PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un ...

ppf.lu.lv

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un ...

LATVIJAS UNIVERSITĀTEPedagoģijas un psiholoģijas fakultātePSIHOLOĢIJAS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS (kods 20484)Studiju programma akreditētano 23.11.2005. līdz 31.12. 2011.Studiju programmas direktoreDoc. Anika MiltuzePSIHOLOĢIJAS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS (kods 51310)Studiju programma akreditētano 15.10.2008. līdz 15.10.2013.Studiju programmas direktoreProf. M. RaščevskaPAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMSpar 2009./2010. akadēmisko gaduAPSTIPRINĀTSPsiholoģijas zinātnes studiju programmupadomes sēdē ___.___.________.Protokola Nr. ____Padomes priekšsēdētājs________________ prof. Viesturs ReņģeIesniegts Akadēmiskajā departamentā 2010.gada ________________


FORMATO DE CARTOGRAFÍA CATASTRAL UNIFICADO. RÚSTICA y URBANADirección General del CatastroÍNDICE1.- ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN .................................................31.1 Fichero de entidades puntuales .................................................................41.2 Fichero de entidades lineales o tramos .....................................................91.3 Fichero de entidades superficiales o centroides.....................................151.4 Fichero de atributos .................................................................................211.5 Fichero de textos.......................................................................................25PAG.


1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija1.1. Izmaiņas studiju programmas saturā un praktiskajā realizācijāPsiholoģijas bakalaura studiju programma2009.-2010. mācību gadā studiju programmas saturā izmaiņas bija nelielas – galvenokārtsaistībā ar B daļu. Šajā mācību gadā studentiem atkal tika piedāvāts kurss „Ievads juridiskajāpsiholoģijā”, kas iepriekšējā mācību gadā netika realizēts docētāja trūkuma dēļ.A daļā šajā mācību gadā izmaiņas nav veiktas.1.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze,secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveideiPsiholoģijas bakalaura studiju programmaProgrammas satura realizācija ir uzskatāma par veiksmīgu, jo studiju programmas saturs uzšo brīdi ir veiksmīgi pilnveidots, saskaņots un labi funkcionē. Tika izpildīti arī iepriekšējā gadānospraustie uzdevumi.Turpinājām realizēt stingrākas prasības bakalaura darbu un kursa darbu iesniegšanas unaizstāvēšanas kārtībai, kas ļāva nodrošināt laicīgu darbu iesniegšanu lielākajai daļai studentu.Perspektīvā būtu jāpārdomā, kā lietderīgāk izmantot studija kursā „Bakalaura darbs I” paredzētāssemināru nodarbības, kas tika ieviestas ar mērķi palīdzēt studentiem savu bakalaura darba tēmasizstrādē. Bet tā kā šīs nodarbības nebija obligātas, bija daļa studentu, kas neizmantoja šo iespēju.Īpaši arī jāatzīmē skaidri noformulētās prasības attiecībā uz kursa darbu izstrādi, kā arīatbildīgās personas Ievas Stokenbergas ieguldījums studentu informēšanā un motivēšanā. 76% kursadarbu tika aizstāvēti noteiktajā laikā, kas ir par 22% vairāk kā iepriekšējā gadā.Šajā mācību gadā jau visi Psiholoģijas nodaļas mācībspēki savās nodarbībās izmantoPowerPoint prezentācijas, arvien vairāk mācībspēku lieto DVD materiālus.Šajā mācību gadā aizsākām darbu pie programmas studiju kursu aktualizācijas LUinformatīvajā sistēmā. Šis darbs noteikti ir jāturpina nākošajā gadā.Uzdevumi nākotnē:1) Nākošajā mācību gadā plānojam ieviest papildus nodarbības 3.kursa studentiem viņuprezentācijas prasmju pilnveidošanai, īpaši akcentējot informāciju par veiksmīgas PowerPointprezentācijas izstrādi, noformēšanu un pasniegšanu. Ir plānots arī nodarbībās izmantotvideofilmēšanu, lai studenti paši varētu kritiski analizēt un izvērtēt savu uzstāšanos.2) Plānojam A daļas LU pamatstudiju moduļa kursu „Vadīšanas teorijas” (2 kp) aizstāt ar„Ekonomijas teorijas pamati” (2kp). Šāda nepieciešamība iezīmējas, jo „Vadīšanas teorijas”saturs vismaz daļēji dublējas ar B daļas kursa „Organizāciju psiholoģija” saturu, līdz ar to šie 2kredītpunkti tiek izmantoti nelietderīgi.3) Pabeigt studiju kursu aktualizāciju LUISā, lai nodrošinātu studentiem adekvātu ar katru studijukursu saistīto informāciju elektroniskā vidē.Psiholoģijas doktora studiju programma2. Studiju programmā studējošie2. 1. StudējošiePsiholoģijas bakalaura studiju programmaTurpmākajās 2.-3. tabulās ir norādītas studējošo izmaiņas no programmas akreditācijassākuma gada, aptaujās piedalījušos studentu skaits. Pēdējā gados studējošo skaits ir palielinājies,salīdzinājumā ar iepriekšējiem mācību gadiem. Tas ir saistīts ar studentu pārnākšanu no psiholoģijasprofesionālā bakalaura studiju programmas uz trešo studiju gadu un no citām augstskolām. 2009.3


gada 1. oktobrī psiholoģijas bakalaura programmā studēja 100 studenti un neviens no tiem navbraucis apmaiņas programmās. (5. tabula).Dati uzatskaites gada1. oktobri2. tabula . Studējošo skaits psiholoģijas bakalaura programmā1. gadāimatrikulētoStudējošo skaits pastudiju gadiemstudentu skaits 1. 2. 3.KopāmācāsT.sk.parmaksuAbsolventuskaitsEksmatrikulētoskaits (Atbirums)2005 34 30 24 54 37 12* 72006 30 30 25 22 88 68 20 62007 28 27 25 35 87 62 23 272008. 39 39 18 27 84 54 17 202009. 29 29 37 34 100 71 17 83. tabula. Studējošo un absolventu skaits, kas piedalījās aptaujāsAptaujāto studentu skaitssadalījumā pa studiju gadiem1. 2. 3.Aptaujātostudiju kursuskaitsAptaujātoabsolventu skaits2005/2006 21 18 26 Nav2006/2007 12 28 92007/2008 64* 26 Nav2008/2009 9 14 24 Nav2009/2010 22 16 19 16*** Informācija apkopota kopā ar psiholoģijas profesionālā bakalaura programmu.** No aptaujātajiem 16 studentiem 11 ir pēdējā kursa studenti, 5 absolventi, kuri studē maģistra programmā.2.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanāPsiholoģijas bakalaura studiju programmaTā kā studējošo skaits nav liels, tad neskaidros jautājumus un vēlmes studiju procesauzlabošanai studenti joprojām aktīvi izsaka gan programmas direktoram, gan lietvežiem, un šosadarbību var vērtēt kā ļoti labu. Studenti savus priekšlikumus studiju procesa uzlabošanai visbiežākizsaka personīgos kontaktos ar studiju programmas direktori, nodaļas mācībspēkiem un tehniskopersonālu.Tieši pārrunās ar studentiem tiek analizēti dažādu studiju darbu iesniegšanas grafiki un darbuizstrādes termiņi tiek noteikti, ņemot vērā arī studentu intereses.2.2. Aptaujas par studiju programmu rezultātiPsiholoģijas bakalaura studiju programmaPēc iepriekšējā gada pieredzes, kad elektroniskā aptauju ievākšana nebija efektīva atsaucībasziņā, šogad aptauju par studiju programmu un iepriekšējā studiju kursiem ievācām, izmantojot LUizstrādātās aptaujas anketas. Jāatzīst, ka nākotnē ir nopietni jāstrādā pie tā, kā mudināt studentusaktīvāk izmantot LUIS iedāvātās iespējas studiju kursu novērtēšanai. Aptaujā piedalījās 2-4 kursustudenti gan pilna, gan nepilna laika studiju grupās. Tā kā būtiskas atšķirības pa studiju virzieniemun kursiem nav vērojamas, tiks analizētas kopīgās tendences.4


Kopumā studenti psiholoģijas bakalaura studiju programmu novērtē kā „Pilnībā apmierina”vai „Drīzāk apmierina”, un tas nav mainījies no iepriekšējiem gadiem.Kā kopumā „Pilnībā apmierinošu” un „Apmierinošu” studenti vērtē: Programmā piedāvāto studiju kursu saturu; Studiju programmas piedāvātās iespējas attīstīt pētnieciskās prasmes un iemaņas; Vērtēšanas kārtību pārbaudījumos; Patstāvīgo darbu daudzumu; Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas informācijas meklēšanai,apstrādei un noformēšanai; Iegūtās prasmes strādāt ar informāciju – izvērtēt, analizēt to; Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un pamatot viedokli; Psiholoģijas nodaļas personāla attieksmi pret studentiem.Šis novērtējums ir uzskatāms par ļoti labu, jo psiholoģijas bakalaura studiju programmasviens no mērķiem arī ir attīstīt pētnieciskās prasmes un iemaņas, prasmes strādāt ar zinātniska saturainformāciju, kā arī veicināt analītisko un kritisko domāšanu. Priecē arī personāla pozitīvasattieksmes novērtējums.Studentu domas dalās par: Studijām nepieciešamās literatūras pieejamību LU bibliotēkā; Studiju materiāli tehnisko nodrošinājumu un iespējām studiju procesā izmantot datorus; Iespējām kursus apgūt elektroniski; Nodarbību plānojumu pa nedēļām un semestriem; Izvēles iespējām starp B daļas kursiem, kā arī iespējām apgūt vēlamos C daļas kursus.Zinot, ka visi mācību materiāli nav pietiekamā skaitā pieejami visiem studentiem kursā,mācībspēki arvien vairāk sagatavo mācību materiālu elektroniskas kopijas, kas tiek izsūtītasstudentiem. Uzskatām, ka šādi vismaz daļēji tiek risināts literatūras pieejamības jautājums. Jāatzīmē,ka arvien vairāk studenti tiek mudināti izmantot jaunāko pētījumu datus, kas ir pieejami LUabonētajās datu bāzēs, īpaši pozitīvi vērtējama iespēja izmantot Psych Articles datu bāzi.Ar nožēlu jāatzīst, ka arī nākotnē mēs nespēsim nodrošināt izvēles iespējas starp B daļas kursiemjau pieminēto ierobežoto finanšu dēļ.Aptaujās bija lasāmi studentu ierosinājumi: pārdomāt lekciju plānojumu, lai nebūtu tā, ka vienā dienā ir 5 lekcijas, bet citā – tikaiviena (te gan uzreiz jākomentē, ka šāda situācija ir izveidojusies, jo liela daļa no studijukursiem tiek realizēta kopā ar Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmaspilnā un nepilnā laika klātienes studentiem, kuriem daļa lekciju koncentrējasceturtdienās. Līdz ar to ceturtdienas, salīdzinot ar citām nedēļas dienām, ir krietninoslogotākas. Un nākotnē diez vai būs iespējas šajā sistēmā ko mainīt.) saskaņot dažādu studiju priekšmetu kontroldarbu laikus, lai vienas nedēļas ietvaros navvairāki kontroldarbi; samazināt mācību apjomu angļu valodā. (Šo ierosinājumu ir praktiski neiespējamiizpildīt, jo kā zināms – psiholoģijas zinātnes valoda ir tieši angļu valoda, un pārsvarā visipētījumi dažādās psiholoģijas jomās tiek prezentēti tieši angļu valodā. Šī iemesla dēļstudiju laikā mācībspēki īpaši motivē studentus apgūt angļu valodu, lai varētu studijunoslēgumā sekmīgi izstrādāt savus pētnieciskos darbus, iekļaujot tajā dažādu oriģinālopētījumu un zinātnisko pieeju publikācijas.)2.3. Aptaujas par studiju kursiem rezultātiPsiholoģijas bakalaura studiju programmaAptaujas par studiju kursiem šogad aizpildīja 23 otrā un trešā kursa studenti – par iepriekšējomācību gadu. Kopā tika novērtēti 24 studiju kursi pie dažādiem mācībspēkiem.5


