04.10.2022 Views

Bouwmat 03 2022

PLATFORM OVER BOUWMATERIEEL & BOUWMACHINES

PLATFORM OVER BOUWMATERIEEL & BOUWMACHINES

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BOUW MAT PLATFORM OVER BOUWMATERIEEL & BOUWMACHINES | 03 2022 WWW.BOUWMAT-ONLINE.NL

N.03

PLATFORM OVER

BOUWMATERIEEL &

BOUWMACHINES

JAARGANG 2 | 03 2022

OKTOBER NOVEMBER

WWW.BOUWMAT-ONLINE.NL

ALLE KENNIS OVER

ZERO EMISSION

ONDER ÉÉN DAK

JUBILARIS INTRODUCEERT

ELEKTRISCHE VIJFTONNER

LEVENS REDDEN ALS

GROOTSTE UITDAGING

“ONS SUCCES IS NIET UIT DE

LUCHT KOMEN VALLEN”


Celebrating

success,

building our

future

Bezoek

ons op

stand FN718

24-30 OKTOBER 2022, MÜNCHEN

Voor onze klanten hebben we de afgelopen

50 jaar het verschil gemaakt. Als betrouwbare

leverancier van oplossingen zullen we dat blijven

doen en helpen we hen te bouwen we aan een

betere toekomst.

1972 – 2022

Lees meer op www.hitachicm.nl


Sterk,

comfortabel

en klaar

voor de

toekomst!

De Kubota’s uit de 5 ton klasse

zijn de sterkste in haar klasse!

Ontwikkeld met de machinist

in gedachte en dus voorzien

van een zéér ruime cabine,

luchtgeveerde stoel, verbeterde

isolatie, perfect zicht rondom en

allerlei nieuwe functies die het

werk nog comfortabeler maken.

Een krachtige originele Kubota

motor is het kloppende hart

van deze machine, voorzien

van uitstoot verminderende

technieken die deze machine in

lijn brengen met de strenge EU

stage-V emissie eisen van nu.

KX060-5

GEWICHT

5560 kg

BREEDTE

1960 mm

VERMOGEN

35 kW

U56-5

GEWICHT

5520 kg

BREEDTE

1960 mm

VERMOGEN

35 kW

Scan de

QR code

voor meer

informatie


TROMMELZEVEN

SHREDDERS

TRANSPORTBANDEN

OMZETTERS

Exclusive Dealer of

Pronar Recycling

Equipment

www.herwijnenmachinery.nl

info@herwijnenmachinery.nl

+31 (0)6 54 32 01 47


VOORWOORD

HAPERENDE GANGMAKER

De bouwsector geldt al decennialang als de motor van de Nederlandse economie. Wie echter

alle berichtgeving over de stikstof- en woningmarktcrisis volgt, zou haast denken dat er ergens

zand in de motor is gekomen. De bouwwereld is met handen en voeten gebonden aan strikte

regelgeving en daardoor komen steeds meer projecten niet of moeizaam van de grond. Van een

geoliede machine is de branche verworden tot een haperende gangmaker, die nauwelijks lijkt

opgewassen tegen de uitdagen voor nu en morgen.

Wie zich verdiept in de materie, merkt dat het iets genuanceerder ligt. De bouwproductie wordt

momenteel vooral gehinderd door een gebrek aan vakkundig personeel en alsmaar stijgende

grondstofprijzen. Er is niet alleen een tekort aan ruim 300.000 nieuwe woningen, er staan – zo berekende

Bouwend Nederland – tegelijk 21.000 vacatures open om die te kunnen realiseren. Zelfs

als er genoeg vaklieden rondlopen op het project, dan zorgt de schaarste aan materialen voor

lange levertijden en prijzen die maar blijven stijgen.

GEZAMENLIJK OPTREKKEN

Daar komt de stikstofproblematiek nog bovenop. De emissiereductie om die crisis te bezweren

vormde de basis voor de oprichting van De Groene Koers, een initiatief van BMWT, Cumela,

MKB-INFRA, Bouwend Nederland en VHG. In de voorbije weken vonden verspreid door het land

vier bijeenkomsten plaats waarin de Routekaart en het convenant Schoon en Emissievrij Bouwen

(SEB) centraal stonden. Als opdrachtgevers, uitvoerders en fabrikanten gezamenlijk optrekken

kan de transitie worden versneld, zo luidt de boodschap.

Een betere afstemming tussen vraag en aanbod zou veel onbegrip wegnemen. Nu krijgen de

bedrijven die flink hebben geïnvesteerd in zero emission materieel vaak het gevoel dat er veel

onduidelijkheid heerst over wat wel of niet valt onder duurzame inzet. Dat batterij-elektrische

graafmachines of knikladers een groen label verdienen lijkt logisch, maar hoe zit het nu precies

met machines die draaien op biobrandstof? Vergeleken met traditionele diesel zorgt HVO100 immers

voor tot 90% reductie van de uitstoot van biogassen.

WIJZE LESSEN GELEERD

Zo ontspon zich tijdens de Kennistafels Schoon en Emissieloos Bouwen – waarin de stand der

techniek, tendermanagement en laadinfrastructuur aan bod kwamen – een boeiende discussie.

Niet alles gaat goed, zo blijkt, maar op pilotprojecten emissieloos bouwen wordt veel ervaring

opgedaan en een wijze les geleerd met het oog op de toekomst. Pieter Cornellise wil die kennis

graag delen, want hij is nog altijd erg enthousiast. Zijn elektrische machines hebben nog geen

dag stilgestaan en zijn zelfs in 2023 al “volledig onder de pannen”.

Ook in deze uitgave speelt duurzaamheid een grote rol, met ruim aandacht voor emissievrij

Bauma-nieuws en lees ook het artikel over e-mobility, waarin Johnny Nijenhuis een interessant

licht laat schijnen op elektrificatie binnen de truckbranche.

Veel leesplezier,

Kees Beijer

Freelance hoofdredacteur

BOUWMAT-ONLINE.NL 5


BOUW MAT

PLATFORM OVER BOUWMATERIEEL & BOUWMACHINES

bouwmat-online.nl

BOUW MAT

Jaargang 2

Nummer 3 2022

PLATFORM Verschijnt OVER 4 x per BOUWMATERIEEL jaar

& BOUWMACHINES

ISSN: 2772-5138

Uitgever

BOUWMAT-ONLINE.NL

Schatbeurderlaan 6

Postbus 249, 6000 AE Weert

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

08 14

Eindredactie

Kees Beijer

Redactieteam

Pieter de Mos, Marie-Louise Verplak,

Kees Beijer, Armand Landman

Project management

Frank Wekking

f.wekking@louwersmediagroep.nl

Secretariaat

Manuela Depenbrock

Sandra Reijnders

Advertenties

Een hoge resolutie PDF moet worden

aangeleverd via de AdPortal. Mocht u nog

geen uploadlink hebben ontvangen, stuur

een email naar traffic@louwersmediagroep.nl

Abonnementsprijs

Nederland: € 54,00 per jaar excl. BTW

Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW

IBAN NL78 ABNA 0490 2820 67

BIC ABNANL2A

T.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Bouwmat

Informatie over abonnementen:

+31 495 45 00 95

Adreswijzigingen

Schriftelijk tenminste drie weken voor

verhuizing naar:

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken

van de abonnementsperiode geen schriftelijk

bericht van op zegging is ontvangen, wordt

het abonnement auto matisch met een jaar

verlengd.

Doelgroep

Bouwmat wordt als abonnement en in controlled

circulation persoonsgericht gestuurd naar

aankopers en gebruikers van bouwmaterieel,

bouwmachines en bouwvoertuigen binnen het

vakgebied van het grondverzet, de sloop, -

schroot en recyclingbranche en de water - en

wegenbouw. Daarnaast gerichte verspreiding

naar relevante brancheverenigingen en

provinciale, gemeentelijke en andere betrokken

overheden.

Vormgeving/Art Direction

studio@louwersmediagroep.nl

Drukwerk

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden over genomen of

ver menig vuldigd zonder uitdruk kelijke toestemming van de

uitgever en zon der bronvermelding. Hoewel dit blad op zorg -

vuldige wijze en naar beste weten is samen gesteld kunnen

uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de

juistheid of volledig heid van de informatie. Zij aan vaar den dan

ook geen enkele aansprake lijkheid voor schade, van wel ke

aard ook, die het gevolg is van hande lingen en/of beslis singen

die gebaseerd zijn op deze informatie.

INHOUD

Dieseltruck heeft zijn beste tijd wel gehad 8

Na elektrisch is het nu de beurt aan waterstof 10

Beursinnovaties aangedreven door elektriciteit 12

DUURZAAMHEID & ELEKTRIFICATIE

Alle kennis over Zero Emission onder één dak 14

Elektrische machines voor nieuwe generatie 16

Verdichtingsmachines elektrisch aangedreven 18

Smeermiddelen die niet schadelijk zijn 19

voor mens en milieu

Bouwers in spagaat door stikstofnorm 20

Emissieloos funderen met multifunctionele 22

funderingsmachine

Mecalac onthult drie elektrische krachtpatsers 24

Met HVO en elektrificatie naar verduurzaming 26

Jubilaris presenteert elektrische vijftonner 28

Milieu én bedrijf gebaat bij biologische olie/vet 30

De Pen: Marc Timmerman, eigenaar Van den Heuvel 32

Werkendam en L. Timmerman & Zn. Middelburg

“Qua service hebben we een streepje 34

voor op de concurrent”

Elektrakabel trekken op basis van pure waterkracht 36

Levens redden als grootste uitdaging 40

68


20 30

KRANEN

Zesasser doet hijswerk van zeven- of achtasser 42

80-Tons telescoopkraan hijst volledig elektrisch 46

Sloopgigant beleeft première in Rotterdam 50

Voor deze wereldprimeur kom je naar de Bauma 52

Vrouw in de bouw: De hele dag ‘lekker uit de 56

hoogte doen’ en ‘op de mensen neerkijken’

Nieuw type schudzeef voor recyclingsector 58

Gecertificeerd circulair slopen: 60

meer milieuvoordeel, meer slagkracht

15-Tons binnendraaier is ‘Wolf in schaapskleren’ 62

S86 en T86: nieuwe, zware compacte Bobcat laders 64

42

SmoothRide houdt verkeer in beweging 66

UITRUSTINGSSTUKKEN

68

‘Ons succes is niet uit de lucht komen vallen’ 68

Nederlandse sloopkracht manifesteert zich in Azië 70

Dé fabrikant van avegaarboren en heimachines 72

Nieuw: DLP-50 roterende vergruizer uit EcoLine 74

BOUWMAT-ONLINE.NL

BOUW MAT

PLATFORM OVER BOUWMATERIEEL & BOUWMACHINES

BOUW MAT

PLATFORM OVER BOUWMATERIEEL & BOUWMACHINES

N.03

PLATFORM OVER

BOUWMATERIEEL &

BOUWMACHINES

JAARGANG 2 | 03 2022

OKTOBER NOVEMBER

WWW.BOUWMAT-ONLINE.NL

74

PLATFORM OVER BOUWMATERIEEL & BOUWMACHINES | 03 2022 WWW.BOUWMAT-ONLINE.NL

ALLE KENNIS OVER

ZERO EMISSION

ONDER ÉÉN DAK

JUBILARIS INTRODUCEERT

ELEKTRISCHE VIJFTONNER

LEVENS REDDEN ALS

GROOTSTE UITDAGING

“ONS SUCCES IS NIET UIT DE

LUCHT KOMEN VALLEN”

Cover: De Stage V Doosan mobiele graafmachine

Beeld: Paul Poels fotografie


IAA 2022 bewijst dat elektrische vrachtwagen de toekomst heeft

DIESELTRUCK HEEFT ZIJN

BESTE TIJD WEL GEHAD

Meerdere truckfabrikanten voorspellen dat in 2025 10% van hun verkoop Zero Emission zal zijn.

In 2030 kan dit getal oplopen tot 50% en weer vijf jaar later wordt er in Nederland mogelijk zelfs

geen dieselversie meer gekocht. We zien daarom dat alle merken nu in rap tempo elektrische

modellen introduceren. Hoog tijd om de stand van zaken op te maken.

Tekst | Kees Beijer

Beeld | DAF/Volvo/Hyzon

Wie vorige maand over de IAA Transportation in

Hannover liep, waande zich ongetwijfeld al in 2030.

Op ’s werelds grootste vakbeurs voor de transportbranche

moest je welhaast met een vergrootglas

op zoek naar dieselmotoren. Trucks met zo’n zelfontbrander

stonden ergens in een hoekje van de

stand opgesteld of waren door veel merken helemaal

naar buiten verbannen! Overal schreeuwden

stickers met kreten als Zero Emission, Electric en

Fuel Cell om aandacht, alsof inmiddels zeker de

helft van alle voertuigen met een emissievrije aandrijflijn

is uitgerust. Niet bepaald, maar het moge

duidelijk zijn dat de grote truckmerken er veel aan

gelegen is om die transitie te versnellen.

Op de introductie van de DAF XFc en XDc bouwvoertuigen

na werden de hoogtepunten van de

beurs dan ook gevormd door de introductie

van batterij-elektrische trucks, studiemodellen

van brandstofceltoepassingen en verdere verfijning

in de vorm van vernieuwde e-assen. De

actieradiuscijfers vliegen omhoog van 200 naar

350 á 400 kilometer op een acculading en bij de

nieuwste generatie – met de elektromotor plus

transmissie geïntegreerd in de aandrijfas – gaat

het al gauw richting 600 tot zelfs 800 kilometer

voor een 4x2 trekker. Hierdoor ontstaat immers

meer ruimte voor het batterijpakket. Er worden

dus grote stappen gezet, maar wanneer is het

verstandig om over te stappen op e-mobility?

SNELLER DAN VERWACHT

Johnny Nijenhuis volgt de ontwikkelingen in de

markt op de voet en koppelt deze feilloos aan

studies op het gebied van de energietransitie. Als

expert Zero Emission trucks adviseert hij bedrijven

op weg naar een duurzame toekomst en haalt

tijdens workshops steevast een formule aan van

Daimler Truck-topman Martin Daum, namelijk: beschikbare

voertuigen x beschikbare infrastructuur

x kostenvoordeel. “Als één van die parameters

nul is of negatief, dan komen we niet veel verder

qua verduurzaming. Kijk ik naar het aspect van de

beschikbaarheid, dan valt te concluderen dat de

ontwikkelingen op dit moment sneller gaan dan

menigeen twee jaar geleden had verwacht.”

Dat geldt zowel voor de beschikbaarheid van

verschillende merken als de ontwikkeling van

de batterijtechniek. Nijenhuis: “Het nadeel van

elektrische voertuigen dat ze erg duur en zwaar

DAF pakt na de CF Electric, met een actieradius van circa 200 km, nu flink door met de XD en XF Electric, die tot 500 km ver komt op een volle accu.

8 BOUWMAT-ONLINE.NL


Jan Bakker en Millenaar & Van Schaik hebben de primeur van de eerste drie Hyzon 4x2 trekkers met brandstofcel. Deze waterstoftrucks, gespoten in de kleuren

van Jan Bakker, Dura Vermeer en BAM, worden ingezet op uiteenlopende wegenbouwprojecten in heel Nederland.

zijn, verandert langzaam. Ten opzichte van ruim

tien jaar terug zijn de accu’s al de helft lichter geworden

en de verwachting is dat we tegen 2030

nog eens 50% aan gewicht besparen. Qua prijs

zie ik eenzelfde ontwikkeling. In vergelijking tot

2010 zijn batterijen nu vier keer goedkoper dan

toen en binnen tien jaar kunnen ze met nog eens

factor 3 dalen. De techniek is nog jong en je ziet

dat er op dit vlak een ontwikkelingsstrijd gaande

is tussen diverse truckmerken, die veel van

elkaar kopiëren. Het is een soort ‘haasje-over’.”

NU ALVAST ORIËNTEREN

Als het gaat om de laad- en infrastructuur maakt

Nijenhuis een onderscheid tussen openbaar laden

en laden op eigen terrein, ook wel depotladen

genoemd. Die eerste categorie zal goed

zijn voor 10-20% van alle laadcycli en vraagt een

speciaal laadvermogen voor trucks. Diverse partijen

springen in die commerciële markt van het

logistiek laden. “Een overgrote meerderheid

kiest straks voor depotladen, omdat trucks op

grond van de rijtijdenwet toch een deel van de

dag stil staan. Laden op eigen terrein vergt, zeker

voor transporteurs met enkele tientallen – zo

niet honderden – vrachtwagens veel energie. Ik

raad bedrijven aan om juist nú na te denken over

netverzwaring, ook al stap je niet direct over op

elektrisch rijden.”

De wachttijd hiervoor loopt al gauw op naar

drie tot vier jaar, weet Nijenhuis. “Wie de potentie

van Zero Emission te laat inziet, kan

straks niet eens meer concurreren op prijs,

zelfs al zou je dat willen.” Eind vorig jaar lukte

het de expert al om berekeningen te maken

waarin de TCO van elektrische trucks gunstiger

bleek dan voor een dieselvariant. “Door

een enorme stijging van de energieprijs gaat

die vlieger niet meer op, maar ik ben ervan

overtuigd dat de dieselprijs in de toekomst

hard zal stijgen zodra we stoppen met olie

importeren uit Rusland. Dan ontstaat een

enorme schaarste. Ik geloof dan ook heilig in

elektrificatie en help bedrijven hierbij graag

op weg. Kijk voor een kostenberekening eens

op www.elektrischevrachtwagen.nl.”

GROEI VAN 50 Á 60%

Op het punt van de kostenberekening kan Nijenhuis

kort zijn. De marges zijn nu al flinterdun, dus

zal voor veel bedrijven de prijs allesbepalend zijn.

“Je ziet daarom vooral grote spelers in de markt

inhaken op emissievrij rijden, om zo een statement

te maken. Bovendien betalen ze nu liever

leergeld voor één e-truck, dan af te wachten tot

het moment daar is en dan in allerlei valkuilen

trappen. Er rijden in Nederland nu zo’n 300 BEVtrucks

rond, tegenover 200 een jaar terug. In 2023

komen er naar verwachting weer 150 tot 180 elektrische

vrachtwagens bij, dus praat je over een

groei van 50 á 60%. Dan gaat het op een gegeven

moment natuurlijk heel snel. Ik sluit niet uit dat

die markt exponentieel hard doorgroeit.”

Op basis van lagere onderhoudskosten – volgens

Bovag 30 tot 65% – en het vooruitzicht

dat elektrische trucks korting krijgen op de

kilometerheffing die vermoedelijk in 2026 of

’27 in gaat, valt het omslagpunt snel uit in het

voordeel van Zero Emission. Niettemin blijft de

energieprijs een belangrijke factor in de versnelling.

Voor trucks met brandstofceltechniek

schetst Nijenhuis een minder rooskleurig beeld.

“De prijs maakt het lastig om te concurreren

met elektrische of diesel aangedreven voertuigen.

Op de IAA toonden diverse merken een

H2-studiemodel en in ons land rijden al de eerste

trucks rond op waterstof, maar ik zie daarbij

alleen voordelen voor hele specifieke toepassingen

en dus niet qua grote aantallen.” ■

Volvo ontwikkelde een geheel nieuwe elektrische

achteras met geïntegreerde elektromotor en

transmissie. De e-as maakt ruimte vrij voor meer accu's.

BOUWMAT-ONLINE.NL 9


Waterstofmachines vinden steeds vaker hun weg naar bouwwerf

NA ELEKTRISCH IS HET NU

DE BEURT AAN WATERSTOF

In het kader van De Groene Koers wordt op steeds meer bouwplaatsen in het land deels of geheel

uitstootvrij gewerkt. Hiervoor zetten uitvoerders meestal batterij-elektrische machines in, maar

inmiddels maakt ook materieel met waterstoftechniek regelmatig zijn opwachting. De Bouwplaats

van de Toekomst krijgt zo steeds meer vorm.

Tekst | Kees Beijer

Beeld | Mourik/Electriq Global/BAM Infra

Mourik bouwde met hulp van Accenda een

Liebherr R926 om tot ’s werelds eerste inzetbare

rupsgraafmachine op waterstof. Inmiddels

zijn we exact een jaar verder en ziet de wereld

er door de oorlog in Oekraïne compleet

anders uit. Vooral op energiegebied heeft dit

gigantische consequenties, want de dieselprijs

torent voor het eerst in de geschiedenis

uit boven die van benzine en de stroomprijs

is – ook voor grootafnemers – met factor 3 tot

4 gestegen. De inflatie is eveneens historisch

hoog, want die liep volgens het CBS in augustus

en september op tot 13,7 respectievelijk

17,1%! Niet bepaald een klimaat om in te investeren

of innoveren, maar gelukkig denkt

lang niet iedereen daar hetzelfde over.

“De waterstofeconomie wordt alleen succesvol

als je aan de keten denkt. Als we alle elementen

weten te verbinden, krijg je echte doorbraken”

MOOI VOORBEELD

Zo maken in navolging van elektrisch materieel nu

ook machines met een brandstofcel stilaan hun

opwachting op bouwprojecten in Nederland. Een

mooi voorbeeld is de kersverse asfaltafwerkmachine

van BAM Infra, die begin september feestelijk

werd gepresenteerd aan medewerkers en relaties.

Begin dit jaar nam het bedrijf ook al een batterijelektrisch

aangedreven Vögele finisher in gebruik.

In het kader van emissievrij werken bouwde BAM

samen met Koninklijke van Twist uit Dordrecht een

op diesel aangedreven asfaltspreider om tot een

machine die op waterstof draait.

Veelal wordt voor waterstof een complexe brandstofcel

toegepast. In dit specifieke geval is gekozen

voor een waterstofverbrandingsmotor.

BAM Infra presenteerde begin september vol trots een asfaltspreidmachine met waterstoftechniek aan medewerkers en relaties.

10 BOUWMAT-ONLINE.NL


In oktober vorig jaar nam Mourik de eerste rupsgraafmachine op waterstof ter

wereld in gebruik. Als basis hiervoor diende een Liebherr R926.

Groot voordeel van de Joshua generator van Global Electriq is dat stroom ter

plekke wordt opgewekt met behulp van veilige waterstoftabletten.

Hierbij is – in tegenstelling tot de brandstofcel

– de kwaliteit van waterstof niet belangrijk. De

asfaltspreidmachine kan daardoor draaien op

elke kwaliteit waterstof. Hierdoor kan bespaard

worden op de reiniging tijdens de productie van

waterstof en bestaat zelfs de mogelijkheid om

reststromen waterstof te gebruiken als brandstof.

BAM verwacht met de inzet van deze emissievrije

machine ongeveer 150 liter diesel per werkdag (8

uur) te besparen, wat neerkomt op een reductie

van ruim 80,4 ton CO 2

-uitstoot op jaarbasis. Een

ander voordeel is dat de waterstoftank in tien tot

vijftien minuten kan worden bijgevuld.

GROENE WATERSTOF

Mits hiervoor zogeheten groene waterstof

wordt gebruikt, spreken we van 100% CO 2

-

reductie. Datzelfde geldt in feite voor elektrische

machines die draaien op zelf opgewekte

groene stroom van bijvoorbeeld zonnepanelen,

windmolens of mierenzuur. Het doel voor

de bouwsector is nog altijd om in 2030 te komen

tot 60% stikstofreductie. Om die transitie

te versnellen is het zaak om meerdere wegen

te bewandelen. Waterstoftechniek biedt daarbij

verschillende voordelen, waaronder dat het

systeem doorgaans lichter is dan elektrische

aandrijving op batterijen. En iedereen weet dat

gewicht in de bouw vaak van groot belang is.

Verder gaat het tanken van waterstof sneller

dan het tussentijds laden van accu's en is op

veel projecten nog geen bouwstroom aanwezig.

Zeker met brandstofceltechniek blijft het

kostenaspect een zwak punt. Het opwekken

van stroom kost gemiddeld twee keer zoveel

energie, dus zijn er in principe ook twee keer

zoveel zonnepanelen of windmolens nodig.

Waterstof is als brandstoftechniek nog volop in

ontwikkeling. Neem de waterstofverbrandingsmotor

van Van Twist als voorbeeld. Of waterstofpoeder

in plaats van -vloeistof, waarmee

het gevaar van tanken onder hoge druk op locatie

kan worden getackeld. In plaats daarvan

heeft Electriq Global tabletten van 250 gram

ontwikkeld als veilig alternatief. Deze kunnen

jarenlang worden opgeslagen zonder energieverlies

en na gebruik is het poeder opnieuw

op te laden zonder externe energie, warmte of

druk, waardoor het eindeloos kan worden hergebruikt.

Electriq Global stelde medio september

bij kraanverhuurbedrijf RKB in Ridderkerk ’s

werelds eerste generator op waterstofpoeder

voor. Deze Joshua heeft een vermogen van 8

kW/80 kWh, wat betekent dat er op 5 kilo waterstof

tot 10 uur mee kan worden gewerkt op

volle capaciteit. Waterstof in poedervorm is volgens

het Israëlische bedrijf een nieuwe schaalbare

energiebron, die de wereldwijde energietransitie

kan ondersteunen en de barrières voor

het gebruik van waterstof als brandstof sterk zal

doen afnemen.

HELE WAARDEKETEN

Volgens William van Niekerk, voorzitter van de

NWBA (Nederlandse Waterstof en Brandstofcel

Associatie) is de energietransitie een systeemvraagstuk.

Het gaat daarbij om de hele waardeketen.

“We denken bij waterstof vaak aan één

element, zoals productie, transport, opslag of

toepassing. Mijn overtuiging is dat de waterstofeconomie

alleen succesvol wordt als je aan de

hele keten denkt. Op het moment dat we alles

goed met elkaar weten te verbinden, krijg je echte

doorbraken. Zodra al die deelinnovaties op elkaar

inwerken, maak je een veel grotere sprong. Prijstechnisch

is waterstof al concurrerend met batterijelektrisch.

We kunnen het nog verder verbeteren

door veel meer vulpunten voor waterstof te realiseren.

Want de rek is er met elektrische laden en

laadsnelheden bijna uit, terwijl dat nog lang niet

geldt voor vulpunten voor waterstof. Maar dan

hebben we wel veel meer gebruikers nodig.” ■

MEGA-WATERSTOFFABRIEK

Shell wil op korte termijn in het Rotterdamse havengebied de grootste groene waterstoffabriek

van Europa bouwen. Deze 200 mW elektrolyser komt te staan op Maasvlakte

2 en gaat 60 ton hernieuwbare waterstof per dag produceren. De stroom hiervoor wordt

geleverd door windpark Hollandse Kust op de Noordzee, dat deels eigendom is van

de oliemaatschappij. Vervolgens gaat de groene waterstof straks via de HyTransPort

pijpleiding naar het Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam. In de raffinaderij wordt

hiermee de productie van benzine, diesel en kerosine gedeeltelijk koolstofvrij gemaakt.

BOUWMAT-ONLINE.NL 11


Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in overeenstemming met de klimaatbeschermings-doelstellingen, worden steeds meer bouwmachines en

voertuigen ontwikkeld met elektrische aandrijvingen.

BEURSINNOVATIES AANGEDREVEN

DOOR ELEKTRICITEIT

Zero-emissie exploitatie is een belangrijke trend in de bouwmachine-industrie. Elektrificatie vormt

een van de belangrijkste onderwerpen op bauma 2022. ‘s Werelds toonaangevende vakbeurs voor

bouwmachines, bouwmaterialen en mijnbouwmachines, evenals bouwvoertuigen en -apparatuur

wordt gehouden van 24 tot en met 30 oktober op het beursterrein van München.

