NAUJI PRODUKTAI

LIETUVOJE

Likerinis konjakas „Pearadise”

UAB „Eurokornus”, prekiaujanti

„Costadoro” kava, restoranams pradëjo

tiekti ir alkoholinius gërimus.

Praëjusiø metø pabaigoje pristatæ

naujà produktà Lietuvoje – citrinø

likerá „Villa Massa“, ámonë pleèia savo

asortimentà ir pradeda tiekti „Godet“

konjako namø gërimus. Vienas jø yra

38 % alkoholio tûrio likeris „Pearadise”,

gaminamas Prancûzijoje. Tai

konjakas, maiðytas su kriauðiø distiliatu

bei ávairiais kitais þoleliø priedais,

puikiai tinkantis kokteiliams, prie

saldþiøjø patiekalø bei kaip aperityvas.

Ðaldyti pusgaminiai „Salomon”

UAB „Olvic” restoranams pradëjo

tiekti garsios kompanijos „Salomon”

ðaldytus pusgaminius. Jie puikiai tinka

ne tik organizuojant furðetus ar

iðvaþiuojamuosius maitinimus, bet ir

ruoðiant kasdienius patiekalus. Siûloma

iðkeptø ir suðaldytø viðtienos,

antienos, kreveèiø, darþoviø pusgaminiø,

kuriuos kepti krosnyje uþima

labai nedaug laiko. Kai kurie jø

pagaminti su medinëmis lazdelëmis,

todël yra itin patogûs naudoti furðetø

metu.

STRUTIENA TAMPA VIS POPULIARESNË

Vytautas Mickevièius

Struèio mësos patiekalus iðbando

vis daugiau Lietuvos restoranø ir

kaviniø. Sëkmingai jà naudoja restoranai

Druskininkuose, ðia sveika

mësa stebindami á kurortà atvykstanèius

poilsiautojus, patiekdami jà

net ir labai garbaus amþiaus lankytojams.

Netrukus ðvieþia, atvësinta ir ðaldyta

lietuviðka strutiena ir jos gaminiai jau turi

pasirodyti didþiuosiuose prekybos centruose.

Ji yra þymiai aukðtesnës kokybës,

nei importuota ðaldyta strutiena ið

uþsienio, nes ten struèiai fermose auginami

dël odos, todël jø mityba kitaip

subalansuota ir mësa yra þemesnës kokybës.

Tuo tarpu Lietuvoje, þemës ûkio

kooperatyve „Struèiø genetikos centras“

struèiai auginami bûtent dël mësos. Èia

jie veisiasi puikiai struèiams pritaikytose

patalpose, ðeriami visaverèiais paðarais,

priþiûrimi diplomuotø specialistø, skerdþiami

sertifikuotoje skerdykloje. Lietuvoje

pasitaiko

ûkininkø, kurie

restoranams pasiûlo

seno (kritusio

ar sunegalavusio)

struèio

mësà, kuri bûna

kieta. „Struèiø genetikos centro” tiekiama

mësa yra ðvelni ir minkðta net ir jà

iðkepus, nes èia skerdþiami tik jauni, 12-

14 mënesiø struèiai.

Sveikà, dietinæ struèio mësà atranda

ir ima vartoti ne tik gurmanai, bet ir visi

besirûpinantys sveika mityba. Lyginant su

kitomis mësos rûðimis, struèio mësoje yra

maþai riebalø ir cholesterolio, daug

geleþies. Tai savo spalva labai panaði á

jautienà mësa, bet ðvelnesnë uþ verðienà

ir sëkmingai konkuruojanti su jautienos

filë. Nors tai liesa mësa, iðkepus ji nebûna

sausa bei iðlieka ðvelnios struktûros.

Kepant jos nuostoliai siekia tik 7 proc.

(kai kepant jautienà nuostoliai bûna iki

40 proc.).

Reikia nepamirðti, kad struèio mësa

nëra panaði á viðtienà, todël nereikia jos

gardinti paukðtienos prieskoniais ar

marinatais (pvz. kariu). Jai labiau tinka

aðtrûs, jautienai skirti pagardai.

Artëjant ðv. Velykoms

„Struèiø

genetikos centras“

restoranams, kavinëms

bei kitoms

maitinimo ástaigoms

siûlo savo

lankytojus nustebinti

patiekalais ið

struèiø kiauðiniø.

Jie yra dideli – sveria

apie 1,3-1,8 kg,

nors pasitaiko sverianèiø

ir iki 2,3 kg. Struèio kiauðinio

trynyje yra labai maþai cholesterolio bei

soèiøjø riebiøjø rûgðèiø. Ið jo galima

paruoðti 8-10 kiauðinienës ar omleto

porcijø. Bûtina paþymëti, kad struèiø

kiauðiniø lukðtas yra storas ir tvirtas, prilyginamas

porcelianui, todël já galima

puikiai ipanaudoti kaip dekoratyviná elementà

– papuoðti ðviestuvà, padaryti

kompozicijà su gëlëmis, naudoti kaip

indà, o já droþinëjant ar marginant iðeis

didþiulis margutis. Norint iðsaugoti sveikà

lukðtà, patariama abiejuose kiauðinio

galuose iðgræþti po skylæ ir iðpûsti tryná.

Iki kietos konsistencijos virti struèio

kiauðiná tenka 45 min. Virtus struèio

kiauðinius galima ádaryti ir patiekti

banketø metu.

8


Informacija

UAB „UCS BALTIC“ PASLAUGØ

KOKYBË IR INDIVIDUALÛS

SPRENDIMAI

Ámonë UAB „UCS Baltic“ yra viena þinomiausiø

informaciniø technologijø kompanijø restoranø ir

vieðbuèiø sektoriuje, diegianèiø specializuotas kompiuterines

sistemas maitinimo ir pramogø ástaigoms

ne tik Baltijos ðalyse, bet ir Europoje.

Jau ðeðtus metus Lietuvoje gyvuojanèiai UAB „UCS Baltic”

2004 – ieji buvo itin sëkmingi ir produktyvûs. Praëjusiais

metais Lietuvos restoranams ir vieðbuèiams ámonë ádiegë 108

„R-Keeper” maitinimo ir pramogø organizavimo kompiuterizuotas

sistemas ir septynias „Shelter“ vieðbuèiø sistemas,

Latvijoje ir Estijoje ádiegta virð 50 „R-Keeper” sistemø, tuo

tarpu Europoje ðiais metais „UCS” ámoniø grupë kartu su

partneriais automatizavo per 1500 restoranø. Ðiuo metu

Europoje „R-Keeper“ sistemomis naudojasi virð 4000

restoranø, kaviniø, klubø bei pramogø kompleksø. Praëjusiø

metø UAB „UCS Baltic“ apyvarta pasiekë 5,3 mln. litø.

Prognozuojama 2005 metø apyvarta – 5,5 mln. litø.

Vieni ið stambiausiø projektø Lietuvoje buvo ágyvendinti

sostinës universalioje „Siemens“ arenoje, Kauno laisvalaikio

ir pramogø centre „Oazë“ bei restoranø tinkle „Katpëdëlë“

(pastaroji pakeitë lietuviðkà programà „Presta“ á UAB „UCS

Baltic“ platinamà „R-Keeper“).

Ypatingà dëmesá UAB „UCS Baltic” þada skirti naujai

krypèiai vystyti – adaptuota „R-Keeper” sistema jau pradëta

diegti sporto ir sveikatingumo klubuose. Ámonë tokià

programinæ árangà sukûrë ir pritaikë vandens parkams bei

vaikø þaidimø automatø salonams uþsienyje. Uþ Lietuvos ribø

jau automatizuoti keturi vandens parkai ir keturi vaikø

þaidimø automatø salonai.

Kompanija ir toliau sieks investuoti á atsiskaitymo banko

kortelëmis tobulinimà, esamø klientø aptarnavimo kokybæ,

lojalumo korteliø gamybos árangà. 2005-ais metais UAB „UCS

Baltic” kiekvienam rinkos segmentui pasiûlys individualius

sprendimus – tai bus ypaè naudinga smulkioms maitinimo

ástaigoms.

2005-aisiais metais ámonë restoranø ir vieðbuèiø rinkai

pateiks naujà, jau septintàjà, apskaitos ir valdymo sistemos

„R-Keeper“ versijà, parengtà atsiþvelgus á sparèià kompiuteriniø

naujoviø integracijà á maitinimo ir pramogø sferà,

leisianèià dar efektyviau valdyti ástaigas, panaudojant

informacines technologijas. Prognozuojama, kad ði sistema,

parengta pagal aktualiausius rinkos ir vartotojø poreikius ir

turinti dar daugiau galimybiø, bus itin paklausi Vakarø Europoje

bei Amerikoje.

Evaldas Remeikis

UAB „UCS Baltic” informacija

SUTEIKITE SAVO SVEÈIAMS

GALIMYBÆ REZERVUOTI

STALIUKÀ INTERNETU

Kodël svarbu rezervuoti?

Nuolatiniai maitinimo ástaigø klientai paprastai turi

pamëgtas vietas – staliukus, prie kuriø sëdëdami daþniausiai

mëgsta pietauti, aptarti verslo reikalus, ar tiesiog vakaroti su

draugais. Nenuostabu, kad netikëtai uþsukæs su kompanija bei

radæs jau uþimtà savo pamëgtà staliukà, toks klientas bus

priverstas sëdëti ten, kur jam nëra jauku ir patogu, tad,

greièiausiai, liks nepatenkintas. Taèiau, jei jam bus sudarytos

patogios sàlygos kità kartà rezervuoti staliukà ið anksto – jis

bûtinai tuo pasinaudos!

Ávairiø varþybø metu sporto klubai ir barai bûna sausakimði.

Neretai atsitinka, kad padavëjos, priimdamos uþsakymus

telefonu, netyèia vienà staliukà rezervuoja dviems ar net trims

kompanijoms... Po tokiø situacijø, lankytojai su kartëliu

prisimena iðkilusius nemalonumus ir gali nuspræsti kità kartà

pas Jus nebeuþsukti.

Egzistuoja ir gana áprasta situacija, kuri kelia nesusipratimø,

kai klientas negauna tai, ko nori. Þmogus, norëdamas uþsisakyti

staliukà telefonu, daþnai neturi galimybës jo pasirinkti ar

apibûdinti – neþino numerio, nemato kur jis stovi, nëra

uþtikrintas, kad uþsakymà rezervuoti telefonu priëmæs klubo

ar kavinës darbuotojas jam paliks bûtent tà staliukà, kurio jis

pageidauja.

Pirmas Jûsø þingsnis uþtikrinant Jûsø klientø komfortà –

sudaryti sàlygas

jiems greit ir patogiai

iðsirinkti

norimà vietà!

Tam tereikia Jûsø

ástaigos planà

ádëti á Meniu.lt

internetiná portalà

ir á Jûsø ástaigoje

ádiegtà kompiuterinæ

kasà.

Salës plano brëþiná

uþsisakyti

galima ið anksto.

Á kà vertëtø atkreipti dëmesá?

Ástaigos planas internete turi savo techninius parametrus

ir charakteristikas, taip pat yra lengvai suvokiamas ir patogus

naudoti vartotojui. Planai rengiami vienodai, iðlaikant tà patá

stiliø ir spalvinæ gamà, kad klientui bûtø patogu suprasti ðià

sistemà, kurià ruoðiant atsiþvelgiama á maitinimo ástaigoje

ádiegtà kompiuterinæ apskaitos sistemà.

Jei jau apsisprendëte

Kreipkitës á Meniu.lt redakcijà Vilniuje, tel. (8~5) 273 59

19, mob. (8~656) 67936 arba á UAB „UCS Baltic” („R-Keeper”

sistema), Vilnius, tel. (8~5) 210 72 47, mob. (8~620) 33323.

Apie internetiná portalà Meniu.lt

Vis daugiau restoranø, kaviniø, picerijø, greito maisto

ástaigø ir klubø tampa Meniu.lt nariais bei klientais. Kasdien

atnaujinamas Meniu.lt portalas yra pagrindinis vadovas visiems

interneto lankytojams, kurie ieðko informacijos ir paslaugø,

susijusiø su maitinimo ir pramogø ástaigomis visoje Lietuvoje.

Meniu.lt vartotojams yra ádiegta patogi banketø uþsakymo

sistema, skelbiamos karðèiausios naujienos ið restoranø ir klubø

gyvenimo, publikuojami renginiai ir anonsai, nemokamai

skelbiami darbo ir kiti maitinimo bei pramogø srities

specialistams aktualûs skelbimai.

9


Informacija

MENIU BE KLAIDØ NR. 5

Indrë Kiðûnaitë

Ðiemet „Restoranø versle“ taip pat tæsiama rubrika

„Meniu be klaidø“. Dþiaugiamës galëdami bûti Jums

naudingi ir ðá kartà plëtojame temà, pateikdami

daþniausiai vartojamas karðtøjø patiekalø pavadinimø

klaidas.

Kai kuriø maitinimo ástaigø valgiaraðèiuose vis dar pasitaiko

ne tik nevartotinø svetimybiø, bet ir didþiøjø kalbos klaidø:

zrazai turi bûti keièiami á suktinius ar vyniotinius, o bulves fri –

á gruzdintas bulves.

Vartotinas patiekalo pavadinimas bigosas (tradicinis lenkø

patiekalas ið ðvieþiø ir raugintø kopûstø, troðkintø su mësa ir

prieskoniais). Adaptuoti ir èanachai, kartais klaidingai vadinami

èenakais ar èenachais. Taèiau geriau juos vadinkime avienos

troðkiniu (su bulvëmis ir prieskoniais moliniame inde). Japoniðkas

patiekalas suðis taip pat yra vartotinas. Tik nebijokite

já linksniuoti, pvz: suðio suktinukai. Lietuviø kalboje adaptuotas

ir surimis. Jis taip pat yra linksniuojamø þodþiø sàraðe.

Kai kur dar vis klaidingai vartojamas þodis spagetti. Já bûtina

keisti á þodá spageèiai ir dràsiai linksniuoti, nevartojant

svetimybës. Taigi valgome spageèius, einame virti spageèiø ir

t.t.

Totoriø nacionalinio avienos patiekalo pavadinimas

liuliakebabas taip pat jau teiktinø vartoti þodþiø sàraðe. Taèiau

geriau ðá patiekalà vadinti ant ieðmo keptomis (marinuotomis

avienos) deðrelëmis.

2005 m. sausio mën. ákurta Nacionalinë grilio ir barbekiu

asociacija. Idëja jà ásteigti kilo po pernai vykusio 1-ojo Lietuvos

grilio èempionato. Ðio èempionato nugalëtojai tais paèiais

metais dalyvavo Europos grilio èempionate Estijoje, kur turëjo

galimybæ susipaþinti ne tik su Europos, bet ir pasaulio geriausiais

grilio specialistais bei pasisemti patirties. Gyva ugnis gaminant

maistà ðiuo metu pasaulyje yra labai populiari, atsiranda vis

daugiau restoranø, siûlanèiø maistà, keptà þarijø kaitroje.

Lietuvoje kol kas tai buvo neuþpildyta niða.

Asociacija planuoja organizuoti ádomià veiklà visoje

Lietuvoje. Jos tikslas – suvienyti vieðojo maitinimo ámonëse

dirbanèius grilio specialistus, plësti ryðius su giminingomis kitø

valstybiø organizacijomis, o ateityje tapti ir pasaulio grilio

asociacijos nare. Asociacija numato bendradarbiavimà su

Neretai restoranø vadovams iðkyla keblumø patiekalams

pritaikant kitos ðalies nacionalino patiekalo pavadinimà. Versti

þodþio nesinori, o adaptuotos formos kalbininkai dar daþnai

nebûna pateikæ.

Taèiau reikia nebijoti valgiaraðèiuose vartoti ir jau adaptuotø

kitø tautø patiekalø pavadinimø.

Taip prigijo fondiu. Ðiuo þodþiu gali bûti vadinamas ne tik

patiekalas, bet ir daiktai, naudojami já valgant, pvz: fondiu

puodas, fondiu árankiai. Lietuviðkas ðio þodþio atitikmuo –

apkepëlë. Taèiau valgiaraðèiuose vartoti fondiu nëra klaida.

Deja, klaidø pasitaiko ne tik vartojant svetimybes, bet ir,

rodos, nuo seno visiems þinomus patiekalø pavadinimus.

Þemaièiø valgis ið suplaktos ir paðildytos grietinës yra kastinys,

nors neretai ðis patiekalas valgiaraðèiuose skamba kaip kàstinys,

kàstinis ar kastinis. Nors bendrinëje kalboje ðie þodþiai laikomi

etnografizmais, pirmenybë teikiama formai kastinys, nes ji

labiau paplitusi Þemaièiuose.

Taip pat svarbu paminëti, kad Lietuvos restoranuose sparèiai

plintantys verslo pietûs derëtø bûti keièiami á dalykinius pietus.

Nes tiesioginis vertinys ið anglø kalbos business lunch, business

dinner yra neteiktinas vartoti. Ypaè didelë klaida juos vadinti

biznio pietumis.

Parengta pagal A. Ðiupienienës parankinæ knygà „Á pagalbà valgiaraðèiø

tvarkytojams“, Vilnius: Ciklonas, 2005.

Uþ konsultacijas dëkojame Valstybinei lietuviø kalbos komisijai.

ÁSTEIGTA NACIONALINË GRILIO IR BARBEKIU ASOCIACIJA

leidiniu „Restoranø verslas”, èia skelbti ir platinti informacijà

apie kulinarijà. Bus vedami seminarai, mokymai, susijæ su

profesine veikla. Numatomi ir grilio bei barbekiu konkursai.

Ðiuo metu asociacija vykdo naujø nariø, kuriø veikla yra

susijusi su vieðuoju maitinimu, priëmimà. Jos veikla domisi ne

tik tie, kurie jau gamina maistà ant ugnies, bet ir norintieji

ateityje dirbti ir tobulëti ðioje srityje.

Oficialus asociacijos pristatymas planuojamas ð. m. kovo

mën. pradþioje. Jis vyks Trakuose. Numatyta ádomi programa,

dalyvaus ávairiø srièiø atstovai ir 1-ojo Lietuvos grilio èempionato

nugalëtojai. Daugiau informacijos ieðkokite www.meniu.lt

internetiniame portale.

Nacionalinës grilio ir barbekiu asociacijos

informacija

10


Sprendimai

TECHNOLOGIJØ POLIGONAS... PICERIJOJE!

Mindaugas Stongvilas

Naujoji picerija, vasario mënesio

pradþioje atidaryta prekybos

centre „Molas“, yra kol kas

tik antroji „Èili“ tinklui priklausanti

picerija Kaune. Taèiau panaðu, kad ðiame

mieste atidaromos „Èili Picos” tampa savotiðku

technologiniø sprendimø poligonu ir architektams,

ir informaciniø technologijø, garso bei vaizdo

árangos tiekëjams. Praëjusiais metais prekybos centre

„Savas“ atidaryta ðio tinklo picerija nustebino

solidþiais garso ir vaizdo sistemø sprendimais, kurie

nepadarytø gëdos ir jaunimo muzikos klubui.

Naujoji, „Mole“ ákurta picerija, taip pat në kiek nenusileidþia

ádomiø sprendimø gausa.

Viena picerijos dalis skirta interneto mëgëjams – laukdami

uþsakyto patiekalo lankytojai gali narðyti internete

prie vienuolikos kompiuteriø. Kiekvienas naujosios „Èili

Pica“ sveèias, restorane uþsisakæs patiekalø ar gërimø,

galës nemokamai pasinaudoti interneto ryðiu. Uþ

kiekvienà picerijoje iðleistà lità bus suteikta teisë dvi minutes

narðyti internete.

