29.09.2022 Views

Glimmer'lei September 2022

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 40e jaargang – nummer 0710 – – september December 2022 2015

Waar is Julius deze kerst?

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

weg waren. Vreemd!

Pubquiz 40 jaar Glimmer'lei!

Zaterdag 22 oktober 20.00 uur Dorpshuis De Groenenberg

*Hij woonde al meer dan twintig jaar op een zolderkamer

"Alweer in Huize een Kooikamp. nieuwe Het krant, bos maar rondom wel...

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

had voor hem geen

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij

geheimen. Julius werd in Glimmen wel de ‘bosjesman’

Een

genoemd.

eigen

Zijn kop

dorpskrant

was markant, als

in

een

Glimmen" in zijn schild? De sporen liepen verder het bos in richting

schilderij,

de eendenkooi, maar bogen daar plotseling af richting de

De doorgroefd. kop boven Maar dit artikel met heldere is ontleend ogen aan die de straalden. eerste uitgave Julius van Rijksstraatweg de Glimmer'lei, en veertig waren jaar vervolgens geleden. De niet eerste meer editie te volgen heette

'introductienummer' was de vriend van en velen. was Altijd bedoeld bereid als experiment. om te helpen Ter gelegenheid met

door de van vele het 40-jarig voetsporen jubileum en hondenpoten zijn we teruggereisd van de in Glimmer de tijd

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

en hebben Henk Piek bezocht. Samen met dorpsgenoten Karin Meijer, honden Gonnie en hun Martijn eigenaren. en Hinkjan Jan ging Brouwer samen (destijds met bewoners voorzitter

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

van Plaatselijk Belang) heeft Henk Piek de Glimmer'lei destijds gelanceerd. Jacob en Zwanet "Ik ben er eens trots bij op, de dat familie dit blad Goedhart nog steeds vragen bestaat", of ze

Quintusbos om er te leren

zegt

over

hij..

Julius kortgeleden nog hadden

paddenstoelen, rupsen,

gezien. Maar nee, de laatste

spechten en ijsvogels. Wat

keer was al wel een week

Door Julius Hein vroeger Bloemink voor werk

geleden volgens mevrouw

had gedaan was een goed

Goedhart. Dan maar eens aan

Kiem bewaard geheim. Daarover

de overzijde vragen bij Flora

Als zei hij we niets. op zoek Waarom gaan eigenlijk naar de kiem, waaruit Glimmer'lei is Glimmen had dus wel oren naar & Fauna. een eigen En maandblad. ja hoor, daar was

ontsproten, niet? moeten we terug naar de ledenvergadering van

Julius die dag ervoor aan het

Plaatselijk Het was Belang twee in dagen Café Blankeweer voor aan de Zuidlaarderweg. Op Formule ijzersterk einde van de middag geweest

dat kerst adres toen in de het eerste licht haakse op Julius’ bocht (waar nu een Frans landhuis De pioniers van toen hebben om destijds een paar het juiste tuinhandschoenen

format bedacht,

staat) kamer werd ‘s het avonds plan van niet een werd eigen blad in april 1982 geopperd. want anno 2022 is de formule te van de kopen, Glimmer'lei aanmaakblokjes,

tot in details niet

Henk ontstoken. Piek: "In Dat Haren hij ‘s ochtends was altijd veel te beleven en daarover wezenlijk veranderd: Plaatselijk roggebrood Belang zou het en blad een mogelijk voorraad maken

lazen niet verscheen de mensen aan in het het Harener ontbijt Weekblad. Maar Glimmen had (lees: voorfinancieren), maar zich fruit, niet minstens met de redactie genoeg bemoeien. voor

in de Kooikamp. Dat kinderen

eigenlijk geen podium. Zo kwamen we op het idee. We hebben Die kwam in handen van dorpelingen vijf dagen. en Het vertegenwoordigers

werd steeds

tevergeefs naar hem vroegen

een plan van aanpak gemaakt,

vreemder…

van verenigingen. Wat zij hoopten,

om een wandeling te maken

dat

door

in augustus

de sneeuw.

klaar was.

Ongerust

Gonnie

*Wat maar moest tevens Julius gokten, met was al dat

Martijn werd er en door Karin huisgenoten Meijer (echtgenote op

voedsel er advertenties en dekens konden en worden hoe

van zijn het kamerdeur schoolhoofd geklopt. van de Jan OLS

heeft verkocht, hij zodat het meegenomen?

blad zichzelf

Glimmen) van Splunder, waren de bereid eigenaar mee van te

Steeds zou kunnen meer vragen bedruipen. maar geen Dat

helpen." het huis, Het kwam plan aanzetten van aanpak met een sleutel. En toen de deur antwoorden, het werd steeds gebeurde vreemder. ook Roos, en tot die op in de Huize dag

waar openging Henk werd over duidelijk spreekt dat moest er iets vreemds aan de hand Weltevreden woont kwam de van winkel vandaag binnen houdt voor postzegels

Glimmer'lei

ertoe moest leiden zijn. Op dat het in bed november stond een geopend, ijzeren kistje. en voor de laatste kerstkaarten 'de en eigen vroeg; broek wat op'. is hier aan de

het Oud en 'introductienummer' roestig. Leeg. En van zou Julius geen spoor....

hand? Jan vertelde het hele verhaal aan Roos. Roos had

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

verschijnen. De levensvatbaarheid

Redactie

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

van gingen de 'dorpskrant' een aantal zou huisgenoten afhangen met Jan voorop de trap

Ook de layout en inhoud van

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

(zo af op bedachten weg naar de plannenmakers)

buiten om te kijken of Julius daar ergens als de school uit ging en Roos

het eerste

het kereltje

nummer

ophaalde.

in november

De

van was. de Ook respons in de tuin op die heerste echter doodse stilte, op het vrouw met verschillende kerstkleuren 1982 lijkt in sprekend haar haar op kwam 2022.

uitgave. constante Om suizen die reden van werd de er A28 een na, wat trouwens een stuk erbij staan en vertelde dat haar Een man sobere, Adriaan, zakelijke die imker opmaak is en

vragenlijst minder luid in was opgenomen, dan normaal zodat door de flinke laag sneeuw die verspreid in Glimmen zijn bijenkasten zonder kleuren heeft staan, of toeters Julius een en

dorpelingen gisteren gevallen konden was. reageren. Oh ja, Wat verse sneeuw, dat geeft verse paar keer had gezien bij het huisje bellen. aan Er de stond Drentse nieuws Aa op in van het

de sporen… uitkomst En was ja hoor, wordt richting bewezen het berghok liepen voetsporen terrein van de boomkwekerij het dat verboden pas geopende toegang Dorpshuis

voor

door van het één jubileum persoon dat we en nu daarvandaan vieren; richting de zandweg

Voorpagina proefnummer het publiek, vlak bij de boerderij Groenenberg, van de familie Ubels. Vereniging Met

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

Glimmer’lei - september december 2015 2022 1

1


Koos Magnin

Henk Piek

Volksvermaken, voetbalclub en de kerken. Er waren korte

nieuwsberichten, zoals over mogelijke verharding van de Hoge

Hereweg ('wat een zeer gevoelig onderwerp is') en de bouw van

woningen aan de Beukenlaan nabij de Meidoornlaan. Verder

belooft de gemeente dat in Glimmen twee scholen zullen blijven

bestaan en dat er suggesties uit de nota Verkeersproblematiek

zullen worden opgevolgd. Fotograaf werd Koos Buwalda.

De eerste adverteerders zijn o.a. Flora & Fauna, Jansen's

Bouwbedrijf, slagerij Warris en hoveniersbedrijf Bartelds.

Uiteraard werd een oproep geplaatst voor nieuwe redactieleden:

"Het laten verschijnen van een maandelijkse krant is geen

eenvoudige zaak...Uitbreiding van het nu functionerend drietal

is noodzakelijk: wie reageert?" Dergelijke oproepen zullen in de

jaren erna nog vaak worden geplaatst. Want iedereen leest de

Glimmer'lei graag, maar slechts weinigen willen ervoor schrijven.

De naam

De kop was eraf: de Dorpskrant had draagvlak en kon verder.

Henk Piek: "We kregen versterking van Marijke Zijlstra (redactie)

en Jos Dees (advertenties). We gingen iedere maand vergaderen,

dat gebeurde nog gewoon bij elkaar thuis. Veel artikelen werden

handgeschreven aangeleverd en moesten worden overgetypt.

