06.12.2022 Views

VVP 6-22 ezine

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

80 JAAR HÉT PLATFORM VOOR DE FINANCIEEL ADVISEUR<br />

<strong>VVP</strong>BIJNA<br />

JAARGANG 79 • NUMMER 6 • DECEMBER 20<strong>22</strong><br />

Jähnig + Ter Braak<br />

De energie van plezier<br />

Ali Nikram (bunq)<br />

Het kan veel eenvoudiger<br />

Jan Donselaar<br />

Afscheid van een bofkont<br />

Adviesvak<br />

over vijf jaar<br />

Klant steeds beter bediend!


ijne kerstdagen<br />

en een gezond,<br />

liefdevol en<br />

sprankelend 2023!<br />

Het <strong>VVP</strong>-team, aan de vooravond van het tachtigjarig<br />

bestaan van <strong>VVP</strong> in 2023: Willem Vreeswijk,<br />

Arjan Cornelisse en Toon Berendsen.


XXX<br />

VOORWOORD<br />

Vijf jaar<br />

Aan het eind van dit veelbewogen jaar<br />

heeft <strong>VVP</strong> een aantal partijen gevraagd<br />

om een visie te geven op het adviesvak<br />

over vijf jaar en dat heeft hele interessante<br />

reacties opgeleverd.<br />

Het was een lastige vraag omdat de wereld ongekend<br />

heftig in beweging is. De toekomst voorspellen is hachelijker<br />

dan ooit. Niemand weet wat de vele crises die zich<br />

momenteel tegelijkertijd aandienen, betekenen voor de<br />

korte en lange termijn. In een glazen bol kan zich ook<br />

zomaar een inktzwart scenario aandienen, een scenario<br />

van klimaatrampen, enorme vluchtelingenstromen,<br />

oorlogen en verdergaande polarisatie met een ‘iedervoor-zich<br />

mentaliteit’. Dat is wereld van angst, de wereld<br />

van groot, groter grootst om te kunnen overleven.<br />

Er zijn gelukkig ook andere scenario’s mogelijk, de<br />

wereld van gezond, gelijkwaardig en gemeenschap. Dat<br />

zijn scenario’s van solidariteit, van behulpzaamheid,<br />

van het dragen van elkanders lasten. Dat is de weg die<br />

perspectief biedt. Niet voor enkelen maar voor het geheel.<br />

En de adviessector kan hier een ongelooflijk belangrijke<br />

rol in spelen.<br />

Voor adviseurs zijn er nog heel veel mogelijkheden,<br />

juist omdat adviseurs zo dicht bij de klant staan. Wellicht<br />

zal het aantal klanten per kantoor afnemen en<br />

zullen klanten nog meer belang hechten aan regionale,<br />

wat kleinschalige kantoren, juist omdat deze kantoren<br />

niet intern gefocust zijn na weer een consolidatieronde<br />

maar zich daadwerkelijk volledig richten op het belang<br />

van hun klanten. En dat gaat verder dan er alleen<br />

zijn bij een calamiteit of als de klant zich meldt met een<br />

probleem. De rol van de adviseur zal de komende jaren<br />

niet langer primair gericht zijn op producten. Het<br />

product is niet de kern van je advies, het is hooguit het<br />

sluitstuk van een adviestraject. Producten kunnen mensen<br />

overal aanschaffen, oprechtheid en aandacht niet.<br />

In adviestrajecten zullen niet alleen financiële zaken<br />

aan de orde komen, ook al blijft dit belangrijk uiteraard.<br />

Tevens komen in deze hectische tijden ook andere<br />

items aan bod, hot items waar iedereen zorgen over<br />

heeft. Denk aan klimaatverandering, de wegwerpmaatschappij,<br />

de groeiende kloof tussen arm en rijk, etcetera,<br />

etcetera. Dan gaat het over duurzaamheid, over van<br />

betekenis zijn, over wanneer genoeg genoeg is en over<br />

wie je als mens zijn wilt en herinnerd wil worden. Betekenisvolle<br />

gesprekken vanuit een betekenisvolle dienstverlening,<br />

waar klanten graag voor betalen. In de adviessector<br />

zijn hier al tal van goede voorbeelden van.<br />

In de oude economie rapen we steeds vaker de bladeren<br />

op van de grond en plakken ze vast op steeds kaler<br />

worden bomen en verven ze dan haastig groen in de<br />

hoop dat niemand iets merkt. Dit is een doodlopende<br />

weg. Wie de nieuwe economie omarmt, biedt perspectief<br />

voor klanten, de eigen medewerkers en de samenleving<br />

als geheel. Daar gaan we voor. En over vijf jaar zullen<br />

we met trots achterom kijken.<br />

Laten we er in 2023 gezamenlijk een heel mooi adviesjaar<br />

van maken!<br />

Veel leesplezier! n<br />

WILLEM VREESWIJK<br />

HOOFDREDACTEUR / willem@vvponline.nl<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 3


COLOFON<br />

<strong>VVP</strong>, Kennis- en inspiratiemagazine<br />

voor financieel adviseurs<br />

Uitgave van <strong>VVP</strong> Nederland<br />

Negenenzeventigste jaargang<br />

I<br />

nhoud<br />

uitgever en hoofdredacteur<br />

Willem Vreeswijk 06-10630149,<br />

willem@vvponline.nl<br />

(eind)redacteur<br />

Toon Berendsen 06-12907930,<br />

toon@vvponline.nl<br />

persberichten, reacties, ideeën<br />

vvp@vvponline.nl<br />

redactie-adres<br />

Wapendragervlinder 29, 3544 DL Utrecht<br />

senior accountmanager/traffic<br />

Arjan Cornelisse, 06-10628564,<br />

arjan@vvponline.nl<br />

abonnementenservice<br />

abonneeservice@vvponline.nl<br />

website www.vvponline.nl<br />

abonnementsprijs 20<strong>22</strong> (excl. btw)<br />

Binnenland en België 172 euro. Financieel<br />

onafhankelijk adviseurs met een AFMinschrijving<br />

komen in aanmerking voor<br />

het gereduceerde tarief van 56 euro.<br />

Aanvragen voor dit tarief via<br />

abonneeservice@vvponline.nl.<br />

Abonnementen gelden voor één jaar en<br />

worden – zonder tegenbericht – automatisch<br />

verlengd. Opzeggingen dienen uiterlijk<br />

twee maanden voor het aflopen van<br />

de abonnementsperiode te geschieden.<br />

Opzeggen kan schriftelijk (per e-mail) of<br />

telefonisch (06-10628564).<br />

Advertentieplaatsingen worden uitgevoerd<br />

overeenkomstig ‘De Regelen 20<strong>22</strong> Stichting<br />

ROTA’<br />

copyright <strong>VVP</strong> Nederland, 20<strong>22</strong><br />

vormgeving/prepress<br />

Peter Beemsterboer, Beemsfoto<br />

druk<br />

Veldhuis Media BV, Raalte. Deze uitgave is<br />

gedrukt op FSC-papier<br />

ISSN: 1388-2724<br />

18 24 42 50<br />

6 ADVIESVAK OVER VIJF JAAR: De adviestoekomst volgens Adfiz,<br />

AFM, NVHP en OvFD<br />

12 WINNAAR <strong>VVP</strong> ADVIES AWARD 20<strong>22</strong> Jähnig + Ter Braak:<br />

‘De energie van plezier’<br />

14 <strong>VVP</strong> ONDERNEMERSNETWERK Nieuwe verdienmodellen<br />

16 OPINIE Ron Gardenier (NVGA): ‘Het verschil maken’<br />

18 INNOVATIE Ali Niknam (Bunq): ‘Wereld barst van zaken die<br />

eenvoudiger kunnen’<br />

20 SAMEN BETROKKEN Lennart Veldhuijzen, Wonen & Welzijn<br />

Financiële Dienstverlening<br />

<strong>22</strong> HET VUUR VAN... Willem Oudijk (Rabobank)<br />

24 I.M. JAN DONSELAAR “Ik ben een zondagskind en een bofkont”<br />

29 KATERN DUURZAAM ADVIES Met bijdragen van Fred de Jong,<br />

WeAdvize, INSVER, a.s.r., Centraal Beheer<br />

46 PURPOSE Hergen Dutrieux (Viisi Hypotheken): ‘Huidige leennorm<br />

gaat niet veranderen’<br />

50 CULTUUR Diana Zandbergen en Justina Alders-Sheya (WIFS):<br />

‘Zonder gelijkwaardigheid geen toekomst voor financiële sector’<br />

53 KEN JE VAK! Katern met need-to-know-informatie voor<br />

adviseurs, met onder meer de rubrieken Leren van Kifid-uitspraken,<br />

Compliance, Klantgerichtheid, Inkomen, Permanent Actueel en<br />

Duurzaamheid<br />

62 MONEYVIEW Martin Koot: ‘Oud en Nieuw’<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 5


ADVIESVAK OVER VIJF JAAR<br />

Financieel<br />

adviseur ook over<br />

vijf jaar aan kop<br />

HOE ZIET HET ADVIESVAK ER OVER VIJF JAAR UIT? EN WAT IS DE EVENTUELE<br />

INVLOED VAN PROVISIETRANSPARANTIE OP DE MARKTPOSITIE VAN DE<br />

FINANCIEEL ADVISEUR? DE ANTWOORDEN MAKEN DUIDELIJK DAT ER<br />

ALTIJD WERK ZAL BLIJVEN VOOR PROFESSIONELE, DESKUNDIGE EN<br />

TRANSPARANTE ADVIESBEDRIJVEN DIE ECHT NAAST DE KLANT STAAN.<br />

SAMENSTELLING TOON BERENDSEN<br />

6 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong>


ADVIESVAK OVER VIJF JAAR<br />

Adfiz: “Adviseur als dé deskundige”<br />

“Zorgen dat financieel advies voor meer mensen bereikbaar<br />

wordt, dáár wil ik aan bijdragen en dát is<br />

waar ik me op wil focussen.” Dat zegt Enno Wiertsema,<br />

directeur van Adfiz.<br />

Ik mag hopen dat er over vijf jaar wat veranderd is! En<br />

ik heb er ook alle vertrouwen in dat de adviseur tegen<br />

die tijd breder gezien wordt als dé deskundige waar de<br />

klant zich tot wendt als hij het even niet meer ziet zitten.<br />

Niet alleen als hij dreigt vast te lopen in het woud<br />

van regels rondom pensioen, voorwaarden en complexe<br />

producten, maar bij alle financiële- en risicovraagstukken<br />

waarvoor hij komt te staan. Daarbij zullen duurzaamheidsvraagstukken<br />

een steeds grotere rol spelen.<br />

Op zakelijk vlak zal de adviseur zich in toenemende<br />

mate ook richten op employee benefits. En dan niet<br />

louter als sparringpartner van de ondernemer, maar<br />

ook van diens medewerkers. Want een weerbaar bedrijf<br />

staat of valt bij de mate van (financiële) weerbaarheid<br />

van zijn medewerkers.<br />

Daarnaast verwacht ik dat de adviseur een veel grotere<br />

rol zal spelen op het gebied van digitale veiligheid<br />

van ondernemingen. Ik zie nu al adviseurs die optreden<br />

als ‘linking pin’ tussen cybersecuritybedrijven en cyberverzekeraars<br />

enerzijds en de ondernemer anderzijds. En<br />

dat zal alleen maar toenemen.<br />

VERSPILDE ENERGIE<br />

Wat we nu weten is dat minister Kaag – heel verstandig<br />

– kiest voor een vormgeving van provisietransparantie<br />

die wel uitvoerbaar is, namelijk op basis van ‘fijnmazige<br />

gemiddelden van diverse typen producten’. Maar<br />

daarmee zijn we er nog niet; ook het gelijke speelveld<br />

moet daadwerkelijk gerealiseerd worden. Wat ik ook<br />

weet, is dat we als sector zullen zorgen dat we het goed<br />

invullen. En veel meer woorden wil ik er nu niet meer<br />

aan vuil maken. Jarenlang is er tijd, geld en energie verspild<br />

aan het oplossen van een probleem dat er niet is.<br />

Daar moeten we mee stoppen, want daar is de klant<br />

niet mee geholpen.<br />

Honderdduizenden Nederlanders staat het water<br />

aan de lippen door échte problemen; de woningcrisis,<br />

de koopkrachtcrisis, de energiecrisis en dan vergeet ik<br />

er nog een hele rits. Stuk voor stuk crises waarvan wij<br />

als sector heel goed weten dat goed en onafhankelijk financieel<br />

advies mensen helpt om ze beter te doorstaan.<br />

Zorgen dat financieel advies voor meer mensen bereikbaar<br />

wordt, dáár wil ik aan bijdragen en dát is waar ik<br />

me op wil focussen. n<br />

Enno Wiertsema (Adfiz):<br />

‘Financieel advies<br />

voor meer mensen<br />

bereikbaar maken’<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 7


ADVIESVAK OVER VIJF JAAR<br />

AFM: “Consument steeds beter bediend”<br />

“Wij verwachten dat door het maken van keuzes en<br />

het onderkennen van kwetsbaarheden bij het verlenen<br />

van financieel advies uiteindelijk de consument<br />

steeds beter bediend zal worden.”Aldus Rudy van Leeuwen,<br />

manager Verzekeren en Pensioenen bij de AFM.<br />

Op dit moment ziet de AFM dat de activiteiten van<br />

financieel dienstverleners, en daarmee het adviesvak,<br />

zich vooral concentreren op advies en bemiddeling<br />

met beheer. Dit blijkt uit de jaarlijkse uitvraag die de<br />

AFM onder financiële dienstverleners uitzet (Marktmonitor<br />

Adviseurs en Bemiddelaars, MMAB). Daarnaast<br />

ziet de AFM ook dat steeds meer financieel dienstverleners<br />

meer dan 80 procent van hun omzet uit de dienstverlening<br />

van één productgroep behalen, 34 procent<br />

Rudy van Leeuwen (AFM):<br />

‘Trend van keuzes maken<br />

zal zich voortzetten.’<br />

van de financieel dienstverleners die de MMAB hebben<br />

ingevuld geven aan dat dit op hun bedrijfsvoering van<br />

toepassing is.<br />

De AFM verwacht dat de dienstverlening van financieel<br />

adviseurs zich ook in de toekomst zal blijven concentreren<br />

op advies en bemiddeling met beheer, ondanks<br />

dat ook nieuwe vormen van dienstverlening continu<br />

ontwikkeld zullen worden. Het feit dat steeds meer<br />

financieel dienstverleners keuzes maken met betrekking<br />

tot hun bedrijfsvoering zal naar onze verwachting<br />

ook doorzetten. Het is immers belangrijk om na te denken<br />

over de doelgroep die je wilt bedienen, welke producten<br />

voor die doelgroep belangrijk zijn en op welke<br />

wijze jouw doelgroep wil communiceren. De AFM verwacht<br />

dan ook voor de komende jaren dat de trend van<br />

keuzes maken zich zal voortzetten.<br />

KWETSBAARHEDEN<br />

Keuzes maken is ook belangrijk voor de bedrijfsvoering<br />

van de onderneming. Een integere en beheerste<br />

bedrijfsvoering is één van de vele wettelijke vereisten<br />

waar een financieel dienstverlener aan moet voldoen.<br />

Een beheerste bedrijfsvoering hebben is niet zo gemakkelijk,<br />

er sluipen hier al snel kwetsbaarheden in. Een<br />

kwetsbare bedrijfsvoering kan bij alle soorten en maten<br />

financieel dienstverleners optreden, voor kleine(re)<br />

kantoren geldt dat veel activiteiten op verschillende<br />

fronten door weinig mensen moeten worden uitgevoerd<br />

(of allemaal op een paar schouders terecht komen).<br />

Voor grote(re) ondernemingen kan de kwetsbaarheid<br />

zitten in expertises die slechts bij een of weinig<br />

mensen aanwezig zijn. Een voorbeeld hiervan zijn ondernemingen<br />

die op een bepaald productgebied slechts<br />

één adviserende klantmedewerker hebben en bij uitval<br />

van deze medewerker geen backup hebben en de<br />

dienstverlening niet meer kunnen voortzetten. Of zoals<br />

een financieel dienstverlener al eens tegen ons zei: één<br />

adviseur zonder achtervang is geen adviseur.<br />

ONTZORGEN<br />

De AFM verwacht dat door het maken van keuzes en<br />

het onderkennen van kwetsbaarheden bij het verlenen<br />

van financieel advies uiteindelijk de consument<br />

steeds beter bediend zal worden. Dit zal ook in de toekomst<br />

noodzakelijk blijven: consumenten worden geconfronteerd<br />

met belangrijke transities die impact hebben<br />

op hun financiële huishouden. Financieel adviseurs<br />

hebben toegevoegde waarde om bestaande en nieuwe<br />

klanten hierbij te ontzorgen. n<br />

8 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong>


ADVIESVAK OVER VIJF JAAR<br />

NVHP: “Klantvoorkeur voor<br />

professioneel financieel adviseur blijft”<br />

“De adviseur van de nabije én verdere toekomst gaat<br />

actief aan de slag met digitalisering, duurzaamheid<br />

en actief klantbeheer en specialiseert zich verder op<br />

onderscheidende thema’s en impactvolle life events”,<br />

stelt Turhan Özgüner, voorzitter van de Nederlandse<br />

Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP).<br />

Hoe het adviesvak er over vijf jaar uitziet? Een<br />

mooie vraag die past bij het einde van het jaar:<br />

traditiegetrouw een moment van reflectie, bezinning<br />

en vooruitkijken. Terugkijkend is duidelijk dat niemand<br />

had kunnen voorspellen wat 20<strong>22</strong> heeft gebracht. De<br />

oorlog in Oekraïne is hier een zodanig tragisch voorbeeld<br />

van, dat je bijna niet durft te spreken over de wereldwijde<br />

economische effecten die voor iedereen voelbaar<br />

zijn. Waar een jaar geleden bij de koffieautomaat<br />

werd gesproken over de historisch lage hypotheekrente,<br />

gaat het gesprek nu over historisch hoge energieprijzen<br />

en inflatie.<br />

Herkenbaar op de woningmarkt: na jaren van oververhitting<br />

lijkt er nu sprake van afkoeling. Tegelijkertijd<br />

is er nog altijd meer vraag naar woningen dan aanbod.<br />

Enige bescheidenheid past dan ook bij vooruitkijken,<br />

zeker als het gaat om zo’n lange horizon.<br />

FUNDAMENT<br />

Een ding is zeker: de klantvoorkeur voor de professioneel<br />

financieel adviseur blijft. Digitalisering zal doorgaan<br />

en financieel advies voor consumenten en adviseurs<br />

nóg makkelijker maken, vooral bij de bemiddeling.<br />

Dat is een ontwikkeling waar de NVHP-adviseurs<br />

bij ondersteunt en hen stimuleert hier actief mee aan<br />

de slag te blijven. Financieel advies is en blijft het fundament<br />

van de financiële gezondheid van consumenten<br />

en biedt houvast en richting bij verantwoorde keuzes<br />

voor nu én later. Zeker bij de financiering van de eigen<br />

woning: het anker dat stabiliteit en zekerheid kan<br />

bieden.<br />

Turhan Özgüner (NVHP):<br />

‘Belang actief klantbeheer<br />

neemt verder toe’<br />

VERDUURZAMING<br />

Het thema verduurzaming zal de komende jaren nog<br />

meer een onderwerp worden dat consumenten aansnijden<br />

en de adviseur actief meeneemt in het advies. Dit<br />

advies beperkt zich al lang niet meer tot uitsluitend het<br />

verstrekken van een hypotheek maar betreft de brede<br />

financiële gezondheid. Dat helpt consumenten, nu en<br />

op de langere termijn. Ik verwacht dat deze ontwikkeling<br />

doorzet. Daarom pleit de NVHP al jaren voor verdere<br />

specialisatie van adviseurs, bijvoorbeeld op het vlak<br />

van scheiden of verduurzaming.<br />

Ook verwacht ik dat het belang van actief klantbeheer<br />

de komende jaren verder zal toenemen. De adviseur<br />

die dit hoog op de agenda heeft staan en continu<br />

aandacht geeft, heeft nooit een lege agenda. Dat is niet<br />

alleen goed voor de adviseur maar vooral ook voor de<br />

consument. Kortom, de adviseur van de nabije én verdere<br />

toekomst gaat actief aan de slag met digitalisering,<br />

duurzaamheid en actief klantbeheer en specialiseert<br />

zich verder op onderscheidende thema’s en impactvolle<br />

life events. Dan ben je als adviseur klantgericht en dus<br />

succesvol in 2023 én in 2028! n<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 9


ADVIESVAK OVER VIJF JAAR<br />

OvFD: “Meer adviestijd voor de klant”<br />

“Wie weet, misschien wordt een hypotheek in 2028<br />

zelfs realtime geaccepteerd.” Aldus Colinda Rosenbrand,<br />

directeur OvFD.<br />

Adviseurs richten zich in 2028 vrijwel uitsluitend<br />

op hun corebusiness - persoonlijk advies - omdat<br />

de bemiddelingswerkzaamheden tegen die tijd grotendeels<br />

automatisch geschieden. Digitale oplossingen<br />

zorgen ervoor dat gegevens voor een adviesrapport automatisch<br />

uit brondata worden opgehaald. Gegevens<br />

kunnen ook eerder en beter gevalideerd worden en de<br />

klant hoort sneller of een hypotheek kans van slagen<br />

heeft. In de praktijk zal dit leiden tot meer efficiency,<br />

een minder tijdrovend proces en kortere doorlooptijden.<br />

Wie weet, misschien wordt een hypotheek in 2028<br />

zelfs realtime geaccepteerd. Het mooiste van dit alles is,<br />

Colinda Rosenbrand<br />

(OvFD): ‘Gelijk speelveld<br />

bij actieve provisietransparantie<br />

regelen’<br />

dat adviseurs hierdoor meer tijd krijgen voor de klant<br />

en dat kan de kwaliteit van het advies alleen maar ten<br />

goede komen.<br />

Deze digitale slag zal er ook voor zorgen dat er veel<br />

meer aan actief klantbeheer wordt gedaan op basis van<br />

data-analyse. Mogelijkheden genoeg: nagaan of klanten<br />

door een hogere woningwaarde in een lagere risicoklasse<br />

kunnen, verduurzaming als meer gegevens<br />

over woningen beschikbaar zijn en de verhuisregeling<br />

wordt ook belangrijk als de rente zo door blijft stijgen.<br />

Om een goede data-analyse te kunnen maken moeten<br />

klantgegevens worden verrijkt en aangevuld.<br />

Belangrijk is ook dat aanbieders actuele klantgegevens<br />

delen. Onbegrijpelijk dat dat nu nog niet standaard<br />

gebeurt, maar dat zal in 2028 anders zijn. Adviseurs<br />

en aanbieders werken dan op basis van gestandaardiseerde<br />

oplossingen samen, waardoor ze de klant<br />

beter kunnen bedienen met als gevolg een hogere<br />

klanttevredenheid.<br />

POPULISTISCH<br />

Actieve provisietransparantie is een populistisch doel,<br />

zonder evenwichtige afweging van noodzaak, gevolgen<br />

en uitvoeringskosten. De kans dat het een ontwrichtende<br />

werking heeft op de schadeverzekeringsmarkt is<br />

groot, terwijl er binnen die markt geen misstanden bestaan.<br />

Jammer voor de consument, want die heeft nu<br />

toegang tot laagdrempelig advies en dat komt in gevaar.<br />

Transparantie leidt tot druk op prijzen door individuele<br />

beloningsafwegingen, terwijl de dienstverlening<br />

op particuliere schadeverzekeringen vaak al helemaal<br />

niet uit kan. Het gevolg is dat consumenten straks apart<br />

moeten betalen voor extra dienstverlening zoals schadebehandeling.<br />

Tegelijkertijd worden de totaalpremies minder vergelijkbaar<br />

als er naast een premie een provisiebedrag<br />

wordt genoemd, ook omdat er geen gelijk speelveld is<br />

met verzekeraars. Hierdoor lijkt het directe kanaal voor<br />

consumenten goedkoper.<br />

De gevolgen voor adviseurs zijn dan groot. Aan de<br />

ene kant druk op de provisie-inkomsten en klanten die<br />

naar het directe kanaal verschuiven met daartegenover<br />

extra uitvoeringskosten. Tel uit je winst!<br />

Het is goed dat minister Kaag exacte provisietransparantie<br />

heeft omgezet naar fijnmazige gemiddelden,<br />

maar dit moet nog nader worden uitgewerkt. Daarbij is<br />

het belangrijk dat ook het gelijke speelveld wordt geregeld.<br />

Dus we zijn er nog niet. n<br />

10 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong>


KLANTGERICHTHEID<br />

Tim Jähnig (links)<br />

en Mike ter Braak.<br />

De<br />

energie van<br />

HET ENTHOUSIASME SPAT ERAF BIJ JÄHNIG<br />

+ TER BRAAK, WINNAAR VAN DE <strong>VVP</strong> ADVIES<br />

AWARD 20<strong>22</strong>. “ONZE TOVERDRANK? PLEZIER IN<br />

WAT WE DOEN”, ZEGGEN DE VENNOTEN MIKE<br />

TER BRAAK EN TIM JÄHNIG.<br />

plezier<br />

TEKST TOON BERENDSEN | BEELD JEFFREY KORTE<br />

Het kan zomaar gebeuren, dat je op straat<br />

wordt toegezongen omdat je de <strong>VVP</strong> Advies<br />

Award 20<strong>22</strong> hebt gewonnen. Mike:<br />

“Mensen reageren zó ongelooflijk enthousiast.<br />

De eerste dag na de uitreiking<br />

kreeg ik duizend (!) appjes op mijn telefoon.<br />

En inderdaad maakten we mee dat we op straat<br />

spontaan werden toegezongen. We ontvingen ook van<br />

collega-adviseurs felicitaties, bloemen en taarten. Echt<br />

overweldigend alle reacties.”<br />

Tim: “We zijn hartstikke trots op de <strong>VVP</strong> Advies<br />

Award 20<strong>22</strong>. Ook omdat het bepaald niet de minste en<br />

kleinste kantoren waren tegen wie wij het in de finale<br />

moesten opnemen (Expat Mortgages en L&B Groep,<br />

red.). Het voelde een beetje als het kleine Gallische dorp<br />

uit Asterix en Obelix versus de Romeinen. We dachten<br />

dat we misschien toch een kans zouden maken dankzij<br />

ons netwerk. We weten dat dit echt groot is en hebben<br />

het dus met succes weten te mobiliseren.” (De winnaar<br />

van de Advies Award wordt bepaald door een jury en<br />

door een publiekstemming.)<br />

TOVERDRANK<br />

De Galliërs haalden hun overwinning dankzij een toverdrank.<br />

Wat maakt Jähnig + Ter Braak nu zo succesvol?<br />

“Wij denken dat ons succes zit in plezier: plezier in<br />

het vak, in het contact met klanten, contact met aanbieders,<br />

andere partijen en vooral plezier met elkaar op de<br />

werkvloer.”<br />

Het plezier en enthousiasme kwam duidelijk naar<br />

voren tijdens de pitch in de finaleronde van de Advies<br />

Award. Het heeft zeker bijgedragen aan de overwinning.<br />

12 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong>


KLANTGERICHTHEID<br />

Tim Jähnig en Mike ter Braak hebben beiden hun sporen<br />

verdiend in de hypotheekwereld. Na tientallen jaren<br />

werkzaam geweest te zijn voor een adviesketen<br />

ontmoetten ze elkaar op een regionale bijeenkomst. De<br />

twee besloten hun eigen weg te gaan en weer te gaan<br />

doen waarom ze ooit adviseur waren geworden: mensen<br />

helpen! Inmiddels heeft Jähnig + Ter Braak drie vestigingen<br />

(Oldenzaal, Enschede en Losser) en werken er<br />

negen personeelsleden.<br />

KLANTBEHEER VOOROP<br />

Een klantgerichte aanpak stond vanaf de start zes jaar<br />

geleden voorop. Tim: “Onze ervaring was dat er weinig<br />

persoonlijke aandacht voor klanten was nadat het<br />

hypotheektraject was afgerond. Dat was niet wat wij<br />

voor ogen hadden. Na afsluiten van het dossier volgt<br />

er altijd, eens in de twee à drie jaar, een follow-up gesprek<br />

waarin we bespreken of de huidige situatie nog<br />

naar tevredenheid is of dat er toch aanpassingen nodig<br />

zijn. Deze afspraken agenderen wij nadrukkelijk in<br />

ons CRM-systeem. Tijdens de wereldwijde coronapandemie<br />

hebben wij ook de overstap gemaakt naar het<br />

voeren van online adviesgesprekken. Op dit moment<br />

zijn de gesprekken grotendeels weer fysiek en daar gaat<br />

wel onze voorkeur naar uit. De klant krijgt zo veel meer<br />

gevoel bij wie wij zijn en wat onze dienstverlening inhoudt.<br />

Mensen worden dan als vanzelf ambassadeur<br />

van ons, hoewel we ze ook nadrukkelijk uitnodigen om<br />

onze ambassadeur te zijn en ze daar ook voor belonen.<br />

We vragen ook altijd om reviews om zo onze dienstverlening<br />

te verbeteren.<br />

“We willen onze klanten echt kennen en betrokken<br />

blijven. Als bedrijf zijn wij nog steeds groeiende maar<br />

wij blijven waken voor het persoonlijk contact.”<br />

WHATSAPP<br />

Ondertussen sluit het kantoor niet de ogen voor digitalisering.<br />

Tim: “Naast de mogelijkheid om gesprekken<br />

online te voeren maken wij ook volop gebruik van<br />

WhatsApp. De toekomstvraag is wel hoe wij met de<br />

verdere digitalisering willen omgaan. Het persoonlijke<br />

contact mag er dus in ieder geval niet onder lijden.”<br />

Mike ter Braak was al gewend veel te werken met<br />

WhatsApp: “Ik vond het vervelend dat ik vaak pas uren<br />

later kon reageren op een vraag, nadat ik mijn adviesgesprekken<br />

voor die dag had gedaan. Via WhatsApp<br />

kun je heel snel reageren, al is het maar om te zeggen<br />

dat je snel op de vraag terugkomt. Bijkomend voordeel<br />

is dat ook medewerkers aan een WhatsApp-groep kunnen<br />

deelnemen, en daardoor direct op de hoogte zijn<br />

van ontwikkelingen in een dossier. Het is naast laagdrempelig<br />

ook nog eens heel efficiënt.”<br />

Tim: “We laten de WhatsApp-groepen ook in stand<br />

‘Bij ons zullen klanten nooit<br />

een nummer worden’<br />

nadat het adviestraject is gepasseerd. Mocht iemand in<br />

de toekomst toch nog een vraag hebben, dan kunnen<br />

we dat meteen weer oppakken.”<br />

BRONDATA<br />

Welke uitdagingen, naast digitalisering, zien Jähnig +<br />

Ter Braak voor de komende tijd? Tim: “Op dit moment<br />

is onze agenda goed gevuld, maar we vragen ons toch<br />

wel af wat renteontwikkeling en woningtekort voor de<br />

hypotheekadvisering gaan betekenen. Bij hypotheken<br />

wordt bovendien steeds vaker gewerkt met brondata.<br />

Wij hoorden een voorspelling dat in 2025 bij 85 procent<br />

van de hypotheken brondata worden gebruikt. De bemiddelingsfase<br />

is dan niet zo spannend meer. Wil je als<br />

adviseur je verdiensten op peil houden, zul je het straks<br />

dus meer moeten hebben van advisering dan bemiddeling.<br />

Hoe gaan we daar mee om? Verbreden we onze<br />

dienstverlening? Worden we meer de financiële dokter?<br />

Of gaan we nog verder? Er zijn klanten die ons op<br />

dit moment bijvoorbeeld vragen waar ze het beste hun<br />

energiecontract kunnen afsluiten.”<br />

Mike en Tim vinden het jammer dat het adviesvak<br />

nog maar zo weinig jonge mensen lijkt aan te spreken.<br />

Tim: “Personeel, en dan vooral jong personeel, wordt<br />

steeds schaarser. Ze vinden het beroep blijkbaar niet leuk<br />

genoeg. Of wij weten als sector niet over te brengen hoe<br />

leuk en veelzijdig ons werk daadwerkelijk is en dat is zeer<br />

spijtig want wij hebben echt een fantastisch beroep!” n<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 13


