10.05.2022 Views

Op 'e Skâns editie 2022

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.


Inhoudsopgave Op ‘e Skâns 2022

1

• Inhoudsopgave 1

• Voorwoord 2

• Een compleet seizoen! 3

• Verslag digitale ALV 6 april 2021 4

• Jaarverslag Hoofdbestuur FLB 2021/2022 8

• Jaarverslag Wedstrijden Fierljepseizoen 2021 10

• Verslag Technische Commissie 13

• Besluiten ALV 5 april 2022 15

• Even voorstellen: Femke Hoekstra-Stellingwerf 17

• Yldau Reitsma, het nieuwe communicatielid HB 18

• Jaarverslag Jeugdcommissie 2021/2022 21

• Galerij kampioenen FKJ / NKJ 2021 23

• De kampioenen aan het woord 24

• Opbrengst oude fierljepkleding naar Foppe Fonds 27

• Kijkje in de toekomst: werkgroepen 29

• Nieuws Nederlandse Fierljep Bond 33

• Assistent-trainerscursus 2022 35

• Sponsorreglement 36

• Wedstrijdagenda 2022 38

• Indeling seizoen 2022 41

• Voorstel ljeppen zonder sectoren 44

• Verbouwing schansen IJlst 45

• Overzicht Top Tien-klassement aller tijden 46

• Overzicht titels aller tijden 48

• Prestatielijst aller tijden van Friese Senioren t/m 2021 – 16 m ljeppers 50

• Prestatielijst aller tijden van Friese Dames t/m 2021 – 13 m ljeppers 52

• Prestatielijst aller tijden van Friese Jongens t/m 2021 – 16 m ljeppers 53

• Prestatielijst aller tijden van Friese Junioren t/m 2021 – 17 m ljeppers 54

• FLB Fierljepgala 2021 55

• Nieuw Puntenklassement Heren 2021 56

• Nieuw Puntenklassement Dames 2021 57

• Wedstrijdkalender PBH 2022 58

• Klassementswinnaars Fryske Fierljep Kompetysje 2021 59

• Afdeling Burgum; perspectief van trainer 60

• Eindklassement 2021 FLB 62

• Officiële records 63

• Overzicht schansrecords 64

• Freonen fan it fierljeppen 66

• Overzicht dagkampioenen 2021 68

• Familieberichten 69

• Klassement best verbeterde PR – seizoen 2021 70

• Gouden Rige Klassement 2021 73

• 50 jaar NK Fierljeppen in cijfers 74

• Adressen FLB Afdelingen 77

• Adressen FLB Officials 79

`


2

VOORWOORD

Voor jullie ligt de ‘Op ‘e Skâns’ van

2022.

Deze ‘Op ‘e Skâns’ bevat weer veel

informatie, die is aange-leverd vanuit alle

geledingen van de FLB. Iedereen die een

bijdrage heeft geleverd aan het tot stand

komen van deze ‘Op ‘e Skâns’ van harte

bedankt!

De vergaderstukken van de ALV, welke is

gehouden op 5 april 2022 zijn eerder

verstuurd en zijn vanaf nu geen onderdeel

meer van ‘Op ‘e Skâns’.

Na twee halve fierljepseizoenen verwachten we in 2022 een volledig wedstrijdprogramma te

kunnen draaien. Het aantal wedstrijden van de 1e, 2e en 3e klasse is gelijk aan elkaar.

De jeugdwedstrijden zijn nu alleen op zaterdag. Extra wedstrijden vraagt extra inzet van de

vrijwilligers van de afdelingen en van de vrijwilligers van het FLB, dit jaar zijn 2 nieuwe TC-leden

benoemd: Gosse Reitsma van afdeling IJlst en Koos Bekkema van afdeling Burgum, we zijn blij

met deze aanvulling.

Bij de jeugdwedstrijden wordt nu een WBJ (wedstrijdbegeleider jeugd) ingezet, de WBJ houdt

toezicht op een goed verloop van de jeugdwedstrijd. De WBJ wordt door de afdeling zelf geregeld.

Het HB is in de winter actief geweest. Het beleidsplan 2022- 2027 “In sprong foarút” is opgesteld

en gepresenteerd op de ALV en goedgekeurd. Dit beleidsplan geeft een richting aan waar we de

komende jaren mee aan de slag gaan.

Een aantal onderdelen zijn deels al uitgewerkt, door vier werkgroepen. Hierover kunnen jullie meer

lezen in deze ‘Op é Skâns’.

De posters, flyers en de website van de FLB, hebben daarom ook allemaal een nieuw uiterlijk

gekregen.

Binnen het HB van de FLB zijn bestuurderswisselingen geweest.

Secretaris Tjipke van Gosliga is gestopt, onze nieuwe secretaris is Femke Hoekstra-Stellingwerf uit

Koudum. Tjipke van Gosliga blijft wel actief als chauffeur van de bus.

Yldau Reitsma uit IJlst is het nieuwe bestuurslid voor PR en communicatie. Yldau heeft het

afgelopen jaar ook al meegedraaid in de werkgroep communicatie en zij heeft een nieuwe website

voor de FLB gemaakt.

Thijs Faassen is de opvolger van Jan Teade Nauta en is de vertegenwoordiger van de Ljeppers

Vereniging in het HB. Het HB heeft nu weer een volledige bezetting.

Hierbij wil ik iedereen een sportief en mooi fierljepseizoen toewensen.

Tot ziens bij de fierljepwedstrijden!

Etty Kramer-Spriensma

Voorzitter Frysk Ljeppers Boun

`


3

Een compleet seizoen!

Fierljeppen, schaatsen, kaatsen en skûtsjesilen zijn sporten die behoren tot het cultureel

erfgoed van onze provincie. Wat deze vier sporten gemeenschappelijk hebben is dat je

‘eropuit’ gaat. Bij voorkeur naar buiten. Maar als schaatsen op natuurijs niet kan, kan het

natuurlijk ook binnen. Deze vier sporten hebben dezelfde hoofdsponsors. Drie organisaties

die de sport, cultuur én Fryslân een warm hart toedragen.

Bouwgroep Dijkstra Draisma, FB Oranjewoud en de Friese Rabobanken ondersteunen sinds twee jaar de

FLB. In 2021 sloot de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) aan als vierde Friese sport. “In 2022 hopen we

het eerste complete seizoen te draaien met deze unieke combinatie van vier sporten. Corona zorgde de

afgelopen twee jaar voor uitdagingen, maar nu gaan we er vol voor”, aldus Jelmer Algra, directeur bij de

Rabobank namens de drie hoofdsponsors. “Bij het schaatsen sponsoren we het talententeam van het

Gewest Fryslân van de KNSB en de breedtesport. Het talententeam is hofleverancier van de commerciële

schaatsteams geworden. Bij het Fierljeppen hebben meer dan 500 kinderen meegedaan aan een project om

ze kennis te laten maken met de sport. Bij de SKS wordt de laatste hand gelegd aan een toekomstvisie

2045, het jaar waarin de vereniging haar 100 ste verjaardag viert. Daarin wordt de combinatie gezocht van

een ‘traditioneel schouwspel’ en innovatie én duurzame ontwikkeling. In de internationale kaatswereld wordt

er hard aan gewerkt om ‘wallball’, een spel dat van het kaatsen is afgeleid, als olympische sport erkend te

krijgen. Ambities en begrippen die ons als sponsoren prima passen en waar we dagelijks inhoud en invulling

aan geven. Genieten van het nu en werken aan de toekomst”, aldus Algra.

Alle hoop is nu gevestigd op een mooie zomer waarin sporters, vrijwilligers én publiek kunnen genieten van

een compleet seizoen. De drie sponsoren gaan extra energie steken in de kracht van de vier Fryske Sporten

gezamenlijk. “Het zou toch prachtig zijn als op alle hotel- en B&B-kamers informatie beschikbaar is over

deze vier kenmerkende Fryske Sporten? Samen zijn ze een prachtig podium om de Fryske cultuur uit te

dragen. Samen en individueel voegen we zo waarde toe aan de toeristische sector. Het is een perfect

uitstapje voor de bezoeker die Fryslân wil ontdekken. Samenwerking maakt de individuele sportbonden

sterker. En wij zijn er als gezamenlijke sponsoren ‘grutsk’ op om al deze sporters en vrijwilligers te kunnen

ondersteunen”, besluit Algra.

`


4

Frysk Ljeppers Boun

___________________________________________ _________________________________

VERSLAG DIGITALE ALGEMENE LEDENVERGADERING

6 april 2021

Datum : dinsdag 6 april 2021, aanvang 20:00 uur

Locatie : n.v.t.

Aanwezig : Namens HB: Anna Martha van der Mei, Bert van Akker, Jan Teade Nauta (LV), Teije Dijk,

Tjipke van Gosliga, Etty Kramer-Spriensma, Theun Scherjon

Namens TC: Sytze Hilbrand Boschma, Acronius Kramer, Albert Heins

Namens commentatoren: Janco Bouma, Johannes Haanstra

Namens afdeling Burgum: Jildau Westra, Hans Helmholt, Daan de Vries (LV)

Namens afdeling Buitenpost: Ette-Frits Veenstra, Frederik Boersma, Gerbrich Steensma

(LV), Akke Dijkstra, Marieke Jelsma (moderator)

Namens afdeling Grijpskerk: Kris van der Bijl, Peter Faber, Gea Rispens

Namens afdeling It Heidenskip: Anja Klijn Velderman, Anna Kramer, Boukje de Boer, Mare

Dijkstra, Hendrik Haanstra, Martina Haanstra, Melanie Heins, Jurjen Kramer, Freark Kramer,

Tessa Kramer, Sietske Stellingwerf, Marrit van der Wal, Ysbrand Galama (LV), Geke Koopal,

Rients van der Wal

Namens afdeling IJlst: Thewis Hobma, Klaske Nauta, Ruurdje Westert, Auke Zijlstra, Henny

Zijlstra

Namens afdeling Winsum: Sietske Brouwer, Femke Brouwer, Freerk Broekstra, Wisse

Broekstra, Jildou Postma

Namens GC: Jan Melchers

Namens WS: Sjoerd Huitema, Johanna Deinum

Namens fierljepfreonen: Jellie van der Meulen

Afwezig m.k.g. : n.v.t.

1 Opening

Teije opent de vergadering en heet de deelnemers welkom. Gelukkig ging het inloggen goed deze

keer. Het begint te wennen. Er zijn ook aardig wat meer deelnemers en dat vinden we erg fijn.

Marieke fungeert als moderator en helpt Teije dat een ieder aan bod komt.

Verzoek is om de camera en microfoon zoveel mogelijk uit te schakelen en alleen te gebruiken

wanneer je aan het woord bent. Dit om het systeem zoveel mogelijk te ontlasten. Teije hoopt op een

goede vergadering en vraagt of de agenda zo kan worden goedgekeurd.

Er is nog een stuk binnen gekomen van Klaske en Hans met een voorstel over de Gouden Rige en

de Utljepper. Voorgesteld wordt om dit te behandelen onder punt 6b. Verder wordt de agenda

ongewijzigd goedgekeurd.

2 Mededelingen en ingekomen stukken

Er zijn op dit moment geen relevante mededelingen en ingekomen stukken.

3 Verslag Algemene Ledenvergadering van 2 december 2020

Het verslag wordt doorgenomen. Hans merkt op dat hij de boeken niet alleen heeft gecontroleerd

maar samen met Gerrit Veenstra. Verder zijn er geen opmerkingen, met dank aan Tjipke wordt het

vastgesteld.

`


5

4 Algemene Zaken

a. Jaarverslag Hoofdbestuur 2020/2021.

Dit verslag wordt zonder bemerkingen vastgesteld met dank aan Tjipke.

b. Jaarverslag wedstrijden 2020.

Dit verslag wordt eveneens zonder bemerkingen vastgesteld met dank aan Sjoerd Huitema.

c. Verslag Technische Commissie.

Dit verslag wordt vastgesteld zonder aanmerkingen met dank aan Tjipke.

d. Punten ter besluitvorming n.a.v. Evaluatie seizoen 2020.

De punten worden ongewijzigd vastgesteld met dien verstande dat Sytze opmerkt dat de kop van

punt 2 een verkeerde benaming heeft. De kop contributie moet vervangen worden door:

Jeugdfinalesprongen NKJ.

e. Punt 7 Kampioensprijzen NKJ. Wij stellen het hier vast, maar de NFB moet ook nog akkoord

gaan.

5 Bespreken opties fierljepseizoen 2021 i.v.m. corona

Op dit moment is nog niet bekend of we het komend seizoen kunnen ljeppen, laat staan onder welke

voorwaarden. Dit is het 2e jaar dat corona ons parten speelt. Wij als HB houden de vinger aan de

pols samen met onze Hollandse collega's, om zoveel mogelijk gelijk op te trekken.

Dit ook om gelijke protocollen op te stellen, zodat we sterker staan bij de autoriteiten.

Op 20 april hebben we hier weer overleg over.

Zoals ons is beloofd zouden per 1 juli de meeste mensen zijn ingeënt, dat we hopen dan in ieder

geval los te kunnen. Maar het zou ook eerder kunnen zijn. We houden jullie op de hoogte en zodra er

geschakeld moet worden gaan we in overleg met de voorzitters.

6 Uitwisseling relevante informatie

Sport Fryslân wil weer beginnen met “Fryske sport yn dyn klasse” en wil ongeveer 6 clinics geven. Er

wordt van ons ook een bijdrage verwacht wat ondertussen is geregeld.

Wel hopen we door middel van flyers en directe benadering er meer jeugdleden aan over te houden

dan in het verleden. Teije heeft contact gehad met Doarpswurk, dit is de koepel van de Verenigingen

voor Dorpsbelang en van dorpshuizen. Het doel is in dorpen, die daar voor voelen, een eenvoudige

fierljepschans te realiseren voor de eigen inwoners. Doarpswurk is hier enthousiast over en zal hier

publiciteit aan geven.

De Stichting Leeuwarden Student City wil één keer per jaar fierljeppen organiseren voor hun

studenten. Ze hebben ons advies gevraagd. Wij willen helpen met technische informatie, en

eventueel een demo op de dag zelf. Teije gaat beide projecten voorlopig nog begeleiden.

Thewis vertelt wat over de voortgang van de schansen in Harlingen. Hij verwacht deze week groen

licht over de wijziging van voetbalveld naar fierljepaccommodatie. Daarna moet er nog een

omgevingsvergunning worden aangevraagd. Daarna zou met de bouw kunnen worden begonnen.

Hij hoopt volgend jaar daadwerkelijk te kunnen springen. Red-Bull wil weer een “fierste ljepper” in het

najaar organiseren. Hans denkt dat Heerenveen dit misschien wel wil organiseren. Hij zal er eens

naar informeren. Oude Ljeppie gaat naar het fierljepmuseum evenals enkele spullen uit de

verouderde leskisten.

6b) Gouden Rige en Utljepper

Hans stelt samen met Klaske voor om de Gouden Rige-wedstrijden normaal door te laten gaan.

De sponsor vragen we nog niet omdat die het ook moeilijk heeft. Ze stellen voor de laatste 2

wedstrijden dubbele punten toe te kennen, om het extra spannend te maken. De prijzen zullen in de

loop van het seizoen worden vastgesteld.

De Utljepper komt voort uit de oude nacompetitie. Om toch wat voor de ljeppers te organiseren kan

elk meedoen met een wedstrijd voor deelnemers die niet aan het FK hebben deelgenomen inclusief

reserves. Voorgesteld wordt om van tevoren je afstand in te schatten. Diegene die zijn eigen

opgegeven afstand het dichtst benaderd is winnaar.

`


6

Beide voorstellen kunnen op instemming van de vergadering rekenen.

7 Financiële zaken

a. Financieel verslag 2020.

Bert geeft een toelichting op het zeer duidelijke verslag. Door het rare coronaseizoen waren er

minder uitgaven. Mede hierdoor is er een positief saldo, ondanks dat we de verenigingen

vrijgesteld hebben voor de wedstrijdtarieven. De bus was wat duurder.

Hij moest gespoten, bestickerd en ook technisch moest er wat gebeuren.

b. Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie.

Kris van der Bijl en Ineke Alkema hebben de boekhouding bekeken. Keurig op orde en op alle

vragen werden deskundige antwoorden gegeven. Kris stelt voor de penningmeester décharge te

verlenen. De vergadering stemt hiermee in.

It Heidenskip wordt benoemd om de boeken te controleren over 2021.

c. Begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2023.

Omdat we een meerjarig sponsorcontract hebben en door de aanschaf van de nieuwe kleding

heeft Bert een meerjarenbegroting gemaakt omdat de lasten doorlopen.

Pas volgend jaar hebben we de kleding betaald. In 2022 gaan we naar de plus en de volgende

jaren uiteraard ook. De begroting wordt goedgekeurd.

d. Wedstrijdtarieven 2021.

Bert heeft in zijn begroting rekening gehouden met halvering van de wedstrijdtarieven.

Dit om de verenigingen een steuntje in de rug te geven. Hier wordt mee ingestemd.

e. Contributievaststelling 2021.

Dit is behandeld in punt 4d, 10.

f. Supporterskaarten.

Er is voorgesteld om de supporterskaarten ook te laten gelden voor speciale wedstrijden.

Bert heeft vastgesteld dat dit erg moeilijk wordt omdat er verschillende organisatoren zijn.

De kaart zou dan ook nogal wat duurder worden. We stellen voor de kaarten zo te laten met een

duidelijke uitleg waarvoor ze geldig zijn. Hier wordt mee ingestemd.

8 Benoemingen Commissies / Besturen

a. Benoeming leden geschillencommissie 2021.

De heren Albert Oost, Klaas Leystra en Jan Melchers zijn wederom bereid gevonden deze taak

op zich te nemen.

b. Ledenraadsleden van de NFB.

Grijpskerk en Winsum. Aftredend Burgum, toetredend Buitenpost.

c. Samenstelling Technisch Commissie.

Remco Veenstra en Erwin van der Heide treden uit. Wij zijn hen veel dank verschuldigd. Dus

ook hier ontstaan vacatures die onder e) besproken worden.

d. Samenstelling Hoofdbestuur.

Teije Dijk treedt af en is niet herkiesbaar. Toetredend Etty Kramer (voorzitter) en

Anna Martha van der Mei (jeugdcoördinator). Zij worden met algemene stemmen gekozen.

e. Vacatures.

De TC is nog steeds onderbezet. Als nu elke afdeling één TC levert dan zijn we uit de problemen.

Hans geeft een tip aan Sytze.

Het Hoofdbestuur heeft nog een vacature voor een pr-functionaris. Omdat we afdeling IJlst

verantwoordelijk hebben gemaakt de vacature mee helpen te vervullen, vraagt Teije aan Klaske

hoe het met de voortgang is. Klaske is ermee bezig maar heeft nog geen kandidaat. We wensen

haar succes met verder zoeken. Ook andere afdelingen kunnen meehelpen.

`


7

Ook moeten we nog mensen hebben als chauffeur. Tjipke en Ger worden er niet jonger op en

met de invoering van de derde klasse wordt het werk alleen maar meer.

Sytze zegt toe dat hij mee gaat denken. Buitenpost zou meehelpen om camera-assistenten te

zoeken dat tot dusver ook niet zo goed wil vlotten volgens Marieke.

Conclusie: Er moet meer gebeuren, vooral bij de TC en het HB.

9 Rondvraag

Allereerst excuses van het HB dat de stukken vrij laat zijn toegezonden. Vragen moesten 72 uur van

tevoren worden ingediend en die eis kon eigenlijk niet. Wel heeft Tjipke alle vragen meegenomen.

Mare vroeg waarom het document over de buitensectorregel, ingediend door de TC en It Heidenskip

niet op de agenda stond. De ALV is een formeel gebeuren en alle voorgenomen besluiten zijn

besproken. Dit was met dit document niet het geval. Dit is ook nog maar net ingediend en moet eerst

worden besproken in HB en met NFB.

Johannes vraagt of er een betere geluidsinstallatie kan worden aangeschaft. Vooral bij grotere

evenementen heeft de huidige installatie zijn beperkingen. Sytze zegt toe dat bij aanschaf van een

LED-scherm hier tegelijkertijd naar gekeken zal worden.

Johannes waarschuwt dat als er een 3e klasse bij komt, meer commentatoren beschikbaar moeten

zijn. Het blijkt dat sommige commentatoren best willen invallen bij een andere afdeling, maar dat ze

niet worden gevraagd. Johannes zegt toe best een lijstje te willen maken met eventueel beschikbare

commentatoren. Johannes maakt weer een lijstje welke 1e klasse-wedstrijden hij beschikbaar is.

De afdelingen moeten zelf zorgen, als hij niet kan, dat ze zelf een kandidaat zoeken.

In het kader hiervan meldt Janco Bouma dat hij dit seizoen waarschijnlijk niet beschikbaar is als

commentator, wegens een medisch probleem.

Johanna merkt op dat de wedstrijdlijst formeel nog moet worden goed gekeurd. Teije vraagt of er

bezwaren zijn tegen goedkeuring. Geen bezwaar.

10 Overdracht voorzitterschap

Teije houdt de grote voorzittershamer pontificaal in beeld, en draagt hem symbolisch over aan Etty.

Ook laat hij het slaghout zien in de vorm van een pompeblêd waar alle namen van de voorzitters op

staan vanaf de oprichting.

Wat opvalt is dat Etty de eerste vrouwelijke voorzitter wordt. Ook de afdelingen hebben in

meerderheid een vrouwelijke voorzitter.

Teije heeft met veel plezier en inzet 4 jaar het voorzitterschap op zich genomen. De samenwerking

met het HB, Johanna en de voorzitters is uitstekend verlopen. Hij heeft met Etty afgesproken, met

instemming van HB, dat hij nog een tijdje de projecten dorpsschansen en student-fierljeppen in

Leeuwarden gaat begeleiden en voorlopig contactpersoon is naar de kaatsbond en schaatsbond,

Gewest Fryslân. Ook zal hij de resultaten van de takomstdei nog verder gaan uitwerken zodat we er

een toekomstvisie van kunnen maken.

Hij bedankt iedereen voor de prettige samenwerking en de prachtige bos bloemen die hij heeft

gekregen en geeft het woord aan Etty.

Tjipke bedankt Teije voor de geweldige 4 jaar die hij als bestuurder bij ons aanwezig was. Mede

dankzij Teije hebben we geweldige sponsors gevonden. Teije droeg ons ook met verve uit naar de

buitenwereld. Door zijn bestuurlijke contacten heeft Teije in Friesland het fierljeppen stevig op de

kaart gezet. Dank daarvoor, daar kunnen we verder mee. We wensen je alle goeds voor de toekomst

en we zien je vast nog wel.

11 Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit Etty om 22:00 uur de vergadering.

`


Jaarverslag Hoofdbestuur FLB

2021/2022

Op 6 april 2021 is de Algemene Ledenvergadering wegens corona digitaal gehouden.

De samenstelling van het Hoofdbestuur was in 2021-2022 als volgt:

• Voorzitter

Etty Kramer

• Secretaris

Tjipke van Gosliga

• Penningmeester

Bert van Akker

• PR-functionaris

Vacant

• Lid vanuit TC

Theun Scherjon

• Lid vanuit LV

Jan Teade Nauta

• Jeugdcoördinator

Anna Martha van der Mei

Lijst met afkortingen:

FLB: Frysk Ljeppers Boun

HB: Hoofdbestuur Frysk Ljeppers Boun

DB: Dagelijks Bestuur van het HB

TC: Technische Commissie van het FLB

LV: Ljeppers Vereniging

WS: Wedstrijdsecretariaat

NFB: Nederlandse Fierljep Bond

PBH: Polsstok Bond Holland

FK: Fries Kampioenschap

HK: Hollands Kampioenschap

NC: Nationale Competitie

NK: Nederlands Kampioenschap

NFM: Nationale Fierljep Manifestatie

8

Ook afgelopen seizoen heeft de coronapandemie ons parten gespeeld. Ook nu kon het seizoen pas

van start voor de jeugd per 12 juni en de competitie per 30 juni. De wedstrijdagenda is opgepakt vanaf

die datum.

We hebben, samen met de NFB en PBH weer afgestemd. Ook nu moesten FK en NK weer uitgesteld

worden tot september. Dat nam niet weg dat we een mooi seizoen hadden met weinig beperkingen met

een mooi FK en NK met prachtig weer als slot.

Het fierljepgala konden we, net voordat er een nieuwe lockdown inging, houden in It Heidenskip zodat

de competitieprijzen netjes konden worden uitgereikt.

De NFM kon doorgang vinden al was het op een andere datum dan gewoonlijk.

De vergaderingen van het HB zijn zowel digitaal als fysiek gehouden. Met onze verenigingen hebben

we meestal digitaal vergaderd. Ook de ALV in april moest weer digitaal.

Het was voor onze nieuwe voorzitster een uitdaging maar zij heeft de leiding voortvarend opgepakt. De

tekorten aan vrijwilligers, de toekomstvisie die door corona was blijven liggen en de in het slop geraakte

PR worden voortvarend door werkgroepen aangepakt.

Ook de jeugdcoördinator speelt haar rol met verve.

Onze sponsors “Bouwgroep Dijkstra-Draisma, de Friese Rabobanken en FB Oranjewoud”, zijn ondanks

de corona, tevreden over onze prestatie.

Ook dit jaar is er geen enkele schorsing of sanctie opgelegd. We willen de ljeppers en ljepsters hiervoor

bijzonder bedanken voor hun sportiviteit.

