16.01.2015 Views

Faculteit Toegepaste Taalkunde 2012-2013 (pdf) - Hogeschool Gent

Faculteit Toegepaste Taalkunde 2012-2013 (pdf) - Hogeschool Gent

Faculteit Toegepaste Taalkunde 2012-2013 (pdf) - Hogeschool Gent

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Facultaire aanvullingen bij en afwijkingen op<br />

de Onderwijs- en examenregeling <strong>2012</strong>-<strong>2013</strong><br />

<strong>Faculteit</strong> toegepaste taalkunde<br />

Titel 1<br />

Algemene bepalingen<br />

Art 1.<br />

Ingangsdatum<br />

Deze aanvullingen gaan in aan de vooravond van het academiejaar<br />

<strong>2012</strong>-<strong>2013</strong> en vervangen alle vorige versies van<br />

departementale/facultaire aanvullingen op de onderwijs- en<br />

examenregeling, inclusief hun bijlagen.<br />

Art 2.<br />

Opleidingsaanbod van de faculteit<br />

Basisopleidingen<br />

• Bachelor in de toegepaste taalkunde (180 studiepunten)<br />

• Master in het vertalen (60 studiepunten)<br />

• Master in het tolken (60 studiepunten)<br />

• Master in de meertalige communicatie (60 studiepunten)<br />

Tot deze categorie behoren ook de voorbereidings- en<br />

schakelprogramma’s en de programma’s met geformaliseerde<br />

studieomvangvermindering.<br />

Vervolgopleidingen<br />

• Postgraduaat getuigschrift Conferentietolken (60 studiepunten)<br />

• Postgraduaat getuigschrift Dutch & Translation (60 studiepunten)<br />

• Postgraduaat getuigschrift Complementaire Internationale Studies<br />

(60 studiepunten)<br />

Titel 2<br />

Inschrijvingen en toelatingsvoorwaarden<br />

Art 3.<br />

Inschrijvingswijzen<br />

Voor de basisopleidingen kan men zich inschrijven bij wijze van<br />

diplomacontract, creditcontract of examencontract.<br />

De (kandidaat-)studenten die de colleges kunnen bijwonen, schrijven<br />

zich in bij wijze van diplomacontract of creditcontract.<br />

De (kandidaat-)studenten die om een gegronde reden niet alle colleges<br />

kunnen bijwonen, kunnen zich inschrijven bij wijze van examencontract.<br />

Voor de opleidingsonderdelen die niet bij wijze van examencontract


TOEGEP ASTE T AALKUNDE<br />

kunnen worden gevolgd, schrijven zij zich in bij wijze van<br />

diplomacontract.<br />

Wie zich wil inschrijven bij wijze van examencontract gaat hiervoor langs<br />

bij de studietrajectbegeleider. Inschrijven bij wijze van examencontract is<br />

slechts mogelijk na goedkeuring door de faculteitsraad, bij delegatie de<br />

decaan.<br />

Volgende opleidingsonderdelen kunnen niet bij wijze van<br />

examencontract worden gevolgd:<br />

• De opleidingsonderdelen met permanente evaluatie<br />

• Het opleidingsonderdeel Bachelorproef<br />

• De opleidingsonderdelen Stage<br />

• De opleidingsonderdelen Masterproef<br />

Studenten die zich voor opleidingsonderdelen van het eerste semester<br />

niet meer met een diploma- of creditcontract kunnen inschrijven omdat<br />

de termijn hiervoor verstreken is, kunnen zich binnen de algemene regels<br />

voor inschrijving, maar in afwijking van het bovenstaande inschrijven bij<br />

wijze van examencontract voor opleidingsonderdelen met permanente<br />

evaluatie, uitsluitend met het oog op deelname aan de tweede zittijd.<br />

Voor de vervolgopleidingen gelden afwijkende regels:<br />

2/18<br />

FOER <strong>2012</strong>-<strong>2013</strong><br />

• Het postgraduaat getuigschrift Conferentietolken wordt bij wijze van<br />

diplomacontract gevolgd. De verschillende modules of<br />

opleidingsonderdelen kunnen ook bij wijze van creditcontract<br />

worden gevolgd. Wie een module of opleidingsonderdeel al eerder<br />

bij wijze van diploma- of creditcontract heeft gevolgd, kan zich voor<br />

dit opleidingsonderdeel opnieuw inschrijven bij wijze van<br />

examencontract.<br />

• Het postgraduaat getuigschrift Dutch & Translation wordt bij wijze<br />

van diplomacontract gevolgd. De verschillende modules of<br />

opleidingsonderdelen kunnen ook bij wijze van creditcontract<br />

worden gevolgd.<br />

• Postgraduaat getuigschrift Complementaire Internationale Studies<br />

wordt voltijds bij wijze van diplomacontract gevolgd.<br />

Art 4.<br />

Minimum aantal inschrijvingen<br />

Voor de basisopleidingen is er geen minimum aantal inschrijvingen<br />

vereist.<br />

Een tolkmodule van het postgraduaat getuigschrift Conferentietolken<br />

wordt slechts georganiseerd indien er voor die module minimum 3<br />

inschrijvingen zijn. De faculteit kan ervoor opteren om een module toch<br />

aan te bieden, zelfs bij een lager aantal inschrijvingen.<br />

Voor de andere vervolgopleidingen is er geen minimum aantal<br />

inschrijvingen vereist.<br />

Art 5.<br />

Inschrijvingsgelden<br />

Voor de basisopleidingen zijn er geen afwijkende inschrijvingsgelden.<br />

De inschrijvingsgelden voor de vervolgopleidingen worden jaarlijks<br />

vastgelegd door het bestuurscollege van de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> op


TOEGEP ASTE T AALKUNDE<br />

voorstel van de faculteitsraad <strong>Toegepaste</strong> <strong>Taalkunde</strong> (<strong>2012</strong>-<strong>2013</strong>:<br />