Tekst | Van Ekeris Expo Service Beeld | Bauma

Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen

in overeenstemming met de klimaatbeschermingsdoelstellingen,

worden steeds

meer bouwmachines en voertuigen ontwikkeld

met elektrische aandrijvingen. Andere

voordelen zijn ook de drijvende kracht achter

deze trend. Elektromotoren zijn bijvoorbeeld

stil en beschermen bedieners en het milieu

tegen blootstelling aan directe uitlaatgassen.

Een ander voordeel is dat elektromotoren

worden beschouwd als onderhoudsarm en efficiënt,

wat betekent dat ze zorgen voor lage

bedrijfs- en energiekosten. Het is dus logisch

dat ‘de weg naar nul uitstoot’ ook een van

de belangrijkste onderwerpen is op de bauma

van dit jaar. Veel exposanten hebben al

gloednieuwe e-oplossingen aangekondigd.

OMKEERBARE TRILPLAAT

MET BATTERIJ

Een daarvan is de eerste batterij-aangedreven

omkeerbare trilplaat met een directe aandrijving.

De APU3050e van fabrikant Wacker Neuson

gebruikt het beproefde hydraulische verstelsysteem

om van richting te veranderen, net

als bij conventionele modellen. Met een werkbreedte

van 50 cm en een middelpuntvliedende

kracht van 30 kN is de machine eenvoudig te

bedienen en heeft hij de laagste totale hoogte

van alle omkeerbare trilplaten op de markt,

waardoor hij bij uitstek geschikt is voor gebruik

in smalle sleuven.

EMISSIEVRIJE VERDICHTING

MET E-TANDEMROLLEN

In de toekomst kunnen elektrisch aangedreven

tandemrollen het antwoord zijn waar op

grotere schaal emissievrije verdichting nodig

is. Hamm AG presenteert acht modellen uit

de HD CompactLine-serie in hun wereldpremière

op de bauma. Ze worden gevoed door

een onderhoudsvrije lithium-ion batterij met

12 BOUWMAT-ONLINE.NL


een geluidsarme en emissievrije kraanbediening.

Deze oplossing werd gepresenteerd

op de laatste bauma in 2019. Op

dat moment was het slechts beschikbaar

voor een enkel kraanvoertuig. Op 's werelds

toonaangevende vakbeurs dit jaar

zal Tadano laten zien dat in de tussentijd

vijf van zijn AC-kranen kunnen worden besteld

met het E-Pack of bestaande kranen

die er achteraf mee zijn uitgerust.

De Japanse fabrikant biedt ook een preview

van 's werelds eerste volledig elektrische

ruwterreinkraan. De machine bevindt

zich momenteel in een vergevorderde

ontwikkelingsfase en zal naar verwachting

eind 2023 op de markt worden gebracht.

Hij zal van en naar de bouwplaats kunnen

rijden en al het hijsen daar kunnen uitvoeren

met alleen de energie die door de

batterijen wordt geleverd.

Veel exposanten hebben al gloednieuwe e-oplossingen aangekondigd voor de aankomende bauma.

een capaciteit van ongeveer 23 kWh. Bovendien

wordt de energie die vrijkomt door de

tractie- en trillingsmotoren tijdens het remmen

gebruikt bij het herstel. De accu heeft genoeg

capaciteit voor een hele werkdag. De e-drive

vermindert ook de geluidsemissies aanzienlijk,

waardoor de e-tandemrollen geschikt zijn voor

alle gebieden die bijzonder stille verdichting

vereisen. Omdat deze instellingen ook vaak

een lage trillingsbelasting vereisen, introduceert

de verdichtingsspecialist naast e-vibration-

en oscillatierollen ook een elektrische combinatierol

met oscillatie.

VOLLEDIG ELEKTRISCH CONCEPT

VOOR COMPACTE RUPSLADER

De T7X, nog in de conceptfase, is 's werelds

eerste volledig elektrische compacte rupslader.

De fabrikant, Bobcat, zal bauma gebruiken

om feedback van klanten uit verschillende

segmenten te blijven verzamelen. Het

doel is om marktkansen voor de machine in

Europa, het Midden-Oosten en Afrika beter

te kunnen inschatten. Met zijn 62 kWh lithium-ion

accu kan de T7X vier uur lang continu

werken. Het mobiele laadvermogen is

iets minder dan 1.400 kg. In tegenstelling tot

alle andere laders wereldwijd heeft de nieuwe

machine vrijwel geen vloeistoffen nodig:

Bobcat heeft het traditionele hydraulische

systeem volledig vervangen door een elektrisch

aandrijfsysteem bestaande uit elektrische

cilinders en elektromotoren. De enige

vloeistof in de machine is ongeveer vier liter

milieuvriendelijk koelmiddel.

BETONMIXER MET VOLLEDIG

ELEKTRISCHE AANDRIJVING

Putzmeister ziet een toekomst voor zich met

volledig elektrisch betontransport dankzij zijn

iONTRON e-mixer. De batterij van het voertuig

heeft een capaciteit van 350 kWh, wat betekent

dat één batterijlading voldoende is voor vijf tot

zes ritten in stedelijke gebieden - meestal voldoende

voor een hele werkdag. Het voertuig

kan eenvoudig worden opgeladen als er meer

ritten worden gepland. De mixer kan 's nachts

op volle kracht worden opgeladen bij een DClaadstation.

De vrijwel stille werking maakt onbeperkt

gebruik mogelijk, zelfs op locaties met

strenge geluidsvoorschriften - een aanzienlijk

concurrentievoordeel als het gaat om biedingen

in grootstedelijke gebieden. Stijgende

prijzen voor fossiele brandstoffen maken de e-

drive ook tot een economisch alternatief.

ELEKTROHYDRAULISCH TILLEN

Het E-Pack van Tadano is op zijn beurt een

elektrohydraulisch systeem met een geïntegreerde

elektromotor van 32 kW die zorgt voor

Andere exposanten hebben al nieuwe e-

machines aangekondigd, maar presenteren

hun primeur pas op bauma. Het gaat

onder meer om de opvolger van de 5055e

vierwielaangedreven elektrische wiellader

van Kramer-Werke GmbH. Bovendien belooft

het bedrijf een nieuwe elektrische

telescopische lader te onthullen. En dat is

nog een reden waarom een bezoek aan

het beursterrein van München in oktober

zeker de moeite waard is. ■

‘s Werelds toonaangevende vakbeurs

voor bouwmachines, bouwmaterialen en

mijnbouwmachines, evenals bouwvoertuigen

en -apparatuur wordt gehouden van 24 tot 30

oktober op het beursterrein van München.

BOUWMAT-ONLINE.NL 13


DUURZAAMHEID & ELEKTRIFICATIE

ELM Bouwmachines succesvol met emissievrije ETEC graafmachines

​ALLE KENNIS OVER ZERO

EMISSION ONDER ÉÉN DAK

Er is geen ontkomen aan dat naast elektrische auto's ook steeds meer elektrische graafmachines

hun intrede doen. Hét bedrijf voor iedereen die wil overstappen naar emissievrij materieel, is ELM

Bouwmachines BV. Verkoopspecialist Gerben Brouwer is vastberaden om met ETEC Zero Emission

de markt van elektrische bouwmachines te veroveren. “Machines fabriceren zit in ons bloed. Met

bijna 100 jaar ervaring zijn we in staat om de perfecte elektrische graafmachines te bouwen, die

optimaal presteren op de bouwplaats van de toekomst.”

Tekst en beeld | ELM Bouwmachines

ELM Bouwmachines B.V. beschikt over een

complex van ruim 10.000 vierkante meter, met

maar liefst 6.000 vierkante meter aan werkplaats,

twee ruime spuitcabines en een compleet

ingerichte constructie-afdeling waar

ELM in staat is in eigen beheer machines te

ontwikkelen en te fabriceren.

PRAKTIJKERVARING

Alle ETEC machines zijn ontworpen door mensen

met passie, gecombineerd met ervaringen

vanuit de praktijk. ETEC elektrische graafma-

chines zijn uitvoerig in de praktijk getest alvorens

seriematige productie wordt gestart. De

wensen vanuit de gebruikers in combinatie

met de kennis en bijna 100 jaar ervaring binnen

ELM Bouwmachines heeft ervoor gezorgd

dat de de ETEC modellen de best presterende

elektrische graafmachines in de markt zijn.

Er is veel aandacht voor de veiligheid van de

ETEC graafmachines. Per ETEC model wordt het

voltage gekozen dat het beste past bij de machineklasse.

In de praktijk betekent dat de compacte

modellen tot en met de E36c (3,8-tons minigraafmachine)

zijn voorzien van zogenaamde

‘laagvoltage’ accu’s en daarboven wordt gebruik

gemaakt van ‘hoogvoltage’ accu’s (600V). Uiteraard

voldoen alle ETEC machines aan de hoogste

veiligheidseisen en worden geproduceerd

volgens de geldende normen die van toepassing

zijn bij elektrificatie van materieel.

GEHEEL IN EIGEN BEHEER

ELM Bouwmachines signaleerde zo'n 2,5 jaar

geleden dat er vanuit klanten een steeds gro-

14 BOUWMAT-ONLINE.NL


DUURZAAMHEID & ELEKTRIFICATIE

Accuboxen die gemonteerd worden in de ETEC E250LC.

Serieproductie ETEC E36c.

tere behoefte ontstond naar elektrische graafmachines.

Omdat er destijds nog geen serieuze

fabrikant van emissievrije machines op de

markt was – en volgens Gerben Brouwer eigenlijk

nog steeds niet, behoudens wat ombouwbedrijven

– is de keuze gemaakt om geheel

in eigen beheer elektrische graafmachines te

ontwikkelen en onder de merknaam ETEC Zero

Emission in de markt te zetten.

Brouwer: “Onze missie is dan ook om emissievrije

graafmachines de nieuwe standaard

te maken op de bouwplaats van de toekomst.

Met onze geheel in eigen beheer geproduceerde

elektrische ETEC graafmachines maken

wij deze stap écht mogelijk! Geen enkele

andere fabrikant van elektrische graafmachines

heeft meer expertise in eigen huis en

daar zijn we trots op.”

“We bouwen alles zelf”, vervolgt Brouwer.

“Van ontwerp tot uitvoering, zelfs de software

die aan de elektrische machine onderhevig is,

schrijven we zelf. Gezien het feit dat wij alles in

eigen beheer houden, zijn er dus ook minder

partijen bij betrokken, waardoor wij de kosten

lager kunnen houden. Naast concurreren op

kwaliteit kunnen we er zo ook nog eens voor

zorgen dat de bouwplaats van de toekomst

voor iedereen mogelijk is.”

ONE-STOP-SHOPPING

Wat absoluut belangrijk is, en waarvan ELM

merkt dat (potentiële) klanten het als zeer

prettig ervaren, is dat het concept one-stopshopping

wordt aangeboden. “Wij zijn verantwoordelijk

voor het gehele pakket dat wij

aanbieden. Wanneer er onverhoopt toch een

storing optreedt, hoeven we niet te leunen op

een extern bedrijf. Aan ons de taak én verantwoordelijkheid

om welk probleem adequaat en

naar wens van de klant op te lossen.”

Dat schept volgens Brouwer meteen een

vertrouwensband tussen de klant en ELM

Bouwmachines BV. “De klant tevredenstellen

en houden, is voor ons het allerbelangrijkste

en daarin zit ook onze kracht.”

“Onze missie is om emissievrije machines de

nieuwe standaard te maken op de bouwplaats

van de toekomst. ETEC maakt dit echt mogelijk”

Alle ETEC elektrische machines zijn voorzien

van de zogenaamde LFP-accu (lithium-ijzerfosfaat).

Deze accu’s zijn onbetwist de beste

keuze voor een elektrische graafmachine.

Onafhankelijke onderzoeken wijzen uit dat

de LFP-accu’s vele voordelen bevatten, zoals

geen brandgevaar: de bekende ‘thermal runaway’

is bij een LFP accu niet mogelijk. Verder

zijn ze bestand tegen hoge temperaturen,

hebben een vele malen langere levensverwachting

en een transparant productieproces.

Dat betekent géén gebruik van grondstoffen

die met kinderarbeid geassocieerd worden.

VOLLEDIGE WERKDAG

Een hele werkdag presteren in de zwaarste

condities. Dat is één van de uitgangspunten

tijdens het ontwerpen van ETEC graafmachines.

Door het combineren van slim design,

kennis vanuit de praktijk en goede materialen

maakt ETEC dit mogelijk en is dit geen

papieren werkelijkheid meer. ETEC graafmachines

zijn getest in de zwaarste omstandigheden.

Praktijktesten wijzen uit dat ETEC

graafmachines een hele werkdag presteren

bij gemiddelde tot zware werkzaamheden.

“De gebruiker kan dus zorgeloos minimaal

een dag lang de ETEC graafmachine inzetten.

Daarin onderscheiden onze ETEC graafmachines

zich ten opzichte van andere elektrische

modellen en draagt bij tot de sleutel tot succes”,

zegt Brouwer tot besluit. ■

BOUWMAT-ONLINE.NL 15


DUURZAAMHEID & ELEKTRIFICATIE

ETEC Zero Emission modellen bewijzen zich in de praktijk

ELEKTRISCHE MACHINES

VOOR NIEUWE GENERATIE

Al sinds eind jaren ’20 is ELM actief als machineleverancier. Door het bestaan van bijna 100! jaar

is meteen duidelijk dat er bij ELM niet wordt meegelift op elke hype en directeur Sander de Regt

van de ELM Groep kijkt daarom wat argwanend naar elektrische ombouwbedrijven die uit het

niets hun intrede maken binnen de bouwsector.

Tekst | ELM Bouwmachines

Beeld | Pieter de Mos

Volgens De Regt moeten potentiele klanten

zich wel realiseren of deze bedrijven überhaupt

nog wel bestaan over een jaar of vijf.

“Wie gaat zo’n machine servicen als deze bedrijven

niet meer thuis geven? De investeringen

zijn gigantisch, dus bij het aanschaffen

van elektrische bouwmachines moet men zich

wel realiseren of de desbetreffende leverancier

na een aantal jaren nog wel thuis geeft of

überhaupt nog bestaat…”

Ook merkt De Regt dat een elektrische graafmachine

nu al te kampen heeft met een imagoprobleem,

omdat hij het einde van de dag niet

zou halen op één volle acculading. Er wordt

dan ook veel beloofd door collegabedrijven

over kilowatturen in relatie tot de productiviteit,

wat in de praktijk vaak niet blijkt te kloppen.

TECHNISCH GOED

“Wij zijn zelf in ieder geval bezig om betaalbare

en technische goede machines te ontwikkelen.

We laten daarbij zien dat een elektrische graafmachine

niet onder doet voor een dieselvariant

en dat de machinist niet met het zweet tussen

zijn bilnaad hoeft te zitten of die het einde van

de werkdag wel haalt.”

Eén van de belangrijkste doelstellingen van

ELM Bouwmachines is dus het tevreden stellen

en houden van hun klanten om aan een lange

ETEC levert zes verschillende modellen elektrische graafmachines van 2 tot 26 ton. De E160W mobiele graafmachine levert 105 kW aan motorvermogen.

16 BOUWMAT-ONLINE.NL


DUURZAAMHEID & ELEKTRIFICATIE

termijn relatie te kunnen bouwen. Om aan te

geven hoe belangrijk deze doelstelling voor

ELM is, vroegen wij twee klanten naar hun bevindingen

met de ETEC Zero Emission graafmachines,

geleverd door ELM.

PASSENDE SERVICE

Gert Jan Anker (mede-eigenaar Anker Grondverzet

B.V.) is de trotse eigenaar van een elektrische

graafmachine, type ETEC E160W. Deze

17-tons mobiele graafmachine is werkzaam bij

de Groene Boog Combinatie (verbinding tussen

de snelwegen A16 en A13). Hij geeft aan

dat de voornaamste reden waarom zijn bedrijf

overgegaan is op de aanschaf van elektrische

bouwmachines ligt in het verzoek van Rijkswaterstaat

om als bedrijf aan de gestelde CO 2

-

norm te voldoen. Gert Jan was al bekend met

ELM, dus zijn keuze was snel gemaakt om met

hen in zee te gaan. Bijkomend voordeel was dat

ELM alle kennis in eigen huis heeft en ook de

passende service biedt, mocht er onverhoopt

een elektrische machine stilvallen.

Gert Jan vervolgt dat het gebruik van elektrische

bouwmachines veel voordelen met zich

meebrengt ten opzichte van de traditionele diesel

aangedreven graafmachines. “Deze ETEC

De E160W is uit te rusten met een enkele LFP-accu van 160 kWh of met een dubbel batterijpakket, om

probleemloos een hele werkdag te draaien.

kan echt minimaal 8 uur lang aaneengesloten

ingezet worden en zwaar grondverzetwerk verrichten.

Een ander groot voordeel is dat elektrische

bouwmachines minder geluid produceren,

zowel voor de omgeving als voor de gebruiker.

Tot slot liggen de onderhoudskosten aanzienlijk

lager.” Als het aan Gert Jan Anker ligt, blijft hij

voorlopig machinist op de ETEC E160W!

De 3,8 ton wegende E36c is met zijn 58 kWh accu

en 22 kW aan vermogen op dit moment echt een

succesnummer binnen de ETEC-range.

INTERESSANTE PARTNER

Jaco Nelisse (CEO Bruyn Nelisse) heeft afgelopen

zomer zijn machinepark uitgebreid met

de ETEC E36c, een 3,8-tons minigraafmachine.

Nelisse: “Wij werken veel in opdracht van diverse

overheden en om aan de duurzaamheidscriteria

met betrekking tot CO 2

-uitstoot te voldoen,

ontkomen wij tegenwoordig niet aan het

gebruik van elektrische bouwmachines willen

wij als bedrijf een interessante partner blijven

voor de opdrachtgever, in ons geval de overheid.”

Hij is van mening dat over de aanschaf

van een Zero Emission machines niet te makkelijk

gedacht moet worden; de investering is

behoorlijk (in verhouding tot een traditionele

graafmachine) en er dient wel laadinfrastructuur

aanwezig te zijn in de directe nabijheid buurt

van de elektrische graafmachine. Dat brengt in

de praktijk nog wel eens problemen met zich

mee, omdat er door opdrachtgevers niet altijd

bij stil wordt gestaan dat er voldoende elektriciteit

op de bouwplaats aanwezig moet zijn.”

Over de ETEC is Nelisse erg goed te spreken

en met name dat de E36c eenvoudig één

De machinist bij Bruyn Nelisse is erg in zijn nopjes

met de ETEC E36c, die met overdruksysteem

wordt ingezet op een saneringsklus in Rotterdam.

dag non-stop zijn werk doet en ook nog eens

geen tot weinig geluid maakt. Het maakt de

ETEC een fijne machine om dagelijks mee te

werken. Nelisse kwam niet meteen bij ELM

terecht. Hij heeft hiervoor eerst wat marktonderzoek

uitgevoerd. De reden waarom hij

koos voor ELM is dat zij alle kennis en expertise

in huis hebben, korte lijnen hebben en

ijzersterke service bieden. Voor hem dus genoeg

redenen om met een gerust gevoel tot

aanschaf van een ETEC over te gaan! ■

BOUWMAT-ONLINE.NL 17


DUURZAAMHEID & ELEKTRIFICATIE

Emissieloos stampen, trillen of walsen met WeberMT

VERDICHTINGSMACHINES

ELEKTRISCH AANGEDREVEN

Met het oog op de Bauma legt het Duitse Weber Maschinentechnik

dit jaar de focus op trilplaten, -stampers en -walsen met

elektrische of batterijaandrijving. Dit betekent dat grond wordt

verdicht zonder emissies en zonder merkbaar motorgeluid.

Tekst | Armand Landman

Beeld | Weber MT

Weber MT zorgde in 2004 voor opschudding door op de beurs in München

onder de productnaam Compatrol de eerste uitgebreide verdichtingscontrole

voor handbediende grondverdichters te presenteren. Tot

dan toe boden alleen grote walsen de mogelijkheid om de voortgang van

de verdichting te sturen. Weber zette daarmee destijds de toon. Dit jaar

zet het familiebedrijf – met inmiddels de derde generatie aan het roer – op

de grootste materieelvakbeurs ter wereld zijn elektrisch aangedreven trilplaten,

trilstampers en trilwalen in de schijnwerpers.

Trilplaat CR6.

De onderhoudsvrije elektromotoren kunnen met een druk op de knop worden

gestart. Er is een accu voor alle machines in de Weber MT accuserie. De

accu en elektromotor zijn gefabriceerd door Honda. Het motorvermogen

en daarmee verbonden werkresultaat zijn volgens de Duitse fabrikant gelijk

aan die van conventionele modellen met verbrandingsmotor. Nieuw is de

batterij aangedreven elektrische motor eGX van Honda. Uit de beproefde

trilstamper SRV 590 is bijvoorbeeld de accustamper SRE 590 DC ontwikkeld.

Inclusief batterij heeft deze een bedrijfsgewicht

van 68 kg en behaalt een slagkracht

van 17,5 kN. Bovendien staan

twee vooruit lopende trilplaten ter

beschikking: de CF 2 DC en de CFR

90 DC, met een bedrijfsgewicht 87

respectievelijk 96 kg en 45 dan wel 43

cm werkbreedte. De CF 2 DC realiseert

een centrifugaalkracht van 15 kN, tegenover

14 kN bij de CFR 90 DC.

JAAR

ERVARING

Verdichtingstechniek met innovatieve batterij technologie.

100%

EMISSIEVRIJ WERKEN

Elektrische stamper SRE 590 DC.

Op de beursstand van WeberMT zullen

alle vijf de elektrische grondverdichters van

dichtbij te zien zijn. De Duitse machinebouwer

zal daarnaast nog meer innovaties en

varianten op bestaande producten presenteren.

Het portfolio omvat immers ook nog

trilplaten, omkeerbare grondverdichters,

trilstampers, achteruitloopwalsen en sleuvenwalsen.

Betontrilnaalden voor het verdichten

van beton en voegenfrezen completeren

het assortiment. Bijna 60 procent

van de omzet wordt behaald via export. ■

webermt.com

18 BOUWMAT-ONLINE.NL


DUURZAAMHEID & ELEKTRIFICATIE

Zonder risico overstappen op biologisch afbreekbare olie

SMEERMIDDELEN DIE NIET SCHADELIJK

ZIJN VOOR MENS EN MILIEU

Minder stilstand, een langere levensduur, minder verspilling en beter voor mens en milieu.

Dat beloven de CARDEV filtratiesystemen die speciaal zijn ontworpen om hydraulische

smeermiddelen te ontdoen van vuil en water. Ze worden geleverd door Duport Lubricare.

Michael Anslijn van het bedrijf uit Dedemsvaart legt uit.

Tekst | Armand Landman Beeld | Duport Lubricare

CARDEV filtratiesystemen zijn speciaal ontworpen

om hydraulische smeermiddelen te ontdoen van

vuil en water.

“Smeermiddel op basis van verzadigde esters

laat zich heel makkelijk op lagere temperaturen

reinigen. Met CARDEV is het mogelijk om

de hydrauliekolie in het systeem schoner dan

nieuw te krijgen en te houden. In de meeste

gevallen kan dat zelfs terwijl de machine gewoon

doordraait”, legt Anslijn uit.

Anslijn heeft als adviseur bij Duport Lubricare

jarenlang ervaring met biologisch afbreekbare

smeermiddelen. Bevlogen somt hij de voordelen

ervan op: “Omdat het gemaakt is op basis

van verzadigde estervloeistoffen is de olie van

Motorex compatible met alle gangbare afdichtingen.

Aanpassingen aan een machine zijn dus

niet nodig en overstappen van minerale oliën

naar een biologisch afbreekbaar alternatief is

daarom een fluitje van een cent. Bovendien

hoef je ze gedurende de hele levensduur van

een machine niet te vervangen. Minder stilstand

dus, minder arbeid en veel minder gebruik

van schadelijke stoffen. Tel uit je winst!”

Mocht er onverhoeds een slangbreuk optreden

dan zijn de smeermiddelen van Motorex niet

schadelijk voor het milieu. Anslijn: “75% breekt

binnen 28 dagen af, volgens de OECD 301Brichtlijn.

Niet voor niets schrijven steeds meer opdrachtgevers

- gemeenten, maar ook Waternet -

biologisch afbreekbare smeermiddelen voor.” ■

“Niet voor niets schrijven steeds meer

opdrachtgevers biologisch afbreekbare

smeermiddelen voor”

Duport Lubricare levert naast de CARDEV filtratiesystemen

ook biologisch afbreekbare

smeersystemen van het Zwitserse Motorex. En

dat wordt in deze tijden van emissieloos werken

steeds vaker voorgeschreven.

“Er is geen enkele reden om niet over te

stappen op biologisch afbreekbare smeermiddelen”,

stelt Anslijn onomwonden. “De

olie van het Zwitserse Motorex gaat de hele

gebruiksduur van een machine mee, is mengbaar

met andere biodegradables, PFAS vrij,

volledig afbreekbaar en we nemen desnoods

de fabrieksgarantie over. Dus waarom zou

je het niet doen? Het is net zo belangrijk als

emissieloos werken.”

Het team van Duport Lubricare, Michael Anslijn tweede van links.

BOUWMAT-ONLINE.NL 19


DUURZAAMHEID & ELEKTRIFICATIE

De Limach E88.1 is een 10-tons elektrische krachtpatser.

Elektrische grondverzetmachines zijn hiervoor dé oplossing

BOUWERS IN SPAGAAT

DOOR STIKSTOFNORM

EcoRent een nieuwe naam, maar met een gedegen achtergrond. Achter dit initiatief gaat

Rens de Bruijn B.V. schuil, een familiebedrijf dat al ruim 40 jaar een begrip is als leverancier

van grondverzetmachines. De afgelopen jaren hebben zij naast hun ‘gewone’ machinepark

geïnvesteerd in de aanschaf van elektrisch materieel voor de onbemande verhuur.

Tekst | Marie-Louise Verplak

Beeld | Rens de Bruijn B.V. / EcoRent

“Onze kracht ligt in het feit dat al onze elektrische

graafmachines van hoge kwaliteit zijn. Dat

is ook een garantie die wij aan al onze klanten

geven”, aldus Rens de Bruijn. “De elektrische

graafmachines in de range van 2 tot 3 ton bedrijfsgewicht

zijn allemaal voorzien van een accu

die 8 uur lang onafgebroken ingezet kan worden.

De 6- en 10-tonner zijn uitgerust met een

extra accupakket die de machines zelf kunnen

wisselen, zodat ook deze modellen een volledige

werkdag ingezet kunnen worden.”

SCHONER EN STILLER

De Bruijn vervolgt: “Bij EcoRent verhuren wij

alleen elektrische graafmachines van het merk

Limach.” Limach is opgericht met als doel

bouwmachines te ontwikkelen met een elektrische

aandrijving. Graafmachines met een

dieselmotor worden in het expertisecentrum

in Ede omgebouwd tot elektrische graafmachines,

waarmee voor schonere en stillere

bouwplaatsen wordt gezorgd. Waar Limach

in eerste instantie een initiatief was van drie

Nederlandse ondernemers (waaronder Rens

de Bruijn), heeft begin dit jaar Volvo CE een

meerderheidsbelang in Limach gekregen.

