12.02.2015 Views

Decembris - Birzgales pagasts

Decembris - Birzgales pagasts

Decembris - Birzgales pagasts

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Pagasta padomes informatīvs izdevums 2008.gada 14. decembris Nr.166<br />

2008.gada<br />

17.novembrī Aigaru<br />

Apini Valsts prezidents<br />

Valdis Zatlers<br />

apbalvoja ar Triju<br />

Zvaigžņu ordeni.<br />

29.novembrī<br />

viņš tika godināts kā<br />

Gada sportists paraolimpiskajā<br />

sportā!<br />

Sveicam Aigaru<br />

ar augstajiem valsts<br />

apbalvojumiem un<br />

vēlam lieliskus<br />

sasniegumus arī<br />

turpmāk!<br />

Deg Adventes vainagā svece,<br />

Kaut ārā viss pelēks vēl ir,<br />

Es izceļu baltu domu<br />

Sniega vietā – no sirds.<br />

Tā iepārslo papīra lapā<br />

Un pielīp pie loga rūts.<br />

Tad pieskaras tavam vaigam<br />

Un kūstot par asaru kļūst.<br />

Krīt rasaina pile uz sveces<br />

No baltās domas pie sirds.<br />

Vēl sprakšķot ietrīsas liesma,<br />

Vēl gaismu no tumsas šķir...<br />

Dziest Adventes vainagā svece,<br />

Un mirklis šis savādāks šķiet,<br />

Kad prieks ir tāds kluss, bez trokšņa,<br />

Bet domas tik baltas kā sniegs...<br />

Adventes laiks ir laika sprīdis pirms gada<br />

noslēguma, pārdomu, miera un klusuma laiks. Šis<br />

ir eņģeļu laiks, kuri ir mums visapkārt un eņģeļu<br />

misija ir ienest mūsu sirsniņās baltu un tīru<br />

prieku, lai iekrāsotu ikdienu gaišāku. Lai<br />

Adventes svecīšu liesmiņas rada ceļu baltām un<br />

gaišām Ziemassvētku sajūtām!<br />

Pagasta padome<br />

Jaunā gadā piepildiet sevi ar Gaismu, Mīlestību<br />

un Harmoniju, ar veselības dzīvinošo enerģiju!<br />

Lai visur, kur Jūs atrastos, Jūs izstarotu Gaismu,<br />

Mīlestību un Harmoniju!<br />

Anita Skosa pirmsskolas “Birztaliņa” vadītāja<br />

Pūti, pūti ziemelīti<br />

Ziemassvētku vakarā<br />

Klētī pūti rudzus, miežus,<br />

Stallī bērus kumeliņus.<br />

(Latv.t.dz.)<br />

Ļ. cien. <strong>Birzgales</strong> lauksaimnieki!<br />

Lai Jums svētīgs Ziemassvētku vakars un lai piepildās viss iecerētais Jaunajā<br />

2009.gadā!<br />

Pateicībā par sadarbību un atsaucību, vetārsts un lauksaimniecības<br />

konsultants Tadeušs Vaļevko<br />

Tik balts un kluss.......tie gaidot aiztur elpu.....<br />

Krīt zemei pāri mirdzošs zvaigžņu pakavs<br />

Un, siltām rokām skaudams zemes elpu,<br />

Nāk senais, mīļais Ziemassvētku vakars.<br />

Gaiša prieka un sirsnības pilnus Ziemassvētkus. Saticīgu, veiksmīgu un<br />

ražīgiem darbiem bagātu Jauno 2009. gadu!<br />

SIA “Birzgale K” direktors Kārlis Okmanis<br />

Nu, aizvadot šīs veca gada dienas,<br />

Kas mūža ritumam jau gadus skaita klāt,<br />

Daudz laimes novēlēt mums gribas Jums ikvienam,<br />

Lai skaists tas gads, kas atkal nāk!<br />

Lai gaišums, kas mūsu dvēseles ienāk Ziemassvētku laikā, nepazūd arī Jaunajā gadā,<br />

ļaujot īstenot visas ieceres un sapņus, lai nezūd dzīvesprieks un visur līdzās ir<br />

veiksme!<br />

Pasta kolektīvs


<strong>Birzgales</strong> Avīze Nr. 166 2008.gada 14.decembris 2<br />

<strong>Birzgales</strong> makšķernieku kolektīva apsaimniekošanas noteikumi ūdenskrātuvei<br />

