Klik hier - Lne.be

lne.be

Klik hier - Lne.be

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK

UITVOERINGSPLAN

DELHAIZE - HEULTJE

Onderzoek naar de plan-MER plicht - Verzoek tot raadpleging

Screeningsnota

Gemeentebestuur Westerlo

Dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

Boerenkrijglaan 61

2260 Westerlo

Grontmij Vlaanderen

Hasselt, 23 augustus 2010

100602_01_screening


Verantwoording

Titel : Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Delhaize Heultje te Westerlo

Subtitel : Onderzoek naar plan-MER plicht: verzoek tot raadpleging

Screeningsnota

Projectnummer : 100602

Referentienummer : 100602_01_screening

Revisie : c

Datum : 23 augustus 2010

Auteur(s) : Piet bernaerts

E-mail adres : Piet.bernaerts@grontmij.be

Gecontroleerd door : Piet Bernaerts

Paraaf gecontroleerd :

Goedgekeurd door : Peter Govaerts

Paraaf goedgekeurd :

Contact : Libost-Groep nv

Herckenrodesingel 101

B-3500 Hasselt

T +32 11 26 08 70

F +32 11 26 08 80

info@libost-groep.be

www.libost.be

100602_01_screening

Pagina 2 van 55


Inhoudsopgave

1 INLEIDING......................................................................................................... 5

1.1 Inhoud en methodiek......................................................................................... 5

1.2 Initiatiefnemer .................................................................................................... 5

2 RUIMTELIJKE CONTEXT VAN HET PLAN-GEBIED...................................... 6

2.1 Situering van het plangebied............................................................................. 6

2.2 Mesoniveau ....................................................................................................... 7

2.3 Microniveau ....................................................................................................... 8

2.4 Fotoreportage .................................................................................................. 10

2.5 Kaartmateriaal ................................................................................................. 12

3 DOELSTELLING, REIKWIJDTE EN DETAILLERINGSGRAAD VAN HET

RUP ................................................................................................................. 15

3.1 Aanleiding tot opmaak van het RUP ............................................................... 15

3.2 Doelstelling van het RUP ................................................................................ 15

3.3 Visie en concepten .......................................................................................... 16

3.3.1 Globale visievorming ....................................................................................... 16

3.3.2 Specifieke inrichtingsprincipes ........................................................................ 17

3.3.3 Vertaling van visie in concepten...................................................................... 18

A. Ontwikkelen van buffer .............................................................................................. 18

B. Eén duidelijk afgebakend geheel, één duidelijk bouwvolume................................... 20

C. Uitbreiding van Delhaize mogelijk maken ................................................................. 21

D. Afstanden respecteren............................................................................................... 22

E. Interne verkeerscirculatie........................................................................................... 23

F. Waterbuffering ............................................................................................................ 24

G. Veiligheid en brandweer ............................................................................................ 25

3.4 Vertaling van visie en concepten naar het grafisch plan ................................ 26

3.5 Grensoverschrijdende effecten ....................................................................... 27

3.6 Mogelijke alternatieven.................................................................................... 27

3.6.1 Alternatieven.................................................................................................... 27

3.6.2 Het nulalternatief ............................................................................................. 27

4 JURIDISCHE CONTEXT................................................................................. 29

4.1 Bestemmingsplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen ............................... 29

4.2 Verkavelingen en ruilverkavelingen ................................................................ 31

4.3 Wegen en water .............................................................................................. 31

4.4 Beschermings- en klasseringsbesluiten ......................................................... 32

4.5 Natuurbeschermingsgebieden en VEN-gebieden .......................................... 32

4.6 Andere ............................................................................................................. 33

4.7 Kaartmateriaal ................................................................................................. 34

5 PLANOLOGISCHE CONTEXT....................................................................... 38

5.1 Bovenlokale ruimtelijke structuurplannen ....................................................... 38

5.1.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV).................................................... 38

5.2 Vlaamse planningsproces voor landbouw, natuur en bos, regio Neteland .... 38

100602_01_screening

Pagina 3 van 55


5.2.1 Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) .................................. 39

5.3 Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Westerlo ............................... 40

5.4 Vlaamse Codex en het planologisch attest..................................................... 41

5.4.1 Algemeen......................................................................................................... 41

5.4.2 Het planologisch attest voor Delhaize Heultjedorp 66 in Westerlo ................ 42

5.4.3 Bufferzone ....................................................................................................... 42

6 Knelpunten en aandachtspunten .................................................................... 43

7 Potenties.......................................................................................................... 43

8 AFTOETSING PLAN-MER PLICHT VAN RECHTSWEGE............................ 44

8.1 Project m.e.r.-plicht.......................................................................................... 44

8.2 DABM van toepassing..................................................................................... 44

8.3 Plan-MER-plicht............................................................................................... 44

8.4 Noodzaak tot passende beoordeling .............................................................. 44

8.5 Conclusie ......................................................................................................... 44

9 SCREENING MILIEU-EFFECTEN ................................................................. 45

9.1 Fauna en flora, biodiversiteit ........................................................................... 45

9.2 Bodem ............................................................................................................. 46

9.3 Water ............................................................................................................... 46

9.4 Zoneringsplannen riolering.............................................................................. 47

9.5 Watertoets ....................................................................................................... 48

9.5.1 Het decreet Integraal Waterbeleid .................................................................. 48

9.5.2 Waterparagraaf................................................................................................ 48

9.5.3 De Watertoetskaarten ..................................................................................... 50

9.6 Landbouw ........................................................................................................ 52

9.7 Landschap en cultureel erfgoed...................................................................... 53

9.8 Mens-mobiliteit ................................................................................................ 54

9.9 Geluid .............................................................................................................. 54

9.10 Andere milieudisciplines.................................................................................. 54

9.11 Conclusie ......................................................................................................... 55

100602_01_screening

Pagina 4 van 55


1 INLEIDING

1.1 Inhoud en methodiek

Vanaf 1 juni 2008 dient er bij de opmaak van RUP’s formeel rekening gehouden te worden met het onderzoek

van milieueffecten die de realisatie van de bestemmingen in dit RUP kunnen teweegbrengen. In de

praktijk betekent dit dat voor elk RUP minimaal een ‘onderzoek tot m.e.r.’ moet uitgevoerd worden.

De resultaten van het onderzoek tot m.e.r. geven aan of de opmaak van een plan-MER al dan niet noodzakelijk

is. Bijkomend worden de resultaten aangewend om de ruimtelijke keuzes die in het RUP gemaakt

worden inhoudelijk te versterken en te onderbouwen.

Dit document is opgebouwd uit volgende onderdelen:

probleemstelling en situering van het RUP;

beschrijving van de doelstellingen, reikwijdte en detailleringsgraad van het RUP;

relevante elementen van de ruimtelijke en juridisch-beleidsmatige planningscontext;

aftoetsing plan-MER-plicht van rechtswege;

screening van de verwachte significante milieueffecten, rekening houdend met de doelstellingen

van het plan en de kwetsbaarheid van de omgeving.

1.2 Initiatiefnemer

De initiatiefnemer voor het plan waarop dit onderzoek tot m.e.r. betrekking heeft is:

Gemeentebestuur Westerlo

Boerenkrijglaan 61

2260 Westerlo

Tel.: 014/54.75.75

100602_01_screening

Pagina 5 van 55


2 RUIMTELIJKE CONTEXT VAN HET PLAN-

HEIST-OP-DEN-BERG

GEBIED

2.1 Situering van het plangebied

Het plangebied is gelegen ten noorden van de kern van Heultje, een deelgemeente van Westerlo.

Deze kern ligt in het zuidwesten van de gemeente Westerlo, nabij de grens met Hulshout.

Het plangebied situeert zich aan de grens met het buitengebied aan Heultjedorp. Het betreft

een bestaande Delhaize met bijhorende infrastructuur en een aangrenzend perceel (ten westen)

met een woning. Ten noordoosten van de bestaande Delhaize ligt een manege met clublokaal,

‘The Dukes Ranch’. Ten oosten ligt een grasland grenzend aan de perceelsgrens met

de Delhaize de toegangsweg tot de manege. Deze toegangsweg komt uit op de Diamantweg,

vlak langs de parking van de supermarkt.

De volledige verkeersafwikkeling van de Delhaize gebeurt langs Heultjedorp.

In de zuidoostelijke hoek komt de Diamantweg uit op Heultjedorp.

HULSHOUT

HERENTALS

WESTERLO

HERSELT

100602_01_screening

Pagina 6 van 55

GEEL

LAAKDAL


2.2 Mesoniveau

Het RUP heeft betrekking op een terrein met als adres Heultjedorp 66 en 68 en met als kadastrale

omschrijving afdeling 1 sectie E nummers 259V2, 259W2, 259D2 en 259L2. Het plangebied

ligt aan de toegangsweg tot de kleine dorpskern van Heultje. Langs deze weg komt een

sterke lintbebouwing voor waarbinnen naast woonfuncties ook enkele kleinhandelsfuncties

voorkomen. De straat vormt de overgang van bebouwing naar de open agrarische ruimte. De

omgeving rond Heultje heeft een sterk verlint karakter, waardoor de dorpskern van Heultje sterk

uitgewaaierd is.

Het open ruimte gebied dat aansluit op

het projectgebied is omsloten door wegenis.

Deze lintbebouwing bestaat

hoofdzakelijk uit residentiële woonfuncties

(open bebouwing).

In het binnengebied bevinden zich allerhande

functies, zoals een woning,

enkele loodsen, en een manege (“The

Dukes Ranch”) met clublokaal en verspreid

gelegen bosfragmenten. De

meeste percelen hebben een agrarische

functie en worden gebruikt als

grasland, al dan niet met een houtkant

Het versnipperde gebied vervaagd geleidelijk

naar het noorden waar een

open agrarisch landschap voorkomt

met af en toe enkele houtkanten.

Ten zuiden van het plangebied liggen

alleenstaande meergezinswoningen en

eengezinswoningen een nog onbebouwd

perceel. Ten westen van Delhaize

liggen woningen langs Heultjedorp,

ten oosten van het projectgebied

ligt de toegang tot de manege “The Dukes

Ranch” en een grasland. De toegang

komt uit op de Diamantweg die op

zijn beurt ter hoogte van de parking van

Delhaize uitkomt op Heultjedorp.

De manege met clublokaal liggen ongeveer

110 m meter van Diamantweg /

Heultjedorp verwijderd en liggen dieper

in het binnengebied dan het gebouw

van Delhaize.

100602_01_screening

Pagina 7 van 55


2.3 Microniveau

Het plangebied bestaat uit de handelszaak Delhaize met gebouwen, enkele constructies voor

de koelelementen, parking, laad- en loszone, het aangrenzend perceel met alleenstaande woning

en een graslandje. Op de schets onderaan de bladzijde is de perimeter van het projectgebied

aangeduid met een lichtrode stippellijn.

