10.07.2015 Views

seizoen 2008/2009 nummer 7 - Rondom Voetbal

seizoen 2008/2009 nummer 7 - Rondom Voetbal

seizoen 2008/2009 nummer 7 - Rondom Voetbal

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2MEI 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 7 DE AFTRAPOPSTELLINGPag 05:Pag 07:Pag 10:Pag 11:Pag 14:Pag 17:Pag 19:Pag 22:Pag 25:Pag 27:Pag 29:MSV 90 jaarElinkwijk 90 jaarProgramma NacompetitieJonglerenToppersRanglijstenClubnieuws, het AmateurwereldjeOnder de Dom met Joop LeliveldRondom de FC, met oud-trainer Nol de RuiterRondom de FC, column Gregoor van Dijk,Grijsgedraaid en Klein GalgenwaardVoetbalfamilie van Leeuwen van SVLPag 30: Kampioen van toen met Montfoort seizoen 92/93Pag 33: Damesvoetbal & Column Martin DonkerPag 34: Trainerstaal met Jan van den HeuvelPag 35: De fitte VoetballerPag 37: CrosspassPag 39: CrosspassSPEELWIJZEHet seizoen zit erop voor de meesten, alleen de nacompetitie isvoor een aantal clubs uit onze regio een laatste kans om te promoverenof om niet te degraderen. Nog even twee á drieweken vol aan de bak om volgend seizoen op het gewenste niveaute komen of te blijven. Ook voor Rondom Voetbal zit hetseizoen erop. Deze editie is de laatste van dit seizoen. In hetvolgend seizoen komen wij waarschijnlijk in september of augustusweer uit. We bestaan alweer twee seizoenen. Zonder uitzonderingwordt de voetbalkrant nog steeds door iedereenenthousiast ontvangen.Opmerkelijkheden in de laatste wekenKampong heeft het niet gered in de eerste klasse zondag, ik denkwel dat ze met trots de eerste klasse verlaten. Natuurlijk is er eengroot verschil tussen winnen en verliezen. Maar met eer verliezenis veel waard. Zonder de hoop op te geven bleef men tot heteinde strijden, ik denk dat weinig teams dit in zo'n eindfase kunnenopbrengen. Hercules redde het net en is ook volgend jaareersteklasser. Stoomt vv de Meern, in de behaalde eerste klasse,meteen door naar het allerhoogste amateurniveau? Gezien denieuwe spelers voor het volgend seizoen zou je daar bijna aandenken. Ik ben benieuwd of een van de derde klassers vv Houten,SMVC Fairplay of CDW het lukt om de vrijgekomen plek inde tweede klasse te bemachtigen via de nacompetitie. Om tepromoveren naar de derde klasse is die missie weggelegd voorde regioclubs PVCV uit Vleuten, Schalkwijk, Rivierwijkers ofMSV'19. SCH'44 uit Harmelen strijd voor promotie naar devierde klasse net als Sporting'70 en Voorwaarts. Opmerkelijk ishet dat het gebied Harmelen, Vleuten en de Meern zoveel winnaarskent en bijvoorbeeld Nieuwegein zoveel verliezers. De zondagvan JSV en Geinoord degradeerden en JSV zaterdag moetaan de bak om dat te voorkomen. De laatste club uit Nieuwegein,namelijk Vreeswijk, redde het net. Bij de zaterdagclubs ishet vooral interessant om te kijken of het FC Breukelen of SVL uitLangbroek lukt om na 1 seizoen nog hoger te gaan voetballen enin de 1e klasse uit kan komen. Benschop en DHSC gaan voorpromotie naar de tweede klasse zaterdag en VIOD, DOSC, Lopik,Hercules, DEV Doorn en Kockengen doen dat een treetje lagervoor promotie naar de derde klasse. Last but not least, laten wemet zijn allen duimen dat FC Utrecht Europees voetbal haalt, hetzou het turbulente seizoen geweldig afsluiten.Door hoofdredacteur Rob ZomerRV TEAMUitgave:Rondom Voetbal Voetbal B.V., onderdeel vanSportfacilities & Media B.V.Uitgever:Floris Schmitz (f.schmitz@sportfacilities.com)Adres:Steynlaan 19 B-D, 3701 EA Zeist, telefoon030-6977710, www.rondomvoetbal.nlFormulemanager & Hoofdredacteur:Rob Zomer, mobiel 06-14281531,robzomer@rondomvoetbal.nlredactie@rondomvoetbal.nlEindredactie:Maaike Denkers(maaike@sportfacilities.com)Medewerkers:Johan van de Zande, Rogier Fonteijne, MartinDonker, Francis van Rooij, Maarten Hoevers,Ton van Rietbergen, Maaike Denkers,Tom van den Heiligenberg, Jan Soek, Renevan de Laan, Jean Paul de Jong, Frans vanSeumeren, Floris Schmitz, Gregoor van Dijk,Rien van Wolfswinkel, Hans Vos, Patrick deRuijter, Hans Kraay sr., Hans van Echtelt,Dirk van der Peijl, Remco Neu, Derk Schut,Peter te Linkel Hekkert, Frank Zilver, Ton vanZoeren, Wouter Bongers, Raymond Sakkers,Agnes Krijnen, Pim Hulshof, Jasper vanHornsveld en tientallen clubverslaggevers.Advertenties:advertentie@rondomvoetbal.nlSales:Ina Scholman, Rien van WolfswinkelVormgeving:Aldo Elfrink en Anton GouverneurClubnieuws:Ook met uw clubnieuws en uw vrijwilligersin de krant? Mail uw nieuwtjes, berichten,aankondigingen en bijvoorbeeld jubileanaar: mijnclub@rondomvoetbal.nlOplage:De Rondom Voetbal krant wordt 7 keer pervoetbalseizoen in een oplage van 40.000exemplaren verspreid, onder meer bij veledoelgroep locaties en bij ongeveer 100 voetbalverenigingenin en rondom Utrecht. Tevenswordt er elke editie in een bepaaldRondom Voetbal gebied huis aan huis verspreidingverzorgd. Niets uit deze uitgavemag worden gebruikt zonder uitdrukkelijketoestemming van de uitgever.KampioenenbalSterrenwijk was de allereerste amateurclub in Nederland die kampioen werd. Zij werdenin de zaterdag vierde klasse F glansrijk kampioen. In de Rondom Voetbal regio zijn erdaarna door 5 andere clubs ook kampioenschappen gevierd. In deze bijdrage blikken weterug op deze uitzonderlijke prestaties.VV DE MEERNVV DE MEERNKAMPIOEN IN DE TWEEDEKLASSE ZONDAGMet het behalen van een welverdiende2-1 overwinning isdirect na het kampioenschapvan vorig seizoen een nieuwereuzenstap gemaakt. In een zeergeconcentreerd en welbewustgespeelde beslissingswedstrijd,voor de laatste benodigde punten,kwam na treffers van KevinFlight en Raoul Oostdam SportingMartinus pas twee minutenvoor tijd via een penalty eenbeetje in de buurt. vv De Meernpromoveert door dit resultaatnaar de zondag 1e klasse. Directna afloop werd zeer uitbundigeen enorm feest gestart en werdde voltallige selectie luid toegejuichtdoor een fantastisch duizendkoppig supporterslegioen.In het clubgebouw werd desfeer vanaf 12.00 uur langzaamopgebouwd door de Rock- enBluesband Nimble Feet. Hierdoorontstond al vooraf eensfeer waarbij het bijna zekerFZOwerd dat het vandaag niet meermis kon gaan. Het bleek ookprecies zo te gaan. Na afloopwerd een gigantisch supportersfeestgestart en daarbij kwamzanger John Verwoerd ook nogeens verschillende optredensverzorgen. De club vv DeMeern vierde heel groots ditfantastische resultaat. Volgendseizoen zijn er in de eersteklasse zijn maar liefst 4 plaatsente vergeven voor de Hoofdklassei.v.m. de te vormen Topklassen.FZOKAMPIOEN IN DE VIERDEKLASSE ZATERDAGDoor een even feestelijke alsklinkende 5-0 overwinning opDEV Doorn is FZO kampioengeworden van de 4e klasse G.Het was voor het eerst in de 45-jarige geschiedenis van de clubdat het vlaggenschip de kampioensvlagkon hijsen. Vanzelfsprekendwerd dezeoverwinning uitgebreid gevierd.FZO kende een merkwaardigestart dit seizoen. Natwee nederlagen leek voor deZeistenaren geen rol weggelegd.Daarna kwam de ommekeer.De ploeg van PietSchrijvers verloor in de 22 duelsdie volgden niet meer. Door dieonwaarschijnlijke serie van 22ongeslagen wedstrijden, waarvande laatste elf werden gewonnen,mocht FZO dekampioensvlag hijsen voor heteerste elftal. Het succes werddoor de hele vereniging uitbundiggevierd en ook door vele bezoekers.Er waren bijna 700mensen op Sportpark Blikkenburg-Oost.FZO verheugt zichop haar eerste jaar in de derdeklasse, en zal daarin net als ditjaar onder leiding staan vanoud-international Piet SchrijversVV MAARSSENKAMPIOEN IN DE VIERDEKLASSE ZONDAGNa een seizoen keihard knokkenheeft de zondagploeg vanMaarssen het kampioenschap inde vierde klasse G behaald. Delaatste competitiewedstrijd bijhet al gedegradeerde DSO/Ultrajectumleverde niet al te veelproblemen meer op. Onder toeziendoog van vele honderdenMaarssense supporters werd inUtrecht met 0-7 gewonnen. Metde titel krijgt de vertrekkendetrainer John van Heezik het afscheiddat hij verdiend. Na drieseizoenen heeft hij de club teruggebrachtin de derde klasse.Na de wedstrijd ging de spelersgroepen begeleiding op eenopen Engelse dubbeldekker


RONDOM VOETBALVV MAARSSENdoor het dorp. Daarna volgdegroot feest in het clubgebouwvan vv Maarssen.ELINKWIJK ZATERDAGMAGREB’90DE AFTRAP MEI 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 7 3ELINKWIJK ZATERDAGDE EERSTE TITEL IS BINNENZaterdag 25 april haalde het zaterdagteamvan Elinkwijk, metnog steeds een ongeslagen status,het kampioenschap van de5e klasse binnen. Hier schrijftde club uit Zuilen geschiedenisbinnen de oprichting van haarzaterdagtak. Twee seizoenen geledenwerd er begonnen meteen studentenelftal als recreatieteam.Het jaar erop speelde eenenthousiaste vriendengroep alsstandaardelftal in de Amsterdamseregio. In het seizoen2008/2009 werd dit team aangevuldmet veel, heel veel ervaringqua spelers en leiding waarhet resultaat een onoverwinnelijkecombinatie van werd. Volgendseizoen mag de formatievan Leen van de Merkt het succesgaan prolongeren in devierde klasse zaterdag.MAGREB '90SMVC FAIRPLAY ACHTERNA?Een belangrijke doelstelling vanMagreb'90 was om dit jaar eengoede organisatie neer te zetten.Dit lukte het nieuwe bestuur enmede hierdoor werd dat omlijstdoor een kampioenschap. Magrebis de terechte kampioenvan de vijfde klasse G van hetzondagvoetbal geworden. DeUtrechtse club won de twee periodekampioenschappenen wasde meest constante ploeg vande afdeling. In een crucialewedstrijd, uit tegen Voorwaarts,werd drie weken geleden debasis gelegd voor het kampioenschap.In een duel tegenDSWV, dat met 11-4 werd verslagen,haalde Magreb de laatstebenodigde punten. Magrebheeft een technisch vaardig elftalen kreeg vaak complimentenop de manier waarop trainer, enoud-speler van Holland, MustafaTalha zijn spelers liet spelen.Ook in de vierde klasse kanMagreb volgens velen meedoenom de bovenste plaatsen.PositivismeMijn eerste volledige jaar alsgrootaandeelhouder en gedelegeerdcommissaris van FCUtrecht is niet het gemakkelijkstejaar geweest. Wat alsnel bleek is dat FC Utrechtzich op alle fronten diende teverbeteren, wilden wij destrijd met de concurrentieaangaan. Een harde strijd,zeker gezien de economischeontwikkelingen en de tegenvallendeTV inkomsten. Metde concurrentie bedoel ik declubs tussen de 6 de en de9de plaats. Soms is het nodigom moeilijke beslissingen tenemen in je organisatie, wil jeprogressie boeken in de nabijetoekomst. In voetbal iswinnen de belangrijkste stimulatorvoor succes. Dit betekentdat je je omgeving zomoet inrichten dat maximaalsucces binnen je ambitieniveaumogelijk is. Daarom zijnwe afgelopen het seizoen, ziehet eerder als voorzien, begonnenmet het op peil brengenvan onze technischeafdeling, waarbij we rekeninggehouden hebben met deUtrechtse identiteit. Ook deinzenwe er nu niet voor terugom het elftal voor het komendeseizoen op enkele essentiëleplaatsen teversterken, ondanks dat onzebegroting dit feitelijk niet toestaat.Dit is geen verstandigbeleid hoor ik u denken, echterzoals zo dikwijls in hetzaken doen, de kosten gaanvoor de baten uit. De komendetijd zullen we veel tijdbesteden aan het verbeterenvan onze totale organisatie.Dit traject is reeds ingezet.Gezamenlijk met het bedrijf'Better Future' zijn we aan hetinventariseren hoe we hetimago van onze FC kunnenopvijzelen. Onze focus daarbijzal voornamelijk liggen in demaatschappelijke binding metde stad Utrecht en de regio.Met het bedrijf 'Hypercube'hebben we in kaart gebrachtwelke potentie en levensvatbaarheidFC Utrecht in deVOORWOORDFRANS VAN SEUMERENtoekomst heeft. Dit hebbenwe uitgewerkt in een vijfjarenplan met een financiële paragraaf.Ik kan u mededelen datdit een zeer ambitieus plan is,waarbij de inzet van alle betrokkenennodig is. Wij trachtenvan FC Utrecht een mooieclub te maken. Ik word danook dikwijls doodziek van die'azijnpissers', voornamelijkcolumnschrijvers die zichvoordoen als kenners vanFC Utrecht, wie de schoenpast, trekke hem aan, maarMet een positieveinstelling kom je heel verzelf nog nooit fatsoenlijktegen een bal geschopt hebben,om over kennis van eenorganisatie maar te zwijgen.Wat zij niet beseffen is dat zijeen proces ondermijnen ende club enorme schade toebrengen,want het geschrevenwoord is voor velen waarheid.Daarom doe ik een beroep opeen ieder die de FC een warmhart toedraagt om op een positievemanier een bijdrage televeren, in woord en gebaar,om van FC Utrecht een mooieen succesvolle vereniging temaken. Uiteindelijk hebbenwij toch onze doelstelling voordit seizoen gehaald. Plaatsingvoor de play-offs. Het zal nieteenvoudig zijn Europees voetbalte halen, maar je weet hetnooit. Kansen zijn er altijd, datheeft de laatste dag van decompetitie wel bewezen. Meteen positieve benadering komje heel ver, dat verzeker ik u.Groet en prettige vakantie,deze zomer,Frans van SeumerenVoortaan trapt Rondom Voetbal af met Hans Kraay sr., die zijn blik werpt op de ontwikkelingen in het hedendaagse voetbal. Hans Kraay speelde van 1953t.m. 1960 bij DOS. Hij kwam acht maal uit voor Oranje en was een van de eerste voetbalanalisten op televisie.H A N S K R A A YHet was in het seizoen 1953-1954 dat DOS voor het eerstkampioen van Nederland kon worden. De beslissende wedstrijdwerd gespeeld in Eindhoven tegen de v.v. Eindhoven.DOS verloor met 2-1 of 3-1 dat weet ik niet precies meer, mijncredo is altijd: verliezen is verliezen de uitslag verandert daartoch niets aan. Spelers van destijds? Cor Luiten, Ton van derLinden, Henk Temming, Louis van der Bogert, Dirk Lammers,Wim Visser,Gerrit Krommert, Toon Westbroek en Joop van Basten(vader van Marco).In de goal stond de “oude” Piet van Baggem, al lang op nonactief,maar de vaste doelmannen waren geblesseerd. v.v. Eindhovenwas een sterk elftal en had een aantal spelers dat in hetNederlands Elftal speelde of had gespeeld. Na afloop van dewedstrijd hoorden wij dat de voorzitter van Eindhoven de balhad laten “zegenen” door mijnheer Pastoor. Dat vonden wij eenuitstekend excuus voor de nederlaag. We hadden tegen 12man gespeeld, 11 tegenspelers en een “hogere macht”. Ondanksde nederlaag was er reden voor een feest. Dat vondplaats in het toen in Utrecht bekende Haagsche Koffiehuis. Metverbazing zag ik hoe de nederlaag werd weg gefeest.In 1958 werd met een groot aantal spelers van het elftal uit 1954DOS kampioen van Nederland.Ik moest denken aan die tijd toen de grote Utrechtse voetballerMarco van Basten afscheid nam van Ajax.Soms spring ik in gedachten nu eenmaal van de hak op de tak.Er waren toen geen capuchonboys die een coach mochten beledigen.Er waren geen media waar een coach keer op keer verantwoordingbij moest afleggen. Wel was er de spanning vanmoeten winnen, maar zonder de onbeschoftheid die de machtheeft overgenomen in de stadions. De hedendaagse voetbalbestuurderszijn net politici. Als er iets is misgegaan roept men:“daar moeten we iets aan doen” zo kan het niet langer. En mendoet niets, alles blijft zoals het is. Marco is niet de eerste die hetmikpunt werd van zogenaamde supporters (ps. volgens de Dikkevan Dale is een supporter iemand die aanmoedigt). Het heeft ongetwijfeldmeegespeeld in zijn beslissing de handdoek in de ringte werpen. Marco heeft fouten gemaakt en dat erkent hij. Jammerdat hij zichzelf niet de tijd heeft gegund bij Ajax door tegaan. Begrijpen doe ik het volledig. Voor de trotse Marco was genoegis genoeg.


4MEI 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 7 ADVERTENTIESLOTFEESTZATERDAG 30 MEI 2009Alle voetballiefhebbers zijn vanharte welkom op ons slotfeestMeer info: www.rondomvoetbal.nl


RONDOM VOETBALMSV ’19 beschikt over eenprachtige accommodatie en deflorerende jeugdafdeling is aljaren het visitekaartje van de vereniging.Het vlaggenschip echterspeelt in de vierde klasse van hetzondagvoetbal. Te laag, vindt de52-jarige voorzitter. “We moetende sprong naar de derde klassezo snel mogelijk maken. Onze A- jeugd speelt in de eerste klasse,het komt nu nog voor dat spelersvertrekken richtingVV Montfoort wanneer ze overstappennaar de senioren. Dat iseen eersteklasser. We moetenzorgen dat deze jongens behoudenblijven voor MSV. Onze selectiegaat er, onder leiding vantrainer Jan van den Heuvel, allesaan doen zo snel mogelijk derdeklasse te spelen”BREDE PIRAMIDESecretaris Gerard Broekman sluitzich aan bij de woorden van devoorzitter: “Ook het tweede elftalheeft de nacompetitie bereikt.MSV ‘ 19 90 JAAR MEI 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 7 5MSV’19 Viert 90-jarig jubileum op grootse wijzeDoor Rogier FonteijneVoorzitter Frans van Vliet zegt het met gepaste trots:“Bij MSV hebben we een overschot aan vrijwilligers.”De club uit Montfoort bestaat komende zomer precies 90 jaar,het jubileum wordt op grootse wijze gevierd. Stiekem hooptde club nog op een extra feestje. Van Vliet: “Ons eerste elftalspeelt nog nacompetitie. Een promotie naar een hoger niveauzou het feest compleet maken. We snakken naar wedstrijdentegen clubs als De Bilt, Hercules en Kampong.”clubs. De samenwerking tussende twee buren MSV en VVMontfoort verloopt goed, echterhet blijft een merkwaardige constatering:VV Montfoort dat gefocustis op het eerste elftal enMSV dat een club voor debreedte wil zijn met de focus opde jeugd. Een gouden combinatievolgens de neutrale buitenstaander.Is een fusie tussen VVMontfoort en MSV eigenlijk weleens ter sprake geweest? VanVliet: “We hebben in het verledenwel eens een enquête gehoudenonder onze leden.Daaruit bleek dat onze seniorenniet op zaterdag wilden voetballen.Zelf ben ik in ieder gevalvoorstander van een goede samenwerking.Af en toe gaanbeide partijen weer met elkaar ingesprek, maar laatst zijn er bijvoorbeeldweer enkele juniorenvan ons overgestapt naar Montfoort.Wat dat betreffen liggen deplannen voorlopig weer even inde koelkast.”mei vindt het Reünietoernooiplaats. Van Kuik: “Via een websitemogen mensen van alle leeftijdenzich opgeven. We hebbennu al 200 aanmeldingen binnen.De binding met de club blijkt teblijven bestaan. Je komt op zo’ntoernooi mensen tegen die jejaren niet hebt gesproken. Wespelen op een rustig niveau eenpartijtje 6 tegen 6 en na afloopdrinken en eten we wat met zijnallen.”INTERNATIONAALTOERNOOIAls klap op de vuurpijl vindt inhet pinksterweekend het internationalejeugdtoernooi plaats.MSV heeft een vriendschappelijkerelatie opgebouwd met eenclub uit het Engelse Hull. Menigmaalis een delegatie uit Montfoortafgereisd naar Engelandom daar wedstrijden te spelenen de omgeving te verkennen.Dit jaar komen de Engelsen,evenals een groep spelers uitBelgië, naar Montfoort. VanKuik: “De voetballers slapen ingastgezinnen en de begeleidingin hotels in de omgeving. Naasthet sportieve aspect gaan we ookaltijd een dag naar bijvoorbeeldeen pretpark, zodat de gastenook wat van Nederland meekrijgenen niet alleen maar metvoetbal bezig zijn. Dat weekendkomt ook Ben Wijnstekers eentrainersclinic geven. Deze is be-In het negentig jarig bestaan van MSV kan het,net als in het vijftigjarig betaan, promoveren (netals het team uit 1969, zie foto rechts). Daarvoormoet men wel de nacompetitie winnen.We gaan nu promotiewedstrijdenvoor de eerste klasse spelen.De kloof met het eerste elftalmoet zeker niet te groot worden.”De 66-jarige Broekmanvertelt met aanstekelijk enthousiasmeover de bloeiende vereniging.Naast secretaris is degeboren Nijmegenaar ook actiefals grensrechter van het tweedeelftal, clubverslaggever en vastesupporter van het eerste. “In1976 kwam ik in Montfoortwonen en werd ik leider van hetvoetbalelftal van mijn zoon.Langzamerhand werd ik steedsmeer betrokken bij de club enuiteindelijk werd ik secretaris.”Voorzitter Van Vliet is logischerwijsblij met de vele vrijwilligersdie zich inzetten voor de vereniging.“De lange termijn is het belangrijkst.MSV is een bredepiramide. In alle opzichten gaathet goed met de club, als je ziethoeveel mensen zich nu ookweer inzetten voor het jubileumfeestis dat alleen maar goed omte zien.”FUSIEHet Bourgondische Montfoortkent twee prestatieve voetbal-FESTIVITEITENOp sportief gebied volgen er alsgezegd nog spannende tijden,maar dat er gefeest gaat wordenin Montfoort staat in elk gevalvast. Reeds lange tijd is Hansvan Kuik (47) namens de jubileumcommissiebezig met devoorbereidingen. Enthousiastvertelt de vrijwilliger over devele festiviteiten die op het programmastaan. “Op zaterdag 16mei heeft het G-toernooi plaats,mogelijk gemaakt door onzebusinessclub Business to Business.Het is prachtig om devreugde van de spelers en de begeleidingte zien. ’s Middags zaleen Drive-in show voor de nodigegezelligheid zorgen. Zondag17 mei komt de Voetbaltrucvan de KNVB naar Montfoort.Deze dag is bedoeld voor de pupillenen hun ouders. Op eengroot podium zijn talloze activiteiten,daarnaast zal er een penaltybokaalen een 4 tegen 4toernooi gehouden worden.”MSV heeft getracht alle lagenvan de vereniging tegemoet tekomen met de festiviteiten. Jongen oud, sportief en minder sportief,lid en oud-lid. Zondag 24doeld voor de lagere jeugdteams,zoals de A2 en de B2. Ookvoor deze groep willen we ietsleuks organiseren.”Het is illustratief voor de vereniging.Zoals Gerard Broekmanhet verwoordt: “Ons zesde elftalis even belangrijk als de overigeteams.”Op 19 december wacht nog eengrote feestavond voor de helevereniging en dan is het echtmooi geweest.Alhoewel? Langzaamaan kanmen gaan denken aan het eeuwfeest…De kampioenen: staand.v.l.n.r., verzorger Theo Verheij, Theo Kraan, JanZaad, trainer Piet de Jongh, cees Kraan, Tom Voet, keeper Bertus Sas,Karel Kraan, voorzitter Eddie Smits en leider Antoon Ostendorp.zittend v.l.n.r., Henk Oudshoorn, Koos van Schaik, Jan Koster, Ries Bos,Kees Vendrig, Jan (Pit) Oostrum grensrechter en Anton Kolfschoten.In het seizoen toen MSV 50 jaar bestond werd dat gouden jaarbekroond met een kampioenschap. Op 8 juni 1969 moest erop het veld van JSV in Nieuwegein een beslissingswedstrijdworden gespeeld tegen het Utrechtse Voorwaards en daarbijging het om de promotie naar de 4e klasse van de KNVB.De MSV-ers werden vergezeld van niet minder dan 3000 supportersdie hun club tenslotte zagen zegevieren na een spannendeontmoeting, waarin men al snel met 1-0 achter kwamte staan om uiteindelijk te winnen met 3-1.


