01.08.2017 Views

FIERLJEPPEN Magazine 2017

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Fierljeppen<br />

magazine voor polsstokverspringen<br />

WWW.<strong>FIERLJEPPEN</strong>.FRL<br />

GESTOPTE HELMHOLT<br />

KENT GEEN SPIJT<br />

(P.7)<br />

Pake van schaatscoach Jillert<br />

Anema bracht hem liefde voor<br />

fierljeppen bij<br />

(P.12)<br />

<strong>Magazine</strong> no: 07 <strong>2017</strong><br />

voor polsstokverspringen


PTH Groep biedt vanuit drie afdelingen een complete oplossing voor<br />

audiovisuele communicatie.<br />

Kijk voor actuele projecten<br />

en referenties op<br />

www.pthgroep.nl<br />

PTH AV & ICT<br />

Biedt communicatieoplossingen met de synergie van audiovisuele,<br />

informatie- en communicatietechniek.<br />

PTH INSPIRATIECENTRUM<br />

Toont hedendaagse en toekomstige technieken voor het onderwijs,<br />

de overheid en de zakelijke markt.<br />

PTH RENTAL<br />

Ondersteunt al uw evenementen met audiovisuele faciliteiten.<br />

U heeft de boodschap, wij de techniek.<br />

Harm Smidswei 9 | 9298 RE Kollumerzwaag | T 0511 460 200 | E info@pthgroep.nl


<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.<strong>FIERLJEPPEN</strong>.FRL 03<br />

Voorwoord door Teije Dijk<br />

Continuïteit en vernieuwing<br />

OP MAANDAG 10 APRIL J.L. BEN IK DOOR DE<br />

ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN HET FLB<br />

BENOEMD ALS NIEUWE VOORZITTER VAN HET<br />

HOOFDBESTUUR VAN DE BOND. IK BEN DAARMEE<br />

DE OPVOLGER VAN JOUKE JANSMA DIE DEZE<br />

FUNCTIE 5 JAAR MET VERVE HEEFT VERVULD. IK<br />

WIL MIJ KORT AAN U VOORSTELLEN. IK BEN 66<br />

JAAR, IK HEB VOORAL IN LEIDINGGEVENDE- EN<br />

DIRECTIEFUNCTIES BIJ GEMEENTEN GEWERKT. MIJN<br />

LAATSTE FUNCTIE WAS GEMEENTESECRETARIS<br />

VAN TYTSJERKSTERADIEL. IK BEN INMIDDELS<br />

GEPENSIONEERD EN NU - ZOALS IK HET MAAR<br />

NOEM - ANDERS ACTIEF. VOORAL OP BESTUURLIJK<br />

GEBIED, WANT DAT SOORT WERKZAAMHEDEN LIGT<br />

MIJ. ALS ZODANIG BEN IK OOK VOORZITTER VAN EEN<br />

PAAR ANDERE ORGANISATIES.<br />

Als verse voorzitter en<br />

nieuwkomer in de wereld van het<br />

Fierljeppen kan en wil ik nog geen<br />

analyses en uitspraken doen.<br />

Daarvoor moet ik mij eerst verder<br />

inwerken en mij een goed beeld<br />

vormen van de FLB. Toch wil ik<br />

al wel een paar eerste indrukken<br />

met u delen en u vertellen<br />

waarom ik fierljeppen zo’n mooie<br />

en bijzondere sport vindt.<br />

Om met het laatste te beginnen:<br />

ik ben zelf niet actief geweest<br />

als fierljepper. Mijn prestaties<br />

op dit gebied beperkten zich<br />

slootjespringen met een polsstok<br />

in mijn jeugd. Met vriendjes de<br />

weilanden in, vooral om eieren<br />

te zoeken. Toch ligt daar, denk ik,<br />

wel de basis waarom ik fierljeppen<br />

een prachtige sport vind. Het<br />

is een zeer atletische sport (ik<br />

ben ook atletiekliefhebber) die<br />

uiterste concentratie en grote<br />

fysieke inspanning vraagt.<br />

Het is prachtig om te zien hoe<br />

een sprong wordt voorbereid<br />

en uitgevoerd. Want het is ook<br />

een spectaculaire kijksport: de<br />

krachtexplosie van de aanloop; de<br />

sprong en zo hoog mogelijk in de<br />

meterslange pols klimmen; het<br />

goede kantelmoment zoeken; zo<br />

ver mogelijk uitspringen en goed<br />

landen. Of kopje onder gaan……<br />

Indrukwekkend allemaal.<br />

Omrop Fryslân had een<br />

telefonisch interview met mij naar<br />

aanleiding van mijn benoeming<br />

als voorzitter. Ik kreeg ook de<br />

vraag voorgelegd of fierljeppen<br />

niet meer folklore is dan sport.<br />

Ik heb duidelijk gemaakt dat het<br />

zonder enige twijfel om topsport<br />

gaat. Maar dat daarnaast het<br />

fierljeppen een waardevol deel is<br />

van de Fryske cultuur. Op beide<br />

aspecten mogen we trots zijn<br />

en dat wij die in onze provincie<br />

hebben. Dat alles was mij voor<br />

ook aanleiding om ja te zeggen<br />

tegen het verzoek om voorzitter<br />

te worden van het Frysk Ljeppers<br />

Boun. In goede samenwerking<br />

met alle betrokken mensen<br />

binnen en buiten de bond wil ik<br />

graag mijn aandeel leveren aan<br />

instandhouding en versterking<br />

van deze prachtige sport.<br />

Dan een paar eerste indrukken.<br />

Het is mij opgevallen dat<br />

de afgelopen jaren veel<br />

vernieuwende activiteiten hebben<br />

plaatsgevonden. Natuurlijk<br />

hebben veel mensen daaraan<br />

bijgedragen maar duidelijk<br />

is ook dat mijn voorganger<br />

Jouke Jansma daar een sterke<br />

stimulerende rol in heeft gehad.<br />

Bij het afscheid van Jouke is daar<br />

al aandacht aan geschonken. Maar<br />

ook op deze plek wil ik zijn grote<br />

inzet voor het fierljeppen noemen.<br />

Eerst jarenlang als voorzitter van<br />

de afdeling Winsum en vervolgens<br />

5 jaar als voorzitter van de FLB.<br />

Jouke, tige, tige tank!<br />

Fierljeppen is ook een eigentijdse<br />

sport. Dat blijkt uit het feit dat<br />

jongeren het fierljeppen weten te<br />

vinden. Waar veel sporten leden<br />

verliezen is het mooi om te zien<br />

dat een groeiend aantal jongens<br />

en meisjes kiest voor fierljeppen.<br />

De vele clinics die op basisscholen<br />

zijn gehouden hebben hier<br />

ongetwijfeld aan bijgedragen.<br />

Het is belangrijk dit te blijven<br />

stimuleren. Wat m.i. ook van<br />

belang is, is om het fierljeppen als<br />

prachtige kijksport nog steviger<br />

neer te zetten. Om daarmee meer<br />

publiek te trekken. Zeker ook<br />

toeristen in onze provincie. Want<br />

deze sport verdient het om gezien<br />

te worden. Ook in het kader van<br />

Culturele Hoofdstad hoort het<br />

Fierljeppen stevig op de kaart<br />

en op het programma staan. Dit<br />

zijn ook belangrijke elementen<br />

voor het nieuwe beleidsplan dat<br />

het komend winterseizoen wordt<br />

opgesteld. Het is m.i. de kunst<br />

om het goede in stand te houden<br />

maar ook steeds op zoek te zijn<br />

naar verbeteringen, waardoor de<br />

sport actueel en boeiend blijft.<br />

Continuïteit en vernieuwing dus.<br />

Maar nu staan we voor een nieuw<br />

zomerseizoen, met een prachtig<br />

programma met veel wedstrijden<br />

voor jongens en meisjes, beginners<br />

en toppers, 1e en 2e klassers. Dat<br />

alles is mee mogelijk gemaakt<br />

door onze hoofdsponsor de ROC<br />

Friese Poort, Provinsje Fryslân,<br />

alle andere sponsoren en vele<br />

andere betrokkenen. Hartelijk<br />

dank voor uw bijdragen en de<br />

goede samenwerking!<br />

Ik wens alle sporters, toeschouwers<br />

en andere betrokkenen, een<br />

prachtig Fierljepseizoen <strong>2017</strong> toe!<br />

Namens het bestuur van de<br />

Frysk Ljeppers Boun,<br />

Teije Dijk, voorzitter<br />

Inhoudsopgave<br />

Colofon<br />

05<br />

07<br />

10<br />

12<br />

SHARE THE FUTURE<br />

ROC Friese Poort<br />

GESTOPTE HELMHOLT<br />

kent geen spijt<br />

‘FIERLJEPSTAD HEERENVEEN’<br />

De schans is er, nu de wedstrijden nog<br />

PAKE VAN SCHAATSCOACH JILLERT ANEMA<br />

bracht hem liefde voor fierljeppen bij<br />

17<br />

21<br />

27<br />

29<br />

FLB JEUGDBELEID<br />

Wedstrijdschema competitie <strong>2017</strong><br />

SCHANSRECORDS<br />

Officiële Schansen<br />

WEDSTRIJDKALENDER<br />

Polsstokbond Holland <strong>2017</strong><br />

FREONEN FAN IT <strong>FIERLJEPPEN</strong>!<br />

Download De Fierljapp<br />

UITGAVE:<br />

EINDREDACTIE:<br />

REDACTIONELE BIJDRAGEN VAN:<br />

ACQUISITIE:<br />

FOTO’S:<br />

OPMAAK & VORMGEVING:<br />

Frysk Ljeppers Boun & NoordNed Media<br />

Henk Schievink<br />

Tel. 06 - 41 86 02 98<br />

henk@fierljeppen.frl<br />

Henk Schievink<br />

Johanna Deinum<br />

Ilse van der Weide<br />

Gerard Bos<br />

Ruurd Leegstra<br />

Tel. 06 - 22 35 69 72<br />

ruurd@noordnedmedia.nl<br />

Martin de Jong<br />

www.fotopersburomartindejong.nl<br />

IDS internet<br />

Tel. 058 - 820 00 02<br />

www.idsinternet.nl


De insprong, klimmen naar<br />

top, zweven over het water,<br />

om vervolgens op het juiste<br />

moment de uitsprong in te<br />

zetten.<br />

- Realisatie van nieuwbouwschepen voor de short sea:<br />

* droge ladingschepen<br />

* tankers ‘oil and gas’<br />

- Eén aanspreekpunt van ontwerp tot oplevering<br />

- Gebruik van moderne technologie voor optimaal<br />

brandstofverbruik<br />

- Eigentijdse inrichting van interieurs<br />

MAATWERK IN SERIEBOUW<br />

FROM STANDARD TO ART<br />

Damsingel 4, Industrieterrein Zuid P.O. Box 7<br />

9262 NC SUAMEER 9250 AA BERGUM<br />

The Netherlands<br />

tel. +31 (0)511 46 72 22 www.damen.com<br />

info@damen.com


<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.<strong>FIERLJEPPEN</strong>.FRL 05<br />

