11.05.2023 Views

Op 'e Skâns editie 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Inhoudsopgave <strong>Op</strong> <strong>'e</strong> <strong>Skâns</strong> <strong>2023</strong><br />

1<br />

• Inhoudsopgave 1<br />

• Voorwoord 2<br />

• Het blijft genieten! 3<br />

• Verslag ALV 5 april 2022 4<br />

• Jaarverslag Hoofdbestuur FLB 2022/<strong>2023</strong> 7<br />

• Galerij kampioenen FK/NK 2022 9<br />

• Jaarverslag Wedstrijden Fierljepseizoen 2022 10<br />

• Besluiten ALV 4 april <strong>2023</strong> 13<br />

• Jaarverslag 2022 Technische Commissie 14<br />

• Nijs fan de Jeugdkommisje 16<br />

• Galerij kampioenen FKJ / NKJ 2022 18<br />

• Officiële records jeugd 19<br />

• Ljeppie is wer klear foar de fierljepsimmer! 20<br />

• Jeugddag FLB <strong>2023</strong> Sportstad Heerenveen 22<br />

• Voortgang beleidsplan 2022-2027: ‘De sprong foarút’ 25<br />

• Folders dit jaar ook in het Duits en Engels 28<br />

• Onderzoek bezoekerservaring fierljepwedstrijden 29<br />

• Nieuws Nederlandse Fierljep Bond 31<br />

• Assistent-trainerscursus <strong>2023</strong> 32<br />

• Een kijkje in de wereld van: Hanneke Westert 34<br />

• Sponsorreglement 36<br />

• Wedstrijdagenda <strong>2023</strong> 38<br />

• Indeling seizoen <strong>2023</strong> 41<br />

• Ofdieling Winsum - de sponsorkommisje 44<br />

• Overzicht Top 15-klassementen aller tijden 46<br />

• 40 jaar - 18+ bij de Heren en 14+ bij de Dames 48<br />

• Fierljeppen in Grijpskerk 50<br />

• Prestatielijst aller tijden van Friese Senioren t/m 2022 – 16 m ljeppers 52<br />

• Prestatielijst aller tijden van Friese Dames t/m 2022 – 13 m ljeppers 54<br />

• Prestatielijst aller tijden van Friese Jongens t/m 2022 – 16 m ljeppers 55<br />

• Prestatielijst aller tijden van Friese Junioren t/m 2022 – 17 m ljeppers 56<br />

• Wedstrijdkalender PBH <strong>2023</strong> 57<br />

• Dansende ljeppers op Fierljepgala Burgum 58<br />

• Nieuw Puntenklassement Heren 2022 60<br />

• Nieuw Puntenklassement Dames 2022 61<br />

• Kan je in 50 jaar geschiedenis schrijven? 62<br />

• Eindklassement 2022 FLB 63<br />

• Officiële records 64<br />

• Overzicht schansrecords 65<br />

• Een kijkje in de wereld van: Ludger de Jong 66<br />

• Overzicht dagkampioenen 2022 69<br />

• Freonen fan it fierljeppen 70<br />

• In memoriam | Evert Wilstra 72<br />

• Familieberichten 73<br />

• Klassement van het best verbeterde PR – seizoen 2022 74<br />

• Friese recordsprongen op NK IJlst <strong>2023</strong>? 76<br />

• Ljeppers Funk 78<br />

• Gouden Rige Klassement 2022 80<br />

• Adressen FLB Afdelingen 81<br />

• Contactinformatie Frysk Ljeppers Boun 83


VOORWOORD<br />

2<br />

Voor jullie ligt de ‘<strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong>’ van<br />

<strong>2023</strong>.<br />

Deze ‘<strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong>’ bevat weer veel<br />

informatie, die is aangeleverd vanuit<br />

alle geledingen van de FLB.<br />

Iedereen die een bijdrage heeft<br />

geleverd aan het tot stand komen van<br />

deze ‘<strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong>’ van harte bedankt!<br />

<strong>Op</strong> 4 april jl. hebben we de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden in MFC ‘De Helling’ in<br />

Winsum. Een deel van de vergaderstukken zijn afgedrukt in deze ‘<strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong>’.<br />

Tijdens de ALV zijn 2 nieuwe TC-leden benoemd. Dit zijn Hillebrand Leistra en Dennis Leistra van<br />

afdeling Burgum. We zijn blij met deze aanvulling en wensen hun veel succes.<br />

We hebben dit jaar weer een drukke wedstrijdagenda. Het aantal wedstrijden van de 1e, 2e en 3e<br />

klasse is gelijk aan elkaar. De jeugdwedstrijden zijn alleen op zaterdag.<br />

Per semester is ruimte gehouden om eventueel een wedstrijd in te halen, dit was een wens vanuit<br />

de Ljeppersvereniging (LV).<br />

Het HB is in de winter actief geweest. We hebben invulling gegeven aan delen uit het beleidsplan<br />

2022-2027 ‘De sprong foarút’. Dit beleidsplan geeft richting aan waar we de komende jaren mee<br />

aan de slag gaan. In deze ‘<strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong>’ kun je hier meer over lezen.<br />

Met name het onderdeel communicatie is actief opgepakt. Dit is te zien aan de posters, flyers,<br />

Facebook, Instagram en TikTok. Nieuw is ook dat we voor de afdeling Grijpskerk een poster<br />

hebben gemaakt met een meer Groninger uitstraling.<br />

De flyer is voor het eerst in drie talen gedrukt: Nederlands, Engels en Duits. We proberen op veel<br />

verschillende manieren een zo groot mogelijk publiek te bereiken, niet alleen om meer publiek<br />

naar de wedstrijden te trekken, maar ook meer nieuwe ljeppers te krijgen.<br />

De zes afdelingen hebben de fierljepaccommodaties voor elkaar. We hopen op een mooi seizoen<br />

met vele persoonlijke records.<br />

Hierbij wil ik iedereen een sportief en mooi fierljepseizoen toewensen.<br />

Tot ziens bij de fierljepwedstrijden.<br />

Etty Kramer-Spriensma<br />

Voorzitter Frysk Ljeppers Boun


Het blijft genieten!<br />

3<br />

Fierljeppen, schaatsen, kaatsen en skûtsjesilen zijn sporten die behoren tot het cultureel<br />

erfgoed van onze provincie. Ieder jaar zijn er tienduizenden toeschouwers bij de verschillende<br />

wedstrijden. In 2022 konden we eindelijk weer genieten van een compleet sportjaar. En dat<br />

hebben we gedaan! Hulde aan alle sporters, publiek en vrijwilligers. Door de inzet en prestaties<br />

van het vorige seizoen kijken we uit naar <strong>2023</strong>.<br />

Aan het woord is Biense Dijkstra, directeur van Bouwgroep Dijkstra Draisma. Samen met Stichting FB<br />

Oranjewoud en de Friese Rabobanken ondersteunen zij als hoofdsponsor het Frysk Ljeppers Boun. Dat<br />

doen ze ook gezamenlijk bij het schaatsen, kaatsen en skûtsjesilen. “In de evaluatiegesprekken van het<br />

vorige seizoen bleek dat iedere sport op eigen wijze bezig is om de sport nog beter bekend te maken.<br />

Daarbij is de jeugd een belangrijke doelgroep. Hoe blijf je als sport aantrekkelijk? De ene sport zet in op<br />

social media, de andere op innovaties en weer een ander op de intensivering van de opleidingen.<br />

Daarnaast hebben ze alle vier aandacht voor de vraag hoe je aantrekkelijk blijft voor sporters én publiek.<br />

Hoe houd je het spannend, levendig, aantrekkelijk? Hoe innoveer je zonder van traditionele waarden af te<br />

wijken”, vraagt Dijkstra zich af. Hij vervolgt: “Eigenlijk kun je daarmee een mooi vergelijk maken met het<br />

ondernemerschap. Als de omstandigheden wijzigen, in ons geval bijvoorbeeld door de energietransitie,<br />

moet je daar als bedrijf op anticiperen. Je ziet dat de sporten oplossingen bedenken om de veranderingen<br />

in de maatschappij het hoofd te bieden. Machtig om te zien dat ‘onze’ sporten ook energie krijgen van<br />

vernieuwing.”<br />

Voor het publiek en zeker voor mensen die nog niet bekend zijn met het fierljeppen is een bezoek aan de<br />

schans een geweldige ervaring. “Wat een prachtige wedstrijden vinden er plaats. De passie voor de sport,<br />

de kameraadschap en de krachten die er loskomen, maken het tot een waar spektakel. Wij kijken alweer uit<br />

naar een mooie sportzomer.”<br />

“Namens de hoofdsponsors wil ik iedere betrokkene én toeschouwer een prachtig seizoen toewensen. Wij<br />

beleven in ieder geval veel plezier aan de traditionele Fryske Sporten, het blijft genieten!”


4<br />

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING - 5 april 2022<br />

Datum : dinsdag 5 april 2022, aanvang 19:30 uur<br />

Locatie : MFC De Utherne in IJlst<br />

Aanwezig:<br />

Afwezig m.k.g.:<br />

Namens HB: Etty Kramer, Bert van Akker, Theun Scherjon, Thijs Faassen, Anna Martha van<br />

der Mei, Yldau Reitsma, Femke Hoekstra-Stellingwerf en Tjipke van Gosliga.<br />

Namens WS: Johanna Deinum.<br />

Namens Commentaar: Johannes Haanstra.<br />

Namens TC: Sytze Hilbrand Boschma, Koos Bekkema en Wiebrand van der Meer.<br />

Namens Geschillencommissie: Jan Melchers.<br />

Namens Winsum: Jolle Jelle de Vries en Jildou Postma.<br />

Namens IJlst: Klaske Nauta, Luuk Westert, Hanneke Westert en Auke Zijlstra.<br />

Namens It Heidenskip: Mare Dijkstra, Boukje de Boer, Melanie Heins, Anne Postma, Jurjen<br />

Kramer, Freark Kramer, Anja Klijn Velderman, Anne van der Zee en Acronius Kramer.<br />

Namens Burgum: Hans Helmholt en Johanna Haanstra.<br />

Jan Teade Nauta (HB), Wim Terpstra (Winsum), Hendrik Schukken (TC), Hugo Veenker<br />

(fierljepfreon) en Rixt Schaap (IJlst).<br />

1 <strong>Op</strong>ening<br />

Etty opent de vergadering en heet iedereen welkom. We zijn blij en verheugd dat we eindelijk na 2 jaar weer<br />

fysiek bij elkaar kunnen komen. Ook ziet het ernaar uit dat we weer een volledig seizoen kunnen draaien.<br />

2 Mededelingen en ingekomen stukken<br />

Er zijn wat afmeldingen die hierboven staan weergegeven.<br />

3 Verslag Algemene Ledenvergadering van 6 april 2021<br />

Het verslag wordt doorgenomen en goedgekeurd met dank aan Tjipke.<br />

4 Algemene Zaken<br />

a. Jaarverslag Hoofdbestuur 2021/2022.<br />

Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan Tjipke.<br />

b. Jaarverslag wedstrijden 2021.<br />

Er zit vermoedelijk een tikfout in bij een schansrecord van Buitenpost. In <strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong> wordt dit<br />

gecorrigeerd. Voor de rest wordt hij goedgekeurd met dank aan Sjoerd Huitema.<br />

c. Verslag Technische Commissie.<br />

Het jaarverslag wordt goedgekeurd met dank aan Tjipke.<br />

d. Besluitvorming groeidocument.<br />

We hebben het van een groot document steeds meer ingekort. Sommige besluiten zijn al verwerkt in de<br />

wedstrijdagenda. De overige besluiten zijn al informeel goedgekeurd.<br />

Etty staat wat langer stil bij de sectoren. We hebben afgelopen zomer bij 4 wedstrijden een proef gedaan<br />

om zonder sectoren te springen. De proef is goed verlopen zonder noemenswaardige veiligheidsrisico's.<br />

Een meerderheid van het HB was voor. Het voorstel is ingebracht bij de NFB. De Hollandse TC en<br />

Springersraad is tegen. Reden is dat de ljeppers van de PBH weinig rekening houden met elkaar en vaker<br />

gelijk springen. Ook staan sommige schansen erg dicht op elkaar. Omdat wij een gezamenlijk reglement<br />

hebben kan het voorstel niet doorgaan. Tip vanuit de vergadering: Deze zomer lobbyen bij de Hollanders<br />

om het toch gedaan te krijgen. De punten uit het groeidocument worden goedgekeurd.


5<br />

e. Overige besluiten.<br />

De overige besluiten worden ook goedgekeurd. Er mogen vanaf nu geen stalen spikes meer worden<br />

gebruikt in verband met beschadigingen aan de polsen.<br />

Uit de vergadering wordt opgemerkt dat dit ook in het verleden al verboden was. De ljepper(s) die hier<br />

gebruik van maakten zijn door Etty voor de vergadering al op de hoogte gebracht.<br />

5 Financiële zaken<br />

a. Financieel verslag 2021, overzichten tijdens vergadering ter inzage.<br />

Bert heeft de verslagen uitgedeeld. Hij geeft een toelichting. Het was gemakkelijk te volgen door de zeer<br />

duidelijke uitleg in het verslag. We hebben een positief saldo. Er waren geen vragen.<br />

b. Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie.<br />

De kascommissie van It Heidenskip doet verslag en doet het voorstel om de penningmeester décharge te<br />

geven. Dit wordt met applaus bekrachtigd. Winsum wordt benoemd als nieuwe kascommissie.<br />

c. Meerjarenbegroting <strong>2023</strong>-2024.<br />

Bert geeft hier ook uitleg. Hij heeft geprobeerd de begroting te laten sluiten. Het is in deze onzekere<br />

tijden zo dat wat vandaag sluitend lijkt morgen wel weer achterhaald kan zijn.<br />

Toch hebben we goede sponsors en kunnen hiermee ruimschoots de toekomst in.<br />

De begroting wordt goedgekeurd.<br />

d. Vaststelling tarieven 2022, contributie, wedstrijdtarieven en vergoedingen.<br />

De contributie blijft gelijk. De wedstrijdtarieven worden gehalveerd dankzij goede sponsors en omdat de<br />

verenigingen het de afgelopen jaren niet gemakkelijk hebben gehad.<br />

De vergoeding voor de TC wordt nog nader bekeken. Mogelijk kan iets met een reiskostenvergoeding<br />

worden gedaan. Een vrijwilligersvergoeding is onbelast. In de komende HB-vergadering nemen we hier<br />

een besluit over.<br />

6 Benoemingen Commissies/ Besturen<br />

a. Benoeming leden geschillencommissie 2022.<br />

Voordracht de heren Klaas Leijstra, Jan Melchers en Albert Oost. De heren worden herbenoemd.<br />

b. Ledenraadsleden van de NFB.<br />

De afdelingen Buitenpost en It Heidenskip. Aftredend: afdeling Winsum, toetredend: afdeling IJlst. Deze<br />

leden worden (her)benoemd.<br />

c. Samenstelling Technische Commissie.<br />

Gelukkig kan de TC weer iets worden uitgebreid. De heren Koos Bekkema en Gosse Reitsma worden<br />

benoemd.<br />

d. Samenstelling Hoofdbestuur.<br />

We mogen ons gelukkig prijzen dat het HB weer compleet is. Tjipke van Gosliga treedt af volgens rooster<br />

en is niet herkiesbaar en Jan Teade Nauta treedt af wegens drukke werkzaamheden. Zowel Tjipke als Jan<br />

Teade krijgen een cadeautje als dank.<br />

Yldau Reitsma (PR), Thijs Faassen (LV) en Femke Hoekstra-Stellingwerf (secretaris) zijn verkiesbaar. Er zijn<br />

geen tegenkandidaten, de drie nieuwe bestuursleden worden met applaus benoemd.<br />

7 Vaststelling nieuw beleidsplan (mondelinge toelichting)<br />

De eerste aanzet was de takomstdei in Tzum. Door corona was de voortzetting vertraagd. We hebben vorig<br />

jaar in Wirdum een tweede ronde gehouden met betrokken bestuurders. Na wat sessies met het HB heeft het<br />

nieuwe beleidsplan vorm gekregen.<br />

Etty geeft punt voor punt uitleg. Etty vraagt of er vanuit de aanwezigen op- of aanmerkingen zijn op het<br />

beleidsplan, deze zijn er niet. Wel wordt er genoemd dat het een duidelijk en helder plan is, kort maar<br />

krachtig. Het is duidelijk waar de komende jaren aan gewerkt gaat worden. Hiervoor de complimenten.


6<br />

8 Kijkje in de toekomst: werkgroepen<br />

Namens de werkgroep communicatie laat Etty de resultaten tot nog toe zien, onder andere de opzet van de<br />

nieuwe poster gemaakt door Tessa. Bedoeling is dat er een QR-code op komt waarmee mensen direct naar de<br />

website van het FLB worden geleid.<br />

Yldau bouwt een nieuwe website. Ze laat het resultaat tot nu toe zien. Ze hoopt dat de website in de loop van<br />

april online gaat. André Faaij helpt hierbij zodat de koppelingen met de NFB-site goed werken. Er wordt<br />

gewerkt aan een promotieteam. Idee is dat er bij grote wedstrijden extra promotie wordt gemaakt.<br />

Dit door bijvoorbeeld met een groep mensen te gaan flyeren, dit dan in opvallende kleding/ met muziek etc.<br />

Mensen die hieraan mee willen werken mogen zich melden bij Yldau. Ook wil de werkgroep meer gebruik<br />

gaan maken van de sociale media.<br />

De werkgroep verzekeringen hebben een onderhoud gehad met de Rabobank waar de verzekeringen zijn<br />

ondergebracht. We willen duidelijkheid wie, wanneer en wat er precies is verzekerd.<br />

Ook zou er een risico-inventarisatie kunnen worden gemaakt. Dit doen we al gedeeltelijk met de<br />

schanskeuringen en de controle vlak voor de wedstrijd. Onderzocht wordt om de eigen risicoverklaring<br />

digitaal en éénmalig te laten tekenen door de ljeppers.<br />

De werkgroep voor werven en behoud van TC is klaar en heeft aanbevelingen gedaan. Het is vooral belangrijk<br />

dat vrijwilligers worden gewaardeerd en een voorstel is om een oefenavond voor TC-leden te organiseren.<br />

De werkgroep werven en opleiden trainers/coaches heeft een enquête gehouden onder de verenigingen,<br />

verzamelt kennis over trainingen van de PBH en andere sportbonden. Afdeling Winsum is test voor<br />

clubkadercoaching.<br />

Ondertussen is de cursus voor assistent-trainer van start gegaan, hiervoor zijn 17 deelnemers.<br />

De FLB heeft geïnvesteerd in een nieuwe geluidsinstallatie. De oude is te koop.<br />

Het project rondom huur van een LED-scherm loopt stroef. We hebben iemand nodig die een programma<br />

schrijft voor de koppeling van de PC en het scherm. Wie iemand kent kan deze naam bij Bert melden.<br />

9 Rondvraag<br />

- Sytze Hilbrand Boschma kondigt aan dat hij de schansen gaat keuren op 23 april 2022.<br />

- Mare Dijkstra vraagt naar de clinics van Sportstad Heerenveen, Thijs Faassen heeft hierover overleg. De<br />

clinics worden weer gehouden. Mochten er problemen zijn met bijvoorbeeld niet goed gefreesd zandbed dan<br />

kan dat bij Thijs gemeld worden. Sportstad Heerenveen zorgt zelf ook voor extra hulp middels een stagiaire.<br />

- Johannes Haanstra gaat net als vorig jaar weer een schema maken wanneer hij beschikbaar is als<br />

commentator. De ontbrekende data moeten de afdelingen zelf invullen.<br />

- Er zijn geen nieuwe commentatoren. Janco Bouma uit Burgum is wel weer beschikbaar.<br />

- Johanna Haanstra vraagt of er al een coachpool van de grond is gekomen. Sommige coaches hebben maar<br />

één pupil tijdens een wedstrijd en er zijn ljeppers die het zonder coach moeten doen. Er volgt een discussie<br />

over voor- en nadelen. Het is aan de afdelingen om dit met elkaar te regelen.<br />

- Tjipke bedankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen de afgelopen 8 jaar. “Ik heb het met<br />

veel genoegen gedaan. Vooral het vinden van nieuwe sponsors ben ik trots op. Het bleek dat mijn termijn<br />

afliep en dat er weer voor 4 jaar moest worden bijgetekend wat mij wel erg lang leek op mijn leeftijd. Gelukkig<br />

was Femke bereid mijn taken over te nemen.”<br />

10 Sluiting<br />

Etty bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.


7<br />

Jaarverslag Hoofdbestuur FLB 2022/<strong>2023</strong><br />

Als Hoofdbestuur (HB) kunnen we terugkijken op een mooi seizoen waarin corona ons gelukkig<br />

geen beperkingen meer oplegde.<br />

<strong>Op</strong> 5 april 2022 vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Tijdens deze vergadering werd<br />

afscheid genomen van Tjipke van Gosliga als secretaris en Jan Teade Nauta die namens de<br />

Ljeppersvereniging (LV) in het Hoofdbestuur zat.<br />

Tijdens de vergadering werd ingestemd met de benoeming van Yldau Reitsma, Thijs Faassen en<br />

Femke Hoekstra-Stellingwerf.<br />

Hiermee is het hoofdbestuur compleet en ziet het er als volgt uit:<br />

• Voorzitter: Etty Kramer-Spriensma<br />

• Penningmeester: Bert van Akker<br />

• Secretaris: Femke Hoekstra-Stellingwerf<br />

• PR-functionaris: Yldau Reitsma<br />

• Technische zaken: Theun Scherjon<br />

• Lid vanuit LV: Thijs Faassen<br />

• Jeugdcoördinator: Anna Martha van der Mei<br />

Vanuit zijn functie als voorzitter van de TC is Sytze Hilbrand Boschma bij de HB-vergaderingen en<br />

de voorzittersoverleggen aanwezig.<br />

Daarnaast was er tijdens de ALV uitgebreid aandacht voor het beleidsplan 2022-2027 ‘De sprong<br />

foarút’ en de onderwerpen hieruit waaraan gewerkt wordt.<br />

Het HB heeft zeven vergaderingen gehad die allemaal weer fysiek konden plaats vinden. Met de<br />

afdelingen is er drie keer een vergadering geweest en ook is er meerdere keren een nieuwsbrief<br />

verstuurd om informatie te delen.<br />

In januari <strong>2023</strong> is er vanuit het HB en een aantal afdelingen gestart met de cursus succesvol<br />

vrijwilligers werven en behouden. Dit past bij doelstelling 3 uit het beleidsplan: alle afdelingen en<br />

de FLB beschikken over voldoende vrijwilligers voor de verschillende functies bij de afdelingen en<br />

de FLB. De cursus wordt vanuit Sport Fryslân aangeboden.<br />

<strong>Op</strong> 22 februari <strong>2023</strong> is er een avond georganiseerd over verzekeringen, dit in samenwerking met<br />

de Rabobank.<br />

Eind maart 2022 startte de assistent-trainerscursus onder leiding van Rimmer Abma en Thewis<br />

Hobma. Er waren achttien deelnemers. Zij volgden verdeeld over twee groepen drie dagdelen<br />

cursus. De meeste van hen hebben examen gedaan, twee moeten dit nog doen.<br />

Het fierljepseizoen startte op vrijdag 6 mei met een geslaagde jeugdsportdag in Heerenveen. De<br />

wedstrijden gingen los op zaterdag 14 mei. Het weer werkte goed mee afgelopen zomer, soms<br />

was het zelfs bijna te warm.<br />

Enkele hoogtepunten uit de wedstrijdagenda: de tweekamp op 2 juli in It Heidenskip die<br />

gewonnen werd door Friesland. <strong>Op</strong> 6 augustus was er een zeer geslaagde NFM met als thema<br />

Halloween.<br />

<strong>Op</strong> 20 augustus was het tijd voor het Fries Kampioenschap (FK) en op 3 september werd het<br />

seizoen afgesloten met het Nederlands Kampioenschap (NK) in Linschoten.


8<br />

Bij de jeugd werd dit jaar gesprongen op niveau / prestatie, waardoor jongens en meisjes van<br />

verschillende leeftijden door elkaar heen sprongen. Dit pakte goed uit en zorgde voor een<br />

spannende competitie. Over hoe het jeugd FK en NK goed vorm te geven, wordt druk nagedacht<br />

door de jeugdcommissie.<br />

Er zijn heel wat clinics georganiseerd, verspreid over de verschillende afdelingen hebben meer dan<br />

4.000 basis- en middelbare school leerlingen kennis gemaakt met het fierljeppen.<br />

Het fierljeppen is het afgelopen jaar uitgebreid in de media geweest. Onder andere bij Omrop<br />

Fryslân en in het Jeugdjournaal. <strong>Op</strong> Netflix is de serie Human Playground verschenen, deze serie<br />

werd door een aantal ljeppers gepromoot bij Jinek.<br />

Onder leiding van Yldau hebben de website, posters en flyers een nieuwe vormgeving gekregen.<br />

Een hele klus, maar mét resultaat, zo is bijvoorbeeld de website meer dan 66.000 keer bekeken.<br />

Ook via de sociale mediakanalen zoals Facebook, Instagram en TikTok wordt het fierljeppen<br />

gepromoot en groeit het bereik.<br />

<strong>Op</strong> 12 november vond de tweede <strong>editie</strong> van het Fierljepgala plaats, ditmaal georganiseerd door<br />

Ljeppersklup Burgum. Een geslaagde avond met de uitreiking van de klassementsprijzen en<br />

assistent-trainerdiploma’s, een mystery guest en vooral veel gezelligheid.<br />

Begin december vond de jaarlijkse evaluatie met de hoofdsponsors plaats. Zij waren onder de<br />

indruk dat we als kleine vereniging veel bereiken en zo’n positieve uitstraling hebben.<br />

Met de andere ‘Fryske sporten’: keatsen, skûtsjesilen en Gewest Fryslân is er een gezamenlijk<br />

overleg geweest en onderling werden de besturen uitgenodigd voor de kampioenschappen.<br />

De voorzitters van de bonden werden uitgenodigd door de provincie op het Statenjacht voor een<br />

bijeenkomst met gedeputeerde Friso Douwstra.<br />

Voor de komende tijd staat er nog voldoende op de planning, zoals het verder ontwikkelen van de<br />

website en sociale media, het opleiden van (assistent-)trainers, het werven en behouden van<br />

vrijwilligers en TC leden en het ontwikkelen van een programma voor het LED-scherm.<br />

Bovenal hopen we dat het samen met alle ljeppers en vrijwilligers weer een prachtig mooi<br />

fierljepseizoen mag worden!<br />

Femke Hoekstra-Stellingwerf,<br />

Secretaris Frysk Ljeppers Boun


Galerij kampioenen FK / NK 2022<br />

9<br />

©fotografie Martin de Jong<br />

Fryske Kampioenen Fierljeppen 2022, Winsum – 20 augustus 2022<br />

Wisse Broekstra (19.24 m), Marrit v/d Wal (17.87 m), Oane Galama (21.43 m), Brent Monsma (17.00 m) en Hanneke<br />

Westert (15.79 m)<br />

©fotografie Martin de Jong<br />

Nederlandse Kampioenen Polsstokverspringen/Fierljeppen 2022, Linschoten – 3 september 2022<br />

Harmen Bogaard (17.97 m), Hidde van Dam (20.84 m), Jaco de Groot (21.19 m), Tessa Kramer (16.27 m) en Hanneke<br />

Westert (15.08 m)


Jaarverslag (wedstrijdverslag)<br />

fierljepseizoen 2022<br />

10<br />

Na 2 jaar last te hebben gehad van corona, nu een volledig programma. De derde klasse heeft voor het<br />

eerst een gelijk aantal klassementswedstrijden. De zaterdagen zijn gevuld met 3 wedstrijden.<br />

Het programma loopt door tot in september. Avondwedstrijden in augustus hebben te maken met het<br />

snel donker worden. Finales kunnen niet altijd doorgaan.<br />

We hadden een mooie zomer met een aantal heel hete dagen. Toch waren er 4 wedstrijden, die in<br />

verband met regen, verplaatst moesten worden.<br />

Bijzonder was, dat tot en met de Tweekamp, er 12 verschillende senioren waren, die de verste sprong<br />

neerzetten. Een hoogtepunt dit seizoen was het nieuwe nationale record bij de Famkes van Hanneke<br />

Westert. Maar liefst 10 keer werd er een schansrecord verbroken.<br />

Overzicht van het aantal verre sprongen over de laatste 4 jaar.<br />

Senioren Junioren Jongens Dames<br />

“21+” "20+" "19+" "18+" "19+" "18+" "17+" "17+" "16+" "15+" “16+” "15+" "14+"<br />

2022 7 45 165 336 37 101 219 24 112 346 22 96 245<br />

2021 4 34 94 176 20 66 134 23 72 153 11 55 194<br />

2020 6 29 90 169 8 26 59 21 55 95 5 27 111<br />

2019 12 59 209 374 12 38 105 52 165 301 16 68 235<br />

In het bovenstaand overzicht staan ook aantallen van PBH-ljeppers, als ze deelnamen aan gezamenlijke<br />

wedstrijden. Om te vergelijken moet je kijken naar de aantallen in 2019.<br />

De 21+ aantallen blijven iets achter. De Junioren en Dames scoren bovengemiddeld. (Dames is inclusief<br />

Famkes).<br />

De Friese ljeppers sprongen 365 maal verder dan 18 meter. (Senioren, Junioren en Jongens).<br />

Vergelijken met vorig jaar heeft geen zin; er waren dit jaar meer wedstrijden. Het vaakst gebeurde dit<br />

in It Heidenskip met 106, gevolgd door Winsum met 86 en IJlst met 62.<br />

Totaalafstand SR's<br />

2018 2019 2020 2021 2022<br />

BG 95,96 98,90 99,32 99,45 100,85<br />

HS 94,00 95,93 95,93 95,93 96,49<br />

IJ 92,27 92,27 92,27 92,52 94,48<br />

BT 91,20 91,20 92,65 92,65 93,78<br />

WS 91,48 92,01 92,19 92,19 93,67<br />

GR 90,59 90,59 90,59 90,59 90,59<br />

Het overzicht van de totaalafstand van de schansrecords:<br />

Er werd 10 maal een schansrecord verbeterd, éénmaal in<br />

BG, 3 maal in IJ, en tweemaal in BT, HS en WS.<br />

Vijfmaal door Hanneke, Marrit en Wisse elk 2 maal en<br />

éénmaal door Rian Baas.<br />

De volgorde van de totaalscore SR is gewijzigd; IJ is BT<br />

voorbijgestreefd.<br />

De strijd om het klassement was bij de Junioren en de Famkes niet spannend. Wisse sprong vanaf de<br />

eerste wedstrijd in de leiderstrui. Hanneke had 3 wedstrijden nodig om de leiderstrui te pakken en te<br />

houden. Een verbetering van haar eigen klassementsrecord met liefst 5 meter, een nationaal record.<br />

Bij de Senioren ging de strijd tussen Ysbrand en Oane; steeds stuivertje wisselen.<br />

In de laatste wedstrijd wist Oane het verschil te maken. Bij de Dames een vergelijkbare strijd; Marrit<br />

leek eenvoudig te gaan winnen, maar Tessa kwam dichterbij en had de voorlaatste 2 wedstrijden de<br />

leiderstrui. In de laatste wedstrijd wist Marrit toch de winst binnen te halen.


