12.02.2014 Views

Heeft u zich al aangemeld voor Burgernet? - Gemeente Hengelo

Heeft u zich al aangemeld voor Burgernet? - Gemeente Hengelo

Heeft u zich al aangemeld voor Burgernet? - Gemeente Hengelo

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Mededelingen van de gemeente <strong>Hengelo</strong><br />

<strong>Hengelo</strong> in het kort<br />

Koopzondagen 2012<br />

De gemeente <strong>Hengelo</strong> vraagt ondernemers een <strong>voor</strong>stel te doen<br />

<strong>voor</strong> het vaststellen van de koopzondagen in 2012. U kunt nog<br />

reageren tot en met 1 september.<br />

Wat zijn de uitgangspunten?<br />

Na het inventariseren van de reacties wordt een <strong>voor</strong>stel gepubliceerd<br />

in het <strong>Gemeente</strong>nieuws. Uiteindelijk stelt het college van<br />

B en W de koopzondagen definitief vast. Bij het vaststellen zijn<br />

<strong>voor</strong> het college de volgende uitgangspunten van belang:<br />

• Maxima<strong>al</strong> 12 koopzondagen per gebied<br />

• <strong>Hengelo</strong> kent twee gebieden: ‘centrum’ en ‘overige wijken’<br />

• Eenduidigheid naar de consument, bij<strong>voor</strong>beeld elke laatste<br />

zondag van de maand een koopzondag<br />

• Zoveel mogelijk rekening houden met de verschillende wensen<br />

van de ondernemers<br />

Wilt u reageren?<br />

Reacties kunt u tot en met 1 september schriftelijk indienen<br />

bij de gemeente <strong>Hengelo</strong>, afdeling Ruimtelijke en Economische<br />

Ontwikkelingen, t.a.v. Coen Hartendorp, postbus 18, 7550 AA<br />

<strong>Hengelo</strong>, of per e-mail aan c.hartendorp@hengelo.nl.<br />

<strong>Heeft</strong> u <strong>zich</strong> <strong>al</strong><br />

<strong>aangemeld</strong> <strong>voor</strong><br />

<strong>Burgernet</strong>?<br />

In december 2010 is in <strong>Hengelo</strong> <strong>Burgernet</strong> van start gegaan. Met<br />

<strong>Burgernet</strong> kan de politie u vragen te helpen bij een zoekactie naar<br />

een verdachte, een vermist persoon of een voertuig.<br />

Hoe werkt het?<br />

De politie stuurt mensen die meedoen met <strong>Burgernet</strong> binnen een<br />

bepa<strong>al</strong>de cirkel een spraakbericht of sms. Die mensen wordt gevraagd<br />

uit te kijken naar een verdacht of vermist persoon of voertuig. Als<br />

mensen die het bericht hebben gekregen dan iets zien of horen dat<br />

interessant is <strong>voor</strong> de politie, bellen zij direct naar een gratis telefoonnummer.<br />

Zo kan de politie gerichter en sneller zoeken.<br />

<br />

Aanmelden?<br />

Wilt u ook meewerken aan een veiliger <strong>Hengelo</strong>? Meld u dan aan<br />

via www.burgernet.nl. Of knip de aanmeldbon uit deze advertentie<br />

en stuur de bon naar:<br />

Politie Twente<br />

T.a.v. <strong>Burgernet</strong> <strong>Hengelo</strong><br />

Antwoordnummer 1023<br />

7500 VB Enschede<br />

Een postzegel is niet nodig.<br />

Als u niet in gemeente <strong>Hengelo</strong> woont maar er wel werkt,<br />

kunt u <strong>zich</strong> ook aanmelden.<br />

Uw gegevens worden <strong>al</strong>leen door <strong>Burgernet</strong> gebruikt en niet aan derden verstrekt.<br />

Adres (woon- of werk-)<br />

Postcode en plaats<br />

Geen container vol luiers meer<br />

Luiers en incontinentiemateria<strong>al</strong> hoeft u in <strong>Hengelo</strong> niet bij het<br />

gewone huishoudelijke afv<strong>al</strong> te doen. U kunt het in speci<strong>al</strong>e<br />

zakken doen. Deze zakken kunt u gratis afh<strong>al</strong>en in het stadhuis<br />