GTT/DR/<strong>2012</strong>/B/OND/0004).<br />

Art 6.<br />

Studiekosten<br />

Studenten in een basisopleiding, ingeschreven bij wijze van<br />

diplomacontract of creditcontract, betalen een forfaitair bedrag als<br />

bijdrage in de bijkomende studiekosten die door de faculteit worden<br />

gedragen.<br />

Dit forfaitair bedrag dekt een aantal kosten die verbonden zijn aan het<br />

verstrekken van de onderwijsactiviteiten. Zij hebben betrekking op<br />

bepaalde tussenkomsten bij uitstappen, het ter beschikking stellen van<br />

extra kopieën, de aankoop van verbruiksgoederen en specifiek<br />

studiemateriaal, zoals geavanceerde software, en de kosten voor de<br />

reproductie van de masterproef.<br />

Het bedrag wordt geïnd bij inschrijving en wordt berekend als volgt:<br />

• Studenten met een programma van meer dan 20 studiepunten<br />

betalen 40 euro.<br />

• Studenten met een programma van maximum 20 studiepunten en<br />

studenten die bij wijze van examencontract zijn ingeschreven,<br />

betalen geen bijdrage.<br />

3/18<br />

FOER <strong>2012</strong>-<strong>2013</strong><br />

De studenten in vervolgopleidingen vallen buiten deze regeling.<br />

Art 7.<br />

Specifieke of afwijkende toelatingsvoorwaarden<br />

Voor de basisopleidingen zijn er geen specifieke toelatingsvoorwaarden.<br />

Studenten met een anderstalig academisch diploma van bachelor in de<br />

toegepaste taalkunde met drie corresponderende talen op niveau C1<br />

van het Europees Referentiekader hebben rechtstreeks toegang tot de<br />

masteropleiding van hun keuze.<br />

Het postgraduaat getuigschrift Conferentietolken staat open voor<br />

afgestudeerde masters in om het even welke discipline en<br />

afgestudeerde professionele bachelors met een vierjarige tolkopleiding.<br />

In afwijking van de algemene taalvoorwaarden moet wie zich aanmeldt<br />

voor de volledige opleiding of voor opleidingsonderdelen uit een pakket<br />

tolkpraktijk, zich onderwerpen aan een toelatingsproef waarin de<br />

praktische taalvaardigheid, de formuleervaardigheid en de<br />

synthesevaardigheid van de kandidaat in de verschillende talen van zijn<br />

keuze wordt getest. Slagen is vereist om te worden toegelaten. Masters<br />

in het tolken (voor zover hun diploma overeenkomstige talen betreft)<br />

worden vrijgesteld van deze toelatingsproef.<br />

Het postgraduaat getuigschrift Dutch & Translation staat open voor niet-<br />

Nederlandstalige studenten in het bezit van een diploma van bachelor<br />

of master in de talen (toegepaste taalkunde, taal- en letteren,<br />

bedrijfsvertaler-tolk, …) die zich (verder) willen toeleggen op het<br />

Nederlands als vreemde taal en zich willen bekwamen in de<br />

vertaalkunde. Kandidaat-studenten moeten één van volgende attesten<br />

voorleggen die een voldoende kennis van het Engels garanderen:


TOEGEP ASTE T AALKUNDE<br />

• een diploma van een Engelstalige opleiding aan een secundaire<br />

school of aan een instelling voor hoger onderwijs<br />

• een recent IELTS certificaat van de British Council met een minimum<br />

score van 6.0<br />

• een recent TOEFL certificaat met een minimum score van 570<br />

(papier) of 87 (internet)<br />

• een recent certificaat proficiency in English (CEFR B2 of hoger) van<br />

het Universitair Centrum voor Taalonderwijs (U<strong>Gent</strong>)<br />

Studenten kunnen maar herinschrijven voor deze opleiding na<br />

goedkeuring door de faculteitsraad, bij delegatie de decaan.<br />

Studenten kunnen bij herinschrijving worden geweigerd wanneer uit hun<br />

gedrag een onvoldoende motivatie blijkt (bvb. niet volgen van de<br />

colleges).<br />

Het postgraduaat getuigschrift Complementaire Internationale Studies<br />

staat open voor houders van het diploma van master in het vertalen,<br />

master in het tolken en master in de meertalige communicatie, behaald<br />

aan de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong>. Om te worden toegelaten mag er maximum<br />

één academiejaar zijn verstreken tussen het behalen van het<br />

masterdiploma en de aanvang van het postgraduaat.<br />

Afwijkingen van de specifieke toelatingsvoorwaarden zijn enkel mogelijk<br />

met toestemming van de faculteitsraad, bij delegatie de decaan, die<br />

binnen de 14 dagen een beslissing neemt op basis van een<br />

gemotiveerde aanvraag.<br />

4/18<br />

FOER <strong>2012</strong>-<strong>2013</strong><br />

Art 8.<br />

Deeltijds studeren<br />

De basisopleidingen kunnen zowel voltijds (60 studiepunten) als deeltijds<br />

(ongeveer 30 studiepunten) worden gevolgd. Studenten volgen het<br />

deeltijds programma zoals opgenomen in de studiegids. Dit deeltijds<br />

programma wordt beschouwd als een modeltraject.<br />

Studenten kunnen bij de faculteitsraad, bij delegatie de decaan, ook<br />

een geïndividualiseerd traject aanvragen, volgens de voorwaarden en<br />

regels opgenomen in de onderwijs- en examenregeling.<br />

Art 9.<br />

Laattijdige inschrijvingen<br />

Wie zich laattijdig inschrijft, heeft pas recht op deelname aan de<br />

onderwijs- en examenactiviteiten, zodra de inschrijving effectief is, en dit<br />

al naargelang de inschrijvingswijze. Studenten die door een laattijdige<br />

inschrijving niet konden deelnemen aan de permanente evaluatie,<br />

praktijkopdrachten of de examens van de januarizittijd, kunnen de<br />

betrokken opleidingsonderdelen enkel afleggen in de tweede zittijd.<br />

Titel 3<br />

Studeren na eerdere ervaring<br />

Art 10. Studievoortgang op basis van eerder verworven competenties<br />

Bewijzen van bekwaamheid uitgereikt door het EVC-orgaan van de<br />

Associatie Universiteit <strong>Gent</strong> kunnen maar aanleiding geven tot vrijstelling<br />

voor een bepaald opleidingsonderdeel indien, krachtens deze bewijzen,<br />

alle eindcompetenties van een opleidingsonderdeel werden verworven.


TOEGEP ASTE T AALKUNDE<br />

Art 11. Studievoortgang op basis van credits behaald in een andere opleiding<br />