11<br />

Bij de Jongens waren verschillende kanshebbers. Timo had een goede start in de 2 e klasse, na promotie<br />

naar de 1 e klasse nam Mads de leiderstrui over. Halverwege het seizoen nam Brent de trui over, 5<br />

wedstrijden voor het eind leek Erwin te gaan winnen, maar Brent had nog een eindspurt.<br />

Dagkampioenschappen: Bij de Senioren een bijzonder fenomeen; de eerste 11 wedstrijden gaf 11<br />

verschillende kampioenen. Uiteindelijk won Oane er 5, Rutger er 3 en Ysbrand 2.<br />

Ook bij de Junioren 7 verschillende winnaars; Wisse won er 12, Germ 3 en Peter en Rutger elk 2. Bij de<br />

Jongens waren er diverse winnaars: Auke Jan won er 8, Erwin 6, en Brent 3. Bij de Dames won Marrit<br />

er 10, en Tessa 7. Bij de Famkes was de grote winnaar Hanneke met 14 keer winst, Hilde met 4 en<br />

Berber met 3.<br />

De Friese Kampioenschappen werd met veel publiek en mooi weer versprongen. Bij de Senioren werd<br />

Oane kampioen met nieuw persoonlijk record, al in de voorronde gesprongen.<br />

Bij de Junioren won Wisse, al kwam Rutger nog dichtbij. Bij de Jongens was de spannendste wedstrijd.<br />

Met een fraai PR ging Brent de finale in; een afstand, die voor de andere finalisten geen probleem zou<br />

mogen zijn, maar bleek genoeg.<br />

Bij de Dames ging Marrit als 3 e de finale in. Maar in de laatste sprong wist ze met een nieuw<br />

schansrecord te winnen. Bij de Famkes won Hanneke door in de finale het verschil te maken.<br />

De TK Friesland-Holland werd in It Heidenskip versprongen. Vooraf gezien was er niet gerekend op<br />

winst, gezien de resultaten gesprongen in het wedstrijdseizoen. In een spannende wedstrijd, waarbij<br />

de teams afwisselend de leiding namen, won Friesland met een verschil van 2.03 m. De verste afstand<br />

was voor Sytse Bokma met zijn eerste 21 meter.<br />

De 33 e NFM werd als vanouds weer versprongen. Circa 200 deelnemers wisten het publiek te<br />

plezieren. Een massaal toegestroomd publiek zag een spannende finale.<br />

De winnaars: Rian Baas met een SR, Reinier Overbeek opnieuw, Djurre en Berber elk met een PR, en<br />

Marrit.<br />

Een paar dagen eerder was het Jeugd NFM versprongen. De winnaars: Jorrit Bouwstra, Roel<br />

Hoogenboom, Yrsa Maats en Else Klijn Velderman.<br />

De Nederlandse Kampioenschappen werden versprongen in Linschoten. Bij de Senioren werd Jaco de<br />

Groot met een kleine 21 meter kampioen. Bij de Junioren verraste Hidde van Dam de concurrentie en<br />

won. Bij de Jongens won Harmen Boogaard door een betere 2 e sprong.<br />

Bij de Dames overtroffen Tessa en Marrit elkaar steeds bij elke volgende sprong. Tessa trok aan het<br />

langste eind. Bij de Meisjes won Hanneke naar verwachting; de laatste sprong was haar verste.<br />

Een week eerder werd in Winsum de NK Jeugd versprongen. Na een spannende, maar te lange<br />

wedstrijd, werden Hylke Brouwer, Joep Verkleij, Viënne v/d Knaap en Else Klijn Velderman kampioen.<br />

Het puntenklassement werd bij de Heren opnieuw gewonnen door Oane Galama. Bij de Dames was<br />

Marrit v/d Wal de winnaar voor Hanneke Westert.<br />

Het aantal PR-verbeteringen zit in de lift; er waren dit jaar dan ook meer wedstrijden.<br />

In de 1 e klasse wisten de ljeppers 78 maal een PR te verbeteren, de 2 e klasse 107 maal en de 3 e klasse<br />

met 106 maal. Ljeppers, die dit jaar begonnen in de 3 e klasse, waren goed voor 14 PR-verbeteringen.


12<br />

Dit jaar werd voor de 10 e maal een Jeugd FK versprongen. Maar liefst 3 ljeppers wisten de titel te<br />

prolongeren. De kampioenen: Jorrit Bouwstra, Yrsa Maats, Sander Postma en Else Klijn Velderman.<br />

De Gouden Rige is een puntenklassement over 6 wedstrijden, van elke afdeling één. In de laatste<br />

wedstrijd zijn dubbele punten te verdienen. Bij de Senioren en Famkes winnen Oane en Hanneke<br />

afgetekend. Spannend is het bij de Junioren en Dames. De winnaars: Germ en Tessa.<br />

Bij de Jongens wint Auke Jan. Niemand kwam in aanmerking voor de bonus, waarbij alle 6 wedstrijden<br />

gewonnen moeten worden.<br />

Voor ons ligt een nieuw seizoen met een lange lijst wedstrijden, redelijk verdeeld over het gehele<br />

seizoen. Een ieder een goed seizoen toegewenst met verre sprongen.<br />

Sjoerd Huitema<br />

maart <strong>2023</strong><br />

Co-sponsoren fan it Frysk Ljeppers Boun<br />

Der’t wy tige wiis mei binne!<br />

Ook belangstelling voor sponsoring, neem dan<br />

contact op er zijn diverse mogelijkheden<br />

www.fierljeppen


Besluiten ALV 4 april <strong>2023</strong><br />

13<br />

Onderwerp<br />

Na het fierljepseizoen 2022 hebben alle geledingen van de FLB de mogelijkheid gehad om<br />

verbetervoorstellen in te dienen. Deze voorstellen zijn gebundeld en besproken met de<br />

afdelingsvoorzitters, voorzitter TC, het WS, commentator en het Hoofdbestuur.<br />

Veel voorstellen betroffen verbeteringen die geen besluitvorming in de ALV nodig hebben,<br />

maar wel kunnen worden aangepast. Zoals verdeling van de wedstrijden, dit is zoveel mogelijk<br />

meegenomen in de nieuwe wedstrijdagenda.<br />

De jeugdwedstrijden en kampioenschappen leverden veel verbetervoorstellen op, de jeugdcommissie<br />

van de FLB pakt dit op. De punten die specifiek de 6 afdelingen aangaan, worden<br />

door de afdelingen opgepakt.<br />

BESLUITVORMING DOOR DE ALV:<br />

1 Frysk Kampioenschap mee laten tellen voor het klassement.<br />

2 Géén finale bij de avondwedstrijden die na het FK plaatsvinden.<br />

3 Aantal deelnemers Jeugd Frysk Kampioenschap (JFK) verminderen, jongens/meisjes 11-12<br />

jaar van 10 naar 8 deelnemers.<br />

TER INFORMATIE:<br />

4 Bestickering jeugdpolsen uniform met PBH.<br />

5 Stoppen met de Gouden Rige.<br />

6 Puntenklassement blijven bijhouden, géén prijs beschikbaar stellen.<br />

De fierljeparena tijdens<br />

het FK Winsum,<br />

13 augustus 2022<br />

©fotografie Martin de Jong


14<br />

Jaarverslag 2022 Technische Commissie<br />

Van de TC-tafel<br />

Het afgelopen seizoen hebben we geen last meer gehad van regelgeving rondom het coronavirus<br />

waardoor de wedstrijden weer normaal versprongen konden worden.<br />

We hadden een uitzonderlijk mooie zomer zodat er maar weinig wedstrijden hoefden te worden<br />

afgelast.<br />

We hebben het met de huidige bezetting van de TC wederom voor elkaar gekregen om alle<br />

wedstrijden in goede banen te leiden. Voor het komende jaar mogen we Hillebrand Leistra en zijn<br />

zoon Dennis verwelkomen als nieuwe TC-leden.<br />

De nieuwe schansen van de verenigingen in IJlst en It Heidenskip waren een succes en er is prima<br />

op gesprongen. Ook de andere locaties lagen er prima bij. Vanaf deze plaats wil ik alle vrijwilligers<br />

bedanken voor hun grote inzet.<br />

Er was een mooie toestroom van jeugd dankzij onze prachtige jeugdschansen en de niet aflatende<br />

aandacht van de jeugdcommissie. We zien aan de vele licenties die zijn afgegeven dat de toekomst<br />

van het fierljeppen voorlopig wel goed zit.<br />

De proef met de bandjes om de pols voor het terugtrekken, is geslaagd.<br />

Wij hopen dat we met z’n allen er weer een mooi seizoen van mogen maken.<br />

Tjipke van Gosliga,<br />

Secretaris TC<br />

Na grondig onderhoud is ook de bus startklaar voor het nieuwe wedstrijdseizoen


15


NIJS fan de Jeugdkommisje<br />

16<br />

De jeugdkommisje hat yn it winterskoft twa kear by inoar west. De earste<br />

gearkomste stiet altyd yn it teken fan evaluaasje en it formulearjen fan<br />

ferbetterfoarstellen.<br />

We hawwe foarsteld om de jeugdwedstriden rookfrij te meitsjen, it FKJ<br />

en NKJ yn te koartsjen en om in TC’er mei de spesjalisaasje jeugd te<br />

beneamen. Alle punten binne oppakt, de TC hat Albert Heins oanwiist as<br />

spesjalist Jeugd en der binne klapbuorden foar alle ferienings kommen<br />

dêr’t wat oer it roken op stiet.<br />

It tal dielnimmers by it FKJ giet by de 11-12 jierrigen fan 10 nei 8.<br />

By it NKJ giet it tal dielnimmers yn de kategoary o/m 10 jier fan 4 nei 3<br />

per bûn en by de 11-12 jierrigen fan 6 nei 5 dielnimmers per bûn. Yn dy<br />

lêste groep giet it tal finalisten fan 5 nei 3.<br />

Sawol by it FKJ as by it NKJ krije de stopljochten in gruttere rol. As der yn it read sprongen wurdt,<br />

wurdt de sprong ôfkard. De stopljochten stean ynsteld op 2 minuut 15 de tiid dy’t de ljeppers op<br />

de ABC-skânsen krije. Om’t it polssetten by de jeugd folle sneller giet, kinne se makkelik binnen dy<br />

tiid springe. Om te oefenjen hawwe alle ferienings fan it FLB in sânglês fan 1,5 minuut krigen.<br />

It op nivo springen hat foarich jier goed foldien. Hjir gean we mei troch. Ek de kwalifikaasje foar it<br />

FKJ en NKJ bliuwt gelyk.<br />

De wervingskaart fan <strong>2023</strong> (foto’s fan Sandra Bekius, Martin de Jong en Lieuwe Bosch)<br />

Nij is de jeugdside op de website fan it FLB. Hjir stiet wat op oer de wedstriden, oer Ljeppie, oer de<br />

Jeugddei en ynfo foar sprekbeurten. Om ús ljeppers te stypjen by it jaan fan sprekbeurten en sa ús<br />

sport te promoatsjen is der in “Eerste hulp bij een fierljepspreekbeurt” ûntwikkele.<br />

En om in moaie presintaasje te jaan binne der powerpointsjablonen mei Ljeppie yn it Frysk en it<br />

Nederlânsk makke. Leden fan in fierljepferiening kinne whiteboardstiften en wiskaartsjes<br />

oanfreegje om út te dielen by har sprekbeurt.


17<br />

De kommende tiid wurket de jeugdkommisje oan it dielen fan kennis. Kennis fan it ynsetten fan<br />

sport- en spelmaterialen en we diele trainingen en spesifike oefeningen. <strong>Op</strong> dy manier helpe we<br />

inoar om allegearre op in heger nivo te kommen en it ljeppen en de trainingen noch leuker te<br />

meitsjen!<br />

JEUGDCOMMISSIE FLB<br />

Voorzitter: Anna Martha v/d Mei annamarthavdmei@gmail.com<br />

‣ Afdeling Buitenpost: Marieke Jelsma mariekejelsma@hotmail.com<br />

‣ Afdeling Burgum: Johanna Haanstra-Tinga johannatinga@hotmail.com<br />

‣ Afdeling Grijpskerk: Kris v/d Bijl krisvanderbijl@gmail.com<br />

‣ Afdeling It Heidenskip: Mare Dijkstra maredijkstra2@gmail.com<br />

Maureen Poiesz<br />

mop99@live.nl<br />

‣ Afdeling IJlst: Marije Reitsma marijereitsma@ziggo.nl<br />

‣ Afdeling Winsum: Thijs Faassen thijsfaassen@gmail.com<br />

Foarôfgeand oan it NK Fierljeppen<br />

Jeugd yn Winsum mocht Nienke<br />

Galema it allerearste eksimplaar<br />

fan ‘Sipke leert fierljeppen / Sipke<br />

leart fierljeppen’ yn ûntfangst<br />

nimme fan skriuwster Lida<br />

Dijkstra.<br />

Nienke soe ek oan it NK<br />

meidwaan, mar rekke spitigernôch<br />

in pear dagen tefoaren blessearre.<br />

©fotografie Martin de Jong


18<br />

Galerij kampioenen FKJ / NKJ 2022<br />

©fotografie Martin de Jong<br />

Fryske Jeugdkampioenen Fierljeppen 2022, IJlst – 13 augustus 2022<br />

Yrsa Maats (10.56 m) meisjes 11-12 jaar, Sander Postma (08.66 m) jongens t/m 10 jaar, Jorrit Bouwstra (11.49 m)<br />

jongens 11-12 jaar en Else Klijn Velderman (09.09 m) meisjes t/m 10 jaar<br />

©fotografie Martin de Jong<br />

Nederlandse Jeugdkampioenen Fierljeppen/Polsstokverspringen 2022, Winsum – 27 augustus<br />

Joep Verkleij (08.96 m) jongens t/m 10 jaar, Else Klijn Velderman (08.22 m) meisjes 11-12 jaar, Viënne v/d Knaap<br />

(10.21 m) meisjes 11-12 jaar en Hylke Brouwer (10.76 m) jongens 11-12 jaar


19<br />

Officiële records jeugd<br />

Jongens 11 en 12 jaar<br />

Naam Afstand Plaats Datum<br />

Sietse Lefferts Nederlands Record Jeugd 11.70 Kockengen 29-08-2020<br />

Roy Velis Hollands Record Jeugd 11.60 4<br />

Linschoten 03-08-2018<br />

Sietse Lefferts Fries Record Jeugd 11.70 Kockengen 29-08-2020<br />

Jongens t/m 10 jaar<br />

Naam Afstand Plaats Datum<br />

Jorrit Bouwstra Nederlands Record Jeugd 10.66 Kockengen 29-08-2020<br />

Roy Velis Hollands Record Jeugd 10.21 4<br />

Zegveld 12-08-2016<br />

Jorrit Bouwstra Fries Record Jeugd 10.66 Kockengen 29-08-2020<br />

Meisjes 11 en 12 jaar<br />

Naam Afstand Plaats Datum<br />

Maureen Westerhof Nederlands Record Jeugd 10.62<br />

IJlst 04-08-2018<br />

Demi Groothedde Hollands Record Jeugd 10.21 4<br />

Zegveld 06-09-2014<br />

Maureen Westerhof Fries Record Jeugd 10.62 IJlst 04-08-2018<br />

Meisjes t/m 10 jaar<br />

Naam Afstand Plaats Datum<br />

Else Klijn Velderman Nederlands Record Jeugd 9.09<br />

IJlst 13-08-2022<br />

Suzanne Mulder Hollands Record Jeugd 9.06 4<br />

Zegveld 11-08-2015<br />

Else Klijn Velderman Fries Record Jeugd 9.09 IJlst 13-08-2022


Ljeppie is wer klear foar de fierljepsimmer!<br />

20<br />

Dit jier mochten wy as fierljepferiening wer meidwaan oan de Jeugdsponsoraksje fan de Poiesz. Ien<br />

sneon meie je dan mei de jeugd yn de Poiesz stean om sa ekstra muntsjes te sammeljen.<br />

It Heidenskip mocht dit kear yn it wykein fan de Peaske en hooplik soe dat ús in grut bedrach<br />

opleverje! It like ús in leuk idee om Ljeppie yn aksje te kommen litten. It is eins altiten al stikem in<br />

dream fan my west om yn it Ljeppie pak rûn te rinnen! Omdat Ljeppie fansels ek winterstop hie, wie it<br />

earst útsykjen wer as Ljeppie wie? It hat efkes duorre, mar it die bliken dat Ljeppie foar pampus yn ’e<br />

fierljepbus lei.<br />

De bus stie yn Boalsert by it bedriuw fan Bart Holtrop wer’t hy neisjoen wurde soe. Efkes belje mei Bart<br />

en it wie gau regele; einliks waard myn dream werklikheid.<br />

<strong>Op</strong> freed 21 april binne Mare en ik mei 6 jeugdleden<br />

(Thijmen, Julius, Brend, Else, Nienke en Alant) nei it<br />

Poieszfeest yn it FEC west. Hjir hawwe we fan links nei<br />

rechts feesten en optredens besjoen fan Stefania,<br />

Antoon en Flemming. Mei as toetje: it yn ûntfangst<br />

nimmen fan de cheque. It hat in bedrach fan: € 1.146,00<br />

opsmiten. Geweldich!<br />

Alle minsken dy’t ús stipe ha; tige tank!<br />

Ljeppie is wer klear foar it kommend seizoen; hooplik<br />

alle ljeppers, meiwurkers, coaches en supporters ek wer!<br />

Graach sjoch ik jim en hearre jim my wer op 13 maaie yn<br />

Bûtenpost! (Mar dan sûnder pak:)<br />

Fierljepgroetnis,<br />

Ljeppie de Ljip<br />

(Johannes Haanstra)<br />

Mei in oantal jeugdleden stiene we foar yn de Poiesz. It<br />

moaie fan sa’n pak is dat nimmen earst wit wa’t er yn sit<br />

en je fan alles roppe kinne. Ik sjoch wol wa’t der<br />

oanrinnen komt en minsken skrikke as se dan hun<br />

namme hearre.<br />

‘Stypje de fierljepferiening! Ekstra muntsjes by de<br />

bananen! Keapje bananen, want die komme altiten op<br />

frou Kuipers! Frou Kuipers wit noch net wa’t ik bin en hat<br />

hiel lang foar my stien: ‘No juh, sis op, wa bisto?’<br />

Mei in soad bern op de foto west, al tinke se faak wol dat<br />

Ljeppie in pinguïn is…. Guon bern giene skriemend de<br />

doar út, mar dan wol as treast mei in pinne of in sinnebril<br />

oanbean troch de fierljepjeugd.<br />

Dochs binne der guon dy’t fansels myn stim werkenne en<br />

ien frou fûn dat ik no wol slim djip sonken wie. Ja, it wie<br />

ynkasseare sa’n moarn, ek omdat it pak net hiel<br />

beweeglik is en je sjogge net safolle. Mar mei it swit op ’e<br />

kop, hat it mei de jeugd in soad sponsormuntsjes<br />

opsmiten dizze sneon en kinne wy dan mei it Poieszfeest<br />

wol in soad jild ‘ynkasseare’. Dêr dogge je it foar!


21


22<br />

Jeugddag FLB <strong>2023</strong> Sportstad Heerenveen<br />

<strong>Op</strong> 1 mei <strong>2023</strong> was de Jeugddag in Sportstad Heerenveen. Dit is elk jaar de opening voor het<br />

wedstijdseizoen van de jeugd. Hier kunnen alle jonge ljeppers hun ljepvrienden en -vriendinnen<br />

zien, voordat de wedstrijden weer beginnen.<br />

Ook konden ze vrienden, vriendinnen, broertjes, zusjes, neefjes en nichtjes meenemen.<br />

Het programma ging van start met een gezamenlijke warming-up, daarna stonden een aantal<br />

teambuildingsactiviteiten op het programma.<br />

Na een gezellige lunch in het Sportbreak Café was het tijd om in de turnhal los te gaan; super<br />

speciaal om een keer in zo’n prachtige turnhal te mogen trainen!<br />

Ondertussen werden de fierljepschansen bij Sportstad Buiten klaargezet en als laatste onderdeel<br />

voor de afsluiting werd er bij de schansen getraind. Een mooie voorbereiding op de wedstrijd die<br />

we hier later in het seizoen van plan zijn te organiseren.<br />

Er waren 41 aanmeldingen vanuit de afdelingen, waardoor het een hele leuke en gezellige dag is<br />

geworden. De kinderen werden door de kleur van hun shirts in groepjes ingedeeld. Elk groepje had<br />

een teamcaptain, die hun hielp bij de verschillende spelletjes en oefeningen tijdens de dag.<br />

De Jeugddag-commissie hoopt de jeugd weer te zien bij de Jeugddag in 2024 en wenst hun een<br />

goed ljepseizoen toe!


23


24


Voortgang beleidsplan 2022-2027:<br />

'De sprong foarút'<br />

25<br />

Missie:<br />

De FLB streeft ernaar dat zoveel mogelijk mensen kennis maken met het fierljeppen,<br />

dat kan als sporter, als toeschouwer bij de wedstrijden of via (sociale) media<br />

Visie:<br />

Samenwerken om het fierljeppen verder te ontwikkelen<br />

Tijdens de onlangs gehouden Algemene Ledenvergadering in Winsum, heeft het HB een<br />

toelichting gegeven op de voortgang van het beleidsplan: wat hebben we gedaan en wat<br />

gaan we doen?<br />

PR en communicatie<br />

• <strong>Op</strong>zetten en onderhouden sociale media, dit in samenwerking met bestuursleden van de<br />

afdelingen.<br />

• Ontwikkelen PR-materiaal voor <strong>2023</strong>.<br />

• Voor Grijpskerk is een andere ‘huisstijl’ ontwikkeld, meer gericht op Groningen om zo ook<br />

deze provincie er meer bij te betrekken.<br />

• De folders zijn nu meertalig (Nederlands, Duits en Engels).<br />

• Overleg opgestart met PR-vertegenwoordigers van de afdelingen.<br />

• Hierbij kijken hoe we kunnen samenwerken en waar er ondersteuning geboden kan worden.<br />

Nieuw:<br />

• Uitwerken interviewserie ‘een kijkje in de wereld van’ op initiatief van Freerk Broekstra, dit<br />

bestaat uit: interviews met 6 mensen uit de fierljepwereld om zo te laten zien wat er<br />

allemaal speelt. Ida Hylkema houdt deze interviews, schrijft de teksten en maakt er ook<br />

foto’s bij.<br />

• Elke afdeling krijgt een klapbord met gedragsregels voor een gezonde omgeving. De andere<br />

kant van het bord is vrij in te vullen door de afdeling. Deze borden worden tijdens<br />

wedstrijden bij de entree van de accommodaties geplaatst.<br />

• Richtlijnen fotografie zijn herzien, fotografen worden hierover gemaild.<br />

Website<br />

De kennisbank op de website wordt steeds verder aangevuld, zodat dit hét punt wordt waar<br />

informatie/protocollen te vinden zijn.<br />

De opmaak van de website is verbeterd. Wanneer de opmaak optimaal is dan kan er<br />

geëxperimenteerd worden met QR-codes tijdens de wedstrijden die naar de website leiden.<br />

Voor de toekomst is het de bedoeling om de website in het Engels en Duits te (laten) vertalen.<br />

De komende tijd wordt er vanuit PR verder gewerkt aan de sociale media. Doel is om dit meer in<br />

samenwerking met alle afdelingen te gaan doen, onder andere door elkaars berichten te delen.<br />

Wens is om een promoteam op te richten om specifieke wedstrijden te promoten.


26<br />

Competitie: enquête<br />

Eén van de doelen uit het beleidsplan is om inzicht te krijgen hoe de fierljepwedstrijden worden<br />

ervaren. Voor <strong>2023</strong> is daarom het plan om enquêtes te houden bij de wedstrijden. Dit op<br />

verschillende manieren; door het afnemen van interviews, door het uitdelen van ‘offline’ enquêtes<br />

en door QR-codes op te hangen die naar een online-enquête leiden.<br />

Het idee is om dit bij elke afdeling een wedstrijd te doen, mocht je hier iets in willen betekenen<br />

dan kan je je melden bij Yldau.<br />

Competitie: werving leden<br />

Om nieuwe leden te werven wordt er al het nodige gedaan, zoals Fryske sport yn dyn klasse, het<br />

uitdelen van kaarten aan basisschoolleerlingen en het organiseren van de Jeugddag in Heerenveen<br />

waarbij vrienden, broers en zussen ook mee mogen.<br />

Voor 2024 is het de bedoeling dat er een wervingsplan voor nieuwe leden wordt opgesteld.<br />

Spreekbeurt fierljeppen<br />

<strong>Op</strong> de FLB-website is een apart kopje gemaakt voor de jeugd. Ook is er<br />

een spreekbeurtpakket ontwikkeld.<br />

Door middel van het geven van een spreekbeurt kunnen jeugdleden hun<br />

klasgenoten enthousiast maken over het fierljeppen.<br />

Bij het pakket hoort een PowerPoint-sjabloon met Ljeppie en<br />

whiteboardstiften. De klasgenootjes kunnen na de spreekbeurt uitgenodigd<br />

worden voor de eerstvolgende jeugdwedstrijd in de regio.<br />

.<br />

Kaders en vrijwilligers<br />

Er is wederom een assistent-trainerscursus van start gegaan. Hopelijk kan er volgend jaar, bij<br />

voldoende kandidaten, weer een trainerscursus worden opgezet. Vanuit de NFB wordt er een<br />

werkgroep opgezet die met de opleidingen en (assistent-)trainerscursussen aan de slag gaat<br />

(stroomlijnen / up-to-date maken).<br />

Het HB heeft samen met een aantal afdelingen de cursus vrijwilligers werven en behouden<br />

gevolgd. Hieruit is in ieder geval naar voren gekomen dat een coördinator vrijwilligers zeer<br />

belangrijk is, dus iemand die inzichtelijk heeft welke functies er zijn en wat je nodig hebt. Vaak zijn<br />

de ‘vrijwilligers’ er wel, maar dit kan beter gemanaged worden.<br />

Veiligheid<br />

• Samen met de Rabobank is er een informatieavond over verzekeringen voor afdelingsbesturen<br />

georganiseerd. Het advies van de Rabobank is om als afdeling elke drie jaar samen<br />

met de contactpersoon van de verzekeringen naar de verzekeringen te kijken. Daarnaast is<br />

het advies aan de afdelingen om alle chauffeurs die naar wedstrijden en trainingen rijden en<br />

anderen meenemen, te vragen naar het hebben van een inzittendenverzekering.<br />

• De eigen risicoverklaring is zo aangepast dat deze nog maar éénmalig hoeft te worden<br />

getekend, dit is opgestart in 2022. Vanaf nu worden nieuwe leden, of ouders, gevraagd om<br />

de verklaring te tekenen. Word je 18 jaar, dan moet je de verklaring éénmalig zelf tekenen.<br />

De verklaring wordt door het wedstrijdsecretariaat verstuurd.<br />

• Afdelingen zijn gevraagd om een Vertrouwenscontactpersoon te benoemen.