(bij de receptie). Of bij een kinderdagverblijf waar u klant bent.<br />

De luiers worden hergebruikt.<br />

Zijn de zakken vol?<br />

Dan kunt u ze wegbrengen naar het afv<strong>al</strong>brengpunt aan de Wegtersweg<br />

of weggooien in speci<strong>al</strong>e containers van het bedrijf Knowaste.<br />

Die containers vindt u bij de volgende kinderdagverblijven:<br />

• Cocon, H. Hartstr<strong>al</strong>aan 100<br />

• Kleine Beer, Onze Lieve Vrouwestraat 10<br />

• De Notedop, Laurastraat 3a<br />

• De Rode B<strong>al</strong>lon, Aletta Jacobslaan 45<br />

• Serpentine, Toulonstraat 2<br />

• Mickey, Oelerweg 32b<br />

• De Pinguin, Berlijnstraat 2<br />

• De Schothorst, Klaas de Rookstraat 49<br />

• Esrein, Loweg 43<br />

• Groot Driene, P.C. Hooftlaan 200<br />

• Pino, Havezatenlaan 20<br />

• De Wonderboot, Oldenza<strong>al</strong>sestraat 603<br />

Invoering Diftar in 2012<br />

Door afv<strong>al</strong> goed te scheiden, merkt u dat u steeds minder restafv<strong>al</strong><br />

hebt. Veel afv<strong>al</strong>, zo<strong>al</strong>s luiers, kan namelijk worden hergebruikt.<br />

Dat is beter <strong>voor</strong> het milieu. De gemeente start volgend<br />

jaar met het Diftar-systeem (geDIFferentieerd TARief). Doel van<br />

het Diftar-systeem is om de hoeveelheid afv<strong>al</strong> te verminderen<br />

maar ook om de kosten eerlijker te verdelen.<br />

Officiële bekendmakingen<br />

Raadsdelegatiebesluit 2011<br />

Vastgesteld<br />

De gemeenteraad heeft op 28 juni 2011 een nieuw raadsdelegatiebesluit<br />

vastgesteld. Hierin delegeert de gemeenteraad de uitoefening<br />

van een aant<strong>al</strong> bevoegdheden aan het college van B en W.<br />

Inzien en inwerkingtreding<br />

Het besluit met toelichting ligt vanaf 3 augustus gedurende zes<br />

weken ter inzage bij het Publieksplein. Het besluit treedt in<br />

werking op de dag na die van bekendmaking.<br />

Nota Bodembeheer<br />

Vastgesteld<br />

De gemeenteraad heeft op 19 juli 2011 de Nota bodembeheer<br />

gemeente <strong>Hengelo</strong> ‘Twents beleid veur o<strong>al</strong>e groond’ en de Bodemkw<strong>al</strong>iteitskaart<br />

gemeente <strong>Hengelo</strong> vastgesteld.<br />

Als uitwerking van het Besluit Bodemkw<strong>al</strong>iteit heeft de gemeente<br />

Achternaam<br />

Voornaam<br />

Geboortedatum<br />

Ik ontvang een oproep van <strong>Burgernet</strong> bij <strong>voor</strong>keur via (meerdere opties mogelijk):<br />

Gesproken bericht<br />

SMS<br />

<strong>Hengelo</strong> de Nota bodembeheer en de Bodemkw<strong>al</strong>iteitskaart opgesteld.<br />

De nota geeft aan hoe en onder welke <strong>voor</strong>waarden grond en<br />

baggerspecie binnen de gemeente <strong>Hengelo</strong> mag worden toegepast.<br />

In regiona<strong>al</strong> verband is samengewerkt, waardoor de toepassingswaarden<br />

in een aant<strong>al</strong> omliggende gemeenten gelijk zijn of worden.<br />

De bestaande bodemkw<strong>al</strong>iteitskaart is geactu<strong>al</strong>iseerd om ook de<br />

komende jaren zo efficiënt mogelijk met grondverzet om te gaan.<br />

Inzien<br />

U kunt de betreffende stukken op afspraak inzien of op www.<br />

hengelo.nl > Bestuur & Organisatie > Beleid en Regelgeving ><br />

Beleidsnotities > Bodembeleid. Voor inzien en meer informatie<br />

kunt u contact opnemen met Mariska Bergman, tel. (074) 245 9566<br />

(maandag, dinsdag, woensdag), of via e-mail bodem@hengelo.nl.<br />

Wet Kinderopvang<br />

Uitschrijvingen<br />

E-mailadres<br />

Op grond van artikel 10 Besluit registratie kinderopvang zijn de<br />

volgende <strong>voor</strong>zieningen <strong>voor</strong> gastouderopvang uit het Landelijk<br />