WIE WORDEN DE KLASSEMENTSWINNAARS VAN <strong>2017</strong>?<br />

IN 2016 WONNEN NARD BRANDSMA, SIGRID BOKMA, MARRIT VAN DER WAL, WIETSE NAUTA EN FREARK KRAMER. ZIJ ONTVINGEN EEN PRACHTIG<br />

FIERLJEPTAFEREEL GESCHILDERD DOOR KUNSTSCHILDER GOSSE KOOPMANS UIT HANDEN VAN MICHA VAN AKKEREN VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR<br />

ROC FRIESE POORT.<br />

Share the future<br />

ROC FRIESE POORT IS ALS HOOFDSPONSOR<br />

VAN HET FRYSK LJEPPERS BOUN AL JAREN BIJ<br />

DE FIERLJEPSPORT BETROKKEN. HIER ZIJN WE<br />

TROTS OP! WE HECHTEN VEEL WAARDE AAN ONZE<br />

LANGDURIGE SAMENWERKING EN RELATIE MET<br />

HET FLB. <strong>FIERLJEPPEN</strong> EN ROC FRIESE POORT ZIJN<br />

EEN GOEDE MATCH. HET STEEDS VERDER KOMEN,<br />

DE UITDAGING OM HET TELKENS IETS HOGEROP TE<br />

ZOEKEN. DAT WILLEN WE NATUURLIJK OOK VOOR<br />

ONZE STUDENTEN. SAMENWERKING IS DAARVOOR<br />

BIJ ONS DE BASIS.<br />

Wij geloven dat je het meest<br />

bereikt wanneer je krachten<br />

bundelt en kennis en ervaring<br />

met elkaar deelt. Wanneer je<br />

bereid bent om te delen en van<br />

elkaar wilt leren, kom je verder<br />

dan je ooit had durven dromen.<br />

Dan spring je nog verder!<br />

Verbonden met<br />

de omgeving<br />

Als ROC Friese Poort zijn we verbonden met de regio waarin we vakmensen opleiden. Want samen met die<br />

omgeving geven wij invulling aan ons onderwijs. Zo zijn we goed voorbereid op de toekomst. Fierljeppen is<br />

één van de unieke sporten in onze regio waaraan we ons dan ook graag verbinden. Niet alleen financieel<br />

maar ook door de verbinding te zoeken met het onderwijs. Studenten leveren altijd een bijdrage aan door ons<br />

gesponsorde activiteiten. Bijvoorbeeld in de vorm van relevante werkervaring of het uitvoeren van een project.<br />

Zo werkten onze studenten al mee aan verschillende technologische innovaties binnen de fierljepsport.<br />

Onze waarden<br />

ALS ROC FRIESE POORT DELEN WE<br />

GRAAG ONZE KENNIS EN ERVARING MET<br />

ANDEREN. DAT DOEN WE VANUIT EEN<br />

AANTAL WAARDEN:<br />

Zeker<br />

Het allerbelangrijkste voor ROC<br />

Friese Poort is dat onze studenten<br />

een goede opleiding krijgen.<br />

Uit onderzoek blijkt, dat ons<br />

onderwijs van hoge kwaliteit is.<br />

Dit hebben onze goede resultaten<br />

de afgelopen jaren bewezen.<br />

Groei<br />

Door onze nauwe samenwerking<br />

met het bedrijfsleven kennen we<br />

de behoeften van toekomstige<br />

werkgevers en kunnen we ons<br />

onderwijs vormgeven. Zo kunnen<br />

we studenten goed naar een<br />

toekomstige baan begeleiden.<br />

Door praktijkopdrachten en<br />

stageplaatsen ervaren studenten<br />

hoe het er in de praktijk aan toe<br />

gaat.<br />

Op maat<br />

Met een grote diversiteit<br />

aan opleidingen en keuzemogelijkheden<br />

is er altijd een<br />

passende opleiding. We kijken wat<br />

een student nodig heeft om een<br />

opleiding goed te doorlopen. Er is<br />

extra begeleiding voor studenten<br />

die dat nodig hebben. Studenten<br />

die meer kunnen of willen bieden<br />

we extra uitdaging aan.<br />

Thuis<br />

Studenten voelen zich snel<br />

thuis bij ROC Friese Poort.<br />

Docenten kennen de studenten<br />

en er is persoonlijke aandacht.<br />

Met vestigingen in Emmeloord,<br />

Dokkum, Drachten, Leeuwarden,<br />

Sneek en Urk is er altijd een<br />

vestiging dichtbij.<br />

Betrokken<br />

Wij staan midden in de wereld<br />

van onze studenten en de<br />

bedrijven waarvoor we ze<br />

opleiden. We zijn voor iedereen<br />

bereikbaar en benaderbaar. Onze<br />

christelijke identiteit vormt hier<br />

een belangrijke basis voor. We<br />

staan voor een prettige omgang<br />

met iedereen, vanuit vertrouwen<br />

en respect.<br />

WWW.ROCFRIESEPOORT.NL


CHAUFFEURS<br />

Fulltime | Parttime | 65+<br />

GEZOCHT<br />

ONZE RELATIES<br />

Neem contact op<br />

voor een gesprek<br />

0513-610380<br />

werken@werfftalent.nl<br />

Haskeruitgang 101, Heerenveen<br />

www.werfftalent.nl<br />

moderne vakantiehuizen<br />

Loon en Grondverzetbedrijf Oudwoude<br />

Swartewei 4<br />

9294KS Oudwoude<br />

Telefoon: 0511-451784<br />

Fax: 0511-453551<br />

Email: info@loonbedrijfoudwoude.nl<br />

Website: www.loonbedrijfoudwoude.nl


<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.<strong>FIERLJEPPEN</strong>.FRL<br />

07<br />

Tekst: Gerard Bos<br />

Gestopte Helmholt<br />

kent geen spijt


PVC Nodig?<br />

Regel het vanuit<br />

uw luie stoel bij:<br />

PVCafvoer.nl<br />

De PVC leverancier van Nederland<br />

BOUWHOUT<br />

TUINHOUT<br />

PVC<br />

ISOLATIE<br />

Weer volop<br />

Tuinhout op<br />

voorraad!<br />

Hét adres voor elke klus<br />

Marconistraat 3 | Buitenpost (industrieterrein de Swadde)<br />

0511 - 541 440 | www.hominco.nl<br />

Al meer dan 100 jaar een begrip in en rond Franeker<br />

Kuperus Autoschade B.V., Tuinen 47, 8801 VX Franeker<br />

Telefoon : 0517-390376 | E-mail : info@kuperusautoschade.nl<br />

www.kuperusautoschade.nl<br />

Dag en nacht<br />

voordelig<br />

tanken<br />

Tytsjerk<br />

• Suderein 44<br />

Burgum<br />

• Florynwei 5<br />

De Westereen<br />

• Tolweg 21<br />

Dokkum<br />

• Beurtvaart 3<br />

Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!<br />

Westergeest<br />

• Simmerwei 3<br />

Kollumerpomp<br />

• Brongersmaweg 2<br />

www.tankpostma.nl<br />

Surhuisterveen<br />

• Meander 36<br />

kraanwerk - hekkelen - paardenbakken - boombeheer<br />

Adriaan de Bruijn Kraanmachinist<br />

06 203 612 46<br />

0511 544 097<br />

Parallelweg 10<br />

9285 XJ Buitenpost<br />

Een klim waard,<br />

BEZOEKERSCENTRUM TERP HEGEBEINTUM<br />

Rondleidingen naar de hoogste terp van Nederland<br />

* Excursie naar kerk met verrassend interieur en unieke rouwborden<br />

* Wisselende exposities<br />

* Archeologisch steunpunt<br />

* Videopresentatie over landschap en cultuurhistorie<br />

* Documentatiecentrum<br />

* Petit-restaurant met terras.<br />

Openingstijden:<br />

april t/m okt. : di-zo 13.00 - 17.00 uur<br />

nov. t/m maart.: ma-za 10.00 - 17.00 uur.<br />

zon en feestdagen : 12.00 - 17.00 uur.<br />

www. kraanverhuurdebruijn.nl<br />

Pypkedyk 4, 9173GC Hegebeintum. Tel. 0518 411783<br />

www.hegebeintum.info [1] / rekreaasje@planet.nl<br />

Het hoogtepunt van Fryslân.<br />

www.fokkematechniek.nl<br />

Fierleppen in gemeente Zuidhorn<br />

Fokkema Techniek, Zwarteweg 9,Munnekezijl,<br />

Tel: (+31)612965821<br />

Email: info@fokkematechniek.nl<br />

WILT U OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN<br />

WAT WIJ DOEN? BEKIJK EN<br />

LIKE DAN ONZE FACEBOOK-PAGINA<br />

Kom naar Grijpskerk!