• Bus en polsenkar gecontroleerd.<br />

• Nieuw keuringsprotocol voor de accommodaties opgesteld door TC.<br />

27<br />

Nog uit te voeren<br />

• <strong>Op</strong>stellen soort van RI&E te gebruiken door afdelingen.<br />

Door samenwerken hebben we het afgelopen winterseizoen heel wat onderwerpen<br />

opgepakt, uitgewerkt en uitgevoerd. Iedereen hartelijk bedankt voor de bijdrage.


28<br />

Folders dit jaar ook in het Duits en Engels<br />

Dit jaar is de informatie in de folders van het FLB ook in het Duits en Engels te lezen. Hiermee wil<br />

het FLB ook graag de toeristen informeren en uitnodigen om bij de wedstrijden langs te komen.<br />

Wat is fierljeppen?<br />

De eerste tekst in de folder gaat over wat fierljeppen is. Hiermee willen we graag mensen kennis laten<br />

maken met de sport. Dit met een laagdrempelige tekst. Daarnaast bevat de folder mooie foto’s en<br />

interessante feiten.<br />

Ervaar de sensatie<br />

Verder worden de lezers van de folder uitgenodigd om het fierljeppen in het echt mee te maken. Kom naar<br />

een wedstrijd! <strong>Op</strong> de achterkant is de vertrouwde plattegrond met data te vinden. Daarnaast kan de<br />

website bezocht worden voor meer informatie. We zijn ook bezig met het vertalen van de website.<br />

Grijpskerk<br />

Vanuit het perspectief van Groningen pakken we dit seizoen de vormgeving van Grijpskerk anders aan. We<br />

willen graag bezoekers uit de provincie Groningen (en de stad natuurlijk) uitnodigen om naar Grijpskerk te<br />

komen. We hopen door middel van groene kleuren en Groninger vlag op deze manier nieuw publiek aan te<br />

trekken.


29<br />

Onderzoek bezoekerservaring fierljepwedstrijden<br />

Dit seizoen start het FLB met een onderzoek bezoekerservaring fierljepwedstrijden. Dit is een onderdeel<br />

vanuit het beleidsplan. Yldau heeft met behulp van de PR- & Communicatie-vertegenwoordigers van de<br />

afdelingen een plan opgesteld hiervoor.<br />

De wens<br />

De FLB wil weten wat het publiek van een fierljepwedstrijd vindt en wil onderzoeken of de wedstrijden<br />

aantrekkelijk genoeg zijn voor het publiek en de ljeppers.<br />

De groei in ledenaantallen wisselt per jaar en per categorie. De FLB en de afdelingen zijn gebaat bij een<br />

stabiel groeiend ledenaantal.<br />

Uitleg uitvoering onderzoek<br />

Elke afdeling doet minimaal 1x het onderzoek tijdens één van de wedstrijden. Welke wedstrijd is naar<br />

keuze van de afdeling. Elke afdeling geeft van tevoren bij Yldau aan welke datum ze gekozen hebben. Dan<br />

levert het FLB hiervoor de materialen.<br />

We hopen dat dit onderzoek een succes wordt en zijn benieuwd naar de resultaten!


30


31<br />

De Nederlandse Fierljepbond (NFB) is opgericht met het doel om het fierljeppen in<br />

Nederland te behouden, te bevorderen en in goede banen te leiden.<br />

<strong>Op</strong> dit moment zijn de leden; de Frysk Ljeppers Boun (FLB) en de Polsstokbond Holland<br />

(PBH). Door de NFB worden de, voor FLB en PBH van gezamenlijk belang zijnde zaken,<br />

op elkaar afgestemd of voor beide bonden gezamenlijk onderzocht.<br />

Wedstrijdreglementen NFB<br />

In 2021 is een NFB-wedstrijdreglement voor de grote schans goedgekeurd. In januari <strong>2023</strong> is er<br />

ook de jeugdschans een NFB Jeugd-wedstrijdreglement goedgekeurd. Dit om onze sport bij beide<br />

bonden zoveel mogelijk onder gelijkwaardige omstandigheden te laten verlopen.<br />

Onder het wedstijdreglement worden voor beide wedstrijdreglementen de Formulier Vaststelling<br />

Variabelen vastgelegd. Deze worden, waar nodig voor de start van elk seizoen, aangepast naar<br />

laatste inzichten en/of mogelijkheden.<br />

Dit formulier wordt door de districten gezamenlijk gebruikt om bij de NFB te deponeren welke<br />

keuzes zij hebben gemaakt t.a.v. de variabelen die in het NFB-wedstrijdreglement worden<br />

gegeven. Naast de variabelen staan in dit FVV ook de regels waarin de districten van elkaar<br />

afwijken. Deze afwijkingen willen we zo veel mogelijk beperken en gelden als aanvulling op het<br />

NFB-wedstrijdreglement.<br />

Gezamenlijke wedstrijden<br />

Deze wedstijden zijn NK, Jeugd NK en Tweekamp. Deze worden georganiseerd onder auspiciën<br />

(onder toezicht) van de NFB. Door een NFB-lid wordt vanaf de voorbereiding van de nationale<br />

wedstijd tot de evaluatie deze wedstijd gevolgd.<br />

In de coronajaren is er met de bonden gezamenlijk vergaderd en onderzocht hoe en of wedstijden<br />

gehouden konden worden. Er is gekozen voor een gezamenlijk aangepaste kalender en<br />

selectiebeleid voor de gezamenlijke wedstijden. Vorig jaar en komend jaar zal weer volgens de<br />

standaardvoorwaarden worden geselecteerd voor de gezamenlijke wedstijden.<br />

Trainersoverleg<br />

In 2022 is een NFB-trainersoverleg gestart dat vanaf <strong>2023</strong> vaker bij elkaar zal komen. De NFBvoorzitter<br />

heeft met twee trainers vanuit Holland en Friesland een start gemaakt om hier kennis<br />

van trainers te delen en de cursussen van trainer, assistent-trainer weer op te starten. Hiermee is<br />

het doel de trainersopleiding weer verder te ontwikkelen.<br />

Meerjarenplan 2018-<strong>2023</strong><br />

Een aantal doelen van het meerjarenplan zullen in <strong>2023</strong> worden bereikt; voor een aantal zal nog<br />

nadere uitwerking nodig zijn. Toch zullen we als NFB ook weer op zoek gaan naar de stip op de<br />

horizon en doelen stellen voor het meerjarenplan van 2024-2029.<br />

Hopelijk is het daarmee duidelijk wat NFB, vaak achter de schermen, doet om alles eraan te doen<br />

om ook van <strong>2023</strong> weer een mooi polsstokspringjaar te maken.<br />

Hans van Eijk, secretaris NFB


Assistent-trainerscursus <strong>2023</strong><br />

32<br />

Dit jaar is de assistent-trainerscursus gegeven in Burgum. Er waren 9 deelnemers.<br />

We hopen dat we ieder jaar zo’n groep op kunnen leiden. Dan is er voldoende kader om te kunnen<br />

groeien als sport.<br />

Het zou mooi zijn als we volgend jaar ook weer een trainerscursus mogen organiseren. Die staat<br />

open voor alle assistenten met 2 jaar ervaring en ljeppers met een (sport)onderwijsbevoegdheid.<br />

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●<br />

Wedstrijdreglement <strong>2023</strong> en FVV <strong>2023</strong><br />

Voor de grote schansen en de jeugdschansen zijn er nieuwe versies van het Wedstrijdreglement en het<br />

Formulier Vaststelling Variabelen vastgesteld. Deze zijn te vinden op de website van de FLB.<br />

Zoals elk jaar zijn in het FVV ook de tabellen m.b.t. de schansindeling weer aangepast aan de nieuwe<br />

situatie en zijn er enkele kleine verbeteringen doorgevoerd.<br />

Zowel het nieuwe WR als het nieuwe FVV zijn te vinden op de website van het FLB op tabblad<br />

kennisbank/reglementen: https://fierljeppen.frl/kennisbank/


33


Een kijkje in de wereld van:<br />

HANNEKE WESTERT<br />

34<br />

‘Het NK is het moment om te vlammen’<br />

In de categorie meisjes won ze alle grote titels: Nederlands Kampioen, Fries Kampioen en<br />

kampioen op de NFM. Het Nederlands record van 17.63 staat sinds augustus 2022 op haar<br />

naam. Dit jaar springt ze voor het eerst in de damescategorie. Hanneke Westert uit<br />

<strong>Op</strong>penhuizen heeft er zin in. ‘Springen bij de dames zie ik als een nieuwe uitdaging.’<br />

Hoe ben je met het fierljeppen in aanraking gekomen?<br />

Mijn broer Bouwe en mijn nicht Marije Reitsma ljepten al bij de afdeling Drylts. Ik ging wel eens mee naar<br />

trainingen en zo ben ik erin gerold. Mijn eerste jeugdtrainer was Klaske Nauta en zij is nog steeds mijn grote<br />

voorbeeld. Ik probeer zo weinig mogelijk trainingen en wedstrijden te missen en pak alles mee wat wordt<br />

aangeboden. Rimmer Abma is nu mijn trainer en Auke Zijlstra mijn trainer/coach tijdens de wedstrijden. En<br />

verder hebben we nog sprinttraining en loopscholing van Gurbe Wiarda en in de winter krachttraining.<br />

Wat maakt fierljeppen zo bijzonder?<br />

Alles bij elkaar. Als je een goede sprong maakt, geeft dat een adrenalinekick en dat maakt dat je steeds<br />

verder wilt. Maar het is ook de gezelligheid eromheen. Het is een hechte club en dat geldt niet alleen voor<br />

de ljeppers, maar ook voor de toeschouwers. Mensen die fierljeppen voor het eerst zien, zijn vaak verbaasd<br />

over de sport, techniek en prestaties. Fierljeppen is dan ook best spectaculair als je het nog nooit hebt<br />

gezien.<br />

Wat is je sterke punt?<br />

Ik heb een snelle aanloop, zodat ik de pols ver kan zetten. Ook mijn uitsprong is een sterk punt. Mijn<br />

insprong kan beter en ik kan nog wel wat sneller klimmen; daar ga ik op trainen. Tijdens de wedstrijden ben<br />

ik niet bang om wat te veranderen of uit te proberen. Als mijn coach zegt dat ik wel met een langere pols<br />

kan springen, dan doe ik dat. Dat gaat natuurlijk niet altijd goed, maar uitproberen is wel leuk en uitdagend.


35<br />

Wat is je doel dit seizoen?<br />

Vorig seizoen heb ik twee keer het Nederlands meisjesrecord verbroken: eerst tot 16.78 en daarna nog tot<br />

17.63. Ik was daar niet echt mee bezig; mijn doel vorig jaar was om Fries kampioen te worden en dat is ook<br />

gelukt. Dit jaar spring ik voor het eerst bij de dames en wil ik een grote wedstrijd winnen. En over de 18<br />

meter, dat is ook een doel. Maar het liefst spring ik op het NK in Drylts een nieuw Nederlands damesrecord,<br />

dat is het mooiste. Het NK is het moment om te vlammen.<br />

Wat doe je naast het fierljeppen?<br />

Ik zit in het 5 e jaar gymnasium op het Bogerman College in Sneek. Hierna wil ik studeren. Tandheelkunde<br />

lijkt me heel leuk, of bewegingswetenschappen, geneeskunde of diergeneeskunde. Ik weet het nog niet<br />

precies, maar wel iets in die richting. Daarnaast zit ik op volleybal bij Top & Twel. Dat is wel te combineren:<br />

als het volleybalseizoen is afgelopen, begint het fierljepseizoen op gang te komen. In de winter heb ik op<br />

donderdagavond wel twee keer training: eerst volleybal en daarna nog fierljeptraining. Ik werk bij de slager<br />

in het dorp en in de zomer maak ik appartementen schoon in een vakantieboerderij. En dan ’s zomers dus<br />

ook nog fierljeppen; trainen en wedstrijden.<br />

Hoe zie je de toekomst van het fierljeppen?<br />

Ik zou het heel vet vinden als het een wereldwijde sport wordt en op de Olympische Spelen komt. Ik denk<br />

niet dat ik dan nog spring, maar ik zou wel graag mee willen doen. Demo’s kunnen helpen om mensen<br />

enthousiast te maken, maar dan moet je daarna ook goede begeleiding geven. Er komt meer bij kijken dan<br />

alleen een schans bouwen. Zo’n evenement als de Fierste Ljepper maakt de sport ook bekender en<br />

toegankelijk. Het lijkt me heel leuk om daaraan mee te doen.<br />

Tekst en foto’s van: Ida Hylkema, actiefoto: Martin de<br />

Jong


36<br />

SPONSORREGLEMENT<br />

Artikel<br />

Reglement waaraan ljeppers zich dienen te houden m.b.t. sponsoring door<br />

Bouwgroep Dijkstra Draisma • FB Oranjewoud • Rabobank<br />

1. Alle wedstrijden die onder auspiciën vallen van het FLB dient de ljepper (1 e , 2 e en 3 e klasse)<br />

met een geldige FLB-startkaart de door Bouwgroep Dijkstra Draisma • FB Oranjewoud •<br />

Rabobank gesponsorde of goedgekeurde kleding te dragen. Er mag niet in ‘eigen kleding’<br />

gesprongen worden; dit houdt in géén kleding met opdruk van een sub- of<br />

verenigingssponsor. Er zijn speciale afspraken gemaakt over privésponsoring, deze zijn<br />

genoemd onder artikel 3. <strong>Op</strong> het wedstrijdterrein mag buiten de sprongen wel een<br />

kledingstuk over het sponsortenue worden gedragen om warm te blijven, mits dit geen<br />

reclame bevat. Een trainingspak gesponsord door een evt. sponsor van de afdeling, vormt<br />

hierop een uitzondering, mits wordt voldaan aan wat omschreven staat in artikel 1 van het<br />

sponsorreglement voor verenigingen/afdelingen. Hoofdzweetbanden, petten en sjaals en<br />

andere hoofdbedekking worden als onderdeel van het wedstrijdtenue beschouwd. Dit<br />

betekent dat ten strengste is verboden om hierop reclame/ sponsorlogo’s/namen e.d. -door<br />

derden- op aan te brengen.<br />

Ook is het niet toegestaan met op de huid aangebrachte reclame-uitingen aan een<br />

fierljepwedstrijd deel te nemen. Indien de reclame-uitingen op de huid niet verwijderd<br />

kunnen worden, zullen deze moeten worden afgeplakt met een ondoorzichtige tape. Kleine,<br />

losse attributen mogen wel van een eigen sponsorlogo of naam worden voorzien, hierbij<br />

moet worden gedacht aan; topjes, stokjes, harsbus, handdoek, e.d.<br />

2. De ljepper/afdeling is bij ontvangst van de kleding van de hoofdsponsor, te weten drie shirts<br />

en drie broekjes, een borg verschuldigd aan het FLB. De borg bedraagt € 30,00 (€ 5,00 per<br />

kledingstuk). De ljepper/afdeling dient de kleding schoon en droog weer in te leveren op het<br />

moment dat hij/zij stopt met fierljeppen of wanneer het contract met de hoofdsponsor<br />

wordt beëindigd.<br />

Alle kleding is en blijft eigendom van het FLB. Bij het inleveren van de kleding ontvangt de<br />

ljepper/afdeling deze borg terug. Bij het zoekraken van kledingstukken is de ljepper/afdeling<br />

€ 10,00 per kledingstuk verschuldigd aan het FLB.<br />

3. Als uitzondering op artikel 1 mogen/kunnen, wedstrijdljeppers worden toegestaan op de<br />

voorzijde linkerpijp van het eigen wedstrijdbroekje een eigen sponsorlogo/-naam met<br />

maximale afmetingen van 65 cm 2 te voeren. De broekjes moeten verder gelijk zijn aan de<br />

huidige broekjes; kleur en uitvoering, met op de rechterpijp het logo van de hoofdsponsor.<br />

De huidige broekjes zijn/blijven eigendom van het FLB. De nieuwe broekjes moeten (om<br />

ongelijkheid te voorkomen) door de ljepper of diens sponsor, voor eigen rekening bij Muta<br />

Sport B.V. te Leeuwarden worden aangeschaft.<br />

4. Verder mogen, als uitzondering op artikel 1, wel polsbandjes en sokken voor een<br />

sponsornaam worden benut.<br />

5. Het in artikel 3 en 4 genoemde aanbod, wordt als 1 pakket beschouwd.<br />

Voor dit pakket is per ljepper, per seizoen een solidariteitsbijdrage van € 150,00 aan het FLB<br />

verschuldigd. Bij een deel van het seizoen naar rato; € 100,00 2/3 deel of € 50,00 voor 1/3<br />

deel. De ljepper die gebruik wil gaan maken van het pakket/de regeling, dient dit z.s.m., bij<br />

voorkeur voor de aanvang van het fierljepseizoen, te melden bij de penningmeester van het<br />

FLB. De betreffende ljepper ontvangt vervolgens een nota. Pas na het voldoen van de<br />

verschuldigde bijdrage, mag/kan de ljepper met bovengenoemde individuele sponsoruitingen<br />

aan de wedstrijden deelnemen.<br />

Voor de volledigheid, sponsorcontracten behoeven niet te worden overlegd.


37<br />

6. Klassementsleiders dragen een speciaal (pompeblêden)shirt. Zodra de ljepper deze status<br />

verliest dient hij/zij de shirts voor de volgende wedstrijd weer schoon en droog in te leveren<br />

bij het wedstrijdsecretariaat.<br />

Klassementswinnaars mogen na afloop van het wedstrijdseizoen één shirt houden, de<br />

overige twee dienen schoon en droog zo spoedig mogelijk ingeleverd te worden bij het<br />

wedstrijdsecretariaat.<br />

7. Het is toegestaan, tijdens de wedstrijd, met meerdere lagen kleding te springen mits de door<br />

Bouwgroep Dijkstra Draisma • FB Oranjewoud • Rabobank goedgekeurde kleding de<br />

buitenste laag is. Van de eventueel op de onderliggende kleding aanwezig zijnde reclame<br />

mag niets zichtbaar zijn.<br />

8. Het is niet toegestaan met een ander wedstrijdnummer deel te nemen. Bij overmacht dient<br />

uitdrukkelijk toestemming te worden gevraagd bij de wedstrijdleiding.<br />

9. Bij promotieactiviteiten, exposure of demo’s t.b.v. het fierljeppen in Fryslân/Frysk Ljeppers<br />

Boun (buiten de fierljepwedstrijden, maar waar je wel in de rol van fierljepper herkenbaar en<br />

aanwezig bent), dragen ljeppers die aangesloten zijn bij het FLB, de goedgekeurde kleding<br />

van Bouwgroep Dijkstra Draisma • FB Oranjewoud • Rabobank, met uitzondering van de<br />

clubkampioenschappen van de fierljepverenigingen.<br />

10. Tijdens interviews, op het wedstrijdterrein over het fierljeppen, door de media dient de<br />

sponsornaam duidelijk in beeld te zijn.<br />

Neutrale - of kleding van een andere sponsor is niet toegestaan.<br />

11. Bij een 'thuisinterview' met foto/TV/filmopnamen mag eigen (blanco) kleding door de<br />

ljepper gedragen worden, maar geen kleding van een andere sponsor dan de hoofdsponsor.<br />

In deze situaties dient een eventueel aanwezige trainer/verzorger eveneens blanco kleding<br />

te dragen.<br />

12. Tijdens de prijsuitreikingen van wedstrijden die vallen onder de auspiciën van het FLB (incl.<br />

FK, NFM en FC) zijn de winnaars verplicht zich te kleden in de door de hoofdsponsor<br />

(Bouwgroep Dijkstra Draisma • FB Oranjewoud • Rabobank) goedgekeurde kleding.<br />

13. Alle wedstrijden georganiseerd door de NFB (Nederlandse Fierljepbond) zoals een<br />

Tweekamp, nationale wedstrijden en Nederlandse Kampioenschappen dienen de FLBljeppers<br />

zich te kleden in de door de Bouwgroep Dijkstra Draisma • FB Oranjewoud •<br />

Rabobank goedgekeurde kleding.<br />

Tijdens de prijsuitreikingen zijn de FLB-winnaars verplicht zich te kleden in de door de<br />

Bouwgroep Dijkstra Draisma • FB Oranjewoud • Rabobank goedgekeurde kleding.<br />

14. Bij overtreding van bovenstaande regels zal al naar gelang de ernst van de overtreding de<br />

sprong worden afgekeurd tot aan een onmiddellijke schorsing van maximum 8 wedstrijden.<br />

Deze regels zullen streng gehanteerd worden.<br />

15. Dit reglement is opgesteld voor de duur van wedstrijdseizoen <strong>2023</strong> en zal jaarlijks worden<br />

gewijzigd indien van toepassing.<br />

Koudum, april <strong>2023</strong>


38<br />

1 e , 2 e en 3 e KLASSE en Jeugdwedstrijden<br />

**. maandag 1 mei Heerenveen (Jeugddag) 09:30 uur jeugd<br />

1. zaterdag 13 mei Buitenpost 09:30 uur jeugd<br />

1. zaterdag 13 mei Buitenpost 13:00 uur 3 e kl<br />

1. zaterdag 13 mei Buitenpost 15:30 uur 2 e kl<br />

1. zaterdag 13 mei Buitenpost 19:00 uur 1 e kl<br />

2. zaterdag 20 mei Winsum 09:30 uur jeugd<br />

2. zaterdag 20 mei Winsum 13:00 uur 3 e kl<br />

2. zaterdag 20 mei Winsum 15:30 uur 2 e kl<br />

2. zaterdag 20 mei Winsum 19:00 uur 1 e kl<br />

3. dinsdag 23 mei Grijpskerk 19:00 uur 2 e kl<br />

3. woensdag 24 mei Grijpskerk 19:00 uur 1 e kl<br />

3. donderdag 25 mei Grijpskerk 19:00 uur 3 e kl<br />

3. zaterdag 27 mei Burgum 09:30 uur jeugd<br />

4. zaterdag 27 mei Burgum 13:00 uur 3 e kl<br />

4. zaterdag 27 mei Burgum 15:30 uur 2 e kl<br />

4. zaterdag 27 mei Burgum 19:00 uur 1 e kl<br />

(inhaaldata: 30 mei, 31 mei en 1 juni)<br />

►►► promotie/degradatie ◄◄◄<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

4. zaterdag 3 juni Grijpskerk 09:30 uur jeugd<br />

5. zaterdag 3 juni Grijpskerk 13:00 uur 3 e kl<br />

5. zaterdag 3 juni Grijpskerk 15:30 uur 2 e kl<br />

5. zaterdag 3 juni Grijpskerk (Ello Sterenborg Bokaal) 19:00 uur 1 e kl<br />

6. dinsdag 6 juni Winsum 19:00 uur 2 e kl<br />

6. woensdag 7 juni Winsum 19:00 uur 1 e kl<br />

6. donderdag 8 juni Winsum 19:00 uur 3 e kl<br />

5. zaterdag 10 juni It Heidenskip 09:30 uur jeugd<br />

7. zaterdag 10 juni It Heidenskip 13:00 uur 3 e kl<br />

7. zaterdag 10 juni It Heidenskip 15:30 uur 2 e kl<br />

7. zaterdag 10 juni It Heidenskip 19:00 uur 1 e kl<br />

6. zaterdag 17 juni IJlst 09:30 uur jeugd<br />

8. zaterdag 17 juni IJlst 13:00 uur 3 e kl<br />

8. zaterdag 17 juni IJlst 15:30 uur 2 e kl<br />

8. zaterdag 17 juni IJlst 19:00 uur 1 e kl<br />

(inhaaldata: 13 juni, 14 juni en 15 juni)<br />

►►► promotie/degradatie ◄◄◄<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


39<br />

9. dinsdag 20 juni Buitenpost 19:00 uur 2 e kl<br />

9. woensdag 21 juni Buitenpost 19:00 uur 1 e kl<br />

9. donderdag 22 juni Buitenpost 19:00 uur 3 e kl<br />

7. zaterdag 24 juni Burgum 09:30 uur jeugd<br />

10. zaterdag 24 juni Burgum 13:00 uur 3 e kl<br />

10. zaterdag 24 juni Burgum 15:30 uur 2 e kl<br />

10. zaterdag 24 juni Burgum (Eelke Scherjon Memorial) 19:00 uur 1 e kl<br />

**. vrijdag 30 juni Heerenveen (Jeugd-Special) 16:00 uur jeugd<br />

**. zaterdag 1 juli Zegveld 14:00 uur Tweekamp<br />

11. dinsdag 4 juli IJlst 19:00 uur 2 e kl<br />

11. woensdag 5 juli IJlst 19:00 uur 1 e kl<br />

11. donderdag 6 juli IJlst 19:00 uur 3 e kl<br />

8. zaterdag 8 juli Winsum 09:30 uur jeugd<br />

12. zaterdag 8 juli Winsum 13:00 uur 3 e kl<br />

12. zaterdag 8 juli Winsum 15:30 uur 2 e kl<br />

12. zaterdag 8 juli Winsum (Waadhoekeljepperij) 19:00 uur 1 e kl<br />

9. zaterdag 15 juli Burgum 09:30 uur jeugd<br />

13. zaterdag 15 juli Burgum (Keningsljeppen) 13:00 uur 3 e kl<br />

13. zaterdag 15 juli Burgum (Keningsljeppen) 15:00 uur* 2 e kl<br />

13. zaterdag 15 juli Burgum (Keningsljeppen) 18:30 uur* 1 e kl<br />

(inhaaldata: 27 juni, 28 juni, 29 juni, 11 juli, 12 juli en 13 juli)<br />

►►► promotie/degradatie ◄◄◄<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

14. dinsdag 18 juli It Heidenskip 19:00 uur 2 e kl<br />

14. woensdag 19 juli It Heidenskip 19:00 uur 1 e kl<br />

14. donderdag 20 juli It Heidenskip 19:00 uur 3 e kl<br />

10. zaterdag 22 juli Grijpskerk 09:30 uur jeugd<br />

15. zaterdag 22 juli Grijpskerk 13:00 uur 3 e kl<br />

15. zaterdag 22 juli Grijpskerk 13:00 uur 3 e kl<br />

15. zaterdag 22 juli Grijpskerk 15:30 uur 2 e kl<br />

15. zaterdag 22 juli Grijpskerk 19:00 uur 1 e kl<br />

16. vrijdag 28 juli Buitenpost (Feestwike-wedstrijd) 19:00 uur 1 e kl<br />

11. zaterdag 29 juli Buitenpost 09:30 uur jeugd<br />

16. zaterdag 29 juli Buitenpost 13:00 uur 3 e kl<br />

16. zaterdag 29 juli Buitenpost 15:30 uur 2 e kl<br />

**. donderdag 3 augustus It Heidenskip 11:00 uur NFMJ<br />

**. zaterdag 5 augustus It Heidenskip 09:30 uur NFM<br />

17. woensdag 9 augustus IJlst (Fryslân Cup) 18:30 uur 1 e kl


40<br />

12. zaterdag 12 augustus IJlst 10:00 uur FKJ<br />

17. zaterdag 12 augustus IJlst 15:00 uur 3 e kl<br />

17. zaterdag 12 augustus IJlst 18:30 uur 2 e kl<br />

(inhaaldata: 25 juli, 26 juli, 27 juli, 1 augustus en 2 augustus)<br />

►►► promotie/degradatie ◄◄◄<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

18. dinsdag 15 augustus Burgum 18:30 uur 2 e kl<br />

18. woensdag 16 augustus Burgum 18:30 uur 1 e kl<br />

18. donderdag 17 augustus Burgum 18:30 uur 3 e kl<br />

19. zaterdag 19 augustus Winsum 13:30 uur FK<br />

19. dinsdag 22 augustus It Heidenskip 18:30 uur 2 e kl<br />

20. woensdag 23 augustus It Heidenskip 18:30 uur 1 e kl<br />

19. donderdag 24 augustus It Heidenskip 18:30 uur 3 e kl<br />

**. zaterdag 26 augustus Vlist 13:00 uur NKJ<br />

20. dinsdag 29 augustus Winsum 18:30 uur 2 e kl<br />

20. woensdag 30 augustus Winsum 18:30 uur 3 e kl<br />

**. zaterdag 2 september IJlst 14:00 uur NK<br />

**. zaterdag 9 september Grijpskerk (De Utljepper) 13:30 uur 1 e kl 2 e kl 3 e kl<br />

<strong>Op</strong>merkingen en aandachtspunten:<br />

De aanvangstijd van de avondwedstrijden na NFM in It Heidenskip is: 18:30 uur.<br />

Bij de jeugdwedstrijden vindt geen promotie/degradatie plaats tegelijkertijd met 1 e , 2 e en 3 e klasse, zodra jeugdljeppers<br />

hun licentie behalen mogen ze deelnemen in 3 e klasse, mits er ruimte is.<br />

Voorafgaand aan de 3 e klasse-wedstrijden gemerkt met een rode bestaat de mogelijkheid voor licentieljeppen.<br />

Ljeppers die hiervoor in aanmerking willen komen dienen zich een week voor aanvang aan te melden bij het<br />

wedstrijdsecretariaat.


