10.07.2015 Views

seizoen 2008/2009 nummer 6 - Rondom Voetbal

seizoen 2008/2009 nummer 6 - Rondom Voetbal

seizoen 2008/2009 nummer 6 - Rondom Voetbal

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DE GRATIS VOETBALKRANTAPRIL 2009 SEIZOEN ’08-’09 NUMMER 6NEEM MEEnr6PAGINA 7 8 9DERBY DAG TERUGBLIKOP VRIENDENSCHAAR -FAIRPLAYPAGINA 11TONY LAMMERTSDE ZOON VAN...PAGINA 28 29OUDE MEESTERSLEEN VAN DER MERKTPAGINA 33COLUMN MARTIN DONKER:HET ANDERE ORANJEFOTO: RENE VAN DER LAAN


2APRIL 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 6 DE AFTRAPOPSTELLING05: Derby Dag met Sporting '70 tegen VSC07: Derby Dag "Culemborgse Cultuurslag"11&13: Jongleren12: Programma14: Toppers17: Ranglijsten19: Clubnieuws, het Amateurwereldje22: Onder de Dom met Wim Pot25: Rondom de FC, met Oud-trainer Barry Hughes27: Rondom de FC, column Gregoor van Dijk, Grijsgedraaiden Klein Galgenwaard28: Oude meesters met Leen van der Merkt30: Kampioen van toen met VVO’65 seizoen 70/7133: Column Martin Donker & Utrechts elftal 194734: Trainerstaal met Willem Romp & Hercules jeugdopleiding35: De fitte Voetballer37: Crosspass, met o.a. column Patrick de Ruyter ende complextest e.a..SPEELWIJZERondomVoetbalfeest:Door HoofdredacteurRob ZomerIn het aftrapverhaal verder opdeze pagina vindt u een overzichtvan de huidige situaties in alleklasses van het amateurvoetbal inonze regio. Het belooft eenspannend slot te worden. Hetwordt ook spannend voor FcUtrecht, halen ze wel of geenplay-offs. Na de vervelendenederlaag tegen Fc Groningenlijken de kansen hierop erg klein.Juist nu moet de bekendeUtrechtse vechtersmentaliteit naarboven komen. Onder debezielende leiding van aanvoerderGregoor van Dijk en natuurlijktrainer Ton Du Chatinier, die,volgens mij, als geen ander hetvuur kan aanwakkeren, moetenalle andere direct betrokkenenalles opzij zetten om Europeesvoetbal uiteindelijk te gaan halen.Dat kan niet alleen met mooivoetbal maar moet ook met dejuiste passie plaatsvinden zodatmet bloed, zweet en tranen ietsafgedwongen wordt. Of zoalsvoorzitter van Seumeren weleensroept:"No Guts, No Glory". Ik benbenieuwd.De website van Rondom Voetbalheeft veel positieve reactiesopgeroepen. Maar ook watvragen en opmerkingen waar weRV TEAM30 MEI!Uitgave:Rondom Voetbal Voetbal B.V., onderdeel vanSportfacilities & Media B.V.Uitgever:Floris Schmitz (f.schmitz@sportfacilities.com)Adres:Steynlaan 19 B-D, 3701 EA Zeist, telefoon030-6977710, www.rondomvoetbal.nlFormulemanager & Hoofdredacteur:Rob Zomer, mobiel 06-14281531, robzomer@rondomvoetbal.nlredactie@rondomvoetbal.nlEindredactie:Maaike Denkers(maaike@sportfacilities.com)Medewerkers:Johan van de Zande, Rogier Fonteijne, MartinDonker, Francis van Rooij, Johan vanDien, Maarten Hoevers, Ton van Rietbergen,Maaike Denkers, Tom van den Heiligenberg,Jan Soek, Rene van de Laan, Jean Paul deJong, Frans van Seumeren, Floris Schmitz,Gregoor van Dijk, Rien van Wolfswinkel,Hans Vos, Patrick de Ruijter, Hans Kraay sr.,Hans van Echtelt, Dirk van der Peijl, RemcoNeu, Derk Schut, Peter te Linkel Hekkert,Frank Zilver, Frank van Hellemondt, Wim deons voordeel mee gaan doen.Achter de schermen zijn we bezigde suggesties te verwezenlijken,zodat de site straks noggebruiksvriendelijker is.Zaterdag 30 mei wordt hetjaarlijkse Rondom Voetbal Feestgeorganiseerd. De locatie hiervooris Number 4 - voorheen RodeHart- aan het Fc Utrecht stadion.Een team van best beoordeeldeRondom Voetbal spelers speelt dieavond een wedstrijd tegen een AllStars team in de Galgenwaard.Op het feest worden wederom deZilveren Dommen en de GoudenDom uitgereikt en treden er weerdiverse artiesten op. In onzelaatste krant editie van dit seizoen,die half mei verschijnt, meernieuws.Sportfacilities & Media, deuitgeverij waar ook RondomVoetbal onderdeel van is, gaatmet ingang van het komendseizoen een gedeelte van deFC Utrecht media verzorgen. Ditgeldt onder andere voor hetprogrammaboekje en hetFc Utrecht magazine.Ik wens u veel leesplezier in deze6e editie van Rondom Voetbal.Bruijne, Marc de Jong, Hanneke Brand, ArmandBettonviel, Ton van Zoeren, Jasper vanHornsveld, Wouter Bongers, Sylvia Boog entientallen clubverslaggevers.Advertenties:advertentie@rondomvoetbal.nlSales:Ina Scholman, Rien van Wolfswinkel en SylviaBoogVormgeving:Aldo Elfrink en Anton GouverneurClubnieuws:Ook met uw clubnieuws en uw vrijwilligersin de krant? Mail uw nieuwtjes, berichten,aankondigingen en bijvoorbeeld jubileanaar: mijnclub@rondomvoetbal.nlOplage:De Rondom Voetbal krant wordt 8 keer pervoetbalseizoen in een oplage van 40.000exemplaren verspreid, onder meer bij veledoelgroep locaties en bij ongeveer 100 voetbalverenigingenin en rondom Utrecht. Tevenswordt er elke editie in een bepaaldRondom Voetbal gebied huis aan huis verspreidingverzorgd. Niets uit deze uitgavemag worden gebruikt zonder uitdrukkelijketoestemming van de uitgever.Beslissingen in hetDoor Rob ZomerDe eerste kampioenen druppelenbinnen. In de 4e klasse Fwas Sterrenwijk niet alleen inde regio Utrecht de eerste kampioen,maar ook in geheel voetballendNederland. Volgendjaar mogen de mannen van SalvadorSegura Peralta laten zienof ze in de vierde klasse zondagook meekunnen.Irak Asad, aanvoerder vanSterrenwijk.Bij de jeugd is de prestatie vande C1 van Elinkwijk opmerkelijk.Als de allereerste districtskampioenvan het voetbaljaar2008/2009 met, vooralsnog,slechts twee verliespunten uit18 wedstrijden. Het team vantrainer Nikos Korssen werd inde tweede divisie A glorieuskampioen.Het was feest op het terrein van voetbalvereniging Sterrenwijk.Elinkwijk C1 viert feest na de 0-3 winst op DCG.Leider Henk Engel: "Het feit datdrie spelers volgend jaar de Bjunioren van FC Utrecht gaanversterken, duidt er op dat trainerNikos Korssen dit jaar debeschikking had over een uitersttalentvolle lichting. Niet alleende voetbaltechnischekwaliteiten gaven vaak de doorslag,maar ook vooral de mentaleveerkracht van het elftal.Een mooi staaltje van wilskrachtvan deze jongens was te zien inde bekerwedstrijd tegen Stormvogels.In de rust met 0-2 achteren onze keeper met rood er uitgestuurd. Eindstand 4-2 in hetvoordeel van onze C1!! Maarook kwaliteit en mentaliteit hoevengeen garantie te zijn voorsucces. De onderlinge sfeer isdaar ook bij nodig. Ook hieraanoverigens geen gebrek. Goed..,als je wint is het vaak makkelijkerom elkaar eens de waarheidte zeggen dan als je verliest,maar ook in tijden van mindergoede sportieve prestaties bleefde stemming goed".ZATERDAG SENIORENOp het hoogste niveau lijkt hetdoek voor hoofdklasser Geinoordte vallen. Alleen een wonderzal de club uit Nieuwegeinnog kunnen behoeden voor eenterugkeer naar de 1e klasse. Inde 1e klasse A heeft Montfoortmet hangen en wurgen zich veiliggespeeld. De zaterdagtakvan Fc Breukelen kan nog kampioenworden in 2B, maar komtwaarschijnlijk 2 punten tekortop VVZ '49 uit Soest. VoorArgon wordt het oppassen geblazenin deze klasse, degradatiezit er aan te komen. In 3Clijkt het erop dat de stap vanNITA en VVJ naar deze derdeklasse maar 1 seizoen gaatduren. Degradatie is voor NITAeen feit en ligt voor VVJ op deloer. In de andere derde klasse,namelijk 3A, gaan de twee Driebergseclubs Dalto en CDN binnenkortuitmaken wie er van detwee, samen met waarschijnlijkSVM Maartensdijk, gaat degraderen.Kockengen heeft in depas geleden confrontatie metconcurrent Ouderkerk in de 4eklasse E het laten afweten meteen 0-2 thuisnederlaag. Hierdoorkan Ouderkerk niet meerworden ingehaald. FZO uitZeist, met Piet Schrijvers alstrainer, is aan een opmerkelijke


RONDOM VOETBALDE AFTRAP APRIL 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 6 3amateurvoetbalVOORWOORDopmars bezig. Samen met Herculesgaan zij uitmaken wie erkampioen wordt in 4G. In 4 Fzal vv Maarssen alle zeilenmoeten bijzetten zodat de promotievan vorig seizoen nietvoor niets is geweest. In 5C ishet zaterdagelftal van Elinkwijkzo goed als zeker, in zijn eerstebestaansjaar, verzekerd van de1e plek. Met Pasen kunnen zekampioen worden.ZONDAG SENIORENHet bijna 90 jarige Elinkwijkheeft een teleurstellend seizoenachter de rug. Trainer Visee zalzich er meer van voorgesteldhebben. Kwaliteit is er genoegin de Zuilense selectie, maar ditseizoen waren er teveel piekenen dalen bij de hoofdklasser. Inde 1e klasse A lijken deUtrechtse ploegen, Hercules,Kampong en Fc Breukelen hetaf te leggen tegen voornamelijkuit Amsterdam gevestigdeclubs. Alle drie genoemde clubsmaken kans op degradatie. Herculesheeft de meeste kans omdegradatie te ontlopen gezienhet programma. De prestatiesvan vv de Meern in de 2e klasseB zijn opmerkelijk. Na het kampioenschapvan het vorig seizoenlijken de spelers vantrainer Frans Schuitemaker ookdit seizoen kampioen te gaanworden. De club van voorzitterFrans van Seumeren heeft allesin eigen hand. Het zou een geweldigeprestatie zijn. In 3D ishet de Utrechtse clubs niet geluktom Hoogland te weerhoudenvan een kampioenschap.Alleen na-competitie kan nogpromotie opleveren. In dezeklasse zijn het voornamelijk deHilversumse clubs die het onderspitgaan delven. In 4F is hetduidelijk dat de 4e klasse voor 'tGoy net te hoog gegrepen wasvoor de mannen van PeterMoens. Degradatie is bijnazeker niet meer te ontlopen. In4G zal het paasweekend duidelijkheidgeven wie er kampioengaat worden. Kanshebbers zijnHoofdtrainer Piet Schrijvers met FZO uit Zeist (Piet Schrijvers links staand)Rivierwijkers, MSV '19 en vvMaarssen. DSO is in deze klasseal gedegradeerd. Voor ZU 1911geeft alleen de na-competitie in4H nog een kans om te promoveren.Daarvoor moet in hetpaas-weekend in ieder gevalvan de twee wedstrijden er 1gewonnen worden. In 4H ziethet scenario er voor Odijk slechtuit, degradatie is bijna een feit.Arie de Koning, trainer vanVoorwaarts, had het vorig seizoenin 5G veel pech en promoveerdenet niet. Nu hebben zede beste handen om rechtstreeksvia een kampioenschapnaar de 4e klasse te promoveren.Daarvoor moeten ze wel deconcurrenten Magreb '90, Sporting'70en Batavia voor blijven.Al met al staan er in de regioUtrecht weer genoeg mooiewedstrijden in het vooruitzicht.Kampioenschappen, behalenna-competities en degradatieszullen binnenkort overal weerduidelijk zijn.FRANS VAN SEUMERENVoetbal vreet je soms op. Ik hebzelden zo gebaald van een verlorenwedstrijd als afgelopenzaterdag van onze FC tegenGroningen. Een drama zoalsShakespeare het niet verzinnenkan. En dan als toetje het verliesvan v.v. De Meern. De riantevoorsprong van 7 punten op deconcurrentie is inmiddels metnog drie wedstrijden te gaan geslonkentot 4 punten. Nog 2thuiswedstrijden en een uitwedstrijd.We hebben dus gelukkignog alles in de hand,alhoewel de motor duidelijk hapertde laatste wedstrijden.Maar De Meern zal niet strandenin het zicht van de haven.De twaalfde man zal hard nodigzijn, dus bij deze roep ik de supportersop naar het sportpark tekomen om ons elftal aan te moedigen.Dit geldt trouwens ookvoor F.C. Utrecht. We hebbeneen goede kans om ons te kwalificerenvoor de play-offs, endaarmee kans op een Europeesticket. Maar dan dienen dethuiswedstrijden tegen Heerenveenen met name tegen directeconcurrent Feyenoord gewonnente worden. Mooie wedstrijdenwaarbij een fanatiekpubliek de doorslag kan geven.Graag wil ik langs deze wegeen compliment geven aan defans van de ´Bunnik-side´. Ondankshet rumoerige seizoen enniet al te veel spectaculairewedstrijden zijn ze op grootsewijze achter het elftal en de clubblijven staan. Ik hoop dan ookvan ganzen harte dat we hetseizoen op een mooie manierkunnen afsluiten.Publiek kan dedoorslag gevenHetzelfde geldt voor v.v. DeMeern. Nu, inmiddels vier jaargeleden, hebben we een strategischplan opgezet waar we in2010 zouden willen staan. Debelangrijkste punten uit ditplan waren: de toonaangevendeclub in Leidsche Rijn,toegankelijkheid voor iedereen,groei van 800 naar 1500 leden,respect en normen waarden. Optechnisch gebied staat in hetplan dat het eerste zondagteamop 1ste klasse en het eerste zaterdagteamop 2de klasse niveaumoet gaan spelen. Allejeugdelftallen voetballen op eenniveau dat past bij de groottevan de vereniging, zodanig datzij aansluiting kunnen vindenbij de senioren. We zijn aardigop weg om het plan te realiseren.Ik vertrouw er dan ook opdat de spelers, onder leidingvan de uitstekende trainerFrans Schuitemaker, het kampioenschapniet meer uit hun vingerszullen laten glijden.Soms vreet het voetbal je op,maar op zijn tijd moet het je ooklaten zweven.Frans van SeumerenVoortaan trapt Rondom Voetbal af met Hans Kraay sr., die zijn blik werpt op de ontwikkelingen in het hedendaagse voetbal. Hans Kraay speelde van 1953t.m. 1960 bij DOS. Hij kwam acht maal uit voor Oranje en was een van de eerste voetbalanalisten op televisie.HANS KRAAYTon van der LindenFC Utrecht heeft een grootprobleem: het scoort onvoldoende.Of de wedstrijdtegen PSV daarin veranderingheeft gebracht was ophet moment dat deze columnis geschreven nogniet bekend.Tactisch kan een coach vanalles bedenken, van 4-4-2naar 4-3-3 of het nu bejubelde4-2-3-1 systeem. Jemoet er maar op komen. BijFC Utrecht is niet zo heel veelmis, achterhoede en middenveldkunnen de toets der kritiekmoeiteloos doorstaan. Welmet de kanttekening dat ookde middenvelders zuinigjesscoren. FC Utrecht speelt bijvlagen aantrekkelijk en hadzonder meer van Groningenmoeten winnen (0 – 1). Devoorhoede spelers zijn allemaalleuke balvaardige spelers,maar het zijn helaas geenkillers. Doelpunten maken isniet hun sterkste kant en zalhet ook nooit worden. Alscoach – in dit geval Ton duChatinier – zit je dan mooi metde handen in het haar.Voetballers kunnen veel leren,behalve regelmatig doelpuntenmaken. Een vaak scorendespeler is voor een club van beslissendewaarde. Waarom deene speler regelmatig scoorten de ander niet, is een niet teontrafelen geheim. Geen psycholoogdie het passende antwoordweet. Een speler moetkoelbloedig zijn, de rust kunnenbewaren en altijd loerenop een kans. Zo zijn er nogtalloze argumenten te bedenkendie niets duidelijk maken.Het hedendaagse voetbal isveel sneller en ook wordt erscherper gedekt, beweren coachesen spelers van nu. Daarben ik het best mee eens, alsik er maar aan mag toevoegendat als een bal een keerof 10 in de achterhoede wordtrondgespeeld, het speltemponiet echt wordt verhoogd.'Niet de fout maken over vroegerte praten, en al helmaalniet over jezelf', prent ik mezelfaltijd in. "Ach ja, vroeger",mompelen de hedendaagsekenners. Maar de beste doelpuntenmachinedie Utrechtooit heeft gekend is Ton vander Linden. Acht jaar langspeelde ik samen met dezeDOS-vedette en spits van hetNederlands Elftal. Een briljanttechnicus met een aangeborenvoetbaltalent, alles ging alshet ware vanzelf. Sommigenvonden hem een beetje lui.Zijn antwoord daarop wassimpel en glashelder: ”lopenom niks heeft weinig zin.” Zijninstinct op het juiste momentde cruciale beslissing tenemen maakte hem groot.Ton van der Linden is echterverleden tijd. Wie kent hemnog? Zij die hem zagen spelenkunnen alleen maar beamendat hij de kunst verstond omonder alle omstandigheden tescoren en nog bescheiden teblijven ook. De spelers van nu,dat wordt algemeen beweerden ook erkend, zijn sneller enhet tempo is hoger. Het zal allemaalbest zo zijn. Maar hetheeft de kunst van het scorenhelaas geen goed gedaan.


4APRIL 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 6 ADVERTENTIEPostbus 4903800 AL AmersfoortTel.: 033 496 52 00www.bmc.nl


RONDOM VOETBALDERBYDAG APRIL 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 6 5DERBYDAG vooruitblik:SPORTING ‘70 - VSCTrainer Sporting ‘70 Wim van ArnhemTrainer VSC Marco MeruVijfde klasse vol met derby’sLang hoefde trainer Wim van Arnhem niet te twijfelen.Na negen jaar het zaterdagelftal van het Utrechtse VVJte hebben getraind wilde hij eindelijk zijn zoontje weleens zien voetballen. Het was tijd voor een zondag club.Dat werd uiteindelijk de vijfdeklasser Sporting ’70, deambitieuze club gelegen nabij het Veemarkt terrein. Deoverstap bleek succesvol, Sporting strijdt mee om hetkampioenschap en de sfeer is uitstekend binnen de vereniging.De laatste wedstrijd van het seizoen wacht VSC,de club die een bewogen jaar achter de rug heeft.Door Rogier FonteyneWim Van Arnhem heeft noggeen moment spijt gehadvan zijn keuze voor Sporting.“Het is een ambitieuze club,alles is enkel gericht op hetvoetballen. Binnen een jaarof vijf wil deze vereniging 3eklasse spelen. Daar is kwaliteitvoor nodig en een goedeorganisatie. Wat dat laatstebetreft, organisatorischwordt het steeds beter.” Bewijsvan de goede samenwerkingis decontractverlenging die deoefenmeester en de club onlangsovereen kwamen. “Ikheb voor twee seizoenen bijgetekend.Dat doe ik nietgauw, hieruit blijkt het wederzijdsevertrouwen dat isuitgesproken.”PRESTATIES OP TERMIJNAan het begin van dit seizoenwas de doelstelling simpel: zoveelmogelijk punten behalen.Spelers en trainer zouden aanelkaar moeten wennen, en pasop termijn werden er prestatiesgeëist van het bestuur. Momenteelis de club echter tweede enloert een periode titel. Van Arnhemis realistisch: “Niets hoeft.Het kampioenschap is voor onsabsoluut geen must. Ik benervan overtuigd dat deze clubeen goede toekomst tegemoetgaat. Er worden ook steedsmeer echte voetbaldieren bij deselectie gehaald, zo wordt JohnHuygens volgend jaar mijn assistenten daar ben ik erg blijmee.”Over het niveau van de vijfdeklasse is de oefenmeester redelijkte spreken. “Ik zie weinigverschil met de vierde klasse.Het is leuk dat er zoveelUtrechtse clubs in deze poulezitten. Over het algemeen gaathet er sportief aan toe, maarhelaas zie ik nu en dan schandaligeovertredingen. Je krijgtin de vijfde klasse de scheidsrechtersdie bij dat niveauhoren, maar het lijkt soms welof ze geen rood durven te trekken.”De laatste wedstrijd vande competitie wacht de derbytegen VSC. Het eerste duel eindigdein een 1-0 overwinningvoor de fusieclub aan de Koningsweg.JAAP MERSMANVSC is momenteel middenmoteren heel misschien ligt ernog een periodetitel in het verschiet.De club weet echtermaar al te goed dat er belangrijkerezaken zijn dan de plaatsop de ranglijst. In septemberoverleed trainer Jaap Mersman(52) na een slopende ziekte.Zijn goede vrienden MarcoMesu en Paul Pessel namen zijntaken over. De aanvoerder vande selectie, Melvin Temming,vertelt: “Jaap was een vriendvan de selectie. Iedereen waser kapot van. De eerste wedstrijdna zijn overlijden werd ereen minuut stilte gehouden.Uiteindelijk verloren we met 4-2. Het heeft heel veel indrukgemaakt op iedereen die bijVSC betrokken is.”Marco Mesu moest, samen metPaul Pessel, proberen ondankshet grote verlies de ploeg zogoed mogelijk te laten voetballen.Mesu: “We moesten proberendit seizoen met despelers hoger te eindigen danvorig seizoen. We wilden nietmeer in de onderste regionenmeedraaien. Er zijn dit jaar ookwat spelers bijgekomen. In datopzicht zijn de resultaten teleurstellend,stiekem haddenwe gehoopt hoger te staan.”Voor volgend seizoen is Patrickde Ruijter (nu nog trainer bijDHSC, red.) aangesteld alshoofdtrainer. Mesu en Pesselgaan dan weer op een lagerniveau hun wedstrijdjes spelen.“Misschien blijven we ook nogwel betrokken bij het eerste elftal.Voor de club is het belangrijkdat er bestaansrecht is, endat is zeker het geval. Je zietnatuurlijk de landelijke tendensdat het zaterdagvoetbal populairderwordt, maar bij VSC zijner op de zondag nog voldoendemogelijkheden.”EERBETOONDe wedstrijd tegen Sportingbrengt bij VSC geen specialegevoelens teweeg. Temming:“Van een echte derby is geensprake. De wedstrijden verlopenaltijd op een hele sportievemanier. Het duel tegen Voorwaartsis voor ons belangrijker,dat is meer een derby wat onsbetreft. Maar het is wel leuk dater zoveel Utrechtse clubs bijons in de poule zitten. Zo spelenwe ook tegen Hoograven,RUC, DWSV en Magreb.” Volgensde aanvoerder van VSCstaat er voor zijn ploeg wel degelijknog iets op het spel. “Wekunnen, als alles meezit, nogeen periode pakken. Daarmoeten we als groep alles voorgeven.” Het zou een mooi eerbetoonzijn van de spelers aanhun overleden trainer JaapMersman. Temming: “Toevallighadden we het er laatst nogover, toen we een foto vanJaap voorbij zagen komen. Datblijven kippenvelmomenten.”Paul Pessel is hoofdsponsor van VSC. BMC is jeugdhoofdsponsor van Sporting ‘70


6APRIL 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 6 DERBYDAGCLUBS INBEELD:CVV(Culemborgse VoetbalverenigingVriendenschaar)Opgericht: 1 mei 1908Aantal Leden:1200Adres:SportparkTerweijde,Pinksterbloem 91,4102 KD, Culemborg,0345-515803Huidig niveau:3e klasse D zondagVoorzitter:Huub van OorschotHuidige hoofdtrainer:Michel BlokkerKampioenschappen:1924/25 28/29 - 31/3232/33 33/34 34/3543/44 77/78 85/8687/88 99/00 07/08SMVC(Sportclub MulticultureelVoetbalclub)FairplayOpgericht:Mei 1998Aantal Leden:250Adres:Westersingel 47a,4105 AG Culemborg,0345-513105Huidig niveau:3e klasse D zondagVoorzitter:Machid el BoustatiHuidige hoofdtrainer:Mourad El IdrissieKampioenschappen:2006/2007Wij zijn op zoek naarvoor de mobiele- en/of midi/minigraverJongeren die eventueel een opleiding willenvolgen kunnen ook reageren!MACHINISTENMiddelweg West 30, 3961 NB Wijk bij Duurstede


RONDOM VOETBALDERBYDAG APRIL 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 6 7DERBYDAG TERUGBLIKVRIENDENSCHAAR - FAIR PLAYCulemborgse cultuurclash eindigt in evenwichtVriendenschaar – Fairplayschoolvoorbeeld van onderling respectDoor Wouter BongersVer in blessuretijd stortte heel Vriendenschaar zich op spits Jordan van Gestel. Zijn late 1-1 betekende dat iedereen zich een beetje winnaarvoelde. De thuisploeg had zich hersteld van de oorwassing in november en een vroeg opgelopen achterstand in de wedstrijd en Fair Playincasseerde een fel begeerde nacompetitieplek vanwege puntenverlies van de concurrent. Burgermeester van Schelven, aandachtig en onpartijdigtoeschouwer in het multiculturele Fair Play–vak, was misschien nog wel het meest tevreden: “Wat ik hier gezien heb, zijn veel jonge mensen diegenoten hebben van beide ploegen. Aanmoedigen van de eigen teams met positieve zang en spreekkoren.Zo hoort het ook. Dan is het fijn voetbal kijken in je stad.”lees verder op pag 8 >>


8APRIL 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 6 DERBYDAGVRIENDENSCHAARDERBYDAGSCOREBORDFAIR PLAY01 15:45 01Vriendenschaar – Fair Play was niet alleen eenderby, maar ook een cultuurclash. De thuisploegis veruit de grootste vereniging van destad. Met veel initiatieven en extra activiteitentrekt het jeugd aan en houdt het de huidigeleden meer dan tevreden in eigen huis. FairPlay is tientallen malen kleiner en bindt ookeen heel andere doelgroep. Voornamelijk spelersvan Marokkaanse komaf voelen zich alseen vis in het water bij de geelhemden. Enwaar zo’n confrontatie in sommigen strekennog wel eens problemen oplevert, leidde datop sportpark Terweijde tot een ontmoetingwaarin veel onderling respect werd vertoond.In de bestuurskamer schonken de bezoekersMarokkaanse thee in voor de gastheren engingen er schalen rond met mierzoete snacksvan noord Afrikaanse bodem.EERSTE HELFT (0-1)Deze positieve toon hield de hele dag stand.Ook toen Marc Kroeze al heel snel 0-1scoorde. Na vier minuten zette Iljas el Massaouide aanvaller vrij voor Rinck en in twee instantiestikte hij het leer tegen de touwen.Duidelijk een domper voor de formatie van MichelBlokker. In de eerste confrontatie incasseerdehij al een bittere 6-0 nederlaag en ookde beginfase op eigen veld beloofde weiniggoeds. De tribune, volgepakt met jeugdige enoudere Fair Play fans, lieten het doelpunt en defase daarna zeker niet onopgemerkt voorbijgegaan. Zonder de tegenstrever te kleineren,zongen ze eensgezind hun helden naar voren.Fair Play, dat een elftal heeft met beweeglijkeen technisch vaardige spelers, leunde na devoorsprong licht achterover.In de wetenschap dat het voldoende bagageheeft om vanuit het niets een kans te creëren,nam Vriendenschaar langzaam het initiatiefover. Buiten het balbezit leverde het geen gevaarop. De lat stond zelfs de 0-2 in de weg.Mourad Samoud, hij was de enige speler ophet veld die zijn irritaties niet onder stoelen ofbanken stak, mikte rand zestienmetergebiedtegen de onderkant van de metalen dwarsligger.Doelpuntenmaker Kroeze was toen al langen breed gedoucht. Net na zijn goal moest hijgeblesseerd afhaken wat voor trainer – spelerMourad el Idrissi een streep door de rekeningwas. Een weinig spetterende eerste helft opMourad el Idrissi (L) en Michel Blokker (R). Beidevoetbaltechnisch vlak werd afgesloten met eenopen kans voor de gastheren. Jordan van Gestellegde de bal terug op Jerrol Suitela, maarde nummer zes volleerde over.TWEEDE HELFT (1-1)De meer dan duizend supporters hoopte opmeer muziek dan in de eerste helft. Vriendenschaar,dat nog steeds bevreesd naar benedenkijkt en het degradatiespook onder zich zietopdoemen na weer een nederlaag, restte ééntaak: De nederlaag minimaal ombuigen in eengelijkspel. Voorafgaand aan de wedstrijd erkendeBlokker dat zijn ploeg normaliter demindere is: “Op acht plekken in het elftal heeftFair Play betere spelers staan. Een gelijkspelzou voor ons belangrijk zijn, maar je wilt altijdÉén minuut stilte ter nagedachtenis aan een overleden naaste van een van de Fair Play speler