We vouwden een vel A3, dat werd dan de dummy. " Henk weet

nog dat Jos Dees niet alleen achter adverteerders aanging, maar

ook de Dorpskranten van de drukker ophaalde en ze samen

met vrijwilligers in het dorp verspreidde. Natuurlijk ging hij ook

zelf even langs de adverteerders, die contant aan hem konden

betalen. De eerste échte reguliere Glimmer'lei verscheen in

januari 1983 en werd geopend met een artikel over Koos Magnin,

die had meegedaan met een wedstrijd om een naam voor de

nieuwe dorpskrant te bedenken. Hij en niemand anders was de

bedenker van die naam Glimmer'lei, die ons nu zo vertrouwd is.

Het leverde hem honderd oliebollen op. Koos Magnin over zijn

vondst destijds: "Ik ben wat in de Dikke Van Dale gaan bladeren

en kwam op het woord 'lei'. Iemand een leitje sturen betekent:

iemand een bericht sturen. Je kunt Glimmer'lei ook zien als de

samentrekking van Glimmen en allerlei."

drukkerij Gerry Woortman en heb hem gevraagd of hij ons blad

wilde drukken en de vormgeving wilde bedenken. Dat heeft hij

prima gedaan. Overigens heeft Hinkjan Brouwer de eerste schets

van het lettertype van Glimmer'lei gemaakt." Een goed ontwerp,

want die 'heading' heeft jarenlang ongewijzigd bovenaan de

voorpagina gestaan. Na twee jaar stapte Plaatselijk Belang over

naar drukkerij Zodiak Groep (waarvan directeur Henk de Goede

in Glimmen woonde). En inmiddels wordt het blad gedrukt door

het bedrijf van Dick Kollen, ook inwoner van Glimmen.

Uitbreiding

Het succes van het proefnummer en de eerste uitgave leverde

ook weer nieuwe vrijwilligers op. Henk: “Bijvoorbeeld Wieke

Bleichrodt, die een stukje schreef over hondendrollen, met name

die van de hond van de overbuurman. Het was de aanzet tot

het schrijven van vele columns in de Glimmer’lei en later in

landelijke dagbladen (en Libelle) onder haar meisjesnaam Wieke

Biesheuvel (dochter van oud premier Barend Biesheuvel).”

En dat was het begin van een eindeloze lijst van Glimmenaren

die iets hebben gedaan voor ons blad of waarover artikelen

zijn geschreven. Henk Piek zelf zou vijf jaar aan de Glimmer'lei

verbonden blijven en zegt over die tijd: "Mijn doel, ons doel,

was altijd de verbinding in het dorp. Dat uitgangspunt is nooit

veranderd, ook nu nog niet volgens mij." Dat Henk in 1987 de

Glimmer'lei vaarwel zei had twee redenen: "Ik wilde voorkomen

dat het voor mij een routineklus zou worden. En daarnaast werd

ik gevraagd voorzitter te worden van het dorpshuis, waar het

financieel chaotisch was. Mijn eerste actie was het aannemen

van beheerder Roelof Kroeze."

Blij

Henk Piek heeft nog steeds contact met Hinkjan Brouwer,

destijds voorzitter van Plaatselijk Belang. De heren vinden het

erg prettig dat het initiatief van een handvol dorpsgenoten nu

alweer veertig jaar bestaat. Ze zijn er zelfs trots op, en terecht.

In 1982 deugde hun visie en hebben zij Glimmen iets gegeven

waar we nog steeds blij mee mogen zijn.

Drukkers

Het lettertype en de uiteindelijke layout is aan de

Rabenhauptstraat in Groningen bedacht. Henk Piek: "Ik kende

2

Glimmer’lei - september 2022


22 oktober 20.00 uur:

PubQuiz Glimmer'lei

40 jaar

De formule van de jaarlijkse pubquiz van Glimmer'lei is alom

bekend: vragen over 1001 onderwerpen, fraaie presentatie

van de vragen op groot scherm; bier, wijn en frisdranken aan

de tafels; muziek; oergezellig samenzijn in het Dorpshuis,

prijzenfestival (verloting) met een geweldige hoofdprijs:

dit jaar een rondvlucht boven Glimmen en omgeving.

Presentator van de quiz is Hein Bloemink en van de verloting

Wim de Vries.

Wie er al een keer bij was weet het: hier moet je bij zijn!

Dit jaar is het extra feestelijk, omdat de Glimmer'lei 40 jaar

bestaat. De redactie van Glimmer'lei zorgt weer voor de

leukste vragen met een hoog 'o ja-gehalte' en op passende

wijze zullen wij de oprichters van de Glimmer'lei eren.

Datum: zaterdag 22 oktober 20.00 uur

Toegang: gratis

Verloting: contant of betalen met QR code mogelijk

Consumpties: muntverkoop contant

Glimmer’lei - september 2022 3


Rijksstraatweg 178, Haren

Telefoon 050 - 537 11 86

info@vanderloo-optiek.nl

www.vanderloo-optiek.nl

Het oog

wil ook wat!

• Oogmeting met

nieuwste technieken

• Monturen van

gerenommeerde merken

• Contactlenzen van

verschillende leveranciers

• Mooie zonnebrillen

Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

Lindberg, Lunor, Etnia Barcelona

en meer .

Lidnummer: 301798

HUISWERKBEGELEIDING

Glimmen

Remko Aaten

Dorpshuis De Groenenberg

Markeweg 17

9756 BZ Glimmen

06-38005198

remko.aaten@home.nl

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl

info@boomker.nl

www.boomker.nl

050 5344013

Raadhuisplein 7

9751 AM Haren

Woonflair adviseert en inspireert

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen

Wollen tapijten en vloerkleden

Laminaat en natuurlijk hout

Novilon en linoleum

Grote collectie sierkussens en woondecoratie

VAKANTIEMOGELIJKHEDEN VANAF

EELDE VOOR

DE ZOMER VAN 2022

Spanje

Gran Canaria / hele jaar / ma, vr

Mallorca / jun – okt 2022 / di, zo

Turkije

Antalya / apr - okt 2022 / ma, vr

Bodrum / jul - okt 2022 / di, vr

Raadhuisplein 18

9751 AP HAREN

tel. 050-5344819

www.scholmawoonflair.nl

mail@scholmawoonflair.nl

Engeland

Guernsey / apr - aug 2022 / zo

Griekenland

Kreta / apr – okt 2022 / do, zo

Benieuwd naar de mogelijkheden prijzen?

Bel ons op 050-4095923 of mail naar info@vanafeelde.nl.

4 Glimmer’lei - september juni 2022 2022

4


Agenda De Groenenberg

september - oktober

Wekelijks:

Dinsdag 09.30 uur QiFlow - Tai Chi

19.30 uur Biljart

Woensdag 09.30 uur Ouder-kindcafé

10.15 uur Jeu de Boules Glimmen

13.30 uur Bridgeclub HBS, Heren Bridge

Sociëteit

Donderdag 13.30 uur Bridgeclub 86

22.00 uur Volleybalclub

Tweewekelijks:

Dinsdag 13.30 uur Bridgeclub ‘Haren is troef’ (op even

weken)

Dinsdag 19.30 uur Mannenkoor ‘Mosterdpit’

Dinsdag 20.00 uur Fotoclub ‘Beeldspraak’

Woensdag 09.30 uur Bridgeclub ‘Hartenvrouw’ (op oneven

weken)

Woensdag 20.00 uur Duurzaam Glimmen

Donderdag 19.30 uur Bridgeclub Glimmen

Vrijdag 18.00 uur Vrijdagavondcafé start 23 september

21 sep 20.00 uur Gebruikersoverleg

23 sep 18.00 uur Vrijdagavondcafé

24 sep 20.00 uur Toneelgroep Minitheater Friesland,

inloop 19.30 uur

30 sep 16 -19 uur Plaatselijk Belang Leefplezier

02 okt 14.00 uur Muziekmiddag

03 okt 20.00 uur Bestuursvergadering

07 okt 17.00 uur Energiecafé Duurzaam Glimmen

07 okt 18.00 uur Vrijdagavondcafé

08 okt 09 - 17 uur Jubileum Bridge Klavertje vier 70 jaar

13 okt 14.30 uur Haiku lezing/workshop door Saskia

de Boer

21 okt 18.00 uur Vrijdagavondcafé

22 okt 20.00 uur Glimmer’lei pubquiz, inloop 19.30 uur

Aangegeven data en activiteiten zijn onder voorbehoud. Nadere

informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,

e-mail: h.wildeboer@ziggo.nl. Bij hem kunt u ruimte boeken.