<strong>VVP</strong> ONDERNEMERSNETWERK<br />

NIEUWE VERDIENMODELLEN STONDEN CENTRAAL IN DE VIERDE SESSIE<br />

VAN HET <strong>VVP</strong> ONDERNEMERSNETWERK. AAN DE HAND VAN CONCRETE<br />

VOORBEELDEN VAN LIFE EVENTS (VOOR PARTICULIERE RELATIES) EN<br />

RISICOPROFIELEN (ZAKELIJKE RELATIES) WERDEN NIEUWE KANSEN VOOR<br />

HET FINANCIEEL ADVIESBEDRIJF GEFORMULEERD. MET PRAKTISCHE<br />

TOOLS EN HANDREIKINGEN WERDEN KLANTBEHOEFTEN DIEPGAAND<br />

GEANALYSEERD EN VERTAALD IN CONCRETE PRODUCTEN EN DIENSTEN.<br />

Nieuwe<br />

verdienmodellen<br />

TEKST WILLEM VREESWIJK<br />

Na het inzichtelijk maken van het bedrijfsmodel<br />

van financieel advieskantoren<br />

in de eerste sessie, het concreet<br />

in de praktijk brengen van efficiëntere<br />

bedieningsmodellen in de tweede<br />

sessie en de vraag of de zorgplicht<br />

ook een zegewagen kan zijn in de derde sessie, ging de<br />

vierde en laatste sessie van het <strong>VVP</strong> Ondernemersnetwerk<br />

over nieuwe verdienmodellen.<br />

In deze sessie spraken de deelnemende adviseurs<br />

onder meer over hun huidige propositie aan de hand<br />

van het business canvas model inclusief een analyse<br />

‘Niet het product staat<br />

centraal, maar de<br />

context van advies:<br />

alles wat je lief is’<br />

van de echte meerwaarde van je onderneming. Werken<br />

op basis van life events kan zo’n meerwaarde zijn. Maar<br />

hoe werkt dat in de praktijk, wat zijn de uitdagingen<br />

rondom cross sales en hoe verbind je life events en risicomanagement?<br />

“Welke problemen heb je op te lossen voor je klant,<br />

welke behoefte vervul je voor je klant”, zegt Urjan<br />

Claassen van C-Profile. “Dat is je waardepropositie. Vervolgens<br />

kijk je welke producten en diensten je aanbiedt,<br />

in hoeverre ze de problemen van klanten daadwerkelijk<br />

oplossen en hoe je irritaties en overlast bij de klant kunt<br />

voorkomen. Door je aanbod beter af te stemmen op de<br />

hamvraag van de klant (welk probleem wil ik opgelost<br />

hebben?) kun je je meerwaarde vergroten met alle benefits<br />

van dien voor klant en kantoor.”<br />

LIFE EVENTS<br />

Life events zijn bepalend voor iedere klant. Claassen<br />

noemde er maar liefst zestien en werkte er een aantal<br />

uit, zoals bijvoorbeeld: ‘ik wil een huis kopen’, ‘mijn<br />

kind gaat studeren’, ‘mijn partner komt te overlijden’<br />

en ‘ik wil een auto kopen en rijden’. “Als we het life<br />

event ‘mijn partner komt te overlijden’ nader bekijken,<br />

dan krijgt de klant, naast alle verdriet, te maken met<br />

14 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong>


<strong>VVP</strong> ONDERNEMERSNETWERK<br />

een groot aantal praktische zaken, denk aan: akte van<br />

overlijden, aangifte overlijden gemeente, uitvaartverzorger<br />

inschakelen, kosten van uitvaart bepalen, uitvaartwensen,<br />

kaarten versturen, ontruiming van de<br />

woning, huur/hypotheekverplichting, verzekeringen<br />

aanpassen, NBI nabestaande, (pensioen) uitkeringen,<br />

abonnementen/lidmaatschappen, instanties raadplegen,<br />

verhuisberichten, het testament/voogdij, nalatenschap,<br />

huisdieren en digitale nazorg. De waardepropositie<br />

van een adviseur is dan een breed financieel advies.<br />

Maar wil je dat breed advies daadwerkelijk afstemmen<br />

op de behoeften van de klant dan is context<br />

essentieel.”<br />

RISICOANALYSE<br />

Volgens Claassen is het handig life events van een klant<br />

te voorzien van een risicoanalyse, waarbij er onderscheid<br />

is tussen preventie (vooraf) en herstel (achteraf).<br />

“Per gebeurtenis ga je een aantal specifieke zaken<br />

in kaart brengen. Een goed advies begint uiteraard met<br />

ken je klant. Je moet de samenstelling van het gezin<br />

weten, het inkomen, de vervoersmiddelen waarover<br />

de klant beschikt, hoe de klant woont en wat het vermogen<br />

en de schulden zijn. Vervolgens kun je de antwoorden<br />

onderscheiden in low impact en in high impact<br />

voor de klant. Ook is het slim in kaart te brengen<br />

wat het moment zal zijn wanneer de klant in actie wil<br />

komen richting een adviseur. Bij de aanschaf van een<br />

huis is dat bijvoorbeeld simpel. Dan komt hij als de financiering<br />

van het huis moet worden geregeld. Maar<br />

een adviseur kan al van dienst zijn door de leencapaciteit<br />

te berekenen voor de zoektocht naar een huis. Dan<br />

is de adviseur niet meer degene die halverwege de aanschaf<br />

van een droomhuis noodzakelijk is, maar begint<br />

de zoektocht als eerste met een hamvraag aan de adviseur,<br />

die vervolgens in het project de belangrijkste aanspreekpartner<br />

blijft.”<br />

Urjan Claassen: ‘Life<br />

events is essentieel.’<br />

waarin de adviseur het aanspreekpunt kan zijn met<br />

volop kansen voor cross sales.”<br />

Claassen eindigde met een demonstratie hoe de<br />

particuliere adviestooling van C-Profile de adviseur<br />

hierbij van dienst kan zijn. n<br />

ADVIESPROCES<br />

In het adviesproces kun je onderscheid maken in de<br />

aard van de contactmomenten in de impact voor de<br />

klant. “De adviesgesprekken over inkomen, financiering<br />

en vermogen zijn bijvoorbeeld lang en intens en<br />

de impact voor de klant is ook groot. Bij schadeproducten<br />

zijn de adviesgesprekken kort en is de impact<br />

over het algemeen beperkt. Je kunt echter de adviesgesprekken<br />

koppelen door uit te gaan van de leefsituatie<br />

van de klant. Kern is dat niet het product centraal<br />

staat, maar de context van financieel advies. En dat is<br />

alles wat je lief is. Wie zo kijkt naar personen, inkomen,<br />

vervoer, wonen en vermogen en schulden kan allerlei<br />

verbindingen gaan leggen in het advies. Voor veel objecten<br />

en gerelateerde activiteiten zijn dan acties nodig<br />

MEEDOEN?<br />

Ook in 2023 organiseert <strong>VVP</strong> in samenwerking met C-Profile<br />

opnieuw vier praktische interactieve ondernemerssessies<br />

over bedrijfsmodellen, klantbediening, zorgplicht en nieuwe<br />

verdienmodellen. Gastsprekers als Richard Meinders en Marco<br />

Kok geven bovendien praktische tips uit hun eigen praktijk.<br />

De sessies zijn Verdiepend, Verbindend en Praktisch. Precies<br />

waar <strong>VVP</strong> voor staat.<br />

Kosten voor 2023 bedragen 1.595 euro, inclusief documentatie,<br />

diner en een exemplaar van het boek De toekomst van<br />

Particulier Advies van Urjan Claassen.<br />

Meer informatie: www.vvpondernemersnetwerk2023.nl. Of<br />

stuur een mail naar Arjan Cornelisse (arjan@vvp-online.nl).<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 15


OPINIE<br />

‘Serieus<br />

aan de slag<br />

gaan met<br />

verzekering<br />

van duurzame<br />

oplossingen’<br />

16 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong>


OPINIE<br />

IN EEN TIJD VAN VERANDERENDE ECONOMISCHE OMSTANDIG-<br />

HEDEN EN ELKAAR IN RAP TEMPO OPVOLGENDE ONTWIKKELIN-<br />

GEN, NEMEN WE GRAAG EEN MOMENT VOOR REFLECTIE. WAT<br />

HEBBEN WE HET AFGELOPEN JAAR BEREIKT EN WELKE UITDA-<br />

GINGEN STAAN ONS IN HET NIEUWE JAAR TE WACHTEN?<br />

Het verschil maken<br />

TEKST RON GARDENIER, VOORZITTER NVGA<br />

Het afgelopen jaar hebben we, mede<br />

dankzij de inzet van onze commissieleden,<br />

weer heel wat stappen gezet met<br />

onze vereniging. Zo heeft ons eerste<br />

congres sinds de uitbraak van de coronapandemie<br />

plaatsgevonden en hebben<br />

we een nieuwe commissie Digitalisering<br />

in het leven geroepen om alle uitdagingen<br />

die we hebben op het gebied van data en IT een plek<br />

te geven. Maar ook in samenwerking met ketenpartners<br />

maken we mooie stappen, zoals met het project<br />

Uniforme Inrichting Volmachtketen. Een enorme klus<br />

waar alle betrokken partijen hun bijdrage aan leveren<br />

met als doel een uniformer en transparanter verzekeringslandschap.<br />

Daarin zie je dat gezamenlijk optrekken<br />

zijn vruchten afwerpt. Iets dat we ook terugzien<br />

in de communicatie en afstemming met de toezichthouders.<br />

We zijn in staat om beleidsplannen gezamenlijk<br />

af te stemmen en hebben periodiek overleg<br />

over uiteenlopende dossiers. Een goede samenwerking<br />

is, zeker met het oog op de uitdagingen waar we<br />

op het moment als branche voor staan, onontbeerlijk.<br />

HOGE INFLATIE<br />

De verwachting op de middellange termijn is dat de<br />

consolidatie onder verzekeraars met de overname van<br />

Aegon Nederland door a.s.r. zo goed als tot een einde is<br />

gekomen, al zal deze onder volmachtbedrijven en intermediairs<br />

nog wel even doorgaan. Ook hebben we te<br />

maken met hoge inflatie die op zijn beurt leidt tot hogere<br />

materiaal- en reparatiekosten die doorberekend zullen<br />

moeten worden in de premies. Welke gevolgen dit<br />

zal hebben voor het resultaat valt nog te bezien.<br />

PERSONEELSTEKORT<br />

In onze NVGA-marktvisie, die begin volgend jaar zal<br />

verschijnen, staan de uitdagingen op langere termijn<br />

centraal. Zo is één van onze belangrijkste uitdagingen<br />

de krapte op de arbeidsmarkt en de aanwas van jong<br />

talent in onze branche. Ten gevolge van de hoge inflatie<br />

en het personeelstekort stijgen de lonen exorbitant,<br />

maar het vinden van goed personeel wordt er niet makkelijker<br />

door. Wat ons betreft dus hoog tijd om ook te<br />

werken aan de aantrekkelijkheid van onze branche en<br />

de instroom aan de onderkant voor een structurelere<br />

oplossing. We hebben een heel mooi vak en ik ben ervan<br />

overtuigd dat we ook jonge mensen hiervoor kunnen<br />

enthousiasmeren.<br />

DUURZAAMHEID<br />

Een andere belangrijke pijler is duurzaamheid, een onderwerp<br />

waar veel over te doen is en waar ieder bedrijf<br />

vanuit zijn maatschappelijke rol zich voor zou<br />

moeten willen inzetten. We zien jaarlijks steeds vaker<br />

de gevolgen van klimaatverandering in storm- en<br />

waterschades en hebben in onze branche nog steeds<br />

te maken met onverzekerbaarheid van duurzame oplossingen.<br />

Niet alleen als branche, maar ook binnen<br />

onze bedrijven zelf zullen we onze verantwoordelijkheid<br />

moeten nemen en hiermee serieus aan de slag<br />

moeten gaan. De NVGA ziet het volmachtbedrijf als<br />

dé partner bij uitstek om met nieuwe producten en<br />

oplossingen te komen om onder andere de energietransitie<br />

verzekerbaar te houden. Het volmachtbedrijf<br />

staat dichtbij de klant en heeft met zijn innovatiekracht<br />

en snelle implementatie dé eigenschappen om<br />

het verschil te maken. n<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 17