“Rūķi” 2009.gadam.<br />

2008.gada 23.novembra kopsapulces lēmumi:<br />

1. Iestāšanās maksa <strong>Birzgales</strong> pagasta<br />

iedzīvotājiem Ls 30,- biedra maksa Ls<br />

30,- termiņš 01.05.2009.<br />

2. par vienu gadu nemaksātu biedra<br />

naudu nākošajā gadā jāmaksā jauna<br />

iestāšanās maksa plus biedra nauda<br />

par tekošo gadu. Biedra naudas<br />

lielums tiek izlemts ikgadējā sapulcē.<br />

Kolektīva biedriem, vecumā no 13 līdz 18 gadiem,<br />

mainoties vecumam, iestāšanās nauda par jaunu nav<br />

jāmaksā.<br />

3. Zivju resursus atjaunot ar četrgadīgām karpām (800 līdz<br />

1500g), citu sugu zivis pēc iespējām.<br />

4. Zivju resursu izmantošanā piemērot ne mazāk 3kg svara<br />

un 2 gabalu limitu karpai. Pārējo sugu zivis ar limitu<br />

netiek apliktas.<br />

5. Vēžus atļauts ķert ar pieciem krītiņiem.<br />

Viesmakšķernieki ziemas periodā uz ledus ķer zivis bez<br />

maksas. Vasaras periodā maksa Ls 10,- . ziemā atļauts<br />

izmantot tikai divas ūdas.<br />

Skan latviešu tautas dziesmas Ogrē.<br />

6. Makšķerēšana no laivām atļauta no<br />

1.septembra. aizliegtas jebkura<br />

veida zemūdens medības.<br />

Aizliegtas pīļu medības.<br />

7. Atļauta radu un draugu klātbūtne,<br />

makšķerējot nepārkāpjot makšķerrīku<br />

skaitu.<br />

8. Viesmakšķerniekiem vienreizēja atļauja darbojas uz<br />

vienu diennakti. Kolektīva biedriem – kalendārais<br />

datums.<br />

9. <strong>Birzgales</strong> makšķernieku kolektīva makšķerēšanas rīku<br />

skaits un prasības: 2gruntsmakšķeres + 1makšķere vai<br />

3makšķeres, vai 1gruntsmakšķere + 2makšķeres.<br />

Spinings neskaitās makšķerrīku skaitā.<br />

10. Obligāta prasība zemmēra limitēto zivju tūlītēja<br />

atlaišana, pretējā gadījumā to klasificē kā noteikumu<br />

pārkāpumu. Izmantot auduma tīkliņus.<br />

11. Par <strong>Birzgales</strong> makšķernieku kolektīva noteikumu<br />

pārkāpšanu pārkāpējs maksā jaunu iestāšanās maksu<br />

plus gada maksu (Ls60,-). Var atsākt makšķerēt tad, kad<br />

nomaksā sodu.<br />

Valdes loceklis A.Balodis<br />

<strong>Decembris</strong> ir atnācis ar ziemas noskaņu,<br />

pirmajiem sniegputeņiem, iedegtas pirmās Adventes<br />

sveces - sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Taču<br />

3.decembrī Ogres vidusskolā varēja iejusties visos<br />

gadalaikos, jo, kā katru gadu šajā laikā, tur notika Ogres<br />

rajona latviešu tautas dziesmu dziedāšanas konkurss<br />

“Lakstīgala”. Konkursā piedalījās deviņas komandas trīs<br />

vecuma grupās. Jaunākajā grupā (1.-4.kl.) bija dziedātāji<br />

no Madlienas vidusskolas, <strong>Birzgales</strong> pamatskolas un<br />

Ikšķiles vidusskolas. Vecāko klašu grupu (10.-12.kl.) no<br />

Ogres rajona pārstāvēja Madlienas vidusskola un<br />

viskuplāk pārstāvēta bija vidējā grupa (5.-9.kl.) - Tomes,<br />

<strong>Birzgales</strong>, Mazozolu pamatskolas un Madlienas, Ikšķiles<br />

vidusskolas.<br />

Konkurss sākās ar mājas darbu demonstrēšanu.<br />

Bija jānodzied savai dzīves vietai raksturīga latviešu<br />

tautas dziesma un jādemonstrē savs tautas tērps. Ar<br />

sajūsmu varēja vērot priekšnesumus un priecāties gan par<br />

katras komandas izdomu, atraktivitāti, gan dziesmu un<br />

tērpu dažādību. Konkurss sākās ar ''Dziesmu apli'', kur<br />

katra komanda lozēja latviešu tautas dziesmas, kas bija bez instrumentāla pavadījuma jānodzied, nesajaucot vārdu pareizo secību,<br />

izteiksmīgi un pārliecinoši. Jāpiebilst, ka jaunākai grupai bija jāapgūst divdesmit piecas tautas dziesmas, vidējai grupai - piecdesmit,<br />

bet vecākajai grupai - septiņdesmit.<br />

Otrais konkursa uzdevums bija “Dziesmas par tēmu”. Pirmā tēma – “Gadskārtas”, tur tika izdziedāti pantiņi gan par Miķeļiem,<br />