RONDOM VOETBALDERBYDAG APRIL 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 6 9winnen. Als de wedstrijd gaande is, kunnen we beoordelenof dat reëel is.” El Idrissi verklaarde voorafdat enkel een overwinning genoegdoening zougeven. Niet alleen voor de eer, maar ook om het seizoeneen positieve verlenging te geven. Fair Playleek snel in de tweede helft op weg naar de 0-2. Naeen mislukte hoekschop aan de kant van de thuisploegcounterden de bezoekers zich naar een situatiewaarin één verdediger drie aanvallers op zich afzag komen. Voor de wedstrijdspanning was het goeddat Vincent Rinck zich succesvol voor de benen vanMohammed Echahbouni wierp.De tribune, volgepakt met jeugdige en oudere Fair Play fans, lieten het doelpunt niet onopgemerkt voorbij gaan.trainers waren tevreden met het gelijke spel.vanaf dat moment heeft het niet meer goed gestaan.”Met passie, discipline en vechtlust camoufleerdede thuisploeg dat het technisch onder doetvoor Fair Play. Kansjes dienden zich aan. Sanaky zagde bal van zijn hoofd naast het doel verdwijnen enook de kopbal van Freek Vermeulen vloog niet overde doellijn.Het inbrengen van de geslepen Harry Buur krikte hetniveau omhoog. Zijn gebrek aan snelheid compenseerdede ervaren kracht met een prima spelinzicht.Dat juist hij de vogelvrije Vermeulen over het hoofdzag toen hij in vrije positie tegen de benen van Rinckschoot, was dan ook opvallend. Man of the matchJoël Sanaky schoot een vrije trap net naast de kruising,maar de lucht van de gelijkmaker had iedereenin de neus. Ruim drie minuten in blessuretijd zetteJordan van Gestel met een uiterste krachtinspanningzijn voet tegen een voorzet en langzaam verdweenzijn rollertje in de lange hoek: 1-1. Gemoedelijk ritstenna het eindsignaal de Fair Play en Vriendenschaarsupporters zich tot één verlatende stoet, eenschoolvoorbeeld hoe het moet.Langzaam drong het tot iedere toeschouwer door dateen nederlaag voor Vriendenschaar helemaal nietnodig was. Mourad el Idrissi deed de zwakke tweedehelft af op de vroege noodzakelijke wissel: “Ik wildestrijdbaar en fel beginnen en dat resulteerde in de 1-0. Jammer dat Marc al snel geblesseerd afhaakte,waardoor we de organisatie om moesten gooien,Rondom Voetbal organiseerde als vanouds diverse activiteiten rondom de Derby. Deze winnaar van het'latje schieten' schoot zichzelf naar 4 vrijkaartjes voor FC Utrecht - Feyenoord.Start opstellingenVriendenschaar: Vincent Rick, Matthijs van Harten, Niek Amelink,Ludi Oosterhuis (aanvoerder), Dominggus Souhuwat, Jerrol Suitela,René Verbeek, Freek Vermeulen, Jordan van Gestel, Joël Sanaky,Damian Ririmasse.Man of the match Joël Sanaky, speler van Vrienschaar,won de dinerbon van Yakimono Wokrestaurantte Houten.Fair Play: Hennie van Bruggen, Zouhair el Atmioui, Dimitri Pietersz,Rosco Josefzoon, Iljas el Moussaoui, Mourad el Idrissi, Marc Kroeze,Mourad Samoud, Jamal Aamri, Taoufik Almaach, Mohammed EchahbouniScheidsrechter Ripper deelde gele kaarten uit aan Dominggus Souhuwat,Matthijs van Harten, Freek Vermeulen en Iljas el Moussaoui.


10 APRIL 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 6 ADVERTENTIE


RONDOM VOETBALJONGLEREN APRIL 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 6 11JONGLERENDE ZOON VAN...In deze rubriek komteen voetballendezoon of dochter aanbod van een bekende(oud)voetballer.Vorige editiehadden we Simonvan der Sluijs, dezoon van UVV spelerRonald van derSluijs, als “De zoonvan”.Deze keer is Tonyaan de beurt. Tony isde zoon van de oudvoetballerDennisLammerts die in hetverleden uitkwamvoor Fc Breukelen ennatuurlijk Elinkwijk.PROFIELNaam:Tony LammertsGeboorteplaats:BreukelenLeeftijd: 5 jrIn welk team speel je?Kabouters van FC Breukelen.Wat is je positie in het elftal?Maakt mij niet uit! Keeper vindt ikook leuk. Mijn opa was ook keeper.Wat zijn je sterke punten?Hard schieten en koppen.Wat vind je het leukste op detrainingen?Keeper zijn en op het doel schieten.Wat is je mooiste doelpunt die jeooit hebt gemaakt?Een schot door de keeper zijnbenen.Wie is je favoriete Nederlandsevoetballer?Wesley Sneijder en Edwin van derSar.Welke hobby's heb je nog meer?Hockey, Voetballen en buiten spelen.Wat wil je later worden?Piloot of voetballer bij Ajax.ONDER DE LOEPUSV HERCULES A1STANDWil je ook met uw selectie jeugdelftalmeedoen aan de rubriek 'Jeugdonder de loep'? Stuur een mailtjenaar redactie@rondomvoetbal.nl enwellicht staat jouw team in devolgende uitgave van Rondom Voetbal!Elftal G P1 IJsselmeervogels A1 18 392 Argon A2 18 373 Noordwijk A1 18 324 Hercules A1 17 255 DSO A1 18 256 Roda 46 A1 18 25Elftal G P7 Geinoord N'gein A1 18 238 Jodan Boys A1 18 239 Katwijk A1 17 1510 Sportlust '46 A1 18 1511 Spakenburg A1 18 1312 DOVO A1 18 10Linksachter naar rechtsachter: Jerry Wallenburg (ass. trainer), Willem Romp (Trainer), NathanBijl, Sjoerd van Geelen, Mitch Maas, Sjaak Deloffre, Jeroen Bronckers, Pieter Leendertse,Bastiaan den Daas, Kevin Klerks, Robbert van Geelen (ass. Teamleider)Linksvoor naar rechtsvoor: Peter Klerks (grensrechter), Wouter vd Berg, Mounir el Jebli,Menno vd Berg, Achraf Nejmi, Chaouki Hafidoun, Peter Hordijk, Mark Maas (Teamleider)Positie in A1 Naam Favoriete voetballer Favoriete hobby Ik heb een hekel aanNummer 1 Kevin Klerks Jose Reina Computeren OnduidelijkheidNummer 2 Peter Hordijk Huntelaar Gitaarspelen FeijenoordNummer 3 Pieter Leendertse Willem Romp (Zondag 1) Uitgaan en stappen SpitsenNummer 4 Achraf Nejmi Christiano Ronaldo Xboxen Slechte scheidsrechtersNummer 5 Sjaak Deloffre Franck Ribery Tennis Scheidsrechters die geen autoriteit hebbenNummer 6 Sjoerd van Geelen Steven Gerrard Uitgaan en leuke dingen doen met vrienden OneerlijkheidNummer 7 Mounir el Jebli Kaka Computeren en MSN'n Kritiek die niet opbouwend isNummer 8 Menno vd Berg Steven Gerrard Uitgaan en films kijken Onnodig verliezenNummer 9 Mitch Maas Christiano Ronaldo Training geven aan de F1-selectie OneerlijkheidNummer 10 Nathan Bijl Kaka Chillen met vrienden HuiswerkNummer 11 Chaouki Hafidoun Christiano Ronaldo Tennis Ten onrecht beschuldigd wordenNummer 11 Jeroen Bronckers Van Bronckhorst Ontwerpen tatoeages In de rij staanNummer 10 Wouter vd Berg Wesley Sneijder Dingen doen met vrienden (poolen/uitgaan) Verliezen (met wat dan ook)Nummer 2 Bastiaan den Daas Kaka Windsurfen, scooter rijden, religie RegelsNummer 7 Thomas den Daas Steven Gerrard Uitgaan Als iets niet gaat zoals ik wilTrainer Willem Romp Zidane Met mensen bezig zijn OneerlijkheidAss. Trainer Jerry Wallenburg Diego Maradona Uitgaan met vrienden OnrechtvaardigheidTeamleider Mark Maas Johan Cruijff Golf, hardlopen en tennis Agressie op de velden en file rijdenAss. Teamleider Robbert van Geelen Messi Lekker uitgaan met vrienden Misplaatste arrogantieFysio Gijs Schoenmakers Dennis Bergkamp Fitness Arrogante mensenGrensrechter Peter Klerks Kevin Keegan Voetbal kijken OneerlijkheidVOETBAL QUIZMail je naam, adres, foto en uiteraardde goede antwoorden aan:redactie@rondomvoetbal.nlJe maakt dan kans op een "special" over D-pupillen.Dit boekje 'D-pupillen-training' staat boordevol tipsen oefenstof, speciaal gericht op het trainen vandeze leeftijdscategorie. Deze special is tevens voor8,95 verkrijgbaar in onze webshop.Vraag 1:Wie komt er niet uit Utrecht?A-Jean Paul de JongB- Alje SchutC-Hans van BreukelenD-Jan Willem van DopVraag 2:Wie is de huidige trainer van Inter Milaan?A- MourinhoB- RamosC- CapelloD- LippiVraag 3:Bij welke van onderstaande clubs speeldeJean Paul de Jong in de jeugd?A- vv UtrechtB-DWSVC- HollandD-DOSVraag 4:Wat is de nationaliteit vanFc Utrecht speler Loval?A- FrankrijkB-SurinameC-IvoorkustD-GuadaloupeVraag 5:Wat is de bijnaam vanWim van Hanegem?A- de strateegB- de linkspootC- de krommeD- de norse


12 APRIL 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 6 PROGRAMMAZATERDAGHOOFDKLASSE B LANDELIJK11-4 Geinoord - GVVV18-4 Geinoord - IJsselmeervogels25-4 Volendam rkav - Geinoord2-5 Geinoord - SDC Putten9-5 Hoek HSV - GeinoordEERSTE KLASSE A11-4 Montfoort - Roda '4625-4 Voorland S.C. - Montfoort2-5 Montfoort - Merino's DeTWEEDE KLASSE B11-4 UVV - VVA13-4 SVL - CJVV25-4 Loosdrecht SV - SVL25-4 Argon - Eemdijk25-4 VVA '71 - DESTO25-4 Eemnes SV - Breukelen FC25-4 CJVV - UVV2-5 UVV - Loosdrecht SV2-5 SVL - Eemnes SV2-5 Breukelen FC - VVA '712-5 DESTO - VVZ '492-5 VRC - ArgonDERDE KLASSE C25-4 Nita - VVJ25-4 CSW - Altius25-4 TOV - Meern De25-4 DHSC - AFC25-4 AH '78 sc - Cobu Boys2-5 Cobu Boys - Eemboys2-5 Waterwijk - DHSC2-5 AFC - TOV2-5 Meern De - CSW2-5 Altius - Nita2-5 VVJ - AH '78 scDERDE KLASSE D 11-4 ZU 1911 - SEC11-4 DALTO - SVM25-4 SVM M’ dijk - Woudenberg25-4 IJFC - ASC Nieuwland25-4 Dalto - CDN25-4 Jonathan - Benschop25-4 Candia '66 - Renswoude2-5 Renswoude - SVM Maartensdijk2-5 Woudenberg - Jonathan2-5 Benschop - Dalto2-5 CDN - IJFCVIERDE KLASSE F11-4 Posthoorn - HMS11-4 DOSC - Lopik11-4 Maarssen - Hees13-4 VSC - HMS25-4 VSC - Sterrenwijk25-4 Bilt FC De - Posthoorn De25-4 Maarssen - HMS25-4 Lopik SV - Eminent Boys25-4 DOSC - EDO (U)25-4 Odin - Hees2-5 EDO (U) - VSC2-5 Sterrenwijk - Lopik SV2-5 Eminent Boys - Maarssen2-5 HMS - Bilt FC De2-5 Hees - DOSC2-5 Posthoorn De - OdinVIERDE KLASSE G11-4 VOP - DEV11-4 Vliegdorp - Hercules11-4 FZO - DVSA11-4 Brederodes - SVP11-4 Delta Sports - SVMM11-4 JSV - Odysseus13-4 DEV - Hercules13-4 VOP - DVSA13-4 Vliegdorp - Bunnik13-4 FZO - SVP13-4 Brederodes - Odysseus13-4 Delta Sports - JSV11-4 Delta Sports '95 - SVMM18-4 SVMM - Brederodes23-4 SVMM - FZO25-4 Hercules - Brederodes25-4 VOP - FZO25-4 Vliegdorp - JSV Nieuwegein25-4 SVP - SVMM25-4 Bunnik '73 - Odysseus '9125-4 DVSA - Delta Sports '952-5 Vliegdorp - VOP2-5 FZO - DEV Doorn2-5 Brederodes - DVSA2-5 Delta Sports '95 - Bunnik '732-5 Odysseus '91 - SVP2-5 JSV Nieuwegein - SVMMVIJFDE KLASSE C11-4 Musketiers - Focus11-4 DVSU - Elinkwijk13-4 DWSM - Elinkwijk18-4 DVSU - Elinkwijk25-4 Vianen - Elinkwijk25-4 Voorwaarts U - Focus '0725-4 Musketiers - SEC25-4 DVSU - Zwaluwen 19112-5 Zwaluwen 1911 - OSO2-5 Elinkwijk - DVSU2-5 SEC - DWSMZONDAGHOOFDKLASSE A LANDELIJK13-4 ADO '20 - Elinkwijk13-4 Argon - DWV19-4 Elinkwijk - Hilversum FC19-4 ADO '20 - Argon26-4 Argon - AFC26-4 Hollandia - Elinkwijk3-5 Elinkwijk - Haaglandia3-5 Westlandia - Argon10-5 Argon - ElinkwijkEERSTE KLASSE A11-4 Breukelen FC - Blauw Wit13-4 Breukelen FC - Chabab26-4 Breukelen FC - Hercules26-4 Kampong - Zouaven De3-5 KFC - Breukelen FC3-5 Hercules - Kennemers De3-5 Blauw Wit - KampongTWEEDE KLASSE B11-4 Quick 1890 - VVIJ13-4 Meern De - Quick 189026-4 VVIJ - SO Soest26-4 Meern De - Sporting Martinus3-5 Pancratius - Meern De3-5 Roda '46 - VVIJDERDE KLASSE D11-4 Gooi 't - DHSC13-4 't Gooi - Hoogland13-4 SMVC Fairplay - CDW26-4 Houten - CDW26-4 DHSC - Vriendenschaar26-4 SMVC Fair Play - Brederodes26-4 Hoogland - Vecht De26-4 Gooi 't - Bilt FC De3-5 Bilt FC De - Victoria3-5 Vecht De - SMVC Fair Play3-5 Brederodes - DHSC3-5 Vriendenschaar - Houten3-5 CDW - Gooi 'tVIERDE KLASSE F11-4 Goy - Diemen19-4 Goy 't - NFC26-4 Nederhorst - Goy 't3-5 Goy 't - BSM svVIERDE KLASSE G11-4 MSV - Rivierwijkers11-4 OSM - Vreeswijk11-4 JSV - UTS11-4 SDO - UVV12-4 Rivierwijkers - Maarssen13-4 UVV - Vreeswijk13-4 DSO - PVCV13-4 SVF - JSV13-4 UTS - OSM13-4 Rivierwijkers - Maarssen23-4 Maarssen - SDO26-4 SVF - Vreeswijk26-4 OSM '75 - DSO/Ultrajectum26-4 JSV Nieuwegein - MSV '1926-4 UVV - Rivierwijkers26-4 SDO - PVCV26-4 Maarssen - UTS3-5 UTS - SVF3-5 Vreeswijk - SDO3-5 PVCV - UVV3-5 Rivierwijkers - JSV Nieuwegein3-5 MSV '19 - OSM '753-5 DSO/Ultrajectum - MaarssenVIERDE KLASSE H11-4 Hooglanderveen - ZU 191111-4 Odijk - Waterwijk13-4 Odijk - AS '8013-4 ZU 1911 - VVZA26-4 Odijk - Amsvorde26-4 Schalkwijk - Zwaluwen 19113-5 Baarn SV - Odijk3-5 Olympia '25 - Schalkwijk3-5 Zwaluwen 1911 - WaterwijkVIJFDE KLASSE G11-4 Batavia - Voorwaarts13-4 Patria - VSC13-4 Magreb - RUC13-4 Geuzen M’meer - Voorwaarts26-4 Geuzen M’meer - RUC26-4 DWSV - Buitenboys26-4 Voorwaarts U - Magreb '9026-4 VSC - PVC26-4 Batavia '90 - Sporting '703-5 Hoograven - Geuzen M’meer3-5 RUC - Batavia '903-5 Sporting '70 - VSC3-5 PVC - Voorwaarts U3-5 Magreb '90 - DWSVVIJFDE KLASSE H11-4 Zeist - SCH13-4 Aurora - Zebra's13-4 Patria - Zeist13-4 SCH - BFC13-4 Aurora - Zebra's De26-4 Achterveld - HDS26-4 SCH '44 - Aurora26-4 Patria - BFC26-4 HVC - Scherpenzeel26-4 Faja Lobi - Zebra's De26-4 Saestum - Zeist3-5 Zeist - Achterveld3-5 HDS - Faja Lobi3-5 Scherpenzeel - Patria3-5 BFC - SCH '443-5 Aurora - SaestumVIERDE KLASSE E11-4 Kockengen - DOB13-4 VIOD - Kockengen25-4 Kockengen - OSM '752-5 Hilversum FC - Kockengen2-5 OSM '75 - Abcoude FC2-5 VIOD Tienhoven - DOBZESDE KLASSE D11-4 HSV '69 - Kismet11-4 ASV ' 65 - Vianen11-4 Forza Almere - Domstad Majella11-4 Veenendaal - Focus '0713-4 Domstad Majella - Kismet13-4 Vianen - Austerlitz13-4 VVU Ardahanspor - Eendracht13-4 Focus '07 - HSV '6926-4 Veenendaal - HSV '6926-4 Austerlitz - Ardahanspor26-4 Majella - Nieuw Sloten3-5 Focus '07 - Almere FC3-5 Kismet - Vianen3-5 Ardahanspor - Majella


RONDOM VOETBALRUBRIEK JONGLEREN NAAM APRIL 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 613JONGLERENPVCV F3 is vooral fan van Michel VormStaand vlnr: Rowdy Delambelje, Nathaniel Stork, Chaim Stork, Jawad Elbenissie, Max Piekhaar.Zittend vlnr Jelle Noorman, Matt Wittebol, Max van Oort, Youri Kraaijeveld. Op de foto ontbrekenWouter van der Weert en Thijs Wieman. De namen van de leiders zijn René en Bert Kraaijeveld28 februari trad Hercules F8in de tweede klasse 43 aantegen PVCV F3. PVCV wasooit de trots van Vleuten ende vriendelijke aartsvijandvan de Meern, maar inmiddelszijn beiden opgesloktdoor Leidsche Rijn en sprekenwe ook bij wedstrijden tegenhet ‘stadse’ UVV en Desto vanderbies. Het complex vanPVCV is weliswaar niet zo veelveranderd, al heeft ook bijPVCV het kunstgras het gewonegras verdrongen maartoch herken ik het metmoeite. Dat komt natuurlijkdoor de omgeving die ooitlandelijk was en naar koeienrook maar nu vooral doorkranen en vreemde wegomleggingenwordt gekenmerkt,want al kom ik met een zekereregelmaat in LeidscheRijn nog nooit vond ik de wegin één keer.De club zelf vertoont ook detypische kenmerken van eendoor een groeikern opgesloktedorpsclub. Zo kentPVCV enorme aantallen F enE teams maar slechts één Ateam.Deze enorme groei heeft ookkonskewenties voor de sterktevan de teams, want het wemeltvan het talent in Vleuten.Trainerscheidsrechter BertKraaijenveld (69!!) struikeltbijna over zijn woorden omhet talent van zijn jongens tebeschrijven. Want ik zie hemtoch echt zijn vingers aflikkenals hij praat over Chaim ‘dieziet het gewoon’, Matt ‘eengouden verdediger die aldoor de F1 is gescout’ enRowdy, die na zijn vier goalsdeze middag (4-2 voor PVCV)nauwelijks hoeft te wordentoegelicht.Wouter van der Weert (8)meldt zich als eerste bij me.Hij blijkt een multitalent. ‘Ikmoet snel weg want ik ga nogzwemmen. Ik heb A en B almaar wil nu ook C halen. Ikben verdedigende middenvelderen ik houd vooral vanrennen. Mijn mooiste goalmaakte ik met een sliding’. Enweg is hij. ‘Oh, ja, zijn idool isUtrecht keeper Michel Vorm’en deze naam zal nog vaakterugkomen’. Rowdy Delambeljedoet met zijn achternaamen prachtige krulleneerder denken aan een Franspopidool dan aan een voetballermaar met zijn viergoals en razendsnelle demarrageswas hij vandaag zekerde ‘man of the match’. Op devraag welke hij de mooistevond antwoordt hij achteloos‘geen één’. ‘Schieten is hetleukst en zo’n schot op de latis prachtig’. Michel Vorm iszijn idool en dat geldt ookvoor Jawad die een echte verdedigeris en desondanks alvijf goals heeft gemaakt. ‘Hetleukst was een soort vanspeeltjesdag bij PVCV maartrainen is ook leuk’. Max iseveneens verdediger en hetleukste is ‘bal afpakken’.‘Keeper zijn vindt hij ookgaaf’ en zijn idool kunnen wedus wel raden. Op de vraagof hij ooit een mooi doelpuntheeft gemaakt antwoordt hij:‘dat ben ik vergeten’.Jelle vond het wel goed gaanvandaag op zijn favorietemiddenveld en voegt hij ermeteen aan toe: ‘Ik ben eenfan van FC Utrecht, maar ikga niet echt vaak’. Nathaniëlweet heel zeker van zichzelf:‘Ik kan hard rennen en hetheel lang volhouden’. Of hijdat van zijn moeder heeft,oud Fiducia korfbalster Jeannetevan Houwelingen, wil ikweten. ‘Nee, dat lijkt me niet,mama loopt nooit hard’. Zijnidool is voor de veranderinggeen Michel maar Klaas-JanHuntelaar. Thijs is soms verdedigeren soms ook voor.Zijn mooiste doelpunt? ‘Dieging recht in de hoek. Wat hetleukste is van PVCV? ‘Voetballennatuurlijk’!!. Youri is dezoon van leider René enkleinzooon van trainer Bert enkan wellicht daardoor ‘heelhard trappen’. Voetbal enkeepen vindt hij allebei hartstikkeleuk’. Over de vandaagniet aanwezige Max van Oortweten de leiders te meldendat hij een pure verdediger is.Een soort van Marcelis die inalles degelijkheid uitstraalt.Chaim zit eigenlijk in de F7maar mag vandaag invallen.Of hij niet graag in dit hogereteam bij zijn broer wil voetballen,vraag ik. ‘Nee, de F7is veel leuker. Daar heb ik erook al 19 gemaakt. ‘Dat jemet zijn allen samenspeelt’spreekt hij wijze woordenover de essentie van het voetbalterwijl zijn lichtblauwe,bijna doorzichtige, ogen mijdoordringend aankijken.Door: Ton van RietbergenLieve Kaspers, Sporting F2‘Het leukste is jongens wegduwen’VROUWENVOETBALLieve Kaspers heeft geen balals knuffel. ‘Mijn broertje Jenswel’ weet de meeluisterendeElla Louwenaar. Lieve speelt inde gemengde F2 van Sportingen voor haar is dat ook hetbeste omdat haar grote hobbyhet wegduwen van jongetjes is.En waarom is dat dan leuk:‘omdat ik dan de bal heb’ ishaar logische verklaring.Lieve (9) vindt verdedigen hetleukst. Ze komt zelfs zeldenvoor, al onthult ze tegenover deMik-Mak krant wel dat ze ‘ooitvier kansen heeft gehad’. Lieveis inmiddels bepaald een kennervan de voetbalwereld. Zowandelde zij als pupil van deweek ooit aan de hand van FCUtrecht spits Robin Nelisse stadionGalgenwaard binnen.Sinds die tijd is de langharigeNelisse dan ook haar idool enhet is voor haar dan ook heeljammer dat Robin naarLieve KaspersSalzburg verkaste, maar eigenlijkis ze daar zelf de oorzaakvan. Zo scoorde Robin tegen deGraafschap twee maal en wijsthij in elk artikel naar de wedstrijdtegen de Superboeren. Ofin zijn eigen woorden: ‘vanaftoen ging het lopen’. Het zoukortom niet al te gek zijn alseen deel van de transfersomnaar Lieve gaat.Er schuilt in Lieve wellicht ookeen toekomstig reporter voorRondom Voetbal, want zij heeftFC Utrecht sterspeelster enaanvoerder Gilanne Louwaarsal eens het hemd van het lijfgevraagd. Mijmeren over haartoekomst doet ze ook. ‘Ik wilbest profvoetballer worden enballen afpakken vind ik leukmaar aan slidings doe ik niet’.Verder kijkt ze uit naar Pasenwant dan heeft Sporting altijdeen tournooi waarna er paaseierenworden gezocht. ‘Echtgaaf’ weet ze terwijl ze dromerigvoor zich uitkijkt.Lieve Kaspers van de F2 vanSporting70 weet het zeker. ‘Hetbeste jongetje van ons team iseen meisje’. De reporter vanRondom Voetbal kan dan ookniet om een portret van VickyNieuwenhuizen (8) heen. Als ikop het complex van Sportingaankom zijn Vicky en haarzaakwaarnemer, die trouwensVicky Nieuwenhuizenhaar moeder Tineke blijkt tezijn, een balletje aan het trappen.Van een bekend vooroordeeldat alle voetbalvedettenarrogant zijn en een grotemond hebben, blijkt bij Vickyweinig. De meeste vragen beantwoordtze met een verlegenglimlach en een afwerend‘weet niet’. Over de vraag watze ervan vindt om met jongetjeste voetballen is ze wel duidelijk.‘Dat is veel leuker’. Alvoegt ze er wel aan toe dat zeblij is dat er ook nog eenmeisje (Lieve, dus) in het teamzit. Ze speelt vooral in de voorhoedeal houdt ze bescheidenvol dat ze niet weet hoeveel zeer heeft gemaakt. Haar zaakwaarnemerannex moederweet wel beter. Ze heeft in elkvan de eerste drie wedstrijdenvan de voorjaarspoule een goalgemaakt.Vicky speelt nu een jaar of tweebij Sporting en vindt dat ergleuk. Als klein meisje leerde zein Overvecht trucjes van debuurjongetjes en via hen is zeook bij Sporting terecht gekomenen ze kijkt nu al weer uitnaar de oefenwedstrijd tegen ‘tGoy en ‘of het interview nu nietkan ophouden’. Het is duidelijk.Vicky wacht een grote toekomst.Ze praat met haar voetenen niet met haar mond.Ton van Rietbergen