INNOVATIE<br />

“INNOVATIE GEBEURT NOOIT ZOMAAR UIT HET<br />

NIETS”, ALDUS CEO ALI NIKNAM VAN BUNQ. VOLGENS<br />

NIKNAM “BARST DE WERELD VAN DINGEN DIE<br />

EENVOUDIGER, EFFECTIEVER EN BETER KUNNEN”.<br />

Wereld barst<br />

van zaken die<br />

eenvoudiger kunnen<br />

SAMENSTELLING TOON BERENDSEN<br />

‘De komst van bunq is<br />

een enorme wake-up<br />

call geweest voor de<br />

financiële sector’<br />

Niknam: “Kijk bijvoorbeeld naar Europese<br />

jongeren: steeds meer van hen<br />

wonen en werken voor een langere<br />

periode in het buitenland. Zo’n internationale<br />

levensstijl vraagt om een lokale<br />

manier van bankieren, ongeacht<br />

je locatie of bij welke bank je zit. Daarom introduceerden<br />

we bij bunq als eerste de mogelijkheid om je lokale<br />

rekening te kunnen openen als je op het vliegveld<br />

de gate uitloopt. Bij traditionele banken is dit vele malen<br />

ingewikkelder.<br />

“Traditionele banken zullen continu achter de feiten<br />

aan blijven lopen, simpelweg omdat zij niet het DNA<br />

hebben van een innovatief techbedrijf. Het resultaat is<br />

dan ook dat ze volgen om relevant te blijven, niet vernieuwen<br />

om het leven van hun klanten te verbeteren.<br />

Terwijl dat juist de crux is: bieden wat consumenten<br />

willen. Innovatie gebeurt nooit zomaar uit het niets. Bij<br />

bunq hebben we altijd haarscherp voor ogen waar onze<br />

gebruikers naar op zoek zijn, wat hun wensen en doelen<br />

zijn.”<br />

VOOR NIETS GAAT DE ZON OP<br />

“Voor niets gaat de zon op: wij geloven dat als je mooie<br />

producten bouwt, mensen bereid zijn daarvoor te betalen.<br />

We zijn daarom ook niet bezig met zo goedkoop<br />

mogelijk zijn, maar met het zo veel mogelijk waarde<br />

toevoegen voor onze gebruikers. De app biedt talloze<br />

manieren om tijd en geld te besparen, op een manier<br />

die bij hen past.<br />

“De tevredenheid van onze gebruikers bepaalt ons<br />

commercieel succes. Zijn onze gebruikers tevreden, dan<br />

willen ze betalen voor een abonnement dat op hun behoeften<br />

aansluit. De omzet uit abonnementen is het afgelopen<br />

jaar verdubbeld, een duidelijke indicatie dat we<br />

onze gebruikers goed van dienst zijn.<br />

DIVERSITEIT<br />

“Met bunq brengen we diversiteit naar een sector waarin<br />

alle banken, wereldwijd, eigenlijk hetzelfde doen. Ze<br />

gebruiken dezelfde systemen, dezelfde mensen, dezelf-<br />

18 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong>


INNOVATIE<br />

Ali Niknam:<br />

‘Gebruiker bepaalt<br />

ons commercieel<br />

succes’<br />

de verdienmodellen. Wij brengen het terug naar de essentie:<br />

wij bewaren jouw geld en zorgen ervoor dat jij<br />

de controle behoudt om ermee te doen wat je wil, waar<br />

je wil, wanneer je maar wil. Wij zijn er om het leven<br />

makkelijk te maken.<br />

“Waar traditionele banken te kampen hebben met<br />

legacy software, hebben wij ons eigen banksysteem<br />

van de grond af aan opgebouwd en gebruiken we moderne<br />

technologieën om onze diensten nóg beter te<br />

maken. Als we zien dat traditionele spelers onze features<br />

kopiëren om relevant te blijven, wat regelmatig<br />

gebeurt, dan betekent dit dat we verandering op<br />

schaal teweegbrengen, niet alleen voor onze eigen<br />

gebruikers, maar juist ook daarbuiten. De komst van<br />

bunq is een enorme wake-up call geweest voor de financiële<br />

sector. We waren de eerste bank die in 35 jaar<br />

een Europese bankvergunning kreeg, wat de weg vrij<br />

heeft gemaakt voor andere partijen en de sector blijvend<br />

heeft verbeterd.”<br />

HYPOTHEKEN<br />

Het is tegen deze achtergrond ook dat bunq inmiddels<br />

ook actief is op het vlak van hypotheken. Dit overigens<br />

in nauwe samenwerking met hypotheekadviseurs, afsluiten<br />

van een bunq-hypotheek op basis van execution<br />

only is niet mogelijk. Bij Easy Mortgages werkt bunq samen<br />

met Tulp Hypotheken, dat feitelijk het hele traject<br />

verzorgt.<br />

Niknam: “Ons doel is om problemen voor onze gebruikers<br />

op te lossen, waar hun leven op dat moment<br />

dan ook om draait. We introduceerden bunq Easy Mortgages<br />

voor starters die hun eerste huis willen kopen,<br />

zonder de stress van het wachten op een aanbod van<br />

een traditionele bank, wat doorgaans weken kan duren.<br />

Wij werken de aanvraag, snel, volledig digitaal en<br />

ondersteunen bij het milieuvriendelijker maken van de<br />

woning. Het is niet eenvoudig om de hypotheekmarkt<br />

te betreden, maar de afgelopen maanden hebben we in<br />

onze doelgroep een marktaandeel van ruim tien procent<br />

bereikt in een markt die in zijn geheel juist een<br />

sterke afname liet zien.”<br />

TOEKOMST<br />

Niknam: “Wat onze groeiambities betreft: the sky is the<br />

limit, maar we groeien altijd op een duurzame manier.<br />

We gaan nu een nieuwe fase in: de komende tijd staat<br />

in het teken van het verder versnellen van onze internationale<br />

groei door onze missie verder uit te breiden<br />

door heel Europa en daarbuiten.<br />

“De afgelopen jaren hebben we talloze innovaties<br />

geïntroduceerd en mijlpalen bereikt die velen<br />

voor onmogelijk hielden. Bovendien hebben we een<br />

grote invloed op beleid en wetgeving van de gehele<br />

sector. Onlangs wonnen we een rechtszaak tegen De<br />

Nederlandsche Bank over in hoeverre nieuwe technologieën<br />

ingezet mogen worden om witwassen effectiever<br />

te bestrijden. Maar wij zetten voornamelijk<br />

in op een financiële sector waarin de consument<br />

weer centraal staat. Met bunq als voorloper van dit<br />

gedachtegoed.” n<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 19


SAMEN BETROKKEN<br />

Financieel adviseurs staan midden in de samenleving.<br />

Deze Local Hero’s zijn een vraagbaak voor verzekeringen,<br />

hypotheken en andere geldzaken, plaatsen<br />

hun klanten op nummer één en zijn maatschappelijk<br />

betrokken in hun omgeving. <strong>VVP</strong> zet samen met<br />

Nh1816 Verzekeringen het advieskantoor in de<br />

schijnwerpers. Dit keer Wonen & Welzijn Financiële<br />

Oplossingen. Samen betrokken bij de samenleving.<br />

TEKST MARTIN NEYT | BEELD MARCO MAGIELSE<br />

We wonen in Gelderland, maar we voelen<br />

ons ook Brabanders. Ammerzoden<br />

ligt precies op de provinciegrens, pal<br />

aan de Maas. ‘Ammerooise’ mensen<br />

vieren uitbundig carnaval, zoals Brabanders<br />

dat kunnen, en ons kantoor doet daar natuurlijk<br />

aan mee. We sponsoren de carnavalsvereniging en<br />

stichting Promotie Ammerzoden Dorp (PAD), dat allerlei<br />

evenementen organiseert. Het PAD-weekend, drie zomerse<br />

dagen vol muziek en festiviteiten, is inmiddels<br />

legendarisch. De samenhorigheid die ons dorp kenmerkt,<br />

borrelt dan meteen op. Iedereen is op PAD. We<br />

leven er een jaar lang naartoe. Sport is hier ook belangrijk.<br />

We steunen allerlei verenigingen, natuurlijk onze<br />

plaatselijke voetbaltrots v.v. Jan van Arckel, maar ook<br />

clubs in het nabijgelegen dorp Well.<br />

Veel activiteiten spelen zich af bij het middeleeuwse<br />

kasteel Ammersoyen. Dat is het focuspunt in het dorp.<br />

De waterburcht is een plaatje om te zien en heeft een<br />

rijke historie. Inmiddels staat het ook bekend als het<br />

kasteel van de goedheiligman, want de Grote Sinterklaasfilms<br />

worden op het kasteel opgenomen. We voelen<br />

ons thuis in Ammerzoden. De oprichter van Wonen<br />

& Welzijn is hier in 2003 begonnen en zijn kantoor was<br />

al snel een plek waar dorpsbewoners graag even binnen<br />

kwamen lopen. Die open-deur-functie hebben we<br />

nog altijd. Mensen kunnen bij ons terecht voor verzekeringen,<br />

hypotheken, financiële diensten en bankzaken,<br />

want we zijn ook RegioBank. Bezoekers genieten dan<br />

gelijk van een goede kop koffie in ons gezellige barretje.<br />

Sommige klanten stellen bijzondere vragen en die komen<br />

vaak voort uit onze rol als financieel vertrouwenspersoon.<br />

Ze vragen bijvoorbeeld of we kunnen helpen<br />

met zorgtoeslag aanvragen. Dat is niet onze functie,<br />

maar we zeggen ook niet direct ’nee’. Je maakt als financieel<br />

adviseur juist het verschil door te kijken wat er<br />

wél mogelijk is voor klanten. We wijzen in zo’n geval op<br />

goede online hulpmogelijkheden en kunnen desnoods<br />

doorverwijzen naar een collega-ondernemer. Dat is het<br />

voordeel van een hechte gemeenschap, je hebt als adviseur<br />

al snel een netwerk van specialisten.<br />

Voor ons betekent goed advies een maatoplossing die<br />

we samen met de klant vinden. Met de nadruk op ‘samen’.<br />

We nemen in nauw overleg risico’s onder loep en<br />

we bespreken wat klanten nodig vinden om te verzekeren<br />

of te financieren én wat realistisch is om zelf te dragen.<br />

Zo gaan we ook bij verduurzaming van de woning<br />

te werk. De hypotheekmarkt koelt af, maar dat is voor<br />

ons geen probleem, want we halen nu weer meer werk<br />

uit breed duurzaamheidsadvies. Dat behelst meer dan<br />

zonnepanelen, we werken samen met een organisatie<br />

die totaaladvies voor een specifieke woning neerlegt en<br />

we bekijken alle mogelijkheden voor (deel)financiering.<br />

Samen met Nh1816 hebben we dit jaar een zomerkamp<br />

voor kinderen en jongeren in de regio gesponsord. Op<br />

die manier kon het zomerkamp betaalbaar blijven voor<br />

alle ouders. Nh1816 is geen partij die op overnames<br />

jaagt, het is een betrouwbare verzekeraar die iets teruggeeft<br />

aan de maatschappij. En aan de adviseurs met<br />

wie ze samenwerken. Nh1816 heeft ons geholpen bij de<br />

uitbreiding van het kantoor. Inmiddels beschikken we<br />

over vier vestigingen: Ammerzoden, Tilburg, Eindhoven<br />

en Kerkdriel. De collega’s die er werken, zijn net zo<br />

verbonden met hun directe omgeving als wij. Die lokale<br />

betrokkenheid willen we behouden. We hebben niet<br />

de uitgesproken ambitie om verder te groeien, al weten<br />

we natuurlijk nooit wat er op ons pad komt. De klantenkring<br />

bevindt zich voornamelijk in de regio van de vestigingsplaatsen.<br />

Onze klanten bezoeken we ook. Als het<br />

nodig is, willen we er voor mensen zijn, ongeacht waar<br />

ze wonen of werken. n<br />

Lennart Veldhuijzen bij kasteel Ammersoyen in Ammerzoden<br />

(Gelderland).<br />

20 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong>


SAMEN BETROKKEN<br />

TROTS<br />

OP WELKE SCHADE-AFHANDELING<br />

KIJK JE MET TROTS TERUG?<br />

Vorig jaar brandden twee naast elkaar<br />

gelegen woningen van klanten in Ammerzoden<br />

deels uit. Eén van onze adviseurs<br />

wachtte geen moment af en had<br />

meteen contact met de klanten. Hij kon<br />

gelijk aan de slag en handelde uiteindelijk<br />

het hele schadetraject samen met<br />

Nh1816 zorgvuldig af. Er moest vervangende<br />

woonruimte worden gezocht,<br />

want één van de woningen werd onbewoonbaar<br />

verklaard, ook daar speelde<br />

hij een rol in. Bewoners waren achteraf<br />

ontzettend blij. En wij zijn weer tevreden<br />

dat we onze klanten en dorpsgenoten<br />

zo goed konden helpen.<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 21


NIEUWE HET VUUR RISICO’S VAN...<br />

HET VUUR VAN...<br />

<strong>22</strong> | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong>


HET VUUR VAN...<br />

ER ZIJN VEEL PRACHTIGE MENSEN IN<br />

ONZE SECTOR DIE ELKE DAG HET BESTE<br />

GEVEN WAT IN HEN ZIT. IN ‘HET VUUR VAN’<br />

ZET <strong>VVP</strong> DEZE MENSEN OP EEN VOETSTUK.<br />

TEKST WILLEM OUDIJK | BEELD BEN BREUSEKER<br />

Ik begin mijn verhaal met mijn hobby en passie<br />

voor muziek. Ik ben drummer in de tributeband<br />

Brother Wolf. Wij spelen nummers van de band<br />

The Cult met af en toe uitstapjes naar andere muziek<br />

van bijvoorbeeld U2 of Oasis. Maar <strong>VVP</strong> is<br />

geen muziekblad, dus zit er meer achter.<br />

Ik kwam erachter dat er grote overeenkomsten<br />

zijn tussen het spelen in een band en mijn dagelijkse<br />

werkzaamheden. Ik ben verantwoordelijk voor de commercie<br />

in ons intermediaire distributiekanaal. Ook hier<br />

is passie en plezier van groot belang omdat we grote<br />

uitdagingen kennen.<br />

Net als in mijn band doe ik dat met een superteam.<br />

In de band is het van groot belang dat wij het eens zijn<br />

over de nummers die wij spelen en bijvoorbeeld hoe<br />

vaak en waar we willen optreden. De band bestaat uit<br />

verschillende muzikanten die goed zijn op hun eigen<br />

instrument. Ons doel moet voor ons allen gelijk zijn en<br />

daar is alles op gericht. Ook het team op de bank bestaat<br />

uit verschillende persoonlijkheden met verschillende<br />

competenties zoals sales, marketing, productmanagement,<br />

enzovoort, maar met één doel: ervoor zorgen<br />

dat ons intermediair zich maximaal kan inzetten voor<br />

hun klanten.<br />

Maar er zijn meer overeenkomsten. Bij een optreden<br />

heeft ieder buiten het musiceren ook nog een eigen rol.<br />

De een zorgt dat iedereen weet hoe laat we weg gaan<br />

en waar we naar toe gaan, hoelang we moeten spelen<br />

en een ander bestuurt het busje. Uiteraard is de gig pas<br />

klaar als alle spullen weer in de oefenruimte staan. Dat<br />

doen we samen. Ik zou als drummer meer te sjouwen<br />

hebben dan de zanger bijvoorbeeld. In de band oefenen<br />

we net zo lang tot we de nummers foutloos spelen<br />

en we het publiek een top-avond kunnen bezorgen.<br />

Dat mag het publiek van ons verwachten. Op het werk<br />

betekent het dat naast een goed rentetarief, een goed<br />

‘Grote overeenkomsten<br />

tussen spelen in een<br />

band en mijn dagelijkse<br />

werkzaamheden’<br />

proces, goede voorwaarden en geautomatiseerde ondersteuning<br />

belangrijk zijn. Maar daarnaast, dat er ook<br />

een mens dichtbij is die kan helpen als dat nodig is. We<br />

streven naar perfectie en een hoge tevredenheid van<br />

onze intermediairs. Dat mag het intermediair van ons<br />

verwachten. n<br />

POWERED BY ANTOINETTE KALKMAN<br />

WILLEM OUDIJK<br />

COMMERCIEEL DIRECTEUR INTERMEDIAIR RABOBANK<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 23


I.M. JAN DONSELAAR<br />

24 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong>


I.M. JAN DONSELAAR<br />

VAN BOER TOT BOURGONDIËR, ACTUARIS, INNOVATOR,<br />

ONDERNEMER, LEVENSGENIETER, KUNSTEDICT, EIGENZINNIG,<br />

UITGESPROKEN, MAAR VOORAL GEK OP PARTNER SAN EN ZIJN<br />

VIER ZONEN EN VIJF KLEINZONEN. JAN DONSELAAR OVERLEED<br />

OP 21 OKTOBER 20<strong>22</strong> OP ZEVENTIGJARIGE LEEFTIJD. ANNO<br />

BOUSEMA SPRAK VLAK VOOR ZIJN OVERLIJDEN MET HEM.<br />

“Ik ben een<br />

zondagskind en<br />

een bofkont”<br />

TEKST ANNO BOUSEMA | BEELD JIRI BÜLLER<br />

Jan (‘de Dons’), product developer & actuarial<br />

entrepreneur, is opgeleid als actuaris<br />

via de BUOAW (de buitenuniversitaire opleiding<br />

tot actuaris). Velen in de financiële<br />

en actuariële wereld kennen hem als bevlogen<br />

eigenaar van Donselaar Management<br />

& Advies (DMA), het adviesbureau dat hij zo’n kleine<br />

dertig jaar geleden oprichtte en samen met partner<br />

Sandra bestiert.<br />

Ondernemen, innoveren, initiatieven ontplooien en<br />

entameren zit Jan van jongs af aan in het bloed. Hij kan<br />

niet anders, de man is niet te stoppen, zo sterk is zijn<br />

gedrevenheid, gevoed door een uitermate sterk ontwikkelde<br />

nieuwsgierigheid, exploratiedrang en positiviteit.<br />

ZAND EN GRIND IN MAARN<br />

Jan komt uit een boerengeslacht rondom Maarn in<br />

de provincie Utrecht. Dit kleine dorp, dat zelfs een eigen<br />

treinstation heeft, ligt in de buurt van Doorn op de<br />

Utrechtse Heuvelrug, pal aan de Rijksweg A12 tussen<br />

Utrecht en Arnhem. Zijn voorouders, zowel van moeders-<br />

als vaderzijde, waren allemaal boeren die de heidevelden<br />

rondom Maarn hebben afgeplagd en omgetoverd<br />

tot graslanden voor hun beesten. Koeien, varkens<br />

en kippen werden er gehouden in de gemengde bedrijven,<br />

een circulaire en organische bedrijfsvoering, in tegenstelling<br />

tot de meeste huidige monocultuur boerderijen.<br />

Jan breekt een lans voor het gemengde en kleinschalige<br />

boerenbedrijf, “We hadden dan zeker niet in de<br />

huidige stikstofcrisis gezeten. Maar ja, Mansholt en zijn<br />

discipelen: groot, groter, grootst.”<br />

ROLMODEL<br />

Zijn vader was voor Jan een voorbeeld. Niet in de laatste<br />

plaats omdat hij zijn eigen koers bepaalde en zich niet<br />

veel aantrok van wat andere vonden, van regels en conventies.<br />

Jan kenschetst hem als een man met een rechte<br />

rug en recht voor zijn raap. Hij moest al met dertien<br />

jaar van school om te gaan helpen op de boerderij. Hij<br />

beschikte over een ondernemers- en pioniersgeest en<br />

praktisch boerenverstand. Door zijn rechte rug en integere<br />

houding nam hij zonder rekening te houden met<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 25


I.M. JAN DONSELAAR<br />

de financiële consequenties subiet afscheid van klanten<br />

die hem een streek leverden of oneerlijk waren: “Met<br />

jou doe ik geen zaken meer, basta.”<br />

JUFFROUW GROENHOF<br />

Jan had een zorgeloze en plezierige jeugd, ‘een heerlijke<br />

tijd’. Hij bezocht de plaatselijke Protestants Christelijke<br />

lagere school, waar juffrouw Groenhof zijn talenten<br />

al snel ontdekte en vond dat hij door zijn snelle vorderingen<br />

best een klas kon overslaan. Hij had de stof van<br />

haar combinatieklas 2/3 namelijk in een jaar onder de<br />

knie en was toen klaar voor de vierde klas. Hij voltooide<br />

de lagere school vervolgens rimpelloos, had veel tijd<br />

voor andere ook baldadige activiteiten. Later, toen hij<br />

de puberleeftijd bereikte, bezocht hij regelmatig de vele<br />

campings in de landelijke omgeving, waar hij vriendschappelijke<br />

banden opbouwde, met name met de<br />

meisjes uit de stad die daar kampeerden. ”Ik hielp hen<br />

met liefde graag in hun ontwikkeling en exploratie...”<br />

REVIUS LYCEUM<br />

Vanuit de dorpsschool waar Jan een klas mocht overslaan<br />

ging hij naar het Revius Lyceum in Doorn, waar<br />

hij HBS B ging doen. Voor zijn klasgenoten uit het deftige<br />

Doorn en Driebergen was hij een boertje van buut’n,<br />

maar zijn hoge intelligentie en extraverte persoonlijkheid<br />

dwongen al gauw respect af. Hij doorliep de HBS B<br />

(de wiskundige variant) met twee vingers in zijn neus,<br />

maakte nooit huiswerk, het ging allemaal vanzelf. Jan<br />

zoog de nieuwe kennis gulzig op, gedreven door zijn<br />

sterke nieuwsgierigheid, en ontdekte zo een veel grotere<br />

wereld dan Maarn. Jan had ook een groot tekentalent<br />

waardoor zijn moeder dacht dat hij wel naar de<br />

Kunstacademie zou gaan. Na de HBS was Jan voorbestemd<br />

om aan de TU in Delft of aan een Kunstacademie<br />

te gaan studeren. Maar Jan had koudwatervrees en<br />

dacht dat hij een universitaire studie wellicht niet zou<br />

aankunnen, hij koos daarom voor een andere, zijn eigen<br />

weg.<br />

‘Wanneer de markt mijn<br />

systeem en product had<br />

overgenomen, waren we<br />

niet in de woekerpolisaffaire<br />

terecht gekomen’<br />

CONCERNACTUARIS OP Z’N 30STE<br />

Op zestienjarige werd Jan uitgenodigd te solliciteren<br />

bij de Verenigde Verzekeringsmaatschappij, en werd<br />

meteen aangenomen. De langharige jongeling mocht<br />

met zijn mathematische brein beginnen op de wiskunde<br />

afdeling. Jan belandt in de offertegroep en maakt<br />

al snel pensioenberekeningen en offertes voor individuele<br />

klanten. En zo werd hij als zeventienjarige adviseur<br />

voor de leeuwen geworpen en mocht hij een ouder<br />

echtpaar, dat een pensioenpremie van 6.000 gulden<br />

per jaar zou betalen, overtuigen van de maatwerkofferte<br />

van de VVM die hij berekend had. Na de VVM maakte<br />

hij de overstap naar de Amro Bank, waar hij voor het<br />

pensioenfonds ging werken. Tegelijkertijd volgde hij de<br />

actuariële deeltijdopleiding Actuarieel Rekenaar en vervolgens<br />

de tweede fase Kandidaat Actuaris. Na vijf jaar<br />

stapte hij over naar de Zwolsche Algemeene, waar hij<br />

uiteindelijk tien jaar zou blijven. Bij de Zwolsche klom<br />

hij al snel op en toen na twee jaar de concernactuaris<br />

overleed stak Jan z’n vinger op, achtentwintig jaar oud.<br />

Zo mocht hij zich na het behalen van zijn diploma Actuaris<br />

op z’n dertigste concernactuaris van de Zwolsche<br />

Algemeene noemen.<br />

STREVEN NAAR PERFECTIE<br />

Jan streeft in zijn creatieve oplossingen naar perfectie<br />

en maatschappelijk faire producten. Zo ontwikkelde hij<br />

al in 1982 een niet rokers tarief voor levensverzekeringen<br />

bij de Zwolsche Algemeene. Nu, veertig jaar later,<br />

ziet hij dat verzekeraars en ook herverzekeraars nog<br />

steeds geen adequaat gebruik maken van zijn inzichten<br />

en van de beschikbare data en feiten. Hij bepleit het<br />

opzetten van een database met relevante informatie<br />

voor de levensverzekeringsmarkt. Dit zou een prachtige<br />

en waardevolle taak voor het Actuarieel Genootschap<br />

kunnen zijn, om onafhankelijk data te verzamelen en<br />

ter beschikking te stellen aan de markt. Bij de Zwolsche<br />

Algemeene ontwikkelde hij voorts een prachtige beleggingspolis:<br />

het dynamisch investeringsplan, met een<br />

heel heldere en transparante opbouw, waarbij zowel de<br />

klant als de verzekeraar aan hun trekken kwamen. Hij<br />

vindt dit nog steeds zijn best ontwikkelde product ooit.<br />

Een faire polis, die vele malen beter en eerlijker dan de<br />

navolgende woekerpolissen was. “Wanneer de markt<br />

mijn systeem en product had overgenomen, waren we<br />

niet in de woekerpolisaffaire terecht gekomen, met alle<br />

gevolgen en problemen van dien, die tot de dag vandaag<br />

doorwerken.”<br />

THE COMMUNIST<br />

Jan maakte na tien jaar de overstap van de verzekeraar<br />

naar de advieswereld. Hij begint als senior consultant<br />

bij Leuven Actuarissen. Jan voelde zich als een vis in het<br />

26 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong>


I.M. JAN DONSELAAR<br />

‘Vaar niet op managementboeken,<br />

maar blijf heel dicht<br />

bij jezelf’<br />

water binnen de club en als adviseur van verzekeraars<br />

verkende hij stap voor stap alle actuariële verzekeringsdomeinen.<br />

Jan groeide door en werd na de verkoop van<br />

het bureau aan Tillinghast, partner en medeaandeelhouder.<br />

De overgang naar de Angelsaksische cultuur<br />

bevalt hem echter slecht. De Amerikaanse en Engelse<br />

traditioneel ingestelde partners noemden Jan the communist.<br />

Jan schopte namelijk als vrijzinnig linkse vogel<br />

tegen de systemen en mores van de organisatie aan en<br />

werd als te vernieuwend en recalcitrant ervaren. Jan<br />

stemde in die tijd altijd op de PPR (Politieke Partij Radicalen)<br />

en is sinds deze partij opging in GroenLinks,<br />

steeds een trouw aanhanger gebleven. Het waren vijf<br />

prachtige, dynamische en leerzame jaren, maar het was<br />

genoeg geweest, “Not my firm”.<br />

GEEN MANAGEMENTBOEK GELEZEN<br />

Bij zijn vertrek had Jan een zwaar concurrentiebeding<br />

aan z’n broek hangen. Managing partner Gert Leuven<br />

ging daar echter redelijk soepel mee om, en zo kon Jan<br />

een vliegende start maken met zijn eigen adviesbureau.<br />

Hij had de overstap naar zelfstandigheid samen<br />

met Sandra besproken en de conclusie was: we gaan<br />

er samen voor want we vertrouwen op onze kwaliteiten!<br />

Donselaar Management & Advies (DMA) bestaat<br />

intussen bijna dertig jaar. Jan heeft nagenoeg alle verzekeraars<br />

in Nederland geadviseerd en ondersteund bij<br />

hun productontwikkeling en pricing, zijn specialiteit.<br />

Hij ontwikkelde vaak bijzondere, en soms zelfs revolutionaire<br />

producten. De oorsprong daarvan lag steeds<br />

in zijn van nature nieuwsgierige levensinstelling, zijn<br />

gedrevenheid, oeverloze creativiteit en sociale bewogenheid.<br />

Zijn bureau is nooit groter geworden, hij wilde<br />

vooral niet managen. De vele managementboeken die<br />

hij kreeg heeft hij nooit gelezen, “Blijf vooral dicht bij jezelf,<br />

dan komt het wel goed.”<br />

KUNST ALS ULTIEME FASCINATIE<br />

Het is de markante museumdirecteur en kunstverteller<br />

Pierre Janssen die in de zestiger en zeventiger jaren van<br />

de vorige eeuw het eerste kunstprogramma op de na-<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 27


I.M. JAN DONSELAAR<br />

tionale televisie presenteert, die Jans liefde voor kunst<br />

laat ontvlammen. Van huis uit kreeg hij dit nauwelijks<br />

mee, hij ontwikkelde deze voor hem ultieme fascinatie<br />

op eigen kracht. Kunst maakt dagelijks deel uit van<br />

zijn leven, zijn huis en tuin staan vol met kunst: beelden,<br />

schilderijen en andere kunstuitingen uit binnenen<br />

buitenland. Jan maakte ook zelf verschillende, naar<br />

eigen zeggen museumwaardige objecten. Zijn favoriete<br />

kunst is - hoe kan het anders - vernieuwend, verrassend<br />

en disruptief: onder meer de stromingen Bauhaus, Dadaïsme<br />

(Marcel Duchamp en andere dadaïsten), Cobra<br />

en de Stijl. Vooral het werk van Mondriaan, met name<br />

het schilderij Victory Boogie Woogie, kan Jan tot tranen<br />

toe ontroeren.<br />

VAN BOER TOT BOURGONDIËR<br />

Jan, die van huis uit gewend was aan de Hollandsche<br />

pot, ontwikkelde zich later in z’n leven tot een ware culinaire<br />

fijnproever en smulpaap. Over zijn liefde voor de<br />

haute cuisine en de vele bezoeken aan toprestaurants<br />

kan hij in geuren en kleuren vertellen, de ene ervaring<br />

is nog mooier dan de andere. Ook hier ontdekte Jan als<br />

lekkerbek de vele in Nederland opkomende goede keukens<br />

gretig en systematisch, uiteraard altijd vergezeld<br />

door Sandra. Noem een willekeurig sterrestaurant en<br />

Jan en San hebben er meestal wel een of meer keer aan<br />

tafel gezeten. Vaak werd er een overnachting aan vastgeplakt<br />

om ook de goede wijnen te kunnen genieten.<br />

ACTUARIS VAN HET JAAR<br />

Toen Reinier Roosen in 2011 bij Jan en mij aanklopte om<br />

samen met hem na te denken over zijn idee om een Actuaris<br />

van het Jaar Prijs in het leven te roepen, ging Jan<br />

daar onmiddellijk op in. Al in de tijd dat hij in het bestuur<br />

van het Actuarieel Genootschap zat, bepleitte Jan<br />

een duidelijke, ook publieke positionering van de beroepsgroep<br />

en de beroepsbeoefenaar. Doel van de te lanceren<br />

Actuaris van het Jaar Prijs was de voor nagenoeg<br />

iedereen onbekende beroepsgroep van actuaris onder<br />

de aandacht te brengen, en dan met name de actuarissen<br />

die zich in het publieke domein verdienstelijk maken<br />

en aan de naamsbekendheid bijdragen. Het werd,<br />

mede dankzij de inzet van Jan, die in zijn grote netwerk<br />

zendingswerk voor de prijs verrichte, een groot succes.<br />

NEDERLAND, EUROPA, DE WERELD<br />

Jan heeft al van jongs af aan een fascinatie voor reizen,<br />

verre landen en het onbekende gehad. Toen hij de mogelijkheid<br />

kreeg zelf op ontdekkingsreis te gaan, stippelde<br />

hij samen met Sandra met wiskundige precisie<br />

prachtige reizen uit naar alle uithoeken van Nederland,<br />

Europa en de wereld. Zo vertelt hij trots dat hij alle<br />

Waddeneilanden (ook Rottumeroog) heeft bezocht. Hij<br />

in alle elf provincies van Nederland heeft overnacht,<br />

en samen met zijn gezin alle straten van het Monopolyspel<br />

heeft bezocht. Met de auto bereisde het gezin<br />

Europa, van de Noordkaap tot Malta, van Ierland tot de<br />

Baltische Staten en de Balkan. Waar zijn vader een veilige<br />

ANWB-route uitkoos voor een reisje over de Veluwe,<br />

verlegde Jan zijn grenzen en ging de hele wereld over:<br />

bijna alle landen van Europa, Noord- Amerika, China,<br />

Japan, India en Nepal, landen in Noord -en Zuidelijk<br />

Afrika, Australië, landen in Zuid-Amerika, de Galapagos<br />

eilanden en vele andere illustere oorden.<br />

ZIJN LAATSTE REIS<br />

“Ik ben een zondagskind. Wat ik in mijn zeventig levensjaren<br />

heb mogen meemaken en ervaren is werkelijk<br />

fenomenaal, ik ben een grote bofkont. Mijn vrouw<br />

Sandra, waarmee ik al 35 jaar gelukkig samen ben en<br />

twee prachtige zonen heb, is a gift from heaven. Ik ben<br />

haar heel veel dank verschuldigd. En ik ben dol en trots<br />

op mijn vier geweldige zoons (twee uit een eerder huwelijk)<br />

en mijn vijf kleinzoons. Ja, inderdaad, allemaal<br />

jongens, de manlijke lijn is dominant bij de Donselaars...<br />

Zij zijn onderdeel van mij, ik van hen. Mijn leven gaat in<br />

deze mannen door. Zo Anno, dat was mijn verhaal, hoop<br />

dat je er iets van kunt maken.” Waarvan akte. n<br />

‘Wat ik in mijn zeventig<br />

levensjaren heb mogen<br />

meemaken en ervaren is<br />

werkelijk fenomenaal, ik<br />

ben een grote bofkont’<br />

Anno Bousema, tussen 1994 en 2011 algemeen directeur<br />

van het Actuarieel Genootschap en sinds<br />

2011 partner bij Financial Assets Actuarial Executive<br />

Search, sprak vlak voor het overlijden van Jan Donselaar<br />

uitgebreid met hem en publiceerde een indrukwekkend<br />

verslag in de Actuaris. Deze bijdrage<br />

is een bewerking van het artikel in de Actuaris. In<br />

de wintereditie van het New Financial Magazine is<br />

eveneens een In Memoriam Jan Donselaar opgenomen<br />

(www.newfinancialforum.nl).<br />

28 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong>


DUURZAAM ADVIES<br />

Duurzaam<br />

advies duurt<br />

het langst!<br />

Duurzaam advies, als financieel adviseur kun je er niet meer omheen. Natuurlijk staat verduurzaming<br />

van de woning in het brandpunt van de belangstelling, nu de energieprijzen<br />

zo enorm zijn gestegen. Maar alom is toch wel de overtuiging dat we met z’n allen duurzamer<br />

moeten gaan leven en werken. De komende jaren zal dit gaan doorwegen in financiële<br />

adviezen en producten. In dit katern Duurzaam Advies schetst <strong>VVP</strong> weer de ontwikkelingen<br />

en geeft praktijktips. Vanuit de overtuiging: duurzaam advies duurt het langst!<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 29


DUURZAAM ADVIES<br />

DE MEESTE FINANCIEEL ADVISEURS VINDEN DUURZAAMHEID EEN<br />

BELANGRIJK THEMA. TOCH WORDT HET IN GESPREKKEN MET KLANTEN<br />

NOG LANG NIET ALTIJD MEEGENOMEN. FINANCIEEL ADVISEURS<br />

WORSTELEN NOG MET DE CONCRETE VERTALING VAN HET THEMA<br />

DUURZAAMHEID IN HUN ADVIESPRAKTIJK. MAAR DE BRANCHE LOOPT<br />

OOK NIET VOOROP IN HET NEMEN VAN HUN MAATSCHAPPELIJKE<br />

VERANTWOORDELIJKHEID OP DIT THEMA. DAAROM HIER DRIE REDENEN<br />

OM DUURZAAM TE GAAN ADVISEREN.<br />

Duurzaam advies:<br />

het hoort, het<br />

moet en het loont<br />

TEKST FRED DE JONG<br />

Het hoort<br />

Duurzaamheid staat gelijk aan toekomstbestendigheid,<br />

een betere toekomst voor de volgende generaties. En die<br />

toekomst staat onder druk. Klimaatverandering zorgt<br />

voor problemen zoals extreem weer en verlies van biodiversiteit.<br />

Vervuiling is een gevaar voor de volksgezondheid<br />

en onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen<br />

maakt ons kwetsbaar. De aarde raakt in een steeds<br />

hoger tempo uitgeput qua grondstoffen. Daarnaast is<br />

de verdeling van de welvaart in de wereld nog steeds<br />

scheef. Zelfs in het welvarende Nederland is ongeveer<br />

een kwart van de huishoudens financieel ongezond. Er<br />

is genoeg wetenschappelijk bewijs dat we als samenleving<br />

duurzamer moeten worden. En dat duurzaamheid<br />

een gezonde balans betekent tussen economische, sociale<br />

en ecologische waarde. Dat we de klimaatverandering<br />

moeten aanpakken en dat we tegelijk moeten<br />

zorgen voor brede welvaart. Het zelf bijdragen aan een<br />

duurzame toekomst zou de motivatie moeten zijn van<br />

ons allemaal. Dat hoort bij een beschaafde samenleving.<br />

Burgers en bedrijven maken zich grote zorgen over de<br />

toekomst. Stel jezelf eens de vraag wat jij wilt doen om<br />

de samenleving toekomstbestendig te maken.<br />

Het moet<br />

Mocht je als adviseur niet de intrinsieke motivatie hebben<br />

op met duurzaamheid aan de slag te gaan, dan<br />

wordt dit wel afgedwongen door wetgeving. De toezichthouders<br />

AFM en DNB zien een cruciale rol weggelegd<br />

voor de financiële sector om de duurzaamheidsdoelen<br />

te kunnen halen. En die doelen zijn niet vrijblijvend.<br />

De Nederlandse overheid heeft zichzelf de volgende<br />

doelen gesteld:<br />

2030: 55 – 60 procent minder broeikasgassen uitstoten<br />

dan in 1990;<br />

2030: Sustainable Development Goals;<br />

2030: 74 procent van het stikstofgevoelig Natura<br />

2000-areaal onder de kritische depositiewaarde<br />

(KDW);<br />

2050: 95 procent minder broeikasgassen uitstoten dan<br />

in 1990;<br />

30 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong>


DUURZAAM ADVIES<br />

2050: Klimaatneutraal in de EU;<br />

2050: NL = circulaire economie.<br />

Als de doelen niet gehaald dreigen te worden, dan<br />

wordt er meer actie afgedwongen via de rechter, zo<br />

hebben recente uitspraken in de zaak van Urgenda tegen<br />

de Nederlandse overheid en Milieudefensie tegen<br />

Shell ons wel geleerd. Zonder wetgeving gaan de duurzame<br />

doelen niet gehaald worden. En die raken ook financieel<br />

adviseurs. Zo moeten beleggingsadviseurs nu<br />

al de duurzaamheidswensen van klanten meenemen in<br />

het advies en het lijkt logisch dat dit ook bij hypotheekadvies<br />

de norm gaat worden. Grote bedrijven moeten<br />

transparant worden over de impact die ze hebben<br />

op zaken als het milieu en mensenrechten, maar moeten<br />

ook de risico’s in kaart brengen zoals grondstoffenschaarste<br />

en extreem weer. Dat wordt geregeld via de<br />

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). En<br />

grote bedrijven moeten dat doen voor de hele keten,<br />

dus ook de toeleveranciers in het mkb. Dit gaat zorgen<br />

voor meer aansprakelijkheidsrisico’s van bedrijven. De<br />

fiscale maatregelen, het aantal subsidies en financieringsmogelijkheden<br />

voor verduurzaming zullen verder<br />

worden uitgebreid. Er zal meer wetgeving komen om<br />

de verduurzamingstransitie te kunnen realiseren. Dus<br />

mocht je als financieel adviseur duurzaamheid niet belangrijk<br />

vinden, vanuit compliance zul je er toch echt<br />

mee te maken krijgen.<br />

Het loont<br />

Mocht je als financieel adviseur niet intrinsiek gemotiveerd<br />

zijn om over duurzaamheid te adviseren en<br />

mocht je de druk vanuit de wetgever nog onvoldoende<br />

voelen, doe het dan vanuit bedrijfseconomisch oogpunt.<br />

Dus voor je eigen toekomstbestendigheid.<br />

BEHOEFTE AAN ADVIES NEEMT TOE<br />

Klanten, zowel burgers als bedrijven, van financieel adviseurs<br />

vinden duurzaamheid steeds belangrijker. Diverse<br />

onderzoeken tonen dit aan. De energiecrisis wakkert<br />

de vraag naar verduurzamingsmaatregelen en de<br />

bijbehorende financiering aan. Bij aankoopbeslissingen,<br />

ook voor financiële producten, wordt de mate van<br />

duurzaamheid steeds vaker meegewogen. Er ontstaan<br />

nieuwe risico’s die als gevolg van de klimaatverandering<br />

verzekerd moeten worden. De financiële weerbaarheid<br />

van huishoudens staat onder druk. Kortom, als je<br />

als adviseur je klanten goed wilt blijven bedienen, kun<br />

je niet om het thema duurzaamheid heen.<br />

Fred de Jong: ‘Duurzaamheid<br />

in het DNA van het<br />

adviesberoep verankeren’<br />

CONCURRENTIE WORDT DUURZAMER<br />

Steeds meer financieel adviseurs profileren zich met het<br />

thema duurzaamheid, om zich daarmee te onderscheiden<br />

in de markt. De vraag of duurzaamheid een thema<br />

is waarop adviseurs zich moeten onderscheiden is legitiem,<br />

maar feit is wel dat de adviseurs die zich daar<br />

al eerder in hebben gespecialiseerd nu een voorsprong<br />

hebben in de markt. Dus om niet achter te blijven op de<br />

concurrentie, en daar horen de banken en direct writers<br />

ook bij, kun je als financieel adviseur niet om duurzaam<br />

advies heen.<br />

TALENTEN AANTREKKEN<br />

Ook in de adviesmarkt is er een tekort aan goede en<br />

vooral jonge adviseurs. De krapte op de arbeidsmarkt<br />

maakt dat werknemers iets te kiezen hebben. Vooral bij<br />

jongeren is relevantie van het werk een belangrijk aspect<br />

bij de keuze van een werkgever. Natuurlijk zijn salaris<br />

en andere arbeidsvoorwaarden nog steeds belangrijk,<br />

maar met een duurzaam beleid heb je als werkgever<br />

bij de nieuwe generaties meestal wel een streepje<br />

voor. Daarom is het belangrijk om beter te communiceren<br />

als adviesbranche over de maatschappelijke relevantie<br />

van advies. En het helpt ook om de instroom van<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 31