Mārtiņiem, Ziemassvētkiem, gan Meteņiem, Ūsiņiem, Lieldienām un Jāņiem. Otrā tēma bija “Daba- ūdeņi, meži”. Šī tēma bija ļoti<br />

plaša un bagātīga, ka izdziedāja ap astoņdesmit pantiņu. Treša tēma –“Dievs, Laima, Māra”. Arī par šīm latviešu dievībām<br />

dziedātājiem atradās daudz latviešu tautas dziesmas. Kad balsis bija izlocītas, vēl bija jāpieveic viktorīnas uzdevumi - rakstu darbs,<br />

jāatpazīst spēlētās tautas dziesmu melodijas, bija uzdevumi par latviešu tautas mūzikas instrumentiem, tautas tērpiem, latviešu godiem<br />

un senvārdiem. Konkursa uzdevumu apjoms bija ļoti liels.<br />

Kādam pat var rasties jautājums, vai to skolas bērni var iemācīties Jā, Birzgalē ir tādi skolnieki, kuri labprāt apgūst šīs mūsu<br />

senču krātās folkloras bagātības. Jaunākajā grupā no <strong>Birzgales</strong> pamatskolas konkursā piedalījās Lelde Braunšteina, Kristīne Cera,<br />

Sindija Puišele, Brenda Veiskate un Kristers Lielmežs, kas savā grupā ieguva 2. vietu, skolotājas Ineses Martinovas vadībā. 5.-<br />

9.klašu grupu pārstāvēja Kristīne Ķibilde, Lāsma Pētersone, Kitija Kreicmane, Juliāna Kokina un Zigurds Teikmanis skolotājas<br />

Sandras Siliņas vadībā, kas ieguva 1.vietu Ogres rajonā un ceļazīmi uz Vidzemes novada konkursu. Jāatzīst, ka dziedāt gribētāju bija<br />

vairāk un pat nāca uz mēģinājumiem apgūt plašo repertuāru, taču komandā nedrīkstēja būt vairāk par pieciem cilvēkiem. Paldies<br />

visiem, visiem par ieguldīto darbu, par mēģinājumiem brīvlaikā, sestdienās, svētdienās un vēlās pēcpusdienās. Pats lielākais<br />

gandarījums ir skolotājām, kad skolnieki saka: “Jā, mēs to gribam turpināt!”<br />

“Lakstīgalu” skolotāja Sandra Siliņa


<strong>Birzgales</strong> Avīze Nr.166 2008.gada 14. decembris 3<br />

2008.gada 27.novembra <strong>Birzgales</strong><br />

pagasta padomes sēdē Nr. 12<br />

deputāti NOLĒMA:<br />

1. Piešķirt sociālos pabalstus 2 personām - uzturēšanās<br />

maksas sociālās aprūpes dzīvoklī ar īres tiesībām<br />

starpības segšanai un ārstēšanās izdevumu segšanai.<br />

2. Piešķirt pabalstus Ziemassvētku paciņu iegādei<br />

pirmsskolas vecuma bērniem, <strong>Birzgales</strong>, Valles, Ķeguma<br />

un Jaunjelgavas pamatskolas skolēniem, bērnieminvalīdiem,<br />

vientuļajiem pensionāriem, sociālā dzīvokļa<br />

iemītniecēm, Madlienas pansionātā dzīvojošiem<br />

<strong>Birzgales</strong> pagasta pensionāriem, pensionāriem, kuri<br />

sasnieguši 80 gadu vecumu.<br />

3. Atļaut transformēt nekustama īpašuma „Bleķi”<br />

lauksaimniecībā izmantojamo zemi 5,8 ha platībā par<br />

meža zemēm.<br />

4. Apstiprināt precizēto nekustama īpašuma „Rūķu parks”,<br />

<strong>Birzgales</strong> pagastā, kadastra Nr.7444-005-0232, platību –<br />

3,68 ha.<br />

5. Piešķirt adreses garāžām Nākotnes ielā 11B, <strong>Birzgales</strong><br />

pagastā.<br />

6. Uzsākt <strong>Birzgales</strong> pagasta teritorijas plānojuma 2009.gada<br />

grozījumu 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu.<br />

7. Apstiprināt degvielas normas pagasta padomes<br />

autotransportam un personiskajam autotransportam.<br />

8. Atļaut atdalīt no nekustama īpašuma “Salaskalni”3.zemes<br />

gabalu 4,5 ha platībā, piešķirt nosaukumu: „Dižkalni”.<br />

9. Iznomāt Silvijai Pētersonei telpu Nr.18 – 24 m 2 platībā<br />

Nākotnes ielā 1, <strong>Birzgales</strong> pagastā, frizētavas ierīkošanai.<br />

