10.05.2022 Views

Op 'e Skâns editie 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.


Inhoudsopgave Op ‘e Skâns 2021 – deel II

1

Inhoudsopgave 1

Foarwurd 2

Fryslân yn beweging! 3

Verslag ALV 2 december 2020 4

Jaarverslag Hoofdbestuur FLB 2020/2021 8

Jaarverslag Wedstrijden Fierljepseizoen 2020 10

Verslag Technische Commissie 13

Besluiten ALV 6 april 2021 14

Kwalificatiesysteem Jeugd FK & Jeugd NK 15

Jaarverslag Jeugdcommissie 2020/2021 17

Galerij Jeugdkampioenen FK / NK 2020 18

Akkommodaasjenijs fan Winsum 20

Nieuws Nederlandse Fierljep Bond 21

Nog één keertje… van begin tot eind! 22

Fierljepfamilie 24

Sponsorreglement 26

Fierljeppe yn eigen doarp mei in doarpsskâns 28

Aan- en afmelden voor de wedstrijden via een persoonlijke link 30

Wedstrijdagenda 2021 32

Indeling seizoen 2021 34

Wedstrijdreglement 2021 en FVV 2021 36

Zelftest 37

Overzicht Top Tien klassement aller tijden 38

Overzicht titels aller tijden 41

Prestatielijst aller tijden van Friese Senioren t/m 2020 – 16 m ljeppers 42

Prestatielijst aller tijden van Friese Dames t/m 2020 – 13 m ljepsters 44

Prestatielijst aller tijden van Friese Jongens t/m 2020 – 16 m ljeppers 45

Prestatielijst aller tijden van Friese Junioren t/m 2020 – 17 m ljeppers 46

Fotoshoot IJlst 47

Wedstrijdagenda PBH 2021 49

Nieuw Puntenkklassement Heren 2020 50

Nieuw Puntenklassement Dames 2020 51

Klassementswinnaars Fryske Fierljep Kompetysje 2020 52

Wintertraining yn Winsum 53

Eindklassement 2020 FLB 54

Officiële records 55

Overzicht schansrecords 56

Overzicht dagkampioenen 2020 58

Wurdt 2021 wer in ferrassend fierljepseizoen? 59

Freonen fan it fierljeppen 60

Klassement best verbeterde PR – seizoen 2020 62

Burgum op herhaling in 2021 63

Adressen FLB Afdelingen 65

Adressen FLB Officials 67

`


2

FOARWURD

Veel later dan andere jaren, ontvangen jullie de ‘Op ‘e

Skâns’ van 2021. Het bevat weer veel informatie, die is

aangeleverd vanuit alle geledingen van de Bond.

Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het tot stand

komen van deze ‘Op ‘e Skâns’ van harte bedankt!

Dit voorwoord is geschreven nadat de persconferentie over

versoepelingen van de coronamaatregelen is geweest.

Er is een versoepeling voor buitensporten afgekondigd.

Vanaf 5 juni mogen sportwedstrijden worden gehouden

voor kinderen tot en met 17 jaar, maar zonder publiek.

Op 12 juni is inmiddels de eerste jeugdwedstrijd in

Buitenpost gehouden.

Vanaf 26 juni mogen sportwedstrijden voor alle leeftijden

worden gehouden.

Dat betekent dat de wedstrijdkalender is aangepast. In deze ‘Op ‘e Skâns’ vinden jullie dan ook

een nieuwe wedstrijdagenda. Net als in 2020 is het FK en het NK opgeschoven naar september.

Het opstellen van de nieuwe agenda is in goed overleg met het NFB, PBH en de afdelingen

gegaan.

Nieuw dit jaar is de opzet van een 3e klasse. In 2020 waren de wedstrijden van de 2e klasse altijd

goed gevuld, wat betekende dat de wedstrijden door de vele deelnemers veel langer duurden.

Vanuit de afdelingen en de ljeppers kwam daarom de vraag naar een betere verdeling van de

ljeppers.

Een mooie ontwikkeling van het fierljeppen, want dat betekent dat we groeien en daar zijn we blij

mee. Het is nu wel een uitdaging om met drie klassen en jeugdwedstrijden een goede wedstrijdverdeling

te maken. Het vraagt extra inzet van de vrijwilligers van de afdelingen en van de

vrijwilligers van het FLB, zoals de TC. Daarom is bij de 3e klasse één TC aanwezig, aan de

afdelingen is gevraagd om een club-TC in te zetten, die door kan groeien als volwaardig TC-er.

Het afgelopen jaar was het eerste jaar met de nieuwe sponsoren: Rabobank, FB Oranjewoud en

Dijkstra-Draisma. De ljeppers en de TC hebben een mooie outfit gekregen en met de financiële

bijdrage kunnen we de fierljepsport verder ontwikkelen.

Op de wensenlijst staat een nieuwe geluidsinstallatie en een ledscherm ter vervanging van de

huidige scoreborden, een werkgroep onderzoekt de mogelijkheden.

Binnen het HB van het FLB zijn bestuurderswisselingen geweest. Henk Schievink, met als taak PR

en communicatie, is gestopt en Teije Dijk is na 4 jaar gestopt als voorzitter. Nieuw in het bestuur is

Anna Martha van der Mei, zij neemt de jeugdzaken op zich. Ondergetekende is jullie nieuwe

voorzitter geworden.

Voor de PR en communicatie zijn we nog op zoek naar een nieuw bestuurslid. Een deel van de

taken zijn al overgedragen naar drie fierljeppers uit de damesklasse: Tessa, Sigrid en Douwina, zij

gaan de website, Facebook en Instagram bijhouden.

Hierbij wil ik iedereen een sportief en mooi fierljepseizoen toewensen. Tot ziens bij de

fierljepwedstrijden.

Etty Kramer-Spriensma

Voorzitter Frysk Ljeppers Boun

`


3

Fryslân yn beweging!

Er gebeurt veel; de zomer staat in de startblokken, de toeristen komen weer in grote getale,

vaccins worden gezet en kampioenschappen behaald. Mooi! Maar om resultaten te behalen

moet je ‘vol aan de bak’ om zaken in beweging te krijgen. Dat geldt voor de sport én het

ondernemerschap.

Door de richtlijnen rondom het coronavirus gaat sporten en bewegen anders dan anders. Dat heeft invloed

op de sporters zelf, de vrijwilligers en de toeschouwers. De FLB heeft zich vorig jaar ingespannen om alsnog

trainingen, competitie en kampioenschappen te realiseren en staat voor dit jaar flexibel in de startblokken.

Dat is mooi nu er snel stappen worden gemaakt in het landelijke openingsplan. Hulde voor die flexibiliteit aan

vrijwilligers en bestuur. Speciaal woord van dank aan vertrekkend voorzitter Teije Dijk, hij heeft veel energie

en tijd gestoken in de vereniging en onze samenwerking een vliegende start gegeven!

Vernieuwen geeft energie

Als sponsoren volgen we met belangstelling het beleid van de FLB. Wij hebben daarbij bijzondere aandacht

voor de innovatieve inspanningen gericht op het faciliteren en stimuleren van kinderen om met het

fierljeppen in aanraking te komen. Daarmee komt de doelgroep van de toekomst spelenderwijs in contact

met de sport. Ook zijn we blij met het onderzoek om eenvoudige ‘fierljepschansen’ aan te leggen in dorpen.

De KNKB heeft het voornemen om op meerdere plekken een wallball-muur te realiseren. Misschien is er een

mooie combinatie te maken die deze prachtige Fryske sporten nog toegankelijker maken.

Brede ondersteuning

Naast de FLB zijn we gezamenlijk ook de hoofdsponsoren van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond

(KNKB) en de Sponsorstichting Gewest Fryslân KNSB. Bouwgroep Dijkstra Draisma, FB Oranjewoud en de

Friese Rabobanken dragen ieder afzonderlijk bij aan diverse culturele en sportieve initiatieven in Fryslân.

Wij voelen ons alle drie nauw betrokken bij onze prachtige provincie. Daarom ondersteunen wij initiatieven

die Fryslân op de kaart zetten en zorgen voor verbinding. Daarmee dragen we bij aan een sterke, duurzame

en vitale leefomgeving. Sportbonden als de KNKB, de FLB en het Gewest dagen hun leden – ongeacht het

niveau waarop ze spelen – uit om te excelleren binnen de sport. Dat spreekt ons aan, wij doen dat binnen

onze bedrijven ook. Daarom sponsoren wij deze kenmerkende Friese sporten en dragen daarmee bij om

Fryslân in beweging te houden.

`


4

Frysk Ljeppers Boun

___________________________________________ _________________________________

VERSLAG DIGITALE ALGEMENE LEDENVERGADERING

2 december 2020

Datum : woensdag 2 december 2020, aanvang 20:00 uur

Locatie : n.v.t.

Aanwezig : Namens HB:Theun Scherjon, Bert van Akker, Tjipke van Gosliga, Henk Schievink,

Jan-Teade Nauta en Teije Dijk (voorzitter).

Namens TC: Sytze Hilbrand Boschma.

Namens WS: Johanna Deinum.

Namens It Heidenskip: Marrit v/d Wal.

Namens Burgum: Hans Helmholt.

Namens Buitenpost: Marieke Jelsma en Ette-Frits Veenstra.

Namens IJlst: Klaske Nauta en Peter Stedehouder.

Namens Grijpskerk: Kris v/d Bijl.

Namens Winsum: Anna Martha v/d Mei.

Afwezig m.k.g. : n.v.t.

1 Opening

Teije opent de vergadering en heet de deelnemers welkom. Er waren wat inlogperikelen, maar

dankzij Marieke is het toch gelukt.

In deze wat vreemde tijd moeten we nu maar roeien met de riemen die we hebben. Wij zijn

immers verplicht de ALV te houden.

Onze dank gaat uit naar Johanna die weer een prachtige Op 'e Skâns heeft gemaakt.

Klaske meldt dat Anna-Jet Leijenaar haar functie als voorzitter van IJlst heeft neergelegd.

Klaske heeft de functie gedeeltelijk overgenomen samen met andere bestuurders. Ze is in ieder

geval naar buiten toe het aanspreekpunt.

Hetzelfde geldt voor Marieke, samen met Ette-Frits Veenstra, gaat ze de voorzittersrol invullen.

Hierdoor kan ze weer meer andere dingen doen.

Marrit vraagt of de ALV zo wel gehouden kan worden zonder ljeppers en ander bestuur.

Teije zegt dat dit zeker kan. Alle leden zijn vertegenwoordigd door hun voorzitter en de stukken

zijn toegezonden zodat de voorzitters zich konden voorbereiden.

De ljeppers zijn vertegenwoordigd in het Hoofdbestuur. Er is dus geen enkel beletsel om een

rechtsgeldige ALV te houden.

De agenda wordt ongewijzigd goedgekeurd.

2 Mededelingen en ingekomen stukken

Voor de mededelingen wordt verwezen naar bladzijde 6 van ‘Op 'e Skâns’. Er zijn geen vragen

over. We werden blij verrast door Thewis Hobma die bezig is in Harlingen een fierljepvereniging

en een accommodatie op te richten.

De plannen zijn nog prematuur maar er is enthousiasme.

Wij zullen waar mogelijk Thewis ondersteunen. Wij zullen jullie op de hoogte houden van de

verdere ontwikkelingen.

`


5

3 Verslag Algemene Ledenvergadering van 8 april 2019

Het verslag wordt doorgenomen en er zijn geen opmerkingen, met dank aan Tjipke wordt het

vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag vraagt Anna-Martha of bij aanschaf van een ledscherm ook

gekeken kan worden naar een nieuwe geluidsinstallatie.

4 Algemene Zaken

a. Jaarverslag Hoofdbestuur 2019/2020.

Dit verslag wordt zonder bemerkingen vastgesteld met dank aan Tjipke.

b. Jaarverslag wedstrijden 2019.

Dit verslag wordt eveneens zonder bemerkingen vastgesteld met dank aan Sjoerd Huitema.

c. Verslag Technische Commissie.

Dit verslag wordt vastgesteld zonder aanmerkingen met dank aan Tjipke.

d. Punten ter besluitvorming n.a.v. Evaluatie seizoen 2019.

De punten worden ongewijzigd vastgesteld.

5 Financiële zaken

a. Financieel verslag 2019.

Bert geeft een uitgebreide toelichting op het zeer duidelijke verslag. Peter vindt de

verzekeringen nogal duur. Dat klopt, maar er staat een ruime dekking tegenover.

Bert heeft dit zo overgenomen, maar het is wel goed dat we hier nog eens naar kijken.

Marrit merkt op dat het op de weg houden van polsenkar en bus nogal wat kost.

Is het mogelijk dat de verenigingen zelf het materiaal aanschaffen?

In het kader van dit financieel verslag gaan we hier niet te veel op in, maar het zou forse

investeringen vergen die niet realistisch zijn.

b. Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascontrolecommissie.

Hans Helmholt heeft samen met Gerrit Veenstra de boekhouding bekeken. Keurig op orde

en op alle vragen werden deskundige antwoorden gegeven. Hans stelt voor de

penningmeester décharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in.

Grijpskerk wordt benoemd om de boeken te controleren over 2020.

c. Begroting 2019.

De begroting van 2020 is reeds achterhaald en door de corona klopt hij niet meer.

Vermoedelijk blijft er meer geld over dan begroot ondanks dat we geen wedstrijdtarieven

hebben berekend. Bert heeft mede daarom een meerjarenbegroting gemaakt.

Door de aanschaf van de nieuwe kleding gaan we fors in de min, wat in de volgende jaren

weer goed gemaakt wordt. In 2022 gaan we naar de plus en de volgende jaren uiteraard

ook. Peter mist bij de baten de provinciale subsidie. Die is per ongeluk niet ingevoegd.

Het plaatje wordt dan gunstiger.

d. Wedstrijdtarieven 2020.

Er zijn geen tarieven in rekening gebracht voor 2020. Voor 2021 al naar gelang de situatie

gaat het HB de tarieven halveren om de verenigingen een steuntje in de rug te geven.

e. Subsidieaanvraag 2021.

Die is klaar en staat op het punt ingediend te worden.

f. Contributievaststelling.

Die blijft voor 2021 gelijk.

g. Supporterskaarten.

Dit jaar geen verkopen. De prijs blijft gelijk.

`


6

6 Benoemingen Commissies / Besturen

a. Benoeming leden geschillencommissie 2020.

We hadden dit jaar formeel geen geschillencommissie omdat ze niet waren benoemd.

Gelukkig waren er geen geschillen. De commissie wordt alsnog benoemd.

b. Ledenraadsleden van de NFB.

Burgum en Grijpskerk. Aftredend IJlst , toetredend Winsum. De ALV is 23 januari 2021.

Hopelijk kan die op een normale manier gehouden worden.

c. Samenstelling Technische Commissie.

Marten van der Ploeg treedt uit. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. Gelukkig komt Klaas

v/d Haring in zijn plaats en wordt hierbij benoemd.

Sytze zegt dat TC’er Remco Veenstra aangegeven heeft dat hij stopt. Dus ook hier ontstaat

een vacature. De TC is nog steeds onderbezet. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

d. Samenstelling Hoofdbestuur.

Bert van Akker en Theun Scherjon zijn aftredend en herkiesbaar. Ze worden met instemming

herkozen.

e. Vacatures Hoofdbestuur.

In het voorjaar van 2021 treedt Teije af als voorzitter. Naar de wens van het HB is de

taakomschrijving van de voorzitter aangepast. Naast de normale competenties willen we

graag iemand die thuis is bij de Friese overheden en lijntjes heeft met het bedrijfsleven.

De vergadering stemt hier mee in.

We hebben spijtig genoeg nog steeds geen jeugdcoördinator. Wij hebben hier verschillende

personen voor gevraagd maar dat is tot nu toe niet gelukt.

Gelukkig bestiert Anna-Martha de jeugdzaken op dit moment, waarvoor hartelijk dank.

Henk treedt ook in het voorjaar af.

De PR functie komt vacant, maar was eigenlijk al jaren vacant. Henk was zo goed om te

blijven totdat er een ander was. Helaas is die er nog steeds niet.

Marrit zegt dat Tessa Kramer eventueel het drukwerk voor de verenigingen wil verzorgen.

Wij zijn hier blij mee. De vacature kan ook wel wat gesplitst worden.

Een webmaster zou ook ideaal zijn. Elke vereniging zou van een ljepavond of dag een

verhaaltje kunnen schrijven voor de eigen website maar ook voor die van het HB.

Een website staat of valt bij actualiteit. Ook kunnen we stukken taak uitbesteden, zoals we

nu ook al doen.

Teije vraagt dringend om mee te helpen deze vacatures te vervullen. De FLB kan niet, of

slechts gedeeltelijk functioneren als de vacatures niet worden ingevuld.

Als er voor 1 januari 2021 nog geen kandidaten zijn dan maken we een vereniging

verantwoordelijk voor een bepaalde vacature.

Voor voorzitter hebben we een paar mensen op het oog, die we in ieder geval willen

benaderen. Maar ieder wordt gevraagd rond te zien. Als men iemand weet dan graag eerst

even contact met Teije. Marrit kondigt aan dat It Heidenskip namen zal noemen.

7 Afspraken en werkwijzen met nieuwe sponsoren

De nieuwe sponsoren hebben de werkwijze van de Friese Poort min of meer overgenomen.

We hebben het even op een rijtje gezet. Als er verenigingen zijn die moeite hebben met

sommige richtlijnen dan horen wij dat graag.

Binnenkort hebben we een evaluatie met hun. Door de corona hebben we maar een half

seizoen gedraaid maar toch lijken ze redelijk tevreden.

8 Overleg en besluitvorming in coronatijd

In deze moeilijke tijd moet het bestuurlijke soms op een aangepaste manier en sommige dingen

komen niet altijd even democratisch tot stand.

We willen graag dingen zo weinig mogelijk uitstellen maar soms is overmacht niet uit te sluiten.

Wij vragen hier voor begrip.

`


7

9 Vaststellen datum voor agenda vergadering

Teije wil graag op korte termijn een datum prikken voor deze vergadering. De vergadering stelt

voor dit met een datumprikker te doen. Tjipke zal kijken of dit hem gaat lukken.

10 Rondvraag

Theun gaat kijken of er stoplichten zijn die rondom te zien zijn. Dit om de beleving van het

publiek en de commentator te verhogen.

De TC gaat kijken of er in het reglement iets opgenomen moet worden over de vering van de

schansen.

Marrit vraagt of we ook iets willen doen aan de overvolle 2e klasse. We gaan dit bekijken.

Marrit vraagt of we niet weer zo'n lange pauze willen plannen tussen de laatste competitiewedstrijd

en het FK. Dit kwam door corona en is niet structureel.

Sytze vindt dat de vaststelling van het record van Wisse Broekstra te veel buiten hem om is

gegaan. Gelukkig heeft het onderzoek bevestigd dat het record geldig is zoals is opgemeten.

Teije onderkend dat de communicatie over de meetproblematiek beter had gekund.

Via NFB wordt de komende tijd door deskundigen en zeker ook met de TC’en nagegaan hoe

problemen voortaan voorkomen kunnen worden.

11 Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit Teije om 22:00 uur de vergadering.

©fotografie Martin de Jong

Nederlandse Kampioenschappen 2020, Burgum – 19 september 2020

Een overzicht van de wedstrijdarena met kenmerkend voor 2020 het publiek, maximaal 250 toeschouwers,

op 1,5 meter afstand van elkaar

`


Jaarverslag Hoofdbestuur FLB

2020/2021

Op 2 december 2020 is de Algemene Ledenvergadering wegens corona digitaal gehouden.

De samenstelling van het Hoofdbestuur was in 2020-2021 als volgt:

Voorzitter

Teije Dijk

Secretaris

Tjipke van Gosliga

Penningmeester

Bert van Akker

PR-functionaris

Henk Schievink

Lid vanuit TC

Theun Scherjon

Lid vanuit LV

Jan Teade Nauta

Jeugdcoördinator

Vacant

Lijst met afkortingen:

FLB: Frysk Ljeppers Boun

HB: Hoofdbestuur Frysk Ljeppers Boun

DB: Dagelijks Bestuur van het HB

TC: Technische Commissie van het FLB

LV: Ljeppersvereniging

WS: Wedstrijdsecretariaat

NFB: Nederlandse Fierljep Bond

PBH: Polsstokbond Holland

FK: Fries Kampioenschap

HK: Hollands Kampioenschap

NC: Nationale Competitie

NK: Nederlands Kampioenschap

NFM: Nationale Fierljep Manifestatie

8

Het afgelopen seizoen is onvoorstelbaar vreemd verlopen wegens de coronapandemie. Het zag er in

eerste instantie naar uit dat we helemaal niet konden ljeppen in wedstrijdverband en dat er pas in

september weer wat mogelijk zou zijn.

We hebben, samen met de NFB en PBH heel wat digitaal af vergaderd om te kijken of er toch wat

mogelijk was.

Gelukkig werden er per 1 juli versoepelingen afgekondigd en samen met de afdelingen hebben we toch

nog een halve agenda in elkaar gezet, zodat we een halve competitie konden afwerken, met weinig

publiek maar met plaatsing voor het FK en NK.

