03.11.2023 Views

Bouwen aan Vlaanderen 05 2023 lr

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

UITGAVE<br />

5<br />

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE I JAARGANG 24 I NUMMER 5 <strong>2023</strong> I OKT-NOV<br />

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE<br />

EERSTE CO 2<br />

-NEUTRAAL HOTEL<br />

IN VLAANDEREN<br />

OUD ANTWERPS GERECHTSHOF<br />

IN ERE HERSTELD<br />

PARKEERGEBOUW NMBS PROMOOT<br />

DUURZAME MOBILITEIT<br />

LANDMARK MET DANSENDE<br />

TERRASSEN IN KNOKSE<br />

STATIONSBUURT<br />

ARCHITECTURAAL DRIELUIK SIERT<br />

NIEUW STADSDEEL IN WAREGEM<br />

5


Nieuw<br />

Beter bouwprojecten ontwerpen, bouwen<br />

en beheren met de Wienerberger BIM-tool<br />

Architecten, ontwerpers en uitvoerders kunnen met behulp van de<br />

Wienerberger BIM-tool heel eenvoudig BIM-elementen downloaden<br />

voor gevel en binnenmuur. De elementen bevatten niet enkel technische<br />

en logistieke data, maar ook het legpatroon met <strong>aan</strong>duiding van de<br />

voegverdeling. Bovendien wordt het 3D-gebouwmodel eenvoudig<br />

verrij kt met een textuur van de gekozen gevelsteen.<br />

• Wienerberger elementen eenvoudig<br />

integreren in het 3D-ontwerp<br />

• Inclusief materiaaldata, legpatronen<br />

en geveltexturen<br />

• Nog eenvoudiger werken met de<br />

Revit plug-in<br />

• Perfect compatibel met het<br />

merkneutrale MatBiM-platform<br />

bim.wienerberger.be<br />

Wienerberger nv<br />

Kapel ter Bede 121, 8500 Kortrijk<br />

<strong>05</strong>6 24 96 27<br />

bim.be@wienerberger.com


Architecturale zonwering<br />

DucoSun Cubic<br />

DALING<br />

TEMPERATUUR<br />

tot 12%<br />

DALING<br />

KOELLAST<br />

tot 63%<br />

Dynamische<br />

uitstraling<br />

Motorisch verstelbaar<br />

Architecturaal<br />

design<br />

Strakke rechthoekige lamelvorm<br />

Maximum <strong>aan</strong><br />

diffuus daglicht<br />

Minimale zonnehitte<br />

We inspire at www.duco.eu


UITGAVE<br />

5<br />

Bacteriële bouwvakkers<br />

VOORWOORD<br />

Heel wat professionals die actief zijn in de sector zijn het er roerend over eens: bouwen is een kunst. Maar het is ook steeds vaker pure wetenschap,<br />

zeker nu de nood <strong>aan</strong> CO 2<br />

-reductie alsmaar urgenter wordt. Terwijl de dagelijkse bouwpraktijk slechts met mondjesmaat lijkt te verduurzamen<br />

en de 2<strong>05</strong>0-deadline met rasse schreden nadert, wordt er achter de schermen volop gewerkt <strong>aan</strong> de ontwikkeling van vooruitstrevende<br />

innovaties die een nieuwe bouwrevolutie kunnen ontketenen. Dat wordt dringend tijd, want recente studies hebben uitgewezen dat de sector<br />

verantwoordelijk is voor 40 % van de wereldwijde broeikasgasuitstoot en 4 miljard ton afval per jaar. Duurzame bouwmaterialen en productieprocessen<br />

met een minimale ecologische footprint zijn dus geen overbodige luxe, maar een bittere noodzaak.<br />

Een van de domeinen waarin deze dagen volop gepionierd wordt, is biodesign. Het hogere doel hiervan is even eenvoudig als geniaal: beter en<br />

duurzamer bouwen door handig gebruik te maken van levende organismen zoals bacteriën. Klinkt uiteraard fantastisch, al is dat in de praktijk<br />

natuurlijk een erg complexe uitdaging die uitgebreid wetenschappelijk onderzoek vereist en jaren trial-and-error met zich meebrengt. Toch is<br />

de University of Cambridge er onlangs in geslaagd om een mogelijke mijlpaal te realiseren. Ze publiceerde een paper over de ontwikkeling<br />

van een innovatief bouwmateriaal waarin cyanobacteriën vervat zitten. Deze laatste zorgen ervoor dat anorganische stoffen zoals CO 2<br />

uit de<br />

atmosfeer worden gehaald en worden opgeslagen in het bouwmateriaal. Daarnaast garanderen ze ook de stevigheid van het materiaal door<br />

een specifi eke chemische reactie uit te lokken. Een interessante win-winsituatie!<br />

De wetenschappers kweekten cyanobacteriën in een calciumcarbonaatoplossing en voegden ze toe <strong>aan</strong> een op zand gebaseerde biomix. Ze<br />

stelden vast dat de bacteriekolonies progressief <strong>aan</strong>sterkten en dat die hun dubbele functie – CO 2<br />

absorberen én de stevigheid van het materiaal<br />

garanderen via fotosynthese (dat de afzetting van het calciumcarbonaat stimuleert en de zanderige biomix op die manier omtovert in<br />

een veel sterker cementachtig materiaal) – met brio vervulden. Na een hele hoop laboratoriumtests en -experimenten zijn de wetenschappers<br />

er bovendien in geslaagd om een gestandaardiseerde workfl ow voor het produceren van biotechnologische bouwmaterialen op zandbasis te<br />

ontwikkelen, die kan worden ingezet voor architecturale doeleinden.<br />

Een belangrijke bemerking is dat deze veelbelovende innovatie voortvloeide uit een vruchtbare multidisciplinaire samenwerking tussen architecten<br />

en microbiologen, die elk vanuit hun vakgebied waakten over specifi eke vereisten en <strong>aan</strong>dachtspunten (zoals sterkte, stabiliteit, uiterlijk,<br />

reactievermogen en levensduur). “Door de afzetting van cyanobacteriën te gebruiken als input in de productieworkfl ow probeerden we de<br />

kloof tussen biologische en architecturale processen te overbruggen om modulaire architecturale componenten op basis van cyanobacteriën<br />

te produceren”, leggen de wetenschappers uit in hun paper. “Dergelijke componenten zullen niet alleen processen vervangen die broeikasgassen<br />

uitstoten, maar ze zullen ook een effi ciënte CO 2<br />

-fi xatie uitvoeren tijdens het productieproces. Door in de toekomst te blijven inzetten op<br />

samenwerkingen met (micro)biologen en de gezamenlijke ontwikkeling van biotechnologische bouwmaterialen zullen architecten meer dan<br />

ooit kunnen bijdragen <strong>aan</strong> een duurzamere bouwsector en de uitwerking van innovatieve oplossingen voor grote maatschappelijke problemen<br />

(zoals de klimaat- en stikstofcrisis, red.).”<br />

Betekent dit dat ontwerpers voort<strong>aan</strong> voor CO 2<br />

-absorberende ruwbouwstructuren kunnen opteren en dat bouwmaterialen met een negatieve<br />

milieu-impact defi nitief verleden tijd zijn? Zover zijn we natuurlijk nog niet. De wetenschappers van de University of Cambridge geven <strong>aan</strong> dat<br />

er nog heel wat verdere studies moeten plaatsvinden om een en ander te verfi jnen en te optimaliseren. Al lijkt het potentieel van deze nieuwe<br />

ontwerpmethode voor de productie van duurzame bouwmaterialen wel enorm. Ze verzoent de nood <strong>aan</strong> CO 2 -reductie met de stijgende vraag<br />

naar nieuwe, vooruitstrevende bouwactiviteiten. Staat biodesign dankzij deze ontwikkeling eindelijk <strong>aan</strong> de rand van de grote doorbraak? De<br />

toekomst zal het uitwijzen …<br />

Veel leesplezier<br />

Tim Janssens


5<br />

COLOFON<br />

<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> Vl<strong>aan</strong>deren<br />

Platform voor de bouw<br />

Jaargang 24 • nummer 5 • <strong>2023</strong><br />

Sinds 1999 • Verschijnt 6 x per jaar<br />

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

EINDREDACTIE<br />

Tim Janssens<br />

REDACTIETEAM<br />

Tim Janssens, Niels Rouvrois, Liesbeth Verhulst<br />

(Redactiebureau Palindroom),<br />

Trees Accou, Bavo Boutsen, Marlies Decavel,<br />

Stephanie Demasure, Els Jonckheere,<br />

Koen Mortelmans, uwtekst.be, Kris Vandekerckhove,<br />

Chloé Vanhaesebroeck, Laureline Vansteenkiste,<br />

Anastasia Verleysen<br />

PROJECTMANAGEMENT<br />

Pascal Op de Beeck<br />

+32 50 36 81 70<br />

+32 475 28 14 64<br />

p.opdebeeck@louwersmediagroep.be<br />

Nicolas Piert<br />

+32 494 19 07 51<br />

n.piert@louwersmediagroep.be<br />

Pieter-Jan Vansteelandt<br />

+32 499 22 11 03<br />

p.vansteelandt@louwersmediagroep.be<br />

ADVERTENTIES<br />

Een hoge resolutie PDF moet worden <strong>aan</strong>geleverd<br />

via de AdPortal. Mocht u nog geen uploadlink<br />

hebben ontvangen, stuur een email naar<br />

traffic@louwersmediagroep.be<br />

SECRETARIAAT<br />

Elke Kina<br />

Riana Holley<br />

ABONNNEMENTPRIJS<br />

België: € 90,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten België: € 140,00 per jaar excl. BTW<br />