Padomes priekšsēdētājs P.Kotāns<br />

Sociālais darbinieks ziņo, ka šī gada novembra mēnesī sociālajos<br />

pabalstos izmaksāts: Ls 943,20.<br />

No tiem:<br />

pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā Ls 100,00<br />

pabalsts bēru gadījumos Ls 80,00<br />

pabalsts brīvpusdienām skolā Ls 133,20<br />

pabalsts ārkārtas ārstēšanās izdevumu segšanai Ls 30,00<br />

pabalsts represētajām personām (pēc saraksta) Ls540,00<br />

pabalsts apkures vai malkas iegādei (pēc saraksta) Ls 60,00<br />

T<br />

uvojas ziema un tās ierastie prieki. Cerams, ka ar sniegu,<br />

slidām un slēpēm, pikošanos, Ziemassvētku eglīti, tās<br />

pušķošanu un dāvanām! Latvijas leļļu teātrī<br />

Ziemassvētku laikā ciemos nāk Lapsēns Blēdis, Zaķēns un Lācēns! Kā<br />

viņi gatavojas svētkiem un kā svin. Kam ir labāks eglīšu rotājums Vai<br />

draudzība ir svarīga lieta Kas spēj uzveikt blēdības un viltības Spēks<br />

vai prāts<br />

Nāciet uz izrādi un uzzināsiet! Jaunas dziesmas un jautras<br />

dejas, stilīgi kostīmi un maskas, asprātīga un talantīga aktierspēle<br />

priecēs lielus un mazus jaunajās Lapsēna Blēža ziemīgajās blēdībās!<br />

<strong>Birzgales</strong> Tautas namā 31 .decembrī plkst. 12.00<br />

<strong>Birzgales</strong> pagasta bērniem veltīta leļļu izrāde. Pēc izrādes<br />