14APRIL 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 6 PATRICK TOPPERSTOPSPELERSNr Naam Club Cijfer Wedst.1 Nedzad Jarovic Rivierwijkers, vv 8.28 82 Frank Kippersluis VVIJ, rkvv 8 63 Wendl Droefs Sterrenwijk, vv 7.8967 64 Irak Asad Sterrenwijk, vv 7.8967 65 Bjorn van de Horst VVIJ, rkvv 7.84 66 Melvin van Eck VVIJ, rkvv 7.84 67 Nicky Segura Peralta Sterrenwijk, vv 7.7543 78 Danny de Leeuw DHSC 7.7289 99 Frank Barte CDW, vv 7.6767 610 Marco v/d Heiligenberg Schalkwijk, vv 7.6156 911 Onur Akdeniz JSV Nieuwegein 7.6156 912 Stefan Kolvers Maarssen, vv 7.59 613 Jasper van der Heide DEV Doorn 7.59 614 Nickie Kentie Maarssen, vv 7.59 615 Kamil Aydin Rivierwijkers, vv 7.59 616 Mark Hillen Bilt, fc De 7.5722 917 Freen Timo CDW, vv 7.52 618 Maikel Goossens Breukelen, FC 7.52 619 Jurian Schimmel Maarssen, vv 7.5133 620 Ramon Stofmeel UVV, asv 7.475 821 Jordy Lievers VVJ 7.4417 622 Matthijs Jacobsen DESTO, cov 7.44 623 Arnout Schonis Maarssen, vv 7.36 624 Gerben van Veldhuijsen DEV Doorn 7.36 725 Rick Andeweg DEV Doorn 7.36 7Kijk op: www.rondomvoetbal.nl voor de rest van deze ranglijstElke periode ontstaat er een Topspelers overzicht. Voor deze editievan Rondom Voetbal hebben we gekozen voor een periode tussenstand,in deze periode moesten de spelers minimaal 6 wedstrijdengespeeld hebben. Als je naam niet is terug te vinden kun je de beoordelerhierop aanspreken om alsnog de cijfers door te geven of jehebt natuurlijk een te lage beoordeling. De nummer 1 van de lijstontvangt van Paul Pessel Sports een mooi Patrick trainingspak. EenTopspeler kan maar eenmaal per seizoen het trainingspak overhandigdkrijgen, is deze speler in een volgende ranglijst weer winnaargaat de prijs naar de nummer twee. Op het eind van hetseizoen zal blijken of hij ook de Gouden Dom zal winnen.DE BESTENedzad Jarovic op de foto met aanvoerdersband.Nedzad Jarovic van Rivierwijkersstaat tot nu toe in alleperiode ranglijsten steeds bijde best beoordeelde spelers.Deze keer staat hij zelfs op deeerste plaats. De 37e jarigespijkerharde verdedigerspeelde ooit in de jeugd bijbetaald voetbalorganisatie FKBudućnost Titograd uit Montenegro( voormalig Joegoslavie).Elf jaar geleden kwamJarovic naar Nederland enging bij Rivierwijkers spelen.Rondom Voetbal sprak met debeste speler van de laatsteperiode.Bij de club noemen ze hem"God in de lucht" vanwegezijn enorme kopkracht. Depure verdediger is er 100 %van overtuigd dat Rivierwijkerskampioen gaat worden.Jarovic ,, het is jammer datwe tegen UTS en SVF puntenhebben laten liggen waardoorwe nu tegen MSV '19 envv Maarssen in het paasweekendmoeten winnen, maardat gaat lukken. Daarna spelenwe nog drie wedstrijden.Helaas ben ik er zelf zaterdagniet bij. Ik had nooit verwachtdat ik zaterdags moest voetballenen al maanden wasbekend dat ik een bruiloft vaneen familielid in Duitslandzou bijwonen. Maar goed,maandag ben ik er gewoonbij tegen Maarssen welke wegewoon gaan winnen''.Kijk voor alle ranglijsten op: www.rondomvoetbal.nlTOPAANVALLERS TOPMIDDENVELDERS TOPVERDEDIGERSNr Naam Club Cijfer Wedst.1 Maikel Goossens Breukelen, FC 7.52 62 Peter Woest VVIJ, rkvv 7.12 63 Dyaley Kers Maarssen, vv 7.0533 64 Roy Kelder Schalkwijk, vv 7.015 85 Tim Kas DEV Doorn 6.9 66 Charles van Ligten DEV Doorn 6.8343 77 Jimmy Boele JSV Nieuwegein 6.8343 78 Said Hanmane VVIJ, rkvv 6.8 69 Nander de Groot UVV, asv 6.5167 610 Rudi Binsbergen DEV Doorn 6.5057 711 Ismet Aydin Rivierwijkers, vv 6.44 812 Dennis Koning Voorwaarts, vv 6.375 613 Serkan Demirci Rivierwijkers, vv 6.3743 714 Danny Vizee CDW, vv 6.2667 615 Glenn Molenaar Aurora, sv 6.225 616 Mark van den Hoeven Aurora, sv 6.1875 817 Stefan Heil DHSC 6.1688 818 Martijn Verkerk Aurora, sv 6 619 Sander Rijken DESTO, cov 6 620 Alkan Canpolat Zwaluwen 1911, sv 5.98 6Nr Naam Club Cijfer Wedst.1 Frank Kippersluis VVIJ, rkvv 8 62 Frank Barte CDW, vv 7.6767 63 Arnout Schonis Maarssen, vv 7.36 64 Emin Karakas Rivierwijkers, vv 7.36 65 Hakki Gursoy Rivierwijkers, vv 7.245 86 Paul Okkersen DEV Doorn 7.13 67 Martijn Kroneman DESTO, cov 7.12 68 Omur Arslan Rivierwijkers, vv 7.0533 69 Jeffrey van Schaik Schalkwijk, vv 7.015 810 Wilco de Kruif Schalkwijk, vv 6.9767 611 Dennis Huussen Bilt, fc De 6.9717 612 Jordy Verhoeven JSV Nieuwegein 6.9657 713 David de Groott Sterrenwijk, vv 6.8343 714 Jos Benders Bilt, fc De 6.7367 615 Danny Kolfschoten Schalkwijk, vv 6.7029 716 Robert van Woerkom DEV Doorn 6.7029 717 Serdal Demirci Sterrenwijk, vv 6.67 618 Shyron Serberie UVV, asv 6.6371 719 Tijs Kippersluis VVIJ, rkvv 6.56 620 Ton van Werde Voorwaarts, vv 6.3 6Nr Naam Club Cijfer Wedst.1 Nedzad Jarovic Rivierwijkers, vv 8.28 82 Melvin van Eck VVIJ, rkvv 7.84 63 Danny de Leeuw DHSC 7.6962 84 Jurian Schimmel Maarssen, vv 7.5133 65 Gerben van Veldhuijsen DEV Doorn 7.5133 66 Martin Heil DHSC 7.3438 87 Worku Ayana Bilt, fc De 7.3186 78 Stefan van Wijk Schalkwijk, vv 7.3089 99 Paul de Jong UVV, asv 7.3025 810 Patrick van de Berg DESTO, cov 7.2 611 Aris van Asch UVV, asv 7.1629 712 Marc Felkers Maarssen, vv 7.13 613 Barte Jeroen CDW, vv 7.1283 614 Tonie Boelijn DESTO, cov 7.0629 715 Mohamed el Hachmioui VVIJ, rkvv 6.96 616 Michiel Klaassen Maarssen, vv 6.9 617 Barry van Eijden Schalkwijk, vv 6.8233 618 Chris Wetemans UVV, asv 6.8233 619 Morris Vulto Schalkwijk, vv 6.555 820 Said Haffid UVV, asv 6.5167 6Foto:Maikel Goossens, Breukelen, FCFoto:Frank Barte, CDW, vvFoto: Jurian Schimmel, Maarssen, vvKijk op: www.rondomvoetbal.nl voor de rest van deze ranglijst Kijk op: www.rondomvoetbal.nl voor de rest van deze ranglijst Kijk op: www.rondomvoetbal.nl voor de rest van deze ranglijst


RONDOM VOETBALPATRICK TOPPERS APRIL 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 6 15TOPKEEPERS TOPTALENTEN TOPSCHUTTERSNr Naam Club Cijfer Wedst.1 Marco v/d Heiligenberg Schalkwijk, vv 7.6156 92 Onur Akdeniz JSV Nieuwegein 7.6156 93 Stefan Kolvers Maarssen, vv 7.59 64 Jasper van der Heide DEV Doorn 7.59 65 Mark Hillen Bilt, fc De 7.5722 96 Freen Timo CDW, vv 7.52 67 Jordy Lievers VVJ 7.4417 68 Matthijs Jacobsen DESTO, cov 7.44 69 Kees vd Broek DHSC 7.3438 810 Tim van Kippersluis Breukelen, FC 7.12 611 Danny Nagtegaal UVV, asv 6.9 812 Kevin Miller Voorwaarts, vv 6.3 613 Erik Jan Daalhuizen Aurora, sv 6.2437 814 Kevin van Beuningen Zwaluwen 1911, sv 6 615 Savas Cavusoglu Rivierwijkers, vv 6 7Nr Naam Club Cijfer Wedst.1 Irak Asad Sterrenwijk, vv 7.8967 62 Bjorn van de Horst VVIJ, rkvv 7.84 63 Nicky Segura Peralta Sterrenwijk, vv 7.7543 74 Danny de Leeuw DHSC 7.7289 95 Onur Akdeniz JSV Nieuwegein 7.6156 96 Jurian Schimmel Maarssen, vv 7.5133 67 Jordy Lievers VVJ 7.4417 68 Arnout Schonis Maarssen, vv 7.36 69 Worku Ayana Bilt, fc De 7.3438 810 Martin Nell DEV Doorn 7.0533 611 Dyaley Kers Maarssen, vv 7.0533 612 Paul Okkersen DEV Doorn 7.0314 713 Roy Kelder Schalkwijk, vv 7.015 814 Geert Vocking Sterrenwijk, vv 6.9767 615 Jordy Verhoeven JSV Nieuwegein 6.9657 716 Mohamed el Hachmioui VVIJ, rkvv 6.96 617 Danny Kolfschoten Schalkwijk, vv 6.9 918 Tim Kas DEV Doorn 6.9 619 Omur Arslan Rivierwijkers, vv 6.9 720 Charles van Ligten DEV Doorn 6.8343 7Kijk op: www.rondomvoetbal.nl voor de rest van deze ranglijst Kijk op: www.rondomvoetbal.nl voor de rest van deze ranglijst Kijk op: www.rondomvoetbal.nl voor de rest van deze ranglijstFoto:Marco v/d Heiligenberg, Schalkwijk, vv Foto:Irak Asad, Sterrenwijk, vv Foto: Koen Dittmar, Bilt, fc DeNr Naam Club Cijfer Doelp.1 Koen Dittmar Bilt, fc De 6.3 92 Daan de Groof UVV, asv 4.8 83 Roy Kelder Schalkwijk, vv 4.8 84 Hafid Gharadi DESTO, cov 4.8 65 Peter Kippersluis VVIJ, rkvv 4 56 Martijn Kroneman DESTO, cov 3.2 47 Peter Woest VVIJ, rkvv 3.2 48 Geert Vocking Sterrenwijk, vv 3 59 Rachid Hidraoui Hoograven, vv 3 610 Dennis Koning Voorwaarts, vv 3 611 Rick Andeweg DEV Doorn 3 512 Jeroen van Lieshout Vreeswijk, vsv 3 513 Stefan Heil DHSC 2.8 414 Nickie Kentie Maarssen, vv 2.4 415 Ralf van Rooijen Vreeswijk, vsv 2.4 416 emin karakas Rivierwijkers, vv 2.4 417 Nick Lanfermeijer Maarssen, vv 2.4 418 Danny Gerritsen Schalkwijk, vv 2.4 419 Nicolas Pastor Sterrenwijk, vv 2.4 420 Sander Rijken DESTO, cov 2.4 3De winnaars van hetkeepers-klassement gaanstrijden (naast de ZilverenDom) voor de "GoudenPro Goal Handschoen".Hiervoor wordt extra eenbokaal gemaakt in devorm van de Pro GoalHandschoen (t.w.v. 250 euro). De nummers 2 en 3ontvangen een kleinere versie. Maarten Arts zal deprijzen zelf uitreiken op ons eindfeest. Alle deelnemendekeepers krijgen van Maarten Arts een clinicaangeboden.Elke periode ontstaat er eenToptalenten overzicht.De nummer 1 van de lijst ontvangtvan Rondom Voetbal dezeeditie twee Business seats vooreen thuiswedstrijd van FC Utrecht.Een Toptalent kan maar eenmaalper seizoen een prijs voor Toptalentkrijgen, is deze speler in een volgende ranglijstweer winnaar gaat de prijs naar de nummer twee.Op het eind van het seizoen zal blijken of hijeen Zilveren Dom zal winnen.Elke periode ontstaat ereen Topschutters overzicht.De nummer 1 vande lijst ontvangt van Patrick Sports 1 paar Patrick voetbalschoenenom nog meer doelpunten te maken..Een Topschutter kan maar eenmaal per seizoen devoetbalschoenen overhandigd krijgen, is deze spelerin een volgende ranglijst weer winnaar gaat de prijsnaar de nummer twee. Op het eind van het seizoenzal blijken of hij een Zilveren Dom zal winnen.TOPELFTALIn het doel:1 Marco v/d Heiligenberg Schalkwijk, vv 7.615612 Onur Akdeniz JSV Nieuwegein 7.6156Achterin:2 Nedzad Jarovic Rivierwijkers, vv 8.283 Melvin van Eck VVIJ, rkvv 7.844 Danny de Leeuw DHSC 7.69625 Jurian Schimmel Maarssen, vv 7.513313 Gerben van Veldhuijsen DEV Doorn 7.5133Middenveld:6 Frank Kippersluis VVIJ, rkvv 87 Frank Barte CDW, vv 7.67678 Arnout Schonis Maarssen, vv 7.3614 Emin Karakas Rivierwijkers, vv 7.36Aanval:9 Maikel Goossens Breukelen, FC 7.5210 Peter Woest VVIJ, rkvv 7.1211 Dyaley Kers Maarssen, vv 7.053315 Roy Kelder Schalkwijk, vv 7.015Op deze toppers pagina's vindt u, in alle categorieën, debest beoordeelde Rondom Voetbal spelers van de afgelopenperiode. Voor deze ranglijsten hebben we de cijfersgenomen vanaf de eerste wedstrijd tot de laatste. Om inaanmerking te komen voor een noterings moest men minimaal6 wedstrijden gespeeld hebben.Door de cijfers met wegingsfactoren te vermenigvuldigenkomt niveau verschil tot uitdrukking. Een zes in de hoofdklasselevert dan een hogere plaats op dan een zes in devijfde klasse. Een wegingsfactor (coëfficiënt) wordt ooktoegepast voor de topschutters.De wegingcoëfficiënten:hoofdklasse cijfer x 1,001e klasse cijfer x 0,982e klasse cijfer x 0,963e klasse cijfer x 0,944e klasse cijfer x 0,925e klasse cijfer x 0,906e klasse cijfer x 0,88Voor de topscoorders geldt:hoofdklasse doelpunten x 1,001e klasse doelpunten x 0,902e klasse doelpunten x 0,803e klasse doelpunten x 0,704e klasse doelpunten x 0,605e klasse doelpunten x 0,506e klasse doelpunten x 0,40


16APRIL 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 6 PATRICK TOPPERSTOPTEAMSSterrenwijk staat nog steeds eerste, maar of de ploegvan Salvador Segura Peralta op het eind ook opdeze plek staat valt nog te bezien. De ploeg is kampioenen lijkt niet echt meer gemotiveerd om de laatstewedstrijden winnend af te sluiten. Van DOSC werdinmiddels verloren. Elinkwijk zaterdag kan de Sterrenwijkersnog inhalen.De Elinkwijk selectie van trainer Leen van de Merkt bestaatuit een mix van jonge onervaren spelers en een aantal geroutineerdeex- eerste elftalspelers van Elinkwijk zondag.De overige ploegen maken geen kans meer op de eersteplaats. Ondanks de opmerkelijke eindspurt van FZO, mettrainer Piet Schrijvers aan het roer, is een derde plek waarschijnlijkhet hoogst haalbare.De zaterdag van Hercules doet het de laatste tijd ook erggoed, de laatste 5 wedstrijden leverden 13 punten op.De winnaar van vorig seizoen, de zaterdag van Fc Breukelen, is 19 april met de gehele selectie aanwezig in eensky-box van Fc Utrecht bij de wedstrijd tegen Heereveen. Inonze volgende editie maken we daar verslag van.Nummer 2 in de ranglijst TOPTEAMS, Hercules zaterdag.In elke editie van RV ontstaat er een Topclub overzicht. Wie heeft tot nu toe de meeste puntengehaald en heeft het beste doelsaldo?. Op het eind van het seizoen krijgt de beste Topclubeen prachtige Zilveren RV schaal er wordt er door FC Utrecht voor een thuiswedstrijdeen skybox voor het hele elftal ter beschikking gesteld. Ook voor deze klassering wordt heteindcijfer met een wegingsfactor vermenigvuldigd naar aanleiding van het niveau.TOPCOACHTOPTEAMSNr 1: Salvador Segura Peralta - SterrenwijkNr.2: Herman Hofman- Hercules (za)Nr.3: Frans Schuitemaker - vv de Meern (zo)Nr.4: Piet Schrijvers - FZO (foto)Nr. 5: Leen van der Merkt - Elinkwijk (za)Topclub Klasse Wedstrijden Punten Doelsaldo1 Sterrenwijk 4F za 18 51 432 Hercules 4G za 20 45 283 vv de Meern 2B zo 19 41 204 FZO 4G za 19 41 135 Elinkwijk 5C za 14 38 48Topclub Klasse Wedstrijden Punten Doelsaldo6 Focus '07 6 D zo 16 38 477 Rivierwijkers 4G zo 18 38 238 SMVC Fairplay 3D zo 19 38 259 CDW 3D zo 19 38 2010 Kockengen 4E za 16 37 35


FACTORING KREDIETVERZEKERING OUTSOURCING INCASSO DETACHERING WERVING & SELECTTIE TRAININGNr Naam Club Cijfer Wedst Nr Naam Club Cijfer Wedst Nr Naam Club Cijfer Wedst1 Alex Kaya Meern, vv De 8.16 162 Reyer Ran VVIJ, rkvv 8.1333 183 Nedzad Jarovic Rivierwijkers, vv 8.1075 164 Wim Wakelkamp Meern, vv De 8.0571 145 Pascal Florie Meern, vv De 7.98 166 David Bouwmeester SVL 7.9341 177 Danny de Leeuw DHSC 7.7289 188 Frank Kippersluis VVIJ, rkvv 7.68 199 Wendl Droefs Sterrenwijk, vv 7.6763 1610 Geert-Willem Merkens SVL 7.65 1611 Stefan Hoogvliet Breukelen, FC 7.62 1612 kamil aydin Rivierwijkers, vv 7.59 1413 Remco van Veen Zwaluwen 1911, sv 7.56 1514 Thijs Attevelt Meern, vv De 7.5429 1415 Onur Akdeniz JSV Nieuwegein 7.5389 1816 Lars Verlinden VVIJ, rkvv 7.5388 1717 Kees vd Broek DHSC 7.4924 1718 Irak Asad Sterrenwijk, vv 7.4878 1819 Renato Droefs Sterrenwijk, vv 7.4682 1720 Robin Bikker Lekvogels, vv 7.4622 1821 Kevin Flight Meern, vv De 7.456 1522 Mark Hillen Bilt, fc De 7.4417 1823 Rick Andeweg DEV Doorn 7.3842 1924 Wouter de Lange CDW, vv 7.3731 1625 Raoul Oostdam Meern, vv De 7.35 1626 Jordy Lievers VVJ 7.3372 1827 Nicky Segura Peralta Sterrenwijk, vv 7.3344 1828 Maikel Goossens Breukelen, FC 7.3333 1829 Marc Donkervoort DESTO, cov 7.328 1530 Frank Barte CDW, vv 7.3221 1931 Bob van Leeuwen SVL 7.32 1632 Herman Bikker Lekvogels, vv 7.3059 1733 emin karakas Rivierwijkers, vv 7.3025 1634 Bjorn van de Horst VVIJ, rkvv 7.29 1635 Ferdi Vrede Meern, vv De 7.29 1636 Stef Vermeulen Meern, vv De 7.29 1637 Frank Donkervoort DESTO, cov 7.264 1538 Fabian Roest DESTO, cov 7.2565 1739 Ron van Kippersluis Lekvogels, vv 7.2518 1740 Melvin van Eck VVIJ, rkvv 7.2505 1941 Roland Ausma Meern, vv De 7.23 1642 Freen Timo CDW, vv 7.1984 1943 Worku Ayana Bilt, fc De 7.1969 1644 Stefan van Wijk Schalkwijk, vv 7.1811 1845 Sebastiaan Horssius VVJ 7.1675 1646 Henry Kersbergen Lekvogels, vv 7.1588 1647 Hakki Gursoy Rivierwijkers, vv 7.1556 1848 Geert Vocking Sterrenwijk, vv 7.1435 1749 Danny Kuijer SVL 7.1435 1750 Marco v/d Heiligenberg Schalkwijk, vv 7.1421 1951 Paul de Jong UVV, asv 7.13 1852 Abdesammie el Makrini CDW, vv 7.0776 1753 Cornelis van 't Lam Lekvogels, vv 7.0725 1654 Martijn Kroneman DESTO, cov 7.0667 1855 Patrick van Rooy VVIJ, rkvv 7.0629 1456 Bart van Zessen Lekvogels, vv 7.0624 1757 Stefan Kolvers Maarssen, vv 7.0624 1758 Ramon Stofmeel UVV, asv 7.0533 1859 Daan de Groof UVV, asv 7.0533 1560 Barte Jeroen CDW, vv 7.0253 1961 Barry van Leeuwen SVL 7.0024 1762 Patrick Kersbergen Lekvogels, vv 7.0022 1863 Semih Canik Meern, vv De 6.9943 1464 Willem Zuijderduijn SVL 6.99 1665 Salvador Cabesa Breukelen, FC 6.9867 1866 Achmed Eriyami VVJ 6.9758 1967 Joran Hofman SVL 6.9741 1768 Matthijs Jacobsen DESTO, cov 6.9741 1769 Nick Lanfermeijer Maarssen, vv 6.9657 1470 Hans Kippersluis VVIJ, rkvv 6.96 1671 Wilco de Kruif Schalkwijk, vv 6.9 1872 Jasper van der Heide DEV Doorn 6.9 1773 Tom v/d Heiligenberg Schalkwijk, vv 6.8758 1974 Fabio Bovo SVL 6.87 1675 Roy van Cooten SVL 6.8612 1776 Mike Fokker NITA, osv 6.8444 1677 Arnout Schonis Maarssen, vv 6.8387 1578 Henry van Veen Zwaluwen 1911, sv 6.8344 1679 Ronny Van de Laan DHSC 6.8307 1580 Dennis Huussen Bilt, fc De 6.8288 1781 Nickie Kentie Maarssen, vv 6.8188 1782 Gerben van Veldhuijsen DEV Doorn 6.8138 1683 Mark van der Lee DESTO, cov 6.81 1684 Twan Harskamp Lekvogels, vv 6.808 1585 Jordy Verhoeven JSV Nieuwegein 6.8014 1486 Eric Emmelot Vreeswijk, vsv 6.8014 1487 Danny Kolfschoten Schalkwijk, vv 6.7978 1888 Jos Benders Bilt, fc De 6.7889 1889 Patrick van de Berg DESTO, cov 6.7765 1790 Ron Brenk SVL 6.7765 1791 Peter Woest VVIJ, rkvv 6.7733 1892 Michiel Klaassen Maarssen, vv 6.7686 1493 Colin Broers CDW, vv 6.7628 1894 Tijmen van Rijn CDW, vv 6.7532 1995 Roland Staats Lekvogels, vv 6.7467 1896 David de Groott Sterrenwijk, vv 6.6956 1897 Martin Heil DHSC 6.6906 1798 Martin Nell DEV Doorn 6.6853 1599 Serdal Demicri Sterrenwijk, vv 6.67 18100 Wim van Kippersluis Breukelen, FC 6.66 16101 Jeffrey Schuylenburg Zwaluwen 1911, sv 6.6536 14102 Bjorn Lens Sterrenwijk, vv 6.6444 18103 ismet aydin Rivierwijkers, vv 6.6371 14104 Charles van Ligten DEV Doorn 6.6095 19105 Hafid Gharadi DESTO, cov 6.6071 17106 Mark den Hartogh Schalkwijk, vv 6.5838 16107 Marcel Koppers Schalkwijk, vv 6.5753 17108 Paul Okkersen DEV Doorn 6.5678 18109 Kjeld Kippersluis VVIJ, rkvv 6.56 18110 Jancornelis van der Vliet NITA, osv 6.5487 15111 Danny Nagtegaal UVV, asv 6.5482 17112 Aimad Qualdchaib Zwaluwen 1911, sv 6.532 15113 Barry van Bezooyen Lekvogels, vv 6.5212 17114 Wessel van Rijn NITA, osv 6.5129 14115 Tim van Kippersluis Breukelen, FC 6.5067 18116 Harry Buur Vriendenschaar, cvv 6.4971 17117 Tijs Kippersluis VVIJ, rkvv 6.4926 19118 Francis van Rooij Zwaluwen 1911, sv 6.4911 18119 Evert Legemaat DEV Doorn 6.4729 14120 Chris Wetemans UVV, asv 6.4729 14121 joel sanaky Vriendenschaar, cvv 6.4694 17122 Arnoud Pot Aurora, sv 6.4688 16123 Morris Vulto Schalkwijk, vv 6.4642 19124 Jan Lanser DESTO, cov 6.4457 14125 Coen Swart Bilt, fc De 6.4418 17126 Jim van Schaik Sterrenwijk, vv 6.44 14127 Danny Verhoef VVIJ, rkvv 6.4376 17128 Robert van Woerkom DEV Doorn 6.4144 18129 Shyron Serberie UVV, asv 6.4144 18130 Danny Gerritsen Schalkwijk, vv 6.4113 16131 Michel Vos VVJ 6.392 15132 Jhon de Brons DWSM, vv 6.39 15133 Mathijs van der Donk Maarssen, vv 6.3743 14134 Tonny Koppers Schalkwijk, vv 6.3743 14135 Rudi Binsbergen DEV Doorn 6.3588 17136 Stefan Heil DHSC 6.3588 17137 Bas van den Hoeven Aurora, sv 6.3562 16138 HenkJan Veenendaal Breukelen, FC 6.3529 17139 Ricardo van Amerongen DEV Doorn 6.3414 14140 Marcel van den Broek DWSM, vv 6.33 15141 Roy Beemer Aurora, sv 6.3265 17142 Nicky Engel Bilt, fc De 6.3156 16143 Hicham Zouzou JSV Nieuwegein 6.3106 16144 Erik Jan Daalhuizen Aurora, sv 6.3 15145 Nander de Groot UVV, asv 6.2867 15146 Said Haffid UVV, asv 6.2867 18147 Niek Amelink Vriendenschaar, cvv 6.2759 17148 Steven Schoon Bilt, fc De 6.2667 18149 Michael van Dongen Bilt, fc De 6.2569 16150 Ronny van der Bruggen VVJ 6.2569 16151 Jorrit Verkerk Breukelen, FC 6.24 16152 Bastian Schoondermark NITA, osv 6.2353 15153 Davey van de Laan DHSC 6.2107 14154 Ralf Reniers DESTO, cov 6.21 16155 Koen Dittmar Bilt, fc De 6.1842 19156 Sebastiaan Broers VVJ 6.1842 19157 Joris Verkerk Aurora, sv 6.18 15158 Maurice Willekes VVJ 6.1771 14159 Marc van der Horst Lekvogels, vv 6.1525 16160 Ismail Öztürk Aurora, sv 6.15 15161 Sven Hensbergen Breukelen, FC 6.144 15162 Richard Berger NITA, osv 6.1413 15163 Jimmy Boele JSV Nieuwegein 6.1153 17164 Ibrahim Aydin Rivierwijkers, vv 6.1114 14165 Erik Klarenbeek CDW, vv 6.11 17166 Sander Witteveen VVJ 6.11 16Reyer Ran, winnaar van de Gouden Dom 2007/2008.Op de ranglijsten vindt U de best beoordeelde Rondom Voetbal spelers vanaf de eerste wedstrijd. Door de cijfers met wegingfactoren te vermenigvuldigen komt niveau verschil tot uitdrukking. Een zes in de hoofdklasse levertdan een hogere plaats op dan een zes in de vijfde klasse. Op de site www.rondomvoetbal.nl staat de volledige RV-ranglijst. De eindwinnaar van het Creditforce klassement krijgt op het eind van het seizoen de Gouden Dom.WIJ DOEN WAT BANKEN BELOVENEn meer...RUIMERE LIQUIDITEIT FLEXIBILITEIT EN MAATWERK PROFESSIONEEL DEBITEURENBEHEER ZEKERHEIDCreditForce geeft iedere ondernemer een voorzet op maat, waardoor zakelijk scoren makkelijker gaat!www.creditforce.nl | info@creditforce.nl