Het gebouw van de Delhaize ligt ongeveer 36 m van de middenas van de straat af. Het gedeelte

voor de Delhaize en de oostzijde wordt gebruikt als parking voor cliënteel. Laad- en losverkeer

gebeurt eveneens langs de oostzijde van het gebouw. Achter het gebouw van de Delhaize

ligt de parking voor het personeel. Er is een lage groenaanplant gebeurd tussen de parking en

het achterliggend agrarisch gebied. Ten noordwesten van het gebouw, aansluitend op de parking

van het personeel, ligt een grasland. Het grasland grenst aan de achterzijde van een aantal

tuinen.

De woning ten oosten van de Delhaize wordt de conciërgewoning van de winkel. De woning ligt

in woongebied.

Heultjedorp

Bestaande ruimtelijke structuur

agrarisch

gebied

Delhaize

manège

Clublokaal

Diamantweg

100602_01_screening

Pagina 8 van 55


Bestaande toestand 1

1 Bron van figuur: Stedenbouwkundige aanvraag, bestaande toestand. Bouwheer: Delhaize Groep N.V.,

Architektenbureau Van Hoecke B.V.B.A., 21.05.2010.

100602_01_screening

Pagina 9 van 55


2.4 Fotoreportage

Foto 1: Delhaize met voorliggende parking Foto 2: Bijhorende woning Heultjedorp 68

Foto 3: Zicht vanaf parking naar het westen Foto 4: zicht van straatzijde naar het noordoosten

Foto 5: zicht van N naar Z aan oostzijde van gebouw Foto 6: zicht van N naar Z aan oostzijde van gebouw.

Foto 7: zicht van noord naar zuid, op achterzijde woning Foto 8: koelsysteem tegen westzijde gebouw

100602_01_screening

Pagina 10 van 55


Foto 9: Zicht op achterliggende gronden Foto 10: grasland met bomenrijen op achtergrond

Foto 11: achterzijde gebouw Foto 12: achterliggende bijhorende grond

Foto 13: Zicht op toegang tot winkel en woning Foto 14: zicht op uitrit van parking

Foto 16: achterliggende bijhorende grond Foto 15: zicht op clublokaal ‘The Dukes Ranch’

100602_01_screening

Pagina 11 van 55


Foto 17: rechts van de Delhaize komt Diamantweg met toegang tot de manege uit op Heultjedorp.

Panoramafoto 18: rechts de Diamantweg, centraal de toegang tot de manege en links de toegang tot de parking.

Panoramafoto 19: zicht 180° vanaf noordelijke perceelsgrens op achterzijde gebouw van Delhaize (witte gebouw). Het

is goed zichtbaar dat het complex van de manege dieper in het open ruimtegebied is ingeplant dan de Delhaize.

2.5 Kaartmateriaal

Op de volgende bladzijden zijn onderstaande kaarten terug te vinden:

Kaart 4: Topografische kaart

Kaart 5: Orthofoto met aanduidingen

100602_01_screening

Pagina 12 van 55


100602_01_screening

Pagina 13 van 55


100602_01_screening

Pagina 14 van 55


3 DOELSTELLING, REIKWIJDTE EN DETAIL-

LERINGSGRAAD VAN HET RUP

3.1 Aanleiding tot opmaak van het RUP

Het RUP wordt opgemaakt naar aanleiding van het positief planologisch attest, afgegeven door het schepencollege,

in zitting van 25 mei 2009. De vestiging van Delhaize Group nv is een stedenbouwkundige

vergunde kleinhandelsfunctie, waarvan het merendeel van de bebouwing is vergund met uitzondering van

enkele kleine constructies.

3.2 Doelstelling van het RUP

Het voorwerp van de opdracht betreft de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het Decreet

grond- en pandenbeleid.

Delhaize Group nv beoogt op korte termijn een regularisatie van de bestaande toestand en op

lange termijn een uitbreiding van de bedrijfssite. De uitbreiding van de bedrijfssite is volgens

het gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd bij K.B. van 28 juli 1978, gelegen in agrarisch gebied.

Het RUP wordt opgemaakt ter uitvoering van het positief planologisch attest, afgegeven

door het schepencollege, in zitting van 25 mei 2009.

De vestiging van Delhaize Group nv is een stedenbouwkundig vergunde kleinhandelsfunctie,

gelegen in Heultjedorp 66 te Westerlo, waarvan het merendeel van de bebouwing is vergund,

met uitzondering van enkele kleine constructies.

Het planologisch attest werd afgegeven onder voorwaarden, waaraan voldaan moet worden.

De uitdaging van dit RUP bestaat er in om de economische behoefte van het bedrijf te verzoenen

met de woon- en leefkwaliteit van de directe omgeving.

100602_01_screening

Pagina 15 van 55


3.3 Visie en concepten

3.3.1 Globale visievorming

Het plangebied is gelegen aansluitend op het versnipperde landbouwgebied dat ingesloten ligt

tussen de kern van Heultje en de lintbebouwing langs de infrastructuren August Cannaertsstraat,

Mussenstraat, Diamantweg, Renderstraat en Goorheide.

Het behoud en tevens bepaalde verdere ontwikkelingen van de kleinhandelssite zijn verenigbaar

met het GRS waarin woonkern Heultje wordt vernoemd als één van de handelslocaties

van Westerlo voor buurtvoorzieningen en waarin het betreffende stukje agrarisch gebied ‘Diamantweg-Goorheide’

wordt beschouwd als multifunctionele landbouwzone dat plaatselijk minder

geschikt is voor grootschalige grondgebonden agrarische activiteiten. Delhaize richt zich

specifiek op het lokale niveau en wordt verder ontwikkeld aansluitend op de kern.

Zoals uit de analyse van de bestaande toestand blijkt, is het aspect van kleine landschapselementen

(laagdynamisch) een belangrijk element binnen de ruimtelijk landschappelijke

structuur. De groenstructuren fungeren als ruimtelijk bindend element. Daar de omgeving

zowel uit landbouwgebied (voornamelijk graslanden en paardenweides), een recreatieve

pool (manege en hondenschool) als kleine bosbestanden bestaan, is het wenselijk om de

laagdynamische functies te verzoenen met de meer dynamische activiteiten waardoor de

ruimtelijke eenheid versterkt kan worden.

Vanuit het landschappelijke aspect kan hiervoor het casco principe gehanteerd worden:

de ruimtelijke ontkoppeling van functies die elkaar belemmeren qua procesdynamiek;

de bundeling van functies met gelijkaardige proceskarakteristieken;

het inbouwen van de nodige flexibiliteit voor dynamische functies;

het zoeken naar zoveel mogelijk samenhang tussen functies die gebaat zijn met een

lage ruimtelijke dynamiek.

Deze oplossingsrichting wordt vertaald in een raamwerk en gebruiksruimte.

Raamwerk

Stabiele ruimtelijke laagdynamische functies zijn vaak houtkanten en bomenrijen.

De hoofdstructuur van het bestaande landschap wordt opgespoord

omdat die dikwijls een zekere taaiheid of stabiliteit in de tijd heeft. Zij vormt

de basis van de situering van laagdynamische functies. Het resultaat is een

raamwerk, dat relatief onafhankelijk wordt gemaakt van de dynamische functies.

Het raamwerk hier bestaat uit bomenrijen, houtkanten, bestaande bosbestanden,

enz. Binnen het raamwerk kunnen tal van functies zoals natuur,

landbouw, …. ondergebracht worden.

Gebruiksruimte

Zoals gezegd worden de gebruiksruimten voor hoogdynamische functies relatief

los van dit raamwerk gesitueerd. Binnen de gebruiksruimten kunnen

zich dan functies als landbouw en een bedrijventerrein op een flexibele wijze

ontwikkelen en dit binnen de randvoorwaarden van het raamwerk. Het is

noodzakelijk dat de maatvoering van deze gebruikersruimte aangepast kunnen

worden aan de veranderende eisen van de tijd. Enkel zo kan de nodige

flexibiliteit ingebouwd worden.

Relatie raamwerk en gebruiksruimte

Het raamwerk en de gebruiksruimte bestaan in realiteit naast elkaar. Het

raamwerk zorgt voor de ecologische natuurverbindingen tussen geïsoleerde

landschappelijke elementen of biotopen en zorgt voor een ruimtelijke afbakening

van de gebruiksruimte.

100602_01_screening

Pagina 16 van 55


3.3.2 Specifieke inrichtingsprincipes

Het bestaande landschap is een coulissenlandschap

Er wordt voorgesteld om een kleinhandelszone in te richten ten behoeve van één lokaal bedrijf.

Het gebouw sluit aan op de woonkern Heultje. Landschappelijk vormen de percelen de schakel

tussen de zuidelijk gelegen woonkern en de noordelijk gelegen versnipperde open ruimte. Door

het bestaande landschappelijke raamwerk door te trekken via groenbuffers, wordt de volledige

zone geïntegreerd in het landbouwgebied dat gekenmerkt wordt door openheid en fragmenten

van houtkanten en bomenrijen.

Om het gebied ook voor de woonomgeving aantrekkelijk te maken wordt er extra aandacht geschonken

aan de groenbuffer die voorzien wordt tussen de westelijk gelegen woningen en de

kleinhandelszone.

Om de bestaande groenstructuren in het plangebied te accentueren wordt aan de noordwestzijde

de open en groene ruimte versterkt door het voorzien van een grasvlakte met beperkingen

inzake constructies. Tussen de noordelijk gelegen open ruimte en het bedrijventerrein komt een

brede bufferstrook. Aanvullend kan in het kader van het integraal waterbeheer een landschappelijk

verantwoord bufferbekken of wadi’ 2 worden voorzien op de grasvlakte.

Het gemotoriseerd verkeer moet beter op de parking gestuurd worden via één oprit en één afrit.

De laad- en loszone gebeurt langs de oostzijde van het gebouw. Het bestaande aantal parkings

voor het cliënteel wordt behouden.

Het beoogde bouwvolume moet een duidelijke begrenzing krijgen. Het moet één duidelijk

bouwvolume worden, waar bijgebouwtjes en extra constructies moeten vermeden worden. Een

efficiënt ruimtegebruik moet zorgen dat er in de toekomst geen nood meer is aan bijkomende

constructies.

Er wordt aandacht besteed aan de toegankelijkheid voor de brandweer.

2 Wadi = Voorziening voor de infiltratie van regenwater. Een wadi is een laagte waarin het regenwater zich kan

verzamelen en in de bodem kan infiltreren. Meestal is een wadi beplant met gras of biezen. Een wadi helpt

verdroging van de bodem tegen te gaan, vormt een buffer bij overvloedige regenval, en draagt bij aan de zuivering

van het water.

Een wadi (Arabisch voor 'dal') is eigenlijk een droge rivier- bedding in een woestijn. Alleen bij hevige regenbuien

vult de rivierbedding zich met water.

Meestal staat de wadi dus droog, alleen na een regenbui staat er water in. De bodemlaag van de wadi bestaat

uit een laag grind en een buis, die bij hoge grondwaterstanden een aanvullende drainerende functie heeft.

