10.04.2017 Views

Op 'e Skâns editie 2017

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Inhoudsopgave <strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong> <strong>2017</strong><br />

1<br />

Inhoudsopgave 1<br />

Voorwoord 2<br />

ROC Friese Poort – Share the future 3<br />

Uitnodiging ALV 10 april <strong>2017</strong> 4<br />

Agenda ALV 10 april <strong>2017</strong>: 5<br />

3). Verslag ALV 11 april 2016 6<br />

4a). Jaarverslag Hoofdbestuur 2016/<strong>2017</strong> 11<br />

4b). Jaarverslag Wedstrijden 2016 13<br />

4c). Verslag Technische Commissie 16<br />

4f). Punten ter besluitvorming n.a.v. evaluatie seizoen 2016 17<br />

Van de PR tafel 20<br />

1 e jaar Fryske sport yn dyn klasse: wat is er gebeurd? 22<br />

Kwalificatiesysteem Jeugd FK & Jeugd NK 24<br />

Galerij Jeugdkampioenen FK / NK 2016 25<br />

Geluidsinstallaties 3 e klas wedstrijden 26<br />

Nieuws Nederlandse Fierljep Bond 27<br />

Fierljepferiening It Heidenskip in de winter 29<br />

Sponsorreglement 30<br />

Nummer 15 – 3 32<br />

Wedstrijdagenda <strong>2017</strong> 34<br />

De Pollepleats Nationale Competitie niet meer weg te denken! 36<br />

Indeling seizoen <strong>2017</strong> 38<br />

Overzicht Top Tien klassement aller tijden 40<br />

Prestatielijst aller tijden van Friese Senioren t/m 2016 – 16 m ljeppers 41<br />

Prestatielijst aller tijden van Friese Dames t/m 2016 – 13 m ljepsters 43<br />

Prestatielijst aller tijden van Friese Jongens t/m 2016 – 16 m ljeppers 44<br />

Prestatielijst aller tijden van Friese Junioren t/m 2016 – 17 m ljeppers 45<br />

Ontmoeting in Nieuw-Zeeland 13 februari <strong>2017</strong> 46<br />

Nieuw Punten Klassement Heren 2016 48<br />

Nieuw Punten Klassement Dames 2016 49<br />

Klassementswinnaars ROC Friese Poort Competitie 2016 50<br />

Eindklassement 2016 FLB 51<br />

Officiële records 52<br />

Overzicht schansrecords 53<br />

Demonieuws 54<br />

Overzicht dagkampioenen 2016 56<br />

Klassement best verbeterde PR – seizoen 2016 57<br />

Van de LV 58<br />

Gouden Rige klassement 2016 60<br />

Jeugd-dag Fierljeppen 28 april 2016 61<br />

Lars om de wereld 62<br />

Freonen fan it fierljeppen 64<br />

FLB Fierljepleskist 66<br />

Gezocht: fierljepbestuur Heerenveen 67<br />

Prijsuitreiking einde seizoen <strong>2017</strong> 68<br />

Burgum culturele ‘sport’stad van Europa in 2018 69<br />

Wedstrijdagenda <strong>2017</strong> PBH 70<br />

Familieberichten 71<br />

Adressen FLB Afdelingen 72<br />

Adressen FLB Officials 74<br />

Vrijwilligers gevraagd!!!! 76


2<br />

VOORWOORD<br />

Net als in voorgaande jaren bevat ook deze “<strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong>” weer veel<br />

informatie, die is aangeleverd vanuit alle geledingen van de Bond.<br />

We danken iedereen voor zijn/haar bijdrage.<br />

Zonder al die inspanningen is dIt jaarlijks te verschijnen “naslagwerk”<br />

veel dunner en waarschijnlijk ook een stuk minder lezenswaardig.<br />

Alle lof daarom ook aan de commissie, die ook dit jaar weer “<strong>Op</strong> ‘e<br />

<strong>Skâns</strong>” heeft samengesteld.<br />

Met het schrijven van dit voorwoord sluit ik een periode van vijf jaar<br />

voorzitterschap van het FLB af.<br />

Er is in die vijf jaar best veel gebeurt. Naast de vele records die zijn<br />

gesneuveld en gevestigd, schansen die zijn aangepast en<br />

jeugschansen die zijn gebouwd, is er ook bestuurlijk het nodige aan<br />

de orde geweest.<br />

De vergaderstructuur is aangepast, zodat we minder vaak bij elkaar<br />

hoeven te zitten en het HB heeft meer handelingsruimte gekregen.<br />

We werken met portefeuillehouders die verantwoordelijk zijn voor hun eigen deel van het<br />

programma en waar nodig met commissies.<br />

Natuurlijk is niet alles even soepel verlopen en ook niet alles goed uit de verf gekomen. We zitten<br />

nog steeds met een Technische Commissie die onderbezet is. Het vinden van meer TC-ers blijft<br />

een uitdaging voor alle geledingen binnen onze bond.<br />

Maar vele zaken zijn wel goed uit de verf gekomen. Er is veel tijd en energie geïnvesteerd in de<br />

samenwerking met de PBH. Dat was ook nodig, want onze sport is te klein om zaken los van<br />

elkaar te regelen. Natuurlijk was daarvoor ook een positieve houding van de collega bestuurders<br />

voor nodig.<br />

Eén en ander heeft geresulteerd in een stevige basis voor onze Nationale Competitie met een<br />

jaarlijkse evaluatie en bijstelling, een sterkere NFB en meer onderlinge uitwisseling van kennis. Het<br />

begin is er, maar het kan altijd beter…<br />

Verder is er veel aandacht geweest voor de ontwikkeling van de jeugd en tegenwoordig is er zelfs<br />

een eigen portefeuille binnen het HB voor het ontwikkelen van beleid voor de Jeugd. Dat heeft al<br />

de nodige resultaten opgeleverd.<br />

Er is inmiddels een eigen Jeugd competitie en zelfs een eigen Jeugd FK en Jeugd NK. Verder is<br />

het prachtig dat er nu naast de jongenscategorie ook een famkescategorie is. Het heeft niet alleen<br />

de spanning vergroot, maar ook de individuele resultaten verhoogd.<br />

Besturen doe je niet alleen. Dat heb ik samen mogen doen met de andere hoofdbestuursleden, die<br />

vele uren hebben gestoken in hun portefeuille. Het was een voorrecht om met een dergelijke groep<br />

bevlogen mensen samen te werken en ik wil ze daar ook hartelijk voor bedanken.<br />

Kijkend naar de toekomst is er best nog wel het nodige te doen en te ontwikkelen. Gelukkig<br />

hebben we een stevige basis om verder te bouwen en een goede relatie met onze Hoofdsponsor<br />

ROC Friese Poort. Ook zij zien mogelijkheden om de onderlinge samenwerking verder te<br />

intensiveren.<br />

Ik dank iedereen van ljepper tot medebestuurder voor de samenwerking en het vertrouwen dat ik<br />

heb gekregen gedurende mijn voorzitterschap. Ik wens mijn opvolger dan ook veel succes en<br />

evenveel plezier als ikzelf de laatste vijf jaar heb gehad.<br />

We hebben een prachtige sport die een mooie toekomst verdient!<br />

Oan’t sjen!<br />

Jouke Jansma


3


4<br />

UITNODIGING ALV<br />

op maandag 10 april <strong>2017</strong><br />

Schoolstraat 82<br />

9251 ED Burgum<br />

0511 – 46 15 56<br />

www.depleats.nl<br />

Programma:<br />

19:45 - 20:00 uur Ontvangst met koffie of thee<br />

20:00 - 21:30 uur Agenda ALV<br />

vanaf 21:30 uur Naborrelen en Vooruitblikken


5<br />

AGENDA ALV<br />

1. <strong>Op</strong>ening<br />

2. Mededelingen en ingekomen stukken<br />

3. Verslag ALV d.d. 11 april 2016<br />

4. Algemene Zaken<br />

a) Jaarverslag Hoofd Bestuur 2016/<strong>2017</strong><br />

b) Jaarverslag wedstrijden 2016<br />

c) Verslag Technische Commissie<br />

d) Benoeming leden geschillencommissie <strong>2017</strong><br />

e) Ledenraadsleden van het NFB<br />

f) Punten ter besluitvorming n.a.v. evaluatie seizoen 2016<br />

5. Speerpunten voor het komende seizoen<br />

6. Financiële zaken<br />

a) Financieel verslag 2016<br />

b) Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascontrole commissie<br />

c) Begroting <strong>2017</strong><br />

d) Wedstrijdtarieven <strong>2017</strong><br />

e) Contributievaststelling<br />

f) Supporterskaarten<br />

7. Rondvraag<br />

8. Samenstelling Hoofd Bestuur<br />

9. Sluiting<br />

Toelichting op de agenda:<br />

Ad 3 Verslag ALV d.d. 11 april 2016 is opgenomen in <strong>Op</strong> <strong>'e</strong> <strong>Skâns</strong><br />

Ad 4a Jaarverslag HB 2016/<strong>2017</strong> is opgenomen in <strong>Op</strong> <strong>'e</strong> <strong>Skâns</strong><br />

Ad 4b Jaarverslag wedstrijden 2016 is opgenomen in <strong>Op</strong> <strong>'e</strong> <strong>Skâns</strong><br />

Ad 4c Verslag Technische Commissie is opgenomen in <strong>Op</strong> <strong>'e</strong> <strong>Skâns</strong><br />

Ad 4d Voordracht de heren K. Leijstra, J. Melchers en A. Oost<br />

Ad 4e Buitenpost en It Heidenskip<br />

Volgens rooster aftredend afdeling Joure, toetredend afdeling IJlst<br />

Ad 4g Voorstellen opgenomen in <strong>Op</strong> <strong>'e</strong> <strong>Skâns</strong><br />

Ad 6a/c Overzicht in de vergaderzaal ter inzage<br />

Ad 6b Verslag afdeling Winsum, nieuw volgens rooster afdeling IJlst<br />

Ad 6d Voorstel wedstrijdtarieven- en vergoeding (blijven ongewijzigd)<br />

Ad 6e Voorstel contributie (blijft ongewijzigd)<br />

Ad 6f Voorstel tarieven supporterskaarten en afdracht afdelingen (blijven ongewijzigd)<br />

Ad 7 Vragen (tenminste één week) voor de vergadering schriftelijk indienen bij de secretaris<br />

Ad 8 HB aftredend en niet-herkiesbaar: Jouke Jansma (voorzitter) en benoembaar HB: Teije Dijk<br />

(voorzitter)


6<br />

3. Verslag ALV d.d. 11 april 2016<br />

Frysk Ljeppers Boun<br />

____________________________________________________________________________<br />

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 11 april 2016<br />

Datum : maandag 11 april 2016, aanvang 20:00 uur<br />

Locatie : MFC De Tredder, Westergeest<br />

Aanwezig : Namens HB: Bert van Akker, Tjipke van Gosliga, Thewis Hobma, Jouke Jansma,<br />

Theun Scherjon, Henk Schievink en Niels Koetsier.<br />

Namens TC: Sytze Hilbrand Boschma en Leo Diks.<br />

Namens WS: Johanna Deinum.<br />

Namens Geschillencommissie: Albert Oost.<br />

Namens Winsum: Anna Martha v/d Mei en Freerk Broekstra.<br />

Namens IJlst: Sjoerd Hobma.<br />

Namens Joure: geen.<br />

Namens Burgum: Hans Helmholt, Robin Rinzema en Hannes Scherjon.<br />

Namens Buitenpost: Dries Braaksma, Klaas Spriensma, Bartele Nicolai en Sije<br />

Dijkstra.<br />

Namens Grijpskerk: Erwin v/d Heide en Hugo Bosgraaf.<br />

Namens It Heidenskip: Etty Kramer, Gré Dijkstra en Oane Galama.<br />

Namens Omrop Fryslân: Koos Wieling.<br />

Afwezig:<br />

Namens commentatoren: Jelle v/d Veen<br />

1 <strong>Op</strong>ening<br />

De voorzitter Jouke Jansma opent de vergadering om 20.05 en heet een ieder hartelijk welkom.<br />

Wij zijn te gast bij fierljepvereniging Buitenpost midden in de idyllische Friese Wouden waar een<br />

prachtig gebouw staat in Westergeest.<br />

We hebben een geslaagd seizoen achter de rug en het vergaderseizoen is in goede harmonie<br />

verlopen. In het afgelopen seizoen is Teake Bult ons ontvallen. Er wordt een minuut stilte in acht<br />

genomen.<br />

De vacature van penningmeester is vervuld door Bert van Akker, die het gehele seizoen al mee<br />

draait en die we straks formeel kunnen kiezen in ons bestuur.<br />

We zijn de afgelopen seizoenen samen met de NFB en PBH druk bezig geweest om met een<br />

eenduidig reglement te springen. Het eindresultaat wordt later tijdens deze vergadering in<br />

stemming gebracht. Ook het huishoudelijk reglement heeft een update nodig.<br />

2 Mededelingen en ingekomen stukken<br />

Jelle van der Veen heeft zich afgemeld.<br />

3 Verslag Algemene Ledenvergadering van 20 april 2015<br />

Het verslag wordt ongewijzigd en met dank aan de secretaris Tjipke van Gosliga vastgesteld.<br />

4 Algemene Zaken<br />

a) Jaarverslag Hoofdbestuur 2015-2016.<br />

Het verslag, zoals opgenomen in <strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong>, wordt met dank aan de secretaris voor<br />

kennisgeving aangenomen.


7<br />

b) Jaarverslag wedstrijden 2015.<br />

Het verslag, zoals opgenomen in <strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong>, wordt met dank aan Sjoerd Huitema voor<br />

kennisgeving aangenomen.<br />

c) Verslag Technische Commissie.<br />

Het verslag, zoals opgenomen in <strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong>, wordt met dank aan de secretaris voor<br />

kennisgeving aangenomen.<br />

d) Benoeming leden Geschillencommissie 2016.<br />

De vergadering stemt in met de voordracht van het Hoofdbestuur om de heren Klaas<br />

Leystra, Jan Melchers en Albert Oost opnieuw te benoemen.<br />

e) Ledenraadsleden van het NFB 2016/<strong>2017</strong>.<br />

De afdelingen Buitenpost, Joure en It Heidenskip zijn volgens schema de nieuwe<br />

vertegenwoordiging (Buitenpost en Joure blijven vertegenwoordigd, Winsum is aftredend en<br />

It Heidenskip is toetredend).<br />

f) Punten ter besluitvorming n.a.v. evaluatie seizoen 2015.<br />

De voorgenomen besluiten opgenomen in <strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong> worden unaniem aangenomen. Zie<br />

bijlage.<br />

De leden van de tweekampcommissie worden niet meer benoemd, zie reglementswijziging.<br />

Speerpunten voor het komende seizoen<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Jeugdcoördinator Niels Koetsier heeft, naar aanleiding van dat er veel vraag is naar<br />

bouwtekeningen van accommodaties bij renovatie en nieuwbouw, originele professionele<br />

bouwtekeningen laten maken. Voor dit project is subsidie ontvangen van Provinsje Fryslân.<br />

Iedere vereniging kan een map met tekeningen bij Niels ophalen.<br />

Het platform Fryske sporten in dyn klasse is een doorslaand succes. Hij laat enkele sheets<br />

zien die dit onderstrepen. Meer dan 1800 leerlingen hebben al meegedaan en het einde is<br />

nog niet in zicht. De sportcoördinator van de gemeente Leeuwarden heeft er voor gezorgd<br />

dat we 40 buurtcoaches opgeleid hebben om een clinic te geven. Ook hier verwachten we<br />

veel van.<br />

De 3e klas competitie krijgt dit seizoen meer vorm. Het zal nog als een pilot worden opgezet<br />

maar wij verwachten dat het zonder problemen zal verlopen. Samen met de NFB zal er ook<br />

een jeugdreglement in elkaar worden gezet die u volgend jaar ter goedkeuring voorgelegd<br />

krijgt.<br />

<strong>Op</strong> 6 mei a.s. zijn alle ljeppers tot 13 jaar welkom in Sportstad Heerenveen voor een<br />

sportdag. Deze jeugd-dag is mede mogelijk door een financiële bijdrage van Provinsje<br />

Fryslân en is bedoeld om de fierljeppende jeugd in Fryslân met elkaar te laten kennismaken<br />

en daarnaast ook om de laatste puntjes op de i te zetten voor het aanstaande<br />

wedstrijdseizoen onder begeleiding van topljeppers.<br />

PR man Henk Schievink heeft de materialen voor de livestream in huis. Hij heeft er zin aan<br />

om het komend seizoen de uitzendingen via de website te verzorgen. Hij is wel afhankelijk<br />

van een stabiel 4G netwerk. We hopen dat die bij elke accommodatie aanwezig is.<br />

Er is een platform via de NFB ingesteld om de websites van de verschillende bonden in<br />

elkaar te schuiven.<br />

De fierljepapp wordt dit jaar zo aangepast dat er realtime informatie op komt. Ook hier zijn<br />

we weer afhankelijk van een stabiel netwerk.<br />

Voorzitter Thewis Hobma van de Ljeppers Vereniging wil meer verbondenheid en<br />

gezelligheid bewerkstelligen. <strong>Op</strong> 23 april a.s. Is er bij het klompenmuseum een sportieve<br />

meeting om lekker te sporten. Thewis roept op dat er zoveel mogelijk ljeppers komen om er<br />

een geslaagde middag van te maken.<br />

Theun Scherjon van de TC demonstreert een prototype van een scorebord voor de 3e klas.<br />

Dit heeft wel iets en Theun zal proberen dat ze dit seizoen nog gebruikt kunnen worden. Hij<br />

zal een offerte opvragen en dit delen met de afdelingen.


8<br />

<br />

Er is een nieuwe famkespols besteld met een lagere insprong. Ook zal hij een<br />

kleurmarkering krijgen.<br />

De TC heeft afgesproken dat alle polsen een kleurmarkering krijgen zodat duidelijk wordt wie<br />

met wat springt. Er komt een opmerking of de ringen ook een kleurmarkering krijgen. Dit zit<br />

niet in de planning maar Theun zal kijken of hij hier iets mee kan.<br />

5 Financiële zaken<br />

a. Financieel verslag 2015.<br />

Het verslag wordt gepresenteerd op sheets en toegelicht door Bert van Akker. Het boekjaar<br />

is nog volledig door Johanna verzorgd en is met ingang van boekjaar 2016 overgedragen<br />

aan Bert. De bus heeft wat meer gekost dan begroot omdat er een nieuwe koppeling is<br />

ingekomen.<br />

b. Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascontrole commissie.<br />

Afdeling It Heidenskip heeft de kascontrole gedaan. De financiële administratie was weer<br />

keurig op orde en zeer overzichtelijk en toegankelijk.<br />

De afdelingen wordt gevraagd de penningmeester (en het Hoofdbestuur) décharge te<br />

verlenen. Hiermee kan onder applaus worden ingestemd.<br />

Met dank aan Johanna en Bert wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld. De nieuwe<br />

kascontrolecommissie is Winsum.<br />

c. Begroting 2016<br />

De begroting 2016 wordt toegelicht door Bert van Akker. Hierover zijn geen vragen.<br />

d. Wedstrijdtarieven 2016.<br />

Deze blijven ongewijzigd.<br />

e. Contributievaststelling 2016.<br />

Deze blijven ongewijzigd.<br />

f. Supporterskaarten 2016.<br />

De bijdrage voor deze kaarten blijft ongewijzigd.<br />

Pauze<br />

6 Vaststellen wedstrijdreglement en supplement FLB<br />

Iedereen heeft deze concepten toegestuurd gekregen. Hans Helmholt geeft enige toelichting.<br />

Alle overbodige ballast is uit het reglement geschrapt en indien van toepassing opgenomen in<br />

het supplement.<br />

PBH en NFB zijn al akkoord gegaan met het wedstrijdreglement en we kunnen hier in principe<br />

alleen maar ja of nee tegen zeggen. De vergadering stemt in.<br />

Het supplement wordt ook ter stemming gebracht en wordt unaniem aangenomen.<br />

De vastgestelde documenten zullen worden bijgewerkt en toegestuurd.<br />

7 Wijzigingen vaststellen Huishoudelijk Reglement<br />

Het HH reglement was wat gedateerd en de tekst is hier en daar aangepast. De voorzitter vraagt<br />

of dit ieders instemming heeft. De vergadering gaat akkoord.<br />

8 Samenstelling Hoofdbestuur<br />

Hoofdbestuur<br />

Aftredend en herkiesbaar is Theun Scherjon. Hij wordt per acclamatie herkozen voor een<br />

nieuwe zittingsperiode van 4 jaar.<br />

Verkiesbaar als penningmeester is Bert van Akker. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld<br />

zodat hij per acclamatie gekozen wordt.


9<br />

Leo Diks en Martin van der Ploeg hebben te kennen gegeven dat ze hun functie bij de TC willen<br />

neerleggen. Martin is helaas afwezig.<br />

Jouke spreekt zijn waardering uit voor het jaren belangeloos inzetten voor ons mooie sport. Leo<br />

krijgt een tegeltje en bloemen. Martin zal zijn tegeltje later krijgen.<br />

8 Rondvraag en sluiting<br />

Sytze Hilbrand Boschma doet een dringend beroep op de vergadering om de TC te ontlasten. Er<br />

zijn komend seizoen meer TC’ers nodig. We hebben er nu maar 7, nu Leo Diks en Martin van<br />

der Ploeg afscheid hebben genomen, de werkdruk is in het seizoen hoog voor de bestaande<br />

ploeg.<br />

Johanna Deinum vraagt of de records voor de Famkes nu ook officieel zijn. De vergadering<br />

stemt in. In alle recordlijsten worden vanaf 2016 ook de Famkes als aparte categorie vermeld.<br />

Hebben we nu ook jeugdrecords is de vraag vanuit de vergadering? Nee nog niet. De<br />

omstandigheden zijn bij alle jeugdschansen nog niet hetzelfde, maar zodra omstandigheden<br />

vergelijkbaar zijn kunnen we dit doen.<br />

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen nog een<br />

leuke nazit en een goede reis naar huis.<br />

Hij vraagt nog aandacht voor de presentatie van de Stichting Fierljep Akademy (SFA) die na<br />

sluiting van de vergadering zal worden gepresenteerd.<br />

Bijlage 1<br />

Besluit:<br />

Altijd finale ongeacht het aantal deelnemers.<br />

Jeugd FK 5 jaar in IJlst, daarna evaluatie.<br />

Prijzen persoonlijk en in het tenue van de sponsor in ontvangst nemen.<br />

Het streven van het HB is om het NK te verweven in de NC.<br />

Meetprocedure vastgesteld zoals omschreven in het FLB supplement.<br />

Nullijn jeugdschansen in begin seizoen vaststellen.<br />

Introductie klassement 3e klas zoals omschreven in het supplement.<br />

Procedure vastgesteld over afgelastingen wedstrijden omschreven in het supplement.<br />

Bijlage 2<br />

Oane Galama en Hannes Scherjon geven een presentatie over de oprichting van een fierljepacademie.<br />

Doel is om de jeugd de mogelijkheid te geven om onder goede omstandigheden en met de nieuwste<br />

inzichten te trainen. Het tweede doel is om de saamhorigheid onderling en het plezier in de sport te<br />

vergroten.<br />

Het duo heeft ondersteuning van Winsum gekregen.<br />

De academie zal ambulant worden en op verschillende locaties gegeven kunnen worden. Men denkt<br />

aan een donderdagavond.<br />

Men is nog op zoek naar sponsors.<br />

De vergadering is positief over het initiatief en zullen waar mogelijk ondersteuning geven.


SPAN Award voor Jelle Roorda<br />

10<br />

Vorige week ontving Jelle Roorda van Voorzitter Jouke Jansma de prestigieuze Span Award.<br />

De “Span Award” is een oorkonde van het FLB bestemd voor supervrijwilligers, die zich met<br />

volle overtuiging en belangeloos inzetten voor de fierljepsport.<br />

De naamgeving is een verwijzing en eerbetoon aan Sjoerd Span, één van de twee<br />

grondleggers van het fierljeppen in wedstrijdverband en tevens erelid, bovendien is de Award<br />

ook een eerbetoon aan zijn zoon Roel Bokke Span, die vooral in de jaren zestig en zeventig<br />

zeer succesvol als ljepper is geweest.<br />

Afgelopen maandagavond mocht Jelle Roorda deze in ontvangst nemen vanwege zijn<br />

jarenlange inzet voor de fierljepsport.<br />

Vanaf 2003 was hij lid van het FLB bestuur en vanaf 2006 tot 2012 voorzitter. Daarnaast zet<br />

hij zich in voor de Fryske Olympiade en is hij op de achtergrond nog altijd bezig om de sport,<br />

daar waar mogelijk, een helpende hand te bieden.<br />

"Daarin zij wij als FLB Jelle zeer erkentelijk" aldus voorzitter Jouke Jansma.<br />

Inmiddels is dit de vierde Span Award die wordt uitgereikt.<br />

Eerdere Span Awards gingen naar: Ate Westerhof †, Johannes Hobma en Marten Winia.<br />

Jelle Roorda ontvangt de 4 e Span Award, Akkrum – 18 april 2016<br />

©foto Henk Schievink


11<br />

4. Algemene Zaken<br />

a. Jaarverslag Hoofd Bestuur 2016/<strong>2017</strong><br />

Jaarverslag Hoofd Bestuur FLB<br />

2016/<strong>2017</strong><br />

<strong>Op</strong> 11 april 2016 is de Algemene Ledenvergadering gehouden in MFC de Tredder in Westergeest.<br />

De samenstelling van het Hoofd Bestuur was in 2015-2016 als volgt:<br />

Voorzitter<br />

Jouke Jansma<br />

Secretaris<br />

Tjipke van Gosliga<br />

Penningmeester<br />

Bert van Akker<br />

PR-functionaris<br />

Henk Schievink<br />

Lid vanuit TC<br />

Theun Scherjon<br />

Lid vanuit LV<br />

Thewis Hobma<br />

Jeugdcoördinator<br />

Niels Koetsier<br />

Lijst met afkortingen:<br />

FLB: Frysk Ljeppers Boun.<br />

HB: Hoofdbestuur Frysk Ljeppers Boun.<br />

PBH: Polsstok Bond Holland.<br />

NFB: Nederlandse Fierljep Bond.<br />

NFM: Nationale Fierljep Manifestatie.<br />

NC: Nationale Competitie.<br />

TC: Technische Commissie van het FLB.<br />

FK: Fries Kampioenschap.<br />

NK: Nederlands Kampioenschap.<br />

DB: Dagelijks Bestuur van het HB.<br />

De eerste vergadering van het nieuwe vergaderseizoen was op woensdag 21 september 2016. Het<br />

afgelopen seizoen is aangenaam en sportief verlopen. We willen een ieder die hier aan heeft<br />

bijgedragen bedanken.<br />

Ook dit jaar is er geen enkele schorsing of sanctie opgelegd. We willen de ljeppers en ljepsters hiervoor<br />

bijzonder bedanken voor hun sportiviteit.<br />

Ook nu willen we de TC een compliment geven dat, ondanks dat de TC onderbezet is, ze altijd met<br />

voldoende mensen op de wedstrijden aanwezig waren.<br />

Wel hebben we vorig jaar gezien dat het meten en registreren van de gegevens steeds vaker voor<br />

oponthoud in de wedstrijden zorgden. We hopen met investeringen in de automatisering dat het dit<br />

seizoen wat beter gaat.<br />

Het nieuwe gezamenlijke reglement is een succes en we zijn blij dat we de monsterklus tot een sportief<br />

einde hebben kunnen brengen.<br />

Helaas kan de afdeling Joure weer geen wedstrijden organiseren wegens onderbezetting en financiële<br />

problemen.<br />

We hebben de accommodatie in Heerenveen open gesprongen. Helaas is er nog geen vereniging<br />

zodat we het Nederlands Jeugdkampioenschap daar niet kunnen houden. We zullen hopen dat dit<br />

spoedig anders zal zijn.<br />

De samenwerking met de PBH is bijzonder plezierig en we hebben grote plannen om volgend seizoen<br />

de NC uit te laten groeien tot een competitie die er toe doet.