Kita picerijos

dalis skirta

norintiems tiesiog

pailsëti ir

skaniai pavalgyti

modernioje

ir originalioje

aplinkoje. 260

kv. m. ploto restorane

„Èili Pica“

vienu metu

galës leisti laikà

daugiau nei 140

sveèiø.

Picerijai árengti naudotos modernios medþiagos. Restorano

sienos papuoðtos atspariu aukðto slëgio laminatu

dengtomis plokðtëmis, iðmargintomis autoriniais grafiniais

ornamentais, árengtos originalios konstrukcijos pakabinamos

lubos. Interjere dominuoja ryðkiai raudona ir mëlyna spalvos.

„Sukurtas interjeras atitinka ðiuolaikinës picerijos koncepcijà.

Jo vidus dvelkia ðiuolaikiðkumu, jame gausu

modernaus meno motyvø, simbolizuojanèiø informaciniø

technologijø uþkariauto pasaulio dvasià“, – sakë picerijos

interjerà kûræs architektas Eugenijus Juozapavièius. Jis taip

pat projektavo UAB „Èilija“ tinklo restoranus Vilniuje, Kaune

bei Klaipëdoje.

Kaip sakë garso ir vaizdo sistemas instaliavusios bendrovës

generalinis direktorius Rimantas Burnickis – „su uþsakovu ir

architektø komanda buvo paprasta ir ádomu dirbti. Visi

þinojome savo kompetencijos ribas, todël pakako tik keleto

susitikimø, kad suvoktume bendrà koncepcijà. Uþsakovai

atrodo liko patenkinti mûsø sprendimais ir kokybës samprata”.

Projekte panaudoti originalûs anglø kompanijos „Mission

Pro” NXT technologijø garsiakalbiai turi ne tik iðskirtinæ charakteristikà,

bet ir yra labai ploni, neiðsiskiriantys ið aplinkos.

„Deðimties nedideliø garsiakalbiø visiðkai pakako kokybiðkai

ir tolygiai ágarsinti visas restorano erdves”, – sako p. Rimantas,

– „taèiau, norëdami sustiprinti emocijas sporto ar muzikiniø

vaizdo klipø mëgëjams, ðalia ekrano papildomai sumontavome

ir dvi „Sound Tube” pakabinamas garso sistemas, todël kokybiðko

garso nebus per maþai net ir stebint didþiuosiuose

ekranuose „Eurovizijos” ar krepðinio varþybø finalus“. Vaizdas

projektuojamas ant

abiejø ekrano pusiø,

todël galima vienu metu

rodyti skirtingas video

programas – kompiuterinæ

animacijà,

ekstremalø sportà,

gamtos ar kelioniø

vaizdus.

Projektuojant

vaizdo ir garso sistemà

buvo laikomasi

dviejø principø – aukðta

kokybë ir minimalizmas.

Árangos tikrai

nëra daug, viskas

paprastai ir logiðkai

valdoma. Daug problemø

iðsprendë kompiuterinë

muzikos ir

vaizdo transliavimo

sistema. Norima muzika

ir vaizdo klipai

yra tiesiog sudedami á

savaitës „grojaraðtá“,

kurá netrukus bus galima

papildyti ar pataisyti

prie sistemos prisijungus internetu. Ðiuo metu muzikinis

dienos „meniu” yra sudaromas ið daugiau kaip 3000-ø muzikiniø

kûriniø, vaizdo klipø ir video programø.

„Ið pradþiø jautëme intensyvø uþsakovo domëjimàsi projekto

ir darbø eiga, kadangi tai mûsø pirmasis bendradarbiavimas

su UAB „Èilija“, taèiau malonu, kad esminiø projekto

pakeitimø nebuvo. Viskas vyko gana greit, taèiau manome,

kad visus sistemos elementus pavyko susieti á darnià visumà“,

– sako p. Rimantas Burnickis, – „gerai, kai uþsakovas ásivaizduoja

bûsimà rezultatà, todël pasibaigus projektui nemaloniø

staigmenø nebûna“.

11


Informacija

VIEÐBUÈIO SVEÈIØ SAUGUMAS – SVETINGO VERSLO

PRIVALUMAS

Svetingumo verslo veikla neásivaizduojama be

vieðbuèiø seifø, skirtø sveèiø vertybëms saugoti,

elektroniniø spynø, padedanèiø uþtikrinti vieðbuèio

sveèiø saugumà ir patogumà bei mini barø kambariuose,

kurie klientams jau tapo bûtinybe.

Vieðbuèio seifuose sveèiai gali

saugoti ávairius asmeninius daiktus:

pinigines, dokumentus, neðiojamus

kompiuterius ar kità skaitmeninæ

árangà. Seifui atidaryti gali bûti naudojamas

3-ø, 4-iø, 5-iø, 6-iø skaitmenø

kodas, kurá gali sugalvoti pats sveèias

arba bet kokia kortelë su magnetine

juosta (banko kortelës). Ávedus neteisingà

kodà ar panaudojus netinkamà kortelæ keturis kartus,

uþraktas uþsiblokuoja. Atsiradus átarimams dël neautorizuoto

áëjimo, seifuose ámontuota audito funkcija ágalina perþiûrëti

paskutines ðimtà operacijø (data, tikslus laikas, kodas/kortelës

numeris, kuris buvo naudojamas atidarant seifà ir t.t.).

Papildomai ádiegtas nuomos modulis leidþia iðnuomoti seifà

ribotam laikui (valandai, parai ir pan.). Pasibaigus nustatytam

terminui seifas automatiðkai atsidaro ir nustoja veikti. Ðie

seifai yra pritaikyti montuoti á baldus.

UAB „BHD” platinamuose

mini baruose vieðbuèiams, árengtos

paèios paþangiausios ðaldymo

technologijos: þemai temperatûrai

palaikyti jie naudoja

termoelekriná arba absorbavimo

metodà. Mini barai naudoja

labai nedaug elektros energijos

ir veikia itin tyliai, netrikdydami

klientø poilsio. Tam tikra mini

barø serija pritaikyta specialiai montuoti á baldus.

Elektroninës vieðbuèiø spynos uþrakinamos/atrakinamos

ávairiomis magnetinëmis kortelëmis (IC, RF arba TM

standartø). Tai labai patogu, nes nereikia

naudoti metaliniø raktø. Spynos atmintyje

iðsaugomi paskutiniai 864 atidarymo áraðai, tai

leidþia patikrinti, kas ir kada áëjo arba iðëjo ið

kambario. LED lemputë-indikatorius informuoja,

jei kas nors yra kambaryje, o specialus signalas ið

karto áspëja, jei durys paliktos praviros ar blogai uþrakintos.

UAB „BHD” informacija

„RESTORANØ VERSLAS“ – LEIDINIO „FOOD SERVICE EUROPE &

MIDDLE EAST” PARTNERIS

Periodinis leidinys „Restoranø verslas“ jau praëjusiais metais

ëmë bendradarbiauti su vienais didþiausiø Europos HoReCa

þurnalø leidëjø – Vokietijos kompanija „Deutscher Fachverlag”.

Ði kompanija leidþia þurnalus vokieèiø kalba, skirtus

maitinimo ir vieðbuèiø verslui – „Food Service”, „Die Hotelier”,

„GV-praxis”. Anglø kalba leidþiamas „Food Service Europe &

Middle East” yra skirtas apþvelgti visos Europos ir Artimøjø

Rytø ðaliø maitinimo verslà. Analogiðki jø þurnalai yra leidþiami

ir kitose Europos ðalyse. Tai itin profesionalûs leidiniai, kuriuose

publikuojama daug ávairiø naudingø statistiniø ir informaciniø

straipsniø, pristatanèiø Europos maitinimo verslo rinkos

naujoves ir tendencijas.

Kiekviename leidinio „Restoranø verslas

numeryje spausdinsime straipsnius ið

þurnalo „Food Service Europe & Middle

East”, mainais jiems teikiame informacijà ir

straipsnius ávairiomis Lietuvos maitinimo

verslo temomis.

Pageidaujanèius ásigyti, paskaityti ar

prenumeruoti leidiná „Food Service Europe

& Middle East”, praðome kreiptis á „Restoranø

verslo“ redakcijà.

C

12


Kalendorius

WBC (WORLD BARISTA

CHAMPIONSHIP) KAVOS

ÈEMPIONATAS

Kavos barmenø (baristø) èempionatai rengiami ir

yra populiarûs visame pasaulyje. Ðiais metais,

balandþio 15-18 dienomis, Sietle (JAV) susitiks patys

geriausi pasaulio barmenai ir, stebint teisëjams,

demonstruos savo ágûdþius, sugebëjimus, originalumà

ir technikà ruoðiant ðá, visame pasaulyje populiarø,

gërimà.

Renginio metu tarpusavyje rungsis barmenai, kurie gamins

espresso, cappuccino ir kavos gërimà laisva tema,

laikydamiesi WBC standartø. Tai pirmas èempionatas,

remiamas SCAE (Speciality Coffee Association Europe) ir

WBC (World Barista Championship) organizacijø. Tikëkimës,

kad artimiausiu metu ten pamatysime ir barmenà ið

Lietuvos.

Lietuvos barmenø asociacija (LBA) kartu su UAB „Ðvieþia

kava“, ágaliotu WBC ir SCAE atstovu, ketina surengti visos

Lietuvos kavos barmenø (baristø) èempionatà pagal WBC

reikalavimus. Kavos barmenai galës parodyti savo sugebëjimus,

ágûdþius, þinias bei talentà ruoðiant kavà, o

svarbiausia – geriausias barmenas ar barmenë laimës

pagrindiná prizà – kelionæ á pasaulio èempionatà. II-sios ir

III-sios vietø laimëtojai bus apdovanoti paskatinamaisiais

prizais. Visi dalyvavæ bus apdovanoti rëmëjø ásteigtais

prizais ir LBA paþymëjimais. Specialiai ðiam renginiui bus

pakviestas SCAE atstovas Trygve Klingenberg SCAE

tarptautiniø projektø vystymo direktorius, kuris uþtikrins

èempionato skaidrumà.

Mûsø keliami tikslai – pristatyti pasauliui Lietuvà, laimëti

prizinæ vietà WBC èempionate bei garsinti Lietuvos vardà,

o taip pat populiarinti kavos gërimus, skatinti barmenø

kûrybiðkumà bei kelti barmenø profesijos prestiþà.

Daugiau informacijos:

info@barmenai.lt

Apie èempionatà:

www.worldbaristachampionship.com

Lietuvos barmenø asociacija

TARPTAUTINËS PARODOS (2005 kovo-balandþio mën.)

SERBOTEL ATLANTIQUE – vieðbuèiø verslo, maisto (kepiniø, mësos) gaminimo

technologijø paroda. Nantë, Prancûzija, 2005 kovo 6-9 d., svetainë http://

www.exponantesatlantique.com

ALLES FÜR DEN GAST – tarptautinë maitinimo ir vieðbuèiø industrijos

paroda. Zalcburgas, Austrija, 2005 m. kovo 13-16 d., svetainë http://

www.gastmesse.at

EUROGASTRO - vieðbuèiø, restoranø ir maitinimo verslo paroda. Varðuva,

Lenkija, 2005 m. kovo17-19 d., svetainë http://www.mtpolska.com.pl

IFE POLAND 2005 – tarptautinë maisto, gërimø ir svetingumo paroda.

Varðuva Lenkija, 2005 m. balandþio 19-21 d., http://www.ifepoland.com

ALL FOR BARS AND RESTAURANTS – barø ir restoranø árangos paroda. Sankt

Peterburgas, Rusija, 2005 m. kovo 23-26 d., svetainë http://www.lenexpo.ru

GOLF & LUXURY TRAVEL RECEPTIONS - Maskvos golfo ir prabangos kelioniø

paroda. Maskva, Rusija, 2005 m. kovo 24 d. svetainë http://www.aigroup.ru/

HOSPITALITY WEEK RUSSIA – vieðbuèiø, kaviniø, restoranø, naktiniø klubø ir

kazino árangos paroda. Maskva, Rusija, 2005 m. kovo 29 – balandþio 1 d.,

svetainë http://www.restec.ru/calendar.en.html

EQUIP HOTEL UKRAINE – tarptautinë vieðbuèiø, vasarvieèiø, pramogø ir

laisvalaikio ástaigø árangos ir technologijø paroda. Kijevas, Ukraina, 2005 m.

kovo 30 - balandþio 2 d., svetainë http://www.pe.com.ua

VINOVA - tarptautinë vyno mugë. Viena, Austrija, 2005 m. balandþio 10-13

d., svetainë http://www.messe.at

BISTRO MINSK – greito maisto ámoniø, barø, restoranø, parduotuviø árangos,

technologijø bei maisto produktø paroda. Minskas, Baltarusija, 2005 m.

balandþio 12-15 d. svetainë http://www.greenexpo.by

EUROTRAITEUR – tarptautinë paroda maitinimo verslo atstovams. Paryþius,

Prancûzija, 2005 m. balandþio 16-20d., svetainë http://www.uffeb.com

INTERSUC – ðokolado ir konditerijos paroda. Paryþius, Prancûzija, 2005 m.

balandþio 16-20d., svetainë http://www.intersuc.com/

SALON NATIONAL DE LA BOULANGERIE PÄTISSERIE, GLACERIE ET TRAITEUR

– nacionalinë kepyklø, cukrainiø ir maitinimo paroda. Paryþius, Prancûzija,

2005 m. balandþio 16-20 d., svetainë http://www.uffeb.com

NATURAL PRODUCTS EUROPE – natûraliø ir sveiko maisto produktø

industrijos paroda. Londonas, Didþioji Britanija, 2005 m. balandþio 17-18 d.,

svetainë http://www.naturalproducts.co.uk/

IFEX – Airijos tarptautinë maisto, gërimø ir maitinimo paroda. Dublinas,

Airija, 2005 m. balandþio 18-20 d., svetainë http://www.ifexexhibition.com/ ;

http://www.allworldexhibitions.com/

THE TOTAL SANDWICH SHOW – Europos sumuðtiniø ir uþkandþiø industrijos

paroda. Londonas, Didþioji Britanija, 2005 balandþio 25-28 d., svetainë http://

www.dewevents.co.uk/

Daugiau parodø rasite internete, adresu http://parodos.meniu.lt

13


Konsultacijos

UÞDARO TIPO MAITINIMO ÁSTAIGØ SPECIFIKA

Vytautas Mickevièius

Tarybiniais laikais dauguma þmoniø darbo metu

pietaudavo darbovietëse esanèiose valgyklose ar

bufetuose. Privatus verslas tada buvo draudþiamas, o

visa maitinimo sistema grieþtai planuojama ir kontroliuojama,

todël kiekvienoje ástaigoje ar gamykloje

buvo árengti bufetai ar valgyklos, pajëgios pamaitinti

ten dirbanèius ámones. Ir visiems buvo aiðku, kur eiti

pietauti...

Lietuvai atgavus nepriklausomybæ, laikai ëmë sparèiai keistis

– nebeliko vientiso miesto planavimo, kai bûdavo kuriami

pramoniniai rajonai, o juose, pagal ten dirbanèiø þmoniø skaièiø

projektuojamos ir statomos maitinimo ámonës. Pakeitus sklypo

ar patalpø paskirtá, atsirado daug naujø darbo vietø ávairiose

netikëèiausiose miesto vietose. Pasikeitë ir maitinimo paslaugø

specifika. Dabar rinka jau laisva, veikia kiti dësniai, nëra

centralizuoto valdymo, todël esant dideliam þmoniø srautui,

viena ðalia kitos dygsta po kelias maitinimo ástaigas, kurios,

þinoma, kasdien konkuruoja dël to paties lankytojo. Dirbantieji

turi galimybæ rinktis, kur pietauti, gali iðbandyti ávairiø aplinkui

esanèiø kaviniø, valgyklø siûlomus patiekalus, ar net gráþti

pavalgyti á namus.

Tokia situacija tapo lyg peilis po kaklu senosioms valgykloms

ar bufetams, buvusioms uþdaro tipo ir maitindavusioms tik

vietoje dirbanèius þmones. Ðio tipo maitinimo ámonës nebuvo

suprojektuotos kaip lankytojø ið gatvës traukos centras, todël

daþniausiai yra nepatogiai pasiekiamos ir nepatrauklios kliento

akiai interjero prasme. Daþnai pastato gilumoje suprojektuotos

tokios kavinës neturi tiesioginio áëjimo ið gatvës, negali pasigirti

graþiu vaizdu pro langus. Dar pasitaiko ir seno ávaizdþio, laiku

neatnaujintø arba neteisingai tai padariusiø ástaigø.

Ðiandien uþdaro tipo kavinës ar valgyklos ámonëse jau retas

reiðkinys. Jos, aiðku, dar iðlikusios didesnëse gamyklose ir

ástaigose, o taip pat daugelyje valstybiniø mokymo ástaigø.

Atrodo, turëtø bûti visai lengva kasdien ruoðti maistà jau

þinomam kiekiui þmoniø, ypaè esant ðiuolaikinei produktø

pasiûlai ir tiekimui. Taèiau laikui bëgant prireikia atnaujinti ir

árangà, ir patalpas. Tam reikalingos investicijos, o kadangi tai

pelno neneðantis objektas, daþniausiai gamykla ar ástaiga

skelbia konkursà maitinimo paslaugoms tiekti. Èia jau prasideda

dviejø pusiø mûðis. Skelbiantys konkursà pageidauja skanaus,

sotaus maisto, kuo maþesne kaina. O ámonë, teiksianti

maitinimo paslaugas, bûtinai sieks uþdarbio. Taigi esant

nedidelei patiekalø kainai maþins porcijas arba naudos

prastesnius produktus.

Bet ne vien maþa kaina galima privilioti lankytojus.

Nuomojant kavinæ opiu klausimu tampa patalpø remonto,

baldø ir virtuvës árangos sukomplektavimas. Naudojant naujà,

kokybiðkà virtuvës árangà maþëja darbo sànaudos, didëja

patiekalø iðeiga, galima patiekti platesná patiekalø asortimentà,

gaminti sveikesná maistà. Pietaudamas graþioje, jaukioje

aplinkoje þmogus geriau pailsi, taigi pietø pertrauka geriau

iðnaudojama poilsiui, þmogus tampa darbingesnis. Tam

reikalingi nemaþi pinigai. Kas uþ tai turi mokëti? Ar patalpø

savininkas, ar operatorius, kuris teiks maitinimo paslaugas?

Turbût abiem pusëms labiausiai priimtinas variantas yra toks,

kai virtuvës operatorius naudoja savo árangà, o patalpas árengia

patalpø savininkas. Taèiau, jei pietaujanèiø nedaug, o paslaugø

teikimo sutartis neilgalaikë, vargu ar atsiras rizikuosianèiø

árangai iðleisti dideles sumas. Kyla abejoniø, ar tai ið viso

atsipirks, jau nekalbant apie pelnà.

Èia vël daþniausiai yra priimami keli sprendimai. Pirma,

sutartis maitinimo paslaugoms turi bûti ilgalaikë, bent jau

penkeriems metams, kad operatorius nedvejodamas galëtø

atnaujinti virtuvës árengimus. Antra, operatoriui turi bûti

sudarytos sàlygos uþdaro tipo maitinimo ástaigà kuo plaèiau

panaudoti. Daþniausiai ji bûna pertvarkoma á atviro tipo,

prapleèiamos patalpos bei padaromi papildomi áëjimai (jei tam

yra galimybiø), pailginamos darbo valandos – kad þmonës ateitø

ne tik pietauti, bet ir galëtø pusryèiauti ar po darbo parsineðtø

maisto á namus. Didesnes sales turinèias valgyklas yra patogu

pritaikyti pobûviams rengti, taip galima pelningai iðnaudoti

patalpas po darbo ir savaitgaliais.