6MEI 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 7 ADVERTENTIE


RONDOM VOETBALELINKWIJK 90 JAAR MEI 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 7 7Elinkwijk 90 jaar jongOp 20 juni 2009 bestaat Elinkwijk90 jaar. Dit heugelijke feit willenwij op deze dag met alle (oud)Elinkwijkers vieren.Er zal worden gestart met een voetbalactiviteitvoor de jeugd, Goalmaster. Alle jeugdspelers,leiders, ouders en anderen zijn vanaf ongeveer12.00 uur van harte welkom. Goalmaster bestaatuit diverse voetbalonderdelen, zoals 4 x4, lijnvoetbal en penaltyschieten. Wellicht kunnende niet-voetballers meehelpen op dezegrote dag.In ieder geval willen we alle jeugdige Elinkwijkersgezamenlijk op de foto gaan zetten.Goalmaster zal ongeveer tot 16.00 uur duren.Aansluitend zullen de ouderen, met respect uitgesproken,een onderlinge wedstrijd spelen. Eenieder kan hieraan meedoen. Er is ook een wedstrijdvan het jeugdbestuur tegen de (jeugd)trainers.Dus veel voetbalspektakel deze middag. In derust van deze wedstrijd is de prijsuitreiking vanGoalmasterVervolgens willen wij met vele (oud) Elinkwijkersherinneringen ophalen. De reünie zal tot ongeveer20.00 uur duren. Voor het uitnodigen van (oud)Einkwijkers wordt onze eigen website een belangrijkmiddel. Wij verzoeken alle (oud) Elinkwijkerszich aan te melden voor de reünie, dit kan met hetaanmeldingsformulier op onze website en in hetElinkwijkpaviljoen.Tijdens de reünie kunt u, wanneer u dat wilt ooktegen een bal aantrappen, tevens is er gelegenheidom onze rijke historie in de foto-expositie tebezoeken. Een reünie is een mooi trefpunt om elkaarweer eens te zien, herinneringen op te halenen ook eens te zien hoe de vereniging nu draait.Vanaf 18.00 uur is er een buffet, zodat naast hetdrankje ook aan de inwendige mens wordt gedacht.Aansluitend is er om 20.00 uur een feestavondmet muziek voor de leden van Elinkwijk.Het paviljoen zal worden “aangepast” door o.a. deaanbouw met een tent en een fotomuseum.De jubileumcommissie,Harry Metten, Jeffrey van Tamelen, Piet Rison,Hans van BarneveldIdeale opstelling Elinkwijk door de jaren heen,gemaakt door ingewijden binnen de club.Doelman: Piet KraakAchtterin: Jan van Tamelen - Humprey Mijnals - Erwin SparendamHenk van Rijnsoever (reserve Job Gademans)Middenveld: Reinier Kreyermaat - Jan Vonk - Leen van de Merkt(reserve Ton Nieuwenhuis )Voorhoede: Casper van Leeuwen - Michel Kruin - Wim de Jongh(reserve Hennie van Egdom)19192009JUBILEUM PROGRAMMA ZATERDAG 19 JUNI 200912.00 – 16.00 uur GOALMASTER VOOR DE JEUGD16.00 – 20.00 uur REÜNIE VOOR LEDEN en OUD-LEDEN16.00 – 17.30 uur WEDSTRIJDEN OUD-ELINKWIJKEN JEUGDBESTUUR18.00 uur AANVANG BUFFET20.00 – 00.30 uur FEESTAVOND voor alle ledenboven de 18 jaarLeden en oud-leden die voor de reünie een uitnodigingwensen te ontvangen, kunnen zich aanmelden via hetaanmeldingsformulier op www.elinkwijk.nl of via depapieren versie, die verkrijgbaar is in het paviljoen.De jubileumcommissieU.S.V. ELINKWIJK 90 JAAR - U.S.V. ELINKWIJK 90 JAAR


8Door Hans VosMEI 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 7 ELINKWIJK 90 JAAR‘Echte clubliefde bestaatnauwelijks nog’Ze schelen elkaar tien jaar inleeftijd, Elinkwijk en een vanhaar trouwste vrijwilligers.Maar de bijna 80-jarige JoopSlagboom doet niet onder voorde vitaliteit van zijn Utrechtsevoetbalvereniging, die een decenniumouder is. ,,Tien dagenna de jubileumdag word ik80.’’ Al meer dan een halveeeuw spant de Utrechter zichachter de schermen in voorElinkwijk. Slagboom is eenclubman van de oude stempel.,,Echte clubliefde bestaat nauwelijksnog’’, beweert dekrasse Utrechter. ,,Het is eenkomen en gaan, komen engaan. Ook onder de voorzitterstrouwens. Hahaha.’’Tot voor kort was de kwiekeSlagboom bij thuiswedstrijdenvan Elinkwijk 1 de man die derecettes nauwgezet beheerde.Nu houdt hij op dergelijkezondagen bij de entree van hetsportpark, staand in de nabijheidvan de kassa, slechts eenoogje in het zeil, als een wakende‘supercontroleur’. ,,Ikhoud alles in de gaten.’’ En hijdraagt zorg voor het op peilhouden van de drankvoorraadvoor de bestuurskamer. ,,Jebent vrijwilliger of je bent hetniet’’, zegt hij over zijn jarenlangebetrokkenheid.Zelf voetbalde hij geen enkelewedstrijd voor Elinkwijk. ,,Datkon ik niet’’, zegt hij. Zijn passieveliefde voor dezeUtrechtse club ontstond doortoedoen van wijlen zijn oudstebroer Wim, die hem meenam.,,Zo ben ik er ingerold. En ikben er niet mee weg te denken.’’Toen hij zich er eenmaalthuis voelde, was een echtevrijwilliger geboren. Hij spandezich om te beginnen in als elftalleidervan een groep aspiranten.En daar bleef het nietbij.In de jaren van het betaaldevoetbal beheerde Slagboom,gekroond tot lid van verdienste,de ‘vip-boxen’ bij Elinkwijk.Officiële genodigdenmaakte hij wegwijs, richtinghun zitplaats op de tribune. ,,Ikgaf de bobo’s een kaartje voorhun plaats. Gingen ze weg,dan moesten ze dat bij mijweer inleveren. Ik heb heelveel bekenden uit de voetballerijtoegelaten.’’Slagboom herinnert zich nogde tijd dat de selectie perpaard en wagen naar de uitwedstrijdenging. ,,Ja, zo gingende jongens de stad uit.Dat heb ik zien gebeuren.’’Van de oudgedienden die hijnog heeft zien spelen in de periodevan het betaalde voetbal,ziet hij een enkeling nog regelmaatbij de thuiswedstrijdenvan Elinkwijk terug. In het bijzonderWim de Jongh, detoenmalige midvoor. Een uitgesprokenidool had hij niet.,,Ze waren allemaal mijn favoriet.Dat is nog steeds zo.Vroeger had ik er flink de pestin als Elinkwijk verloor, dat istegenwoordignietmeer zo. Nuvind ik hetvervelendals Elinkwijkverliest.’’Van ‘gouden linkerbeen’ Sutershad Elinkwijk heel lang plezierDoor Hans VosDiep in zijn sporthart betreurthij het nog steeds, dat hij tienjaar geleden zijn voetbalschoenenaan de wilgen hing en zijnshirt van Elinkwijk opborg. GerardSuters verdedigde hetclubbelang heel lang, ultralang.Tot op zijn 64ste. Precieseen halve eeuw was hij als onvermoeibarespeler actief voorElinkwijk. Hij is 75 nu. ,,Ik benzestig jaar lid van Elinkwijk’’,zegt hij met trotsheid in zijnstem.Het kwam nog al eens voordat directe tegenstanders hem‘een oude lul’ noemden. MaarSuters had, de grens van de 60jaar voorbij, zijn woordje voordat soort gasten klaar. ,,Jemag me dan een oude lul noemen,deze oude lul staat wel3-0 voor. Dan zwegen zemeestal.’’De voormalige karaktervollelinkspoot schopte het tot hettweede elftal, juist in de periodevan het betaalde voetbalvanaf 1955. ,,Ik was net nietgoed genoeg voor de top.’’ Hijtrainde en speelde samen metjongens als Michel Kruin en debroers Frank en HumphreyMijnals, de clubsterren met wiehij een hechte band opbouwde.Middenvelder wasSuters, maar naarmate dejaren verstreken speelde hijsteeds vaker als linksbuiten.,,Oerlinks was ik. Mijn rechterbeenwas mijn chocoladebeen,zou Willem van Hanegem gezegdhebben.’’Met zijn ‘gouden linkerbeen’had Suters 50 jaar bij Elinkwijklang voetbalplezier, nagenoegzonder blessures. Goalsmaakte hij tot kort voor zijn afzwaaien.,,Ik ben altijd maardoor blijven gaan’’, zegt hijover zijn spelvreugde. ,,Frappanthè.’’ De oudste actievevoetballer was Suters overigensniet in de clubhistorie. Hijbetitelt Gijs Lam als dé echteoldtimer van zijn club. ,,Hijheeft doorgevoetbald tot nazijn 70ste.’’Suters heeft zijn hart aan Elinkwijkverpand. ,,Ik heb er eenheel leuke tijd gehad en komer nog steeds. Ik ben er altijdbij thuiswedstrijden.’’ De vrijdagavondenslaat hij ook zeldenover. Dat is zijn vastekaartavond in de kantine geworden.,,Elinkwijk is voor mijeen kaartclub geworden inplaats van een voetbalclub.Hahaha. De gezelligheid vanvroeger is er nog steeds.Daarom kom ik er nog steeds.Elinkwijk had en heeft een specialeplaats in mijn leven.’’Jeugdvoorzitter Kempers beoogt laagdrempeligheidDoor Hans VosZijn ‘inwerktijd’ als jeugdvoorzittervalt samen met de aanloopnaar het 90-jarig bestaanvan Elinkwijk. Dus zijn hetsoms hectische clubavondenvoor Gerard Kempers, die noggeen half jaar de leiding heeftover de jongerenafdeling vande jubilerende Utrechtse voetbalclub.,,Dan denk je een uurtje opmaandagavond naar je verenigingte gaan en dan kom jemaar niet weg’’, zegt Kempers,die er een lach op laat volgen.Want hoewel het voorzitterschapveel vrije tijd opslurpt(,,Daar ontkom je niet aan’’),krijgt jij er veel voldoeningvoor terug. ,,Voor mij is heteen leerproces.’’Jeugdtoernooidagen – voor deselectieteams en in de breedte– vormen deze maand een belangrijkbestanddeel van hetjubileumprogramma van Elinkwijk.Op zaterdag 23 en 30mei. En ook op de oprichtingsdag,20 juni, komt de jongegarde volop aan bod. Die kangaan penalty schieten of meedoenaan een aan voetbal gerelateerdespel op één van develden. Zo ook de zoon van dejeugdvoorzitter, de in de E-selectievoetballende Quinten.Zelf komt Kempers die dag ookin actie. Met mede-jeugdbestuursledenneemt hij het ineen partijvorm op tegen eenteam van jeugdtrainers.Door de jeugd nadrukkelijk bijhet jubileum te betrekken, wilKempers laten zien dat de bejaardevoetbalclub een jongvoetbalhart heeft. Met eenaanzienlijk verstevigde organisatiestructuur,bestuurlijk entechnisch. ,,De vereniging ismet haar jeugd volop in beweging,toekomstgericht bezig. Ikben blij dat ik daar een bijdrageaan mag leveren. Wekomen uit een diep dal en zittenmiddenin een voortvarendproces. Met de introductie vanmeisjesvoetbal willen we nogverder in de breedte groeien.’’De goede naam die Elinkwijkin het Utrechtse voetbal heeftopgebouwd, ook als kweekvijvervoor talenten, koestertKempers. Zoals hij ook devoordelen ziet van het samenwerkingsverbandmet FCUtrecht. Maar daarnaast beoogtde woordvoerder van dejeugdtak laagdrempeligheid.Elinkwijk moet een ‘magneet’zijn en blijven in het noordenvan de stad Utrecht voor iedereendie wil voetballen in clubverband.


RONDOM VOETBALDoor Hans VosEen dubbelfeestjaar is het voorTon Bakker. Zelf werd hij onlangs60 jaar. Elinkwijk, devoetbalclub waaraan hij alsvoorzitter leiding geeft, viert op20 juni aanstaande het 90-jarig bestaan. Naar aanleidingvan zijn eigen verjaardag werdBakker door zijn gezin ‘prettigontvoerd en met onbekendeELINKWIJK 90 JAAR MEI 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 7 9Bakker bespeurt ‘goede ontwikkeling’ bij jubilarisVoorzitter Ton Bakkerlinks op de fotoDoor Hans VosElke generatie spelers in hetNederlandse betaalde voetbal– en in Oranje - kent meer danéén representant van Elinkwijk,de veel geprezen Utrechtse ‘talentenkwekerij’.Ook op de allermooistevoetbaldag in onzevaderlandse voetbalhistorie, 25juni 1988, bundelden gewezenElinkwijkers hun allerbestekrachten samen. Twee om precieste zijn.Marco van Basten, hij vooral,en Gerald Vanenburg warentwee prominente winnaars inhet Nederlands elftal dat (gastland)Duitsland en vooral Europabetoverde en veroverde.Het ‘goede stel’, naar de woordenvan tv-commentator TheoReitsma, dat in ’88 de Europesetitel bemachtigde, droeghet ‘keurmerkstempel’ vanElinkwijk. Een kwaliteitsmerkdat ‘eeuwigheidswaarde’ heeften altijd zal houden.Voor ‘Vaantje’ Vanenburg en‘San Marco’ Van Basten wasElinkwijk op het juiste momentin hun ontwikkelingsfase deideale springplank naar hetprofvoetbal. Maar dat was deUtrechtse club ook voor Henkvan Rijnsoever. Minder bekendwas en is hij. Maar Van Rijnsoeverbehoorde wel tot deeerste AZ-formatie die de hegemonievan Ajax, PSV en Feyenoorddoorbrak in 1981. Netals het gerespecteerde Oranjeduolegde ook Van Rijnsoeverde basis van zijn geslaagdeprofloopbaan op de velden vanElinkwijk. Voor Ibrahim Afellayen Ismail Aisatti geldt precieshetzelfde.Illustere voorgangers van VanBasten (zie foto rechts), Vanenburg,Van Rijnsoever, Afellayen Aisatti speelden met huneigen Elinkwijk bij de(semi)profs zelfs kortstondig inde Eredivisie. Toppers als ErwinSparendam, Michel Kruin,bestemmingafgevoerd’.Met zijn Elinkwijkviert hijhet jubileum inalle openheid,met al die anderendie zijnroemrijke verenigingin hunvoetbalhart dragen.En dat zijn er van oudshervelen, in Utrecht en daarbuiten.Het pleziert Bakker in hogemate dat Elinkwijk anno 2009een club met toekomstperspectiefis. Daar is en wordt nogsteeds intern hard aan gewerkt.Door hemzelf, door medebestuurdersen tal vanvrijwilligers. Bakker en de zijnenhebben veel kunnen regisserenin dit jubileumjaar, gripHumphreyMijnals, Tonvan der Linden,Leenvan de Merkt,Wim deJongh enCees Loffeldbehoorden inhet shirt vanElinkwijk tot depioniers, tot hen die zich voorhet eerst in de historie van hetNederlandse voetbal lieten betalenvoor hun diensten en capaciteiten.Oude meesters worden ze genoemden onder deze noemerin deze Utrechtse voetbalkrantmet regelmaat geportretteerd.Van Sparendam tot Loffeldheeft Elinkwijk een specialeplaats in hun voetbalhartengehouden. Wat dat aangaathebben uiteenlopende voetbalkaraktersals Mijnals en VanBasten, Kruin en Van de Merkt,Van der Linden en De Jongh,op de tobbende hoofdmacht inde hoofdklasse A hadden zijniet. Het kampioenschap dathet zaterdagelftal in de vijfdeklasse C behaalde, zorgdevoor sportieve ontspanningaan de Amsterdamsestraatweg.Ook in bestuurlijke kring.Ronduit blij is Bakker dat Elinkwijkde laatste twee jaar in debreedte is gegroeid en in financieelopzicht gezond is geworden.,,Dat is een goedeontwikkeling.’’ Hij benadruktdat de levensvatbaarheid vande 90-jarige staat of valt metde betrokkenheid en inzet vanalle leden. ,,Dat kan de voorzitterniet in z’n eentje af.’’Elinkwijk, stelt hij met nadruk,kan niet blijven teren op detijdfase in het betaalde voetbalnu meer dan een halve eeuwgeleden. De tijden zijn enormVan Rijnsoever en Afellay eenbelangrijk aspect gemeen.Zonen van Elinkwijk waren het,zonen blijven ze. Of de club nu90 of straks 100 en 125 jaaroud is. Zonder de wortels vanveranderd. ,,Elinkwijk is nietmeer dé club van Zuilen. Metmijn opa en vader ging ik ooknaar thuiswedstrijden kijken,samen met nog 8.000 of somswel 9.000 mensen. Nu mogenwe blij zijn met gemiddeld 200tot 300 toeschouwers.’’De invoering van een topklasse-modeljuicht Bakker toe,denkend aan krachtmetingenop zaterdagavonden met bastionsals IJsselmeervogels enSpakenburg. ,,Daar staan wijvoor open. Zo zouden we inprestatief opzicht kunnen aansluitenbij dat soort clubs enmisschien wel nog hoger kunnenreiken. De topklasse zouvoor ons een win-win-situatiebetekenen. Maar dan moet ereerst een cultuuromslagkomen, ook bij andere clubs.’’Oude meesters geven 90-jarig Elinkwijk ‘eeuwigheidswaarde’Sparendam, Van Basten, Loffeld,Vanenburg of Aisatti hadElinkwijk niet zo’n stevigeplaats in voetballand gehad.


10 MEI 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 7 ADVERTENTIENACOMPETITIEALLE WEDSTRIJDEN 14.30 UURTWEEDE KLASSE A & B16-5 SVL - MARKEN16-5 VVA’71 - DVVA16-5 HBOK - Fc Breukelen2e ronde 21 mei - returns 23 meiFinale 30 meiDERDE KLASSE C & DDonderdag 14 mei om 19.00 uur14-5 Houten - RKDES14-5 Uithoorn - CDW14-5 Fc Abcoude - SMVC FairplayReturns 17 mei2e ronde 21 mei - returns 24 meiFinale 1 juniDERDE KLASSE C & D16-5 Benschop - TOV16-5 Nieuwland - DHSC16-5 AH’78 - Woudenberg2e ronde 21 mei - returns 23 meiFinale 30 meiVIERDE KLASSE G & H17-5 Schalkwijk - Rivierwijkers17-5 VVZA - MSV'1917-5 PVCV - AS'802e ronde 21 mei - returns 24 meiFinale 1 juniVIERDE KLASSE E & F16-5 DOSC - VIOD16-5 Lopik - Kockengen16-5 FC Weesp - De Posthoorn2e ronde 21 mei - returns 23 meiFinale 30 meiVIERDE KLASSE G9-5 Hercules - DEV Doorn16-5 Odysseus - verliezer 9-521-5 winnaar 9-5 - OdysseusFinale23-5 Dalto - poule winnaarVIJFDE KLASSE C9-5 DVSU - Voorwaarts16-5 ZU 1911 - verliezer 9-521-5 winnaar 9-5 - ZU 1911Poule winnaar promoveertVIJFDE KLASSE H10-5 HVC - SCH'4417-5 tweede wedstrijd21-5 derde wedstrijdVIJFDE KLASSE GDonderdag 14 mei - 19:00 uurBatavia '90 - Sporting '70Indien Batavia '90 verliezer is van de 1e wedstrijdof de 1e wedstrijd gelijk eindigt, danwordt Batavia '90 als verliezer aangemerkt endan luidt het programma als volgt :Zondag 17 mei - 14:30 uurVoorwaarts - Batavia '90Donderdag 21 mei - 14.30 uurSporting '70 - VoorwaartsIndien Batavia '90 de 1e wedstrijd heeft gewonnendan luidt het programma als volgt :Zondag 17 mei -14.30 uurSporting '70 - VoorwaartsDonderdag 21 mei - 14.30 uurVoorwaarts - Batavia '90Schalkwijk, zij spelen in de 1e ronde tegen Rivierenwijkers.CDW, zij spelen in de 1e ronde tegen Uithoorn.ZESDE KLASSE D10-5 Kismet - Veenendaal17-5 tweede wedstrijd21-5 derde wedstrijdSVL, zij spelen in de 1e ronde tegen Marken.DEV Doorn, zij spelen in de 1e ronde tegen Hercules.


RONDOM VOETBALJONGLEREN MEI 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 7 11JONGLERENDE ZOON VAN...PROFIELNaam:Joost PouwGeboorteplaats:UtrechtLeeftijd:3 jaarClub(s):CDWIn welk team speel je?Mini’sWat is je positie in het elftal?Ik wil nummer 4 op mijnshirtWat zijn je sterke punten?Bal afpakken/dribbelenIn deze rubriek komt een voetballende zoon of dochter van een bekende (oud)voetballer aan bod. Dezekeer is dat Joost, de zoon van CDW trainer Gerard Pouw. Wij hebben Joost een aantal vragen gesteld.Wat vind je leuk aan trainen?AllesWat is je mooiste doelpuntdie je ooit hebt gemaakt?Vanaf de middenlijn dribbelenen scoren op het grotegoalWie is je favoriete Nederlandsevoetballer?Randy Hehamahua (CDW1)Welke hobby's heb je nogmeer?Buiten spelen en legobouwenWat wil je later worden?Profvoetballer bij Ajax ofFC Groningen andersbrandweermanTrainer Gerard Pouw geeft aanwijzing aan aanvoerder CDW.Joost, de zoon van...ONDER DE LOEPMSV’19 C1Wil je ook met jeselectie jeugdelftal meedoenaan de rubriek 'Jeugdonder de loep'? Stuur een mailtjenaar redactie@rondomvoetbal.nlen wellicht staat jouw team in devolgende uitgave vanRondom Voetbal!STANDElftal G P1. MSV 19 C1 17 482. Montfoort C1 16 433. Houten C2 17 354. Lopik C1 17 335. JSV Nieuwegein C2 18 26Elftal G P6. Benschop C1 18 237. Brederodes C2 17 168. Focus 07 C3 15 109. Vriendenschaar C3 17 710. Geinoord N'gein C3 16 6Achterste rij v.l.n.r.: Piet Wijman (vaste grensrechter), Erik de Reuver, Niels den Hartog, RobinGuldie, Hobie Gras, Jordi Achterberg, Stan Hilhorst, Dave Vendrig, Sandra Hilhorst (leidster)Voorste rij v.l.n.r.: Piet Brand (trainer/coach), Mike de Leeuw, Tim van Rossum, Yerro Heijcoop,Mark Klutz, Jeroen Snoek, Sophie Oude Ophuis, Bart VianenNAAM FAVORIETE SPELER FAVORIETE HOBBY HEKEL AANMark Klutz Dida Brandweer VerliezenTim van Rossum Thierry Henry Auto sleutelen AjaxErik de Reuver Zlatan Ibrahimovic Computeren FeyenoordNiels den Hartog Steven Gerrard Wielrennen AjaxDave Vendrig Sergio Ramos Straatvoetbal SpruitjesStan Hilhorst Steven Gerrard Straatvoetbal VerliezenRobin Guldie Cesc Fabregas Computeren AjaxHobie Gras Kaka Straatvoetbal Vroeg opstaanJeroen Snoek Kaka Computeren Wissel staanBart Vianen Hatem Ben- Arfa Computeren SchoolSophie Oude Ophuis Fernando Torres Tennis VerliezenMike de Leeuw Lionel Messi Computeren SchoolYerro Heijcoop Christiano Ronaldo Computeren V.V.M.Jordi Achterberg Robin van Persie Computeren Geblesseerd zijn