De nieuwe 3e klasse, was succesvol. Het jeugdreglement is klaar. De jeugdschansen hebben hier en

daar nogal wat afwijkingen op de standaardmaten die nu worden geïnventariseerd.

De samenwerking met de NFB en PBH is uitermate plezierig en ondersteunend.

`


9

Andere onderwerpen:

Het geluid was niet altijd optimaal wat klachten veroorzaakt. Dit seizoen hopen we met een verbeterde

geluidsinstallatie het probleem te hebben opgelost.

Omrop Fryslân heeft het FK en NK live uitgezonden op de televisie. Daarnaast is er veel videomateriaal

met hun gedeeld. Wij zijn er trots op.

We hadden dit jaar een pilot in Heerenveen, dat alle schoolklassen in Heerenveen op de schansen van

Sportstad een clinic hebben gekregen. Wat ons dit voor de toekomst op gaat leveren weten we nog niet

zo goed.

We hopen op een prachtig en coronavrij nieuw seizoen, waar hopelijk ieder weer veel genoegen aan

zal beleven.

Tjipke van Gosliga

Secretaris Frysk Ljeppers Boun

Burgum, maart 2022

©fotografie Martin de Jong

Fryske Kampioenen Fierljeppen 2021, Winsum – 4 september 2021

Rutger Haanstra (19.43 m), Marrit v/d Wal (16.24 m), Nard Brandsma (21.29 m), Germ Terpstra (17.69 m)

en Inger Haanstra (13.95 m)

`


10

Jaarverslag (wedstrijdverslag)

Fierljepseizoen 2021

Opnieuw een jaar, dat verstoord werd door de coronapandemie. Zagen we vorig jaar geen

kans een TK en NFM te organiseren; dit jaar lukte het wel.

Hadden we in 2020 een schitterende zomer, nu werden we getrakteerd op een ‘ouderwetse’

zomer. Een aantal wedstrijden zijn zonder finale geëindigd, en slechts 2 keer werd een

wedstrijd verplaatst. In IJlst zelfs tweemaal; hierdoor kwam de FC te vervallen.

Begonnen we pas eind juni, we konden doorgaan tot halverwege september met als sluitstuk

het NK in Burgum. Het was het 50 e NK; het eerste NK werd in 1972 gehouden in Jaarsveld.

Twee van de drie kampioenen waren aanwezig. Eén, Aart de With, zelfs in functie als arbiter.

Opnieuw een seizoen met 12 competitiewedstrijden. Een klassementsrecord bij de Famkes

door Hanneke Westert, 4 schansrecords en een Fries record.

Tijdens het NK werd er een Fries record gesprongen bij de Junioren: Rutger Haanstra. Helaas

was dit niet voldoende om kampioen te worden.

Overzicht van het aantal verre sprongen over de laatste 4 jaar.

Senioren Junioren Jongens Dames

“21+” "20+" "19+" "18+" "19+" "18+" "17+" "17+" "16+" "15+" “16+” "15+" "14+"

2021 4 34 94 176 20 66 134 23 72 153 11 55 194

2020 6 29 90 169 8 26 59 21 55 95 5 27 111

2019 12 59 209 374 12 38 105 52 165 301 16 68 235

2018 7 52 149 304 20 74 185 34 92 197 6 34 159

In het bovenstaand overzicht staan ook aantallen van PBH-ljeppers, als ze deelnemen aan

gezamenlijke wedstijden. Vergelijken met vorig jaar, is een beetje moeilijk.

Dit jaar waren er een TK en de NFM. Dat alleen geeft geen verklaring voor de toename van

het aantal 14+ sprongen bij de Dames, de 15+ sprongen bij de Jongens, en de 17+ sprongen

bij de Junioren.

De Friese ljeppers sprongen 186 maal verder dan 18 meter. Dit zijn er toch 7 meer dan vorig

jaar. Het vaakst gebeurde dit in It Heidenskip met 47, gevolgd door Burgum met 45 en IJlst

met 36.

Het overzicht van de totaalafstand van de schansrecords.

Totaalafstand SR's

2017 2018 2019 2020 2021

BG 93,90 95,96 98,90 99,32 99,45

HS 94,00 94,00 95,93 95,93 95,93

BT 91,20 91,20 91,20 92,65 92,65

IJ 92,27 92,27 92,27 92,27 92,52

WS 91,48 91,48 92,01 92,19 92,19

GR 90,59 90,59 90,59 90,59 90,59

Er werd 4 maal een schansrecord verbeterd,

eenmaal in BG, 3 maal in IJ.

Tweemaal door Wisse, en 1 maal door Hanneke

en Inger.

De volgorde van de totaalscore SR is niet

gewijzigd; BG loopt iets verder uit.

De strijd om het klassement werd in een aantal groepen spannend.

Behalve bij de Jongens en de Famkes. Arend bij de Jongens en Hanneke bij de Famkes

sprongen na de eerste wedstrijd in de leiderstrui en stonden deze niet meer af.

Hanneke zelfs met een klassementsrecord.

`


11

Bij de Senioren werd het op het eind spannend. Sytse won met maar 7 cm voorsprong. Bij de

Junioren wist Wisse de leiderstrui na de derde wedstrijd te bemachtigen.

Door blessureleed bleef er uiteindelijk 22 cm over om te winnen.

Bij de Dames werd het spannend. Marrit begon goed, maar had de pech tijdelijk naar de 2 e

klasse te verhuizen. Tessa nam de leiderstrui over en won met slechts 10 cm verschil.

Dagkampioenschappen: Bij de Senioren werden titels redelijk verdeeld: Oane 5, Nard en

Sytse elk 3, en Jan Teade 2.

Bij de Junioren was er een heel rijtje met dagwinnaars: Rutger met 5, Wisse 3, Minne 2, en

Stefan en Riemer Durk elk 1.

Bij de Jongens werden de titels verdeeld door: Arend 7, Germ 3, Douwe 2 en Auke Jan 1.

Bij de Famkes won Hanneke er 6, Inger er 5 en Berber 1.

Bij de Dames waren er nogal veel verschillende dagwinnaars: Tessa met 4, Marrit met 3,

Sigrid met 2, en Marije, Tirza, Femke en Maureen elk met 1.

De Friese Kampioenschappen werden met een beperkt aantal publiek versprongen, weer

schitterend in beeld gebracht door Omrop Fryslân.

Bij de Senioren werd de winnende sprong door Nard al in de voorronde gesprongen; een

fraaie 21+, ver genoeg voor de concurrentie.

Ook bij de Junioren werd de verste sprong in de voorronde gesprongen door Rutger.

Bij de Jongens sprong Germ een PR, een ruime 17+; niet onoverkomelijk voor de

concurrentie, maar onder druk deze afstand te verbeteren, was te veel gevraagd.

Bij de Dames en Meisjes werden in de finale de winnende sprongen gemaakt. Marrit en Inger

werden kampioen.

De TK Holland-Friesland werd dit jaar in Vlist versprongen. Met een verschil van liefst 11,55m

won Holland de Tweekamp. In alle 5 categorieën verloor Friesland!!

De 32 e NFM werd versprongen, uiteraard zonder nevenactiviteiten. Een kleine 200

deelnemers kwamen op de schansen. Na een spannende finale werden Nard, Reinier, Germ,

Marrit en Hanneke kampioen.

Eén van de prijswinnaars sprong een PR; een vast gegeven bij de NFM.

Een paar dagen eerder was de jeugd NFM versprongen. De winnaars: Jarmo Timmens, Jorrit

Bouwstra, Else Klijn Velderman en Viënne v/d Knaap.

De Nederlandse Kampioenschappen werden evenals vorig jaar in Burgum gehouden.

Na de teleurstellende uitslag in Vlist, waren de Friese ljeppers extra gemotiveerd.

Helaas mocht dat niet baten.

Bij de Senioren won Wouter van Midden met een fantastisch PR de titel.

Bij de Junioren sloeg Reinier Overbeek op zijn specifieke stijl toe, en won de titel.

Bij de Jongens won een ontketende Roy Velis de titel.

Bij de Dames een complete ‘Friese’ finale: Marrit won de titel met een klein verschil.

Bij de Meisjes wist Hanneke in de finale met een PR beslag te leggen op de titel.

Het puntenklassement werd bij de Heren door Oane Galama gewonnen voor Sytse Bokma.

Bij de Dames waren er 2 winnaars: Sigrid Bokma en Hanneke Westert, met 1 punt voorsprong

op Tessa.

Nu de 3 e klasse volledig meedoet, neem ik ook de PR verbeteringen van de 3 e klasse mee.

In de 1 e klasse wisten ljeppers 55 maal een PR te verbeteren, de 2 e klasse 85 maal en de 3 e

klasse maar liefst 118 maal.

Ljeppers, die hun jaar begonnen in de 3 e klasse waren goed voor 12 PR-verbeteringen. Een

hoopvol toekomstbeeld.

`


12

De 9 e FK voor jeugd had een spannend verloop. De kampioenen: Ysbrand Haanstra, Jorrit

Bouwstra, Else Klijn Velderman en Yrsa Maats. Jorrit en Yrsa waren ook vorig jaar kampioen.

Het NK jeugd werd opnieuw in Kockengen gehouden. De kampioenen: Hylke Brouwer, Jorrit

Bouwstra, Meike Cazant en Viënne v/d Knaap. Jorrit en Viënne waren ook vorig jaar

kampioen.

De Gouden Rige werd gesponsord door ‘De Walrus’, ondanks de slechte situatie voor de

horeca met de coronapandemie.

Een puntenklassement over 6 aangewezen wedstrijden voor elke accommodatie één.

Een kleine wijziging ten opzichte van vorige jaargangen; er zijn halverwege dubbele punten te

verdienen, met als motivatie het klassement spannender te maken.

Dat lijkt niet helemaal geslaagd. De winnaars van de Gouden Rige 2021: Sytse, Rutger,

Sigrid, Germ en Hanneke.

Het is te hopen, dat we komend seizoen minder last hebben van corona. De voortekenen

lijken niet slecht, maar er kan zomaar een nieuwe variant optreden. Nu is het wachten op mooi

weer.

Het zal duidelijk zijn, dat er volop getraind moet gaan worden, om de aansluiting met de PBH

te krijgen. Succes!

Sjoerd Huitema

maart 2022

Co-sponsoren fan it Frysk Ljeppers Boun

Der’t wy tige wiis mei binne!

Ook belangstelling voor sponsoring, neem dan

contact op er zijn diverse mogelijkheden

www.fierljeppen

`


13

Van de TC tafel

Het afgelopen seizoen hebben we wederom te maken gehad met de gevolgen van het

coronavirus waardoor de wedstrijden pas vanaf 1 juli gesprongen konden worden.

Mede door het verplaatsen van het FK en NK naar de maand september hebben we er

toch weer een mooi seizoen van mogen maken.

Ondanks het instellen van de derde klasse hebben we het met de huidige bezetting van de

TC wederom voor elkaar gekregen om alle wedstrijden in goede banen te leiden.

Wel zijn wij verheugd om mee te kunnen delen dat wij er een tweetal TC-ers bij hebben, te

weten Koos Bekkema uit Burgum en Gosse Reitsma uit IJlst.

Desondanks zijn nieuwe TC-ers, met name uit de regio Burgum-Buitenpost-Grijpskerk van

harte welkom.

Gedurende het winterseizoen zijn de verenigingen in IJlst en It Heidenskip druk bezig

geweest met compleet nieuwe schansen.

Mede in samenspraak met de TC zijn deze gebouwd. De schans in It Heidenskip hebben

we begin februari al in mogen meten en hebben we kunnen constateren dat deze er

prachtig bij ligt.

We hopen natuurlijk dat er op beide schansen aankomend seizoen mooie sprongen

gemaakt mogen worden.

Het FLB heeft in samenspraak met de diverse verenigingen ervoor gezorgd dat er op elke

schans twee dikke 7 meter-polsen beschikbaar zijn voor de jeugd.

Tevens zijn wij op dit moment bezig met een proef om een ander systeem rondom de pols

uit te proberen voor het terughalen van de pols. Dit moet ervoor zorgen dat blessures door

de oude geitenbandjes tot het verleden behoren.

Wij hopen dat we met zijn allen er weer een mooi seizoen van mogen maken.

Tjipke van Gosliga,

Secretaris TC

`


`

14


15

Besluiten ALV 5 april 2022

1.

Onderwerp

Wedstrijden 1e, 2e en 3e klasse.

Advies HB: Voorstellen over regelmaat en wedstrijdritme zijn zoveel mogelijk afgehandeld met het

opstellen van de nieuwe wedstrijdagenda 2022.

Gemakkelijker promoveren uit 3e klasse. Advies HB: In agenda 2022 is de 3 e klasse vaker

ingedeeld. Bij minder 3 e klasse-wedstrijden meer wedstrijden mee laten tellen voor het klassement.

TC te weinig: Elke afdeling moet 2 TC-leden leveren. Advies HB: Iedere afdeling minimaal 2 TCleden

niet verplichten. Een werkgroep gaat hier mee bezig. Bij verdeling wedstrijden evenredig

verdelen over TC-leden.

Vrijwilligersbijdrage te laag. Advies HB: Meerdere wedstrijden op zaterdag compenseert dit.

Vergoeding is gebaseerd op gemiddelde kosten. Vergoeding gelijk houden.

Finale sprongen 1e klasse verminderen. Uit enquête onder ljeppers blijkt gelijk houden. Advies

HB: Overnemen.

Indeling op rekenafstanden of random. Uit enquête onder ljeppers blijkt random. Advies HB:

Overnemen.

Gouden Rige: Advies HB: Voor het seizoen duidelijkheid over prijzen, punten en wedstrijden.

De Utljepper: De ljeppers hebben de Utljepper als positief ervaren. Advies HB: Is ingepland in

wedstrijdagenda 2022.

LV meer zichtbaar maken voor wedstrijdleiding en afdeling. Uit enquête onder ljeppers blijkt niet

nodig. Advies HB: Negatief.

2.

FK, NK, TK.

Is FK al of geen competitiewedstrijd? Advies HB: De 3e en 5e zaterdag van augustus FK en NK.

FK al of niet mee laten tellen in klassement, afhankelijk laten van aantal wedstrijden, zoals

bijvoorbeeld bij een korter seizoen i.v.m. corona.

Tweekamp organisatie. Advies HB: Werkgroep Tweekamp instellen bestaande uit coaches,

ljeppers en HB lid.

3.

Jeugdwedstrijden.

Aantal wedstrijden, geen regio-indeling en alleen op zaterdag. Advies HB: Is meegenomen in

wedstrijdagenda 2022.

Kwalificatie FKJ en NKJ. 2e of 3e klasse kiezen maximaal 4 wedstrijden.

Jeugd met licentie kiest zelf welke wedstrijden ze gaan deelnemen. Advies HB: Overnemen.

Licentie ljeppen: Voor aanvang van een reguliere 3 e klasse wedstrijd. Advies HB: Overnemen.

Coaching: Te weinig structuur en samenhang. Advies HB: Toewerken naar een situatie dat elke

assistent-trainer en coach is gediplomeerd. Werkgroep geïnstalleerd.

`


16

Commentaar: Bij elke jeugdwedstrijd. Advies HB: Streven naar commentaar bij alle wedstrijden.

Digitaal Meten. Advies HB: We onderschrijven het belang van digitaal meten. Meetapparatuur

duur, kwetsbaar en bediening vergt opleiding. We gaan de mogelijkheden onderzoeken.

Wedstrijdbegeleider jeugd: Toezicht op verloop van de wedstrijd. Een wedstrijdbegeleider

aanstellen. Advies HB: TC en werkgroep gaat nog kijken hoe.

Waterbreedtes: Springen in niveaugroepen. Advies HB: JC werkt dit uit.

Verschil in jeugdschansen: Grote verschillen tussen de jeugdschansen. Advies HB: Er is sinds

januari 2022 een jeugd FVV, de TC van beide bonden meet dit voorjaar alle jeugdschansen in en

publiceert de gegevens. Uitwerken met TC FLB en PBH.

Eigen risicoverklaring: Controleren en ook voor jeugd toepassen. Advies HB: Overnemen en uit

laten zoeken. Werkgroep gaat ermee bezig.

Breder trainingsaanbod: Advies HB: In beleidsplan meenemen.

4.

Materiaal.

Dikke 7 meter-polsen te weinig:

Advies HB: Ontbrekende jeugdpolsen door verenigingen laten bijbestellen centraal bij Theun

Scherjon. Elke afdeling krijgt 1 pols door HB gefinancierd.

5.

Reglement NFB.

Sectoren afschaffen. Advies HB: Negatief. PBH is niet akkoord, ze vinden het onveilig, hun

ljeppers houden weinig rekening met elkaar, daardoor wordt er vaker tegelijk gesprongen.

We kunnen niet alleen als FLB deze regel afschaffen.

6.

PR en communicatie.

Website is qua nieuws bijgehouden, maar de rest heeft niet gewerkt.

Advies HB: Meenemen in beleidsplan en communicatieplan.

OVERIGE BESLUITEN

7.

8.

9.

Stalen spikes: Advies HB: Na raadpleging van de fabrikant van de polsen zijn stalen spikes vanaf

heden verboden.

Jeugdreglement: Vanaf heden is het jeugdreglement van toepassing op de jeugdwedstrijden.

Herbenoeming klassen:

Overgangsklasse wordt Mixklasse.

`


Hoi!

17

Ik ben Femke Hoekstra-Stellingwerf en ik mag het stokje

(de stok) overnemen van Tjipke als secretaris.

Ik ben 28 jaar oud en woon in Koudum. Ik ben getrouwd

met Pieter en mem van Rixt (2).

Ik werk als wijkverpleegkundige bij Antonius, een drukke en

afwisselende baan.

Veel ‘vrije tijd’ is er niet, maar ik mag graag een boek lezen,

een tocht (met Rixt) fietsen of met vriendinnen eropuit.

In de zomer gaan we graag kamperen, maar genieten we

ook van onze mooie omgeving in ons zeilbootje.

Mijn broer Feike fierljept al heel wat jaren en op die manier

heb ik ook kennis gemaakt met het fierljeppen.

Niet als ljepper, dat laat ik liever aan anderen over, maar

het is een prachtige sport om naar te kijken.

Een aantal jaren terug vond Feike dat ik ook wel eens wat voor het fierljeppen kon doen en hij

attendeerde mij erop dat ze mensen zochten voor in de bus.

Ik heb een seizoen met Sjoerd en Johanna meegedraaid, maar dit is toch niet erg goed te

combineren met mijn werk en privéleven.

Nu kwam van Etty de vraag of ik ook als secretaris in het hoofdbestuur plaats wil nemen, ze

vermeldde er meteen bij dat er in de zomer niet vergaderd wordt dus dat het wellicht beter te

combineren was voor mij. Nou ja dan kun je natuurlijk geen nee meer zeggen.

Ik ga mijn best doen de komende jaren!

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

©fotografie Martin de

Jong

Rutger Haanstra

in actie tijdens

Tweekamp in

Vlist

`


Yldau Reitsma, het nieuwe communicatielid HB

18

Hallo allemaal! Tijdens de Algemene ledenvergadering van 5

april 2022 ben ik door onze voorzitter Etty Kramer-Spriensma

officieel benoemd tot het Hoofdbestuur van het FLB.

Ik zal aan de slag als communicatielid. Dus nu wordt het

misschien toch wel even tijd om mezelf aan jullie voor te stellen.

Dus bij deze…

Mijn naam is Yldau Reitsma, geboren en getogen IJlster. De

fierljeppers en leden uit IJlst zullen mij daarom ook wel al

kennen. Maar voor wie dat niet doet, ik ben zelf geen fierljepper.

Maar mijn zusje Marije Reitsma wel. Ooit heb ik het fierljeppen

ook zelf geprobeerd, dit was echter geen succes...

Ik laat deze geweldige sport graag over aan jullie! Als supporter

geniet ik van het kijken naar de sport. Daarnaast vind ik het ook

heel leuk om foto’s te maken, die weer gedeeld kunnen worden

op de sociale media.

Vanuit het foto’s maken en mijn vakgebied (straks meer

hierover) ben ik dan ook terecht gekomen bij Fierljepferiening

Drylts e.o. Dit begon klein; helpen met een aantal social mediaberichten

of flyers. Ondertussen maak ik dit jaar voor het tweede jaar op rij alweer het jaarboekje op.

Ik vind het erg leuk om zo een aantal enthousiastelingen van het fierljeppen te helpen de sport nog

mooier neer te zetten en te promoten. Dit zal ongetwijfeld ook met mijn Friese trots te maken hebben.

Maar hoe kom ik dan nu bij het hoofdbestuur? Dat heb ik aan Peter Stedehouder te danken. Tijdens

een van onze overleggen gaf hij aan dat hij mij wel een geschikt persoon vond voor deze functie en

vroeg zich af of het niet iets voor mij was.

Vorige zomer kwam ik door Peter in gesprek met Etty Kramer-Spriensma. Van het een komt het ander,

en nu is het al zover! Ik heb heel veel zin om aan de slag te gaan met de communicatie en PR voor het

fierljeppen. In de tussentijd heb ik samen met Tessa Kramer, Wim Terpstra, Johanna Deinum en Etty

Kramer-Spriensma in de communicatiewerkgroep aan een communicatieplan gewerkt. Hieruit kwamen

een aantal punten. Zo ook een vernieuwde website voor het FLB.

Na het voorbereidende werk heb ik de eer gekregen om deze nieuwe website te bouwen. Wanneer

deze versie van Op ‘e Skâns wordt uitgebracht hoop ik dat de website inmiddels online staat.

Er zullen ongetwijfeld nog wat puntjes op de i gezet moeten worden deze zomer i.v.m. doorverbinden

met PBH. Hiervoor wil ik overigens André Faaij van het PBH heel erg bedanken!

Hij heeft ons geholpen met het doorverbinden met de fierljepdata, zodat we deze op onze website

kunnen gebruiken. Naast de puntjes op de i, werken we deze zomer ook aan de kennisbank.

Mocht je hier graag iets op terug willen vinden, wees dan niet bang om mij een berichtje te sturen.

Maar dat is genoeg over het FLB, voor nu. Ik zou mij voorstellen. Vanaf jongs af aan ben ik altijd al

creatief geweest. Hierdoor ben ik uiteindelijk ook de MBO-opleiding Mediavormgever gaan doen.

Na het MBO ben ik begonnen met de HBO-opleiding Communication & Multimedia Design (CMD).

Sinds december 2021 ben ik hiervoor officieel afgestudeerd en mag ik mezelf nu een multimedia-expert

noemen. Tijdens mijn HBO-opleiding ben ik begonnen met mijn eigen onderneming Yldau Ontwerpen.

Onder deze naam ben ik nu ongeveer 2 jaar werkzaam als grafisch vormgever.

Daarnaast doe ik ook onder andere fotografie en WordPress-websites. Mocht je echt nieuwsgierig zijn

naar mijn werk, dan kun je dit vinden op yldauontwerpen.nl.

Nu heb ik van mijn hobby mijn werk gemaakt, want ik ben gek op creatief bezig zijn. Vooral foto’s

maken vind ik leuk.

`


19

Vroeger al maakte ik met de camera van mijn ouders op vakantie foto’s, daarna op mijn Nintendo DS.

Maar verder kun je mij ook heel blij maken met verschillende series. Ja, het is wat.

Thuis hebben wij namelijk naast Netflix ook Videoland, Ziggo Go, Disney+, Prime video en Viaplay.

Maar het series/films kijken wissel ik dan ook weer af met het spelen van games op mijn Nintendo

Switch, denk aan Animal Crossing, Pokemon Legend Arceus en Mario Kart.

En dan een hobby die ik soms vergeet, omdat het zo gewoon voor mij is geworden, plantjes!

Mijn slaapkamer staat dan ook overvol met plantjes. Deze hobby is een beetje uit de hand gelopen, al

zeg ik het zelf. Van kleine plantjes groot laten groeien, verpoten en stekken tot verzorging van

bijvoorbeeld bladeren.

Daarnaast vind ik het ook leuk om spiritueel bezig te zijn. Maar mocht je daar meer over willen weten,

dan moet je mij maar eens aanspreken.

Gesproken over aanspreken. Mocht je vragen, tips of tops hebben over het FLB en dan vooral met

betrekking op communicatie stuur mij gerust een berichtje. Dit mag telefonisch via +316 22 99 34 84 of

via de mail info@yldauontwerpen.nl

Ik zou nog wel een aantal pagina’s kunnen vol schrijven over ideeën die ik heb voor het FLB. Dat doe ik

jullie (nog) maar niet aan.

Mocht je mee willen denken over de promotie van het FLB, geef je dan op voor het promoteam! Tijdens

het nieuwe seizoen lijkt het me heel leuk om met een aantal enthousiastelingen na te denken over het

gebruik van een promoteam.

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een berichtje of spreek mij aan tijdens één van de wedstrijden.

Nogmaals ik heb veel zin om voor het FLB aan de slag te gaan.

Groeten Yldau Reitsma

Tijdens het fierljepgala met neefje Bouwe Westert en nichtje Hanneke Westert en zusje Marije Reitsma

`


`

20


21

NIJS fan de Jeugdkommisje

Ek dit jier hat de jeugdkommisje mei leden fan alle ôfdielings har oer de jeugdsaken bûgd

ûnder lieding fan Anna Martha van der Mei, jeugdkoördinator yn it FLB-bestjoer.

We hawwe in goed seizoen efter de rêch mei noflike wedstriden, in gesellige ploech jeugd en

moaie ôfstannen. Om’t Ljeppie de Ljip al wat âlder waard hat hy in opfolger socht.