41<br />

FLB - indeling seizoen <strong>2023</strong><br />

1E KLASSE<br />

Famkes Top Jonges Top Mixklasse Top<br />

114 Jeltske Terpstra 89 Brent Monsma 143 Thewis Hobma<br />

87 Sanne Bouwstra 162 Timo v/d Knaap 20 Jan Teade Nauta<br />

94 Mirije Zorgdrager 34 Djurre de Jong 101 Jarno Hoekstra<br />

46 Emma Klijn Velderman 117 Mads Tolsma 27 Feike Stellingwerf<br />

82 Lisanne de Jong 51 Martijn Zuidersma 67 Jesper Demmer<br />

79 Yenthe van Kammen 129 Eldert Simon Groenhof 2 Alwin Fonk<br />

78 Daniëlle Hielema 108 Sietse Lefferts 110 Folkert Veldstra<br />

95 Inez Bouwman 135 Melle Veenstra 50 Tsjebbe Galema<br />

170 Hylkje Hoekstra 99 Dytmer v/d Wal<br />

Froulju Top Junioaren Top Senioaren Top<br />

21 Marrit v/d Wal 153 Wisse Broekstra 16 Oane Galama<br />

77 Hanneke Westert 96 Germ Terpstra 19 Ysbrand Galama<br />

102 Femke Brouwer 9 Michiel Zijlstra 26 Sytse Bokma<br />

145 Sigrid Bokma 76 Rutger Haanstra 7 Nard Brandsma<br />

75 Femke Rispens 123 Riemer Durk Krol 25 Freark Kramer<br />

1 Inger Haanstra 147 Douwe Abma 15 Rutger Piersma<br />

120 Pytrix Westra 116 Peter Faber 29 Bauke de Jong<br />

104 Hilde v/d Weij 92 Arend Veenstra 112 Minne Smit<br />

152 Marije Reitsma 6 Auke Jan Jilderda<br />

2E KLASSE<br />

FLB - indeling seizoen <strong>2023</strong><br />

Famkes A Jonges B Junioaren A<br />

122 Nynke Klijn Velderman 48 Melle de Jong 100 Erwin Lefferts<br />

149 Berber Haanstra 14 Wieger Bijlsma 45 Thomas v/d Goot<br />

164 Yrsa Maats 42 Hans Pafforaad 106 Sietze Ketelaar<br />

72 Nynke Kampen 159 Daniël Veenstra 52 Sipke Dokter<br />

91 Zoet Kaag 93 Auke Tymen de Boer 57 Bouwe Westert<br />

124 Brecht v/d Zee 119 Roan Bijlsma 28 Evert Zijlstra<br />

131 Noa de Boer 142 Mark Sybrandy 109 Hidde de Jong<br />

134 Geertje Algra 41 Jasper Haanstra 38 Hendrik Jacob Krol<br />

85 Jitse Postma<br />

Froulju A<br />

Jonges A<br />

Senioaren A<br />

40 Akke Dijkstra 12 Douwe-Franke Westra 212 Benny v/d Ploeg<br />

70 Berber de Vries 83 Tim Wassenaar 113 Thijs Faassen<br />

105 Lisse v/d Knaap 160 Riemer Zijlstra 30 Wiebren Schukken<br />

56 Iris Wijbenga 73 Jorrit Bouwstra 59 Wieger-Piet Haarsma<br />

163 Rianne Kampen 137 Wiebren Jongsma 5 Jasper Henstra<br />

86 Boukje de Boer 39 Jelte Veltman 69 Jos Bethlehem<br />

168 Rixt v/d Goot 32 Its Veenstra 33 Jorn de Vries<br />

130 Henrieke Wijnstra 61 Reinder Haanstra 138 Auke Zijlstra


42<br />

FLB - indeling seizoen <strong>2023</strong><br />

3E KLASSE<br />

Famkes B<br />

Jonges D<br />

Junioaren B<br />

125 Jeroen Wesselius<br />

140 Jan Bijlsma<br />

141 Jesse van Dijk<br />

133 Jelte Folkertsma<br />

Froulju B<br />

Jonges C<br />

Senioaren B<br />

24 Gerbrich Steensma 167 Rimmer v/d Wal 97 Jarich Wijnstra<br />

18 Grytsje Veltman 126 Harmen Hoekstra 65 Abe-Luuk Stedehouder<br />

154 Manon Koehoorn 23 Ate Kaastra 188 Tjibbe Jan van Assen<br />

148 Tirza Boschma 146 Thijs v/d Wolf 107 Anne Postma<br />

35 Mare Dijkstra 68 Frederik Boersma<br />

3 Douwina de Jong 63 Bartele Nicolai<br />

13 Fimke v/d Haring 11 Siem Lefferts<br />

132 Judith de Haan 88 Daan de Vries<br />

156 Fenna Jongsma 84 Rick Reurink<br />

139 Wietske Pafforaad 22 Lars Woudstra<br />

66 Rymke Prins H Jetse Bokma<br />

74 Astrid v/d Veen<br />

43 Baukje de Vries<br />

Eelke Scherjon Memorial Burgum – 28 mei 2022<br />

©fotografie Martin de Jong<br />

Wisse Broekstra (junioaren) en Minne Smit (senioaren) zijn samen met Marrit v/d Wal (froulju), Hanneke Westert<br />

(famkes) en Djurre de Jong (jonges) de winnaars van ‘de snor’


43<br />

FLB - indeling seizoen <strong>2023</strong><br />

Niet-springende ljeppers<br />

Na een jaar niet in actie te zijn geweest vervalt de licentie per 31 december en worden de ljeppers automatisch 'niet-springend<br />

ljepper'. De contributie wordt € 12,00 per jaar. Door opnieuw aanmelden kan men dan alsnog herintreden en wordt de licentie<br />

geactiveerd.<br />

Famkes C<br />

Jonges E<br />

Junioaren C<br />

55 Aise Jongsma<br />

8 Jelle Hendrik Kampen<br />

62 Thymen Veenstra<br />

Froulju C<br />

Senioaren C<br />

0 Anje Bergsma 0 Wietse Nauta<br />

0 Melanie Heins 0 Bobby Zwaagman<br />

10 Marike Jansen 0 Edde Wolters<br />

4 Rianne Heeringa 0 Jelle Douwe de Vries<br />

0 Jacob v/d Velde<br />

0 Hugo Bosgraaf<br />

60 Wiebe Auke Postma<br />

136 Silvan Bouma<br />

0 Thys Jan Bootsma<br />

0 Douwe Jens Steensma<br />

54 Hindrik Westra<br />

81 René Braaksma<br />

0 Edwin v/d Veen<br />

64 Ulrik Bouke Kuiken<br />

0 Johannes Holman<br />

Laatst gewijzigd: 09-05-<strong>2023</strong><br />

Promotie / degradatie <strong>2023</strong><br />

Onderstaand schema wordt gebruikt bij het berekenen van het klassement. Hierin zie je ook hoeveel<br />

wedstrijden er meetellen voor het klassement bij het 1 e en 2 e promotie/degradatiemoment tijdens<br />

wedstrijdseizoen <strong>2023</strong>.<br />

Dat is als volgt:<br />

• Na 1 klassementswedstrijd telt alleen de beste afstand<br />

• Na 2 klassementswedstrijden telt alleen de beste afstand<br />

• Na 3 klassementswedstrijden tellen de beste 2 afstanden<br />

• Na 4 klassementswedstrijden tellen de beste 2 afstanden<br />

• Na 5 klassementswedstrijden tellen de beste 3 afstanden<br />

• Na 6 klassementswedstrijden tellen de beste 3 afstanden<br />

• Na 7 klassementswedstrijden tellen de beste 4 afstanden<br />

• Na 8 klassementswedstrijden tellen de beste 5 afstanden<br />

• Na 9 klassementswedstrijden tellen de beste 6 afstanden<br />

• Na 10 klassementswedstrijden of meer tellen de beste 7 afstanden


44<br />

Ofdieling Winsum - de sponsorkommisje<br />

Lykas by hast alle ferienings draaie wy folslein op frijwilligers. Hoe wichtich dat is, wurdt eltse training,<br />

wedstryd en oar evenemint dúdlik. Sûnder frijwilligers binne wy neat. Mar ek sûnder sponsoaren kinne<br />

wy net. Sûnder sponsoaren is ynfestearje yn groei en materialen net mooglik.<br />

As fierljepferiening wolle wy minsken aktyf mei inoar en mei de klub ferbine, wêrtroch sy belutsen<br />

binne en bliuwe mei ús feriening. Wy wolle in stabile feriening wêze wêrby’t wy minsken yn beweging<br />

bringe en ek bydrage oan in sûne maatskippij.<br />

Us sponsoaren leverje in essinsjele bydrage oan dizze fyzje. Sy soarchje foar in stabyl finansjeel<br />

fundamint fan ús feriening. Wy binne grutsk op de bedriuwen en partikulieren dy’t Fierljepferiening<br />

Winsum sponsorje. Dêrom sette wy yn op belutsen sponsoaren.<br />

Wy ha in sponsorkommisje dy’t hjirmei oan de slach gien is. Der is neitocht oer de fragen: “hoe hâlde<br />

wy ús sponsoaren belutsen, hoe krije wy nije sponsoaren en wat levert it op om sponsor fan ús<br />

feriening te wêzen?”<br />

En sa ûntstie it idee foar it organisearjen fan in aktiviteit spesjaal foar de sponsoaren.<br />

Om de belutsenheid en<br />

gearwurking te realisearjen ha<br />

wy dit jier, op 5 maaie <strong>2023</strong>, ús<br />

earste sponsorjûn organisearre.<br />

Alle sponsoaren wiene útnoege<br />

by sponsor Greidanus yn<br />

Winsum.<br />

Nei it útsprekken fan ús dank<br />

oan de sponsoaren wie der in<br />

presentaasje oer it 40-jierrich<br />

jubileum fan Greidanus, dé ‘tuin<br />

& park en hydrauliek specialist’.<br />

Dêrnei wie it wurd oan Siep<br />

Hoekstra. Dizze âld-marinier set syn kennis fan en erfaring yn as coach fan Team FrySk, de ploech<br />

talinten dy’t yn Ljouwert op de iisbaan traint.<br />

Hy hat spesjale oandacht foar talintûntwikkeling, “It is wichtich om mei in protte jeugd te starten mei<br />

de ûntwikkeling en se net te snel trochstrome te litten.” Syn filosofy is: “Wat moatst kinne om de<br />

folgjende stap te meitsjen? Moatst der net<br />

allinnich fisyk, mar ek mentaal en emosjoneel<br />

klear foar wêze. Mar it begjint by hurd<br />

wurkjen, earlik en konsekwint wêze en<br />

kommitmint hawwe.” Dit lêste is fansels ek yn<br />

it bedriuwslibben ien fan de wichtichste<br />

útgongspunten.<br />

Nei ôfrin koe der neipraat wurde, ûnder genot<br />

fan in hapke en in drankje. It wie in tige slagge<br />

jûn.<br />

Wurdt ferfolge.


45


46<br />

Overzicht TOP 15-klassementen aller tijden<br />

SENIOAREN<br />

JUNIOAREN<br />

1 Ysbrand Galama 2020 144,30 1 Wisse Broekstra 2022 136,44<br />

2 Oane Galama 2014 144,09 2 Sytse Bokma 2015 135,20<br />

3 Bart Helmholt 2013 143,65 3 Age Hulder 2014 134,87<br />

4 Oane Galama 2015 143,60 4 Freark Kramer 2018 133,78<br />

5 Nard Brandsma 2017 143,27 5 Freark Kramer 2017 132,79<br />

6 Nard Brandsma 2016 143,25 6 Age Hulder 2013 131,76<br />

7 Bart Helmholt 2014 142,90 7 Wisse Broekstra 2021 131,01<br />

8 Oane Galama 2016 142,13 8 Nard Brandsma 2010 130,91<br />

9 Nard Brandsma 2018 142,01 9 Rutger Haanstra 2021 130,79<br />

10 Bart Helmholt 2012 141,95 10 Jan Teade Nauta 2017 130,71<br />

11 Bart Helmholt 2010 141,78 11 Germ Terpstra 2022 130,71<br />

12 Thewis Hobma 2019 141,46 12 Jan Teade Nauta 2015 130,14<br />

13 Nard Brandsma 2014 141,27 13 Wietse Nauta 2019 129,88<br />

14 Thewis Hobma 2018 140,96 14 Hannes Scherjon 2006 129,87<br />

15 Bart Helmholt 2011 140,72 15 Jacob Scherjon 2009 129,61<br />

JONGES<br />

1 Wietse Nauta 2017 127,85<br />

KLASSEMENTSRECORDS<br />

2 Wisse Broekstra 2020 126,52 Senioren:<br />

3 Jan Teade Nauta 2014 124,53 Jaco de Groot 2017 146,64<br />

4 Rutger Haanstra 2019 124,35<br />

5 Jarich Wijnstra 2017 123,52 Junioren:<br />

6 Bobby Zwaagman 2012 122,97 Reinier Overbeek 2021 141,71<br />

7 Albert-Jan Venema 2009 122,74<br />

8 Age Hulder 2010 122,73 Jongens:<br />

9 Tom Hoekstra 2012 122,24 Reinier Overbeek 2018 132,73<br />

10 Bobby Zwaagman 2013 122,21<br />

11 Sytse Bokma 2011 119,91 Dames:<br />

12 Arend Veenstra 2021 119,56 Marrit v/d Wal 2019 114,77<br />

13 Alwin Fonk 2006 118,41<br />

14 Wisse Broekstra 2018 118,36 Meisjes:<br />

15 Jan Teade Nauta 2012 118,10 Hanneke Westert 2022 111,25


47<br />

Overzicht TOP 15-klassementen aller tijden<br />

FROULJU<br />

FAMKES<br />

1 Marrit v/d Wal 2019 114,77 1 Hanneke Westert 2022 111,25<br />

2 Marrit v/d Wal 2015 114,29 2 Hanneke Westert 2021 106,08<br />

3 Marrit v/d Wal 2016 113,25 3 Sigrid Bokma 2016 104,75<br />

4 Marrit v/d Wal 2022 112,14 4 Maureen Poiesz 2015 103,08<br />

5 Tessa Kramer 2022 111,78 5 Sigrid Bokma 2017 103,03<br />

6 Marrit v/d Wal 2017 109,16 6 Hilde v/d Weij 2022 101,79<br />

7 Klaske Nauta 2014 108,88 7 Femke Rispens 2019 101,76<br />

8 Marrit v/d Wal 2020 108,44 8 Sigrid Bokma 2015 101,27<br />

9 Hiske Galama 2010 108,35 9 Bente Vlas 2017 100,71<br />

10 Klaske Nauta 2015 108,26 10 Jeltske Terpstra 2022 100,19<br />

11 Lisanne Hulder 2013 107,60 11 Fardau van Akker 2017 98,76<br />

12 Marrit v/d Wal 2014 107,34 12 Bente Vlas 2016 98,71<br />

13 Tessa Kramer 2021 106,80 13 Bente Vlas 2018 98,21<br />

14 Marrit v/d Wal 2021 106,70 14 Femke Rispens 2017 98,15<br />

15 Anna-Jet Leijenaar 2009 106,63 15 Berber de Vries 2022 98,08<br />

Automatisering ledenadministratie /<br />

wedstrijdadministratie<br />

Het FLB maakt gebruik van de database van de NFB.<br />

Hierdoor kunnen de verenigingen wijzigingen doen in de database<br />

van o.a. adres, telefoonnummer, e-mailadres en lidmaatschap.<br />

Zodra die wijzigingen opgeslagen zijn, zijn ze verwerkt en kan de wedstrijdadministratie<br />

daar gelijk gebruik van maken.<br />

Ook kunt u bijvoorbeeld een e-mailadres van kind en beide ouders laten<br />

registreren, belangrijke mails krijgt u als ouder dan ook zodat u op de hoogte bent<br />

van welke mail uw kind ontvangen heeft van vereniging of wedstrijdsecretariaat.<br />

Wij vragen dan ook om wijzigingen direct aan de vereniging door te geven<br />

zodat we iedereen op de juiste manier kunnen voorzien van informatie.


48<br />

40 jaar<br />

18+ bij de Heren en 14+ bij de Dames<br />

Lang was een afstand van 18 meter bij de Heren en 14 meter bij de Dames een droom.<br />

De ontwikkeling laat zien, dat alle topljeppers en -ljepsters het in zich moeten hebben, om wedstrijden te<br />

winnen. Het begon allemaal in 1981 bij de Dames met Tineke Vlieger bij het FK met 2 maal 14 meter. Een<br />

jaar later ging Gerhard Vlieger in Buitenpost over de 18 meter.<br />

Tot 2005 lopen de aantal sprongen bij de Heren en Dames gelijk op. Na de introductie van de carbon<br />

polsstokken lopen de Heren duidelijk uit.<br />

Uiteraard wil nu een ieder weten, wie en waar de meeste sprongen gerealiseerd zijn. Onderaan staan de<br />

top 5 ljeppers en top 5 accommodaties.<br />

Overzicht over de jaren:<br />

Heren 18 meter<br />

Dames 14 meter<br />

Jaar Aantal/jaar Totaal Jaar Aantal/jaar Totaal<br />

1981 2 2<br />

1982 1 1 1982 1 3<br />

1983 2 3 1983 0 3<br />

1984 1 4 1984 0 3<br />

1985 2 6 1985 1 4<br />

1986 5 11 1986 2 6<br />

1987 1 12 1987 1 7<br />

1988 2 14 1988 2 9<br />

1989 11 25 1989 4 13<br />

1990 2 27 1990 1 14<br />

1991 0 27 1991 4 18<br />

1992 3 30 1992 1 19<br />

1993 7 37 1993 1 20<br />

1994 5 42 1994 9 29<br />

1995 11 53 1995 11 40<br />

1996 6 59 1996 6 46<br />

1997 16 75 1997 23 69<br />

1998 18 93 1998 15 84<br />

1999 13 106 1999 14 98<br />

2000 14 120 2000 32 130<br />

2001 8 128 2001 8 138<br />

2002 20 148 2002 20 158<br />

2003 14 162 2003 20 178<br />

2004 13 175 2004 43 221<br />

2005 35 210 2005 36 257<br />

2006 127 337 2006 2 259<br />

2007 185 522 2007 14 273<br />

2008 258 780 2008 47 320<br />

2009 259 1039 2009 89 409<br />

2010 277 1316 2010 112 521<br />

2011 208 1524 2011 118 639<br />

2012 223 1747 2012 169 808<br />

2013 353 2100 2013 127 935


49<br />

2014 322 2422 2014 187 1122<br />

2015 353 2775 2015 261 1383<br />

2016 330 3105 2016 207 1590<br />

2017 327 3432 2017 201 1791<br />

2018 295 3727 2018 112 1903<br />

2019 311 4038 2019 185 2088<br />

2020 179 4217 2020 106 2194<br />

2021 186 4403 2021 165 2359<br />

2022 365 4768 2022 321 2680<br />

Heren<br />

Ljepplaatsen<br />

Ljeppers<br />

1 It Heidenskip 1013 1 Bart Helmholt 560<br />

2 Burgum 821 2 Thewis Hobma 527<br />

3 IJlst 786 3 Nard Brandsma 499<br />

4 Winsum 751 4 Ysbrand Galama 497<br />

5 Grijpskerk 519 5 Oane Galama 451<br />

Dames<br />

Ljepplaatsen<br />

Ljeppers<br />

1 It Heidenskip 612 1 Marrit v/d Wal 342<br />

2 Burgum 491 2 Klaske Nauta 297<br />

3 IJlst 428 3 Sigrid Bokma 251<br />

4 Winsum 393 4 Hiske Galama 227<br />

5 Grijpskerk 280 5 Anna-Jet Leijenaar 184<br />

©fotografie Martin de Jong<br />

Minne Smit onderweg naar een 18+ sprong? Winsum, 20 augustus 2022


Fierljeppen in Grijpskerk<br />

50<br />

De fierljepvereniging van Grijpskerk heeft de afgelopen twee jaren een aardige<br />

metamorfose ondergaan. En we kunnen wel stellen; letterlijk en figuurlijk. Zo is er<br />

grotendeels een nieuw bestuur gekomen.<br />

Met trots en respect voor de oudere bestuursleden die dit decennia hebben gedaan, is er met<br />

deze wijziging wel een frisse wind gekomen, ook op de zienswijze van ons bestaan.<br />

Zo is er de afgelopen twee jaar voor het eerst intensief aan wintertrainingen gedaan voor de<br />

springers van de grote schansen. Afgelopen seizoen wierp dat aan het begin gelijk zijn vruchten af<br />

en daar hopen we nu natuurlijk ook weer op.<br />

Dit seizoen willen we ook het unieke van het fierljeppen in de provincie Groningen extra<br />

benadrukken. Met hulp van de FLB zijn hiervoor mooie flyers ontwikkeld die o.a. bij campings in de<br />

provincie en bij de lokale VVV’s zullen komen te liggen.<br />

Er zal zo op een andere en bredere wijze aandacht gevestigd worden op de wedstrijden om meer<br />

publiek te genereren. En hiermee hopen we natuurlijk ook nieuwe springers te bereiken.<br />

Inmiddels is er een nieuw materiaalhok geplaatst, waar ook kleedkamers in komen wat bij de<br />

trainingen vooral zeer welkom was.<br />

Daarnaast zijn er plannen voor een extra droogschans en zijn er meerdere leuke ideeën voor de<br />

nabije toekomst.<br />

Met andere woorden, de divisie Grijpskerk is er klaar voor en heeft er zin in.<br />

Tot binnenkort!


51


52<br />

Prestatielijst aller tijden van Friese ljeppers<br />

Bijgewerkt t/m seizoen 2022 / 16-meterspringers<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

