Restoranų verslas 2007/5

restoranuverslas.lt

Restoranų verslas 2007/5

Informacinis rëmëjas:

VISOS LIETUVOS RESTORANAI,

KAVINËS, BARAI, KLUBAI,

PICERIJOS, GREITASIS MAISTAS,

SPEC. PARDUOTUVËS,

INFORMACIJA HORECA SEKTORIUI

REST RESTORANØ REST ORANØ RINK RINKOS RINK OS NA NAUJIENOS

NA UJIENOS

LIETUV LIETUVOS LIETUV OS IR IR EUROPOS EUROPOS PICERIJØ PICERIJØ TINKLAI

TINKLAI

PICERIJØ PICERIJØ ÁRENGIMAI

ÁRENGIMAI

IÐSKIR IÐSKIRTINIAI IÐSKIR TINIAI REST RESTORANØ REST ORANØ INTERJERAI

INTERJERAI

ÞOLELIØ ÞOLELIØ ARBA ARBATOS ARBA OS

JÛRØ JÛRØ GËR GËRYBËS GËR YBËS VIR VIRTUVËJE VIR TUVËJE

ÁDOMÛS ÁDOMÛS NA NAUJI NA UJI VIEÐBUÈIAI

VIEÐBUÈIAI

ISSN 1822-3168

Nr Nr Nr. Nr . 5/2007 5/2007 (21)

(21)

Leidinys eidinys eidinys HORECA HORECA HORECA ir

ir

pramogø pramogø pramogø srities srities specialistams

specialistams

http://horeca.meniu.lt

http://horeca.meniu.lt

Magazine Magazine for for HoR HoReCa HoR eCa and

and

Entertainment Entertainment P PProfessionals

P rofessionals

REST RESTAURANT REST AURANT BUSINESS

BUSINESS

www www.menu.lt

www .menu.lt - - all all all restaurants, restaurants, cafes, cafes, bars bars and and and clubs clubs of of Lithuania

Lithuania

ÁRENGIMAS ÁRENGIMAS / / INTERJERAS INTERJERAS IR IR EKSTERJERAS EKSTERJERAS / / VIR VIR VIRTUVË VIR VIR TUVË / / BARAS BARAS / / PRODUK PRODUKTAI

PRODUK AI / / K KKONSUL

K ONSUL ONSULTACIJOS ONSUL CIJOS / / INFORMA INFORMACIJA INFORMA CIJA VIEÐBUÈIAMS

VIEÐBUÈIAMS


Uþsiprenumeruokite leidiná „Restoranø verslas“, ir 2008-aisiais

kartu su juo dovanø gausite tris Meniu.lt leidinius – „Pasaulio virtuvës“,

„Meniu kelyje“ ir „Pobûviø gidas“. Ðie specializuoti, pramoginio

pobûdþio teminiai leidiniai bus naudingi tiek Jûsø klientams, tiek ir

HORECA versle dirbantiems þmonëms, ámonëms.

Specializuotas leidinys „Restoranø verslas“ yra tikslingai orientuotas

á HORECA (svetingumo) srities profesionalus, todël jis yra bûtinas

pagalbininkas bei patarëjas Jûsø darbe ar versle! Jei pageidaujate,

kad leidinys „Restoranø verslas“ Jums bûtø pristatytas visada laiku ir

patogiai – tiesiai á Jûsø ástaigà ar namus, skubëkite já uþsisakyti! Per

metus iðleidþiami ðeði „Restoranø verslo“ numeriai. Prenumeruoti galite

nuo bet kurio numerio!

Norime paþymëti, kad leidinio prenumeratos kaina pasikeitë dël

padidëjusiø paðto iðlaidø. Prenumeratos kaina nuo ð. m. gruodþio 1

d. yra 34,00 Lt uþ artimiausiø ðeðiø leidinio numeriø siuntimà (bei

PRENUMERUOKITE PRENUMERUOKITE LEIDINÁ

LEIDINÁ

„REST „RESTORANØ „REST ORANØ VERSLAS“

VERSLAS“

papildomus leidinius „Pasaulio virtuvës“, „Meniu kelyje“ ir „Pobûviø

gidas“). Prenumeratos kuponà rasite leidinyje (þemiau) bei Meniu.lt

portale (http://kuponas.meniu.lt). Leidiná taip pat galite prenumeruoti

ir internete www.prenumerata.lt.

„Restoranø verslà“ visada nemokamai galite gauti:

• Leidinio redakcijose (Kaune, Savanoriø pr. 271-207, ir Vilniuje,

Konstitucijos pr. 23C-618);

• UAB „Sangaida“ prekybos salonuose (Vilniuje, Paneriø g. 20

A; Kaune, Kaunakiemio g. 40; Klaipëdoje, Daukanto g. 13);

• UAB „Mantvilë“ prekybos salonuose (Ðiauliuose, Gardino g.

2 („IKI“); Panevëþyje, Savanoriø al. 12; Klaipëdoje, Dubysos g. 2).

• Leidiná taip pat gauna UAB „Mineraliniai vandenys“ klientai.

Iðkilus klausimams, praðome kreiptis á „Restoranø verslo” redakcijas

Kaune telefonu (8 37) 705627 arba Vilniuje telefonu (8 5) 2735919

bei elektroniniu paðtu prenumerata@meniu.lt.


BRANGÛS BRANGÛS SKAITYT SKAITYTOJAI,

SKAITYT OJAI,

Pagrindine ðio „Restoranø verslo“ numerio

tema pasirinkome picerijas. Italiðko, netyèia

vieno virëjo galvoje daugiau nei prieð ðimtà

metø gimusio patiekalo þygis per pasaulá

tæsiasi – picos populiarios ne tik gimtojoje

Italijoje, bet ir visoje Europoje, Amerikoje bei

kituose þemynuose. Ne iðimtis ir Lietuva – jau

geras deðimtmetis picerijos Lietuvoje klesti.

Taigi ðiame þurnalo numeryje skaitykite apie

didþiausius Lietuvos picerijø tinklus bei apie

kitø Europos ðaliø populiariausias picerijas.

Planuojantiems atidaryti picerijà pravers

straipsnis apie picoms ruoðti skirtà virtuvës

árangà.

Na, o jeigu picerijos jûsø nedomina,

þurnale rasite kitø naudingø straipsniø.

Interjero rubrikose apraðome „Vilniaus

vartuose“ ásikûrusius modernius restoranus bei

du ádomius Kauno vieðbuèius. Barmenus

turëtø sudominti straipsniai apie þoleliø

arbatas bei teisingà kavai skirto pieno kremo

paruoðimà. Virëjams skirtas straipsnis apie jûrø

gërybes. Tad kiekvienam linkime ðiame

þurnale surasti kaþkà naudingo.

Nuoðirdþiai Jûsø,

„Restoranø verslo“ ir Meniu.lt kolektyvas

Leidinio eidinio eidinio redaktorius: redaktorius: Vytautas Mickevièius,

mob. tel. 8 652 07520, el. p. vytas@meniu.lt

Redaktoriaus edaktoriaus pavaduotoja: pavaduotoja: Gintarë Jankauskaitë,

mob. tel. 8 650 33893, el. p. redakcija@meniu.lt

Interjero Interjero rubrikos rubrikos redaktorë: redaktorë: Elena Pipiraitë,

mob. tel. 8 652 07522, el. p. elena@meniu.lt

Dizainas Dizainas Dizainas ir ir maketas: maketas: Vilija Diglienë,

mob. tel. 8 652 07523, el. p. dizainas@meniu.lt

Reklama eklama ir ir ir informacija, informacija, Vilnius:

Vilnius:

Andrius Zeigis,

mob. tel. 8 652 33255, el. p. projektai@meniu.lt

Laima Ruigytë,

mob. tel. 8 652 33144, el. p. profi@meniu.lt

Reklama eklama ir ir informacija, informacija, K KKaunas:

K aunas:

mob. tel. 8 656 67936, el. p. kaunas@meniu.lt

Reklama eklama ir ir informacija, informacija, Klaipëda:

Klaipëda:

mob. tel. 8 652 07521, el. p. klaipeda@meniu.lt

Rinkodaros Rinkodaros skyrius: skyrius: Artûras Neèejauskas,

mob. tel. 8 699 37833, el. p. arturas@meniu.lt

Leidinio eidinio bendraautoriai: bendraautoriai: Þ. Kleivaitë, J. Vitkauskaitë,

A. Vyðniauskas

Biuras Biuras: Biuras Konstitucijos pr. 23C-618, Vilnius,

tel. (8 5) 2735919

Redakcija: edakcija: Savanoriø pr. 271-207, Kaunas,

tel. (8 37) 705627; internete: http://rv.meniu.lt

Prenume renume renume renumerata:

renumerata:

rata: leidinio platinimo ir ásigijimo klausimais

kreiptis tel. (8 5) 2735919, (8 37) 705627,

el. p. prenumerata@meniu.lt

ISSN 1822-3168. Tiraþas 3300.

Spauda ir pozityvai: UAB „Akritas“.

Dël spaudos broko kreiptis á spaustuvæ.

Nuotrauka virðelyje: StockXpert, kitos nuotraukos:

www.botanypictures.com, Meniu.lt archyvas, SXC,

„Mineraliniai vandenys“

Uþ reklamos turiná ir kalbà redakcija neatsako.

Redakcijos nuomonë nebûtinai sutampa su autoriø

bei paðnekovø nuomone.

Leidinio pavadinimas, koncepcija ir idëja, turinys ir

stilius bei maketas priklauso UAB „Strateginiø

projektø vystymo grupë” ir yra saugomi LR ástatymø.

Norëdami naudoti medþiagà ið leidinio, privalote

gauti raðtiðkà leidëjo sutikimà.

© „Strateginiø projektø vystymo grupë”, 2007

RESTORANØ VERSLAS 5/2007

Leidinio eidinio

partneriai:

partneriai:

NA NAUJIENOS

NA NAUJIENOS

UJIENOS

Naujos Naujos maitinimo maitinimo ástaigos ástaigos / / 7

7

Rinkos Rinkos naujienos naujienos / / 8

8

Gera Gera þinia þinia – – naujos naujos kartos kartos kartos restoranø restoranø valdymo valdymo sistema sistema

sistema

„R „R-K „R -K -Keeper -K eeper V7“ V7“ jau jau Lietuvoje Lietuvoje / / 11

11

K KKONCEPCIJA

K ONCEPCIJA

Lietuvos Lietuvos picerijø picerijø picerijø tinklai tinklai / / 12

12

Didþiausi Didþiausi Europos Europos picerijø picerijø tinklai tinklai tinklai / / 14

14

ÁRENGIMAI

ÁRENGIMAI

Picerijø icerijø árengimai árengimai / / 18

18

INTERJERAS

INTERJERAS

Baltieji Baltieji Baltieji laumþirgiai laumþirgiai „ „Vilniaus „ Vilniaus vartuose“ vartuose“ / / 20

20

BARAS

BARAS

Kavos avos pieno pieno kremo kremo plakimas plakimas / / 23

23

Pasiûlykime asiûlykime lankytojams lankytojams natûraliø natûraliø þoleliø þoleliø arbatos arbatos / / 24

24

PRODUK PRODUKTAI

PRODUK AI

Jûrø Jûrø gërybës gërybës virtuvëje virtuvëje – – iðskirtinumas iðskirtinumas ar ar áprasti áprasti produktai? produktai? / / 28

28

VIEÐBUÈIAMS

VIEÐBUÈIAMS

Restoranø estoranø ir ir vieðbuèiø vieðbuèiø rinkos rinkos naujienos naujienos naujienos / / 31 31

31

„Micros „Micros“ „Micros “ – – pirmoji pirmoji Baltijos Baltijos ðalyse ðalyse kasø kasø sistema sistema su

su

stalø stalø rezervavimo rezervavimo galimybe galimybe / / / 31 31

31

Panaðumai anaðumai ir ir skirtumai skirtumai / / 32

32

INFORMA INFORMA INFORMACIJA

INFORMA CIJA

LSA LSA informacija informacija informacija / / 34

34

Nidoje Nidoje iðrinkti iðrinkti skaniausi skaniausi þuvies þuvies patiekalai patiekalai / / 35

35

LRVVKA LRVVKA LRVVKA informacija informacija / / 30

30

Tarptautinës arptautinës parodos parodos / / 36

36

Meniu.lt Meniu.lt ámoniø ámoniø rodyklë rodyklë / / 38

38

EN

REST RESTAURANT REST URANT BUSINESS BUSINESS is the professional

magazine for restaurant owners, handlers,

chiefs and employees. It is specialized

in various actualities of restaurant and

hospitality. It is free payable for all restaurants,

bars and clubs of Lithuania. Also it is

the effective marketing tool for HoReCa

companies and suppliers. Periodicity – 6

times per annum.

WWW WWW WWW.MENU

WWW .MENU .MENU.L .MENU.L

.L .LT .L – the biggest internet

portal in Lithuania about all restaurants,

cafs, bars, pubs, clubs, catering service. All

restaurants, cafs, bars, clubs of Lithuania

are presented in special catalog, divided by

cities, categories and other filters.

There is the catalog of all HoReCa com-

TURINYS

TURINYS

panies and suppliers in Lithuania and other

information for restaurant owners, handlers,

cooks and employees too. Here companies

can present products and services for restaurant

business.

For or advertisements advertisements questions questions and and offers

offers

please please contact contact us: us:

us:

“Strateginiø projektø vystymo grupë” JSC

Head Head office: office: Konstitucijos pr. 23C-618,

Vilnius, Lithuania, tel./fax.: +370 5

2735919,

e-mail: info@menu.lt

Editorial: Editorial: Savanoriø pr. 271-207,

Kaunas, Lithuania, tel.: +370 37

705627,

e-mail.: vytas@menu.lt

Leidinio eidinio eidinio „R „R „Restoranø „R „Restoranø

estoranø verslas verslasverslas “ uþsakymo uþsakymo kortelæ kortelæ rasite

rasite

internete internete http://kuponas.meniu.lt

http://kuponas.meniu.lt

www.meniu.lt www.sangaida.lt www.cafe-future.net www.mv.lt

Redakcijos skiltis

5


6

Informacija

NA NAUJOS NA UJOS IR IR A AATNA

A TNA TNAUJIN TNA UJIN UJINTOS UJIN OS ÁST ÁSTAIGOS ÁST AIGOS

RAFFEL RAFFEL’S RAFFEL ’S

„Turtingas, autentiðkas, jausmingas“ – taip

neseniai verslo centre „Kernavë“ (Þalgirio g. 92,

Vilnius) atidarytà Vidurþemio jûros regiono virtuvës

restoranà apibûdina jo savininkë ir direktorë Lola

Sakanis. Kurdami interjerà, ruoðdami valgiaraðtá ir

galvodami apie restorano koncepcijà, sostinëje jau

turintys restoranus „Liûtø vartai“ ir „S.Metaxa“,

ðeimininkai stengësi sukurti harmonijà tarp noro èia

dirbti, apsilankyti, valgyti ir pailsëti. „Raffel‘s“ skirtas

susibûrimams, renginiams, Vidurþemio ðaliø

vakarams, jø ðokiø, tradicijø, maisto kultûros

propagavimui bei populiarinimui. Valgiaraðtyje,

kaip ir bûdinga Italijos, Graikijos, Ispanijos,

Prancûzijos restoranams, rasite þuvies, jûrø gërybiø

patiekalø. Restorane telpa iki 150, o árengtoje

nedidelëje konferencijø salëje – 40 þmoniø.

Meniu.lt Meniu.lt – – tai tai tai didþiausias didþiausias ir ir labiausiai labiausiai

labiausiai

lankomas lankomas specializuotas specializuotas interneto interneto portalas,

portalas,

kuriame kuriame pristatomos pristatomos pristatomos visos visos Lietuvos Lietuvos maitinimo maitinimo bei bei

bei

pramogø pramogø ástaig ástaigos. ástaig os. P PPortale

P ortale Meniu.lt Meniu.lt pateikiama

pateikiama

aktuali aktuali informacija informacija tiek tiek maitinimo maitinimo ir ir pramogø pramogø ástaigø

ástaigø

lankytojams lankytojams, lankytojams , tiek tiek tiek darbuotojams darbuotojams bei bei savininkams.

savininkams.

Puslapis uslapis atnaujinamas atnaujinamas kasdien, kasdien, todël todël dauguma dauguma

dauguma

restoranø, restoranø, kaviniø kaviniø ir ir ir klubø klubø lankytojø lankytojø informacijos informacijos

informacijos

ieðko ieðko bûtent bûtent Meniu.lt Meniu.lt portale.

portale.

Meniu.lt portalas – tai:

• Didelis tiksliniø lankytojø skaièius –

Meniu.lt sulaukia virð 12 000 lankytojø per

dienà, kurie paþiûri virð 40 000 puslapiø, ið jø –

ir Jûsø ástaigos pristatymà!

• Patogi paieðkos ir rûðiavimo sistema

(ástaigos pasirinkimas pagal miestà, tipà, virtuvæ,

pagal raktinius ar specifinius þodþius bei

pavadinimus; paieðka valgiaraðèiuose,

naujienose bei recenzijose).

• Meniu.lt vardas ir interneto adresas

nuolatos reklamuojami ávairiuose leidiniuose,

KAKADU KAKADU PILIES PILIES UOST UOSTAS UOST AS

Vienoje patraukliausiø bei unikaliausiø

Klaipëdos vietø, Þvejø g. 24, ties piliaviete, tryliktus

veiklos metus skaièiuojantis picerijø tinklas

„Kakadu“ atidarë dar vienà maitinimo ástaigà –

restoranà pavadinimu „Kakadu Pilies Uostas“.

„Kakadu Pilies Uosto“ interjero pasirinkimà nulëmë

ásikûrimo vieta – ðalia esantis jachtø klubas.

Restorano pastatas skaièiuoja ðimtmeèius, todël èia

iðliko daug autentiðkø konstrukcijø. Restorane yra

80 sëdimø vietø, þaidimø zona vaikams, ðiltuoju

metø sezonu – lauko terasa. „Kakadu Pilies Uoste“

siûlomi skandinaviðkos virtuvës patiekalai, taèiau

lankytojø pageidavimu á valgiaraðtá átraukti ir keli

nacionaliniai lietuviø valgiai. Norintys ðvæsti ðventes

„Kakadu Pilies Uoste” taip pat laukiami.

internete, specializuotø parodø metu.

• Meniu.lt portale dirba ta pati profesionali

komanda, kuri leidþia þurnalà „Restoranø

verslas”, leidinius „Meniu kelyje“, „Pasaulio

virtuvës“, „Pobûviø gidas“.

Be anksèiau iðvardintø privalumø, Meniu.lt

klientams skirta:

• Prioritetinë vieta maitinimo ástaigø sàraðe.

• Iðsamus ástaigos pristatymas (logotipas,

nuotraukos bei maitinimo ástaigos valgiaraðtis,

kuris nuolatos atnaujinamas).

• Profesionalaus þurnalisto paraðyta (arba

Jûsø pateikta) recenzija apie ástaigà.

• Naujienø bei specialiø Jûsø ástaigos

pasiûlymø (dienos pietø valgiaraðèio, paslaugø

vaikams, konferencijø paslaugø ir kt.)

publikavimas Meniu.lt portalo naujienø,

renginiø, akcijø ir dienos pietø rubrikose.

• Ðventiniø arba proginiø pasiûlymø

pristatymas specialiose ðventinëse rubrikose.

• Pobûviø (banketø, furðetø, iðveþamøjø

AIGOS (2007 (2007 m. m. rugsëjis rugsëjis-spalis)

rugsëjis spalis) spalis)

KFC

KFC

Kauno prekybos centre „Akropolis“ greta kitø

maitinimo ástaigø ðá rudená vietà rado ir didþiausiam

pasaulyje sisteminiø restoranø tinklui „YUM!”

priklausantis bei Lietuvoje kompanijos „Fast Food“

atidarytas greitojo maisto restoranas „KFC“.

Restorano direktorës teigimu, atidaryti pirmàjà tinklo

ástaigà Lietuvoje paskatino neiðvystyta greitojo

maisto rinka. Restorane siûlomi populiariausi „KFC“

restoranø tinklo produktai: viðèiukai „Original

Recipe“, aðtrûs sparneliai „Hot wings“, mësainiai

su viðtiena, salotos ir kt. Ateityje valgiaraðtá ketinama

pildyti ir kitais produktais. Á pirmàjá Lietuvoje

atidarytà restoranà investuota 900 tûkst. litø. Ateityje

bendrovë „Fast Foods“ greitojo maisto restoranus

„KFC” ketina atidaryti visuose didþiuosiuose

Lietuvos miestuose.

TAPKITE TAPKITE MENIU MENIU.L MENIU .L .LT .L T KLIENTU KLIENTU IR IR NA NAUDOKITËS NA UDOKITËS VIENA

VIENA

EFEK EFEKTYVIA EFEK TYVIA TYVIAUSIØ TYVIA USIØ REKLAMOS REKLAMOS FORMØ

FORMØ

pobûviø ir kt.) pristatymas ir pobûviø uþsakymø

nukreipimas maitinimo ástaigoms per internetinæ

pobûviø paieðkos bei uþklausimø sistemà.

• Jûsø ástaigos rekomendavimas Meniu.lt

lankytojams, kurie, ieðkodami pobûviams vietos,

kreipiasi á redakcijà tiesiogiai.

• Pageidaujant, patalpinamas reklaminis

skydelis (banner – angl.) Meniu.lt portale

(apmokestinamas papildomai, pagal atskirà sutartá).

Meniu.lt informacija

RESTORANØ VERSLAS

5/2007


GRALIS GRALIS

GRALIS

Naujame restorane „Gralis“, duris atvërusiame

ant kalno, nuo kurio atsiveria nuostabûs Kauno

senamiesèio vaizdai (Trumpoji g. 10), vieðpatauja

senovë ir romantika. 4 saliø, 300 vietø restorano

virtuvëje vyrauja europietiðki patiekalai, taèiau

didþiausias dëmesys skiriamas italø kulinarijai.

Restorano virtuvëje ðeimininkauja meistras ið

Anglijos Mark Ayliffe, kiekvienà dienà siûlantis

gardþiø patiekalø, gaminamø tik ið paèiø ðvieþiausiø

produktø. „Gralis“ taip pat siûlo sveèiø namus,

kuriuose apsistojusieji gali suderinti darbà, poilsá ir

pramogas. Restorane kvieèiama rengti ávairius

pobûvius, teikiamos maisto iðsineðti, iðvaþiuojamojo

maitinimo paslaugos.

CITY CITY CAFE

CAFE

Neseniai Kaune, Laisvës al. 56, restorane „City

Cafe“, atsidarë solidus ir jaukus vyno rûsys. Dabar

restoranas yra dviejø aukðtø: pirmasis þavi laisvesne

lounge stiliaus aplinka, o vyno rûsys vilioja solidþia,

stilinga elegancija. XIX amþiaus aplinkoje iðsiskiria

modernus akcentas – þidinys, kuris darganotà

rudens ar þiemos vakarà vilioja jaukiai praleisti

laikà. Lankytojai èia laukiami ne tik pietø metu, po

darbo gero vyno taurei, bet ir ðvæsti ðventes. Nuo

ðiol dviejø aukðtø restoranas lankytojus kvieèia

pasimëgauti europietiðkos virtuvës patiekalais ir

sparèiai populiarëjanèia kinø virtuve. Kaip ir dera

vyno rûsiui, bus organizuojamos vyno degustacijospaskaitos.

VILNIA VILNIAUS VILNIA US V VVAR

V AR ARTAI AR AI (daugiau 20 psl.)

Ðiø metø spalio pabaigoje Vilniuje duris atvërë

unikalus miesto kvartalas „Vilniaus vartai“, po savo

stogais priglaudæs garsiausiø mados namø salonus,

modernius verslo centrus bei laisvalaikio oazes.

Pirmasis „Vilniaus vartuose“ lankytojus pakvietë

pailsëti, iðgerti kavos, kokteilá ar pasimëgauti

egzotiðkais patiekalais viliojantis baras „LivLounge“.

Spalio pabaigoje maitinimo ástaigø gretas papildë

RESTORANØ VERSLAS 5/2007

ABSENT ABSENTO ABSENT

Spalio pradþioje Kaune, Vasario 16-osios

gatvëje, lankytojus pakvietë bene vienintelis Kaune

kokteiliø baras „Absento“. Moderniame 150 vietø

bare, kurio patalpose seniau veikë restoranas

„Rambynas“, kaunieèiai kvieèiami pasimëgauti

paèiais ávairiausiais kokteiliais, kuriø bare siûloma

virð 60. Be kokteiliø, klausantis dþiazo bei house

muzikos melodijø, sveèiams siûlomas gausus

pasirinkimas ávairiø alkoholiniø ir nealkoholiniø

gërimø, prie kokteiliø tinkanèiø uþkandþiø, keletas

salotø, uþkandþiø rûðiø, karðtieji patiekalai.

Artimiausiu metu bare ketinama pradëti rengti

ávairias programas – vokalinius vakarus, kviestis

didþëjus. Kokteiliø baras „Absento“ – puiki vieta

rengti banketus, furðetus, kitokius pobûvius. Dvejose

baro salëse ðventæ galima surengti iki 200 þmoniø.

ir restoranai „Avenue“, „Dai Mon“ ir „Marino“.

2008 m. pradþioje „Vilniaus vartuose“ turëtø pradëti

veikti ir naktinis klubas „Pacha”.

Pietø ir laisvalaikio restoranas „Avenue” Avenue” – tai

oazë, skirta savo laikà planuojantiems þmonëms.

Restorane galima skaniai, jaukiai ir greitai

papietauti, surengti dalykinius verslo pietus bei

maloniai praleisti laikà po darbo. Restoranas nuolat

siûlo skirtingà ir visuomet ypatingà pietø meniu.

Egzotiðku Tolimøjø Rytø patiekalø asortimentu

lankytojus maloniai stebinti pasiryþæs restoranas

„Dai „Dai Mon Mon”. Mon Ðio restorano meniu dera vietnamieèiø,

korëjieèiø, kinø ir tajø virtuvës. Tai pirmas ir

vienintelis aukðèiausio lygio rytietiðkø patiekalø

restoranas Lietuvoje. „Dai Mon“ ásikûræs modernioje

„Vilniaus vartø“ stiklo galerijoje, á kurià patenkama

pro jaukø þiemos sodà.

Ðalia jau minëto „Vilniaus vartø“ galerijos

þiemos sodo ásikûræs restoranas „Marino” „Marino” vilnieèius

ir miesto sveèius kvieèia pasimëgauti iðskirtiniais ir

paèiais ðvieþiausiais þuvies bei jûrø gërybiø

patiekalais. Tai pirmasis Lietuvoje tikras jûrø gërybiø

restoranas, á kurá ðvieþi jûrø produktai tiekiami ið

viso pasaulio. Jame lankytojai gali patys iðsirinkti

gyvà omarà, kuris jiems bus tuoj pat paruoðtas,

áspûdinga ir ðampano pasiûla – apie 40 rûðiø.

REST RESTORANAI

REST ORANAI

„AVENUE“ – restoranas (miðri virtuvë), A. Tumëno g.

4 („Vilniaus vartai“), Vilnius.

„BALATONAS“ – restoranas (Europos virtuvë),

Latviø g. 38, Vilnius.

„DAI MON“ – restoranas (Tolimøjø Rytø virtuvë),

A. Tumëno g. 4 („Vilniaus vartai“), Vilnius.

„GRALIS“ – restoranas (Europos virtuvë), Trumpoji g.

10, Kaunas.

„KAKADU PILIES UOSTAS“ – restoranas (miðri

virtuvë), Þvejø g. 24, Klaipëda.

„MARINO“ – restoranas (þuvis ir jûrø gërybës), A.

Tumëno g. 4 („Vilniaus vartai“), Vilnius.

„PAS ALI“ – restoranas (kinø virtuvë), Ðv. Gertrûdos

g. 68, Kaunas.

„POMODORO LOUNGE“ – restoranas (italø

virtuvë), Goðtauto g. 40C, Vilnius.

„RAFFEL’S” – restoranas (Vidurþemio jûros regiono

virtuvë), Þalgirio g. 92, Vilnius.

„SINTO“ – restoranas (japonø virtuvë), Pilies g. 30,

Vilnius.

„SUÐI RESTORANAS“ – restoranas, suðiø baras

(japonø virtuvë), Gedimino pr. 9 („Gedimino 9“), Vilnius.

KA KAVINËS KA VINËS VINËS-BARAI

VINËS -BARAI

„ABSENTO” – kokteiliø baras (kokteiliai, miðri

virtuvë), Vasario 16-osios g. 2, Kaunas.

„COFFEE INN” – kavos baras (kava, uþkandþiai),

Pilies g. 10, Vilnius.