pirmsskolas vecuma bērniem tikšanās ar Salaveci un viņa palīgiem. Būs<br />

arī mazs kārumiņš.<br />

ĪPAŠS PALDIES PASĀKUMA SPONSORIEM:<br />

SIA „Ozolkalnu nams”- Līgai Balodei<br />

SIA „Birzgale K”- Kārlim Okmanim<br />

Z/S „Madaras 2”- Agrim Križanovskim<br />

Z/S „Šļaunes”- Zigfrīdam Strazdiņam<br />

Z/S „Brants”- Uldim Brantam<br />

Z/S „Nakšenes”- Tālivaldim Loķim<br />

Z/S „Renči”- Uldim Onzulim<br />

Z/S „Ķesteri”- Guntaram Ziedam<br />

Atiešana<br />

no Ogres<br />

Izmaiņas autobusu kustības sarakstos2008.gada decembra mēnesī<br />

maršrutā Ogre - Ķegums – st.Lāčplēsis<br />

Pienākšan<br />

a Ogrē<br />

Izpildes<br />

dienas<br />

24.dec.<br />

trešdiena<br />

25.dec.<br />

ceturtdiena<br />

26.dec.<br />

piektdiena<br />

31.dec.<br />

trešdiena<br />

6:00 1-5 nekursē nekursē nekursē nekursē<br />

7:40 1-5 nekursē nekursē nekursē nekursē<br />

6:45 1-6 nekursē nekursē nekursē nekursē<br />

9:10 1-6 nekursē nekursē nekursē nekursē<br />

11:40 4,7 kursē kursē kursē kursē<br />

13:59 4,7 kursē kursē kursē kursē<br />

11:40 1-3,5,6 nekursē nekursē nekursē<br />

13:59 1-3,5,6 nekursē nekursē nekursē<br />

17:35 1-5 nekursē nekursē nekursē nekursē<br />

19:15 1-5 nekursē nekursē nekursē nekursē


<strong>Birzgales</strong> Avīze Nr. 166 2008.gada 14. decembris 4<br />

Pagaidiet, lieli kungi,<br />

Mazs vēl jūras braucējiņš.<br />

Paies dienas, aizskries gadi,<br />

Droši stūri turēs viņš.<br />

SVEICAM!<br />

Ivetu Balodīti ar dēliņa ULDA piedzimšanu!<br />

NATURALIZĀCIJAS PĀRVALDE INFORMĒ<br />

Lai optimizētu reģionālo nodaļu un filiāļu darbu, kā arī<br />

racionāli izmantotu valsts budžeta līdzekļus, ar 2009. gada<br />

1.janvāri Naturalizācijas pārvalde izbeigs tiešo darbību<br />

Ogres rajonā un pārtrauks iedzīvotāju pieņemšanu Ogrē,<br />

Brīvības ielā 33.<br />

Turpmāk Ogres rajona iedzīvotāji pilsonības jautājumos<br />

varēs vērsties ģeogrāfiski tuvākajā Naturalizācijas pārvaldes<br />

reģionālajā nodaļā Rīgā vai Jelgavas reģionālās nodaļas<br />

Aizkraukles filiālē.<br />

Aizkrauklē – Rūpniecības ielā 9, tālr.65122503,e-pasts:<br />

aizkraukle@np.gov.lv Rīgā – Elijas ielā 17, tālr. 67409840,<br />

e-pasts: riga@np.gov.lv<br />

Sīkāku informāciju varat iegūt, zvanot uz iepriekš minētajiem<br />

tālruņa numuriem, kā arī pa Naturalizācijas pārvaldes<br />

bezmaksas informatīvo tālruni 80002050, rakstot uz<br />

konsultacija@np.gov.lvvai arī internetā www.np.gov.lv<br />

PALDIES PĀVELAM KOTĀNAM UN KĀRLIM<br />

OKMANIM PAR UZDĀVINĀTO ATPŪTAS STŪRĪTI!<br />

<strong>Birzgales</strong> pamatskolas kolektīvs<br />

25. decembrī plkst. 22 00 Tautas namā<br />

Ziemassvētku balle<br />

Balles laikā varēs noskatīties <strong>Birzgales</strong> amatierteātra<br />

iestudēto skeču “Kaut kas no mīlas”<br />

Ballē spēlēs muzikants Kaspars viens no brāļiem Karpoviem.<br />

Ieejas maksa Ls 2,-<br />

Galdiņus lūdzu pieteikt līdz 23. decembrim.<br />

01. 01. 2009. gadā plkst. 00 20<br />

<strong>Birzgales</strong> centrā Jaungada salūts.<br />

Pēc salūta Jaungada balle – diskotēka.<br />

Spēlēs grupa “Robinsoni”<br />

Ieejas maksa 2 lati<br />

Pārdod dažāda veida malku. Cena pēc vienošanās.<br />

Tālr.29459091<br />

† MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI<br />

Miķelsone Vija (1933)<br />

Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.<br />

Sveicam jubilārus decembrī!<br />

50 gados Bērziņu Ausmu<br />

Kifjuku Valentīnu<br />

Safonovu Pēteri<br />

60 gados Ulmani Rihardu<br />

70 gados Zijatdinovu Veltu<br />

80 gados Šulju Zenonu<br />

AKTUĀLA INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM<br />

Š.g. 9.decembrī 10.00 Aizkrauklē, Lāčplēša ielā 2a, Lauku<br />

attīstības biroja zālē notiks seminārs par mežu<br />

apsaimniekošanu un atbalsta programmām.<br />

No 15.decembra līdz 2009.gada 15. janvārim LAD Ogres<br />

pārvaldē ir iespēja iesniegt projektus (pirmā kārta)<br />

lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējai<br />

apmežošanai. Iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi<br />

tās aizpildīšanai mājas lapā www.lad.gov.lv.<br />

„Ar gaišām domām Ziemassvētki nāk”- Birzgalē<br />

<strong>Birzgales</strong> tautas namā š.g. 17. decembrī plkst. 14.00<br />

Ziemassvētku pasākums <strong>Birzgales</strong> pagasta pensionāriem un<br />

invalīdiem- „Ar gaišām domām Ziemassvētki nāk”.<br />

Uz Ziemassvētku pasākumu ir jāpiesakās līdz 15.<br />

decembrim pie pagasta sociālās darbinieces vai zvanot pa tālr.<br />

65035985. Tie kas vēlas piedalīties loterijā dalības maksa<br />

Ls1,50. Ja ir nepieciešams transports (pagasta autobuss<br />

nekursēs), ar ko atbraukt līdz pasākumam, tad lūdzu paziņot<br />

pa tālr.65035985, 26436834. Lūdzu, pazvaniet arī tie, kas jau<br />

pieteikuši transportu, lai varētu noprecizēt laiku.<br />

SVINĒSIM SVĒTKUS KOPĀ!<br />

<strong>Birzgales</strong> pamatskolas Ziemassvētku koncerts 18.decembrī<br />

pulksten 16:00.<br />

Pēc koncerta diskotēka līdz pulksten 22:00 Ieeja Ls 1,-<br />

No 8.decembra frizētava atrodas jaunās telpās Nākotnes<br />

ielā 1 (pretī aptiekai)<br />

Darba laiki:<br />

Otrdienās 10:00 līdz 15:00 Trešdienās 9:00 līdz 14:00<br />

Ceturtdienās 9:00 līdz 16:00 Piektdienās 13:00 līdz 17:00<br />

Sestdienās 9:00 līdz 14:00<br />

Silvija 65034143 vai 29322213<br />

Ziedu salons “Jasmīna” izgatavo pēc pasūtījuma<br />

‣ Bēru vainagus, pušķus, štrausus, sēru lentas ar<br />

uzrakstiem<br />

‣ Kāzu, līgavu pušķus, automašīnu dekorus<br />

Iespējama piegāde mājās.<br />

29665857, 28737721<br />

Iznāk kopš 1994.gada 14.oktobra. Reģistrācijas apliecības Nr.1311. Izdevējs - <strong>Birzgales</strong> pagasta padome – datorsalikums.<br />

Atbildīgais par izdevumu – P.Kotāns. Adrese: Lindes ielā 2, <strong>Birzgales</strong> pagastā LV – 5033, Ogres raj., tālr. 5034125 vai 5034212.