De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen, 050 – 406

26 61, www.degroenenberg.nl

Kunst in het dorpshuis in

september/oktober

U is het vast wel eens opgevallen wanneer u het dorpshuis

kwam bezoeken. Kleurrijke schilderijen aan de muur en drie

dimensionaal werk in de vitrines. De afgelopen jaren zijn er

verschillende exposities in het dorpshuis De Groenenberg

geweest. Deze werden verzorgd door de Commissie Expositie:

Frederiek Reitsma, Ria Caspers, Saskia de Boer en Jan

Berenst. Ze doen hun best elke twee maanden weer iets

nieuws in de Groenenberg en ook in het Clockhuys in Haren

neer te zetten en op te hangen. Frederiek en Ria bezoeken

kunstenaars, Saskia is voorzitter en Jan regelt de financiën.

Samen ontstaat er iets moois.

Op deze plek in de Glimmerlei zal ik steeds nieuwe kunstenaars

introduceren en iets vertellen over hun werk. Deze maand kunt

u bijvoorbeeld glaswerk in de vitrinekasten aantreffen van Linda

van Huffelen. Ze maakt gebruik van twee technieken:

Techniek 1. De stapelingstechniek.

Bij deze techniek worden veel glasplaatjes versmolten tot grotere

objecten. (De Groenenberg in Glimmen)

Techniek 2. Gefused glas dat na het stoken wordt opgeblazen

met perslucht. ( Het Clockhuys in Haren)

Als u geïnteresseerd bent

in Linda’s werk kunt u ook

nog naar haar atelier in Norg

gaan. Ze zal u er graag meer

over vertellen.

Aan de wanden kunt u het

werk van Bas van Delden

bezichtigen. Hij maakt groot

monumentaal en kleurrijk werk. Als u er voor staat zult u merken

dat het krachtig, levendig en energiek is.

Al benieuwd? Kom dan naar het dorpshuis, verbaas u en geniet.

De expositie loopt van 9 september t/m 29 oktober 2022.

Ria Caspers

Spanje

We zijn weer thuis, drie week vakantie in Spanje. Wat was

dat weer een drama. Op zwarte zaterdag vertrokken met de

sleurhut en de stekkerauto. Ik zei nog; niet op zaterdag maar er

is maar één de baas in huis en dat ben ik dus niet. In Nederland

genoeg laadpalen, in België zo nu en dan (je rijdt van paal

naar paal). In Spanje een enkele met lange wachtrijen en daar

betaal je de hoofdprijs. In België aangehouden, de caravan was

overbeladen. De mud aardappels en de liters water (je gaat niet

op reis zonder aardappels en het lekkere water uit Glimmen)

gedumpt en door. Na drie dagen door alle verplichte pauzes

bij de laadpalen waren we op de plek van bestemming. Peter

Gillis en zijn park was er niks bij, wat een zooitje: vieze toiletten,

jengelende kinderen bij het zwembad, onze buren lusten er ‘s

avonds wel pap van (niet het eten). Veel rook en dat niet van

de bbq maar door de bosbranden. En veel te heet, maar wel

koeler dan in Nederland, dat dan weer wel. Na drie dagen was

ik geradbraakt en doodop. Moeders wilde wat van de omgeving

zien, ik om 7.00 in de morgen vertrokken om de accu op te

laden. Wat weer een wachtrij en om 16.00 eindelijk weer op

de camping en had geen zin meer om nog wat te gaan doen.

Na een week ben ik naar Nederland gegaan om een normale

benzine auto te huren (de prijs aan de pomp was goedkoper

dan onze auto steeds te laten opladen). En nu konden we

ook nog even bij Peter en Marjolein Alberts langs gaan die

nu in de buurt van Barcelona wonen. In de laatste week heb

ik de caravan achter de huurauto geknoopt en ben in één

ruk naar Glimmen gereden. De vrouw kwam drie dagen later

aangekachelt, dat zal haar leren. Op naar de volgende vakantie

dan maar.

Berend.

Glimmer’lei - september 2022 5


Onderhoud – Reparatie - APK – Airco

www.autoservicedarneviel.nl

Exportweg 4

9482 WP Tynaarlo

0592-202213

joost@autoservicedarneviel.nl

Raadhuisplein 14, Haren

050-5344629

Behandelt in Glimmen (indien u niet

mobiel bent) op afspraak ook aan huis!

Sinds kort werken wij samen met Martin

Starkenburg (Personal Trainer)

Zie: www.fysioharen.nl

Praktijk voor (wandel)coaching

- Doorbreken van belemmerende patronen(werk of privé)

- Conflict-aanpak

- Relatie-coaching

- Loopbaancoaching, je talent laten floreren

Anne Gmelig

Gecertificeerd en geregistreerd gesprekscoach

Meer informatie: www.quintuscoaching.nl

e-mail: info@quintuscoaching.nl

tel: 06-45396239

Opslagruimte te huur!

Wij verzorgen financiële zekerheid voor meer dan

11.000 particulieren en bedrijven in de wijde omtrek

van Glimmen, Haren en de stad Groningen.

Dichtbij, naast de bloemenveiling in Eelde (Burg. J.G.

Legroweg 92) kunt u al vanaf € 50,- een opslagruimte

huren van 3,5 x 3,5 meter… Bel naar 050-3096706 of

mail naar: paulwoldendorpautos@live.nl.

U kunt bij ons terecht met al uw vragen over

verzekeringen, hypotheken, financiële adviezen inzake

geld over, geld tekort, zowel particulier als zakelijk.

Kantoren:

Rijksstraatweg 18 Haren | Meentweg 11 Glimmen

Telefoon 050-5348330

6

Glimmer’lei - september juni 2022 2022


Huiswerkbegeleiding

Glimmen sluit haar deuren

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2022-2023 heeft

Huiswerkbegeleiding Glimmen besloten geen aanbod meer

te doen in de begeleiding van leerlingen in Glimmen e.o. op

het gebied van huiswerkbegeleiding, planning, voorbereiding

en bijlessen. Vanwege een gestage en zichtbare terugloop

de afgelopen jaren in de komst van de beoogde jongeren, die

gebruik maakten van ons aanbod, zijn we helaas tot dit besluit

gekomen. Uiteindelijk moet de schoorsteen wel blijven roken!

Gestart in oktober 2006, toen nog in de grote zaal van het dorpshuis

De Groenenberg en later in de voormalig peuterspeelzaal met

eigen inventaris aldaar, zijn we jarenlang succesvol en aanwezig

geweest. Vele basisschool, middelbare en beroepsonderwijs

scholieren hebben van ons aanbod gebruik gemaakt en

hebben zich wel of niet verrijkt met onze ondersteuning. Ook

veel huiswerkbegeleiders uit Glimmen e.o. hebben in de vorm

van een tijdelijk baantje hun bijdrage geleverd, geleerd van de

onderwijshulp en ondersteuning aan jonge dorpsgenoten en hen

uit de nabije omgeving.

Past mij hier nog een woord van dank aan allen die in de

afgelopen 16 jaren gebruik hebben gemaakt van onze dienst,

hebben meegeholpen onze dienst vorm te geven, maar ook aan

de organisatie van het Dorpshuis De Groenenberg die ons in de

gelegenheid heeft gesteld gebruik te maken van ruimtes voor

onze begeleiding. Helaas is een mooie periode afgesloten en

komen daar weer andere zaken voor in de plaats.

Namens de huiswerkbegeleiders en Remko Aaten (eigenaar

Huiswerkbegeleiding Glimmen)

Voedselbos

Beste voedselbosvrienden,

Hierbij de vooraankondiging van een speciale bijeenkomst

voor vrienden-adviseurs-donateurs-sponsoren van Stichting

Voedselbos te Glimmen om te kijken waar jullie bijdragen (in het

verleden-heden en wellicht toekomst) al toe hebben geleid.

Een smaakmakende uitnodiging volgt nog, evenals het flexibele

programma, maar reserveer alvast in je agenda 28 september

16:00 – 19:00, dit wil je niet missen!

