04.10.2018 Views

NHA UITGELICHT juni 2018 / nummer 10 / 700 JAAR JANSKERK

Speciale editie van Uitgelicht over 700 jaar Janskerk.

Speciale editie van Uitgelicht over 700 jaar Janskerk.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Juni <strong>2018</strong> | Nr. <strong>10</strong> | Speciale editie<br />

<strong>UITGELICHT</strong>PMS 871-Goud<br />

Janskerk<br />

08<br />

Terug in de tijd<br />

Een heel bijzonder interview met de<br />

laatste Jansheer.<br />

28<br />

Topstuk<br />

Frans Halsmuseumdirecteur Ann Demeester<br />

over haar favoriete item in de <strong>NHA</strong>-collectie.


Juni <strong>2018</strong> | Nr. <strong>10</strong> - Speciale editie<br />

inhoud<br />

5<br />

6<br />

8<br />

Uitgelicht<br />

Een woord vooraf van burgemeester<br />

Jos Wienen, voorzitter van het bestuur<br />

van het <strong>NHA</strong>.<br />

Pareltjes<br />

Aandacht voor twee vijftiende-eeuwse<br />

manuscriptkaarten, die het grondbezit<br />

van de legendarische Haarlemse Jansheren in beeld brengen.<br />

De laatste Jansheer<br />

Een exclusief interview met Andries van<br />

Souwen, de laatste Jansheer, vanwege<br />

zijn zeventigste verjaardag.<br />

colofon<br />

14<br />

16<br />

18<br />

Eindredactie:<br />

Christine Tinssen, Annabelle Arntz<br />

Aan dit <strong>nummer</strong> werkten mee:<br />

Marlies Bouman<br />

Alexander de Bruin<br />

Helen van der Eem<br />

Lise Koning<br />

Kim Krijnen<br />

Paul Maessen<br />

Klaartje Pompe<br />

Willemien Spook<br />

Nico Vriend<br />

Wim de Wagt<br />

Mart van de Wiel<br />

Jos Wienen<br />

Prikbord<br />

Nieuws van het <strong>NHA</strong>.<br />

26<br />

Jong geleerd,<br />

oud gedaan<br />

De educatieprogramma’s van het <strong>NHA</strong> zijn een groot succes.<br />

Ze sluiten aan op de landelijke leerlijn voor erfgoededucatie.<br />

De start van het<br />

jubileumjaar<br />

Een fotoreportage van de start van het jubileumjaar van<br />

<strong>700</strong> jaar Janskerk.<br />

28<br />

Topstuk<br />

Een fors zeventiende-eeuws boekwerk,<br />

verrassend beplakt met kleurige stukjes<br />

stof, is het topstuk van Ann Demeester.<br />

<strong>700</strong> jaar bewaard<br />

Op de jubileumtentoonstelling is te zien<br />

welke veranderingen de Janskerk heeft<br />

doorgemaakt, en welke personen en gebeurtenissen belangrijk<br />

waren voor de kerk.<br />

32<br />

Mooi geweest<br />

Terugblik op activiteiten.<br />

Vormgeving:<br />

Michael Kolf - PICADIA<br />

Druk:<br />

ORO grafisch projectmanagement<br />

Oplage:<br />

<strong>10</strong>00<br />

34<br />

De passie van…<br />

Lieuwe Zoodsma<br />

Lieuwe Zoodsma over zijn liefde voor<br />

Haarlem-Noord, pardon: Schoten.<br />

38<br />

In de digitale lift<br />

De Janskerk wordt het middelpunt<br />

van alle publieksdiensten, en de<br />

digitalisering en digitale vernieuwingen breiden zich<br />

langzaam uit. Wat verandert er allemaal voor de bezoeker?<br />

42<br />

Topje van de ijsberg<br />

Van de inhoud van de handgeschreven<br />

teksten is slechts het ‘topje van de<br />

ijsberg’ bekend. Stel je voor dat je die handgeschreven teksten<br />

woordelijk zou kunnen doorzoeken!<br />

ISSN:<br />

2352 - 0671<br />

46<br />

48<br />

52<br />

Voorzijde omslag:<br />

Prentbriefkaart van de Janskerk, 1935.<br />

In de spotlights<br />

Een impressie van een bijzonder<br />

onderdeel van de collectie Provinciale<br />

Atlas: de zeventiende-eeuwse tekeningen.<br />

Het archief van<br />

P.J. Bouman<br />

Dit archief, dat onlangs in bruikleen<br />

is gegeven, is een bijzondere aanvulling op de veelzijdige<br />

collectie wetenschapsarchieven.<br />

Nieuwe archieven<br />

en collecties<br />

Aandacht voor enkele nieuwe archieven die de afgelopen<br />

maanden zijn binnengekomen.<br />

5


Uitgelicht ...<br />

Meestal treft u op deze plek de inleiding van de directeur van het Noord-<br />

Hollands Archief aan. Maar deze keer werd aan mij als voorzitter van<br />

het bestuur van het Noord-Hollands Archief gevraagd wat inleidende<br />

kanttekeningen te plaatsen. Dat doe ik met veel plezier.<br />

De publieksruimte van het Noord-Hollandsarchief is gevestigd op een<br />

heel bijzondere locatie: de middeleeuwse Janskerk is het prachtige decor<br />

voor de studiezaal en tentoonstellingsruimte. En deze bijzondere locatie<br />

viert dit jaar een jubileum. De Janskerk is nu <strong>700</strong> jaar oud.<br />

De prachtige ruimte, het hoog invallende licht, de oude stenen, het hoge<br />

gewelf, alles draagt bij aan het besef van geschiedenis.<br />

Deze bijzondere<br />

locatie viert dit<br />

jaar een jubileum<br />

Als je zo’n prachtige collectie hebt en zo’n mooie<br />

tentoonstellingsruimte dan ben je bijna aan je stand<br />

verplicht om bij dit bijzondere jubileum stil te staan met een<br />

tentoonstelling. Dat doen we en in dit <strong>nummer</strong> leest u een<br />

uitgebreide toelichting op die tentoonstelling.<br />

Verder vindt u informatie over recente aanwinsten,<br />

want het archief slaat natuurlijk volgens de regels van de kunst<br />

de overheidsarchieven op, maar daarnaast komen er in het archief<br />

regelmatig nieuwe bijzondere collecties of stukken, die aan de<br />

verzameling worden toegevoegd. Dat het niet alleen over het verleden<br />

gaat in het archief laten de artikelen over digitalisering zien. De<br />

modernste technieken worden ingezet om archieven te bewaren en te<br />

ontsluiten.<br />

Ten slotte een interview met Ann Demeester, directeur van het Frans<br />

Halsmuseum, over haar topstuk in de collectie. Want het archief bevat<br />

naast talloze documenten ook fantastische kunstwerken.<br />

De Janskerk in Haarlem is een plaats waar geschiedenis wordt gemaakt,<br />

waar geschiedenis wordt bewaard en waar geschiedenis aan het licht<br />

wordt gebracht. En dit <strong>nummer</strong> van ons mooie blad licht er weer wat<br />

stukjes uit. Veel leesplezier!<br />

Hannie Schaft met Jopie Wassink<br />

bij het Belgenmonument in Amersfoort,<br />

circa 1940-41.<br />

Jos Wienen<br />

voorzitter van het bestuur van het Noord-Hollands Archief<br />

burgemeester van Haarlem<br />

7


Pareltjes<br />

# <strong>10</strong> | Pareltjes<br />

Tekst: Alexander de Bruin / beeld: Noord-Hollands Archief<br />

Pareltjes<br />

In het kader van het <strong>700</strong>-jarig bestaan van de Janskerk<br />

wordt in deze speciale uitgave van Uitgelicht aandacht<br />

besteed aan twee vijftiende-eeuwse manuscriptkaarten,<br />

die het grondbezit van de legendarische Haarlemse Jansheren<br />

in beeld brengen.<br />

De orde van de Haarlemse Jansheren<br />

was machtig en stond vanaf de<br />

vestiging in Haarlem in 13<strong>10</strong> in hoog<br />

aanzien. Dat aanzien was vooral<br />

gebaseerd op hun omvangrijke<br />

grondbezit, niet alleen in Haarlem en<br />

omgeving, maar ook in Kennemerland<br />

en de rest van het graafschap<br />

Holland. De Jansheren konden zich in<br />

Haarlem vestigen dankzij een eerste,<br />

omvangrijke schenking van grond<br />

en huizen, waar tegenwoordig onder<br />

andere nog de Janskerk staat.<br />

Alle schenkingen werden minutieus<br />

geadministreerd in een register,<br />

‘cartularium’ genaamd. Hierin<br />

stond precies vermeld wie de<br />

schenker van de grond was<br />

en dergelijke, en ook wat de<br />

tegenprestatie was die de<br />

Jansheren moesten leveren.<br />

Bijna altijd was dat het oprichten<br />

van een altaar en/of het houden<br />

van missen waarin gebeden werd<br />

voor de zielenheil van de schenker<br />

en zijn verwanten. Het archief van<br />

de Jansheren bij het <strong>NHA</strong> bevat vier<br />

van zulke registers, die de periode<br />

van1270 tot 1529 bestrijken.<br />

Uit deze registers blijkt dat het<br />

totale grondbezit van de Haarlemse<br />

Jansheren 370 hectare besloeg. Het<br />

overgrote deel hiervan, 87%, werd<br />

in de eerste twintig jaar van hun<br />

vestiging verworven, tussen 13<strong>10</strong><br />

en 1330. Deze schenkingen liggen<br />

bijna allemaal in het tegenwoordige<br />

Delfland en zijn afkomstig van de adel<br />

en de geestelijkheid uit en rond het<br />

graafschappelijk hof van Willem III. De<br />

aankopen daarentegen zijn allemaal<br />

afkomstig van burgers en boeren.<br />

Gebeden voor de<br />

zielenheil van de<br />

schenker en zijn<br />

verwanten<br />

Interessant is dat in de loop van de<br />

vijftiende en zestiende eeuw het<br />

aandeel schenkingen door de adel en<br />

geestelijkheid dramatisch afneemt<br />

en de aankopen door de Jansheren<br />

van burgers en boeren uit met name<br />

Kennemerland, juist enorm stijgen.<br />

Hierin weerspiegelt zich de grote<br />

maatschappelijke verandering die<br />

zich in deze periode voltrekt, door de<br />

opkomst en toename van de macht<br />

van de steden en de burgers, ten<br />

koste van de adel. Van de edellieden<br />

waren geen grote schenkingen meer<br />

te verwachten. Dit had ook gevolg<br />

voor de kloosterstructuur. Op feodale<br />

leest geschoeide, veelal agrarische<br />

Links Register, ‘cartularium’, van onroerend goed.<br />

Boven Kaart uit 1564 van land in Wateringen<br />

Onder Kaart uit 1569 van land gelegen onder Leiderdorp.<br />

- Alles eigendom van de Haarlemse Jansheren.<br />

kloosterorganisaties werden niet meer<br />

gesticht. In plaats daarvan deden<br />

nieuwe, op het stedelijk leven gerichte<br />

bedel- en ridderorden hun intrede,<br />

zoals die van de Jansheren.<br />

Het grondbezit werd vanaf de<br />

zestiende eeuw ook nauwkeurig in<br />

kaart gebracht. Ook hiervan beheert<br />

het <strong>NHA</strong> vele voorbeelden uit het<br />

archief van de Haarlemse Jansheren.<br />

Twee fraaie voorbeelden zijn een kaart<br />

uit 1564, met grond in Wateringen, en<br />

een uit 1569, met grond in Leiderdorp.<br />

Meer beeld bekijken en meer weten<br />

over Johannes Stam en de kartering van<br />

Nederland in de negentiende eeuw? Lees<br />

het uitgebreide artikel op de website:<br />

http://noord-hollandsarchief.nl/nieuws/<br />

uitgelicht-extra<br />

8 9


# <strong>10</strong> | Interview<br />

Tekst: Wim de Wagt / beeld: Noord-Hollands Archief<br />

Andries van Souwen,<br />

de laatste Jansheer<br />

Onlangs kreeg ik een wel heel bijzonder aanbod: een exclusief interview met Andries van<br />

Souwen, de laatste Jansheer, vanwege zijn zeventigste verjaardag. Heel bijzonder, omdat deze<br />

heer vijfhonderd jaar geleden leefde. Hij leidde toen een teruggetrokken leven in het commandeurshuis,<br />

een overblijfsel van het vroegere Sint Jansklooster. Wat zou ik aantreffen?<br />