<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.<strong>FIERLJEPPEN</strong>.FRL 09<br />

DE KONING IS DOOD, LANG LEVE DE KONING.<br />

HET IS EEN ALOUD GEZEGDE. DE KONING IN DE<br />

EERSTE ZINSNEDE IS BART HELMHOLT. GEEN<br />

ZORGEN: DE MISSCHIEN WEL BESTE FIERLJEPPER<br />

ALLER TIJDEN LEEFT NOG. MAAR WIE WORDT<br />

ZIJN TROONOPVOLGER? DE VEELVOUDIG FRIES<br />

EN NEDERLANDS KAMPIOEN ÉN NATIONAAL<br />

RECORDHOUDER STOPTE IMMERS NA HET SEIZOEN<br />

2016. “EN SPIJT HEB IK NOG NIET GEHAD”, VERTELT<br />

DE BURGUMER AAN DE VOORAVOND VAN EEN<br />

NIEUW FIERLJEPJAAR.<br />

Erelid van de afdeling Burgum.<br />

De eerste prijs van <strong>2017</strong> is<br />

binnen. Helmholt kreeg de<br />

onderscheiding eind maart tijdens<br />

de algemene ledenvergadering<br />

van de club. Maar bij die prijs<br />

zal het ook blijven. Het tijdperk-<br />

Helmholt is immers voorbij; de<br />

macht in fierljepland ligt voor het<br />

grijpen. De vraag is wie er in het<br />

machtsvacuüm springt. Letterlijk<br />

en figuurlijk.<br />

Hij heeft er wel zo zijn gedachten<br />

over. Maar de afgelopen tijd – en<br />

zeker ook de komende maanden<br />

– zijn de gedachten meer bij<br />

gezondheid dan bij sport. Want<br />

het erelidmaatschap volgde op<br />

een ziekenhuisverblijf van zestien<br />

dagen lang. Helmholt had een<br />

bacteriële infectie die zijn bekken<br />

aantastte en de spieren daarin.<br />

Met een lach: “Ik ben wel ineens<br />

een stuk dunner nu.”<br />

van mijn besluit om na 2016 te<br />

stoppen. Spijt is ook niet zo mijn<br />

ding. Als ik ergens voor ga, doe<br />

ik dat voor 110 procent. En als<br />

ik stop, dan doe ik dat ook niet<br />

zomaar. Dat is besluit geweest<br />

waar ik goed over heb nagedacht.”<br />

Toch, zo erkent hij, zal er wel<br />

eens een moment komen waarop<br />

hij het even moeilijk heeft.<br />

Want Helmholt is weliswaar nog<br />

steeds nationaal recordhouder,<br />

maar hij denkt dat niet tot in de<br />

eeuwigheid te blijven. “Het zal<br />

heus eens verbeterd worden. En<br />

normaal gesproken kon je dan<br />

proberen het terug te veroveren.<br />

Dat is nu niet meer zo en dan zal<br />

het dus wel even zeer doen.”<br />

Zeer doet ook nog altijd een<br />

beetje dat hij er nooit in slaagde<br />

om de magische grens van 22<br />

meter te passeren. “Had het<br />

gekund?”, stelt hij zichzelf de<br />

vraag. “Ik denk het wel. Maar het<br />

is een doel dat ik wilde halen en<br />

waarin ik niet ben geslaagd. Alles<br />

moet dan ook kloppen. Ik sprong<br />

ook voor een klassement, voor<br />

het zo goed mogelijk presteren<br />

en zoveel mogelijk winnen van<br />

wedstrijden. Misschien was het<br />

gelukt als je vaker een tactiek zou<br />

aanpassen, meer alles of niks zou<br />

gaan springen. Maar ach.”<br />

Helemaal afscheid nemen is<br />

er niet bij, maakt hij duidelijk.<br />

Want Helmholt mag dan geen<br />

actief ljepper meer zijn, hij zal<br />

de sport niet de rug toekeren.<br />

“Ik ga me bezig houden met de<br />

jeugd van Burgum, op zoek naar<br />

nieuw talent. Training geven.<br />

Niet tijdens de wedstrijden hoor.<br />

Althans, niet dit seizoen. Want<br />

dan reis ik nog overal naartoe<br />

en dan had ik net zo goed door<br />

kunnen gaan. Ik neem even<br />

afstand, maar zal heus nog bij<br />

wedstrijden komen.”<br />

Fierljeppen is als een familie, zegt<br />

hij. “En daar zet ik me graag voor<br />

in. Ik heb veel aan de sport te<br />

danken, het heeft me veel moois<br />

en goeds gebracht. En dus wil ik<br />

ook graag wat teruggeven.”<br />

Misschien kweekt hij op die<br />

manier wel zijn eigen opvolger,<br />

een nieuwe heerser zoals hij dat<br />

was. Maar op korte termijn lijkt<br />

er vooral een brede top te zijn.<br />

“Iemand als Nard Brandsma kan<br />

ver komen nu, hij is weer sterker<br />

geworden dan in het afgelopen<br />

jaar”, stelt Helmholt. “Maar<br />

nu ik gestopt ben en ook Oane<br />

Galama, kan het ook zomaar zijn<br />

dat mannen als Hannes Scherjon<br />

en Ysbrand Galama nog meer<br />

gebrand zijn op succes dan ze<br />

al waren. Het wordt een mooie<br />

topklasse, verwacht ik.”<br />

Hoe dan ook zonder hem.<br />

Ondanks dat hij afgelopen winter<br />

‘gewoon’ doortrainde om fit te<br />

blijven. En het nog best lekker<br />

ging ook, vertelt hij. “Maar ik<br />

heb niet getwijfeld. Meedoen aan<br />

de NFM in It Heidenskip, dat is<br />

wel de bedoeling. En dan wil ik<br />

natuurlijk ook graag winnen.”<br />

Lachend: “Misschien dan wel met<br />

een 22 meter. Dat zou wat zijn.”<br />

Was hij niet gestopt dan<br />

had Helmholt dus hoe dan<br />

ook dit seizoen in ieder<br />

geval in de beginfase<br />

vanaf de kant<br />

moeten toekijken.<br />

Zou dat extra pijn<br />

hebben gedaan?<br />

“Mwoah”, klinkt het<br />

schouderophalend.<br />

“Dat weet ik niet.<br />

Denk het niet. Ik heb<br />

namelijk geen spijt gehad


10<br />

<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.<strong>FIERLJEPPEN</strong>.FRL<br />