Inloopochtend

De inloop is de hele zomer doorgegaan. Voor juli hadden wij

Plaatselijk Belang uitgenodigd. Dat was een goede gedachte. Iris

Michel en Jan Hendrik Jansen, twee bestuursleden, kwamen ons

bijpraten over de geheel nieuwe opzet. Op de fundamenten van

het oude bestuur is voor een geheel nieuwe, modernere, meer

professionele aanpak gekozen. Het logo is hetzelfde gebleven. Er

zijn werkgroepen in het leven geroepen die bemand worden door

dorpsgenoten om zo het dorp nog leefbaarder te maken. Iedereen

kan zich opgeven om mee te draaien in zo’n werkgroep. Enkele

thema’s zijn: Dorpsleven, Leefplezier en zo nog enkele. Als u echt

geïnteresseerd bent ligt er een mooie zeer duidelijke flyer voor u

klaar in dorpshuis De Groenenberg. In september wordt een festival

georganiseerd op het veld aan de Dennenlaan. Dat belooft een

spetterend feest te worden. Ons hebben ze in elk geval enthousiast

gemaakt. Augustus is traditioneel onze evaluatiemaand. Daarin

kijken we terug op wat geweest is en richten wij onze blik op het

komende jaar. Wat ging goed, wat minder goed. Altijd mooi als

daar een positief verhaal uitkomt. Wij gaan dus gewoon weer

een jaar door. September begon met een kleine tegenslag. De

spreker die wij daarvoor hadden uitgenodigd was positief getest

op corona. Door toeval kwamen wij op het spoor van Klaas

Poppinga. Klaas speelt accordeon. Misschien wilde hij wel voor

ons optreden. Na enig aandringen ging hij overstag. Het was heel

kort dag dus wat zou het worden. Klaas begon zijn verhaal met

een jeugdherinnering. Hoe hij ertoe gekomen was accordeon te

spelen. Eigenlijk wilde hij liever piano leren spelen, maar ja net

na de oorlog geen piano in huis, wel een accordeon, toch muziek

willen maken. Wij kunnen blij zijn met die ongewilde keuze. Hij liet

zijn eerste zelfgemaakte schriftje zien met allemaal liedjes. Alles

handgeschreven. Prachtige noten, keurig mooi op de notenbalk.

Daarna legde hij uit hoe het instrument in elkaar steekt. Links

de baskant met knoppen waarmee hij verschillende akkoorden

kan maken, maar waarmee hij het ook ineens als een wals, of

een mars, of een tango kan laten klinken. Rechts de pianokant

met toetsen net als op een piano, de witte toetsen voor de hele

noten, de zwarte voor de halve. De kruizen een halve toon hoger,

de mollen een halve toon lager. Echter er zitten ook registers op

voor allerlei klanknuanceringen. In het midden de blaasbalg waar

het geluid uitkomt. Een waar toverinstrument. Toen begon hij er

op te spelen. Allerlei Franse, Duitse en Italiaanse liedjes. Met als

hoogtepunt La Citadella. Dat klonk zo mooi. Ook Ede Staal kwam

voorbij. We hielden een korte pauze. Na de pauze ging Klaas nog

even door. Toen was het tijd om af te sluiten, maar niet nadat hij

nog een keer La Citadella voor ons had gespeeld. Een luid en

welverdiend applaus klonk. Nogmaals bedankt Klaas.

In oktober komt Herbert Zeevalkink ons vertellen over

Duurzaamheid. Daar weet hij veel van gezien ook het bouwen van

zijn eigen huis op de hoek Meentweg/Nieuwe Kampsteeg. Wat

mooi is en waar wij ook heel blij mee zijn is, dat de spreker van

september die helaas nu niet kon volgende jaar komt.

U bent allen weer heel hartelijk welkom op onze eerstvolgende

inloop. O ja, vergeet u de voedselbank niet.

Graag tot dan, het Bestuur van Stichting Voedselbos te Glimmen

Marlies, Wout, Madeleine, Irmi

Waar: in de grote zaal van het Trefpunt (ingang Kastanjelaan)

Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand (dinsdag 4 oktober)

Hoe laat: van 10.00 tot 12.00 uur (tevens inleveren voedselbank)

Wil Hiensch

Glimmer’lei - september 2022

7


Buurten aan de Hoge Hereweg 40

De Glimmer’lei bestaat 40 jaar en dus vatte de redactie het plan op om te gaan buurten bij alle huisnummers 40 in ons dorp.

We dachten dit nummer daar aardig vol mee te kunnen schrijven. Tot onze verbazing viel dat tegen want er bleken maar drie

huisnummers 40 in ons verspreidingsgebied te zijn: aan de Viaductweg, de Hoge Hereweg en aan de Beukenlaan. De bewoners

aan de Viaductweg waren waarschijnlijk op vakantie (in ieder geval troffen wij ze meerdere keren niet thuis) dus restten er

slechts twee waar we langs konden gaan. Ik had het genoegen nader kennis te maken met mevrouw Betty Frey en haar dochter

Karen & schoonzoon Eric aan de Hoge Hereweg.

er een paar jaar alleen maar dat beviel niet zo goed. Gelukkig

kon in goed overleg met de beide dochters, de familietraditie

worden voorgezet en is Karen de volgende in de generaties van

eigenaren geworden.

In 2018 verhuisden Eric en Karen van de Rijksstraatweg naar

de Hoge Hereweg. Ik vond het grappig om te merken dat

schoonzoon Eric net als Karen en Betty helemaal vergroeid is

met de geschiedenis en alle bewoners van het huis. Voor zover

u de familie niet kent, herkennen velen van u Karen vast wel van

haar werk bij de Total benzinepomp aan de rand van ons dorp.

Zij werkt daar al 24 jaar.

Betty heeft vroeger ook een tijd haar brood verdiend in Glimmen

en wel als leidster in het toenmalige jongenstehuis “De Kooijkamp”.

Eric organiseerde eind jaren 80/begin jaren 90 de disco in ons

dorpshuis. Vandaag de dag heeft de familie niet zoveel behoefte

om actief deel te nemen aan de dorpsactiviteiten. Ze zijn heel

tevreden met hun leven aan ‘het stukje over het spoor’. De

bewoners daar overlopen elkaar niet maar staan wel altijd voor

elkaar klaar als dat nodig is.

Cultureel diner in

Blankehoeve

Door Iekje Wortelboer

Het huis aan de Hoge Hereweg is gebouwd in 1896 en al sinds

1904 in het bezit van de familie! Zij zijn dus echt lezers van het

eerste uur en de eerste jaargangen van de Glimmer ‘lei zijn trouw

bewaard gebleven. Betty, Karen en Eric wonen op een prachtig

plekje net over het spoor in de Appèlbergen, met alle ruimte voor

de drie oldtimers (een groene, een gele en een zilveren Porsche

914), een toom kippen en de drie pony’s (waarvan er één toevallig

40 jaar oud is!).

Op zaterdag 24 september vindt een culturele avond met

3-gangendiner plaats in restaurant De Blankehoeve in Glimmen.

Er is live klassieke muziek met het Giometti Quartet en natuurlijk

zijn er de culinaire hoogstandjes uit de keuken.

Aanvang: 18.00 uur. Reserveren noodzakelijk!

Zie ook: www.blankehoeve.nl

Betty en haar man Derk Jan, in de wandelgangen Dikkie

genoemd, kwamen er eind jaren tachtig wonen en hun dochter

Jeannette werd er geboren. Ik heb het allemaal niet helemaal

goed kunnen onthouden, maar in ieder geval is het binnen de

familie altijd zo geweest dat er door de jongere generatie voor de

oudere generatie werd gezorgd. Het begon met de opa en oma

van Dikkie en later werd het huis bewoond door oma’s broer Ep.

Het huis is in de loop der tijd een paar keer verbouwd, ook om

het geschikt te maken voor twee zelfstandige huishoudens onder

een dak. Na het overlijden van Dikkie in 2013 woonde Betty

8

Glimmer’lei - september 2022


Nieuws van

Oproep nieuw bestuurslid

Herrick Poelman heeft vanwege andere drukke werkzaamheden

besloten te stoppen als bestuurslid van Plaatselijk Belang. Wij

willen hem hierbij hartelijk danken voor zijn inzet!

Dit betekent ook dat wij op zoek zijn naar een nieuw algemeen

bestuurslid, liefst met interesse voor het thema Natuur

& Landschap. Zet je je graag in voor het dorp en heb je

bestuurservaring of wil je dit graag opdoen? Stuur dan een e-mail

naar info@pb-glimmen.nl onder vermelding van ‘belangstelling

bestuur’.