12<br />

Andere onderwerpen:<br />

Het project om de websites van de NFB, PBH en FLB te koppelen om een gezamenlijke website te<br />

maken vordert gestaag, maar is een grote klus waar we heel veel van verwachten.<br />

Streaming video tijdens sommige wedstrijden is gerealiseerd en zal dit jaar verder worden ontwikkeld<br />

met als uiteindelijk doel de wedstrijden life aan te bieden via onze website.<br />

De fierljepapp zal door onze automatisering ook life de afstanden kunnen registeren.<br />

Het project “Fryske Sport in dyn klasse” is een blijvend succes. We hopen hier voor de toekomst de<br />

vruchten van te plukken.<br />

Er is een kandidaat voor de vacature van voorzitter. Vanavond is Teije Dijk verkiesbaar als voorzitter.<br />

We wensen hem veel succes in de nieuwe functie.<br />

We zijn Jouke Jansma zeer erkentelijke voor het op uitmuntende wijze leiden van het FLB de afgelopen<br />

jaren. We wensen hem alle goeds voor de toekomst en hopen hem nog regelmatig bij onze wedstrijden<br />

te zien.<br />

We hopen op een prachtig en vooral sportief nieuw seizoen waar hopelijk ieder weer veel genoegen<br />

aan zal beleven.<br />

Tjipke van Gosliga<br />

Secretaris Frysk Ljeppers Boun<br />

Burgum, april <strong>2017</strong><br />

Oane Galama onderweg naar Fryske bodem met pompeblêden op achtergrond,<br />

hoe symbolisch?, Winsum – 13 augustus 2016<br />

©foto Martin de Jong


13<br />

4. Algemene Zaken<br />

b. Jaarverslag wedstrijden 2016<br />

Jaarverslag (wedstrijdverslag)<br />

Fierljepseizoen 2016<br />

Achteraf blijkt het een seizoen 2016 een hoog gehalte ‘afscheid nemen’ te hebben. Oane gaf<br />

direct aan het begin al aan, dat hij Nederland ging verlaten, en Bart maakte zijn afscheid<br />

wereldkundig na het FK. Dat is natuurlijk jammer, maar dat geeft ook weer kans aan andere<br />

ljeppers om dit gat op te vullen.<br />

Een jaar, waarin meerdere keren een Nederlands Record werd verbeterd. Dymphie van<br />

Rooijen begon in juni met het verbeteren van haar eigen record (17.50 m). In juli ging Marrit<br />

hier voorbij (17.58 m). In juli realiseerde Bart een nieuw record (21.64 m). Dat was ook nodig.<br />

Jaco verbeterde in september zijn Hollands Record (21.57 m), verder dan het oude record van<br />

Bart. In juli verbeterde Reinier Overbeek het Hollands Record en evenaarde het Nationale<br />

Record (19.24 m). Na analogie bij de atletiek mag hij zich tevens mede recordhouder noemen.<br />

Sportverslaggevers mogen graag insiders verleiden tot het doen van voorspellingen,<br />

betreffende de mogelijkheid om de 22 meter te realiseren. Heren en dames ljeppers, laat u<br />

niet weerhouden om die voorspelling te verpletteren.<br />

Overzicht van het aantal verre sprongen over de laatste 4 jaar.<br />

Senioren Junioren Jongens Dames<br />

“21” "20+" "19+" "18+" "19+" "18+" "17+" "17+" "16+" "15+" “16+” "15+" "14+"<br />

2016 9 64 197 349 4 45 157 27 111 252 10 68 267<br />

2015 1 43 145 309 22 93 204 8 40 161 16 89 298<br />

2014 9 69 180 329 14 46 127 41 123 262 5 65 239<br />

2013 3 38 143 319 20 67 153 52 183 364 2 35 158<br />

In het overzicht zijn de 21+ bij de senioren en de 16+ bij de dames toegevoegd. De senioren<br />

zitten in de lift. (Na vertrek van Bart en Oane lijkt een daling in de lijn der verwachting).<br />

Bij de Jongens zie je een flinke stijging; mede mogelijk door een grote groep Jongens in de 2 e<br />

klas. De dames laten een zekere stagnatie zien; mogelijk te maken met langere of korte<br />

blessure-perikelen (Bij dames worden ook de aantallen van de Famkes meegenomen).<br />

(<strong>Op</strong>m.: Bovenstaand aantallen per groep zijn incl. PBH ljeppers tijdens gezamenlijke<br />

wedstrijden)<br />

De Friese ljeppers springen 323 maal verder dan 18 meter, iets minder dan vorig jaar. Het<br />

vaakst gebeurde dit in It Heidenskip met 83 maal, gevolgd door Burgum met 48 maal en<br />

Winsum met 48 maal.<br />

Er werden 9 maal een schansrecord verbeterd.<br />

Waarvan maar liefst 7 door de Famkes. Sigrid<br />

5 maal, en Mare, Bente, Marrit en Bart elk 1<br />

maal.<br />

De volgorde van de totaalscore SR is iets<br />

gewijzigd; in HS en BG werd een nieuw record<br />

geboekt.<br />

HS blijft aan kop, BG schoof IJ voorbij.<br />

Totaalafstand SR ‘s<br />

2012 2013 2014 2015 2016<br />

HS 76.21 77.00 77.00 77.05 77.48<br />

BG 76.27 76.27 76.31 76.32 77.54<br />

IJ 75.03 75.23 76.89 77.04 77.04<br />

BT 74.02 74.60 76.03 76.06 76.06<br />

GR 73.47 74.84 75.00 75.66 75.66<br />

WS 74.50 75.06 75.45 75.57 75.57<br />

JR 71.74 73.22 73.32 73.95 73.95


14<br />

Na de derde klassementswedstrijd (achteraf bekeken) waren de kaarten geschud. Bij de<br />

Senioren was Nard niet in te halen. Freark won bij de Junioren, Jan Teade begon goed, maar<br />

kon na de 3 e wedstrijd niet meer volgen. Bij de Dames stond Marrit aan kop vanaf de eerste<br />

wedstrijd. Bij de Jongens won Wietse; het leek of hij concurrentie kreeg van Jarich, helaas<br />

raakte hij tijdelijk geblesseerd. Bij de Famkes won Sigrid afgetekend.<br />

Dagkampioenschappen: Bij de Senioren werden de titels verdeeld tussen Nard 8, Bart en<br />

Oane elk 5 en Thewis en Hannes elk 1. Bij de Junioren Freark 10, Jan Teade 4, Bobby 3 en<br />

Jarno en Rutger elk 1.<br />

Bij de Jongens was Wietse de grote winnaar met 11, Hessel en Jarich elk 3, en Jesse, Sander<br />

en Minne elk 1. Bij de Dames won Marrit maar liefst 14 maal, Klaske 3, Hiske 2 en Akke 1.<br />

Bij de Famkes won Sigrid er 12, Bente 5 en Mare 1.<br />

De Friese Kampioenschappen gaven verrassende winnaars: Bij de Senioren won Oane zijn 2 e<br />

titel voor Bart en Nard. Bij de Junioren won JanTeade voor Freark en Bobby. Bij de Jongens<br />

won Hessel voor Jarich en Wietse. Bij de Dames en de Famkes won de favorieten.<br />

Bij de Dames Marrit voor Akke en Klaske. Bij de Famkes Sigrid voor Bente en Fardau.<br />

De Nederlands Kampioenschappen werden voor de 5 e keer gehouden in Grijpskerk.<br />

De meisjes deden dit jaar voor de eerste keer mee in een aparte groep. Ze maakten er een<br />

spannende strijd van, met 2 cm verschil wist Sigrid Bokma de titel te bemachtigen.<br />

Bij de dames werd de tweestrijd tussen Marrit en Dymphie in het voordeel van Dymphie<br />

beslecht. Bij de Jongens werd afgetekend gewonnen door Reinier Overbeek. Ricardo Faaij<br />

won bij de Junioren met een goede afstand, die de concurrentie niet wist te realiseren.<br />

De Seniorenfinale was een complete Friese aangelegenheid. Bart wist zijn 7 e titel bij de<br />

Senioren te bemachtigen, weliswaar met dezelfde afstand als nummer 2, maar een betere 2 e<br />

sprong maakte het verschil.<br />

Aan de 28 e NFM deden 197 deelnemers mee, die samen 27 PR’s sprongen, opnieuw 2 in de<br />

finale. De kampioenen: Erwin Timmerarends, Bobby Zwaagman, Bas van Leeuwen, Klaske<br />

Nauta en Sigrid Bokma. Ook hier hadden de meisjes een eigen kampioenschap.<br />

De FC titels gingen naar Oane Galama, Jan Teade Nauta, Hessel Haanstra, Marrit van der<br />

Wal en Bente Vlas.<br />

De Tweekamp Holland-Friesland werd in Polsbroekerdam versprongen. <strong>Op</strong>nieuw wist Holland<br />

de Tweekamp te winnen, nu met een verschil van 7.02 m. Het verschil werd vooral gemaakt<br />

bij de Jongens en de Meisjes.<br />

Het puntenklassement werd bij de Heren gewonnen door Nard en Marrit bij de Dames. Beide<br />

hadden ook de meeste dagkampioenschappen gewonnen.<br />

Tijdens de 1 e klas wedstrijden werd 64 maal een PR verbeterd; in de 2 e klas opnieuw 119<br />

maal; de rest in de 3 e klas. De verschillen in PR-verbeteringslijst wijkt af; dit komt doordat door<br />

promotie en degradatie. Het aantal verbeteringen door de ljepper tellen in die klasse, waar hij<br />

of zij aan het eind van het seizoen ljept.<br />

Bij het Keningsljeppen werd Nard Kening bij de Senioren. Bij de Dames werd Marrit<br />

Keninginne. In de voorronde had ze een nieuw Nederlands Record gesprongen. Bij de<br />

Jongens won Jarich de titel Prins.<br />

De “Gouden Rige” werd voor de 6 e keer gehouden. Niemand wist alle wedstrijden te winnen,<br />

al was Sigrid er wel dichtbij. In de laatste wedstrijd werd ze derde. Zij won uiteraard wel bij de<br />

Famkes. Bij de Senioren won Oane; hij won 4 van de 6 wedstrijden.<br />

Bij de Junioren was het spannender, de laatste wedstrijd was bepalend. Freark won door 1<br />

wedstrijd te winnen en 4 maal een tweede plaats.


15<br />

Bij de Dames won Marrit afgetekend. Bij de Jongens won Jarich met 5 tweede plekken en 1<br />

gewonnen wedstrijd.<br />

Het vierde jaar de Nationale Competitie, geprogrammeerd na de NK. <strong>Op</strong>nieuw de “slechtste”<br />

afstand kon afgetrokken worden. De laatste wedstrijd in Burgum was spannend. In alle<br />

categorieën waren er verschillende kanshebbers op de titel.<br />

Jaco won bij de Senioren voor Nard en Bart. Bij de Junioren won Bobby net voor Ricardo en<br />

Freark. Reinier stelde zijn voorsprong veilig door de verste afstand van de dag te maken.<br />

Bij de Dames won Wendy, ondanks het feit, dat ze tijdens de laatste wedstrijd al in Australië<br />

was en Dymphie aan 16 meter voldoende zou hebben gehad. Bij de Meisjes won Fabiënne<br />

voor Demi, bij de laatste wedstrijd geen afstand op papier kreeg.<br />

<strong>Op</strong> 15 februari <strong>2017</strong> werd het Sportgala Fryslân gehouden. De sporthelden worden gekozen.<br />

De Fryske sporter van het jaar werd Marrit van der Wal en de sportoeuvre-prijs ging naar Bart<br />

Helmholt.<br />

Het mag duidelijk zijn, dat fierljeppen in de belangstelling staat en een mooie opmaat naar een<br />

sportief jaar.<br />

Sjoerd Huitema<br />

©foto Martin de Jong<br />

Fryske Kampioenen Fierljeppen 2016, Winsum – 13 augustus 2016<br />

Hessel Haanstra (16.31 m), Oane Galama (21.08 m), Jan Teade Nauta (18.88 m), Marrit v/d Wal (15.32 m) en<br />

Sigrid Bokma (14.72 m)


16<br />

4. Algemene Zaken<br />

c. Verslag Technische Commissie<br />

Van de TC tafel<br />

Even als vorig jaar heb ik geen sancties uit hoeven tikken. We hebben een zeer sportief<br />

en ontspannen seizoen beleefd met veel dank aan onze ljeppers en ljepsters.<br />

Ondanks de hoge werkdruk heeft iedereen met plezier de wedstrijden geleid omdat de TC<br />

veel voldoening beleefd aan onze (top)sporters.<br />

De communicatie tussen ljeppers en TC loopt goed waardoor we hierdoor ook volgens ons<br />

geen sancties uit hoeven schrijven omdat er geen overtredingen worden begaan.<br />

Het meten door vaste vrijwilligers van de verenigingen ging weer goed al hebben we heel<br />

veel verschillende talenten. De snelheid van meten en de verstaanbaarheid van de meters<br />

ging niet altijd even goed. Als dan ook nog onze wedstrijdcomputer het zo nu en dan voor<br />

gezien hield, resulteerde dat vaak in stress bij het wedstrijdsecretariaat met als uiterste<br />

nood het soms stil leggen van wedstrijden. Ook het inmeten van de accommodatie ging<br />

niet iedereen even soepel af.<br />

Daarom hebben we besloten te investeren in een nieuwe wedstrijdcomputer en de<br />

communicatie tussen meetapparaat en wedstrijdsecretariaat te automatiseren. Ook het<br />

inmeten gaat straks op een hopelijk eenvoudiger manier.<br />

We gaan voordat de wedstrijden beginnen heel hard oefenen maar we kunnen niet<br />

uitsluiten dat er in het begin wat kinderziektes zullen zijn.<br />

Ondanks onze magere bemanning zijn we toch in staat geweest elke 1e klas wedstrijd met<br />

3 man te doen. Gelukkig heeft niemand opgezegd en ons corps wordt versterkt met<br />

Wiebrand van der Meer. Natuurlijk zijn we dan nog met veel te weinig, maar als een 1e<br />

klas ljepper (ster) in de 2e klas zou willen assisteren, graag!!!<br />

De procedure rond afgelastingen is al veel beter. Dat komt omdat de wedstrijdleider om<br />

16:00 uur contact opneemt met de accommodatie en beslissen over al of niet doorgaan.<br />

Met de moderne communicatie apparatuur is iedereen snel op de hoogte.<br />

Een paar markante ljeppers zijn vorig seizoen gestopt. Dit geeft andere ljeppers hopelijk<br />

de inspiratie om net zo markant en spraakmakend te worden en zo de nieuwe<br />

ambassadeurs te worden van onze prachtige sport.<br />

Wij hopen weer op een prachtig en sportief seizoen en dat iedereen weer veel genoegen<br />

zal beleven aan onze mooie sport.<br />

Tjipke van Gosliga,<br />

Secretaris TC


4. Algemene Zaken<br />

f. Punten ter besluitvorming n.a.v. evaluatie seizoen 2016<br />

17<br />

Voorgenomen besluiten ALV<br />

BESLUITVORMINGSPUNTEN<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

Onderwerp<br />

Herinvoering van een overgangsklasse op de plek van de huidige A-klasse. De<br />

beste junioren uit de B klasse en de beste senioren A vormen een eigen<br />

categorie.<br />

Mogelijk maken van promotie/degradatie tussen de 2 e en de 3 e klasse.<br />

Het behalen van een FLB licentie gebeurd op een grote schans na afloop van een<br />

3e klas wedstrijd onder het toeziend oog van minimaal 3 trainers.<br />

Er wordt een rapportje opgemaakt en bij goedkeuring vraagt vervolgens de eigen<br />

trainer de licentie aan. Aan de hand van praktijkervaring na het seizoen evalueren<br />

en eventueel aanvullen.<br />

Het systeem van digitaal meten zodanig aanpassen dat de afstand na het<br />

opmeten automatisch doorgegeven wordt aan de computer in de bus.<br />

Het voor aanvang van iedere wedstrijd instructie geven aan de officials van de<br />

vereniging door de dienstdoende TC-leden m.b.t. het plaatsen van de meetstok,<br />

het leggen van het indicatieballetje recht voor de schans, de bediening van de<br />

lichten, het niet over de verre afstandszone lopen, het verlaten van het zandbed<br />

door ljeppers, het glad harken, enz.<br />

Vanaf de NFM wordt aanvangstijd van de wedstrijden 18.30 uur.<br />

Vaststellen van de waterbreedte bij de jeugdschansen tijdens de 3 e -klas<br />

wedstrijden gelijk aan de afmetingen die gehanteerd worden bij het Jeugd FK &<br />

Jeugd NK, te weten:<br />

Meisjes t/m 10 jaar een waterbreedte van 5m<br />

Jongens t/m 10 jaar een waterbreedte van 5m<br />

Meisjes 11/12 jaar een waterbreedte van 5m<br />

Jongens 11/12 jaar een waterbreedte van 6m<br />

*Mocht de desbetreffende schans (oudere jeugdaccommodaties) niet voldoen aan<br />

de waterbreedte van 6m dan is 5m (nog) toegestaan.<br />

Vaststellen kwalificatiesysteem Jeugd FK & Jeugd NK<br />

Te weten:<br />

Per regio een drietal wedstrijden die meetellen voor de kwalificatie van het Jeugd<br />

FK. Van de 3 wedstrijden tellen twee afstanden mee voor het<br />

kwalificatieklassement. Het Jeugd FK telt ook mee als kwalificatiewedstrijd voor<br />

het Jeugd NK.<br />

Wie/wanneer


18<br />

Per regio wordt nog eens 1 kwalificatiewedstrijd gehouden voor het Jeugd NK.<br />

Van de 5 wedstrijden tellen twee afstanden mee voor het kwalificatieklassement<br />

N.B.<br />

* Desbetreffende afstanden tellen ook voor het jeugdklassement, dit geldt dit niet voor de overige<br />

klasse;<br />

** De deelnemer kan uitsluitend meedoen aan kwalificatiewedstrijden in zijn/haar regio;<br />

*** Deelname is ongeacht de klasse (1e, 2e, 3e) waarin zij/hij in de reguliere competitie ljept;<br />

**** Per kwalificatiewedstrijd telt maximaal één afstand mee voor het kwalificatieklassement;<br />

***** Wedstrijden uit de reguliere competitie gelden niet als kwalificatie;<br />

8.<br />

Alle vrijwilligers, die met jeugdige ljeppers in aanraking komen tijdens<br />

trainingen/begeleiding etc., worden verplicht om een geldige VOG te overleggen.<br />

De verantwoordelijkheid om te zorgen dat alle hiervoor in aanmerking komende<br />

vrijwilligers in het komende seizoen <strong>2017</strong> een VOG aanvragen ligt bij de<br />

afdelingen.<br />

De procedure van aanvragen zal worden verzonden aan de afdelingen.<br />

©foto Martin de Jong<br />

Prijswinnaars De ütljepper 2016 2 e klasse, IJlst – 23 augustus 2016<br />

V.l.n.r.: Egbert Hazewindus, Jantsje de Vries, Lars Woudstra, Sander Douma, Boukje de Boer en Benny v/d Ploeg


19<br />

Ik vond een foto uit de oude doos. De eerste fierljepschans in Westergeest.<br />

Deze was gelegen over de "Oude Zwemmer" bij het gemaal.<br />

Schuin achter het jongetje dat een visje heeft gevangen.<br />

Sije Dijkstra<br />

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●


20<br />

Van de PR tafel<br />

©foto Martin de Jong<br />

FLBtv<br />

Vorig jaar hebben we dan toch de eerste wedstrijden live kunnen streamen via het steeds<br />

sneller wordende 4G netwerk met inmiddels landelijke dekking. Dit zou betekenen dat we dit<br />

jaar dan ook eindelijk vanaf alle afdelingen een verbinding moeten kunnen maken. Voor<br />

komend seizoen gaan we dan ook zeker de proef op de som nemen door bij alle afdelingen in<br />

ieder geval 1 maal een livestream op te zetten bij een 1 e klasse wedstrijd.<br />

Omdat we niet tevreden waren met de huidige kwaliteit is er besloten een HD camera aan te<br />

schaffen. Door deze stap te zetten kunnen we nu ook met een aantal GoPro’s de sport vanaf<br />

de mooiste hoeken in beeld brengen. Iemand nog gekke tips of ideeën?<br />

FLB Website en FierljApp<br />

De huidige website zal op de achtergrond een metamorfose ondergaan. Vanwege het gebrek<br />

aan functionaliteiten en de omslachtigheid van het huidige CMS zullen we de overstap gaan<br />

maken naar Wordpress.<br />

Dit ook om koppeling met het nieuwe fierljepplatform makkelijker te maken. Met de FierljApp<br />

gaan we door met het ontwikkelen. We hopen de komende periode nu dan echt de<br />

wedstrijddata RealTime in de App te krijgen, maar dit is afhankelijk van vele factoren<br />

waaronder de gebruikte meetsystemen.<br />

Last but not least, willen we de komende periode de Livestream in de App laten zien. Kortom,<br />

op dit gebied nog genoeg werk aan de winkel.