18APRIL 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 6 ADVERTENTIESBSM renovatie


RONDOM VOETBALCLUBNIEUWS APRIL 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 6 19HET AMATEURWERELDJERondom Voetbal heeft voor elke voetbalclub een plek. Is er nieuwsdat ook andere Utrechtse voetballiefhebbers aangaat? Dan kunt udit bericht als clubbestuur/trainer of clubvertegenwoordiger inonze krant publiceren. Een vrijwilliger, een evenement, een vraagof een wetenswaardigheid uit het recente of verre club verleden?Mail uw clubbijdrage naar mijnclub@rondomvoetbal.nlAURORAGerard Veldhuizen werd door voorzitterLeendert Lankhorst gefeliciteerd met zijn60ste verjaardag. De voorzitter had nog eenleuke verrassing voor Gerard die de titel vanEre Speler sv Aurora kreeg. Op de foto zitGerard (zittend 2e van links) voor zijn ´limousine´geflankeerd door zijn teamspelers.Gerard, geboren op 30-03-’49, meldde zichop 10 jarig leeftijd als lid van sv Aurora. Hijspeelde in de jaren ’80 lange tijd in het 1steelftal en vervolgens in het 3de elftal. Delaatste jaren speelt Gerard nog steeds in het4de. In de tussentijd heeft Gerard ook nogzeven seizoenen bij DEV uit Doorn gespeeld.Gerard is het oudst spelend lid vande sv Aurora. In de ochtend hadden zijnteamleden Gerard thuis opgehaald met eenechte "limousine". Na een rondrit door hetdorp en bij het clubhuis aangekomen ontvingGerard een speciaal jubileum shirt. Nade koffie en taart volgde de wedstrijd tegenZeist.BENSCHOP VVOp zaterdag 16 mei vindt de tweede editieplaats van het Lopikerwaard Jeugdtoernooi.In 2005 is dit toernooi gestart met als doel,de jeugd uit vier kernen van Lopik met elkaarte laten voetballen. Vanwege de indelingenin verschillende districten is dit in decompetitie niet het geval. Een groot toernooiwaaraan alle jeugdleden (totaal ruim 700)van vv Benschop, vv Lopik, SPV en vv Cabauwdeelnemen. De eerste editie werd gesponsorddoor de Rabobank. Vanwege hetgrote succes gaan we verder met een 2eeditie. Terberg Benschop BV en Bejaco BVhebben toegezegd om de komende vier jaarals hoofdsponsor te fungeren. Voorrondenvoor de C junioren en D jeugd worden gespeeldop dinsdag 21 april, donderdag 23april & dinsdag 12 mei en donderdag 14mei. Deze avondwedstrijden vinden bij alledeelnemende verenigingen plaats. De finaledagvan het Terberg Benschop & BejacoBV Lopikerwaard Jeugdtoernooi wordt gehoudenop zaterdag 16 mei bij vv Benschop.Vanaf 8.30 tot 17.30 uur zijn daar de wedstrijdente zien van de A junioren t/m demini-pupillen. Iedereen is van harte welkom!BREDERODESOp 20 april t/m 24 april vindt van 18.00uur tot ca. 20.30 uur het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooiplaats en wij zoeken hiervoornog enkele scheidsrechters. Wanneerje interesse hebt om tijdens dit toernooi tefungeren als scheidsrechters, meldt je danaan via sandra@krouweel.nl en vermeld erook bij welke dagen je beschikbaar bent.BREUKELEN FCOok na het beëindigen van de competitiezijn er volop activiteiten bij Fc Breukelen. Zois er op 16 mei een groot E-1 toernooi metdeelname van 16 verenigingen, is er op 22,23 en 24 mei een toernooi voor spelersonder de 21 met deelname van diverse BetaaldVoetbal organisaties en op 30 meiwordt het Six Days voetbaltoernooi voor bedrijven,familie en sportverenigingen georganiseerd.Kijk voor meer info opwww.fcbreukelen.nl.Verder gaat de huidige trainer van Zondag1,Herman Schreurs, het nieuwe seizoenZaterdag1 trainen en krijgt Fc Breukelenmet ingang van het nieuwe seizoen beschikkingover twee kunstgrasvelden.BUNNIK'73 VVBunnik’73 is voor volgend seizoen op zoeknaar een clubbladredacteur, omdat een vanonze redacteurs, John Vernooij, heeft aangegevenermee te stoppen. Heb je interesse?Kijk even opwww.vvbunnik73.nl voor de adressen.Verder zijn we, maar ook onze tegenstanders,op de hoogte van de trieste staat vanonderhoud waarin onze accommodatie verkeerd.De afgelopen weken hebben we eenhandtekeningenactie gehouden met alsmotto ‘Vernieuwen in plaats van oplappen’.Deze actie heeft als doel het herinrichtenvan ons Sportpark Tolhuislaan. We werkenhierbij samen met Celeritas (handbal), Midlandia(korfbal), Les Boulettes (Jeu de boules)en de Loopgroep Bunnik. Samen met deWerkgroep Herinrichting Sportpark Tolhuislaanhebben we in september 2007 (!) eenplan gemaakt voor deze vernieuwing. Wespreken bewust over vernieuwing omdat oplappengeen optie meer is, zo slecht was desituatie en die is sindsdien alleen maar verergerd.Voor Bunnik ’73 betekenen dezeplannen concreet een nieuwe kleed-/wasaccommodatie,twee kunstgrasvelden en eengewoon grasveld.Op de website www.bunnik73.nl kun je informatievinden over het plan en de acties.Kijk in de rubrieken ‘Bibliotheek’ en ‘In demedia’.CDW VVCDW won weliswaar niet van concurrentHoogland op 22 maart, toch was die dag ereen die als positief in de annalen van declub zal komen te staan. Ruim voor de wedstrijdreikte John Klarenbeek in zijn functievan voorzitter sponsorcommissie het eersteexemplaar van de seizoengids uit aan deheer Drees Klaassen, directeurvan hoofdsponsor Plinten en Profielen Centrale.De koek was toen nog niet op, wantna de toss en het optreden van pupil van deweek Yoeri Lakerveld, de enige CDW'er diede Hooglandse doelman wel wist te passeren,stelde de heer Klaassen ook nog hetnieuwe elektronische scorebord in werking.Vanaf het bordes van de bestuurskamerzette hij met de afstandsbediening deklok aan het werk. Samen met de nieuwereclame op de tribune was het scorebordeen geschenk van Plinten en Profielen Centraleaan CDW als afsluiting van de renovatievan velden en kantine. CDW is enormblij met deze gulle giften van hun hoofdsponsor.DE MEERN VVOp 29 april van 9.00 uur tot 16.00 uur vindtop Sportpark De Meern de eerste vv deMeern jeugdkeepers talentendag plaats.Deelname staat vrij aan alle jongens enmeisjes die nu in een jeugdelftal keeperzijn, selectie en niet-selectieteams.Onder leiding van Lambert Jager, keeperstrainerbij Vitesse Arnhem, is er plaats voor100 keepers van VV De Meern en van clubsuit de regio om een leerzaam programmaaf te werken. Lambert Jager werkt met allekeepers van Vitesse Arnhem waaronder PietVeldhuizen. Het geheel bestaat uit een ochtendprogramma,een gezamenlijke lunch eneen middagprogramma. De kosten voordeelname aan deze dag zijn vastgesteld op€ 15,-. Dit bedrag dient bij de aanmeldingop 29 april a.s. contant betaald te worden.Iedereen neemt gewoon zijn eigen (dubbeleset) kleding, schoenen, handschoenen endouchespullen mee!Wel zal er vooraf ingeschreven moeten worden.Dit kan vanaf heden via het volgendeemail adres: keepersdag2009@vvdemeern.nl.Hierbij opgeven de naam, geboortedatum,adres, huidige club en elftal.Het belooft een geweldige dag voor allejeugdkeepers te worden!DELTA SPORTS’95Het gaat gebeuren: De spectaculaire KidsPowersportkampen komen deze zomervakantienaar FC Delta Sports '95 te Houten.In de ochtend gaan ze voetballen met gavetrainers, en in de middag veel plezier methet proberen van allerlei andere sporten.Tijdens de training leren de trainers ze denieuwste trucs en spelen ze verschillendepartijtjes. Door de kleine groepjes krijgen zeveel aandacht, leren ze sneller en komen zesuper vaak aan de beurt! In de middagmaken ze plezier op de springkussens en inde opblaas arena. En uiteraard gaan ze bijde lunch kijken wie de beste Kids-Power boterhamkan maken!DESTO COVDESTO DamestoernooiZet het vast in je agenda! We zijn nog opzoek naar een aantal teams, zowel dames(4e en 5e klasse) als, E-en F-meisjesteams om de poules te vullen. Lijkthet je wat, geef je op met je team! Stuureen mailnaar destomeisjesendames@live.nlof bdoornewaard@hetnet.nl en je krijgtmeer informatie over het toernooi. Eendames en meisjes toernooi bij DESTO staatvoor sportiviteit en gezelligheid!!DEV DOORNHet zal wennen zijn voor de F-pupillen vanDEV Doorn. Elke week zagen zij uit naar dewoensdagmiddag, want dan konden zij naar'Aart en Peter' om lekker te voetballen. Op25 maart 2009 was het de laatste keer,want Aart Groothuizen (67) en Peter vanOudenaarden (68) zijn er mee gestopt. Seizoenenlangstonden Aart en Peter de helewoensdagmiddag op het veld om de jongstejeugd de eerste kneepje van het voetbalvakte leren. Van DEV Doorn F1 tot en met DEVDoorn F10, alle pupillen liepen weg met debeide trainers. Dat onderstreepten de pupillenna de allerlaatste training met taart enbloemen. Op de traditionele Jeugdslotdagzal de vereniging op gepaste wijze afscheidvan Aart Groothuizen en Peter van Oudenaardennemen.DHSCDHSC organiseert dit jaar voor de tweedekeer het Rinie Muldertoernooi voor E en Fteams. De toernooicommissie is dan ook blijdat er weer 35 teams van buiten de stadmee doen. Ook is er dit jaar voor het eerstlatje schieten, waarbij een prijs te verdienenis. Het toernooi vindt plaats op 23 mei eniedereen is welkom op het sportpark.DOSCZaterdag 28 maart 2009 wist DOSC als eerstein de competitie te winnen van de kampioenSterrenwijk (die tot dan toe alles hadgewonnen en één keer gelijk had gespeeld).Sterrenwijk wilde de competitie ongeslageneindigen, maar DOSC dacht daar andersover. Bij de thee stond de formatie uit DenDolder al met 0-3 voor. In de tweede helftkwam het kampioensteam uit Utrecht nogterug tot 2-3, maar Tom Jetten maakte aande spanning een einde door de 2-4 te scoren.Een mooie en belangrijke overwinningvoor DOSC met het oog op de bovensteplaatsen.EDO UCSEDO organiseert op 16 mei weer het bekende'Nico Kortenhoff-toernooi', het veteranentoernooiwat al sinds 1987 jaarlijks opde agenda staat. Het veteranenteam van svHouten komt de wisselbokaal verdedigen nade toernooiwinst vorig jaar. EDO neemt zelfdeel mee met twee veteranenteams. De anderedeelnemers zijn Voorwaarts, DSV'61 uitDoornspijk, Brederodes, Sporting '70 enDOSC.Met dit toernooi sluit EDO het seizoen af.Een bewogen seizoen, waarin het eerste elftalop dit moment nog tegen degradatie uitde vierde klasse strijdt. Positief nieuws is datde aanmeldingen voor het nieuwe seizoenbinnenstromen, en het ernaar uitziet dat declub uit Overvecht-Noord volgend jaar metvijf teams de competitie ingaat."ELINKWIJK USVZoals u misschien al heeft vernomen of gelezenop onze website viert usv Elinkwijk opzaterdag 20 juni a.s. zijn 90 jarige jubileum.Dat wil Elinkwijk niet ongemerkt voorbijlaten gaan en daarom heeft de jubileumcommissiehet voornemen er een groot feestvan te maken.Daar hebben we echter wel ubij nodig. We vragen daarom Leden ouderdan 18 jaar en oud-leden van Elinkwijk zichvia de website aan te melden, www.elinkwijk.nl.Verder organiseert usv Elinkwijk in samenwerkingmet FC Utrecht op 20, 21 en 22april 2009 Toptalenten Dagen. De inschrijvingvindt plaats in het paviljoen.FZOHet eerste elftal van FZO is aan een uitstekendereeks in de competitie bezig. Dooreen serie van vijftien ongeslagen wedstrijdenis het vlaggenschip volop in de racevoor het kampioenschap. Door de vele afgelastingenzullen er nog zeven wedstrijdenvolgen in de maand april, waarvan veelthuis. Onder andere in het paasweekendwordt er tweemaal thuis gespeeld, op zaterdag10 en maandag 12 april om 14.30 opSportpark Blikkenburg-Oost in Zeist. Op 2mei, de laatste dag van de competitie,speelt FZO thuis tegen directe concurrentDEV uit Doorn. Uiteraard zijn alle belangstellendenwelkom om in deze beslissendefase op ons knusse complex mee te genietenen hopelijk mee te juichen.Piet Schrijvers, de hoofdtrainer, heeft metFZO overeenstemming bereikt om nog eenjaar in Zeist aan het werk te blijven. Beidepartijen zien uit naar deze verlenging vande samenwerking.HERCULES USVNog vrij recent hadden Mark de Horn enHercules overeenstemming bereikt om deprettige samenwerking verder voort te zetten.Voor Mark de Horn wijzigende persoonlijkeomstandigheden maakte het voor hemechter niet meer mogelijk om ook volgendseizoen voor Hercules aan te blijven.Hercules respecteert natuurlijk zijn besluiten wil Mark de Horn in ieder geval nu al bedankenvoor zijn grote inzet en geboekte re-


20APRIL 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 6 CLUBNIEUWSsultaten in de afgelopen jaren. De jeugdtrainersgroepheeft zich volop kunnen ontwikkelen,mede dankzij de groteinspanningen van Mark.Hercules zal zich de komende tijd inspannenom een hoofd Jeugdopleidingen aan tetrekken zodat het succesvolle TechnischJeugdbeleidsplan 2007 – 2010 voortgezetkan worden. Hieronder nog een persoonlijkenoot van Mark zelf."Onlangs heb ik het bestuur van Herculesaangegeven af te willen zien van contractverlenging.Ondanks dat ik met veel plezierwerkzaam ben als hoofdverantwoordelijkevan de voetbalopleiding van de Utrechtsevereniging wil ik, vanwege veranderendepersoonlijke omstandigheden voorlopig andereprioriteiten de voorkeur geven. Uiteraardzal ik mij tot het eind van dit seizoen inblijven zetten om onze missie succesvol af teronden.Al sta ik voor honderd procent achter mijnweloverwogen beslissing, ik vertrek met pijnin het hart. Hoewel Hercules niet bij mij omde hoek ligt, ik woon in Leiden en werk inAmsterdam, ga ik nog altijd met veel pleziernaar de vereniging en bedank een iedervoor de prettige en succesvolle samenwerking!"HOOGRAVEN VVDe meiden van Hoograven kleden zich snelom. Te laat komen hebben ze er liever nietbij. Ze zijn erg enthousiast op de trainingen.Ze trainen twee keer per week, op een dinsdagen vrijdag. Zomaar winnen dat kanniet!. Daarom zetten ze zich weer hard invoor een spetterende wedstrijd. Het teambestaat natuurlijk uit elf spelers die hartstikkegoed met elkaar kunnen opschieten.“Het gaat om inzet, zo vorm je een goedteam!. Bij elke training komt er weer eenbeetje versterking bij , dus een dagje trainingzou ik echt niet kunnen missen” verteltSalma een speelster van Hoograven vv. jesteekt veel van zo’n training op. Samenwerken,motivatie en nog veel meer puntenkomen er bij kijken. We hebben twee trainers,Said en Ahmed. Ze doen het supergoed.Ze hebben er echt alles voor over omons tot echte, goeie spelers te krijgen!HOUTEN SVsv Houten heeft met ONVZ zorgverzekeringenuit Houten een drie jarige verenigingssponsorovereenkomst afgesloten vanaf 1juli 2009. Het Bestuur van sv Houten is ertrots op dat een organisatie als ONVZ eensponsorovereenkomst met sv Houten is aangegaan.De keuze voor sv Houten is medegebaseerd op de binding van ONVZ metHouten en het feit dat sv Houten een actiefbeleid heeft op medisch gebied. Naast verenigingssponsorzal ONVZ de komende drieseizoenen tevens optreden als kledingsponsorvan de jongens junioren A1. Een overeenkomstwaar iedereen binnen SV Houtentrots op kan zijn omdat deze mede tot standis gekomen door de totale uitstraling van devereniging.IJFCVol verwachting kwamen sponsors en anderegenodigden naar de sponsoravond vanIJFC. Allen hopend op een ontspannenavond met René van der Gijp als gast. Noudie verwachting kwam meer dan uit! Alssnel kreeg René de lachers op zijn hand enverhaalde over de bekrompen en overspannenvoetbalwereld waar velen de aansluitingmet de werkelijkheid volledig zijnverloren. Prachtige anekdotes over RuudGullit, die in zijn eigen wereld leeft en nietmeer ziet wat wij zien. De genialiteit maarook gekte van Marco van Basten. Die zogoed voelballen kon dat je dacht dat hetnormaal was. Met Michels bij oranje, waareen saaie video van een voetbalwedstrijd,werd verwisseld met een pornofilm. EnRinus maar stoïcijns notities bleef maken.Kortom een avondvullend programma dievrolijk begon en nog vrolijker werd afgesloten.JSV NIEUWEGEINOp het 4 tegen 4 toernooi heeft het JSVD1-viertal na een spannende laatste wedstrijdtegen Zwaluwen Utrecht 1911 D1, uitslag5-3, de eerste plaats in de prestatieveD-poule behaald. Die plaats geeft recht opdeelname aan de regiofinale later dit seizoenop Sportpark Galecop te Nieuwegein.In totaal kwamen 12 D-viertallen in actie opde parkeerplaats van sportpark Bok deKover in Almere. Alle deelnemers ontvingenuit handen van de organisatie een fraaiKNVB sticker. Voor alle eerste plaatsen waser bovendien een fraaie beker geschonkendoor de gastheer van dit KNVB 4 tegen 4toernooi.KAMPONG SVDe velden van Kampong zijn verder opgeknapt.Op veld 2 zijn 4 nieuwe dug-outsgeplaatst en daarnaast zijn alle doelnettenvervangen in de clubkleuren blauw en wit.Verder zijn de fietsenrekken verplaatst.Door een andere opstelling staan de fietsenminder in de weg bij de ingang en dekleedkamers. Bovendien staan ze 's avondsveiliger tijdens trainingen omdat ze bij deverlichting staan. De fietsen dienen natuurlijkwel goed op slot gezet te worden.KOCKENGEN VVDit jaar bestaat de voetbalvereniging Kockengen50 jaar. In het kader van het 40-jarig bestaan werd in 1999 het boek "Eenboerenclub met allure..", uitgegeven enverspreid onder alle leden en vele exleden.Helaas is dit historisch boek nietmeer verkrijgbaar, vandaar dat het ideegeopperd is om in acht afleveringen hetboek te plaatsen op de website. Elkemaand wordt er een nieuwe aflevering opde site (www.vvkockengen.nl) geplaatst.MAARSSEN VVVV Maarssen begint na de zomer met 'JongMaarssen'. Dit elftal, bestaande uit jongespelers van de zaterdag- en zondagtak plusA1-spelers, zal per seizoen vijf, zes keer inactie komen. De technische leiding komt inhanden van de nieuwe zondagtrainer GerardPouw en de nieuwe A1-trainer CorStoof. De komende maanden zal wordenbepaald of het team in actie komt met spelers'onder 21 jaar' óf 'onder 23 jaar'.MONTFOORT VVAl voordat Herman Schreurs voortijdig vvMontfoort moest verlaten hadden MarinusDijkhuizen (voormalig spits van o.a. FCUtrecht ) en Bert van Schaik (voormaligaanvoerder van Montfoort 1) al hun jawoordgegeven aan vv Montfoort. Met ingangvan het nieuwe seizoen zullen zij detrainersstaf vormen, waarbij de eindverantwoordingin handen is van Marinus Dijkhuizen.Bert van Schaik gaat zich in hetbijzonder bezig houden met het 2e elftalals trainer/coach.Om alles officieel te maken kwamen deTC-voorzitter Dick ten Hoonte en de beidetrainers afgelopen in de kantine van vvMontfoort bij elkaar om de handtekeningonder de contracten te zetten, waarna eenfelicitatie op zijn plaats was. Beide trainershebben te kennen gegeven reuze veel zinin hun nieuwe job te hebben. Voor MarinusDijkhuizen is het zijn debuut als eindverantwoordelijkevan een team in de 1eklasse, voor Bert Schaik komt aan het eindvan het einde van het seizoen een eindeaan de samenwerking met Cabauw, waarhij de afgelopen twee seizoenen trainerwas.MSV'19In het kader van het 90 jarig bestaan vanMSV’19 zal er op 24 mei 2009 een reünietoernooi plaatsvinden. Dit is natuurlijk dégelegenheid om weer eens vergeten voetbalmomentenop te halen, de geur van(kunst) gras op te snuiven en weer eens ouderwetste derdehelften!Met dank aan Melanie Vergeer Webdesignkan vanaf heden iedereen met (oud) MSVbloedzich via ww.reunietoernooi.nl inschrijvenvoor dit evenement. Naast (oud)spelers kunnen trainers, (bege)leiders,grensrechters en kaderleden die nooit devoetbalschoenen hebben aangetrokkenzich als supporter aanmelden zodat ze ookkunnen aanschuiven bij het Chinees buffet.Om het toernooi een succes te laten wordenis het zaak om zoveel mogelijk (oud)MSV-ers en op en rondom het voetbalveldte krijgen.ODIJK SVBij sv Odijk is er al enkele jaren geen voorzittergeweest en heeft Jules Smeuldersnaast zijn penningmeesterschap opgetredenals waarnemend voorzitter. Jules heeftaangegeven het nu welletjes te vindenomdat hij een dagje ouder wordt en tochnog steeds een zeer drukke belastingadviespraktijkheeft. Hij wil zich nog wel gaanbezighouden met de vrienden van sv Odijk(sponsors).Johan Kers heeft ook besloten te stoppenna dit seizoen. Hij is jarenlang bestuurslidwedstrijdzaken geweest en heeft daarnaastals scheidsrechter en vroeger als jeugdleidervele functies binnen sv Odijk gehad.Ten slotte heeft André Damoiseaux ookaangegeven zijn werkzaamheden als administratiefmedewerker bij sv Odijk te gaanbeëindigen. André verricht een grote hoeveelheidwerk op allerlei gebied, waarvande ledenadministratie, KNVB-aangelegenhedenen de redactie van de Grasmat degrootste klussen zijn. Het is de bedoelingdat André zijn werkzaamheden in de komendemaanden afbouwt. Jeanet van Velsendie vorig jaar helaas wegens ziekte isgestopt met de financiële administratie isvanaf januari jl. opgevolgd door Ingrid Willems.Door deze verschuiving kunnen er echterook weer nieuwe mensen met nieuweideeën intreden en helpen bij sv Odijk.Daarom zoeken de achterblijvende bestuurdersBert Verdonk (secretaris), AntonVerweij (seniorenaangelegenheden) enJaap Willems versterking en aanvulling vanhet bestuur. Het is daarbij de bedoelingdat Jaap Willems verder gaat als penningmeesteren dus stopt als voorzitter van deJeugdcommissie. Harrie Mocking blijft alserevoorzitter, net als in de huidige rol,nauw betrokken bij het bestuur.OSM'75 VVZoals bij velen bekend heeft OSM de afgelopenjaren jongeren van sportopleidingenbinnen ROC en CIOS de mogelijkheid gegevenom een deel van hun praktijkstagebij OSM te volgen.Deze samenwerking tussen jongeren in opleidingen OSM als voetbalvereniging heefter toe geleid dat OSM'75 door CalibrisKenniscentrum voor leren in de praktijk inZorg, Welzijn en Sport is geregistreerd alsleerbedrijf ten behoeve van het verzorgenvan beroepspraktijkvorming in genoemdediscipline.In de komende periode zal vanuit deSCHALKWIJK VVDit jaar was de feestavondvan de recreanten andersdan anderen. Dit i.v.m. hetafscheid van Bertus vanDuijn. Bertus nam afscheiddeze avond van zijn Recreanten,omdat hij een mooieleeftijd van 70 jaar heeft bereikt.De avond begon meteen afscheidswedstrijd om19.00 uur. De wedstrijdstond onder leiding van JoopGruters. Deze wedstrijd hadBertus nog een keer de kansom zich te meten met dejeugdige Recreanten.De mooie woorden van Bertus„Ik zei nog zo, je moesgaan en vele andere gezegdeszullen we zeker gaanmissen op het veld. NadatBertus rood had gekregenwegens praten tegen descheids, werd er door alleRecreanten afscheid genomen.Bertus en zijn vrouwkregen een mooie bos bloemenen samen met de kleinkinderenverlieten ze hetveld. We gingen met z'n allenop naar de kantine waar deavond feestelijk werd afgesloten.De voorzitter deed nog eenmooi woordje en overhandigdeBertus een dinerbonnamens de voetbal en de Recreanten.Verder kreeg hij nog van zijnoude teamgenoten een aandenkenvoor op de schoorsteen.Nadat iedereen lekker hadgegeten en gedronken, werdhet tijd voor Bertus om afscheidte nemen.We wensen Bertus, zijnvrouw, kinderen en kleinkinderennamens alle Recreantenen sponsoren heel ergveel goeds toe en hopenhem nog vaak langs de lijnof in de kantine terug te zien.