DUURZAAM ADVIES<br />

Horen bij mij rol<br />

als risico-adviseur<br />

Horen bij mij rol als<br />

vertrouwenspersoon<br />

Noodzakelijk voor<br />

de leefbaarheid van<br />

volgende generaties<br />

Niet mijn taak<br />

Geen kans op<br />

meer omzet<br />

Anders, namelijk...<br />

Noodzakelijk omdat de<br />

wet dat voorschrijft<br />

Niet belangrijk<br />

I I I I I I I<br />

5%<br />

5%<br />

5%<br />

4%<br />

3%<br />

21%<br />

15%<br />

Een beperkt deel van de financieel en fiscaal adviseurs<br />

ziet adviseren over duurzaamheid niet als hun taak.<br />

38%<br />

I I I I I I I I I I<br />

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%<br />

van duurzaamheid. Financieel adviseurs staan rechtstreeks<br />

in contact met bedrijven en burgers en kunnen<br />

direct impact maken. Ook omdat verduurzaming grote<br />

financiële consequenties heeft.<br />

Financieel adviseurs kunnen op drie niveaus impact<br />

maken met duurzame ontwikkeling. Als mens kun je<br />

individueel duurzamer of bewuster leven. Als kantoor<br />

kun je duurzamer ondernemen, bijvoorbeeld door minder<br />

te printen, afval te scheiden, in een duurzaam pand<br />

te werken, het wagenpark te verduurzamen, etcetera.<br />

Dat zijn allemaal kleine maar wel belangrijke stappen<br />

die je kunt zetten. Maar verreweg de meeste impact die<br />

je als financieel adviseur kunt maken is via het advies<br />

aan klanten. De duizenden bedrijven en huishoudens<br />

die je als financieel adviseur bedient kun je met duurzamere<br />

advisering beïnvloeden. Daar ligt de grootste<br />

kans om echt een rol te spelen in de verduurzamingstransitie.<br />

studenten voor de opleidingen tot financieel adviseur<br />

te verhogen.<br />

Om in de toekomst nog bedrijfseconomisch succesvol<br />

te kunnen zijn als financieel adviseur zal duurzaamheid<br />

onderdeel moeten uitmaken van je strategie. En<br />

laat het duidelijk zijn: met duurzaam advies mag je geld<br />

verdienen. Immers, winst en economische groei zijn belangrijk<br />

om de duurzame doelen te kunnen realiseren.<br />

Duurzaamheid is geen liefdadigheid.<br />

IMPACT MAKEN<br />

De komende jaren wordt er extra geïnvesteerd in de<br />

duurzaamheidstransitie, zoals onder meer verwoord in<br />

het coalitieakkoord. De grote ambities van de overheid<br />

(en de Europese Unie en de Verenigde Naties) op het<br />

gebied van duurzame ontwikkeling hebben gevolgen<br />

voor de financiële sector. Toezichthouders DNB en AFM<br />

verwachten van financiële instellingen dat zij hierin<br />

hun verantwoordelijkheid nemen. Het associate lectoraat<br />

Sustainable Finance & Tax van de HAN University<br />

of Applied Sciences voorziet de komende jaren een belangrijke<br />

taak voor financieel adviseurs op het gebied<br />

STRATEGISCH PERSPECTIEF<br />

Financieel advies is van grote maatschappelijke waarde.<br />

Als adviseur kun je echt het verschil maken bij het<br />

verduurzamen van huishoudens en bedrijven. Dat is<br />

goed voor Nederland en cruciaal voor het bestaansrecht<br />

van financieel adviseurs. De oproep die ik wil doen aan<br />

de sector is dan ook om duurzaamheid in het DNA van<br />

het adviesberoep te gaan verankeren. Met opleidingen,<br />

hulpmiddelen, producten en concrete acties. Daar ligt<br />

een mooie taak voor de brancheorganisaties. Door het<br />

duurzaam adviseren te omarmen, werk je aan je eigen<br />

toekomstbestendigheid. Dat is het strategische perspectief<br />

dat lonkt. Dat vraagt wel om een brede invulling<br />

van het thema duurzaamheid, gericht op brede welvaart.<br />

En dat vraagt om pro-activiteit van de sector. Het<br />

zou een verademing zijn als de financieel adviesmarkt<br />

niet wacht op de regelgeving die gaat komen, maar zelf<br />

het initiatief neemt om een speerpunt te maken van<br />

duurzaam adviseren. Duurzaam advies is van levensbelang,<br />

voor klanten en voor de sector zelf. n<br />

Fred de Jong is associate lector Sustainable Finance &<br />

Tax ben aan de HAN University of Applied Sciences.<br />

‘Als adviseur kun je echt<br />

het verschil maken bij het<br />

verduurzamen van huishoudens<br />

en bedrijven’<br />

Dat adviseurs duurzaamheid een belangrijk thema<br />

vinden blijkt uit onderzoek dat in 20<strong>22</strong> is uitgevoerd<br />

door het HAN associate lectoraat Sustainable Finance<br />

and Tax in samenwerking met studenten. Het onderzoek<br />

is mede mogelijk gemaakt door brancheorganisatie<br />

Adfiz en het Register Belastingadviseurs.<br />

De resultaten en aanbevelingen zijn verwerkt in de<br />

whitepaper ‘Het belang van duurzaam advies’.<br />

32 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong>


DUURZAAM ADVIES<br />

DE HUIDIGE HOEVEELHEID ONZEKERHEID BIJ MENSEN ONDERMIJNT<br />

DE SAMENLEVING. VERTROUWEN IN OVERHEID EN PARTIJEN ALS<br />

PENSIOENFONDSEN, BEVINDEN ZICH OP EEN DIEPTEPUNT. HOE<br />

BEGIN JE AAN HERSTEL VAN VERTROUWEN ALS DE OORZAAK VAN HET<br />

WANTROUWEN VOORAL ZIT IN DE ONGELOOFLIJKE INGEWIKKELDHEID<br />

VAN HET SYSTEEM? HOE MAAK JE INZICHTELIJK WAT NU STEEDS MEER<br />

WORDT ERVAREN ALS EEN OPGELEGDE WARBOEL?<br />

Pensioenstelselwijziging<br />

kan juist bijdragen aan<br />

herstel vertrouwen<br />

TEKST RUUD VAN DER VLIES, WEADVIZE<br />

Uit onderzoek van de Rijksoverheid van<br />

juli 20<strong>22</strong> (Publieksmonitor vertrouwen<br />

pensioenstelsel), blijkt dat vijftig tot zestig<br />

procent van de midden- en laaggeletterden<br />

helemaal niet op de hoogte is<br />

van de toekomstige veranderingen in het<br />

pensioen. Bij hoogopgeleiden is de situatie iets beter,<br />

maar het is te verwachten dat de grote verbouwing<br />

van het pensioen het toch al tanende vertrouwen een<br />

fikse knauw zal geven.<br />

VERSCHIL<br />

De Wet toekomst pensioenen probeert een antwoord te<br />

geven op de volgende vraag: hoe zorgen we dat de pensioenpotten<br />

voldoende gevuld blijven op de lange termijn<br />

voor de jongere werknemers met pensioentoezeggingen<br />

van nu?<br />

Het antwoord lijkt er nu echt te komen. Er komt een<br />

stelsel waarbij we het solidariteitsprincipe voor een<br />

groot gedeelte laten vervallen. Iedere pensioengerechtigde<br />

krijgt een stukje van de pensioentaart, die nu ongeveer<br />

1.500 miljard euro groot is. Die taart wordt over<br />

ongeveer 20 miljoen pensioentoezeggingen verdeeld.<br />

Zodra de taart is verdeeld gaat het systeem verder als<br />

een beschikbaar premie systeem.<br />

KANSLOOS<br />

Het werd met de demografische ontwikkelingen in<br />

de jaren ‘80 al duidelijk dat het huidige pensioensysteem<br />

niet houdbaar kon zijn bij gemiddelde rendementen.<br />

In de jaren ‘90 ging het voor de wind met de<br />

dekkingsgraden van de pensioenfondsen en verzekeraars,<br />

maar inmiddels is dat niet meer zo. Aandelen,<br />

obligaties en rente zijn eigenlijk heel betrouwbare<br />

‘De adviseur is bij uitstek<br />

de persoon om het<br />

financiële plan van de<br />

werknemer in te richten’<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 33


DUURZAAM ADVIES<br />

Ruud van der Vlies:<br />

‘Ik pleit voor het invullen<br />

van een verzwaarde<br />

zorgplicht.’<br />

indicatoren als je ze op de lange termijn bekijkt. Ze<br />

weerspiegelen de arbeidsproductiviteit en winstgevendheid<br />

van economieën. Ze laten nu ook zien dat<br />

die arbeidsproductiviteit afneemt. De bevolking vergrijst,<br />

er wordt meer uit de spaarpot gehaald, de economie<br />

kan het niet meer bijhouden. Nu is de tijd om<br />

de realiteit onder ogen te zien.<br />

ACCEPTATIE EN VOORTGANG<br />

Een voor velen slechte boodschap: uw pensioen is niet<br />

zeker. Het kan zelfs flink minder worden dan we eerder<br />

gemeld hebben.<br />

Het is een menselijke neiging om vooral naar het<br />

hier en nu te kijken. Een financieel adviseur hoort regelmatig<br />

van klanten die ouder zijn dan vijftig, dat het nu<br />

misschien tijd wordt om eens te gaan kijken naar het<br />

pensioen. Soms komt men er pas op de pensioendatum<br />

achter wat er nou werkelijk geregeld is. Er is enorm veel<br />

werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat mensen<br />

de werkelijkheid onder ogen zien en indien nodig actie<br />

ondernemen. Dus niet alleen bij dat handjevol slimmeriken<br />

dat nu zelf al het initiatief in eigen handen neemt<br />

– nee, iedereen!<br />

ZORGPLICHT<br />

Keer op keer wijst de AFM op de specifieke zorgplicht<br />

van de pensioenaanbieders. Deze ziet toe op een begrijpelijke<br />

uitleg van de keuzemogelijkheden en de gevolgen<br />

die dit op persoonlijk niveau van de deelnemer<br />

heeft.<br />

Het ontbreekt nu nog in alle situaties aan een concrete<br />

invulling van het verschaffen van handelingsperspectief<br />

(wettelijk verplicht!). Het ziet er naar uit dat de<br />

informatievoorziening ook nu weer vooral zal plaatsvinden<br />

door pensioenuitvoerders in de vorm van online<br />

uitingen en brieven. Vooral een papieren (of elektronische)<br />

tijger dus. Een aanzet tot sancties bij ondermaatse<br />

informatievoorziening is er ook niet. Dit is zeer zorgelijk<br />

en zal de lawine aan verwachte juridische procedures<br />

door benadeelde deelnemers alleen maar vergroten.<br />

ARBEIDSVOORWAARDE FINANCIËLE PLANNING<br />

Een oplossing dan. Uitgangspunt moet zijn dat mensen<br />

hiermee echt geholpen worden. De papieren tijger<br />

is misschien efficiënt, kostenbesparend en dekt de aansprakelijkheid<br />

(net) voldoende af. Als mensen later aankloppen<br />

met problemen, kan er altijd verwezen worden<br />

naar ‘die ene brief waarin informatie werd gegeven’.<br />

Maar moeten we dat willen?<br />

Ik pleit voor het invullen van een verzwaarde zorgplicht.<br />

De oplossing ligt bij financiële planning, zo simpel<br />

en inzichtelijk mogelijk, en voor iedereen standaard<br />

beschikbaar. Hier ligt echter ook direct een probleem.<br />

Om echt inzicht te kunnen verschaffen over de indivi-<br />

34 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong>


DUURZAAM ADVIES<br />

duele financiële situatie is het nodig om het privé terrein<br />

van de werknemer te betreden. Er moet immers<br />

een grote hoeveelheid data worden verzameld die alleen<br />

door de werknemer zelf kan worden gegeven. De<br />

gemiddelde werkgever begint hier af te haken.<br />

De werkgever is traditioneel voor het werk en niet<br />

voor privé. Maar je moet mensen individueel uitleggen<br />

wat er voor hen geregeld is, bij de huidige werkgever<br />

én in het verleden. Wat ze zelf al geregeld hebben is<br />

ook niet altijd duidelijk. En wat ze zelf nog moeten regelen<br />

is voor velen een raadsel. Hoe kan iemand handelen<br />

zonder de complete informatie?<br />

Een echte afdwingbare wettelijke verplichting tot<br />

het geven van een dienst als hier geschetst, is er niet.<br />

Wel een indirecte verplichting. Feit blijft immers dat de<br />

Wet spreekt van het moeten verschaffen van een handelingsperspectief.<br />

Zodra er inzicht is in het totale financiële<br />

plaatje is de basis gelegd.<br />

Mensen zijn best bereid om minder goede boodschappen<br />

te accepteren, ze willen alleen niet het gevoel<br />

hebben dat er over hen wordt beslist. Dat is precies<br />

het probleem bij de toeslagenouders, de boeren, de<br />

jeugdopvang en ga zo maar door. Als hier ook nog een<br />

groot gedeelte van de pensioengerechtigden aan wordt<br />

toegevoegd, dan is het maatschappelijk middenveld<br />

echt ontwricht.<br />

‘Een voor velen<br />

slechte boodschap: uw<br />

pensioen is niet zeker’<br />

BEGIN BIJ DE WERKNEMER<br />

Er zijn 9,4 miljoen werknemers in Nederland. Die hebben<br />

partners en kinderen. Het is onze missie om de<br />

werknemers van Nederland een duidelijk financieel inzicht<br />

en handelingsperspectief te geven.<br />

Onze oplossing bestaat uit een pakket waarbij<br />

werkgevers een tool op hun website krijgen. Deze tool<br />

blinkt uit door eenvoud: binnen vijf minuten is het mogelijk<br />

om alle belangrijke basisinformatie van het hele<br />

gezin naar binnen te trekken. We gebruiken daarvoor<br />

koppelingen met diensten als: mijnoverheid.nl, mijnbelastingdienst.nl,<br />

uwv.nl en mijnpensioenoverzicht.<br />

nl, alles uiteraard volledig AVG-proof. Deze informatie<br />

wordt gebundeld in een overzicht van één pagina, inclusief<br />

een call to action indien nodig. Dit alles op basis<br />

van netto inkomen. Dus geen ingewikkelde budgetplaatjes,<br />

gewoon weten wat je nu en in de toekomst in<br />

de portemonnee hebt.<br />

Daarnaast moet er de mogelijkheid zijn tot persoonlijk<br />

contact met een adviseur om eventuele gaten te<br />

dichten. Die adviseur kan deze gesprekken gewoon achter<br />

het bureau voeren, via een online meeting.<br />

Veel werknemers zullen het laten bij het inzicht dat<br />

de tool biedt. Het aanvullende adviesgesprek is optioneel.<br />

Iedereen kan naar zijn of haar eigen vertrouwenspersoon<br />

toe stappen bij aanvullende vragen. De schatting<br />

is dat zo’n vijf tot tien procent per jaar wel een gesprek<br />

zal willen hebben.<br />

FINANCIEEL ADVISEUR HOORT AAN TAFEL<br />

De financieel adviseur is bij uitstek de persoon om het<br />

financiële plan van de werknemer in te richten. Toch<br />

speelt de adviseur tot nu toe een hele marginale rol.<br />

Een belangrijke oorzaak hiervoor is dat veel pensioenregelingen<br />

verplicht zijn opgelegd. Het pensioenfonds<br />

trekt daarmee de rol van adviseur naar zich toe, maar<br />

het pensioenfonds is geen adviseur. Het is een bestuurlijke<br />

uitvoeringsorganisatie die de komende jaren vooral<br />

de focus zal moeten leggen op de technische uitvoering<br />

van de regeling. De verplicht aangesloten werkgever<br />

heeft door het opgelegde karakter ook ogenschijnlijk<br />

geen adviseur nodig. Dit verandert echter als deze<br />

werkgever het bovenstaande betoog tot zich neemt. Het<br />

is nu aan de adviseur zelf om dit duidelijk te maken.<br />

Er staat een zeer grote verandering op stapel met<br />

het invoeren van de Wet toekomst pensioenen. Alleen<br />

met communicatie kunnen dit soort wijzigingen slagen.<br />

n<br />

RUUD VAN DER VLIES<br />

Ruud van der Vlies heeft twintig jaar ervaring in zowel pensioenen<br />

als in particulier advies. Hij zet zich in om tot een oplossing<br />

te komen voor het communicatieprobleem van de pensioenmarkt.<br />

Met zijn bedrijf WeAdvize zet hij financiële planning<br />

als arbeidsvoorwaarde op de markt.<br />

WeAdvize is de laatste jaren gegroeid doormiddel van outsourcing.<br />

De medewerkers van WeAdvize benaderen hierbij<br />

klantenbestanden met levenpolissen en hypotheken, volledig<br />

in naam van de opdrachtgever. Dit kan ook worden toegepast<br />

op het nieuwe initiatief. De opdracht kan van een werkgever,<br />

een adviseur of een pensioenfonds komen.<br />

De adviseurs van WeAdvize zijn volledig Wft-gecertificeerd,<br />

met focus op financiële planning en alles wat daarmee samenhangt.<br />

WeAdvize leidt zelf adviseurs op en schoolt ze om tot financiële<br />

planners in de Weadvize Academy. Zo kan het bedrijf<br />

flexibel inspelen op vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 35


PARTNER IN KENNIS<br />

DUURZAAMHEID BLIJFT ‘HOT’. DE NOODZAAK VOOR EEN GROE-<br />

NER LEEFKLIMAAT STAAT VOLOP IN DE BELANGSTELLING. EN<br />

MET DE STIJGENDE ENERGIEPRIJZEN WORDT OOK DE TOEKOM-<br />

STIGE BETAALBAARHEID VAN WOONLASTEN STEEDS BELANG-<br />

RIJKER. CENTRAAL BEHEER BENADRUKT HET BELANG OM IN<br />

ADVIESGESPREKKEN OVER EEN HYPOTHEEK STIL TE STAAN BIJ<br />

HET ONDERWERP DUURZAAMHEID.<br />

Bouw aan een duurzame klantrelatie<br />

Geef groen advies<br />

TEKST MARCEL VAN DOMMELEN<br />

Centraal Beheer heeft, net als<br />

moederbedrijf Achmea, een<br />

grote ambitie als het over duurzaamheid<br />

gaat. “Om dat inhoud<br />

te geven streven we onder meer naar het<br />

verduurzamen van de hypotheekportefeuille.<br />

Niet alleen voor nieuwe klanten,<br />

maar ook voor bestaande klanten moet<br />

verduurzaming bespreekbaar en mogelijk<br />

zijn”. Aan het woord is José Rouwenhorst<br />

van Centraal Beheer. Zij maakt zich<br />

sterk voor een duurzame klantrelatie en<br />

de belangrijke rol die adviseurs daarin<br />

spelen. De kern ligt volgens haar in duurzaam<br />

advies.<br />

Wat versta je onder duurzaam advies?<br />

“In de eerste plaats gaat het erom dat<br />

je een (hypotheek) advies geeft dat toekomstbestendig<br />

is. Tegelijkertijd gaat<br />

het om het langdurig onderhouden van<br />

de klantrelatie. Blijf meekijken of er zaken<br />

aangepast moeten worden, als de<br />

gezinsomstandigheden wijzigen bijvoorbeeld.<br />

Dus duurzaam in de zin van<br />

bestendig en toekomstgericht. En daarbij<br />

hoort uiteraard ook dat je verduurzaming<br />

van de woning in je advies betrekt.”<br />

Moet verduurzaming een verplicht onderdeel<br />

van adviesgesprekken zijn?<br />

“Het is een maatschappelijk vraagstuk.<br />

En daarom vind ik het een sociale plicht<br />

dat een hypotheekadviseur verduurzaming<br />

meeneemt in zijn gesprekken. Alleen<br />

al vanwege de stijgende energieprijzen<br />

en de (toekomstige) betaalbaarheid<br />

van de hypotheek. Want stel dat je het<br />

niet bespreekt en de klant ziet zijn gasrekening<br />

zodanig stijgen dat hij alsnog<br />

wil verduurzamen. Dan zou hij opnieuw<br />

naar de adviseur moeten en weer kosten<br />

moeten maken voor een aanvullende<br />

lening. Dat doet de klantrelatie waarschijnlijk<br />

geen goed. Vanuit onze filosofie<br />

van duurzaam samen leven vinden wij<br />

het belangrijk dat adviseurs dit bespreken.<br />

Daarom onderzoeken we ook hoe<br />

vaak ze dat doen.”<br />

Hoeveel adviseurs nemen het nu al<br />

mee in hun gesprekken?<br />

“In 2020 besprak één op de vijf adviseurs<br />

duurzaamheid met hun klanten, volgens<br />

cijfers van HDN. Inmiddels zitten we op<br />

dertig procent. Onze ambitie is om de<br />

honderd procent zo dicht mogelijk te naderen.<br />

En ik snap dat het niet nodig is<br />

als iemand een huis met energielabel A<br />

koopt. Maar in alle andere gevallen hoop<br />

ik dat het wel gebeurt. We weten overigens<br />

dat bijna zestig procent van de<br />

mensen daadwerkelijk gaat verduurzamen<br />

als dit meegenomen is in het adviesgesprek.<br />

Door het te bespreken kunnen<br />

adviseurs dus echt impact maken en<br />

een bijdrage leveren aan een duurzamere<br />

samenleving. De grootste uitdaging is<br />

om het altijd te bespreken.”<br />

Wat doet Centraal Beheer om adviseurs<br />

daarbij te faciliteren?<br />

“We snappen echt wel dat een hypotheekadviseur<br />

in een gesprek aan zoveel<br />

moet denken, dat hij duurzaamheid nog<br />

wel eens over het hoofd ziet. En we weten<br />

ook dat ze, net als hun klant, vaak geen<br />

expert op dat gebied zijn. Dat hoeft ook<br />

niet. Daarom helpen we onze adviseurs<br />

en klanten op een aantal manieren.”<br />

36 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong>


CENTRAAL BEHEER<br />

Duurzaam woongemak<br />

“Sinds enige tijd hebben we een handige<br />

online scan waarmee de adviseur, samen<br />

met de klant, kan kijken wat er mogelijk<br />

is. Dit kan vaak prima tijdens het<br />

adviesgesprek, omdat je dan toch al de<br />

gegevens van het huis (zoals bouwjaar<br />

en energielabel) bij de hand hebt. Uit de<br />

scan komt binnen vijf minuten een overzicht<br />

van wat de klant zou kunnen doen,<br />

wat die maatregelen kosten en welke besparing<br />

ze opleveren. Mijn tip aan adviseurs<br />

is: doe ook zelf eens de duurzaamheidsscan<br />

voor je eigen huis. Dan weet je<br />

hoe het werkt en kun je het gemakkelijker<br />

met een klant bespreken.”<br />

Specialistisch advies helpt klant en<br />

adviseur<br />

“Tegen geringe kosten bieden we ook een<br />

uitgebreider advies aan, met een duurzaamheidsadviseur.<br />

Ook dat ondersteunt<br />

de hypotheekadviseur. Het gaat erom<br />

dat hij inzicht krijgt in de wensen van de<br />

klant en de bijbehorende financieringsbehoefte<br />

in beeld kan brengen. Als de<br />

klant het ziet zitten, kan het benodigde<br />

budget meteen meegenomen worden in<br />

de financiering. Het geld blijft twee jaar<br />

beschikbaar, dus mensen hoeven niet<br />

meteen aan de slag. Het voordeel voor de<br />

klant is, dat hij via Centraal Beheer direct<br />

contact kan leggen met uitvoerders, die<br />

door ons geselecteerd zijn op kwaliteit en<br />

expertise. Overigens is er geen enkele afnameverplichting<br />

en wordt het dienstenpakket<br />

de komende tijd nog verder uitgebreid.<br />

Inmiddels kan een klant bijvoorbeeld<br />

ook een laadpaal laten installeren.<br />

En mooi toch, dat de financiering dan in<br />

elk geval alvast geregeld is.”<br />

De groene pagina<br />

“Daarnaast nemen we vanaf volgend<br />

jaar in ons voorlopig renteaanbod een<br />

zogeheten ‘groene pagina’ op. Dat doen<br />

we alleen als energiebesparende voorzieningen<br />

nog niet zijn meegenomen<br />

in het voorlopig aanbod. Op deze groen<br />

gekleurde pagina leggen we de klant uit<br />

wat de voordelen van verduurzaming<br />

zijn en dat ze dit bij Centraal Beheer heel<br />

gemakkelijk kunnen regelen. Ook geven<br />

José Rouwenhorst: ‘Doe als<br />

adviseur zelf eens de duurzaamheidsscan<br />

voor je eigen huis.’<br />

we aan dat, als ze het niet zelf kunnen<br />

(of willen) financieren, dit het moment<br />

is om het met de adviseur te bespreken.<br />

De klant heeft immers dan nog de mogelijkheid<br />

om bijvoorbeeld die zes procent<br />

extra voor verduurzaming op te laten nemen<br />

in zijn hypotheek. We hebben uitgebreid<br />

getoetst hoe adviseurs hier naar<br />

kijken, en ze vinden dit een prima werkwijze.<br />

Ook dat draagt weer bij aan een<br />

goede relatie met de klant.<br />

Komen er nog andere vernieuwingen<br />

aan?<br />

“Standaard zijn onze offertes vier maanden<br />

geldig, met een verlengingsmogelijkheid<br />

van twee maanden. Voor nieuwbouwwoningen<br />

is dat vaak niet voldoende.<br />

Er worden, zeker de komende jaren,<br />

veel nieuwe woningen gebouwd. We vinden<br />

het belangrijk dat we ook die klanten<br />

goed kunnen helpen. Daarom willen<br />

we vanaf volgend jaar de offertes voor<br />

een nieuwbouwwoning kunnen verlengen<br />

tot een jaar.”<br />

“Daarnaast overwegen we om een<br />

groen leningdeel mogelijk te maken,<br />

waarbij klanten een rentekorting krijgen<br />

op het budget dat ze voor verduurzaming<br />

gebruiken. En we onderzoeken<br />

of we wellicht een rentekorting kunnen<br />

gaan geven voor nieuwe hypotheken van<br />

huizen met energielabel A+. Kortom, we<br />

werken er hard aan om onze ambitie van<br />

duurzaam samen leven ook in de toekomst<br />

nog meer invulling te geven.” n<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 37