1 Nard Brandsma 1 21,68 Winsum 2019<br />

2 Bart Helmholt 2 21,64 It Heidenskip 2016<br />

3 Ysbrand Galama 3 21,53 Winsum 2020<br />

4 Oane Galama 5 21,43 Winsum 2022<br />

5 Thewis Hobma 4 21,41 Burgum 2019<br />

6 Sytse Bokma 7 21,13 It Heidenskip 2022<br />

7 Freark Kramer 6 20,79 Winsum 2019<br />

8 Jan Teade Nauta 8 20,73 Burgum 2019<br />

9 Wisse Broekstra 9 20,72 Burgum 2020<br />

10 Thomas Helmholt 10 20,60 Grijpskerk 2014<br />

11 Hannes Scherjon 11 20,54 It Heidenskip 2017<br />

12 Rutger Haanstra 12 20,53 Burgum 2021<br />

13 Age Hulder 13 20,41 BuItenpost 2014<br />

14 Wietse Nauta 14 20,37 Zegveld 2019<br />

15 Bobby Zwaagman 15 20,32 Burgum 2019<br />

16 Rutger Piersma 16 20,28 Winsum 2022<br />

17 Bauke de Jong 21 20,10 IJlst 2022<br />

18 Alwin Fonk 17 19,97 Winsum 2015<br />

19 Rein v/d Wal 18 19,94 IJlst 2009<br />

20 Henk Schievink 19 19,92 It Heidenskip 2011<br />

21 Feike Stellingwerf 23 19,83 IJlst 2022<br />

22 Albert-Jan Venema 20 19,82 IJlst 2010<br />

23 Michiel Zijlstra 191 19,81 Winsum 2022<br />

24 Hans Ulco de Boer 22 19,68 It Heidenskip 2014<br />

25 Bart Hiemstra 24 19,52 It Heidenskip 2010<br />

26 Jarno Hoekstra 29 19,47 IJlst 2022<br />

27 Germ Terpstra 90 19,38 It Heidenskip 2022<br />

28 Niels Koetsier 25 19,33 Burgum 2015<br />

29 Jacob Scherjon 26 19,27 Burgum 2013<br />

30 Minne SmIt 27 19,27 Grijpskerk 2021<br />

31 Sjouke Koen 28 19,24 Burgum 2010<br />

32 Bas Tolboom 30 19,14 Winsum 2018<br />

33 Jos Bethlehem 31 19,12 Burgum 2018<br />

34 Piet Scherjon 32 19,08 It Heidenskip 2008<br />

35 Jesper Demmer 53 19,08 Winsum 2022<br />

36 Jetse Bokma 33 19,00 IJlst 2017<br />

37 Klaas Haanstra 34 18,99 Burgum 2006<br />

38 Douwe Abma 44 18,97 It Heidenskip 2022<br />

39 Peter Faber 42 18,94 Burgum 2022<br />

40 Marcel Nijboer 35 18,76 Zwaagwesteinde 1999<br />

41 Gerhard Vlieger 36 18,72 Winsum 1986<br />

42 Sjoerd Hobma 37 18,71 It Heidenskip 2013<br />

43 Riemer Durk Krol 38 18,70 Winsum 2021<br />

44 Jarich Wijnstra 39 18,69 Burgum 2017<br />

45 Bjinse Wolters 40 18,67 Burgum 1996<br />

46 Egon van Kammen 41 18,67 IJlst 2010<br />

47 Rients v/d Wal 43 18,66 IJlst 2006<br />

48 Age Ellert v/d Velde 45 18,51 Winsum 2010<br />

49 Wytse Steensma 46 18,49 Burgum 2021<br />

50 Jelte HItzert 47 18,47 IJlst 2017<br />

51 Rimmer Abma 48 18,45 IJlst 1993<br />

52 Erwin v/d Heide 49 18,43 Grijpskerk 2011<br />

53 Simon Hoeksema 50 18,43 Buitenpost 2016<br />

54 Daan de Vries 51 18,43 Winsum 2018<br />

55 Tjerk Demmer 52 18,40 Buitenpost 2009<br />

56 Edde Wolters 54 18,35 Winsum 2009<br />

57 Marcel Vlaanderen 55 18,33 Winsum 1997<br />

58 Pieter Haanstra 56 18,32 Winsum 1997<br />

59 Stefan Douma 57 18,32 Buitenpost 2021<br />

60 Henk Rijpma 58 18,31 It Heidenskip 2014<br />

61 Brent Monsma N 18,31 Burgum 2022<br />

62 Johan Oldewarris 59 18,30 It Heidenskip 1992<br />

63 Arend Veenstra 60 18,28 Winsum 2022<br />

64 Cathrinus Hoekstra 61 18,25 It Heidenskip 1989<br />

65 Jorn de Vries 225 18,24 Burgum 2022<br />

66 Jelmar Wijnstra 62 18,16 It Heidenskip 2013<br />

67 Evert v/d Wal 63 18,15 IJlst 1999<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

68 Thijs Faassen 64 18,11 Winsum 2017<br />

69 Abe-Luuk Stedehouder 65 18,11 Winsum 2019<br />

70 Acronius Kramer 66 18,10 IJlst 1993<br />

71 Jan Burghout 67 18,09 Burgum 2013<br />

72 Jan Knol 68 18,08 Leeuwarden 1986<br />

73 Niek Roorda 69 18,07 Winsum 2009<br />

74 Jelle Douwe de Vries 70 18,05 Winsum 2017<br />

75 Olaf van Kammen 71 17,99 Grijpskerk 2001<br />

76 Wybe Valkema 72 17,97 Westergeest 1990<br />

77 Jan Cornelis van Maassen 73 17,97 It Heidenskip 2014<br />

78 Menno Devilee 74 17,96 Grijpskerk 2012<br />

79 Dytmer v/d Wal 156 17,95 It Heidenskip 2022<br />

80 Anne Hooisma 75 17,94 Grijpskerk 1996<br />

81 Douwe Boersma 76 17,94 Burgum 2000<br />

82 Benny v/d Ploeg 128 17,93 IJlst 2022<br />

83 Reinder Steenbeek 77 17,88 Burgum 2006<br />

84 Lars Woudstra 78 17,88 Grijpskerk 2016<br />

85 Folkert Veldstra 79 17,88 Winsum 2019<br />

86 Gerben Brouwer 144 17,87 Burgum 2022<br />

87 Drewes Schievink 80 17,86 It Heidenskip 2018<br />

88 Chaïm La Roi 81 17,85 Grijpskerk 2007<br />

89 Steven Hiemstra 82 17,85 Burgum 2011<br />

90 Wiebren Schukken N 17,85 Burgum 2022<br />

91 Tom Hoekstra 83 17,84 BuItenpost 2012<br />

92 Jelte Folkertsma 84 17,84 Winsum 2021<br />

93 Ben Helmholt 85 17,79 Grijpskerk 2002<br />

94 Thomas v/d Goot N 17,78 Burgum 2022<br />

95 Steven-Jan Lefferts 86 17,77 Grijpskerk 2009<br />

96 Klaas Leijstra 87 17,72 Creil 1983<br />

97 Cor Brouwer 88 17,71 It Heidenskip 2004<br />

98 Tjibbe Jan van Assen 89 17,69 Buitenpost 2015<br />

99 Hessel Haanstra 91 17,68 It Heidenskip 2016<br />

100 Bouwe Westert 117 17,67 It Heidenskip 2022<br />

101 Tsjebbe Galema 113 17,66 Burgum 2022<br />

102 Timo v/d Knaap N 17,66 Burgum 2022<br />

103 Niek Faassen 92 17,64 It Heidenskip 2019<br />

104 Ronald v/d Berg 93 17,63 IJlst 1993<br />

105 Thijs Hiemstra 94 17,63 Winsum 2013<br />

106 Renze Wolters 95 17,62 Makkum 1982<br />

107 Erwin Lefferts N 17,59 Burgum 2022<br />

108 Mark van Houten 96 17,57 It Heidenskip 2003<br />

109 Remco Veenstra 97 17,57 It Heidenskip 1999<br />

110 Jacob Jacobi 98 17,57 Winsum 2009<br />

111 Sjoerd v/d Berg 99 17,57 It Heidenskip 2009<br />

112 Marten Groenhof 100 17,55 Grijpskerk 1999<br />

113 Hessel Zeinstra 101 17,52 IJlst 2007<br />

114 Freerk v/d Werff 102 17,52 Burgum 2015<br />

115 Hendrik B. Haanstra 103 17,50 Grijpskerk 1997<br />

116 Bart Holtrop 104 17,50 Burgum 2006<br />

117 Auke Jan Jilderda 201 17,46 Burgum 2022<br />

118 Djurre de Jong N 17,46 It Heidenskip 2022<br />

119 Klaas Spriensma 105 17,44 Burgum 2006<br />

120 Egbert Hazewindus 106 17,44 It Heidenskip 2018<br />

121 Arend-Tjeert Hofstee 107 17,43 It Heidenskip 1997<br />

122 Jasper Henstra 108 17,43 Burgum 2019<br />

123 Hilbert Steenbeek 109 17,42 IJlst 2007<br />

124 Alwin Zwaagman 110 17,39 It Heidenskip 1992<br />

125 Jimmo Smit 111 17,38 Burgum 1993<br />

126 Bartele Nicolai 112 17,38 Grijpskerk 2010<br />

127 Folkert Heida 114 17,35 IJlst 2009<br />

128 Sietse Lefferts N 17,35 Buitenpost 2022<br />

129 Hendrik H. Haanstra 115 17,31 IJlst 1998<br />

130 Evert Wilstra 116 17,29 Buitenpost 1977<br />

131 Erik Velting 118 17,25 Makkum 1988<br />

132 Douwe Bult 119 17,23 IJlst 1989<br />

133 Rudi Walta 120 17,22 It Heidenskip 1993<br />

134 Foppe Jan Jonker 121 17,22 Joure 2010


53<br />

Prestatielijst aller tijden van Friese ljeppers<br />

Bijgewerkt t/m seizoen 2022 / 16-meterspringers<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

135 Gerard Hooisma 122 17,21 IJlst 2015<br />

136 Siebe Tjalma (HS) 123 17,19 Creil 1982<br />

137 Ale Hoekstra 124 17,18 Grijpskerk 2003<br />

138 Rein Douwe Feenstra 125 17,17 Akmarijp 1986<br />

139 Pieter Coehoorn 126 17,17 It Heidenskip 2001<br />

140 Auke Zijlstra 127 17,17 IJlst 2020<br />

141 Martijn v/d Werf 129 17,06 Polsbroekerdam 1999<br />

142 Jacob v/d Velde 130 17,06 Burgum 2006<br />

143 Eelke Scherjon 131 17,05 Creil 1985<br />

144 Cor Buma 132 17,04 It Heidenskip 1987<br />

145 Marten J.an v/d Ploeg 133 17,04 Buitenpost 1995<br />

146 Hugo Bosgraaf 134 17,04 Grijpskerk 2016<br />

147 Wiebe Auke Postma 135 17,01 Joure 2014<br />

148 Siebe Tjalma (GR) 136 17,00 Vrouwenparochie 1985<br />

149 Gelf de Boer 137 17,00 Winsum 1981<br />

150 Jan Pebesma 138 17,00 Joure 1999<br />

151 Alwin Heida 139 17,00 It Heidenskip 2011<br />

152 Tristan Maher 140 16,99 IJlst 2013<br />

153 Gregor Boelens 141 16,97 Grijpskerk 2010<br />

154 Sander Elsinga 142 16,97 Burgum 2016<br />

155 Rick Reurink 143 16,96 It Heidenskip 2018<br />

156 Johannes v/d Werf 145 16,93 <strong>Op</strong>penhuizen 1980<br />

157 Jouke de Vries 146 16,91 Vrouwenparochie 1977<br />

158 Silvan Bouma 147 16,90 Winsum 2019<br />

159 Jan Twijnstra 148 16,89 It Heidenskip 1987<br />

160 Thijs Jan Bootsma 149 16,89 It Heidenskip 2017<br />

161 Jelle Lubberts 150 16,87 Burgum 1998<br />

162 Harmen Bokma 151 16,86 Winsum 2010<br />

163 Wieger-Piet Haarsma N 16,86 Burgum 2022<br />

164 Andries Jepma 152 16,84 IJlst 2014<br />

165 Douwe Jens Steensma 153 16,84 Winsum 2015<br />

166 Eddy Buring 154 16,83 It Heidenskip 1989<br />

167 Hillebrand Leistra 155 16,82 IJlst 1998<br />

168 Jan Sine Yntema 157 16,81 It Heidenskip 1984<br />

169 Jeroen Wesselius N 16,81 IJlst 2022<br />

170 Christiaan Kruis 158 16,80 IJlst 1990<br />

171 Pieter Yntema 159 16,76 Akmarijp 1986<br />

172 Eric v/d Veen 160 16,75 IJlst 1996<br />

173 Mads Tolsma N 16,75 It Heidenskip 2022<br />

174 Pieter Hielema 161 16,71 It Heidenskip 1992<br />

175 Rein Ketelaar 162 16,70 Leeuwarden 1985<br />

176 Klaas Keizer 163 16,67 Creil 1982<br />

177 John Burghout 164 16,67 It Heidenskip 2000<br />

178 Frederik Boersma 165 16,66 Joure 2008<br />

179 Edwin Dirks 166 16,66 Burgum 2010<br />

180 Martijn Zuidersma N 16,66 Burgum 2022<br />

181 Simme Schievink 167 16,65 Winsum 2006<br />

182 Nolke J. Bergstra 168 16,64 IJlst 1995<br />

183 Benny de Koe 169 16,64 Grijpskerk 1999<br />

184 Jan Hofstra 170 16,62 Makkum 1989<br />

185 John Krist 171 16,62 Joure 2012<br />

186 Egbert Mos 172 16,61 Jaarsveld 1987<br />

187 Anne Venema 173 16,60 Grijpskerk 1983<br />

188 Sietze Ketelaar N 16,60 Buitenpost 2022<br />

189 Matthijs Kloppenburg 174 16,58 Grijpskerk 2009<br />

190 Wietze Wijma 175 16,57 Winsum 1986<br />

191 Pieter Bult 176 16,56 Burgum 1978<br />

192 Sipko Hogendorp 177 16,56 Jaarsveld 1993<br />

193 Arnold Hoekstra 178 16,56 Grijpskerk 2004<br />

194 Gerlof Kooistra 179 16,56 IJlst 2007<br />

195 Janco Kroes 180 16,55 Grijpskerk 1996<br />

196 Reyer van Kammen 181 16,54 Burgum 2000<br />

197 Wesly Schippers 182 16,53 Linschoten 1996<br />

198 Jan Hooghiemstra 183 16,51 Grijpskerk 1996<br />

199 Alard Beerda 184 16,51 It Heidenskip 2009<br />

200 Haye Galama 185 16,50 Grijpskerk 2011<br />

201 Hindrik Westra 186 16,50 IJlst 2021<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

202 Evert Bakker 187 16,49 Burgum 2009<br />

203 Sietse Hazewindus 188 16,49 It Heidenskip 2018<br />

204 Evert Zijlstra 189 16,49 Burgum 2021<br />

205 Jesse Zuidema 190 16,48 Buitenpost 2016<br />

206 Sybe Bergsma 192 16,46 Winsum 2012<br />

207 Jelle Zijlstra 193 16,46 Grijpskerk 2012<br />

208 Sipke Dokter N 16,46 Winsum 2022<br />

209 Rendert Rosier 194 16,45 Winsum 1979<br />

210 Rein Zeinstra 195 16,43 Winsum 2001<br />

211 Sjouke Feenstra 196 16,42 Winsum 1983<br />

212 Jacob Dorhout 197 16,41 It Heidenskip 2008<br />

213 Johannes de Hoop 198 16,39 It Heidenskip 1990<br />

214 Wim v/d Meer 199 16,39 It Heidenskip 2001<br />

215 Rein Rijpma 200 16,39 It Heidenskip 2003<br />

216 Auke Postma 202 16,38 Buitenpost 1982<br />

217 Johannes Haanstra 203 16,38 It Heidenskip 1998<br />

218 Dictus Hoeksma 204 16,37 Winsum 2008<br />

219 Siebrand de Roos 205 16,36 Burgum 1999<br />

220 Evert Ane Abma 206 16,35 It Heidenskip 2007<br />

221 Hendrik Steenbergen 207 16,34 Winsum 2007<br />

222 Robin Rinzema 208 16,34 Grijpskerk 2014<br />

223 Martin de Ridder 209 16,31 Winsum 1982<br />

224 Klaas Lieuwes 210 16,29 It Heidenskip 2007<br />

225 Willem Hoeksma 211 16,29 Joure 2007<br />

226 Brend Kloosterman 212 16,29 It Heidenskip 2015<br />

227 Paul Altena 213 16,28 It Heidenskip 2001<br />

228 Cyrus Kruis 214 16,27 Grijpskerk 1995<br />

229 Riemer Wolters 215 16,26 Burgum 1979<br />

230 Pier Sjaarda 216 16,26 Winsum 1989<br />

231 Albert P. Sikkema 217 16,26 It Heidenskip 2004<br />

232 Johannes Iedema 218 16,25 It Heidenskip 1988<br />

233 Anne Veenstra 219 16,22 Winsum 1980<br />

234 Renzo Zwaagman 220 16,19 Burgum 2018<br />

235 Hendrik M. Haanstra 221 16,18 Winsum 1993<br />

236 Arie Dekker 222 16,17 Westergeest 1989<br />

237 Edwin Zwart 223 16,16 Buitenpost 2012<br />

238 René Braaksma 224 16,16 Winsum 2016<br />

239 Wytze Kobus 226 16,14 Akmarijp 1982<br />

240 Anne Bierma 227 16,08 It Heidenskip 1996<br />

241 Piet Bootsma 228 16,07 Makkum 1984<br />

242 Sytse E. Adema 229 16,07 It Heidenskip 1992<br />

243 Dagmar Eeuwema 230 16,07 Burgum 2003<br />

244 Reinder de Groot 231 16,07 It Heidenskip 2013<br />

245 Chris Geerdink 272 16,07 It Heidenskip 2022<br />

246 Rienk van Gorkum 232 16,06 Vrouwenparochie 1976<br />

247 David Roorda 233 16,06 It Heidenskip 2004<br />

248 Rens Soenveld 234 16,04 IJlst 2015<br />

249 Roel Bokke Span 235 16,03 Akmarijp 1976<br />

250 Piet Vlieger 236 16,03 Buitenpost 1976<br />

251 Gradus Geerdink 237 16,00 Burgum 2006<br />

vj - positie vorig jaar<br />

N - nieuw in dIt overzicht


54<br />

Prestatielijst aller tijden van Friese Dames-ljeppers<br />

Bijgewerkt t/m seizoen 2022 / 13-meterspringsters<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

1 Marrit v/d Wal 1 18,19 Burgum 2019<br />

2 Hanneke Westert 9 17,63 Burgum 2022<br />

3 Sigrid Bokma 2 17,08 Burgum 2020<br />

4 Tessa Kramer 3 16,74 IJlst 2022<br />

5 Klaske Nauta 4 16,59 Burgum 2016<br />

6 Hillianne v/d Wal 5 16,47 Winsum 2013<br />

7 Hiske Galama 6 16,47 It Heidenskip 2015<br />

8 Akke Talsma 7 16,45 Joure 2015<br />

9 Anna-Jet Leijenaar 8 16,28 It Heidenskip 2011<br />

10 Femke Rispens 10 16,19 It Heidenskip 2019<br />

11 Lisanne Hulder 11 15,92 Joure 2013<br />

12 Grytsje Abma 12 15,86 It Heidenskip 2012<br />

13 Maureen Poiesz 13 15,71 Winsum 2020<br />

14 Pytrix Westra 14 15,64 Burgum 2021<br />

15 Sjoukje Tjalma 15 15,56 Winsum 2005<br />

16 Femke Brouwer 22 15,56 It Heidenskip 2022<br />

17 Fardau van Akker 16 15,42 Winsum 2017<br />

18 Anneke Broersma 17 15,39 Grijpskerk 2017<br />

19 Bente Vlas 18 15,36 Winsum 2018<br />

20 Tirza Boschma 19 15,32 Grijpskerk 2021<br />

21 Antke v/d Wal 20 15,30 It Heidenskip 1995<br />

22 Anouk Greveling 21 15,28 Winsum 2009<br />

23 Jeltske Terpstra 30 15,24 Burgum 2022<br />

24 Inger Haanstra 24 15,23 Winsum 2022<br />

25 Sybrich Vlas 23 15,20 Grijpskerk 2011<br />

26 Berber de Vries 62 15,16 It Heidenskip 2022<br />

27 Ineke Prins 25 15,14 Zwaagwesteinde 2004<br />

28 Hilde v/d Weij 39 15,12 Winsum 2022<br />

29 Tineke Vlieger 26 15,08 Linschoten 1992<br />

30 Anje Bergsma 27 15,02 It Heidenskip 2014<br />

31 Jantina v/d Wal 28 14,94 IJlst 2003<br />

32 Melanie Heins 29 14,93 Buitenpost 2018<br />

33 Iris Wijbenga 60 14,82 It Heidenskip 2022<br />

34 Etty Spriensma 31 14,80 It Heidenskip 1985<br />

35 Marije Visser 52 14,78 IJlst 2022<br />

36 Marije ReItsma 37 14,77 Burgum 2022<br />

37 Douwina de Jong 32 14,75 It Heidenskip 2019<br />

38 Boukje de Boer 33 14,74 Grijpskerk 2019<br />

39 Lisse v/d Knaap 34 14,73 It Heidenskip 2022<br />

40 Gerbrich Steensma 58 14,71 It Heidenskip 2022<br />

41 Mare Dijkstra 35 14,68 Burgum 2013<br />

42 Johanna Tinga 36 14,67 Burgum 1999<br />

43 Lisanne de Jong N 14,62 IJlst 2022<br />

44 Lisanne HaItsma 38 14,61 Winsum 2015<br />

45 Jettie Bouma 40 14,59 Winsum 1997<br />

46 Noa de Boer N 14,58 It Heidenskip 2022<br />

47 Janneke Noordmans 41 14,55 It Heidenskip 2008<br />

48 Grytsje Veltman 42 14,52 Burgum 2021<br />

49 Jildou Postma 43 14,45 It Heidenskip 2010<br />

50 Dilys Vlieger 44 14,35 Burgum 2008<br />

51 Marieke Jelsma 45 14,31 Winsum 2016<br />

52 Sylvia v/d Hoek 46 14,27 It Heidenskip 2012<br />

53 Anna Kramer 47 14,27 Burgum 2013<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

54 Nynke Galama 48 14,25 It Heidenskip 2001<br />

55 Rianne Kampen 59 14,25 Burgum 2022<br />

56 Alant Vlieger 49 14,22 Burgum 2007<br />

57 Miirije Zorgdrager N 14,19 IJlst 2022<br />

58 Antsje Draijer 50 14,18 Winsum 2018<br />

59 Esmée Faber 51 14,15 IJlst 2015<br />

60 Sanne Bouwstra 64 14,14 Winsum 2022<br />

61 Anja Helmholt 53 14,13 Polsbroekerdam 2005<br />

62 Inge Demmer 54 14,13 IJlst 2016<br />

63 Ada Valkema 55 14,09 Winsum 1991<br />

64 Margreet Kamminga 56 14,05 It Heidenskip 1994<br />

65 TjItske v/d Sluis 57 14,05 IJlst 2016<br />

66 Henrieke Wijnstra 61 14,01 It Heidenskip 2022<br />

67 Nynke Veltman 63 13,85 IJlst 2007<br />

68 Manon Coehoorn 65 13,77 IJlst 2021<br />

69 Fimke v/d Haring 66 13,77 Burgum 2021<br />

70 Hylkje Hoekstra N 13,76 It Heidenskip 2022<br />

71 Dieuwke Meindertsma 67 13,75 It Heidenskip 1996<br />

72 Rixt v/d Goot 88 13,74 It Heidenskip 2022<br />

73 Pytsje de Hoop 68 13,70 It Heidenskip 1988<br />

74 Fenna Jongsma 69 13,61 It Heidenskip 2021<br />

75 Sjoukje Iedema 70 13,59 It Heidenskip 2013<br />

76 Symke Wolters 71 13,57 It Heidenskip 2010<br />

77 Renske Terwisscha 72 13,56 BuItenpost 2011<br />

78 Marike Jansen 73 13,54 IJlst 2019<br />

79 Berber Haanstra N 13,53 Burgum 2022<br />

80 Martina v/d Bergh 74 13,51 Burgum 1999<br />

81 Johanna de Boer 75 13,51 Buitenpost 2009<br />

82 Geeske Tjalma 76 13,51 It Heidenskip 2010<br />

83 Emma Klijn Velderman N 13,47 Burgum 2022<br />

84 Marije Miedema 77 13,34 Winsum 2012<br />

85 Rymke Prins 78 13,34 Winsum 2019<br />

86 Daniëlle Hielema N 13,32 Winsum 2022<br />

87 Tineke Boomsma 79 13,31 It Heidenskip 2008<br />

88 Marieke Reinsma 80 13,31 Grijpskerk 2009<br />

89 Liselotte Veenstra 81 13,31 Buitenpost 2015<br />

90 Inez Bouwman N 13,30 IJlst 2022<br />

91 Nynke Klijn Velderman N 13,28 It Heidenskip 2022<br />

92 Yenthe van Kammen N 13,27 IJlst 2022<br />

93 Nynke Kampen N 13,26 It Heidenskip 2022<br />

94 Jannie Brouwer 82 13,25 Burgum 2003<br />

95 Sandra Velting 83 13,22 Akmarijp 1985<br />

96 Carla Boersma 84 13,15 Buitenpost 1992<br />

97 Tetsje Wijke Wiersma 85 13,14 Grijpskerk 1998<br />

98 Hennie Schouwstra 86 13,14 Burgum 2003<br />

99 Amber Bethlehem 87 13,13 It Heidenskip 2009<br />

100 Jody Hiemstra 89 13,08 Winsum 1997<br />

101 Idwerd v/d Meer 90 13,08 Grijpskerk 2011<br />

102 Janneke WIttermans 91 13,05 It Heidenskip 2018<br />

103 Joke de Boer 92 13,00 It Heidenskip 2007<br />

vj - positie vorig jaar<br />

N - nieuw in dit overzicht


55<br />

Prestatielijst aller tijden van Friese Jongens-ljeppers<br />

Bijgewerkt t/m seizoen 2022 / 16-meterspringers<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

1 Wisse Broekstra 1 20,72 Burgum 2020<br />

2 Age Hulder 2 19,24 It Heidenskip 2010<br />

3 Bobby Zwaagman 3 18,96 Linschoten 2013<br />

4 Wietse Nauta 4 18,92 IJlst 2017<br />

5 Albert-Jan Venema 5 18,80 IJlst 2009<br />

6 Jarich Wijnstra 6 18,69 Burgum 2017<br />

7 Douwe Abma 7 18,63 Burgum 2021<br />

8 Alwin Fonk 8 18,45 IJlst 2006<br />

9 Hans Ulco de Boer 9 18,42 Grijpskerk 2009<br />

10 Wytse Steensma 10 18,42 Winsum 2020<br />

11 Brent Monsma N 18,31 Burgum 2022<br />

12 Jan Teade Nauta 11 18,30 It Heidenskip 2012<br />

13 Arend Veenstra 12 18,27 Winsum 2021<br />

14 Rutger Haanstra 13 18,23 Burgum 2018<br />

15 Jelmar Wijnstra 14 18,13 It Heidenskip 2013<br />

16 Freark Kramer 15 18,06 It Heidenskip 2014<br />

17 Peter Faber 16 17,99 Zegveld 2019<br />

18 Tom Hoekstra 17 17,84 Buitenpost 2012<br />

19 Jelte Folkertsma 18 17,84 Winsum 2021<br />

20 Riemer Durk Krol 19 17,77 It Heidenskip 2019<br />

21 Sytse Bokma 20 17,72 Winsum 2011<br />

22 Germ Terpstra 21 17,69 Winsum 2021<br />

23 Hessel Haanstra 22 17,68 It Heidenskip 2016<br />

24 Timo v/d Knaap N 17,66 Burgum 2022<br />

25 Simon Willem Hoeksma23 17,62 Buitenpost 2013<br />

26 Erwin Lefferts N 17,59 Burgum 2022<br />

27 Nard Brandsma 24 17,58 Grijpskerk 2006<br />

28 Piet Scherjon 25 17,55 Winsum 2003<br />

29 Jarno Hoekstra 26 17,55 It Heidenskip 2014<br />

30 Auke Jan Jilderda 59 17,46 Burgum 2022<br />

31 Djurre de Jong N 17,46 It Heidenskip 2022<br />

32 Henk Rijpma 27 17,41 It Heidenskip 2007<br />

33 Bartele Nicolai 28 17,38 Grijpskerk 2010<br />

34 Stefan Douma 29 17,35 It Heidenskip 2018<br />

35 Sietse Lefferts N 17,35 Buitenpost 2022<br />

36 Gerard Hooisma 30 17,21 IJlst 2015<br />

37 Jelle Douwe de Vries 31 17,12 Burgum 2006<br />

38 Jacob Scherjon 32 17,07 Burgum 2005<br />

39 Gregor Boelens 33 16,97 Grijpskerk 2010<br />

40 Sander Elsinga 34 16,97 Burgum 2016<br />

41 Hannes Scherjon 35 16,94 It Heidenskip 2002<br />

42 Thys Jan Bootsma 36 16,89 It Heidenskip 2017<br />

43 Folkert Heida 37 16,88 Grijpskerk 2008<br />

44 Wiebe Auke Postma 38 16,84 Winsum 2013<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

45 Douwe Steensma 39 16,84 Winsum 2015<br />

46 Jos Bethlehem 40 16,82 Burgum 2015<br />

47 Jeroen Wesselius N 16,81 IJlst 2022<br />

48 Jetse Bokma 41 16,80 It Heidenskip 2015<br />

49 Rutger Piersma 42 16,79 IJlst 2014<br />

50 Ben Helmholt 43 16,76 It Heidenskip 1993<br />

51 Abe-Luuk Stedehouder 44 16,76 Burgum 2018<br />

52 Mads Tolsma N 16,75 It Heidenskip 2022<br />

53 Sjoerd Hobma 45 16,70 It Heidenskip 2006<br />

54 Minne SmIt 46 16,66 It Heidenskip 2017<br />

55 Martijn Zuidersma N 16,66 Burgum 2022<br />

56 Daan de Vries 47 16,65 Burgum 2008<br />

57 Bart Holtrop 48 16,64 Zwaagwesteinde 2004<br />

58 Jesper Demmer 49 16,60 Burgum 2016<br />

59 Hilbert Jan Steenbeek 50 16,56 Burgum 2006<br />

60 Thijs Faassen 51 16,55 Buitenpost 2012<br />

61 Freerk v/d Werff 52 16,53 It Heidenskip 2013<br />

62 Haye Galama 53 16,50 Grijpskerk 2011<br />

63 Feike Stellingwerf 54 16,49 Burgum 2014<br />

64 Jesse Zuidema 55 16,48 Buitenpost 2016<br />

65 Pieter Coehoorn 56 16,47 Zwaagwesteinde 1999<br />

66 Michiel Zijlstra 57 16,47 Burgum 2021<br />

67 Jacob Dorhout 58 16,41 It Heidenskip 2008<br />

68 Dictus Hoeksma 60 16,37 Winsum 2008<br />

69 Tjerk Demmer 61 16,32 It Heidenskip 2007<br />

70 Willem Hoeksma 62 16,29 Joure 2007<br />

71 Thomas Helmholt 63 16,29 Grijpskerk 2002<br />

72 Brend Kloosterman 64 16,29 It Heidenskip 2015<br />

73 Sietse Hazewindus 65 16,26 Burgum 2017<br />

74 Albert P. Sikkema 66 16,26 It Heidenskip 2004<br />

75 Evert Ane Abma 67 16,24 IJlst 2006<br />

76 Jan Burghout 68 16,22 Winsum 2010<br />

77 Lars Woudstra 69 16,21 It Heidenskip 2014<br />

78 Renzo Zwaagman 70 16,19 Burgum 2018<br />

79 Hessel Zeinstra 71 16,16 Winsum 2005<br />

80 Auke Zijlstra 72 16,10 Winsum 2016<br />

81 Dagmar Eeuwema 73 16,07 Burgum 2004<br />

82 Niek Faassen 74 16,04 It Heidenskip 2015<br />

83 Rein v/d Wal 75 16,01 Burgum 1996<br />

vj - positie vorig jaar<br />

N - nieuw in dit overzicht<br />

Het overzicht geeft het PR van ljeppers, die zij als jongen hebben<br />

gerealiseerd. Het huidige PR kan hoger liggen.


