29.11.2020 Views

Patyna Personeelsglossy 2020 Yumpu

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Magazine voor nieuwe medewerkers van <strong>Patyna</strong> Nr. 2 I <strong>2020</strong><br />

mei elkoar<br />

Hetzelfde en toch anders<br />

Verbinding met de gemeenschap<br />

Terug naar de bedoeling<br />

Technologie, de toekomst?<br />

Fun bij <strong>Patyna</strong>


INHOUD<br />

Dit is <strong>Patyna</strong>……………………………… 4<br />

Hetzelfde en toch anders……………… 6<br />

Opleidingen bij <strong>Patyna</strong>………………… 8<br />

Veilig en gezond werken…………… …10<br />

Welkom<br />

bij <strong>Patyna</strong>!<br />

Vanaf mijn 17e tot mijn 34e werkte ik in de<br />

detailhandel. Van verkoopster tot manager; ik heb<br />

verschillende functies gehad. Helaas gaf het mij<br />

het laatste anderhalf jaar geen voldoening meer.<br />

Na lang nadenken maakte ik de keus om de zorg in<br />

te gaan. Puur op gevoel en tot nu toe heb ik geen<br />

moment spijt gehad. Waarom zorg? Ik vind het<br />

fijn om met mensen in contact te zijn en hen een<br />

fantastische dag te bezorgen Hierdoor kan ik wat<br />

betekenen in het leven van een ander; dit maakt<br />

mij en anderen blij. Het is erg dankbaar werk.<br />

Voordelige regelingen<br />

voor medewerkers…………………… …14<br />

Verbinding met de<br />

gemeenschap………………………… …16<br />

Medezeggenschap bij <strong>Patyna</strong>……… …20<br />

Terug naar de bedoeling…………… …22<br />

Regina van Dijk<br />

Woonondersteuner<br />

Fijn dat je ook bij <strong>Patyna</strong> komt werken.<br />

Welkom! Ik ben Regina van Dijk en ik<br />

werk als woonondersteuner op locatie<br />

De Waterman. Hier zorg ik ervoor dat de<br />

bewoners opgevangen worden en ondersteun<br />

de zorg daar waar ze het nodig<br />

Door de organisatie en de locatie ben ik met<br />

open armen ontvangen. Ik heb een ontzettend leuk<br />

team en de begeleiding is goed. Binnen <strong>Patyna</strong> staan<br />

ze altijd open voor ideeën en is ontwikkeling erg<br />

belangrijk. Dat zie je ook terug in deze editie van<br />

‘Mei Elkoar’. Je komt verhalen van medewerkers<br />

tegen en ook praktische informatie over het werken<br />

bij <strong>Patyna</strong>. Ik zal je door het blad leiden.<br />

Ik wens je net zoveel werkplezier als ik!<br />

Duurzaamheid bij <strong>Patyna</strong>…………… …24<br />

hebben. Daarnaast zorg ik bijvoorbeeld<br />

Technologie, de toekomst?………… …26<br />

voor het ontbijt, zet ik koffie of gaan<br />

Online ondersteuning……………… …28<br />

we er even lekker op uit.<br />

Fun bij <strong>Patyna</strong>………………………… …30<br />

Regina van Dijk<br />

Woonondersteuner<br />

De Waterman<br />

2<br />

3


Regina<br />

Dit is <strong>Patyna</strong><br />

De locatie waar jij gaat<br />

werken is niet de enige locatie<br />

van <strong>Patyna</strong>. <strong>Patyna</strong> heeft in<br />

totaal 25 woonzorglocaties.<br />

Bij <strong>Patyna</strong> staan we voor fijn wonen, welbevinden<br />

en goede zorg voor onze cliënten. Centraal in ons<br />

werken staat de unieke mens. Met onze waarden<br />

aandacht, verbinding en vertrouwen zijn we<br />

verankerd in de gemeenschappen waar we werken.<br />

We helpen elkaar en we delen. Want samen maken<br />

we een thuis. We dogge it mei elkoar.<br />

Kernwaarden<br />

<strong>Patyna</strong> in cijfers<br />

Aantal medewerkers: 3100<br />

Aantal cliënten: 3700<br />

Aantal vrijwilligers: 2300<br />

Cliënten kunnen bij <strong>Patyna</strong> terecht voor een breed scala aan zorgen<br />