Ook hier waren maximaal 250 toeschouwers toegestaan, wat de nodige hoofdbrekens opleverde.

Met de lockdown konden we de competitieprijzen ook niet feestelijk uitreiken.

Door bovenstaande kon de NFM ook geen doorgang vinden wat zeer teleurstellend was voor onze

vrienden in It Heidenskip.

De vergaderingen van het HB zijn zo goed en zo kwaad als het ging toch gehouden. Ook met onze

verenigingen hebben we digitaal vergaderd en er ook de verlate ALV van 2020 mee afgewerkt.

Onze nieuwe hoofdsponsoren ‘Bouwbedrijf Dijkstra-Draisma, de Rabobank en FC Oranjewoud’ hebben

een gek jaar achter de rug, maar waren desondanks tevreden over onze prestatie.

Ook dit jaar is er geen enkele schorsing of sanctie opgelegd. We willen de ljeppers en ljepsters hiervoor

bijzonder bedanken voor hun sportiviteit.

Tijdens het NK werd een prachtig Nederlands Record gesprongen maar door een foute meting van ons

meetinstrument enigszins overschaduwd.

De TC zal komend seizoen met andere protocollen gaan werken voor correctere metingen.

`


9

Door een overvolle 2e klasse, met dank aan steeds meer jeugdschansen, waren het langdurige

wedstrijden die soms ingekort moesten worden door invallende duisternis.

Vandaar dat we besloten hebben dit jaar een volwaardige 3e klasse op te tuigen.

De samenwerking met de NFB en PBH is uitermate plezierig en ondersteunend.

Voor De Útljepper hebben we wat nieuws bedacht dat dit seizoen gestalte moet krijgen.

Andere onderwerpen:

Onze voorzitter Teije Dijk legt zijn functie neer en zal opgevolgd worden door Etty Kramer.

Wij zijn Teije zeer veel dank verschuldigd voor het vele werk dat hij verricht heeft voor het fierljeppen.

Wij wensen Etty heel veel succes het komende seizoen.

Streaming video krijgt in samenwerking met de Omrop body. Met de aanschaf van een nieuwe camera

verwachten we weer verbeteringen, echter vraagt dit veel werk en inspanningen.

We hopen het komend seizoen met extra vrijwilligers dat dit toch van de grond komt.

Het project ‘Fryske Sport in dyn klasse’ wordt opnieuw opgepakt door onze nieuwe jeugdcoördinator

Anna Martha van der Mei.

Wij wensen haar succes omdat we op dit moment veel jeugd hebben die de nodige aandacht vereist.

De vacature PR is nog steeds zorgelijk. Gelukkig krijgen we ondersteuning door jeugdleden.

We hopen op een prachtig en coronavrij nieuw seizoen waar hopelijk ieder weer veel genoegen aan zal

beleven.

Tjipke van Gosliga

Secretaris Frysk Ljeppers Boun

Burgum, maart 2021

Co-sponsoren fan it Frysk Ljeppers Boun

Der’t wy tige wiis mei binne!

Ook belangstelling voor sponsoring, neem dan

contact op er zijn diverse mogelijkheden

www.fierljeppen

`


10

Jaarverslag (wedstrijdverslag)

Fierljepseizoen 2020

Het seizoen van 2020 stond in het teken van corona. Kan er nog wel geljept worden, en hoe

dan? Pas halverwege juli konden we beginnen, met een beperkt aantal publiek, uiteraard op

de gebruikelijke afstand van 1,5 meter.

Een seizoen, dat doorliep tot half september met uiteindelijk toch een NK als lekker toetje.

Een kort seizoen met wel schitterend weer.

Hoewel kort, toch een aantal opmerkelijke hoogtepunten en verrassende kampioenen.

Ook een seizoen, waar we heel veel herintreders mochten verwelkomen. En niet de minsten

zoals Bart, Age en Maureen, maar ook Oane, Wisse en Melanie kwamen sterk terug na

afwezigheid en/of blessure.

Een seizoen met (maar) 12 competitiewedstrijden, maar wel een met klassementsrecord bij de

senioren door Ysbrand Galama, 3 schansrecords, waarvan 1 een NR bij de jongens.

Opmerkelijk, het FR bij de jongens ligt verder dan die bij de junioren.

Overzicht van het aantal verre sprongen over de laatste 4 jaar.

Senioren Junioren Jongens Dames

“21+” "20+" "19+" "18+" "19+" "18+" "17+" "17+" "16+" "15+" “16+” "15+" "14+"

2020 6 29 90 169 8 26 59 21 55 95 5 27 111

2019 12 59 209 374 12 38 105 52 165 301 16 68 235

2018 7 52 149 304 20 74 185 34 92 197 6 34 159

2017 3 56 143 279 20 77 237 69 149 286 12 63 249

In het bovenstaand overzicht staan ook aantallen van PBH-ljeppers, als ze deelnemen aan

gezamenlijke wedstijden. Vergelijken met vorige jaren, heeft geen enkele zin.

Korter seizoen, geen nationale wedstrijden.

De Friese ljeppers springen 179 maal verder dan 18 meter. Het vaakst gebeurde dit in

Winsum met 50, gevolgd door IJlst en Burgum met elk 33 maal.

In de totaalafstanden zijn nu ook het SR van de famkes meegenomen. (2016 t/m 2020).

Totaalafstand SR's

2016 2017 2018 2019 2020

BG 93.64 93.90 95.96 98.90 99.32

HS 93.33 94.00 94.00 95.93 95.93

IJ 91.03 91.20 91.20 91.20 92.65

WS 90.75 91.48 91.48 92.01 92.19

BT 92.15 92.27 92.27 91.20 92.27

GR 90.59 90.59 90.59 90.59 90.59

Er werd 3 maal een schansrecord verbeterd,

éénmaal in BG, BT en WS. Tweemaal door

Wisse, en 1 maal door Wytse.

De volgorde van de totaalscore SR is gewijzigd;

BT schuift 2 plaatsen op. BG is verder uitgelopen.

`


11

De strijd om het klassement begon eigenlijk in de 2 e klasse.

Bart begon voortvarend. Echter zodra hij promoveerde naar de 1 e klasse, was hij de leiderstrui

kwijt aan Ysbrand, die hem ook niet weer uit handen gaf, en won met een mooi

klassementsrecord.

Bij de jongens deed Wisse hetzelfde als Bart, alleen hij hield de leiderstrui het gehele seizoen

vast.

Bij de junioren geen spanning: Rutger startte met de leiderstrui en was door niemand te

achterhalen.

Bij de dames wist Marrit in het eerste gedeelte zoveel voorsprong op te bouwen, dat ze

afgetekend won.

De meeste spanning was er bij de famkes. Met slechts één sprong wist Lisse 2 wedstrijden

aan kop te blijven; echter door een blessure kon ze daar niet van genieten.

Hanneke nam de leiderstrui over voor 3 wedstrijden. Inger wist vervolgens de trui het langste

in bezit te houden.

In de laatste wedstrijd wist Pytrix uiteindelijk het klassement te winnen.

Dagkampioenschappen:

Bij de senioren werden de titels door 4 mensen verdeeld: Ysbrand 5, Nard 4, Sytse 2, en

Rutger Piersma 1.

Bij de junioren won Rutger Haanstra er 8, Wietse 2, en Riemer en Peter elk 1.

Bij de dames won Marrit er 6, Sigrid en Tessa elk 2, en Marije en Maureen elk 1.

Bij de jongens won Wytse Steensma er 6, Wisse 5 en Germ 1.

Bij de famkes wonnen Inger en Pytrix elk 4, Hanneke 3 en Lisse 1.

De Friese Kampioenschappen gewoon weer op zaterdag, maar wel zonder publiek.

Omrop Fryslân was weer volop in beeld en bracht de gehele wedstrijd live op televisie.

Bij de senioren kwamen maar liefst 3 finalisten uit de overgangsklasse. Rutger won

verrassend in de finale. Een complete outsider; met een keurige 20 meter was de winst

verdiend.

Bij de junioren won Rutger Haanstra. In de laatste wedstrijdsprong wist hij net de finale te

halen. In de finale wist hij met beide sprongen beslag te leggen op het kampioenschap.

Bij de jongens won Wisse geheel volgens verwachting.

Bij de dames wist Marrit de finale niet te halen. Hierdoor ging Tessa als 3 e de finale in.

Verrassend wist zij in de finale de winst binnen te halen.

Bij de famkes kwamen de favorieten in de finale, maar de winnende sprong was in de

voorronde al door Pytrix gesprongen.

Uiteindelijk konden de Nederlandse Kampioenschappen doorgaan in Burgum. De 1,5 meter

werd nog wel even op de proef gesteld door een aantal te enthousiaste fans.

De verwachtingen lagen hoog. Diverse ljeppers waren van plan 22 meter te springen.

Bij de senioren won Rian Baas opnieuw met maar 1 cm verschil.

Bij de junioren deed Reinier Overbeek hetzelfde, net als vorig jaar won hij.

Bij de jongens wist Wisse Broekstra met een geweldig nieuw NR kampioen te worden.

Bij de dames wist Sigrid Bokma met een fantastische 17-metersprong in de voorronde

kampioen te worden. Zij is de 3 e dame met een PR over de 17 meter, en de 1 e vrouw, die NK

kampioen is geworden bij de jeugd, meisjes en dames.

Bij de meisjes bestond de finale enkel uit meisjes uit Friesland, dezelfde 3 als bij de FK.

Nu echter wist Inger kampioen te worden met een nieuw PR.

Het puntenklassement werd bij de heren door Ysbrand Galama gewonnen met een kleine

voorsprong op Nard. Bij de dames won Marrit opnieuw.

`


12

Tijdens de 1 e klasse wedstrijden werd er 42 maal een PR verbeterd; in de 2 e klasse 98 maal.

Vergelijken met vorig jaar is niet eerlijk, maar het aantal in de 2 e klasse ligt met maar 20 lager

dan vorig jaar bijzonder goed.

In de PR-verbeterlijst staan de ljeppers in de klasse, waar zij aan het eind van het seizoen

zaten.

Bij de 8 e FK voor de jeugd werden de kampioenschappen netjes verdeeld. Sietse Lefferts,

Jorrit Bouwstra, Berber Haanstra en Yrsa Maats mochten zich Fries Kampioen noemen.

Het NK voor de jeugd werd gehouden in Kockengen. Aan het eind van de middag werden de

kampioenen gehuldigd: Sietse Lefferts, Jorrit Bouwstra, Sanne Bouwstra en Viënne v/d

Knaap.

Een nieuw seizoen lonkt, maar we zullen ongetwijfeld rekening moeten houden met de

pandemie. Wat zou dit voor invloed hebben op een volledig wedstrijdprogramma?

Laten we moed houden en gaan voor een sportief en gezond seizoen.

Sjoerd Huitema

maart 2021

©fotografie Martin de Jong

Fryske Kampioenen Fierljeppen 2020, Winsum – 5 september 2020

Wisse Broekstra (18.28 m), Rutger Piersma (20.01 m), Rutger Haanstra (18.30 m), Pytrix Westra (14.57 m)

en Tessa Kramer (15.15 m)

`


13

Van de TC tafel

We worden al weer ruim een jaar geteisterd door de coronacrisis die een groot stempel heeft

gedrukt op het afgelopen jaar.

Ook nu (begin juni) ziet het ernaar uit dat ook komend seizoen er de nodige beperkingen

zullen zijn. Hoe dit zal uitpakken hebben we nu nog geen idee van.

Wel is het vrijwel zeker dat we per 30 juni los mogen met de competitie.

We konden weer in wedstrijdverband springen vanaf 1 juli 2020. Er waren nogal wat

beperkingen en ook de anderhalve meter was flink wennen. Doordat Omrop Fryslân veel

wedstrijden uitzond kwamen alle gepleegde zonden rechtstreeks in beeld, wat soms tot gedoe

leidde. Ondanks alle beperkingen werd er goed en ver gesprongen.

We hebben een sportieve en korte zomer gehad die uitmondde in een FK en NK in september.

We hadden een overvolle 2e klasse, wat vaak tot langdurige wedstrijden leidde en vaak moest

worden ingekort door invallende duisternis of dreigende regen. Er is besloten het komend

seizoen een volwaardige 3e klasse op te tuigen waardoor bovenstaande hopelijk tot het

verleden behoort.

Ook het afgelopen seizoen zijn er geen schorsingen uitgedeeld, dat wij willen de ljeppers en

ljepsters bedanken voor hun sportiviteit.

Erwin van der Heide en Remco Veenstra hebben te kennen gegeven hun TC-werkzaamheden

neer te leggen. Wij vinden dit uiteraard jammer en we willen ze vanaf deze plaats bedanken

voor hun deskundige inzet en fijne samenwerking die wij van hun hebben gekregen.

Dit houdt in dat de noordelijke accommodaties geen TC meer hebben en dat de overige TC

(maar 7 man) verder zullen moeten rijden. Voor het komend seizoen hebben we het nog voor

elkaar gekregen, maar het kan niet zo doorgaan.

Als elke vereniging 2 TC-ers levert zijn we uit de problemen en van de verre reizen af.

Mensen uit het zandbed, ex-ljeppers of ljepsters, maar ook 1e klassers die de 3e en 2e klasse

kunnen doen. Dit kan met een korte opleiding.

Het meten van de afstanden door ons digitaal meetapparaat leek zo simpel, totdat we door

wat foute metingen erachter kwamen dat het apparaat op verschillende manieren ingesteld

kon worden.

Komend seizoen gaan we hier beter op letten met een gewijzigd protocol en andere

inmeetprocedures.

Ook nu gaan we het FK en NK weer springen in september. We gaan ervan uit dat we weer

publiek op anderhalve meter mogen toelaten.

We hopen dat per september de restricties van corona eraf zijn zodat we dan weer onbeperkt

publiek mogen toelaten.

Fijn seizoen toegewenst!

Tjipke van Gosliga,

Secretaris TC

`


14

Besluiten ALV 6 april 2021

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Onderwerp

Keuring jeugdpolsen.

We stellen voor dat de TC voortaan alle nieuwe (jeugd)polsen keurt voordat ze in gebruik

genomen worden.

Finalesprongen jeugdkampioenschappen.

We willen bij de jeugdkampioenschappen net zo veel finalesprongen laten maken als bij de

gewone kampioenschappen .

Pilot meisjes t/m 10 jaar.

Om meer meisjes in de categorie t/m 10 jaar te krijgen willen we een pilot doen met een

waterbreedte van 4 meter voor deze categorie. Hiervoor geldt dat er met carbon

gesprongen wordt en er dus uitsluitend ljeppers verwacht worden die naast de pols

springen en een klimslag kunnen maken.

Digitaal aanmelden jeugdwedstrijden.

We gaan de wedstrijdlijsten en het inschrijven voor de jeugdwedstrijden net als die van de

andere wedstrijden organiseren.

Jeugdljeppers > 13 jaar.

We stellen voor geen ljeppers van 13 jaar en ouder op de jeugdschansen meer mee te

laten springen in de jeugdwedstrijden.

Licentieljeppen.

We willen weer licentiesprongen meten. De afstand telt niet als PR omdat het geen

wedstrijd is, maar het certificaat wordt aangepast zodat hier de verst gesprongen afstand

op genoteerd kan worden.

Kampioensprijzen JNK via NFB.

We stellen voor dat de NFB niet alleen de kampioensprijzen maar ook de wedstrijdprijzen

voor het JNK beschikbaar gaat stellen.

Bestickeren jeugdpolsen.

De jeugdpolsen zijn niet allemaal bestickerd, we stellen voor dat de verenigingen dit zelf

oppakken.

Jeugdwedstrijden.

We noemen de jeugdwedstrijden niet langer 3 e klasse, maar uitsluitend: jeugdwedstrijden.

Contributie jeugdljeppers.

Ljeppers in 1 e , 2 e en 3 e klasse zijn licentiehouder en betalen per seizoen contributie < 16

jaar € 24,00 en > 16 jaar € 36,00.

Jeugdljeppers betaalden geen contributie. Voorstel is om dit wel in te voeren. € 12,00

Niet-springende ljeppers.

Op de indeling staan een aantal ljeppers vermeld die al enige tijd niet meer in actie komen.

Zij betalen nog wel gewoon jaarlijks hun contributie, maar ‘vervuilen’ de indeling. Voorstel:

na een jaar niet in actie te zijn geweest vervalt de licentie per 31 december en worden de

ljeppers automatisch ‘niet-springend ljepper’.

De jaarlijkse contributie wordt aangepast naar € 12,00 per jaar. Door middel van opnieuw

aanmelden kan men dan alsnog herintreden en wordt de licentie geactiveerd.

`


Kwalificatiesysteem Jeugd FK & Jeugd NK

15

Dit jaar zijn er 3 kwalificatiewedstrijden voorafgaand aan het JFK op 7 augustus in IJlst, te

weten op :

26 juni in Burgum

10 juli in Winsum

24 juli in IJlst

Samen met het JFK en nog een laatste kwalificatiewedstrijd op 21 augustus in Buitenpost

gelden ze als kwalificatiewedstrijden voor het JNK op 28 augustus.

Het JNK zal ook dit jaar wederom in Kockengen worden gehouden.

Per wedstrijd wordt de verste afstand in het kwalificatieklassement opgenomen. De

plaatsing voor beide kampioenschappen vindt plaats op basis van de beste 2 afstanden in

dit kwalificatieklassement.

Voor het JFK plaatsen zich:

- 6 meisjes en 6 jongens t/m 10 jaar

- 10 meisjes en 10 jongens van 11 of 12 jaar

Voor het JNK plaatsen zich:

- 4 Friese meisjes en 4 Friese jongens t/m 10 jaar

- 6 Friese meisjes en 6 Friese jongens van 11 of 12 jaar

Desbetreffende afstanden tellen ook mee voor het jeugdklassement

Deelname aan kwalificatiewedstrijden is ongeacht de klasse (1 e , 2 e of 3 e ) waarin de ljepper

in de reguliere competitie ljept.

Ljeppers die in de reguliere competitie over de grote schans springen, springen in de

kwalificatiewedstrijden buiten mededinging mee.

JEUGDCOMMISSIE FLB

Voorzitter: Anna Martha v/d/ Mei annamarthavdmei@gmail.com

‣ Afdeling Buitenpost: Ette-Frits Veenstra ette-frits@hotmail.com

‣ Afdeling Burgum: Johanna Haanstra-Tinga johannatinga@hotmail.com

‣ Afdeling Grijpskerk: Kris v/d Bijl krisvanderbijl@gmail.com

‣ Afdeling It Heidenskip: Mare Dijkstra maredijkstra2@gmail.com

Martina Haanstra

martinahaanstra@hotmail.com

‣ Afdeling IJlst: Marije Reitsma marijereitsma@ziggo.nl

‣ Afdeling Winsum: Thijs Faassen thijsfaassen@gmail.com

`


`

16


17

NIJS fan de Jeugdkommisje

De jeugdkommisje hat yn it ôfrûne winterskoft wer in pear kear oerlein. Yn wikseljende

gearstalling en fysiek of online wienen alle fierljepferienings hjirby fertsjinwurdige. En de

jeugdkommisje is ek wer fertsjinwurdige yn it haadbestjoer fan it FLB yn de persoan fan Anna

Martha van der Mei.

De earste gearkomste nei it wedstriidseizoen is fansels in evaluaasjegearkomste.

It wichtigste punt wie dat it mei inoar springen yn stee fan yn regio’s hiel goed befallen is en

dat we dat trochsette wolle. De wedstriden binne no allegearre op sneontemoarn pland, sadat

it kwa reis- en slieptiden ek te realisearjen is.

In oar punt is dat we konstatearje dat it tal famkes o/m 10 jier noch altyd efter bliuwt. Soe it sa

wêze dat jonge famkes wat benauwder binne en miskien wol oer 4 meter wetter doare te

springen? Wy sille it dit wedstriidseizoen by wize fan pilot teste.

Fryske Sport yn dyn klasse krijt in ferfolch. Dit is in projekt wêrby’t der lessen op skoallen jûn

wurde. Los dêrfan hawwe wy de skoalbern leaver by ús op de skânsen op besite.

We binne dwaande mei it ûntwikkeljen fan PR-materiaal om bern út te noegjen om by ús del te

kommen foar proeflessen.

We hienen it kommende seizoen graach wer starte wollen mei in jeugddei yn en om de turnhal

op it Fean. Sjoen de tarieding dy’t it freget en de kâns dat it (net) trochgean kin y.f.m. corona

hawwe we besletten dit fan de agenda te heljen.

Mar foar 2022 sette we it der wer op!