56<br />

Prestatielijst aller tijden van Friese Junioren-ljeppers<br />

Bijgewerkt t/m seizoen 2022 / 17-meterspringers<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

1 Rutger Haanstra 1 20,53 Burgum 2021<br />

2 Freark Kramer 2 20,44 Burgum 2018<br />

3 Age Hulder 3 20,41 Buitenpost 2014<br />

4 Wietse Nauta 4 20,37 Zegveld 2019<br />

5 Bobby Zwaagman 5 19,99 Burgum 2017<br />

6 Sytse Bokma 6 19,99 It Heidenskip 2015<br />

7 Jan Teade Nauta 7 19,97 Polsbroekerdam 2018<br />

8 Albert-Jan Venema 8 19,82 IJlst 2010<br />

9 Nard Brandsma 9 19,74 It Heidenskip 2010<br />

10 Hannes Scherjon 10 19,72 Burgum 2006<br />

11 Rutger Piersma 11 19,71 Winsum 2017<br />

12 Hans Ulco de Boer 12 19,61 IJlst 2013<br />

13 Alwin Fonk 13 19,54 It Heidenskip 2011<br />

14 Bart Hiemstra 14 19,52 It Heidenskip 2010<br />

15 Germ Terpstra N 19,38 It Heidenskip 2022<br />

16 Minne SmIt 15 19,27 Grijpskerk 2021<br />

17 Jacob Scherjon 16 19,12 Burgum 2009<br />

18 Jos Bethlehem 17 19,12 Burgum 2018<br />

19 Feike Stellingwerf 18 19,04 It Heidenskip 2017<br />

20 Jetse Bokma 19 19,00 IJlst 2017<br />

21 Douwe Abma N 18,97 It Heidenskip 2022<br />

22 Peter Faber 23 18,94 Burgum 2022<br />

23 Bart Helmholt 20 18,70 Buitenpost 2001<br />

24 Riemer Durk Krol 21 18,70 Winsum 2021<br />

25 Jarich Wijnstra 22 18,69 Burgum 2017<br />

26 Age Ellert v/d Velde 24 18,51 Winsum 2010<br />

27 Wytse Steensma 25 18,49 Burgum 2021<br />

28 Simon Willem Hoeksma 26 18,43 Buitenpost 2016<br />

29 Marcel Nijboer 27 18,40 It Heidenskip 1994<br />

30 Tjerk Demmer 28 18,40 Buitenpost 2009<br />

31 Edde Wolters 29 18,35 Winsum 2009<br />

32 Thomas Helmholt 30 18,32 Winsum 2006<br />

33 Stefan Douma 31 18,32 Buitenpost 2021<br />

34 Arend Veenstra N 18,28 Winsum 2022<br />

35 Sjoerd Hobma 32 18,18 Burgum 2008<br />

36 Jelmar Wijnstra 33 18,16 It Heidenskip 2013<br />

37 Jesper Demmer 34 18,16 Zegveld 2019<br />

38 Jarno Hoekstra 35 18,14 Buitenpost 2016<br />

39 Abe-Luuk Stedehouder 36 18,11 Winsum 2019<br />

40 Jan Burghout 37 18,09 Burgum 2013<br />

41 Daan de Vries 38 17,98 Winsum 2012<br />

42 Jelle Douwe de Vries 39 17,97 It Heidenskip 2007<br />

43 Ysbrand Galama 40 17,97 Winsum 2005<br />

44 Erwin v/d Heide 41 17,89 Burgum 2007<br />

45 Lars Woudstra 42 17,88 Grijpskerk 2016<br />

46 Bas Tolboom 43 17,88 IJlst 2011<br />

47 Piet Scherjon 44 17,88 Burgum 2006<br />

48 Sjouke Koen 45 17,88 IJlst 2006<br />

49 Folkert Veldstra 46 17,88 Winsum 2019<br />

50 Jetse Bokma 47 17,85 Burgum 2016<br />

51 Chaïm La Roi 48 17,85 Grijpskerk 2007<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

52 Steven Hiemstra 49 17,85 Burgum 2011<br />

53 Henk Schievink 50 17,83 Burgum 1999<br />

54 Michiel Zijlstra N 17,74 Winsum 2022<br />

55 Cor Brouwer 51 17,71 It Heidenskip 2005<br />

56 Rein v/d Wal 52 17,70 Zwaagwesteinde 2000<br />

57 Oane Galama 53 17,69 Grijpskerk 2005<br />

58 Bouwe Westert 77 17,67 It Heidenskip 2022<br />

59 Thijs Hiemstra 54 17,63 Winsum 2013<br />

60 Thijs Faassen 55 17,61 Winsum 2016<br />

61 Niek Roorda 56 17,58 It Heidenskip 2002<br />

62 Jacob Jacobi 57 17,57 Winsum 2009<br />

63 Sjoerd v/d Berg 58 17,57 It Heidenskip 2009<br />

64 Jan Cornelis van Maassen 59 17,53 Winsum 2008<br />

65 Freerk v/d Werff 60 17,52 Burgum 2015<br />

66 Hessel Zeinstra 61 17,52 IJlst 2007<br />

67 Bart Holtrop 62 17,50 Burgum 2006<br />

68 Egbert Hazewindus 63 17,44 It Heidenskip 2018<br />

69 Jasper Henstra 64 17,43 Burgum 2019<br />

70 Hilbert Steenbeek 65 17,42 IJlst 2007<br />

71 Pieter Haanstra 66 17,42 It Heidenskip 1994<br />

72 Henk Rijpma 67 17,41 It Heidenskip 2007<br />

73 Remco Veenstra 68 17,41 Burgum 1997<br />

74 Cathrinus Hoekstra 69 17,39 Winsum 1979<br />

75 Rimmer Abma 70 17,38 Winsum 1982<br />

76 Bartele Nicolai 71 17,38 Grijpskerk 2010<br />

77 Folkert Heida 72 17,35 IJlst 2009<br />

78 Olaf van Kammen 73 17,29 Zwaagwesteinde 1999<br />

79 Ben Helmholt 74 17,27 It Heidenskip 1997<br />

80 Egon van Kammen 75 17,27 Zwaagwesteinde 1999<br />

81 Evert v/d Wal 76 17,27 It Heidenskip 1997<br />

82 Erik Velting 78 17,24 Akmarijp 1986<br />

83 Mark van Houten 79 17,22 Zwaagwesteinde 2001<br />

84 Gerard Hooisma 80 17,21 IJlst 2015<br />

85 Arend-Tjeert Hofstee 81 17,20 IJlst 1993<br />

86 Foppe Jan Jonker 82 17,19 Winsum 2007<br />

87 Ale Hoekstra 83 17,18 Grijpskerk 2003<br />

88 Pieter Coehoorn 84 17,17 It Heidenskip 2003<br />

89 Reinder Steenbeek 85 17,14 Winsum 2004<br />

90 Thewis Hobma 86 17,07 IJlst 2004<br />

91 Jacob v/d Velde 87 17,06 Burgum 2006<br />

92 Martijn v/d Werf 88 17,06 Polsbroekerdam 2000<br />

93 Wiebe Auke Postma 89 17,01 Joure 2014<br />

94 Alwin Heida 90 17,00 It Heidenskip 2011<br />

95 Rein Douwe Feenstra 91 17,00 Buitenpost 1983<br />

vj - positie vorig jaar<br />

N - nieuw in dit overzicht<br />

Het overzicht geeft het PR van ljeppers, die zij als junior hebben<br />

gerealiseerd. Het huidige PR kan hoger liggen


57


58<br />

Dansende ljeppers op Fierljepgala Burgum<br />

In Landgoed Glinstra State in Burgum vond op 12 november 2022 het tweede Fierljepgala plaats.<br />

Dankzij het geweldige draaiboek van It Heidenskip van vorig jaar was de organisatie een stuk<br />

gemakkelijker. Dank daarvoor!<br />

Gasten werden ontvangen op de rode loper. Om deze gedenkwaardige avond vast te leggen was<br />

fotograaf Yldau Reitsma aanwezig. Iedereen poseerde als ware BN’ers.<br />

Ook dit jaar zag iedereen er piekfijn uit, passend bij het thema Chique de Friemel. Extra bijzonder<br />

dit jaar was de aanwezigheid van de jeugd. Ook zij vermaakten zich prima en dansten volop mee<br />

op de klanken van DJ Auke (oud DJ van Quatrebras).<br />

Tijdens het Fierljepgala werden de klassementsprijzen uitgereikt aan de drie beste fierljeppers uit<br />

hun categorie. Ook de ljepper die zijn afstand het meeste verbeterde kreeg een meetlint, mede<br />

mogelijk gemaakt door Hannes Scherjon. Deze ljepper kan dus het volgende seizoen zijn prestaties<br />

blijven meten.<br />

De avond werd vakkundig door Astrid en Johanna van de ‘Fierljeppersklup’ Burgum gepresenteerd.<br />

Zij waren de Chantal Janzen en Dionne Stax van de avond.<br />

Ook kon een bezoek van de goede Sint niet ontbreken. Hij sprak de ljeppers toe met een passend<br />

gedicht. Ook bepaalde de Sint, met behulp van lootjes, waar het volgende gala plaatsvindt en dat<br />

is in Winsum.<br />

Deze avond bewees maar weer dat ljeppers niet alleen sportief zijn, maar ook goed kunnen<br />

feesten met elkaar. Om dit voort te zetten organiseert de ’Fierljeppersklup’ Burgum op zaterdag<br />

24 juni <strong>2023</strong> een nieuw feest vanwege haar 50-jarig bestaan.<br />

Noteer deze datum alvast in de agenda. We hopen jullie daar allemaal weer te treffen!<br />

Bestuur ‘Fierljeppersklup’ Burgum


59


Nieuw Puntenklassement Heren 2022<br />

60<br />

vj Punten 22 21 20 19 18 '17 ‘16 ‘15 ‘14 ‘13 ‘12 ‘11 ‘10 ‘09 ‘08 ‘07 ‘06 ‘05 ‘04<br />

1 Bart Helmholt 1 481 5 17 15 25 50 45 37 54 44 39 44 48 34 24<br />

2 Oane Galama 4 264 29 16 2 26 39 32 18 10 1 18 29 25 15 3 1<br />

3 Thewis Hobma 2 253 2 18 32 7 9 11 24 16 25 21 18 19 19 17 6 8 1<br />

4 Ysbrand Galama 5 249 16 6 19 25 9 21 2 5 16 18 23 21 21 15 6 15 11<br />

5 Nard Brandsma 3 242 7 9 17 10 26 47 39 23 21 8 9 5 10 6 5<br />

6 Hannes Scherjon 6 161 11 4 5 3 3 1 11 16 16 7 23 31 10 20<br />

7 Sytse Bokma 7 125 10 14 12 25 7 21 18 16 1 1<br />

8 Henk Schievink 8 94 3 6 19 17 2 26 21<br />

9 Thomas Helmholt 9 54 7 11 4 7 5 7 3 2 4 1 3<br />

10 Klaas Haanstra 10 52 6 28 18<br />

11 Rein v/d Wal 11 40 3 7 9 4 8 3 3 3<br />

12 Jan Teade Nauta 12 39 4 11 1 14 4 1 3 1<br />

13 Age Hulder 13 32 1 12 4 2 2 6 3 2<br />

14 Freark Kramer 14 28 6 6 4 7 5<br />

15 Rutger Piersma 24 24 18 3 1 2<br />

16 Bobby Zwaagman 15 20 8 8 4<br />

17 Rients v/d Wal 16 19 1 1 4 13<br />

18 Wisse Broekstra 30 19 15 3 1<br />

19 Jacob Scherjon 17 15 1 6 8<br />

20 Hans Ulco de Boer 18 15 3 4 5 1 2<br />

21 Bauke de Jong 29 13 9 1 2 1<br />

22 Rutger Haanstra 22 10 3 7<br />

23 Evert v/d Wal 19 9 1 8<br />

24 Alwin Fonk 20 8 1 1 2 2 2<br />

25 Minne Smit 31 8 5 3<br />

26 Piet Scherjon 21 7 2 2 3<br />

27 Mark van Houten 23 6 1 2 3<br />

28 Sjouke Koen 25 5 1 3 1<br />

29 Reinder Steenbeek 26 5 5<br />

30 Wietse Nauta 27 5 3 2<br />

31 Jarno Hoekstra 44 5 4 1<br />

32 Ale Hoekstra 28 4 4<br />

33 Feike Stellingwerf 42 4 3 1<br />

34 Niek Roorda 32 2 2<br />

35 Klaas Spriensma 33 2 2<br />

36 Hendrik B. Haanstra 34 2 2<br />

37 Erwin v/d Heide 35 2 2<br />

38 Egon van Kammen 36 2 1 1<br />

39 Albert-Jan Venema 37 2 2<br />

40 Bas Tolboom 38 2 2<br />

41 Sjoerd Hobma 39 1 1<br />

42 Chaïm La Roi 40 1 1<br />

43 Jetse Bokma 41 1 1<br />

44 Peter Faber 43 1 1<br />

45 Jesper Demmer N 1 1


Nieuw Puntenklassement Dames 2022<br />

61<br />

vj Punten 22 21 20 19 18 '17 ‘16 ‘15 ‘14 ‘13 ‘12 ‘11 ‘10 ‘09 ‘08 ‘07 ‘06 ‘05 ‘04<br />

1 Marrit v/d Wal 1 258 31 6 20 30 46 43 50 25 7<br />

2 Anna Jet Leyenaar 2 221 8 3 27 17 64 63 39<br />

3 Hiske Galama 3 208 7 4 15 11 3 30 35 58 36 9<br />

4 Klaske Nauta 4 183 13 15 36 44 29 27 12 7<br />

5 Sigrid Bokma 5 135 10 14 15 22 17 23 23 9 2<br />

6 Tessa Kramer 9 100 23 13 7 1 8 3 9 3 18 11 4<br />

7 Grytsje Abma 6 89 16 29 21 14 5 4<br />

8 Hilianne v/d Wal 7 85 4 33 24 10 14<br />

9 Jildou Postma 8 81 3 2 6 15 49 4 2<br />

10 Janneke Noordmans 10 74 3 6 21 43 1<br />

11 Sjoukje Tjalma 11 65 2 41 22<br />

12 Akke Dijkstra 12 65 6 23 6 7 6 13 4<br />

13 Jantina v/d Wal 13 62 31 31<br />

14 Ineke Prins 14 58 40 18<br />

15 Alant Vlieger 15 51 4 18 29<br />

16 Femke Rispens 18 46 11 5 5 18 6 1<br />

17 Hanneke Westert 29 45 26 14 2 3<br />

18 Antke v/d Wal 16 42 42<br />

19 Anouk Greveling 17 41 17 11 13<br />

20 Anneke Broersma 19 34 4 16 9 3 2<br />

21 Melanie Heins 20 33 3 8 6 3 2 11<br />

22 Lisanne Hulder 21 32 10 22<br />

23 Dilys Vlieger 22 28 8 14 6<br />

24 Bente Vlas 23 27 9 13 5<br />

25 Maureen Poiesz 24 27 5 6 7 8 1<br />

26 Nynke Veltman 25 25 10 9 6<br />

27 Nynke Galama 26 23 6 8 9<br />

28 Gerbrig v/d Velde 27 19 4 15<br />

29 Joke de Boer 28 19 5 6 8<br />

30 Inger Haanstra 36 19 8 6 4 1<br />

31 Pytrix Westra 34 17 3 2 5 4 3<br />

32 Anja Helmholt 30 15 13 2<br />

33 Fardau van Akker 31 15 13 2<br />

34 Tirza Boschma 32 15 3 6 5 1<br />

35 Sybrich Vlas 33 14 6 8<br />

36 Marije Reitsma 35 13 3 3 4 1 2<br />

37 Femke Brouwer N 10 10<br />

38 Anje Bergsma 37 6 1 5<br />

39 Boukje de Boer 38 5 3 2<br />

40 Johanna de Boer 39 4 1 3<br />

41 Berber de Vries N 4 4<br />

42 Mare Dijkstra 40 3 2 1<br />

43 Antsje Draijer 41 3 3<br />

44 Lisse v/d Knaap 42 3 1 1 1<br />

45 Jeltske Terpstra N 3 3<br />

46 Hilde v/d Weij N 3 3<br />

47 Anna Kramer 43 2 2<br />

48 Marike Jansen 44 2 2<br />

49 Martha van Assen 45 1 1<br />

50 Henrieke Wijnstra 46 1 1


62<br />

Kan je in 50 jaar geschiedenis schrijven?<br />

Gezien deze foto van Herre Kampen uit Burgum wel. Ik zie tenminste tussen de schansen evenveel publiek als<br />

‘op de bult’. Maar meer nog getuigen de feiten, dat je in 50 jaar wel degelijk geschiedenis kunt schrijven.<br />

Maar liefst 64 Friese en 36 Nederlandse titels werden in die 50 jaar behaald door deelnemers namens de<br />

Ljeppersklup Burgum.<br />

Van de vijf officiële nationale records werden er vier in Burgum gesprongen. Het seniorenrecord ontbreekt in dit<br />

lijstje, maar de verste afstand in Fryslân van 21.94 meter werd wel degelijk in Burgum gesprongen.<br />

Het opgetelde saldo van de schansrecords op de accommodatie ‘De Jint’ in Burgum belopen het totaal van<br />

100.85 meter. Dit is maar liefst 5 meter verder dan die van de beste accommodatie in het ‘Hollandse kamp’ in<br />

Linschoten.<br />

Het is onder andere om deze redenen dat het bestuur van de Ljeppersklup Burgum<br />

op zaterdag, 24 juni <strong>2023</strong> met gepaste trots haar 50-jarig jubileum hoopt te vieren.<br />

We hopen er een geweldige sportdag van te maken en een prachtige after-party te<br />

vieren.<br />

We willen die dag ook stilstaan bij de 10e <strong>editie</strong> van de Eelke Scherjon Memorial.<br />

<strong>Op</strong> 7 februari 2012 moesten wij helaas afscheid nemen van Eelke. Als medeoprichter,<br />

oud-voorzitter en erelid van onze vereniging willen we hem met deze<br />

memorial blijven herinneren.<br />

Bij het schrijven van dit artikel werd ik getroffen door het overlijden van nog zo’n fierljep-icoon, Evert Wilstra, uit<br />

Burgum.<br />

Ik deelde met Evert recent nog leuke<br />

herinneringen en hij had mooie plannen om<br />

onze jubileumviering een persoonlijk tintje te<br />

geven.<br />

Helaas werd een omgewaaide boom tijdens<br />

de storm van 13 maart jl. hem noodlottig en<br />

overleed hij op 31 maart <strong>2023</strong>.<br />

Namens de Ljeppersklup Burgum,<br />

Hans Helmholt, (oud-)voorzitter


63<br />

Eindklassement 2022 FLB<br />

Senioaren<br />

1 Oane Galama 140.20<br />

2 Ysbrand Galama 139.98<br />

3 Sytse Bokma 138.31<br />

4 Nard Brandsma 137.98<br />

5 Freark Kramer 136.65<br />

6 Rutger Piersma 135.59<br />

7 Bauke de Jong 133.55<br />

8 Minne Smit 133.18<br />

9 Thewis Hobma 132.80<br />

10 Jan Teade Nauta 131.32<br />

11 Jarno Hoekstra 130.32<br />

12 Feike Stellingwerf 127.55<br />

13 Jesper Demmer 124.69<br />

14 Alwin Fonk 122.07<br />

15 Folkert Veldstra 121.84<br />

16 Tsjebbe Galama 119.07<br />

17 Dytmer v/d Wal 117.78<br />

18 Benny v/d Ploeg 117.71<br />

19 Thijs Faassen 117.09<br />

20 Wiebren Schukken 117.04<br />

21 Wieger-Piet Haarsma 115.61<br />

22 Jasper Henstra 115.12<br />

23 Jos Bethlehem 114.45<br />

24 Jorn de Vries 114.12<br />

25 Auke Zijlstra 113.22<br />

26 Jarich Wijnstra 112.45<br />

27 Tjibbe Jan van Assen 106.51<br />

28 Anne Postma 101.67<br />

29 Frederik Boersma 101.36<br />

30 Bartele Nicolai 79.15<br />

31 Siem Lefferts 39.99<br />

32 Daan de Vries 33.97<br />

33 Rick Reurink 14.56<br />

34 Lars Woudstra 14.50<br />

Froulju<br />

1 Marrit v/d Wal 112.14<br />

2 Tessa Kramer 111.78<br />

3 Femke Brouwer 104.07<br />

4 Sigrid Bokma 103.97<br />

5 Femke Rispens 103.45<br />

6 Inger Haanstra 102.78<br />

7 Pytrix Westra 102.13<br />

8 Marije Reitsma 99.84<br />

9 Akke Dijkstra 98.17<br />

10 Lisse v/d Knaap 96.52<br />

11 Iris Wijbenga 96.44<br />

12 Marije Visser 95.94<br />

13 Boukje de Boer 94.93<br />

14 Henrieke Wijnstra 93.41<br />

15 Gerbrich Steensma 92.74<br />

16 Grytsje Veltman 92.73<br />

17 Manon Koehoorn 92.52<br />

18 Tirza Boschma 90.98<br />

19 Mare Dijkstra 89.55<br />

Junioaren<br />

1 Wisse Broekstra 136.44<br />

2 Germ Terpstra 130.71<br />

3 Michiel Zijlstra 129.38<br />

4 Rutger Haanstra 127.44<br />

5 Riemer Durk Krol 124.27<br />

6 Douwe Abma 123.12<br />

7 Peter Faber 118.86<br />

8 Arend Veenstra 118.81<br />

9 Stefan Douma 117.79<br />

10 Gerben Brouwer 115.88<br />

11 Thomas v/d Goot 114.29<br />

12 Sietze Ketelaar 113.85<br />

13 Sipke Dokter 111.84<br />

14 Abe-Luuk Stedehouder 111.57<br />

15 Bouwe Westert 109.38<br />

16 Evert Zijlstra 107.16<br />

17 Chris Geerdink 107.13<br />

18 Aise Jongsma 98.90<br />

19 Jitse Postma 98.62<br />

20 Jesse van Dijk 92.18<br />

21 Jelte Folkertsma 29.94<br />

Froulju (vervolg)<br />

20 Douwina de Jong 87.48<br />

21 Fimke v/d Haring 85.94<br />

22 Judith de Haan 84.44<br />

23 Fenna Jongsma 84.24<br />

24 Rianne Heeringa 83.72<br />

25 Wietske Pafforaad 79.92<br />

26 Rymke Prins 46.39<br />

27 Nynke Hoogland 41.75<br />

28 Janneke Wittermans 23.53<br />

29 Astrid v/d Veen 19.73<br />

30 Baukje de Vries 10.02<br />

31 Tryntsje Terpstra 0.00<br />

Famkes<br />

1 Hanneke Westert 111.25<br />

2 Hilde v/d Weij 101.79<br />

3 Jeltske Terpstra 100.19<br />

4 Berber de Vries 98.08<br />

Jonges<br />

1 Brent Monsma 116.74<br />

2 Erwin Lefferts 116.19<br />

3 Auke Jan Jilderda 115.43<br />

4 Timo v/d Knaap 112.31<br />

5 Djurre de Jong 111.44<br />

6 Mads Tolsma 110.99<br />

7 Martijn Zuidersma 107.77<br />

8 Eldert Simon Groenhof 105.55<br />

9 Sietse Lefferts 105.50<br />

10 Hidde de Jong 104.69<br />

11 Hendrik Jacob Krol 104.07<br />

12 Jeroen Wesselius 102.22<br />

13 Melle Veenstra 102.08<br />

14 Douwe-Franke Westra 100.97<br />

15 Tim Wassenaar 100.57<br />

16 Riemer Zijlstra 100.50<br />

17 Jorrit Bouwstra 100.31<br />

18 Wiebren Jongsma 99.40<br />

19 Jelte Veltman 98.99<br />

20 Its Veenstra 98.81<br />

21 Reinder Haanstra 95.13<br />

22 Melle de Jong 94.75<br />

23 Wieger Bijlsma 94.34<br />

24 Hans Pafforaad 94.01<br />

25 Jan Bijlsma 93.52<br />

26 Daniël Veenstra 92.47<br />

27 Auke Tymen de Boer 92.21<br />

28 Roan Bijlsma 83.94<br />

29 Boaz Koster 83.33<br />

30 Mark Sybrandy 82.47<br />

31 Jasper Haanstra 69.65<br />

32 Rimmer v/d Wal 66.59<br />

33 Harmen Hoekstra 33.16<br />

34 Ate Kaastra 32.49<br />

35 Thijs v/d Wolf 9.96<br />

Famkes (vervolg)<br />

5 Rianne Kampen 95.47<br />

6 Sanne Bouwstra 94.47<br />

7 Rixt v/d Goot 93.93<br />

8 Mirije Zorgdrager 92.91<br />

9 Emma Klijn Velderman 91.98<br />

10 Lisanne de Jong 91.24<br />

11 Yenthe van Kammen 91.14<br />

12 Daniëlle Hielema 90.01<br />

13 Inez Bouwman 89.60<br />

14 Hylkje Hoekstra 88.62<br />

15 Nynke Klijn Velderman 87.67<br />

16 Berber Haanstra 87.56<br />

17 Yrsa Maats 85.96<br />

18 Nynke Kampen 85.44<br />

19 Zoet Kaag 82.41<br />

20 Brecht v/d Zee 80.53<br />

21 Noa de Boer 77.24<br />

22 Geertje Algra 19.19


Senioren<br />

64<br />

Officiële records<br />

Naam Afstand Plaats Datum<br />

Jaco de Groot Nederlands Record Carbon 22.21<br />

Zegveld 12-08-2017<br />

Aart de WIth<br />

Nederlands Record Aluminium 19.40 4<br />

Linschoten 24-08-1991<br />

Jouke de Vries AluminiumAlAlumAluminium<br />

Nederlands Record Hout 16.73 Winsum 17-08-1974<br />

Jaco de Groot Hollands Record Carbon 22.21 Zegveld 12-08-2017<br />

Aart de WIth Hollands Record Aluminium 19,40 Linschoten 24-08-1991<br />

Anton van der Bas Hollands Record Hout 16.38 Polsbroekerdam 03.08-1974<br />

Nard Brandsma Fries Record Carbon 21.68 Winsum 11-08-2019<br />

Henk Schievink Fries Record Aluminium 18.89 Buitenpost 01-08-2003<br />

Jouke de Vries Fries Record Hout 16.73 Winsum 17-08-1974<br />

Jaco de Groot Indoor Record 14.85 Zwaagwesteinde 29-12-2007<br />

Junioren onder 20 jaar<br />

Naam Afstand Plaats Datum<br />

Reinier Overbeek Nederlands Record Carbon 21.38 Burgum 19-08-2019<br />

Jaco de Groot Nederlands Record Aluminium 18.85 Linschoten 18-06-2005<br />

Aart de WIth Nederlands Record Hout 17.01 Jaarsveld 24-08-1974<br />

Reinier Overbeek Hollands Record Carbon 21.38 Burgum 19-08-2019<br />

Jaco de Groot Hollands Record Aluminium 18.85 Linschoten 18-06-2005<br />

Aart de WIth Hollands Record Hout 17.01 Jaarsveld 24-08-1974<br />

Rutger Haanstra Fries Record Carbon 20.53 Burgum 18-09-2021<br />

Bart Helmholt Fries Record Aluminium 18.70 Buitenpost 02-08-2002<br />

Hielke de Boer Fries Record Hout 15.68 Akmarijp 25-08-1973<br />

Jongens onder 16 jaar<br />

Naam Afstand Plaats Datum<br />

Wisse Broekstra Nederlands Record Carbon 20.72 Burgum 19-09-2020<br />

Jarno Knijff Nederlands Record Aluminium 17.80 Polsbroekerdam 02-08-2003<br />

Reinier Overbeek Hollands Record Carbon 20.30 Burgum 01-09-2018<br />

Jarno Knijff Hollands Record Aluminium 17.80 Polsbroekerdam 02-08-2013<br />

Aart de WIth Hollands Record Hout 14.61 Polsbroekerdam 18-09-1971<br />

Wisse Broekstra Fries Record Carbon 20.72 Burgum 19-09-2020<br />

Piet Scherjon Fries Record Aluminium 17.55 Winsum 09-08-2003<br />

Catharinus Hoekstra Fries Record Hout 14.54 Jaarsveld 24-08-1974<br />

Dames<br />

Naam Afstand Plaats Datum<br />

MarrIt v/d Wal Nederlands Record Carbon 18.19 Burgum 31-07-2019<br />

Sjoukje Tjalma Nederlands Record Aluminium 15.55 Winsum 13-08-2005<br />

Wil v/d Berg Nederlands Record Hout 11.97 Jaarsveld 24-08-1974<br />

Dymphie van Rooijen Hollands Record Carbon 17.50 Zegveld 11-06-2016<br />

Margriet Kamphof Hollands Record Aluminium 15.22 It Heidenskip 26-07-2003<br />

Wil v/d Berg Hollands Record Hout 11.97 Jaarsveld 24-08-1974<br />

MarrIt v/d Wal Fries Record Carbon 18.19 Burgum 31-07-2019<br />

Sjoukje Tjalma Fries Record Aluminium 15.55 Winsum 13-08-2005<br />

Jikke de Vries-de Jong Fries Record Hout 11.65 Winsum 19-08-1972<br />

Dymphie van Rooijen Indoor Record 11.37 Zwaagwesteinde 27-02-2010<br />

Meisjes<br />

Naam Afstand Plaats Datum<br />

Hanneke Westert Nederlands Record Carbon 17.63 Burgum 24-08-2022<br />

Demi Groothedde Hollands Record Carbon 16.30 Linschoten 04-07-2018<br />

Hanneke Westert Fries Record Carbon 17.63 Burgum 24-08-2022


BG<br />

BT<br />

GR<br />

HS<br />

WI<br />

IJ<br />

Senioaren<br />

Jaco de Groot<br />

21.94 m<br />

19-8-2019<br />

Bart Helmholt<br />

21.17 m<br />

1-8-2014<br />

Oane Galama<br />

21.16 m<br />

16-8-2014<br />

Rian Baas<br />

21.69 m<br />

6-8-2022<br />

Nard Brandsma<br />

21.68 m (FR)<br />

11-8-2019<br />

Bart Helmholt<br />

21.34 m<br />

2-8-2014<br />

Junioaren<br />

Reinier Overbeek<br />

21.38 m (NR)<br />

19-8-2019<br />

Age Hulder<br />

20.41 m<br />

1-8-2014<br />

Age Hulder<br />

19.81 m<br />

17-8-2013<br />

Reinier Overbeek<br />

20.40 m<br />

27-7-2019<br />

Sytse Bokma<br />

19.91 m<br />

8-8-2015<br />

Wisse Broekstra<br />

20.42 m<br />

11-7-2022<br />

Froulju<br />

Marrit v/d Wal<br />

18.19 m (NR/FR)<br />

31-7-2019<br />

Marrit v/d Wal<br />

16.24 m<br />

25-6-2022<br />

Marrit v/d Wal<br />

16.27 m<br />

15-8-2015<br />

Marrit v/d Wal<br />

17,89 m<br />

17-7-2019<br />

Marrit v/d Wal<br />

17.87 m<br />

20-8-2022<br />

Marrit v/d Wal<br />

17.02 m<br />

20-6-2015<br />

Jonges<br />

Wisse Broekstra<br />

20.72 m (NR)<br />

19-9-2020<br />

Wisse Broekstra<br />

19.92 m<br />

19-8-2020<br />

Hans Ulco de Boer<br />

18.42 m<br />

19-8-2009<br />

Reinier Overbeek<br />

19.81 m<br />

30-7-2017<br />

Wytse Steensma<br />

18.42 m<br />

8-8-2020<br />

Wietse Nauta<br />

18.92 m<br />

25-7-2017<br />

Famkes<br />

Hanneke Westert<br />

17.63 m (NR/FR)<br />

24-8-2022<br />

Hanneke Westert<br />

16,04 m<br />

25-6-2022<br />

Bente Vlas<br />

14.93 m<br />

13-7-2016<br />

Hanneke Westert<br />

16.70 m<br />

29-8-2022<br />

Hanneke Westert<br />

15.79 m<br />

20-8-2022<br />

Hanneke Westert<br />

16.78 m<br />

11-7-2022<br />

65<br />

Overzicht Schansrecords


Een kijkje in de wereld van:<br />

LUDGER DE JONG<br />

66<br />

‘Je moet het samen doen’<br />

Ludger de Jong is vrij nieuw in de fierljepwereld. Als ‘manusje van alles’ draait hij nu een jaar<br />