dienstverlening. Er zijn drie cliëntgroepen te onderscheiden:<br />

Cliënten, die bij ons wonen<br />

<strong>Patyna</strong> locaties<br />

Kijk voor de adressen en telefoonnummers<br />

op www.patyna.nl<br />

Een groot deel van onze cliënten woont in één van<br />

de locaties van <strong>Patyna</strong> omdat ze door een lichamelijke<br />

of geestelijke beperking niet meer zelfstandig thuis<br />

kunnen wonen. Wij bieden ze een warm thuis en<br />

geven ze de zorg en aandacht, die ze nodig hebben.<br />

FROONACKER<br />

FRANEKER<br />

SAXENOORD<br />

FRANEKER<br />

Cliënten, die tijdelijk bij ons verblijven<br />

BOTNIAHUIS<br />

FRANEKER<br />

NOFLIK WENJE<br />

OENTSJERK<br />

HEEMSTRA STATE<br />

OENTSJERK<br />

Cliënten kunnen ook tijdelijk bij <strong>Patyna</strong> verblijven,<br />

bijvoorbeeld als ze moeten herstellen of revalideren<br />

na een operatie. Als ze voldoende herstelt zijn gaan<br />

ze weer naar huis. Soms is terugkeer naar huis niet<br />

meer mogelijk en blijven ze bij ons wonen.<br />

Cliënten, die in de wijk of in<br />

een aanleunwoning wonen<br />

Ook wanneer cliënten nog zelfstandig thuis wonen<br />

en zorg en ondersteuning nodig hebben kunnen<br />

ze bij <strong>Patyna</strong> terecht. Bijvoorbeeld voor thuiszorg,<br />

huishoudelijke hulp of alarmering. Daarnaast bieden<br />

we dagbesteding op onze locaties. Ook het behandelteam<br />

van <strong>Patyna</strong> komt bij cliënten thuis.<br />

IT HEECHHOUT<br />

BOLSWARD<br />

FRANEKER<br />

BOLSWARD<br />

IT MENNISTE SKIL<br />

BOLSWARD<br />

HUYLCKENSTEIN<br />

BOLSWARD<br />

BLOEMKAMP<br />

BOLSWARD<br />

AVONDRUST<br />

MAKKUM<br />

TEATSKEHÛS<br />

BLAUWHUIS<br />

AYLVA STATE<br />

WITMARSUM<br />

TALMA STATE<br />

HEEG<br />

NIJ MARIËNACKER<br />

WORKUM<br />

MARTENAHIEM<br />

TZUM<br />

NIJ STAPERT<br />

WOMMELS<br />

EASTKIME<br />

OOSTHEM<br />

NIJ DEKAMA<br />

WEIDUM<br />

NIJ YLOSTINS<br />

IJLST<br />

FLECKE<br />

JOURE<br />

IELÂNEN<br />

SNEEK<br />

SNEEK<br />

IT SKÛLPLAK<br />

SNEEK<br />

SERVICEBUREAU<br />

SNEEK<br />

NOORDERHOEK<br />

SNEEK<br />

BONIFATIUSHUIS<br />

SNEEK<br />

ANNA PAULOWNASTRAAT<br />

SNEEK<br />

DE WATERMAN<br />

SNEEK<br />

FRITTEMAHOF<br />

SNEEK<br />

NIJ NAZARETH<br />

SNEEK<br />

DR. WUMKESHÛS<br />

SNEEK<br />

Wist je dat<br />

FINKE<br />

KOUDUM<br />

JELLE MEINESZHOF<br />

BALK<br />

GAASTERLÂNHÛS<br />

BALK<br />

DE SCHUTSE<br />

LEMMER<br />

BOERENBLIJ<br />

HASKERHORNE<br />

…we ook zorg bieden aan cliënten met Korsakov<br />

of Huntington? Cliënten met Korsakov kunnen<br />

terecht op onze locatie Anna Paulownastraat in<br />

Sneek. Voor cliënten met Huntington is onze locatie<br />

Bloemkamp in Bolsward de specialist.<br />

Woonzorglocatie<br />

& Thuiszorglocatie<br />

Woonzorglocatie<br />

Thuiszorglocatie<br />

Dagbesteding<br />

Servicebureau<br />

Het servicebureau van <strong>Patyna</strong> ondersteunt de locaties<br />

op verschillende onderwerpen, zoals personeelszaken,<br />

financiën, facilitaire zaken en zorgbemiddeling.<br />

4<br />

5


Hetzelfde<br />

en tóch anders<br />

Ze zijn alle drie zorgkundige, maar<br />

doordat ze op verschillende locaties<br />

Marijke Fopma is als zorgkundige werkzaam<br />

Yttje van der Werk is als zorgkundige werkzaam<br />

Wilma Stilma is als zorgkundige werkzaam<br />

werken liggen de accenten net even<br />

bij locatie Nij Stapert in Wommels sinds 2016.<br />

bij locatie Saxenoord in Franeker sinds 2014.<br />

bij locatie Anna Paulownastraat in Sneek sinds 2010.<br />

anders. Wat zijn de verschillen?<br />

Marijke werkte eerst als helpende bij <strong>Patyna</strong> en na een<br />

Yttje vertelt met veel enthousiasme over haar werk:<br />

“Anna Paulownastraat is een kleinschalige locatie.<br />

opleiding werkt ze nu als zorgkundige. Ze heeft gekozen<br />

“De combinatie van mensen met dementie en GGZ<br />

Het is heel anders dan een grotere locatie zoals de<br />

voor werken en leren. “Ik vind het werk als zorgkundige<br />

en bewoners met een lichamelijke beperking is<br />

Ielânen waar ik hiervoor heb gewerkt, het bevalt<br />

veel uitdagender, je mag meer en komt meer tegen zoals<br />

geweldig. Het werken met deze doelgroep is het<br />

me heel goed.”<br />

Regina<br />

wonden, katheters of zuurstof.”<br />

“Ik help in de ochtend de bewoners uit bed halen, daarna hebben<br />

we koffiepauze en gaan we een uurtje medicatie delen. ’s Middags<br />

brengen we bewoners naar het restaurant om te eten en vaak<br />

gaan mensen daarna even naar bed. Hier helpen wij ze dan ook<br />

weer bij. Dan heb ik wat tijd voor mezelf. Meestal ga ik rapporteren<br />

in het elektronisch cliëntendossier.”<br />

“Eerst moesten wij naast het werk als zorgkundige ook afwassen,<br />

bed opmaken, broodjes klaarmaken, maar dat doen nu de woonondersteuners.<br />

Brood klaarmaken voor bewoners met diabetes<br />

doen wij nog wel zelf. We kunnen dan goed controleren wat ze<br />

binnen krijgen. Door de komst van woonondersteuners hebben<br />

we meer tijd voor taken zoals medicatie en een gezellig praatje.<br />

Heel fijn dat ze er zijn!”<br />

mooiste wat er is. Het is een mix van bewoners en<br />

dat is zo uitdagend.”<br />

“Ik begin de dag met een overdracht van de nachtdienst.<br />

Daarna help ik de bewoners met uit bed komen. Ik help<br />

ze met wassen, aankleden en daarna deel ik de medicatie<br />

uit. Na de lunchpauze zijn het wisselende werkzaamheden,<br />

zoals bewoners naar bed brengen, huisartsenvisite,<br />

bezig met het woonleefplan en opnieuw medicatie delen.”<br />

Yttje is naast het werk als zorgkundige ook EVZ’er<br />

(eerst verantwoordelijke zorgkundige). “Dit is een extra<br />

taak waarbij ik drie bewoners ondersteun. Ik doe het<br />

multidisciplinair overleg (MDO) met betrokkenen zoals<br />

de arts en andere disciplines. Als het mogelijk is zit de<br />

bewoner hier ook bij.”<br />

Wilma vertelt dat je als zorgkundige op deze locatie echt<br />

allround bent. “Het verpleegtechnische stukje is hier heel<br />

klein. Eigenlijk ben je een grote huishouding aan het runnen.<br />

We koken zelf, doen de was en waar het kan allemaal met de<br />

bewoners samen. Dus eigenlijk ben je de organisator van de<br />

hele huishouding en daarnaast verleen je zorg aan de bewoners.<br />

Het is hun huis en wij helpen hun een goede dagbesteding<br />

te krijgen. Elke dag is anders.”<br />

Volgens Wilma lopen de medewerkers niet in dienstkleding<br />

omdat het een woonhuis is. “Thuis loop je ook niet in een<br />

jasje. En dat is hetzelfde met naamplaatjes. Doordat je kleinschalig<br />

georganiseerd bent kun je ook veel meer. Het is alsof<br />

je thuis bent.”<br />

6<br />

7


Opleidingen bij <strong>Patyna</strong><br />

Bij <strong>Patyna</strong> leer je iedere dag! Van je collega’s<br />

of door situaties in de praktijk. Heb je aanvullende<br />

wensen, bijvoorbeeld een training,<br />

een cursus of een opleiding, dan biedt<br />

<strong>Patyna</strong> verschillende mogelijkheden<br />

Regina<br />

Bonifatiushuis, Sneek It Menniste Skil, Bolsward<br />

Mirella van der Schaaf begon jaren geleden aan de opleiding als Bejaarden Helpende. Na haar diplomauitreiking<br />

twijfelde ze of de ouderenzorg wel wat voor haar was. Ze besloot eerst om in een winkel te<br />

werken, maar na een tijd verveelde ze zich. Ze begon een opleiding als Verzorgende. “Als ik stilsta, dan<br />

word ik kriebelig en ga ik op automatische piloot. Dan weet ik: ik moet wat anders doen.”<br />

Rinske Spoelstra begon haar carrière als Verzorgende, maar door de komst van haar kinderen maakte ze<br />

een switch naar ander werk. “Ik heb destijds van alles gedaan: van werken in een winkel tot op de kinderopvang.”<br />