Register Kinderopvang uitgeschreven:<br />

• Mevrouw H. Hayran-Cinar, Socratesstraat 54, 7552 TX <strong>Hengelo</strong><br />

(registratienummer LRK: 206604063), uitgeschreven per 1 januari<br />

2011, reden: beëindiging contract<br />

• Mevrouw M.C. Huijser–Breukel, Kruisbes 8, 7559 RK <strong>Hengelo</strong><br />

(registratienummer LRK: 160859050), uitgeschreven per 1 april<br />

2011, reden: op eigen verzoek<br />

• Mevrouw J.M.T. van het Bolscher, Jacques Perkstraat 8, 7552<br />

JR <strong>Hengelo</strong> (registratienummer LRK: 347409143), uitgeschreven<br />

per 1 september 2011, reden: stopt met gastouderopvang<br />

• Mevrouw J. Bijleveld, Esbjergstraat 32, 7559 JD <strong>Hengelo</strong> (registratienummer<br />

LRK: 151666933), uitgeschreven per 1 juni 2011,<br />

reden: op eigen verzoek<br />

• Mevrouw A.M. Nijland, Delhezstraat 14, 7555 NX <strong>Hengelo</strong> (registratienummer<br />

LRK: 156601515), uitgeschreven per 1 juni 2011,<br />

reden: stopt met gastouderopvang<br />

De volgende <strong>voor</strong>ziening <strong>voor</strong> kinderopvang is uit het Landelijk<br />

Register Kinderopvang uitgeschreven:<br />

• Cat<strong>al</strong>pa kinderopvang, dependance De Schothorst, Klaas<br />

de Rookstraat 53, 7558 DJ <strong>Hengelo</strong> (registratienummer:<br />

237575073), uitgeschreven per 25 juli 2011, reden: de tijdelijke<br />

opvang in de dependance komt te verv<strong>al</strong>len.<br />

Meer informatie<br />

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Meldpunt<br />

Kinderopvang, telefoon (074) 245 9811.<br />

Voorletter(s)<br />

Telefoonnummer<br />

Telefoonnummer<br />

Omgevingsvergunningen<br />

Reguliere procedure<br />

Aangevraagd<br />

Tussenvoegsel<br />

m / v<br />

• Theo van Loonstraat 18, 7552 GN, kappen esdoorn (ontvangen<br />

op 20-07-2011)<br />

• Twekkelerweg 248, 7553 LS, verbouwen 2 garageboxen en<br />

uitbreiden pand met stookruimte t.b.v. Warmtenet (ontvangen<br />

op 19-07-2011)<br />

• H. Hartstr<strong>al</strong>aan 100, 7555 PJ, plaatsen verlichte bewegwijzeringzuil<br />

(ontvangen op 20-07-2011)<br />

• Simon Vestdijkstraat 74, 7552 NP, oprichten schuur (ontvangen<br />

op 20-07-2011)<br />

• A<strong>al</strong>bes kavel 1, 7559 RR, oprichten woonhuis en hebben van<br />

uitweg (ontvangen op 20-07-2011)<br />

• Castorweg nabij 209, 7557 KK, kappen 4 bomen nieuwbouw<br />

Sterrenbuurt (ontvangen op 21-07-2011)<br />

• Jacques Perkstraat nabij 1, 7552 JR, kappen 67 bomen en<br />

slopen betonconstructie vijver (ontvangen op 21-07-2011)<br />

• Sabina Klinkhamerweg nabij 2, 7555 SK, oprichten praktijkruimte<br />

en hebben van uitweg (ontvangen op 21-07-2011)<br />

• Mercuriusstraat nabij 1, 7557 XA, kappen 3 bomen project<br />

Sterrenbuurt (ontvangen op 21-07-2011)<br />

• Albert Cuypstraat 5 en 7, 7556 GD, plaatsen dakkapel achterzijde<br />

2 woningen (ontvangen op 20-07-2011)<br />

• K<strong>al</strong>anderstraat 1 t/m 31 (oneven) en 2 t/m 26 (even), 7553<br />