„GAISRININKO SAPNAS“ – uþeiga (miðri virtuvë),

Savanoriø pr. 139C, Vilnius.

„MORKØ ÐËLSMAS“ – sulèiø baras (ðvieþios sultys,

vegetariðki patiekalai), Laisvës al. 78B, Kaunas.

„SPA BARAS” – sveiko maisto baras (kokteiliai,

uþkandþiai), K. Dineikos g. 1 („SPA Vilnius”), Druskininkai.

„SUFLERIO BÛDELË“ – kokteiliø baras, M. Daukðos

g. 34, Kaunas.

PICERIJOS

PICERIJOS

„BRODVËJAUS PICA“ – picerija (miðri virtuvë),

Pramonës g. 6 / Iðradëjø g. 14 („Bruklinas“), Ðiauliai.

„ÈILI PICA“ – picerija (miðri virtuvë), Ûdrijos g. 2,

Alytus.

„KATPËDËLË PICA“ – picerija (miðri virtuvë), Þiedo

g. 1, Ukmergë.

GREIT

GREITASIS GREIT

ASIS ASIS MAIST MAISTAS MAIST AS

„CITY BURGER” – greitojo maisto uþeiga

(mësainiai, uþkandþiai), Savanoriø pr. 60, Kaunas.

„KFC” – greitojo maisto uþeiga (viðtienos patiekalai),

Karaliaus Mindaugo pr. 49 („Akropolis”), Kaunas.

NAK NAK NAKTINIAI NAK TINIAI KL KLUBAI KL KLUBAI

UBAI

„DUB DUB CLUB“ – naktinis klubas, Draugystës

g. 19, Kaunas.

SPEC. SPEC. PP

PARDUO P ARDUO ARDUOTUVËS

ARDUO TUVËS

„CHEF GOURMET” – spec. gurmaniðko maisto ir

gërimø parduotuvë, Pilies g. 28, Vilnius.

SP

SPA SP A DRUSKININKAI

DRUSKININKAI

Druskininkuose, V. Kudirkos g. 45, neseniai

atidarytas naujas sveikatingumo ir vandens

procedûrø parkas „SPA Druskininkai“. Parke,

viliojanèiame unikaliu eksterjeru bei interjeru,

kvieèiama iðbandyti krioklius, baseinà su

banguojanèia kalnø upe, saugià nusileidimo trasà.

Norintiems atgaivinti savo kûnà, atliekamos

efektyvios Vakarø ir Rytø medicinos bei groþio

procedûros, keliø rûðiø masaþas, rekomenduojama

iðbandyti pirtis, mankðtà vandenyje, treniruotes

modernioje treniruokliø salëje, vandens pramogas.

Be ðiø malonumø laikà galësite leisti paplûdimiuose,

arbatos ir sulèiø bare.

Naujienos

7


8

Naujienos

NA NAUJIENOS

NA UJIENOS

Kompanija „UCS Baltic“ maitinimo, pramogø

ir apgyvendinimo ámonëms siûlo ne tik paþangià

restoranø apskaitos ir valdymo sistemà „R-Keeper“,

bet ir daug naudingø sprendimø, skirtø papildyti

„R-Keeper“ sistemà. Restoranai, jau turintys „R-

Keeper“ sistemà, gali iðbandyti daugelá papildomø

sprendimø, tokiø kaip savitarnos sistema, neðiojami

terminalai padavëjoms, alaus apskaitos sistema ir

daugelis kitø.

„UCS Baltic“ taip pat sëkmingai diegia tokias

sistemas, kurioms nereikalinga „R-Keeper“ sistema,

pavyzdþiui, „Hotex“, kuri skirta vieðbuèio darbo

administravimui, „Pool Jet“ – biliardiniø darbo

automatizavimui ir sistemà „Premjera“, puikiai

tinkanèià kino teatrø darbui valdyti.

Nuo ðiol „UCS Baltic“ klientai ar ketinantys

jais tapti iðvardintas programas programas ir daugelá kitø

sprendimø savo restoranui, biliardo klubui, kino

teatrui gali gali iðbandyti iðbandyti nemokamai nemokamai – tereikia

sumokëti pusæ ádiegimo darbø ir apmokymø

kainos.

Nepraleiskite progos patys iðbandyti ir ávertinti

„UCS Baltic“ produktus!

Italijos kompanija „Moretti forni“, kuriai

Lietuvoje atstovauja ámonë „Gastrolinija“, pristato

naujos naujos kartos kartos picø picø kepimo kepimo kepimo krosná krosná „SerieM

multifunctional”. Tai visiðkai naujas poþiûris picø

kepimo srityje. Kepdami ðia krosnimi galësite

nustatyti keletà kepimo temperatûros reþimø vieno

kepimo metu! Atidarius krosnies duris,

automatiðkai ásijungia kaitinimas priekyje,

neleidþiantis prarasti esamos temperatûros. Visas

iðorinis krosnies pavirðius yra ventiliuojamas, todël

darbo metu yra ðaltas. Krosnies durø rankena juda

ðarnyriniu principu, neleidþianèiu kraipyti rieðo ir

rankos. Krosnies valdymas programuojamas, daug

programø, galimybë valdyti kompiuteriu.

Ámonë „Eurokornus” pleèia restoranams

tiekiamø prekiø asortimentà. Ðá kartà maitinimo

ámonëms siûlomas labai ilgas ámonës „R „Robo” „R obo”

italiðkø italiðkø maisto maisto maisto produktø produktø sàraðas (alyvuogës, jûrø

gërybës, marinuotos ir konservuotos darþovës,

actas, padaþai ir kt.). Ið gausaus asortimento

iðskirtini ðie konservuoti produktai: pupelës,

kaðtonai, saulëje dþiovinti pomidorai, pusiau

saulëje dþiovinti pomidorai, artiðokai su stiebais ir

be, grybø miðiniai. Taip pat siûlomi keliø rûðiø

alyvuogiø aliejai, italiðki sûriai.

PAMA PAMATYK! PAMA TYK! PALIESK! PALIESK! TURËK!

TURËK!

„easy easy easyTOUCH

easy OUCH OUCH” OUCH („lengvas palietimas”) – tai

naujas „Convotherm

Convotherm

Convotherm

Convotherm” Convotherm konvekciniø krosniø

„serijos +3“ raktaþodis vartotojams.

Paprastas ir unikalus operacijø valdymas

dël naujos „easyTOUCH“ sistemos atskleidþia

visiðkai naujas galimybes – ðiuolaikiniam

virtuvës vadovui skirtas didelis spalvotas

ekranas, valdomas prisilietus ranka! Jis

sujungia inovacijas ir operacijø valdymo

paprastumà su visiems þinomomis konvekciniø

„Convotherm“ krosniø „serijos +3“ savybëmis.

„Convotherm“ nekeièia nieko ið ankstesniø

sëkmingosios „serijos +3“ savybiø, bet gana

„toliaregiðkai“ ádiegia daugiafunkciná

lieèiamàjá ekranà.

Naudojant „easyTOUCH“, þymiai

daugiau valdymo operacijø yra nematomos.

Automatiðka programø diagnozë, kuri gedimø

informacijà siunèia techninio aptarnavimo

personalui, tinklinis kompiuterinis valdymas,

patiekalø nuotraukø ávedimas vartojant

„Press&Go“ funkcijà – visa tai ne problema

naujajam „easyTOUCH“.

Visi ankstesni „serijos +3“ patentai:

NA NAUJA NA UJA „ „ARCOS“ „ ARCOS“

PEILIØ PEILIØ SERIJA

SERIJA

nepriklausoma slankiojanti durø sistema,

„Paþangi uþdara sistema“ („Advanced Closed

System“), „Traðku ir skanu“ funkcija

(„Crisp&Tasty“), „Spausk ir eik“ funkcija

(„Press&Go“) yra integruoti ir standartinëje

„easyTOUCH“ versijoje. Galima pasirinkti

ávairiausiø dydþiø, dujinæ ar elektrinæ, su

boileriu ar tiesioginio ápurðkimo krosná.

Laukite naujausios informacijos ið mûsø

partneriø Lietuvoje.

UAB „Sangaida“ kartu su vienu þymiausiø

Europoje peiliø gamintoju „Arcos“ pristato naujà

peiliø serijà „Saeta“. Ðios serijos peiliai pagaminti

ið vientiso metalo, dël kurio sudëties (chromo,

molibdeno ir vanadþio lydinys) peiliai ágyja paèias

geriausias savybes. Peiliai yra kaltiniai su kombinuota

rankena: á vientisà jø rankenà ákomponuotas specialus

plastikas, imituojantis kauèiukà. Dël to ðiø peiliø rankena yra labai

ergonomiðka, patogi ir neslidi. Ðiuos peilius jau iðbandë ir puikiai

ávertino virtuvës profesionalai.

UAB „Sangaida” informacija

RESTORANØ VERSLAS

5/2007


ÐVENTËMS ÐVENTËMS AR ARTËJANT AR TËJANT

Pastaraisiais metais ðampano rinka Lietuvoje augo neátikëtinais

tempais. Sekdami besivystanèiø tendencijø pëdomis, „Mineraliniai

vandenys“ pasirûpino, kad per artëjanèias ðventes nepritrûktø ðio

elegantiðko gërimo. Ðá kartà vyno ir stipriøjø gërimø importuotoja atveþë

net ðeðiø rûðiø ðampano ið Nicolas Feuillatte vyno namø.

Paþintá su Nikolas Feuillatte ðampanais siûlome pradëti nuo

„Nicolas „Nicolas „Nicolas F FFeuillatte

FF

euillatte Brut Brut Rserve Rserve Rserve P PParticulire”

P Particulire”

articulire” articulire”. articulire” Tai harmoningas ir

elegantiðkas ðampanas, sukurtas ið rinktiniø Chardonnay, Pinot Noir

ir Pinot Meunier vynuogiø derinio, kurá vyno þinovai rekomenduoja

gerti kaip aperityvà, arba derinti su þuvies ir paukðtienos patiekalais.

NA NAUJA NA UJA PREKËS PREKËS ÞENKL ÞENKLO ÞENKL O „KA „KATRIN” „KA TRIN” LAIKIKLIØ LAIKIKLIØ SERIJA

SERIJA

Ðvaros produktø prekës þenklas „Katrin” pristato naujà bei

modernià popieriniø rankðluosèiø ir tualetinio popieriaus laikikliø,

muiliniø, oro gaivikliø, ðiukðliø dëþiø serijà.

Ar ástaigos darbuotojams bei sveèiams malonu lankytis tualeto

kambaryje (nesvarbu, kur jis yra – restorane, teatre, biure ar oro uoste),

priklauso nuo gausybës veiksniø. Be ðvaros ir gaivumo svarbu, kad

rankðluosèiai ir servetëlës bûtø minkðti bei patalpinti graþaus dizaino

uþrakinamuose laikikliuose. Platus laikikliø pasirinkimas leis sukurti

patogesnæ tualeto patalpà tiek jûsø klientams, tiek personalui, kuris já

priþiûrës ir tvarkys. Laikikliø privalumai palengvina aptarnavimo,

valymo ir jø uþpildymo darbus.

Vartotojø, t. y. Jûsø klientø pageidavimai idealiai tualeto patalpai:

• Ðvaru ir malonu net ir po pasinaudojimo tualetu.

• Aptarnaujanèiam personalui lengva ir patogu tvarkyti (tai

uþtikrina ðvarà patalpoje).

• Muilas, tualetinis popierius ir rankðluosèiai – laikikliuose.

• Vandens èiaupai – automatiniai, su „fotosensoriais”.

• Ðvelnûs, balti, po atskirà lapelá imami rankðluosèiai.

• Originalus ir jaukus interjeras su papildomais akcentais,

pavyzdþiui, þurnalais ar þvakëmis.

• Ðiukðliø dëþë su dangèiu.

• Patalpa árengta ir dekoruota keraminëmis plytelëmis.

• Árengti nosinaièiø, higieniniø paketø, prezervatyvø, higieniniø

servetëliø pardavimo automatai.

• Plastikiniai puodeliai vandeniui.

Pateikiame naujosios „Katrin” laikikliø serijos aksesuarø apraðymus.

Ji puikiai atitinka idealaus tualeto kambario kriterijus:

• Patrauklus ir kompaktiðkas laikiklio dizainas puikiai tiks ávairiam

interjerui (1 pav.).

• Galite laisvai pasirinkti, ar laikiklis bus rakinamas, ar

RESTORANØ VERSLAS 5/2007

UAB „Mineraliniai vandenys” informacija

NA NAUJI NA UJI „MOUT „MOUTON „MOUT ON

CADET CADET RESERVE” RESERVE” VYNAI

VYNAI

Garsieji Bordo regiono vyno namai „Baron Philippe de Rothschild“

niekada „nestovi vietoje“. Ðá kartà vyndariai uþsibrëþë tikslà dar labiau

sustiprinti „Mouton Cadet“ vyno prekiná þenklà. Tuo tikslu bus ne tik

atnaujintos garsiojo vyno etiketës, bet ðio vyno linijà papildys dar dvi

naujos vyno rûðys: „Mouton Cadet Reserve Sauternes AC” ir „Mouton

Cadet Reserve Saint - Emilion AC”.

Vieno butelio kaina („Gero vyno parduotuvëje“, Subaèiaus g. 2,

Vilniuje) – apie 55 Lt.

UAB „Mineraliniai vandenys” informacija

nerakinamas. Uþrakintame laikiklyje muilas, tualetinis popierius ir

popieriniai rankðluosèiai yra apsaugoti nuo vagiø, bereikalingo ar

netinkamo naudojimo. Ergonomiðkas raktas tinka visiems laikikliams

(2 pav.).

• Per kontroliná langelá lengva pastebëti, kada reikia papildyti

popieriaus atsargas (3 pav.).

• Platus ir kruopðèiai parinktas laikikliø asortimentas patenkins

net iðrankiausiøjø poreikius (4 pav.).

• Laikikliai, pagaminti ið ABS plastiko, ilgai nesusidëvi, iðlieka

nauji bei patrauklûs (5 pav.).

• Lengva pritvirtinti prie sienos, nes laikiklio nugarëlëje yra daug

iðpjovø ir pakabinimo skyluèiø, todël paprasta pritvirtinti anksèiau

kabëjusio laikiklio vietoje (6 pav.).

UAB „MAP Lietuva” informacija

Naujienos

9


10

RESTORANØ VERSLAS

5/2007


GERA GERA ÞINIA ÞINIA – – NA NAUJOS NA UJOS KAR KARTOS KAR OS REST RESTORANØ

REST ORANØ

VALD ALD ALDYMO ALD YMO SISTEMA SISTEMA „R „R-KEEPER „R -KEEPER V7“ V7“ JA JAU JA U LIETUV LIETUVOJE LIETUV OJE

Ámoniø grupë „UCS“, ilgà laikà pirmaujanti maitinimo ir pramogø

ámoniø procesø automatizavimo rinkoje ne tik Baltijos ðalyse, bet ir

Vidurio bei Rytø Europoje, savo pagrindiná produktà „R-Keeper“

sëkmingai tobulina bei juo prekiauja jau 15 metø. „UCS“ kuriamos

sistemos Baltijos ðalyse naudojamos daugiau nei 800 maitinimo ir

pramogø ámoniø.

Ðiuo metu „UCS Baltic” rinkai pristato ilgai lauktà naujovæ – naujos

kartos restoranø apskaitos ir valdymo sistemà „R-Keeper V7“. Kuriant

ir vystant ðià naujà restoranø valdymo sistemà buvo panaudota 15

metø patirtis, sukaupta bendradarbiaujant su Rytø ir Vidurio Europos

geriausiø restoranø atstovais.

Nuo ðiol restoranø ðeimininkai, rinkdamiesi „UCS“ programinæ

árangà, turës dar didesná funkcijø pasirinkimà, sutaupys savo,

darbuotojø laikà bei ámonës pinigus. Uþtikriname, kad sistema atvers

naujas restoranø automatizavimo, valdymo, rinkodaros ir kontrolës

galimybes.

Universalumas, Universalumas, lankstumas lankstumas ir ir funkcionalumas

funkcionalumas

„R-Keeper V7“ yra visiðkai naujas ir, svarbiausia, unikalus

produktas, kurá projektuojant nebuvo naudoti jokie pasaulyje

egzistuojanèiø programø prototipai ir duomenø baziø technologijos.

„R-Keeper V7“ turi daug daugiau naudingø funkcijø, sistemos

galimybës yra þymiai didesnës. Nuo ankstesniø „R-Keeper“ programø

ji skiriasi ir tuo, kad ja dirbti galima dar greièiau bei paprasta pritaikyti

iðskirtiniams savo ámonës poreikiams. Dabar restorano verslo procesus

programoje be specialistø pagalbos gali lengvai valdyti ir keisti pats

vartotojas.

Naujosios „R-Keeper V7“ versijos kûrëjai iðskiria tokias pagrindines

sistemos naujoves:

• Personalo ersonalo nustatymai. nustatymai. nustatymai. Vartotojas pats gali lengvai sukurti roles,

kuriø kiekviena gali turëti daugybæ funkcijø bei ágaliojimø darbui su

objektais ir ataskaitomis. Nauja sistema leidþia dirbti mokiniui,

pagalbiniam darbuotojui ir visas kitas pareigas uþimantiems asmenims.

Pritaikius vartotojo sàsajà konkreèiai ámonei, supaprastëja ir

pagreitëja darbas su sistema, iðvengiama galimø klaidø, pavyzdþiui,

mokinys negali parduoti brangaus vyno arba nepatyræs padavëjas

neaptarnaus VIP staliuko. Kiekvienam darbuotojui suteikta galimybë

dirbti pasirinkta kalba.

• Padavëjo adavëjo adavëjo stotis. stotis. Darbuotojams sukurta patogesnë informacijos

ávedimo seka (skaièius-objektas). Tokiu bûdu sutaupomas vieno

mygtuko paspaudimo laikas.

Naujojoje sistemoje sukurta daug funkcijø operacijoms su

sàskaitomis atlikti – sveèiø þymëjimas ar ávedimas pagal sëdimas vietas.

Bendrà sàskaità lengva iðskaidyti kiekvienam klientui atskirai.

Programoje ádiegta galimybë baigti bendros pamainos darbà

nesustabdant visø kasø darbo.

• Stalø Stalø ir ir saliø saliø valdymas. valdymas. valdymas. Vartotojas pats gali suvesti informacijà

apie stalus, juos klasifikuoti bei iðdëstyti saliø planuose, kiekvienas

stalas gali turëti savo aptarnavimo taisykles ar apribojimus.

Sistema leidþia aptarnauti vienà stalà keletui padavëjø: ji parodo,

koks padavëjas kà ávedë á atitinkamo uþsakymo laukelá. Taip pat nuo

ðiol vizità gali sudaryti keli uþsakymai, kurie gali bûti apmokëti keliais

èekiais.

• Meniu Meniu Meniu. Meniu Galimybë nustatyti patiekalø paruoðimo tvarkà,

skirtingas kainas pagal laikà, kliento tipà arba kitus parametrus, ádiegta

avansinio mokëjimo apskaita uþ staliukø rezervavimà.

• Nuolaidos/antkainiai. Nuolaidos/antkainiai. Patogus procentiniø ir suminiø nuolaidø

valdymas. Jeigu taikomos kelios nuolaidos, galima nustatyti nuolaidø

prioritetinæ tvarkà. Sistema leidþia pastoviems klientams iðduoti lojaliø

klientø korteles su galimybe taikyti nuolaidas, kaupti taðkus bei

atsiskaityti uþ patiekalus, sistema taip pat gali nesunkiai atpaþinti kitø

organizacijø nuolaidø korteles.

• Valiutø aliutø aliutø nustatymai nustatymai. nustatymai Galimybë atsiskaityti keliomis valiutomis.

Valiutø nominalai greitam sumos ávedimui. Avansiniø mokëjimø

apskaita.

RESTORANØ VERSLAS 5/2007

• Ataskaitos. Ataskaitos. Vartotojas pats gali konfigûruoti ataskaitas, jø

formas, naudojant vienà ið 13 schemø. Jis taip pat gali susikurti savo

unikalias ataskaitas, jas iðsisaugoti ir naudoti pakartotinai. Pardavimø

ataskaitoje pateikiama tiksli informacija apie patiekalus, apmokëjimus

ir èekius realiu laiku.

• Saugumas. Saugumas. Saugumas. Informacijos nutekëjimas – svarbi perspektyvios

ámonës problema. Kad bûtø uþtikrintas aukðtas saugumo lygis, „UCS“

sukûrë tokià duomenø bazæ, kurioje informacija koduojama tam tikru

formatu, atpaþástamu tik konkreèios programos ir tik jos vartotojø.

Pasirinkimas asirinkimas asirinkimas tikrai tikrai nenuvils

nenuvils

Nauja „R-Keeper V7“ – suprantamesnë ir vartotojui labiau

prieinama nei anksèiau. Nors funkcijos ir galimybës yra daug didesnës,

darbas su ja netapo sudëtingesnis. Naujàja sistema lengviau naudotis

bei pritaikyti iðskirtinai savo ámonës poreikiams. Ðià sistemà galima

konfigûruoti netgi be aptarnaujanèio inþinieriaus pagalbos.

Ámonës „UCS Baltic“ Baltijos ðaliø generalinis direktorius Evaldas

Remeikis teigiamai vertina naujos kartos restoranø valdymo sistemos

atsiradimà ir mano, kad restoranø valdymo sistemos „R-Keeper V7“

funkcijø gausa, dar labiau iðvystytas sistemos stabilumas ir saugumas

bei patogi aptarnaujanèio personalo darbo su sistema aplinka

restorano darbuotojams leis aptarnauti savo klientus dar greièiau ir

kokybiðkiau. Rinkodaros veiksmø kontrolës ir analizës galimybës leis

jø vadovams efektyviai planuoti ir kontroliuoti restoranø darbà.

Gera naujiena yra ir ta, kad lojalûs „UCS Baltic“ klientai, kurie

jau naudoja „R-Keeper“, galës ásigyti naujàjà programà nemokamai.

UAB „UCS Baltic“ informacija

Naujienos

11


12 Koncepcija

LIETUV LIETUVOS LIETUV OS PICERIJØ

PICERIJØ

TINKLAI

TINKLAI

Vytautas Mickevièius

Sunku Sunku prisiminti, prisiminti, prisiminti, kada kada kada Lietuvoje Lietuvoje buvo buvo atidaryta atidaryta pirmoji pirmoji pirmoji picerija.

picerija.

Galbût Galbût tai tai pirmoji pirmoji „P „Pizza „P „P izza Jazz“, Jazz“, dar dar 1993 1993 1993 m. m. atidaryta atidaryta atidaryta KK

Kauno K auno studentø

studentø

bendrabutyje bendrabutyje bendrabutyje ir ir ir ið ið pradþiø pradþiø gaminusi gaminusi tik tik iðsineðti iðsineðti skirtas skirtas picas. picas. Ðiandien

Ðiandien

jau jau jau nerastume nerastume miesto miesto ar ar provincijos provincijos miestelio, miestelio, kuriame kuriame nebûtø nebûtø nebûtø picerijos.

picerijos.

Atgavus nepriklausomybæ, ðalia áprastiniø klasikiniø restoranø,

kaviniø-barø, ðaðlykiniø ar bufetø-valgyklø Lietuvoje atsirado ir iki tol

dar nematytos picerijos. Norëdami iðbandyti naujoves, ar tiesiog

pamëgæ ðá italiðkà patiekalà, lankytojai plûste plûdo á ðio tipo ástaigas.

Kadangi picas gaminti nesunku, o pelnas didelis, picerijos pradëjo

dygti lyg po lietaus, sëkmingai dirbanèios ámonës ëmë plëstis, pradëjo

formuotis picerijø tinklai. Vieni jø sëkmingai dirba bei pleèiasi ir ðiandien,

kiti apsiribojo keliomis ástaigomis. Didþiausi lietuviðkos kilmës picerijø tinklai

visai sëkmingai savo verslo koncepcijas „eksportavo“ á kaimynines ðalis.

Na, o ið uþsienio á Lietuvà ðiais metais atkeliavo didþiausio pasaulyje

picerijø tinklo – „Pizza Hut“ – ástaiga, rugsëjo mënesá atidaryta Kauno

„Akropolyje“. Taip pat judriose didmiesèiø vietose jau atsiranda

maþytës amerikietiðko tipo picerijos, kuriose picos ruoðiamos tik

iðsineðti arba iðveþiojamos pagal uþsakymus.

„Èili „Èili pica pica“ pica

Didþiausias Lietuvoje ir Baltijos ðalyse maitinimo ástaigø tinklas

„Èilija“ savo plëtrà pradëjo po to, kai 1997 metais sëkmingai

debiutavo Vilniuje atidaryta pirmoji „Èili pica“ picerija. Pagarsëjæs

patiekalø ir aptarnavimo kokybe, „Èili pica“ picerijø tinklas sparèiai

pradëjo plëstis 1999 metais. Kiek vëliau pradëti kurti ir kitokio

tipo „Èili“ restoranø tinklai („Èili kaimas“, „Èili Kinija“, „Èili kava“ ir

kt.), pradëta vystyti maisto tiekimo á namus paslauga. Ðiuo metu tinklui

priklauso 30 picerijø Lietuvoje, ið jø 9 veikia franðizës sutarties

pagrindu. Sëkmingai pritaikoma franðizë paskatino tinklo plëtrà á kitus

Lietuvos regionus. Dar 23 „Èili pica“ ástaigos veikia uþsienyje (Latvijoje

– 17, kitos Estijoje, Ukrainoje, Rumunijoje, Lenkijoje). Lietuvoje viso

tinklo picerijos per dienà aptarnauja apie 45000 lankytojø.

Valgiaraðtyje siûlomos ne tik paprastos, bet ir puriosios picos, taip

pat ir kitokie karðtieji patiekalai, salotos, uþkandþiai, desertai. Visos

„Èili“ tinklo ástaigos pasiþymi gerai apgalvotais interjerais, vienodu

valgiaraðèiu, ávairiomis reklaminëmis smulkmenomis. Labai gerai

iðvystyta maisto tiekimo á namus sistema. Tinklas yra ásteigæs savo

mokymo ástaigà „Èili akademija“, kurioje ruoðiami nauji darbuotojai.

„Èili pica“

„Mambo Pizza“

„P „Pizza „P izza Jazz” Jazz”

Jazz”

Tinklas „Pizza Jazz“ 1993 metais veiklà pradëjo Kaune. Tuo

metu „Pizza Jazz“ buvo nedidelë picerija, kurioje picos buvo

parduodamos tik iðsineðti. Sëkmingai dirbant, kas kelis metus buvo

atidaromi vis nauji restoranai-picerijos, pasiþymintys moderniais,

kartais teminiais interjerais, pastovia maisto kokybe. Ið pradþiø

plëtra buvo vykdoma Kaune, vëliau – Vilniuje. Ðiuo metu Kaune

veikia 6 restoranai-picerijos, 5 veikia Vilniuje – visi yra nuosavi.

1999 metais franðizës pagrindu buvo atidarytas restoranas

Marijampolëje, kuris sëkmingai dirba iki ðiol. Vëliau buvo atidaryti

keli franðiziniai restoranai ir Rygoje, taèiau po keleriø metø jie buvo

uþdaryti dël netinkamos partneriø veiklos. Tinklas ir dabar neatmeta

galimybës plëstis franðizës pagrindu, taèiau partnerius renkasi labai

atidþiai. „Pizza jazz“ Kaune taip pat tiekia maistà á namus. Picerijø

valgiaraðèiuose – ne tik picos, bet ir nemaþai kitø patiekalø: salotos,

uþkandþiai, karðtieji patiekalai, desertai. Restoranø-picerijø tinklas

didelá dëmesá skiria tradicinei ir netradicinei savireklamai, aktyviai

dalyvauja ávairioje visuomeninëje veikloje. Ðiuo metu tinkle ið viso

dirba apie 600 darbuotojø.

