31.01.2022 Views

Dorpskrant Jaargang 13 editie 2

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Bijdrage: Joanne Bredero - joanne@beesdvoorelkaar.nl/ 0345 681 264<br />

Bijdrage: Joanne Bredero - joanne@beesdvoorelkaar.nl/ 0345 681 264<br />

Kernagenda Beesd - Inwonersavond donderdagavond 4 november jl.<br />

Beste inwoners van Beesd,<br />

Donderdagavond 4 november jl. is er een begin<br />

gemaakt met het verder uitwerken van de<br />

concept kernagenda van Beesd. Ruim 60<br />

inwoners gingen met elkaar in gesprek over wat<br />

zij koesteren aan Beesd, waar de uitdagingen<br />

liggen en waar ze behoeften aan hebben.<br />

Wethouder Rutger van Stappershoef was wegens<br />

omstandigheden niet in de gelegenheid om deel<br />

te nemen aan de avond. In overleg met de<br />

wethouder leest u hier een verkorte versie van<br />

zijn welkomstwoord dat is voorgelezen door<br />

Frans de Weijer bij aanvang.<br />

Ruim 2,5 jaar geleden stelden de gemeenteraden van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal het<br />

herindelingsadvies voor een gezamenlijke nieuwe gemeente vast. In dit herindelingsadvies werden<br />

drie uitgangspunten geformuleerd als grondlegger voor deze nieuwe gemeente. Eén van deze drie<br />

luidt als volgt:<br />

“Meer aandacht te geven aan het behouden en zo mogelijk versterken van de leefbaarheid in de<br />

kernen. Door de samenvoeging, en door samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke<br />

organisaties op te trekken, kan West Betuwe op een krachtigere wijze het gewenste kernenbeleid<br />

invullen”<br />

Overduidelijk werd gesteld dat elke kern zijn unieke identiteit moest kunnen behouden en dat de<br />

gemeente maatwerk per kern moest kunnen (blijven) bieden. Dit is opgepakt middels het<br />

programma Kerngericht Werken, waarbinnen de kernagenda’s een essentiële rol spelen. Juist de<br />

komende jaren hebben de gemeente en de inwoners een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de<br />

leefbaarheid in stand te kunnen houden en te vergroten.<br />

De kernagenda is een blijvend iets, waarop elk jaar afgeronde actiepunten worden afgevoerd en<br />

nieuwe wensen en actiepunten worden opgevoerd. Actiepunten die komen vanuit wensen en<br />

maatwerkbehoeften vanuit Beesd, maar ook gemeente brede opgaven waarbij de gemeente Beesd<br />

nodig heeft. Zoals; wat kan Beesd bijdragen aan klimaatadaptatie; het voorkomen van wateroverlast<br />

en hittestress in de kern. Of wat zou Beesd kunnen betekenen om mee te werken aan de<br />

toekomstige positieve gezondheid in de gemeente, en daarmee de vitaliteit, het welzijn van de<br />

inwoners et cetera. Er wordt afgesproken wie wat doet, welke tijdslijn er is en of iets wel of niet kan,<br />

maar dan met meteen een duidelijk antwoord waarom wel of niet. Er gaat gezamenlijk vanuit deze<br />

samenwerkingsrelatie ook veel gerichter gecommuniceerd worden vanuit en naar het dorp.<br />

Samengevat; we gaan vanaf nu heel gestructureerd en gericht met elkaar samenwerken vanuit de<br />

methodiek van de kernagenda. Continue gesprek, dichtbij elkaar staan, actief input bij elkaar ophalen<br />

wat er leeft en aan zit te komen. Gezamenlijk resultaat bereiken.<br />

Fijn dat jullie er zijn vanavond en wat jammer dat ik er niet bij kan zijn. De volgende keer ben ik er! Ik<br />

wens iedereen vanavond een goede avond, en dat er voor Beesd mooie verdere stappen gezet gaan<br />

worden! Ieders hulp is daarbij van harte nodig, samen zetten we de schouders eronder. Doet u ook<br />

mee? Tot snel!<br />

Samenwerken aan de toekomst van Beesd<br />

Beesd zorgt met haar voorzieningen voor<br />

de omliggende dorpen, goed voor zo’n<br />

8.500 inwoners. De inwoners van Beesd<br />

pleitte ook in de gemeente West Betuwe<br />

Beesd te blijven zien als tweede kern.<br />

Een greep uit de voorzieningen van<br />

Beesd: 1 e lijn zorg (o.a. huisartsen,<br />

apotheek, thuiszorg en<br />

consultatiebureau) winkels, wonen en<br />

werk (o.a. drogistrij, supermarkt en<br />

slager) educatie en welzijn (o.a. Integraal<br />

Kindcentrum en ontmoetingscentrum<br />

Klokhuis)<br />

In de gymzaal van het Klokhuis waren de thema’s over zeven tafels verdeeld. De thema’s zijn:<br />

openbare ruimte en groen; economie; voorzieningen; woningbouw; sport, cultuur, recreatie en<br />

ontspanning, veiligheid en verkeer en vervoer. Aanwezige hebben in samenspel en samenspraak met<br />

elkaar per thema een verdiepingsslag gemaakt. Prioriteit één blijft seniorenwoningen en betaalbare<br />

woningen voor de jeugd. De Beesd voor elkaar werkgroep woningbouw is hierover in gesprek met de<br />

gemeente.<br />

De volgende drie punten worden op korte termijn opgepakt:<br />

1. Communicatie tussen gemeente en inwoners<br />

2. Thema openbare ruimte en groen → Overlast fruitbomen in de Willem Alexnadersingel<br />

3. Thema veiligheid → Een AED, 24/7 voor de bebouwde kern van Beesd<br />

Over de uitwerking van bovenstaande actiepunten en het oppakken van nieuwe actiepunten zult u<br />

worden geïnformeerd in onder andere de <strong>Dorpskrant</strong>, de nieuwsbrief en de facebook pagina van<br />

Beesd voor elkaar.<br />

De concept kernagenda is te vinden op www.beesdvoorelkaar.nl → tegel ontwikkelingen. In het<br />

Klokhuis Beesd kunt u ook een exemplaar komen ophalen.<br />

Contactpersonen<br />

Bent u nieuwsgierig naar het resultaat van de inwonersavond? Wilt u meedenken en/of meehelpen<br />

met de uitvoering van een of meerdere actiepunten op de kernagenda? Meld u aan bij een van<br />

onderstaande contactpersonen. Ook voor al uw overige vragen, opmerkingen en/of aanvullingen<br />

kunt u bij hen terecht.<br />

Joanne Bredero<br />

Beesd voor elkaar<br />

joanne@beesdvoorelkaar.nl<br />

Tel. nr. 06 - 52 06 51 73<br />

Barry Ganzeman<br />

Gemeente West Betuwe<br />

barry.ganzeman@westbetuwe. nl<br />

Tel. nr. 06 - 20 44 95 18<br />

Rutger van Stappershoef

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!