Taèiau tapus atvira vieðojo maitinimo ámone, dar nereiðkia,

kad padaugës lankytojø. Reikia stengtis nenuvilti kasdien

pietaujanèiø klientø, nes rytoj jie gali ir nesugráþti. Juk rinktis

ðiandien tikrai yra ið ko – galima uþsisakyti jau paruoðtà maistà

á biurà (nemaþai ámoniø taip aptarnaujamos pagal sutartis

kasdienà), prekybos centrai irgi prekiauja pagamintais ir iðsineðti

paruoðtais patiekalais. Taigi svarbu teisingai paskaièiuoti savo

pajëgumus, lankytojø srautus, pasirinkti tinkamà strategijà,

optimaliai organizuoti darbà, pakeisti aptarnavimo pobûdá,

susitarti su tinkamais tiekëjais (kurie gali tiekti net ir

pusgaminius ar paruoðtà maistà, taip iðgelbëdami nuo

papildomos árangos pirkimo). Reikia neuþmirðti ir reklamos, nors

geriausia reklama perduodama ið lûpø á lûpas.

14


PIETÛS Á LOVÀ – VILIOJANTI ANTIKOS PRABANGA XXI-AME

AMÞIUJE

Indrë Kiðûnaitë

Parengta pagal „Food Service Europe & Middle East”

Koncepcija

Pietauti gulomis – tai nieko naujo! Tiesà pasakius,

tai netgi labai sena. Taip valgydavo romënai ir senovës

graikai. Tokiu bûdu Platonas ne tik rengdavo seminarus

savo lovoje, bet kviesdavosi ten pavalgyti draugus ir

studentus. Pietø ritualas gulint, teikæs malonumà dar

prieð mûsø erà, yra atgaivintas ir ágyja vis daugiau

ðalininkø ðiame – XXI-ame amþiuje.

Ðiandien dar nedaugelis Europos ir Amerikos

restoranø rodo, kaip sveèiai gali nevarþomai mëgautis

maistu, bendravimu ir prabangia aplinka gulëdami.

Svarbiausi tokio komforto elementai – dideli èiuþiniai,

modernûs ðviesos efektai, neáprasta foninë muzika,

ekscentriðkos bei egzotiðkos maisto ir gërimø kompozicijos,

pateikiamos visiems restorano sveèiams vienu

metu.

„Supperclub” (www.supperclub.com) yra originalus menininkø

ir laisvamaniø vaizduotës produktas. Pirmàjá

„Supperclub“ 1990 m. Amsterdame atidarë menininkas ir

virëjas Torvardas Vosas (Thorvard Voss). Èia buvo aptarnaujamos

tik maþos þmoniø grupelës – draugai ir paþástami.

T. Vosas atidarydavo savo klubà, kada jis norëdavo, taèiau

neturëjo reguliariø pajamø. 1999-aisiais ði vieta buvo uþdaryta

ir parduota Bertui fon der Lederiui (Bert von der Leder).

Naujasis savininkas ne tik renovavo klubà, bet ir iðplëtë,

reorganizavo já ir padarë gerai þinomà pasaulyje. Dabar èia

restoranas, meno galerija, scena ir klubas. Tai koncepcija,

kurioje sujungtas menas, ðou, muzika, relaksacija, maistas ir

gërimai. Ði vieta áþymi ir unikali savo interjero dizainu, kas taip

pat padarë didelá indëlá klubui suklestëti.

Bendras visø „Supperclub“ bruoþas yra plaèios, baltai

dekoruotos patalpos, kur sveèiai gali mëgautis maistu

gulëdami. Dar viena ádomi detalë, jog èia nëra valgiaraðèio!

Maistas kiekvienam lankytojui patiekiamas kaip staigmena.

Atëjusysis uþ tam tikrà pinigø sumà gauna keturis patiekalus.

Virtuvës ðefo uþduotis – pagaminti ekscentriðkus ir egzotiðkus

kulinarinius ðedevrus, kuriuos tiesiai ant èiuþiniø atneða

elegantiðkos merginos, dëvinèios patrauklias uniformas. Kol

kas tokio pobûdþio vieta traukia tik madingø ir novatoriðkomis

idëjomis garsëjanèiø restoranø mëgëjus, taèiau susidomëjimas

restoranais „lovose“ sparèiai auga. „Supperclub“ koncepcija

ðá pavasará keliasi per Atlantà á San Franciskà. Ðiais metais

planuojama atidaryti ir daugiau prabangiø jachtø, kuriose taip

pat bus galima ypatingais virtuvës ðedevrais mëgautis

„horizontalioje padëtyje“.

Amsterdame (Olandija) „Supperclub” ákurtas miesto centre.

Jame telpa maþdaug 400 þmoniø, 120 kv. m. salëje „La

Salle Neige” („Sniego salë“) yra vietos 150-iai gulomis

papietauti nusiteikusiø restorano sveèiø. Ðalia veikiantys „Le

Bar Rouge“(„Raudonasis baras”) ir „Le Salon Color” („Spalvø

salonas“) uþima dar apie 96 kv. m. viso klubo ploto. Vidutinë

sàskaita siekia 94 eurus. Darbo dienomis klubas dirba nuo 19.30

iki 1.00 val. savaitgaliais – iki 3.00 val.

„SupperClub“, Amsterdamas

© www.concrete.archined.nl

2002-aisiais prie ðios koncepcijos plëtotës prisidëjo

„Supperclub” Romoje (Italija). 500 þmoniø talpinanti patalpa

yra ðiek tiek didesnis olandiðkojo klubo prototipas. Be baltosios

salës ir raudonojo baro èia dar yra papildoma patalpa, skirta

gulintiems pietautojams. Maitinimo paslaugos èia pradëtos

teikti praëjus metams nuo klubo atidarymo Romoje – 2003-

aisiais. 96 kv. m. barokinio stiliaus salëje („La Salle Baroque”)

telpa apie 50 pietaujanèiøjø. Vidutinë sàskaita siekia 80 eurø

(be PVM), italiðkojo „Supperclub“ darbo laikas: I-VI – nuo 20.30

iki 02.30.

„SupperClub“, Amsterdamas

© www.concrete.archined.nl

„SupperClub“, Roma

© www.concrete.archined.nl

„Supperclub Cruise” yra „apsistojæs“ taip pat Amsterdame.

Ði liukso klasës 50 metrø ilgio jachta duris pirmiesiems pietauti

gulomis mëgstantiems sveèiams atvërë 2003-aisiais. Ðiame

prabangiai árengtame restorane yra vietos maþdaug 450-iai

þmoniø. Prie jachtos borto ákurdintoje 120 kv. m. „La Salle

Neige” („Sniego salë“) laikà leisti gali apie 80 pietautojø, o

130 kv. m ploto „Le Bar Noir” („Juodasis baras”) skirtas dar

Nukelta á 12 psl.

15


Koncepcija

Atkelta ið 11 psl.

maþdaug 175-iems þmonëms. Þymûs Europos maitinimo ástaigø

vertintojai pripaþásta ðià áspûdinga prabanga alsuojanèià jachtà

kaip ekskliuzyvinæ tokios koncepcijos iðraiðkà.

„SupperclubCruise“, Amsterdamas

© www.concrete.archined.nl

Dar viena pietø lovoje ðalininkus viliojanti ástaiga atidaryta

Miunchene, Vokietijoje. Restoranas, saldþiu pavadinimu

„Nektar” (www.nektar.de), ákurdintas po skliautuotomis

lubomis 2003-øjø kovà. Trys „Nektar“ steigëjai – Kristijanas

Ðotenhamelis, Tomas Braiteris ir Gvidas Kelemanas (Christian

Schottenhammel, Tom Breiter, Guido Kelleman) siekë ákurti

tiek restoranà, tiek atsipalaidavimo vietà, kuri trauktø ávairaus

amþiaus vietinius Miuncheno gyventojus ir uþsienio turistus.

Èia, ant baltø odiniø sofø, gali patogiai prigulti apie 120

sveèiø. Bëgant laikui ir kintant nuotaikoms modernios ðviesos

technologijos uþlieja patalpà skirtingomis spalvomis, o trijuose

plazminiuose ekranuose rodomi patrauklûs vaizdai. Restorane

„Nektar“ valgiaraðtis taip pat apsiriboja keturiais patiekalais,

kurie sveèiams tiekiami paeiliui. Toks keleto valgiø „komplektas“,

iðskyrus gërimus ir vietø rezervacijos mokestá,

gulintiems pietautojams kainuoja apie 40 eurø ir yra

patiekiamas itin punktualiai – lygiai 21.00 valandà. Patiekalai

èia keièiasi dukart per savaitæ. Pateikus kiekvienà patiekalà,

gulinèiø valgytojø nuovargá iðblaðkys profesionalaus masaþisto

rankos ar linksmi artistø pasirodymai: operos arijos, varjetë

numeriai. Vidutinës sàskaitos suma siekia 80 eurø, gërimø

kainos svyruoja nuo 18 iki 560 eurø uþ vynà (kurio èia galima

rasti net 220 skirtingø derliø). Nealkoholiniai gërimai ir alus

kainuoja nuo 2,50 iki 5 eurø, o vienà ið 300 rûðiø kokteiliø

iðsirinksite uþ 4-10 eurø. „Nektar“ dirba nuo 20.00 iki 1.00

valandos.

„Nektar“, Miunchenas

© Nektar

Majamyje (JAV) ákurtame restorano B. E. D.

(www.bedmiami.com) pavadinime uþkoduota pati ðios vietos

koncepcija: B – beverages (gërimai), E – entertaiment

(pramogos), D – dinning (valgymas). Oliveris ir Paskalis Hojosai

(Oliver and Pascale Hoyos) atdarë ðá lounge restoranà 1999-

øjø gruodþio mënesá.

Balta yra dominuojanti spalva ðioje subtilioje amerikieèiø

ástaigoje. Èia nëra stalø ir këdþiø, pietûs pateikiami variniuose

padëkluose. 156 vietø restorano sveèiai guli uþ balto ðifono

uþuolaidø, ant apvilktø medþiaga saleliø – èiuþiniø, nuklotø

minkðtomis pagalvëmis... Norintys mëgautis ypatinga B. E. D.

prabanga sveèiai turi laikytis tam tikrø restorano taisykliø. Visø

pirma, norint èia ateiti, bûtina rezervuoti vietas ið anksto.

Privaloma sàlyga èia patekti taip pat yra ir praðmatnûs ,

elegantiðki apdarai. Dauguma sveèiø yra maþdaug vieno

socialinio sluoksnio atstovai, èia lankosi áþymybës, pramogø ir

ðou pasaulio þvaigþdës. Tad lankytojai, dëvintys marðkinëlius

ir ðortus, ðioje vietoje nëra itin pageidaujami.

Virtuvëje dominuoja prancûziðki patiekalai, nors jauèiamas

ir kitø tautø kulinarijos poveikis. Bendra pietø sàskaita, á kurià

áeina uþkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas, gali siekti

100 JAV doleriø þmogui. Ðis restoranas savo lankytojø laukia

visà savaitæ, iðskyrus sekmadiená, pietûs bûna paduodami 20.00

ar 20.30 ir 22.30 arba 23.00 valandomis.

„B. E. D.“, Majamis

© pep escoda, Barcelona

Praeitame „Restoranø verslo“ numeryje apraðytas vienas

naujausiø Vokietijos klubø „Cocoon” (www.cocoonclub.net),

Frankfurte prie Maino, taip pat gali pasigirti turás restoranà

„lovoje”. Ðiame itin novatoriðko dizaino klube esantis

restoranas „Silk” turi visus „BedRestaurant“ koncepcijai

bûdingus bruoþus. Pietûs patiekiami gulintiems lankytojams,

kurie, prieð áeidami, savo batus turi iðkeisti á tekstilinæ avalynæ,

taip atkuriant kai kuriø Azijos tautø sveèiø priëmimo tradicijà.

Minkðti ðvelnios spalvos ir medþiagos èiuþiniai specialiai

pritaikyti patogiai iðsitiesti ir mëgautis ne tik ypatingu maistu,

bet ir spalvø þaismu, ðviesos projekcijoms „þaidþiant“

permatomo audinio uþuolaidose. Èia naudojami tik ðakutës

ir ðaukðteliai, nes peiliai tampa nereikalingi, ragaujant

gastronomines trisdeðimtmeèio virtuvës ðefo Marijo Loningeno

(Mario Lohningen) sensacijas. Ðio vyro kulinariniai ðedevrai

yra kàsnio dydþio, todël „Silk“ sveèiams ragaujant ávairias

Europos-Azijos maisto variacijas gulomis, nepatogumø

neiðkyla. Patiekalai, kurie kas savaitæ keièiami vis kitais,

restorano sveèiams tiekiami tuo paèiu metu – 20.30 val.

Þinoma, rezervuoti vietas „Silk“ restorane yra tiesiog bûtina.

Pietûs vienam þmogui èia kainuos 69 eurus. Sveèiai èia laukiami

antradieniais-ketvirtadieniais nuo 20.00 iki 1.00,

16


Koncepcija

penktadieniais ir ðeðtadieniais 20.00-3.00 valandomis.

atneðami maþuose padëkliukuose. Patraukliais minkðtasuoliais

apstatyta patalpa ákurdinta skliautuotame senamiesèio rûsyje.

Èia patogiai ilsëtis gali iki 50 þmoniø. Todël ði vieta yra itin

mëgstama draugø ir bendradarbiø kompanijø, kurios gali

ramiai iðsitiesti audringai paðëlæ klube, esanèiame visai èia pat,

uþ sienos, arba surengti uþdarà vakarëlá. Tiesa, dienà èia

greièiausiai nepateksite, nes ði vieta duris atveria tik klubo

darbo valandomis.

„Cocoon Silk“, Frankfurtas prie Maino

© Cocoon

„Maþas, taèiau puikus“, – taip apibûdinamas Austrijos

mieste Lince (Linz) ákurtas vos 10 vietø restoranëlis

„Herberstein” (www.herberstein-linz.at). Ði jauki rytietiðko

stiliaus oazë veikia viename valstybës saugomame senamiesèio

pastate. „Gulimoji” zona yra nedidelë, rytietiðkais motyvais

dekoruota patalpa. Pietaujantieji viduje jauèiasi lyg palapinëje,

kurios audinio sienos aptveria minkðtà kvadratiná èiuþiná.

Raudonos ir violetinës spalvos rytietiðkais raðtais marginti

audiniai teikia ðiai vietai ypatingos atmosferos. Atgaivinti

valgymo gulomis idëjà pasiûlë pastato, kuriame ákurtas

„Herberstein“, legenda. Pasak istoriniø ðaltiniø, imperatorius

Frederikas II gyveno èia iki 1493-øjø, ir itin mëgdavo pietauti

gulëdamas. Tais laikais, jo pietûs galëjo susidëti net ið 43

patiekalø. Þinoma, praëjus 500 metø ði tradicija atkurta tik ið

dalies. Ðiandien restorano sveèiai aptarnaujami lovoje ir,

sumokëjæ 40 eurø, gauna penkis patiekalus. Petra Reindl ir

Tomas Altendorferis (Petra Reindl, Thomas Altendorfer) tokià

restorano koncepcijà pradëjo 2003-aisiais. Rafinuotos

elegancijos ir modernios nuovokos kombinacija masina

lankytojus, kuriø amþiaus grupë nuo 25 iki 50 metø.

„Gastronomija, kiekvienam pojûèiui“ – tai ðios vietos moto.

„Herberstein” dirba visomis dienomis, iðskyrus sekmadienius,

nuo 16.00 iki 4.00 val. Maistas tiekiamas 17-24 valandomis.

„Cozy“, Vilnius

© G. Kropis

Kaune, prieð pusmetá atidarytame pramogø centre „Oazë“

(www.oaze.net), ákurta atskira VIP pirties patalpa pretenduoja

tapti kol kas vienintele vieta, kur maistu ir bendravimu galima

mëgautis gulomis. Ypatingiems pramogø komplekso sveèiams

labai patinka leisti laikà sodria raudona spalva dekoruotoje

patalpoje, kur ðalia tamsiai raudonos spalvos minkðtasuoliø

árengta ir jacuzzi vonia. Jà nuo poilsio zonos skiria tik egzotiðkø

augalø lapija, dar kartà primenanti, kad sveèiai vieði tikroje

poilsio oazëje. Baldai aptraukti neperðlampama medþiaga,

todël ant plaèiø èiuþiniø gali ilsëtis ir tie, kurie kà tik mëgavosi

pirties ar vonios malonumais. Kaune tiekiamas tik tas maistas,

kurá paskambinæ vidine telefono linija ið „Oazës“ valgiaraðèio

iðsirenka patys lankytojai. Vieðnagë VIP zonoje sveèiø kompanijai

kainuoja 300 Lt uþ dvi poilsio valandas, neáskaièiuojant

maisto ir gërimø. Kiekviena papildoma valanda kainuos 100

Lt.

„Herberstein“, Linzas

© L.S.D.

Lietuvoje, deja, dar labai nedaug ástaigø gali pasigirti ðia

novatoriðka sveèiø priëmimo koncepcija. Patogiais minkðtasuoliais,

ant kuriø galima iðsitiesti pusiau gulomis, apstatytas

ne vienas klubas, taèiau daugelyje Lietuvos pramogø ástaigø

tai tëra tik baldas, skirtas atsikvëpti nuo ðurmuliuojanèio klubo

judesio.

Vilniaus klube „Cozy” (www.cozy.lt) tokia „poilsiavietë“

vadinama chill out zona, èia iðalkusiems sveèiams uþkandþiai

„Oazë“, Kaunas

© Oazë

„Bed Restaurant” koncepcijà turinèio restorano, atitinkanèio

aukðèiau apraðytus Europos ir JAV maitinimo ástaigø

apibûdinimus, Lietuvoje dar nëra. Kas þino, galbût ðis

„Restoranø verslo“ straipsnis paskatins verslininkus plëtoti ðià

novatoriðkà, taèiau kartu ir labai senà idëjà mûsø ðalyje?

17


Árengimai

Maitinimo ámonëse naudojama daug ávairios paskirties indø

ir inventoriaus, kuriuos galima suskirstyti á dvi pagrindines

grupes: naudojami aptarnaujant lankytojus (skirti patiekti maistà

bei gërimus, stalui serviruoti ir pan.) bei maisto gaminimo metu

(skirti ruoðti, gabenti ir laikyti maistà).

Visiems indams ir inventoriui keliamas vienas bendras

reikalavimas – jie turi bûti nepriekaiðtingai ðvarûs ne tik vizualiai,

bet ir higieniðkai. Ðá tikslà pasiekti lengviausia naudojant

pramonines indø plovimo maðinas. Pagal paskirtá jas sàlyginai

galima suskirstyti á dvi grupes: stalo indø ir virtuvës indø plovimo

maðinos.

Plovimo maðinose ið principo naudojami du plovimo bûdai:

hidrodinaminis (neðvarumai paðalinami nuo indo ar inventoriaus

pavirðiaus aukðto spaudimo vandeninio plovimo tirpalo srautu)

ir hidrodinaminis – mechaninis (neðvarumai paðalinami nuo indo

ar inventoriaus pavirðiaus aukðto spaudimo vandeniniu plovimo

tirpalu ir granuliø miðiniu).