Start Glimmen Brinkt

Het leefbaarheidsproject "Glimmen Brinkt" is van start gegaan

met mini-festivals op veldjes verspreid over het dorp:

-19 september bij het dorpshuis,

-21 september naast de Trefpuntkerk en

-22 september op de hoek Hulstweg/Dennenlaan.

Dorpsgenoten zijn tussen 16.00 en 19.00 uur van harte welkom

op een van de veldjes. Doel is om goede ideeën op te halen voor

de verbetering van het leefplezier in het dorp.

Het afsluitende festival met BBQ wordt op 30 september

gehouden tussen 16.00 en 20.00 uur bij het dorpshuis. Iedereen

is van harte welkom!

Zaterdag 24 september 20.00 uur

Toneel in het dorpshuis

Mini Theater Friesland presenteert

“De lange nasleep van een korte mededeling”

Een simpele mededeling van Janna is slechts een druppel op

een gloeiende plaat en zal alles tussen Janna, Johanna, Sonja

en Laurens voorgoed veranderen. De op het oog onschuldige

mededeling zorgt ervoor dat niemand zijn kop meer in het zand

kan steken. In ‘De lange nasleep van een korte mededeling’

volgen we deze vier mensen die wanhopig hun best doen om grip

te krijgen op de situatie. Maar hoe harder ze dat proberen, hoe

meer die uit de hand loopt. Met weinig woorden wordt er soms

heel veel gezegd en misschien nog wel meer niet… Stichting Mini

Theater Friesland heeft als belangrijkste doelstelling het brengen

van Nederlandstalig kwaliteitstoneel door amateurs. We werken

met wisselende spelers en met wisselende regisseurs en soms

eigen tekstschrijvers. Deze productie wordt geregisseerd door

Kim Oosterhof, met Myrthe Terpstra als regie-assistente. De rollen

worden gespeeld door Meint Oosterhof als Laurens, Vera Lettinga

als Janna, Jon Keun als Johanna en Annemarie van der Wal als

Sonja.

Zaterdag 24 september om 20.00 uur, dorpshuis de Groenenberg

Inloop: 19.30. Start voorstelling: 20.00. Einde voorstelling: rond

21.15 Kaarten: €10,-

Na afloop is er nog gelegenheid om na te praten onder het genot

van een lekker drankje. Aanmelden via www.geboektinharen.nl

of stuur een mail naar activiteiten@degroenenberg.nl

Voor meer informatie en speeldata, www.minitheater.nl

Aan tafel!

De Protestantse Gemeente te Noordlaren-Glimmen nodigt

u van harte uit bij haar aan te schuiven. Op zondag 25

september bij een kerkdienst met een maaltijd en daarna

bij diverse activiteiten die te vinden zijn op www.pkn-ng/

activiteiten.

De tafel is een plek van gesprek, van delen van overvloed, eten

en drinken, van nieuwe gedachten, van hoop en geloof, kortom

een plek waar lichaam en geest gevoed worden. Op verschillende

manieren willen dat gaan vormgeven, waarbij de bijdrage van

iedereen van harte welkom is.

De bijeenkomsten en activiteiten zijn bedoeld voor iedereen

die geïnteresseerd is in inhoud. Dus niet alleen leden van de

kerkelijke gemeente, maar ook de inwoners van onze dorpen en

onze regio.

Op 25 september openen we het nieuwe seizoen met een

zogeheten Vriendschapszondag. Het is een zondag die in het

teken staat van het jaarthema van veel protestantse gemeenten:

Aan tafel!

Om 11.00 uur beginnen we met koffie. Pas daarna, om 11.45 uur,

begint de kerkdienst die het karakter van een Agapè-viering heeft.

Oftewel: een kerkdienst met daarbínnen een maaltijd. Tijdens de

maaltijd gaan we met elkaar in gesprek over onderwerpen die

iedereen ter harte gaan. Zie: www.pkn-ng.nl.

Een middag haiku

Workshop haiku met Saskia de Boer in De Groenenberg

Donderdag 13 oktober a.s. van 14.30 – 16 uur

Een haiku is een van oorsprong Japanse versvorm van drie

regels van 5 – 7 – 5 lettergrepen. Het is een kort gedicht met

een lange geschiedenis en wordt ook wel de kolibrie onder de

gedichten genoemd. De hedendaagse haiku wordt over de hele

wereld beoefend, van Tokyo tot New York.

twee tuinstoelen –

op hun lege zittingen

neemt de stilte plaats

Saskia de Boer

Haiku is een wijze van kijken en roept een belevenis op: een

zintuiglijke waarneming, een bijzondere natuurervaring, een

onverwacht inzicht, een scherpe observatie, een verrassende

ontdekking, een kernachtig beeld.

Tijdens deze middag zal Saskia de Boer de geschiedenis van

de haiku illustreren aan de hand van sprekende voorbeelden, en

natuurlijk gaan we zelf aan de slag met het schrijven van haiku’s.

Dorpshuis De Groenenberg

Donderdag 13 oktober, 14.30 uur – 16 uur

Entree € 6,-

Aanmelden via www.geboektinharen.nl

of via activiteiten@degroenenberg.nl

Glimmer’lei - september 2022 9


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

www.pixxle.nl

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering Permanente make up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon

GLIMMEN

by

by

by

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

06

06

3030

3030

1172

1172

06 3030 1172

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

www.paulwoldendorpautos.nl

Onderhoud en reparaties alle merken auto’s

APK keuringsstation

Burg. J.G. Legroweg 92, 9761 TD EELDE - T 050 309 67 06

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

10 Glimmer’lei - juni september 2022 2022

10


Buurten bij… nieuwe buren!

Door: Marjolein Dresden Hommes

Alweer enige tijd geleden gooide Piet een app in de buurt

preventie app om zichzelf en Tineke voor te stellen als onze

nieuwe buurtgenoten. Voor de redactie een leuke app, want

van daaruit is contact snel gelegd. We mochten meteen

langskomen voor een bakkie. Tijd om het mysterie van de

caravan in de voortuin eens te ontrafelen.

Er hangt een briefje op de deur; we mogen gewoon binnen

komen. Bij binnenkomst is meteen duidelijk dat het huis volledig

gestript is. Alles is netjes en strak gemaakt en de schilder is

druk aan het werk. Piet tref ik in de keuken, zelf ook druk bezig

in het huis. Ik word daarnaast hartelijk begroet door een lieve

enthousiaste hond. Met een kop thee in de hand gaan we naar

buiten om lekker in de zon te zitten tijdens ons gesprek. De hond

zit gezellig aan mijn voeten.

Piet vertelt dat hij en Tineke rond Pasen in de caravan zijn

getrokken. Het huis was, door een grotere verbouwing dan

eerst bedacht, nog niet bewoonbaar en dus was dit een mooie

oplossing. Na een paar weken zijn zij met een ladder iedere

avond naar hun nieuwe slaapkamer geklommen en inmiddels

is ook de trap klaar en kunnen ze gewoon binnen wonen. De

caravan heeft zijn dienst gedaan.

Tineke schuift nu ook aan en allebei vertellen ze enthousiast

over hun fijne eerste ervaringen met het dorp.“ De open mensen,

de rust en het bos, dat is waar we ontzettend blij van worden”.

Piet vertelt dat hij op vele plekken gewoond heeft, waaronder

ooit het dorp Glimmen. Als kind heeft hij een paar jaar aan de

Meidoornlaan gewoond. Dit is echter niet de reden dat zij hier

terecht zijn gekomen want destijds vond hij het dorp niks aan en

sloeg hij zijn vleugels uit. Piet had niet verwacht hier ooit terug te

komen, maar is nu helemaal gelukkig op hun nieuwe stek. Ook

de in Peize opgegroeide Tineke is meer dan tevreden met hun

keuze voor Glimmen.

Piet vertelt dat hij voor de NS werkt, waar hij de service tak van

de NS coördineert. “Je moet hierbij denken aan de winkels op

de stations en alle andere diensten die de NS levert buiten het

vervoer om. Dit moet allemaal goed geregeld zijn en van goede

kwaliteit.” Naast dit werk werkt hij als vrijwilliger voor de ‘Make a

Memory Stichting’, waar hij dierbare foto’s maakt van overleden

kinderen en hun ouders. De Stichting zorgt hiermee voor een

blijvende herinnering die door Piet zeer mooi worden vastgelegd.