De nije Ljeppie hat by de earste jeugdwedstriid yn Winsum de nije jeugdskânsen iepene.

Earst eefkes oefenje om te sjen oft de nije Ljeppie wol ljeppe kin…

Der stean der dit jier mear jeugdwedstriden as ea earder op de planning. Ek de jeugddei (6

maaie!) by Sportstad stiet hjir wer op, alle jeugdljeppers binne dan wolkom om mei broerkes,

suskes en freonen hjir oan mei te dwaan.

De pilot om famkes o/m 10 jier oer 4 meter wetter springe te litten hat net ekstra

wedstriidljeppers opsmiten. We litte it hjir by.

Tagelyk komt der wol in oare grutte feroaring oan! By de kampioenskippen bliuwt de yndieling

sa’t we dy wend binne. Mar by oare wedstriden wolle we op niveau springe, famkes en jonges

troch inoar.

Foar eltse wedstriid wurde de oanmelden ljeppers opdield yn 4 niveaugroepen. De groepen

mei ljeppers dy’t it minst fier springe wurde yndield op de 5 meter skâns en de oare groepen

op de 6 meter skâns.

Per niveaugroep binne der 3 prizen te winnen lykas we wend wienen.

Wat ek feroaret is de kwalifikaasje foar de kampioenskippen. Om’t we net mear yn regio’s

springe is it nut fan it oanwizen fan kwalifikaasjewedstriden efterhelle.

De kwalifikaasje fynt plak op basis fan it klassemint; foar elts kampioenskip telle de 2 fierste

sprongen.

`


22

Grutteskânsspringers kieze sels hoe faak en wêr’t se meispringe wolle om har te

kwalifisearjen.

Der wurdt al in pear jier oan wurke, mar no is it sa fier; it kommende seizoen start mei echte

NFB-jeugdregleminten, dêr binne boppesteande saken ek yn opnommen. Der stiet fansels

noch folle mear yn, sykje se ris op op de NFB-website: www.nederlandsefierljepbond.nl.

Ien ding wolle we noch oars hawwe en dat giet om de nammen fan de jeugdkategoriën. Dêr

stean no leeftiden yn, mar om’t we mei in peildatum wurkje strookt it net hielendal.

We wolle graach oare nammen, lykas we dat ek by de grutte skânsen hawwe. Hjir komt noch

in priisfraach foar, mar miskien kinne jim der al eefkes oer neitinke…

Foarich jier is dizze kaart ûntwikkele om yn te setten foar it winnen fan nije jeugdleden. Der is

romte foar in eigen tekst en de kaart kin útdield wurde op skoallen en by clinics.

Eltse ôfdieling hat in eigen kaart.

Op dit stuit wurdt der ek wurke oan in stipe/promoasjepakket foar it jaan fan sprekbeurten oer

it fierljeppen. Wa kinne no better ús sport promoatsje as ús eigen jeugdleden?

Sport Fryslân besiket dat mei it projekt Fryske Sport yn dyn Klasse. De opset is wat feroare

neffens earder; der wurdt njonken in clinic ek in ferhaal oer persoanlike erfarings frege.

Thewis, Hannes en Mare wurkje hjir oan mei.

Mear hjir oer witte? Sjoch op www.fryskesportyndynklasse.nl.

JEUGDCOMMISSIE FLB

Voorzitter: Anna Martha v/d Mei annamarthavdmei@gmail.com

‣ Afdeling Buitenpost: Ette-Frits Veenstra ette-frits@hotmail.com

‣ Afdeling Burgum: Johanna Haanstra-Tinga johannatinga@hotmail.com

‣ Afdeling Grijpskerk: Kris v/d Bijl krisvanderbijl@gmail.com

‣ Afdeling It Heidenskip: Mare Dijkstra maredijkstra2@gmail.com

Martina Haanstra

martinahaanstra@hotmail.com

‣ Afdeling IJlst: Marije Reitsma marijereitsma@ziggo.nl

‣ Afdeling Winsum: Thijs Faassen thijsfaassen@gmail.com

`


Galerij kampioenen FKJ / NKJ 2021

23

©fotografie Martin de Jong

Fryske Jeugdkampioenen Fierljeppen 2021, IJlst – 7 augustus 2021

Else Klijn Velderman (07.73 m) meisjes t/m 10 jaar, Jorrit Bouwstra (10.49 m) jongens 11-12 jaar, Yrsa Maats

(10.19 m) meisjes 11-12 jaar en Ysbrand Haanstra (08.35 m) jongens t/m 10 jaar

©fotografie Martin de Jong

Nederlandse Jeugdkampioenen Fierljeppen/Polsstokverspringen 2021, Kockengen – 28 augustus

Hylke Brouwer (10.01 m) jongens t/m 10 jaar, Meike Cazant (08.16 m) meisjes 11-12 jaar, Viënne v/d Knaap

(10.16 m) meisjes 11-12 jaar en Jorrit Bouwstra (11.07 m) jongens 11-12 jaar

`


De kampioenen aan het woord…

24

Wij zijn Sanne en Jorrit Bouwstra en zijn 14 en 12 jaar oud. Wij zijn 2 jaar geleden samen Nederlands

kampioen geworden bij de jeugd. En gaan hier wat over vertellen.

We gingen 1 dag voor het NK al naar Kockengen toe met onze coachen Thijs en Wisse en onze clubgenoten

Brent en Sietse. Daar hebben we geslapen in een mooi hotel.

Toen we bij dat hotel aankwamen gingen we eerst wat eten en daarna zijn wij naar de fierljepaccommodatie

in Kockengen gegaan om te oefenen voor het NK.

Na de training zijn we weer teruggegaan naar het hotel waar we nog wat met zijn allen gedronken

hebben en daarna vroeg naar bed. De volgende ochtend stonden we vroeg op en we pakten onze tas

in, even ontbijten en we waren klaar voor het NK. Tijdens de rit naar de schansen regende het de

gehele tijd, dit voorspelde niet veel goeds, dus afwachten of de wedstrijd wel door kon gaan.

Daar aangekomen zaten onze trouwe supporters Pake, Beppe en onze nicht al op ons te wachten. Je

kon het NK dit jaar ook volgen via een livestream, onze andere Pake en Beppe zaten hier met de hele

familie vol spanning naar te kijken, wat wij natuurlijk heel leuk vonden!

Jorrit: ik sprong in de leeftijdscategorie t/m 10 jaar. Gelukkig was het inmiddels droog geworden dus

de wedstrijd kon gaan beginnen. De eersten hadden al gesprongen alleen ik nog niet omdat het toch

weer begonnen was te regenen, maar toen de regen voorbij was mocht ik eindelijk ook springen.

Mijn eerste sprong ging niet erg goed, want ik zakte bij de insprong helemaal naar beneden, gelukkig

kwam ik wel droog over. Daarna begon het helaas weer te regenen dus we moesten heel lang wachten

tot we weer konden springen, daardoor liep de spanning natuurlijk wel erg op. Maar toen de regen

ophield, konden we ons weer opmaken voor de 2 e sprong.

De 2 e sprong ging geweldig ik zat lekker in de stok en ik zat bijna in het topje ik sprong uit en ik had

10.66 gesprongen een nieuw PR en een Nederlands Record. Ik had het eerst nog niet door dat het zo

ver was. Dit was ook mijn laatste sprong want door de regen was de wedstrijd uitgelopen en de

categorie 11/12 moest ook nog springen.

Tijdens de wedstrijd 11/12 werd bekend dat wij ook nog één keer moesten springen, het werd toen

weer even spannend want er was nog een kans dat iemand mijn afstand nog zou gaan verbeteren,

maar gelukkig gebeurde dit niet en was ik Nederlands kampioen.

`


25

Sanne: ik sprong in de leeftijdscategorie 11 en 12 jaar en dit was mijn laatste jaar bij de jeugd. Mijn

eerste sprong ging wel goed maar was niet heel ver. Mijn 2 de sprong ging wel goed en was ook best ver

maar het was natuurlijk wel heel spannend of er ook nog iemand over heen ging. Na mijn 2 de sprong

werd alles weer stil gelegd doordat het weer begon te regenen. Door het wachten werd het natuurlijk

nog spannender. Na de regenpauze gingen we weer springen alleen toen sprong iemand 1 cm verder

dan mijn afstand.

Om Nederlands kampioen te worden moest ik daaroverheen en moest ik zo ver springen wat ik nog

nooit gehaald had. Dus ik ging mijn 3 de en laatste sprong maken want door de regen was er geen

finale.

Ik weet nog wel hoe spannend ik dat vond, maar ik stond daar en ik dacht gewoon ik ga nu lekker

springen en ik zie wel hoe ver ik kom, ik voelde alweer een paar druppen dus ik dacht nu moet ik echt

gaan.

Dus ik sprong en dat was heel spannend toen ik in het zandbed landde want ik kon toen niet zien of het

verder was of niet dus moest ik met spanning wachten op de afstand. En dat was veder! Namelijk

10.28. Ik was Nederlands kampioen!

Na de prijsuitreiking gingen we met zijn allen naar de McDonald’s wat heel gezellig was! Daarna reden

we door naar huis, toen we thuis aankwamen was de hele straat versierd er stond een bord in de tuin

met “Reduzum hat gjin skâns mar wol twa kear de krâns”. En iedereen in de straat had de vlag

uithangen en voor ons huis hingen vlagjes! Dat had de buurt voor ons gedaan wat we heel leuk en lief

vonden!

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Officiële records jeugd

Jongens 11 en 12 jaar

Naam Afstand Plaats Datum

Sietse Lefferts Nederlands Record Jeugd 11.70 Kockengen 29-08-2020

Roy Velis Hollands Record Jeugd 11.60 4

Linschoten 03-08-2018

Sietse Lefferts Fries Record Jeugd 11.70 Kockengen 29-08-2020

Jongens t/m 10 jaar

Naam Afstand Plaats Datum

Jorrit Bouwstra Nederlands Record Jeugd 10.66 Kockengen 29-08-2020

Roy Velis Hollands Record Jeugd 10.21 4

Zegveld 12-08-2016

Jorrit Bouwstra Fries Record Jeugd 10.66 Kockengen 29-08-2020

Meisjes 11 en 12 jaar

Naam Afstand Plaats Datum

Maureen Westerhof Nederlands Record Jeugd 10.62

IJlst 04-08-2018

Demi Groothedde Hollands Record Jeugd 10.21 4

Zegveld 06-09-2014

Maureen Westerhof Fries Record Jeugd 10.62 IJlst 04-08-2018

Meisjes t/m 10 jaar

Naam Afstand Plaats Datum

Suzanne Mulder Nederlands Record Jeugd 9.06

Zegveld 11-08-2015

Suzanne Mulder Hollands Record Jeugd 9.06 4

Zegveld 11-08-2015

Pytrix Westra Fries Record Jeugd 8.97 Zegveld 06-09-2014

`


26

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

It foarige seizoen koenen we yn Winsum de langwinske nije jeugdskânsen iepenje.

Of eins hat de nije Ljeppie dat dien. De âlde Ljeppie wie skjin oan ein en dit wie fansels in moaie

gelegenheid om fuort ek de nije Ljeppie te presintearjen.

Wat ek aardich wie dat we in

bekende skriuwster as gast

hienen; Lida Dijkstra.

Sy wie dêr om har ta te rieden

op it skriuwen fan in nij boek:

“Sipke leart fierljeppen”.

Der wurde noch in pear puntsjes

op de i set en dan binne de

skânsen wer hielendal klear foar

in seizoen jeugd-wedstriden yn

Winsum.

En foar it NK Jeugd fansels want

dat is dit jier 27 augustus yn

Winsum en dêr binne wy bliid

mei!

`


27

Opbrengst oude fierljepkleding naar Foppe fonds

Tijdens het Fries Kampioenschap fierljeppen voor de jeugd in IJlst op zaterdag 7 augustus 2021

heeft voorzitter Etty Kramer een cheque aangeboden aan Foppe de Haan voor het Foppe Fonds.

Sinds 2020 heeft het fierljeppen nieuwe hoofdsponsoren:

Dijkstra-Draisma, FB Oranjewoud en de Friese Rabobanken.

Met de nieuwe sponsoren hebben de fierljeppers ook

nieuwe sportkleding gekregen.

De oude kleding van sponsor ROC Friese Poort is

geschonken aan Stichting Child-Help. Een non-profit

organisatie die gehandicapte kinderen en hun ouders in

arme landen medisch en maatschappelijk helpt.

De kleding is naar projecten in Oeganda Tanzania en

Rwanda gegaan.

Ljeppers konden ook hun oude shirt kopen, dat hebben velen gedaan, waarbij het sommigen om

shirts met een speciaal rugnummer ging, of gewoon om te gebruiken bij de trainingen.

Met elkaar heeft deze verkoop een mooi bedrag opgeleverd: € 650,--. Dit bedrag is geschonken

aan het Foppe Fonds, “ een hartstikkene goed doel!”

Een fonds voor jongeren voor wie sporten niet vanzelfsprekend is, vanwege hun lichamelijke of

verstandelijke beperking of omdat ouders door financiële omstandigheden hun kind niet kunnen

laten sporten.

©fotografie Martin de Jong

Foppe de Haan vertelt over zijn Foppe Fonds

`


`

28


Kijkje in de toekomst: werkgroepen

29

Tijdens de onlangs gehouden Algemene Ledenvergadering in IJlst, hebben de werkgroepen

in een presentatie laten zien waar ze in de afgelopen maanden aan hebben

gewerkt en wat de actuele stand van zaken is. Onderstaand per werkgroep een kort

verslag.

Werkgroep communicatie

De fierljepsport is uniek, spectaculair en verkoopt zichzelf. Toch kunnen veel meer mensen komen

kijken naar onze mooie sport. De FLB wil de promotie van de sport verbeteren door meer

samenhang tussen de verschillende communicatiemiddelen te organiseren en door meer gebruik

te maken van sociale media en statistieken.

De werkgroep communicatie heeft de opdracht gekregen om een communicatieplan op te stellen

met daarin doelgroepen, intern en extern, wat we willen communiceren en welke middelen we

daarvoor gebruiken. De werkgroep bestaat uit: Yldau Reitsma, Johanna Deinum, Tessa Kramer,

Wim Terpstra en Etty Kramer.

Het communicatieplan is klaar, de website van de FLB is het belangrijkste communicatiemiddel.

De website wordt een kennisbank (soort van Wikipedia) voor iedereen. Gedurende het

fierljepseizoen willen we deze kennisbank aanvullen. De website is half april online geplaatst:

www.fierljeppen.frl. Via QR-codes worden bezoekers van de wedstrijden naar de website gelinkt.

De gedrukte wedstrijdlijsten blijven bestaan, maar kunnen in mindere aantallen worden gedrukt.

Nieuw is het instellen van een Promotieteam. Het voorstel is dat een groep jonge (actieve) ljeppers

de fierljepsport gaat promoten via verschillende sociale media, maar ook flyeren vlak voor een

wedstrijd. Wie heeft zin om mee te doen? Meld je aan bij Yldau Reitsma.

Werkgroep veiligheid en verzekeringen

De FLB wil iedereen die betrokken is bij het fierljeppen een veilige omgeving bieden. Hierbij zien

we veiligheid in de breedste zin van het woord, denk aan veiligheid van de accommodatie, de

veiligheid van de ljeppers, de veiligheid van deelnemers aan een clinic en veiligheid van gebruik

van persoonsgegevens.

De opdracht is om alle zaken die te maken hebben met veiligheid te onderzoeken en daar waar

het nodig is aanpassen aan de huidige wensen en eisen. De werkgroep welke in januari 2022 is

opgericht bestaat uit Harry Kronemeijer van afdeling Winsum, Joop Lefferts van afdeling Burgum

en Etty Kramer namens het Hoofdbestuur.

Als eerste stap is samen met Bert van Akker en de contactpersoon van de Rabobank een gesprek

geweest over de lopende verzekeringen en de wensen van de FLB. We wachten op het advies.

`


30

Het is de bedoeling om de eigenrisicoverklaring die jaarlijks door de fierljeppers (of ouders) wordt

ondertekend, nog éénmaal te laten ondertekenen (liefst digitaal), met een aangepaste tekst.

Daarna hoeft de verklaring alleen door de ljepper ondertekend te worden als deze 18 jaar wordt.

De verklaring kan gebruikt worden voor alle ljeppers: jeugd, 3 e , 2 e en 1 e klasse. De werkgroep gaat

ook aan de slag met het inventariseren wat binnen de afdelingen en TC aan handelingen,

vastlegging wordt gedaan aan de accommodaties rondom veiligheid.

Mogelijk dat hieruit een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) kan worden opgesteld.

Een eerste advies van de werkgroep is het instellen van een vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij

elke vereniging. De VCP is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor een ieder die

opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hierover

een gesprek wil.

Werkgroep werven en opleiden trainers/coaches

Het FLB gaat i.o. met de afdelingen (jeugd)trainers en officials werven en zorgen voor

betere faciliteiten om de functie aantrekkelijker/interessanter te maken.

Met deze doelstelling zijn Sjoerd Hobma, Thijs Faassen en Anna

Martha van der Mei aan de slag gegaan om een advies voor het

FLB bestuur op te leveren.

Enquête

Uit een enquête blijkt dat er op papier best veel trainers zijn, ze

hebben echter te weinig tijd om de trainingen en wedstrijden goed

te kunnen begeleiden. Er is dus hulp nodig. Het zou mooi zijn als

het ‘normaal’ wordt dat alle ljeppers minimaal de assistent-trainers

cursus volgen. Wat opvalt is het grote verschil in aantallen leden.

Wij adviseren dat bij alle nieuwe leden geregistreerd wordt hoe ze

bij de vereniging gekomen zijn.

Kennisuitwisseling

We stellen één fysieke kennisuitwisselingsbijeenkomst met PBH en

FLB voor. Daarnaast zouden er in de winter online meetings

kunnen komen met een thema.

Cursussen

Wij stellen een aantal wijzigingen voor en vooral uitbreiding van het aanbod in de vorm van

bijscholing en clubkadercoaching.

Organisatie

Wij stellen voor dat er een commissie gevormd wordt met de NFB-voorzitter en speciale leden op

dit gebied vanuit de PBH en de FLB. Samen met de instructeurs zijn zij verantwoordelijk voor het

aanbod, de werving en de communicatie over opleidingen in het algemeen. Op basis van de

ervaringen van dit jaar hebben we hier een aantal tips voor.

`


Werkgroep opleiden, werven en behouden TC-leden

Bestaande uit Hans Helmholt, Albert Heins, Sytze Hilbrand Boschma en Bert van Akker.

31

Opdracht: Het opstellen van een wervingsplan en een scholingsplan voor TC-leden.

Voor werven van TC-ers/wedstrijdleiders is het belangrijk dat er een duidelijke werkomschrijving is

te vinden van wat er verwacht wordt van een wedstrijdleider/TC-er. Die is te vinden in deze editie

van Op ‘e Skâns op pagina 14. Daarnaast is er een soort van vacaturetekst gemaakt, welke ook te

vinden is op pagina 14. Genoemde producten zullen via meerdere (social) mediakanalen worden

gedeeld.

En er is nog wel behoefte aan wedstrijdleiders/TC-ers, schroom niet om je te melden. Je zult echt

niet meteen voor de leeuwen worden geworpen.

Daarnaast zijn er eerste gesprekken gevoerd met Omrop Fryslân om een kort filmpje te maken van

de werkzaamheden van een TC-er/wedstrijdleider. Dit is nog in een beginstadium en zal verder

uitgewerkt worden.

Onder het scholingsplan heeft ook het behouden van TC-leden een rol gekregen. Eén van de

belangrijkste dingen in het behouden van TC-leden is waardering. Waardering van zowel het

hoofdbestuur, de plaatselijke afdelingsbesturen en als allerbelangrijkste de ljeppers!!

Belangrijk is dan ook dat de jaarlijkse evaluatiebijeenkomst over het afgelopen seizoen wordt

gehouden. Slot van deze bijeenkomst is een etentje met alle TC-leden.

Idee is om 1x per twee jaar een korte scholing te organiseren, bijvoorbeeld door een acteur een

situatie na te laten bootsen die ook op een wedstrijd zou kunnen plaatsvinden en hoe daar dan

vanuit verschillende kanten op gereageerd kan gaan worden.

Een aantal leden van de werkgroep gaat nu verder met de uitvoering van het rapport.

Beleidsplan fierljeppen 2022-2027 ‘De sprong foarút’ ; letterlijk in uitvoering…

©fotografie Martin de Jong

`


`

32


33

De Nederlandse Fierljepbond (NFB) is de landelijke samenwerking van alle fierljeppers die

haar best doet de sport te promoten en ondersteunen. En natuurlijk worden de nationale

wedstrijden onder auspiciën van de NFB georganiseerd.

Secretarieel jaarverslag 2021, Nederlandse Fierljepbond (NFB)

Bestuur en leden

Het NFB-bestuur bestaat in 2021 uit zeven leden, namelijk twee vertegenwoordigers van de FLB, twee

van de PBH, twee onafhankelijke leden en een onafhankelijk voorzitter. De vertegenwoordigers van de

FLB zijn Etty Kramer-Spriensma en, Tjipke van Gosliga.

De vertegenwoordigers van de PBH zijn André Faaij en Hans van Eijk. De onafhankelijke leden zijn

Hans Helmholt en Erik Bos. De onafhankelijke voorzitter is Pieter Hielema.

Het NFB-bestuur heeft bij voorkeur in januari haar Jaarvergadering met haar leden (de bonden PBH en

FLB), wegens corona is dat dit jaar uitgesteld naar 28 april en heeft verder als NFB-bestuur een

voorjaarsvergadering (april), een zomervergadering (op de dag van de NFM) en een najaarsvergadering

(november). Daarnaast is direct na het seizoen altijd een evaluatievergadering.

Door corona zijn er voorgaande aan het seizoen een aantal extra internetvergaderingen geweest om op

basis van het de laatste persconferentie de mogelijkheden voor het trainen en springen te beoordelen.

Uiteindelijk zijn de regels van NOC*NSF en RIVM-regels gevolgd.

Wedstrijden

Het seizoen is in 2021, net als in 2020, later gestart. Voor de jeugd t/m 12 jaar is op de jeugdschansen

vanaf 12 juni eerder gestart omdat regels dat toelieten. Voor de overige springers is op 26 juni in

Holland en 30 juni in Friesland gestart met seizoen 2021. Nationaal is het seizoen afgesloten op 18

september met het NK.

Nationaal is op 31 juli het NFM in It Heidenskip, op 14 augustus de Tweekamp in Vlist, op 28 augustus

in Kockengen NK jeugd en op 18 september het NK in Burgum versprongen.

Bij beide bonden zijn op 4 september het FK in Winsum en het HK in Jaarsveld versprongen. Net als in

2020 was het weer tot half september goed.

Red Bull Fierste Ljepper kon vanwege corona geen locatie vinden voor het evenement en is niet

versprongen.

Thema’s

In 2021 als agendapunten besproken:

- Aanpassingen wedstrijdreglement en FVV en samenstelling Jeugd wedstrijdreglement, FVV en

protocol Nederlands kampioenschap jeugd.

- Waterdiepte-eisen aanpassen?

- Sectorbeperkingen zijn als proef in Friesland bij een aantal wedstrijd versprongen zonder sectoren.

- Door de NFB worden voor de Jeugd NK de kampioensprijzen beschikbaar gesteld. In 2021 zijn

deze voor de eerste maal uitgereikt.

- Trainerscursussen worden voor 2022 opgestart.

- De 1-daagse cursus/instructie schansbegeleiders en trainingscursus is in 2021 een jaar doorgeschoven

vanwege corona.

`


34

- Stalen v.s. kunststof spikes. Er is bij de leverancier van de stokken een advies gevraagd.

- Dutch Jump event en een extra nationale wedstrijd in Friesland konden beide vanwege corona niet

doorgaan.

- Ontwikkeling Dirksmuide (België) contact is opgestart, vanwege corona nog niet bezocht.

- Vanwege afwijkende metingen heeft een groep mensen zich gebogen over de meetapparaten en

heeft aanbevelingen gedaan om metingen verder te professionaliseren.

Een deel van de aanbevelingen is inmiddels uitgevoerd en een deel zal bij de start van 2022

opgepakt worden. Er is een duidelijk protocol gemaakt en goedgekeurd met regels m.b.t. meten en

nameten ook bij bonds- en nationale records.

- Onderzoek naar het maken van regelgeving voor flexibele schansen.

Nationale activiteiten

De NFB is als overkoepelende bond verantwoordelijk voor de nationale wedstrijden.

De Districtskampioenschappen en het NK zijn verzet en versprongen op respectievelijk 4 en 18

september 2021. Het NK-Jeugd is op 28 augustus versprongen en de Tweekamp op 14 augustus.

Omroep Fryslân was aanwezig bij de Tweekamp en het NK voor opnames. Het NK jeugd en de finale

van de NFM werden via livestreams uitgezonden en op diverse plekken opgepikt, waaronder door

Omroep Fryslân.

©fotografie Martin de Jong

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Wedstrijdreglement 2022 en FVV 2022

Voor de grote schansen zijn nieuwe versies van het Wedstrijdreglement en het Formulier

Vaststelling Variabelen vastgesteld. Deze zijn te vinden op de website van de NFB.

Nieuw is het Jeugdreglement en het Formulier Vaststelling Variabelen Jeugd welke eerder dit jaar

zijn vastgesteld.

Zoals elk jaar zijn in het FVV ook de tabellen m.b.t. de schansindeling weer aangepast aan de

nieuwe situatie en zijn er enkele kleine verbeteringen doorgevoerd.