©fotografie Martin de Jong

JFK in IJlst, is deze sprong ver genoeg voor deelname aan finale? – 22 augustus 2020

`


Galerij Jeugdkampioenen FK / NK 2020

18

©fotografie Martin de Jong

Fryske Jeugdkampioenen Fierljeppen 2020, IJlst – 22 augustus 2020

Jorrit Bouwstra (09.46 m) jongens t/m 10 jaar, Yrsa Maats (08.45 m) meisjes t/m 10 jaar,

Berber Haanstra (09.01 m) meisjes 11-12 jaar en Sietse Lefferts (11.34 m) jongens 11-12 jaar

Nederlandse Jeugdkampioenen Fierljeppen/Polsstokverspringen 2020,

Kockengen – 29 augustus 2020

Sietse Lefferts (11.70 m) jongens 11-12 jaar, Sanne Bouwstra (10.28 m) meisjes 11-12 jaar, Jorrit Bouwstra

(10.66 m) jongens t/m 10 jaar en Viënne van der Knaap (08.89 m) meisjes t/m 10 jaar

`


`

19


Akkommodaasjenijs fan Winsum

20

In fierljepferiening is mear as in sportferiening. It is ek in feriening wêr’t elts syn kreativiteit op it

mêd fan horeka, grien- / grûnwurk en technyske bouwurken kwyt kin.

Der wurdt hiel wat ôfklust by sa’n feriening, it is noait klear en kin altyd better en moaier. En

dus hawwe we yn Winsum ek al wer drok oan it klussen west.

Begjin seizoen 2020 hawwe we yn Winsum in nije jeu-de-boulesbaan oanlein. Elts is hjir wiis mei,

der binne mear boulers as ea en it is supergesellich as de jeu de boulers der tagelyk mei de

ljeppers binne. As der dan ek noch keatsers en bootcampers fan de sportskoalle op it fjild oan it

sporten binne, foarmje we it epysk sintrum fan Winsum.

De jeugdskânsen koenen net klear foar de simmer. Dit hie ek te krijen mei in nij ynsjoch, we

woenen in oar en djoerder systeem. We wolle de skânsen ynstelle kinne op wetterbreedtes fan 3

oant 5 meter en 5 oant 7 meter. Dit idee hat Sytze Hilbrand foar ús útwurke en wy moasten der jild

by regelje. Der moast dochs al jild komme want net alle subsydzjesinten wurde foarôf útkeard.

Gelokkich wie in hiel oantal leden ree om ús sinten te lienen.

We sille dit jier op de jeugdskânsen ljeppe!

Hast klear!

`


21

De Nederlandse Fierljep Bond (NFB) is de landelijke samenwerking van alle fierljeppers die

haar best doet de sport te promoten en ondersteunen. En natuurlijk worden de nationale

wedstrijden onder auspiciën van de NFB georganiseerd.

NFB advieswerkgroep meten van start

Aan het einde van het vorige springseizoen werden we geconfronteerd met een aantal

zwakke plekken in onze meetprocedures. Wij vinden het echter zeer belangrijk dat alle

gesprongen afstanden zo onbetwistbaar en correct mogelijk gemeten worden en dat geldt

nog sterker voor officiële records.

De NFB heeft daarom twee gespecialiseerde bedrijven (Geomaat en Mulitgeo) gevraagd

om mee te denken en die zijn met waardevolle adviezen gekomen.

Hierop is de NFB advieswerkgroep meten in het leven geroepen, welke begin maart van

start is gegaan. In deze werkgroep zitten deze twee bedrijven, vertegenwoordigers uit

beide TC's en vanuit het NFB bestuur is Erik Bos de kartrekker.

De werkgroep verzamelt alle mogelijke verbeterpunten rond alle facetten van het meten en

komt dan met een adviesrapport waarin alle verbeterpunten gegroepeerd naar onderwerp

worden behandeld.

Waarschijnlijk is dat rapport al klaar voordat deze Op ‘e Skâns bij jullie op de mat ligt. Het

is de intentie dat na een positief besluit over dit advies, alles zoveel mogelijk al meteen bij

de start van het wedstrijdseizoen 2021 door de werkgroep is geïmplementeerd bij beide

districten.

Zo kunnen we met meer vertrouwen kijken naar het meten en dat leidt ons minder af van

het genieten van alle mooie prestaties. De werkgroep wordt weer ontbonden zodra alle

aanpassingen zijn afgerond.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Familieberichten. Wil je een bericht plaatsen in de volgende editie van Op ‘e Skâns?

Stuur dan je kaartje of advertentie naar: info@fierljeppen.frl

Ook andere interessante informatie of leuke weetjes zijn van harte welkom!

`


`

22


Nog één keertje… van begin tot eind!

23

Op de bladzijde hiernaast een groepsfoto die gemaakt is op 22 mei 2004 in It Heidenskip toen de

ljeppers voor het eerst in actie kwamen in het toen nog nieuwe ROC Friese Poort-tenue.

Al deze tenues kwamen uiteindelijk weer terug in It Heidenskip bij de kledingwisseldag die bij de

start van het vorige seizoen op 11 juli 2020 in It Swaeigat werd gehouden. Een enkeling leverde

hetzelfde rugnummer in… kijk maar op de groepsfoto.

Op maandag 26 oktober 2020 zijn via Speedcargo te Leeuwarden acht grote dozen met deze

‘oude’ fierljepkleding van onze voormalige hoofdsponsor ROC Friese Poort verzonden naar de

haven in Antwerpen. Deze kleding is overbodig geworden sinds de komst van de nieuwe

hoofdsponsoren Bouwgroep Dijkstra-Draisma, Rabobank en FB Oranjewoud.

De kleding zal worden geschonken aan de Stichting Child-Help. Dit is een non-profit organisatie

die gehandicapte kinderen en hun ouders in derdewereldlanden medische behandeling geeft en

maatschappelijke begeleiding.

De kleren gaan naar projecten in Oeganda, Tanzania en Rwanda, waar ze dankbaar gebruikt

zullen worden voor sport en om gewoon gedragen te worden.

De kleren zullen onder meer gegeven worden aan kinderen en hun ouders die tijdelijk verblijven in

zgn. Houses of Hope.

De Stichting Child-Help is bezig deze Houses of Hope te bouwen bij enige ziekenhuizen, waar

kinderen met financiële steun van Child-Help geopereerd worden en andere medische

behandeling krijgen.

`


24

Fierljepfamilie

Mijn eerste kennismaking met het fierljeppen was omdat mijn broer Klaas begon met fierljeppen in

Buitenpost. Een jaar later werd door de ljeppersklub een kennismakingscursus van 5 lessen,

georganiseerd onder begeleiding van Bjinse Wolters.

Daarna ben ik lid geworden van ljeppersklub Buitenpost. In totaal heb ik 12 jaar gefierljept.

Vergeleken met de jeugd van nu, ben ik laat begonnen met fierljeppen, ik was toen 16 jaar en kon

gelijk in de 1e klasse beginnen, de tweede klasse bestond nog niet.

Elke ljepper had twee sprongen en daarna was er voor de beste drie dames en heren nog een

finale met nog eens twee sprongen.

Bij het Fries Kampioenschap en het Nederlands Kampioenschap was de kampioen van het vorige

jaar automatisch geplaatst voor de finale. Een groot voordeel voor de kampioen. We hadden toen

nog accommodaties in Creil, Akmarijp, Menaldum, Leeuwarden en Makkum.

Het is jammer dat deze accommodaties er niet meer zijn. Het maakt wel duidelijk dat als je een

vereniging in stand wilt houden je een grote groep enthousiaste vrijwilligers moet hebben en ook

heel belangrijk: een gemeente die hier geld voor vrijmaakt.

Fierljeppen is een sport die zich blijft ontwikkelen, gelukkig maar, want daardoor blijft het ook een

aantrekkelijke sport om naar te kijken.

De accommodaties en het materiaal om mee te fierljeppen zijn sterk verbeterd, de veel lichtere

carbonpols en de jeugdschansjes dragen eraan bij dat records worden verbroken. Ook de

verschillende trainingsmogelijkheden die de ljeppers nu hebben dragen bij aan de ontwikkeling van

onze fierljepsport.

Wat gelijk is gebleven, is dat fierljeppen een verbindende factor is, fierjeppen zorgt voor sociale

samenhang, een sport waar vriendschappen voor het leven ontstaan, één grote fierljepfamilie.

Fierljeppen is een individuele sport, dat wel, maar door te leren van elkaar en kennis met elkaar te

delen, zorgen we met elkaar ervoor dat er weer verder gesprongen kan worden.

De naam van onze boerderij hebben we gecombineerd met de hobby van ons hele gezin, we zijn

een echte fierljepfamilie. Vischwijck is water, als fierljepper wil je daar overheen ljeppen.

Etty Kramer-Spriensma voorzitter FLB

`


`

25


26

SPONSORREGLEMENT

Artikel

Reglement waaraan ljeppers zich dienen te houden m.b.t. sponsoring door

Bouwgroep Dijkstra Draisma•FB Oranjewoud•Rabobank

1. Alle wedstrijden die onder auspiciën vallen van het FLB dient de ljepper (1 e , 2 e en 3 e klasse)

met een geldige FLB startkaart de door Bouwgroep Dijkstra Draisma•FB Oranjewoud•

Rabobank gesponsorde of goedgekeurde kleding te dragen.

Er mag niet in ‘eigen kleding’ gesprongen worden; dit houdt in géén kleding met opdruk van

een sub- of verenigingssponsor. Er zijn speciale afspraken gemaakt over privésponsoring,

deze zijn genoemd onder artikel 3.

Op het wedstrijdterrein mag buiten de sprongen wel een kledingstuk over het sponsortenue

worden gedragen om warm te blijven, mits dit geen reclame bevat.

Een trainingspak gesponsord door een evt. sponsor van de afdeling, vormt hierop een

uitzondering, mits wordt voldaan aan wat omschreven staat in artikel 1 van het

sponsorreglement voor verenigingen/afdelingen.

Hoofdzweetbanden, petten en sjaals en andere hoofdbedekking worden als onderdeel van

het wedstrijdtenue beschouwd.

Dit betekent dat ten strengste is verboden om hierop reclame/ sponsorlogo’s/namen e.d. -

door derden- op aan te brengen.

Ook is het niet toegestaan met op de huid aangebrachte reclame-uitingen aan een

fierljepwedstrijd deel te nemen. Indien de reclame-uitingen op de huid niet verwijderd kunnen

worden, zullen deze moeten worden afgeplakt met een ondoorzichtige tape.

Kleine, losse attributen mogen wel van een eigen sponsorlogo of naam worden voorzien,

hierbij moet worden gedacht aan; topjes, stokjes, harsbus, handdoek, e.d.

2. De ljepper/afdeling is bij ontvangst van de kleding van de hoofdsponsor, te weten drie shirts

en drie broekjes, een borg verschuldigd aan het FLB. De borg bedraagt € 30,00 (€ 5,00 per

kledingstuk).

De ljepper/afdeling dient de kleding schoon en droog weer in te leveren op het moment dat

hij/zij stopt met fierljeppen of wanneer het contract met de hoofdsponsor wordt beëindigd.

Alle kleding is en blijft eigendom van het FLB.

Bij het inleveren van de kleding ontvangt de ljepper/afdeling deze borg terug.

Bij het zoekraken van kledingstukken is de ljepper/afdeling € 10,00 per kledingstuk

verschuldigd aan het FLB.

3. Als uitzondering op artikel 1 mogen/kunnen, wedstrijdljeppers worden toegestaan

op de voorzijde linkerpijp van het eigen wedstrijdbroekje een eigen sponsorlogo-naam met

maximale afmetingen van 65 cm 2 te voeren.

De broekjes moeten verder gelijk zijn aan de huidige broekjes; kleur en uitvoering, met op de

rechterpijp het logo van de hoofdsponsor.

De huidige broekjes zijn/blijven eigendom van het FLB.

De nieuwe broekjes moeten (om ongelijkheid te voorkomen) door de ljepper of diens sponsor,

voor eigen rekening bij Muta Sport B.V. te Leeuwarden worden aangeschaft.

4. Verder mogen, als uitzondering op artikel 1, wel polsbandjes en sokken voor een

sponsornaam worden benut.

5. Het in artikel 3 en 4 genoemde aanbod, wordt als 1 pakket beschouwd.

Voor dit pakket is per ljepper, per seizoen een solidariteitsbijdrage van € 150,00. aan het FLB

verschuldigd. Bij een deel van het seizoen naar rato; € 100,00 2/3 deel of € 50,00 voor 1/3

deel.

De ljepper die gebruik wil gaan maken van het pakket/de regeling, dient dit z.s.m., bij

voorkeur voor de aanvang van het fierljepseizoen, te melden bij de penningmeester van het

FLB.

`


27

De betreffende ljepper ontvangt vervolgens een nota. Pas na het voldoen van de

verschuldigde bijdrage, mag/kan de ljepper met bovengenoemde individuele sponsoruitingen

aan de wedstrijden deelnemen.

Voor de volledigheid, sponsorcontracten behoeven niet te worden overlegd.

6. Klassementsleiders dragen een speciaal (pompeblêden) shirt, Zodra de ljepper deze status

verliest dient hij/zij de shirts voor de volgende wedstrijd weer schoon en droog in te leveren bij

het wedstrijdsecretariaat.

Klassementswinnaars mogen na afloop van het wedstrijdseizoen één shirt houden, de overige

twee dienen schoon en droog zo spoedig mogelijk ingeleverd te worden bij het

wedstrijdsecretariaat.

7. Het is toegestaan, tijdens de wedstrijd, met meerdere lagen kleding te springen mits de door

Bouwgroep Dijkstra Draisma•FB Oranjewoud•Rabobank

goedgekeurde kleding de buitenste laag is. Van de eventueel op de onderliggende kleding

aanwezig zijnde reclame mag niets zichtbaar zijn.

8. Het is niet toegestaan met een ander wedstrijdnummer deel te nemen. Bij overmacht dient

uitdrukkelijk toestemming te worden gevraagd bij de wedstrijdleiding.

9. Bij promotieactiviteiten, exposure of demo’s t.b.v. het fierljeppen in Fryslân/Frysk Ljeppers

Boun (buiten de fierljepwedstrijden, maar waar je wel in de rol van fierljepper herkenbaar en

aanwezig bent), dragen ljeppers die aangesloten zijn bij het FLB, de goedgekeurde kleding

van Bouwgroep Dijkstra Draisma•FB Oranjewoud•Rabobank, met uitzondering van de

clubkampioenschappen van de fierljepverenigingen.

10. Tijdens interviews, op het wedstrijdterrein over het fierljeppen, door de media dient de

sponsornaam duidelijk in beeld te zijn.

Neutrale - of kleding van een andere sponsor is niet toegestaan.

11. Bij een 'thuisinterview' met foto/TV/filmopnamen mag eigen (blanco) kleding door de ljepper

gedragen worden, maar geen kleding van een andere sponsor dan de hoofdsponsor.

In deze situaties dient een eventueel aanwezige trainer/verzorger eveneens blanco kleding te

dragen.

12. Tijdens de prijsuitreikingen van wedstrijden die vallen onder de auspiciën van het FLB (incl.

FK, NFM en FC) zijn de winnaars verplicht zich te kleden in de door de hoofdsponsor

(Bouwgroep Dijkstra Draisma•FB Oranjewoud•Rabobank) goedgekeurde kleding.

13. Alle wedstrijden georganiseerd door de NFB (Nederlandse Fierljep Bond) zoals een

Tweekamp, nationale wedstrijden en Nederlandse Kampioenschappen dienen de FLB

ljeppers zich te kleden in de Bouwgroep Dijkstra Draisma•FB Oranjewoud•Rabobank

goedgekeurde kleding.

Tijdens de prijsuitreikingen zijn de FLB winnaars verplicht zich te kleden in de door de

Bouwgroep Dijkstra Draisma•FB Oranjewoud•Rabobank goedgekeurde kleding.

14. Bij overtreding van bovenstaande regels zal al naar gelang de ernst van de overtreding de

sprong worden afgekeurd tot aan een onmiddellijke schorsing van maximum 8 wedstrijden.

Deze regels zullen streng gehanteerd worden.

15. Dit reglement is opgesteld voor de duur van wedstrijdseizoen 2021 en zal jaarlijks worden

gewijzigd indien van toepassing.

Burgum, juni 2021

`


28

Onderstaand persbericht is uitgegeven in samenwerking tussen het Frysk Ljeppers Boun en

Doarpswurk. We hopen dat er door dit mooie nieuwe project meer schansen in Friesland komen

waar het fierljeppen kan worden beoefend!

FIERLJEPPE YN EIGEN DOARP MEI IN DOARPSSKÂNS

Frysk Ljeppers Boun en Doarpswurk wolle doarpen de gelegenheid jaan har oan te

melden as belangstellende foar in fierljepskâns yn eigen doarp. Dêrmei kin in oantreklike

nije foarsjenning foar de eigen ynwenners ta stân komme.

Fierljeppen heart by Fryslân. Boeren sprongen mei in polsstok oer de sleatten om makliker

fan it iene stik lân op it oare komme te kinnen. Ek de aaisikers gongen en geane mei de

polsstok it lân yn. Fanút dy tradysjes is it fierljeppen as in selsstanniche sport ûntstien.

Op 6 plakken yn Fryslân binne der no fierljepferienings mei in profesjonele fierljepakkommodaasje.

Sa’n fierljepakkommodaasje bestiet út 3 skânsen, in wetterpartij en in

sânbêd op de oare kant. Derneist binne der ien of mear lytsere skânsen foar bern en

jongeren.

Fierljeppe as sport

De fierljepsport hat him ûntwikkele ta in folweardige, dynamyske en atletyske sport. Noch

hieltyd wurde ferbetteringen oanbracht yn akkommodaasjes, materiaal en springtechniken.

Dat bliuwt ek lieden ta nije rekôrs. Dêrmei is in fierljeppen ek in oansprekkende sport foar bern

en jongeren. Wy sjogge dat werom yn de tanimmende belangstelling foar de fierljepsport. Der

binne op dit stuit yn twa plakken ek nije inisjativen foar folweardige akkommodaasjes geande.

Neist it aktyf beoefenjen fan it fierljeppen is it fansels ek in prachtige “kijksport”. In protte

minsken geane nei de wedstriden, dy’t yn in simmerseizoen plakfine, en folgje de kompetysje.

Mar fierljeppen kin ek op ienfâldige wize dien wurde: gewoan mei in polsstok oer wetter

springe. Dat is in belevenis op himsels en is spannend. Wurdt de oare kant helle of eindigt de

sprong mei in plons yn it wetter? It jout ek in protte wille oan dielnimmers en taskôgers.

De doarpsskâns

Sa is it idee ûntstien foar in doarpsskâns. Op in plak yn it doarp wurdt in beskieden wetterpartij

makke met ien skâns en in sânbêd. Dat kin frij ienfâldich mei net al te folle kosten. It kin

oanlein wurde by in sportpark, mar ek yn in parkje of by in boartersplak. Mooglik kin it ek by de

doarpsfeart as dy der is.

It kin altyd brûkt wurde: nei skoaltiid foar de bern mar ek troch folwûchsenen. Allinnich of mei

oaren. Der kinne wedstriidsjes hâlden wurde, it kin ek brûkt wurde foar gymnastiekles. Wat

men ek mar wol. It is een aktive tiidsbesteging en it draacht by oan de moeting fan minsken en

sosjale bining.

Fansels moat der wol wat regele wurde oer it behear. Dat soe in feriening foar Doarpsbelang

wêze kinne. Ek moat der in adres wêze dêr’t de polsstok helle en brocht wurde kin.

Mei in doarpsskâns krijt it doarp der dus in moaie foarsjenning by en kin it de mienskip

fersterkje. It kin der ek ta liede dat bern fierljeppe as sport dwaan wolle en lid wurde fan in

feriening. Dat soe mooi wêze, mar is net it earste doel.

`


29

Wy krije fan in soad kanten stipe foar it idee fan doarpsskânsen. Bygelyks fan Doarpswurk. Ek

de provinsje sjocht dit alhiel sitten. En wol yn prinsipe oan de oanlis meibetelje mei bydragen

út it Iepen Mienskipsfûns.

Frysk Ljeppers Boun wol stypje mei (technysk) advys oer oanlis, finansiering en behear. De

FLB is ek ree om trainingen en demonstraasjes te fersoargjen.

Oanmelde

Doarpen dy’t belangstelling ha foar in doarpsskâns of mear witte wolle kinne dit trochjaan mei

in mail oan info@fierljeppen.nl. Der wurdt dan kontakt opnaam foar oerlis. Mooglik wurdt der

ek in mienskiplike gearkomste hâlden.

Kontaktpersoan FLB foar neiere ynformaasje foarôf: Teije Dijk 06 - 53915058.

©foto Frysk Ljeppers Boun

`


Aan- en afmelden voor de wedstrijden via een

persoonlijke link

30

Op het moment van het verschijnen van deze uitgave hebben de ljeppers al een mail

ontvangen hierover. Ook de jeugdljeppers maken vanaf dit seizoen gebruik van het digitale

aan- en afmelden. Voor belangstellenden en niet ljeppende betrokkenen (trainers etc.) een

uitleg.

Tegenwoordig kan er voor alle wedstrijden worden aan- en afgemeld via een link tot het

moment dat de wedstrijdlijst gemaakt wordt.

Elke ljepper ontvangt een persoonlijke link voor aanvang van het seizoen, door hierop te

klikken komt men in de persoonlijke aanmeldlijst.

Indien de link voor het eerst gebruikt wordt ziet men een lijst met wedstrijden waarvoor

aangemeld kan worden op basis van de indeling op dat moment.

Er staan al vinkjes ingevuld voor de klassementswedstrijden waarvoor je je aan kan melden.