ING<br />

IBAN BE33 3631 9320 5246<br />

BIC BBRUBEBB<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> Vl<strong>aan</strong>deren.<br />

Informatie over abonnementen:<br />

+32 50 36 81 70<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk ten minste drie weken<br />

voor verhuizing naar:<br />

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee m<strong>aan</strong>den voor het verstrijken van de<br />

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van<br />

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

automatisch met een jaar verlengd.<br />

DOELGROEP<br />

<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> Vl<strong>aan</strong>deren is een communicatieplatform<br />

dat architecten, projectontwikkelaars, <strong>aan</strong>nemers,<br />

installateurs, woningbouwers, gemeenten,<br />

overheidsinstellingen en opdrachtgevers uit<br />

Vl<strong>aan</strong>deren en Brussel informeert.<br />

VORMGEVING/ART DIRECTION<br />

studio@louwersmediagroep.be<br />

DRUKWERK<br />

Drukkerij Pattyn, Veurne<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd<br />

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder<br />

bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar<br />

beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen<br />

enkele wijze inst<strong>aan</strong> voor de juistheid of volledigheid van de informatie.<br />

Zij <strong>aan</strong>-vaarden dan ook geen enkele <strong>aan</strong>sprakelijkheid<br />

voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen<br />

en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

16<br />

BOUWEN AAN MONUMENTEN<br />

De H<strong>aan</strong> Hotel des Brasseurs 8<br />

Antwerpen Gerechtshof 16<br />

WOON- EN WERKGEBOUWEN<br />

Halle Parkeergebouw NMBS 22<br />

Doornik Cebeo 28<br />

De Pen Tine Broos, architect-vennoot bij KRAS architecten 36<br />

Gent One Two Four Hotel & Spa 38<br />

Realty ontvangt 2.508 vastgoedexperts en beleidmakers 42<br />

Antwerpen Huis <strong>aan</strong> de Kade 44<br />

Kortrijk Liantis en GVO 52<br />

Prefabbeton en elegant antraciet komen samen in Veurne 60<br />

Knokke Lake District 62<br />

De sterkste (ver)bouw- en interieurbeurzen van Vl<strong>aan</strong>deren 72<br />

Maatwerk van het zuiverste water 74<br />

Antwerpen Initium 78<br />

Multifunctionele gebouwen zijn de nieuwe norm in de stad 82<br />

Milieu-impact van structuren in prefabbeton 88<br />

Antwerpen Lange Leemstraat 90<br />

Digital Construction Brussels: geslaagde mix van vaste waarden en nieuwe exposanten 94<br />

Kortrijk Hadlow 96<br />

Maarten: een nieuw stukje stad in Mechelen 100<br />

Nieuwpoort-Bad The Green 104<br />

Toegangscontrole en veiligheid van appartementsgebouwen 108<br />

Architectonisch beton laat wooncomplex schitteren 111<br />

Performante betonplaat voor afvalverwerking dankzij micro- en macrovezelwapening 112<br />

Waterfront in Waregem 114<br />

Hasselt RE|CORE 116<br />

Snellere energietransitie dankzij integraal energiebeheer 120<br />

Kortrijk Kaskade 122<br />

Torenkr<strong>aan</strong> bepalend voor timing en budget van bouwprojecten 126<br />

Sensoren volgen 24/7 grondwater voor bemaling op 129<br />

Dentergem Slagerij Robby & Angelique 130<br />

Stevige (paal)funderingen voor O’Duin 132<br />

Berchem Dieter Vander Velpen Architects 134<br />

Waterdoorlatendheid als antwoord op Belgisch weer 138<br />

38<br />

62


100<br />

INHOUD<br />

134<br />

122<br />

164 190<br />

THEMA INTERIEURARCHITECTUUR<br />

Biofi el ontwerp: vluchtige hype of nieuw normaal? 140<br />

Stijlvolle interieurconcepten als visitekaartje bij uitstek 142<br />

Geïnformeerde keuze voor elk interieurconcept 147<br />

Unieke en functionele ruimtes waar beleving centraal staat 149<br />

ZORGPROJECTEN<br />

Oudenburg Bloemenhof 150<br />

THEMA VERWARMING<br />

Duurzaam verwarmen met groen gas en waterstof: een stand van zaken 154<br />

Van Europese ambitie tot Vlaamse actie 156<br />

Zo voldoet verwarmingswater <strong>aan</strong> de VDI 2035 160<br />

ONDERWIJSPROJECTEN<br />

Howest Campus Brugge gaat voor esthethische en duurzame zonwering 162<br />

's-Gravenwezel MFC Zonnebos 164<br />

Gits Dominiek Savio 170<br />

THEMA AKOESTIEK<br />

Akoestiek in historische gebouwen: een delicate evenwichtsoefening 174<br />

Akoestiek in gebouwen: fi ctie en feiten 178<br />

“Akoestisch isoleren vergt kunde én creativiteit” 180<br />

Akoestiek in houtbouw: details maken het verschil 184<br />

Een akoestische oplossing voor elke toepassing 186<br />

Doorgedreven plaatsingsgemak en akoestisch comfort 190<br />

Beste akoestisch comfort voor veelzijdige theaterzaal De Valkaart 192<br />

PARTNERS EN RUBRIEKEN<br />

Recht van spreken 194<br />

ORI Nieuws 198<br />

Embuild Nieuws 199<br />

Bouwpartners 200<br />

Coverbeeld: Hotel des Brasseurs,<br />

De H<strong>aan</strong><br />

Beeld: Ann-Sophie Deldycke<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je <strong>aan</strong> voor onze nieuwsbrief!<br />

bouwen<strong>aan</strong>vl<strong>aan</strong>deren.be


<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> monumenten De H<strong>aan</strong>, Hotel des Brasseurs<br />

Hotel des Brasseurs heeft het CO 2<br />

Neutral Company-label ontvangen voor zijn inzet voor duurzaamheid.<br />

EERSTE CO 2<br />

-NEUTRAAL HOTEL IN VLAANDEREN<br />

Hotel des Brasseurs, een iconisch gebouw in De H<strong>aan</strong>, onderging een ware metamorfose. Eigenaar Thibaud Hermans heeft het historisch<br />

pand volledig in ere hersteld en getransformeerd tot het eerste klimaatneutraal gerunde hotel van Vl<strong>aan</strong>deren. Met oog voor duurzaamheid<br />

en focus op lokale samenwerkingen (korte keten) biedt Hotel des Brasseurs een unieke ervaring <strong>aan</strong> gasten die op zoek zijn naar luxe,<br />

comfort en een ecologisch verantwoord verblijf.<br />

Tekst Kris Vandekerckhove, Smart Boost | Beeld Ann-Sophie Deldycke<br />

Thibaud Hermans is geen onbekende in De H<strong>aan</strong>. In 2010 opende hij<br />

Vleesgrill Bleu Chaud. In 2015 richtte hij Hoeve Welgelegen in als B&B. En in<br />

2017 waagde hij zich <strong>aan</strong> de renovatie van Villa De Torre, onder begeleiding<br />

van duurzaamheidscoach Guido Francque. In 2019 kocht hij Hotel des Brasseurs,<br />

met de intentie nóg een stap verder te g<strong>aan</strong>. “Vanuit onze expertise<br />

wisten we perfect hoe we het moesten <strong>aan</strong>pakken”, legt Thibaud Hermans<br />

uit. “Na onze totaa<strong>lr</strong>enovatie ontvingen we dan ook meteen het CO 2<br />

Neutral<br />

Company-label. Dit geldt specifiek voor de uitbating van het hotel en focust<br />

zich op infrastructuuremissies, bedrijfswagens, afval, woon-werkverkeer en<br />

binnenkomend materiaal.”<br />

Snelle evolutie<br />

De evolutie in bewustwording rond duurzaamheid en gezondheid gaat erg<br />

snel. Onderzoek wijst uit dat duurzaamheid bij zeven op tien mensen meespeelt<br />

in de keuze van een hotel. Ook spelers zoals Booking en Intercontinental<br />

Hotels hebben oog voor die trend en spelen daarop in. Het is dus<br />

geen toeval dat duurzaamheid eveneens een speerpunt vormt in de toekomstvisie<br />

van Westtoer. Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde voor de Provincie<br />

West-Vl<strong>aan</strong>deren: “Hotel des Brasseurs toont waar we de komende jaren naartoe<br />

willen met de duurzame ontwikkeling van het toerisme in West-Vl<strong>aan</strong>deren.<br />