Tineke is bezig met een switch in haar werkzaamheden bij de

Arbodienst. Zij is hier casemanager en wil meer richting de

coachende functies om mensen te helpen terug te komen op de

arbeidsmarkt. Tineke vertelt dat het haar meer voldoening geeft

om mensen een stukje verder te kunnen helpen.

Zowel Tineke als Piet verheugen zich op de toekomst in het

mooie Glimmen en zijn leuke bewoners. Hun viervoeter is het

hier volledig mee eens.

Fanfare Juliana Hoogezand speelt op 2 oktober in Glimmen!

Op uitnodiging van Dorpshuis De Groenenberg en

Dorpsbelangen Glimmen gaat de chr. Fanfare Juliana uit

Hoogezand het zondagmiddagconcert van 2 oktober verzorgen.

De fanfare telt momenteel 45 leden en wordt gevormd door

diverse instrumenten: trompetten, bugels, saxofoons, hoorns,

euphoniums, baritons, bassen en slagwerk.

Onder leiding van de dirigent Bauke Burghgraef wordt een zeer

gevarieerd programma ten gehore gebracht. De associatie met

fanfare is vaak dat het hoempa-muziek is, maar die tijd ligt lang

achter ons. Juliana is een orkest met een breed repertoire, van

klassiek, pop, film, musical tot gewijde muziek en alles wat daar

tussen zit. Met een fanfare kun je alles spelen en dat doen we

dan ook.

De bezetting van het orkest is aardig op orde, maar er kunnen

altijd muzikanten en aspirant muzikanten bij. Juliana verkeert in

de gelukkige omstandigheid dat er veel jonge mensen lid zijn.

Maar, jonge mensen willen ook nog wel eens uitvliegen. Dat

maakt dat er aandacht moet zijn voor nieuwe aanwas. Uiteraard

zijn niet alleen jonge mensen welkom, ook volwassenen en

muzikanten van buiten Hoogezand zien we graag komen! Zo

speel ik inmiddels zelf met veel plezier al 12 jaar bij Juliana. Dit

nadat in 2010 Oranje Nassau, de chr. fanfare in Haren, ter ziele

was gegaan.

Margriet Hommes, voorzitter van en saxofonist bij de chr. fanfare

Juliana Hoogezand.

Meer informatie? voorzitter@juliana-hoogezand.nl

Glimmer’lei - september 2022 11


Buurten bij…natuurlijk nummer 40!!

Op een vrijdagochtend ben ik welkom op één van de twee adressen in Glimmen met als huisnummer 40, namelijk in de

Beukenlaan.

Door: Marjolein Dresden Hommes

Ik word hartelijk ontvangen door Ria die me naar de kamer leidt

waar haar man Albert en haar broer Tom mij al verwachten. De

Glimmer’lei behoeft geen introductie voor dit trio, zij wonen al heel

lang in Glimmen en lezen het blad trouw. Ria en Tom komen eind

jaren zeventig met hun ouders in Glimmen wonen. Tom vertelt dat

Gasunie, vanwege de verhuizing van het bedrijf naar Groningen

een aantal huizen liet bouwen voor medewerkers, namelijk

Beukenlaan 38 en 40 en Kastanjelaan 35 tot en met 41. De vader

van Tom en Ria werkt als accountant binnen Gasunie en Tom,

die bij zijn ouders blijft wonen, kan eveneens binnen Gasunie

aan de slag. Tom zorgt voor de formulierenstroom, zowel voor

de inkoop ervan als voor de distributie en dat zijn dan nogal wat

soorten formulieren! Albert voegt toe dat zowel hij als Gasunie

het erg bijzonder vinden dat Tom in al die jaren nog nooit één fout

heeft gemaakt. Tom doet zijn werk met veel precisie en plezier tot

aan zijn pensioen. Vol trots vertelt hij dat zelfs de directeur bij zijn

afscheid aanwezig was.

Ria en Albert komen in 1987 samen met de dochter van Ria

bij Tom wonen. Voor Albert en Ria niet iets om lang over na te

denken. Zij werken veel en combineren dit na het overlijden van

de ouders van Tom en Ria met het zorgen voor Tom. De stap naar

Glimmen is dan ook een fijne en een logische.

Alle drie genieten ze nog steeds erg van het huis, de rust en de

omgeving van het dorp. Inmiddels zijn zij alle drie met pensioen.

Hoewel; Albert is nog altijd een aantal uur per week werkzaam

in zijn eigen architectenbureau. Albert vertelt dat hij tot op de

dag van vandaag geniet van zijn werk en af en toe een opdracht

uitvoert zolang hij dit leuk vindt en kan. “Als je werk doet waar je blij

van wordt, hoef je voor je gevoel eigenlijk nooit te werken.” Albert

gunt iedereen een baan waarin je je zo gelukkig kunt voelen. Zijn

eigen carrière heeft bijgedragen aan deze overtuiging.

Albert zijn carrière begint met de opleiding tot binnenhuisarchitect,

waarvoor hij in Den Haag aan de kunstacademie de opleiding

volgt. Tijdens de opleiding komt hij veel in aanraking met

houtbewerking (om voorbeelden van de ontwerpen te maken)

en metaal. Aangezien de HTS naast de kunstacademie zit, is

hij daar steeds meer te vinden. Uiteindelijk besluit Albert ook de

studie Bouwkunde te doen. Begin jaren ’70 komt Albert naar het

Noorden, alwaar hij net als vele westerlingen een boerderijtje

koopt. In het begin is het lastig werk te vinden, waardoor hij als

verkoper in een meubelzaak belandt. Naast dat hij letterlijk zijn

wilde haren af moet knippen en in kleding moet lopen die niet

van nature in zijn kast hangen, blijkt het werk totaal niet bij hem

te passen. Dit is voor Albert het moment dat hij besluit zijn hart

te volgen en werk te gaan zoeken waar hij blij van wordt. Via

via rolt hij steeds meer in bouwkundige projecten en op advies

van een vriend begint hij eind jaren 70 met succes zijn eigen

architectenbureau. Zijn eerste opdracht was een bijzondere,

namelijk de verbouwing van het oude huis van de bekende

‘Bartje’ film. Hierna volgen vele andere opdrachten. Daarnaast rolt

Albert in een baan als docent aan het huidig genoemde Drenthe

College voor mensen die zich wilden of moesten omscholen.

Om zijn lesgevende taken officieel te ondersteunen met een

onderwijsbevoegdheid, volgt hij hier een opleiding voor alwaar hij

zijn Ria leert kennen.

Ria verhuist, nadat zij met haar stamgezin in Glimmen kwam

wonen, een paar jaar later met haar toenmalige partner naar

Haren, om van daaruit in Assen te gaan wonen waar zij een paar

jaar later Albert ontmoet. Ria werkt tot aan haar pensioen met veel

plezier 43 jaar lang als managementassistent bij Ahold (Albert

Heijn). Ria ervaart dat ze daar een soort moederlijke positie

heeft, zij is de brug tussen het personeel op de werkvloer en het

management. Binnen haar werk moet zij alle ontwikkelingen in de

digitalisering bijhouden en uitrollen. “Daar waar ik eerst alles met

de hand moest doen, werd alles meer en meer met computers

gedaan, ontzettend leuk om mee te maken en te doen.”

Het drietal is niet van plan om Glimmen te gaan verlaten, het

bevalt hier gelukkig nog altijd hartstikke goed.

Henk Slagter uit Glimmen:

"Wie heeft baat bij

Kledingbank Maxima?"

Kledingbank Maxima voorziet in een behoefte, juist in deze tijd

waarin welvaart kan omslaan naar armoede. Mensen zonder geld

kunnen gratis kleding kopen bij Maxima in Sappemeer. Daarvan

maken jaarlijks 3000 mensen gebruik. Henk Slagter uit Glimmen

vraagt aandacht voor deze voorziening en zegt dat het vervoer

tussen Haren/Glimmen en Sappemeer kan worden geregeld.

Henk: "Maxima is een winkel voor mensen met een Bijstands- of

Wajonguitkering; men toont het maandelijks inkomensbriefje en

is klant. Alle info staat op www.kledingbankmaxima.nl.