Līdzīgi kā iepriekšējos gados studenti vairumā atzinīgi ir novērtējuši gan pasniedzējusagatavotību, pasniegšanas stilu, attieksmi pret studentiem, gan iepazīstināšanu ar studiju kursusaturu.No visiem 24 studiju kursiem skaidri iezīmējās divi kursi, kur novērojamas grūtībasmācībspēka un studentu sadarbībā (piemēram, regulāra lekciju sākuma kavēšana no pasniedzējapuses, prezentācijas tikai angļu valodā, kā arī iebildumi pret semināru vadīšanu un saturu). Jāatzīmē,ka abi šie kursi šajā mācību gadā pie konkrētiem pasniedzējiem tika docēti pirmo reizi, un noteiktitiks veiktas pārrunas ar šo kursu docētājiem par iespējamiem uzlabojumiem nākotnē. Arī studentusniegtie komentāri ļaus pasniedzējiem izvērtēt savu darbu.Ar pārējiem studiju kursiem studenti kopumā bija „ļoti apmierināti” un „apmierināti”. Pirmākursa studenti visaugstāko apmierinātību pauž šādos kursos – Ievads psiholoģijā, Psihes bioloģiskiepamati I, Ievads socioloģijā, Praktikums sociālajā psiholoģijā I, Svešvaloda; un kā pozitīvo uzsver: skaidru prasību noformulēšanu studiju kursa sākumā; skaidri izprotamu vērtējumu prasības un stratēģija; pārskatāmas prezentācijas un filmu izmantošana studiju kursa ietvaros; prasmi ieinteresēt un ar saprotamiem piemēriem raksturot teorētisko materiālu; labvēlīgu attieksmi no pasniedzēja puses; iespējām diskutēt lekciju laikā, skaidrām atbildēm uz jautājumiem.Otrajā kursā visaugstāk tiek novērtēta Sociālā psiholoģija, Personības psiholoģija, Attīstībaspsiholoģija un Eksperimentālā psiholoģija. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem būtiski ir uzlabojiesPsihometrikas un Pētniecības metodoloģijas kursu novērtējums. Otrā kursa studenti īpaši uzsver: mācībspēku profesionalitāti; orientēšanos mācāmajā vielā un spēju atbildēt uz studentu jautājumiem; interesantus un saturiskus seminārus; izdales materiālu un prezentāciju kvalitāti; daudzveidīgu uzskates materiālu izmantošanu; labvēlīgu attieksmi no pasniedzēju puses.2.4. absolventu aptaujas rezultāti.Psiholoģijas bakalaura studiju programmaPārskata periodā absolventu aptauja netika veikta. 23. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls3.1. Izmaiņas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, personālaatlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai personāla attīstībaiPsiholoģijas bakalaura studiju programma2009./2010. akadēmiskā studiju gada laikā nav notikušas būtiskas akadēmiskā personālaizmaiņas (skat. 8.-12.. tabulu): 2009. gada novembrī doktora grādu ieguva lektore Evija Strika, kura pēc tam pavasarī tikaievēlēta par Psiholoģijas nodaļas docenti; 2010.gada jūnijā doktora grādu ieguva asistente Ieva Stokenberga; 2010.gada pavasarī docenta amatā tika ievēlēta arī Anda Gaitniece-Putāne, atkārtoti šim amatamtika ievēlēta arī docente Anika Miltuze; Notika pasniedzēju nomaiņa sociālās antropoloģijas kursam. Sadarbību pārtrauca dr. A.Lūse noRSU, savukārt šo kursu sāka pasniegt A. Saulītis Pavasara semestrī profesore Malgožata Raščevska atradās radošajā atvaļinājumā.2 Absolventu aptaujas jāveic ne retāk kā reizi akreditācijas periodā.6


Nelielas izmaiņas ir notikušas arī nodaļas administratīvā personāla sastāvā. Studiju metodiķeGuna Pudule vasarā pirms mācību gada sākuma devās bērna kopšanas atvaļinājumā, viņaspienākumus pildīja metodiķe Linda Mihno. ‘Jāatzīmē, ka pēdējos gados notikusi būtiska akadēmiskā personāla akadēmiskā izaugsme untuvāko divu - trīs gadu laikā gandrīz visi programmā iesaistītie mācībspēki būs ar doktora grādu.8.. tabula . Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri):Amats (ievēlēts LU), grāds 2005 2006 2007 2008 2009Profesori 4 3 4 3 5Asociētie profesori 4 2 2 2 1Docenti 7 2 7 2 5Lektori:t.sk: ar doktora grādu nav 1 nav nav navar maģistra grādu 7 3 7 5 8Asistenti:t.sk: ar doktora grādu nav nav nav nav navar maģistra grādu 2 2 5 3 2citi*Akadēmiskais personālsKOPĀ24 13 25 15 21* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām)9. tabula. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz 1. oktobri)Amats 2005 2006 2007 2008 2009Viesprofesori 2 1 2 1 1Studiju kursu docētāji (stundupasniedzēji)t.sk: ar doktora grādu 4 4 1 3 navar maģistra grādu 19 8 7 7 3Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 24 13 10 11 4* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām)10. tabula. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme2005 2006 2007 2008 2009Studē doktorantūrā 4 4 9 8 6Ieguvuši doktora grādu 1 0 1 1 2Apguvuši profesionālās pilnveides0 0 2 2 1programmuAkadēmiskajā atvaļinājumā 1 2 2 1 111. tabula Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība:2005 2006 2007 2008 2009Dalība pētnieciskos un akadēmiskos projektos , skaits 12 19 17 12Dalība zinātniskās konferencēs (konferenču skaits) 30 28 18 15Pārskata gada laikā tapušo publikāciju skaits 27 18 15 30Studējošo iesaiste pētnieciskos projektos (studējošo skaits) 8 4 312 tabula.. Starptautiskā studējošo apmaiņaValstsSkaits pa akadēmiskajiem gadiem7


hab.dr.psych.Personības psiholoģija2. Prof. Sandra Sebre, Ph.D. Klīniskā psiholoģija,Attīstība psiholoģijaPētījumi piesaistes teorijas jomā, vardarbībaģimenē, pusaudžu uzvedība.3. Prof. Viesturs Reņģe, dr.psych. Sociālā psiholoģija,Organizāciju psiholoģijaSatiksmes psiholoģija, NEO-PI-R adaptācijaLatvijā, Organizāciju kultūra4. Prof. Malgožata Raščevska,dr.psych.Vispārīgā psiholoģija Intelekts/ kognitīvās spējas. Testu adaptācijaun konstruēšana. Apdāvinātība5. Asoc. prof. Ivars Austers Sociālā psiholoģija Sociālā izziņa, Globalizācijas psiholoģiskieaspekti6. Asoc. prof. Ģirts Dimdiņš Sociālā psiholoģija Politiskā psiholoģija7. Asoc. prof. Ieva Bite Klīniskā psiholoģija Pētījumi piesaistes teorijas jomā, vardarbībaģimenēPapildu darbā strādājoši profesori9. Solveiga Miezīte, Ph.D. (Kanāda) Vispārīgā psiholoģija, Studentu adaptācija augstskolai:10. Artūrs Kroplijs, Ph.D.(Hamburga, Austrālija)Klīniskā psiholoģijaVispārīgā psiholoģijapsiholoģiskie aspektiKreativitāte. Docē kursu „Kvalitatīvāpētniecība” un „Zinātniskā komunikācija”4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskaisnodrošinājums4.1. Izmaiņas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā nodrošinājumāPsiholoģijas bakalaura studiju programmā 2008./2009. mācību gadā studiju maksa bija Ls1300.Tāpat kā iepriekšējos gados, ir nokārtota zinātnisko rakstu datu bāzes „PsychARTICLES”abonēšana un lietošana. Psiholoģijas nodaļas docētājiem ir iespēja pasūtīt grāmatas PPF bibliotēkai.Psiholoģijas doktora studiju programmaBeidzot izdevās realizēt sen loloto sapni – izremontēt un iekārtot auditoriju doktorantiem – A332.telpa. Citu pozitīvu izmaiņu nav. Trūkums – joprojām neizdodas iegādāties vairākus eksemplārusgrāmatu doktorantu vajadzībām. Tā būs prioritāte visticamāk arī ne nākošo gadu.4.2. Studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma analīze,secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumiStudiju programmas materiāli tehniskais nodrošinājums šī mācību gada laikā ir palicisnemainīgs, jo nav bijuši pieejami finansu līdzekļi dažādu uzlabojumu veikšanai. Nodaļā būtunepieciešami datortehnikas uzlabojumi, diemžēl arī kopēšanas tehnika ir novecojusi un ne vienmēr iriespējams nodrošināt studentiem nepieciešamās izdales materiālu kopijas. Jāatzīst, ka šie sarežģījumiar kopēšanas tehniku vēl vairāk mudina pasniedzējus nosūtīt studentiem izdales un studiju materiāluselektroniski, kas ir uzskatāma par veiksmīgu praksi.Fakultātē lielākā daļa auditoriju ir aprīkotas ar vizuālās prezentācijas aparatūru un visipasniedzēji to izmanto savā darbā. Iepriekš studenti izteica vēlmi pēc papildus telpām darbam lekcijustarplaikos un brīvajā laikā. Gada laikā ir labiekārtots un vēlāk par brīvi pieejamu auditorijuizveidots vestibils, ko studenti var izmantot arī darbam, ja nepieciešams, tomēr salīdzinoši nelielāsPsiholoģijas nodaļai un studentu aktivitātēm atvēlētās telpas joprojām ir par šauru, jo ir palielinājieskopējais programmā studējošo skaits.Abonētā elektroniskā zinātnisko rakstu datu bāze „PsychARTICLES” nozīmīgi atvieglostudentiem un mācībspēkiem informācijas un zinātnisko publikāciju meklēšanu saistībā ar savāmpētnieciskajām un mācību tēmām. Studenti tiek pastiprināti iedrošināti un apmācīti izmantot šo datubāzi, un ir ļoti svarīgi, lai tā būtu pieejama studentiem un mācībspēkiem arī turpmāk.Psiholoģijas doktora studiju programmaNepieciešams piesaistīt kvalitatīvākus e-resursus doktorantu vajadzībām un krietni papildinātbibliotēkas resursus. Pirms dažiem gadiem iegādātā literatūra ir jau daļēji novecojusi un tā būtu9


jāatjauno. Kā arī jāatrod iespēja promocijas eksāmenam un A un B daļas kursiem nepieciešamāliteratūra iegādāties vismaz 5 eksemplāros, nevis pa 1 grāmatai.Vairāk līdzekļu ir nepieciešams printera toniera iegādei. Pateicoties ES fonda stipendijām,tiks atrisināts jautājums par doktorantu komandējumiem.Jāturpina meklēt līdzekļi līguma slēgšanai ar elektroniskām datu bāzēm, lai starptautiskirecenzējamu žurnālu Baltic Journal of Psychology varētu ievietot Springer datu bāzē.5. Ārējie sakari5.1. Jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām atskaites periodāVisi programmā iesaistītie pasniedzēji ir iesaistījušies gan Latvijas, gan starptautiskāsprofesionālajās organizācijās un regulāri apmeklē konferences un dažādus citus to rīkotospasākumus. Dalība šajās organizācijās ir ļoti būtiska, jo tieši šeit tiek apspriesti nozīmīgiprofesionālās dabas jautājumi, notiek sarunas ar darba devējiem. Vairāki Psiholoģijas nodaļaspasniedzēji šī mācību gada laika ļoti aktīvi ir darbojušies dažādās darba grupās un tikušies ar dažādustarptautisko organizāciju pārstāvjiem jautājumos par psihologu sertifikācijas prasībām unnoteikumiem. Ir izveidojusies laba sadarbība ar Klīnisko psihologu asociāciju, LU PPF telpāsregulāri tiek rīkotas Latvijas klīnisko psihologu asociācijas ikgadējās konferences, kurās varpiedalīties arī PBSP studenti.Psiholoģijas doktora studiju programmaPirmo reizi pēc ilgāka perioda var teikt, ka tikai 50% no programmas 2009. gada beidzējiemir PPF Psiholoģijas nodaļas asistenti, 50% strādā citās darba vietās – RPIVA. Arī pašlaik studējošovidū ir tikai 4 doktoranti - 19%, kas strādā LU. Pārsvarā tie ir citu augstskolu mācību spēki. DominēRPIVA jaunie lektori.5.2. Darba devēju aptaujas rezultāti, būtiskākie ierosinājumi secinājumi un priekšlikumistudiju programmas pilnveidei 3Darba devēju aptauja pārskata periodā nav veikta Doktorantūras programmā, visi, kas pēdējogadu laikā aizstāvēja promocijas darbu strādā LU, izņemot Kristīne Maslovska (aizstāvētspromocijas darbs 2007. gadā), kas strādā Holandē Hāgā Eiropolā. Šo darba devēju mēs nevaramaptaujāt, bet ņemot vērā, ka viņa ir izturējusi lielu Eiropas līmeņa konkursu uz šo darba vietu jau 2reizes, tad jāatzīst, ka tas apliecina viņas augsto profesionalitāti.5.3. Jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robežāmŠī mācību gada laikā kā vieslektore sociālās antropoloģijas kursā tika uzaicināta dr. AgitaLūse no Rīgas Stradiņa Universitātes. Diemžēl ierobežotie finansu resursi apgrūtina plašākumācībspēku apmaiņu un šogad bijām spiesti atteikties no ilggadējās sadarbības ar prof. A. Piperi noDaugavpils Universitātes.Psiholoģijas doktora studiju programmaKatrs doktorantūras profesors ir kādas starptautiskas psihologu organizācijas biedrs unregulāri tiekas ar saviem kolēģiem starptautisku konferenču laikā (Starptautiska skolu psihologuasociācija, Starptautiska testu komisija, Starptautiska lietišķās psiholoģijas asociācija, EiropasLietišķās psiholoģijas asociācija, Amerikas Psihologu asociācija) un arī Latvijas profesionāloasociāciju biedrs: Latvijas Skolu psihologu asociācijas, Latvijas Klīnisko psihologu asociācija,Latvijas Organizāciju psihologu biedrību, Latvijas Psihologu apvienība, u.c. Būtiskas izmaiņas šeitnav notikušas.Arī pēdējā gada laikā visnozīmīgāka sadarbība notika Ziemeļu un Baltijas valstudoktorantūras tīkla ietvaros (Nordic-Baltic Doctoral Network Project, skat. 6. pielikums),3 Darba devēju aptaujas jāveic ne retāk kā reizi akreditācijas periodā.10