dan toegepaste taalkunde<br />

Credits met betrekking tot taalpraktijkvakken behaald in een andere<br />

opleiding dan toegepaste taalkunde kunnen maar aanleiding geven tot<br />

vrijstelling op basis van EVK indien de credits op het moment van<br />

inschrijving niet meer dan vijf academiejaren geleden werden behaald.<br />

Art 12. Studievoortgang op basis van eerder verworven kwalificaties<br />

Creditbewijzen behaald in de opleiding tot bachelor in de toegepaste<br />

taalkunde of in een schakel- of voorbereidingsprogramma in de<br />

toegepaste taalkunde, kunnen geen aanleiding geven tot vrijstellingen<br />

in de daaropvolgende masters.<br />

Art 13. Studievoortzetting op basis van een schakel- of<br />

voorbereidingsprogramma<br />

De faculteit organiseert vaste programma’s die toegang geven tot de<br />

masteropleidingen voor studenten die niet in het bezit zijn van een<br />

diploma van bachelor in de toegepaste taalkunde.<br />

Het gaat om schakelprogramma’s voor (professionele) bachelors in het<br />

office management (bedrijfsvertaler-tolk of management assistant) en<br />

voor (professionele) bachelors in het onderwijs: secundair onderwijs (met<br />

Engels en Frans, Engels en Nederlands of Frans en Nederlands) en om<br />

voorbereidingsprogramma’s voor (academische) bachelors in de taalen<br />

letterkunde (met twee corresponderende vreemde talen, met één<br />

corresponderende vreemde taal en Nederlands en met één<br />

corresponderende vreemde taal zonder Nederlands). Een student komt<br />

in aanmerking voor een schakel- of voorbereidingsprogramma, zoals<br />

vastgelegd bij VETO/DR/2011/B/OND/0035, op voorwaarde dat het<br />

programma van zijn vooropleiding minstens 24 studiepunten per<br />

corresponderende vreemde taal omvat. Studenten kunnen op basis van<br />

hun dossier een afwijking krijgen op deze grens van 24 studiepunten.<br />

Desgevallend kan het schakel- of voorbereidingsprogramma met één of<br />

meerdere opleidingsonderdelen worden uitgebreid.<br />

5/18<br />

FOER <strong>2012</strong>-<strong>2013</strong><br />

Studenten met een (anderstalig) diploma van een bacheloropleiding<br />

dat voldoende gelijkenis vertoont met de hierboven vermelde diploma’s<br />

krijgen een geïndividualiseerd schakelprogramma of<br />

voorbereidingsprogramma opgelegd dat de ontbrekende<br />

competenties in vergelijking met de bacheloropleiding van de faculteit<br />

wegwerkt.<br />

Studenten die het getuigschrift van een schakel- of<br />

voorbereidingsprogramma hebben behaald met het oog op een<br />

masterstudie in de toegepaste taalkunde, kunnen zich maar voor deze<br />

studie inschrijven indien het getuigschrift op het moment van inschrijving<br />

niet meer dan twee academiejaren geleden werd behaald.<br />

Art 14. Studievoortzetting op basis van credits uit een opleiding in de<br />

toegepaste taalkunde, maar zonder diploma van bachelor of master (of<br />

licentiaat) in de toegepaste taalkunde<br />

Indien een student met credits uit een opleiding in de toegepaste<br />

taalkunde, maar zonder diploma van bachelor of master (of licentiaat)<br />

na een onderbreking verder studeert, worden de door hem behaalde<br />

credits gecontroleerd. Wanneer hij de credits van een gelijk of volledig


TOEGEP ASTE T AALKUNDE<br />

equivalent opleidingsonderdeel heeft behaald, krijgt hij een vrijstelling<br />

met overdracht van het eerder door hem behaalde cijfer. Wanneer hij<br />

de credits van een niet-volledig equivalent opleidingsonderdeel heeft<br />

behaald, krijgt hij een vrijstelling zonder overdracht van de door hem<br />

behaalde cijfers. Het al dan niet equivalent zijn van<br />

opleidingsonderdelen kan worden afgeleid uit de tabel equivalenties en<br />

actualisering.<br />

Art 15. Studievoortzetting na een diploma van bachelor of master (of licentiaat)<br />

in de toegepaste taalkunde met het oog op eenzelfde diploma met een<br />

andere talencombinatie<br />

Een student met een diploma van bachelor of master (of licentiaat) in<br />

de toegepaste taalkunde die een tweede diploma wil behalen met een<br />

andere talencombinatie, krijgt voor gelijke of volledig equivalente<br />

opleidingsonderdelen van het eerste en het tweede jaar bachelor<br />

waarvan hij de credits heeft behaald een vrijstelling met overdracht van<br />

het eerder door hem behaalde cijfer. Wanneer hij de credits van een<br />

niet-volledig equivalent opleidingsonderdeel heeft behaald of wanneer<br />

hij de credits van deze opleidingsonderdelen niet heeft behaald, krijgt hij<br />

een vrijstelling zonder overdracht van de door hem behaalde cijfers. Het<br />

al dan niet equivalent zijn van opleidingsonderdelen kan worden<br />

afgeleid uit de tabel equivalenties en actualisering.<br />

Wat het derde jaar bachelor en de masters betreft, worden de door de<br />

student behaalde credits gecontroleerd. Wanneer hij de credits van een<br />

gelijk of volledig equivalent opleidingsonderdeel heeft behaald, krijgt hij<br />

een vrijstelling met overdracht van het eerder door hem behaalde cijfer.<br />

Wanneer hij de credits van een niet-volledig equivalent<br />

opleidingsonderdeel heeft behaald, krijgt hij een vrijstelling zonder<br />

overdracht van de door hem behaalde cijfers. Het al dan niet<br />

equivalent zijn van opleidingsonderdelen kan worden afgeleid uit de<br />

tabel equivalenties en actualisering.<br />

6/18<br />

FOER <strong>2012</strong>-<strong>2013</strong><br />

Wanneer de student kan aantonen dat hij voor een opleidingsonderdeel<br />

de credits behaalde en hij het opleidingsonderdeel actief is blijven<br />

onderhouden, kan hij in afwijking van deze tabel toch een vrijstelling op<br />

basis van EVK krijgen, ook als de credits meer dan vijf jaar geleden<br />

werden behaald.<br />

De student kan een vrijstelling volgens bovenstaande regels bekomen<br />

voor het opleidingsonderdeel Stage en voor de opleidingsonderdelen<br />

Inleiding taal en cultuur, maar kan niet worden vrijgesteld voor het<br />

opleidingsonderdeel Masterproef (scriptie). Een tweede Masterproef<br />

(scriptie) moet in een andere taal worden geschreven dan de eerste<br />

Masterproef (scriptie).<br />

Een student kan zich evenwel slechts een tweede maal inschrijven voor<br />

een masteropleiding waarvan hij reeds het diploma (licentiaat of<br />

master) bezit, wanneer hij nog opleidingsonderdelen voor een<br />

studieomvang van ten minste 30 studiepunten moet volgen.<br />

Art 16. Studievoortzetting na een diploma van bachelor of master (of licentiaat)<br />