CO 2<br />

-neutraal, verantwoord en lokaal zijn hierbij de sleutelwoorden. Dit<br />

8 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


De H<strong>aan</strong>, Hotel des Brasseurs<br />

<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> monumenten<br />

“Hotel des Brasseurs toont <strong>aan</strong> waar we de komende jaren naartoe willen met de duurzame ontwikkeling van het toerisme in West-Vl<strong>aan</strong>deren”, zegt Sabien Lahaye-Battheu.<br />

“In Hotel des Brasseurs<br />

wordt al het grijs water<br />

hergebruikt”<br />

is een knap voorbeeld dat anderen kan inspireren. We zijn bovendien trots<br />

dat het eerste CO 2<br />

-neutrale hotel van Vl<strong>aan</strong>deren zich <strong>aan</strong> de kust bevindt.”<br />

Wilfried Vandaele, burgemeester van De H<strong>aan</strong> en verantwoordelijk voor erfgoed<br />

en ruimtelijke ordening: “De renovatie van Hotel des Brasseurs is natuurlijk<br />

in de eerste plaats de verdienste van de eigenaar en de uitbater, maar<br />

wij hebben vanuit de gemeente achter de schermen wel al het mogelijke<br />

ged<strong>aan</strong> om de vele hinderpalen die er waren weg te werken. Onze uitstekende<br />

verstandhouding met het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse<br />

overheid heeft daarbij tot goede resultaten geleid.”<br />

Duurzaamheidscoach<br />

Hotel des Brasseurs heeft het CO 2<br />

Neutral Company-label ontvangen voor zijn<br />

inzet voor duurzaamheid, gecertificeerd door Vinçotte. Het hotel gaat echter<br />

verder dan alleen het label en heeft inspanningen geleverd op diverse gebieden.<br />

Deze omvatten een grondige historische studie naar de authenticiteit van<br />

het gebouw, geothermische verwarming en koeling, circulair hergebruik van<br />

grijs water, automatisering van werksystemen, afvalbeperking en -scheiding,<br />

lokale inkoop en <strong>aan</strong>dacht voor de gezondheid van medewerkers en gasten.<br />

Duurzaamheidscoach Guido Francque heeft samen met Thibaud Hermans<br />

het duurzaamheidstraject voor het hotel uitgestippeld en onderstreept het<br />

belang van duurzame investeringen voor de toekomst. <br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

NITEC – KOELTECHNIEKEN<br />

Nitec levert en plaatst koel- en vriesinstallaties volgens de gewenste<br />

capaciteit en afmetingen. Waarbij <strong>aan</strong>dacht wordt besteed <strong>aan</strong> optimaal<br />

gebruiksgemak, stockage en hygiëne. Een ander belangrijk<br />

aspect is het energieverbruik van deze installaties. Want energie is<br />

een van de grotere kosten die verbonden zijn <strong>aan</strong> productieprocessen<br />

in onder andere voedingsbedrijven. Daar kunnen koelinstallaties<br />

die verouderd of ‘uit balans’ zijn een grote hap uit het budget nemen.<br />

Dankzij betere en slimmere technieken kan er heel wat bespaard<br />

worden met bijvoorbeeld traploos gestuurde koelcentrales<br />

en warmterecuperatie. Nick Schoolmeester, zaakvoerder bij Nitec:<br />

“Bij het project ‘Hotel des Brasseurs’ werden we <strong>aan</strong>bevolen door<br />

de professionele keukenbouwer Hilux-Decomac om alle koelinstallaties<br />

zo energiezuinig mogelijk op te bouwen. Er werd gekozen voor<br />

een MAKI-koelcentrale met een frequentiegestuurde compressor<br />

die traploos alle koelcellen en meubels voorziet van de juiste temperatuur.<br />

In dit klimaatneutraal hotel was het evident dat we de restwarmte<br />

van de compressor moesten recupereren. Dit was mogelijk<br />

door een extra platenwisselaar <strong>aan</strong> te sluiten op de buffertank, geinstalleerd<br />

door de externe firma die het sanitair en de warmtepomp<br />

voor verwarming voorzag. Die tank dient namelijk om het sanitair en<br />

ander water dat moet worden opgewarmd te stockeren. Als je weet<br />

dat de vrijgekomen warmte van een koelcentrale ongeveer 45 °C is,<br />

dan moet dat water veel minder opgewarmd worden voor verder<br />

gebruik. En zo recupereer je bijna 100 % van de restwarmte. Dat<br />

waren de specifieke wensen bij Hotel des Brasseurs.”<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 9


Vincent Verlinde<br />

sanitair centrale verwarming ventilatie<br />

onderhoud en installaties<br />

T 0476-50 76 60 - Wingene<br />

www.vincentverlinde.be<br />

Cooling Systems<br />

Nitec de koudespecialist<br />

25 jaar ervaring <strong>aan</strong>gevuld met de nieuwste technieken<br />

NITEC BV<br />

Laconiastraat 1A/ 003<br />

8000 Brugge<br />

0475/84.02.53<br />

www.nitec.be<br />

00038220001 - NITEC.indd 1 01-11-<strong>2023</strong> 08:53


De H<strong>aan</strong>, Hotel des Brasseurs<br />

<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> monumenten<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

VINCENT VERLINDE – SANITAIR EN<br />

BRANDLEIDINGEN<br />

Er zijn in alle kamers efficiënte douches geïnstalleerd om water te besparen,<br />

inclusief hergebruik van douchewater voor toiletspoeling en irrigatie.<br />

De expertise van Vincent Verlinde omvat verwarming, sanitair,<br />

ventilatie en industriële installaties, zowel voor nieuwbouwprojecten<br />

als renovaties. Het team bedient zowel particuliere en residentiële<br />

woningen als industriële klanten. Maar het gaat verder dan<br />

enkel vakmanschap tijdens installaties. Ook uitstekende nazorg<br />

en ondersteuning na verkoop of installatie behoren tot de mogelijkheden.<br />

Zaakvoerder Vincent Verlinde: “Voor de indrukwekkende<br />

renovatie van het erfgoedpand Hotel des Brasseurs werden<br />

we gecontacteerd door de eigenaar zelf, Thibaud Hermans. Hij<br />

was tevens de bouwheer van het volledige project. Het is niet de<br />

eerste keer dat we voor Thibaud een opdracht succesvol hebben<br />

afgerond. Voor zijn B&B ‘Hoeve Welgelegen’ en de naburige<br />

‘Villa De Torre’ mochten we zowel alle HVAC-installaties als het<br />

sanitair verzorgen. Thibaud kon voor Hotel des Brasseurs op ons<br />

rekenen voor de feilloze afwerking van alle sanitair in de keuken,<br />

de kamers en de toiletruimtes. Daarnaast stonden we in voor de<br />

brandleidingen. We kregen een strak schema voorgeschoteld,<br />

maar hebben alles op tijd én correct opgeleverd. Voor het eerste<br />

klimaatneutraal hotel van Vl<strong>aan</strong>deren. Dat wil toch al wat zeggen!”<br />

Hij stelt het als volgt: “Vandaag zijn heel wat duurzame investeringen nog<br />

moeilijk terugverdienbaar, maar in de toekomst wordt dit de norm. Wie nu<br />

niet op de kar springt, komt te laat. Ik zie een mooie horecatoekomst voor wie<br />

de duurzame shift durft te maken. Wie dat niet doet, zal verdwijnen.”<br />

Harmonie tussen geschiedenis, gastvrijheid<br />

en duurzaamheid<br />

Hotel des Brasseurs heeft als missie om gasten op duurzame wijze te verwennen,<br />

en dat komt tot uiting in alle aspecten van hun verblijf. Zo is er sprake<br />

van een gevarieerde menukaart met opties voor omnivoren, flexitariërs, pescotariërs,<br />

carnivoren en veganisten, evenals een gezond, lokaal en korteketen<strong>aan</strong>bod<br />

<strong>aan</strong> waters, frisdranken, warme dranken, bieren, wijnen en spirits. Ook<br />

alles wat het hotel binnenkomt, werd geproduceerd door lokale en verantwoordelijke<br />

leveranciers. Denk <strong>aan</strong> meubels, gordijnen én de werktenues van het<br />

personeel. In alle kamers zijn efficiënte douches geïnstalleerd om water te besparen,<br />

inclusief hergebruik van douchewater voor toiletspoeling en irrigatie.<br />

Daarnaast worden duurzame energiebronnen zoals geothermische warmtepompen<br />

gebruikt voor verwarming en koeling, zijn er laadpalen voor elektrische<br />

voertuigen en fietsen voorzien en worden afvalstromen gescheiden<br />

en gekoeld voor een schoner en duurzamer afvalbeheer. Het personeel profiteert<br />

ook van een ergonomische werkomgeving en een goede werk-privébalans.<br />

Avond- en weekenddiensten zijn herverdeeld om een betere balans<br />

te creëren en er wordt veel <strong>aan</strong>dacht besteed <strong>aan</strong> de gezondheid en het<br />

welzijn van het personeel.<br />

Alles wat het hotel binnenkomt, werd geproduceerd door lokale en<br />

verantwoordelijke leveranciers.<br />

Thibaud Hermans concludeert: "Onze zoektocht naar harmonie tussen geschiedenis,<br />

gastvrijheid en duurzaamheid heeft tot doel onze gasten een onvergetelijke,<br />

gezonde ervaring met een bijzonder verhaal te bieden. We zijn<br />

er dan ook helemaal klaar voor om onze gasten te verwelkomen in een écht<br />

duurzame en comfortabele omgeving.” <br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer<br />