apmainoties ar doktorantiem un piedaloties kopīgi organizētajos semināros, kas šogad notika visāstīkla valstīs un rezumējošais seminārs – Helsinkos, kurā piedalījās 5 doktoranti un 2 pasniedzēji.Pārskata periodā notika pirmā kursa visu doktorantu un divu profesoru kopīgs māībuiepazīšanas brauciens uz Eiropas psihologu konferenci Oslo 7-11. jūlijā. 12 doktoranti kopumāizmantoja Nordic-Baltic Doctoral Network Project tīkla piedāvātās iespējas (apmaksātas no projektalīdzekļiem) piedalīties Norvēģijas, Dānijas, un Somijas doktorantu semināros dažādās šo valstuuniversitātēs.Pieci profesori un asociētie profesori strādā starptautiskas sadarbības projektos.5.4. Studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējasAr katru gadu pieaug studentu interese par iespējām kādu studiju posmu mācīties kādā noārzemju augstskolām. Līdz šim studenti izrādīja interesi, bet dažādu apstākļu dēļ nebija šīs iespējasizmantojuši. Šajā mācību gadā pirmo reizi divas profesionālā bakalaura studiju programmasstudentes ERASMUS programmas ietvaros vienu semestri veiksmīgi mācījās Kopenhāgenasuniversitātē. Jācer, ka šis piemērs rosinās arī bakalaura studiju programmas studentus aktīvākizmantot šīs iespējas.Psiholoģijas doktora studiju programmaNordic-Baltic Doctoral Network Project turpināsies arī nākošajos gados, jo Ziemeļu unBaltijas valstu doktorantiem un profesoriem ļoti iepatikās šī sadarbības forma un š. g. novembrīRīgā projekta organizācijas komiteja, kas sastāv no 8 valstu pārstāvjiem veidos jaunā projekta idejas.Turpināsim aktīvāk rosināt doktorantus uzstāties ar mutiskiem referātiem starptautiskās konferencēs.Jau sasniegts pietiekami augsts dalības rādītājs, respektīvi, 100% tie doktoranti, kas nebijaakadēmiskos atvaļinājumos, apmeklēja kādu konferenci un piedalījās ar postera ziņojumiem. Vienadoktorante – Lība Gabrāne - Fulbraita stipendiāte, pavadīja gadu ASV un arī citi doktoranti domāpar šādu iespēju nākotnē.Pašlaik profesori nebrauc apmaiņas programmās uz citām universitātēm savas lielāsnoslogotības dēļ un arī tas ir saistīts ar to, ka nav kas viņus aizvieto darbā. Nebija prātīgs lēmums noLU administrācijas puses palielināt kontakttundu skaitu profesoriem, jo viņi jau tā realizē daudzuspētniecības projektus, kuriem ir samazināts vai pārtraukts finansējums., un ir programmu direktori,vai dažādu padomju locekļi, kuru darba apjomi tikai pieaug.6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpildeIzvērtējot gan iepriekšējo gadu psiholoģijas bakalaura studiju programmas pašnovērtējumaziņojumā akcentētās grūtības, kā arī ņemot vērā 2005.gadā akreditācijas komisijas ziņojumā minētostrūkumus, varam secināt, ka liela daļa no iepriekš minētā ir novērsti.Piesaistot programmas realizācijai psiholoģijas doktorantūras studentus, ir izdevies gansaglabāt esošos, gan ieviest jaunus programmas B daļā paredzētos kursus. Šī pieeja kaut daļēji risinagrūtības, kas saistās ar jaunu mācībspēku piesaistīšanu studiju programmai dēļ konkurentnespējīgāatalgojuma ekonomiskās krīzes apstākļos.Ar katru gadu pieaug doktora grādu ieguvušo pasniedzēju skaits, gandrīz visi programmāiesaistītie mācībspēki vai nu studē doktorantūrā vai ir ar doktora grādu. Ir pieejamas psiholoģijaszinātnei nozīmīgas publikāciju datu bāzes un studenti aktīvi tās izmanto, līdz ar to nedaudzsamazinot bibliotēkas nozīmi mācību procesā.Ir izdevies izstrādāt skaidrus nosacījumus un prasības kursa un bakalaura darbu iesniegšanasun aizstāvēšanas kārtībai, sankcijas iesniegšanas termiņu neievērošanas gadījumiem, kā arī izdeviesefektīvi tos realizēt.Jāatzīmē, ka neapstiprinājās bažas par studentu sekmju pasliktināšanos, jo studentu skaitasamazināšanās dēļ nācās uzņemt visus reflektantus. Drīzāk otrādi – šajā mācību gadā pirmā kursastudentiem vidējais sekmju līmenis bija pat augstāks kā iepriekšējos gados.11


Gada laikā ir būtiski uzlaboti esošie kursu apraksti, tomēr studiju metodiķu maiņas dēļ darbsvēl nav pabeigts un ir nepieciešams strādāt pie precīza studiju kursu atspoguļojuma LUIS, kas arītiek izvirzīts par vienu no mērķiem nākamajam gadam.Joprojām nozīmīgs uzdevums ir starptautiskās studentu un mācībspēku apmaiņasveicināšana. Docētāji piedalās dažādos, arī starpdisciplināros pētniecības projektos, kas varētuveicināt plašāku gan mācībspēku, gan studentu apmaiņu. Ekonomiskās krīzes apstākļos, kad zinātnesfinansējums Latvijā tiek ievērojami samazināts, tā ir viena no iespējām, kā nodaļas mācībspēkiemturpināt piedalīties pasaules līmeņa pētniecībā un palielināt starptautiski citējamo publikāciju skaitu.Psiholoģijas doktora studiju programmaKopumā izdevās realizēt visas ieceres – pilnveidot programmas administrēšanu, panākt, kavairs nav nesekmīgu doktorantu, respektīvi, ar kr.p. parādiem. Izdevās pat krīzes gadā, izremontēt uniekārtot jaunu auditoriju.Vēl neizdevās izveidot galīgu Metodisko norādījumu doktorantiem versiju, jo ir iestrēdzisjautājums par Doktorantūras skolām, ko vēlējāmies tajā iestrādāt. Vēl nopietni jāpiestrādā piebibliotēkas resursu atjaunošanas un jāievieš izmaiņas Promocijas eksāmena saturā.7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīzeProgrammu stiprās puses: Programmā iesaistīto docētāju pētnieciskā aktivitāte un regulāra piedalīšanās starptautiskāszinātniskās konferencēs, plašs zinātnisko publikāciju spektrs; ES , LU un LZP līdzekļu piesaistīšana pētnieciskiem nolūkiem; Fakultātē turpina uzlaboties materiāltehniskais nodrošinājums, kas ļauj izmantot tehniskoslīdzekļus studiju kursu docēšanā; Psiholoģijas nodaļas mācībspēki ir pašaizliedzīgi entuziasti neatkarīgi no atalgojumasistēmas; Programmas kvalitāte nodrošina konkurētspēju ar citu augstskolu piedāvātajām līdzīgāmprogrammām; Veiksmīgs darbs metožu adaptācijā, standartizācijā un latviskoto versiju sistematizācijā;iespēja studentiem izmantot šīs metodes pētnieciskajā darbā; Veiksmīga sadarbība un komunikācija ar studentiem visos līmeņos, individuāla un labvēlīgapieeja studentiem; Veiksmīga psiholoģijas doktorantūras studentu iesaistīšana psiholoģijas bakalaura studijuprogrammas realizācijā; Programmas absolventi labprāt izvēlas turpināt studijas psiholoģijas maģistra programmā unir apmierināti ar studiju programmu. Doktorantūras programmā labi attīstīta starptautiska sadarbība ar Ziemeļu-Baltijas valstuaugstskolāmVājās puses: Mācībspēku atalgojums joprojām nav konkurētspējīgs, un ekonomiskās krīzes apstākļostuvākajā perspektīvā tāds arī nebūs. Tas apgrūtina esošo mācību kvalitātes celšanu un jaunumācībspēku piesaisti nākotnē; Joprojām nepietiekama studentu un mācībspēku starptautiskā mobilitāte; Maz attīstīta sadarbība ar citām Latvijas augstskolām bakalaura programmā. Vēlams vairāk kopīgu pētniecisku projektu sadarbībā ar ārvalstu universitātēm.Iespējas: Mācībspēki, kuri vēl nav aizstāvējuši savas disertācijas, tiek motivēti to izdarīt; Iesaistīt doktorantūras studentus bakalaura darbu un kursa darbu vadīšanā. Iesniegt pieteikumus dažādiem pētnieciskiem projektiem, lai piesaistītu finansiālos līdzekļus;12