Hierdoor kan de productie opgeschaald en

het aanbod uitgebreid worden, om zo aan de

toenemende vraag van klanten te voldoen.

“Maar het belangrijkste hierin is dat een naam

als Volvo veel klantvertrouwen geeft.”

“Bij Limach ligt de lat erg hoog. Hierbij is prijs

ondergeschikt aan kwaliteit", klinkt het reso-

20 BOUWMAT-ONLINE.NL


DUURZAAMHEID & ELEKTRIFICATIE

luut. “Als Rens de Bruijn B.V. merkten wij dat

een dergelijke investering niet voor iedereen

mogelijk is. Hierin zagen wij mogelijkheden om

onze eigen verhuurtak uit te breiden.” Zo ontstond

EcoRent. “Een naam en logo die uit- en

bijdraagt aan de verhuur en filosofie van elektrische

graafmachines”, legt De Bruijn uit.

KLANT ONTZORGEN

“Naast de kwaliteit van Limach kenmerken wij

ons bij EcoRent ook door flexibiliteit. Wij bieden

de mogelijkheid de elektrische machine

te huren voor een dag, week, maand of langer,

afhankelijk van de wensen van de klant. Ook

het transport naar en van de werklocatie kunnen

wij verzorgen. Zo kunnen wij klanten een

totaalpakket bieden en volledig ontzorgen.”

Momenteel is EcoRent een van de weinige verhuurbedrijven

die elektrische graafmachines

verhuren en de enige die zich volledig richt op

dit segment. Ook door het feit dat alle machines

die worden verhuurd een volledige werkdag

kunnen draaien en er grote machines tot 10 ton

te huur zijn, maakt EcoRent een unieke partner.

Uniek wisselsysteem waarbij het accupakket zelfstandig door de machine wordt afgezet of opgepakt.

TOEKOMSTVISIE

EcoRent heeft zeker een stip aan de horizon als

er gesproken wordt over de toekomstvisie. “De

aantallen zijn ondergeschikt, wij willen de klant

ontzorgen met kwalitatief hoogwaardige machines.”

Daarin zijn duurzaamheid en milieuvriendelijkheid

zeker speerpunten. “Aan ons de taak

om eventuele uitdagingen en problemen adequaat

en naar de wens van onze klanten op te

lossen. Dat schept een vertrouwensband. De

klant tevreden stellen én houden is voor ons de

belangrijkste missie, daarin schuilt onze kracht.

Zo wordt duurzaam werken voor iedereen bereikbaar

en daar mogen we trots op zijn.” ■

Verhuur van

elektrische graafmachines

Huur uw Limach elektrische

graafmachines bij ECORENT

Voor meer informatie:

info@ecorent.nu • 085 – 070 8260 • www.ecorent.nu

BOUWMAT-ONLINE.NL 21

Advertentie EcoRent 0922-def.indd 1 21/09/2022 12:13


DUURZAAMHEID & ELEKTRIFICATIE

EMISSIELOOS FUNDEREN

MET MULTIFUNCTIONELE

FUNDERINGSMACHINE

Elektrificatie is een hot item bij machinebouwers. Generiek bouwmaterieel is over het algemeen

relatief eenvoudig te elektrificeren. In de wereld van de grote funderingsmachines ligt dat

anders. Daar brengt Fundex Equipment binnenkort verandering in. Op de Bauma wordt ’s werelds

eerste grote elektrische funderingsmachine gepresenteerd voor het serieuze werk. De F4800E is

gebaseerd op de eerder dit jaar gelanceerde ‘standaard’ F4800 met maximaal 50 meter makelaar

en 500 kNm boorkoppel over de gehele lengte.

Tekst | Roel van Gils Beeld | Fundex Equipment

De F4800 is een recente ontwikkeling van Fundex

Equipment, bedoeld als antwoord op de

toenemende vraag naar langere paallengtes in

de markt. De machine is multifunctioneel inzetbaar

voor diverse boor- en heimethodes evenals

voor soil-mixing, damwand drukken en trillen.

Met het oog op de toekomst bouwt Fundex nu

ook aan de F4800E. Want, behalve multifunctioneel

inzetbaar, leent de basismachine van de

F4800 zich voor meerdere energiebronnen. “Het

ombouwen van een graafmachine gaat net wat

makkelijker dan het elektrificeren van een grote

funderingsmachine, waar veel grotere vermogens

worden gevraagd”, stelt Arjan Roubos,

salesmanager bij Fundex Equipment terecht.

De F4800E wordt groots gepresenteerd tijdens Bauma 2022.

SCHAKELEN TUSSEN

ENERGIEBRONNEN

Uitgangspunt bij het ontwerp van de F4800E

vormt het in de toekomst kunnen schakelen tussen

verschillende energiebronnen in de bouwput.

“We weten nu nog niet wat de toekomst

ons gaat brengen: een groot batterijpack,

netvoeding, brandstofcel of iets anders”,

zegt John Brakman, salesmanager bij Fundex

Equipment. “Daarom zijn we tot een ‘be ready,

be flexible’ concept gekomen. De basismachine

is compleet elektrisch uitgevoerd met onder

andere elektrische lieren, permanent magneetmotoren

van Danfoss, elektrisch aangedreven

pompunits voor de hydrauliek en een accupakket.

Dat alles verstaan we onder het ‘be ready’

22 BOUWMAT-ONLINE.NL


DUURZAAMHEID & ELEKTRIFICATIE

Fundex MYRIX.

Be ready, be flexible.

gedeelte. Het is slechts een kwestie van een

stroombron eraan koppelen en de machine

kan volledig emissieloos zijn werk doen.” Maar

dat laatste is nu nog een ‘dingetje’. “Dergelijke

stroomvoorzieningen zijn er niet in elke

bouwput. Het ‘be flexible’ gedeelte wordt als

eerste ingevuld door een generatorset met

compacte dieselmotor die de elektrische machine

voedt. De generatorset vult het accupakket

op de basismachine aan, waarmee piekbelastingen

opgevangen worden (peakshaving).

Deze configuratie zorgt overigens ook al voor

een bijna 25% lager energieverbruik. Zodra er

andere energiebronnen beschikbaar komen,

kunnen we daar met het flexibele gedeelte

van de F4800E heel snel op inspelen. Hierdoor

heeft de klant een hoge return on investment.”

en volledig geënt op het zoveel mogelijk emissieloos

kunnen funderen.”

De F4800E wordt groots gepresenteerd tijdens

Bauma 2022. “Er is al behoorlijk wat interesse

vanuit de markt in dit prestigeproject”, zegt

Roubos. “Logisch ook, want CO 2

-reductie vormt

een belangrijke pijler bij de gunning van projecten.”

Parallel aan deze F4800E ontwikkelt Fundex

ook een CD20E in de compacte range, die

eveneens op Bauma wordt gepresenteerd. En

daar blijft het niet bij… “We hebben alle kennis

in huis om dit soort concepten te ontwikkelen

vanaf de eerste schets tot aan het daadwerkelijk

bouwen en het servicen. En dat allemaal onder

één dak. Houdt ons dus in de gaten!” ■

MYRIX

Sinds enige tijd maakt Fundex Equipment via

het online portaal MYRIX onder meer alle machine-

en paaldata inzichtelijk voor zijn klanten.

“Met het oog op de nieuwe F4800E voegen we

daar binnenkort een Energy & Emission dashboard

aan toe”, vervolgt Roubos. “De hoeveelheid

energie die benodigd is, is geheel afhankelijk

van het paalsysteem. Door al deze data

te vergaren en te analyseren, kunnen we heel

goed inschatten welke vermogens nodig zijn

voor een vergelijkbaar ander project.” Brakman

vult aan: “In de toekomst gaat het Energy

& Emission dashboard gebruikers helpen om

de benodigde energie in te plannen om zo efficiënt

mogelijk de dag door de komen. Een

specifieke nieuwe ontwikkeling binnen MYRIX

Parallel aan de F4800E ontwikkelt Fundex ook een CD20E in de compacte range, die eveneens op

Baumawordt gepresenteerd.

BOUWMAT-ONLINE.NL 23


DUURZAAMHEID & ELEKTRIFICATIE

Tijdens Bauma presenteert Mecalac een complementair gamma van middelgrote elektrische machines voor graven, laden en transporteren.

MCL-serie is antwoord op groeiende vraag naar compacte knikladers

Ecosystem omvat drie

elektrische krachtpatsers

Tijdens de Bauma laat Mecalac met een drietal relatief grote elektrische machines zien, dat het op

milieugebied voorop loopt. Daarnaast is het gamma knikladers uitgebreid met de zes modellen van

het MCL-gamma. Ze zijn een direct antwoord op de groeiende vraag naar kleine, multifunctionele

knikladers in de landbouw-, verhuur- en bouwsector.

Tekst | Pieter de Mos

Beeld | Mecalac

Mecalac wordt in ons land vertegenwoordigd door Ahlmann Nederland.

We vroegen PR-man Peter van Keulen welke nieuwe machines

straks in Ammerzoden te zien (en uiteraard te koop) zullen zijn. Hij

verwacht met name veel belangstelling voor beide elektrische ban-

denmachines: de Ahlmann es1000 zwenklader met 1.000 liter bakinhoud

en de 11-tons Mecalac e12 graafmachine, inclusief de M-Power

laadoplossing voor op de werkplek. Bij de compacte knikladers gaat

het om de modellen MCL2, MCL4+ en MCL8.

24 BOUWMAT-ONLINE.NL


DUURZAAMHEID & ELEKTRIFICATIE

ZERO EMISSION ECOSYSTEM

Genoeg kleine elektrische machientjes tegenwoordig, maar waar zijn ze

in de zwaardere machineklassen? Mecalac wil daar verandering in brengen.

Tijdens Bauma presenteert het een complementair gamma van

middelgrote elektrische machines voor graven, laden en transporteren.

Volgens Mecalac sluiten de 1000 liter es1000 zwenklader, de 11-tons e12

graafmachine en de 6-tons ed6 wieldumper goed aan bij de emissievrije

wensen van binnenstedelijke bouwers.

Om ze van energie te kunnen voorzien wordt tegelijkertijd M-Power geïntroduceerd:

een mobiele oplossing voor stroomvoorziening. Met zijn

opslagcapaciteit van 300 kWh vervangt deze powerbox de traditionele

dieselgenerator en kan er schoner en stiller worden gewerkt, ook in de

vroege en late uurtjes. Mecalac liet berekenen dat het drietal op jaarbasis

een CO 2

-besparing van 64 ton kan opleveren.

NIEUWE REEKS KNIKLADERS

Mecalac en Ahlmann Nederland zien een toenemende vraag naar compacte

knikladers, die steeds vaker andere type machines gaan vervangen

omdat ze veelzijdiger inzetbaar zijn, wendbaarder en ook veiliger. Het

nieuwe Mecalac MCL-gamma omvat zes modellen, van 1,74 tot 2,85 ton.

Vier daarvan hebben standaard een langere giek voor landbouwactiviteiten,

twee hebben speciaal voor het bouwsegment een kort hefframe.

Mecalac's nieuwe MCL-gamma omvat zes modellen, van 1,74 tot 2,85 ton

eigengewicht.

De MCL2 met wielmotor transmissie is zeer wendbaar. Als kleinste binnen

de MCL-serie levert hij maximale prestaties. Er is keuze uit een canopydak

of cabine.

De MCL4+ met zijn 18,4 kW motor biedt een uitstekend compromis tussen

compactheid en hefvermogen. Dankzij het lage transportgewicht is hij

prima op een aanhangwagen te vervoeren. De ‘plus’-versie is speciaal op

de bouw gericht. Zijn korte arm garandeert een hogere kieplast.

De MCL8 heeft als sleutelwoorden: forse kracht, grote storthoogte en flink

hefvermogen. Deze grootste kniklader in het MCL-gamma staat sterk bij

laden, verplaatsen en aandrijven van hydraulische aanbouwdelen. ■

BOUWMAT-ONLINE.NL 25


DUURZAAMHEID & ELEKTRIFICATIE

Bauma-primeurs van Kubota: elektrische wielladers en tracking systeem

MET HVO EN ELEKTRIFICATIE

NAAR VERDUURZAMING

Proeven met biologische HVO-brandstof, een tweetal elektrische wielladers plus een op alle

Kubota-machines toepasbaar tracking systeem. Het zijn enkele van de nu al bekende troeven die

Kubota te bieden heeft tijdens Bauma 2022. Natuurlijk gaan we tevens heel wat vernieuwde en

vertrouwde machines op de stand zien. En naar verwachting nog meer elektrisch nieuws...

Tekst | Pieter de Mos

Beeld | Meerman/Kubota/Gulf

Kubota maakte onlangs bekend dat het in het

Verenigd Koninkrijk proeven heeft gedaan

met hydrotreated vegetable oils (HVO). Een

vijftal testmachines werd gevolgd via een speciaal

programma dat gegevens oplevert over

de motortelemetrie. De proef wordt gezien als

een belangrijke mijlpaal voor Kubota, dat de

verzamelde gegevens wereldwijd gaat gebruiken

om de toekomstige brandstofstrategie te

helpen bepalen. Het gebruik van HVO-brandstof

staat nu open voor alle Kubota-motoren

en onder de volledige fabrieksgarantie, zodat

we er ook in ons land volop gebruik van kunnen

gaan maken.

Beide elektrische primeurs, de RT210-2e en

RT220-2e, hebben als basis de RT210-2 en

RT220-2, waarvan de Kubota-dieselmotor is

vervangen door een elektrisch systeem met

twee elektromotoren (één voor het rijgedeelte

en één voor de hydraulische werking) plus een

batterijpakket. Door zijn forse hefhoogte is de

RT210-2e vooral interessant voor landbouwers

of veehouders. De RT220-2e is door zijn grotere

hefvermogen vooral interessant voor bouwen

verhuurbedrijven. Beide nieuwelingen zijn

ideaal voor werkterreinen waar lawaai en CO 2

-

uitstoot niet wenselijk zijn.

Mathieu Bourson, productmanager voor Kubota

Europa: "We zijn verheugd om drie nieuwe mo-

HVO is een vloeibare brandstof die wordt gemaakt

uit een scala aan plantaardige oliën

van planten (zoals koolzaad, zonnebloem en

sojabonen) plus enkele dierlijke vetten. HVOdiesel

vermindert de uitstoot van broeikasgassen

met maar liefst 90%. De geteste brandstof

voldoet aan de EN 15940-normen en de Fuel

Quality Directive 2009/30/EC Annex II, waardoor

deze zonder aanpassingen in dieselmotoren

kan worden gebruikt.

ELEKTRISCHE PRIMEURS

Kubota heeft het uitgebreide gamma knikladers

uitgebreid met twee nieuwe elektrische

wielladers, de RT210-2e en RT220-2e, plus

een nieuwe telescooplader. Deze RT105T-2

is gebaseerd op de RT100-2 maar kreeg

een sterkere motor (25 tegenover 20 pk). Hij

heeft een telescopische arm die een maximale

hoogte bij de scharnierpen van 2.820

mm in plaats van gewoonlijk 2.170 mm

mogelijk maakt.

De elektrische RT220-2e is door zijn grote hefvermogen vooral interessant voor bouw- en verhuurbedrijven.

26 BOUWMAT-ONLINE.NL


DUURZAAMHEID & ELEKTRIFICATIE

Het nieuwe Kubota Tracking System stelt gebruikers

in staat om via pc, laptop, tablet of smartphone

actuele gebruiksinformatie te krijgen over machines.

Telescooplader RT105T-2 is gebaseerd op de RT100-2, maar kreeg een grotere dieselmotor voor extra vermogen.

dellen in ons gamma wielladers te introduceren.

De nieuwe RT105T-2 opent voor ons het segment

van de telescoopladers en zal spoedig gevolgd

worden door een andere machine. Voor

de RT210-2e en RT220-2e is het de tweede reeks

Kubota-machines, na onze rupsdumpers, die we

beginnen te elektrificeren. Wat onze serie minigravers

betreft, streeft Kubota ernaar marktleider

te zijn voor Zero Emission machines." Naar

verwachting gaan we van die minigravers tijdens

Bauma meer innovatief nieuws zien.

MACHINEVOLGSYSTEEM

Kubota heeft een nieuw telematicaportaal gelanceerd.

Kubota Tracking System stelt gebruikers

in staat om actuele gebruiksinformatie te krijgen

over de machines in hun vloot. Het is is toegankelijk

via een pc, laptop, tablet of smartphone,

zodat de gegevens overal en altijd zichtbaar zijn.

Het Tracking System is als eerste standaard op

Kubota KX080-4a2 graafmachines en zal uiteindelijk

voor alle Kubota’s beschikbaar komen.

Via Tracking System krijgen machinisten en

machinebeheerders met één druk op de knop

toegang tot alle gegevens van hun machine(s),

zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen

nemen. Daarbij gaat het enerzijds om zaken als

onderhoudstijden en vlootbewegingen, anderzijds

creëert het een betere zichtbaarheid van

machines uit het oogpunt van beveiliging. Dat

is extra belangrijk nu de kosten in andere sectoren

van de bouw stijgen. Kubota wil graag

nieuwe manieren ontwikkelen om machinegebruikers

te helpen begrijpen waar besparingen

kunnen worden gerealiseerd en de efficiëntie

kan worden verhoogd.

De beveiliging wordt verbeterd doordat machine-eigenaren

via GPS-tracking de bewegingen

van elke graafmachine kunnen bekijken. Daarbij

is ook geofencing beschikbaar, waarmee gebruikers

specifieke gebruiksgebieden kunnen

aanwijzen en het systeem een melding geeft

als een machine dit gebied verlaat. ■

Waarom hydrotreated vegetable oils (HVO) goed zijn voor het milieu laat

brandstofleverancier Gulf zien.

Kubota’s elektrisch aangedreven kniklader RT210-2e scoort vooral door zijn

forse hefhoogte.

BOUWMAT-ONLINE.NL 27


DUURZAAMHEID & ELEKTRIFICATIE

Materieelvakbeurs Bauma wordt eind oktober groot feest voor Hitachi

JUBILARIS PRESENTEERT

ELEKTRISCHE VIJFTONNER

Dit jaar viert Hitachi Construction Machinery (Europe) NV tijdens Bauma het 50-jarig jubileum.

Behalve een feeststemming is er natuurlijk ook veel machinenieuws, zoals de eerste elektrische

5-tons midigraver voor Europa, de nieuwe ZX490LCH-7 graafmachine met extra lange giek, twee

Zaxis-7 sloopmachines en een ZX210LC-7 met in de fabriek geïnstalleerde 3D-machinebesturing

van Leica Geosystems.

Tekst | Pieter de Mos

Beeld | Hitachi CM Nederland

Het begon onder leiding van de heer Okajima

met slechts vier medewerkers in Oosterhout.

Daar werd in 1972 Hitachi Construction

Machinery (Europe) NV opgericht als de Europese

dochteronderneming van HCM Group.

Een halve eeuw later is HCME uitgegroeid

tot een succesvolle internationale organisatie,

met een eersteklas productiefaciliteit in

Nederland en ondersteund door een uitgebreid

dealernetwerk. Vandaag de dag heeft

HCME meer dan 700 mensen in dienst en is

het actief in heel Europa, delen van Afrika en

Israël. Tijdens Bauma wordt het 50-jarig jubileum

uitgebreid gevierd en krijgt het groeiend

aantal klanten enkele toekomstgerichte

machinenieuwtjes te zien.

ELEKTRISCHE 5-TONNER

Na de elektrische 8,7-tons ZE85 graafmachine

op rups doet Hitachi nu een stapje

omlaag en introduceert de ZX55U-6EB, een

compacte elektrisch aangedreven rupsgraver

met korte zwenkstraal, waardoor hij goed uit

de voeten kan in krappe ruimtes. De ZX55U-

6EB is de eerste in zijn soort die door Hitachi

helemaal zelf wordt geproduceerd. Klanten

kunnen kiezen tussen een eigen voeding met

lithium-ion batterijen van 39 kWh en een bekabelde

voeding. Die laatste heeft als voordeel

dat de machine kan doorwerken terwijl

hij wordt opgeladen door een CEE 400VAC

3-fasenstroombron.

Interessant voor zowel machinist als materieelparkbeheerder/verhuurbedrijf

is de mogelijkheid

om de status van het elektrische

aandrijfsysteem, inclusief batterijniveau en

motorbelasting, op afstand te bewaken.

De ZX55U-6 EB wordt officieel pas tijdens

de Bauma onthuld, maar was al samen met

de ZE85 als primeur te zien tijdens de open

dag vanwege het 50-jarige jubileum, die op

17 september plaatsvond bij de fabriek van

HCME in Amsterdam.

LANGE GIEK EN ARM

Op de Hitachi-stand is hij prominent aanwezig:

de 49-tons ZX490LCH-7 HE16LD. Deze graafmachine

op rupsen heeft een langere hoofdgiek

en arm dan het standaardmodel ZX490-

7 en daardoor een bereik van 16 meter. Dat

maakt hem ideaal voor graafwerk, baggerwerk

in rivieren of meren, walonderhoud en lichte afwerking

van taluds. Door zijn extra lange giek

en arm kan hij ook worden ingezet om kipperwagens

en dumptrucks te laden.

De 22-tons rupsgraafmachine ZX210LC-7 verlaat de fabriek met volledig geïnstalleerde

3D-machinebesturing van Leica Geosystems.

Op de stand zien we ook een 22-tons rupsgraver

ZX210LC-7 met vooraf geïnstalleerde

3D-machinebesturing van Leica Geosystems.

28 BOUWMAT-ONLINE.NL


DUURZAAMHEID & ELEKTRIFICATIE

Het waarde vermeerderende 3D-systeem is

in de fabriek van HCME in Amsterdam geïnstalleerd

in het kader van het nieuwe Hitachi

Customised Solutions-platform. Voordelen

zijn: fabrieksgarantie en financiering zitten in

één pakket en de machinist krijgt direct praktijktraining

bij aflevering van de machine.

De elektrisch aangedreven ZX55U-6EB is de eerste in zijn soort die door Hitachi helemaal zelf wordt

geproduceerd.

TWEE SLOOPKRANEN

Er is in Europa een toenemende vraag naar

krachtige sloopmachines, die enerzijds met

grotere hulpstukken kunnen werken en anderzijds

ook voor secundaire sloopwerkzaamheden

zijn in te zetten. Hitachi presenteert

daarom zowel de ZX390TC-7 als

de ZX400MC-7. Het zijn allebei 40-tonners

met Stage V motor. Dankzij een grotere giek

en bakcilinders, plus een versterkt snelwisselsysteem

van een hogere klasse, kan de

ZX390TC-7 werktuigen tot 5 ton dragen.

Een extra contragewicht van 1,4 ton en een

25 centimeter langere onderwagen moeten

voldoende stabiliteit garanderen.

Dankzij grotere giek- en bakcilinders plus een versterkt snelwisselsysteem kan de ZX390TC-7 werktuigen

tot vijf ton dragen.

“Tijdens Bauma wordt

het gouden jubileum

uitgebreid gevierd en

krijgen klanten enkele

toekomstgerichte

machinenieuwtjes

te zien”

De ZX400MC-7 sloopkraan is een multicarrier die breed inzetbaar is dankzij de vier toepasbare

giekconfiguraties.

De ZX400MC-7 is veel meer een multicarrier,

die breed kan worden ingezet. Hij kan daarvoor

worden uitgerust met een monogiek,

tweedelige giek en speciale sloopgieken met

een hoogtebereik van 21 of zelfs 24 meter.

Het is één van de drie nieuwe machines voor

speciale toepassingen die zijn ontwikkeld in

exclusieve samenwerking met de Duitse specialist

KTEG. De veelzijdigheid wordt nog

verder vergroot door de driedubbele giekcilinder,

de verstelbare onderwagen en een

langer rupsframe. ■

BOUWMAT-ONLINE.NL 29


DUURZAAMHEID & ELEKTRIFICATIE

Belangrijk is niet alleen de biologische afbreekbaarheid, maar ook de ecotoxiciteit en bio-accumulatie van een smeermiddel.

Biologisch afbreekbare smeermiddelen verlagen bedrijfskosten

MILIEU ÉN BEDRIJF GEBAAT

BIJ BIOLOGISCHE OLIE/VET

Het is alweer een jaar geleden dat Van Meeuwen Lubrication het merk PANOLIN toevoegde aan het

portfolio smeermiddelen. Terugkijkend mogen we spreken van een succesvol jaar voor de biologisch

afbreekbare oliën en vetten van de bekende Zwitserse fabrikant. Steeds duidelijker wordt welke

voordelen het gebruik daarvan heeft, zowel voor de bedrijfsfinanciën als voor onze leefomgeving.

Tekst | Pieter de Mos

Beeld | Pieter de Mos, PANOLIN

De door Van Meeuwen Lubrication samen

met PANOLIN gepromote toekomstfilosofie

begint duidelijk over te komen in de markt.

Die visie staat ook centraal tijdens de Bauma,

de grootste bouwmachinevakbeurs ter

wereld, waar PANOLIN op stand 424 in hal

5 zal laten zien, hoe biologisch afbreekbare

smeermiddelen de machineprestaties verhogen,

het milieu beschermen en de CO 2

-uitstoot

verminderen.

Ze kunnen op termijn eveneens de bedrijfskosten

verlagen. De kwalitatief hoogstaande

biologisch afbreekbare producten van PANO-

LIN zijn bij de aanschaf weliswaar duurder dan

een conventionele minerale olie, maar dat nadeel

wordt snel ingelopen tijdens het gebruik.

Zo valt het gebruik van een minerale olie bij

circa 12.000 draaiuren al zeven (!) keer duurder

uit vanwege de vele verversingen.

LEVENSDUUR VERLENGEN

Een ander belangrijk voordeel voor materieeleigenaren

is de grotere betrouwbaarheid van

machines. Door het verminderen van storingen

en ongeplande uitval wordt vaak kostbaar

tijdverlies voorkomen. Tegelijk gaan de prestaties

van machines omhoog en is een veel

langere nasmeer- en verversingsinterval haalbaar.

Onder optimale omstandigheden is vaak

geen enkele vervanging meer nodig tijdens

de praktische levensduur van een machine.

Smeermiddelen met levensduurpotentieel, tel

uit je winst! De professionals van Van Meeuwen

Lubrication kunnen op basis van de PANOLINproductrange

uitstekend adviseren welke smeermiddelen

voor welke machines en specifieke werkomstandigheden

het beste resultaat opleveren.

BETER VOOR HET MILIEU

PANOLIN is al zo’n 40 jaar bezig met de ontwikkeling

en productie van een volledig assortiment

hoogwaardige biologisch afbreekbare

smeermiddelen (ECL’s/EAL’s). Toch blijkt het

30 BOUWMAT-ONLINE.NL


DUURZAAMHEID & ELEKTRIFICATIE

nog altijd nodig om het milieuvoordeel daarvan

te benoemen ten opzichte van conventionele

producten. Langzaam maar zeker wordt

het steeds meer materieelgebruikers duidelijk

dat lekkage van niet-biologisch afbreekbare

oliën en vetten geheel voorkomen moet worden

ter bescherming van het milieu.

Belangrijk hierin is niet alleen de biologische afbreekbaarheid,

maar ook de ecotoxiciteit en bioaccumulatie

van een smeermiddel. Zelden staan

we stil bij de hoge kosten van sanering van vervuilde

grond, niet alleen in kwetsbare natuurgebieden,

maar ook of juist in een stedelijke omgeving.