Toch wilde Rinske weer terug naar de zorg. Dit keer als welzijnsmedewerker, maar ze werd later toch<br />

gevraagd om de opleiding tot Verzorgende IG te doen.<br />

Mirella had het naar haar zin in de zorg, maar door<br />

gezondheidsklachten moest ze een stapje terug doen.<br />

“Toen kwam er een functie als activiteitenbegeleider<br />

vrij. Ik kon dat destijds niet doen, omdat ik op niveau 3<br />

geschoold was. Uiteindelijk mocht<br />

ik van <strong>Patyna</strong> de opleiding Maatschappelijke<br />

Zorg doen en niet al<br />

te lang daarna ben ik aan de slag<br />

gegaan.” Na een tijd namen de<br />

gezondheidsklachten van Mirella<br />

af en begon ze de uitdaging te<br />

missen. “Ik vond activiteiten begeleiden erg leuk om te<br />

doen, maar mijn hart lag toch echt in de zorg. Ik ben<br />

toen naar mijn teamleider gestapt om te vragen of ik<br />

weer een paar uurtjes in de zorg mocht werken. Die deed<br />

er een schepje bovenop: waarom niet weer volledig? Ik<br />

“Door mijn ervaring met<br />

welzijn kijk ik nu ook met een<br />

andere blik naar de cliënt.”<br />

zat helaas met een ziekteverleden dus het was geen gegeven<br />

dat dat zo maar weer kon.” Mirella ging meteen in<br />

gesprek met de locatiemanager om te kijken of het weer<br />

een mogelijkheid was. “Ze was toen meteen enthousiast.<br />

Als ik dacht dat ik het weer kon, dan<br />

wilde ze me zeker weer een kans<br />

geven. We hebben dit heel langzaam<br />

weer opgebouwd, maar ik wilde<br />

wel graag als verpleegkundige aan<br />

de slag. Gelukkig stond de locatieverpleegkundige<br />

achter me. Daarna<br />

kreeg ik groen licht, kon ik meteen de zorg in en ben ik<br />

begonnen met de opleiding mbo-verpleegkundige. Die<br />

volg ik nu nog steeds. Door mijn ervaring met welzijn kijk<br />

ik nu ook met een andere blik naar de cliënt. De mens<br />

die erachter zit, die vergeet ik niet.”<br />

“Het leek me ook heel leuk,<br />

even weer wat anders,<br />

dat houd je scherp.”<br />

“De eerste drie jaar ben ik alleen als welzijnsmedewerker aan<br />

de slag gegaan en tijdens deze jaren vroeg mijn toenmalige<br />

teamleider al: wil jij niet nog een opleiding doen voor Verzorgende-IG?<br />

Achteraf gezien had ik het toen moeten doen,<br />

want nu moet je veel meer verslagen<br />

maken. Aan de andere kant<br />

was het toen ook lastig: ik draaide<br />

32 uren per week, omdat een collega<br />

ziek was en daarna kon ik op de<br />

welzijnsafdeling een volledig nieuw<br />

team om me heen bouwen. Al met<br />

al veel hectiek de afgelopen jaren, maar de vraag bleef toch<br />

hangen. Het leek me toch erg leuk, want dan kon ik met<br />

mijn welzijnsachtergrond en mijn zorgachtergrond mijn werk<br />

uitvoeren.” Omdat de eisen voor Verzorgende anders zijn in<br />

vergelijking met Verzorgende-IG heeft Rinske ervoor gekozen<br />

deze opleiding te gaan volgen. “Toen ben ik uiteindelijk<br />

nogmaals gevraagd en besloot ik om het te doen, ook met<br />

het oog op de toekomst. Ik mocht anders niet meer dezelfde<br />

werkzaamheden uitvoeren. Dat voelt eigenlijk heel gek; ik<br />

doe nu een opleiding, maar ga straks<br />

niet meer of minder doen. Dat hoort<br />

toch bij de ontwikkelingen rondom<br />

onze cliënten. Zij hebben steeds zwaardere<br />

zorg nodig. En met deze opleiding<br />

kan ik aan de tegenwoordige eisen<br />

voldoen. Daarnaast leek het me ook<br />

heel leuk, even weer wat anders, dat houd je scherp.”<br />

Rinske kon kiezen uit twee opties: de opleiding in Sneek of<br />

in Leeuwarden. “Verschil was er wel. In Leeuwarden moest<br />

je meer zelf uitzoeken en in Sneek zou je meer begeleiding<br />

krijgen. Daar heb ik uiteindelijk voor gekozen.”<br />

8<br />

9


Veilig en<br />

gezond werken<br />

Zo’n 100 enthousiaste medewerkers van <strong>Patyna</strong> zijn naast hun functie werkzaam<br />

als ergocoach. Ze zijn erg betrokken en motiveren hun collega’s op de<br />

werkvloer om zo veilig en gezond mogelijk te werken. Alle ergocoaches<br />

worden getraind door medewerkers van ons eigen behandelteam.<br />

Eén van de trainers is fysiotherapeut Ingrid Bary.<br />

Regina<br />

Bij <strong>Patyna</strong> vinden we de gezondheid, de veiligheid en het<br />

welzijn van onze medewerkers erg belangrijk. Als je veilig<br />

en gezond kunt werken, dan heb je meer plezier in je werk.<br />

Om veilig en gezond te kunnen werken zijn goede<br />

werkomstandigheden een basisvoorwaarde.<br />

“Het werk wordt steeds zwaarder. Uit een landelijk onderzoek blijkt dat 80% van de<br />

zorgmedewerkers in Nederland fysieke problemen heeft door het werk. Dat percentage<br />

is heel hoog. Het is belangrijk dat we ons bewust zijn wat fysieke belasting met ons<br />

lichaam doet. En dat we met elkaar kijken hoe we het werk anders kunnen doen zodat<br />

het minder belastend is. De ergocoaches helpen daarbij.” Alle ergocoaches krijgen een<br />

basisscholing. “Tijdens deze scholing behandelen we onder andere de Arbowet, oefenen<br />

we de basishandelingen en leren we de ergocoaches hoe ze hun collega’s kunnen<br />