Wedstrijden waar de ljepper verhinderd is daar haalt hij/zij het vinkje weg. Wedstrijden

waarvoor je je speciaal moet aanmelden zoals bijvoorbeeld de nationale wedstrijden, daar zet

de ljepper een vinkje als hij/zij mee wil doen. Wedstrijden zoals de Tweekamp daar kun je een

vinkje zetten als je beschikbaar bent.

In het tekstvakje kun je aangeven waarom je niet kan, bijvoorbeeld vakantie, blessure.

Daarna moeten de keuzes bevestigd worden. Na bevestiging ziet de lijst er dan bijvoorbeeld

zo uit.

`


31

Groen is aangemeld voor deze wedstrijd, Rood is afgemeld, grijs is niet aangemeld of niet

beschikbaar. Geel is beschikbaar indien op basis van klassement geselecteerd (Tweekamp) of

aangemeld op basis van aantal aanmeldingen en klassement wordt er ingedeeld (nationale

wedstrijden).

Als een wedstrijdlijst gemaakt is kan een springer zelf niet meer afmelden, dan wordt het vakje

blauw en ziet het er als volgt uit.

Zolang de vakjes niet blauw zijn kan een springer zelf, aan- en afmelden of op

beschikbaar/niet beschikbaar zetten.

Voor het wedstrijdsecretariaat wordt het veel minder tijdrovend, omdat alleen nog mailtjes na

het sluiten van de wedstrijdlijst verwerkt hoeven te worden.

We hopen dat iedereen veel gemak van deze nieuwe aan- en afmeldmogelijkheid heeft.

Wij wensen een ieder een mooi ljepseizoen toe!

TC/WS Frysk Ljeppers Boun

`


32

1 e , 2 e en 3 e KLASSE

woensdag 30 juni It Heidenskip 19:00 uur 1 e kl

donderdag 1 juli It Heidenskip 19:00 uur 2 e kl

zaterdag 3 juli Buitenpost 13:00 uur 3 e kl

zaterdag 3 juli Buitenpost 15:30 uur 2 e kl

zaterdag 3 juli Buitenpost 19:00 uur 1 e kl

dinsdag 6 juli IJlst 19:00 uur 2 e kl

woensdag 7 juli IJlst 19:00 uur 1 e kl

zaterdag 10 juli Winsum 13:00 uur 3 e kl

zaterdag 10 juli Winsum 15:30 uur 2 e kl

zaterdag 10 juli Winsum (Waadhoekeljepperij) 19:00 uur 1 e kl

►►► promotie/degradatie ◄◄◄

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dinsdag 13 juli Grijpskerk 19:00 uur 2 e kl

woensdag 14 juli Grijpskerk 19:00 uur 1 e kl

zaterdag 17 juli Burgum (Eelke Scherjon Memorial) 13:00 uur 3 e kl

zaterdag 17 juli Burgum (Eelke Scherjon Memorial) 15:30 uur 2 e kl

zaterdag 17 juli Burgum (Eelke Scherjon Memorial) 19:00 uur 1 e kl

woensdag 21 juli Grijpskerk 19:00 uur 3 e kl

zaterdag 24 juli IJlst 13:00 uur 3 e kl

zaterdag 24 juli IJlst 15:30 uur 2 e kl

zaterdag 24 juli IJlst 19:00 uur 1 e kl

donderdag 29 juli Buitenpost 19:00 uur 2 e kl

vrijdag 30 juli Buitenpost (Feestwike-wedstrijd) 19:00uur 1 e kl

zaterdag 31 juli It Heidenskip 09:30 uur NFM

woensdag 4 augustus Winsum 18:30 uur 3 e kl

zaterdag 7 augustus IJlst 14:30 uur 2 e kl

zaterdag 7 augustus IJlst 18:30 uur 1 e kl

►►► promotie/degradatie ◄◄◄

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dinsdag 10 augustus Winsum 18:30 uur 3 e kl

woensdag 11 augustus IJlst 18:30 uur Fryslân Cup

zaterdag 14 augustus Vlist 14:00 uur Tweekamp

dinsdag 17 augustus It Heidenskip 18:30 uur 2 e kl

woensdag 18 augustus It Heidenskip 18:30 uur 1 e kl

zaterdag 21 augustus Burgum (Keningsljeppen) 12:30 uur 3 e kl

zaterdag 21 augustus Burgum (Keningsljeppen) 15:00 uur 2 e kl

zaterdag 21 augustus Burgum (Keningsljeppen) 18:30 uur 1 e kl

woensdag 25 augustus It Heidenskip 18:30 uur 3 e kl

`


33

donderdag 26 augustus Grijpskerk 18:30 uur 2 e kl

vrijdag 27 augustus Grijpskerk (Ello Sterenborg Bokaal) 18:30 uur 1 e kl

►►► promotie/degradatie ◄◄◄

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zaterdag 4 september Winsum 13:30 uur FK

zaterdag 11 september Grijpskerk (De Útljepper) 12:00 uur 1 e kl 2 e kl 3 e kl

zaterdag 18 september Burgum 14:00 uur NK

Jeugdwedstrijden

zaterdag 12 juni Buitenpost 09:30 uur

zaterdag 19 juni It Heidenskip 09:30 uur

zaterdag 26 juni Burgum 09:30 uur

zaterdag 3 juli Grijpskerk 09:30 uur

zaterdag 10 juli Winsum 09:30 uur

zaterdag 17 juli Grijpskerk 09:30 uur

zaterdag 24 juli IJlst 09:30 uur

donderdag 29 juli It Heidenskip 11:00 uur Jeugd NFM

zaterdag 7 augustus IJlst 10:00 uur Jeugd FK

zaterdag 21 augustus Buitenpost 09:30 uur

zaterdag 28 augustus Kockengen 13:00 uur Jeugd NK

Opmerkingen en aandachtspunten:

De aanvangstijden van de 2 e en 3 e klasse liggen vast t/m 1 e promotie/degradatie.

Indien noodzakelijk worden aanvangstijden aangepast na 10 juli 2021.

De goud gearceerde 1 e klasse wedstrijden vormen samen De Gouden Rige.

De aanvangstijd van de avondwedstrijden na NFM in It Heidenskip is: 18:30 uur.

Bij de jeugdwedstrijden vindt geen promotie/degradatie plaats tegelijkertijd met 1 e , 2 e en 3 e klasse, zodra jeugdljeppers hun

licentie behalen mogen ze deelnemen in de 3 e klasse, mits er ruimte is.

Na afloop van de jeugdwedstrijden gemerkt met een rode bestaat de mogelijkheid voor licentieljeppen.

Ljeppers die hiervoor in aanmerking willen komen dienen zich een week voor aanvang aan te melden bij het

wedstrijdsecretariaat.

De blauw gearceerde jeugdwedstrijden zijn de kwalificatiewedstrijden voor deelname Jeugd FK en Jeugd NK.

Voor deelname aan FK en NK tellen de beste 2 afstanden van het kwalificatieklassement.

`


34

FLB - indeling seizoen 2021

1E KLASSE

Famkes Top Jonges Top Overgangsklasse

161 Inger Haanstra 147 Douwe Abma 29 Bauke de Jong

77 Hanneke Westert 111 Germ Terpstra 27 Feike Stellingwerf

104 Hilde v/d Weij 92 Arend Veenstra 101 Jarno Hoekstra

56 Iris Wijbenga 32 Michiel Zijlstra 110 Folkert Veldstra

156 Fenna Jongsma 165 Jelmer de Jong 67 Jesper Demmer

154 Manon Koehoorn 108 Sietse Lefferts 88 Daan de Vries

70 Berber de Vries 6 Auke Jan Jilderda 50 Tsjebbe Galema

168 Rixt v/d Goot 45 Thomas v/d Goot 117 Thijs Faassen

Froulju Top Junioaren Top Senioaren Top

21 Marrit v/d Wal 76 Rutger Haanstra 19 Ysbrand Galama

145 Sigrid Bokma 153 Wisse Broekstra 7 Nard Brandsma

36 Maureen Poiesz 112 Minne Smit 26 Sytse Bokma

90 Tessa Kramer 123 Riemer Durk Krol 34 Age Hulder

75 Femke Rispens 116 Peter Faber 143 Thewis Hobma

124 Pytrix Westra 162 Wytse Steensma 20 Jan Teade Nauta

152 Marije Reitsma 80 Stefan Douma 16 Oane Galama

148 Tirza Boschma 71 Bouwe Westert 15 Rutger Piersma

2E KLASSE

FLB - indeling seizoen 2021

Famkes A Jonges B Junioaren A

13 Fimke v/d Haring 125 Jeroen Wesselius 54 Hindrik Westra

79 Yenthe van Kammen 14 Theunis Nijdam 65 Abe-Luuk Stedehouder

163 Rianne Kampen 23 Jelte Veltman 33 Aise Jan Jongsma

114 Jeltske Terpstra 93 Evert de Jong 9 Evert Zijlstra

139 Wietske Pafforaad 39 Auke Tymen de Boer 115 Gerben Brouwer

170 Hylkje Hoekstra 41 Jasper Haanstra 17 Sjoerd Kramer

105 Lisse v/d Knaap 44 Djurre de Jong 11 Siem Lefferts

N Sanne Bouwstra 133 Jelte Folkertsma 107 Kyrill van Veen

Froulju A

Jonges A

Senioaren A

102 Femke Brouwer 157 Chris Geerdink 69 Jos Bethlehem

86 Boukje de Boer 42 Timo v/d Knaap 138 Auke Zijlstra

24 Gerbrich Steensma 100 Erwin Lefferts 212 Benny v/d Ploeg

96 Anje Bergsma 91 Mads Tolsma 28 Jetse Bokma

3 Douwina de Jong 160 Riemer Zijlstra 99 Dytmer v/d Wal

18 Grytsje Veltman 167 Eldert Simon Groenhof 68 Frederik Boersma

47 Marije Visser 126 Hendrik Jacob Krol 64 Ulrik Bouke Kuiken

72 Anna Kramer 120 Douwe-Franke Westra 84 Rick Reurink

`


35

FLB - indeling seizoen 2021

3E KLASSE

Famkes B Jonges D Junioaren B

N Inez Bouwman N Jesse van Dijk 85 Jitse Postma

N Berber Haanstra N Hans Pafforaad 158 Yme Pafforaad

N Daniëlle Hielema N Jan Bijlsma 106 Thys Jan Bootsma

N Mirije Zorgdrager N Melle Veenstra 136 Silvan Bouma

N Mare v/d Zee N Jesse Bokma 8 Jelle Hendrik Kampen

N Lise Haanstra

N Lisanne de Jong

N Marijn Zijda

Froulju B

Jonges C

Senioaren B

121 Chantal Koehoorn N Hidde de Jong 63 Bartele Nicolai

132 Judith de Haan N Jorrit Bouwstra 59 Wieger-Piet Haarsma

4 Rianne Heeringa N Reinder Haanstra 5 Jasper Henstra

31 Janneke Wittermans N Brent Monsma 22 Lars Woudstra

128 Tryntsje Terpstra N Tim Wassenaar 57 Klaas Lieuwes

66 Rymke Prins N Wieger Bijlsma 37 Jelle Douwe de Vries

74 Astrid v/d Veen N Wiebren Jongsma 55 Drewes Schievink

129 Sem Hollema N Mark Sybrandy 60 Wiebe Auke Postma

40 Akke Dijkstra 53 Marco Koopmans

35 Mare Dijkstra

FLB - indeling seizoen 2021

Niet-springende ljeppers

Senioaren C

0 Hugo Bosgraaf

0 Sjoerd Hobma

0 Johannes Holman

0 Douwe Jens Steensma

0 Edwin v/d Veen

0 Jacob v/d Velde

0 Edde Wolters

laatst gewijzigd: 27-06-2021

`


36

Wedstrijdreglement 2021 en FVV 2021

Voor de grote schansen zijn nieuwe versies van het Wedstrijdreglement en het Formulier

Vaststelling Variabelen vastgesteld. Deze zijn te vinden op de website van de NFB.

In maart is het nieuwe NFB wedstrijdreglement 2021 vastgesteld. De belangrijkste wijziging is het

vervangen van de Nationale Competitie door de Nationale Wedstrijden en verder zijn er vooral

zaken aangepast die beter of vollediger zijn beschreven (o.a. m.b.t. records) en ook enkele nieuwe

punten (o.a. m.b.t. het ledscherm en de functie bediener meetapparaat).

In april zijn er n.a.v. de het rapport ‘Aanbevelingen meten’ nog wijzigingen voor in het

wedstrijdreglement vastgesteld. Omdat de tijd te kort was om nogmaals het WR aan te passen,

zijn deze wijzigingen verwerkt in een aantal tijdelijke tabellen in het FVV. Bij de eerstvolgende WR

aanpassingsronde zullen die wijzigingen definitief verplaats worden naar het WR.

Voor de FLB zijn er enkele nieuwe tabellen in het FVV opgenomen m.b.t. de ingevoerde 3e klasse,

het aanvullen van de finaleplaatsen, de prijsuitreiking en de kleding.

Zoals elk jaar zijn in het FVV ook de tabellen m.b.t. de schansindeling weer aangepast aan de

nieuwe situatie en zijn er enkele kleine verbeteringen doorgevoerd.

Zowel het nieuwe WR als het nieuwe FVV zijn te vinden op de website van de NFB op tabblad

Reglementen (https://www.nederlandsefierljepbond.nl/index.php/reglementen).

Automatisering ledenadministratie /

wedstrijdadministratie

Het FLB maakt gebruik van de database van de NFB.

Hierdoor kunnen de verenigingen wijzigingen doen in de database

van o.a. adres, telefoonnummer, mailadres en lidmaatschappen.

Zodra die wijzigingen opgeslagen zijn, zijn ze verwerkt en kan de wedstrijdadministratie

daar gelijk gebruik van maken.

Ook kunt u bijvoorbeeld een mailadres van kind en beide ouders laten

registreren, belangrijke mails krijgt u als ouder dan ook zodat u op de hoogte bent

van welke mail uw kind ontvangen heeft van vereniging of wedstrijdsecretariaat.

Wij vragen dan ook om wijzigingen direct aan de vereniging door te geven

zodat we iedereen op de juiste manier kunnen voorzien van informatie.

`


37

ZELFTEST: (nee, niet voor corona)

1. Heb jij vaak je woordje wel klaar?

2. Durf jij het vaak wel te zeggen?

3. Heb jij vaak of altijd wel iets te vertellen?

4. Ben jij niet op je mond gevallen?

5. Zeggen anderen wel eens tegen jou dat jij je mond eens een keer moet

houden?

6. Als je praat, ben je dan duidelijk verstaanbaar?

7. En als je iets vertelt, begrijpen anderen jou dan vaak ook?

8. Vind je het belangrijk dat jouw stem telt?

Heb jij 4 of meer van bovenstaande vragen met JA beantwoord?

Dan kun/wil jij misschien wel commentator worden! Binnen de afdelingen en het

FLB zijn wij op zoek naar meer commentatoren!

Onder het motto: “Hoe meer stemmen, hoe meer vreugd!” zijn wij met name op

zoek naar commentatoren die zo af en toe eens een 2 e of 3 e klaswedstrijd van

commentaar willen voorzien.

De 1 e klaswedstrijden zullen hoofdzakelijk door Johannes worden gedaan en ook

Ben, Klaske en Janco doen hun zegje bij deze wedstrijden.

Maar nu ook de 3 e klaswedstrijden erbij komen, zou het handig zijn dat er van elke

afdeling commentatoren komen. Dan hoef je maar een paar keer en komt het niet

op dezelfde personen neer.

Het zou ook altijd nog in duo kunnen!

Wat bieden wij jou:

- Een gezellige werksfeer in de bus met de chauffeur, Sjoerd, Femke of Johanna.

- Een kleine financiële vergoeding per wedstrijd.

- Een prachtige microfoon die voor je klaar staat.

- Een scherm met daarop alle gesprongen afstanden, PR’s, schansrecords en

tussenstanden.

- Altijd droog en beschut!

- Recht op vakantiedagen tijdens de zomervakantie.

- Je wordt toegevoegd in de commentatorengroepsapp.

- Do’s en Don’ts & tips en eventueel coaching.

- Je wordt voorzien van koffie & thee of sinas (of ander frisje)

- Je hoeft maar zo nu en dan

- Commentaar mag in duo–vorm.

Kom jij ons team versterken tijdens de zomer?

Meld je dan bij de voorzitter van jouw afdeling of bel/app met Johannes.

Graag horen wij van jou, want jouw stem mag gehoord worden!

Hertlike commentatorgroet,

Johannes Haanstra (06 – 43543340)

`


38

Overzicht TOP TIEN klassementen aller tijden

SENIOREN

JUNIOREN

1 Ysbrand Galama 2020 144,30 1 Sytse Bokma 2015 135,20

2 Oane Galema 2014 144,09 2 Age Hulder 2014 134,87

3 Bart Helmholt 2013 143,65 3 Freark Kramer 2018 133,78

4 Oane Galama 2015 143,60 4 Freark Kramer 2017 132,79

5 Nard Brandsma 2017 143,27 5 Age Hulder 2013 131,76

6 Nard Brandsma 2016 143,25 6 Nard Brandsma 2010 130,91

7 Bart Helmholt 2014 142,90 7 Jan Teade Nauta 2017 130,71

8 Oane Galama 2016 142,13 8 Jan Teade Nauta 2015 130,14

9 Nard Brandsma 2018 142,01 9 Wietse Nauta 2019 129,88

10 Bart Helmholt 2015 141,95 10 Hannes Scherjon 2006 129,87

JONGENS

1 Wietse Nauta 2017 127,85

2 Wisse Broekstra 2020 126,52

3 Jan Teade Nauta 2014 124,53

4 Rutger Haanstra 2019 124,35

5 Jarich Wijnstra 2017 123,52

6 Bobby Zwaagman 2012 122,97

7 Albert-Jan Venema 2009 122,74

8 Age Hulder 2010 122,73

9 Tom Hoekstra 2012 122,24

10 Bobby Zwaagman 2013 122,21

`


39

Overzicht TOP TIEN klassementen aller tijden

DAMES

MEISJES

1 Marrit v/d Wal 2019 114,77 1 Sigrid Bokma 2016 103,92

2 Marrit v/d Wal 2015 114,29 2 Sigrid Bokma 2017 103,55

3 Marrit v/d Wal 2016 113,25 3 Maureen Poiesz 2015 103,08

4 Marrit v/d Wal 2017 109,16 4 Femke Rispens 2019 101,76

5 Klaske Nauta 2014 108,88 5 Sigrid Bokma 2015 101,27

6 Marrit v/d Wal 2020 108,44 6 Bente Vlas 2017 100,77

7 Hiske Galama 2010 108,35 7 Fardau van Akker 2017 98,76

8 Klaske Nauta 2015 108,26 8 Bente Vlas 2016 98,71

9 Lisanne Hulder 2013 107,60 9 Femke Rispens 2017 98,21

10 Marrit v/d Wal 2014 107.34 10 Pytrix Westra 2020 97,83

Invoering 3 e klasse en promotie/degradatie

We zitten er al een paar jaar tegenaan, maar nu is het dan zover, een historisch feit; de introductie van

de 3 e klasse. Het bewijs dat we met het fierljeppen goed bezig zijn! Er wordt hard gewerkt aan goede

accommodaties, goede trainers en vrijwilligers en we ontwikkelen richting breedtesport. En het

fierljeppen is een sport die goed past in de huidige maatschappij met een vergaande individualisering.

Reden om een feestje te vieren!

Op zaterdagochtend worden de jeugdwedstrijden gesprongen en vervolgens op zaterdagmiddag de 3 e ,

2 e en 1 e klasse wedstrijden achter elkaar op dezelfde locatie. Jeugdwedstrijden beginnen om 9:30 uur.

We noemen de jeugdwedstrijden niet langer 3 e klasse, maar uitsluitend: jeugdwedstrijden. Om 13:00

uur begint de 3 e klasse, 15:30 uur de 2 e klasse en 19:00 uur de 1 e klasse. Na de NFM wordt dit 12:30

uur, 15:00 uur en 18:30 uur. De 2 e en 3 e klasse hebben geen finale, de prijsuitreiking vindt gelijk na

afloop van de wedstrijd plaats in het zandbed.

Om te compenseren voor het lagere aantal wedstrijden in de 3 e klasse, wordt voor de opbouw van het

klassement het volgende schema aangepast voor de 3 e klasse, zodat er even snel een klassement

opgebouwd wordt.