<strong>10</strong><br />

Op een late vrijdagmiddag bel ik aan<br />

bij het dagcentrum van de Janskliniek<br />

aan de Jansstraat, pal naast de Janskerk.<br />

Dit was ooit het fameuze commandeurshuis<br />

waar de Jansheren, de<br />

commandeurs van de Haarlemse kloosterorde<br />

van Sint Jans, woonden. Er<br />

wordt opengedaan door een vrouw met<br />

een verkreukeld gezicht en een groot<br />

wit schort voor. Ze knikt en gebaart me<br />

om naar binnen te komen. Nadat de<br />

deur achter me dicht is gevallen, hoor<br />

ik geen enkel geluid van buiten meer.<br />

Ze brengt me naar een ruimte waar ik<br />

even moet wachten. Als de vrouw met<br />

het verkreukelde gezicht weer verdwenen<br />

is, kijk ik om me heen. Dit ziet er in<br />

de verste verte niet uit als het dagcentrum<br />

van de Janskliniek.<br />

Ineens gaat een deur open en verschijnt<br />

er een man met een kortgeknipt,<br />

witgrijs baardje en een minzame,<br />

Boven Romeyn de Hooghe, Vogelvluchtkaart van<br />

Haarlem, 1688 (detail).<br />

Rechts Andries van Souwen (circa 1550-1625),<br />

de laatste commandeur, door Cornelis van<br />

Haarlem, 1624.<br />

maar melancholieke blik. Hij stelt zich<br />

voor als heer Van Souwen. ‘Volgt u<br />

mij maar.’ Hij leidt me via een brede,<br />

hoge corridor naar een ruimte die<br />

gemeubileerd is met eikenhouten<br />

tafels, stoelen en kasten. Aan de wand<br />

hangen schilderijen en prenten naast<br />

en boven elkaar, van de vloer tot aan<br />

het plafond. Het onheil dat het Sint<br />

Jansklooster en zijn bewoners ooit<br />

trof, gaat verborgen achter wijsheid<br />

en weelde. ‘De wederopbouw is goed<br />

Als door een<br />

wonder bleef onze<br />

kerk gespaard<br />

gelukt,’ zeg ik voorzichtig. ‘Het kan ermee<br />

door,’ mompelt heer Van Souwen.<br />

‘Ik zal u straks de Heemsteedse kapel<br />

laten zien.’ Grijnzend: ‘Daar hebben we<br />

een paar Spaanse kanonskogels laten<br />

inmetselen.’<br />

Buitenlandse huurlingen<br />

De verwoesting van de stad tijdens het<br />

Spaanse Beleg moet voor hem en zijn<br />

medejansheren uitzonderlijk zwaar zijn<br />

geweest. ‘Zeg dat wel,’ verzucht hij.<br />

‘Het was een ramp. De ondergang van<br />

ons schone klooster heb ik met eigen<br />

ogen gezien. Toen de Spanjaarden de<br />

stad belegerden, in de jaren 1572 en<br />

1573, zat ik hier nog maar net twee<br />

jaar. Ze hadden hun kanonnen precies<br />

aan deze kant van de stad staan, aan<br />

de andere kant van de stadsmuur. Ons<br />

klooster bleef gelukkig buiten schot,<br />

alsof God over ons waakte!’<br />

‘Maar daarna waren het notabene<br />

onze eigen soldaten die het klooster<br />

verwoestten en plunderden. Engelse<br />

en Waalse huurlingen wel te verstaan.<br />

Kennelijk werd de spanning hen te<br />

veel. Misschien kregen ze geen soldij<br />

meer. Ik weet het niet. Als door een<br />

wonder bleef onze kerk gespaard, maar<br />

van de kloostergebouwen stonden<br />

alleen nog de muren overeind. Enfin,<br />

we konden de boel van voren af aan<br />

weer opbouwen. Ik dank God dat we<br />

onze kostbaarste bezittingen, zoals de


# <strong>10</strong> | Interview<br />

Maria Magdalena, door Jan van Scorel,<br />

1527-1530.<br />

Cornelis van der Goude (circa 1542-1615), de op<br />

een na laatste commandeur, door Cornelis van<br />

Haarlem, 1613.<br />

hier kijken, naar die prachtige blonde<br />

haarlokken die vanuit haar nek via haar<br />

hals omlaag vallen… U weet, ik ben<br />

een man alleen. Ik mag er graag naar<br />

kijken.’<br />

12<br />

schilderijen en boeken, ons goud en<br />

zilverwerk, op tijd in veiligheid hadden<br />

gebracht.’<br />

Hij ziet me naar de schilderijen aan<br />

de muur kijken en brengt me naar<br />

een volgende ruimte, waar nog meer<br />

panelen hangen. ‘Mijn ontvangstzaal<br />

voor hoge gasten,’ grinnikt hij. ‘U mag<br />

zich vereerd voelen.’ Hij wijst op een<br />

portret van een strenge man. ‘Heer<br />

Cornelis,’ zegt hij zachtjes. ‘Cornelis<br />

van der Goude. Toen hij stierf, bleef ik<br />

hier alleen over. Dat is een jaar of acht<br />

geleden.’ Van Souwen wrijft nadenkend<br />

door zijn witte baard. Het maakt een<br />

raspend geluid. ‘Heer Cornelis heeft<br />

zeer veel voor het herstel van de St.<br />

Janscommanderij betekend.’ Van der<br />

Goude stierf in 1615, ongeveer zeventig<br />

jaar oud.<br />

Balsem<br />

Als ik hem vraag of hij misschien een<br />

lievelingsschilderij heeft aarzelt hij<br />

geen moment: ‘Jazeker. Loopt u even<br />

mee?’ Hij wijst naar een portret van<br />

een mooi aangeklede vrouw die aan de<br />

voet van een boom zit in een heuvelig<br />

landschap. Ze houdt een soort pot in<br />

haar schoot en kijkt me met een raadselachtige<br />

blik aan. ’Weet u wie dit is?’<br />

Ik schud mijn hoofd. ‘Maria Magdalena.<br />

Kent u haar verhaal?’ Hij wacht mijn<br />

antwoord niet af en begint omstandig<br />

te vertellen over haar verering van Jezus,<br />

de kruisiging, de wederopstanding,<br />

waar zij bij was. ‘Sommigen menen<br />

dat zij een zondige vrouw was. Maar<br />

dat geloof ik niet,’ zegt hij. ‘Ziet u deze<br />

Onze kostbaarste<br />

bezittingen, zoals<br />

de schilderijen en<br />

boeken, op tijd in<br />

veiligheid gebracht<br />

pot? Daar zat balsem in, waar zij de<br />

voeten van Jezus mee zalfde.’<br />

‘Maar wat vindt u nou zo mooi aan<br />

dit schilderij?’, vraag ik als hij, buiten<br />

adem, een korte pauze inlast. ‘Ach,’<br />

zegt hij, moet u eens kijken, die stoute<br />

blik, haar frisse wangen, het landschap.<br />

Het rood van haar jurk, de versieringen<br />

in haar kleding. En moet u eens<br />

Uitgestorven<br />

Na het vertrek van de Spanjaarden<br />

besloten de Staten van Holland in 1581<br />

dat alle kerken en kloosters in Haarlem,<br />

met inbegrip van hun vermogen en<br />

bezittingen, eigendom werden van de<br />

stad, als compensatie voor de geleden<br />

oorlogsschade. Alleen het Sint Jansklooster<br />

werd hiervan uitgezonderd.<br />

‘Dat was mede te danken aan de goede<br />

banden die we hadden met prins Willem<br />

van Oranje,’ vertelt Van Souwen.<br />

‘Die heeft zelfs weleens hier gelogeerd.<br />

God hebbe zijn ziel.’<br />

Het bisdom verdween uit Haarlem, de<br />

Sint Bavokathedraal veranderde in een<br />

protestantse kerk. Predikanten betrokken<br />

de Janskerk, waar de katholieke<br />

Jansheren geen kerkdiensten meer<br />

mochten houden. Van Souwen: ‘Gelukkig<br />

kregen we het voor elkaar dat we,<br />

zolang we nog leefden, hier in ons<br />

commandeurshuis mochten blijven<br />

wonen. Op dat moment waren we nog<br />

met z’n vijven. Nu ben ik in mijn eentje.<br />

Als ik sterf neemt de stad de boel over.<br />

Dan zal er nooit meer een Jansheer<br />

zijn. Dan zijn we uitgestorven. Mag ik<br />

een klein beetje treurig zijn?’<br />

De bejaarde Jansheer is vriendelijk,<br />

voorkomend en bereid om al mijn<br />

vragen te beantwoorden; maar zijn blik<br />

is ook oplettend, hij lijkt steeds op zijn<br />

hoede. Andries van Souwen, geboren<br />

rond 1550, kwam tegen 1570 in het<br />

Sint Jansklooster en werd in 1574 in


# <strong>10</strong> | Interview<br />

Keulen tot priester gewijd. Vijf jaar<br />

later keerde hij terug in Haarlem. ‘Ik<br />

heb hier alles meegemaakt,’ vertelt<br />

hij. ‘Moord, roofpartijen, hongersnood<br />

tijdens het beleg, wat we niet allemaal<br />

aten om onze magen te vullen… Na<br />

de Spanjaarden brak de pest uit. De<br />

Grote Brand legde onze mooie stad,<br />

mijn geboortestad, voor een groot deel<br />

in de as. Ik breng dagelijks veel tijd<br />

door in de kloostertuin. Ooit was die<br />

veel groter en mooier, maar tijdens het<br />

beleg werd ook die verwoest. Inmiddels<br />

is het weer een echte boomgaard. Met<br />

perenbomen, appelbomen, kersen en<br />

pruimen. Ja, ik heb er mijn handen vol<br />

aan. Zo word ik tenminste niet stijf en<br />

stram.’<br />

Trillende vingers<br />

Hoe brengt hij verder zijn dagen door?<br />

‘Ik lees veel. Met een neef, net als ik<br />

boekenliefhebber, ruil ik veel boeken,<br />

zodat we allebei steeds iets nieuws te<br />

lezen hebben. Ik beschouw het ook als<br />

mijn plicht om de boekenschat van ons<br />

klooster te bewaken. Ik hoop dat de<br />

vroedschap er na mijn dood goed voor<br />

zorgt.’<br />

Hij wenkt me met een geheimzinnige<br />

blik, opent een deur en leidt me een<br />

klein vertrek binnen, waar behalve een<br />

boekenkast twee schrijfbureaus en een<br />

gemakkelijke stoel staan. ’Hier bewaar<br />

ik de boeken die ik als mijn persoonlijk<br />

eigendom beschouw,’ verklaart hij op<br />

fluistertoon. ‘Er is ook nog een librije<br />

hier in huis, waar de kloosterboeken<br />

staan. Die is natuurlijk veel omvangrijker.<br />

Maar hier, in mijn boekenkamertje,<br />

ben ik het liefst.’<br />

Er is ook nog een<br />

librije hier in huis,<br />

waar de kloosterboeken<br />

staan<br />

‘Maar waarom twee bureaus?’, vraag ik<br />

hem. ‘Die ene is nog van heer Cornelis<br />

geweest,’ bromt hij in zijn baard, en<br />

werkt me vlug weer naar buiten. ‘Kom,<br />

ik wil u nog even iets laten zien.’<br />

Omdat de Jansheren niet meer in hun<br />

eigen Janskerk mochten komen, lieten<br />

ze een ruimte in het commandeurshuis<br />

inrichten als een soort kapel. Van<br />

Souwen schuift trots een rood gordijn<br />

opzij. ‘Ons altaar.’ Ik zie een groot kruis,<br />

diverse koperen kandelaars, bankjes.<br />

Aan de muur schilderijen van Maria, de<br />

Kaart van Haarlem (detail) door Pieter Wils,<br />

1646.<br />

Drie Koningen en: Maria Magdalena. Er<br />

is ook nog een sacristie, waarin ik een<br />

klavecimbel ontwaar. ‘Speelt u zelf?’,<br />

vraag ik gretig. ‘Niet meer,’ antwoordt<br />

hij. ‘Trillende vingers.’<br />

Een klopje op de deur. Van Souwen<br />

gromt een paar onverstaanbare woorden<br />

en de kamerdeur draait piepend<br />

en krakend open. Een mannetje, ongeveer<br />

net zo oud als Van Souwen, maar<br />

beduidend eenvoudiger gekleed, vraagt<br />

of hij zijn heer met nog iets van dienst<br />

kan zijn. Van Souwen wuift hem weg.<br />

‘Mijn dienstknecht,’ legt hij uit. ‘Gerrit.<br />

De laatste Jansknecht, als het ware.’<br />

Ik vermoed dat hij Gerrit wel goed zal<br />

kunnen gebruiken in dit grote gebouw.<br />

‘Dat hebt u goed gezien. Ik beschik<br />

ook nog over een dienstmeid voor het<br />

koken en schoonmaken en zo. Vroeger<br />

hadden we veel meer personeel<br />

rondlopen.’<br />

Hij neemt me over een krakende trap<br />

mee naar boven, naar de eerste verdieping.<br />

‘Maakt u eens voort,’ gebiedt mijn<br />

gastheer. Ook boven rijgen de meest<br />

verbazingwekkende vertrekken zich<br />

aaneen. Al deze meubelen, schilderijen,<br />

kunstwerken, huisraad – hoe hebben<br />

de Jansheren dit ooit hier naar boven<br />

gekregen? We stommelen naar een<br />

ruimte aan de voorkant van het gebouw.<br />

Van Souwen wijst op een enorm<br />

houten rad, dat vlakbij een raam staat<br />

geposteerd. ‘Hiermee hijsen we onze<br />

zware spullen naar boven.’<br />

Het is tijd om te gaan, in de verte hoor<br />

ik de klok van de Grote Kerk het hele<br />

uur slaan. Ik vraag de bejaarde Jansheer<br />

hoe hij zijn zeventigste verjaardag<br />

gaat vieren. Verwonderd kijkt hij me<br />

aan. ‘Daar doen we hier niet aan. Ik sla<br />

wel een kruisje. Voor mezelf en Sint<br />

Jan.’<br />

Boven De commandeursportretten, 1562-1625.<br />

Links Gravure van Romeyn de Hooghe, 1688.<br />

Bij het schrijven van dit fictieve interview<br />

heb ik dankbaar gebruikgemaakt<br />

van Wim Cerutti’s Van Commanderij<br />

van Sint-Jan tot Noord-Hollands<br />