DUURZAAM ADVIES<br />

Adviesalerts!<br />

duurzaam advies<br />

DE AANDACHT VOOR DUURZAAM ADVIES IS TERECHT GROOT. OOK IN DIT KATERN WEER<br />

EEN AANTAL ADVIESALERTS! ZO WIL HET NIBUD DAT ENERGIEZUINIGHEID EEN PLEK<br />

KRIJGT DE LEENNORMEN. HOE ZOU DAT ER DAN UIT KOMEN TE ZIEN?<br />

TEKST TOON BERENDSEN<br />

Duurzaam advies, wat is dat eigenlijk?<br />

Helaas ontbreekt het, ondanks -tig<br />

richtlijnen, principes en doelstellingen<br />

(zoals de Sustainable Development<br />

Goals van de Verenigde Naties)<br />

aan een duidelijke definitie. People,<br />

planet, profit of beter nog prosperity<br />

(voorspoed) is volgens ons een hele goede samenvatting<br />

van wat duurzaam advies zou moeten zijn. Duurzaam<br />

advies is in de eerste plaats dienend aan mens en<br />

aarde. Het zou mooi zijn als er langs die lijn principes<br />

voor duurzaam advies worden ontwikkeld. Wie pakt de<br />

handschoen op? Een principe zou bijvoorbeeld kunnen<br />

zijn: duurzaam advies is eerlijk.<br />

Handvatten zijn te vinden in het onlangs gepubliceerde<br />

onderzoek ‘Het belang van duurzaam advies’ van<br />

Fred de Jong (associate lector Sustainable Finance &<br />

Tax HAN). Het rapport leest: “Het thema duurzaamheid<br />

heeft directe verbanden met onderwerpen als circulaire<br />

economie, brede welvaart en maatschappelijk verantwoord<br />

ondernemen. Met name de eerste twee begrippen<br />

zijn nog relatief onbekend bij adviseurs. Terwijl de<br />

overheid daarvoor wel concrete ambities heeft geformuleerd.<br />

Voor financieel en fiscaal adviseurs is het van<br />

belang om het thema duurzaamheid in perspectief te<br />

kunnen plaatsen met de maatschappelijke tendens<br />

naar een circulaire economie en het sturen op brede<br />

welvaart. Daarbij kunnen brancheorganisaties een cen-<br />

38 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong>


DUURZAAM ADVIES<br />

trale rol spelen door te infomeren, te stimuleren en door<br />

op te leiden.”<br />

GROEN DASHBOARD ONTBREEKT<br />

Moet duurzaam advies bijdragen aan werkelijke (gedrags)verandering?<br />

Dat is een vraag die zich steeds<br />

meer zal gaan opdringen, vooropgesteld dat de klimaatverandering<br />

doorzet. We laten de vraag nu even liggen.<br />

Maar er kan een moment komen dat de financiële sector<br />

zich moet afvragen of het nog wel wenselijk is dat<br />

zij vervuilende of anderszins omstreden risico’s financiert<br />

en verzekert. Feitelijk is dat moment er al als het<br />

gaat om beleggingen. Steeds meer financiële instellingen<br />

investeren niet meer in vervuilende industrie bijvoorbeeld.<br />

En ze worden er publiekelijk op afgerekend<br />

als ze dit wel blijven doen (onder meer via de Eerlijke<br />

Verzekeringswijzer). Overigens zou er wat ons betreft<br />

ook best zo’n dashboard mogen komen waarop te zien<br />

is hoe groen de producten van banken en verzekeraars<br />

werkelijk zijn. Vergroening van met name verzekeringen<br />

staat nog in de kinderschoenen, een beetje publieke<br />

druk kan geen kwaad.<br />

ENERGIELABEL STEEDS BELANGRIJKER<br />

Verduurzaming is momenteel een hot item bij woningen,<br />

zeker ook vanwege de ontplofte prijs van energie.<br />

Wij gaan alle financieringsmogelijkheden hier niet nog<br />

eens herhalen. Belangrijker is om de mogelijkheden<br />

ook echt proactief aan te kaarten tijdens het adviesgesprek.<br />

Uiteindelijk zullen adviseurs dat ook wel moeten.<br />

Het energielabel – vernieuwd – heeft al een grotere<br />

invloed gekregen op de waarde van de woning. De<br />

NVM in november: “De woningwaarde van een duurzame<br />

woning ten opzichte van een minder duurzame<br />

woning is hoger en het verschil neemt alleen maar<br />

verder toe. Een woning met label C brengt (op dit moment<br />

verkocht) gemiddeld 11,6 procent meer op dan<br />

een vergelijkbare woning met een label G. Met de huidige<br />

gemiddelde woningprijs kan het dan gaan om bijna<br />

50.000 euro.”<br />

Als het aan het Nibud ligt gaat het energielabel<br />

vanaf 2024 ook een rol spelen in de leennormen die<br />

het instituut jaarlijks opstelt (en door de minister doorgaans<br />

zo worden overgenomen). Dat zou betekenen dat<br />

energiezuinigheid mede de hoogte van de maandlasten<br />

gaat bepalen. Dan wordt verduurzaming ineens nog<br />

veel interessanter dan nu al het geval.<br />

Het Nibud oppert clusters van energielabels (AB,<br />

CD, EFG, A++) en een nader te bepalen extra dimensie<br />

(woningtypes/oppervlakteklassen). Het instituut verder:<br />

“Er liggen drie manieren voor de hand om de extra<br />

ruimte voor energiezuinigheid een plek te geven: als<br />

hoger percentage in de financieringslasttabel; als extra<br />

‘Waar blijven principes<br />

voor duurzaam advies?’<br />

bedrag aan hypotheek; als lagere maandlasten. Wij adviseren<br />

die derde mogelijkheid verder te verkennen.”<br />

Voor 2023 worden de bedragen voor energiezuinige<br />

maatregelen gehandhaafd op hetzelfde niveau als nu<br />

genoemd in de Tijdelijke Regeling.<br />

Enkele andere recente ontwikkelingen bij de verduurzaming<br />

van woningen: huishoudens met een verzamelinkomen<br />

tot 45.014 euro per jaar betalen sinds 1<br />

november geen rente als ze een nieuwe Energiebespaarlening<br />

aanvragen bij het Nationaal Warmtefonds. De<br />

nul procent rente geldt bij goedgekeurde aanvragen dan<br />

voor de volledige leenperiode. Het Rijk heeft de intentie<br />

de regeling voor twee jaar in stand te houden, daarna<br />

wordt geëvalueerd of de maatregel langer nodig is.<br />

Ook sinds 1 november kan via de VvE een gezamenlijke<br />

verduurzamingslening bij het Stimuleringsfonds<br />

Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten worden aangevraagd<br />

met een garantie van NHG. De VvE kan zelf de<br />

hoogte van de lening bepalen met een maximum van<br />

25.000 euro per appartement en heeft ook keuze in de<br />

looptijd van de lening (tien, vijftien of 20 jaar). De aflossing<br />

en rente worden betaald door de VvE en via een<br />

verhoging van de VvE-bijdrage in rekening gebracht bij<br />

de leden. De aanvraag loopt via de gemeente.<br />

KENNISPORTAAL KLIMAATRISICO’S<br />

Adfiz lanceerde in 20<strong>22</strong> het kennisportaal Klimaatrisico’s.<br />

Adfiz: “De Klimaatschademonitor van het Verbond<br />

van Verzekeraars laat onder andere zien dat de schadepieken,<br />

als gevolg van de toename van extreem weer,<br />

steeds hoger worden. Nederland staat daarmee voor de<br />

enorme opgave om het land klimaatbestendig te maken.”<br />

Adfiz roept adviseurs op klimaatrisico’s onder de<br />

aandacht van hun klanten te brengen en advies te geven<br />

over hoe om te gaan met het toegenomen risico op<br />

klimaatschade.<br />

Het kennisportaal bundelt beschikbare inzichten,<br />

kennis en tools die ingaan op de verzekerbaarheid van<br />

en preventieve maatregelen tegen verschillende soorten<br />

weer- en klimaatschade (zoals overstroming, droogte,<br />

sneeuw, hagel, regen, storm en bliksem). Het belangrijkste<br />

onderdeel van het kennisdossier klimaatrisico’s<br />

is de vergelijking van polisvoorwaarden. De vergelijkingstool<br />

is in opdracht van Adfiz gemaakt door Poliskraker.<br />

n<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 39


PARTNER IN KENNIS<br />

KLIMAATDOELEN, ZOALS DE REDUCTIE VAN CO2-EMISSIE MET 60<br />

PROCENT IN 2030, KOMEN STEEDS DICHTERBIJ. VEEL BURGERS<br />

EN BEDRIJVEN NEMEN HUN VERANTWOORDELIJKHEID EN IN-<br />

VESTEREN IN DUURZAME ENERGIE EN MOBILITEIT. ZO OOK DE<br />

GROND-, WEG- EN WATERBOUW (GWW) EN GROENSECTOR MET<br />

EEN TRANSITIE NAAR ELEKTRISCHE MACHINES. DEZE DUUR-<br />

ZAAMHEIDSSLAG MOET PRAKTISCH ZIJN VOOR BEDRIJVEN, VINDT<br />

a.s.r. DAAROM WERKT DE VERZEKERAAR SAMEN MET TWEE PAR-<br />

TIJEN DIE HET WERKVELD VAN HAVER TOT GORT KENNEN.<br />

Ondernemer gebaat bij<br />

duurzame samenwerking<br />

TEKST MARTIN NEYT | BEELD NANCY ZWAAL FOTOGRAFIE<br />

De verkoop van elektrische personenauto’s<br />

groeit al jaren<br />

fors en ook de aanschaf van<br />

bedrijfsvoertuigen schiet omhoog.<br />

Het CBS berekende aan het begin<br />

van dit jaar, dat het aantal elektrische<br />

bedrijfsvoertuigen sinds 2015 met 774<br />

procent is toegenomen naar bijna 12.000<br />

stuks. Naast bestelauto’s en bussen, is de<br />

elektrificatie van werkmachines inmiddels<br />

in volle gang. Dat heeft wat voeten<br />

in de aarde, want elektrische machines<br />

zijn twee, soms drie keer duurder dan<br />

conventionele machines. En dat levert<br />

weer een hogere verzekeringswaarde en<br />

premie op.<br />

a.s.r. heeft daar in samenspraak met<br />

Cumela-brancheorganisatie voor groen,<br />

grond en infra- en E- Hartog Bouwmaterieel<br />

-gespecialiseerd in machines voor<br />

de GWW-sector- een oplossing voor bedacht.<br />

Zo kan een bedrijf een nieuwe machine<br />

in elektrische uitvoering van pakweg<br />

60.000 euro voor hetzelfde tarief<br />

verzekeren als een conventioneel voertuig<br />

dat de helft kost. Het gaat dan om<br />

de premie voor de wettelijke aansprakelijkheid.<br />

Het idee is dat het risico op ongelukken,<br />

ongeacht de hogere waarde,<br />

min of meer gelijk blijft.<br />

“We willen duurzaamheid bij klanten<br />

stimuleren en dit is een manier om hen<br />

daarin vooruit te helpen”, zegt Arthur<br />

van den Berg, productspecialist bij a.s.r.<br />

“Maar we willen in geen geval vanuit een<br />

ivoren toren roepen hoe ondernemers<br />

het moeten aanpakken. Verduurzaming<br />

klinkt in theorie mooi, maar het moet in<br />

de praktijk van alledag passen.”<br />

Vandaar dat a.s.r. nadrukkelijk voor<br />

de samenwerking met kennispartners<br />

Cumela en E- Hartog Bouwmaterieel<br />

heeft gekozen, zegt collega Guido van<br />

Walbeek, commercieel riskmanager bij<br />

a.s.r.. “Deze partnerschappen zijn waardevol.<br />

Zij weten wat ondernemers nodig<br />

hebben om verdere stappen in de transitie<br />

te zetten.”<br />

BRANDRISICO<br />

De twee kennispartners informeerden<br />

a.s.r. over technische ontwikkelingen<br />

in het werkveld en specifieke mogelijkheden<br />

voor de doelgroep. Cumela en E-<br />

Hartog Bouwmaterieel dachten tevens<br />

mee over de preventie-eisen voor elektrische<br />

machines. Gezamenlijk kwamen<br />

ze tot een uitgebalanceerde beschrijving<br />

voor het laden, stallen, onderhouden en<br />

repareren van elektrische machines. Een<br />

pakket waarmee bedrijven (brand)risico’s<br />

kunnen beperken en dat tegelijkertijd<br />

werkbaar voor hen is.<br />

Overigens blijkt uit onderzoek dat<br />

het brandrisico bij elektrische voertuigen<br />

niet bovengemiddeld is. Verhalen over<br />

spontaan ontbrandende accu’s in elektrische<br />

personenauto’s krijgen veel aandacht,<br />

maar dergelijke voorvallen zijn<br />

zeldzaam. Ook vanwege de jarenlange<br />

ervaring met elektrische heftrucks en<br />

elektrokarren, is het niet de verwachting<br />

dat het brandrisico van elektrisch aangedreven<br />

machines groter wordt.<br />

Veel problemen zijn te voorkomen<br />

door het gebruik van de juiste accu’s en<br />

goed onderhoud, verduidelijkt Gerrit Rottiné,<br />

adviseur bij Cumela. “Het is in ieders<br />

40 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong>


a.s.r.<br />

belang dat machines gewoon goed blijven<br />

werken en dat er geen ongelukken<br />

gebeuren. Daar hebben we vanuit het<br />

perspectief van ondernemer, verzekeraar<br />

en leverancier van machines, die de voorschriften<br />

van fabrikanten tot in de puntjes<br />

kent, op ingestoken. Het is een mooie<br />

open samenwerking geworden, waarin<br />

elke partij zijn kennis heeft gedeeld. Dit<br />

is dé manier om vooruit te komen in de<br />

energietransitie.”<br />

INNOVATIEF KARAKTER<br />

Er moeten ook wel slagen worden gemaakt.<br />

Niet alleen omdat het jaar 2030<br />

nadert, ook omdat we volgens een recent<br />

advies van het Planbureau voor de Leefomgeving<br />

(PBL) de doelen uit het Klimaatakkoord<br />

in het huidige tempo niet<br />

halen. “Het stikstofvonnis van de Raad<br />

van State legt nog eens extra druk op”,<br />

reageert Ralph de Hart, directeur bij Cumela.<br />

“Gelukkig realiseren steeds meer<br />

mensen zich dat. Een ander voordeel is<br />

dat de technologische innovatie snel verloopt.<br />

Bijvoorbeeld accu’s worden kwalitatief<br />

beter en laden sneller.”<br />

Ondernemers in de GWW en de sectoren<br />

groen en agrarisch kenmerken zich<br />

volgens Rottiné door hun innovatief karakter.<br />

“Ze hebben veel belangstelling<br />

voor vernieuwende en besparende technische<br />

oplossingen en willen daar absoluut<br />

in mee. Het financiële plaatje speelt<br />

natuurlijk wel een rol. De aanschaf van<br />

elektrische machines vergt een flinke investering.”<br />

Ralph de Hart, Rosanne den Hartog, Arthur van den Berg en Gerrit Rottiné bij de nieuwe<br />

elektrische shovel Giant G2700E (x-extra).<br />

OVERSTAP NAAR ELEKTRISCH<br />

Rosanne den Hartog, bedrijfsleider van<br />

E- Hartog Bouwmaterieel, ziet dat nu<br />

vooral de grotere bedrijven elektrische<br />

machines en voertuigen aanschaffen.<br />

Naast verduurzaming van de eigen organisatie,<br />

speelt voor deze bedrijven<br />

het verkrijgen van opdrachten een rol.<br />

“Steeds meer opdrachtgevers stellen<br />

eisen aan de emissie bij projecten. Om<br />

een kans te maken in aanbestedingen<br />

en tenders, kiezen deze ondernemingen<br />

voor elektrische machines.”<br />

Maar ook voor het MKB is een overstap<br />

naar elektrisch inmiddels een interessante<br />

optie, benadrukt Den Hartog.<br />

“Ondernemers besparen op brandstofkosten<br />

door de zuinigheid van de machines<br />

en de lagere kosten voor onderhoud.<br />

Daarnaast zijn er allerlei subsidies voor<br />

duurzame bedrijfsmatige investeringen<br />

beschikbaar, zoals de milieu-investeringsaftrek<br />

MIA en de SSEB, subsidieregeling<br />

Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel.”<br />

De techniek zelf ontwikkelt zich inmiddels<br />

zo snel, dat zelfs zwaardere<br />

voertuigen elektrisch kunnen worden<br />

aangedreven. E- Hartog Bouwmaterieel<br />

levert onder andere een shovel, type Giant<br />

G2700E (x-extra), die zware pallets<br />

stenen kan tillen. Veel elektrische shovels<br />

zijn al geschikt voor oplading via laadpalen.<br />

“En er komt continu software voor<br />

bestaande elektrische machines op de<br />

markt”, voegt Den Hartog toe. “Zo houden<br />

ondernemers een actueel product.”<br />

FINANCIEEL ADIVSEUR<br />

a.s.r. zet de komende jaren vol in op<br />

duurzaamheid. Elektrificatie van voertuigen,<br />

zoals werkmachines, maar ook personenauto’s<br />

en bedrijfsvoertuigen behoudt<br />

prioriteit. De ogen blijven hoe dan<br />

ook scherp gericht op alle duurzame ontwikkelingen,<br />

stelt Van den Berg: “Waterstof,<br />

bijvoorbeeld voor de aandrijving van<br />

zware graafmachines, kan een belangrijke<br />

rol gaan spelen in de energietransitie.<br />

We blijven dergelijke alternatieven en<br />

verduurzaming als geheel uitdragen naar<br />

onze klanten. Ook kunnen preventiespecialisten<br />

van a.s.r. ingeschakeld worden<br />

om de ondernemer bij te staan bij duurzaamheid<br />

en veiligheid”.<br />

De financieel adviseur is bij uitstek<br />

de specialist die ondernemers op verzekeringsgebied<br />

in de energie transitie<br />

vooruit kan helpen, besluit De Hart. “De<br />

adviseur kent de klant en heeft het totaalplaatje<br />

in beeld. Het delen van product-<br />

en technische kennis kan via a.s.r.<br />

en een organisatie als Cumela verlopen.<br />

Zoek de samenwerking met kennispartijen,<br />

dat levert de beste resultaten op.” n<br />

www.asr.nl<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 41


DUURZAAM ADVIES<br />

STEEDS MEER BEDRIJVEN PAKKEN DUURZAAMHEID ACTIEF OP.<br />

HET MERENDEEL VAN DE BEDRIJVEN HEBBEN VOLGENS HET CBS<br />

DIT JAAR MAATREGELEN GENOMEN OM HUN BEDRIJFSVOERING<br />

DUURZAMER TE MAKEN. ER IS MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK<br />

VOOR DEZE VERDUURZAMING EN DAT WORDT ALLEEN MAAR<br />

GROTER. DE VERZEKERINGSBRANCHE HEEFT DAAR EEN<br />

SPILFUNCTIE IN EN HEEFT EEN BELANGRIJKE ROL IN HET VERDER<br />

VERDUURZAMEN VAN ONZE SAMENLEVING. OP DIT VLAK VALT NOG<br />

VEEL IMPACT TE MAKEN VANUIT ONZE BRANCHE EN DAAR VOOR<br />

IS INSVER OPGERICHT. HET PLATFORM DAT ONDERDAK BIEDT AAN<br />

ALLES EN IEDEREEN DIE OPENSTAAT VOOR VERDUURZAMING.<br />

Klimaat en<br />

duurzaamheid topprioriteit<br />

maken<br />

TEKST KEES DULLEMOND, DIRECTEUR INSVER<br />

De belangrijkste reden om te verduurzamen<br />

voor bedrijven is vaak toch een<br />

financiële prikkel of maatregelen die<br />

worden opgelegd vanuit de overheid.<br />

INSVER vindt het belangrijk dat mensen<br />

hun eigen verantwoordelijkheid<br />

oppakken en zélf overtuigd zijn van<br />

het nut van verduurzaming. Vanuit een intrinsieke motivatie<br />

moeten we het voortouw nemen en niet wachten<br />

op andere partijen of op elkaar. Er is inmiddels veel<br />

bekend over de gevolgen van klimaatverandering en<br />

het verlies aan biodiversiteit. Toch spannen we tot nu<br />

toe nog de kar achter de wagen en dweilen we met de<br />

kraan open.<br />

REGELGEVING OMDAT HET MOET<br />

Daarbij hebben veel initiatieven wereldwijd nog niet<br />

geleid tot een afname van de verstoring van de natuur<br />

en het dalen van het aantal diersoorten op onze planeet.<br />

Een betere wetgeving is belangrijk om meer bedrijven<br />

aan te sporen hun verantwoordelijkheid te nemen.<br />

Ook de verzekeringsbranche krijgt te maken met<br />

nieuwe wet- en regelgeving. Klimaat en duurzaamheid<br />

hebben topprioriteit in de politiek, bij DNB en AFM.<br />

Deze topprioriteit zou eigenlijk voor iedere verzekeraar,<br />

assurantiekantoor of financieel adviseur moeten gelden.<br />

Wie de maatschappelijke verantwoordelijkheid<br />

aanvaardt en een vooruitstrevende rol oppakt op weg<br />

naar verduurzaming is de winnaar van morgen.<br />

42 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong>


DUURZAAM ADVIES<br />

INZICHTELIJK MAKEN<br />

De vraag is nog vaak hoe. Als het gaat om (vernieuwde)<br />

wetgeving liggen daar zelfs nog veel vragen over de<br />

aanpak onder adviseurs. INSVER wil los van die wetgeving<br />

positief draagvlak creëren waarin verzekeringsmensen<br />

de sport zien om mee te doen. Wij inventariseren<br />

ideeën en stellen tal van instrumenten ter beschikking<br />

om duurzaamheid concreet en inzichtelijk te maken.<br />

Dit is bedoeld voor de hele keten want we hebben<br />

elkaar nodig. Samenwerking is cruciaal om er voor te<br />

zorgen dat natuur en mens weer meer in balans zijn.<br />

Wij zijn immers natuur en geen heer en meester over<br />

diezelfde natuur.<br />

URGENTIE<br />

Hoewel dit concept steeds meer in ons bewustzijn<br />

dringt blijven concrete acties vaak uit. Onze klimaatuitdagingen<br />

hangen vaak samen met tal van andere<br />

maatschappelijke, sociale, ecologische en economische<br />

vraagstukken en knelpunten. Voor advieskantoren die<br />

dagelijks bezig zijn om hun klanten goed te helpen, hun<br />

team te optimaliseren en de bedrijfsprocessen draaiende<br />

te houden, is het niet te doen om goed inzicht te hebben<br />

in deze complexe materie, laat staan waar zij zelf<br />

invloed op uit kunnen oefenen.<br />

HOE DAN WEL<br />

INSVER gaat daarom voor een laagdrempelige en concrete<br />

aanpak. Wanneer wij met elkaar als branche kleine<br />

en grote stappen zetten, maken wij met zijn allen<br />

een grote sprong vooruit.<br />

Dit begint met kennis en informatie verzamelen<br />

over duurzaam en klimaatverantwoord ondernemen. Er<br />

is inmiddels veel informatie beschikbaar. Juist die hoeveelheid<br />

maakt dat bedrijven niet altijd weten waar ze<br />

moeten beginnen. Het is een drempel om aan de slag te<br />

gaan. Daarom hebben we voor de leden van INSVER een<br />

kennisplatform ontwikkeld. Zie dit als een digitale bi-<br />

Kees Dullemond:<br />

‘Duurzaamheid wordt<br />

business as usual.’<br />

VOETAFDRUK BEREKENEN<br />

Een beter milieu start nog altijd bij onszelf. De opwarming<br />

van de aarde wordt veroorzaakt door de<br />

CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen. INSVER<br />

heeft daarom twee versies voetafdruk calculators<br />

ontwikkeld, specifiek afgestemd op de verzekeringsbranche.<br />

• De Panda versie: voor zelfstandig gebruik, als eerste<br />

snelle quick scan en beschikbaar als webtool.<br />

• De Leeuwin versie: zeer uitgebreid, met intensieve<br />

begeleiding voor een diepgaande analyse, meer<br />

geschikt voor grotere assurantiekantoren.<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 43