1 e en 2 e klasse 3 e klasse

Na 1 wedstrijd telt 1 sprong mee

Na 1 wedstrijd telt 1 sprong mee

Na 2 wedstrijden telt 1 sprong mee

Na 2 wedstrijden tellen 2 sprongen mee

Na 3 wedstrijden tellen 2 sprongen mee Na 3 wedstrijden tellen 3 sprongen mee

Na 4 wedstrijden tellen 2 sprongen mee Na 4 wedstrijden tellen 4 sprongen mee

Na 5 wedstrijden tellen 3 sprongen mee Na 5 wedstrijden tellen 5 sprongen mee

Na 6 wedstrijden tellen 3 sprongen mee Na 6 wedstrijden tellen 6 sprongen mee

Na 7 wedstrijden tellen 4 sprongen mee Na 7 wedstrijden tellen 7 sprongen mee

Na 8 wedstrijden tellen 5 sprongen mee Na 8 wedstrijden tellen 8 sprongen mee

Na 9 wedstrijden tellen 6 sprongen mee Na 9 wedstrijden tellen 9 sprongen mee

`


`

40


41

Overzicht titels aller tijden

Totaal NK FK NFM FC KL

1 Bart Helmholt 32 7 9 7 6 3

2 Antke v/d Wal 20 2 9 6 3

3 Rimmer Abma 16 4 9 1 2

4 Alwin Fonk 13 3 4 4 2

5 Tineke Vlieger 13 5 6 2

6 Ben Helmholt 11 2 4 4 1

7 Anna-Jet Leyenaar 11 2 3 2 4

8 Klaske Nauta 11 1 2 3 5

9 Hannes Scherjon 11 1 3 3 3 1

10 Marcel Nijboer 10 4 3 2 1

11 Roel Bokke Span 10 2 8

12 Bjinse Wolters 10 3 4 2 1

13 Oane Galama 9 2 2 1 4

14 Etty Spriensma 9 3 5 1

15 Thewis Hobma 8 1 2 1 1 3

16 Henk Schievink 8 4 1 2 1

17 Jantina de Vreeze 8 4 1 1 2

18 Klaas Haanstra 7 1 2 4

19 Catharinus Hoekstra 7 3 4

20 Jikke de Vries-de Jong 7 2 5

21 Jan Teade Nauta 7 1 2 1 3

22 Hiske Penninga 7 7

23 Piet Scherjon 7 2 2 3

24 Erik Velting 7 4 3

25 Gerhard Vlieger 7 1 6

26 Bobby Zwaagman 7 2 1 2 2

27 Arend Hofstee 6 1 2 1 2

28 Jacob Scherjon 6 1 3 1 1

29 Sjoukje Tjalma 6 4 1 1

30 Evert v/d Wal 6 1 1 2 2

31 Jettie Bouma 5 3 2

32 Hiske Galema 4 1 3

33 Ysbrand Galama 4 2 1 1

34 Rutger Haanstra 4 2 1 1

35 Tom Hoekstra 4 2 1 1

`


42

Prestatielijst aller tijden van Friese ljeppers

Bijgewerkt t/m seizoen 2020 / 16-meterspringers

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar

1 Nard Brandsma 1 21,68 Winsum 2019

2 Bart Helmholt 2 21,64 It Heidenskip 2016

3 Ysbrand Galama 4 21,53 Winsum 2020

4 Oane Galama 3 21,40 Burgum 2018

5 Thewis Hobma 5 20,90 It Heidenskip 2018

6 Freark Kramer 6 20,79 Winsum 2019

7 Sytse Bokma 7 20,75 Linschoten 2018

8 Jan Teade Nauta 8 20,73 Burgum 2019

9 Wisse Broekstra 63 20,72 Burgum 2020

10 Thomas Helmholt 9 20,60 Grijpskerk 2014

11 Hannes Scherjon 10 20,54 It Heidenskip 2017

12 Age Hulder 11 20,41 Buitenpost 2014

13 Wietse Nauta 12 20,37 Zegveld 2019

14 Bobby Zwaagman 13 20,32 Burgum 2019

15 Rutger Piersma 14 20,14 Winsum 2019

16 Alwin Fonk 15 19,97 Winsum 2015

17 Rein v/d Wal 16 19,94 IJlst 2009

18 Henk Schievink 17 19,92 It Heidenskip 2011

19 Rutger Haanstra 52 19,85 Burgum 2020

20 Albert-Jan Venema 18 19,82 IJlst 2010

21 Bauke de Jong 31 19,70 Winsum 2020

22 Hans Ulco de Boer 19 19,68 It Heidenskip 2014

23 Feike Stellingwerf 20 19,62 Winsum 2019

24 Bart Hiemstra 21 19,52 It Heidenskip 2010

25 Niels Koetsier 22 19,33 Burgum 2015

26 Jacob Scherjon 23 19,27 Burgum 2013

27 Sjouke Koen 24 19,24 Burgum 2010

28 Jarno Hoekstra 25 19,18 Buitenpost 2019

29 Bas Tolboom 26 19,14 Winsum 2018

30 Jos Bethlehem 27 19,12 Burgum 2018

31 Piet Scherjon 28 19,08 It Heidenskip 2008

32 Jetse Bokma 29 19,00 IJlst 2017

33 Klaas Haanstra 30 18,99 Burgum 2006

34 Marcel Nijboer 32 18,76 Zwaagwesteinde 1999

35 Gerhard Vlieger 33 18,72 Winsum 1986

36 Sjoerd Hobma 34 18,71 It Heidenskip 2013

37 Jarich Wijnstra 35 18,69 Burgum 2017

38 Bjinse Wolters 36 18,67 Burgum 1996

39 Egon van Kammen 37 18,67 IJlst 2010

40 Peter Faber 65 18,67 It Heidenskip 2020

41 Rients v/d Wal 38 18,66 IJlst 2006

42 Age E v/d Velde 39 18,51 Winsum 2010

43 Jelte Hitzert 40 18,47 IJlst 2017

44 Rimmer Abma 41 18,45 IJlst 1993

45 Erwin v/d Heide 42 18,43 Grijpskerk 2011

46 Simon Hoeksema 43 18,43 Buitenpost 2016

47 Daan de Vries 44 18,43 Winsum 2018

48 Wytse Steensma 138 18,42 Winsum 2020

49 Tjerk Demmer 45 18,40 Buitenpost 2009

50 Edde Wolters 46 18,35 Winsum 2009

51 Marcel Vlaanderen 47 18,33 Winsum 1997

52 Pieter Haanstra 48 18,32 Winsum 1997

53 Henk Rijpma 49 18,31 It Heidenskip 2014

54 Riemer Durk Krol 80 18,31 Grijpskerk 2020

55 Minne Smit 106 18,31 Burgum 2020

56 Johan Oldewarris 50 18,30 It Heidenskip 1992

57 Cathrinus Hoekstra 51 18,25 It Heidenskip 1989

58 Jelmar Wijnsma 53 18,16 It Heidenskip 2013

59 Jesper Demmer 54 18,16 Zegveld 2019

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar

60 Evert v/d Wal 55 18,15 IJlst 1999

61 Thijs Faassen 56 18,11 Winsum 2017

62 Abe-Luuk.Stedehouder 57 18,11 Winsum 2019

63 Acronius Kramer 58 18,10 IJlst 1993

64 Jan Burghout 59 18,09 Burgum 2013

65 Jan Knol 60 18,08 Leeuwarden 1986

66 Niek Roorda 61 18,07 Winsum 2009

67 Jelle D. de Vries 62 18,05 Winsum 2017

68 Olaf van Kammen 64 17,99 Grijpskerk 2001

69 Wybe Valkema 66 17,97 Westergeest 1990

70 Jan C. van Maassen 67 17,97 It Heidenskip 2014

71 Menno Devilee 68 17,96 Grijpskerk 2012

72 Anne Hooisma 69 17,94 Grijpskerk 1996

73 Douwe Boersma 70 17,94 Burgum 2000

74 Reinder Steenbeek 71 17,88 Burgum 2006

75 Lars Woudstra 72 17,88 Grijpskerk 2016

76 Folkert Veldstra 73 17,88 Winsum 2019

77 Drewes Schievink 74 17,86 It Heidenskip 2018

78 Chaim La Roi 75 17,85 Grijpskerk 2007

79 Steven Hiemstra 76 17,85 Burgum 2011

80 Tom Hoekstra 77 17,84 Buitenpost 2012

81 Ben Helmholt 78 17,79 Grijpskerk 2002

82 Steven J. Lefferts 79 17,77 Grijpskerk 2009

83 Klaas Leijstra 81 17,72 Creil 1983

84 Cor Brouwer 82 17,71 It Heidenskip 2004

85 Tjibbe J. van Assen 83 17,69 Buitenpost 2015

86 Hessel Haanstra 84 17,68 It Heidenskip 2016

87 Niek Faassen 85 17,64 It Heidenskip 2019

88 Ronald v/d Berg 86 17,63 IJlst 1993

89 Thijs Hiemstra 87 17,63 Winsum 2013

90 Renze Wolters 88 17,62 Makkum 1982

91 Mark van Houten 89 17,57 It Heidenskip 2003

92 Remco Veenstra 90 17,57 It Heidenskip 1999

93 Jacob Jacobi 91 17,57 Winsum 2009

94 Sjoerd v/d Berg 92 17,57 It Heidenskip 2009

95 Marten Groenhof 93 17,55 Grijpskerk 1999

96 Hessel Zeinstra 94 17,52 IJlst 2007

97 Freerk v/d Werff 95 17,52 Burgum 2015

98 Douwe Abma N 17,51 Burgum 2020

99 Hendrik B. Haanstra 96 17,50 Grijpskerk 1997

100 Bart Holtrop 97 17,50 Burgum 2006

101 Klaas Spriensma 98 17,44 Burgum 2006

102 Egbert Hazewindus 99 17,44 It Heidenskip 2018

103 Arend Tj. Hofstee 100 17,43 It Heidenskip 1997

104 Jasper Henstra 101 17,43 Burgum 2019

105 Hilbert Steenbeek 102 17,42 IJlst 2007

106 Alwin Zwaagman 103 17,39 It Heidenskip 1992

107 Jimmo Smit 104 17,38 Burgum 1993

108 Bartele Nicolai 105 17,38 Grijpskerk 2010

109 Folkert Heida 107 17,35 IJlst 2009

110 Stefan Douma 108 17,35 It Heidenskip 2018

111 Hendrik H. Haanstra 109 17,31 IJlst 1998

112 Evert Wilstra 110 17,29 Buitenpost 1977

113 Bouwe Westert 318 17,27 Buitenpost 2020

114 Erik Velting 111 17,25 Makkum 1988

115 Douwe Bult 112 17,23 IJlst 1989

116 Rudi Walta 113 17,22 It Heidenskip 1993

117 Foppe Jan Jonker 114 17,22 Joure 2010

118 Gerard Hooisma 115 17,21 IJlst 2015

`


43

Prestatielijst aller tijden van Friese ljeppers

Bijgewerkt t/m seizoen 2020 / 16-meterspringers

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar

119 Siebe Tjalma (HS) 116 17,19 Creil 1982

120 Ale Hoekstra 117 17,18 Grijpskerk 2003

121 Rein D. Feenstra 118 17,17 Akmarijp 1986

122 Pieter Coehoorn 119 17,17 It Heidenskip 2001

123 Auke Zijlstra 172 17,17 IJlst 2020

124 Benny v/d Ploeg 120 17,09 IJlst 2018

125 Martijn v/d Werf 121 17,06 Polsbroekerdam 1999

126 Jacob v/d Velde 122 17,06 Burgum 2006

127 Eelke Scherjon 123 17,05 Creil 1985

128 Cor Buma 124 17,04 It Heidenskip 1987

129 Marten J. v/d Ploeg 125 17,04 Buitenpost 1995

130 Hugo Bosgraaf 126 17,04 Grijpskerk 2016

131 Wiebe A. Postma 127 17,01 Joure 2014

132 Siebe Tjalma (GR) 128 17,00 Vrouwenparochie 1985

133 Gelf de Boer 129 17,00 Winsum 1981

134 Jan Pebesma 130 17,00 Joure 1999

135 Alwin Heida 131 17,00 It Heidenskip 2011

136 Tristan Maher 132 16,99 IJlst 2013

137 Gregor Boelens 133 16,97 Grijpskerk 2010

138 Sander Elsinga 134 16,97 Burgum 2016

139 Rick Reuring 135 16,96 It Heidenskip 2018

140 Johannes v/d Werf 136 16,93 Oppenhuizen 1980

141 Jouke de Vries 137 16,91 Vrouwenparochie 1977

142 Silvan Bouma 139 16,90 Winsum 2019

143 Jan Twijnstra 140 16,89 It Heidenskip 1987

144 Thijs Jan Bootsma 141 16,89 It Heidenskip 2017

145 Jelle Lubberts 142 16,87 Burgum 1998

146 Harmen Bokma 143 16,86 Winsum 2010

147 Andries Jepma 144 16,84 IJlst 2014

148 Douwe Steensma 145 16,84 Winsum 2015

149 Eddy Buring 146 16,83 It Heidenskip 1989

150 Hildebrand Leistra 147 16,82 IJlst 1998

151 Jan Sine Yntema 148 16,81 It Heidenskip 1984

152 Christiaan Kruis 149 16,80 IJlst 1990

153 Tsjebbe Galema 150 16,80 Burgum 2019

154 Pieter Yntema 151 16,76 Akmarijp 1986

155 Eric v/d Veen 152 16,75 IJlst 1996

156 Pieter Hielema 153 16,71 It Heidenskip 1992

157 Rein Ketelaar 154 16,70 Leeuwarden 1985

158 Germ Terpstra N 16,70 Grijpskerk 2020

159 Klaas Keizer 155 16,67 Creil 1982

160 John Burghout 156 16,67 It Heidenskip 2000

161 Frederik Boersma 157 16,66 Joure 2008

162 Edwin Dirks 158 16,66 Burgum 2010

163 Simme Schievink 159 16,65 Winsum 2006

164 Nolke J. Bergstra 160 16,64 IJlst 1995

165 Benny de Koe 161 16,64 Grijpskerk 1999

166 Jan Hofstra 162 16,62 Makkum 1989

167 John Krist 163 16,62 Joure 2012

168 Egbert Mos 164 16,61 Jaarsveld 1987

169 Anne Venema 165 16,60 Grijpskerk 1983

170 Matthijs Kloppenburg 166 16,58 Grijpskerk 2009

171 Wietze Wijma 167 16,57 Winsum 1986

172 Pieter Bult 168 16,56 Burgum 1978

173 Sipko Hogendorp 169 16,56 Jaarsveld 1993

174 Arnold Hoekstra 170 16,56 Grijpskerk 2004

175 Gerlof Kooistra 171 16,56 IJlst 2007

176 Janco Kroes 173 16,55 Grijpskerk 1996

177 Reyer van Kammen 174 16,54 Burgum 2000

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar

178 Wesly Schippers 175 16,53 Linschoten 1996

179 Jan Hooghiemstra 176 16,51 Grijpskerk 1996

180 Alard Beerda 177 16,51 It Heidenskip 2009

181 Haye Galama 178 16,50 Grijpskerk 2011

182 Evert Bakker 179 16,49 Burgum 2009

183 Sietse Hazewindus 180 16,49 It Heidenskip 2018

184 Jesse Zuidema 181 16,48 Buitenpost 2016

185 Sybe Bergsma 182 16,46 Winsum 2012

186 Jelle Zijlstra 183 16,46 Grijpskerk 2012

187 Rindert Rosier 184 16,45 Winsum 1979

188 Rein Zeinstra 185 16,43 Winsum 2001

189 Sjouke Feenstra 186 16,42 Winsum 1983

190 Jacob Dorhout 187 16,41 It Heidenskip 2008

191 Johannes de Hoop 188 16,39 It Heidenskip 1990

192 Wim v/d Meer 189 16,39 It Heidenskip 2001

193 Rein Rijpma 190 16,39 It Heidenskip 2003

194 Auke Postma 191 16,38 Buitenpost 1982

195 Johannes Haanstra 192 16,38 It Heidenskip 1998

196 Dictus Hoeksma 193 16,37 Winsum 2008

197 Siebrand de Roos 194 16,36 Burgum 1999

198 Evert Ane Abma 195 16,35 It Heidenskip 2007

199 Hendrik Steenbergen 196 16,34 Winsum 2007

200 Robin Rinzema 197 16,34 Grijpskerk 2014

201 Martin de Ridder 198 16,31 Winsum 1982

202 Klaas Lieuwes 199 16,29 It Heidenskip 2007

203 Willem Hoeksma 200 16,29 Joure 2007

204 Brend Kloosterman 201 16,29 It Heidenskip 2015

205 Paul Altena 202 16,28 It Heidenskip 2001

206 Cyrus Kruis 203 16,27 Grijpskerk 1995

207 Riemer Wolters 204 16,26 Burgum 1979

208 Pier Sjaarda 205 16,26 Winsum 1989

209 Albert P. Sikkema 206 16,26 It Heidenskip 2004

210 Johannes Iedema 207 16,25 It Heidenskip 1988

211 Anne Veenstra 208 16,22 Winsum 1980

212 Hindrik Westra 305 16,20 Winsum 2020

213 Renzo Zwaagman 209 16,19 Burgum 2018

214 Hendrik M. Haanstra 210 16,18 Winsum 1993

215 Arie Dekker 211 16,17 Westergeest 1989

216 Edwin Zwart 212 16,16 Buitenpost 2012

217 René Braaksma 213 16,16 Winsum 2016

218 Jorn de Vries 214 16,15 Joure 2009

219 Wytze Kobus 215 16,14 Akmarijp 1982

220 Dytmer v/d Wal 330 16,12 Winsum 2020

221 Anne Bierma 216 16,08 It Heidenskip 1996

222 Piet Bootsma 217 16,07 Makkum 1984

223 Sytse E. Adema 218 16,07 It Heidenskip 1992

224 Dagmar Eeuwema 219 16,07 Burgum 2003

225 Reinder de Groot 220 16,07 It Heidenskip 2013

226 Rienk van Gorkum 221 16,06 Vrouwenparochie 1976

227 David Roorda 222 16,06 It Heidenskip 2004

228 Rens Soenveld 223 16,04 IJlst 2015

229 Roel Bokke Span 224 16,03 Akmarijp 1976

230 Piet Vlieger 225 16,03 Buitenpost 1976

231 Gradus Geerdink 226 16,00 Burgum 2006

vj -positie vorig jaar

N -nieuw in dit overzicht

`


44

Prestatielijst aller tijden van Friese Dames ljepsters

Bijgewerkt t/m seizoen 2020 / 13-meterspringsters

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar

1 Marrit v/d Wal 1 18,19 Burgum 2019

2 Sigrid Bokma 7 17,08 Burgum 2020

3 Klaske Nauta 2 16,59 Burgum 2016

4 Hillianne v/d Wal 3 16,47 Winsum 2013

5 Hiske Galama 4 16,47 It Heidenskip 2015

6 Akke Talsma 5 16,45 Joure 2015

7 Anna Jet Leyenaar 6 16,28 It Heidenskip 2011

8 Femke Rispens 8 16,19 It Heidenskip 2019

9 Lisanne Hulder 9 15,92 Joure 2013

10 Tessa Kramer 13 15,88 Grijpskerk 2020

11 Grytsje Abma 10 15,86 It Heidenskip 2012

12 Maureen Poiesz 15 15,71 Winsum 2020

13 Sjoukje Tjalma 11 15,56 Winsum 2005

14 Fardau van Akker 12 15,42 Winsum 2017

15 Anneke Broersma 14 15,39 Grijpskerk 2017

16 Bente Vlas 16 15,36 Winsum 2018

17 Antke v/d Wal 17 15,30 It Heidenskip 1995

18 Anouk Greveling 18 15,28 Winsum 2009

19 Sybrich Vlas 19 15,20 Grijpskerk 2011

20 Ineke Prins 20 15,14 Zwaagwesteinde 2004

21 Inger Haanstra 57 15,10 Burgum 2020

22 Tineke Vlieger 21 15,08 Linschoten 1992

23 Pytrix Westra 22 15,04 IJlst 2019

24 Anje Bergsma 23 15,02 It Heidenskip 2014

25 Hanneke Westert 24 14,99 Winsum 2019

26 Jantina v/d Wal 25 14,94 IJlst 2003

27 Melanie Heins 26 14,93 Buitenpost 2018

28 Etty Spriensma 27 14,80 It Heidenskip 1985

29 Douwina de Jong 28 14,75 It Heidenskip 2019

30 Boukje de Boer 29 14,74 Grijpskerk 2019

31 Tirza Boschma 30 14,69 Buitenpost 2019

32 Lisse v/d Knaap 31 14,69 It Heidenskip 2019

33 Mare Dijkstra 32 14,68 Burgum 2013

34 Johanna Tinga 33 14,67 Burgum 1999

35 Marije Reitsma 34 14,61 Winsum 2015

36 Lisanne Haitsma 35 14,61 Winsum 2015

37 Jettie Bouma 36 14,59 Winsum 1997

38 Janneke Noordmans 37 14,55 It Heidenskip 2008

39 Jildou Postma 38 14,45 It Heidenskip 2010

40 Dilys Vlieger 39 14,35 Burgum 2008

41 Marieke Jelsma 40 14,31 Winsum 2016

42 Hilde v/d Weij 41 14,30 Winsum 2019

43 Sylvia v/d Hoek 42 14,27 It Heidenskip 2012

44 Anna Kramer 43 14,27 Burgum 2013

45 Nynke Galama 44 14,25 It Heidenskip 2001

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar

46 Alant Vlieger 45 14,22 Burgum 2007

47 Antsje Draijer 46 14,18 Winsum 2018

48 Esmée Faber 47 14,15 IJlst 2015

49 Anja Helmholt 48 14,13 Polsbroekerdam 2005

50 Inge Demmer 49 14,13 IJlst 2016

