Sveic mazos novadniekus - Kuldīga

kuldiga.lv

Sveic mazos novadniekus - Kuldīga

2011. gada 30. marts

www.kuldiga.lv

Top zinâtnisks pçtîjums

par vecpilsçtu

ÐAJÂ NUMURÂ

Lielâ

talka

> 2. lpp.

KULDÎGAS NOVADA DOMES INFORMATÎVAIS IZDEVUMS

Izglîtîbas iespçjas

Kuldîgâ

> 4.-5. lpp.

Vçstures istaba

Kurmâlç

> 8. lpp.

Nr. 38

Sveic mazos novadniekus

INGA BÇRZIÒA, Kuldîgas novada

Domes priekðsçdçtâja

Kuldîgâ un pagastos ðogad turpinâsies

bûvniecîbas darbi un pakâpeniski

tiks sakârtota infrastruktûra.

Tâs bûs siltinâtâs skolas un

bçrnudârzi, kultûras un saieta nami,

bibliotçkas, ielas un ceïi, ûdensvadi

un siltumtîkli. Darâmâ vçl daudz.

Finansçjums nepiecieðams baseina

bûvniecîbai pie sporta skolas, mûzikas

skolas rekonstrukcijai un kora

klases izveidei, estrâdes atjaunoðanai

Pilsçtas parkâ, Kuldîgas

ielâm, lauku ceïiem un tiltiem,

industriâlajam muzejam, kura izveide

plânota bijuðâs autoostas çkâ,

un daudziem citiem objektiem.

Nepiecieðami gadi, lai visu to paveiktu

un droði vien atkal pamazâm

sâktu no gala. Tas ir process, kurð

neapstâsies.

Ðie darbi tiek veikti mûsu cilvçkiem,

lai Kuldîgas novadâ ikviens

justos labi un varçtu sevi pilnveidot

atbilstoði savâm spçjâm, lai varçtu

lepoties ar savu novadu.

Kuldîgai no ðî gada ir jauna devîze:

„Kuldîga – pilsçta ar dvçseli!”.

Ikviens mûsu mâjas lapâ

www.kuldiga.lv var nobalsot par

labâko logo. Mçs strâdâsim, lai jaunâ

devîze un logo kïûtu par Kuldîgas

atpazîstamîbas simbolu – saprotamu

viesiem, mîïu un tuvu

mums paðiem.

Ðogad taps jaunas grâmatas par

mûsu novadu, to publicçðana ir

plânota nâkamajâ gadâ. Ir svarîgi

iemûþinât Kuldîgas vecpilsçtas

vçrtîbas. Kuldîgas vecpilsçta Ventas

senlejâ ir atkârtoti iekïauta

UNESCO Pasaules mantojuma

Latvijas nacionâlajâ sarakstâ. Bet

mums nav zinâtniskas, uz izpçtes

materiâliem balstîtas grâmatas par

mûsu vçrtîbâm – arhitektûru, pilsçtbûvniecîbu,

dabu. Sadarbîbâ ar

profesoru, arhitektu Jâni Krastiòu,

kurð ir vairâk nekâ 560 zinâtnisku

publikâciju autors, Latvijas Zinâtòu

akadçmijas îstenais loceklis, saòçmis

medaïu par Rîgas arhitektûras

izpçti, ir uzsâkts darbs pie zinâtniska

pçtîjuma par Kuldîgas vecpilsçtu.

Pçtîjumam tiks piesaistîti

arî citi Latvijâ atzîti eksperti savâs

nozarçs. Tâ bûs grâmata, kura ne

tikai stâstîs par mûsu vçrtîbâm, bet

kuru lasîs mûsu bçrni un mazbçrni.

Savukârt Kuldîgas tûrisma attîstîbas

centra direktors Artis Gustovskis

sadarbîbâ ar Kuldîgas novada

paðvaldîbas speciâlistiem un

laikrakstu „Kurzemnieks” ir sâcis

darbu pie „sajûtu” grâmatas par

Kuldîgas novadu. Pie grâmatas,

caur kuru mçs sajutîsim, ka Kuldîgâ

dvçsele, skaistums un mîlestîba

ir visur.

Lai visiem kopâ mums izdodas

îstenot plânotâs ieceres!

Kuldîgas novada Domç

14. martâ svinîgi tika sveikti

vecâki, kuru mazulîði reìistrçti

Kuldîgas novada Dzimtsarakstu

nodaïâ no ðî gada 1. janvâra lîdz

28. februârim.

Kuldîgas novada Domes priekðsçdçtâja

Inga Bçrziòa apsveica vecâkus

un katram jaundzimuðajam

par piemiòu no Kuldîgas dâvâja

sudraba karotîti. Priekðsçdçtâja

aicinâja vecâkus sniegt bçrniem

pçc iespçjas vairâk mîlestîbas, jo

laiks skrien ïoti âtri un tikpat âtri

izaug mûsu bçrni.

Ðogad lîdz 28. februârim Dzimtsarakstu

nodaïâ reìistrçti 44 bçrniòi

– 19 zçni un 25 meitenes.

Populârâkie vârdi ðogad: Keita,

Ksenija, Viktorija un Arvis.

Deviòiem bçrniem vecâki devuði

divus vârdus – Ellana

Raimonda, Emîlija Lilita, Krista

Viktorija, Samanta Keita, Terçza

Rute, Viktorija Keita, Gustavs

Ernests, Jânis Mâris un Kristofers

Paðvaldîba

mazulîðus un viòu

vecâkus sveic ar

ziediem un sudraba

karotîti, kurâ

iegravçts Kuldîgas

novada ìerbonis.

Kartiòâ ierakstîts

novçlçjums mazajam

bçrniòam atrast îpaðu

vietu ne vien sev tuvo

cilvçku mûþâ, bet arî

Kuldîgas, Kuldîgas

novada, Latvijas un

visas pasaules

ðodienâ un rîtdienâ.

Sanâciet, sabrauciet, sadziediet!

E.Vîgnera Kuldîgas mûzikas skolas

kora klasei – 35!

Bûsiet mîïi gaidîti 9. aprîlî 17.00

Kuldîgas Sv. Katrînas

baznîcâ absolventu koncertâ.

Pçc koncerta atmiòu vakars mûzikas skolâ

Rauls.

20 ìimençs mazulis ir pirmais

bçrniòð, 10 ìimençs – otrais, 9 –

treðais, vienâ ìimenç – ceturtais,

3 ìimençs – piektais un vienâ

ìimenç sestais bçrniòð.

Reìistrçtâ laulîbâ dzimuði – 17,

ar paternitâtes atzîðanas iesniegumu

reìistrçti 24 bçrniòi, bez tçva

Vecâki ar saviem mazulîðiem tradicionâli vienojas kopîgai fotogrâfijai.

ieraksta – 3 mazuïi.

Nâkamâ sudraba karotîðu pasniegðana

tiek plânota 9. maijâ.

Jaundzimuðo mazulîðu sveikðana

tika uzsâkta 2004. gada janvârî.

Kopð tâ laika sudraba karotîte pasniegta

1108 mazuïiem. Pçrn dâvaniòu

saòçma 224 novada

bçrniòi.

Kuldîgas novada piemiòas balva

– sudraba karotîte ar Kuldîgas

novada simboliku – tiek pieðíirta

katram jaundzimuðajam, kuram

vismaz viens no vecâkiem

dzîvesvietu deklarçjis Kuldîgas

novadâ.

Dâvana tiek pasniegta svinîgâ

pasâkumâ Kuldîgas novada Domç.

Kuldîgas novadâ valsts apmaksâ bçrnu

vakcinâciju pret çrèu encefalîtu

Kuldîgas novads iekïauts starp teritorijâm, kur valsts apmaksâ bçrnu vakcinâciju pret

çrèu encefalîtu 2011. gadâ. Bez maksas tiek vakcinçti bçrni no viena lîdz 18 gadiem.

Vakcinâciju plâno un veic ìimenes ârsts, kura pamatprakse ir attiecîgajâ teritorijâ. Bçrnu

aprûpes iestâdçs un internâtskolâs par bçrnu vakcinâciju rûpçjas iestâdes administrâcija.


INFORMÇ „DARÎSIM PAÐI!”

IKGADÇJÂ KOPSAPULCE

Biedrîbas „Darîsim paði!” biedri tiek

aicinâti uz ikgadçjo kopsapulci

31. martâ 11.00 Kuldîgâ, Mârtiòzâlç,

Pilsçtas laukumâ 4. Darba kârtîbâ bûs

gada pârskata ziòojums un vietçjâs

rîcîbas grupas padomes sastâva

izmaiòu apstiprinâðana.

Informâcija par EZF

atklâtâ projektu konkursa

1. kârtas rezultâtiem

Informçjam par biedrîbâ „Darîsim

paði!” no 2010. gada 20. decembra

lîdz 2011. gada 20. janvârim

1. kârtâ iesniegtajiem projektu

iesniegumiem Rîcîbas programmas

Eiropas Zivsaimniecîbas

fonda (EZF) atbalsta ievieðanai

2007. – 2013. gadam pasâkuma

„Teritorijas attîstîbas stratçìiju

îstenoðana” ietvaros apstiprinâtâs

Vietçjâs attîstîbas stratçìijas ievieðanai.

Aktivitâtç „Ciematu, kuros veic

zivsaimniecîbas darbîbas, atjaunoðana

un attîstîba”:

5.1.1. rîcîbâ „Paðvaldîbas ceïu

bûvniecîba vai rekonstrukcija”

1. kârtâ pieejamais finansçjums

bija 216 202,22 LVL. Ðajâ rîcîbâ

tika iesniegti 3 projektu pieteikumi

ar kopçjo pieprasîto summu no

EZF 195 873,09 LVL;

5.1.2. rîcîbâ „Vietçjas nozîmes

brîvâ laika pavadîðanas, sporta

un kultûras objektu bûvniecîba

vai rekonstrukcija, tai skaitâ pielâgoðana

personâm ar funkcionâliem

traucçjumiem” 1. kârtâ pieejamais

finansçjums bija 20 000 LVL.

Ðajâ rîcîbâ tika iesniegts viens

projekta pieteikums ar pieprasîto

summu no EZF 4530,04 LVL;

5.1.3. rîcîbâ „Teritorijas labiekârtoðana”

1. kârtâ pieejamais

finansçjums bija 20 000 LVL. Ðajâ

rîcîbâ tika iesniegti 3 projektu pieteikumi

ar kopçjo pieprasîto summu

no EZF 19052,16 LVL.

Aktivitâtç „Ar zivsaimniecîbu

un tûrismu saistîtâs maza mçroga

infrastruktûras un pakalpojumu

attîstîba” 5.2.1. rîcîbâ „Tûrisma

pakalpojumu daþâdoðana vai

pielâgoðana personâm ar funkcionâliem

traucçjumiem”

1. kârtâ pieejamais finansçjums

bija 20 000 LVL. Ðajâ rîcîbâ tika

iesniegti 4 projektu pieteikumi ar

kopçjo pieprasîto summu no EZF

35 050,78 LVL.

Aktivitâtç „Ekonomikas darbîbas

restrukturçðana, pârorientâcija

un darbîbu daþâdoðana” 5.3.2.

rîcîbâ „Ar zivsaimniecîbu nesaistîtu

darbîbu daþâdoðana zivsaimniecîbas

uzòçmumâ” 1. kârtâ

pieejamais finansçjums bija

20 000 LVL. Ðajâ rîcîbâ netika

iesniegts neviens projekta pieteikums.

Lîdz 2011. gada 20. martam

projektu pieteikumu atbilstîba

vietçjâs attîstîbas stratçìijai tika

izvçrtçta biedrîbâ „Darîsim paði!”.

Ðobrîd projektu pieteikumi nodoti

Lauku atbalsta dienestam tâlâkai

izvçrtçðanai.

DACE STRAZDIÒA,

biedrîbas „Darîsim paði!”

koordinatores vietniece/ EZF

administratîvâ vadîtâja,

tâlr. 63321324, 26691192,

e-pasts: dace.strazdina@gmail.com

www.darisimpasi.lv

Kuldîgas novada paðvaldîba

aicina visus iedzîvotâjus atbalstît

Lielo talku un sestdienâ – 16. aprîlî

– no 10.00 lîdz 14.00 piedalîties

vides sakopðanas pasâkumos

visâ Kuldîgas novadâ, informç

Kuldîgas novada paðvaldîbas

vides speciâliste Evita Pçtersone.

Kuldîgâ talkoðana notiks Ventmalâ

pie Pils parka un vecâs pirts,

Mârtiòsalâ, Pârventas estrâdç, ap

veco sliedîðu ceïu, stâvlaukumâ pie

Ventas tilta, pilskalnâ, ap Krâèupîti,

Sûru ielas pïavâs un citviet.

SIA „Kuldîgas komunâlie pakalpojumi”

talkas dienâ gatavos jaunas

atkritumu urnas, kuras tika izvietotas

peldçtavâ „Mârtiòasala”.

Pie talkas atkritumiem netiek

Paskaidrojuma raksta sadaïas

Norâdâmâ informâcija

1. Projekta nepiecieðamîbas pamatojums.

Noteikumi izstrâdâti saskaòâ ar likuma

„Par paðvaldîbâm” 43. panta pirmâs

daïas 13. punktu, likuma „Par nodokïiem

un nodevâm”12. panta pirmâs daïas

1. punktu.Pamatojoties uz normatîvajiem

2011. gada 30. marts

Lielâ talka – 16. aprîlî

Izbûvç liftu

pieskaitîti bûvgruþi, pagrabu un

lielgabarîta atkritumi.

Lifta ierîkoðana jaunajâ skolas

çkâ, kur mâcâs Pelèu speciâlâs

internâtpamatskolas-attîstîbas

centra audzçkòi, sâkusies

21. martâ.

Projekta „Jumta renovâcija skolas

vecajam korpusam un lifta izbûve

jaunajâ çkâ” mçríis ir nodroðinât

piemçrotus mâcîbu apstâkïus

un vides pieejamîbu skolçniem ar

garîgâs attîstîbas un kustîbu traucçjumiem

no Kuldîgas novada un apkârtçjâm

paðvaldîbâm. Projekta

rezultâtâ 193 audzçkòiem tiks uzlabota

mâcîbu vide un tâs pieejamîba.

Kopçjâs projekta izmaksas ir

Ls 98 392, no tâm Ls 83 633 jeb

85% ir Eiropas Reìionâlâs attîstîbas

fonda finansçjums.

Lifta ierîkoðana jâpabeidz lîdz

15. jûnijam.

IEGULDÎJUMS TAVÂ NÂKOTNÇ!

2

Ðogad talkoðanas maisi bûs

dzeltenâ krâsâ, citas krâsas maisi

netiks pieòemti. Maisus varçs saòemt

talkoðanas dienâ pie E.Pçtersones.

Ja kâds tos vçlas saòemt

âtrâk, lûgums iepriekð piezvanît

E.Pçtersonei pa tâlruni 27091623,

63324935 vai rakstot evita.petersone@kuldiga.lv.

Lielajâ talkâ iedzîvotâji aicinâti

vâkt ne tikai atkritumus, bet arî

stâdît kokus, radît puíu dobes,

izgatavot putnu bûrîðus, atjaunot

þogus, soliòus, tiltiòus.

Kuldîgas novadâ Lielâ talka

notiks 16. aprîlî, jo 30. aprîlî, kad

talkot izies visa Latvija, kuldîdznieki

atklâs tûrisma sezonu ar

ikgadçjo pavasara palu ðovu „Lido

zivis”, kas reizç ir arî tûrisma sezonas

atklâðanas pasâkums.

101 ideja Kuldîgas logotipam

Noslçdzies Kuldîgas novada Domes rîkotais konkurss par

Kuldîgas logotipa izveidi.

Pavisam konkursa komisija atvçra 26 aploksnes, kurâs piedâvâta

101 ideja par Kuldîgas logo.

Komisija iesniegtos konkursa darbus izvçrtçs lîdz 21. aprîlim,

paziòojot rezultâtus septiòu kalendâro dienu laikâ.

Kuldîgas novada Dome konkursu rîko, lai iegûtu pçc iespçjas labâku

vizuâli un tehniski izstrâdâtu ideju Kuldîgas logotipa izveidoðanai.