„Arena Arena pizza pizza” pizza

Pirmoji „Arena pizza” picerija 1999 metais buvo atidaryta

Kaune. Pagrindinis picerijos interjero akcentas – romëniðkos arenos

arka. Ji tapo picerijos firminio þenklo simboliu. Po trijø metø veiklos

picerija pradëjo plësti savo tinklà – Kaune, Laisvës alëjoje buvo

atidaryta antroji „Arena pizza“ picerija. Ðio tinklo picerijose galima

paskanauti unikaliø amerikietiðkø picø. Jos ypatingos savo sûrio

kraðtu. Jø pramoninis dizainas yra patentuotas ir Lietuvoje jø galima

paskanauti tik „Arena pizza“. Ðiuo metu picerijø valgiaraðtis

papildytas ir „Country“ meniu – tradiciniais lietuviðkais patiekalais

bei kitokiais valgiais. Kaune ir Panevëþyje taip pat teikiama maisto

pristatymo á namus paslauga. 2003 metais franðizës sutarties

pagrindu buvo atidaryta „Arena pizza“ Panevëþyje. 2004 m. tinklo

savininkai atidarë dar vienà picerijà Kaune. 2005 m. Utenoje duris

atvërë franðizës pagrindu ákurta „Arena Pizza“ picerija, talpinanti

net 200 þmoniø. Lietuvoje vis labiau populiarëjanèià franðizæ

ávairiuose kituose Lietuvos miestuose savo tinklui plësti Kauno

picerijø tinklas „Arena pizza“ pasirinko paskatintas itin sëkmingos

pirmosios franðizës sutarties su partneriais Panevëþyje. Ðiuo metu

„Arena pizza“ picerijos veikia ir Marijampolëje, Këdainiuose,

Klaipëdoje, Ukmergëje.

„Can Can Can Can pizza pizza” pizza (buvusi „Delano pica”)

2001 m. duris atvërë pirmoji „Delano pica“ picerija, ásikûrusi

Klaipëdoje. Ji papildë „Delano“ restoranø tinklà. Picerijos

populiarumas pateisino lûkesèius, todël picerijø tinklas buvo

pradëtas plësti. Ðiuo metu veikia 10 ðio tinklo picerijø Lietuvoje (5

Vilniuje, 4 Kaune, 1 Klaipëdoje). Jos ákurtos prie didþiøjø prekybos

centrø. 4 picerijos „Delano pizza“ veikia Latvijoje, Rygoje. 2007

m. rugsëjo mënesá, dël vidinës tinklo strategijos pokyèiø, „Delano

pica“ pavadinimas Lietuvoje buvo pakeistas á „CanCan Pizza“ –

picerijø tinklas savo ástaigose sieks sukurti „prancûziðkà dvasià“.

Picerijose „CanCan Pizza“ siûloma skanauti beveik 40 rûðiø picø,

RESTORANØ VERSLAS

5/2007


agauti ávairiø uþkandþiø ir salotø, uþsisakyti karðtø þuvø, viðtienos,

mësos ar miltiniø patiekalø bei mëgautis gardþiais desertais. Ðio

tinklo picerijø populiarumas kasmet auga, tai árodo augantis

lankytojø skaièius. Per mënesá picerijose apsilanko beveik 450 tûkst.

lankytojø.

„K „Katpëdëlë „K atpëdëlë pica pica“ pica

„Katpëdëlë pica“ – tai dalis restoranø tinklo „Katpëdëlë“, kuris

priklauso „Vièi“ ámoniø grupei. Tinklui taip pat priklauso „Kadpëdëlë

pirkia“ restoranai. Tai plaèiausiai po Lietuvà paplitæs picerijø tinklas,

didelá dëmesá teikiantis plëtrai maþesniuose miestuose. Ið viso ðiuo

metu yra 14 „Katpëdëlë pica“ picerijø (Vilniuje, Kaune, Klaipëdoje,

Alytuje, Plungëje, Radviliðkyje, Utenoje, Ukmergëje, Maþeikiuose).

„Katpëdëlë pica“ siûlo ne tik didelá picø, bet ir kitø patiekalø

pasirinkimà: sriubø, gardþiausiø salotø, patiekalø ið makaronø,

ávairiø kepsniø, desertø. Teikia maisto pristatymo á namus ar biurus

paslaugà.

„K „Kakadu „K akadu akadu” akadu

1995 metais Panevëþyje duris atvërë pirmoji picerija „Kakadu“.

1997 m. „Kakadu“ savo lankytojus pakvietë á naujà picerijà, ásikûrusià

Panevëþio ðirdimi vadinamoje Laisvës aikðtëje. Panevëþieèiai ir miesto

sveèiai ávertino maisto kokybæ, o tai „Kakadu“ vadovus paskatino

tolimesnei plëtrai ne tik Panevëþio mieste, kurio cente ðiuo metu veikia

keturios picerijos-restoranai, bet ir Palangoje bei Klaipëdoje. 2005

metais pirmoji „Kakadu“ picerija atidaryta Klaipëdoje, 2007-øjø liepà

– vienoje patraukliausiø bei unikaliausiø Klaipëdos vietø – ties

piliaviete. Pastaroji picerija buvo pavadinta „Kakadu Pilies Uostu“. Ið

viso tinklui ðiuo metu priklauso 7 picerijos (4 ið jø – Panevëþyje).

RESTORANØ VERSLAS 5/2007

„Kakadu“

Árengdama naujas vieðojo maitinimo vietas, ámonë ypatingà dëmesá

skiria interjero jaukumui bei patogumui. Kartu su tëveliais atëjusiø

vaikuèiø dþiaugsmui, kiekvienoje picerijoje-restorane árengta þaidimø

vieta ir sudarytas tik jiems skirtas valgiaraðtis. Picerijose siûloma apie

50 rûðiø picø, be to, picà galima susikurti ir patiems, pasirinkus norimus

ingredientus. Kasdien valgantys picerijose pusryèius vaiðinami puodeliu

kavos. Pagrindinis „Kakadu“ tikslas – stengtis, kad „Kakadu“ praleistas

laikas taptø skaniausiomis gyvenimo akimirkomis.

„Mambo „Mambo pizza pizza” pizza

Picerijas „Mambo pizza“ valdanti UAB „Ultrapramogos“ veiklà

pradëjo 2001 metais, Vilniuje atidarydama naktiná klubà, kuris 2003

metais buvo pervadintas á „Metelica“. Tais paèiais metais buvo atidaryta

pirmoji ámonës picerija „Mambo pizza“. Ámonë plëtësi, ir po metø

Vilniuje atidarë dvi naujas picerijas, o Kaune ir Klaipëdoje – naktinius

klubus. 2005 metais ámonë atidarë picerijà Klaipëdoje, po metø –

dar dvi Vilniuje, 2007 metais – picerijà Kaune. Ðiuo metu ámonë valdo

aðtuonias picerijas „Mambo pizza“, tris restoranus-alaus daryklas

„Bravaria“, tris naktinius klubus „Metelica“ ir striptizo klubà „Lu-Lu“.

Gyvuojanti jau ketverius metus, „Mambo pizza“ spëjo suburti pastoviø

lankytojø ratà, pritraukti juos savo skaniais ir novatoriðkais patiekalais,

suþavëti gausiu picø pasirinkimu. Valgiaraðtyje siûlomos ne tik picos,

bet ir kiti patiekalai. Vilniuje taip pat veikia maisto iðveþiojimo pagal

uþsakymà sistema.

„Submarine”

„Submarine”

„Submarine”

Picerijø tinklo „Submarine“ istorija 1997 metais prasidëjo

Klaipëdoje. Ðiuo metu Lietuvoje veikia ðeðios „Submarine“ picerijos

(4 Vilniuje, po vienà – Utenoje ir Klaipëdoje). „Submarine“

picerijose siûlomas platus plonapadþiø ir storapadþiø picø

pasirinkimas. Salotø mëgëjai tikrai suras mëgstamø salotø. Platus

karðtøjø patiekalø pasirinkimas – jautienos, kiaulienos, paukðtienos

patiekalai. Gerai iðvystyta maisto iðveþiojimo pagal uþsakymà

sistema. Ámonë taip pat yra ásidiegusi paruoðto maisto uþðaldymo

linijà ir pagal uþsakymà tiekia ávairius maisto pusgaminius –

uþðaldytas picas ir kitus patiekalus, kuriuos nesudëtinga iðsikepti

patiems.

„Brodvëjaus „Brodvëjaus pica pica“ pica

Tinklas veiklà pradëjo 2000 metais, ásteigdamas pirmàjá

restoranà-picerijà Ðiauliuose. Dabar veikia penkios tinklo picerijos

– trys Ðiauliuose, po vienà Panevëþyje ir Klaipëdoje. Populiariausi

„Brodvëjaus picos“ patiekalai, þinoma, yra picos, kuriø siûloma net

40 rûðiø. Plonapadës italiðkos picos kepamos keturiø dydþiø: maþos,

vidutinës, didelës ir ðeimyninës. Skubantys ar neturintys laiko uþsukti á

picerijà gali uþsisakyti picà iðsineðti, o pageidaujantiems ðis italiðkas

valgis pristatomas ir á namus.

Koncepcija

13


14 Koncepcija

DIDÞIA DIDÞIAUSI DIDÞIA USI EUROPOS

EUROPOS

PICERIJØ PICERIJØ TINKLAI

TINKLAI

Pagal „FoodService Europe & Middle East“ parengë Gintarë Jankauskaitë

Pica ica – – vien vienas vien vienas

as populiariausiø populiariausiø populiariausiø patiekalø patiekalø visoje visoje Europoje.

Europoje.

Nepaisant Nepaisant to, to, kad kad picerijoms picerijoms tenka tenka atlaikyti atlaikyti suðiø, suðiø, makaronø makaronø barø,

barø,

kebabiniø kebabiniø ir ir kitokiø kitokiø ástaigø ástaigø konkurencijà, konkurencijà, tiek tiek greitàjá greitàjá maistà

maistà

gaminanèios gaminanèios gaminanèios ir ir á á namus namus ar ar biurus biurus pristatanèios pristatanèios picerijos, picerijos, tiek tiek pilno

pilno

aptarnavimo aptarnavimo picerijos picerijos-restoranai picerijos -restoranai kasmet kasmet skaièiuoj skaièiuoja skaièiuoj a vis vis didesná didesná pelnà.

pelnà.

Taèiau aèiau konkurencija konkurencija ástaigø ástaigø savininkus savininkus po po po truputá truputá truputá ve verèia ve ve rèia keisti keisti verslo

verslo

kryptá kryptá – – vis vis labiau labiau populiarëja populiarëja populiarëja maisto maisto iðsineðti iðsineðti ir ir maisto maisto pristatymo pristatymo á

á

namus namus namus koncepcija. koncepcija.

koncepcija.

DIDÞIOJI DIDÞIOJI DIDÞIOJI BRIT BRITANIJA BRIT ANIJA

Didþiojoje Britanijoje ir ðiandien pica labai populiari. Nors ðalies

picerijø tinklai sëkmingai pleèiasi, o vartotojai turi vis didesná

pasirinkimà, rinka yra svetinga ir naujiems dalyviams. Apie 40 proc.

Didþiosios Britanijos picø-makaronø restoranø (ið viso ðalyje yra apie

2500 tokio tipo ástaigø) ðiuo metu valdo didelës kompanijos, kurioms

priklauso ne vienas garsus prekës þenklas ir 52 proc. visø sektoriaus

pardavimø. Trys didþiausi picerijø tinklai („P „P „Pizza „P izza Express” Express” Express”, Express” „ASK ASK ASK”, ASK

„Zizzi” „Zizzi”) „Zizzi” taip pat priklauso vienai ið tokiø ámoniø – kompanijai „Gondola

Holdings“, kuri nuo 2005 m. pabaigos laikoma didþiausia restoranø

grupe ðalyje. Jos bendra vertë yra 800 mln. svarø sterlingø. Savo

restoranuose kompanija nuolat gerina maisto kokybæ, didina jo

asortimentà, rûpinasi ástaigø patrauklumu. Pavyzdþiui, tinklo „ASK“

ástaigose buvo pristatytas ðiuolaikiðkesnio dizaino meniu, „Zizzi“ pasiûlë

aukðtesnës kainos „carne“ patiekalø, o „Pizza Express“ – sezoniniø

valgiø. Ðiuo metu tik „Pizza Express“ sëkmingai pleèiasi uþ Didþiosios

Britanijos ribø Europoje ir Artimuosiuose Rytuose.

„P „Pizza „P izza Hut Hut Hut” Hut Hut – didþiausias picerijø tinklas Didþiojoje Britanijoje.

Europoje tinklas valdo apie 1400 ástaigø, kurias galima dalinti á dvi

grupes: á ðeimyninius restoranus ir maisto pristatymo á namus ástaigas,

veikianèias Didþiojoje Britanijoje ir Airijoje. Per metus „Pizza Hut“

atidaro po maþdaug 50 naujø picerijø. Ðiuos tempus ketinama iðlaikyti.

Taèiau pastaraisiais metais atidaroma vis daugiau maþø franðiziniø

maisto pristatymo á namus picerijø, o ne restoranø. Restoranai duris

daþniausiai praveria pramogø parkuose ir prekybos centruose.

Lyginant su „Pizza Hut“, kiti Didþiosios Britanijos picerijø tinklai,

áskaitant „Pizza Express“, „ASK“, „Zizzi“, „P „Prezzo” „P rezzo” ir „Bella „Bella Italia Italia”, Italia labiau

skirti suaugusiai publikai, iðsiskiria italiðkais bruoþais, panaðiais

valgiaraðèiais ir kainomis (vidutinë sàskaita – 12-16 svarø sterlingø).

Skirtumai yra tik dekoro elementai, baldai, staltiesës ir virtuvës áranga.

Be to, dauguma ðiø ástaigø ásikûrusios istorinæ ar architektûrinæ reikðmæ

turinèiuose pastatuose.

Kitose Didþiosios Britanijos vieðojo maitinimo tinklø ástaigose pica

yra tik dalis plataus valgiaraðèio. Vienas ið tokiø tinklø yra „F „Frankie „F rankie &

&

Benny Benny Benny‘s” Benny Benny ‘s” ‘s”, ‘s” valdomas „Restaurant Group“. Tinklo ástaigos daþniausiai

ásikûrusios poilsio parkuose, ðalia kino centrø. Be picø restoranuose

patiekiami sumuðtiniai, patiekalai ið viðèiukø, kepsniai, salotos. Ið ðalyje

besipleèianèiø tinklø bûtina paminëti ir „P „Piazza „P iazza iazza” iazza – picø restoranus,

ásikûrusius ðalia greitkeliø. Juose picos ruoðiamos su ðou elementais,

o kepamos specialiose krosnyse.

Nors tradicinë pica itin populiari, Didþiojoje Britanijoje savo pirkëjà

randa ir naujovës. Puikus pavyzdys – keletas jaunø operatoriø, siûlanèiø

tiek gurmaniðkø, tiek áprastø patiekalø su delikatesiniais priedais: „F „Fire „F ire

& & Stone” Stone” siûlomos picos su kiniðku viðèiuku, rûkyta antimi, aðtuonkoju

ir kt., o tinklas „Epicurean „Epicurean P PPizza

P izza L LLounge”

L ounge” garsëja omarø uodegëliø

pica, kainuojanèia apie 20 svarø sterlingø.

Picø pristatymo á namus rinkoje pirmauja „Domino „Domino‘s” „Domino „Domino‘s”

‘s” ‘s”. ‘s” 2005 metais

tinklo pardavimai sudarë 200,7 mln. svarø sterlingø. Juos pastaraisiais

metais sparèiai didina ádiegta picø uþsakymo internetu paslauga. Kitas

maisto pristatymo lyderis be jau minëto „Pizza Hut“ yra „P „P „Papa „P apa John John‘s” John ‘s” ‘s”, ‘s”

Didþiojoje Britanijoje ir Airijoje pirmàsias tinklo ástaigas atidaræs 1999

m. Tinklas su kitomis maisto pristatymo á namus ámonëmis konkuruoja

specialiomis maisto pristatymo maðinomis, kuriose ámontuoti tiek

ðaldytuvai ðaltiems patiekalams, tiek ðildytuvai karðtam maistui gabenti.

Taip pat svarbûs vardai picø pristatymo á manus rinkoje yra „P „Perfect „P „Perfect

erfect

Pizza izza izza” izza ir „EasyP „EasyP „EasyPizza „EasyP „EasyP izza izza”. izza

„Pizza Mann”

AIRIJA AIRIJA

AIRIJA

Airija gali pasigirti puikiais italiðkais restoranais, taèiau ðalyje yra gana

nedaug maitinimo ástaigø tinklø. Vienas didesniø yra tik „P „Pizza „P izza Hut Hut” Hut ir

„L „Luigi „L uigi Malone‘s” Malone‘s”, Malone‘s” siûlantis picas, makaronø patiekalus, kepsnius,

sumuðtinius ir fajitas.

Geresnë situacija yra picø pristatymo á namus ir maisto iðsineðti rinkoje.

Ðioje srityje konkuruoja trys vietiniai picerijø tinklai: „F „Four „F our Star Star P PPizza

P izza izza”, izza

„Apache Apache P PPizza

P izza izza” izza ir „Godfather‘s”

Godfather‘s”

Godfather‘s”. Godfather‘s” Visi tinklai sëkmingai parduoda

franðizines ástaigas. „Four Star Pizza“ – pirmoji maisto pristatymo á namus

paslaugà pasiûliusi ástaiga Airijoje, pradëjusi veikti dar 1988 m. „Apache

Pizza“ paprastai yra franðizinës maisto pristatymo á namus ástaigos, taèiau

kompanijai taip pat priklauso keletas „miesto“ stiliaus restoranø, kuriuose

galima ne tik nusipirkti maisto iðsineðti, bet ir pavalgyti vietoje. Savo vietà

Airijos maitinimo rinkoje rado ir „Domino „Domino‘s” „Domino „Domino‘s”

‘s” ‘s”, ‘s” „P „Papa „P „P apa John John‘s” John John ‘s” ‘s”. ‘s”

VOKIETIJA OKIETIJA

Daugelá metø picos Vokietijoje dominavo ne tik restoranø rinkoje, bet

ir prekybos centrø ðaldytø produktø lentynose. Vokietijos maitinimo rinkoje

– tûkstanèiai italiðkø picerijø ir restoranø. Dauguma jø – individualus

verslas ir tik keletas kiek didesniø vietiniø tinklø. Lyginant su kitomis ðalimis,

Vokietijoje picerijø tinklai pasiskirstæ gana tolygiai, keletas þymesniø vardø

èia nedominuoja.

„P „Pizza „P izza Hut Hut”. Hut Pirmasis tinklo restoranas Vokietijoje duris pravërë 1983

m. Didþioji dalis tinklo ástaigø – franðizinës. Daugiausia pelno gaunama

ið tø tinklo ástaigø, kurios suburia daugiausia norinèiø papietauti bei

siûlanèios maistà iðsineðti.

„Hallo „Hallo P PPizza

P izza izza”. izza Geriausiai parduodamas maisto pristatymo á namus

prekës þenklas. Kiekvienais metais tinklo populiarumas nuolat didëja.

Tinklui priklauso apie pusantro ðimto ástaigø.

„Joey Joey Joey‘s Joey‘s

‘s P PPizza

P izza izza”. izza Tinklo populiarumas, o kartu ir pardavimai kasmet

auga. Apie 20 tinklo ástaigø ásikûrusios Hamburge. Kiekvienos tinklo

ástaigos pardavimai kasmet sudaro apie 400 tûkst. eurø. Tai yra

pirmaujantis tinklas maisto pristatymo á namus rinkoje.

„Call Call a a P PPizza

P izza izza”. izza Tinklas sëkmingiausiai pleèiasi Berlyne ir Miunchene,

menkiau – rytinëje Vokietijos dalyje.

„Smiley „Smiley‘s” „Smiley „Smiley‘s”

‘s” ‘s”. ‘s” 2005-2006 metai tinklui buvo sëkmingesni, nei tikëtasi.

2006 metø tinklo ðûkis buvo „Greièiau, karðèiau, geriau“.

„Vapiano apiano apiano”. apiano Greitojo aptarnavimo koncepcija, ákurta Hamburge. Siûlomi

makaronø patiekalai, picos. Stilingi restoranai, modernus produktø

pateikimas, gera kaina. Artimiausi planai – iðsiplësti Vokietijoje ir kitose ðalyse.

LENKIJA

LENKIJA

Lenkijoje tëra du tikrai dideli picerijø tinklai: „Telepizza elepizza elepizza” elepizza ir „P „Pizza „P izza Hut Hut”. Hut

Be jø esti dar 4-5 regioninës kompanijos („Dominium „Dominium „Dominium P PPizza

P izza izza“, izza “, „ „Tino „ ino ino“, ino“,

“, „P „Pizza „P izza

RESTORANØ VERSLAS

5/2007


Express Express“),turinèios Express iki 30 ástaigø ir sparèiai auganti pavieniø restoranøpicerijø

grupë. Ðiø pavieniø kompanijø (taip pat ir kai kuriø regioniniø)

sëkmës paslaptis yra nedidelës kainos, bet joms nesvetima ir neaukðta

produktø bei paslaugø kokybë.

„Telepizza“ iðsiplëtusi visuose didþiuosiuose Lenkijos miestuose bei

planuoja kurtis ir maþesniuose. Valdanti apie 100 maitinimo ástaigø,

kompanija yra lyderë maisto pristatymo á namus rinkoje. Ámonë ir toliau

ketina tæsti savo dinamiðkà bei naujoviðkà politikà, naudodama naujus

produktus bei siûlydama naujø produktø linijas (pavyzdþiui, keptø viðèiukø

prekës þenklà Crunchy Chicken), gerindama ir uþtikrindama produktø

bei paslaugø kokybæ, taikydama veiksmingas rinkodaros strategijas.

Pastaraisiais metais „Pizza Hut“ gyveno atsinaujinimo nuotaikomis –

tinklas pamaþu persiorientavo ið maisto pristatymo á namus ástaigas á

picerijas-restoranus, skirtus valgyti vietoje.

Verta pastebëti, kad be picerijø Lenkijos maitinimo rinkoje per

pastaruosius keletà metø veikti pradëjo ir kitokio tipo maitinimo ástaigos:

barai, kebabinës, kavos, suðiø barai, arabiðko greitojo maisto ástaigos,

salotø, sriubø barai ir kt. Ðiandien ðalies gyventojas turi þymiai didesná

pasirinkimà nei prieð keletà metø. Iðaugæs prekybos centrø skaièius taip

pat pritraukia naujus operatorius, pavyzdþiui, tokius kavos barus kaip

„Coffe Coffe Heaven Heaven” Heaven ir „Tchibo” chibo” chibo”. chibo” Taèiau pagal þmoniø skaièiø Lenkijoje

maitinimo ástaigø, lyginant su Europa, yra gerokai maþiau, taèiau jø

skaièius sparèiai auga.

GRAIKIJA

GRAIKIJA

Picø kepimas ir pristatymas á namus Graikijoje turi gilias tradicijas.

Ðiandien Graikijos picerijø rinkoje veikia apie 10 tinklø, dauguma ið jø

yra franðiziniai. Apie 200 firminiø ástaigø bei tûkstanèiai jø „kaimyniø“

Atënuose, Salonikuose, Patrase ir Graikijos salose pristato aukðèiausios

kokybës picas, pagamintas ið ðvieþiø arba ðaldytø produktø.

Svarbiausi vardai picerijø rinkoje yra „P „Pizza „P izza Hut Hut” Hut Hut ir „R „R „Roma „R „Roma

oma P PPizza

P izza izza”, izza

picø kvieèiantys pavalgyti tiek restoranuose, tiek uþsisakyti á namus. Nors

ir maþesni, taèiau ne maþiau svarbûs yra ir „P „Pizza „P „Pizza

izza F FFun

F un un”, un „Domino „Domino „Domino‘s „Domino ‘s P PPizza

P Pizza

izza izza”, izza

„L „L‘Artigiano” „L Artigiano” Artigiano”, Artigiano” „Corner Corner Corner”, Corner „Zio „Zio P PPeppe”

P eppe” eppe”, eppe” „Benvenuto”

„Benvenuto”

„Benvenuto”, „Benvenuto”

„Benvenuto” „Top op op Tzante” Tzante”. Tzante”

Graikijos picerijø sektoriaus pardavimus apskaièiuoti labai sunku dël

maþø, tinklø nesudaranèiø ástaigø ir dël dideliø pokyèiø, vykstanèiø ðiame

rinkos segmente, pavyzdþiui, vis labiau populiarëjanèios greitojo

aptarnavimo koncepcijos. Visgi apytiksliais duomenimis, picerijø tinklø

apyvarta 2004 metais sudarë 116,4 mln. eurø. Kiekvienais metais

pardavimai didëja apie 15-18 proc. Dideliø greitojo maisto tinklø augimà

skatina ir besikeièiantys didþiøjø miestø gyventojø poreikiai, o spartus

tinklø augimas ir vis kokybiðkesnës paslaugos vartotojams suteikia didesná

pasirinkimà.

Riba tarp pilno aptarnavimo ir maisto pristatymo á namus ástaigø didëja.

Pilnà aptarnavimà Graikijoje siûlo tik didieji picerijø tinklai „Pizza Hut“ ir

„Roma Pizza“, nors ir nedidelëse, jaukiose patalpose. Geografiðkai picerijø

paplitimas netolygus. 66 proc. ástaigø yra ásikûrusios Graikijos sostinëje

Atënuose, 11 proc. – antrajame pagal dydá ðalies mieste Salonikuose, o

likusios – 13 ðalies prefektûrø.

Picerijø tinklø plëtimasis rodo, kad picerijø rinka yra stipri, taèiau

konkurencijos galima tikëtis ið bet kurio kito maitinimo rinkos sektoriaus:

kitø italiðko maisto tinklø, oro uostuose ir stotyse besikurianèiø maitinimo

ástaigø, maþø ir privaèiø, kaimynystëje besikurianèiø parduotuvëliø ir

nemaþiau svarbiø ðaldytø picos produktø, kuriø pirkëjai gali ásigyti

patraukliuose prekybos centruose. Vidutinio dydþio pica picerijose kainuoja

apie 7-14 eurø, priklausomai nuo pasirinktos ástaigos.

OLANDIJA, OLANDIJA, BELGIJA

BELGIJA

Belgijoje ir Olandijoje picerijos iðgyvena ne paèius geriausius laikus.

Ðiø ðaliø gyventojai yra kiek pavargæ nuo picø, t. y. nuo picerijø, siûlanèiø

maistà valgyti vietoje. Taèiau tinklams, maistà pristatantiems á namus,

sekasi gerai. 2005 metø ðimto didþiausiø maitinimo rinkos tinklø sàraðe,

kurá sudarë Olandijoje leidþiamas profesionalus leidinys „Misset Horeca“,

puikuojasi trys picerijø tinklai, kuriø pagrindinë paslauga – maistas iðsineðti

ir maisto pristatymas á namus. Olandijos picerijø tinklas „New „New „New Y YYork

YY

ork P PPizza

P Pizza

izza izza”, izza

kurio apyvarta 2005 m. sudarë 24,5 mln. eurø, ðimtuke uþima 40 vietà.

Ið karto po ðio tinklo (41 vieta) – amerikietiðkasis „Domino „Domino‘s” „Domino „Domino ‘s” (pardavimai

– 24 mln. eurø). 74 vietoje – Olandijos picerijø tinklas „Al Al Capones”

Capones”

(pardavimai – 8,5 mln. eurø), picø siûlantis tiesiai ið krosnies arba

paruoðtos, bet neiðkeptos picos parsineðti á namus.

Belgijos rinkoje dominuoja picerijos „P „Pizza „P izza Hut Hut Hut”, Hut Hut siûlanèios ðvieþio

maisto tiek valgyti vietoje, tiek iðsineðti. Maisto pristatymo á namus ir biurà

RESTORANØ VERSLAS 5/2007

paslaugos teikiamos tik didþiuosiuose ðalies miestuose, tokiuose kaip

Briuselis ar Antverpenas.

Olandijoje nemaþai yra maþesniø picerijø tinklø, tokiø kaip á vaikus

orientuotos picerijos „P „Pinoccio „P inoccio inoccio‘s” inoccio ‘s” ar daþniausiai universitetiniuose

miesteliuose ásikûrusios „Donatello „Donatello „Donatello‘s”

„Donatello „Donatello‘s”

‘s” ‘s”. ‘s”

Maþos picerijos-restoranai lankytojø maþai sulaukia net savaitgaliais.

Iðimtis yra tik keletas tokiø vietø, kur, pavyzdþiui, picos kepamos malkomis

kûrenamose autentiðkose krosnyse. Taèiau vidutiniams italø restoranams

iðsilaikyti rinkoje padeda maisto pristatymo á namus paslauga, teikiama

internetu. Populiarios bendros interneto svetainës, kuriose savo maisto

pristatymo á namus paslaugà siûlo ne viena, o daugiau picerijø.

Picos tampa uþkanda. Jø vis daþniau uþkandþiaujama apsipirkinëjant,

laukiant traukinio ar jam atvykus, einant namo po darbo. Namuose visada

yra picø ðaldytuve ar ðaldiklyje. Jei neturite laiko ar noro gaminti, jø galima

uþsisakyti á namus. Á restoranà pavalgyti picø einama vis reèiau. Þygiui á

maitinimo ástaigà ryþtamasi tik sumanius pavalgyti egzotiðkesnio ar

rimtesnio maisto.