‘Fierljepstad<br />

Heerenveen’<br />

De schans is er, nu de wedstrijden nog<br />

SPORTSTAD HEERENVEEN. HET IS EEN GEUZENNAAM, HET IS EEN<br />

MARKETINGNAAM. EN: HET IS REALITEIT. IN HET STEEDS GROTER<br />

WORDENDE SPORTAANBOD IN ‘HET FRIESE HAAGJE’ ONTBRAK<br />

TOT VOOR KORT <strong>FIERLJEPPEN</strong>. MAAR EEN PAAR JAAR GELEDEN<br />

KWAM DAAR VERANDERING IN. WAT IS DE POTENTIE?<br />

Leeuwarden heeft de historie, de<br />

cultuur en het bruisende leven dat bij<br />

een provinciale hoofdstad hoort. Sneek<br />

heeft het water en het toeristische<br />

achterland. Drachten heeft industrie. En<br />

Heerenveen? Inderdaad: sport, sport en<br />

nog eens sport.<br />

Ooit was ‘Sportstad Heerenveen’<br />

oneerbiedig gezegd vooral een gelikte<br />

term op het vlak van citymarketing,<br />

gestoeld op de aanwezigheid van<br />

eredivisievoetbalclub sc Heerenveen,<br />

ijshockeybolwerk Flyers en natuurlijk<br />

het mondiale schaatsmekka dat Thialf<br />

was en is.<br />

Al snel kwam er dankzij Epke<br />

Zonderland nieuwe uithangbord<br />

bij; ééntje voor het turnen. En meer<br />

recentelijk is Heerenveen sportief<br />

gezien ook verworden tot de nationale<br />

voedingsbodem voor shorttrack; het dorp<br />

is de plek van waaruit Friese toppers


<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

11<br />

BEKIJK OOK WWW.<strong>FIERLJEPPEN</strong>.FRL<br />

als Sjinkie Knegt, Daan Breeuwsma,<br />

Suzanne Schulting en Rianne de Vries de<br />

wereld bestormen.<br />

Minder mondiaal, maar niet minder<br />

sportief en zéker niet minder Fries is<br />

uiteraard het fierljeppen. In een sportgek<br />

Friese dorp als Heerenveen mag eigenlijk<br />

geen fierljepaccommodatie ontbreken,<br />

zo was de opvatting bij het voormalige<br />

ingenieursbureau Oranjewoud (Antea<br />

Group). Al snel lagen er plannen,<br />

vorderden die en werd een accommodatie<br />

aangelegd.<br />

“Mijn naam had-ie niet hoeven krijgen,<br />

hoor.” Aan het woord is Niels Koetsier. Hij<br />

is de man naar wie de schans is vernoemd<br />

die in ‘het Friese Haagje’ werd aangelegd.<br />

Die naamgeving logischer dan het lijkt.<br />

De actief ljepper (‘Ik ben geen topper,<br />

maar hoop andere manier ambassadeur<br />

te kunnen zijn’) was van meet af aan<br />

betrokken bij het Heerenveense project.<br />

“En het heeft zeker potentie.”<br />

Koetsier werkt bij Wetterskip Fryslân<br />

en kwam zodoende naar eigen zeggen<br />

twee jaar geleden in contact met de<br />

initiatiefnemers. “Ze wisten dat ik<br />

een fierljepper ben, vertelden van hun<br />

plannen voor schansen in Heerenveen<br />

en vroegen me om eens langs te<br />

komen. Dat leek me wel wat. Sindsdien<br />

ben ik betrokken geweest bij alle<br />

voorbereidingen. En bij de uitvoering van<br />

de plannen heb ik advies mogen geven.”<br />

Het eindresultaat was een<br />

jeugdaccommodatie en een C-schans.<br />

Of het niet eens tijd wordt voor echte<br />

wedstrijden en misschien wel een<br />

vereniging en uitbreiding van de<br />

faciliteiten? “Zou mooi zijn”, knikt<br />

Koetsier. “Er zal een vereniging moeten<br />

komen, dat kan in Heerenveen ook echt<br />

wel. Dan kun je ook jeugdwedstrijden<br />

gaan organiseren. Niet één keer, maar<br />

structureel. Dat zie ik wel gebeuren in de<br />

nabije toekomst.”<br />

Dat Heerenveen als ‘sportstad’ al over<br />

veel faciliteiten beschikt, is volgens<br />

Koetsier zowel een voor- als nadeel voor<br />

de fierljepsport. Hij wijst op concurrentie.<br />

“Het aanbod in Heerenveen is natuurlijk<br />

reusachtig. En onbekend maakt wellicht<br />

onbemind. Maar je hoeft niet per se een<br />

volledige accommodatie te hebben voor<br />

volwassenen om toch van waarde te<br />

kunnen zijn voor het fierljeppen.”<br />

Hij vertelt over de situatie in het midden<br />

van het land. “Bij de Polsstokbond<br />

Holland zijn ook drie accommodaties die<br />

alleen voor jeugdwedstrijden zijn. Dat<br />

is ook heel erg mooi en nuttig. Want al<br />

zou je geen complete uitbreiding krijgen<br />

en een jeugdaccommodatie blijven dan is<br />

dat toch een manier om jonge fierljeppers<br />

aan je te binden. Als die dan een jaar of<br />

twaalf, dertien of veertien zijn zouden ze<br />

kunnen doorstromen naar bijvoorbeeld<br />

de afdeling IJlst om daar verder te gaan<br />

met de sport.”<br />

Hoe, wat en wanneer het verder gaat in<br />

Heerenveen; dat heeft ook de naamgevertegen-wil-en-dank<br />

niet in de macht. Maar<br />

Koetsier denkt in mogelijkheden, niet in<br />

moeilijkheden. “Fierljeppen kan een plek<br />

veroveren in Heerenveen. Daar twijfel ik<br />

niet aan.”<br />

Sportstad Heerenveen wordt Fierljepstad<br />

Heerenveen dus?<br />

“Ik denk dat ze in IJlst dan boos worden.<br />

Dat is natuurlijk een échte stad waar<br />

al gefierljept wordt”, besluit hij met een<br />

knipoog.


Sportstad Heerenveen<br />

fierljeppen<br />

voor iedereen<br />

op elk niveau<br />

www.sportstad.nl | info@sportstad.nl | 0513 614 800<br />

De meest innovatieve<br />

machines voor de<br />

aardappelteelt<br />

miedema.com<br />

• MAAIEN<br />

• GRONDVERZET<br />

• GROENWERK<br />

• WINTERWERK<br />

Miedweg 15a<br />

9872 TJ Stroobos / Holland<br />

Tel: +31 512 - 35 12 78<br />

Fax: +31 512 - 35 18 11<br />

www.bronsematransport.nl<br />

Maaiwerk bedrijfsterreinen, sportvelden,<br />

kerkhoven, particuliere gazons, etc.<br />

Grondverzet, aanleg en onderhoud van tuinen of<br />

gazonnen. Paardenbakken renoveren<br />

(cultivateren, frezen en egaliseren)<br />

Groenwerk, snoeiwerkzaamheden en boomkap.<br />

Aanleggen van heggen of planten van bomen.<br />

Gladheidsbestrijding, ijs en sneeuwvrij maken<br />

van bedrijfsterreinen en parkeerterreinen.<br />

Noordmans Maaiservice<br />

Kromwal 12<br />

8636 VD Britswert<br />

T: 06 23189069<br />

E: info@noordmansmaaiservice.nl<br />

I: www.noordmansmaaiservice.nl


<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.<strong>FIERLJEPPEN</strong>.FRL<br />

13<br />

Tekst: Gerard Bos<br />

Pake van schaatscoach<br />

Jillert Anema<br />

bracht hem liefde voor<br />

fierljeppen bij


Voor vakmanschap<br />

en service...<br />

technisch installatiebedrijf<br />

Haadstrjitte 14<br />

9269 SZ Feanwalden<br />

tel: 0511-472161<br />

Voorstraat 1<br />

9151 HD Holwerd<br />

tel: 0519-561291<br />

Oudbuurt 19<br />

9145 SE Ternaard<br />

tel: 0519-571489<br />

www.branderinstallaties.nl<br />

ONDERHOUD<br />

RENOVATIE<br />

NIEUWBOUW<br />

DE FINNE 6, 8651 CW IJLST<br />

TEL: (0515) 532023<br />

INFO@HUISMANBOUWIJLST.NL<br />

HUISMANBOUWIJLST.NL<br />

Zijlstra Schilderwerken Burgum, Friesland<br />

Ambachtelijk schilderwerk.<br />

Kwalitatief hoogwaardig schilderwerk.<br />

Houtrot reparaties<br />

Beglazing.<br />

Maak via onze internetsite kennis met onze producten en diensten.<br />

U kunt natuurlijk ook een afspraak maken. U bent van harte welkom!<br />

Werkplaats<br />

Industrieterrein<br />

Hannelswei 17A<br />

9251MR Burgum<br />

Kantoorpand<br />

Westersingel 72<br />

9251 HK Burgum<br />

Contact<br />

T.: 0511 - 463006<br />

E: info@zijlstra-schilderwerken.nl


<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.<strong>FIERLJEPPEN</strong>.FRL 15<br />

“VEERTIG, VIJF JAAR GELEDEN?” WANNEER JILLERT<br />

ANEMA VOOR DE EERSTE KEER MET <strong>FIERLJEPPEN</strong><br />

IN AANRAKING KWAM, WEET HIJ ZELF OOK NIET<br />

MEER PRECIES. MAAR WEL DAT HET DANKZIJ Z’N<br />

OPA WAS. WANT ‘PAKE’ WOONDE VLAKBIJ DE<br />

FIERLJEPSCHANSEN VAN WINSUM, HET DECOR<br />

VAN DE FRIESE TITELSTRIJD. “PRACHTIGE SPORT.<br />

IK KON HET ALLEEN ZELF NIET ZO GOED. BEN NIET<br />

ZO’N KLIMMER.”<br />

Hij is de man die van Jorrit<br />

Bergsma onder meer een<br />

Olympisch kampioen op de<br />

10 kilometer maakte. Hij is<br />

de man die met zijn ploeg de<br />

successen aanéén reeg in het<br />

marathonschaatsen. En hij is<br />

de man die bekend staat over<br />

zo’n beetje alles – zeker in de<br />

sportwereld – een mening te<br />

hebben. Een mening die hij niet<br />

onder stoelen of banken steekt.<br />

Over fierljeppen heeft hij ook<br />

een mening. Dat zal niemand<br />

verbazen.<br />

“Ik volg het. Jazeker. Een<br />

prachtige Friese sport om naar<br />

te kijken. Als liefhebber. Maar<br />

natuurlijk ook vanuit het oogpunt<br />

van coach uit een andere sport.”<br />

Voordat Anema van wal steekt,<br />

gaan we terug in de tijd. Terug<br />

naar de jaren zestig, zeventig van<br />

de vorige eeuw. “Hege Terp 16.”<br />

De schaatscoach uit Bontebok<br />

dreunt zonder nadenken het adres<br />

op van pake. “Hij woonde vlakbij<br />

het fierljeppen in Winsum. Dus<br />

ik kwam al vroeg met de sport<br />

in aanraking. Heb zelf ook wel<br />

gesprongen over de Sint Jabik.<br />

En we ging natuurlijk vaak de<br />

weilanden in. Polsstok mee.”<br />

Mooie tijden. Tijden van weleer.<br />

Tijden ook waarin misschien<br />

in Anema wel een talentvol<br />

fierljepper verloren is gegaan. Of<br />

toch niet?<br />

“Valt reuze mee”, klinkt het<br />

monter. “Fierljeppen is natuurlijk<br />

een sport van vele facetten. Maar<br />

niet in de laatste plaats van<br />

klimmen. En dat is nou net iets<br />

wat ik niet kon. Inspringen en<br />

afzetten, dat wel. Maar ik was<br />

meer een polstokhoogspringer,<br />

zou je kunnen zeggen.”<br />

De jeugdherinneringen zorgden<br />

er echter voor dat Anema de<br />

sport nimmer uit het oog<br />

verloor. De coach die een<br />

uitgesproken mening<br />

heeft over topsport (“Voetbal is<br />

bijvoorbeeld géén topsport”) vind<br />

fierljeppen moeilijk te definiëren.<br />

“Topsport is voor mij dat je ten<br />

eerste financieel en sociaal er<br />

van afhankelijk bent. Dus dat<br />

betekent dat als je niet presteert,<br />

je ook minder verdient. Ten<br />

tweede moet alles er voor wijken,<br />

alles moet ervan in het teken<br />

staan. Of fierljeppen een topsport<br />

is, moet ieder voor zich uitmaken.<br />

Voor de ene ljepper misschien wel,<br />

voor anderen misschien niet.”<br />

“Maar”, zo is de wedervraag<br />

van Anema, “doet het er toe?”<br />

Uiteindelijk, zo zegt hij, gaat het<br />

ook bij fierljeppen maar om één<br />

ding: de winst. “Wie het verste<br />

springt, is de winnaar. Of dat nou<br />

een topsporter is of niet.”<br />

Toch zou Anema zichzelf niet zijn<br />

als hij niet een zwak zou hebben<br />

voor hen die gedrevenheid tonen.<br />

Geen wonder dus dat de na vorig<br />

seizoen gestopte Bart Helmholt<br />

ter sprake komt. “De politieman<br />

uit Burgum,<br />

mooi om te<br />

zien hoe hij<br />

zichzelf als<br />

fierljepper altijd manifesteerde.<br />

Ik gun iedereen evenveel succes,<br />

hoor. Maar hoe gedreven die<br />

Helmholt was als fierljepper, met<br />

zijn instelling en prestaties... Dat<br />

maakte het wel extra interessant<br />

om juist zo iemand te volgen.”<br />

Respect is wat doorklinkt in<br />

de woorden die de ervaren<br />

schaatscoach spreekt over een<br />

van de typisch Friese sporten.<br />

“Twintig meter springen, dat is<br />

ver hoor”, benadrukt hij. “En<br />

dan de klap waarmee fierljeppers<br />

bijvoorbeeld neerkomen... Dat is<br />

óók niet niks.”<br />

En dus neemt Anema zijn<br />

spreekwoordelijke hoed af voor<br />

fierljeppers. Meer dan voor<br />

voetballers, zo is te horen.<br />

“Veel voetballers hebben wel<br />

talent, maar als je dan zonder<br />

persoonlijkheid in het veld staat<br />

kan ik daar niks mee. Dan vind ik<br />

je een flapdrol.”<br />

Fierljeppers voldoen niet aan<br />

die omschrijving. Zoveel is wel<br />

duidelijk als je Anema hoort<br />

praten.