Zowel het nieuwe WR als het nieuwe FVV zijn te vinden op de website van de NFB op tabblad

Reglementen (https://www.nederlandsefierljepbond.nl/index.php/reglementen).

`


35

Assistent-trainerscursus 2022

In IJlst is op 26 maart jl. de assistent-trainerscursus onder leiding van Thewis Hobma gestart.

De belangstelling was groot, daarom is de groep in tweeën gesplitst, op vrijdagavond wordt de

cursus door Rimmer Abma gegeven.

De cursisten krijgen 3 dagdelen les en sluiten het af met een praktijkexamen.

`


36

SPONSORREGLEMENT

Artikel

Reglement waaraan ljeppers zich dienen te houden m.b.t. sponsoring door

Bouwgroep Dijkstra Draisma•FB Oranjewoud•Rabobank

1. Alle wedstrijden die onder auspiciën vallen van het FLB dient de ljepper (1 e , 2 e en 3 e klasse)

met een geldige FLB-startkaart de door Bouwgroep Dijkstra Draisma•FB Oranjewoud•

Rabobank gesponsorde of goedgekeurde kleding te dragen.

Er mag niet in ‘eigen kleding’ gesprongen worden; dit houdt in géén kleding met opdruk van

een sub- of verenigingssponsor. Er zijn speciale afspraken gemaakt over privésponsoring,

deze zijn genoemd onder artikel 3.

Op het wedstrijdterrein mag buiten de sprongen wel een kledingstuk over het sponsortenue

worden gedragen om warm te blijven, mits dit geen reclame bevat.

Een trainingspak gesponsord door een evt. sponsor van de afdeling, vormt hierop een

uitzondering, mits wordt voldaan aan wat omschreven staat in artikel 1 van het

sponsorreglement voor verenigingen/afdelingen.

Hoofdzweetbanden, petten en sjaals en andere hoofdbedekking worden als onderdeel van

het wedstrijdtenue beschouwd.

Dit betekent dat ten strengste is verboden om hierop reclame/ sponsorlogo’s/namen e.d. -

door derden- op aan te brengen.

Ook is het niet toegestaan met op de huid aangebrachte reclame-uitingen aan een

fierljepwedstrijd deel te nemen. Indien de reclame-uitingen op de huid niet verwijderd kunnen

worden, zullen deze moeten worden afgeplakt met een ondoorzichtige tape.

Kleine, losse attributen mogen wel van een eigen sponsorlogo of naam worden voorzien,

hierbij moet worden gedacht aan; topjes, stokjes, harsbus, handdoek, e.d.

2. De ljepper/afdeling is bij ontvangst van de kleding van de hoofdsponsor, te weten drie shirts

en drie broekjes, een borg verschuldigd aan het FLB. De borg bedraagt € 30,00 (€ 5,00 per

kledingstuk).

De ljepper/afdeling dient de kleding schoon en droog weer in te leveren op het moment dat

hij/zij stopt met fierljeppen of wanneer het contract met de hoofdsponsor wordt beëindigd.

Alle kleding is en blijft eigendom van het FLB.

Bij het inleveren van de kleding ontvangt de ljepper/afdeling deze borg terug.

Bij het zoekraken van kledingstukken is de ljepper/afdeling € 10,00 per kledingstuk

verschuldigd aan het FLB.

3. Als uitzondering op artikel 1 mogen/kunnen, wedstrijdljeppers worden toegestaan

op de voorzijde linkerpijp van het eigen wedstrijdbroekje een eigen sponsorlogo-naam met

maximale afmetingen van 65 cm 2 te voeren.

De broekjes moeten verder gelijk zijn aan de huidige broekjes; kleur en uitvoering, met op de

rechterpijp het logo van de hoofdsponsor.

De huidige broekjes zijn/blijven eigendom van het FLB.

De nieuwe broekjes moeten (om ongelijkheid te voorkomen) door de ljepper of diens sponsor,

voor eigen rekening bij Muta Sport B.V. te Leeuwarden worden aangeschaft.

4. Verder mogen, als uitzondering op artikel 1, wel polsbandjes en sokken voor een

sponsornaam worden benut.

5. Het in artikel 3 en 4 genoemde aanbod, wordt als 1 pakket beschouwd.

Voor dit pakket is per ljepper, per seizoen een solidariteitsbijdrage van € 150,00 aan het FLB

verschuldigd. Bij een deel van het seizoen naar rato; € 100,00 2/3 deel of € 50,00 voor 1/3

deel.

De ljepper die gebruik wil gaan maken van het pakket/de regeling, dient dit z.s.m., bij

voorkeur voor de aanvang van het fierljepseizoen, te melden bij de penningmeester van het

FLB.

`


37

De betreffende ljepper ontvangt vervolgens een nota. Pas na het voldoen van de

verschuldigde bijdrage, mag/kan de ljepper met bovengenoemde individuele sponsoruitingen

aan de wedstrijden deelnemen.

Voor de volledigheid, sponsorcontracten behoeven niet te worden overlegd.

6. Klassementsleiders dragen een speciaal (pompeblêden) shirt, Zodra de ljepper deze status

verliest dient hij/zij de shirts voor de volgende wedstrijd weer schoon en droog in te leveren bij

het wedstrijdsecretariaat.

Klassementswinnaars mogen na afloop van het wedstrijdseizoen één shirt houden, de overige

twee dienen schoon en droog zo spoedig mogelijk ingeleverd te worden bij het

wedstrijdsecretariaat.

7. Het is toegestaan, tijdens de wedstrijd, met meerdere lagen kleding te springen mits de door

Bouwgroep Dijkstra Draisma•FB Oranjewoud•Rabobank goedgekeurde kleding de buitenste

laag is. Van de eventueel op de onderliggende kleding aanwezig zijnde reclame mag niets

zichtbaar zijn.

8. Het is niet toegestaan met een ander wedstrijdnummer deel te nemen. Bij overmacht dient

uitdrukkelijk toestemming te worden gevraagd bij de wedstrijdleiding.

9. Bij promotieactiviteiten, exposure of demo’s t.b.v. het fierljeppen in Fryslân/Frysk Ljeppers

Boun (buiten de fierljepwedstrijden, maar waar je wel in de rol van fierljepper herkenbaar en

aanwezig bent), dragen ljeppers die aangesloten zijn bij het FLB, de goedgekeurde kleding

van Bouwgroep Dijkstra Draisma•FB Oranjewoud•Rabobank, met uitzondering van de

clubkampioenschappen van de fierljepverenigingen.

10. Tijdens interviews, op het wedstrijdterrein over het fierljeppen, door de media dient de

sponsornaam duidelijk in beeld te zijn.

Neutrale - of kleding van een andere sponsor is niet toegestaan.

11. Bij een 'thuisinterview' met foto/TV/filmopnamen mag eigen (blanco) kleding door de ljepper

gedragen worden, maar geen kleding van een andere sponsor dan de hoofdsponsor.

In deze situaties dient een eventueel aanwezige trainer/verzorger eveneens blanco kleding te

dragen.

12. Tijdens de prijsuitreikingen van wedstrijden die vallen onder de auspiciën van het FLB (incl.

FK, NFM en FC) zijn de winnaars verplicht zich te kleden in de door de hoofdsponsor

(Bouwgroep Dijkstra Draisma•FB Oranjewoud•Rabobank) goedgekeurde kleding.

13. Alle wedstrijden georganiseerd door de NFB (Nederlandse Fierljepbond) zoals een

Tweekamp, nationale wedstrijden en Nederlandse Kampioenschappen dienen de FLBljeppers

zich te kleden in de Bouwgroep Dijkstra Draisma•FB Oranjewoud•Rabobank

goedgekeurde kleding.

Tijdens de prijsuitreikingen zijn de FLB-winnaars verplicht zich te kleden in de door de

Bouwgroep Dijkstra Draisma•FB Oranjewoud•Rabobank goedgekeurde kleding.

14. Bij overtreding van bovenstaande regels zal al naar gelang de ernst van de overtreding de

sprong worden afgekeurd tot aan een onmiddellijke schorsing van maximum 8 wedstrijden.

Deze regels zullen streng gehanteerd worden.

15. Dit reglement is opgesteld voor de duur van wedstrijdseizoen 2021 en zal jaarlijks worden

gewijzigd indien van toepassing.

Burgum, april 2022

`


38

1 e , 2 e en 3 e KLASSE

1. zaterdag 14 mei Buitenpost 13:00 uur 3 e kl

1. zaterdag 14 mei Buitenpost 15:30 uur 2 e kl

1. zaterdag 14 mei Buitenpost 19:00 uur 1 e kl

2. zaterdag 21 mei Winsum 13:00 uur 3 e kl

2. zaterdag 21 mei Winsum 15:30 uur 2 e kl

2. zaterdag 21 mei Winsum 19:00 uur 1 e kl

3. zaterdag 28 mei Burgum (Eelke Scherjon Memorial) 13:00 uur 3 e kl

3. zaterdag 28 mei Burgum (Eelke Scherjon Memorial) 15:30 uur 2 e kl

3. zaterdag 28 mei Burgum (Eelke Scherjon Memorial) 19:00 uur 1 e kl

4. zaterdag 4 juni IJlst 13:00 uur 3 e kl

4. zaterdag 4 juni IJlst 15:30 uur 2 e kl

4. zaterdag 4 juni IJlst 19:00 uur 1 e kl

5. dinsdag 7 juni Grijpskerk 19:00 uur 2 e kl

5. woensdag 8 juni Grijpskerk 19:00 uur 1 e kl

5. donderdag 9 juni Grijpskerk 19:00 uur 3 e kl

6. zaterdag 11 juni It Heidenskip 13:00 uur 3 e kl

6. zaterdag 11 juni It Heidenskip 15:30 uur 2 e kl

6. zaterdag 11 juni It Heidenskip 19:00 uur 1 e kl

►►► promotie/degradatie ◄◄◄

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. dinsdag 14 juni Winsum 19:00 uur 2 e kl

7. woensdag 15 juni Winsum 19:00 uur 1 e kl

7. donderdag 16 juni Winsum 19:00 uur 3 e kl

8. zaterdag 18 juni IJlst 13:00 uur 3 e kl

8. zaterdag 18 juni IJlst 15:30 uur 2 e kl

8. zaterdag 18 juni IJlst 19:00 uur 1 e kl

9. zaterdag 25 juni Buitenpost 13:00 uur 3 e kl

9. zaterdag 25 juni Buitenpost 15:30 uur 2 e kl

9. zaterdag 25 juni Buitenpost 19:00 uur 1 e kl

10. dinsdag 28 juni It Heidenskip 19:00 uur 2 e kl

10. woensdag 29 juni It Heidenskip 19:00 uur 1 e kl

10. donderdag 30 juni It Heidenskip 19:00 uur 3 e kl

**. zaterdag 2 juli It Heidenskip 14:00 uur Tweekamp

►►► promotie/degradatie ◄◄◄

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. dinsdag 5 juli IJlst 19:00 uur 2 e kl

11. woensdag 6 juli IJlst 19:00 uur 1 e kl

11. donderdag 7 juli IJlst 19:00 uur 3 e kl

12. zaterdag 9 juli Winsum 13:00 uur 3 e kl

12. zaterdag 9 juli Winsum 15:30 uur 2 e kl

12. zaterdag 9 juli Winsum (Waadhoekeljepperij) 19:00 uur 1 e kl

`


39

13. dinsdag 12 juli Grijpskerk 19:00 uur 2 e kl

13. woensdag 13 juli Grijpskerk 19:00 uur 1 e kl

13. donderdag 14 juli Grijpskerk 19:00 uur 3 e kl

14. zaterdag 16 juli Burgum (Keningsljeppen) 12:30 uur* 3 e kl

14. zaterdag 16 juli Burgum (Keningsljeppen) 15:00 uur* 2 e kl

14. zaterdag 16 juli Burgum (Keningsljeppen) 18:30 uur* 1 e kl

15. dinsdag 19 juli Winsum 19:00 uur 2 e kl

15. woensdag 20 juli Winsum 19:00 uur 1 e kl

15. donderdag 21 juli Winsum 19:00 uur 3 e kl

16. zaterdag 23 juli Grijpskerk 13:00 uur 3 e kl

16. zaterdag 23 juli Grijpskerk 15:30 uur 2 e kl

16. zaterdag 23 juli Grijpskerk (Ello Sterenborg Bokaal) 19:00 uur 1 e kl

17. vrijdag 29 juli Buitenpost (Feestwike-wedstrijd) 19:00uur 1 e kl

17. zaterdag 30 juli Buitenpost 13:00 uur 3 e kl

17. zaterdag 30 juli Buitenpost 15:30 uur 2 e kl

18. dinsdag 2 augustus Burgum 19:00 uur 2 e kl

18. woensdag 3 augustus Burgum 19:00 uur 1 e kl

18. donderdag 4 augustus Burgum 19:00 uur 3 e kl

**. zaterdag 6 augustus It Heidenskip 09:30 uur NFM

19. woensdag 10 augustus IJlst (Fryslân Cup) 18:30 uur 1 e kl

19. zaterdag 13 augustus IJlst 15:00 uur 3 e kl

19. zaterdag 13 augustus IJlst 18:30 uur 2 e kl

►►► promotie/degradatie ◄◄◄

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. dinsdag 16 augustus It Heidenskip 18:30 uur 2 e kl

20. woensdag 17 augustus It Heidenskip 18:30 uur 1 e kl

20. donderdag 18 augustus It Heidenskip 18:30 uur 3 e kl

**. zaterdag 20 augustus Winsum 13:30 uur FK

21. dinsdag 23 augustus Burgum 18:30 uur 2 e kl

21. woensdag 24 augustus Burgum 18:30 uur 1 e kl

21. donderdag 25 augustus Burgum 18:30 uur 3 e kl

22. zaterdag 27 augustus Winsum 18:30 uur 1 e kl

►►► promotie/degradatie ◄◄◄

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. woensdag 31 augustus Buitenpost (De Utljepper) 18:30 uur 2 e kl 3 e kl

**. zaterdag 3 september Linschoten 14:00 uur NK

`


40

Jeugdwedstrijden

**. vrijdag 6 mei Heerenveen 09:30 uur Jeugd-dag Sportstad

1. zaterdag 14 mei Buitenpost 09:30 uur

2. zaterdag 21 mei Winsum 09:30 uur

3. zaterdag 28 mei Burgum 09:30 uur

4. zaterdag 4 juni IJlst 09:30 uur

5. zaterdag 11 juni It Heidenskip 09:30 uur

6. zaterdag 18 juni IJlst 09:30 uur

7. zaterdag 25 juni Buitenpost 09:30 uur

8. zaterdag 2 juli It Heidenskip 09:30 uur

9. zaterdag 9 juli Winsum 09:30 uur

10. zaterdag 16 juli Burgum 09:30 uur

11. zaterdag 23 juli Grijpskerk 09:30 uur

12. zaterdag 30 juli Buitenpost 09:30 uur

**. donderdag 4 augustus It Heidenskip 11:00 uur NFM Jeugd

13. zaterdag 13 augustus IJlst 10:00 uur FK Jeugd

**. zaterdag 27 augustus Winsum 13:00 uur NK Jeugd

Opmerkingen en aandachtspunten:

De goud gearceerde 1 e klasse wedstrijden vormen samen De Gouden Rige.

De aanvangstijd van de avondwedstrijden na NFM in It Heidenskip is: 18:30 uur.

Bij de jeugdwedstrijden vindt geen promotie/degradatie plaats tegelijkertijd met 1 e , 2 e en 3 e klasse, zodra jeugdljeppers hun

licentie behalen mogen ze deelnemen in 3 e klasse, mits er ruimte is.

Voorafgaand aan de 3 e klasse wedstrijden gemerkt met een rode bestaat de mogelijkheid voor licentieljeppen.

Ljeppers die hiervoor in aanmerking willen komen dienen zich een week voor aanvang aan te melden bij het

wedstrijdsecretariaat.

`


41

FLB - indeling seizoen 2022

1E KLASSE

Famkes Top Jonges Top Mixklasse Top

77 Hanneke Westert 6 Auke Jan Jilderda 101 Jarno Hoekstra

104 Hilde v/d Weij 108 Sietse Lefferts 27 Feike Stellingwerf

70 Berber de Vries 109 Hidde de Jong 2 Alwin Fonk

114 Jeltske Terpstra 100 Erwin Lefferts 67 Jesper Demmer

87 Sanne Bouwstra 167 Eldert Simon Groenhof 88 Daan de Vries

163 Rianne Kampen 120 Douwe-Franke Westra 50 Tsjebbe Galema

79 Yenthe van Kammen 44 Djurre de Jong 110 Folkert Veldstra

95 Inez Bouwman 78 Brent Monsma 99 Dytmer v/d Wal

Froulju Top Junioaren Top Senioaren Top

90 Tessa Kramer 153 Wisse Broekstra 26 Sytse Bokma

21 Marrit v/d Wal 76 Rutger Haanstra 16 Oane Galama

145 Sigrid Bokma 123 Riemer Durk Krol 7 Nard Brandsma

124 Pytrix Westra 116 Peter Faber 20 Jan Teade Nauta

75 Femke Rispens 92 Arend Veenstra 19 Ysbrand Galama

36 Maureen Poiesz 80 Stefan Douma 15 Rutger Piersma

1 Inger Haanstra 147 Douwe Abma 112 Minne Smit

102 Femke Brouwer 111 Germ Terpstra 29 Bauke de Jong

2E KLASSE

FLB - indeling seizoen 2022

Famkes A Jonges B Junioaren A

149 Berber Haanstra 125 Jeroen Wesselius 115 Gerben Brouwer

122 Daniëlle Hielema 135 Melle Veenstra 9 Michiel Zijlstra

170 Hylkje Hoekstra 61 Reinder Haanstra 17 Sjoerd Kramer

82 Lisanne de Jong 39 Auke Tymen de Boer 103 Evert Zijlstra

94 Mirije Zorgdrager 73 Jorrit Bouwstra 65 Abe-Luuk Stedehouder

168 Rixt v/d Goot 119 Wieger Bijlsma 157 Chris Geerdink

46 Emma Klijn Velderman 127 Hans Pafforaad 45 Thomas v/d Goot

142 Mark Sybrandy 54 Hindrik Westra

Froulju A

Jonges A

Senioaren A

86 Boukje de Boer 42 Timo v/d Knaap 69 Jos Bethlehem

148 Tirza Boschma 160 Riemer Zijlstra 212 Benny v/d Ploeg

105 Lisse v/d Knaap 83 Tim Wassenaar 59 Wieger-Piet Haarsma

152 Marije Reitsma 126 Hendrik Jacob Krol 84 Rick Reurink

18 Grytsje Veltman 41 Jasper Haanstra 11 Siem Lefferts

3 Douwina de Jong 23 Jelte Veltman 117 Thijs Faassen

154 Manon Koehoorn 140 Jan Bijlsma 5 Jasper Henstra

24 Gerbrich Steensma 91 Mads Tolsma 138 Auke Zijlstra

`


42

FLB - indeling seizoen 2022

3E KLASSE

Famkes B

Jonges D

Junioaren B

165 Jelmer de Jong

33 Aise Jan Jongsma

52 Sipke Dokter

85 Jitse Postma

141 Jesse van Dijk

71 Bouwe Westert

158 Yme Pafforaad

8 Jelle Hendrik Kampen

Froulju B

Jonges C

Senioaren B

56 Iris Wijbenga 137 Wiebren Jongsma 68 Frederik Boersma

47 Marije Visser 51 Martijn Zuidersma 64 Ulrik Bouke Kuiken

156 Fenna Jongsma 32 Its Veenstra 30 Wiebren Schukken

35 Mare Dijkstra 161 Sietse Post 25 Freark Kramer

13 Fimke v/d Haring 0 Daniël Veenstra 107 Anne Postma

139 Wietske Pafforaad N Thijs v/d Wolf 143 Thewis Hobma

4 Rianne Heeringa N Germer Kuipers 22 Lars Woudstra

31 Janneke Wittermans H Tjibbe Jan van Assen

132 Judith de Haan 63 Bartele Nicolai

128 Tryntsje Terpstra 136 Silvan Bouma

40 Akke Dijkstra

74 Astrid v/d Veen

66 Rymke Prins

H Henrieke Wijnstra

10 Marike Jansen

H Nynke Hoogland

`


43

FLB - indeling seizoen 2022

Niet-springende ljeppers

Na een jaar niet in actie te zijn gew eest vervalt de licentie per 31 december en w orden de ljeppers automatisch

'niet-springend ljepper'. De contributie w ordt € 12,00 per jaar. Door opnieuw aanmelden kan men dan alsnog

herintreden en w ordt de licentie geactiveerd.

Famkes C

Jonges E

Junioaren C

62 Thymen Veenstra 133 Jelte Folkertsma

Froulju C

Senioaren C

0 Anje Bergsma 98 Wietse Nauta

0 Melanie Heins 0 Bobby Zwaagman

43 Baukje de Vries 0 Edde Wolters

0 Jelle Douwe de Vries

0 Jacob v/d Velde

0 Hugo Bosgraaf

60 Wiebe Auke Postma

0 Douwe Jens Steensma

81 René Braaksma

0 Edwin v/d Veen

53 Marco Koopmans

0 Johannes Holman

laatst gewijzigd: 04-05-2022

Eelke Scherjon Memorial Burgum – 17 juli 2021

©fotografie Martin de Jong

Wisse Broekstra (junioaren) en Arend Veenstra (jonges) zijn samen met Nard Brandsma, Tessa Kramer en

Hanneke Westert de winnaars van ‘de snor’

`


Voorstel ljeppen zonder sectoren

44

Al een aantal jaren wordt vanuit de ljeppers gevraagd om de sectoren in het zandbed weg te laten

en alle gesprongen afstanden mee te laten tellen voor het klassement en de verdeling van de

prijzen.

In het seizoen 2021 is onderzocht of het weglaten van de sectoren ook invloed heeft op het

springen van de ljeppers en het wedstrijdverloop. 4 1e klasse- en 4 2 e klasse-wedstrijden zijn

hiervoor aangewezen, ljeppers waren op de hoogte dat de sectoren weggelaten werden.

Er is gekeken naar de volgende punten:

• Aantallen sprongen buiten de sector per schans A/B/C;

• Verschil in voorronde of finale;

• Was het een sprong ver in het zandbed of om droog te blijven?

• Was er sprake van een onveilige situatie en zo ja voor wie?

• Werd een andere schans gehinderd en welke schans?

• Werd de meter/harker van de andere schans gehinderd?

• Moest de ljepper van de andere schans wachten?

• Kost een sprong buiten de sector meer tijd en hoeveel tijd?

Tijdens de 8 wedstrijden is het 21 keer voorgekomen dat er buiten de sector werd gesprongen. 4 x

kostte het extra tijd. Het is niet voorgekomen dat er sprake was van een onveilige situatie, niet voor

de ljepper en niet voor de meter/harker in het zandbed.

Er is geen verschil geconstateerd in (on)veiligheid tussen een buitensectorsprong en een hele

scheve sprong die net binnen de sector is. De middelste schans heeft het meeste last van

scheefspringers.

Het is niet voorgekomen dat een ljepper zichtbaar gebruik heeft gemaakt van het weglaten van de

sectoren. Als het een verre sprong was, dan werd deze ook afgemaakt met een veilige landing.

Geen enkele sprong buiten de sector heeft invloed op de verdeling van de prijzen of klassement

gehad. Ook zijn geen PR’s buiten de sector gesprongen.

Aan het eind van het seizoen is op basis van de afstanden van alle 1 e klasse-wedstrijden gekeken

of tijdens andere wedstrijden sprongen buiten de sectoren invloed op de verdeling van de prijzen

hebben gehad.

In totaal is in de 1 e klasse 56 x buiten de sector gesprongen. De junioren en de senioren maken de

meeste buitensectorsprongen. Geen enkele afstand heeft invloed gehad op het eindresultaat.

De uitkomsten van deze proef zijn binnen het HB besproken. De meerderheid van de

bestuursleden is voor het afschaffen van de sectoren.

De resultaten van de proef en het voorstel om de sectoren af te schaffen zijn voorgelegd aan de

NFB. Van daaruit heeft de PBH dit voorstel binnen hun geledingen besproken.

De uitkomst is dat de TC van de PBH tegen het afschaffen van de sectoren is. De reden is dat de

springers van de PBH weinig rekening houden met elkaar, er wordt vaker tegelijkertijd gesprongen.

Bij een aantal accommodaties staan de schansen te dicht bij elkaar, ook dat vindt de TC een

belemmering voor het afschaffen van de sectoren. De TC vindt het niet veilig.

De springers moeten eerst beter rekening met elkaar houden. De Springersraad is het eens met

het standpunt van de TC van de PBH.

Als FLB kunnen we niet eenzijdig de sectoren afschaffen, we hebben rekening te houden

met de regels rondom het erkennen van records en klassementen. We blijven daarom

ljeppen met sectoren.

`


Verbouwing schansen IJlst

45

Na het ljepseizoen van 2019 zijn we tot de conclusie gekomen dat onze schansen toch wel weer

een grondige renovatie toe zijn. Het schuifsysteem om de schansen op de juiste afstand te zetten

wilde steeds moeilijker in beweging, de bandenrij ter bescherming van de ljeppers begon scheef te

hangen en de drainage was op verschillende plaatsen stuk. Kortom: er moest iets gebeuren.

Tijdens de ‘derde helft’ van een fierljepwedstrijd zijn we in gesprek geraakt met onze

fierljepvrienden/collega's van it Heidenskip. Zij hadden interesse in een samenwerking!