mee in het bestuur van de fierljepvereniging van Buitenpost. ‘We hebben een kleine groep,<br />

maar wel een groep waar je van op aan kunt. Je moet het samen doen.’ <strong>Op</strong> zaterdag 13 mei<br />

bijten ze het spits af met de organisatie van de eerste fierljepwedstrijd van dit seizoen.<br />

Hoe ben je met het fierljeppen in aanraking gekomen?<br />

Mijn dochter Lisanne is in de coronatijd met een paar vriendinnen naar de fierljeptraining gegaan en<br />

enthousiast geworden. Ze springt nu in de meisjescategorie. Wij als ouders vinden het normaal dat als je<br />

kind op een sport zit, je als ouder ook een steentje bijdraagt. Bovendien stimuleert het je kind als je er zelf<br />

actief achter staat. Ik ben vaak bij de jeugdtrainingen en zo ben ik in het bestuur gerold.<br />

Wat is je rol binnen het bestuur?<br />

Ik ben een ‘manusje van alles’ en houd me onder meer bezig met sponsorzaken en kleding. Dit jaar hebben<br />

we nieuwe shirts, trainingspakken en tassen voor de 25 ljeppende leden aangeschaft en jassen voor de<br />

coaches. En ik ben voorzitter van de ‘commissie nieuwe schansen’.<br />

Wat is er zo bijzonder aan fierljeppen?<br />

Ik kwam hier ieder jaar al op de wedstrijd van de feestweek en vind het een mooie sport om te zien. In<br />

principe heeft het alles: snelheid, techniek, noem maar op. Het is een Friese sport, dat maakt het ook<br />

bijzonder. En de sfeer: hoe het publiek meeleeft en hoe de ljeppers en coaches elkaar helpen. Dat komt ook<br />

omdat het een kleine sport is. Je krijgt vrij snel contact, ook met andere verenigingen.<br />

Doe je zelf ook aan sport?<br />

Ik heb zelf niet geljept, maar ben actief wielrenner. Ik heb wel interesse in sport en dan met name in<br />

verschillende trainingsvormen. Ik vind het leuk om daar met anderen over de praten, maar het trainen zelf<br />

laat ik aan onze vijf trainers over die allemaal ervaring hebben als ljepper.


67<br />

Ook het organisatorische van een (sport)vereniging vind ik interessant. Waar kun je als vereniging groeien,<br />

hoe pak je sponsoring aan, dat soort vraagstukken.<br />

Hoe zie je de toekomst van het fierljeppen?<br />

Dat is best lastig. We zijn van de jeugd afhankelijk, dus is het zaak om de jeugd enthousiast te maken en te<br />

houden. We zijn nu, samen met de gemeente en Sport Fryslân, bezig met het bezoeken van scholen. Je<br />

moet wel wat te bieden hebben, daarom hebben we ook nieuwe shirts en tassen aangeschaft. Dan straal je<br />

eenheid uit. En we hopen straks met de nieuwe schansen meer leden aan te trekken.<br />

Wanneer is een wedstrijd voor jou geslaagd?<br />

Als je als vereniging complimenten krijgt van tevreden springers en publiek dat zich heeft vermaakt. Zonder<br />

ongelukken en het liefst met veel PR’s. Maar daar lenen andere schansen zich beter voor, zo realistisch<br />

moeten we hier wel zijn. En mooi weer, want dat betekent ook meer omzet en dat is ook niet onbelangrijk<br />

voor een vereniging.<br />

Wat zijn jullie wensen als vereniging?<br />

Als vereniging hopen we weer te gaan groeien met leden en vooral jeugdleden. Daar werken we als<br />

vereniging nu aan. We willen graag nieuwe schansen aanleggen en zijn nu druk bezig met fondswerving en<br />

subsidieaanvragen. Dat is een kwestie van lange adem en veel werk, maar we werken toe naar het<br />

eindresultaat.<br />

We hopen aan het eind van het seizoen van start te gaan met de aanleg en dan de openingswedstrijd van<br />

het volgende seizoen op de nieuwe schansen te organiseren. En weer eens een NK in Buitenpost zodra we<br />

nieuwe schansen hebben, dat zou helemaal top zijn.<br />

Tekst en foto’s van: Ida Hylkema


68


Overzicht dagkampioenen 2022<br />

69<br />

Plaats Senioaren Junioaren Froulju Jonges Famkes<br />

BuItenpost<br />

14/05<br />

Winsum<br />

21/05<br />

Burgum<br />

28/05<br />

IJlst<br />

04/06<br />

It Heidenskip<br />

11/06<br />

Winsum<br />

15/06<br />

IJlst<br />

18/06<br />

Grijpskerk<br />

21/06<br />

BuItenpost<br />

25/06<br />

It Heidenskip<br />

29/06<br />

Winsum<br />

09/07<br />

IJlst<br />

11/07<br />

Grijpskerk<br />

13/07<br />

Burgum KL<br />

16/07<br />

Winsum<br />

20/07<br />

Grijpskerk<br />

23/07<br />

BuItenpost<br />

29/07<br />

Burgum<br />

03/08<br />

IJlst<br />

10/08<br />

Winsum<br />

20/08<br />

Burgum<br />

24/08<br />

Winsum<br />

27/08<br />

It Heidenskip<br />

29/08<br />

Ysbrand Galama<br />

18.45<br />

Oane Galama<br />

19.89<br />

Minne SmIt<br />

19.38<br />

Feike Stellingwerf<br />

19.83<br />

Nard Brandsma<br />

20.43<br />

Jarno Hoekstra<br />

19.59<br />

Thewis Hobma<br />

19.40<br />

Jan Teade Nauta<br />

18.89<br />

Rutger Piersma<br />

19.75<br />

Freark Kramer<br />

20.35<br />

Oane Galama<br />

19.78<br />

Bauke de Jong<br />

20.10<br />

Oane Galama<br />

19.70<br />

Oane Galama<br />

20.21<br />

Rutger Piersma<br />

20.28<br />

Rutger Piersma<br />

19.54<br />

Oane Galama<br />

20.62<br />

Rutger Piersma<br />

20.00<br />

Oane Galama<br />

20.88<br />

Oane Galama<br />

21.43<br />

Oane Galama<br />

20.60<br />

Ysbrand Galama<br />

21.10<br />

Oane Galama<br />

21.12<br />

Wisse Broekstra<br />

19.34<br />

Wisse Broekstra<br />

18.98<br />

Wisse Broekstra<br />

18.23<br />

Germ Terpstra<br />

18.71<br />

Germ Terpstra<br />

19.22<br />

Wisse Broekstra<br />

18.40<br />

Wisse Broekstra<br />

20.08<br />

Peter Faber<br />

16.64<br />

Arend Veenstra<br />

18.06<br />

Wisse Broekstra<br />

18.72<br />

Wisse Broekstra<br />

19.01<br />

Wisse Broekstra<br />

20.42<br />

Wisse Broekstra<br />

17.78<br />

Wisse Broekstra<br />

(20.36)<br />

Michiel Zijlstra<br />

19.81<br />

Riemer Durk Krol<br />

17.96<br />

Germ Terpstra<br />

17.96<br />

Peter Faber<br />

18.94<br />

Wisse Broekstra<br />

20.15<br />

Wisse Broekstra<br />

19.24<br />

Rutger Haanstra<br />

19.95<br />

Rutger Haanstra<br />

19.13<br />

Rutger Haanstra<br />

19.89<br />

MarrIt v/d Wal<br />

15.75<br />

MarrIt v/d Wal<br />

16.31<br />

MarrIt v/d Wal<br />

16.05<br />

Tessa Kramer<br />

16.74<br />

MarrIt v/d Wal<br />

15.70<br />

Femke Rispens<br />

14.34<br />

MarrIt v/d Wal<br />

15.71<br />

Femke Rispens<br />

14.49<br />

MarrIt v/d Wal<br />

16.24<br />

MarrIt v/d Wal<br />

17.27<br />

Sigrid Bokma<br />

15.01<br />

Inger Haanstra<br />

14.68<br />

Femke Brouwer<br />

14.54<br />

Tessa Kramer<br />

(16.16)<br />

Femke Brouwer<br />

15.09<br />

Tessa Kramer<br />

15.72<br />

Tessa Kramer<br />

15.86<br />

MarrIt v/d Wal<br />

16.48<br />

Tessa Kramer<br />

15.48<br />

MarrIt v/d Wal<br />

17.87<br />

Tessa Kramer<br />

15.73<br />

Tessa Kramer<br />

16.06<br />

MarrIt v/d Wal<br />

16.43<br />

Erwin Lefferts<br />

14.83<br />

Douwe-Franke Westra<br />

15.60<br />

Djurre de Jong<br />

15.48<br />

Auke Jan Jilderda<br />

16.01<br />

Erwin Lefferts<br />

16.18<br />

Timo v/d Knaap<br />

17.34<br />

Timo v/d Knaap<br />

17.13<br />

Auke Jan Jilderda<br />

16.31<br />

Brent Monsma<br />

16.41<br />

Brent Monsma<br />

16.47<br />

Auke Jan Jilderda<br />

16.29<br />

Auke Jan Jilderda<br />

17.14<br />

Auke Jan Jilderda<br />

17.43<br />

Timo v/d Knaap<br />

17.66<br />

Auke Jan Jilderda<br />

17.26<br />

Auke Jan Jilderda<br />

17.27<br />

Erwin Lefferts<br />

17.35<br />

Erwin Lefferts<br />

17.59<br />

Erwin Lefferts<br />

16.20<br />

Brent Monsma<br />

17.00<br />

Brent Monsma<br />

18.31<br />

Auke Jan Jilderda<br />

16.77<br />

Erwin Lefferts<br />

16.31<br />

Berber de Vries<br />

13.54<br />

Sanne Bouwstra<br />

13.61<br />

Hanneke Westert<br />

14.87<br />

Hanneke Westert<br />

15.06<br />

Hilde v/d Weij<br />

13.88<br />

Berber de Vries<br />

13.78<br />

Berber de Vries<br />

14.77<br />

Hilde v/d Weij<br />

14.49<br />

Hanneke Westert<br />

16.04<br />

Hanneke Westert<br />

15.66<br />

Hilde v/d Weij<br />

13.64<br />

Hanneke Westert<br />

16.78<br />

Hanneke Westert<br />

14.30<br />

Hanneke Westert<br />

16.03<br />

Jeltske Terpstra<br />

15.16<br />

Hanneke Westert<br />

14.80<br />

Hanneke Westert<br />

14.46<br />

Hanneke Westert<br />

15.90<br />

Hanneke Westert<br />

15.87<br />

Hanneke Westert<br />

15.79<br />

Hanneke Westert<br />

17.63<br />

Hilde v/d Weij<br />

13.74<br />

Hanneke Westert<br />

16.70<br />

TK It Heidenskip<br />

02/07<br />

NFM It Heidenskip<br />

06/08<br />

NK Linschoten<br />

03/09<br />

Sytse Bokma<br />

(21.13)<br />

Rian Baas<br />

21.69<br />

Jaco de Groot<br />

21.19<br />

Reinier Overbeek<br />

(20.26)<br />

Reinier Overbeek<br />

20.30<br />

Hidde van Dam<br />

20.84<br />

Tessa Kramer<br />

(16.22)<br />

MarrIt v/d Wal<br />

16.31<br />

Tessa Kramer<br />

16.67<br />

Wessel Schenk<br />

(17.04)<br />

Djurre de Jong<br />

17.46<br />

Harm Bogaard<br />

17.97<br />

Hanneke Westert<br />

(15.49)<br />

Berber de Vries<br />

15.16<br />

Hanneke Westert<br />

15.08<br />

(………) = geen kampioenschap, maar wel de verste afstand


70<br />

Freonen fan It fierljeppen!<br />

Een aantal jaren geleden zijn wij gestart met het opbouwen van een bestand aan ‘freonen fan It<br />

fierljeppen’. Het verheugt ons zeer dat wij inmiddels al een groot aantal freonen hebben mogen<br />

verwelkomen. Dit onderstreept de speciale familiaire sportband die aanwezig is rond het fierljeppen, die<br />

o.i. eeuwig moet blijven bestaan, zo vindt het FLB.<br />

Uiteraard ontvangen jullie als de freonen ook het ledenblad ‘<strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong>’, tevens hopen wij jullie het<br />

komende seizoen weer bij de wedstrijden te mogen verwelkomen.<br />

Hartelijk dank voor uw zeer gewaardeerde support en tot ziens!<br />

Met vriendelijke sportgroet,<br />

Bestuur FLB<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Eregalerij van ‘freonen fan It fierljeppen’<br />

Jelle Roorda, Akkrum<br />

Elly Adema, Aduard<br />

Dirk Bout, Poortugaal<br />

Bert Koetsier, Waddinxveen<br />

Petrus de Vreeze, Bakhuizen<br />

Aukje Pruntel-Spijkstra, Zuidlaren<br />

Pieter Yntema, Numansdorp<br />

Tine v/d Wal-Postma, It Heidenskip<br />

Douwe Terpstra, Kollumerzwaag<br />

Jildou Postma, Winsum<br />

Gerrit Adema, Warten<br />

Jan v/d Laan, Creil<br />

Teije Dijk, Burgum<br />

Albert Oost, Buitenpost<br />

Tjabel Klok, <strong>Op</strong>einde<br />

Hendrik B. Haanstra, Workum<br />

Pieter Hielema, Kockengen<br />

Jellie v/d Meulen, Burgum<br />

Ids Woudwijk, Menaldum<br />

Jolle M. v/d Wal, It Heidenskip<br />

Trijntje Coehoorn-v/d Wal, Kollum<br />

P.M. Klompmaker, Oldeouwer<br />

Wiebrand v/d Meer, Stiens<br />

Sjors Eiling, Workum<br />

Siebe M. v/d Wal, Workum<br />

Walke Hofstee, Grijpskerk<br />

Bauke Nauta, Leeuwarden<br />

Tjipke van Gosliga, Burgum<br />

Pieter Iedema, Buitenpost<br />

Pieter Remstedt, Heemskerk<br />

Jantina de Vreeze-v/d Wal, Kortenhoef<br />

Gelf de Boer, Veenendaal<br />

Hugo Veenker, Damwoude<br />

Petra Walsweer, Heerenveen<br />

Rob Kerkhoven, Heerenveen<br />

Hilde WItteveen, Groningen<br />

Anna Martha v/d Mei, Tzum<br />

Rients v/d Wal, It Heidenskip<br />

Fouke de Vries, It Heidenskip<br />

Jinke Kuperus-Hoekstra, Wirdum<br />

Douwe Boersma, Amersfoort<br />

Foppe de Vries, Buitenpost<br />

Gini Witteveen, Winsum<br />

Simone Wijnstra-Westra, Tzum<br />

Obbo Buma, Nietap


71<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Altijd al freon oftewel donateur van het Frysk Ljeppers Boun willen worden?<br />

Dit kan, voor slechts € 10,00 per jaar kunt u ons steunen!<br />

.<br />

Als tegenprestatie ontvangt u dan in ieder geval:<br />

• Jaarlijks ons ledenblad ‘<strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong>’ met allerlei informatie en wetenswaardigheden;<br />

• Korting op alle FLB-uitgaven; boek, video, cd, kalender, Fryske wurdlist, spelboekje, etc.<br />

• U bent van harte welkom als belangstellende op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).<br />

• Daarnaast zullen wij u -in samenwerking met de Ljeppersvereniging- uitnodigen voor gezellige activiteiten<br />

rond het ljeppen zoals bowlen of volleyballen.<br />

• Verder een eervolle vermelding van uw naam in de eregalerij van ‘freonen fan It fierljeppen’. Afhankelijk<br />

van het aantal aanmeldingen, zal worden bekeken of dit aanbod/de tegenprestatie nog kan worden<br />

uitgebreid.<br />

Wij hopen dat u ook enthousiast bent geworden en het fierljeppen wilt steunen. Vul hieronder uw<br />

gegevens in en stuur het formulier op of breng het even langs bij de commentaarbus tijdens een wedstrijd.<br />

Alvast bedankt!<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Aanmeldingsformulier:<br />

Ja, ik wil freon/freondinne worden van ‘It fierljeppen’ en machtig het Frysk Ljeppers Boun om jaarlijks* (in<br />

de maand januari) € 10,00 af te boeken van mijn bankrekening,<br />

nummer:<br />

……………………………………………………………………<br />

Voornaam: …………………………………..……………………………………………………………………………………………………… m/v **<br />

Achternaam:<br />

Adres:<br />

…………………………………….…………………….……………………………….……..………………………………………………….<br />

………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………...<br />

Postcode: ………………………………………………. Woonplaats: ……………………………………..…….…………………...….……<br />

Geboortedatum:<br />

Telefoonnummer:<br />

E-mailadres:<br />

…………………………………………………….………………………………………………………………….………… (dd/mm/jjjj)<br />

……………………………………………………………………...………….……………………………………………………………………<br />

…………..……………………………….……………………………...………………………………………………………………….……..<br />

Handtekening: ………………………………………………. Plaats en Datum: ……………….………………………………….………………<br />

Ledenadministratie FLB t.a.v. Johanna Deinum, Sluisweg 33 te Lemmer (8531 DJ)<br />

*betreft: donateurschap per jaar, steeds van 01/05 t/m 30/04, opzeggen voor 01/05. ** doorhalen wat niet van toepassing is<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


72<br />

In memoriam<br />

Met het overlijden van Evert Wilstra verliest het fierljeppen een fenomeen. Zijn naam hoort in<br />

hetzelfde rijtje als Roel Bokke Span, Gerhard Vlieger en Rimmer Abma. In zijn betrekkelijk korte<br />

fierljepcarrière, van 1970 tot en met 1977, heeft hij altijd geprobeerd de sport verder te brengen.<br />

Hij ontwikkelde de aluminium polsstok. Als sportinstructeur bij het leger, zorgde hij voor wedstrijden in<br />

Steenwijk. Na een ‘lucratief’ sportspel in Parijs, waar onder erbarmelijke weersomstandigheden<br />

gesprongen werd, ontstond er onenigheid met het HB. De Franse omroep kwam tot de conclusie, dat<br />

hij geen eerlijke kans had gekregen, om het spel te winnen. Een goedmaak-premie werd discussiepunt<br />

met het HB. Uiteindelijk volgde een levenslange schorsing, die overigens na 25 jaar werd opgeheven.<br />

Rancuneus was hij niet. Hij versloeg jarenlang het fierljeppen bij Omrop Fryslân. Hij was veelzijdig:<br />

sportinstructeur, badmeester, directeur/eigenaar Dúndelle, gemeenteraadslid, kunstenaar en<br />

fotograaf. Er staat een door hem gemaakt beeld van een fierljepper in het Fierljepmuseum in<br />

Noardburgum. In de Encyclopedie van Friesland wordt een artikel aan hem gewijd.<br />

Als fierljepper werd hij 3 maal Frysk Kampioen, 2 maal Nederlands Kampioen en won hij 40 dagtitels.,<br />

won 6 maal het klassement en verbeterde 6 maal het Fries Record.<br />

Regelmatig kwam hij in Burgum bij de wedstrijden en was altijd geïnteresseerd in de ontwikkeling van<br />

de carbonpols. Complicaties als gevolg van een ongeluk door een vallende tak werd hem helaas fataal.<br />

Een groot sportman en fierljepliefhebber zal gemist worden door familie en vrienden.<br />

SJOERD HUITEMA


Familieberichten:<br />

73<br />

In de afgelopen maanden ontvingen we een bericht van geboorte van…<br />

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●<br />

Familieberichten. Wil je een bericht plaatsen in de volgende <strong>editie</strong> van <strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong>?<br />

Stuur dan je kaartje of advertentie naar: info@fierljeppen.frl<br />

Ook andere interessante informatie of leuke weetjes zijn van harte welkom!


74<br />

Klassement van het best verbeterde<br />

Persoonlijke Record seizoen 2022<br />

1e klasse<br />

Aantal Eind Begin Totaal<br />

1 Djurre de Jong 8* 17,46 13,99 3,47<br />

2 Michiel Zijlstra 6* 19,81 16,47 3,34<br />

3 Timo v/d Knaap 2* 17,66 14,33 3,33<br />

4 Brent Monsma 4* 18,31 15,34 2,97<br />

5 Erwin Lefferts 5* 17,59 14,95 2,64<br />

6 Germ Terpstra 5* 19,38 17,69 1,69<br />

7 Hanneke Westert 2* 17,63 16,23 1,40<br />

8 Berber de Vries 3* 15,16 13,91 1,25<br />

9 Auke Jan Jilderda 4* 17,46 16,39 1,07<br />

10 Benny v/d Ploeg 1* 17,93 17,09 0,84<br />

11 Jesper Demmer 2* 19,08 18,38 0,70<br />

12 Eldert Simon Groenhof 2* 15,32 14,64 0,68<br />

13 Rixt v/d Goot 1* 13,74 13,09 0,65<br />

14 Hilde v/d Weij 2* 15,12 14,61 0,51<br />

15 Jarno Hoekstra 1* 19,59 19,14 0,45<br />

16 Jeltske Terpstra 2* 15,24 14,81 0,43<br />

17 Bauke de Jong 1* 20,10 19,70 0,40<br />

18 Sytse Bokma 1* 21,13 20,76 0,37<br />

19 Douwe Abma 1* 18,97 18,63 0,34<br />

20 Femke Brouwer 2* 15,56 15,22 0,34<br />

21 Rianne Kampen 1* 14,25 13,94 0,31<br />

22 Sanne Bouwstra 1* 14,14 13,84 0,30<br />

23 Tsjebbe Galema 1* 17,66 17,37 0,29<br />

24 Peter Faber 1* 18,94 18,67 0,27<br />

25 Feike Stellingwerf 1* 19,83 19,62 0,21<br />

26 Minne SmIt 3* 19,47 19,27 0,20<br />

27 Marije ReItsma 1* 14,77 14,61 0,16<br />

28 Rutger Piersma 2* 20,28 20,14 0,14<br />

29 Inger Haanstra 1* 15,23 15,18 0,05<br />

30 Tessa Kramer 1* 16,74 16,69 0,05<br />

31 Oane Galama 1* 21,43 21,40 0,03<br />

32 Arend Veenstra 1* 18,28 18,27 0,01<br />

Totaal aantal door 1e klasse-ljeppers: 78*<br />

De PR’s kunnen zowel in de 1 e , 2 e of de 3 e klasse<br />

gesprongen zijn; de ljeppers staan in de klasse<br />

waar ze aan het eind van 2022 in zaten.<br />

2e klasse<br />

Aantal Eind Begin Totaal<br />

1 Sietze Ketelaar 7* 16,60 11,66 4,94<br />

2 Lisanne de Jong 4* 14,62 10,79 3,83<br />

3 Wiebren Schukken 8* 17,85 14,64 3,21<br />

4 Wiebren Jongsma 7* 14,83 12,12 2,71<br />

5 Hans Pafforaad 3* 14,76 12,14 2,62<br />

6 Martijn Zuidersma 4* 16,66 14,05 2,61<br />

7 Mads Tolsma 4* 16,75 14,15 2,60<br />

8 Jeroen Wesselius 3* 16,81 14,27 2,54<br />

9 Its Veenstra 4* 15,28 12,98 2,30<br />

10 Timo v/d Knaap 3* 16,59 14,33 2,26<br />

11 Sietse Lefferts 4* 17,35 15,18 2,17<br />

12 JorrIt Bouwstra 5* 15,23 13,07 2,16<br />

13 Thomas v/d Goot 3* 17,78 15,75 2,03<br />

14 Wieger Bijlsma 4* 14,37 12,45 1,92<br />

15 Mirije Zorgdrager 2* 14,19 12,36 1,83<br />

16 Berber Haanstra 7* 13,53 11,96 1,57<br />

17 Melle Veenstra 4* 15,40 13,91 1,49<br />

18 Daniëlle Hielema 3* 13,32 11,92 1,40<br />

19 Jelte Veltman 2* 14,81 13,57 1,24<br />

20 Reinder Haanstra 2* 14,48 13,27 1,21<br />

21 Inez Bouwman 5* 13,30 12,11 1,19<br />

22 Emma Klijn Velderman 6* 13,47 12,33 1,14<br />

23 Hylkje Hoekstra 2* 13,76 12,62 1,14<br />

24 Sipke Dokter 2* 16,46 15,33 1,13<br />

25 Dytmer v/d Wal 3* 17,95 16,82 1,13<br />

26 Douwe-Franke Westra 1* 15,60 14,62 0,98<br />

27 Wieger-Piet Haarsma 3* 16,86 15,90 0,96<br />

28 Gerben Brouwer 2* 17,87 16,96 0,91<br />

29 Iris Wijbenga 1* 14,82 13,93 0,89<br />

30 Marije Visser 1* 14,78 14,14 0,64<br />

31 Yenthe van Kammen 2* 13,27 12,66 0,61<br />

32 Riemer Zijlstra 2* 14,88 14,36 0,52<br />

33 Tim Wassenaar 1* 14,89 14,37 0,52<br />

34 Hendrik Jacob Krol 3* 15,11 14,59 0,52<br />

35 Rixt v/d Goot 1* 13,53 13,09 0,44<br />

36 Chris Geerdink 1* 16,07 15,72 0,35<br />

37 Jan Bijlsma 1* 14,26 13,91 0,35<br />

38 Hidde de Jong 3* 15,54 15,25 0,29<br />

39 Henrieke Wijnstra 1* 14,01 13,91 0,10<br />

40 Mark Sybrandy 1* 11,69 11,61 0,08<br />

41 Lisse v/d Knaap 1* 14,73 14,69 0,04<br />

Totaal aantal door 2e klasse-ljeppers: 107*


75<br />

Klassement van het best verbeterde<br />

Persoonlijke Record seizoen 2022<br />

3e klasse<br />

Aantal Eind Begin Totaal<br />

1 Ate Kaastra 3* 11,75 6,51 5,24<br />

2 Harmen Hoekstra 4* 11,94 6,90 5,04<br />

3 Melle de Jong 9* 14,32 9,56 4,76<br />

4 Nynke Kampen 9* 13,26 8,65 4,61<br />

5 Brecht v/d Zee 6* 12,46 8,23 4,23<br />

6 Nynke Klijn Velderman 8* 13,28 9,05 4,23<br />

7 Rimmer v/d Wal 5* 12,09 7,99 4,10<br />

8 Boaz Koster 5* 13,05 9,37 3,68<br />

9 Yrsa Maats 5* 12,74 10,19 2,55<br />

10 Anne Postma 7* 15,51 13,02 2,49<br />

11 Roan Bijlsma 3* 13,03 10,63 2,40<br />

12 Jorn de Vries 2* 18,24 16,15 2,09<br />

13 Daniël Veenstra 3* 13,54 12,01 1,53<br />

14 Jesse van Dijk 2* 13,72 12,42 1,30<br />

15 Gerbrich Steensma 1* 14,71 14,02 0,69<br />

3e klasse<br />

Aantal Eind Begin Totaal<br />

16 JItse Postma 1* 14,95 14,29 0,66<br />

17 Jasper Haanstra 1* 14,65 14,01 0,64<br />

18 Mark Sybrandy 3* 12,24 11,61 0,63<br />

19 Bouwe Westert 1* 17,67 17,27 0,40<br />

20 JudIth de Haan 1* 12,76 12,59 0,17<br />

21 Rianne Heeringa 2* 12,08 11,95 0,13<br />

Totaal aantal door 3e klasse-ljeppers: 106*<br />

Nieuwe ljeppers in de 2e en 3e klasse:<br />

Aantal Eind<br />

Noa de Boer 5* 14,58<br />

Zoet Kaag 6* 12,91<br />

Thijs v/d Wolf 1* 9,96<br />

Geertje Algra 2* 9,60<br />

Totaal aantal: 14*<br />

Hanneke Westert springt op 11 juli in IJlst een nieuw Nederlands record bij de famkes; 16.78 m.<br />