Bedenk daarbij dat 1 liter (hydrauliek)olie maar

liefst 1 miljoen liter (grond)water kan vervuilen.

Deze vorm van milieubewustzijn gaat nog meer

tellen nu er steeds meer elektrische aangedreven

machines komen. Die kunnen zonder uitstoot

ook werken in gebouwen, hallen, loodsen, kassen,

enzovoort. “Laten we er samen voor zorgen

dat ze vervolgens ook daar geen schadelijke oliën

of vetten achterlaten.” ■

Van Meeuwen kan op basis van de PANOLIN-productrange perfect adviseren welke smeermiddelen voor

welke machines en werkomstandigheden het beste resultaat opleveren.

PANOLIN en Van Meeuwen Lubrication

De professionals voor hoogwaardige biologisch afbreekbare smeermiddelen

• Bespaar geld ...

• Verbeter prestaties ...

• Bescherm het milieu ...

... met OEM en VIDA/VGP goedgekeurde

Environmentally Acceptable Lubricants

Voor meer informatie:

bel 0294 494 494 of stuur een

email naar bio@vanmeeuwen.com

www.vanmeeuwen.com

Bezoek PANOLIN op de

BAUMA 2022 - beurs

van 24 t/m 30 oktober

STAND A5.424

BOUWMAT-ONLINE.NL 31


DE PEN

Vlak voor de zomer verraste

Sennebogen ons met de mededeling dat

onze elektrische machineals wereldprimeur

op de Bauma-beurs komt te staan”

32 BOUWMAT-ONLINE.NL


DE PEN

Marc Timmerman

Eigenaar Van den Heuvel Werkendam en L. Timmerman & Zn. Middelburg

Eerste elektrische telerups

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Als leverancier en producent van machines kunnen

we moeilijk achterover leunen en wachten op wat er komen gaat. We willen een actieve rol

vervullen in de energietransitie op materieelgebied. Hoewel in Nederland elektrificatie serieus

wordt opgepakt, blijkt emissievrij werken in de meeste landen nog een ver-van-mijn-bed-show.

Sennebogen is één van de grotere spelers op het gebied van hijs- en overslagkranen. Erich Sennebogen

jr., die leiding geeft aan dit toonaangevend familiebedrijf, vroegen wij vorig jaar vanuit onze

rol als Sennebogen hijskranen dealer naar de plannen rond Zero Emission. “Dat heeft nu niet onze

prioriteit want dit onderwerp speelt alleen in Noord-Europa”, klonk het stellig.

Daarop stelden wij voor om zelf een Sennebogen hijskraan om te bouwen naar batterij-elektrisch.

Tot onze verrassing kregen we direct groen licht. ‘Gaat niet, bestaat niet’ zo luidt – vrij vertaald – de

lijfspreuk van de Duitse fabrikant. Met die gedachte in het achterhoofd zijn we aan de slag gegaan.

Zo konden we al in een vroeg stadium ervaring opdoen voor de eigen Van den Heuvel machines.

Expertise vergaren vormde het uitgangspunt en mocht het geen succes blijken, dan konden we de

Sennebogen kraan altijd nog toevoegen aan de verhuurvloot. De keuze viel op een 653 rupstelescoopkraan,

die vaak in binnenstedelijk gebied wordt ingezet als ook op ponton of als taxikraan.

PRAKTIJKTEST OP DE GROENE BOOG

Inmiddels zijn we een jaar verder en is het eindresultaat gepresenteerd aan klanten en relaties. De

Sennebogen 653 Electro Battery is anderhalve week lang onderworpen aan een praktijktest op het

project De Groene Boog, het verbindingsstuk tussen de A16 en A13/A20 bij Rotterdam. De machine

kan circa 2 dagen draaien op een volle acculading, al moet daar wel bij opgemerkt worden dat

dit afhankelijk is van de soort werkzaamheden die uitgevoerd worden. Rijden vergt bijvoorbeeld

meer energie dan hijsen. De prestaties komen overeen met een conventionele rupskraan, maar

men was meteen positief over het feit dat de bediening directer aanvoelt. Verder is de elektrische

Sennebogen 653 Electro Battery aangenaam stil, zowel binnen als buiten de cabine. Als machinist

ervaar je beduidend minder geluid en trillingen.

Een ander pluspunt is dat de onderhoudskosten gunstig uitvallen, omdat er veel minder componenten

nodig zijn. Net als de door Sennebogen zelf ontwikkelde 817 Electro Battery overslagmachine

beschikt de kraan over een 210 kWh lithium-ion batterijpakket in combinatie met het Dual

Power Management System. De emissieloze Sennebogen 653 Electro Battery kan zowel op accu’s

werken als rechtstreeks op het netstroom worden aangesloten. We zijn trots dat het gelukt is om

alle uitdagingen te overwinnen en daarbij voldoet de 50-tons rupstelescoopkraan aan de hoge

eisen voor emissievrij bouwen, waarbij een vooruitstrevende Nederlandse visie is geïntegreerd in

een bewezen Duits kraanconcept.

Blijkbaar is dat ook bij Sennebogen opgevallen, want vlak voor de zomer verraste Erich Sennebogen

ons met de mededeling dat onze machine als wereldprimeur op de Bauma beurs komt te

staan. Dat is natuurlijk een grote eer, zeker in het jaar dat dit merk het 70-jarig bestaan viert. We

zijn benieuwd naar de reacties tijdens de grootste machinebeurs ter wereld. Uitgangspunt wordt

dat Van den Heuvel voor het hele Sennebogen-dealernetwerk de Sennebogen 653 Electro Battery

gaat bouwen. Vooral vanuit de Benelux en Scandinavië is er inmiddels veel interesse.

Voor alle duidelijkheid: op het typeplaatje staat de naam Van den Heuvel als verantwoordelijke

voor de CE-goedkeuring. Ook de volgende machines zullen dus worden gebouwd in de nieuwe

bedrijfshal in Werkendam. ■

BOUWMAT-ONLINE.NL 33


De referentie worden voor aanbouwdelen

“QUA SERVICE HEBBEN

WE EEN STREEPJE VOOR

OP DE CONCURRENT”

Onder het motto ‘Passion for parts’ is ITR Benelux uitgegroeid tot een totaalleverancier voor de

bouwsector. Naast wereldmarktleider in rijwerkonderdelen omvat het aanbod rubbertracks,

banden, slijtdelen, repair parts en een complete lijn aanbouwdelen voor sloop en recycling.

​Tekst en beeld Kees Beijer

Het Worktools programma bestaat uit hydraulische

sloop hamers, vergruizers, betonscharen,

schroot scharen en sloop/sorteergrijpers,

geschikt voor machinedragers

tot 140 ton. Naast de al eerder geïntroduceerde

NitroWhite Line brengt ITR Benelux

voor veel eisende professionals nu

ook een geavanceerde MonoBlack Line op

de markt. Deze uitrustings stukken zijn in de

voorbije pe-riode uitvoerig getest door diverse

sloop- en recyclingbedrijven uit zowel

Nederland als België. “De eerste resultaten

zijn veel belovend”, vertelt Marco de Jong,

product manager Demolition Tools bij ITR

Benelux. “Op dit moment worden in onze

fabriek de laatste puntjes op de i gezet,

Het aanbod omvat naast hydraulische breekhamers ook crushers, scharen en sloop/sorteergrijpers.

waarna we vol vertrouwen de concurrentie

aan zullen gaan.” Met de in het zwart uitgevoerde

heavy duty range wordt gemikt op

het hogere marktsegment, waarbij prestaties

hand in hand gaan met duur zaamheid

en eenvoudig onderhoud, hetgeen over de

langere termijn resulteert in besparingen.

LANGE LEVENSDUUR

Voor een lange levensduur voorziet ITR de

uitrustingsstukken van geavanceerde techniek

om interne wrijving tegen te gaan. Zo

beschikt de complete lijn hamers – met een

gewicht van 70 kg tot maximaal 10 ton – standaard

over het ABF systeem om loze slagen

te voorkomen. Het innovatieve PRV (Pressure

Relief Valve) drukventiel beschermt de crushers

en betonscharen tegen de pieken van

een enorm hoge werkdruk, wat de levensduur

verhoogt en het werken veiliger maakt. De

Jong: “De kwaliteit van de producten komt

verder naar voren door een body, messen

en tanden uit de hogesterktestalen Hardox,

Weldox of Strenx, zodat ze geschikt zijn voor

extreme omstandigheden en beschikken

over een laag eigen gewicht. Standaard is

voorzien in een robuuste draaikrans voor 360°

roteren en een hoge kwaliteit verwisselbare

messen en tanden, wat het onderhoud efficiënter

maakt. Aan alles is gedacht voor maximale

duurzaamheid en betrouwbaarheid.”

34 BOUWMAT-ONLINE.NL


In Tilburg is de grootste voorraad aan rijwerkonderdelen buiten het centrale

magazijn van de USCO Group in Italië ondergebracht.

ITR Benelux wil qua voorraad en service uitgroeien tot dé referentie in de

markt voor aanbouwdelen.

DUIDELIJKE MEERWAARDE

Voor wie minder veeleisend is, biedt de NitroWhite

prestaties en betrouwbaarheid tegen

de beste prijs. Ideaal voor wie met enige regelmaat

– maar niet vrijwel dagelijks – in de weer is

met bijvoorbeeld een breekhamer. Uit de eerste

feedback van klanten blijkt echter wel, dat

de MonoBlack Line een duidelijke meerwaarde

heeft ten opzichte van de witte sloopwerktuigen.

“Alle ervaring en expertise die we in onze

heavy duty serie hebben gestoken, komt er dus

ook weldegelijk uit.” Naast kwaliteit en degelijkheid

speelt voor veel klanten in de sloop- en

recycling branche snelle service een belangrijke

rol, om zo stilstand tot een minimum te beperken.

ITR Benelux onderscheidt zich door middel

van een uitgebreid netwerk van specialisten

en dealers. In de magazijnen in Tilburg liggen

bovendien alle slijtgevoelige onderdelen op

voorraad. “We zijn niet de goedkoopste, maar

zeker ook niet de duurste en leveren altijd snel

en goede kwaliteit”, aldus De Jong.

doen. We hebben alle kennis in huis over de

benodigde hydraulische componenten en kunnen

voor speci fieke toepassingen terugvallen

op collega’s van USCO in Italië of Dubai.” ITR

Benelux is bezig om beide productlijnen te positioneren

in de markt. Het gamma Worktools is

volgens De Jong continu in ontwikkeling. Denk

hierbij aan productverbetering of -uitbreiding.

“We willen uitgroeien tot dé referentie binnen

de sector en investeren niet alleen in kwalitatief

hoogwaardige producten, maar ook in een uitbreiding

van ons verkoop- en serviceapparaat.

Er zitten nog vele ontwikkelingen aan te komen

om ITR Benelux nog meer onderscheidend

te maken en die er toe bijdragen om onze

ambities voor 2025 te realiseren qua omzet

en productaanbod.”

OPEN DAG BIJ ITR

Nu de TKD beurs is verzet naar volgend jaar,

heeft ITR Benelux besloten om binnenkort een

open dag te organiseren in Tilburg, zodat iedereen

kennis kan maken met het uitgebreide

assortiment. Nadere info volgt nog. Houd de

(social) media dus goed in de gaten! ■

Diverse sloopwerktuigen van ITR zijn inmiddels –

met succes – uitvoerig getest door klanten uit de

Benelux en Duitsland.

POSITIEF VERRAST

De productspecialist voor sloopwerktuigen

vervolgt: “Qua service hebben we een streepje

voor op onze concurrenten. Iedereen die onze

Worktools heeft uitgeprobeerd is positief verrast

over de kracht van de nieuwe uitrustingsstukken

en de goede controle. De hamer, crusher

of schaar doen precies wat ze moeten

“Naast de al eerder geïntroduceerde NitroWhite

Line brengt ITR voor veeleisende professionals

ook geavanceerde MonoBlack Line op de markt”

BOUWMAT-ONLINE.NL 35


Arie van de Beek (links) en Friso Talsma bij de nieuwe WATUCAB.

ELEKTRAKABEL TREKKEN OP

BASIS VAN PURE WATERKRACHT

Het bedrijf is gespecialiseerd in het aanbrengen van kabels en leidingen, montage van elektra en

glasvezelkabels en gestuurde boringen. Van de Beek Kabels en Leidingen uit Neerijnen realiseert al

sinds 1977 projecten waar kabels en leidingen gelegd of getrokken moeten worden. Het familiebedrijf

heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en innoveert voortdurend. “Allemaal in het belang van onze

klanten, die graag zien dat hun projecten goed verlopen en op tijd gereed zijn”, verklaart Arie van de

Beek. Van de Beek doet al meer dan 25 jaar succesvol zaken met HMS Machines uit Gouda. Het nieuwste

‘wapenfeit’ van HMS Machines draagt de naam ‘WATUCAB’. Het is geen toeval dat wij deze machine, die

op waterkracht elektrakabel door buizen stuwt, als eerste bij Van de Beek aantreffen. “Wij zijn altijd op

zoek naar innovatieve oplossingen en werken graag met de allernieuwste middelen. WATUCAB vult bij

ons de traditionele wijze van kabels trekken en glasvezel blazen op een mooie manier aan.”

Tekst en beeld | HMS Machines

NIET TREKKEN MAAR DUWEN

“Het grote voordeel van de WATUCAB is dat de

kabel door de buis geduwd wordt, zeg maar voortgestuwd,

op waterkracht. Dat levert nauwelijks belasting

op de kabel zelf, in tegenstelling tot het

trekken aan de kabel met een lier”, legt Arie uit.

“Met WATUCAB reduceren we bovendien omgevingshinder.

Een goed voorbeeld: een kabeltracé

van 2 kilometer doe je normaal gesproken gefaseerd,

afhankelijk van de kabellengte die je verwerkt.

Daarvoor moet de lengte die op de haspel

zit wel in één keer open gegraven en geboord

worden, wanneer je werkt met een lier in een sleuf.

Met WATUCAB wordt de kabel volledig in

mantelbuis aangebracht. Op het tracédeel

tussen eventuele boringen wordt nu dus ook

mantelbuis aangebracht. Indien nodig kan de

hiervoor benodigde sleuf dagelijks worden

dichtgemaakt. Dit zorgt voor een enorme reductie

van de omgevingshinder.”

Een ander groot voordeel is dat de kabel nauwelijks

wrijving van de buis ondervindt, omdat

36 BOUWMAT-ONLINE.NL


Van de Beek heeft in het WATUCAB testtracé een transparante buis toegevoegd, zodat live bekeken kan worden hoe de kabel wordt voortgestuwd.

er een waterfilm tussen de kabel en de buiswand

zit. “Er wordt dus veel minder aan de kabel getrokken

en de kabel ondervindt nagenoeg geen

wrijving. De krachten op de kabel zijn dus significant

minder dan bij de traditionele werkwijze.

Daardoor blijft de kabel optimaal beschermd

en voorkom je potentiële schade aan de kabel

die gerepareerd of wellicht vervangen dient te

worden. Je snapt dat de energiebeheerder daar

erg blij van wordt. Een reparatie in de vorm van

lassen is kostbaar en elke las is een potentiële

zwakke schakel in het stroomnet.”

HOE LANG WIL JE DE

KABEL HEBBEN?

WATUCAB maakt het mogelijk om langere kabels

aan te brengen dan traditioneel het geval

is. Arie: “De totale lengte van de kabel die op de

haspel past is nu de beperkende factor geworden.

De waterpomp levert namelijk een continue

druk, die gerelateerd is aan wat de buis kan

hebben. Je kunt kabel blijven invoeren, tot lengtes

van circa 2 kilometer.” Een ander bijkomend

voordeel is dat met het gebruik van WATUCAB

er minder operators nodig zijn. “In deze tijd van

‘handjes tekort’ is dat een zeer welkome bijkomstigheid”,

schetst Arie. “Tel je alle factoren bij

elkaar op, dan is het pure winst onder aan de

streep. Langere kabels in één keer, minder lasverbindingen,

minder kans op kabelschade en

dan ook nog eens kunnen beschikken over waardevolle

data die de computer van de WATUCAB

genereert. Onze verwachtingen van deze nieuwe

machine zijn hoog.”

GRENSOVERSCHRIJDEND TESTEN

Van de Beek voert op eigen initiatief testen uit

op de apparatuur die er gebruikt wordt. “We

hebben een testtracé aangelegd met diverse

boringen, waarbij we een middenspanningskabel

door een mantelbuis voerden. In het tracé

bevinden zich extreme bochten, die je bijna

nooit in de praktijk zult tegenkomen. Er zit in

dit tracé een transparant stuk buis, dat zicht

biedt op het stuwingsproces. Onze engineeringsafdeling

heeft samengewerkt met Willem

Griffioen van Plumett, het moederbedrijf van

HMS Machines. Samen is het testtraject vormgegeven

en zijn de testen gedaan. We hebben

al een klus in petto voor de WATUCAB en

onze opdrachtgever komt met eigen ogen aanschouwen

hoe goed deze methode werkt.”

Het pand op het bedrijfsterrein van Van de Beek Kabels en Leidingen in Neerijnen.

Pure waterkracht.

BOUWMAT-ONLINE.NL 37


TOTAL COST OF

OWNERSHIP DAALT

“We werken als al meer dan 25 jaar in goed partnerschap

met Van de Beek Kabels en Leidingen”,

zegt Friso Talsma van HMS Machines. “Wij

zijn min of meer ‘hofleverancier’ in Neerijnen

en werken intensief samen om de markt voor

het aanbrengen van kabels en leidingen naar

een hoger niveau te tillen. Enerzijds om de opdrachtgevers

maximaal te ontzorgen, anderzijds

om gehoor te geven aan de steeds zwaardere

eisen die aan de werkzaamheden worden gesteld.

Minder hinder is zo’n eis die alleen maar

zwaarder zal worden. Minder schade aan de kabels

is goed voor het economisch belang en het

bieden van continuïteit aan de BV Nederland.”

Een kijkje in één van de loodsen van Van de Beek.

Op de vraag of werken met WATUCAB de kostprijs

opdrijft, antwoordt Friso: “In tegendeel. Kijk

je onder aan de streep, dan zul je zien dat door

alle voordelen die dit nieuwe systeem biedt, de

TCO (Total Cost of Ownership) daalt. Je kunt

deze werkwijze niet vergelijken met het traditioneel

trekken van kabels. Naast de totaal andere

methodiek, loopt WATUCAB ook nog eens voorop

als het gaat om het genereren van waardevolle

data. De machine logt veel data en je kunt in

‘realtime’ zien hoe de kabel eraan toe is. De reden

om WATUCAB als eerste bij Van de Beek te

introduceren, is niet alleen vanwege onze goede

relatie, maar zeker ook de testcapaciteit in Neerijnen.”

Arie vult aan: “We hebben de techniek in

huis om buizen op de centimeter nauwkeurig in

te meten. Daarvoor gebruiken we een gyro die

we door het tracé trekken en de ligging centimeter

nauwkeuring logt. De tracédata voeren we

vervolgens in de computer van de WATUCAB,

die aan de hand daarvan berekent hoeveel water

er nodig is.” Friso: “De datadump van WATUCAB

Het bedrijf is gespecialiseerd in het aanbrengen van kabels en leidingen, montage van elektra en

glasvezelkabels en gestuurde boringen.

is 100% compatible met de Jet Planner software.

De uitkomst is geen schatting meer, maar accurate

‘as built’ gegevens.” Daar voegt Arie aan

toe: “Dit is tot nu toe de meest intelligente en

gecontroleerde manier van kabels installeren die

we ooit gezien hebben. We reduceren hiermee

ook de afstemmingsmomenten, je installeert de

kabel namelijk in één keer.”

WATUCAB DRAAGT BIJ

AAN DE KLANTBELOFTE

Tot besluit zegt Arie: “Het gaat Van de Beek Kabels

en Leidingen helemaal niet om het vergroten

van ons marktaandeel. Waar het bij ons wel

om draait, is het waarmaken van onze beloften

aan de klanten. We zijn niet volume gedreven,

maar kwaliteit gedreven. Daarmee kunnen we

onze bestaande positie in de markt nog steviger

verankeren. WATUCAB helpt ons daarbij.” ■

Arie van de Beek: “We zijn niet volume gedreven, maar kwaliteit gedreven. Daarmee kunnen we onze

bestaande positie in de markt nog steviger verankeren. WATUCAB helpt ons daarbij.”

“Dit is tot nu toe de

meest intelligente en

gecontroleerde manier

van kabels installeren die

we ooit gezien hebben”

38 BOUWMAT-ONLINE.NL


Backsense® radar

met weergave

op scherm

Radar sensorgegevens en

camerabeeld gecombineerd

De radar sensorgegevens van

Brigade minimaliseren zowel de schade

aan het voertuig als aanrijdingen, door

de bestuurder op de hoogte te brengen

van de afstand tussen het voertuig

en obstakels, of deze nu bewegen of

stilstaan.

Ideaal voor voertuigen en machines

die manoeuvreren bij lage snelheden.

Werkt in combinatie met een

Backeye® camera-/monitorsysteem en

maximaal twee Backsense® netwerkradarsystemen.

De displaymodule op het scherm

waarschuwt de bestuurder voor

obstakels in de gevarenzone door

hoorbare en zichtbare radargegevens

in 5 fasen te combineren met het

camerabeeld op de monitor.

Integratie van Backsense® radardetectie en

Backeye® camera-/monitorsystemen van Brigade

Maximaal 2 waarschuwingen via radardetectie

gecombineerd met het camerabeeld op de monitor

in de cabine

Verlaging van stress bij de bestuurder en minder

plaats wordt weergegeven

Backeye® Camera-/monitorsystemen

Backeye®360

+31 541 53 18 01 brigade-electronics.nl


Ondanks tal van inspanningen qua preventie, ligt het aantal ongevallen op bouwprojecten nog steeds veel te hoog. Soms zelfs met dodelijke afloop.

LEVENS REDDEN ALS

GROOTSTE UITDAGING

Ongelukken voorkomen en levens redden is de missie van Brigade Electronics. Het is tegelijkertijd

de grootste uitdaging voor de marktleider op het vlak van voertuigveiligheid. Welke mogelijkheden

zijn er om de veiligheid rondom machines op de bouwplaats zo groot mogelijk te maken?

Tekst en beeld | Brigade Electronics

"Wij hebben de mooiste job van de wereld.”

Huib Slijkhuis, sales manager Benelux, steekt

zijn enthousiasme en trots niet onder stoelen

of banken. “Wij zijn actief in ruim negentig landen,

zijn het grootste en oudste bedrijf ter wereld

als het gaat om veiligheid met voertuigen

en waren in 1976 de eerste die het achteruitrijalarm

in Europa introduceerde.”

OVERAL OGEN EN OREN

Er is steeds meer aandacht voor veiligheid op en

rond de bouwplaats en wet- en regelgeving wordt

ook strikter. Sinds 1976 hebben de ontwikkelingen

dan ook zeker niet stilgestaan. Ultrasone obstakeldetectie,

radar obstakeldetectie, witte ruis

achteruitrij-alarmen en uiteraard de traditionele

camera- en monitorsystemen. De Backeye ® 360 –

het systeem met 360 graden rondom zicht – werd

in 2014 geïntroduceerd en is inmiddels bijna niet

meer weg te denken als veiligheidssysteem op

voertuigen en machines. Het elimineert alle dode

hoeken en vergroot daarmee de veiligheid. Alle

grote importeurs van graafmachines passen dit

systeem dan ook toe.

“De volgende stap naar nog meer veiligheid is de

combinatie van de Backeye ® 360 met radar", weet

Huib. Stel dat een bestuurder even niet in zijn

spiegel of op zijn monitor kijkt, krijgt hij dankzij

de detectie een akoestische melding als er iets of

iemand te dicht bij het voertuig komt. “Ons werk

is wat dat betreft nooit klaar. We hebben meer

dan zestig projecten lopen en zijn actief over de

hele wereld in diverse markten. Wij houden altijd

een vinger aan de pols als het gaat om wat voor

vraag er leeft in de markt. Daar spelen wij op in.”

ROBUUST SYSTEEM

Elk probleem van de klant is volgens Huib

een uitdaging. “Een oplossing moet werkbaar

zijn, eenvoudig, effectief, betrouwbaar

maar zeker ook betaalbaar. Wat wij op de

markt brengen is dan ook volledig getest

en voldoet aan alle wet- en regelgeving en

certificeringen.” Speciaal voor de bouw is de

De radardetectiesysteem Backsense is een

zeer robuust systeem, bestand tegen alle

weersomstandigheden.

40 BOUWMAT-ONLINE.NL


Brigade Zonesafe maakt het mogelijk om middels een antenne en tags een

bepaald gebied veilig te maken voor zowel bestuurders als omstanders.

Brigade Electronics stelt alles in het werk om bouwplaatsen veiliger te maken

en zo levens te redden.

Backsense Radardetectie ontwikkeld. Radar

detecteert objecten en personen en waarschuwt

de bestuurder middels een akoestisch

signaal. De Backsense is een zeer robuust

systeem, bestand tegen alle weersomstandigheden

als regen, mist, sneeuw, hagel,

vocht, modder, etc.

De Backsense kan ook gecombineerd worden

met de Backeye 360 waardoor men op het

beeldscherm ziet wat er 360 graden rondom de

machine gebeurt, maar tevens ziet waar er zich

iets/iemand in de detectiezone bevindt. Vooral

voor de bouw is Radar detectie een uitkomst,

aangezien het zicht bij grote machines echt

slecht is, veelal ook veroorzaakt door de hoge

zitpositie van de bestuurder.

ZONEBEVEILIGING

De bouw is één van de sectoren met de meeste

zware, en soms zelfs dodelijke, ongevallen. En

ook al zijn er al inspanningen gebeurd op het

vlak van preventie, het aantal ongevallen ligt

nog steeds veel te hoog. Slijkhuis: “Voor bedrijven

die veiligheid boven alles verkiezen en

er zeker van willen zijn dat zowel bestuurder als

omstander gewaarschuwd wordt, heeft Brigade

Zonesafe geïntroduceerd.” Zonesafe werkt

middels een antenne en tags. De antenne

wordt op de machine geplaatst en medewerkers

die in het gebied lopen, dragen een tag.

Als de medewerker in de detectiezone komt,

worden hij en de bestuurder gewaarschuwd

middels een trillende tag. Ook kan middels

dit systeem een bepaalde zone worden afgeschermd,

zodat er niemand in die zone kan lopen

zonder gewaarschuwd te worden dat hij/zij

zich in een ‘uitsluitingszone’ bevindt.

“Kortom, we hoeven ons nog niet te vervelen”,

aldus Huib. “Zolang er nog zoveel ongelukken

gebeuren, is het aan ons om nieuwe en betere

veiligheidssystemen te blijven introduceren.

Net zo lang tot iedereen zich bewust is van het

belang van veilig werken.” ■

“Zolang er ongelukken gebeuren, is het aan ons om veiligheidssystemen te

blijven introduceren. Totdat iedereen zich bewust is van veilig werken”

BOUWMAT-ONLINE.NL 41


KRANEN

De GMK5150XL herdefinieert wat er qua reikwijdte mogelijk is met een 5-assige kraan, want de hoofdmast van 68,7 meter overtreft die van grotere machines.