51 Ada Valkema 50 14,09 Winsum 1991

52 Margreet Kamminga 51 14,05 It Heidenskip 1994

53 Tjitske v/d Sluis 52 14,05 IJlst 2016

54 Henrieke Wijnstra 53 13,91 It Heidenskip 2018

55 Nynke Veltman 54 13,85 IJlst 2007

56 Dieuwke Meindertsma 55 13,75 It Heidenskip 1996

57 Pytsje de Hoop 56 13,70 It Heidenskip 1988

58 Femke Brouwer 71 13,61 Grijpskerk 2020

59 Sjoukje Iedema 58 13,59 It Heidenskip 2013

60 Symke Wolters 59 13,57 It Heidenskip 2010

61 Renske Terw. v. S. 60 13,56 Buitenpost 2011

62 Gerbrich Steensma 61 13,56 Winsum 2017

63 Marike Jansen 62 13,54 IJlst 2019

64 Martina v/d Bergh 63 13,51 Burgum 1999

65 Johanna de Boer 64 13,51 Buitenpost 2009

66 Geeske Tjalma 65 13,51 It Heidenskip 2010

67 Marije Miedema 66 13,34 Winsum 2012

68 Rymke Prins 67 13,34 Winsum 2019

69 Tineke Boomsma 68 13,31 It Heidenskip 2008

70 Marieke Reinsma 69 13,31 Grijpskerk 2009

71 Liselotte Veenstra 70 13,31 Buitenpost 2015

72 Jannie Brouwer 72 13,25 Burgum 2003

73 Sandra Velting 73 13,22 Akmarijp 1985

74 Grytsje Veltman N 13,21 IJlst 2020

75 Fenna Jongsma N 13,20 Burgum 2020

76 Carla Boersma 74 13,15 Buitenpost 1992

77 Berber de Vries 75 13,15 Winsum 2019

78 Tetsje Wiersma 76 13,14 Grijpskerk 1998

79 Hennie Schouwstra 77 13,14 Burgum 2003

80 Amber Bethlehem 78 13,13 It Heidenskip 2009

81 Rixt v/d Goot N 13,09 Grijpskerk 2020

82 Jody Hiemstra 79 13,08 Winsum 1997

83 Idwerd v/d Meer 80 13,08 Grijpskerk 2011

84 Janneke Wittermans 81 13,05 It Heidenskip 2018

85 Iris Wijbenga N 13,05 Grijpskerk 2020

86 Manon Coehoorn N 13,01 Buitenpost 2020

87 Joke de Boer 82 13,00 It Heidenskip 2007

vj -positie vorig jaar

N -nieuw in dit overzicht

`


45

Prestatielijst aller tijden van Friese Jongens ljeppers

Bijgewerkt t/m seizoen 2020 / 16-meterspringers

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar

1 Wisse Broekstra 12 20,72 Burgum 2020

2 Age Hulder 1 19,24 It Heidenskip 2010

3 Bobby Zwaagman 2 18,96 Linschoten 2013

4 Wietse Nauta 3 18,92 IJlst 2017

5 Albert-Jan Venema 4 18,80 IJlst 2009

6 Jarich Wijnstra 5 18,69 Burgum 2017

7 Alwin Fonk 6 18,45 IJlst 2006

8 Hans Ulco de Boer 7 18,42 Grijpskerk 2009

9 Wytse Steensma 31 18,42 Winsum 2020

10 Jan Teade Nauta 8 18,30 It Heidenskip 2012

11 Rutger Haanstra 9 18,23 Burgum 2018

12 Jelmar Wijnstra 10 18,13 It Heidenskip 2013

13 Freerk Kramer 11 18,06 It Heidenskip 2014

14 Peter Faber 13 17,99 Zegveld 2019

15 Tom Hoekstra 14 17,84 Buitenpost 2012

16 Riemer Durk Krol 15 17,77 It Heidenskip 2019

17 Sytse Bokma 16 17,72 Winsum 2011

18 Hessel Haanstra 17 17,68 It Heidenskip 2016

19 Simon W. Hoeksma 18 17,62 Buitenpost 2013

20 Nard Brandsma 19 17,58 Grijpskerk 2006

21 Piet Scherjon 20 17,55 Winsum 2003

22 Jarno Hoekstra 21 17,55 It Heidenskip 2014

23 Douwe Abma N 17,51 Burgum 2020

24 Henk Rijpma 22 17,41 It Heidenskip 2007

25 Bartele Nicolai 23 17,38 Grijpskerk 2010

26 Stefan Douma 24 17,35 It Heidenskip 2018

27 Gerard Hooisma 25 17,21 IJlst 2015

28 Jelle Douwe de Vries 26 17,12 Burgum 2006

29 Jacob Scherjon 27 17,07 Burgum 2005

30 Gregor Boelens 28 16,97 Grijpskerk 2010

31 Sander Elsinga 29 16,97 Burgum 2016

32 Hannes Scherjon 30 16,94 It Heidenskip 2002

33 Thijs Jan Bootsma 32 16,89 It Heidenskip 2017

34 Folkert Heida 33 16,88 Grijpskerk 2008

35 Wiebe Auke Postma 34 16,84 Winsum 2013

36 Jos Bethlehem 35 16,82 Burgum 2015

37 Jetse Bokma 36 16,80 It Heidenskip 2015

38 Rutger Piersma 37 16,79 IJlst 2014

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar

39 Ben Helmholt 38 16,76 It Heidenskip 1993

40 Abe-Luuk Stedehouder 39 16,76 Burgum 2018

41 Sjoerd Hobma 40 16,70 It Heidenskip 2006

42 Germ Terpstra N 16,70 Grijpskerk 2020

43 Minne Smit 41 16,66 It Heidenskip 2017

44 Daan de Vries 42 16,65 Burgum 2008

45 Bart Holtrop 43 16,64 Zwaagwesteinde 2004

46 Jesper Demmer 44 16,60 Burgum 2016

47 Hilbert Jan Steenbeek 45 16,56 Burgum 2006

48 Thijs Faassen 46 16,55 Buitenpost 2012

49 Freerk v/d Werff 47 16,53 It Heidenskip 2013

50 Haye Galama 48 16,50 Grijpskerk 2011

51 Feike Stellingwerf 49 16,49 Burgum 2014

52 Jesse Zuidema 50 16,48 Buitenspost 2016

53 Pieter Coehoorn 51 16,47 Zwaagwesteinde 1999

54 Jacob Dorhout 52 16,41 It Heidenskip 2008

56 Dictus Hoeksma 53 16,37 Winsum 2008

57 Tjerk Demmer 54 16,32 It Heidenskip 2007

58 Willem Hoeksma 56 16,29 Joure 2007

59 Thomas Helmholt 57 16,29 Grijpskerk 2002

60 Brend Kloosterman 58 16,29 It Heidenskip 2015

61 Douwe Steensma 59 16,27 Joure 2014

62 Sietse Hazewindus 60 16,26 Burgum 2017

63 Albert P. Sikkema 61 16,26 It Heidenskip 2004

64 Evert Ane Abma 62 16,24 IJlst 2006

65 Jan Burghout 63 16,22 Winsum 2010

66 Lars Woudstra 64 16,21 It Heidenskip 2014

67 Renzo Zwaagman 65 16,19 Burgum 2018

68 Hessel Zeinstra 66 16,16 Winsum 2005

69 Auke Zijlstra 67 16,10 Winsum 2016

70 Dagmar Eeuwema 68 16,07 Burgum 2004

71 Niek Faassen 69 16,04 It Heidenskip 2015

72 Rein v/d Wal 70 16,01 Burgum 1996

vj -positie vorig jaar

N -nieuw in dit overzicht

Het overzicht geeft het PR van ljeppers, die zij als jongen

hebben gerealiseerd. Het huidige PR kan hoger liggen.

`


46

Prestatielijst aller tijden van Friese Junioren ljeppers

Bijgewerkt t/m seizoen 2020 / 17-meterspringers

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar

1 Freark Kramer 1 20,44 Burgum 2018

2 Age Hulder 2 20,41 Buitenpost 2014

3 Wietse Nauta 3 20,37 Zegveld 2019

4 Bobby Zwaagman 4 19,99 Burgum 2017

5 Sytse Bokma 5 19,99 It Heidenskip 2015

6 Jan Teade Nauta 6 19,97 Polsbroekerdam 2018

7 Rutger Haanstra N 19,85 Burgum 2020

8 Albert-Jan Venema 7 19,82 IJlst 2010

9 Nard Brandsma 8 19,74 It Heidenskip 2010

10 Hannes Scherjon 9 19,72 Burgum 2006

11 Rutger Piersma 10 19,71 Winsum 2017

12 Hans Ulco de Boer 11 19,61 IJlst 2013

13 Alwin Fonk 12 19,54 It Heidenskip 2011

14 Bart Hiemstra 13 19,52 It Heidenskip 2010

15 Jacob Scherjon 14 19,12 Burgum 2009

16 Jos Bethlehem 15 19,12 Burgum 2018

17 Feike Stellingwerf 16 19,04 It Heidenskip 2017

18 Jetse Bokma 17 19,00 IJlst 2017

19 Bart Helmholt 18 18,70 Buitenpost 2001

20 Jarich Wijnstra 19 18,69 Burgum 2017

21 Peter Faber N 18,67 It Heidenskip 2020

22 Age E. v/d Velde 20 18,51 Winsum 2010

23 Simon W. Hoeksma 21 18,43 Buitenpost 2016

24 Marcel Nijboer 22 18,40 It Heidenskip 1994

25 Tjerk Demmer 23 18,40 Buitenpost 2009

26 Edde Wolters 24 18,35 Winsum 2009

27 Thomas Helmholt 25 18,32 Winsum 2006

28 Minne Smit 66 18,31 Burgum 2020

29 Riemer Durk Krol N 18,31 Grijpskerk 2020

30 Sjoerd Hobma 26 18,18 Burgum 2008

31 Jelmar Wijnstra 27 18,16 It Heidenskip 2013

32 Jesper Demmer 28 18,16 Zegveld 2019

33 Jarno Hoekstra 29 18,14 Buitenpost 2016

34 Abe-Luuk Stedehouder 30 18,11 Winsum 2019

35 Jan Burghout 31 18,09 Burgum 2013

36 Daan de Vries 32 17,98 Winsum 2012

37 Jelle D. de Vries 33 17,97 It Heidenskip 2007

38 Ysbrand Galama 34 17,97 Winsum 2005

39 Erwin v/d Heide 35 17,89 Burgum 2007

40 Lars Woudstra 36 17,88 Grijpskerk 2016

41 Bas Tolboom 37 17,88 IJlst 2011

42 Piet Scherjon 38 17,88 Burgum 2006

43 Sjouke Koen 39 17,88 IJlst 2006

44 Folkert Veldstra 40 17,88 Winsum 2019

45 Jetse Bokma 41 17,85 Burgum 2016

46 Chaim La Roi 42 17,85 Grijpskerk 2007

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar

47 Steven Hiemstra 43 17,85 Burgum 2011

48 Henk Schievink 44 17,83 Burgum 1999

49 Cor Brouwer 45 17,71 It Heidenskip 2005

50 Rein v/d Wal 46 17,70 Zwaagwesteinde 2000

51 Oane Galama 47 17,69 Grijpskerk 2005

52 Thijs Hiemstra 48 17,63 Winsum 2013

53 Thijs Faassen 49 17,61 Winsum 2016

54 Niek Roorda 50 17,58 It Heidenskip 2002

55 Jacob Jacobi 51 17,57 Winsum 2009

56 Sjoerd v/d Berg 52 17,57 It Heidenskip 2009

57 Jan C. van Maassen 53 17,53 Winsum 2008

58 Freerk v/d Werff 54 17,52 Burgum 2015

59 Hessel Zeinstra 55 17,52 IJlst 2007

60 Bart Holtrop 56 17,50 Burgum 2006

61 Egbert Hazewindus 57 17,44 It Heidenskip 2018

62 Jasper Henstra 58 17,43 Burgum 2019

63 Hilbert Steenbeek 59 17,42 IJlst 2007

64 Pieter Haanstra 60 17,42 It Heidenskip 1994

65 Henk Rijpma 61 17,41 It Heidenskip 2007

66 Remco Veenstra 62 17,41 Burgum 1997

67 Cathrinus Hoekstra 63 17,39 Winsum 1979

68 Rimmer Abma 64 17,38 Winsum 1982

69 Bartele Nicolai 65 17,38 Grijpskerk 2010

70 Folkert Heida 67 17,35 IJlst 2009

71 Olaf van Kammen 68 17,29 Zwaagwesteinde 1999

72 Ben Helmholt 69 17,27 It Heidenskip 1997

73 Egon van Kammen 70 17,27 Zwaagwesteinde 1999

74 Evert v/d Wal 71 17,27 It Heidenskip 1997

75 Bouwe Westert N 17,27 Buitenpost 2020

76 Erik Velting 72 17,24 Akmarijp 1986

77 Mark van Houten 73 17,22 Zwaagwesteinde 2001

78 Arend Hofstee 74 17,20 IJlst 1993

79 Foppe Jan Jonker 75 17,19 Winsum 2007

80 Ale Hoekstra 76 17,18 Grijpskerk 2003

81 Pieter Coehoorn 77 17,17 It Heidenskip 2003

82 Reinder Steenbeek 78 17,14 Winsum 2004

83 Thewis Hobma 79 17,07 IJlst 2004

84 Jacob v/d Velde 80 17,06 Burgum 2006

85 Martijn v/d Werf 81 17,06 Polsbroekerdam 2000

86 Wiebe Auke Postma 82 17,01 Joure 2014

87 Alwin Heida 83 17,00 It Heidenskip 2011

88 Rein D. Feenstra 84 17,00 Buitenpost 1983

vj -positie vorig jaar

N -nieuw in dit overzicht

Het overzicht geeft het PR van ljeppers, die zij als junior hebben

gerealiseerd. Het huidige PR kan hoger liggen

`


47

Naast onze trainingen, wedstrijden en clinics is de fierljepschans in IJlst vorig jaar een

set geweest voor een fotoshoot.

We zijn benaderd door een Duits magazine dat graag een fotoshoot met fierljeppers in

exclusieve kleding wilde maken. Wat wij natuurlijk eerst wel een hele gekke vraag

vonden. Maar na een aantal keer contact te hebben gehad zijn we toch op zoek gegaan

naar een aantal vrijwilligers.

In het najaar van 2020 was het dan zo ver. Een heel weekend waren er fotografen,

stylistes en een kapster aanwezig om onze modellen er stralend uit te laten zien.

Wat een enorme leuke ervaring voor een aantal van onze ljeppers.

Het Duitse magazine is in januari 2021 uitgegeven als bijlage van een Duitse krant in een

oplage van meer dan een miljoen!

`


`

48


`

49


Nieuw Puntenklassement Heren 2020

50

vj Punten 20 19 18 '17 ‘16 ‘15 ‘14 ‘13 ‘12 ‘11 ‘10 ‘09 ‘08 ‘07 ‘06 ‘05 ‘04

1 Bart Helmholt 1 481 5 17 15 25 50 45 37 54 44 39 44 48 34 24

2 Thewis Hobma 2 251 18 32 7 9 11 24 16 25 21 18 19 19 17 6 8 1

3 Ysbrand Galama 5 227 19 25 9 21 2 5 16 18 23 21 21 15 6 15 11

4 Nard Brandsma 4 226 17 10 26 47 39 23 21 8 9 5 10 6 5

5 Oane Galama 3 219 2 26 39 32 18 10 1 18 29 25 15 3 1

6 Hannes Scherjon 6 161 11 4 5 3 3 1 11 16 16 7 23 31 10 20

7 Sytse Bokma 8 101 12 25 7 21 18 16 1 1

8 Henk Schievink 7 94 3 6 19 17 2 26 21

9 Thomas Helmholt 9 54 7 11 4 7 5 7 3 2 4 1 3

10 Klaas Haanstra 10 52 6 28 18

11 Rein v/d Wal 11 40 3 7 9 4 8 3 3 3

12 Age Hulder 12 32 1 12 4 2 2 6 3 2

13 Jan Teade Nauta 13 24 1 14 4 1 3 1

14 Freark Kramer 16 22 6 4 7 5

15 Bobby Zwaagman 14 20 8 8 4

16 Rients v/d Wal 15 19 1 1 4 13

17 Hans Ulco de Boer 17 15 3 4 5 1 2

18 Jacob Scherjon 18 15 1 6 8

19 Evert v/d Wal 19 9 1 8

20 Piet Scherjon 20 7 2 2 3

21 Alwin Fonk 21 7 1 2 2 2

22 Mark van Houten 22 6 1 2 3

23 Rutger Piersma 27 6 3 1 2

24 Wietse Nauta 23 5 3 2

25 Sjouke Koen 24 5 1 3 1

26 Reinder Steenbeek 25 5 5

27 Ale Hoekstra 26 4 4

28 Bauke de Jong 35 3 2 1

29 Bas Tolboom 28 2 2

30 Albert-Jan Venema 29 2 2

31 Egon van Kammen 30 2 1 1

32 Erwin v/d Heide 31 2 2

33 Hendrik B. Haanstra 32 2 2

34 Klaas Spriensma 33 2 2

35 Niek Roorda 34 2 2

36 Jetse Bokma 36 1 1

37 Chaïm La Roi 37 1 1

38 Sjoerd Hobma 38 1 1

39 Feike Stellingwerf N 1 1

40 Wisse Broekstra N 1 1

41 Peter Faber N 1 1

`


Nieuw Puntenklassement Dames 2020

51

vj Punten 20 19 18 '17 ‘16 ‘15 ‘14 ‘13 ‘12 ‘11 ‘10 ‘09 ‘08 ‘07 ‘06 ‘05 ‘04

1 Anna Jet Leyenaar 1 221 8 3 27 17 64 63 39

2 Marrit v/d Wal 3 221 20 30 46 43 50 25 7

3 Hiske Galama 2 208 7 4 15 11 3 30 35 58 36 9

4 Klaske Nauta 4 183 13 15 36 44 29 27 12 7

5 Sigrid Bokma 5 111 15 22 17 23 23 9 2

6 Grytsje Abma 6 89 16 29 21 14 5 4

7 Hilianne v/d Wal 7 85 4 33 24 10 14

8 Jildou Postma 8 81 3 2 6 15 49 4 2

9 Janneke Noordmans 9 74 3 6 21 43 1

10 Sjoukje Tjalma 10 65 2 41 22

11 Akke Dijkstra 11 65 6 23 6 7 6 13 4

12 Tessa Kramer 14 64 7 1 8 3 9 3 18 11 4

13 Jantina v/d Wal 12 62 31 31

14 Ineke Prins 13 58 40 18

15 Alant Vlieger 15 51 4 18 29

16 Antke v/d Wal 16 42 42

17 Anouk Greveling 17 41 17 11 13

18 Anneke Broersma 20 34 4 16 9 3 2

19 Melanie Heins 18 33 3 8 6 3 2 11

20 Lisanne Hulder 19 32 10 22

21 Femke Rispens 24 30 5 18 6 1

22 Dilys Vlieger 21 28 8 14 6

23 Bente Vlas 22 27 9 13 5

24 Nynke Veltman 23 25 10 9 6

25 Nynke Galama 25 23 6 8 9

26 Maureen Poiesz 28 22 6 7 8 1

27 Gerbrig v/d Velde 26 19 4 15

28 Joke de Boer 27 19 5 6 8

29 Anja Helmholt 29 15 13 2

30 Fardau van Akker 30 15 13 2

31 Sybrich Vlas 31 14 6 8

32 Tirza Boschma 32 12 6 5 1

33 Pytrix Westra 34 12 5 4 3

34 Marije Reitsma 33 10 3 4 1 2

35 Anje Bergsma 35 6 1 5

36 Boukje de Boer 36 5 3 2

37 Hanneke Westert 40 5 2 3

38 Inger Haanstra 46 5 4 1

39 Johanna de Boer 37 4 1 3

39 Antsje Draijer 39 3 3

40 Mare Dijkstra 38 3 2 1

42 Anna Kramer 41 2 2

43 Marike Jansen 42 2 2

44 Lisse v/d Knaap 45 2 1 1

45 Martha van Assen 43 1 1

46 Henrieke Wijnstra 44 1 1

`


52

Klassementswinnaars 1 e Fryske Fierljep Kompetysje

seizoen 2020

Senioaren Afdeling Totaalklassement Beste klassementsafstand

1). Ysbrand Galama Warkum HS 144.30 m 21.53 m

2). Nard Brandsma Warkum HS 139.64 m 20.57 m

3). Bart Helmholt Noardburgum BG 138.59 m 20.94 m

Junioaren Afdeling Totaalklassement Beste klassementsafstand

1). Rutger Haanstra It Heidenskip HS 128.70 m 19.28 m

2). Minne Smit Winsum WI 120.44 m 18.31 m

3). Wietse Nauta IJlst IJ 119.55 m 18.78 m

Jonges Afdeling Totaalklassement Beste klassementsafstand

1). Wisse Broekstra Tzummarum WI 126.52 m 19.92 m

2). Wytse Steensma Joure IJ 116.73 m 18.42 m

3). Douwe Abma Jutrijp IJ 110.61 m 16.56 m

Froulju Afdeling Totaalklassement Beste klassementsafstand

1). Marrit v/d Wal It Heidenskip HS 108.44 m 16.28 m

2). Sigrid Bokma Hindeloopen HS 101.35 m 15.12 m

3). Maureen Poiesz Sneek HS 101.33 m 15.71 m

Famkes Afdeling Totaalklassement Beste klassementsafstand

1). Pytrix Westra Burgum BG 97.83 m 14.57 m

2). Inger Haanstra It Heidenskip HS 96.76 m 14.62 m

3). Hanneke Westert IJlst IJ 96.52 m 14.34 m

©fotografie Martin de Jong

Prijsuitreiking Fryske Kampioenskippen 2020, Winsum - 5 september 2020,

Burgemeester Waanders van gemeente Waadhoeke reikt de prijzen uit aan de winnaars

`


53

Wintertraining yn Winsum

As wy it oer wintertraining hawwe bedoele

we yn Winsum tsjinwurdich bygelyks de

survivaltraining yn de winter, bûten en by

in oare klub.