coachen. Na de basisscholing geven we scholing op maat. Wil een team meer<br />

kennis over het gebruik van een tillift, dan geven we een scholing over<br />

tilliften aan de ergocoaches. Zodat zij deze kennis weer aan<br />

hun collega’s kunnen doorvertellen.”<br />

Goede zorg begint<br />

met goede hygiëne<br />

Meld een incident of<br />

gevaarlijke situatie<br />

Naarmate mensen ouder worden<br />

zijn ze gevoeliger voor infecties. Om<br />

besmetting te voorkomen is het voor<br />

zorgmedewerkers belangrijk om hygiënisch<br />

te werken. Een belangrijk onderdeel<br />

van hygiënisch werken is handhygiëne.<br />

Handhygiëne heeft alleen zin als je<br />

het op de juiste manier en op het juiste<br />

moment doet. Een handig ezelsbruggetje<br />

is: Kamer in, Kamer uit, voor schoon,<br />

na vies.<br />

Heb je een incident of een gevaarlijke situatie<br />

meegemaakt op het werk? Bijvoorbeeld een<br />

arbeidsongeval, ongewenst gedrag of een prik-,<br />

spat-, snij- of bijt-, spuug- of krabincident?<br />

Meld dit dan via het kwaliteitsportaal. Door<br />

een incident of een gevaarlijke situatie te<br />

melden kunnen we herhaling voorkomen en<br />

de kwaliteit van zorg verbeteren. Ongewenst<br />

gedrag kan tussen verschillende personen plaatsvinden.<br />

Speelt het zich af tussen jou en een<br />

collega, dan kun je dit ook melden bij één<br />

van de beide externe vertrouwenspersonen.<br />

10<br />

11


De bewoner als<br />

uniek persoon<br />

tevoorschijn<br />

toveren<br />

Bij <strong>Patyna</strong> werken geestelijk verzorgers.<br />

Zij ondersteunen bewoners bij onder<br />

andere zingeving en levensvragen.<br />

Maar wist je dat geestelijk verzorgers<br />

er ook voor de medewerkers zijn?<br />

Marcelle merkt dat medewerkers steeds vaker worstelen met<br />

de gedragsveranderingen van mensen met dementie. “Iedereen<br />

heeft wensen en behoeften. Maar mensen met dementie kunnen<br />

dit niet goed meer uiten. Hierdoor gaan ze bepaald gedrag<br />

vertonen. En dat is voor medewerkers soms lastig te verstaan.<br />

Wat vraagt iemand eigenlijk? Teams vragen dan of ik hen in<br />

deze zoektocht wil ondersteunen.”<br />

Regina<br />

Wat Marcelle veel doet is observeren van bewoners in huiskamers.<br />

“Ik kijk dan bijvoorbeeld vier uur lang naar een aantal<br />

bewoners. Ik kijk wat ze doen en hoe ze reageren op hun<br />

omgeving. Na twee weken bespreek ik met het team wat mij<br />

is opgevallen qua welvinden van de bewoners. Samen kijken<br />

we vervolgens hoe we hun welbevinden kunnen vergroten en<br />

de persoonlijkheid van de bewoners weer tevoorschijn kunnen<br />

toveren. Zodat zij zich wat gelukkiger voelen. En daar worden<br />

medewerkers vaak ook blij van.”<br />

Marcelle Mulder,<br />

beleidsadviseur geestelijke<br />

zorg, in gesprek met een<br />

medewerker tijdens een<br />

scholing over dementie<br />

Ook leidt Marcelle onderzoekgesprekken over ethische dilemma’s.<br />

Tijdens zo’n moreel beraad gaan teams, soms samen met de<br />

familie van de bewoner, onderzoeken wat goede zorg is voor<br />

de bewoner. Daarnaast geeft Marcelle scholingen, bijvoorbeeld<br />

over dementie. “Daarin vertel ik hoe ons brein werkt en wat<br />

dementie daaraan verandert, waardoor iemand soms zo onbegrijpelijk<br />

wordt. Dit doe ik met lichtheid en humor en aan de<br />

hand van de vragen van de medewerkers zelf. Ik help hen om<br />

in het contact vooral de mens met dementie te blijven zien: wie<br />

iemand is, met zijn of haar behoeftes en verlangens. En hoe je<br />

van daaruit kunt helpen: met zorg, met ontspanning, met eten,<br />

met leven. Langzaam zie ik de puzzelstukjes bij hen dan in elkaar<br />

vallen. Dat is prachtig om te zien.”<br />

12<br />

13


Als medewerker van <strong>Patyna</strong><br />

kun je gebruikmaken van een<br />

aantal voordelige regelingen.<br />

Dit wordt het meerkeuzesysteem<br />

arbeidsvoorwaarden (MKSA) genoemd.<br />

Zo kun je bijvoorbeeld<br />

voordelig sporten, een fiets<br />

kopen of zonnepanelen<br />

aanschaffen.<br />

Hoe regel<br />

je het?<br />

Deelname aan een regeling is in<br />

principe mogelijk voor alle medewerkers<br />

van <strong>Patyna</strong>. Er zijn echter<br />

een paar uitzonderingen. Weet je<br />

niet zeker of je mee kunt doen?<br />

Zorg er dan voor dat je contact<br />

hebt gehad met de salarisadministratie<br />

vóórdat je het product en/of<br />

de dienst aanschaft.<br />

Regina<br />

Voordelige regelingen<br />

voor medewerkers<br />

Welke regelingen zijn er?<br />

STAP 1<br />

Kijk in Youforce (selfservice) of de regeling nog beschikbaar is.<br />

Staat de regeling nog in selfservice? Dan kun je er dit jaar nog<br />

gebruik van maken.<br />

STAP 2<br />

Kies de bron(nen) die je wilt inzetten voor de regeling. Je kunt kiezen<br />

uit bruto salaris, vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, bovenwettelijke<br />