In januari 2020 hebben we onze eerste

gezamenlijke vergadering gehad.

Hierna zijn we een aantal malen bij elkaar

geweest om te bespreken hoe de schansen

er in onze ogen uit moeten zien.

Hierbij was het uitgangspunt; een stabiele

schans op rollen die gemakkelijk te

verschuiven is. Een aantal mensen vanuit

onze vereniging uit IJlst hebben bij andere

verenigingen in Nederland ideeën opgedaan.

Dit is samengevoegd in wat in onze

ogen de juiste schans moest worden. Een

bijkomend voordeel van de samen-werking

tussen beide verenigingen was de besparing

op de materiaalkosten.

In IJlst bestaat de bouwcommissie uit:

Johannes Hobma, Jan Teade Nauta, Auke

Zijlstra, Sytze Hillbrand Boschma en Bauke

Vlas. Onder voorzitterschap van Johannes

hebben we vele online vergaderingen gehad

en zijn we in 2021 daadwerkelijk begonnen

met het uitwerken van de plannen.

Hierbij moet aangemerkt worden dat Auke

vele uren tekenwerk heeft besteed aan de

uitwerking van de bouwtekeningen.

Een groot compliment is hier op zijn plaats.

De tekeningen moesten meerdere malen

aangepast worden, maar uiteindelijk heeft dit

geresulteerd in nieuwe schansen, waarmee

we hopen dat we hier nog jaren mee vooruit kunnen.

Wat is er allemaal veranderd?

De bandenrij is vervangen door een foamrand, de drainage is geheel vernieuwd en op een diepte gebracht

van 50 cm, wat betekent dat we het gehele zandbed dieper kunnen frezen.

Veiligheid voor alles is vanaf het begin ons uitgangspunt geweest. Ook de grindbakken worden vernieuwd en

het grind maakt plaats voor zand.

De randen van de bakken worden afgeschermd door rubber, ook weer i.v.m. de veiligheid.

We hopen dat we met deze renovatie weer vele jaren vooruit kunnen, en dat het verre sprongen op gaat

leveren!

Vriendelijke groet

Fierljepvereninging IJlst

Bauke Vlas (bouwcommissie Fierljepvereniging IJlst)

`


46

Overzicht TOP TIEN-klassementen aller tijden

SENIOREN

JUNIOREN

1 Ysbrand Galama 2020 144,30 1 Sytse Bokma 2015 135,20

2 Oane Galama 2014 144,09 2 Age Hulder 2014 134,87

3 Bart Helmholt 2013 143,65 3 Freark Kramer 2018 133,78

4 Oane Galama 2015 143,60 4 Freark Kramer 2017 132,79

5 Nard Brandsma 2017 143,27 5 Age Hulder 2013 131,76

6 Nard Brandsma 2016 143,25 6 Wisse Broekstra 2021 131,01

7 Bart Helmholt 2014 142,90 7 Nard Brandsma 2010 130,91

8 Oane Galama 2016 142,13 8 Rutger Haanstra 2021 130,79

9 Nard Brandsma 2018 142,01 9 Jan Teade Nauta 2017 130,71

10 Bart Helmholt 2012 141,95 10 Jan Teade Nauta 2015 130,14

JONGENS

1 Wietse Nauta 2017 127,85

2 Wisse Broekstra 2020 126,52

3 Jan Teade Nauta 2014 124,53

4 Rutger Haanstra 2019 124,35

5 Jarich Wijnstra 2017 123,52

6 Bobby Zwaagman 2012 122,97

7 Albert-Jan Venema 2009 122,74

8 Age Hulder 2010 122,73

9 Tom Hoekstra 2012 122,24 ©fotografie Martin de Jong

10 Bobby Zwaagman 2013 122,21

`


47

Overzicht TOP TIEN-klassementen aller tijden

DAMES

MEISJES

1 Marrit v/d Wal 2019 114,77 1 Hanneke Westert 2021 106,08

2 Marrit v/d Wal 2015 114,29 2 Sigrid Bokma 2016 104,75

3 Marrit v/d Wal 2016 113,25 3 Maureen Poiesz 2015 103,08

4 Marrit v/d Wal 2017 109,16 4 Sigrid Bokma 2017 103,03

5 Klaske Nauta 2014 108,88 5 Femke Rispens 2019 101,76

6 Marrit v/d Wal 2020 108,44 6 Sigrid Bokma 2015 101,27

7 Hiske Galama 2010 108,35 7 Bente Vlas 2017 100,71

8 Klaske Nauta 2015 108,26 8 Fardau van Akker 2017 98,76

9 Lisanne Hulder 2013 107,60 9 Bente Vlas 2016 98,71

10 Marrit v/d Wal 2014 107.34 10 Bente Vlas 2017 98,21

Automatisering ledenadministratie /

wedstrijdadministratie

Het FLB maakt gebruik van de database van de NFB.

Hierdoor kunnen de verenigingen wijzigingen doen in de database

van o.a. adres, telefoonnummer, e-mailadres en lidmaatschap.

Zodra die wijzigingen opgeslagen zijn, zijn ze verwerkt en kan de wedstrijdadministratie

daar gelijk gebruik van maken.

Ook kunt u bijvoorbeeld een e-mailadres van kind en beide ouders laten

registreren, belangrijke mails krijgt u als ouder dan ook zodat u op de hoogte bent

van welke mail uw kind ontvangen heeft van vereniging of wedstrijdsecretariaat.

Wij vragen dan ook om wijzigingen direct aan de vereniging door te geven

zodat we iedereen op de juiste manier kunnen voorzien van informatie.