IT IT ITALIJA IT IT ALIJA

2005 metais Italijoje ið 103 tûkst. restoranø 23 690 buvo picerijos.

Tai reiðkia, kad viename ið 4 restoranø ðioje ðalyje picos siûlomos kaip

pagrindinis patiekalas. Picos su kitais ávairiais patiekalais (uþkandþiais,

makaronais, þuvimi, mësos patiekalais, desertais) derinamos reèiau. 24

tûkst. ástaigø priklauso ir tokie restoranai, kuriuose pica nëra pagrindinis

meniu patiekalas, taip pat kavinës, tiekianèios karðtuosius valgius ir picas.

Be to, yra apytiksliai 14 tûkst. picø parduotuvëliø, kuriose picà iðsineðti

galima tiek visà, tiek dalimis. Dauguma picerijø Italijoje yra tradicinës,

priklausanèios atskiroms ðeimoms. Ir tik maþiau nei 1 proc. ávairiø tipø

picerijø valdo tinklai.

Didþiausias picerijø tinklas, valdomas „Autogrill group“, yra „Spizzico” „Spizzico”. „Spizzico”

Tinklui priklausanèios picerijos ásikûrusios prie greitkeliø, prekybos

centruose, miestø ir parodø centruose, oro uostuose ir traukiniø stotyse.

„Spizzico“ – tipinë greitojo maisto ástaiga. Tinklo ástaigose picos

parduodamos dalimis, o valgiaraðtá sudaro 3-4 dienos picos bei gërimai.

Antras pagal dydá Italijos picerijø tinklas – „P „PizzaChef „P „PizzaChef

izzaChef izzaChef”. izzaChef Daugiausia

tinklo ástaigø yra prekybos centruose, maþiau oro uostuose, traukiniø

stotyse ir ðalia greitkeliø. 2005 metais tinklo pardavimai sudarë 16 mln.

eurø. Be picø ðiose picerijose siûloma viðtienos pirðteliø, salotø, skrudintø

bulvyèiø ir specialiø patiekalø, tokiø kaip kepti ryþiø virtinukai su mësa ar

darþovëmis bei keptos alyvuogës, ádarytos mësa. Valgiaraðtis ir patiekalø

kainos priklauso nuo ástaigos ásikûrimo vietos.

Tinklø plëtra Italijoje tëra pradinëje vystymosi stadijoje, todël kiti picerijø

tinklai turi tik po keletà to paties prekinio þenklo ástaigø. Viena ið tokiø

ámoniø yra „Cremonini Group“, valdanti po keletà „Da „Da LL

Leone LL

eone Cose

Cose

Buone” Buone” ir „P „Pizza „P izza & & Vizi” Vizi” picerijø.

Pica – tai maistas, kurá italai mëgsta valgyti picerijose, karðtà ir traðkø,

Nukelta á 16 psl. �

„Pizza Hut”

Koncepcija

15


16

Koncepcija

Atkelta ið 15 psl. �

kà tik ið krosnies. Pastaraisiais metais dauguma gerø nepriklausomø

picerijø pradëjo teikti ir maisto iðsineðti, o keletas, ypaè miestuose, ir

maisto pristatymo á namus þmonëms, gyvenantiems netoliese, paslaugas.

Vieni þymiausiø ðioje srityje yra „Tipico” ipico” ipico” ir „P „Pizza „P izza New New New”. New New „Tipico“ picerijos,

priklausanèios „Arena Holding group“, ásikûrusios didþiuosiuose Italijos

miestuose – Milane, Romoje ir Turine. Kadangi italai picas mieliau valgo

restoranuose, o ne namuose, kompanija visas tinklo ástaigas performuoja

ið maisto pristatymo á namus ir maisto iðsineðti ástaigas á pilno aptarnavimo

restoranus. Dauguma ið jø yra franðiziniai.

Gilios picerijø tradicijos paaiðkina, kodël picerijø tinklai tik dabar

pradeda orientuotis á casual-dining (neápareigojanèio tipo maitinimo ástaiga

su pilnu aptarnavimu) segmentà. Taèiau picerijos, kuriose meniu yra ne

tik picos, lankytojams suteikia didesná pasirinkimà, tad nenuostabu, kad

picerijos, siûlanèios tik picas, Italijoje pamaþu tampa atgyvena.

Ávairiø patiekalø ðiandien visoje Italijoje siûlo pilno aptarnavimo

restoranø tinklas „P „Pastarito „P astarito P PPizzarito”

P izzarito” izzarito”. izzarito” Pajamos ið picø ðio tinklo restoranuose

sudaro 20 proc. visø pardavimø. Restoranuose siûlomas nedidelis picø

pasirinkimas. Didelis dëmesys skiriamas maisto, aptarnavimo kokybei

bei aplinkai. Ðie restoranai ypaè lankomi prieðpieèiø metu.

„Peppes’s Piza”

Kitas casual-dining restorano-picerijos pavyzdys yra maitinimo ástaigø

tinklas „R „Rossopomodoro”

„R ossopomodoro”

ossopomodoro”, ossopomodoro” valdomas kompanijos „Sebeto“. Spalvingø ir

jaukiø restoranø valgiaraðtá sudaro Neapolio klasikiniai patiekalai bei SUOMIJA

SUOMIJA

picos, sudaranèios 60 proc. visø ástaigos pardavimø. Patiekalø kainos Suomijoje picerijø rinka ið esmës yra beveik vieno þaidëjo – „K „Koti „K oti

priklauso nuo geografinës ástaigø vietos. Ðiaurës Italijoje vidutinë sàskaita Pizza izza izza” izza – rankose. Tinklui priklauso daugiau nei 230 picerijø Suomijoje ir

yra 16-17 eurø, pietuose – 20 proc. pigiau. Autentiðkumui iðsaugoti, keletas Rusijoje. Ástaigø skaièiumi „Koti Pizza“ yra treèias picerijø tinklas

patiekalai gaminami tik ið Neapolio ir Campania regionø produktø bei Europoje. Pirmasis tinklo restoranas buvo atidarytas 1987 metais Vaasa

pagal tradicinius pastarøjø regionø receptus. Ðiai kompanijai taip pat mieste. Po to kiekvienais metais tinklas plëtësi apie 25 proc. Visos tinklui

priklauso restoranø tinklas „Anema Anema & & Cozze”, Cozze”

Cozze” siûlantis picas ir þuvies priklausanèios neápareigojanèios aplinkos ástaigos yra franðizinës. Tinklo

patiekalus.

populiarumà lemia tai, kad picerijos yra pilno aptarnavimo restoranai ir

Casual dining segmentui taip pat priklauso kompanijos „M6 group” kartu maistà á namus ar biurà pristatanèios ástaigos. Lankytojams labai

valdomos picerijos-restoranai „F „Fratelli „F ratelli LL

La LL

a a Bufala Bufala” Bufala ir „Sorelle „Sorelle Capitone” Capitone” Capitone”. Capitone” Capitone” svarbus ir sveiko maisto faktorius, tad „Koti Pizza“ stengiasi pasiûlyti

Pirmojoje pusæ valgiaraðèio sudaro picos, kità pusæ – mësos patiekalai, sveikesniø ir maþiau kaloringø picø.

ið kuriø daugiausia – buivolo mësos valgiø. Sàskaita restorane – 15-18 Antras Suomijoje populiarus prekës þenklas picerijø rinkoje yra „P „Pizza „P izza

eurø. Antrojoje ástaigoje siûlomi egzotiðki jûrø gërybiø ir þuvies valgiai bei Hut Hut”. Hut Ðias picerijas ðalyje valdo kompanija „Eurostrada”.

picos su jûrø gërybëmis.

RUSIJA

RUSIJA

NORVEGIJA

NORVEGIJA

Pagrindinis Maskvos picerijø bruoþas – tradicinës picerijos principø

Lyginant su kitomis Skandinavijos ðalimis, Norvegija yra picø mëgëjø atsisakymas. „Tikros“ picerijos idëja Rusijoje nesivadovauja net ir pasaulyje

kraðtas. Norvegijoje pica yra kasdienis valgis, o statistinis norvegas picà garsûs prekës þenklai. Ástaigø savininkai aktyviai pleèia picerijø

á savaitæ valgo bent vienà kartà. Ðalyje suvalgoma apie 114 mln. picø valgiaraðèius, siûlydami karðtøjø patiekalø, makaronø ir salotø, ástaigas

patiekalø. Ið jø apie 24 mln. yra ðvieþios picos, parduodamos restoranuose po truputá versdami italiðkais restoranais.

ar maisto pristatymo ástaigose, o 90 mln. patiekalø yra ðaldytos picos, Vienas ið pastarosios idëjos pirmtakø – kompanijai „Rosinter

parduodamos prekybos centruose. Atsiþvelgiant á tai, kad picø rinka ir Restaurants“ priklausantis tinklas „Il „Il „Il P PPatio”

P Patio”

atio” atio”, atio” kurio visos ástaigos juda

toliau auga, pristatymo á namus paslauga turëtø dar labiau populiarëti, ðia linkme, valgiaraðèius plësdamos karðtaisiais patiekalais,

o verslas bûti dar sëkmingesnis. Norvegijoje dominuoja du picerijø tinklai: makaronais ir salotomis. Þymiai savo valgiaraðtá praplëtë ir prieð keletà

„Dolly „Dolly Dimple‘s” Dimple‘s” ir „P „P „Peppe‘s „P „Peppe‘s

eppe‘s P PPizza

P izza izza”. izza

metø á Rusijà þengæs picerijø tinklas „P „Pizza „P izza Hut Hut Hut”. Hut Hut Nuo 2006 m.

„Peppe‘s Pizza“ tinklà valdo „Umoe Catering“ – didþiulis Norvegijos pertvarkymus tiek interjere, tiek valgiaraðtyje pradëjo daryti ir „Brothers

maisto rinkos þaidëjas, Norvegijoje taip pat valdantis restoranø tinklus and Company“ priklausantis picerijø tinklas „Sbarro” „Sbarro”. „Sbarro” „Sbarro” Keletà naujø

„Burger „Burger King” King” King”, King” „TGI TGI F FFriday

F riday riday‘s” riday ‘s” ir kitus. Ðis picerijø tinklas pirmasis salotø rûðiø á valgiaraðtá átraukë ir rusø picerijø tinklas „P

„Pizza „P izza Sole

Sole

Norvegijoje dar 1970 metais pristatë amerikietiðko stiliaus picà. Apie 50 Mio” io” io”. io”

proc. tinklui priklausanèiø ástaigø yra franðizinës. Ðá santyká ketinama Taigi pica Rusijoje tampa kasdieniniu produktu, kuris vartotojams

iðlaikyti. Svarbu pastebëti ir tai, kad Norvegijoje populiarios didelës pradeda pabosti. Be to, pica vis daþniau ávardinama kaip daug kalorijø

storapadës picos, o ið plonøjø italiðkojo stiliaus picø pelno gaunama turintis valgis.

maþai.

Restoranø tinklas „P „Papa „P apa John John‘s” John John ‘s” á savo valgiaraðtá be plataus sriubø

Maisto iðsineðti ir pristatymo á namus rinkoje pirmauja picerijø tinklas pasirinkimo átraukë viðèiukø sparnelius, pirmøjø patiekalø skaièius padidëjo

„P „Pizzabakeren

„P izzabakeren izzabakeren”. izzabakeren Per pastaruosius metus tinklas sparèiai plëtësi ir artimiausiu nuo 2-3 iki 12, prieð porà metø buvo pristatytas prieðpieèiø meniu (6

metu toká tempà bus stengiamasi iðlaikyti. Norvegijos maitinimo rinkoje skirtingi pasiûlymai, sudaryti ið specialiø prieðpieèiø picø, gërimø ir

taip pat svarbûs vardai yra „P „Pizza „P izza & & & Kina Kina Expressen Expressen” Expressen bei „P „Pizzanini” „P izzanini” izzanini”. izzanini” uþkandþiø) ir vaikiðkas valgiaraðtis (du variantai, sudaryti ið vaikiðkos picos,

gërimø ir uþkandþiø).

ÐVEDIJA VEDIJA

Nors Maskvos picerijø valgiaraðèiuose pica jau nëra pagrindinis

Ðvedijoje dominuoja maþos, vietinës, individualios picerijos. Apie 50 patiekalas, ið jø gaunamos pajamos vis dar sudaro þymià visø pajamø

proc. ðiø picerijø pajamø sudaro maisto iðsineðti pardavimai. Pagrindinis dalá. Ðtai picerijose „Sbarro“ prieð keletà metø picø pardavimai sudarë

bûdas uþsisakyti picà á namus – paskambinti ir patiems atvykti jos pasiimti. 50 proc., „Papa John‘s“ – 70-75 proc., „Mi „Mi P PPiace”

P iace” – apie 50 proc. visø

Ðalyje yra apie 2000 picerijø.

pardavimø.

Be vietiniø ámoniø, valdanèiø kelis nedidelius picerijø tinklus, vienas Greièiausiai Maskvoje augantis picerijø rinkos sektorius – maisto

pagrindiniø picerijø tinklø yra „P „Pizza „P

izza Hut Hut”. Hut Ðias picerijas ðalyje valdo „NRG pristatymas á namus. Picerijø tinkluose ið ðio sektoriaus gaunami pardavimai

Pizza”. Tinklo restoranuose stengiamasi nuo greitojo maisto koncepcijos tinkluose „Sbarro“, „Papa John‘s“, „Donatello „Donatello P PPizza

P izza izza” izza paaugo po 30-35

pereiti prie casual dining restoranø su platesniu valgiaraðèiu ir patrauklesniu proc.

interjeru. Greta picø restoranuose siûlomi makaronø patiekalai ir sveikesni Visi operatoriai maistà pristato tik savo rajonuose, kad uþtikrintø

valgiai, tokie kaip salotos, t. y. valgiai þmonëms, nemëgstantiems ar paslaugos kokybæ. Lyderis ðioje srityje, savo tinklo ástaigomis apimantis

nenorintiems picø.

beveik visà miestà, yra „Sbarro“.

RESTORANØ VERSLAS

5/2007


Populiariausiomis Maskvoje iðlieka klasikinës picos, tokios kaip

„Margarita“ ar gausiai pagardintos mësa. Naujø produktø, tokiø kaip

saldi pica (ingredientai: bananai, kiviai, varðkë, ananasai, þemuogës)

yra vos keletas.

Be maisto pristatymo á namus restoranai siûlo ir kitø paslaugø, tokiø

kaip maistas iðsineðti. Kioskeliai, kur picos bûtø galima nusipirkti riekelëmis,

Maskvoje nëra populiarûs. Tokià paslaugà bandë siûlyti „Pizza Hut“ tinklas,

taèiau ástaiga netrukus buvo uþdaryta.

Dar vienas Rusijos maitinimo rinkos bruoþas – picerijos aktyviai

skverbiasi á naujai atidaromus prekybos centrus. Tokiose ástaigose siûlomø

patiekalø kiekis priklauso nuo picerijos dydþio.

Maitinimo rinkos specialistai prognozuoja, kad Maskvoje picerijø tinklai

ir toliau sëkmingai plësis bei kursis nauji. Ði plëtra turëtø vykti ne tik áprastinio

aptarnavimo tipo ástaigose, bet ir greitojo maisto sektoriuje.

PRANCÛZIJA

PRANCÛZIJA

Statistika byloja, kad prancûzai picas dievina. Per metus statistinis

prancûzas suvalgo apie 10 kg picø ir uþima antrà vietà pagal picø

suvalgymà pasaulyje. Pirmàjà vietà iðlaiko amerikieèiai, kuriø kiekvienas

per metus suvalgo 13 kg picø. Tuo tarpu statistinis italas tesuvalgo 5 kg

picø. Prancûzijoje yra apie 182 tûkst. maitinimo ástaigø, ið kuriø 11 tûkst.

yra picerijos ir tik 250 ið jø priklauso tinklams. Likusios ástaigos daþniausiai

priklauso individualiems savininkams. Bendri picerijø pardavimai sudaro

2,2 mlrd. eurø, o tinklø pardavimai tesudaro 231 mln. eurø. 8,2 mln. –

tai skaièius picø, kurias per vienà dienà suryja prancûzai (mësainiø

suvalgoma 770 tûkst., sumuðtiniø – 1,9 mln. per dienà). Nors prekybos

centruose produktø pasiûla didëja ir ávairëja, taèiau picø pristatymo á

namus verslas iðlieka stabilus.

Tinklø tarpe pirmauja „Del‘ „Del‘ „Del‘Arte” „Del‘ Arte” Arte”, Arte” priklausantis kompanijai „LeDuff

Group“. Tinklui priklauso apie 100 ástaigø, kuriø dauguma yra franðizinës.

Tinklo pajamos 2006 m. sudarë 116,2 mln. eurø, o vidutinë sàskaita ðio

tinklo picerijose – 14,81 euro.

„Del‘Arte” konkurentas – „P „Pizza „P izza P PPai”

P ai” ai”, ai” kuriam priklauso apie 50 pilno

aptarnavimo picerijø-restoranø. Tinklo metiniai pardavimai sudaro apie

93 mln. eurø.

Taigi prancûzai mieliau renkasi „namø“ gamybos picà, kurià galima

nusipirkti „uþ kampo“, o ne „vienodas“ picerijø tinklø picas, kurios,

prancûzø teigimu, yra prastesnës.

Picos klesti ir Prancûzijos prekybos centruose. Kiekvienais metais

RESTORANØ VERSLAS 5/2007

picoms skirtø lentynø parduotuvëse vis daugëja. Ðiandien jau nenuostabu

prekybos centre rasti apie 30-40 skirtingø picø produktø (skirtingø prekës

þenklø, dydþiø, su skirtingais priedais ir kt.).

ISP ISPANIJA ISP ANIJA

Pica á Ispanijà atkeliavo apie 1970 metus, kuomet italø verslininkai

pradëjo atidarinëti pirmàsias picerijas Barselonoje. Po keliø metø picerijos

paplito ir kituose ðalies miestuose, o 1980 metais Ispanijoje prasidëjo

italiðko maisto bumas. 1990 m. duris pravërë ir pirmasis picerijø tinklas,

siûlantis maisto pristatymo paslaugà. „P „Pizza „P „Pizza

izza W WWorld”

W orld” orld”, orld” ákurta „Agrolimen

Group“, ir priklausanti Leopoldo Fernandez Pujals, greitai aplenkë savo

konkurentus „P „Pizza „P izza Hut Hut Hut” Hut Hut ir „Telepizza elepizza elepizza”. elepizza Likusios picerijø rinkos ámonës –

tai didesni ar maþesni picerijø tinklai, pilno aptarnavimo restoranai ir

individualûs verslininkai, atidaræ italø virtuvës restoranus, orientuotus á

picø pardavimus. Kai kurie ið jø sukûrë nedidelius picerijø tinklus. Ispanijos

picerijø rinkos ástaigas galima suskirstyti pagal tam tikrus poþymius:

• Daugybæ koncepcijø vienijanèios grupës, valdanèios italiðkas

maitinimo ástaigas, kuriø pagrindinis produktas yra pica. Tai „Grupo Vips“,

kuriai priklauso tinklas „Ginos” Ginos” Ginos”, Ginos” „Comess Group” ir jos „P „P „Pasta „P asta City City”, City

„Establiments Viena“ ir picerijø tinklas „Viena Viena Viena” Viena ar „Millennium” ir jø

„Rigoletta „Rigoletta”. „Rigoletta

• Vieningos tematikos restoranai, kuriø pagrindinis patiekalas – pica.

Tai amerikietiðkas picerijø tinklas „P „Pizza „P izza Hut Hut Hut”, Hut „Il „Il P PPastificcio”

P astificcio” astificcio”, astificcio” „Mamma

„Mamma

Mia Mia”, Mia „L „La „L a Mafia Mafia se se siesta siesta a a su su mesa mesa mesa”, mesa „Generino Generino P PPasta

P asta & & P PPizza

P izza izza”, izza „Zucattu „Zucattu”, „Zucattu

„L „La „L a Mamma Mamma cucina cucina per per per te” te”

te” ir kiti prekës þenklai.

• Tinklai (tiek pilno aptarnavimo, tiek pristatymo á namus), siûlantys

picà, taèiau be jos patiekiantys ir kitø italø virtuvës patiekalø: „Telepizza elepizza elepizza”, elepizza

„P „Pizza „P izza Movil” Movil” Movil”, Movil” „P „Pizza „P izza Jardin Jardin”, Jardin Jardin „Sapri” „Sapri”, „Sapri” „Don „Don Carpi” Carpi”, Carpi” „L „L „La „L a Bambola Bambola”, Bambola

„R „Restafran „R estafran estafran”, estafran „P „Pizza „P „Pizza

izza Marzano” Marzano”, Marzano” „P „Pinocchio” „P inocchio” inocchio”, inocchio” „El „El Diablito” Diablito”, Diablito” „P „Pizza „P izza P PPronto”

P ronto”

ir „F „Frankie&Benny

„F rankie&Benny

rankie&Benny‘s”

rankie&Benny ‘s” ‘s”. ‘s”

• Atskirà grupæ sudaro stiprûs individualûs verslininkai, kurie

pripaþinimà pelnë pasiûlæ itin aukðtos kokybës picà, daþniausiai ðvieþiai

gaminamà rankomis. Tokie rinkos dalyviai daþnai yra pelnæ ne vienà

apdovanojimà: „Pizzaiolo Pep Curiel“ prekës þenklas „El „El „El T TTramonti

T ramonti de de P PPep

P ep

Curiel” Curiel” ar „Pizzaiolo Jusus Marquina“ prekës þenklas „P „Pizza „P „Pizza

izza P PPark

P Park

ark Express” Express”. Express”

Galima daryti iðvadà, kad Ispanijoje picerijø rinka sparèiai auga tiek

ástaigø skaièiumi, tiek pardavimais. Nenuostabu, nes italiðki produktai

yra aukðtos kokybës, sveiki ir ávairûs. Be to, jie puikiai tinka Vidurþemio

jûros regiono mitybos áproèiø besilaikantiems þmonëms.

Koncepcija

17


18 Árengimai

PICERIJØ PICERIJØ ÁRENGIMAI

ÁRENGIMAI

Vytautas Mickevièius

Jeigu Jeigu nusprendëte nusprendëte nusprendëte atidaryti atidaryti picerijà, picerijà, ar ar jau jau jau turimos turimos maitinimo

maitinimo

ástaigos ástaigos valgiaraðtá valgiaraðtá papildyti papildyti picomis, picomis, teks teks pasirûpinti pasirûpinti bûtent bûtent picerijoms

picerijoms

skirta skirta bei bei picø picø kepëjø kepëjø darbà darbà palengvinanèia palengvinanèia virtuvës virtuvës áranga áranga ir ir árankiais.

árankiais.

Picerijø Lietuvoje tiek daug, kad picos jau vadinamos „nacionaliniu“

mûsø ðalies patiekalu. Ðio valgio savikaina yra nedidelë, o keièiant

ingredientus nesunkiai galima paruoðti ávairiausiø skoniø picø. Nemaþà

lankytojø srautà picerijoms greièiausiai garantuoja neaukðta

produkto kaina ir skoniø, rûðiø bei dydþiø ávairovë.

Suprantama, kaip ir kiekvieno patiekalo, picos skonis priklauso

nuo jai pagaminti naudojamø ingredientø, bet dar labiau – nuo

picos kepëjo meistriðkumo. Juk ir ið geriausiø produktø paruoðtà

patiekalà galima sugadinti patiekiant já perkeptà ar pusþalá. Bet

net ir geriausias picø kepëjas neiðsisuks be bûtent picoms kepti

pritaikytø árengimø.

Pirmiausia, prieð pradedant rinktis árengimus, reikia ávertinti,

kiek picø bus kepama. Per dienà iðkepamø picø skaièius priklausys

nuo to, ar tai bus pagrindinis maitinimo ástaigos siûlomas

patiekalas, ar tik papildomas. Taip pat iðkepamø picø kieká lems

maitinimo ástaigos dydis bei per dienà jà aplankanèiø lankytojø

skaièius. Reikia ávertinti ir tai, ar dienos metu bûna lankytojø srauto

„ðuolis“ (pavyzdþiui, pietø metu ar savaitgaliais), kurio metu tenka

ruoðti daug daugiau patiekalø. Taip pat paruoðiamø picø skaièiø

gali stipriai padidinti ir picø iðveþimas pagal uþsakymus.

Picos skonis priklauso ne tik nuo ingredientø, bet ir nuo teðlos.

Teðlos paruoðimui svarbu naudoti tinkamus miltus. Miltus prieð

naudojimà bûtina prasijoti, jei jie ið tiekëjo gaunami medþiaginiuose

maiðuose, arba pastovëjo drëgnoje patalpoje. Sijoti miltai gauna

daugiau deguonies, todël teðla bûna kokybiðkesnë. Jeigu reikia

daþnai sijoti didelius miltø kiekius, verta pagalvoti apie sijotuvo

ásigijimà.

Picos teðlai uþmaiðyti naudojamos mechaninës maiðyklës. Jø

bûna ávairaus dydþio ir pajëgumø. Maiðyklëje teðla minkoma

„Kakadu“

„Pizza Jazz“

specialia spiraline maiðymo mente. Maiðyklës gali bûti skirtos tik

miltinei teðlai maiðyti ir universalios.

Tik miltinei teðlai maiðyti skirtos maiðyklës yra plokðèiadugnës,

jose atskirai gali suktis tiek maiðymo spiralë, tiek ir indas, kuriame

yra teðla. Jeigu maiðyklë yra ne su uþdaru dangèiu, o uþdengta

grotelëmis, á jà pilti ingredientus galima paèio maiðymo metu.

Maiðyklës gali bûti vieno arba dviejø greièiø. Jø talpa gali bûti nuo

5 iki 200 kg (teðlos). Nedidelei picerijai uþtenka vieno greièio ir iki

40 kg talpos maiðyklës.

Universalios – tai planetarinio tipo maiðyklës su apvaliadugniu

indu. Jø talpa bûna nuo 1,5 iki 20 kg teðlos. Universaliai maiðyklei

galima pritaikyti ávairius papildomus priedus ir jà naudoti kitokiems

virtuvës darbams atlikti (maiðyti, plakti, pjaustyti, netgi malti mësà).

Uþmaiðius picos teðlà, jà reikia 3-4 valandas palaikyti, kad

subræstø ir pakiltø, arba galima ið karto paruoðti porcijinius

pusgaminius ir tada brandinti. Priklausomai nuo to, koká picos padà

kepsite, brandinti teðlà galima kambario temperatûroje (tiesiog

lentynose), ðiltoje 36-38 °C temperatûros aplinkoje (specialiose

ðildymo, kildinimo spintose) arba ðaltoje 4-6 °C temperatûros

aplinkoje (ðaldytuve). Teðla daþniausiai brandinama tam skirtose

lentynose, kurios árengtos ðaldomojo picø paruoðimo stalo

spintelëse. Temperatûra jose bûna reguliuojama.

Prieð brandinimà arba po jo teðla dalinama á porcijinius

pusgaminius. Pusgaminio dydis priklauso nuo to, kokio dydþio picos

padas bus kepamas. Vidutinio dydþio, 30 cm skersmens picos padui

reikia apie 240 gramø teðlos. Teðlà galima pjaustyti peiliu, t. y. iðkoèioti

pailgà gabalà ir atpjauti tam tikrà kieká, kurá tektø sverti svarstyklëmis.

Toks darbas uþima daug laiko, todël didesnëje ámonëje daug greièiau

ir patogiau naudotis teðlos dalinimo árenginiu. Paprastesni bûna

rankiniai, o didesni – elektriniai. Kartu su teðlos dalinimo árenginiu

gali bûti montuojamas ir teðlos rutuliukø formavimo árenginys.

Tokiuose kombinuotuose ir vienas ant kito sustatytuose árenginiuose

teðla padalinama apvalios formos reikiamo dydþio porcijomis. Juose

galima reguliuoti teðlos porcijos svorá nuo 50 iki 300 g, jø

pajëgumas gali bûti iki 1500 porcijø per valandà.

RESTORANØ VERSLAS

5/2007


Picø paruoðimo (garnyravimo) stalai bûna su ámontuotu ðaldymo

agregatu. Juose bûna ðaldomoji, ðaldytø produktø atðildymo, neutrali

spintelës, skirtos laikyti teðlos pusgaminiams ir picos garnyrams.

Temperatûra ir drëgmë juose yra reguliuojamos. Stalvirðis daþniausiai

bûna granitinis arba marmurinis – toks stalvirðis lengviau valomas,

vësus. Ant picos paruoðimo stalo gali bûti sumontuojama lentyna, á

kurià sudedami GN 1/3 ar 1/4 dydþio indai su picos ingredientais ir

padaþais. Tokia ðaldoma lentyna gali bûti ir neámontuota á stalà, o

pastatoma ant jo kaip atskiras árengimas.