DUURZAAM ADVIES<br />

‘Het duurt niet lang<br />

meer of klanten willen<br />

alleen nog zaken doen<br />

met duurzame<br />

ondernemingen’<br />

GEEN KEUS<br />

Het duurt niet lang meer of klanten willen alleen nog<br />

zaken doen met duurzame ondernemingen. Adviseurs<br />

selecteren daarom ook steeds meer op samenwerkingen<br />

met duurzame verzekeraars. Een punt van aandacht<br />

is natuurlijk dat financiële producten ook echt<br />

duurzaam zijn en dat er geen sprake is van greenwashing.<br />

Een algemeen erkend duurzaamheidslabel is<br />

hier deels een oplossing voor. Dit zal niet lang op zich<br />

laten wachten. De hele samenleving verduurzaamt en<br />

de verzekeringsbranche moet daarin mee en kan daar<br />

zelfs een aanjagende rol in spelen. Wij willen met INS-<br />

VER een actiegericht klimaat scheppen voor adviseurs<br />

waarin ze uitgenodigd en bekrachtigd worden om die<br />

rol op te pakken en uit te voeren. n<br />

bliotheek met allemaal artikelen, rapporten, boeken en<br />

nieuws over duurzaamheid in de verzekeringsbranche.<br />

Dit helpt financieel adviseurs en assurantiekantoren<br />

om in een afgebakende omgeving kennis op te doen en<br />

behapbare stappen te zetten.<br />

Met INSVER pakken we de handschoen op om de<br />

verzekeringsbranche breder en dieper met artikelen<br />

over duurzaamheid en klimaat te informeren. Concreet,<br />

met voorbeelden en tips en suggesties. Denk aan voorbeelden,<br />

tips en suggesties voor in de bedrijfsvoering<br />

van de adviseurs en verzekeraars:<br />

• over hoe je duurzame verzekeringen kunt maken en<br />

duurzaam advies verleent;<br />

• over hoe je de CO2-voetafdruk kunt verlagen en dat<br />

ook met je klanten kunt gaan bespreken;<br />

• over wat de SDG’s zijn en hoe je die in je bedrijf kunt<br />

implementeren;<br />

• over hoe je het gesprek met je klant over duurzaamheid<br />

aan gaat (zakelijk en particulier);<br />

• over hoe je zelf een plan van aanpak maakt om<br />

duurzaamheid in je bedrijf te integreren.<br />

VERDUURZAMEN BEGINT BIJ JEZELF<br />

Om te verduurzamen begin je bij jezelf. Dit komt een<br />

advies aan anderen alleen maar ten goede. INSVER<br />

heeft daarom twee CO2 voetafdruk calculators gemaakt<br />

die assurantiekantoren kunnen invullen om te zien hoe<br />

ze er voor staan met hun bedrijf en waar ze kunnen verbeteren.<br />

Verder is het platform ingedeeld in diverse thema’s<br />

zoals duurzaamheid, klimaat, circulariteit, en regelgeving.<br />

Het zijn allemaal thema’s die met elkaar samenhangen<br />

en allemaal belangrijk zijn. Wat we hiermee<br />

laten zien is dat er enorm veel mogelijkheden zijn om<br />

aan duurzaamheid te doen. En dat het ook juist goed is<br />

om daar iets kleins uit te kiezen waarop je actie onderneemt.<br />

INSVER<br />

INSVER is het kennisplatform over duurzaamheid in<br />

de verzekeringsbranche. Allerlei informatie en hulpmiddelen<br />

tref je hier aan als antwoord op de vraag:<br />

wat kan ik doen als assurantiekantoor aan verduurzaming?<br />

Samen met elkaar zetten we onze schouders<br />

er onder, op weg naar een duurzame samenleving<br />

verzekerd.<br />

Voordelen van INSVER:<br />

• Je kunt gebruik maken van ondersteuning door<br />

INSVER;<br />

• Je wordt onderdeel van een netwerk van verduurzamers;<br />

• Je krijgt recente informatie over verduurzamen<br />

ingedeeld in overzichtelijke thema’s;<br />

• Je kunt gemakkelijker samenwerking en/of coalities<br />

aan gaan;<br />

• Het is een stimulans om je eigen verduurzaming<br />

sneller en beter te realiseren;<br />

• Het draagt bij aan het zichtbaar kunnen communiceren<br />

van je inspanningen op klimaat- en SDGgebied<br />

(en mogelijk onder voorwaarden met het<br />

INSVER-logo);<br />

• Er ontstaat grote voldoening: je bent van betekenis<br />

voor een duurzame samenleving;<br />

• Duurzaamheid wordt ‘business a usual’ en het zal<br />

daarom de toekomst van je bedrijf waarborgen.<br />

Meer informatie: www.insver.nl<br />

44 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong>


PARTNER IN KENNIS<br />

FINANCIEEL ZEKER<br />

HOE KUNNEN WE CONCREET INVULLING GEVEN AAN ONZE<br />

AMBITIE OM BREDE WELVAART VOOR ONZE KLANTEN TE REALI-<br />

SEREN? OVER DIE VRAAG HEBBEN WE ONS DE AFGELOPEN TIJD<br />

GEBOGEN BINNEN FINANCIEEL ZEKER. NATUURLIJK, WE<br />

FINANCIEREN VERDUURZAMINGSMAATREGELEN ZOALS<br />

ZONNEPANELEN EN ISOLATIE. EN WE COMPENSEREN ONZE<br />

UITSTOOT VIA HET AANPLANTEN VAN EXTRA BOMEN. MAAR<br />

DAT IS NIET GENOEG. WE MOETEN EN WE WILLEN MEER DOEN.<br />

Extra financiële ruimte<br />

om te verduurzamen<br />

TEKST ROBERT VAN DEN BROEK<br />

Afgelopen voorjaar heeft een<br />

student van de HAN University<br />

of Applied Sciences ons geholpen<br />

met het in kaart brengen<br />

van mogelijke vormen van dienstverlening<br />

om bij te dragen aan brede welvaart<br />

ontwikkeling. Beluister op spotify<br />

de podcast Duurzaamheid in hypotheekadvies:<br />

veel meer dan een groene saus. Dit<br />

onderzoek heeft ons extra gemotiveerd<br />

om actie te ondernemen. Ik noem hier<br />

twee concrete instrumenten die we voor<br />

onze klanten hebben ontwikkeld.<br />

EXTRA RUIMTE<br />

De aankoop van een woning moet voor<br />

een klant een feestje zijn en niet leiden<br />

tot zorgen. Vanuit onze rol als financieel<br />

dienstverlener kunnen we een deel van<br />

die zorgen voorkomen. Door een passende<br />

financiering te regelen, door in het<br />

advies te kijken naar de totale financiële<br />

situatie en de lange termijn. Wat we ook<br />

kunnen doen is extra financiële ruimte<br />

scheppen om direct bij de aankoop van<br />

een woning de nodige duurzame maatregelen<br />

te treffen. Het verduurzamen van<br />

een woning kan behoorlijk kostbaar zijn.<br />

Maar het is vooral ook een investering in<br />

de toekomst. Verduurzaming is beter voor<br />

het milieu, onze leefomgeving en essentieel<br />

voor onze kinderen en kleinkinderen.<br />

En is financieel gezien ook een besparing<br />

op termijn. Daarom bieden we woningkopers<br />

extra financiële ruimte om zo snel<br />

mogelijk die verduurzamingsmaatregelen<br />

te treffen. Door ze de mogelijkheid te<br />

geven de eerste zes tot twaalf maanden<br />

geen hypotheekrente te betalen. Verduurzamen<br />

is dan mogelijk zonder een extra<br />

lening te hoeven afsluiten.<br />

DEKKING BIJ OVERLIJDEN<br />

Een andere invulling van adviseren voor<br />

brede welvaart is het bieden van extra<br />

dekking bij overlijden. Op het moment<br />

dat we een relatie aangaan met<br />

onze klant voelen we ons verantwoordelijk<br />

voor het welzijn van die klant. Dus<br />

niet pas vanaf het sluiten van de hypotheek.<br />

Daarom bieden we al direct na de<br />

opdracht tot dienstverlening een kosteloze<br />

dekking voor het overlijdensrisico.<br />

De uitkering (50.000 euro) gaat naar de<br />

nabestaanden die met deze uitkering de<br />

tijd kunnen overbruggen en maatregelen<br />

nemen om hun leven weer op de rit<br />

te krijgen.<br />

KRACHTEN BUNDELEN<br />

Als Financieel Zeker willen we andere<br />

financiële dienstverleners, zoals onze<br />

business partners, aanjagen om meer te<br />

doen aan brede welvaartontwikkeling.<br />

Daarom hebben we ze uitgenodigd voor<br />

een rondetafelgesprek over hoe we als<br />

branche gezamenlijk een netto positieve<br />

bijdrage kunnen leveren. Dat gesprek<br />

gaat begin 2023 plaatsvinden. We doen<br />

het graag samen maar we geven vast<br />

het goede voorbeeld. n<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 45


PURPOSE<br />

HET IS EEN MOOI IDEE OM VANAF 2024<br />

DE LEENNORMEN VOOR HYPOTHEKEN TE<br />

DIFFERENTIËREN. MAAR ALS MINISTER<br />

DE JONGE NIET BEREID IS OM GEBRUIK TE<br />

MAKEN VAN MOGELIJKHEDEN DIE AL LANG<br />

BESTAAN, VERANDERT ER NIETS.<br />

TEKST HERGEN DUTRIEUX, VIISI HYPOTHEKEN<br />

Geschreven op persoonlijke titel<br />

‘Zolang de minister<br />

niet bereid is het<br />

voortouw te nemen,<br />

verandert er niets<br />

wezenlijk aan de<br />

leennorm’<br />

In het zorgzame Nederland is er voor elk aspect van<br />

ons leven wel een instantie die erop toeziet dat het<br />

ons goed gaat. Het consultatiebureau let erop dat we<br />

als baby’s passen binnen de groeicurve, de schoolarts<br />

kijkt of we wel rechtop lopen, de leerplichtambtenaar<br />

of we naar school gaan. En ook als we eenmaal<br />

volwassen zijn, wordt er goed op ons gepast. Zo berekent<br />

het Nibud of ons leven niet te duur wordt.<br />

Sinds 2000 rekent de budgetbewaker de financieringslastnormen<br />

uit voor hypotheken. Aan de hand van<br />

drie componenten – betaalbaarheid, hanteerbaarheid<br />

en robuustheid – wordt vastgesteld hoe hoog een hypotheek<br />

mag zijn.<br />

Niemand zal er bezwaar tegen hebben dat er normen<br />

zijn om te voorkomen dat huizenkopers hun eigen<br />

financiële draagkracht te rooskleurig inschatten<br />

en massaal in de executieverkoop belanden. Toch wil<br />

ik wel wat kanttekeningen plaatsen bij deze leennorm.<br />

Het Nibud denkt bij de vaststelling namelijk in algemeenheden.<br />

In het advies voor 2023 staat waarom dat zo is:<br />

In het ideale geval betekent dit dat voor elk individueel<br />

huishouden getoetst wordt of een hypotheeklast nu en in<br />

de toekomst draagbaar is, afgezet tegen het individuele<br />

huidige en toekomstige inkomsten- en uitgavenpatroon.<br />

Een dergelijke individuele aanpak is ingewikkeld. Het<br />

achterhalen van de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven<br />

van een huishouden is een tijdrovend proces en het<br />

is de vraag of het uitgavenpatroon voortgezet wordt in<br />

de nieuwe situatie die ontstaat na aankoop van een woning.<br />

Daarnaast zullen hypotheekverstrekker en consu-<br />

46 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong>


PURPOSE<br />

Huidige leennorm<br />

gaat niet veranderen<br />

ment zich ongemakkelijk voelen bij discussies over welke<br />

individuele uitgaven als luxe en welke als noodzakelijk<br />

gezien worden. Een dergelijke aanpak kan al snel tot subjectiviteit<br />

en willekeur leiden. Een zekere mate van standaardisering<br />

en het werken met gemiddelde uitgavenpatronen<br />

is dan ook wenselijk.<br />

BEST GEK<br />

Met andere woorden, individueel inkomen kun je eenvoudig<br />

vaststellen, maar uitgaven niet. Daarom leent<br />

iedereen in Nederland alsof we allemaal dezelfde uitgaven<br />

hebben. En dat is best gek.<br />

Neem bijvoorbeeld een gezin met drie kinderen<br />

waarvan slechts één van de ouders een betaalde baan<br />

heeft en hiermee een inkomen van 60.000 euro verdient.<br />

De leencapaciteit van dit gezin is net zo hoog als<br />

dat van een stel tweeverdieners zonder kinderen die<br />

beiden parttime werken en ieder 30.000 euro verdienen.<br />

Op het eerste gezicht lijkt dat misschien eerlijk: het<br />

gezamenlijke inkomen is in beide huishoudens hetzelfde.<br />

Maar het is niet moeilijk te beredeneren dat de situatie<br />

van het gezin met één inkomen minder robuust is<br />

dan van het stel met twee inkomens. Baanverlies, stijging<br />

in kosten, etcetera, zijn lastiger op te vangen voor<br />

het gezin met één inkomen dan voor tweeverdieners<br />

zonder kids.<br />

Nog een voorbeeld? Twee gezinnen, allebei hetzelfde<br />

inkomen en lage huurlasten. Het ene gezin zet iedere<br />

maand een flink bedrag op de spaarrekening en het andere<br />

gezin houdt niets over. De leencapaciteit is gelijk.<br />

Ik ken maar weinig geldverstrekkers die rekening houden<br />

met zoiets als spaar- of betaalmoraliteit.<br />

Ook minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting<br />

en Ruimtelijke Ordening vindt het tijd voor differentiatie.<br />

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat hij<br />

vanaf 2024 bij de leennormen rekening wil houden met<br />

de energiezuinigheid van een woning. “Voor de aankoop<br />

van een woning met een lager energieverbruik of<br />

wanneer energiebesparende maatregelen worden genomen,<br />

kan dan een hoger hypotheekbedrag worden<br />

verkregen dan voor de aankoop van een woning met<br />

een hoger energieverbruik, omdat er lagere energielasten<br />

zijn.”<br />

PRAKTIJK<br />

Wat betekent dit in de praktijk? Laten we nog eens kijken<br />

naar mijn twee eerdere voorbeelden. Differentiatie<br />

naar energiezuinigheid zou kunnen betekenen dat het<br />

eenverdienergezin in een meer energiezuinige woning<br />

straks meer kan lenen dan de tweeverdieners zonder<br />

kids. Of de big spender kan meer lenen omdat het energielabel<br />

wat gunstiger uitpakt.<br />

Ik juich toe dat er meer differentiatie komt op basis<br />

van uitgaven, maar doe het dan serieus en goed.<br />

Neem alle uitgaven in beeld. Is dat heel moeilijk zoals<br />

het Nibud stelt? Helemaal niet. Het is wellicht moeilijk<br />

om een nieuwe systematiek neer te zetten, maar zowel<br />

inkomen als uitgaven vanuit brongevens ophalen is al<br />

lang niet meer ingewikkeld.<br />

Ik pleitte eerder al voor een nationaal hypotheekacceptatie-algoritme<br />

(zie <strong>VVP</strong> 3 2021, bladzijde 62). Er<br />

zijn partijen in de markt die de zogenoemde brondata<br />

van onder meer de Belastingdienst, UWV, Mijnpensioenoverzicht<br />

en bankrekeninggegevens kunnen ontsluiten,<br />

zodat het mogelijk is om maatwerk te leveren.<br />

VOORTOUW<br />

Zolang de minister niet bereid is om hierin het digitale<br />

voortouw te nemen, verandert er niets wezenlijk aan<br />

de leennormen. Waardoor sommige huishoudens meer<br />

kunnen lenen dan goed voor ze is en anderen wegens<br />

kortzichtige regels hun droomhuis aan hun neus voorbij<br />

zien gaan. n<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 47


PARTNER IN KENNIS<br />

HENK JANSEN, OPRICHTER VAN HET IN EXPATS GESPECIALI-<br />

SEERDE FINANCIEEL ADVIESBUREAU EXPAT MORTGAGES, IS<br />

HELDER: “ER VALT NOG VEEL TE DOEN OM DE POSITIE VAN DE<br />

CONSUMENT TE VERBETEREN.”<br />

Scildon geeft het woord aan… Henk Jansen, Expat Mortgages<br />

Waar blijft de<br />

doorstroomhypotheek?<br />

TEKST SCILDON<br />

Als gespecialiseerd financieel<br />

dienstverlener hebben wij te<br />

maken met een bijzondere populatie<br />

klanten. Het zijn vaak<br />

hoogopgeleide mensen, die op relatief<br />

jonge leeftijd naar Nederland komen.<br />

Men koopt dan vaak vrij kort na aankomst<br />

een appartement. Vaak ontmoet<br />

men dan in de jaren daarna een partner<br />

en ontstaat de behoefte aan een grotere<br />

woning. Gespreid over een iets langere<br />

tijd zie je die ontwikkeling natuurlijk ook<br />

bij de andere kopers van woningen. Wat<br />

ik mis in de Nederlandse markt is, wat<br />

ik wil noemen, een “doorstroomhypotheek”.<br />

Voor mij is een Doorstroomhypotheek<br />

een hypotheek die, onder dezelfde<br />

hypotheekakte, omgezet kan worden van<br />

‘owner occupied’ (hypotheek voor woning<br />

in eigen gebruik) naar ‘buy to let’<br />

(hypotheek voor een beleggingspand).<br />

De expat die doorstroomt wil namelijk<br />

zijn eerste woning aanhouden en gaan<br />

verhuren en een nieuwe woning kopen<br />

die hij/zij dan weer financiert met een<br />

gewone woonhuis hypotheek. Het gaat<br />

dus om de omzetting van de eerst afgesloten<br />

hypotheek.<br />

DRIE PARTIJEN BELANG BIJ HUUR<br />

ORV<br />

In ons segment zien wij dat de expat,<br />

die gestart is met een appartement en<br />

doorstroomt naar een grotere woning,<br />

het appartement dan als belegging aanhoudt<br />

en gaat verhuren. Bijna altijd betekent<br />

dit dat de eerder afgesloten hypotheek<br />

op, in dit geval, het appartement<br />

moet worden omgezet naar een<br />

verhuurhypotheek. Wij adviseren in veel<br />

gevallen om van de huurder te vragen<br />

een huur-ORV af te sluiten. Dit geeft niet<br />

alleen de nabestaanden van de huurder<br />

belangrijke zekerheid dat men bij het<br />

vooroverlijden van bijvoorbeeld de partner<br />

kan blijven wonen in de voorheen<br />

gemeenschappelijk bewoonde woning,<br />

maar biedt ook de verhuurder, in dit geval<br />

de expat, extra inkomenszekerheid.<br />

Tot slot denk ik dat ook de hypotheekverstrekker<br />

van een verhuurhypotheek,<br />

door de huur-ORV extra zekerheid krijgt<br />

die wat mij betreft een beperking van de<br />

opslag op de hypotheekrente zou rechtvaardigen.<br />

‘Geef de consument gewoon de<br />

mogelijkheid om de advieskosten<br />

onderdeel te laten zijn van de<br />

maandelijkse premiebetaling’<br />

PROVISIEVERBOD ORV IS ELITAIRE<br />

MISSTAND<br />

Het voortijdig overlijden van een levenspartner<br />

is statistisch een beperkt risico.<br />

Maar de financiële impact is vaak enorm.<br />

Het frustreert mij mateloos, wanneer ik<br />

zie welke risico’s bijvoorbeeld huurders<br />

op dit gebied lopen, terwijl de financië-<br />

48 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong>


SCILDON<br />

Henk Jansen: ‘Provisieverbod<br />

ORV is resultaat van doorgeschoten<br />

vooringenomenheid.’<br />

le ellende met een paar euro per maand<br />

is te voorkomen. Maar ik begrijp ook dat<br />

het heel lastig is om aan een klant uit te<br />

leggen, dat hij een paar honderd euro advieskosten<br />

moet betalen voor een product<br />

dat maar een paar euro per maand<br />

kost. Het verbod op provisie voor met<br />

name de eenvoudige basis ORV vind ik<br />

een resultaat van doorgeschoten vooringenomenheid<br />

van elitaire beleidsmakers<br />

die het contact met de ‘gewone burger’<br />

zijn verloren. Geef de consument gewoon<br />

de mogelijkheid om de advieskosten<br />

onderdeel te laten zijn van de maandelijkse<br />

premiebetaling.<br />

MEER AANDACHT VOOR KWETSBARE<br />

KLANTEN<br />

Ik denk dat wij als financiële sector er<br />

goed aan doen meer aandacht te geven<br />

aan groepen kwetsbare klanten. In Nederland<br />

hebben wij alleen al 2,5 miljoen<br />

laaggeletterde mensen. Vanuit onze expertise<br />

hebben wij vrijwel alleen maar<br />

te maken met mensen die de Nederlandse<br />

taal niet machtig zijn. Zo zijn er<br />

meer groepen consumenten die op een<br />

andere wijze moeten worden geholpen<br />

dan de “doorsnee klant”. Wanneer ik vervolgens<br />

kijk naar onze sector, dan zie ik<br />

een enorme focus op digitalisering zonder<br />

aanvullend beleid voor mensen, voor<br />

wie digitale contacten in de Nederlandse<br />

taal een brug te ver zijn. Het gaat niet alleen<br />

om “laaggeletterdheid”. Kwetsbaar<br />

vind ik ook de klanten die onbewust onbekwaam<br />

zijn. Die risico’s niet goed inschatten.<br />

Op ons vakgebied, hypothecair<br />

krediet, ben ik er warm voorstander van<br />

dat wettelijk wordt verplicht dat (voorlopige)<br />

koopovereenkomsten altijd via de<br />

notaris moeten verlopen en er een wettelijke<br />

termijn komt voor financieringsvoorbehoud.<br />

MEER KORTE AUDIOVISUELE<br />

MIDDELEN<br />

Natuurlijk zijn zij er nog: de gewaardeerde<br />

collega’s die hun kantoor in de dorpsstraat<br />

hebben en waar de klanten, die een<br />

vraag hebben op financieel gebied, op<br />

weg van werk naar huis “even” binnenwippen.<br />

Maar bij veel kantoren is deze<br />

situatie niet meer aanwezig. Dat maakt<br />

het zoeken naar andere methoden van<br />

communicatie alleen maar belangrijker.<br />

Zoals hierboven al aangegeven zijn<br />

er grote groepen consumenten die moeite<br />

hebben met schriftelijke informatie.<br />

Beeld en geluid worden binnen de communicatie<br />

steeds belangrijker. Ik denk dat<br />

ook financieel adviseurs vaker dit middel<br />

moeten inzetten om te communiceren<br />

met hun klanten. Vaak kan je als adviseur<br />

in tien of vijftien minuten het belang<br />

van een bepaald onderwerp toelichten.<br />

Of dat nu gaat over het belang van een<br />

ORV of de mogelijkheden om de verduurzaming<br />

van jouw woning te financieren.<br />

Dat valt prima uit te leggen in korte opnames.<br />

Je kan die opnames op jouw site<br />

zetten of groepen klanten via een mail<br />

een link sturen. Zelf heb ik op dit moment<br />

gemiddeld twee keer per week webinars<br />

of opnames voor onze klanten. Ik zie dat<br />

het gewaardeerd wordt en ook zakelijk is<br />

dit een goede manier om met klanten in<br />

gesprek te komen. n<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 49


CULTUUR<br />

CULTUUR<br />

In de <strong>VVP</strong>-rubriek Cultuur geven Faisal Setoe (HDI Global<br />

Specialty), Indra Frishert (Dazure) en het bestuur van WIFS<br />

afwisselend hun visie op de cultuur(verandering) in de<br />

financiële sector.<br />

Bestuursleden WIFS: voorzitter Diana Zandbergen,<br />

penningmeester Justina Alders-Sheya<br />

en directeur Mirelle van Gemert.<br />

50 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong>


CULTUUR<br />

WOMEN IN FINANCIAL SERVICES (WIFS) IS OPGERICHT NA DE FINANCIËLE CRISIS<br />

VANWEGE ‘DE OVERHEERSENDE MASCULIENE CULTUUR DIE EEN BELANGRIJKE<br />

AANJAGER IS GEBLEKEN VOOR GROTE FINANCIËLE RISICO’S. WAT IS DE STAND VAN<br />

ZAKEN ANNO 20<strong>22</strong>? DIANA ZANDBERGEN EN JUSTINA ALDERS-SHEYA, BESTUURS-<br />

LEDEN BIJ WIFS ÉN WERKZAAM IN DE FINANCIËLE SECTOR, GEVEN ANTWOORD.<br />

Zonder gelijkwaardigheid<br />

geen toekomst voor<br />

financiële sector<br />

TEKST WIFS | BEELD ESTER GEBUIS<br />

Begin dit jaar gaf WIFS in een opiniestuk<br />

een pittig statement af over de masculiene<br />

cultuur in de financiële sector. Die zou ontstaan<br />

zijn door ‘een te veel aan ego en een<br />

gebrek aan empathie voor klanten, medewerkers,<br />

maatschappelijke verhoudingen<br />

en duurzaamheid.’<br />

Justina slaakt een zucht. “Ik groeide op in Namibië,<br />

in een matriarchale samenleving, waar vrouwen een<br />

belangrijke rol hebben in de maatschappij. Daarom voel<br />

ik het als een natuurlijke plicht om mijn stem te laten<br />

horen, mijn mening te geven en beslissingen te nemen.<br />

Het was voor mij een shock om te ervaren dat mannelijke<br />

waarden in Nederland zo de boventoon voeren. Des<br />

te hogerop ik kwam in de financiële sector des te minder<br />

vrouwen ik zag. Ik dacht steeds vaker: wat moet ik<br />

hiermee? Waarom staat de helft van de mensen aan de<br />

zijlijn en lijkt iedereen dit normaal te vinden?”<br />

LEIDEND PRINCIPE<br />

Het leidende principe van WIFS is niets minder dan een<br />

evenredige man/vrouw-verdeling in de financiële sector,<br />

ook in de top. Fifty-fifty dus in plaats van de door<br />

quotawetgeving opgelegde 30-70 procent. Die fifty-fifty<br />

ziet WIFS bovendien breder dan alleen de verdeling aan<br />

de top. “Het gaat ook om bewustwording dat vrouwen<br />

en mannen zowel vrouwelijke als mannelijke kwaliteiten<br />

bezitten en deze kunnen inzetten wanneer deze het<br />

beste uitkomen. Heb je een krachtige boodschap dan<br />

straal je kracht uit, wil je een team meekrijgen dan ben<br />

je empathischer. We zien als WIFS wel een beweging<br />

dat zowel mannen als vrouwen meer de ruimte durven<br />

te nemen om zichzelf te zijn in plaats van vooral masculien<br />

te willen overkomen. Bijvoorbeeld doordat vrouwen<br />

aan de top zich steeds minder mannelijk gedragen”,<br />

aldus Diana.<br />

“Een mix van vrouwelijke en mannelijke leiderschapskenmerken<br />

is bovendien nodig om de financiële<br />

sector ‘minder ego-gedreven, empathischer en daarmee<br />

duurzamer te maken”, vervolgt Justina. “Duurzaamheid<br />

in de financiële sector betekent voor mij het creëren<br />

van een toekomstbestendige sector en samenleving<br />

waar – daar is ie weer – gelijkwaardigheid een basisprincipe<br />

is. Waar iedereen zich gezien voelt. De samenleving<br />

bestaat nu eenmaal niet alleen uit witte mannen<br />

van middelbare leeftijd.”<br />

MAATSCHAPPELIJKE FOCUS<br />

Ook Diana heeft haar eigen visie op een duurzame sector.<br />

“De financiële sector is niets meer dan een dienstverlenende<br />

sector. Financiële instellingen komen in de<br />

basis voort uit de noodzaak om maatschappelijke problemen<br />

te reguleren. Financiële instellingen hebben<br />

bovendien het geld van klanten ‘in bruikleen’ dus dat<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 51


VERMOGENSBEHEER<br />

brengt een maatschappelijke verantwoordelijkheid met<br />

zich mee. Wanneer je nadenkt over een toekomstbestendige<br />

sector moet je dus verder gaan dan alleen het<br />

duurzaamheidsbeleid uitvoeren. Dan moet het gaan<br />

over de vraag: waartoe ben ik op aarde? Wat draag ik bij<br />

aan de samenleving? En dan kunnen we gevoeglijk concluderen<br />

dat we meer banken nodig hebben met een<br />

maatschappelijke focus dan alleen een focus op winst<br />

alleen.”<br />

“Een focus alleen op winst op korte termijn is bovendien<br />

steeds minder rendabel”, zegt Justina. “Als je<br />

een financieel product bedenkt, wil je dat het past bij<br />

zoveel mogelijk mensen in de samenleving. Je kan het<br />

je niet veroorloven om maar naar de helft van je potentiële<br />

markt te kijken. Ook voor mijzelf als investeerder<br />

vind ik het belangrijk om te weten: is dit bedrijf toekomstbestendig,<br />

ook in de zin van inclusie? Blijft het al<br />

z’n klanten boeien, inclusief de vrouwen? Als je de helft<br />

van je klanten kwijtraakt, heb je een slechte business<br />

case. Dan word je een Nokia en verdwijn je.”<br />

Bijkomend probleem in de financiële wereld is dat<br />

er veel minder kapitaal in door vrouwen geleide bedrijven<br />

wordt geïnvesteerd dan in bedrijven die door<br />

mannen worden geleid. Terwijl van vrouwelijke ondernemers<br />

bekend is dat zij zich niet alleen focussen op<br />

het hoogste rendement voor de aandeelhouders, maar<br />

onder meer ook op het creëren van banen en op duurzaamheid.<br />

Die olievlekwerking blijft nu onbenut, ziet<br />

Justina in de praktijk. “Bedrijven die worden geleid door<br />

vrouwen zijn vaak gericht op het creëren van waarde<br />

op de lange termijn. Als zij investeerders zoeken, focussen<br />

ze niet alleen op winst om in roadshows te kunnen<br />

laten zien hoe hard ze groeien. Vrouwen willen laten<br />

zien dat ze een stabiel bedrijf runnen, met oog voor alle<br />

stakeholders. Zo lang we ons blijven richten op de winst<br />

van vandaag, blijft deze ongelijkheid bestaan en wordt<br />

de waarde van morgen niet gezien.”<br />

JOINT FORCES<br />

Wat zijn dan de opties om het proces van winst naar<br />

waarde en naar meer gelijkwaardigheid in de financiële<br />

sector te versnellen? “Het belang van rolmodellen is belangrijk”,<br />

zegt Justina. “De scheve balans tussen mannen<br />

en vrouwen zien kinderen al van jongs af aan en trekt<br />

door naar buiten, naar je werk, naar de financiële sector.<br />

Zodra je je anders gaat gedragen op een zichtbare positie<br />

help je al mee die balans rechter te trekken. Nu proberen<br />

we het met een paardenmiddel als quota. Maar het liefst<br />

wil je dat dit zelf wordt opgepakt. Bovendien heeft positieve<br />

discriminatie soms een averechts effect.”<br />

“Quota’s zijn een pleister voor een open wond”, aldus<br />

Diana. “Ga naar de kern van wat er aan de hand is:<br />

we focussen nog steeds te veel op de verkeerde mensen<br />

met de verkeerde ideeën en risicoprofielen. Als de<br />

kern gelijkwaardigheid is, dus fifty-fifty met respect<br />

voor elkaar, zet dan de spotlight op rolmodellen die dit<br />

laten zien. Dat je mag zijn wie je bent en dat je vanuit<br />

je talent gewaardeerd wordt. Als we honderd jaar na de<br />

invoering van het vrouwenkiesrecht nog slechts hier<br />

staan, duurt het nog honderd jaar om tot die eerlijke<br />

verdeling te komen.”<br />

Het enige dat helpt zijn ‘joint forces’. “We moeten<br />

allemaal in de spiegel kijken en denken: what the f*ck<br />

am I doing all day”, aldus Diana. Justina is het daarmee<br />

eens. “We kunnen de wereld niet beplakken met stickers<br />

met de tekst: ‘Dit bedrijf doet aan equality’. Het<br />

moet van binnenuit komen. En hetzelfde geldt voor<br />

vrouwen: durf uit te komen voor wat je wilt. Dat gaat<br />

óók over de verandering die nodig is om te versnellen.<br />

Je recht claimen en in je gedrag tonen dat je dat recht<br />

hebt. Daar is geen training voor, dat is een mentaliteit.”<br />

VERSNELLING<br />

“Als alle organisaties vanaf morgen meer zouden werken<br />

vanuit rollen en niet vanuit een hiërarchische<br />

structuur, zou dat de gelijkwaardigheid en de openheid<br />

enorm ten goede komen”, zegt Diana. “Want hiërarchie<br />

voedt ongelijkheid. Zonder hiërarchie heb je geen ‘bazen’<br />

maar coaches die jou de juiste vragen stellen. Daardoor<br />

gaat jouw cognitieve brein aan de slag en ben je<br />

zelf in staat voor nagenoeg alle vraagstukken een oplossing<br />

te vinden.”<br />

Justina: “Creëer een cultuur waar mensen met elkaar<br />

kunnen delen waar ze tegenaan lopen. De persoon<br />

die zijn struggle benoemt, gooit het open en wordt gehoord<br />

en maakt daarmee voor de groep zichtbaar wat<br />

anders ongezien en ongehoord zou blijven.”<br />

Diana put tot slot hoop uit de volgende generatie.<br />

“Vanaf ons zesde jaar worden we zachtjes maar overduidelijk<br />

genudged richting rolpatronen en vooroordelen,<br />

goed en fout. Er is altijd wel iemand die oordelend<br />

naar je kijkt: wat jij doet, hoort niet. Ik hoop echt dat<br />

de volgende generatie – ongeacht geslacht of gender –<br />

hiervan loskomt en haar eigen keuzes durft te maken.”<br />

Het is dus de hoogste tijd om de vooroordelen te<br />

laten voor wat ze zijn, concluderen Diana en Justina.<br />

“Niet vanuit achterstand redeneren, maar juist vanuit<br />

het talent van eenieder. Niet voor niks zijn we een<br />

jaar geleden gestart met The Ripple, een groep gamechangers<br />

die durven op te staan, samen de discussies<br />

binnen de sector voeren en vooral zorgen voor verandering.<br />

Kijk in de spiegel wat je vandaag anders kan en<br />

wilt doen… En ga het dan gewoon doen, moeilijker dan<br />

dat is het niet.” n<br />

Meer weten over WIFS? Kijk op www.wifs.nl.<br />

52 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong>


Het praktijkgerichte katern Ken je vak! vormt het hart van iedere <strong>VVP</strong>-editie<br />

en biedt need to know-informatie voor iedere adviseur. Met onder meer de<br />

vertaling van belangrijke Kifid-uitspraken op het gebied van leven, schade<br />

en hypotheken naar de dagelijkse adviespraktijk, de rubriek Permanent<br />

Actueel en informatie en tips met betrekking tot Innovatie, Compliance,<br />

Marketing & Sales, Inkomen, Purpose en Duurzaamheid.<br />

FOTO PETER BEEMSTERBOER<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 53


Geen absoluut recht op vergetelheid<br />

PRIVACY – De consument heeft met een beroep op het recht op vergetelheid<br />

gevorderd dat haar hele dossier bij de uitvoerder van de rechtsbijstand en het<br />

medisch adviesbureau binnen veertien dagen na de uitspraak van de Geschillencommissie<br />

wordt vernietigd.<br />

De commissie merkt op dat “het recht op vergetelheid op grond van artikel<br />

17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geen absoluut<br />

recht is. Dit betekent dat hier niet in elke situatie een beroep op kan<br />

worden gedaan. Dit is in de onderhavige situatie het geval, omdat de uitvoerder<br />

het dossier nog nodig heeft, nu de consument nog aanspraak wenst<br />

te maken op de rechtsbijstandverzekering en de uitvoerder het dossier nodig<br />

heeft voor het voeren van verweer. De commissie kan daarom het verzoek<br />

tot vernietiging van het dossier op dit moment niet toewijzen. Voor<br />

zover het verzoek betrekking heeft op het medisch adviesbureau geldt dat<br />

die geen partij is bij dit geschil en om die reden kan dat verzoek niet worden<br />

toegewezen”.<br />

Ook kan de commissie niet oordelen over het al dan niet aanbieden van<br />

excuses, “omdat het aanbieden van excuses een gemoedstoestand veronderstelt<br />

die de commissie niet aan partijen kan opleggen.” – Uitspraak GC 20<strong>22</strong>-<br />