`


48

Overzicht titels aller tijden

Totaal NK FK NFM FC KL

1 Bart Helmholt 32 7 9 7 6 3

2 Antke v/d Wal 20 2 9 6 3

3 Rimmer Abma 16 4 9 1 2

4 Alwin Fonk 13 3 4 4 2

5 Tineke Vlieger 13 5 6 2

6 Ben Helmholt 11 2 4 4 1

7 Anna-Jet Leijenaar 11 2 3 2 4

8 Klaske Nauta 11 1 2 3 5

9 Hannes Scherjon 11 1 3 3 3 1

10 Marcel Nijboer 10 4 3 2 1

11 Roel Bokke Span 10 2 8

12 Bjinse Wolters 10 3 4 2 1

13 Oane Galama 9 2 2 1 4

14 Etty Spriensma 9 3 5 1

15 Thewis Hobma 8 1 2 1 1 3

16 Henk Schievink 8 4 1 2 1

17 Jantina de Vreeze 8 4 1 1 2

18 Klaas Haanstra 7 1 2 4

19 Catharinus Hoekstra 7 3 4

20 Jikke de Vries-de Jong 7 2 5

21 Jan Teade Nauta 7 1 2 1 3

22 Hiske Penninga 7 7

23 Piet Scherjon 7 2 2 3

24 Erik Velting 7 4 3

25 Gerhard Vlieger 7 1 6

26 Bobby Zwaagman 7 2 1 2 2

27 Arend Hofstee 6 1 2 1 2

28 Jacob Scherjon 6 1 3 1 1

29 Sjoukje Tjalma 6 4 1 1

30 Evert v/d Wal 6 1 1 2 2

31 Jettie Bouma 5 3 2

32 Hiske Galama 4 1 3

33 Ysbrand Galama 4 2 1 1

34 Rutger Haanstra 4 2 1 1

35 Tom Hoekstra 4 2 1 1

`


`

49


50

Prestatielijst aller tijden van Friese ljeppers

Bijgewerkt t/m seizoen 2021 / 16-meterspringers

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar

1 Nard Brandsma 1 21,68 Winsum 2019 61 Cathrinus Hoekstra 57 18,25 It Heidenskip 1989

2 Bart Helmholt 2 21,64 It Heidenskip 2016 62 Jelmar Wijnsma 58 18,16 It Heidenskip 2013

3 Ysbrand Galama 3 21,53 Winsum 2020 63 Evert v/d Wal 60 18,15 IJlst 1999

4 Thewis Hobma 4 21,41 Burgum 2019 64 Thijs Faassen 61 18,11 Winsum 2017

5 Oane Galama 5 21,40 Burgum 2018 65 Abe Stedehouder 62 18,11 Winsum 2019

6 Freark Kramer 6 20,79 Winsum 2019 66 Acronius Kramer 63 18,10 IJlst 1993

7 Sytse Bokma 7 20,76 IJlst 2021 67 Jan Burghout 64 18,09 Burgum 2013

8 Jan Teade Nauta 8 20,73 Burgum 2019 68 Jan Knol 65 18,08 Leeuwarden 1986

9 Wisse Broekstra 9 20,72 Burgum 2020 69 Niek Roorda 66 18,07 Winsum 2009

10 Thomas Helmholt 10 20,60 Grijpskerk 2014 70 Jelle Douwe de Vries 67 18,05 Winsum 2017

11 Hannes Scherjon 11 20,54 It Heidenskip 2017 71 Olaf van Kammen 68 17,99 Grijpskerk 2001

12 Rutger Haanstra 19 20,53 Burgum 2021 72 Wybe Valkema 69 17,97 Westergeest 1990

13 Age Hulder 12 20,41 Buitenpost 2014 73 Jan C. van Maassen 70 17,97 It Heidenskip 2014

14 Wietse Nauta 13 20,37 Zegveld 2019 74 Menno Devilee 71 17,96 Grijpskerk 2012

15 Bobby Zwaagman 14 20,32 Burgum 2019 75 Anne Hooisma 72 17,94 Grijpskerk 1996

16 Rutger Piersma 15 20,14 Winsum 2019 76 Douwe Boersma 73 17,94 Burgum 2000

17 Alwin Fonk 16 19,97 Winsum 2015 77 Reinder Steenbeek 74 17,88 Burgum 2006

18 Rein v/d Wal 17 19,94 IJlst 2009 78 Lars Woudstra 75 17,88 Grijpskerk 2016

19 Henk Schievink 18 19,92 It Heidenskip 2011 79 Folkert Veldstra 76 17,88 Winsum 2019

20 Albert-Jan Venema 20 19,82 IJlst 2010 80 Drewes Schievink 77 17,86 It Heidenskip 2018

21 Bauke de Jong 21 19,70 Winsum 2020 81 Chaim La Roi 78 17,85 Grijpskerk 2007

22 Hans Ulco de Boer 22 19,68 It Heidenskip 2014 82 Steven Hiemstra 79 17,85 Burgum 2011

23 Feike Stellingwerf 23 19,62 Winsum 2019 83 Tom Hoekstra 80 17,84 Buitenpost 2012

24 Bart Hiemstra 24 19,52 It Heidenskip 2010 84 Jelte Folkertsma N 17,84 Winsum 2021

25 Niels Koetsier 25 19,33 Burgum 2015 85 Ben Helmholt 81 17,79 Grijpskerk 2002

26 Jacob Scherjon 26 19,27 Burgum 2013 86 Steven Jan Lefferts 82 17,77 Grijpskerk 2009

27 Minne Smit 55 19,27 Grijpskerk 2021 87 Klaas Leijstra 83 17,72 Creil 1983

28 Sjouke Koen 27 19,24 Burgum 2010 88 Cor Brouwer 84 17,71 It Heidenskip 2004

29 Jarno Hoekstra 28 19,18 Buitenpost 2019 89 Tjibbe Jan van Assen 85 17,69 Buitenpost 2015

30 Bas Tolboom 29 19,14 Winsum 2018 90 Germ Terpstra 158 17,69 Winsum 2021

31 Jos Bethlehem 30 19,12 Burgum 2018 91 Hessel Haanstra 86 17,68 It Heidenskip 2016

32 Piet Scherjon 31 19,08 It Heidenskip 2008 92 Niek Faassen 87 17,64 It Heidenskip 2019

33 Jetse Bokma 32 19,00 IJlst 2017 93 Ronald v/d Berg 88 17,63 IJlst 1993

34 Klaas Haanstra 33 18,99 Burgum 2006 94 Thijs Hiemstra 89 17,63 Winsum 2013

35 Marcel Nijboer 34 18,76 Zwaagwesteinde 1999 95 Renze Wolters 90 17,62 Makkum 1982

36 Gerhard Vlieger 35 18,72 Winsum 1986 96 Mark van Houten 91 17,57 It Heidenskip 2003

37 Sjoerd Hobma 36 18,71 It Heidenskip 2013 97 Remco Veenstra 92 17,57 It Heidenskip 1999

38 Riemer Durk Krol 54 18,70 Winsum 2021 98 Jacob Jacobi 93 17,57 Winsum 2009

39 Jarich Wijnstra 37 18,69 Burgum 2017 99 Sjoerd v/d Berg 94 17,57 It Heidenskip 2009

40 Bjinse Wolters 38 18,67 Burgum 1996 100 Marten Groenhof 95 17,55 Grijpskerk 1999

41 Egon van Kammen 39 18,67 IJlst 2010 101 Hessel Zeinstra 96 17,52 IJlst 2007

42 Peter Faber 40 18,67 It Heidenskip 2020 102 Freerk v/d Werff 97 17,52 Burgum 2015

43 Rients v/d Wal 41 18,66 IJlst 2006 103 Hendrik B. Haanstra 99 17,50 Grijpskerk 1997

44 Douwe Abma 98 18,63 Burgum 2021 104 Bart Holtrop 100 17,50 Burgum 2006

45 Age E. v/d Velde 42 18,51 Winsum 2010 105 Klaas Spriensma 101 17,44 Burgum 2006

46 Wytse Steensma 48 18,49 Burgum 2021 106 Egbert Hazewindus 102 17,44 It Heidenskip 2018

47 Jelte Hitzert 43 18,47 IJlst 2017 107 Arend Tj. Hofstee 103 17,43 It Heidenskip 1997

48 Rimmer Abma 44 18,45 IJlst 1993 108 Jasper Henstra 104 17,43 Burgum 2019

49 Erwin v/d Heide 45 18,43 Grijpskerk 2011 109 Hilbert Steenbeek 105 17,42 IJlst 2007

50 Simon Hoeksema 46 18,43 Buitenpost 2016 110 Alwin Zwaagman 106 17,39 It Heidenskip 1992

51 Daan de Vries 47 18,43 Winsum 2018 111 Jimmo Smit 107 17,38 Burgum 1993

52 Tjerk Demmer 49 18,40 Buitenpost 2009 112 Bartele Nicolai 108 17,38 Grijpskerk 2010

53 Jesper Demmer 59 18,38 Burgum 2021 113 Tsjebbe Galema 153 17,37 Burgum 2021

54 Edde Wolters 50 18,35 Winsum 2009 114 Folkert Heida 109 17,35 IJlst 2009

55 Marcel Vlaanderen 51 18,33 Winsum 1997 115 Hendrik H. Haanstra 111 17,31 IJlst 1998

56 Pieter Haanstra 52 18,32 Winsum 1997 116 Evert Wilstra 112 17,29 Buitenpost 1977

57 Stefan Douma 110 18,32 Buitenpost 2021 117 Bouwe Westert 113 17,27 Buitenpost 2020

58 Henk Rijpma 53 18,31 It Heidenskip 2014 118 Erik Velting 114 17,25 Makkum 1988

59 Johan Oldewarris 56 18,30 It Heidenskip 1992 119 Douwe Bult 115 17,23 IJlst 1989

60 Arend Veenstra N 18,27 Winsum 2021 120 Rudi Walta Arend 116 Veenstra 17,22 It Heidenskip N 18,27 1993 Winsum 2021

`


51

Prestatielijst aller tijden van Friese ljeppers

Bijgewerkt t/m seizoen 2021 / 16-meterspringers

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar

121 Foppe Jan Jonker 117 17,22 Joure 2010

122 Gerard Hooisma 118 17,21 IJlst 2015

123 Siebe Tjalma (HS) 119 17,19 Creil 1982

124 Ale Hoekstra 120 17,18 Grijpskerk 2003

125 Rein D. Feenstra 121 17,17 Akmarijp 1986

126 Pieter Coehoorn 122 17,17 It Heidenskip 2001

127 Auke Zijlstra 123 17,17 IJlst 2020

128 Benny v/d Ploeg 124 17,09 IJlst 2018

129 Martijn v/d Werf 125 17,06 Polsbroekerdam 1999

130 Jacob v/d Velde 126 17,06 Burgum 2006

131 Eelke Scherjon 127 17,05 Creil 1985

132 Cor Buma 128 17,04 It Heidenskip 1987

133 Marten v/dPloeg 129 17,04 Buitenpost 1995

134 Hugo Bosgraaf 130 17,04 Grijpskerk 2016

135 Wiebe A. Postma 131 17,01 Joure 2014

136 Siebe Tjalma (GR) 132 17,00 Vrouwenparochie 1985

137 Gelf de Boer 133 17,00 Winsum 1981

138 Jan Pebesma 134 17,00 Joure 1999

139 Alwin Heida 135 17,00 It Heidenskip 2011

140 Tristan Maher 136 16,99 IJlst 2013

141 Gregor Boelens 137 16,97 Grijpskerk 2010

142 Sander Elsinga 138 16,97 Burgum 2016

143 Rick Reurink 139 16,96 It Heidenskip 2018

144 Gerben Brouwer N 16,96 Burgum 2021

145 Johannes v/d Werf 140 16,93 Oppenhuizen 1980

146 Jouke de Vries 141 16,91 Vrouwenparochie 1977

147 Silvan Bouma 142 16,90 Winsum 2019

148 Jan Twijnstra 143 16,89 It Heidenskip 1987

149 Thijs J. Bootsma 144 16,89 It Heidenskip 2017

150 Jelle Lubberts 145 16,87 Burgum 1998

151 Harmen Bokma 146 16,86 Winsum 2010

152 Andries Jepma 147 16,84 IJlst 2014

153 Douwe Steensma 148 16,84 Winsum 2015

154 Eddy Buring 149 16,83 It Heidenskip 1989

155 Hildebrand Leistra 150 16,82 IJlst 1998

156 Dytmer v/d Wal 220 16,82 Burgum 2021

157 Jan Sine Yntema 151 16,81 It Heidenskip 1984

158 Christiaan Kruis 152 16,80 IJlst 1990

159 Pieter Yntema 154 16,76 Akmarijp 1986

160 Eric v/d Veen 155 16,75 IJlst 1996

161 Pieter Hielema 156 16,71 It Heidenskip 1992

162 Rein Ketelaar 157 16,70 Leeuwarden 1985

163 Klaas Keizer 159 16,67 Creil 1982

164 John Burghout 160 16,67 It Heidenskip 2000

165 Frederik Boersma 161 16,66 Joure 2008

166 Edwin Dirks 162 16,66 Burgum 2010

167 Simme Schievink 163 16,65 Winsum 2006

168 Nolke J. Bergstra 164 16,64 IJlst 1995

169 Benny de Koe 165 16,64 Grijpskerk 1999

170 Jan Hofstra 166 16,62 Makkum 1989

171 John Krist 167 16,62 Joure 2012

172 Egbert Mos 168 16,61 Jaarsveld 1987

173 Anne Venema 169 16,60 Grijpskerk 1983

174 Matthijs Kloppenburg 170 16,58 Grijpskerk 2009

175 Wietze Wijma 171 16,57 Winsum 1986

176 Pieter Bult 172 16,56 Burgum 1978

177 Sipko Hogendorp 173 16,56 Jaarsveld 1993

178 Arnold Hoekstra 174 16,56 Grijpskerk 2004

179 Gerlof Kooistra 175 16,56 IJlst 2007

180 Janco Kroes 176 16,55 Grijpskerk 1996

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar

181 Reyer van Kammen 177 16,54 Burgum 2000

182 Wesly Schippers 178 16,53 Linschoten 1996

183 Jan Hooghiemstra 179 16,51 Grijpskerk 1996

184 Alard Beerda 180 16,51 It Heidenskip 2009

185 Haye Galama 181 16,50 Grijpskerk 2011

186 Hindrik Westra 212 16,50 IJlst 2021

187 Evert Bakker 182 16,49 Burgum 2009

188 Sietse Hazewindus 183 16,49 It Heidenskip 2018

189 Evert Zijlstra N 16,49 Burgum 2021

190 Jesse Zuidema 184 16,48 Buitenpost 2016

191 Michiel Zijlstra 256 16,47 Burgum 2021

192 Sybe Bergsma 185 16,46 Winsum 2012

193 Jelle Zijlstra 186 16,46 Grijpskerk 2012

194 Rindert Rosier 187 16,45 Winsum 1979

195 Rein Zeinstra 188 16,43 Winsum 2001

196 Sjouke Feenstra 189 16,42 Winsum 1983

197 Jacob Dorhout 190 16,41 It Heidenskip 2008

198 Johannes de Hoop 191 16,39 It Heidenskip 1990

199 Wim v/d Meer 192 16,39 It Heidenskip 2001

200 Rein Rijpma 193 16,39 It Heidenskip 2003

201 Auke Jan Jilderda N 16,39 IJlst 2021

202 Auke Postma 194 16,38 Buitenpost 1982

203 Johannes Haanstra 195 16,38 It Heidenskip 1998

204 Dictus Hoeksma 196 16,37 Winsum 2008

205 Siebrand de Roos 197 16,36 Burgum 1999

206 Evert Ane Abma 198 16,35 It Heidenskip 2007

207 Hendrik Steenbergen 199 16,34 Winsum 2007

208 Robin Rinzema 200 16,34 Grijpskerk 2014

209 Martin de Ridder 201 16,31 Winsum 1982

210 Klaas Lieuwes 202 16,29 It Heidenskip 2007

211 Willem Hoeksma 203 16,29 Joure 2007

212 Brend Kloosterman 204 16,29 It Heidenskip 2015

213 Paul Altena 205 16,28 It Heidenskip 2001

214 Cyrus Kruis 206 16,27 Grijpskerk 1995

215 Riemer Wolters 207 16,26 Burgum 1979

216 Pier Sjaarda 208 16,26 Winsum 1989

217 Albert Sikkema 209 16,26 It Heidenskip 2004

218 Johannes Iedema 210 16,25 It Heidenskip 1988

219 Anne Veenstra 211 16,22 Winsum 1980

220 Renzo Zwaagman 213 16,19 Burgum 2018

221 Hendrik M. Haanstra 214 16,18 Winsum 1993

222 Arie Dekker 215 16,17 Westergeest 1989

223 Edwin Zwart 216 16,16 Buitenpost 2012

224 René Braaksma 217 16,16 Winsum 2016

225 Jorn de Vries 218 16,15 Joure 2009

226 Wytze Kobus 219 16,14 Akmarijp 1982

227 Anne Bierma 221 16,08 It Heidenskip 1996

228 Piet Bootsma 222 16,07 Makkum 1984

229 Sytse E. Adema 223 16,07 It Heidenskip 1992

230 Dagmar Eeuwema 224 16,07 Burgum 2003

231 Reinder de Groot 225 16,07 It Heidenskip 2013

232 Rienk van Gorkum 226 16,06 Vrouwenparochie 1976

233 David Roorda 227 16,06 It Heidenskip 2004

234 Rens Soenveld 228 16,04 IJlst 2015

235 Roel Bokke Span 229 16,03 Akmarijp 1976

236 Piet Vlieger 230 16,03 Buitenpost 1976

237 Gradus Geerdink 231 16,00 Burgum 2006

vj -positie vorig jaar

N -nieuw in dit overzicht

`


52

Prestatielijst aller tijden van Friese Dames-ljeppers

Bijgewerkt t/m seizoen 2021 / 13-meterspringsters

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar

1 Marrit v/d Wal 1 18,19 Burgum 2019

2 Sigrid Bokma 2 17,08 Burgum 2020

3 Tessa Kramer 10 16,69 Burgum 2021

4 Klaske Nauta 3 16,59 Burgum 2016

5 Hillianne v/d Wal 4 16,47 Winsum 2013

6 Hiske Galama 5 16,47 It Heidenskip 2015

7 Akke Talsma 6 16,45 Joure 2015

8 Anna-Jet Leijenaar 7 16,28 It Heidenskip 2011

9 Hanneke Westert 25 16,23 Burgum 2021

10 Femke Rispens 8 16,19 It Heidenskip 2019

11 Lisanne Hulder 9 15,92 Joure 2013

12 Grytsje Abma 11 15,86 It Heidenskip 2012

13 Maureen Poiesz 12 15,71 Winsum 2020

14 Pytrix Westra 23 15,64 Burgum 2021

15 Sjoukje Tjalma 13 15,56 Winsum 2005

16 Fardau van Akker 14 15,42 Winsum 2017

17 Anneke Broersma 15 15,39 Grijpskerk 2017

18 Bente Vlas 16 15,36 Winsum 2018

19 Tirza Boschma 31 15,32 Grijpskerk 2021

20 Antke v/d Wal 17 15,30 It Heidenskip 1995

21 Anouk Greveling 18 15,28 Winsum 2009

22 Femke Brouwer 58 15,22 IJlst 2021

23 Sybrich Vlas 19 15,20 Grijpskerk 2011

24 Inger Haanstra 21 15,18 IJlst 2021

25 Ineke Prins 20 15,14 Zwaagwesteinde 2004

26 Tineke Vlieger 22 15,08 Linschoten 1992

27 Anje Bergsma 24 15,02 It Heidenskip 2014

28 Jantina v/d Wal 26 14,94 IJlst 2003

29 Melanie Heins 27 14,93 Buitenpost 2018

30 Jeltske Terpstra N 14,81 Burgum 2021

31 Etty Spriensma 28 14,80 It Heidenskip 1985

32 Douwine de Jong 29 14,75 It Heidenskip 2019

33 Boukje de Boer 30 14,74 Grijpskerk 2019

34 Lisse v/d Knaap 32 14,69 It Heidenskip 2019

35 Mare Dijkstra 33 14,68 Burgum 2013

36 Johanna Tinga 34 14,67 Burgum 1999

37 Marije Reitsma 35 14,61 Winsum 2015

38 Lisanne Haitsma 36 14,61 Winsum 2015

39 Hilde v/d Weij 42 14,61 Burgum 2021

40 Jettie Bouma 37 14,59 Winsum 1997

41 Janneke Noordmans 38 14,55 It Heidenskip 2008

42 Grytsje Veltman 74 14,52 Burgum 2021

43 Jildou Postma 39 14,45 It Heidenskip 2010

44 Dilys Vlieger 40 14,35 Burgum 2008

45 Marieke Jelsma 41 14,31 Winsum 2016

46 Sylvia v/d Hoek 43 14,27 It Heidenskip 2012

47 Anna Kramer 44 14,27 Burgum 2013

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar

48 Nynke Galama 45 14,25 It Heidenskip 2001

49 Alant Vlieger 46 14,22 Burgum 2007

50 Antsje Draijer 47 14,18 Winsum 2018

51 Esmée Faber 48 14,15 IJlst 2015

52 Marije Visser 93 14,14 Burgum 2021

53 Anja Helmholt 49 14,13 Polsbroekerdam 2005

54 Inge Demmer 50 14,13 IJlst 2016

55 Ada Valkema 51 14,09 Winsum 1991

56 Margreet Kamminga 52 14,05 It Heidenskip 1994

57 Tjitske v/d Sluis 53 14,05 IJlst 2016

58 Gerbrich Steensma 62 14,02 It Heidenskip 2021

59 Rianne Kampen N 13,94 Grijpskerk 2021

60 Iris Wijbenga 85 13,93 IJlst 2021

61 Henrieke Wijnstra 54 13,91 It Heidenskip 2018

62 Berber de Vries 77 13,91 IJlst 2021

63 Nynke Veltman 55 13,85 IJlst 2007

64 Sanne Bouwstra N 13,84 Grijpskerk 2021

65 Manon Coehoorn 86 13,77 IJlst 2021

66 Fimke v/d Haring N 13,77 Burgum 2021

67 Dieuwke Meindertsma 56 13,75 It Heidenskip 1996

68 Pytsje de Hoop 57 13,70 It Heidenskip 1988

69 Fenna Jongsma 75 13,61 It Heidenskip 2021

70 Sjoukje Iedema 59 13,59 It Heidenskip 2013

71 Symke Wolters 60 13,57 It Heidenskip 2010

72 Renske Terwisscha 61 13,56 Buitenpost 2011

73 Marike Jansen 63 13,54 IJlst 2019

74 Martina v/d Bergh 64 13,51 Burgum 1999

75 Johanna de Boer 65 13,51 Buitenpost 2009

76 Geeske Tjalma 66 13,51 It Heidenskip 2010

77 Marije Miedema 67 13,34 Winsum 2012

78 Rymke Prins 68 13,34 Winsum 2019

79 Tineke Boomsma 69 13,31 It Heidenskip 2008

80 Marieke Reinsma 70 13,31 Grijpskerk 2009

81 Liselotte Veenstra 71 13,31 Buitenpost 2015

82 Jannie Brouwer 72 13,25 Burgum 2003

83 Sandra Velting 73 13,22 Akmarijp 1985

84 Carla Boersma 76 13,15 Buitenpost 1992

85 Tetsje Wijke Wiersma 78 13,14 Grijpskerk 1998

86 Hennie Schouwstra 79 13,14 Burgum 2003

87 Amber Bethlehem 80 13,13 It Heidenskip 2009

88 Rixt v/d Goot 81 13,09 Grijpskerk 2020

89 Jody Hiemstra 82 13,08 Winsum 1997

90 Idwerd v/d Meer 83 13,08 Grijpskerk 2011

91 Janneke Wittermans 84 13,05 It Heidenskip 2018

92 Joke de Boer 87 13,00 It Heidenskip 2007

vj -positie vorig jaar

N -nieuw in dit overzicht

`


53

Prestatielijst aller tijden van Friese Jongens-ljeppers

Bijgewerkt t/m seizoen 2021 / 16-meterspringers

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar

1 Wisse Broekstra 1 20,72 Burgum 2020

2 Age Hulder 2 19,24 It Heidenskip 2010

3 Bobby Zwaagman 3 18,96 Linschoten 2013

4 Wietse Nauta 4 18,92 IJlst 2017

5 Albert-Jan Venema 5 18,80 IJlst 2009

6 Jarich Wijnstra 6 18,69 Burgum 2017

7 Douwe Abma 23 18,63 Burgum 2021

8 Alwin Fonk 7 18,45 IJlst 2006

9 Hans Ulco de Boer 8 18,42 Grijpskerk 2009

10 Wytse Steensma 9 18,42 Winsum 2020

11 Jan Teade Nauta 10 18,30 It Heidenskip 2012

12 Arend Veenstra N 18,27 Winsum 2021

13 Rutger Haanstra 11 18,23 Burgum 2018

14 Jelmar Wijnstra 12 18,13 It Heidenskip 2013

15 Freerk Kramer 13 18,06 It Heidenskip 2014

16 Peter Faber 14 17,99 Zegveld 2019

17 Tom Hoekstra 15 17,84 Buitenpost 2012

18 Jelte Folkertsma N 17,84 Winsum 2021

19 Riemer Durk Krol 16 17,77 It Heidenskip 2019

20 Sytse Bokma 17 17,72 Winsum 2011

21 Germ Terpstra 42 17,69 Winsum 2021

22 Hessel Haanstra 18 17,68 It Heidenskip 2016

23 Simon W. Hoeksma 19 17,62 Buitenpost 2013

24 Nard Brandsma 20 17,58 Grijpskerk 2006

25 Piet Scherjon 21 17,55 Winsum 2003

26 Jarno Hoekstra 22 17,55 It Heidenskip 2014

27 Henk Rijpma 24 17,41 It Heidenskip 2007

28 Bartele Nicolai 25 17,38 Grijpskerk 2010

29 Stefan Douma 26 17,35 It Heidenskip 2018

30 Gerard Hooisma 27 17,21 IJlst 2015

31 Jelle Douwe de Vries 28 17,12 Burgum 2006

32 Jacob Scherjon 29 17,07 Burgum 2005

33 Gregor Boelens 30 16,97 Grijpskerk 2010

34 Sander Elsinga 31 16,97 Burgum 2016

35 Hannes Scherjon 32 16,94 It Heidenskip 2002

36 Thijs Jan Bootsma 33 16,89 It Heidenskip 2017

37 Folkert Heida 34 16,88 Grijpskerk 2008

38 Wiebe Auke Postma 35 16,84 Winsum 2013

39 Douwe Steensma 35 16,84 Winsum 2015

40 Jos Bethlehem 36 16,82 Burgum 2015

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar

41 Jetse Bokma 37 16,80 It Heidenskip 2015

42 Rutger Piersma 38 16,79 IJlst 2014

43 Ben Helmholt 39 16,76 It Heidenskip 1993

44 Abe-Luuk Stedehouder 40 16,76 Burgum 2018

45 Sjoerd Hobma 41 16,70 It Heidenskip 2006

46 Minne Smit 43 16,66 It Heidenskip 2017

47 Daan de Vries 44 16,65 Burgum 2008

48 Bart Holtrop 45 16,64 Zwaagwesteinde 2004

49 Jesper Demmer 46 16,60 Burgum 2016

50 Hilbert Jan Steenbeek 47 16,56 Burgum 2006

51 Thijs Faassen 48 16,55 Buitenpost 2012

52 Freerk v/d Werff 49 16,53 It Heidenskip 2013

53 Haye Galama 50 16,50 Grijpskerk 2011

54 Feike Stellingwerf 51 16,49 Burgum 2014

55 Jesse Zuidema 52 16,48 Buitenspost 2016

56 Pieter Coehoorn 53 16,47 Zwaagwesteinde 1999

57 Michiel Zijlstra N 16,47 Burgum 2021

58 Jacob Dorhout 54 16,41 It Heidenskip 2008

59 Auke Jan Jilderda N 16,39 IJlst 2021

60 Dictus Hoeksma 56 16,37 Winsum 2008

61 Tjerk Demmer 57 16,32 It Heidenskip 2007

62 Willem Hoeksma 58 16,29 Joure 2007

63 Thomas Helmholt 59 16,29 Grijpskerk 2002

64 Brend Kloosterman 60 16,29 It Heidenskip 2015

65 Sietse Hazewindus 62 16,26 Burgum 2017

66 Albert P. Sikkema 63 16,26 It Heidenskip 2004

67 Evert Ane Abma 64 16,24 IJlst 2006

68 Jan Burghout 65 16,22 Winsum 2010

69 Lars Woudstra 66 16,21 It Heidenskip 2014

70 Renzo Zwaagman 67 16,19 Burgum 2018

71 Hessel Zeinstra 68 16,16 Winsum 2005

72 Auke Zijlstra 69 16,10 Winsum 2016

73 Dagmar Eeuwema 70 16,07 Burgum 2004

74 Niek Faassen 71 16,04 It Heidenskip 2015

75 Rein v/d Wal 72 16,01 Burgum 1996

vj -positie vorig jaar

N -nieuw in dit overzicht

Het overzicht geeft het PR van ljeppers, die zij als jongen

hebben gerealiseerd. Het huidige PR kan hoger liggen.

`


54

Prestatielijst aller tijden van Friese Junioren-ljeppers

Bijgewerkt t/m seizoen 2021 / 17-meterspringers

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar

1 Rutger Haanstra 7 20,53 Burgum 2021

2 Freark Kramer 1 20,44 Burgum 2018

3 Age Hulder 2 20,41 Buitenpost 2014

4 Wietse Nauta 3 20,37 Zegveld 2019

5 Bobby Zwaagman 4 19,99 Burgum 2017

6 Sytse Bokma 5 19,99 It Heidenskip 2015

7 Jan Teade Nauta 6 19,97 Polsbroekerdam 2018

8 Albert-Jan Venema 8 19,82 IJlst 2010

9 Nard Brandsma 9 19,74 It Heidenskip 2010

10 Hannes Scherjon 10 19,72 Burgum 2006

11 Rutger Piersma 11 19,71 Winsum 2017

12 Hans Ulco de Boer 12 19,61 IJlst 2013

13 Alwin Fonk 13 19,54 It Heidenskip 2011

14 Bart Hiemstra 14 19,52 It Heidenskip 2010

15 Minne Smit 28 19,27 Grijpskerk 2021

16 Jacob Scherjon 15 19,12 Burgum 2009

17 Jos Bethlehem 16 19,12 Burgum 2018

18 Feike Stellingwerf 17 19,04 It Heidenskip 2017

19 Jetse Bokma 18 19,00 IJlst 2017

20 Bart Helmholt 19 18,70 Buitenpost 2001

21 Riemer Durk Krol 29 18,70 Winsum 2021

22 Jarich Wijnstra 20 18,69 Burgum 2017

23 Peter Faber 21 18,67 It Heidenskip 2020

24 Age E. v/d Velde 22 18,51 Winsum 2010

25 Wytse Steensma N 18,49 Burgum 2021

26 Simon W. Hoeksma 23 18,43 Buitenpost 2016

27 Marcel Nijboer 24 18,40 It Heidenskip 1994

28 Tjerk Demmer 25 18,40 Buitenpost 2009

29 Edde Wolters 26 18,35 Winsum 2009

30 Thomas Helmholt 27 18,32 Winsum 2006

31 Stefan Douma N 18,32 Buitenpost 2021

32 Sjoerd Hobma 30 18,18 Burgum 2008

33 Jelmar Wijnstra 31 18,16 It Heidenskip 2013

34 Jesper Demmer 32 18,16 Zegveld 2019

35 Jarno Hoekstra 33 18,14 Buitenpost 2016

36 Abe Stedehouder 34 18,11 Winsum 2019

37 Jan Burghout 35 18,09 Burgum 2013

38 Daan de Vries 36 17,98 Winsum 2012

39 Jelle Douwe de Vries 37 17,97 It Heidenskip 2007

40 Ysbrand Galama 38 17,97 Winsum 2005

41 Erwin v/d Heide 39 17,89 Burgum 2007

42 Lars Woudstra 40 17,88 Grijpskerk 2016

43 Bas Tolboom 41 17,88 IJlst 2011

44 Piet Scherjon 42 17,88 Burgum 2006

45 Sjouke Koen 43 17,88 IJlst 2006

46 Folkert Veldstra 44 17,88 Winsum 2019

47 Jetse Bokma 45 17,85 Burgum 2016

48 Chaim La Roi 46 17,85 Grijpskerk 2007

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar

49 Steven Hiemstra 47 17,85 Burgum 2011

50 Henk Schievink 48 17,83 Burgum 1999

51 Cor Brouwer 49 17,71 It Heidenskip 2005

52 Rein v/d Wal 50 17,70 Zwaagwesteinde 2000

53 Oane Galama 51 17,69 Grijpskerk 2005

54 Thijs Hiemstra 52 17,63 Winsum 2013

55 Thijs Faassen 53 17,61 Winsum 2016

56 Niek Roorda 54 17,58 It Heidenskip 2002

57 Jacob Jacobi 55 17,57 Winsum 2009

58 Sjoerd v/d Berg 56 17,57 It Heidenskip 2009

59 Jan C. van Maassen 57 17,53 Winsum 2008

60 Freerk v/d Werff 58 17,52 Burgum 2015

61 Hessel Zeinstra 59 17,52 IJlst 2007

62 Bart Holtrop 60 17,50 Burgum 2006

63 Egbert Hazewindus 61 17,44 It Heidenskip 2018

64 Jasper Henstra 62 17,43 Burgum 2019

65 Hilbert Steenbeek 63 17,42 IJlst 2007

66 Pieter Haanstra 64 17,42 It Heidenskip 1994

67 Henk Rijpma 65 17,41 It Heidenskip 2007

68 Remco Veenstra 66 17,41 Burgum 1997

69 Cathrinus Hoekstra 67 17,39 Winsum 1979

70 Rimmer Abma 68 17,38 Winsum 1982

71 Bartele Nicolai 69 17,38 Grijpskerk 2010

72 Folkert Heida 70 17,35 IJlst 2009

73 Olaf van Kammen 71 17,29 Zwaagwesteinde 1999

74 Ben Helmholt 72 17,27 It Heidenskip 1997

75 Egon van Kammen 73 17,27 Zwaagwesteinde 1999

76 Evert v/d Wal 74 17,27 It Heidenskip 1997

77 Bouwe Westert 75 17,27 Buitenpost 2020

78 Erik Velting 76 17,24 Akmarijp 1986

79 Mark van Houten 77 17,22 Zwaagwesteinde 2001

80 Gerard Hooisma 80 17,21 IJlst 2015

81 Arend Hofstee 78 17,20 IJlst 1993

82 Foppe Jan Jonker 79 17,19 Winsum 2007

83 Ale Hoekstra 80 17,18 Grijpskerk 2003

84 Pieter Coehoorn 81 17,17 It Heidenskip 2003

85 Reinder Steenbeek 82 17,14 Winsum 2004

86 Thewis Hobma 83 17,07 IJlst 2004

87 Jacob v/d Velde 84 17,06 Burgum 2006

88 Martijn v/d Werf 85 17,06 Polsbroekerdam 2000

89 Wiebe Auke Postma 86 17,01 Joure 2014

90 Alwin Heida 87 17,00 It Heidenskip 2011

91 Rein D. Feenstra 88 17,00 Buitenpost 1983

vj -positie vorig jaar

N -nieuw in dit overzicht

Het overzicht geeft het PR van ljeppers, die zij als junior hebben

gerealiseerd. Het huidige PR kan hoger liggen

`


55

FLB Fierljepgala 2021

Op 5 november 2021 was de allereerste editie van het FLB Fierljepgala. Deze werd georganiseerd

door afdeling It Heidenskip en vond plaats in een feestelijk versierd dorpshuis naast de schansen.

Na twee jaren met coronabeperkingen was het mooi dat er weer een fierljepfeestje georganiseerd

kon worden en alle gasten hadden hun best gedaan om in hun mooiste gala-outfit goed voor de

dag te komen.

De avond werd geopend door een woord van de voorzitster van het FLB, waarna de presentatoren

Lars en Jesper het woord overnamen.

Tijdens het gala werden er een heleboel prijzen uitgereikt, waaronder de klassementsprijzen van

2020 en 2021. Ook ontvingen de winnaars van het puntenklassement van de afgelopen twee

seizoenen hun prijs.

Na de prijzenceremonie was het tijd om erachter te komen wie er de grootste fierljepkennis had

door middel van een pubquiz.

Hierna was het tijd om nog gezellig lang na te borrelen en te dansen of om een foto te maken in de

ingerichte fotohoek.

Kortom, een erg geslaagde eerste editie van het FLB Fierljepgala dat voortaan ieder jaar het

fierljepseizoen feestelijk afsluit.

`


Nieuw Puntenklassement Heren 2021

56

vj Punten 21 20 19 18 '17 ‘16 ‘15 ‘14 ‘13 ‘12 ‘11 ‘10 ‘09 ‘08 ‘07 ‘06 ‘05 ‘04

1 Bart Helmholt 1 481 5 17 15 25 50 45 37 54 44 39 44 48 34 24

2 Thewis Hobma 2 251 18 32 7 9 11 24 16 25 21 18 19 19 17 6 8 1

3 Nard Brandsma 4 235 9 17 10 26 47 39 23 21 8 9 5 10 6 5

4 Oane Galama 5 235 16 2 26 39 32 18 10 1 18 29 25 15 3 1

5 Ysbrand Galama 3 233 6 19 25 9 21 2 5 16 18 23 21 21 15 6 15 11

6 Hannes Scherjon 6 161 11 4 5 3 3 1 11 16 16 7 23 31 10 20

7 Sytse Bokma 7 115 14 12 25 7 21 18 16 1 1

8 Henk Schievink 8 94 3 6 19 17 2 26 21

9 Thomas Helmholt 9 54 7 11 4 7 5 7 3 2 4 1 3

10 Klaas Haanstra 10 52 6 28 18

11 Rein v/d Wal 11 40 3 7 9 4 8 3 3 3

12 Jan Teade Nauta 13 35 11 1 14 4 1 3 1

13 Age Hulder 12 32 1 12 4 2 2 6 3 2

14 Freark Kramer 14 22 6 4 7 5

15 Bobby Zwaagman 15 20 8 8 4

16 Rients v/d Wal 16 19 1 1 4 13

17 Hans Ulco de Boer 17 15 3 4 5 1 2

18 Jacob Scherjon 18 15 1 6 8

19 Evert v/d Wal 19 9 1 8

20 Alwin Fonk 21 8 1 1 2 2 2

21 Piet Scherjon 20 7 2 2 3

22 Rutger Haanstra N 7 7

23 Mark van Houten 22 6 1 2 3

24 Rutger Piersma 23 6 3 1 2

25 Wietse Nauta 24 5 3 2

26 Sjouke Koen 25 5 1 3 1

27 Reinder Steenbeek 26 5 5

28 Ale Hoekstra 27 4 4

29 Bauke de Jong 28 4 1 2 1

30 Wisse Broekstra 40 4 3 1

31 Minne Smit N 3 3

32 Bas Tolboom 29 2 2

33 Albert-Jan Venema 30 2 2

34 Egon van Kammen 31 2 1 1

35 Erwin v/d Heide 32 2 2

36 Hendrik B. Haanstra 33 2 2

37 Klaas Spriensma 34 2 2

38 Niek Roorda 35 2 2

39 Jetse Bokma 36 1 1

40 Chaïm La Roi 37 1 1

41 Sjoerd Hobma 38 1 1

42 Feike Stellingwerf 39 1 1

43 Peter Faber 41 1 1

44 Jarno Hoekstra N 1 1

`


Nieuw Puntenklassement Dames 2021

57

vj Punten 21 20 19 18 '17 ‘16 ‘15 ‘14 ‘13 ‘12 ‘11 ‘10 ‘09 ‘08 ‘07 ‘06 ‘05 ‘04

1 Marrit v/d Wal 2 227 6 20 30 46 43 50 25 7

2 Anna Jet Leyenaar 1 221 8 3 27 17 64 63 39

3 Hiske Galama 3 208 7 4 15 11 3 30 35 58 36 9

4 Klaske Nauta 4 183 13 15 36 44 29 27 12 7

5 Sigrid Bokma 5 125 14 15 22 17 23 23 9 2

6 Grytsje Abma 6 89 16 29 21 14 5 4

7 Hilianne v/d Wal 7 85 4 33 24 10 14

8 Jildou Postma 8 81 3 2 6 15 49 4 2

9 Tessa Kramer 12 77 13 7 1 8 3 9 3 18 11 4

10 Janneke Noordmans 9 74 3 6 21 43 1

11 Sjoukje Tjalma 10 65 2 41 22

12 Akke Dijkstra 11 65 6 23 6 7 6 13 4

13 Jantina v/d Wal 13 62 31 31

14 Ineke Prins 14 58 40 18

15 Alant Vlieger 15 51 4 18 29

16 Antke v/d Wal 16 42 42

17 Anouk Greveling 17 41 17 11 13

18 Femke Rispens 21 35 5 5 18 6 1

19 Anneke Broersma 18 34 4 16 9 3 2

20 Melanie Heins 19 33 3 8 6 3 2 11

21 Lisanne Hulder 20 32 10 22

22 Dilys Vlieger 22 28 8 14 6

23 Bente Vlas 23 27 9 13 5

24 Maureen Poiesz 26 27 5 6 7 8 1

25 Nynke Veltman 24 25 10 9 6

26 Nynke Galama 25 23 6 8 9

27 Gerbrig v/d Velde 27 19 4 15

28 Joke de Boer 28 19 5 6 8

29 Hanneke Westert 37 19 14 2 3

30 Anja Helmholt 29 15 13 2

31 Fardau van Akker 30 15 13 2

32 Tirza Boschma 32 15 3 6 5 1

33 Sybrich Vlas 31 14 6 8

34 Pytrix Westra 33 14 2 5 4 3

35 Marije Reitsma 34 13 3 3 4 1 2

36 Inger Haanstra 38 11 6 4 1

37 Anje Bergsma 35 6 1 5

38 Boukje de Boer 36 5 3 2

39 Johanna de Boer 39 4 1 3

39 Antsje Draijer 40 3 3

40 Mare Dijkstra 41 3 2 1

42 Lisse v/d Knaap 44 3 1 1 1

43 Anna Kramer 42 2 2

44 Marike Jansen 43 2 2

45 Martha van Assen 45 1 1

46 Henrieke Wijnstra 46 1 1

`


`

58


59

Klassementswinnaars 2 e Fryske Fierljep Kompetysje

seizoen 2021

Senioaren Afdeling Totaalklassement Beste klassementsafstand

1). Sytse Bokma Hindeloopen HS 138.11 m 20.76 m

2). Oane Galama Hilaard HS 138.04 m 20.94 m

3). Nard Brandsma Warkum HS 136.14 m 20.99 m

Junioaren Afdeling Totaalklassement Beste klassementsafstand

1). Wisse Broekstra Tzummarum WI 131.01 m 20.06 m

2). Rutger Haanstra It Heidenskip HS 130.79 m 19.64 m

3). Minne Smit Winsum WI 127.79 m 19.27 m

Jonges Afdeling Totaalklassement Beste klassementsafstand

1). Arend Veenstra Surhuizum BT 119.56 m 17.55 m

2). Douwe Abma Jutrijp IJ 113.87 m 16.84 m

3). Germ Terpstra Tzum WI 112.65 m 17.63 m

Froulju Afdeling Totaalklassement Beste klassementsafstand

1). Tessa Kramer It Heidenskip HS 106.80 m 16.69 m

2). Marrit v/d Wal It Heidenskip HS 106.70 m 17.08 m

3). Sigrid Bokma Hindeloopen HS 103.80 m 16.02 m

Famkes Afdeling Totaalklassement Beste klassementsafstand

1). Hanneke Westert Sneek IJ 106.80 m 15.81 m

2). Inger Haanstra It Heidenskip HS 98.07 m 14.86 m

3). Hilde v/d Weij Sint Jacobiparochie WI 95.05 m 14.61 m

©foto: Yldau Ontwerpen

Prijsuitreiking fierljepgala 2021, It Heidenskip – 5 november 2021

Klassementswinnaars Fryske Fierljep Kompetysje 2021 - Wisse Broekstra (junioaren), Sytse Bokma

(senioaren), Hanneke Westert (famkes), Arend Veenstra (jonges) en Tessa Kramer (froulju) (niet aanwezig)

`


60

Afdeling Burgum; perspectief van trainer

Eens geen stukje vanaf de bestuurstafel van de afdeling Burgum, maar vanuit het perspectief van een

trainer.

De afgelopen jaren hebben wij met alle ljeppers mogen ervaren hoe goed de afdeling Burgum de

accommodatie voor elkaar heeft. Iets waar elk lid van de afdeling ook trots op is. Het regent records in

alle hoedanigheden en statistieken.

Als trainer heb ik de laatste tijd al vaker opgevangen dat Burgum geen echte toppers meer in huis

heeft. Iets wat mij als sportman en winnaar pijn doet. Deze afdeling verdient toch echt veel meer.

Denk aan de kopstukken van weleer zoals: Eelke Scherjon, Bjinse Wolters, Remco Veenstra, Henk

Schievink, Piet, Jacob en Hannes Scherjon, Johanna Tinga, Hiske Galama, en zelf won ik ook wel eens

wat. Wat is onze club zonder deze vaandeldragers? Gelukkig zijn er nog een paar actief. Pytrix Westra,

Age Hulder en Alwin Fonk.