Open: dinsdag t/m vrijdag van 10.00–16.30 uur. Humanitas kan

een verwijsbrief schrijven. Ook mensen zonder uitkering, maar

met een laag inkomen tot 115% van de bijstand kunnen bij

Maxima winkelen. Het gaat dan om een maandelijks inkomen van

maximaal € 1267,- voor een alleenstaande en van € 1810,- voor

huishoudens met twee of meer mensen. Humanitas heeft iedere

woensdag van 14.00 tot 15.30 uur spreekuur in de Dickensroom

in de bibliotheek te Haren." Over het vervoer zegt Henk: "Er rijden

iedere maand auto’s van Haren naar Maxima in Sappemeer U

kunt op eigen gelegenheid naar Maxima, lukt dat niet dan kunt

u de laatste woensdag van de maand per auto naar Maxima: op

28 september, 26 oktober, 30 november, 21 december of op 25

januari 2023. Vertrek auto’s om 13.00 uur, u bent tussen 15.30

en 16.00 uur weer terug. Tevoren meldt u zich voor vervoer aan

bij WIJ Haren, Telefoon: 050-367 48 84; Email: wijharen@wij.

groningen.nl De auto’s vertrekken vanaf Kerklaan 5, voorheen

Torion."

12

Glimmer’lei - september 2022


Quintusschool trapt af met talentfeest

Door Marjolein Dresden Hommes

De Quintusschool doet de naam als talentschool wederom

eer aan. De kinderen mogen ook dit jaar bij de start van het

schooljaar een hele week genieten van het ontdekken van hun

passies en talenten. Dit jaar hebben de kinderen onder andere

breakdance lessen gehad, sieraden gemaakt, haren gevlochten,

volleybal lessen gevolgd, gezongen en gebakken. De week wordt

traditioneel afgesloten met een groot talentfeest.

Op vrijdag 9 september zijn alle ouders, opa’s en oma’s, vrienden,

familie welkom om de talent energie van de kinderen mee te

maken en te voelen. Er is weer hard gewerkt in de talentweek.

De school is omgetoverd tot een markt waar van alles te zien, te

doen en te koop is. Alle opbrengst gaat naar het talentonderwijs

en de leerlingen zijn gedreven hier zoveel mogelijk geld voor

in te zamelen. Er wordt bijvoorbeeld pizza gebakken, er zijn

courgettepannenkoekjes, wraps, smoothies, fruitstokjes, snoep,

hamburgers, pannenkoeken, de zelfgemaakte sieraden en

uiteraard wat te drinken.

Bij alle kraampjes zijn leerkrachten en leerlingen druk bezig

met de verkoop en promotie. Voor het vermaak is er een

loterij met leuke ingebrachte prijzen en worden we getrakteerd

met de verschillende, uit workshops voortgekomen, zang en

breakdansshows. Om te relaxen kan je een handmassage

krijgen en de avond wordt afgesloten met een optreden van een

band ‘Rein & de Drift’, met dorpsgenoot Reinier als leadzanger

en Melchior op de drum. De Quintusschool heeft het schooljaar

weer afgetrapt; op een jaar vol talentontwikkeling en energie!

Glimmer’lei - september 2022

13


Tuinfeest Glimmen wederom muzikaal genot

Op vrijdag 2 september is het weer zo ver; we mogen weer naar de vele muzikale creaties luisteren van onze dorpsgenoten

en aanhang. Geen festival in het bos dit jaar maar muziek in 5 tuinen en 1 kerk met als afsluiting een pakkende band bij het

Dorpshuis. Dat was kortgezegd ons doel van de organisatie voor dit jaar. Met 200 bezoekers als streefgetal. Onder ideale

weersomstandigheden gaat het festival van start. Met nog enkele late inschrijvingen komt het Tuinfeest net boven de 200

bezoekers en kan dat doel alvast een vinkje krijgen. De tuineigenaren en koster hebben inmiddels hun tuinen tiptop klaargemaakt

en de artiesten staan na een soundcheck in de startblokken. De bezoekers verzilveren hun toegangsbewijs in een polsbandje en

een tasje met handige gadgets. Het Tuinfeest 2022 kan van start!!

Door Jaap Bakker (namens Festival Appèlbergen), Frans Somers

en Marjolein Dresden Hommes

friends'; één op gitaar en een andere die lustig timmerend op zijn

houten krukje er een lekker ritme aan toevoegt. Het enthousiaste

publiek mag en gaat dan ook enthousiast meezingen met het

refrein. Al met al een boeiend en inspirerend optreden!

De Glimmens/Noorse band GRØNN trekt de eerste sessie

al heel veel publiek met hun frisse, vrolijke country/blue grass

muziek. Met een excellerende Noorse op viool. In de kerk speelt

duo MATTI virtuoos. Daarna is een jonge band aan de beurt:

Roots on Tuesday. Jonge mensen met een reggae sound in

ontwikkeling maar iedereen kan horen dat ze bezig zijn erg goed

te worden. Gedurfd, melodieus en daarna voluit. Heerlijk… Snel

naar de kerk waar Sabine één is met de piano en een stem blijkt

te hebben die iedereen direct bij de strot grijpt. Wat een talent!!

Daarna nog gauw een vleugje Mosterdpit. De tuin zit vol en de

mannen zorgen voor een fantastische sfeer. Hier is duidelijk

de gun factor hoog, iedereen zingt mee en de mannen zijn in

topvorm. Sterker nog, worden steeds beter.

In een intieme en sfeervolle omgeving van een tuin aan de

Eikenweg 2 brengt Janny een aantal gevoelige liedjes ten

gehore. Eerst over het overlijden van haar opa, gevolgd een

over een plotseling overleden collega. Ze weet daarbij een

gevoelige snaar bij het publiek te raken. Ze heeft een mooie

stem en ondersteunt haar liedjes met subtiel pianospel. Het blijft

niet alleen bij droevige songs; de eerste luisternummers worden

gevolgd door songs met meer vrolijke noten. Dat culmineert in

een loflied op Glimmen daarbij versterkt door een aantal 'local

In een grote feeëriek verlichte tuin op de hoek van de Nieuwe

Kampsteeg en Meentweg is er een optreden van het orkest

Cserebogar (Meikever in het Hongaars). Dit muziekgezelschap,

dat al bijna 50 jaar bestaat, lijkt onder andere geïnspireerd door

zigeunermuziek, zoals die in Hongarije vaak ten gehore gebracht

wordt. Je waant je zo in een restaurant in Boedapest of een

andere Hongaarse stad. Net als daar mengen de muzikanten zich

af en toe ook tussen het publiek en geven ze de indruk jou als

toeschouwer een persoonlijke aubade te geven. Haast niet van

echt te onderscheiden, zij het dat het optreden van Cserebogar

duidelijk professioneler lijkt dan het doorsnee zigeunerorkestje.

Naast deze muziek weet het orkest ook te verrassen met

14

Glimmer’lei - september 2022


melodieën van klassieke componisten en volksmuziek uit

Midden- en Oost Europa.

Daarna mogen we in de tuin van de zanger zelf genieten van

de verschillende eigen geschreven songs van Rein & de Drift.

Het is een heerlijk optreden, waarbij de relaxte bandleden hun

talent en muzikale boodschap prachtig neer weten te zetten.

De verschillende instrumenten wisselen elkaar af en de teksten

komen binnen bij het publiek. Met name een gevoeliger lied zorgt

voor stilte en aandacht bij de luisteraars.

In de kerk kunnen de aanwezigen genieten van een heel ander

soort optreden. Onder begeleiding van de pianomuziek van

Carolien betovert Manon het publiek met haar prachtige stem.

Zelfs de kleinere kinderen zijn er stil van en de humoristische

maar zeer moeilijke afsluiter zorgt voor een lach aan het eind van

een emotionerend optreden.

Ten slotte een ode aan de mannen van de Kentucky Grasshoppers.

Het laatste optreden van dit gezelschap trekt terecht veel publiek.

Het is indrukwekkend hoe deze groep mannen samen het plezier

in muziek weten over te brengen en hoe zij ondanks, of moet

ik zeggen dankzij, hun hogere leeftijd de voetjes van de vloer

krijgen bij de bezoekers. Iets wat we niet hadden willen missen!!

Ter afsluiting worden we bij het dorpshuis onder het genot van

een drankje nog getrakteerd op een vermakelijk optreden van de

Groningse band ‘VandeStraat’.