Archief, gepubliceerd bij uitgeverij<br />

Spaar en Hout, Haarlem 2007.<br />

14<br />

15


Prikbord<br />

Het hele jaar door worden er<br />

bijeenkomsten georganiseerd<br />

die in het teken staan van het<br />

jubileum van de Janskerk. Ook in<br />

de jaarlijkse zomertentoonstelling<br />

staat de Janskerk centraal.<br />

Het programma ter ere van het<br />

jubileum is geschikt voor jong<br />

en oud. Van discussieavond tot<br />

familiedag. Iedereen is van harte<br />

uitgenodigd!<br />

<strong>700</strong> jaar bewaard.<br />

Tentoonstelling over<br />

de Janskerk<br />

Reis terug in de tijd en beleef de<br />

ontwikkelingen van de oudste kerk<br />

van Haarlem en zijn bewoners en bezoekers.<br />

Wat gebeurt er nu en in de<br />

toekomst? Kom langs en denk mee!<br />

22 <strong>juni</strong> t/m 9 september, maandag<br />

t/m vrijdag van 9-17 uur.<br />

Extra openingstijden op zondag<br />

24 <strong>juni</strong> (familiedag), zaterdag 21<br />

juli, 18 augustus en tijdens de<br />

Open Monumentendagen op 8 en<br />

9 september. Gratis entree.<br />

Lancering website <strong>700</strong><br />

jaar Janskerk<br />

Een team van experts van de Universiteit<br />

Utrecht is bezig met de<br />

ontwikkeling van een website over<br />

de historie van de Janskerk. In het<br />

najaar van <strong>2018</strong> wordt de website<br />

met een feestelijke bijeenkomst<br />

gepresenteerd.<br />

Jubileumconcert<br />

Het Wings Ensemble geeft ter ere<br />

van het jubileumjaar een extra<br />

concert in de Janskerk in het<br />

najaar. Binnenkort meer informatie<br />

op de website.<br />

Familiedag<br />

Hoe zag de Janskerk er <strong>700</strong> jaar<br />

geleden vanbinnen uit? Waarom<br />

zit er nu een archief in en wie is<br />

hier de afgelopen eeuwen in- en<br />

uitgelopen? Neem je moeder,<br />

vader, oma en opa mee en doe de<br />

speurtocht door de kerk! Probeer<br />

oude handschriften te ontcijferen<br />

en te schrijven als een monnik en<br />

luister naar mooie verhalen.<br />

zondag 24 <strong>juni</strong>, 12-17 uur,<br />

Jansstraat 40, Haarlem, Kinderen<br />

€2,00, Volwassenen gratis.<br />

Jong Historisch Café<br />

over cultureel erfgoed, religie en<br />

geweld.<br />

Religieus geweld en vernietiging<br />

van cultureel erfgoed is van alle<br />

tijden. Zo was ook de Janskerk<br />

ooit een katholieke kerk. De<br />

protestanten namen de kerk in<br />

beslag, waarna deze alleen nog<br />

werd gebruikt voor de hervormde<br />

dienst.<br />

dinsdag 11 oktober, 19.30 uur,<br />

Jansstraat 40, Haarlem.<br />

Gratis entree.<br />

Ridder- en Prinsessenbal<br />

(4-12 jaar)<br />

Kom met al je vrienden en vier het<br />

jubileum van de oudste kerk van<br />

Haarlem waar ook de Johannieters<br />

rondliepen en Willem van Oranje<br />

sliep. Vecht als een ridder, dans als<br />

een prinses en leer alles over het<br />

leven in een klooster.<br />

woensdag 24 oktober, 15-16.30<br />

uur, Jansstraat 40, Haarlem.<br />

Reserveren via communicatie@<br />

noord-hollandsarchief.nl o.v.v. ‘Bal’.<br />

Hannie Schaft<br />

Het Noord-Hollands Archief heeft<br />

onlangs vijf tot nu toe onbekende<br />

foto’s van Hannie Schaft ontvangen.<br />

De verzetsstrijdster is op alle<br />

foto’s samen te zien met Jopie<br />

Wassink, familie van de schenker.<br />

Weet u meer over haar?<br />

Neem contact op via info@noordhollandsarchief.nl.<br />

Kunst uit de Zorg<br />

Rondom de uitreiking van de<br />

Elisabeth van Thuringenprijs<br />

organiseert de Stichting Elisabeth<br />

van Thüringenfonds een expositie<br />

van kunstwerken uit de zorg. De<br />

kunstwerken komen uit verschillende<br />

zorginstellingen in Nederland<br />

en hebben allemaal een eigen<br />

verhaal. Deze werken en verhalen<br />

zijn heel uiteenlopend en tonen<br />

aan hoe belangrijk het is om kunst<br />

in je zorginstelling te hebben.<br />

17 t/m 28 november <strong>2018</strong>,<br />

maandag t/m vrijdag 9-17 uur,<br />

extra open op zaterdag 17 november,<br />

Jansstraat 40, Haarlem.<br />

Gratis entree.<br />

Onder het STAAL.<br />

Sporen in het landschap<br />

Dit jaar bestaan de hoogovens in<br />

IJmuiden, nu Tata Steel, <strong>10</strong>0 jaar. De<br />

Provinciale Atlas kijkt samen met<br />

het Huis van Hilde aan de hand van<br />

afbeeldingen en vondsten naar het<br />

ontstaan en de ontwikkeling van<br />

de hoogovens en wat dit heeft betekend<br />

voor het landschap en haar<br />

geschiedenis. Met metaaldetectoren<br />

en een quiz kunnen kinderen<br />

zoeken naar schatten en testen of<br />

hun geheugen zo sterk is als staal.<br />

Het is een project in het kader<br />

van de collectie Provinciale Atlas<br />

Noord-Holland dat wordt mogelijk<br />

gemaakt door de Provincie Noord-<br />

Holland.<br />

2 <strong>juni</strong> t/m 23 september <strong>2018</strong>,<br />

Huis van Hilde, Westerplein 6,<br />

Castricum, dinsdag t/m vrijdag<br />

9-17 uur, zaterdag en zondag.<br />

www.huisvanhilde.nl.<br />

KZOD<br />

Bij de ART Triangle in de Waag, de<br />

Kloostergangen en bij het Noord-<br />

Hollands Archief laten ruim 69<br />

leden van de vereniging hun werk<br />

zien.14 september t/m 28 oktober<br />

<strong>2018</strong>, maandag t/m vrijdag<br />

9-17 uur, extra open op zaterdag<br />

15 september en zaterdag 20<br />

oktober, Jansstraat 40, Haarlem.<br />

Gratis entree.<br />

Open Monumentendag<br />

Tijdens de Open Monumentendag<br />

is er gelegenheid de Janskerk te<br />

bezichtigen en is het tevens de<br />

laatste kans de zomertentoonstelling<br />

te bekijken.<br />

zaterdag 8 en zondag 9 september<br />

<strong>2018</strong>.<br />

Geschiedenisfestival<br />

Het Noord-Hollands Archief doet<br />

dit jaar als locatie mee aan het<br />

vierde Geschiedenisfestival in<br />

Haarlem, georganiseerd door het<br />

Historisch Nieuwsblad. Prominente<br />

historici uit binnen- en<br />

buitenland betreden diverse podia<br />

in Haarlem.<br />

zaterdag 6 oktober <strong>2018</strong>.<br />

Informatie en ticketverkoop via<br />

www.geschiedenisfestival.nl.<br />

Historisch Café<br />

De volgende edities van het<br />

Historische Café vinden plaats op<br />

maandag 24 september en 19<br />

november <strong>2018</strong>, 20 uur, Jansstraat<br />

40, Haarlem. Entree € 4,00.<br />

Reserveren via:<br />

www.noord-hollandsarchief.nl.<br />

16<br />

17


# <strong>10</strong> | Fotoreportage<br />

Start jubileumjaar <strong>700</strong> jaar Janskerk<br />

Beeld: Kim Krijnen<br />

18<br />

19


# <strong>10</strong> | <strong>700</strong> jaar bewaard. Tentoonstelling over de Janskerk<br />

Tekst: Mart van de Wiel / beeld: Noord-Hollands Archief<br />

<strong>700</strong> jaar bewaard.<br />

Tentoonstelling over<br />

de Janskerk<br />

De oudste in zijn oorspronkelijke vorm bewaard gebleven kerk van Haarlem, de Janskerk, is dit jaar<br />

<strong>700</strong> jaar oud. Op de zomertentoonstelling ter gelegenheid van het jubileum is te zien welke veranderingen<br />

het huidige publiekscentrum van het <strong>NHA</strong> heeft doorgemaakt, wie de kerk in de loop van de tijd<br />

allemaal hebben bezocht en welke belangrijke gebeurtenissen er hebben plaatsgevonden.<br />

20<br />

Op 28 december 1936, na zes jaar van<br />

planning en bouw, wordt de Janskerk<br />

in gebruik genomen als gemeentearchief.<br />

De kerk zelf kent dan al 618<br />

jaar aan geschiedenis en in de 82 jaar<br />

die daarop volgen, wordt er stukje bij<br />

beetje steeds meer van de geschiedenis<br />

van Haarlem en Kennemerland op<br />

deze plek verzameld.<br />

Rechts De heilige maagschap, Geertgen tot<br />

Sint-Jans, ca. 1495.<br />

In de zomertentoonstelling van het<br />

<strong>NHA</strong> wordt een greep gedaan uit de<br />

vele aspecten van de Janskerk en de<br />

verhalen die zich hier hebben afgespeeld:<br />

van het bezit van de Jansheren<br />

tot de verhuizing van het gemeentearchief<br />

naar de kerk, en van Russische<br />

soldaten tot de eerste vrouwelijke<br />

gemeentearchivaris Gerda Kurtz.<br />

Aanzienlijkste orde<br />

Het verhaal van de kerk begint in 13<strong>10</strong>.<br />

Dat jaar besluit Gerard van Tetterode<br />

zijn grond in Haarlem te schenken<br />

aan de ridderorde van St. Jan. De<br />

orde plaatst er een klooster, en in<br />

1318 ronden ze ook de bouw van de<br />

bijbehorende kloosterkerk af. In de<br />

driehonderd jaar die daarop volgen,<br />

groeit het klooster uit tot een van de<br />

aanzienlijkste ordes van Haarlem, met<br />

een rijk bezit. Dit verandert allemaal<br />

met het beleg van Haarlem.<br />

Wonderlijk genoeg overleeft de<br />

Janskerk het geweld van het beleg<br />

van 1572 grotendeels. Ondanks dat<br />

het vlak achter de vuurlinie ligt, wordt<br />

alleen het klooster zelf verwoest, maar<br />

dat gebeurt door woedende huurlingen<br />

van binnen de stad zelf. Woelige jaren<br />

volgen waarin de kerk en de altaren<br />

worden herbouwd. Uiteindelijk moet<br />

alles worden afgestaan aan de stad. De<br />

Jansheren mogen nog wel in de kerk<br />

blijven, maar geen nieuwe broeders<br />

meer aannemen. In 1625, met de dood<br />

van de laatste Jansheer Andries van<br />

Souwen, sterft de Haarlemse tak van<br />

de orde uit.


# <strong>10</strong> | <strong>700</strong> jaar bewaard. Tentoonstelling over de Janskerk<br />

Inval<br />

Al voordat Van Souwen komt te overlijden,<br />

doet de kerk vanaf 1587 dienst als<br />

Hervormde Kerk. Net als bij elke andere<br />

kerk komen mensen er om de preken<br />

aan te horen, om mensen te begraven<br />

en om zorg te ontvangen. Naast de<br />

gebruikelijke bezoekers komen er in<br />

deze periode ook een paar honderd<br />

speciale bezoekers. In 1799, als een<br />

Engels-Russische expeditie een inval<br />

doet in de Noord-Hollandse duinen,<br />

worden honderden Russische krijgsgevangenen<br />

voor een nacht in de kerk<br />

ondergebracht.<br />

Als de kerk uiteindelijk als te oud en<br />

te donker wordt bevonden door het<br />

kerkbestuur, besluiten ze in 1928 de<br />

kerk van de hand te doen. Na onderhandelingen<br />

met enkele partijen is<br />

het uiteindelijk de Gemeente Haarlem<br />

die de kerk opkoopt, en er in 1936 het<br />

gemeentearchief in vestigt.<br />

Met de tentoonstelling wil het <strong>NHA</strong> niet<br />

alleen laten zien dat de kerk een rijke<br />

geschiedenis heeft, maar ook dat het<br />

archief een belangrijke functie vervult.<br />

Het is de plek waar al deze verhalen<br />

gevonden, onderzocht en verteld<br />

kunnen worden. Het vastleggen van<br />

de <strong>700</strong> jaar achter ons is te zien in de<br />

tentoonstelling, en die <strong>700</strong> jaar voor<br />

ons: daar wordt elke dag aan gewerkt.<br />

Zomertentoonstelling ‘<strong>700</strong> jaar<br />

bewaard. Tentoonstelling over de<br />

Janskerk’ van 22 <strong>juni</strong> t/m 9 september<br />

<strong>2018</strong> in de Janskerk.<br />

Beleg van Haarlem, 1572-1573.<br />

Gezicht vanaf de wallen aan de Noordzijde<br />

der stad op de omgeving tot het Huis ter Kleef.<br />

Pieter Saenredam naar een houtsnede van<br />

Jan Moyt Jacobsz, circa 1626.<br />

Barend Wijnveld en Johannes Hendrikkus<br />

Egenberger: ‘Kenau Simons Hasselaers op de<br />

wallen van Haarlem’, 1854. Frans Hals Museum,<br />

Haarlem. Fotografie Tom Haartsen.<br />

22 23


# <strong>10</strong> | <strong>700</strong> jaar bewaard. Tentoonstelling over de Janskerk<br />

24<br />

Missaal, gemaakt in 1420 in Utrecht, later voor<br />

de Haarlemse Jansheren aangepast.<br />

Blz 18 en rechts Russische krijgsgevangenen in<br />

Haarlem die meevochten tijdens de Engels-<br />

Russische invasie van 1799. Maker onbekend.