RONDOM VOETBALCLUBNIEUWS APRIL 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 6 21jeugdcommissie (Bert van der Linden enJohn Scharenberg) in samenwerking metRon van Arnhem en de selectietrainers ditverder uit gewerkt worden. OSM zal proberendeze jongens/meisjes naast het feit datze trainingen leren geven ook te betrekkenbij andere activiteiten binnen OSM zoalsorganisatie toernooien maar bij het opzettenvan clinics of scouting van voetballertjesbinnen OSM. Dit alles moet er toeleiden dat enerzijds deze jeugd een bredeopleiding aangeboden krijgt en anderzijdsdeze jeugd, en hopelijk ook anderen aansteekt,een steentje bijdraagt aan het welen wee van OSM als vereniging.PATRIA ZSCEind april en de maand mei willen wij netals vorig jaar weer gaan starten met hetzomeravondtoernooi. Vorig jaar was heteen succes en hopen er dit jaar nog grotersucces van te maken. Het toernooi zal inzijn geheel worden georganiseerd wordendoor Patria. Afgelopen jaar deden er nogtien teams mee en hopen dat er dit jaareen paar bij komen. Iedereen die een team(11 man) kan vormen is van harte uitgenodigd.Bedrijven, cafés, vriendenteams, inwat voor een klasse ook zullen met elkaarde strijd aangaan. De kosten per team isnet als vorig jaar € 250,- dit zijn schoonmaakkosten,energiekosten, scheidsrechterskostenetc. De teams die vorig jaarmeegedaan hebben krijgen automatischeen uitnodiging. Dus beste leden zegt hetvoort, dan zorgen wij voor de rest. Aanmeldenof wil je meer informatie bel met RonVos telefoonnummer 0610599532.PVCVAfgelopen maand hebben zich uiterst vervelendetaferelen voorgedaan bij de jeugdwedstrijdPVCV B1-Vreeswijk B1. Eenopstootje op het veld escaleerde enmondde uit tot een massale vechtpartij. Dejeugdcommissie heeft het gebeuren zozorgvuldig mogelijk uit proberen te zoeken.Helaas is het onmogelijk om alle personendie fout hebben gehandeld te bestraffen.Daarvoor is er domweg een begrijpelijk tekortaan ogen geweest. Uiteindelijk zijn ervier spelers van het betrokken elftal geschorsten voorzien van een taakstraf. Hetzelfdelot is in handen gevallen van eenspeler uit een ander elftal, die zich ookermee ging bemoeien. De boetes die vanuitde KNVB zijn gekomen, zullen wordenverhaald op het team, dat vier punten inmindering krijgt en ook nog met een proeftijdvan een jaar voorwaardelijk uit decompetitie wordt gehaald. Teams die in derisicoleeftijdsgroep vallen, zullen vanaf nuextra aandacht krijgen, zodat dit soort excessenbeter tegen gegaan kunnen worden.Tevens zijn er gesprekken geweestmet spelers, begeleiders en ouders.RENSWOUDEvv Renswoude zoekt voor haar damesteameen coach voor de begeleiding voor, tijdensen na de wedstrijden. Het assisteren van detrainster tijdens de trainingen op woensdagbehoort ook tot de mogelijkheden. Voormeer informatie: voorzitter@vvrenswoude.nlSAESTUM VVSaestum heeft zich aangemeld voor hetlandelijk 7 tegen 7 45plus-toernooi van deKNVB. Op vrijdagavond 24 april zal er bijSaestum één van de kwalificatie-toernooienplaats vinden. De winnaars van dekwalificatietoernooien plaatsen zich voorde districtsfinales die vrijdagavond 15 meiwordt gehouden.Op zondag 26 april om 14.00 speelt heteerste herenteam de derby thuis tegen svZeist. Deze wedstrijd is extra spannend geziende stand in de derde periode. Henryvan den Berg zal in de rust en na afloopvoor muzikale entertainment zorgen.SMVC FAIR PLAYMaandagavond 30 maart bereikte ons eenzeer droevig bericht. De zoveelste in eenkorte tijd. De moeder van Omar en RedouanArgah heeft gisteren de strijd methaar ziekte verloren. Omar Argah is vanafde oprichting van Fair Play betrokken bij devereniging en was vanaf 2002 tot eind2008 penningmeester in een zeer woeligetijd voor Fair Play. Hij was en is één van hetkleine gezelschap dat de club nieuw levenheeft ingeblazen. Wij zijn hem daarvoornog altijd dankbaar geweest.Na zijn verhuizing buiten Culemborg konhij de taken van penningmeester niet meeruitvoeren en trad terug. Maar nog steedsheeft hij een adviserende rol binnen declub op het gebied van financieel beleid.Zijn broertje Redouan is na een tijdje afwezigheid,sinds dit jaar weer lid van SMVCFair Play. Hij komt nu uit voor het tweedeelftal.Het bestuur wil haar medeleven uiten aande familie en kennissen. Wij wensen Omaren Redouan alle geduld van de wereld toe.Inna Lillahi Wa Inna Ilayhi Raji'oen!SPORTING'70 VVSporting’70 heeft de gemeente Utrecht verzochtnabij de hoofdingang een verkeersdrempelaan te leggen, om de snelheid vanhet autoverkeer te minderen. Hier heeft degemeente positief op gereageerd. Het isnog onduidelijk wanneer de verkeersdrempeler zal liggen.STERRENWIJKZoals inmiddels bekend is, is vv Sterrenwijkals eerste kampioen geworden in de Nederland.Hees werd thuis met 5-0 verslagen,waardoor het kampioenschap een feitwas. Een filmpje van de wedstrijd tegenHees en de festiviteiten achteraf is te zienop www.rondomvoetbal.nlSVFDe wafelactie die bij SVF is gehouden isweer een groot succes geworden dankzijde vele vrijwilligers die daaraan hebbenmeegedaan, hierdoor zal de jeugd van SVFweer wat meer financiële ruimte krijgen.Ronny Balk van SVF 3 verdient een grootcompliment, nadat hij afgelopen zondageerst zijn wedstrijd in het 3e elftal had gespeeldstond hij ook nog eens 2x drie kwartierals assistent-scheidsrechter bij het 1eelftal langs de lijn omdat de vaste assistentJack Balk kort voor de wedstrijd aangaf dathij niet kon vlaggen i.v.m. met een rugblessure.Hij deed dit ook nog eens op eenvoortreffelijke wijze.SVF is trots op zijn A Junioren omdat dezesinds kort bijna allemaal gediplomeerd Pupillenscheidsrechterzijn, tezamen met een5 tal ouders lopen er nu 20 gediplomeerdePupillenscheidsrechters bij SVF rond endat mede dankzij de uitstekende docentvan de KNVB Ad van de Korput. Ook zijnde eerste aanmeldingen alweer binnenvoor de "grote" scheidsrechtersopleiding(BOS) zodat deze waarschijnlijk het komendeseizoen bij SVF van start zal gaan.Er zijn hiervoor nog enkele plekken vrijvoor degene die een uitdaging zoeken!Zestien lieftallige dames van SVF (3e klasseKNVB) zijn voor het nieuwe seizoen naarstigop zoek naar een coach voor hun wedstrijdenop zondag, voor de training opdinsdag en donderdag heeft men evt. aleen mogelijke kandidaat gevonden. Ookeen trainer/coach voor zowel de trainingenen wedstrijden mag zich nog aanmelden.Gezien de foto's die worden gepubliceerdin het clubblad De Loeier gaan steeds meerbekende Nederlanders ertoe over dit clubbladvan SVF te lezen, na Corrie Konings isIvo Niehe als laatste gespot met dit blad inzijn hand, wie volgt?SVLSVL heeft Jan Gaasbeek als nieuwetrainerMet het contracteren van Jan Gaasbeekdenkt SVL een goede opvolger binnengehaaldte hebben voor de vertrekkende Jonvan Staa. Gert van Leeuwen, de voorzittervan SVL, zegt verrast te zijn door de velesollicitaties en het voelt goed aan dat hettrainerschap bij SVL zo gewild was, maarhet maakte de keuze uiteindelijk wel zeermoeilijk. Jan was al trainer geweest bijVRC, (waar hij ook al 14 jaar deel had uitgemaaktvan de selectie), bij de KNVB (alsregio trainer van het district voor hetjeugdplan) en momenteel is hij trainer vanhet Leusdense Roda 46 dat in de 1steklasse vertoefd. Dat we met de vertrekkendeJon, die aangaf zijn contract niet tewillen verlengen, als debutant in de 2deklasse en met zo’n jonge ploeg momenteelal een koppositie bezetten is een mooieprestatie en verrassend, vooral voor de buitenwereld,daarom is het jammer dat Jonniet langer wilde blijven. Misschien dat hijvoor ons nog een mooi afscheidscadeau alspromotie, via de nacompetitie of direct, inhet verschiet heeft. Net als hij dit kreeg vanPieter Barte, bij zijn komst in Langbroek.Hij had toen getekend voor een 3de klasseren kreeg een 2de klasser onder zijnhoede. Volgens van Leeuwen, heeft SVLgeen behoefte meer om in de 3de of 4deklasse te spelen nu we geroken hebbenaan de 2de klas en willen we met Gaasbeekproberen daar een stabiele bespelerin te worden, wat mooi zou passen bij hetnieuwe complex wat ons staat te wachten.Jan is blij dat hij daar een steentje aan kanbijdragen.VREESWIJK VSVvsv Vreeswijk heeft door een verdiendeoverwinning op PVCV zich nagenoeg veiliggesteld voor het behoud in de vierde klas.Voorwaar een goed resultaat. De nieuwepresentatiepakken, die door de sponsoringdoor Tegelbedrijf van Putten uit Houten enuiteraard met vermelding van de hoofdsponsorCaravanhandel van Beurden inNieuwegein aan de totale selectie werdenoverhandigd, hebben het gewenste effectgehad. Het gemeenschappelijke aspect ende saamhorigheid van de selectie wordthierdoor nog meer benadrukt. We zien, datin moeilijke economische tijden er tochmensen zijn die vsv Vreeswijk steunen. Alsclub zijn we hier zeer blij mee.Het is zo weer Hemelvaart en dan barst bijvsv Vreeswijk het Internationaal JeugdToernooi (IJT) weer los. Eén van de grootstetoernooien in de omgeving voor de D en Cjunioren. Dit jaar met deelname uit Duitsland(Arminia Bielefeld), België (GerminalBeerschot en KV Mechelen) Slovenië(Banska Bystrica), Noord Ierland (LisburnYFC) en uiteraard uit Engeland (Bradford).In dit rijtje ontbreekt natuurlijk FC Utrechten Helmond Sport niet. Vaste deelnemerszijn natuurlijk ook onze buurtverenigingen.Dit 20ste toernooi wordt een echt jubileumtoernooi met alle toeters en bellen en vermaakvoor jong en oud. Elke rechtgeaardevoetballiefhebber mag dit niet missen enkan genieten van spannende op hoog niveaustaande wedstrijden. Onder leidingvan Hennie Leene heeft het organiserendegroep weer een prima prestatie neergezet.Het toernooi heeft al 20 jaar dezelfdehoofdsponsor, namelijk automobielbedrijfFord Swart in Nieuwegein en IJsselsteinwaaruit de grote betrokkenheid van dit bedrijfbij onze vereniging blijkt.VSC SVVSC staat op Koninginnedag (29 aprilvanaf 18.00 uur tot 30 april 17.00 uur)weer op de vrijmarkt in de Oranjestraat 43te Utrecht. Nu het verzoek aan u om eensop zolder in de schuur of waar ook te gaankijken of u iets voor ons heeft dat wij danop de vrijmarkt kunnen verkopen. Alles iswelkom, zoals: oude L.P.’s, boeken, gereedschappen,keukengerei en allerleihuishoudelijke en elektrische artikelen.Voor alles vinden wij wel een koper. Dussteun VSC en lever zoveel mogelijk uwspullen bij ons in. U kunt hiervoor naar hetvolgende adres mailen: vsc@rhekker.nl.VVIJV.V.IJ. organiseert PSV Masters on TourOp donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag)zal V.V.IJ. in samenwerking met de PSVJeugdopleiding de “PSV Masters on Tour”organiseren. Het concept van de PSV Mastersbestaat uit een 4 tegen 4 voetbaltoernooiwaarbij jonge spelertjes met veelplezier strijden voor dedagoverwinning.Aan dit toernooi zullen 8verenigingen met elk drie teams deelnemenmet spelers uit de geboortejaren2001, 2002 en 2003. PSV zal tijdens de“Masters on Tour” zorgen voor de bekendePSV sfeer. Dit gebeurt mede door de aanwezigheidvan Phoxy, de mascotte van PSV.Daarnaast stelt PSV de prijzen beschikbaarvoor de dagwinnaars en zal iedere deelnemereen attentie krijgen ter herinnering.Aanvang van het evenement op SportparkGroenvliet is 12:00 uur. De prijsuitreikingzal rond 14:30 uur plaatsvinden.Clubs uit de regio die deel willen nemenaan dit unieke evenement zullen er snel bijmoeten zijn. De inschrijven gaat op volgordevan binnenkomst en sluit op 10 maarta.s. Aanmelden kan bij Niek Mollers, WedstrijdsecretarisF-pupillen V.V.IJ. (030-6000289) of per e-mail jeugd@vvij.nl.VVJBij VVJ neemt men na negen seizoenen afscheidvan kantinebeheerders Co en WilLazet, op de druk bezochte vrijwilligersavondzijn zij temidden van alle vrijwilligersin het zonnetje gezet. Het bestuur boodhen reischeques aan voor een leuk weekjeweg. Ook Co en Wil waren pure vrijwilligerswaarbij het altijd goed toeven was envoorlopig blijft tot eind mei.Co en Wil hebbenveel betekend voor de vereniging deafgelopen negen jaar en dat zal men bijVVJ niet gauw vergeten.Inmiddels zijn de opvolgers ook bekend,dat zijn Hijmen Spies en Mary Heimensen.zij nemen de moeilijke taak op zich om hetop zijn minst net zo goed te doen maar datdit gaat lukken Bij VVJ neemt men nanegen seizoenen afscheid van kantinebeheerdersCo en Wil Lazet, op de druk bezochtevrijwilligersavond zijn zij temiddenvan alle vrijwilligers in het zonnetje gezet.Het bestuur bood hen reischeques aanvoor een leuk weekje weg. Ook Co en Wilwaren pure vrijwilligers waarbij het altijdgoed toeven was en voorlopig blijft tot eindmei.Co en Wil hebben veel betekend voorde vereniging de twijfelt niemand aan bijVVJ.Het carnaval is al weer even geleden maartoch vermeldenswaardig omdat het weereen groot succes was, voor de 28e keergaven de raad van elf en prins Tom metprinses Mary acte `de présence.Op 9 mei zal weer het jaarlijkse G-toernooigehouden worden bij VVJ, een jaarlijks terugkerendevenement waar de gastengraag elk jaar weer terug komen mededoor de inzet van de sponsorcommissie ende volledige selectie waarvan spelers iedereen team adopteren voor deze dag en ervoor zorgen dat niemand iets tekort komt.Op 16 mei wordt voor de elfde keer hetWillem van Hattem toernooi gehoudenwaar de veteranen aan bod komen, hettoernooi is vernoemd naar een groot VVJerwelke in 1999 overleden is en op dezesportieve wijze jaarlijks herdacht wordt.Mail ook uwclubnieuws naarmijnclub@rondomvoetbal.nl


Een serie portrettenvan bekende figurenuit de Utrechtsevoetbalwereld.Wim Pot was prof bijVelox en trainde talvan Utrechtse clubs.Bij zijn grote liefdeDSHC maakt hij navijf jaar zijn rentreeop het veld alsassistent vantrainer Rick Testala Muta.


RONDOM VOETBALONDER DE DOMWIM POT APRIL 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 6 23Wim Pot terug op het gras‘Och, ik heb zoveel schik’Door Peter te Lintel Hekkert, foto’s René van der Laan“Ik zeg altijd: of je wint of verliest, het mag nooit doorwerkenin de kantine of bij je thuis. Iemand vroeg ooit aan mijnvrouw: ‘hoe gaat het nou met Wim z’n club?’. Zegt ze: ‘Volgensmij goed. Hij komt na iedere wedstrijd om acht uurthuis met een slok op.’ Was Holland net vier keer op rij gedegradeerd.Daar heeft ze nooit iets van gemerkt.”HET VELD OP“Ja, ik sta straks weer echt ophet gras, jonge jongens tot 22, 23jaar vanuit het tweede elftalnaar het eerste begeleiden.Rick Testa la Muta is de nieuwehoofdtrainer; nog een oudspitsje van mij, één van debeste. Ik wil weer dichter opde jongens staan. We gaan proberenuit die derde klasse tekomen. Er komt een man of vijfbij en Hennie Lettinck wordtverlengstuk op het veld. Ik heber heel veel zin in.”HOLLAND“Het is nu natuurlijk DSHC hè,de DOS Holland Stichtse BoysCombinatie. Echt mijn club. Almijn oude vrienden van de Lauwerechtleven er, mensen vanStichtse Boys, jongens van DOS.Ik ken ze allemaal. Toen ik nogop de Weerdsingel woonde gingik er blind heen. Nu kom ikvanuit Houten op mijn brommertje.Zo’n zwarte met eenwindscherm. Roepen ze: ‘Hé,daar gaat Willem Holleeder!’”PATSERCLUB“Zo is het niet meer. De jongensdie nu bij ons spelen betalengeen contributie en krijgen huntenue van de club. En na afloopwat consumptiebonnen. Maarverder niks. Ja, dat is wel andersgeweest. Het heeft heel lang omgeld gedraaid. Ik weet nog datwe in de gouden jaren speeldenin Wormerveer. Stond die parkeerplaatsvol splinternieuweMercedessen. Zo neergezet omons af te troeven. We lachtenerom: ‘Joh, die hebben wij altwee maanden.’ De sfeer is nuamicaler, de spelersgroep gezelliger,iedereen staat dichterbij elkaar. In de succestijdkwamen veel jongens voorhet geld. Die namen na dewedstrijd een AA-tje enliepen de kantine voorbij.Alleen Etienne Kelders enLettinck zijn blijven komen.Ja, en Ricky.”KINDEREN“Het gaat gelukkig goed metze. Mijn zoon Danny is 42 enheeft een bedrijf in beeld engeluid. Er rijden vier auto’svoor hem. Miranda, mijndochter, is 38. Van haar heb ikvier kleindochters: Nina,Danique, Demi en Noelle van7. Als ze iets aan sport doengaat opa mee. Zo ging ik jarennaar het dansen. En met dekleine knutselen op woensdag,beeldjes van gips en die schilderen.Och, ik heb zoveel schik.”HOUTEN“De ideale plek. Wil en ikwonen er nu een jaartje of achten het is heerlijk. Echt, had iktien jaar eerder moeten doen.“We zijn geenpatserclub meer”En de kinderen zitten er ook allemaal,onze wijken liggen naastelkaar. Ik heb jaren in Utrechtgewoond maar in de stad kwamik nooit. Ik ging altijd de anderekant op, richting de sportvelden.Nog steeds. Maakt niet uitwat; rij ik langs korfbal dan gaik daar kijken. Laatst was ikzomaar bij een rugbywedstrijd.Die gasten doen een warmingup!Die staan keihard tegenelkaar aan te knallen. Zo gedreven.Mensen zo plezierzien maken, vanuit dediscipline, dat doeik graag. Als hetlekker weer is, rijik naar Wijk bijDuurstede, diekant op. Kop koffieaan de waterkanten schepenkijken. Er zit altijdwel iemandom tegenaantelullen. Dan zit ik er gerust eenpaar uur.”STOMERIJ“Het winkelgebeuren vind ikleuk. Een beetje keuvelen metde mensen. Ik heb twaalf jaareen stomerij gehad op de Voorstraat,hoekje Boothstraat, overgenomenvan mijn schoonvaderin 1970. Maar ik kon niet uitbreiden,al die milieuregels. Dusben ik bij Peugeot gaan werkenals hoofd magazijn. Daarna nogheel lang bij Staffhorst en totvoor kort in de coffeeshop vanmijn schoonzoon, Break op dePredikherenstraat. Maar die isgesloten. Er waren nooit problemenmaar in de tent aan deoverkant wel. Daar vonden zeharddrugs. Toen moesten wijook dicht. We maken er nu appartementen.”VELOX“Linksback en rechtsback, ikheb allebei gespeeld. Ik had eengoede techniek en veel inzichtmaar was niet de snelste. Tochwerd ik niet overlopen. Datkwam door mijn manier vanopstellen. Als keeper Henk vanLedden de bal nog moest vangen,ging ik al. Zo kwam ik buitenomen gaf een voorzet. Joopvan Maurik knalde hem er danin. Veel leuker dan zelf scoren.Och ik heb zo’n schik gehad. Declub kocht eens een speler, watze bijna nooit deden. EenLuxemburger, Bitzi Klein. Diekocht een flatje in de stad. Ikkom bij hem thuis, hij trekt eenkast open: afgeladen met bier.Gaat op een zaterdagavondde telefoon. Datze Bitzi bij mij komenafleveren, een paaruurtjes. Hij mag tweebiertjes drinken, nietmeer. Zo wilde detechnische staf voorkomendat hij zichthuis weer helemaalvol zou gieten deavond voorde wedstrijd.Ondanksallesschootdiejongener zeker twintig in dat seizoen.Daarna was hij weg. Nooit meeriets van gehoord.”FC UTRECHT“Velox werd kampioen en toenkwam de fusie. Evert Mur zoude eerste trainer worden van FCUtrecht. Een echte Elinkwijkmandie liet weten vooral met‘eigen’ jongens te willen spelen.Zelf was ik rond met Excelsiordat net was gepromoveerd naarde eredivisie. Maar ik werd zonderdat ik het wist verkocht aanWageningen. Daar wilde ik beslistniet spelen, wat een zootje.Ik had niets getekend en heb ereen zaak van gemaakt. Hetdraaide erop uit dat ik vijf jaargeen betaald voetbal mochtspelen. Niet Mur maar Bert Jacobswerd uiteindelijk trainer.Die wilde mij er zeker bij hebben.Maar ja, toen was het al telaat. Met Utrecht en mij is hetniet goed gekomen. Ik ga ernooit kijken. Verleden jaar eenkeer. Zei die Kromme: ‘Joh, komnou eens’. Er lopen een hoopvrienden van me rond maar ikheb er niks mee. Geen enkelebinding.”DE KROMME“Ik kijk iedere avond voetbal,van tweede Bundesliga tot Arabisch.Die Kromme ziet ookalles. Kom ik hem tegen: ‘Heb jedie wedstrijd op Al-Jazeera gezien?Wat een linksback hè?’Weet ‘ie precies over wie ik hetheb… Wim moet geen hoofdtrainerzijn. Hij functioneert hetbeste bij technische, tactischeoefeningen. Hoe neem je een balaan? Hoe draai je weg?… Het iseen vreselijk goeie gozer maarin de organisatie is het niks.Willem heeft voordat hij naarFeyenoord ging bij Holland zijntrainerspapieren gehaald. Probleemwas dat hij nog wel eenswat vergat, ook als er iemandvan de cursus stond te kijken.Zo moeten er bij partijtjes altijdballen achter de goal liggen.Liep ik nog snel met een netjeachter het doel langs en liet erwat ballen uit ploffen. We kregeneen keer vreselijk op onslazer bij Kolping Boys. ZegtWillem in de rust: ‘We geven zezo op hun kloten hè?’ En hijloopt zo door, straal langs dekleedkamer. Ben ik maar tekeergegaan tegen die jongens.Typisch Willem, veel te aardig.”BESTE SPELER“Ik heb zelf met grote namen gespeeld,maar ben ook in hetamateurvoetbal hele goede spelerstegengekomen. RonnieWallenburg, rechtsback bijHolland. Een van de allerbeste.Loste alles voetballend op, hijgleed geen bal over de lijn.Gertje van Hanegem vond ikook heel erg goed. Stuurde meteen lichaamsbeweging zo tweeman het bos in. Een heerlijk jongook om mee te trainen. Als hijde bal maar had, dan bleef hijgaan, dan werd hij nooit moe.”GOD“Nee, ik ben niet gelovig. Alvind ik kerken wel mooi. Als iker met een van de kleintjes langskom en de deur staat open dan“Mensen plezier zienmaken, dat doe ik graag”PASPOORTJEgaan we even naar binnen. Zezijn altijd onder de indruk. BijWil thuis waren ze heel gelovig.Stond ik haar op zondagmorgenbij de kerk op te wachten.Daarna gelijk naar het voetbalveld.Ze liep ook wel eens eenrondje om de kerk heen, danzaten haar ouders al binnen.”VERDRIET“De afgelopen tijd zijn wat oudgediendenbij ons overleden.Mop Smeding, Jan Huizinga,Theo Smit. Die was 84 jaar, ikzag hem altijd met zijn hondje.En ineens was hij er niet meer.Wat me ook zwaar viel: het afscheidvan een speler die naarAfghanistan moest. Heel vervelend.Daar had iedereen in deselectie het moeilijk mee. Ja, jebent toch een kleine familie.”Wim Pot (14 september 1946) is getrouwd met het Utrechtse voetbal.Geboren aan de Lauwerecht begint hij bij Stichtse Boys waar Veloxhem al snel wegplukt. Daar is hij prof tot eind jaren zestig. Potspeelt met legendes als Van Hanegem en Cruijff (in de UEFA-jeugd)maar breekt zelf niet door. Na een carrière in het amateurvoetbal(Holland, Eminent Boys) maakt hij in de regio naam als trainer. Hijwordt vijf keer kampioen, onder meer met DOS en Holland. Bij de laatsteclub is hij zestien jaar coach. De afgelopen vijf jaar heeft hij zich bijopvolger DSHC beziggehouden met technisch beleid.


RONDOM VOETBALOp de late avond van 15 juni1970 is de kogel door dekerk: DOS, Elinkwijk enVelox gaan fuseren. Na talvan geheime gesprekkenhebben de drie clubs beslotendat FC Utrecht de enigebetaalde vertegenwoordigervan de Domstad zalworden. Op 15 juni 1970 bestaatde club precies veertigjaar. Reden voor journalist Hansvan Echtelt om in de aanloop naar ditjubileum alle trainer die in de afgelopenperiode aan het technisch bewind geweest zijn in Galgenwaard,nog eens de revue te laten passeren. In dit nummerde vierde aflevering in de serie: Barry Hughes.OUD FC TRAINERS APRIL 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 6 25Na Jacobs, Rab en Berger haalt FC Utrecht een tv-ster in huisBarry Hughes, meer entertainer dan trainerDe overgang kan niet groter zijn:van Han Berger naar Barry Hughes.Een kind van de stad wordtvervangen door een nationalebekendheid. Het publiek in Galgenwaardmoet aanvankelijkwennen aan de kleurrijke oefenmeesterdie als zanger al eenpaar carnavalsliedjes op zijnnaam heeft staan. Bij zijn aanstellingprijst Hughes deUtrechtse aanhang de hemel in.,,De beste supporters van Nederland,daar zal ik me meteenthuis voelen,’’ zo voorspelt hij.Toch maakt de nieuwe oefenmeestermeteen een fout. ,,Ikheb FC Utrecht de afgelopenmaanden een paar keer aan hetwerk gezien. En ik dacht meteen:‘Dit is mijn type voetbalniet’. Daarin ga ik veranderingbrengen. Wanneer de mensennaar Galgenwaard komen, moetenze meteen zeggen: ,,Bij Hugheswordt een ander soortspektakel geboden.’’Achteraf blijken het profetischewoorden maar dan niet in de zindie Hughes bedoelde. Een absoluutdieptepunt in het bestaanvan de fusieclub werd bereikttoen in 1984 de thuiswedstrijdtegen AZ met liefst 1-7 verlorenging. Indirect zou deze monsternederlaaghet vertrek vanBarry inluiden want hij moet naafloop op de vlucht voor woedendesupporters. Met escortevan de politie en wagens metzwaailichten moet de trainer viaeen omweg naar zijn huis inHaarlem geleid worden. Het bestuurvan FC Utrecht begrijptdan al dat het contract met Hughesniet verlengd zal kunnenworden en dat zijn verblijf inGalgenwaard beperkt zal blijventot het seizoen 1983-1984.Toch begint het allemaal veelbelovendvoor de Utrechtse formatie.De eerste thuiswedstrijdtegen PSV wordt zelfs met 2-0gewonnen na een formidabelewedstrijd waarin nieuwelingRob de Wit een magistrale trefferop zijn naam brengt. De linkspootheeft al mogen debuterenonder Han Berger en blijkt inaanvallend opzicht een aanwinstte zijn met zijn onvoorspelbareacties. Rob: ,,In het jaardat Hughes ons trainde, heb ikveel bijgeleerd. Aanvankelijkwas ik een speler met meerdalen dan pieken, een echte momentenvoetballerdie tactischnog veel moest leren. Ik ben eenpaar keer behoorlijk aangepaktdoor Hughes die van mij vooralvia tactische aanwijzingen rijperheeft gemaakt. In dat seizoenwerd ik nauwlettend gevolgddoor Ajax en aan het einde vandat jaar werd ik door de Amsterdamseclub ingelijfd. Ik ben dustegelijk met Hughes vertrokken.Hij ging naar MVV, ik naarAjax.’’De overgang van FC Utrechtnaar de Maastrichtse club wordteen aardig steekspel tussen deMaastrichtse preses Melchior enFC Utrecht-voorzitter Theo Aalbersdie kort daarvoor mr WimKernkamp was opgevolgd. Hetzal de eerste keer worden dateen eredivisieclub een bedragbetaalt om een trainer te mogenovernemen die nog een contractheeft. Aalbers: ,Ik wist dat MVVgraag in zee wilde gaan metHughes terwijl wij hem wel wildenlaten gaan. Niet als menstrouwens, want ik vond Hugheseen uiterst prettige vent om meete werken. Maar na alles wat erin de tweede seizoenhelft gebeurdwas en dan vooral rondde thuiswedstrijd tegen AZ metal het politiegedoe leek het onsbeter om niet door te gaan metHughes. Na heel veel touwtrekkenmet Melchior en managerNico Jongen zijn we op eenmooi bedrag uitgekomen datMVV ons wilde betalen wanneerwe Hughes wilden latengaan.’’Ook Rob de Wit kon het altijdgoed vinden met Hughes, zolaat hij weten. ,,Toen ik na mijnhersenbloeding in het ziekenhuislag, is hij me nog wezen opzoeken.Misschien was het zijnpech dat hij een populaire trainerals Han Berger moest opvolgendie toch ondanks zijnjeugdige leeftijd indruk had gemaaktals beginnende trainer.’’Barry Hughes zegt zelf overdeze periode: ,,Bij FC Utrechtdacht het publiek in die periodedat de successen vanzelf zoudenkomen. Er was een nieuw stadionen het verwachtingspatroonwas enorm hoog. Daarkwam bij dat mijn aanpak totaalanders was dan die van HanBerger en niet alle spelers gingendaar goed mee om. ToenMVV kwam, heb ik besloten omop die aanbieding in te gaan.Die club was net gepromoveerden het zag er in Maastricht allemaalveelbelovend uit. Maar opmijn eerste dag bij MVV bleekdat tegen te vallen. Er was niets,geen shirts, geen schoenen enzelfs geen ballen. Ik heb toeneen bestelwagen gehuurd enmet terreinknecht Jean Cox naarPuma gereden om spullen tehalen. Toen de spelers ’s middagsarriveerden, lag alles keurigklaar. Dat soort dingen hadik bij FC Utrecht nooit meegemaakt.’’Barry Hughes was niet alleen deman die Rob de Wit rijpstoomde voor Ajax. Hij was destijdsook de ontdekker vanRuud Gullit. Die speelde als jochievan veertien jaar bij DWSen bleek toen al een groot talent.Hughes: ,,Op een bepaald momentben ik gaan praten bij defamilie Gullit thuis toen Ajaxaanbelde. Ik zat stijf in mijnstoel, ze woonden in een bovenhuis,en mevrouw Gullit riepnaar beneden dat haar man erniet was. ‘Ruud moet niet voorHaarlem tekenen, Ajax wil ookpraten’, riep de man terug, ‘wekomen morgen terug’. Nou, jebegrijpt natuurlijk wel dat iktoen de zaak meteen in orde hebgemaakt. En bij Haarlem hebbenwe nog veel plezier van Ruudgehad.’’‘Ik had anders moeten reageren’Theo Aalbers kan zich nog precies herinnerenhoe chaotisch de thuiswedstrijd tegen AZ verliepin het seizoen 1983/1984. ,,We gingen diemiddag enorm op ons gezicht en het publiekkeerde zich massaal tegen Barry Hughes die alszondebok werd gezien. Na afloop vond de politiehet raadzaam om onze trainer onder begeleidingnaar huis te brengen, terwijl hij zelf nogmet supporters wilde praten om het een enander uit te leggen. Ik heb toen de situatie eenbeetje onderschat en ben naar de bestuurskamergegaan terwijl ik beter bemiddelendhad kunnen optreden en veel van het supportersgedoede kop had kunnen indrukken doornaar ze toe te gaan. Op de een of andere manierhad ik ontzag bij die knapen en reageerdenze daarna misschien minder agressiefdan nu gebeurde. En was al dat politieoptredenmogelijk achterwege gebleven.’’Meestal zat ik bij de thuiswedstrijden naast deechtgenote van Hughes, de bekende tv-omroepsterEllis Berger, op de tribune maar toevalligwas ze die middag grieperig thuis gebleven.Hun kinderen waren wel in Galgenwaard aanwezigen konden door een steward veilig afgevoerdworden. Aalbers: ,Ik was beschaamdover de taferelen die zich die middag bij onshebben voorgedaan. Ook al je met 7-1 op jedonder krijgt, mag het nooit zover komen datkleine kinderen op de vlucht moeten voorwoedende fans en dat een trainer met politiebegeleidingnaar huis moet. Een zwarte bladzijdein het bestaan van onze club.’’Terug naar de trainersloopbaanvan Barry Hughes wat ook talvan hoogtepunten kende. Hetverwijt dat hij meer entertainerdan trainer was, deert hem niet.Of zoals Rob de Wit het uitdrukt:,,Bij FC Utrecht werd erveel gelachen op de trainingenvan Hughes maar ook hard gewerkt.Ik kon er goed mee omgaanen ging steeds beter presteren.’’Hughes hierover: ,,Misschienwas mijn grootste tekortkomingdat ik niet kon slijmen met bestuursleden.Ik beschouwde mezelfals een herkenbare trainermet een eigen aanpak. De journalistenhadden het vaak overmijn bijverdiensten, tv-optredensen noem maar op. Maar ikheb altijd in mijn eigen tijd gebruikgemaakt van mijn bekendheidmaar dat ging nooit tenkoste van de club waar ik hebgewerkt. En dat mag ik ook zeggenover de periode dat ik inGalgenwaard heb gewerkt. Ikheb nooit een cent aan een spelerverdiend, ik rommelde nooitmet transfers en heb altijd eerlijkmijn salaris verdiend. En datkan niet iedereen me nazeggen.’’