in de toegepaste taalkunde met het oog op een ander masterdiploma<br />

(of optie)<br />

Indien een student met een diploma van bachelor of master (of<br />

licentiaat) in de toegepaste taalkunde een (ander) masterdiploma wil<br />

behalen, worden de door de student reeds behaalde credits van de


TOEGEP ASTE T AALKUNDE<br />

master gecontroleerd. De student krijgt een vrijstelling op basis van EVK<br />

voor de equivalente opleidingsonderdelen conform de regels<br />

opgenomen in de tabel equivalenties en actualisering.<br />

Wanneer de student kan aantonen dat hij voor een opleidingsonderdeel<br />

de credits behaalde en hij het opleidingsonderdeel actief is blijven<br />

onderhouden, kan hij in afwijking van deze tabel toch een vrijstelling op<br />

basis van EVK, ook als de credits meer dan vijf jaar geleden werden<br />

behaald.<br />

Wanneer meer dan vijf academiejaren verstreken zijn tussen het<br />

behalen van het bachelor- of masterdiploma (of het diploma van<br />

licentiaat) in de toegepaste taalkunde, volgt de student bij wijze van<br />

opfrissing vooraf volgende taalpraktijkvakken uit het derde jaar<br />

bachelor:<br />

• Vertaling<br />

• Tekstvaardigheid<br />

• Mondelinge vaardigheid<br />

De student sluit voor deze taalpraktijkvakken een creditcontract af.<br />

Wanneer de student kan aantonen dat hij een opleidingsonderdeel<br />

actief is blijven onderhouden, kan hij van het volgen van en slagen voor<br />

deze vakken worden vrijgesteld.<br />

7/18<br />

FOER <strong>2012</strong>-<strong>2013</strong><br />

De student kan op basis van zijn eerder behaald diploma geen<br />

vrijstelling bekomen voor het opleidingsonderdeel Stage en het<br />

opleidingsonderdeel Masterproef (scriptie).<br />

Titel 4<br />

Organisatie van het onderwijs<br />

Art 17. Studievoortgang<br />

De studievoortgang – en in het geval van een creditcontract de<br />

inschrijvingsmogelijkheden – in de basisopleidingen wordt gemodelleerd<br />

via de studie-efficiëntie en het systeem van volgtijdelijkheid van<br />

opleidingsonderdelen.<br />

Art 18. Studie-efficiëntie<br />

In verdere toepassing van de algemene regels rond de samenstelling<br />

van het jaarprogramma van een student en van de<br />

studievoortgangbewaking modelleert de faculteit de toegang tot de<br />

opleiding via de studie-efficiëntie van de student. De studie-efficiëntie<br />

wordt uitgedrukt als percentage van het behaalde aantal studiepunten<br />

ten opzichte van het aantal studiepunten waarvoor de student zich<br />

heeft ingeschreven.<br />

Studenten die in het voorafgaand academiejaar minder dan 50%<br />

studie-efficiëntie behaalden, kunnen zich enkel inschrijven voor<br />

opleidingsonderdelen waarvoor zij in het voorafgaande academiejaar<br />

al waren ingeschreven.<br />

Studenten die in het voorafgaand academiejaar minstens 50%, maar<br />

minder dan 70% studie-efficiëntie behaalden, kunnen zich inschrijven<br />

voor een maximum van 63 studiepunten.


TOEGEP ASTE T AALKUNDE<br />

Studenten die in het voorafgaand academiejaar minstens 70%, maar<br />

minder dan 85% studie-efficiëntie behaalden, kunnen zich inschrijven<br />

voor een maximum van 66 studiepunten.<br />

Studenten die in het voorafgaand academiejaar minstens 85%, maar<br />

minder dan 100% studie-efficiëntie behaalden, kunnen zich inschrijven<br />

voor een maximum van 69 studiepunten.<br />

Studenten die in het voorafgaand academiejaar 100% studie-efficiëntie<br />

behaalden, kunnen zich inschrijven voor een maximum van 72<br />

studiepunten.<br />

Hetzelfde maximum van 72 studiepunten geldt voor alle studenten die in<br />

het betrokken academiejaar kunnen afstuderen in hun opleiding.<br />

Voor studenten die in het voorafgaand academiejaar in een opleiding<br />

studeerden via een combinatie van diplomacontract en<br />

examencontract, wordt voor de toepassing van bovenstaande regels<br />

de gezamenlijke studie-efficiëntie over beide contracten heen in<br />

rekening gebracht. Voor studenten die in het voorafgaand<br />

academiejaar in meerdere opeenvolgende opleidingen studeerden,<br />

wordt voor de toepassing van bovenstaande regels de studie-efficiëntie<br />

van de onderliggende opleiding in rekening gebracht.<br />

8/18<br />

FOER <strong>2012</strong>-<strong>2013</strong><br />

Studenten die in het voorafgaand academiejaar minder dan 50%<br />

studie-efficiëntie behaalden in een andere opleiding dan diegene die<br />

werden aangeboden door de faculteit en studenten die zich pas na 1<br />

december van het voorafgaand academiejaar inschreven, kunnen zich<br />

enkel inschrijven voor opleidingsonderdelen van het eerste jaar van de<br />

door hen gekozen opleiding.<br />

In uitzonderlijke situaties (bvb. ernstige medische redenen, …) kan de<br />

faculteitsraad, bij delegatie de decaan, afwijkingen toestaan op deze<br />

modellering.<br />

Art 19. Volgtijdelijkheid<br />

Volgtijdelijkheid betekent dat men zich kan inschrijven voor een bepaald<br />

opleidingsonderdeel indien men zich eerder of tegelijk heeft<br />

ingeschreven voor de opleidingsonderdelen die aan dat bepaald<br />

opleidingsonderdeel inhoudelijk voorafgaan. Bij de aanvraag van zijn<br />

jaarprogramma hanteert de student de logische volgorde van de<br />

opleidingsonderdelen, zoals die kan worden afgeleid uit de<br />

begincompetenties van de opleidingsonderdelen.<br />

Masters in het vertalen, tolken of meertalige communicatie en masters in<br />

de taal- en letterkunde die afzonderlijke opleidingsonderdelen willen<br />

volgen met een reeds bestudeerde taal tot voorwerp, kunnen zich in<br />

afwijking van art. 16 hiervoor bij wijze van creditcontract inschrijven –<br />

desgevallend zonder rekening te houden met de volgtijdelijkheid –<br />

binnen een periode van vijf academiejaren na het behalen van het<br />

betrokken masterdiploma.<br />

Art 20. Volgtijdelijkheid en gelijktijdige inschrijving van opleidingen die elkaar<br />

opvolgen<br />

Een inschrijving voor een bacheloropleiding in de toegepaste taalkunde<br />

kan worden gecombineerd met een inschrijving voor een


TOEGEP ASTE T AALKUNDE<br />

daaropvolgende masteropleiding, rekening houdende met art. 18 en<br />

art. 19 van deze facultaire aanvullingen.<br />

Studenten die de bacheloropleiding, het schakelprogramma of het<br />

voorbereidingsprogramma hebben afgewerkt, kunnen zich inschrijven<br />

voor de masteropleiding, ongeacht hun studie-efficiëntie in de<br />

voorafgaande opleiding. In voorkomend geval wordt consecutief<br />

gedelibereerd over het bachelorprogramma en het programma van de<br />

masteropleiding.<br />

Een inschrijving voor een voorbereidingsprogramma, schakelprogramma<br />

of programma met geformaliseerde studieomvangvermindering kan<br />

worden gecombineerd met een inschrijving voor een daaropvolgende<br />

masteropleiding, rekening houdende met art. 18 en art. 19 van deze<br />

facultaire aanvullingen. In voorkomend geval wordt consecutief<br />

gedelibereerd over het voorbereidingsprogramma, schakelprogramma<br />

of programma met geformaliseerde studieomvangvermindering en het<br />

programma van de master.<br />

Een inschrijving voor een andere bacheloropleiding dan die in de<br />

toegepaste taalkunde kan worden gecombineerd met een inschrijving<br />

voor een voorbereidingsprogramma, schakelprogramma of programma<br />

met geformaliseerde studieomvangvermindering op voorwaarde dat de<br />

student minstens 120 studiepunten van de betreffende<br />

bacheloropleiding heeft gerealiseerd (d.i. geslaagd, gedelibereerd<br />

en/of vrijgesteld voor een opleidingsonderdeel). Beide inschrijvingen<br />

samen mogen maximum 70 studiepunten omvatten. Het slagen voor<br />

een voorbereidingsprogramma, schakelprogramma of programma met<br />

geformaliseerde studieomvangvermindering kan maar door de<br />

examencommissie worden vastgesteld, indien de student het bewijs<br />

levert geslaagd te zijn voor zijn bacheloropleiding. Het is niet mogelijk om<br />

