12.07.2015 Views

Klik hier voor het volledige programma - Hogeschool Gent

Klik hier voor het volledige programma - Hogeschool Gent

Klik hier voor het volledige programma - Hogeschool Gent

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PRAKTISCH➤➤ . . . . . . . LOCATIE<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> | Departement Sociaal-Agogisch WerkCampus Schoonmeersen, Voskenslaan 2709000 <strong>Gent</strong>Onthaal: Foyer gebouw DStudiedag: Auditorium gebouw D (traphal 3)➤➤ . . . . . . . BEREIKBAARHEIDMet <strong>het</strong> openbaar vervoer: vlot bereikbaar vanuit station <strong>Gent</strong> Sint-Pietersvia de Voskenslaan (tram 1- halte Atheneum of op 10 min. loopafstand).Met de auto: Bereikbaar via de Schoonmeersstraat 52.Verdere informatie en wegbeschrijving:http://hogent.be/contact/hoevindjeons.cfm➤➤ . . . . . . . INSCHRIJVENVooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via e-mail, telefoon of per post. Daarnaontvang je een factuur. Deelnemen kost 25 euro (<strong>voor</strong> studenten 20 euro; in de prijszijn een broodjesmaaltijd en een documentatiemap inbegrepen). Je inschrijving ispas definitief nadat we <strong>het</strong> inschrijvingsgeld hebben ontvangen.OVERTRADITIES ENOVERGANGS-RITUELENSTU DI E DAGVR IJ DAG 26 NOV ’10G E NTVolkskunde Vlaanderen - Huis <strong>voor</strong> Immaterieel Erfgoed vzwSint-Amandstraat 72, 9000 <strong>Gent</strong>09 223 97 00 | info@volkskunde-vlaanderen.be | www.volkskunde-vlaanderen.beNAAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ADRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ORGANISATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-MAIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .➤➤ . . . . . . . ORGANISATIEDeze studiedag wordt georganiseerd door <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> departement Sociaal-Agogisch Werk en Volkskunde Vlaanderen - Huis <strong>voor</strong> Immaterieel Erfgoed vzw.LOGO’S


PROGRAMMA9:00 . . . . . . . ONTHAALOp vrijdag 26 november 2010 organiseren <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> departementSociaal-Agogisch Werk en Volkskunde Vlaanderen — Huis <strong>voor</strong> Immaterieel Erfgoedvzw een studiedag over overgangsrituelen en tradities. Geboren worden, volwassenworden, trouwen en sterven: <strong>het</strong> zijn mijlpalen in elk leven. Stuk <strong>voor</strong> stuk zijn <strong>het</strong>ingrijpende scharniermomenten die we op een bijzondere manier beleven. Om deovergang van de ene levensfase naar de andere te markeren doen we een beroepop rituelen en tradities. Die gewoonten en gebruiken worden sterk bepaald door decultuur en de levensbeschouwing waartoe we behoren. Of ook weer niet, want watop <strong>het</strong> eerste zicht helemaal verschillend lijkt, blijkt bij nader onderzoek soms netdezelfde functie en betekenis te hebben. Hoe anders is <strong>het</strong> andere dan?9:30 . . . . . . . WELKOMSWOORDMaurice Walgraeve, departementshoofd, <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> departementSociaal-Agogisch Werk9:35 . . . . . . . VOORSTELLING PROJECTENChristian Van Kerckhove, promotor onderzoek ‘Hoe gelijk is <strong>het</strong> andere’,<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> departement Sociaal-Agogisch WerkLaure Messiaen, coördinator,Volkskunde Vlaanderen — Huis <strong>voor</strong> Immaterieel Erfgoed vzw9:55 . . . . . . . TRADITIESStefaan Top, emeritus hoogleraar volkskunde + <strong>voor</strong>zitter,Volkskunde Vlaanderen – Huis <strong>voor</strong> Immaterieel Erfgoed vzw10:25 . . . . . . . CULTUREN EN OVERGANGSRITUELENRik Pinxten, hoogleraar,Centrum <strong>voor</strong> Interculturele Communicatie en Interactie U<strong>Gent</strong>10:55 . . . . . . . KOFFIEPAUZE11:10 . . . . . . . OVER HET G ELIJKE EN HET ANDERELiesbet De Kock, wetenschappelijk medewerker ‘Hoe gelijk is <strong>het</strong> andere?’,<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> departement Sociaal-Agogisch werk11:40 . . . . . . . DONSKUIKEN ÉN OCHTENDVOG EL. DE KRACHT VAN INITIATIERITUELENEN -VERHALEN BIJ PUBERTEIT EN ADOLESCENTIEMarita De Sterck, antropologe en jeugdauteur12:10 . . . . . . . MONDELING E G ESCHIEDENIS ALS METHODE VOOR PROJECTENROND DIVERSITEITBruno De Wever, hoofddocent, Vakgroep Geschiedenis U<strong>Gent</strong>12:30 . . . . . . . BROODJESLUNCH13:30 . . . . . . . G EBOORTEIS LAM — Leila Zohrie, wetenschappelijk medewerker ‘Hoe gelijk is <strong>het</strong> andere?’,<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> departement Sociaal-Agogisch WerkORTHODOX CH R ISTE N DOM — Dominique Verbeke, directeur, eologisch InstituutH. Johannes de eoloog BrusselKATHOLICIS M E — Joris Geldhof, docent, Onderzoekseenheid PastoraaltheologieK.U.Leuven14:15 . . . . . . . HUWELIJK15:00 . . . . . . . KOFFIEPAUZEIS LAM — Leila Zohrie, wetenschappelijk medewerker ‘Hoe gelijk is <strong>het</strong> andere?’<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> departement Sociaal-Agogisch WerkVR IJ Z I N N IG H U MAN IS M E — Winnie Belpaeme, moreel consulente, Provinciaal CentrumMorele Dienstverlening <strong>Gent</strong>KATHOLICIS M E — Joris Geldhof, docent, Onderzoekseenheid PastoraaltheologieK.U.LeuvenH I N DOEÏS M E — Shakti Majumdar, vertaler-tolk en lifecoach15:15 . . . . . . . DOODVR IJ Z I N N IG H U MAN IS M E — Sonja Schoonenberg, <strong>voor</strong>zitter, Feniks vzwORTHODOX CH R ISTE N DOM — Dominique Verbeke, directeur, eologisch InstituutH. Johannes de eoloog BrusselBOE DDH IS M E — Frank De Waele, zenleraar/sensei, Zen Sangha vzwH I N DOEÏS M E — Shakti Majumdar, vertaler-tolk en lifecoach16:00 . . . . . . . TRADITIES, OVERGANGSRITUELEN EN VOLKSCULTUURHans Geybels, gastdocent, Onderzoekseenheid Pastoraaltheologie K.U.Leuven + directeur,Jezuïeten Communicatie Centrum Brussel16:30 . . . . . . . VOORSTELLING VORMINGSPAKKETTEN “OVERGANGSRITUELEN. HOE G E-LIJK IS HET ANDERE?”Eva Vens, copromotor onderzoek ‘Hoe gelijk is <strong>het</strong> andere?’, <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> departementSociaal-Agogisch Werk16:40 . . . . . . . SLOTWOORDGreet De Brauwere, coördinator Onderzoek, Dienstverlening en Permanente Vorming,<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> departement Sociaal-Agogisch WerkDAGVOORZITTER: GREET DE BRAUWERE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!