100602_01_screening

Pagina 17 van 55


3.3.3 Vertaling van visie in concepten

A. Ontwikkelen van buffer

Het bestaande agrarische landschap is een coulisselandschap waar de percelen omzoomd

worden door houtkanten en bomenrijen. Het halfopen landschap bevat stroken houtgewas die

het daarachter gelegen open land aan het oog onttrekken. Dit kenmerkend aspect wordt doorgetrokken

naar het projectgebied met dezelfde grootte van raamwerk als het bestaande raamwerk.

Het raamwerk heeft dezelfde schaalgrootte als het grasland ten westen van het gebied en de

manege en zorgt ervoor dat het bedrijventerrein aan het oog onttrokken wordt vanaf de omliggende

percelen. Terwijl het raamwerk in het noordwesten van het gebied een grasland omzoomd,

wordt binnen het projectgebied het raamwerk gebruikt om het bedrijventerrein te begrenzen.

De 5 meter brede buffer van inheemse vegetatie is op de meeste locaties te verwezenlijken.

Aan de westzijde van het bedrijf (tussen privétuinen en gevel van het bedrijf) wordt een buffer

van 4,5 m voorgesteld. De buffer wordt op een talud gelegd, zodat de oppervlakte van de buffer

en de gewenste breedte toch behaald wordt.

Op de oostelijke grens wordt een groenscherm voorzien tussen Delhaize en het aanwezige

grasland, het achterliggend clublokaal en de manege. Op deze perceelsgrens ligt reeds een

twee tot 3 meter brede bufferaanplant, deels op grond van manege, deels op grond van Delhaize.

De zone tussen het gebouw van de Delhaize en de groenbuffer wordt gebruikt als parking

voor het cliënteel. Ook het laden- en lossen gebeurt langs deze weg. Met de inrichting van de

buffer moet rekening gehouden met het efficiënt ruimtegebruik van deze zone, waardoor de 5 m

niet overal gehaald kan worden. Uitleg over deze buffer is terug te vinden op volgende bladzijde.

Omdat op deze locatie een iets smallere buffer wordt voorgesteld, wordt dit gecompenseerd

door een brede buffer in te planten aan de achterzijde van het terrein, tussen open ruimtegebied

en bedrijventerrein. Een brede bufferzone ten noordwesten van het projectgebied (38 m x

70 m) vormt de zone waarbinnen de infiltratievijver moet ingeplant worden. De infiltratievijver

moet ecologisch ingericht worden met zacht hellende oevers. De zone rondom de vijver kan

beheerd worden als extensief grasland.

100602_01_screening

Pagina 18 van 55


De figuren op deze bladzijde tonen de groenbuffer aan

de oostzijde van het gebouw, waar laad- en loszone gecombineerd

moet worden met autoparking.

De zone heeft een breedte van 17,6 m vooraan en 15 m

achteraan en heeft een dubbele rij van parkings.

Hierdoor zal op bepaalde plaatsen de buffer de

gevraagde breedte krijgen van 5 meter, op andere locaties

zal de buffer smaller gedimensioneerd worden om

het parkeren en het laden en lossen mogelijk te houden.

Het laden en lossen moet volgens het planologisch

attest langs de oostzijde behouden blijven.

Voorgesteld wordt om in bepaalde zones de buffer te

vormen met een 2,5 m brede strook, gevormd door een

haag uit inheemse vegetatie (vb veldesdoorn of liguster)

met een ondergroei. Om de vier parkings krijgt de

groenbuffer een breedte van 7,5 m breedte en worden

er bomen ingeplant, zodat het zicht op de zijkant van het

gebouw gebufferd wordt t.o.v. het grasland en de

manege.

100602_01_screening

Pagina 19 van 55


B. Eén duidelijk afgebakend geheel, één duidelijk bouwvolume

Naast een duidelijk structurerend raamwerk volgens het Casco-principe voor het terrein, moet

binnen het raamwerk de gebruiksruimte ook duidelijk en efficiënt ingevuld worden.

Alle constructies nodig voor het functioneren van het gebouw (koelcel, opslagplaats, winkelkarren,

enz.) sluiten onmiddellijk aan bij het grote bedrijfsgebouw en blijven qua schaal beperkt in

verhouding tot de totaliteit van het gebouw. Het grote bouwvolume moet één duidelijk geheel

vormen.

Op dit ogenblik zijn constructies zoals koelunits en machinekamer voor koelinstallaties eerder

geordend geplaatst nabij het bedrijfsgebouw. Zij liggen ingeplant achter de (diepe) tuinen van

de aanpalende woningen. Een meer gebundelde opstelling van deze constructies, geïntegreerd

in één gebouw, is gewenst. Deze opstelling moet op voldoende afstand worden ingeplant

van de aanpalende tuinen (minimum 5 m).

Ook het perceel waarop het bedrijf gelegen is moet duidelijk afgebakend worden volgens het

Casco-principe.

De woning gelegen aan de straatzijde vormt een aparte entiteit. De woning heeft een privétuin.

100602_01_screening

Pagina 20 van 55


C. Uitbreiding van Delhaize mogelijk maken

Het bedrijf wenst op lange termijn een uitbreiding van de bedrijfssite. Het behoud en de uitbreiding

van de kleinhandelssite zijn verenigbaar met het GRS waarin woonkern Heultje wordt vernoemd

als één van de handelslocaties voor buurtvoorzieningen. De landbouwzone waarin de

percelen van Delhaize gedeeltelijk liggen, is gelegen in multifunctionele landbouwzone dat

plaatselijk minder geschikt is voor grootschalige agrarische activiteiten doordat de omgeving

een versnipperd voorkomen heeft.

Volgens het planologisch attest dient de ruimte-inname achteraan beperkt te worden. Om de

versnippering te beperken, wordt de uitbreiding van het bedrijf geplaatst aan de westzijde van

het gebouw (zie arcering op concept). Om uitbreiding mogelijk te maken zoals het planologisch

attest voorschrijft, is het naastliggende perceel met woning bij aangekocht. De uitbreiding die in

het planologisch attest behandeld werd, betreft een uitbreiding van 283 m². De huidige vraag

naar uitbreiding is 600 m². De bouwhoogte is beperkt tot één bouwlaag, waardoor de invloed

op het landschap beperkt is.

Langs de oostzijde van het bedrijf gebeurt het laden en lossen van de handelszaak en dient een

groenbuffer ingeplant om het zicht vanaf Diamantweg en de open ruimte op het bedrijf te beperken.

De uitbreidingszone betreft een 12m brede zone aansluitend op het bestaande volume. De uitbreiding

is aangeduid met een arcering.

100602_01_screening

Pagina 21 van 55


D. Afstanden respecteren

De korrelgroottes van de bestaande bouwvolumes in de bestaande ruimtelijke structuur zijn

zeer divers. Er komen voornamelijk kleine korrels voor van de residentiële woningen. Achter

deze residentiële woningen (meestal aansluitend) komen soms echter grotere korrels voor. Het

gaat vaak om loodsen of gebouwen gelinkt aan agrarische activiteiten. Deze gebouwen penetreren

de open ruimte vertrekkende van de woonlinten. Zo ook doen gebouwen van de naburige

manege en de Delhaize dit.

Om de verder aantasting van de open ruimte te beperken, moet zo efficiënt mogelijk omgesprongen

worden met de ruimte die aansluit op het woonlint van Heultjedorp. Dit is niet alleen

ruimtelijk-esthetisch een goede zaak, ook economisch efficiënt ruimtegebruik is belangrijk voor

het goed functioneren van de Delhaize. Kennis van de nodige afstanden is daarom noodzakelijk.

De Delhaize is vragende partij om op lange termijn een 12 m brede uitbreiding te bouwen aansluitend

op het bestaande bouwvolume. Het betreft een uitbreiding van 600 m². Deze afstand

is gebaseerd op de nodige afstand om paletten machinaal te kunnen stapelen (paletafstand +

draaibeweging machine). Op dit ogenblik wordt alles (ook de zware producten zoals drankbakken)

nog manueel in de rekken geplaatst. Om de kwaliteit zowel naar de klant als het personeel

toe te verbeteren, wordt deze uitbreiding op termijn gewenst. De uitbreiding is mogelijk

doordat de westelijk gelegen privéwoning met diepe tuin in eigendom is gekomen van Delhaize.

Een deel van de tuin wordt gebruikt voor de uitbreiding.

100602_01_screening

Pagina 22 van 55


E. Interne verkeerscirculatie

Het laad- en losverkeer gebeurt langs de oostzijde van het gebouw. De zaak heeft op dit ogenblik

84 parkings voor cliënteel en 28 parkings voor het personeel en wenst deze te behouden.

De parkings voor het cliënteel bevinden zich aan de straatzijde en aan de oostzijde van het gebouw

(tot aan het hek). Omdat er een buffer van 5 m breedte moet gevormd worden tussen de

Delhaize en de manege / open ruimte, moet deze zone heringericht worden om dit mogelijk te

maken. De hoeveelheid parkings kan behouden worden. Het laad- en losverkeer zal zoals nu

ook het geval is moeten passeren over de bestaande parking, de weg zal enkel enkele meters

smaller worden.

100602_01_screening

Pagina 23 van 55


F. Waterbuffering

Er wordt ruimte voorzien voor infiltratie van het regenwater. Op het aanwezige graslandje ten

noordwesten van het gebouw, wordt een infiltratievijver aangelegd, waar het regenwater van

het dak van de uitbreiding wordt opgevangen. Hiermee wordt geanticipeerd op het decreet integraal

waterbeleid.

De groene ruimte aan het infiltratiebekken kan ecologisch beheerd worden als een schraal extensief

grasland dat tweemaal per jaar gemaaid wordt. De groene ruimte kan ingericht worden

als rustplek voor het personeel van de Delhaize door het plaatsen van enkele zitbanken.

100602_01_screening

Pagina 24 van 55


G. Veiligheid en brandweer

Het bouwvolume van de Delhaize moet goed bereikbaar zijn voor de hulpdiensten. Er wordt

gestreefd naar een optimale bereikbaarheid voor de brandweer. Dit wil zeggen dat de brandweer

de vier zijden van het gebouw kan bereiken. Om dit haalbaar te maken, is het noodzakelijk

om een goed alternatief te hebben voor de klassieke groenbuffer voor de westelijke perceelsgrens

(zie punt 8.1.2). De brandweer kan bij noodsituatie het water benutten van de infiltratievijver.

100602_01_screening

Pagina 25 van 55


3.4 Vertaling van visie en concepten naar het grafisch plan

Bovenstaande globale visie wordt in het RUP vertaald in 3 zones: zone voor kleinhandel, zone

voor buffer en bebouwbare zone. Deze vormgeving biedt de nodige flexibiliteit om steeds antwoord

te kunnen bieden op de wijzigingen in de behoeftes (infiltratiebekken, enz.).