RONDOM VOETBALRUBRIEK JONGLEREN NAAM MEI 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 713JONGLERENKampong voetbal weer naar TurkijeKampong voetbal op trainingskamp in Turkije. Watzult u zeggen. Dat is nogal wat voor de E, D en C selectieteamsvan Kampong. Daarbij Kampong is tochhockey? Zeker, en cricket, tennis, jeu de boules en niette vergeten squash. Maar nadrukkelijk ook voetbal.Met bijna 1500 leden hebben we het hier wel over degrootste voetbalclub van Utrecht. Dat weten de meestemensen niet. En tegenwoordig met veel ambities. Nietalleen omdat ons veelgeprezen eerste team dit jaarde eerste klasse heeft gehaald. Of we dat behouden ismisschien nog even de vraag, maar als u zich realiseertdat 5 jaar geleden het eerste nog in de 4e klassespeelde, dan snapt de lezer dat er veel gebeurt is metde blauwwitten onder de rook van de FC. Kampongtimmert aan de weg. Niet alleen deze voetbalstage isdaarvan een voorbeeld, belangrijker is het selectieopleidingsplanwaarbij Topteams worden geformeerd.Zelfs bij Kampong levert zo’nreis wel wat discussie op (ishet niet overdreven, welneehet is gewoon hartstikke leuk,ja maar, etc.), maar omdathet op vrijwillige basis is, mageen ieder doen wat hij wil. Zokan het zijn dat op 25 aprilbijna 30 kinderen en 30 volwassenenmet de bus vanuitKampong naar Brussel gaanom aldaar op het vliegveldrichting Antalya te stappen.De reis verloopt voorspoedig.Bij de landing krijgt de pilooteen applaus, zoals dat in debeginjaren van het vliegenklonk als iedereen weer opgeluchtwas bij een geslaagdelanding. Hier washet een blijk van spontaanenthousiasme van de kinderen.Midden in de nacht wordenwe verplaatst naar hethotel. Een mooi complex,waar in de winterstop ookgerenommeerde Europeseclubs komen. Het geruchtgaat dat PSV wel eens in debuurt is geweest.Hoewel de kinderen weinigslaap hebben gehad, is er devolgende dag meteen training.De drie R’ren, Ruud,Roy en Ronald laten zien dathet menens is deze week.Ruud Nijenhuis is de groteorganisator van de gehelereis, zelf nog eredivisiespelergeweest en geeft samen metde anderen uitstekende trainingen.Interessante aanvalcombinatieswordengeoefend met het oog op dewedstrijden tegen Turkseploegen, onder andere Antalyaspor(8e in de Turkse, zegmaar eredivisie). Na de trainingmeteen even door naarde overkant alwaar ze eenclinic golfen krijgen. Het blijftten slotte wel Kampong. Ookdat is voor de meesten meteenraak. Vele balletjeskomen al verder dan 100meter.Wedstrijden zijn leuk, maartot verdriet van velen, eerst90 minuten rusten op dekamer. Iemand vindt dat afzetterij,want je hebt toch betaaldvoor deze reis en danmoet je verplicht op je kamerzitten. Geduldig wordt uitgelegddat het belangrijk is jerust te nemen voor een wedstrijd.PSP en de straf dat wiegezien wordt niet zal spelen,zorgen ervoor dat het complexgeheel Kampongkid vrijis. Heerlijk rustig. De wedstrijdenlaten zien dat de verschillenbij de jongerenkleiner zijn, Kampong wint,maar bij de groteren zijn deverschillen te groot. Nog veletrainingsstages moeten volgenom dat te overbruggen.En die gedachte doet het verliessnel vergeten. Ondertussenwel wat geblesseerden,Johannes een dag op krukkenen Michiel de laatstetwee dagen, in een rolstoel(ik lijk wel een bejaarde,voegt hij er aan toe).De volgende ochtend is hetlooptraining van Inez, de 17jarige zus van een van despelers, hartstikke leuk dat zedat doet. Het is alvast eenvoorproefje op het komendseizoen, want dan zijn looptrainingenverplicht voor deTopteams. De kinderenmaken vreemde loopbewegingenen het moet gezegd,Inez houdt ze er voortreffelijkonder. Ze doen haar zo goedna, dat de jongens de restvan de week spierpijn hebben.Op Koninginnedag een bezoekaan Antalya alwaar geshoptmoet worden. Wie zalhet beste afdingen is devraag. Er wordt gewaarschuwddat je bij de BjörnBorg onderbroeken geen damesmodelmoet kopen. Vorigjaar was dat Timothy overkomen,wat voor hem behoorlijkbalen was. Tien manblijven achter in het hotel envermaken zich goed, met fitnessen zonnen. Totdat hetnieuws uit Nederland doordringt.Afschuwelijk hoe eenman zoiets waanzinnigs kandoen. Het legt een schaduwover de dag.De avond voorafgaand aande wedstrijd van ouderstegen kinderen hebben webij het diner behoefte aaneen bespiegeling van Ruud,in dit geval even onze trainer.Na een zeer ingewikkeldeanalyse kijkt hij onsnog eens goed aan en besluitmet de opmerking:“Weet je wat, gewoon alleballen hard naar voren, danzie we wel wat er gebeurt”.De volgende dag blijkt hetvoor de ouders nog best tegaan. De jongeren wordenovertuigend verslagen (vindende ouders zelf) en zelfsook de ouderen moeten eraan geloven, al is dat na penalty’s.Er is nog veel meer gebeurd,maar de week gaat snel ende terugreis wenkt onverbiddelijk.Op de kamers wordtkoortsachtig opgeruimd. Dekinderen moeten alle klerenuit elkaar houden, de BB onderbroekenmoeten natuurlijkniet verwisseld worden.Na nog een heerlijke lunchmet het prachtige uitzicht opde zee rijden we om 13.00terug naar Antalya en vliegenterug naar Brussel alwaarde bus ons moe envoldaan naar Utrecht rijdt.Het was voor de jeugd en deouders een heerlijke voetbalweek.´s ochtends vroeg op de jeugdveldenSam Volten, zes jaar, woont in Tuindorp,Utrecht en voetbalt in de ChampionsLeague van USV Hercules. Wespotten hem 's ochtends vroeg op dezondag. "Ik vind voetballen het leukstewat er is. Ik speel in de A-poule (6jaar) en samen met de voetballersvan de B-poule (5 jaar) spelen weelke zondagochtend wedstrijdjes 4tegen 4."Beide poules hebben 10 teams (samen100 kinderen van 5 en 6 jaar) met echteshirts. Sam speelt dan bij AC Milan. Op defoto speelt hij tegen PSV. "We hebben met7-3 gewonnen en ik heb er 2 gescoord."Na afloop is er limonade, wordt er tafelvoetbalgespeeld en kan er voetbal op eengroot scherm gekeken worden. "Somsmag ik 's middags met mijn papa meenaar Feyenoord en kan ik ook wel eenseen vriendje meenemen. Met Feyenoordgaat het nu niet zo goed maar dat wordtsnel beter. Dat heeft mijn papa zelf gezegden die had het weer van MarioBeen."Sam Volten aan de bal voor AC MilanTeamfoto AC MilanSpelregels Champions LeagueDe spelregels zijn erg simpel en erop gericht om de spelertjes zoveel mogelijk te laten spelen en scoren. Er wordt4 tegen 4 gespeeld en er is geen vaste keeper maar een zogenaamde vliegende keeper. Het is niet de bedoelingdat steeds dezelfde speler het doel verdedigt. De vliegende keeper mag de bal niet met de handen pakken.Er mag alleen vanaf de helft van de tegenstander gescoord worden. Wanneer de bal over de zijlijn gaat moetdeze met de voet weer in het spel worden gebracht, bijvoorkeur dribbelend en dan overspelen. Gaat de bal overde achterlijn, dan wordt er een keeperbal of hoekschop genomen. Een vrije trap wordt alleen gegeven bij eenernstige overtreding. Na elk doelpunt wordt de bal in het midden gelegd en volgt er een aftrap. Bij de start vande wedstrijd legt de scheidsrechter de bal in het midden en beginnen beide teams vanaf hun eigen achterlijn.


14MEI 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 7 PATRICK TOPPERSNominaties Topteams 2008/2009voor de Gouden DomIn het seizoen 2007/2008 werd dezaterdagtak van FC Breukelen gekozen tothet beste TopTeam. Dit leverde een bezoekop in een skybox bij de wedstrijd FC Utrecht -FC Groningen en de overhandiging van deGouden Dom. In elke editie van devoetbalkrant hebben we de tussenstand vande TopTeams in een ranglijst laten zien. Wehebben steeds aangekondigd dat, in deuiteindelijke ranglijst, de resultaten onderde loep worden genomen door eenwegingsfactor. Dit gaf het volgende overzicht:de genomineerden voor het beste TopTeamvan het huidige seizoen zijn opnieuwFC Breukelen zaterdag, de zondag vanvv De Meern en de allereerste kampioen vanNederland namelijk vv Sterrenwijk.Welke berekening werd genomen?Het aantal punten werd gedeeld door het aantal wedstrijden en de uitkomst daarvan werd metde volgende wegingsfactoren gewogen.Hoofdklasse x 1,001e klasse x 0,902e klasse x 0,803e klasse x 0,704e klasse x 0,605e klasse x 0,506e klasse x 0,50Totaal ranglijst eerste 10 teams1e plaats ? -team wordt bekend gemaakt op ons slotfeest - 1,74 totaal2e plaats ? -team wordt bekend gemaakt op ons slotfeest - 1,56 totaal3e plaats ? -team wordt bekend gemaakt op ons slotfeest - 1,54 totaalSterrenwijkDe Meern4e plaats SMVC Fairplay met 47 punten uit 22 wedstrijden, is 2,14 x 0,70 = 1,50 totaal5e plaats VVIJ met 40 punten uit 22 wedstrijden, is 1,81 x 0,80 = 1,45 totaal6e plaats FZO met 56 punten uit 24 wedstrijden, is 2,33 x 0,60 = 1,40 totaal7e plaats Hercules (zat) met 54 punten uit 24 wedstrijden, is 2,25 x 0,60 = 1,35 totaal7e plaats vv Kockengen met 54 punten uit 24 wedstrijden, is 2,25 x 0,60 = 1,35 totaal9e plaats Elinkwijk (zat) met 48 punten uit 18 wedstrijden, is 2,67 x 0,50 = 1,34 totaal10e plaats vv Maarssen met 48 punten uit 22 wedstrijden, is 2,18 x 0,60 = 1,30 totaalFC BreukelenFC Utrecht biedt het beste TopTeamvan 2008/2009 een skybox aan voorde gehele selectie voor een thuiswedstrijdin het nieuwe seizoen.Salvador Segura Peraltavan SterrenwijkMarco van de Meervan FC BreukelenFrans Schuitemakervan vv De meern


RONDOM VOETBALPATRICK TOPPERS MEI 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 7 15Nominaties TopSchutter, TopKeeper enTopTalent van 2008/2009 voor de Zilveren DomOm in aanmerking te komen voor een ZilverenDom voor de beste in de verschillende categorieënmoest men minstens 15 wedstrijden gespeeld hebben.In de categorie beste talent is deze voorwaardeextra zuur voor Wim Wakelkamp van vv deMeern, met zijn gemiddelde van 8.0571 was hijhet beste talent geweest en ook nog eens 5e gewordenin de totaalranglijst voor de beste TopSpeler.Helaas voor Wim kwam hij maar tot 14wedstrijden vanwege een vervelende knieblessure.Na het slotfeest zullen opWWW.RONDOMVOETBAL.NL alle categorieën gepresenteerdworden.In de categorie TopKeeper heeft keeperstrainerCategorie TopSchutterEERSTE GENOMINEERDEDaan de Groot van UVVMaarten Arts een extra prijs aangeboden, de winnaarvan de totaal ranglijst krijgt behalve de ZilverenDom ook een Pro Goal Bokaal van Maarten.Deze wordt op het slotfeest ook overhandigd.Voor bovenstaande categorieën werd ook een wegingfactorgehanteerd. Voor de topschutters werddezelfde coëfficiënt gebruikt als bij de berekeningvan de TopTeams.Voorbeeld: nummer 5 in de ranglijst, namelijkGeert Vocking scoorde 19 doelpunten, Geertspeelt in de vierde klasse waardoor zijn aantaldoelpunten x 0,60 worden gewogen. Voor deTopTalent en TopKeeper ranglijsten werden devolgende coëfficiënten gebruikt.Categorie TopTalentEERSTE GENOMINEERDEIrak Assad van SterrenwijkNamelijk:Hoofdklasse- beoordeling x 1,001e klasse -beoordeling x 0,982e klasse -beoordeling x 0,963e klasse- beoordeling x 0,944e klasse -beoordeling x 0,925e klasse- beoordeling x 0,906e klasse -beoordeling x 0,88Voorbeeld: In de categorie TopKeeper behaaldeRemco Van Veen van Zwaluwen Utrecht 1911 (zat)een gemiddelde cijfer van 7,600, dit cijfer is dooronze database 'gewogen' met een factor x 0,90.Zijn oorspronkelijke cijfer was dus in principehoger.Categorie TopKeeperEERSTE GENOMINEERDEGeert Willem Merkens van SVLTWEEDE GENOMINEERDERick Andeweg van DEV DoornDERDE GENOMINEERDENick Lanfermeyer van vv Maarssen enStefan Heil van DHSCTWEEDE GENOMINEERDELars Verlinden van VVIJDERDE GENOMINEERDEDanny de Leeuw van DHSCTWEEDE GENOMINEERDEReyer Ran van VVIJDERDE GENOMINEERDEPascal Florie van vv de MeernStefan Rick Nick Irak Danny Geert Willem Reyer PascalLarsVerlindenhelaasgeen fotoEindranglijsten TopSchutters, TopTalenten en TopKeepersTopSchutters1e plaats ?2e plaats ?3e plaats ?speler wordt bekend gemaakt opons slotfeest - 17,4 totaal(29 doelpunten)speler wordt bekend gemaakt opons slotfeest - 14,0 totaal(20 doelpunten)twee spelers - worden bekendgemaakt op ons slotfeest - 12,6totaal (21 doelpunten)5e plaats Geert Vocking van sterrenwijkmet 11,4 totaal ( 19 doelpunten)6e plaats Raoul Oostdam van vv De Meernmet 11,2 totaal ( 14 doelpunten)6e plaats Maikel Goossens van Fc Breukelen(zat) met 11,2 totaal(14 doelpunten)8e plaats Tarik Demir van Zwaluwen Utrecht1911 met 10,8 totaal(18 doelpunten)9e plaats Koen Dittmar van Fc de Bilt met 9,1totaal ( 13 doelpunten)9e plaats Maurice Willekes van VVJ met 9,1totaal ( 13 doelpunten)TopTalenten1e plaats ? speler wordt bekend gemaakt opons slotfeest - 7,8110 totaal cijfer2e plaats ? speler wordt bekend gemaakt opons slotfeest - 7,5670 totaal cijfer3e plaats ? speler wordt bekend gemaakt opons slotfeest - 7,5600 totaal cijfer4e plaats Onur Akdeniz van JSV - 7,5482totaal cijfer5e plaats Renato Droefs van sterrenwijk-7,4622 totaal cijfer6e plaats Robin Bikker van Lekvogels -7,4436 totaal cijfer7e plaats Thijs Atteveld van vv De Meern-7,3867 totaal cijfer8e plaats Nicky Segura Peralta Sterrenwijk -7,3600 totaal cijfer9e plaats Björn van der Horst van VVIJ -7,3333 totaal cijfer10e plaats Wouter de Lange van CDW -7,3265 totaal cijferTopKeepers1e plaats ? speler wordt bekend gemaakt opons slotfeest - 8,1600 totaal cijfer2e plaats ? speler wordt bekend gemaakt opons slotfeest - 7,9636 totaal cijfer3e plaats ? speler wordt bekend gemaakt opons slotfeest - 7,7558 totaal cijfer4e plaats Remco van Veen van ZU 1911-7,6000 totaal cijfer5e plaats Onur Akdeniz van JSV - 7,5482totaal cijfer6e plaats Kees van de Broek van DHSC -7,4025 totaal cijfer7e plaats Mark Hillen van Fc De Bilt - 7,3875totaal cijfer8e plaats Jordy Lievers van VVJ - 7,2514totaal cijfer9e plaats Marco van de Heiligerberg vanSchalkwijk - 7,2345 totaal cijfer10e plaats Henry Kersbergen van Lekvogels -7,1760 totaal cijfer


16MEI 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 7 PATRICK TOPPERSOp zaterdag 30 mei wordt er in de Galgenwaard,voorafgaand aan het feest, de wedstrijd tussen de best beoordeeldeRondom Voetbal spelers en een Allstars team van Klein Galgenwaard gespeeld, onder leiding van JeanPaul de jong. Voor deze wedstrijd worden in de diverse linies de best beoordeelde spelers uitgenodigd. Ookvoor deze criteria moest men minimaal 15 wedstrijden gespeeld hebben om in aanmerking te komen voor hetRondom Voetbal Team. Sommige spelers kunnen niet aanwezig zijn in verband met nacompetitie, hierdoorschuiven spelers door van de reserve lijst.OPSTELLING RV TEAMGOALReyer Ran van VVIJPascal Florie van vv De MeernGeert Willem Merkens heeft na-competitie met SVLVERDEDIGINGAlex Kaya van vv De MeernNedzad Jarovic van Rivierwijkers ( evt. nacompetitie)Marsch Konigs van KampongDanny de Leeuw van DHSCRESERVE:Stefan Hoogvliet van Fc Breukelen ( evt. nacompetitie)Rick van Lent van VVIJKevin Flight van vv de MeernLars Verlinden van VVIJIrak Asad van SterrenwijkThijs Atteveld van vv de MeernMIDDENVELDFrank Kippersluis van VVIJFrank Barte van CDW ( evt. nacompetitie)Bob van Leeuwen van SVL ( evt. nacompetitie)RESERVE:Michael van Rossum van vsv VreeswijkRick Andeweg van DEV DoornStef Vermeuelen van vv De MeernChristiaan Hageraats van KampongArnout Schonis van vv MaarssenFerdi Vrede van vv de MeernAANVALMaikel Goossens van Fc Breukelen ( evt. nacompetitie)Raoul Oostdam van vv De MeernHerman Bikker van Lekvogels ( evt. nacompetitie)RESERVE:Dyaley Kers van vv MaarssenNick Lanfermeyer van vv MaarssenGeert Vocking van SterrenwijkDaan de Groot van UVV


FACTORING KREDIETVERZEKERING OUTSOURCING INCASSO DETACHERING WERVING & SELECTTIE TRAININGNominaties TopSpeler 2008/2009Voor de drie spelers die genomineerd zijn voor de beste TopSpeler van hetseizoen 2008/2009 is het nog even afwachten wie straks uiteindelijk met deGouden Dom naar huis gaat. Reyer Ran weet wat het is, hij won vorig jaarde Gouden Dom. Alex Kaya, van vv De Meern, draaide een heel goed seizoenen stond het hele jaar bovenaan. Maar in zijn laatste wedstrijden ginghet wat minder, dus wie weet gaat de Gouden Dom alsnog onverwacht naarde derde genomineerde, namelijk Nedzad Jarovic . Deze aanvoerder vanRivierwijkers speelde het hele seizoen constant en was een rots in de verdedigingvan de Utrechtse club.Wie wint de Gouden Dom?Zaterdagavond 30 mei weten we het!Medzad Jarovic van Rivierenwijkers Reyer Ran van VVIJ Alex Kaya van vv De MeernWIJ DOEN WAT BANKEN BELOVENEn meer...RUIMERE LIQUIDITEIT FLEXIBILITEIT EN MAATWERK PROFESSIONEEL DEBITEURENBEHEER ZEKERHEIDCreditForce geeft iedere ondernemer een voorzet op maat, waardoor zakelijk scoren makkelijker gaat!www.creditforce.nl | info@creditforce.nl


18MEI 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 7 ADVERTENTIERVREADERDe rondomvoetbal reader iseen computer software die uHET voetbalnieuws brengtwaar u voor kiest.www.rondomvoetbal.nl


RONDOM VOETBALCLUBNIEUWS MEI 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 7 19HET AMATEURWERELDJERondom Voetbal heeft voor elke voetbalclub een plek. Is er nieuwsdat ook andere Utrechtse voetballiefhebbers aangaat? Dan kunt udit bericht als clubbestuur/trainer of clubvertegenwoordiger inonze krant publiceren. Een vrijwilliger, een evenement, een vraagof een wetenswaardigheid uit het recente of verre club verleden?Mail uw clubbijdrage naar mijnclub@rondomvoetbal.nlARGON SVDe beslissingswedstrijd om het kampioenschap inde 3e divisie tussen IJsselmeervogels A1 enArgon A2 is uitgelopen op een anticlimax. Tot vijfminuten voor tijd leek met een 2-0 voorsprongweinig aan de hand. Toen volgde echter een zeerdiscutabele strafschop voor de Vogels, gevolgddoor een miscommunicatie en het stond zomaarweer 2-2. In de noodzakelijke verlenging moestArgon scoren, omdat de tegenstander een beterdoelsaldo had in de competitie. Echter, kort nahet begin van de tweede helft van de verlengingwerd de bal twee keer kort achter elkaar weerdoor de leidsman op de stip gedeponeerd en washet einde verhaal. Jammer dat de winst op dezewijze naar IJsselmeervogels moest gaan. Nu ishet doel voor de A2 om via de nacompetitie nogeen divisie hoger te komen.BENSCHOP VVZaterdag 13 juni vindt de uitreiking plaats van degouden en zilveren schoen, zowel voor de damesals de heren. Om 17.00 uur is er een barbecuevoor de gehele vereninging, dus ook de supporters.De kosten zijn ongeveer € 15,- per persoonen je kunt je aanmelden bij de organisatie ( MartijnDaas, Stef de Vlieger, Martijn van Lunteren,Jorrit Vrouwerf, Kevin Sangers en Matthieu Oudshoorn).Vanaf 19.30 uur volgt dan de uitreikingvan de prijzen met aansluitend een feestavond.Wij rekenen op een grote opkomst.BREUKELEN FCPiet Zwanink, bijna 60 jaar lid van Nijenrodes /FcBreukelen, speelt nog elke zaterdag zijn wedstrijdbij de Veteranen van Fc Breukelen. Hoewel dejaren gaan tellen is Piet nog steeds een rots in debranding en belet hij elke zaterdag vele malen deveelal jongere tegenstanders het scoren. Piet isin het verleden helaas nooit gevraagd voor eentestwedstrijd voor het Utrechtse DOS. Zo heeft hijdus nooit in het mooie stadion van DOS en laterFc Utrecht kunnen spelen. Toch gaat Piet dit nu,na al die mooie jaren bij Nijenrodes en nu FcBreukelen, nog meemaken.Donderdagavond 4 juni speelt Piet, vanaf 19.30uur, met het Breukels elftal in Stadion Galgenwaard.Het Breukels elftal staat onder leiding vanoud Fc Breukelen trainer Cor Ten Bosch, is eencombinatie van spelers uit het VE3-elftal van PietZwanink aangevuld met bekende Breukelaarszoals Dennis Lammerts, Herman Jansen, Marcovan de Meer, Herman Schreurs, Rens van Angelenen Mark Verroen.Supporters zijn van harte welkom. Toegang is viaSportcentrum Galgenwaard.Foto gebruikenBUNNIK'73 VVDe C.O.V.S. Zeist organiseert op vrijdag 29 mei insamenwerking met Rondom Voetbal in het clubhuisvan vv Bunnik '73 een speciale voetbalavond.Deze avond is bestemd voor iedereen dieop zijn of haar manier bezig is met voetbal, zoals(assistent)scheidsrechters, spelers, trainers, leiders,bestuursleden en supporters. Het bestuurvan Bunnik ’73 nodigt iedereen van harte uit omeen kijkje te komen nemen en/of deel te nemenaan het programma op deze avond. Het beloofdeen gezellige en uitdagende avond te worden dieje eigenlijk niet mag missen.CDN VVHet gaat goed met de voetbaltrainers van CDN!De afgelopen periode hebben 21 trainers metgoed gevolg een zesweekse opstap of vervolgtrainerscursus gevolgd. De cursus werd gegevendoor Harold van Ineveld. De geslaagden zijn:Robbert Smink, Vera Niehoff, Patrick Betman, RobRadstock, Ton van Garderen, Anita Vermeulen,Klaas de Vos, Willem Barents, Ruud Hoogendoorn,David Kupperman, Frank van Nieuwenhuizen,John Vos, Ron de Leeuw, Nieko van Veen,Jurgen van Teeffelen, Jasper van der Wulp, MichelBart, Jos Groot, Wilbert de Wit, RobertGoedhart en Frank van Dam. Van harte gefeliciteerd!DALTO VVDe voetbalvereniging Dalto is in 1997 begonnenals een miniclubje liefhebbers in de 6e klasse. Inmiddelsis Dalto uitgegroeid tot een middelgrote,maar vooral hele gezellige, vereniging die aljaren (meestal boven in) de 3e klasse meedraait.Echter, Dalto staat niet alleen bekend om haaruitstekende prestaties in het veld, maar ook omde goede sfeer, de openheid en het absolute respectdat er voor iedereen is. Veel spelers omschrijvenhet voetballen bij Dalto als thuiskomen,als een warme deken.Helaas is het voortbestaan van de selectie in gevaar,doordat een aantal spelers stopt (bijvoorbeeldvanwege ouderdom), terwijl de nieuwegeneratie nog niet klaar is om de stap naar het1e team te maken (Dalto heeft op dit momentnog geen A-jeugd). Hierdoor is voetbalverenigingDalto op zoek naar een aantal nieuwe selectiespelersdie denken een positieve bijdrage te kunnenleveren aan bovenstaande idealen. Wij zijnop zoek naar positief ingestelde mensen, hetliefst met één of ander mankement, want wijhebben ze ook niet allemaal op een rijtje. Wat wewel goed op orde hebben binnen de selectie zijn:• Een meer dan uitstekende sfeer waarin iedereenelkaar kent en respecteert;• Goede faciliteiten, waaronder een kunstgrasvelden fysiotherapeut;• Het mooiste shirt van Nederland!Uiteraard is er de mogelijkheid om een gesprekaan te gaan met de trainer (Hans van der Elburg)of (één van) de spelers. Mocht je een dergelijk gesprekwillen aangaan, of je keuze al gemaakthebben, stuur dan even een mailtje naarinfo@daltovoetbal.nl en wij nemen zo snel mogelijkcontact met je op!De Aanval Leidt Tot Overwinning, dat is wat deoprichters van Dalto dachten toen zij onze prachtigevereniging stichtten. Dat deze niet-aflatendeaanval uiteindelijk zou resulteren in een elk jaargroeiende vereniging, dat had niemand voorafkunnen dromen. Het 1e elftal strijdt (voorlopigmet wisselend succes) voor lijfsbehoud, maar denieuwe generaties komen er aan! Voor volgendjaar beschikt Dalto, naast over een uitgebreide D,E en F-afdeling, zelfs over een heus C-team,waarin sterspelers als Jelle Staal en Tim vanGalen (die technisch nog beter is dan SharloGalmo) spelen. Het duurt nu nog maar een paarjaar voordat deze talenten de stap naar dehoofdmacht kunnen maken.Deze ontzettend hard groeiende jeugdafdelingkan natuurlijk niet bestaan zonder de inzet vantalloze vrijwilligers. Vanaf deze plek wil Dalto danook iedereen bedanken die zich in de afgelopenjaren voor de jeugd van Dalto heeft ingezet. ArieBalk geldt dan natuurlijk als coryfee, maar ooknamen als Mariëlle van Galen, Erik van Veen enRuud van Essen duiken steeds weer op. Bedanktvoor jullie onvoorwaardelijke steun en inzet!DE MEERN VVDe maand april heeft het derde belangrijke kampioenschapbij het ‘andere oranje’ opgeleverd!Voor trainer/coach en geestelijk vader Ted Fronikvan het meisjesvoetbal bij VV De Meern eenprachtig resultaat dat aangeeft dat ook het meisjesvoetbaleen enorme ontwikkeling doormaaktbij de oranje-hemden .Kortgeleden is een wervingsactie gestart voorsportieve meisjes om de enorme (passieve) belangstellingbij V.V. De Meern om te zetten in actievedeelname in een van de 12 teams. V.V. DeMeern wil en kan een belangrijke rol gaan spelenbij de opleiding van talentvolle en ambitieuzemeisjes die in de voetbalsport carrière willenmaken.DELTA SPORTS’95 FCDelta Sport volgend seizoen verder met éénnieuwe hoofdtrainer voor Senioren 1 en 2, n.l.John Doeser. De huidige opzet waarbij S1 en S2een separate trainer hebben, wordt komend seizoenlosgelaten en er gaat gewerkt worden metéén grote selectie waarbij de hoofdtrainer uiteindelijkbepaalt in welk team, 1e of 2e, de spelersworden ingedeeld. Als assistent-trainers zullenWillem van Donselaar en Ron Braakman gaanfungeren. Zij zullen ook verantwoordelijk zijnvoor de S2. Zij zijn bekend in de club en kunnende hoofdtrainer van advies dienen.Het is de bedoeling om komend seizoen ook meteen schaduwselectie (S3) te gaan werken om zode grote aanwas uit de jeugd te kunnen opvangenen ook spelers die na de eerste selectie afvallenbij S1 en S2 te kunnen onderbrengen.Hiervoor zoeken wij nog een trainer, liefst uiteigen gelederen.Verder kunnen diverse jeugdelftallen van DeltaSports '95 terugkijken op een zeer geslaagd voetbalseizoen.De A1 en B3 werden kampioen en deC2 stelde met een 2e plaats promotie veilig.DESTO COVDe KNVB organiseerde op 24 maart en 23 april2009 bij omni-vereniging DESTO een korte spelregelcursusveldvoetbal. De cursus nam tweeavonden in beslag en werd afgesloten met eenspelregelexamen. Er waren 13 deelnemers die decursus met succes hebben afgelegd en zij ontvingenhiervoor een certificaat waarmee je jezelfkunt aanmelden voor een verkorte scheidsrechterscursus.In deze Verkorte Basis OpleidingScheidsrechter (V-BOS) die slechts vier avondenduurt, kunnen de deelnemers gediplomeerd verenigings-of KNVB-scheidsrechter worden. Despelregelcursus viel bij de deelnemers in goedeaarde, want van de 16 deelnemers hebben er 13zichzelf direct aangemeld voor deze verkortescheidsrechterscursus. Een mooi succes voorDESTO. Verder staat er bij DESTO nog heel watmeer op stapel met betrekking tot het opleidenvan scheidsrechters. In mei/juni gaat er een pupillencursusvan start en in het najaar zullen alleB en C junioren aan een juniorencursus van deKNVB beginnen.DE VECHTZoals men wellicht al vernomen heeft zal s.v. DeVecht Dames 1 volgend jaar ophouden. Hethoogtepunt voor de Dames vierden zij in het seizoen2005/2006, waarin het kampioenschapwerd behaald. Naast het voetbal zijn (en hopelijkblijven?!) de Dames ook erg actief binnen de vereniging.Achter de bar, in een commissie, activiteitenbij de jeugd en uiteraard ook als supporter.Bovenal zijn wij er natuurlijk trots op dat deDames in onze vereniging zo lang voetballendactief zijn geweest. Op 24 mei om 14:00 uur zullende Dames nog een laatste wedstrijd spelen,waarin we afscheid nemen van een stukje geschiedenisvan s.v. De Vecht. Velen zijn supportergeweest en wij hopen u dan ook op 24 mei langsde lijn te zien, zodat deze Dames een waardig afscheidkrijgen die ze verdienen.DOSCHet heeft Hare Majesteit behaagd....DOSC ereliden oud-voorzitter Jan Veerkamp heeft naar aanleidingvan zijn jarenlange vrijwillige inzet op allerleimaatschappelijke gebieden, afgelopenwoensdag 29 april een Koninklijke onderscheidingontvangen. In het bijzijn van zijn vrouw Bepen enkele andere familieleden en vrienden werdhem het lidmaatschap van de Orde van OranjeNassau opgespeld. Hij is daarmee één van de3572 landgenoten die dit jaar onderscheidenzijn. DOSC feliciteert Jan uiteraard met deze zeerbijzondere gebeurtenis! Bovendien mogen wetrots zijn op het feit dat Jan's jarenlange inzetvoor onze vereniging niet onopgemerkt is geblevenen heeft bijgedragen tot deze waardering!DVSU SVSamen met Voorwaarts en Zwaluwen Utrecht1911 gaat DVSU uitmaken wie er promoveertnaar de vierde klasse. Met een zeer jeugdig eersteelftal wil DVSU de komende jaren stappenomhoog maken. Binnen een paar jaar een stabielederde klasser is de ambitie, maar eerst depromotie naar de vierde klasse waarmaken.DWSMVrijdag 24 april vond bij voetbalverenigingDWSM het allereerste 45+ toernooi plaats in samenwerkingmet de KNVB. De opzet van dit toernooiwas om de 45–ers onder ons weer op eengezonde en sportieve manier aan het bewegen tekrijgen.Nadat alle deelnemende teams te weten: TOVBaarn, DHSC, Eemdijk, SVM Oldies, Hoogland,de Schietveters en twee teams van DWSM zichgemeld hadden werden de kleedkamers opgezocht.De spieren werden met de welbekendebalsem uit de jaren 70 ingesmeerd, de lucht wasde volgende dag nog te ruiken in de kleedkamers,waarna om 19.00 uur de eerste wedstrijdenvan start gingen.Er werd op een uitermate sportieve manier tegenelkaar gestreden waarbij het opviel dat niemandook maar enig commentaar had, op de overigensgoed leidende scheidsrechters die zich op vrijwilligebasis hadden aangemeld. Duidelijk was ookte zien dat sommige spelers het voetbalspelletjeal een aantal jaren niet hadden beoefend wantdie hadden na de eerste wedstrijden al wat spierpijn.Niemand gaf echter op en iedereen streedop een uiterst faire manier verder.Na de poule fase volgde rond half tien de finaledie gespeeld werd door de teams van Eemdijk enSVM Oldies, waarin Eemdijk uiteindelijk met deoverwinning van het veld stapte en zich plaatstevoor regiofinale op 15 mei.Wat ons betreft is de opzet van dit toernooi duidelijkgeslaagd en voorziet het in een behoeftebij mensen om te gaan sporten. Dat dit ook nogop een dergelijk sportieve en eerlijke manier kanis volop promotie voor het voetbal. Bij deze willenwij alle deelnemende spelers dan ook bedankenvoor hun deelname en inzet waarbij FAIRPLAY bijeen ieder hoog in het vaandel stond. Ook wensenwij de spelers die waarschijnlijk toch wel watspierpijn opgelopen hebben een spoedig hersteltoeELINKWIJK USVVolgend seizoen zal het seniorenvoetbal bij Elinkwijkeen grote verandering ondergaan. De A-selectievan de zondagafdeling zal wordenuitgebreid naar 36 spelers. Dit geeft jonge talentvollespelers de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelenonder andere door regelmatig mee tetrainen met spelers die hoofdklasse ervaring hebben.Het tweede elftal van de zondagafdelingvan Elinkwijk speelt als enige in de regio ook volgendseizoen reserve Hoofdklasse met een prestatiegerichte opvatting.Dus heb je ambitie? Meld je dan aan bij Elinkwijk.Je krijgt vanuit de vereniging dezelfde faciliteitenaangeboden als de huidige selectie.Recreatief voetballen? Ook dat kan bij Elinkwijk.Wij hebben ruimte voor senioren die voor de gezelligheidop de zaterdagmiddag of op zondageen balletje willen trappen. Je kunt je individueelopgeven maar ook met je hele team ben je vanharte welkom.Tegen een aantrekkelijke contributie (€150,-) kunje gebruik maken van een sportaccommodatie optopniveau. Wil je met een team komen maar hebje nog vragen over de mogelijkheden? Twijfel nieten neem contact met ons op.Richard van Schaiksecretariaat@elinkwijk.nl