Architect<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer(s)<br />

Thibaud Hermans (De H<strong>aan</strong>)<br />

Architectenbureau Dries Bonamie (Beernem)<br />

Bouwwerken Cloet (Wingene)<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 11


<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> monumenten<br />

De H<strong>aan</strong>, Hotel des Brasseurs<br />

SLIMME OPLOSSINGEN VOOR COMFORT EN BEVEILIGING<br />

Hotel des Brasseurs in De H<strong>aan</strong>, het eerste klimaatneutrale hotel van de Belgische kust, heeft een indrukwekkende transformatie onderg<strong>aan</strong>,<br />

met als resultaat een verfijnde en technologisch geavanceerde accommodatie die de <strong>aan</strong>wezige gasten een onvergetelijke ervaring biedt. Als<br />

hoofd<strong>aan</strong>nemer van de technische installaties was Electro Debal verantwoordelijk voor de volledige elektriciteit, verlichting, toegangscontrole,<br />

camera's, brandalarm, audio- en HVAC-sturing. Debal werkte hiervoor samen met partner Qbus, die instond voor automatisering en<br />

energiebeheer, én met Pro Heating Systems Dendermonde, gespecialiseerd in ecologische verwarmingssystemen.<br />

Tekst Kris Vandekerckhove | Beeld Ann-Sophie Deldycke<br />

Elektriciteitsonderneming Electro Debal specialiseert zich in elektrische installaties voor diverse projecten, waaronder woningen, winkels, kantoren en horecafaciliteiten.<br />

12 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


De H<strong>aan</strong>, Hotel des Brasseurs<br />

<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> monumenten<br />

Elektriciteitsonderneming Electro Debal, actief<br />

sinds 1997, specialiseert zich in elektrische installaties<br />

voor diverse projecten, waaronder woningen,<br />

winkels, kantoren en horecafaciliteiten. Zaakvoerder<br />

Kristof Debal: "Voor onze projecten fungeer ik<br />

als direct <strong>aan</strong>spreekpunt. Al onze klantrelaties zijn<br />

gebaseerd op ontzorging, transparantie en wederzijds<br />

vertrouwen. Bovendien zorgt onze langdurige<br />

samenwerking met vaste partners/leveranciers<br />

steeds voor een correcte, nauwkeurige (samen)werking.<br />

Zo ook voor de implementatie van de domoticasystemen<br />

van Qbus, die niet alleen elektriciteit<br />

en verlichting regelen, maar ook de verwarming,<br />

koeling en ventilatie sturen. Dit stelt het hotel in<br />

staat om 100 % comfort <strong>aan</strong> de gasten – én uitbaters<br />

– te waarborgen."<br />

Efficiënte en milieuvriendelijke<br />

klimaatregeling<br />

“Wat de HVAC-systemen betreft, heeft Pro Heating<br />

Systems zich bewezen als een betrouwbare<br />

partner bij het installeren van ecologische verwarming,<br />

ventilatie, warmterecuperatie en airconditioning.<br />

Deze systemen worden ook <strong>aan</strong>gestuurd<br />

door Qbus, wat resulteert in een efficiënte en milieuvriendelijke<br />

klimaatregeling in het hele hotel.<br />

Niet onbelangrijk bij een klimaatneutraal hotel,<br />

dat spreekt voor zich”, stipuleert Kristof Debal.<br />

“Gerespecteerde<br />

vaste partners<br />

en leveranciers<br />

garanderen een<br />

naadloze en foutloze<br />

samenwerking”<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 13


CLOET BOUWWERKEN<br />

Cloet Bouwwerken | contact@cloetbouwt.be | 0486 808 750


De H<strong>aan</strong>, Hotel des Brasseurs<br />

<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> monumenten<br />

Familiaal vakmanschap<br />

garandeert succesvolle<br />

renovatie<br />

Voor de meer dan grondige renovatie van Hotel des Brasseurs werden heel wat <strong>aan</strong>nemers en vaklui gecontacteerd. Stuk voor stuk hadden<br />

ze ofwel al samengewerkt met bouwheer Thibaud Hermans, ofwel behoorden ze tot de beste specialisten in hun specifieke vakgebied. Voor<br />

Bouwwerken Cloet uit Wingene golden beide doorslaggevende argumenten ...<br />

Tekst Kris Vandekerckhove | Beeld Bouwwerken Cloet<br />

Zaakvoerder Alexander Cloet: “We zijn een groeiend bedrijf, maar nog<br />

steeds met een sterk familiaal karakter. We dragen kwaliteit zeer hoog in<br />

het v<strong>aan</strong>del. Want we bouwen met mensen voor mensen, dus we hebben<br />

oog voor elk detail. En eerlijk gezegd: ik hou van uitdagende projecten, en<br />

dit was er één! Voor Thibaud hadden we al de nieuwbouw van zijn B&B<br />

Hoeve Welgelegen mogen bouwen. En omdat Dries Bonamie de architect<br />

was van zowel Hoeve Welgelegen als Hotel des Brasseurs, kwamen we<br />

opnieuw met Thibaud in contact. Hij wist dus exact welk vlees hij in de<br />

kuip had.”<br />

Structurele werken op alle verdiepingen<br />

“We zijn begonnen met ontmantelingswerken. Zo kwam de oude structuur<br />

bloot te liggen. De grootste uitdaging situeerde zich in de kelder van het<br />

hotel. Er diende een grondwaterverlaging te gebeuren om de werken in<br />

de kelder te kunnen uitvoeren. De ligging van het hotel, vlak naast de<br />

tramsporen, vormde hierbij een extra uitdaging. Een zetting van amper 3<br />

mm op de tramsporen was toegest<strong>aan</strong>. Het monitoren van het water en<br />

extra peilmetingen van de landmeter waren een noodzaak.”<br />

“De oude vloer werd uitgebroken en de nieuwe funderingsplaat kwam 1,2<br />

meter dieper te liggen. In de kelder hebben we de muren onderschoeid en<br />

Er zijn op alle verdiepingen heel wat structurele werken uitgevoerd.<br />

“Het was een zeer<br />

uitdagende klus die we in<br />

een tijdspanne van ongeveer<br />

dertien m<strong>aan</strong>den geklaard<br />

hebben”<br />

micropalen geboord. Vervolgens hebben we de funderingsbalken, funderingsplaat<br />

en liftput gegoten. Bovendien werden de oude betongewelven<br />

van de kelder vervangen door nieuwe en zo hebben we op elke verdieping<br />

de oude houten roosteringen vervangen door nieuwe welfsels. Kortom: er<br />

zijn op alle verdiepingen heel wat structurele werken uitgevoerd.”<br />

De ligging van het hotel, vlak naast de tramsporen, vormde een extra uitdaging.<br />

“Al bij al was dit dus een zeer uitdagende klus, die we in een tijdspanne<br />

van ongeveer dertien m<strong>aan</strong>den geklaard hebben. Maar zo heb ik het<br />

graag. En … Thibaud tevreden, wij tevreden”, besluit Alexander Cloet. <br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 15


<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> monumenten Antwerpen, Gerechtshof<br />

In de negentiende eeuw moest een gerechtshof prestige uitstralen.<br />

RENOVATIE GEEFT ANTWERPS<br />

GERECHT FRISSE SMAAK<br />

Het negentiende-eeuwse (1871-1879) 'oude' Antwerpse gerechtshof langs de Britselei onderging de voorbije drie jaar een grondige renovatieen<br />

moderniseringsbeurt. Het is intussen weer in gebruik als 'nieuwe' stek' van het hof van beroep, het arbeidshof, auditoraat-generaal, het<br />

hof van assisen en het parket-generaal.<br />

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Regie der Gebouwen<br />

De oorspronkelijke architect, Louis Baeckelmans, liet zich inspireren door de<br />

architectuur van het Louvre met zijn symmetrische opbouw, uitspringende<br />

hoekpaviljoenen en Franse mansardedaken. Het pand werd opgetrokken in<br />

eclectische stijl met een neorenaissance-inslag en belichaamde het prestigieuze<br />

karakter van de rechterlijke macht in de nog jonge Belgische staat. Getuige<br />

hiervan zijn de rijkelijk gedecoreerde interieurs en zittingszalen, waaronder de<br />

assisenzaal. Dit maakte echter niet op alle Antwerpenaren indruk. Sommigen<br />

noemden het gebouw spottend 'een omgekeerde biljart'.<br />

Door plaatsgebrek onderging het gebouw tussen 1879 en 20<strong>05</strong> ingrijpende<br />

verbouwingen. Hoewel de oppervlakte hierdoor verdubbelde, bleef het probleem<br />

sluimeren en verhuisden de gerechtelijke diensten in 2006 naar het<br />

nieuwe 'vlinderpaleis' ten zuiden van de Leien. De restauratiewerken moesten<br />

het oude gerechtshof klaarstomen voor een nieuw tijdperk, met een beter<br />

gebruikscomfort en een lager energieverbruik, zonder de waardigheid en monumentaliteit<br />

van het gebouw <strong>aan</strong> te tasten.<br />

Kruiwagens<br />

Vanaf november 2019 vonden er afbraak- en ruwbouwwerken plaats. Dat was<br />

in logistiek opzicht geen vanzelfsprekende klus. Het gerechtsgebouw staat<br />

in de binnenstad, met weinig ruimte rondom. Het eerste jaar van de werken<br />

moest het puin vaak op kruiwagens naar buiten worden gedragen. Het materiaal<br />

voor de ruwbouwwerken moest op dezelfde manier naar binnen.<br />

Het oude gebouw had doorheen de jaren wel zijn monumentale uitstraling behouden,<br />

maar binnen was door de ta<strong>lr</strong>ijke <strong>aan</strong>passingen de logica zoekgeraakt.<br />