21<br />

Fierljepplatform<br />

Dankzij o.a. Pieter Hielema en André Faaij is er te melden dat er grote stappen zijn gemaakt in<br />

het samenvoegen van de leden/wedstrijdadministratie.<br />

Er is een nieuwe website van de NFB: http://www.nederlandsefierljepbond.nl<br />

<strong>Op</strong> de nieuwe site (het fierljepportal) wordt gebruik gemaakt van alle data van de (inmiddels)<br />

ineengeschoven data van de ledenadministraties- en wedstrijdadministraties van de FLB en<br />

PBH.<br />

Een grote stap in het beter toegankelijk maken van de informatievoorziening.<br />

Andere websites (van districten en verenigingen) kunnen gebruik maken van de informatie die<br />

door de NFB aangeboden wordt. Een aantal websites van PBH verenigingen doen dit al.<br />

Zie bijvoorbeeld:<br />

http://www.polsstokclubdevlist.nl/springersoverzicht/<br />

http://polsstokclublinschoten.nl/kalender/wedstrijden-in-linschoten/<br />

Afdelingen van het FLB die deze integratie ook wensen kunnen met mij contact opnemen.<br />

Voor andere vragen, opmerkingen of ideeën ben ik uiteraard altijd te bereiken.<br />

We zijn nog altijd op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om bijvoorbeeld als<br />

auteur of als ontwikkelaar voor de website / FierljApp aan de slag te gaan, dus lijkt het<br />

je leuk of ken je mensen in je omgeving, we horen het graag!<br />

Met vriendelijke groet,<br />

Henk Schievink<br />

Frysk Ljeppers Boun | Marketing & Communicatie | Public<br />

Relations<br />

Toonstrastraat 7 | 9251 CR Burgum | Tel: +31 64 18 60 298<br />

henk@fierljeppen.frl | www.fierljeppen.frl


22


23


Kwalificatiesysteem Jeugd FK & Jeugd NK<br />

24<br />

Ook dit jaar is het weer mogelijk je te kwalificeren voor het Jeugd FK & Jeugd NK.<br />

Per regio zijn er dit jaar een 3-tal wedstrijden die meetellen voor de kwalificatie voor het Jeugd<br />

FK. Van deze 3 wedstrijden tellen de beste 2 afstanden mee voor het kwalificatieklassement<br />

Jeugd FK. Deze wedstrijden zijn op:<br />

Regio Noordoost:<br />

vrijdag 2 juni - Burgum 18:30 uur 3e kl NO<br />

zaterdag 24 juni - Buitenpost 10:00 uur 3e kl NO<br />

vrijdag 14 juli Burgum - 18:30 uur 3e kl NO<br />

Regio Zuidwest:<br />

zaterdag 3 juni - Winsum 10:00 uur 3e kl ZW<br />

zaterdag 17 juni - IJlst 10:00 uur 3e kl ZW<br />

zaterdag 15 juli - It Heidenskip 10:00 uur 3e kl ZW<br />

Het Jeugd FK op 5 augustus <strong>2017</strong> in IJlst telt ook dit jaar mee om je te kwalificeren voor het<br />

Jeugd NK. Daarnaast organiseren we per regio nog 1 kwalificatiewedstrijd, te weten op:<br />

Regio Noordoost:<br />

dinsdag 29 augustus - Grijpskerk 18:30 uur 3e kl NO<br />

Regio Zuidwest:<br />

dinsdag 29 augustus - Winsum 18:30 uur 3e kl ZW<br />

In totaal zijn er per regio 5 kwalificatie wedstrijden voor het Jeugd NK, ook hier tellen de beste<br />

2 afstanden mee voor het kwalificatieklassement.<br />

N.B.<br />

* Desbetreffende afstanden tellen ook voor het jeugdklassement;<br />

** De deelnemer kan uitsluitend meedoen aan kwalificatiewedstrijden in zijn/haar regio;<br />

*** Deelname is ongeacht de klasse (1e, 2e, 3e) waarin zij/hij in de reguliere competitie ljept;<br />

**** Per kwalificatiewedstrijd telt maximaal één afstand mee voor het kwalificatieklassement;<br />

***** Wedstrijden uit de reguliere competitie gelden niet als kwalificatie.<br />

Voor vragen en/of opmerkingen over de selectie van het Jeugd FK en het Jeugd NK kun je<br />

contact opnemen met Niels Koetsier, via: niels@fierljeppen.frl.<br />

FK Fierljeppen, dé arena en dé prijswinnaars 2016, IJlst – 6 augustus 2016<br />

©foto’s Martin de Jong


25<br />

Galerij Jeugdkampioenen FK / NK 2016<br />

©foto Martin de Jong<br />

Fryske Jeugd Kampioenen Fierljeppen, IJlst – 6 augustus 2016<br />

Timo van der Knaap (09.26 m) jongens t/m 10 jaar, Lisse van der Knaap (09.55 m) meisjes 11-12 jaar, Maureen<br />

Westerhof (08.21 m) meisjes t/m 10 jaar en Wisse Broekstra (11.02 m) jongens 11-12 jaar<br />

©foto Martin de Jong<br />

Nederlandse Jeugd Kampioenen Fierljeppen/Polsstokverspringen 2016,<br />

Linschoten – 3 september 2016<br />

Kenzo Hielema (11.52 m) jongens 11-12 jaar, Roy Velis (10.03 m) jongens t/m 10 jaar, Maureen Westerhof (08.48<br />

m) meisjes t/m 10 jaar en Lisse van der Knaap (09.69 m) meisjes 11-12 jaar


Geluidsinstallaties 3 e klas wedstrijden<br />

26<br />

De Jeugdcommissie komt een paar keer bij jaar bijeen om de 3 e klas wedstrijden te<br />

evalueren. Nu de 3 e klas wedstrijden een steeds grotere en belangrijkere plaats hebben<br />

ingenomen binnen het Frysk Ljeppers Boun is het ook van belang te kijken waar dit nog<br />

verbeterd kan worden.<br />

Gezien het feit dat de 3 e klas wedstrijden zich afspelen in twee regio’s, en de overvolle<br />

agenda van de 1 e en 2 e klas is het niet mogelijk de commentaarbus bij de 3 e klas<br />

wedstrijden in te zetten.<br />

Echter was de Jeugdcommissie wel van mening dat ook deze wedstrijden van<br />

commentaar moeten worden voorzien, dit is zowel voor het publiek als deelnemer leuker.<br />

Om dit realiseren hebben wij, met dank aan de Provinsje Fryslân, een tweetal draagbaren<br />

geluidinstallatie gekocht die door de organiserende verenigingen gebruikt kunnen worden.<br />

Per regio is één installatie beschikbaar die per toerbeurt gebruikt kan worden.<br />

Over de exacte invulling worden nog afspraken gemaakt met de verenigingen. Echter<br />

gaan wij er vanuit dat de deelnemers van de 3e klas deze zomer niet zoveel aandacht en<br />

aanmoedigingen krijgen als de andere klassen.<br />

Want dat verdienen ze zeker!<br />

NK Jeugd, Maureen Westerhof op weg naar kampioensafstand voorzien van<br />

deskundig commentaar vanuit de bus, Linschoten – 3 september 2016<br />

©foto Martin de Jong


27<br />

De Nederlandse Fierljep Bond (NFB) is de landelijke samenwerking van alle fierljeppers die<br />

haar best doet de sport te promoten en ondersteunen. En natuurlijk worden de nationale<br />

wedstrijden onder auspiciën van de NFB georganiseerd.<br />

En wat gebeurt er ondertussen bij de NFB?<br />

Bestuur en leden<br />

Het NFB-bestuur bestaat momenteel uit zeven leden, namelijk drie vertegenwoordigers van de<br />

FLB en PBH en een onafhankelijk voorzitter.<br />

Afgelopen januari nam de NFB afscheid van Jouke Jansma en Jan Kooijman die beiden een<br />

‘Scherjon’ klompprijs ontvingen. Ze hebben namelijk nooit zelf aan fierljeppen gedaan, maar<br />

we vonden ze wel topbestuurders.<br />

Daarmee is de nieuwe samenstelling: onafhankelijk voorzitter Pieter Hielema, Teije Dijk<br />

(nieuwe voorzitter FLB), Erik Bos (nieuwe voorzitter PBH) en Tjipke van Gosliga, Henry<br />

Helmes, Hans Helmholt en Douwe Boersma.<br />

Thema’s NFB-vergaderingen<br />

In haar vergaderingen heeft de NFB een aantal belangrijke agendapunten gehad waarover<br />

gesproken en besloten werd. Denk aan:<br />

- Uniform reglement voor het fierljeppen in Nederland<br />

- Een digitaal platform voor het fierljeppen<br />

- Nationale wedstrijden<br />

- Financiën<br />

- Promotie<br />

Hoewel de resultaten van het NFB-werk vaak niet direct zichtbaar zijn, kun je de nieuwe<br />

website van de NFB al zien: www.nederlandsefierljepbond.nl.<br />

Ter inspiratie voor het nieuwe seizoen kun je een enorme hoeveelheid uitslagen,<br />

klassementen en statistieken lezen. Het Friese deel staat er vanaf 2011 in, maar je kunt<br />

zomaar de uitslag van het Hollands Kampioenschap in Stolwijk in 1967 opzoeken.<br />

Nationale activiteiten<br />

De NFB is als overkoepelende bond verantwoordelijk voor de nationale wedstrijden, te weten<br />

NK, NK-jeugd, Tweekamp en Nationale Competitie.<br />

Al deze wedstrijden zijn een mooie illustratie van de samenwerking binnen het fierljeppen,<br />

waar de verenigingen en hun vrijwilligers zorgen dat fierljeppers topsprongen kunnen maken.


28<br />

Zoals ook in 2016. De Tweekamp in Polsbroekerdam toonde de serieuze voorbereiding als<br />

groepswedstrijd en bij het NK-Jeugd in Linschoten zagen we de toppers van de toekomst. Het<br />

NK in Grijpskerk had een spannend wedstrijdverloop, evenals de finale van de Nationale<br />

Competitie in Burgum die nog een verrassend einde had.<br />

Sponsoring en promotie<br />

Het organiseren van fierljepwedstrijden heeft als belangrijke factoren tijd en geld. Tijd brengen<br />

onze gewaardeerde vrijwilligers in en geld onze trouwe sponsoren.<br />

De PBH is op zoek naar een hoofdsponsor, maar zowel FLB als Nationale Competitie hebben<br />

een goede en jarenlange relatie met hun sponsoren, namelijk ROC Friese Poort,<br />

respectievelijk Pollepleats.<br />

Er was veel aandacht in de media voor het fierljeppen van onze vaste partners zoals Omrop<br />

Fryslân en RTV9, maar natuurlijk ook kranten. Afgelopen jaar waren er minder aanmeldingen<br />

van buitenlandse cameraploegen, maar waren we toch weer in het buitenland te zien.<br />

Erg leuk om te zien is dat de beelden van Red Bull Fierste Ljepper begin april ineens viral<br />

gingen. We zijn op een gegeven moment opgehouden met tellen, maar toen was het al 16<br />

miljoen keer bekeken, meer dan 100.000 keer geliked en meer dan 80.000 maal gedeeld.<br />

Ontwikkeling<br />

In het voorjaar van 2016 was er een fierljepsymposium, waar professionele trainers en<br />

coaches de springers meenamen en inspireerden met de laatste ontwikkelingen op het gebied<br />

van fysieke en mentale training en voeding.<br />

Jubileum<br />

Ongemerkt is het 25-jarig jubileum van de NFB afgelopen jaar voorbij gegaan. Maar dat past<br />

goed bij de rol van de NFB, die vooral op de achtergrond het Nederlandse fierljeppen<br />

faciliteert en ontwikkelt.<br />

Beleidsplan<br />

Tijdens de ALV is de leden PBH en FLB gevraagd wat de thema’s moesten zijn voor het<br />

beleidsplan <strong>2017</strong>-2020. Deze thema’s worden uitgewerkt tot een concept beleidsplan dat in de<br />

april vergadering van de NFB vastgesteld gaat worden.<br />

Om een kleine inkijk te geven, het gaat om drie hoofdonderwerpen, namelijk het Fundament<br />

(denk aan website, ledenadministratie, wedstrijdreglement), <strong>Op</strong>eratie (denk aan nationale<br />

wedstrijden, trainerscursus, deskundigheidsbevordering) en Vooruitgang (denk aan promotie,<br />

media aandacht en financiering).


29<br />

Fierljepvereniging It Heidenskip in de winter<br />

Trainen in de zaal<br />

Marrit: Fryske sporter 2016!<br />

Jongste jeugd uit It<br />

Heidenskip heeft ook een<br />

fierljeptraining gevolgd.<br />

Folie en drainage leggen onder het zandbed voor de nieuwe jeugdschansjes.


30<br />

SPONSORREGLEMENT<br />

Artikel Reglement waaraan ljeppers zich dienen te houden m.b.t. sponsoring door<br />

ROC Friese Poort<br />

1. Alle wedstrijden die onder auspiciën vallen van het FLB dient de ljepper (1 e en 2 e klasse) met<br />

een geldige FLB startkaart de door ROC Friese Poort gesponsorde of goedgekeurde kleding<br />

te dragen.<br />

Er mag niet in ‘eigen kleding’ gesprongen worden; dit houdt in géén kleding met opdruk van<br />

een sub- of verenigingssponsor. Er zijn speciale afspraken gemaakt over privésponsoring,<br />

deze zijn genoemd onder artikel 3.<br />

<strong>Op</strong> het wedstrijdterrein mag buiten de sprongen wel een kledingstuk over het sponsortenue<br />

worden gedragen om warm te blijven, mits dit geen reclame bevat.<br />

Een trainingspak gesponsord door een evt. sponsor van de afdeling, vormt hierop een<br />

uitzondering, mits wordt voldaan aan wat omschreven staat in artikel 1 van het<br />

sponsorreglement voor verenigingen/afdelingen.<br />

Hoofdzweetbanden, petten en sjaals en andere hoofdbedekking worden als onderdeel van<br />

het wedstrijdtenue beschouwd. Dit betekent dat ten strengste is verboden om hierop reclame/<br />

sponsorlogo’s/namen e.d. -door derden- op aan te brengen.<br />

Ook is het niet toegestaan met op de huid aangebrachte reclame-uitingen aan een<br />

fierljepwedstrijd deel te nemen. Indien de reclame-uitingen op de huid niet verwijderd kunnen<br />

worden, zullen deze moeten worden afgeplakt met een ondoorzichtige tape.<br />

Kleine, losse attributen mogen wel van een eigen sponsorlogo of naam worden voorzien,<br />

hierbij moet worden gedacht aan; topjes, stokjes, harsbus, handdoek, e.d.<br />

2. De ljepper/afdeling is bij ontvangst van de kleding van de hoofdsponsor, te weten drie shirts<br />

en drie broekjes, een borg verschuldigd aan het FLB.<br />

De borg bedraagt € 30,00 (€ 5,00 per kledingstuk).<br />

De ljepper/afdeling dient de kleding schoon en droog weer in te leveren op het moment dat<br />

hij/zij stopt met fierljeppen of wanneer het contract met de hoofdsponsor wordt beëindigd. Alle<br />

kleding is en blijft eigendom van ROC Friese Poort. Bij het inleveren van de kleding ontvangt<br />

de ljepper/afdeling deze borg terug.<br />

Bij het zoekraken van kledingstukken is de ljepper/afdeling € 10,00 per kledingstuk<br />

verschuldigd aan het FLB.<br />

3. Als uitzondering op artikel 1 mogen/kunnen, wedstrijdljeppers worden toegestaan<br />

op de voorzijde linkerpijp van het eigen wedstrijdbroekje een eigen sponsorlogo/ naam met<br />

maximale afmetingen van 65 cm2 te voeren.<br />

De broekjes moeten verder gelijk zijn aan de huidige broekjes; kleur en uitvoering, met op de<br />

rechterpijp het logo van de hoofdsponsor.<br />

De huidige broekjes zijn/blijven eigendom van ROC Friese Poort.<br />

De nieuwe broekjes moeten (om ongelijkheid te voorkomen) door de lepper of diens sponsor,<br />

voor eigen rekening bij Muta Sport B.V. te Leeuwarden worden aangeschaft.<br />

4. Verder mogen, als uitzondering op artikel 1, wel polsbandjes en sokken voor een<br />

sponsornaam worden benut.<br />

5. Het in artikel 3 en 4 genoemde aanbod, wordt als 1 pakket beschouwd.<br />

Voor dit pakket is per ljepper, per seizoen een solidariteitsbijdrage van € 150,00. aan het FLB<br />

verschuldigd. Bij een deel van het seizoen naar rato; € 100,00 2/3 deel of € 50,00 voor 1/3<br />

deel.<br />

De ljepper die gebruik wil gaan maken van het pakket/de regeling, dient dit z.s.m. , bij<br />

voorkeur voor de aanvang van het fierljepseizoen, te melden bij de penningmeester van het<br />

FLB.<br />

De betreffende ljepper ontvangt vervolgens een nota. Pas na het voldoen van de<br />

verschuldigde bijdrage, mag/kan de ljepper met bovengenoemde individuele sponsor uitingen


31<br />

aan de wedstrijden deelnemen.<br />

Voor de volledigheid, sponsorcontracten behoeven niet te worden overlegd.<br />

6. Klassementsleiders dragen een speciaal (pompeblêden) shirt, beschikbaar gesteld door ROC<br />

Friese Poort.<br />

Zodra de ljepper deze status verliest dient hij/zij de shirts voor de volgende wedstrijd weer<br />

schoon en droog in te leveren bij het wedstrijdsecretariaat.<br />

Klassementswinnaars mogen één shirt houden, de overige twee dienen schoon en droog zo<br />

spoedig mogelijk ingeleverd te worden bij het wedstrijdsecretariaat.<br />

7. Het is toegestaan, tijdens de wedstrijd, met meerdere lagen kleding te springen mits de door<br />

het ROC Friese Poort goedgekeurde kleding de buitenste laag is. Van de eventueel op de<br />

onderliggende kleding aanwezig zijnde reclame mag niets zichtbaar zijn.<br />

8. Het is niet toegestaan met een ander wedstrijdnummer deel te nemen. Bij overmacht dient<br />

uitdrukkelijk toestemming te worden gevraagd bij de wedstrijdleiding.<br />

9. Bij promotieactiviteiten, exposure of demo’s t.b.v. het fierljeppen in Fryslân/Frysk Ljeppers<br />

Boun (buiten de fierljepwedstrijden, maar waar je wel in de rol van fierljepper herkenbaar en<br />

aanwezig bent), dragen ljeppers die aangesloten zijn bij het FLB, de goedgekeurde kleding<br />

van ROC Friese Poort, met uitzondering van de clubkampioenschappen van de<br />

fierljepverenigingen.<br />

10. Tijdens interviews, op het wedstrijdterrein over het fierljeppen, door de media dient de<br />

sponsornaam duidelijk in beeld te zijn. Neutrale - of kleding van een andere sponsor is niet<br />

toegestaan.<br />

11. Bij een 'thuisinterview' met foto/TV/filmopnamen mag eigen (blanco) kleding door de ljepper<br />

gedragen worden, maar geen kleding van een andere sponsor dan de hoofdsponsor.<br />

In deze situaties dient een eventueel aanwezige trainer/verzorger eveneens blanco kleding te<br />

dragen.<br />

12. Tijdens de prijsuitreikingen van wedstrijden die vallen onder de auspiciën van het FLB (incl.<br />

FK, NFM en FC) dienen de winnaars zich te kleden in de door de hoofdsponsor (ROC Friese<br />

Poort) goedgekeurde kleding.<br />

13. Alle wedstrijden georganiseerd door de NFB (Nederlandse Fierljep Bond) zoals een<br />

Tweekamp, Nationale Competitie en Nederlandse Kampioenschappen dienen de FLB<br />

ljeppers zich te kleden in de ROC Friese Poort goedgekeurde kleding.<br />

Tijdens de prijsuitreikingen dienen de FLB winnaars zich te kleden in de door de ROC Friese<br />

Poort goedgekeurde kleding.<br />

Voor de wedstrijden in de Nationale competitie mogen bestaande afspraken (gemaakt voor<br />

november 2014) tussen ljeppers met privésponsoring en hun sponsors, aangaande het<br />

dragen van eigen sponsorkleding tijdens de wedstrijden in de Nationale Competitie,<br />

nagekomen worden.<br />

14. Bij overtreding van bovenstaande regels zal al naar gelang de ernst van de overtreding de<br />

sprong worden afgekeurd tot aan een onmiddellijke schorsing van maximum 8 wedstrijden.<br />

Deze regels zullen streng gehanteerd worden.<br />

15. Dit reglement is opgesteld voor de duur van drie seizoenen (2015, 2016, <strong>2017</strong>).<br />

Burgum, april <strong>2017</strong>


32<br />

Nummer 15 – 3<br />

Volgens mij was het voor het eerst dat we in 1996 met vaste, eigen nummers gingen<br />

springen. De nummers waren bepaald aan de hand van het eindklassement van 1995.<br />

In 1995 was ik als 1 e jaars senior in de Topklasse gestart en als 6 e geëindigd (Marcel,<br />

Rimmer, Bjinse, Johan en Klaas gingen me voor).<br />

Nummer 1 kreeg nummer 10 en zo telde het omhoog. Nummer 15 werd mijn nummer.<br />

Met kennis achteraf heb ik slechts twee volledige seizoenen (’96 en ‘97) met nummer<br />

15 kunnen springen.<br />

In de eerste wedstrijd van seizoen ‘98 ging het mis met de knie en in de 4 e wedstrijd in ‘99<br />

wederom. Na seizoen 2000 te hebben laten schieten voor een beter herstel, ben ik in 2001<br />

stiekem aan het trainen geslagen, na alle krachtrainingen voelde ik me sterker dan ooit.<br />

Maar bij trainingssprong nr. 11 ging het weer mis…, ditmaal bleef ik rustig ‘zitten‘ en ook qua<br />

decibels bleef het rustig (dat was bij de vorige crashes ietwat anders).<br />

Ditmaal was de kruisband afgescheurd. Na drie crashes en 6 kijkoperaties zit je mentaal wel<br />

even ‘stuk’ en van revalideren wordt je ook niet altijd even vrolijk.<br />

Gesprekken met de orthopeed volgden en in combinatie met de andere schade in de knie,<br />

was stoppen onvermijdelijk.<br />

Tijd om na te denken over wat te doen en dan dus als niet actief-ljepper. Had al meerdere<br />

uitstapjes gedaan als speaker, maar (jongere) ljeppers/sters motiveren om nog verder te<br />

ljeppen dan al gedaan, vond / vind ik nog leuker.<br />

Zo ontstond ook het idee om mijn nummer door te geven. Had inmiddels al een ‘leuk’ en<br />

getalenteerd groepje jongeren en daar zat wel een potentieel nummer 15 bij. Die van Galama,<br />

toen nog Anne genaamd, was een goede kanshebber.<br />

Toen ik het voorstelde was hij gelijk enthousiast en toen moest het nog geregeld worden. Een<br />

belletje naar Johanna Deinum zette de boel in werking. Het was nieuw, technisch wel mogelijk<br />

qua systeem en waarom ook niet. En zo kreeg Oane volgens mij in 2002 het nummer 15 om<br />

zijn schouders.<br />

Oane sprong zowel bij de junioren als senioren altijd met de allerbesten mee en vele dagtitels<br />

volgden. Maar ook een stevige dip volgde, doordat Oane i.v.m. rugproblemen twee jaar niet<br />

heeft kunnen springen. Er zit toch geen ‘ bad karma’ op het nummer….<br />

Hoe mooi was dan ook de comeback en de Nederlandse Titel in IJlst in 2012 (met trotse<br />

coach in Denemarken life meekijkend op z’n mobiele telefoon).<br />

De jaren erna kenmerkten zich door een heel hoog niveau en onder meer nog twee Fryske<br />

Titels. De laatste dus afgelopen seizoen. Het jaar waarin Oane aangaf dat hij zijn Renske voor<br />

3 jaar naar Nieuw-Zeeland vertrekken.<br />

De aanleiding om het gesprek aan te gaan i.v.m. de toekomst van nummer 15. Oane gaf aan<br />

dat hij niet wist of hij definitief stopt, maar drie jaar geen nummer 15…, dat kunnen we het<br />

publiek ook niet aandoen.<br />

Nummer 15 staat voor authenticiteit, voor spraakmakend, voor inzet & toewijding, emotie,<br />

doorzettingsvermogen en winnaarmentaliteit. Wie zou dit met gepaste trost kunnen dragen en<br />

voortzetten.


33<br />

Uiteraard een Heidenskipster-ljepper, een ljepper met potentie en uitstraling. Ook een ljepper<br />

met de ‘looks’ en bij tijd en wijle een mooie uitsprong (iets wat nummer 15 -1 overigens niet<br />

had).<br />

We waren er al relatief snel uit, Rutger Piersma moest hem worden. Ervan uitgaande dat hij<br />

het zou accepteren.<br />

Hopelijk geeft het hem de extra power & spirit om het maximale uit de sprong te halen en om<br />

nummer 15 met gepaste trots uit te dragen.<br />

We zouden hem verassen na de laatste 1 e klaswedstrijd in Grijpskerk, gezien de foto weet u<br />

dat Rutger het nummer 15 heeft geaccepteerd!<br />

Rutger in soad sportief succes tawinske!<br />

Pieter Haanstra (1 e numm er 15)<br />

Nummer 15 - The past, the present and the future…, Grijpskerk – 20 augustus 2016<br />

©foto Martin de Jong


34<br />

1 e en 2 e KLASSE<br />

1. zaterdag 13 mei It Heidenskip 14:30 uur 2 e kl<br />

1. zaterdag 13 mei It Heidenskip 19:00 uur 1 e kl<br />

2. zaterdag 20 mei Buitenpost 14:30 uur 2 e kl<br />

2. zaterdag 20 mei Buitenpost 19:00 uur 1 e kl<br />

3. zaterdag 27 mei Winsum 14:30 uur 2 e kl<br />

3. zaterdag 27 mei Winsum 19:00 uur 1 e kl<br />

4. zaterdag 3 juni Burgum 14:30 uur 2 e kl<br />

4. zaterdag 3 juni Burgum (Eelke Scherjon Memorial) 19:00 uur 1 e kl<br />

5. vrijdag 9 juni Grijpskerk (‘Joure’) 19:00 uur 2 e kl<br />

5. zaterdag 10 juni Winsum (‘Joure’) 19:00 uur 1 e kl<br />

6. dinsdag 13 juni IJlst 19:00 uur 2 e kl<br />

6. woensdag 14 juni IJlst 19:00 uur 1 e kl<br />

7. zaterdag 17 juni It Heidenskip 14:30 uur 2 e kl<br />

7. zaterdag 17 juni It Heidenskip 19:00 uur 1 e kl<br />

►►► promotie/degradatie ◄◄◄<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

8. dinsdag 20 juni Grijpskerk 19:00 uur 2 e kl<br />

8. woensdag 21 juni Grijpskerk 19:00 uur 1 e kl<br />

9. zaterdag 24 juni Buitenpost 14:30 uur 2 e kl<br />

9. zaterdag 24 juni Buitenpost 19:00 uur 1 e kl<br />

10. dinsdag 27 juni Burgum (‘Joure’) 19:00 uur 2 e kl<br />

10. woensdag 28 juni Burgum (‘Joure’) 19:00 uur 1 e kl<br />

**. zaterdag 1 juli Buitenpost 14:00 uur Tweekamp<br />

11. dinsdag 4 juli It Heidenskip (‘Joure’) 19:00 uur 2 e kl<br />

11. woensdag 5 juli It Heidenskip (‘Joure’) 19:00 uur 1 e kl<br />

12. zaterdag 8 juli Winsum 14:30 uur 2 e kl<br />

12. zaterdag 8 juli Winsum 19:00 uur 1 e kl<br />

13. zaterdag 15 juli Burgum (Keningsljeppen) 14:30 uur 2 e kl<br />

13. zaterdag 15 juli Burgum (Keningsljeppen) 19:00 uur 1 e kl<br />

14. dinsdag 18 juli Grijpskerk 19:00 uur 2 e kl<br />

14. woensdag 19 juli Grijpskerk 19:00 uur 1 e kl<br />

15. zaterdag 22 juli IJlst 14:30 uur 2 e kl<br />

15. zaterdag 22 juli IJlst 19:00 uur 1 e kl<br />

►►► promotie/degradatie ◄◄◄<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