20MEI 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 7 CLUBNIEUWSHOUTEN SVIn navolging van Leon de Kogel en Jesse Loenenzal ook Jordi Balk, onze talentvolle speler uit deB1 naar FC Utrecht vertrekken. Tijdens en na eenaantal stage momenten is Jordi als boven gemiddeldbeoordeeld en goed bevonden om toe te tredentot de B1 selectie van FC Utrecht. Wijfeliciteren Jordi met dit mooie resultaat. Als clubwensen we Jordi met ingang van het nieuwe seizoeneen mooie tijd bij FC Utrecht en we hopendat hij in de toekomst gaat slagen in het betaaldvoetbal.IJFCNa een serie onafgebroken winnende duels isIJFC D3 zelfs al 2 wedstrijden voor het einde vande competitie kampioen geworden. Met een voorsprongvan wel 8 punten en nog twee wedstrijdente gaan zijn ze niet meer in te halen. IJFC E2 iszelfs zonder verliespunt kampioen geworden. Naen moeizame start van het najaarsseizoen heeftalle trainingsarbeid geleid tot dit klinkende kampioenschapin het voorjaarsseizoen. Ook de B1van IJFC is kampioen geworden. Met een overtuigendezege op Geinoord B2 werd het kampioenschapdoor het team van trainer MehmetCanbolat en leider Henk van Rhenen veilig gesteld,waardoor zij volgend seizoen in de hoofdklasseactief zullen zijn. Spelers en trainersgefeliciteerd!Door de brede en goede A- en B-selectie (2e elftalspeelt nacompetitie om een plaats in 1e klasse) ende overkomst van een groot aantal A-junioren enspelers van buiten, start IJFC komend seizoen meteen C-selectie dat uitkomt in de 2e klasse. Detrainer-coach van het elftal wordt oud-eerste elftalspelerErik van Zon (met trainersdiploma TC II),die eerder twee jaar trainer-coach was van de A-junioren.Om met het oog op schorsingen en blessures ookvoor drie elftallen te beschikken over ruim voldoendespelers, zoekt IJFC nog een vijftal spelersdie komend seizoen in één van deze drie elftallenwil voetballen. Aanmelden kan viabestuur@ijfc.nl, via één van de trainers van de A-of B-selectie op de dinsdag- of donderdagavondof via Erik van Zon (c.flaiani@kpnplanet.nl).JONATHAN VVRobert van Veldhuijzen (21) en Rik Sterkenburg(22) keren komend seizoen terug bij Jonathan.Eind vorig seizoen verliet het tweetal, dat bij Jonathande jeugdopleiding doorliep, de club om hungeluk bij de eersteklasser Hercules uit Utrecht tebeproeven. “Ik heb een positief gesprek gehadmet de nieuwe trainer en wil er weer voor gaan,”zegt Van Veldhuijzen in een reactie. Sterkenburg:“Ik zou eigenlijk met mijn vriendin een wereldreisgaan maken, maar die gaat voorlopig niet door.Daardoor ben ik het hele seizoen beschikbaar.Het voetballen op zondag is me tegengevallen.Dat was voor mij een belangrijke reden om terugte keren bij Jonathan. De nieuwe trainer lijkt meeen man met veel zelfvertrouwen die weet wat hijwil,” aldus Sterkenburg.In het kielzog van Sterkenburg en Van Veldhuijzenkomt Erik Westerling volgend seizoen ook naarhet sportpark Achter ’t Slot. De voorhoedespelerspeelt nu nog bij Dalto. Blokker kan zijn geluk nietop met de nieuwe aanwinsten. “Ik ben er erg blijmee. Samen hebben we er veel zin om Jonathannaar een hoger plan te tillen.” Ook technisch adviseurGert Valkeneer is blij met de terugkeer vanSterkenburg en Van Veldhuijzen en de komst vanWesterling. “Wij zijn erg verheugd met deze versterkingen.”LOPIK SVInmiddels is het al heel zichtbaar dat er gewerktwordt aan de voorbereidingen voor de renovatievan ons sportcomplex. Er is een commissie in hetleven geroepen om deze renovatie te begeleiden.Deze commissie wordt bemenst door Jon Beekhuizen(voorzitter), Peter van de Akker (technischezaken), Henk Stigter (alg. zaken), Gerrit van Bruchem(bouwbegeleiding en sponsorzaken) CeesBoele (bouwbegeleiding), Marco Doornenbal(praktisch advies) en Petra Doornenbal (politiekezaken)Het is de bedoeling dat het sportcomplex eenflinke opknapbeurt krijgt. De gemeente Lopik, eigenaarvan het complex, heeft de grond naast detrainingsvelden gekocht en bestemd het voor deuitbreiding van de veldencapaciteit.NITANa 21 jaar heeft Henk Koekoek, beter bekend als"die Rooie van NiTA" afscheid genomen van hethoogste niveau bij NiTA. Henk gaat een stapjeterug doen en hoopt volgend seizoen bij de veteranenzijn conditie op peil te houden.OSM'75 VVDe 24ste editie van het OSM’75 Internationale C1toernooi 2009 heeft ook dit jaar weer een fantastischdeelnemersveld. Aan het toernooi dat wordtgehouden op zaterdag 23 en zondag 24 meidoen de volgende teams mee: Ajax, FC Utrecht,PSV, Feyenoord, Austria Wien, CSKA Moskou,Malmo, Sporting Portugal en RSC Anderlecht. Natuurlijkontbreekt gastheer OSM'75 niet in dit topdeelnemersveld.Meer over dit toernooi is te lezenop www.osm75-c1toernooi.nl.PVCOp woensdag 15 april 2009 tekende Jos vanMaurik zijn contract als Hoofd Jeugdtrainer voorde A en B junioren voor het seizoen 2009-2010.PVCVOp zaterdag 2 mei is PVCV A1 kampioen van de1e klasse geworden. Door de nederlaag van directeconcurrent SMVC Fair Play, reisde PVCV naarHuizen af in de wetenschap dat een overwinningop Zuidvogels genoeg zou zijn voor de titel. Dezenuwen werden gelukkig voldoende in bedwanggehouden en PVCV stapte met 1-2 overwinningvan het veld als kampioen!Hierdoor mag de A1 volgend jaar uitkomen in dehoofdklasse. Het kampioenschap is des te knappergezien het feit dat vorig seizoen de gehele A1over is gegaan naar de senioren, waardoor dehuidige A1 een erg jonge groep is met verschillendespelers die nog in de B-junioren uit mogenkomen.RENSWOUDEDe laatste dag van dit sportseizoen organiseert vvRenswoude de Rabobank Familiedag. Dezenieuwe activiteit is een uitbreiding van het alombekende Hutspottoernooi en staat in het tekenvan diverse gezellige activiteiten voor al onzeleden, onze supporters en hun familieleden.Naast de Hutspotvoetbalwedstrijden, waar de minimaal20 deelnemende teams bestaan uit zoweljeugd en senioren aangevuld met vaders, moedersen andere familieleden, zijn er een grootaantal nieuwe activiteiten. Inschrijven voor hetHutspottoernooi kan via de leiders en aanmeldingenmoeten uiterlijk woensdag 28 mei binnenzijn. Dit om op tijd alle spelers te kunnen indelen,een mail naar voorzitter@vvrenswoude.nl kan natuurlijkook.Elk team zal onze doelmannen gaan testen doorhet nemen van strafschoppen, ook zal er geprobeerdworden zoveel mogelijk punten te verzamelenbij het gatenbord. Deze activiteiten gaan welergens om! De winnaars zullen beloond gaanworden met het onovertroffen vv Renswoude kampioensdiner(patat met frikadel).Met de jongere dames gaan we sieraden makenen ook hebben we voor hen nog een aantal andereverrassingen. Deze activiteiten zijn ook toegankelijkvoor alle moeders en grootouders. Hetsminkteam en het door Restaurant De Hof gesponsordeluchtkussen zijn deze dag ook aanwezigop het sportpark.Bij voldoende deelnemers, minimaal 2 personen,gaan we het sjoelkampioenschap van Renswoudeen wijde omgeving organiseren. Meerdere glimmendgepoetste banen zullen er opgesteld wordenen de winnaar kan eeuwige roem en eenleuke attentie vergaren.We hopen op een groot aantal deelnemers entoeschouwers op deze laatste dag voor de zomersluiting.De dag start vanaf 11.30 uur en deMONTFOORTRoël Frankl ook volgend seizoenverzorger van v.v.MontfoortAl ruim 6 seizoenen is RoëlFrankl verzorger bij het 1eelftal. Gelijkertijd is hij ookeen soort vertrouwenspersoonvoor de spelers. DatRoël een vakman is, daar isiedereen inmiddels volkomenvan overtuigd. Het vertrouwenis wederzijds, wantdonderdag 7 mei j.l. werdhet contract met de verzorgeropnieuw met een jaarverlengd. Onder toezichtvan voorzitter Dick tenHoonte en TC-bestuurslidLodewijk Drost (niet op defoto) zette hij opnieuw zijnhandtekening. Naast hetverzorgen van de selectievan Montfoort, was Roëlook al jaren als verzorgeractief in de eredivisie Futsal.Afgelopen seizoen beslootRoël om daar mee te stoppen,wardoor hij zich helemaalkon concentreren ophet 1e elftal. Stilzitten isechter aan de verzorger nietbesteed en verzorgde hijhet afgelopen seizoen ookde spelers van Magreb (zo),met wie hij onlangs op trainingskampging in Marokko.voetbalfinale is om 16.00 uur gepland, daarna iser nog voldoende tijd om gezellig onder het genotvan een hapje en een drankje met elkaar te pratenen te lachen. Aan het einde van deze daggaat het sportpark even “op slot” voor onderhoud.Voor meer informatie over de mogelijkheden bijof lid worden van vv Renswoude kunt u een bezoekbrengen aan www.vvrenswoude.nl of komeens kijken op sportpark De Hokhorst.SCHALKWIJK VVDe eerste tegenstander in de nacompetitie is Rivierwijkersuit Utrecht. Inmiddels is de heenwedstrijdgespeeld en is deze geëindigd in een 1-0overwinning voor de Utrechters. Het kan dus nogalle kanten op en zoals bekend kan het aardigspoken op Sportpark Blokhoven.SMVC FAIR PLAYDe verhuizing van SMVC Fair Play is eindelijk begonnen.Na maanden van uitstel, is het nu zover.Vanaf eind april zijn vele vrijwilligers bezig methet overbrengen van de spullen naar het nieuwecomplex.Begin mei worden de laatste thuiswedstrijden opde Westersingel gespeeld. Vanaf 6 mei wordt denieuwe accommodatie in gebruik worden genomenvoor trainingen en wedstrijden.SPORTING'70 VVRondom Voetbal hield 3 mei een Derby dag bijSporting'70 tegen VSCHet stond vooraf al bijna vast, maar door de winstvan Sporting ’70 op VSC weten de mannen vanWim van Arnhem dat de fel begeerde vierdeklasse flonkert met nog twee nacompetitieduels tegaan. De tegenstand van VSC was te gering.Enkel in het laatste kwartier zaaide het paniek inde thuis spelende defensie met tiener JonathanKampionèèèèèè`h!!!!!!Aan het einde van elk seizoenworden altijd weer deprijzen verdeeld. Dit seizoenwerd bij de senioren slechtséén prijs weggesleept, maarwel een heel belangrijke,want na een jaar afwezigheidkeert het 2e elftal weerterug in de reserve hoofdklasse.Voorwaar een prestatievan formaat.Bij de jeugd werden ermeer presentatie gehaalden vooral bij de jeugd in decategorie 8- 10 jaar. Alle 3de E-teams slaagden erinhet kampioenschap binnente halen. 2 Daarvan zijn ophet celluloid vastgelegd.Eén ding is zeker, zij hebbenhet afgelopen seizoen latenzien over het nodige talentte beschikken en daarvoorwerden zij ook beloond.Ouders, opa’s en oma’s,vrienden, broetjes en zusjes,allemaal waren zij aanwezigom het kroost te zienuitblinken in hun kampioenswedstrijd.Na afloopwerden de spelers behoorlijkin de watten gelegd entrots als een pauw namenzij allerlei cadeautjes in ontvangst.Natuurlijk mocht hetwelbekende patatje daarbijniet ontbreken.


RONDOM VOETBALCLUBNIEUWS MEI 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 7 21MSV'19Op zondag 17 mei 2009 bezoekt de KNVB Voetbaltruuk vvMSV'19. Onder begeleiding van ervaren spelleiders zullenruim 160 spelers deelnemen. Het tweede veld van sportparkHofland zal worden ingericht als voetbalspelarena metdaarin 15 spellen waarin de jeugdleden van vv MSV'19 elkaarkunnen aftroeven in hun voetbalvaardigheden. Zo staater een special parcours opgesteld waarbij aandacht besteedwordt aan lijnvoetbal, 4 tegen 4, scoren, ingooien en schieten.Daarnaast is er ook de mogelijkheid om je te laten fotograferenin een levensechte zuil van het Nederlands Elftal.Hoewel de KNVBVoetbaltruuk alleenvoor de jeugdspelersvan vv MSV'19is, zijn natuurlijkalle ouders, grootoudersen anderefamilieleden vanharte uitgenodigdom de verrichtingente komen bekijken.Nog voor het sluitenvan de lopende competitieis vv MSV'19erin geslaagd om detrainers en coördinatorenvoor het volgendeseizoen vast te leggen.Op Sportpark Hoflandwerden op dinsdag 6mei onder het genotvan een hapje en een drankje de contracten ondertekend.Trainer Jan van den Heuvel neemt de selectie weer onderzijn hoede. Promotie naar de 3e klasse behoort door promotiewedstrijdennog tot de mogelijkheden en Van den Heuvelziet nog een grote uitdaging om het 1e elfstal verder te vormen.Voor het tweede elftal is trainer Thierry Meeuwsenaangetrokken. Bij de A-selectie neemt Arie Kolfschoten hetstokje over van Marius Jonkers.Dat voetbal voor de jeugd een aantrekkelijk spelletje en eenleuke teamsport is, blijkt wel uit het feit dat vv MSV’19 eindapril zijn 300ejeugdlid heeftmogen verwelkomen.Nielsde Rooy, spelendvoor deE6, ontving uithanden vanjeugdvoorzitterGijsbert Kleineen vv MSV'19trainingspak eneen leren voetbal, beschikbaar gesteld door de Business toBusinessclub van vv MSV'19.Uit het grote aantal jeugdleden blijkt dat vv MSV'19 eengrote aantrekkingskracht heeft op de Montfoortse jeugd. Hetbeleid van de jeugdcommissie is er dan ook op gericht omnaast de voetbalactiviteiten ook andere activiteiten te organiserenom op die manier het vv MSV'19 gevoel te creërenen ervoor te zorgen dat jeugdleden lang aan de verenigingverbonden blijven.Chelsea winnaar Champions League finaleOp de zonovergoten velden van MSV'19, vonden dezemaand de drie finales plaats van de Champions Leaguecompetitie. Het klinkt misschien afgezaagd, maar de thuisblijverswerden door 30 fanatiek strijdende spelertjes in hetongelijk gesteld. Het waren drie ontmoetingen op het scherpvan de snede, waarin geen enkel team voor de ander onderwilde doen en dat bleek ook wel uit de uitslagen.Na de halve finales moest worden beslist welke van de tweeteams met de "cup met de grote oren" naar huis zou gaan;het torenhoog favoriete Barcelona of toch het steeds beterspelende Chelsea. Ook hier gaven de teams elkaar geenduimbreed toe. Beide teams speelden voorzichtig en hetbleef tot aan de rust 0-0 ondanks diverse kansen voor beideteams.Het scoreverloop leek een kopietje te gaan worden van deonlangs gespeelde CL-wedstrijd Chelsea- Barca. (zeg maarde grote broertjes van). Chelsea wist als eerste de score teopenen (doelpunt van Mido) en leek op de overwinning af testevenen, echter met nog 5minuten te spelen scoordeMenno (Barcelona) de verdiendegelijkmaker. Terwijlbeide coaches al bezigwaren met de op handenzijnde verlenging scoordeMorris alsnog de winnendetreffer.De 5 "mannen" van coachBart Hornman konden danook hun geluk niet op toenze uiteindelijk de trofee kregenuitgereikt door jeugdvoorzitterG. Klein.(zie foto)vlnr: Steve Kamphuis, MidoSaleh, Morris Hornman, TimStokman en Rick Dielessen.Winnaar Chelsea ontvangtde cup uit handenvan jeugdvoorzitterGijsbert Klein.De kampioenen F4 op de“platte kar”F4 vv MSV'19 sleept kampioenschap binnenSportpark Hoflandwerd op zaterdag9 meiweer omgetoverdtot eenkampioensarena.TegenLopik F5 kondoor vv MSV'19F4 de titel wordenbinnengehaald.Hoewelde spelers tochenigszins gespannenwaren bleek Lopik niet in staat om het vv MSV'19moeilijk te maken. Bij rust stond de 3-1 al op het scoreborden uiteindelijk werd de wedstrijd gemakkelijk met 9-1 gewonnen.Met 24 punten uit 10 wedstrijden en een verbluffenddoelsaldo van +36 werden jongens van leider TonGroen de terechte kampioen. Na de huldiging op sportparkHofland vertrok MSV F4 op de speciaal geprepareerde aanhangerdoor de straten van Montfoort. Onder luid getoeterwerden de bewoners van het IJsselstadje op de hoogte gebrachtvan deze prachtige prestatie.Yeboa (zie foto) als man of the match. Jonathankeerde huiswaarts met een dinerbon voor tweepersonen, beschikbaar gesteld door Wok RestaurantYakimono te Houten.De derby van de maand was er niet eentje waarover een jaar of tien nog nostalgisch over gesprokenwordt. VSC had nog een theoretisch kansjeop de nacompetitie, maar zelfs de grootste opportunisthad moeite dat voor aanvang te geloven.Het trainersduo Marco Mesu en Paul Pessel leek inde eerste helft ook niet te slagen hun ploeg messcherpvoor de dag te toveren. Behoudens de eerstetien minuten, VSC produceerde twee balletjesin de handen van Timo Hilhorst, deelde Sporting’70 de lakens uit. Aanvoerder Jeffrey Pel zwierftussen aanval en verdediging om het leer op tehalen en het een bestemming te geven en voorinsleurde veertiger Gert Verhoef alsof het zijn professiewas.In de rust werd er een latje schieten competitiegehouden. Op de foto is de winnaar te zien. Hijontving vier kaarten voor een thuiswedstrijd vanFC Utrecht.SVLZaterdag 6 juni staat bij SVL weer bol van allerleiactiviteiten. Het begint om 15.00 uur al met spelletjesvoor de basisschoolkinderen. Na afloopdaarvan gaan ze strijden om de Penaltybokaal,daarna wordt met frieten en worsten hun middagafgesloten. Daarna zijn de junioren aan de beurtom uit te maken wie zich bij de jongens of bij demeisjes de Penaltykampioen mag noemen. Ookwordt met een meter de snelheid van je schot gemeten.Zij worden na afloop hiervan ook weer op krachtengebracht met frieten. Om 19.00 uur is er eenwedstrijdje waarbij afscheid wordt genomen vandiverse spelers. Deze deelnemers en ook andereleden die aanwezig zijn mogen om 20.00 uurvanaf de stip de krachten met elkaar meten voorde senioren Penaltybokaal bij zowel de dames alsde heren. Later op de avond worden de Topscoordersbekroond met de gouden schoen. Ook wordtde SVL Sportman of Vrouw 2009 en het Sportteam2009 bekend gemaakt en de SVLer die deSVL Promotiebeker in ontvangst mag nemen. Hethoogtepunt van de avond is de bekendmakingwie de SVL leden als Clubman 2009 hebben gekozen.Dat beloofd weer een drukke en gezelligeSVL avond te worden.Nadat een paar jaar geleden met het 25 jarig bestaandaarvan, het Damesvoetbal ter ziele is gegaanis initiatiefneemster Maaike van Rossum erna een lange zoektocht naar voetbalmeiden inLangbroek en omstreken er toch weer in geslaagdeen damesteam te vormen. Met 15 meiden vertouwtzij erop dat ze een leuk en gezellig seizoenbij SVL tegemoet gaan. Maar.. daar is nog wel watvoor nodig. Zij zoeken nog een trainer die henéén keer in de week wil trainen, op dinsdagavondvan 18.45 tot 20.00 uur. Ook zijn ze nog op zoeknaar een leider die hen kan begeleiden op de zaterdag.Heb je interesse of weet je iemand die dateventueel zou willen doen, neem dan even contactop met Maaike 0343-562587.SVMAls afsluiting van het voetbalseizoen gaan we ditjaar weer op een echt kamp! Dit kamp is voor deF t/m C jeugd van SVM. Vanaf zaterdag 6 juni13.00 uur tot zondag 7 juni 2009 15.00 uur zullende kinderen zien wat er met een kamp wordtbedoeld. Dit is niet stilzitten, maar druk bezig zijnmet allerlei spellen.VREESWIJK VSVvsv Vreeswijk heeft een contract met Intersport inzakehet aanschaffen van kleding. Zij hebben hetrecht om ons logo te gebruiken en we zijn heelblij met deze verbintenis. Indien een elftal eensponsor vindt voor de kleding, dan zijn we verplichtom dit via Intersport aan te schaffen. Graageven contact opnemen met Hans le Comte.Iets wat veel leden nog niet weten is dat Intersportexclusief voor de leden van vsv Vreeswijk op hunhele collectie 10 % korting geeft (m.u.v. sale/uitverkoopartikelen).Dit is een unieke kans om opeen voordelige wijze sportartikelen te kopen voorde naderende vakantieperiode of voor het nieuweseizoen. Indien men aangeeft lid te zijn van vsvVreeswijk komt men voor bovenstaande in aanmerking.Voor het nieuwe seizoen zullen we trachtenom lidmaatschapskaarten te verstrekken zodatdie in de toekomst getoond kunnen worden.VRIENDENSCHAARTrainer Michel Blokker neemt met een goed gevoelna drie jaar afscheid van de club. In het eerstejaar bezorgde hij het eerste elftal eenperiodetitel in de vierde klasse. In het tweede jaarwerd het eerste elftal onder zijn leiding kampioenen promoveerde het naar de derde klasse.Dat het derde jaar zo moeilijk zou worden hadMichel mogelijk niet helemaal ingecalculeerd.Hoe dan ook, Michel steekt niet onder stoelen ofbanken dat hij drie mooie jaren bij Vriendenschaarheeft gehad. Het is nu aan zijn opvolger,Gerrit Plomp, om Vriendenschaar verder te brengen.Om te beginnen: eerst maar een sterke derdeklasserworden en blijven.Vriendenschaar heeft een bloeiende dartafdeling.Op zaterdag 2 mei werd een groot open toernooigehouden met deelname van een aantal wereldsterren.Jelle Klaassen, een paar jaar geledenwinnaar van het beroemde Lakeside-toernooi inEngeland, ging er met de hoofdprijs vandoor.Vriendenschaar heeft een belangrijke sociaalmaatschappelijkefunctie in Culemborg. Daaromorganiseert Vriendenschaar ook activiteiten dieaansprekend zijn voor de Culemborgse gemeenschap.Op woensdag 22 april werd voor de vierdeachtereenvolgende keer onder prachtige weersomstandighedeneen groot schoolvoetbaltoernooivoor alle basisscholen van Culemborg georganiseerd.Diverse leden van Vriendenschaar haddenvrijaf genomen voor de toernooiorganisatie, hetbemensen van de kantine en om de wedstrijdente leiden. De Regenboogschool werd kampioenvan Culemborg.ZEIST SVNa de echte derby uit tegen Saestum, welke werdgewonnen, moest sv Zeist het thuis opnementegen Achterveld.Er moest worden gewonnen om de 3e periodetitelin de wacht te slepen. Dit gebeurde ook. Sv Zeistwon geheel verdiend met 4 – 0 en pakte de periodetitel.In de nacompetitie bezoekt HVC ons op zondag17 mei en op donderdag 21 mei is de uitwedstrijdtegen SCH'44. Beide wedstrijden vangen aan om14.30 uur. Uiteraard hopen we op heel veel publiekdie sv Zeist zullen steunen om de nacompetitiewinnend af te sluiten en zodoende tepromoveren naar de 4e klasse.Mail ook uwclubnieuws naarmijnclub@rondomvoetbal.nl