Stalo indø ir inventoriaus plovimo maðinos

Jos greitai ir ðvariai iðplauna ávairius stalo indus, árankius,

stiklinius gërimø indus, kavos servizus, padëklus ir t.t. Plovimo

laikas priklauso nuo maðinos paskirties ir konstrukcijos.

Naudojamas hidrodinaminis plovimo bûdas. Pagal paskirtá jos

bûna:

· specializuotos, skirtos plauti tik atskiras indø grupes –

stiklinius gërimø indus (stiklines, taureles, taures, bokalus ir pan.),

puodelius, ðaukðtelius (be riebalø pëdsako);

· universalios, skirtos plauti visiems stalo indams bei

inventoriui.

Pagal konstrukcijà ðios indaplovës yra skiriamos á su priekinëje

dalyje atlenkiamomis durelëmis, kupolines ir tunelines. Pagal

valdymo bûdà gali bûti: su elektromechaniniu valdymu

(jungikliai, mygtukai) ir elektroniniu valdymu (sensorinis

valdymas su displëjumi, kuriame pateikta informacija apie

naudojamà plovimo programà, plovimo ir skalavimo temperatûras,

laikà, likusá iki darbo pabaigos; kaseèiø skaitiklis, yra

galimybë programuoti plovimo procesà). Daþniausiai sudëtingesnis

valdymas yra naudojamas tunelinëms indaplovëms,

o ant atlenkiamø dureliø ir kupoliniø indaploviø valdymo skydø

yra tik pora jungikliø ar mygtukø.

Indaplovëse yra automatinë termoreguliavimo sistema, kuri

palaiko nustatytose ribose vonioje ir boileryje esanèio vandens

temperatûrà, neleisdama jai nukristi þemiau pasirinkto lygio.

Taip pat yra plovimo ir skalavimo priemoniø dozatoriai (daþnai

plovimo priemoniø tiekëjai papildomai pastato savus dozatorius)

bei ðiø medþiagø tiekimo kontrolës sistema. Jeigu darbo metu

visiðkai iðnaudota plovimo priemonë arba temperatûra nukrito

þemiau nustatytos ribos, maðina laikinai sustoja tol, kol bus

paðalintos gedimo-sustojimo prieþastys. Tas pats vyksta kai

perkaista iðcentriniø siurbliø elektriniai varikliai. Yra apsaugos

sistema nuo vandens iðtekëjimo ir persipylimo, kuri uþblokuoja

vandens padavimà. Taip pat – maðinos paleidimo laikmatis,

leidþiantis uþprogramuoti maðinos ájungimo ir iðjungimo laikà,

taip dar geriau prisitaikant prie ámonës darbo grafiko ir poreikiø.

Indø ir inventoriaus plovimo indaplovëmis proceso eiga

Pirmiausia indai rûðiuojami ir paruoðiami plauti. Tai atliekama

ant specialaus pirminio apiplovimo stalo paaukðtintais kraðtais

su duðu, grandikliu, plautuve, kurioje yra indas atliekoms surinkti,

iðpylimo vamzdis su sklende ir kt. Specialiu silikoniniu grandikliu,

árengtu prie stalo virð atliekø dëþës, (ðepeèiu ar mentele)

paðalinami stambûs maisto likuèiai. Jis nebraiþo indø pavirðiaus,

padeda iðvengti tiesioginio darbuotojø rankø kontakto su

atliekomis. Paskui naudojamas apiplovimo duðas (su vandens

maiðytuvu, spyruokle, antgaliu, kuris turi specialià rankenëlæ).

18

MAITINIMO ÁMONËSE NAUDOJAMOS STALO INDØ

INDAPLOVËS

Kæstutis Borkertas

Taip turetø atrodyti teisingai organizuota salës indø plovimo vieta

© Miele & Cie

Jis gali bûti tvirtinamas prie stalo arba sienos. Nuspaudus

rankenëlæ, paleidþiamas intensyvus aukðto slëgio vandens

srautas, nuplaunantis maisto likuèius á kriauklæ. Ðalinant maisto

likuèius naudojamas ðiltas vanduo ið ámonës vandentiekio

sistemos. Jeigu bus naudojamas karðtas vanduo, vyks maisto

„plikinimas”, neðvarumai dar labiau prilips prie plaunamojo

pavirðiaus ir po to juos paðalinti bus þymiai sunkiau. Kai yra dideli

neðvariø indø srautai, naudojami specialûs neðvariø indø

surinkimo ir rûðiavimo moduliai, bei sistemos. Ypaè svarbu indus

ir árankius surûðiuoti pagal dydá. Norint pasiekti aukðtà plovimo

kokybæ, vieno tipo indus rekomenduojama sudëti á vienà kasetæ,

bokalus ir stiklines – á specialius skyrius atitinkanèius jø dydá. Stalo

árankius bûtina papildomai sudëti á specialias dëtuves koteliais á

apaèià. Paskui plovimo procesas vyksta indø plovimo maðinose,

kurios turi bûti paruoðiamos darbui, t.y. pripildomos vandens,

kuris paðildomas iki bûtinos kiekvienam vëlesniam etapui

temperatûros. Tai daroma vienà kartà, darbo pradþioje.

Galima iðskirti ðiuos indø plovimo maðinos darbo etapus:

· pirminis indø skalavimas. Atliekamas vandeniu, kurio

temperatûra yra 30-40 °C;

· pagrindinis plovimas. Atliekamas vandeniniu plovimo

tirpalu, kurio temperatûra yra 50-60 °C. Esant þemutinei

temperatûros ribai gerai tirpsta riebalai, o virðutinë temperatûros

riba leidþia efektyviau veikti plovimo priemonei. Plovimo metu

vandeninis plovimo tirpalas tiekiamas á darbinæ kamerà elektriniu

iðcentriniu siurbliu ið plovimo vonios per sparnuotëse esanèià

purkðtukø sistemà;

· skalavimas. Atliekamas ðvariu vandeniu, prieð tai paðildytu

boileryje iki temperatûros ne þemesnës kaip 85 °C (85-90 °C). Ðis

etapas bûtinas tam, kad bûtø sterilizuoti indai ir paðalinti

plovimo priemoniø likuèiai;

· dþiovinimas. Tunelinëse indaplovëse atliekamas

apipuèiant indus sausu karðtu oru (60-70 °C), tiekiamu galingo

ventiliatoriaus. Kitose indaplovëse specialus dþiovinimas

neatliekamas, nes po skalavimo indai bûna stipriai ákaitæ ir iðimti

ið indaplovës iðdþiûsta labai greitai;

· ðvarûs indai ir inventorius iðkraunami ið kaseèiø á lentynas,

arba laikomi kasetëse.

Atlenkiamø dureliø ir kupolinës indaplovës yra periodinio

veikimo maðinos, tai reiðkia, kad visi plovimo proceso ciklai vyksta

nuosekliai vienoje darbinëje kameroje. Ðios maðinos gaminamos

serijiniu bûdu. Paprastai bûna numatytos dvi arba trys

standartinës plovimo bei skalavimo laiko programos, kurias, jei

yra elektroninis indaplovës valdymas, galima sureguliuoti pagal

poreikius. Ðiø indaploviø korpusai gaminami ið nerûdijanèio

plieno, turi gerà garso ir ðilumos izoliacijà, tvirtinami ant

Nukelta á 20 psl.


GAMINTOJAS (PREKËS

ÞENKLAS)/ÐALIS

MODELIS

ATSTOVAI LIETUVOJE

PLOVIMO PROGRAMØ

SKAIÈIUS, JØ TRUKMË,

sek

VANDENS SÀNAUDOS

VIENAM PLOVIMUI, l*

IÐPLAUNAMØ LËKÐÈIØ

SKAIÈIUS PER VALANDÀ

(vnt.)*

VALDYMAS*

VANDENS BOILERIO

TALPA, l

AR GALIMA

INDAPLOVEI TIEKTI TIK

ÐALTÀ VANDENÁ?

AR YRA PLOVIMO

PRIEMONIØ

DOZATORIAI?

KIEK KASEÈIØ

KOMPLEKTUOJAMA?

GABARITINIAI

MATMENYS, mm

EL. ENERGIJOS

TIEKIMAS, V/Galia, kW

MASË, kg

GARANTINIS

APTARNAVIMAS, mën.

ORIENTACINË KAINA, Lt

(su PVM)

IÐSKIRTINIAI

PRIVALUMAI

KAI KURIØ SALËS INDØ KUPOLINIØ INDAPLOVIØ PASIÛLA LIETUVOJE

DEXION/

Italija

LP100-98-

000

UAB „Gastrolinija”

2 (60/120)

3

540/1080

EM

12

DEXION/

Italija

LP103-98-

000

UAB „Gastrolinija”

3 (50/85/110)

2,7

576/756/1296

E

12

HOBART/

Vokietija

HE-600

UAB „Kamaja”

2 (110/neribota)

3,5

600

EM

13

ELLETROBAR/

Italija

River 80

UAB „Baltic master”

3 (60/120/180)

3

E

20

ELETTROBAR/

Italija

River 81

UAB „Baltic master”

3 (60/120/180)

3

E

20

ELETTROBAR/

Italija

River 82

UAB „Baltic master”

3 (50/85/110)

2,7

E

30

HILTA/Italija W/13 UAB „Kartagena” 2 (90/180) 4,5 1000

EM 10

LAMBER/

Italija

L 25

UAB „MBR parduotuviø

ir restoranø áranga“

3 (60/90/120)

540-1080

E

8

MODULAR/

Italija

OPT 1310

UAB „Primulator

Vilnius”

3 (60/120/180)

3,5

1200

EM

12.4

ELFRAMO/

Italija

C 33

UAB „Resvilë“

2 (120/180)

3

540

E

8

ELECTROLUX

PROFES-

SIONAL/

Italija

WT 55 /

505038

UAB „Rolvika”

3 (55/75/300)

3,8

1170

E

12

ELECTROLUX

PROFES-

SIONAL/

Italija

WT 65/

504157

UAB „Rolvika”

4

1180

E

12

„ZANUSSI

PROFES-

SIONAL”/

Italija/Ðvedija

LS9P

UAB „Sangaida”

3 (55/75/300)

3,8

216-1170

E

12

FAGOR/

Ispanija

FI-100

UAB “Scobie &

McIntosh”

4 (55/75/120/

nenutrûkstama)

3

~900

EM

9kW

SILANOS/

Italija

N 1000

UAB „Spekas” ir Ko

3 (60/120/180)

2,5

EM

ELFRAMO/

Italija

C44

UAB „Arvitra”

3 (60/120/180)

2,8-3

800-1000

EM

8/46

ELFRAMO/

Italija

C33/C34/

C66

UAB „Arvitra”

3 (60/180)

3

E

8/36

8/46

* EM - elektromechaninis, E - pilnai elektroninis

Ne

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Ne

Ne

Taip

Taip

Taip

Taip

Ne

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

3

4

1

3

3

3

3

3

2

2

3

4

3

2

3

3

3

716x740x1915

716x740x1915

635x635x1350(1755)

716x740x1965

716x740x1529

716x740x1529

690x780x1430

(1930)

670x760x1475

635x710x1405

660x800x1440

748x833x1515

668*756*1507

748x833x1515

675x675x1400

640x730x1440

650x750x1455

620x660x1805 /

650x750x1790

400V/6.8kW

400V/11.1kW

400V/8,2kW

400V/6,8kW

400V/9,1kW

400V/11,1kW

380V/25A/

9,75kW

400V/16A/

10,1kW

400V/11,1kW

380V

230-400V/50A/

10,2kW

230-400V/50A/

12,1kW

380V/10,2kW

380V/13,5kW

380V/6,9kW

380V/6,2kW

400-230V

6,2-6,7 kW

100

147

120

114

120

124

105

146 (pilnai

pakrauta)

140

92

98

111,5

98

115

122

92/122 /

124

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

18

12

12

12

9695

14012

10400

9097

9522

10948

7999

10000

8871

11330

13000

8499

9782

~ 8000

8300

nuo

5000

Patikimumas, ergonomiðkas ir modernus dizainas, lengvas

valymas, absoliutus higieniðkumas.

Patikimumas, ergonomiðkas ir modernus dizainas, lengvas

valymas, absoliutus higieniðkumas.

Minimalus kiekis plastmasiniø detaliø, plovimo sparnai – be

purkðtukø, ið ner. plieno, uþdara plovimo kameros galinë dalis ,

greitas árengimo pasiruoðimas darbui (greitai áðyla).

Puiki, patikima, ilgaamþiðka, kaina puikiai atitinkanti kokybæ.

Dvigubos sienelës (dviguba garso ir termoizoliacija),nerûdijanèio

plieno pompa, suapvalinti plovimo talpos kampai, boilerio

temperatûrinis saugos termostatas.

Maks. plaunamo indo aukðtis 420 mm.

Automatinis ásijungimas/iðsijungimas (uþdarant/ atidarant

gaubtà), patogus valdymas, gera kokybë ir ilgaamþiðkumas.

Yra instaliuota elektroninë klaidø diagnostika. Vidaus

komponentai, plovimo kryþmës ið ner. plieno.

Yra instaliuota elektroninë klaidø diagnostika. Vidaus

komponentai, plovimo kryþmës ið ner. plieno. Atmosferinis

boileris, uþtikrinantis pastovià skalavimo temperatûrà,

nepriklausomai nuo vandens slëgio sistemoje. Automatinio

maðinos plovimosi programa. Galimybë uþsakyti medicininæ

versijà.

Elektroninis gedimø indikatorius, GN1/1 ir EN padëklø plovimas.

Ðtampuota plovimo vonia, nerûdijanèio plieno filtrai, purkðtukø

antgaliai plastikiniai.

Galima papildoma komplektacija: drenaþinë 1-1,5 kW vandens

pompa, vandens minkðintojas, spec. stalas indams. Padidinto

aukðèio kojos su reguliavimu.

Duomenø nepateike UAB „Metos“, A. Vyðniauskaitës IÁ, UAB „Ipala“

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Árengimai

Atkelta ið 18 psl.

reguliuojamo aukðèio kojeliø. Maðinos virðutinës dalies viduje

yra darbinë ertmë – plovimo kamera, apaèioje – maðininis ir

vandens tiekimo skyriai. Apatinëje plovimo kameros dalyje yra

aptakios formos nerûdijanèio plieno vandens vonia, kurios

virðuje, ðonuose yra sumontuotos kreipiamosios kasetei su indais

padëti, o apaèioje – elektriniai kaitinimo elementai ir filtrai,

leidþiantys atlikti 3-4 plovimo ciklus, nekeièiant vandens plovimo

kameroje. Kad vandens tiekimo sistema neuþsikiðtø maisto

likuèiais, plovimo kameros apatinëje dalyje yra filtras. Plovimo

kameros virðuje ir apaèioje yra besisukanèios dël aukðto vandens

spaudimo sparnuotës (su angomis arba purkðtukais per visà jos

ilgá), dalyvaujanèios plovimo ir skalavimo procese. Plovimo bei

skalavimo procesams bûtinas vandens slëgis sukuriamas

iðcentrinio siurblio elektros varikliu. Kad maðinos dirbtø

efektyviai, bûtinas vandens slëgis, priklausomai nuo modelio,

gali siekti nuo 1,5-2,0 iki 5,0-6,0 atmosferø.

Ið vandentiekio sistemos gaunamo ðilto vandens temperatûra

þymiai maþesnë uþ indø plovimui (50-60 °C ) ir skalavimui (85-90

°C ) bûtinà temperatûrà, todël já bûtina paðildyti. Tam tikslui yra

numatytas boileris su elektriniais ðildymo elementais. Ið

vandentiekio sistemos naudojant ðiltà vandená, galima sutaupyti

ðildymo elementø, esanèiø boileryje, galingumo sàskaita, dël to

sumaþëja elektros energijos sànaudos, sutrumpëja maðinos

pasiruoðimo dirbti laikas. Vis dar pasitaiko ámoniø, kuriose nëra

ðilto vandens tiekimo ið miesto tinklø – tuomet naudojama

indaplovë, kurià galima prijungti prie ðalto vandens vandentiekio.

Tokios indaplovës yra brangesnës uþ savo analogus,

taip pat, dël galingesniø elektriniø kaitinimo elementø, brangiau

jas eksploatuoti.

Atlenkiamø dureliø indaplovës yra kompaktiðkos ir dirba

naðiai (jomis galima iðplauti 400-450 lëkðèiø per valandà). Be to,

jø kaina maþesnë. Ðios maðinos tinka maþoms ámonëms, kuriose

indø srautai per darbo dienà yra netolygûs, ir ten, kur yra

pakankamos ðvariø indø atsargos. Tinka barams, nedidelëms

kavinëms. Labai daþnai jos montuojamos á barà ir naudojamos

tik stikliniams gërimø indams (stikliniø, taureliø, bokalø, tauriø,

kavos servizø ir pan.) plauti. Sutrumpinus plovimo trukmæ ir

sudëjus á kasetes didesná uþ standartiná indø skaièiø, galima

padidinti maðinos darbo naðumà. Taèiau ðis variantas tinka tik

indams, priskiriamiems prie truputá, maþai ar vidutiniðkai

neðvariø kategorijos, nes tokio plovimo kokybë yra prastesnë.

Standartinës vandens sànaudos vienam plovimui vidutiniðkai

siekia 1,0-1,5 litro.

Kupolinës indaplovës pasiþymi didesniais gabaritiniais

matmenimis, didesniu darbo naðumu (jomis galima iðplauti 1000-

1200 lëkðèiø per valandà). Ðios maðinos tinka maþoms ir

vidutinëms maitinimo ámonëms su didesniais lankytojø srautais:

iki 200 vietø turinèioms kavinëms, restoranams, nedidelëms

valgykloms. Ðios indaplovës turi staèiakampës formos kupolà,

kuris gali bûti pakeliamas ir nuleidþiamas automatiðkai

(hidraulinë pakëlimo ir nuleidimo sistema) arba rankiniu bûdu

(rankena). Pasibaigus plovimui, kupolas truputá pakyla (kelis

centimetrus), palinksta á prieká ir galinëje pusëje iðleidþia garus

á garø surinktuvà. Didþiajai daliai garø iðëjus, kupolas pakyla.

Iðëmus ðvarius indus su kasete ir ástaèius kità kasetæ su neðvariais

indais, nuspaudþiamas valdymo pulte esantis darbo mygtukas,

kupolas nusileidþia ir maðina automatiðkai ásijungia. Kupolinës

maðinos, kartu su papildoma áranga sudaro savotiðkà maþà

konvejerinæ sistemà, kuri leidþia pasiekti didelá darbo naðumà.

Ið vienos pusës yra pastatomas pirminio apiplovimo stalas su duðu,

èia vyksta indø paruoðiamasis valymas nuo stambiø maisto

likuèiø, indø krovimas á kasetes ir ádëjimas á indaplovæ. Ið kitos

pusës yra pastatomas kaseèiø iðkrovimo stalas – èia iðkraunami

ðvarûs indai. Standartinës vandens sànaudos vienam plovimui

vidutiniðkai siekia 2,0-3,0 litrus.