16 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Antwerpen, Gerechtshof<br />

<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> monumenten<br />

“Het in ere herstellen van het<br />

basisontwerp vormde de<br />

leidraad voor de interventies<br />

in het nieuwe ontwerp”<br />

Het in ere herstellen van het basisontwerp vormde de leidraad voor de interventies<br />

in het nieuwe ontwerp. Tegelijk stonden ook gebruikscomfort en<br />

herstel van natuurlijke lichtinval, duurzaamheid en veiligheid voorop.<br />

Zo werden de binnenplaatsen weer opengemaakt om daglicht naar binnen<br />

te trekken en de logica van het originele ontwerp te herstellen. De implementatie<br />

van grote ronde daklichten in de gangen herstelde de originele<br />

symmetrische lichtinval in de wandelzaal. Cirkelvormige uitsparingen in de<br />

verdiepingsvloer brengen het licht naar beneden.<br />

Respect voor de erfgoedwaarde was een cruciaal uitgangspunt.<br />

Veiligheid gewaarborgd<br />

Ook het interieur kreeg een make-over. De met lambriseringen en schilderingen<br />

rijkelijk gedecoreerde zalen zijn nu zo ingericht dat alle zittingen er<br />

volgens de huidige veiligheidsnormen kunnen verlopen. Alle waardevolle afwerkingen<br />

zijn gerestaureerd, met toevoeging van akoestische plafonds en<br />

<strong>aan</strong>gepaste verlichtingsarmaturen. <br />

De assisenzaal fungeert nu ook als plechtige zittingzaal.<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 17


<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> monumenten Antwerpen, Gerechtshof<br />

Verschillende ingrepen leidden tot een betere akoestiek.<br />

PARTNER IN: TERREINBEVEILIGING & TOEGANGSCONTROLE<br />

Preflexb<strong>aan</strong> 450 | B-1740 Ternat | 02-569.79.20<br />

info@cornelisfencing.be | www.cornelisfencing.be<br />

18 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Antwerpen, Gerechtshof<br />

<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> monumenten<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

CORNELIS FENCING –<br />

SNELVOUWPOORTEN<br />

Twee hypermoderne snelvouwpoorten maken het oude gerechtshof toegankelijk<br />

voor celwagens. (Beeld: Cornelis Fencing)<br />

De assisenzaal kreeg een tweede bestemming als plechtige zittingszaal. Om<br />

deze transformatie mogelijk te maken, is er een eigentijds meubelstuk ontwikkeld<br />

dat de authentieke sfeer van de ruimte verrijkt. De schilderdoeken<br />

<strong>aan</strong> de wanden zijn zorgvuldig gereinigd en geretoucheerd. De ta<strong>lr</strong>ijke harde<br />

oppervlakken leidden tot een slechte akoestiek in de ruimtes. Het <strong>aan</strong>brengen<br />

van akoestische tapijten en absorberende pleisterplafonds heeft de verst<strong>aan</strong>baarheid<br />

in alle zittingzalen sterk verbeterd. Deze ingrepen maken het<br />

mogelijk om ze zo divers mogelijk te gebruiken – voor kleine zittingen met<br />

een beperkt publiek en grotere processen, maar net zo goed voor zittingen<br />

achter gesloten deuren.<br />

Herinrichting<br />

Centraal, boven de wandelzaal, zijn de historische ruimtes heringericht tot<br />

een personeelsrefter, een bibliotheek en een ruime vergaderzaal die ook als<br />

crisiscentrum kan worden gebruikt. Vanaf nu wordt het gebouw benut van<br />

maaiveld tot nok. Zo zijn de zolders omgevormd tot kantoorruimte. Daarom<br />

Cornelis Fencing (Ternat) installeerde twee hypermoderne snelvouwpoorten<br />

die het oude gerechtshof toegankelijk maken voor<br />

celwagens. De poorten zijn op maat van Justitie gepersonaliseerd<br />

qua kleur en beplating. "Dergelijke vouwpoorten worden ook<br />

speedgates genoemd", verklaart zaakvoerster Nele Cornelis. "Ze<br />

behalen een snelheid van 1 meter per seconde. De types die we<br />

hier leverden en plaatsten zijn uitgerust met bovengeleiding en volle<br />

beplating. We hebben ze in de gevel verwerkt. Ze zorgen voor een<br />

optimale combinatie van veilige en gecontroleerde toegang, snelheid<br />

en bedrijfszekerheid. Ideaal voor locaties met een groot <strong>aan</strong>tal<br />

voertuigbewegingen waar gecontroleerde toegang essentieel is."<br />

Cornelis Fencing helpt bedrijven, overheden en particulieren bij het<br />

begrenzen en beveiligingen van hun perimeter en het organiseren<br />

van beveiligde toegangen. "Van advies en plaatsing tot onderhoud<br />

en herstelling doen we dit met hekwerk, poorten, speedgates,<br />

slagbomen, verzinkbare palen, road blockers en toegangscontrole."<br />

Het bedrijf werd 34 jaar geleden opgericht door Nele's vader<br />

André Cornelis. Nele en haar echtgenoot en medezaakvoerder<br />

Nils Van Hoeydonck namen de firma begin 2020 over. Vandaag<br />

telt ze, samen met zusterbedrijf In Out Solutions, 22 medewerkers.<br />

"We hebben al veel ervaring in deze productgroepen, met verschillende<br />

merken. We plaatsen ze al twintig jaar in eigen beheer."<br />

Recent stond Cornelis Fencing eveneens in voor de beveiligde<br />

toegang van de nieuwe Antwerpse cruiseterminal <strong>aan</strong> het Steen.<br />

Het beveiligde ook het nieuwe hoofdkwartier van de Antwerpse<br />

politie langs de Ring met hekwerk, poorten, speedgates en verzinkbare<br />

palen (bollards).<br />

Alle waardevolle afwerkingen zijn gerestaureerd, met toevoeging van akoestische<br />

plafonds en <strong>aan</strong>gepaste verlichtingsarmaturen.<br />

zijn er dakkapellen toegevoegd, met respect voor de best<strong>aan</strong>de materialisatie<br />

en geleding. De nieuwe binnengevel van deze verdieping bouwt verder op de<br />

baksteenarchitectuur van de onderliggende bouwlagen en is subtiel hedendaags<br />

gemaakt met behulp van betonnen lateien en dorpels.<br />

Erfgoedwaarde gerespecteerd<br />

Het integreren van hedendaagse technische installaties was geen sinecure.<br />

Om de waardevolle interieurafwerking te sparen, maakten de installatiebedrijven<br />

waar mogelijk gebruik van best<strong>aan</strong>de kanalen. Op plekken met minder<br />

erfgoedwaarde troffen de restaurateurs extra maatregelen om het gebouw zo<br />

energiezuinig mogelijk te maken. Met isolerend schrijnwerk, dakisolatie en een<br />

reeks nieuwe dakkapellen maakten ze het gerechtshof klaar voor de toekomst.<br />

Van de dakoppervlakte is meer dan 2.000 m² afgewerkt als groendak. ❚<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer Regie der Gebouwen en FOD Justitie (Brussel)<br />

Architect renovatie TV OGA (Origin Architecture & Engineering,<br />

HUB, Bureau Bouwtechniek, Ney & Partners,<br />

RCR, Daidalos Peutz, FPC en Optimit)<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer(s) Artes Group (Kruibeke)<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 19


<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> monumenten Antwerpen, Gerechtshof<br />

TACHYMETERS EN THEODOLIETEN<br />

ASSISTEREN WEEGSCHAAL VAN JUSTITIA<br />

In historische gebouwen met ta<strong>lr</strong>ijke gekende en vergeten ingrepen in de loop der jaren strookt de realiteit zelden helemaal met<br />

de plannen, voor zover die nog best<strong>aan</strong>. Bij de renovatie van het Antwerpse gerechtshof wilde de <strong>aan</strong>nemer niet voor verrassingen<br />

komen te st<strong>aan</strong>. Daarom liet de Regie der Gebouwen de toestand grondig opmeten door Landmeetkunde-Expertiseburo Teugels.<br />