zich gelijktijdig in te schrijven voor opleidingsonderdelen van én een<br />

bacheloropleiding, én een voorbereidingsprogramma,<br />

schakelprogramma of programma met geformaliseerde<br />

studieomvangvermindering, én een daaropvolgende masteropleiding.<br />

9/18<br />

FOER <strong>2012</strong>-<strong>2013</strong><br />

Een inschrijving voor een masteropleiding kan worden gecombineerd<br />

met een inschrijving voor een vervolgopleiding. Beide inschrijvingen<br />

samen mogen maximum 70 studiepunten omvatten. In voorkomend<br />

geval wordt consecutief gedelibereerd over het masterprogramma en<br />

het programma van de vervolgopleiding.<br />

In uitzonderlijke gevallen kan de faculteitsraad, bij delegatie de decaan,<br />

op gemotiveerde beslissing afwijken van het maximum van 70<br />

studiepunten.<br />

Art 21. Studeren in het buitenland / het buitenlandverblijf<br />

Studenten studeren tijdens de bacheloropleiding in de toegepaste<br />

taalkunde gedurende één semester in een andere instelling. Vanaf het<br />

academiejaar <strong>2012</strong>-<strong>2013</strong> maakt een buitenlandverblijf onder de vorm<br />

van het opleidingsonderdeel Immersie: taal en interculturaliteit deel uit<br />

van het standaardbachelorprogramma in de toegepaste taalkunde.<br />

Het buitenlandverblijf vindt plaats in een partnerinstelling van de<br />

faculteit tijdens het eerste semester van het academiejaar waarin de<br />

student in de bacheloropleiding afstudeert, eventueel met uitzondering<br />

van het opleidingsonderdeel bachelorproef. Dit laatste impliceert dat<br />

de student in voorkomend geval zijn masterproef uitstelt.


TOEGEP ASTE T AALKUNDE<br />

Om effectief in de partnerinstelling te kunnen gaan studeren moet een<br />

student op het ogenblik van de aanvang van zijn buitenlandverblijf nog<br />

maximum 72 studiepunten van zijn bacheloropleiding af te leggen<br />

hebben.<br />

De studenten die in het daaropvolgend academiejaar in aanmerking<br />

komen voor het buitenlandverblijf, worden door de faculteit<br />

aangeschreven en kunnen de instelling waar ze willen studeren, kiezen<br />

uit een lijst van partnerinstellingen.<br />

De studenten worden gerangschikt op basis van hun gemiddelde score<br />

op de opleidingsonderdelen van het eerste semester van het tweede<br />

modeltraject, waarbij een nog niet-gerealiseerd opleidingsonderdeel<br />

wordt verrekend a rato van 0/20. Op basis van deze rangschikking en<br />

rekening houdende met hun keuzes en het aantal beschikbare<br />

plaatsen, wordt hen een partnerinstelling toegewezen.<br />

De student volgt in de partnerinstelling opleidingsonderdelen die<br />

corresponderen met de studiefiche van het opleidingsonderdeel<br />

Immersie: taal en interculturaliteit.<br />

Een student die op uitwisseling gaat, kan zich bijkomend aan het<br />

opleidingsonderdeel Immersie: taal en interculturaliteit in de eigen<br />

instelling enkel inschrijven voor opleidingsonderdelen die in het tweede<br />

semester staan geprogrammeerd.<br />

10/18<br />

FOER <strong>2012</strong>-<strong>2013</strong><br />

Uitwisselingsstudenten die nog enkele opleidingsonderdelen van het<br />

eerste of het tweede jaar bachelor moeten doen, kunnen zich in het<br />

jaar van hun uitwisseling ook inschrijven voor die opleidingsonderdelen<br />

van het eerste of het tweede jaar bachelor op voorwaarde dat ze die<br />

opleidingsonderdelen al eerder hebben gevolgd. Studenten kunnen op<br />

basis van hun dossier een afwijking krijgen op deze bepaling.<br />

Het toestaan van afwijkingen gebeurt op advies van de<br />

stafmedewerkers internationalisering en studietrajectbegeleiding en/of<br />

de stuurgroep internationalisering.<br />

Studenten die in een volgend academiejaar om gegronde redenen niet<br />

in de mogelijkheid zijn om een buitenlandverblijf op te nemen, dienen<br />

via de stafmedewerker internationalisering bij de decaan een<br />

gemotiveerde aanvraag in tot het volgen van een binnenlands<br />

vervangprogramma. Over de toekenning van een binnenlands<br />

vervangprogramma wordt beslist door de faculteitsraad, bij delegatie<br />

de decaan, op advies van de stuurgroep internationalisering.<br />

Art 22. Contacturen<br />

Art 23. Stage<br />

In afwijking van de studiefiche kan, na advies van de<br />

opleidingscommissie, een deel van de voorziene contacturen (A- of B-<br />

kolom van de studiefiche) van een opleidingsonderdeel worden<br />

omgezet in andere werkvormen zoals werkveldgebonden activiteiten<br />

(kolom C in de studiefiche). Het aandeel van de andere werkvormen in<br />

de evaluatie wordt omschreven in de studiefiche onder de rubriek<br />

evaluatievorm.<br />

Een stage met een minimumduur van twee weken vormt een onderdeel<br />

van het programma van de masters. In de academische kalender wordt


TOEGEP ASTE T AALKUNDE<br />

hiervoor geen specifieke periode vastgelegd: de stage kan dus ook<br />

plaatsvinden tijdens de vakantie. De student legt zijn stageperiode in<br />

samenspraak met de stagebegeleider vast. Hij kan zijn stage doen zodra<br />

hij 150 studiepunten in de bacheloropleiding heeft gerealiseerd (d.i.<br />

geslaagd, gedelibereerd en/of vrijgesteld voor een<br />

opleidingsonderdeel). Studenten kunnen op basis van hun dossier een<br />

afwijking krijgen op deze bepaling.<br />

Titel 5<br />

Examenreglement<br />

Art 24. Studentenkaart<br />

Een student moet zich bij elke evaluatie kunnen identificeren aan de<br />

hand van zijn studentenkaart. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden<br />