Tunelinës indaplovës yra dar didesnës, jø dëka galima per

valandà iðplauti 2000-5000 lëkðèiø. Ðios maðinos tinka stambiø

gamyklø, verslo centrø, mokymo, gydymo, reabilitacijos ástaigø

ir pan. valgykloms, kuriose lankytojø srautai sudaro 2000-3000

þmoniø per dienà. Kadangi ðiø indø plovimo maðinø paklausa

yra ribota, jos projektuojamos, gaminamos ir komplektuojamos

kiekvienam uþsakovui individualiai, þinant konkreèius jo

poreikius. Tai nepertraukiamo veikimo maðinos, kiekvienas

plovimo proceso etapas vyksta atskirose kamerose-moduliuose,

plaunami indai ir inventorius nuolat pakraunami ir iðkraunami

judant horizontaliam transporteriui. Plovimo etapai apima indø

plovimà nuo smulkiø maisto likuèiø, pirminá plovimà su tarpiniu

skalavimu, plovimà cheminiais tirpalais, dvigubà galutiná

skalavimà ir dþiovinimà. Konstrukciðkai ðios maðinos formuojamos

ið skirtingø moduliø, kuriø kiekvienas atsako uþ savo

technologiná plovimo etapà. Taip kombinuojant modulius galima

sukurti optimalø indaplovës darbo reþimà konkreèios maitinimo

ámonës poreikiams tenkinti. Ðios indaplovës gali dirbti normalaus

plovimo ir intensyvaus plovimo reþimais. Normalus plovimo

reþimas (naudojamas indams ir inventoriui priskiriamiems

truputá, lengvai ir vidutiniðkai neðvariø indø kategorijai) vyksta

neðvariems indams ir inventoriui nuolat judant plovimo zona

tam tikru greièiu. Intensyvus plovimo reþimas (naudojamas

indams ir inventoriui, kurie priskirti neðvariø ir labai neðvariø

indø kategorijai) vyksta neðvariems indams ir inventoriui

iðbûnant plovimo zonoje ið anksto nustatytà laiko tarpà.

Daugelyje tuneliniø modeliø taupant ðilumos energijà visas

karðtas oras ir garai, prieð patekdami á ventiliavimo sistemà,

praeina pro ðilumokaitá-rekuperatoriø. Tokiu bûdu, ið dalies

iðsaugojus ðilumos energijà ir jà panaudojus patenkanèiam á

boilerá vandeniui paðildyti, elektros energijos sànaudos maþëja.

Yra du plovimo proceso organizavimo tunelinëse indaplovëse

bûdai:

1. Prieð plovimà indai ir inventorius surûðiuojami ir sudedami

rankomis á atskiras kasetes, kurios, padëtos ant horizontalaus

transporterio, juda á plovimo skyriø. Ðis bûdas naudojamas, kai

indø kiekis yra nedidelis ir tiekiamas netolygiai per visà darbo

dienà. Bûtina numatyti papildomus indø ir inventoriaus

rûðiavimo stalus. Moderniose maðinose bûna sumontuota

sistema, kuri ávertina erdvæ likusià iki sekanèios kasetës ir

nusprendþia ar naudoti plovimo ir skalavimo priemones, ar

laikinai sustabdyti plovimà. Taip sistema padeda iðvengti tarpø

tarp kaseèiø (kurie vidutiniðkai uþimtø 40-80 % plaunamo ploto),

teikia galimybæ indaplovei veikti visu pajëgumu, nepriklausomai

nuo kaseèiø tiekimo greièio, taip sutaupant vandens, plovimo

priemoniø ir elektros energijos. Taèiau, jei kasetës iðbuvo

indaplovëje ilgiau kaip 15 minuèiø, maðina paleidþiama ir

baigiamas plovimo procesas.

2. Prieð plovimà indai ir stalo árankiai sudedami chaotiðkai

ant horizontalios transporterio juostos ir rûðiuojami pasibaigus

plovimo procesui. Stalo árankiams rûðiuoti gali bûti panaudotas

rûðiavimo automatas, kurio atmintyje áraðoma informacija apie

jø rûðis (arbatiniai ðaukðteliai, ðaukðtai, ðakutës, peiliai), juos

atpaþásta optinë sistema. Tai yra patogu kartu plaunant stalo ir

virtuvës indus, árankius, technologinës árangos dalis.

Kad ir kaip efektyviai dirbtø stalo indø plovimo maðinos, su

viena tarðos grupe jos susidoroti nepajëgios. Tai tam tikrø

moteriðkø lûpdaþiø likuèiai. Prieð plovimà juos tenka paðalinti

nuo puodeliø ðveièiamàja kempine.

Indø plovimo maðinø naudojimo privalumai:

· geros darbuotojø darbo sàlygos, taupoma darbo jëga,

didesnis darbo naðumas;

· paprasta ir patogu valdyti;

· trumpas plovimo procesas;

· taupiai naudojamas vanduo, plovimo ir skalavimo

skysèiai, elektros energija;

· taupiai naudojamas patalpø plotas, optimaliai organizuojamas

plovimo procesas;

· pilnai ir uþtikrintai iðlaikomi plovimo procesui keliami

higienos reikalavimai;

· paprasta ir patogi maðinø eksploatacija;

· maþesnë indø dûþio tikimybë.

20


KLAIDÞIOJANT BRENDÞIO LABIRINTAIS

Vidmantë Volkaitë

Brendis – tai stiprus alkoholinis gërimas, gaminamas

ið distiliuoto vynuogio vyno. Stiprieji alkoholiniai

gërimai, gaminami distiliuojant ðvieþiø obuoliø, slyvø,

vyðniø misà (fermentuotas sultis), kartais dar vadinami

likeriniu brendþiu.

Þodis „brendis” kilæs ið olandø kalbos þodþio

brandewijn (degintas vynas). Priklausomai nuo regiono

ir vaisiø rûðies, brendis gali bûti vadinamas konjaku,

armanjaku, amerikietiðku, ispaniðku, graikiðku brendþiu,

vaisiø brendþiu.

Saviti brendþio gamybos etapai

Brendþio gamybos technologija yra panaði, taèiau kiekviena

jo rûðis turi ypatingø ir savitø gamybos etapø, dël kuriø gërimai

vieni nuo kitø skiriasi skoniu ir aromatu. Pirmiausia ið vynuogiø

iðspaudþiamos sultys, kurios paliekamos fermentuotis. Jaunas,

8-10 % alkoholio turintis, rûgðtus baltasis vynas distiliuojamas

vienà arba du kartus. Vyno kokybë priklauso nuo klimato, todël

kiekvienais metais brendþio þaliava atrenkama taip pat

kruopðèiai. Brendþio gamyba skiriasi nuo spirito rektifikavimo.

Spirità rektifikuojant, stengiamasi iðvalyti já nuo lakiøjø

priemaiðø, o gaminant vyno distiliatà, prieðingai, stengiamasi

ðias priemaiðas surinkti, nes laikymo metu jos suteikia gërimui

bûdingà skoná ir kvapà. Vyno distiliatas yra ðiurkðtaus skonio,

nemalonaus aromato. Kad visa tai bûtø paslëpta ir gërimui

suteiktas visai kitas skonis ir atspalvis, vyno distiliatas pilamas á

250-600 litrø talpos naujas àþuolines statines ir laikomas, esant

patalpoje 15-20 °C ir 75 % santykinei oro drëgmei. Vykstant

oksidacijos reakcijoms, vyno spirito stiprumas silpnëja, ið

medienos pasisavintos medþiagos suteikia gërimui gintarinæauksinæ

spalvà, taip pat, vykstant cheminiams procesams,

susidaro kvapiosios medþiagos. Po 3-4 mënesiø turinys ið naujø

statiniø perpilamas á senas statines, kuriose brandinamas

daugelá metø. Gërimas brandinamas ir laikomas pagal aukðtus

reikalavimus. Ðá procesà nuolat stebi ekspertai, kurie brandintus

distiliatus maiðo, kupaþuoja, skiedþia tyru vandeniu iki reikiamo

stiprumo ir taip iðgauna puikø skoná. Laikas yra visagalis, bûtent

jis teikia unikalaus skonio, taèiau kiekvienas gamintojas,

kuriantis savo gërimo skonio ðedevrà, slepia kelias gudrybes ir

paslaptis, kurios iðskiria jo brendá ið kitø.

Labiausiai vertinamas prancûziðkasis

Nors brendis gali bûti gaminamas visur, taèiau labiausiai

vertinamas prancûziðkasis. Populiariausias prancûziðkas brendis,

aiðku, yra konjakas. Konjaku galima vadinti brendá, jei jis yra

pagamintas Prancûzijoje, Cognac miestelá supanèioje teritorijoje,

dar vadinamoje Charente, ir iðlaikytas àþuolo statinëse

ne maþiau kaip trejus metus. Charente regionas, kuris yra

ðiaurinëje Bordo regiono dalyje, suskirstytas á ðeðias skirtingas

zonas: Grande Champagne, Petite Champagne, Bois Ordinaries,

Borderies, Fins Bois ir Bons Bois. Ðiuose regionuose vynuogës

kultivuojamos ir priþiûrimos skirtingais bûdais. Pirmuosiuose

regionuose gaminamas aukðèiausiomis juslinëmis ir skoninëmis

savybëmis pasiþymintis aukðtos kokybës konjakas. Konjakui

Gërimai

gaminti naudojamos Ugni Blanc,

Folle Blanche ir Colombard vynuogiø

veislës, kurios vyno gamyboje

nepasiþymi ypatingomis

skoninëmis savybëmis, taèiau labai

tinka konjakui gaminti. Daþniausiai

vynuogiø derlius nuskinamas

iki spalio mënesio ir dviguba

distiliacija baigiama iki kitø

metø kovo 31-osios dienos. Paskui

distiliatas laikomas àþuolo statinëse

nuo trijø iki 50 ar daugiau metø, o prieð iðpilstant

kupaþuojamas (maiðomas) ávairaus iðlaikymo konjakas, siekiant

iðgauti kuo geresnës kokybës gërimà. Prancûzijos vyriausybë,

siekdama iðsaugoti gërimo kokybæ, reglamentavo konjako

gamybà ir jam keliami grieþtesni gamybos reikalavimai nei

brendþiui, jis turi turëti ne maþiau kaip 40 % tûrio alkoholio.

Armanjakas – vertingas, nors maþiau garsus

Ði brendþio rûðis kilusi ið Armagnac regiono, Gasgony

apylinkiø, esanèiø á pietus nuo Cognac. Armagnac regionas

skirstomas á dar tris: Bas-Armagnac, Tenareze ir Haut-Armagnac.

Armanjakui gaminti naudojamos ðios vynuogiø rûðys:

Colombard, Folle Balanche, Uni Blanc ir Baco. Pagrindinis

skirtumas nuo konjako, kad armanjakui taikoma vienguba

distiliacija. Jis irgi iðlaikomas ne maþiau kaip trejus metus. Ant

butelio esanèioje etiketëje daþniausiai nurodomas regionas, jei

ne, armanjakas maiðytas ið dviejuose regionuose pagamintø

vynuogiø.

Skirtingø ðaliø – skirtingas brendis

Ispanai siûlo paragauti chereso brendþio. Tai labai subtilus

ir savitas gërimas, gaminamas Chereso rajone, ið baltojo

vynuogiø vyno, ir brandinamas nuolat maiðant jaunà ir senà

brendá. Jam distiliuoti naudojamas La Manèo rajono baltasis

vynas, kuris brandinamas àþuolo statinëse, vadovaujantis

„solera” principu. Àþuolinës statinës statomos vienos ant kitø

iki septyniø metrø aukðèio. Brendis perpilinëjamas ið vienos

statinës á kità nuo þemiausios iki aukðèiausios. Á statinæ

pripilama treèdalis jos talpos vyno distiliato. Prabëgus keleriems

metams, visos statinës bûna pripildytos, taèiau apatinëse

statinëse brendis bûna iðlaikytas ilgiausiai. Tuomet jis

nupilamas vartojimui, o atgal papildomas aukðèiau stovinèios

statinës brendþiu. Taip perpilinëjimas sukasi ratu iki

aukðèiausiai stovinèios statinës, á kurià vël pilamas jaunas

brendis. Chereso brendis skirstomas á tris rûðis pagal iðlaikymo

laikà: Solera – brandintas 1,5 metø, Solera Reserva – brandintas

2,5 metø, ir Solera Gran Reserva – brandintas ne maþiau kaip

trejus metus, taèiau daþniausiai brandinamas 10 metø.

Daugiausiai amerikietiðko brendþio pagaminama Kalifornijoje,

ið ten pat uþaugintø vynuogiø: Thompson, Tokay,

Colombard ir Folle Blanche veisliø. Daþniausiai brendis

iðlaikomas àþuolo statinëse dvejus metus, ir nepasiþymi

tokiomis puikiomis skoninëmis ir juslinëmis savybëmis kaip

Nukelta á 22 psl.

21


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gërimai

Atkelta ið 21 psl.

europietiðkasis ðio tauraus gërimo brolis.

Graikijos brendis – Metaxa – þinomas jau nuo seno.

Savatiano, Sultanina ir Corinth vynuogiø veislës suteikia

brendþiui saldumo skoná, taip pat gërimas skaninamas saldþiu

muskatiniu vynu, anyþiais, kurie pridedami kaip aromatiniai

priedai skoniui gerinti. Graikijos brendþio skonis turi savyje

paslaptá – keli laðai roþiø lapeliø ir ðaknø ekstrakto pabaigia

vyriausiojo rûsio meistro darbà.

Grapa (grappa) – italø pasididþiavimas – brendis distiliuojamas

ið vynuogiø odeliø, koteliø ir kauliukø liekanø. Dar

gali bûti vadinamas iðspaudø brendþiu. Tuo paèiu principu

pagamintas gërimas Bulgarijoje vadinamas – Rakia, o Prancûzijoje

– Marc. Pavadinimas kildinamas ið þodþio„grappe”,

reiðkianèio ðakelæ ant kurios auga vynuogës. Dabar vynuogës

auginamos specialiai ðiam gërimui, siekiant stabilios kokybës –

skonis ir aromatas turi iðlikti vienodas. Balta (giovane) grapa,

trumpai laikyta nerûdijanèio plieno talpose, iðpilstyta á butelius

lieka aðtroko skonio ir bespalvë. Grapa (vecchia), brandinta

àþuolo statinëse ne maþiau kaip metus, o iðlaikyta (stravecchia)

pusantrø metø ágaunà auksinæ spalvà, skonis suðvelnëja. Gërimà

daþniausiai skanauja atðaldytà, taurelëje su kojele.

Kalvadosas (calvados) – obuoliø brendis, kilæs ið Normandijos,

gaminamas ið obuoliø sidro, kuris du kartus

distiliuojamas, ir maþiausiai deðimt metø brandinamas.

Amerikoje populiarus Applejack taip pat gaminamas ið obuoliø

sidro, tik iðlaikomas apie dvejus metus àþuolo statinëse.

Slivovitca – Balkanuose populiarus brendis gaminamas ið

slyvø, iðlaikomas àþuolo statinëse ne maþiau nei dvejus metus.

Maþa kaina ir graþi pakuotë – nëra gero gërimo rodiklis

Ðalyse, kur dël netinkamo klimato ar kitø sàlygø neauginamos

vynuogës, daugelis alkoholiniø gërimø gamintojø

perka vyno distiliatà ir patys gamina brendá. Tam tikromis proporcijomis

vyno distiliatas maiðomas su minkðtintu vandeniu ir

taip kuriamas naujas skonis, kuris visada turi iðlikti vienodas.

Pasaulyje gaminama gausybë brendþio, savo skoninëmis

savybëmis nenusileidþianèio garsioms ir jau pripaþintoms

brendþio rûðims. Taèiau gamintojai daþnai gudrauja, norëdami

uþkariauti daugiau gërimø rinkos gerbëjø, ir brendá gamina 38

% ar net 36 % tûrio alkoholio koncentracijos. Skoniui ir

aromatui gerinti kartais naudoja ávairiø aromatiniø medþiagø,

daþikliø, o tai daryti draudþia Europos sàjungos direktyva.

Gërimas negali bûti vadinamas brendþiu, jei gaminant

pridedama þemës ûkio kilmës etilo alkoholio. Jei ant butelio

esanèioje etiketëje nëra uþraðo „brandy“, tai reiðkia, kad

gaminant naudota ne vien àþuolo statinëse brandinta þaliava.

Todël ne visada reikia þavëtis maþa kaina ar graþia gërimo

pakuote.

Kaip tinkamai ragauti?

Ragaujant brendá pirmiausia reikia pakelti tauræ iki akiø

lygio ir ávertinti jo gintarinæ spalvà. Kai taurë priartinama prie

nosies, pajuntamas pirmasis aromato dvelktelëjimas – nesunku

pajusti pirmàjá aromatà – gëliø, vaisiø, vynuogiø, vanilës kvapà.

Skonis turi ilgai iðlikti burnoje. Taurë turi ðilti rankoje, kad

aromatas palengva skleistøsi. Juo mëgautis tinka po vakarienës,

kai lieka laiko pokalbiams ir atsipalaidavimui. Vaisiø brendis

gali bûti patiekiamas atðaldytas arba su ledukais. Vieni brendá

geria grynà, kiti já iðbando ávairiuose kokteiliuose – tai

pasirinkimo laisvë. Klaidþiojant po brendþio labirintus

svarbiausia paragauti kuo daugiau skirtingø gamintojø

brendþio rûðiø, jas ávertinti ir iðsirinkti mëgstamiausià arba

tiesiog iðmokti mëgautis vis naujais ir neskanautais gërimais.

Brendþio ir konjako iðlaikymo amþius ant butelio uþraðomas

raidëmis: V.S. – very special – iðlaikomas ne maþiau kaip trejus

metus àþuolo statinëse; V.S.O.P. – very special old pale –

iðlaikomas ne maþiau nei penkerius metus; X.O. – extra old –

iðlaikomas ne maþiau kaip ðeðerius metus. Dar iðlaikymo metus

galima þymëti þvaigþdutëmis.

Brendis patiekiamas kambario temperatûros, burbulo arba

tulpës formos taurëje. Ádomu, kad vidutiniðkai 50 ml, 40 % tûrio

stiprumo brendyje yra 119 kcal, o tai yra 496,5 kJ.

KAI KURIØ TIEKËJØ BRENDÞIØ PASIÛLA LIETUVOS MAITINIMO IR PAMOGØ ÁSTAIGOMS

GËRIMO SAVYBËS

KAINA

RESTORANAMS, Lt

BUTELIO TÛRIS, l

IÐLAIKYMAS (metais)

STIPRUMAS (alk. %)

IMPORTUOTOJAS

GAMINTOJAS

KILMËS/IÐPILSTYMO

ÐALIS

PAVADINIMAS

Tai ðvelnaus aromato ir sodraus rieðutø, karamelës bei egzotiðkø vaisiø skonio gërimas. „Stumbro“ brendis àþuolo

statinëse brandinamas ilgiau kaip 5 metus. Lietuvos pramonininkø konfederacija ðá brendá pripaþino „Metø gaminiu

2003“.

5

38

-

AB Stumbras

Prancûzija/Lietuva

STUMBRO BRENDIS

Tai gintaro spalvos, subtilaus skonio ir aromato gërimas, pagamintas ið vynuogiø, iðaugintø pietvakariø Prancûzijoje.

Aukðèiausios kokybës vynas distiliuojamas klasikiniais metodais, naudojant tradicinæ árangà. Distiliatas àþuolo

statinëse brandinamas ilgiau nei 5 metus.

5

40

AB Stumbras

Prancûzija/Lietuva

GLORIA *****

Gintarinis, lengvai dvelkiantis vanile tauraus skonio gërimas tikrø þinovø malonumui. Brendis „Gloria XO“ –

vienintelis Lietuvoje iðpilstytas prancûziðkas brendis, brandintas àþuolo statinëse ilgiau kaip 7 metus.

7

40

AB Stumbras

Prancûzija/Lietuva

GLORIA *******

Ðis brendis iðsiskiria sodriu skoniu bei aromatu, kuriame susipina roþiø, àþuolo ir prisirpusiø vaisiø kvapai.