Het voorstel toont het bedrijventerrein waar het gebouw langs drie zijdes bereikbaar blijft voor

de brandweer. De westelijke buffer tussen woningen en uitbreiding moet een kwalitatieve houtkant

worden. Deze houtkant zal een breedte krijgen van 4m. Tussen de conciërgewoning en

het gebouw van de Delhaize wordt een groenbuffer voorzien van 5 m.

Aan de oostzijde wordt een buffer voorzien waarvan de breedte varieert tussen 5 m en 1,5 m.

Achteraan kan de buffer een breedte krijgen van + 5 m. Langs het gebouw zal de breedte varieren

om parkeren en laden en lossen nog mogelijk te houden.

De achterzijde van het gebouw wordt ingericht voor parking voor het personeel. De verharde

oppervlakte aan de straatzijde wordt benut als parking voor het cliënteel. Aan de noord- en

noordwestzijde, tussen open ruimte en het gebouw aan Heultjedorp, wordt een brede buffer

voorzien (+ 5m). De buffervoorzieningen bestaan uit streekeigen bomen en struiken.

Ten noordwesten kan de buffer een breedte krijgen van 38 m x 70 m. Binnen deze zone zal

een zone afgebakend (in overdruk) worden waar de infiltratievijver ingeplant moet worden en

waarbinnen de overige groene ruimte beheerd moet worden als extensief grasland (zie arcering).

Hierdoor zal de totale groenindex (% oppervlakte groen t.o.v. totale oppervlakte) van het

projectgebied zeer hoog blijven en krijgt de groenzone een ecologisch interessante invulling.

Om de eventuele hinder voor de

omwonenden tot een minimum te

beperken wordt voorgesteld om één

bouwvolume toe te laten op het

bedrijventerrein. De koelkamers en

dergelijke moeten in het gebouw geïntegreerd

worden op een manier dat de

buurtbewoners geen geluidshinder

hebben van het systeem.

100602_01_screening

Pagina 26 van 55


3.5 Grensoverschrijdende effecten

Gezien de ligging van het projectgebied zijn er geen grensoverschrijdende effecten te verwachten.

De ontwikkeling van het plangebied kadert in de visie van het beleid dat gericht is naar het behoud

van de handelsvestiging van de Delhaize ter versterking van de woonkern Heultje.

Het betreft hier de ontwikkeling van een lokale kleinhandelszone gericht op de woonkern van

Heultje.

Het projectgebied ligt deels in woongebied, deels in agrarisch gebied. Aangezien de percelen

aansluiten op de woonkern van Heultje en aansluiten aan het aangrenzende woongebied langs

Heultjedorp, is de ruimtelijke impact op het landschap zeer beperkt. Het aanwezige agrarische

landschap is sterk versnipperd door aanwezige infrastructuren en bebouwing. De oostelijk gelegen

percelen zijn in gebruik door een manege. De loodsen van de manege en het bijhorende

clublokaal liggen verder van Heultjedorp af. Het gebouw van Delhaize sluit aan op de bebouwing

van Heultjedorp. Omdat het aanwezige omsloten agrarisch gebied ruimtelijk niet interessant

is voor grootschalige landbouwactiviteiten, is het gebied in het GRS aangeduid als multifunctioneel

agrarisch gebied.

Aangezien het plangebied ingericht wordt conform de visie van het GRS Westerlo zoals in deze

bundel beschreven en het dus niet de bedoeling is om een grootschalig bedrijf aan te trekken

met een bovenlokaal werkingsgebied en/of bovenlokale aantrekkingskracht, kan gesteld worden

dat er geen grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.

3.6 Mogelijke alternatieven

3.6.1 Alternatieven

De voorgestelde ontwikkelingen zijn zeer beperkt. Het RUP wordt als instrument gebruikt om

enkele percelen deels gelegen in woongebied, deels in een ingesloten klein agrarisch gebied

om te zetten naar een kleinhandelszone.

Het planologisch attest werd afgegeven onder voorwaarden. Eén van deze voorwaarden was

dat de ruimte-inname achter de bestaande Delhaize beperkt dient te worden. Om uitbreiding

van Delhaize Group nv mogelijk te maken, is het westelijk gelegen perceel met woning (Heultjedorp

68) bij aangekocht.

Er is dan ook niet gezocht naar alternatieven gezien de logische herbestemming op deze locatie.

In het kader van het planologisch attest is er één alternatieve inrichting onderzocht geweest. In

de aanvraag van het planologisch attest werd voorgesteld om de uitbreiding in te planten aan

de achterzijde van het bestaande gebouw van de Delhaize (ten noorden van het perceel). Omdat

het positief planologisch attest afgegeven wordt onder de voorwaarde dat de ruimte-inname

achteraan dient beperkt te worden, is deze visie gewijzigd. De inplanting van de uitbreiding

achteraan het bestaande gebouw zou de open ruimte verder versnipperen. Om deze reden

wordt in het nieuwe voorstel de uitbreiding langs het bestaande gebouw van de Delhaize voorgesteld,

aansluitend op de bestaande bebouwing van Heultjedorp.

Daarbij wordt het goedgekeurd planologisch attest voor de Delhaize vertaald in het RUP in de

bestemming kleinhandel.

100602_01_screening

Pagina 27 van 55


3.6.2 Het nulalternatief

Indien het RUP niet wordt vastgesteld, zal de huidige situatie gedeeltelijk blijven bestaan. Daarnaast

moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Het planologisch attest vraagt op korte termijn de regularisatie van de onvergunde parking en

onvergunde constructies. De parking is voorzien voor 112 parkings en is gelegen rechts en

achter de winkelruimte, aanpalend aan de recreatieve sportvoorzieningen en voldoende ver van

de bestaande woningen. De regularisatie van de parking kan volgens het planologisch attest

aanvaard worden. De kleine constructies, waaronder de opslagplaats, een kleine uitbreiding

van de verkoopsoppervlakte en de koelcel vormen één geheel met de supermarkt en kunnen

ruimtelijk eveneens aanvaard worden. De koelunits en de bijhorende machinekamer zijn ongeordend

ingeplant en worden beter ondergebracht in één gebouw op voldoende afstand van de

aanpalende tuinen.

Het planologisch attest geeft nog een aantal voorwaarden waar rekening gehouden moet worden,

ook als het RUP niet vastgesteld wordt. Onder andere het efficiënt ruimtegebruik, een beperkte

ruimte-inname achteraan (ten noorden) en de betere inkleding van de site in het landschap

door het voorzien van een groenbuffer horen hiertoe.

De uitbreiding van 600 m² zal bij het nulalternatief niet verwezenlijkt kunnen worden. Het ruimtegebruik

binnen het domein zal zonder een goedgekeurd RUP niet zo rationeel en efficiënt

kunnen gebeuren.

100602_01_screening

Pagina 28 van 55


4 JURIDISCHE CONTEXT

4.1 Bestemmingsplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen

TYPE PLAN BINNEN HET

PLANGEBIED

GRENZEND AAN PLANGEBIED

Gewestplannen Gewestplan Herentals - Mol (KB 28 juli 1978):

Algemene plannen van

aanleg

Bijzondere plannen van

aanleg

Delhaize Group nv is deels in woonzone en deels in agrarisch gebied

gelegen volgens het gewestplan. De parking voor het gebouw

en de woning ten westen liggen volledig in woonzone.

Geen Geen

Geen De percelen ten oosten grenzend aan het projectgebied

vallen binnen het “sectoraal BPA zonevreemde

recreatie” (goedgekeurd op 26/06/2006). Het betreft

de percelen van een recreatieve cluster met paarden-

en hondensport. Een manege, het clublokaal

en de toegang tot de lokalen behoren tot het plan.

Het gaat om “BPA 01The Diamond Stables / Westelse

Woeffers”. Het goedgekeurde sectorale BPA

heeft de zonevreemde recreatiemogelijkheden mogelijk

gemaakt naar uitbreiding en behoud. Volgens

het gewestplan lagen deze functies in agrarisch gebied.

Via het BPA is de zone herbestemd om deze

bestemmingen toe te laten. Op de volgende Bladzijde

is het “BPA 01The Diamond Stables / Westelse

Woeffers” afgebeeld.

100602_01_screening

Pagina 29 van 55


Gewestelijke ruimtelijke

uitvoeringsplannen

Provinciale ruimtelijke

uitvoeringsplannen

Gemeentelijke ruimtelijke

uitvoeringsplannen

Geen Geen

Geen Geen

Geen Geen

100602_01_screening

Pagina 30 van 55


4.2 Verkavelingen en ruilverkavelingen

TYPE PLAN BINNEN HET

Goedgekeurde en nietvervallen

verkavelingen

PLANGEBIED

Geen Geen

Ruilverkavelingen Geen Geen

4.3 Wegen en water

TYPE BINNEN HET

PLANGEBIED

Gewestwegen Geen Geen

Provinciewegen Geen Geen

GRENZEND AAN

PLANGEBIED

GRENZEND AAN

PLANGEBIED

Voet- en buurtwegen Geen Chemin nr. 6: Heultjedorp

Chemin nr. 6: Diamantweg

Rooilijnplannen Geen Voor Heultjedorp bestaat een rooilijnplan (Buurtwegen

nr. 6-47-25 en 11), plan ‘Weg Wiekevorst-

Westmeerbeek’.

100602_01_screening

Pagina 31 van 55


TYPE BINNEN HET

Bevaarbare waterlopen Geen

Onbevaarbare geklasseerde

waterlopen

PLANGEBIED

Geen

GRENZEND AAN

PLANGEBIED

4.4 Beschermings- en klasseringsbesluiten

TYPE BINNEN HET PLANGEBIED GRENZEND AAN

Monumenten Geen Geen

Landschappen Geen Geen

Stads- en dorpsgezichten Geen Geen

4.5 Natuurbeschermingsgebieden en VEN-gebieden

PLANGEBIED

TYPE BINNEN HET PLANGEBIED GRENZEND AAN

Habitatrichtlijngebieden Geen Geen

Vogelrichtlijngebieden Geen Geen

PLANGEBIED

VEN-gebieden Geen Geen

100602_01_screening

Pagina 32 van 55


4.6 Andere

TYPE BINNEN HET PLANGEBIED GRENZEND AAN

Gebieden met recht van

voorkoop

Stedenbouwkundige vergunningen

Geen Geen

Bouwovertredingen De gebouwen zijn grotendeels vergund, enkel

de luifels en een deel van de verhardingen

zijn niet vergund. O.a. de parkings ten

oosten en ten noorden van het gebouw zijn

niet vergund.

Toegekende milieu- en exploitatievergunningen

Constructies voor de koelsystemen ten

noordwesten van het gebouw zijn onvergund

geplaatst.

- 7/05/1998: Melding klasse 3 verandering

van een bestaande inrichting;

- 29/02/2000: melding van overname en het

veranderen door uitbreiding van een bestaande

vergunde inrichting.