Manitowoc presenteert innovatieve hijsoplossingen op Bauma-beurs

ZESASSER DOET HIJSWERK

VAN ZEVEN- OF ACHTASSER

Met de 400-tons Grove GMK6400-1 all-terrain kraan presenteert Manitowoc letterlijk een grote

primeur tijdens materieelvakbeurs Bauma 2022. In München wordt eind oktober ook Connect

onthuld, het geavanceerde telematicaplatform voor Potain en Grove kranen.

Tekst | Pieter de Mos

Beeld | Manitowoc

Op buitenstands FS1201/1202 en FS1302/1 presenteert

Manitowoc op 3300 vierkante meter zeven

mobiele kranen van Grove en vijf torenkranen

van Potain. Daaronder de nodige nieuwtjes,

waarvan een deel pas tijdens Bauma wordt onthuld.

Thema’s dit jaar zijn ‘hoger’ en ‘digitaler’.

De grootste kraan op de stand wordt de nieuwe

Grove GMK6400-1 mobiele telescoopkraan.

Met een capaciteit van 400 ton is deze zesasser

de opvolger van de – zeker in de Benelux

– populaire GMK6400. Als upgrade kreeg de

kraan onder andere Manitowoc's Crane Control

System (CCS) mee en MAXbase, het veelgevraagde

variabele stempelpositioneringsysteem

voor veilig werken bij asymmetrische

opstelling en verbeterde hijscapaciteiten. De

maximale tiphoogte is 136 meter op basis van

de volledige hoofdmast. Hiervoor is normaliter

een 7-assige (of zelfs 8-assige) kraan nodig.

De GMK6400-1 kan met de optionele MegaWingLift

afspanning op zijn 60 meter

lange hoofdgiek tot 64 ton heffen. Deze

compacte 400 tonner kan tevens worden

uitgevoerd met een 64 meter starre jib of

een 79 meter beweegbare jib. Dit levert

een duidelijk concurrentievoordeel op en

zorgt voor een snellere return on investment.

De nieuwe zuinige en schone dieselmotor

voldoet aan zowel de Tier 4 Finalemissienorm

als Euromot 5. Het Megatrak

veersysteem en de MegaDrive hydrostatische

aandrijving zorgen ervoor, dat deze

400 tonner zowel op de weg als off-road

optimaal kan worden ingezet.

42 BOUWMAT-ONLINE.NL


KRANEN

Met de 400-tons Grove GMK6400-1 all-terrain kraan presenteert Manitowoc

letterlijk een grote primeur tijdens materieelvakbeurs Bauma 2022.

Ook de ruwterrein kranen van Grove komen ruimschoots aan bod, zoals de

nieuwe GRT8120, een 120-tonner met 60 meter hoofdmast.

HERDEFINITIE REIKWIJDTE

Twee andere innovatieve Grove all-terrain

kranen zijn de 150-tons GMK5150XL en

120-tonner GMK5120L op vijf assen. De

GMK5150XL herdefinieert wat in reikwijdte

mogelijk is met een 5-assige kraan, want de

hoofdmast van 68,7 meter overtreft die van

veel grotere machines. De GMK5120L biedt

66 meter hoofdmast plus een verscheidenheid

aan contragewichtconfiguraties voor

meer flexibiliteit. In de taxiversie mag de

GMK5120L legaal (12 ton/as) tot 14,6 ton

ballast op de kraan vervoeren. Manitowoc

introduceert naast bovengenoemde zes- en

vijfassers ook een tweetal GMK-noviteiten

op vier assen.

Ook de ruwterrein kranen van Grove komen

ruimschoots aan bod. Aanwezig zijn de

GRT655L, een sterke 50-tons RT-kraan met

43 meter hoofdmast en de nieuwe GRT8120,

een 120-tonner met 60 meter hoofdmast.

NIEUWS VAN POTAIN

Potain houdt de spanning er in, want pas op

de Bauma worden twee nieuwe torenkranen

onthuld, één uit de topless-reeks en één met

beweegbare jib. Wel is al zeker dat de Potain

MDT 489 op de stand staat, in twee versies:

20 en 25 ton, elk met 80 meter jib. Ze kenmerken

zich door de combinatie van kracht

en reikwijdte.

Bij de snelmontagekranen beleeft de Igo T 99

zijn publieksdebuut in München. De 6-tonner

is nu al populair door zijn compacte afmetingen,

kleine voetafdruk en intelligente ontwerp.

Een andere favoriet is de Potain Hup

M 28-22, waarmee tot 2,2 ton is te hijsen. Het

is de enige snelmontagekraan die 28 meter

giek en tot 31 meter werkhoogte biedt binnen

zulke compacte transportafmetingen.

Op de Bauma-stand pronken de Potain MDT

489 (twee versies), snelmontage-kraan Igo T 99

en de Potain Hup M 28-22, waarmee tot 2,2 ton

is te hijsen.

DIGITALISERING

Voor Grove zal Connect in eerste instantie beschikbaar

zijn op de GMK-serie all-terrain kranen

die vanaf 2023 worden geproduceerd. Voor

Potain torenkranen zal Connect als optie worden

aangeboden op nieuwe top-slewing- en

snelmontagekranen en vervangt het de verouderde

CraneSTAR Diag tool. Bij zowel Grove als

Potain komt Connect beschikbaar voor montage

achteraf op kranen die zijn uitgerust met het

CCS-besturingssysteem. ■

Manitowoc onthult op Bauma tevens Connect, het

geavanceerde telematica-platform voor Potain en

Grove kranen.

“Tijdens Bauma toont Manitowoc innovatieve

hijskranen voor wereldwijde investeringen in

bouw en industrie, infrastructuur en energie”

BOUWMAT-ONLINE.NL 43


MDT 489

HOGE CAPACITEIT.

LAGE BEDRIJFSKOSTEN.

De MDT 489 biedt de laagste

bedrijfskosten voor een kraan met

hoge capaciteit in zijn klasse

Ontworpen voor eenvoudig en

geoptimaliseerd transport in slechts

9 containers.

Snelste montage voor een kraan in

deze categorie: maximaal 2 dagen

Uitgerust met CCSbesturingssysteem

en CraneSTAR

Diag

Alle voordelen van een spitsloze

kraan die perfect past op een

bouwplaats met meerdere kranen.

Krachtige 110 HPL TM hijslier

Kan worden uitgerust met de

Potain Cab-IN interne mast

operator lift

2 versies: 20 ton en 25 ton

80 m giek - Tot 3,5 top 80 m

Tot 85 m vrijstaand

Neem vandaag nog

contact op met uw Potain

dealer, kijk hiervoor op

www.manitowoc.com


SMART

PARTNERSHIP

Notenboom Techniek

Steenpad 23

4797 SG Willemstad

0031 168 46 25 49

info@notenboomtechniek.nl

www.notenboomtechniek.nl

Ottobarkhuis Mechanisatie

Kalverkampen 2

9628 TT Siddeburen

0031 598 43 20 00

info@niestijlmechanisatie.nl

www.niestijlmechanisatie.nl

Jur Soetendaal

Vitterweg 7

6741 JN Lunteren

0031 342 40 13 22

info@jursoetendaal.nl

www.jursoetendaal.nl

Schoonhoven Service

Zwarteweg 41

8097 PR Oosterwolde

0031 525 62 15 44

verkoop@schoonhovenservice.nl

www.schoonhovenservice.nl

Slecoma

De Vlonder 13

5427 DD Boekel

0031 492 32 67 67

info@slecoma.nl

www.slecoma.nl

Middelveld Machines

A.G. Bellstraat 33

7903 AD Hoogeveen

0031 528 85 26 25

info@middelveldmachines.nl

www.middelveldmachines.nl

Kraakman BV

Teylingerstraat 4

2215 RR Voorhout

0031 252 21 12 88

Agriport 127

1175 TA Middenmeer

0031 854 89 76 30

info@kraakman.com

www.kraakman.com

Kuipers Mechanisatie

Arumerweg 95

8748 AC Witmarsum

0031 517 53 30 30

Blauwhuisterlaan 10

8658 LJ Greonterp

0031 515 57 93 57

info@dkuipers.nl

www.dkuipers.nl

Wivo

Dubloen 13

5751 PX Deurne

0031 493 31 46 56

Graafarm 260 met

afstandsbediening

Grondboor

Veldman Mechanisatie

Hellendoornseweg 54

8106 PL Mariënheem

0031 572 35 19 79

info@lmbveldman.nl

www.lmbveldman.nl

H Koop

Koopsweg 1

7587 PL De Lutte

0031 541 51 50 53

info@hkoop.nl

www.hkoop.nl

Helenaveenseweg 13

5985 NK Grashoek

0031 77 308 25 40

info@wivograshoek.nl

www.wivodeurne.nl

Sleuvengraver

Witteveen Mechanisatie

Wenumseweg 39

7302 DE Wenum Wiesel

0031 553 12 12 86

info@lmb-witteveen.nl

www.lmb-witteveen.nl

Frissen Groen Techniek

De Valkenberg 15

6301 PM Valkenburg a/d Geul

0031 436 08 92 00

info@frissen-groentechniek.nl

www.frissen.nl

Munsterman

Breukelaarweg 23

7051 DW Varsseveld

0031 315 24 18 53

Haaksbergerstraat 904

7545 PG Enschede

0031 615 01 09 92

info@munstermanbv.nl

www.munstermanbv.nl

Gebroeders Bonenkamp

Techniek & Handel

Tinbergenlaan 9

3401 MT Ijsselstein

0031 306 88 09 99

Rivierenland

Marconistraat 6

4004 JM Tiel

0031 344 82 03 44

tiel@gebrbonenkamp.nl

www.gebrbonenkamp.nl

Betonmengbak


KRANEN

Sany Cranes.Services demonstreert wereldprimeur in Sassenheim

80-TONS TELESCOOPKRAAN

HIJST VOLLEDIG ELEKTRISCH

Sany scoorde de afgelopen tijd in ons land heel goed met de SCE800TB, de 80 ton telescoopkraan

op rups, zo horen we bij Sany Cranes.Services in Sassenheim. Daar zijn ze verheugd nu ook 's

werelds eerste volledig elektrisch-aangedreven model te kunnen demonstreren. Deze SCE800TB-

EV is milieuvriendelijker, stiller en krachtiger, ook kan hij 8 uur ononderbroken werken op zijn

282kWh LFP batterij.

Tekst | Pieter de Mos

Beeld | Sany, Pieter de Mos

Sany Cranes.Services is sinds 2019 importeur

van Sany hijskranen voor Europa en tevens de

officiële dealer voor de Benelux. Roland Quarré

is verantwoordelijk voor de verkoop en ontwikkeling

van de kranen en weet zijn enthousiasme

voor de elektrische 80-tonner fraai te verwoorden:

“Ik hou echt van de SCE800TB-EV; hij is stil

maar krachtig.” Dat past volgens Roland Quarré

uitstekend bij de Nederlandse vraag naar scho-

Sany werkt ook aan een elektrische versie van de 135-tons vakwerkkraan, die begin 2023 op de markt moet komen.

46 BOUWMAT-ONLINE.NL


KRANEN

ne producten, waarmee op de bouwplaats kan

worden voldaan aan de steeds strenger wordende

gemeentelijke en landelijke eisen rond emissies

en geluidsoverlast. Bovendien kan in deze

tijd van duurder wordende fossiele brandstoffen

een elektrische hijskraan zoals de SCE800TB-EV

ook nog eens de operationele kosten verlagen.

POPULAIR KRAANMODEL

Het leveringspallet van Sany.Cranes.Services

bestaat uit een 60- en 80-tons telescoopkraan

op rupsen, vakwerkgiekkranen van 60, 100,

135 of 260 ton en een 50-tons telescoop truckkraan.

Gezien de verkoopresultaten, die boven

verwachting zijn, is de 80-tons telescoopkraan

van Sany zeer gewild, zo horen we van

Jack Donker, Dick Beringen en Jan Jansen

van het Sany Cranes.Serviceteam. Zij werken

vanuit een kantoor op het terrein van kraanverhuurder

Verschoor in Sassenheim. Volgens

hen is de SCE800TB inmiddels een zeer populair

kraanmodel in de Benelux.

De 850 mm brede rupsplaten zijn voor makkelijk onderhoud bevestigd op

een kettingrijwerk.

Onder de motorkap is een serviceluik te vinden met onder meer de aansluiting

voor het AC en DC (snel)laden.

SCE800TB-EV IS SPECIAAL VOOR EUROPA GEBOUWD

Sany Heavy Industries is wereldwijd een grote speler, maar kan ook

luisteren naar een dealer als Sany Crane.Services. Waar grote merken

werken aan de ombouw van bestaande modellen, koos Sany ervoor

om ’s werelds eerste elektrische 80-tons telescooprupskraan geheel

opnieuw te ontwerpen. Een en ander heeft in overleg met het team

uit Sassenheim geleid tot de huidige SCE800TB-EV.

Lithium-ijzerfosfaat batterijen hebben grote voordelen vergeleken met

traditionele loodzuuraccu's en andere lithium batterijen. Denk aan een

langere levensduur, minimaal onderhoud, relatief gering gewicht, een

verbeterde ontlading en laadefficiëntie en – niet te vergeten – ze zijn

bijzonder veilig. Daar tegenover staat dat alle waar naar zijn geld is: het

zijn namelijk niet de goedkoopste batterijen op de markt.

Van buiten ziet de machine er hetzelfde uit als de dieselversie, onder de

motorkap is nagenoeg alles anders. De ervaring van Sany met elektrisch

aangedreven voertuigen en een 40-tons elektrisch aangedreven

vakwerkkraan kwam daarbij goed van pas. Verstandig is ook de keuze

voor componenten van in Europa en VS bekende merken; die vormen

een goede basis voor goedkeuring en betrouwbaarheid. Dat meteen

ook de cabine en besturingselementen zijn aangepakt ligt voor de hand.

De vernieuwde cabine is overzichtelijk, ruim en heeft een groot 10,1-inch

touchscreen, schuifdeur, airconditioning en 1-knops start en stop. Lichten

en ruitenwisser zijn zowel met de stem als via een knop in de cabine

of de afstandsbediening (heupzender) te regelen.

HELE WERKDAG DRAAIEN

Hij mag dan geen krachtige dieselmotor meer hebben, 's werelds eerste

volledig elektrisch aangedreven Sany telescoopkraan op rupsen doet

qua prestaties niet onder voor een Stage V dieselkraan van hetzelfde

tonnage. Dat doet hij met een elektromotor met 206 kW vermogen,

die wordt gevoed door een watergekoelde LFP-batterij van 282 kWh.

De capaciteit van de LFP-batterij in de SCE800TB-EV zorgt ervoor

dat hij een hele werkdag kan doorgaan. Opladen kan via standaard

AC/DC. Het AC-laden ondersteunt 16A/32A/63A/125A meervoudige

laadmodi. Bij het DC-snelladen is tot 240 kW bijladen mogelijk en dat

betekent volledig opladen binnen 2 uur.

GEMAKKELIJK ONDERHOUD

De SCE800TB-EV heeft op de aandrijving en enkele bedieningsdetails

na zo’n beetje dezelfde specificaties als de in ons land

populaire Stage V dieselversie SCE800TB. Het zijn allebei 80-tons

rupshijskranen met een tot 47 meter uitschuifbare, vierdelige

hoofdmast en een tweedelige jib van 10,2-17,5 meter. De maximale

hijscapaciteit ligt op 300 tonmeter. De kraan kan de ballast van

26 ton zelf (de)monteren, aangezien die is opgebouwd uit meerdere

gemakkelijk te vervoeren blokken en zelfmontage cilinders

heeft. De rupsen kunnen gedemonteerd worden voor transport

naar het buitenland en de 850 mm brede rupsplaten zijn voor

makkelijk onderhoud bevestigd op een kettingrijwerk.

BOUWMAT-ONLINE.NL 47


introductie:

SANY SCE800TB-EV

– Volledig elektrische telescoop rupskraan

◦ Danfoss 206 Kw electric drive

◦ Volledig opladen in 2 uur @ 240 kW laad cap.

◦ 282 kWh LFP batterij

◦ 8 Uur werken op een volle batterij

Kom hem zelf ontdekken op de SANY stand, u bent welkom!

Wij spreken Nederlands, We speak English, Wir sprechen Deutsch, Nous parlons Français, Parliamo Italiano.

SANY

Venue:

FN.620/9

www.sanycranes.services


KRANEN

steunen met een speciale cursus voor machinisten.

Want niet alleen is de bediening iets anders,

ook de handling rondom de aandrijving en voeding

vergt een andere benadering. Net zoals bij

personenauto’s staat de veiligheid voorop bij

het aansluiten van stroomkabels en dergelijke.

Sany Cranes.Services zorgt er ook voor dat het

testen en keuren op eigen locatie gebeurt voor

de af te leveren (elektrische) hijskranen.

De rupskranen van Sany zijn ook in minder aantrekkelijke werkomstandigheden goed inzetbaar.

De elektrische SCE800TB-EV kan die positie echter

wel eens snel gaan overnemen, ook al is deze

batterij-elektrisch aangedreven variant op dit

moment circa 45% duurder dan de Stage V dieselversie.

“Dan nog is hij in veel gevallen nieuw

goedkoper dan vergelijkbare traditionele kranen

van de concurrentie”, klinkt het interessant. Verder

is het vermelden waard dat Sany niet te kampen

heeft met het actuele chiptekort, aangezien

de gebruikte chips volledig in China geproduceerd

worden. De productie van de EV-machine

is inmiddels dan ook volledig opgestart.

kleuren van een groot bouwbedrijf als wereldwijde

primeur worden onthuld op de Sanystand

tijdens materieelvakbeurs Bauma (24-30

oktober in München). Leuk nieuws is verder dat

Sany ook werkt aan een elektrische versie van

de 135-tons vakwerkkraan. Die moet in het begin

van 2023 op de markt komen, mooi op tijd

voor de grote projecten die er aan komen. Om

de verwachte verkoopgroei en de toenemende

verhuur in goede banen te leiden, wordt binnenkort

ook begonnen aan de bouw van een

nieuw servicecomplex te Sassenheim

In Lisse heeft men een groot onderdelenmagazijn,

zodat problemen met stilstand snel te

verhelpen zijn. “We hebben het woord service

in onze naam verwerkt, omdat dat na aankoop

het belangrijkste is voor kraanbedrijven: hoe

snel onderdelen beschikbaar zijn en of ze makkelijk

met ons – of onze servicepunten – kunnen

communiceren, etc.” ■

AL MEERDERE VERKOCHT

Een teken aan de wand is dat er inmiddels al

meerdere EV’s zijn verkocht. Zo zal hij in de

BREED SERVICEPAKKET

Het Sany Cranes.Service team gaat de introductie

van de elektrische kraan onder andere onder-

Eind vorig jaar is aan Gebr. van ’t Hek een in

bedrijfskleur gespoten 80-tons Sany SCE800TB

met Stage V motor afgeleverd.

SANY HELEMAAL TERUG VAN WEGGEWEEST

De graafmachines van Sany worden al vele jaren in ons land verkocht, dus onbekend is

het merk hier zeker niet. Bij de hijskranen ligt dat anders. Jaren terug werden in Europa

mondjesmaat Sany kranen verkocht, maar de strenger worden Europese en Noord-

Amerikaanse eisen maakten het voor de Chinese producent steeds lastiger. Daar kwamen

de toch wel hoge vervoerskosten nog eens bij. Ergo, Sany kranen verdwenen bij

ons uit het zicht, maar werden in China zelf des te meer verkocht.

Enkele jaren terug kwam de kentering. Nu met Stage V de hoogste trede op het gebied

van emissie-eisen en veiligheidsnormen is bereikt, ontstaat er voldoende rust in de markt.

Voor Sany Heavy Industry reden om zich weer te focussen op de Europese markt. De

nieuwe lichting hijskranen voldoet zowel aan de CE-norm als de EN13000 veiligheidsnorm

en is ook uitgerust met een Cummins Stage V motor in plaats van de gebruikelijke Isuzumotor

voor de thuismarkt.

De vernieuwde cabine is overzichtelijk en ruim

en beschikt over een groot 10,1-inch touchscreen,

schuifdeur, airconditioning en 1-knops start en stop.

ZEER COMPLEET AF-FABRIEK

Sany levert de kranen standaard zeer compleet af, bijvoorbeeld met af-fabriek bordessen

rondom, een jib en tweede lier. En zelfs dan kunnen ze op prijs moeiteloos concurreren met

andere merken. Want omdat Sany de lijst met opties kort houdt, is deze Chinese fabrikant

tot kostenbesparende serieproductie in staat en dat is duidelijk te merken aan de snel stijgende

verkoopcijfers. Wat dat betreft kan het eind oktober wel eens goed druk worden op

Bauma-stand FN620/9 in München.

BOUWMAT-ONLINE.NL 49


KRANEN

Grootste OEM-geproduceerde sloopmachine weegt liefst 130 ton

SLOOPGIGANT BELEEFT

PREMIÈRE IN ROTTERDAM

Het is 's werelds grootste door een fabrikant

geproduceerde sloopmachine en hij weegt 130 ton: de

Kobelco SK1300DLC. De eerste die vanaf de Japanse

fabriek naar Europa werd verscheept was onderweg

naar materieelvakbeurs Bauma. Hij ging echter

met extra lange giek naar Rotterdam.

Tekst | Pieter de Mos

Beeld | Kobelco

De unieke vierdelige

giekconfiguratie

Next Advance is

speciaal ontwikkeld

om op grotere

hoogte met

zwaardere tools te

kunnen werken.

50 BOUWMAT-ONLINE.NL


KRANEN

De Kemp Groep leverde hem daar af aan de MSO

Group voor de sloop van het Dijkzicht Ziekenhuis.

Zodat we eind oktober in München de tweede

voor Europa bedoelde machine mogen bewonderen.

Met een hoogtebereik tot circa 40 meter is

de SK1300DLC het paradepaard van Kobelco. De

marktleider in sloopkranen ziet een toenemende

vraag naar krachtige machines. De ultra high-reach

SK1300DLC is met zijn 130 ton dan ook een welkome

aanvulling op het assortiment, dat verder bestaat

uit de veel kleinere SK350DLC-10E (45 ton),

SK400DLC-10E (50 ton) en SK550DLC-11 (62 ton).

OOK IN EUROPA GEWILD

Peter Stuijt is productmanager bij Kobelco Construction

Machinery Europe BV (KCME): “De SK-

1300DLC werd in 2021 in Japan geïntroduceerd

en zijn reputatie als werkpaard in de zwaarste en

meest uitdagende sloopomstandigheden is nu al

ongeëvenaard. Daarom werd in Europa reikhalzend

uitgekeken naar de komst van deze machine.

De SK1300DLC is ideaal voor sloopprojecten

waarbij op meer dan 30 meter hoogte moet worden

gewerkt en door het Next Advance-systeem

Met een bereik tot 40 meter hoogte is de

SK1300DLC Kobelco's paradepaard. De eerste

in Europa werd ingezet bij de sloop van het

Dijkzicht ziekenhuis.

is hij ook ideaal voor sloopwerk onder maaiveldniveau.

We zien dat deze veelzijdigheid, en het

feit dat hij snel en gemakkelijk te demonteren en

vervoeren is, van groot voordeel is voor sloopaannemers

die op meerdere bouwterreinen werken.”

ZWAARDERE TOOLS

De unieke vierdelige giekconfiguratie Next Advance

is speciaal ontwikkeld om op grote hoogte

met zwaardere tools te kunnen werken. Door deze

nieuwe scharnierende constructie blijft het zwaartepunt

van de machine daarbij laag. Bij een maximale

penhoogte van 40 meter is de ultra high-reach

sloopgigant geschikt voor werktuigen tot 4,3

ton, terwijl met de giekconfiguratie van 35 meter

een toolgewicht van 5,2 ton mogelijk is. Met driedelige

giek reikt de Kobelco tot 35 of 31 meter,

goed voor een toolgewicht van respectievelijk 5

en 6,1 ton en tegelijkertijd een groter werkbereik.

Maar het kan nog sterker: wanneer de extra giek

wordt ingezet zijn nog grotere sloopscharen

tot 12 ton te monteren, bijvoorbeeld voor een

krachtige verwerking van restmateriaal op maaiveldhoogte,

of voor het slopen van tot 8 meter

diepe funderingen van gewapend beton.

EENVOUDIG TE VERVOEREN

Door het modulaire ontwerp is de SK1300DLC

snel op- en af te bouwen. Wanneer de uitrustingsstukken,

de basisgiek inclusief subframe, de

rupsframes en beide contragewichten zijn gedemonteerd

resteert een rij- en bovenwerk met

een transportgewicht van minder dan 32 ton en

een breedte van circa 3,2 meter. Hierdoor kan de

sloopmachine in stedelijke gebieden of in landen

waar strenge transportregels gelden efficiënt

worden vervoerd. Om tijd te besparen is de

hoofdgiek in circa twee uur tijd te demonteren. ■

Excavator

Innovators

Since 1930

Since the launch of Japan’s first electric

mining shovel in 1930, Kobelco has

remained at the forefront of excavator

technology and pioneering innovation.

See the latest range of Kobelco

excavators at BAUMA 2022.

OUTDOOR

STAND

FN.1016

www.kobelco-europe.com

www.kobelcofanshop.com

BOUWMAT-ONLINE.NL 51


KRANEN

​PV-E Crane presenteert Zero Emission

rupshijskranen EC80 en EC160

VOOR DEZE

WERELDPRIMEUR

KOM JE NAAR

DE BAUMA

Bezoekers van de Bauma zijn wel wat gewend,

maar een 80-tons rupshijskraan met elektromotor

en verwisselbare accu is ook voor hen een

wereldprimeur. De emissievrije rupskraan vloeit

voort uit samenwerking tussen PV-E Crane en

Urban Mobility Systems. VolkerWessels mocht

eerder dit jaar een EC160 in gebruik nemen. De

eerste EC80 is recent naar Heijmans gegaan.

Tekst | Pieter de Mos

Beeld | PV-E Crane en UMS

Innovatieve elektrische

rupshijskranen zoals

de EC160 bieden

een antwoord

op de groeiende

klimaatproblemen.

In maart van dit jaar werd de EC160 voor het

eerst aan het publiek getoond, tijdens een productlancering

op het terrein van PV-E Crane in

Oosterhout. De overige wereldwijd geïnteresseerde

vakgenoten moesten wachten tot ’s werelds

grootste materieelvakbeurs Bauma (van

24 tot en met 30 oktober in München) om de

80-tons EC80 te kunnen aanschouwen.

Volgens Orlando de Jonge, sales manager

bij PV-E Crane, zijn de innovatieve elektrische

rupshijskranen een antwoord op de groeiende

klimaatproblemen. De bouwsector staat voor

enorme veranderingen en technologische innovatie

moet helpen om die efficiënt door te voeren.

Elektrificering van bouwmaterieel is daar

een belangrijk onderdeel van. Dat was voor PVE

Cranes & Services reden om te gaan werken aan

de ontwikkeling van Zero Emission hijskranen.