RONDOM VOETBALEUROPEES VOETBALRONDOM DE FC APRIL 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 6 27COLUMNNa alle hectiek van de afgelopentijd komen er weer positieve berichtenvanuit de FC. Na eersthet vast leggen van Foeke Booyals nieuwe technisch directeuren ook nog het aantrekken vanDries Mertens van AGOVV,werd afgelopen week Jan Woutersaangesteld als assistent trainervoor komend seizoen.Allereerst de komst van FoekeBooy. Ik moet zeggen dat ik ineerste instantie zeer verrast wastoen ik het bericht hoorde. Ikhad natuurlijk ook een aantalnamen in mijn hoofd en daar zatFoeke eerlijk gezegd niet bij. Ikhad ook zeker niet gedacht dathij op dit moment die ambitiehad. Foeke is natuurlijk nog opeen leeftijd dat veel trainers hetveld nog niet af willen. Daarnaastis het nog niet zo lang geledendat hij bij deze clubvertrok als trainer/technisch directeur.Deze zaken zullen ongetwijfeldbesproken zijn doorbeide partijen en dus zal de beslissingniet zomaar genomenzijn. Toch denk ik dat het goedis om Booy terug te halen. Hijheeft als trainer natuurlijk geweldiggepresteerd bij de cluben hij heeft ook bewezen eengoede structuur neer te kunnenzetten. De club heeft nu ook duidelijkheidgecreëerd naar buitentoe.Deze week kwam daar nog bijdat Dries Mertens voor 3 jaar isvastgelegd met een optie voornog 2 jaar. Mertens bewijst aleen aantal jaar een groot talentte zijn en hij is klaar voor eenstap omhoog. Een jaar of 3 geledenspeelden we hier in Galgenwaardtegen AGOVV en toenkwam hij de tweede helft hetveld in. Hij viel in die wedstrijdin positieve zin op. Ik hoop danook dat hij van waarde gaat zijnvoor FC Utrecht.Ten slotte de aanstelling van JanWouters. Ik denk dat als FCUtrecht de assistent trainer vanPSV over neemt, je kan zeggendat de club ambitie toont. Ikmoet zeggen dat ik hem niet kenals trainer maar z’n carrière alsspeler zegt natuurlijk genoeg.Daarnaast heeft hij als trainerbehoorlijk wat ervaring en denkik dat hij een goed duo kan vormenmet Ton du Chatinier.Nu is het aan de huidige selectieom het seizoen goed af te sluitenen te eindigen op een positie dierecht geeft op de play-offs. Wantondanks dat er mensen wordenvastgelegd voor het volgendeseizoen (wat natuurlijk eengoede zaak is) moeten we het lopendeseizoen niet vergeten. Ikvind dat wij niet in de positiezijn om een seizoen te latenlopen waarin we nog alle kansmaken op Europees Voetbal.Want ik heb in mijn tijd bij RodaJC mogen ervaren hoe het is omEuropees te spelen en geloof me,dat is voor zowel spelers alssupporters een fantastische ervaring.Dus als het aan mij ligtmoet vanaf nu alles op zij om ditGREGOORte bewerkstelligen.Met vriendelijke groet,Gregoor van DijkGRIJSGEDRAAID......mijn eerste concert.WIJK EN VOETBALEERSTE PLAAT EN CONCERT“Mijn eerste plaat? Dat is heelver terug. Ik weet eigenlijk nietprecies welke dat was. Het zaliets commercieels zijn geweest,want ik hou wel van top-40muziek. Concerten bezoek ikwel eens. Mijn eerste was eenoptreden van Whitney Houstonin het Antwerps Sportpaleis.Dat was nog voor hetallemaal fout ging met haar.Daarnaast ben ik twee keermet een vriend van me naarBrian Adams geweest. Dievriend is een grote fan en ikging dan met hem mee. Datwaren overigens erg goedeconcerten.”LAATSTE CD“Ik zet al mijn muziek op mijniPod. Daar staat echt van allesop. Van R&B tot hardere Rock,Nirvana bijvoorbeeld. Maar ikluister ook naar dance. Op ditmoment vind ik het nummer'Ayo technology' van Milowerg goed. In België is er ookeen groep genaamd Stomp. Diemaken ritmische muziek metKLEIN GALGENWAARDpotten, pannen, bezems endeksels. Heel knap.”MUZIKAAL ?“Ik zou heel graag willen datik muzikaal was. Ik interesseerme er zeker voor. Zo heb ik pianolessengevolgd bij een muziekschooluit de buurt. Dielessen vond ik vreemd. Danzaten we in een kring en moestenwe ineens gaan zingen. 'Hoho', dacht ik. 'Ik ga niet zingen'.Het waren net lessen voorkinderen, terwijl er alleen maarvolwassenen in de groep zaten.Ik hebthuis nogwel eenpiano,maarechtgoedspelenkan ikdusniet.”... door Tom CaluwéKlein Galgenwaard denkt groot!Een nieuwe lente, nieuwe kansen!Klein Galgenwaard gaatverkassen. We kruipen dichternaar het stadion toe. En krijgenvelden op Zoudenbalch. Eneen kantine en kantoor. En opZuilen komt er ook een prachtigcomplex. Velden, sporthalen een prachtige kantine en eenkantoor. Een mooie kans om deactiviteiten uit te breiden.Dat kunnen we natuurlijk nietalleen. In januari is er een samenwerkingsovereenkomstmet FC Utrecht gesloten. MetElinkwijk worden er positievegesprekken gevoerd om opZuilen ook tot een soort gelijksamenwerkingsverband tekomen met de Zuilense club.Utrecht ZuidDoelstellingen.Door de nieuwe accommodatiesdenken we nog beter onzedoelstellingen te kunnen verwezenlijken:sport voor iedereen!Het vraagt ook een andere aanpak.Het werk bij Klein Galgenwaardwordt nu vooralgedaan door vrijwilligers. Devraag waar het bestuur meeworstelt is of we dat kunnenblijven doen? Moet er wellichteen betaalde kracht aan getrokkenworden? Nieuwe kansenmaar ook andere oplossingen.De toekomst van Klein Galgenwaardziet er in ieder geval gezonden goed uit.De antwoorden komen en danis meer mogelijk voor de gehandicaptensport,voor hetdak- en thuislozenvoetbal. Envoor het wijkvoetbal.Homeless CupHet Rotterdamse Schouwburgpleinwas zaterdag 21 maarthet strijdtoneel tijdens de eerstecompetitiedag van deDutch Homeless Cup. Utrechtwas opnieuw goed vertegenwoordigdmet twee prachtigeteams: Utrecht All Stars enUtrecht United. De spelers vandeze teams zijn allen dak ofthuisloos (geweest) en proberenhun leven onder anderedoor voetbal weer op de rit tekrijgen. Klein Galgenwaard enhet Leger des Heils ondersteunenhen daarin en werkendaarbij samen met Veld 42 enEight. Trainers Erik Timmermanen Kees Grovenstein zijnblij met de prachtige prestatiesvan de teams.Utrecht United won de vier gespeeldewedstrijden allemaalen Utrecht All Stars behaaldetegen vier sterke teams uit decompetitie drie punten. “Metbeide teams zijn we goed opweg om een plaats bij de besteacht teams te bemachtigen”zegt trainer Timmerman, “Numoeten we deze lijn doorzettenen zo hier en daar wat bijschaven”.De weg is nog lang voorde Utrechtse teams. “Ik heb genotenvan Utrecht United enUtrecht All Stars” vertelt Grovenstein.“De sfeer in de groepis geweldig en de spelers hebbenhet beste uit zichzelf gehaaldin Rotterdam. We hebbeneen aantal spelers die zichzelfkunnen wegcijferen om anderenbeter te laten voetballen.Dat is een van de aspecten dieons met twee teams naar delaatste acht moet gaan brengen.Ik ben een trotse coach.”Laatste Nieuws.En dan nog dit! Klein Galgenwaardis weer op jacht naar deWijkvoetbal:17-04wijkvoetbaltoernooiHoograven24-04wijkvoetbaltoernooiHoograven10-04wijkvoetbaltoernooiHoogravenUtrecht Allstars teamvolgende eervolle prijs. Na deeerste schifting zijn we nogsteeds in de race voor de prestigieuzeprijs “De Tolerantieprijsvan de stad Utrecht”.Jean PaulJean Paul De Jong


28APRIL 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 6 OUDE MEESTERUtrechter beleeft als 'Lieverdje'Leen van de Merkt, begeOUDE MEESTERSNatuurlijk, de jaren tellen door. Maar het postuur van Leenvan de Merkt, nu 61 jaar oud, lijkt nog verdacht veel op datvan vroeger. In de breedte is de geboren Utrechter nauwelijksgegroeid, sinds hij de bal minder frequent en doelgerichtberoert. Het trainer zijn, thans bij de zaterdagamateursvan Elinkwijk, houdt hem jong van geest. En lichamelijkevenzeer. De leren knikker beheerst nog altijd zijn leven. Inhet bijzonder de vrolijke kant van zijn bestaan. Met dankaan Jan Vonk, zijn Utrechtse ontdekker. ,,Aan hem heb ikalles te danken.’’FOTO: HANS VOSDoor Hans VosDe voetbalplaatjesrage bereiktedit voorjaar een nieuw hoogtepunt."Logisch", vindt Leen vande Merkt. "Dat komt vanwegede puike reclamecampagne vande grootgrutter die de eredivisielief is", stelt hij. Bewonderingheeft Van de Merkt voor demarketingaanpak van de supermarktketen,die in luttele wekenhet oer-Hollandse verzamelennieuw leven in blies en onderwijlde kassa liet rinkelen.Ook hijzelf werd meer dan eensvereeuwigd op een voetbalplakplaatje,als middenvelder vanFC Utrecht en later ook spelendvoor FC Amsterdam. Voor eenhabbekrats. Het portretrechtwas toen nog centenwerk. Gevochtenwerd er destijds nietom zijn beeltenis,laat staan dat zijn voetbalfotootjeop scholen, in discotheken,in voetbalkantines of voorde deur van de winkel ruilhandelwerd. Eervol vond Van deMerkt het dat zijn plaatje in omloopwas. En hij niet alleen.Werp een blik in een van de vitrinesin de ‘hall of fame’ boveninstadion Galgenwaard enVan de Merkt lacht je vanaf zo’nplaatje uit het seizoen 1970-1971toe. Net als zijn teammaats. Nogveel leuker is een rondgang metde gewezen prof langs al dieunieke Utrechtse bezienswaardigheden,langs de ontelbare foto’svooral. Dan komen demooie verhalen vanzelf los bijVan de Merkt, een begenadigdespeler uit de vroegere Elinkwijk-school.Leen van der Merkt tussen twee AjaxiedenUps en downsMaar ook zonder bewijsmateriaalachter glas verhaalt Van deMerkt naar hartenlustover vroeger jaren. Zijnkoppie zit boordevol memorabeleherinneringen. Een nieuwehaal aan een shaggieen er rolt, in eenvan de skyboxenvan Galgenwaard,weer een nieuweanekdote over zijntong. Grootspraakis hem vreemd. Dewarmte straalt vanal zijn gespreksonderwerpenaf. Deliefde voor hetvoetbal zit nog zodiep bij hem. Datondervinden despelers van de zaterdagtakvanElinkwijk, aan wiehij training geeft,nog wekelijks.Vijftien seizoenenmaakte hij deel uitvan het profmilieu,vanaf de jaargang1965/1966.Zijn Amsterdamsejaren overtroffenin aantalzijn Utrechtse:acht om zes. Afbouwendeed hijin de schaduwvan de tweegrote voetbalsteden.Bij SCAmersfoort, eenjaartje. Ook dat,voetballen in dekelder van deeerste divisie,had Van deMerkt niet willenmissen. Inzekere zin completeerde dat eneseizoen in Amersfoort zijnbloemrijke carrière. Van ups endowns. Van Europacupwedstrijden,interlands met Jong Oranjetot degradaties. Rijk aan ervaringenwerd hij ervan. Ook aanlevenservaringen.Niet van vreemdenVan een vreemde had UtrechtseLeen de aanleg voor de voetbalsportniet. Zijn vader, Leen Senior,vormde met zes broersmeer dan de as alleen van dehoofdmacht van het toenmaligeHolland. "Ome Gerrit was debeste, is mij altijd verteld. Nahem kwam mijn vader, de linksbinnen.De trainer haalde hetniet in zijn hoofd om een van debroers buiten het elftal te laten,want dan speelden ze allemaalniet. Hahaha."Van de Merkt kent de voetbalescapadesvan zijn vader en oomslouter van horen zeggen. "Hetwaren leuke verjaardagen, altijd.Want voetbal voerde de boventoon."Zij waren aluitgevoetbald toen hij in 1948geboren werd. Zijn vader wastoen 42 jaar oud. De jonge Leenwerd de voetballende lievelingvan de familie. "Ik was de trotsvan mijn vader, van ome Gerritook." Dat was al zo in de tijdvan Sportivia, een van de velestraatvoetbalclubs die Utrecht indie tijd rijk was. Hans Kraaywas zijn coach, vader Leen deleider. "Als wij speelden opdoordeweekse avonden, liep dehele buurt leeg. Dan stonden er


RONDOM VOETBALLEEN VAN DE MERKT APRIL 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 6 29zijn sportieve hoogtepuntennadigd speler uit de Elinkwijk-schoolNaam: Leen van de MerktGeboortedatum: 15 februari 1948Geboorteplaats: UtrechtWoonplaats: MaarssenbroekClubs als amateur: Ultrajactum,Holland, DOS en Elinkwijk(alle in Utrecht)Clubs als (semi-)prof: Elinkwijk(Utrecht), FC Utrecht, FC Amsterdamen SC AmersfoortClubs als trainer: PVDV (Utrecht),Bloemenkwartier (Loosdrecht),Argon (Mijdrecht), Elinkwijk-zondag(Utrecht), ’t Gooi (Hilversum) enmomenteel Elinkwijk-zaterdagAantal duels in eredivisie: 272Aantal doelpunten in eredivisie: 30Aantal interlands voor Jong Oranje: 3Nevenfunctie: aantal jaren scout voorFC Utrecht3000 mensen te kijken. OngelooflijkEn toen moesten demooiste jaren nog komen."Jan VonkVan vele wedstrijden die hij metElinkwijk in de eredivisiespeelde, de eerste al op zeventienjarigeleeftijd, was de oudeLeen getuige. Helaas ontvielzijn vader hem, voor de bundelingmet DOS en Velox tot standkwam en FC Utrecht ontstond.Trainer Jan Vonk stond aan debasis van de profloopbaan vanLeen van de Merkt. "Hij was degrote man achter het succes vanElinkwijk. Hij was een begrip inUtrecht, een coryfee. Aan hemheb ik alles te danken. Hij heefteen stempel op mijn carrière gedrukt."Vonk, die later ook clubvoorzitterzou worden, haalde Van deMerkt als A-junior naar dehoofdmacht in de eindfase vanhet seizoen 1965-1966. Hij zoueigenlijk de tijdelijke vervangerzijn van middenvelder Bertusvan Stralen, die als militair opherhalingsoefening moest."Maar daarna ben ik er nooitmeer uit geweest", zegt hij lachendover de voor hem gelukkigesamenloop vanomstandigheden. "Jan Vonk washeel straight. Hij kon je strelenwanneer hij trots op je was,maar hij kon je ook vreselijk opje donder geven als je het nietgoed deed."Van de Merkt, links en rechts ophet middenveld inzetbaar enachter de spitsen, herinnert zichzijn eerste serie duels in Elinkwijk1 nog heel goed. Compleetmet de namen van alle doelpuntenmakers,ook die van detegenstanders. Het rijtje mochter ook zijn met onder meer confrontatiesmet Feyenoord enAjax. "Fantastische wedstrijdenwaren, onbevangen begon ik eraan." In De Kuip wonnen deUtrechters met 0-1 ("Een eigendoelpunt van Guus Haak") enop Zuilen werd het 3-3. Dankzijdeze goede slotresultaten behieldElinkwijk dat seizoen heteredivisieschap. "Ajax werdkampioen, omdat wij van Feyenoordhadden gewonnen. Die3-3 kregen wij cadeau."Jong OranjeDe voetbaltechnische capaciteitenvan Van de Merkt viel ookin Zeist op, bij de keuzeherenvan de bond. De middenvelderkreeg van wijlen bondscoachArie de Vroet uitnodigingenvoor drie interlands met JongOranje, uit tegen Oost-Duitsland,Schotland en de toenmaligeSovjet-Unie. Samen spelenmet onder meer Johan Neeskensen Johan Cruijff de lateresterren van het Nederlandsevoetbal. "Mooie belevenissen, alverloor ik ze alle drie." Hetechte Oranje kwam voor hemnimmer in beeld. ‘Zijn’ plek ophet middenveld werd weggekaaptdoor of Willem van Hanegem,of Gerrie Muhren, of ArieHaan, of Wim Jansen. "De jongensdie bij Ajax en Feyenoordspeelden, kregen de voorkeur.Ik kwam niet aan de bak."In het eerste FC Utrecht-jaar(1970-1971) was Van de Merktgoed voor optredens in 30 eredivisiewedstrijden,als een vande zes spelers uit de Elinkwijkgarde.De anderen waren JoopLelieveld, Jan Blauw, Hans vanHuissteden, Jan Groenendijk,Dick Teunissen. Het seizoenerna haalde hij slechts het aantalvan vijf duels, vanwegeblessureleed. Marco Cabohield hem, eenmaal weer fit,buiten de ploeg. Uit de hoofdstadwas er belangstelling voorVan de Merkt. DWS wilde hemwel inlijven. Het contract wasnog niet getekend, of deze clubging met Blauw Wit en De Volewijkersop in FC Amsterdam."Daar heb ik een heel mooietijd gehad", zegt Van de Merkt,terugblikkend op die meerjarigeepisode. Ook en vooral insportief opzicht, in het seizoen1974-1975 zelfs spelend in dekwartfinales van de strijd omde toenmalige Europacup 3(huidige UEFA Cup).Leen van der Merkt op het trainingsveldmet de selectie van Elinkwijk zaterdagKwartfinale Europacup 3Op weg naar de laatste achtversloeg FC Amsterdam opheroïsche wijze het grote Internazionalemet 1-2 op het ‘heiligegras’ van het immense SanSiro-stadion in Milaan. Sterspelersals Sandro Mazzola enRoberto Boninsegna, om ertwee te noemen, werden ophun nummer gezet. Temeerdaar de return in het OlympischStadion zonder trefferseindigde, waardoor de stuntvan Van de Merkt en zijn makkerscompleet was.De twee doelpunten van spitsNico Jansen op Milanesebodem waren dus goudwaard. De uiteindelijk beslissendetweede goal maakte Jansenuit een voorzet van Van deMerkt. "Ik denk dat ze dat inLeen van de Merkt figureert in Nummer 14,de bioscoopfilmover wereldster Johan CruijffMilaan niet meer weten", zegthij gevat. De stunt in San Sirowas het hoogtepunt van ‘mijnmooiste voetbaltijd’, beweertVan de Merkt. "En bij FC Amsterdambeleefde ik als voetballerook mijn beste tijd."Bewegende beelden, ja, ze zijn er natuurlijk van de voetballer Leen van de Merkt. Best trots is deinwoner van Maarssenbroek op zijn acties die het filmdoek hebben gehaald. In 1973. Zijn naamstaat niet op de aftiteling van de film, zijnafbeelding niet op de posters en op de laterehoesjes van de videoband en dvd. En tochis hij nu en dan prominent in beeld, in wateen van de allerbekendste Nederlandsevoetbaldocumentaires is.Leen van de Merkt figureert, als speler vanFC Amsterdam, zonder dat hij het voorafwist, in Nummer 14, de 85 minuten durendekleurenrolprent over wereldsterJohan Cruijff. In vele bioscopen was deproductie van filmer/regisseur Maarten deVos destijds te zien, met name in Amsterdam.Cruijff duellerend met Van de Merkten de andere ‘Lieverdjes’ van FC Amsterdamin het Olympisch Stadion. Prachtighet slow motion camerawerk van Ruudvan Buren, meeslepend de muziek vanRogier van Otterloo.Enkele jaren geleden werd de historischevoetbalfilm Nr. 14 heruitgegeven, op dvd,als lokkertje om lezers te winnen voorhet alweer ter ziele gegane gelijknamigevoetbalmaandblad.