Suformuoti picos padà profesionalûs picø kepëjai gali tiesiog

rankomis, iðsukdami já ore. Bet paprastai tam yra naudojamos teðlos

koèiojimo maðinos arba picos pado formavimo presai. Teðlos koèiojimo

maðinos yra vertikalaus tipo, jose teðlos ruoðinys praleidþiamas per

volelius, kuriø tarpà galima reguliuoti. Kad bûtø patogiau dirbti, jai

ájungti naudojamas kojinis pedalas. Jos skirtos ávairaus kintamo

diametro picos padui ruoðti (nuo 14 iki 40 cm ir kt.), gali ruoðti apvalø

arba keturkampá picos padà.

Picos formavimo presai skirti didesnio pajëgumo virtuvëms. Jis

veikia presavimo principu – teðlos ruoðinys padedamas ant preso ir

suspaudþiamas. Suspaudimo lygá galima reguliuoti ir taip gauti

norimo storumo bei diametro picos padà. Daþniausiai jø presavimo

padas yra kaitinamas iki 150-180 °C, todël per trumpà presavimo

momentà picos padas truputá apkepamas ir ilgai iðlaiko savo formà.

Be to, toks apkepintas padas nesugeria drëgmës ið ruoðiamos picos

garnyro.

Picos krosnys bûna trijø tipø – malkinës, áprastinio tipo ir

konvejerinës.

Aukðèiausia klasë – malkomis kûrenama krosnis, iðklota karðèiui

atsparia keramika, kurios viduje ir kûrenamos malkos, ir kepamos

picos. Tokiose krosnyse picos ágauna „dûmo“ skoná ir kvapà, be to,

tai didelë picerijos puoðmena. Jos bûna didelës talpos (100-150 cm

skersmens), galingos ir sàlyginai ekonomiðkos (nes kaitinamos

malkomis). Nesunkiai ákaista iki 400 °C temperatûros, todël picos

RESTORANØ VERSLAS 5/2007

jose iðkepa per 3-4 minutes. Tokio tipo krosnys gali bûti ir su dujiniais

degikliais arba kombinuotos – kûrenamos malkomis ir dujomis.

Áprastinio tipo krosnys bûna ávairiø dydþiø, dydis matuojamas pagal

tai, kiek á vidø telpa 30 cm picø. Jø kameros iðklotos kaitrai atsparia

keramika ir imituoja malkinës krosnies kamerà. Maksimali

temperatûra gali bûti iki 400-500 °C. Maþiausios gali bûti 1-2 picø

talpos krosnelës, didþiausios – 9-10 picø talpos. Picø krosnys gali

bûti montuojamos viena ant kitos arba viena ðalia kitos. Kad bûtø

matyti, ar pica iðkepë, durelëse yra nedideli langeliai, o viduje

ámontuotas apðvietimas. Idealu, jei krosnis turi zonuotà, virðutiná ir

apatiná kameros kaitinimà. Kaip ir dauguma ðiluminiø árengimø, picø

krosnys gali bûti dujinës ir elektrinës.

Konvejerinës kepimo krosnys skirtos dideliø apimèiø,

nepertraukiamam picø (ar kitø patiekalø) kepimui. Jose picos ant

metalinio tinklelio lëtai „pravaþiuoja“ per krosnies kamerà ir taip

iðkepa. Kaitinamas tiek kameros virðus, tiek apaèia, temperatûros ir

judëjimo greitis reguliuojami. Naudojant tokias krosnis nereikia

priþiûrëti, kada iðkeptà picà reikia iðtraukti. Per valandà iðkepa nuo

25 iki 100 picø. Bûna elektrinës ir dujinës.

Jeigu planuojate lankytojams pasiûlyti greitojo maisto, galite ásigyti

ðildomà vitrinà iðkeptoms picoms laikyti. Apvaliose vitrinos lentynëlëse

picos laikomos keliais aukðtais. Paprasto modelio vitrinose tiesiog

palaikoma nustatyta ðiluma, o drëgmæ iðlaiko á tam skirtà vonelæ

pripiltas vanduo. Brangesni modeliai turi automatinæ drëgmës

kontrolës ir palaikymo funkcijà.

Kad bûtø lengviau paruoðti picos ingredientus, verta ásigyti darþoviø

pjaustyklæ, kuri ávairiais bûdais gali supjaustyti ne tik darþoves, bet

ir grybus, sûrá, virtà mësà. Kumpiui ar deðrai graþiai supjaustyti

reikëtø gastronominës pjaustyklës. Patogesniam sûrio tarkavimui

irgi galima ásigyti tam skirtà árenginá.

Papildomi árankiai, be kuriø neapsieina nei viena picerija – liþës,

skirtos picai á krosná paðauti (bûna medinës, metalinës, aliumininës,

perforuotos, apvalios ar keturkampës formos), ðluotos-ðepeèiai

krosniai valyti, picos pjaustymo peiliai.

Árengimai

19


20 Interjeras

BAL BALTIEJI BAL TIEJI LA LAUMÞIRGIAI LA UMÞIRGIAI „ „VILNIA „ VILNIA VILNIAUS VILNIA US

VAR AR ARTUOSE” AR TUOSE”

Audrius Vyðniauskas

Kompleksas ompleksas „ „Vilniaus „ ilniaus vartai vartai“, vartai “, neseniai

neseniai

atvëræs atvëræs duris duris paèiame paèiame miesto miesto centre, centre, siekia

siekia

ne ne ne tik tik tik átvirtinti átvirtinti naujus naujus verslo verslo architektûros

architektûros

standartus, standartus, standartus, bet bet ir ir ir tapti tapti aukðtosios aukðtosios mados,

mados,

iðskirtiniø iðskirtiniø pramogø pramogø ir ir stilingos stilingos gastronomijos

gastronomijos

epicentru epicentru sostinëje. sostinëje.

sostinëje.

Greta garsiausiø mados namø drabuþiø

bei aksesuarø parduotuviø ðiame kvartale jau

pradëjo veikti prabangus naktinis klubas

„Pasha“, baras „LivLounge“ (apie kurá jau

raðëme ðiø metø treèiajame „Restoranø verslo“

numeryje) ir keletas restoranø. Pasak

kompleksà pastaèiusios UAB „Ranga IV“

rinkodaros direktorës Ditos Purlienës,

pasaulinio garso prekës þenklø sutelkimas

prekybos pasaþe, o taip pat ir maitinimo

ástaigø profilio parinkimas yra bendrosios

verslo koncepcijos dalis. Nuo pat pradþiø èia

buvo siekiama ne suburti þioplinëjanèiø

pirkëjø minias, o privilioti solidþius ir

pasiturinèius klientus, nusimananèius apie

europinio lygio prekiø ir paslaugø vertæ.

Bendràjà komplekso koncepcijà turëjo

atspindëti ir interjerai. Nors „Vilniaus vartø“

projektavimo metu dar nebuvo þinoma jo

administravimo tvarka, juolab konkretûs

operatoriai, architektø grupë AKG (vadovas

Remigijus Bimba) iðkart planavo iðtaigingø

vidaus erdviø árengimà. Viso kvartalo „vinimi“

turëjo tapti restoranas horizontaliame

cilindriniame korpuse, iðsidriekusiame tiesiai

virð Geleþinio vilko gatvës tunelio. Jame buvo

suplanuota didþiulë salë su dviem simetriðkais

pakabinamais balkonais ir banguotos formos

atraminëmis sienomis. Vëliau buvo nuspræsta,

kad plati erdvë bus perdëm nejauki, todël

buvo padalinta á dvi nepriklausomas sales,

„Marino“

„Marino“

„Marino“ „Marino“

RESTORANØ VERSLAS

5/2007


RESTORANØ VERSLAS 5/2007

„Marino“

„Dai Mon“

„Dai Mon“

tarp kuriø ásiterpia bendras holas su þiemos

sodu. Vienoje pusëje ásikûrë þuvies ir jûrø

gërybiø restoranas „Marino“, o kitoje –

rytietiðkø patiekalø restoranas „Dai Mon“. Abiejø

ástaigø interjerus ëmësi kurti studija „Plazma“

(projekto vadovas Rytis Mikulionis, architektë

Laura Janavièiûtë), turinti didelæ vieðøjø erdviø

projektavimo patirtá. Studijos credo bûtø galima

ávardinti kaip moderniosios plastikos, nuosaikiø

spalvø ir originaliø dekoratyviniø elementø

darnà. Ðiuos principus studijos nariai pritaikë

ir „Vilniaus vartø“ interjerams.

Daugeliui mûsø paþintis su þuvies

gastronomija apsiriboja norvegiðkomis

pseudolaðiðomis, visuotinëmis jûrø lydekomis

ir nieko bendro su jûra neturinèiomis krabø

lazdelëmis. Jûrø gërybiø gastronomijos skalë

yra nepalyginamai platesnë ir ávairesnë. Bûtent

ðià ávairovæ Vilniaus publikai sumanë pristatyti

„Marino“ restorano savininkas Liutauras

Markevièius. Pasak jo, kalbant apie restorano

koncepcijà, reikëtø prisiminti frazæ „Slow

food“, t. y. valgymà ne kaip maisto vartojimà,

o lëtà ir iðrankø gastronominá ritualà. Ið tikrøjø

ið tolimø jûrø pristatytà, ðvieþiai atvësintà ir

nepriekaiðtingai paruoðtà þuvá paskubomis

kimðti á burnà bûtø tikra nuodëmë. Interjero

architektai ðià mintá prapleèia ir iðvysto savitu

bûdu. Pagrindinë interjero spalva yra ne

melsva, kaip bûtø galima tikëtis, o balta – anot

R. Mikulionio, besiasocijuojanti su

þuvëdromis, bangø mûða, þuvimi ir kitais

jûriniais dalykais. Taèiau betarpiðkø jûros

motyvø naujame interjere mes nerasime: balta

spalva spindi lakoniðkø formø këdës ir

ðviestuvai, klasikiniai indai ir staltiesës, stucco

technika dekoruotos sienos. Pakilæ á balkonà,

palubëje pamatome baltuosius skrajûnus,

taèiau tai ne þuvëdros, o... laumþirgiai.

Grakðtûs aþûriniai siluetai, apsiûti rankø darbo

veltiniu, sklaido lubose ámontuotø halogenø

ðviesà. Kodël laumþirgiai? L. Janavièiûtës

nuomone, asociacijos prabangiame interjere

neprivalo bûti tiesmukos: juk grakðtusis

laumþirgis irgi asocijuojasi su vandeniu – tik

ne su jûra, o veikiau su upe ar eþeru...

Pagarba meniðkam rankø darbui ðioje salëje

nesibaigia vien tik veltinio apsiuvimu. Dizainerës

Rasos Baradinskienës indëlis á interjero kûrimà

yra kur kas svaresnis – bent jau ploto atþvilgiu.

Paprastais pieðtukais nupieðti apibendrinti jûros

þoliø siluetai dengia aukðtà banguotà sienà,

skirianèià salæ nuo pagalbiniø patalpø. Bendras

kûrinio plotas virðija 40 m 2 ! Tas pats neákyrus

motyvas puoðia ir stiklo sienà prie áëjimo, bet

èia jis atliktas paprastesniu bûdu – iðpjaunant ið

skaidrios lipnios plëvelës. Aiðku, originalus

autorinis dekoras suteikia interjerui patrauklumo,

bet kas gi jo laukia, tarkim, patalpø nuomininko

pasikeitimo atveju?

„Plazmos“ architektai leido pasireikðti R.

Baradinskienei ir kitoje korpuso pusëje –

restorano „Dai Mon“ salëje. Tiesa, asociacija

su bambukø giraite èia yra ganëtinai miglota

– sienà remianèiø mediniø segmentiniø kolonø

ritmas yra perdëm mechaniðkas, o

vadinamosios lapijos tamsiame fone beveik

nesimato. Kitø tiesioginiø aliuzijø á Rytø kultûrà

irgi ne per daugiausia – nebent keletas

Nukelta á 22 psl. �

Interjeras

21


22

Interjeras

„Dai Mon“

Atkelta ið 21 psl. �

plastikiniø sieneliø, imituojanèiø popierines

ðirmas ir riðtiniai padëkliukai ant stalø. Balkone

apsieita be laumþirgiø (beje, angliðkai jie

vadinami „dragonfly“), kuriø vietà uþëmë tos

paèios R. Baradinskienës aplikacijomis

dekoruoti medþiaginiai ðviestuvai. Kiti árangos

elementai, visø pirma, baro kontuaras, stalai,

këdës ir kruopðèiai parinkti indai bei

aksesuarai kuria ne tiek rytietiðko, kiek

ðiuolaikinio, modernaus ir labai „plazmiðko“

interjero ávaizdá.

„Vilniaus vartø“ kompleksà sudaro ne tik

parduotuvës ir apartamentai, bet ir daugybë

biurø. Ne kiekvienas jø darbuotojas gali sau

leisti reguliariai vaiðintis jûrø gërybëmis, tad

ieðkantiems „biudþetiniø“ pietø komplekse

ákurtas pietø ir laisvalaikio restoranas

„Avenue“. Dienos metu jame veikia valgyklos

tipo savitarnos linija, o vakare aptarnaujama

uþ staliukø, kaip ir áprasta restorane.

„Plazmos“ architektø meistriðkumas èia

pasireiðkë tuo, kad „valgykliniai“ ástaigos

bruoþai buvo sàmoningai uþmaskuoti, o

interjeras iðlaikë ryðkius nuosaikaus funkcionalumo

bruoþus. Pagrindinis restorano

interjero akcentas – ið balto veltinio susiûtos

staèiakampës erdvinës struktûros, uþden-

„Avenue“

gianèios „problematiðkas“ konstrukcines

kolonas. Merginos ið kûrybinës grupës „Baltos

kandys“ pasielgë taip, kaip ir dera tikroms

kandims – susiuvo plokðtumas ið veltinio

atraiþø ir perforavo jas smulkiu dekoru. Ið

vidaus paðvieèiami ornamentai primena tiek

augalø lapus, tiek kandþiø iðgrauþtas skyles.

Kaip bebûtø, ðvieèianèios kolonos átaigiai

paávairina „Avenue“ aplinkà. Kiti baldai

atrodo perdëm dalykiðkai: sëdimi ir minkðti

baldai (pastaruosius, beje, pagamino UAB

„Sedes regia“) centrinëje salës dalyje surikiuoti

per daug taisyklingai, ir tai sulaukia lankytojø

priekaiðtø. Dauguma sveèiø mieliau leidþia

laikà prie lango arba salës gilumoje, kur

iðplanavimas ir bendra nuotaika yra kiek

laisvesnë. Atsiþvelgdami á tai, architektai

netrukus ketina ne tik perstumdyti baldus salës

viduryje, bet ir papildomai jà suskirstyti

þemomis pertvaromis bei þeldiniais.

Minëtos ástaigos viena nuo kitos skiriasi

savo funkcija, erdvine struktûra ir gastronomine

koncepcija. Nusitaikymas á apibrëþtà

vartotojø grupæ ir savitas, aiðkiai iðreikðtas

studijos „Plazma“ kûrybinis braiþas padëjo

surasti bendrà stilistiná vardiklá ir paversti

„Avenue“, „Dai Mon“ ir „Marino” restoranus

neatsiejama prestiþinio komplekso „Vilniaus

vartai” dalimi.

„Avenue“ „Avenue“

RESTORANØ VERSLAS

5/2007


KA KAVOS KA OS PIENO PIENO KREMO KREMO PLAKIMAS

PLAKIMAS

Cappuccino, Cappuccino, Cappuccino, L LLatte,

L atte, Macchiato Macchiato rasime rasime rasime beveik beveik

beveik

kiekviename kiekviename bare... bare... bare... Ávairios Ávairios kavos kavos rûðys rûðys su su pienu

pienu

dabar dabar labai labai populiarios. populiarios. Jos Jos ruoðiamos ruoðiamos klasikinæ

klasikinæ

italiðkà italiðkà italiðkà espresso espresso kavà kavà maiðant maiðant tam tam tikromis

tikromis

proporcijomis proporcijomis proporcijomis su su kà kà tik tik iðplaktu iðplaktu iðplaktu pieno pieno kremu kremu ar ar

ar

jo jo jo puta.

puta.

Ðiltas pieno kremas – tai skysta pieno

mikroputa be stambiø burbuliukø. Jis gaunamas

tuomet, kai pienas plakamas naudojant kavos

aparato boileryje esanèiø garø slëgá, iðpuèiamà

per vamzdelá su specialiu antgaliu.

Pieno kremà patartina plakti metaliniame

inde su snapeliu ir rankena prieðais snapelá

(àsotëlyje). Metalinis indas naudojamas todël,

kad jis leidþia tiksliau nustatyti garais plakamo

pieno temperatûrà – svarbu sekti, kad

temperatûra nevirðytø 80 °C, nes jà virðijus

pienas perkaistø, suðustø. Pieno plakimui

naudojami indai bûna ávairiø dydþiø – koká

naudoti, galima pasirinkti atsiþvelgiant á tai, kiek

pieno putos ar kremo reikës gaminamiems

gërimams paruoðti.

Pieno riebumas pieno kremo plakimui

didelës átakos neturi, bet vis tik patartina naudoti

kuo daugiau baltymø turintá pienà (pavyzdþiui,

natûralø). Svarbesnë yra plakamo pieno

temperatûra – geriausiai suplaksite 8-12 °C

temperatûros pienà. Taip pat ðiek tiek skiriasi

ávairiø pieno gamintojø pieno skonis, jis priklauso

ir nuo metø laiko (vasarà – aromatingesnis), ir

nuo pieno apdorojimo metodo – UHT

(ultraaukðta temperatûra) metodu apdorotas

pienas yra kitokio skonio, bet jis, kol pakuotë

neatidaryta, gali bûti laikomas ilgiau.

Teisingas eisingas pieno pieno kremo kremo kremo plakimas

plakimas

Pieno kremo plakimà sàlyginai galima

suskirstyti á 2 etapus. Pirmas etapas – pieno putos

reikiamo kiekio suplakimas, antras – pieno putos

sumaiðymas su pienu, t. y. pieno kremo

formavimas.

Pirmas irmas etapas. etapas. Á metaliná àsotëlá pripilame

truputá daugiau nei treèdalá indo pieno (þr. 1

paveikslëlá).

Garø vamzdelio antgalá laikome indo centre,

panardintà piene 1-1,5 cm gylyje (þr. 2

paveikslëlá), garø kranà staigiu judesiu atsukame

daugiau nei iki pusës.

Laikydami indà vertikaliai, suplakame

reikiamà pieno putos kieká. Teisingai plakant,

turi girdëtis ðvelnus, lengvo burbuliavimo garsas,

kuris turëtø iðlikti visà pieno putos plakimo laikà.

Duslus, gilaus burbuliavimo garsas byloja apie

per giliai panardintà antgalá, o garsus

burbuliavimas, taðkantis pieno purslus – apie

1. 2. 3.

RESTORANØ VERSLAS 5/2007

per maþai panardintà antgalá. Inde kylantis pieno

putos sluoksnis labiau apsemia antgalá bei

prislopina garsà. Vadinasi, norëdami iðlaikyti

reikalingà garsà, privalome indà palaipsniui leisti

þemyn.

Pirmo etapo trukmë – 4-8 sekundës.

Svarbu þinoti! Prieð pradedant plakti pienà,

reikia nuleisti garø vamzdelyje esantá vandens

kondensatà, trumpam atsukant ir vël uþsukant

garø kranà.

Pirmà etapà galime praleisti, jei naudosime

kartà jau plaktà ir atvësusá pienà, kurio pavirðiuje

yra gana daug likusios pieno putos. Jei plaksime

visà atvësinto pieno kieká, pavirðiuje esanèià

pieno putà patartina iðsukti iki vienalytës masës,

taip suplaksime kokybiðkesná pieno kremà. Jei

atvësintà pienà plaksime dalimis, iki vienalytës

masës iðsuktà pieno putà paskirstykime

proporcingai visam pieno kiekiui.

Antras Antras etapas etapas. etapas etapas Suplakus reikiamà (norimà)

pieno putos kieká, vamzdelio antgalá nardiname

gilyn, indà pakreipiame kampu, kad greièiau

atsirastø pieno kremà formuojantis sûkurys (þr.

3 paveikslëlá). Sûkurys turi apimti visà pieno

pavirðiuje suplaktà putà. Pieno kremà

formuojanèio sûkurio sukimosi metu neturëtø

girdëtis pirmame etape apraðyti pieno putos

plakimo garsai. Burbuliavimas pieno kreme

palieka stambiø burbulø, dël kuriø nukenèia

pieno kremo kokybë. Antras etapas baigiamas

pienui pasiekus kavos gaminimui reikalingà

temperatûrà.

Antro etapo trukmë – 5-10 sekundþiø.

Baigus plakti pieno kremà, indà reikia

ðvelniai stuktelti á stalvirðá, kad susprogtø likæ

burbuliukai. Indà sukame tol, kol pieno kremas

tampa blizgus.

Nesukamas pieno kremas susisluoksniuoja

virsdamas pienu ir puta ant virðaus, todël pieno

kremà á kavà reikia pilti vos tik baigus plakti, kol

pieno kremas dar blizgus.

Patarimai atarimai atarimai: atarimai

• 1 ar 2 cappuccino ir 1 latte kavoms

ruoðti geriausiai tinka 0,6 litro talpos metalinis

àsotëlis.

• Kavos aparato garø vamzdelio antgaliai

skirtinguose aparatuose yra nevienodi, taip pat

jie gali bûti keièiami. Priklausomai nuo antgalyje

esanèiø skyluèiø skaièiaus, dydþio bei krypties,

pieno plakimo greitis gali skirtis.

• Nepamirðkite kiekvienà kartà skudurëliu

nuvalyti pieno likuèiø nuo garø vamzdelio.

Uþ konsultacijas dëkojame kavos gërimø technologui

Laimonui Kubiliui.

Baras

23


24 Baras

PASIÛL PASIÛLYKIME PASIÛL YKIME LANK LANKYT LANK YT YTOJAMS YT OJAMS NA NATÛRALIØ NA TÛRALIØ

ÞOLELIØ ÞOLELIØ ARBA ARBATOS ARBA OS

Þivilë Kleivaitë

Uþklupus þklupus þklupus darganot darganotam darganot am rudeniui rudeniui bei bei bei artëjant artëjant ðaltai ðaltai þiemai þiemai imame

imame

ieðkoti ieðkoti bûdø, bûdø, bûdø, kaip kaip stiprinti stiprinti organizmo organizmo organizmo imuninæ imuninæ sistemà, sistemà, kaip kaip áveikti

áveikti

persiðaldymà, persiðaldymà, pajutus pajutus pirmuosius pirmuosius jo jo simptomus. simptomus. XXI XXI a. a. antrà antrà antrà kvëpavimà

kvëpavimà

ágavo ágavo ir ir vël vël iðpopuliarëjo iðpopuliarëjo primirðta primirðta liaudies liaudies medicina, medicina, vël vël imta imta garsiai

garsiai

kalbëti kalbëti kalbëti apie apie ávairius ávairius Lietuvos Lietuvos þolininkus. þolininkus. Þmonës Þmonës pajuto pajuto poreiká

poreiká

natûraliems natûraliems ir ir ekologiðkiems ekologiðkiems produktams. produktams. T TTodël,

T odël, artëjant artëjant ðaltajam ðaltajam metø

metø

sezonui, sezonui, pats pats metas metas ir ir maitinimo maitinimo ástaigø ástaigø lankytojams lankytojams lankytojams pasiûlyti pasiûlyti tikrø

tikrø

tikriausios tikriausios þoleliø þoleliø arbatos.

arbatos.

Ið Ið praeities

praeities

Nuo neatmenamø laikø augalai naudojami medicinoje ir

kulinarijoje. Medicinos tëvu vadinamas Hipokratas (V a. pr. m. e.)

augino apie 400 vaistaþoliø rûðiø, sudarinëjo ið jø miðinius, kurie

ðimtmeèius buvo vartojami ávairioms ligoms gydyti.

Á Europà aromatiniø ir vaistiniø þoleliø atgabeno romënai, kurie

jø gavo ið graikø. Daugelis tuo metu vartotø þoleliø buvo laikomos

stebuklingomis ir naudojamos apeigø metu. Vëliau Europoje

vaistaþoles augino ir vartojo vienuoliai. Kiekvienas vienuolynas

turëdavo nemaþà þemës plotà, kur augdavo ávairios þolelës. Daug

vaistaþoliø auginta ir XVI amþiuje. Turtuoliai uþveisdavo didþiulius

sudëtingai iðplanuotus darþus, kuriø sklypus skyrë þemos levandø ar

bukmedþiø gyvatvorës. Tipiðkame Elþbietos laikø darþe buvo auginama

daugiau kaip 50 rûðiø þolës. Vienos bûdavo skirtos virtuvei, kitos (kaip

raminamosios ar tonizuojanèios) – gydymui.

XIX a. ávairiø þoleliø imta auginti maþiau. Dar vëliau, iðpopuliarëjus

turizmui, þmonëms susipaþinus su ávairiomis kultûromis, þoleliø

vertingosios savybës pradëtos vertinti ið naujo.

Þoleliø arbatos ðiandien ruoðiamos ið ávairiø vaistaþoliniø augalø,

jas pagardinant dþiovintomis uogomis, vaisiais, natûraliais aromatais.

Yra þoleliø arbatø ir ið vieno augalo: mëta, melisa, Sudano roþë,

Èiobreliai

Þemuogës

citrinþolë, saldymedis, þenðenio ðaknis ir kitos. Neretai þoleliø arbatos

pakuojamos ir á popierinius maiðelius. Svarbiausia prisiminti, kad ir

kokios naudingos þmogaus organizmui bûtø þoleliø arbatos, jas reikia

vartoti saikingai, nes ne pagal paskirtá ir per daþnai vartojamos

vaistaþolës gali sukelti sveikatos sutrikimø.

Ávairios Ávairios þolelës þolelës ir ir jø jø naudingosios naudingosios savybës

savybës

Dabar arbatø gamintojai daþnai gamina tradiciniø juodøjø ar

þaliøjø arbatø miðinius su ávairiomis þolelëmis, taip pagerindami gërimo

skonines savybes ir praturtindami já organizmui naudingais elementais.

Taip pat galima ásigyti vienos rûðies vaistaþoliø arbatos arba jau paruoðtø

vaistaþoliø miðiniø, kurie turi vienokiø ar kitokiø sveikatinanèiø savybiø.

Èiobrelis Èiobrelis þydi birþelio-liepos mënesiais rausvai violetiniais, rausvais

arba baltais smulkiais þiedeliais. Ið dþiovinto èiobrelio paruoðti nuovirai

turi antiseptiniø, prieðuþdegiminiø, skausmà malðinanèiø savybiø. Iðvirta

arbata yra itin aromatinga, gerina medþiagø apykaità, skaido alkoholá,

gydo anginà, lengvina atsikosëjimà. Èiobreliai taip pat naudojami ir

virtuvëje kaip prieskoninë þolelë.

Þemuogiø Þemuogiø uogomis (dþiovintomis) galima gardinti ávairias arbatas

ar virti arbatà tiesiog ið þemuogiø lapø, kuriuose yra vitamino C,

glikozidø, alkaloidø, aromatiniø ir kitø medþiagø. Þemuogiø uogose

gausu þmogui reikalingø vitaminø: C, B1, B2, PP, K, karotino, kalcio,

magnio, fosforo, kalio, natrio, geleþies ir mineraliniø medþiagø.

Þemuogës naudingos sergantiems ðirdies, inkstø, kepenø ligomis,

turintiems skrandþio veiklos sutrikimo problemø.

Avieèiø Avieèiø arbatos verdamos ið dþiovintø avieèiø lapø bei uogø.

Uogose yra salicilo rûgðties, todël jos itin tinka perðalimui gydyti.

Dþiovintø avieèiø lapø arbata yra oranþinës spalvos ir labai kvapni.

Uogose yra vitamino C, B1, B2, PP bei karotino. Tinka gydyti nuo

maþakraujystës.

Avietës

Pipirmëtë Kinroþë Saldymedis

Þenðenis

Melisa

RESTORANØ VERSLAS

5/2007


Melisa Melisa neretai auginama soduose ar darþeliuose, prie namø.

Aromatinga, citrina kvepianti melisos arbata ramina, puikiai

atpalaiduoja po sunkios darbo dienos, maþina kraujospûdá, gerina

apetità, malðina galvos skausmà, padeda nuo nemigos. Jos lapuose

yra vitamino C, eterinio aliejaus, karotino, askorbo rûgðties,

flavonoidø, organiniø medþiagø. Be to, ledo gabaliuke uþðaldytø melisø

lapeliais galima pagardinti kokteilius.