22MEI 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 7 ONDER DE DOMEen serie portrettenvan bekende figurenuit de Utrechtsevoetbalwereldfoto’s Rob Zomer


RONDOM VOETBALJOOP LELIVELD MEI 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 7 23ONDER DE DOMSelfmade man Leliveld blijft zichzelf‘Gewoon Joop de timmerman’Door Peter te Lintel Hekkert,“De Dom? Utrecht is de Dom.En Galgenwaard natuurlijk.”JEUGD“Het was een echtevoetbaljeugd. Ik was alleenmaar aan het voetballen.Natuurlijk moest ik ook naarschool maar dat vond ikbijzaak. De bal wasbelangrijker dan pen en gum.Ik ben op mijn tiende inMijdrecht komen wonen, gingnaar de lts, het Don Bosco inAmsterdam. Prachtignatuurlijk, als dertienjarigedaar naar school. In de zomergingen we gewoon op de fiets.Dan kwam ik niet altijd aan.Was ik met de andere jongensonderweg afgestapt om evente voetballen. School waren wedan snel vergeten.”BOUWER“Het bouwen zit wel in mijnbloed ja. Ik kom uit eenmetselaarsgezin: mijn vaderwas metselaar en had eenbedrijfje, mijn twee broersdeden hetzelfde. Ik dacht:‘Joop gaat gewoon timmeren.’Dat vond ik genoeg. Maar ikheb toch doorgeleerd,gelukkig. Avondschool, deaannemerscursus, eenopleiding tot calculator. Dat isdegene die uitrekent wat eenbouwproject gaat kosten. Zo ishet begonnen.”BLAUW EN WIT“Elinkwijk is een warme club,mijn club. Niet toevallig datMidreth ook blauw en witdraagt. Het was altijd mijnideaal om in het betaaldevoetbal te komen. Ik ben opmijn 25e gescout door Wim deJong. De ontvangst was zohartelijk, alsof ik nooit ergensanders had gespeeld. Ik kwamgelijk met Tonny van deLinden, dat was mijn god. Vieravonden per week trainen.Maar het gebeurde ook wel datik ’s middags vanuitAmsterdam, waar ik werkte,naar Zuilen croste, trainde,onder Evert Mur en FritzKorbach, en gelijk weerterugging. De verloren urenhaalde ik in. Je had Jan vanTamelen, Erwin Sparendam,Leen van de Merkt. Het waseen vriendenclub, een betaaldvoetbalclub van echte mensen,een grote familie. En dat is zogebleven. We zijn nog steedsallemaal vrienden. Iedereendie er heeft gespeeld komtterug, zoekt elkaar op.”TOPKLASSE“Ik zit in de StichtingTopvoetbal Elinkwijk. Wewillen naar die topklasse toe,naar meer publiek. Vroegerstonden hier duizendenmensen langs de kant, nuhooguit driehonderd. Hetpubliek moet weer terug. In detopklasse kun je straks opzaterdag en zondag spelen.Daar maak je dan afsprakenover met tegenstanders. Zovoorkom je dat de mensen bijUtrecht in het stadion zittenals jij een thuiswedstrijdspeelt. Sportief gezien haddenwe dit seizoen de ranglijstbeter om kunnen keren. Toch,ik weet dat die jongens er allesaan hebben gedaan. En zondagwinnen ze gewoon van Argon.We verliezen niet, dat puntjehalen we wel. Zeker weten(red. tijdens dit interview staatElinkwijk op degraderen. Deploeg zal Argon verslaan met4-1, genoeg voor lijfsbehoud).Volgend jaar zijn we er klaarvoor. De selectie is goed, daarhoeven er weinig van weg. Ende vereniging draait positievecijfers. Dat hoor je weinighoor. Knap van het bestuur.Komt bij dat we eenfantastische accommodatiehebben. Nee, watversterkingen erbij en hetkomt helemaal goed.”KEEPERS“We zitten wat minder in degoede Nederlandse keepersdan vroeger. Van der Sar is debeste, duidelijk, maar wemoeten nu toch kijken naar de“Het publiek moetterug naar Elinkwijk”jeugd. Jammer dat debondscoach steeds probeertom hem weer bij Oranje tehalen. Wat zit er achter Vander Sar? Je hebt Stekelenburg,Vermeer, Vorm en Velthuizen.Die vier zijn het wel, wat mijbetreft, die steken er bovenuit.Afwachten hoe zij zichontwikkelen. De keepers vannu moeten allemaal kunnenmeevoetballen, maar ik vinddat je er in de eerste plaatsstaat om ballen tegen tehouden. Ik had een redelijkereactie maar was geen topper.Ja, daar doe ik niet moeilijkover, zo is het toch? Ik wassterk voor de goal. Corners envoorzetten waren voor mij, datwisten mijn medespelers. Ikkwam er altijd uit en als iksprong had ik ‘em.”MOOISTE STADION“Pfoe…Utrecht heeft eenfantastisch stadion. Logistiekook. Alles zit er; je kunt erwonen, werken, wandelen inde omgeving. Het is heel goedontsloten aan die ring. En desfeer is geweldig. Het AZstadion,waar wij ook aanhebben gewerkt, is zuiver eenvoetbaltempel en verder niks.Als je iemand vraagt ‘weet jewaar Alkmaar ligt?’ dan zegt‘ie ‘achter het AZ-stadion’.Puur als voetbaltempel vind ikdie toch wat mooier. MaarGalgenwaard is completer. Ikben er trots op dat die zo isgegroeid en zo goed wordtgebruikt als nu.”FC UTRECHT“Prima vent, Frans vanSeumeren. Met hem kan ikgoed overweg, wij sprekendezelfde taal. Frans is ookgewoon Frans. Van Seumerenen de zijnen hebben plannengesmeed, ze hebben een visie.Ik vertrouw erop dat het goedkomt met de club. Dat duurtmisschien even maar je moetgeduld hebben. Kijk naar AZ,daar hebben ze de tijdgenomen en zie wat het ze nuoplevert. Het publiek komt albij Utrecht, iederethuiswedstrijd een dikke20.000 mensen. Heel mooi.”KUNST“We zijn nu bezig met derenovatie van het StedelijkMuseum in Amsterdam. Inhartje Amsterdam, dat isnatuurlijk prachtig. Een kluswaar ik heel trots op ben. Enhet Scheringa Museum doenwe ook. Toch: als je goede prwilt kun je beter stadionsbouwen. Daar schrijft namelijkiedereen over. Kijk wat ergebeurde toen Galgenwaardnet klaar was. We paktenmeteen de beker. Dieverbouwing wordt dan weereven genoemd in de krant. AZhetzelfde: het stadion is af endie club wordt kampioen.”TROTS OP NEDERLAND“De vader van Rita Verdonkheeft in het bestuur gezetenvan Elinkwijk. Zo ken ik haar.Rita is Rita, een hele aardigevrouw, die houdt van sport. Ikheb geen verstand van politiekmaar toen zij mij vroeg om watgeld om haar partij op terichten heb ik haar watgegeven. ‘Prima Rita, als je ermaar een goede partij vanmaakt.’ Een beetje geld, niet tegek. Maar zo’n verhaal wordtdan meteen weer zoopgeblazen in de pers. Wij zijnbij Elinkwijk toch ook metsponsors bezig? Ik heb haarwat gesponsord, meer niet.”GEZIN“Ik ben al sinds 1972 getrouwdmet Annemarie van de Pol. Dieheb ik leren kennen in DonQuichote, een dancing inUtrecht waar veel voetballerskwamen. Op een avond washet raak. We hebben tweemeiden, Joyce van 34 enBonnie van 30. De oudste ismijn directiesecretaresse engaat met Karl van Baggem,chefkok bij De Hoefslag inBosch en Duin. Zij hebben eenzoontje van 1, Jack. Bonnie isgetrouwd met DennisLammerts, oud-Elinkwijker.Van hen heb ik driekleinkinderen: een meisje,Frenkie van 8, en twee jongens,de 5-jarige Tony en Kick, die isanderhalf. Wat wel grappig is:ze wonen met hun gezinnennaast elkaar in Breukelen.”HOBBY’S“Mijn werk is mijn hobby. Enik ben altijd bij het voetbal. Ikvolg alles dat met economie temaken heeft. Hoe staat derente? Wat zijn de koersen?Wat doen andere landen? Ja,en ik heb natuurlijk mijnfamilie, daar besteed ik veeltijd mee.”ARGON OF ELINKWIJK?“Elinkwijk. Als ze tegen elkaarspelen en Elinkwijk scoort danjuich ik, als Argon scoort klapik. Dat weten ze daar wel hoor.Ik ben er wel sponsor maar ikheb er nooit echt gespeeld. Ja,in Argon 5, om af te bouwen.Daarna heb ik tot mijn 58e, 59ein Elinkwijk 6 lopen ballen.Allemaal vrienden onderelkaar. Dus iedereen snapt ditwel.”GELOOF“Ik ben rooms-katholiek. Datis het. Gedoopt als JohannesJacobus, communie gedaan, opkatholieke scholen gezeten.Maar dieper ben ik er nooit opingegaan. Ik ben er niet meebezig. Ieder geeft er zijn eigeninvulling aan, je hoeft nietnaar de kerk om te geloven.Dus zeg ik: ik ben katholiek endaar ben ik hartstikke trotsop.”ZAKENMAN OFVOETBALLER?“Toch wel zakenman. Al ben ikdat geworden vanuit hetvoetballen. Het voetbal heeftvoor mij veel voordelen gehad.Alles komt eigenlijk een beetjesamen in Midreth. Je begintzo’n bedrijf, dat ontwikkeltzich. Scoren doe je door tezorgen dat opdrachtgeverstevreden zijn. Wij noemenonszelf sportieve bouwers. Ikheb alles bereikt dankzijteamwerk.Bouwen doe je niet alleen. Datdoe je samen. Wat ik zei: het isteamwerk, je hebt elkaarallemaal nodig om iets voorelkaar te krijgen, een prestatie“Ik heb alles bereiktdankzij teamwerk”PASPOORTJEte leveren. We zijn allemaalgelijk, we zijn direct tegenelkaar. Het is geen meneer,maar Joop. En als iets lukt, hebje een goed gevoel. Net als inhet voetbal.”Joop Leliveld is de ultieme selfmade man. De zoon van een metselaar(16-11-1943, Uithoorn) heeft zich met zijn bouwbedrijf Midrethopgewerkt tot multimiljonair. Hij is eigenaar vanGalgenwaard, bouwde het AZ-stadion en doet de prestigieuze renovatievan het Stedelijk Museum in Amsterdam. Maar een beetjeUtrechter kent hem bovenal als eerste keeper ooit van FC Utrecht.Via RK Stormvogels (Mijdrecht) komt hij onder de lat bij Elinkwijk,de club waar nog altijd zijn hart ligt. Na de fusie met DOS en Veloxis Leliveld doelman van de nieuwe profclub in de Domstad. Alduurt dit slechts acht wedstrijden, hij zal later alsnog zijn stempeldrukken op het Utrechtse voetbal.


BELEEF DE FC UTRECHT KICK OFFVAN HET NIEUWE SEIZOENZATERDAG 20 JUNI • GRATIS ENTREEKICK OFFVan 10:00 uur t/m 14:00 uurSportcomplex ZoudenbalchLaan van Maarschalkerweerd 51trainingstijd: 10:30 t/m 12:00PRESENTATIE SPELERS INNIEUW TENUE, KIDSPLEIN,SPONSORPLEIN,FC UTRECHT OLD STARSvs RTL sterren-teamFANSHOP, RAC-TOERNOOI(14.00 - 17.00 terrein Odin)...en nog veel meer!!PARKEREN: Stadion + terrein VSC+ Parkeergarage (betaald)OPENBAAR VERVOER:Bus 12, 12s, 13, 41, 43, 241


RONDOM VOETBALOUD FC TRAINERS MEI 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 7 25"Eigenlijk wilde de voorzitter een andere trainer"De successen van Nol de RuiterOp de late avond van 15 juni1970 gaat de kogel door dekerk.: DOS, Elinkwijk enVelox willen fuseren. Na talvan geheime besprekingenhebben de drie clubs beslotendat FC Utrecht als enigebetaalde club de Domstadzal vertegenwoordigen. Op15 juni 2010 bestaat de fusieclubprecies veertig jaar. Redenvoor journalist Hans van Echtelt omin de aanloop naar dat jubileum alletrainers die in de afgelopen periode aan het bewind geweestzijn, nog eens te profileren. In dit nummer: Nol deRuiter, de vijfde FC-trainer in Galgenwaard na Bert Jacobs,Jan Rab, Han Berger en Barry Hughes.Eigenlijk is het een wonder datNol de Ruiter halverwege 1984als opvolger van Barry Hugheswerd gecontracteerd. Eigenlijkhad het toenmalige bestuur vanFC Utrecht twee andere kandidatenop het oog. Uit een sollicitatiegesprekmet de toenmaligevoorzitter Theo Aalbers klonkweinig vertrouwen in de richtingvan De Ruiter. ,,Wie stelt dietrainer eigenlijk voor, met clubsals SVV en Veendam achter zijnnaam,’’ moet de toenmalige presesopgemerkt hebben.Maar het snedige antwoord vanDe Ruiter gaf uiteindelijk dedoorslag. ,,Bij welke club was ueigenlijk voorzitter, mijnheerAalbers?’’ zo reageerde Nollangs zijn neus weg. ,,Was datniet SVW in Gorinchem?’’ Hetijs was meteen gebroken na dezekwinkslag en Theo Aalbers gingoverstag. De Ruiter werd denieuwe oefenmeester in Galgenwaarden daar zou de club geenspijt van krijgen.De start van het seizoen1984/1985 was overigens nogalteleurstellend. De resultaten vielaanvankelijk tegen, de ploegwas erg wisselvallig. Nol:,,Maar het bekerverhaal maaktealles goed. We kregen Longa inde eerste ronde en wonnenovertuigend met 6-1. De volgendetegenstander was ZwolscheBoys en ook dietegenstander leverde geen problemenop, een 4-0-overwinning.In de derde ronde haddenwe opnieuw een thuiswedstrijd,nu was Volendam onze opponent.Drie dagen eerder haddenwe in de competitie van Haarlemverloren en ik ben daarnabehoorlijk tekeer gegaan tegende spelers. Ton de Kruykmaakte twee goals en daardoorhaalden we de kwartfinale.’’De spelers van FC Utrecht entrainer Nol de Ruiter begonnenin een bekerstunt te geloven. Inde volgende ronde stond er nogwel een pittige klus op het programma,de uitwedstrijd tegenSparta, met Bas van Noortwijkin het doel en Louis van Gaal ophet middenveld. Jan van deAkker en opnieuw Ton deKruijk scoorden de belangrijkegoals waardoor de Rotterdammersmet lege handen achterbleven.De loting bracht vervolgensPSV als komende opponent,een ware vuurproef voorde formatie van Nol de Ruiter.De halve eindstrijd bestond in1985 uit twee duels. In Galgenwaardbleef het op 7 mei 0-0 naeen nogal saaie vertoningwaarin de bezoekers uit Eindhovenzich vooral bezondigdenaan spelvertragende actie. ,,PSVmoet niet denken dat het halenvan de finale een fluitje van eencent is. We hebben nog een appeltjete schillen met die ploeg,’’zo waarschuwde De Ruiter zijncollega Jan Reker op de persconferentie.Hoe bewaarheid zou dat dreigementworden. Want in de replayop een regenachtigedinsdag 21 mei 1985 presteerdeFC Utrecht het onmogelijke.Dank zij een formidabele janWillem van Ede die de bestewedstrijd uit zijn loopbaanspeelde, werd PSV uitgeschakeld.Met weergaloze reddingenhield hij de Domstedelijke formatieop de been. Na negentigzinderende minuten bekervoetbalwas het 2-2, de Utrechtsetreffers waren van Jan Woutersen Piet Wildschut die de bal onfortuinlijkachter zijn eigen doelmanHans van Breukelen hadgewerkt. In de verlenging werdniet meer gescoord waarna penalty’sde beslissing moestenbrengen. Ook in deze extra seriebleek Van Ede onvermurwbaar.Eerst stopte hij de strafschopvan Piet Wildschut waarna ookErik Jan van den Boogaard zijninzet vanaf elf meter gestoptzag. Scheidsrechter Egbert Mulderliet deze penalty overnemenomdat de doelman van FCUtrecht zich te vroeg bewogenzou hebben. Uiteindelijk moestRene van der Gijp de beslissendestrafschop nemen maarhet ‘enfant terrible’ van PSVschoot hoog over. De feestvreugdeonder de spelers en detalrijke meegereisde Utrechtseaanhang was ongelooflijk groot.Nol de Ruiter samen met Rinus Michels tijdens EK ‘88.De eindstrijd was vervolgenseen anti-climax. Op donderdag6 juni kwam eerste divisionistHelmond Sport naar Galgenwaard.Voorzitter Theo Aalbershad het ‘thuisrecht’ gekochtmaar na negentig minutenstond nog steeds 0-0 op het scorebord.In de derde minuut vande blessuretijd was het toch nograak. Een gave voorzet vanFrans Adelaar werd door Johnvan Loen met een fraai boogjelangs doelman Van der Meijdengekopt. De euforie in Galgenwaardwas ondanks de teleurstellendefinale toch enorm:voor het eerst in de FC-historiewas de beker binnengehaald.De Ruiter: ,,We kwamen ooknog goed weg want vlak voortijd kreeg Rene van Tilburg voorHelmond Sport nog een geweldigekans. Maar over het geheelgenomen verdienden we diebeker natuurlijk wel, zekernadat we PSV in de halve finalegeklopt hadden.’’FC Utrecht lootte vervolgenseen absolute Europese topclubals tegenstander, namelijk DynamoKiev. In de thuiswedstrijdsteeg de ploeg van Nol de Ruiterboven zichzelf uit door deonoverwinnelijk geachte Russischeformatie met 2-1 te kloppenvia treffers van John vanLoen en Gert Kruys. De Ruiter:,,Ik denk dat we toen een van debeste wedstrijden uit het bestaanvan de club hebben gespeeld.In de return waren wevoor 100.000 toeschouwers uiteraardkansloos, ook al namenwe in Kiev via Ton de Kruijknog brutaal een voorsprong.Maar Dynamo won uiteindelijkde Europacup, wij waren achterafde enige tegenstander vanwie ze in dit toernooi haddenverloren. Ik kijk jaren later tochmet veel plezier op die wedstrijdenterug.’’Waar De Ruiter met evenveelplezier op terugkijkt, is natuurlijkzijn derde seizoen waarin deploeg via ene Erik Willaarts denacompetitie haalde. Het wasde allereerste (en tevens laatste)keer dat de KNVB een dergelijkverlengstuk had bedacht en FCUtrecht maakte er via het fenomeenWillaarts handig gebruikvan. De voetballer uit Woudenberg– oom van Vitesse-spitsRicky van Wolfswinkel – werdde sensatie van de eredivisiedoor als voormalige amateurmeteen tweede op de nationaletopscorerslijst te worden achterMarco van Basten. Alles watErik aanraakte, veranderdebijna letterlijk in goud. Met alshoogtepunt de laatste wedstrijdin de nacompetitie tegen RodaJC waarin hij drie keer scoordewaardoor FC Utrecht sensationeelde serie won en dus alsnogEuropees voetbal afdwong. DeRuiter: ,,Dat we Willaarts haalden,was ook een verdienstevan de Utrechtse kranten diehem zo’n beetje naar Galgenwaardschreven. Ik had mijn bedenkingentoen ik hem een paarkeer had zien spelen. Maar achterafwas het een fenomeen diewe binnenhaalden.’’Nol de Ruiter heeft als geenander de ups en downs in Galgenwaardmogen meemaken.,,In mijn laatste seizoen was erVoetbalprimeurOp 1 maart 1971 tekentNol de Ruiter een contractbij de Utrechtse amateurclubDOS ’01. Een absolutevoetbalprimeur omdatnog nooit een amateurclubin de provincieUtrecht een fulltime trainerin dienst had. Tot datmoment trainde De Ruitertwee clubs: VVOG in Harderwijken LeerdamSport. Nol: ,,Dat wasveel reizen en steedsmaar weer omschakelen,hetgeen mijn concentratieniet ten goedekwam. Bovendienwaren het twee clubsmet een totaal anderkarakter zodat het nietaltijd gemakkelijk wasom de juiste toon tevinden.’’halverwege een spandoek metde tekst ‘De Ruiter rot op’. Dezelfdesupporters die het spandoekhadden gemaakt, namenme na de overwinning op RodaJC als eerste op de schouders.Zo dicht ligt het dus allemaal bijelkaar in de voetballerij waar dewaan van de dag vaak regeert.Halverwege dat seizoen ’86-’87had voorzitter Theo Aalbers zijncontract niet verlengd, FCUtrecht opteerde voor de terugkeervan Han Berger die enkelejaren eerder goede successenhad geboekt in Galgenwaard.Maar misschien is Nol de Ruiterwel de trainer geweest die demeest opmerkelijke successenachter zijn naam mocht schrijven...De schoonvader van Foeke Booy kreeg in zijn DOS-periodeook de mogelijkheid om het ‘grote’ A-diploma te halen waarbijhij stage mocht lopen bij de legendarische Bert Jacobs, de allereersteoefenmeester van FC Utrecht. Op dat moment wist DeRuiter nog niet dat hij van 1984 tot 1987 trainer zal zijn bij dezelfdeclub in het spoor van Jacobs. Nol: ,,Ik heb lang geaarzeldof ik alles op het trainersvak zou gooien. Je moet dan vaakverhuizen en op dat moment had ik een goed lopende sigarenzaaksamen met mijn vrouw Nel in de wijk Oog in Al. En diezekerheid moest ik toen opgeven.’’Hoe dan ook, Nol werd toch trainer in het betaald voetbal. Enook nog eens assistent van Rinus Michels tijdens de EK’88waarin Oranje de Europese titel veroverde. Twee jaar later hadhij dezelfde functie onder bondscoach Leo Beenhakker maardie WK in 1990 verliep veel minder succesvol. Oranje werdzelfs voortijdig uitgeschakeld...FOTO: ARCHIEF FC UTRECHT