En yn jannewaris begjin by ús de

sealtraining. Binnen, lekker waarm wer

opstarte foar it seizoen. Mar dat mocht dit jier

fansels net.

Dat wie ús trainers min nei it sin. En om’t it,

as it net kin sa’t it moat, moat sa’t it kin, gie

op 6 febrewaris in bootcamptraining by de

skânsen fan start.

Hichtepunt wie op 13 febrewaris doe’t ús

jeugdtoppers by -10 graden oan it bootcampen

wienen en njonken har de iisbaan

iepen wie.

In echte wintertraining yn Winsum!

Gelokkich wie it in wike letter in stik nofliker om te trainen!

`


54

Eindklassement 2020 FLB

Senioaren

1 Ysbrand Galama 144.30

2 Nard Brandsma 139.64

3 Bart Helmholt 138.59

4 Sytse Bokma 133.05

5 Freark Kramer 132.43

6 Age Hulder 131.01

7 Thewis Hobma 130.34

8 Jan Teade Nauta 130.21

9 Oane Galama 129.40

10 Rutger Piersma 127.98

11 Bauke de Jong 126.96

12 Feike Stellingwerf 125.06

13 Jarno Hoekstra 122.19

14 Folkert Veldstra 118.80

15 Jesper Demmer 117.74

16 Daan de Vries 116.85

17 Tsjebbe Galama 113.14

18 Alwin Fonk 112.68

19 Thijs Faassen 110.23

20 Jos Bethlehem 109.22

21 Benny v/d Ploeg 107.63

22 Jetse Bokma 107.62

23 Bartele Nicolai 100.89

24 René Braaksma 98.84

25 Frederik Boersma 96.01

26 Ulrik Bouke Kuiken 95.11

27 Rick Reurink 57.76

28 Wieger-Piet Haarsma 56.34

29 Jasper Henstra 45.32

30 Niek Faassen 42.84

31 Lars Woudstra 28.30

32 Klaas Lieuwes 12.00

Junioaren

1 Rutger Haanstra 128.70

2 Minne Smit 120.44

3 Wietse Nauta 119.55

4 Riemer Durk Krol 119.32

5 Peter Faber 117.92

6 Stefan Douma 112.23

7 Bouwe Westert 110.49

8 Hindrik Westra 110.16

9 Auke Zijlstra 108.94

10 Abe-Luuk Stedehouder 106.73

11 Dytmer v/d Wal 103.10

12 Evert Zijlstra 100.51

13 Sjoerd Kramer 98.82

14 Siem Lefferts 97.12

15 Kyrill van Veen 97.07

16 Yme Pafforaad 74.75

17 Thys Jan Bootsma 56.84

18 Silvan Bouma 29.51

19 Jelle Hendrik Kampen 27.56

Jonges

1 Wisse Broekstra 126.52

2 Wytse Steensma 116.73

3 Douwe Abma 110.61

4 Germ Terpstra 108.09

5 Arend Veenstra 106.16

6 Aise Jongsma 101.37

7 Gerben Brouwer 100.03

8 Michiel Zijlstra 99.73

9 Jelmer de Jong 99.12

10 Sietse Lefferts 95.93

11 Auke Jan Jilderda 95.80

12 Thomas v/d Goot 95.44

13 Chris Geerdink 94.20

14 Timo v/d Knaap 93.13

15 Erwin Lefferts 93.07

16 Mads Tolsma 92.02

17 Jitse Postma 91.12

18 Riemer Zijlstra 88.80

19 Eldert Simon Groenhof 86.67

20 Thijn Postma 86.04

21 Hendrik Jacob Krol 85.90

22 Douwe-Franke Westra 84.33

23 Jeroen Wesselius 84.04

24 Theunis Nijdam 83.06

25 Jelte Veltman 81.65

26 Evert de Jong 79.06

27 Auke Tymen de Boer 77.78

28 Jasper Haanstra 77.19

29 Djurre de Jong 69.90

30 Thijmen Veenstra 59.78

Froulju

1 Marrit v/d Wal 108.44

2 Sigrid Bokma 101.85

3 Maureen Poiesz 101.33

4 Tessa Kramer 101.15

5 Femke Rispens 100.19

6 Anneke Broersma 96.91

7 Marije Reitsma 94.88

8 Tirza Boschma 93.12

9 Femke Brouwer 91.86

10 Boukje de Boer 91.55

11 Gerbrich Steensma 90.45

12 Anje Bergsma 90.08

13 Douwina de Jong 89.67

14 Marije Visser 86.54

15 Anna Kramer 85.44

Froulju (vervolg)

16 Chantal Koehoorn 84.31

17 Marike Jansen 79.90

18 Melanie Heins 79.90

19 Janneke Wittermans 76.84

20 Baukje de Vries 73.84

21 Rymke Prins 68.24

22 Astrid v/d Veen 52.14

Famkes

1 Pytrix Westra 97.83

2 Inger Haanstra 96.76

3 Hanneke Westert 96.52

4 Hilde v/d Weij 90.20

5 Grytsje Veltman 88.37

6 Iris Wijbenga 87.93

7 Fenna Jongsma 87.59

Famkes (vervolg)

8 Manon Koehoorn 87.31

9 Berber de Vries 85.89

10 Rixt v/d Goot 84.52

11 Fimke v/d Haring 84.33

12 Yenthe van Kammen 83.48

13 Emma Klijn Velderman 82.99

14 Rianne Kampen 80.48

15 Jeltske Terpstra 80.28

16 Judith de Haan 78.45

17 Rianne Heeringa 77.67

18 Wietske Pafforaad 74.58

19 Femke Korvemaker 72.70

20 Tryntsje Terpstra 72.36

21 Hylkje Hoekstra 42.40

22 Johana Hollema 30.62

23 Lisse v/d Knaap 14.47

`


Senioren

55

Officiële records

Naam Afstand Plaats Datum

Jaco de Groot Nederlands Record Carbon 22.21 Zegveld 12-08-2017

Aart de With

Nederlands Record

19.40 4

Linschoten 24-08-1991

Jouke de Vries Aluminium Nederlands Record Hout 16.73 Winsum 17-08-1974

Jaco de Groot Hollands Record Carbon 21.57 Zegveld 12-08-2017

Aart de With Hollands Record Aluminium 19,40 Linschoten 24-08-1991

Anton van der Bas Hollands Record Hout 16.38 Polsbroekerdam 03.08-1974

Nard Brandsma Fries Record Carbon 21.68 Winsum 11-08-2019

Henk Schievink Fries Record Aluminium 18.89 Buitenpost 01-08-2003

Jouke de Vries Fries Record Hout 16.73 Winsum 17-08-1974

Jaco de Groot Indoor Record 14.85 Zwaagwesteinde 29-12-2007

Junioren onder 20 jaar

Naam Afstand Plaats Datum

Reinier Overbeek Nederlands Record Carbon 21.38 Burgum 19-08-2019

Jaco de Groot

Nederlands Record

18.85 Linschoten 18-06-2005

Aart de With Aluminium Nederlands Record Hout 17.01 Jaarsveld 24-08-1974

Reinier Overbeek Hollands Record Carbon 21.38 Burgum 19-08-2019

Jaco de Groot Hollands Record Aluminium 18.85 Linschoten 18-06-2005

Aart de With Hollands Record Hout 17.01 Jaarsveld 24-08-1974

Freark Kramer Fries Record Carbon 20.44 Burgum 01-09-2018

Bart Helmholt Fries Record Aluminium 18.70 Buitenpost 02-08-2002

Hielke de Boer Fries Record Hout 15.68 Akmarijp 25-08-1973

Jongens onder 16 jaar

Naam Afstand Plaats Datum

Wisse Broekstra Nederlands Record Carbon 20.72 Burgum 19-09-2020

Jarno Knijff

Nederlands Record

17.80 Polsbroekerdam 02-08-2003

Reinier Overbeek Aluminium Hollands Record Carbon 20.30 Burgum 01-09-2018

Jarno Knijff Hollands Record Aluminium 17.80 Polsbroekerdam 02-08-2013

Aart de With Hollands Record Hout 14.61 Polsbroekerdam 18-09-1971

Wisse Broekstra Fries Record Carbon 20.72 Burgum 19-09-2020

Piet Scherjon Fries Record Aluminium 17.55 Winsum 09-08-2003

Catharinus Hoekstra Fries Record Hout 14.54 Jaarsveld 24-08-1974

Dames

Naam Afstand Plaats Datum

Marrit v/d Wal Nederlands Record Carbon 18.19 Burgum 31-07-2019

Sjoukje Tjalma

Nederlands Record

15.55 Winsum 13-08-2005

Wil v/d Berg Aluminium Nederlands Record Hout 11.97 Jaarsveld 24-08-1974

Dymphie van Rooijen Hollands Record Carbon 17.50 Zegveld 11-06-2016

Margriet Kamphof Hollands Record Aluminium 15.22 It Heidenskip 26-07-2003

Wil v/d Berg Hollands Record Hout 11.97 Jaarsveld 24-08-1974

MarrIt v/d Wal Fries Record Carbon 18.19 Burgum 31-07-2019

Sjoukje Tjalma Fries Record Aluminium 15.55 Winsum 13-08-2005

Jikke de Vries-de Jong Fries Record Hout 11.65 Winsum 19-08-1972

Dymphie van Rooijen Indoor Record 11.37 Zwaagwesteinde 27-02-2010

Veteranen

Naam Afstand Plaats Datum

Theo van Kooten Nederlands Record Carbon 20.60 Linschoten 31-07-2013

Aarth de WIth

Nederlands Record

18.41 Polsbroekerdam 28-08-1999

Theo van Kooten Aluminium Hollands Record Carbon 20.60 Linschoten 31-07-2013

Aarth de WIth Hollands Record Aluminium 18.41 Polsbroekerdam 28-08-1999

Klaas Spriensma Fries Record Carbon 17.44 Burgum 26-07-2006

`


56

Overzicht Schansrecords

Famkes

Sigrid Bokma

16.10 m

22-6-2016

Sigrid Bokma

14.97 m

29-7-2016

Bente Vlas

14.93 m

13-7-2016

Femke Rispens

16.19 m

24-8-2019

Sigrid Bokma

15.55 m

27-5-2017

Maureen Poiesz

15.11 m

5-8-2015

Jonges

Wisse Broekstra

20.72 m (NR)

19-9-2020

Wisse Broekstra

19,92 m

19-8-2020

Hans Ulco de Boer

18.42 m

19-8-2009

Reinier Overbeek

19.81 m

30-7-2017

Wytse Steensma

18.42 m

8-8-2020

Wietse Nauta

18.92 m

25-7-2017

Froulju

Marrit v/d Wal

18.19 m (NR/FR)

31-7-2019

Marrit v.d. Wal

16.18 m

23-5-2015

Marrit v.d. Wal

16.27 m

15-8-2015

Marrit v.d. Wal

16.63 m

17-7-2019

Marrit v.d. Wal

17,89 m

11-8-2019

Marrit v.d. Wal

17.02 m

20-6-2015

Junioaren

Reinier Overbeek

21.38 m (NR)

19-8-2019

Age Hulder

20.41 m

1-8-2014

Age Hulder

19.81 m

17-8-2013

Reinier Overbeek

20.40 m

27-7-2019

Sytse Bokma

19.91 m

8-8-2015

Age Hulder

19.88 m

21-8-2013

Senioaren

Jaco de Groot

21.94 m

19-8-2019

Bart Helmholt

21.17 m

1-8-2014

Oane Galama

21.16 m

16-8-2014

Bart Helmholt

21.64 m (FR)

6-7-2016

Nard Brandsma

21.68 m (FR)

11-8-2019

Bart Helmholt

21.34 m

2-8-2014

BG

BT

GR

HS

WS

IJ

`


`

57


58

Overzicht dagkampioenen 2020

Plaats Senioaren Junioaren Froulju Jonges Famkes

Burgum

18/07

IJlst

22/07

it Heidenskip

25/07

Winsum

29/07

Buitenpost

31/07

Grijpskerk

05/08

Winsum

08/08

It Heidenskip

12/08

Grijpskerk

15/08

Buitenpost

19/08

IJlst

22/08

Winsum

05/09

Sytse Bokma

20.25

Sytse Bokma

20.05

Ysbrand Galama

20.23

Ysbrand Galama

21.53

Ysbrand Galama

19.95

Ysbrand Galama

21.10

Nard Brandsma

21.07

Nard Brandsma

20.12

Ysbrand Galama

20.59

Nard Brandsma

20.57

Nard Brandsma

20.08

Rutger Piersma

20.01

Rutger Haanstra

19.28

Wietse Nauta

18.10

Peter Faber

18.67

Rutger Haanstra

18.30

Rutger Haanstra

17.37

Rutger Haanstra

18.65

Rutger Haanstra

18.44

Rutger Haanstra

19.62

Riemer Durk Krol

18.31

Rutger Haanstra

17.91

Wietse Nauta

18.78

Rutger Haanstra

18.30

Marrit v/d Wal

16.70

Marrit v/d Wal

14.67

Marrit v/d Wal

15.57

Marrit v/d Wal

16.45

Marrit v/d Wal

15.82

Marije Reitsma

14.61

Mauren Poiesz

15.71

Marrit v/d Wal

16.43

Tessa Kramer

15.88

Sigrid Bokma

14.57

Sigrid Bokma

14.63

Tessa Kramer

15.15

Wytse Steensma

16.62

Germ Terpstra

16.45

Wytse Steensma

15.29

Wytse Steensma

16.65

Wytse Steensma

16.23

Wisse Broekstra

17.38

Wytse Steensma

18.42

Wytse Steensma

16.02

Wisse Broekstra

16.96

Wisse Broekstra

19.92

Wisse Broekstra

17.40

Wisse Broekstra

18.28

Lisse v/d Knaap

14.47

Hanneke Westert

13.20

Pytrix Westra

15.47

Inger Haanstra

14.45

Inger Haanstra

14.62+

Pytrix Westra

14.56

Inger Haanstra

13.88

Inger Haanstra

14.04

Hanneke Westert

14.38

Pytrix Westra

14.92

Hanneke Westert

13.44

Pytrix Westra

14.57

NK Burgum

19/09

Rian Baas

21.10

Reinier Overbeek

20.91

Sigrid Bokma

17.08

Wisse Broekstra

20.72

Inger Haanstra

15.10

Drie Friese Nederlandse Kampioenen 2020, Burgum – 19 september 2020

Sigrid Bokma (17.08 m), Wisse Broekstra (20.72 m) en Inger Haanstra (15.10 m)

©fotografie Martin de Jong

`


59

Wurdt 2021 wer in

ferrassend

fierljepseizoen?

Krektlyk as yn 2020 hat de wrâld te krijen

mei corona. Ek it fierljeppen moat rekken

hâlde mei oanpassingen. It goeie nijs is: der

mei wer ljept wurde!

Ferline jier moast it seizoen yngreven

oanpast wurde. De start wie op 18 july. Yn

totaal koenen der 13 wedstriden (1 e klasse),

ynklusyf NK, hâlden wurde. Mei maksimaal

250 man publyk. ©fotografie Martin de Jong

Ferrassingen

It wie in seizoen mei in soad ferrassingen. En mei in grut tal ‘herintreders’: Bart Helmholt, Oane

Galama en Age Hulder kamen yn de Topklasse werom. By de froulju stienen Maureen Poiesz en

Tessa Kramer wer op de barte.

Routinier Ysbrand Galama ferbettere syn PR nei 21.53 meter en pakte it klassemintsrekôr oer fan

syn broer Oane. En dat yn in koart seizoen, Ysbrand hie dêr mar njoggen wedstriden foar nedich!

Tessa Kramer ferbettere har 10 jier âlde PR nei 15.88 m en pakte dêrnei ek noch de Fryske titel by

de froulju.

Rutger Piersma wûn ien wedstryd, mar dat smyt him wol de Fryske titel op. En dat wylst hy by de

bookmakers net iens neamt waard….

Sigrid Bokma waard kampioen fan Nederlân mei in nij PR fan 17.08 m. In kampioenskipsrekôr, en

de tredde frou oer de magyske 17 meter.

En Wisse Broekstra slút syn jongeskarriêre ôf mei de Fryske- en de Nederlânske titel. Hy set it

jongesrekôr op 20.72 m, en dat mei in brutsen tean…

Samar in pear opfallende saken yn in bysûnder coronaseizoen. Ek dit seizoen sille der wer dingen

barre dy’t we miskien net ferwachtsje soenen. Dat makket de sport sa ynteressant en boeiend.

Yn fergelyk mei ferline jier binne der ynklusyf FK, NK, NFM en twakamp maksimaal 19 wedstriden

(1 e klasse). Dat binne der dus mooglik 6 mear as yn 2020.

Hooplik kinne we yn de rin fan dit seizoen wer publyk begroetsje. Der is neat moaier as ljeppe foar

in folle bult!

Nettsjinsteande corona groeit de sport: der is foar it earste in tredde klasse aktyf.

Net ien wit hoe’t it nije seizoen har ûntwikkelje sil. Litte we bliid wêze dat we útein sette meie op 30

juny. Litte we hoopje dat de coronamaatregels fersoepele wurde kinne, en dat we yn septimber de

kampioenskippen mei in soad publyk belibje sille.

In nije ronde, mei nije kânsen!! Ik lit my graach wer ferrasse…

Freonlike groetnis en graach gau oant sjen, Freark Wijma

Sportferslachjouwer Omrop Fryslân

`


60

Freonen fan it fierljeppen!

Een aantal jaren geleden zijn wij gestart met het opbouwen van een bestand aan ‘freonen fan it

fierljeppen’. Het verheugt ons zeer dat wij inmiddels al een groot aantal freonen hebben mogen

verwelkomen. Dit onderstreept de speciale familiaire sportband die aanwezig is rond het

fierljeppen, die o.i. eeuwig moet blijven bestaan, zo vindt het FLB.

Uiteraard ontvangen jullie als de freonen ook het ledenblad ‘Op ‘e Skâns’, tevens hopen wij jullie

het komende seizoen weer bij de wedstrijden te mogen verwelkomen.

Hartelijk dank voor uw zeer gewaardeerde support en tot ziens!

Met vriendelijke sportgroet,

Bestuur FLB

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eregalerij van ‘freonen fan it ljeppen’

Jelle Roorda, Akkrum

Elly Adema, Aduard

Dirk Bout, Poortugaal

Bert Koetsier, Waddinxveen

Petrus de Vreeze, Bakhuizen

Aukje Pruntel-Spijkstra, Zuidlaren

Pieter Yntema, Numansdorp

Tine v/d Wal-Postma, It Heidenskip

Douwe Terpstra, Kollumerzwaag

Jildou Postma, Winsum

Gerrit Adema, Warten

Jan v/d Laan, Creil

Albert Oost, BuItenpost

Tjabel Klok, Opeinde

Hendrik B. Haanstra, Workum

Pieter Hielema, Kockengen

Jellie v/d Meulen, Burgum

Henriëtte Bos, Rotterdam

Ids Woudwijk, Menaldum

Jolle M. v/d Wal, It Heidenskip

Trijntje Coehoorn-v/d Wal, Kollum

P.M. Klompmaker, Oldeouwer

Wiebrand v/d Meer, Stiens

Sjors Eiling, Workum

Siebe M. v/d Wal, Workum

Walke Hofstee, Grijpskerk

Bauke Nauta, Leeuwarden

Tjipke van Gosliga, Burgum

Pieter Iedema, Buitenpost

Pieter Remstedt, Heemskerk

Jantina de Vreeze-v/d Wal, Kortenhoef

Gelf de Boer, Veenendaal

Hugo Veenker, Damwoude

Petra Walsweer, Heerenveen

Pieter Sikma, Hartwerd

Rob Kerkhoven, Heerenveen

Anna Martha v/d Mei, Tzum

Rients v/d Wal, It Heidenskip

Fouke de Vries, It Heidenskip

Jinke Kuperus-Hoekstra, Wirdum

Douwe Boersma, Amersfoort

Foppe de Vries, Buitenpost

Gini Witteveen, Winsum

Simone Wijnstra-Westra, Tzum

Obbo Buma, Nietap

`


61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Altijd al freon oftewel donateur van het Frysk Ljeppers Boun willen worden?