Saistoðo noteikumu nr. 2011/9 „Nodevas par Kuldîgas novada paðvaldîbas izstrâdâto

oficiâlo dokumentu un apliecinâtu to kopiju saòemðanu” paskaidrojuma raksts

aktiem, paðvaldîbai, pildot likumîgâs,

autonomâs un brîvprâtîgâs funkcijas, ir

tiesîbas noteikt un iekasçt paðvaldîbas

nodevas. Nodevas ir viens no paðvaldîbas

budþeta ieòçmumiem

2. Îss projekta satura izklâsts

Saistoðo noteikumu projekts izstrâdâts, lai

noteiktu nodevas, kâdas Kuldîgas novadâ

tiek iekasçtas par Kuldîgas novada Domes,

budþeta iestâdes „Kuldîgas novada paðvaldîba”

un Kuldîgas novada pagastu pârvalþu

izstrâdâto oficiâlo dokumentu un apliecinâtu

to kopiju saòemðanu. Tiek noteikti ðo

nodevu subjekti, maksâtâji, maksâðanas

kârtîba, atbrîvojumi no maksâðanas

3. Informâcija par plânoto projekta

ietekmi uz paðvaldîbas budþetu

Saskaòâ ar likuma „Par paðvaldîbâm” 43.¹

panta otro daïu – netiek iekïauta informâcija

par plânotâ projekta ietekmi uz paðvaldîbas

budþetu

4. Informâcija par plânoto projekta

ietekmi uz uzòçmçjdarbîbas vidi paðvaldîbas

teritorijâ – nav attiecinâms

Saistoðie noteikumi nr. 2011/9. „Nodevas par Kuldîgas novada paðvaldîbas izstrâdâto

oficiâlo dokumentu un apliecinâtu to kopiju saòemðanu”

1. Saistoðie noteikumi (turpmâk – Noteikumi) nosaka paðvaldîbas nodevas par Kuldîgas novada Domes, budþeta iestâdes „Kuldîgas novada paðvaldîba” un Kuldîgas

novada pagastu pârvalþu izstrâdâto oficiâlo dokumentu un apliecinâtu to kopiju saòemðanu, ðo nodevu maksâðanas kârtîbu, atvieglojumus, kas saistîti ar nodevu maksâðanu.

2. Nodevas par izstrâdâto oficiâlo dokumentu un apliecinâtu to kopiju saòemðanu:

Nr. p. k. Nodevas objekts Nodevas likme (Ls)

2.1. Apliecinâti domes, komiteju un komisiju lçmumu un protokolu

izraksti (izòemot par pirmreizçju lçmuma izsniegðanu

personâm, par kurâm lçmums pieòemts) 1

2.2. Atkârtoti izsniedzami domes, komiteju un komisiju lçmumu

un sçþu protokolu izraksti (apliecinâtas kopijas) 1

2.3. Kuldîgas novada Domes (arî Kuldîgas novadu veidojoðo

2.3.1. bijuðo paðvaldîbu pagastu padomju un pilsçtas domes)

2.3.2. lçmumu, komiteju un komisiju lçmumu un sçþu protokolu

izraksti, ja dokuments meklçjams paðvaldîbas arhîvâ:

ar precîzi norâdîtiem datiem 2

bez precîzi norâdîtiem datiem 3

2.4. Kuldîgas novada Domes (arî Kuldîgas novadu veidojoðo

2.4.1. bijuðo paðvaldîbu pagastu padomju un pilsçtas domes)

2.4.2. lçmumu, komiteju un komisiju lçmumu un sçþu protokolu izrakstu

apliecinâtas kopijas, ja dokuments meklçjams paðvaldîbas arhîvâ:

ar precîzi norâdîtiem datiem 2

bez precîzi norâdîtiem datiem 3

2.5. Atkârtoti izsniedzams zemes komisijas lçmums un

atzinums (apliecinâta kopija) 2

2.6. Apliecinâtas Kuldîgas novada saistoðo noteikumu, nolikumu,

noteikumu, kârtîbu, instrukciju kopijas (par eksemplâru) 2

2.7. Rekomendâcijas, raksturojumi, atsauksmes (par eksemplâru) 3

2.8. Apliecinâts zemes robeþu plâna izkopçjums (par lapu) 3

2.9. Izziòa par dzîvesvietu un ìimenes sastâvu 1

mutiskâ izsolç ar augðupejoðu soli nekustamo îpaðumu Ventspils ielâ 101A,

Kuldîgâ, Kuldîgas novadâ.

Îpaðuma sastâvs: zemesgabals 5592 m 2 platîbâ, kadastra nr. 6201 003 0025, atïautâ

izmantoðana – raþoðanas apbûve. Nosacîtâ cena – Ls 15 000, droðîbas nauda –

Ls 1500, reìistrâcijas maksa – Ls 10, izsoles solis – Ls 100. Izsole notiks mazajâ zâlç

Baznîcas ielâ 1, Kuldîgâ, 2011. gada 18. aprîlî pulksten 13.00.

Dalîbnieku reìistrâcija no sludinâjuma publicçðanas dienas lîdz 18. aprîlim

pulksten 11.00;

Kuldîgas novada Domes darbinieki talko Ventmalâ.

Ikviens ir aicinâts www.kuldiga.lv izteikt savu viedokli

par piedâvâtajâm idejâm un nobalsot par sev

tîkamâko logotipu.

2.10. Izziòa par pçdçjo dzîvesvietu 1

2.11. Izziòa par nodokïu un citiem maksâjumiem 1

2.12. Izziòa par lauksaimniecîbâ izmantojamo zemi 1

2.13. Izziòa par nekustamâ îpaðuma atïauto izmantoðanu, apgrûtinâjumiem un

2.13.1. lietoðanas mçríi:ar situâcijas plânu 3

2.13.2. bez situâcijas plâna 2

2.14. Izziòa par nekustamâ îpaðuma piederîbu vai zemes lietojumu 1

2.15. Izziòa nepilsoòiem un ârvalstniekiem par zemes iegûðanu îpaðumâ 5

2.16. Izziòa par nekustamâ îpaðuma piederîbu lîdz 1940. gadam, ziòas par

zemes pieprasîtâju 10

2.17. Izziòa par bûvniecîbas tiesisko pamatojumu un bûvju faktisko stâvokli 10

2.18. Citi dokumenti un izziòas, to apliecinâtas kopijas (par lapu) 1

3. Nodevas maksâtâji ir fiziskâs un juridiskâs personas, kuras saòem

attiecîgos dokumentus.

4. Nodeva pilnâ apjomâ samaksâjama pirms attiecîgo dokumentu saòemðanas.

5. No paðvaldîbas nodevas maksâðanas ir atbrîvoti:

5.1. 1. un 2. grupas invalîdi;

5.2. trûcîgas personas;

5.3. politiski represçtâs personas;

5.4. tiesu, policijas, prokuratûras iestâdes, ieslodzîjumu vietu administrâcija;

5.5. novada paðvaldîbas iestâdes un struktûrvienîbas.

6. Nodeva iemaksâjama Kuldîgas novada paðvaldîbas kontâ,

Kuldîgas novada pagastu pârvalþu kasç vai kontâ.

7. Nodeva tiek ieskaitîta paðvaldîbas budþetâ.

Kuldîgas novada paðvaldîba saskaòâ ar „Publiskas personas mantas atsavinâðanas likumu” p â r d o d:

mutiskâ izsolç ar augðupejoðu soli nekustamo îpaðumu „Padures skola”,

Padures pagastâ, Kuldîgas novadâ.

Îpaðuma sastâvs: skolas çka (bijusî Íimales muiþa ar kopçjo plat. 1345,4 m 2 ) un zeme

ar kopçjo plat. 5,6035 ha, îpaðuma kadastra nr. 6272 006 0083. Nosacîtâ cena – Ls 79 900,

droðîbas nauda – Ls 7990, reìistrâcijas maksa – Ls 10, izsoles solis – Ls 500. Izsole

notiks mazajâ zâlç Baznîcas ielâ 1, Kuldîgâ, 2011. gada 18. aprîlî pulksten 13.30.

Dalîbnieku reìistrâcija no sludinâjuma publicçðanas dienas lîdz 18. aprîlim

pulksten 11.00.

Izsoles noteikumus un informâciju par îpaðumiem var saòemt Kuldîgas novada paðvaldîbas informâcijas centrâ Baznîcas ielâ 1, Kuldîgâ.

Informâcija pa tâlruni 63323738, 26459091, e-pasts: viktors.gotfridsons@kuldiga.lv.


2011. gada 30. marts

Paskaidrojuma raksts

„Par Kuldîgas novada Domes saistoðo noteikumu projektu „Par kârtîbu, kâdâ Kuldîgas novada paðvaldîba pieðíir lîdzekïus palîdzîbas sniegðanai dzîvojamo mâju

îpaðniekiem likuma „Par palîdzîbu dzîvokïa jautâjumu risinâðanâ” 27. 2 panta otrajâ daïâ noteiktajos gadîjumos””

Paðreizçjâs situâcijas raksturojums

Lîdz ðim Kuldîgas novadâ nebija izstrâdâta

kârtîba, kâdâ paðvaldîba sniedz palîdzîbu iedzîvotâjiem

gadîjumos, kad nepiecieðams renovçt

dzîvojamâs çkas, ja tâs tehniskais stâvoklis

normatîvajos aktos noteiktajâ kârtîbâ atzîts par

bîstamu cilvçku dzîvîbai vai veselîbai, tajâs

jâlikvidç terora akta, avârijas, stihiskas nelaimes

vai citas katastrofas sekas, vai iedzîvotâji

izteikuði vçlmi restaurçt par valsts pieminekli

1. Vispârîgie jautâjumi

1.1. Ðie saistoðie noteikumi (turpmâk –

noteikumi) nosaka nosacîjumus un kârtîbu,

kâdâ Kuldîgas novada Dome (turpmâk –

paðvaldîba) sniedz palîdzîbu dzîvojamâs mâjas

îpaðniekiem vai dzîvokïu îpaðniekiem, pieðíirot

finansçjumu ðo noteikumu 1.2. punktâ noteiktajiem

mçríiem, kâ arî ðî finansçjuma apmçru.

1.2. Paðvaldîba var pieðíirt lîdzfinansçjumu

ðâdiem mçríiem:

1.2.1. par valsts nozîmes kultûras pieminekli

atzîtas dzîvojamâs mâjas restaurâcijai;

1.2.2. dzîvojamâs mâjas renovâcijai, ja tâs

tehniskais stâvoklis normatîvajos aktos noteiktajâ

kârtîbâ atzîts par bîstamu cilvçku dzîvîbai

vai veselîbai;

1.2.3. tâdas dzîvojamâs mâjas renovâcijai,

kurâ jâlikvidç terora akta, avârijas, stihiskas

nelaimes vai citas katastrofas sekas;

1.2.4. energoefektivitâtes pasâkumu veikðanai

dzîvojamâs mâjâs, lai nodroðinâtu energoresursu

patçriòu samazinâjumu;

1.1.5. dzîvojamai mâjai piesaistîtâ zemesgabala

labiekârtoðanai.

1.3. Katru gadu paðvaldîbas budþetâ tiek

paredzçti lîdzekïi lîdzfinansçjuma pieðíirðanai

ðo noteikumu 1.2. punktâ noteiktajiem mçríiem.

1.4. Noteikumu 1.2. punktâ noteiktajiem

mçríiem paredzçtie paðvaldîbas budþeta

lîdzekïi prioritâri pieðíirami 1.2.2. un 1.2.3.

punktos minçtajiem mçríiem.

2. Finansçjuma pieðíirðana par valsts

nozîmes kultûras pieminekli atzîtas

dzîvojamâs mâjas restaurâcijai

2.1. Uz lîdzfinansçjumu par valsts nozîmes

kultûras pieminekli atzîtas dzîvojamâs mâjas

restaurâcijai var pretendçt dzîvojamâs mâjas

îpaðnieki (dzîvokïu îpaðnieki), kuri saskaòâ ar

apstiprinâtu projektu par saviem finanðu lîdzekïiem

veic dzîvojamâs mâjas fasâdes restaurâciju,

ievçrojot Kuldîgas novada paðvaldîbas

Bûvniecîbas nodaïas un Valsts kultûras pieminekïu

inspekcijas norâdîjumus çkas vçsturiskâ

izskata saglabâðanâ vai atjaunoðanâ.

2.2. Lîdzfinansçjumu pçc dzîvojamâs mâjas

(dzîvokïu) îpaðnieku vai to pilnvarotas personas

iesnieguma pieðíir ar Kuldîgas novada Domes

lçmumu ne vairâk kâ 10% apmçrâ no restaurâcijas

izmaksâm, bet ne vairâk kâ Ls 1000 vienas

çkas restaurâcijai, pamatojoties uz iesniegtu un

saskaòotu tâmi, attaisnojuma dokumentiem par

lîdzekïu izlietoðanu çkas restaurâcijai un

Bûvniecîbas nodaïas speciâlistu slçdzienu, ka

çkas restaurâcija veikta saskaòâ ar projektu.

2.3. Attiecinâmas ir izmaksas:

2.3.1. jumta atjaunoðanai un fasâdes restaurâcijai;

2.3.2. bûvgaldniecîbas elementu un to

furnitûras restaurâcijai,

2.3.3. lieveòu un citu ârçjo bûvelementu

atjaunoðanai.

3. Finansçjuma pieðíirðana dzîvojamâs

mâjas renovâcijai, ja tâs tehniskais

stâvoklis atzîts par bîstamu cilvçku

dzîvîbai vai veselîbai

3.1. Uz lîdzfinansçjumu dzîvojamâs mâjas

renovâcijai var pretendçt dzîvojamâs mâjas

îpaðnieki (dzîvokïu îpaðnieki), kuri par saviem

finanðu lîdzekïiem veic dzîvojamâs mâjas,

kuras tehniskais stâvoklis normatîvajos aktos

noteiktajâ kârtîbâ atzîts par bîstamu cilvçku

dzîvîbai un veselîbai, renovâciju.

3.2. Lîdzfinansçjumu pçc dzîvojamâs mâjas

(dzîvokïu) îpaðnieku vai to pilnvarotas personas

iesnieguma pieðíir ar Kuldîgas novada Domes

lçmumu ne vairâk kâ 10% apmçrâ no renovâcijas

izmaksâm, bet ne vairâk kâ Ls 1000 vienai

çkai, pamatojoties uz iesniegtu un saskaòotu

tâmi un attaisnojuma dokumentiem par lîdzekïu

izlietoðanu çkas renovâcijai un Bûvniecîbas nodaïas

speciâlistu slçdzienu, ka çkas renovâcija

veikta saskaòâ ar projektu.

3.3. Attiecinâmas ir izmaksas:

3.3.1. bojâto konstrukciju apsekoðanai;

3.3.2. bojâto konstrukciju pastiprinâðanai

un nomaiòai.

4. Finansçjuma pieðíirðana tâdas

dzîvojamâs mâjas renovâcijai, kurâ

jâlikvidç terora akta, avârijas, stihiskas

nelaimes vai citas katastrofas sekas

4.1. Uz lîdzfinansçjumu dzîvojamâs mâjas

renovâcijai var pretendçt dzîvojamâs mâjas

îpaðnieki (dzîvokïu îpaðnieki), kuri par saviem

finanðu lîdzekïiem veic dzîvojamâs mâjas, kurâs

jâlikvidç terora akta, avârijas, stihiskas nelaimes

vai citas katastrofas sekas, renovâciju.

4.2. Lîdzfinansçjumu pçc dzîvojamâs mâjas

(dzîvokïu) îpaðnieku vai to pilnvarotas personas

iesnieguma pieðíir ar Kuldîgas novada Domes

atzîtu dzîvojamo mâju, vai labiekârtot dzîvojamai

mâjai piesaistîto zemesgabalu, vai veic

energoefektivitâtes pasâkumus dzîvojamâ mâjâ,

lai nodroðinâtu energoresursu patçriòu

samazinâjumu, kâ arî nebija noteikts pieðíiramo

lîdzekïu apmçrs

Saistoðo noteikumu projekta nepiecieðamîbas

raksturojums, dokumenta bûtîba

Saistoðie noteikumi nepiecieðami, lai paðvaldîba,

òemot vçrâ paðvaldîbas budþeta iespçjas,

3

varçtu sniegt palîdzîbu iedzîvotâjiem likuma „Par

palîdzîbu dzîvokïa jautâjumu risinâðanâ” 27. 2 panta

otrajâ daïâ noteiktajos gadîjumos un lîdzekïu pieðíirðanâ

tiktu ievçrota vienâdas attieksmes un lîdzekïu

taisnîgas sadales principi

Îss saistoðo noteikumu projekta satura

izklâsts

Noteikumi nosaka nosacîjumus un kârtîbu,

kâdâ Kuldîgas novada paðvaldîba sniedz palîdzîbu

dzîvojamâs mâjas îpaðniekiem vai dzîvokïu

îpaðniekiem, pieðíirot finansçjumu gadîjumos,

kad nepiecieðams renovçt dzîvojamâs çkas,

ja tâs tehniskais stâvoklis normatîvajos aktos

noteiktajâ kârtîbâ atzîts par bîstamu cilvçku

dzîvîbai vai veselîbai, tajâs jâlikvidç terora akta,

avârijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas

sekas, vai iedzîvotâji izteikuði vçlmi restaurçt

par valsts pieminekli atzîtu dzîvojamo mâju, veikt

energoefektivitâtes pasâkumus dzîvojamâ mâjâ

vai labiekârtot dzîvojamai mâjai piesaistîto

Saistoðie noteikumi nr. 2011/3 „Par kârtîbu, kâdâ Kuldîgas novada paðvaldîba pieðíir lîdzekïus palîdzîbas sniegðanai dzîvojamo mâju îpaðniekiem likuma

„Par palîdzîbu dzîvokïa jautâjumu risinâðanâ” 27. 2 panta otrajâ daïâ noteiktajos gadîjumos”

lçmumu ne vairâk kâ 10% apmçrâ no renovâcijas

izmaksâm, bet ne vairâk kâ Ls 1000 vienai

çkai, pamatojoties uz iesniegtu un saskaòotu

tâmi un attaisnojuma dokumentiem par lîdzekïu

izlietoðanu çkas renovâcijai.