36 5

VICTORIA

Prancûzija/Lietuva AB Stumbras

Klasikinis graikø gërimas yra subtilaus vaisiø skonio, sodrios medaus spalvos bei lengvo dûmø aromato. „Metaxa

***** Classic” brandintas ne mažiau nei 5 metus.

5

38

UAB ,,Mineraliniai

vandenys”

Bols International

Graikija

METAXA *****

CLASSIC

Subtilus aukðèiausios rûðies Graikijoje iðaugintø vynuogiø ir geriausiø iðlaikytø muskatiniø vynø miðinys, iðpilstytas

á senovinës amforos formos butelius. Iðsiskiria aukso spalva, patraukliu muskatiniø vynuogiø aromatu, ðvelniu,

brandþiu skoniu su vanilës poskoniu.

7

40

UAB ,,Mineraliniai

vandenys”

Bols International

Graikija

METAXA *******

,,Metaxa Private Reserve” gamyboje naudojami distiliatai, kuriø amþius siekia 30 metø. Gërimo aromatas pilnai

subalansuotas, jame juntamas medþio atspalvis.

20

40

UAB ,,Mineraliniai

vandenys”

Bols International

Graikija

METAXA PRIVATE

RESERVE

22


-

-

-

-

STOCK 84

ALITA

ARARAT ***

ARARAT *****

AKHTAMAR

NAIRI

BARDINET NAPOLEON

BEEHIVE NAPOLEON

V.S.O.P.

CHEVALIER NAPOLEON

V.S.O.P.

THE CHRISTIAN

BROTHERS BRANDY

ARAGVI

GREMI

ARMIANSKIJ BRENDI

PLISKA POMORIE

BELYJ AIST

ESPLENDIDO DE JEREZ

GRAN GARVEY

RAYNAL VSOP

RAYNAL XO

DILBERT VSOP

NAPOLEON

NAPOLEON PREMIERE

FERNANDO DE

CASTILLA SOLERA

RESERVA 6 YO

FERNANDO DE

CASTILLA SOLERA

GRAN RESERVA 15 YO

BELYJ AIST 3YO

BELYJ AIST 5YO

METAXA *****

Italija

Prancûzija/Lietuva

Armënija

Armënija

Armënija

Armënija

Prancûzija

Prancûzija

Prancûzija

JAV (Kalifornija)

Gruzija/Gruzija

Gruzija/Gruzija

Armënija/Armënija

Bulgarija/Bulgarija

Moldova/Moldova

Ispanija/Ispanija

Ispanija/Ispanija

Prancûzija

Prancûzija

Prancûzija

Belgija

Ispanija

Ispanija

Moldavija

Moldavija

Graikija

Stock S.p.A.

AB Alita

Yerevan Brandy Company

Yerevan Brandy Company

Yerevan Brandy Company

Yerevan Brandy Company

Bardinet S.A.

Bardinet S.A.

Godet Freres Cognac Et

Eaux de Vie

Heaven Hill Distilleries INC

AO Vaziani

AO Vaziani

Great Valley

Chernomorsko Zlato

AO Kvint

Bodegas Garvey

Bodegas Garvey

Raynal

Raynal

Jules Gautret

Sodiko NV

Fernando de Castilla

Fernando de Castilla

Barze Albe

Barze Albe

-

UAB ,,Mineraliniai

vandenys”

-

BÁ UAB „Filipopolis”

BÁ UAB „Filipopolis”

BÁ UAB „Filipopolis”

BÁ UAB „Filipopolis”

BÁ UAB „Filipopolis”

BÁ UAB „Filipopolis”

BÁ UAB „Filipopolis”

BÁ UAB „Filipopolis”

„L.I.O.N. gërimai”

„L.I.O.N. gërimai“

„L.I.O.N. gërimai“

„L.I.O.N. gërimai“

„L.I.O.N. gërimai“

„L.I.O.N. gërimai“

„L.I.O.N. gërimai“

BÁ UAB „Sanitex“

BÁ UAB „Sanitex“

BÁ UAB „Sanitex“

BÁ UAB „Sanitex“

BÁ UAB „Sanitex“

BÁ UAB „Sanitex“

BÁ UAB „Sanitex“

BÁ UAB „Sanitex“

BÁ UAB „Sanitex“

38

38

40

42

42

41

36

40

36

40

40

40

40

40

40

36

38

40

40

40

38

36

38

40

40

38

5

3

3

5

10

20

1

1

0,5

4

4

10

3

5

5

1

6

-

-

Rinkos apþvalga

6

15

3

5

5

0,7

0,75

0,75

0,5

0,5

0,7

0,7

0,7

0,75

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,5

0,5

0,7

22,44

63,00

74,99

79,99

166,00

26,99

34,50

24,99

49,99

28,69

35,69

35,69

19,40

19,73

26,49

38,59

32,00

38,79

29,65

21,64

55,07

152,53

16,86

21,09

45,58

Gaminamas ið geriausiø aukðèiausios kokybës vynuogiø. Àþuolinëse statinëse brandinamas ne maþiau kaip 4 metus.

Maiðomi skirtingø Italijos regionø distiliatai, brandinti nevienodà laikà.

Brendis rausvos gintaro spalvos, švelnaus skonio, aromate jauèiami lengvi vaniliniai tonai. Aukðta ir stabili gërimo

kokybë.Apdovanotas aukso medaliu ,,Lietuvos Metø Gaminys 2004"

Ðviesiai rusva su auksiniu atspalviu spalva, malonus, subtilus, su lengvais vanilës tonais aromatas, ðvelnus, bûdingas

jaunam brendþiui skonis, burnoje juntamas malonus rieðutø, ypaè migdolø skonis.

Tamsesniø tonø rusva su auksiniu atspalviu spalva, malonus, subtilus, su lengvais vanilës bei cinamono tonais

aromatas, ðvelnus, bûdingas jaunam brendþiui skonis, burnoje juntamas malonus rieðutø, ypaè migdolø skonis.

Sodri aukso spalva, sudëtiniø aromatø puokðtë – ið pradþiø juntamas stiprus vanilës, po to atsiskleidþia dþiovintø

vaisiø, serbentø, razinos niuansai. Gomurá maloniai nuteikia malonus apelsino bei citrinos skonio pojûtis. Trys

aukso medaliai tarptautinëse degustacijose.

Tamsi raudonmedþio spalva, aromatas harmoningas, dvelkia seno Porto vyno bei kedro kvapais. Skonis su cukatø

(apelsinø ir kriauðiø), muðkato rieðuto tonais, po kuriø ilgai iðlieka jø poskonis. Penki aukso ir vienas sidabro

medalis tarptautinëse degustacijose.

Gintaro aukso spalva, sudëtinis vaisiø aromatas su vanilës tonais aromatas, skonis ðvelnus su vanilës ir migdolø

poskoniu.

Gintaro aukso spalva, sudëtinis vaisiø aromatas su vanilës tonais, skonis ypatingai ðvelnus su aiðkiu medaus, virþiø

ir vanilës prieskoniu.

Gintaro aukso spalva, sudëtinis vaisiø, vynuogiø aromatas su vanilës tonais. Skonis švelnus su vanilës ir migdolø

poskoniu.

Gintaro aukso spalva, sudëtinis vynuogiø aromatas su vanilës tonais, ypatingai ðvelnus ir tuo paèiu sodrus skonis,

nebûdingas ðios kategorijos gërimui.

Klasikinis gruziniðkas brendis, gaminamas laikantis ðimtameèiø tradicijø. Iðsiskiria subalansuotu skoniu su àþuolo

ir gëliø aromatais.

Iðskirtinis auksinio atspalvio gërimas. Pasiþymi ypaè maloniu, turtingu skoniu ir vanilës bei dþiovintø slyvø aromatu.

Aromatingas ðokolado bei vanilës skoniu pasiþymintis armëniðkas brendis.

Nacionalinis Bulgarijos brendis. Pamëgtas dël malonaus, klasikinio skonio, ir lengvo gëliø aromato.

Þymusis brendis ið seniausios Moldovos vyninës „Kvint“, ákurtos 1897 m. Iðsiskiria sodriu, turtingu skoniu ir sudëtiniu

gëliø aromatu.

Gintaro spalvos brendis, maþdaug devynis mënesius brandintas amerikietiðko àþuolo statinëse Chereso regione

pagal tradicinæ „Solera” sistemà. Ðvelnaus, subalansuoto skonio, su maloniu vanilës aromatu.

Iðskirtinis „Solera Reserva” kategorijos brendis, vidutiniðkai 6 metus brandintas amerikietiðko àþuolo statinëse

Chereso regione pagal tradicinæ „Solera” sistemà. Turtingo, subalansuoto aksominio skonio, su subtiliu àþuolo

bei vanilës aromatu.

Informacijos nepateikë: „Bennet distributors”, „VP Market” ir kiti importuotojai bei gamintojai

23


Interviu

ILGAAMÞIS RESTORANAS: KRUOPÐÈIAI KOORDINUOJAMAS

VERSLAS AR NULEMTA SËKMË?

Jolita Vitkauskaitë

Pirmosios kavinës ásikûrë Arabijoje ir Turkijoje jau

XVI amþiuje. Pradëjæ ðá neáprastà verslà ðeimininkai

suprato, kad norint pritraukti lankytojø dëmesá, bûtina

siûlyti ne tik geros kokybës gërimø, bet ir nuolat

palaikyti ástaigos ðvarà, tvarkà, sukurti kavinës

atmosferà, susirinkusiuosius stebinti jaukumu ir

personalo paslaugumu.

Ðiandien restoranø ir kaviniø verslas tapo vienu

populiariausiø pasaulyje: kuriami tinklai, vienos

maitinimo ástaigos keièia kitas, o kai kurios savo klientus

dþiugina jau ilgus metus. Ðá kartà garsûs Lietuvos

restoranø, kaviniø savininkai, ðiuo verslu uþsiimantys

jau ne vienerius metus, pataria, kaip geriau ir

profesionaliau dirbti, kad klientas bûtinai sugráþtø...

Ilgus metus kaupta patirtis nugali bet kokià konkurencijà

Ðia tema kalbëjomës su Vilniuje jau 30 metø gyvuojanèio

restorano „Lokys” direktoriumi Evaldu Kerðuliu. Dar 1972-

aisiais metais ásikûrusio „Lokio“ ðeimininkas mano, kad tik

atvëræs duris bet koks

restoranas pirmiausia

pritraukia tam tikrà

lankytojø grupæ, kuri

vëliau ir tampa nuolatiniais

klientais. Tokie

sveèiai kaskart atëjæ

jau þino, kà ras savo

pamëgtoje vietoje. Jei

restorane kas nors keièiama

– visada orientuojamasi

bûtent á

ðiuos – daþniausiai apsilankanèius

sveèius.

Kai ðalia atidaroma nauja kavinë, „Lokio” savininkai

nesibaimina dël klientø srauto sumaþëjimo. Ponas Evaldas

teigia, kad jø restoranas turi savo stipriàsias puses ir didelæ,

per ilgus metus sukauptà patirtá, kuri nugali bet kokià

konkurencijà.

Ðeimininkai dþiaugiasi klientais, kurie teigia, jog ðiame

restorane prieð 20 metø ðventë vestuves, arba uþsienio

turistais, pabuvojusiais èia prieð deðimtmetá. „Tokie þmoniø

prisiminimai neprilygsta jokiai naujai atidaryto restorano

konkurencijai”, – su pasididþiavimu pasakoja p. Evaldas.

Taip ilgai gyvuojanèiam restoranui reikia naujoviø,

pasikeitimø, nuolatinio judëjimo. Ðeimininkas teigia, kad jie

nesistengia daryti dideliø pakeitimø: vienais metais atnaujina

vienà salæ, kitais – ðalia esanèià, treèiais – restorano kiemà.

Valgiaraðtis taip pat lieka beveik toks pat, tik kelis kartus per

metus pristatomi nauji patiekalai, kai kurie senesni ir ne tokie

mëgstami klientø, ið valgiaraðèio iðimami. Yra ir tokiø

patiekalø, kurie „Lokio” valgiaraðtyje puikuojasi jau daugiau

nei deðimt metø.

Restorano direktorius mano, kad jiems plëstis ir kurti

daugiau „Lokio” pavadinimà turinèiø restoranø nëra reikalo.

„Ðiuo atveju mes taptumëme konkurentais patiems sau, –

teigia p. Evaldas, – nes kulinarinio paveldo restoranas Vilniuje

gali bûti tik vienas”.

Didþiausias privalumas – savos patalpas

Vilniaus senamiestyje ásikûrusios „Parko kavinës“ savininkas

Darius Laurutënas

sako, kad didþiausias

privalumas

– savos patalpos.

„Dauguma kaviniø

uþdaromos, nes savininkams

pritrûksta

pinigø sumokëti uþ

nuomà, kuri yra labai

didelë, ypaè senamiestyje”,

– pasakoja

p. Darius. Patalpas

ðeimininkai ásigijo

dar 1997-aisiais metais,

suremontavo ir

sëkmingai pradëjo dirbti. „Nesamdome administratoriaus ar

direktoriaus, patys dirbame, viskà kontroliuojame, mokomës

ið savo klaidø, nes tik nuolatinis stebëjimas, rûpinimasis vis -

24


Interviu

kuo padeda iðlaikyti kavinæ, kurti jos ávaizdá bei tobulinti

valgiaraðtá” .

Interjero kavinës savininkas keisti neketina: jam patinka

pastovumas, lankytojai taip pat þino, ko tikëtis – tai jø jau

pamëgta ir paþástama aplinka. „Kartais perdaþome kokià

sienà ar pakeièiame stalà, taèiau tokios detalës interjero

nekeièia“, – sako ðeimininkas.

Ilgas kavinës gyvavimas priklauso ir nuo jos vietos. Miesto

centre visada daug þmoniø, norinèiø uþkàsti ar iðgerti puodelá

kavos. O tada, kai ðalia atidaromas naujas klubas, savininkai

nejauèia, kad lankytojø ateina maþiau: þmonës mëgsta uþeiti

á kavinukæ, pasëdëti, iðgerti prieð eidami paðëlti á klubà.

Per septynerius metus kavinë subûrë toká lankytojø ratà,

kurie nuolat uþeina pavalgyti ar pabendrauti.

„Nuolatiniai klientai mums labai svarbûs, todël per tuos

metus kartais vis keisdavome valgiaraðtá, siûlëme ávairiø

naujoviø – kad sveèiai visada liktø patenkinti ir nebijotø èia

sugráþti”.

Atidarant restoranà reikia gerai iðmanyti ðá sudëtingà

verslà

Pasak Klaipëdoje ásikûrusio restorano „West Side”

savininko Rimgaudo Kunstmono, restoranø verslas yra labai

sudëtingas ir smulkmeniðkas. Lietuvoje, þmonës, norintys

pradëti savo verslà, daþniausiai ðios idëjos „griebiasi ið peties”,

investuoja didelæ sumà pinigø, susikuria savo vizijà, kuri nëra

patikrinta. Taip patiria sunkumø, o kartais ta vizija net visiðkai

suþlunga. Problema ta, kad pirmiausia yra daroma, o tik

paskui aiðkinamasi, kas padaryta”. Ponas Rimgaudas mano,

kad labai svarbu vaþinëti

po pasaulá, domëtis, kas

vyksta aplinkui, semtis

idëjø ið kitur, aiðkintis,

kas ið tiesø „veþa“ pasaulá.

Restorano iðorë, kurià

matome, yra tik nedidelë

dalis – daug svarbiau

tai, kas vyksta „uþkulisiuose”:

ástaigos dvasià

kuria ir lankytojus

pritraukia padavëjai,

virtuvës virëjas bei kiti

darbuotojai. „Jei bus nepatenkinti darbuotojai, nebus patenkintas

ir klientas”, – ásitikinæs ðeimininkas.

Kai restoranui pradeda sektis, svarbiausia nepalikti visko

likimo valiai ir neuþmigti ant laurø. Bûtina nuolat stebëti ir

daug dirbti. Ðiandien sparèiai vystantis ðiam verslui, nuolat

atidaromos naujos ástaigos, todël reikia nepasiduoti

konkurentams, juos stebëti ir analizuoti dabartinæ situacijà.

„Restorano verslo sëkmës nereikia tapatinti su interjeru”,

– pabrëþia paðnekovas. Pagal vienà ið Europos restoranø

taisykliø, interjeras keièiamas kas penkerius metus, taèiau p.

Rimgaudas su tuo nesutinka. Jo nuomone, interjeras – paties

restorano ar kavinës reikalas. Juk kartais ir 15 metø senumo

restoranas turi daug ðarmo ir klientui kuria „amþinumo“

jausmà.

„Labai svarbu suprasti, – uþbaigia „West Side” savininkas,

– kad verslas sekasi tada, kai kuo maþiau galvojama apie

pinigus”.

Svarbu pirmiesiems ávesti naujoves

Rûta Sakalauskienë, Palangos vieðbuèio „Tauras“,

restoranø „Feliksas“, „Þuvinë“, klubo „Kupeta“ bei motelio

„Alita“ savininkë, ðá

verslà pradëjo dar

1994-aisiais metais.

„Tik pradëjæ dirbti,

ið karto stengëmës

padaryti daugiau ir

geriau nei kiti, uþsiimantys

ðiuo verslu,

konkurentai. Palangoje

siekëme pirmieji

ávesti naujoves, keisti

restorano aptarnavimà,

interjerà, virtuvæ.

Nesistengëme

mëgdþioti kitø ar vaikytis

masinës mados, darëme taip, kaip patinka mums, vadovavomës

savo supratimu bei norais. Nenorëjome gaminti

lietuviðkø patiekalø ar picø, siekëme sukurti savità restorano,

pavyzdþiui „Felikso”, virtuvæ.

Pirmieji pakeitëme ir pateikimo dizainà lëkðtëje: maþas

lëkðtes keitë didelës, kiekvienam patiekalui gaminome

skirtingà garnyrà, patys iðbandæ prieð keletà metø pradëjome

klientams patiekti ávairias kavos rûðis.

Labai svarbu patirtis: mes keliaujame, domimës, stengiamës

paþinti kitø tautø virtuviø tradicijas bei patiekalø

gamybos technologijà. Tai, kà pamatome pasaulyje,

stengiamës pritaikyti savo restoranams: vienos idëjos prigyja,

kitos ne, bet visada reikia bandyti, nebijoti keistis, bûti

kitokiems. Negalima sëdëti sudëjus rankø, nieko neveikti,

laukti naujø idëjø, kurios galbût neateis... Reikia nuolat keistis,

nebûti vienodiems, siûlyti þmonëms naujoviø bei nestovëti

vietoje. O kai kurios detalës gali likti net labai ilgam laikui”.

„Felikso” restorano interjerà per vienuolika darbo metø

ðeimininkai keitë tik tris kartus.

Ilgai gyvuojanèiam restoranui svarbu turëti nuolat

besilankanèià publikà, ateinanèià kiekvienà rytà iðgerti kavos,

pabendrauti, pavakarieniauti. Darbui ásibëgëjus, negalima

palikti restorano be prieþiûros, reikia nuolat suktis, nes tik

nuolatinis darbas ir ðiluma tiek klientams, tiek ir personalui

uþtikrina sëkmingà ástaigos ateitá.

Ðeimininkë pabrëþia, kad norint ilgai iðlaikyti restoranà,

reikia ne tik turëti pinigø, bet ir gerai iðmanyti vieðojo

maitinimo sritá, bûti specialistu, o ne patikëti savo verslà kitam.

Ponia Rûta mano, kad lengviau turëti keletà restoranø

nei apsiriboti vienu. Tada nekyla sunkumø su paruoðiamaisiais

darbais ir tiekëjais.