16. donderdag 27 juli Buitenpost 19:00 uur 2 e kl<br />

16. vrijdag 28 juli Buitenpost (Feestwike-wedstrijd) 19:00 uur 1 e kl<br />

**. zaterdag 29 juli It Heidenskip 09:30 uur NFM<br />

17. donderdag 3 augustus Winsum 18:30 uur 2 e kl<br />

18. zaterdag 5 augustus Burgum 14:30 uur 2 e kl<br />

17. zaterdag 5 augustus Burgum 18;30 uur 1 e kl<br />

19. dinsdag 8 augustus IJlst 18:30 uur 2 e kl<br />

18. woensdag 9 augustus IJlst 18:30 uur 1 e kl<br />

19. zaterdag 12 augustus Winsum (FK) 13:30 uur 1 e kl


35<br />

20. dinsdag 15 augustus It Heidenskip 18:30 uur 2 e kl<br />

20. woensdag 16 augustus It Heidenskip 18:30 uur 1 e kl<br />

21. vrijdag 18 augustus Grijpskerk 18:30 uur 2 e kl<br />

21. zaterdag 19 augustus Grijpskerk (Ello Sterenborg Bokaal) 14:30 uur 1 e kl<br />

**. woensdag 23 augustus IJlst 18:30 uur Fryslân Cup<br />

►►► promotie/degradatie ◄◄◄<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

**. zaterdag 26 augustus Jaarsveld 14:00 uur NK<br />

3 e KLASSE<br />

1. vrijdag 2 juni Burgum 18:30 uur 3 e kl NO<br />

2. zaterdag 3 juni Winsum 10:00 uur 3 e kl ZW<br />

3. zaterdag 10 juni It Heidenskip 10:00 uur 3 e kl ZW<br />

4. zaterdag 17 juni IJlst 10:00 uur 3 e kl ZW<br />

5. zaterdag 24 juni Buitenpost 10:00 uur 3 e kl NO<br />

6. vrijdag 7 juli Grijpskerk 18:30 uur 3 e kl NO<br />

7. zaterdag 8 juli Winsum 10:00 uur 3 e kl ZW<br />

8. vrijdag 14 juli Burgum 18:30 uur 3 e kl NO<br />

9. zaterdag 15 juli It Heidenskip 10:00 uur 3 e kl ZW<br />

10. zaterdag 22 juli IJlst 10:00 uur 3 e kl ZW<br />

11. woensdag 26 juli Buitenpost 18:30 uur 3 e kl NO<br />

**. zaterdag 29 juli It Heidenskip 09:30 uur NFM<br />

**. zaterdag 5 augustus IJlst 10:00 uur FK Jeugd<br />

12. zaterdag 19 augustus Burgum 10:00 uur 3 e kl NO<br />

13. dinsdag 29 augustus Grijpskerk 18:30 uur 3 e kl NO<br />

14. dinsdag 29 augustus Winsum 18:30 uur 3 e kl ZW<br />

**. zaterdag 2 september Buitenpost 13:00 uur NK Jeugd<br />

NATIONALE (NA)COMPETITIE<br />

1. woensdag 30 augustus Polsbroekerdam 18:00 uur<br />

2. zaterdag 2 september Burgum 18:00 uur<br />

3. woensdag 6 september IJlst 18:00 uur<br />

4. zaterdag 9 september Vlist 14:30 uur<br />

<strong>Op</strong>merkingen en aandachtspunten:<br />

Bij de jeugdwedstrijden vindt maandelijks geen promotie/degradatie plaats tegelijkertijd met 1 e en 2 e klasse, zodra C-schans<br />

ljeppers limiet 2 e klasse behalen en trainer geeft fiat dan mogen ze deelnemen in 2 e klasse.<br />

Alleen jeugdljeppers C-schans mogen ook deelnemen aan wedstrijden in andere regio.<br />

De aanvangstijd van de avondwedstrijden na NFM in It Heidenskip is: 18:30 uur.<br />

‘Joure’-wedstrijden zijn door andere afdelingen ingevuld. Joure staat wel vermeld i.v.m. wisselprijzen.<br />

De blauw gearceerde 3 e klasse wedstrijden zijn de kwalificatiewedstrijden voor deelname Jeugd FK en NK. Voor deelname<br />

aan FK en NK tellen de beste 2 afstanden van het kwalificatieklassement.<br />

(wijzigingen onder voorbehoud) – Versie 1901<strong>2017</strong> DEF


36<br />

De Pollepleats Nationale Competitie niet meer weg te denken!<br />

De sinds 2013 in het leven geroepen 'Pollepleats Nationale Competitie' spreekt steeds meer tot de<br />

verbeelding. Al in het tweede seizoen van deze competitie wist Jaco de Groot bij een wedstrijd in<br />

IJlst een serie sprongen neer te zetten van 20.64, 20.85, 21.14 en 21.25 meter.<br />

Deze serie bracht niet alleen de supporters in extase maar motiveerde ook zijn directe concurrent<br />

Bart Helmholt tot een ultieme prestatie door uiteindelijk deze wedstrijd te winnen met een sprong<br />

van 21.34 meter.<br />

<strong>Op</strong>zet Pollepleats Nationale Competitie <strong>2017</strong><br />

De opzet voor de Nationale Competitie van dit seizoen lijkt erg op die van 2016.<br />

Kwalificatie<br />

De kwalificatie voor de Nationale Competitie wordt bepaald op basis van het gemixte wedstrijden klassement<br />

van beide bonden. <strong>Op</strong> basis van dat gemixte klassement krijgen de beste 16 senioren, 8 junioren, 8 jongens,<br />

8 dames en 8 meisjes een uitnodiging om deel te nemen aan de nationale competitie.<br />

Wedstrijden<br />

Er worden weer 4 wedstrijden gesprongen in de competitie.<br />

Woensdag 30 augustus <strong>2017</strong> – 18:00 – Polsbroekerdam<br />

Zaterdag 2 september <strong>2017</strong> – 18:00 – Burgum<br />

Woensdag 6 september <strong>2017</strong> – 18:00 – IJlst<br />

Zaterdag 9 september <strong>2017</strong> – 14:30 – FINALE – Vlist<br />

Wedstrijdopzet en eindklassement<br />

De springvolgorde wordt voor de 1 e wedstrijd bepaald op volgorde van kwalificatie en daarna op volgorde<br />

van het tussenklassement in de Nationale Competitie. Iedere springer krijgt elke wedstrijd 4 sprongen. Er is<br />

dus in tegenstelling tot vorig jaar geen finale. De beste afstand per wedstrijd telt voor het eindklassement.<br />

Het eindklassement wordt gevormd door de beste 3 resultaten.<br />

Toekomst Nationale Competitie<br />

Dat sportieve ontmoetingen tussen de topspringers van Friesland en Holland garant staan voor grootse<br />

prestaties bewees ook de Tweekamp Linschoten in datzelfde jaar toen Dymphie van Rooijen en Bart<br />

Helmholt allebei een nieuw Nederlands Record sprongen.<br />

Er is steeds weer gesleuteld aan het format voor de NC. Bij elke evaluatie deed blijken dat wij steeds dichter<br />

bij de ideaal-situatie komen. Een sterke voorkeur gaat uit naar een nacompetitie. Inmiddels is besloten om<br />

het Nederlands Kampioenschap met ingang van het seizoen 2018 (Burgum) te verplaatsen naar de 1e<br />

zaterdag van september. In dat jaar valt deze datum toevallig op 1 september. Het ligt in de bedoeling om<br />

over de volle breedte voor de actieve fierljeppers/polsstokverspringers een vorm van nacompetitie in het<br />

leven te roepen. Hierover willen Andre Faaij en ondergetekende graag in de aanloop van het seizoen <strong>2017</strong><br />

met de sporters in gesprek. Deze nacompetitie vindt plaats in de weken tussen het HK/FK en het NK.<br />

Uiteindelijk is het de bedoeling om deze nacompetitie te gebruiken als kwalificatie voor het Nederlands<br />

Kampioenschap.<br />

We hopen en verwachten dat dit in het seizoen 2018 is gerealiseerd. Wij zien nu al weer uit naar prachtige<br />

en exceptionele prestaties.<br />

Hans Helmholt, coördinator NC.<br />

Pollepleats, toplocatie aan het water... en hoofdsponsor<br />

Nationale Competitie Fierljeppen!


37


38<br />

FLB - indeling seizoen <strong>2017</strong><br />

1E KLASSE<br />

Famkes Topklasse Jonges Topklasse Overgangsklasse<br />

145 Sigrid Bokma 107 Wietse Nauta 120 Jelte Hitzert<br />

126 Bente Vlas 80 Jarich Wijnstra 37 Jelle Douwe de Vries<br />

24 Fardau van Akker 106 Thys Jan Bootsma 22 Hugo Bosgraaf<br />

51 Mare Dijkstra 66 Jesse Zuidema 117 Thijs Faassen<br />

121 Inge Demmer 147 Abe-Luuk Stedehouder 133 Feike Stellingwerf<br />

148 Tirza Boschma 105 Rutger Haanstra 213 Daan de Vries<br />

149 Gerbrich Steensma 83 Minne Smit 69 Jos Bethlehem<br />

75 Femke Rispens 108 Ronald Munsterman 71 Freerk v/d Werff<br />

Froulju Topklasse Junioaren Topklasse Senioaren Topklasse<br />

21 Marrit v/d Wal 25 Freark Kramer 7 Nard Brandsma<br />

111 Klaske Nauta 15 Rutger Piersma 143 Thewis Hobma<br />

122 Hiske Galama 38 Bobby Zwaagman 26 Sytse Bokma<br />

127 Akke Talsma 56 Jan Teade Nauta 19 Ysbrand Galama<br />

76 Melanie Heins 101 Jarno Hoekstra 34 Age Hulder<br />

12 Anneke Broersma 28 Jetse Bokma 3 Hannes Scherjon<br />

152 Marije Reitsma 132 Simon Willem Hoeksma 216 Niels Koetsier<br />

86 Boukje de Boer 110 Folkert Veldstra 215 Bas Tolboom<br />

►►<strong>Op</strong>gave ljeppers junioren en senioren 2e klasse<br />

Net zoals voorgaande jaren dienen de ljeppers in deze categorieën ook dit wedstrijdseizoen zich AAN TE<br />

MELDEN voor de wedstrijden. De betreffende ljeppers ontvangen hiervoor voorafgaand aan ieder semester<br />

een uitnodiging via de mail en kunnen zich vervolgens inschrijven voor de wedstrijden in het 1 e semester.<br />

Er kunnen in de 2 e klasse maximaal 20 ljeppers per schans deelnemen aan de wedstrijden.<br />

Het WS houdt in de gaten wanneer dit maximum is bereikt. De ljeppers ontvangen per mail een lijst wie zich<br />

voor welke wedstrijd hebben ingeschreven. De ljeppers die te laat hebben ingeschreven komen op de<br />

wachtlijst, valt er een ljepper uit door ziekte of blessure dan kan er een ljepper vanaf de wachtlijst instromen.<br />

Ljeppers die zich te laat hebben ingeschreven en wel een zo volledig klassement willen opbouwen kunnen<br />

wel deelnemen aan de wedstrijden in de 3 e klasse. De ljepper moet zich dan wel opgeven bij de afdeling die<br />

deze wedstrijd organiseert. De jongens en dames op de kleine en middelste schans worden gewoon<br />

ingedeeld voor de wedstrijden net zoals anders, zij hoeven zich niet aan te melden.<br />

►►<strong>Op</strong>gave ljeppers 3 e klasse<br />

Vanuit de afdelingen dienen de deelnemende ljeppers aan de 3 e klasse wedstrijden zich tijdig (= twee<br />

dagen van tevoren) via de secretaris van de afdeling aan- en af te melden, bij voorkeur via onderstaande<br />

mailadressen. De contactpersonen van de afdelingen zijn:<br />

‣ Afdeling Burgum: Eddy en Jildau Westra eddyjildau@kpnmail.nl<br />

‣ Afdeling Buitenpost: Bartele Nicolai bartele_voetbal@hotmail.com<br />

‣ Afdeling Grijpskerk: Erwin van der Heide vdheide_erwin@hotmail.com<br />

‣ Afdeling It Heidenskip: Jeugdtrainers It Heidenskip info@fierljeppe.nl<br />

‣ Afdeling IJlst; Jeugdcommissie jeugd@fierljeppenijlst.nl<br />

‣ Afdeling Joure: Mathilda Leffertstra mathilda@fierljeppenjoure.nl<br />

‣ Afdeling Winsum: Freerk Broekstra info@fierljeppenwinsum.frl<br />

(wijzigingen onder voorbehoud)


39<br />

FLB - indeling seizoen <strong>2017</strong><br />

2E KLASSE<br />

Famkes 2e klasse<br />

Jonges B 2e klasse<br />

Junioaren 2e klasse<br />

1 Liselotte Veenstra 125 Bouwe Westert 78 Lars Woudstra<br />

100 Chantal Koehoorn 54 Hindrik Westra 129 Hessel Haanstra<br />

131 Baukje Femke de Boer 109 Kyrill van Veen 67 Jesper Demmer<br />

157 Siska Hazenberg 104 Wiebren Schukken 31 Douwe J. Steensma<br />

158 Niels de Jong 138 Auke Zijlstra<br />

88 Remko Tamminga 10 Sietse v/d Meer<br />

154 Rinze Jelle Iedema 93 Egbert Hazewindus<br />

N Riemer Durk Krol 102 Sander Douma<br />

155 Jelle Hendrik Kampen 53 Marco Koopmans<br />

32 Peter Faber 52 Jarne Sikkens<br />

124 Allard Sikkens 46 Marc v/d Velde<br />

156 Wieger Atsma 13 Wiebe Auke Postma<br />

9 Ytsen v/d Heide<br />

5 Jasper Henstra<br />

Froulju 2e klasse<br />

Jonges A 2e klasse<br />

Senioaren 2e klasse<br />

72 Anna Kramer 35 Siem Lefferts 36 Tjibbe Jan van Assen<br />

82 Jantsje de Vries 130 Renzo Zwaagman 18 Jan Cornelis van Maassen<br />

79 Henny Kooistra 85 Kornelis Brandsma 29 Bauke de Jong<br />

9030 Simone v/d Hoek 44 Heine Helmus 119 Henk Rijpma<br />

70 Maureen Poiesz 153 Wisse Gjalt Broekstra 211 Drewes Schievink<br />

39 Femke Waltje 128 Aron Visser 95 Robin Rinzema<br />

43 Baukje de Vries 114 Stefan Douma 212 Benny v/d Ploeg<br />

65 Wietske Terpstra 61 Jan de Jong 81 René Braaksma<br />

33 Rymke Prins 136 Silvan Bouma 68 Frederik Boersma<br />

30 Jildou Kesimaat-Postma 73 Sietse Hazewindus 17 Jan Burghout<br />

90 Tessa Kramer 146 Leslie v/d Veen 87 Edwin v/d Veen<br />

N Antsje Draijer 64 Ulko Dijkstra 6 Jacob v/d Velde<br />

57 Tsjebbe Galema<br />

134 Rienk Sjoerd Fennema<br />

99 Piet Scherjon<br />

N Anne Veenstra<br />

2 Alwin Fonk<br />

N Sieberen Bakker<br />

135 John Bolt<br />

17 Jan Burghout<br />

58 Erwin v/d Heide<br />

40 Andries Jepma<br />

118 Mathijs Kloppenburg<br />

62 Gerlof Kooistra<br />

139 Klaas Lieuwes<br />

116 Tristan Maher<br />

63 Bartele Nicolai<br />

84 Rick Reurink<br />

4 Henk Schievink<br />

8 Rens Soenveld<br />

74 Douwe Terpstra<br />

23 Wybe Valkema<br />

N Albert-Jan Venema<br />

27 Rudi Walta<br />

94 Edde Wolters<br />

55 Durk Zijlstra


40<br />

Overzicht TOP TIEN klassementen aller tijden<br />

SENIOREN<br />

JUNIOREN<br />

1 Oane Galama 2014 144,09 1 Sytse Bokma 2015 135,20<br />

2 Bart Helmholt 2013 143,65 2 Age Hulder 2014 134,87<br />

3 Oane Galama 2015 143,60 3 Age Hulder 2013 131,76<br />

4 Bart Helmholt 2014 142,90 4 Nard Brandsma 2010 130,91<br />

5 Nard Brandsma 2016 142,85 5 Jan Teade Nauta 2015 130,14<br />

6 Oane Galama 2016 142,13 6 Hannes Scherjon 2006 129,87<br />

7 Bart Helmholt 2012 141,95 7 Jacob Scherjon 2009 129,61<br />

8 Bart Helmholt 2010 141,78 8 Hans Ulco de Boer 2012 129,07<br />

9 Nard Brandsma 2014 141,27 9 Hans Ulco de Boer 2013 128,55<br />

10 Bart Helmholt 2011 140,72 10 Jacob Scherjon 2008 128,40<br />

DAMES<br />

JONGENS<br />

1 Marrit v/d Wal 2015 114,29 1 Jan Teade Nauta 2014 124,53<br />

2 Marrit v/d Wal 2016 113,25 2 Bobby Zwaagman 2012 122,97<br />

3 Klaske Nauta 2014 108,88 3 Albert-Jan Venema 2009 122,74<br />

4 Hiske Galama 2010 108,35 4 Age Hulder 2010 122,73<br />

5 Klaske Nauta 2015 108,26 5 Tom Hoekstra 2012 122,24<br />

6 Lisanne Hulder 2013 107,60 6 Bobby Zwaagman 2013 122,21<br />

7 Marrit v/d Wal 2014 107.34 7 Sytse Bokma 2011 119,91<br />

8 Anna Jet Leyenaar 2009 106,63 8 Alwin Fonk 2006 118,41<br />

9 Hiske Galama 2011 106,31 9 Jan Teade Nauta 2012 118,10<br />

10 Klaske Nauta 2016 105,56 10 Freark Kramer 2014 118,07<br />

<strong>Op</strong>gemaakt: september 2016


41<br />

Prestatielijst aller tijden van Friese ljeppers<br />

Bijgewerkt t/m seizoen 2016 / 16 meter springers<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

1 Bart Helmholt 1 21,64 * It Heidenskip 2016<br />

2 Oane Galama 2 21,16 * Grijpskerk 2014<br />

3 Nard Brandsma 3 20,98 * Grijpskerk 2016<br />

4 Thewis Hobma 4 20,83 * Winsum 2011<br />

5 Ysbrand Galama 5 20,77 * It Heidenskip 2012<br />

6 Sytse Bokma 9 20,67 * Winsum 2016<br />

7 Thomas Helmholt 6 20,60 Grijpskerk 2014<br />

8 Age Hulder 7 20,41 * Buitenpost 2014<br />

9 Hannes Scherjon 8 20,27 * Burgum 2016<br />

10 Alwin Fonk 10 19,97 * Winsum 2015<br />

11 Rein v/d Wal 11 19,94 IJlst 2009<br />

12 Henk Schievink 12 19,92 It Heidenskip 2011<br />

13 Albert-Jan Venema 13 19,82 IJlst 2010<br />

14 Hans Ulco de Boer 14 19,68 * It Heidenskip 2014<br />

15 Bart Hiemstra 15 19,52 It Heidenskip 2010<br />

16 Jan Teade Nauta 38 19,50 * It Heidenskip 2016<br />

17 Niels Koetsier 16 19,33 * Burgum 2015<br />

18 Rutger Piersma 88 19,29 * It Heidenskip 2016<br />

19 Jacob Scherjon 17 19,27 Burgum 2013<br />

20 Sjouke Koen 18 19,24 Burgum 2010<br />

21 Piet Scherjon 19 19,08 It Heidenskip 2008<br />

22 Freark Kramer 39 19,03 * Polsbroekerdam 2016<br />

23 Klaas Haanstra 20 18,99 Burgum 2006<br />

24 Bobby Zwaagman 21 18,96 * Linschoten 2013<br />

25 Marcel Nijboer 22 18,76 Zwaagwesteinde 1999<br />

26 Gerhard Vlieger 23 18,72 Winsum 1986<br />

27 Sjoerd Hobma 24 18,71 It Heidenskip 2013<br />

28 Bas Tolboom 28 18,69 * IJlst 2016<br />

29 Bjinse Wolters 25 18,67 Burgum 1996<br />

30 Egon van Kammen 26 18,67 IJlst 2010<br />

31 Rients v/d Wal 27 18,66 IJlst 2006<br />

32 Age Ellert v/d Velde29 18,51 Winsum 2010<br />

33 Rimmer Abma 30 18,45 IJlst 1993<br />

34 Erwin v/d Heide 31 18,43 * Grijpskerk 2011<br />

35 Simon W. Hoeksma70 18,43 * Buitenpost 2016<br />

36 Tjerk Demmer 32 18,40 Buitenpost 2009<br />

37 Edde Wolters 33 18,35 Winsum 2009<br />

38 Marcel Vlaanderen 34 18,33 Winsum 1997<br />

39 Pieter Haanstra 35 18,32 Winsum 1997<br />

40 Henk Rijpma 36 18,31 It Heidenskip 2014<br />

41 Johan Oldewarris 37 18,30 It Heidenskip 1992<br />

42 Cathrinus Hoekstra 40 18,25 It Heidenskip 1989<br />

43 Jelmar Wijnsma 41 18,16 * It Heidenskip 2013<br />

44 Evert v/d Wal 42 18,15 IJlst 1999<br />

45 Jarno Hoekstra 75 18,14 * Buitenpost 2016<br />

46 Acronius Kramer 43 18,10 IJlst 1993<br />

47 Jan Burghout 44 18,09 Burgum 2013<br />

48 Jan Knol 45 18,08 Leeuwarden 1986<br />

49 Niek Roorda 46 18,07 Winsum 2009<br />

50 Jelte Hitzert 62 18,02 * IJlst 2016<br />

51 Olaf van Kammen 47 17,99 Grijpskerk 2001<br />

52 Daan de Vries 48 17,98 * Winsum 2012<br />

53 Wybe Valkema 49 17,97 Westergeest 1990<br />

54 Jelle D. de Vries 50 17,97 It Heidenskip 2007<br />

55 Jan C. van Maassen 51 17,97 * It Heidenskip 2014<br />

56 Menno Devilee 52 17,96 * Grijpskerk 2012<br />

57 Wietse Nauta 53 17,96 * It Heidenskip 2015<br />

58 Anne Hooisma 54 17,94 Grijpskerk 1996<br />

59 Douwe Boersma 55 17,94 Burgum 2000<br />

60 Reinder Steenbeek 56 17,88 Burgum 2006<br />

61 Lars Woudstra 189 17,88 * Grijpskerk 2016<br />

62 Chaim La Roi 57 17,85 Grijpskerk 2007<br />

63 Steven Hiemstra 58 17,85 Burgum 2011<br />

64 Jetse Bokma 129 17,85 * Burgum 2016<br />

65 Tom Hoekstra 59 17,84 Buitenpost 2012<br />

66 Ben Helmholt 60 17,79 Grijpskerk 2002<br />

67 Steven J. Lefferts 61 17,77 Grijpskerk 2009<br />

68 Klaas Leijstra 63 17,72 Creil 1983<br />

69 Jarich Wijnstra 66 17,72 * Winsum 2016<br />

70 Cor Brouwer 64 17,71 It Heidenskip 2004<br />

71 Tjibbe J. van Assen 65 17,69 * Buitenpost 2015<br />

72 Hessel Haanstra 104 17,68 * It Heidenskip 2016<br />

73 Ronald v/d Berg 67 17,63 IJlst 1993<br />

74 Thijs Hiemstra 68 17,63 Winsum 2013<br />

75 Renze Wolters 69 17,62 Makkum 1982<br />

76 Thijs Faassen 81 17,61 * Winsum 2016<br />

77 Mark van Houten 71 17,57 It Heidenskip 2003<br />

78 Remco Veenstra 72 17,57 It Heidenskip 1999<br />

79 Jacob Jacobi 73 17,57 Winsum 2009<br />

80 Sjoerd v/d Berg 74 17,57 It Heidenskip 2009<br />

81 Marten Groenhof 76 17,55 Grijpskerk 1999<br />

82 Feike Stellingwerf 101 17,54 * IJlst 2016<br />

83 Hessel Zeinstra 77 17,52 IJlst 2007<br />

84 Freerk v/d Werff 78 17,52 * Burgum 2015<br />

85 Hendrik B. Haanstra 79 17,50 Grijpskerk 1997<br />

86 Bart Holtrop 80 17,50 Burgum 2006<br />

87 Folkert Veldstra 162 17,46 * Burgum 2016<br />

88 Klaas Spriensma 82 17,44 Burgum 2006<br />

89 Arend Tj. Hofstee 83 17,43 It Heidenskip 1997<br />

90 Hilbert Steenbeek 84 17,42 IJlst 2007<br />

91 Alwin Zwaagman 85 17,39 It Heidenskip 1992<br />

92 Jimmo Smit 86 17,38 Burgum 1993<br />

93 Bartele Nicolai 87 17,38 Grijpskerk 2010<br />

94 Folkert Heida 89 17,35 IJlst 2009<br />

95 Hendrik H. Haanstra 90 17,31 IJlst 1998<br />

96 Evert Wilstra 91 17,29 Buitenpost 1977<br />

97 Erik Velting 92 17,25 Makkum 1988<br />

98 Douwe Bult 93 17,23 IJlst 1989<br />

99 Rudi Walta 94 17,22 It Heidenskip 1993<br />

100 Foppe Jan Jonker 95 17,22 Joure 2010<br />

101 Gerard Hooisma 96 17,21 * IJlst 2015<br />

102 Siebe Tjalma (HS) 97 17,19 Creil 1982<br />

103 Ale Hoekstra 98 17,18 Grijpskerk 2003<br />

104 Rein D. Feenstra 99 17,17 Akmarijp 1986<br />

105 Pieter Coehoorn 100 17,17 It Heidenskip 2001<br />

106 Bauke de Jong N 17,15 * It Heidenskip 2016<br />

107 Jos Bethlehem 126 17,08 * Winsum 2016<br />

108 Martijn v/d Werf 102 17,06 Polsbroekerdam 1999


42<br />

Prestatielijst aller tijden van Friese ljeppers<br />

Bijgewerkt t/m seizoen 2016 / 16 meter springers<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

