10.07.2015 Views

Nr. 4 (131) Aprīlis - Mālpils

Nr. 4 (131) Aprīlis - Mālpils

Nr. 4 (131) Aprīlis - Mālpils

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2012/4 Novada do mes lē mu mi3Paskaidrojuma rakstsMālpils novada domes 2012.gada 29.februāra saistošajiem noteikumiem <strong>Nr</strong>. 3“Par bērna piedzimšanas pabalstu Mālpils novadā”1. Īss saistošo noteikumu satura izklāstsŠie saistošie noteikumi nosaka bērnapiedzimšanas pabalsta apmēru un personas,kurām ir tiesības saņemt šo pabalstu,kā arī pabalsta piešķiršanas kārtību Mālpilsnovadā sākot ar 2012.gada 1.janvāri.Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 200lati par vienu bērnu, 500 lati par dvīņiemun 1000 lati par trīņiem. Tiesības saņemtpabalstu būs vienam no bērna vecākiem,ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir Mālpilsnovadā un Mālpils novada administratīvajāteritorijā pamata dzīvesvietu deklarējuši abivecāki, no kuriem viens vismaz 9 mēnešuspirms bērna piedzimšanas. Ja pašvaldībasadministratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu vismaz 9 mēnešus pirms bērnapie dzimšanas ir deklarējis tikai viens novecākiem, pabalsta apmērs ir divas reizesmazāks.2. Saistošo noteikumu nepieciešamībaspamatojumsMālpils novada Dzimtsarakstu nodaļasvadītāja ierosināja pašvaldības domiizstrādāt un realizēt ģimeņu atbalsta pasākumuplānu, lai atbalstītu un motivētu stipras,lielas un veiksmīgas ģimenes un uzlabotupēdējos gados stipri pasliktinājušosdemo grāfisko situāciju Mālpils novadapaš valdībā. Kā viens no pasākumu plāniemtika ierosināts rast iespēju materiāli atbalstītģime nes bērna piedzimšanas gadījumā,un sniegt materiālu pabalstu jaundzimušābērna pamatvajadzību nodrošināšanai.3. Informācija par saistošo noteikumuietekmi uz pašvaldības budžetu2011.gadā Mālpils novadā reģistrēti19 dzimuši bērni. Ņemot vērā 2011.gadastatistiku, pieņemts, ka 2012.gadā varētupiedzimt līdzvērtīgs bērnu skaits. Ja par katrujaundzimušo paredzēts pabalsts 200 latuapmērā, gadā pašvaldības budžetam tievarētu būt papildus izdevumi 3800 latuapmērā.4. Informācija par saistošo noteikumuietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldībasteritorijāNetiek plānota ietekme uz uzņēmējdarbībasvidi.5. Informācija par saistošo noteikumuietek mi uz administratīvajām pro cedūrāmSaistošie noteikumi būtiski neietekmēsadministratīvās procedūras. Lēmumu parpabalsta piešķiršanu un pabalstu izmaksāsMālpils novada pašvaldības aģentūra“Mālpils sociālais dienests”.6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātpersonām navnotikušas, bet daudzi bērnu vecāki, reģistrējotbērna dzimšanu Mālpils novada Dzimtsarakstunodaļā, ir interesējušies parpašval dības atbalstu bērna piedzimšanasgadī ju mā un atzinuši, ka materiālā pabalstapiešķir šana tiktu vērtētā kā pašvaldībasieinteresētība un atbalsts ģimenei. Saistošonoteikumu izstrādes procesā tika ņemtsvērā regulējums citās Latvijas pašvaldībās.Novada domes priekšsēdētājs A. LielmežsMĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS2012. gada MAIJA mēnesimSēdes nosaukums Datums, laiks Telpas <strong>Nr</strong>. Sēdes vadītājsTautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 16. maijā pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSASociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 17. maijā pl. 16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKAFinanšu komitejas sēde 17. maijā pl. 17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽSDOMES SĒDE 23. maijā pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽSPrivatizācijas komisijas sēde 28. maijā pl. 18.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽSIepirkumu komisijas sēde Pirmdienās pl. 17.00 229. kab. AGRIS BUKOVSKISMĀLPILS NOVADA DOMES 28.03.2012. SĒDE <strong>Nr</strong>. 4Izskatīja 18 jautājumus1. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.3. Par zemes nomas līgumu anulēšanu.4. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.5. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumupiešķiršanu.6. Par deleģējuma līguma slēgšanu paraugstas detalizācijas topogrāfiskāsinformācijas uzturēšanu.7. Par saistošo noteikumu <strong>Nr</strong>.4 “Par augstasdetalizācijas topogrāfiskās informācijasaprites kārtību un izcenojumiemMālpils novadā” apstiprināšanu.8. Par novada nozīmes attīstības centranoteikšanu.9. Par atbrīvošanu no mācību maksasMūzikas un mākslas skolā.10. Par projekta pieteikumu “Zivju fondam”.11. Par bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.12. Par administratīvo lietu komisijas sastāvaizmaiņām.13. Par administratīvo lietu komisijas nolikumaapstiprināšanu.14. Par Mālpils novada pašvaldības arhīvanolikuma apstiprināšanu.15. Par Mālpils novada pašvaldības arhīvaekspertu komisijas izveidi.16. Par Mālpils novada pašvaldības arhīvaekspertu komisijas nolikuma apstiprināšanu.17. Par nomas līguma ar SIA “Latvijas MobilaisTelefons” aktualizēšanu.18. Par saistošo noteikumu <strong>Nr</strong>.5 “Nolikumspar licencēto makšķerēšanu Merg upesun Sudas upes licencētās makšķerēšanaszonās” apstiprināšanu.NOLĒMA:• Slēgt deleģējuma līgumu ar SIA “MērniecībasDatu Centrs”, Reģ.<strong>Nr</strong>. 40003831048,kas paredz bez maksas uzturēt augstasdetalizācijas topogrāfiskās informācijasdatu bāzi par Mālpils novada teritoriju, kāarī vietējo ģeodēziskā tīkla datu bāzi.• Noteikt Mālpils ciemu par Mālpils novadaattīstības centru.• Piedalīties Lauku Atbalsta dienesta izsludi nātajā projektu konkursā Zivjure sur su aizsardzības pasākumi, ko veicvalsts iestādes vai pašvaldības, kurukompetence ir zivju resursu aizsardzībaar projektu “Zivju resursu aizsardzībainepiecie šamā aprīkojuma iegāde”.Pilnu novada domes sēdes lēmumuatklāstu skatīt mājas lapā www.malpils.lvsadaļā Novada domes dokumentiKancelejas vadītāja Iveta Krieviņa

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!