OP HET JUISTE MOMENT

Het bedrijf uit Oosterhout verkoopt en verhuurt

al meer dan 20 jaar hijskranen over de gehele we-

52 BOUWMAT-ONLINE.NL


KRANEN

Het laadframe dat als optie is te bestellen

voor twee verwisselbare accuboxen van

Urban Mobility Systems.

reld. Met name in de verhuur gaat het jaarlijks om

honderden eigen kranen, die vanuit vestigingen

in Florida (VS), Dubai (UAE), Caïro (Egypte) en

Muscat (Oman) worden ingezet op grote bouwen

infraprojecten. “Maar ook dichter bij huis krijgen

we steeds meer vragen”, aldus Orlando. “Zo

zien aannemers en bouwbedrijven de overstap

op Zero Emission materieel als een potentiële

oplossing voor het wurgende stikstofprobleem.

Kortom, de introductie van een volledig elektrische

rupshijskraan komt op het juiste moment.”

AANSCHAF EERSTELING

Om te weten of er voldoende interesse voor is,

werden alle grote Nederlandse bouwbedrijven

geraadpleegd. Van VolkerWessels kwam al snel

een positieve reactie, want een volledig elektrische

hijskraan sluit goed aan op het streven om

uiterlijk in 2026 – dus binnen vier jaar! – het machinepark

geheel CO 2

-neutraal te maken. Orlando:

“Ruim voor de Bauma-presentatie koos

VolkerWessels er dus al voor om de eerste 160-

tons PV-E Crane te kopen, met als bonus een

optie op nog twee stuks.”

stap “in het realiseren van zowel onze duurzame

ambities, als die van onze opdrachtgevers”.

Dat wordt in dit geval mogelijk gemaakt door

de samenwerking met partners zoals PV-E Crane

en Urban Mobility Systems.

De volledig elektrische rupshijskraan is niet de

eerste Zero Emission machine bij de bouwonderneming.

Zo is door dochterondernemingen bijvoorbeeld

al geïnvesteerd in volledig elektrische

wegenbouwmachines en heeft het inmiddels ook

tientallen elektrische voertuigen in gebruik.

DUWTJE IN DE RUG

In het licht van de circulaire ambitie was Volker-

Wessels op zoek naar een emissieloze (rups)hijskraan

als alternatief voor de traditionele dieselaangedreven

versie. Dat was voor PV-E Crane

een extra duwtje in de rug om samen met Urban

Mobility Systems een range van volledig elektrisch

aangedreven hijskranen te ontwikkelen.

Uiteindelijk gaat PV-E Crane de emissievrije hijskraan

in twee versie aanbieden: als EC of ECT. In

de serie met telescoopgiek (ECT) zien we hijsvermogens

van 65, 70, 80 en 120 ton. In de ECserie

met vakwerkgiek gaat het om 80, 90, 100,

135 of 160 ton, terwijl ook wordt gewerkt aan

een imposante elektrische 250-tonner.

Bij PV-E Crane zijn ze ervan overtuigd, dat

met deze beide series elektrische kranen een

duurzame oplossing wordt geboden voor

een schone en stille bouwplaats: “Met het

aanbieden van een compleet (eco)systeem

maken we de overstap van diesel naar emissievrije

elektriciteit zo eenvoudig mogelijk.”

AANPASSINGSVERMOGEN

Het ombouwen van de hijskranen vergde overigens

het nodige denkwerk en aanpassingsvermogen.

Bij PV-E Crane is men in de eerste

plaats gaan analyseren waaraan een elektrische

hijskraan in de dagelijkse praktijk moet

voldoen. Daarbij kwam de vele kennis over de

bouw van heimachines goed van pas.

De verwisselbare batterijbox van 130 kWh zien

we hier van binnen. Gekozen is voor duurzame en

veilige LFP-accu’s.

Volgens Orlando is de elektrische EC160 met

zijn 42 meter hoofdgiek en 43 meter beweegbare

jib nog dit jaar volledig operationeel bij

VolkerWessels. De 80-tons vakwerkkraan heeft

een hoofdmast van 37 meter en is zowel voor

hijs- als funderingswerk in te zetten. Beide elektrische

kranen hebben een zelfde aandrijflijn,

met een elektromotor die 250 kW vermogen

levert (piekvermogen van 360 kW).

DUURZAME AMBITIES

Volgens directeur Materieel & Logistiek Dick

van de Laar zet VolkerWessels met de investering

in 100 procent elektrisch hijsen een grote

Bouwonderneming VolkerWessels mocht eerder dit jaar al een elektrische

160-tons PV-E Crane EC160 in gebruik nemen.

BOUWMAT-ONLINE.NL 53


Graag nodigen PV-E Cranes en Urban Mobility systems u van harte uit om ons te bezoeken op de

Bauma 2022 in München. Hier presenteren wij op een gezamenlijke stand een wereldprimeur: de

EC80, een 80 tons Zero Emission rupshijskraan. De EC80 is een samenwerkingsproduct van PV-E

Cranes en Urban Mobility Systems.

PV-E Crane richt zich op de ontwikkeling,

producce en markeeng van 100%

elektrische rupskranen en aanverwante

accessoires. De elektrische kranen dragen bij

aan een duurzame oplossing voor

emissievrij hijsen en zorgen voor een schone

en sslle bouwplaats.

Door klanten een compleet (eco)systeem

aan te bieden, maakt PV-E Crane de

overstap van diesel naar emissievrije

elektriciteit zo eenvoudig mogelijk.

Uiteindelijk draait het allemaal om schone,

sslle en veilige bouwterreinen.

Everdenberg 17, 4902TT, Oosterhout The Netherlands

+31 (0)85 130 0090

info@pv-ecrane.com

www.pv-ecrane.com

Urban Mobility Systems is een clean tech

engineeringbedrijf dat emissievrije

bouwmachines en mobiliteitsoplossingen

mogelijk maakt. UMS is OEM-leverancier

van emissievrije aandrijflijnen voor de

elektrificaae van bouwmachines en

voertuigen met een focus op serieproducce.

De elektrificaaekits van UMS maken de

emissievrije bouwplaats voor grond-, wateren

wegenbouw werkelijkheid door door de

vervanging van de tradiionele dieselmotor

in combinaae met een uniek verwisselbaar

LFP-accupakket.

Galliërsweg 16-18, 5349 AT, Oss The Netherlands

+31 (0)85 130 0090

info@urbanmobilitysystems.nl

www.urbanmobilitysystems.nl


KRANEN

De elektrische 80-tons rupshijskraan EC80 is een

regelrechte Bauma-primeur van PV-E Crane en

Urban Mobility Systems.

heeft gekozen voor een batterijpakket van 130

kWh, waarvan er maximaal twee per kraan mogelijk

zijn (dus 260 kWh). Optioneel is zelfs een

XXL-battery pack van 195 kWh mogelijk om extra

lang te kunnen doorwerken. Het verwisselen

van de accuboxen moeten we letterlijk nemen:

in circa 10 minuten kan zo’n 1.200 kg wegende

accubox uit de kraan worden getild en ter

plekke vervangen door een volle, waarbij het

hijswerk gewoon doorgaat.

Er is geen enkele merkbare onderbreking en al

helemaal geen tijdverlies door laden, want lege

accuboxen worden opgeladen in een extern

laadstation. Dit kan als optie worden besteld.

Het opladen met 63A krachtstroom vergt circa

3 uur voor de 130 kWh batterij. Nog sneller laden

is haalbaar door de inzet van een bufferaccu

die gelijkstroom kan laden of met behulp

van de snellader via een netaansluiting. Alternatief

is een vaste kabelaansluiting, zoals we dat

bij overslagmachines gewend zijn. Daarvoor is

tussen de rupsen een extra aansluiting gemaakt.

LFP-TECHNOLOGIE

“Onze kracht is dat we inzetten op kwaliteit,

duurzaamheid, veiligheid én kennisdeling”,

zegt Lars Kool, de bevlogen CEO van Urban

Mobility Systems uit Oss. “De batterijen in onze

accuboxen gebruiken LFP-technologie (Lithium-Ferro-Phosphate

of LiFePO4). Daar hebben

we bewust voor gekozen.” LFP-accu’s zijn veel

duurzamer dan NMC-batterijen (Lithium-Nikkel-Manganese-Cobalt).

Ze bieden veel voordelen zoals: een langere levensduur,

weinig tot geen onderhoud en zijn extreem

veilig. Ze kunnen bijvoorbeeld niet spontaan

in brand vliegen. Bovendien zijn ze 100 procent

recyclebaar. Lars daarover: “LFP-accu's zijn de veiligste

keuze en vanwege hun lange levensduur en

het minimale onderhoud is het de beste investering

die u in de loop van de tijd kunt doen.”

MEEDENKEN MET KLANT

Urban Mobility Systems is een cleantech engineeringbedrijf,

dat in 2016 werd opgericht door

Lars Kool. Het heeft zich ontwikkeld tot OEMleverancier

van emissievrije aandrijflijnen voor

de elektrificatie van bouwmachines en voertuigen,

met een focus op serieproductie. Dat zijn

bedrijf steeds vaker wordt gevraagd om mee

te denken met toonaangevende fabrikanten en

importeurs verbaast hem niet.

Kool: “Er is er nog veel onwetendheid met betrekking

tot elektrificatie. Onze klanten zijn vaak nog

zoekende. We proberen hen daarom met onze expertise

in batterij-elektrische systemen zoveel mogelijk

te ontzorgen. We bieden ze ondersteuning

over de hele lijn: van laadinfra en transport tot het

voertuig an sich, uiteraard op een veilige manier.

Het goed faciliteren van de klanten is nodig, zodat

zij duurzame stappen kunnen maken.” ■

Al snel bleek de gebruiksduur key-factor te zijn.

Cruciaal bleek het om minimaal acht uur te kunnen

doorwerken zonder tussentijds tijdverlies

door het moeten opladen van accu’s.

Met de momenteel beschikbare accu’s is dat

lastig haalbaar. Dus moest een andere weg

worden ingeslagen. Er werden meerdere gespecialiseerde

bedrijven benaderd. Uiteindelijk

bleek Urban Mobility Systems uit Oss op alle

vragen het beste antwoord te kunnen geven en

werd de partnerschap vormgegeven voor de

ontwikkeling en bouw van een complete elektrische

aandrijving voor de EC- en ECT-serie.

URBAN MOBILITY SYSTEMS

De kranen uit de EC- en ECT-serie maken gebruik

van een door Urban Mobility Systems ontworpen

en gebouwde aandrijflijn, die is uitgerust

met verwisselbare accuboxen. PV-E Crane

De door Urban Mobility Systems ontworpen en gebouwde aandrijflijn met rechts de uitneembare battery pack.

BOUWMAT-ONLINE.NL 55


VROUW IN DE BOUW

Jessica Bruintjes,

Directeur en

marketingmanager

bij het Ridderkerks

Kraanwagen

bedrijf, tevens

kraanmachiniste.

56 BOUWMAT-ONLINE.NL


VROUW IN DE BOUW

DE HELE DAG ‘LEKKER UIT

DE HOOGTE DOEN’ EN ‘OP

DE MENSEN NEERKIJKEN’

Voor veel mensen blijft het een bijzonder gezicht, wanneer ik met mijn roze sneakers aan in de lift

van mijn hijskraan stap. Door alle aandacht die de laatste tijd is besteed aan vrouwen in de bouw

-ik ben er ook mee op televisie geweest- besef ik dat het blijkbaar nog steeds bijzonder is, om je als

vrouw in de bouw en infra te manifesteren. Voor mij is het echter de normaalste zaak van de wereld

en eerlijk gezegd, dat zou het voor iedereen moeten zijn. Mijn naam is Jessica Bruintjes, directeur en

marketingmanager bij het Ridderkerks Kraanwagen bedrijf, tevens kraanmachiniste.

Ons bedrijf is een familiebedrijf. Mijn opa,

Arie Dijksman, richtte het bedrijf 58 jaar geleden

op. Daarna is het bedrijf in handen gekomen

van mijn vader en moeder, Erwin en

Anita Bruintjes. Zoals zoveel meiden koos ik

in eerste instantie niet voor een carrière in

de bouw en infra. Op school merkte ik dat

ik interesse had in media, met name video

en fotografie. Een opleiding in marketing

en communicatie was dan ook een logische

keuze. Op dit moment werk ik nog aan mijn

Master daarin. Wat ik na de havo ook merkte,

was dat ik niet het type mens ben dat van

negen tot vijf op een kantoor zou kunnen zitten.

Het bureauleven zou me al snel vervelen.

Aangezien ik goede herinneringen had

aan het werk op de hijskraan, ik mocht als

kind regelmatig mee naar boven, besloot ik

van de ene op de andere dag dat ik kraanmachiniste

wilde worden. Zeer ongebruikelijk

in de bouwwereld en ook mijn ouders

fronsten hun wenkbrauwen. Stiekem dachten

ze dat ik zo genezen zou zijn van dat

idee. Het liep anders. Ik was net 18 toen ik

mijn vrachtwagenrijbewijs haalde, nog voor

rijbewijs B. Eind 2010 was ik net klaar met de

havo en ik stapte meteen in de kraan. Inmiddels

doe ik al 12 jaar ‘lekker uit de hoogte’

en ‘kijk ik op de mensen neer’, in de meest

letterlijke zin van het woord. Onlangs werd

ik 30 en ik kan me geen mooier beroep dan

kraanmachinist voorstellen.

Met het bereiken van mijn 30e levensjaar

kwam ook een stuk reflectie. Waar wil ik naar

toe met ons familiebedrijf? Ik wil het laten

groeien en beter maken, samen met mijn

broer Arie. We willen voortborduren op de

solide basis die is gelegd door mijn opa en

mijn ouders, maar wel op onze manier. Zo

kijken we waar we kunnen verduurzamen.

Daarvoor hebben we zelfs een bedrijf opgericht,

ECS Holland, waar we de eerste kraan

geëlektrificeerd hebben. Binnenkort gaan

we kijken wat we kunnen doen met waterstof

in poedervorm. Dat kan met de kennis

die in ons bedrijf aanwezig is. Pionieren zit

in de familie en dat DNA heeft mij niet overgeslagen.

Het werken in de bouw en infra is mij met

de paplepel ingegoten, maar ik heb wel een

boodschap voor de jeugd: sta je voor een

beroepskeuze? Laat je niet pushen naar kantoorbanen,

ook al ligt dat nog zo voor de

hand. Loop eens een paar dagen mee op

een bouw en ervaar hoe het is om buiten te

werken, om iets te maken. Stel je beeld bij

over de bouw en infra als sectoren waarin je

alleen maar vieze handen krijgt. Of waarin

je als vrouw raar wordt aangekeken. Of je

man of vrouw bent, je kunt je talent ontdekken

in de bouw en infra en laten zien wat je

kunt. Dat levert je vanzelf respect op. Okay,

de werktijden liggen iets anders. Vroeg uit

de veren en iets eerder thuis dan de ‘kantoormuis’.

Daar staat echter tegenover dat

de bouw en infra een goede baangarantie

bieden en prima salariëring. Tevens ben je

verzekerd van continuïteit in je werk, in onze

sector staan we nooit stil. Zelf ben ik een

echte social mediafanaat en je komt me dan

ook overal tegen in vlogs. Om echter echt

te weten wat het is, moet je gewoon live komen

proeven van ons mooie werk.

We zien je graag langskomen!

“Met een knipoog uiteraard,

want bovenstaand is heel normaal als je

kraanmachiniste bent”


BOUWMAT-ONLINE.NL 57


Pronar MPB 20.55, de meest populaire machine van Pronar in Nederland.

Van Herwijnen Machinery toont Pronar noviteiten tijdens Demodag

NIEUW TYPE SCHUDZEEF

VOOR RECYCLINGSECTOR

Van Herwijnen Machinery B.V. is een jong en dynamisch bedrijf dat gespecialiseerd is in de in- en

verkoop van nieuwe recyclingmachines. Binnen Nederland heeft het bedrijf het importeurschap

van twee hoogwaardige recyclingmerken. Met Pronar en Sandvik voorziet Van Herwijnen

Machinery Nederland van een volledig productgamma aan recyclingmachines.

Tekst | Marie-Louise Verplak

Beeld | Van Herwijnen Machinery

PRONAR

Sinds 2015 is Van Herwijnen Machinery importeur

van Pronar recyclingmachines in Nederland.

Pronar is een erkende fabrikant uit Polen.

Met ruim 120.000 vierkante meter fabrieksoppervlak,

hypermoderne bewerkingsmachines

en meer dan 3.000 werknemers is Pronar in

staat om kwalitatief hoogwaardig materieel te

leveren: trommelzeven, diverse soorten verkleiners

(zoals enkel- en dubbelwals schredders),

sneldraaiers, compostomzetters en

rupsmobiele transportbanden.

SANDVIK

Daarnaast is Van Herwijnen Machinery sinds

2018 importeur van Sandvik Mobiles Recycling

Machines binnen Nederland. Sandvik

is van oorsprong een Zweeds merk, dat de

recyclingmachines bouwt in Noord-Ierland.

Voorheen onder de naam Extec, wat later is

overgegaan in Sandvik. Het betreft één van

de langst bestaande merken en dat zie je terug

in de kwaliteit en betrouwbaarheid van

de machines. Sandvik mag dan ook zeker

gezien worden als een topleverancier van recyclingmachines,

die het verschil maakt door

middel van kennis en ervaring. Het assortiment

Sandvik recyclingmachines bestaat uit

schudzeven, fijne fractie schudzeven en diverse

soorten puinbrekers, zoals kaakbrekers,

rotorbrekers en kegelbrekers.

PRIMEUR

Eigenaar Jimmy van Herwijnen: “Het is bijzonder

voor ons dat Pronar nu ook uitwijkt naar de

markt van puinbrekers en schudzeven. In 2023

komt deze fabrikant met een puinbreker op de

58 BOUWMAT-ONLINE.NL


markt. De eerste Pronar MBA 3812 schudzeef

was vorige maand als primeur te bewonderen

op onze demodag. Het mooie van de samenwerking

met Pronar is dat ze onze kennis gebruiken

in het ontwerpen van nieuwe machines.

Onze praktijkervaringen in het gebruik

van de schudzeefmachines van Sandvik hebben

wij mee kunnen nemen bij het ontwerpen

van deze nieuwe machine door Pronar, waar

wij vanaf het begin af aan nauw en actief bij

betrokken zijn geweest.”

De laatst ontwikkelde Pronar MPP3812s schudzeef, die vanaf januari 2023 in serieproductie gaat. Rechts

de MPT24/1, een rupsmobiele transportband.

DEMODAG

De nieuwe MBA 3812 schudzeef wordt eind

dit jaar gelanceerd en vormt een van de trekpleisters

op de stand van Pronar tijdens Bauma

2022. Logisch dus dat de machine ook veel bekijks

trok op de Demodag van Van Herwijnen

Machinery op zaterdag 17 september. Op die

dag werd op de locatie van Bouwstoffenhandel

de Rieverensprong in Papendrecht met in

totaal acht modellen de complete range recyclingmachines

van Pronar live gedemonstreerd.

De Pronar MPB 18.47 Basic, dit is een basisuitvoering trommelzeef. Doet hetzelfde als een gewone MPB

18.47, maar is een stuk goedkoper.

Van Herwijnen over de introductie van nieuwe

zeefmachine: “Deze heeft alle testfases meer

dan succesvol doorstaan, waarbij alle kinderziekten

zijn overwonnen. Voor ons vormde

de Demodag hét moment om de MBA 3812

schudzeef te introduceren. Daarnaast was er

nog een andere primeur van Pronar te bewonderen,

en wel de MRW 2.75G. Als noviteit beschikt

deze nieuwe dubbelwals shredder van

Pronar over een unieke wisselcassette van de

walsen. Dit unieke product is bij De Rivierensprong

voor het eerst gedemonstreerd in puin,

iets wat zeer bijzonder is.”

De Pronar MRW 1.300G enkelwals voorverkleiner in combinatie met de Pronar MPB 20.55 trommelzeef.

Hier wordt groenafval verkleind en direct gezeefd.

GROTER MARKTAANDEEL

Van Herwijnen vervolgt: ”Van Herwijnen Machinery

B.V. neemt een steeds groter marktaandeel

in Nederland in en is sinds vorig jaar

marktleider met de Pronar trommelzeven.” In

de Benelux draaien momenteel meer dan 150

trommelzeven van het merk, waar Van Herwijnen

heel trots op is. “Onze kracht zit in het tevredenstellen

en houden van onze klanten. Wij

hechten enorm veel waarde aan de service die

wij aan klanten verlenen en investeren hier veel

in. Omdat we een klein bedrijf zijn, dat werkt

met korte lijnen, zijn we in staat om snel te

schakelen en hiermee maken we echt het verschil.

Als je eenmaal klant van ons bent, blijf je

klant. Tevreden klanten houden en behouden,

dát is onze missie.” ■

BOUWMAT-ONLINE.NL 59


GECERTIFICEERD CIRCULAIR SLOPEN:

MEER MILIEUVOORDEEL,

MEER SLAGKRACHT

De belangstelling voor circulair slopen wordt steeds groter. Het is een ontwikkeling die niet alleen een

gevolg is van de alsmaar stijgende prijzen en vaak ellenlange levertijden van schaarse grondstoffen. Ook

de steeds scherpere focus op onder meer duurzaamheid, milieu en CO 2

-reductie doet de belangstelling

voor deze specifieke ontmantelingsmethodiek toenemen. Via toetsing en certificering biedt het vanuit

Geldermalsen opererende Normec Certification een verdere toegevoegde waarde rondom de circulaire

sloop van gebouwen. Arjen Werkmeester, commercieel directeur van Normec Assurance, licht toe.

Tekst | Chris Elbers

Beeld | Normec Group

Met alle expertises onder één dak ontzorgt

Normec volledig op het gebied van testen,

inspecties, certificeren & compliance.

Arjen Werkmeester, commercieel

directeur van Normec Assurance.

60 BOUWMAT-ONLINE.NL


Het onafhankelijke Normec bouwt continu

aan de hoogste kwaliteit van werken en leven

van iedereen. Met alle expertises onder

één dak ontzorgt het bedrijf opdrachtgevers

van A tot Z op het gebied van testen, inspecteren,

compliance én certificering. Het doel

daarvan: organisaties veiliger, sneller en (kosten)efficiënter

laten opereren, innoveren en

verbeteren. De laatstgenoemde discipline is

het specialisme van Normec Certification, dat

als volwaardig bedrijfsonderdeel van Normec

Group geldt als de grootste en meest toonaangevende

certificerende instantie van ons

land. Een kwalificatie die de kennispartner terecht

voert, zo meent ook Arjen Werkmeester.

"De afgelopen jaren zijn we gegroeid van

acht naar ongeveer vijftig eigen auditoren

die maar liefst 34 verschillende regelingen

onder accreditatie kunnen aanbieden, waaronder

ISO 9001, SCL, CO 2

-Prestatieladder,

ISO 27001 en ISO 14001. Een zeer uitgebreid

en gevarieerd pakket dat ons tot een prominente

speler in certificeringsland maakt."

AANVULLING

Een van de via Normec Certification te behalen

certificeringen, is de BRL SVMS-007. "Hiermee

tonen onder meer sloopbedrijven, aannemers

en milieu technische bedrijven aan dat

ze sloopprojecten zorgvuldig voorbereiden en

garant staan voor een veilige en milieukundig

verantwoorde uitvoering ervan", aldus Werkmeester.

"Maar liggen de eisen een treetje

hoger en besluit de opdrachtgever dat een

object circulair gesloopt moet worden, dan is

het voor de slopende partij raadzaam te kiezen

voor een aanvulling op de BRL SVMS-007:

de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject.

Hiermee bevestigt de sloper dat hij het project

circulair insteekt en zich inzet voor een hoogwaardig

hergebruik van minimaal 90% van de

vrijkomende materialen. Dat alles beoordelen

onze specialisten tijdens een audit die parallel

aan de sloop wordt uitgevoerd. Daarbij komt

zowel de fysieke uitvoering als de administratieve

verwerking en herbestemming van de afvalstroom

aan bod. Wanneer aan de geldende

richtlijnen wordt voldaan, kan dat leiden tot

een certificaat. Een waardevol stuk, dat echter

eenmalig geldig is. Het certificaat moet namelijk

voor elk afzonderlijk sloopproject worden

aangevraagd. Maar dan beschik je wel over

een document waarmee je qua duurzaamheid

en kosten écht het verschil kunt maken." ■

BOUWMAT-ONLINE.NL 61


Compacte Doosan DX140LCR-7 met Stage V motor voor Luijten Groep

15-TONS BINNENDRAAIER IS

‘WOLF IN SCHAAPSKLEREN’

Luijten Groep is een dynamisch en energiek bedrijf, met een enthousiast team en vooruitstrevende

directeur-eigenaar. Recent leverde hun Doosan-importeur bij het bedrijf van Remy Luijten een

nieuwe Doosan DX140LCR-7 met Stage V motor af. De compacte 15-tons binnendraaier is een echte

multicarrier, waardoor hij breed inzetbaar is bij grond-, infra- en waterbouwprojecten.

Tekst | Pieter de Mos

Beeld | Doosan

Als innoverende ondernemer kijkt Remy Luijten goed wat de markt van

zijn bedrijf verwacht; in dit geval ‘ontzorgen’. Bij de in Nuth (Zuid-Limburg)

gevestigde dienstverlener in de buitenruimte kunnen klanten terecht voor

het gehele traject: design, calculatie, werkvoorbereiding én uiteraard de

uitvoering. Met aansluitend beheer en onderhoud. Remy: “We noemen

dat design en construct: bedenken, bespreken, bouwen, beheren.”

Dat deze benadering succesvol is, blijkt wel aan het groeiend aantal

uitdagende projecten. In het kielzog daarvan zien we ook een groeiend

machinepark, dat onlangs is uitgebreid met een moderne DX140LCR-7

rupsgraafmachine. Het is de tweede Doosan, want bij Luijten Groep

draait ook al een Doosan DX170W-5 graafmachine op banden.

LAAG BRANDSTOFVERBRUIK

De nieuwe DX140LCR-7 is een behoorlijk schone binnendraaier met een

laag brandstofverbruik. Hij is zeer compact gebouwd en heeft een minimale

zwenkstraaldiameter van slechts 3,51 meter. Dat is prettig wanneer

hij op krappe locaties aan de slag moet. Volgens Doosan is de zwenk-

Onlangs is bij het bedrijf van Remy Luijten een

nieuwe Doosan DX140LCR-7 met Stage V

dieselmotor afgeleverd.

De combinatie van kracht en compactheid leverde de nieuwe 15-tons Doosan al snel de bijnaam op

van 'wolf in schaapskleren’.

62 BOUWMAT-ONLINE.NL


straal aan de achterkant 45% minder en aan de voorkant 24% minder

dan bij de reguliere Doosan DX140LC-7 rupsgraafmachine. Tegelijkertijd

is zijn 86 kW (115 pk) motor zeer krachtig, met een maximaal koppel bij

1400 toeren van 460 Nm. Die combinatie van prestaties en compactheid

leverde hem al snel de bijnaam op van ‘wolf in schaapskleren’.

Het innovatieve karakter van de Luijten Groep sluit goed aan op een

leverancier die van A tot Z kan adviseren over de meest passende keuze.

Voor een brede inzetbaarheid is de binnendraaier uitgerust met allerhande

klantspecifieke zaken, zoals een speciaal dozerblad en Roadliner tracks.