109 Jacob v/d Velde 103 17,06 * Burgum 2006<br />

110 Eelke Scherjon 105 17,05 Creil 1985<br />

111 Cor Buma 106 17,04 It Heidenskip 1987<br />

112 Marten J.v/d Ploeg 107 17,04 Buitenpost 1995<br />

113 Hugo Bosgraaf 114 17,04 * Grijpskerk 2016<br />

114 Wiebe Auke Postma108 17,01 * Joure 2014<br />

115 Siebe Tjalma (GR) 109 17,00 Vrouwenparochie1985<br />

116 Gelf de Boer 110 17,00 Winsum 1981<br />

117 Jan Pebesma 111 17,00 Joure 1999<br />

118 Alwin Heida 112 17,00 It Heidenskip 2011<br />

119 Tristan Maher 113 16,99 IJlst 2013<br />

120 Gregor Boelens 115 16,97 Grijpskerk 2010<br />

121 Sander Elsinga N 16,97 * Burgum 2016<br />

122 Johannes v/d Werf 116 16,93 <strong>Op</strong>penhuizen 1980<br />

123 Jouke de Vries 117 16,91 Vrouwenparochie1977<br />

124 Jan Twijnstra 118 16,89 It Heidenskip 1987<br />

125 Jelle Lubberts 119 16,87 Burgum 1998<br />

126 Harmen Bokma 120 16,86 Winsum 2010<br />

127 Andries Jepma 121 16,84 IJlst 2014<br />

128 Douwe J. Steensma122 16,84 * Winsum 2015<br />

129 Eddy Buring 123 16,83 It Heidenskip 1989<br />

130 Benny v/d Ploeg 124 16,83 * Burgum 2014<br />

131 Hildebrand Leistra 125 16,82 IJlst 1998<br />

132 Jan Sine Yntema 127 16,81 It Heidenskip 1984<br />

133 Christiaan Kruis 128 16,80 IJlst 1990<br />

134 Pieter Yntema 130 16,76 Akmarijp 1986<br />

135 Eric v/d Veen 131 16,75 IJlst 1996<br />

136 Pieter Hielema 132 16,71 It Heidenskip 1992<br />

137 Rein Ketelaar 133 16,70 Leeuwarden 1985<br />

138 Klaas Keizer 134 16,67 Creil 1982<br />

139 John Burghout 135 16,67 It Heidenskip 2000<br />

140 Frederik Boersma 136 16,66 * Joure 2008<br />

141 Edwin Dirks 137 16,66 Burgum 2010<br />

142 Simme Schievink 138 16,65 Winsum 2006<br />

143 Nolke J. Bergstra 139 16,64 IJlst 1995<br />

144 Benny de Koe 140 16,64 Grijpskerk 1999<br />

145 Jan Hofstra 141 16,62 Makkum 1989<br />

146 John Krist 142 16,62 Joure 2012<br />

147 Thijs Jan Bootsma N 16,62 * It Heidenskip 2016<br />

148 Egbert Mos 143 16,61 Jaarsveld 1987<br />

149 Anne Venema 144 16,60 Grijpskerk 1983<br />

150 Jesper Demmer 167 16,60 * Burgum 2016<br />

151 Matthijs Kloppenburg145 16,58 Grijpskerk 2009<br />

152 Wietze Wijma 146 16,57 Winsum 1986<br />

153 Pieter Bult 147 16,56 * Burgum 1978<br />

154 Sipko Hogendorp 148 16,56 Jaarsveld 1993<br />

155 Arnold Hoekstra 149 16,56 Grijpskerk 2004<br />

156 Gerlof Kooistra 150 16,56 IJlst 2007<br />

157 Janco Kroes 151 16,55 Grijpskerk 1996<br />

158 Reyer van Kammen 152 16,54 Burgum 2000<br />

159 Rick Reurink 153 16,54 * Grijpskerk 2013<br />

160 Wesly Schippers 154 16,53 Linschoten 1996<br />

161 Jan Hooghiemstra 155 16,51 Grijpskerk 1996<br />

162 Alard Beerda 156 16,51 It Heidenskip 2009<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

163 Haye Galama 157 16,50 Grijpskerk 2011<br />

164 Evert Bakker 158 16,49 Burgum 2009<br />

165 Jesse Zuidema N 16,48 * Buitenpost 2016<br />

166 Sybe Bergsma 159 16,46 Winsum 2012<br />

167 Jelle Zijlstra 160 16,46 Grijpskerk 2012<br />

168 Rindert Rosier 161 16,45 Winsum 1979<br />

169 Rein Zeinstra 163 16,43 Winsum 2001<br />

170 Drewes Schievink 164 16,43 * Joure 2014<br />

171 Sjouke Feenstra 165 16,42 Winsum 1983<br />

172 Jacob Dorhout 166 16,41 It Heidenskip 2008<br />

173 Johannes de Hoop 168 16,39 It Heidenskip 1990<br />

174 Wim v/d Meer 169 16,39 It Heidenskip 2001<br />

175 Rein Rijpma 170 16,39 It Heidenskip 2003<br />

176 Auke Postma 171 16,38 Buitenpost 1982<br />

177 Johannes Haanstra 172 16,38 It Heidenskip 1998<br />

178 Dictus Hoeksma 173 16,37 Winsum 2008<br />

179 Siebrand de Roos 174 16,36 Burgum 1999<br />

180 Evert Ane Abma 175 16,35 It Heidenskip 2007<br />

181 Hendrik Steenbergen176 16,34 Winsum 2007<br />

182 Robin Rinzema 177 16,34 * Grijpskerk 2014<br />

183 Martin de Ridder 178 16,31 Winsum 1982<br />

184 Klaas Lieuwes 179 16,29 * It Heidenskip 2007<br />

185 Willem Hoeksma 180 16,29 Joure 2007<br />

186 Brend Kloosterman 181 16,29 * It Heidenskip 2015<br />

187 Paul Altena 182 16,28 It Heidenskip 2001<br />

188 Cyrus Kruis 183 16,27 Grijpskerk 1995<br />

189 Riemer Wolters 184 16,26 Burgum 1979<br />

190 Pier Sjaarda 185 16,26 Winsum 1989<br />

191 Albert P. Sikkema 186 16,26 It Heidenskip 2004<br />

192 Johannes Iedema 187 16,25 It Heidenskip 1988<br />

193 Anne Veenstra 188 16,22 Winsum 1980<br />

194 Hendrik M. Haanstra190 16,18 Winsum 1993<br />

195 Arie Dekker 191 16,17 Westergeest 1989<br />

196 Edwin Zwart 192 16,16 Buitenpost 2012<br />

197 René Braaksma N 16,16 * Winsum 2016<br />

198 Jorn de Vries 193 16,15 Joure 2009<br />

199 Wytze Kobus 194 16,14 Akmarijp 1982<br />

200 Abe-Luuk StedehouderN 16,14 * Winsum 2016<br />

201 Auke Zijlstra N 16,10 * Winsum 2016<br />

202 Anne Bierma 195 16,08 It Heidenskip 1996<br />

203 Piet Bootsma 196 16,07 Makkum 1984<br />

204 Sytse E. Adema 197 16,07 It Heidenskip 1992<br />

205 Dagmar Eeuwema 198 16,07 Burgum 2003<br />

206 Reinder de Groot 199 16,07 It Heidenskip 2013<br />

207 Minne Smit N 16,07 * Buitenpost 2016<br />

208 Rienk van Gorkum 200 16,06 Vrouwenparochie1976<br />

209 David Roorda 201 16,06 It Heidenskip 2004<br />

210 Niek Faassen 202 16,04 * It Heidenskip 2015<br />

211 Rens Soenveld 203 16,04 * IJlst 2015<br />

212 Roel Bokke Span 204 16,03 Akmarijp 1976<br />

213 Piet Vlieger 205 16,03 Buitenpost 1976<br />

214 Gradus Geerdink 206 16,00 Burgum 2006<br />

vj -positie vorig jaar<br />

*-in 2016 aktief<br />

N-nieuw in dit overzicht


43<br />

Prestatielijst aller tijden van Friese Dames ljepsters<br />

Bijgewerkt t/m seizoen 2016 / 13 meter springsters<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

1 Marrit v/d. Wal 1 17,58 * Burgum 2016<br />

2 Klaske Nauta 5 16,59 * Burgum 2016<br />

3 Hilianne v/d. Wal 2 16,47 Winsum 2013<br />

4 Hiske Galama 3 16,47 * It Heidenskip 2015<br />

5 Akke Talsma 4 16,45 * Joure 2015<br />

6 Anna Jet Leyenaar 6 16,28 It Heidenskip 2011<br />

7 Lisanne Hulder 7 15,92 Joure 2013<br />

8 Grytsje Abma 8 15,86 It Heidenskip 2012<br />

9 Sjoukje Tjalma 9 15,56 Winsum 2005<br />

10 Tessa Kramer 10 15,39 * Buitenpost 2010<br />

11 Maureen Poiesz 11 15,36 * Grijpskerk 2014<br />

12 Antke v/d. Wal 12 15,30 It Heidenskip 1995<br />

13 Anouk Greveling 13 15,28 Winsum 2009<br />

14 Sybrich Vlas 14 15,20 Grijpskerk 2011<br />

15 Ineke Prins 15 15,14 Zwaagwesteinde 2004<br />

16 Anneke Broersma 32 15,09 * It Heidenskip 2016<br />

17 Tineke Vlieger 16 15,08 Linschoten 1992<br />

18 Anje Bergsma 17 15,02 It Heidenskip 2014<br />

19 Jantina v/d. Wal 18 14,94 IJlst 2003<br />

20 Bente Vlas 28 14,93 * Grijpskerk 2016<br />

21 Sigrid Bokma 19 14,92 * Burgum 2016<br />

22 Melanie Heins 21 14,84 * Grijpskerk 2016<br />

23 Etty Spriensma 20 14,80 It Heidenskip 1985<br />

24 Mare Dijkstra 22 14,68 * Burgum 2013<br />

25 Johanna Tinga 23 14,67 Burgum 1999<br />

26 Marije Reitsma 24 14,61 * Winsum 2015<br />

27 Lisanne Haitsma 25 14,61 * Winsum 2015<br />

28 Jetty Bouma 26 14,59 Winsum 1997<br />

29 Janneke Noordmans 27 14,55 It Heidenskip 2008<br />

30 Jildou Postma 29 14,45 It Heidenskip 2010<br />

31 Fardau van Akker 47 14,41 * Winsum 2016<br />

32 Boukje de Boer 30 14,36 * Burgum 2013<br />

33 Dilys Vlieger 31 14,35 Burgum 2008<br />

34 Marieke Jelsma 46 14,31 * Winsum 2016<br />

35 Tirza Boschma N 14,29 * Grijpskerk 2016<br />

36 Sylvia v/d. Hoek 33 14,27 It Heidenskip 2012<br />

37 Anna Kramer 34 14,27 * Burgum 2013<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

38 Nynke Galama 35 14,25 It Heidenskip 2001<br />

39 Alant Vlieger 36 14,22 Burgum 2007<br />

40 Esmée Faber 37 14,15 IJlst 2015<br />

41 Anja Helmholt 38 14,13 Polsbroekerdam 2005<br />

42 Inge Demmer 60 14,13 * IJlst 2016<br />

43 Ada Valkema 39 14,09 Winsum 1991<br />

44 Margreet Kamminga 40 14,05 It Heidenskip 1994<br />

45 Tjitske v/d. Sluis 42 14,05 * IJlst 2016<br />

46 Nynke Veltman 41 13,85 IJlst 2007<br />

47 Dieuwke Meindertsma 43 13,75 It Heidenskip 1996<br />

48 Pytsje de Hoop 44 13,70 It Heidenskip 1988<br />

49 Antsje Draijer 45 13,67 Winsum 2013<br />

50 Sjoukje Iedema 48 13,59 It Heidenskip 2013<br />

51 Symke Wolters 49 13,57 It Heidenskip 2010<br />

52 Renske Terwisscha 50 13,56 Buitenpost 2011<br />

53 Martina v/d. Bergh 51 13,51 Burgum 1999<br />

54 Johanna de Boer 52 13,51 Buitenpost 2009<br />

55 Geeske Tjalma 53 13,51 It Heidenskip 2010<br />

56 Femke Rispens N 13,35 * It Heidenskip 2016<br />

57 Gerbrich Steensma N 13,35 * It Heidenskip 2016<br />

58 Marije Miedema 54 13,34 Winsum 2012<br />

59 Tineke Boomsma 55 13,31 It Heidenskip 2008<br />

60 Marieke Reinsma 56 13,31 Grijpskerk 2009<br />

61 Liselotte Veenstra 57 13,31 * Buitenpost 2015<br />

62 Jannie Brouwer 58 13,25 Burgum 2003<br />

63 Sandra Velting 59 13,22 Akmarijp 1985<br />

64 Carla Boersma 61 13,15 Buitenpost 1992<br />

65 Tetsje Wijke Wiersma 62 13,14 Grijpskerk 1998<br />

66 Hennie Schouwstra 63 13,14 Burgum 2003<br />

67 Amber Bethlehem 64 13,13 It Heidenskip 2009<br />

68 Jody Hiemstra 65 13,08 Winsum 1997<br />

69 Idwerd v/d. Meer 66 13,08 Grijpskerk 2011<br />

70 Joke de Boer 67 13,00 It Heidenskip 2007<br />

vj -positie vorig jaar<br />

*-in 2016 aktief<br />

N-nieuw in dit overzicht


44<br />

Prestatielijst aller tijden van Friese Jongens ljeppers<br />

Bijgewerkt t/m seizoen 2016 / 16 meter springers<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

1 Age Hulder 1 19,24 It Heidenskip 2010<br />

2 Bobby Zwaagman 2 18,96 Linschoten 2013<br />

3 Albert-Jan Venema 3 18,80 IJlst 2009<br />

4 Alwin Fonk 4 18,45 IJlst 2006<br />

5 Hans Ulco de Boer 5 18,42 Grijpskerk 2009<br />

6 Jan Teade Nauta 6 18,30 It Heidenskip 2012<br />

7 Jelmar Wijnstra 7 18,13 It Heidenskip 2013<br />

8 Freerk Kramer 8 18,06 It Heidenskip 2014<br />

9 Wietse Nauta 9 17,96 It Heidenskip 2015<br />

10 Tom Hoekstra 10 17,84 Buitenpost 2012<br />

11 Sytse Bokma 11 17,72 Winsum 2011<br />

12 Jarich Wijnstra 12 17,72 Winsum 2016<br />

13 Hessel Haanstra 22 17.68 It Heidenskip 2016<br />

14 Simon W. Hoeksma 13 17,62 Buitenpost 2013<br />

15 Nard Brandsma 14 17,58 Grijpskerk 2006<br />

16 Piet Scherjon 15 17,55 Winsum 2003<br />

17 Jarno Hoekstra 16 17,55 It Heidenskip 2014<br />

18 Henk Rijpma 17 17,41 It Heidenskip 2007<br />

19 Bartele Nicolai 18 17,38 Grijpskerk 2010<br />

20 Gerard Hooisma 19 17,21 IJlst 2015<br />

21 Jelle Douwe de Vries 20 17,12 Burgum 2006<br />

22 Jacob Scherjon 21 17,07 Burgum 2005<br />

23 Gregor Boelens 23 16,97 Grijpskerk 2010<br />

24 Sander Elsinga N 16.97 Burgum 2016<br />

25 Hannes Scherjon 24 16,94 It Heidenskip 2002<br />

26 Folkert Heida 25 16,88 Grijpskerk 2008<br />

27 Wiebe Auke Postma 26 16,84 Winsum 2013<br />

28 Jos Bethlehem 27 16,82 Burgum 2015<br />

29 Jetse Bokma 28 16,80 It Heidenskip 2015<br />

30 Rutger Piersma 28 16,79 IJlst 2014<br />

31 Ben Helmholt 29 16,76 It Heidenskip 1993<br />

32 Sjoerd Hobma 30 16,70 It Heidenskip 2006<br />

33 Daan de Vries 31 16,65 Burgum 2008<br />

34 Bart Holtrop 32 16,64 Zwaagwesteinde 2004<br />

35 Jesper Demmer 41 16,60 Burgum 2016<br />

36 Hilbert Jan Steenbeek 34 16,56 Burgum 2006<br />

37 Thijs Faassen 35 16,55 Buitenpost 2012<br />

38 Freerk v/d Werff 36 16,53 It Heidenskip 2013<br />

39 Haye Galama 37 16,50 Grijpskerk 2011<br />

40 Feike Stellingwerf 38 16,49 Burgum 2014<br />

41 Pieter Coehoorn 39 16,47 Zwaagwesteinde 1999<br />

42 Jacob Dorhout 40 16,41 It Heidenskip 2008<br />

43 Dictus Hoeksma 42 16,37 Winsum 2008<br />

44 Tjerk Demmer 43 16,32 It Heidenskip 2007<br />

45 Willem Hoeksma 44 16,29 Joure 2007<br />

46 Thomas Helmholt 45 16,29 Grijpskerk 2002<br />

47 Brend Kloosterman 46 16,29 It Heidenskip 2015<br />

48 Douwe Steensma 47 16,27 Joure 2014<br />

49 Albert P. Sikkema 48 16,26 It Heidenskip 2004<br />

50 Evert Ane Abma 49 16,24 IJlst 2006<br />

51 Jan Burghout 50 16,22 Winsum 2010<br />

52 Lars Woudstra 51 16,21 It Heidenskip 2014<br />

53 Hessel Zeinstra 52 16,16 Winsum 2005<br />

54 Abe-Luuk Stedehouder N 16.14 Winsum 2016<br />

55 Auke Zijlstra N 16.10 Winsum 2016<br />

56 Dagmar Eeuwema 53 16,07 Burgum 2004<br />

57 Minne Smit N 16.07 Buitenpost 2016<br />

58 Niek Faassen 54 16,04 It Heidenskip 2015<br />

59 Rein v/d Wal 55 16,01 Burgum 1996<br />

Het overzicht geeft het PR van ljeppers, die zij als jongen hebben gerealiseerd.<br />

Het huidige PR kan hoger liggen.


45<br />

Prestatielijst aller tijden van Friese Junioren ljeppers<br />

Bijgewerkt t/m seizoen 2016 / 17 meter springers<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

1 Age Hulder 1 20.41 Buitenpost 2014<br />

2 Sytse Bokma 2 19,99 It Heidenskip 2015<br />

3 Albert-Jan Venema 3 19,82 IJlst 2010<br />

4 Nard Brandsma 4 19,74 It Heidenskip 2010<br />

5 Hannes Scherjon 5 19,72 Burgum 2006<br />

6 Hans Ulco de Boer 6 19.61 IJlst 2013<br />

7 Alwin Fonk 7 19,54 It Heidenskip 2011<br />

8 Bart Hiemstra 8 19,52 It Heidenskip 2010<br />

9 Rutger Piersma 51 19.29 It Heidenskip 2016<br />

10 Jacob Scherjon 9 19,12 Burgum 2009<br />

11 Freark Kramer 12 19.03 Polsbroekerdam 2016<br />

12 Bobby Zwaagman 10 18.96 Linschoten 2013<br />

13 Bart Helmholt 11 18,70 Buitenpost 2001<br />

14 Age E. v/d Velde 13 18,51 Winsum 2010<br />

15 Simon W. Hoeksma35 18.43 Buitenpost 2016<br />

16 Marcel Nijboer 14 18,40 It Heidenskip 1994<br />

17 Tjerk Demmer 15 18,40 Buitenpost 2009<br />

18 Edde Wolters 16 18,35 Winsum 2009<br />

19 Thomas Helmholt 17 18,32 Winsum 2006<br />

20 Sjoerd Hobma 18 18,18 Burgum 2008<br />

21 Jelmar Wijnstra 19 18.16 It Heidenskip 2013<br />

22 Jarno Hoekstra 39 18.14 Buitenpost 2016<br />

23 Jan Burghout 20 18,09 Burgum 2013<br />

24 Daan de Vries 21 17,98 Winsum 2012<br />

25 Jelle D. de Vries 22 17,97 It Heidenskip 2007<br />

26 Ysbrand Galama 23 17,97 Winsum 2005<br />

27 Erwin v/d Heide 24 17,89 Burgum 2007<br />

28 Bas Tolboom 25 17,88 IJlst 2011<br />

29 Piet Scherjon 26 17,88 Burgum 2006<br />

30 Sjouke Koen 27 17,88 IJlst 2006<br />

31 Lars Woudstra N 17.88 Grijpskerk 2016<br />

32 Chaim La Roi 28 17,85 Grijpskerk 2007<br />

33 Steven Hiemstra 29 17,85 Burgum 2011<br />

34 Jetse Bokma N 17.85 Burgum 2016<br />

35 Henk Schievink 30 17,83 Burgum 1999<br />

36 Cor Brouwer 31 17,71 It Heidenskip 2005<br />

37 Rein v/d Wal 32 17,70 Zwaagwesteinde 2000<br />

38 Oane Galama 33 17,69 Grijpskerk 2005<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

39 Thijs Hiemstra 34 17,63 Winsum 2013<br />

40 Thijs Faassen 43 17,61 Winsum 2016<br />

41 Niek Roorda 36 17,58 It Heidenskip 2002<br />

42 Jacob Jacobi 37 17,57 Winsum 2009<br />

43 Sjoerd v/d Berg 38 17,57 It Heidenskip 2009<br />

44 Feike Stellingwerf 65 17.54 IJlst 2016<br />

45 Jan C. van Maassen 40 17,53 Winsum 2008<br />

46 Hessel Zeinstra 41 17,52 IJlst 2007<br />

47 Freerk v/d Werff 42 17.52 Burgum 2015<br />

48 Bart Holtrop 42 17,50 Burgum 2006<br />

49 Folkert Veldstra N 17.46 Burgum 2016<br />

50 Hilbert Steenbeek 44 17,42 IJlst 2007<br />

51 Pieter Haanstra 45 17,42 It Heidenskip 1994<br />

52 Henk Rijpma 46 17,41 It Heidenskip 2007<br />

53 Remco Veenstra 47 17,41 Burgum 1997<br />

54 Cathrinus Hoekstra 48 17,39 Winsum 1979<br />

55 Rimmer Abma 49 17,38 Winsum 1982<br />

56 Bartele Nicolai 50 17,38 Grijpskerk 2010<br />

57 Folkert Heida 52 17,35 IJlst 2009<br />

58 Olaf van Kammen 53 17,29 Zwaagwesteinde 1999<br />

59 Ben Helmholt 54 17,27 It Heidenskip 1997<br />

60 Egon van Kammen 55 17,27 Zwaagwesteinde 1999<br />

61 Evert v/d Wal 56 17,27 It Heidenskip 1997<br />

62 Erik Velting 57 17,24 Akmarijp 1986<br />

63 Mark van Houten 58 17,22 Zwaagwesteinde 2001<br />

64 Arend Hofstee 60 17,20 IJlst 1993<br />

65 Foppe Jan Jonker 61 17,19 Winsum 2007<br />

66 Ale Hoekstra 62 17,18 Grijpskerk 2003<br />

67 Pieter Coehoorn 63 17,17 It Heidenskip 2003<br />

68 Reinder Steenbeek 64 17,14 Winsum 2004<br />

69 Jos Bethlehem N 17.08 Winsum 2016<br />

70 Thewis Hobma 66 17,07 IJlst 2004<br />

71 Jacob v/d Velde 67 17,06 Burgum 2006<br />

72 Martijn v/d Werf 68 17,06 Polsbroekerdam 2000<br />

73 Wiebe Auke Postma 69 17,01 Joure 2014<br />

74 Alwin Heida 70 17,00 It Heidenskip 2011<br />

75 Rein D. Feenstra 71 17,00 Buitenpost 1983<br />

Het overzicht geeft het PR van ljeppers, die zij als junior hebben<br />

gerealiseerd. Het huidige PR kan hoger liggen


Ontmoeting in Nieuw-Zeeland 13 februari <strong>2017</strong><br />

46<br />

Twee oud fierljeppers Jan Melchers en Johannes v/d Werf hadden in Auckland afgesproken<br />

met Oane en Renske Galama.<br />

Jan en Johannes waren met hun vrouwen op rondreis door Nieuw-Zeeland en onder het genot<br />

van een hapje en een drankje hadden we de gelegenheid om hun verhaal te horen.<br />

Dit willen we natuurlijk met alle fierljeppers en vrienden delen.<br />

Ze hebben een plek gevonden midden in het centrum van Auckland, huisvesting is hier zeker<br />

niet gemakkelijk en de prijzen zijn te vergelijken met Amsterdam en Londen.<br />

Dit kunnen we in Friesland niet bevatten, maar daar heb je geen keus, het is take it or leave it.<br />

Oane werkt in een klein team bij een waterzuivering bedrijf, waar hij zijn ervaring en kennis<br />

opgedaan in Nederland goed kan gebruiken, ook heeft hij op een grote boerderij met 250<br />

koeien gemolken, dit ging hem goed af.<br />

Renske doet onderzoek naar ontwikkeling van rivieren op de ‘Auckland University’ en heeft<br />

daarbij veel vrijheid en moet zelfstandig zaken ontwikkelen en uitwerken. Ze kan daarbij altijd<br />

met de docenten en collega’s overleggen. Het gaat natuurlijk allemaal in het Engels maar dat<br />

is voor hen beide geen probleem, zo zie je maar weer Friezen passen zich overal snel aan.<br />

Sporten doen ze veel na hun werk en school in een groot park vlakbij hun huis, dus een<br />

oefenstek op loopafstand alleen een schans ontbreekt.<br />

Oane traint ook nog bij een turnvereniging. Thuis heeft hij zijn eigen sportschool aan de balk<br />

hangen een paar ringen, de huisbaas keek daar wel even van op, maar Oane stelde hem een<br />

gratis proefles voor toen was dit ook weer geregeld.<br />

In de weekenden gaan ze erop uit, Renske heeft hierbij ook het zwemmen in de oceaan<br />

ontdekt, misschien zwemt ze wel terug over drie jaar (hou het maar in de gaten).<br />

Verder genieten ze natuurlijk ook van de mooie natuur in Nieuw-Zeeland, eigenlijk biedt NZ je<br />

alles, bergen, gletsjers, vulkanen, fjorden oceanen met mooie of ruige stranden en groene<br />

weilanden alles op een betrekkelijk klein oppervlak.<br />

Ook hebben we het gehad over de ontwikkelingen die de fierljepsport heeft doorgemaakt.<br />

Van de houten pols naar aluminium en carbon<br />

Trainingen toen en nu<br />

Zandbed (dikte en de lengte)<br />

Schans (hoogte en lengte)<br />

Vroeger trainden en sprongen we soms gewoon op de harde wal (dit was zo hard dat het<br />

mogelijk was om zo weer op de schans te staan:). Veel anekdotes werden verteld, we hadden<br />

een avondvullend programma.<br />

We vertelden Oane dat eens het skûtsjesilen in Stavoren werd afgelast en dat alle mensen<br />

naar het ljeppen in Hemelum kwamen, 15.000 bezoekers voor die tijd gigantisch.