30APRIL 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 6 KAMPIOEN VAN TOEN‘We wilden de Volewijckers vanVVO’65: De club vanKAMPIOEN VAN TOENUTRECHT – VVO’65 werd in 1970/1971 kampioen in de vijfde klasse in een bewogenjaar. Inmiddels bestaat de club uit Overvecht niet meer, maar in korte tijd zorgde VoetbalVereniging Overvecht voor veel voetballende jeugd en een prima eerste elftal. Zo speeldede club tegen tegenstanders als Nijenrodes, Cabauw, Argon, DSO, Faja Lobi, Kampongen PVCV in die tijd. Rondom Voetbal blikt samen met enkele betrokkenen terug naar detijd dat de club speelde op het prachtige sportpark Fort Blauwkapel.In deze serie wordt een kampioenselftal van welleerteruggehaald. Rondom Voetbal kijkt terug in de tijdaan de hand van betrokkenen en artikelen uit hetkampioensjaar. Wat is er van die al kampioenengeworden? Spelen ze nog of zijn ze uit beeldgeraakt? Wie zijn er trainer geworden?Naam: VVO’65Opgericht: 1965Terrein: Sportpark Fort BlauwkapelClubkleuren: Wit shirt, blauwe broek, witte sokken3e klasse BCabauw 24 15 6 3 36 43-20VVO '65 24 16 4 4 36 44-19De Meeuwen 24 15 6 3 36 54-27PVCV 22 13 5 4 31 39-23Ares 22 7 8 7 22 36-36Sparta (L) 22 6 8 8 20 39-39UVVO 22 7 5 10 19 30-31Sterrenwijk 22 7 5 10 19 34-45Kockengen 22 6 5 11 17 25-36Dorestad 22 4 5 13 13 31-51HSV de Hoef 22 4 5 13 13 21-36't Goy 22 2 4 16 8 16-49Bijgevoegd ook de eindstand 1970/1971. Gert wilde er nogwel bij melden dat nacompetitie nodig was, omdat het doelgemiddeldeetc in de reguliere competitie niet telde. DeMeeuwen promoveerde later ook nog omdat er een fusie inMijdrecht tot stand kwam tussen Mijdrecht, Midreth en Stormvogels.Dienieuwe club werd Argon genoemd.Door Johan van der ZandeGert van Es gaat er samen metCor Arendse en Ton Tukker maarweer eens goed voor zitten. Dedrie mannen kunnen uren pratenover hun tijd bij VVO’65 en kijkenmet weemoed terug naarvervlogen jaren. Anekdotes vliegenelkaar in rap tempo op.Vooral Van Es kan zo alles opsommenuit de beginjaren van declub: “De club heette eerstPVCW, maar is daarna zelfstandiggegaan. In de destijdsnieuwe wijk Overvecht was noggeen vereniging, waardoor ereen club daar werd opgericht.Dat werd dus VVO. Omdat in ditgedeelte van Utrecht veel jongekinderen waren, werden we alsnel de voetbalvereniging met degrootste jeugdafdeling vanUtrecht.”Al snel werd een aardig 1e elftalgeformeerd, wat uiteindelijk in1971 kampioen werd. Al gebeurdeer van alles dat jaar.Arendse weet het allemaal nog:“Wij speelden bij VSK omdat onsveld gerenoveerd werd. Onsvierde team kon ook kampioenworden en speelde ook bij VSK.Paard en wagen stonden al klaarvoor ons, maar het liep wat anders.We verloren onze wedstrijdnamelijk met 0-1, waardoor wein de competitie gelijk eindigdenmet twee andere teams. Vervolgenswerd ons vierde elftal welkampioen, waardoor zij wel oppaard en wagen gingen. Uiteindelijkgingen we er ook bij, maarje kan begrijpen dat dit met frissetegenzin was.”Uiteindelijk wonnen de mannende nacompetitie bij JSV waardoorpromotie alsnog een feitwas. Van Es: “In mei behaaldenwe dus alsnog promotie, maardat werd later in het jaar overschaduwddoor zeer trieste incidenten.In korte tijd overledenzeer onverwacht 1e-elftalspelerMartin van de Berg en Bertie vanEs, een 16-jarige talent die in dewinterstop vanuit de A-juniorenin de selectie zou komen. Tweetalenten in de dop. Het kon verkeren.”Toch praten de mannen vooralover de mooie momenten envooral de legendarische momentenvan de club. Tukker kwampas na het kampioensjaar inbeeld bij het eerste, maar weetnog voldoende. “In die tijdkwam je de gekste dingen tegen.Zo kan ik me een autoloze zondagherinneren. Kwamen de tegenstandersop hunbakfiets naar de club, kun je jehet voorstellen?!”Om maar te zwijgen over alletrainers en spelers die de revuebij VVO’65 passeerden. Arendse,die veel familie had spelen bij deOvervechtse club heeft veleaparte gevallen voorbij zienkomen. “We hadden bijvoorbeeldRoy Somer bij ons spelen.Eén van de eerste donkere spelersin Utrecht. Een keiharde.Seizoen Kampioenschap/Gepromoveerd1970/1971 5e klasseBoven vlnr: Joop van Loen, Henk Arendse, Hans Mulder, Frans den Daas, Johan Soesbergen, Cees deBruin, Ben Bolwerk, Joop Lith (AUB hier een ? neerzetten, nadrukkelijk verzoek van de mannen!), Martinvan de Berg, Ruud van de Laan, Gerrit van Es en Henk van Alem.Onder vlnr: Roy Somer, Hans Arendse, Rudie Dekker, Paul Dominicus, Hans Rosengarten, Gerard Vermeulen,Cor Arendse en Rob Combee.Wat is er van de spelers geworden?GERT VAN ESRondom Voetbal vroeg Gert vanEs en Cor Arendse om enkelespelers eruit te lichten.Gert over VVO’65 in die tijd: “Wehadden altijd prima velden. FCUtrecht wilde altijd in de wintermaandengraag bij ons voetballen.Het was tekenend voor VVO.We waren een gezellige club, metunieke mensen en een belangrijkefactor in de nieuwe wijk Overvecht.En uiteraard een behoorlijkeerste elftal.Gert van Es was linkermiddenvelder.Hij was niet zo snel, maarhad een goed linkerbeen. Hij isvoorlichter bij de gemeenteUtrecht en woont in Breukelen.Ruud van de Laan was degrensrechter. Hij was ‘Fortwachter’en beheerder van het Complex.Ruud woont in Nieuwegein.Henk van Alem was een bestuurslidin die tijd.Roy Somer was een middenvelder.Een bikkel, een echte terriër.Werd later nog Nederlands kampioenboksen.Hans Arendse was een linksbuitenmet gogme. Hij was tweebenigen speelde ook voor ondermeer Holland en Elinkwijk. Hanswas boekdrukker en nu gepensioneerd.Hij woont nog in Overvecht.Rudie Dekker (De Chinees) waseen supersnelle scorende spits.Hij woont in Maarssenbroek en istassenmaker van beroep.Paul Dominicus was de keeper.Hij was een meevoetballende,goede keeper en volgens Gertbegon je al met 1-0 voor met hemop de goal. Paul is tegelzetter enwoont in België.Hans Rosengarten was spits,maar geen echte basisspeler. Eensupersnelle speler, liep de 100meter volgens Gert in zo’n 11,5seconden. Hans is campingbeheerderen woont in Frankrijk.Gerard Vermeulen was ook eenspits. Een spillebeen, maar raaktenooit in paniek voor het doel. Detrainer zei ook altijd: ‘rustig aan,Gerard scoort wel’.Gerard is heftruckchauffeurbij Jongeneel enwoont in Nieuwegein.Cor Arendse was de nummer‘10’, de spelmaker. ‘Alle ballen opCor’ werd er altijd geroepen. Hijhad een broertje dood aan verdedigen,maar in feite draaide allesom Cor. Hij was uitvoerder in debouw en woont nog in OvervechtRob Combee was ook een spits.


RONDOM VOETBALUtrecht worden’en voor OvervechtVVO’65 APRIL 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 6 31ClubliedOp de melodie van Bij ons staat op de keukendeurVVO dat is een clubZe winnen nog een keer de cupEn de kleuren, dat zijn blauw en witVVO is helemaal een hitGeen enkele club speelt zo goedMaakt doelpunten met de linkervoetEn wat er bij VVO gebeuren zalZe zijn het beste met de baltrainingen van Rinus Michels, om te kijken hoe ‘DeGeneraal’ het nou allemaal deed. Schitterende man,een echte sfeermaker. Hij betrok ook altijd al onzevrouwen overal bij.” En zo kunnen de ex-voetballersnog wel even doorgaan. Zoveel bijzondere dingenhebben ze meegemaakt bij de club, ze kunnende hele dag doorgaan met anekdotes. Van Es weethoe dat komt. “Het is gewoon een bijzondere clubgeweest. In de beginperiode hadden we hier Joopen John van Loen lopen. We hebben ook zelf trainersgrootgebracht. En veel bekende trainers kwamenhier graag werken zoals Co Bloemendaal,Humphrey Mijnals, Bertus Sluik, Willem Schreijer ,Wout Verbeek, Frans den Daas etc. Daarnaast PietTemming (broer van de bekende Utrechter HenkTemming), die jarenlang leider was van het eerste.Helaas overleed hij onlangs.”Arendse: “Ik weet nog goed dat Henk Arendse(toenmalig voorzitter) een gevleugelde uitspraakhad over VVO’65: ‘Wij willen de Volewijckers vanUtrecht worden. Klein zijn en groot denken’. Ikdenk dat we dat in een korte periode toch aardighebben waargemaakt.”Ze moesten eens een wedstrijd tegen een club uit AmsterdamNa drie minuten lag het spel al lamZe hadden die club al heel sneldolgedraaidEn zo maar van het voetbalveld gemaaidWant het was VVOEn het gaat nu eenmaal zoRefrein:Een ander keertje was het 5-0voor d'ándere ploegEn ze hadden nog een kwartiervoor de boegMaar VVO had nog iets voor die andere bewaardEn ......binnen vijfminuten was hetgeklaardWant het was VVOEn het gaat daar nu eenmaal zoTekst: Odine en Ellie Temming.Later werd hij zelfs nog Nederlands kampioen boksen.Mooie kerel.”“We hadden ook ‘De Chinees’, Rudie Dekker. Hijwas gewoon een Nederlander, maar door zijn Aziatischuiterlijk werd hij steevast zo genoemd. Alshij dronken was at hij altijd een Kitkat, omdat hijhet zo lekker vond ruiken, prachtig”, aldusArendse.Van Es is vooral lovend over de trainer die er destijdsliep, Willem Schreijer. “Hij was zonder discussieéén van de belangrijkste figuren vanVVO’65. Hij organiseerde veel binnen de club,maar was met name een fantastisch mens en trainer.Schreijer zat vol humor, maar was ook een bindendelement binnen de selectie en de vereniging.Hij was meer een prater dan een trainer. Het mooieis dat hij in de bosjes bij Ajax ging kijken naar deGeen basisspeler, maar meervoor de breedte. Hij was ookerg breed, dus moeilijk van debal te krijgen. Rob is dierenweidebeheerder en woont inUtrecht.Ton Tukker was wisselspeler .Hij kwam wat later in de ploeg,maar was een prima voorhoedespeler.Was verwarmingsmonteuren is nu in de AOW.Woont nog in Overvecht.Henk Arendse was de toenmaligevoorzitter en medeoprichtervan de club. Hij wasdaarnaast banketbakker. Hij isinmiddels overleden.Hans Mulder was een bestuurslidin die tijd.Frans den Daas was de aanvoerdervan de ploeg. Een boomvan een kerel. Veel tegenstanderswaren bang van Frans. Isook inmiddels overleden. Hijwoonde in Overvecht en hadeen glazenwassersbedrijf.Johan Soesbergen was in datjaar de trainer. Johan was pottenbakkeren heeft nu AOW enwoont in IJsselstein.Cees de Bruin was volgensGert een moderne rechtsback.Hij kwam veel op en had veelschijnbewegingen. Hij tennisten voetbalt verder niet meer.Cees werkt bij TNT en woont inUtrecht.Ben Bolwerk was de linksback.Hij was een stevige verdediger,met een goedlinkerbeen. Hij is inmiddelsoverleden. Ben werkte bij PhilipsHilversum.Martin van de Berg was devoorstopper. Overleed in 1991aan een hartkwaal.Penningmeester Gerrit van Es(vader van Gert) is intussen 92jaar en is nog steeds inOvervecht woonachtig.Cor, Ton en Gert vinden dat ze samen de laatstetijd teveel op Daelwijck (Crematorium in Overvecht)komen. Vandaar organiseren de drie eengezellige koffieochtend voor het team uit 1971.Eenieder kan zich, iedere dag na 18.00 uur, bijReünieCor, Gert of Ton melden voor deze naar verwachtingzeer gezellige ochtend.Cor heeft telefoonnummer 030 2625784Ton heeft telefoonnummer 030 2621693Gert heeft telefoonnummer 03462-65770


32APRIL 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 6 ADVERTENTIE


RONDOM VOETBALDIVERSE RV APRIL 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 6 33UtrechtsElftal 1947Het is een uniek plaatje. De beste voetballers van de provincie,schouder aan schouder voor het oude stationsgebouwvan Utrecht. Zelfverzekerd kijken voetbalcracks alsHenk Temming, Cor Luiten en Piet Makaay de camera in.Het is een zonnige voorjaarsdag in 1947 en het Utrechts provincie-elftalis klaar voor de overtocht naar Engeland. In hetland van de bevrijder speelt het Utrechts provincie-elftaleen wedstrijd tegen grootmacht Willisden FC.“Hoeveel het is geworden? Geenidee, wij kwamen daar voor onsplezier. Ik weet nog wel dat er bijde wedstrijd meer vrouwen danmannen stonden te kijken. WijHollanders waren wel gewild indie dagen!” De inmiddels 79-jarigeAd Bastiaanse, oud-spelervan Hercules, lacht als hij tussende pofbroeken en vetkuiven zijngeneratiegenoten terugvindt.“Daar links onderaan, dat is JanVonk van Elinkwijk. En die langeop de bovenste rij, dat is Bobbievan de Wurf, de linksbuiten vanUVV.” Het waren klinkendenamen in de jaren na de oorlog,knikt Bastiaanse. “Dit waren debeste spelers van clubs als DOS,Elinkwijk, Hercules en UVV.Twee of drie keer per jaar kwamenwe samen om met het provincie-elftaleen wedstrijd tespelen. Dat waren hele leukeduels.”PROVINCIE-ELFTALLENIn de jaren veertig en vijftig washet provincie-elftal voor veelvoetballers het hoogst haalbare.De eredivisie bestond nog niet,schitteren kon je alleen op deamateurvelden. Natuurlijk waser het Nederlands elftal, maaroranje was maar voor weinigenMartin Donker is oud-sportjournalistvan het UtrechtsNieuwsblad. Hij schrijft nuvoor Voetspoor – boek opmaat – (jubileumboeken, levensverhalen,sportboeken),dat de Utrechtse Voetbalbibliotheekintroduceerde metJP CLUBICOON en TONNY.Onlangs verscheen deel 3,UROPA, een boek overUtrechters in de Europacupvan 1958 tot 2008. De seriekrijgt volgend jaar een vervolgmet het jubileumboek FCUTRECHT 40 JAAR. Meer informatieop www.voetspoor.nl.weggelegd. Om het publieknaast de reguliere amateurcompetitiestoch wat extra’s te bieden,organiseerde de KNVBvriendschappelijke wedstrijdentussen de beste spelers uit deverschillende provincies.“Het was echt een eer om geselecteerdte worden voor het provincie-elftal”,vertelt de 79-jarigeGerrit “Opoe” Krommert (linksop de foto, voorover bukkend).“Wij van DOS speelden eersteklasse, de andere jongens speeldenwat lager. Maar iedereenmocht meedoen, als je maar goedgenoeg was.” Zo kon het publiekde lokale helden in actie zientegen cracks uit alle windstreken.Krommert: “In het Noordelijkelftal speelde Abe Lenstra. En alsje tegen Noord-Holland speelde,had je er jongens van Ajax enDWS bij zitten. Dat waren natuurlijkwel goede voetballers!”Het publiek liep er wel warmvoor. “De aanhang kwam overalvandaan: van UVV, van DOS,van Hercules…het was altijd uitverkocht.Ik geloof dat er vaakwel 8000 tot 9000 supporters opaf kwamen, al heb ik ze zelf nooitgeteld”, lacht Bastiaanse. Dat dewedstrijden vaak ’s avondsplaatsvonden maakte het nogHet andere OranjeJe had Cock de Kogel en Stef Snel. DirkDonselaar en Chusi Reglero mochten er ookwezen, maar de allerfraaiste naam voor eenUtrechtse amateurvoetballer was Ricky Testala Muta.Hij komt terug!Maar DHSC, ik struikel nog steeds over delettercombinatie, dreigt wel vierdeklasser teworden. Trainer John Doeser gaat naar DeltaSports en draagt het vaandel straks over aanRick Testa la Muta en Hennie Lettinck. Wieweet wat dat teweeg brengt. Aan hunreputatie zal het niet liggen. Op hetvlaggenschip aan de Thorbeckelaan wasTesta la Muta ooit boordschutter, Lettinckkapitein.Vijftien jaar geleden werd Holland wel hetAndere Oranje genoemd. Waar Ondiep zichnu tevreden moet stellen met stamppot(Holland, DOS en Stichtse Boys) werd tot1995 voetbal uit de haute cuisine geserveerd.Twee keer landskampioen bij dezondagamateurs. Toen balvirtuoos EdwinGrünholz werd verleid met een profcontractmoest hij daar eerst een nachtje over slapen.,,Want Holland heeft natuurlijk betere spelersdan FC Den Haag.''Ook Lettinck was even prof. In het seizoen1989-1990 werd hij omgepraat door denieuwe FC Utrecht-trainer Cees Loffeld, dieook topamateur Gert van Hanegem meenamvan Elinkwijk. Het duurde een seizoen. Loffeldkreeg geen greep op een zootje ongeregeld,Van Hanegem versteende voor volle tribunesmet tierend volk en Lettinck ergerde zichkapot aan de kliekjesgeest in Galgenwaard.(Boze tongen beweerden dat hij, terug bijHolland in combinatie met het lucratievezaalvoetbal, financieel beter boerde)Betaald wordt in Ondiep alleen nog met vollespecialer, herinnert Krommertzich. “Soms speelden we lichtwedstrijdenin de Galgenwaard.Die stadionlampen werden normaalgesproken alleen gebruiktvoor het wielrennen.”GANGMAKERSDe spelers van het provincie-elftalkwamen elkaar regelmatigtegen in de competitie of het bekertoernooi.Al schopten ze elkaarin clubverband de benenonder de kont vandaan, de sfeerin het provincieteam had er nietonder te lijden. Met Bobby vande Wurf (UVV) en Louis van denBoogaard (DOS) had het elftalzelfs twee echte gangmakers inde gelederen.“Bobby haalde de gekste strekenuit”, zegt Krommert. “We haddenbij onze wedstrijden vaakdezelfde scheidsrechter, Doornheette die man geloof ik. Bobbykon die man geweldig op de kastkrijgen. Zo ging Bobby na eenwedstrijd expres douchen in decabine naast Doorn, terwijl hijklaagde over de acties van descheidsrechter. Doorn dacht datBobby niet wist dat ie naast hemstond te douchen, maar wij wistenwel beter. Bobby probeerdedie man gewoon te stangen, terwijlwij er met het hele team bijstonden te lachen.”glazen. Nieuwe generatie, andere tijden.Ook de volkswijk zelf krijgt een beurt.Woningcorporatie Mitros neemt 2100sociale huurwoningen onder handen: 600worden gerenoveerd, 1200 gesloopt, 300verkocht. Voor veel oorspronkelijkebewoners wordt Ondiep straks te duur: erworden veel minder sociale huurwoningenteruggebouwd dan gesloopt.In het voorjaar van 2000 al werd deslopershamer in stelling gebracht bijvoetbalclub Holland. Drie jaar lang al wasgeen kascontrole meer uitgeoefend.Kantine-inkomsten waren verzwegen, vanomzetten was geen verslag terug te vinden.Overige administratie lag beduimeld in eenschoenendoos van de Bata.In de hoofdklasse stond het eens zovermaarde eerste, danig onttakeld door deaftocht van sponsors, op degraderen. En ofdat niet genoeg was moest pijlsnel eenhalve ton op tafel komen, want bozeschuldeisers tikten aan het venster, degemeente Utrecht en de Belastingdienst metde neus tegen het glas.Zo was daar ineens die boedelveiling. Eenhilarische executieverkoop met een strengerijksbieder om te voorkomen dat de 'kavels'via een omweg en voor een habbekrats ineigen beheer bleven. De rijksbiederbepaalde de bodemprijzen. Hij kocht enpassant voor 4000 gulden spulletjes op.Bestuurslid Ad Smit betaalde dedeurwaarder 7000 gulden om de bar en4500 gulden om de keuken voor de club teredden. Voorzitter Beb van der Scheurbracht voor 565 gulden vijftien tafels,dertien stoeltjes, het koffiezetapparaat ende hotchocolate-machine in veiligheid. Detoevallig aanwezigde kaartclub legde 350gulden op tafel, ik meen voor watgewonnen bekers en medailles.Toen was de toog aan de beurt: drieWILLISDEN FCOp de foto staat het elftal klaarom af te reizen naar de anderekant van de Noordzee. Bastiaanse:“Opoe (Krommert, red.)en ik zaten toen in het provinciaaljeugdelftal, dat ook meemocht naar Willisden. Op dezefoto staan we naast oudere spelersals Jan Vonk en Henk Temming.Daar keek je toennatuurlijk enorm tegenop alsjeugdspeler.”De meeste spelers spraken geenwoord over de grens, maar datmocht de pret niet drukken, verteltBastiaanse. “Op een gegevenmoment kwam ik Bobby enLouis tegen op Piccadilly Circusmet twee Engelse vrouwen. Diewaren verschrikkelijk mooi, datwil je niet weten! Bobby en Louisspraken allebei geen woord Engels,maar die twee waren alweer helemaal ingekwartierd.”Even valt de praatmachine stilals hij de gezichten nog eensgoed bekijkt. “De meesten zijn aloverleden...wie leeft er eigenlijknog wel?” Bastiaanse zucht eensdiep. “Ach ja, ik ben zelf ook aleen ouwe lul, met kerst word ikalweer tachtig. Dat vieren wedan maar weer lekker in Benidorm.”Op de foto staan naast bovenstaandenamen ook mijn tweebroers. Maar ook na-oorlogsevoetbalhelden als Gerrit Hoevers,“Buurman”, Daan van Beeken Frank van Asten. Kent u zenog?Door Martin Donkerbierpompen, lek- en spoelbakken, slangen,pomp, bovenbouw, flessenkoeler en dedubbeldeurs koelkast. Dat was tegen hetzere been. Rassupporter Joop de Rooijtekende geëmotioneerd protest aan. Hijsprak van een 'onwettige veiling' omdatbierbrouwer Heineken en niet Hollandeigenaar zou zijn van de bar. ,,En datkoffiezetapparaat is trouwens van DouweEgberts'', voegde Joop er venijnig aan toe.De onttakeling van zijn kluppie werd hem temachtig.Nog diezelfde middag, kort na de veiling diede Belastingdienst 17.000 van de 20.000gulden achterstallig geld opleverde, stondde REMU op de stoep. Een ongeluk komtzelden alleen. Mannen in manchesterbroeken wilden gas en licht afsluiten.Telefonisch werd snel 5000 guldenovergemaakt om dat te voorkomen.Maar er was geen redden meer aan. Hetsterrenteam – wat denken we van hetmiddenveldje Gert Kruys, Jan Godée,Hennie Lettinck en Frans Adelaar? –verdampte in de tijd. Na acht jaardroomvoetbal in de hoofdklasse volgde deneergang. Sponsors weg, spelers weg,bestuurders weg. Het grootstepupillenbestand van de stad dreigde op desmeulende restanten tot as te vergaan.Met buurman DOS ging het nauwelijksbeter: ook al door de motten aangevretenglorie. Holland wilde het liefst meteen alfuseren, maar de Kanaries wilden in iedergeval hun eeuwfeest vieren. In 2004 vielende twee elkaar toch in de armen. Drie jaarlater trok ook Stichtse Boys in. En nu sprekenwe dus van DHSC, derdeklasser, dadelijkmisschien wel vierdeklasser. De naam wektgeen enkele associatie meer op. In heteerste elftal speelt weer wel een Testa laMuta, Jacky. Mooie naam!


34APRIL 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 6 TRAINERSTAALtrainersMAGAZINEvakblad voor de moderne voetbaltrainerwww.trainerssite.nlUSV Hercules trainer Willem Romp:“Trainer zijn is meer dan alleen de opstellingmaken en het aanreiken van oefenstof”Willem Romp was er alstrainer al vroeg bij. Als jonkievan vijftien stond dehuidige eerste elftalspelervan Hercules(zo) bij de D-junioren van Sporting’70voor het eerst voor een spelersgroep.Na onder meereen kampioenschap met deD1 van datzelfde Sportingen een stage bij de B-juniorenvan FC Utrecht in hetkader van opleiding TC 2(trainer/coach 2) verkasteRomp naar Hercules. Naeen aantal seizoen bij de B-jeugd stapte de student docentlichamelijkeopvoeding (ALO) aan deHVA in Amsterdam overnaar het vlaggenschip vande jeugd (A1). Momenteelis Romp nog steeds metveel plezier actief bij de A1van de Utrechters. InRondom Voetbal geeft hijzijn trainersvisie.Door Rob ZomerZELF BESLISSINGEN NEMEN“Bij het werken met A- juniorenis het belangrijk rekening tehouden met het feit dat ze zelfook een mening hebben. Het isde taak van de trainer dat hijzijn spelers ook met een uitgesprokenmening laat komen.Alert zijn op en gebruik makenvan de kenmerken van de doelgroepis heel belangrijk. In hetvoetbal vind ik het te vaak voorkomendat spelers, dan wel nietgewild of ongewild, teveelbezig zijn met consumeren. Er iste vaak sprake is van eenrichtingsverkeer.Ik vind dat je moetstreven naar een goede wisselwerkingtussen speler en trainer.Hierdoor kan je werkennaar verantwoordelijkheid enonafhankelijkheid van spelers.Je stelt zo spelers in staat zelfbeslissingen te nemen in hetspel. Ook de afstemming van decommunicatie op deze doelgroepis heel erg belangrijk.Hierin moet de juiste balans tussendiscipline en plezier gevondenworden. Zo scherp ik regelsals verplicht douchen, slippersaan, voor trainingen en wedstrijdeneen kwartier voor aanvangstijdaanwezig zijn sterkaan. Ook vind ik dat spelers nietbang voor je moeten zijn. Daarnaastis het heel belangrijk omop de juiste momenten echt detrainer te zijn. Maar soms moetje ook uit die rol treden zodatjongens over alles met je kunnenpraten. Trainer zijn is meerdan alleen de opstelling makenen aanreiken van oefenstof.”SYSTEEM“Gezien het feit dat A-juniorenna het seizoen de grootste stapgaan maken die er in de voetballerijis, vind ik het belangrijkom meerdere speelstijlen aan tereiken. Wel moet je ervoorwaken dat je zoveel mogelijkstreeft naar een herkenbare stijldie bij de groep past. Zelf ga ikaltijd uit van een 1:4:3:3 waarbijwe in balbezit gebruik makenvan een inschuivende 4 waarwe naar 1:3:4:3 gaan. Hierin benik veel bezig met verschillendeJeugdopleiding USV HerculesHercules werkt vanuit een gestructureerdejeugdopleidingmet een Hoofd Jeugdopleidingen(Mark de Horn) diehet technische jeugdbeleidbewaakt en de aansturingnaar de jeugdtrainers verzorgt.De A1, uitkomende inde derde divisie, is het paradepaardjevan de jeugdopleidingen draait prima in dederde divisie van de landelijkejeugd onder de bezielendeleiding vanTrainer-Coach Willem Romp.Willem (speler van Hercules1) bezit ondanks zijn jeugdigeleeftijd ( 23 jaar) al de nodigetrainerservaring en hecht veelwaarde aan talentontwikkeling.Jerry Wallenburg (ook aleen speler van Hercules 1)fungeert als assistent traineren de Teambegeleiding is inhanden van Mark Maas enRobbert van Geelen.Het grootste deel van de huidigeA1 bestaat uit eerstejaars A-junioren, wat veelperspectief biedt voor hetnieuwe seizoen. Komend seizoenzullen dan ook veel B-junioren uit de B1doorstromen richting de A-juniorenselectie. Aangeziendeze B1, getraind door Raymondvan der Kort, bovenaanstaat in de hoofdklasse zijn deverwachtingen voor hetnieuwe seizoen hoog gespannen.Ook dit seizoen zijn ernog volop kansen voor de A1om de strijd om promotie aante gaan. Voetballend gezienbezit dit team veel potentieen kan het iedere ploeg verslaanin de derde divisie.Sponsoring USV Hercules A1Rob Zomer (links) in gesprek met Willem RompDe sponsoringbij de A1wordt geheelverzorgd doorPaul PesselSport in Utrecht. Pessel Sportbehoort tot een select groepjevan sponsors binnen USVHercules en is de enige leveranciervan voetbalmaterialen.DOELSTELLINGJEUGDOPLEIDINGDe visie van de jeugdopleidingvan Hercules is om voorwaardente scheppen vooreen optimale doorstromingvanuit de jeugd naar de senioren,waarbij ons Vlaggenschip(Zondag 1) hetuitgangspunt is bij selectievoetbal.tactische opvattingen. In hetspel moeten er veel positiewisselingenzijn op zowel het middenveldals de aanval. Dit isvoor de tegenstander het moeilijkstte verdedigen. Je moethiervoor wel je spelers de vrijheiddurven geven. Om dit tebereiken moeten de spelers eenveilig gevoel hebben en deruimte krijgen van de trainerom fouten te kunnen maken.Doordat spelers fouten mogenmaken zal je zien dat er meerinitiatief komt vanuit de spelersgroepwat erg gunstig isvoor het leerproces.”TRAINING“Op trainingen richt ik me veelop verschillende vormen vanpositiespel en korte partijspellen.Met name bij de korte partijspellenvind ik dat je alleaspecten van het voetbal traint.Buiten dat deze vormen goedzijn van de voetbalconditie trainje de spelers ook om onder drukaan de bal te durven komen ente blijven. De training voorafgaandaan de wedstrijd behandelik tijdens een partijspelbepaalde accenten hoe ik zaterdagwil spelen. Buiten de bovengenoemdevormen blijft hetbelangrijk dat je pass en trapoefeningen blijft herhalen. Als jeniet in staat bent om een goedebal in te spelen, kaatsen of aante nemen kom je met je groepgeen stap verder.”Paspoort van Willem RompLeeftijd: 24 jaarWoonplaats: UtrechtClubs als speler: Sporting '70en HerculesClubs als trainer: Sporting '70en Hercules (jeugd) en stageFc UtrechtBeste speler meegemaakt alstrainer: Aschraf NijmiBeste BVO trainer: Guus HiddinkTIPS VOOR BEGELEIDING“Als trainer ben je in feite eenbegeleider en niet alleen opvoetbalgebied. De ontwikkelingvan de individuele persoonstaat bij mij altijd voorop. Ik wilals trainer het beste uit de spelerskrijgen. Het maakt niet uitop welk niveau dat is. De énespelers heeft namelijk meer talentdan de ander. Als ik temaken krijg met talenten enwaarbij ik weet dat ze beterkunnen ga ik oplossingen zoekenom dit talent naar eenhoger plan te brengen. Hiervoorzijn verschillende mogelijkhedenzoals: vervroegd doorschuivenof mee laten trainen meteen hoger elftal of bijvoorbeelddifferentiatie aanbrengen in detraining. Ik vind in ieder gevaldat ieder kind een uitdagingmoet krijgen. Als hij of zij ditniet heeft dan moet je verdergaan kijken.“