Pipirmëtës ipirmëtës veiklioji medþiaga – mentolis. Todël ðiø þoleliø arbata

itin gerina kraujotakà, virðkinimà, ramina. Pipirmëtë kaupia eterinius

aliejus, vitaminà C, mineralines medþiagas.

Kinroþës Kinroþës arba Sudano Sudano roþës roþës roþës arbata – rûgðtokas tamsiai raudonos

spalvos gërimas, ruoðiamas ið hibiskus augalo lapø. Turi daug vitamino

C. Tai nacionalinis egiptieèiø gërimas, geriamas net ir per didþiausius

karðèius. Ji geriama ir karðta, ir ðalta.

Saldymedis Saldymedis yra antras pagal populiarumà augalas Kinijoje po

þenðenio. Saldymedþio ðakniastiebyje yra glicirizino, eterinio aliejaus,

ÞOLELIØ ÞOLELIØ ARBA ARBATOS ARBA OS GAMINT GAMINTOJAI GAMINT GAMINT OJAI IR IR TIEKËJAI

TIEKËJAI

PA PAVADINIMAS

PA ADINIMAS ADRESAS ADRESAS

ASOR ASORTIMENT

ASOR TIMENT TIMENTAS TIMENT AS (ÞOLELIØ (ÞOLELIØ ARBA ARBATOS) ARBA OS)

TÛB TÛB „Mëta „Mëta“ „Mëta

UAB AB AB „Herba „Herba humana humana” humana

UAB AB „ „Acorus „ Acorus calamus”

calamus”

UAB AB „K „Kavinukas”

„K avinukas”

UAB AB „ „ „Ogmios „ Ogmios prekyba prekyba” prekyba

UAB AB „P „Presto „P „P resto prekyba prekyba” prekyba

UAB AB „Deiruta „Deiruta ir ir ko” ko”

ko”

RESTORANØ VERSLAS 5/2007

Ðaltinio g. 10, Vaidotai, Vilniaus rajonas

Konstitucijos pr. 9-123, Vilnius

Savanoriø pr. 287, Kaunas

Ateities g. 15, Vilnius

M. Sleþevièiaus g. 7, Vilnius

Piliakalnio g. 1, Vilnius

J. Baltruðaièio g. 11-125, Vilnius

askorbo rûgðties, gliceritino, kuris þmogaus organizme reguliuoja

vandens ir druskø apykaità. Saldymedis lengvina atsikosëjimà, padeda

apsinuodijus ar sergant infekcinëmis ligomis.

Þenðe Þenðenis Þenðe nis turi itin daug þmogaus organizmui naudingø medþiagø.

Daþnai jo nuoviras vadinamas jaunystës eliksyru, be to, þenðenis –

vaistas nuo daugelio ligø. Ið ðio augalo iðvirta arbata tonizuoja,

gerina ðirdies veiklà, maþina cholesterolio kieká, stiprina imuninæ

sistemà, maþina cukraus kieká kraujyje, pakelia nuotaikà, didina

darbingumà.

Ðalia lankytojams siûlomø jau áprastø þaliosios ar juodosios arbatos

rûðiø maitinimo ástaigose galëtø atsirasti ir þoleliø arbatos, kurios yra

itin vertingos þmogaus organizmui. Nereta jø gydo ir saugo nuo

perðalimo ligø, suteikia energijos, kitos ramina ir malðina galvos

skausmà. Be to, bet kokià arbatà galite pagardinti ávairiomis þolelëmis,

dþiovintomis uogomis, suteikdami jai ypatingà skoná ir aromatà.

Gamina ir parduoda ðias vaistaþoliø arbatas: èiobreliø, didþiosios dilgëlës, jonaþolës, kmynø, linø sëmenø,

medetkos, melisos, pipirmëtës, ramunëliø, raudonëliø, valerijono ðaknø, pirties arbatos miðiná. Ámonë

gamina ne tik vaistaþoliø arbatas, bet ir eterinius aliejus.

Ámonë turi vaistaþoliø arbatø gamyklà ir pakuoja virð 40 rûðiø vaistaþoliø arbatø miðiniø. Taip pat

prekiauja ávairiomis kitø gamintojø arbatomis – vaisinëmis (11 rûðiø), egzotiðkomis (7 rûðys).

Ámonë gamina vaistaþoliø bei jø miðiniø produktus, fasuoja arbatas. Arbatos þymimos prekiø þenklais

„Acorus“, „Natëja“, „Teca“, „Vasaros skonis“ ir kt.

Ávairûs þoleliø, vaisinës ir kitø arbatos rûðiø miðiniai, þymimi prekës þenklu „Gurmans“.

JAV arbatø gamintojo „Celestial Seasonings“ ávairios vaisinës, þoleliø ir kitokios arbatos.

Siûlomos ðios þoleliø arbatos: Sudano roþës, citrinþolës, saldymedþio, þenðenio ðaknies, lapaèio, ávairûs

miðiniai ir kitos arbatos rûðys.

„London Fruit & Herb“ vaisinës (8 rûðiø), þaliosios ir juodosios arbatos.

Baras

25


26

RESTORANØ VERSLAS

5/2007


RESTORANØ VERSLAS 5/2007

27


28 Produktai

JÛRØ JÛRØ GËR GËRYBËS GËR YBËS VIR VIRTUVËJE VIR TUVËJE – – IÐSKIR IÐSKIRTINUMAS

IÐSKIR TINUMAS

AR AR ÁPRASTI ÁPRASTI PRODUK PRODUKTAI?

PRODUK AI?

Jolita Vitkauskaitë

Neveltui Neveltui prancûzai prancûzai jûrø jûrø gërybes gërybes vadina vadina „ „jûrø „ jûrø vaisiais vaisiais“ vaisiais “ (fruit (fruit de

de

mer). mer). Ðie Ðie produktai produktai yra yra ávairiø ávairiø rûðiø, rûðiø, skoniø skoniø ir ir spalvø, spalvø, juose juose gausu

gausu

organizmui organizmui naudingø naudingø medþiagø.

medþiagø.

Lietuvoje Lietuvoje Lietuvoje jûrø jûrø gërybës gërybës vis vis labiau labiau labiau populiarëja, populiarëja, populiarëja, vartotojø vartotojø iðrankumas

iðrankumas

auga, auga, restoranø restoranø restoranø ðefai ðefai klientus klientus stengiasi stengiasi nustebinti. nustebinti. Neseniai Neseniai duris

duris

sostinëje sostinëje atvërusiø atvërusiø jûrø jûrø gërybiø gërybiø restorano restorano „Marino „Marino“ „Marino „Marino“

“ ir ir VV

Vidurþemio VV

idurþemio jûros

jûros

regiono regiono restorano restorano „R „Raffel‘s „R affel‘s affel‘s“ affel‘s “ ðeimininkai ðeimininkai kaip kaip susitaræ susitaræ tvirtina, tvirtina, kad kad jûrø

jûrø

gërybes gërybes gaminti gaminti gali gali tik tik daug daug þiniø, þiniø, patirties patirties ir ir ágûdþiø ágûdþiø turintis turintis virtuvës

virtuvës

ðefas.

ðefas.

Praeitø raeitø metø metø „R „R „Restoranø „R „R estoranø versle“ versle“ (Nr (Nr. (Nr (Nr.

. 1/2006) 1/2006) trumpai trumpai raðëme raðëme raðëme apie

apie

jûrø jûrø gërybes. gërybes. gërybes. Ðá Ðá kartà kartà pasistengsime pasistengsime Jums Jums papasakoti papasakoti kuo kuo daugiau

daugiau

apie tai, kaip ðiuos „ „jûrø „

jûrø vaisius vaisius“ vaisius “ iðsirinkti, iðsirinkti, apdoroti. apdoroti. A AAteityje,

A teityje,

bendradarbiaudami bendradarbiaudami su su restorano restorano „Marino „Marino“ „Marino „Marino“

“ specialistais, specialistais, savo

savo

leidiniuose leidiniuose pasakosime pasakosime apie apie kiekvienà kiekvienà jûrø jûrø gërybiø gërybiø rûðá rûðá atskirai, atskirai, jos

jos

paruoðimà, paruoðimà, iðskirtinumus.

iðskirtinumus.

Jûrø gërybës dar kitaip vadinamos jûrø bestuburiais gyvûnais ir

augalais. Jos skirstomos á vëþiagyvius vëþiagyvius (krabai, langustai, omarai,

krevetës, vëþiai), moliuskus moliuskus (geldeliniai – austrës, midijos, jûrø ðukutës,

galvakojai – kalmarai, aðtuonkojai), dygiaodþius dygiaodþius (trepangai,

kukumarijos, jûrø eþiai). Pastarieji nëra tokie populiarûs kaip vëþiagyviai

ar moliuskai ir restoranuose siûlomi retai.

Kiekvienas, kada nors ragavæs ir domëjæsis, þino, kad jûrø gërybës

itin turtingos amino rûgðèiø, makro- ir mikroelementø, A, B, C, D

vitaminø. Specialistai tikina, kad jodo ir vario mikroelementø jûrø

bestuburiuose yra net 10 kartø daugiau nei þuvyje ir keliasdeðimt kartø

daugiau nei gyvuliø mësoje!

Pirmas irmas irmas þingsnis þingsnis – – iðsirinkti

iðsirinkti

Á Lietuvà tiekëjai jûrø gërybes pristato tik ið keliø ðaliø, neturime

didelio jø pasirinkimo. Ávairiø jûrø gërybiø rûðiø pavadinimams lietuviø

kalboje daþnai net neturime atitikmenø, pavyzdþiui, visas kreveèiø rûðis

vadiname tiesiog krevetëmis. Ne paslaptis, kad vienoje ðalyje jûrø

gërybiø skonis gali labai skirtis nuo ragautø kitoje ðalyje.

Geras virtuvës specialistas turi ne tik mokëti pagaminti jûrø gërybes,

bet ir þinoti, ið kur atveþtas produktas, iðmanyti, kaip jas pasirinkti,

tinkamai iðdarinëti, o tik paskui galvoti, kaip nustebinti klientà.

Vëþiagyviai

Vëþiagyviai. Vëþiagyviai Kreveèiø yra per 2000 rûðiø. Gelmiø krevetës

(Pandalidae), priklausomai nuo dydþio, dar skirstomos á maþàsias (angl.

shrimp) ir didþiàsias (angl. king prawm): be visai maþyèiø rasime ir

tokiø, kuriø ilgis siekia iki 30 cm. Pastarosios „atkeliauja“ ið ðiltesniø

vandenø. Ðiaurinës krevetës (Pandalus borealis) gaudomos Europos

ðiaurinëse jûrose, Aliaskoje, Norvegijoje, Grenlandijoje. Paèios

geriausios jos bûna nuo kovo iki spalio mënesio. Atlanto vandenyse

sugaunamos Vidurþemio jûros gelmiø krevetës. Á Lietuvà daþniausiai

tiekiamos Ðiaurës jûros krevetës (Crangon crangon), paèios

tinkamiausios sugaunamos nuo vasaros pradþios iki rudens. Ûkiuose

auginamos krevetës vadinamos uolø krevetëmis (Palaemonidae). Jos

uþauga net iki 30 cm. Pirkdami arba imdami ið tiekëjø gerai patikrinkite,

ar krevetës yra kietos, pilkðvais, blizganèiais kiautukais, mësa standi,

sklidinai uþpildþiusi kiautà. Jokiu bûdu nepirkite iðmargintø juodais

taðkuèiais ir chloru dvelkianèiø kreveèiø.

Valgomøjø vëþiø (Cancridae) turime net per 20 rûðiø, prie Europos

krantø sugaunama tik keletas rûðiø. Pavyzdþiui, Kalifornijos krabai

(Cancer magister) sugaunami ðiaurinëje Ramiojo vandenyno dalyje.

Vëþiø mësa genda greitai, todël juos stengiamasi iðlaikyti kuo ilgiau

gyvus. Vëþiai turi bûti pilkai þalsvos spalvos, nevirtø vëþiø mësa yra

skaidri, pilkai melsva, drebuèiø konsistencijos.

Omarø taip pat yra ne viena rûðis. Iðskiriamas europinis omaras

(Homarus gammarus), gyvenantis Atlante ir Vidurþemio jûroje, bei

amerikinis omaras (Homarus americanus), sugaunamas palei JAV

pakrantæ ir prie Kanados. Á Europà daþnai patenka pastarieji. Ðvieþi

omarai turi bûti sunkûs, jø uodega visada pariesta þemyn. Spalva

priklauso nuo gyvenamosios vietos – nuo tamsiai rudos iki tamsiai

mëlynos.

Langustai (Palinuridae) – prabanga mûsø restoranuose. Langustø

mësa turi bûti tampri, roþinio atspalvio, kiautas kietas. Iðskiriami

europiniai, Karibø, Portugalijos ir Mauritanijos langustai, kurie

pagaunami skirtinguose vandenyse. Ðie vëþiagyviai gali uþaugti iki 3-

5 kg, taèiau jie skanesni maþesni. Á Europà daþniausiai eksportuojami

Karibø langustai.

Moliuskai. Moliuskai. Austrës (Ostreidae) yra auginamos tam skirtose fermose,

nes laukiniø rûðiø rasti jau beveik neámanoma. Ðie moliuskai veisiami

Ðiaurës jûroje, Atlante, Vidurþemio jûroje. Pas mus þinomos plokðèios

europinës austrës (Ostrea edulis) ir pilvotos uolø austrës. Á Lietuvà

daþniausiai importuojamos austrës ið Prancûzijos. Europiniø austriø

mësa yra ðvelnaus skonio, o uolø austriø – aðtresnë. Austriø kiaukutai

privalo bûti neaptrupëjæ, sandarûs, pastuksenus turime jausti, kad jie

ligi kraðtø pilni, be menkiausios tuðtumëlës.

Kalmarai (Loligo vulgaris) gyvena Vidurþemio jûroje ir Atlanto

vandenyne. Ðvieþiø kalmarø akys yra vaiskios, kvapas gaivus, mësa

drëgna, balta.

Aðtuonkojai (Octopus vulgaris) randami Atlanto ir Vidurþemio jûros

pakrantëse, taip pat kitose ðiltesnëse jûrose. Ðvieþiø aðtuonkojø akys

yra vaiskios, kvapas gaivus, mësa drëgna, balta.

Midijos (Mytilidae) daþnai parduodamos atidarytos ar iðimtos ið

kriaukliø, jø kvapas turi bûti malonus, spalva – pilkðvai gelsva, tarsi

perregimi drebuèiai. Jeigu perkate gyvas, þinokite, kad midijos, kuriø

geldelës atsidariusios, maistui netinka. Juodosios midijos (Mytilus

edulis) auga palei Atlanto ir Ðiaurës jûros pakrantes. Uþauga iki 8

cm, greitai dauginasi, jas lengva veisti. Populiarios midijos ið Naujosios

Zelandijos, kurios vadinamos þaliosiomis (Perna canaliculus).

Jûrø gërybiø restorano „Marino“ bendrasavininkis Liutauras

Markevièius teigia, kad renkantis jûrø gërybes bûtina þiûrëti á pagavimo,

supakavimo, realizacijos datas.

Prieð atidarydami restoranà, ðeimininkai net 2 metus ieðkojo

tinkamø tiekëjø. Restorano ðeimininkai pasirinko Pasaulinæ þuvø birþà,

kuri jûrø gërybes tiekia ið Ðiaurës, Rytø bei Vakarø Atlanto vandenyno

pakranèiø, ið Vidurþemio jûros ir kitø pasaulio ðaliø. Uþsakyti produktai

lëktuvu pristatomi á Vilniø labai greitai – per kelias paras, o kartais net

per nepilnà parà. Be to, visi jûrø produktai yra natûralios kilmës,

nekultivuoti. Pasak ðeimininkø, tokia produkcija bûna ne tik þymiai

RESTORANØ VERSLAS

5/2007


kokybiðkesnë, ðvieþesnë, bet ir 10-20 % pigesnë. Jeigu norite kokybiðkø

ir „tikro“ skonio jûrø gërybiø, jas bûtina pirkti ið tø ðaliø tiekëjø, kuriose

sugaunamos paèios geriausios krevetës, omarai ar midijos. Fermose

uþauginta produkcija nebus gera ir kokybiðka.

Neseniai duris atvërusio Vidurþemio jûros restorano „Raffel‘s“

savininkë p. Lola Sakanis pritaria, kad Lietuvoje labai sunku ið tiekëjø

gauti kokybiðkø nesuðaldytø jûrø gërybiø – siûlomos ðaldytos arba

atðaldytos, taèiau labai brangios. Tokiu atveju iðauga patiekalo kaina.

Dël ðios prieþasties jûrø gërybiø patiekalai Lietuvoje yra net apie 30 %

brangesni nei Ispanijoje, Prancûzijoje ar Vokietijoje. Pavyzdþiui, Graikijoje

jûrø gërybiø patiekalo skonis ir kokybë tiktai bus þymiai aukðtesnë nei

uþ tokià paèià kainà gauto jûrø gërybiø patiekalo Lietuvos restorane.

„Virëjas, ketinantis savo restorane ruoðti patiekalus ið jûrø gërybiø,

turi ne tik turëti daug patirties, bet jausti, gerai paþinti produktà. Jø

gamyba yra mokslas – teorija ir praktika kartu – tik tada aðtuonkojá

pavyks paruoðti ne kaip „gumà“, o kaip minkðtà viðtienà“, – pasakoja

p. Sakanis.

Prieð rieð ruoðdami ruoðdami patiekalà, patiekalà, jûrø jûrø gërybes gërybes tinkamai tinkamai iðdarinëkime

iðdarinëkime

RESTORANØ VERSLAS 5/2007

UAB „Sangaida“ informacija

Nukelta á 30 psl. �

Produktai

29


30

Produktai

Atkelta ið 29 psl. �

Omarø Omarø paruoðimas paruoðimas

paruoðimas

1. Nukirskite virto omaro uodegà nuo kûno.

2. Þirklëmis kairëje ir deðinëje ápjaukite apatinëje uodegos pusëje

esanèius plonus chitino ðarvus ir atlenkite kaip dangtelá, iðtraukite mësà.

3. Iðimtà uodegos mësà ápjaukite iðilgai nugaros ir paðalinkite vidurius.

4. Nusukite galûnes ir þnyples. Galûnes prakirskite sunkaus peilio

neaðtria geleþtës puse, prakirpkite virtuvinëmis þirklëmis ir iðimkite mësà.

5. Didþiàjà þnypliø dalá prakirskite sunkaus peilio nugarële, iðtraukite

mësà su omarø ðakute.

Kreveèiø Kreveèiø Kreveèiø darinëjimas

darinëjimas

1. Krevetei pirmiausia reikia nusukti galvà.

Viena ranka laikykite uodegos galà, o kitos rankos

nykðtá pakiðkite po lukðtais, iðtraukite mësà.

2. Krevetës mësà aðtriu peiliu ápjaukite

iðilgai nugaros, juodus nevalgomus vidurius

paðalinkite pirðtais arba aðtriu peiliu. Perplaukite

krevetæ ðaltu vandeniu ir apdorokite pagal

pasirinktà receptà.

Jeigu gaunamos uþðaldytos krevetës (tokios

taisyklës taikomos ir langustams bei omarams),

jas pirmiausia reikia atðildyti kambario

temperatûroje, jei su ðarvais – atðildyti vandenyje.

Po to krevetës nuplaunamos ir tuojau pat

verdamos, nes, ilgiau pastovëjusios, pradeda

gesti. Dedamos á verdantá, pasûdytà vandená su

prieskoniais. Þalios krevetës, langustai ir omarai

verdami 10-15 min., o virti – tik 3-4 min.

Dþiovinti vëþiagyviai nuplaunami ðiltu vandeniu, paskui uþpilami karðtu,

pasûdytu vandeniu ir uþvirinami. Tada nukaièiami, palaikomi, kol

iðbrinksta, ir baigiami virti.

Kalmarø almarø paruoðimas

paruoðimas

1. Kalmarà perplaukite ðaltu vandeniu ir nulupkite arba ðiurkðèiu

audiniu atsargiai nurinkite tamsià iðorinæ odelæ. Jei ant kûno liks maþø

odos likuèiø, nesijaudinkite, verdami jie nusidaþys violetine spalva.

2. Viena ranka laikykite gyvûnà, o kita, paëmæ uþ èiuptuvø, traukite

ið kûno ir nupjaukite virð akiø, kad liktø èiuptuvø vainikas.

3. Kramtymo organà, kuris yra tarp èiuptuvø, iðspauskite, ypaè

nevalgomà dantá, tada visà nupjaukite ir iðmeskite.

4. Ið sepijos mantijos iðtraukite plaèià, pailgà plokðtelæ, kriauklæ.

Kruopðèiai iðplaukite èiuptuvus ir mantijà.

Kalmarø filë uþpilama karðtu, truputá pasûdytu, prieskoninëmis

darþovëmis bei prieskoniais pagardintu vandeniu ir verdama 2-5 min.

(verdant ilgiau, kalmarø minkðtimas sukietëja ir já sunkiau kramtyti bei

virðkinti). Valgomos kalmarø galvos ir èiuptuvëliø minkðtimas.

Aðtuonkojo Aðtuonkojo valymas valymas ir ir ir paruoðimas

paruoðimas

1. Aðtuonkojá nuplaukite, galvos dalá tarp maiðelio virð akiø ir dalies su

èiuptuvais iðpjaukite ir iðmeskite. Ði dalis, kaip ir viduriai, valgymui netinka.

2. Kiek ámanoma daugiau nulupkite arba nutrinkite tamsios odos.

3. Mantijà iðverskite ir paðalinkite vidurius. Maiðelá gerai iðplaukite.

4. Paðalinkite aðtuonkojo kramtymo organà. Tam vidurinæ dalá tarp

èiuptuvø iðspauskite á virðø ir nupjaukite.

Aðtuonkojø mësa ðvelni, malonaus skonio. Aðtuonkojai tiekiami

atðaldyti, ðaldyti, marinuoti ir rûkyti. Ruoðiami kaip kalmarai.

Midijø Midijø Midijø paruoðimas

paruoðimas

1. Midijos daþniausiai jau bûna nuplautos, o prikibæ dumbliai ir

neðvarumai – nuvalyti. Jei reikia, nuvalykite

ðepeèiu kupiname ðalto vandens dubenyje.

Prilipusià „mantijà“ su ðereliais suimkite pirðtais

ir nutraukite.

2. Moliuskus palaikykite 15-20 minuèiø

dideliame dubenyje su ðaltu vandeniu. Gyvos

geldelës po kurio laiko uþsivers. Geldeles

nuplaukite, keletà kartø pakeisdami vandená, kol

visas smëlis nusës ant dugno.

Jeigu midija gaunama ðaldyta virta,

pirmiausia atðildoma kambario temperatûroje

arba ðaltame vandenyje ir gerai iðplaunama, kad neliktø smëlio.

Midijos verdamos 15-20 min. pasûdytame, prieskoninëmis darþovëmis

ir prieskoniais pagardintame vandenyje. Dþiovintø midijø raumenys

plaunami ðiltame vandenyje ir verdami kol iðbrinksta (du tris kartus

padidëja) bei iðverda.

RESTORANØ VERSLAS

5/2007


REST RESTORANØ REST ORANØ IR IR VIEÐBUÈIØ VIEÐBUÈIØ RINK RINKOS RINK OS NA NAUJIENOS

NA UJIENOS

„ÈILIJA „ÈILIJA“ „ÈILIJA “ PERSKIRSTË PERSKIRSTË T TTARPT

T ARPT ARPTAUTINËS ARPT UTINËS UTINËS PLËTROS

PLËTROS

KR KRYPTIS KR YPTIS

Rugsëjo mënesá debiutavusi naujoje rinkoje –

Estijoje, Lietuvos vieðojo maitinimo tinklø lyderë „Èilija“

persvarstë tarptautinës plëtros kryptis ir nusprendë

sustabdyti praëjusiais metais pradëtas investicijas

Lenkijoje. Pasak „Èilijos“ plëtros departamento

vadovo, iðanalizavæ uþsienio rinkø perspektyvas,

didþiausio augimo ateityje „Èilija“ tikisi Latvijoje ir

Estijoje. Lenkijoje, skirtingai nei minëtose ðalyse,

dominuoja greitojo maisto kategorija, todël

koncentruodamasi á ávairiapusiðkesnes rinkas, kuriose

vartotojø áproèiai artimesni „Èili“ tinklui, bendrovë tikisi

geresniø rezultatø. Rugsëjá Taline debiutavusi „Èili

pica“ nuo pat pirmøjø dienø sugeneravo didþiulá

lankytojø srautà, todël bendrovë kitø metø pradþioje

èia planuoja atidaryti dar vienà restoranà. Du

Varðuvoje esantys „Èili picos“ restoranai bus uþdaryti

iki ð. m. pabaigos.

Ðiuo metu „Èili“ restoranø ir kaviniø tinklas jungia

52 vieðojo maitinimo taðkus Lietuvoje bei dar 27

restoranus uþsienyje. Per praëjusius metus „Èilija“

pasiekë beveik 126 mln. Lt konsoliduotà apyvartà,

tai yra 32,8 proc. didesnæ nei 2005 m., kuomet ji

sudarë 94,9 mln. Lt.

IÐSIPLËS IÐSIPLËS VILNIA VILNIAUS VILNIA US VIEÐBUTIS VIEÐBUTIS VIEÐBUTIS „ „AR „ AR ARTIS AR TIS CENTRUM

CENTRUM

HO HOTELS” HO TELS”

Sugriuvusio Vilniaus senamiesèio kvartalo vietoje

2008 metais duris atverti planuoja naujas 3500 kv.

m ploto vieðbuèio „Artis Centrum Hotels“ korpusas.

Trijuose pastatuose bus árengti 53 kambariai sveèiams,

didþiausias senamiestyje modernus konferencijø

centras ir restoranas, kur vienu metu galës pavalgyti

„MICROS” „MICROS” – – PIRMOJI PIRMOJI BAL BALTIJOS BAL TIJOS Ð ÐÐAL

Ð AL ALYSE AL YSE KASØ KASØ SISTEMA

SISTEMA

REST RESTORANAMS REST ORANAMS SU SU ST STAL ST AL ALØ AL Ø REZERV REZERVAVIMO REZERV VIMO GALIMYBE

GALIMYBE

„Micros” – pirmoji kasø sistema restoranams

Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje su stalø

rezervavimo galimybe. Staliukus galima

rezervuoti telefonu arba virtualiai. Pasak kasø

sistemà „Micros” tiekianèios ámonës „Baltic Hotel

& Restaurant Systems” (BHRS) produkto vadovo

Vladimiro Sokolovo, restorano interneto

puslapyje atliktas uþsakymas dël sàsajos

pasiekia „Micros” sistemà automatiðkai. Taip

ypaè palengvinamas restorano personalo

operacijø su stalø uþsakymais vykdymas.

Stalø uþsakymo modulyje restorano veiklà

galima skirstyti pagal sezonus – Kalëdos,

Velykos, Joninës ir kt. Skirstymas laikotarpiais

suteikia galimybæ geriau tvarkyti verslà bei

nurodo, kuriuo periodu reikia daugiau skirti

þmogiðkøjø iðtekliø grupiø aptarnavimui, o

kuriuo pirmenybë teikiama stalo neuþsisakiusiam

klientui.

Darbuotojui Darbuotojui naudotis naudotis naudotis uþsakymo uþsakymo moduliu

moduliu

yra yra yra labai labai paprasta

paprasta

Restorano darbuotojui, pasak p. Sokolovo,

planavimo moduliu naudotis yra

paprasta. Kasos ekrane yra spalvotas salës

planas, kuriame paþymëti stalai. Stalø kieká

pagal poreiká „rankiniu” bûdu galima didinti

arba maþinti. Modulis taip pat suteikia

galimybæ klientus skirstyti (vaikai, klientai su

ypatingais poreikiais, rûkantys), kad prieð

RESTORANØ VERSLAS 5/2007

iki 200 sveèiø. „Centrum Hotels“ vieðbuèiø tinklà

valdanti bendrovë UAB „Centrum“ á naujo vieðbuèio

korpuso statybas investuoja 30 mln. litø. Vieðbuèio

„Artis Centrum Hotels“ naujàjá korpusà, kuris iðkils

kvartale tarp Liejyklos, Totoriø ir Benediktiniø gatviø,

projektavo architektas Rimantas Mickevièius.

KA KAUNE KA KAUNE

UNE PLANUOJAMA PLANUOJAMA PLANUOJAMA VIEÐBUÈIØ VIEÐBUÈIØ PLËTRA

PLËTRA

Pagal ðiuo metu skelbiamus verslininkø planus,

ateinanèiais ir dar kitais metais Kaune numatomas

tikras vieðbuèiø bumas.