RONDOM VOETBALRONDOM DE FC MEI 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 7 27PLAY-OFFSC O L U M NDoelstelling gehaald! Dat washet eerste dat door m’n hoofdschoot toen bleek dat we na 34wedstrijden op de negendeplaats waren geëindigd en dusde play-offs bereikten. De playoffs.Het blijft in mijn ogen eengekunstelde einde van de competitie.Ik begrijp dat het spannendewedstrijden zijn zo ophet einde van het seizoen en datveel ploegen tot het einde nogergens om spelen. Maar in mijnogen blijft het een oneerlijkprincipe. Ik blijf zeggen dat hetvreemd is als je een heel seizoenkeihard hebt gewerkt om zohoog mogelijk te eindigen dat jedan uiteindelijk nog buiten deboot kan vallen. Neem NACvorig jaar als voorbeeld. Keihardgewerkt om de competitieals derde af te sluiten en dandoor vermoeidheid en blessuresaan het eind van de rit met legehanden staan.Toch heeft het een hoop energiegekost om het te bereiken. Er isdit seizoen zo veel gebeurd dathet eigenlijk een klein wonder isdat we het nog gehaald hebben.Ik heb in mijn carrière nog nooitzoveel gesprekken gevoerd alsdit seizoen. Met de spelersgroep,de spelersraad, de trainersstaf,de directie, het leek opeen gegeven moment meer eenpraathuis dan een voetbalclub...Achteraf kun je misschien welstellen dat de fase direct na dewinterstop ons de buffer heeftgegeven waar de andere ploegenzich op hebben stuk gebeten.Vanaf dat moment hebbenwe bijna altijd bij de eerstenegen gestaan. Als wij puntenverloren deed de concurrentiedat ook en als zij een wedstrijdwonnen deden wij dat ook. Hetlaatste weekend had ik verwachtdat we moesten winnenom een plek bij de eerste negente bemachtigen. Als dan achterafblijkt dat we het zelfs haddengehaald als we haddenverloren geeft dat wel aan dathet een bizarre competitie is geweest.De volgende halte naar Europeesvoetbal heet FC Groningen.Weer FC Groningen. Voorde derde keer op rij in de playoffs.De eerste twee keer wasvoor ons geen succes. Toch denkik dat we een kans maken, hoewelGroningen een stabiele clubis met een selectie die precies elkaarskwaliteiten kent. In mijnogen is dat hun grootste kwaliteit.Er staat een hecht team datenorm op elkaar ingespeeld is.De opzet met de derde wedstrijdis ook vreemd. Volgens mij is deEuropese manier met eventuele‘uit’ doelpunten prima. Er zalongetwijfeld een reden voorzijn. Nou moet ik zeggen dat heter op lijkt dat de KNVB het zelfook even niet meer weet. Datzelfdegeld voor de speeldata.Dan weer donderdag, dan weerzaterdag. Of de discussie of SCHeerenveen nou wel of niet meemoest doen. Heel vreemd datdat allemaal op het laatste momentbesloten wordt.Ondanks het feit dat iedereeneen vervelend gevoel heeftovergehouden aan dit seizoendoen we dus nog steeds meevoor Europees voetbal. En zouG R E G O O Rhet niet geweldig zijn om dat afte sluiten met een groot feest inde binnenstad? Nog drie wekenalles aan de kant voor FCUtrecht en dan hopelijk met eenvoldaan gevoel op vakantie....In de 5e editie van Rondom Voetbal brachten wij een artikel over ''FC Utrecht en Samensport in de bres voor sportiviteit''. In het artikel wordt wellicht de indruk gewektdat Samensport de clinics organiseert. Dit is niet juist, de clinics die FC Utrecht geeft bij de regionale amateurclubs worden gegeven door FC Utrecht waar Samensporthaar medewerking aan verleend.GRIJSGEDRAAID...Eerste plaat“Use Your Illusion vanGuns N’ Roses, datweet ik nog goed. Jehad deel I en deel II enik kocht ze allebei. Iken mijn vriendjeswaren fan van GunsN’ Roses en Metallica,dat soort bands. Wijwilden toen de ‘bad guys’ zijn.Volgens mij ligt Use Your Illusionnog steeds ergens bij mijthuis, maar het is lang geledendat ik die heb gedraaid. Hetgekke is dat ik nuvan alle soortenmuziek hou, behalvemetal.Goede hardrocknog wel, maar nietdat snoeiharde gitaargeweld.”Laatste cd“De laatste van Coldplay; Vivala Vida. Op dit moment is Coldplaymijn favoriete band, alvind ik Red Hot Chili Peppersook erg goed. Downloaden doeik niet. Als ik een cd wil hebben,dan koop ik hem gewoon.”Nederlandse muziek“Nou, ik hoor het wel op deradio, maar het doet me, eerlijkgezegd, weinig. Ik luister welgraag naar Deense muziek.Vooral naar, hoe moet ik datomschrijven, zeg maar poprock.Een goed voorbeeld hiervan isThomas Helmig. In Denemarkenis hij heel populair. Vanhem heb ik thuis ook een paarcd’s.”Uitgaan“Ik ben een voetballer, dus mijzie je niet zo vaak in het nachtleven.Maar ik ga weleens metvrienden naar een concert. Hetlaatste concert waar ik ben geweestwas in Kopenhagen vanBruce Springsteen. En komendezomer ga ik ook weer naar TheBoss, dan in Stockholm. Niemandis live zo goed. Zijn concertenduren vaak meer dandrie, soms wel vier uur enSpringsteen geeft echt allesvan hetbegin tothet eind.Heel intens.”... door Morten SkouboWIJK EN VOETBALKLEIN GALGENWAARDVeel voetbal deze zomer!Het wordt een spannendezomer bij Klein Galgenwaard.De Week van het'Maatschappelijk VerantwoordOndernemen’ komter begin juni aan. Het iseen initiatief van Klein Galgenwaarden FC Utrecht, envloeit voort uit de samenwerkingsovereenkomst.Op3 juni gaat de week vanstart!Het Klein Galgenwaard teamdoet nog volop mee voor deprijzen bij de Interstep Bedrijfsvoetbalcompetitie.En detwee dak- en thuislozen teamszijn ook nog in de running omde Dutch Homeless Cup meenaar huis te nemen. Maardaarvoor moet nog wel evengewonnen worden op 27 juniin Utrecht. Traditioneel wordendie wedstrijden gespeeldop de Neude. Ga kijken enmoedig beide Utrechtse teamsaan. Want op 8 augustus is definale in Amsterdam.De Dutch Homeless Cup, hetNederlands Kampioenschapstraatvoetbal voor dak- enthuislozen, is dus nog in vollegang. De twee teams uit deDomstad - Utrecht All Stars enUtrecht United - staan er natwee competitiedagen goedvoor. Beide kunnen de kwartfinaleen daarna de halve en definale halen.WEEK MAATSCHAPPELIJKVERANTWOORDONDERNEMENOp 3 juni gaat deze week vanstart. Op die dag is de Dagvan de Beperking. Sportenvoor gehandicapten. De dagwordt mede opgezet door LekkerFit!, Utrecht gezond, degemeente en de GG en GD. ’sMorgens zijn er verschillendesportactiviteiten.Op 5 juni is er een groot BedrijvenVoetbaltoernooi met 'savonds een groot feest voorhet Goede Doel.Op 6 juni vindt het wijkvoetbalplaats, waaraan jongeren uitde zogenoemde ‘krachtwijken’het tegen elkaar opnemen.En op 7 juni is er de dag voorde teams van Dak- en thuislozen.Samen met het Leger desHeils en Lokaal 42 organiserenFC Utrecht en Klein Galgenwaarddit toernooi. Voorde daklozen een mooie gelegenheidom nog wat extra tetrainen voor de Dutch HomelessCup.De activiteiten vinden plaats inhet Grote Galgenwaard en opde velden bij Klein Galgenwaard.De rolmodellen van FCUtrecht geven op alle dagenacte de presence. Het zullenniet de selectiespelers zijn,want die zijn dan net op vakantie.De week van hetmaatschappelijk verantwoordondernemen wordt voor eendeel gesponsord uit de opbrengstvan de boekenveilingop het Vredenburg. Koop dusboeken!BEDRIJFSVOETBALNa een spannende eerstespeelronde met als winnaarshet team van Strukton inpoule A, en het team van deHEMA in poule B was het op 6mei tijd voor een nieuwespeelronde. Omdat de competitienet van start is gegaanzijn nog alle scenario’s mogelijk.Voor de derde en allesbeslissenderonde zullen deteams dus nog alles moetengeven voor plaatsbehoud.De bedrijfsvoetbalcompetitiewordt voor de derde keer georganiseerddoor InterStep,Stichting All-Inn, Klein Galgenwaarden de NederlandseSport Alliantie. Zestien teamsdoen er in Utrecht aan mee.Van de winnaar van vorig jaarPrice Waterhouse Coopers(PWC) tot een team van KleinGalgenwaard zelf.TEAMSDe competitie is verdeeld overdrie speelronden. De teamsspelen zeven tegen zeven. Denummers een tot en met 4 vanbeide poules plaatsen zich na3 speelrondes voor de Galgenwaardpoule. De nummersdie daarop volgen, van vijf toten met acht, strijden in deKlein Galgenwaard poule. Definaledag is op 24 juni. Dan isuiteraard ook de prijsuitreikingen …. een feestje.De bedrijfsvoetbalcompetitieheeft dit jaar nog een nieuwigheid:In de kantine vanKlein Galgenwaard zijn allewedstrijden op beeld te volgen.Een hete zomer zou eenmooie aanvulling zijn voor allesportgebeurtenissen.Jean Paul de Jong.Jean Paul De Jong


28MEI 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 7 ADVERTENTIE


RONDOM VOETBALVOETBALFAMILIE MEI 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 7 29Een sportgekke familie uit Langbroek“De planken vlogen van de hooiberg af”Vader Van Leeuwen is gestopt met ‘boeren’, waarna dedeel en de stallen werden opgebouwd tot een werkelijkschitterend woonhuis. Zelden ontmoet je een zo sportgekkefamilie als die uit Langbroek, waar alle zes de gezinsledenfanatieke sporters zijn! Drie jongens en ééndochter voetballen, moeder is ‘ladyspeaker’ bij SVL envader is een verwoed wielrenner. Daarnaast slaan de oudersgeen wedstrijd van hun kinderen over. Hoe zij, ookals er ‘uit’ gespeeld wordt, naar de wedstrijden gaan? Opde fiets.. En de enige activiteit van het gezin in het weekend?Voetballen en daarna praten over voetballen..Tekst en foto’s: Jan SoekTom (60) en Nel (52) van Leeuwenglimlachen als we ruimtwintig jaar teruggaan in de tijd.Samen met hun negentienjarigedochter Marije zitten we aan degrote tafel, wachtend op dezoons, en broers, die nog terugmoeten komen van de training.Matty (29) speelt bij het VeenendaalseGVVV in de HoofdklasseB. Bobby (28) en Barry (25)daarin tegen werken hun wedstrijdenaf om de hoek, bij deplaatselijke Sport VerenigingLangbroek. Tom van Leeuwen:“Voor de vijfde opeenvolgendemaal staat bij SVL nog een verlengingvan het voetbalseizoenvoor de deur. Twee maal eerdervoor degradatie en drie maalvoor promotie. Dat het dit seizoenom promotie gaat is echteen verrassing, zeker gezien hetdebuut van ons dorpsclubje inde Tweede klasse en dat terwijlwe alleen hoopten op handhaving!”Marije blijkt op voorhandwat dwars te zitten.. Met pretoogjesmaakt ze kenbaar dat hetaltijd over haar broers gaat alshet om het voetballen gaat.“Maar ik heb ook gevoetbald, alleenwordt daar nooit over gepraat!”Het blijkt goed benuttetijd om de voetbalhistorie van,de zich door drie broers omringtwetende, jongste telg te door tenemen. “In heel Nederland gaanmeisjes naar turnen of handbal.Ik ging op mijn zesde al naar devoetbalclub. Waarom? Gewoonomdat alle meiden in het dorpdat doen. Ik speelde laatstevrouw.. “ Dus je bent gestopt?“Ja, maar voor even! Het klinktvastberaden, maar daarna volgttoch de twijfel. Volgend seizoendenk ik dat ik er weer bij ben.Kunnen we binnen het teamweer lekker kletsen..” Dat kletsenblijkt soms vrij snel over tegaan in roddelen. “Ik moest eenkeer spelen tegen een geweldigespits. Al snel ging de roddel dathet een travestiet was.. Nou nade wedstrijd wist ik het zeker!Hij of zij kopte alles wat voorons doel kwam erin.” En quasiverontwaardigd: “Echt niet eerlijk!”VOETBAL WAS DE ENIGE,ECHTE SPORTAchter elkaar komen de voetballersvan het gezin Van Leeuwenbinnen. De tassen worden in eenhoek gegooid en de mannenschuiven aan tafel. We gaan ruimtwintig jaar terug in de tijd.Matty: “Als jongetje wilde je inons dorp maar één ding en datwas voetballen. Dat was ookvoor ons de enige, echte sport.Bij ons op de boerderij haddenwe daar alle ruimte voor. Dehooiberg was het doel.” Een instemmendgegrinnik volgt nadathij constateert: “De planken vlogener vanaf..” Wat meer moeitehad, de nu in de Hoofdklassevan het zaterdagvoetbal spelende,oudste Van Leeuwen bijzijn eerste wedstrijdje.. “Tijdensde training was ik al een paarkeer met de bal richting mijneigen keeper gelopen, maar ookin mijn eerste wedstrijd rende ikde verkeerde kant op om te scoren..”Moeder Nel herinnert zichdie begintijd nog maar al tegoed. “Ze hadden van ons shirtjesvan AC Milan gekregen. Noudat hebben we geweten. Anderekleren werden vanaf dat momentniet meer aangetrokken..Dag en nacht hadden ze deshirtjes aan.. Ze waren op denduur zo vaak gewassen dat dezwart-rode kleur veranderde inroze-rood.” Tom valt zijn vrouwbij: “Maar het was wel makkelijkals we een pretpark bezochten..Je pikte ze er zo tussenuit..”Glimlachend constateert Nel datde jongens desondanks keurignet waren op hun voetbalkleding.“Ze waren bezorgder of ereen gat in hun trainingsbroek zatdan in hun knie..” Zelf had zevroeger niet veel met voetballen.“Ik vond handballen veel leuker.Maar ik werd op een onverwachtmoment gevraagd als ladyspeakerbij de voetbalclub vande jongens.. Dacht dat het eenmalige‘gekheid’ was, maar ikvond het zo gezellig dat ik hetben blijven doen. Ook heb iktwee jaar de ‘meiden’ geleid enook dat was hartstikke leuk! Nusta ik altijd zaterdags langs delijn om de jongens aan te moedigen.”OP DE FIETSNa Matty en Bobby kon natuurlijkde jongste, Barry, niet achterblijven.Rond zijn achtste was hijeen echt zorgenkindje geweest,getroffen door een zeldzamevorm van leukemie. Een ongelofelijkmoeilijke periode voor hethele gezin. Wonderbaarlijk herstelvolgde en nu, op zijn 25e ,besluiten we dat het geen onderwerpis om weer op te rakelen.Barry:“Ik weet nog dat ik als jongetjevroeg: ‘Mag ik ook meespelen?!’Weet je wat zij zeiden?”Een aantal grijzende blikken ontmoetende zijne.. “Ja, maar alleenals keeper…” Hij herinnertzich nog dat voetbal dé sanctiewas waarmee moeder Nel envader Tom hun kroost kondentreffen als ze bijvoorbeeld hunhuiswerk niet hadden gemaakt,of te laat thuis waren. “Hun strafwas altijd dat je niet mocht trainen.Nou, dan wilden we welluisteren!” Nel van Leeuwen:“Ja, maar omdat jullie daarnaluisterden, is het bij dreigen gebleven..”Het was ook rond depubertijd van de ‘mannen’ datvoetballen inmiddels het helegezin in de ban hield. Ook vaderTom van Leeuwen moest eraangeloven hoewel hij op latere leeftijdkoos voor een andere sport,het wielrennen. Enthousiast vertelthij: “Ik Heb eerst gevoetbaldtot mijn dertigste. Daarna ben ik“Ze waren bezorgder ofer een gat in hun trainingsbroekzat dan in hun knie”overgestapt op wielrennen en ’swinters ook schaatsen. Doe datknap veel, ja. Toertochten zoalsLuik-Bastenaken-Luik en deRonde van Vlaanderen pakkenwe regelmatig mee met een wielerkoppeltjevan een man of vijftienhier uit het dorp. Maar ookde Amstel Gold Race, de Elfstedentochten Limburgs Mooistedoen we. Ik ken inmiddels allebergjes, gaatjes en rondjes inLimburg.” Hij heeft inmiddelsdé ideale combinatie gevondentussen fietsen en, samen metmoeder Nel, het aanmoedigenvan hun zoons. “Ja, het klopt, alsde jongens ‘uit’ voetballen ga ik,regelmatig ook met mijn vrouw,daarheen met de fiets. Bijvoorbeeldnaar Mijdrecht. Dat is zo’nhonderd kilometer. Of het komendweekend naar Marken.Schat het in op tachtig, negentigkilometer. Als mijn vrouw meefietstdan gooit ze, als we terugmoeten, haar fiets soms in debus. Ik niet. Fiets liever ookterug, dan maar alleen. Moet welopletten dat ik op tijd terugga,zeker als ze winnen en het feestis. Want ik ga niet in het donkerfietsen.”SPORT HEEFT GEVOLGEN VOORMAATSCHAPPELIJK LEVENMatty merkt op dat het enthousiasten betrokken zijn bij sportook gevolgen heeft voor hetmaatschappelijk leven. “Wewaren tijdens onze pubertijdtoch vrij serieus, gingen serieuzermet het leven om. Ja, dankzijhet feit dat we voetbalden endaar veel voor over hadden en erook veel voor lieten staan. Veeljongens stopten in die leeftijd omuit te gaan, wat voor hen kennelijkbelangrijker was. Voor mijzou het ontbreken van het voetballeneen ‘gat in mijn leven’hebben betekend.” Bobby vultaan: “Het voetbal beheerst onshele weekend. Zaterdag spelenwe allemaal onze wedstrijd enzondag wordt er eindeloos gepraatover wat wel- en niet goedging.” De broers en ook dochtervullen graag aan: “Nou zegmaar ouwehoeren..”. “Jij had‘dit’ niet moeten doen en ‘dat’was ook niks..’”, “ Wie was debeste zaterdag..” en: “Ja, vooralmet z’n allen Matty in de zeiknemen..” Of hij niets heeft gehoord,alles went immers, constateertMatty dat met dekomende zomerstop in het vooruitzichthet weer erg rustigwordt met betrekking tot de discussies,om stoïcijns te vervolgen:“Weet je, voetbal is nietzomaar alleen een spelletje. Hetgaat ook om de sociale contactendie je opdoet, het verbreedt jewereld, je ontmoet andere mensen.En als je in een eerste elftaltoch prestatiegericht bezig bent,dan heeft dat invloed op je werk.Hoe? Je kunt er bijvoorbeeldmeer energie insteken.” Barry:“Het gaat erom waar de lat ligten of je er overheen kunt komen.Vroeger wilden we al de bestezijn. Maar waar kan je uiteindelijkkomen, ook met gebruik vanhet nodige doorzettingsvermogen.”Marije voelt zich geroepenom te reageren. “Nou bij mij gaathet alleen om de gezelligheid.. Ikvind al dat gepraat over voetbalweleens genoeg geweest.” Datdie gezelligheid nogal eens deoverhand heeft bij de voetbalmeidenblijkt snel.. “Trainersstaan niet echt in de rij om onsteam te trainen.. Niemand wilhet worden.” En lachend: “Is hetniets voor jou?”HARTSTIKKE TROTSNee, de zonen van Nel en Tomvan Leeuwen zullen we waarschijnlijknooit tegenkomen ophet veld van bijvoorbeeld FCUtrecht, hoewel ze daar stukvoor stuk natuurlijk weleensover gedroomd hebben en Mattyeerder er een testwedstrijdmocht spelen. Zelf zegt hij daarover:“Ik kon drie dagen van tevorenniet slapen, deed geen oogdicht! Speelde toen tussen dieUtrechtse schoffies. Daar is helemaalniets mis mee maar jemerkte toch, als toen jonge jongen,dat je uit een klein dorpjevan het platteland komt. Zettenze je daar bijvoorbeeld in despits, terwijl je achter speelt, danlaat jij niks horen.. Nou die jongensuit Utrecht wel!” Alle driede mannen vinden ze dat ze totnu toe tijdens hun voetbaljareneruit gehaald hebben wat erinzat. Matty, die speelt bij HoofdklasserGVVV, noemt zich ‘tevreden’.En ook Bobby, die eerderde pech had bij de HoofdklasserVVOG te voetballen, maar teveelgeblesseerd was waarna hij vervolgensterugkeerde bij SVL, is‘tevreden’. Tot slot bevestigdBarry dezelfde eendrachtige opstellingvan de voetbalbroers; Tevredendus. En moeder Nel? “Ikben hartstikke trots op mijn kinderen!Omdat, als we naar onzejongens gaan kijken, we zien datze lekker aan het voetballen zijnen er plezier aan beleven! Totslot vader Tom: “Het is het pleziervan de sport, van hun wedstrijden,waarom we het fijnvinden om het voetballen, alsfans van hun, met onze fietstochtente combineren.”


30MEI 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 7 KAMPIOEN VAN TOENVoor Montfoort begon in hetMontfoort – VV Montfoort speelde zich op de laatste speeldag veilig in de 1e klasse. Ook volgendseizoen zal de club dus op het één na hoogste niveau uit gaan komen. Dit succes begon allemaal inhet seizoen 1992/1993, toen de vereniging met een kampioenschap de weg omhoog inzette. Dick tenHoonte (nu voorzitter) maakte alles mee en vertelt over de bewogen jaren.KAMPIOEN VAN TOENIn deze serie wordt een kampioenselftal van welleerteruggehaald. Rondom Voetbal kijkt terug in de tijdaan de hand van betrokkenen en artikelen uit hetkampioensjaar. Wat is er van die al kampioenengeworden? Spelen ze nog of zijn ze uit beeldgeraakt? Wie zijn er trainer geworden?Naam: VV MontfoortOpgericht: 1946Terrein: Sportpark HoflandClubkleuren: Oranje shirt, zwarte broek, oranje sokken1ste Klasse BGS PT V-TMontfoort 22 32 45-17F.Z.O 22 31 45-37Benschop 22 29 47-23Door Johan van der Zande“In het seizoen 1992-1993 werdvoor v.v. Montfoort het beginsignaalgegeven voor een successtory,die tot vandaag de dagvoortduurt. Binnen de regio isv.v. Montfoort met zijn 350leden, waarvan circa 225 ledenactief zijn als spelend lid, éénvan de kleinere verenigingen.MSV’19, buurman van v.v.Montfoort, is in aantal beduidendgroter, vooral omdat destad Montfoort van oudsher eenkatholieke enclave vormt tussenvrij christelijke gemeentes.Met de aanstelling van Cor Kuneken( nu nog trainer vanUNIO Oudewater) bij de A-jeugd begon voor Montfoort eigenlijkde glorie. De Woerdensetrainer had prima door dat er bijMontfoort het nodige talentrondliep. Indien noodzakelijk,stond hij voor de jonge spelerszeven dagen in de week klaaren de spelers dweepten dan ookmet de bevlogen trainer. Natwee seizoenen A-jeugd stondKuneken voor een dilemma; bijde jeugd blijven of meegaanmet zijn talenten. Hij koos voorhet laatste met alle positieve gevolgenvan dien.Eén van de belangrijkste speerpuntenvoor de trainer was despelers twee keer per week naarhet trainingsveld te lokken.Menig trainer bij Montfoort wasdaar op stukgelopen, maar Kunekenwist zijn jonge hondenvan de noodzaak te overtuigen.Kon je niet op de donderdag,dan kreeg je op de vrijdag privétraining.Mede door zijn aanpaken het feit, dat Kunekenbeschikte over een zeer getalenteerdegroep, waren de verwachtingenbij de supportersbijzonder hoog gespannen.De start leek desastreus. In deeerste oefenwedstrijd washoofdklasser DVS’33 de tegenstander.Aan de uitslag van 13-0viel af te lezen, dat dit enigszinste hoog gegrepen was. ‘Deyoungsters’ waren diep onderde indruk van de tegenstanderen lieten de moed al snel zakken.De oefenwedstrijden diedaarop volgden waren nu ookniet bepaald bemoedigend,maar bij de eerste de beste bekerwedstrijdtegen UVV leek deommekeer daar met een eclatante12-2 overwinning.De 1e competitiewedstrijd wasdirect een knaller. Tegenstanderwas VV Benschop en het resultaatvan 1-1 was bevredigend.De kop was er af. Opvallend inde selectie van Montfoort wasook Theo Polfliet, op dat moment39 jaar, en een man metenorm veel ervaring, onder andereopgebouwd bij Velox enFC Utrecht. In moeilijke tijdendirigeerde hij de jongens ophaast ‘vaderlijke’ wijze.In de beginfase waren de resultatenerg wisselvallig. Het aanvallendevoetbal, waar CorKuneken voor stond, bracht ookde nodige risico’s met zich mee.Door de diverse gelijke spelenraakte Montfoort iets achteropen dacht men op dat momentzeker nog niet aan een kampioenschap.Halverwege de competitiestond Montfoort,weliswaar op een 2e plaats,maar wel zes punten achter opkoploper Benschop. Met deH.M.S 22 25 54-38Maarssen 22 25 39-36Culemborg '67 22 21 39-37Posta 22 20 37-42Brederodes 22 19 40-44Eminent Boys 22 17 38-53Veenendaal 22 17 34-49V.I.O.D. 22 15 35-48S.V.L. 22 13 21-50Seizoen1992-1993 1e klasseKampioenschap/GepromoveerdStaand v.l.n.r.: Hans v.d. Linden (leider), Jos v. Wijngaarden, Johan v.d. Stok, Edwin v.d. Pol,Eric Gomersbach, Matthieu Vermey, Theo Potfliet, Fred Vergeer, Gerard Daalderop (verzorger),Jan Tuithof (grensrechter).Zittend v.l.n.r.: Jan de Vos, Ernst Siegert, Hans v.d. Stok, Adri Hol, Lodewijk Drost, Marro v.Krieken, Marc Callaars, Cees v. Bemmel, Cor Kuneken (trainer/coach).Wat is er van de spelers geworden?DICK TEN HOONTERondomVoetbal vroeg voorzitterDick ten Hoonte om er enkelespelers uit te lichten. Dickover het kampioensjaar: “Hetwas een echt vriendenteam.We zijn van de vierde klassein de eerste klasse uitgekomen.Daar hebben we uiteindelijk14 jaar gespeeld. Hetwas een mooie periode, metvooral jongens uit Montfoort.”Ron Pouw was de reservekeeper.Was voorheen weleerste doelman bij VV Montfoort.Woont inmiddels nietmeer in Montfoort. Hij werktein de bouw.Eric Gornersbach was uitUtrecht over komen waaien.De verdediger speelt nogsteeds bij VV Montfoort, maardan in het zesde. Doet ook desponsoring en PR bij de club.Woont nog altijd in Montfoort.Hans van de Linden was deelftalleider. Hij kende werkelijkiedereen binnen de vereniging.Hij is zo’n 1,5 jaargeleden overleden. Tekenendwas dat bij zijn begrafenisbijna iedereen van de selectiedestijds aanwezig was.Adri Hol is één van de weinigespelers die nu nog in deselectie zit bij VV Montfoort 1.De keeper stopte op zijn30ste, maar dit seizoen valtde inmiddels 39-jarige noggeregeld in. In het verledennog wel eens benaderd doorMVV. Adri is ZZP-er en neemtzowat alles aan. Woont inMontfoort.Jos van Wijngaarden waseen centrale verdediger.Hard, maar wel altijd fair. Tegenwoordigteammanager bijVV Montfoort 1. Hij zorgtonder meer voor het contactbij eventuele nieuwe selectiespelers.Heeft een eigen woninginrichtingbedrijfinMontfoort en woont daar dusook.Johan van de Stok wordtgezien als één van de bestespelers die VV Montfoort ooitheeft voortgebracht. Hij hadsnelheid, inzicht en een flinkedosis creativiteit. Was helaaswel vaak geblesseerd. Heeftvoor Feyenoord gespeeld en