0907<br />

Alleen smartengeld in<br />

uitzonderlijke gevallen<br />

SMARTENGELD – Immateriële schade komt slechts in uitzonderlijke gevallen<br />

voor vergoeding in aanmerking, er moet dan voldaan zijn aan de vereisten<br />

van artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek. Kort samengevat gaat het om<br />

de volgende situaties: (a) de aansprakelijke persoon heeft het nadeel opzettelijk<br />

toegebracht, (b) de benadeelde heeft lichamelijk letsel, is in zijn eer of<br />

goede naam geschaad of op andere wijze in zijn persoon aangetast of (c) de<br />

nagedachtenis van een overledene is aangetast.<br />

Degene die het smartengeld vordert moet met concrete gegevens onderbouwen<br />

dat zich een van deze situaties heeft voorgedaan. De uitvoerder van<br />

de rechtsbijstand erkent dat er in dit geval op verschillende momenten onvoldoende<br />

voortvarend op de klachten van de consument is gereageerd. De<br />

klacht van de consument over de wijze waarop haar klachten zijn behandeld<br />

is in zoverre gegrond. De vordering tot vergoeding van 7.500 euro aan smartengeld<br />

voor wat de uitvoerder haar heeft aangedaan, wijst de Geschillencommissie<br />

echter af. – Uitspraak GC 20<strong>22</strong>-0899<br />

Adviseur natuurlijk<br />

persoon met privacyklacht<br />

REGISTRATIE – De Geschillencommissie oordeelt<br />

dat een verzekeringsadviseur door a.s.r. terecht<br />

drie jaar in Incidentenregister en Extern Verwijzingsregister<br />

(EVR) is opgenomen wegens valsheid<br />

in geschrifte. Maar Kifid behandelt op grond<br />

van zijn reglement toch alleen klachten van consumenten?<br />

Op grond van artikel 60 van het reglement is<br />

een consument een natuurlijke persoon die handelt<br />

voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-,<br />

ambachts- of beroepsactiviteit vallen. De<br />

commissie: “In artikel 60 van het reglement is ook<br />

bepaald dat onder het begrip consument tevens<br />

wordt begrepen de natuurlijke persoon met een<br />

privacyklacht. Aangezien een klacht over de verwerking<br />

van persoonsgegevens een privacyklacht<br />

is, is de klager, voor zover hij klaagt over de registratie<br />

van zijn persoonsgegevens, consument in<br />

de zin van het reglement. In zoverre is zijn klacht<br />

dus wél behandelbaar.”<br />

Om ervoor te zorgen dat zijn klant de schadevrije<br />

jaren van zijn vader kon overnemen heeft de<br />

adviseur het polisblad van de verzekering van de<br />

vader van de klant bewerkt, zodat hierop stond<br />

dat de klant regelmatige bestuurder was van de<br />

auto van zijn vader. Wegens deze valsheid in geschrifte<br />

nam a.s.r. de persoonsgegevens van de<br />

adviseur voor de duur van acht jaar op in het Incidentenregister<br />

en het EVR. Na bemiddeling van<br />

een advocaat bracht de verzekeraar dit terug naar<br />

drie jaar, volgens de Geschillencommissie een redelijke<br />

termijn. – Uitspraak GC 20<strong>22</strong>-0871<br />

54 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong>


LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN<br />

Niet aansprakelijk,<br />

want geen contractsoverneming<br />

Driemaandentermijn niet vermeld<br />

TERMIJNEN – In artikel 5 van het Kifid-reglement staat binnen welke termijn<br />

de klacht moet zijn ingediend om voor behandeling in aanmerking te komen.<br />

Het artikel bevat twee verschillende termijnen. In artikel 5.1 staat dat de<br />

klacht moet zijn ingediend binnen een jaar nadat de consument deze voor<br />

het eerst aan de financiële dienstverlener heeft voorgelegd (de eenjaarstermijn).<br />

Verder staat in artikel 5.2 vermeld dat de consument de klacht binnen<br />

drie maanden na de dagtekening van de brief of het bericht waarin de financiële<br />

dienstverlener zijn definitieve standpunt over de klacht aan de consument<br />

kenbaar heeft gemaakt bij Kifid moet indienen, mits in die brief is verwezen<br />

naar Kifid en is gewezen op de driemaandentermijn.<br />

In artikel 5.3 is bepaald dat wanneer de financiële dienstverlener in zijn<br />

definitieve standpunt wel heeft gewezen op Kifid, maar niet heeft gewezen<br />

op de driemaandentermijn, een consument de klacht binnen een redelijke<br />

termijn na de afwijzing moet indienen.<br />

In dit geval heeft de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de adviseur<br />

in zijn reactie van november 2021 verwezen naar Kifid, echter zonder<br />

vermelding van de driemaandentermijn. Deze reactie van november 2021 beschouwt<br />

de commissie “als het definitieve standpunt van de adviseur. Gelet<br />

op het bepaalde in artikel 5.3 van het reglement is na ontvangst van die reactie<br />

de termijn aangevangen waarbinnen de consument zijn klacht bij Kifid<br />

diende in te dienen. Omdat er in het definitieve standpunt niet gewezen is op<br />

de driemaandentermijn, dient de consument zijn klacht binnen een redelijke<br />

termijn in te dienen. De consument heeft zijn klacht op 16 december 2021 ingediend<br />

bij Kifid. Naar het oordeel van de commissie heeft de consument zijn<br />

klacht hiermee tijdig ingediend. Dat de klacht na het verstrijken van de eenjaarstermijn<br />

is ingediend, doet hier niets aan af, nu de interne klachtprocedure<br />

meer dan één jaar heeft geduurd. Dit betekent dat de klacht behandelbaar<br />

is”. – Uitspraak GC 20<strong>22</strong>-0851<br />

AANSPRAKELIJKHEID – De adviseur slechts kan<br />

worden aangesproken op eventuele fouten van<br />

voormalige adviseurs indien die aansprakelijkheid<br />

krachtens contractsoverneming of rechtsopvolging<br />

op de adviseur is overgegaan. Van rechtsopvolging<br />

is in dit geval geen sprake, aldus de Geschillencommissie.<br />

“De vraag is dan”, schrijft de<br />

commissie, “ of sprake is geweest van contractsoverneming.<br />

Daarvoor is op grond van artikel<br />

6:159 BW onder meer vereist dat de consument<br />

met de contractsoverneming heeft ingestemd.<br />

Tussen partijen is niet in geschil dat de consument<br />

in 2016 voorafgaand aan de overdracht van<br />

de verzekeringsportefeuille aan de adviseur, niet<br />

is geïnformeerd of gevraagd daaraan voor wat<br />

betreft de overdracht van zijn verzekering mee<br />

te werken. Onder die omstandigheden kan geen<br />

sprake zijn van een rechtsgeldige contractsoverneming.<br />

Dit betekent dat de adviseur niet kan worden<br />

aangesproken voor de eventuele fouten van<br />

de voormalige adviseur bij het premievrij maken<br />

van de verzekering.” – Uitspraak GC 20<strong>22</strong>-0865<br />

Leren van Kifid-uitspraken<br />

De uitspraken van Kifid bevatten regelmatig<br />

leermomenten voor financieel adviseurs en<br />

verzekeraars. In elk nummer vat <strong>VVP</strong> een aantal<br />

relevante uitspraken samen.<br />

NR 61 DECEMBER FEBRUARI 20<strong>22</strong> 2019 <strong>VVP</strong> | 55


LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN<br />

Betekenis ‘verhoogde inschrijving’<br />

HYPOTHEKEN – Vaktermen kunnen bij consumenten makkelijk tot misverstanden<br />

leiden. Voor de adviseur reden om deze termen niet te gebruiken of,<br />

wanneer dat echt niet anders kan, extra uitleg te geven. Een term die tot misverstanden<br />

kan leiden is ‘verhoogde inschrijving’.<br />

In deze klacht gaat het om een situatie waarbij, in het kader van de hypothecaire<br />

geldlening, een hogere hypothecaire geldlening is ingeschreven dan<br />

het bedrag dat daadwerkelijk als lening aan de consument ter beschikking<br />

is gesteld. Wanneer de consument op enig moment de bank benadert om de<br />

hypothecaire geldlening te verhogen, voert de geldverstrekker een inkomenstoets<br />

uit en komt tot de conclusie dat het toekennen van de verhoging niet<br />

verantwoord is. De consumenten menen dat de verhoogde inschrijving hen<br />

‘recht’ geeft om hun bestaande geldlening te verhogen.<br />

De Geschillencommissie maakt met de volgende overweging de consumenten<br />

duidelijk dat dit niet de betekenis is van een verhoogde inschrijving:<br />

“Een verhoogde inschrijving brengt niet met zich mee dat de consumenten<br />

daarmee ook gegarandeerd hun hypothecaire geldlening kunnen verhogen.<br />

Immers zal de bank op het moment van de aanvraag tot de verhoging alsnog<br />

een volledige toets moeten uitvoeren op grond van het op dat moment geldende<br />

acceptatiebeleid en de (financiële) omstandigheden van dat moment.<br />

De commissie volgt de bank in deze toelichting en is van oordeel dat het feit<br />

dat er een verhoogde hypothecaire inschrijving was, dit niet met zich meebrengt<br />

dat de bank de verhoging derhalve had moeten goedkeuren. – Uitspraak<br />

GC 20<strong>22</strong>-0740<br />

Leg vast wanneer overeenkomst<br />

van opdracht start<br />

HYPOTHEKEN – In maart 2020 vragen consumenten om een indicatieve berekening.<br />

In december 2020 doet men een bod op een woning. In januari 2021<br />

stelt de adviseur het advies op en bemiddelt bij de totstandkoming van de<br />

hypotheek. De vraag ontstaat wat het exacte moment is dat er tussen een<br />

consument en een adviseur een overeenkomst van opdracht ontstaat.<br />

Voor een overeenkomst van opdracht is niet vereist dat er sprake is van<br />

een schriftelijke overeenkomst. Vaststaat dat er op verschillende momenten<br />

en via verschillende kanalen contact is geweest tussen de consumenten en<br />

de adviseur. Ook heeft de adviseur een indicatieve berekening gemaakt voor<br />

de consumenten.<br />

De Commissie spreekt hierop uit dat de start van de overeenkomst van<br />

opdracht het moment is waarop de consument voor het eerst een indicatieve<br />

berekening vroeg. – Uitspraak GC 20<strong>22</strong>-0886A<br />

De samenvatting Hypotheken<br />

wordt u aangeboden door de<br />

Niet voor uitkoop<br />

ex-partner?<br />

HYPOTHEKEN – In 2013 heeft de AFM gepubliceerd<br />

dat, in geval van een relatiebreuk en een dreigende<br />

gedwongen verkoop van de woning, het onder<br />

omstandigheden is toegestaan af te wijken van<br />

de reguliere krediettoets.<br />

In 2020 is de relatie tussen de consument en<br />

zijn ex-partner geëindigd. De consument kan de<br />

hypotheek alleen dragen. De ex-partner wordt<br />

uit haar hoofdelijke aansprakelijkheid ontheven.<br />

De consument vraagt vervolgens bij de geldverstrekker<br />

een verhoging van zijn hypotheek aan.<br />

De geldverstrekker weigert deze verhoging omdat<br />

deze niet zou passen binnen de leennormen. De<br />

consument is het hiermee niet eens en wijst op<br />

het eerdere standpunt van de AFM<br />

De Geschillencommissie wijst de klacht van<br />

de consument af met onder meer de volgende<br />

overweging: “Daarnaast zien de uitspraken van de<br />

AFM met name op de situatie waarbij de achterblijvende<br />

partner op basis van een reguliere toets<br />

de bestaande hypotheeklasten niet zou kunnen<br />

voldoen. Daarvan lijkt in de situatie van de consument<br />

geen sprake. Immers gaat het hier om de<br />

vraag of de hypothecaire geldlening verhoogd kan<br />

worden ten behoeve van de uitkoop van de expartner<br />

van de consument. De bestaande hypotheeklasten<br />

waren voor de geldverstrekker (uiteindelijk)<br />

geen aanleiding om het ontslag uit de<br />

hoofdelijkheid niet te verlenen, kennelijk konden<br />

die volgens de geldverstrekker door de consument<br />

worden voldaan.” – Uitspraak GC 20<strong>22</strong>-0780<br />

56 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong>


ADFIZ<br />

Om financieel adviseurs te ondersteunen bij het cyberveiliger maken van hun<br />

eigen onderneming en ze een weg te wijzen door de vele informatiedocumenten,<br />

checklists en hulpmiddelen die beschikbaar worden gesteld om de digitale<br />

weerbaarheid en informatiebeveiliging op het goede niveau te brengen,<br />

heeft Adfiz het kennisportaal Digitale weerbaarheid ontwikkeld.<br />

Digitale weerbaarheid<br />

TEKST ADFIZ<br />

Alle deskundigen zijn het erover eens; cyberrisico’s vormen de<br />

grootste bedreiging voor ondernemingen van groot tot klein. Zeker<br />

in een land als Nederland, met een zeer hoge graad van digitalisering,<br />

is dat een groot risico. Uit cijfers blijkt dat bijna zeven op<br />

de tien ondernemers in Nederland al eens te maken heeft gehad met een cybersecurityincident,<br />

zoals een hack of een datalek.<br />

Voor financieel adviseurs is het niet alleen belangrijk dát ze hun digitale<br />

weerbaarheid op orde brengen, maar ook dat ze deze zó inrichten, vormgeven<br />

en onderhouden dat dit in lijn is met de vereisten die wet- en regelgevers<br />

hieraan stellen.<br />

Zo stelt de AVG informatiebeveiligingseisen op het gebied van het beveiligen<br />

van persoonsgegevens, het inschakelen van verwerkers en de omgang met<br />

datalekken. De AFM verwacht dat de wijze waarop wordt omgegaan met informatiebeveiliging<br />

en digitale weerbaarheid wordt vastgelegd in beleid, dat daarnaar<br />

gehandeld wordt en dat het beleid up-to-date wordt gehouden. En ook op<br />

Europees niveau wordt met de verordening DORA gewerkt aan het vergroten<br />

van de digitale weerbaarheid van ondernemingen in de financiële sector<br />

STAPPENPLAN<br />

In het kennisportaal Digitale weerbaarheid wordt aan de hand van een vijfstappenplan<br />

uitgelegd hoe advieskantoren hun informatiebeveiliging structureel<br />

op orde houden en hoe ze dat kunnen doen zodat ze ook meteen compliant<br />

zijn. Daarvoor wordt per stap aangegeven hoe de AFM kijkt naar de<br />

benodigde maatregelen, welke tools kunnen helpen om de stappen goed te<br />

doorlopen en waar meer informatie kan worden gevonden.<br />

maatregelen voor informatiebeveiliging zijn onder<br />

te verdelen in vier gebieden: technisch (antivirussoftware,<br />

firewalls, encryptie), mens en cultuur<br />

(bewustwordingsprogramma’s, trainingen, waar<br />

melden), processen (beschikbaarheid, integriteit<br />

en vertrouwelijkheid van systemen waarborgen),<br />

fysiek (gebouwen, apparatuur).<br />

Stap 3: verantwoordelijken aanwijzen. Vastleggen<br />

wie verantwoordelijk is voor het treffen, uitvoeren<br />

en onderhouden van de maatregelen. Niet alleen<br />

intern, maar ook in het geval bepaalde (kritische)<br />

diensten en activiteiten zijn uitbesteed.<br />

Stap 4: implementatie. Zijn de informatiebeveiligingsrisico’s<br />

binnen de onderneming geïnventariseerd,<br />

de juiste maatregelen bepaald om ze te<br />

(helpen) voorkomen en verantwoordelijken aangewezen,<br />

dan is het belangrijk om ervoor te zorgen<br />

dat de wijze waarop de onderneming met informatiebeveiliging<br />

wil omgaan, wordt ingevoerd<br />

en nageleefd.<br />

Stap 1: risico’s inventariseren. Welke risico’s loopt de onderneming? Daarbij is<br />

het goed voor de ondernemer om zich te realiseren dat de dreiging kan komen<br />

vanuit: intern (nalatigheid medewerker), extern (verwerker, toeleverancier),<br />

digitaal (hack, ransomware), fysiek (ongeautoriseerde toegang computersystemen<br />

op werkvloer, natuurrampen, stroomuitval).<br />

Stap 2: maatregelen treffen. Als inzichtelijk is welke risico’s de onderneming<br />

loopt op het gebied van informatiebeveiliging, wordt vanzelf ook duidelijk óf<br />

er al maatregelen zijn getroffen en zo ja, welke maatregelen dat dan zijn. De<br />

Stap 5: schriftelijke vastlegging. In het informatiebeveiligingsbeleid<br />

legt de onderneming vast hoe<br />

de organisatie met een samenhangend geheel van<br />

maatregelen, procedures en processen de informatiebeveiligingsrisico’s<br />

beheerst. Het informatiebeveiligingsbeleid<br />

moet actueel gehouden worden<br />

door dreigingen en risico’s periodiek te evalueren. n<br />

www.adfiz.nl/dossiers/digitale-weerbaarheid<br />

NR 61 DECEMBER FEBRUARI 20<strong>22</strong> 2019 <strong>VVP</strong> | 57


NHG heeft richtlijnen opgesteld om aanbieders te helpen om verantwoorde<br />

erfpacht- en kortingsconstructies aan te bieden. Per januari 2023 worden de<br />

NHG-voorwaarden en -normen in deze verder aangescherpt.<br />

Wft Hypothecair krediet<br />

NHG en erfpacht- en<br />

kortingsconstructies<br />

Erfpacht- en kortingsconstructies staan<br />

niet onder het toezicht van de AFM,<br />

want ze worden niet gezien als een financieel<br />

product. NHG vindt dat het belang<br />

van de consument voorop moet staan. Daarom<br />

heeft NHG-richtlijnen opgesteld om aanbieders<br />

te helpen om verantwoorde constructies aan<br />

te bieden. Het nieuwe beleid is ingegaan op 1 juli<br />

20<strong>22</strong>. Aanbieders zijn geïnformeerd over de nieuwe<br />

criteria en krijgen tot 1 januari 2023 de tijd om<br />

hieraan te voldoen. Om in aanmerking te blijven<br />

komen voor NHG, is er een aantal kaders opgesteld<br />

voor de vaststelling en ontwikkeling van de<br />

canon en over de verdeling van waardestijgingof<br />

daling bij verkoop van de woning. Ook zijn<br />

aanbieders voortaan verplicht om een bijsluiter<br />

aan te bieden bij informatie over een constructie.<br />

WIJZIGINGEN PER 1 JANUARI<br />

Aanvullend op het aangescherpte beleid heeft<br />

NHG het voornemen om vanaf 1 januari 2023 het<br />

een en ander aan te passen in de Voorwaarden &<br />

PERMANENT ACTUEEL. OMDAT HET MOET.<br />

Heeft u inhoudelijk klantcontact? Dan heeft u ook de verplichting om<br />

Permanent Actueel te zijn. Met de rubriek ‘Permanent Actueel’ in <strong>VVP</strong><br />

helpen wij u op weg. Wij brengen verschillende actualiteiten onder de<br />

aandacht. Wat zijn de ontwikkelingen in de branche, toegespitst op uw<br />

vakgebied? Aan bod komen wetswijzigingen, nieuwe regelingen en aandachtspunten<br />

binnen het Wft-vakbekwaamheidsstelsel. Even lezen en<br />

u bent weer op de hoogte. De rubriek wordt verzorgd door de Vakredactie<br />

van Lindenhaeghe. Wilt u op een van de onderwerpen reageren? Mail<br />

uw reactie naar contact@lindenhaeghe.nl.<br />

Normen. Zo gaat NHG onderscheid maken tussen constructies waarin de consument<br />

wel of geen vermogensrisico loopt over de grond of over het kortingsdeel.<br />

Ligt het vermogensrisico bij de klant? Dan geldt per 1 januari 2023 dat<br />

NHG bij de kostengrens en borgtochtprovisie naar de waarde van het voleigendom<br />

van de woning kijkt, en niet naar de koopsom. Hierdoor is het niet<br />

meer mogelijk om een woning te financieren met NHG als de waarde van het<br />

voleigendom boven de kostengrens uitkomt. Het is daarnaast niet toegestaan<br />

dat een erfpacht- of kortingsconstructie samenloopt met een (deels) aflossingsvrije<br />

hypotheek, seniorenverhuisregeling of tijdelijke tekortregeling.<br />

VOOR ADVISEURS IS HET VOLGENDE VAN BELANG:<br />

1. Onderzoek altijd of een constructie op de lijst met geaccepteerde constructies<br />

staat en/of de consument wel of geen vermogensrisico loopt.<br />

2. In de situatie van terugkoop van de grond of afbetaling van het kortingsdeel,<br />

waarbij er een meningsverschil is over de waarde, heeft de consument<br />

het recht om een tweede taxatie uit te laten voeren. De kosten van<br />

deze tweede taxatie zijn voor rekening van de consument.<br />

3. Een erfpacht- of kortingsconstructie mag worden aangeboden samen<br />

met een starterslening via SVn.<br />

Powered by<br />

4. Is een woning meer waard geworden, omdat<br />

een consument bijvoorbeeld heeft verbouwd?<br />

Dan is deze waardestijging altijd voor de consument.<br />

5. De waarde van de grond mag niet meer zijn<br />

dan 40 procent van de totale waarde bij zowel<br />

erfpacht- als bij een kortingsconstructie. Een<br />

uitzondering geldt voor kortingsconstructies<br />

waarbij de consument geen vermogensrisico<br />

loopt. De grondquote mag dan 50 procent zijn.<br />

6. Staat een constructie niet meer op de lijst met<br />

geaccepteerde constructies? Dan moet de casus<br />

worden voorgelegd aan NHG. n<br />

58 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong>


PERMANENT ACTUEEL<br />

De datum 11 september 2001 staat bij veel mensen in het geheugen gegrift. Mensen<br />

die al wat langer werkzaam zijn in de verzekeringssector, zullen deze datum<br />

ook herkennen. Vanaf deze datum gingen verzekeraars – ook in Nederland –<br />

anders kijken naar het terrorismerisico. Als gevolg van deze aanslag is de NHT<br />

opgericht en kennen we nu de NHT-clausule. De NHT bestaat straks 20 jaar. Een<br />

goed moment om even stil te staan bij de essentie en werking van de clausule.<br />