BEIGU SĀKUMS JEB<br />

MOSTIES, LATVIJA!<br />

11.decembrī Saeimas sēdē bija<br />

paredzēts galīgajā lasījumā balsot par<br />

apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu<br />

likumu, kas nosaka, ka pēc nākošā gada<br />

pašvaldību vēlēšanām Latvijā paliks 109<br />

novadi un 9 pilsētas, t.sk. Ķeguma<br />

novads, kurā ietilps <strong>Birzgales</strong> <strong>pagasts</strong>.<br />

Tāpēc jau no 8 rīta pie Saeimas<br />

sāka pulcēties piketētāji, kas iebilst pret<br />

administratīvi teritoriālo reformu un<br />

novadu karti pašreizējā redakcijā. Tur<br />

ieradās arī birzgalieši. Paldies visiem, kas<br />

uzskatīja sevi par <strong>Birzgales</strong> patriotiem un<br />

aizbrauca. Un tie, kas aizbrauca, saprata,<br />

ka tas nav bijis veltīgi. Mēs<br />

pārliecinājāmies, ka tādu, kā mēs ir<br />

daudz. Daudz lauku cilvēku, kas grib lemt<br />

paši par savu nākotni. Ir vajadzīgs tikai<br />

dialogs un izpratne, kas notiek laukos.<br />

Diemžēl dialogs veidojās tikai ar ZZS<br />

deputātiem, kuri pretēji citiem saviem<br />

koalīcijas biedriem neatbalsta novadu karti un ir pārgājuši ierakumu pretējā – mūsu pusē.<br />

Diemžēl sava jautājuma izskatīšanu mēs tā arī nesagaidījām – Parlaments visu nakti sprieda svarīgāku jautājumu – par<br />

Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmu. Cerība mirst pēdējā. Ja nākošo ceturtdien Saeima tomēr<br />

likumu pieņem, tad ZZS gatavi vākt parakstus, lai rosinātu procedūru par tautas nobalsošanu par šo likumu. Dzīvosim, redzēsim...<br />

Pagasta padomes priekšsēdētājs P.Kotāns<br />

Paziņojums par <strong>Birzgales</strong> pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas apspriešanu<br />

Ogres rajona <strong>Birzgales</strong> pagasta padome informē, ka teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas izstrādes<br />

saskaņā ar <strong>Birzgales</strong> pagasta padomes 2008.gada 27.novembra gaitā, <strong>Birzgales</strong> pagasta attīstības programma.<br />

sēdes nr.12 lēmumu (sēdes protokols nr.12, izraksts 11§.), Apmeklētājus teritorijas plānojuma grozījumu ietvaros<br />

nolemts nodot teritorijas plānojuma 2009.gada grozījumu izstrādātāji pieņems 2008.gada 18.decembrī no pulksten 11 līdz<br />

1.redakciju atzinumu sniegšanai un sabiedriskai apspriešanai. 13 un tikšanās ar interesentiem no pulksten 13 līdz 14 pagasta<br />

<strong>Birzgales</strong> pagasta padome paziņo, ka 1. redakcijas padomē.<br />

sabiedriskās apspriešanas posmam noteikts termiņš - sešas Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt darbdienās no<br />

nedēļas no publikācijas dienas "Latvijas Vēstnesī".<br />

pulksten 9 līdz 17 visā apspriešanas laikā pagasta padomes<br />

Sabiedriskās apspriešanas pasākumi notiek <strong>Birzgales</strong> kancelejā vai adresēt <strong>Birzgales</strong> pagasta padomei ("Priekšlikums<br />

pagasta padomē Lindes ielā 2, Birzgalē, <strong>Birzgales</strong> pagastā, teritorijas plānojuma grozījumiem") Lindes ielā 2, Birzgalē,<br />

Ogres rajonā, LV-5033, kur darbdienās no pulksten 9 līdz 17 <strong>Birzgales</strong> pagastā, Ogres rajonā, LV-5033. Tālr. 65034212,<br />

izvērtēšanai nodoti un izstādīti šādi materiāli: spēkā esošais 65034125 vai SIA „NAGLA IF” tālr. 65022417. Rakstiskiem<br />