Dit kan, voor slechts € 10,00 per jaar kunt u ons steunen!

Als tegenprestatie ontvangt u dan in ieder geval:

Jaarlijks ons ledenblad ‘Op ‘e Skâns’ met allerlei informatie en wetenswaardigheden;

Korting op alle FLB-uitgaven; boek, video, cd, kalender, fryske wurdlist, spelboekje, etc.

U bent van harte welkom als belangstellende op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).

Daarnaast zullen wij u -in samenwerking met de Ljeppersvereniging- uitnodigen voor gezellige

activiteiten rond het ljeppen zoals bowlen of volleyballen.

Verder een eervolle vermelding van uw naam in de eregalerij van ‘freonen fan it ljeppen’.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, zal worden bekeken of dit aanbod/de tegenprestatie nog

kan worden uitgebreid.

Wij hopen dat u ook enthousiast bent geworden en het fierljeppen wilt steunen. Vul hieronder uw

gegevens in en stuur het formulier op of breng het even langs bij de commentaarbus tijdens een

wedstrijd.

Alvast bedankt!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanmeldingsformulier:

Ja, ik wil freon/freondinne worden van ‘it fierljeppen’ en machtig het Frysk Ljeppers Boun om

jaarlijks* (in de maand januari) € 10,00 af te boeken van mijn bankrekening,

nummer:

……………………………

Voornaam: …………………………………..…………………………………………………………… m/v **

Achternaam:

Adres:

Postcode:

Geboortedatum:

…………………………………….…………………….……………………………….……..…….

…………………………………….………………………………………………………………….

………………………… Woonplaats: …..……………………………………………...….……

…………………………………………………….…………………………………… (dd/mm/jjjj)

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………...………….……………………..

E-mailadres:

……………………………………………………….……………………………...………………..

Handtekening: ………………………… Plaats en Datum: ……………….…………………………

Ledenadministratie FLB t.a.v. Johanna Deinum, Sluisweg 33 te Lemmer (8531 DJ)

*betreft: donateurschap per jaar, steeds van 01/05 t/m 30/04, opzeggen voor 01/05. ** doorhalen wat niet van

toepassing is

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

`


62

Klassement van het best verbeterde

Persoonlijke Record seizoen 2020

1e klasse

Aantal Eind BeginTotaal

1 Grytsje Veltman 5* 13,21 8,46 4,75

2 Wisse Broekstra 3* 20,72 18,03 2,69

3 Arend Veenstra 1* 15,91 13,50 2,41

4 Douwe Abma 5* 17,51 15,28 2,23

5 Germ Terpstra 3* 16,70 14,79 1,91

6 Rutger Haanstra 3* 19,85 18,27 1,58

7 Iris Wijbenga 2* 13,05 11,47 1,58

8 Wytse Steensma 1* 18,42 16,90 1,52

9 Inger Haanstra 4* 15,10 13,67 1,43

10 Bouwe Westert 1* 17,27 15,93 1,34

11 Aise Jongsma 1* 15,67 14,42 1,25

12 Michiel Zijlstra 2* 14,99 13,82 1,17

13 Minne Smit 2* 18,31 17,36 0,95

14 Bauke de Jong 1* 19,70 18,86 0,84

15 Fenna Jongsma 1* 13,20 12,38 0,82

16 Sigrid Bokma 1* 17,08 16,26 0,82

17 Peter Faber 1* 18,67 17,99 0,68

18 Auke Zijlstra 1* 17,17 16,56 0,61

19 Riemer Durk Krol 1* 18,31 17,77 0,54

20 Tessa Kramer 1* 15,88 15,39 0,49

21 Jelmer de Jong 1* 14,89 14,45 0,44

22 Maureen Poiesz 1* 15,71 15,36 0,35

23 Ysbrand Galama 1* 21,53 21,21 0,32

24 Manon Koehoorn 1* 13,01 12,90 0,11

Totaal aantal door 1 e -klasljeppers: 42*,

De PR’s kunnen zowel in de 1 e , 2 e of de 3 e klasse

gesprongen zijn; de ljeppers staan in de klasse

waar ze aan het eind van 2019 in zaten.

Nieuwe ljeppers in de 2 e klasse:

Jasper Haanstra 2* 11,70

Evert de Jong 4* 11,71

2e klasse

Aantal Eind BeginTotaal

1 Marije Visser 2* 12,81 6,49 6,32

2 Jelte Veltman 3* 13,09 7,39 5,70

3 Djurre de Jong 2* 12,36 6,88 5,48

4 Wieger-Piet Haarsma 3* 15,46 11,41 4,05

5 Yenthe van Kammen 5* 12,66 8,74 3,92

6 Sietse Lefferts 5* 14,53 10,83 3,70

7 Douwe-Franke Westra4* 12,82 9,66 3,16

8 Femke Korvemaker 4* 10,86 7,80 3,06

9 Auke Jan Jilderda 5* 14,42 11,39 3,03

10 Emma Klijn Velderman 2* 12,33 9,38 2,95

11 Mads Tolsma 5* 13,72 11,02 2,70

12 Auke Tymen de Boer 4* 11,58 9,06 2,52

13 Gerben Brouwer 3* 15,65 13,56 2,09

14 Michiel Zijlstra 1* 15,78 13,82 1,96

15 Arend Veenstra 3* 15,34 13,50 1,84

16 Hylkje Hoekstra 2* 11,26 9,67 1,59

17 Erwin Lefferts 2* 14,93 13,62 1,31

18 Thomas v/d Goot 1* 13,93 12,70 1,23

19 Rixt v/d Goot 2* 13,09 11,94 1,15

20 Astrid v/d Veen 2* 11,96 10,88 1,08

21 Dytmer v/d Wal 2* 16,12 15,06 1,06

22 Iris Wijbenga 4* 12,38 11,47 0,91

23 Hindrik Westra 2* 16,20 15,35 0,85

24 Evert Zijlstra 3* 15,18 14,38 0,80

25 Rianne Kampen 2* 12,53 11,90 0,63

26 Timo v/d Knaap 1* 13,98 13,44 0,54

27 Jeltske Terpstra 2* 12,15 11,73 0,42

28 Wietske Pafforaad 2* 11,35 10,95 0,40

29 Ulrik Kuiken 1* 14,74 14,40 0,34

30 Yme Pafforaad 3* 12,78 12,44 0,34

31 Femke Brouwer 1* 13,61 13,27 0,34

32 Auke Zijlstra 1* 16,85 16,56 0,29

33 Thijmen Veenstra 1* 12,53 12,29 0,24

34 Tryntsje Terpstra 1* 11,38 11,28 0,10

35 Judith de Haan 1* 11,91 11,85 0,06

36 Jeroen Wesselius 1* 12,64 12,60 0,04

37 Eldert S. Groenhof 1* 13,14 13,12 0,02

38 Rianne Heeringa 1* 11,56 11,55 0,01

PR’s nieuwe ljeppers in 2 e klasse: 98*

`


63

Burgum op herhaling in 2021…

©fotografie Martin de Jong

Hoewel tijdens het schrijven van dit artikel nog veel onzeker is hoopt de Ljeppersklup

Burgum weer op een spectaculair NK in 2021.

We waren erg blij met de reactie van het NFB-bestuur, op voorstel van de ‘Hollandse’

voorzitters, om de agenda van 2020, voor wat betreft de klassiekers, te kopiëren naar

2021. Een geweldige geste naar de afdelingen die zich hadden voorbereid op een groots

evenement.

Ondanks alle coronabeperkingen kijken we terug op een prachtig en vooral spannend NK

2020. De seniorentitel werd beslist op 1 cm. Toen vanwege de nameet-perikelen rond het

nieuwe nationale record van Wisse Broekstra de bruto-data van het meetapparaat werd

geanalyseerd bleek dat het verschil tussen Rian en Ysbrand slechts een paar millimeter

bedroeg. Met prachtige persoonlijke records wisten Sigrid, Wisse en Inger drie titels voor

Fryslân veilig te stellen.

Met veel belangstelling kijken we alweer uit naar het nieuwe NK. Hopelijk dit jaar weer

onder grote publieke belangstelling en met een geweldige afterparty. Wij verheugen ons

nu al op het duel tussen Wisse en Reinier bij de junioren.

Alle potentiële deelnemers aan het NK 2021 in Burgum wensen we een

goede voorbereiding en vooral: Blijf gezond!

`


64

Nederlandse Kampioenen Polsstokverspringen/Fierljeppen 2020, Burgum – 19 september 2020

Inger Haanstra (15.10 m), Sigrid Bokma (17.08 m), Wisse Broekstra (20.72 m), Reinier Overbeek (20.91 m) en

Rian Baas (21.10 m)

`


65

Adressen FLB afdelingen

BUITENPOST

Ljeppersklub Buitenpost

Jeltingalaan, 9285 WL Buitenpost

Website: www.ljeppersklubbuitenpost.nl

E-mail: info@ljeppersklubbuitenpost.nl

VOORZITTER a.i.:

Ette-Frits Veenstra

Lisdodde 4

9285 LC Buitenpost

tel.: 06 – 12343366

ette-frits@hotmail.com

ViCE-VOORZITTER:

Marieke Jelsma

Minister van den Brinklaan 20

9251 JG Burgum

tel.: 06 – 57323189

mariekejelsma@hotmail.com

SECRETARIS:

Klaas Spriensma

Spriensma’s Reed 4

9873 TE Gerkesklooster

tel.: 0512 – 351403

tel.: 06 - 19989701

sprie65@hetnet.nl

PENNINGMEESTER:

Johanna Roorda

Jeltingalaan 33

9285 WH Buitenpost

tel.: 06 – 10257470

johannaroorda@gmail.com

LEDEN:

Hennie Lefferts, Steven Jan Lefferts (gebouw- en

terreinbeheerder), Bartele Nicolai (contactpersoon

(jeugd)ljeppers) en Rick Reurink (PR)

DEMOZAKEN:

Simon Willem Hoeksma

Lytse Loane 7

9131 KT Ee

tel.: 06 – 25361574

info@hoeksma.frl

BURGUM

Ljeppersklup Burgum

Website: www.ljeppersklupburgum.nl

VOORZITTER/DEMOZAKEN:

Hans Helmholt

Pater Doesburgloane 6

9251 PK Burgum

tel.: 0511 - 465225

tel.: 06 - 51785274

h.helmholt@upcmail.nl

SECRETARIS:

Eddy en Jildau Westra

Gaestmabuorren 14

9251 MA Burgum

tel.: 0511 - 465630

melkfeebedriuwwestra@knid.nl

PENNINGMEESTER:

Gerrit Veenstra

Dr. Ypeylaan 22

9257 MR Noardburgum

g.veenstra@planet.nl

LEDEN:

Ger Dirks

tel.: 06 – 53915067

g.dirks@chello.nl

Bart Helmholt

tel.: 06 - 52483163

aebart@hotmail.nl

Johanna Haanstra-Tinga

tel.: 06 - 36144185

johannatinga@hotmail.com

GRIJPSKERK

Fierljepvereniging Grijpskerk e.o.

Website: www.fierljeppeningrijpskerk.nl

VOORZITTER:

Kris v/d Bijl

tel.: 06 - 13178428

krisvanderbijl@gmail.com

SECRETARIS/PENNINGMEESTER:

Irma van der Hoek-Boersema

RuIterpad 1

9831 NB Aduard

tel.: 050 – 4031648

irma@bswilfred.nl

LEDEN:

Marco Koopmans

tel.: 06 – 53660631

marcojkoopmans@gmail.com

Gea Rispens

tel.: 06 - 27438655

g.boersma31@kpnplanet.nl

Piet Helmholt en Mathijs Kloppenburg

DEMOZAKEN:

Peter Faber

Aalsumerweg 36

9883 TA Oldehove

tel.: 06 – 12718344

`


66

IT HEIDENSKIP

Fierljepforiening It Heidenskip

Website: www.fierljeppe.nl

VOORZITTER:

Marrit van der Wal

Heidenskipsterdyk 41

8724 HS It Heidenskip

tel.: 06 - 27071772

marritwal@hotmail.com

SECRETARIS:

Sietske Stellingwerf-Valk

Kerkhoflaan 13

8723 BW Koudum

tel.: 0514 – 522659

tel.: 06 - 22017686

mts.stellingwerf-valk@comveeweb.nl

PENNINGMEESTER:

Jurjen Kramer

Igleburren 5

8711 LA Workum

tel.: 0515 - 543313

jskramer@kpnplanet.nl

LEDEN:

Boukje de Boer (PR), Anja Klijn Velderman, Geke

Koopal en Anne v/d Zee

DEMOZAKEN:

Mare Dijkstra

tel.: 06 – 30566068

Marrit v/d Wal

tel.: 06 – 27071772

demo@fierljeppe.nl

WINSUM

Fierljep Feriening Winsum e.o.

Website: www.fierljeppenwinsum.frl

VOORZITTER:

Anna Martha van der Mei

Nieuwbuursterweg 46

8804 RJ Tzum

tel.: 06 - 29080771

voorzItter@fierljeppenwinsum.frl

SECRETARIS:

Sietske Brouwer

Baarderbuorren 17

8822 WR Arum

tel. : 06 – 13059757

fierljeppenwinsumeo@gmail.com

PENNINGMEESTER:

Jacob Heeringa

Hofcamp 52

8731 BW Wommels

tel. 06 - 38849170

penningmeester@fierljeppenwinsum.frl

CLINICS :

Allard Miedema

tel. 06 – 15268840

LEDEN:

Freerk Broekstra, Thirza Diks, Jelte Hitzert, Jildou

Postma en Esther Langes (ledenadministratie)

St. Fierljepakkommodaasje Winsum

Website: www.fierljeppenwinsum.frl

VOORZITTER:

Anna Martha van der Mei

SECRETARIS:

Freerk Broekstra

info@fierljeppenwinsum.frl

PENNINGMEESTER:

Jacob Heeringa

ALGEMEEN LID :

Thirza Diks en Allard Miedema

Algemene mail voor Feriening en Stichting:

info@fierljeppenwinsum.frl

Website: www.fierljeppenwinsum.frl

TwItter: @fierljep_winsum

Facebook: www.facebook.com/fierljeppenwinsum

IJLST

Fierljepvereniging IJlst

Website: www.fierljeppenijlst.nl

VOORZITTER:

Klaske Nauta

Sinnewar 1

8623 XK Jutrijp

tel.: 06 - 11967519

klaskenauta@hotmail.com

SECRETARIS:

Henny Zijlstra

Nessenwei 2A

8618 NM Oosthem

tel.: 06 - 14685785

hzijlstradejong@gmail.com

PENNINGMEESTER:

Ida Wijbenga

Helling 1

8621 CP Heeg

tel.: 06 - 22095231

idawijbenga@ziggo.nl

DEMOZAKEN:

Neeltje Nauta

tel. 0515 – 532578

clinics@fierljeppenijlst.nl

LEDEN:

Klaske Cnossen, Peter Stedehouder, Bauke Vlas

en Ruurdje Westert

`


67

ADRESSEN FRYSK LJEPPERS BOUN

Hoofdbestuur FLB:

ALGEMEEN: flb@fierljeppen.frl

Vz. Mevrouw E. Kramer-Spriensma

Ursuladyk 26

8724 HR It Heidenskip

tel.: 06 – 83643074

ettyspriensma@gmail.com

Secr. De heer T. van Gosliga

Pr. Irenestraat 4

9251 GZ Burgum

tel.: 0511 – 402987

tel.: 06 – 30683765 / 06 - 22784082

gossi@telfort.nl

Penn. De heer B. van Akker

Mostermûne 5

9265 LK Suwâld

tel.: 0511 - 432300

tel.: 06 – 52581708 / 06 - 8329 8490

l.akker3@upcmail.nl

PR. Vacant

JZ. Mevrouw A.M. van der Mei

Nieuwbuursterweg 46

8804 RJ Tzum

tel.: 06 – 29080771

annamarthavdmei@gmail.com

TZ. De heer Th. Scherjon

Skipfeart 13

9251 JW Burgum

tel.: 0511 – 842979

tel.: 06 – 53906656

theun.scherjon@upcmail.nl

LV. De heer J.T. Nauta

Frisiaplein 17

8651 ES IJlst

tel.: 06 - 10642283

jtnauta@home.nl

Technische Commissie FLB:

Vz. De heer S.H. Boschma

Uilenburg 30

8651 EK IJlst

tel: 0515 – 531933

sytzehilbrand@outlook.com

Secr. /Matr. De heer T. van Gosliga

Pr. Irenestraat 4

9251 GZ Burgum

tel.: 0511 – 402987

tel.: 06 – 30683765/06 - 22784082

gossi@telfort.nl

Matr. De heer G. Dirks

Burg. Both. Lohmanlaan 25

9251 LB Burgum

tel.: 06 – 53915067

g.dirks@chello.nl

De heer K. van der Haring

Waarlamke 20

9035 DN Dronrijp

tel. 06 - 10805658

klaas@haringduinen.nl

De heer A. Heins

Blomikkers 14

8711 DA Workum

tel.: 06 – 10630085

heins.debo@wxs.nl

De heer J. Jonker

De Omrin 2

8831 ZD Winsum

tel.: 0517 – 341853

jf_jonker@hotmail.com

De heer A. Kramer

Ursuladyk 26

8724 HR It Heidenskip

tel.: 06 – 12569870

a.h.kramer@comveeweb.nl

De heer W.S. van der Meer

St. Vitusplein 27

9051 BT Stiens

tel.: 06 – 22064071

vandermw@xs4all.nl

De heer H. Schukken

Sopsum 1

8806 KA Achlum

tel.: 06 –12307884

schukken24@outlook.com

Wedstrijdsecretariaat FLB:

ALGEMEEN: 06 - 29324521

De heer S. HuItema

TúnkersstrjItte 50

8723 EP Koudum

tel.: 0514 - 522789

sjhuItema@kpnmail.nl

Mevrouw F. Hoekstra

Dammenseweg 4

8723 CN Koudum

tel. 06 - 30759690

femkestellingwerf@hotmail.com

Mevrouw J. Deinum

Sluisweg 33

8531 DJ Lemmer

tel.: 06 - 40700536

j.deinum@hetnet.nl

Coördinator demonstraties FLB:

De heer B. Zwaagman

tel.: 06 – 24699206

De heer J.T. Nauta

tel.: 06 - 10642283

flbdemoteam@gmail.com

Bondscoach Tweekamp:

De heer W. Terpstra

Nieuwbuursterweg 46

8804 RJ Tzum

tel.: 06 – 21597157

wimterpstra@technea,nl

De heer E. van der Werff

Branburren 20

8724 LH It Heidenskip

tel.: 06 – 22532363

e.v/dwerff3@ziggo.nl

`


68

ADRESSEN FRYSK LJEPPERS BOUN

Ljeppersvereniging FLB:

ALGEMEEN:

ljeppersvereniging@gmail.com

Vz. De heer J.T. Nauta

Frisiaplein 17

8651 ES IJlst

tel.: 06 - 10642283

jtnauta@home.nl

Secr. De heer D. de Vries

Jintewarren 27

9254 GA Hurdegaryp

tel.: 06 - 21405381

vriesdedaan@live.nl

Penn. De heer R. Piersma

Oostenveldseweg 14

8723 AN Koudum

tel.: 06 - 42062154

rutgerpiersma@live.nl

De heer T. Faassen

Huizumerlaan 114

8934 BK Leeuwarden

tel.: 06 – 39875440

thijsfaassen@gmail.com

De heer Y. Galama

Súd 76

8711 CW Workum

tel.: 06 - 13238310

ykgalama@gmail.com

Commentatoren FLB:

De heer J. Haanstra

Trekwei 5

8711 GR Workum

tel. 06 – 43543340

johanneshaanstra@hotmail.com

De heer J. Bouma

De Gentiaan 11

9271 LC De Westereen

tel. 06 - 13128121

zwaagwesteinde@gmail.com

De heer B. Helmholt

Kerkstraat 41

9853 PP Munnekezijl

tel.: 0594 – 687019

tel.: 06 – 53969414

b.helmholt@telfort.nl

Mevrouw K. Nauta

Sinnewar 1

8623 XK Jutrijp

tel.: 06 - 11967519

klaskenauta@hotmail.com

Ereleden FLB:

De heer J. van der Laan

Vuurpad 12

8312 PM Creil

tel.: 0527 - 274567

De heer S. Woudstra

Oudkerk

Overleden op 28-01-2000

op 88-jarige leeftijd

De heer S. Span

Stiens

Overleden op 19-04-2001

op 85-jarige leeftijd

De heer T.T.T. Bult

Bakhuizen

Overleden op 05-05-2015

op 65-jarige leeftijd

De heer E.T. Sterenborg

Grijpskerk

Overleden op 19-02-2020

op 91-jarige leeftijd

Mevrouw G. Steensma

Gruytsweg 6

9852 TB Warfstermolen

tel.: 06 - 12982978

gerbrichsteensma@gmail.com

`


`

69

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!