kan een identiteitskaart of paspoort voor de identificatie worden<br />

gebruikt.<br />

Art 25. Evaluatievormen<br />

De faculteit onderscheidt vier evaluatievormen: mondeling examen,<br />

schriftelijk examen, permanente evaluatie, praktijkopdracht. Aan<br />

eenzelfde opleidingsonderdeel kunnen er meerdere evaluaties en<br />

meerdere evaluatievormen worden verbonden. De evaluaties en<br />

evaluatievormen staan beschreven in de studiefiche van het<br />

opleidingsonderdeel.<br />

11/18<br />

FOER <strong>2012</strong>-<strong>2013</strong><br />

• Een schriftelijk examen betreft een schriftelijke proef, die wordt<br />

geprogrammeerd in de examenperiodes.<br />

• Een mondeling examen betreft een mondelinge proef, die wordt<br />

geprogrammeerd in de examenperiodes.<br />

• Permanente evaluatie vindt plaats in de collegeweken en omvat<br />

minimum 2 evaluatiemomenten.<br />

• Een praktijkopdracht is een door de student uit te voeren opdracht<br />

van enige omvang, gelinkt aan een aspect van de beroepspraktijk.<br />

Voorbeelden zijn: een paper, een portfolio bij een vertaalproject,<br />

een seminariewerk, een uitgewerkte presentatie, …<br />

Eventuele bijkomende gegevens en details omtrent deze<br />

evaluatievormen worden opgenomen in de studiefiches van de<br />

afzonderlijke opleidingsonderdelen.<br />

Art 26. Deelname aan evaluaties<br />

Om een geldig cijfer – en desgevallend een credit – te bekomen voor<br />

een opleidingsonderdeel, dient de student aan alle evaluaties van het<br />

opleidingsonderdeel te hebben deelgenomen.<br />

Indien een student occasioneel afwezig is voor een opleidingsonderdeel<br />

waarvoor in permanente evaluatie is voorzien, kan een vervangende<br />

opdracht worden gegeven.<br />

Bij herhaalde afwezigheid voor een opleidingsonderdeel waarvoor in<br />

permanente evaluatie is voorzien, wordt de student gelijkgesteld aan<br />

een student die niet aan het examen heeft deelgenomen. De lesgever<br />

toont de afwezigheid van de studenten aan, bijvoorbeeld aan de hand<br />

van aanwezigheidslijsten waarop de studenten tekenen.


TOEGEP ASTE T AALKUNDE<br />

Een student kan in toepassing van de Onderwijs- en Examenregeling op<br />

basis van ernstige redenen of in geval van overmacht de toestemming<br />

krijgen om via een andere vorm dan voorgeschreven geëvalueerd te<br />

worden. Hij richt daartoe een schriftelijk verzoek aan de decaan, vóór<br />

de start van de voorgeschreven evaluatie.<br />

Indien een student een praktijkopdracht, die de student buiten de<br />

contacturen dient uit te voeren, niet uitvoert, wordt hij gelijkgesteld aan<br />

een student die niet aan de evaluatie heeft deelgenomen.<br />

Art 27. Opleidingsonderdelen met permanente evaluatie en/of een<br />

praktijkopdracht in de tweede zittijd<br />

Als het eindcijfer voor een bepaald opleidingsonderdeel voor de eerste<br />

zittijd geheel of gedeeltelijk wordt bepaald door een permanente<br />

evaluatie en/of een praktijkopdracht, wordt in de studiefiche<br />

aangegeven welke vorm de evaluatie aanneemt in de tweede zittijd.<br />

Art 28. Gebruik van elektronische woordenboeken / laptops<br />

Wanneer het gebruik van woordenboeken op een examen is<br />

toegestaan, mogen ook elektronische woordenboeken worden gebruikt<br />

die zich op een CD-rom, een DVD-rom of de harde schijf van een door<br />

de student meegebrachte laptop bevinden.<br />

12/18<br />

FOER <strong>2012</strong>-<strong>2013</strong><br />

De student dient er in dat geval voor te zorgen dat de laptop over een<br />

goede en voldoende opgeladen batterij beschikt. De hogeschool of de<br />

faculteit zijn niet verantwoordelijk voor een gebrekkige of onvoldoende<br />

stroomvoorziening.<br />

Bij het gebruik van de laptop mag enkel de applicatie worden gebruikt<br />

die het papieren woordenboek vervangt. Tijdens de duur van het<br />

examen moet de volledige taakbalk zichtbaar blijven. Bedrog wordt,<br />

conform de Onderwijs- en Examenregeling, onmiddellijk gesanctioneerd.<br />

Art 29. Masterproef<br />

Plagiaat vastgesteld na het indienen van de masterproef wordt<br />

beschouwd als een onregelmatigheid, zoals beschreven in art. 60 van<br />

de Onderwijs- en Examenregeling, en als dusdanig behandeld.<br />

Art 30. Toekennen en verwerven van credits<br />

Credits worden toegekend en verworven over het geheel van een<br />

opleidingsonderdeel. Er worden geen credits toegekend voor<br />

deelvakken of delen van opleidingsonderdelen.<br />

Art 31. Feedback<br />

De faculteit organiseert feedback na elke examenperiode (januari / juni<br />

/ september) over de in die periode georganiseerde examens. Op de<br />

feedback staan de examinatoren ter beschikking van de studenten om<br />

de afgelegde examens te bespreken. Studenten met tekorten die<br />

wensen verder te studeren, worden geacht aanwezig te zijn op de<br />

feedback.


TOEGEP ASTE T AALKUNDE<br />

Titel 6<br />

Overgangsmaatregelen<br />

Art 32. Met het oog op de implementatie van de tweejarige masteropleiding<br />

Een student die tijdens het academiejaar voorafgaand aan de start van<br />

de tweejarige masteropleiding al een gedeelte van de masteropleiding<br />

volgt, heeft in het daaropvolgende academiejaar de keuze om hetzij af<br />

te studeren in de eenjarige masteropleiding van zijn keuze, hetzij af te<br />

studeren in de nieuwe tweejarige masteropleiding.<br />

Een student die zich in het academiejaar voorafgaand aan de start van<br />

de tweejarige masteropleiding niet voor de volledige masteropleiding<br />

inschrijft, kan zich tijdens dat academiejaar niet inschrijven voor het<br />

opleidingsonderdeel Masterproef.<br />

Een student die zich in het academiejaar voorafgaand aan de start van<br />

de tweejarige masteropleiding niet voor de volledige masteropleiding<br />

inschrijft, kan zich tijdens dat academiejaar enkel inschrijven voor het<br />

opleidingsonderdeel Stage, indien hij ervoor kiest om af te studeren in de<br />

eenjarige masteropleiding.<br />

Een student die in het academiejaar waarin de tweejarige master van<br />

start gaat kiest voor de eenjarige masteropleiding, krijgt het oude<br />

programma met de oude studiepunten en volgt de facto de<br />

corresponderende opleidingsonderdelen van het nieuwe programma<br />

(volgens de nieuwe studiefiches), met uitzondering van de<br />

opleidingsonderdelen Stage en Masterproef die volgens de oude<br />

studiefiches worden georganiseerd. Indien deze student niet slaagt, kan<br />

hij ten laatste in het daaropvolgende academiejaar zijn masterjaar<br />

afwerken volgens het oude programma, conform bovenstaande regels.<br />

13/18<br />

FOER <strong>2012</strong>-<strong>2013</strong><br />

Een student die in het academiejaar waarin de tweejarige master van<br />

start gaat kiest voor de tweejarige masteropleiding, krijgt het nieuwe<br />

programma met de nieuwe studiepunten en volgt de<br />

corresponderende opleidingsonderdelen van het nieuwe programma.<br />

De student krijgt voor de reeds verworven oude corresponderende<br />

opleidingsonderdelen hetzij een vrijstelling, hetzij een overdracht van de<br />

behaalde punten.<br />

Art 33. Met het oog op de implementatie van de vernieuwde bacheloropleiding<br />

vanaf <strong>2012</strong>-<strong>2013</strong><br />

Met ingang van het academiejaar <strong>2012</strong>-<strong>2013</strong> werd het<br />

opleidingsprogramma van de bacheloropleiding hervormd. Het nieuwe<br />

programma wordt tegelijk ingevoerd over de verschillende<br />

modeltrajecten heen. Studenten in de bacheloropleiding behouden alle<br />

eerder verworven credits en cijfers a rato van het aantal studiepunten<br />

van toepassing in het academiejaar dat ze werden behaald. Het<br />

individueel opleidingsprogramma van elke student wordt aangevuld<br />

conform het nieuwe bachelorprogramma ten belope van minimum 180<br />

studiepunten.<br />

Bijlagen<br />

Bijlage 1: tabel equivalenties en actualisering (FOER, titel 3)