- 5/02/2001: De melding van de verandering

van een bestaande inrichting 3 de klasse die

na verandering in de 3 de klasse blijft ingedeeld

en die geen deel uitmaakt van een

milieutechnische eenheid vergund als 14ste

en 2 de klasse.

PLANGEBIED

Geen

Geen

Onbewoonbare en onge- Geen Geen

100602_01_screening

Pagina 33 van 55


TYPE BINNEN HET PLANGEBIED GRENZEND AAN

schikt verklaarde woningen

Geïnventariseerde leegstand

en/of verwaarloosde

bedrijfsruimten, woningen

en andere gebouwen

Erkende herwaarderingsgebieden,

woningbouw- en

woonvernieuwingsgebieden

Geen Geen

Geen Geen

Archeologische sites Geen Geen

Planologisch attest - De aanvraag van Delhaize Group nv beoogt

op korte termijn een regularisatie van

de bestaande toestand en op lange termijn

een uitbreiding van de bedrijfssite.

4.7 Kaartmateriaal

- Op korte termijn wenst het bedrijf de gedeeltelijke

zonevreemdheid op te heffen,

een regularisatie van het afdak en de koeling

alsook een reorganisatie. Het afdak zal

een gesloten gebouw worden, een bijkomende

verharding en opslagcapaciteit wordt

voorzien en aan de noordzijde een buffer.

- Op lange termijn wenst het bedrijf de verkoopsoppervlakte

te vergroten met 283 m²,

wat gedeeltelijk de bestaande opslag inneemt.

De uitbreiding ligt volgens het gewestplan

Herentals-Mol in agrarisch gebied.

- Het planologisch attest is positief geadviseerd,

mits het naleven van volgende voorwaarden:

- ruimte-inname achteraan dient beperkt te

worden.

Op de volgende bladzijden zijn onderstaande kaarten terug te vinden:

Kaart 1: Gewestplan

Kaart 2: Kadasterplan

Kaart 3: overige bepalingen

PLANGEBIED

Geen

100602_01_screening

Pagina 34 van 55


100602_01_screening

Pagina 35 van 55


100602_01_screening

Pagina 36 van 55


100602_01_screening

Pagina 37 van 55


5 PLANOLOGISCHE CONTEXT

5.1 Bovenlokale ruimtelijke structuurplannen

5.1.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)

In het RSV is Westerlo geselecteerd als buitengebied-gemeente, wat inhoudt dat de open ruimtefuncties

hier primeren. Ook is Westerlo geselecteerd als een economisch knooppunt binnen

het economische netwerk Albertkanaal (ENA).

5.2 Vlaamse planningsproces voor landbouw, natuur en bos, regio Neteland

Volgens het Vlaamse planningsproces voor landbouw, natuur en bos regio Neteland behoort

het plangebied tot het Herbevestigde Agrarische Gebied (HAG) 3 “landbouwgebied rond Wiekevorst,

Morkhoven, Tongerlo en Zoerle-Parwijs (kaart 4).

Volgens de ministeriële omzendbrief

RO/2005/01 betreffende de beleidsmatige

herbevestiging van de

gewestplannen in het kader van het

RSV kunnen gemeenten op basis van

goedgekeurde structuurplannen

binnen de herbevestigde agrarische

bestemmingen nog beperkte planningsinitiatieven

nemen voor zover

deze kaderen in goedgekeurde

structuurplannen. Het betreft

gemeentelijk ruimtelijke

uitvoeringsplannen in uitvoering van

o.a. goedgekeurde planologische

attesten.

Bij elk van deze planningsinitiatieven

moeten de inhoudelijke uitgangspunten

en kwalitatieve opties ten aanzien

van de hoofdfunctie landbouw in acht

genomen worden. Op basis van deze

beleidsmarges is een gemeentelijk

planningsinitiatief voor de gedeeltelijk

zonevreemde kleinhandel vooralsnog

niet uitgesloten.

Er is binnen het HAG voldoende beleidsmarge voor een eventueel gemeentelijk planningsinitiatief

voor deze zonevreemde kleinhandelssite.

3 overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 21/12/2007.

100602_01_screening

Pagina 38 van 55


5.2.1 Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA)

Westerlo behoort tot de hoofdruimten ‘Oostelijke netwerken’ en ‘Netegebied’ en meer specifiek

tot de deelruimten ‘Albertkanaal’ en ‘Grote Nete’. Het plangebied situeert zich binnen de deelruimte

van de ‘Grote Nete’ waarbinnen volgende doelstellingen worden vooropgesteld:

• Stimuleren van open ruimte functies: natuurbeleving, verbrede en grondgebonden landbouw

en laagdynamisch toerisme en recreatie zijn hoofdfuncties

• Beheersen van lintvorming

• Beperken van barrièrewerking door het netwerk van het Albertkanaal.

In het RSPA wordt deze deelruimte aanzien als een kwetsbaar en te koesteren gebied met provinciaal

open ruimte belang. Het systeem van de Grote Nete met zijn zijbeken en –rivieren is

een natuurlijke drager voor het gebied.

Binnen de gewenste nederzettingsstructuur is Heultje geselecteerd als woonkern.

Binnen de gewenste agrarische structuur behoort Westerlo tot het Neteland. Grondgebonden

melk- en rundveehouderij blijven de ruimtelijke drager van het Neteland en kan worden ondersteund

door investering in landbouwinfrastructuur. In de valleien moet grondgebonden landbouw

in evenwicht zijn met de ruimtelijke draagkracht en moet deze de aanwezige natuur- en

landschapswaarden respecteren. Landbouw blijft de belangrijkste beheerder van de open ruimte.

Bovenstaand figuur: situering Westerlo binnen het RSPA.

100602_01_screening

Pagina 39 van 55


5.3 Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Westerlo 4

Het plangebied situeert zich binnen

de deelruimte ‘Heultje - Baelebossen’.

Heultje ligt temidden van vier

landbouwgebieden, met elk een

eigen profiel. Het plangebied ligt

in het landbouwgebied ten noorden

van Heultje (Wittegracht-

Goorheide). Het gebied wordt

gekenmerkt

door grootschalige en deels geruilverkavelde

landbouwpercelen

in functie van professionele landbouw.

De lintbebouwing langsheen

de Renderstraat is echter

sterk aangegroeid met woongelegenheden

en dus kan er niet meer

gesproken worden van een landbouwlint.

Een verdere verrastering

van de open ruimte moet plaatselijk

tegengegaan worden door het

ontdichten van de linten. Zo blijft

de relatieve openheid van het

landbouwgebied bewaard. Ook de

bebouwingsmogelijkheden van de

kern en de aan landbouw gerelateerde

recreatieve voorzieningen

moeten duidelijk

afgelijnd worden ten opzichte van

de open ruimte.

Hoogdynamische ontwikkelingen rond Heultje dienen beperkt te worden. De grensstellende

elementen die de grenzen van de ruimtelijke draagkracht voor het terrein moeten bepalen zijn

het kwetsbare fysische systeem, de professionele landbouwactiviteiten en de verkeersafwikkeling

bij verkeersgenererende activiteiten. Het bedrijf Delhaize is gelegen aan de rand van de

woonkern Heultje. Het is een klassieke supermarkt gericht op de dagdagelijkse behoeften en is

dus complementair aan het wonen. Het bedrijf functioneert in de eerste plaats op buurtniveau.

De zone waar het projectgebied binnen valt, is deels aangeduid als bebouwde kom en deels als

multifunctionele landbouw. De aangrenzende zone waarbinnen de manege valt, wordt aangeduid

als “hoogdynamische recreatie begrenzen”.

De sterke verlinting maakt de overgang tussen de open ruimte en de woonkern onoverzichtelijk.

Bovendien worden een aantal gebieden daardoor sterk morfologisch aangetast en ongeschikt

voor grootschalige open ruimtefuncties. Zulke sterk versnipperde, kleinschalige gebieden aansluitend

op de kern hebben landbouw als hoofdfunctie maar zijn zo structureel aangetast door

andere functies dat grootschalige professionele landbouw onmogelijk is. Deze zones kunnen

4 Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Westerlo werd goedgekeurd op 21 september 2006.

100602_01_screening

Pagina 40 van 55


echter wel binnen het landbouwgebied aan landbouw gerelateerde functies opvangen en aangeduid

worden als multifunctionele landbouwzones. Het agrarische gebied is op de locatie van

het projectgebied aangetast door de aanwezigheid van de recreatieve cluster en de kleinhandelssite

van de Delhaize.

De weg Heultjedorp is geselecteerd als lokale weg type 1, een lokale verbindingsweg. Heultjedorp

verzorgt momenteel de verkeersafwikkeling van bedrijventerrein Heultje. Binnen de

woonkern van Heultje bevindt zich een concentratie van kleinhandel met eerder een lokaal profiel.

Het behoud en tevens bepaalde verder ontwikkelingen van de kleinhandelssite zijn verenigbaar

met het GRS waarin woonkern Heultje wordt vernoemd als één van de handelslocaties

van Westerlo voor buurtvoorzieningen en waarin het betreffende stukje agrarisch gebied

‘Diamantweg-Goorheide’ wordt beschouwd als multifunctionele landbouwzone dat plaatselijk

minder geschikt is voor grootschalige grondgebonden agrarische activiteiten.

In woonkernen, zoals Heultje, moet een multifunctionele verweving nagestreefd worden van alle

activiteiten die een rechtstreekse of onrechtstreekse binding hebben met de woonfunctie, op

voorwaarde dat deze activiteiten verweefbaar zijn.

5.4 Vlaamse Codex en het planologisch attest

5.4.1 Algemeen 5

Een planologisch attest geeft aan of een bestaand bedrijf al dan niet kan worden behouden op

de plaats waar het is gevestigd, op korte en lange termijn. Het attest geeft ook de ontwikkelingsmogelijkheden

voor het bedrijf aan. Belangrijk is dat bij afgifte van een attest de overheid

zich uitspreekt over de mogelijkheid van een wijziging van de plannen van aanleg of ruimtelijke

uitvoeringsplannen om tegemoet te komen aan de wensen van het bedrijf. De regeling bestaat

al sinds 1999, en werd eerder al gewijzigd in 2002. Bij die wijziging werd onder meer een bepaling

ingelast die toelaat om na afgifte van een positief planologisch attest, ondanks het feit dat

de plannen op dat moment nog niet effectief gewijzigd zijn, aan het betrokken bedrijf al een vergunning

te geven om aan korte termijnbehoeften tegemoet te komen.