RONDOM VOETBALVV MONTFOORT MEI 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 7 31seizoen ’92-’93 de victorieKranten Koppen van toen:'VV Montfoort begint nieuwe jaar met winst''VV Montfoort pakt FZO op karakter''Titel Gloort voor VV Montfoort na zege''Montfoort blijft bij door overwinning''Topper Montfoort HMS onbeslist'VV Montfoort viert feest van het kampioenschap uitbundig'Montfoort laat kans opkampioenschap onbenut'oude telling was dit natuurlijkeen enorm gat, dat nauwelijksleek te overbruggen.Tijdens de winterstop startteCor Kuneken een ludieke actie.Supporters konden intekenenmet een financiële bijdrage, diebestemd was voor een grootfeest indien Montfoort zou promoveren.De respons wasenorm, misschien wel omdatvelen dachten, dat dit toch nietzou lukken. In totaal werd oppapier 7000,- gulden toegezegd.De inhaalrace kon beginnen.Met de overwinningen op respectievelijkVeenendaal en FZOsteeg ook het sponsorbedrag.Men leek zowaar in een promotiete geloven. Ook SVL werdaan de zegekar gebonden, maartegen Brederodes werd weereen punt gemorst.Gelukkig werd het goede spelna de winterstop beloond meteen periodetitel en bleef Benschoppunten morsen. In delaatste competitiewedstrijdmoest de beslissing vallen.Montfoort had een minimalevoorsprong op Benschop enFZO en winst uit tegen Maarssenwas een must. Bijna geheelMontfoort (de stad) reisde afnaar het veld van Maarssen enhet veld werd omzoomd meteen ruim 240 meter lang spandoek.De sponsorpot was inmiddelsgestegen tot 10.000,-gulden, wat betekende dat iedereener het volste vertrouwenin had. De spanning was echterom te snijden . Ruim in de 2ehelft was het Marro van Krieken,waarvoor op dat momentinteresse was van FC DenBosch, die de score opende en inde slotfase was het Jan de Vosdie het kampioenschap definitiefveilig stelde. Promotie naarde 4e klasse was een feit en hetbegrip ‘Orange Machine’, zoalshet elftal genoemd werd, wasgeboren.Montfoort wilde en kon na ditseizoen meer. Inmiddels zat hetkarwei er voor Cor Kuneken op,wegens het ontbreken van debenodigde papieren, en werdhij opgevolgd door beginnendtrainer Ton du Chatinier. Ook inde 1e klasse sprak Montfoorteen behoorlijk woordje mee enwerd het vele seizoenen geroemdom zijn aantrekkelijkespelbenadering. Menig hoofdklassernodigde het team uitvoor een vriendschappelijkewedstrijd.In het huidige seizoen zijn ernog twee spelers over van degouden beginperiode. Adri Hol,die al op zijn 30e stopte en ditseizoen door een blessure vanJohan Verkerk zijn rentreemaakte, en Lodewijk Drost, dieals 18-jarige debuteerde in dehoofdmacht en na uitstapjesnaar ARC, Spakenburg, FCUtrecht en AFC Ajax, alweer enkeleseizoenen is teruggekeerdis op het oude nest.Dit seizoen zit Montfoort duidelijkin een overgangsfase. Eengeleidelijke vervanging van oudnaar nieuw vindt plaats en datgaat natuurlijk niet zonder hortenof stoten. Opnieuw beschikteMontfoort over eentalentvolle A-jeugdlichting, dienu het hart vormt van het 2e elftal.Ook talenten van MSV’19voelden zich aangetrokken totdeze selectie. Op deze manierwerden echte Montfoortse talentengebundeld en hebbenBart Roelofs en Max Verweij (beiden voormalig MSV’19) hunplekje in de basis gevonden. Deoverige jongens hebben inmiddelshet kampioenschap in dereserve 1e klasse behaald enzullen volgend seizoen acterenof in de 1e klasse A of in de reserve-Hoofdklasse.Duidelijk is,dat Montfoort opnieuw eengouden periode tegemoet kangaan met veel Montfoorts talent,net zoals 17 jaar geleden.Het is aan de trainers MarinusDijkhuizen en Bertus vanSchaik de taak om het talent tepolijsten.”'Montfoort maakt spandoekvan 240 meter''Montfoort mag zichhoofdklasser noemen''Cor Kuneken maakt zijn belofte waar''Loon naar werken voor VV Montfoort'is ook vaak bekeken destijdsdoor FC Utrecht in de eersteklasse. Moest door blessuresstoppen met voetbal, al op vrijjonge leeftijd. Nu fiets hijvaak, zo beklimt hij bijvoorbeeldde Alpe d’Huez weleens. Woont niet meer inMontfoort.Jan(tje) de Vos was eenspits, een hele snelle zelfs. Isna Montfoort naar SO Soestgegaan. Voetbalt nu in eenvriendenteam en tennist veel.Hij woont in Utrecht.Gerard Daalderop was deverzorger. Is inmiddels overleden.Hij lag heel goed in degroep en was een echte clubman.Hij woonde in Bunnik.Cor Kuneken was de trainer/coach.Werd geroemd omzijn drang om teamspirit tecreëren. Begon als trainer inde jeugd maar vertrok naarhet eerste elftal. Hij was er altijd,zeven dagen per week alshet nodig was. Het was eensuccestrainer, maar op eengegeven moment waren zijntrainerspapieren niet meergeldig. Vertrok dan ook. Traintnu UNIO.Hans van de Stok was eenbikkelharde verdediger, eenechte voorstopper. Haaldedan ook veel kaarten. Komtnog wel eens kijken. Woont inHarmelen.Ernst Siegert was een buitenspelermet een schitterendeactie. Had alleen veelconcurrentie op die positie,dus speelde niet altijd.Marro van Krieken waseerst korfballer en had daarook veel talent voor. Gingechter ineens op voetbal overen door zijn enorme snelheidhaalde hij het eerste elftal.Miste overzicht en wist vaakook niet wat hij deed. Scoordein het kampioensjaar de belangrijke1-0 tegen Woudenbergmet Eric Wilaarts nog inde gelederen. Raakte in dezewedstrijd geblesseerd enkeerde eigenlijk nooit meerterug. Ging daarna tennissen,want dat kon hij nog wel. Hijzit in het bankwezen en woontin Ijsselstein.Edwin van de Pol was eenverdedigende middenvelder.Was erg vaak geblesseerd,waardoor hij met zijn talent teweinig heeft gespeeld in heteerste elftal. Woont in Montfoort.Marc Callaars kwam samenmet Johan van de Stok overvan MSV’19. Middenvelderdestijds. Heeft ook nog eentijdje in het tweede gespeeld.Ging na zijn carrière veel fietsen.Woont niet in Montfoort.Matthieu Vermey is na hetkampioensjaar gaan studeren.Is tegenwoordig begrafenisondernemer.Woont in LeidscheRijn.Lodewijk Drost ook wel bekendals Mister VV Montfoort.Speelt namelijk nog steeds inhet eerste elftal. Zeer talentvollespeler. Middenvelder vaninmiddels 36 jaar. Heeft bij FCUtrecht in het 2e elftal gespeeld.Ook bij Spakenburgheeft hij gezeten. Is nu tevensbestuurslid technische zakenbij VV Montfoort. Gaat volgendjaar waarschijnlijk nogeen jaar door. Woont in Montfoort.Fred Vergeer was volgensDick een uniek figuur. Eenechte laatste man, stond ersoms 15 meter achter. TypeEpy Drost. Het was bij hemgeen coachen, maar meerschelden. Dwong bij iedereendesondanks veel respect af.Heeft ook bij Elinkwijk gevoetbald.Komt niet vaakmeer kijken. Fietst tegenwoordigvooral veel. Hij heefteen eigen bedrijf in Montfoort.Theo Polfliet kwam eigenlijkals (jeugd)trainer bij VV Montfoort,maar ging er uiteindelijkzelf spelen. Heeft ook bijElinkwijk gevoetbald. Het waseen soevereine verdediger entegenstanders hadden altijdontzag voor hem. Bleef ookaltijd rustig. Hij stopte na hetkampioensjaar en is later teruggegaannaar Nieuwegein.Cees van Bemmel was alop leeftijd in het kampioensjaar.Was een voorstopper oflaatste man. Een VVM-er inhart en nieren. Volgens Dickwas Cees een echt feestvarkenzonder alcohol. Nu is hijassistent-trainer bij Nieuwland.Woont niet meer inMontfoort.


32MEI 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 7 ADVERTENTIE


RONDOM VOETBALDIVERSE RV MEI 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 7 33Van uitblinker naar jong talentVROUWENVOETBALHOUTEN – De meiden A1 uit Houten doen het goed in de hoofdklasse. Zowel in de competitie als de beker weten zijzich prima te handhaven. Volgend seizoen moeten ze echter verder zonder uitblinker Babs van de Sommen op de midmidpositie.Toch maakt trainer Chris Scherrenberg zich geen zorgen.Chris Scherrenberg is al tweejaar trainer van de meiden A1.Chris is tevreden over het afgelopenseizoen. Met nog driewedstrijden te spelen staan zevijfde in de competitie. Chris:''Ons doel was om ons te handhavenin deze klasse en dat doelis behaald. Dat was een uitdagingomdat er na vorig seizoeneen aantal goede speelstersdoorschoven naar de dames enwe veel nieuwe meiden uit deB´ers erbij kregen.''UITBLINKEROok dit jaar schuift een aantalspeelsters door, waaronder Babsvan der Sommen, de huidigemid-mid. Chris: ''Zij is de uitblinkervan het team. Dat wordteven wennen volgend seizoen,maar ik heb alle vertrouwen inhaar opvolgster.'' Dat wordtSara Saleh, 16 jaar oud, de huidigerechtmidden. ''Zij heeftecht talent en gaat het zekergoed doen op de midmid positie.''Babs begon vijf jaar geleden alslaatste vrouw bij de meisjes vanHouten. Ondertussen heeft zeveel posities al gespeeld. ''Ik heballeen niet in het doel gestaan,en die ambitie heb ik ook niet.Midmid is prima.'' Vorig jaarkon Babs ook al naar de dames,maar toen koos ze ervoor omnog een jaar te blijven. Nu gaatze wel door. ''Ik heb geen zinom een tweede keer de nieuwelichting meiden op niveau tebrengen. Ik wil nu graag verder.''BEKERDe meiden van Houten doenhet over het algemeen goed inde beker. Dit jaar kwamen ze totde kwartfinale en strandden zeeind april op Sporting 70. Chris:''Dat is altijd een moeilijke tegenstander.In de competitiestaan ze boven ons. Toch hebbenwe begin april in de competitiemet 2-3 van ze gewonnen.''In de beker maakten de meidenechter weinig kans. Ze verlorenmet 4-0. Babs: ''We begonnengelijk op, maar kwamen steedsnet iets te kort. Aan het eindevan de eerste helft viel het eerstetegendoelpunt.'' In detweede helft scoort Sporting 70snel, waarna het snel gaat enHouten niet echt meer voorinkomt.TOEKOMSTVoor volgend seizoen ziet Chriswel een aantal verbeterpunten.''Ons sterke punt is strijd, inzeten felheid. Door die eigenschappenwinnen wij ook van teamsdie boven ons staan in de competitie.Waar het aan schort isbasistechniek. Dat is bij damesen meisjes toch vaak een zwakpunt, doordat ze later beginnenmet voetbal dan jongens.''Ook Babs heeft nog een tip voorhet team dat ze achterlaat. ''HetBovenste rij van links naar rechts: Bas van Veen, Caroline Bikker, Iris Kruisweg, Samantha Vroon,Malou Nawijn, Sophia Eerden, Maartje van Tiel, Babs van der Sommen, Cris Scherrenberg.Onderste rij van links naar rechts: Serena van Wiggen, Stephanie van Maurik, Astrid Coolen,Anthia Moehamadidris, Lisanne de Vor, Sara Saleh, Lisa van der WoudeNiet op de foto: Kelly van Lakerveld, Manon Quite, Renée de Munnink, Salomé Pieris, VeroniqueJongeriusspel in de hoofdklasse is veel fysiekerdan de meiden gewendzijn die nu overkomen van deB´ers. Daar zal aan gewerktmoeten worden. Ook moet ermeer getikt worden. Nu gebeurthet nog te vaak dat we eenlange bal geven en wel zienwaar die terecht komt.''TOEVAL EN TIJDDoor Martin DonkerMartin Donker is oud-sportjournalistvan het UtrechtsNieuwsblad. Hij schrijft nuvoor Voetspoor – boek opmaat – (jubileumboeken, levensverhalen,sportboeken),dat de Utrechtse Voetbalbibliotheekintroduceerde metJP CLUBICOON en TONNY.Onlangs verscheen deel 3,UROPA, een boek overUtrechters in de Europacupvan 1958 tot 2008. De seriekrijgt volgend jaar een vervolgmet het jubileumboek FCUTRECHT 40 JAAR. Meer informatieop www.voetspoor.nl.Dit is de laatste Rondom Voetbal van het seizoen.Heeft u dat nou ook? Dat de avond alweer valt als het net dagis? De tijd struikelt over zijn benen, zo rap gaat ie. En iedereendoet zo gehaast en gestructureerd. Tijd is geld en toeval moet jeuitsluiten.Ik denk dan aan wat Godfried Bomans vertelde over zijn vader.Die bewoog zich door Haarlem 'met de ontspannen tred, die menanders alleen in Zandvoort waarneemt, sigaar in het hoofd, wandelstokin de hand en glimlachend rondziende naar de kleine gebeurlijkhedendes levens.'Wie de oude Bomans zo zag gaan zou vermoeden dat hij op wegwas naar een poffertjeskraam. Toch begaf hij zich naar de ProvincialeGriffie, waar hij werkte als Gedeputeerde. Hij zag daarinechter geen reden zich te haasten. Een vol kwartier kon men hemzien staan, het kappen van een boom of de aanleg van een rioolbeschouwend. Maar kwam hij dan niet te laat? Nee. Hij vertrokeen halfuur te vroeg.Dat is het eerste principe van een genoeglijk leven. De typischNederlandse gedachte 'ik moet om negen uur ergens zijn; als iknu op een drafje lijn vijf haal, dan kan ik kwart voor negen hethuis uit' was vader Bomans een gruwel geweest. Dat idee gaat uitvan de calvinistische opvatting dat tijd kostbaar is. Het resultaathiervan is, dat men nooit tijd heeft. 'Niet de tijd is kostbaar. Ubent het.'De snelheid van tijd wordt ook groter naarmate we gewendraken aan het leven.Ik werk aan een boek over de roerige geschiedenis van volksclubFC Utrecht, die in 2010 alweer veertig jaar bestaat. Als 15-jarigewas ik er bij toen FC Utrecht zijn eerste competitiewedstrijdspeelde in de Kuip tegen het toen machtige Feyenoord. Het lijktwel gisteren, nou ja, eergisteren. Het werd 4-1, maar na acht minutenstond het 0-1 en de nieuwe fusieclub kreeg lovende kritieken.Trainer Bert Jacobs maakte een feest van de eerste tweeseizoenen.Hoe? Jacobs had geen idee. Intuïtie. Hij gaf later toe dat hij 'weiniggericht' aan de slag ging. Jacobs beschouwde zijn eredivisiedebuutals een sprong in het diepe. De trainer wist dat in hetteam weinig evenwicht zat, ondanks de bundeling van 34 selectiespelersvan DOS, Elinkwijk en Velox. Door het creëren van 'georganiseerdechaos' hoopte hij tegenstanders gek te maken. Dekracht en de charme van FC Utrecht lagen in een frisse, onbevangenpresentatie.Zo zijn we veertig jaar later niet meer getrouwd.Willem van Hanegem heeft zichzelf als trainer gediskwalificeerddoor alles te wantrouwen wat ook maar riekt naar methodiekenen wetenschappelijke denkbeelden. En AZ werd kampioen vanNederland door het toeval uit te sluiten.Tenminste, AZ póógde het toeval uit te sluiten, ondersteund doorstatistieken en videoanalyses van Max Reckers en Kees Verver enhet 'objectvolgsysteem' Sportvu, afgeleid van een programma dathet Israëlische leger gebruikt om tankformaties te volgen. Reckersen Verver codeerden wedstrijden van AZ en de meest recente vande komende tegenstander. Honderden spelmomenten - corners,vrije trappen, aanvalspatronen - vormden voor Louis van Gaalstof voor de elf-tegen-elf-training. Daarin werd de wedstrijd diekomen ging gesimuleerd. Die partijvorm werd weer gefilmd engecodeerd en de opgedane inzichten werden meegenomen ineen volgende elf-tegen-elf-training die week.Zo ging dat in Alkmaar.Toch verloor AZ dit seizoen de eerste twee wedstrijden, van NACen ADO Den Haag, werd het voor de beker uitgeschakeld doorNAC en eindigde de 'kampioenswedstrijd' tegen Vitesse in eenanticlimax. De kampioensschaal stond al in de spelerstunnel toenBüttner kort voor tijd 1-2 scoorde. Een lucky shot, een doorSwerts van richting veranderde boogbal.Ik kon een glimlach niet onderdrukken. Niet omdat ik het AZmisgunde maar om de ironie: een toevalstreffer verstiert het feestvan een ploeg die het toeval wil uitsluiten.De mens heeft niet alles in de hand. Meestal is dat maar goedook, soms is het ook wel een beetje jammer. Anders had ik mijnbest kunnen doen de tijd te vertragen. Het kan mij, met de zomervakantievoor de deur, niet lang genoeg duren voordat denieuwe Rondom Voetbal in de schappen ligt. En daarna weer genietenvan een lang, lang voetbalseizoen.


34MEI 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 7 TRAINERSTAALtrainersMAGAZINEvakblad voor de moderne voetbaltrainerwww.trainerssite.nlJan van de Heuvel, trainer van MSV'19:Ik kan geen afscheid nemen vande geur van de kleedkamerBijna 60 jaar is jan van de Heuvel en ook volgend jaar ishij weer gewoon trainer. MSV '19 wist de samenwerkingmet de geboren Stolwijker met nog een seizoen te verlengen.De bijna 90 -jarige club uit Montfoort sloeg in 2008een opmerkelijke slag door de succesvolle trainer aan zichte binden. Want succesvol is van de Heuvel zeker, kampioenschappenwerden behaald met Oudewater, Unio, Stolwijk,Sportlust'46, ONA en bij zijn terugkeer naarSportlust'46 werd de ploeg uit Woerden opnieuw kampioenwaardoor het nu nog steeds uitkomt in de zaterdageerste klasse. Of succes dit seizoen met MSV'19 ook haalbaaris hangt af van de aanstaande nacompetitie.Na een kortstondig profavontuurbij DOS, Haarlem en FcDen Bosch koos van de Heuvelop zijn 23 ste voor een maatschappelijkecarrière. In '77begon hij een eigen schoonmaakbedrijf, namelijk DEJO,wat inmiddels is uitgegroeid toteen middelgroot bedrijf waar400 mensen de kost verdienen.Trots is van de Heuvel op de behaaldeBOV ( Beste ondernemersVisie) prijs in 2004. MetDEJO is van de Heuvel nogsteeds hoofdsponsor van Sportlust'46.DE PRAKTIJK''In mijn laatste seizoen bij eersterklasser Sportlust'46 was ikTechnisch Directeur, deze functiebleek niets voor mij. Ik moettrainen, coachen en de geur vande kleedkamer ruiken. Trainerzijn in weer en wind is nogsteeds voor mij een grote passieen geeft mij veel voldoening .Daarom was ik blij dat MSV'19op mijn pad kwam en ik weerop het veld kon staan. Natuurlijkis het anders bij de 4e klassedan bij de 1e klasse, maar daarmoet je als trainer rekening meehouden en voetbalzaken daaropaanpassen''.GEHEIM''Gedrevenheid is essentieel omiets over te brengen, niet alleenop maatschappelijk gebied maarook sportief. Ik vind wel dat ikeen winnaarmentaliteit heb . Tevensprobeer ik altijd een steljongens om mij heen te bouwendie veel voor elkaar over hebben.Want je moet het als groepdoen, daarbij is het belangrijkdat je duidelijk en consequentbent. Ik probeer altijd iedereenbelangrijk en enthousiast temaken, ook de mensen er omheen.Een belangrijk onderdeelom succes te halen is natuurlijkook genoeg feeling met voetballente hebben door de poppetjesop de juiste plek te zetten. Jemoet ook spelers met hun beperkingenleren om te gaan. Ikheb me vaak minder populairgemaakt met mijn rol als coach,ik kan mij herinneren dat we ditseizoen een verdediger 1 minuutvoor rust al wisselde. Ondanksafspraken ging dezespeler herhaaldelijk de fout indoor steeds weer als verdediger2 a 3 man te passeren ondankszijn beperkingen. Gelukkig washij doodziek van de wissel enhad hij erna niet geslapen. Mijnmissie was geslaagd en dezespeler is zich er nu van bewustdat ook hij in dienst van degroep moet functioneren''.‘Trainer in weer en wind isnog steeds een grote passie”AMBITIE''Hunkering naar het hoogste niveauheb ik niet echt meer, trouwensmet mijn TC II diplomakan ik maar tot en met de 2eklasse trainer zijn. Achteraf hebik wel spijt dat ik 15 jaar geledenniet verder ben gegaan omhet hoogste diploma te gaanhalen. In principe is het welvreemd dat als je in de praktijklaat zien dat je overal resultatenhaalt niet voort kan bordurenop behaalde resultaten''.SPEELWIJZE''Mijn favoriete spel is om zoRob Zomer (rechts) in gesprek met Jan van de Heuvel.aanvallend mogelijk te voetballen,met veel druk naar voren enhet liefst met drie spitsen. Als ikmet twee spitsen speel probeerik met 1 speler over de flank tespelen en 1 speler moet dandiep staan, daarachter wil ikgraag een snelle speler hebbenmet veel diepgang''.KUNSTGRAS''Fantastisch, ik zei vroeger ookaltijd van geef mij maar gras.Maar daar ben ik op teruggekomen,je kan er altijd op terechthoe slecht de weersomstandighedenook zijn. Passen en trappenzijn favorietetrainingsvormen van mij die ophet kunstgras perfect zijn uit tevoeren. Wij doen trouwens voor90% alles met de bal. Ik geef veelpositiespelen waarbij ik veel nadrukleg op de handelingssnelheid.Op donderdag probeer iktrainingen tactisch aan te passenop onze aanstaande tegenstander.Ik ontvang altijd voldoendeinfo over aanstaande tegenstanderswaar ik mijn voordeel meeprobeer te doen''.Paspoort van Jan van de HeuvelLeeftijd: 59 jaarWoonplaats: OudewaterClubs als speler: Stolwijk( jan speelde op 15-jarige leeftijdals keeper al in het eerste), DOS,Haarlem, Fc Den Bosch, ONAen Gouda.Clubs als trainer: Oudewater, Unio,Stolwijk, Sportlust, ONA, terug naarSportlust, MSV '19.Beste speler meegemaakt als trainer:Remco Anker (Stolwijk) en MartijnSmaling ( Sportlust)Favoriete BVO trainer: Louis van GaalVIERDE KLASSE'' Wij hebben over het algemeeneen piepjong elftal en komen ervaringtekort om wedstrijdennaar onze hand te zetten.Daarom is het mooi als wij uittegen toenmalig koploper Rivierwijkersmet 1-1 gelijkspeelde door juist met eerdergenoemde tactische aanpassingenons voordeel te halen. Ikheb in deze klasse clubs meegemaaktdie behoorlijk kunnenvoetballen. Maar ik heb ooktegen clubs gespeeld waar hetniveau dramatisch van is, uitslagenals 0-15 in de wedstrijdDSO-PVCV zeggen genoeg.Voor mij is West 1 een onbekenderegio en de meeste clubsken ik niet. Ook VVZA uit 4H,onze opponent in de 1e rondevan de nacompetitie, ken ikniet.