FOER <strong>2012</strong>-<strong>2013</strong> Geassocieerde faculteit toegepaste taalkunde – bijlage 1: equivalenties en actualisering<br />

BACHELOR IN DE TOEGEPASTE TAALKUNDE / B1<br />

MEMO HUIDIG OPLEIDINGSONDERDEEL EQUIVALENT OPLEIDINGSONDERDEEL CIJFERBEHOUD OF VRIJSTELLING MOGELIJK ALS<br />

A1EC Algemene economie Economie 1 credits behaald<br />

A1GS Wereldgeschiedenis Geschiedenis credits behaald<br />

A1RE Inleiding tot het recht Inleiding tot het recht (A2RE) of<br />

credits behaald<br />

Recht 1<br />

A1TK <strong>Toegepaste</strong> <strong>Taalkunde</strong> 1 - credits behaald<br />

N1SA Nederlands : taalstructuren A Nederlandse taalkunde 1 of<br />

combinatie van de opleidingsonderdelen: Basistaal -<br />

grammatica 1 en Basistaal - tekstanalyse en<br />

schrijfvaardigheid<br />

N1SB Nederlands : taalstructuren B Nederlandse taalkunde 1 of<br />

combinatie van de opleidingsonderdelen: Basistaal -<br />

grammatica 1 en Basistaal - tekstanalyse en<br />

schrijfvaardigheid<br />

N1TV Nederlands : taalvaardigheid Nederlands : taalpraktijk A of<br />

Nederlandse taalbeheersing 1 of<br />

Lexicologie en woordenschat<br />

credits behaald<br />

credits behaald<br />

credits behaald<br />

*1SA Taalstructuren A Grammatica 1 credits behaald < 5 jaar of<br />

credits behaald voor *GR2<br />

*1SB Taalstructuren B Grammatica 1 credits behaald < 5 jaar of<br />

credits behaald voor *GR2<br />

*1PA Taalpraktijk A Combinatie van de opleidingsonderdelen:<br />

Taal- en tekstvaardigheid 1 (of: taalvaardigheid 1) en<br />

Voorbereiding tot het vertalen 1<br />

*1PB Taalpraktijk B Combinatie van de opleidingsonderdelen:<br />

Taal- en tekstvaardigheid 1 (of: taalvaardigheid 1) en<br />

Voorbereiding tot het vertalen 1<br />

BACHELOR IN DE TOEGEPASTE TAALKUNDE /B2<br />

credits behaald < 5 jaar of<br />

credits behaald voor *TT2 en *VV2<br />

credits behaald < 5 jaar of<br />

credits behaald voor *TT2 en *VV2<br />

MEMO HUIDIG OPLEIDINGSONDERDEEL EQUIVALENT OPLEIDINGSONDERDEEL CIJFERBEHOUD OF VRIJSTELLING MOGELIJK ALS<br />

A2TK <strong>Toegepaste</strong> taalkunde 2 - credits behaald<br />

N2SC Nederlands : taalstructuren C Nederlandse taalkunde 2 of<br />

Basistaal grammatica 2<br />

N2SV<br />

Nederlands: schrijfvaardigheid<br />

Nederlands : taalpraktijk B of<br />

Nederlandse taalbeheersing 2 of<br />

credits behaald<br />

credits behaald<br />

14


N2SP<br />

Nederlands: spreekvaardigheid<br />

Basistaal - Schrijfvaardigheid<br />

Nederlands : taalpraktijk C of<br />

Nederlandse taalbeheersing 2 of<br />

Basistaal - Spreekvaardigheid<br />

credits behaald<br />

*2SC Taalstructuren C Grammatica 2 credits behaald < 5 jaar<br />

of credits behaald voor 2/3 van de<br />

taalpraktijkvakken van B3<br />

*2SD Taalstructuren D Grammatica 2 credits behaald < 5 jaar<br />

of credits behaald voor 2/3 van de<br />

taalpraktijkvakken van B3<br />

*2PC Taalpraktijk C Combinatie van de opleidingsonderdelen:<br />

Taal- en tekstvaardigheid 2 (of: taalvaardigheid 2) en<br />

Voorbereiding tot het vertalen 2<br />

*2PD Taalpraktijk D Combinatie van de opleidingsonderdelen:<br />

Taal- en tekstvaardigheid 2 (of: taalvaardigheid 2) en<br />

Voorbereiding tot het vertalen 2<br />

*2CG Cultuurgeschiedenis van het taalgebied Cultuurgeschiedenis van het taalgebied (*3CG) of<br />

Maatschappij en instellingen<br />

BACHELOR IN DE TOEGEPASTE TAALKUNDE / B3<br />

credits behaald < 5 jaar<br />

of credits behaald voor 2/3 van de<br />

taalpraktijkvakken van B3<br />

credits behaald < 5 jaar<br />

of credits behaald voor 2/3 van de<br />

taalpraktijkvakken van B3<br />

credits behaald<br />

MEMO HUIDIG OPLEIDINGSONDERDEEL EQUIVALENT OPLEIDINGSONDERDEEL CIJFERBEHOUD OF VRIJSTELLING MOGELIJK ALS<br />

A3IM Immersie: taal en interculturaliteit Een semester in het buitenland in een programma<br />

<strong>Toegepaste</strong> <strong>Taalkunde</strong><br />

A3BP<br />

Bachelorproef<br />

Academische vaardigheden, met seminariewerk<br />

credits behaald<br />

credits behaald<br />

A3TT Inleiding tot de taaltechnologie ICT-vaardigheden credits behaald<br />

N3MI Maatschappij en instellingen van de Lage Landen Basistaal: maatschappij en instellingen credits behaald<br />

Nederlands: revisie<br />

Nederlands: taalpraktijk D of<br />

credits behaald<br />

N3RV<br />

Nederlands: taalbeheersing 3 of<br />

Basistaal: Nederlandse taalbeheersing 1<br />

*3LI Literatuur van het taalgebied Literatuur credits behaald<br />

*3VT Vertaling Taalvaardigheid en vertaalpraktijk 1 credits behaald < 5 jaar<br />