BT, 7553 BV, veranderen en vergroten 29 woningen door slopen<br />

achteruitbouwen (ontvangen op 21-07-2011)<br />

• K<strong>al</strong>anderstraat 1 t/m 31 (oneven) en 2 t/m 26 (even), 7553 BT,<br />

7553 BV, veranderen en vergroten 29 woningen, slopen en oprichten<br />

bergingen en plaatsen schuttingen (ontvangen op 20-07-2011)<br />

• Boekeloseweg nabij 105, 7553 DM, oprichten werkplaats<br />

(ontvangen op 21-07-2011)<br />

• Bankastraat 60, 7556 AT, plaatsen erfafscheiding (ontvangen<br />

op 25-07-2011)<br />

• Breemarsweg 256A, 7553 HW, plaatsen dakkapel (ontvangen<br />

op 22-07-2011)<br />

• Twijnstraat 1, 2, 3 en 4, 7553 BS, veranderen en vergroten<br />

4 woningen en slopen en herbouwen bergingen en schuttingen<br />

(ontvangen op 22-07-2011)<br />

• Breemarsweg 629, 7555 KE, veranderen/vergroten woonhuis<br />

(ontvangen op 21-07-2011)<br />

• Castorweg 276, 7557 KS, kappen na<strong>al</strong>dboom (ontvangen op<br />

22-07-2011)<br />

• Elisabethstraat 52, 7555 JJ, verwijderen asbest golfplaten<br />

garage (ontvangen op 22-07-2011)


www.hengelo.nl<br />

dinsdag 2 augustus 2011<br />

• Steenrietweg nabij 14, 7552 BB, oprichten kantoorruimte en<br />

hebben van uitweg (ontvangen op 21-07-2011)<br />

• Strumphlerstraat 16, 7553 AV, verwijderen asbesthoudend<br />

plafond en asbesthoudend dak berging (ontvangen op<br />

25-07-2011)<br />

• Wegtersweg 65, 7556 BP, oprichten kantoorpand en gedeeltelijk<br />

slopen bijgebouw (ontvangen op 22-07-2011)<br />

• Woltersweg 26, 7552 DD, uitbreiden woning (ontvangen op<br />

21-07-2011)<br />

• Deurningerstraat 73, 7557 HC, wijzigingsvergunning Wet<br />

milieubeheer openingstijden tankstation (ontvangen op<br />

25-07-2011)<br />

• Drienerbeekweg nabij 15, 7557 AM, vervangen huidige grondkering<br />

(ontvangen op 20-07-2011)<br />

• Weideweg nabij 128, 7556 AD, kappen eik (ontvangen op<br />

26-07-2011)<br />

• Timmersweide nabij 5, 7556 MA, kappen eik (ontvangen op<br />

26-07-2011)<br />

• Achterhoekse Molenweg 202, 7556 GR, kappen lijsterbes<br />

(ontvangen op 26-07-2011)<br />

• Ruijsdaelstraat nabij 9, 7556 WR, kappen 2 esdoorns (ontvangen<br />

op 26-07-2011)<br />

• Nordhornstraat 22, 7559 WS, plaatsen schutting (ontvangen<br />

op 23-07-2011)<br />

De publicatie van bovenstaande aanvragen is bedoeld om u tijdig te<br />

informeren over aanvragen die bij het college van B en W zijn binnengekomen.<br />

In dit stadium is het niet mogelijk om bezwaar te maken.<br />

Wanneer u belanghebbende bent, kunt u wel zienswijzen indienen.<br />

Termijnverlenging<br />

• Sherwood Rangers nabij 184, 7551 KR, plaatsen kunstwerk.<br />

Verlenging beslistermijn met maxima<strong>al</strong> 6 weken in verband met<br />

de Bouwbesluittoetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe<br />

beslisdatum 14-09-2011.<br />

• Boekweitweg 35, 7552 EM, veranderen en vergroten woonhuis.<br />

Verlenging beslistermijn met maxima<strong>al</strong> 6 weken in verband met<br />

de Bouwbesluittoetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe<br />

beslisdatum 25-09-2011.<br />

Verleend<br />

• Havezatenlaan 2, 7557 VZ, vernieuwen gevelreclame en bewegwijzering<br />

(verleend op 21-07-2011)<br />

• Julia Culpstraat 34, oprichten boomhut (verleend op<br />

21-07-2011)<br />

• Bosmaatweg 50, 7556 PJ, oprichten kantoorgebouw (verleend<br />

op 21-07-2011)<br />

• Twekkelerweg 327, 7554 SC, intern verbouwen keuken<br />

(verleend op 22-07-2011)<br />

• Geerdinksweg 130, 7555 DR, vernieuwen gevelreclame en<br />

bewegwijzering (verleend op 22-07-2011)<br />

• Hennepstraat 4, 7552 DN, plaatsen gevelreclame en plaatsen<br />

bewegwijzeringzuil (verleend op 22-07-2011)<br />

• Woltersweg 59A, 7552 DA, plaatsen dakkapel (verleend op<br />

26-07-2011)<br />

• Meester Verbernestraat 40, 7554 MD, vervangen garagedeuren<br />

inclusief kozijn (verleend op 26-07-2011)<br />

• Pentropsdijk 10, 7558 PZ, plaatsen mestplaat (verleend op<br />

26-07-2011)<br />

• Stationsplein nabij 1, 7551 CN, oprichten overkapping - herinrichting<br />

busstation en stationsplein (verleend op 26-07-2011)<br />

• Telgen 13C, 7551 CL, plaatsen nieuwe reclames (verleend op<br />

26-07-2011)<br />

• Oosterveldsingel nabij 49 (kavel 24), 7558 PJ, oprichten<br />

bedrijfspand (verleend op 26-07-2011)<br />

• Boortorenweg 20, 7554 RS, plaatsen en vernieuwen bewegwijzering<br />

(verleend op 26-07-2011)<br />

• Wolfkaterweg 72, 7554 PN, bouwen kapschuur/st<strong>al</strong>lingsruimte<br />

(verleend op 27-07-2011)<br />

• Castorweg nabij 209, 7557 KK, kappen 4 bomen (verleend op<br />

27-07-2011<br />

• Simon Vestdijkstraat 74, 7552 NP, oprichten schuur (verleend<br />

op 27-07-2011)<br />

• Sneeuwbesstraat 2 t/m 18, Sneeuwbesstraat 3 t/m 17, Moerbeistraat<br />

4 t/m 20, Goudenregenstraat 23 t/m 39, 7552 ST,<br />

7552 SR, 7552 AM, verbouwen 3 eindwoningen en 32 tussenwoningen<br />

(verleend op 27-07-2011)<br />

• Smutsstraat 10, 7551 HM, veranderen gevels begane grond<br />

(verleend op 26-07-2011)<br />

Inzien en bezwaar<br />

U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op afspraak<br />

inzien bij de afdeling Vergunningen in het stadskantoor aan de<br />

Hazenweg 121. Tegen deze besluiten kunt u desgewenst, gedurende<br />

zes weken na de datum van verzending van deze besluiten, een<br />

gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.<br />

Kijk <strong>voor</strong> meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.<br />

Uitgebreide procedure<br />

Aangevraagd<br />

• Bartelinkslaantje 17, 7558 PS, slopen en herontwikkelen woon<strong>voor</strong>ziening<br />

(ontvangen op 20-07-2011)<br />

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage. U kunt te zijner tijd<br />

eventueel zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat ter<br />

inzage wordt gelegd.<br />

Evenementenvergunningen<br />

Aangevraagd<br />

• Eeuwfeest Tuindorp, 2 tot en met 4 september 2011, rondom<br />

Tuindorpvijver<br />

• V8 Scania Truckdag, 3 september 2011, parkeerplaats Th<strong>al</strong>es<br />

• Estafetteloop MPM, 9 oktober 2011, route vanuit FBK-stadion<br />

• Oud-Engels Straattheater, 11 december 2011, rond C.T. Storkplein,<br />

Lansinkweg, Strumphlerstraat en Buitenweg<br />

Inzien en zienswijzen<br />

U kunt de desbetreffende stukken tot het besluit is genomen op<br />

afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het stadskantoor<br />

aan de Hazenweg 121. Tijdens de inzagetermijn kan eenieder<br />

schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college<br />

van B en W. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt<br />

u contact opnemen met Ilse Wielens, telefoon (074) 245 9242.<br />

Nadat het college van B en W over deze aanvragen een besluit<br />

heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u,<br />

wanneer u belanghebbende bent, een bezwaarschrift indienen.<br />

Verleend<br />

• Kunstmarkt, 3 september 2011, plein <strong>voor</strong> Kulturhus Hasselo en<br />