Perfect autowassen zonder krassen!<br />

industriele meubels<br />

stalen kozijnen<br />

(taats)deuren<br />

(sier)hekwerken<br />

inrijpoorten<br />

constructiewerk in staal<br />

RVS of aluminium.<br />

Roggegers 19 • 9251 TL Burgum • 06-18033216<br />

info@steeldeco.nl • www.steeldeco.nl<br />

AUTOWASCENTRUM DE WASBEER<br />

Beurtvaart 8, 9101 RB Dokkum<br />

DE WASBEER SELF CARWASH FERWERT<br />

Ellingawei 20a, 9172 NH Ferwert<br />

DE WASBEER SELF CARWASH KOLLUM<br />

Mr.Andreaestraat 14, 9291 MA Kollum.<br />

T 0519 – 22 34 99<br />

E info@dewasbeer.nl<br />

OPENINGSTIJDEN<br />

Ma t/m Do 09:00 – 18.00<br />

Vrijdag 09.00 – 18.00<br />

Zaterdag 08:00 – 18.00<br />

Zondag Gesloten<br />

dewasbeer.nl<br />

WAT KUNNEN WIJ U BIEDEN?<br />

VAKWERK OP BASIS VAN JARENLANGE ERVARING EN EXPERTISE<br />

EDWIN BRUGGE<br />

VOOR AL UW SCHILDERWERKEN<br />

06 510 89 808<br />

info@edwinbrugge.nl<br />

Schilderwerken Edwin Brugge<br />

José Vigevenoweg 23<br />

9262 NL Sumar<br />

www.edwinbrugge.nl<br />

Vestiging kollum:<br />

De Hammeren 58<br />

9291 PC Kollum<br />

Tel: 0511 4535 03<br />

Mobiel: 0627909898<br />

E-mail: info@pelsapplicatie.nl<br />

pelsapplicatie.nl<br />

Vestiging Beilen:<br />

Romhof 27 Tel: 0593-522500<br />

9411 SB Beilen E-mail: info@pelsapplicatie.nl<br />

HOUTBOUW TURKSTRA<br />

schuren garages tuinhuizen dierenverblijven<br />

bergingen ateliers priëlen veranda’s<br />

carports recreatie woningen boothuizen<br />

overkappingen erf afscheidingen schuttingen<br />

Voor meer informatie kijkt u op<br />

www.houtbouwturkstra.nl<br />

B.B. Lohmanlaan 10 | 9251 LC Burgum | M 06 - 52 06 18 20<br />

Cees Kaspersma / schilderijen<br />

Skyldumerreed 1, 8831 KR Winsum |Telefoon: 06 40 25 72 73<br />

info@ceeskaspersma.nl www.ceeskaspersma.nl


<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.<strong>FIERLJEPPEN</strong>.FRL 17<br />

FLB Jeugdbeleid<br />

Het Frysk Ljeppers Boun (FLB) beschikt al<br />

enkele jaren over een heuse “fierljep leskist”,<br />

die gebruikt kan worden om leerlingen van<br />

basisscholen (groep 7 en 8) op speelse wijze<br />

kennis te laten maken met de fierljepsport.<br />

De leskist geeft de mogelijkheid om zelf<br />

één of meer fierljeplessen samen te stellen.<br />

Hierbij kan uit verschillende lesvormen<br />

worden gekozen. De kist bevat zowel een<br />

theorie- als een praktijkgericht aanbod.<br />

In de kist zitten diverse lesmaterialen,<br />

zoals een spel, informatiekaarten, dvd en<br />

een CD-rom. Ook is er een speciale les<br />

bewegingsonderwijs ontwikkeld, waarmee<br />

in de sportzaal of op het sportveld kan<br />

worden geoefend. Er kan ook voor worden<br />

gekozen om met de groep echt te gaan<br />

slootjespringen of op excursie te gaan naar<br />

een fierljepvereniging/accommodatie. Er kan<br />

dan in het zandbed of vanaf de jeugdschans<br />

worden geoefend. In het fierljepboekje zitten<br />

uitdagende vragen, een woordzoeker, rebus<br />

en nog veel meer. De vragen en opdrachten<br />

kunnen op verschillende manieren worden<br />

beantwoord, in spelvorm of interactief via<br />

internet. Op de website van het FLB zijn<br />

hiervoor een aantal kinderpagina’s over het<br />

fierljeppen gemaakt. Voor de leerkrachten<br />

is een docentenhandleiding geschreven. De<br />

leskist wordt, bij voorkeur in het voorjaar,<br />

gratis door het FLB (inclusief de lesboekjes)<br />

aan basisscholen beschikbaar gesteld.<br />

Sinds 2011 is het FLB in het bezit van een<br />

mobiele jeugdschans. Deze schans is zo<br />

gemaakt dat deze eenvoudig op bijna elke<br />

plek opgebouwd kan worden. Hiermee komt<br />

het fierljeppen naar jou toe! Jeugd kan onder<br />

professionele begeleiding zelf kennismaken<br />

met het fierljeppen en daadwerkelijk over<br />

water gaan springen. De schans is met name<br />

bedoeld voor jeugd van 10 tot en met 14 jaar<br />

en kan dus ingezet worden door basisscholen<br />

(groep 7 en 8) en door de eerste 2 klassen<br />

van het voortgezet onderwijs. Ook andere<br />

instanties (zoals bijvoorbeeld een vereniging<br />

van dorpsbelang) kunnen gebruik maken<br />

van de mobiele jeugdschans.<br />

Nadere informatie en contact kan worden<br />

verkregen via de website van het FLB:<br />

www.fierljeppen.frl


18 <strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.<strong>FIERLJEPPEN</strong>.FRL<br />

FOTO: NIELS DE VRIES<br />

Wedstrijdschema<br />

competitie <strong>2017</strong><br />

1e en 2e klasse<br />

1 za. 13 mei It Heidenskip 14:30 2 e kl<br />

1 za. 13 mei It Heidenskip 19:00 1 e kl<br />

2 za. 20 mei Buitenpost 14:30 2 e kl<br />

2 za. 20 mei Buitenpost 19:00 1 e kl<br />

3 za. 27 mei Winsum 14:30 2 e kl<br />

3 za. 27 mei Winsum 19:00 1 e kl<br />

4 za. 3 juni Burgum 14:30 2 e kl<br />

4 za. 3 juni<br />

Burgum<br />

(Eelke Scherjon Memorial)<br />

19:00 1 e kl<br />

5 vr. 9 juni Grijpskerk (‘Joure’) 19:00 2 e kl<br />

5 za. 10 juni Winsum (‘Joure’) 19:00 1 e kl<br />

6 di. 13 juni IJlst 19:00 2 e kl<br />

6 wo. 14 juni IJlst 19:00 1 e kl<br />

7 za. 17 juni It Heidenskip 14:30 2 e kl<br />

7 za. 17 juni It Heidenskip 19:00 1 e kl<br />

Promotie / degradatie<br />

8 di. 20 juni Grijpskerk 19:00 2 e kl<br />

8 wo. 21 juni Grijpskerk 19:00 1 e kl<br />

9 za. 24 juni Buitenpost 14:30 2 e kl<br />

9 za. 24 juni Buitenpost 19:00 1 e kl<br />

10 di. 27 juni Burgum (‘Joure’) 19:00 2 e kl<br />

10 wo. 28 juni Burgum (‘Joure’) 19:00 1 e kl<br />

** za. 1 juli Buitenpost 14:00 Tweekamp<br />

11 di. 4 juli It Heidenskip (‘Joure’) 19:00 2 e kl<br />

11 wo. 5 juli It Heidenskip (‘Joure’) 19:00 1 e kl<br />

12 za. 8 juli Winsum 14:30 2 e kl<br />

12 za. 8 juli Winsum 19:00 1 e kl<br />

13 za. 15 juli Burgum (Keningsljeppen) 14:30 2 e kl<br />

13 za. 15 juli Burgum (Keningsljeppen) 19:00 1 e kl<br />

14 di. 18 juli Grijpskerk 19:00 2 e kl<br />

14 wo. 19 juli Grijpskerk 19:00 1 e kl<br />

15 za. 22 juli IJlst 14:30 2 e kl<br />

15 za. 22 juli IJlst 19:00 1 e kl<br />

Promotie / degradatie<br />

3e klasse<br />

1 vr. 2 juni Burgum 18:30 3 e kl NO<br />

2 za. 3 juni Winsum 10:00 3 e kl ZW<br />

3 za. 10 juni It Heidenskip 10:00 3 e kl ZW<br />

4 za. 17 juni IJlst 10:00 3 e kl ZW<br />

5 za. 24 juni Buitenpost 10:00 3 e kl NO<br />

6 vr. 7 juli Grijpskerk 18:30 3 e kl NO<br />

7 za. 8 juli Winsum 10:00 3 e kl ZW<br />

8 vr. 14 juli Burgum 18:30 3 e kl NO<br />

9 za. 15 juli It Heidenskip 10:00 3 e kl ZW<br />

10 za. 22 juli IJlst 10:00 3 e kl ZW<br />

11 wo. 26 juli Buitenpost 18:30 3 e kl NO<br />

** za. 29 juli It Heidenskip 09:30 NFM<br />

** za. 5 aug. IJlst 10:00 FK Jeugd<br />

12 za. 19 aug. Burgum 10:00 3 e kl NO<br />

13 di. 29 aug. Grijpskerk 18:30 3 e kl NO<br />

14 di. 29 aug. Winsum 18:30 3 e kl ZW<br />

** za. 2 sep. Buitenpost 13:00 NK Jeugd


<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.<strong>FIERLJEPPEN</strong>.FRL<br />