verlofuren of extra gewerkte, niet uitbetaalde uren. Per regeling<br />

staat aangegeven welke bron je kunt gebruiken. Door de bron te<br />

ruilen voor een regeling, heb je belastingvoordeel.<br />

STAP 3<br />

Schaf het product of de dienst aan en zorg voor een factuur en/of bon.<br />

STAP 4<br />

Fietsregeling<br />

Wellness<br />

Witgoed<br />

Multimedia<br />

Uitruil<br />

reiskosten<br />

Bijdrage sportof<br />

fitnessvereniging<br />

Zonnepanelen<br />

Niet door <strong>Patyna</strong><br />

vergoede<br />

studiekosten<br />

Lidmaatschap<br />

vakbond<br />

Lidmaatschap<br />

beroepsvereniging<br />

Dien je verzoek om mee te doen aan een regeling in via Youforce<br />

(selfservice).<br />

‘Een mooie<br />

bestemming<br />

voor mijn<br />

verlofuren’<br />

Cornelia Hobma werkt als zorgkundige in<br />

de Finke in Koudum. Via de MKSA-regeling<br />

heeft ze een fiets en een laptop aangeschaft.<br />

Ze vertelt: “Vanwege mijn zwangerschap<br />

hield ik heel veel verlofuren over. Deze uren<br />

laten uitbetalen wilde ik niet. Ik ben me toen<br />

gaan verdiepen in de MKSA-regeling en heb<br />

er met collega’s over gesproken, die er al<br />

ervaring mee hadden.”<br />

Cornelia woont in Hindeloopen, op 6 kilometer<br />

afstand van Koudum. “Ik houd van<br />

fietsen, maar omdat we thuis maar één fiets<br />

hadden, ging ik vaak met de auto naar het<br />

werk. Daarom koos ik voor de fietsregeling.<br />

En het is nog gezond ook. Ik ga nu zeker<br />

vaker op de fiets naar het werk. Ook kan ik<br />

niet wachten om met mijn zoontje te gaan<br />

fietsen als het mooi weer is.”<br />

Internetten deed Cornelia vooral via de telefoon<br />

en de tablet. “Nu ik een laptop heb merk<br />

ik dat ik de telefoon en de tablet steeds minder<br />

gebruik. Even snel iets opzoeken doe ik nu via<br />

de laptop. Ook onze dochter maakt er gebruik<br />

van.” Cornelia is er blij mee. “Het is een goede<br />

keuze geweest om mijn verlofuren in te zetten<br />

voor een fiets en een laptop. Nu houd ik er iets<br />

moois aan over.”<br />

De aanvraag verliep soepel en eenvoudig.<br />

“Het was allemaal heel duidelijk en snel geregeld.<br />

Ik heb zelfs al een collega geholpen,<br />

die ook wel interesse had. Veel collega’s kennen<br />

vooral de fietsregeling, maar er is zoveel<br />

meer. Ik vind het een meerwaarde dat <strong>Patyna</strong><br />

deze mogelijkheden biedt.”<br />

Heb je vragen over de regeling?<br />

Kijk op het kwaliteitsportaal.<br />

14<br />

15


Regina<br />

Als organisatie willen we middenin de gemeenschap<br />

staan. We vinden het daarom belangrijk om met veel<br />

verschillende partijen samen te werken. Woonzorgcentrum<br />

Frittemahof in Sneek werkt onder andere<br />

samen met ROC Friese Poort en Sociaal Goud.<br />

Verbinding met de gemeenschap<br />

Leren op locatie<br />

<strong>Patyna</strong> en ROC Friese Poort zijn begin 2019 een nieuw<br />

leertraject gestart: Leren op Locatie. Studenten van<br />

verschillende zorgopleidingen leren in woonzorgcentrum<br />

Frittemahof in Sneek door ervaringen in de praktijk.<br />

Tryntsje Lycklama à Nijeholt vertelt over haar functie als<br />

praktijkopleider en Leren op Locatie.<br />

Tryntsje is praktijkopleider van de locaties Frittemahof en<br />

Noorderhoek. Leren op Locatie wordt aangeboden aan<br />

volwassenen en jongeren. “De volwassenen werken en leren.<br />

Zij hebben al een arbeidscontract bij <strong>Patyna</strong>. De jongere studenten<br />

lopen stage en krijgen een stagevergoeding.” Tryntsje<br />

houdt samen met een docent intakegesprekken<br />

met studenten en begeleidt studenten waar nodig.<br />

“Ik wil dat ze hier een prettige<br />

leerplek hebben. Dat ze zich thuis<br />

voelen en ook fouten mogen maken”.<br />

“De zorg wordt zwaarder en ik bewaak of het in de opleidingen<br />

goed aansluit. De helicopterview houden over het<br />

geheel of het allemaal goed loopt. Als er problemen zijn op<br />

de afdeling zie je dat de leerling het vaak wel af kan met de<br />

werkbegeleider en de docent, maar soms spelen er andere<br />

dingen. Ik ben er voor studenten, maar ook voor werkbegeleiders<br />

en de teams. Als er iets speelt op de afdeling, kunnen<br />

ze mij altijd benaderen. Ik wil dat ze hier een prettige leerplek<br />

hebben. Dat ze zich thuis voelen en ook fouten mogen maken.<br />

Dat hoort er immers bij.” Twee studenten die Tryntsje ondersteunt<br />

zijn Laura Kastelijn en Christina Koenen. De praktijk<br />

staat centraal, van daaruit komen de leervragen. Laura:<br />

“Je ontwikkelt je als student door onderwerpen uit de praktijk<br />

naar je toe te halen en je daarin te verdiepen. Die kennis<br />

koppel je vervolgens aan je functioneren in de praktijk. Je<br />

daagt jezelf eigenlijk uit.” Christina: “Ja, je bent op ontdekkingsreis.<br />

Wat interesseert mij en waar wil ik meer over<br />

weten? Het is zeer leerzaam en je bent verantwoordelijk<br />

voor je eigen leerproces. Dat maakt het zo leuk.”<br />

16<br />

17


Verbinding met de gemeenschap<br />

Meneer Algra (90) woont in een aanleunwoning<br />

Jildou (20) is student Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener<br />

De twee zien elkaar elke woensdagmiddag. Ze<br />

Buddy-project<br />

van Sociaal Goud<br />

van Frittemastate, grenzend aan woonzorgcentrum<br />

Frittemahof. Sinds september 2019 is hij via het<br />

buddy-project ‘Samen Goud’ van Stichting Sociaal<br />

Goud gekoppeld aan Jildou van der Meulen.<br />

op het Friesland College in Leeuwarden en zit in haar laatste<br />

jaar. “Ik ben in september mijn stage begonnen bij Sociaal<br />

Goud. Ik ben toen gekoppeld aan meneer Algra en we<br />

hebben sindsdien een goede band opgebouwd.”<br />

praten en drinken wat en doen vaak een spelletje<br />

samen. “Als ik hier kom gaan we eerst even samen<br />

kletsen. Vaak gaan we daarna rummikuppen. Een<br />

gezellige middag ervan maken. We gaan niet zo<br />

vaak naar buiten. Hij hoort niet zo goed meer en<br />

ziet wat minder en hij vindt het dan buiten wat<br />

minder vertrouwt, daarom doen we voornamelijk<br />

dingen binnen.” Meneer Algra is blij met Jildou:<br />

“Ik vind het geweldig als ze langskomt. Het is<br />

prachtig! Jildou voelt zich hier al thuis.” Jildou<br />

vertelt dat het voor meneer Algra heel belangrijk<br />

is dat er iemand is: “Het is fijn voor hem dat hij het<br />

gevoel heeft dat er iemand naast hem zit, waar<br />

hij tegen kan praten. We hoeven ook niet altijd te<br />

praten, er zijn is ook al voldoende. Daar haalt hij<br />

heel veel voldoening uit. Als ik weg ga zegt hij ook<br />

vaak: ‘Dank je wel dat je er was.’ Daar doe ik het<br />

voor!”<br />

Marijke Hoekstra, teamleider in Frittemahof,<br />

vertelt dat ze wat meer wilde betekenen voor<br />

bewoners naast de activiteiten en dagbesteding.<br />

“Meer één op één contact. We zijn nu anderhalf<br />

jaar verder en ik ben nog erg enthousiast over de<br />

samenwerking met Sociaal Goud.”<br />

Regina<br />

Stichting Sociaal Goud draagt bij aan het<br />

welzijn van ouderen en wil de eenzaamheid<br />

onder ouderen verminderen. De stichting is<br />

gestart in de gemeente De Fryske Marren.<br />

Sinds oktober 2018 zijn ze ook actief in Sneek<br />

en er zijn inmiddels al meer dan 70 matches.<br />

18<br />

19


Medezeggenschap bij <strong>Patyna</strong><br />

Regina<br />

<strong>Patyna</strong> vindt het belangrijk dat medewerkers, cliënten en familieleden<br />