Starpdisciplināru pētījumu organizēšana sadarbībā ar citām fakultātēm;Turpināt izstrādāt un realizēt izstrādātās vadlīnijas dažādu studentu pārkāpumu risināšanai,īpaši pievēršot uzmanību plaģiāta jautājumiem;Iesaistīt bakalaura līmeņa studentus docētāju un doktorantūras studentu pētnieciskajā darbībā.Veicināt studentu piedalīšanos kā respondentiem dažādos veiktajos pētījumos.Organizēt studentu pētniecisko darbu konferences.Iedrošināt studentus vēl aktīvāk iesaistīties starptautiskās apmaiņas programmās.Izmantot Doktorantūras skolas iespējas un ES fondu iespējas, lai paplašinātu starptautiskusadarbību, zinātnisku publikāciju iesniegšanu starptautiski citējamos izdevumos.Riski:Pasniedzēju slodzes palielināšana un atalgojuma samazināšana, kas var negatīvi ietekmētmācībspēku darba motivāciju un radīt pārslodzi.Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās, kas ietekmē studentu maksātspēju un biežāk izraisastudiju pārtraukšanu.Studiju maksas pieaugums salīdzinājumā ar studējošo maksātspēju, kas var apdraudētprogrammas konkurētspēju, salīdzinot ar citu augstskolu piedāvātajām programmām;Doktorantūras programmas mācību spēku trūkums, jārosina jaunie docenti vairāk pētīt unpublicēties, lai varētu pretendēt uz asoc. profesora amatiem.Psiholoģijas bakalaura studiju programmas uzdevumi nākotnē:Turpināt izstrādāt un realizēt izstrādātās vadlīnijas dažādu studentu pārkāpumu risināšanai,īpaši pievēršot uzmanību noteikto studiju termiņu neievērošanai un plaģiātismam studijudarbos;Veikt praktiskus uzlabojumus programmas realizācijai:o Pabeigt kursa aprakstu papildināšanu un precizēšanu, un to precīzu atspoguļojumuLUISo Turpināt piesaistīt doktorantūras studentus jaunu kursu izstrādei un studentu kursadarbu vadīšanai.o Turpināt papildināt B daļas obligātās izvēles iespējas – meklējot mācībspēkus esošokursu nodrošināšanai vai iekļaujot studiju programmā jaunus obligātās izvēles kursus,kurus varētu realizēt jau esošie mācībspēki;Iedrošināt studentus vairāk izmantot starptautiskās studentu apmaiņas iespējas, paralēlistrādājot pie jaunu ārvalstu sadarbības partneru piesaistīšanas;Turpināt veicināt mācībspēku akadēmiskās un pedagoģiskās kvalifikācijas celšanu, stimulētesošos mācībspēkus ātrāk aizstāvēt savas disertācijas;Vairāk veicināt studentu iesaistīšanu mācībspēku zinātniski pētnieciskā darbā;Turpināt stimulēt mācībspēkus pieteikties dažādiem pētnieciskajiem projektiem, tādejādipiesaistot finansiālus līdzekļus;Turpināt darbu pie pētījumos izmantojamo aptauju datu bāzes sakārtošanas un elektroniskasdatu bāzes izveides.Psiholoģijas doktora studiju programmas uzdevumi nākotnē: Sākt darbu pie doktorantūras skolas projekta „Indivīdu, grupu un organizāciju attīstībapsiholoģisko, izglītības un sociālo faktoru mijiedarbības ietekmē” realizācijas sadarbībā arIzglītības vadības doktorantūru un DU Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedru. Attīstīt jauno klīniskās psiholoģijas apakšvirzienu – kognitīvi biheivioprālā psihoterapijā. Padziļināt Kognitīvās psiholoģijas virziena attīstību. Veidot uz tirgus vajadzībām orientētu doktorantūru – nākotnē attīstot arī lietišķoorganizācijas psiholoģijas apakšvirzienu personāla vadība speciālistiem.13


1. pielikumsAKADĒMISKĀ PERSONĀLA ZINĀTNISKĀ UN PĒTNIECISKĀ DARBĪBA 2008/2009.MĀC.GADĀPublikācijasBierne J., Karpova Ā./2009/ Eksistenciālais intelekts. Ž. Skolotājs, okt.Calmfors, L., Dimdins, G., Gustafsson, M., Montgomery, H., & Stavlöt, U. (2009). Trade in servicesand in goods with low-wage countries – How do attitudes differ and how are they formed?Manuscript prepared for publication in the Working Papers series of Swedish Institute forEuropean Policy Studies.Dimdins, G., & Montgomery, H. (2009 in press) Negative and positive stakes in plural voting: Anexperimental study. Baltic Journal of Psychology.(akceptēts publicēšanai)Ivanova, L., & Rascevska, M. (2009). Conceptions about wise persons in Latvia. In proceeding of2nd International conference: Gifted children challenges and possibilities. October 11-16, 2009.(iesniegts publicēšanai)Karpova Ā. (2008) Pensionāru kreatīvie izaicinājumi un prioritātes Izraēlā un Latvijā. Krāj.Radošapersonība-VI,R.RPIVA,KZI,52.-63.lpp.Karpova Ā. (2008) Pensionēto pedagogu dzīvesdarbības prioritātes, pieņemtie izaicinajumi undominējošie emocionālie stāvokļi. ATEE SPRING University “Teacher of the 21stcentury:Quality Education for Quality Teaching”p.822.-839.Koļesovs A. (2008). Indivīda laika perspektīva: jaunas iespējas analīzē un interpretācijā. LatvijasUniversitātes Zinātnisko rakstu krājums, Psiholoģija, 742, 29-38.Maslovska, K. & Miezitis, S. (2008) Mourning Experiences, Risks and Possibilities inRepresentations of Bereaved Women in Latvia: A Qualitative Study Baltic Journal ofPsychology, 9, 1/2 96-111.Miezīte, S., Voitkāne, S., & Rascevska, M. (2008). First-year students adjustment: factors structureand profiles in different faculties. Baltic Journal of Psychology, Vol 43, Issue 34, p. 152.Miezitis S. and Rascevska M. (2008) Editors, Baltic Journal of Psychology, vol. 9 No. 1,2.Muzikante I., Reņģe V. (2009). Autovadītāju individuālo vērtību saistība ar riskantu braukšanu. LURaksti. Psiholoģija. 742. sēj.(39-50 lpp.). Rīga: LU Akad. Apgāds.Paegle Dz., Raščevska, M. (2008). „Skolēnu latviešu valodas pareizrakstības kļūdu analīze Latviešuvalodas sasnieguma testa izstrādes kontekstā”, LVAVA zinātniski metodisks izdevums „Tagad”Nr.1., 26-34.Pivovarovs, A., Raščevka, M. (2008). Psychometric Properties of WISC-IV Verbal Subtests(Latvian Version) in Individual Versus Group Testing Situation. International Journal ofPsychology, Vol 43, Issue 34, p. 510.Plaude A., Raščevska M. (2008.) M. Bonda Aizsardzības stilu aptaujas (DSQ) adaptācija Latvijā”.Latvijas Universitātes raksti, 729. sējums. Psiholoģijā. Rīga: LU ApgādsPlaude, A. & Raščevka, M. Adaptation of Defense Style Questionnaire in Latvia. InternationalJournal of Psychology, Vol 43, Issue 34, p. 649.Proyer, R.T., Ruch, W., Ali, N.S., Stephanenko, E.A., Stokenberga, I., Stuer, H. (2009) Breakingground in cross-cultural research on the fear of being laughed at (gelotophobia): A multi-nationalstudy involving 73 countries. Humor - International Journal of Humor Research, 22, 253–279.Rascevska, M., & Plaude A. (2009). Gifted students’ profiles of analytical, practical, creative andemotional intelligence. In proceeding of 2nd International conference: Gifted children challengesand possibilities. October 11-16, 2009. (iesniegts publicēšanai vai žurnālā)Raščevka, M. (2008). Construct Validity of the Practical and Regulation Skills Inventory.”International Journal of Psychology, Vol 43, Issue 34, p.435.Realo, A., Allik, J., Verkasalo, M., Lonnqvist, J.-E., Kwiatkowska, A., Koots, L., Kutt, M.,Barkauskiene, R., Larinavicius, A., Karpinski, K., Kolyushko, A., Sebre, S., Renge, V. (2009).14


Mechanisms of the national character stereotype: How people in six neighboring countries ofRussia describe themselves and the typical Russian. European Journal of Personality, 23, 229–249.Renge, V., Austers, I., & Muzikante, I. (2008). Combining social axioms with personality measuresand self-reported driving behavior in predicting traffic accidents. International Journal ofPsychology, 43, 3-4, 586.Renge, V., Austers, I., & Muzikante, I.. Combining social axioms with individual values and selfreporteddriving behavior in predicting traffic accidents. Traffic and Transport Psychology.Theory and Application: Proceedings of the ICTTP 2008 (in press).Reņģe V. Personības, ekonomiskie un kultūras faktori satiksmes psiholoģijas pētījumos. LU raksti.Psiholoģija (pieņemts publicēšanai).Reņģe V., Austers I. (2008). Sociālie priekšstati par psiholoģiju populāros un zinātniskospsiholoģijas žurnālos. LU Raksti. Psiholoģija, 729. sēj. (53-69. lpp.).Rīga: LU AkadēmiskaisApgāds.Sebre, S. (2008). Psiholoģijas un teoloģijas krustpunktu iespējas cilvēka būtības izpratnē. Ceļš,LU Teoloģijas fakultātes rakstu krājums, lpp. 57 – 66..Sebre, S. Koroļeva, I., Kārkliņa, I., Trapenciere, I. Sniķere, S., Mieriņa, I., Koļesņikova, J.,Ļubenko, J., Turilova, T. (2009). Atkarību izraisošo vielu lietošanas problemātika specifiskāsbērnu grupās. Sabeidrības veselības aģentūras mājaslapā.http://www.sva.gov.lv/atkaribas__spec_grupas_14_04.pdfSebre, S., Pirsko, L. (2008) . Bērnu zīmējumi, stāstījumi un emociju pašnovērtējumi saistībā arbērnu un vecāku attiecībām. LU raksti Psiholoģija, lpp 51 – 66.Sebre, S., Skreitule-Pikše, I. & Austers, I. (sagatavots publikācijai). Parents’ childhood experience,parenting style and preschool children’s behavior problemsSebre, S., Skreitule-Pikše, I., & Miltuze, A. (2008). Predicting preschool behavior problems byparenting style: Sense of parenting satisfaction and efficacy. International Journal ofPsychology, 43 (3/4), 695.Skreitule-Pikse, I., Miltuze, A., & Sebre, S. (2008). Mother’s sense of competence and child’sbehavior in response to parent training program encouraging child’s emotional development inLatvia. International Journal of Psychology, 43 (3/4), 655.Skreitule-Pikše, I. & Sebre, S. (2008). Vecāku kompetences izjūtas skalas adaptācija Latvijā.Latvijas Universitātes raksti. Psiholoģija., 742., 67 – 77.Stokenberga, I. (2008). Humourous Personality: Relationship to Stress and Well-being. BalticJournal of Psychology, 9, 70-84.Strika E. (2008). Tiesu psihiatriskajā vai kompleksajā tiesu psiholoģiskajā un tiesu psihiatriskajāekspertīzē nonākušo likumpārkāpēju personības iezīmju atšķirības (mērītas ar MMPI-2). LatvijasUniversitātes raksti, Psiholoģija, 729, 70-89. R.: Latvijas Universitāte.Turilova-Miščenko, T., & Raščevska, M. (2008). Psychometric properties of classmates’ FriendshipRelationships Questionnaire. Baltic Journal of Psychology, 9(1,2), 129-140.Voitkāne, S., Miezīte, S., Raščevska, S., & Vanags, M. (2006). Student motivation for choice ofstudy program, psychological well-being, perceived social support and needs at the start ofuniversity stumdies. Baltic Journal of Psychology, 7(1), 46-59.Мартинсоне К. ,Карпова А.(2008) Интерпретация психологии в соцциокультурныхвзаимосвязях. Журнал. Методология и история психологии. Москва,т.3,вып.1,стр.28-40.Piedalīšanās zinātniskās konferencēs ar prezentācijāmAusters, I., & Dimdins, G. (2008). Perspective taking is based on category-related but non-sharedinformation: Field study of a political conflict. Paper presented at the Annual Convention ofSociety for Personality and Social Psychology, February 7-9, 2008, in Albuquerque, NewMexico.15