<strong>Op</strong> 24 augustus verbetert ze dat in Burgum nogmaals tot 17.63 m!<br />

©fotografie Martin de Jong


76<br />

Friese recordsprongen op NK IJlst <strong>2023</strong>?<br />

Dit jaar mogen wij in IJlst het hoogtepunt van dé Friese zomersport, het fierljeppen/polsstokverspringen<br />

organiseren namelijk het Nederlands Kampioenschap! Dit zal plaatsvinden op zaterdag 2 september om<br />

13:00 uur ’s middags op de fierljepschansen in IJlst. Het wordt ongetwijfeld een fantastisch<br />

sportevenement.<br />

Om u een indicatie te geven:<br />

• We verwachten zo’n 1.000 – 1.200 bezoekers op het fierljepfestivalterrein.<br />

• De wedstrijd wordt live uitgezonden op Omrop Fryslân voor een nog veel groter publiek. Vaak wordt<br />

er ook op de landelijke TV aandacht besteed aan het evenement.<br />

• De wedstrijd staat garant voor veel kijkplezier. Fierljeppen is natuurlijk altijd al een spectaculaire<br />

sport om naar te kijken. Een Nederlands Kampioenschap staat garant voor alles wat sport kijken zo<br />

mooi maakt: favorieten, underdogs die ineens een geweldige sprong maken, nieuwe records,<br />

successen maar wellicht ook pijnlijke natsprongen van favorieten.<br />

• Het Nederlands Kampioenschap wordt geopend door een bijzondere openingsact met een nieuw<br />

geschreven fierljepliet in het Nederlands en Frysk. Verderop leest u de tekst zodat u dit alvast kunt<br />

oefenen: )<br />

• Natuurlijk is er een bijzondere prijsuitreiking door de Commissaris van de Koning<br />

drs. A. Brok vergezeld van het Frysk Folksliet door de Hegemer Dekdweilers.<br />

• Naast fierljeppen is er een ruim sportief programma voor kinderen en volwassenen en goede catering<br />

op het fierljepfestivalterrein en een groot feest met feestband Time Maud en een DJ van Disco Silver<br />

na afloop (vanaf 16:30 uur).<br />

• Samen met Ying Media | Groot Fryslân | Waterland van Fryslân werken we aan een communicatieplan,<br />

waarmee we naast de inzet van social media en artikelen in de diverse Groot-kranten, natuurlijk<br />

een mooi programmaboekje maken met interviews van spraakmakende ljeppers dit jaar en meer<br />

algemene artikelen over het fierljeppen. We proberen er een mooi ‘bewaarexemplaar’ van te maken.<br />

• Om meer schooljeugd te interesseren voor onze mooie fierljepsport, organiseert de fierljepferiening<br />

in aanloop tot het NK, voor groep 8 van het basisonderwijs uit de regio gratis fierljepclinics.<br />

Deelnemers maken kans op een vrijkaartje.<br />

Natuurlijk zijn we er trots op dit evenement te morgen organiseren maar… het kost ons naast hoofdbrekens<br />

(een vergunning verkrijgen is al bijkans al een halve weektaak) natuurlijk ook het één en ander.<br />

We schatten de totale kosten van het evenement in op € 50.000,00, hierin zijn o.a. de kosten voor de<br />

tribunehuur, tenthuur, techniek, catering, aankleding terrein, catering, PR en band inbegrepen.<br />

Het blijkt een behoorlijke uitdaging om onze mooie plannen financieel rond te krijgen.<br />

Draagt u de fierljepsport een warm hart toe en wilt u dit mooie evenement mede mogelijk maken als privépersoon<br />

of met uw bedrijf? Dan komen we graag in contact met u. Bel met Christien<br />

Lycklama à Nijeholt op 06 - 46185348 om de sponsormogelijkheden te bespreken.<br />

Wij denken dat het een evenement is wat u heel mooi zou kunnen combineren met andere relatiemarketingactiviteiten<br />

met klanten of leveranciers van buiten Fryslân zoals een kaatsclinic, een


77<br />

stadswandeling, vaartochtje op een praam of skûtsje of beerenburgpriuwerij. De mogelijkheden zijn legio in<br />

Súdwest-Fryslân en we zorgen voor voldoende mogelijkheden om uw bedrijfsnaam zichtbaar te maken.<br />

Kortom: het wordt ongetwijfeld een prachtig NK. En natuurlijk durven we hier in het jaarmagazine van het<br />

FLB wel te benoemen dat we vooral ook hopen dat we veel Friese kampioenen mogen huldigen op onze<br />

nieuwe schans in IJlst op 2 september!<br />

Dus ljeppers en ljepsters: aan de bak!<br />

Wij organiseren een goede ambiance, springen jullie dan de nieuwe records?<br />

Hartelijke groet van de NK Commissie <strong>2023</strong>,<br />

Anna-Jet Leijenaar, Christien Lycklama à Nijeholt, Ilonka Faber, Jarno Hoekstra, Neeltje Nauta,<br />

Peter Stedehouder en Pieter Bult.


78<br />

Ljeppers Funk<br />

NK Fierljeppen <strong>2023</strong> – Bruno Mars – Uptown Funk<br />

Do, do do do, do do do, do do<br />

Do do do, do do do, do do<br />

Do do do, do do do, do do<br />

Do do do (Aauw)<br />

Dit is, de dei hjoed<br />

Bin der klear foar, it komt goed<br />

Dit is, foar de springers<br />

De swingers, derút-springers<br />

Sitte, switte<br />

Springers klear op de flanken<br />

De spanning stiicht, in nij rekord<br />

Komt it publyk, op de bank’n<br />

Hoe komt het? (komt goed)<br />

Al is het even wennen hier<br />

Hoe komt het? (komt goed)<br />

Het ljeppen geeft ons veel plezier<br />

Hoe komt het? (komt goed)<br />

Komt jóu naam in de beker hier<br />

Hoe komt het? (komt goed)<br />

En klim hoger dan de pols<br />

Laat het los!<br />

Ging het eerst niet hallelujah (woew)<br />

Het gaat al beter hallelujah (woew)<br />

Het gaat vandaag van halleluja (woew)<br />

Het N.K. IJlst gaat het geven aan jou (woew)<br />

Het N.K. IJlst gaat het geven aan jou<br />

Het N.K. IJlst gaat het geven aan jou<br />

Zaterdag, en de pols is warm<br />

Niet geloven, maar zien, kom op!<br />

(do, do do do, do do do, do do (ha), enz.)<br />

Net te leauwen, sa fier<br />

Net te leauwen, sa fier<br />

Net te leauwen, sa fier<br />

Net te leauwen, sa fier<br />

Net te leauwen, sa fier<br />

Hé, hé, hé, oh! (Stop! Wachtsje ris)<br />

Kop der foar, spring en gryp net mis<br />

Pak ’m beet, klim omheech<br />

Utspróng, en wer omleech<br />

’t Is de oanloop, de ynsprong, klimme, ôfsette<br />

De teannen foarút, mei alle krêft derút<br />

Net de kop yn’t sânbêd stekke<br />

Hoe komt it? (komt goed)<br />

It ljeppen sit yn ús bloed<br />

Hoe komt it? (komt goed)<br />

De dei dy kin net stikken hjoed<br />

Hoe komt it? (komt goed, komt goed)<br />

Hé wat soe’t, op de beker hjoed<br />

Hoe komt it? (komt goed)<br />

Ik spring gatten yn de loft<br />

Let mar op!<br />

Al gie it earst net halleluja (woew)<br />

It giet al better hallelujah (woew)<br />

It giet hjir hjoed fan halleluja (woew)<br />

It N.K. Drylts hat alles foar dy (woew)<br />

It N.K. Drylts hat alles foar dy<br />

It N.K. Drylts hat alles foar dy<br />

Saterdy, en de pols is hjit<br />

My net leauwe, mar sjen, kom op!<br />

Niet geloven, maar zien<br />

(do, do do do, do do do, do do (ha) enz.)<br />

Niet geloven, maar zien<br />

Niet geloven, maar zien<br />

Niet geloven, maar zien<br />

Niet geloven, maar zien<br />

Hé, hé, hé, oh!<br />

(do, do do do, do do do, do do enz.)<br />

Let nu op<br />

’k Zal je eens even wat zeggen<br />

Rennen, klimmen, los!<br />

Rennen klimmen los<br />

Rennen, klimmen, los!<br />

Rennen klimmen los<br />

Ik zeg: Rennen, klimmen, los!<br />

Rennen klimmen los<br />

Rennen, klimmen, los!<br />

Rennen klimmen los<br />

Kom op, spring, je kunt het<br />

Ren en klim, de afzet<br />

Pak jij het, pak ik het<br />

Van Jaco en Marrit<br />

Kom op, spring, je kunt het<br />

Ren en klim, de afzet<br />

Het is zaterdag en het vuurtje brandt<br />

Niet geloven, maar zien, kom op<br />

(do, do do do, do do do, do do (ha) enz.)<br />

Net te leauwen, sa fier<br />

Niet geloven, maar zien<br />

Net te leauwen, sa fier<br />

Niet geloven, maar zien<br />

Net te leauwen, sa fier<br />

Hé, hé, hé, oh!<br />

Rennen, klimmen, los!<br />

Rennen klimmen los (Wat seist?)<br />

Rennen, klimmen, los!<br />

Rennen klimmen los (Kom op!)<br />

Rennen, klimmen, los!<br />

Rennen klimmen los (Wat seist?)<br />

Rennen, klimmen, los!<br />

Rennen klimmen los (Kom op!)<br />

Rennen, klimmen, los!<br />

Rennen klimmen los (Wat seist?)<br />

Rennen, klimmen, los!<br />

Rennen klimmen los (Kom op!)<br />

Rennen, klimmen, los!<br />

Rennen klimmen los (Wat sei...?)<br />

Rennen klimmen los<br />

Hans Andringa


79


80<br />

Gouden Rige Klassement 2022<br />

Sponsor Gouden Rige:<br />

De eerste 5 in elke categorie krijgen punten (6, 4, 3, 2, 1)<br />

WHL KL ESB FWW NFM FC<br />

WS BG GR BT HS IJ<br />

TOTAAL<br />

Senioaren<br />

Oane Galama 6 6 1 6 12 31<br />

Sytse Bokma 2 1 3 4 6 16<br />

Ysbrand Galama 2 4 6 4 16<br />

Nard Brandsma 4 3 8 15<br />

Rutger Piersma 4 2 6 2 14<br />

Bauke de Jong 3 4 1 1 9<br />

Jarno Hoekstra 1 3 4<br />

Jan Teade Nauta 2 2 4<br />

Minne Smit 3 3<br />

Junioaren<br />

Germ Terpstra 4 4 6 6 8 28<br />

Wisse Broekstra 6 6 3 12 27<br />

Riemer Durk Krol 3 6 1 1 6 17<br />

Michiel Zijlstra 3 1 2 4 10<br />

Arend Veenstra 2 4 4 10<br />

Peter Faber 4 3 7<br />

Douwe Abma 1 1 2 2 6<br />

Rutger Haanstra 3 3<br />

Stefan Douma 2 2<br />

Thomas v/d Goot 2 2<br />

Froulju<br />

Tessa Kramer 3 6 6 2 12 29<br />

Sigrid Bokma 6 1 4 4 4 6 25<br />

Femke Rispens 3 4 1 8 16<br />

Marrit v/d Wal 1 6 6 13<br />

Femke Brouwer 2 3 3 4 12<br />

Inger Haanstra 4 2 2 2 10<br />

Pytrix Westra 3 3<br />

Marije Reitsma 2 2<br />

Iris Wijbenga 1 1<br />

Jonges<br />

Auke Jan Jilderda 6 4 6 4 4 8 32<br />

Erwin Lefferts 3 6 3 12 24<br />

Djurre de Jong 2 4 3 6 4 19<br />

Brent Monsma 1 3 6 10<br />

Timo v/d Knaap 3 6 9<br />

Eldert Simon Groenhof 4 2 6<br />

Mads Tolsma 1 2 3<br />

Jorrit Bouwstra 2 2<br />

Hendrik Jacob Krol 2 2<br />

Hidde de Jong 1 1<br />

Famkes<br />

Hanneke Westert 4 6 6 6 4 12 38<br />

Hilde v/d Weij 6 4 4 3 4 21<br />

Jeltske Terpstra 2 3 2 8 15<br />

Berber de Vries 2 4 6 12<br />

Rianne Kampen 2 6 8<br />

Sanne Bouwstra 3 1 3 7<br />

Yenthe van Kammen 3 2 5<br />

Nynke Kampen 2 2<br />

Hylkje Hoekstra 1 1<br />

Rixt v/d Goot 1 1<br />

Lisanne de Jong 1 1


81<br />

Adressen FLB-afdelingen<br />

BUITENPOST<br />

Ljeppersklub Buitenpost<br />

Jeltingalaan, 9285 WL Buitenpost<br />

WebsIte: www.ljeppersklubbuitenpost.nl<br />

E-mail: ljeppersklub@gmail.com<br />

VOORZITTER:<br />

Ette-Frits Veenstra<br />

Lisdodde 4<br />

9285 LC Buitenpost<br />

tel.: 06 - 12343366<br />

ette-frIts@hotmail.com<br />

SECRETARIS:<br />

Hennie Lefferts<br />

De Schepperstraat 2<br />

9285 PH Buitenpost<br />

tel.: 06 - 15407238<br />

h.lefferts@live.nl<br />

PENNINGMEESTER:<br />

Johanna Roorda<br />

Jeltingalaan 33<br />

9285 WH Buitenpost<br />

tel.: 06 - 10257470<br />

johannaroorda@gmail.com<br />

LEDEN:<br />

Ludger de Jong (sponsorzaken), Marieke Jelsma<br />

(contactpersoon (jeugd)ljeppers), Steven-Jan<br />

Lefferts (gebouw- en terreinbeheerder) en Rick<br />

Reurink (PR)<br />

DEMOZAKEN:<br />

Ludger de Jong<br />

tel.: 06 - 215180898<br />

ludgerwiesje@ziggo.nl<br />

BURGUM<br />

Ljeppersklup Burgum<br />

Website: www.ljeppersklupburgum.nl<br />

E-mail: info@ljeppersklupburgum.nl<br />

VOORZITTER:<br />

Johanna Haanstra-Tinga<br />

AdemastrjItte 35<br />

9251RB Burgum<br />

tel.: 06 - 36144185<br />

johannatinga@hotmail.com<br />

SECRETARIS:<br />

Eddy en Jildau Westra<br />

Gaestmabuorren 14<br />

9251 MA Burgum<br />

tel.: 0511 - 465630<br />

melkfeebedriuwwestra@knid.nl<br />

PENNINGMEESTER:<br />

Gerrit Veenstra<br />

Dr. Ypeylaan 22<br />

9257 MR Noardburgum<br />

g.veenstra@planet.nl<br />

LEDEN:<br />

Bart Helmholt<br />

tel.: 06 - 52483163<br />

bart.helmholt@politie.nl<br />

Evert van der Veen<br />

tel.: 06 - 12052414<br />

e.veen9@kpnmail.nl<br />

DEMOZAKEN<br />

Hans Helmholt<br />

tel.: 0511 - 465225<br />

tel.: 06 - 51785274<br />

h.helmholt@upcmail.nl<br />

GRIJPSKERK<br />

Fierljepvereniging Grijpskerk e.o.<br />

Website: www.fierljeppeningrijpskerk.nl<br />

VOORZITTER:<br />

Kris v/d Bijl<br />

tel.: 06 - 13178428<br />

krisvanderbijl@gmail.com<br />

SECRETARIS/PENNINGMEESTER/DEMOZAKEN:<br />

Peter Faber<br />

Aalsumerweg 36<br />

9883 TA Oldehove<br />

tel.: 06 – 12718344<br />

peterfaber2003@gmail.com<br />

LEDEN:<br />

Ineke Alkema<br />

ineke.alkema@hotmail.com<br />

Jasper Henstra<br />

henstrajj@gmail.com<br />

Marco Koopmans<br />

marcojkoopmans@gmail.com<br />

Anja Kuiper<br />

a.m.kuiper@hotmail.com<br />

Gea Rispens<br />

g.boersma31@kpnplanet.nl


82<br />

IT HEIDENSKIP<br />

Fierljepforiening It Heidenskip<br />

Website: www.fierljeppe.nl<br />

VOORZITTER:<br />

Marrit van der Wal<br />

Heidenskipsterdyk 41<br />

8724 HS It Heidenskip<br />

tel.: 06 - 27071772<br />

marrItwal@hotmail.com<br />

SECRETARIS:<br />

Geke Galama-Koopal<br />

Ursuladyk 7<br />

8724 HR It Heidenskip<br />

tel.: 06 - 23227168<br />

geke_koopal@live.nl<br />

PENNINGMEESTER:<br />

Jurjen Kramer<br />

Igleburren 5<br />

8711 LA Workum<br />

tel.: 06 - 15372266<br />

fierljepkashs@gmail.com<br />

LEDEN:<br />

Anja Klijn Velderman en Anne v/d Zee<br />

DEMOZAKEN:<br />

Nard Brandsma<br />

tel.: 06 – 42269816<br />

demo@fierljeppe.nl<br />

WINSUM<br />

Fierljep Feriening Winsum e.o.<br />

Website: www.fierljeppenwinsum.frl<br />

VOORZITTER/CLINICS:<br />

Anna Martha van der Mei<br />

Nieuwbuursterweg 46<br />

8804 RJ Tzum<br />

tel.: 06 - 29080771<br />

annamarthavdmei@gmail.com<br />

SECRETARIS:<br />

Sietske Brouwer<br />

Baarderbuorren 17<br />

8822 WR Arum<br />

tel. : 06 – 13059757<br />

fierljeppenwinsumeo@gmail.com<br />

PENNINGMEESTER:<br />

Jacob Heeringa<br />

Hofcamp 52<br />

8731 BW Wommels<br />

tel. : 06 - 38849170<br />

jheeringa74@gmail.com<br />

LEDEN:<br />

Albert Bouwstra, Freerk Broekstra, Thirza Diks,<br />

Jildou Postma en Esther Langes<br />

(ledenadministratie)<br />

St. Fierljepakkommodaasje Winsum<br />

WebsIte: www.fierljeppenwinsum.frl<br />

VOORZITTER:<br />

Anna Martha van der Mei<br />

SECRETARIS:<br />

Freerk Broekstra<br />

info@fierljeppenwinsum.frl<br />

PENNINGMEESTER :<br />

Jacob Heeringa<br />

ALGEMEEN LID :<br />

Thirza Diks en Albert Bouwstra<br />

WebsIte : www.fierljeppenwinsum.frl<br />

TwItter: @fierljep_winsum<br />

Facebook: www.facebook.com/fierljeppenwinsum<br />

IJLST<br />

Fierljepvereniging IJlst<br />

Website: www.fierljeppenijlst.nl<br />

VOORZITTER:<br />

Klaske Nauta<br />

Sinnewar 1<br />

8623 XK Jutrijp<br />

tel.: 06 - 11967519<br />

klaskenauta@hotmail.com<br />

SECRETARIS:<br />

Henny Zijlstra<br />

Nessenwei 2A<br />

8618 NM Oosthem<br />

tel.: 06 - 14685785<br />

info@fierljeppenijlst.nl<br />

PENNINGMEESTER:<br />

Ida Wijbenga<br />

Helling 1<br />

8621 CP Heeg<br />

tel.: 06 - 22095231<br />

idawijbenga@ziggo.nl<br />

DEMOZAKEN:<br />

Neeltje Nauta<br />

tel. 0515 - 532578<br />

clinics@fierljeppenijlst.nl<br />

LEDEN:<br />

Klaske Cnossen, Ilonka Faber, Wiebe Jongsma en<br />

Peter Stedehouder


Contactinformatie Frysk Ljeppers Boun<br />

83<br />

Hoofdbestuur FLB:<br />

ALGEMEEN:<br />

info@fierljeppen.frl<br />

Voorzitter:<br />

Mevrouw E. Kramer-Spriensma<br />

Ursuladyk 26<br />

8724 HR It Heidenskip<br />

tel.: 06 – 83643074<br />

voorzItter@fierljeppen.frl<br />

Secretaris:<br />

Mevrouw F. Hoekstra-Stellingwerf<br />

Dammenseweg 4<br />

8723 CN Koudum<br />

tel. 06 - 30759690<br />

secretaris@fierljeppen.frl<br />

Penningmeester:<br />

De heer B. van Akker<br />

Mostermûne 5<br />

9265 LK Suwâld<br />

tel.: 06 - 8329 8490 / 06 - 52581708<br />

penningmeester@fierljeppen.frl<br />

PR & Communicatie:<br />

Mevrouw Y. Reitsma<br />

tel.: 06 – 22993484<br />

communicatie@fierljeppen.frl<br />

Jeugdzaken:<br />

Mevrouw A.M. van der Mei<br />

tel.: 06 - 29080771<br />

jeugd@fierljeppen.frl<br />

Technische zaken:<br />

De heer Th. Scherjon<br />

tel.: 0511 - 842979<br />

tel.: 06 - 53906656<br />

technisch@fierljeppen.frl<br />

Ljeppersvereniging:<br />

De heer T. Faassen<br />

tel.: 06 – 39875440<br />

lv@fierljeppen.frl<br />

Technische Commissie FLB:<br />

ALGEMEEN: tc@fierljeppen.frl<br />

Voorzitter:<br />

De heer S.H. Boschma<br />

tel.: 06 - 30270872<br />

sytzehilbrand@outlook.com<br />

Secretaris/materialen:<br />

De heer T. van Gosliga<br />

tel.: 0511 - 402987<br />

tel.: 06 – 30683765/06 - 22784082<br />

tjipke@fierljeppen.frl<br />

Materialen:<br />

De heer G. Dirks<br />

tel.: 06 - 53915067<br />

De heer K. van der Haring<br />

tel. 06 - 10805658<br />

De heer A. Heins (Jeugd TC)<br />

tel.: 06 – 10630085<br />

De heer J. Jonker<br />

tel.: 0517 – 341853<br />

De heer A. Kramer<br />

tel.: 06 - 12569870<br />

De heer D. Leistra<br />

tel.: 06 - 12818300<br />

De heer H. Leistra<br />

tel.: 06 - 10437319<br />

De heer W.S. van der Meer<br />

tel.: 06 - 22064071<br />

De heer G. Reitsma<br />

tel.: 06 - 27177589<br />

De heer H. Schukken<br />

tel.: 06 - 12307884<br />

De heer E. van der Werff<br />

tel.: 06 – 22532363<br />

Wedstrijdsecretariaat FLB:<br />

ALGEMEEN: 06 - 29324521<br />

De heer S. Huitema<br />

tel.: 0514 - 522789<br />

Mevrouw J. Deinum<br />

tel.: 06 - 40700536<br />

Coördinator demonstraties FLB:<br />

De heer W. Nauta<br />

tel.: 06 – 22591733<br />

De heer T.J. Bootsma<br />

tel.: 06 - 30599434<br />

flbdemoteam@gmail.com


Contactinformatie Frysk Ljeppers Boun<br />

84<br />

Ljeppersvereniging FLB:<br />

ALGEMEEN:<br />

lv@fierljeppen.frl<br />

Voorzitter:<br />

De heer T. Faassen<br />

tel.: 06 – 39875440<br />

thijsfaassen@gmail.com<br />

Secretaris:<br />

De heer D. de Vries<br />

tel.: 06 - 21405381<br />

vriesdedaan@live.nl<br />

Penningmeester:<br />

De heer R. Piersma<br />

tel.: 06 - 42062154<br />

rutgerpiersma@live.nl<br />

De heer J.T. Nauta<br />

tel.: 06 - 10642283<br />

jtnauta@home.nl<br />

Mevrouw G. Steensma<br />

tel.: 06 - 12982978<br />

gerbrichsteensma@gmail.com<br />

De heer B. van der Ploeg<br />

tel.: 06 - 15564263<br />

bvdpjunior@hotmail.com<br />

Commentatoren FLB:<br />

De heer J. Haanstra<br />

tel. 06 – 43543340<br />

johanneshaanstra@hotmail.com<br />

De heer J. Bouma<br />

tel. 06 - 13128121<br />

zwaagwesteinde@gmail.com<br />

Mevrouw K. Nauta<br />

tel.: 06 - 11967519<br />

klaskenauta@hotmail.com<br />

Ereleden FLB:<br />

De heer J. van der Laan<br />

Creil<br />

De heer S. Woudstra<br />

Oudkerk<br />

Overleden op 28-01-2000<br />

op 88-jarige leeftijd<br />

De heer S. Span<br />

Stiens<br />

Overleden op 19-04-2001<br />

op 85-jarige leeftijd<br />

De heer T.T.T. Bult<br />

Bakhuizen<br />

Overleden op 05-05-2015<br />

op 65-jarige leeftijd<br />

De heer E.T. Sterenborg<br />

Grijpskerk<br />

Overleden op 19-02-2020<br />

op 91-jarige leeftijd<br />

Team Fryslân wint de Tweekamp in It Heidenskip<br />

©fotopersburo Martin de Jong / foto Brent de Jong


85

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!