Door de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt het aantal bedrijven dat op de regeling een

beroep kan doen, uitgebreid. Waar vroeger (zonevreemde) landbouwbedrijven of bedrijven die

milieuvergunningsplichtig zijn of een bepaald omzetcijfer halen een attest kunnen aanvragen,

kunnen nu ook bedrijven die enkel milieumeldingsplichtig zijn, een aanvraag doen. Tegelijk

wordt uitdrukkelijk bepaald dat enkel bedrijven die hoofdzakelijk vergund zijn op de regeling een

beroep kunnen doen. Die voorwaarde gold tot hiertoe enkel voor het aanvragen van een vergunning

voor het invullen van korte termijnbehoeften in opvolging van een planologisch attest,

maar wordt nu gesteld voor het aanvragen van het planologisch attest zelf. Voorts wordt bepaald

dat de vermelde vergunning voor het invullen van de korte termijnbehoeften niet enkel

kan afwijken van de bepalingen van gewestplannen en algemene plannen van aanleg, maar

van alle geldende stedenbouwkundige voorschriften, bijvoorbeeld ook die van een bijzonder

plan van aanleg.

De gevolgen van een positief planologisch attest blijven behouden. De overheid engageert zich

om een planwijziging op te starten: binnen het jaar moet er een voorontwerp van een ruimtelijk

uitvoeringsplan of plan van aanleg opgemaakt zijn. Belangrijk is wel dat het een middelenverbintenis

is en geen resultaatsverbintenis: het opzetten van het planningsproces is verplicht,

maar de overheid verbindt zich er niet toe om ook met zekerheid uiteindelijk een plan vast te

stellen zoals in het planologisch attest is voorzien. Het is uiteraard het planningsproces, met

onder meer een openbaar onderzoek en adviezen, dat moet uitwijzen of finaal het plan ook wel

kan worden vastgesteld en goedgekeurd.

5 Bron: http://www.rwo.be/Default.aspx?tabid=12429

100602_01_screening

Pagina 41 van 55


5.4.2 Het planologisch attest voor Delhaize Heultjedorp 66 in Westerlo

Het RUP Delhaize Heultje is in uitvoering van het planologisch attest.

Op korte termijn wenst het bedrijf de gedeeltelijke zonevreemdheid op te heffen, een regularisatie

van het afdak en de koeling alsook een reorganisatie. Het afdak zal een gesloten gebouw

worden, een bijkomende verharding en opslagcapaciteit wordt voorzien en aan de noordzijde

een buffer.

Op lange termijn wenst het bedrijf de verkoopsoppervlakte te vergroten met 283 m², wat gedeeltelijk

de bestaande opslag inneemt. De uitbreiding ligt volgens het gewestplan Herentals-Mol in

agrarisch gebied.

Het planologisch attest is positief geadviseerd, mits het naleven van volgende voorwaarden:

- ruimte-inname achteraan dient beperkt te worden;

- de koelunits en machinekamer voor koelinstallaties dienen te worden gebundeld in één gebouw;

- er dient een groenstrook te worden voorzien van minimum 5 m;

- de overdekte laad- en loszone dient te worden opgevat als een volledig afgesloten gebouw

met enkel poorten aan de oostelijke zijde;

- De 10 te verplaatsen parkeerplaatsen (ingevolge nieuwe laad- en loszone) mogen uitsluitend

gebruikt worden door personeel en leveranciers en dienen afgesloten te zijn voor klanten.

5.4.3 Bufferzone

Het begrip Bufferzone 6

Volgens de typevoorschriften vormt de essentie van een bufferzone volgende elementen:

Tussen de bedrijven en de aangrenzende zones wordt een buffer voorzien. De buffer moet

voldoen aan de voorwaarden van visuele afscherming, geluidsafscherming, landschappelijke

inpassing, afstand, beheersing van veiligheidsrisico’s.

De buffer (strook/zone) wordt beplant met het oog op het bufferen van de bedrijfsactiviteiten ten

opzichte van de aanliggende functies. Een buffer behoort tot het bedrijventerrein en moet een

overgang vormen tussen het bedrijventerrein en de aangrenzende bestemmingen. Naargelang

van de aard van de aangrenzende bestemming zal de buffer gebiedsspecifiek moeten worden

ingevuld.

Alleen werken en handelingen met het oog op de aanleg en het onderhoud van de buffer zijn

toegelaten met inbegrip van de aanleg en het onderhoud van toegangswegen met inbegrip

van de aanleg van brandwegen in waterdoorlatende verharding indien dit om redenen van

brandveiligheid wordt opgelegd of van waterbeheersingswerken. Wat kan toegelaten worden in

een buffer is beperkt maar in bepaalde gevallen is het belangrijk te voorzien dat toegangswegen

kunnen toegelaten worden voor zover ze niet afzonderlijk voorzien zijn in het RUP.

Een buffer wordt aangelegd op het gebied dat een buffer noodzakelijk maakt om de hinder

naar de naastliggende bestemming te beperken. Voor een bedrijventerrein betekent dat dat

de buffer op het bedrijventerrein aangelegd moet worden. Het stedenbouwkundige voorschrift

6 Bron: verslag aan de Vlaamse Regering betreffende het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling

van nadere regels m.b.t. de vorm en inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen – art. 3 van het besluit –

de niet-normatieve bijlage met de typebepalingen.

100602_01_screening

Pagina 42 van 55


van de buffer moet duidelijk aanwijzingen geven over de functie die de buffer moet vervullen en

de breedte en aanleg moet op projectniveau beoordeeld worden aan de hand van het vervullen

van de functie.

6 Knelpunten en aandachtspunten

Betreffende het bedrijf Delhaize zijn in relatie tot de aanliggende woonstructuur volgende knelpunten

en aandachtspunten waarneembaar:

► Het gebouw van het bedrijf Delhaize zorgt met de gebouwen van de manege “the Dukes

Ranch” voor een ruimtelijke schaalbreuk t.o.v. de aansluitende residentiële bebouwing.

► De buffer ligt juridisch gezien in en tegen de achtertuinen van de aangrenzende woningen

en het achterliggende agrarisch gebied. De feitelijke toestand geeft aan dat deze

nauwelijks gerealiseerd is;

► De fysische ruimte voor een buffer ten westen van het bedrijventerrein is rekening houdend

met de circulatie en bereikbaarheid voor de brandweer, minimaal.

7 Potenties

► De percelen van de ééngezinswoningen gelegen ten westen van het gebouw zijn voldoende

diep. Het bedrijf is grootschalig en ligt ten oosten van de woningen. Doordat

de tuinen voldoende diep zijn liggen de woningen in de voormiddag niet volledig in de

schaduw;

► De woning aangrenzend aan het bedrijf wordt een conciërgewoning van het bedrijf.

► Ten noordwesten van het gebouw ligt een grasland waar een infiltratievijver kan ingericht

worden om het regenwater komende van het dak op te vangen. De overgangszone

tussen bebouwing en open agrarisch gebied kan eveneens functioneren als een

aangename buitenlocatie voor het personeel.

De uitdaging van dit RUP bestaat er in om de economische behoefte van het bedrijf te verzoenen

met de woon- en leefkwaliteit van de directe omgeving.

100602_01_screening

Pagina 43 van 55


8 AFTOETSING PLAN-MER PLICHT VAN

RECHTSWEGE

8.1 Project m.e.r.-plicht

De project-M.E.R plicht wordt afgetoetst op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van

10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan

milieu-effectenrapportage, meer bepaald in bijlage I en II.

8.2 DABM van toepassing

Een ruimtelijk uitvoeringsplan vormt het kader voor het toekennen van stedenbouwkundige vergunningen.

Het RUP valt dus onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd

in het Decreet houdende de Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM).

8.3 Plan-MER-plicht

Sedert 1 december 2007 is het nieuwe plan-MER-decreet (BS 20/06/2007) in voege. Deze

nieuwe regelgeving bepaalt dat elk ruimtelijk uitvoeringsplan binnen het toepassingsgebied van

het plan-MER-decreet valt.

RUP’s die het kader vormen voor project-MER-plichtige activiteiten, zoals bepaald in bijlage I en

II van het BVR van 10/12/2004 of waarbij een Passende Beoordeling van toepassing is, zijn van

rechtswege plan-MER-plichtig.

Voor de projecten en plannen die niet van rechtswege plan-MER-plichtig zijn, is er een screeningsplicht

van toepassing. Concreet houdt dit in dat er moet nagegaan worden of er ten gevolge

van het plan aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn. Indien er geen aanzienlijke

milieueffecten verwacht worden, komt het plan in aanmerking voor een ontheffing van de plan-

MER-plicht. In het andere geval dient evenwel toch nog een plan-MER opgesteld te worden.

8.4 Noodzaak tot passende beoordeling

Speciale beschermingszones

Het plangebied is niet gesitueerd in het Vogelrichtlijngebied of Habitatrichtlijngebied. Ook in de

nabije omgeving is geen beschermingszone gelegen.

Effecten op de beschermingszones

De mogelijke effecten ten gevolge van het RUP “Delhaize Heultje ” hebben geen significante

effecten op Natura2000-gebieden gezien de ruime afstand t.o.v. de gebieden.

Verstorend effect

De mogelijke effecten ten gevolge van het RUP “Delhaize Heultje ” hebben geen significante

verstoringseffecten op Natura2000-gebieden gezien de ruime afstand t.o.v. de gebieden.

Versnipperend effect

Het plangebied is gesitueerd op ruime afstand van het Natura2000-gebied. Er kan bijgevolg

gesteld worden dat er geen versnipperend effect is op Natura2000-gebied.

8.5 Conclusie

De opmaak van een plan-MER wordt niet noodzakelijk geacht vanuit de project M.E.R.-plicht of

de noodzaak tot een passende beoordeling.

100602_01_screening

Pagina 44 van 55


9 SCREENING MILIEU-EFFECTEN

Hieronder volgt een beschrijving en inschatting van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van

het voorgenomen plan per discipline.

9.1 Fauna en flora, biodiversiteit

Versie: 2003

Status: Informatief kennisbestand van het Instituut voor Natuurbehoud

Het plangebied wordt gekenmerkt door graslanden en een versnipperd kleinschalig landbouwgebied.

De ecologische evaluatie op de biologische waarderingskaart toont dat binnen het projectgebied

geen biologisch waardevolle elementen aanwezig zijn. Enkele percelen in de buurt

zijn aangeduid als complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen. Het

betreft soortenarm permanent cultuurgrasland met bomenrijen met dominantie van zomereik of

zeer soortenarme, vaak tijdelijke en ingezaaide graslanden. Eén perceel ten noordoosten van

het projectgebied is aangeduid als biologisch waardevol. Het betreft een opslag op een kapvlakte,

aangeduid als ‘struweelopslag van allerlei aard, vaak op gestoorde gronden’.

Door de realisatie van het RUP wordt een gedeelte van agrarisch gebied dat nu in gebruik is als

braakliggend terrein / soortenarm grasland omgezet naar bufferzone. Via het RUP zal opgelegd

worden dat inheemse, streekeigen vegetatie gebruikt moet worden als groenaanplant. Door

het infiltratiebekken op een ecologisch verantwoorde manier 7 in te richten, kan de biodiversiteit

binnen het perceel verhoogd worden. Een ander deel dat agrarisch gebied is, wordt momenteel

bezet door het gebouw van de Delhaize met bijhorende verhardingen. De gewenste uitbreiding

ligt deels in woongebied, deels in agrarisch gebied (naar schatting 400 m² t.o.v. 200 m²). Deze

zone waar de uitbreiding voorgesteld wordt, is het gazon van de naastliggende woning.