gedeelte parkeerplaats<br />

• Lambertuskermis, 14 tot en met 18 september 2011, diverse<br />

straten in de binnenstad<br />

Inzien en bezwaar<br />

U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op afspraak<br />

inzien bij de afdeling Vergunningen in het stadskantoor aan de<br />

Hazenweg 121. Tegen deze besluiten kunt u desgewenst, gedurende<br />

zes weken na de datum van verzending van deze besluiten, een gemotiveerd<br />

bezwaarschrift indienen bij het college van B en W. Het kan<br />

<strong>voor</strong>komen dat het evenement plaatsvindt <strong>voor</strong>dat de bezwarentermijn<br />

is verstreken. Voor afspraken en/of de juiste datum van verzending<br />

kunt u contact opnemen met Ilse Wielens, telefoon (074) 245 9242.<br />

Kijk <strong>voor</strong> meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.<br />

Wet milieubeheer<br />

Ingekomen meldingen<br />

Besluit ex. artikel 8.41, 4e lid Wm<br />

Besluit <strong>al</strong>gemene regels <strong>voor</strong> inrichtingen milieubeheer<br />

(Stb 2007, nr 415)<br />

Het college van B en W heeft meldingen ontvangen <strong>voor</strong> de inrichtingen<br />

gelegen aan de:<br />

• Oldenza<strong>al</strong>sestraat 518, KSV BWO, in verband met het veranderen<br />

van de sportaccommodatie<br />

• Geerdinksweg nabij 153, ZGT Vastgoed BV (Som BV), in<br />

verband met het oprichten van een laboratorium<br />

• Kievitstraat 40, Zwemschool Riva, in verband met het oprichten<br />

van een zwemschool<br />

De inrichtingen moeten voldoen aan de milieu<strong>voor</strong>schriften in het<br />

hier<strong>voor</strong> bedoelde Besluit en de daarop gebaseerde ministeriële<br />

Regeling <strong>al</strong>gemene regels <strong>voor</strong> inrichtingen milieubeheer (Stcr.<br />

2207, nr 223).<br />

Inzien<br />

U kunt de desbetreffende stukken op afspraak inzien bij de afdeling<br />

Vergunningen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. U<br />

kunt tegen de melding geen bezwaar- of beroepschrift indienen.<br />

Gedoogbeschikking<br />

Ontwerpbesluit<br />

Het college van B en W is van plan een gedoogbeschikking te<br />

nemen <strong>voor</strong> de inrichting gelegen aan:<br />

• Stationsplein 1 (Pro Rail BV) <strong>voor</strong> het tijdelijk toestaan van<br />

werkzaamheden ten behoeve van vernieuwing van het spoor<br />

Aan het ontwerpbesluit worden <strong>voor</strong>schriften verbonden om nadelige<br />

gevolgen <strong>voor</strong> het milieu te <strong>voor</strong>komen of zoveel mogelijk te<br />

beperken.<br />

Inzien en zienswijzen<br />

U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken van<br />

3 tot en met 12 augustus 2011 op afspraak inzien bij de afdeling<br />

Vergunningen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tijdens<br />

deze inzagetermijn kunt u uw zienswijze over het ontwerpbesluit<br />

mondeling of schriftelijk naar voren brengen bij het college van<br />

B en W. Voor inzien en meer informatie kunt u contact opnemen<br />

met de afdeling Handhaving, telefoon (074) 245 8875.<br />

Mobiele puinbreker<br />

Melding tijdelijke inwerkingstelling<br />

Op grond van artikel 4, 1e lid van het Besluit mobiel breken bouwen<br />

sloopafv<strong>al</strong>, is van Hein Heun Milieu BV in Enschede de melding<br />

ontvangen dat op een terrein aan de Havenstraat, in de periode<br />

29 augustus tot en met 7 september 2011 gedurende ten hoogste<br />

10 werkdagen, in verband met sloopwerkzaamheden wordt overgegaan<br />

tot het mobiel breken van circa 1200 ton gemengd puin tot<br />

granulaat. Het betreft een wijziging van de eerder gedane melding<br />

dat het mobiel puinbreken plaats zou vinden in de periode 18 tot<br />

en met 29 juli 2011.<br />

Het bedrijf dient <strong>zich</strong> bij het mobiel puinbreken te houden aan de<br />

milieu- en veiligheids<strong>voor</strong>schriften van het Besluit mobiel breken<br />