„Reikia nepamirðti ir santykiø su dirbanèiaisiais, aptarnaujanèiu

personalu. Esame darni ðeima, vieni kitus

suprantam ir palaikom”.

25


Informacija

ATNAUJINKITE DUOMENIS APIE SAVO

ÁSTAIGÀ NEMOKAMAI

Turite maitinimo ar pramogø ástaigà, o gal dirbate su

jomis? Domina informacija apie partnerius, potencialius

uþsakovus ar konkurentus? Visà ðià informacijà lengvai ir

patogiai surasite specializuotame internetiniame portale

www.meniu.lt . Ðis portalas sulaukia iki 8000 ðia tema

besidominèiø lankytojø per dienà, ið kuriø apie 30 % ðios

srities profesionalai.

Meniu.lt duomenø bazëje yra apie 2000 visos Lietuvos

maitinimo ir pramogø ástaigø, bei apie 300 HoReCa ámoniø.

Kad ðie duomenys www.meniu.lt portale bûtø Jums ir Jûsø

lankytojams bei partneriams aktualûs ir tikslûs, siûlome

nemokamai pateikti, atnaujinti arba papildyti duomenis apie

savo ástaigas. Portalo lankytojai bûtent pagal Jûsø pateiktus

duomenis formuoja nuomonæ apie Jûsø ástaigà.

Be to, www.meniu.lt informacija naudojasi daugelis

Lietuvos ámoniø ir katalogø, informacijos telefonu tarnybos,

Lietuvos valstybinis turizmo departamentas bei kai kuriø

Lietuvos miestø savivaldybës, todël ði informacija turi bûti

teisinga ir iðsami. Skirkite kelias minutes informacijai pateikti

ar atnaujinti ir bûsite uþtikrinti, kad Jûsø klientai ar partneriai

visada Jus ras arba gaus juos dominanèiø duomenø apie Jûsø

ástaigà.

Atsiøskite anketà, kurià galite rasti www.meniu.lt portale

langelyje „Visi miestai” (maitinimo ir pramogø ástaigoms)

arba „HORECA profesionalams” (HoReCa). Taip pat galite

paraðyti mums laiðkà elektroniniu paðtu info@meniu.lt , arba

tiesiog paskambinkite mums telefonais (8~5) 273 59 19 ir

(8~37) 70 56 27 – ir Jûsø duomenys bus nemokamai

atnaujinti.

1. Surengsime teminius seminarus-prezentacijas (kovo 6

d. Kaune, balandþio 17 d. Klaipëdoje, birþelio 19 d.

Panevëþyje, rugsëjo 18 d. Vilniuje, spalio 23 d. Marijampolëje).

Stengsimës suteikti naudingos informacijos ir idëjø, ruoðiant

naujus patiekalus Valentino dienai bei Velykoms. Vasaros

sezono atidarymo prezentacijà planuojame Klaipëdoje.

Stiprindami ryðius su Ðiaurinëje Lietuvos dalyje dirbanèiais

restoranais surengsime prezentacijà Panevëþyje. Organizuosime

prezentacijà Marijampolëje ir iðvykà á UAB „Arvi

ir Ko” specializuotà kalakutø skerdyklà ir mësos perdirbimo

cechà. Prezentacijø metu siûlysime rëmëjams pristatyti

naujausià vieðojo maitinimo rinkoje produkcijà, profesionalià

árangà ir virtuvës reikmenis bei supaþindinti su akcijomis ir

nuolaidomis. Taip pat prezentacijø metu sieksime stiprinti

supratimà ir gilinti þinias apie klasikinæ kulinarijà. Tai bus

trumpai pateikiama informacija apie ávairiø Europos ðaliø

klasikinës virtuvës ypatumus.

2. Organizuosime staþuotes ir kursus kulinarijoskonditerijos

srityje.

Sausio 22-30 d. buvo suorganizuota paþintinë kelionëstaþuotë

á Pasauliná virëjø konkursà BOCUSE d’OR, kuris vyko

sausio 25-26 d., Lione, Prancûzijoje.

Kovo 11-13 d. UAB „Baltic Master” mokymo centre

surengsime Kurto Schellerio profesionalø tobulinimosi kursus,

kuriø metu galësite susipaþinti su graikiðkos, ðveicariðkos,

prancûziðkos, ispaniðkos, netradicinës angliðkos ir Ðiaurës

Europos ðaliø virtuviø ypatumais.

Per 2005-uosius metus planuojame surengti virëjams

profesinius anglø kalbos kursus.

3. Siekdami uþmegzti artimesnius ryðius ir pasidalinti

patirtimi su kaimyniniø ðaliø virtuvës ðefø asociacijomis,

planuojame dalyvauti tarptautiniuose konkursuose. Stiprinsime

ryðius su kaimynine Rusija. Vasario 16-19 d. dalyvausime

Baltijos ðaliø kulinarijos þvaigþdës taurës laimëjimo

konkurse, kuris vyks Sankt Peterburge. 3-iosios tarptautinës

specializuotos gastronominës parodos „EuroHoReCa 2005

26

LRVVKA 2005-ØJØ METØ VEIKLOS PLANAI

metu vyks Baltijos ðaliø èempionatas, kuriame

varþysis atstovai ið Lenkijos, Vokietijos,

Ðvedijos, Suomijos, Norvegijos, Danijos,

Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Rusijos.

Taip pat planuojame dalyvauti tarptautiniame

Lenkijos menkës èempionate, kuris vyks balandþio

29 – geguþës 1 d. Gdanske. Pernai lietuviø komanda menkës

èempionate „Trijø nugalëtojø taurë“ laimëjo I-àjà vietà.

Tikimës, kad ðiais metais pavyks taip pat profesionaliai

pasiruoðti ir pasiekti aukðtø rezultatø.

4. Planuojame konkursus ir èempionatus jaunimui.

Kartu su kompanija „Bonduelle Polska Sp.” organizuojame

konkursà „Þalioji Bonduelle kepurë 2005“, kurio

atranka vyks kovo – balandþio mën. Jau antrà kartà virtuvës

meistrai turës galimybæ dalyvauti atrankoje á konkurso finalà,

kuris vyks geguþës mënesá Lenkijoje.

Geguþës 21-22 d. Vilniaus raj. surengsime Grilio èempionatà

jaunimui.

Ðiais metais stengsimës kuo aktyviau pritraukti jaunimà,

kad atskleistø savo talentus ir iðmëgintø jëgas kepsniø srityje

bei pasisemtø profesinës patirties ið kolegø.

Lapkrièio 19-20 d. Vilniuje vyks „Jaunøjø virëjø konkursas“,

kurio metu sieksime stiprinti jaunøjø virëjø

profesinius ágûdþius kulinarijos ir konditerijos srityje.

5. Rugpjûèio 13-14 d. jau treèius metus organizuosime

Ðv. Lauryno – virëjø globëjo dienos – paminëjimà, surengiant

nariams ir rëmëjams ðventæ ir tuo paèiu siekiant glaudesnio

bendradarbiavimo tarp produktø gamintojø, tiekëjø bei

vartotojø.

6. Vienas ið pagrindiniø asociacijos tikslø – tapti

Pasaulinës virëjø asociacijos nare. Siekdami bendrø interesø

su Pasauline virëjø asociacija, iðplësime savo veiklà ir kelsime

asociacijos prestiþà, uþmezgant naujus ryðius su kitø ðaliø

organizacijomis bei stiprinsime tarptautinæ veiklà.

LRVVKA informacija


Informacija

GREIT PASIRODYS PATAISYTA HIGIENOS NORMA DËL

RÛKYMUI SKIRTØ PATALPØ ÁRENGIMO

Ð.m. vasario 1d. Lietuvos vieðbuèiø ir restoranø

asociacijos (LVRA) prezidentë buvo susitikusi su

Sveikatos apsaugos ministerijos valstybës sekretoriumi

Romualdu Sabaliausku, atsakingais ministerijos

pareigûnais, Valstybinës visuomenës sveikatos

prieþiûros tarnybos vadovais.

Pagrindinis ðio susitikimo tikslas buvo pateikti LVRA nariø

iðsakytas pastabas dël Lietuvos higienos normos HN 122:2004

„Rûkymui skirtø patalpø (vietø) ámonëse, ástaigose ir

organizacijose, taip pat restoranø, kaviniø, barø ir kitø

þmonëms aptarnauti skirtø patalpø, kuriose neuþdrausta

rûkyti, patalpø (vietø) rûkantiems asmenims árengimo ir

eksploatavimo reikalavimai”. Nuo 2004 metø geguþës 3 d.

ásigaliojusios ðios higienos normos nuostatos buvo parengtos

skubotai ir todël sukëlë daug klausimø LVRA nariams –

vieðbuèiams, restoranams, naktiniams klubams. Svarbiausi jø

buvo:

1. Ar restoranuose, kuriuose pagal ástatymà neuþdrausta

rûkyti, privalo bûti árengtos atskiros patalpos rûkantiems, ar

pakanka restorane turëti rûkymui skirtas vietas, staliukus?

2. Kaip elgtis, jei restorane yra kelios atskiros salës – viena

gali bûti skirta rûkantiems, o kita nerûkantiems?

3. Higienos normoje visur buvo minimos patalpos (vietos)

rûkantiems kaip vienas ir tas pats apibrëþimas, kuris, beje,

lygiai taip pat minimas ir tabako ir alkoholio kontrolës

ástatyme. O juk patalpa ir vieta yra skirtingi dalykai. Todël

verslininkams buvo neaiðku, ar reikalaujama árengti patalpas,

ar uþteks vietø rûkantiems árengimo.

Susitikimo metu LR Sveikatos apsaugos ministerija visiðkai

pritarë asociacijos pastaboms ir greit pasirodys pataisyta

higienos norma HN:122. Taigi atsakome á verslininkams

iðkilusius klausimus ir supaþindiname, kokios naujovës bus

átrauktos á HN:122 pataisas.

1. Restoranuose, kavinëse, baruose, kitose þmonëms

aptarnauti skirtose vietose, kur neuþdrausta rûkyti, reikia

uþtikrinti, kad:

23. Patalpose (vietose) rûkantiems asmenims

orà terðianèiø medþiagø (benzeno,

formaldehido) koncentracijos ribinës vertës

turi nevirðyti teisës aktø [4.4, 4.9] reikalavimø.

24. Patalpose (vietose) rûkantiems asmenims aplinkos ore

esanèio nikotino koncentracija (naudojant já kaip indikatoriø

vertinant aplinkoje esanèiø tabako dûmø kieká) turi nevirðyti

10 µg/m 3 .

25. Á patalpas (vietas) rûkantiems asmenims turi bûti

tiekiamas ne maþesnis kaip 36 m 3 /val. ðvieþio oro kiekis

vienam asmeniui pagal projekte numatytà maksimalø klientø

(lankytojø) ir darbuotojø skaièiø [4.7].

26. Patalpø (vietø) rûkantiems asmenims oro tyrimai turi

bûti atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojanèias

metodikas.

Uþtikrinus ðias sàlygas restorano patalpoje lankytojai

galës rûkyti. Jokiø papildomø patalpø ar bûdeliø, á kurias

bûtø „suvaromi” rûkaliai, árengti nereikës.

2. Jeigu restorane yra kelios salës ir viena ið jø skirta

nerûkantiems, ji turës atitikti tuos paèius aukðèiau iðdëstytus

reikalavimus.

3. Taip pat higienos normoje atsiras privalomas punktas:

visuose restoranuose, kavinëse, baruose ir kitose þmonëms

aptarnauti skirtose vietose, kuriose neuþdrausta rûkyti, turi

bûti árengta ne maþiau kaip 20 proc. vietø nerûkantiems.

4. HN :122 bus ávestas privalomas savikontrolës reikalavimas

– restoranai turës atlikti nikotino kiekio ore

matavimus ne reèiau kaip du kartus per metus. Bandymus

galës atlikti tik akredituotos institucijos, kuriø sàraðas bus

taip pat pateiktas.

5. Vasaros lauko kavinëms, kadangi jos árengtos gryname

ore vieðosiose vietose, HN:122 nuostatos negalioja. Vietø

rûkantiems skaièiø gali riboti savivaldybës vasaros lauko

kaviniø nuostatos.

Lietuvos vieðbuèiø ir restoranø asociacijos informacija

27


Informacija

VALSTYBINË TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLËS TARNYBA

PRANEÐA

RÛKYMUI SKIRTOMS PATALPOMS ÁRENGTI IR EKS-

PLOATUOTI KELIAMI REIKALAVIMAI

Primename, kad, vadovaujantis Tabako kontrolës ástatymo

nuostatomis (19 str. 2 dalis), restoranuose, kavinëse, baruose

ir kitose þmonëms aptarnauti skirtose patalpose, kuriose

neuþdrausta rûkyti, turi bûti árengtos atskiros patalpos (vietos)

rûkantiems asmenims. Patalpos, kuriose neuþdrausta rûkyti,

turi bûti árengtos taip, kad klientai (lankytojai) ir darbuotojai

bûtø apsaugoti nuo tabako dûmø. Ðiø patalpø (vietø)

árengimo ir eksploatavimo reikalavimus nustato Lietuvos

higienos norma HN 122:2004 „Rûkymui skirtø patalpø (vietø)

ámonëse, ástaigose ir organizacijose, taip pat restoranø,

kaviniø, barø ir kitø þmonëms aptarnauti skirtø patalpø,

kuriose neuþdrausta rûkyti, patalpø (vietø) rûkantiems

asmenims árengimo ir eksploatavimo reikalavimai”, patvirtinta

Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. geguþës 3 d.

ásakymu Nr.V-311.

Uþ reikalavimo árengti restoranuose, kavinëse, baruose ir

kitose þmoniø aptarnavimui skirtose patalpose, kuriose

neuþdrausta rûkyti, atskiras patalpas (vietas) rûkantiems

asmenims paþeidimà juridiniai asmenys baudþiami nuo

tûkstanèio iki penkiø tûkstanèiø litø bauda. Ði ekonominë

sankcija bus taikoma nuo 2006 m. geguþës 1 d.

NUO 2004 M. GEGUÞËS 1 D. DRAUDÞIAMA PREKIAUTI,

LAIKYTI CIGARETES, KURIOS NETURI ÁSPËJIMO APIE RÛKYMO

ÞALÀ

Primename, kad nuo 2004 m. geguþës 1 d. draudþiama

prekiauti, laikyti cigaretes, kuriø þenklinimas neatitinka

Lietuvos Respublikos ûkio ministro 2003 m. geguþës 23 d.

ásakymo Nr. 4-195 „Dël áspëjamøjø uþraðø apie tabako

gaminiø kenksmingà poveiká sveikatai, tabako gaminiø

partijos ir kenksmingø medþiagø kiekio nuorodø pateikimo,

þenklinant Lietuvos Respublikoje parduodamus tabako

gaminius, taisykliø patvirtinimo” reikalavimø.

DËL ALKOHOLIO PRODUKTØ IR TABAKO GAMINIØ,

PAÞENKLINTØ SENO PAVYZDÞIO BANDEROLËMIS, IN-

VENTORIZAVIMO

Primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Vyriausybës 2004 m. balandþio 9 d. nutarimu Nr. 408 (Þin.2004

m. Nr.56-1942) patvirtintø „Apdoroto tabako, etilo alkoholio

ir alkoholiniø gërimø þenklinimo specialiais þenklaisbanderolëmis

taisykliø” 9 punkto nuostatomis, praëjus

dvejiems metams nuo naujø banderoliø pavyzdþiø patvirtinimo,

seno pavyzdþio banderolëmis paþenklinti apdorotas

tabakas, etilo alkoholis ir alkoholiniai gërimai per 2 darbo

dienas turi bûti inventorizuojami áforminant 2 inventorizacijos

apraðo egzempliorius. Ne vëliau kaip per 7 darbo dienas po

inventorizacijos ðie inventorizacijos apraðo egzemplioriai turi

bûti pateikti teritorinei valstybinei mokesèiø inspekcijai, kurios

veiklos teritorijoje yra apdoroto tabako, etilo alkoholio ir

alkoholiniø gërimø prekybos arba laikymo vieta. Vienas

egzempliorius paliekamas teritorinëje valstybinëje mokesèiø

inspekcijoje, o antrasis su ðios inspekcijos spaudu, patvirtinanèiu,

jog inventorizacijos apraðas gautas inspekcijoje,

laikomas apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholiniø

gërimø prekybos arba laikymo vietoje.

Lietuvos Respublikos finansø ministras 2002 m. gruodþio

19 d. ásakymu Nr. 405 (Þin.2002 m. Nr.120-5467) patvirtino

banderoliø cigaretëms, etilo alkoholiui ir alkoholiniams

gërimams þenklinti pavyzdþius. Ðis ásakymas ásigaliojo 2002

m. gruodþio 21 d., todël seno pavyzdþio banderolëmis paþenklintos

cigaretës, etilo alkoholis ir alkoholiniai gërimai

turëjo bûti inventorizuoti nuo 2004 m. gruodþio 21 dienos.

Valstybinës tabako ir alkoholio tarnybos informacija

LIETUVOS BARMENØ ASOCIACIJA PRANEÐA

2005 m. sausio 26-àjà dienà, „Klaipëdos” vieðbutyje, ávyko

Lietuvos barmenø asociacijos (LBA) visuotinis nariø susirinkimas,

kurio metu buvo sprendþiami asociacijai svarbûs

klausimai, aptarti jau nuveikti darbai, priimti sprendimai,

susijæ su organizacijos ateities planais. Per 2004-uosius m.

Lietuvos barmenø asociacija surengë ekskursijà á „Tauro“ alaus

daryklà, apsilankë Klaipëdos turizmo mokykloje, dalyvavo

Klaipëdos „Þemaitijos“ kino teatro gimtadienio ðventëje, LBA

nariai pademonstravo savo profesionalumà realybës ðou

„Baras-2” tiesioginiame LNK eteryje.

Ðio suvaþiavimo metu buvo patvirtinti LBA viceprezidentai

Vilniuje ir Kaune, kuriais tapo Domas Balandis (Vilnius) ir

Tomas Ivanauskas (Kaunas).

Ateityje bus iðrinktas barmenø

asociacijos prezidentas ir viceprezidentas

Klaipëdoje. Susitikimo

metu buvo iðrinktas LBA internetinës

svetainës pavadinimas

(www.barmenai.lt), sprendþiami

nariø atributikos klausimai,

svarstomi ávairûs pasiûlymai.

Ðiais metais LBA ir toliau

intensyviai stengsis rengti kuo

daugiau barmenams skirtø èempionatø

bei tobulinti savo ágû-

dþius. Kiti LBA visuotiniai nariø

susirinkimai planuojami 2005-øjø geguþës,

rugpjûèio ir lapkrièio mënesiais. Per metus numatomos

ekskursijos á ávairias gërimø daryklas, susitikimai su gërimø

gamintojais bei ávairûs renginiai, populiarinantys barmenø

profesijà.

Artimiausiu metu LBA numato surengti Lietuvos kavos

barmenø (baristø) èempionatà, kurio laimëtojas vaþiuos á

pasauliná kavos barmenø èempionatà.

Renginio metu kompanija

UAB „Lordina ir Ko“ pristatë

egzotiniø vaisiø ðaldytà minkðtimà

„SOLO E”, skirtà gaminti

natûralias sultis, kokteilius,

desertus. Ámonës atstovai pademonstravo

jø panaudojimo

galimybes ir skoniø ávairovæ.

„SOLO E“ produktas pasiþymi

unikalia paruoðimo savybe – tai

ðoko bûdu uþðaldyti natûraliø

vaisiø minkðtimai, kuriuose iðlieka

99 proc. maistiniø medþiagø

ir vitaminø.