<strong>Birzgales</strong> pagasta teritorijas plānojums, <strong>Birzgales</strong> pagasta priekšlikumiem jābūt atbilstošiem Informācijas atklātības<br />

teritorijas plānojuma 2009.gada grozījumu 1.redakcija, tai skaitā likumam un noformētiem saskaņā ar lietvedības noteikumiem.<br />

pārskats par iedzīvotāju viedokli, priekšlikumiem, kas saņemti<br />

Par klimata izmaiņām<br />

Novembra sākumā mēs<br />

saņēmām vēstuli no vides ministrs<br />

Vējoņa kunga, kurā bija uzaicinājums<br />

skolām- padomāt par klimata<br />

pārmaiņām un vidi, kurā mēs<br />

dzīvojam. Plūdi, vētras, orkāni,<br />

sausums – arvien biežāk tiek ziņots<br />

par šādām dabas katastrofām. Un<br />

arvien biežāk un pārliecinošāk saistībā<br />

ar tām tiek minētas klimata izmaiņas.<br />

Klimata izmaiņas ir visnopietnākie<br />

draudi mūsu planētai. Globālā<br />

sasilšana veicina jūras līmeņa<br />

celšanos, izraisot postošus plūdus,<br />

vētras, ilgstošus sausuma periodus.<br />

Daudzviet pasaulē jau šobrīd ir<br />

izjūtamas traģiskās globālās sasilšanas<br />

sekās. Latviju šis sekas tik nopietni neietekmētu, bet mums tāpat ir jārūpējas par savas vides<br />

stāvokli. Mums ir jārīkojas, lai nepieļautu, ka situācija kļūst daudz sliktāka!<br />

Pirmais, ko darījām, bija intervija visiem skolas skolēniem, lai uzzinātu, cik daudz<br />

mēs zinām par vides jautājumiem. Tuvāk par intervijas rezultātiem jūs varēsiet izlasīt<br />

„Skolas Acs” decembra numurā. Pēc tam pasūtījām konteinerus atkritumu šķirošanai:<br />

papīram, PET (plastmasas pudelēm), stiklam, bateriju konteiners mums jau bija. Lai<br />

pastiprinātu jauniešu interesi piedalīties šajā projektā rīkojām sacensības. Sacensību<br />

noteikumi bija ļoti vienkārši: klase, kura savāc pēc iespējas vairāk šķirojamos atkritumus –<br />

uzvar. Konkurss tiek rīkots līdz Ziemassvētku brīvdienām, tātad līdz 19. decembrim.<br />

Mēs skatāmies arī filmas un analizējam dažādas vides problēmas.<br />

Mūs lieliski atbalstīja SIA “Ķilupe”. SIA “Ķilupe” piedāvā bez maksas uzstādīt un<br />

izvest konteinerus. Konteineri ir visdažādākie: makulatūrai (grāmatas, žurnāli, avīzes),<br />

papīram, kartonam (t.sk. kartona kastes, kārbas saplacinātā veidā), polietilēna<br />

iepakojumam (plēves), PET (plastmasas pudeles), balto stiklu (logu un siltumnīcu<br />

stiklus), krāsaino stiklu (pudeles un burkas), elektriskās un elektroniskās iekārtas.<br />

Jebkura mājsaimniecība var pieteikties šiem pakalpojumiem.<br />

Sāksim šķirot un padarīsim savu vidu, savu pagalmu vai savu mājokli tīrākus.<br />

