PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un ...

ppf.lu.lv

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un ...

Līdzīgi kā iepriekšējos gados studenti vairumā atzinīgi ir novērtējuši gan pasniedzējusagatavotību, pasniegšanas stilu, attieksmi pret studentiem, gan iepazīstināšanu ar studiju kursusaturu.No visiem 24 studiju kursiem skaidri iezīmējās divi kursi, kur novērojamas grūtībasmācībspēka un studentu sadarbībā (piemēram, regulāra lekciju sākuma kavēšana no pasniedzējapuses, prezentācijas tikai angļu valodā, kā arī iebildumi pret semināru vadīšanu un saturu). Jāatzīmē,ka abi šie kursi šajā mācību gadā pie konkrētiem pasniedzējiem tika docēti pirmo reizi, un noteiktitiks veiktas pārrunas ar šo kursu docētājiem par iespējamiem uzlabojumiem nākotnē. Arī studentusniegtie komentāri ļaus pasniedzējiem izvērtēt savu darbu.Ar pārējiem studiju kursiem studenti kopumā bija „ļoti apmierināti” un „apmierināti”. Pirmākursa studenti visaugstāko apmierinātību pauž šādos kursos – Ievads psiholoģijā, Psihes bioloģiskiepamati I, Ievads socioloģijā, Praktikums sociālajā psiholoģijā I, Svešvaloda; un kā pozitīvo uzsver: skaidru prasību noformulēšanu studiju kursa sākumā; skaidri izprotamu vērtējumu prasības un stratēģija; pārskatāmas prezentācijas un filmu izmantošana studiju kursa ietvaros; prasmi ieinteresēt un ar saprotamiem piemēriem raksturot teorētisko materiālu; labvēlīgu attieksmi no pasniedzēja puses; iespējām diskutēt lekciju laikā, skaidrām atbildēm uz jautājumiem.Otrajā kursā visaugstāk tiek novērtēta Sociālā psiholoģija, Personības psiholoģija, Attīstībaspsiholoģija un Eksperimentālā psiholoģija. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem būtiski ir uzlabojiesPsihometrikas un Pētniecības metodoloģijas kursu novērtējums. Otrā kursa studenti īpaši uzsver: mācībspēku profesionalitāti; orientēšanos mācāmajā vielā un spēju atbildēt uz studentu jautājumiem; interesantus un saturiskus seminārus; izdales materiālu un prezentāciju kvalitāti; daudzveidīgu uzskates materiālu izmantošanu; labvēlīgu attieksmi no pasniedzēju puses.2.4. absolventu aptaujas rezultāti.Psiholoģijas bakalaura studiju programmaPārskata periodā absolventu aptauja netika veikta. 23. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls3.1. Izmaiņas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, personālaatlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai personāla attīstībaiPsiholoģijas bakalaura studiju programma2009./2010. akadēmiskā studiju gada laikā nav notikušas būtiskas akadēmiskā personālaizmaiņas (skat. 8.-12.. tabulu): 2009. gada novembrī doktora grādu ieguva lektore Evija Strika, kura pēc tam pavasarī tikaievēlēta par Psiholoģijas nodaļas docenti; 2010.gada jūnijā doktora grādu ieguva asistente Ieva Stokenberga; 2010.gada pavasarī docenta amatā tika ievēlēta arī Anda Gaitniece-Putāne, atkārtoti šim amatamtika ievēlēta arī docente Anika Miltuze; Notika pasniedzēju nomaiņa sociālās antropoloģijas kursam. Sadarbību pārtrauca dr. A.Lūse noRSU, savukārt šo kursu sāka pasniegt A. Saulītis Pavasara semestrī profesore Malgožata Raščevska atradās radošajā atvaļinājumā.2 Absolventu aptaujas jāveic ne retāk kā reizi akreditācijas periodā.6

More magazines by this user
Similar magazines