Het laden van een wagen in de Jacobijnestraat tijdens de verhuizing<br />

van het Gemeentearchief Haarlem, 1936.<br />

Gerda Henrika Kurtz (1899-1989) was van 1936 tot 1964<br />

gemeentearchivaris van Haarlem.<br />

27


# <strong>10</strong> | Jong geleerd, oud gedaan<br />

Tekst: Lise Koning / beeld: Kim Krijnen<br />

Jong geleerd, oud gedaan<br />

Trouwe bezoekers van het Noord-Hollands Archief zijn ze vast weleens tegengekomen: hordes enthousiaste<br />

schoolkinderen. Ieder jaar bezoeken zo’n 1.400 scholieren van het primair en voortgezet<br />

onderwijs het archief. Ook vanuit het klaslokaal komen duizenden scholieren in contact met onze<br />

archiefstukken via het online bronnenplatform Geschiedenislokaal023.nl.<br />

De educatieprogramma’s van het<br />

Noord-Hollands Archief sluiten aan op<br />

de landelijke leerlijn voor erfgoededucatie<br />

van het SLO (het nationaal expertisecentrum<br />

leerplanontwikkeling),<br />

waarbij ‘ervaren en beleven’ centraal<br />

staan. Zo ook ons nieuw educatieprogramma:<br />

‘<strong>700</strong> jaar Janskerk. Reizen<br />

door de tijd!’ In de afgelopen zeven<br />

eeuwen hebben talloze mensen voet in<br />

de Janskerk gezet. Hun sporen zijn nog<br />

altijd terug te vinden in het gebouw én<br />

in het archief. Spelenderwijs onderzoeken<br />

scholieren deze sporen. Wie<br />

bezochten de kerk? Wie liggen er in<br />

de kerk begraven? Wie werkten in de<br />

kerk? Hoe verging het de kerk tijdens<br />

verschillende oorlogen in de geschiedenis?<br />

Waarvoor kun je tegenwoordig<br />

terecht in de Janskerk?<br />

Kraak de code!<br />

Scholieren gaan in groepjes van drie<br />

op zoek naar een object in de Janskerk.<br />

Dit object vertelt iets over een<br />

gebeurtenis uit de geschiedenis van<br />

Haarlem. Ieder groepje behandelt een<br />

andere periode of onderwerp. Denk<br />

hierbij aan onderwerpen als religie,<br />

Franse tijd, stadsbranden en het archief.<br />

De scholieren kunnen het object<br />

pas vinden als ze aan de hand van<br />

vragen over geselecteerde bronnen de<br />

code weten te kraken. De antwoorden<br />

op de vragen worden uit de bronnen<br />

gehaald en genoteerd in bijvoorbeeld<br />

een kruiswoordpuzzel. De code bestaat<br />

uit coördinaten die naar een object<br />

in de kerk leiden. Na afloop vertellen<br />

de scholieren als experts aan de rest<br />

van de klas wat zij over hun object te<br />

weten zijn gekomen.<br />

Stickerspeurtocht<br />

Tijdens de zomertentoonstelling kan<br />

iedereen met zijn (klein)kinderen aan<br />

de hand van een audiotour met stickerspeurtocht<br />

ontdekken wat zich de<br />

afgelopen zeven eeuwen heeft afgespeeld<br />

in de Janskerk. Oudere kinderen<br />

(9-12) kunnen door middel van vragen<br />

achterhalen welke belangrijke gast het<br />

Jansklooster heeft bezocht.<br />

Wie ben ik?<br />

Mijn portret is terug te vinden in de tentoonstelling ‘<strong>700</strong> jaar bewaard’. Mijn<br />

tweede doopnaam is gelijk aan de voornaam van de persoon die in 1854 op<br />

stoel <strong>nummer</strong> 115 in de Janskerk zat. Als belijdend luthers, de religie die ik<br />

deel met mijn meest recente opvolger op werkgebied, heb ik zelf nooit een<br />

stoel in de Janskerk gehuurd. Het huren van een stoel was überhaupt (een<br />

woord afkomstig uit het geboorteland van mijn vader) niet mogelijk omdat ik<br />

nog niet geboren was in 1854. Ik heb wel de twintigste eeuwwisseling mogen<br />

meemaken en mijn geboorte- en overlijdensjaar bestaan uit dezelfde drie<br />

getallen. Tot slot ben ik Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Wie ben ik?<br />

Wie wordt hierboven beschreven? Doe mee met deze prijsvraag en win een<br />

mooie prijs. Stuur je antwoord uiterlijk 9 september <strong>2018</strong> naar:<br />

communicatie@noord-hollandsarchief.nl onder vermelding van: Prijsvraag<br />

Uitgelicht.<br />

Het educatieprogramma van het <strong>NHA</strong> voor scholen is te vinden op de<br />

website via www.noord-hollandsarchief.nl/ontdekken/onderwijs.<br />

28


# <strong>10</strong> | Topstuk<br />

Tekst: Wim de Wagt / beeld: Kim Krijnen<br />

Topstuk<br />

Het is geen schilderij of een ander kunstwerk, maar een notarieel document in de collectie waardoor<br />

Ann Demeester, directeur van het Frans Halsmuseum, gefascineerd raakte bij een rondgang door<br />

het Noord-Hollands Archief. Een stuk dat, zoals ze zegt, ‘behalve dat het een tijdsdocument is, ook<br />

universele menselijke karaktertrekken vertegenwoordigt’.<br />

30<br />

Aandachtig buigt ze zich over een<br />

fors, zeventiende-eeuws boekwerk dat<br />

opengeslagen voor haar op tafel ligt.<br />

Op de bladzijden zijn stukjes stof geplakt,<br />

kleurig en vol sierlijke patronen.<br />

Het zijn proefmonsters van Vlaamse<br />

zijdewerkers, waar een opmerkelijk<br />

historisch verhaal over te vertellen is<br />

dat Demeester verbindt met haar eigen<br />

roots. ‘Het bijzondere van deze textielsamples<br />

is in de eerste plaats dat ze<br />

een onaangetaste kwaliteit bezitten,’<br />

zegt ze. ‘Het zijn ontzettend mooie<br />

voorbeelden van de textielnijverheid<br />

in Haarlem. Ze hebben een prachtige<br />

schittering en glans en vormen een<br />

unieke herinnering aan de bloeiende<br />

textielindustrie. Maar eigenlijk betreffen<br />

ze de registratie van een klacht.’<br />

Broodroof<br />

Dat zat zo. Tijdens de wederopbouw<br />

van Haarlem na het beleg door de<br />

Spanjaarden (1572), vestigden veel<br />

religieuze vluchtelingen uit de Zuidelijke<br />

Nederlanden zich in de stad.<br />

Onder deze migranten, ‘inwijkelingen’<br />

zoals Demeester ze noemt, waren ook<br />

Vlaamse zijdewerkers. In vergelijking<br />

met hun Haarlemse collega’s waren zij<br />

in staat stoffen te produceren van een<br />

uitzonderlijk hoge kwaliteit, dankzij de<br />

toepassing van innovatieve technieken.<br />

Dat zorgde voor scheve gezichten bij<br />

de Haarlemse textielwerkers. Om te<br />

Een unieke<br />

herinnering aan<br />

de bloeiende<br />

textielindustrie<br />

voorkomen dat de Haarlemmers hun<br />

werkwijze gingen kopiëren, verleende<br />

het stadsbestuur de nieuwkomers<br />

patenten. Het boek bevat een soort<br />

notarieel protocol met de verzegelde<br />

stofmonsters die bij de patenten van<br />

een aantal Vlaamse zijdeproducenten<br />

hoorden. Deze mannen worden met<br />

naam en leeftijd vermeld. Het protocol<br />

is gedateerd 1678.<br />

Demeester denkt er het hare van. ‘De<br />

Haarlemse textielfabrikanten waren<br />

bang dat de Vlamingen hun werk<br />

afnamen. Maar de Vlamingen zeiden:<br />

“Wij nemen jullie geen werk af! Wij<br />

beheersen gewoon andere vaardigheden<br />

dan jullie. Het is geen broodroof.”<br />

De samples zijn staaltjes van hun kunnen.<br />

Het is bewijsvoering. Vermoedelijk<br />

meenden de Haarlemse textielwerkers<br />

dat de arbeidsmarkt werd bedreigd.<br />

De komst van “de ander” werd gezien<br />

als een mogelijke bedreiging van de<br />

eigen broodwinning. Zoals er nu angst<br />

is voor Poolse vrachtwagenchauffeurs,<br />

Indiase telemarketeers of Turkse<br />

fabrieksarbeiders. Het is een fenomeen<br />

dat vijfhonderd jaar geleden ook<br />

bestond en is vastgelegd in dit boek.<br />

Angst voor vreemdelingen is van alle<br />

tijden.’<br />

Ann Demeester met het notarieel document.