4.3. Ja lîdzfinansçjums tiek pieprasîts tâdas

dzîvojamâs çkas renovâcijai, kura atzîta par

valsts nozîmes kultûras pieminekli vai atrodas

valsts nozîmes kultûras pieminekïa teritorijâ,

lîdzfinansçjumu var pieðíirt lîdz 50% no renovâcijas

izmaksâm, bet ne vairâk kâ Ls 5000 vienai

dzîvojamai çkai.

4.4. Attiecinâmas ir izmaksas:

4.4.1. bojâto konstrukciju pastiprinâðanai

un nomaiòai;

4.4.2. bojâtâ jumta seguma un fasâdes

atjaunoðanai;

4.4.3. bojâtâs ârçjâs apdares atjaunoðanai;

4.4.4. bojâtu logu un durvju atjaunoðanai.

5. Finansçjuma pieðíirðana

energoefektivitâtes pasâkumu veikðanai

dzîvojamâs mâjâs

5.1. Paðvaldîbas palîdzîba energoefektivitâtes

pasâkumiem atbilstoði Kuldîgas novada

Domes budþetâ ðim nolûkam paredzçto lîdzekïu

apmçram tiek pieðíirta ðâdiem mçríiem, ja

ðajâs mâjâs dzîvokïa îpaðums iegûts saskaòâ

ar likumu „Par valsts un paðvaldîbu dzîvojamo

mâju privatizâciju” vai likumu „Par kooperatîvo

dzîvokïu privatizâciju”:

5.1.1. ârdurvju bloku, logu atjaunoðanai un/

vai nomaiòai koplietoðanas telpâs,

5.1.2. mâjas ârçjo sienu un norobeþojoðo

konstrukciju pârseguma siltinâðanai,

5.1.3. apkures sistçmas nomaiòai, karstâ

ûdens un apkures sistçmas koplietoðanas cauruïvadu

izolâcijai.

5.2. Katrs pretendents kârtçjâ gadâ var

iesniegt vienu pieteikumu.

5.3. Dzîvokïu îpaðnieki var pretendçt uz

lîdzfinansçjuma saòemðanu, ja:

5.3.1. daudzdzîvokïu dzîvojamâs mâjas

kopçjâ platîba ir lielâka par 300 m 2 un tajâ esoðo

neapdzîvojamo telpu platîba nepârsniedz 25%

no dzîvojamâs mâjas kopçjâs platîbas;

5.3.2. daudzdzîvokïu dzîvojamâ mâja ir

pâròemta dzîvokïa îpaðnieku valdîjumâ (mâjâ

ir nodibinâta dzîvokïu îpaðnieku kooperatîvâ

sabiedrîba, biedrîba vai cita reìistrçta dzîvokïa

îpaðnieku apvienîba) vai par mâjas apsaimniekoðanu

vai pârvaldîðanu ir noslçgts pilnvarojuma

lîgums;

5.3.3. vismaz 51% dzîvokïu îpaðniekiem

balsojot „par”, ir pieòemts lçmums veikt

daudzdzîvokïu dzîvojamâs mâjas energoefektivitâtes

pasâkumus;

5.3.4. vienai personai pieder ne vairâk kâ

puse no daudzdzîvokïu dzîvojamajâ mâjâ

esoðajiem dzîvokïa îpaðumiem;

5.3.5. attiecîbâ uz daudzdzîvokïu dzîvojamo

mâju un tai piesaistîto zemesgabalu nepastâv

nekustamâ îpaðuma nodokïa parâds;

5.3.6. noslçgts lîgums par finansçjuma

pieðíirðanu daudzdzîvokïu dzîvojamâs mâjas

energoefektivitâtes pasâkumiem Eiropas struktûrfondu

darbîbas programmas „Infrastruktûra

un pakalpojumi” papildinâjuma 3.4.4.1. aktivitâtes

„Daudzdzîvokïu mâju siltumnoturîbas

uzlaboðanas pasâkumi” ietvaros.

5.4. Pieteikumu lîdzfinansçjuma saòemðanai

pretendentu vârdâ var iesniegt pretendenta

pilnvarotâ persona, ja ðai personai nav nodokïu

vai valsts sociâlâs apdroðinâðanas obligâto

iemaksu parâdu, tâ nav atzîta par maksâtnespçjîgu

vai tâs saimnieciskâ darbîba nav apturçta

vai pârtraukta, vai arî nav uzsâkta tiesvedîba

par tâs bankrotu.

5.5. Lîdzfinansçjumu pieðíir dzîvojamâs

mâjas renovâcijai energoefektivitâtes pasâkumu

îstenoðanas nolûkos ne vairâk kâ Ls 3 uz

vienu dzîvojamâs mâjas kopçjâs platîbas kvadrâtmetru.

5.6. Attiecinâmâs izmaksas ir bûvdarbu

izmaksas daudzdzîvokïu dzîvojamâs mâjas dzîvokïu

îpaðnieku kopîpaðumâ esoðajâs daïâs:

5.6.1. çku ârçjo norobeþojoðo konstrukciju

bûvelementu siltinâðana un nomaiòa;

5.6.2. pagraba pârseguma siltinâðana;

5.6.3. kâpòu telpas remonts, ja tiek veikti

energoefektivitâtes darbi kâpòu telpâ, nepârsniedzot

piecus procentus no projekta attiecinâmajâm

tieðajâm izmaksâm;

5.6.4. siltumapgâdes sistçmas renovâcija;

5.6.5. ventilâcijas sistçmas renovâcija vai

rekonstrukcija;

5.6.6. citi renovâcijas darbi, kas paaugstina

çkas energoefektivitâti un ir iekïauti energoauditâ

kâ veicamie pasâkumi;

5.6.7. çkas strukturâlo daïu atjaunoðana,

kas nepiecieðama projekta iesniegumâ iekïauto

çkas energoefektivitâtes pasâkumu veikðanai.

5.7. Neattiecinâmâs izmaksas:

5.7.1. energoaudita, tehniskâ projekta, bûvniecîbas

izmaksu tâmes un bûvprojekta (vai

vienkârðotâs renovâcijas projekta) izstrâdâðanas

izmaksas;

5.7.2. izmaksas, kas saistîtas ar projekta

sagatavoðanu, tai skaitâ konsultâciju pakalpojumi

un citi pakalpojumi;

5.7.3. projekta administrçðanas izmaksas;

5.7.4. samaksa par aizdevuma izskatîðanu,

noformçðanu un rezervçðanu, procentu maksâjumi,

soda procenti, maksâjumi par naudas pârskaitîjumiem,

komisijas nauda, zaudçjumi sakarâ

ar valûtas maiòu un citi tieðie finansiâlie izdevumi;

5.7.5. izmaksas, kas nav noteiktas kâ

attiecinâmas.

5.8. Paðvaldîbas lîdzfinansçjumu pieðíir

aktivitâtçm, kas jau netiek, nav tikuðas un

projekta apstiprinâðanas gadîjumâ netiks

finansçtas vai lîdzfinansçtas no Eiropas

Savienîbas finanðu avotiem.

6. Finansçjuma pieðíirðana dzîvojamajai

mâjai piesaistîtâ zemesgabala

labiekârtoðanai

6.1. Uz lîdzfinansçjumu dzîvojamajai mâjai

piesaistîtâ zemesgabala labiekârtoðanai var

pretendçt daudzdzîvokïu dzîvojamâs mâjas

(dzîvokïu îpaðnieki) vai to pilnvarotâs personas,

kuras par saviem finanðu lîdzekïiem veic

dzîvojamajai mâjai piesaistîtâ zemesgabala

labiekârtoðanu, kas ir publiski pieejams.

6.2. Lîdzfinansçjumu pçc dzîvokïu îpaðnieku

pilnvarotas personas iesnieguma pieðíir ar

Kuldîgas novada Domes lçmumu ne vairâk kâ

10% apmçrâ no renovâcijas izmaksâm, bet ne

vairâk kâ Ls 1000 vienam labiekârtojuma projektam,

ja labiekârtojums tiek veikts uz dzîvojamajai

mâjai piederoða zemesgabala un ne vairâk

kâ 50%, bet ne vairâk kâ Ls 5000, ja labiekârtojums

tiek veikts uz paðvaldîbai piederoða

zemesgabala. Iesniegumam pievieno tâmi un

dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstîbu

6.3.punktam.

6.3. Dzîvokïu îpaðnieki var pretendçt uz

lîdzfinansçjuma saòemðanu, ja:

6.3.1. daudzdzîvokïu dzîvojamâs mâjas kopçjâ

platîba ir lielâka par 600 m 2 un tajâ esoðo

neapdzîvojamo telpu platîba nepârsniedz 25%

no dzîvojamâs mâjas kopçjâs platîbas;

6.3.2. daudzdzîvokïu dzîvojamâ mâja ir

pâròemta dzîvokïa îpaðnieku valdîjumâ (mâjâ

ir nodibinâta dzîvokïu îpaðnieku kooperatîvâ

sabiedrîba, biedrîba vai cita reìistrçta dzîvokïu

îpaðnieku apvienîba) vai par mâjas apsaimniekoðanu

vai pârvaldîðanu ir noslçgts pilnvarojuma

lîgums;

6.3.3. vismaz 51% dzîvokïu îpaðniekiem

balsojot „par”, ir pieòemts lçmums veikt daudzdzîvokïu

dzîvojamâs mâjas energoefektivitâtes

pasâkumus;

6.3.4. vienai personai pieder ne vairâk kâ

25% no daudzdzîvokïu dzîvojamajâ mâjâ esoðajiem

dzîvokïa îpaðumiem;

6.3.5. attiecîbâ uz daudzdzîvokïu dzîvojamo

mâju un tai piesaistîto zemesgabalu nepastâv

nekustamâ îpaðuma nodokïa parâds.

6.4. Pieteikumu lîdzfinansçjuma saòemðanai

pretendentu vârdâ var iesniegt pretendenta

pilnvarotâ persona, ja ðai personai nav nodokïu

vai valsts sociâlâs apdroðinâðanas obligâto

iemaksu parâdu, tâ nav atzîta par maksâtnespçjîgu

vai tâs saimnieciskâ darbîba nav apturçta

vai pârtraukta, vai arî nav uzsâkta tiesvedîba

par tâs bankrotu.

6.5. Attiecinâmâs izmaksas ir bûvdarbu izmaksas

daudzdzîvokïu dzîvojamajai mâjai piesaistîtajâ

zemesgabalâ:

6.5.1. gâjçju celiòu un pievedceïa izbûve;

6.5.2. autostâvvietu vai laukumu izbûve vai

labiekârtoðana;

6.5.3. rotaïu laukumu ierîkoðana vai aprîkoðana,

6.5.4. zâlienu un apstâdîjumu ierîkoðana;

6.5.5. mazo arhitektûras formu izveide un

izvietoðana;

6.5.6. citi labiekârtoðanas darbi, kas dzîvojamajai

mâjai piesaistîto publiski pieejamo

zemesgabalu padara pievilcîgu un ceï tâ estçtisko

vçrtîbu.

6.6. Neattiecinâmâs izmaksas:

6.6.1. izmaksas, kas saistîtas ar projekta

sagatavoðanu, tai skaitâ konsultâciju pakalpojumi

un citi pakalpojumi;

6.6.2. projekta administrçðanas izmaksas;

6.6.3. samaksa par aizdevuma izskatîðanu,

noformçðanu un rezervçðanu, procentu maksâjumi,

soda procenti, maksâjumi par naudas pârskaitîjumiem,

komisijas nauda, zaudçjumi sakarâ

ar valûtas maiòu un citi tieðie finansiâlie

izdevumi.

7. Apstâkïi, kas izslçdz iespçju pretendçt

uz finansçjuma saòemðanu

7.1. Uz ðajos noteikumos paredzçto paðvaldîbas

palîdzîbu nevar pretendçt, ja:

7.1.1. dzîvojamâs mâjas dzîvokïu îpaðnieku

parâdsaistîbas par saòemtajiem komunâlajiem

pakalpojumiem un pârvaldîðanu (apsaimniekoðanu)

uz ðajos noteikumos norâdîto pieteikuma

iesniegðanas dienu pârsniedz 15%, kas

tiek aprçíinâtas kâ starpîbu starp aprçíinâtiem

un visu dzîvokïu îpaðnieku (t.sk. nomnieku) veiktajiem

maksâjumiem par minçtajiem pakalpojumiem

iepriekðçjo 12 kalendâro mçneðu periodâ;

7.1.2. projekta iesniedzçja pilnvarotâ persona

(ja tâ ir juridiska persona) ar tiesas nolçmumu

atzîta par maksâtnespçjîgu, tai skaitâ

atrodas sanâcijas procesâ vai tiesiskâs aizsardzîbas

procesâ, tâs saimnieciskâ darbîba ir izbeigta

vai saskaòâ ar Komercreìistrâ pieejamo

informâciju tâ atrodas likvidâcijas procesâ;

7.1.3. pretendents vai tâ pilnvarotâ persona

paðvaldîbai ir sniegusi nepatiesu informâciju vai

tîði maldinâjusi paðvaldîbu par plânotajiem

pasâkumiem un izmaksâm;

7.1.4. pretendenta pilnvarotâs personas (ja

tâ ir juridiska persona) interesçs ir izdarîts noziedzîgs

nodarîjums, kas skâris Latvijas Republikas

vai Eiropas Savienîbas finanðu intereses,

un pretendenta pilnvarotâ persona (ja tâ ir juridiska

persona) saukta pie kriminâlatbildîbas

(neatkarîgi no piespriestâ soda formas).

8. Iesniegumu atlases izsludinâðana

paðvaldîbas palîdzîbas saòemðanai

8.1. Kuldîgas novada paðvaldîba uzaicinâjumu

iesniegt pieteikumus lîdzfinansçjuma saòemðanai

izsludina vienu reizi gadâ vietçjâ Kuldîgas

novada paðvaldîbas laikrakstâ „Kuldîgas

Novada Vçstis” un ievieto Kuldîgas novada

paðvaldîbas mâjas lapâ www.kuldiga.lv.

8.2. Uzaicinâjumâ norâda:

8.2.1. pieteikuma iesniegðanas termiòu un

vietu;

8.2.2. kopçjo konkrçtâ gada finansçjuma

apjomu;

8.2.3. pieteikumu veidlapu saòemðanas

kârtîbu un vietu;

8.2.4. kontaktpersonu un citu informâciju.

8.3. Ja kârtçjâ gada Kuldîgas novada paðvaldîbas

budþetâ nav paredzçti lîdzekïi lîdzfinansçjuma

saòemðanai, uzaicinâjums iesniegt

pieteikumus netiek izsludinâts.

9. Pieteikumu iesniegðanas un

izskatîðanas kârtîba

9.1. Pieteikumi iesniedzami Kuldîgas novada

paðvaldîbai. Pieteikums, t.sk., kopijas, un citi

dokumenti jânoformç atbilstoði normatîvajiem

aktiem par dokumentu noformçðanu.

9.2. Pieteikumam pievienojami ðâdi

dokumenti:

9.2.1. dzîvokïu îpaðnieku kopsapulces protokola

izraksts, kurâ ierakstîts lçmums veikt dzîvojamâs

mâjas rekonstrukciju, renovâciju vai

energoefektivitâtes pasâkumus;

9.2.2. zemesgrâmatu nodalîjuma noraksta

vai Valsts zemes dienesta izziòas par mâjâ

esoðo dzîvokïa îpaðumu skaitu un îpaðniekiem

kopija;

9.2.3. kopija no daudzdzîvokïu dzîvojamâs

mâjas tehniskâs pases, kas satur informâciju

par daudzdzîvokïu mâjas kopçjo platîbu;

9.2.4.pilnvarotajai personai – pilnvarojuma

lîguma kopija;

9.2.5. lîguma par finansçjuma pieðíirðanu

daudzdzîvokïu dzîvojamâs mâjas energoefektivitâtes

pasâkumiem Eiropas struktûrfondu darbîbas

programmas „Infrastruktûra un pakalpojumi”

papildinâjuma 3.4.4.1. aktivitâtes „Daudzdzîvokïu

mâju siltumnoturîbas uzlaboðanas pasâkumi”

ietvaros – kopija, ja tâds noslçgts.