19<br />

Opmerking<br />

16 do. 27 juli Buitenpost 19:00 2 e kl<br />

16 vr. 28 juli<br />

Buitenpost<br />

(Feestwike-wedstrijd)<br />

19:00 1 e kl<br />

** za. 29 juli It Heidenskip 09:30 NFM<br />

17 do. 3 aug. Winsum 18:30 2 e kl<br />

18 za. 5 aug. Burgum 14:30 2 e kl<br />

17 za. 5 aug. Burgum 18:30 1 e kl<br />

19 di. 8 aug. IJlst 18:30 2 e kl<br />

18 wo. 9 aug. IJlst 18:30 1 e kl<br />

19 za. 12 aug. Winsum (FK) 13:30 1 e kl<br />

20 di. 15 aug. It Heidenskip 18:30 2 e kl<br />

20 wo. 16 aug. It Heidenskip 18:30 1 e kl<br />

21 vr. 18 aug. Grijpskerk 18:30 2 e kl<br />

21 za. 19 aug.<br />

Grijpskerk<br />

(Ello Sterenborg Bokaal)<br />

14:30 1 e kl<br />

** wo. 23 aug. IJlst 18:30 Fryslân Cup<br />

Promotie / degradatie<br />

** za. 26 aug. Jaarsveld 14:00 NK<br />

• Gouden Rige wedstrijden,<br />

gesponsord door De Walrus<br />

Sneek.<br />

(wijzigingen onder voorbehoud)<br />

Nationale (na)Competitie<br />

1 wo. 30 aug. Polsbroekerdam 18:00<br />

2 za. 2 sep. Burgum 18:00<br />

3 wo. 6 sep. IJlst 18:00<br />

4 za. 9 sep. Vlist 14:30


Wij zijn gespecialiseerd in het verwerken van kippen-, varkensen<br />

koeienmest tot een kwalitatief exportproduct met een tweetal<br />

hoogwaardige toepassingen:<br />

Als organische meststof voor akkerbouw die een uitstekende<br />

vervanger is voor kunstmest. Onze compost zorgt voor een<br />

goede bodemverrijking waar gewassen uitstekend op groeien.’<br />

Als biomassa voor biogasinstallaties met een hoge<br />

economische gasopbrengst<br />

Mestverwerking Fryslan BV<br />

Broeklaan 21<br />

9113 AV Wouterswoude<br />

(Walterswald)<br />

Nederland<br />

E info@mestverwerkingfriesland.nl<br />

W www.mestverwerkingfriesland.com<br />

Tel: (0031) 0511 402201<br />

Fax: (0031) 0842 105861<br />

Voor al uw:<br />

•RIETDEKKEN<br />

•DAKPANWERKZAAMHEDEN<br />

•TIMMERWERKZAAMHEDEN<br />

•ALGENBESTRIJDING<br />

•MOSBESTRIJDING<br />

•UILENBORDEN<br />

•SPINRAGGEN<br />

Grondverzet<br />

Bestratingen<br />

Loonwerk<br />

•SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN<br />

•DAK/GEVELREINIGING<br />

Albadastins 7, 8925 CM Leeuwarden<br />

T: 06-1543<strong>2017</strong><br />

E: rietdekkersbedrijfdouweveenstra@hotmail.com<br />

W: www.douweveenstra.nl<br />

06-30145653<br />

www.facebook.com/Loonbedrijf-maurice-land-noordbergum


<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.<strong>FIERLJEPPEN</strong>.FRL 21<br />

Schansrecords<br />

BG<br />

Senioaren Jonges Junioaren Froulju Famkes<br />

Bart Helmholt<br />

21.27 m<br />

28-06-2014<br />

Age Hulder<br />

18.96 m<br />

17-07-2010<br />

Erwin Timmerarends<br />

19.73 m<br />

04-07-2015<br />

Marrit v/d Wal<br />

17.58 m<br />

16-07-2016<br />

Sigrid Bokma<br />

16.10 m<br />

22-06-2016<br />

BT<br />

Bart Helmholt<br />

21.17 m<br />

01-08-2014<br />

Bobby Zwaagman<br />

18.30 m<br />

19-05-2012<br />

Age Hulder<br />

20.41 m<br />

01-08-2014<br />

Marrit v/d Wal<br />

16.18 m<br />

23-05-2015<br />

Sigrid Bokma<br />

14.97 m<br />

29-07-2016<br />

GR<br />

Oane Galama<br />

21.16 m<br />

16-08-2014<br />

Hans Ulco de Boer<br />

18.42 m<br />

19-08-2009<br />

Age Hulder<br />

19.81 m<br />

17-08-2013<br />

Marrit v/d Wal<br />

16.27 m<br />

15-08-2015<br />

Bente Vlas<br />

14.93 m<br />

13-07-2016<br />

HS<br />

Bart Helmholt<br />

21.64 m<br />

06-07-2016<br />

Age Hulder<br />

19.24 m<br />

24-07-2010<br />

Age Hulder<br />

20.05 m<br />

27-07-2013<br />

Marrit v/d Wal<br />

16.55 m<br />

30-05-2015<br />

Sigrid Bokma<br />

15.85 m<br />

30-07-2016<br />

IJ<br />

Bart Helmholt<br />

21.34 m<br />

02-08-2014<br />

Albert-Jan Venema<br />

18.80 m<br />

05-08-2009<br />

Age Hulder<br />

19.88 m<br />

21-08-2013<br />

Marrit v/d Wal<br />

17.02 m<br />

20-06-2015<br />

Maureen Poiesz<br />

15.11 m<br />

05-08-2015<br />

© AUGUSTUS 20156<br />

JR<br />

Bart Helmholt<br />

20.36 m<br />

24-07-2013<br />

Jan Teade Nauta<br />

17.98 m<br />

18-06-2014<br />

Sytse Bokma<br />

19.12 m<br />

03-06-2015<br />

Marrit v/d Wal<br />

16.55 m<br />

03-06-2015<br />

Maureen Poiesz<br />

14.63 m<br />

27-06-2015<br />

WI<br />

Bart Helmholt<br />

21.42 m<br />

09-08-2014<br />

Age Hulder<br />

17.77 m<br />

14-08-2010<br />

Sytse Bokma<br />

19.91 m<br />

08-08-2015<br />

Hilianne v/d Wal<br />

16.47 m<br />

20-07-2013<br />

Maureen Poiesz<br />

15.18 m<br />

08-08-2015


Staan de aardappelen,<br />

groente, fruit en<br />

peulvruchten van<br />

Greydanus al bij u op tafel?<br />

Heerlijke &<br />

gezonde<br />

kant- en<br />

klaarmaaltijden<br />

Zonder kleur-,<br />

geur- en<br />

smaakstoffen<br />

Van ambachtelijk naar culinair • greydanus.eu<br />

Heerenveen • 0513-68 12 68 • info@earlikite.nl • www.earlikite.nl<br />

Plantinga v.o.f.<br />

Loonbedrijf en kraanverhuur<br />

Oude Oppenhuizerweg 6<br />

8606 JC Sneek<br />

Wurde jo útmolken<br />

troch de belestingtsjinst?<br />

Belje mei ús hoe’t it oars kin!<br />

Kraanverhuur mobiel, rups en midi kraan<br />

Rondebalen persen<br />

Kuilen met opraapwagen en shovel + kuilverdeler<br />

Mesttank 11 m³ met zuigarm<br />

Slootschonen met maaikorf en klepelen<br />

Graslandverbetering<br />

Levering van zand en tuingrond<br />

Rioleringswerk<br />

Doorzaaien<br />

Verkoop van zaden en pvc materialen<br />

Kolonelsdiep 8a, 9873 TJ Gerkesklooster<br />

Tel. 0512-351474, bgg. 06-53634228<br />

Fax. 0512-352921<br />

E-mail: loonbedrijfplantinga@planet.nl<br />

Deskundig, betrouwbaar en betrokken<br />

jaarrekeningen • scale adviezen • loonadministratie • belastingaangiften<br />

• bedrijfseconomische adviezen • bedrijfsoverdrachten<br />

samenwerkingsvormen • subsidies<br />

Wismastate 9<br />

Postbus 52<br />

8900 AB Leeuwarden<br />

T (0888) 18 18 18<br />

F (0888) 18 18 00<br />

E info@deelstrajansen.nl<br />

www.deelstrajansen.nl


<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.<strong>FIERLJEPPEN</strong>.FRL 23<br />