Een zeer bijzondere groep ljeppers heeft mij de afgelopen jaren meegenomen in mijn ontwikkeling als

trainer. Hierbij hebben zij mij inzichten gegeven welke ik graag 20 jaar eerder had gehad.

Nee, deze groep had geen echte toppers, talenten of trainingsbeesten. Deze groep heeft de mooiste

motivatie van allemaal, namelijk VRIENDSCHAP.

Iets wat zo sterk blijkt te zijn dat de trainingsavonden weer rijk gevuld zijn met ljeppers. Niet alleen om

beter te worden, maar ook om gewoon lekker met zijn allen te springen.

Ook de trieste momenten worden door deze groep gezamenlijk gedragen. Ik denk hierbij aan de zware

blessure van Thijmen Veenstra. Op de training kwam hij erg lelijk terecht op de rand en brak hierbij zijn

kuit- en scheenbeen. Ik kwam net uit mijn werk en rijdend over de Burgumerbrêge zag ik alle ljeppers

op één van de schansen zitten.

Een beeld wat veel vaker voorkomt, maar dan na de training. Aangekomen op het ljeppershiem hoorde

ik het verhaal van Thijmen en beleefde de oprechte verslagenheid van de hele groep. In deze groep

heerst geen egoïsme of haantjesgedrag. Een ieder is wie hij is en doet wat hij kan.

We kennen allemaal in onze carrière die periode dat het even niet wil of gaat zoals het moet.

Hoe gaaf is het dan dat je op elke training lekker je ding kan doen, terwijl iedereen je steunt in jouw

moment. De glimlach tijdens de training blijkt voor mij als trainer nu waardevoller dan de afstand.

Uiteindelijk zullen onze slow-starters het publiek doen verbazen! “Hurdrinners binne dearinners”.

Gaandeweg de seizoenen blijkt dat alle gezelligheid op het ljeppershiem zijn vruchten begint af te

werpen. Komend seizoen starten er weer 9 ljeppers in de 1 e klasse en velen zullen volgen.

Tekenend voor het enthousiasme en doorzettingsvermogen van deze groep was de Nieuwjaarstraining

van 2022. Elk jaar het startschot van de wintertraining in Burgum.

Om de motivatie te peilen daagde ik de jeugdleden uit om na een korte inspanning een duik in het

fierljepbassin te maken.

Tot mijn grote verbazing was iedereen deze dag aanwezig en maakte iedereen een duik in het

steenkoude water!

Uit het hart van een apetrotse trainer van de afdeling Burgum

`


61

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

TELETEKST

Vanaf dit seizoen kunnen de

wedstrijduitslagen niet meer via teletekst

van Omrop Fryslân worden geraadpleegd.

Omrop Fryslân heeft aangegeven met deze

dienst te stoppen.

`


62

Eindklassement 2021 FLB

Senioaren

1 Sytse Bokma 138.11

2 Oane Galama 138.04

3 Nard Brandsma 136.14

4 Jan Teade Nauta 133.18

5 Ysbrand Galama 133.07

6 Rutger Piersma 128.66

7 Bauke de Jong 125.36

8 Jarno Hoekstra 125.04

9 Age Hulder 124.12

10 Feike Stellingwerf 121.38

11 Alwin Fonk 121.12

12 Jesper Demmer 120.19

13 Daan de Vries 116.98

14 Tsjebbe Galama 116.42

15 Folkert Veldstra 115.75

16 Dytmer v/d Wal 112.15

17 Jos Bethlehem 110.14

18 Benny v/d Ploeg 107.57

19 Wieger-Piet Haarsma 105.19

20 Rick Reurink 104.46

21 Thijs Faassen 104.11

22 Jasper Henstra 104.05

23 Jetse Bokma 101.61

24 Auke Zijlstra 101.47

25 Frederik Boersma 100.25

26 Ulrik Bouke Kuiken 97.65

27 Freark Kramer 33.15

28 Anne Postma 13.02

Froulju

1 Tessa Kramer 106.80

2 Marrit v/d Wal 106.70

3 Sigrid Bokma 103.80

4 Pytrix Westra 100.44

5 Femke Rispens 100.07

6 Maureen Poiesz 99.62

7 Femke Brouwer 97.91

8 Boukje de Boer 97.25

9 Tirza Boschma 96.51

10 Marije Reitsma 94.09

11 Grytsje Veltman 93.37

12 Douwina de Jong 93.03

13 Gerbrich Steensma 91.34

14 Marije Visser 89.44

15 Anna Kramer 87.94

16 Mare Dijkstra 86.66

17 Rianne Heeringa 81.49

18 Janneke Wittermans 66.50

19 Anje Bergsma 60.48

20 Chantal Koehoorn 56.01

21 Judith de Haan 45.53

22 Tryntsje Terpstra 39.63

Junioaren

1 Wisse Broekstra 131.01

2 Rutger Haanstra 130.79

3 Minne Smit 127.79

4 Riemer Durk Krol 126.10

5 Wytse Steensma 122.30

6 Peter Faber 119.76

7 Stefan Douma 115.09

8 Gerben Brouwer 109.85

9 Sjoerd Kramer 105.23

10 Siem Lefferts 104.22

11 Evert Zijlstra 104.14

12 Abe-L. Stedehouder 102.97

13 Hindrik Westra 102.26

14 Aise Jongsma 98.61

15 Kyrill van Veen 95.88

16 Jitse Postma 94.85

17 Bouwe Westert 48.76

18 Wiebren Schukken 43.06

19 Yme Pafforaad 42.67

Froulju (vervolg)

23 Akke Dijkstra 36.71

24 Astrid v/d Veen 30.72

25 Rymke Prins 11.92

Famkes

1 Hanneke Westert 106.08

2 Inger Haanstra 98.07

3 Hilde v/d Weij 95.05

4 Lisse v/d Knaap 94.47

5 Berber de Vries 93.59

6 Jeltske Terpstra 92.19

7 Manon Koehoorn 91.74

8 Iris Wijbenga 90.03

9 Sanne Bouwstra 89.74

10 Fenna Jongsma 88.39

11 Rianne Kampen 86.31

12 Yenthe van Kammen 85.44

13 Fimke v/d Haring 84.62

14 Wietske Pafforaad 81.66

15 Inez Bouwman 79.85

16 Berber Haanstra 79.81

17 Daniëlle Hielema 79.40

18 Hylkje Hoekstra 69.91

Jonges

1 Arend Veenstra 119.56

2 Douwe Abma 113.87

3 Germ Terpstra 112.65

4 Michiel Zijlstra 109.64

5 Auke Jan Jilderda 106.75

6 Chris Geerdink 102.79

7 Thomas v/d Goot 101.47

8 Jelmer de Jong 101.32

9 Sietse Lefferts 100.26

10 Hidde de Jong 99.90

11 Erwin Lefferts 99.67

12 Eldert Simon Groenhof 99.12

13 Douwe-Franke Westra 97.45

14 Djurre de Jong 96.34

15 Brent Monsma 95.70

16 Sipke Dokter 95.58

17 Timo v/d Knaap 95.44

18 Theunis Nijdam 93.64

19 Riemer Zijlstra 92.88

20 Tim Wassenaar 91.84

21 Hendrik Jacob Krol 91.48

22 Jasper Haanstra 91.47

23 Jelte Veltman 90.85

24 Jan Bijlsma 90.30

25 Mads Tolsma 90.03

26 Jeroen Wesselius 89.15

27 Melle Veenstra 88.02

28 Reinder Haanstra 87.83

29 Evert de Jong 87.10

30 Auke Tymen de Boer 86.55

31 Jorrit Bouwstra 86.28

32 Wieger Bijlsma 82.80

33 Jesse van Dijk 79.43

34 Hans Pafforaad 78.22

35 Mark Sybrandy 74.94

36 Wiebren Jongsma 65.61

37 Martijn Zuidersma 64.71

38 Jelte Folkertsma 62.11

39 Its Veenstra 59.12

40 Sietse Post 53.19

41 Jesse Bokma 29.79

42 Daniël Veenstra 11.86

Famkes (vervolg)

19 Marijn Zijda 68.49

20 Mare v/d Zee 62.99

21 Lise Haanstra 62.31

22 Lisanne de Jong 54.60

23 Mirije Zorgdrager 47.01

24 Rixt v/d Goot 10.47

`


Senioren

63

Officiële records

Naam Afstand Plaats Datum

Jaco de Groot Nederlands Record Carbon 22.21 Zegveld 12-08-2017

Aart de With

Nederlands Record

19.40 4

Linschoten 24-08-1991

Jouke de Vries Aluminium Nederlands Record Hout 16.73 Winsum 17-08-1974

Jaco de Groot Hollands Record Carbon 22.21 Zegveld 12-08-2017

Aart de With Hollands Record Aluminium 19,40 Linschoten 24-08-1991

Anton van der Bas Hollands Record Hout 16.38 Polsbroekerdam 03.08-1974

Nard Brandsma Fries Record Carbon 21.68 Winsum 11-08-2019

Henk Schievink Fries Record Aluminium 18.89 Buitenpost 01-08-2003

Jouke de Vries Fries Record Hout 16.73 Winsum 17-08-1974

Jaco de Groot Indoor Record 14.85 Zwaagwesteinde 29-12-2007

Junioren onder 20 jaar

Naam Afstand Plaats Datum

Reinier Overbeek Nederlands Record Carbon 21.38 Burgum 19-08-2019

Jaco de Groot

Nederlands Record

18.85 Linschoten 18-06-2005

Aart de With Aluminium Nederlands Record Hout 17.01 Jaarsveld 24-08-1974

Reinier Overbeek Hollands Record Carbon 21.38 Burgum 19-08-2019

Jaco de Groot Hollands Record Aluminium 18.85 Linschoten 18-06-2005

Aart de With Hollands Record Hout 17.01 Jaarsveld 24-08-1974

Freark Kramer Fries Record Carbon 20.44 Burgum 01-09-2018

Bart Helmholt Fries Record Aluminium 18.70 Buitenpost 02-08-2002

Hielke de Boer Fries Record Hout 15.68 Akmarijp 25-08-1973

Jongens onder 16 jaar

Naam Afstand Plaats Datum

Wisse Broekstra Nederlands Record Carbon 20.72 Burgum 19-09-2020

Jarno Knijff

Nederlands Record

17.80 Polsbroekerdam 02-08-2003

Reinier Overbeek Aluminium Hollands Record Carbon 20.30 Burgum 01-09-2018

Jarno Knijff Hollands Record Aluminium 17.80 Polsbroekerdam 02-08-2013

Aart de With Hollands Record Hout 14.61 Polsbroekerdam 18-09-1971

Wisse Broekstra Fries Record Carbon 20.72 Burgum 19-09-2020

Piet Scherjon Fries Record Aluminium 17.55 Winsum 09-08-2003

Catharinus Hoekstra Fries Record Hout 14.54 Jaarsveld 24-08-1974

Dames

Naam Afstand Plaats Datum

Marrit v/d Wal Nederlands Record Carbon 18.19 Burgum 31-07-2019

Sjoukje Tjalma

Nederlands Record

15.55 Winsum 13-08-2005

Wil v/d Berg Aluminium Nederlands Record Hout 11.97 Jaarsveld 24-08-1974

Dymphie van Rooijen Hollands Record Carbon 17.50 Zegveld 11-06-2016

Margriet Kamphof Hollands Record Aluminium 15.22 It Heidenskip 26-07-2003

Wil v/d Berg Hollands Record Hout 11.97 Jaarsveld 24-08-1974

MarrIt v/d Wal Fries Record Carbon 18.19 Burgum 31-07-2019

Sjoukje Tjalma Fries Record Aluminium 15.55 Winsum 13-08-2005

Jikke de Vries-de Jong Fries Record Hout 11.65 Winsum 19-08-1972

Dymphie van Rooijen Indoor Record 11.37 Zwaagwesteinde 27-02-2010

Veteranen

Naam Afstand Plaats Datum

Theo van Kooten Nederlands Record Carbon 20.60 Linschoten 31-07-2013

Aarth de WIth

Nederlands Record

18.41 Polsbroekerdam 28-08-1999

Theo van Kooten Aluminium Hollands Record Carbon 20.60 Linschoten 31-07-2013

Aarth de WIth Hollands Record Aluminium 18.41 Polsbroekerdam 28-08-1999

Klaas Spriensma Fries Record Carbon 17.44 Burgum 26-07-2006

`


Senioaren Junioaren Froulju Jonges Famkes

Jaco de Groot Reinier Overbeek Marrit v/d Wal Wisse Broekstra Hanneke Westert

19-8-2019 19-8-2019 31-7-2019 19-9-2020 18-8-2021

Bart Helmholt Age Hulder Marrit v/d Wal Wisse Broekstra Sigrid Bokma

1-8-2014 1-8-2014 23-5-2015 19-8-2020 29-7-2016

Oane Galama Age Hulder Marrit v/d Wal Hans Ulco de Boer Bente Vlas

16-8-2014 17-8-2013 15-8-2015 19-8-2009 13-7-2016

Bart Helmholt Reinier Overbeek Marrit v/d Wal Reinier Overbeek Femke Rispens

6-7-2016 27-7-2019 17-7-2019 30-7-2017 24-8-2019

Nard Brandsma Sytse Bokma Marrit v/d Wal Wytse Steensma Sigrid Bokma

11-8-2019 8-8-2015 11-8-2019 8-8-2020 27-5-2017

Bart Helmholt Wisse Broekstra Marrit v/d Wal Wietse Nauta Inger Haanstra

2-8-2014 11-8-2021 20-6-2015 25-7-2017 7-7-2021

64

Overzicht Schansrecords

BG 21.94 m 21.38 m (NR) 18.19 m (NR/FR) 20.72 m (NR) 16.23 m

BT 21.17 m 20.41 m 16.18 m 19.92 m 14.97 m

GR 21.16 m 19.81 m 16.27 m 18.42 m 14.93 m

HS 21.64 m 20.40 m 17.89 m 19.81 m 16.19 m

WI 21.68 m (FR) 19.91 m 16.63 m 18.42 m 15.55 m

IJ 21.34 m 20,06 m 17.02 m 18.92 m 15.18 m

`


`

65


66

Freonen fan it fierljeppen!

Een aantal jaren geleden zijn wij gestart met het opbouwen van een bestand aan ‘freonen fan it

fierljeppen’. Het verheugt ons zeer dat wij inmiddels al een groot aantal freonen hebben mogen

verwelkomen. Dit onderstreept de speciale familiaire sportband die aanwezig is rond het

fierljeppen, die o.i. eeuwig moet blijven bestaan, zo vindt het FLB.

Uiteraard ontvangen jullie als de freonen ook het ledenblad ‘Op ‘e Skâns’, tevens hopen wij jullie

het komende seizoen weer bij de wedstrijden te mogen verwelkomen.

Hartelijk dank voor uw zeer gewaardeerde support en tot ziens!

Met vriendelijke sportgroet,

Bestuur FLB

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eregalerij van ‘freonen fan it fierljeppen’

Jelle Roorda, Akkrum

Elly Adema, Aduard

Dirk Bout, Poortugaal

Bert Koetsier, Waddinxveen

Petrus de Vreeze, Bakhuizen

Aukje Pruntel-Spijkstra, Zuidlaren

Pieter Yntema, Numansdorp

Tine v/d Wal-Postma, It Heidenskip

Douwe Terpstra, Kollumerzwaag

Jildou Postma, Winsum

Gerrit Adema, Warten

Jan v/d Laan, Creil

Teije Dijk, Burgum

Albert Oost, Buitenpost

Tjabel Klok, Opeinde

Hendrik B. Haanstra, Workum

Pieter Hielema, Kockengen

Jellie v/d Meulen, Burgum

Ids Woudwijk, Menaldum

Jolle M. v/d Wal, It Heidenskip

Trijntje Coehoorn-v/d Wal, Kollum

P.M. Klompmaker, Oldeouwer

Wiebrand v/d Meer, Stiens

Sjors Eiling, Workum

Siebe M. v/d Wal, Workum

Walke Hofstee, Grijpskerk

Bauke Nauta, Leeuwarden

Tjipke van Gosliga, Burgum

Pieter Iedema, Buitenpost

Pieter Remstedt, Heemskerk

Jantina de Vreeze-v/d Wal, Kortenhoef

Gelf de Boer, Veenendaal

Hugo Veenker, Damwoude

Petra Walsweer, Heerenveen

Rob Kerkhoven, Heerenveen

Hilde Witteveen, Groningen

Anna Martha v/d Mei, Tzum

Rients v/d Wal, It Heidenskip

Fouke de Vries, It Heidenskip

Jinke Kuperus-Hoekstra, Wirdum

Douwe Boersma, Amersfoort

Foppe de Vries, Buitenpost

Gini Witteveen, Winsum

Simone Wijnstra-Westra, Tzum

Obbo Buma, Nietap

`


67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Altijd al freon oftewel donateur van het Frysk Ljeppers Boun willen worden?

Dit kan, voor slechts € 10,00 per jaar kunt u ons steunen!

Als tegenprestatie ontvangt u dan in ieder geval:

• Jaarlijks ons ledenblad ‘Op ‘e Skâns’ met allerlei informatie en wetenswaardigheden;

• Korting op alle FLB-uitgaven; boek, video, cd, kalender, fryske wurdlist, spelboekje, etc.

• U bent van harte welkom als belangstellende op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).

• Daarnaast zullen wij u -in samenwerking met de Ljeppers Vereniging- uitnodigen voor gezellige

activiteiten rond het ljeppen zoals bowlen of volleyballen.

• Verder een eervolle vermelding van uw naam in de eregalerij van ‘freonen fan it fierljeppen’.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, zal worden bekeken of dit aanbod/de tegenprestatie nog

kan worden uitgebreid.

Wij hopen dat u ook enthousiast bent geworden en het fierljeppen wilt steunen. Vul hieronder uw

gegevens in en stuur het formulier op of breng het even langs bij de commentaarbus tijdens een

wedstrijd.

Alvast bedankt!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------

Aanmeldingsformulier:

Ja, ik wil freon/freondinne worden van ‘it fierljeppen’ en machtig het Frysk Ljeppers Boun om

jaarlijks* (in de maand januari) € 10,00 af te boeken van mijn bankrekening,

nummer:

……………………………

Voornaam: …………………………………..…………………………………………………………… m/v **

Achternaam:

Adres:

Postcode:

Geboortedatum:

…………………………………….…………………….……………………………….……..…….

…………………………………….………………………………………………………………….

………………………… Woonplaats: …..……………………………………………...….……

…………………………………………………….…………………………………… (dd/mm/jjjj)

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………...………….……………………..

E-mailadres:

……………………………………………………….……………………………...………………..

Handtekening: ………………………… Plaats en Datum: ……………….…………………………

Ledenadministratie FLB t.a.v. Johanna Deinum, Sluisweg 33 te Lemmer (8531 DJ)

*betreft: donateurschap per jaar, steeds van 01/05 t/m 30/04, opzeggen voor 01/05. ** doorhalen wat niet van

toepassing is

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

`


68

Overzicht dagkampioenen 2021

Plaats Senioaren Junioaren Froulju Jonges Famkes

It Heidenskip

30/06

Buitenpost

03/07

IJlst

07/07

Winsum

10/07

Grijpskerk

14/07

Burgum

17/07

IJlst

24/07

Buitenpost

30/07

IJlst

11/08

It Heidenskip

18/08

Burgum KL

21/08

Grijpskerk

27/08

Winsum

04/09

Jan Teade Nauta

19.17

Nard Brandsma

20.65

Oane Galama

20.94

Oane Galama

20.09

Sytse Bokma

20.76

Nard Brandsma

20.99

Jan Teade Nauta

19.91

Sytse Bokma

19.11

Sytse Bokma

20.05

Oane Galama

20.52

Oane Galama

21.04

Oane Galama

19.23

Nard Brandsma

21.29

Rutger Haanstra

19.16

Stefan Douma

18.32

Wisse Broekstra

19.99

Riemer Durk Krol

18.70

Minne Smit

18.64

Wisse Broekstra

18.58

Minne Smit

18.33

Rutger Haanstra

17.95

Wisse Broekstra

20.06

Rutger Haanstra

19.64

Wisse Broekstra

(18.72)

Rutger Haanstra

19.29

Rutger Haanstra

19.43

Marrit v/d Wal

17.08

Tessa Kramer

15.70

Maije Reitsma

14.50

Tessa Kramer

16.32

Tirza Boschma

15.32

Tessa Kramer

16.69

Maureen Poiesz

14.44

Tessa Kramer

14.46

Sigrid Bokma

14.61

Sigrid Bokma

15.40

Marrit v/d Wal

15.80

Femke Rispens

14.27

Marrit v/d Wal

16.24

Arend Veenstra

16.15

Arend Veenstra

16.80

Arend Veenstra

16.81

Arend Veenstra

18.27

Arend Veenstra

17.36

Arend Veenstra

17.77

Douwe Abma

16.84

Auke Jan Jilderda

15.83

Germ Terpstra

17.19

Arend Veenstra

17.16

Douwe Abma

18.63

Germ Terpstra

16.53

Germ Terpstra

17.69

Hanneke Westert

14.44

Berber de Vries

13.86

Inger Haanstra

15.18

Inger Haanstra

14.86

Hanneke Westert

14.85

Hanneke Westert

15.60

Hanneke Westert

14.77

Inger Haanstra

13.66

Inger Haanstra

14.43

Hanneke Westert

15.52

Hanneke Westert

(15.81)

Hanneke Westert

14.79

Inger Haanstra

13.95

NFM

31/07

TK Vlist

14/08

NK Burgum

18/09

Nard Brandsma

20.77

Thomas van Midden

(20.78)

Wouter van Midden

21.42

Reinier Overbeek

19.92

Hidde van Dam

(19.14)

Reinier Overbeek

21.22

Marrit v/d Wal

16.03

Demi Groothedde

(15.14)

Marrit v/d Wal

16.31

Germ Terpstra

16.25

Douwe Abma

(16.93)

Roy Velis

19.33

Hanneke Westert

14.88

Suzanne Mulder

(15.41)

Hanneke Westert

16.23

(………) = Geen kampioenschap, maar wel de verste afstand

Keningsljeppen Burgum – 21 augustus 2021

©fotografie Martin de Jong

Kening Oane Galama (21.04 m), Keninginne Marrit v/d Wal (15.80 m) en Prins Douwe Abma (18.63 m)

`


69

Familieberichten:

In de afgelopen maanden ontvingen we een bericht van geboorte van…

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Familieberichten. Wil je een bericht plaatsen in de volgende editie van Op ‘e Skâns?

Stuur dan je kaartje of advertentie naar: info@fierljeppen.frl

Ook andere interessante informatie of leuke weetjes zijn van harte welkom!

`


70

Klassement van het best verbeterde

Persoonlijke Record seizoen 2021

1e klasse

Aantal Eind BeginTotaal

1 Jeltske Terpstra 3* 14,81 12,15 2,66

2 Arend Veenstra 7* 18,27 15,91 2,36

3 Auke Jan Jilderda 2* 16,39 14,42 1,97

4 Thomas v/d Goot 5* 15,75 13,93 1,82

5 Michiel Zijlstra 6* 16,47 14,99 1,48

6 Gerben Brouwer 3* 16,96 15,65 1,31

7 Hilde v/d Weij 1* 14,50 13,23 1,27

8 Hanneke Westert 3* 16,23 14,99 1,24

9 Douwe Abma 2* 18,63 17,51 1,12

10 Germ Terpstra 1* 17,69 16,70 0,99

11 Stefan Douma 1* 18,32 17,35 0,97

12 Minne Smit 2* 19,27 18,31 0,96

13 Iris Wijbenga 2* 13,93 13,05 0,88

14 Tessa Kramer 2* 16,69 15,88 0,81

15 Berber de Vries 2* 13,91 13,15 0,76

16 Dytmer v/d Wal 3* 16,82 16,12 0,70

17 Rutger Haanstra 1* 20,53 19,85 0,68

18 Pytrix Westra 1* 15,64 15,04 0,60

19 Tsjebbe Galema 2* 17,37 16,80 0,57

20 Jelmer de Jong 1* 15,41 14,89 0,52

21 Riemer Durk Krol 2* 18,70 18,31 0,39

22 Hilde v/d Weij 2* 14,61 14,30 0,31

23 Jesper Demmer 1* 18,38 18,16 0,22

24 Inger Haanstra 1* 15,18 15,10 0,08

25 Wytse Steensma 1* 18,49 18,42 0,07

26 Sytse Bokma 1* 20,76 20,75 0,01

Totaal aantal door 1e klasse-ljeppers: 55*,

De PR’s kunnen zowel in de 1 e , 2 e of de 3 e klasse

gesprongen zijn; de ljeppers staan in de klasse

waar ze aan het eind van 2021 in zaten.