Ateinantá pavasará ketinama baigti vieðbuèio

„Takioji Neris“ rekonstrukcijà, po kurios jis vadinsis

„Reval Hotel Neris“. Vieðbutyje bus 208 kambariai,

veiks 140 vietø restoranas, kazino, o multifunkcinis

konferencijø centras ið viso talpins iki 1200 þmoniø.

Neseniai buvusios „Auðros“ spaustuvës pastatus

Vytauto prospekte ásigijusi bendrovë „Achemos grupë“

pradeda 160 vietø trijø þvaigþduèiø vieðbuèio statybà.

Darbus planuojama baigti 2008 metø lapkritá.

Jau prasidëjo naujo keturiø þvaigþduèiø vieðbuèio

Gedimino gatvëje árengimo darbai. Vieðbutis ásikurs

buvusiai „Spindulio“ spaustuvei priklausiusiuose

pastatuose. Tinklui „Europa Royal“ priklausantis

vieðbutis turëtø duris atverti kitø metø pabaigoje. Jame

bus apie 90 kambariø.

Keturiø þvaigþduèiø, 50 kambariø vieðbutá

planuojama atidaryti ir Vienybës aikðtëje, ðalia Águlos

baþnyèios.

Apie 250 vietø vieðbutá planuojama ákurti

Karaliaus Mindaugo prospekte esanèiame apleistame

vieðbutyje „Respublika“. Bendrovë „AAA Respublika“

teigia, kad statybø pradþia dar neaiðki. Skelbiama,

kad ðio vieðbuèio operatoriumi gali tapti pasauliniai

ðiems atvykstant bûtø galima patikslinti

reikalingas detales. Sistema tam tikrais

þenklais nedelsiant praneða apie atvykusá stalà

uþsisakiusá klientà. Signalinio þenklo

atsiradimo laikas yra nustatomas pagal

restorano poreiká. Visi atlikti uþsakymai yra

matomi uþsakymø lape.

Modulyje yra uþsakymø statistika. Ji skirta

restorano vadovybei. Sistema generuoja atliktø

ir iðtrintø uþsakymø perþiûrà, klientø buvimo laikà

restorane, informacijà apie uþsakymus. Galima

perþiûrëti stalø uþsakymus, gautus internetu ar

kitais bûdais. Stalø planavimo modulá galima

prijungti prie klientø administravimo programos.

Vadovas adovas restorano restorano veiklà veiklà gali gali sekti sekti ið ið ið bet

bet

kurio kurio pasaulio pasaulio kampelio

kampelio

vieðbuèiø tinklai „Radisson SAS“ arba „Accor“, kuriam

priklauso ir vieðbuèiai „Novotel“. Taèiau bendrovës

„AAA Respublika“ planai vis dar kelia abejoniø. Prieð

keletà metø ji jau buvo paskelbusi, kad vieðbutis

Karaliaus Mindaugo prospekte pradës veikti 2007aisiais,

taèiau darbai nebuvo pradëti strigus ðalia

bûsianèios Kauno arenos statybø klausimui.

„PREST „PRESTO „PREST O PREK PREKYBÀ“ PREK PREKYBÀ“

YBÀ“ NUPIRK NUPIRKO NUPIRK O „ „COFFEE „ COFFEE

HOLDING HOLDING” HOLDING

Islandijos investuotojø valdomas Latvijos

holdingas SIA „Coffee holding“, valdantis bendrovæ

„Melna kafija“, uþsiimanèià kavos gamyba ir prekyba

Latvijoje, ásigijo „Presto“ kaviniø ir parduotuviø tinklà

valdanèià bendrovæ „Presto prekyba“. Latvijos

holdingas, perëmæs Lietuvos bendrovæ,

naudodamasis „Presto prekybos“ ádirbiu, ketina

pardavinëti savo produktus Lietuvoje. „Presto prekyba“

ðiuo metu valdo kaviniø bei specializuotø arbatos,

kavos ir ðokolado parduotuviø tinklà. „Presto“ arbatos

galima nusipirkti visuose Lietuvos maþmeninës

prekybos centruose.

ÐIA ÐIA ÐIAULIØ ÐIA ULIØ „BRUKLINE“ „BRUKLINE“ „BRUKLINE“ VEIKS VEIKS VEIKS VIEÐBUTIS

VIEÐBUTIS

Lapkrièio 1 d. Ðiauliuose atidaryta prekybos ir

pramogø centro „Bruklinas“ pirmoji dalis. Be ávairiø

jau veikianèiø parduotuviø, iki Kalëdø planuojama

atidaryti visà prekybos ir pramogø centrà su restoranø

zona ir pramogø zonoje veiksianèia ledo arena. 2008

m. virð prekybos centro bus atidarytas 9 aukðtø

vieðbutis ir verslo centras su biurais. Vieðbutyje

numatoma 100 kambariø ir 1000 þmoniø talpinanti

konferencijø salë. 9 ha teritorijoje vystomo projekto

Restorano vadovas turi galimybæ gauti

informacijà apie ámonës darbà nepriklausomai

nuo to, kur jis tuo momentu vieði.

Tam reikia turëti interneto ryðá, kasø sistemà

„Micros” ir „mymicros.net“ modulá. „Mymicros.net”

daug keliaujantiems vadovams

suteikia galimybæ tinkamu laiku gauti

ataskaitas, sekti prekiø atsargas, daryti

valgiaraðèio ir kainyno pakeitimus, priþiûrëti

darbuotojus ir vykdomas operacijas bei, esant

reikalui, vykdyti administraciná darbà (sudarinëti

darbuotojø darbo grafikus, nustatyti

atlyginimus).

Apie Apie BHRS BHRS

BHRS

BHRS 1996 metais viena pirmøjø Baltijos

ðaliø rinkoje pradëjo diegti apgyvendinimo ir

maitinimo ástaigø valdymo programinæ

árangà. Savo veiklà pradëjusi nuo pasaulyje

labiausiai naudojamos vieðbuèiø valdymo

sistemos „F „Fidelio „F idelio Front ront Office“ Office“ ir restoranø

sistemos „Micros „Micros“, „Micros vëliau savo produktø

portfelá papildë automatiniais mini barais

„Bartech „Bartech“, „Bartech SPA sistema „Bella „Bella Vita Vita“ Vita ir „Onity Onity Onity“ Onity

prekiniu þenklu paþymëtais mini barais, seifais,

durø spynomis, energijos taupymo ir vaizdo

sistemomis. Ðiandien BHRS ádiegtas sistemas

naudoja daugiau nei 100 apgyvendinimo bei

maitinimo ámoniø Latvijoje, Lietuvoje ir

Estijoje, o klientams ádiegtø sistemø prieþiûra

Vieðbuèiams

31 31


32 Vieðbuèiams

32

„Sandija“

„Sandija“

„Sandija“ „Sandija“

PANAÐUMAI ANAÐUMAI IR

IR

SKIR SKIRTUMAI SKIR TUMAI

Audrius Vyðniauskas

Besipleèianèioje Besipleèianèioje ðalies ðalies vieðbuèiø

vieðbuèiø

industrijoje industrijoje atsiranda atsiranda vietos vietos vis vis naujiems,

naujiems,

dëmesio dëmesio vertiems vertiems objektams. objektams. V VVieni

V ieni jø jø dygsta

dygsta

didmiesèiø didmiesèiø centruose, centruose, kiti kiti kiti – – miestø

miestø

pakraðèiuose pakraðèiuose ar ar ar uþmiestyje; uþmiestyje; vieni vieni taikosi taikosi á

á

maþiau maþiau reiklius reiklius vietinius vietinius klientus, klientus, kiti kiti – – á

á

pasiturinèius pasiturinèius uþsienieèius. uþsienieèius. Bet Bet kuriuo kuriuo atveju

atveju

mes mes susiduriame susiduriame ne ne tik tik su su auganèia

auganèia

aptarnavimo aptarnavimo kokybe, kokybe, kokybe, bet bet ir ir su su ádomia,

ádomia,

patrauklia patrauklia architektûra.

architektûra.

architektûra.

Kaune esantis viebutis „Sandija“ pradëjo

savo veiklà prieð penkiolika metø kaip

nedidelis motelis. Patogi padëtis Jonavos

gatvëje, visai netoli Vilniaus-Kauno-Klaipëdos

magistralës, lëmë lankytojø srauto stabilumà.

Deja, motelyje nebuvo nei baro, nei

kavinës, o tai gyventojams këlë þenkliø

nepatogumø. Laikui bëgant buvo nuspræsta

perstatyti ir iðplësti vieðbutá, naujame

korpuse árengiant trûkstamas infrastruktûros

grandis.

Naujasis „Sandijos“ korpusas iðkilo

prieðais vidaus kiemà formuojanèius

senuosius pastatus, prie pat gatvës (projekto

autorë architektë D. Karalienë, interjero

dizainerë A. Semaðkienë). Apsisaugojimui

nuo transporto keliamo triukðmo ir vibracijos,

dalis trijø aukðtø statinio tûrio buvo

sumontuota ið metalo konstrukcijø, o

fasadai buvo padengti skardos lakðtais. Itin

grieþtam iðorës vaizdui suðvelninti, fasadø

plokðtumos buvo prameèiui apdailintos

profiliuotomis lentelëmis, pagamintomis ið

Sibiro eglës masyvo. Natûrali medienos

spalva graþiai suspindi metalo fone ir kelia

asociacijø su mediniais pajûrio statiniais.

Vieðbuèio patrauklumà, be abejo,

padidina aplinkos vaizdai, matomi per jo

langus. Didelë pagunda architektei buvo

„nusisukti“ nuo kelio ir atverti pastatà á

vaizdingàjá Neries slëná, taèiau dalá peizaþo

tokiu atveju uþstotø senesnis korpusas ir uþ

jo esantys neiðvaizdûs statiniai. Tad buvo

nuspræsta atverti pastatà á prieðingoje gatvës

pusëje esantá vaizdingà kalno ðlaità. Puikûs

vaizdai bet kuriuo metø laiku atsiveria pro

antrame aukðte esanèios restorano salës

langus, taèiau auksinio rudens spalvos, ko

gero, yra paèios áspûdingiausios. Treèiame

aukðte esanèià pobûviø salæ pradþioje buvo

planuota árengti kaip á ðlaità ir slënio

perspektyvà þvelgianèià atvirà terasà, bet

vëliau susigriebta, kad tokia erdvë bûtø

tinkama naudoti tik vasaros metu, todël salë

buvo perdengta vëduoklinës medþio konstrukcijos

stogu, o sienos buvo ástiklintos.

Konstrukcinius pastato ypatumus subtiliai

atkartoja pastato interjerai. Tiesa,

vieðbuèio kambariuose mes nerasime

tiesioginiø sàsajø su metalo bei medþio

motyvais – prislopintomis ðiltomis spalvomis

èia akcentuojama tyla ir ramybë. Pagrindinëje

restorano salëje á akis krenta aktyvios

RESTORANØ VERSLAS

5/2007


ðviestuvø formos, ámantri kiliminës dangos

faktûra, kiek paávairinanti bendrà rusvà

kolorità. Ryðkesniø akcentø netrûksta ir hole

bei laiptinëje. Aiðku, tiek restorano salës,

tiek kitos vieðbuèio erdvës ágyja tikràjà vertæ

tuomet, kai prie serviruotø stalø ima

ðurmuliuoti iðsipuoðusi publika.

Keturiø þvaigþduèiø „Daugirdo“ vieðbuèio

dislokacija radikaliai skiriasi nuo

„Sandijos“: jis iðsidëstæs paèioje Kauno

senamiesèio ðirdyje, ðalia garsiojo Perkûno

namo, bemaþ per tris þingsnius nuo Rotuðës

aikðtës. Istoriðkai susiklostæs architektûrinio

uþstatymo mastelis èia yra labai smulkus;

ákomponuoti á já naujà statiná, kartu iðlaikant

visus paminklotvarkos ir urbanistikos

reikalavimus, buvo iðties nelengvas uþdavinys

– ne veltui projekto derinimas ir statyba

truko net 5 metus. Kaip ir „Sandijos“ atveju,

architektams á bendrà kompleksà teko

sujungti keliø statiniø tûrius: XVI a. gyvenamàjá

namà, praplëstà ir paaukðtintà

XVIII a., ir greta stovëjusá XIX a. namà,

kadaise paverstà mokyklos sandëliu ir

gamybinëmis dirbtuvëmis. Pastarojo vietoje

po ilgø peripetijø iðdygo naujas 3 aukðtø

korpusas, o tarpas tarp seno ir naujo statinio

buvo perdengtas stikliniu stogu ir virto labai

jaukiu uþdaru vidaus kiemu.

Kadangi vieðbutis pavadintas þymaus

Kauno kultûros veikëjo raðytojo archeologo

RESTORANØ VERSLAS 5/2007

„Daugirdas“

Tado Daugirdo (1852-1919) vardu, architektei

Astai Prikockienei ir interjero architektui

Kæstuèiui Mikðiui pasirodë visai

natûralu vieðbuèio viduje atkurti nepakartojamà

amþiaus pradþios Kauno atmosferà.

Ryðkiausias ðio siekio þenklas –

akmeniu grásto kiemelio viduryje pastatytas

retro stiliaus gatvës þibintas ir aplink já

besibûriuojantis lengvø metaliniø staliukø ir

Vienos këdþiø pulkelis. Á kiemà atsuktà

naujojo korpuso fasadà juosia atviros

galerijos – dar vienas bûdingas miesto

istorinës dalies bruoþas. Galerijos tilteliai

jungiasi su senojo korpuso vidiniu fasadu,

saikingai dekoruotu piliastrais ir lipdiniais.

Vieðbuèio korpusai tarpusavyje sudaro ne tik

stiliaus, bet ir spalvø kontrastà: senojo sienos

yra lakoniðkai daþytos balta spalva, o naujojo

korpuso fasadas yra dekoruotas surûdijusio

metalo faktûros keraminëmis plytelëmis.

Þiûrint á kiemo perspektyvà, nejuèia kyla

klausimas: kuris gi ið dviejø statiniø ið tikrøjø

yra senesnis? Bendroji vieðbuèio struktûra –

sudëtinga ir ðiek tiek intriguojanti: tik ilgokai

pasivaikðèiojæs po kiemà ir galerijas, atrandi

kavos bariukà ir suvenyrø krautuvëlæ parteryje,

atskiro áëjimo á liukso kambará laiptus, senojo

gotikinio fasado niðas vidaus koridoriuje, lauko

terasà treèiame aukðte ir daugelá kitø ádomybiø.

Bet daugiausiai netikëtumø pateikia rûsys:

siaurais laiptais nusileidæs apaèion, pamatai

ne raudonø plytø mûrà, o baltai daþytas sienas

„Daugirdas“ „Daugirdas“

ir skliautus. Architekto K. Mikðio nuomone,

stereotipø laikymasis èia neiðeitø á naudà –

tamsus skliautas prislëgtø ir sumaþintø erdves,

o balta spalva suteikia iðtaigingumo ir net

sàlyginio modernumo restorano ir konferencijø

salëms, aprûpintoms modernia áranga.

Visi 48 „Daugirdo“ kambariai yra árengti

nuosaikiu klasikiniu stiliumi. Pagrindinis

vaidmuo tenka stilingiems ðiuolaikinës

gamybos baldams; bendras koloritas iðlaikomas

ðiltø pasteliniø ir natûralaus medþio

spalvø diapazone. Kiek ádomesni yra vonios

kambariai – ðachmatinë plyteliø grafika, pasak

autoriø, primena amþiaus pradþios Kauno

interjerus. Ið visø iðsiskiria apartamentai,

esantys seniausios pastato dalies antrame

aukðte. Á juos patenkama ne ið koridoriaus, o

nuo tiltelio specialiai árengtais laiptais. Sveèiø

dëmesá èia patraukia ne tik specifinë XVI a.

erdvë su aukðtomis lubomis, medine perdanga

ir maþais lauko langais, bet ir

dailininko A. Brazdþiûno atliktos freskos, kartu

su tamsiø spalvø baldais kurianèios Renesanso

autentikos pojûtá.

Kokie skirtingi bebûtø ðie du Kauno

vieðbuèiai, dràsiai galima teigti, kad taiklûs

architektûriniai sprendimai, subtilus pastatø

ápynimas á aplinkos kontekstà ir dëmesys

originalioms interjero detalëms lemia itin

patrauklø jø ávaizdá ir didina lankytojø

srautà.

Vieðbuèiams

33


34

Vieðbuèiams

LIETUV LIETUVOS LIETUV OS SOMELJË SOMELJË ASOCIA ASOCIACIJA ASOCIA CIJA INFORMUOJA

INFORMUOJA

IÐRINK IÐRINK IÐRINKTAS IÐRINK IÐRINK AS AS GERIA GERIA GERIAUSIAS GERIA GERIA USIAS 2007 2007 MET METØ MET METØ

Ø LIETUV LIETUVOS LIETUV OS SOMELJË

SOMELJË

Ð. m. rugsëjo 25 dienà vieðbutyje „Radisson SAS Vilnius“ vyko

geriausio Lietuvos someljë rinkimai – kasmetinës „Torres orres Grand Grand P PPrix”

P rix”

varþybos, kuriose savo þinias ir ágûdþius demonstravo uþ vynà, jo

derinimà su maistu ir klientø aptarnavimà atsakingi restoranø bei

prekybos ámoniø darbuotojai.

Èempionate dalyvavo: Arminas Darasevièius („Vyno klubas“), Andrius

Valèiukas („Vyno klubas“), Redas Norkeliûnas (restoranas „Stikliai“), Indra

Ramanauskienë (restoranas „Geras vyno rûsys“), Stanislav Smolskij (UAB

„Eugesta“), Rolandas Kilmanas („Cigar House“), Auðra Þukauskaitë

(restoranas „La Mama“), Gintaras Jakutavièius (restoranas „La Mama“).

Geriausiu Lietuvos someljë – „Torres“ pagrindinio prizo laimëtoju

– tapo Arminas Darasevièius, dirbantis „Vyno klube“, Vilniuje. Antroji

liko Indra Ramanauskienë – restorano „Geras vyno rûsys“ (Kaunas)

direktorë, treèiàjà vietà uþëmë Stanislav Smolskij ið UAB „Eugesta“.

Lietuvos someljë asociacijos prezidentas Arûnas Starkus,

komentuodamas varþybø eigà, dþiaugësi, kad nuo pernai metø

pagerëjo dalyviø teorinës þinios, bendras pasiruoðimo lygis, iðaugo

dalyviø skaièius. Be nugalëtojo, kuris puikiausiai pasirodë vyno ir

maisto derinimo sesijoje, savo teorinëmis þiniomis iðsiskyrë Indra

Ramanauskienë, ðampanà geriausiai iðpilstë Gintaras Jakutavièius ið

„Helios Steakhouse“.

Èempionato metu someljë þinios buvo tikrinamos raðtu, jie bandë

atpaþinti vynus „aklai“, derino vynà su maistu, dekantavo brandø vynà

bei pilstë ðampanà. Spalio mënesá geriausias Lietuvos someljë vyko á

Baltijos ðaliø „Vanna Tallinn“ someljë èempionatà Rygoje.

LIETUV LIETUVOS LIETUV OS SOMELJË SOMELJË SOMELJË ASOCIA ASOCIACIJA ASOCIA CIJA PRIIMT PRIIMTA PRIIMT A Á Á TARPT TARPTAUTINÆ TARPT UTINÆ UTINÆ SOMELJË SOMELJË

SOMELJË

ASOCIA ASOCIACIJÀ

ASOCIA CIJÀ

Ðiø metø rugsëjá Ruste (Austrija) vykusiame Tarptautinës someljë

asociacijos (ASI) kongrese stebëtojo teisëmis dalyvauti organizacijos

veikloje buvo priimta Lietuvos someljë asociacija (LSA). Tai atvërë kelius

Lietuvos atstovams dalyvauti Europos ir Pasaulio someljë èempionatuose.

Ðiuo þingsniu ASI pripaþino, kad Lietuvos someljë asociacijos veikla,

mokymo programos, organizuojami renginiai atitinka bendrus viso

pasaulio someljë bendruomenei keliamus reikalavimus. Tikraisiais ASI

nariais yra Rusija, Lenkija, Estija, Vengrija, Èekija, Slovënija. Ðiemet buvo

priimtos Suomija ir Ukraina. Stebëtojo teises gavo Lietuva, Latvija ir

Albanija. Gruzija, Serbija, Juodkalnija ir kelios Lotynø Amerikos ðalys dar

neatitiko ASI keliamø reikalavimø ir buvo paragintos atlikti reikalingus

pokyèius bei kreiptis kità kartà.

GERIA GERIA GERIAUSIO GERIA USIO BAL BALTIJOS BAL TIJOS SOMELJË SOMELJË SOMELJË TITULAS TITULAS ÐIEMET ÐIEMET A AATITEK

A TITEK TITEKO TITEK O LA LATVIUI LA TVIUI

Spalio 20 dienà Rygoje vyko antrasis Baltijos ðaliø someljë

èempionatas „Vanna Tallinn Grand Prix 2007”. Geriausiojo titulà ir

pagrindiná prizà iðkovojo Rygos restorano „Vincents” atstovas Raimonds

Tomsons. Antràjà vietà uþëmë latvis Janis Kalkis ið restoranø mokyklos,

treèiuoju liko Estijos someljë Kristjan Markii („Balthazar” restoranas).

Lietuvos atstovai, pernai uþëmæ dvi paskutiniàsias vietas, ðiemet

pasirodë geriau. Stanislav Smolskij antrajame finale, kuriame buvo

varþomasi, kas greièiau ir vienodþiau iðpilstys ðampano butelá á devynias

taures, buvo geriausias ir uþëmë bendrà penktàjà vietà. Geriausias ðiø

metø Lietuvos „Torres Grand Prix” someljë Arminas Darasevièius liko ðeðtas.

„Vanna Tallin Grand Prix” yra kasmetinës Lietuvos, Latvijos ir Estijos

someljë varþybos, kuriose dalyvauja nacionaliniø èempionatø nugalëtojai.

Jie varþosi tradicinëse teoriniø þiniø patikrinimo raðtu, aklojoje vyno

degustavimo ir vertinimo raðtu, dekantavimo, vyno meniu klaidø

taisymo, vyno ir kitø alkoholiniø gërimø degustavimo þodþiu, cigarø,

vyno ir maisto derinimo bei ðampano pilstymo rungtyse.

Kitais metais Baltijos someljë èempionatas bus rengiamas Vilniuje.

Planuojama já daryti atvirà, kvieèiant dalyvauti geriausius kaimyniniø

ðaliø – Lenkijos, Rusijos, Ukrainos – atstovus.

Dël informacijos apie bûsimà renginá praðome kreiptis á Lietuvos

someljë asociacijos prezidentà Arûnà Starkø (mob. tel. 8 698 34297,

el. p. a.starkus@somelje.lt).

Lietuvos someljë asociacijos informacija

„Torres Grand Prix” varþybø dalyviai

Èempionato „Vanna Tallinn Grand Prix 2007” dalyviai

RESTORANØ VERSLAS

5/2007


NIDOJE NIDOJE IÐRINK IÐRINKTI IÐRINK TI SKANIA SKANIAUSI SKANIA USI

ÞUVIES ÞUVIES P PPATIEKALAI

P TIEKALAI

Rugsëjo 28 dienà Nidos turizmo ir informacijos centras „Agila“

surengë þuvies patiekalø degustacijà, kurios metu buvo renkami

skaniausi Neringos kavinëse ir restoranuose gaminami þuvies

patiekalai bei graþiausiai dekoruotas stalas. Planuojama, kad

pirmàkart rengtas renginys taps tradiciniu, o jo metu geriausiais

iðrinktus patiekalus restoranai átrauks á valgiaraðèius bei siûlys savo

lankytojams.

Nidoje, restorane „Nidos smiltë“, vykusioje degustacijoje-konkurse

ámantrius, konkursinius þuvies patiekalus ruoðë bei stalo dekoravimà

demonstravo keturi Nidos restoranai („Nidus“, „Kapitonas Morganas“,

„Nidos smiltë“, „Sorentina“) ir dvi kavinës ið Nidos („Kurðis“,

„Bangomuða“) bei „Kurðmariø vila“ ið Preilos.

Renginys buvo skirtas ne tik Neringos restoranø ir kaviniø

atstovams, bet ir kurorto sveèiams. Apsilankiusieji buvo vaiðinami

tolimosios Australijos vynu „Jacob’s Creek“ bei renginio dalyviø

paruoðtomis uþkandëlëmis. Nuobodþiauti neleido skambanti kamerinë

muzika bei kas keletà minuèiø ið virtuvës neðami þuvies patiekalai.

Patiekalus vertinusi þiuri komisija buvo sudaryta ið ávairiø asmenø:

ið Vilniaus atvyko naujo þuvies ir jûrø gërybiø restorano „Marino“

vadovai ir virtuvës ðefas, valgius taip pat vertino Lietuvos turizmo

departamento, Neringos savivaldybës bei portalo Meniu.lt atstovai.

Savo þodá galëjo tarti ir publika – kiekvienas þiûrovas galëjo balsuoti

uþ jam labiausiai patikusá patiekalà.

Po átemptø diskusijø komisija paskelbë konkurso nugalëtojus:

• Geriausio karðtojo þuvies patiekalo nominacijà pelnë kavinës

„Kurðis“ patiekalas – sterkas su migdolø plutele. Antràjà vietà uþëmë

restorano „Kapitonas Morganas“ patiekalas.

• Geriausio ðaltojo þuvies patiekalo nominacijà pelnë vieðbuèio

„Nidos smiltë“ restoranas. Antràjà vietà uþëmë restoranas „Sorentina“.

• Geriausios stalo serviruotës titulà pelnë restoranas „Nidus“.

Antràjà vietà uþëmë vieðbuèio „Nidos smiltë“ restoranas.

• Þiûrovø simpatijø prizà laimëjo kavinë „Kurðis“.

Po nominacijø paskelbimo restoranø ir kaviniø atstovai neskubëjo

skirstytis. Jiems konsultacijas teikë bei teisingai paruoðti þuvies bei

jûrø gërybiø patiekalus mokë Italijos kulinarijos akademijos narys

Vincenzo Recupero.

Renginio organizatoriai dëkojo rëmëjams (Neringos savivaldybei,

australiðkam vynui „Jacob’s Creek“, UAB „Gemarta“, UAB „Santa

Maria“) bei informaciniams rëmëjams (þurnalui „Restoranø verslas“,

portalui www.meniu.lt, radijui „Neringa FM”).

Meniu.lt informacija

RESTORANØ VERSLAS 5/2007

LRVVKA LRVVKA INFORMUOJA

INFORMUOJA

LIETUV LIETUVOS LIETUV OS VIRËJØ VIRËJØ K KKOMAND

K OMAND OMANDA OMAND A APDO APDO APDOVANO

APDO APDO ANO ANOTA ANO A NET

NET

6 6 A AAUKSO

A UKSO MED MEDALIAIS!

MED ALIAIS!

Lietuvos virëjø komanda „Gintarinis aljansas” spalio

3-6 dienomis dalyvavo tarptautiniame Kremliaus kulinarinës taurës

èempionate Maskvoje. Èempionate varþësi profesionaliø virëjø

komandos ið viso pasaulio. Lietuvos komanda ðiame èempionate

ávertinta aukðèiausiu tarptautiniu lygiu, ávairiose nominacijose

apdovanota net 6 aukso medaliais, 1 bronzos medaliu ir 1 diplomu.

Komandà „Gintarinis aljansas” ðiemet sudarë ðie LRVVKA atrinkti

stipriausieji virtuvës meistrai: Aldona Geèienë (restoranas

„Medininkai”), Rita Gylienë (restoranas „Verkiai”), Honorata Lyndo

(restoranas „Steak House”), Auksë Ðniurevièiûtë (vieðbutis „Le Meridien

Villon”) ir Miroslav Styèinskij (UAB „Salorano”).

LRVVKA LRVVKA SUSIRINKIMAS

SUSIRINKIMAS-PREZENT

SUSIRINKIMAS -PREZENT -PREZENTACIJA -PREZENT CIJA CIJA KA KA KAUNE KA KA UNE

2007 m. rugsëjo 16 d. LRVVKA sukvietë savo narius ir Lietuvos

vieðojo maitinimo ástaigø atstovus á susirinkimà-prezentacijà, kuri vyko

naujojo keturiø þvaigþduèiø vieðbuèio „Daugirdas”, ásikûrusio paèiame

Kauno senamiestyje, restorane. Prezentacijos dalyviai suþinojo daug

naudingø ir praktiðkø patarimø, naujoviø grybø tema ir aktualiausias

rinkos bei produktø tiekëjø naujienas.