De organisatie concludeert dat dit een mooi alternatief is voor het

Festival Appelbèrgen in het bos. Tegelijkertijd is de magie van het

muzikale festival middenin ons mooie bos ook eentje om nooit

te vergeten. Als bezoekers is de afwisseling tot nu toe prachtig.

Hoe en waar dan ook; hopelijk inspireren we jullie als lezers om

volgend jaar vooral naar dit geweldige muzikale, lokale festival te

komen. Het is weer een magische avond geweest.

Glimmer’lei - september 2022 15


Groenenberg

Vrijdag 9 september is er een nieuwe schilderijententoonstelling geopend in de Groenenberg. U

bent van harte welkom om te komen kijken wanneer de Groenenberg geopend is en dat is vrijwel

Berichten van De Groenenberg

door. En ondertussen

alle avonden in de week, maar meestal ook op woensdagmorgen blijven we werken aan wanneer het er een groep mensen

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand.

jeu de boules speelt. Overigens, iedereen kan gebruik verbeteren maken van van alles onze wat mooie jeu de boule baan

Veel feestelijke kerstbijeenkomsten in een door een paar De Groenenberg betreft.

vrijwilligers natuurlijk, sfeervol daarvoor versierd is deze dorpshuis. aangelegd. Kerstlunches, Gewoon ballen mee en gooien maar.

In mijn vorige bericht

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse meldde ik al dat we

Sylvesterloop (zie foto).

De komende tijd zijn er weer verschillende activiteiten. bezig zijn Ik noem de akoestiek Leefbaar te Glimmen van Plaatselijk

Volgens de organisatie verbeteren en met name

Belang op vrijdag 30 september: deden voor dit jaar het gehele meer het dorp bargedeelte een samenkomen gezelliger bij de Groenenberg. In

datzelfde weekeinde een vervolg mensen op mee onze dan succesvolle ooit: te maken. muziekmiddagen De benodigde met de chr. fanfare Juliana

487 mannen, vrouwen en

uit Hoogezand. We hopen dat kinderen! we dat buiten kunnen

maatregelen

doen op

zijn

ons

ons

terras,

inmiddels

maar

bekend

mocht

dankzij

het weer

het gratis

niet

advies van een deskundige en een subsidieaanvraag is in

zo goed zijn gaan we naar binnen. Het nieuwe Juliana jaar kent is u wellicht de maak. van Ook de werken Oranjeconcerten we aan het opnieuw in Haren opstarten en het – en

is het orkest van mijn echtgenote inmiddels Margriet. begonnen. We Het hopen vooral op bijhouden een grote – opkomst, van onze website. het zal er in ieder geval

startte in oudejaarsnacht Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee

weer gezellig zijn.

met het Oud en Nieuw keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal

vrijwilligers. Het moet een gezellige happening zijn geweest,

Zaterdag 24 september is er een voorstelling in het emailadres: dorpshuis, vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. elders in de Glimmer’lei op Op de het

die doorging tot een uur of 5! Op 8 januari is er een moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch

gezamenlijke website ziet Nieuwjaarsreceptie u meer gegevens. geweest Van van harte de besturen aanbevolen. buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg

van het Plaatselijk Belang en van De Groenenberg, in kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. Vrijwilligers van

het Ik heb Café hadden ook een heerlijke oproep hapjes aan gemaakt u allen en als alle dorpsbewoner. bezoekers We hebben behoefte aan vrijwilligers, die op

heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.

werden een avond door beide of misschien besturen een getrakteerd ander op moment twee gratis in de We week hebben samen een vervanging met iemand gevonden: anders op of 29 alleen januari zal een er

consumpties. bardienst willen Miriam doen. Malko Henk spraken Wildeboer kort namens kan u hun van Turks informatie gekookt voorzien, (en gegeten) u worden! kunt zich Mocht ook u op melden hoogte bij

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u

nieuwe ondergetekende voorzitter, Jan of Hommes, bij één van voorstelde onze die andere vervolgens vrijwilligers. U bent van harte welkom om mee te doen.

zich daarvoor aanmelden.

iets We vertelde hebben over ook wat de zorgen over de ontwikkelingen Nog bij een de kleine verenigingen wijziging: die we in hebben de Groenenberg

de ideeënbus

toekomst. Het was

samenkomen. Vergrijzing en een kleiner ledenbestand weggedaan. liggen Die werd op niet de gebruikt. loer. Daarom Wat wel goed heeft loopt, de is

gezellig druk (zie foto’s).

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen

Gelukkig schietvereniging was de periode besloten niet verder te gaan evenals één van onze bridgeclubs. Wij kunnen daar

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.

van als bestuur ijzelgladde van wegen de Groenenberg natuurlijk niet zo heel En tenslotte veel aan kunt u doen, alvast noteren: maar merken Op 11 en/of het 12 wel. maart doen

net achter de rug....

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,

Verder was er op

NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten

14 We hebben januari ook werk een gemaakt van het bezoek van we de u hierover. commissaris van de Koning Rene Paas en

gebruikersoverleg.

de burgemeester van Op Groningen Koen Schuiling en Maar het mocht college u nu van al weten onze dat gemeente u wilt Groningen. doen: Dat

de agenda stonden het

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons

informeren was ontzettend over de leuk stand om en gang met elkaar van zaken, te doen, bespreken zowel Plaatselijk Belang als de Groenenberg. Naast

emailadres: degroenenberg@gmail.com!

hoe een we rondleiding de gebruikers door meer het kunnen dorp en laten inleiding participeren in wat en we allemaal doen hebben we met hen wat plannen

het gedeeld voorstellen over van ons onze beweegplein nieuwe voorzitter. en wat We dingen zijn als naast Namens onze het Jeu bestuur, de Boule baan. Sportdorp Glimmen

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog Cilly Kramer-Clobus

een leeft. paar mensen dit goede voorbeeld om ons bestuur te

komen versterken. Op het moment dat ik dit schrijf, moet

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan UITNODIGING

Ik hoop dat we elkaar op enig moment in de huiskamer van ons dorp kunnen ontmoeten.

kan ik dus nog niets melden.

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.

Na alle feestelijkheden en extra bijzondere activiteiten Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.

Jan Hommes, voorzitter herneemt het gewone Aanvang 20.00 uur.

leven weer zijn gang.

In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de

Zo ook voor De

prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

Groenenberg. In de

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om

agenda valt te lezen mee te denken te praten over de toekomst van onze

dat de gebruikelijke vereniging.

bijeenkomsten weer

ingepland staan.

Het De bestuur Groenenberg

van de IJsvereniging Glimmen

Voorlopig gaan we zo

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

Glimmer’lei is als uitgave van

ben. Colofon Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

Vereniging Plaatselijk Belang

gevonden Glimmen hebt, een onafhankelijke ben ik alweer van g

Glimmer’lei is als uitgave van

makkelijk dorpskrant. gaat De dat krant voor verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang mij. Mijn naa

kat. Glimmen met uitzondering

Mijn identiteit een onafhankelijke

van juli en

zal voor u altijd

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

mening over verschillende zaken zek

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

Gedurende

administratie

mijn

en postadres:

wandelingen in G

huizen Postadres: Nieuwe en Kampsteeg mensen 22, tegen. Voor mij i

plek Markeweg 9756 waar TE ik Glimmen 17a, mij, als het even kan, v

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 26 03

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Willem van Bakker (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

waarbij E-mail: Redactie:

ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Deze wispelturige huisho

Frans Nienhuis Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein

maar

Aanleveren Bloemink,

bij aan

kopij:

Jitske te passen. Het is som

bij voorkeur

Bruinenberg,

per mail

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes,

Kopij inleveren uiterlijk: De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen zondag Steensma 16 oktober of per en2022

feestdag. De en

Toscane, Gert Nienhuis daar waar ik de volgende

Verspreidingsweek:

moet liggen, om vervolgens tus

Fotograaf: 43

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Carolien

Glimmer‘lei

de Klein

downloaden: vermoed ik, maar he

www.glimmen.net en

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren www.pb-glimmen.nl kopij:

of het ze nou altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee Voor bezig, contact met kosten of info over nog moeite

Plaatselijk Belang kunt u contact

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

opnemen via info@pb-glimmen.nl

wanneer het meest hip is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek: en leven afgeraden word

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

metheen. of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt uiedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

6

Glimmer’lei - januari 2016

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

16

Glimmer’lei - september 2022

8

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!