mee kunnen praten over de gang van zaken binnen de organisatie.<br />

Als medewerker kun je je stem laten horen via de ondernemingsraad,<br />

voor cliënten en familieleden zijn er cliëntenraden.<br />

Verpleegkundige<br />

adviesraad (VAR)<br />

VAR staat voor verpleegkundige adviesraad. Deze raad is in het<br />

leven geroepen om als verpleegkundige je stem te laten horen<br />

én op te komen voor de belangen van deze beroepsgroep.<br />

Ondernemingsraad<br />

De VAR onderzoekt actuele ontwikkelingen rondom kwaliteit<br />

van zorg, maar ook de ontwikkeling en aantrekkelijkheid<br />

van het verpleegkundig vak. Hiermee wil zij de verpleegkundige<br />

invloed op het beleid van <strong>Patyna</strong> vergroten. Met als doel<br />

dat de kwaliteit van zorg hoog blijft en steeds verbetert.<br />

Hiervoor geeft de verpleegkundige adviesraad de Raad van<br />

Bestuur gevraagd en ongevraagd advies over verpleegkundige<br />

en zorginhoudelijke zaken. De cliënttevredenheid staat hierbij<br />

voorop. Zo ondersteunt de VAR ook de missie en visie van<br />

<strong>Patyna</strong>.<br />

In de verpleegkundige adviesraad zitten verpleegkundigen<br />

die werkzaam zijn op diverse locaties van <strong>Patyna</strong> en de<br />

thuiszorg. Zij zetten hun verpleegkundige kennis in op<br />

kwaliteit van zorg door verbinding te maken tussen de<br />

verpleegkundigen op de werkvloer en het zorgbeleid. Iedere<br />

twee weken is er een VAR-overleg waarin alle leden van<br />

de verpleegkundige adviesraad bij elkaar komen. Ook<br />

de Raad van Bestuur sluit regelmatig bij dit overleg aan.<br />

De zorg wordt steeds complexer, hierdoor is het noodzakelijk<br />

dat er iets verandert. Dit zorgt voor een cultuuromslag. Hierbij<br />

is het belangrijk dat verpleegkundigen beschikken over<br />

een kansrijke werkomgeving waar zij helemaal tot hun recht<br />

komen en hun kennis, vaardigheden en deskundigheid zo<br />

goed mogelijk kunnen gebruiken. De VAR ondersteunt deze<br />

professionalisering door te informeren en faciliteren.<br />

Verpleegkundige Janna Beintema is al vanaf het begin betrokken<br />

bij de verpleegkundige adviesraad. “In de VAR kan ik een<br />

brug zijn tussen beleid en de dagelijkse praktijk in de zorg.<br />

Twee dingen waar ik heel erg gemotiveerd voor ben om mij<br />

voor in te zetten. Ik kan met mijn rol in de verpleegkundige<br />

adviesraad opkomen voor het vakmanschap en de autonomie<br />

van ons beroep.”<br />

De ondernemingsraad bestaat uit een groep enthousiaste<br />

medewerkers. “Het is een diverse groep medewerkers van<br />

verschillende locaties en met verschillende functies”, vertelt<br />

Tetje Haven, zorgkundige in De Flecke in Joure en sinds<br />

2004 lid van de ondernemingsraad. “Deze mix maakt het<br />

leuk, want zo horen we vanuit verschillende invalshoeken<br />

wat er leeft onder de medewerkers.”<br />

Iedere maand overlegt de ondernemingsraad met de Raad<br />

van Bestuur over wat er speelt binnen de organisatie. Als<br />

er een plan of voorstel komt voor de hele organisatie, dan<br />

geeft de ondernemingsraad advies. “Maar we mogen ook<br />

ongevraagd advies geven. Iedere maand bezoeken we een<br />

locatie om van de medewerkers te horen wat er leeft. Dit<br />

nemen we mee naar de Raad van Bestuur.”<br />

De ondernemingsraad is opgedeeld in drie verschillende<br />

commissies. Tetje is voorzitter van de commissie VGWM.<br />

Deze commissie houdt zich bezig met arbeidsomstandigheden.<br />

“We kijken bijvoorbeeld naar het ziekteverzuim.<br />

Maar ook onderwerpen als infectiepreventie en veiligheid<br />

komen aan bod.” Tetje vindt het erg leuk om lid te zijn van<br />

de ondernemingsraad. “Ik word betrokken bij alle ontwikkelingen<br />

in de organisatie. Ik leer de organisatie dus goed<br />

kennen en mag meedenken over wat er allemaal speelt in<br />

de organisatie. Dit vind ik erg interessant.“<br />

Cliëntenraden<br />

Bijna alle locaties van <strong>Patyna</strong> hebben een cliëntenraad. De belangrijkste<br />

taak van de cliëntenraad is meedenken en adviseren over zaken, die voor<br />

cliënten belangrijk zijn. Om te achterhalen wat cliënten en hun familieleden<br />