Officiële Schansen<br />

A: Burgum<br />

B: Buitenpost<br />

C: It Heidenskip<br />

D: Winsum<br />

E: Joure<br />

F: Grijpskerk<br />

G: IJlst<br />

H: Linschoten<br />

I: Polsbroekerdam<br />

J: Vlist<br />

K: Zegveld<br />

L: Jaarsveld<br />

M: Kameryck<br />

CO-SPONSORS VAN HET FRYSK LJEPPERS BOUN<br />

DER’T WY TIGE WIIS MEI BINNE!<br />

OOK BELANGSTELLING VOOR SPONSORING, NEEM<br />

CONTACT OP, ER ZIJN DIVERSE MOGELIJKHEDEN.<br />

WWW.<strong>FIERLJEPPEN</strong>.FRL<br />

ONTWERPEN & PRINTEN<br />

J O U R E<br />

- E S T.<br />

1 9 8 2


24<br />

<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.<strong>FIERLJEPPEN</strong>.FRL<br />

Anna Jet<br />

Leijenaar<br />

Tekst: Gerard Bos<br />

Van polsstok naar<br />

voorzittershamer


<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.<strong>FIERLJEPPEN</strong>.FRL 25<br />

ANNA-JET LEIJENAAR IS TERUG ALS BLIKVANGER<br />

IN HET <strong>FIERLJEPPEN</strong>. NIET ALS ACTIEF SPRINGER<br />

ECHTER, MAAR ALS VOORZITTER. WANT HOEWEL<br />

NOG MAAR 24 JAAR, ZWAAIT ZIJ SINDS APRIL DIT<br />

JAAR DE SCEPTER BIJ DE AFDELING IJLST.<br />

Jarenlang was Leijenaar als<br />

jonge bloem een ontluikend<br />

fenomeen in het damesljeppen.<br />

Ze reeg de successen aaneen.<br />

Dagzeges werden leiderstruien,<br />

overwinningen<br />

werden<br />

kampioenschappen en records<br />

werden door haar verpulverd<br />

bij de vleet. En toen, pats-boem,<br />

was het over en sluiten met de<br />

loopbaan door wonen en studeren<br />

in Wageningen.<br />

Dat was namelijk niet of<br />

nauwelijks te combineren met de<br />

sport waarin zij voorbestemd leek<br />

om tot in de lengte van dagen het<br />

damesljeppen te domineren. Of op<br />

zijn minst daarin nog jaren een<br />

van de allerbesten te zijn en te<br />

blijven.<br />

Heus, ze deed wel eens mee, zo<br />

tussen de figuurlijke bedrijven<br />

door. Een NFM hier, een<br />

wedstrijdje daar. Maar terug<br />

op het allerhoogste niveau; nee.<br />

,,Die vraag kreeg ik de afgelopen<br />

jaren bijna altijd voor aanvang<br />

van weer een nieuw seizoen”,<br />

zegt Leijenaar lachend. “Ik heb<br />

de behoefte niet meer om actief<br />

te gaan ljeppen op het hoogste<br />

niveau. Ook nu niet.”<br />

Leijenaar is druk met andere<br />

zaken. Met een huisje. Met een<br />

bedrijfje. En met de aanstaande<br />

reis van vier weken dwars door<br />

de Verenigde Staten, samen met<br />

haar vriend. Actief fierljeppen en<br />

ook nog op een hoog niveau; nee,<br />

het zit er ook dit jaar niet in.<br />

DE JONGSTE OOIT<br />

Dat ze desondanks een rentree<br />

maakt in de sport heeft alles<br />

te maken met de bestuurlijke<br />

situatie bij de afdeling IJlst.<br />

Leijenaar, altijd al deel uitmakend<br />

van die club, deed afgelopen jaar<br />

al wel eens wat op bestuurlijk<br />

vlak. Maar toen de voorzitter,<br />

Nynke de Boer, aankondigde na<br />

acht seizoenen afscheid te willen<br />

nemen, moest er een nieuwe<br />

preses komen.<br />

Leijenaar werd gevraagd en ze<br />

hoefde er naar eigen zeggen niet<br />

lang over na te denken om de<br />

voorzittershamer ter hand te<br />

nemen. Het maakt haar meteen<br />

de jongste voorzitter binnen de<br />

sport en misschien wel de jongste<br />

aller tijden in fierljepland.<br />

“Het is weer eens wat anders”,<br />

klinkt het met gevoel voor<br />

understatement. In plaats van<br />

de pols zetten als ljepster, stelt<br />

ze nu doelen als voorzitter. Een<br />

ambitieuze ook nog, zo blijkt.<br />

‘OUDEREN WAT BIEDEN’<br />

“Of ik speerpunten heb? Jazeker.<br />

De afgelopen jaren ging het<br />

binnen het fierljeppen vaak over<br />

de aanwas, hoe je jeugd aan het<br />

fierljeppen krijgt en dus nieuwe<br />

leden trekt. Maar ik wil ook<br />

proberen bij te dragen aan juist<br />

het behoud van leden, Want als<br />

ljeppers ouder worden, haken ze<br />

steeds vaker af. Maar zowel jong<br />

als oud moeten we wat bieden.”<br />

Druk heeft ze het in de eerste twee<br />

maanden van haar nieuwe rol nog<br />

niet heel erg gehad. Die drukte<br />

zit meestal in de wintermaanden,<br />

zo weet ze. “Dan worden de<br />

besluiten genomen, in november<br />

en december. Dat wil niet zeggen<br />

dat ik nu stil zit. Integendeel. We<br />

moeten de boel draaiende houden,<br />

goede wedstrijden organiseren<br />

als IJlst zijnde. En ik ben nu<br />

natuurlijk ook onderdeel van het<br />

afdelingsoverleg met voorzitters<br />

binnen de fierljepbond als geheel.”<br />

ERVARING ALS LJEPSTER<br />

Ervaring als bestuurder heeft<br />

ze misschien iets minder dan<br />

de doorsnee-voorzitter, maar<br />

maakt het uit? Nee, is de stellige<br />

overtuiging van de blondine.<br />

“Want ik heb juist de ervaring<br />

van een fierljepper en weet dus<br />

hoe sporters tegen de dingen<br />

aan kijken, hoe ze het vanuit<br />

ljeppersoogpunt bekijken. Die<br />

ervaring kan ik gebruiken. En dat<br />

zal ik ook zeker doen.”<br />

Toch, zo hecht Leijenaar eraan om<br />

te zeggen, moet het dit seizoen bij<br />

IJlst (of in het fierljeppen in het<br />

algemeen) niet zozeer gaan over<br />

haar voorzittersrol. “Want weet je<br />

wat het is? We doen het met z’n<br />

allen. Zowel bij de afdeling als<br />

bij de bond. Een voorzitter doet<br />

het niet alleen, kan het ook niet<br />

eens alleen. We hebben elkaar<br />

allemaal nodig.”<br />

Zie daar, wijze woorden van<br />

Leijenaar. Nog maar net<br />

begonnen, maar nu al een<br />

verbindende factor. Precies zoals<br />

het een voorzitter betaamt.