10. Lîdzfinansçjuma pieðíirðanas un

pârskatîðanas kârtîba

10.1. Pieteikumus izvçrtç un priekðlikumu

par finansçjuma pieðíirðanu pieòem Domes

izveidota komisija (turpmâk tekstâ – Komisija):

10.1.1. Komisija izstrâdâ un apstiprina projekta

pieteikuma veidlapu, projekta atskaites

veidlapas paraugu;

10.1.2. Komisija pieteikumus izvçrtç un lçmumprojektu

par pieteikuma apstiprinâðanu un

tiesîbâm saòemt lîdzfinansçjumu vai pieteikuma

noraidîðanu sagatavo divdesmit kalendâra

dienu laikâ pçc uzaicinâjumâ norâdîtâ pieteikuma

iesniegðanas datuma. Komisijai ir tiesîbas

ar motivçtu lçmumu pagarinât pieteikuma izskatîðanas

termiòu.

10.2. Pieteikumus vçrtç to iesniegðanas

zemesgabalu, kâ arî ðî finansçjuma apmçru, nosaka

procedûru, kas jâievçro, lai saòemtu finansçjumu,

finansçjuma pieðíirðanas nosacîjumus

Saistoðo noteikumu projekta iespçjamâ

ietekme uz paðvaldîbas budþetu – nav

Saistoðo noteikumu projekta iespçjamâ

ietekme uz uzòçmçjdarbîbas vidi paðvaldîbas

teritorijâ – nav

Saistoðo noteikumu projekta iespçjamâ ietekme

uz administratîvajâm procedûrâm – nav

secîbâ.

10.3. Komisija pieteikumu vçrtçðanu veic

ðâdâ secîbâ:

10.3.1. pretendenta un tâ pilnvarotâs personas

atbilstîba noteikumu prasîbâm un sagatavo

vienu no ðâdiem Domes sçdes lçmumprojektiem:

10.3.1.1. par paðvaldîbas lîdzfinansçjuma

pieðíirðanu, ja pieteikums un tam pievienotie

dokumenti, kâ arî pretendents un tâ pilnvarotâ

persona atbilst ðo noteikumu prasîbâm;

10.3.1.2. par atteikumu pieðíirt paðvaldîbas

lîdzfinansçjumu, ja pieteikums un tam pievienotie

dokumenti, kâ arî pretendents un tâ pilnvarotâ

persona neatbilst ðo noteikumu prasîbâm

vai sniegtas nepatiesas ziòas;

10.3.1.3. par pieteikumu reìistrçðanu lîdzfinansçjuma

saòemðanai turpmâkajos budþeta

gados, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti,

kâ arî pretendents un tâ pilnvarotâ persona

atbilst ðo noteikumu prasîbâm, bet lîdzfinansçjumam

pieejamâ summa nav pieejama.

10.4. Ja Komisijai, vçrtçjot pieteikumu, rodas

ðaubas par izmaksu atbilstîbu vidçjâm tirgus

izmaksâm, tâ ir tiesîga pieprasît pilnvarotajai

personai sniegt paskaidrojumus, kâ arî

pieaicinât ekspertu atzinuma sniegðanai. Ja

izmaksu atbilstîba netiek pierâdîta, Komisija,

aprçíinot lîdzfinansçjuma apjomu, var izslçgt

neatbilstoðâs izmaksas.

10.5. Komisijai, vçrtçjot pieteikumu, ir tiesîbas

pieprasît no pretendenta vai tâ pilnvarotâs

personas papildu informâciju. Pretendentam vai

tâ pilnvarotajai personai Komisijas pieprasîtâ papildu

informâcija jâsniedz Komisijas norâdîtajâ

termiòâ.

10.6. Lçmumu par lîdzfinansçjuma pieðíirðanu

un tâ apmçru pieòem ar Domes sçdes

lçmumu.

10.7. Dome pieðíir lîdzfinansçjumu pieprasîtajâ

apmçrâ, pamatojoties uz attiecinâmo izmaksu

aprçíinu, nepârsniedzot ðajos noteikumos

noteiktos lîdzfinansçjuma apmçrus.

10.8. Ja Komisijas atbalstâmo pieteikumu

kopçjais lîdzfinansçjuma apmçrs pârsniedz

attiecîgajam gadam Kuldîgas novada paðvaldîbas

budþetâ paredzçto, pretendents lîdzfinansçjumu

var saòemt, tiklîdz ðim mçríim budþetâ

ir iedalîti lîdzekïi (papildus attiecîgajâ gadâ vai

nâkamajos gados).

10.9. Ja pieteikums tiek apstiprinâts, par to

paziòo pretendentam un paziòojumu 10 darba

dienu laikâ ievieto Kuldîgas novada paðvaldîbas

mâjas lapâ www.kuldiga.lv.

10.10. Kuldîgas novada Domes lçmumu var

pârsûdzçt administratîvajâ rajona tiesâ.

10.11. Lîgums par lîdzfinansçjuma pieðíirðanu

jânoslçdz 15 dienu laikâ no paziòoðanas

brîþa. Ja pretendenta kavçjuma dçï 15 dienu

laikâ lîgums nav noslçgts, pretendents zaudç

tiesîbas slçgt lîgumu.

10.12. Ja starp pieteikumâ norâdîtajâm un

iesniegtajos dokumentos uzrâdîtajâm attiecinâmajâm

izmaksâm konstatç atðíirîbas, Dome var

pârskatît lçmumu par lîdzfinansçjuma pieðíirðanu.

Ðajâ gadîjumâ lîdzfinansçjuma apjoms

nevar bût lielâks par sâkotnçji pieðíirto.

11. Pieðíirtâ finansçjuma

saòemðana

11.1. Visus izdevumus, ko veicis lîdzfinansçjuma

saòçmçjs, pamato ar juridiski saistoðiem

lîgumiem un grâmatvedîbas dokumentiem.

11.2. Lai saòemtu lîdzfinansçjumu, lîdzfinansçjuma

saòçmçjam Kuldîgas novada paðvaldîbâ

jâiesniedz atskaite un atskaitç minçtie

dokumenti.

11.3. Noteikumu 11.1.punktâ minçtâ atskaite

jâiesniedz lîdz lîgumâ par lîdzfinansçjuma

pieðíirðanu noteiktajam termiòam. Termiòa nokavçjuma

gadîjumâ lîdzfinansçjums netiek

pieðíirts.

11.4. Iesniegtos dokumentus pârbauda un

lçmumu par lîdzfinansçjuma pieðíirðanu pieòem

paðvaldîbas administrâcija desmit darba

dienu laikâ no atskaites un attiecîgo dokumentu

saòemðanas.

11.5. Iesniegto dokumentu pârbaudes laikâ

paðvaldîbai ir tiesîbas pieprasît papildu informâciju

un dokumentus.

11.6. Komisijai ir tiesîbas pârbaudît saòemto

maksâjumu dokumentu atbilstîbu faktiskajiem

sniegto pakalpojumu, piegâdâto preèu vai veikto

bûvdarbu apjomam, attiecîgo lîgumu un normatîvo

aktu noteikumiem.

11.7. Lîdzfinansçjumu izmaksâ desmit darba

dienu laikâ no lçmuma par lîdzfinansçjuma

pieðíirðanu pieòemðanas dienas, to pârskaitot

pretendenta vai tâ pilnvarotâs personas

norçíinu kontâ.


Kuldîgâ tiek piedâvâta unikâla

iespçja iegût kvalitatîvu izglîtîbu

mûþa garumâ – no pirmsskolas izglîtîbas

lîdz pat augstâkajai izglîtîbai,

kâ arî nepârtrauktai sevis pilnveidoðanai

mûþizglîtîbas ietvaros.

Taèu viens no svarîgâkajiem

posmiem izglîtîbas ieguves maratonâ

ir laiks, kad pabeigta 9. klase,

iegûts dokuments par pamatizglîtîbu

un ir jâpieòem lçmums par

turpmâko izglîtîbas virzienu, iestâdi,

vietu. Galvenais, protams, ir

katra konkrçtâ jaunieða intereses.

Es aicinu jaunieðus tâlâk mâcîties

tieði Kuldîgas novada izglîtîbas

iestâdçs. Tâ bûs izvçle par labu

kvalitatîvai izglîtîbai daþâdos virzienos,

piemçram, ar padziïinâtu

sveðvalodu apguvi (vâcu valoda –

Kuldîgas Centra vidusskolâ, angïu

valoda – Kuldîgas Mâkslas un humanitâro

zinîbu vidusskolâ), ar

padziïinâtu matemâtikas un ekonomikas

apguvi – V.Plûdoòa Kuldîgas

ìimnâzijâ, ar iespçju izglîtoties

programmâ „Esi lîderis!” Kuldîgas

2. vidusskolâ, kuras nodroðina

zinoði un dzîvesgudri pedagogi.

2011. gada 30. marts

Kuldîgâ – plaðas izglîtîbas iespçjas

Pavisam drîz Latvijas skolâs atkal skançs pçdçjais zvans 9. un 12. klaðu skolçniem, smarþos ziedi izlaidumâ un aktuâls bûs jautâjums – ko darît un kur mâcîties tâlâk.

Iespçju ir daudz, arî tepat, Kuldîgas novadâ, mâcîbu iestâdes piedâvâ daudzpusîgas izglîtîbas un profesionâlâs ievirzes programmas. Ðajâ numurâ par to, ko var iegût un

apgût Kuldîgas vidusskolâs.

SANTA

DUBURE,

Kuldîgas novada

paðvaldîbas

izglîtîbas un

sporta pârvaldes

vadîtâja

Braukðanas maksas atvieglojumus

nosaka Kuldîgas novada

paðvaldîbas saistoðie noteikumi

„Par braukðanas maksas atvieglojumiem

Kuldîgas novada

teritorijâ”.

Kuldîgas novada paðvaldîbas izpilddirektore

Ilze Dambîte-Damberga

informç, ka ârpus Kuldîgas

pilsçtas teritorijas dzîvojoðajiem

Kuldîgas novada vispârçjâs vidçjâs

izglîtîbas iestâdçs (klâtienes 10. –

12. klase) izglîtojamiem ir tiesîbas

saòemt kompensâciju 100% apmçrâ

par braukðanas izdevumiem, kas

saistîti ar braucieniem mâcîbu gada

laikâ no dzîvesvietas lîdz izglîtîbas

iestâdei un atpakaï novada administratîvajâ

teritorijâ. Tâtad ðo kom-

Lai palîdzçtu topoðajiem un

esoðajiem vidusskolçniem no

pagastiem un citâm pilsçtâm

risinât sadzîviskas problçmas ar

dzîvoðanu Kuldîgâ, Kuldîgas

novada sporta skola izîrç

istabiòas dienesta viesnîcâ

Virkas ielâ 15 un Kalna ielâ 6.

Kuldîgâ novada sporta skolas

PIEDÂVÂJAM

Proìimnâzijas (7. – 9.) klasçs:

• pamatizglîtîbas otrâ posma

izglîtîbas programmu,

• pamatizglîtîbas otrâ posma

profesionâli orientçtâ virziena

izglîtîbas programmu,

• speciâlâs pamatizglîtîbas otrâ

posma programmu izglîtojamiem

ar fiziskâs attîstîbas (kustîbu un

atbalsta) traucçjumiem.

Dokumentu iesniegðana 1. un

2. jûnijâ no 9.30 lîdz 13.30.

Ìimnâzijas (10. – 12.) klasçs:

• vispârizglîtojoðâ virziena

programmu,

• humanitârâ un sociâlâ virziena

programmu,

• matemâtikas, dabaszinîbu un

tehnikas virziena programmu,

• profesionâlâ virziena (komerczinîbas)

programmu.

Dokumentu iesniegðana 13.

un 14. jûnijâ no 9.30 lîdz 13.30.

Aktuâla ir lîdzdalîba projektos:

„Skolas kâ satelîti attîstîbas izglîtîbâ”,

Eiropas Sociâlâ fonda (ESF)

projektâ „Pedagogu konkurçtspçjas

veicinâðana izglîtîbas sistçmâs

direktora vietnieks Tâlis Orlovs

stâsta, ka dienesta viesnîcâ Virkas

ielâ dzîvot izvçlas arodskolas

skolçni, vidusskolçni, tiek izmitinâti

sporta skolas audzçkòi un tiek

dotas naktsmâjas sportistiem, kuri

atbrauc uz treniòiem un sacensîbâm.

Viesnîcâ var izmitinât ap 80

cilvçku, bet pastâvîgi var dzîvot ap

optimizâcijas apstâkïos”, ESF projektâ

„Dabaszinîbas un matemâtika”

(pamatskolas skolotâjiem). Ar

projektos iegûtajâm jaunajâm zinâðanâm

un prasmçm dalâmies ar

skolçniem un kolçìiem.

Skolçniem ir iespçja mâcîties

mûsdienîgâ, sakârtotâ vidç, ar mûsdienîgiem

tehnikas lîdzekïiem no-

Visâs novada vidusskolâs ir iekârtoti

mûsdienîgi dabaszinîbu kabineti.

Mçs esam bagâti ar izcilâm

sporta bâzçm. Telpas, kurâs strâdâ

novada izglîtîbas iestâdes, ir atdzimuðas

vizuâli, tâdçjâdi nodroðinot

patîkamu, çrtu un estçtisku vidi.

Ja jûsu dzîvesvieta ir ârpus pilsçtas,

svarîgs, protams, ir jautâjums

par transportu nokïûðanai uz

izglîtîbas iestâdi un mâjup. Kuldîgas

novada paðvaldîba sedz transporta

izdevumus jaunieðiem, kuri

mâcâs novada izglîtîbas iestâdçs.

Ja bûsiet izlçmuði mâcîbu laikâ

nedçïu palikt Kuldîgâ, jums tiek

piedâvâta iespçja dzîvoðanai izmantot

Kuldîgas novada sporta

skolas kopmîtnes.

Vidusskolçni var braukt par velti

pensâciju no savas pagasta pârvaldes

var saòemt tie lauku iedzîvotâji,

kuriem bçrni – vidusskolçni – mâcâs

kâdâ Kuldîgas pilsçtas vidusskolâ.

Ârpus Kuldîgas pilsçtas teritorijas

dzîvojoðajiem profesionâlâs

vidçjâs izglîtîbas iestâdç izglîtojamiem,

kas izglîtîbu iegûst Kuldîgas

novadâ, ir tiesîbas saòemt kompensâciju

no paðvaldîbas 50% apmçrâ

par braukðanas izdevumiem, kas

saistîti ar braucieniem mâcîbu gada

laikâ no dzîvesvietas lîdz izglîtîbas

iestâdei un atpakaï. Tâtad ðo kompensâciju

no savas pagasta pârvaldes

var saòemt tie lauku iedzîvotâji,

kuriem bçrni mâcâs Kuldîgas

Tehnoloìiju un tûrisma profesionâlajâ

vidusskolâ un Rîgas uzòçmçjdarbîbas

tehniskâs vidusskolas

Kuldîgas filiâlç, kas atrodas Kuldîgas

2. vidusskolas paspârnç.

Vçl vçlamies atgâdinât, ka tiek

kompensçti ceïa izdevumi pilsçtas

bçrniem, kas mâcâs kâdâ novada

lauku skolâ. Kuldîgas pilsçtas administratîvajâ

teritorijâ dzîvojoðajiem

vispârçjâs pamatizglîtîbas

iestâdçs (1. – 9. klase) izglîtojamiem,

kas izglîtîbu iegûst kâdâ

Kuldîgas novada lauku pamatskolâ

vai pilsçtas skolu filiâlç pagastâ ir

tiesîbas saòemt kompensâciju no

paðvaldîbas 100% apmçrâ par

braukðanas izdevumiem, kas saistîti

ar braucieniem mâcîbu gada

laikâ no dzîvesvietas lîdz izglîtîbas

iestâdei un atpakaï.

Tâpat tiek kompensçti ceïa izdevumi,

kas saistît ar lauku bçrnu

Pieejamas dienesta viesnîcas

40. Ir virtuve, pieejams veïas automâts,

atpûtas istaba ar televizoru,

internets. Kârtîbu uzrauga deþurants.