van de zorg- en dienstverlening op de locatie vinden hebben de<br />

leden van de cliëntenraad regelmatig contact met cliënten en hun familie.<br />

Bijvoorbeeld door het houden van huiskamergesprekken of het bijwonen<br />

van familiebijeenkomsten. In woonzorgcentrum Avondrust in Makkum<br />

heeft de cliëntenraad bijvoorbeeld advies uitgebracht over het vernieuwen<br />

van de geluidsinstallatie in het restaurant en de inrichting van de serre.<br />

Deze wordt gebruikt voor de dagbesteding.<br />

20<br />

21


Terug naar<br />

de bedoeling<br />

Regina<br />

Op visite bij nieuwe bewoners thuis<br />

Een tweede huiskamer in Martenahiem<br />

Meer zelfstandigheid met de bunqpas<br />

De komende jaren werken we toe naar<br />

steeds meer kleinschalige settingen<br />

met een vaste groep collega’s. Drie<br />

locaties zijn proeftuin: Martenahiem,<br />

De Waterman en de Ielânen. De medewerkers<br />

van de proeftuinen krijgen<br />

de ruimte om vanuit hun expertise en<br />

eigenaarschap te experimenteren. Dit<br />

heeft onder andere de volgende mooie<br />

voorbeelden opgeleverd:<br />

De Waterman in Sneek is de intakegesprekken<br />

bij de nieuwe bewoners thuis gaan doen. Zorgkundigen<br />

Drieke van der Zee en Antje Haringsma<br />

kwamen met dit idee. Ze zijn erg enthousiast over<br />

de nieuwe werkwijze. “De stap naar een woonzorglocatie<br />

is groot. Mensen met dementie kunnen<br />

erg gevoelig zijn voor stress. Daarom zijn we de<br />

gesprekken bij de nieuwe bewoners thuis gaan<br />

doen, in hun eigen veilige omgeving. Vaak is de<br />

familie er dan ook bij. Dat geeft rust.” Daarnaast<br />

wordt geprobeerd het appartement zoveel mogelijk<br />

op thuis te laten lijken. “We verven de muur in<br />

hun eigen kleur. Ook kijken we naar de inrichting<br />

en fotolijstjes en schilderijen aan de muur. Verder<br />

krijgen alle nieuwe bewoners een bloemetje. Alles<br />

om de nieuwe bewoners thuis te laten voelen.”<br />

In woonzorgcentrum Martenahiem in Tzum wordt<br />

een tweede huiskamer geopend. Ook de openingstijden<br />

worden uitgebreid. Hiermee gaat een wens van bewoners,<br />

medewerkers, familie en vrijwilligers in vervulling.<br />

“Met de tweede huiskamer spelen we in op de individuele<br />

behoeftes van de bewoners”, vertelt teamleider<br />

Margriet de Groot. “Verder hoorden we van bewoners en<br />

familieleden dat ze het na het avondeten erg stil vonden<br />

in Martenahiem. Sommige bewoners willen ook graag<br />

’s avonds gezellig ergens zitten. Daarom gaan de huiskamers<br />

open tot 21.00 uur.” Door de komst van een tweede<br />

huiskamer zijn er nieuwe welzijnsmedewerkers aangenomen.<br />

De nieuwe collega’s zijn door de welzijnsmedewerkers<br />

van Martenahiem zelf gekozen. Welzijnsmedewerker<br />

Anna is er blij mee. “Nu we met z’n tweeën zijn kunnen<br />

we de bewoners nog meer aandacht geven.”<br />

De teams van de Ielânen in Sneek hebben sinds<br />

enkele maanden een eigen bunqpas. Met de bunqpas<br />

kunnen ze zelf inkopen doen. “Voorheen had<br />

de teamleider de pas in beheer”, vertelt verpleegkundige<br />

Tialda Bergstra van afdeling de Steden.<br />

“Nu zijn we er zelf verantwoordelijk voor.” Elk<br />

team mag per maand maximaal 100 euro uitgeven.<br />

“Maar wil je een keer iets groters dan kunnen<br />

we dit overleggen met de teamleider. Met de<br />

bunqpas hebben we bijvoorbeeld nieuwe lampen<br />

gekocht voor op de afdeling. Ook hebben we een<br />

airfryer gekocht, zodat we af en toe wat lekkers<br />

kunnen maken voor de bewoners.” Tialda en haar<br />

team zijn blij met het systeem. “Je hoeft het niet<br />

meer te vragen als je iets wilt kopen. Het geeft<br />

meer zelfstandigheid.”<br />

22<br />

23


Duurzaamheid speelt een belangrijke rol binnen <strong>Patyna</strong>. Dit zie je terug<br />

Regina<br />

op de locaties. Hierbij kun je denken aan ledverlichting, zonnepanelen en<br />

elektrische oplaadpunten. Maar duurzaamheid is meer. Jorn Stroetenga is<br />

senior Vastgoedbeheer en Techniek bij <strong>Patyna</strong> en vertelt hierover.<br />

Duurzaamheid bij <strong>Patyna</strong><br />

“We zien het als onze morele plicht om de uitputting van de aarde tegen te gaan.<br />

Het is niet langer een kwestie van ‘moeten we iets aan duurzaamheid doen’ maar ‘hoe<br />

gaan we het doen’. Door duurzame maatregelen te treffen op onze locaties houden<br />

we bovendien meer geld over voor onze primaire taak: zorg verlenen. Dit bewustzijn<br />

willen we onze medewerkers ook meegeven. En dan gaat het niet alleen om het licht<br />

uitdoen als je weg gaat of het raam sluiten als de kachel aan is, maar ook om spullen.<br />

Staat er op jouw locatie een tillift, die niet meer gebruikt wordt? Misschien is een<br />

andere locatie er juist naar op zoek.”<br />

“Door duurzame maatregelen<br />

te treffen op onze locaties houden we meer geld<br />

over voor onze primaire taak: zorg verlenen.”<br />

”Om medewerkers te stimuleren ook thuis met duurzaamheid bezig te zijn biedt<br />

<strong>Patyna</strong> de mogelijkheid om zelf zonnepanelen aan te schaffen. “De ervaring leert dat<br />

als medewerkers thuis bezig zijn met duurzaamheid, ze die mindset ook meenemen<br />

naar de werkvloer. Medewerkers kunnen via de mksa-regeling een lening afsluiten<br />

voor zonnepanelen waar ze 10% korting over ontvangen. Dit is uniek; ik ken geen<br />

andere organisatie die dit ook aanbiedt. Het is een idee om medewerkers in de<br />

toekomst ook te voorzien van advies over het energiezuiniger maken van zijn huis.<br />

Duurzaamheid betekent namelijk ook investeren in een duurzame relatie met medewerkers.<br />

Dat vinden we erg belangrijk.”<br />

<strong>Patyna</strong> beschikt over een<br />

aantal elektrische auto’s.<br />

Zo wordt de elektrische<br />

bestelauto van Frittemahof<br />

onder andere ingezet<br />

voor het wegbrengen van<br />

warme maaltijden.<br />

<strong>Patyna</strong> is een Freon<br />

van Fossylfrij Fryslân.<br />

Het Freonen-netwerk<br />

zet zich in voor een<br />

Fryslân dat onafhankelijk<br />

is van fossiele<br />

brandstoffen.<br />

Jorn draagt zelf ook zijn steentje bij aan duurzaamheid. “In 2018 heb ik bijvoorbeeld<br />

meegedaan aan de Elfwegentocht, een initiatief van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân.<br />

Twee weken lang heb ik gereisd zonder een druppel benzine of diesel. Bij een volgende<br />

editie doe ik zeker weer mee! Jij ook?”<br />

Wil je meer weten over duurzaamheid binnen <strong>Patyna</strong>?<br />

Neem dan contact op met Jorn: jorn.stroetenga@patyna.nl<br />

24<br />

25


Technologie,<br />

de toekomst?<br />

Regina<br />

Als zorgorganisatie staan we voor een grote uitdaging. De zorg<br />

wordt steeds ingewikkelder. Er zijn meer mensen nodig. En hoe<br />

zorgen we ervoor dat de zorg betaalbaar blijft? Met minder mensen<br />

moeten we meer gaan doen. Technologie zou een onderdeel kunnen<br />

zijn van de oplossing. Maar hoe gaat dat dan? Nemen robots<br />

ons werk over? Reinier Hakvoort werkt op de afdeling Human<br />

Technology en legt uit hoe technologie zou kunnen helpen.<br />

Medewerkers leren via een op maat gemaakte<br />

Virtual Reality (VR) game omgaan met het centraal<br />

stellen van de cliënt in het digitale zorgdossier.<br />

Een unieke manier van scholing in de Nederlandse<br />

én Europese ouderenzorg.<br />

“Eigenlijk is technologie al overal zonder dat je het in de gaten hebt. Denk hierbij<br />

aan het elektronisch cliëntendossier, Monaco, Youforce, bestelsystemen, telefoons,<br />

apps, NCare. Het is al overal in ons werk. Zichtbaar en onzichtbaar. We gaan<br />

steeds meer sensoren en technologie gebruiken waarbij je niet eens door hebt<br />

dat het technologie is. Daarnaast gaat data ons helpen om de zorg voorspelbaar<br />

te maken. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat er voor medewerkers slimme<br />

oplossingen bedacht worden om het werk lichter en efficiënter te maken. Voor de<br />

cliënt gaat het steeds meer over welzijn en welbevinden. Ook kan de cliëntbehoefte<br />

door inzet van technologie beter inzichtelijk gemaakt.<br />

“Op de afdeling Human Technology zijn we nu bezig met het project ‘Mijn leven, mijn ritme’. Daarbij wordt aan de<br />

hand van sensoren gemeten waar de behoefte van de cliënt ligt. Iemand in een vergevorderd stadium van dementie<br />

kan zich moeilijk uiten, sensoren kunnen helpen om de behoefte van de cliënt toch zichtbaar te maken. Er wordt bijvoorbeeld<br />

gekeken naar de hartslag. Waardoor wordt iemand over- of onderprikkeld? Dan weet je nog niet precies wat een<br />

cliënt nodig heeft, maar het kan wel het begin zijn van een oplossing.”<br />

Een ander mooi voorbeeld van nieuwe technologie binnen <strong>Patyna</strong> is Dental Robotics. Dit is een automatische tandenborstel<br />

die in 30 seconden het gebit reinigt. Behalve dat dit ontzettend snel is, gebeurt het ook nog heel goed.<br />