Dimdins, G. (2009, February). Claims of injustice and humiliation have a similar effect on observerjudgments in a conflict situation. Poster session accepted for presentation at the Annualmeeting of Society for Personality and Social Psychology, Tampa, FL.Ivanova, L., & Raščevska, M. Conceptions about wise persons in Latvia. In proceeding of 2ndInternational conference: Gifted children: Challenges and possibilities. Riga, Latvia, October11-16, 2009. p.27.Karpova Ā. “Bāriņtiesu darbības psiholoģiskie aspekti”. Rēzeknes Augstskolas starptautiskazinātniska konference “Sabiedrība, integrācija, izglītība”.2009.g.februārī.Karpova Ā. “Izraēlas pensioneto emigrantu identitātes krīzes izpausmes”. LU ikgadējā zinātniskākonference, Latvija, Rīga, 2008.g.februārī.Karpova Ā. “Pāreja uz pensionāra statusu un sociālā tīkla izmaiņas”. Starptautiska SPPAkonference par tēmu “Pārejas psihologija” Latvija, Rīga, 2009.g. jūnijā.Karpova Ā. “Veco cilvēku –emigrantu identitātes krīze un pārvarēšana”. Starptautiska LPPAkonferencē par tēmu “Krīze un tas sekas. Psihologiskās palīdzības veidi. Latvija, Rīga,2008.g.februārīKerimi, N., Montgomery, H., & Dimdins, G. (2009, February). Procedural fairness: One person-onevote vs. distributable voting systems. Poster session presented at the Annual meeting of Societyfor Personality and Social Psychology, Tampa, FL.Koļesovs, A. „Future of Latvia in Students’ View: Sociopolitical Context of DevelopmentPredicted”. XIV European Conference on Developmental Psychology, Lithuania, Vilnius,2009.Koļesovs, A. „Laika perspektīvas mērījumi: ZTPI struktūras pārskatīšana un jauna modeļaveidošana”. Latvijas Universitātes 67. akadēmiskā konference, Latvija, Rīga, 2009.Martinsone B. "The Characteristics of Projective Drawings of Romantic Partner in Sample ofInsecure Attached Young Adults" Starptautiskās ģimenes terapijas asociācijas XVII Pasaulescongress, Slovenija, Portoroza, no 2009.gada 4-7 martam.Miezitis S. Advising Creative Adolescents: Challenges for Teachers and Career counselors. 2ndInternational Conference Gifted Children: Challenges and Possibilities. Riga, Latvia, 2009,Oct. 11-16.Miezitis S. Canadians in Search of Irish Roots: Reflections on a trip to sacred sites. InternationalOral History Conference. Oral History, Migration and Local Identity. Riga, Latvia, 2008, June28-30.Miezitis S. Positive Psychology Approaches to Student Counseling: Helping students develop selfreflectiveskills. European Forum for Student Guidance FEDORA Summer University 2008,University of Leiden, Netherlands, 2008, June 17-18.Montgomery, H., Gustafsson, M., Stavlot, U., Calmfors, L., & Dimdins, G. (2009, February).Coherence seeking in attitudes to different types of free trade. Poster session presented at theAnnual meeting of Society for Personality and Social Psychology, Tampa, FL.Pivovarovs, A., Raščevka, M. „Psychometric Properties of WISC-IV Verbal Subtests (LatvianVersion) in Individual Versus Group Testing Situation”. XXIX International Congress ofPsychology, Berlin, 2008, July 20-25.Plaude, A., Raščevka, M. Adaptation of Defense Style Questionnaire in Latvia. XXIX InternationalCongress of Psychology, Berlin, 2008, July 20-25.Raščevka, M. “Construct Validity of the Practical and Regulation Skills Inventory.” XXIXInternational Congress of Psychology, Berlin, 2008, July 20-25.Raščevska, M., & Plaude A. Gifted students’ profiles of analytical, practical, creative and emotionalintelligence. In proceeding of 2nd International conference: Gifted children: Challenges andpossibilities. Riga, Latvia October 11-16, 2009. p.42.Raščevska, M., & Sebre S. Concurrent adaptation of WISC-IV and ABAS-II: Tryout study in Latvia.XX European Conference on Psychological Assessment, Gent, 2009, September 16-19.Renge, V., Austers, I., & Muzikante, I. (2008). Combining social axioms with personality measuresand self-reported driving behavior in predicting traffic accidents. International Journal of16


Psychology, 43, 3-4, 586. (paper presented at the XXIX International Congress of Psychology,Berlin).Renģe V., Austers I., Muzikante I. “Autovadītāja personība, pozitīva braukšanas pieredze un ceļusatiksmes negadījumi”. LU Zinātniskā konference, Rīga, 2009. g. februāris.Renģe V., Austers I., Muzikante I. „Social Axioms, Individual Values, and Self-Reported DrivingBehavior in Predicting Traffic Accidents”. 11. Eiropas Psihologu kongress, Oslo, Norvēģija,2009. g. jūlijs.Renģe V., Perepjolkina V., Voita D. “Autovadītāju kognitīvo un psihomotoro spēju saistība ar ceļasatiksmes negadījumu un fiksēto pārkāpumu skaitu: pilotpētījuma rezultāti” 2. Starptautiskākonference “Reformu virzieni jaunu autovadītāju sagatavošanas sfērā”, 2009. g. jūlijs, Jūrmala.Sebre, S. & Pirsko, L. (2009). Narrative representations and questionnaire ratings in clinicalassessment of children. („Stāstījumu analīze un aptauju novērtējumi bērnu psiholoģiskāsizpētes procesā”) 11th European Congress of Psychology, Oslo, Norvēģijā.Sebre, S., Skreitule-Pikše, I. & Miltuze, A. (2009.) Parenting sense of competence, psychologicalcontrol and punishment predicting preschool children’s behavior problems. („Vecākukompetences izjūta, psiholoģiskā kontrole un fiziskie sodi saistībā ar pirmsskolas bērnuuzvedības problēmām”) XIVth European Conference on Developmental Psychology, Viļņā,Lietuvā.Sebre, S., Skreitule-Pikše, I., & Miltuze, A. Parenting sense of competence, psychological controland punishment predicting preschool children’s behavior problems. XIV EuropeanConference on Developmental Psychology, Vilņa, Lietuva, 2009.Stokenberga, I., Austers, I. (2009) „Humora loma stresa pārvarēšanas procesā. Ziņojums par projekta2008/ZP-135 rezultātiem”, LU 67.zinātniskā konference Pedagoģijas un psiholoģijasplenārsēde Rīgā, 2009.gada 5.februārī.Strika E. „Personality and psychopathy correlates of criminal offenders with and without diagnosisof mental disorders”. Nordic-Baltic doctoral network in psychology. 4 th annual meeting, 24-26 th August, 2009, Helsinki, FinlandStrika E. The 6 th meeting of the Nordic Network for research on Psychology and Law, October 9-10,2009, TallinUpmane, A. Apmierinātība ar dzīvi dažādu dzīves aspektu kontekstā. Latvijas Universitātes 67.akadēmiskā konference, Latvija, Rīga, 2009Voitkāne S.. “Jauniešu sociālpsiholoģiskie resursi un riski studiju uzsākšanai augstskolā”.Ziņojums LU 67 zinātniskajā konferencē 12.02.2009.Voitkāne, S., S. Miezīte & M. Rasčevska First-year student adjustment: Factor structure andprofiles in different faculties. XXIX International Congress of Psychology, Berlin, 2008, July20-25.Piedalīšanās pētniecības projektosDr. psych., prof. Viesturs ReņģeKopš 2008. Gada LZP grants 09.1508 „Kultūras, sociāli ekonomisko, psihofizioloģisko unpersonības faktoru nozīme ceļu satiksmes drošībā” (vadītājs).Kopš 2008. gada LZP grants 09.1509 „Globalizācijas procesa psiholoģiskie aspekti” (izpildītājs).Dr. psych. prof. Malgožata Raščevska2007. – 2009. gads LU finansētais projekts „Latviešu valodas un matemātikas izpratības prognozesmodeļi saistībā ar kognitīvo spēju, uzvedības un sasniegumu standartizēto testu mērījumiemskolēniem Latvijā”2007.- 2008. gads LZP grants Nr. 07.2091 „Dažādu intelekta veidu un ikdienas kreativitātes spējaprognozēt augstskolās studējošo sekmes un profesionālos sasniegumus darba karjeras sākumā”.2009.- 2011. gads LZP grants Nr. 09.1509 „Globalizācijas procesa psiholoģiskie aspekti”.2008.- 2010. gads projekta Nr. IIF-1K/2008-156/S54 „Oriģināli izstrādātā Latviešu valodas unMatemātikas sasnieguma testa (vecumam no 6 – 18 gadiem) dažādu skolēnu grupudiferencēšanas spēja”.17


Dr. psych., prof. S. Sebre, Dr.psych., doc. A. Miltuze, Mg.psych., asist.I.Skreitule – Pikše2008. gads LZP finansētais pētījuma projekts Nr. 960 „Vecāku apmācības programmas „Bērnaemocionālā audzināšana” efektivitāte pirmsskolas vecuma bērnu uzvedības problēmu risināšanāun vecāku kompetences izjūtas paaugstināšanā” ( A. Miltuze, projekta vadītāja)2008. gads LZP finansētais pētījuma projekts Nr.965 „Pirmskolas vecuma bērna eksternalizētās uninternalizētās uzvedības problēmu saistība ar vecāku psiholoģisko un fizisko bērna kontroli.” (S.Sebre, projekta vadītāja)Ph.D., asoc. prof. Ģirts DimdiņšKopš 2007.gada: Saistība starp kolektīvā pazemojuma izjūtu un agresivitāti. LZP finansēts izpētesprojekts. Latvijas Universitāte.Kopš 2007.gada: Zviedrijas Darba Tirgus Politikas Izvērtēšanas Institūta (IFAU) un ZviedrijasEiropas Politikas Institūta (SIEPS) līdzfinansēts projekts „Sabiedrības attieksme pretatalgojumu īslaicīgi Zviedrijā strādājošajam darbaspēkam no citām ES valstīm“(Stokholmas Universitāte, Zviedrija, Henry Montgomery, tel. +468 163825), projektadalībnieks.Kopš 2007.gada: Zviedrijas zinātnes padomes (Vetenskapsradet) finansēts projekts „Kā indivīdiizskaidro notiekošo: loģika, perspektīva un pragmatisms" (Stokholmas Universitāte,Zviedrija, Henry Montgomery, tel. +468 163825),projekta dalībnieks.Ph.D., asoc.prof. Ivar Aausters2008. gadā LZP projekts Spēja domāt par sabiedrībupolarizējošiem jautājumiem no oponenta skatupunkta. (LZP granta vadītājs)2008. gadā LU projekta „Humora loma stresa pārvarēšanas procesā” vadītājs.2009. gadā LZP finansētā pētījumu projekta Nr. 09.1509 „Globalizācijas procesa psiholoģiskieaspekti” vadītājs.18


2. pielikumsDoktora studiju programmas studiju plāns 2008./09. akad. gadāNodarbību plānojums 2008/09. akad. gada rudens semestrimSeptembris, 2008Datums Laiks Telpa Nodarbības saturs Profesors1.sept. 14.15.-15.00 A. 324. Doktorantūras padomes sēde Visi prof. un asoc. prof.4. sept. 10.00-13.00 A. 324. Jauno doktorantu iestājpārbaudījumi Visi prof. un asoc. prof.9.sept. 10.00-12.00 A 407. Aizskavētās teorētisko daļu vai projektu aizstāvēšanasM. Raščevska, V. Reņģe, S.Sebre11. sept.10.00-12.00 A. 324.Ieskaite par kursiem - Mūsdienu psiholoģijas teorijas(Vispārīgā/ kognitīvā psiholoģija) un Seminārsprof.M. RaščevskaKogn.psiholoģijā12.30-13.00 A. 324. Doktorantu kopsapulce - jaunā mācību gada jaunumi Visi prof. un asoc. prof.13.00-14.30Doktorantu atskaites pārrunas ar promocijas darbu vadītāju(nozaru grupās), jaunā akad. gada darba plānošanaPromocijas darba vadītāja18.sept..A. Daļa. Mūsdienu psiholoģijas teorijas. Psiholoģijas vēsture9.30.-12.30 A.324.un zinātnes teorijaasoc.prof.I. Austers13.00-16.00 A.324. A. Daļa. Mūsdienu psiholoģijas teorijas. Sociālā psiholoģija asoc.prof.Ģ. Dimdiņš25.sept. 9.30-12.00 A.324. Promocijas darbu priekšaizstāvēšana Visi prof. un asoc. prof.12.00-12.45 A.324. Doktorantūras padomes sēde, doktorantu atestācija Visi prof. un asoc. prof.13.00-16.00 A.324.A. Daļa. Mūsdienu psiholoģijas teorijas. Psiholoģijas vēstureun zinātnes teorijaasoc.prof.Ģ. Dimdiņš2. okt.9.okt.16.okt.23. okt.30. okt.Doktorantu Ziemeļvalstu tīkla ietvaros rīkotais seminārs. Pašlaik detalizētāka informācija vēl nav zināma kurā valstī un kadtas notiks9.30.-11.00 A40711.00-12.30 A.32414.00 V 201Oktobris, 2008A. daļa. Psiholoģijas pētniecības metodoloģija un metodes(Multivariatīvā statistika)A. Daļa. Mūsdienu psiholoģijas teorijas. Psiholoģijas vēstureun zinātnes teorijaPromocijas padomes sēde; A. Gaitnieces-Putānespromocijas darba aizstāvēšanaprof. M. Raščevskaasoc.prof.I. AustersPromocijas padomes locekļi9.30.-12.30 A.324. A. Daļa. Mūsdienu psiholoģijas teorijas. Sociālā psiholoģija asoc.prof.I. Austers13.00-14.30 A.324. A. Daļa. Mūsdienu psiholoģijas teorijas. Sociālā psiholoģija asoc.prof.Ģ. Dimdiņš14.45-16.15 A.324. B. Daļa. Seminārs Sociālā psiholoģijā asoc.prof.Ģ. Dimdiņš9.30.-11.00 A.324. A. Daļa. Mūsdienu psiholoģijas teorijas. Sociālā psiholoģija asoc.prof.I. Austers11.00-12.30 A.324 B. Daļa. Seminārs Sociālā psiholoģijā asoc.prof.I. Austers13.00- 14.30 Seminārs nozares doktorantu grupā par promocija pētījumu Promocijas darba vadītājs9.30.-12.30 A407A. daļa. Psiholoģijas pētniecības metodoloģija un metodes(Multivariatīvā statistika)prof. M. Raščevska13.00- 14.30 A.324A. Daļa. Mūsdienu psiholoģijas teorijas. Psiholoģijas vēstureun zinātnes teorijaasoc.prof.Ģ. Dimdiņš14.45-16.15 A.324 B. Daļa. Seminārs Sociālā psiholoģijā asoc.prof.Ģ. Dimdiņš9.30.-11.00 A.324. B. Daļa. Seminārs Sociālā psiholoģijā asoc.prof.I. Austers11.15-12.45 A.324A. Daļa. Mūsdienu psiholoģijas teorijas. Psiholoģijas vēstureun zinātnes teorijaasoc.prof.I. Austers13.00- 14.30 Seminārs nozares doktorantu grupā par promocija pētījumu Promocijas darba vadītājs14.45-16.15 A.324A. daļa. Psiholoģijas pētniecības metodoloģija un metodes.Zinātniskā komunikācijaNovembris, 2008prof. M. Raščevska6. nov. 9.30.-12.30 A 324. Promocijas eksāmens psiholoģijā Visi prof. un asoc. prof.19