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Landmeetkunde-Expertiseburo Teugels<br />

Landmeetkunde-Expertiseburo Teugels <strong>aan</strong> het werk in het Antwerpse gerechtshof.<br />

20 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Antwerpen, Gerechtshof<br />

<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> monumenten<br />

"Dankzij onze opmetingen konden de restauratiearchitecten<br />

hun plan opmaken op basis van<br />

correcte maatvoeringen", legt afgevaardigd<br />

bestuurder Steven Buytaert uit. "Zo konden<br />

ze de trappen tot op de millimeter intekenen,<br />

<strong>aan</strong>gepast <strong>aan</strong> de verdiepingshoogte, en vermeden<br />

we dat er meer best<strong>aan</strong>de muren moesten<br />

worden uitgebroken dan absoluut noodzakelijk<br />

was. Onze opmetingen waren ook erg belangrijk<br />

om de liftkokers – die er nog niet waren – zowel<br />

functioneel als esthetisch op de juiste plaats te<br />

kunnen integreren."<br />

Historiek en achtergrond<br />

Landmeetkunde-Expertiseburo Teugels kwam in<br />

1973 tot stand op initiatief van Dirk Teugels.<br />

In de loop der jaren groeide het van een eenmansbedrijf<br />

uit tot een stevige kmo met momenteel<br />

32 medewerkers. Dirk Teugels geniet<br />

al verschillende jaren van zijn pensioen, maar<br />

zijn zonen Bart en Stijn en schoonzoon Steven<br />

Buytaert zetten zijn werk voort. Net als Dirk blijven<br />

ze daarbij inzetten op de recentste technologie<br />

in hun vakgebied. "Daarmee bereiken we<br />

een grote accuraatheid en kunnen we ook erg<br />

“Dankzij onze opmetingen konden de<br />

restauratiearchitecten hun plan opmaken<br />

op basis van correcte maatvoeringen”<br />

complexe projecten <strong>aan</strong>. Zo konden we ons al<br />

vroeg specialiseren in industrie- en kantoorbouw,<br />

spoorweginfrastructuur en expertises<br />

(plaatsbeschrijvingen)."<br />

De voorbije decennia heeft Landmeetkunde-Expertiseburo<br />

Teugels flink meegeschreven <strong>aan</strong> belangrijke<br />

hoofdstukken in de Antwerpse bouwgeschiedenis.<br />

Denk onder meer <strong>aan</strong> het uitgraven<br />

van de gedempte Zuiderdokken, Nieuw Zuid, de<br />

renovatie van de sociale woonwijk Luchtbal en<br />

die van het Antwerpstadion op de Bosuil …<br />

Oosterweel<br />

Vandaag is het bureau uit Temse actief op de<br />

grootste bouwwerf ooit in Vl<strong>aan</strong>deren, die van<br />

de nieuwe noordelijke verbinding tussen beide<br />

Scheldeoevers in Antwerpen in het kader van de<br />

Oosterweelwerken. "Zowel op de rechteroever<br />

als op de linkeroever van de Schelde", onderstreept<br />

Buytaert. "Op de linkeroever blijven we<br />

tot 2024 <strong>aan</strong> het werk en op de rechteroever<br />

zullen de werken nog minstens tien jaar duren."<br />

Vlakbij staat Teugels ook in voor de maatvoering<br />

voor de renovatie van de Royerssluis. Die krijgt<br />

veel meer capaciteit om een sleute<strong>lr</strong>ol te spelen<br />

in het toekomstige binnenvaartverkeer tussen<br />

de haven en het Albertkanaal. "De complexiteit<br />

van het hele project vergt veel ervaring”,<br />

merkt Buytaert op. ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 21


Halle Parkeergebouw NMBS<br />

VOORUITSTREVEND PARKEERGEBOUW<br />

PROMOOT DUURZAME MOBILITEIT<br />

NMBS wil van haar treinstations vlot toegankelijke, duurzame mobiliteitskernen maken waar pendelaars en andere<br />

passagiers makkelijk kunnen switchen tussen verschillende vervoersmodi. Het nieuwe parkeergebouw op de<br />

Nederhemsite in Halle belichaamt deze ambitie tot in de perfectie. Ook in constructief opzicht is dit prestigeproject<br />

een echte eyecatcher, met dank <strong>aan</strong> de atypische opbouw, het grote <strong>aan</strong>deel architectonisch beton en de opvallende<br />

groengevels.<br />

Tekst Tim Janssens | Beeld AB-Eiffage<br />

Het nieuwe parkeergebouw van de NMBS in Halle staat symbool voor duurzame mobiliteit.<br />

22 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Parkeergebouw NMBS Halle<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

D-BETON – PREDALLEN<br />

Ook D-Beton droeg zijn steentje bij <strong>aan</strong> de realisatie van het nieuwe<br />

parkeergebouw van de NMBS in Halle. De prefabspecialist uit Aalst<br />

leverde de breedplaten. “Gezien het markante profiel van het parkeergebouw<br />

en de voorgeschreven zware wapening resulteerde<br />

dit in driehoekige en trapeziumvormige elementen waarin wapeningsstaven<br />

met forse diameters verwerkt zijn. Dankzij onze ruime<br />

ervaring met dergelijke uitdagende realisaties konden we het productierendement<br />

optimaliseren. Op basis van het <strong>aan</strong>geleverde 3Dmodel<br />

(IFC) en onze werking via BIM konden we snel schakelen. Er<br />

is heel wat intern overleg geweest, ook met betrekking tot de grote<br />

overspanningen. Zo zijn we tot een efficiënte én economische oplossing<br />

gekomen in functie van productie, transport en manipulatie<br />

van de elementen. Projecten als deze, waarin we met onze studieen<br />

tekendienst waardevolle input kunnen geven, zijn erg fijn om te<br />

doen, vooral als de communicatie met de hoofd<strong>aan</strong>nemer ook vlot<br />

verloopt. Dit was hier zeker het geval”, vertelt Stijn Sanders, head<br />

of structural design bij D-Beton. “Naast onze ruime expertise is een<br />

andere belangrijke troef dat we breedplaten XL kunnen leveren (tot<br />

3 meter breed). Dat geeft ons toch wel een streepje voor op onze<br />

concullega’s, onder meer qua tijdswinst bij uitvoering op de werf.<br />

Bovendien spitsen we ons eveneens toe op de productie van dubbele<br />

wanden, al dan niet geïsoleerd. Onze focus ligt op het afleveren<br />

van een kwalitatief eindproduct. Dit is mogelijk dankzij onze<br />

progressieve werking”, vult Jan Pee, sales & operations manager<br />

bij D-Beton, <strong>aan</strong>. “We hebben al heel wat prestigeprojecten op ons<br />

conto st<strong>aan</strong>: het Hilton-hotel en Kaaitheater in Brussel (Denys), Dematic<br />

in Antwerpen (Democo Group), Sobinco in Zulte (Alheembouw)<br />

… Kortom: D-Beton is van heel wat markten thuis!”<br />

Het station van Halle bekleedt een strategische positie in het Belgische<br />

spoorwegnet. Het bevindt zich op een knooppunt van het lokale voorstedelijke<br />

trein<strong>aan</strong>bod rond Brussel en is tegelijk een belangrijk intermodaal<br />

station, als stopplaats op lijn 96 naar Bergen en lijn 94 naar Doornik. Met<br />

bijna tienduizend opstappende reizigers per weekdag was een nieuw parkeergebouw<br />

dan ook geen overbodige luxe. Het fraaie nieuwbouwvolume<br />

telt drie bouwlagen en herbergt circa 350 parkeerplaatsen voor auto’s en<br />

een stalling voor 185 (brom)fietsen. Via de best<strong>aan</strong>de voetgangersbrug<br />

biedt het bovendien rechtstreeks toegang tot de perrons.<br />

“Het parkeergebouw is niet<br />

zomaar een industriële doos,<br />

maar een echte meerwaarde<br />

voor het straatbeeld en de<br />

stationsbuurt in het algemeen”<br />

Geen industriële doos<br />

AB-Eiffage stond in voor de realisatie van het nieuwe parkeergebouw en de<br />

bijhorende omgevings<strong>aan</strong>leg. Projectmanager Steven Verhelst: “De structuur<br />

van het gebouw bestaat uit geprefabriceerde balken en kolommen in<br />

architectonisch zichtbeton (grotendeels <strong>aan</strong>geleverd door onze zusterfirma<br />

Vuylsteke-Eiffage nv en gemonteerd door Limonta). Alle bouwlagen zijn uitgevoerd<br />

met gepolierde betonvloeren als druklaag op de welfsels. De eerste<br />

twee bouwlagen kregen nadien een epoxy gietvloer en belijningen. De bovenste<br />

verdieping – die zich in de openlucht bevindt – is dan weer uitgerust met<br />

een PMMA-gietvloer die tevens als waterdichte laag fungeert. Daarnaast is er<br />

boven<strong>aan</strong> een staalconstructie geïnstalleerd waarop in de toekomst nog een<br />

overkapping in de vorm PV-panelen kan worden geplaatst. De gevelvlakken<br />

tussen de betonnen toegangskernen zijn bekleed met verticale houtelementen<br />

(<strong>aan</strong>geleverd door CRAS), die tevens dienstdoen als borstwering. <br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 23