# <strong>10</strong> | Topstuk<br />

32<br />

Voorvaderen<br />

Voor haar zit er ook een persoonlijk<br />

aspect aan, legt ze uit. ‘Zelf kom ik<br />

uit West-Vlaanderen. De Haarlemse<br />

bevolking rond 1600 bestond ten<br />

gevolge van de migratie uit Vlaanderen<br />

voor ongeveer de helft uit allochtonen.<br />

Velen van hen kwamen uit West-Vlaanderen,<br />

waar een levendige textielindustrie<br />

bestond. Eigenlijk zijn dat mijn<br />

voorvaderen! Ik ben geen Vlaamse<br />

nationalist, verre van, maar dit besef<br />

ontroert me wel.’<br />

Ze ziet nog een andere parallel.<br />

Demeester: ‘Tegen West-Vlamingen<br />

wordt in België vaak aangekeken zoals<br />

in Nederland tegen Limburgers: als<br />

domme boeren. Maar er zijn onder<br />

de West-Vlamingen juist veel echte<br />

achievers, mensen die juist veel willen<br />

bereiken in het leven. Peter Vandermeersch<br />

bijvoorbeeld, de hoofdredacteur<br />

van NRC Handelsblad, komt uit<br />

West-Vlaanderen. Ik weet niet of er een<br />

verband is tussen de underdogpositie<br />

van West-Vlamingen en hun ambitie,<br />

Ik ben geen<br />

Vlaamse nationalist,<br />

maar dit besef<br />

ontroert me wel<br />

maar het lijkt wel alsof mensen uit de<br />

regio waar ik vandaan kom een extra<br />

drang hebben om te bewijzen dat hun<br />

bezieling resultaten afwerpt.’<br />

Werkt dit gevoel van culturele achterstelling<br />

bij haar misschien mee bij<br />

het verwezenlijken van haar ambities?<br />

‘Mmm, indirect speelt het een soort<br />

rol. Omdat ik me teweer stel tegen de<br />

clichés, tegen stereotyperingen.’<br />

Terug naar het boek met de stofmonsters.<br />

‘Dat lees ik op verschillende<br />

niveaus. Je hebt de artistieke waarde<br />

en schoonheid van de textielsamples.<br />

Maar ook de positie van de vreemdeling<br />

in de toenmalige samenleving<br />

komt eruit naar voren. En dit roept bij<br />

mij allerlei vragen op. Wat betekende<br />

het als je als eenvoudige linnenbewerker<br />

uit Ruddervoorde in Haarlem<br />

terechtkwam? Hoe werd er überhaupt<br />

tegen de Vlamingen aangekeken? We<br />

weten dat er spotdichten op hen zijn<br />

gemaakt, die hun spraak op de hak<br />

namen. De Vlamingen vormden met<br />

elkaar een hechte, gesloten gemeenschap.<br />

Ze trouwden onder elkaar,<br />

hadden geen toegang tot de politieke<br />

macht. Voor mij was de overgang van<br />

België naar Nederland niet zo groot,<br />

hoewel ik wel grote cultuurverschillen<br />

heb ervaren. Maar hoe was dat<br />

voor inwijkelingen in de zestiende en<br />

zeventiende eeuw?’<br />

‘De mentaliteit van de Haarlemse bevolking<br />

moet voor hen heel anders zijn<br />

geweest dan ze gewend waren. Europa<br />

bestond nog niet uit de natiestaten<br />

zoals wij die kennen, culturele invloedsferen<br />

waren veel belangrijker. In<br />

Europa bestond toen net een scheids-<br />

lijn tussen het katholieke, bohemienachtige<br />

zuiden en het protestante,<br />

zakelijke noorden. Vlaanderen was<br />

meer gerelateerd aan de mediterrane<br />

invloedsfeer. Die vormen van oppositie,<br />

van het elkaar vreemd vinden, moet<br />

ook doorgewerkt hebben in de verhouding<br />

tussen de Zuidelijke en Noordelijke<br />

Nederlanden.’<br />

Persoonlijke ontboezemingen<br />

Ann Demeester is zeer geïnteresseerd<br />

in transhistorische verbanden. In het<br />

Frans Halsmuseum combineert zij<br />

graag kunstwerken uit totaal verschillende<br />

perioden met elkaar, om op die<br />

manier de toeschouwer anders naar<br />

de werken te laten kijken en nieuwe<br />

ideeën bij hen op te roepen.<br />

‘Om erachter te komen hoe het er toen<br />

aan toe ging, zou ik heel graag getransporteerd<br />

worden naar het Haarlem<br />

van de zeventiende eeuw! Frans<br />

Hals was een Vlaming van geboorte. Hij<br />

was te jong uit Vlaanderen vertrokken<br />

om zich zijn moederland nog te kunnen<br />

herinneren, maar moet wel altijd<br />

hebben beseft dat hij daar vandaan<br />

kwam. Hij was Vlaming en katholiek.<br />

Hij had wat we nu noemen een meervoudige<br />

identiteit. Desondanks had<br />

hij veel, belangrijke opdrachtgevers.<br />

Maar hoe zagen die opdrachtgevers<br />

hem? Hoe keek zijn omgeving tegen<br />

hem aan? We weten het niet. Hij heeft<br />

geen dagboeken, brieven of andere<br />

persoonlijke ontboezemingen nagelaten.<br />

Net zo min weten we precies hoe<br />

die verschillende gemeenschappen in<br />

Haarlem met elkaar omgingen.’<br />

Voor Demeester is dit verleden van<br />

betekenis voor de huidige tijd. ‘Rond<br />

1600 moet de Haarlemse bevolking<br />

voor ongeveer de helft uit migranten<br />

hebben bestaan. Maar wie is zich hier<br />

tegenwoordig nog van bewust? Ook<br />

in België weet men niet dat er zoveel<br />

Vlaamse elementen zitten in de Haarlemse<br />

geschiedenis. Men weet niet hoe<br />

gelaagd alles is. Het is een boeiend<br />

fenomeen, zoveel vluchtelingen die<br />

zich hier vestigden. Wanneer mensen<br />

Notarieel protocol met verzegelde stofmonsters,<br />

1678.<br />

zich dit zouden realiseren, zou het<br />

hen helpen om beter om te gaan met<br />

de complexiteit van de multiculturele<br />

samenleving.’<br />

‘Wat is het mooi,’ besluit ze lachend,<br />

‘dat een historisch document zo aan<br />

het denken kan zetten! Natuurlijk had<br />

ik ook een kunstwerk uit de collectie<br />

van het <strong>NHA</strong> kunnen kiezen, of een object.<br />

Voor mij is een archief in de eerste<br />

plaats een bewaarplaats van historische<br />

documenten, van geschriften. Een<br />

archief biedt feitelijkheid, maar kan<br />

tegelijkertijd onze verbeelding prikkelen<br />

en ons zelf de verhalen bij de<br />

collectiestukken laten bedenken.’<br />

33


# <strong>10</strong><br />

MOOI<br />

| Titel ....<br />

GEWEEST<br />

# <strong>10</strong> | Mooi geweest<br />

Archieven Provincie<br />

Noord-Holland<br />

Op 21 maart <strong>2018</strong> heeft Johan Remkes, Commissaris<br />

van de Koning van Noord-Holland, bij een feestelijke<br />

bijeenkomst in het Provinciehuis in Haarlem de archieven<br />

van de provincie Noord-Holland uit de periode 1989-1998<br />

in beheer gegeven bij de provinciearchivaris en directeur<br />

van het <strong>NHA</strong>, Lieuwe Zoodsma. Het gaat om ruim <strong>10</strong>0<br />

meter archiefmateriaal dat documenten bevat over<br />

onderwerpen waarbij de provincie een rol heeft gespeeld.<br />

Hierbij horen bijvoorbeeld de aanmelding van De Stelling<br />

van Amsterdam als Werelderfgoed, de bescherming<br />

van natuur en landschap en de ruimtelijke ontwikkeling<br />

van de provincie met de uitbreiding van Schiphol, het<br />

Havengebied Noordzeekanaal, nieuwe woonwijken,<br />

bedrijventerreinen en recreatiegebieden, maar ook de<br />

tragische vliegtuigramp met de Dakota in 1996, waarbij<br />

medewerkers van de provincie omkwamen.<br />

Verborgen Verleden<br />

Voor het programma Verborgen verleden kwam Irene<br />

Moors bij het <strong>NHA</strong> terecht op haar zoektocht naar haar<br />

voorouders. Ze sprak met archiefmedewerker Bianca<br />

Hoefman over haar kleurrijke familie. De aflevering werd<br />

op 19 januari <strong>2018</strong> op NPO2 uitgezonden.<br />

Wittgenstein<br />

De papieren nalatenschap van Ludwig Wittgenstein, de<br />

zogenaamde Nachlass, is in 2017 aan het Memory of<br />

the World Register van UNESCO toegevoegd. Het <strong>NHA</strong><br />

participeert met documenten over de filosoof Ludwig<br />

Wittgenstein: de zogenaamde Wittgensteiniana, onderdeel<br />

van het Wiener Kreis Archief.<br />

Glas-in-loodatelier<br />

Het glas-in-loodatelier Willem Bogtman, dat van 1912<br />

tot 2005 in Haarlem gevestigd was, heeft talloze (veelal<br />

gebrandschilderde) glas-in-loodlampen en -ramen<br />

vervaardigd, zowel naar eigen ontwerp als naar dat van<br />

anderen. Bogtman, beroemd door zijn glaskoepel in het<br />

Scheepvaarthuis (nu Grand Hotel Amrâth Amsterdam),<br />

is een bekende naam binnen de stroming van de<br />

Amsterdamse School en was een van de toonaangevende<br />

bedrijven op zijn vakgebied in Nederland. Op 7 december<br />

2017 werden de ontwerpen en het bedrijfsarchief<br />

van dit atelier bij het <strong>NHA</strong> in beheer gegeven tijdens<br />

een feestelijke bijeenkomst met experts Marjan Groot,<br />

universitair hoofddocent Vrije Universiteit Amsterdam,<br />

en Radboud van Beekum, onafhankelijke onderzoeker en<br />

ontwerper, onder meer bekend van zijn ontwerp van de<br />

Pastoe Kubusstoel.<br />

Jong Historisch Café<br />

Sinds april <strong>2018</strong> heeft het <strong>NHA</strong> een Jong Historisch<br />

Café. Samen met de Jonge Historici wordt twee keer<br />

per jaar een lezing met discussie georganiseerd<br />

waarin onderwerpen aan bod komen die actueel in<br />

het maatschappelijk debat spelen. De aftrap werd<br />

op 24 april <strong>2018</strong> gegeven met de bijeenkomst ’De<br />

Macht van Taal’. Aan de hand van het werk van filosoof<br />

Ludwig Wittgenstein, gingen Jonge Historici in op de<br />

hedendaagse vraagstukken gender en identiteit.<br />

Coornhert<br />

Onder grote belangstelling werd op vrijdag 13 april<br />

<strong>2018</strong> in de Commandeurszaal van het <strong>NHA</strong> de<br />

tentoonstelling ‘Coornhert als prentmaker en inspirator<br />

van kunstenaars’ door burgemeester Jos Wienen<br />

geopend. Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590)<br />

woonde en werkte bijna veertig jaar in Haarlem. Hij is<br />

een van de belangrijkste cultuurdragers van ons land. De<br />

tentoonstelling (die liep tot 8 <strong>juni</strong>) was een gezamenlijk<br />

project met de Stichting Coornhertjaar <strong>2018</strong>.<br />

NIEUW!<br />

In de tentoonstelling NIEUW!, die van 8 februari t/m<br />

<strong>10</strong> maart <strong>2018</strong> in de Janskerk te zien was, werden de<br />

recentste aanwinsten uit de Collectie Provinciale Atlas<br />

getoond, waaronder de foto’s van Ahmet Polat over<br />

‘Energietransitie’ en Natascha Libbert over de nieuwe<br />

zeesluis in IJmuiden.<br />

34 35


# <strong>10</strong> | De passie van ... Lieuwe Zoodsma<br />

Tekst: Wim de Wagt / beeld: Kim Krijnen en Noord-Hollands Archief<br />

De passie van …<br />

Lieuwe Zoodsma<br />

‘Iedere archivaris heeft wel een wensenlijstje, waarop onderwerpen staan die hij graag zou willen<br />

onderzoeken, als hij meer tijd zou hebben. Zo’n lijstje heb ik ook in mijn hoofd. Vanaf het moment dat<br />

ik in Haarlem kwam heb ik bijvoorbeeld iets met Haarlem-Noord.’<br />

36<br />

Voordat Lieuwe Zoodsma in 1995 in<br />

Haarlem werd aangesteld als gemeentearchivaris<br />

van Haarlem, was<br />

hij plaatsvervangend rijksarchivaris bij<br />

het Rijksarchief in Zeeland. ‘Zodra ik in<br />

Haarlem was aangenomen, ben ik in<br />

Middelburg naar een antiquariaat gegaan<br />

en heb daar gevraagd: “Wat hebben<br />

jullie over Haarlem?” Hun plankje<br />

met Haarlem-boeken was natuurlijk<br />

niet zo uitgebreid. Maar toevallig kwam<br />

de eigenaar uit Haarlem. Hij beval me<br />

Zeven Heerlijkheden aan, dat over de<br />

geschiedenis van Schoten gaat. “Dit is<br />

misschien wel het leukste boek,” zei<br />

hij. “Schoten?”, reageerde ik. “Wat heeft<br />

dat met Haarlem te maken?” De eigenaar<br />

legde me uit dat Schoten ooit een<br />

zelfstandige gemeente was geweest,<br />

tot het door Haarlem werd opgeslokt<br />

bij de grote annexatie van 1927 en<br />

voortaan Haarlem-Noord heette.’<br />

Friese platteland<br />

Het beeld van Haarlem-Noord dat uit<br />

Zeven Heerlijkheden oprees beviel<br />

Lieuwe zó goed, dat hij probeerde met<br />

zijn toenmalige echtgenote een huis<br />

te kopen aan de Van Dortstraat of in<br />

de omgeving daarvan. Waarom daar?<br />

‘Buiten dat Hannie Schaft aan de Van<br />

Dortstraat woonde, vond ik het uitzicht<br />

op de Schoterveenpolder met de molen<br />

erg mooi. Een landelijk gebied met<br />

slootjes in een stedelijke omgeving,<br />

zo specifiek. Ik kom zelf van het Friese<br />

platteland, uit het dorp Arum, ik ben<br />

een Geert Mak-adept. Schoten was<br />

voor mij het oude Jorwerd.’<br />

Maar het lukte hem niet daar een<br />

Schoten was voor mij<br />

het oude Jorwerd<br />

huis te bemachtigen. Een paar keer<br />

brachten hij en zijn vrouw een bod<br />

op een woning uit, maar iedere keer<br />

werden ze afgetroefd. Het werd ten<br />

slotte Aerdenhout. ‘De enige plaats in<br />

de omgeving die ik op mijn lijstje had<br />

doorgestreept, omdat ik vermoedde dat<br />

ik later steeds zou moeten uitleggen<br />

waarom ik daar woonde. En dat was<br />

ook zo. Dan zei ik altijd maar: “Ik woon<br />

in de sloppenwijken van Aerdenhout.”<br />

“Heb je die daar dan?”, was steevast de<br />

reactie.’<br />

Maar zijn liefde voor Haarlem-Noord,<br />

pardon: Schoten bleef. Wat was het<br />

dat hem zo aantrok in de verdwenen<br />

gemeente? ‘Ik denk het dramatische<br />

van een plattelandsgemeente die de<br />

grote stad in zijn nek voelt hijgen, en<br />

als een idioot woningen gaat bouwen<br />

om Den Haag ervan te overtuigen<br />

dat ze zelfstandig kunnen blijven. De<br />

ene na de andere wijk werd er uit de<br />

grond gestampt, de Transvaalbuurt, de<br />

Indische buurt, de Bomenbuurt, noem<br />

maar op, zelfs een eigen gasfabriek.<br />

Een intrigerend verhaal, waar ik een<br />

keer nog wat mee wil doen. Als je toch<br />

bedenkt dat de laatste burgemeester<br />

Lieuwe Zoodsma


# <strong>10</strong> | De passie van ... Lieuwe Zoodsma<br />

38<br />

van Schoten, J.N.J.E. Heerkens Thijssen,<br />

tegelijk wethouder was van Haarlem!’<br />

Torentje<br />

‘Ik hield vorig jaar een verhaal over<br />

de ondergang van Schoten voor de<br />

Stichting Historisch Schoten. Moet je<br />

je voorstellen: de aula van de Schoter<br />

Scholen Gemeenschap, gevuld<br />

met 200 à 250 mensen! Dan ben ik<br />

helemaal in mijn element. Het liep<br />

bijvoorbeeld slecht af met de gemeentelijke<br />

gasfabriek, die in heel korte tijd<br />

steeds groter moest worden omdat er<br />

zoveel woningen werden gebouwd. De<br />

directeur van de gasfabriek maakte er<br />

financieel een potje van, en dat heeft<br />

niet bijgedragen aan de geloofwaardigheid<br />

van Schoten als zelfstandige<br />

gemeente. Veel informatie ontbreekt<br />

nog over die geschiedenis, maar in het<br />

straatbeeld is nog zat bewaard gebleven<br />

van Schoten, zoals het raadhuis<br />

aan de Rijksstraatweg en het Schoter<br />

Rechthuis aan de Vergierdeweg. Ergens<br />

in de buurt van de Cronjéstraat zit nog<br />

een oud straatnaambord. De straatnaamborden<br />

waren trouwens rood<br />

met witte letters! Maar het besef dat<br />

Schoten een gemeente met een eigen<br />

identiteit was leeft te weinig, alleen<br />

een kleine groep Haarlemmers is van<br />

deze geschiedenis op de hoogte. Ken<br />

je het verhaal van het torentje van de<br />

Deo?’<br />

Het dramatische<br />

van een plattelandsgemeente<br />

die de<br />

grote stad in zijn<br />

nek voelt hijgen<br />

Het oude rechthuis aan de Vergierdeweg<br />

52, oostzijde, tussen de Eksterstraat en de<br />

Nachtegaalstraat, ziende naar het noordoosten.<br />

(voormalig Rechthuis te Schoten), 1970.<br />

Hij vertelt hoe hij een aantal jaren geleden<br />

in het bestuur van de Historische<br />

Vereniging Haerlem de enige was die<br />

pleitte voor de terugkeer van de historische<br />

toren van het Sint Johannes de<br />

Deo ziekenhuis, toen dit monumentale<br />

pand werd verbouwd tot appartementengebouw.<br />

‘Maar wat gebeurde er?<br />

Het torentje werd eraf getakeld door<br />

de aannemer, Holleman in Santpoort,<br />

en staat nu bij de aannemer in de<br />

tuin. Iedereen vindt het een schande<br />

dat de torenspits van de vroegere<br />

Spaarnekerk nu boven op de FEBO in<br />

Schalkwijk staat, maar hier hoor je<br />

niemand over. Helaas, Haarlem-Noord<br />

doet niet echt mee in de geschiedenis<br />

van de stad. Alles wat binnen de vesten<br />

gebeurt is interessant, maar naarmate<br />

je je verder daarvan verwijdert neemt<br />

de belangstelling zienderogen af. Dat<br />

geldt trouwens ook voor Haarlem-Oost<br />

en Schalkwijk.’<br />

Hij kent genoeg buurten in Noord die<br />

hij zou willen onderzoeken, zoals de<br />

Kleverparkbuurt, de omgeving van<br />

de voormalige Ripperdakazerne, de<br />

begraafplaats aan de Kleverlaan, Huis<br />

te Zaanen, het gebied van de vroegere<br />

Werf Conrad op de hoek van de<br />

Spaarndamseweg. ‘We moeten eindelijk<br />

eens een gevoel van trots creëren<br />

voor wat in Haarlem-Noord bereikt is,<br />

door Schoten.’<br />

Schoterveense molen in de Schoterveenpolder,<br />

gezien vanaf de Van Dortstraat.<br />

39


# <strong>10</strong> | De bezoeker in de digitale lift<br />

Tekst: Klaartje Pompe / beeld: de beeldmarketeers, Jon Tyson<br />

De bezoeker in de<br />

digitale lift<br />

In april <strong>2018</strong> heeft het bestuur van het <strong>NHA</strong> het voorstel goedgekeurd om de Janskerk het middelpunt<br />

te laten zijn van alle publieksdiensten en de digitalisering en digitale vernieuwingen verder uit te<br />

breiden. Komende maanden zullen medewerkers enthousiast en hard bezig zijn met de voorbereidende<br />

stappen hiervoor, want deze plannen worden al vanaf januari 2019 uitgevoerd.<br />