PAMINËT PAMINËTA PAMINËT A TARPT TARPTAUTINË TARPT TARPT UTINË VIRËJO VIRËJO DIENA

DIENA

Praeitais metais Pasaulinë virëjø draugijø asociacija (WACS)

oficialiai paskelbë, kad spalio 20 d. yra Tarptautinë virëjo diena. Ta

proga spalio 21 d. LRVVKA nariai rinkosi á ðventiná susirinkimàprezentacijà,

kuri vyko Druskininkuose, moderniame „SPA Vilnius”

konferencijø centre. Ðventës metu buvo pasveikinti puikiai Kremliaus

kulinarinës taurës èempionate pasirodæ virëjai, nuotaikingai pristatyti

seniausi LRVVKA nariai. Kaip visada savo naujoves pristatë produktø

tiekëjai.

Vieðbuèiams

35


36 Parodos

TARPT ARPT ARPTAUTINËS ARPT UTINËS P PPARODOS

P ARODOS SA SAUSIS SA USIS

HORECAVA – tarptautinë vieðbuèiø ir maitinimo rinkos paroda-mugë. Vieta:

Amsterdamas, Olandija. Data: 2008 sausio 7-10 d.

Internete: http://www.horecava.nl

TEA & COFFEE WORLD CUP – tarptautinis arbatos ir kavos gamintojø bei

prekeiviø susitikimas bei paroda. Vieta: Majamis, JAV. Data: 2008 sausio 9-11 d.

Internete: http://www.tcworldcup.net/

FEDOBA – ðokolado ir konditerijos gaminiø paroda-mugë. Vieta: Briuselis,

Belgija. Data: 2008 sausio 12-15 d.

Internete: http://www.fedoba.com/

WINE + – renginys, skirtas pristatyti rankomis renkamø vynuogiø vynus, jø

gamintojus, prekës þenklus, specializuotas parduotuvëles, platintojus ir kt. Vieta:

Londonas, Didþioji Britanija. Data: 2008 sausio 16-17 d.

Internete: http://www.wineplus.co.uk/

SIVAL – vyno ir vynuogiø paroda. Vieta: Angers, Prancûzija. Data: 2008 sausio

16-18 d.

Internete: http://www.sival-angers.com/

SO FRESH – ðvieþiø maisto produktø konferencija ir paroda. Vieta: Bologna,

Italija. Data: 2008 sausio 17-18 d.

Internete: http://www.sofresh.bolognafiere.it/

ANFAS HOTEL EQUIPMENT – Vidurþemio jûros regiono produktø, tekstilës,

dekoracijø ir árangos vieðbuèiams, moteliams, restoranams paroda. Vieta: Antalija,

Turkija. Data: 2008 sausio 17-20 d.

Internete: http://www.anfas.com.tr/en/index.htm

DANUBIUS GASTRO – tarptautinë gastronomijos paroda. Vieta: Bratislava,

Slovakija. Data: 2008 sausio 17-20 d.

Internete: http://www.incheba.sk/

FERIEN-MESSE WIEN – gausybë naujø idëjø, kaip sveikai gyventi, organizuoti

laisvalaiká, taip pat SPA vieðbuèiø ir saunø srities naujienos. Vieta: Viena, Austrija.

Data: 2008 sausio 17-20 d.

Internete: http://www.ferien-messe.at/

THE FRANCE SHOW – didþiausias renginys Didþiojoje Britanijoje, skirtas pristatyti

Prancûzijos kultûrà, maistà, turizmà. Vieta: Londonas, Didþioji Britanija. Data: 2008

sausio 18-20 d.

Internete: http://www.thefranceshow.com/

INTERNATIONAL GREEN WEEK BERLIN – maisto rinkos, þemës ûkio ir

sodininkystës paroda. Vieta: Berlynas, Vokietija. Data: 2008 sausio 18-27 d.

Internete: http://www.gruenewoche.de/

CHRISTMASWORLD – ávairiø progø ðventiniø papuoðimø ir dekoracijø paroda.

Vieta: Frankfurtas, Vokietija. Data: 2008 sausio 23-27 d.

Internete: http://christmasworld.messefrankfurt.com/frankfurt

HO.RE.CA. – tarptautinë vieðbuèiø, restoranø ir kaviniø paroda. Vieta: Atënai,

Graikija. Data: 2008 sausio 25-28 d.

Internete: http://www.forumsa.gr/en/

SIGEP – tarptautinë ledø, pyragaièiø, konditerijos gaminiø ir kepiniø paroda.

Vieta: Riminis, Italija. Data: 2008 sausio 26-30 d.

Internete: http://www.sigep.it/

VASARIS ASARIS

HRI – SALON HOTEL RESTAURANT INSTITUTION – á vienà vietà susiburs visi

árangos, aksesuarø, paslaugø, maisto produktø ir gërimø vieðbuèiams, restoranams

tiekëjai. Vieta: Monrealis, Kanada. Data: 2008 vasario 3-5 d.

Internete: http://www.afhr.com/

AGECOTEL – profesionali Vidurþemio jûros regiono paroda-mugë. Kavinës,

vieðbuèiai, restoranai ir gastronomija. Vieta: Nica, Prancûzija. Data: 2008 vasario 3-6 d.

Internete: http://www.nicexpo.com/

SALON DES VINS DE LOIRE – vyno paroda, skirta Anjou vynams pristatyti.

Vieta: Angers, Prancûzija. Data: 2008 vasario 4-6 d.

Internete: http://www.salondesvinsdeloire.com/

VYNO, VYNINKYSTËS, STIPRIØJØ GËRIMØ PARODA – tarptautinis vyno

gamintojø ir enologø suvaþiavimas. Stipriøjø alkoholiniø gërimø paroda. Vieta:

Odesa, Ukraina. Data: 2008 vasario 7-9 d.

Internete: http://www.expodessa.od.ua/

RENDEZVINO HAMBURG – aukðtos kokybës vyno paroda. Vieta: Hamburgas,

Vokietija. Data: 2008 vasario 8-10 d.

Internete: http://www.rendezvino.info/

Platesná parodø sàraðà rasite internete: http://parodos.meniu.lt

SALONGOURMET HAMBURG – skoniø festivalis. Vieta: Hamburgas, Vokietija.

Data: 2008 vasario 8-10 d.

Internete: http://www.hinte-messe.de/

INTERGASTRA – tarptautinë vieðbuèiø, vieðojo maitinimo ir konditerijos parodamugë.

Vieta: Ðtutgartas, Vokietija. Data: 2008 vasario 9-13 d.

Internete: http://www.messe-stuttgart.de/

FISH INTERNATIONAL – tarptautinë þuvies ir jûrø gërybiø paroda-mugë. Vieta:

Bremenas, Vokietija. Data: 2008 vasario 10-12 d.

Internete: http://www.fishinternational.com/

TECNOBAR & FOOD / HOTEL & GASTROTEH – tarptautinë vieðojo maitinimo,

vieðbuèiø ir barø paroda. Vieta: Padua, Italija. Data: 2008 vasario 10-13 d.

Internete: http://www.tecnobarfood.it/

NORD GASTRO & HOTEL – gastronomijos paroda-mugë. Vieta: Husum,

Vokietija. Data: 2008 vasario 11-12 d.

Internete: http://www.messehusum.de/

PRODEXPO – tarptautinë maisto ir jo ingredientø paroda. Vieta: Maskva, Rusija.

Data: 2008 vasario 11-15 d.

Internete: http://www.prod-expo.ru/en/

UKRPRODMASH – tarptautinë maisto, pakavimo ir maisto perdirbimo paroda.

Vieta: Kijevas, Ukraina. Data: 2008 vasario 12-14 d.

Internete: http://www.pe.com.ua/

SIHER – tarptautinë vieðbuèiø ir restoranø árangos, produktø bei paslaugø

paroda. Vieta: Tunisas, Tunisas. Data: 2008 vasario 12-16 d.

Internete: http://www.sogefoires.com.tn/

ALL FOR BARS AND RESTAURANTS – barø ir restoranø árangos paroda-mugë.

Vieta: Sankt Peterburgas, Rusija. Data: 2008 vasario 14-17 d.

Internete: http://www.lenexpo.ru/

INTERNATIONAL FOOD AND DRINK EXHIBITION – tarptautinë maisto ir gërimø

paroda. Vieta: Atënai, Graikija. Data: 2008 vasario 14-18 d.

Internete: http://www.mackbrookshellas.gr/

CANNES – vyno ir stipriøjø alkoholiniø gërimø gamintojø verslo susitikimas

Kanuose. Vieta: Kanai, Prancûzija. Data: 2008 vasario 16-17 d.

Internete: http://www.adhes.com/

HOTELYMPIA – renginys vieðojo maitinimo ir vieðbuèiø rinkø atstovams. Vieta:

Londonas, Didþioji Britanija. Data: 2008 vasario 17-21 d.

Internete: http://www.hotelympia.com/

VINISUD – tarptautinë Vidurþemio jûros regiono vynø ir stipriøjø alkoholiniø

gërimø paroda. Vieta: Montpellier, Prancûzija. Data: 2008 vasario 18-20 d.

Internete: http://www.vinisud.com/

GOURMET ESSEN – paroda gurmanams, mëgëjams ir ðeimininkëms. Vieta:

Essen, Vokietija. Data: 2008 vasario 22-24 d.

Internete: http://www.gourmetmesse.com/

MEDITERRANEAN SEAFOOD EXHIBITION – Vidurþemio jûros regiono jûrø gërybiø

ir jø gamybos technologijø paroda. Vieta: Riminis, Italija. Data: 2008 vasario 23-26 d.

Internete: http://www.medseafood.it/

MIA ALIMENTAZIONEFUORICASA, PIANETA BIRRA – tarptautinë maisto paroda.

Tarptautinë alaus ir kitø gërimø, uþkandþiø, barø ir picerijø árangos paroda. Vieta:

Riminis, Italija. Data: 2008 vasario 23-26 d.

Internete: http://www.fierarimini.it/

INTERNATIONAL BOSTON SEAFOOD SHOW – tarptautinë jûrø gërybiø

paroda. Vieta: Bostonas, JAV. Data: 2008 vasario 24-26 d.

Internete: http://www.bostonseafood.com/

GULF FOOD HOTEL & EQUIPMENT – maisto, vieðbuèiø ir jiems skirtos árangos

paroda. Vieta: Dubajus, Jungtiniai Arabø Emyratai. Data: 2008 vasario 24-27 d.

Internete: http://www.gulfood.com/

NIGHTCLUB & BAR / RESTAURANT SFOW / HOSPITALITY EXPO – tarptautinë

naktiniø klubø ir barø, restoranø, vieðbuèiø ir svetingumo paroda-mugë. Vieta: Las

Vegas, JAV. Data: 2008 vasario 24-27 d.

Internete: http://www.nightclub.com/conventions

FROZEN – tarptautinë ðaldyto maisto paroda-mugë. Vieta: Zaragoza, Ispanija.

Data: 2008 vasario 26-28 d.

Internete: http://www.feriazaragoza.com/

FOOD EXPO UKRAINE – tarptautinë specializuota maisto produktø ir gërimø

paroda. Vieta: Kijevas, Ukraina. Data: 2008 vasario 26-29 d.

Internete: http://www.kmkya.kiev.ua/eng/exhibitions/

RESTORANØ VERSLAS

5/2007


„CHRISTMASWORLD

CHRISTMASWORLD

CHRISTMASWORLD“

CHRISTMASWORLD

2008 metø sausio 23-27 d. Frankfurte prie Maino, viename didþiausiø

Europoje parodø centrø „Messe Frankfurt“, ávyks „ChristmasW ChristmasW ChristmasW ChristmasWorld”

ChristmasW orld” –

papuoðalø ir dekoracijø visoms metø ðventëms paroda. Apsilankæ ðioje

parodoje nepamirðtamu ávykiu galësite paversti kiekvienà ðventæ – Kalëdas,

Velykas, Helovinà, gimtadiená, vestuves, ámonës vakarëlá. Kiekvienai ðventei

„ChristmasW ChristmasW ChristmasWorld”

ChristmasW orld” pasiûlys savo sprendimus ir nuotaikà.

Lietuvos, kaip ir visos Europos, gyventojai pastaraisiais metais vis

daþniau ðventëms ðvæsti renkasi kavines, restoranus, vieðbuèius. Renkantis

restoranà arba vieðbutá, dëmesys kreipiamas ne tik á valgiaraðtá ir virtuvës

ðefo reputacijà, bet ir á tai, kaip ástaigos savininkas sugeba ástaigà ðventei

paruoðti. To padaryti neámanoma be graþiø ir stilingø papuoðalø.

Dekoracijø ir papuoðalø mada tokia pat permaininga, kaip ir drabuþiø.

Suþinoti, kas bus madinga, kokios spalvos ir motyvai taps sezono „topais“,

galësite parodoje „ChristmasW ChristmasW ChristmasWorld”

ChristmasW orld” orld”. orld” Didmenininkai, vieðbuèiø, restoranø,

klubø savininkai ir dekoratoriai parodoje ras gausybæ idëjø ir bûdø, kaip

organizuoti bet kokià ðventæ.

Parodos metus bus pristatytos tokios produktø grupës:

• Dirbtinës eglutës, eglutëms skirti papuoðalai ir þaisliukai.

• Karnavaliniai kostiumai, kaukës, kalëdinë ir naujametinë

atributika.

• Girliandos, ðviesos efektai, fejerverkai.

• Velykinës dekoracijos ir kiauðiniai.

• Dekoracijos vakarëliams ir karnavalams.

• Ðventinës pakuotës, suvenyrai ir dovanos (visoms progoms).

• Dirbtinës gëlës, floristika.

• Dekoratyvinës þvakës, keramika.

• Prekës parduotuviø, vieðbuèiø ir restoranø vitrinø dekoravimui.

Apie madingas tendencijas ir apie tai, kaip puoðti erdvæ ðventinëmis

dekoracijomis, suþinosite parodos dalyje „TrendShow rendShow 2008/2009 2008/2009


38

Informacija

MENIU MENIU.L MENIU .L .LT .L T ÁMONIØ ÁMONIØ ROD ROD RODYKLË ROD RODYKLË

YKLË

MAIST MAISTO MAIST O PRODUK PRODUKTAI PRODUK AI IR IR GAIVIEJI GAIVIEJI GËRIMAI

GËRIMAI

„ACCURA ACCURA ACCURA ACCURATUS” ACCURA TUS” U UUAB

U AB

(mineralinis vanduo, sultys)

Fabijoniðkiø g. 96, Vilnius,

tel. (8 5) 2153032

„DANISCO „DANISCO SUGAR SUGAR” SUGAR ” U UUAB

U UAB

AB

(ávairus cukrus)

Gedimino pr. 27/2-3, Vilnius,

tel. (8 5) 2608253

„LITBANA „LITBANA” „LITBANA ” BÁ BÁ U UUAB

U AB

(vaisiai ir darþovës)

Kirtimø g. 57D, Vilnius,

tel. (8 5) 2601933

„KLAIPËDOS „KLAIPËDOS MËSINË” MËSINË” MËSINË” U UUAB

UU

AB

(mësa ir mësos gaminiai)

Ðilgaliai, Pagëgiø sav., Tauragës aps.,

tel. (8 46) 390222

„ÐOK „ÐOKOLADO „ÐOK OLADO NAMAI” NAMAI” NAMAI” UU

UAB U AB

(ðokoladas)

Trakø g. 13-1, Vilnius,

tel. (8 5) 2121423

„UNILEVER UNILEVER LIETUV LIETUVA” LIETUV ” U UUAB

U AB

(prieskoniai, priedai, padaþai, sultiniai ir kt.)

Buivydiðkiø g. 22, Vilnius,

tel. (8 5) 2427849

„VËTRIJA VËTRIJA VËTRIJA” VËTRIJA ” U UUAB

U AB

(ðaldytos uogos, grybai, vaisiø minkðtimas kokteiliams)

Artojø g. 3, Alytus,

tel. (8 315) 77611

ALK ALKOHOLINIAI ALK OHOLINIAI GËRIMAI

GËRIMAI

„ALIT ALIT ALITA ALIT A DISTRIBUTION

DISTRIBUTION“ DISTRIBUTION

DISTRIBUTION“

“ U UUAB

U UAB

AB

(ávairûs silpnieji ir stiprieji alkoholiniai gërimai)

A. Goðtauto g. 12A, Vilnius,

tel. (8 5) 2683630

„AMKA AMKA AMKA“ AMKA “ U UUAB

U AB

(vynai)

Bernardinø g. 6-1 / Ðiltadarþio g. 5-1, Vilnius,

tel. (8 5) 2430304

„CONTE CONTE DI DI CAPRI“ CAPRI“ U UUAB

U AB

Didþioji g. 11-39, Vilnius,

tel. 8 652 57666

„DÛD „DÛDA „DÛD A IR IR K KKOMP

K OMP OMPANIJA OMP ANIJA ANIJA“ ANIJA“

“ UU

UAB UU

AB

(vynai, konjakas, brendis, armanjakas)

Savanoriø pr. 22, Vilnius,

tel. (8 5) 2312372

„MINERALINIAI „MINERALINIAI V VVANDENYS“

V ANDENYS“ U UUAB

U AB

(ávairûs silpnieji ir stiprieji alkoholiniai gërimai)

Jasinskio g. 16, Vilnius,

tel. (8 5) 2786069

„ÐIA „ÐIAULIØ „ÐIA ULIØ T TTARA

T TARA

ARA ARA“ ARA “ U UUAB

U AB (vynai ir konjakas)

Liejyklos g. 4, Ðiauliai,

tel. (8 41) 450388

KA KAVA, KA A, ARBA ARBATA ARBA

„ESID „ESIDA” „ESID UAB AB

„EUROK „EUROKORNUS” „EUROK ORNUS” U UUAB

U AB

Þirniø g. 10, Vilnius,

tel. (8 5) 2152237

(taip pat kavos aparatai, alkoholiniai gërimai)

V. Putvinskio g. 72, Kaunas,

tel. (8 37) 407130

„GUST GUST GUSTAV GUST V PA PAULIG PA ULIG L LLTD

L TD TD” TD”

” AA

ATST AA

TST TSTOVYBË TST VYBË

Laisvës pr. 125, Vilnius,

tel. (8 5) 2479611

„ÐVIEÞIA „ÐVIEÞIA „ÐVIEÞIA KA KAVA” KA ” UU

UAB UU

AB

Savanoriø pr. 22, Vilnius,

tel. (8 5) 2332782

VIRTUVËS VIRTUVËS IR IR BARO BARO ÁRANGA

ÁRANGA

„ARVITRA ARVITRA BAL BALTIC BAL TIC TIC” TIC”

” U UUAB

U AB

(taip pat indai, árankiai, baldai, barai, projektavimas)

S. Þukausko g. 49, Vilnius,

tel. (8 5) 2102227

„BAL „BAL „BALTIC „BAL TIC PROFESSIONALS” PROFESSIONALS” U UUAB

U AB

(taip pat gamybinis inventorius – puodai, keptuvës ir kt.)

Kalvarijø g. 29B, Vilnius,

tel. 8 685 53914

E. . . VYÐNIA VYÐNIA VYÐNIAUSKAITËS VYÐNIA USKAITËS IÁ


Paneriø g. 51, Vilnius,

tel. (8 5) 2306480

„GASTROLINIJA

GASTROLINIJA

GASTROLINIJA” GASTROLINIJA ” U UUAB

U AB

(taip pat projektavimas, árengimas, baldai, barai, stalo

indai ir árankiai)

Kastyèio g. 16, Palanga,

tel. 8 675 02690

„HO HO HOTEL HO TEL AND AND GASTRO GASTRO” GASTRO ” U UUAB

U AB

Kalvarijø g. 125, Vilnius,

tel. (8 5) 2306480

„ÁRANGOS „ÁRANGOS DET DET DETALIØ DET DET ALIØ SISTEMA SISTEMA” SISTEMA ” U UUAB

U AB

(servisas)

Kirtimø g. 49B, Vilnius,

tel. (8 5) 2660667

„KOMP „KOMPANIJA „KOMP „KOMPANIJA

ANIJA VITRUM” VITRUM” U UUAB

U AB

(taip pat projektavimas, árengimas, baldai, barai, stalo

indai ir árankiai)

Verkiø g. 50, Vilnius,

tel. (8 5) 2788022

„MBR „MBR P PPARDUO

P PARDUO

ARDUO ARDUOTUVIØ ARDUO TUVIØ IR IR REST RESTORANØ REST ORANØ ÁRANGA ÁRANGA“ ÁRANGA “ BÁ BÁ U UUAB

U AB

(taip pat baldai ir barai, projektavimas)

Kirtimø g. 49B, Vilnius,

tel. (8 5) 2660008

„ROL „ROL „ROLVIKA „ROL „ROLVIKA

VIKA VIKA” VIKA ” U UUAB

U AB

(taip pat prekybiniai baldai)

Kirtimø g. 59, Vilnius,

tel. (8 5) 2602088

„SPEKAS” „SPEKAS” IR IR KO KO U UUAB

U AB

(taip pat indai, árankiai, baldai, barai)

Laisvës pr. 125A, Vilnius,

tel. (8 5) 2740380

„VENDOR VENDOR LIETUV LIETUVA” LIETUV ” U UUAB

U UAB

AB

(taip pat kava)

Sporto g. 11, Vilnius,

tel. (8 5) 2611242

IND INDAI, IND INDAI,

AI, ÁRANKIAI, ÁRANKIAI, INVENT INVENT INVENTORIUS

INVENT ORIUS

„ARKIETË” ARKIETË” U UUAB

U AB

Konstitucijos pr. 15/5 (biuras), Vilnius,

tel. (8 5) 2711818

„BAL „BAL „BALTICDECOR

„BAL TICDECOR TICDECOR” TICDECOR ” U UUAB

U AB

(taip pat ðvaros prekës, áranga)

Ðvitrigailos g. 40A, Vilnius,

tel. (8 5) 2333037

„IITT „IITTALA „IITT „IITTALA

ALA ALA” ALA”

” U UUAB

U AB

J. Jasinskio g. 16F, Vilnius,

tel. 8 616 43449

„MANTVILË” „MANTVILË” U UUAB

U AB

Taikos g. 100C, Kaunas,

tel. (8 37) 353323;

Dubysos g. 37, Klaipëda,

tel. (8 46) 300592

„SANGAID „SANGAIDA” „SANGAID ” ” U UUAB

U AB

(taip pat áranga, higienos ir ðvaros prekës,

staltiesës)

Paneriø g. 20A, Vilnius

(filialai: Klaipëdoje, Kaune),

tel. (8 5) 2161223

„SCILIS” „SCILIS” UU

UAB U

AB

Smolensko g. 19, Vilnius,

tel. (8 5) 2724411

BALD BALD BALDAI BALD AI IR IR BARAI

BARAI

„LA „LAUKSV „LA UKSV UKSVA” UKSV ” U UUAB

U AB

„VINT VINT VINTAGE VINT GE GE” GE ” U UUAB

U AB

MUZIKA, MUZIKA, V VVAIZD

V AIZD AIZDAS AIZD AS AS, AS , APÐ APÐVIETIMAS

APÐ VIETIMAS

P. Vaièaièio g. 13, Ðakiai,

tel. (8 345) 60538

Uþupio g. 9-40, Vilnius,

tel. 8 656 04346

„MEGA „MEGA „MEGAOMAS” „MEGA „MEGA OMAS” UU

UAB UU

AB

(taip pat baldai, barai)

Taikos pr. 15 (p. c. „Avitela“), Klaipëda,

tel. (8 46) 381917

APSKAIT APSKAITOS APSKAIT OS SISTEMOS SISTEMOS IR IR ÁRANGA

ÁRANGA

„UCS UCS BAL BALTIC BAL TIC TIC” TIC ” U UUAB

U AB

Mindaugo g.14B, Vilnius,

tel. (8 5) 2107247

Filialai: Kaune, Klaipëdoje,

Ðiauliuose, Rygoje

„BAL „BAL „BALTIC „BAL TIC HO HOTEL HO TEL AND AND REST RESTAURANT REST URANT SYSTEMS”

SYSTEMS”

Gedimino pr. 50, Vilnius

tel. 8 699 90398, 8 699 18722

Dël reklamos leidiniuose

„Restoranø verslas“, „Pasaulio virtuvës“,

„Meniu kelyje“, „Pobûviø gidas“

ir portale Meniu.lt kreiptis

Vilniuje tel. (8 5) 2735919, el. p. info@meniu.lt;

Kaune tel. (8 37) 705627, kaunas@meniu.lt;

Klaipëdoje 8 652 07521, klaipeda@meniu.lt.

ÁRANGA ÁRANGA VIEÐBUÈIAMS

VIEÐBUÈIAMS

„BHD „BHD” „BHD „BHD”

” U UUAB

U AB

TEKSTILË, TEKSTILË, DARBO DARBO DRABUÞIAI

DRABUÞIAI

„KORLËJA „KORLËJA” „KORLËJA ” IR IR IR KO KO U UUAB

U AB

„FL „FLOKA „FL „FLOKA

OKA OKATIS” OKA TIS” U UUAB

U AB

IÐKABOS IÐKABOS, IÐKABOS , REKLAMA

REKLAMA

5/2007

5/2007

Metalo g. 2A / 7-204, Vilnius,

tel. (8 5) 2306148

Gerovës g. 29, Vilnius,

tel. (8 5) 2677252

A. Mickevièiaus g. 40, Kaunas,

tel. (8 37) 202703

„STRA „STRATEGINIØ „STRA TEGINIØ PROJEK PROJEKTØ PROJEK Ø Ø VYSTYMO VYSTYMO VYSTYMO GRUPË” GRUPË” U UUAB

U AB

Konstitucijos pr. 23C-618, Vilnius,

tel. (8 5) 2735919

„VAIZDINË VAIZDINË DIZAINO DIZAINO IDËJA IDËJA” IDËJA IDËJA”

” U UUAB

U AB

(taip pat baldai, barai)

Ðv. Ignoto g. 5-123, Vilnius,

tel. (8 5) 2121490

KONSUL KONSULTACIJOS

KONSUL CIJOS

„BAR „BAR AND AND REST RESTAURANT REST URANT CONSUL CONSULTING

CONSUL TING TING” TING ” U UUAB

U AB

Smëlio g. 29-33, Vilnius,

tel. 8 672 04364

„RHM RHM RHM” RHM

Restoranø estoranø vieðbuèiø vieðbuèiø vieðbuèiø vadyba vadyba

vadyba

Veiveriø g. 134, Kaunas,

tel. 8 615 32106, 8 615 29876

„STRA „STRATEGINIØ „STRA TEGINIØ PROJEK PROJEKTØ PROJEK Ø VYSTYMO VYSTYMO GRUPË” GRUPË” U UUAB

U AB

Konstitucijos pr. 23C-618, Vilnius,

tel. (8 5) 2735919

KIT KIT KITA KIT KIT

LRVVKA LRVVKA – Lietuvos Lietuvos restoranø restoranø restoranø vyriausi vyriausi vyriausiøjø vyriausi vyriausi øjø virëjø virëjø ir

ir

konditeriø konditeriø asociacija

asociacija

P. d. 2453, LT-09008 Vilnius, tel. (8 5) 2723171,

info@lrvvk.lt, svetainë: www.lrvvk.lt

LBKA LBKA – Lietuvos Lietuvos barbekiu barbekiu kepëjø kepëjø asociacija

asociacija

S. Konarskio g. 32-28, Vilnius,

svetainë: www.grilis.com

LVRA VRA – Lietuvos Lietuvos Lietuvos vieðbuèiø vieðbuèiø vieðbuèiø ir ir restoranø restoranø asociacija

asociacija

Jasinskio g. 16, Vilnius,

tel./faks. (8 5) 2497478,

el. p. info@lvra.lt

LSA LSA – Lietuvos Lietuvos someljë someljë asociacija

asociacija

Savanoriø pr. 22, Vilnius,

tel. 8 687 89994, el. p. info@somelje.lt,

svetainë: www.somelje.lt

VMVT VMVT VMVT – – V VValstybinë

V alstybinë maisto maisto ir ir ir veterinarijos veterinarijos tarnyba

tarnyba

Siesikø g. 19, Vilnius,

tel. (8 5) 2404361, faksas 2404362,

el. p. vvt@vet.lt, svetainë: www.vet.lt

VT VT VTAK VT AK AKT AK – Valstybinë alstybinë tabako tabako ir ir alkoholio alkoholio kontrolës

kontrolës

tarnyba

tarnyba

Konstitucijos pr. 23, Vilnius,

tel./faks. (8 5) 2725746, faksas 2723401,

el. p. tarnyba@vtakt.lt, svetainë: www.vtakt.lt

RESTORANØ

RESTORANØ

VERSLAS

VERSLAS


RESTORANØ VERSLAS 5/2007

39


40

RESTORANØ VERSLAS

5/2007

More magazines by this user
Similar magazines