bouw- en sloopafv<strong>al</strong>.<br />

Inzien<br />

U kunt de melding op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen<br />

in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tegen de melding staat<br />

geen bezwaar of beroep open.<br />

<strong>Hengelo</strong> in het kort<br />

Collectes<br />

Op donderdag 4 augustus collecteert de stichting As Deus Brasileiras<br />

aan de Enschedesestraat, tijdens een capoeira show.<br />

Van 5 tot en met 27 augustus wordt er niet gecollecteerd.<br />

Werk aan de weg<br />

In verband met (reguliere) wegwerkzaamheden of andere werkzaamheden,<br />

zijn de komende tijd onderstaande wegen, tunnels<br />

en bruggen afgesloten (zie www.hengelo.nl/wegwerkzaamheden<br />

<strong>voor</strong> meer informatie). Omleidingsroutes worden met gele borden<br />

aangegeven. In verband met onverwachte weersomstandigheden<br />

zijn genoemde data onder <strong>voor</strong>behoud:<br />

• Bornsestraat/Oosterbosweg, tot en met 5 augustus<br />

(buiten de spits)<br />

• Tunnel Industriestraat/Spoorstraat (hinder), 8 tot en met<br />

12 augustus<br />

• Haaksbergerstraat, tussen Platinastraat en Twentekana<strong>al</strong>,<br />

8 tot en met 19 augustus<br />

• Breemarsweg/Pruisische Veldweg, tussen Zonstraat en Kuipersdijk,<br />

incl. kruising Boekeloseweg, 22 tot en met 28 augustus<br />

• Wolfkaterweg, van rotonde tot Torendijk, 29 augustus tot en<br />

met 9 september<br />

• Roggeweg, tot en met 16 september<br />

• Heemafstraat, tot en met 30 september<br />

• Mercuriusstraat/Venusstraat, tot en met 16 maart 2012<br />

Wegwijzer<br />

Bezoekadres: Burgemeester Jansenstraat 8 (stadhuis)<br />

Hazenweg 121 (stadskantoor)<br />

Postadres: Postbus 18, 7550 AA <strong>Hengelo</strong><br />

Telefoon: 14074<br />

E-mail: gemeente@hengelo.nl<br />

Website: www.hengelo.nl<br />

De gemeente <strong>Hengelo</strong> is op werkdagen telefonisch bereikbaar<br />

tussen 08.30 en 17.00 uur.<br />

Burgerzaken (074) 245 9314<br />

<strong>Gemeente</strong>belastingen (074) 245 9884<br />

Parkeren (074) 245 9459<br />

Zorgloket (074) 245 9131<br />

Soci<strong>al</strong>e Zaken (074) 245 9767<br />

Vergunningen (074) 245 9647<br />

Het Publieksplein in het stadhuis is dagelijks geopend van:<br />

• Maandag tot en met woensdag van 08.30 tot 16.00 uur<br />

Van 16.00 tot 17.00 uur <strong>al</strong>leen op afspraak<br />

• Donderdag van 08.30 tot 20.00 uur<br />

• Vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur<br />

U kunt een afspraak maken of vrij inlopen.<br />

De b<strong>al</strong>ie van Vergunningen in het stadskantoor is <strong>al</strong>leen op<br />

afspraak geopend tussen 08.30 en 17.00 uur.<br />

Meldingenlijn Openbare Ruimte<br />

U belt met (074) 245 9459 <strong>voor</strong> klachten of vragen over bij<strong>voor</strong>beeld<br />

groenonderhoud, straatverlichting, losliggende stoeptegels,<br />

speel<strong>voor</strong>zieningen enzo<strong>voor</strong>ts. Voor spoedeisende gev<strong>al</strong>len,<br />

zo<strong>al</strong>s een verstopte hoofdriolering en verzakte straten, is dit<br />

meldingennummer ook buiten kantooruren bereikbaar. Meldingen<br />

kunt u ook via www.hengelo.nl doorgeven.<br />

BudgetAlert, schuldhulpverlening, informatie en advies<br />

Bezoekadres: H. Hartstr<strong>al</strong>aan 100 (Carintgebouw)<br />

Schuldhulpverlening: (074) 367 7610 (van 09.00 tot 10.30 uur)<br />

Informatie en advies: (074) 367 7630 (van 09.00 tot 11.00 uur)<br />

Voor de openingstijden en spreekuren kijk op www.budget<strong>al</strong>ert.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!