47<br />

En dat Beant Dijkstra in het water sprong, onder water bleef en met een rietje in het riet bleef<br />

zitten, dit minuten lang duurde zodat de mensen het ergste vreesden, maar plotseling kwam<br />

hij weer boven water.<br />

Jullie begrijpen wel dat deze avond zomaar ten einde liep, we hadden nog wel even door<br />

gekund. Voor deze twee sportmensen is deze trip, die voor drie jaar gepland staat, een<br />

verrijking van hun leven en al zullen ze Friesland hun familie en de sport misschien missen,<br />

deze ervaring nemen ze hun niet af.<br />

Ook van onze kant vonden we het waardevol dat we deze ontmoeting hebben kunnen<br />

regelen, dit willen we dan ook graag delen.<br />

Maart <strong>2017</strong><br />

Jan Melchers<br />

Johannes v/d Werf<br />

P.S. (troch Oane):<br />

It wie tige moai om dizze twa âld-ljeppers te treffen hjir yn Auckland. Oer it ljeppen reitsje<br />

je net sa gau útpraat, wat dat oan giet hiene we wol langer as ien jûn sitte kinnen. Faaks<br />

prate we letter jitris yn Fryslân!<br />

Golle groetnis. Renske en Oane.


Heren<br />

48<br />

Nieuw Punten Klassement Heren 2016<br />

vj Punten ‘16 ‘15 ‘14 ‘13 ‘12 ‘11 ‘10 ‘09 ‘08 ‘07 ‘06 ‘05 ‘04<br />

1 Bart Helmholt 1 476 17 15 25 50 45 37 54 44 39 44 48 34 24<br />

2 Oane Galama 2 217 26 39 32 18 10 1 18 29 25 15 3 1<br />

3 Thewis Hobma 3 194 9 11 24 16 25 21 18 19 19 17 6 8 1<br />

4 Ysbrand Galama 4 153 2 5 16 18 23 21 21 15 6 15 11<br />

5 Hannes Scherjon 5 146 5 3 3 1 11 16 16 7 23 31 10 20<br />

6 Nard Brandsma 7 126 39 23 21 8 9 5 10 6 5<br />

7 Henk Schievink 6 94 3 6 19 17 2 26 21<br />

8 Thomas Helmholt 8 54 7 11 4 7 5 7 3 2 4 1 3<br />

9 Klaas Haanstra 9 52 6 28 18<br />

10 Rein v/d Wal 10 40 3 7 9 4 8 3 3 3<br />

11 Sytse Bokma 12 36 18 16 1 1<br />

12 Rients v/d Wal 11 19 1 1 4 13<br />

13 Age Hulder 15 19 4 2 2 6 3 2<br />

14 Jacob Scherjon 13 15 1 6 8<br />

15 Hans Ulco de Boer 14 15 3 4 5 1 2<br />

16 Evert v/d Wal 16 9 1 8<br />

17 Piet Scherjon 17 7 2 2 3<br />

18 Mark van Houten 18 6 1 2 3<br />

19 Alwin Fonk 19 6 2 2 2<br />

20 Sjouke Koen 20 5 1 3 1<br />

21 Reinder Steenbeek 21 5 5<br />

22 Jan Teade Nauta 23 4 3 1<br />

23 Ale Hoekstra 22 4 4<br />

24 Niek Roorda 24 2 2<br />

25 Klaas Spriensma 25 2 2<br />

26 Hendrik B. Haanstra26 2 2<br />

27 Erwin v/d Heide 29 2 2<br />

28 Egon van Kammen 28 2 1 1<br />

29 Albert-Jan Venema 29 2 2<br />

30 Sjoerd Hobma 30 1 1<br />

31 Chaim La Roi 31 1 1<br />

©foto’s Martin de Jong<br />

Marrit en Nard winnen het<br />

puntenklassement 2016,<br />

Grijpskerk - 20 augustus<br />

2016


49<br />

Dames<br />

Nieuw Punten Klassement Dames 2016<br />

vj Punten ‘16 ‘15 ‘14 ‘13 ‘12 ‘11 ‘10 ‘09 ‘08 ‘07 ‘06 ‘05 ‘04<br />

1 Anna Jet Leyenaar 1 213 3 27 17 64 63 39<br />

2 Hiske Galama 2 197 15 11 3 30 35 58 36 9<br />

3 Klaske Nauta 3 170 15 36 44 29 27 12 7<br />

4 Marrit v/d Wal 6 125 43 50 25 7<br />

5 Grytsje Abma 4 89 16 29 21 14 5 4<br />

6 Hilianne v/d Wal 5 85 4 33 24 10 14<br />

7 Jildou Postma 7 81 3 2 6 15 49 4 2<br />

8 Janneke Noordmans 8 74 3 6 21 43 1<br />

9 Sjoukje Tjalma 9 65 2 41 22<br />

10 Jantina v/d Wal 10 62 31 31<br />

11 Ineke Prins 11 58 40 18<br />

12 Tessa Kramer 12 57 1 8 3 9 3 18 11 4<br />

13 Alant Vlieger 13 51 4 18 29<br />

14 Antke v/d Wal 14 42 42<br />

15 Anouk Greveling 15 41 17 11 13<br />

16 Sigrid Bokma 27 34 23 9 2<br />

17 Lisanne Hulder 16 32 10 22<br />

18 Akke Talsma 20 30 7 6 13 4<br />

19 Dilys Vlieger 17 28 8 14 6<br />

20 Nynke Veltman 18 25 10 9 6<br />

21 Nynke Galama 19 23 6 8 9<br />

22 Melanie Heins 23 22 6 3 2 11<br />

23 Gerbrig v/d Velde 21 19 4 15<br />

24 Joke de Boer 22 19 5 6 8<br />

25 Maureen Poiesz 24 16 7 8 1<br />

26 Anja Helmholt 25 15 13 2<br />

27 Sybrich Vlas 26 14 6 8<br />

28 Anje Bergsma 28 6 1 5<br />

29 Anneke Broersma 30 5 3 2<br />

30 Bente Vlas N 5 5<br />

31 Johanna de Boer 29 4 1 3<br />

32 Mare Dijkstra 34 3 2 1<br />

33 Anna Kramer 31 2 2<br />

34 Marije Reitsma 32 2 2<br />

35 Martha van Assen 33 1 1<br />

36 Tirza Boschma N 1 1<br />

©foto’s Martin de Jong


50<br />

Klassementswinnaars ROC Friese Poort Competitie<br />

seizoen 2016<br />

Senioaren Afdeling Totaalklassement Beste klassementsafstand<br />

1). Nard Brandsma Workum HS 143.25 m 20.97 m<br />

2). Oane Galama Wiuwert HS 142.13 m 21.08 m<br />

3). Bart Helmholt Burgum BG 139.69 m 21.08 m<br />

Junioaren Afdeling Totaalklassement Beste klassementsafstand<br />

1). Freark Kramer It Heidenskip HS 128.60 m 18.96 m<br />

2). Rutger Piersma Molkwerum HS 126.15 m 19.29 m<br />

3). Bobby Zwaagman IJlst IJ 125.56 m 18.68 m<br />

Jonges Afdeling Totaalklassement Beste klassementsafstand<br />

1). Wietse Nauta IJlst IJ 116.59 m 17.36 m<br />

2). Jarich Wijnstra Tzum WI 116.08 m 17.72 m<br />

3). Hessel Haanstra Workum HS 114.16 m 17.41 m<br />

Froulju Afdeling Totaalklassement Beste klassementsafstand<br />

1). Marrit v/d Wal It Heidenskip HS 113.25 m 17.58 m<br />

2). Klaske Nauta IJlst IJ 105.56 m 16.59 m<br />

3). Hiske Galama Groningen BG 103.18 m 15.10 m<br />

Famkes Afdeling Totaalklassement Beste klassementsafstand<br />

1). Sigrid Bokma Hindeloopen HS 104.75 m 16.10 m<br />

2). Bente Vlas Heeg IJ 101.27 m 14.54 m<br />

3). Fardau van Akker Suwâld BG 97.32 m 14.41 m<br />

©foto Martin de Jong<br />

Klassementswinnaars ROC Friese Poort Competitie 2016, Grijpskerk – 20 augustus 2016


51<br />

Eindklassement 2016 FLB<br />

Senioaren<br />

1 Nard Brandsma 143.25<br />

2 Oane Galama 142.13<br />

3 Bart Helmholt 139.69<br />

4 Thewis Hobma 138.40<br />

5 Sytse Bokma 137.74<br />

6 Ysbrand Galama 135.41<br />

7 Age Hulder 131.72<br />

8 Hannes Scherjon 126.32<br />

9 Niels Koetsier 125.34<br />

10 Bas Tolboom 124.56<br />

11 Hans Ulco de Boer 121.78<br />

12 Jelte Hitzert 121.03<br />

13 Jelle Douwe de Vries 117.19<br />

14 Hugo Bosgraaf 115.86<br />

15 Daan de Vries 114.96<br />

16 Tjibbe Jan van Assen112.75<br />

17 Jan C. van Maassen 112.72<br />

18 Bauke de Jong 112.19<br />

19 Henk Rijpma 112.10<br />

20 Drewes Schievink 109.94<br />

21 Robin Rinzema 108.44<br />

22 Benny v/d Ploeg 107.41<br />

23 René Braaksma 106.40<br />

24 Frederik Boersma 103.16<br />

25 Jan Burghout 102.45<br />

26 Edwin v/d Veen 100.68<br />

27 Jacob v/d Velde 81.87<br />

28 Piet Scherjon 15.78<br />

29 Alwin Fonk 13.92<br />

Froulju<br />

1 Marrit v/d Wal 113.25<br />

2 Klaske Nauta 105.56<br />

3 Hiske Galama 103.18<br />

4 Akke Talsma 102.38<br />

5 Melanie Heins 101.55<br />

6 Anneke Broersma 98.05<br />

7 Marieke Jelsma 96.44<br />

8 Tjitske v/d Sluis 94.70<br />

9 Marije Reitsma 90.51<br />

10 Boukje de Boer 89.47<br />

11 Anna Kramer 88.83<br />

12 Henny Kooistra 81.45<br />

13 Simone vand Hoek 80.76<br />

14 Maureen Poiesz 78.74<br />

15 Femke Waltje 77.93<br />

16 Baukje de Vries 77.28<br />

17 Rymke Prins 54.96<br />

Junioaren<br />

1 Freark Kramer 128.60<br />

2 Rutger Piersma 126.15<br />

3 Bobby Zwaagman 125.56<br />

4 Jan Teade Nauta 124.28<br />

5 Jarno Hoekstra 119.86<br />

6 Jetse Bokma 119.49<br />

7 Simon W. Hoeksma 117.02<br />

8 Folkert Veldstra 116.52<br />

9 Thijs Faassen 115.43<br />

10 Feike Stellingwerf 115.37<br />

11 Lars Woudstra 114.57<br />

12 Jos Bethlehem 114.55<br />

13 Freerk v/d Werff 11442<br />

14 Gerard Hooisma 112.11<br />

15 Jesper Demmer 111.83<br />

16 Douwe J. Steensma 110.80<br />

17 Tsjebbe Galama 80.04<br />

18 Wiebe Auke Postma 70.72<br />

19 Ytsen v/d Heide 37.00<br />

20 Jasper Henstra 29.52<br />

21 Rienk S. Fennema 27.74<br />

Famkes<br />

1 Sigrid Bokma 104.75<br />

2 Bente Vlas 98.71<br />

3 Fardau van Akker 97.32<br />

4 Mare Dijkstra 95.49<br />

5 Inge Demmer 95.18<br />

6 Tirza Boschma 92.48<br />

7 Gerbrich Steensma 89.02<br />

8 Femke Rispens 86.29<br />

9 Liselotte Veenstra 84.95<br />

10 Jantsje de Vries 82.42<br />

11 Chantal Koehoorn 78.00<br />

12 Baukje Femke de Boer76.83<br />

13 Wietske Terpstra 74.84<br />

14 Siska Hazenberg 71.70<br />

15 Lisanne Haitsma 51.91<br />

Jonges<br />

1 Wietse Nauta 116.59<br />

2 Jarich Wijnstra 116.08<br />

3 Hessel Haanstra 114.16<br />

4 Sander Elsinga 109.57<br />

5 Thys Jan Bootsma 108.29<br />

6 Auke Zijlstra 107.36<br />

7 Jesse Zuidema 106.66<br />

8 Abe-Luuk Stedehouder106.06<br />

9 Sietse v/d Meer 105.30<br />

10 Rutger Haanstra 105.75<br />

11 Minne Smit 105.15<br />

12 Egbert Hazewindus 102.68<br />

13 Sander Douma 100.17<br />

14 Marco Koopmans 97.15<br />

15 Ronald Munsterman 96.77<br />

16 Jarno Sikkens 95.86<br />

17 Siem Lefferts 94.58<br />

18 Renzo Zwaagman 94.56<br />

19 Kornelis Brandsma 93.34<br />

20 Heine Helmus 91.82<br />

21 Wisse Gjalt Broekstra 91.07<br />

22 Aron Visser 90.12<br />

23 Stefan Douma 89.61<br />

24 Jan de Jong 89.42<br />

25 Silvan Bouma 89.08<br />

26 Sietse Hazewindus 88.70<br />

27 Marc v/d Heide 88.40<br />

28 Leslie v/d Veen 87.60<br />

29 Ulko Dijkstra 86.59<br />

30 Bouwe Westert 84.26<br />

31 Hindrik Westra 83.35<br />

32 Kyrill van Veen 83.13<br />

33 Wiebren Schukken 81.32<br />

34 Niels de Jong 78.42<br />

35 Remko Tamminga 78.30<br />

36 Rinze Jelle Iedema 76.60<br />

37 Peter Faber 68.60<br />

38 Allard Sikkens 58.83<br />

39 Wieger Atsma 45.10


Senioren<br />

52<br />

Officiële records<br />

Naam<br />

Afstand<br />

Bart Helmholt Nederlands Record Carbon 21.64<br />

Aart de WIth Nederlands Record Aluminium 19.40 4<br />

Jouke de Vries Nederlands Record Hout 16.73<br />

Jaco de Groot Hollands Record Carbon 21.57<br />

Aart de WIth Hollands Record Aluminium 19,40<br />

Anton van der Bas Hollands Record Hout 16.38<br />

Bart Helmholt Fries Record Carbon 21.55<br />

Henk Schievink Fries Record Aluminium 18.89<br />

Jouke de Vries Fries Record Hout 16.73<br />

Jaco de Groot Indoor Record 14.85<br />

Junioren onder 20 jaar<br />

Naam<br />

Afstand<br />

Erwin Timmerarends Nederlands Record Carbon 20.70<br />

Jaco de Groot Nederlands Record Aluminium 18.85<br />

Aart de WIth Nederlands Record Hout 17.01<br />

Erwin Timmerarends Hollands Record Carbon 20.70<br />

Jaco de Groot Hollands Record Aluminium 18.85<br />

Aart de WIth Hollands Record Hout 17.01<br />

Age Hulder Fries Record Carbon 20.41<br />

Bart Helmholt Fries Record Aluminium 18.70<br />

Hielke de Boer Fries Record Hout 15.68<br />

Jongens onder 16 jaar<br />

Naam<br />

Afstand<br />

Age Hulder Nederlands Record Carbon 19.24<br />

Jarno Knijff Nederlands Record Aluminium 17.80<br />

Reinier Overbeek Hollands Record Carbon 19.24<br />

Jarno Knijff Hollands Record Aluminium 17.80<br />

Aart de WIth Hollands Record Hout 14.61<br />

Age Hulder Fries Record Carbon 19.24<br />

Piet Scherjon Fries Record Aluminium 17.55<br />

Catharinus Hoekstra Friese Record Hout 14.54<br />

Dames<br />

Naam<br />

Afstand<br />

Marrit v/d Wal Nederlands Record Carbon 17.58<br />

Sjoukje Tjalma Nederlands Record Aluminium 15.55<br />

Wil v/d Berg Nederlands Record Hout 11.97<br />

Dymphie van Rooijen Hollands Record Carbon 17.50<br />

Margriet Kamphof Hollands Record Aluminium 15.22<br />

Wil v/d Berg Hollands Record Hout 11.97<br />

MarrIt v/d Wal Fries Record Carbon 17.58<br />

Sjoukje Tjalma Fries Record Aluminium 15.55<br />

Jikke de Vries-de Jong Fries Record Hout 11.65<br />

Dymphie van Rooijen Indoor Record 11.37<br />

Veteranen<br />

Naam<br />

Afstand<br />

Theo van Kooten Nederlands Record Carbon 20.60<br />

Aarth de WIth Nederlands Record Aluminium 18.41<br />

Theo van Kooten Hollands Record Carbon 20.60<br />

Aarth de WIth Hollands Record Aluminium 18.41<br />

Klaas Spriensma Fries Record Carbon 17.44


53<br />

Overzicht Schansrecords<br />

<strong>Op</strong>gemaakt: augustus 2016


54<br />

Hallo Allemaal,<br />

Ook ik mocht een stukje schrijven voor in het blad <strong>Op</strong> ’e <strong>Skâns</strong>. In dit stukje zal een<br />

update worden geven over demo gerelateerde zaken, daarnaast zal ik deze<br />

mogelijkheid ook meteen aangrijpen om een verandering in mijn eigen<br />

‘fierljepcarrière’ aan te kondigen.<br />

Allereerst de demo’s. Afgelopen jaar hebben we weer een aantal top demo’s gehad met een<br />

steeds groeiende groep enthousiaste fierljeppers! Naast de demo die al jaren wordt gehouden in<br />

Altforst (het duel der bonden), lijkt het erop dat we weer een vaste demo kunnen toevoegen aan<br />

het programma.<br />

Een groep gemotiveerde Belgen in Prosperpolder hebben na de wederom geslaagde demo van<br />

vorig jaar direct weer gereserveerd voor dit jaar.<br />

Dit seizoen hebben we de eerste demo in Grou er al weer op zitten, we hopen dat er weer velen<br />

volgen.<br />

Foto: Demo 2016, Prosperpolder (België)<br />

Voor mijn werk zit ik zoals sommigen van jullie wellicht weten veel in het buitenland, dit zijn<br />

natuurlijk geweldige ervaringen, helaas blijft het fierljeppen er zo nu en dan bij. Dit heeft afgelopen<br />

jaar zelfs tot een filmpje op Dumpert geleid.<br />

Omdat wij dit jaar met het bedrijf weer een aantal projecten in het buitenland hebben zal ik dit jaar<br />

niet wedstrijden springen.<br />

Wel zal ik nog actief bij het fierljeppen betrokken zijn als coach, trainer waar ik dit kan. Het is<br />

inmiddels ook al weer het 4 e jaar dat ik de demo’s van de bond heb mogen doen.<br />

Inmiddels zijn er 2 opvolgers klaargestoomd om dit mooie werk te gaan doen, Jan Teade en<br />

Bobby waren altijd al zeer actieve demo springers, volgend jaar zullen zij de taak als democoördinator<br />

gaan overnemen.<br />

Ik wens iedereen dit jaar weer veel succes, we zien elkaar binnenkort vast weer op<br />

de schansen!<br />

Groeten,<br />

Hans Ulco


55<br />

<br />

Beste Fierljeppers,<br />

Graach wolle wy as commentatoaren wer in fierljepprofiel fan jim ha.<br />

Wy kenne dan tiidens de wedstriid wat mear oer jim fortelle.<br />

Dus as jim via it sikretariaat in mail krije om jim gegevens te stjûren,<br />

doch dan hjir ek allegearre oan mei.<br />

Stjoer dIt mailtsje dan werom nei ljeppen@gmail.com, en dan soarget Jelle der wol<br />