Uw<br />

internet partner<br />

INTERNET<br />

WIJ MAKEN UW WEBSITE<br />

GRATIS RESPONSIVE*<br />

* Vraag naar de voorwaarden Oosterkade 72, gewoon in Leeuwarden


Wedstrijdkalender Polsstokbond Holland<br />

Datum 1e klasse 2e klasse Jeugd Plaats Naam<br />

6 mei 14:30 18:30 18:30 Linschoten VKP Beveiligingstechniek Trofee<br />

13 mei 18:30 14:30 14:30 Vlist Rabobank Krimpenerwaard Bokaal<br />

16 mei 19:00 Vlist<br />

17 mei 19:00 Vlist<br />

20 mei 14:30 18:30 18:30 Polsbroekerdam Uw Groene Vakwinkel Bokaal<br />

23 mei 19:00 Jaarsveld<br />

24 mei 19:00 Jaarsveld Goudse Glashandel Bokaal<br />

27 mei 14:30 18:30 14:30/18.30* Jaarsveld Kampioenschap van Jaarsveld<br />

30 mei 19:00 Zegveld<br />

31 mei 19:00 Zegveld Nissan Norbert Driessen Bokaal<br />

3 juni 18:30 14:30 14:30 Zegveld Zegvelds Kampioenschap<br />

6 juni 19:00 Linschoten<br />

7 juni 19:00 Linschoten<br />

10 juni 14:30 Linschoten Installatiebedrijf van der Vaart Bokaal<br />

10 juni 18:30 18:30 Linschoten Zwarte Bokaal<br />

13 juni 19:00 Polsbroekerdam<br />

14 juni 19:00 Polsbroekerdam Nico Sluis Vleeswaren Bokaal<br />

16 juni 19:00 Haarzuylens<br />

17 juni 14:30 Polsbroekerdam Jeva Bokaal<br />

17 juni 18:30 18:30 Polsbroekerdam Maakfabriek Cup<br />

20 juni 19:00 Jaarsveld<br />

21 juni 19:00 Jaarsveld Eikelenboom Bokaal<br />

23 juni 19:00 Jaarsveld Selectie wedstrijd Jeugd (op uitnodiging)<br />

24 juni 14:30 18:30 14:30/18.30* Jaarsveld Nowa Computers Bokaal<br />

27 juni 19:00 Vlist Bosleds<br />

28 juni 19:00 Vlist<br />

1 juli 14:00 Buitenpost Tweekamp<br />

4 juli 19:00 19:00 Zegveld<br />

5 juli 19:00 Zegveld<br />

7 juli 19:00 Zegveld Selectie wedstrijd Jeugd (op uitnodiging)<br />

8 juli 18:30 14:30 14:30 Zegveld Boer Bert Bokaal<br />

11 juli 19:00 19:00 Polsbroekerdam<br />

12 juli 19:00 Polsbroekerdam Kampioenschap van de Lopikerwaard<br />

15 juli 14:30 11:00 11:00 Polsbroekerdam POLSSTOKDAG Klever Montage Bokaal<br />

18 juli 19:00 19:00 Linschoten<br />

19 juli 19:00 Linschoten Kampioenschap van Linschoten<br />

21 juli 19:00 Vlist Selectie wedstrijd Jeugd (op uitnodiging)<br />

22 juli 14:30 14:30 Vlist Recyclecup<br />

22 juli 18:30 Vlist Vlisterbokaal<br />

29 juli 9.30 9.30 It Heidenskip Nationale Fierljep Manifestatie<br />

1 aug 19:00 19:00 Linschoten<br />

2 aug 19:00 Linschoten Lange Willem Trofee<br />

5 aug 14:30 14:30 Linschoten Bevia Bokaal<br />

5 aug 18:30 Linschoten Van Vliet Caravans Cup<br />

8 aug 19:00 19:00 Zegveld<br />

9 aug 19:00 Zegveld<br />

11 aug 18:30 Linschoten Hollands Kampioenschap Jeugd<br />

12 aug 14:00 Zegveld Hollands Kampioenschap<br />

15 aug 19:00 19:00 Vlist<br />

16 aug 19:00 Vlist Hoffman Bokaal<br />

18 aug 19:00 Haarzuylens Selectie wedstrijd Jeugd (op uitnodiging)<br />

19 aug 18:30 14:30 14:30 Vlist De Samenwerking Bokaal<br />

22 aug 19:00 19:00 Polsbroekerdam Schildersbedrijf van Galen Cup<br />

23 aug 19:00 Jaarsveld RB Traprenovatie Bokaal<br />

26 aug 14:00 Jaarsveld Nederlands Kampioenschap<br />

29 aug 18:00 Jaarsveld Jeugd + Ouders<br />

30 aug 18:00 Polsbroekerdam Pollepleats Nationale Competitie<br />

2 sep 13:00 Buitenpost Nederlands Kampioenschap Jeugd Fierljeppen<br />

2 sep 18:00 Burgum Pollepleats Nationale Competitie<br />

6 sep 18:00 IJlst Pollepleats Nationale Competitie<br />

9 sep 14:30 Vlist Finale Pollepleats Nationale Competitie<br />

16 sep 13:00 13:00 13:00 Jaarsveld Spel Verhuur Centrale Koppelcup<br />

* Jeugd verdeeld over 1e & 2e klasse<br />

<strong>2017</strong><br />

meer info: www.pbholland.com


Snel een injector testen of roetfilter reinigen ?<br />

Wij hebbben kennis van uw auto en begrijpen uw wensen.<br />

Voertuigdiagnose - onderhoud<br />

Testen en reviseren van alle brandstofpompen<br />

Testen en reviseren van alle injectoren<br />

Reinigen van roetfilters<br />

Revisie van motoren en onderdelen<br />

Diesel tech| Appelhof 6 | 8465 RX Oudehaske<br />

Tel: 0513 677135 | info@dieseltech.nl | www.dieseltech.nl<br />

GARAGE- EN<br />

BOOTMOTORENBEDRIJF<br />

B. SIENEMA<br />

Bergumerdam 12, 9251 GD Burgum<br />

Tel. 0511 - 46 25 47<br />

ONDERHOUD<br />

REPARATIES<br />

APK-KEURING<br />

Galamagracht De Kling 27, 104, 8651 8651 CL EE IJlst IJlst<br />

Tel.: 0515-532234 • Mobiel: 06 - 50657648<br />

www.rosiertimmerbedrijf.nl<br />

Grondig werk, vertrouwde service!<br />

Café-Snackbar<br />

de Trijesprong<br />

Skans 1<br />

8831 XS Winsum<br />

Voor al uw feesten en partijen.<br />

Warme en koude bufetten.<br />

Voor een verjaardag of<br />

feestje koude hapjes<br />

of bittergarnituur.<br />

Verhuur tafels, stoelen,<br />

koeling, statafels en<br />

servies e.d.<br />

Voor meer info, bel met<br />

Jaap & Ida<br />

0517 - 23 48 61<br />

R&A Autoservice<br />

in Buitenpost,<br />

waar service nog<br />

vanzelfsprekend is!<br />

Franklinstraat 8a, 9285 WT Buitenpost | Telefoon 0511-728030<br />

info@renaautoservice.nl |www.renaautoservice.nl | ma. t/m vr. 8.00-18.00


<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.<strong>FIERLJEPPEN</strong>.FRL 29<br />

Freonen fan<br />

it fierljeppen!<br />

We mogen terugzien op een zeer geslaagd<br />

seizoen met vele hoogtepunten! Dit in een<br />

prima sfeer, als één grote fierljepfamilie.<br />

Tussen de ljeppers, bestuurders, vrijwilligers<br />

en het publiek bestaat een speciale sportband<br />

die eeuwig moet blijven bestaan, zo vindt<br />

het FLB. Dit heeft geresulteerd tot het<br />

initiatief om een bestand van fierljepfreonen<br />

te gaan opbouwen. Tot onze grote vreugde<br />

mochten wij inmiddels al een groot aantal<br />

fierljepfreonen verwelkomen.<br />

Altijd al freon oftewel donateur van het<br />

Frysk Ljeppers Boun willen worden? Dit<br />

kan, voor slechts € 10,00 per jaar kunt u ons<br />

steunen!<br />

Als tegenprestatie<br />

ontvangt u dan in<br />

ieder geval:<br />

Jaarlijks ons ledenblad “Op ‘e Skâns” met<br />

allerlei informatie en wetenswaardigheden;<br />

Korting op alle FLB uitgaven; boek, video,<br />

cd, kalender, fryske wurdlist, spelboekje,<br />

etc. U bent van harte welkom als<br />

belangstellende op de jaarlijkse Algemene<br />

Leden Vergadering (ALV). Daarnaast zullen<br />

wij u -in samenwerking met de Ljeppers<br />

Vereniging- uitnodigen voor gezellige<br />

activiteiten rond het ljeppen zoals; bowlen of<br />

volleyballen.<br />

Verder een eervolle vermelding van uw naam<br />

in de eregalerij van “freonen fan it ljeppen”.<br />

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen,<br />

zal worden bekeken of dit aanbod/de<br />

tegenprestatie nog kan worden uitgebreid.<br />

Wij hopen dat u ook enthousiast bent<br />

geworden en het fierljeppen wilt steunen.<br />

Vul hieronder uw gegevens in en stuur het<br />

formulier op of breng het even langs de<br />

commentaarbus tijdens een wedstrijd.<br />

Alvast bedankt!<br />

Aanmeldingsformulier:<br />

Ledenadministratie FLB<br />

t.a.v. Johanna Deinum<br />

Sluisweg 33 te Lemmer (8531 DJ)<br />

Ja, ik wil freon/freondinne worden van “it fierljeppen” en machtig het Frysk Ljeppers Boun om jaarlijks* (in de maand januari) € 10,00 af te boeken van mijn<br />

IBAN:<br />

________________________________________________________________________________<br />

Voornaam: ___________________________Achternaam:________________________________________m/v **<br />

Adres:<br />

Postcode:<br />

Geboortedatum:<br />

Telefoonnummer:<br />

E-mailadres:<br />

Handtekening:<br />

________________________________________________________________________________<br />

___________________________Woonplaats:_____________________________________________<br />

________________________________________________________________________ (dd/mm/jjjj)<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

___________________________Plaats en datum:__________________________________________<br />

* donateurschap per jaar, steeds van 01/05 t/m 30/04, opzeggen voor 01/05<br />

** doorhalen wat niet van toepassing is


30<br />

<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.<strong>FIERLJEPPEN</strong>.FRL<br />

FOTO: NIELS DE VRIES<br />

Innovatie<br />

in beleving<br />

Fierljeppen / polsstokverspringen staat<br />

synoniem voor progressie en innoveren.<br />

We staan nooit stil en willen altijd verder<br />

komen door zaken anders aan te pakken, te<br />

veranderen en uiteindelijk beter en efficiënter<br />

te doen. Niet alleen bij de atleten, maar op alle<br />

gebieden met betrekking tot de sport streven<br />

we hier naar.<br />

De wereld om ons heen verandert en wij<br />

veranderen mee. Zo ook op het gebied van<br />

sportbeleving. Daarom introduceren we hierin<br />

een nieuwe dimensie, de FIERLJAPP.<br />

Met de<br />

FIERLJAPP<br />

kun je...<br />

• de agenda bekijken<br />

• het laatste nieuws controleren<br />

• klassementen bekijken<br />

• je favoriete ljepper/springer volgen<br />

• real time data bekijken tijdens<br />

de wedstrijden<br />

• en nog veel meer<br />

Voor de diehard FierljepFan is dit een<br />

must om te hebben. Dus als je op de<br />

hoogte wil blijven van ’s werelds oudste<br />

extreme sport? Download dan nu de<br />

FIERLJAPP!


Voor een gezonde toekomst<br />

van uw bedrijf én uw personeel<br />

U bereikt meer met Agrilog<br />

Gespecialiseerd in praktijktrainingen<br />

voor de logistieke sector<br />

Heftruck- en/of Reachtruck<br />

CCV-vakbekwaamheid en Veiligheid<br />

Hoogwerker<br />

Hydraulische graafmachine en Shovel<br />

Veilig hijsen / aanslaan van lasten (VVL)<br />

VCA / BHV<br />

ATEX<br />

Code 95<br />

AGRILOG Hoe ver reikt uw talent?<br />

Zwettestraat 8<br />

8912 AH Leeuwarden<br />

06 14 25 53 66<br />

www.agrilog.nl


WWW.ROCFRIESEPOORT.NL<br />

SHARE AMBITION<br />

> Mbo-onderwijs van hoge kwaliteit<br />

> Begeleiding op maat<br />

> Duidelijke structuur en goede lessen<br />

> Persoonlijke ontwikkeling staat voorop<br />

> Samenwerking met bedrijven<br />

> Altijd een vestiging in de buurt<br />

CHRISTELIJK BEROEPSONDERWIJS<br />

LEEUWARDEN/DOKKUM | DRACHTEN | SNEEK | EMMELOORD/URK

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!