BREED WERKPAKKET

Om hem breed te kunnen inzetten op uiteenlopende projecten is de

binnendraaier uitgerust met allerhande klantspecifieke zaken, die deels

af-fabriek en deels door hun Doosan-importeur zijn aangebracht. Zo

kreeg hij een voor dit type middenformaat rupsgraafmachine ongebruikelijk

dozerblad, Roadliner tracks met rubber blokken voor multifunctionele

inzetbaarheid op elke ondergrond, een driedelige lange stelgiek,

Wiejelo smeersysteem, treeplank, DAB-radio in de ruime en goed uitgeruste

cabine, van Engcon een DC2 draaikantelstuk met geïntegreerde

grijper en voor het betere werk een Trimble Civil Construction Earthworks

GPS-besturing.

INNOVATIE ALS VOEDINGSSTOF

Vernieuwing – innovatie - is voor Remy Luijten een belangrijke drijfveer.

“Wij zijn niet bang om van het traditionele pad af te wijken en we nemen

onze klanten graag mee in deze vernieuwende ontwerpen.” Niet

alleen levert dat langdurige klantrelaties op, het blijkt ook leuker voor

de eigen medewerkers en draagt er aan bij om die vast te houden (en

zelfs om vacatures te vervullen). Het heeft nog een ander voordeel: “We

krijgen door onze vernieuwende aanpak echt unieke projecten en die

leveren weer voedingsstof op voor nieuwe ontwikkelingen.” Bij dergelijke

projecten past een machine zoals de compacte DX140LCR-7, die

als binnendraaier goed kan bewegen in beperkte ruimtes.

VOETAFDRUK VERKLEINEN

Het innovatieve karakter van de Luijten Groep sluit goed aan bij een leverancier

die van A tot Z kan adviseren over de meest passende keuze

en die vervolgens de machine naar wens van de klant kan opbouwen

met het oog op de te verrichten werkzaamheden. Remy ziet in zijn dealer

dan ook een partner die, net zoals zijn bouwteam, gewend is om verder

te kijken. Belangrijke terugkerende vraag is hoe hij de ecologische

voetafdruk van zijn bedrijf kan verkleinen.

De keuze voor een graafmachine met een schone Stage V dieselmotor

past in dat plaatje. Remy: “We streven als bedrijf met een groen

hart naar een zo milieuvriendelijk mogelijke werkomgeving. Zo liggen

er op het dak van ons pand 650 zonnepanelen, waarmee we onze kleinere

elektrische machines en ons elektrische wagenpark opladen. Want

daarvan hebben we er al heel wat in gebruik.” ■

Luijten Groep breidt machinepark

uit met veelzijdige binnendraaier.

“Alles in één hand, dat ontzorgt!”

Remy Luijten: “We streven als bedrijf met een groen hart naar een zo milieuvriendelijk

mogelijke werkomgeving.”

BOUWMAT-ONLINE.NL 63


Bobcat breidt productlijn uit met krachtigste laders ooit gebouwd

S86 EN T86: NIEUWE, ZWARE

COMPACTE BOBCAT-LADERS

In september zijn de S86 (op wielen) en T86 (op rupsen) gepresenteerd, de krachtigste compacte

laders die Bobcat ooit heeft geproduceerd. Beide machines zijn uitgerust met de 3,4-liter Stage

V Bobcat-motor die 78 kW (105 pk) biedt bij 2.600 t/min. Dankzij de bijzondere opties voor de

hulphydrauliek kunnen de modellen met alle soorten aanbouwdelen uit de voeten en voor alle

toepassingen worden ingezet. Voor een betere koelcapaciteit van de motor en alle hydraulische

componenten ligt de motor in lijn met de directe aandrijving, waardoor de machines ook zeer

betrouwbaar zijn bij zware omstandigheden in de wegen- en bosbouw.

Tekst | Wisse Kommunikatie

Beeld | Bobcat

Een interessant onderdeel van de S86 en de

T86 zijn de drie verschillende opties voor de

hulphydrauliek. Voor toepassingen die een

laag debiet vereisen, is de standaard debietconfiguratie

van 87 l/min toereikend. Maar

daarnaast biedt Bobcat dankzij de nieuwe

EDC-pomp (Electronic Displacement Con-

trol) twee aanvullende functies voor betere

hydraulische prestaties: High Flow met 138

l/min en een nieuwe Super Flow-functie, die

een debiet van 159 l/min levert.

VIJF KOPPELSTUKKEN

Voor de Super Flow-uitvoering wordt een

aansluitblok met vijf koppelstukken geïnstalleerd,

dat veel flexibiliteit biedt voor het

gebruik van aanbouwdelen. Met de kleinere

½-inch snelkoppelingen kan de bestuurder

aan één gezamenlijke toevoer zowel standaard

aanbouwdelen als voor High Flow

goedgekeurde aanbouwdelen aansluiten.

Rupslader T86 biedt in de Super Flow-uitvoering voldoende debiet om met de zwaarste aanbouwdelen overweg te kunnen.

64 BOUWMAT-ONLINE.NL


De krachtige hydrauliek en het lichtere hefframe garanderen over het gehele

hefbereik meer hefvermogen, zelfs op de maximale hoogte.

Bobcat levert schranklader S86 met een drietal opties voor de hulphydrauliek:

Standard Flow (87 l/min), High Flow (138 l/min) of Super Flow (159 l/min).

Een geavanceerd aanbouwdeel voor Super

Flow levert maximale prestaties en productiviteit

door het op de ¾-inch snelkoppelingen

aan te sluiten. Bij zowel High Flow als Super

Flow is de ACD (Attachment Control Device)

geïntegreerd. De S86 en de T86 met High Flow

of Super Flow beschikken standaard over het

Bob-Tach koppelsysteem voor aanbouwdelen.

Voor Standard Flow machines is dat optioneel.

GROTER HEFVERMOGEN

Met het nieuwe ontwerp van de S86- en T86-

werkgroep kunnen de machines meer tillen, meer

verplaatsen en verder reiken. Dat is te danken aan

de nieuwe ventielenblokken, die meer hefvermogen

bieden binnen het hele bereik van het hefframe.

In combinatie met de krachtige hydrauliek

en lichtere maar stevigere hefarmsecties van gietstaal

leveren de laders nu in de gehele hefcyclus

meer hefvermogen, zelfs op de maximale hoogte.

De S86 heeft een hefvermogen van 1.587 kg

en een kiplast van 3.175 kg. Bij de T86 zijn deze

waarden 1.780 respectievelijk 5.087 kg.

Bobcat levert de S86 en T86 met een comfortabele

cabine. Dankzij de afgedichte drukcabine

heeft de bestuurder minder last van geluid en trillingen.

Door de intuïtieve SJC-standaardbedieningen

en het 5-inch display dat veel informatie

over de machine geeft, is de bediening eenvoudig.

Als optie kan een geavanceerd 7-inch monitor

ingebouwd worden. Andere standaardkenmerken

zijn het HVAC-systeem en een goed zicht

rondom de machine, dat nog verder verbeterd

kan worden met de robuuste doorzichtige cabinezijwand

zonder beschermroosters.

Bobcat levert beide laders standaard met een achteruitkijkcamera.

Verbeterde mogelijkheden voor

het regelen van het vermogen, de snelheid en de

baknivellering maken het werken met de machine

nog comfortabeler. ■

DE KLEINSTE: NIEUWE BOBCAT MT100

De nieuwe Bobcat MT100 minirupslader is een prima alternatief

voor het snel uitvoeren van werk dat nu nog vaak met handgereedschap

wordt gedaan. Dankzij een breedte van slechts 904

mm, een gewicht van 1.500 kilo en de rupsen kan de MT100 goed

uit de voeten op smalle paden, in nauwe doorgangen en in kleine

ruimtes. Het geïntegreerde bestuurdersplatform van de MT100

geeft een prima zicht aan de zijkanten van de machine en op het

aanbouwdeel. Dankzij de ISO-joysticks van de MT100 met hun

ergonomische ontwerp kan de machine heel nauwkeurig gemanoeuvreerd

worden.

Ondanks de kleine afmetingen presteert de MT100 uitstekend.

De Stage V dieselmotor met 25 pk levert een hefvermogen van

460 kg, een kiplast van 1.314 kg, een hoge uitbreekkracht en een

hefhoogte van 2.057 mm. Dankzij verplaatsbare tegengewichten

kan de gebruiker het hef- en graafvermogen afstemmen op de

werkzaamheden. Door de rupsen is de machine bovendien zeer

geschikt voor de groenvoorziening.

De nieuwe minirupslader koppelt een hefvermogen van 460 kg en

maximaal 1.314 kg kiplast aan veel uitbreekkracht en tot 2.057 mm

hefhoogte.

De MT100 is uitgerust met een krachtige hulphydrauliek met

een debiet tot 41 l/min en het Bob-Tach-systeem voor de koppeling

van aanbouwdelen. Omdat de MT100 met vrijwel alle

aanbouwdelen van de grotere compacte laders van Bobcat kan

werken zijn de toepassingen eindeloos.

BOUWMAT-ONLINE.NL 65


Topcon bevordert doorstroming op Duitse snelweg tijdens renovatie

SmoothRide houdt

verkeer in beweging

Wegenbouwbedrijf Matthäi gebruikte Topcon-technologie voor de herbestrating van de

drukke snelweg B420 in de buurt van Fürfeld in Rijnland-Palts, Duitsland. SmoothRide hielp de

aannemer om ondanks uitdagende werkomstandigheden de strakke deadlines te halen.

Tekst en beeld | Topcon

Een van de grootste uitdagingen voor Matthäi

tijdens dit project was het vermijden van lange

files door wegafsluitingen. Daarom werd al

vroeg in het proces besloten dat alleen in het

weekend kon worden gewerkt. Om de strakke

deadlines toch te kunnen halen, moesten de

teams in totaal drie weekenden werken, waar-

bij telkens 1 kilometer wegdek moest worden

vernieuwd. In totaal werd ongeveer 40.000 m²

aan asfalt en bindmiddelen gebruikt en moest

9.000 ton materiaal worden gefreesd, verplaatst

en opnieuw gelegd. De SmoothRideoplossing

hielp Matthäi onder andere bij het

optimaal vastleggen en gebruiken van data

tijdens het werk, waardoor de uitvoering snel

en probleemloos verliep.

WEKEN WERK UITGESPAARD

Normaliter is bij wegdekvernieuwing het landmeetkundige

proces een tijdrovende taak met

veel kans op dure fouten. Landmeters hameren

De Duitse snelweg B420 moest nabij Fürfeld over

een lengte van 1 kilometer onder grote tijdsdruk

gerenoveerd.

66 BOUWMAT-ONLINE.NL


om de vijf meter een paaltje in de grond langs de

berm. Vervolgens moeten ze om de twintig meter

het dwarsprofiel meten, alle foto's evalueren, markeringsschema's

opstellen en controleren of alle

relevante data zijn gedocumenteerd. Met deze reguliere

methode zou het ontwerpen van de complete

weg zo'n twee weken hebben gekost. Maar

in plaats daarvan plaatste het Topcon-team een

RD-M1 scanner op het dak van een auto en reed

in minder dan een uur over het hele te renoveren

traject. Op die manier legden Matthäi en Topcon

in slechts vijftig minuten miljoenen punten vast.

op de weg weet. Dit bespaart veel tijd en het

betekent dat de machine nooit hoeft te worden

bijgestuurd, wat vooral handig is bij nachtwerk

in het donker. Bovendien kunnen zo meerdere

machines tegelijk worden ingezet. Hierdoor

wordt het proces nog efficiënter, wat van essentieel

belang is bij werk onder hoge tijdsdruk.”

De freesmachines werden vier keer per nacht

op pad gestuurd volgens het geplande ontwerp,

over het zes meter brede en één kilometer

lange traject. 16 vrachtwagens waren ter

plaatse om het gefreesde asfalt af te voeren naar

de mengcentrale, waar het werd verwerkt voor

hergebruik in het bindmiddel. Vollstädt: “Het

team moest alle freeswerkzaamheden aan het

wegdek tot aan de afrit naar Fürfeld afgerond

hebben voordat de weg weer kon worden opengesteld.

Dankzij het efficiënte proces werd het

werk een uur eerder dan gepland voltooid.”

EERDER OPEN DAN VERWACHT

Door dit efficiënte en nauwkeurige freesproces

kon vervolgens worden geasfalteerd tot

SmoothRide zorgt ervoor dat alles is geautomatiseerd,

waardoor de frees altijd de exacte locatie op de weg

weet en niet hoeft te worden bijgestuurd.

“Dankzij SmoothRide verliep ieder onderdeel

van het proces vloeiend, zonder complicaties.

De technologie deed precies wat het beloofde”

Ook de asfaltafwerkmachine was uitgerust met

GPS-besturing van Topcon.

“Op basis van een uitgedund punteninterval

van 30 centimeter brachten we de volledige

weg in kaart”, zegt Frank Pohl, teamleider

landmeting bij Matthäi. “Vervolgens bespraken

we de kritieke punten en vonden we snel

oplossingen voor diverse problemen. Het

team kon de oneffenheden in het planningsmodel,

die zeker voor problemen zouden

hebben gezorgd, gemakkelijk gladstrijken.

Ze optimaliseerden de geometrie zodanig

dat de helling van het nieuwe wegdek constant

1,5 procent werd, met een perfect eindresultaat

tot gevolg. Ook de bochten in de

weg kregen perfect gladde hellingen. Zo

werd de planningsfase die normaliter enorm

tijdrovend is, in slechts twee dagen voltooid.”

RESULTAAT DOOR DATA

De volgende stap was om het voltooide model

naar de freesmachines te sturen. SmoothRide

maakt gebruik van GNSS voor plaatsbepaling,

waardoor gebruikers alleen die wegdelen hoeven

te bewerken waar frezen nodig is. Hierdoor

kan tot op de millimeter nauwkeurig het

verschil tussen het bestaande wegdek en het

ontwerp worden gefreesd. De met GPS voorbereide

machines werden uitgerust met de 3Dcomponenten.

Dit kostte slechts 20 minuten,

aldus Raimo Vollstädt, ondersteunend engineer

bij Topcon. "Dankzij de technologie van

SmoothRide is alles geautomatiseerd, waardoor

de frees altijd precies de exacte locatie

een constante dikte. De asfalteermachine

kon de bindlaag overal precies vijf centimeter

dik leggen, en de weg kon nog dezelfde

dag worden geasfalteerd. Door het gebruik

van Topcon-technologie had het verkeer zo

snel mogelijk weer toegang tot de weg, zelfs

in de weken tussen de wegafsluitingen door,

waardoor het dagelijks leven zo min mogelijk

werd verstoord. De B420 kon zelfs eerder dan

verwacht weer open.

Klaus Korman, locatiebeheerder bij freesbedrijf

GMS, was onder de indruk van het resultaat.

“Dankzij SmoothRide verliep elk onderdeel van

het proces vloeiend, zonder complicaties. De

technologie deed precies wat het beloofde. We

hebben alleen maar goede ervaringen met SmoothRide

en geloven volledig in de oplossingen van

Topcon. Nu het proces is voltooid, is dit deel van

de B420 weer als nieuw en daardoor veel veiliger

Dankzij de geavanceerde technologie kon het verschil

tussen het bestaande wegdek en het ontwerp tot op

de millimeter nauwkeurig worden gefreesd.

en comfortabeler voor alle weggebruikers.” ■ BOUWMAT-ONLINE.NL 67


UITRUSTINGSSTUKKEN

Sloophamers en grijpers na gebruik niet langer afvoeren als oud ijzer, maar ze

reviseren. Dat is beter voor milieu én voor de bedrijfsvoering.

In de eigen werkplaats van ACDE Nederland wordt veel moeite gedaan om

gebruikte machines na het reviseren weer zo goed als nieuw te maken.

Met kwalitatief gereviseerde machines houdt ACDE aanbod op peil

‘ONS SUCCES IS NIET UIT

DE LUCHT KOMEN VALLEN’

Altijd klaar staan voor de klant, niet alleen overdag maar zo nodig ook midden in de nacht. Het

is een belangrijke pijler onder ACDE Nederland BV. “Ons succes is niet uit de lucht komen vallen.

Goede producten vormen de basis van en onze toewijding aan het klantbelang zijn de belangrijkste

groeifactor”, aldus directeur Joost Wassink.

Tekst | Pieter de Mos

Beeld | ACDE Nederland

Het kleine team van ACDE Nederland BV gaat

erg ver in het bedienen van de klant. Op de

website (www.acdebv.nl) lezen we daarover

een duidelijk statement: “Of u nu op zaterdagavond

om 21.00 uur een gebroken beitel heeft

of een machine die niet meer werkt, met één

telefoontje zorgen wij dat er alles aan gedaan

wordt om u of uw personeel zo vlot mogelijk

weer aan het draaien te krijgen. ACDE is 24 uur

per dag, 7 dagen per week bereikbaar.”

De vele merken, zowel in verkoop als verhuur, en

het uitgebreide onderdelenmagazijn zijn andere

pijlers onder het succes. Zo’n beetje alles doen

de mannen van ACDE zelf vanuit de vestigingen

in Duiven en Lisserbroek: verkopen, verhuren en

waar nodig repareren van een uitgebreid gamma

aan producten voor de sloopsector. Sinds 1

september is Dennis Aerts aan het team toegevoegd.

Dennis zal een deel van de verkoop en

ondersteuning op zich nemen en daarmee voor

veel klanten een bekend gezicht worden.

VOORAANSTAANDE MERKEN

ACDE is met name gespecialiseerd in vooraanstaande

merken: FRD (Furukawa Rock Drill),

Rammer, Zijtveld, Socomec en uiteraard de

complete eigen lijn sloophulpstukken. Voor

teamlid Aart-Jan lijdt het geen twijfel: “We zijn

er trots op dat we twee mooie merken, FRD en

Rammer, naast elkaar kunnen aanbieden. Ze

zijn allebei anders, waardoor we nagenoeg op

elke klantvraag een antwoord kunnen geven.

Joost is aanspreekpunt voor Rammer en ik voor

Furukawa en met beide merken zijn we druk

bezig om de gehele markt in de sloopsector te

bestrijken. Met succes mag ik wel zeggen.”

Repareren, reviseren en natuurlijk ook het standaardonderhoud

voor alle merken aanbouwdelen

gebeurt vanuit de werkplaats in Duiven, die

daarvoor compleet is uitgerust. Het mag duidelijk

zijn dat een groeiend aantal klanten daar met

recht content over is. En… ze schromen niet om

er af en toe een compliment over te maken.

KWALITATIEF GEREVISEERD

Om het succes verder uit te bouwen is het team

voortdurend met nieuwe, innovatieve zaken bezig.

Zo verkoopt ACDE Nederland sinds enige

tijd ook kwalitatief gereviseerde machines, naast

de bekend nieuwe en jong gebruikte sloopwerktuigen.

Het aanschaffen van gereviseerde

machines is voor afnemers zowel bedrijfstechnisch

als uit milieuoogpunt een goede stap.

Voor Joost Wassink is er nog een andere belangrijke

reden: “We worden momenteel geplaagd

door leveringsproblemen. We zien de

levertijden van nieuwe machines sterk oplopen,

waardoor de voorraden bij leveranciers

68 BOUWMAT-ONLINE.NL


UITRUSTINGSSTUKKEN

wegsmelten en fabrikanten niet aan de vraag

kunnen voldoen. Daarnaast zien we dat alles

duurder wordt door de toenemende inflatie en

de oorlog in Oekraïne. Dus ook de prijs is meer

dan voorheen onderwerp van gesprek. Met gereviseerde

machines kunnen we de prijs relatief

laag houden, terwijl het geleverde product aan

de gewenste hoge eisen blijft voldoen.”

“ACDE Nederland is al ruim

een kwart eeuw een begrip in

de sloop- en recyclingwereld”

ZICHT OP MATERIEEL

ACDE Nederland heeft ook een eigen tracker

ontwikkeld en in de praktijk getest. Daarmee zijn

al enkele gestolen machines teruggevonden en

teruggehaald. Dus wil het bedrijf deze FG tracker

breder in de markt gaan zetten. De FG tracker is

zeer compact en daardoor goed te verstoppen.

Hij kan zelfs worden ingegoten, zodat verwijderen

bijna onmogelijk is. De batterij gaat minimaal

4 jaar mee. De tracker is ook te gebruiken om de

conditie van machines te monitoren. Hij registreert

het exacte aantal gewerkte uren en de wijze

waarop een machine – bijvoorbeeld een sloophamer

– is gebruikt. Dat maakt het ook mogelijk om

Zoals alle FXJ-brekers van Furukawa heeft de FXJ225 een behuizing die is ontworpen voor een laag

geluidsniveau en optimale bescherming.

tijdig in te grijpen als er iets mis dreigt te lopen. ■ BOUWMAT-ONLINE.NL 69

Een Rammer 2577E uit het verhuurprogramma in actie. Deze sloophamer is bedoeld voor graafmachines in de gewichtsklasse tussen 21 en 32 ton.


UITRUSTINGSSTUKKEN

Raffinaderij in Singapore valt ten prooi aan recyclingmaterieel van Saes

NEDERLANDSE SLOOPKRACHT

MANIFESTEERT ZICH IN AZIË

Wie denkt dat het woord 'International' in Saes International BV een hol begrip is, heeft het mis.

De ontwikkelaar en leverancier van uitrustingsstukken voor de recyclingsector is al vaker in het

nieuws gekomen vanwege de verre landen waar hun materieel toegepast wordt.

Tekst | Saes International

Beeld | Saes International/Van Vliet Sloopwerken

Aangekomen in Singapore werd alles per barge

naar de plek van bestemming gebracht.

Van Vliet Sloopwerken BV is zo'n trouwe klant

van Saes die met succes het betrouwbare

materieel in den verre inzet. Zo ook op een

megasloopproject dat Van Vliet momenteel

uitvoert in Singapore. Saillant detail: niet alleen

het materieel van Saes vindt zijn weg

naar Azië, ook de service die Saes levert trekt

zich niets aan van internationale grenzen. Een

gesprek met Erwin Broens (directielid Saes

International), Carlo Laauwen (CEO Van Vliet

Sloopwerken) en Saes-monteur John, die assistentie

op locatie heeft verleend.

WERKEN AAN CO 2

-REDUCTIE

Carlo Laauwen legt uit wat de opdracht in Singapore

behelst: "In opdracht van een multinational

haalt Van Vliet daar een groot deel van een raffinaderij

weg. Daarvoor in de plaats gaat de opdrachtgever

nieuwe raffineerinstallaties bouwen, die vele

malen milieuvriendelijker zijn dan wat er stond. Dit

alles in het kader van voorgenomen CO 2

-reductie."

De opdracht is omvangrijk en complex, een

kolfje naar de hand van Van Vliet, dat gewend is

om te werken in landen met andere culturen en

verschillende klimatologische omstandigheden.

"Waar we ook werken, en dat zijn op dit moment

ongeveer zeven landen, daar kan de opdrachtgever

genieten van ons efficiënte sloopen

recyclageproces. Onze recyclagegraad zit

constant tussen de 96% en 98%. De reden dat

we dit kunnen waarmaken komt door onze ei-

Een indrukwekkende line-up aan machines staat klaar in Weert om de reis naar Singapore te maken.

70 BOUWMAT-ONLINE.NL


UITRUSTINGSSTUKKEN

Tegen deze brute kracht is geen raffinaderij opgewassen.

Deze LaBounty MSD 2500 sloopschaar is helemaal

klaar voor het betere sloopwerk in Singapore.

gen expertise en het feit dat we betrouwbaar

materieel inzetten. Dan heb je meteen de reden

te pakken waarom we dit soort werk met

materieel van Saes uit Weert doen."

Voor Van Vliet is de opdracht in Singapore

een van de grootste in de historie van het

sloopbedrijf. "We zitten er met 30 man op de

klus, waarvoor zes jaar is uitgetrokken. In ons

team bevinden zich Nederlanders, mensen

uit het Verenigd Koninkrijk en een aanvulling

bestaande uit Aziatische vaklieden."

GEMODIFICEERDE MACHINES

Nog een reden om voor Saes te kiezen:

Van Vliet werkt met gemodicifeerde machines.

"Saes is technisch zo goed onderlegd

en flexibel, dat zij de machines geheel naar

onze wensen en eisen kunnen aanpassen",

vervolgt Carlo. "Ook het verrichten van onderhoud

geschiedt voortreffelijk. En zijn er

onverhoopt calamiteiten, dan komt monteur

John zo snel als haalbaar is naar ons toe, al

staan we in de rimboe."

Daar voegt John aan toe: "Ik ben als technische

man bij Saes bijna altijd degene die naar

het buitenland gestuurd wordt. Wat ik standaard

Saes International heeft de machines uitgevoerd in de nieuwe huisstijl van Van Vliet Sloopwerken BV.

meeneem op reis zijn mijn werkkleren en een

goed humeur. In Singapore heb ik geholpen

met de opbouw en controle van de machines

en is door mij het laatste onderhoud verricht. Zo

heb ik bijvoorbeeld de airco's extra bijgevuld,

omdat het er nogal heet was. In totaal heb ik

twee weken op locatie gezeten. De benodigde

gereedschappen waren al meegestuurd in containers,

met de machines en aanbouwdelen. Die

containers zijn zeer efficiënt gevuld; aan alles

is gedacht en ik grijp nooit mis. Je moet trouwens

wel voor dit werk in de wieg zijn gelegd en

het thuisfront – in mijn geval een vrouw en vier

kinderen – moet achter het werk staan. Je bent

toch wel hele periodes van huis tenslotte."

Klaar om bij de sloopwerf afgeleverd te worden.

INDRUKWEKKENDE LINE-UP

Erwin Broens somt op welke machines en

materieel er verscheept zijn vanuit Weert:

"Er zijn een Hitachi ZX890 en twee Hitachi's

ZX870, een Liebherr R960 en een Sennebogen

830E (overslagkraan) geleverd, samen

met LaBounty materieel, te weten de

MSD4500, MSD 3000 en MSD 2500. Daarnaast

nog een Epiroc EC140 sloophamer.

Alles netjes in het wit gespoten, zoals in de

nieuwe huisstijl van Van Vliet." Al met al een

indrukwekkende line-up aan machines en

sloopwerktuigen. John zegt tot besluit: "Alles

ging tiptop voorbereid naar Singapore.

Eenmaal daar heb ik nog een paar aanpassingen

gedaan in de besturing. Er zit verschil

in tussen wat Nederlanders, Engelsen en Aziaten

gewend zijn. Iedereen kan nu vertrouwd,

tevreden en snel werken met de machines." ■

BOUWMAT-ONLINE.NL 71


UITRUSTINGSSTUKKEN

Toont noviteiten op Bauma 2022

DÉ FABRIKANT VAN

AVEGAARBOREN EN

HEIMACHINES

Met een ruim aanbod, oplossingen op maat, de focus op innovatie, een brede afzetmarkt én

jarenlange ervaring heeft STDS-Jantz als fabrikant en leverancier van boortechnologie en mini

boor- en heimachines een sterke positie in de markt. De van oorsprong Duitse fabrikant, met

een zusterfirma in Schotland (N.U.B. Engineering) ontwikkelt al meer dan 37 jaar hoogwaardig

boormateriaal, hydraulische boormotoren, accessoires voor verschillende ondergronden en sinds

enkele jaren ook complete machines.

Tekst | Susan Peek Beeld | STDS Jantz

Nieuw in het gamma bij STDS-Jantz is de AD35020 boormotor met speciale betonspoelkop.