foar om dIt troch te stjûren nei Johannes en nei Ben.<br />

Betanke foar jimme meiwurking.<br />

Jelle<br />

Co-sponsoren fan it Frysk Ljeppers Boun<br />

Der’t wy tige wiis mei binne!<br />

Ook belangstelling voor sponsoring, neem dan<br />

contact op er zijn diverse mogelijkheden<br />

www.fierljeppen


56<br />

Overzicht dagkampioenen 2016<br />

Plaats Senioren Junioren Dames Jongens Famkes<br />

Buitenpost<br />

14/5<br />

Burgum<br />

21/5<br />

It Heidenskip<br />

28/5<br />

Buitenpost<br />

3/6<br />

Winsum<br />

11/6<br />

Grijpskerk<br />

18/6<br />

Burgum<br />

22/6<br />

IJlst<br />

25/6<br />

It Heidenskip<br />

6/7<br />

Buitenpost<br />

9/7<br />

Grijpskerk<br />

13/7<br />

Burgum KL<br />

16/7<br />

Winsum<br />

20/7<br />

IJlst<br />

23/7<br />

Buitenpost<br />

31/7<br />

Burgum<br />

6/8<br />

IJlst<br />

10/8<br />

Winsum<br />

13/8<br />

It Heidenskip<br />

17/8<br />

Grijpskerk<br />

20/8<br />

Nard Brandsma<br />

18.98<br />

Bart Helmholt<br />

21.08<br />

Nard Brandsma<br />

20.63<br />

Nard Brandsma<br />

20.97<br />

Nard Brandsma<br />

20.70<br />

Bart Helmholt<br />

21.07<br />

Hannes Scherjon<br />

20.27<br />

Bart Helmholt<br />

21.15<br />

Bart Helmholt<br />

21.64<br />

Bart Helmholt<br />

20.15<br />

Oane Galama<br />

20.72<br />

Nard Brandsma<br />

19.67<br />

Oane Galama<br />

20.87<br />

Nard Brandsma<br />

20.84<br />

Nard Brandsma<br />

20.00<br />

Nard Brandsma<br />

19.91<br />

Thewis Hobma<br />

19.73<br />

Oane Galama<br />

21.08<br />

Oane Galama<br />

20.25<br />

Oane Galama<br />

20.67<br />

Jan Teade Nauta<br />

17.65<br />

Freark Kramer<br />

18.52<br />

Freark Kramer<br />

18.96<br />

Freark Kramer<br />

18.69<br />

Jan Teade Nauta<br />

18.34<br />

Jan Teade Nauta<br />

17.24<br />

Freark Kramer<br />

17.77<br />

Bobby Zwaagman<br />

17.57<br />

Freark Kramer<br />

18.31<br />

Freark Kramer<br />

17.96<br />

Bobby Zwaagman<br />

17.77<br />

Jan Teade Nauta<br />

(18.87)<br />

Freark Kramer<br />

18.49<br />

Bobby Zwaagman<br />

17.98<br />

Jarno Hoekstra<br />

18.14<br />

Freark Kramer<br />

18.24<br />

Freark Kramer<br />

17.66<br />

Jan Teade Nauta<br />

18.88<br />

Rutger Piersma<br />

19.29<br />

Freark Kramer<br />

18.03<br />

Marrit v/d Wal<br />

14.65<br />

Marrit v/d Wal<br />

16.24<br />

Marrit v/d Wal<br />

16.26<br />

Hiske Galama<br />

15.42<br />

Marrit v/d Wal<br />

15.98<br />

Klaske Nauta<br />

15.59<br />

Klaske Nauta<br />

15.29<br />

Marrit v/d Wal<br />

15.15<br />

Marrit v/d Wal<br />

15.58<br />

Marrit v/d Wal<br />

15.92<br />

Marrit v/d Wal<br />

15.55<br />

Marrit v/d Wal<br />

15.76<br />

Marrit v/d Wal<br />

16.35<br />

Akke Talsma<br />

14.86<br />

Hiske Galama<br />

15.01<br />

Klaske Nauta<br />

16.59<br />

Marrit v/d Wal<br />

15.08<br />

Marrit v/d Wal<br />

15.32<br />

Marrit v/d Wal<br />

15.58<br />

Marrrit v/d Wal<br />

14.87<br />

Wietze Nauta<br />

15.90<br />

Wietze Nauta<br />

16.92<br />

Wietze Nauta<br />

17.05<br />

Wietse Nauta<br />

16.24<br />

Wietse Nauta<br />

17.05<br />

Wietse Nauta<br />

17.14<br />

Wietse Nauta<br />

17.36<br />

Wietse Nauta<br />

17.24<br />

Wietse Nauta<br />

16.94<br />

Minne Smit<br />

16.07<br />

Hessel Haanstra<br />

15.86<br />

Jarich Wijnstra<br />

16.29<br />

Jarich Wijnstra<br />

17.72<br />

Wietse Nauta<br />

17.93<br />

Jesse Zuidema<br />

16.48<br />

Sander Elsinga<br />

16.97<br />

Jarich Wijnstra<br />

16.44<br />

Hessel Haanstra<br />

16.31<br />

Hessel Haanstra<br />

17.41<br />

Wietse Nauta<br />

16.11<br />

Lisanne Haitsma<br />

13.35<br />

Bente Vlas<br />

14.07<br />

Sigrid Bokma<br />

14.89<br />

Sigrid Bokma<br />

14.70<br />

Sigrid Bokma<br />

15.01<br />

Mare Dijkstra<br />

14.46<br />

Sigrid Bokma<br />

16.10<br />

Bente Vlas<br />

14.35<br />

Bente Vlas<br />

14.42<br />

Sigrid Bokma<br />

14.84<br />

Bente Vlas<br />

14.93<br />

Sigrid Bokma<br />

(14.48)<br />

Sigrid Bokma<br />

14.78<br />

Sigrid Bokma<br />

14.47<br />

Sigrid Bokma<br />

14.97<br />

Sigrid Bokma<br />

14.36<br />

Bente Vlas<br />

14.57<br />

Sigrid Bokma<br />

14.72<br />

Sigrid Bokma<br />

14.58<br />

Sigrid Bokma<br />

14.69<br />

TK Pols’dam<br />

2/7<br />

NFM<br />

30/7<br />

IJlst FC<br />

24/8<br />

NK Grijpskerk<br />

27/8<br />

Jaco de Groot<br />

(20.65)<br />

Erwin Timmerarends<br />

20.46<br />

Oane Galama<br />

21.16<br />

Bart Helmholt<br />

20.41<br />

Freark Kramer<br />

(19.03)<br />

Bobby Zwaagman<br />

17.68<br />

Jan Teade Nauta<br />

18.20<br />

Ricardo Faaij<br />

18.72<br />

Klaske Nauta<br />

(16.03)<br />

Klaske Nauta<br />

15.62<br />

Marrit v/d Wal<br />

14.86<br />

Dymphie v. Rooijen<br />

15.35<br />

Hessel Haanstra<br />

(17.21)<br />

Bas van Leeuwen<br />

16.48<br />

Hessel Haanstra<br />

16.68<br />

Reinier Overbeek<br />

17.95<br />

Fabiënne Overbeek<br />

(14.80)<br />

Sigrid Bokma<br />

15.85<br />

Bente Vlas<br />

14.50<br />

Sigrid Bokma<br />

14.82<br />

It Heidenskip<br />

31/8<br />

Linschoten<br />

3/9<br />

Vlist<br />

7/9<br />

Burgum<br />

10/9<br />

Bart Helmholt<br />

20.18<br />

Jaco de Groot<br />

21.57<br />

Erwin Timmerarends<br />

20.43<br />

Jaco de Groot<br />

21.27<br />

Jan Taede Nauta<br />

19.50<br />

Freark Kramer<br />

18.98<br />

Jan Teade Nauta<br />

18.26<br />

Bobby Zwaagman<br />

18.78<br />

Dymphie v. Rooijen<br />

16.44<br />

Wendy Helmes<br />

16.57<br />

Dymphie v. Rooijen<br />

15.93<br />

Dymphie v. Rooijen<br />

15.19<br />

Hessel Haanstra<br />

17.68<br />

Reinier Overbeek<br />

17.16<br />

Reinier Overbeek<br />

18.16<br />

Reinier Overbeek<br />

17.57<br />

Fabiënne Overbeek<br />

14.83<br />

Demi Groothedde<br />

15.43<br />

Fabiënne Overbeek<br />

14.80<br />

Fabiënne Overbeek<br />

15.15<br />

(………) = Geen kampioenschap, maar wel de verste afstand


57<br />

Klassement van het best verbeterde<br />

Persoonlijke Record seizoen 2016<br />

1e klasse<br />

Aantal Eind BeginTotaal<br />

1 Jesse Zuidema 4* 16,48 14,02 2,46<br />

2 Rutger Piersma 2* 19,29 17,36 1,93<br />

3 Sander Elsinga 4* 16,97 15,20 1,77<br />

4 Gerbrich Steensma 4* 13,35 11,63 1,72<br />

5 Minne Smit 4* 16,07 14,45 1,62<br />

6 Tirza Boschma 6* 14,29 12,68 1,61<br />

7 Abe-L. Stedehouder 3* 16,14 14,73 1,41<br />

8 Sigrid Bokma 2* 16,10 14,92 1,18<br />

9 Femke Rispens 3* 13,35 12,17 1,18<br />

10 Jetse Bokma 3* 17,85 16,80 1,05<br />

11 Inge Demmer 2* 14,13 13,22 0,91<br />

12 Auke Zijlstra 2* 16,10 15,28 0,82<br />

13 Simon W. Hoeksma 1* 18,43 17,62 0,81<br />

14 Fardau van Akker 3* 14,41 13,62 0,79<br />

15 Anneke Broersma 2* 15,09 14,34 0,75<br />

16 Sietse v/d Meer 2* 15,90 15,18 0,72<br />

17 Sytse Bokma 2* 20,67 19,99 0,68<br />

18 Hessel Haanstra 3* 17,68 17,06 0,62<br />

19 Jarno Hoekstra 1* 18,14 17,56 0,58<br />

20 Marrit v/d Wal 1* 17,58 17,02 0,56<br />

21 Freark Kramer 2* 19,03 18,54 0,49<br />

22 Bente Vlas 1* 14,93 14,50 0,43<br />

23 Jelte Hitzert 1* 18,02 17,74 0,28<br />

24 Klaske Nauta 1* 16,59 16,31 0,28<br />

25 Jos Bethlehem 1* 17,08 16,82 0,26<br />

26 Tjitske v/d Sluis 2* 14,05 13,81 0,24<br />

27 Bas Tolboom 1* 18,69 18,53 0,16<br />

28 Hannes Scherjon 1* 20,27 20,16 0,11<br />

29 Melanie Heins 1* 14,84 14,74 0,10<br />

30 Bart Helmholt 1* 21,64 21,55 0,09<br />

31 Nard Brandsma 2* 20,98 20,91 0,07<br />

32 Jan Teade Nauta 1* 19,50 19,44 0,06<br />

33 Jarich Wijnstra 1* 17,72 17,66 0,06<br />

Totaal aantal door 1 e klas ljeppers: 70*.<br />

Nieuwe ljeppers<br />

Aantal Eind<br />

1 Bauke de Jong 5* 17,15<br />

2 Egbert Hazewindus 5* 15,97<br />

3 Tsjebbe Galema 3* 14,54<br />

4 Sietse Hazewindus 5* 13,22<br />

5 Remko Tamminga 5* 12,40<br />

6 Wieger Atsma 3* 12,05<br />

7 Niels de Jong 3* 11,97<br />

Totaal aantal door nieuwe ljeppers: 29*.<br />

2e klasse<br />

Aantal Eind Begin Totaal<br />

1 Wietske Terpstra 4* 11,39 6,68 4,71<br />

2 Wisse G. Broekstra 8* 14,03 9,33 4,70<br />

3 Peter Faber 4* 12,77 8,91 3,86<br />

4 Ulko Dijkstra 4* 13,02 9,36 3,66<br />

5 Bouwe Westert 6* 12,91 9,79 3,12<br />

6 Stefan Douma 5* 13,89 11,23 2,66<br />

7 Silvan Bouma 7* 13,91 11,57 2,34<br />

8 Jan de Jong 9* 12,98 10,67 2,31<br />

9 Heine Helmus 5* 13,93 11,70 2,23<br />

10 Kornelis Brandsma 6* 13,90 11,78 2,12<br />

11 Renzo Zwaagman 4* 14,29 12,21 2,08<br />

12 Siem Lefferts 3* 14,80 12,79 2,01<br />

13 Baukje de Vries 9* 11,48 9,60 1,88<br />

14 Thys Jan Bootsma 4* 16,62 14,79 1,83<br />

15 Ronald Musterman 5* 14,88 13,06 1,82<br />

16 Rutger Haanstra 2* 15,57 13,87 1,70<br />

17 Sander Douma 5* 14,86 13,19 1,67<br />

18 Siska Hogenberg 2* 10,97 9,55 1,42<br />

19 Leslie v/d Veen 2* 13,90 12,62 1,28<br />

20 Kyrill van Veen 2* 12,18 10,99 1,19<br />

21 Baukje F. de Boer 4* 11,78 10,62 1,16<br />

22 Folkert Veldstra 4* 17,46 16,45 1,01<br />

23 Chantal Koehoorn 4* 11,53 10,74 0,79<br />

24 Marieke Jelsma 2* 14,31 13,61 0,70<br />

25 Lars Woudstra 1* 17,88 17,26 0,62<br />

26 Hindrik Westra 1* 12,85 12,32 0,53<br />

27 Feike Stellingwerf 1* 17,54 17,10 0,44<br />

28 René Braaksma 1* 15,84 15,49 0,35<br />

29 Jantsje de Vries 1* 12,43 12,08 0,35<br />

30 Simone v/d Hoek 1* 12,11 11,87 0,24<br />

31 Jesper Demmer 1* 16,60 16,41 0,19<br />

32 Jasper Henstra 1* 14,91 14,73 0,18<br />

33 Marco Koopmans 1* 14,52 14,35 0,17<br />

34 Thijs Faassen 1* 17,61 17,49 0,12<br />

35 Hugo Bosgraaf 1* 17,04 16,98 0,06<br />

36 Rienk Fennema 1* 15,15 15,10 0,05<br />

Totaal aantal door 2 e klas ljeppers: 122*.<br />

De PR’s kunnen zowel in de 1 e , 2 e of de 3 e klas<br />

gesprongen zijn; de ljeppers staan in de klasse<br />

waar ze aan het eind van 2016 in zaten.


58<br />

Van de LV<br />

Fierljepseizoen <strong>2017</strong> staat op de stoep. Een nieuw jaar voor overwinningen, pr's, mislukte<br />

sprongen en verregende wedstrijden.<br />

Waar de rest van het fierljeppeloton keihard traint voor het aankomende seizoen, probeert de<br />

LjeppersVereniging de belangen van de Ljeppers te behartigen.<br />

Het ljepjaar 2016 was vanuit het oogpunt van incidenten en problemen een rustig jaar. Weinig<br />

afgelastingen, en een goede relatie tussen de ljeppers en de TC zorgden voor een fijne sfeer<br />

op de schansen.<br />

Natuurlijk is er altijd wat te klagen, en kan het altijd beter. Gelukkig maar! Want wie geen<br />

vooruitgang nastreeft blijft stilstaan. Of zoals Piter Wilkens zingt: Gean wy fier, dan wolle wy<br />

fierder.<br />

Na afloop van het seizoen heeft Tjitske v/d Sluis de ljeppers enquete rondgestuurd. Hierin kon<br />

iedere ljepper zijn of haar hart luchten. De beoordeling van de schansen zijn gedeeld met de<br />

verenigingen.<br />

Wij hopen natuurlijk de complimenten daar komen waar dit verdiend is. Maar ook dat de het<br />

winterseizoen gebruikt wordt ter verbetering van de schansen.<br />

Vanuit de enquete is er ook een groot aantal aanbevelingen richting de TC en het<br />

hoofdbestuur gegaan. Ringen, matten, polsstok klipjes, alle kleine ergernisjes zijn gedeeld.<br />

Ook het verder standariseren van harken is een belangrijk punt.<br />

De harkers zullen dit seizoen meer en vaker aangeven waar een ljepper langs moet lopen om<br />

het zand zachter te houden. Maar ook van de ljeppers wordt iets meer verwacht het komende<br />

seizoen.<br />

In plaats van wachten op de prijsuitreiking kan prima een helpende hand worden toegestoken<br />

aan de TC. Hoe sneller alles is opgeruimd. Hoe sneller de prijzen worden verdeeld.<br />

Een mooie vraag binnen de prijsuitreiking is: Waarom krijgen wij soms snoep (zeker in de<br />

jeugd) als prijs? Wij zijn toch met een gezonde sport bezig? De creativiteit van de<br />

verenigingen voor de prijzen het afgelopen seizoen is wel erg goed ontvangen bij de ljeppers!<br />

Nu en dan bekers en nu en dan iets anders. Hulde voor de prijsinkopers!<br />

De grootste verandering in de competitie zal dit jaar komen van de (her)introductie van de<br />

overgangsklasse. Deze klasse bestaat uit de ljeppers uit de senioren A en de ljeppers die net<br />

onder de top 8 junioren zitten.


59<br />

<strong>Op</strong> klassement worden de plaatsen in deze groep bepaald. Het zou dus zomaar kunnen zijn<br />

dat het komende jaar slechts 8 senioren (topklassers) in de eerste klas springen.<br />

We gaan kijken hoe dit uitpakt voor zowel de senioren als de junioren. De strijd om in de<br />

eerste klas te springen wordt op deze manier wel een stuk interessanter!<br />

Daarnaast is het dit jaar weer tijd om de Tweekampbeker terug te halen naar Friesland.<br />

Buitenpost is een perfecte omgeving om een einde te maken aan de serie overwinningen van<br />

de PBH. In aanloop naar de twakamp zullen de koppen weer bij elkaar moeten om een<br />

grootse sfeer te maken. Frysk bloed tjsoch op!<br />

De Nationale Competitie:<br />

De NC heeft een aparte status op dit moment. Volledig los van de huidige competitie staat het<br />

niet. Het klassementtotaal telt namelijk als kwalificatie voor de Nationale Competitie. Er waren<br />

vele opmerkingen over het wel of niet slagen van de opzet uit 2016. Vorig jaar zagen wij voor<br />

het eerst de NC als seizoensafsluiter na het Nederlands Kampioenschap.<br />

Het komende seizoen zal, voor het eerst in zijn korte geschiedenis, weinig veranderingen<br />

geven.<br />

De wens van de Hollandse en Friese bond is namelijk om de Nationale Competitie als<br />

kwalificatie te maken voor het Nederlandse Kampioenschap. Het NK zal hierin dus zowel de<br />

afsluiter van de competitie als het hele fierljepseizoen worden.<br />

Hoe dit precies vorm gaat krijgen is nog in de pen. Maar de ruwe lijnen staan inmiddels vast<br />

met 4 wedstijden aan het eind van het seizoen.<br />

Tot slot, veel ljepplezier en verre sprongen toegewenst dit seizoen!<br />

De LV.


60<br />

Sponsor Gouden Rige:<br />

Gouden Rige Klassement 2016<br />

De eerste 5 in elke catogarie krijgen punten (6, 4, 3, 2, 1)<br />

KL FWW NFM FK ESB FC<br />

BG BT HS WS GR IJ<br />

TOTAAL<br />

Senioaren<br />

Oane Galama 4 4 6 6 6 12 38<br />

Nard Brandsma 6 6 2 3 4 8 29<br />

Sytse Bokma 2 2 2 3 2 11<br />

Bart Helmholt 3 3 4 10<br />

Thewis Hobma 1 1 2 6 10<br />

Ysbrand Galama 1 4 1 6<br />

Age Hulder 3 1 4<br />

Niels Koetsier 4 4<br />

Junioaren<br />

Freark Kramer 4 4 3 4 6 8 29<br />

Jan Teade Nauta 6 2 6 12 26<br />

Bobby Zwaagman 2 6 3 4 6 21<br />

Jarno Hoekstra 6 3 4 13<br />

Rutger Piersma 3 3 2 2 10<br />

Simon Willem Hoeksma 1 2 1 1 5<br />

Freerk v/d Werff 4 4<br />

Jetse Bokma 1 2 3<br />

Froulju<br />

Marrit v/d Wal 6 4 6 6 12 34<br />

Melanie Heins 2 1 4 8 15<br />

Hiske Galama 3 6 3 2 14<br />

Akke Talsma 4 4 2 4 14<br />

Tjitske v/d Sluis 1 3 2 4 10<br />

Klaske Nauta 6 3 9<br />

Anna-Jet Leijenaar 1 6 7<br />

Marieke Jelsma 1 3 4<br />

Anneke Broersma 2 2<br />

Marije Reitsma 2 2<br />

Jonges<br />

Jarich Wijnstra 6 4 4 4 4 8 30<br />

Hessel Haanstra 1 6 2 12 21<br />

Wietse Nauta 6 3 6 6 21<br />

Jesse Zuidema 4 6 10<br />

Auke Zijlstra 3 1 3 2 9<br />

Abe-Luuk Stedehouder 2 3 5<br />

Sander Elsinga 1 2 2 5<br />

Sietse v/d Meer 3 1 4<br />

Thys Jan Bootsma 4 4<br />

Minne Smit 2 2<br />

Famkes<br />

Sigrid Bokma 6 6 6 6 6 6 36<br />

Bente Vlas 3 4 4 12 23<br />

Fardau van Akker 1 2 4 3 2 8 20<br />

Tirza Boschma 2 3 1 1 3 2 12<br />

Inge Demmer 3 2 4 9<br />

Mare Dijkstra 4 4 8<br />

Gerbrich Steensma 1 2 1 4


61


62<br />

Hallo fierljepvrienden,<br />

Ja, ook hier kan er toch nog wat aan het klimmen gedaan worden. Weliswaar in een<br />

touw, want elke paal die hier langs de weg staat, ligt een hoogspanningskabel<br />

omheen.<br />

Soms met dit mooie weer krijg ik weer die kriebels als voor een fierljepwedstrijd.<br />

Wat heb ik daar weer zin in! Voor jullie staat het seizoen al voor de deur, voor mij is<br />

het nog even wachten. Ik ga eerst nog wat andere mooie dingen doen!<br />

<strong>Op</strong> 26 februari ben ik begonnen aan een wereldreis door zuidoost Azië, Australië, Nieuw-<br />

Zeeland en Amerika. Inmiddels ben ik dik vier weken onderweg en ik heb nu al zo veel gezien<br />

en meegemaakt!<br />

Het leven hier in Zuidoost Azië is super relaxt, wat ook wel moet met deze hitte. Het<br />

schommelt hier tussen de 35 graden overdag en 25 graden 's nachts, ideale<br />

fierljeptemperaturen dus!<br />

<strong>Op</strong> dit moment zit ik in Laos, iets wat eigenlijk helemaal niet op mijn lijstje stond. Als soloreiziger<br />

is het weliswaar heel gemakkelijk om je plannen om te gooien, dus hier ben ik dan!<br />

Mijn reis begon in het drukke, warme en chaotische Bangkok, ik had me wel een fijner begin<br />

van mijn eerste wereldreis kunnen bedenken, maar ook in deze metropool zijn genoeg leuke<br />

dingen te vinden.<br />

Na twee dagen hier geweest te zijn kon ik verkoeling en rust zoeken op de Thaise,<br />

paradijselijke eilanden. Daar heb ik gedoken, heel veel in de zon gelegen, maar vooral ook<br />

veel gefeest.<br />

De zuidelijke eilanden zijn namelijk voor vele backpackers een prima plek om tot in de diepe<br />

uurtjes door te gaan.


63<br />

In tegenstelling tot het zuiden, is het noorden van Thailand veel meer cultuur. Ik reis met drie<br />

Nederlandse jongens en samen hebben we scooters gehuurd om een 5-daagse route af te<br />

leggen. Dat we in het droogseizoen zitten is al gauw te merken, overal woeden kleine<br />

(gecontroleerde) bosbrandjes om de grond weer vruchtbaar te maken voor de nieuwe<br />

rijstplantages.<br />

We kampeerden op de hoogste berg van Thailand, in het nationaal park Doi Inthanon. Wát<br />

een ervaring is dat!<br />

Slapen terwijl er schorpioenen en tarantula's om je tentje kruipen en 's ochtends gewekt<br />

worden door een van de mooiste zonsopkomsten die je hebt gezien. Het is zo mooi hier!<br />

Hoewel eigenlijk nu Maleisië op de planning stond, heb ik besloten om nog tot het einde van<br />

mijn reis door Zuidoost Azië door te reizen met de drie jongens die ik hier heb ontmoet.<br />

Laos is direct al heel verschillend van Thailand. Ook hier draait het toerisme veel om feesten,<br />

maar ook de natuur is next-level. Alles is dus net wat extremer en dat is te merken!<br />

Over een week zal ik aankomen in Australië, om daar de South East Coast af te leggen van<br />

Melbourne tot Brisbane. Ik reis een beetje met het mooie weer mee, in begin april is<br />

Melbourne nog lekker en Brisbane is eigenlijk het hele jaar door heerlijk.<br />

Niet voor niets hebben ze een Surfers Paradise in deze kustplaats down-under.<br />

Als ik in Nieuw-Zeeland ben, begin mei, zal ik natuurlijk ook een bezoekje brengen aan Oane<br />

en Renske in Auckland! Misschien moet ik Oane maar helpen om daar een schans aan te<br />

leggen of zoiets?<br />

Na een paar nachtjes daar te mogen logeren reis ik met de kiwi bus verder over beide<br />

eilanden, naar onder andere Wellington en Christchurch en door de prachtige natuur die dit<br />

land te bieden heeft! (Maar dat hebben jullie natuurlijk vast al gezien op de Facebook pagina<br />

van Oane en Renske NZ)<br />

Vanaf Christchurch vlieg ik begin juni naar Los Angeles, California, waar mijn vader twee<br />

dagen later ook aankomt. Daar gaan we samen roadtrippen in een Ford Mustang naar Las<br />

Vegas, The Grand Canyon en San Francisco.<br />

Helaas komt aan alles een eind, want op 22 juni vlieg ik weer terug naar Nederland. Maar elk<br />

nadeel heeft zijn voordeel, want daarna kan ik me focussen op het tweede deel van seizoen<br />

<strong>2017</strong>!<br />

Fierljeppers, heel veel succes het komende seizoen, ik ga jullie volgen! Als jullie mij willen<br />

volgen kan dat natuurlijk ook: like mijn Facebookpagina 'Lars om de wereld' en neem een<br />

kijkje op mijn site.<br />

www.larsomdewereld.wixsite.com/site<br />

site<br />

www.larsomdewereld.wixsite.com<br />

<br />

Lars Woudstra, 30 maart <strong>2017</strong>, Vang Vieng (Laos)


64<br />

Freonen fan it fierljeppen!<br />

Een paar jaar geleden zijn wij gestart met het opbouwen van een bestand aan “freonen fan It<br />

fierljeppen”. Het verheugt ons zeer dat wij inmiddels al een groot aantal freonen hebben mogen<br />

verwelkomen. Dit onderstreept de speciale familiaire sportband die aanwezig is rond het<br />

fierljeppen, die o.i. eeuwig moet blijven bestaan, zo vindt het FLB.<br />

Uiteraard ontvangen jullie als de freonen ook het ledenblad “<strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong>”, tevens hopen wij jullie<br />

het komende seizoen weer bij de wedstrijden te mogen verwelkomen.<br />

Hartelijk dank voor uw zeer gewaardeerde support en tot ziens!<br />

Met vriendelijke sportgroet,<br />

Bestuur FLB<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Eregalerij van “freonen fan it ljeppen”<br />

Jelle Roorda, Akkrum<br />

Elly Adema, Aduard<br />

Dirk Bout, Poortugaal<br />

Bert Koetsier, Waddinxveen<br />

Gerrit & Gerdien Procee-Fonk, Burgum<br />

Petrus de Vreeze, Bakhuizen<br />

Sjoukje Jorritsma, Drachten<br />

Pieter Yntema, Numansdorp<br />

Siebe en Tine v/d Wal-Postma, It H’skip<br />

W. Draijer, Nijhuizum<br />

Gerrit Adema, Warten<br />

Jan v/d Laan, Creil<br />

Albert Oost, BuItenpost<br />

Tjabel Klok, <strong>Op</strong>einde<br />

Hendrik B. Haanstra, Workum<br />

Pieter Hielema, Kockengen<br />

Jellie v/d Meulen, Burgum<br />

Henriëtte Bos, Rotterdam<br />

Ids Woudwijk, Menaldum<br />

Jolle M. v/d Wal, It Heidenskip<br />

Trijntje Coehoorn-v/d Wal, Buitenpost<br />

Philip Rodenburg, Leeuwarden<br />

Jacob Schurer, Makkinga<br />

P.M. Klompmaker, Oldeouwer<br />

Sjors Eiling, Workum<br />

Siebe M. v/d Wal, Workum<br />

Walke Hofstee, Grijpskerk<br />

Bauke Nauta, Leeuwarden<br />

Tjipke van Gosliga, Burgum<br />

Pieter Iedema, Buitenpost<br />

Pieter Remstedt, Heemskerk<br />

Jantina de Vreeze-v/d Wal, Kortenhoef<br />

Gelf de Boer, Veenendaal<br />

Hugo Veenker, Damwoude<br />

Petra Walsweer, Heerenveen<br />

Pieter Sikma, Hartwerd<br />

Rob Kerkhoven, Heerenveen<br />

Anna Martha v/d Mei, Tzum<br />

Rients v/d Wal, It Heidenskip<br />

Fouke de Vries, It Heidenskip<br />

Jinke Kuperus-Hoekstra, Wirdum<br />

Douwe Boersma, Amersfoort<br />

Foppe de Vries, Buitenpost<br />

Gini Witteveen, Winsum<br />

Simone Wijnstra-Westra, Tzum<br />

Obbo Buma, Nietap<br />

Paul Beversluis, Noordwolde<br />

Wiebrand v/d Meer, Stiens


65<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Altijd al freon oftewel donateur van het Frysk Ljeppers Boun willen worden?<br />

Dit kan, voor slechts € 10,00 per jaar kunt u ons steunen!<br />

Als tegenprestatie ontvangt u dan in ieder geval:<br />

Jaarlijks ons ledenblad “<strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong>” met allerlei informatie en wetenswaardigheden;<br />

Korting op alle FLB uitgaven; boek, video, cd, kalender, fryske wurdlist, spelboekje, etc.<br />

U bent van harte welkom als belangstellende op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV).<br />

Daarnaast zullen wij u -in samenwerking met de Ljeppers Vereniging- uitnodigen voor gezellige<br />

activiteiten rond het ljeppen zoals bowlen of volleyballen.<br />

Verder een eervolle vermelding van uw naam in de eregalerij van “freonen fan It ljeppen”.<br />