2e klasse

Aantal Eind BeginTotaal

1 Brent Monsma 2* 15,34 10,19 5,15

2 Tim Wassenaar 3* 14,37 9,76 4,61

3 Sanne Bouwstra 7* 13,84 10,28 3,56

4 Hidde de Jong 6* 15,25 12,51 2,74

5 Auke Tymen de Boer 3* 14,04 11,58 2,46

6 Berber Haanstra 3* 11,96 9,53 2,43

7 Jasper Haanstra 2* 14,01 11,70 2,31

8 Jorrit Bouwstra 1* 12,77 10,66 2,11

9 Yme Pafforaad 3* 14,85 12,78 2,07

10 Grytsje Veltman 3* 14,52 12,46 2,06

11 Douwe-Franke Westra4* 14,62 12,82 1,80

12 Evert de Jong 1* 13,48 11,71 1,77

13 Djurre de Jong 4* 13,99 12,36 1,63

14 Fenna Jongsma 3* 14,00 12,38 1,62

15 Femke Brouwer 1* 15,22 13,61 1,61

16 Eldert Groenhof 3* 14,64 13,14 1,50

17 Rianne Kampen 1* 13,94 12,53 1,41

18 Marije Visser 3* 14,14 12,81 1,33

19 Evert Zijlstra 1* 16,49 15,18 1,31

20 Chris Geerdink 3* 15,72 14,42 1,30

21 Theunis Nijdam 3* 14,77 13,53 1,24

22 Wietske Pafforaad 3* 12,57 11,35 1,22

23 Fimke v/d Haring 2* 13,77 12,64 1,13

24 Manon Koehoorn 2* 13,77 13,01 0,76

25 Tirza Boschma 1* 15,32 14,66 0,66

26 Sietse Lefferts 1* 15,18 14,53 0,65

27 Jelte Veltman 2* 13,57 13,09 0,48

28 Gerbrich Steensma 1* 14,02 13,56 0,46

29 Wieger-Piet Haarsma 1* 15,90 15,46 0,44

30 Mads Tolsma 1* 14,15 13,72 0,43

31 Siem Lefferts 2* 15,52 15,16 0,36

32 Timo v/d Knaap 1* 14,33 13,98 0,35

33 Hindrik Westra 1* 16,50 16,20 0,30

34 Riemer Zijlstra 1* 14,36 14,16 0,20

35 Wiebren Schukken 1* 14,64 14,62 0,02

36 Erwin Lefferts 1* 14,95 14,93 0,02

PR’s nieuwe ljeppers in 2 e klasse: 85*

`


71

Klassement van het best verbeterde

Persoonlijke Record seizoen 2021

3e klasse

Aantal Eind BeginTotaal

1 Its Veenstra 9* 12,98 6,72 6,26

2 Lisanne de Jong 2* 10,79 6,20 4,59

3 Sietse Post 3* 13,83 9,52 4,31

4 Hans Pafforaad 2* 12,14 8,04 4,10

5 Lise Haanstra 4* 11,69 7,72 3,97

6 Wieger Bijlsma 5* 12,45 9,04 3,41

7 Wiebren Jongsma 1* 12,12 8,76 3,36

8 Melle Veenstra 3* 13,91 10,57 3,34

9 Mare v/d Zee 5* 11,39 8,05 3,34

10 Mark Sybrandy 5* 11,61 8,30 3,31

11 Daniële Hielema 5* 11,92 8,79 3,13

12 Brent Monsma 4* 13,22 10,19 3,03

13 Reinder Haanstra 4* 13,27 10,46 2,81

14 Tim Wassenaar 3* 12,53 9,76 2,77

15 Wiebren Jongsma 4* 11,33 8,76 2,57

16 Jorrit Bouwstra 3* 13,07 10,66 2,41

17 Sipke Dokter 3* 15,33 12,96 2,37

18 Jan Bijlsma 5* 13,91 11,56 2,35

19 Jesse van Dijk 6* 12,42 10,10 2,32

20 Jasper Haanstra 1* 13,82 11,70 2,12

3e klasse

Aantal Eind BeginTotaal

21 Jelte Folkertsma 2* 17,84 15,82 2,02

22 Inez Bouwman 5* 12,11 10,21 1,90

23 Jeroen Wesselius 1* 14,27 12,64 1,63

24 Daniël Veenstra 2* 12,01 10,52 1,49

25 Mirije Zorgdrager 4* 12,36 10,95 1,41

26 Hylkje Hoekstra 3* 12,62 11,26 1,36

27 Evert de Jong 1* 12,93 11,71 1,22

28 Hendrik Jacob Krol 1* 14,59 13,76 0,83

29 Hidde de Jong 1* 13,22 12,51 0,71

30 Judith de Haan 1* 12,59 11,91 0,68

31 Rianne Heeringa 4* 11,95 11,56 0,39

32 Rianne Heeringa 4* 11,84 11,56 0,28

33 Mads Tolsma 1* 13,80 13,72 0,08

Totaal aantal door 3e klasse-ljeppers: 118*

Nieuwe ljeppers in de 2e en 3e klasse:

Aantal

Marijn Zijda 3* 12,02

Anne Postma 2* 13,02

Martijn Zuidersma 5* 14,05

Jesse Bokma 2* 10,21

Eind

Totaal aantal: 12*

Demonstratie Prosperpolder –

7 augustus 2021

Thys Jan Bootsma en Wietse

Nauta zijn de nieuwe democoördinatoren

van het FLB.

Ze hebben er veel zin om met het

demoteam op pad te gaan dit

seizoen!

`


`

72


73

Gouden Rige Klassement 2021

Sponsor Gouden Rige:

De eerste 5 in elke catogarie krijgen punten (6, 4, 3, 2, 1), punten worden verdubbeld bij FC en ESB

WHL FWW NFM FC* KL ESB*

WS BT HS IJ BG GR

TOTAAL

Senioaren

Sytse Bokma 3 6 4 12 6 31

Oane Galama 6 2 6 12 26

Ysbrand Galama 3 8 2 8 21

Jan Teade Nauta 2 4 4 3 4 17

Nard Brandsma 4 6 10

Bauke de Jong 1 6 7

Freark Kramer 4 4

Alwin Fonk 3 3

Rutger Piersma 1 1 1 3

Age Hulder 2 2

Feike Stellingwerf 2 2

Jarno Hoekstra 2 2

Junioaren

Rutger Haanstra 6 4 8 3 12 33

Wisse Broekstra 3 3 6 12 6 30

Riemer Durk Krol 6 2 3 4 1 6 22

Minne Smit 4 2 6 2 8 22

Peter Faber 1 4 1 2 4 12

Wytse Steensma 2 1 4 7

Stefan Douma 2 2

Froulju

Sigrid Bokma 1 4 4 12 4 8 33

Tessa Kramer 6 6 2 2 2 18

Femke Rispens 4 1 12 17

Maureen Poiesz 2 1 1 8 3 15

Pytrix Westra 3 2 4 4 13

Marrit v/d Wal 6 6 12

Tirza Boschma 6 6

Femke Brouwer 6 6

Boukje de Boer 3 2 5

Marije Reitsma 3 3

Jonges

Germ Terpstra 3 6 12 2 12 35

Michiel Zijlstra 2 4 4 4 8 22

Douwe Abma 2 4 8 6 20

Arend Veenstra 6 3 1 6 3 19

Jelmer de Jong 4 1 6 11

Thomas v/d Goot 3 2 1 4 10

Auke Jan Jilderda 1 6 2 9

Jelte Folkertsma 2 2

Famkes

Hanneke Westert 4 6 6 6 12 34

Inger Haanstra 6 6 3 12 27

Lisse v/d Knaap 4 8 3 8 23

Berber de Vries 1 4 4 2 2 13

Hilde v/d Weij 3 1 4 8

Jeltske Terpstra 1 6 7

Iris Wijbenga 2 2 2 6

Manon Koehoorn 1 4 5

Sanne Bouwstra 3 3

Fimke v/d Haring 2 2

`


74

50 jaar NK Fierljeppen in cijfers

Het afgelopen werd er voor de 50ste keer een NK Fierljeppen versprongen. Probeer dat maar eens in

getallen te vangen. Een poging: In totaal zijn er 205 keer een kampioenstitels uitgereikt.

Elk 50 keer voor Senioren, Dames en Junioren; 49 keer voor Jongens, en 6 keer bij de Meisjes.

Precies 100 verschillende personen. Meerdere ljeppers wisten meerdere titels te verzamelen.

Veruit koploper is Aart de With met 16 titels.

557 Ljeppers hebben in 50 jaar meegedaan aan de NK’s, waarvan 223 een of meerdere keren in de prijzen

vielen.

Bij de Heren zijn er 8 personen, die vaker dan 20 maal deelnamen: Aart de With, Erik Bos, Rimmer Abma,

Ton Janson, Bjinse Wolters, Ronald Overbeek, Klaas Haanstra en Jaco de Groot.

Bij de Dames zijn er 11 personen, die vaker dan 10 maal deelnamen: Antke v/d Wal, Jettie Bouma, Wendy

Helmes, Marja Tigchelaar, Tineke Vlieger, Ada Valkema, Willeke van Dijk, Jantina v/d Wal, Margriet

Kamphof, Dymphie van Rooijen, en Wil v/d Berg-Vos.

De NK is op 13 verschillende schansen versprongen; het vaakst in Jaarsveld met 15 maal, gevolgd door

Burgum en Grijpskerk met elk 5 maal.

Minder belangrijk, je bent tenslotte Nederlands kampioen: In 118 keer was de kampioen afgevaardigd door

de FLB en 87 maal door de PBH.

Tenslotte een ‘adelaarslijst’ met de top 50, waarbij het aantal 1e, 2e, of 3e prijzen de volgorde bepalen:

Deelnemers

hoogste

plaats

verste

afstand

* deelgen. * finalist Nr.

1

Nr.

2

Nr.

3

1 Aart de With 1 19,42 28 26 16 7 1

2 Bart Helmholt 1 21,51 20 17 8 2 5

3 Jaco de Groot 1 21,57 21 18 6 7 3

4 Reinier Overbeek 1 21,22 7 6 6 0 0

5 Dymphie van Rooijen 1 16,21 12 11 5 4 1

6 Tineke Vlieger 1 14,70 13 10 5 3 2

7 Marjan de Groot 1 13,96 8 8 5 3 0

8 Wil v/d Berg-Vos 1 13,36 11 9 5 2 2

9 Rimmer Abma 1 18,33 24 15 4 3 7

10 Marcel Nijboer 1 18,26 14 8 4 2 2

11 Jantina v/d Wal 1 14,36 13 7 4 2 1

12 Erik Velting 1 16,77 7 5 4 1 0

13 Sjoukje Tjalma 1 14,85 7 4 4 0 0

14 Jaap den Boer 1 17,83 17 14 3 7 2

15 Bjinse Wolters 1 18,41 23 13 3 2 5

16 Nard Brandsma 1 20,91 16 10 3 4 0

17 Etty Kramer-Spriensma 1 14,36 9 8 3 1 4

18 Cathrinus Hoekstra 1 18,14 19 8 3 1 1

19 Alwin Fonk 1 19,09 7 6 3 0 3

20 Rian Baas 1 21,27 13 6 3 1 0

21 Wybe Valkema 1 17,86 11 6 3 1 0

22 Antke v/d Wal 1 14,34 16 9 2 5 2

23 Wendy Helmes 1 16,43 16 7 2 2 3

24 Erwin Timmerarends 1 20,90 12 8 2 1 3

25 Freark Kramer 1 20,44 7 5 2 2 0

26 Piet Scherjon 1 17,01 8 5 2 2 0

`


75

27 Oane Galama 1 21,40 16 9 2 1 2

28 Ricardo Faaij 1 19,67 8 4 2 1 1

29 Erik Bos 1 19,63 24 5 2 1 1

30 Bobby Zwaagman 1 19,10 8 4 2 1 1

31 Rients v/d Wal 1 18,40 17 5 2 1 1

32 Ben Helmholt 1 17,79 7 5 2 1 1

33 Lambert Groothedde 1 17,19 14 6 2 1 1

34 Sigrid Bokma 1 17,08 6 4 2 1 1

35 Evert Wilstra 1 16,25 6 5 2 1 1

36 Remco Veenstra 1 17,15 6 3 2 1 0

37 Martijn v/d Werf 1 17,06 4 3 2 1 0

38 Addy Booy 1 16,61 10 4 2 1 0

39 Anna-Jet Leijenaar 1 16,05 6 4 2 0 2

40 Jarno Knijff 1 17,73 6 4 2 0 1

41 Douwe Bult 1 16,95 13 5 2 0 1

42 Sipko Hogendorp 1 16,56 6 4 2 0 1

43 Jikke de Vries-de Jong 1 11,32 3 3 2 0 1

44 Age Hulder 1 20,40 8 2 2 0 0

45 Roy Velis 1 19,33 3 2 2 0 0

46 Niek Roorda 1 17,56 5 4 2 0 0

47 Roel Bokke Span 1 16,03 4 3 2 0 0

48 Demi Groothedde 1 15,62 6 2 2 0 0

49 Gerard Vlieger 1 17,84 12 7 1 3 3

50 Henk van Os 1 17,38 17 8 1 3 1

Opening jeugdschans Winsum – 10 juli 2021

©fotografie Martin de Jong

Groepsfoto van de jeugd… wellicht onder hen ook toekomstige Nederlandse kampioenen? De tijd zal het leren!

`


76

Nederlandse Kampioenen Polsstokverspringen/Fierljeppen 2021, Burgum – 18 september 2021

Roy Velis (19.33 m), Reinier Overbeek (21.22 m), Wouter van Midden (21.42 m), Marrit v/d Wal (16.31 m) en

Hanneke Westert (16.23 m)

`


77

Adressen FLB afdelingen

BUITENPOST

Ljeppersklub Buitenpost

Jeltingalaan, 9285 WL Buitenpost

Website: www.ljeppersklubbuitenpost.nl

E-mail: info@ljeppersklubbuitenpost.nl

VOORZITTER:

Ette-Frits Veenstra

Lisdodde 4

9285 LC Buitenpost

tel.: 06 – 12343366

ette-frits@hotmail.com

ViCE-VOORZITTER:

Marieke Jelsma

Minister van den Brinklaan 20

9251 JG Burgum

tel.: 06 – 57323189

mariekejelsma@hotmail.com

SECRETARIS:

Klaas Spriensma

Spriensma’s Reed 4

9873 TE Gerkesklooster

tel.: 0512 – 351403

tel.: 06 - 19989701

sprie65@hetnet.nl

PENNINGMEESTER:

Johanna Roorda

Jeltingalaan 33

9285 WH Buitenpost

tel.: 06 – 10257470

johannaroorda@gmail.com

LEDEN:

Ludger de Jong (sponsorzaken), Hennie Lefferts,

Steven-Jan Lefferts (gebouw- en terreinbeheerder),

Bartele Nicolai (contactpersoon

(jeugd)ljeppers) en Rick Reurink (PR)

DEMOZAKEN:

Simon Willem Hoeksma

Lytse Loane 7

9131 KT Ee

tel.: 06 – 25361574

info@hoeksma.frl

BURGUM

Ljeppersklup Burgum

Website: www.ljeppersklupburgum.nl

VOORZITTER/DEMOZAKEN:

Hans Helmholt

Pater Doesburgloane 6

9251 PK Burgum

tel.: 0511 - 465225

tel.: 06 - 51785274

h.helmholt@upcmail.nl

SECRETARIS:

Eddy en Jildau Westra

Gaestmabuorren 14

9251 MA Burgum

tel.: 0511 - 465630

melkfeebedriuwwestra@knid.nl

PENNINGMEESTER:

Gerrit Veenstra

Dr. Ypeylaan 22

9257 MR Noardburgum

g.veenstra@planet.nl

LEDEN:

Johanna Haanstra-Tinga

tel.: 06 - 36144185

johannatinga@hotmail.com

Bart Helmholt

tel.: 06 - 52483163

bart.helmholt@politie.nl

Evert van der Veen

tel.: 06 - 12052414

e.veen9@kpnmail.nl

GRIJPSKERK

Fierljepvereniging Grijpskerk e.o.

Website: www.fierljeppeningrijpskerk.nl

VOORZITTER:

Kris v/d Bijl

tel.: 06 - 13178428

krisvanderbijl@gmail.com

SECRETARIS/PENNINGMEESTER:

Irma van der Hoek-Boersema

RuIterpad 1

9831 NB Aduard

tel.: 050 – 4031648

irma@bswilfred.nl

LEDEN:

Ineke Alkema

ineke.alkema@hotmail.com

Marco Koopmans

tel.: 06 – 53660631

marcojkoopmans@gmail.com

Anja Kuiper

a.m.kuiper@hotmail.com

Gea Rispens

tel.: 06 - 27438655

g.boersma31@kpnplanet.nl

DEMOZAKEN:

Peter Faber

Aalsumerweg 36

9883 TA Oldehove

tel.: 06 – 12718344

`


78

IT HEIDENSKIP

Fierljepforiening It Heidenskip

Website: www.fierljeppe.nl

VOORZITTER:

Marrit van der Wal

Heidenskipsterdyk 41

8724 HS It Heidenskip

tel.: 06 - 27071772

marritwal@hotmail.com

SECRETARIS:

Geke Koopal

Súd 76

8711 CW Workum

tel.: 06 - 23227168

geke_koopal@live.nl

PENNINGMEESTER:

Jurjen Kramer

Igleburren 5

8711 LA Workum

tel.: 0515 - 543313

jskramer@kpnplanet.nl

LEDEN:

Boukje de Boer (PR), Anja Klijn Velderman en

Anne v/d Zee

DEMOZAKEN:

Nard Brandsma

tel.: 06 – 42269816

demo@fierljeppe.nl

WINSUM

Fierljep Feriening Winsum e.o.

Website: www.fierljeppenwinsum.frl

VOORZITTER/CLINICS:

Anna Martha van der Mei

Nieuwbuursterweg 46

8804 RJ Tzum

tel.: 06 - 29080771

annamarthavdmei@gmail.com

SECRETARIS:

Sietske Brouwer

Baarderbuorren 17

8822 WR Arum

tel. : 06 – 13059757

fierljeppenwinsumeo@gmail.com

PENNINGMEESTER:

Jacob Heeringa

Hofcamp 52

8731 BW Wommels

tel. 06 - 38849170

jheeringa74@gmail.com

LEDEN:

Albert Bouwstra. Freerk Broekstra, Thirza Diks,

Jildou Postma en Esther Langes

(ledenadministratie)

St. Fierljepakkommodaasje Winsum

Website: www.fierljeppenwinsum.frl

VOORZITTER:

Anna Martha van der Mei

SECRETARIS:

Freerk Broekstra

info@fierljeppenwinsum.frl

PENNINGMEESTER:

Jacob Heeringa

ALGEMEEN LID :

Thirza Diks en Albert Bouwstra

Algemene mail voor Feriening en Stichting:

info@fierljeppenwinsum.frl

Website: www.fierljeppenwinsum.frl

TwItter: @fierljep_winsum

Facebook: www.facebook.com/fierljeppenwinsum

IJLST

Fierljepvereniging IJlst

Website: www.fierljeppenijlst.nl

VOORZITTER:

Klaske Nauta

Sinnewar 1

8623 XK Jutrijp

tel.: 06 - 11967519

klaskenauta@hotmail.com

SECRETARIS:

Henny Zijlstra

Nessenwei 2A

8618 NM Oosthem

tel.: 06 - 14685785

info@fierljeppenijlst.nl

PENNINGMEESTER:

Ida Wijbenga

Helling 1

8621 CP Heeg

tel.: 06 - 22095231

idawijbenga@ziggo.nl

DEMOZAKEN:

Neeltje Nauta

tel. 0515 – 532578

clinics@fierljeppenijlst.nl

LEDEN:

Klaske Cnossen, Wiiebe Jongsma, Peter

Stedehouder en Bauke Vlas

`


79

ADRESSEN FRYSK LJEPPERS BOUN

Hoofdbestuur FLB:

ALGEMEEN: flb@fierljeppen.frl

Vz. Mevrouw E. Kramer-Spriensma

Ursuladyk 26

8724 HR It Heidenskip

tel.: 06 – 83643074

ettyspriensma@gmail.com

Secr. Mevrouw F. Hoekstra-Stellingwerf

Dammenseweg 4

8723 CN Koudum

tel. 06 - 30759690

femkestellingwerf@hotmail.com

Penn. De heer B. van Akker

Mostermûne 5

9265 LK Suwâld

tel.: 06 - 8329 8490 / 06 – 52581708

b.vanakker@ziggo.nl

PR. Mevrouw Y. Reitsma

Ylostinslaan 35

8651 AR IJlst

tel.: 06 – 22993484

ynfo@yldauontwerpen.nl

JZ. Mevrouw A.M. van der Mei

Nieuwbuursterweg 46

8804 RJ Tzum

tel.: 06 – 29080771

annamarthavdmei@gmail.com

TZ. De heer Th. Scherjon

Skipfeart 13

9251 JW Burgum

tel.: 0511 – 842979

tel.: 06 – 53906656

theun.scherjon@upcmail.nl

LV. De heer T. Faassen

Huizumerlaan 114

8934 BK Leeuwarden

tel.: 06 – 39875440

thijsfaassen@gmail.com

Technische Commissie FLB:

Vz. De heer S.H. Boschma

Uilenburg 30

8651 EK IJlst

tel: 0515 – 531933

sytzehilbrand@outlook.com

Secr. /Matr. De heer T. van Gosliga

Pr. Irenestraat 4

9251 GZ Burgum

tel.: 0511 – 402987

tel.: 06 – 30683765/06 - 22784082

gossi@telfort.nl

Matr. De heer G. Dirks

Burg. Both. Lohmanlaan 25

9251 LB Burgum

tel.: 06 – 53915067

g.dirks@chello.nl

De heer K. Bekkema

Prins Bernhardstraat 9

9251 GK Burgum

tel.: 06 – 23091854

k.bekkema7@hotmail.com

De heer K. van der Haring

Waarlamke 20

9035 DN Dronrijp

tel. 06 - 10805658

klaas@haringduinen.nl

De heer A. Heins

Blomikkers 14

8711 DA Workum

tel.: 06 – 10630085

heins.debo@wxs.nl

De heer J. Jonker

De Omrin 2

8831 ZD Winsum

tel.: 0517 – 341853

jf_jonker@hotmail.com

De heer A. Kramer

Ursuladyk 26

8724 HR It Heidenskip

tel.: 06 – 12569870

a.h.kramer@comveeweb.nl

De heer W.S. van der Meer

St. Vitusplein 27

9051 BT Stiens

tel.: 06 – 22064071

vandermw@xs4all.nl

De heer G. Reitsma

Ylostinslaan 35

8651 AR IJlst

tel.: 06 – 27177589

gsreitsma@home.nl

De heer H. Schukken

Sopsum 1

8806 KA Achlum

tel.: 06 –12307884

schukken24@outlook.com

De heer E. van der Werff

Branburren 20

8724 LH It Heidenskip

tel.: 06 – 22532363

e.v/dwerff3@ziggo.nl

Wedstrijdsecretariaat FLB:

ALGEMEEN: 06 - 29324521

De heer S. HuItema

TúnkersstrjItte 50

8723 EP Koudum

tel.: 0514 - 522789

sjhuItema@kpnmail.nl

Mevrouw J. Deinum

Sluisweg 33

8531 DJ Lemmer

tel.: 06 - 40700536

j.deinum@hetnet.nl

Coördinator demonstraties FLB:

De heer W. Nauta

tel.: 06 – 22591733

De heer T.J. Bootsma

tel.: 06 - 30599434

flbdemoteam@gmail.com

Bondscoach Tweekamp:

De heer W. Terpstra

Nieuwbuursterweg 46

8804 RJ Tzum

tel.: 06 – 21597157

wimterpstra@technea,nl

`


80

ADRESSEN FRYSK LJEPPERS BOUN

Ljeppers Vereniging FLB:

ALGEMEEN:

ljeppersvereniging@gmail.com

Vz. De heer T. Faassen

Huizumerlaan 114

8934 BK Leeuwarden

tel.: 06 – 39875440

thijsfaassen@gmail.com

Secr. De heer D. de Vries

Jintewarren 27

9254 GA Hurdegaryp

tel.: 06 - 21405381

vriesdedaan@live.nl

Penn. De heer R. Piersma

Oostenveldseweg 14

8723 AN Koudum

tel.: 06 - 42062154

rutgerpiersma@live.nl

De heer Y. Galama

Súd 76

8711 CW Workum

tel.: 06 - 13238310

ykgalama@gmail.com

De heer J.T. Nauta

Frisiaplein 17

8651 ES IJlst

tel.: 06 - 10642283

jtnauta@home.nl

Commentatoren FLB:

De heer J. Haanstra

Trekwei 5

8711 GR Workum

tel. 06 – 43543340

johanneshaanstra@hotmail.com

De heer J. Bouma

De Gentiaan 11

9271 LC De Westereen

tel. 06 - 13128121

zwaagwesteinde@gmail.com

De heer B. Helmholt

Kerkstraat 41

9853 PP Munnekezijl

tel.: 0594 – 687019

tel.: 06 – 53969414

b.helmholt@telfort.nl

Mevrouw K. Nauta

Sinnewar 1

8623 XK Jutrijp

tel.: 06 - 11967519

klaskenauta@hotmail.com

Ereleden FLB:

De heer J. van der Laan

Vuurpad 12

8312 PM Creil

tel.: 0527 - 274567

De heer S. Woudstra

Oudkerk

Overleden op 28-01-2000

op 88-jarige leeftijd

De heer S. Span

Stiens

Overleden op 19-04-2001

op 85-jarige leeftijd

De heer T.T.T. Bult

Bakhuizen

Overleden op 05-05-2015

op 65-jarige leeftijd

De heer E.T. Sterenborg

Grijpskerk

Overleden op 19-02-2020

op 91-jarige leeftijd

Mevrouw G. Steensma

Gruytsweg 6

9852 TB Warfstermolen

tel.: 06 - 12982978

gerbrichsteensma@gmail.com

Team Fryslân tijdens de Tweekamp in Vlist

`


`

81

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!