31.01.2022 Views

Dorpskrant Jaargang 13 editie 2

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> - Editie 2<br />

Jubileumconcert Concordia - Zangschool Beesd<br />

“Het popkoor BasedOn van Zangschool Beesd opende de avond met een<br />

vrolijk uptempo nummer. Daarna volgden Luna & Julian met een mooi<br />

duet”<br />

(pagina 4)<br />

Run Boys Beesd hebben het weer gedaan!<br />

“Na 200 kilometer en geen nachtrust worden de teamleden toch vermoeid.<br />

De fysieke inspanning en de regen gaan hun tol eisen. Maar de finish<br />

lonkt!”<br />

Kerststol<br />

“Het is in stijl met de periode van het jaar; de kerststol. Deze komt van<br />

oorsprong uit Duitsland. Het is niet het eerste waar je aan denkt om zelf te<br />

maken, maar daarom juist leuk om te proberen.”<br />

(pagina 12)<br />

(pagina <strong>13</strong>)<br />

Afscheid penningmeester Patrick de Wit<br />

Het heeft mij ruim vijf jaar geleden weinig moeite gekost om Patrick te enthousiasmeren om bij het<br />

bestuur van de <strong>Dorpskrant</strong> te komen….. Tijdens mijn eerste telefoontje gaf hij direct al aan dat hij<br />

als nieuwe inwoner van Beesd graag wilde ‘integreren’ binnen de lokale gemeenschap. Hij vroeg één<br />

week bedenktijd en toen was hij onze penningmeester. Een enthousiaste inwoner uit Beesd.<br />

Wij zijn als bestuur trots dat Patrick zich al deze jaren op accurate wijze heeft ingezet voor onze<br />

<strong>Dorpskrant</strong>. Ook de combinatiefunctie als redactielid en penningmeester ging hem goed af. Nieuwe<br />

uitdagingen liggen nu op zijn weg. Hij wil meer tijd stoppen de gelijksoortige functie binnen de Oranjevereniging.<br />

We kijken als bestuur terug op een fijne samenwerking. Patrick, bedankt voor de artikeltjes en jouw<br />

penningmeesterschap!<br />

We zullen elkaar nog veelvuldig tegenkomen in ons mooie dorp Beesd.<br />

Namens het bestuur <strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

Léon van Dun, voorzitter<br />

Brouwerij “De Heeren van Bisde”<br />

“Een “Bisde Blond” bier zag het licht en smaakte zowaar niet verkeerd.<br />

Inmiddels zijn er al heel wat bieren gefabriceerd, niet meer in een wasmachine<br />

maar in verbouwde rvs-vaten.”<br />

(pagina 14)<br />

Pizzerije<br />

SVB gympt en jumpt er op los!<br />

“Al zwaaiend aan de ringen konden de kinderen zich in een bak vol schuimblokken<br />

laten vallen. Dit was favoriet. Al is het niet zo eenvoudig om uit de<br />

bak te klimmen.”<br />

Pizza´s zoals Pizza´s<br />

zouden moeten zijn.<br />

(pagina 16)<br />

Iedere woensdag te<br />

vinden aan het<br />

Dorpsplein in Beesd<br />

16:00 – 20:00 uur<br />

Voor meer informatie en acties,<br />

kijk op onze website of<br />

0611015380<br />

www.pizzerije.nl<br />

www.fb.com/pizzerije<br />

2 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd <strong>Dorpskrant</strong> Beesd 3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!