Virkas ielâ atrodas arî izremontçta

sporta zâle, kurâ var spçlçt

basketbolu, florbolu vai nodarboties

ar citu sporta veidu. Savukârt

jaunieðu klubâ „Poligons” var spçlçt

galda spçles, organizçt deju un

droðinâtos kabinetos, skolotâjiem

izmantojot daudzveidîgas un radoðas

mâcîbu metodes. Katru gadu

80% ìimnâzijas absolventu veiksmîgi

turpina mâcîbas Latvijas

augstskolâs un ârzemçs.

V.Plûdoòa Kuldîgas ìimnâzijâ

mâcîbu stundu laikâ var iegût autovadîtâja

tiesîbas („B” kategorija),

4

Esi viens no mums – ìimnâzistiem!

ASTRA

GÛTMANE,

Kuldîgas

2. vidusskolas

direktore

Svarîgi, lai, pamatskolu beidzot,

skolçni paliktu mâcîties uz vietas

novadâ, nevis vçl nenobrieduði dotos

prom no mâjâm. 15 gados

cilvçks vçl nav tik pieaudzis, lai

viens pats varçtu sâkt dzîvi. Ðajâ

vecumâ reti kurð konkrçti zina, ko

vçlas mâcîties. Bieþi vien aizieðana

mâcîties kaut kur citur ir saistîta ar

vçlmi tikt prom no mâjâm, bçrni

ðajâ vecumâ jûtas lieli. Diemþçl arî

nokïûðanu Kuldîgas mûzikas, mâkslas

un sporta skolâ. Ârpus Kuldîgas

pilsçtas teritorijas dzîvojoðajiem

profesionâlâs ievirzes sporta,

mûzikas un mâkslas skolu izglîtojamiem,

kas izglîtîbu iegûst Kuldîgas

novadâ, ir tiesîbas saòemt kompensâciju

no paðvaldîbas 100%

apmçrâ par braukðanas izdevumiem,

kas saistîti ar braucieniem

mâcîbu gada laikâ no dzîvesvietas

lîdz izglîtîbas iestâdei un atpakaï.

Gadîjumos, kad sabiedriskais

transports nav pieejams 5 km râdiusâ

ap dzîvesvietu ârpus Kuldîgas

pilsçtas esoðajâs teritorijâs,

Kuldîgas novada paðvaldîba kompensç

Ministru kabineta noteikumos

nr. 872 „Noteikumi par pasaþieru

kategorijâm, kuras ir tiesîgas

Ìimnâzijas pedagogi prasmîgi strâdâ, lai veicinâtu katra skolçna personîbas attîstîbu. Skolotâji ir atvçrti jaunâm

idejâm un projektiem!

kuras ir nepiecieðamas katram

mûsdienu jaunietim. Visâs mâcîbu

programmâs kâ izvçles mâcîbu

priekðmetu ìimnâzisti 10. un 11.

klasç apgûst ceïu satiksmes noteikumus

(CSN). Praktiskâ braukðana

tiek apgûta, sâkot ar 11. klasi,

òemot vçrâ 18 gadu vecuma sasniegðanu.

Tâ soli pa solim pakâ-

viegli iespaidojami. Tas ir vçl

nenobriedis pusaudzis, kuru vecâki

izlaiþ no mâjâm. Ârpus ierastâs vides

bçrniem rodas jaunas kompânijas,

vide ir sveða, dzîves apstâkïi

jauni. Ïoti bieþi mâjas bçrni nav

raduði dzîvot kopmîtnçs. Manuprât,

ideâli bûtu, ja atvases vecâku

paspârnç dzîvotu lîdz 18 gadiem,

un tad jau kâ nobrieduðas personîbas

dotos studçt uz augstskolâm vai

citâm mâcîbu iestâdçm. Vecâkiem

bûtu jâdara viss iespçjamais, lai

bçrni paliktu pçc iespçjas ilgâk

viòu tuvumâ. Un svarîgi bûtu lieku

reizi uzdot jautâjumu, vai tieðâm

bçrns pats ir izvçlçjies doties prom

no mâjâm Bieþi vien ir tâ, ka viens

iet un draugi dodas lîdzi.

izmantot braukðanas maksas atvieglojumus

marðrutu tîkla marðrutos”

un ðajos saistoðajos noteikumos noteiktos

braukðanas maksas atvieglojumus

izglîtojamo vecâkiem, òemot

vçrâ faktiski patçrçtâs degvielas

daudzumu.

Lçmumu par braukðanas maksas

atvieglojumu pieðíirðanu pieòem

Kuldîgas novada pagastu pârvaldes.

Lçmumu var apstrîdçt Kuldîgas

novada Domç. Kuldîgas novada

Domes lçmumu par apstrîdçto

administratîvo aktu var pârsûdzçt

Administratîvajâ rajona tiesâ.

Ar paðvaldîbas saistoðajiem noteikumiem

interesenti var iepazîties

www.kuldiga.lv sadaïas „Paðvaldîba”

apakðsadaïâ „Dokumenti”,

„Saistoðie noteikumi”.

aerobikas nodarbîbas, rîkot daþâdus

pasâkumus.

Viesnîcâ Kalna ielâ var izmitinât

46 cilvçkus. Ir virtuve, duðas, televizors,

bezvadu internets. Sporta

nodarbîbâm pieejama zâle. Kârtîbu

diennakti uzrauga deþurants.

Skolçniem gan no Kuldîgas, gan

citiem Latvijas novadiem, kuri mâcâs

Kuldîgas vidusskolâs, maksa

ðajâs viesnîcâs ir Ls 5 mçnesî.

Savukârt skolçniem no citiem

novadiem, kuri mâcâs Kuldîgas

Tehnoloìiju un tûrisma profesionâlajâ

vidusskolâ, maksa mçnesî

ðajâs dienesta viesnîcâs ir Ls 25.

Informâcijai zvanît T.Orlovam

pa tâlruni 29286759.

V.Plûdoòa Kuldîgas ìimnâzija

Piltenes iela 25, Kuldîga, LV-3301

Tâlr./fakss 63322050

Uzòemðanas komisijas

tâlrunis 63322097

www.vpg.kuldiga.lv

peniski tiek apgûti un izprasti CSN,

ceïu satiksmes droðîba un pirmâs

palîdzîbas sniegðanas prasmes.

Ìimnâzijas intereðu pulciòi dod

iespçju skolçnu paðizpausmei –

sportâ, vides zinîbâs, debatçs, mûzikâ

(darbojas ansamblis un koris),

pirmâs medicîniskâs palîdzîbas

sniegðanâ cietuðajiem, þurnâlistikâ

(avîzes „Konservs” un „Ìimnâzijas

Vçstis Vecâkiem”). Ir iespçja

saòemt atbalstu turpmâkâs karjeras

izvçlç. Ìimnâzija ir ekonomiskâs

apmâcîbas „JAL” dalîbskola.

Skolçnu paðpârvalde veicina un

organizç kultûras, sporta pasâkumus

ìimnâzijâ. Mâcîbu gada garumâ

ìimnâzistiem ir iespçja paðiem

organizçt un piedalîties daþâdâs

skolas aktivitâtçs, pasâkumos

iegûstot un vâcot punktus konkursam

„Aktîvâkâ klase”.


PIEDÂVÂJAM

• Pirmsskolas izglîtîbas programmu

5 – 6 gadus veciem

bçrniem Kuldîgâ (arî Rendâ), 3 –

4 gadus veciem bçrniem Rendâ;

• Pamatizglîtîbas programmu

Kuldîgâ no 1. lîdz 9. klasei, Rendâ

no 1. lîdz 6. klasei;

• Pedagoìiskâs korekcijas izglîtîbas

programmu no 2. lîdz 9. klasei,

ja bçrnam nepiecieðama mâcîbu

vielas apguvç skolotâja

individuâlâ pieeja;

• Vakara programmas 7. – 9. klasç

no 15.00 lîdz 20.30 pirmdienâs,

otrdienâs, treðdienâs, ceturtdienâs

(jaunieðiem lîdz 18 gadiem

nepiecieðama paðvaldîbas atïauja).

Vidusskolas (10. – 12.) klasçs:

• Vispârçjâs vidçjâs izglîtîbas

programmu (matemâtiku 12. klasç

mâca padziïinâti),

• Vidçjâs izglîtîbas profesionâli

orientçtâ virziena (komerczinîbas)

programmu, speciâlie mâcîbu

priekðmeti: grâmatvedîba, lietvedîba,

tirgzinîbas.

Abâs izglîtîbas programmâs:

iespçjams apgût trîs sveðvalodas

(angïu, krievu, vâcu),

mâcîbu plânâ iekïauta arî psiholoìija,

tehniskâ grafika, politika

un tiesîbas, çtikas mâcîbu priekðmeti,

sadarbîbâ ar Latvijas Menedþmenta

akadçmiju komercprogrammas

„Esi lîderis!” apguve;

2011. gada 30. marts

Kuldîgas 2. vidusskolâ – izglîtîba un profesija

• Vispârçjâs vidçjâs izglîtîbas

programmu

mâcoties vakaros (pirmdienâs,

otrdienâs, treðdienâs un ceturtdienâs

no 15.00 lîdz 21.30),

mâcoties neklâtienç (ceturtdienu

pçcpusdienâs un piektdienâs no

9.00 lîdz 16.00).

AKTUÂLA INFORMÂCIJA

• 5, 6 gadus vecie bçrni var

apgût angïu valodu, var darboties

folkloras, futbola pulciòâ.

• Ar 2011. gada septembri:

1. klasç apgûs angïu valodu,

3. klasç – pçc izvçles angïu,

vâcu valodu,

6. klasç – trîs sveðvalodas

(angïu, vâcu, krievu valodu).

RÎGAS UZÒÇMÇJDARBÎBAS

TEHNISKÂS VIDUSSKOLAS

KULDÎGAS FILIÂLÇ

(RUTVS)

iegûst vidçjo izglîtîbu un profesiju:

datortehniíis, programmçtâjs.

• Izglîtîbas process dod iespçju

apgût zinâðanas un prasmes:

strâdât ar datorsistçmu datortîklâ,

lietot programmçðanas valodas,

sistçmas, rîkus,

izvçlçties lietojumprogrammas,

programmçt,

instalçt un konfigurçt datorprogrammas

u.c. prasmes.

• Izglîtîbas programmâ apgûst

vidusskolas un 12 ar profesiju

Skolas çkas renovçtas

2009. – 2010.g.

Labiekârtoti un pilnveidoti

dabaszinîbu un

matemâtikas kabineti

(ERAF un ESF projekts

„Kuldîgas vidusskolu

dabaszinîbu klaðu

pilnveide mâcîbu kvalitâtes

uzlaboðanai” 2010. g.)

Skola ieguvusi

nosaukumus „Eko skola”

un „Bçrniem draudzîga

skola”.

saistîtos mâcîbu priekðmetus.

• Katru mâcîbu gadu ir prakse

uzòçmumâ.

• Vidusskolu beidzot, ir jâkârto

vidusskolas eksâmeni un kvalifikâcijas

eksâmens.

• Mâcîbas – maksas.

• Sekmîgiem audzçkòiem ir

iespçja saòemt ES stipendiju

Ls 10 – 50 mçnesî.

• Daïa skolas maksas izdevumu

iespçjams atgût, iesniedzot

ikgadçjo ienâkumu deklarâciju.

JAUNUMS

Ðogad RUTVS iespçja mâcîties

meitençm programmâ „Iestâþu

darba organizâcija un vadîba” un

apgût sekretârei nepiecieðamâs zi-

Kuldîgas 2. vidusskola

• Kuldîgas 2. vidusskolas

Rendas filiâle Bruìu ielâ, Renda

• Rîgas Uzòçmçjdarbîbas

tehniskâs vidusskolas Kuldîgas

filiâle Jelgavas ielâ 62, Kuldîga

Tâlr. 63322351

E-pasts: kuldiga2vsk@kuldiga.lv

nâðanas un prasmes, kâ arî angïu,

vâcu, krievu sarunvalodu un lietiðío

valodu.

• Iestâjeksâmens matemâtikâ,

latvieðu valodâ – tests (28. maijâ,

15. jûnijâ, 22. augustâ plkst.10.00

Jelgavas ielâ 62).

• Mâcîbu ilgums 4 gadi.

• Mâcîbas notiek Kuldîgas 2. vidusskolas

telpâs un Rîgâ (4. kursâ)

katru darba dienu.

DERÎGI ZINÂT

• Skola piedâvâ skolçniem

iespçju izkopt savas spçjas, talantus

intereðu izglîtîbas pulciòos:

dziedât, dejot, sportot (futbols, basketbols,

florbols), darboties projektos

(„Comenius”, „Daudzpusîgâ

Krievija”, „Eko projektâ”, „Eiro

klubiòâ”, braukt ekskursijâs, iepazît

citu valstu kultûru, organizçt

interesantus pasâkumus skolâ).

• Skolâ ir kafejnîca, un çdnîcâ

var garðîgi paçst!

Kuldîgas Centra

vidusskolâ – kâ mâjâs

Kuldîgas Mâkslas un humanitâro zinîbu

vidusskola – skola ar dvçseli

„Cauri nopietnam, bet saistoðam

mâcîbu procesam, koleìiâlâm

skolçnu un skolotâju attiecîbâm,

pilnvçrtîgi pavadîtâm darba

dienâm, iegûstot maksimâli daudz

zinâðanu, vijas smiekli, miers, ko

ienes mûzika starpbrîþos, kopîgi

pasâkumi un aktivitâtes, krâsaina

ikdienas dzîve, kuru veidojam mçs

paði, katrs ienesot svaigumu ar

savu personîbu un oriìinâlâm

idejâm. Tâda ir mûsu skola. Skola

ar dvçseli,” saka 12. klases skolniece

Rûta Íergalve.

Ðobrîd Kuldîgas Centra vidusskolâ mâcâs 670 skolçnu un

strâdâ 54 pedagoìiskie darbinieki.

Skola ir bagâta daudzâm un interesantâm tradîcijâm, piemçram, skolas

spçkavîru sacensîbas, Ziemassvçtki pie jûras 1. – 4. klaðu skolçniem,

Emîlijas dienas nepieradinâtâs modes skate.

„Skolçnam skola ir kâ mâjas,

kur viòð katru dienu atgrieþas, un

skolçns ir tas, kurð veido skolas

seju,” uzskata skolas absolvente

Ance M.

PIEDÂVÂJAM

• Piecgadîgo un seðgadîgo bçrnu

obligâtâs pirmsskolas izglîtîbas

programmu,

• Pamatizglîtîbas programmu,

• Speciâlâs pamatizglîtîbas pirmâ

posma izglîtîbas programmu,

• Vispârçjâs vidçjâs izglîtîbas

matemâtikas, dabaszinîbu un

tehnikas virziena izglîtîbas programmu,

• Vispârçjâs vidçjâs izglîtîbas

vispârizglîtojoðâ virziena izglîtîbas

programmu.

ÎPAÐAIS PIEDÂVÂJUMS

Vâcu valodes apguve:

• piecgadîgo un seðgadîgo

grupai,

• no 3. klases,

Kuldîgas Centra vidusskola

Mucenieku ielâ 6, Kuldîga

Tâlr.: 63323978

E-pasts: kcv@kuldiga.lv

www.kcv.kuldiga.lv

• no 6. klases,

• vâcu valodas diploma ieguve.

JAUNUMS

2011./2012. m.g. – 5. klase ar

sporta novirzienu.

Skolçni var piedalîties un darboties:

• debaðu klubâ,

• Eiropas klubâ,

• florbolâ,

• skolas oríestrî,

• skolçnu mâcîbu uzòçmumos.

Skolas emblçmâ ir Austras koks,

kas ir dienas rituma simbols, attçlo

cilvçka priekðstatu par pasauli,

simbolizç tâs saikni ar garîgumu.

Humanitârâs skolas vienreizîgums

slçpjas tâs garîgajâ spçkâ.

PIEDÂVÂJAM

• Pamatizglîtîbas programmu,

• Vispârçjâs vidçjâs izglîtîbas

humanitârâ un sociâlâ virziena

programmu,

• Vispârçjâs vidçjâs izglîtîbas

vispârizglîtojoðâ virziena programmu,

• mâkslas skolâ – Profesionâlâs

ievirzes izglîtîbas programmu „Vizuâli

plastiskâ mâksla”.

Mâkslas klâtbûtne jûtama visâ

çkâ, tâ rada seviðíu gaisotni. Savu

artavu telpu izdaiïoðanâ devuði

daudzi mâkslas skolas absolventi,

kuri gan veidojuði sienu

gleznojumus, gan atstâjuði savus

diplomdarbus.