RONDOM VOETBALFITTE VOETBALLER APRIL 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 6 35FITTE VOETBALLERENKELKLACHTEN"Ik speel enige tijd in de selectievan de plaatselijke 2e klasser.Vorige week ging ik doormijn enkel heen en na de trainingwerd die al snel dik. Ikkreeg wat tegenstrijdige berichtenover hoe ik nu hetbeste hier mee om kan gaan.Wat kan ik eraan doen om zosnel mogelijk weer fit te worden?"Reactie Marc de Jong, Fysiotherapeutbij MTC Zeist overde revalidatieWanneer je door je enkel bentgegaan dan zal er altijd, afhankelijkvan hoe erg je er doorheenbent gegaan, een bloedingoptreden in je enkelgewricht.Dit zal resulteren in een blauweplek en zwelling rond je enkel.Allereerst is het belangrijk om(zeker gedurende de eerste 2dagen) je enkel te koelen. Ditkan je doen m.b.v. een ijspakking.Dit leg je op je enkel(meestal aan de buitenkant)met bijv. een stukje keukenpapierer tussen. Daarnaast kan jeje enkel wat hoger leggen. Ditalles zorgt er o.a. voor dat hetbloed/vocht sneller uit deenkel verdwijnt. Tijdens dezeperiode moet je je enkel zoveelmogelijk ontzien. Eventueelkan de fysiotherapeut je enkelintapen.De fysiotherapeut kan je enkelonderzoeken en bepalen of ersprake is van licht- of zwaarletsel. Wanneer er sprake is vanlicht letsel dan kan je meestalna een paar dagen weer op devoet staan. De taak van deDe rubriek ´De Fitte Voetballer´ wordt ondersteunddoor een panel van deskundigen. Zij staan klaar omvanuit verschillende invalshoeken vragen te beantwoordenover ´fit worden en blijven´. Want om echt fitte zijn, red je het niet met 2 keer in de week trainen.Ook voeding, mentaliteit en hoe je terug komt vaneen blessure bepalen je fitheid. En juist op deze onderdelenheb je zelf een grote invloed.Lezers van RondomVoetbal kunnen hun vragen aanhet panel stellen door een email te sturen naar redactie@rondomvoetbal.nl.Deze vragen worden doorde redactie aan het panel voorgelegd en beantwoordvia de rubriek De Fitte Voetballer.fysiotherapeut is dan om jeoefeningen mee te geven.Bij zwaar enkelletsel ben jetussen de 8 en 12 weken onderbehandeling. In deze behandelperiodega je aan de slag om ineerste instantie o.a. de spierkrachtrondom je enkel weer oppeil te krijgen. Omdat je natuurlijkgraag weer wilt gaanvoetballen zal de fysiotherapeutdaarna ook aandacht bestedenaan zogenaamdesportspecifieke onderdelen.VOEDING VOOR DEWEDSTRIJD"Ik speel in de hoogste jeugdvan mijn club. Sinds kortnemen we, af en toe, een gezamenlijkemaaltijd voordat wehet veld ingaan. Heeft die voedingeigenlijk invloed op mijnprestaties?"Reactie Armand Bettonviel,voedingsdeskundige:Je wilt natuurlijk graag 'meteen volle energietank' aan eenwedstrijd beginnen zodat je 90minuten vol kunt gaan (mits jeniet gewisseld wordt). Realiseerje dat als je niet voldoendeenergie hebt opgenomen in deperiode voor een wedstrijd, jena een uur spelen in de moeilijkhedengaat komen. Vaakgaat dit geleidelijk en onopgemerktmaar het lichaam gaatwel degelijk een niveautje lagerfunctioneren. Zodat je net watlater bij de bal bent of zodat jenet mentaal moeite hebt snel dejuiste beslissingen te nemen.Dit zijn zaken die direct terugte voeren zijn op een slechtvoedingsplan.Voor een wedstrijd moeten dekoolhydraten eigenlijk de overhandhebben. Denk hierbij aanbruin brood (appelstroop / honing/ jam), muesli of andereontbijtgranen, fruit, pannenkoek,pasta, rijst, noedels, aardappelen,groenten, yoghurt,yoghurtdrank, melk en vruchtensappen.Het is natuurlijksterk afhankelijk van het tijdstipvan de wedstrijd uit welkeproducten gekozen moet worden.Daarnaast speelt 'wedstrijdstress' ook eenbelangrijke rol. Immers, bij veelstress heb je weinig behoefteaan eten. Kies dan een vloeibarevorm. Beperk in iedergeval vetrijke producten zoalskaas, worst, vette snacks e.d..Wees ook voorzichtig met vezelrijkevoeding aangezien ditin de weg gaat zitten (vol gevoel).Het tijdstip van de laatstemaaltijd voor een wedstrijdligt tussen de 1 en 4 uur voorde aftrap. Dit is sterk afhankelijkvan de persoonlijke voorkeur(o.a. onder invloed vanstress). Bedenk echter wel datje ook het maag/darm stelselkunt trainen. Neem je normaal4 uur voor de wedstrijd je laatstemaaltijd dan kun je ditzeker stapsgewijs terugbrengennaar bijvoorbeeld 2-1,5 uurvoor de wedstrijd.OMGAAN MET TEAMDRUK“Deze fase van de competitiewordt alles of niks voor onsteam; om nacompetitie te ontlopenmoeten we punten pakken.Nu merk ik dat iedereenop zijn eigen manier met dezestress omgaat. Kan je ook alsteam hier mee omgaan?Reacti e Hanneke Brand,Sportpsychologe:Naarmate het einde van decompetitie nadert, ligt de latvoor een volgende wedstrijdsteeds hoger. Winnen of verliezenbepaalt of jullie nog opkoers zijn voor de titel of nacompetitiekunnen ontlopen.Zeker onder druk is aandachtvoor het mentale aspect belangrijk,aldus Gregoor van Dijk inhet vorige nummer van RondomVoetbal.Startpunt is het kijkennaar de eisen die in crucialewedstrijden wordengesteld. We moeten winnen,promoveren, de titel pakken.Hoewel het getuigt van betrokkenheid,zijn deze uitsprakenPANELde commando’s om last te hebbenvan druk. Je hebt er namelijkzelf geen invloed op of ditdaadwerkelijk gaat gebeuren.Tijd dus om “we moeten..”eens kritisch onder de loep tenemen. Controle is hier hetsleutelwoord. Wat kunnen engaan jullie zelf doen om aan deeis te voldoen? Denk bijvoorbeeldaan jullie technische entactische strategie, hoe ga jeprofiteren van jullie sterke punten,waarop gaan jullie je inzetrichten. Kortom, focus op jullieeigen wapens om de strijd aante gaan. Tip: betrap jezelf voorof tijdens een wedstrijd op “wemoeten…” en vervang dit eensdoor “we gaan…”Frank van Hellemondt is alsclubarts aan FC Utrecht verbondenen verantwoordelijk voor het medischbeleid van het eerste entweede elftal van FC Utrecht. DeNijmegenaar (20 januari 1962) isdaarnaast werkzaam als sportartsin Zaandam en op de afdelingsportgeneeskunde in een ziekenhuisin Baarn.Marc de Jong is fysiotherapeut enFMS Certified Specialist bij het MedischTrainings Centrum Zeist (MTCZeist). Naast het testen en trainenvan individuen, ondersteunt MTCZeist hiermee, als enige binnen deregio Utrecht, ook trainers bij hetfit houden van hun team. De selectiewordt dan getest en er volgteen individueel trainingsadvies.Periodiek wordt de test herhaalden het trainingsadvies zonodigaangepast.Drs. Hanneke Brand werkt sinds2006 bij het Mental Training &Coaching Centre(www.mentaltcc.nl). Hanneke geeftmentale training aan verschillendesporters en teams in de Randstad.Ze is als sportpsycholoog afgestudeerdaan de RijksuniversiteitGroningen en geregistreerd bij deVereniging voor Sportpsychologiein Nederland (VSPN).Armand Bettonviel is oprichteren eigenaar van het voedingsadviesbureauAB peak performance &nutrition dat zich volledig toegelegden gespecialiseerd heeft inde voeding (opleiding open universiteit;voeding & toxicologie) bij(top)sport. AB peak performance& nutrition werkt voor o.a.FC Utrecht, NOC*NSF (verenigingSport Utrecht), de atletiekunie, hetwatersportverbond en individueletopsporters.


36 APRIL 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 6 ADVERTENTIEPASEN 2009, 12 EN 13 APRIL1e en 2e paasdag live muziek van Lesley Williams2e paasdag ballonartieste Miss Twist-a-LotVolwassenen € 22,50Kinderen t/m 11 jaar €11,25t/m 3 jaar wokken gratis17 APRIL wokken metRik Hoogland €59,95 p.p.8 MEI sixties/seventies partymet de Beatles Revival €59,95 p.p.


RONDOM VOETBALCROSSPASS APRIL 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 6 37Piet Schrijvers: 'Als we kampioen worden, spring ik zelf wel in de gracht'Humor als thema bij geslaagde avond FZOCROSSPASSDoor Rob ZomerWoensdag 27 maart organiseerdeFZO uit Zeist een bijeenkomstvoor genodigden,sponsors en al hun leden. Ookde clubvrijwilligers en een grootdeel van de selectie waren aanwezigin de kleine, knusse voetbalkantinevan de Zeisternaren.Het thema van deze bijeenkomstwas 'humor in het voetbal'.De hoofdgastgastspreker wasPiet Schrijvers, de huidigehoofdtrainer van FZO. GertKruys was ook uitgenodigdmaar moest vanwege familieomstandighedenafzeggen op hetlaatste moment. Maar dat mochtde pret niet drukken want dedoor de wol geverfde 'Beer vande Meer' stond natuurlijk garantvoor vele anekdotes die in heteerder genoemde thema pasten.Voorzitter Beukhof trapte af ensprak vol lof over de kleine clubmet 110 spelende leden. FZO isgeen ´Hi-tec´ club, maar een gezelligeclub die met trots kanmelden dat het Piet Schrijvers alshoofdtrainer heeft. FZO wilgraag naar de derde klasse enwil ook graag binnenkort metjeugdteams gaan werken. De selectiemoest in het begin nogwennen aan de komst van deoud International (46 caps) enzijn professionele aanpak. Inmiddelsis 90% van de selectietwee keer per week aan het trainenen heeft de komst van Pietgeresulteerd in een huidigetweede plek in de zaterdag 4eklasse G. Wel of geen kampioenschap,het contract met de oudkeeperis met een jaar verlengd.Beukhof sloot zijn introductie afmet een eigen anekdote overhumor in het voetbal en gaf hetwoord aan Piet Schrijvers.Anekdote Beukhof: "ik was zelfnooit zo actief als speler, ikmaakte als speler eens mee datde scheidsrechter onze aanvoerderbij zich riep en aan hemvroeg,'wie is die man daar?, isdat soms een toeschouwer vanjullie?' en wees naar mij. Nietleuk op dat moment maar achterafwel grappig natuurlijk.''Piet Schrijvers vervolgde met"Wat is nou voetbalhumor? Volgensmij bestaat het niet meer,het zijn meer anekdotes die hieren daar naar voren komen. Toenik pas bij Ajax kwam hadden zeeen hondendrol bij Jan Mulderin zijn boterhambakje gedaan,maar eigenlijk was dat geenhumor. Toen ik bij Fc Twentespeelde was Kees Rijvers trainer,een klein kereltje en enorm serieus.Er was een keer een aanvaringmet Dick van Dijk (oudspits van Twente) en Dick vergeleekde trainer met kabouter Piggelmee.Rijvers ging voor hemstaan, klom op een stoel en gafDick een klap in zijn gezicht. Iedereenblauw van het lachen natuurlijk."Ondertussen gingen de bitterballenrijkelijk rond in de knussekantine. Andere anekdotes kwamennog voorbij waarna ook dezaal nog vragen aan Piet konstellen. In het kader van voetbalhumoronthulde de huidige eersteelftal keeper van FZO nogeven dat als FZO kampioen zouworden, zij hun trainer de slotgrachtin zullen gooien. WaaropPiet antwoordde "Als we inderdaadkampioen worden, ga ik ervrijwillig in."Wat een zielig hoopje mens zag ikop de reservebank zitten bij eenAmsterdamse profclub halverwegemaart in de thuiswedstrijdtegen de Graafschap. Het was deeerste doelman van Oranje, MaartenStekelenburg, die door zijncoach gepasseerd was ten faveurevan Kenneth Vermeer. Dat kan natuurlijkgebeuren bij een sport waarin debesten horen te spelen en de concurrentiemoordend moet zijn ombeter te kunnen presteren. Maarzoals ik al schreef, het is een profclubmaar de lichaamstaal van Stekelenburgstraalde geenprofessionaliteit uit.Ik vind dat van Basten en zijn stafdaar trouwens in de fout zijn gegaandoor hem op de reservebankte laten plaatsnemen. Stekelenburgwas namelijk absoluut niet instaat om die wedstrijd gemotiveerdin te kunnen vallen. Voormij weer een teken dat Marcomoeite heeft met people-management.Mensen die wat durven tezeggen schuift hij aan de kant (Seedorf, van Bommel, van Nistelrooy,Perez ) en nu heeft hij duslaten zien dat hij zich niet kan verplaatsenin een teleurgestelde speler.Maar wat een loser dieStekelenburg, staat er naast en wildirect een gesprek met de clubleidingom tot een oplossing tekomen. De enige oplossing is dathij op trainingen laat zien dat hijnummer 1 is, in plaats van als eendooie plaats te nemen op de reservebank.Nee, geef mij Ronald Waterreusdan maar. Ieder jaar haaldePSV weer een nieuwe keeper inhuis die de opvolger moest wordenvan de keeper met dat matjein zijn nek. “over mijn lijk” dachtWaterreus en zorgde er iederekeer weer voor dat die nieuwesluitpost binnen de kortste kerenweer vertrok uit Eindhoven, eenillusie armer.Dát is pas mentaliteit en professionaliteit.COLUMNPATRICK DE RUIJTEROver professionaliteit gesproken,of liever gezegd on-professionaliteit.Wat heb ik mij opgewondenover de gang van zaken bij FCUtrecht rondom de nieuwe assistent-trainervoor volgend jaar. DeChat wil graag Gert Kruys en dieheeft hier wel oren naar, als Utregsjochie en zichzelf beschouwendals “jongen van de club”. Echtergaat de voorkeur van de nieuweTechnisch Directeur Foeke Booyuit naar Luc Nijholt. Hierdoor isGert in zijn kruis getrapt en beslootom bij Johan Derksen in zijntv-programma uit te gaan huilen.Dit zette weer kwaad bloed bijJan-Willem van Dop die op zijnbeurt in brak in de uitzending envertelde teleurgesteld te zijn in dehouding van Gert Kruys. Toenvan Dop werd gevraagd of Kruysin beeld was om assistent te wordenantwoordde deze “ na zijn opmerkingenvan zojuist, niet meer”.Dit betekent dus dat Gert wel degelijkin beeld was, maar dat hijzichzelf buitenspel heeft gezetomdat hij zijn emoties niet de baaskon. Het komt allemaal weer eenbeetje knullig en dom over, maargoed, we komen niet voor niets uitde Domstad. Ja, als je ooit een clubzoekt wanneer je een soap wiltmaken, dan kom je vanzelf bij FCU-terecht.Op dit moment speelt de discussieof er over een aantal jaar nog ophoog niveau wordt gevoetbald opzondag. Er is namelijk een trendgaande dat clubs gaan kiezen voorde zaterdag als prestatie-tak en dezondag voor recreatievoetbal. FCBreukelen en JSV Nieuwegein zijnhier voorbeelden van. Het zal mijtrouwens niet verbazen als Elinkwijkzich op termijn gaat voegenbij deze grote verenigingen. DeZuilenaren zullen het nu toch weleen keertje zat zijn om wéér naarMijdrecht en Hoorn te moeten afreizenvoor wéér een wedstrijdtegen Argon of Hollandia? En zegnou zelf: Elinkwijk – IJsselmeervogelsis toch ook een prachtig affiche?Ik denk dat het bestuur van Elinkwijkook liever de Vogels, Spakenburgen Quick Boys ziet komendan, ik noem maar een dwarsstraat,VUC. Persoonlijk vind ikElinkwijk een flut-club.Alles draait om de selectie-elftallen,naar de rest wordt niet omgekeken.Als je aardig kan ballen inde jeugd dan houdt het op wanneerje naar de senioren gaat. Hetis waar, ze hebben een prachtigeaccommodatie voor de jeugdmaar wat heb je daaraan als je dejeugd geen kans geeft. Ze haaldenliever een spits van 40 die Hoopmoet brengen.Groet,Patrick de RuijterCOMPLEX TESTIedere maand beoordeeltRondom Voetbal het complexvan een amateurvereniging inde regio aan de hand van eenaantal vaste criteria. Dezemaand bezocht Wouter Bongershet terrein van vv Voorwaartsin Utrecht op zondag15 maart 2009Naam complexVv Voorwaarts heeft de beschikkingtot sportpark De Berekuil.Uiteraard vernoemd naar hetnabij gelegen verkeersplein.Het is aan de mannen van dezaterdag- en zondagelftallenom deze naam eer aan tedoen. Aan de ambities ligt hetniet. vv Voorwaarts streeft eenstabiele vierdeklasser te zijn,terwijl nu beide eerste elftallenin de vijfde klasse acteren.LiggingVoorwaarts is gelegen in dewijk Voordorp aan de Arienslaan.Wie bij de Veemarkt deBiltse Rading oversteekt, zie develden het en het sportcomplex.Buslijnen 32, 77 en 277 stoppenin de nabijheid.VeldenGroeien als vereniging is onmogelijkvanwege het ene velddat iedere zaterdag en zondagvier wedstrijden moet verwerken.Gelukkig is deze intensiteitgeen enkel probleem vanwegehet kunstgras. Naast het hoofdveldtrainen de vijftien elftallenop een kleiner kunstgrasveld.Beide rubberen tapijten hebbende nostalgie en de geur vanvers gras verjaagd. Iets waar deromantici een traantje bij wegpinken.KleedkamersEen schraal TL balkje verlicht deraamloze kleedkamers nauwelijks.De vierkante ruimte vanongeveer vijftien vierkantemeter is moeilijk groot te noemen.In totaal heeft Voorwaartsvier van deze benauwde hokken.Aan het plafond bladert dewitte verf van zijn ondergronden ook de magere tweedouches staan een voldoendebeoordeling in de weg. Geenwonder dat het bestuur hardbezig is om via de gemeenteeen subsidieaanvraag te krijgenom de lokalen te voorzien vaneen grondige renovatie.KantineDe kantine is gezegend metgrote ramen, waardoor de lichtinvaloptimaal is. Wie gevoeligis voor details treft een prachtigebar aan, die niet misstaatin een willekeurige bruinekroeg. De sfeer is relaxed engemoedelijk, een groepje mensenvolgt kalm de wedstrijdUtrecht – AZ. Omdat Voorwaartseen vereniging is metenkel seniorenelftallen zijn erweinig jonge tieners te vinden.Studenten en noeste werkersvormen één publiek in eenvolkse sportkantine. Rode gloeilampjesin een open haard getuigtniet echt van subtiliteit,eerder kitsch.Broodje balOf kunnen we het beter eenbal broodje noemen? De forsebal gehakt, een klodder mayonaiseen het broodje is eengrote uitdaging voor diegenedie niet vooraan stonden toende grote monden werden uitgedeeld.De snack heeft eenvette beet en de saus gooitdaar een schepje bovenop.Niet de ideale voorbereidingop een wedstrijd, maar eenechte hongerstiller na negentigminuten buffelen. En 1,75euro is nog altijd stukkenvoordeliger dan de gemiddeldehorecaprijs.ToilettenPrivacy is ver te zoeken bij detwee urinoirs. Twee zwaarlijvigeheren zouden erg met zichzelfgeconfronteerd worden, omdatde ruimte te beperkt is omnaast elkaar te staan. Wie welhet genoegen heeft samen eenkleine boodschap te doen, weetdan gelijk hoe groot zijn buurmangeschapen is. O ja en andersomook uiteraard. In despoelbak treffen we as van eensigaret aan. Een bordje met denaam van de dader ontbreekt.TotaaloordeelVoorwaarts verdient de drieballen vanwege zijn sfeervollekantine. Maar de sobere en armoedigekleedkamers doen hetcomplex bijna de das om. DeUtrechtse nomadenvereniging,het verhuisde al een aantalkeer, heeft geen illusies tegroeien en hoopt op steun eneen snelle renovatie van dekleedruimtes. Als dit gerealiseerdis, scoort de knusse clubop alle fronten een (ruim) voldoendeen zal geen tegenstanderzich ergens aan storen... Ofmogelijk toch aan de plassendebuurman die over zijn schouderloert naar zijn gereedschap?


RVSHOPDIVERSENVOETBAL TRAINERSBOEKDe trainingsvariant van het voetbalcompetitieboekje.Het voetbalcompetitieboekje gebruikt u voor de wedstrijden,deze gebruikt u voor de trainingen. Overzichtelijkop 2 pagina's naast elkaar is elke training voor tebereiden, de evaluatie te plaatsen en zo heeft u eenuitstekend overzicht van een compleet seizoen.PRIJS: €6.95SCHRIJFBLOKJEDit schrijfblok in full-colour is ideaal voor de coach.Net iets groter dan een A6 en net iets kleiner dan eenA5 maakt dit schrijfblokje ideaal voor iedere coach.Links vindt u een veldje en rechts heeft u ruimte vooraantekeningen. En zoals u gewend bent van Trainers-Magazine, is het gehele boekje in full-colour.PRIJS: €4.95DVD’SABONNEMENT TRAINERSMAGAZINETrainersMagazine, hét vakblad voor demoderne voetbaltrainerTrainersMagazine is het enige onafhankelijke vakbladgemaakt door en voor moderne voetbaltrainersen looptrainers, conditietrainers, coaches,voetbalverenigingen, technische commissies, etc.PRIJS: €45.90KIJK OP WWW.TRAINERSSITE.NLDE RONDOMVOETBAL READERDe rondomvoetbalreader is een computersoftware die u HETvoetbalnieuws brengtwaar u voor kiest. Doorde reader te downloadenen te gebruikenontvangt u nieuws,exclusieve verslagen,uitslagen en nog veelmeer van uw favorietevoetbal nieuws, zowelregionaal, landelijk alsinternationaal, rechtstreeks op uw bureaublad. Ook kunt u exclusievevideo’s en reportages bekijken. U blijft anoniem, krijgt geen spammails toegestuurd en u ontvangt enkel info over de onderwerpen die uzelf hebt aangevraagd.MARADONA,DE JONGEN VAN GOUDEen Dvd over het leven vanMaradona.PRIJS: €14.95BOEKEND PUPILLEN TRAININGWe hebben een special, in boekvorm, gemaaktdie je eigenlijk niet mag missen als trainer en/ofcoach van een D-team. PRIJS: €8.95F-E PUPILLEN TRAININGWe hebben een special, in boekvorm, gemaaktdie je eigenlijk niet mag missen als trainer en/ofcoach van een E- of F-team. PRIJS: €8.95HET GROTE, GEZELLIGE VOETBALQUIZBOEKEen half jaar na verschijning van Het grote, gezellige voetbalquizboekvoor het hele gezin waren er al 10.000 exemplarenverkocht. Menig voetballiefhebber testte zijn trivialevoetbalkennis, en ook kinderen, vrouwen en voetbalnerdskwamen aan hun trekken. Tijdens de komende wintermaandenzal er voor jong en oud, man en vrouw, kind en nerd,weer nieuw quizplezier te beleven zijn aan deze tweede editie.Vanwege het EK voetbal 2008 zal er ook een specialeEK-quiz worden opgenomen.PRIJS: €14.95www.rondomvoetbal.nl


RONDOM VOETBALCROSSPASS APRIL 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 6 39RONDOMVOETBALWIE IS DEZE SPELER?CROSSPASSSLOTFEESTNOTEER ALVAST IN DE AGENDA!!!ZATERDAG 30 MEIEEN WEDSTRIJD: RV TEAM (MET DE BESTBEOORDEELDE SPELERS UIT DE CREDIT FORCERANGLIJSTEN) TEGEN ALL-STARS TEAMUITREIKINGEN VAN DE DIVERSECATEGORIEËN BESTE SPELERSSLOTFEEST MET DIVERSE ARTIESTENVoortaan zal Rondom Voetbal elke krant een prijsvraag houdenonder het mom...wie is deze speler? Inzendingen met uw antwoordkunt u mailen naar info@rondomvoetbal.nl.U maakt dan kans op een origineel wedstrijdshirt van uw favorieteprofclub. Het shirt wordt aangeboden door voetbalwarenhuis.com.Als eerste speler laten wij u een ex-spits zien diebekend stond om zijn kopkracht en fanatisme in de jaren zeventigin het Amateurvoetbal. Deze stormram van weleer waslater ook een storm de baas.....wie is deze speler?Rondom Voetbal Slotfeest zaterdag 30 mei, Locatie Number4 (voorheen Rode Hart) in het Fc Utrecht stadionElinkwijk 1 Futsal KampioenINGEZONDENDit seizoen is Elinkwijk begonnenmet een futsal elftal. En metsucces. In het eerste jaar is hetelftal onder leiding van HerreBlock kampioen geworden inde 6e klasse. 18 maart werdElinkwijk kampioen medeomdat achtervolger Herthapunten had laten liggen tegenVVOO. Hierdoor werd Elinkwijktegen HMS kampioen. Vierwedstrijden voor het einde vande competitie was het kampioenschapbinnen. Een goedeprestatie.Na de wedstrijd tegen DVSU isde selectie met aanhang plus desponsors naar Bisonbowling gegaanvoor een feestje. Het waseen geslaagd feest!! Bij deze willenwe de vaste supporters bedankendie ons elke wedstrijdhebben gesteund! Op naar de 5eklasse en misschien met meerfutsal elftallen.Elinkwijk futsal 1Staand v.l.n.r.: Rini Block(sponsor), Herre Block (leider),Ferry Stomp, Arjan Nesselaar,Jason Metten, HarryMetten (sponsor).Gehurkt v.l.n.r.: Marc vanBarneveld, Travis Metten, BenTromp, Ferry van Ewijk.Foto: Wim de BruijneHercules Futsal staat weer op de kaart !!!!INGEZONDENDe Hercules Futsalafdeling is degrootste van Nederland, Europaen misschien wel mondiaal. Deprestaties in de zaal vallen delaatste jaren echter bitter tegen.Daar zijn een aantal redenen voorte benoemen, zoals het nivellerenvan het niveau, oplopende leeftijdenvan spelers en een geringebinding tussen veldvoetbal enFutsal. Samen met het bestuurvan de afdeling hebben dit jaarJerry Wallenburg (spits Zondag1) en Mark Maas (TeamleiderFutsal 1) hun schouders er ondergezet om het eerste elftal nieuwleven in te blazen met een smeltkroesvan jeugd en senioren veldvoetballers.Zij spelen momenteelin de tweede klasse, staan bovenaanen worden waarschijnlijkkampioen, waardoor ze promoverennaar de eerste klasse.Naar de toekomst geredeneerd,wenst Hercules Futsal het prestatieniveau op te vijzelen. Men wilnaar een situatie toe dat iederespeler op zijn eigen ambitieniveaukan voetballen. Men streeftdaarbij naar een betere bindingtussen veldvoetbal, zowel van seniorenals jeugd. Een goed georganiseerdeen functionerendeopleiding en begeleiding moeteen basis vormen om het HerculesFutsal in zijn totaliteit te liften.Al deze uitgangspunten en ambitieszijn vastgelegd in het beleidsplanFutsal Hercules. Met dezeideeën wil de afdeling Futsalhaar uitstraling naar de rest vande vereniging vergroten. Doorvooral de jeugd erbij te betrekkenmoet het clubgevoel gestimuleerdworden. Werd voorheenzaalvoetbal als een bedreiging gezienvoor veldvoetballers, numoet het een aanvulling wordenbij het opleiden van betere voetballers.De zaalvoetballers, die nu eendroommixture vormen in Futsal1, het vlaggeschip van Hercules,zijn: Jerry Wallenburg (zondag 1),Mike Flenter, Achraf Nejmi (A1-junioren), Bas Faasse, Jordi Beijer,Mitch Maas (A1-junioren), FahdRouas (zondag 1), Thommie vande Brink (zondag 1), Maykel Tak,Khalid, Willem Romp (zondag 1),Michael Versteeg en Kevin Klerks(A1-junioren).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!