Besluit: Er is geen bestaand biologisch waardevol groen aanwezig in het projectgebied. De in

het RUP voorgestelde uitbreiding van de Delhaize zal gebeuren op een perceel dat momenteel

in gebruik is als tuin. Het achterliggende braakliggende perceel biedt kansen om de biodiversiteit

binnen het projectgebied te verhogen t.o.v. de huidige situatie. Door het braakliggend ter-

7 Met een “ecologisch verantwoorde manier” wordt bedoeld een vijver met schuine oevers met goede bezonning,

ondiepe bodem, variërend in diepte, zodat moerasvegetatie en waterfauna kansen krijgen om te

ontwikkelen.

100602_01_screening

Pagina 45 van 55


ein te beplanten met inheemse vegetatie, in combinatie met een ecologisch ingerichte vijver die

dienst doet als infiltratiebekken, kan het RUP een positieve bijdrage leveren aan het ecologische

aspect. De buffer die rondom het projectgebied wordt aangeplant, zal uit inheemse

streekeigen vegetatie bestaan.

9.2 Bodem

De bodemkaart duidt het projectgebied aan als Scmx (matig droge lemig zandbodem met dikke

antropogene humus A horizont). Deze bodem is geschikt voor laagstam fruitteelt en akkerbouw,

en zeer geschikt voor o.a. maïs en aardbeien. In de nabije omgeving van het projectgebied

is geen landbouwbedrijf actief die aangrenzende gronden gebruikt voor deze landbouwdoeleinden.

Vooral graslanden komen voor.

Zones grenzend aan Heultjedorp en Diamantweg zijn ingekleurd als bebouwde zone.

Scmx

Besluit: Het betreft een bodem die geschikt is voor agrarische activiteiten: matig droge lemig

zandbodem met dikke antropogene humus A horizont. In de bestaande situatie wordt de grond

echter niet voor professionele landbouwdoeleinden gebruikt: de gronden worden benut door de

Delhaize of het betreft een woning met een privétuin.

100602_01_screening

Pagina 46 van 55


9.3 Water

Volgens de Vlaamse Hydrologische Atlas (VHA) lopen er geen beken in de omgeving van het

projectgebied. Er ligt geen gebied voor grondwaterwinning in de omgeving.

Het gebied behoort tot het Netebekken.

Er gebeuren geen bestemmingswijzigingen die invloed kunnen hebben op de waterhuishouding

van het gebied.

Het plan zorgt voor een mogelijk beperkte toename van de bebouwde oppervlakte t.o.v. de bestaande

toestand. De verharde oppervlakte kan toenemen met de aanleg van de uitbreiding van

de Delhaize. Parkeerterreinen zijn er voldoende aanwezig op het terrein. Het regenwater dat

op het bouwvolume van de uitbreiding valt, wordt opgevangen in een infiltratievijver.

Besluit: Gelet op de samenstelling van de bodem (hoge infiltratiecapaciteit) ter hoogte van het

gebied dat bestemd wordt als kleinhandelszone, de ruimte die wordt voorbehouden voor waterinfiltratie

en de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,

buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater vallen er geen significante

effecten op de bodem of het water te verwachten.

9.4 Zoneringsplannen riolering

Bron: geoloket VMM (http://geoloket.vmm.be/zonering/)

Situering perimeter RUP

Er is een definitief zoneringsplan opgesteld voor de gemeente Westerlo. Het projectgebied is

gelegen in “centraal gebied”. Er is m.a.w. afvalwaterriolering aanwezig die verbonden is met

een operationele waterzuiveringsinstallatie. Het is verplicht om de gebouwen (Delhaize en de

conciërgewoning) aan te sluiten op de riolering voor het afvalwater. Afhankelijk van het rioleringsstelsel

moet het afvalwater en het hemelwater al dan niet gescheiden of nog gemengd geloosd

worden. Bij renovatie of heraanleg van de riolering zal in de toekomst optimale scheiding

van afvalwater en hemelwater worden nagestreefd. Afvalwater en hemelwater moeten gescheiden

zijn op het ogenblik dat de rioleringswerken in de straat zijn uitgevoerd.

In een volgende punt worden de Watertoetskaarten besproken.

100602_01_screening

Pagina 47 van 55


9.5 Watertoets

9.5.1 Het decreet Integraal Waterbeleid

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (IWB) legt in hoofdstuk III,

afdeling I, bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Hierin wordt gesteld

dat er geen schadelijk effect mag ontstaan of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet

mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van

de infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd.

Een schadelijk effect wordt gedefinieerd als: "ieder betekenisvol nadelig effect op het milieu dat

voortvloeit uit een verandering van de toestand van watersystemen of bestanddelen ervan die

wordt teweeggebracht door een menselijke activiteit; die effecten omvatten mede effecten op de

gezondheid van de mens en de veiligheid van de vergunde of vergund geachte woningen en

bedrijfsgebouwen, gelegen buiten overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van water

door de mens, op de fauna, de flora, de bodem, de lucht, het water, het klimaat, het landschap

en het onroerend erfgoed, alsmede de samenhang tussen een of meer van deze elementen". 8

De watertoets geeft uitvoering aan het principe van de integratie van integraal waterbeleid bij de

vergunningverlening. Overeenkomstig het Decreet Integraal Waterbeleid dienen overheden bij

het verlenen van een vergunning telkens te onderzoeken of de betrokken activiteit een schadelijk

effect op het watersysteem kan doen ontstaan dat vermijdbaar is. Gedetailleerde regels aan

de hand waarvan wordt vastgesteld of handelingen of activiteiten een schadelijk effect veroorzaken,

zijn nog niet voorhanden. De uitvoering van deze watertoets gebeurde dan ook op basis

van de bestaande voorschriften en codes van goede praktijk.

De uitvoering van de watertoets gebeurt op basis van de projectgegevens zoals deze tot op

heden beschikbaar zijn. De beoordeling gebeurt op basis van ingreepgroepen (en ermee samenhangende

effectgroepen) die in functie van de aard van de projectingreep als een mogelijk

knelpunt worden beschouwd.

9.5.2 Waterparagraaf

De watertoets werd uitgevoerd aan de hand van de watertoetskaarten van het geoloket, ontwikkeld

door het AGIV (www.gisvlaanderen.be). De verschillende watertoetskaarten zijn ter informatie

weergegeven in de volgende paragraaf. Hieronder worden de belangrijkste vaststellingen

en conclusies voor het project weergegeven.

Richtlijn gewijzigd overstromingsregime

In het projectgebied zijn er geen waterlopen, NOG-, ROG of overstromingsgevoelig gebieden

gelegen. Het voorliggend project heeft geen omvangrijke oppervlakte en is niet gelegen in een

mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Een positieve uitspraak is mogelijk indien de gewestelijke

stedenbouwkundige verordening hemelwater wordt nageleefd. Binnen de voorschriften zal

worden bepaald dat het hemelwater op het perceel opgevangen dient te worden. Onder deze

voorwaarden is het ontwerp verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 van het decreet integraal

waterbeleid.

Aangezien het project een beperkte omvang heeft, de gewestelijke verordening hemelwater zal

worden toegepast, en de infiltratie van het hemelwater ter plaatste wordt gerealiseerd (infiltratievijver,

waterdoorlatende materialen), menen wij te kunnen stellen dat -onder deze voorwaarden

- het ontwerp verenigbaar is met de doelstellingen van artikel 5 van het decreet integraal

waterbeleid.

8 Decreet van 18 juli 2003

100602_01_screening

Pagina 48 van 55


Gewijzigde afstromingshoeveelheid

In het project zullen een beperkte hoeveelheid bijkomende verhardingen aangelegd worden ter

realisatie van de doorgang voor de brandweer. In het projectgebied zijn reeds verhardingen

aanwezig, o.a. de parking voor het personeel, het cliënteel en de laad- en loszone. In totaal is

er een parking aanwezig voor 112 wagens. Aangezien er een bijkomende oppervlakte bebouwd

zal worden van ongeveer 600 m², dient het advies ingewonnen te worden van de adviesinstanties

vermeld in artikel 5, m.b.t. het begroten van het effect van het gewijzigde afstromingshoeveelheid.

De uitbreiding van de Delhaize zal wel invloed hebben op de afstromingshoeveelheid.

Het regenwater dat valt op de bijkomende dakoppervlakte zal afwateren naar een

infiltratiebekken dat wordt voorzien in het grasland op het noordwestelijk perceel.

Bijkomende verhardingen kunnen gemaakt worden met waterdoorlatend materiaal, vb grasbetontegels

of kunststofelementen met honinggraatpatroon gevuld met kiezel, al dan niet begroeid

met gras.

Aangezien het RUP een toename van de verharde oppervlakte betekent, moeten maatregelen

getroffen worden voor waterinfiltratie. Aangezien de eventueel verminderde infiltratie wordt ondervangen

via een vertraagde infiltratie van het hemelwater via een infiltratievijver en waterdoorlatende

verharding, kunnen we stellen dat er in het RUP maximaal met de gewijzigde afstromingshoeveelheid

zal rekening gehouden worden en de afstromingshoeveelheid t.o.v. de

bestaande situatie niet significant zal wijzigen.

Gewijzigd grondwaterstromingspatroon

Het volledige plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2). We kunnen stellen

dat het effect van de realisatie van het RUP verwaarloosbaar is, aangezien in het matig gevoelig

grondwaterstromingsgebied (type 2) geen ondergrondse constructies dieper dan 3 meter

gerealiseerd zullen worden. De lengte van de zijde van een kelder bedraagt maximum 50 m².

Gewijzigde infiltratie naar het grondwater

Het plangebied is aangeduid als infiltratiegevoelig gebied. Er is een positieve uitspraak mogelijk

als voldaan wordt aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,

infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en

hemelwater. Aangezien de totale toename van de gebouwen, de verharding of ondergrondse

constructies minder dan 1 ha bedraagt en de infiltratie van het grondwater volledig binnen het

projectgebied wordt ondervangen, kunnen we stellen dat er geen negatieve impact is op de infiltratie

naar het grondwater.

Het plangebied behoort niet tot het winterbed van een beek.

Conclusie

Het plangebied is niet gelegen in effectief overstromingsgevoelig- en zeer grondwaterstromingsgevoelig

gebied. Ondanks het feit dat er mogelijkheid is tot uitbreiding van de Delhaize,

kan er gesteld worden dat er geen schadelijke effecten ten aanzien van het verlies van waterbergend

vermogen zullen zijn, omdat er maatregelen getroffen worden om infiltratie van het regenwater

mogelijk te maken.

