31.01.2022 Views

Dorpskrant Jaargang 13 editie 2

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> - Editie 2<br />

Brouwerij “De Heeren van Bisde”<br />

In 2015 startte de vriendengroep “De Heeren van Bisde” vanuit hun passie voor speciaal bieren hun<br />

nieuwe hobby: bierbrouwen. Daarmee was de oprichting van de Eerste Beesdse Bovenlader Bierbrouwerij<br />

(EBBB) een feit. Het werd een niet alledaags avontuur, want er werd niet in de gebruikelijke<br />

bierbrouwketels gebrouwen, maar in een bovenlader wasmachine! Gestart werd met de aanschaf<br />

van een tweedehands wasmachine voor € 50,00 die aan de basiseisen voldeed. Avonden sleutelen<br />

en reinigen om het apparaat geschikt te maken als brouwketel, zoeken naar de juiste recepten, het<br />

aanschaffen van de benodigde attributen en op 17 april 2015 kon er begonnen worden met brouwen.<br />

Een “Bisde Blond” bier zag het licht en smaakte zowaar niet verkeerd. Inmiddels zijn er al heel wat<br />

bieren gefabriceerd, niet meer in een wasmachine, maar in verbouwde rvs-vaten. Daarmee kon per<br />

keer 90 liter bier gebrouwen worden.<br />

Na zes jaar hobbymatig brouwen, werd het besluit genomen om een commerciële brouwerij te starten.<br />

Hiervoor werden in Italië een Polsinelli maischketel en een kookketel met een capaciteit van 300<br />

liter aangeschaft. In de brouwerij werd een grote vergistingskast gebouwd, die het mogelijk maakt<br />

om het gebrouwen bier op een gecontroleerde wijze te laten vergisten.<br />

De vereiste vergunningen van de gemeente zijn verleend en ook de douane heeft een Accijns Goederen<br />

Plaats (AGP) verklaring afgegeven. Uiteraard werd ook een passende ondernemersvorm gekozen.<br />

De brouwerij is volledig uitgerust en alle stappen in het brouwproces vinden plaats op de<br />

brouwlocatie Achterstraat 29, Beesd, van het schroten van de mout tot aan het etiketteren van de<br />

flessen en het drinken ervan natuurlijk.<br />

De Heeren believen hun creativiteit om te zetten in een eigen smakelijke variant van granen, water,<br />

hop, kruiden en gist en dit levert een drietal heerlijke bieren op: Bisde Blond, Bisde Tripel en Bisde<br />

Quadrupel. Het doel van brouwerij “de Heeren Van Bisde” is groeien tot een toonaangevende microbrouwerij<br />

in de Betuwe. Het duurzaam werken wordt ook niet uit het oog verloren. Zo wordt het bierbostel<br />

hergebruikt als voer voor de kamelen van het Uilen- en Dierenpark De Paay in Beesd.<br />

De Brouwerij staat sinds jaar en dag onder leiding<br />

van de vrienden Ronald van Herwijnen,<br />

Jaap Appel, René van Putten en Richard Bakker.<br />

Ronald mogen we onze creatieve brouwer noemen,<br />

de brouwmeester. Hij werkt samen met het<br />

team aan de meest experimentele en onze vaste<br />

ambachtelijke bieren met het typische Bisde<br />

karakter. René is de technische man binnen het<br />

team. Hij heeft inmiddels onder andere prachtige<br />

Tekst en foto’s aangeleverd door: Richard Bakker<br />

kratten, een gemotoriseerde schrootmolen en een zeer<br />

praktische etiketteermachine ontwikkeld. Jaap heeft,<br />

naast het brouwen de commerciële taak op zich genomen<br />

en Richard verzorgt de uitgebreide financiële en voorraadadministratie.<br />

Het gezegde “er is altijd leven in de brouwerij” doet bij<br />

de enthousiaste bierbrouwers zeker zijn eer aan. Brouwen<br />

is een technische activiteit en er kan bij het pompen,<br />

verwarmen, malen en mengen altijd wel iets onverwachts<br />

gebeuren. Het brouwen is dus een actieve “sport” waar<br />

de Heeren van Bisde met hun technische inslag oprecht<br />

van houden. Met de prachtige Bisde bieren wordt niet alleen<br />

de streekgenoten, maar ook de levensgenieters uit<br />

de verre omtrek een plezier gedaan.<br />

Proost!<br />

meer informatie op: www.heerenvanbisde.nl<br />

14 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd <strong>Dorpskrant</strong> Beesd 15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!