/turpinājums/<br />

9.klases skolniece Renāte Ļebedeva


“<strong>Birzgales</strong> Avīzes” pielikums<br />

2008.gada decembris<br />

Lai sasildās sirds tai baltajā dziesmā.<br />

Ko šovakar zeme ar debesīm dzied.<br />

Jel nosargā sevī to svecīšu liesmu,<br />

Ar kuru var droši caur puteņiem iet.<br />

Lai klusais Ziemassvētku pārdomu laiks sniedz gandarījumus<br />

par paveikto un lai Jaunajā gadā izdodas sasniegt virsotnes un<br />

drosmīgus mērķus.<br />

Tautas nama vadītāja Rita Reinsone<br />

Klau , atkal traucas nākamais pie mums<br />

Kā zelta čūska asti kostu zobos.<br />

Viss pagājušais rūgtums, nogurums<br />

No sirds kā veca pūķa āda lobās,<br />

Un paļāvīgus – kā reiz sākotnē –<br />

Mūs līksma roka iemet nākotnē.<br />

(Broņislava Mārtuževa)<br />

<strong>Birzgales</strong> mūzikas skolas kolektīvs silti sveic visus<br />

birzgaliešus Ziemassvētkos un novēl ar optimisma pilnu skatu<br />

sagaidīt Jauno gadu, jo tikai mūsu ikkatra labās domas spēj<br />

visu virzīt uz labu: nest saskaņu katrā ģimenē un tālāk<br />

izplatījumā.<br />

Sidraba mēnestiņš veļas pa gaisu,<br />

Sētā nāk rūķīts ar dāvanu maisu.<br />

Atnāca, nolika priekšnamā klusi,<br />

Aizgāja tālāk uz kaimiņa pusi.<br />

Ne manīja sdētnieks, ne ierējās suns –<br />

Bet kur tas bij bijis, gaiši iedegās gun’s<br />

Birzgaliešiem gaišus un siltus Ziemassvētkus! Jaunajā gadā<br />

piepildīt iecerēto, nepazaudēt iegūto, atrast meklēto!<br />

Veikala kolektīvs Ozolkalnos<br />

Iedegsim baltu sveci par mieru visā pasaulē<br />

Iedegsim baltu sveci par mūsu sirdsmieru un veselību<br />

Iedegsim baltu sveci, dodot ceļu gaišajām domām!<br />

Visiem pagasta iedzīvotājiem novēlu klusus un mīļus<br />

Ziemassvētkus, darbīgu un dāsnu Jauno 2009.gadu!<br />

<strong>Birzgales</strong> bibliotēka<br />

ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMI 25. DECEMBRĪ:<br />

<strong>Birzgales</strong> katoļu draudzei pulksten 13:30<br />

<strong>Birzgales</strong> luterāņu draudzei 15:15<br />

Ir dīvaina sajūta gadu mijā<br />

Kad zvaigžņotā debess sudrabu sijā,<br />

Tad zogas gan prieks, gan neziņa krūtīs,<br />

Ko nākamā gada puteņi sūtīs –<br />

Ir dīvaina sajūta tādā brīdī:<br />

Tu pats it kā stāvi durvju priekšā,<br />

Bet domas sen jau atrodas iekšā,<br />

(J.Tabūne)<br />

Savu laimi mēs veidojam paši. Lai Jūsu laiks Jūs nepieviļ!<br />

Līksmus Ziemassvētkus un gaišu, laimīgu, prieka pilnu Jauno<br />

gadu!<br />

<strong>Birzgales</strong> pamatskolas kolektīvs<br />

Lai sveces iededzam, ap egli stājam,<br />

Lai aizmirstam, cik bijis rūpju, likstu!<br />

Lai domājam mēs šovakar par mājām,<br />

Par Tēvzemi, par mūsu mūža ligzdu!<br />

Un svētā klusībā lai lūdzam Dievu:<br />

Ļauj dzīvot mūsu zemei tā kā klājas,<br />

Liec, lai ir mazāk neauglīgu nievu,<br />

Lai esam un lai jūtamies kā mājās.<br />

(J.Osmanis)<br />

Labu veselību, gaišus Ziemassvētkus, labiem nodomiem un<br />

darbiem bagātu Jauno gadu!<br />

Ir tāds jau dievu būrums,<br />

Ka ap saldu ir sūrums;<br />

Tādēļ – ja pareizi zīlēt:<br />

Salda dēļ vajaga sūru mīlēt.<br />

(A.Brigadere)<br />

I.Grīnberga, A.Čūdere, I.Pudule<br />

Lai ar Ziemassvētku zvaigzni pie Jums, mīļie birzgalieši,<br />

atnāk ticība, ka Jaunajā gadā vislielākās veiksmes un<br />

skaistākās laimes veidotāji esat Jūs paši! Lai izdodas!<br />

Muzeja “Rūķi” vadītāja Daina Melnūdre<br />

Pār visām plaisām slieti stipri tilti,<br />

Tu pārkāp grūtumu, tev top tik silti<br />

Kā svētais vairogs tornī Kristus krusts<br />

Pret debesīm deg spožs, mums neļauj zust<br />

(V.Rūja)<br />

Lai Ziemassvētku prieks valda katrā no mums, lai Jaungada<br />

brīnums vispirms notiek mūsos.<br />

<strong>Birzgales</strong> katoļu draudze<br />

/turpinājums /<br />

Izvērtē iespējas taupīt elektroenerģiju! Izslēdz elektroierīces, kuras nelieto. Izmanto ekonomiskās spuldzes.<br />

Šķiro atkritumus, nepiemētā vidi ar atkritumiem, kuri nesadalās. Rūpējies par savas apkārtnes tīrību. Pastāsti par atkritumu<br />

šķirošanas iespējām saviem draugiem un radiem.<br />

Parūpējies par savas mājas siltumizolāciju. Nodrošinot pēc iespējas labāku siltumizolāciju, tavas mājas<br />

apsildīšanai būs nepieciešams mazāks daudzums siltumenerģijas. Aiz centrālapkures<br />

radiatoriem pie ārsienām pielīmē siltumizolācijas plāksnes ar folijas pārklājumu vai<br />

vienkārši foliju, kas atstaros siltumu telpās.<br />

Brauc ar velosipēdu! Ne vienmēr ceļojumos vai ikdienas gaitās ir nepieciešams izmantot<br />

autotransportu. Nelieliem ceļojumiem ļoti piemērots pārvietošanās līdzeklis ir velosipēds.<br />

Stādi kokus! Šobrīd visā pasaulē tiek izcirsti mežu resursi, tomēr koki spēj absorbēt<br />

ievērojamu daļu ogļskābās gāzes. (www.vak.lv)<br />

Ko darīt, lai<br />

palīdzētu apturēt<br />

klimata izmaiņas


“<strong>Birzgales</strong> Avīzes” pielikums<br />

2008.gada decembris

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!