13.00-14.30 A 324.A. Daļa. Mūsdienu psiholoģijas teorijas. Psiholoģijas vēstureun zinātnes teorijaasoc.prof.Ģ. Dimdiņš13. nov.20. nov.27. nov.4. dec.11. dec.18. dec.14.45-16.15 A 324. B. Daļa. Seminārs Sociālā psiholoģijā asoc.prof.Ģ. Dimdiņš9.30.-12.30 A407A. daļa. Psiholoģijas pētniecības metodoloģija un metodes(Multivariatīvā statistika)prof. M. Raščevska13.00-14.30 A 324.A. Daļa. Mūsdienu psiholoģijas teorijas. Psiholoģijas vēstureun zinātnes teorijaasoc.prof.I. Austers14.45-16.15 A 324. B. Daļa. Seminārs Sociālā psiholoģijā asoc.prof.I. Austers9.30.-12.30 A407A. daļa. Psiholoģijas pētniecības metodoloģija un metodesprof. M. Raščevska(Multivariatīvā statistika)13.00- 14.30 Seminārs nozares doktorantu grupā par promocija pētījumu Promocijas darba vadītājs14.45-16.15 A.324 B. Daļa. Seminārs Sociālā psiholoģijā asoc.prof.Ģ. Dimdiņš9.30.-12.30 A407 A. daļa. Psiholoģijas pētniecības metodoloģija un metodes. prof. M. RaščevskaZinātniskā komunikācija13.00-16.15 A 324. B. Daļa. Seminārs Sociālā psiholoģijā asoc.prof.I. Austers9.30.-12.30 A40713.00-14.30 A 324.Decembris, 2008A. daļa. Psiholoģijas pētniecības metodoloģija un metodes(Multivariatīvā statistika)A. Daļa. Mūsdienu psiholoģijas teorijas. Psiholoģijas vēstureun zinātnes teorijaprof. M. Raščevskaasoc.prof.Ģ. Dimdiņš14.45-16.15 A 324. B. Daļa. Seminārs Sociālā psiholoģijā asoc.prof.I. Austers9.30.-11.00 A40711.15-12.45 A 324.A. daļa. Psiholoģijas pētniecības metodoloģija un metodes(Multivariatīvā statistika)A. daļa. Psiholoģijas pētniecības metodoloģija un metodes.Zinātniskā komunikācijaprof. M. Raščevskaprof. M. Raščevska13.00- 14.30 Seminārs nozares doktorantu grupā par promocija pētījumu Promocijas darba vadītājs14.45-16.15 A.324. B. Daļa. Seminārs Sociālā psiholoģijā asoc.prof.Ģ. Dimdiņš9.30.-11.00 A.324. Promocijas projektu vai promocijas darbu priekšaizstāvēšana Visi prof. un asoc. prof.11.00-14.30 A407A. daļa. Psiholoģijas pētniecības metodoloģija un metodes(Multivariatīvā statistika)prof. M. Raščevska14.45-16.15 A.324. B. Daļa. Seminārs Sociālā psiholoģijā asoc.prof.Ģ. DimdiņšJanvāris, 20098. janv. 10.00-12.00Seminārs nozares doktorantu grupā par gatavošanos LUkonferencei15. janv. 10.00-12.01 A324. Promocijas eksāmens psiholoģijā I daļa22. janv. 10.00-12.00Doktorantu zinātniskā atskaite par padarīto darbu pētniecībā(doktorantu grupā)Promocijas darba vadītājsPromocijas darba vadītājsNodarbību plānojums 2008/09. akad. gada pavasara semestrim(pieejams arī PPF mājas lapā www.ppf.lu.lv (parole: students, pasword: st)Februāris, 2009Datums Laiks Telpa Nodarbības saturs Profesors5. febr. 9.00-16.00B-06. LU 67. zinātniskā konference, Psiholoģijas nozares sekcija .aud. Konferences noslēgumā - diskusija.Vada prof. V. Reņģe12. febr. 9.30-12.30 A. 324. A daļa. Mūsdienu psiholoģijas teorijas Attīstības psiholoģija. prof. S. Sebre13.00-14.30 Seminārs nozares doktorantu grupā par promocija pētījumuPromocijas darbavadītājs14.45-16.15 A407A. daļa. Psiholoģijas pētniecības metodoloģija un metodes(Multivariatīvā statistika)prof. M. Raščevska19. febr. 9.30-12.30 A. 324. A daļa. Mūsdienu psiholoģijas teorijas Attīstības psiholoģija. prof. S. Sebre26. febr.13.00-16.15 A. 407.A. daļa. Psiholoģijas pētniecības metodoloģija un metodes(Multivariatīvā statistika)prof. M. Raščevska9.30-12.30 A. 324. A daļa. Mūsdienu psiholoģijas teorijas Attīstības psiholoģija. asoc.prof. I. Bite13.00-16.15 A. 407.A. daļa. Psiholoģijas pētniecības metodoloģija un metodes(Multivariatīvā statistika)Marts, 2009prof. M. Raščevska20


5.marts.9.30-12.30 A. 324. A daļa. Mūsdienu psiholoģijas teorijas Personības psiholoģija. prof. A. Karpova6.marts.19.marts.26.marts.2.apr.9.apr.16. apr.23.apr.30.apr.7.maijs.14.maijs.11.jūnijs.7-11jūlijs13.00-16.15 A. 324. A daļa. Mūsdienu psiholoģijas teorijas Personības psiholoģija. prof. A. Karpova9.30-12.30 A. 324. A daļa. Mūsdienu psiholoģijas teorijas Personības psiholoģija. prof. A. Karpova13.00-16.15 A. 324. A daļa. Mūsdienu psiholoģijas teorijas Personības psiholoģija. prof. A. Karpova9.30-12.30 A. 407. B daļa. Seminārs Attīstības psiholoģija. prof. S. Sebre13.00-14.30 Seminārs nozares doktorantu grupā par promocija pētījumuPromocijas darbavadītājs14.45-16.15 A407. A. daļa. Psiholoģijas pētniecības metodoloģija un metodes(Multivariatīvā statistika)prof. M. Raščevska9.30-12.30 A407. B daļa. Seminārs Attīstības psiholoģija. prof. S. Sebre13.00-16.15 A407.A. daļa. Psiholoģijas pētniecības metodoloģija un metodes(Multivariatīvā statistika)Aprīlis, 2009prof. M. Raščevska9.30-12.30 A407. B daļa. Seminārs Attīstības psiholoģija. prof. S. Sebre13.00-16.15 A407.A. daļa. Psiholoģijas pētniecības metodoloģija un metodes(Multivariatīvā statistika)prof. M. Raščevska9.30-12.30 A407. B daļa. Seminārs Personības psiholoģija. prof. Ā. Karpova13.00-16.15 A407. A. daļa. Psiholoģijas pētniecības metodoloģija un metodes(Multivariatīvā statistika)prof. M. Raščevska9.30-12.30 A407. B daļa. Seminārs Personības psiholoģija. prof. Ā. Karpova13.00-14.30 Seminārs nozares doktorantu grupā par promocija pētījumuPromocijas darbavadītājs14.45-16.15 A407. B daļa. Seminārs Attīstības psiholoģija. asoc.prof. I. Bite9.30-12.30 A407. B daļa. Seminārs Personības psiholoģija. prof. Ā. Karpova13.00-16.15 A407. B daļa. Seminārs Attīstības psiholoģija. asoc.prof. I. Bite9.30-12.30 A407. B daļa. Seminārs Personības psiholoģija. prof. Ā. Karpova13.00-16.15 A407. B daļa. Seminārs Attīstības psiholoģija. asoc.prof. I. BiteMaijs, 20099.30-12.30 A407. B daļa. Seminārs Personības psiholoģija. prof. Ā. Karpova13.00-14.30 Seminārs nozares doktorantu grupā par promocija pētījumuPromocijas darbavadītājs14.45-16.15 A407. B daļa. Seminārs Attīstības psiholoģija. asoc.prof. I. Bite9.30-12.30 A. 324. Projektu aizstāvēšana Visi prof. un asoc. prof.13.00-16.15A. 324. Konsultācija par promocijas eksāmenu psiholoģijā II Visi prof. un asoc. prof.Jūnijs, jūlijs 20099.30-13.00 A. 324. Promocijas eksāmens psiholoģijā II daļa Visi prof. un asoc. prof.13.00-14.00 A. 324. Visu doktorantu kopsapulce Visi prof. un asoc. prof.Eiropas psihlogiuMūsdienu psiholoģijas teorijas (Attīstības psiholoģija)prof.S. Sebre, v. Reņģkonference OsloSeptembris, 20093. sept. 9.00-12.00 A. 407. Jauno doktorantu iestājpārbaudījumi Visi prof. un asoc. prof.10. sept.10.00-13.15A. 407. Doktorantu atskaite par 2008/09 akad. gadu Visi prof. un asoc. prof.21