SKOLA LEPOJAS

• ar talantîgiem skolçniem,

saprotoðiem vecâkiem un

veiksmîgiem skolas absolventiem;

• ar erudîtiem skolotâjiem;

• ar teicamu mâcîbu kvalitâti un

draudzîgu skolas vidi;

• ar padziïinâtu angïu valodas

apmâcîbu;

• ar daudzveidîgajâm mâkslas

nodarbîbâm: datorgrafiku un fotodizainu,

zîmçðanu, vides dizainu,

gleznoðanu, keramiku;

• ar mâkslas skolas Zaïo praksi

vasarâ;

• ar skolas avîzi MESS;

• ar aktîvu skolçnu lîdzpârvaldi;

• ar daudzveidîgiem ârpusstundu

pasâkumiem;

• ar skolas tradîcijâm;

• ar trîs tautisko deju kolektîviem;

• ar trîs koriem un ansambïiem;

• ar skolas muzeja pulciòu;

• ar sporta pasâkumiem;

• ar sadraudzîbas skolâm Îrijâ,

Vâcijâ un Lietuvâ;

• ar skolas pârbûvi: jaunajiem

mâcîbu kabinetiem un mâkslinieku

darbnîcâm.

Kuldîgas Mâkslas un

humanitâro zinîbu vidusskola

Pçtera ielâ 5, Kuldîga

Tâlrunis: 63323463

E-pasts: kmhzs@kuldiga.lv

5


Kuldîgas novadâ veiksmîgi

sâcies Eiropas Sociâlâ fonda

projekta darbîbas programmas

„Cilvçkresursi un nodarbinâtîba”

apakðaktivitâtes „Pedagogu

konkurçtspçjas veicinâðana

izglîtîbas sistçmas optimizâcijas

apstâkïos” îstenoðanas otrais

gads, un ðobrîd projekta aktivitâtçs

darbojas 133 pedagogi,

informç projekta koordinatore

Valda Krauze.

24. martâ Kuldîgâ notika

seminârs – konference, kurâ

projektâ atbalstîtie pedagogi

2011. gada 30. marts

Pedagogi dalâs pieredzç

popularizçja savu pieredzi.

Konferences ievadâ tâs dalîbniekus

uzrunâja Kuldîgas novada Domes

priekðsçdçtâja Inga Bçrziòa. Tika

sveikti 11 ceturto kvalitâtes pakâpi

ieguvuðie Kuldîgas novada pedagogi.

Ar 11 kolçìu prezentâcijâm

iepazinâs 136 pedagogi un

citi interesenti. Seminâra ietvaros

tika piedâvâta iespçja projektâ

iesaistîtajiem pedagogiem uzklausît

ekspertu – Irçnas Freimanes un

Rotas Vizules viedokli un ieteikumus

par labâs pedagoìiskâs

prakses piemçru materiâlu izvçli,

atlasi un apkopoðanu.

Krievu valodas olimpiâde

notika 2011. gada 3. martâ divâs

grupâs: 8., 9. klaðu skolçniem un

vidusskolçniem. 8., 9. klaðu grupâ

piedalîjâs 22 dalîbnieki no visâm

novada pilsçtas skolâm un no

Turlavas, Vârmes, Laidu un Z.A.

Meierovica Kabiles pamatskolas.

1. vieta – Katerinai Miezîtei

(Kuldîgas pamatskola, sk. S.Djageïa),

2. vieta – Zanei Treifeldei (Kuldîgas

2.vidusskola, sk. V.Sprude)

un Elvijam Stepenam (V.Plûdoòa

Kuldîgas ìimnâzija, sk. D.Lîniòa),

3. vieta – Silvai Nikolajevai

(Turlavas pamatskola, sk. M.Kobeïeva).

Atzinîba – Ievai Avdjukevièai

(Vârmes pamatskola, sk. B.Lange),

Ilzei Briedei (Kuldîgas pamatskola,

sk. S.Djageïa), Kristiânai

Rozentâlei (V.Plûdoòa Kuldîgas

ìimnâzija, sk. D.Lîniòa), Lîgai

Ansonei, Justînei Lâdenai un

Kristînei Kobaskai (Kuldîgas Mâkslas

un humanitâro zinîbu vidusskola,

sk. I.Zarubina), Varim

Radvinskaitim (Laidu pamatskola,

sk. E.Tisjaka), Aigai Tîsai un

Çrikam Ðtromanim (Z.A.Meierovica

Kabiles pamatskola, sk.

N.Vizbule).

Vidusskolu grupâ piedalîjâs 16

dalîbnieki no visâm novada

vidusskolâm.

1. vieta – Kristai Papçdei (Kuldîgas

2.vidusskola, sk. I.Stikuta),

2. vieta – Mârcim Rublânam

(Kuldîgas 2.vidusskola, sk. I.Stikuta),

3. vieta – Kristiânai Rubenei

(V.Plûdoòa Kuldîgas ìimnâzija, sk.

N.Rozentale).

Atzinîba – Marikai Bumbierei,

Lolitai Ûdrei un Andrim Juðkam

(V.Plûdoòa Kuldîgas ìimnâzija, sk.

N. Rozentale), Kitijai Bergmanei

(Kuldîgas Mâkslas un humanitâro

zinîbu vidusskola, sk. I.Zarubina),

Marielai Biïai (Kuldîgas Centra

vidusskola, sk. A.Stepçna).

Ìeogrâfijas olimpiâde vidusskolçniem

notika 2011. gada

4. martâ. Tajâ piedalîjâs 10 dalîbnieku

no Kuldîgas Centra vidusskolas,

Kuldîgas 2.vidusskolas un

Kuldîgas Mâkslas un humanitâro

zinîbu vidusskolas.

1. vieta – Mârcim Rublânam

(Kuldîgas 2.vidusskola, sk. D.Rasa),

2. vieta – Artûram Lapðam

(Kuldîgas 2.vidusskola, sk. D.Rasa),

3. vieta – Endija Blûmam (Kuldîgas

2.vidusskola, sk. D.Rasa).

Atzinîba – Dâvidam Lipðenam

un Rièardam Iesaliòam (Kuldîgas

Centra vidusskola, sk. I.Eglîte).

Olimpiâþu uzvarçtâji martâ

Mâjsaimniecîbas (zçniem)

olimpiâde notika 2011. gada

9.martâ divâs grupâs: 6., 7. klaðu

skolçniem un 8., 9. klaðu skolçniem.

6., 7. klaðu grupâ piedalîjâs

15 dalîbnieki no 9 novada skolâm.

1. vieta – Rodrigo Gruntmanim

(Kuldîgas Centra vidusskola,

sk. I.Kûlainis),

2. vieta – Artim Agrumam

(Vârmes pamatskola, sk. A.Çrglis),

3. vieta – Sandim Lagzdiòam

(Kuldîgas pamatskola, sk. A.Lagzdiòð).

Atzinîba – Rolandam Bukovskim

un Mârcim Kalniòam (V.Plûdoòa

Kuldîgas ìimnâzija, sk.

A.Grînvalds).

8., 9. klaðu grupâ piedalîjâs

15 dalîbnieki no 8 novada skolâm.

1. vieta – Andim Ðtrâlam (Kuldîgas

pamatskola, sk. A.Lagzdiòð),

2. vieta – Paulam Anðicam (Kuldîgas

pamatskola, sk. A.Lagzdiòð),

3. vieta – Dâvim Miljus (Çdoles

pamatskola, sk. I.Krauze).

Atzinîba – Elvim Rozenbergam

(Vilgâles pamatskola, sk.

A.Blûms).

Bçrni izzina maizes cepðanas tradîcijas

Vçrojot, cik smagu un atbildîgu, rûpîgu, ilgstoðu darbu iegulda maizes ceptuves darbinieki, lai mûsu galdâ nonâktu

veselîgi, ar mîlestîbu cepti maizes izstrâdâjumi, bçrnos bija manâmi cieòas pilni skatieni.

Pelèu speciâlâs internâtpamatskolas-attîstîbas

centra 5.a

un 5.b klases skolçni kopâ ar

audzinâtâjâm Daci Ribaku-

Gluðkovu un Ivetu Pucenu piedalîjâs

maizes ceptuves „Lâèi”

rîkotajâ konkursâ „Maizes akadçmija”.

Pelèu speciâlâs internâtpamatskolas-attîstîbas

centra direktora

vietniece audzinâðanas darbâ Agnese

Veldre pastâstîja, ka bçrni jau

kopð 2010. gada decembra gatavoja

mâjasdarbu par îstu rudzu

maizi un seno maizes cepðanas

tradîciju saglabâðanu.

24. februârî, apbruòojuðies ar

rûpîgi darinâto vizuâlo mâjasdarbu,

ceïojuma koferî saliktajiem

atribûtiem, kas nepiecieðami mâkslinieciskajam

priekðnesumam,

vçlreiz pârrunâjuði teorçtiskâs zinâðanas

par graudu daudzveidîbu

un maizes tapðanas procesu, 5. klaðu

skolçni un skolotâjas devâs uz

maizes ceptuvi „Lâèi”.

Bçrni iepazina ceptuves telpas,

paði cepa îstas rudzu maizes klaipiòu

un veidoja jautras cepumu figûriòas,

kâ arî vairâkkârt tika cienâti

ar profesionâïu ceptiem „Lâèu”

gardumiem.

Ðajâ konkursâ bija îpaði padomâts

par speciâlo skolu audzçkòiem,

pieðíirot atseviðíu vçrtçðanas

grupu.

6

Kulturoloìijas olimpiâde notika

2011. gada 18. martâ. Tajâ

piedalîjâs 13 dalîbnieki no

Kuldîgas Mâkslas un humanitâro

zinîbu vidusskolas, Kuldîgas

Centra vidusskolas un Kuldîgas

2.vidusskolas.

1. vieta – Zanei Aiðpurei (Kuldîgas

Centra vidusskola, sk. A.Spuïìe),

2. vieta – Anitai Âbulai (Kuldîgas

Centra vidusskola , sk. A. Spuïìe),

3. vieta – Mârcim Rublânam

(Kuldîgas 2.vidusskola, sk. J.Mediòa).

Atzinîba – Montai Skujiòai,

Kristai Masaïskai (Kuldîgas Mâkslas

un humanitâro zinîbu vidusskola,

sk. M.Ðvanka), Endijam

Blûmam (Kuldîgas 2. vidusskola,

sk. J.Mediòa).

Atsaucoties uz iepriekðçjo

publikâciju 2011. gada 9. marta

„Kuldîgas Novada Vçstîs”,

papildinâjums informâcijai par

novada bioloìijas olimpiâdi.

Olimpiâdes laboðanas un vçrtçðanas

ieteikumos minçti nosacîjumi

vietu sadalei: 1. vieta – iegûti 100 –

91% punktu, 2. vieta – ja iegûti

90 – 79% punktu, 3. vieta – ja iegûti

78 – 68% punktu. 10. – 12. klaðu

grupâ mûsu dalîbnieku darba

vçrtçjums nesasniedz 68% punktu.

9. klaðu grupâ mûsu novada pârstâvji

Pauls Anðics (Kuldîgas pamatskola,

sk. M.Dmitrijeva) un Ita

Kadiíe (Vilgâles pamatskola, sk.

A. Ðtorha) ieguva 67% punktu. Minçtie

skolçni un skolotâji saòems

atzinîbas.

Novadâ notika Kuldîgas pamatskolas

organizçtâ atklâtâ olimpiâde

3. klaðu skolçniem „Mazais

prâtnieks”. Piedalîjâs 28 dalîbnieki

no 10 novada skolâm, arî pârstâvji

no Alsungas novada. Olimpiâdç

tika pieðíirtas 6 godalgotâs vietas.

Kuldîgas Ernesta Vîgnera

mûzikas skola gatavojas starptautiskajam

jaunieðu mûzikas

festivâlam, kas Kuldîgâ notiks no

16. lîdz 19. aprîlim, informç

Kuldîgas novada paðvaldîbas

kultûras pârvaldes vadîtâja Dace

Reinkopa.

Ðâds festivâls Kuldîgâ norisinâsies

pirmo reizi, un tâ mçríis ir

iedzîvinât jaunieðu mûzikas kustîbu.

Pirmajâ festivâlâ piedalîsies

jaunieðu koris un oríestris no

Odensç Dânijâ, kas ir bçrnu rakstnieka

Kristiâna Andersena dzimtâ

pilsçta, tautas mûzikas instrumentu

1. vieta – Paulai Anðicai (Kuldîgas

pamatskola, sk. A.Augsne),

2. vieta – Anetei Baldiòai (Vârmes

pamatskola, sk. D.Keiða),

3. vieta – Kârlim Rimaðevskim

(Kuldîgas pamatskola, sk. A.Augsne),

4. vieta – Alisei Cîrulei (Kuldîgas

pamatskola, sk. A.Augsne),

5. vieta – Kristianam Eglem

(Kuldîgas Centra vidusskola, sk.

J.Gornostajeva), Raivo Zalkovskim

(Z.A.Meierovica Kabiles

pamatskola, sk. A.Siltâne),

6. vieta – Kristapam Kronbergam

(Alsungas vidusskola, sk.

I.Zaïmeþa).

2011. gada 4. martâ notika

skolçnu zinâtniski pçtniecisko

darbu lasîjumi novadâ. Piedalîjâs

28 dalîbnieki no visâm novada

pilsçtas skolâm. Kuldîgas novadu

reìionâlajos skolçnu zinâtniski

pçtniecisko darbu lasîjumos

pârstâvçs Kristîne Âbelniece

(Kuldîgas Centra vidusskola),

Mârcis Rublâns (Kuldîgas

2.vidusskola), Agnese Kramçna

(Kuldîgas Centra vidusskola),

Edgars Lugovskis (Kuldîgas

Centra vidusskola), Raitis Neitâls

(Kuldîgas Centra vidusskola).

Kristîne Âbelniece un Mârcis

Rublâns ar saviem zinâtniski

pçtnieciskajiem darbiem izvirzîti

dalîbai Valsts skolçnu zinâtniski

pçtniecisko darbu lasîjumos Rîgâ.

Attîstîs jaunieðu mûzikas kustîbu

10. martâ projekta „Paralimpiskâ

izglîtîbas programma”

ietvaros Kuldîgas vieglatlçtikas

mançþâ notika atraktîvs sporta

pasâkums 5. – 8. kl. skolçniem.

Pasâkumâ piedalîjâs 65 skolçni

no Kuldîgas Centra vidusskolas un

Pelèu speciâlâs internâtpamatskolas-attîstîbas

centra.

Projektâ notika vçl daþi sadraudzîbas

pasâkumi starp abâm skolâm.

Pelèu speciâlâs internâtpamatskolas-attîstîbas

centra skolçni bija

uzaicinâti uz Centra vidusskolu uz

boccia un tautas bumbas turnîru.

Savukârt Pelèu bçrni uzaicinâja

Centra vidusskolu slçpot.

„Paraolimpiskâ diena skolâ”

oríestris no Ðauïu mûzikas skolas

Lietuvâ un Kuldîgas mûzikas skolas

koris „Cantus”, saksofonistu un

vijolnieku ansamblis un individuâlie

izpildîtâji. Kopkoncerts, kurâ

kopâ muzicçs trîs valstu jaunie mûziíi,

notiks 16. aprîlî pulksten

19.00 Kuldîgas kultûras centrâ, bet

18. aprîlî 13.00 dâòu jaunie mûziíi

sniegs koncertu Vârmes pamatskolâ

un 16.00 Pelèu speciâlâs

internâtpamatskolas-attîstîbas centrâ.

Ir uzsâktas sarunas ar Kuldîgas

novada vispârizglîtojoðo skolu koriem

par sadarbîbu festivâla rîkoðanâ

un dalîbâ.

Sacenðas specifiskos sporta veidos

bija projekta noslçguma pasâkums,

kurâ dalîbnieki izmçìinâja savas

spçjas specifiskos sporta veidos

cilvçkiem ar invaliditâti, piemçram,

boccia, ratiòbasketbolâ, sçdvolejbolâ,

golbolâ, vieglatlçtikâ.

Tâpat dalîbnieki noskatîjâs filmu

par paraolimpisko kustîbu un veidoja

mâkslas darbus, kuri bûs apskatâmi

Centra vidusskolâ.

Skolçniem bija iespçja tikties ar

sportistu Edgaru Bergu, kurð

piedalîjies Paralimpiskajâs spçlçs

Atçnâs un Pekinâ.

Projektu koordinçja Latvijas

Bçrnu un jaunieðu invalîdu sporta

federâcija ar Amerikas vçstniecîbas

Latvijâ atbalstu.


2011. gada 30. marts

Iepazîst Kuldîgas slimnîcu

Veselîbas ministrijas darba

grupa lokâlo daudzprofila slimnîcu

un traumpunktu darbîbas

izvçrtçðanai 24. martâ viesojâs

Kuldîgas slimnîcâ.

Veselîbas ministrija ir izveidojusi

darba grupu, lai apbraukâtu un

izvçrtçtu visas 11 neatliekamâs

palîdzîbas sniegðanas lokâlâs

slimnîcas un traumpunktus Latvijâ.