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, zal worden bekeken of dit aanbod/de tegenprestatie nog<br />

kan worden uitgebreid.<br />

Wij hopen dat u ook enthousiast bent geworden en het fierljeppen wilt steunen. Vul hieronder uw<br />

gegevens in het stuur het formulier op of breng het even langs de commentaarbus tijdens een<br />

wedstrijd.<br />

Alvast bedankt!<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Aanmeldingsformulier:<br />

Ja, ik wil freon/freondinne worden van “It fierljeppen” en machtig het Frysk Ljeppers Boun om<br />

jaarlijks* (in de maand januari) € 10,00 af te boeken van mijn bankrekening,<br />

nummer:<br />

……………………………<br />

Voornaam: …………………………………..…………………………………………………………… m/v **<br />

Achternaam:<br />

Adres:<br />

Postcode:<br />

Geboortedatum:<br />

…………………………………….…………………….……………………………….……..…….<br />

…………………………………….………………………………………………………………….<br />

………………………… Woonplaats: …..……………………………………………...….……<br />

…………………………………………………….…………………………………… (dd/mm/jjjj)<br />

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………...………….……………………..<br />

E-mail adres:<br />

……………………………………………………….……………………………...………………..<br />

Handtekening: ………………………… Plaats en Datum: ……………….…………………………<br />

Ledenadministratie FLB t.a.v. Johanna Deinum, Sluisweg 33 te Lemmer (8531 DJ)<br />

*betreft: donateurschap per jaar, steeds van 01/05 t/m 30/04, opzeggen voor 01/05. ** doorhalen wat niet van<br />

toepassing is<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


66<br />

FLB Fierljepleskist<br />

It Frysk Ljeppers Boun (FLB) beschikt al enkele jaren over een heuse “fierljepleskist”, die gebruikt<br />

kan worden om leerlingen van basisscholen (groep 7 en 8) op speelse wijze kennis te laten maken<br />

met de fierljepsport.<br />

De leskist geeft de mogelijkheid om zelf een of meer fierljeplessen samen te stellen. Hierbij kan uit<br />

verschillende lesvormen worden gekozen. De kist bevat zowel een theorie- als een praktijkgericht<br />

aanbod. In de kist zitten diverse lesmaterialen, zoals een spel, informatiekaarten en een dvd. Ook<br />

is er een speciale les bewegingsonderwijs ontwikkeld, waarmee in de sportzaal of op het sportveld<br />

kan worden geoefend.<br />

Er kan ook voor worden gekozen om met de groep echt te gaan slootjespringen of op excursie te<br />

gaan naar een fierljepvereniging/accommodatie. Er kan dan in het zandbed of vanaf de<br />

jeugdschans worden geoefend.<br />

Sinds kort is er een nieuwe versie van het fierljepboekje beschikbaar bij de leskist. Hierin allerlei<br />

leuke en interessante wetenswaardigheden over het fierljeppen die kinderen spelenderwijs middels<br />

vragen, foto’s en puzzel kunnen ontdekken. Een echte aanrader!<br />

<strong>Op</strong> de website van het FLB zijn hiervoor een aantal kinderpagina’s over het fierljeppen gemaakt.<br />

Voor de leerkrachten is een docentenhandleiding geschreven.<br />

De leskist wordt, bij voorkeur in het voorjaar, gratis door het FLB (inclusief de lesboekjes) aan<br />

basisscholen beschikbaar gesteld. De afdelingen bepalen zelf of zij wel of niet een vergoeding<br />

voor een praktijkdemo/les op hun fierljepaccommodatie in rekening brengen.<br />

Nadere informatie en contact kan worden verkregen via de website van het FLB:<br />

www.fierljeppen.frl.<br />

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●<br />

na het nuttigen van dit<br />

heerlijke ijs, spring je<br />

zeker naar een prijs!<br />

na het nuttigen van dit<br />

heerlijke ijs, spring je<br />

zeker naar een prijs!


67


68<br />

prijsuitreiking prijsuitreiking prijsuitreiking<br />

Het Hoofd Bestuur van het FLB nodigt u allen uit voor de prijsuitreiking op<br />

zaterdag 19 augustus <strong>2017</strong><br />

vanaf ca. 17:00 uur in GRIJPSKERK<br />

De prijsuitreiking na afloop van de 1 e klas wedstrijd “Ello Sterenborg Bokaal’ op zaterdag 19 augustus <strong>2017</strong><br />

ziet er als volgt uit.<br />

prijsuitreiking winnaars ROC Friese Poort competitie <strong>2017</strong> in de categorieën famkes, froulju, jonges,<br />

junioaren, senioaren door hoofdsponsor ROC Friese Poort, gelijk na afloop in het zandbed.<br />

uitreiking prijzen 1 e klas wedstrijd op 19 augustus te Grijpskerk door de afdeling Grijpskerk, Ello’s Place.<br />

uitreiking 2 e en 3 e prijzen ROC Friese Poort competitie <strong>2017</strong> in de categorieën famkes, froulju, jonges,<br />

junioaren, senioaren door het Hoofd Bestuur van het Frysk Ljeppers Boun.<br />

uitreiking winnaars FLB puntenklassement <strong>2017</strong> in de categorieën dames en heren door het Hoofd<br />

Bestuur van het Frysk Ljeppers Boun.<br />

prijsuitreiking prijsuitreiking prijsuitreiking<br />

… en uiteraard ook<br />

Het Frysk<br />

verkrijgbaar via het<br />

Ljeppers Boun


69<br />

Burgum culturele 'sport'stad van Europa in 2018<br />

Dit zou zomaar de kop kunnen zijn boven een artikel in de media in aanloop naar<br />

de culturele hoofdstad 2018.<br />

Nederlands Kampioenschap Fierljeppen 2018 op “De Jint” in Burgum.<br />

Het bestuur van de Ljeppersklup Burgum is erg blij met de toewijzing van dit<br />

kampioenschap op zaterdag, 1 september 2018.<br />

In dat jaar viert de Ljeppersklup Burgum haar 40-jarig bestaan.<br />

Fryske Olympiade 2018<br />

Een idee uit de Fryske Fiersichten. De Friese sporten zijn onlosmakelijk met de<br />

Friese culturele identiteit verbonden.<br />

Ze horen bij het typische Friese DNA. Fierljeppen, keatsen en skûtsjesilen als<br />

onderdeel voor het middelpunt van Europa. Deze Olympiade vindt, net als de 1e<br />

<strong>editie</strong>, plaats in Burgum.<br />

1e Europese variant van de Wereldspelen voor traditionele sporten<br />

(TAFISA).<br />

Fierljeppen maakt al vele jaren deel uit van deze organisatie en brachten fierljeppers<br />

recentelijk naar Berlijn (Duitsland), Osaka (Japan), Busan (Zuid-Korea) en Siaulial<br />

(Litouwen).<br />

Voor 2018 worden de gasten uit de deelnemende landen ondergebracht bij<br />

dorpsbewoners. Elk van de landen krijgt daarvoor een eigen gastdorp toegewezen.<br />

Een mooi voorbeeld van mienskip.<br />

Feel the Night.<br />

Het Nationaal Park De Alde Feanen en de tsjustermienskip Earnewâld vormen een<br />

onderdeel van plekken waar de duisternis regeert. Door middel van een Blue Jump<br />

geven fierljeptoppers vorm aan vallende sterren.<br />

De Ljeppersklup Burgum hoopt door middel van deze evenementen een bijdrage te<br />

leveren tot vermaak van een groot deel van de 4 miljoen bezoekers die gedurende<br />

de KH-2018 worden verwacht.


70


71<br />

Familieberichten:<br />

In de afgelopen maanden ontvingen we een bericht van geboorte van…<br />

Geen kaartje, maar wel actueel plaatje…<br />

Geboren op 20 juli 2016:<br />

Abe Jan<br />

Thewis, Simone en Friso Johannes Hobma,<br />

Harlingen


72<br />

Adressen FLB afdelingen<br />

BUITENPOST<br />

Ljeppersklub Buitenpost<br />

Jeltingalaan, 9285 WL Buitenpost<br />

WebsIte: www.ljeppersklubbuItenpost.nl<br />

E-mail: info@ljeppersklubbuItenpost.nl<br />

VOORZITTER:<br />

Dries Braaksma<br />

Grytmanswei 6<br />

9138 TD Niawier<br />

tel.: 0519 – 241414<br />

tel.: 06 - 12998142<br />

driesbraaksma@ljeppersklubbuitenpost.nl<br />

SECRETARIS:<br />

Klaas Spriensma<br />

Spriensma’s Reed 4<br />

9873 TE Gerkesklooster<br />

tel.: 0512 – 351403<br />

tel.: 06 - 19989701<br />

klaasspriensma@ljeppersklubbuitenpost.nl<br />

PENNINGMEESTER:<br />

Sije Dijkstra<br />

Uithof 1<br />

9873 RL Gerkesklooster<br />

tel.: 06 - 49656212<br />

sijedijkstra@ljeppersklubbuitenpost.nl<br />

LEDEN:<br />

Bartele Nicolai (contactpersoon (jeugd)ljeppers),<br />

Klaas Lieuwes (gebouw- en terreinbeheerder) en<br />

Meindert Woudwijk (PR)<br />

DEMOZAKEN:<br />

Simon Willem Hoeksma<br />

Humaldawei 33<br />

9131 EN Ee<br />

tel.: 06 – 25361574<br />

info@hoeksma.frl<br />

BURGUM<br />

Ljeppersklup Burgum<br />

WebsIte: www.fierljepper.nl<br />

VOORZITTER/DEMOZAKEN:<br />

Hans Helmholt<br />

Pater Doesburgloane 6<br />

9251 PK Burgum<br />

tel.: 0511 - 465225<br />

tel.: 06 - 51785274<br />

h.helmholt@upcmail.nl<br />

SECRETARIS:<br />

Eddy en Jildau Westra<br />

Geastmabuorren 14<br />

9251 MA Burgum<br />

tel.: 0511 - 465630<br />

eddyjildau@kpnmail.nl<br />

PENNINGMEESTER:<br />

GerrIt Veenstra<br />

Dr. Ypeylaan 22<br />

9257 MR Noardburgum<br />

g.veenstra@planet.nl<br />

LEDEN:<br />

Ger Dirks, Thomas Helmholt en Jellie van der<br />

Meulen (g.dirks@chello,nl,<br />

thomashelmholt@hotmail.com en<br />

t.vdmeulen3@chello.nl)<br />

GRIJPSKERK<br />

Fierljepvereniging Grijpskerk e.o.<br />

WebsIte: www.fierljeppeningrijpskerk.nl<br />

VOORZITTER/SECRETARIS:<br />

Ello T. Sterenborg<br />

Burmanniastraat 17<br />

9843 EJ Grijpskerk<br />

tel.: 0594 - 212652<br />

PENNINGMEESTER:<br />

Irma van der Hoek-Boersema<br />

RuIterpad 1<br />

9831 NB Aduard<br />

tel.: 050 – 4031648<br />

irma@bswilfred.nl<br />

LEDEN:<br />

Erwin van der Heide<br />

tel.: 06 - 22888668<br />

vdheide_erwin@hotmail.com<br />

Piet Helmholt, Mathijs Kloppenburg en Bart van<br />

Rijn<br />

DEMOZAKEN:<br />

Hugo Bosgraaf<br />

Grutto 12<br />

9843 GN Grijpskerk<br />

tel.: 0594 – 853905<br />

hbosgraaf@hotmail.com<br />

IT HEIDENSKIP<br />

Fierljepforiening It Heidenskip<br />

WebsIte: www.fierljeppe.nl<br />

VOORZITTER//DEMOZAKEN:<br />

Etty Kramer<br />

Ursuladyk 26<br />

8724 HR It Heidenskip<br />

tel.: 0515 - 541561<br />

a.h.kramer@comveeweb.nl


73<br />

SECRETARIS:<br />

Sietske Stellingwerf-Valk<br />

Kerkhoflaan 13<br />

8723 BW Koudum<br />

tel.: 0514 – 522659<br />

mts.stellingwerf-valk@comveeweb.nl<br />

PENNINGMEESTER:<br />

Gré Bokma<br />

Schuilenburg 7<br />

8713 JT Hindeloopen<br />

tel.: 0514 - 521285<br />

sybrenbokma@hetnet.nl<br />

LEDEN:<br />

Sytse Piersma, Eelco van der Werff (terreinbeheer)<br />

en Lars Woudstra<br />

JOURE<br />

Fierljepferiening De Lege Wâlden<br />

WebsIte: www.fierljeppenjoure.nl<br />

CONTACTPERSOON:<br />

Wybe Valkema<br />

Scheen 53<br />

8501 HC Joure<br />

tel.: 0513 – 416998<br />

tel.: 06 - 53894199<br />

ljepper@live.nl<br />

PENNINGMEESTER:<br />

Raymond Bax<br />

Westermarwei 21<br />

8501 TA Joure<br />

tel.: 0513 – 850931<br />

raymond@fierljeppenjoure.nl<br />

DEMOZAKEN:<br />

Wybe Valkema<br />

WINSUM<br />

Fierljep Feriening Winsum e.o.<br />

WebsIte: www.fierljeppenwinsum.frl<br />

VOORZITTER:<br />

Anna Martha van der Mei<br />

Nieuwbuursterweg 46<br />

8804 RJ Tzum<br />

tel.: 06 - 29080771<br />

voorzItter@fierljeppenwinsum.frl<br />

SECRETARIS / PR / DEMOZAKEN:<br />

Freerk Broekstra<br />

Roordamaleane 11<br />

8851 GL Tzummarum<br />

tel. : 0518 - 482925<br />

tel. : 06 – 17103054<br />

secretaris@fierljeppenwinsum.frl<br />

PENNINGMEESTER:<br />

Thirza Diks<br />

Pier Winsemiusleane 17<br />

8831 XK Winsum<br />

tel. 0517 – 234327<br />

penningmeester@fierljeppenwinsum.frl<br />

LEDEN:<br />

Piet Boersma (PR), Jildou Kesimaat en Allard<br />

Miedema<br />

St. Fierljepakkommodaasje Winsum<br />

WebsIte: www.fierljeppenwinsum.frl<br />

VOORZITTER:<br />

Anna Martha van der Mei<br />

SECRETARIS:<br />

Freerk Broekstra<br />

PENNINGMEESTER:<br />

Thirza Diks<br />

Algemene mail voor Feriening en Stichting:<br />

info@fierljeppenwinsum.frl<br />

Website : www.fierljeppenwinsum.frl<br />

TwItter: @fierljep_winsum<br />

Facebook: www.facebook.com/fierljeppenwinsum<br />

IJLST<br />

Fierljepvereniging IJlst<br />

WebsIte: www.fierljeppenijlst.nl<br />

VOORZITTER/DEMOZAKEN:<br />

Anna-jet Leijenaar<br />

Binnenpaed 26<br />

8623 XL Jutrijp<br />

tel.: 06 - 44085481<br />

anna-jet@hotmail.com<br />

SECRETARIS:<br />

Neeltje Nauta<br />

Frisiaplein 17<br />

8651 ES IJlst<br />

tel.: 0515 - 532578<br />

rjnauta@home.nl<br />

PENNINGMEESTER:<br />

GerrIt HItzert<br />

De Cingel 5<br />

8618 NK Oosthem<br />

tel.: 0515 – 532324<br />

ghItzert@ziggo.nl<br />

LEDEN:<br />

Alle Bethlehem, Jouke Steensma, Peter en Hilda<br />

Stedehouder en Betty van der Wal


74<br />

ADRESSEN FRYSK LJEPPERS BOUN<br />

Hoofd Bestuur FLB:<br />

ALGEMEEN: flb@fierljeppen.frl<br />

Vz. De heer T. Dijk<br />

Groustins 14<br />

9251 PT Burgum<br />

tel.: 0511 - 464736<br />

tel.: 06 - 53915058<br />

teije@fierljeppen.frl<br />

Secr. De heer T. van Gosliga<br />

Pr. Irenestraat 4<br />

9251 GZ Burgum<br />

tel.: 0511 – 402987<br />

tel.: 06 – 30683765 / 06 - 22784082<br />

tjipke@fierljeppen.frl<br />

Penn. De heer B. van Akker<br />

Mostermûne 5<br />

9265 LK Suwâld<br />

tel.: 0511 - 432300<br />

tel.: 06 – 52581708 / 06 - 8329 8490<br />

bert@fierljeppen.frl<br />

PR. De heer H.J. Schievink<br />

Toonstrastraat 7<br />

9251 CR Burgum<br />

tel.: 06 - 41860298<br />

henk@fierljeppen.frl<br />

JZ. De heer N. Koetsier<br />

Oostersingel 4A<br />

8921 GA Leeuwarden<br />

tel.: 06 - 83592876<br />

niels@fierljeppen.frl<br />

TZ. De heer Th. Scherjon<br />

Skipfeart 13<br />

9251 JW Burgum<br />

tel.: 0511 – 842979<br />

tel.: 06 – 53906656<br />

theun@fierljeppen.frl<br />

LV. De heer T. Hobma<br />

Marnehiem 21<br />

8862 RA Harlingen<br />

tel.: 06 – 30297113<br />

thewis@fierljeppen.frl<br />

Technische Commissie FLB:<br />

Vz. De heer S.H. Boschma<br />

Uilenburg 30<br />

8651 EK IJlst<br />

tel: 0515 – 531933<br />

sytzehilbrand@outlook.com<br />

Secr. /Matr. De heer T. van Gosliga<br />

Pr. Irenestraat 4<br />

9251 GZ Burgum<br />

tel.: 0511 – 402987<br />

tel.: 06 – 30683765/06 - 22784082<br />

gossi@telfort.nl<br />

Matr. De heer G. Dirks<br />

Burg. Both. Lohmanlaan 25<br />

9251 LB Burgum<br />

tel.: 06 – 53915067<br />

g.dirks@chello.nl<br />

De heer A. Heins<br />

Blomikkers 14<br />

8711 DA Workum<br />

tel.: 06 – 10630085<br />

heins.debo@wxs.nl<br />

De heer K. Jepma<br />

Bergsmawei 1<br />

9124 ES Jouswier<br />

tel.: 0519 – 701190<br />

tel.: 06 – 25300495<br />

k.jepma@knid.nl<br />

De heer J. Jonker<br />

De Omrin 2<br />

8831 ZD Winsum<br />

tel.: 0517 – 341853<br />

jf_jonker@hotmail.com<br />

De heer A. Kramer<br />

Ursuladyk 26<br />

8724 HR It Heidenskip<br />

tel.: 06 – 12569870<br />

a.h.kramer@comveeweb.nl<br />

De heer W.S. van der Meer<br />

Lege Hearewei 38A<br />

9051 BL Stiens<br />

tel.: 06 – 22064071<br />

vandermw@xs4all.nl<br />

De heer E. van der Werff<br />

Branburren 20<br />

8724 LH It Heidenskip<br />

tel.: 06 – 22532363<br />

e.v/dwerff3@ziggo.nl<br />

Wedstrijdsecretariaat FLB:<br />

ALGEMEEN: 06 - 15186943<br />

De heer S. HuItema<br />

TúnkersstrjItte 50<br />

8723 EP Koudum<br />

tel.: 0514 - 522789<br />

sjhuItema@kpnmail.nl<br />

Mevrouw J. Deinum<br />

Sluisweg 33<br />

8531 DJ Lemmer<br />

tel.: 06 - 40700536<br />

j.deinum@hetnet.nl<br />

Coördinator demonstraties FLB:<br />

De heer H.U. de Boer<br />

Binnenpaed 12<br />

8623 XL Jutrijp<br />

tel.: 06 – 15321715<br />

hansulco@hotmail.com<br />

De heer R. Veenstra<br />

Mostermûne 21<br />

9265 LK Suwâld<br />

tel.: 06 – 51330657<br />

remco.veenstra@hetnet.nl


75<br />

ADRESSEN FRYSK LJEPPERS BOUN<br />

Ljeppers Vereniging FLB:<br />

ALGEMEEN:<br />

ljeppersvereniging@gmail.com<br />

Vz. De heer T. Hobma<br />

Marnehiem 21<br />

8862 RA Harlingen<br />

tel.: 0517 - 750225<br />

tel.: 06 – 30297113<br />

thewishobma@hotmail.com<br />

Secr. Mevrouw T. van der Sluis<br />

Lollumerweg 3<br />

8804 RX Tzum<br />

tel.: 06 – 49990031<br />

tjItskevdsluis@hotmail.com<br />

Penn. De heer A. Hulder<br />

Roggemounewei 57<br />

9251 JM Burgum<br />

tel.: 06 – 21968895<br />

age.hulder@hotmail.com<br />

Commentatoren FLB:<br />

De heer J. Haanstra<br />

Trekwei 5<br />

8711 GR Workum<br />

tel. 0515 - 541727<br />

tel. 06 – 43543340<br />

johanneshaanstra@hotmail.com<br />

De heer B. Helmholt<br />

Kerkstraat 41<br />

9853 PP Munnekezijl<br />

tel.: 0594 – 687019<br />

tel.: 06 – 53969414<br />

b.helmholt@telfort.nl<br />

De heer J.J. van der Veen<br />

Burg. Van Panhuyslaan 149<br />

9251 KT Burgum<br />

tel.: 0511 – 465081<br />

tel.: 06 – 10598886<br />

ljeppen@gmail.com<br />

Ere leden FLB:<br />

De heer J. van der Laan<br />

Vuurpad 12<br />

8312 PM Creil<br />

tel.: 0527 - 274567<br />

De heer E.T. Sterenborg<br />

Burmanniastraat 17<br />

9843 BK Grijpskerk<br />

tel.: 0594 - 212652<br />

De heer S. Woudstra<br />

Oudkerk<br />

Overleden op 28-01-2000<br />

op 88-jarige leeftijd<br />

De heer S. Span<br />

Stiens<br />

Overleden op 19-04-2001<br />

op 85-jarige leeftijd<br />

De heer T.T.T. Bult<br />

Bakhuizen<br />

Overleden op 05-05-2015<br />

op 65-jarige leeftijd<br />

©foto Martin de Jong<br />

Bart Helmholt in zijn laatste wedstrijdseizoen een prachtig nieuw NR/FR, It Heidenskip - 6 juli 2016


76<br />

Vrijwilligers gevraagd!!!!<br />

DIt seizoen worden er ruim 50!!! wedstrijden fierljeppen georganiseerd door de afdelingen van het<br />

Frysk Ljeppers Boun. DIt betekent ook dat we op iedere wedstrijddag zo’n 20 vrijwilligers nodig<br />

hebben om de wedstrijden goed te kunnen organiseren.<br />

Verder worden bij de ondersteunende commissies nog vrijwilligers gevraagd voor diverse taken.<br />

Wij willen daarom ook u als ouder en/of verzorger van onze (jeugd)leden of als vriend of vriendin<br />

van het fierljeppen vragen of u bereid bent om één of meerdere keren te helpen bij ‘uw’ vereniging,<br />

zodat de taken verdeeld kunnen worden en niet iedere keer een beroep op dezelfde mensen wordt<br />

gedaan.<br />

Ook kunnen de ljeppers van de 1 e klasse wedstrijden helpen bij de 2 e klasse wedstrijden en<br />

andersom. Idem bij de 3 e klasse, voornamelijk bestaande uIt jeugd.<br />

Graag ontvangen we z.s.m. dIt antwoordformulier ingevuld retour. U kunt dIt formulier uIt deze <strong>Op</strong><br />

‘e <strong>Skâns</strong> halen en afgeven bij of opsturen naar de voorzItter of secretaris van de afdeling waarvoor<br />

u zich wilt aanmelden.<br />

Bij deze persoon kunt u ook terecht voor informatie over de diverse taken.<br />

Als u verschillende data heeft ingevuld, dan betekent dIt niet dat u op al deze dagen wordt<br />

gevraagd. Als er voldoende vrijwilligers zijn, dan wordt er misschien maar één keer een beroep op<br />

u gedaan. Als u wel wordt ingedeeld, houd er dan rekening mee dat u ongeveer een half uur voor<br />

aanvang van de wedstrijd aanwezig moet zijn.<br />

Alvast bedankt voor uw medewerking!!!!<br />

Ik wil mij opgeven als vrijwilliger:<br />

Naam: ……………………………………………………………….. Tel. Nr.: …………….………………..…<br />

E-mail adres: ………………………………………………………………………………………………….….…<br />

Adres en woonplaats: ………………...………………………………………………………………………….…..<br />

Ik ben geïnteresseerd in één van de volgende taken en wil graag nader worden geïnformeerd door de<br />

desbetreffende commissie / afdeling:<br />

promotionele activIteIten (o.a. verspreiding wedstrijdkalenders/flyers, helpen met promotieactivIteIten)<br />

foto’s maken tijdens de wedstrijden t.b.v. websIte<br />

video (digItaal) opnames maken t.b.v. websIte<br />

websIte, nieuwsberichten/artikeltjes voor schrijven (computerervaring vereist)<br />

commentaar geven tijdens wedstrijden<br />

benaderen van mogelijke sponsoren en onderhouden sponsorrelaties<br />

Ik kan/wil tijdens de (speciale) wedstrijddagen helpen met:<br />

meten (onder begeleiding van ervaren meter)<br />

polshouder (op de schans)<br />

meten/polshouden jeugdschans<br />

koffie/frisdrank rondbrengen<br />

afstanden bij regiowedstrijden in computer invoeren<br />

stoplicht bedienen<br />

EHBO (diploma vereist)<br />

diverse hand- en spandiensten in de aanloop naar de wedstrijden o.a. onderhoud terrein en accommodatie<br />

ophangen van posters voor de speciale wedstrijden<br />

diverse taken tijdens wedstrijden (parkeerwacht, bardienst)<br />

<strong>Op</strong> de wedstrijdkalender elders in dIt blad, kunt u de wedstrijddata vinden.


77

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!