Wft Schade particulier<br />

De NHT en NHT-clausule<br />

De aanslagen in New York op ‘nine eleven’<br />

lieten zien dat terrorisme een veel<br />

groter risico is dan voorheen werd gedacht.<br />

Verzekeraars realiseerden zich<br />

dat één enkele aanslag tot verstrekkende financiële<br />

gevolgen zou kunnen leiden, ook in Nederland.<br />

In deze periode vonden tevens aanslagen<br />

plaats in Madrid en in Londen. Wereldwijd was<br />

de verzekeringssector in rep en roer. Verzekeraars<br />

kwamen tot het inzicht dat zij individueel dergelijke<br />

risico’s niet kunnen dragen en dat dit kan leiden<br />

tot ontwrichting van de verzekeringssector.<br />

Verzekeraars en de overheid wilden de bevolking<br />

wel blijven beschermen tegen de financiële gevolgen<br />

van een terroristische aanslag.<br />

NHT<br />

De oplossing werd gevonden in een pool: de NHT,<br />

welke is opgericht op 1 juli 2003. NHT staat voor<br />

de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij<br />

voor Terrorismeschaden. De NHT wil enerzijds de<br />

Nederlandse risico’s voor schade als gevolg van<br />

terrorisme verzekerd houden, maar is er ook om<br />

de financiële positie van verzekeraars te beschermen.<br />

De NHT is een herverzekeraar. Als een verzekerde<br />

schade lijdt, dan meldt hij dat bij zijn eigen<br />

verzekeraar. Wanneer de verzekeraar deelnemer<br />

is van de NHT, dan kan deze vervolgens schades<br />

afwentelen op de NHT. De NHT bepaalt of de gemelde<br />

schade wordt gezien als een terroristische<br />

daad. Dat moet gedaan worden binnen vier<br />

maanden nadat de gebeurtenis bij de NHT bekend<br />

is gemaakt.<br />

FRANCHISE<br />

Niet alle schade door terrorisme wordt door de NHT vergoed. Daarvoor moet<br />

eerst de marktfranchise worden overschreden. De marktfranchise bedraagt<br />

7,5 miljoen euro per jaar voor alle verzekeraars tezamen. Een franchise is een<br />

drempelbedrag, geen eigen risico. Blijft de totale schade van verzekeraars onder<br />

dit bedrag, dan blijft het schadebedrag voor rekening van verzekeraars.<br />

Als het totale schadebedrag hoger is, vervalt de franchise en tellen alle gemelde<br />

schaden volledig mee voor de vaststelling van het uitkeringspercentage<br />

en verevening via de NHT. Het is daarom van belang dat verzekeraars alle<br />

schades melden, ook als ze vermoeden dat het onder de franchise blijft.<br />

Er is ook sprake van een individuele franchise. Deze geldt per verzekeraar<br />

en bedraagt 2,5 procent van het premievolume met een minimum van<br />

50.000 euro. De individuele franchise is alleen van toepassing als de totale<br />

schade voor alle verzekeraars beneden de marktfranchise van 7,5 miljoen euro<br />

blijft. Het kan natuurlijk gebeuren dat het totale schadebedrag onder de 7,5<br />

miljoen euro blijft, maar dat sommige, vooral kleine, verzekeraars behoorlijk<br />

hard worden getroffen. In dat geval kan de verzekeraar toch een beroep doen<br />

op de NHT, dan is de tweede franchise van toepassing.<br />

NHT-CLAUSULE<br />

Verzekeraars die zijn aangesloten bij de NHT, maken gebruik van de NHTclausule,<br />

ook wel de terrorismeclausule genoemd. Deze clausule is gedeponeerd<br />

bij de Kamer van Koophandel en is vindbaar op de site van de NHT. In<br />

de clausule staat onder meer wat onder terrorisme wordt verstaan, wanneer<br />

de NHT geldig is en welke verzekerde limieten gelden. n<br />

NR 61 DECEMBER FEBRUARI 20<strong>22</strong> 2019 <strong>VVP</strong> | 59


Als financieel adviseur denk je bij<br />

schenkkringen niet aan cirkelvormige<br />

koffievlekken op de salontafel maar<br />

aan arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen.<br />

Schenkkringen vormen een<br />

mooi vangnet voor arbeidsongeschikte<br />

ondernemers en zijn inmiddels<br />

niet meer weg te denken bij het onderwerp<br />

arbeidsongeschiktheid.<br />

Hello, goodbye<br />

TEKST ANNEMIEKE POSTEMA, AOVDOKTER.NL<br />

De spelregels van de voorlopige dekking verschillen per verzekeraar.<br />

Je vindt ze meestal niet in de voorwaarden maar in het acceptatiebeleid<br />

of op het aanvraagformulier. Hoe lang geldt de voorlopige<br />

dekking? Geldt deze ook als je gebruik maakt van een telefonische<br />

gezondheidsverklaring of het recht op eerste kennisneming van het medisch<br />

advies? Is er een maximumbedrag, leeftijd, uitkeringsduur? Is alleen het ongevallenrisico<br />

gedekt of ook arbeidsongeschiktheid door ziekte? Geeft men<br />

voorlopige dekking bij een toekomstige ingangsdatum?<br />

Wijs jouw klant erop dat hij veranderingen in zijn gezondheidssituatie<br />

moet melden aan de verzekeraar. Dit wordt vaak vergeten. De uitslag van een<br />

bevolkingsonderzoek kan zomaar roet in het eten gooien, dus plan dit indien<br />

mogelijk pas nadat de aanvraag is geaccepteerd. Als jouw klant tijdens het<br />

acceptatietraject arbeidsongeschiktheid raakt, houdt men de aangevraagde<br />

eigenrisicotermijn aan. Wat gebeurt er als de aanvraag uiteindelijk om medische<br />

of verzekeringstechnische redenen wordt afgewezen? Bij de meeste verzekeraars<br />

blijft het recht op uitkering wel bestaan, maar een enkele verzekeraar<br />

beëindigt dan de uitkering.<br />

INLOOPDEKKING NA ACCEPTATIE<br />

Is de verzekeringsaanvraag geaccepteerd, dan eindigt<br />

de voorlopige dekking. Maar soms moet de<br />

verzekering pas later ingaan. Denk aan mensen<br />

die nog in loondienst zijn of een uitkering ontvangen<br />

of ondernemers die van de ene verzekeraar<br />

naar de andere overstappen. In dergelijke gevallen<br />

spreek je een inloopdekking of overbruggingsregeling<br />

af. Daarmee komen het risico op arbeidsongeschiktheid<br />

en wijzigingen in de gezondheid<br />

voor rekening van de verzekeraar, gedurende bijvoorbeeld<br />

maximaal drie maanden. Hieraan kunnen<br />

kosten verbonden zijn.<br />

‘Spelregels<br />

voorlopige<br />

dekking<br />

verschillen per<br />

verzekeraar’<br />

Sommige verzekeraars vinden dit onnodig als iemand<br />

nog is verzekerd via de werkgever, maar<br />

daar ben ik het niet mee eens. De werknemersverzekeringen<br />

zijn qua bedrag en voorwaarden<br />

immers beperkt. Bovendien wil je voorkomen dat<br />

iemand vlak voor de uitdiensttreding uitvalt, dit<br />

moet melden en vervolgens alsnog geen verzekering<br />

krijgt. Het valt juist te prijzen dat een aanstaande<br />

ondernemer tijdig z’n AOV regelt! Tijdens<br />

de WW-startersregeling is de UWV-dekking minimaal,<br />

dus wachten tot deze eindigt is niet gewenst.<br />

Gelukkig gaan de meeste verzekeraars hier<br />

soepel mee om. De eigenlijke verzekering is nog<br />

niet ingegaan, dus net als bij voorlopige dekking is<br />

er nog geen recht op een zwangerschapsuitkering.<br />

OVERSLUITEN<br />

Uiteraard laat je jouw klant nooit een verzekering<br />

opzeggen voordat de nieuwe aanvraag is geaccepteerd!<br />

Daarom is het cruciaal dat verzekeraars bij<br />

een rechtstreeks opzegverzoek altijd contact opnemen<br />

met de adviseur.<br />

Als de oude AOV geen opzegtermijn kent, kan<br />

de nieuwe verzekering soepel hierop aansluiten. Is<br />

er wel een opzegtermijn, dan is inloopdekking een<br />

must ook al biedt de oude verzekering meestal<br />

uitloopdekking. Bij stijging van het arbeidsongeschiktheidspercentage<br />

na de einddatum verhoogt<br />

de oude verzekeraar de uitkering namelijk niet.<br />

De nieuwe verzekeraar vult dan de uitkering van<br />

de oude verzekeraar aan tot het afgesproken bedrag<br />

op de nieuwe polis. Dit is doorgaans gelukkig<br />

goed geregeld. n<br />

60 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong>


INKOMEN<br />

Verzuimverzekeraars sturen meer op<br />

rendement. Gevolg: vaker discussie,<br />

vooral bij ziekte van een werknemer<br />

in combinatie met een arbeidsconflict.<br />

Conflict of ziekte?<br />

TEKST ANGELO WIEGMANS<br />

In eerste kwartaal 20<strong>22</strong> hoogste ziekteverzuim ooit gemeten, zo kopte<br />

een nieuwsartikel van CBS op 10 juni 20<strong>22</strong>. De verzuimkosten stijgen dus<br />

voor werkgevers, dat betekent dat de uitkeringen bij verzuimverzekeraars<br />

ook flink stijgen. Verzuimverzekeraars zijn de afgelopen jaren steeds beter<br />

gaan sturen op het rendement. We zien in de dagelijkse praktijk dat dit<br />

ook voor steeds meer discussies zorgt tussen verzekeraars en werkgevers.<br />

Verzekeraars schorten vaak de uitkering van de verzuimverzekering op als er<br />

discussie ontstaat of er überhaupt sprake is van ziekte van de werknemer.<br />

Daarbij wordt er aanvullende informatie opgevraagd om te controleren of<br />

er recht is op een uitkering vanuit de verzuimverzekering. De meest voorkomende<br />

discussies zien we terug bij ziekte van een werknemer in combinatie<br />

met een arbeidsconflict. Normaal gesproken zou bij een discussie over<br />

de schade-uitkering tussen verzekeraar en werkgever de assurantieadviseur<br />

een contra-expertise aanvragen om zo de discussie te beslechten. In de discussie<br />

met de verzuimverzekeraar kan dat niet en dat maakt de zaken flink<br />

complex.<br />

INGEWIKKELD<br />

Dat het ingewikkeld kan zijn, blijkt ook wel uit een uitspraak van de rechtbank<br />

Gelderland van 15 oktober 2021 (ECLI:NL:RBGEL:2021:5545). De verzuimverzekeraar<br />

had aangegeven dat de uitkering kwam te vervallen, omdat er<br />

sprake was een arbeidsconflict. Ondanks een flinke discussie zou volgens<br />

verzekeraar geen sprake zijn van een verzekerde situatie nu werknemer niet<br />

arbeidsongeschikt was vanwege een medische reden. Na verloop van tijd is<br />

werknemer hersteld gemeld en daarna is de arbeidsovereenkomst beëindigd<br />

doordat werkgever en werknemer een vaststellingsovereenkomst hadden gesloten.<br />

De kantonrechter concludeerde op basis van alle stukken dat de bedrijfsarts<br />

vastgesteld had dat er sprake was van arbeidsongeschiktheid. Werkgever<br />

had ook een loonstop opgelegd en dit deel hoefde de verzekeraar niet<br />

te vergoeden, ook niet terwijl werkgever een nabetaling heeft gedaan aan<br />

werknemer.<br />

JURIDISCHE BIJSTAND<br />

Laatst stonden wij een tweetal werkgevers bij, waarbij beide werkgevers een<br />

zieke werknemer hadden en er tevens sprake was van een arbeidsconflict. Bij<br />

één van de werkgevers is inmiddels de gehele schade door de verzekeraar alsnog<br />

voldaan, omdat aangetoond werd dat er sprake<br />

is van ziekte en deze niet het gevolg was van<br />

het arbeidsconflict. In een andere zaak loopt de<br />

discussie nog.<br />

Voor deze kleinere werkgevers is het een uitzondering<br />

dat zij te maken krijgen met een langdurige<br />

zieke werknemer. Zij zijn erg afhankelijk<br />

van het advies van de arbodienst en de bedrijfsarts.<br />

In de twee gevallen welke wij onlangs meemaakten,<br />

merkten wij op dat er onvoldoende bij<br />

de werkgevers bekend was welke stappen er gezet<br />

moesten worden. De discussie kan zo niet alleen<br />

ontstaan met de verzuimverzekeraar, maar<br />

ook met het UWV die bij de WIA-keuring een<br />

loonsanctie kan opleggen welke helemaal voor rekening<br />

van de werkgever komt.<br />

Een oplossing is niet direct voorhanden, want<br />

bij discussie tussen werkgever en de arbodienst<br />

kan er geen second opinion worden aangevraagd<br />

door de werkgever. Om de discussie met de verzekeraar<br />

te beslechten heeft een deskundigenoordeel<br />

in deze casussen geen toegevoegde waarde.<br />

Er zit voor deze werkgevers niet anders op om externe<br />

hulp in te schakelen in de vorm van juridische<br />

bijstand. n<br />

Angelo Wiegmans is raadgever voor werkgevers<br />

en specialist op het gebied van verzuim.<br />

Vanuit Bedrijf Plus helpt hij werkgevers bij problemen<br />

in verzuimdossiers, organisatievraagstukken,<br />

bezwaarprocedures UWV, WGA-herbeoordelingen<br />

en het maken van de afweging<br />

ERD WGA en Ziektewet.<br />

NR 61 DECEMBER FEBRUARI 20<strong>22</strong> 2019 <strong>VVP</strong> | 61


KLANTGERICHTHEID<br />

Hoe weet je nu of je vandaag de juiste beslissingen<br />

neemt voor morgen? Het antwoord is heel simpel:<br />

door goed naar klanten te luisteren. Zij vertellen het<br />

je namelijk altijd.<br />

De juiste plannen<br />

realiseren<br />

TEKST SONJA STALFOORT, PUURKLANT<br />

Klanten vertellen dit door bij je te kopen of juist niet, door feedback<br />

aan de telefoon, via mail of persoonlijk. Door klachten, complimenten<br />

of via social media. Feedback van klanten is er altijd en op veel<br />

verschillende plekken. Het is van essentieel belang om deze feedback<br />

te duiden en de juiste klantgerichte verbeterplannen te maken.<br />

In deze tijd zijn veel mensen aan het vooruitblikken naar het nieuwe jaar<br />

en worden vele plannen weer aan het papier toevertrouwd. Hoe zorg je ervoor<br />

dat je je focust op de juiste plannen?<br />

DOEL EN STRATEGIE<br />

Uit onderzoek blijkt dat circa de helft van de plannen niet wordt gerealiseerd.<br />

Dat is een verspilling van veel capaciteit, geld en niet te vergeten energie van<br />

zowel management als medewerkers. Wat is er aan de hand en zorg je ervoor<br />

dat je wel de juiste plannen realiseert? Het begint en eindigt met de klant.<br />

Voordat de plannen voor 2023 in de steigers worden gezet, is het belangrijk<br />

om te luisteren naar de klant. Wat zijn de belangrijkste pijnpunten waarom<br />

klanten weglopen, niet méér bij je kopen of überhaupt geen klant willen worden?<br />

En niet onbelangrijk, waarom blijven klanten? De doelstellingen (KPI’s)<br />

voor het nieuwe jaar moeten wel aansluiten bij wat belangrijk is voor de<br />

klant en ook realistisch zijn. Daar begint het. In de praktijk zie ik nog te vaak<br />

dat het maken van plannen stopt bij het formuleren van de doelstellingen.<br />

Maar een doelstelling zonder plan is een wens. En wensen komen, zoals we<br />

weten, lang niet altijd uit. Naast de doelstellingen<br />

is een strategie van essentieel belang. Op welke<br />

onderscheidende wijze gaat het bedrijf de markt<br />

bedienen? Dit vertaal je vervolgens naar vijf tot<br />

zeven strategische projecten of pijlers. Dit strategisch<br />

kader is de kapstok voor alle plannen van<br />

2023. Hoe nu verder?<br />

KAPSTOKKEN<br />

Als je de betrokkenheid en pro-activiteit van medewerkers<br />

wilt vergroten, is het belangrijk om te<br />

communiceren over deze kapstok. Vaak wordt dit<br />

‘Een<br />

doelstelling<br />

zonder plan<br />

is slechts een<br />

wens’<br />

in een kaderbrief of managementletter aan alle<br />

medewerkers verstrekt. En natuurlijk hoort daar<br />

een bevlogen verhaal van de CEO bij. Zonder strategische<br />

kapstok zijn alle projecten losse flodders<br />

met een zeer kleine kans van slagen. Het is aan<br />

het management en de medewerkers om, op basis<br />

van klantfeedback, de juiste projecten te formuleren<br />

om de doelstellingen te realiseren. Elk<br />

nieuw project heeft dus een haakje met een van<br />

de strategische projecten. Zo niet, valt het project<br />

uiteindelijk op de grond. Als het strategisch kader<br />

strak is geformuleerd, je goed luistert naar de<br />

klant, je in staat bent om de feedback goed te duiden<br />

én te vertalen naar de juiste plannen, dan kun<br />

je klantgericht ondernemen. Door op deze wijze te<br />

werken verhoog je én het percentage juiste plannen<br />

én het percentage gerealiseerde plannen. Op<br />

naar een energiek en succesvol nieuw jaar! n<br />

Sonja Stalfoort is expert in klantbeleving en auteur<br />

van het boek ‘De klant-energieke organisatie’.<br />

62 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong>


BOUWSTENEN VOOR SUCCES<br />

Verhalen vertellen werkt<br />

Als je onderscheidend wilt zijn, zul je moeten starten met<br />

het vertellen van een verhaal. Klanten kopen uiteindelijk<br />

niet wat je doet, maar waarom je het doet.<br />

TEKST JELLE BARTELS, NEXT STEP FACTORY<br />

Als financieel adviseur neem je een unieke plek in in het leven van<br />

mensen. Helaas is deze waarde bijna niet te zien. Pak de gemiddelde<br />

website van een adviseur er maar eens bij. En misschien die van<br />

jezelf ook wel. Je zult zien dat er niet veel verschil te vinden is. Toch<br />

is elk kantoor uniek. Als wij in gesprek raken, blijkt er altijd een verhaal te<br />

zijn waarom het kantoor is ontstaan. Het is de basis voor jouw merk en jouw<br />

verhaal naar jouw klanten. Als je hiervan gebruik gaat maken, zorg je dat je<br />

klant ook echt voor jouw kantoor gaat kiezen.<br />

Verhalen vertellen doen we al sinds eeuwen.<br />

En nog steeds gebruik je dit bewust en onbewust<br />

elke dag. Hoe beter de verhalen, hoe gemakkelijker<br />

te onthouden. Hoewel er hele onderzoeken<br />

zijn gedaan naar het vertellen van een<br />

goed verhaal en er inmiddels hele opleidingen<br />

voor worden gegeven kun je starten met deze<br />

drie stappen:<br />

HET BEGIN<br />

In het begin introduceer je de hoofdpersoon (jij, je<br />

kantoor, etcetera). Je laat hier zien hoe je ooit begon<br />

en hoe het er dagdagelijks eruit zag toen je<br />

nog niet was wat je nu bent. In verhalenstijl wordt<br />

dit beschreven als ‘er was eens…’ en ‘elke dag’.<br />

‘Hoe beter het<br />

verhaal, hoe<br />

gemakkelijker<br />

om te<br />

onthouden’<br />

HET MIDDEN<br />

Hier komt de plotwending. In verhalenstijl: ‘tot op<br />

een dag’. Wat is er destijds gebeurd waarom je nu<br />

het kantoor bent dat je bent. In een film herken<br />

je dit zodra het hoofdpersoon de uitdaging aangaat.<br />

Ofwel het is genoeg en nu neem ik actie (en<br />

beschrijf welke actie dan). Deze actie moet uitdagend<br />

zijn! Een besluit om voor jezelf te beginnen<br />

is niet voor iedereen zomaar genomen!<br />

Daarna vertel je wat je toen allemaal overkwam<br />

(en daardoor…). Zorg dat jouw verhaal ook<br />

laat zien wat je uitdagingen zijn geweest (en hoe<br />

je die overwonnen hebt). Het is voor je klanten<br />

leuk om te lezen dat jij ook een mens bent.<br />

HET EINDE<br />

Tot slot geef je aan wat er nu allemaal is. Het ‘totdat<br />

uiteindelijk’ in het verhaal. En het ‘vanaf die<br />

dag’. Zodat ik precies weet waarom je doet wat je<br />

doet en hoe je daartoe gekomen bent.<br />

Schrijf dit verhaal op. Bespreek dit met medewerkers,<br />

familie en vrienden. Oefen met wat vertrouwde<br />

klanten. Kijk goed wat hun reactie is. Een<br />

verhaal dat slaat op jouw identiteit lokt emoties<br />

uit. Zolang dat niet zo is, blijf je schaven aan dit<br />

verhaal. Net zolang je jouw klant raakt met jouw<br />

unieke verhaal. Dan weet je dat je goed zit. Klanten<br />

kunnen dan eindelijk echt voor jou kiezen.<br />

Als extra kun je hetzelfde doen met je klant in de<br />

hoofdrol. Volg dezelfde volgorde. Je zult merken<br />

dat behalve een goed product je nog veel meer te<br />

bieden hebt wat voor klanten veel meer waarde<br />

en nog relevanter is. n<br />

NR 61 DECEMBER FEBRUARI 20<strong>22</strong> 2019 <strong>VVP</strong> | 63


DUURZAAMHEID<br />

INSVERdaad!<br />

KANSEN BIJ VERDUURZAMING<br />

In de rubriek ‘Duurzaamheid’ onderzoeken<br />

Björn Jalving en Paul Burger van Turien & Co./<br />

AnsvarIdéa kansen voor financieel adviseurs<br />

bij verduurzaming. Reacties zijn welkom op<br />

bjalving@turien.nl.<br />

In mijn column van september, ‘Groene handjes en voetjes’,<br />

gaf ik wat voorbeelden van hoe je handen en voeten<br />

kunt geven aan duurzaam klantadvies. Maar het zou natuurlijk<br />

niet duurzaam zijn als alle adviseurs die duurzaamheid<br />

willen implementeren allemaal zelf het wiel<br />

zouden moeten uitvinden.<br />

TEKST PAUL BURGER, ANSVARIDÉA/IDEËLE VERZEKERINGEN<br />

Die gedachte kwam vorig jaar ook op bij Kees Dullemond, bij de<br />

meesten wel bekend, en Kees van Steensel (Van Steensel Assurantiën).<br />

Van Steensel voert als Rotterdams bedrijf al jaren het motto van<br />

niet ****** maar poetsen en de mouwen opstropen. Aldus geschiedde<br />

en Kees en Kees startten begin dit jaar INSVER (https://insver.nl/) op.<br />

INSVER staat voor ‘Instituut verduurzaming verzekeringsbranche’ en is<br />

een kennisplatform over duurzaamheid in de verzekeringssector. INSVER<br />

biedt informatie en hulpmiddelen als antwoord op de vraag ‘Wat kan ik doen<br />

als assurantiekantoor aan verduurzaming?’.<br />

Toen in 2021 Kees en Kees bij mij en Peter van Geijtenbeek van AnsvarIdéa<br />

en Turien & Co. aanklopten om hun plannen te bespreken, waren we direct<br />

enthousiast. Eindelijk een initiatief gericht op met name de adviseurs om ze<br />

te helpen met verduurzaming. Ideële Verzekeringen en AnsvarIdéa zijn direct<br />

ingestapt als founding partner om een bijdrage te leveren aan dit broodnodige<br />

initiatief.<br />

MET ELKAAR<br />

Voor elkaar en met elkaar. Inspireren en informeren. Verbinden en ervaringen<br />

delen. Stimuleren en concretiseren. De leidraad die INSVER hierbij volgt zijn<br />

de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. ‘People, planet,<br />

profit’ en de vertaalslag hiervan naar de adviespraktijk,<br />

de verzekeringsproducten en de bedrijfsvoering.<br />

Hoe? Door kennis en informatie te<br />

leveren. Door het ontwikkelen van tools en formats<br />

die zijn toegesneden op onze branche. Door<br />

kennis te delen. Uiteraard participerend op alle<br />

nieuwe nationale en Europese regelgeving die er<br />

op ons afkomt. Alle informatie en middelen om te<br />

verduurzamen onder één dak.<br />

Hoe werkt dat dan? Door lid te worden. Vervolgens<br />

kan je aan de slag op twee niveaus: als Oriënteerder<br />

of, als je al een stapje verder bent, door<br />

Verduurzamer te zijn.<br />

INSVER heeft factsheets beschikbaar waaruit<br />

je een aantal doelen kan halen om mee aan de<br />

slag te gaan. Door de INSVER-calculators in te vullen<br />

krijg je inzicht in waar je bedrijf staat en krijg<br />

je inzicht in waar je de eerste stappen kunt gaan<br />

zetten. Zelf een duurzaam bedrijfsproces voeren<br />

is de basis. Met de tools van INSVER kan je vervolgens<br />

verder aan de slag met die acties waarvoor<br />

je kiest. Door het volgen van workshops, webinars,<br />

checklists en de nieuwsbrieven stel je deze acties<br />

op en krijg je handvatten om ze uit te voeren. Succesverhalen<br />

inspireren en helpen anderen om in<br />

actie te komen. Zo leren we van én met elkaar en<br />

zo is het cirkeltje rond!<br />

Met andere woorden, voeg de (INSVER-)daad<br />

bij het woord. Zo krijg je de beschikking over tools<br />

en gereedschappen waar je groene handjes en<br />

voetjes verder mee kunnen en tja, qua lidmaatschapskosten<br />

zal het je de kop niet kosten. n<br />

64 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong>


COLUMN<br />

WE STAAN OP DE DREMPEL VAN EEN<br />

NIEUW JAAR, WAARIN MONEYVIEW EN IK<br />

ALLEBEI ONS DERTIGJARIG JUBILEUM<br />

VIEREN. DEZE MIJLPAAL MAAKT DAT IK,<br />

BIJ WIJZE VAN UITZONDERING, IN DEZE<br />

COLUMN IETS MEER OVER ONSZELF<br />

SCHRIJF DAN ANDERE KEREN. MET EEN<br />

BLIK TERUG ÉN VOORUIT.<br />

TEKST MARTIN KOOT, MONEYVIEW<br />

In 1993 startte ik als offertemaker op de hypotheekafdeling<br />

van de Zwolsche Algemeene en<br />

richtte financieel adviseur Jan Riemens Money-<br />

View Research op, overigens zonder enig causaal<br />

verband. Er gebeurde dat jaar natuurlijk meer<br />

wat memorabel is. Intel introduceerde de eerste<br />

Pentiumchip (voor de connaisseurs onder u, de<br />

80586), de eerste internetbrowser zag het daglicht<br />

(Mosaic, wie kent het nog?) net als het videospel<br />

Doom, de godfather van alle shooter games. Iets<br />

meer cultureel verantwoord was het verschijnen<br />

van het fantastische boek Heren van de thee van<br />

Hella Haasse en de allereerste editie van popfestival<br />

Lowlands, waarvan ik nadien zo’n 20 edities heb<br />

bezocht. Getreurd kon er worden over het verscheiden<br />

van het weekblad Kuifje, na 48 jaargangen was<br />

de koek op. Bij MoneyView én bij mij is dat nog lang<br />

niet het geval; er is nog genoeg te doen.<br />

HALFBAKKEN<br />

Onlangs keek ik een ochtend mee op de hypotheekafdeling<br />

van een grote serviceprovider. Behalve<br />

een verdubbeling van het aantal schermen, aanzienlijk<br />

lagere stapels papier op de bureaus en een<br />

wildgroei aan vaak miezerige acceptatieregeltjes is<br />

er in dertig jaar bar weinig veranderd. Veel dezelfde<br />

formulieren en documenten passeren de revue, adviseurs<br />

(vroeger noemden we ze tussenpersonen)<br />

66 | <strong>VVP</strong> NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong>


MONEYVIEW<br />

Oud en<br />

nieuw<br />

gooien nog altijd halfbakken aanvragen over de digitale<br />

schutting (een derde van de aanvragen kan niet<br />

met een rentevoorstel beantwoord worden) en als het<br />

druk wordt gaat iedereen harder rennen. Ondanks die<br />

mooie schermen en een meer digitale papierstroom<br />

is het proces nog even inefficiënt als dertig jaar terug<br />

– misschien zelfs een tandje erger. Voordat u mij wegzet<br />

als zwartkijkende zuurpruim: er is hoop, beste lezer!<br />

Daarover verderop meer.<br />

Voor MoneyView is in die dertig jaar veel veranderd.<br />

Ooit begonnen met krantjes, papieren rapporten<br />

en een heuse telefoonlijn voor spaarrentes (seks<br />

verkoopt beter) levert het bedrijf tegenwoordig hoogwaardige<br />

productdata en vergelijkingssoftware voor<br />

alle schakels in de keten. De eigen benchmarkmethodiek,<br />

ook wel de sterretjes van MoneyView genoemd,<br />

is de norm geworden voor productontwikkelaars. De<br />

missie echter is in al die jaren onveranderd gebleven:<br />

financiële producten transparant en vergelijkbaar<br />

maken, van spaarrekeningen en alle soorten schadeverzekeringen<br />

tot en met lijfrentes, pensioenverzekeringen<br />

en hypotheken.<br />

JA OF NEE<br />

Inmiddels gebruiken meer dan 2.000 hypotheekadviseurs<br />

onze software om oplossingen te vinden voor<br />

hun klanten en objectief vast te stellen hoe de prijs-/<br />

kwaliteitverhouding is van die bij de klant passende<br />

producten. We staan aan de vooravond van een volgende<br />

ontwikkeling, en daar ligt de hoop in besloten<br />

waar ik het zojuist over had. Veel van de productdata<br />

is op te splitsen naar vragen die eenvoudig met ja of<br />

nee te beantwoorden zijn, dan wel met een enkel getal.<br />

Door de klantdata tegen deze dataset aan te houden,<br />

wordt snel duidelijk wat bij welke aanbieder en<br />

welk product mogelijk is. Een digitale pré-acceptatie,<br />

voordat de Martin-van-nu de hypotheekaanvraag op<br />

zijn scherm krijgt. Met daarbij gelijk gedetailleerde informatie<br />

over aspecten die zich niet eenvoudig laten<br />

vangen in een ja of nee of een getalletje. We zijn op<br />

diverse fronten hiermee bezig – en dan gelijk marktbreed,<br />

niet voor een enkele aanbieder. Overigens<br />

hoorde ik van een van hen, een grote ook nog, dat ze<br />

‘Proces nog even<br />

inefficiënt als dertig<br />

jaar terug’<br />

eindelijk brondata gaan accepteren als valide vervanging<br />

van een aantal documenten. ‘Iemand moet er<br />

toch een keer mee beginnen,’ zei hij tegen mij. Gelijk<br />

heeft hij, lang leve de pioniers!<br />

Het nieuwe jaar, ons gezamenlijk jubileumjaar,<br />

gaat laten zien of het ons zal lukken de doorstroming<br />

in de hypotheekketen vlotter te maken en wie weet,<br />

filevorming uit te bannen. Om al te hoge verwachtingen<br />

te voorkomen: spitsstroken hebben dat laatste<br />

niet kunnen bewerkstelligen op onze snelwegen.<br />

Weet u trouwens wanneer de eerste werd geopend?<br />

Juist, in 1993. n<br />

NR 6 DECEMBER 20<strong>22</strong> <strong>VVP</strong> | 83

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!