Komisiju vadîja un prezentâciju

sniedza Veselîbas ministrijas valsts

sekretâra vietnieks politikas îstenoðanas

jautâjumos Juris Bundulis.

Viòð uzsvçra, ka darba grupa nav

izveidota tikai formâli, lai meklçtu

iemeslus slimnîcu slçgðanai, bet

gan lai veidotu kopîgu redzçjumu

par medicînas aprûpes nâkotni

pacientu interesçs. Apmeklçjusi

lokâlâs slimnîcas, darba grupa sagatavos

ziòojumu valdîbai situâcijas

uzlaboðanai veselîbas aprûpes

sistçmâ.

No mûsu puses par slimnîcu

stâstîja un to prezentçja slimnîcas

valdes priekðsçdçtâjs Ivars Eglîtis.

Tikðanâs reizç piedalîjâs arî

daudzi Kuldîgas mediíi. Ieraduðies

ILZE

ZARIÒA,

Kuldîgas

Restaurâcijas

centra

vadîtâja

Restaurâcijas centrs jauno

sezonu uzsâks, îstenojot projektu

„Dekoratîvo koka apdares tehniku

darbnîca restauratoriem”.

Valsts kultûrkapitâla fonda

pieðíirtais finansçjums projektam

ir Ls 1200.

Projekta ietvaros notiks praktiska

darbnîca Kuldîgas novada

bija arî vairâki galvenie ârsti vai

slimnîcu vadîtâji no apkârtçjâm

pilsçtâm, piemçram, Ventspils. Pat

no Krâslavas ceïu bija mçrojis

slimnîcas galvenais ârsts, no Madonas

bija gan paðvaldîbas priekðsçdçtâjs,

gan slimnîcas galvenais

ârsts, tâpat bija pârstâvji no Cçsîm,

Alûksnes un citâm vietâm.

Ðî viesoðanâs bija ne tikai slimnîcas

iepazîðana, tâ deva iespçju arî

mums parâdît savu ârstniecîbas

Restaurâcija vecpilsçtâ

restauratoriem, lai apgûtu dekoratîvo

vçsturiskâ krâsojuma metodi

– âderçðanu ar lineïïas krâsâm.

Dekoratîvâ koka apdares metode

– âderçðana – ir krâsojuma veids

divos toòos, kas imitç dekoratîvu

koka ðíiedru un 19. – 20. gs. bijis

plaði pielietots Kuldîgas durvju

apdarç.

Ðodien ðis dekoratîvais krâsojums

atjaunots Kuldîgas novada

muzeja un Domes çkai, bet dzîvojamâm

mâjâm durvju komplekti ar

atjaunotu âderçtu krâsojumu Kuldîgâ

nav veidoti. Tâdçjâdi ðobrîd

ir aktuâli noorganizçt praktisku

darbnîcu, kurâ restauratori apgûs

vçsturisko krâsojuma metodi un

rezultâtâ restaurçs durvju komplektu,

kurð varçs kalpot par labu

Ïoti nozîmîgs projekts Kuldîgai,

kuram Valsts kultûrkapitâla

fonds ir pieðíîris Ls 1200,

ir „Fasâdes restaurâcija koka namam

Kuldîgâ 1905. gada ielâ 12”.

Ðis koka nams ir valsts nozîmes

mâkslas piemineklis, kas izceïas uz

pârçjâs Kuldîgas apbûves fona. Tâ

ir koka bûve ar diviem mezonîniem

– ieejas un pagalma pusç.

Fasâdç atpazîstams klasicisms, ko

pasvîtro lielais orderis mezonîna

daïâ – pilastri kârtoti nepâra skaitlî

un vidçjais atbilst frontona korei.

Jumta noðïauptie gali saglabâjuði

senâka laika bûvtradîcijas un

pieðíir çkai savdabîgu zemniecisku

piezemçtîbu. Pçc iedzîvotâju atmiòâm

jau pçc Otrâ pasaules kara

nams pârbûvçts un 20. gadsimta

60. gados izbûvçts otrais stâvs.

Nams 19. – 20. gadsimta mijâ

piederçjis Padures muiþas îpaðparaugu

iedzîvotâjiem un çku

îpaðniekiem.

Darbnîcu vadîs restauratori Jânis

Vilðíçrsts un Jânis Mertens,

âderçðanas metodi apgûs èetri restauratori.

Darbnîcas noslçgumâ, lai

nostiprinâtu jauniegûtâs prasmes,

tiks restaurçts durvju komplekts

çkai Mucenieku ielâ 1, kas atrodas

pilsçtas vçsturiskajâ centrâ, valsts

nozîmes pilsçtbûvniecîbas pieminekïa

zonâ.

Mucenieku ielas 1 mâjas ârdurvis

datçjamas ar 19. gadsimta vidu.

Divvçrtòu durvis izgatavotas râmja

pildiòa konstrukcijâ no priedes

koka ar kvadrâtisku romba dekoru.

Tâm ir saglabâjuðâs oriìinâlâs

metâla detaïas – viras, aizbîdòi un

Atjaunos fasâdi vçsturiskai çkai

niekam Alfonam fon Balfûram un

vçlâk viòa mantiniekiem.

Tâ kâ 1839. gada Kuldîgas plânâ

teritorija starp Smilðu un Pçtera

ielu vçl ir neapbûvçta, çka varçtu

„Mçs ïoti lepojamies ar savu slimnîcu,” Veselîbas ministrijas darba grupas pârstâvjiem

teica Kuldîgas novada Domes priekðsçdçtâja Inga Bçrziòa.

iestâdi.

Kâ teica Krâslavas slimnîcas

galvenais ârsts, tad, „lai neapvainojas

citi kolçìi, Kuldîgas slimnîca

jau kopð uzbûvçðanas brîþa atbilst

reìionâlâs slimnîcas statusam.

Iespçjas un piedâvâjums ir lielâks

par to, ko prasa no lokâlajâm ârstniecîbas

iestâdçm”.

„Es esmu noticçjusi, ceru, ka arî

dakteri un pacienti, un visi iedzîvotâji,

ka slimnîca Kuldîgâ ir un bûs.

Koka nams Kuldîgâ, 1905. gada ielâ 12.

Ðî viesoðanâs to vçlreiz apstiprinâja,

un visi guva pârliecîbu, cik

ïoti nepiecieðama ir Kuldîgas slimnîca

iedzîvotâjiem no tuvâkas un

tâlâkas apkârtnes, kuriem ðeit

sniedz pirmo neatliekamo medicînisko

palîdzîbu. Aicinu bût saprâtîgiem

pret latvieðu tautu un slimnîcu

saglabât,” atbraukuðajiem

viesiem teica Kuldîgas novada Domes

priekðsçdçtâja Inga Bçrziòa.

Kuldîgas slimnîcas vadîtâjs

roktura komplekts. Durvîm

izmantots vçsturiskais dekoratîvâs

apdares veids – âderçjums no ârpuses

un iekðpuses. Çkas apsekoðanu

un inventarizâciju veikuði

SIA „AIG” eksperti, kuri konstatçjuði,

ka durvju vçrtnes, portâls

un virslogs sâkotnçji krâsoti brûnâ

tonî, bet no 19. gs. beigâm lîdz

20. gs. sâkumam krâsotas âderçjuma

tehnikâ ar lineïïas krâsu.

Jâpiebilst, ka Kuldîgas durvju

glâbðanas programma tiek îstenota

kopð 2008. gada. Ar Valsts kultûrkapitâla

fonda, Ziemeïu kultûras

fonda, Kuldîgas novada paðvaldîbas

un paðu iedzîvotâju atbalstu ðo

gadu laikâ restaurçti 11 vçsturiskie

durvju komplekti, izmantojot

korektas restaurâcijas metodes.

bût datçjama ar 19. gadsimta vidu

vai otro pusi.

Ðobrîd kultûras pieminekïa stâvoklis

ir vçrtçjams kâ neapmierinoðs.

Ilglaicîgi neveicot remontdarbus,

çkas fasâþu koka apdares

(apðuvums, dzegas, logu un durvju

ailu apdare, slçìi) un pamatu

apmetuma slânis ir avârijas stâvoklî

un nepiecieðama kvalitatîva

restaurâcija.

Projektâ plânots veikt koka nama

fasâdes restaurâciju, kas

nodroðinâs nama ilgtspçju.

Pieðíirto finansçjumu izmantos

çkas fasâdes restaurâcijas tehniskâ

projekta izstrâdei, tiks veikta krâsu

zondâþa un noteikti celtniecîbas

uzslâòojumi, izstrâdâta bojâjumu

shçma un veikts restaurâcijas

darbu detalizçts izklâsts.

Projektu îstenos vairâkâs

kârtâs. Otrajâ kârtâ ðî gada vasarâ

Kuldîgâ tiek plânota starptautiska

restaurâcijas darbnîca, kuras laikâ

amatnieki darinâs çveles, lai

varçtu izgatavot tipiskâkos

Kuldîgas koka namu apðuvuma

dçïu profilus. Darbnîcâ tiks veikta

I.Eglîtis informçja, ka apkalpes

teritorijâ ir 84 618 cilvçki, kuri

dzîvo Kuldîgas, Skrundas, Alsungas,

Aizputes, Saldus un Brocçnu

novadâ, kâ arî Zlçku pagastâ

Ventspils novadâ un Sabilç Abavas

pagastâ. Slimnîcâ ir 89 gultas, to

noslogojums ir 103%.

Valsts îstenotâ politika bûtiski

samazinâjusi finansçjumu slimnîcâm.

Kuldîgas slimnîcai tas 2010.

gadâ, salîdzinot ar 2008. gadu, bija

par 46% mazâks, bet pacientu

skaits nav mazinâjies. Tieði pretçji,

pacienti kïûst aizvien akûtâki, ar

ielaistâm slimîbâm. Pie tam ðeit

ârstçjas cilvçki no Saldus un Talsu

novada, sava reìiona slimnieku ir

mazâk nekâ puse.

Kuldîgas slimnîca turpina attîstîties

– Kuldîgâ tiek bûvçta rehabilitâcijas

nodaïa, bet filiâlç Aizputç

– jauna aprûpes nodaïa.

I.Eglîtis uzskata, ka nevar bût

runa arî par asins sagatavoðanas

nodaïas slçgðanu Kuldîgâ, jo ðo

kustîbu ârpus Rîgas pirmâ sâka

tieði Kuldîgas slimnîca, tikai pçc

tam to uzsâka Liepâja un Ventspils.

Mucenieku ielas 1 mâjas ârdurvis

datçjamas ar 19. gadsimta vidu.

apðuvuma dçïu protezçðana çkai

1905. gada ielâ 12.

Norvçìijas vçsturisko çku eksperts

Pçrs Villijs Fargestads

izstrâdâjis pçtîjumu par tipiskajiem

Kuldîgas koka namu apðuvuma

dçïu profiliem. Pamatojoties uz ðo

izpçti, tiks izvçlçti trîs Kuldîgai

tipiskie profili, attiecîgi izgatavotas

çveles, kas ïaus veikt restaurâcijas

darbus. Pçtîjuma izstrâdi finansç

Drebakas pilsçtas paðvaldîba,

darbnîcu rîkoðanai paredzçts

piesaistît finansçjumu no Ziemeïu

kultûras fonda.

Turpmâk plânota arî restaurâcija

ielas fasâdes logu komplektam

ar slçìiem, trûkstoðo slçìu vietâ

izgatavojot jaunus, bet pçc fasâdes

restaurâcijas tiks veikts pamatu

remonts un sakârtotas notekrenes

sadarbîbâ ar çkas apsaimniekotâju

SIA „Kuldîgas komunâlie pakalpojumi”.

Valsts kultûrkapitâla fonds 1. konkursâ

2011. gadâ atbalstîjis vairâkus

Kultûras mantojuma projektus Kuldîgas

novadâ.

• „Fasâdes restaurâcija koka namam

Kuldîgâ, 1905. gada ielâ 12” (Kuldîgas

novada Dome, Ilze Zariòa) – Ls 1200.

• „Dekoratîvo koka apdares tehniku

darbnîca restauratoriem” (biedrîba

„Kultûras projektu koordinâcijas centrs”,

Ilze Zariòa) – Ls 1200.

• Projektam „Jaunu arheoloìisko

pieminekïu apzinâðana Kuldîgas novadâ”

(projekta vadîtâjs – Mârtiòð Lûsçns)

pieðíirti Ls 300.

• Projektam „Kuldîgas baznîcas gleznas

„Svçtais Kazimirs”” restaurâcija (Zita

Sokolovska) – Ls 250.

• „Laidu muiþas parka pirmsprojekta

izpçte” (Ilze Mâra Janelis) – Ls 400.

• „Kabiles luterâòu draudzes baznîcas

çrìeïu restaurâcija” (Kabiles evaòìçliski

luteriskâs baznîcas draudze, Elena Ìigule)

– Ls 1200.

• „Kuldîgas Sv. Annas baznîcas çrìeïu

izpçte” (Kuldîgas Sv. Annas baznîcas

atbalsta biedrîba, Anita Seïava) – Ls 400.

• „Klosteres Sv. Pçtera baznîcas altâra

rentabla restaurâcija” (Klosteres Sv.

Pçtera ev. lut. draudze, Juris Vîtols) – Ls

1000.

• „Îvandes ûdensdzirnavu çkas logu

arhitektoniski mâkslinieciskâ inventarizâcija

un restaurâcija” (SIA „Arhitektoniskâs

izpçtes grupa”, Juris Zviedrâns)

– Ls 300.

• „Rudes muiþas saimniecîbas çkas

uzmçrîðana” (biedrîba „Laidu pils attîstîbai”,

Juris Berþe) – Ls 400.

Kuldîgas novadâ atbalstîts arî viens

projekts tradicionâlajâ kultûrâ.

• „Piektais stâstnieku festivâls „Ziv zup”

(Kuldîgas novada Bçrnu un jaunieðu

centrs, Ina Celitâne) – Ls 200.

7


ZIÒAS NO PAGASTIEM

Lai nepietrûkst suitu sîkstuma!

DAINA

BÇRENDE,

Gudenieku

pagasta

pârvaldes

vadîtâja

Gudenieku pagasts ar suitu valodu,

savâm tradîcijâm, dejâm un

dziesmâm, ko skandina etnogrâfiskie

ansambïi „Gudenieku suiti”

un „Krçtainie suiti” Kuldîgas novadâ

ir vairâk nekâ gadu, un ðajâ

laikâ esam daudz izdarîjuði.

Pçrn tika uzsâkta darbîba sociâlâ

aprûpes centra „Kurzeme” filiâlç

„Reìi”, kur ieguldîjâm lielu darbu,

lai ðî iestâde bûtu tieði Gudeniekos.

Esam gandarîti par paveikto, jo

centrâ strâdâ septiòi pagasta iedzîvotâji

un bijuðâ bçrnudârza çka ir

sakopta.

Pabeidzâm Basu tautas nama

rekonstrukciju, lai nodroðinâtu

sabiedrisko dzîvi Gudenieku

pagastâ. Vecâ Birþu muiþas klçts

ir atdzimusi no jauna!

Îstenojâm projektu „Atkritumu

izgâztuves „Bigasâti” rekultivâcija”,

un rezultâtâ ir sakopta vide.

Realizçjâm projektu „Apgaismojums

Gudenieku centrâ”. Ðobrîd

Mçs lepojamies ar jaunuzcelto

brîvâ laika pavadîðanas centru

„Bukaiði” Ventas ciematâ, kas

2010. gada nogalç veiksmîgi uzsâcis

darbu. Grausts, kas vairâkus

gadus bojâja skatu paðâ Ventas

ciemata centrâ, nu pârtapis par

gaiðu un pievilcîgu vietu, kurâ

sporta un atpûtas iespçjas var rast

katrs. Divas reizes nedçïâ notiek

aerobikas un pilates nodarbîbas.

Viena telpa atvçlçta grâmatu

apmaiòas punktam – lasîtâji var

apmainît grâmatas katru dienu, kâ

arî lasît þurnâlus. Datorlietotâju

rîcîbâ ir trîs datori ar interneta pieslçgumu,

ko aktîvi izmanto vietçjie

bçrni un citi lietotâji. Bçrniem izveidota

spçïu istaba ar galda

spçlçm un koðâm rotaïlietâm, ir arî

novusa galds. Regulâri notiek

daþâdi pasâkumi, kas aicina kopâ

gan rokdarbnieces, gan gardçþus.

13. aprîlî bibliotekâre sadarbîbâ ar

muzeju aicinâs uz izglîtojoðu un

KINO AFIÐA

strâdâjam pie projekta „Basu bibliotçkas

fasâdes vienkârðotâ rekonstrukcija

un labiekârtoðana” – tiek

veikta logu nomaiòa, siltinâðana un

labiekârtoðana.