“Dit middel zorgt ervoor dat mensen het tandenpoetsen beter accepteren. Het is minder intiem en ze kunnen de<br />

tandenborstel zelf vaak nog vasthouden. Een win-win situatie. De cliënt is zelfstandiger en het helpt de medewerker<br />

om beter de mondhygiëne te doen.”<br />

“Als afdeling Human Technology kijken we samen met teams welk probleem er speelt. Hierbij gaan we op zoek naar de<br />

vraag achter de vraag. Dat kunnen wij doen, omdat wij losstaan van het zorgteam en objectiever naar de situatie kijken.<br />

Het is hierbij wel belangrijk dat we ‘mei elkoar’ op zoek gaan naar een oplossing. Dit doen we echt samen met de<br />

mensen op de werkvloer en dat is heel tof!”<br />

De robotkat is speciaal ontwikkeld voor ouderen<br />

met dementie. De kat klinkt en voelt als een echte<br />

kat en ziet er ook nog eens levensecht uit. Door de<br />

ingebouwde sensoren reageert deze kat op knuffelen,<br />

aaien en beweging, net als een echte kat.<br />

26<br />

27


Regina<br />

Bij <strong>Patyna</strong> maken we gebruik van verschillende applicaties,<br />

die je ondersteunen in je werk. In onderstaand schema zie<br />

je welke applicaties we onder andere gebruiken en bij wie<br />

je terecht kunt voor inhoudelijke vragen. Voor vragen over<br />

inloggen kun je terecht bij de ICT Helpdesk.<br />

<strong>Patyna</strong>net<br />

Monaco<br />

Youforce<br />

<strong>Patyna</strong>net is ons interne<br />

communicatiemiddel.<br />

Via <strong>Patyna</strong>net ben je altijd<br />

op de hoogte van het<br />

laatste <strong>Patyna</strong>-nieuws en<br />

kun je communiceren<br />

met je collega’s.<br />

Afdeling<br />

Communicatie<br />

0515 - 853 848<br />

communicatie@patyna.nl<br />

Monaco is het planningen<br />

roostersysteem van <strong>Patyna</strong>.<br />

In Monaco kun je, je<br />

werkrooster en verlofuren<br />

bekijken en roosterwensen<br />

doorgeven.<br />

Salarisadministratie<br />

0515 - 853 991<br />

salaris.administratie<br />

@patyna.nl<br />

Youforce is het personeelsen<br />

salarissysteem van <strong>Patyna</strong>.<br />

In Youforce kun je onder andere<br />

je salarisstrookje bekijken<br />

of een adreswijziging<br />

doorgeven.<br />

P&O<br />

Servicedesk<br />

0515 - 853 940<br />

PenOservicedesk<br />

@patyna.nl<br />

Kwaliteitsportaal<br />

Pynter<br />

Puur<br />

Het kwaliteitsportaal is het<br />

documentbeheersysteem van<br />

<strong>Patyna</strong>. In het kwaliteitsportaal<br />

staan alle belangrijke documenten<br />

en formulieren van <strong>Patyna</strong>.<br />

Pynter is het leermanagementsysteem<br />

van <strong>Patyna</strong>. Je vindt<br />

er alles wat met leren en<br />

ontwikkelen te maken heeft.<br />

Puur is het elektronisch<br />

cliëntendossier (ECD)<br />

van Thuiszorg <strong>Patyna</strong>.<br />

Online<br />

ondersteuning<br />

Afdeling<br />

Kwaliteit<br />

0515 - 853 846<br />

kwaliteit@patyna.nl<br />

Afdeling Opleiding<br />

& Ontwikkeling<br />

0515 - 853 941<br />

opleidingen@patyna.nl<br />

Thuiszorg<br />

<strong>Patyna</strong><br />

0515 - 853 818<br />

helpdeskwst@patyna.nl<br />

Hulp nodig<br />

bij inloggen?<br />

ICT Helpdesk<br />

0515 - 853 892<br />

Ncare<br />

Ncare is het<br />

medicijnprogramma<br />

voor de registratie van<br />

medicijnen.<br />

Superusers<br />

op locatie<br />

Lable Caree<br />

Lable Care is<br />

het elektronisch<br />

cliëntendossier van de<br />

intramurale zorg.<br />

Keyusers<br />

op locatie<br />

Ysis<br />

Ysis is het<br />

elektronisch cliëntendossier<br />

van de revalidatiezorg en<br />

de behandelaren.<br />

Keyusers<br />

op locatie<br />

helpdesk@patyna.nl<br />

28<br />

29


Fun<br />

bij <strong>Patyna</strong><br />

Naast werk is er ook<br />

ruimte voor gezelligheid<br />

en leuke uitjes.<br />

Hoogtepunt is de<br />

jaarlijkse Funday:<br />

een sport- en spelevenement<br />

voor<br />

alle medewerkers<br />

van <strong>Patyna</strong>.<br />

Regina<br />

Personeelsverenigingen<br />

De meeste locaties van<br />

<strong>Patyna</strong> hebben een personeelsvereniging,<br />

waarvan je lid kunt<br />

worden. Deze verenigingen<br />

organiseren regelmatig leuke<br />

activiteiten, zoals uitstapjes,<br />

sportactiviteiten, feestavonden,<br />

theaterbezoeken. Ze verzorgen<br />

ook feestelijke attenties<br />

bij jubilea. Wil je lid worden?<br />

Dan betaal je per maand een<br />

paar euro. Het bedrag verschilt<br />

per vereniging en wordt elke<br />

maand automatisch ingehouden<br />

op je salaris. Je kunt je via<br />

Youforce aan- en afmelden als<br />

lid. Kijk op <strong>Patyna</strong>net voor een<br />

overzicht van de personeelsverenigingen<br />

en contactpersonen.<br />

30<br />

31


Mei elkoar <strong>Patyna</strong>:<br />

met aandacht, in verbinding<br />

en vertrouwen​.<br />

Kijk voor meer informatie op www.patyna.nl of volg ons op social media<br />

<strong>Patyna</strong> Harste 15, 8602 JX Sneek T. 0515 - 853 853 E. info@patyna.nl I. www.patyna.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!