40<br />

Het is nog steeds een belangrijk<br />

uitgangspunt: ‘Voor wie wil weten hoe<br />

het was’. Dit is het motto waarmee<br />

het <strong>NHA</strong> in 2007 bezoekers begon te<br />

helpen om meer te weten te komen<br />

over hun familiegeschiedenis en de<br />

geschiedenis van de provincie Noord-<br />

Holland en de regio’s Kennemerland en<br />

Amstel- en Meerlanden. Het <strong>NHA</strong> zet<br />

daarmee nadrukkelijk de klant centraal<br />

en stemt zijn dienstverlening op de<br />

klant af.<br />

Diensten verlenen aan het publiek en<br />

het beschikbaar stellen van archieven<br />

en collecties horen vanouds bij de primaire<br />

taken van het <strong>NHA</strong>. Studiezaalmedewerkers<br />

helpen met het onderzoek<br />

in archieven en collecties op twee<br />

locaties, namelijk de Janskerk en de<br />

Kleine Houtweg. Maar dankzij digitalisering<br />

kunnen bezoekers tegenwoordig<br />

steeds meer onderzoek thuis doen.<br />

In 2007 stond de digitale dienstverlening<br />

via de website van het <strong>NHA</strong> nog<br />

in de kinderschoenen: de site bood de<br />

mogelijkheid te zoeken in gegevens<br />

over archieven en om een deel van de<br />

beeldcollecties te bekijken. Inmiddels<br />

zijn grote stappen gemaakt. Behalve<br />

dat bezoekers nu kunnen zoeken<br />

in archieven en collecties, kan het<br />

beeldmateriaal voor een groot deel<br />

online bekeken worden, net als een<br />

steeds groeiend aantal gedigitaliseerde<br />

archiefstukken. Bezoekers van<br />

de website kunnen bovendien zonder<br />

kosten via ‘Scannen op verzoek’ een<br />

door hen gevonden archiefstuk laten<br />

digitaliseren.<br />

Verder heeft de OCR-techniek (Optical<br />

Via de chatfunctie<br />

vragen stellen<br />

Character Recognition) het mogelijk<br />

gemaakt dat gedigitaliseerde kranten<br />

op woorden doorzocht kunnen worden.<br />

Naast het Haarlems Dagblad en de oorlogskrant<br />

Haarlemsche Courant, zijn dat<br />

de IJmuider Courant, lokale bladen uit<br />

Heemstede, Bloemendaal en Santpoort<br />

en adresboeken van een groot aantal<br />

aangesloten gemeentes. Zelfs de historische<br />

raadsnotulen van de gemeente<br />

Heemstede zijn nu via de krantenviewer<br />

gemakkelijk te raadplegen.<br />

Veel belangstelling is er ook voor het<br />

online beeldmateriaal op de Beeldbank.<br />

Scans van manuscriptkaarten en plattegronden,<br />

gravures, prenten, tekeningen<br />

en foto’s zijn te bekijken en in<br />

hoge resolutie te downloaden. Jaarlijks<br />

komen er meer digitale bronnen van<br />

het <strong>NHA</strong> beschikbaar op de eigen website<br />

en op die van landelijke platforms<br />

zoals het genealogische WieWasWie en<br />

het Netwerk Oorlogsbronnen.<br />

Dienstverlening van de<br />

toekomst<br />

In het Meerjarenbeleidsplan 2017-<br />

2020 wordt de vraag gesteld hoe het<br />

<strong>NHA</strong> het best toekomstgericht invulling<br />

kan geven aan het beschikbaar stellen<br />

van archieven en collecties. Al jarenlang<br />

daalt het aantal bezoekers op<br />

de studiezalen, terwijl met het toenemende<br />

aanbod van digitale bronnen<br />

online de digitale bezoekersaantallen


# <strong>10</strong> | De bezoeker in de digitale lift<br />

stijgen. Het <strong>NHA</strong> wil hierop inspelen<br />

met nieuwe faciliteiten. Wat kan de<br />

bezoeker straks allemaal verwachten?<br />

Vanaf 2019 worden bezoekers voor<br />

archieven en collecties ontvangen in de<br />

vernieuwde studiezaal in de Janskerk.<br />

De locatie Janskerk is dan hét centrum<br />

voor onderzoek in de papieren, nog<br />

niet gedigitaliseerde bronnen van het<br />

<strong>NHA</strong>. De huidige zelfbediening met<br />

microfichereaders en -printers zal verdwenen<br />

zijn. Online zijn de microfiches<br />

en -films en kopieboeken van Doop-,<br />

Trouw-, en Begrafenisregisters nog wel<br />

beschikbaar. Een dagelijks transport<br />

zorgt ervoor dat de door bezoekers<br />

gevraagde archiefbestanden van de<br />

Kleine Houtweg naar de Jansstraat<br />

gebracht worden. Ondertussen gaat<br />

de digitalisering van archiefbronnen<br />

onverminderd door, met ‘Scannen op<br />

verzoek’ en het digitaliseren van grote<br />

veelgevraagde archieven als speerpunten.<br />

Op afspraak blijft onderzoek op de<br />

locatie Kleine Houtweg mogelijk.<br />

Sommige bestanden zijn te omvangrijk<br />

(zoals kadasterregisters) of te<br />

kwetsbaar (zoals beeldmateriaal uit<br />

de Kennemer en Provinciale Atlas) om<br />

met een transport mee te kunnen. De<br />

uitbreiding van de digitale dienstverlening<br />

is mogelijk door de concentratie<br />

van de dienstverlening op één studiezaal<br />

en een verkorting van de openingstijden<br />

met een uur per dag. De<br />

zaterdagopenstelling eens per maand<br />

blijft overigens.<br />

Veel zal ook hetzelfde blijven. Net als<br />

nu zullen in de Janskerk veel publieksactiviteiten<br />

plaatsvinden en wordt er<br />

gezocht naar passende manieren om<br />

een breed publiek, van jong tot oud, te<br />

laten kennis maken met geschiedenis<br />

en de historische Janskerk.<br />

Meer bronnen, betere<br />

toegankelijkheid<br />

Het digitale aanbod via de website zal<br />

blijven groeien. Meer bronnen komen<br />

beschikbaar, met een betere vindbaarheid<br />

en interactieve hulp bij het<br />

zoeken. De online bezoeker kan in de<br />

toekomst ook in de avond vragen stellen<br />

via een chatfunctie.<br />

Genealogische bronnen, notariële archieven,<br />

bouwdossiers en fotocollecties<br />

zullen de komende jaren gedigitaliseerd<br />

en toegankelijk gemaakt worden.<br />

Slimme zoektechnologie maakt het<br />

mogelijk om relevante informatie uit<br />

archieven en beeldcollecties bij elkaar<br />

gepresenteerd te krijgen.<br />

Innovatie in digitale techniek is van<br />

belang om nieuwe verbanden tussen<br />

archieven en gegevens te kunnen<br />

leggen. Digitale kaarten bieden nieuwe<br />

mogelijkheden om informatie te<br />

presenteren en te vinden. Bijvoorbeeld<br />

een kaart van negentiende-eeuws<br />

Haarlem 1 die laat zien welke beroepen<br />

in welke wijken beoefend werden en<br />

hoe de leeftijdsopbouw en gezinsomvang<br />

daar was. Gemaakt op basis van<br />

gegevens uit de adresboeken en de<br />

bevolkingsregisters. Of een kaart van<br />

Haarlem met positionering van foto’s<br />

op de exacte plek.<br />

Op de digitale studiezaal zal elk jaar<br />

meer inhoud te vinden zijn. En de<br />

inhoud zal op nieuwe manieren gepresenteerd<br />

worden. Maar het contact met<br />

Locatie Kleine Houtweg, Noord-Hollands Archief.<br />

de bezoekers, op de fysieke studiezaal<br />

en online, blijft voor het <strong>NHA</strong> natuurlijk<br />

onverminderd belangrijk!<br />

1 Haarlem is hier een voorbeeld en kan vervangen<br />

worden door welke andere aangesloten<br />

gemeente dan ook.<br />

Enschedé<br />

Vanaf 2019 vinden bezoekers in<br />

de Janskerk een aantrekkelijke en<br />

representatieve tentoonstelling over<br />

300 jaar drukken in Haarlem, op basis<br />

van de veelzijdige en unieke collecties<br />

van bedrijf en familie Enschedé. Een<br />

deel van de tentoonstelling heeft een<br />

permanente en een ander deel een<br />

wisselende opstelling.<br />

42 43


# <strong>10</strong> | Wat zit er onder het topje van de ijsberg?<br />

Tekst: Nico Vriend / beeld: Noord-Hollands Archief<br />

Wat zit er onder het<br />

topje van de ijsberg?<br />

Het <strong>NHA</strong> beheert ongeveer 55 strekkende kilometer aan archieven en collecties, waarvan ongeveer de<br />

helft bestaat uit handgeschreven teksten. Slechts van het spreekwoordelijke ‘topje van de ijsberg’ is<br />

de inhoud bekend. Stel je voor dat je die handgeschreven teksten woordelijk zou kunnen doorzoeken!<br />