RONDOM VOETBALFITTE VOETBALLER MEI 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 7 35FITTE VOETBALLERSinds begin van dit jaar wordt de rubriek ´De Fitte Voetballer´ondersteund door een panel van deskundigen.Zij staan klaar om vanuit verschillende invalshoekenvragen te beantwoorden over ´fit worden en blijven´.Want om echt fit te zijn, red je het niet met 2 keer in deweek trainen. Ook voeding, mentaliteit en hoe je terugkomt van een blessure bepalen je fitheid. En juist opdeze onderdelen heb je zelf een grote invloed.Lezers van RondomVoetbal kunnen hun vragen aan hetpanel stellen door een email te sturen naarredactie@rondomvoetbal.nl. Deze vragen worden doorde redactie aan het panel voorgelegd en beantwoordvia de rubriek De Fitte Voetballer.PANELFrank van Hellemondt is alsclubarts aan FC Utrecht verbondenen verantwoordelijk voor het medischbeleid van het eerste entweede elftal van FC Utrecht. DeNijmegenaar (20 januari 1962) isdaarnaast werkzaam als sportartsin Zaandam en op de afdelingsportgeneeskunde in een ziekenhuisin Baarn.TAPEN SLECHTVOOR JE ENKELS?"Mijn naam is Hans K. ikspeel al jaren voetbal en benregelmatig aan mijn rechterenkel geblesseerd. De wedstrijdenspeel ik altijd mettape maar de trainingen doeik zonder omdat mijn verzorgerzegt dat je van tapenzwakke enkels krijgt. Nu benik 2 weken terug op de trainingdoor mijn enkel gegaaner kwam meteen een ei op debuitenzijde van mijn enkel.Ik kon er nog wel op staanmaar ik ben gestopt en sindsdienvoetbal ik niet meer.Mijn vraag is wat kan ikeraan doen om blessures aandie enkel te voorkomen?Reactie Frank vanHellemondt, clubarts vanFC UtrechtAllereerst een veel verspreidmisverstand uit de wereld helpen.Van tapen en bracen krijgje geen zwakke enkels. Hiergeldt het oude adagium voorkomenis beter dan genezen.Het enkelgewricht, ook welbovenste spronggewricht genoemd,bestaat uit het scheenbeen,kuitbeen en sprongbeen.Deze drie botstructuren,samen met het kapsel en banden,vormen het enkelgewricht.Het kapsel wordt aande buitenzijde verstevigd doordrie bandjes. De beweeglijkheidvan de enkel is hetgrootst bij tenen en hakkenloop.De zijwaartse bewegingenworden tegengegaan doorbot en kapselbandstructuren.Wanneer deze zijwaartse bewegingte ver doorgevoerdwordt, bijvoorbeeld wanneerje zwikt, dan kun je schadeoplopen aan de banden. Eenscheur geeft een zwelling enlater een bloeduitstorting.Een acuut enkelletsel wordtbehandeld volgens het R.I.C.E.principe d.w.z. rust, ijsen,compressie en hoog houden.In sommige gevallen wordt erbij een hevige zwelling en veelpijn een röntgenfoto gemaakten voor een week een achterspalkgegeven. Nadat de zwellingvoldoende is verminderdkan gestart worden met tapebandage,afhankelijk van deernst twee maal één week ofzo nodig twee maal tweeweken. Na vier tot zes wekenkan de opbouw naar het voetballengemaakt worden. Eenbelangrijk aspect is het oefenenvan de actieve stabiliteit.Dit kan je heel goed zelf doendoor met je voet op een kantelplankte gaan staan en proberenje evenwicht te bewaren.Een plankje is heel gemakkelijkzelf te maken door een stevigplankje te bevestigen opbijvoorbeeld een stukje trapleuningof een pvc afvoerbuisje.Ook bij chronischeinstabiliteitklachten zoalsHans beschrijft, is het dagelijksoefenen op het kantelplankjeeen goede remedietegen recidiefklachten.Wanneerde instabiliteit ook in hetdagelijks leven een grote rolspeelt wordt in sommige gevallenbesloten om via eenoperatie een nieuwe enkelbandplastiekaan te leggen. Inhet verleden werden enkelbandenook in de acute situatiegeopereerd maar dat raaktinmiddels steeds meer buitengebruik.DE ROL VANSPORTDRANKENOveral waar je komt, of datnu een tankstation of sportkantineis, je kunt er altijdwel een sportdrank kopen.Maar er zijn vele soorten enmaten, hoe weet je nu welkevoor jou de juiste sportdrankis?Reactie Armand Bettonviel,voedingsdeskundige:Deze keuze is van meerderefactoren afhankelijk, zoals bijvoorbeeldje totale voedingsplanover een dag, de duurvan een training/wedstrijd enhet vochtverlies tijdens dezetraining/wedstrijd. Allereerstkrijg je te maken met een aantalmooie termen. Deze termengeven de concentratie van opgelostedeeltjes (osmotischewaarde) in de drank aan tenopzichte van het eigen bloed.We onderscheiden; hypotoon(concentratie lager dan bloed),isotoon (concentratie gelijkaan bloed) en hypertoon (concentratiehoger dan bloed). Deeerste twee komen in aanmerkingom tijdens de training/wedstrijdte gebruiken.De laatste moet je echt vermijden(vaak de hele zoete dranken)aangezien hierdoor hetvocht juist de verkeerde kantop wordt getrokken.Ik concentreer me dus op dehypotone en isotone dranken.Grofweg kun je deze in 2 groependelen; de eerste groepbevat vooral electrolyten (mineralen)aangevuld met koolhydraten(de benzine voorjouw lichaam) en de tweedegroep bevat vooral koolhydratenaangevuld met electrolyten.Ook de termendorstlesser (deze is meestalhypotoon) en energiedrank(deze mag dus maximaal isotoonzijn) worden veel gebruikt.De keuze die je maakt heeftdan voornamelijk te makenmet;1. Wil je vooral een dorstlesserom zweetverlies op te vangenof2. Wil je vooral de energievoorraad aanvullen.Helaas kan ik geen merkennoemen als voorbeeld. Maar ,met bovenstaande feiten alsleidraad, loont het zeker demoeite om voor jezelf eenjuiste keuze te maken; dorstlesserof energiedrank (ookqua smaak).REVALIDEREN EN GEDULD“Ben al een tijdje aan het revalideren,en moet ook de komendeweken rust houden. Ikben er helemaal klaar mee!Wat kan ik doen om geduldigte blijven?"Reactie Hanneke Brand,Sportpsychologe:Goed nieuws! Er is een maniervan trainen, die je technischeen tactische capaciteiten oppeil houdt, zonder daadwerkelijkte bewegen… We nemeneen kijkje in de sportende hersenpan.Daar staan jouw bewegingenen beslissingen op ’tvoetbalveld in een netwerkvan zenuwbanen opgeslagen.Als je een beweging vaak oefenten traint, verander en versterkje automatisch dezezenuwbanen. Nu is het mooie,dat het voor je hersens nietuitmaakt of je een bewegingook daadwerkelijk uitvoert ofniet. Ook bij het voorstellenvan een beweging worden dezenuwbanen die bijbehorendespieren aanstuurt, geactiveerden versterkt.Marc de Jong is fysiotherapeut enFMS Certified Specialist bij het MedischTrainings Centrum Zeist (MTCZeist). Naast het testen en trainenvan individuen, ondersteunt MTCZeist hiermee, als enige binnen deregio Utrecht, ook trainers bij hetfit houden van hun team. De selectiewordt dan getest en er volgteen individueel trainingsadvies.Periodiek wordt de test herhaalden het trainingsadvies zonodigaangepast.Drs. Hanneke Brand werkt sinds2006 bij het Mental Training &Coaching Centre(www.mentaltcc.nl). Hanneke geeftmentale training aan verschillendesporters en teams in de Randstad.Ze is als sportpsycholoog afgestudeerdaan de RijksuniversiteitGroningen en geregistreerd bij deVereniging voor Sportpsychologiein Nederland (VSPN).Armand Bettonviel is oprichteren eigenaar van het voedingsadviesbureauAB peak performance &nutrition dat zich volledig toegelegden gespecialiseerd heeft inde voeding (opleiding open universiteit;voeding & toxicologie) bij(top)sport. AB peak performance& nutrition werkt voor o.a.FC Utrecht, NOC*NSF (verenigingSport Utrecht), de atletiekunie, hetwatersportverbond en individueletopsporters.Verbeeld je dus regelmatig eenloepzuivere dieptepass, of eenpijlsnelle passeerbeweging. Zotrain je het deel van je hersensdie de bewegingen plant enaanstuurt, zonder dat je inactie hoeft te komen. Hoe‘echter’ je lichaam de bewegingervaart, hoe sterker hetleereffect. Gebruik daarom zoveelmogelijk echte details.Hoe voelt je wreef als deze debal raakt? Hoe klinkt dat? Zohoud jij – terwijl je lichaamrustig kan herstellen – je voetbalkunstenop peil!


36MEI 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 7 ADVERTENTIERVSHOPOp de nieuwe website kunt u nu ookeen Rondom Voetbal online winkelvinden. Hier kunt u magazine's, boeken,DVD's en handige trainersspullenkopen, maar ook de oude versies vanRondom Voetbal zijn hier te bestellen.www.rondomvoetbal.nl


RONDOM VOETBALCROSSPASS MEI 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 7 37CROSSPASSDoor Wouter BongersEVERDINGEN - De gedachteom op jonge leeftijd de trainersjasaan te trekken, borrelde in dewinterstop op. Dennis van derSteen (33) kampte met liesklachtenen een nieuw hoofdstuk vanhet rijke voetballeven in hetamateurvoetbal vond zijn oorsprong.Everstein reed langs ende inwoner uit Houten stapte in.“Toen het bestuur aan me vroeg:‘Ga je het voetballen niet missen’,beaamde ik dat en zei ik:‘Misschien is trainer – speler eenoptie?’”, vertelt Van der Steen.De hoge heren uit Everdingenhapten maar al te graag toe.Want de aanwezigheid van de gelouterdeaanvaller betekent tegelijkertijdeen stevigeEverstein slaat met Van derSteen twee vliegen in één klapkwaliteitsinjectie aan de selectie.“Arjo Stijsiger en Ruud Wijningskomen er bij als coaches. Zij bepalentijdens de wedstrijden de wissels,maar ik benhoofdverantwoordelijke en leidtde trainingen”, legt de kersversetrainer uit. Belangenverstrengelingenvoorziet hij niet: “Ik benkritisch genoeg naar mezelf enArjo en Ruud zijn als een spiegelvoor mij. Als ik breng wat ik moetbrengen, zal het zeker goed gaan.We bekijken het van jaar tot jaar.”Everstein zag een kwartet aan eersteelftalspelers het moederschipverlaten. Richard de Waard, FrancoisToonen, Hamid Sarwari enMark Steenbeek trekken volgendseizoen een ander shirt aan. Datbetekent dat Van der Steen een beroepmoet doen op zijn netwerkwat hij in de loop van het laatsteanderhalve decennium heeft opgebouwd:“Er moeten sowiesospelers bij. Ingaan op namen kanik nog niet, maar het zijn spelersdie bij de eerste zestien gaan behoren.”Dennis van der Steen haaldetijdens de laatste competitierondeopgelucht adem, zijn nieuwe clubstelde lijfsbehoud in de tweedeklasse veilig tegen SV Capelle. Vander Steen, die zichzelf een harmonietrainernoemt: “Ook als Eversteinwas gedegradeerd, had ikhet bestuur beloofd te komen. Wehebben als club de doelstelling teeindigen in het linkerrijtje, maarzelf eindig ik graag bij de eerstezes en wil ik ook een bijdrage leverenals speler.”Dennis van der Steen viert kampioenschap met de Vogels in 2006.Op zaterdag avond 30 mei geeft Dennis een afscheidstoernooi. Na 11 jaar in de hoofdklasse tehebben gevoetbald, zit het erop.''Ik kan met trots terugkijken op een succesvolle periode (5x kampioen Hoofdklasse B, 4x Zaterdagkampioen, 2x Nederlands kampioen en 1xSuper Cup). Na Elinkwijk (3 jaar), Huizen (2 jaar), IJsselmeervogels(5 jaar) en Geinoord (1 jaar) ga ik beginnen met een nieuwe uitdaging. Het toernooizal deze avond starten om 18.00 uur bij mijn nieuwe vereniging sv Everstein teEverdingen. De deelnemende vereniging zijn: IJsselmeervogels, Huizen, Elinkwijk, Quick Boys eneen Nationale amateurselectie (door mij samengesteld)Wat ben ik blij dat AZ kampioenis geworden. De “grote drie”haalden Toivonen, Landzaat, Sulejmani,el Ahmadi, Tomasson,Cvitanich en voor vele, vele euro’smeer. Spelers als Koevermanszijn daar de dupe van, datvind ik zonde. Jammer dat hijniet gehuurd kon worden vanPSV door ons aller Utreg, alsdaar überhaupt een poging toegedaan is. O nee, dat is helemaalniet nodig, wij hebben Skoubo.Marco, Huub en Gert-Jan moestendus de zilvervloot binnengaan halen voor de traditioneledrie. Maar clubs hebben tegenwoordiggeen geduld, dus hebbenFeyenoord en PSV zichinmiddels al ontdaan van huntrainer vanwege de slechte resultaten.Ajax daarentegen geeftde trainer wel de tijd om ietsneer te gaan zetten, dat moet ikze nageven. Het is voor hun alleenniet te hopen dat hij er netzo lang over doet als bij het Nederlandselftal eer er een beetjefatsoenlijk gevoetbald wordt.Want twee goede wedstrijden invier jaar tijd is wel wat magertjes.En Louis? Tja Louis…… nog volrancune over de afgang van hetvorig seizoen, paste hij zijn systeemaan en haalde hij relatiefonbekende spelers om het elftalte versterken, met het oog gerichtop de toekomst. Slechtstwee wedstrijden hadden ze bijAZ nodig om dat nieuwe systeemonder de knie te krijgen.Nederland maakte kennis metMoisander, Luijckx, Klavan, Romero,van der Velden, ze zijn allemaalkampioen geworden. Endat is toch het mooie van sport,de onverwachte wendingen.Wie zat er trouwens op wééreen feestje in Eindhoven tewachten, behalve die boerenzelf? In tegenstelling tot Amsterdamhebben ze in Alkmaarook geen kapsones en niet zo’ngrote bek. Alleen Louis gingweer roepen tijdens de huldigingdat zij de beste zijn, maargoed, Louis is natuurlijk eenhalve Ajacied. Bij Ajax willen zeuniek zijn, en blijven ze hoogvan de toren blazen dat zij déclub van Nederland zijn. Dan ishet toch helemaal lachen dat zein de ArenA op KUIPstoeltjesnaar grote Philips-schermen zittente kijken. Jammer pannenkoeken,weer minimaal een jaarwachten op die derde ster.De Jan Selman WisseltrofeeWie wint de Jan Selmanwisseltrofee? De trofee is inhet leven geroepen n.a.v.het plotseling overlijdenin 2009 van Jan Selmandie veel betekend heeftvoor COVS Zeist.Samen met de COVS Zeist e.o. organiseertRondom voetbal op vrijdag 29 mei i.s.m. vv Bunnik'73 (Tolhuislaan 3, 3981 HR Bunnik) eenRondom Voetbal Quiz-avond. De quiz bestaat uit20 spelregelvragen en 20 algemene voetbalvragen.Deze avond is bestemd voor iedereen die op zijn ofhaar manier bezig is met voetbal, zoals (assistent-)scheidsrechters, rapporteurs, praktijkbegeleiders,spelers, trainers, leiders, bestuursleden, supportersen alle overige voetballiefhebbers.Hoe ziet het programma er globaal uit?19.45 uur Inloop20.00 uur Opening20.10 uur Uitleg nieuwe spelregels20.45 uur Pauze en koppelvorming voor de quiz21.00 uur Quiz rondom spelregels en voetbalfeiten22.00 uur Pauze22.15 uur Huldiging Marco Ritmeester, Jeroen Manschoten Bertus Bakhuizen als winnaarsCOLUMNPATRICK DE RUIJTEROp de website van Rondom-Voetbal lees ik trouwens metverbazing de wedstrijdverslagenvan DSO/Ultrajectum. Hetgeval wil namelijk dat deze verenigingB- en zelfs C-junioren inhet eerste elftal laat spelenomdat ze geen team op de beenkunnen brengen. Natuurlijk begrijpik dat een club soms raresprongen moet maken om elfspelers op te kunnen stellen, bijmijn eigen club hebben we daarnamelijk inmiddels ook genoegervaring mee. Maar om zulkejonge spelers op te stellen, notabene terwijl je al gedegradeerdbent, vind ik toch echt onverantwoord.Stel je voor: de tegenstanderzal de punten erg hardnodig hebben en er “over mijnlijk” voor willen gaan….. Ik begrijpdie ouders ook niet, alvraag ik mij af of zij überhauptwel weten dat hun kinderenvoetballen, laat staan in het eerste.Het zijn dezelfde ouders diezich niet laten zien wanneer deC1 voor een uitwedstrijd maartwee auto’s ter beschikkingheeft, dus het verbaasd mij eigenlijkook niet. Gelukkig weetdeze club dat iedere keer wel opte lossen zodat deze jongenshun wedstrijdjes kunnen spelen.Het is wel zorgwekkend om tezien dat dit bij vele clubs inmiddelshet geval is. Voetbal in zijnalgemeenheid is in verval geraakten komt daar niet zo 1,2,3meer uit. De verharding in demaatschappij trekt zich door ophet sportveld. Het is niet voorniets dat er nog zo weinigscheidsrechters actief zijn, dieweten inmiddels wel beter.Ieder weekend ontaarden velewedstrijden in ordinaire vechtpartijenen moest Sporting '70zelfs een woonwijk in Lelystadin vluchten. Er zijn echter veleredenen aan te voeren waaromhet zo vreselijk uit de klauwloopt: omdat men niet meertegen kritiek kan, omdat we onszo snel gediscrimineerd voelen,omdat schelden tegenwoordigwel pijn doet, omdat oudersniet optreden tegen het gedragvan hun kroost, omdat besturenvan de Rondom Spelregelquiz met bijbehorendeprijsuitreiking22.30 uur Bekendmaking winnaars van de gespeeldeVoetbalquiz met bijbehorende prijsuitreiking22.45 uur AfsluitingNaast het opdoen van de nodige spelregelkennis,is het een avond die in het teken staat van ontspanningen contacten aanhalen/opdoen. Bij dequiz zijn bovendien ook nog eens leuke prijzen tewinnen!Kortom, 29 mei, een avond die je niet mag missen!Om te weten hoeveel deelnemers er ongeveer aanwezigzijn, stelt de organisatie het op prijs om vante voren een inschatting te hebben wie er aanwezigzijn. Wil je ook van de partij zijn?Meld je dan aan bij Cor Verhoef viacorverhoef@casema.nl. Of Rob Zomer viarobzomer@rondomvoetbal.nlTot 29 mei!niet (durven) ingrijpen. Misschienis trouwens het woord“rijtuig” wel ontstaan, toenvoetbalsupporters met de treinvervoerd gingen worden.De acceptatiegrens is tegenwoordigzo laag dat je er nieteens meer over kan struikelen.Kan jij je nog herinneren dat iemandsorry heeft gezegd tijdenseen wedstrijd na een harde tackle?Ik ben daar echter nog niethelemaal achter. Want wordt ermisschien excuus aangebodenwanneer iemand zegt: “hé kankerlijer,dat deed ik niet expres”?Het is dat de liefde voorhet spelletje zo diep zit, andershadden mijn weekenden er heelanders uitgezien.Ik vind daarom ook dat trainershet goede voorbeeld moetengeven, zoals het hoort. Helaaszijn er genoeg gevallen bekendwaarbij dat niet helemaal opgaat.De trainer van Roda diecomplot-theorieën ziet tegenzijn club, die trainer in Duitslanddie deed of hij een kopstootkreeg, Louis die de cameraeen tik geeft of Danny Blind diewerd veroordeeld voor rijdenonder invloed. Grappig trouwens,je heet Blind en je kijkt tediep in het glaasje?Patrick de RuijterRob Dumont is de winnaar vande RondomVoetbalspelregelquizvan de maand april geworden.Samen met Marco Ritmeesterhad hij de 8 vragen goed beantwoord,Rob Dumont heeft, na loting,de twee toegangskaartenvoor een thuiswedstrijd vanFC Utrecht gewonnen.Deze quizronde was tevens delaatste van dit seizoen, hierdooris de eindstand bekend van ditseizoen. Marco Ritmeester is degrote winnaar geworden van deRondom Voetbal SpelregelquizEindstand:1- Marco Ritmeestermet 43 punten2-Jeroen Manschotmet 42 punten3-Bertus Bakhuizenmet 33 punten


SLOTFEESTZATERDAG 30 MEI 2009Alle voetballiefhebbers zijn vanharte welkom op ons slotfeest18.45 uur deuren open van Number4 (achterzijde Bunnikside)Entree 10,- euro ( inclusief 1 consumptie)19.00 uur kan iedereen in het Fc Utrecht stadion getuige zijnvan de wedstrijd tussen All Stars van het Klein Galgenwaardteam - o.l.v. Jean Paul de Jong- en een team bestaande uit detoppers van de RV-ranglijsten.21.30 uur feestavond met optredens van diverse artiesten enuitreikingen van de RV -Awards.Gouden Dom 2008winnaar Reyer RanRev ‘n RosDe wedstrijd in de Galgenwaardwordt mogelijk gemaakt doorBouwbedrijf Midreth


RONDOM VOETBALCROSSPASS MEI 2009 JAARGANG 3, SEIZOEN ‘08 -’09 NUMMER 7 39Top betaald voetbalclubs op 3-daags‘onder 21’ jeugdtoernooi bij FC Breukelen!FC Breukelen gaat op 22, 23 en 24 mei voor de eerste maal eentop jeugdtoernooi organiseren voor elftallen onder de 21 jaar.Dit toernooi dat een jaarlijks terugkerend evenement moetgaan worden zal worden gespeeld op het Sportpark BroekdijkOost in Breukelen, de thuishaven van FC Breukelen.profs die dus spelen met spelerstot 21 jaar.Vele bekende gezichten uit deregio zijn dus aanwezig in Breukelentijdens dit toernooi. FCUtrecht (met oud FC Breukelentrainer Robbie Alflen) en hoofdklasserAFC met oud Breukelenzaterdag trainer Cor ten Bosch.Door de Utrechtse trainers GertKruys (FC Dordrecht) en FransAdelaar (Volendam) zijn er contactengelegd met deze BVO’s,dus ook hier bekende gezichten.Tenslotte het AGOVV van denieuwe FC Utrecht spits DriesMertens staat onder leiding vanJohn van den Brom, de man diejarenlang bij AJAX de jeugdonder zijn hoede had.EVEN VOORSTELLEN:De eredivisieverenigingenUtrecht, Volendam en SpartaRotterdam zullen met hun selectiesnaar Breukelen komen,evenals AGOVV en Dordrecht.Tophoofdklasser jong AFC Amsterdamsamen met jong FCBreukelen en een regionale selectievan Rondom Voetbal completerenhet deelnemersveldvan deze eerste editie. De amateursmogen spelen met spelerstot 23 jaar in tegenstelling tot deUITSTRALING:Vele toekomstige toppers zullengaan deelnemen aan het toernooi.De diverse hoofdtrainershebben aangegeven met hunbeste jeugdselecties naar Breukelente komen. Dit toernooimoet voor iedere voetballer eenideale gelegenheid zijn om zichin de picture te spelen. HetFC Breukelen selectie ‘Breukelen Cup’ bekendgemaakt door coach Herman SchreursDe selectie van Schreurs is samengestelduit de zaterdag en zondag selecties en deA-junioren van de ambitieuze club uitBreukelen. Hiermee is er een zeer talentvolleselectie samengesteld. De selectieonder de 23 voor het toernooi om de‘Breukelen Cup’ bestaat uit:KEEPERS:Alex Sacca en Branco BinsVERDEDIGERS:Anthony Molleman , Edwin Soenarto, HakanYasar, Ralph Hovestad, Rick de Lange, RicardoNijland, Sven van HoutenMIDDENVELDERS:Corne van Vliet, Elias Kakasina, Jorit Verkerk,Lars van de Post, Mitchel Suvaal,AANVALLERS:Dennis van Ekris, Gökhan Yasar,Jack Castelijns, Joël Wattimena,Stef Hoogveldt, Sven HensbergenBEGELEIDING:TRAINERS:Herman Schreurs, Chafan Bihari en Jan BlomFYSIOTHERAPEUT:Jos SchieveenMATERIAAL MANAGER:Willem de LeeuwTEAMMANAGER:Patrick de Leeuwvormt tevens een mooi eindevan een lang voetbalseizoen”,aldus Wilco van Schaik namensde organisatie. Van Schaik iszeer tevreden over het deelnemersveldvan deze eerste editie.“Als je met clubs als Utrecht,Sparta en Volendam uit de eredivisiemag beginnen en uit deJupiler Leaque met Dordrecht,AGOVV en Haarlem in combinatiemet een amateurclub meteen rijke historie als AFC Amsterdamen ons eigen FC Breukelenmag je spreken van eentoptoernooi voor de eerstekeer''.TOT SLOT:Op zaterdagmiddag zal er tijdensde pauze, een wedstrijdgespeeld worden tussen FCBreukelen D1 en de FC UtrechtD1 Selectie.De finale is zondag 24 mei om15.00 uur. Wie zich in dit deelnemersveldtot winnaar kanlaten kronen, gaat ongetwijfeldeen grootse toekomst tegemoet.Poule APoule BJong FC BreukelenJong AFC AmsterdamJong FC UtrechtJong VolendamJong Sparta RotterdamRondom voetbal regio selectieJong FC DordrechtJong AGOVVDE DERDE HELFT !!!Wie kent ‘m niet de gezelligederde helft na dewedstrijd in de voetbalkantine.Sinds zanger Jericken DJ Marco samenop pad zijn als zingendescheidrechter Mario vanEllende en Dj Go Maradonnalukt het dit feestduoin heel veelvoetbalkantines in deregio het dak eraf tegooien. Zo ook straks op30 mei wanneer zij delaatste uurtjes op het slotfeestvan Rondom Voetbalvoor hun rekening nemen.Mario van Ellende zingt verpakt ineen professioneel scheidsrechterstenuede lekkerste (rug) nummertjesen zet met zijn gezelligehumor de tent kompleet op z’nkop. Iedereen wordt verwachtmee te zingen , want Mario vanEllende is de enige scheids diespreekkoren juist aanmoedigt.Mensen die even vergeten gezelligmee te doen trakteert hij danook professioneel op een gelekaart. DJ Go Maradonna combineertheerlijke dansmuziek metgezellige mee deiners en dit allesin een ludiek Maradonna outfitkompleet met dikke krullen pruik.Jerick alias Mario van Ellendenam twee jaar geleden nog hetduet Utreg is m’n Klup op met FCUtrecht Legend Jean Paul de Jong, verder is hij ook de producentvan de Forza Utreg cd’s die inmiddelsin menig FC Utrecht supporterscd-rek te vinden is.In de regio Utrecht hebben inmiddelsal veel verenigingen ditfeestduo over de vloer gehad enin alle gevallen met veel succes.Zij traden onder andere op bij VVDe Meern , CJVV ,vv Sterrenwijk,sv Houten , vv Zeist , Vliegdorp ,FC de Bilt , vv Benschop en vvMontfoort.Als jij ook wilt knallen in dekantine, surf dan eens naarwww.feestindekantine.nl


BEN JIJ GESCHIKT VOOR EEN MISSIEBIJ DE LANDMACHT?ONTDEK OF JIJ GESCHIKT OF ONGESCHIKT BENT VOOR EEN BAAN BIJ DE KONINKLIJKE LANDMACHT.KOM LANGS BIJ DE BANENWINKEL KONINKLIJKE LANDMACHT AMSTERDAM, MUNTPLEIN 10B IN AMSTERDAM.KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.WERKENBIJDELANDMACHT.NL.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!