100602_01_screening

Pagina 49 van 55


9.5.3 De Watertoetskaarten

100602_01_screening

Pagina 50 van 55


• Aangezien het plangebied van het RUP niet gelegen is binnen een overstromingsgevoelig

gebied conform de kaart van de watertoets,

• Aangezien in de algemene stedenbouwkundige voorschriften zal worden opgelegd dat het

eventuele verlies aan waterberging binnen het plangebied moet gecompenseerd worden,

• Aangezien er ruime groenbuffers en groene stroken zijn voorzien,

• Aangezien maximale infiltratie van hemelwater wordt opgelegd,

• Aangezien de aanleg van een open bufferbekken mogelijk is,

• Aangezien er geen grootschalige ondergrondse ruimten voorzien worden. De eventuele

kleinschalige ondergrondse constructie (fundering beplantingsmuur) zal gelet op de mogelijke

berging van hemelwater op de muur zelf (en bijgevolg ook vertraagde infiltratie), geen relevante

invloed uitoefenen op de waterhuishouding.

kan in alle redelijkheid geoordeeld worden dat het schadelijk effect van deze planoptie, conform

de bepalingen inzake integraal waterbeheer, beperkt is.

100602_01_screening

Pagina 51 van 55


9.6 Landbouw

Op de landbouwtyperingskaart is aangegeven dat het plangebied deels een lage tot matige

waardering krijgt. Het deel dat ligt binnen woongebied krijgt een matige waardering, het gedeelte

binnen agrarisch gebied een matige waardering.

Het projectgebied valt deels binnen de afbakening van de herbevestigde agrarische structuur

(het gedeelte met een matige waardering).

Landbouwzones aansluitend op de kernen die geconfronteerd worden met sterke verrastering

en menging van andere functies worden in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Westerlo

aangeduid als multifunctionele landbouwzones. Omdat het agrarisch gebied reeds versnipperd

is door ingeplante structuren, is het gebied niet interessant voor intensief, grootschalig landbouwgebruik.

De percelen van de manege en bijhorend clublokaal bevinden zich ten noordoosten

van het projectgebied (zie zwarte stippellijn).

Besluit: Door uitvoering van het RUP zal er één perceel (op gewestplan aangeduid als agrarisch

gebied en woongebied) dat momenteel in gebruik is door de Delhaize omgezet worden

naar een kleinhandelszone. Het perceel scoort volgens de landbouwtyperingsgraad deels een

lage waardering, deels een matige waardering.

Het versnipperend effect op het agrarisch gebied is beperkt vermits de percelen binnen het projectgebied

aansluiten op de woonkern van Heultje. Het projectgebied ligt deels in herbevestigd

agrarisch gebied, maar de door weginfrastructuren omsloten agrarisch gebied is sterk versnipperd

door inplanting van allerhande functies (o.a. de manege met clublokaal). Daarom is deze

agrarische zone aangeduid als multifunctioneel agrarisch gebied in het GRS.

In de bestaande situatie wordt de grond gelegen binnen de perimeter niet voor professionele

landbouwdoeleinden gebruikt: de gronden worden benut door de Delhaize of het betreft een

woning met een privétuin.

100602_01_screening

Pagina 52 van 55


9.7 Landschap en cultureel erfgoed

Het plangebied maakt geen deel uit van een beschermd monument, landschap, dorps- of

stadsgezicht. Het plangebied ligt niet in een ankerplaats of in een relictzone. Er zijn geen punt-

of lijnrelicten aangeduid binnen het studiegebied.

Het gebied ligt in het Traditioneel Landschap ‘Geel-Mol’. Ten noorden van het projectgebied

loopt de grens met het Traditioneel Landschap ‘Zuiderkempen van Lier en Heist-op-den-Berg’.

Kenmerken van het Traditioneel Landschap van Geel-Mol zijn de talrijke open ruimten van sterk

wisselende omvang. De vegetatie (bossen), topografie en bebouwing zijn ruimtebegrenzend.

Verkavelingen en lintbebouwing in de beboste gebieden zijn in de regio soms storend maar niet

ruimtebepalend, lintbebouwing zijn storende elementen maar zelden ruimtebegrenzend.

Op de Ferrariskaart (1777) is zichtbaar dat in de omgeving van Heultjedorp verspreide bebouwing

voorkomt. “Soerleperwys” (Zoerle-Parwijs, rechts op de afbeelding) vormt een kleine

woonkern.

Heultjedorp wordt niet vermeld op de kaart, wel wordt er gesproken van “Gorhyde”. De straat

Goorheide bakent het huidige open ruimte gebied af waarbinnen de perimeter van het RUP valt.

Ook de nog bestaande “Renderstraet” wordt vermeld op de historische kaart. “Chateau de Witte

graght” staat eveneens aangeduid. Het open ruimtegebied bestaat hoofdzakelijk uit verspreid

in het landschap ingeplante boerderijen en akkers omzoomd met hagen en houtkanten.

In de omgeving worden grote oppervlakten gebruikt als natte graslanden (“Goorheyde”).

Binnen het projectgebied zijn geen restanten met een belangrijke erfgoedwaarde aanwezig.

Wat heden nog wel herkenbaar is in het versnipperde open ruimtegebied rondom het projectgebied

zijn de graslanden die omzoomd worden door bomenrijen. Deze bomenrijen zullen restanten

zijn van de houtkanten en hagen die vroeger de kleinschalige akkers en graslanden omzoomden.

Met dit ruimtelijk gegeven wordt rekening gehouden met de invulling van het RUP.

Aangezien het plan een regularisatie betekent van een bestaand toestand, het RUP een mogelijke

uitbreiding inhoudt maar het plan een betere landschappelijke inpassing beoogd door het

creëren van bufferzones, zijn er geen negatieve effecten te verwachten op de landschappelijke

en erfgoedwaarde.

Besluit: Er worden geen significante effecten verwacht voor de discipline “landschap en cultureel

erfgoed”. De effecten op de discipline landschap kunnen t.o.v. de huidige situatie zelfs als

eerder positief beoordeeld worden door de vorming van buffers rond de kleinhandelszone.

100602_01_screening

Pagina 53 van 55


9.8 Mens-mobiliteit

De wegen aangrenzend aan het projectgebied behoren tot het lokale wegennet. Heultjedorp is

een lokale weg 1 die op lokaal en interlokaal niveau functioneert. Diamantweg vormt een lokale

weg 3, een weg die toegang verleent tot de aanpalende percelen en aantakt op de gebiedsontsluitingswegen.

De Delhaize genereert autoverkeer. Het is een klassieke supermarkt gericht op de dagdagelijkse

behoeften en is dus complementair aan het wonen. Het bedrijf functioneert in de eerste

plaats op buurtniveau. Momenteel zijn er voldoende parkings voorzien op eigen terrein: 84 parkings

voor het cliënteel en 28 parkings voor het personeel. Enkel de parking vooraan het gebouw

is vergund, de overige delen rechts en achter het gebouw wensen de uitbaters via een

vergunning te regulariseren.

De uitbreiding van de Delhaize zal geen toename betekenen van de verkeers- en of parkeerdruk

omdat de uitbreiding gericht is op een verbetering van het interne ruimtegebruik van de

winkel. De winkel krijgt door de uitbreiding de kans om intern alles beter en efficiënter in te richten.

Extra klanten en bijgevolg extra verkeer zal de uitbreiding niet genereren.

Besluit: Gelet op de verwachte mobiliteitseffecten (toename in verkeers- en of parkeerdruk), de

vlotte aansluiting op een lokale weg I en het feit dat er een grote parking aanwezig is, zijn de te

verwachten effecten nihil.

9.9 Geluid

In het plangebied zal de bestaande economische activiteit uitgebreid kunnen worden. Het richt

zich op de inwoners van Heultje. De stedenbouwkundige voorschriften zullen geen activiteiten

die geluidshinder veroorzaken toelaten, vermits het projectgebied grenst aan de woonkern van

Heultje en op de overgang naar het agrarisch gebied ligt.

Het planologisch attest gaf een gunstig advies mits het naleven van een aantal voorwaarden.

Eén van de voorwaarden was dat de koelunits en de machinekamer voor de koelinstallaties

dienen gebundeld te worden in één gebouw. De uitbater van de zaak streeft ernaar om deze

elementen te plaatsen binnen het volume van de uitbreiding in een geluiddichte ruimte, zodat

de leefkwaliteit naar buurtbewoners en conciërge verzekerd blijft.

Besluit: Er zijn inzake de discipline “geluid” slechts beperkte effecten te verwachten.

9.10 Andere milieudisciplines

Gezien de doelstellingen van het RUP en de aard van de activiteiten zijn er geen effecten te

verwachten in de disciplines mens-gezondheid, licht, lucht of klimaat.

100602_01_screening

Pagina 54 van 55


9.11 Conclusie

Het bedrijf Delhaize is gelegen aan de rand van de woonkern Heultje. Het is een klassieke supermarkt

gericht op de dagdagelijkse behoeften en is dus complementair aan het wonen. Het

bedrijf functioneert in de eerste plaats op buurtniveau. De zone waar het projectgebied binnen

valt, is deels aangeduid als bebouwde kom en deels als multifunctionele landbouw.

Het projectgebied valt gedeeltelijk binnen herbevestigd agrarisch gebied, maar is binnen het

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan aangeduid als multifunctioneel agrarisch gebied.

Met de opmaak van dit RUP wil de gemeente een kader aanreiken voor de Delhaize, de ontwikkelingsmogelijkheden

sturen, het lokale karakter van deze locatie bekrachtigen, buffers

voorzien, juridisch verankeren en beperkende randvoorwaarden aanduiden.

Landschappelijk en ecologisch heeft het plan geen negatieve impact. Het streefdoel beoogt

zelfs een positieve impact: de ruimte wordt efficiënter ingericht dan de bestaande situatie door

het voorzien van buffers bestaande uit streekeigen, inheemse beplanting rondom het projectgebied

en de vorming van een ecologisch ingerichte infiltratievijver.

Het plangebied is niet gelegen in effectief overstromingsgevoelig- en zeer grondwaterstromingsgevoelig

gebied. Ondanks het feit dat er mogelijkheid is tot uitbreiding van de Delhaize,

kan er gesteld worden dat er geen schadelijke effecten ten aanzien van het verlies van waterbergend

vermogen zullen zijn, omdat er maatregelen getroffen worden om infiltratie van het regenwater

mogelijk te maken.

De verwezenlijking van het RUP zal niet tot bijkomende verkeersstromen en een hogere parkeerdruk

leidden. Momenteel zijn er voldoende parkings voorzien op eigen terrein. De uitbreiding

van de Delhaize zal geen toename betekenen van de verkeers- en of parkeerdruk omdat

de uitbreiding gericht is op een verbetering van het interne ruimtegebruik van de winkel.

Het plan speelt voldoende in op mogelijk negatieve effecten om deze te voorkomen en/ of te

milderen.

100602_01_screening

Pagina 55 van 55

More magazines by this user
Similar magazines