Perfectie voor<br />

uw parking<br />

Snel, stil, betrouwbaar en veilig – onze<br />

speciale poorten voor parkeergarages<br />

maken indruk met hun veelzijdigheid<br />

en flexibiliteit. Met hun individuele<br />

kenmerken, zoals compacte afmetingen<br />

voor krappe installatieruimten of<br />

inbraakwerende uitrusting, passen de<br />

verschillende poorttypes <strong>aan</strong>gepast<br />

<strong>aan</strong> de respectieve omstandigheden.<br />

www.efaflex.be/parking<br />

● Dubbele wanden<br />

● Geïsoleerde dubbele wanden<br />

● Breedplaten XL<br />

Waterkeringstraat 15 - 9320 Aalst - info@d-beton.be - +32 53 60 80 99


Parkeergebouw NMBS Halle<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

EFAFLEX –<br />

SNELLOOPSPIRAALPOORTEN<br />

Er zijn eveneens groengevels met een geautomatiseerd drainage- en irrigatiesysteem<br />

voorzien. Daardoor is het parkeergebouw niet zomaar een industriële<br />

doos, maar een echte meerwaarde voor het straatbeeld en de stationsbuurt<br />

in het algemeen.”<br />

Atypische vorm en opbouw<br />

Niet alleen in esthetisch, maar ook in bouwkundig opzicht was de realisatie<br />

van dit nieuwe parkeergebouw bijzonder, benadrukt Steven Verhelst. “Enerzijds<br />

is het een driehoekig gebouw, anderzijds is het opgetrokken als een<br />

‘hellingsgarage’. Lees: het gaat niet om een standaardopbouw met drie horizontale<br />

plateaus en korte tussenliggende hellingbanen. De vloerplaten van<br />

elke halve verdieping zijn licht hellend uitgevoerd, waardoor elke vierkante<br />

meter kan worden benut voor parkeerplaatsen. De combinatie van de atypische<br />

vorm en dito opbouw zorgt ervoor dat niets <strong>aan</strong> de draagconstructie<br />

recht is, dat elke kolom een verschillende hoek maakt en dat ook het polieren<br />

van de betonvloeren ‘in helling’ diende te gebeuren. Er kwam dus heel wat<br />

maatwerk <strong>aan</strong> te pas. <br />

In stationsomgevingen kunnen vandalisme en andere vormen van<br />

overlast het onveiligheidsgevoel danig vergroten. Vandaar dat de<br />

NMBS zijn nieuwe parkeergebouw in Halle liet uitrusten met een<br />

kwalitatief toegangssysteem op basis van snelloopspiraalpoorten<br />

van EFAFLEX. Een doeltreffende technologie waarvan de Duitse<br />

wereldspeler de absolute pionier is. “Specifiek voor parkings hebben<br />

we een poort met dubbelwandige aluminiumlamellen ontwikkeld<br />

die bestand is tegen vandalisme: onze PS-poort. Dit is een<br />

snelloopspiraalpoort met contactloze oprolling (zonder onderlinge<br />

wrijving tussen de lamellen)”, vertelt Alexandre Engels, sales manager<br />

bij EFAFLEX België. “Het opzet van dergelijke parkingpoorten is<br />

om ze zo snel mogelijk open en dicht te laten g<strong>aan</strong> – lees: de cyclus<br />

om wagens binnen en buiten te laten, moet zo kort mogelijk zijn om<br />

te verhinderen dat onbevoegden de parking betreden. Daarnaast<br />

moeten ze zeer frequent gebruikt kunnen worden. De poorten zijn<br />

ontwikkeld om 250.000 bewegingen per jaar te kunnen maken,<br />

wat desgewenst zelfs nog kan worden opgedreven. Er zitten ook<br />

enkele zichtsecties in, zodat de <strong>aan</strong>wezigen in functie van hun veiligheid<br />

steeds kunnen zien wat er <strong>aan</strong> de andere kant gebeurt. In<br />

Halle hebben we drie identieke exemplaren naast elkaar geïnstalleerd,<br />

<strong>aan</strong>gevuld met een loopdeur, wat resulteert in een uniform<br />

uitzicht. De poorten functioneren in combinatie met een slagboom<br />

en g<strong>aan</strong> meteen weer dicht nadat een wagen de parking is binnengereden.<br />

Dankzij <strong>aan</strong>wezigheidsdetectie met een lichtscherm tot<br />

2,5 meter hoog zullen de poorten niet te vroeg sluiten. De parkingbusiness<br />

is een groeiende markt voor ons, maar daarnaast vind je<br />

onze poorten ook in heel wat andere sectoren zoals de farmaceutische<br />

en levensmiddelenindustrie, logistiek, auto-industrie …”<br />

Het gebouw is opgetrokken als een ‘hellingsgarage’. Lees: de vloerplaten van elke halve verdieping zijn licht hellend uitgevoerd.<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 25


Halle Parkeergebouw NMBS<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

SEMPERGREEN VERTICAL SYSTEMS –<br />

GROENGEVELS<br />

Het driehoekige binnengebied is opgevat als een grote wadi.<br />

Daarnaast vond de productie van de staalstructuur op niveau 3 plaats vooraleer<br />

de ruwbouw werd afgewerkt, wat maakte dat we de verticaliteit en<br />

toleranties bij het plaatsen van de betonkolommen zeer nauwgezet moesten<br />

opvolgen. Het correct uitzetten, inboren en verlijmen van de honderden M20-<br />

ankers was allerminst eenvoudig. Tot slot zitten er steenachtige massieven in<br />

de ondergrond, dus qua waterdoorlaatbaarheid en funderingsprincipes was<br />

dit project evenmin evident. Door het driehoekige binnengebied op te vatten<br />

als een grote wadi, hebben we deze strikt functionele randvoorwaarde toch<br />

kunnen verzoenen met een vleugje esthetiek en beleving.”<br />

Dat het nieuwe parkeergebouw van de NMBS meteen in het<br />

oog springt in de stationsomgeving van Halle is in belangrijke<br />

mate te danken <strong>aan</strong> de weelderige groengevelstroken. De keuze<br />

viel op het SemperGreenwall-systeem. “SemperGreenwall is<br />

een niet-grondgebonden lichtgewicht groengevel, gebaseerd<br />

op steenwolpanelen (Flexipanels) en volledig voorbegroeid in<br />

onze eigen kas”, klinkt het bij de Nederlandse groengevelspecialist<br />

Sempergreen Vertical Systems. “We hebben gebruikgemaakt<br />

van verschillende plantassortimenten om elke zijde van<br />

het parkeergebouw een groene uitstraling te geven. Belangrijk<br />

om weten is dat we zoals altijd ook een Plant Care System voorzien<br />

hebben. Dit geautomatiseerde irrigatiesysteem zorgt ervoor<br />

dat de beplanting steeds de benodigde hoeveelheid water en<br />

voedingsstoffen krijgt toegediend en dat ze vanop afstand kan<br />

worden gemonitord. Eveneens bijzonder is dat het Cradle to<br />

Cradle-gecertifi ceerde systeem ook zorgt voor demping van<br />

het omgevingsgeluid. Gezien onze ruime ervaring met dit soort<br />

projecten en de goede bereikbaarheid van de gevels kwamen<br />

er geen al te complexe technische uitdagingen <strong>aan</strong> te pas. De<br />

Flexipanels zijn gemonteerd op omegaprofi elen en afgewerkt<br />

met een randafwerking en een aluminiumgoot. We zijn uiterst<br />

tevreden met het eindresultaat, maar nog belangrijker is dat ook<br />

de bouwheer en de <strong>aan</strong>nemer zeer tevreden zijn. Dat we het<br />

volledige traject kunnen managen met eigen ervaren mensen<br />

– van ontwerp tot en met installatie en onderhoud – heeft daar<br />

zeker een rol in gespeeld. Andere mooie referenties in België<br />

zijn Golazo in Beringen, Greenhouse Antwerp in Berchem en<br />

McDonald’s in Diegem.<br />

TRANSFORMEER STEDEN:<br />

ONTDEK DE KRACHT<br />

VAN GROENE GEVELS!<br />

REPLANTING THE PLANET<br />

Fraai resultaat<br />

Kortom: de realisatie van het nieuwe parkeergebouw was allerminst een standaardproject.<br />

Ondanks alle uitdagingen is het bouwproces goed verlopen,<br />

geeft Steven Verhelst <strong>aan</strong>. “Het was wat zoeken qua werforganisatie, <strong>aan</strong>gezien<br />

we ruimtelijk gezien geprangd zaten tussen de <strong>aan</strong>palende brug en de<br />

sporen. Daarom deed een van de drie hoeken van het gebouw dienst als stelplaats<br />

voor onze mobiele montagekranen en konden we de verdiepingen pas<br />

laat in het ruwbouwproces volledig sluiten. Los van deze specifi eke werkwijze<br />

hebben we geen noemenswaardige problemen ondervonden. De werken zijn<br />

gestart in augustus 2021 en op 19 juni <strong>2023</strong> hebben we het parkeergebouw<br />

opgeleverd. Er was behoorlijk wat opvolging van onze onder<strong>aan</strong>nemers nodig<br />

om de beoogde kwaliteit te kunnen garanderen, maar het resultaat mag er<br />

wezen! Het architectonisch beton is hét paradepaardje van dit project. Het<br />

voegt een extra dimensie toe <strong>aan</strong> de afwerking met houtelementen en gevelgroen,<br />

waardoor het geheel nog mooier oogt.” ❚<br />

WWW.SEMPERGREENWALL.COM<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer<br />