Aptauja doktorantiem par 2008./09. akad. gadu3. pielikumsAptaujas mērķis ir noskaidrot doktorantu viedokli par Psiholoģijas doktora studiju programmassatura, organizācijas un praktiskās realizāciju no 2008.gada 1. oktobra līdz 2009. gada 30. septembrim sakarāar ikgadēja programmas pašvērtējuma ziņojuma sagatavošanu. Vērtējot dažādus šīs programmas aspektus,lūdzu, izmantojiet 5 baļļu vērtēšanas sistēma: 5 – teicami, 4 – labi, 3 – apmierinoši, 2 – vāji, 1 – ļoti vāji. Jajums nav pieredzes par dalību kādā aktivitātē atzīmējiet to ailītē – nav. Aptauju aizpilda arī tie, kas bijaakadēmiskā atvaļinājumā, vienkārši norādot to un tālāk vērtējot tikai tos aspektus, ar kuriem bija saskare.1. Vai iepriekšējā akadēmiskajā gadā esiet bijis aktīvs doktorants (t.i., jums nav bijuši studijupārtraukumi – akad. atvaļinājums? jā, studēju abus divus semestrus studēju tikai 1 semestri; nestudēju akadēmiskā atvaļinājuma dēļVisi, kas studēja programmā vismaz 1 semestri turpina atbildēt uz pārējiem jautājumiem!2. Novērtējiet iepriekšējā gadā docētos atsevišķos kursus un citas programmas aktivitātes 5 baļļusistēmā, iekrāsojot attiecīgo rūtiņu šādi:- Promocijas pētījuma projekta izstrāde un aizstāvēšanaJa kādā aktivitāte jums nebija plānota pagājušajā akad. gadā vai tajā nepiedalījāties, tad pēdējā ailēiekopējiet zīmi:- Promocijas pētījuma projekta izstrāde un aizstāvēšana AktivitāteBalles1 2 3 4 51. Promocijas darbsVērtējiet jūsu sadarbību ar vadītāju šo aktivitāšu jomās !- Promocijas pētījuma projekta izstrāde un aizstāvēšana 1 2 3 4 5- Pētījuma metožu aprobācija pilotpētījumā 1 2 3 4 5- Teorētiskās daļas izstrāde un priekšaizstāvēšana 1 2 3 4 5- Datu ievākšana, apstrāde un analīze 1 2 3 4 5- Pētījuma empīriskās daļas izstrāde un priekšaizstāvēšana 1 2 3 4 5- Pētījuma rezultātu prezentēšana zinātniskā konferencē 1 2 3 4 5- Zinātniskā raksta sagatavošana un iesniegšana publicēšanai. 1 2 3 4 5- Promocijas darba pabeigšana un pirmsaizstāvēšana 1 2 3 4 52. Mūsdienu psiholoģijas teorijas- Psiholoģijas vēsturi un zinātne 1 2 3 4 5- Attīstības psiholoģijas teorijas 1 2 3 4 5- Sociālās psiholoģijas teorijas 1 2 3 4 5- Personības psiholoģijas teorijas 1 2 3 4 53. Psiholoģijas pētniecības metodoloģija un metodes- Kvantitatīvās pētniecības metodes 1 2 3 4 5- Kvalitatīvās pētniecības metodes 1 2 3 4 5- Zinātniskā komunikācija 1 2 3 4 54. Semināru kursi (izvēle)*- Sem. Attīstības psiholoģija 1 2 3 4 5- Sem. Sociālā psiholoģija 1 2 3 4 5- Sem. Personības psiholoģija 1 2 3 4 5NNepied-lījos22


5. Promocijas eksāmeni- Promocijas eksāmens psiholoģijā 1 2 3 4 5- Promocijas eksāmens svešvalodā 1 2 3 4 56. Akadēmiskā darbība - vērtējiet savu iegūto pieredzi šajā jomā- Izstrādāt lekciju konspektu vai apgūt kursu augstskolu didaktikā 1 2 3 4 5- Nolasīt lekciju ciklu 16 stundu apmērā ar nozari saistītā kursā 1 2 3 4 5Turpmāk izzvēlētās atbildes tukšā vietā iekopējiet, lūdzu, šo kvadrātiņu - :3. Kā jūs vērtējiet doktora studiju programmas aktivitāšu plānojumu (t.i., nodarbību izkārtojumu)? teicami labi apmierinoši vāji ļoti vājiJa nepieciešamas izmaiņas, tad kādas? _________________________________________________4. Kā jūs vērtējiet doktora studiju programmas nodarbību plāna ievērošanu (t.sk, savlaicīguinformācijas saņemšanu, ja kaut kas plānā mainās)? teicami labi apmierinoši vāji ļoti vāji5. Kā jūs vērtējiet kopumā darbu regulārajās nozares doktorantu darba grupās ar savu vadītāju,kontaktu ar darba vadītāju? teicami labi apmierinoši vāji ļoti vājiJa nepieciešamas izmaiņas, tad kādas? _________________________________________________6. Kā jūs vērtējiet doktorantūras programmas rīcībā esošā materiāli tehnisko nodrošinājuma (telpas,datori) attīstību gada laikā? teicami labi apmierinoši vāji ļoti vājiJa kaut kas trūkst, tad kas? __________________________________________________________7. Kā jūs vērtējiet doktorantu savstarpējo komunikāciju? teicami labi apmierinoši vāji ļoti vājiJa kaut kas trūkst, tad kas? __________________________________________________________8. Kā jūs vērtējiet doktorantūras programmas rīcībā esošo informatīvo nodrošinājumu – bibliotēkupieejamību, datu bāzes, jaunākie zinātniskie izdevumi – grāmatas, žurnāli? teicami labi apmierinoši vāji ļoti vājiJa kaut kas trūkst, tad kas? __________________________________________________________9. Vai jūs apmierina informācijas aprite par prasībām doktorantūras programmā, notiekošajāmaktivitātēm, tās pieejamība interneta resursos, drukātā veidā, skaidrojumos studiju procesā, u.c.? teicami labi apmierinoši vāji ļoti vājiJa kaut kas trūkst, tad kas? _________________________________________________________10. Cik lielā mērā jūs apmierina programmas piedāvātās iespējas piedalīties starptautiskās doktorantuun zinātnieku aktivitātēs? teicami labi apmierinoši vāji ļoti vājiJa kaut kas trūkst, tad kas? _____________________________________________________11. Vai jūs izmantojāt iespēju piedalīties kādā ārvalstu starptautiskā doktorantu pasākumā – lekcijukursā, seminārā Baltic-Nordic Doctoral Network ietvaros? vairākas reizes vienu reizi nepiedalījos12. Kā jūs vērtējat doktorantūras aktivitātes, lai sagatavotu doktorantus pieteikšanai ES fondastipendijām? teicami labi apmierinoši vāji ļoti vāji13. Vai jūs apmierina programmas vadīšana un programmas direktores darbs (prof. M. Raščevska)? teicami labi apmierinoši vāji ļoti vājiIeteikumi uzlabojumiem? ____________________________________________________14. Vai jūs apmierina jūsu Psiholoģijas doktorantūras padomes (PDP) darbs aizstāvēšanas procesos? teicami labi apmierinoši vāji ļoti vājiIeteikumi uzlabojumiem? _____________________________________________15. Vai jūs apmierina doktorantūras sekretariāta darbs - informācijas izsūtīšana, savlaicīgas atbildesuz uzdotajiem jautājumiem, lietvedības lietu kārtošana (lietvede Guna Pudule)? teicami labi apmierinoši vāji ļoti vāji16. Kā jūs vērtētu doktora studiju programmu kopumā (ieskaitot saturu, organizāciju, praktiskorealizāciju, materiālo un informatīvo nodrošinājumu, iespēju veidot starptautiskus kontaktus, PDPdarbu) : teicami -5 labi -4 apmierinoši - 3 vāji -2 ļoti vāji -123


Paldies!4. pielikumsN.p.k.Psiholoģijas doktora studiju programmas doktoranti 2009./2010 ak.g.Uzvārds, vārdsKurssVadītājsFinans.B./P.nozareAkad.1. Malzubris Gints 1 prof. V. Reņģe B pers līdz 01.03.10.prof. M. Raščevska2. Krūmiņa Indra 1 prof. M. Raščevska B visp +3. Lipe Evita 1 asoc. prof. I. Bite P kl4. Putniece Inese 1 asoc. prof. I. Bite B kl .5. Turilova-Miščenko 1 prof. M. Raščevska B visp +Tatjana6. Upenieks Reinis 1 prof. V. Reņģe B pers +7. Gabrāne Līva 2 prof. V. Reņģe B soc līdz 30.09.09 +8. Koļesņikova Jeļena 2 prof. S. Miezīte B kl9. Ļubenko Jeļena 2 prof. S. Sebre B kl +10. Muzikante Inese 2 prof. V. Reņģe B soc +11. Rožcenkova Andžela 2 prof. V. Reņģe P soc +12. Šaitere Sanita 2 prof. I. Austers B soc +13. Ļevina Jeļena 2 asoc.prof.N.Ivanova P att līdz 13.11.09.14. Gritāne Egita 2 prof. I. Austers B soc līdz 30.09.09 +15. Šķupele Irina 3 asoc.prof.Ģ.Dimdiņš B soc līdz 30.09.09 +16. Landmane Dace 3 prof. V. Reņģe P soc +17. Stokenberga Ieva 3 prof. A. Austers B kl +18. Skreitule –Pikše Inga 3 prof. S. Sebre B kl +19. Laizāne Ilona 3 prof. S. Sebre B kl20. Plaude Alla 4 prof. M. Raščevska P pers21. Poudžiunas Inta 4 asoc. prof. I. Bite P kl Līdz 01.12.09.22. Trups-Kalne Ingrīda 4 prof. Ā. Karpova P soc Līdz 01.02.10.23. Linda Balode 324. Politere/ Roze Jana 325. Mika Vija 126. Vanags Mārtiņš 127. Blūmberga Solveiga 1ESStipendijaPirms mācību gada vai gada laikā izstājās no programmasES fonda Stipendiāti beidzējiN.p.k. Uzvārds, vārds Vadītājs Laiks Atestācija (datumi)1. Upmane Anda prof. S. Sebre 11mēn.2. Pirsko Laura prof. S. Sebre3. Damberga Ilze prof. S. Sebre5. Upmane Anda prof. S. Sebre30.09.09.,24


Psiholoģijas doktora studiju programmas doktorantupublikācijas, dalība konferencēs un zinātniskajos projektos5. pielikums1. Publikācijas 2008./09 akadēmiskajā gadā. (Visas, arī nesaistītas ar promocijas darbu)Plaude, A., Raščevska, M. (2008). M. Bonda Aizsardzības stilu aptaujas adaptācijaLatvijā, Latvijas Universitātes raksti, 729, 28-41.Rožcenkova, A. (2008). Līderības saistība ar vienības klimatu un karavīru motivāciju uzdevuma izpildei.Militārais apskats, Nr.1 (126), 21-49.Turilova-Miščenko, T., & Raščevska, M. (2008). Psychometric Properties of Classmates’ FriendshipRelationships Questionnaire. Baltic Journal of Psychology, 9 (1, 2), 129-140Laizāne I., Rutka L.(2008). Līdzatkarības psiholoģija: jēdziens, vēsture, būtība. Starptautiska konference ATEETeacher of 21 century: Quality education for quality teaching. Starptautiskās zinātniskās konferencesrakstu krājums Rīga: SIA „Izglītības soļi”, 2008, -104. -116. lpp..Saitere S. (2008.) Job applicants’ attraction to declared family-friendly employment policy: An intergroupapproach. Baltic Journal of Psychology, 9 (1, 2), 85–95Stokenberga, I. (2008). Humourous Personality: Relationship to Stress and Well-being. Baltic Journal ofPsychology, 9, 70-84.Proyer, R.T., Ruch, W., Ali, N.S., Stephanenko, E.A., Stokenberga, I., & Stuer, H. (2009). Breaking ground incross-cultural research on the fear of being laughed at (gelotophobia): A multi-national study involving73 countries. Humor - International Journal of Humor Research, 22, 253–279.2. Dalība konferencēs 2008./09 akadēmiskajā gadā.2.1. Dalība ar ziņojumu (posteru vai referātu)Muzikante, I. (2009). Psychometric Properties of Latvian Version of Driver BehaviourQuestionnaire.Abstract.11th European Congress of Psychology, Oslo, Norway 7 -10 July, PosterSession. 770.lpp.Renge, V., Austers, I., & Muzikante, I. (2009). Social Axioms, Individual Values, and Self-Reported DrivingBehavior in Predicting Traffic Accidents. Abstract. 11th European Congress of Psychology, Oslo,Norway 7 -10 July. 259.lpp.Renge, V., Austers, I., & Muzikante, I. (2008). Combining Social Axioms with Individual Values and Self-Reported Driving Behavior in Predicting Traffic Accidents. 4 th International Conference on Traffic &Transportation psychology, Washington, August 31- September 4, 2008.Muzikante I. (2009). Autobraucēju uzvedības adaptācija latviešu valodā. LU 67.konference, Rīga.Plaude, A., Rascevska, M. (2008). Adaptation of Defense Style Oestionnaire. In Dalbert, C. (Ed.),International Journal of Psychology (Vol.43, pp.649). Abstracts of the XXIX Internationl Congress ofPsychology, Berlin, Germany: Taylor & Francis GroupPlaude, A. (2009). Bezdarbnieku un strādājošo emocionālais un analītiskais intelekts 2009. gada LU 67.konference:Rožcevskova A. (2008). Leadership Relationship with Unit Climate and Soldiers’Motivation for TaskAccomplishment in Military Structures. XXIX International Congress of Psychology, July 20-25, 2008,Berlin, Germany,Rožcevskova A. (2008). Interconnection between Commanders’ Transformational Leadership, EmotionalIntelligence and Soldiers’ Social Identification in Military. 47th International Applied MilitaryPsychology Symposium, June 01-05, 2009, Riga LatviaRožcevskova A. (2008). Personnel Management ISAF Personnel Conference, September 14-17, 2008, Kabul,Afghanistan, ISAF RCN.Turilova-Miščenko, T., Raščevska, M. (2009, februāris). Aptaujas par draudzīgām attiecībām klasēpsihometriskie rādītāji. LU 67. Konferences programma Latvijas Universitāte, Rīga, 144 lpp.Turilova-Miščenka, T. (2009). Bilingual adolescents’ verbal comprehension and working memory. XIVEiropas Attīstības psiholoģijas konferencē 2009. gada 18 – 22. augustā Viļņa, Lietuva (XIV EuropeanConference on Developmental Psychology, ECDP 2009). ). http://ecdp.kryptis.lt/4.5.2.25