44<br />

Lang leek het een utopische gedachte.<br />

Tegenwoordig worden echter grote<br />

stappen gezet in het door de computer<br />

laten maken van transcripties van<br />

handgeschreven teksten. Deze techniek<br />

wordt ‘Handwritten Text Recognition’<br />

(HTR) genoemd. Omdat het <strong>NHA</strong> nieuwe<br />

mogelijkheden ziet om de collecties<br />

op deze manier voor het voetlicht te<br />

brengen is het een overeenkomst aangegaan<br />

met het programma Transkribus,<br />

ontwikkeld door de Universität<br />

Innsbruck en onderdeel van het door<br />

de Europese Unie gesubsidieerde project<br />

READ (Recognition and Enrichment<br />

of Archival Documents).<br />

Belangrijke rol<br />

Handwritten Text Recognition maakt<br />

het mogelijk om handgeschreven teksten<br />

om te zetten in ‘machine leesbare<br />

teksten’ en deze full-text te doorzoeken.<br />

Of het nu gaat om middeleeuwse<br />

of twintigste-eeuwse handschriften.<br />

Daar moet echter wel wat voor gedaan<br />

worden, want voor iedere handeling<br />

moet de computer eerst ‘getraind’ worden.<br />

Waar op een document bevinden<br />

zich bijvoorbeeld tekstregio’s? Hoeveel<br />

verschillende handschriften kunnen<br />

daarop onderscheiden worden? En in<br />

welke taal en in welke tijdsperiode is<br />

het document geschreven?<br />

Dit zijn elementen die een rol spelen<br />

binnen Transkribus en effect hebben<br />

op de uiteindelijke kwaliteit van de<br />

HTR-resultaten. Het belangrijkste onderdeel<br />

van de computertraining is het<br />

aanleveren van de correcte transcripties<br />

van een deel van de documenten.<br />

De computer kan zo leren om de op de<br />

documenten voorkomende woorden en<br />

karakters te interpreteren.<br />

De mens speelt een belangrijke rol in<br />

deze training en zal dit ook in de (nabije)<br />

toekomst blijven doen. Zo zorgen<br />

vrijwilligers op dit moment voor het<br />

creëren van correcte transcripties. Hoe<br />

meer trainingsdata er echter gegenereerd<br />

worden, door de vrijwilligers en<br />

Het leek een<br />

utopische gedachte<br />

door andere (Nederlandstalige) gebruikers<br />

van Transkribus, hoe beter de<br />

resultaten van de computer zullen zijn<br />

en hoe minder de hulp van de mens<br />

uiteindelijk nog nodig is.<br />

Twee vliegen in één klap<br />

Op dit moment voert het <strong>NHA</strong> een pilot<br />

uit op de grote correspondentieseries<br />

in het archief van het gemeentebestuur<br />

van Haarlem, over de periode 1886-<br />

1898. Online is deze serie nu vrijwel<br />

onvindbaar. Om hierin verandering te<br />

brengen, wordt er gebruik gemaakt van<br />

45


de toegangen die er destijds op deze<br />

duizenden documenten zijn gemaakt,<br />

een soort postregistratie. Door deze<br />

toegangen woordelijk doorzoekbaar te<br />

maken, wordt aan het brede publiek<br />

getoond welke documenten schuilgaan<br />

in de grote correspondentieseries van<br />

de gemeente Haarlem. Niet alleen de<br />

kwaliteit van HTR wordt zo getest, deze<br />

wordt ook op een efficiënte manier<br />

ingezet om een zo groot mogelijk deel<br />

van de ijsberg zichtbaar te maken:<br />

twee vliegen in één klap.<br />

Er is nog een reden om te kiezen voor<br />

een experiment met de negentiendeeeuwse<br />

postregistratie. Deze is namelijk<br />

zeer eenvormig: iedere pagina is<br />

exact hetzelfde qua lay-out en slechts<br />

door een aantal klerken beschreven.<br />

Hoewel Transkribus kan werken met<br />

allerlei soorten handschriften, in allerlei<br />

talen en uit diverse tijdsperioden,<br />

speelt eenvormigheid een belangrijke<br />

rol in de uiteindelijke kwaliteit van de<br />

HTR. Hoe meer verschillende handschriften<br />

er op documenten voorkomen<br />

en hoe meer divers hun lay-outs, hoe<br />

moeilijker het voor de computer wordt<br />

om goede transcripties te maken.<br />

In de pilot werkt het <strong>NHA</strong> samen<br />

met het Nationaal Archief in Den<br />

Haag, waar vergelijkbaar materiaal<br />

voor Transkribus is geselecteerd. De<br />

resultaten kunnen dan niet alleen<br />

met elkaar worden vergeleken, maar<br />

ook de traingingsdata kunnen worden<br />

gecombineerd om betere resultaten te<br />

verkrijgen.<br />

Negentiende-eeuwse spreadsheets?<br />

Hoewel de lay-out van iedere pagina<br />

uit de negentiende-eeuwse postregistratie<br />

hetzelfde is, bestaat deze in<br />

beginsel uit een complexe tabelstructuur.<br />

Het is zaak om de computer de<br />

rijen en kolommen uit deze tabellen te<br />

laten herkennen en interpreteren. Met<br />

behulp van de Technische Universität<br />

Wien, een van de Transkribus-partners,<br />

is het <strong>NHA</strong> daarom bezig om deze<br />

tabelstructuren digitaal te reproduceren.<br />

Dit moet niet alleen de resultaten<br />

van HTR verbeteren, het bepaalt ook de<br />

mogelijkheden van wat archieven en<br />

onderzoekers uiteindelijk kunnen met<br />

de data. Als deze reproductie succesvol<br />

is, dan kunnen de negentiende-eeuwse<br />

documenten bijvoorbeeld als een<br />

spreadsheet worden (her)gebruikt. Dit<br />

maakt verdere koppelingen en verrijkingen<br />

van deze data mogelijk. De<br />

Voorbeeld voor kolom en regelherkenning.<br />

Links Depot Noord-Hollands Archief.<br />

eerste resultaten in het automatisch<br />

laten herkennen van rijen en kolommen<br />

zijn inmiddels binnen. Ook hierin<br />

wordt de computer verder getraind en<br />

is de mens voorlopig onmisbaar.<br />

Toekomst<br />

Hoewel HTR-technieken nog experimenteel<br />

zijn, bieden ze zeer interessante<br />

nieuwe mogelijkheden. Als de<br />

pilot succesvol is, kan deze techniek<br />

bijvoorbeeld worden toegepast op andere<br />

(informatierijke) bronnen binnen<br />

en buiten het <strong>NHA</strong>. De ijsberg wordt<br />

daarmee niet alleen meer zichtbaar,<br />

ook de manier van het doorzoeken van<br />

handgeschreven bronnen zal fundamenteel<br />

kunnen veranderen, waardoor<br />

een reusachtige hoeveelheid nu nog<br />

verborgen kennis ter beschikking komt.<br />

47


Tekst: Alexander de Bruin / beeld: Noord-Hollands Archief<br />

De collectie Provinciale<br />

Atlas Noord-Holland<br />

Het Noord-Hollands Archief presenteert en beheert de beeldcollectie van de provincie Noord-Holland;<br />

de Provinciale Atlas. De collectie bestaat uit prenten, tekeningen, kaarten en foto’s die betrekking<br />

hebben op de hele provincie. In totaal bestaat de collectie uit 82.000 objecten, die een duidelijk beeld<br />

geven hoe Noord-Holland er uit zag en hoe het zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld.<br />

De zeventiende-eeuwse tekeningen vormen een bijzonder onderdeel van de collectie. Hieronder bevinden zich tekeningen<br />

van kunstenaars zoals Pieter Saenredam (1597-1665), Claes Jansz. Visscher (II) (1587-1652), Adriaen van de Velde (1636-<br />

1672) en Matthias Withoos (1627-1703). De collectie telt ruim zevenenvijftig bladen met zeventiende-eeuwse tekeningen,<br />

van kunstenaars geboren tussen 1590 en 1675.<br />

Profiel van Beverwijk in 1628, Daniël van Breen (1599-1665).<br />

Boven Slot Purmersteyn, anoniem, toegeschreven aan<br />

Pieter Saenredam (1597-1665).<br />

Onder Ontwerp voor gebrandschilderd raam, door Romeyn<br />

de Hooghe, 1703.<br />

48<br />

49


# <strong>10</strong> | Cultuursocioloog P.J. Bouman, schrijver met een filmische blik<br />

Tekst: Marlies Bouman / beeld: Noord-Hollands Archief<br />

Cultuursocioloog<br />

P.J. Bouman, schrijver<br />

met een filmische blik<br />

In januari <strong>2018</strong> is het archief van Pieter Jan Bouman (1902-1977) in bruikleen gegeven. Zijn manuscripten<br />

en papieren zijn een bijzondere aanvulling op de belangrijke en veelzijdige collectie wetenschapsarchieven<br />

in het Noord-Hollands Archief.<br />

50<br />

Leeswoede<br />

De wetenschapsarchieven van het<br />

<strong>NHA</strong> documenteren de verhalen van<br />

begaafde en bevlogen wetenschappers<br />

die, gedreven door verwondering<br />

en nieuwsgierigheid, de werking van<br />

de wereld om hen heen onderzoeken.<br />

Ook het verhaal van Pieter Jan Bouman<br />

hoort daar zonder meer in thuis.<br />

Piet Bouman werd in 1902 geboren in<br />

Batavia, het huidige Jakarta. Tijdens de<br />

Eerste Wereldoorlog keerde hij met zijn<br />

ouders uit Indië terug naar Nederland.<br />

In Rotterdam ging hij naar de HBS en<br />

gaf hij – zoals hij zelf later schreef 1 –<br />

ruimschoots toe aan zijn leeswoede,<br />

zonder een onderscheid te maken tussen<br />

literaire, historische of maatschappelijk<br />

geëngageerde auteurs. Goethe,<br />

Marx of Freud, hij las ze allemaal en<br />

besteedde er al zijn zakgeld aan. Die<br />

grote liefde voor het geschreven woord<br />

zou hij zijn hele leven behouden.<br />

Na de HBS ging Bouman studeren aan<br />

de Nederlandse Handels Hoogeschool<br />

in Rotterdam. De keuze voor deze economische<br />

studie was noodgedwongen:<br />

thuis was er niet genoeg geld om naar<br />

een echte universiteit in een andere<br />

plaats te gaan en daar deel te nemen<br />

aan het studentenleven. Eigenlijk kon<br />

het hem niet zoveel schelen waar en<br />

wat hij ging studeren, hij wist alleen<br />

zeker dát hij wilde studeren. Wat ervan<br />

zou komen, zo dacht hij, had hij zelf in<br />

de hand. Dat bleek ook zo te zijn.<br />

Promotie<br />

Na zijn afstuderen werd hij in 1926<br />

leraar handelswetenschappen én<br />

geschiedenis in Middelburg. Daarvoor<br />

moest hij wel zijn akte mo geschiedenis<br />

halen, terwijl hij toen ook al was<br />

gestart met een promotieonderzoek<br />

op het terrein van de economische<br />

geschiedenis. In 1931 promoveerde hij<br />

bij zijn leermeester Z.W. Sneller op de<br />

historische economische band tussen<br />

Rotterdam en het Duitse achterland.<br />

In de tussentijd was hij getrouwd<br />

en waren twee van zijn drie zonen<br />

geboren.<br />

Bouman was een enorm productieve<br />

man die naast zijn baan en zijn jonge<br />

gezin, in rap tempo boeken en artikelen<br />

begon te schrijven. Daarbij ging<br />

zijn interesse naar eigen zeggen niet<br />

meer zozeer uit naar zijn promotieonderwerp<br />

– de economische geschiedenis<br />

– maar eerder naar de cultuurgeschiedenis<br />

en cultuursociologie. Dat<br />

nam niet weg dat hij op meerdere<br />

vakgebieden begon te schrijven; in<br />

1938 kwam zijn eerste algemeen<br />

historisch-sociologische studie uit, Van<br />

Renaissance tot Wereldoorlog. Tegelijkertijd<br />

publiceerde hij een leerboek<br />

–Economische geschiedenis – en een<br />

handboek: Sociologie, begrippen en<br />

problemen. Zijn kennis op dat laatste


# <strong>10</strong> | Cultuursocioloog P.J. Bouman, schrijver met een filmische blik<br />

Links Nota promotiediner,<br />

1 februari 1931.<br />

Rechts Dr. P.J. Bouman in 1932,<br />

tekening door Dolf van der Haar.<br />

52<br />

terrein – de sociologie – verwierf hij<br />

overigens grotendeels door systematische<br />

zelfstudie.<br />

Aan een van zijn zoons legde hij ooit<br />

het verschil uit tussen een socioloog en<br />

een historicus: de socioloog bestudeert<br />

hoe de samenleving in elkaar steekt<br />

en de historicus bestudeert hoe dat<br />

allemaal zo gekomen is.<br />

Zeer vernieuwend<br />

In 1946 werd hij, mede vanwege eerdergenoemd<br />

handboek over sociologie,<br />

hoogleraar Sociologie aan de Rijksuniversiteit<br />

Groningen.<br />

Ook als hoogleraar bleef Bouman zeer<br />

productief. Naast het lesgeven, de<br />

ontwikkeling van een curriculum, de<br />

opbouw van de faculteit, het bestuur<br />

van de universiteit als rector magnificus<br />

en advieswerk voor ondernemingen<br />

en maatschappelijke organisaties,<br />

bleef hij zeer veel publiceren. Niet<br />

alleen op zijn officiële vakgebied de<br />

sociologie, maar ook op het terrein<br />

van de economie en de<br />

geschiedenis. En niet alleen<br />

in strikt wetenschappelijke<br />

zin maar óók daarbuiten:<br />

de ‘vrije’ publicaties, zoals<br />

hij ze zelf aanduidde.<br />

Al verschilden vakgebied,<br />

methode, vorm en<br />

doelgroep, zijn insteek<br />

bleef vrijwel steeds gelijk:<br />

Bouman schreef over de<br />

relatie tussen het individu<br />

en de westerse maatschappij,<br />

met zijn industrialisatie,<br />

kapitalisme, verstedelijking,<br />

wereldoorlogen en het<br />

menselijk lijden als gevolg daarvan.<br />

Bij zijn ‘vrije’ boeken was het door hem<br />

toegepaste procedé voor die tijd zeer<br />

vernieuwend: de filmische aanpak. In<br />

zijn eigen woorden: het schijnwerperlicht,<br />

het bewegend cameraoog, de<br />

dynamiek van een wisseling van scènes<br />

en de close-up. Een prachtige manier<br />

om lezers een verhaal in te trekken en<br />

te boeien, ook als dat verhaal complex<br />

en veelgelaagd is. De lezers in binnenen<br />

buitenland lieten zich er dan ook intrekken<br />

en lazen zijn boeken en masse.<br />

De titels van zijn bestsellers waren<br />

allemaal pakkend en nieuwsgierig makend:<br />

Roep en Roeping, Samenleving in<br />

puin, Volk in beweging, Vijfstromenland,<br />

In de ban der geschiedenis, Een handvol<br />

mensen, Voor en na de zondvloed,<br />

Van tijd naar tijd en de grote bestseller:<br />

Revolutie der eenzamen.<br />

Bevlogen<br />

Zeker vanwege Revolutie der Eenzamen,<br />

met ruim dertig herdrukken<br />

en in vele talen vertaald, werd hij<br />

een bekende Nederlander in een tijd<br />

waarin niemand nog van dat begrip<br />

had gehoord. (Inmiddels wordt hij<br />

ook wel de Geert Mak van zijn dagen<br />

genoemd.) Als publieke intellectueel<br />

verzorgde hij vele voordrachten op de<br />

radio, verscheen hij als deskundige<br />

op de televisie (bijvoorbeeld bij de<br />

eerste maanlanding) en onderhield hij<br />

geruime tijd nauwe banden met het<br />

Koningshuis.<br />

Na ruim twintig jaar als hoogleraar te<br />

hebben gewerkt ging hij in 1967 met<br />

pensioen, om zich de hem resterende<br />

tijd volledig te kunnen wijden aan zijn<br />

‘vrije’ werk. Hij overleed in Epe in 1977.<br />

Bouman heeft als econoom, historicus<br />

en socioloog vele jaren lang de<br />

wereld om zich heen bestudeerd en<br />

beschreven. Daarnaast heeft hij, zeer<br />

begaan met het lot van alle individuen<br />

in die wereld, steeds geprobeerd om<br />

iedereen (wetenschappers, studenten<br />

en vooral ook ‘gewone’ lezers) zo goed<br />

en begrijpelijk mogelijk zijn kennis en<br />

inzichten bij te brengen op een originele,<br />

bevlogen manier. Daarmee heeft<br />

hij een groot aantal mensen weten te<br />

bereiken, niet alleen in Nederland maar<br />

ook daarbuiten. Nog steeds wordt zijn<br />

werk met enige regelmaat aangehaald<br />

in de wetenschap en in de media.<br />

1<br />

Bouman heeft over zijn leven geschreven in:<br />

Voor en na de zondvloed, uitgeverij De Arbeiderspers,<br />

1970. Op dit moment werkt drs. C.<br />

Strootman aan een uitgebreide biografie over<br />

leven en werken van P.J. Bouman.