*3TV<br />

-<br />

Tekstvaardigheid<br />

Combinatie van de opleidingsonderdelen<br />

Taalvaardigheid en vertaalpraktijk 2 en de twee<br />

opleidingsonderdelen van ‘Bedrijf & administratie’ of<br />

‘Media & cultuur’ of ‘Wetenschap & techniek’<br />

credits behaald < 5 jaar<br />

15


*3MV Mondelinge vaardigheid Combinatie van de twee opleidingsonderdelen<br />

mondelinge vaardigheden<br />

A3RE Internationaal recht Recht 1 (6 stpt) en Recht 2 (3) of<br />

Inleiding tot het recht (6) + Internationaal Recht (3) of<br />

Een semester in het buitenland in een programma<br />

<strong>Toegepaste</strong> <strong>Taalkunde</strong><br />

A3SG Studium Generale Een semester in het buitenland in een programma<br />

<strong>Toegepaste</strong> <strong>Taalkunde</strong><br />

A3TF Interculturaliteit: taalfilosofisch perspectief Een semester in het buitenland in een programma<br />

<strong>Toegepaste</strong> <strong>Taalkunde</strong><br />

*3IP Intercultureel project Een semester in het buitenland in een programma<br />

<strong>Toegepaste</strong> <strong>Taalkunde</strong><br />

*3EX Extern vak Een semester in het buitenland in een programma<br />

<strong>Toegepaste</strong> <strong>Taalkunde</strong><br />

MASTER IN DE MEERTALIGE COMMUNICATIE / MAMC<br />

credits behaald < 5 jaar<br />

credits behaald<br />

credits behaald<br />

credits behaald<br />

credits behaald<br />

credits behaald<br />

MEMO HUIDIG OPLEIDINGSONDERDEEL EQUIVALENT OPLEIDINGSONDERDEEL CIJFERBEHOUD OF VRIJSTELLING MOGELIJK ALS<br />

A4MC Theorie van de meertalige en interculturele communicatie - credits behaald<br />

A4OC Organisaties en communicatie - credits behaald<br />

K4** Keuzevak - credits behaald<br />

N4TC Nederlands: taal en beroep – copywriting Basistaal: Nederlandse taalbeheersing 3, taal en<br />

beroep<br />

credits behaald<br />

N4CC Nederlands: communicatieve vaardigheden Basistaal: Nederlandse taalbeheersing 2,<br />

credits behaald<br />

communicatieve technieken<br />

*4MO Maatschappelijke ontwikkelingen in het taalgebied Maatschappij en instellingen 2 credits behaald<br />

*4TB D/E/F/S: taal en bedrijf Combinatie van de twee opleidingsonderdelen van<br />

de stroom ‘Bedrijf & administratie’ (L2)<br />

credits behaald < 5 jaar<br />

*4TM D/E/F/S: taal en media Combinatie van de twee opleidingsonderdelen van credits behaald < 5 jaar<br />

de stroom ‘Media & Cultuur’ (L2)<br />

*4TA I/R: taalbeheersing Taalvaardigheid en vertaalpraktijk 3 en 4<br />

credits behaald < 5 jaar<br />

of R: taalpraktijk<br />

*4BM I/R: taal, bedrijf en media - credits behaald < 5 jaar<br />

*4TA T/U: taalbeheersing Taalvaardigheid en vertaalpraktijk 3 en 4<br />

credits behaald < 5 jaar<br />

of T/U: taalpraktijk<br />

*4TB T/U: taal en beroep - credits behaald < 5 jaar<br />

K4I* Inleiding taal en cultuur - credits behaald<br />

A4ST Stage meertalige communicatie - credits behaald<br />

16


A4MP Masterproef meertalige communicatie - credits behaald<br />

MASTER IN HET VERTALEN / MAV<br />

MEMO HUIDIG OPLEIDINGSONDERDEEL EQUIVALENT OPLEIDINGSONDERDEEL CIJFERBEHOUD OF VRIJSTELLING MOGELIJK ALS<br />

A4VW Vertaalwetenschap - credits behaald<br />

A4TV Terminologie en vertaaltechnologie - credits behaald<br />

K4** Keuzevak - credits behaald<br />

N4TV Nederlands: taal en beroep – vertaalrevisie Basistaal: Nederlandse taalbeheersing 3, taal en<br />

beroep<br />

credits behaald<br />

*4MO Maatschappelijke ontwikkelingen in het taalgebied Maatschappij en instellingen 2 credits behaald<br />

*4AV D/E/F/S: algemene vertaalpraktijk Taalvaardigheid en vertaalpraktijk 3 en 4 credits behaald < 5 jaar<br />

*4GV D/E/F/S: gespecialiseerde vertaalpraktijk Combinatie van de twee opleidingsonderdelen van credits behaald < 5 jaar<br />

een stroom “gespecialiseerde vaardigheden” (L2)<br />

*4TA I/R: taalbeheersing Taalvaardigheid en vertaalpraktijk 3 en 4<br />

credits behaald < 5 jaar<br />

of R: taalpraktijk<br />

*4VP I/R: vertaalpraktijk Combinatie van de twee opleidingsonderdelen van credits behaald < 5 jaar<br />

een stroom “gespecialiseerde vaardigheden” (L2)<br />

*4TA T/U: taalbeheersing Taalvaardigheid en vertaalpraktijk 3 en 4<br />

credits behaald < 5 jaar<br />

of T/U: taalpraktijk<br />

*4VP T/U: vertaalpraktijk Combinatie van de twee opleidingsonderdelen van credits behaald < 5 jaar<br />

een stroom “gespecialiseerde vaardigheden” (L2)<br />

A4ST Stage vertalen - credits behaald<br />

A4MP Masterproef vertalen - credits behaald<br />

MASTER IN HET TOLKEN / MAT<br />

MEMO HUIDIG OPLEIDINGSONDERDEEL EQUIVALENT OPLEIDINGSONDERDEEL CIJFERBEHOUD OF VRIJSTELLING MOGELIJK ALS<br />

A4TW Tolkwetenschap - credits behaald<br />

A4DO Deontologie - credits behaald<br />

K4** Keuzevak - credits behaald<br />

N4TT Nederlands: taal en beroep – tolken - credits behaald<br />

N4MT Nederlands: mondelinge formuleervaardigheid Basistaal: Nederlands taalbeheersing – tolken 1 credits behaald<br />

*4MO Maatschappelijke ontwikkelingen in het taalgebied Maatschappij en instellingen 2 credits behaald<br />

*4AT D/E/F/S: algemene tolkpraktijk Tolken credits behaald < 5 jaar<br />

*4CT D/E/F/S: gespecialiseerd tolkpraktijk: community Tolken credits behaald < 5 jaar<br />

*4BT D/E/F/S: gespecialiseerde tolkpraktijk: bedrijf Tolken credits behaald < 5 jaar<br />

*4TA I/R: taalbeheersing Tolken of R: taalpraktijk credits behaald < 5 jaar<br />

*4TO I/R: tolkpraktijk Tolken credits behaald < 5 jaar<br />

17


*4TA T/U: taalbeheersing Tolken of T/U: taalpraktijk credits behaald < 5 jaar<br />

*4TO T/U: tolkpraktijk Tolken credits behaald < 5 jaar<br />

A4ST Stage tolken - credits behaald<br />

A4MP Masterproef tolken - credits behaald<br />

18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!