72 BOUWMAT-ONLINE.NL


UITRUSTINGSSTUKKEN

Marnik voegt eraan toe: “Bijkomende voordelen

zijn dat er betonsamenstellingen gebruikt

kunnen worden waarbij het grind groter mag

zijn dan 8 mm en dat het eenvoudig te reinigen

is met een sponsbal.”

BAUMA 2022

Op de Bauma (24-30 oktober 2022 in München)

zal verder het volledige STDS-gamma van ADboormotoren

voor aanbouw aan onder andere

graafmachines te zien zijn en de VdW-boorsystemen

voor secanspaalwanden. “Net als de

grondverdringende avegaarboren en de drill

buckets voor Kelly boren.” Marnik besluit: “Op

de beurs kan het publiek gaan zien wat de toekomst

biedt en bij onze stand (FN.523/3) onder

het genot van een kopje koffie in de eigen

taal aanhoren wat de nieuwste noviteiten van

STDS-Jantz zijn.” ■ BOUWMAT-ONLINE.NL 73

Eén van de noviteiten die STDS-Jantz op BAUMA2022 laat zien is de Premodrill mini heimachine: ideaal

voor (binnenstedelijke) renovatieprojecten.

Op de Bauma 2022, ’s werelds meest toonaangevende

vakbeurs voor bouwmachines, machines

voor bouwmaterialen, bouwvoertuigen,

mijnbouwmachines en bouwmaterieel, toont

STDS-Jantz diverse machines en noviteiten.

Marnik Janssens, vertegenwoordiger van de

Duitse fabrikant vanuit het saleskantoor in Ternat

(B), blikt alvast vooruit.

FUNDERINGSMACHINES

“Op de beurs zullen we onder andere drie eyecatchers

laten zien op het gebied van funderingsmachines:

de Premodrill mini heimachines

met een valgewicht van 600 en 1200 kg en de

Premodrill 60, een mini boormachine. De mini

heistellingen zijn uitermate geschikt voor (binnenstedelijke)

renovatiewerken omdat ze vanwege

de compacte afmetingen makkelijk ter

plaatse komen, minder lawaai maken en ook

elektrisch te gebruiken zijn wanneer er een

aparte generator buiten het gebouw is geplaatst.”

Over de nieuwe Premodrill 60 boormachine

doet Marnik nog een beetje geheimzinnig:

“Die moet je gewoon echt komen kijken

op de beurs!”, vindt hij.

NIEUWSTE BOORMOTOR

Nieuw in het gamma bij STDS-Jantz is de boormotor,

model AD35020. “Er zijn veel fabrikanten

van boormotoren, ook die aan een graafmachine

kunnen hangen. Maar uniek aan dit

model is dat deze boormotor echt gemaakt

is voor funderingswerken. Hangend aan een

graafmachine kan de boormotor voorzien worden

van boren die geschikt zijn voor paalfunderingen,

waardoor de klant geen speciale funderingsmachine

meer nodig heeft.”

UNIEKE SPOELKOP

“De boorkop is voorzien van een unieke en

speciaal ontworpen betonspoelkop die bovenaan

de boorkop zit. De speciale 4-inch bocht

boven aan de boormotor waardoor het beton

verticaal los door de boormotor gaat, voorkomt

de kans op verstoppingen in de spoelkop

en zorgt dat er geen verlies van betondruk is.”

‘Bezoek ons op

Bauma 2022!’


UITRUSTINGSSTUKKEN

De C-bek van de MQP-60 is gemaakt voor het slopen van gewapend beton

met veel wapeningsstaal en voor het knippen van staalconstructies.

Dankzij het mechanische wisselsysteem voor de verschillende beschikbare

bekken is de DMS Multi-Shear ideaal voor gebruik met midigravers.

Demarec toont zestal sloopgereedschappen op Bauma in München

NIEUW: DLP-50 ROTERENDE

VERGRUIZER UIT ECOLINE

Demarec introduceert de DLP-50 EcoLine. Dat is een nieuw type uit de productlijn roterende

vergruizers voor het middensegment. Behalve de DLP-noviteit worden op de Bauma nog vijf andere

sloopwerktuigen uit het Demarec leveringsprogramma getoond.

Tekst | Pieter de Mos

Beeld | Demarec

De nieuwe DLP-50 EcoLine roterende vergruizer

heeft een eigen gewicht van 4.200 kg en

is geschikt voor machines van 32 tot 55 ton.

De bekopening is 1.075 mm en hij heeft een

sluitkracht van 100 ton. De concurrerend geprijsde

EcoLine zit boordevol Demarec-DNA

en bestaat momenteel uit acht modellen voor

machinedragers van 7 tot 55 ton. Aan verdere

uitbreiding van het gamma naar zowel boven

als beneden wordt gewerkt.

De DLP EcoLine is uitgerust met standaard cilindertechnologie

en een andere technische

constructie. Het verwisselbare tandsysteem

is speciaal voor de EcoLine ontwikkeld. Overigens

is de volledige rotatorkop dezelfde als

bij de bestaande modellen. De messen en

schraaptanden worden bijvoorbeeld ook ge-

bruikt in Demarec's Multi-Quick-Processor

MQP. De bekende Demarec-filosofie van volledig

uitwisselbare slijtdelen wordt daarmee nu

dus ook toegepast op de EcoLine. Dit najaar

worden de eerste nieuwe types geïntroduceerd

van de DSP EcoLine roterende vergruizers.

ANDER BAUMA-NIEUWS

Tijdens 's werelds grootste vakbeurs voor

bouwmachines en toebehoren worden nog vijf

andere actuele sloopgereedschappen uit het

leveringsprogramma getoond:

De 2-cilinder betonschaar DCC-30-C heeft

een eigen gewicht van 2.425 kg en is geschikt

voor machines van 20 tot 35 ton. De

bekopening meet 1.150 mm. De DCC-30-C

is het antwoord op de toenemende vraag

naar een krachtige 2-cilinder betonschaar

met een gunstig eigen gewicht. Dat maakt

de DCC uitermate geschikt voor High Reach

Sloopmachines. De DCC is uitgerust met de

gepatenteerde DemaPower 2.0 cilindertechniek.

Die heeft vier drukkamers en levert 20

tot 25% meer kracht dan een standaardcilinder

met dezelfde diameter. In combinatie

met een dubbelwerkend snelgangventiel

zijn met deze cilinders snellere cyclustijden

te realiseren. De prestaties zijn vergelijkbaar

met die van één of twee typen grotere uitrustingsstukken.

Schrootschaar DXS-70-A weegt 6.750 kg en is

geschikt voor machines met een gewicht van

35 tot 80 ton. Met zijn 360 graden rotatie is hij

ontworpen om maximale kracht te leveren bij

74 BOUWMAT-ONLINE.NL


UITRUSTINGSSTUKKEN

Met zijn 360 graden rotatie is Demarec's DXS-70-A schrootschaar ontworpen

om maximale kracht te leveren bij een zeer hoge snelheid.

De heavy duty sloop- en sorteergrijper DRG-36 is met zijn gewicht van 2.210 kg

geschikt voor machines van 30-50 ton.

een zeer hoge snelheid en dat met een optimale

gewicht-prestatieverhouding bij dagelijks

gebruik op slooplocaties. De DXS is ook uitgerust

met DemaPower 2.0.

Multi-Quick-Processor MQP-60 met C-bek is

geschikt voor machines van 45 tot 65 ton. Hij

heeft een eigen gewicht van 2.440 kg. De C-

bek is gemaakt voor het slopen van gewapend

beton met een hoog percentage wapeningsstaal

en voor het knippen van staalconstructies.

De sloop- en sorteergrijpers van Demarec zijn

als bewezen concept breed inzetbaar in sloop,

recycling en andere toepassingen. Getoond

wordt de heavy duty grijper DRG-36. Die heeft

een gewicht van 2.210 kg en is geschikt voor

machines van 30 tot 50 ton.

Tot slot toont Demarec op de Bauma de DMS-05.

Dankzij het mechanische wisselsysteem en een

breed scala aan beschikbare bekken is de DMS

multischaar de ideale flexibele schaar voor gebruik

met midigraafmachines. Er zijn bekken beschikbaar

voor het knippen van gewapend beton

(DMS-05-C), schroot (DMS-05-S) en kabels (DMS-

05-V). De slijtdelen van de bekken zijn in enkele

minuten snel en veilig te vervangen. ■

De concurrerend geprijsde EcoLine zit boordevol Demarec-DNA en bestaat

momenteel uit acht modellen voor machines van 7 tot 55 ton.

De DCC-30-C is een antwoord op de toenemende marktvraag naar een

krachtige 2-cilinder betonschaar met een gunstig eigen gewicht.

BOUWMAT-ONLINE.NL 75


Multi-Shears

Two cylinder concrete

crushers

Demolition and sorting

grabs

Scrap Shears

Multi-Quick Processors


ETEC, DÉ STANDAARD IN

ELEKTRISCHE GRAAFMACHINES

ELEKTRISCHE MIDIGRAVER ETEC E36C

ELEKTRISCHE RUPSGRAAFMACHINE ETEC E86C

ELEKTRISCHE MOBIELE GRAAFMACHINE ETEC E160W

Bij ETEC bieden wij u een breed aanbod aan emissievrije machines en sloopmachines die zonder twijfel de beste

zijn die op de markt verkrijgbaar zijn. Voor elke toepassing hebben wij de juiste machine! Mocht uw machine nog

niet bestaan, dan hebben we geen problemen om er een voor u te ontwerpen én te bouwen, zodat die zelfs aan

uw hoogste eisen voldoen. Hiermee zorgen we ervoor dat uw machine het juiste gereedschap is voor de klus!

Transportweg 10 / 2742 RH Waddinxveen

+31 (0)10 200 4383 / WWW.ETEC.NL

UNLOCK YOUR EXCAVATOR

EFFICIENCY

NIEUW!

SQ50

SQ Volautomatische snelwissel systemen

• 7-13 tons machines

• Geschikt voor hoge hydraulische flow

• Lage bouwhoogte en gewicht

• Compleet met een nieuwe generatie

X12 en X14 tiltrotators

• Uitwisselbaar volgens de Open-S

standaard

w

Tom van Baars | +31 6 53 12 25 179

Wim Haasjes | +31 6 19 80 95 50 | www.steelwrist.com/nl


Jij bent een

klasse apart

Het is prachtig om een echte vakman aan het werk te zien.

Dankzij jouw jarenlange ervaring is het gereedschap een

verlengstuk van jouw handen geworden. Met een gedurfde visie

en het juiste materieel maak je van elke klus een meesterwerk.

OPMERKING: VOLG ALTIJD DE INSTRUCTIES EN DE GEBRUIKSAANWIJZINGEN VAN DE FABRIKANT.


BOUW MAT

PLATFORM OVER BOUWMATERIEEL & BOUWMACHINES

BOUW MAT

PLATFORM OVER BOUWMATERIEEL & BOUWMACHINES

PARTNER WORDEN

VAN BOUWMAT?

Zowel op de website als in de gedrukte

BOUWMAT-ONLINE.NL

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op bouwmat-online.nl

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op bouwmat-online.nl

verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +31 495 45 00 95

• Ga naar bouwmat-online.nl/adverteren

• Scan de QR code

SCAN DE

QR CODE

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

bouwmat-online.nl


BOUWMAT PARTNERS

Scan deze QR code met uw

smartphone voor uitgebreide

informatie over de Infrapartners

bouwmat-online.nl/bedrijven

123 MACHINEVERHUUR

De Dommel 50

8253 PA DRONTEN

T +31 800 53 53 123

E info@123machineverhuur.nl

W www.123machineverhuur.nl

ARTHUR VERWOERD

REEUWIJK

Einsteinstraat 19

2811 EP REEUWIJK

T +31 182 30 15 05

E info@verwoerdreeuwijk.nl

W www.verwoerdreeuwijk.nl

BRINKMANN & NIEMEIJER

MOTOREN BV

Engelenburgstraat 45

7391 AM TWELLO

T +31 571 27 69 00

E info@brinkmann-niemeijer.nl

W www.brinkmann-niemeijer.nl

DLS DRIVE LINE SYSTEMS

Robijn 910

3316 KE DORDRECHT

T +31 78 63 23 690

E info@dlsbv.nl

W www.dlsbv.nl

A&C NOYENS NV

Lammerdries 16 H

B-2250 OLEN

T +32 14 23 33 43

E info@noyens.be

W www.noyens.be

AVANT MACHINERY NV

Tienesteenweg 240

B-3800 SINT TRUIDEN

T +32 11 68 78 65

E info@avantmachinery.be

W www.avantmachinery.be

DEHACO BV

Kruisbaak 25

2165 AJ LISSERBROEK

T +31 252 41 79 50

E info@dehaco.nl

W www.dehaco.nl

DNL MACHINES &

EQUIPMENT

Hoenkoopse Buurtweg 28

2851 AK HAASTRECHT

T +31 182 38 39 32

E info@dnlonline.nl

W www.dnlonline.nl

ABEMEC BV

Pater van den Elsenlaan 4

5462 GG VEGHEL

T +31 413 38 22 43

E ben.verhoeven@abemec.nl

W www.abemec.nl

BEEQUIP

Willemskade 18

3016 DL ROTTERDAM

T +31 10 340 08 44

E info@beequip.nl

W www.beequip.nl

DEMAREC BV

De Hork 32

5431 NS CUIJK

T +31 485 44 23 00

E info@demarec.com

W www.demarec.com

DUPORT LUBRICARE B.V.

Archimedesstraat 9

7701 SG DEDEMSVAART

T +31 523 61 98 92

E info@duportlubricare.nl

W www.duportlubricare.nl

ACDE NEDERLAND

WASSINK

Binnenweg 9

6921 GZ DUIVEN

T +31 316 20 00 17

E info@acdebv.nl

W www.acdebv.nl

BIA GROUP

Skagerrakstraat 6

7202 BZ ZUTPHEN

T +31 88 303 22 00

E info.nl@biagroup.com

W www.biagroup.com

DE SCHANS BV

Drielseweg 46 A

5321 NC HEDEL

T +31 73 599 17 50

E info@deschansbv.nl

W www.deschansbv.nl

ELM GROEP

Transportweg 10

2742 RH WADDINXVEEN

T +31 10 200 43 83

E info@elmgroep.nl

W www.elmgroep.nl

AHLMANN

NEDERLAND BV

Postbus 10

5324 ZG AMMERZODEN

T +31 73 599 77 55

E info@ahlmann.nl

W www.ahlmann.nl

BMWT

Vlietweg 17U

2266 KA LEIDSCHENDAM

T +31 70 301 01 03

E info@bmwt.nl

W www.bmwt.nl

DEUTZ NETHERLANDS

Malachiet 300

3316 LD DORDRECHT

T +31 180 333 111

E info@deutz.com

W www.deutz.com

ENGCON

NETHERLANDS B.V.

Box 111

SE-833 21 STRÖMSUND

T +46 670 178 00

E international@engcon.com

W www.engcon.com

ATLAS SERVICE VAASSEN

Riezebosweg 3

8171 MG VAASSEN

T +31 578 57 36 22

E info@atlasservicevaassen.nl

W www.atlasservicevaassen.nl

BRIGADE

ELECTRONICS BV

Ambachtstraat 8

7587 BW DE LUTTE

T +31 541 53 18 01

E info@brigade-electronics.nl

W www.brigade-electronics.nl

DIESEKO GROUP B.V.

Lelystraat 49

3364 AH SLIEDRECHT

T +31 184 41 03 33

E info@diesekogroup.com

W www.diesekogroup.com

FIRMA BEEL

Waregemseweg 75

B-9790 WORTEGEM-PETEGEM

T +32 56 68 82 07

E info@firmabeel.nl

W www.firmabeel.nl

80 BOUWMAT-ONLINE.NL


BOUWMAT PARTNERS

Scan deze QR code met uw

smartphone voor uitgebreide

informatie over de Infrapartners

bouwmat-online.nl/bedrijven

FOUNDIZ

Kroonstraat 1

4879 AV ETTEN-LEUR

T +31 6 22 92 18 64

E info@foundiz.nl

W www.foundiz.nl

GEERT-JAN DE KOK BV

Notelstraat 53

5085 ET ESBEEK

T +31 13 516 93 55

E marketing@geert-jandekok.nl

W www.geert-jandekok.nl

GEHA LAVERMAN BV

Distributieweg 31

2404 CM ALPHEN AAN DEN RIJN

T +31 172 47 51 53

E info@geha-laverman.com

W www.geha-laverman.com

HITACHI CONSTRUCTION

MACHINERY NEDERLAND

Postbus 404

4900 AK OOSTERHOUT

T +31 162 48 43 10

E info@hitachicm.eu

W www.hitachicm.eu

INPIEQ

Liberatorstraat 3

4651 SC STEENBERGEN

T +31 850 81 20 00

E info@inpieq.nl

W www.inpieq.nl

KOOI BV

Zonnedauw 10

9202 PA DRACHTEN

T +31 512 544 145

E info@247kooi.com

W www.247kooi.nl

KRAANBEDRIJF

NEDERHOFF B.V.

Burg. v. Reenensingel 121

2803 PA GOUDA

T +31 88 56 55 530

E info@nederhoff.nl

W www.nederhoff.nl

MERCEDES-BENZ

NEDERLAND BV

Postbus 2088

3500 GB UTRECHT

T +31 30 245 19 11

E contact@daimlertruck.com

W www.daimlertruck.com

MMB MACHINES

Industrielaan 23

B-9320 EREMBODEGEM

T +32 53 70 18 91

E info@mmbmachines.be

W www.mmbmachines.be

Groeneveldt Grijpers BV

GROENEVELDT GRIJPERS BV

Edisonweg 9

2964 LK GROOT AMMERS

T +31 184 60 15 45

E info@ggbv.nl

W www.ggbv.nl

ITR BENELUX

Clara Zetkinweg 10

5032 ML TILBURG

T +31 13 80 800 20

E info@itrbenelux.com

W www.itrbenelux.com

LEBOTEC BV

Edisonstraat 47

6604 BT WIJCHEN

T +31 24 711 10 10

W info@lebotec.nl

NOOTEBOOM TRADING

Werktuigweg 1

3899 AN ZEEWOLDE

T +31 36 523 42 75

E sales@nooteboomtrading.com

W www.nooteboomtrading.com

GVG OLIEHANDEL

De Vlotkampweg 77

6545 AE NIJMEGEN

T +31 24 675 43 61

E info@gvg.nl

W www.gvgoliehandel.nl

IVECO NLS

Transportstraat 1c

4283 JL GIESSEN

T +31 183 58 34 00

I info@iveconls.nl

W www.iveconls.nl

W www.lebotec.nl

LUDO PAUWELS

Brandstraat 8a

B-9080 BEERVELDE

T +32 933 70 095

E ludo@ludopauwelsbvba.be

W www.ludopauwelsbvba.be

NOOTEBOOM TRAILERS BV

Postbus 155

6600 AD WIJCHEN

T +31 24 648 88 64

E info@nooteboom.com

W www.nooteboom.com

HDW NEDERLAND B.V.

Rooischaar 6

3274 KM HEINENOORD

T +31 186 22 70 00

E info@hdwnl.com

W www.hdwnl.com

JC BAMFORD N.V.

(JCB BENELUX)

Zandweistraat 16

4181 CG WAARDENBURG

T +31 418 65 46 54

E ilke.baillien@jcb.com

W www.jcb.co

MAN TRUCK & BUS BV

Zuiderinslag 14

3833 BP LEUSDEN

T +31 33 285 21 12

E info@man-trucks.nl

W www.man-nederland.nl

OPHOF RECYCLING

EQUIPMENT BV

Coevorderweg 20a

7783 BE GRAMSBERGEN

T +31 524 21 50 95

E info@ophofrecycling.nl

W www.ophofrecycling.nl

HERWIJNEN

MACHINERY BV

Wiekerseweg 6

5331 PR KERKDRIEL

T +31 6 54 32 01 47

E info@herwijnenmachinery.nl

W www.herwijnenmachinery.nl

KOBELCO CONSTRUCTION

MACHINERY

Veluwezoom 15

1327 AE ALMERE

T +31 36 20 20 30

E info@kobelco.com

W www.kobelco.com

MEERMAN MACHINES BV

Koggehaven 20

3133 LA VLAARDINGEN

T +31 10 435 06 11

E info@meerman.nl

W www.meerman.nl

PLADDET BV

Paulinaweg 6-10

4521 RE BIERVLIET

T +31 115 48 13 51

E info@pladdet.nl

BOUWMAT-ONLINE.NL 81


Ordernummer

61382

Bedrijfsnaam

Arti 70 Bedrijfsautorai

Artikel

Sticker

Aantal

1x

Techniek

Full color print

Kleuren

Pantone 1795

pantone 420

Wit

Formaat/verhouding

3.700 x 450 mm bxh

Montage:

Monteren bij klant

Accountmanager

Pauline Henni

DTP

Shirley Smit

Om mogelijke fouten te voorkomen, verzoeken wij u deze

goedkeuringsbon goed na te kijken op postitie, aantallen,

formaat en drukkleuren. De weergave van de drukkleuren en

formaten op deze proef kunnen afwijken van het uiteindelijke

resultaat. Wanneer deze proef door u geaccordeerd wordt,

kunnen wij achteraf niet verantwoordelijk gesteld worden voor

fouten in tekst en/of logo. Voor akkoord graag binnen 24 uur

mailen om de afgesproken leverdatum te kunnen naleven.

Sticker print & cut Formaat: 3.700 x 450 mm bxh Materiaal: MPI3002 + MAT laminaat Print: Full color

BOUWMAT PARTNERS

Scan deze QR code met uw

smartphone voor uitgebreide

informatie over de Infrapartners

bouwmat-online.nl/bedrijven

W www.pladdet.nl

PON EQUIPMENT

(PON-CAT)

Rondebeltweg 41

1329 BP ALMERE

T +31 88 737 75 00

E info@pon.com

W www.pon.com

PVE CRANES

Everdenberg 17

4902 TT OOSTERHOUT

T +31 65 132 64 28

E info@pvecranes.com

W www.pvecranes.com

RDS BV

IZ Harelbeke-Zuid B 2040

Spoorwegstraat 26

B-8530 HARELBEKE

T BE +32 56 29 10 10

T NL +31 85 888 09 11

E info@rds.eu

W www.rds.eu

REESINK CONSTRUCTION

EQUIPMENT NL B.V.

Molensteyn 47

3454 PT DE MEERN

T +31 30 666 60 66

E info@kemp-groep.nl

W www.kemp-groep.nl

verhuur van

elektrische graafmachines

RENS DE BRUYN BV

Batuwseweg 44

3412 KZ LOPIKERKAPEL

T +31 348 55 18 86

E rens@rensdebruijn.nl

W www.rensdebruijn.nl

STAAD BV

Doornhoek 3945

5465 TC VEGHEL

T +31 413 72 51 11

E info@staad-groep.nl

W www.staad-groep.nl

STDS JANTZ

Rontgenstrasse 44

D-57439 ATTENDORN

T +32 478 748 260

E info@stds.de

W www.stds.de

STEELWRIST AB

Titangatan 9

SE-195 72 ROSERSBERG

T +46 8 626 07 00

W www.steelwrist.com

TELE RADIO BV

Tiber 2

2491 DH DEN HAAG

T +31 70 419 41 20

E info@teleradio.nl

W www.teleradio.nl

TECHNO AIR BENELUX BV

De Hofstede 32D

4033 BV LEIDEN

T +31 85 760 87 77

E info@techno-air.com

W www.techno-air.com

TRAININGSCENTRUM

CRESCENDO

Neutronweg 1

1627 LG HOORN

T +31 229 72 94 30

E info@traincrescendo.nl

W www.traincrescendo.nl

TRIAS TRAILERS

Tweelingenlaan 79

7320 AC APELDOORN

T +31 55 542 58 58

E info@trias-trailers.nl

W www.trias-trailers.nl

URBAN MOBILITY

SYSTEMS

Galliërsweg 16-18

5349 AT OSS

T +31 (0) 85 130 00 90

E info@urbanmobilitysystems.nl

W www.urbanmobilitysystems.nl

VAN DEN HEUVEL

WERKENDAM

Postbus 69

4250 DB WERKENDAM

T +31 183 50 26 55

E info@vdheuvelwerkendam.nl

W www.vdheuvelwerkendam.nl

VAN MEEUWEN

IMPROVING INDUSTRIES

Leeuwenveldseweg 5A

1382 LV WEESP

T +31 294 494 494

E info@vanmeeuwen.com

W www.vanmeeuwen.com

VAN 'T HOF TECHNIEK

Hofweg 3

3208 LE SPIJKENISSE

T +31 181 68 72 52

E info@hoftechniek.nl

W www.hoftechniek.nl

VELDHUIZEN B.V.

Kon. Wilhelminaweg 259

3737 BA GROENEKAN

T +31 346 259 600

E info@veldhuizen.nl

W www.veldhuizen.eu

WEBER

MASCHINENTECHNIK

GMBH

Im Boden 5 - 8 10

D-57334 BAD LAASPHE-

RUCKERSHAUSEN

T +49 27 54 39 80

E info@webermt.de

W www.webermt.de

YANMAR EUROPE B.V.

Brugplein 11

1332 BS ALMERE

T +31 36 54 93 200

E info@yanmar.com

W www.yanmar.com

SCANIA NEDERLAND

Spinveld 57

4815 HV BREDA

T +31 76 525 41 01

W www.scania.nl

TOBROCO MACHINES

Industrielaan 2

5061 KC OISTERWIJK

T +31 13 521 12 12

E info@tobroco.nl

W www.fme.nl

VAN DOORN

GELDERMALSEN

Postbus 61

4190 CB GELDERMALSEN

T +31 345 57 11 41

E info@vandoornbuitenruimte.nl

W www.vandoornbuitenruimte.nl

ZEEFVERHUUR.NL

Broekdijk 11

5681 PG BEST

T +31 499 395 418

E info@zeefverhuur.nl

W www.zeefverhuur.nl

82 BOUWMAT-ONLINE.NL


De Stage V

Doosan

mobiele

graafmachines

De Stage V mobiele graafmachines staan klaar voor jou!

Wil jij een Stage V mobiele graafmachine, die voldoet aan de laatse emissie-eisen,

super sterk, flexibel en ook de grootste cabine in zijn klasse zodat je het ultieme comfort ervaart?

Interesse? Neem dan contact op met jouw Doosan dealer!

Staad, Anema Arum, Snippe Erica, ELM Bouwmachines, R&L Machinery en Nijland Service


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

KEEP KEEP YOUR

YOUR

RAMMER

RAMMER

RUNNING

RUNNING

Ask Ask for genuine for genuine Rammer Rammer parts. parts.

Ask for genuine Rammer parts.

ACDE NEDERLAND ACDE NEDERLAND B.V. B.V.

Binnenweg Binnenweg 9 9 Telefoon: Telefoon: 0316-200017 0316-200017

ACDE

6921

NEDERLAND

GZ - 6921 Duiven

B.V.

GZ - Duiven Whatsapp: Whatsapp: 06-28343215 06-28343215

Binnenweg 9 Telefoon: 0316-200017

6921 GZ - Duiven Whatsapp: 06-28343215

24/7 Service 24/7 / Service Ramdata / Ramdata als standaard als standaard / Europees / Europees product / product info@acdebv.nl / info@acdebv.nl / www.acdebv.nl / www.acdebv.nl

24/7 Service / Ramdata als standaard / Europees product / info@acdebv.nl / www.acdebv.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!