# <strong>10</strong> | Nieuwe archieven en collecties<br />

Tekst: Helen van der Eem / beeld: Noord-Hollands Archief<br />

Nieuwe archieven<br />

en collecties<br />

Bij het Noord-Hollands Archief zijn de afgelopen maanden diverse nieuwe archieven<br />

binnengekomen. In deze rubriek aandacht voor enkele van die archieven, die ondertussen<br />

te raadplegen zijn in de studiezaal.<br />

Boven Haarlemsche Motet- en Madrigaalvereeniging,<br />

circa 1930-1935.<br />

Instellingen in de<br />

provincie<br />

Aanvullingen op de collectie van<br />

Losse Aanwinsten (verkregen<br />

vanaf 1984) van het <strong>NHA</strong>, 1580-<br />

2006: 0,<strong>10</strong> m<br />

Inv. nrs. 260-263: Stukken betreffende<br />

de Haarlemsche Motet- en<br />

Madrigaalvereeniging, 1928-1939. De<br />

vereniging (later Haarlemse Motet- en<br />

Madrigaalvereniging) is opgericht in<br />

oktober 1928 en stond twaalf jaar<br />

lang onder leiding van Samuel (Sem)<br />

Dresden (1881-1957). Een hoogtepunt<br />

vond plaats op 25 december 1931 toen<br />

de vereniging de muzikale omlijsting<br />

mocht verzorgen bij de voor de radio<br />

uitgesproken kerstgroet door Koningin<br />

Wilhelmina. Het tienjarig bestaan van<br />

de vereniging in 1938 werd op 27 februari<br />

1939 gevierd met een feestelijk<br />

concert in het Concertgebouw en na<br />

afloop een receptie in de kroonzaal van<br />

Brinkmann.<br />

Centrale Bestuursdienst van<br />

de provincie Noord-Holland te<br />

Haarlem, (1957) 1989-1997<br />

(2001): 21,80 m<br />

Provinciale Dienst Milieu en Water<br />

te Haarlem, (1986) 1989-1996<br />

(1998): 11,50 m<br />

Provinciale Dienst Wegen, Verkeer<br />

en Vervoer te Haarlem, (1980)<br />

1989-1997 (2002): 11,00 m<br />

In mei 1989 vond er een grote reorganisatie<br />

plaats van de Algemene<br />

Dienst van de provincie Noord-Holland.<br />

In plaats van de Griffie en de drie<br />

diensten Provinciale Waterstaat (PWS),<br />

Provinciale Planologische Dienst en<br />

Economisch Technologische Dienst,<br />

kwamen er vijf nieuwe diensten. De<br />

Centrale Bestuursdienst, de Dienst Milieu<br />

en Water, de Dienst Wegen, Verkeer<br />

en Vervoer, de Dienst Ruimte en Groen<br />

en de Dienst Welzijn, Economie en<br />

Bestuur. De Dienst Milieu en Water was<br />

een samenvoeging van de vroegere<br />

Provinciale Waterstaat en de griffie<br />

afdelingen Milieu en Water. De Dienst<br />

Wegen, Verkeer en Vervoer was vóór<br />

1989 een onderdeel van de Provinciale<br />

Waterstaat van Noord-Holland. In de<br />

nieuwe organisatie werd een integratie<br />

doorgevoerd van beleidsondersteunende<br />

en uitvoerende taken. De vijf<br />

diensten hebben van 1989 tot 1997<br />

bestaan.<br />

Aangesloten<br />

gemeenten<br />

HAARLEM<br />

Sector Welzijn, Sociale Zaken en<br />

Gezondheid van de gemeente<br />

Haarlem, (1982) 1991-1999<br />

(2002): 29,50 m<br />

Na de reorganisatie van het gehele<br />

bestuurlijke en ambtelijke apparaat<br />

van de Gemeente Haarlem in 1991 zijn<br />

de oorspronkelijke twintig diensten<br />

en bedrijven en de secretarie van de<br />

Gemeente Haarlem omgevormd tot zes<br />

sectoren en de Bestuursdienst. Alle<br />

sectoren behartigen een of meerdere<br />

beleidsvelden, waarbij beleid en<br />

uitvoering zijn geïntegreerd. Het doel<br />

daarbij was om zo meer samenhang<br />

in de organisatie te krijgen en de<br />

gemeente beter bestuurbaar te maken.<br />

Een tweede reorganisatie van de sectoren<br />

volgde in 1996-1997, waarbij een<br />

aantal sectoren werd samengevoegd,<br />

opgeheven en nieuwe sectoren werden<br />

gecreëerd. Het ontstaan van de nieuwe<br />

sectoren Publieksdienst en Maatschappelijke<br />

Ontwikkeling betekende het<br />

einde van de sector WSG op 31 december<br />

1999.<br />

Theresia MAVO te Haarlem, Collectie<br />

van de, 1962-1990: 0,50 m<br />

De Theresia MULO – MAVO na de<br />

Mammoetwet van 1968 – heeft<br />

bestaan van 1915 tot 1995. De school<br />

was aan de Kleine Houtweg 24 gevestigd<br />

van 1915 tot 1982. Op 14 oktober<br />

Haarlemsche Motet- en Madrigaalvereeniging,<br />

circa 1930-1935.<br />

1982 verhuisde de school naar een<br />

nieuwe locatie in Schalkwijk aan het<br />

Spijkerboorpad. In 1995 is de Theresia<br />

MAVO opgegaan in het Linnaeus<br />

College te Haarlem; ontstaan na fusie<br />

van de Spaarne Scholengemeenschap,<br />

Theresia MAVO, Grafische School en<br />

Ewald Scholengemeenschap.<br />

Het onderwijs werd tot in de jaren<br />

zestig verzorgd door de Zusters van<br />

Liefde uit Tilburg, die derhalve ook het<br />

schoolhoofd leverden. In 1966 werd de<br />

heer Habraken aangesteld als eerste<br />

mannelijke leidinggevende met de titel<br />

directeur, in plaats van schoolhoofd,<br />

die bovendien niet was verbonden aan<br />

een religieuze orde of congregatie. De<br />

54<br />

55


# <strong>10</strong> | Nieuwe archieven en collecties<br />

Links Boekenlegger Sint Theresiaschool<br />

ter gelegenheid van hun gouden feest<br />

in 1965.<br />

Onder ‘t Spiegeltje, Schoolblad van de<br />

Sint Theresia-ulo Haarlem, 1965.<br />

school maakte tot 1982 deel uit<br />

van het schoolbestuur Stichting<br />

de Drie Klaveren en vanaf 1982<br />

van Stichting Sint Bavo.<br />

HEEMSTEDE<br />

Foto’s van het Verzorgingshuis<br />

Het Overbos te<br />

Heemstede, Collectie van,<br />

(1953) 1968-2007: 1,75 m<br />

Het Overbos aan de Burgemeester<br />

Van Lennepweg 35 is gebouwd<br />

in opdracht van de Stichting<br />

Huize Sint Bavo en geopend<br />

op 5 <strong>juni</strong> 1968. Het bestuur<br />

was in handen van de Stichting<br />

Katholiek Bejaardentehuis Het<br />

Overbos, later Stichting Katholiek<br />

Zorgcentrum Het Overbos geheten.<br />

De collectie bevat ook foto’s<br />

en een afscheidsreceptieboek<br />

van de Zusters Franciscanessen<br />

van Charitas in Huize Sint Bavo<br />

aan de Kerklaan in Heemstede.<br />

Kleindierensportvereniging<br />

De Eendracht te Heemstede,<br />

1917-2013: 0,70 m<br />

De vereniging is opgericht in<br />

1906 met als doel het zo goed<br />

mogelijk fokken van hoenders,<br />

dwerghoenders, konijnen, sierduiven<br />

en kleine knagers volgens<br />

de richtlijnen van de standaard<br />

die is uitgegeven door de landelijke<br />

vereniging Kleindier Liefhebbers Nederland.<br />

Vrouwen van Nu, afdeling<br />

Heemstede, 1977-2015: 0,30 m<br />

De afdeling Heemstede is opgericht in<br />

1977 als lokale afdeling van de Nederlandse<br />

Bond van Plattelandsvrouwen.<br />

De vereniging staat open voor vrouwen<br />

van alle gezindten en onthoudt zich<br />

van elke partijpolitiek. In 1979 formuleerde<br />

de landelijke vereniging de<br />

doelstelling als volgt: ‘De vereniging<br />

heeft ten doel door vorming en ontwikkeling<br />

van vrouwen hun besef van<br />

verantwoordelijkheid voor en deelname<br />

aan de samenleving te bevorderen, in<br />

het bijzonder in plattelands gebieden.’<br />

Voor de leden van Vrouwen van Nu<br />

worden maatschappelijke, culturele en<br />

sportieve activiteiten georganiseerd,<br />

zoals lezingen en uitstapjes. Naast het<br />

aanbod in de eigen afdeling kunnen<br />

leden deelnemen aan door de landelijke<br />

en provinciale Vrouwen van Nu<br />

georganiseerde activiteiten.<br />

WETENSCHAPSARCHIEVEN<br />

Benthem, prof. dr. J.F.A.K. van, te<br />

Rijswijk (Zuid-Holland), 1961-<br />

2017: 7,<strong>10</strong> m<br />

Prof. dr. Johan van Benthem (1949–)<br />

is logicus. Hij studeerde natuurkunde,<br />

wiskunde en wijsbegeerte aan de Universiteit<br />

van Amsterdam. In 1977 werd<br />

hij benoemd als lector aan de Rijksuniversiteit<br />

Groningen, van 1986 tot 2015<br />

was hij hoogleraar aan de Universiteit<br />

van Amsterdam, in de periode 2011<br />

tot 2015 als universiteitshoogleraar.<br />

Sinds 1991 is hij ook hoogleraar aan<br />

de Stanford University in Californië,<br />

en sinds 2011 ook aan de Tsinghua<br />

University in Beijing. Zijn werk bestrijkt<br />

de mathematische modale logica,<br />

logica en natuurlijke taal, en verbanden<br />

tussen logica, wijsbegeerte, informatica<br />

en speltheorie. Hij is lid van de KNAW,<br />

de Academia Europaea, en de American<br />

Academy of Arts and Sciences. In 1991<br />

was hij de oprichter en eerste directeur<br />

van het Institute for Logic, Language<br />

and Computation van de Universiteit<br />

van Amsterdam. In 1996 ontving hij de<br />

Spinoza premie voor zijn oeuvre. Het<br />

archief bestrijkt zijn wetenschappelijke<br />

Johan van Benthem, foto: Nina Gierasimczuk.<br />

activiteiten in de periode 1961 tot en<br />

met 2017. (tekst: prof. dr. J.F.A.K. van<br />

Benthem)<br />

Visser, prof. dr. C., te Leiden,<br />

1929-1976: 0,05 m<br />

Prof. dr. Cornelis (roepnaam Kees)<br />

Visser (19<strong>10</strong>-2001) was wiskundige.<br />

Visser studeerde van 1927-1934 wisen<br />

natuurkunde aan de Universiteit<br />

Utrecht, waar hij op 23 september<br />

1935 promoveerde. Na zijn promotie<br />

zette hij zijn studie voort in de Verenigde<br />

Staten, in Cambridge (Massachusetts<br />

Institute of Technology) en<br />

Princeton. Vanaf 1936 was hij leraar<br />

aan de Gemeentelijke HBS te Dordrecht<br />

tot hij na de Tweede Wereldoorlog<br />

werd benoemd tot hoogleraar<br />

toegepaste wiskunde en theoretische<br />

mechanica aan de Technische Hogeschool<br />

in Delft. Op 1 juli 1956 werd hij<br />

benoemd tot hoogleraar toegepaste<br />

wiskunde aan de Universiteit Leiden.<br />

Kees Visser hield zijn afscheidscollege<br />

op 7 oktober 1976.<br />

56<br />

55


Hier is de geschiedenis<br />

Er staan vele namen geschreven<br />

ik ga ze u niet noemen<br />

teveel Jansheren om te eren<br />

kunstenaars, kastenvol geschriften<br />

hier is de geschiedenis<br />

hij begon: toen<br />

hoe dichtbij je kunt komen dat<br />

weten de speurders en de spitters<br />

hoe dichtbij je níet kunt komen<br />

dat weten zij ook<br />

denk niet dat helpt om alles te weten<br />

hoop dat het helpt om te wíllen weten<br />

veel verdween maar de kerk bleef staan<br />

overleefde de waan van de dag<br />

zag zeven eeuwen komen en gaan<br />

kan er nog eeuwen tegenaan<br />

wat de Janskerk heeft bewaard<br />

zal zo lang hij blijft gespaard<br />

de goudmijn van Noord-Holland zijn<br />

Haarlem, april <strong>2018</strong><br />

Willemien Spook, Stadsdichter<br />

PMS 871-Goud<br />

Janskerk<br />

Noord-Hollands Archief<br />

Postbus 3006<br />

2001 DA Haarlem<br />

(023) 5172<strong>700</strong><br />

www.noord-hollandsarchief.nl<br />

info@noord-hollandsarchief.nl<br />

www.facebook.com/nharchief<br />

www.twitter.com/nharchief<br />

www.instagram.com/nharchief

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!