Laizāne I., Sebre S. (2009). Differences Adolescents’ Externalizing and Internalizing behavior problems inRelation to Levels of Codependen. Abstracts book 14 th European Conference on DevelopmentalPsychology (ECDP) . August 18 to 22, 2009., Vilnius, Lithuania, (posters).Laizāne I., Rutka L.(2008). Starptautiska konference ATEE Teacher of 21 century: Quality education forquality teaching. Rīga, Latvija, 2.-3.maijs, 2008.Laizāne I., (2008), XXIX International Congress of Psychology, Berlin, GERMANY July 20 - 25, 2008,Stokenberga, I., Austers, I. (2009) „Humora loma stresa pārvarēšanas procesā. Ziņojums par projekta2008/ZP-135 rezultātiem”, LU 67.zinātniskā konference Pedagoģijas un psiholoģijas plenārsēde Rīgā,2009.gada 5.februārī.2.2. Dalība bez ziņojumu (posteru vai referātu Precīzi norādiet konferences nosaukumu, laiku un vietu.E. Lipe, I. Trups-Kalna, u.c.,LU 67. zinātniskā konference, 2009.gada 19.februārī, LU PPF, RīgaE. Lipe ,T. Turilova-Miščenka, I. Krūmiņa, R. Upenieks, I. PutnieceXI Eiropas Psiholoģijas congress (11th European Congress of Psychology, ECP 2009), 2009. gada 7 – 10 jūlijā,Oslo, Norveģījā3. Dalība zinātniskajos projektos kā algotam darbiniekam vai sabiedriskā kārtā – ES, LZP, LU grantosNorādiet granta tēmas nosaukumu, finansētāju, vadītāju un projekta numuru.I. Muzikante2009.gads – Kultūras, sociāli ekonomisko, psihofizioloģisko un personības faktoru nozīme ceļu satiksmesdrošībā, LZP finansējums, vadītājs V.Reņģe, Dr.psych., 09.1508.2008.gads – Autovadītāju lēmumu pieņemšana un sociālie priekšstati par drošību uz ceļiem, LZP finansējums,vadītājs V.Reņģe, Dr.psych., 06.2007.2007.gads - Autovadītāju lēmumu pieņemšana un sociālie priekšstati par drošību uz ceļiem, LZP finansējums,vadītājs V.Reņģe, Dr.psych., 06.2007.A. PlaudeNo 2008.03.03. līdz 30.09.09. projekta ietvaros (finansējums Z6176 040) LU PPF pētnieka amata slodzēvispārīgās psiholoģijas apakšnozarē.I.LaizāneZinātniskais asistents, LU pētniecības projekts,”Latviešu valodas un matemātikas izpratības prognozes modeļisaistībā ar kognitīvo spēju, uzvedības un standartizēto testu mērījumiem skolēniem Latvijā”, projektanr. 2008/ZP-57COMENIUS SKOLU PARTNERĪBAS projektā (komandējumi uz partnervalstīm: Lielbritāniju, Vāciju)Finansējuma līguma numurs: 07-LVA01-CO06-00073-1, Gaismas speciālā internātpamatskola, Stopiņunovads.I. StokenbergaDalība LU projektā „Humora loma stresa pārvarēšanas procesā” (Nr. 2008/ZP-135, vadītājs I.Austers),2008.gada jūnijs–decembris, asistente.Dalība Cīrihes Universitātes (Šveice) projektā "Multi-Nation-Study on Gelotophobia" (vadītāji Prof. WillibaldRuch, & Dr. Rene Proyer), 2007.gada maijs-decembris, brīvprātīgā.26


Nordic-Baltic Doctoral Networkin Psychology6. pielikums4th ANNUAL MEETING24 – 26th August, 2009 Helsinki, FinlandPractical information for registrationMeeting venueThe annual meeting will take place at the University of Helsinki, Department ofPsychology (http://www.helsinki.fi/psykologia/english/index.htmhttp://www.helsinki.fi/psykologia/esittely/sijainti.htm).ProgrammeThe theme of this year’s meeting is “Psychology and Society”. The programme is available at the Network’swebsite http://nbnp.utu.fiRegistrationThe deadline for registration is 4th August, 2009. The relevant registration information consisting of a list ofparticipants from each country should be sent by email to the NBnetwork coordinator, Ms. SusannaKharroubi, email susanna.kharroubi@utu.fi by the aforementioned date.For registration, please provide the following information:1) Name, title, email-address and institution/organization of participating academics2) Name, email-address and institution/organization of participating students3) For student participants: the title of the poster + classification (cognitive, developmental, neuro, etc.)4) Special dietary requirements5) Room preferences for students sharing a double or triple roomThe compensation of costsThe Network will cover the travel expenses of 2 academic representatives and 5 students from each membercountry. Those countries which have more than one member organization, you may decide yourselves, whosetravel costs will be covered bythe network. Those interested parties who are not sponsored by the Network,areencouraged to participate at their own cost.TravelParticipants are responsible for their own travel arrangements. It is strongly advised that the most inexpensivemeans of travel should be used.AccommodationAccommodation for the participants is booked for two nights, 24 – 26th August, at Sokos Hotel Helsinki(http://www.sokoshotels.fi/en/hotels/helsinki/helsinki/). This is a group reservation that has to be confirmedlatest on 4th August. Therefore, it is important that the coordinator receives the registration information fromeach country by this day. Please note that this is absolutely the final day for the registration when we canguarantee your accommodation in this hotel. After this date, you will be responsible for your ownaccommodation arrangements. Students will be accommodated in double or triple rooms. Please indicate atregistration if you have preferences with whom you would like to share the room.Entry visaParticipants who will require an entry visa to Finland, please contact the network coordinator for assistance.Student poster sessionThe meeting includes a student poster session to which the students are invited to submit a poster on theirresearch. This is not obligatory but highly recommended. The size of the poster stand is 95cm * 115cm. Theposters will be displayed on Tuesday 25th August during the student meeting, and the poster session will beheld on August 26th in the morning. The students are asked to attend the session and present their posters.Posters will be assessed by an evaluation board, and the best poster will be nominated.For further information and enquiriesPlease contact the network coordinator:27


Susanna KharroubiEmail susanna.kharroubi@utu.fiTel. +358 2 333 5431“Research on Positive Health Determinants”The Importance in Health PromotionSymposium/PhD-seminarMay 20. and May 21. 2008.Sponsored by Nordic-Baltic Doctoral Network in PsychologyThe PsychoSomatic Research Group (PSRG) (ISH-NTNU/ASP-HiST) invites to a Symposium and PhDseminarin Health Promotion; “Research on Positive Health Determinants”at the Department of Social Work and Health Science.The sponsoring by the Nordic-Baltic Doctoral Network in Psychology allows PhD-students from Nordic-Baltic countries to apply for funding for participation at the seminar. See http://nbnp.utu.fi/.The ProgramSYMPOSIUM May 20.:Chair: Professor Geir Arild Espnes08.45 Welcome– the Rector of Sør-Trøndelag University College Trond Andersen, the Dean of the Facultyof Social Science Jan Morten Dyrstad, Dean of the Department for Nursing, Anne Tveit and leader of thePsychosomatic Research Group Professor Geir Arild Espnes.09.15 Lectures will be given by:Prof. Bengt Lindström and Dr. Monica Eriksson, Prof. Don Byrne, Associate Prof. Odin HjemdalProf. Kazimierz Wrzesniewski, Dr. Ewa Gruszczynska, Associate Prof, Toril Rannestad, SeniorResearcher Geir Smedslund, Associate Prof. Steinar Krokstad, PhD candidates Lisa Vivoll Straumeand Siw Tone Innstrand.12.20 Lunch15.10 Round table discussions16.00 Closing the symposiumPHD SEMINAR May 21.:Chair: Associate professor Dr. Toril Rannestad09.00-16.00PhD students present papers and get feedback. Participation with paper gives 5 studypoints, without papergives 2.5. The papers should be 15-20 pages double spacing 12 pt Times Roman in English and built up as ajournal research article, either theoretical or empirical. Papers must be sent as attachment totoril.ottesen@svt.ntnu.no before May 5 to be included in the seminar. All participants will be allocated tohave opponent responsibility for at least one paper. The papers can either be on the themes for thesymposium the day before, or it could be a paper connected to the PhD-work of the candidate.The paper will be sent out at least 10 days prior to the meeting. On the 21 the PhD student first presentshis/her paper, so the opponent appointed PhD students give their feedback and at the end the teachers at theseminar give their feedback.More information on times etc. will be given in due time before the conference.Moe information of curriculum and other detailed will be given closer to the date of the Symposium andSeminar.If you want to participate in the symposium or seminar, or both, send an e-mail totoril.ottesen@svt.ntnu.no.Trondheima, Norvēģija.Questions about the Symposium/PhD-seminar to geirae@svt.ntnu.no28


Preliminary schedule for the symposium 20.5.08Chair: Geir Arild Espnes08.45 Welcome– the Rector of Sør-Trøndelag University College Trond Andersen, the Dean of the Facultyof Social Science Jan Morten Dyrstad, Dean of the Department for Nursing, Anne Tveit and leader of thePsychosomatic Research Group Professor Geir Arild Espnes.09.15: Don Byrne, Professor, Australian National University:"Healthy children - healthy adults: The role of early intervention in the development of health behaviours inchildren". (45 min)Stretch and network building10.15 Bengt Lindström, Professor, and Monica Eriksson, PhD, Folkhälsan Research Centre,: Health inthe River of Life - the salutogenic approach to health resources. (45 min)11.00 Ewa Gruszczynska, PhD, Warsaw Medical University,Research on Sense of Coherence. (20 min)Stretch and network building11.30 Odin Hjemdal, Associate Professor, Norwegian University of Technology and Science:The role of resilience. 30 min12.00 Toril Rannestad, Associate Professor, Sør-Trøndelag University College:Health in the diseased. How can positive health research be of help? (20 min)Lunch13.20 Geir Smedslund, Senior researcher, Norwegian Knowledge Centre for the Health Services.Interventions for promoting a healthier diet and increasing physical activity in low socio-economic statusgroups (30 min)14.10 Steinar Krogstad, Associate professor, HUNT, Social Medicine, NTNUPossibilities for health promotion/Positive health research in the huge HUNT-databases. (20 min.)14.30 Lisa Vivoll Straume og Siw Tone Innstrand, PhD candidates, Norwegian University of Technologyand Science:Positive approaches in occupational health (25 min).Stretch and network building15. 10 – 16.00 Discussion. Where from here? Can the lectures from the 20. and the presentations be printed ina report from the symposium?ViļņaLecturer: Professor . H. VaitkevičiusPlace: Department of General Psychology, Vilnius University, Lithuania.Address: Vilnius University, Department of General PsychologyFaculty of Phylosophy, Universiteto str. 9/1, LT-01513 LithuaniaTime: 16-17 June, 2008Sent application to: Prof. H. Vaitkevičius , henrikas.vaitkevicius@ff.vu.ltApplication deadline: 17 May, 2008Notification of acceptance: 24 MayCredits: 0.5 ECTSFor more information, send email: , henrikas.vaitkevicius@ff.vu.ltShort description.INVESTIGATION OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL MECHANISM OF HUMAN PERCEPTIONThe course deals with a perception of visual stimuli and analysis what stimulus features are used and howthey are extracted. Sensitivity of visual system continuously changes and depends on both environment andthe task solved by the subject. Sensitivity of visual system changes to provide optimal condition forperception and subject activity. The practical works dealing with colour and orientation perception are alsoplanned.29

More magazines by this user
Similar magazines