Daugiau informacijos apie Lietuvos barmenø asociacijà

rasite internete, adresu www.barmenai.lt

Lietuvos barmenø asociacijos informacija

28


Informacija

LIETUVOS VIEÐBUÈIØ IR RESTORANØ ASOCIACIJA

PRANEÐA

Ð.m. sausio 10 dienà LVRA prezidentë Evalda Ðiðkauskienë,

LVRA viceprezidentas Vaclovas Kontrauskas bei vykdanèioji

direktorë Eglë Dilkienë buvo susitikæ su Valstybinës tabako ir

alkoholio kontrolës tarnybos (VTAKT) direktoriumi Èeslovu

Balsiu.

Susitikimo metu buvo kalbëta apie po 2004 m. geguþës

1d. ásigaliojusià tvarkà, restoranams laisvai ásiveþti alkoholiniø

gërimø ið ES ðaliø ir juos parduoti. Kaip buvome informuoti,

licencijuotø prekiø judëjimas iðlieka toks pats sudëtingas.

VTAKT pateikë visà sàraðà procedûrø, kurias restoranai turi

atlikti, norëdami patys ásiveþti ir pardavinëti alkoholinius

gërimus (informacijà galite gauti asociacijoje).

Taip pat asociacija domëjosi, kodël Lietuvoje galiojantys

ástatymai draudþia alkoholinius gërimus pirkti ið maþmeniniø

prekybos ámoniø, t.y. parduotuviø. Ðià nuostatà numato ne

tik LR tabako ir alkoholio kontrolës ástatymas, bet ir LR Civilinis

kodeksas ir Europos Sàjungos konvencija, todël jos pakeisti

praktiðkai neámanoma.

VTAKT vadovas taip pat praðë priminti kai kuriuos, ðiuo

metu aktualiausius reikalavimus, susijusius su alkoholio ir

tabako prekyba:

· Dël alkoholio produktø ir tabako gaminiø, paþenklintø

seno pavyzdþio banderolëmis, inventorizavimo (praneðimà

skaitykite prie VTAKT informacijos – red. past.). Taip pat

VTAKT primena, kad ámonës, priimdamos ið tiekëjø tabako,

alkoholiniø gërimø produktus, atidþiai tikrintø, ar teisingi

atitikties dokumentai (þr. etiketes, partijos

numerius, kurie turi sutapti su tiekëjø dokumentais).

· Apie privalomà vietø (patalpø) rûkantiems árengimà

restoranuose, nes nuo 2006-øjø metø geguþës 1d. bus

taikomos baudos (praneðimà skaitykite prie VTAKT informacijos

– red. past. ).

· Pagal galiojanèius ástatymus tabako gaminiai, negali

bûti parduodami uþ didesnæ nei ant banderolës nurodytà

kainà. Taigi restoranai negali taikyti pakuotës atplëðimo

mokesèio ar á kainà átraukti dovanø, suvenyrø kainà.

· Pagal Lietuvoje galiojanèius ástatymus draudþiama bet

kokia tabako gaminiø reklama.

· Lietuvoje draudþiama bet kokia iðorinë alkoholio

reklama, iðskyrus natûralios fermentacijos vyno, alaus

reklamà.

· Patarimas – ámoniø vadovai, norintys iðvengti teisinës

atsakomybës uþ alkoholio ir tabako gaminiø pardavimà

nepilnameèiams bei apsidrausti nuo tyèiniø restoranø, barø

darbuotojø veiksmø ar neapdairaus jø poþiûrio á ástatymø

nuostatas, turëtø á darbuotojø, tiesiogiai atsakingø uþ

alkoholio ir tabako gaminiø pardavimà, darbo sutartis átraukti

punktà, kuriuo numatytø tiesioginæ barmenø, padavëjø

atsakomybæ, kad ið asmens, pardavusio alkoholá ar cigaretes

nepilnameèiams, ámonë galëtø iðsireikalauti patirtà finansinæ

þalà.

Lietuvos vieðbuèiø ir restoranø asociacijos informacija

2004 METØ VARTOTOJØ SKUNDØ ANALIZË (VMVT)

Daugiausia vartotojø praneðimø dël nekokybiðkø maisto

produktø bei vieðojo maitinimo ámoniø teikiamø paslaugø

visoje Lietuvoje uþregistruojama visà parà veikianèia

nemokama telefono linija 8~800 404 03. Praëjusiais metais

Valstybinë maisto ir veterinarijos tarnyba uþregistravo 1972

vartotojø skundus, ið jø 791 (40 %) pasitvirtino. Tai maþiau

nei 2003 metais (buvo gauti 2004 skundai), taèiau skundø

pagrástumas iðliko toks pat, t.y. 40 %.

Didþioji dalis vartotojø skundø 2004 metais, kaip ir 2003

metais gauta ið didþiøjø miestø: Vilniaus mieste – 618 ir Kauno

mieste – 263, Ðiauliø mieste – 225 (praëjusiais metais –

Panevëþys). Maþiausiai skundø uþregistruojama Marijampolës,

Telðiø, Tauragës apskrityse – per praëjusius metus

buvo gauti 27, 53, 56 vartotojø skundai.

Anoniminiø praneðimø 2004 metais gauta taip pat maþiau

nei 2003 metais – 460 (23 % nuo bendro skundø skaièiaus), ið

jø 207 (45 %) pasitvirtino. 2003 metais uþregistruoti 557

anoniminiai vartotojø skundai. Tiek 2004 metais, tiek ir 2003

metais, daugiausiai anonimø á Valstybinæ maisto ir veterinarijos

tarnybà kreipësi ið Vilniaus bei Kauno miestø – tik

2003 metais pirmavo Kauno miestas, tuo tarpu 2004 metais –

Vilnius.

Nagrinëjant vartotojø skundus pagal produktø grupes,

galima paþymëti, kad praëjusiais metais pasitvirtino daugiausiai

praneðimø dël nekokybiðkø vieðojo maitinimo

patiekalø – 116 pagrástø atvejø, dël mësos gaminiø – 112

pasitvirtinusiø atvejø, dël þuvies gaminiø – 92. Tuo tarpu 2003

metais daugiausiai skundø buvo gaunama dël mësos, mësos

gaminiø. Maþiausiai praneðimø praëjusiais metais gauta dël

aliejaus ir jo produktø, vandens ir kitø gërimø, dël alkoholiniø

gërimø, kiauðiniø ir jø produktø.

2004 metais uþregistruoti 146 vartotojø skundai dël

importuotos produkcijos, ið jø 53 (36 %) pasitvirtino –

daugiausiai dël vaisiø ir darþoviø, þuvies ir þuvies gaminiø,

pieno ir pieno produktø; maþiau dël alkoholiniø gërimø,

aliejaus ir jo produktø, vandens ir kitø gërimø.

Kiekvienais metais vartotojai labiausiai nepatenkinti

maisto produktø kokybe: skundai dël kokybës 2004 metais

sudaro 37 % visø pagrástø atvejø, 2003 m. – 39 %. Pagrásti

vartotojø skundai dël maisto produktø su pasibaigusiais

tinkamumo vartoti terminais: 19 % pagal pagrástus atvejus

(2003 m. – 17 %), 16 % sudaro pagrásti atvejai dël higienos

paþeidimø maisto tvarkymo ámonëse. Svarbu paþymëti, kad

vartotojai pastebi ir informuoja Valstybinæ maisto ir

veterinarijos tarnybà apie produkcijos þenklinimo paþeidimus

– 2004 metais pagrásti atvejai sudaro 8 % (2003 – 5 %), taip

pat apie netinkamas maisto produktø laikymo sàlygas – 4 %

(2003 metais 7 %).

Keleriø metø tendencija rodo, kad daugiausia vartotojø

skundø gaunama dël prekybos ámoniø – 2004 metais

pasitvirtino 549 atvejai, vieðojo maitinimo ámoniø – pagrástas

181 atvejis, ir gamybos ámoniø – 61 atvejis.

Iðnagrinëjusi vartotojø skundus, Valstybinë maisto ir

veterinarijos tarnyba uþ nustatytus paþeidimus maisto

tvarkymo ámonëms praëjusiais metais taikë 1066 poveikio

priemones. Ið jø 309 ribojimo priemones: uþdraustas produkto

teikimas á rinkà (169 atvejai), reikalauta já paðalinti ið rinkos

(111 atvejø), sustabdytas produkto teikimas á rinkà (28

atvejai), uþdraustas nesaugaus produkto teikimas á rinkà (1

atvejis). Laikinai sustabdyta 86 ámoniø veikla (2003 m. – 114)

ir uþdrausta 6 ámoniø veikla (2003 m. - 22). Maisto tvarkymo

ámonëms taikyta 590 administraciniø nuobaudø, ið jø 93

áspëjimai ir 497 piniginës baudos uþ 61030 litø (2003 m. – uþ

66310 Lt.).

Skaièiai rodo, kad praëjusiais metais skundø uþregistruota

maþiau nei 2003 metais, tad ir paþeidimø ámonëse nustatyta

maþiau bei taikyta maþiau sankcijø.

Valstybinës maisto ir veterinarijos tarnybos informacija

29


Informacija

MENIU.LT ÁMONIØ RODYKLË

Meniu.lt portale HoReCa profesionalams

skirtame kataloge yra

iðsamûs ðiø ámoniø pristatymai.

PROFESIONALI VIRTUVËS

IR BARO ÁRANGA

„ARVITRA” UAB

S. Þukausko g. 49, Vilnius,

tel. (5) 210 22 27

(taip pat indai ir árankiai, baldai ir

barai)

„IPALA” UAB

Gedimino pr. 26-404, Vilnius,

tel. (5) 261 94 57

(taip pat baldai ir barai)

„ROLVIKA” UAB

Kirtimø g. 59, Vilnius, tel. (5) 260 20 88

„SPEKAS” IR KO UAB

Laisvës pr. 125A, Vilnius,

tel. (5) 274 03 80

(taip pat indai ir árankiai, baldai ir

barai)

„MBR PARDUOTUVIØ IR RESTORANØ

ÁRANGA“ BÁ UAB

Kirtimø g. 49B, Vilnius,

tel. (5) 266 00 08

(taip pat baldai ir barai)

„KAMAJA” UAB

Draugystës g. 12, Kaunas,

tel. (37) 31 09 22

PRODUKTØ TIEKIMAS Á

RESTORANUS

„SMULKUS URMAS” UAB

Ukmergës g. 126, Vilnius,

tel. (5) 272 77 45

(taip pat prieskoniai ir priedai)

„SANITEX” UAB

Raudondvario pl. 121, Kaunas,

tel. (37) 40 11 11

(taip pat prieskoniai ir priedai)

„STRUÈIØ GENETIKOS CENTRAS” ÞÛK

Europos pr. 124, Kaunas,

tel. (37) 33 79 10

(strutiena)

ALAUS DOZAVIMO, PILSTYMO

ÁRANGA, ANGLIARÛGÐTË

„BALTIJOS AKTIMA” UAB

Ðilutës pl. 93, Klaipëda,

tel. (46) 34 35 24

Filialai: Vilniuje, Kaune, Ðiauliuose,

Rygoje

KOMPIUTERINËS APSKAITOS

SISTEMOS

„UCS BALTIC” UAB

Mindaugo g.14b, Vilnius,

tel. (5) 210 72 47

Filialai: Klaipëdoje, Kaune, Ðiauliuose

STALO SERVIRAVIMO, VIRTUVËS IR

BARO REIKMENYS

„SANGAIDA” UAB

Paneriø g. 20a, Vilnius, tel. (5) 213 55 20

Filialai: Klaipëdoje, Kaune

(taip pat áranga, higienos ir ðvaros prekës,

staltiesës ir servetëlës)

KAVA, ARBATA

„OGMIOS PREKYBA” UAB

M. Sleþevièiaus g. 7, Vilnius,

tel. (5) 248 41 01

(taip pat prieskoniai)

„ÐVIEÞIA KAVA” UAB

Savanoriø pr. 22, Vilnius,

tel. (5) 233 27 82

„GURMELITAS” UAB

Aludariø g. 2, Vilnius, tel. 8-800 22212

(taip pat áranga)

ALKOHOLINIAI GËRIMAI

„ÐIAULIØ TARA“ UAB

Liejyklos g. 4, Ðiauliai, tel. (41) 45 03 88

„L.I.O.N GËRIMAI“ UAB

Motorø g. 6, Vilnius, tel. (5) 230 64 46

EKSTERJERO, INTERJERO,

ARCHITEKTÛRINIAI ELEMENTAI

„ALIUMINIO IR TENTØ SISTEMOS“ UAB

Laisvës pr. 125, Vilnius,

tel. (5) 240 72 21

BALDAI IR INTERJERO AKSESUARAI

„VENTA” AB

J.Basanavièiaus g. 69, Ðiauliai,

tel. (41) 54 52 55

„DALIOS BALDAI” UAB

Þirmûnø g. 70, Vilnius,

tel. (5) 277 57 48

(taip pat indai ir ðviestuvai)

MUZIKA, VAIZDAS, ÐVIESA

„ASSENSUS” UAB

Þirmûnø g. 129-44, Vilnius,

tel. (5) 262 43 07

ASOCIACIJOS IR ORGANIZACIJOS

LVRA – Lietuvos vieðbuèiø ir

restoranø asociacija

Jasinskio g. 16, Vilnius, tel./faksas

(5) 249 74 78, el. p. info@lvra.lt

LRVVKA – Lietuvos restoranø

vyriausiøjø virëjø ir konditeriø

asociacija; p. d. 2453, Vilnius,

tel. (5) 272 33 70, el. p. info@lrvvk.lt

LBA – Lietuvos barmenø asociacija

Laikinoji bûstinë: Konstitucijos pr.

23, Vilnius, tel. (5) 273 59 19, el. p.

arturas@meniu.lt

NBGA– Nacionalinë grilio ir barbekiu

asociacija, S.Konarskio g. 32-28,

Vilnius, tel. 8-615 43371

MENIU.LT – visos Lietuvos maitinimo

ir pramogø ástaigos. HoReCa

profesionalai. Konstitucijos pr. 23,

Vilnius, tel./faksas (5) 273 59 19,

el. p. info@meniu.lt

VALSTYBINËS ÁSTAIGOS

VKI – Valstybinë kalbos inspekcija

Þvejø g. 14, Vilnius, tel. (5) 272 33 80,

faksas 272 33 27, el. p. vki@takas.lt,

svetainë: http://vki.lrs.lt

VMVT – Valstybinë maisto ir vet.

tarnyba

Siesikø g. 19, Vilnius, tel. (5) 240 43 61,

faksas 240 43 62, el. p. vvt@vet.lt,

svetainë: www.vet.lt

Dël reklamos leidinyje kreiptis

Vilniuje tel. (5) 273 59 19, Kaune

tel. (37) 70 56 27

30


Sprendimai

RESTORANO DARBUOTOJØ KONTROLË

INTERNETU IÐ BET KURIOS PASAULIO VIETOS

Pastaruoju metu verslo pasaulyje

sparèiai populiarëjant „mobiliesiems

biurams”, apskaitos sistema „R-Keeper”

pristato internetinës stebësenos (monitoring

– angl.) technologijà. Ðia sistema

restorano, kavinës ar klubo vadovas,

prisijungæs per bet kurià kompiuterizuotà

darbo vietà ar mobiliojo

telefono narðyklæ, gali stebëti ir kontroliuoti

savo ástaigos darbà. Jis gali

suþinoti visus ástaigos statistinius duomenis,

tos dienos ar valandos apyvartà,

tuo pat metu kontroliuoti esamà padëtá,

matydamas, kiek yra uþimtø vietø ar

apsilankiusiø klientø, kokie patiekalai

yra uþsakyti bei kità svarbià informacijà.

Ði sistema pasiþymi lankstumu bei

patogumu: duomenys pateikiami dviem

bûdais – grafiðkai bei lentelëmis.

Apie ðià naujovæ kalbëjomës su

restoranø tinklo „Geltonasis submarinas”

savininku p. Raimundu Kairiu,

turinèiu restoranus Vilniuje, Klaipëdoje,

Utenoje bei Rokiðkyje. Vadovas patikino,

kad naudojantis ðia sistema patogu

kontroliuoti maitinimo ástaigos veiklà ið

bet kurios vietos: namø, kitø miestø ar

net uþsienio. Dël restoranuose árengtø

kamerø, kurios nuolat stebi personalo

darbà, galima matyti padavëjø aptarnavimo

kokybæ: spartà, paslaugumà

bei taktikà, o „R-Keeper” sistemos

modulis „R-Keeper Internet Monitoring”

pateikia tikslius duomenis apie tai,

kà klientas uþsakë ir kas jam konkreèiai

patiekiama. Kadangi informacija pateikiama

realiu laiku, tai padeda greitai

aptikti darbuotojus, kurie naudodamiesi

kompiuterinëmis sistemomis savivaliauja

maitinimo ástaigoje.

KORTELIØ LAIKIKLIAI – PERSONALO DARBÀ PAGREITINANTI

PRIEMONË

Siekiant palengvinti restorano personalo

darbà, padidinti jo greitá ir

komfortà, UAB „UCS Baltic” pradëjo

platinti elektroniniø darbo korteliø

laikiklius. Juos naudodamas padavëjas ar

barmenas savo kortelæ gali prisisegti prie

darbo drabuþiø nesirûpindamas, kad jà

gali pamesti. Neretai personalo darbuotojai,

naudodami darbo korteles, jas

deda á kiðenæ ar piniginæ, kartais neturi

galimybiø iðvis jos ásidëti dël tam tikros

aprangos ir taip rizikuoja jà palikti

vienoje ið naudojamø kasø. Korteliø

laikiklis sukonstruotas ruletës principu su

savaime susitraukanèia á korpusà virvute.

Tokio laikiklio privalumas yra tas, kad

kortelë niekada nesimëto, o prireikus

pasinaudoti kortele, padavëjui lieka jà

tik patraukti. Ðis maþas daiktas þymiai

pagreitina darbo procesà bei aptarnavimo

kokybæ.

„Èili“ picerijos, ásikûrusios Vilniuje,

„Coca Cola Plaza Vingis” kino teatre,

padavëjas Arnas naudoja net du tokio

tipo korteliø laikiklius, nes turi dvi

korteles. Laikikliai korteles tarsi „prikabina”

prie darbuotojo drabuþiø. Dël

to neiðkyla nepatogumø aptarnaujant

klientà. Arnas teigia, kad piniginës

nepritaikytos tokioms kortelëms, o ir

kiðenëse jas neðiotis yra labai nepatogu.

Kortelës laikiklis padavëjui tampa lyg

aksesuaras, kuris teikia oficialumo ir

estetikos áspûdá.

Restorano vadovui kortelës laikiklis

tampa árangos sensoriniø ekranø (touchscreen)

tausojimo prevencija – darbuotojams

nepatogu baksnoti kortele

á ekranà (gamintojai informuoja, kad

kietu daiktu nuolat lieèiant ekranà ðis

greièiau dëvisi ir vëliau já gali tekti

remontuoti) ir todël jie priversti tai

daryti pirðtais. Kita vertus, tai dar

truputá paspartina klientø aptarnavimà,

nes padavëjams nebereikia gaiðti

laiko ieðkant kortelës kiðenëse.

Maitinimo ástaigai pageidaujant,

ant kortelës laikiklio galima uþdëti logotipà,

kuris taptø ástaigos reklamine

priemone.

Evaldas Remeikis

UAB „UCS Baltic” informacija

31

More magazines by this user
Similar magazines