Tagad ir daudz darba, lai Lauku

atbalsta dienestam iesniegtu projektu

par Gudenieku kultûras nama

atjaunoðanu. Turpinâs darbs pie

ûdenssaimniecîbas sakârtoðanas

pagastâ un sociâlâs mâjas

siltinâðanas.

Bez novada atbalsta paði saviem

spçkiem vien ðos projektus realizçt

nevarçtu. Ja pirms reformas baidîjâmies,

kâ bûs novadâ, tad tagad

secinâm – viss kârtîbâ, mums ir

dota iespçja un atliek tikai strâdât.

Aktîvi esam iesaistîjuðies Nodarbinâtîbas

valsts aìentûras simts

latu programmâ, jo domâjam par

cilvçkiem, kuriem nav paveicies

dabût darbu vai attîstît savu saimniecîbu.

Lepojamies, ka pagastâ ir

daudz zemnieku, kuri strâdâ, nopelna,

attîstîtâs un neraud, ka nekâ

nav. Priecç, ka iedzîvotâji aizvien

aktîvâk kopj savas sçtas un apkârtçjo

teritoriju. Esam lepni, ka saglabâjâm

Basu skolu kâ Kuldîgas

pamatskolas filiâli.

Lai mums pietiek izturîbas un

suitu sîkstuma, dzîvojot un strâdâjot

ðajos sareþìîtajos apstâkïos.

Rumba – ar skatu nâkotnç

LIJA ÐÇLE,

Rumbas

pagasta

pârvaldes

vadîtâja

izklaidçjoðu pasâkumu „Pagasta

atmiòu albums”.

Ðobrîd ir izsludinâts iepirkums

multifunkcionâlâ sporta laukuma

izveidei Meþvaldç. Lîdz jûnijam

tiks pabeigts kopîgi ar daudzbçrnu

ìimeòu biedrîbu „Atvasîte” apstiprinâtais

projekts par rotaïu laukumu

izveidi visos trîs ciemos – Meþvaldç,

Ventâ un Novadniekos. Ir

iesniegts projekts ceïa vetklînika –

smilðalas rekonstrukcijai, notiek

projekta vçrtçðana Lauku atbalsta

dienestâ. Ðoruden paredzçts iesniegt

projekta pieteikumu pasâkumâ

„Ûdenssaimniecîbas infrastruktûras

attîstîba apdzîvotâs vietâs

ar iedzîvotâju skaitu lîdz 2000”

6. kârtâ Ventas ciemam un 7. kârtâ

Meþvaldes ciemam, kuros sakârtos

inþeniertîklus un ûdenstoròus.

Valdîbas realizçtâ politika ir

patukðojusi gan valsts kasi, gan

mûsu katra maku. Ðî ziema ir

iztukðojusi mûsu malkas ðíûnîðus

un apcirkòus. Tâpçc – pie darba!

Pildîsim malkas ðíûòus, gatavosimies

dârza darbiem, sçsim, stâdîsim,

lai rudenî nav zobi jâkar vadzî.

Dzîvojam laikâ, kad savstarpçjs

atbalsts ir ïoti vajadzîgs, tâpçc vçlu

ikvienam spçt saglabât lîdzcietîbu,

labestîbu un sapratni, izturçt to, kas

jâiztur, un priecâties par to, kas ir,

nevis bçdâties par to, kâ nav.

S. 2.IV 17.00 SAPINUÐIES

Sv. 3.IV 15.00 ASV, 2010

O. 4.IV 18.30 Animâcijas filma

T. 5.IV 19.00 Ilgums 1’41”

C. 6.IV 18.00 Dublçta latvieðu valodâ

P. 8.IV 19.00 RUSSIAN LESSONS / KRIEVIJAS MÂCÎBU STUNDAS

Andreja Òekrasova dokumentâlâ filma. Piedâvâ Baltijas – Melnâs jûras

alianse (BMJA). Ieeja – bez maksas

Sv. 10.IV 15.00 NEKÂDU SAISTÎBU

O. 12.IV 18.30 ASV, 2010

T. 13.IV 19.00 Romantiska komçdija

Biïeðu cenas uz kino seansiem: Ls 1,40; sestdienâs, svçtdienâs un svçtku dienâs – Ls 1,80. Programmâ

iespçjamas izmaiòas! Sekojiet reklâmai uz afiðu stabiem, laikrakstos „Kuldîgas Novada Vçstis”,

„Kurzemnieks” un www.kuldiga.lv. KKC Kuldîgâ, Raiòa ielâ 21. Tâlrunis 29542242.

2011. gada 30. marts

Kurmâles pagasta kultûras

pasâkumu telpâs 18. martâ tika

atklâta vçstures istaba, kuras

veidotâja ir Kurmâles pagasta

kultûras darba organizatore

Aina Sïisarenko.

Pirmâ izstâde vçstures istabâ ir

,,Atmiòas par Sibîriju”, kas veltîta

pagasta represçtajiem. „Ideja par

vçstures istabas veidoðanu radâs

jau pirms vairâkiem gadiem. Vâcu

daþâdas vçstures liecîbas par pagastu,

krâju avîþu izgriezumus,

kuros atspoguïojâs mûsu pagasta

dzîve, interesçjos par senajâm fotogrâfijâm,

pierakstîju atmiòas. Laikam

jau pagasta pârvaldes vadîtâja

to pamanîja un izteica piedâvâjumu

veidot vçstures istabu. Esam vienojuðâs,

ka eksponâti tiks regulâri

mainîti pa noteiktâm vçstures tçmâm.

Sâku ar 25. martu. Tikos ar

represçtajiem, pierakstîju atmiòas,

vâcu fotogrâfijas un par katru ìimeni

PASÂKUMI NOVADÂ

Kurmâlç atklâj vçstures istabu

ÇDOLÇ

Lîdz 28. aprîlim kultûras namâ skatâma

Roberta Muþa gleznu izstâde.

3. aprîlî 15.00 kultûras namâ – kino

„Dancis pa trim”.

9. aprîlî 10.00 kultûras namâ – novada

teâtra diena.

PADURÇ

Otrdienâs un ceturtdienâs 18.30 –

20.00 Deksnes zâlç notiek sporta deju

hobijklases nodarbîbas. Ja vçlies apgût

deju pamatus, labi izkustçties un jauki

pavadît dienas novakari kopâ ar atraktîvu

kolektîvu, tad joprojâm gaidâm jaunus

dejotâjus. Informâcija pa telefonu

26550695.

7. aprîlî 18.00 klçtî notiks kino vakars,

râdîs filmu „Dancis pa trim”. Ieeja – Ls 1.

PELÈOS

Katru nedçïu treðdienâs 17.45 tautas

namâ – vingroðanas – aerobikas nodarbîbas.

Par maksu. Aicinâti jauni dalîbnieki.

31. martâ 14.00 pilî – bibliotçkas

atklâðana pçc remonta.

8. aprîlî 20.00 tautas namâ – Laidu

pagasta dramatiskais kolektîvs „Paðu

audzinâts” izrâdîs Astras Rancânes

uzvedumu ,,Vistas cepetis”. Ieeja brîva.

TURLAVÂ

Aprîlî un maijâ Turlavas bibliotçkâ skatâma

Aijas Sproìes austo darbu izstâde.

Katru treðdienu 19.00 Turlavas kultûras

namâ – pilates – vingroðana.

3. aprîlî 19.00 kultûras namâ filma

„Dancis pa trim”. Ieeja – Ls 1.

KURMÂLÇ

Lîdz 15. aprîlim pagasta izstâþu zâlç

Ingas Pûces gleznu izstâde.

Aprîlî vçstures istabâ skatâma izstâde

,,Atmiòas par Sibîriju”, kas veltîta pagasta

represçtajiem. 2. aprîlî 14.00 pagasta

pasâkumu zâlç bûs Çvalda Valtera atceres

pçcpusdiena. Piedalîsies Vera Gribaèa un

Raits Valters.

15. aprîlî 19.00 pagasta pasâkumu zâlç

– Monikas Zîles lugas ,,Savedçjs” pirmizrâde

pagasta teâtra pulciòa izpildîjumâ.

Ieeja – Ls 1, skolçniem un pensionâriem –

Ls 0,50.

16. aprîlî 17.30 pagasta pasâkumu zâlç

Monikas Zîles luga ,,Savedçjs”. Ieeja – Ls 1,

KULDÎGAS KULTÛRAS CENTRÂ (KKC)

Izstâde „Atmiòas par Sibîriju” vçstures istabâ bûs skatâma visu aprîli.

izveidoju vienu stendu. Iedzîvotâju

atsaucîba bija liela. Ðis darbs

noteikti jâturpina, jo vçl visu

nepaspçju apkopot. Priecâjos par

skolçniem un pensionâriem – Ls 0,50.

16. aprîlî 20.00 pagasta pasâkumu zâlç

– atpûtas vakars, veltîts pagasta paðdarbniekiem

un sportistiem. Aicinâti arî visi

ieinteresçtie pagasta iedzîvotâji. Lîdzi

jâòem groziòð. Ieeja brîva.

No 11. lîdz 15. aprîlim Priedaines

bibliotçkâ – floristikas pulciòa darbu

izstâde.

No 18. lîdz 30. aprîlim pagasta izstâþu

zâlç – floristikas pulciòa darbu izstâde.

SNÇPELÇ

Visu aprîli Snçpeles bibliotçkâ apskatâma

TLMS „Palete” mâkslinieka Aivara

Brenèa gleznu izstâde.

Bibliotçkâ interesenti var iepazîties ar

Kârïa Raðevica pçtniecisko darbu „Snçpeles

baronu kapi”.

16. aprîlî 19.00 Snçpeles amatierteâtra

pirmizrâde – Alidas Rogas „Istabas puíe”

(jautra spçle 4 cçlienos). Pçc izrâdes

atpûtas vakars.

Katru treðdienu 14.30 kultûras namâ –

ârstnieciskâ vingroðana kopâ ar ìimenes

ârsti Zandu Zaueri.

RUMBÂ

Katru nedçïu otrdienâs un ceturtdienâs

divâs grupâs no 16.45 lîdz 18.45 notiek

vingroðana – pilates un aerobika.

30. martâ 14.00 „Bukaiðos” – gardçþu

klubs „Gatavosimies Lieldienâm”.

4. – 6. aprîlî Rumbas pagasta bibliotçkâ

notiks Starptautiskajai bçrnu grâmatu

dienai veltîts zîmçjumu konkurss „Mans

mîïâkais grâmatu varonis”.

6. aprîlî 19.00 Meþvaldç – zolîte.

11. aprîlî 16.00 Meþvaldç notiks

filcçðanas nodarbîba.

11. – 21. aprîlî Rumbas pagasta

bibliotçkâ iespieddarbu izstâde „Ieðûpojam

Lieldieniòu”.

13. aprîlî 16.00 „Bukaiðu” grâmatu

izsniegðanas punktâ notiks pasâkums

„Pagasta atmiòu albums”.

VÂRMÇ

1. aprîlî 18.00 Vârmes pamatskolas

zâlç Vârmes pagasta amatierteâtra „Es un

Tu” pirmizrâde – Jâòa Jurkâna „Ak, nauda...

naudiòa...”. Reþisore – Lida Èevere.

Ieeja bez maksas.

3. aprîlî un 10. aprîlî 10.00 Vârmes

vietçjo iedzîvotâju interesi un lielo

atbalstu. Ceru, ka ðajâ telpâ vçstures

zinâðanas varçs papildinât arî

skolçni,” stâsta A.Sïisarenko.

sporta hallç – Kuldîgas novada èempionâts

basketbolâ vîrieðiem. Èempionâtâ piedalâs

Vârmes, Turlavas, Çdoles, Alsungas un

Îvandes komandas.

16. aprîlî 18.00 Vârmes sporta hallç

bûs Deju diena – koncerts „Dejo pretî pavasarim!”.

Priekðnesumus sniegs Vârmes

pamatskolas un Vârmes pagasta deju

kolektîvi. Ieeja bez maksas. 22.00 ballîte

kopâ ar grupu „Brîvdiena”, ieeja – Ls 2.

No 1. lîdz 27. aprîlim Vârmes bibliotçkâ

apskatâmi Ïubovas Demjankinas izðuvumi

krustdûriena tehnikâ.

Aprîlî katru pirmdienu 18.00 Vârmes

pagasta bibliotçkâ notiks tapoðanas

nodarbîbas, kuras vadîs Mudîte Sadauska.

KABILÇ

Katra mçneða pçdçjâ piektdienâ 13.00

pagasta zâlç – Kabiles pensionâru tikðanâs:

pasçdçðana, tçrzçðana un jubilâru

godinâðana. Pensionâru klubiòð savâ

pulkâ gaida jaunus biedrus.

10. aprîlî 11.00 Kabiles ev. lut. baznîcâ –

dievkalpojums.

16. aprîlî 9.00 – Lielâ talka pie depo.

Lîdzi òemt darba cimdus un darbarîkus.

17. aprîlî pagasta pârvaldes zâlç ev.

kristieðu draudze „Zilais krusts” sadarbîbâ

ar Starptautisko Bîbeles institûtu ielûdz uz

lekciju, diskusiju. 11.00 – bçrnu rîts, bet

13.00 – lekcija pieauguðajiem.

LAIDOS

Treðdienâs 18.00 – 20.00 Sermîtes

intereðu izglîtîbas centrâ notiek rokdarbu

pulciòa nodarbîbas.

1. aprîlî 20.00 „Bitîtç” – Laidu amatierteâtra

izrâde „Vistas cepetis”. Pçc izrâdes

bûs balle. Par mûziku gâdâs Andis no

Talsiem.

5.,12. un 19. aprîlî „Bitîtç” no 17.00-

19.00 Lieldienu dekoru gatavoðana.

GUDENIEKOS

No 4. lîdz 30. aprîlim pagasta pârvaldes

zâlç skatâma Dzidras Lâces gleznu

izstâde.

12. aprîlî 13.00 Gudenieku pagasta

pârvaldes zâlç bûs tikðanâs ar homeopâti –

psiholoìi Mârîti Mergu.

RENDÂ

9. aprîlî 20.30 Rendas kultûras namâ

râdîs filmu „Dancis pa trim”. Ieeja – Ls 1.

1. aprîlî 19.00 – Dailes teâtra viesizrâde, Rûdolfa Blaumaòa „Zagïi”. Joku luga ar dziedâðanu 2 cçlienos. Biïetes „Biïeðu paradîzes”

kasçs un www.bilesuparadize.lv. Ieeja – Ls 5, 7, 8.*

2. aprîlî 14.00 – Kuldîgas novada vokâlo ansambïu koncerts – skate. Ieeja – bez maksas.

9. aprîlî 17.00 – vidçjâs paaudzes deju kolektîva „Bandava” 30. jubilejas koncerts. Ieeja – bez maksas.

13. aprîlî 14.00 – koncertizrâde bçrniem un ìimenei „Brînumskapis brîvdienâs”. „Brînumskapis” ir jauna bçrnu mûzikas,

dejas un dzejas programma. Ieeja – Ls 2,50.*

15. aprîlî 13.00 – supersmieklîgs detektîvs ar pakaïdzîðanos un laimîgâm beigâm – izrâde „Sarkangalvîte un vilks”. Mçríauditorija

– bçrnudârzu audzçkòi un 1. – 4. klaðu skolçni. Lomâs Valmieras Drâmas teâtra aktieri. Ieeja – Ls 2.*

16. aprîlî 19.00 – starptautiskâ jaunieðu mûzikas festivâla „Ziemeïu trijskanis” lielais koncerts. Ieeja – bez maksas.

17. aprîlî 12.00 – Kurzemes novada vokâlo ansambïu koncerts – skate. Ieeja – bez maksas.

C. 14.IV 18.00 Ilgums 1’50” *Biïeðu iepriekðpârdoðana „Biïeðu paradîzes” un KKC kasç 2. stâvâ darbdienâs 9.00 – 18.00. Tâlrunis informâcijai – 63322201.

Nâkamo Kuldîgas novada paðvaldîbas informatîvo izdevumu „Kuldîgas Novada Vçstis” gaidiet 12. aprîlî.

Kuldîgas novada Domes informatîvais izdevums „Kuldîgas Novada Vçstis”. Izdevçjs – Kuldîgas novada Dome, Baznîcas ielâ 1, Kuldîgâ, Kuldîgas novadâ, LV-3301. Atbildîgâ par izdevumu –

sabiedrisko attiecîbu speciâliste Anita Zvingule, tâlr. 63350100. Iespiests SIA „Poligrâfijas grupa Mûkusala”, Mûkusalas iela 15a, Rîga, LV-1004. Tirâþa – 10 077. Reìistrâcijas apliecîba Nr. 000702841.

C M Y K

More magazines by this user
Similar magazines