Architect<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer(s)<br />

NMBS (Brussel)<br />

Koen Melis, NMBS (Brussel)<br />

AB-Eiffage (Antwerpen)<br />

26 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


VACUÜMONTGASSING EN<br />

DRUKBEHOUD<br />

VOOR VERWARMINGS- EN KOELSYSTEMEN<br />

Drukbehoud is de basis voor een goed systeemontwerp.<br />

SpiroExpand zorgt voor controle en regeling van de<br />

systeemdruk en het opnemen en terugbrengen van het<br />

expansievolume. Door drukbehoud toe te voegen <strong>aan</strong> ons<br />

productassortiment, zijn we in staat om een geïntegreerde<br />

totaaloplossing te bieden om de installatie in optimale conditie<br />

te brengen en vooral ook te houden.<br />

SpiroExpand biedt een breed scala <strong>aan</strong> oplossingen, van de<br />

eenvoudigste opstelling tot de meest uitgebreide, complexe<br />

systemen. Naast de standaardoplossingen bieden we ook op<br />

maat gemaakt oplossingen <strong>aan</strong>.<br />

Ga voor meer informatie naar:<br />

www.spirotech.nl


Doornik Cebeo<br />

28 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Cebeo Doornik<br />

Hypermodern distributiecentrum<br />

voor elektrogroothandel<br />

Om de logistieke flow beter te organiseren en de verdere groei te faciliteren, had Cebeo – een groothandel<br />

voor elektrisch en elektrotechnisch materiaal – nood <strong>aan</strong> een nieuw centraal distributiecentrum.<br />

Zowel op het vlak van automatisatie en efficiëntie als wat veiligheid en uitstraling betreft, trok<br />

de bouwheer alle registers open. Het resultaat: een hypermodern en duurzaam distributiecentrum<br />

met een goede bereikbaarheid in Blandain (Doornik).<br />

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Cebeo<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 29


ROBOTPROJECTEN<br />

VERPAKKINGSLIJNEN<br />

MANIPULATIE & STAPELSYSTEMEN<br />

LOGISTIEKE PROJECTEN<br />

PROJECTEN OP MAAT<br />

CUSTOMIZED MACHINES<br />

FOR PRODUCTION AND LOGISTICS<br />

Uw<br />

Value Chain<br />

Tech Partner<br />

www.knappbenelux.com<br />

KNAPP Benelux<br />

Spoorl<strong>aan</strong> Noord 2, 6043 AK<br />

Roermond, Nederland<br />

sales.benelux@knapp.com


Cebeo Doornik<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

FRAXINUS – LIFTSYSTEMEN<br />

Sinds zijn oprichting in 1922 groeide Cebeo uit tot een marktleider met 1.100<br />

medewerkers, 53 filialen en een jaaromzet van 800 miljoen euro. Hun sterkte<br />

ligt dan ook in het ruime assortiment en de grote voorraad, zodat ze snel kunnen<br />

leveren <strong>aan</strong> professionals. Van kabels en netwerken over elektrisch materieel<br />

en HVAC tot zonnepanelen en laadpalen. In totaal omvat de voorraad<br />

meer dan 50.000 referenties. “Door de volledige integratie van een efficiënte<br />

logistiek en het netwerk van filialen met onze digitale tools kunnen klanten<br />

Fraxinus uit Roeselare is al vele jaren een gekende partij in de<br />

sector voor logistieke oplossingen binnen bedrijven. Vanuit hun<br />

ervaring en expertise in automatische systemen werkte het team<br />

slimme oplossingen uit voor het nieuwe logistiek centrum van Cebeo<br />

in Doornik. De liftsystemen in het nieuwe gebouw vormen de<br />

slagader voor de in- en outbound van goederen. “Cebeo koos<br />

er dan ook voor om kosten noch moeite te sparen en vroeg ons<br />

om een flexibel, hoogwaardig systeem uit te werken”, vertelt sales<br />

engineer Hannes Dekeyzer. De eerste installatie bij Cebeo brengt<br />

de gepickte suborders vanuit de VNA-zone via conveyortechniek<br />

en een liftsysteem naar de bovenzone, waar de consolidatie met<br />

de andere suborders gebeurt. Na het samenvoegen van alle suborders<br />

op niveau 9000 worden de palletten of containers via de<br />

tweede installatie naar beneden getransporteerd, naar de laadkaaien.<br />

Omgekeerd moeten lege palletten en kooien bij retour terug<br />

naar boven om er nieuwe orders op te kunnen verzamelen.<br />

Hannes Dekeyzer: “Hiervoor ontwikkelden we twee identieke liften<br />

naast elkaar. Qua sturing en bekabeling zijn ze volledig gescheiden.<br />

Dit om de continuïteit te garanderen bij een eventuele storing<br />

op één systeem. Beide liften worden bovendien afzonderlijk ingezet<br />

voor <strong>aan</strong>- of afvoer, met een snelle en eenvoudige omschakeling<br />

vanaf de bedieningsschermen.” Voor een verdubbeling van<br />

de capaciteit in een latere fase werden liftkokers drie en vier alvast<br />

mee geïnstalleerd tijdens de werffase, zodat Cebeo in de latere<br />

uitbreidingsfase minimale hinder zal ondervinden.<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

INTERALU – KLIMAATPLAFONDS<br />

Metalen plafonds zijn nog steeds populair en dat hoeft niet te verbazen.<br />

Ze zijn robuust, bieden esthetisch veel mogelijkheden met<br />

luxueuze afwerkingen en laten toe heel wat technieken te integreren.<br />

En dat is niet alles. “Akoestisch comfort is een van de ta<strong>lr</strong>ijke<br />

voordelen die metalen plafonds biedt”, vertelt Carlo Miers, commercial<br />

director bij Interalu. “In ruimtes waar veel mensen samenwerken<br />

of samenkomen, merk je heel snel wanneer de akoestiek<br />

niet goed is. Wij bieden de oplossing.”<br />

Voor Cebeo in Blandain plaatste Interalu 1.500 vierkante meter<br />

SAPPceiling® met een grote openheid en toch een vlak uitzicht.<br />

Zo garanderen ze een strakke uitstraling. De akoestische matten in<br />

polyesterwol die boven de panelen bevestigd zijn, garanderen het<br />

akoestische comfort in de ruimtes. Branddetectoren en sprinklers<br />

werden in de panelen verwerkt. Tussen de panelen is de verlichting<br />

geïntegreerd. Het resultaat is een <strong>aan</strong>gename akoestiek met een<br />

sterke architecturale meerwaarde. Een win-win dus.”<br />

nog efficiënter werken op hun werven”, zegt Régis André, CEO bij Cebeo. “Tegelijk<br />

reduceren we onze CO 2<br />

-uitstoot door onze eigen ecologische voetafdruk<br />

te beperken en energiezuinige oplossingen te verdelen.”<br />

Die duurzame visie gaf het logistieke distributiecentrum in Blandain mee<br />

vorm. Tegelijk was het een van de hoofdredenen dat een nieuwbouw <strong>aan</strong><br />

de orde was. Net door de groei in het ‘Green & Smart’-gamma botste het best<strong>aan</strong>de<br />

distributiecentrum in Moeskroen stil<strong>aan</strong> op zijn limieten. “Niet enkel<br />

de capaciteit werd te klein, we wilden onze logistieke operaties bovendien<br />

meer stroomlijnen en automatiseren. Een modern distributiecentrum, dat we<br />

vanaf een wit blad konden uittekenen, gaf ons precies die kans”, vult Danny<br />

Gotink, VP Supply Chain, <strong>aan</strong>.<br />

Imposant gebouw met duidelijke zonering<br />

De zoektocht naar een geschikt terrein leidde naar Blandain, <strong>aan</strong> de rand<br />

van Doornik. De site van 11,5 hectare bood voldoende plaats voor het nieuwe<br />

gebouw met een grondoppervlakte van 40.000 m². Bovendien ligt het terrein<br />

vlak bij het kruispunt van de E42 en de E403, een ideale uitvalsbasis om alle<br />

klanten snel en efficiënt te bedienen. Hoofd<strong>aan</strong>nemer Willy Naessens Industriebouw<br />

voerde het ontwerp van AAVO Architects uit. Projectleider Kenneth<br />

Doom: “We leverden deze betonbouw wind- en waterdicht op, tot en met de<br />

betonvloer en het buitenschrijnwerk. De verticale integratie van onze bouwgroep<br />

kwam opnieuw goed van pas. <br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 31


Doornik Cebeo<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

KNAPP – AUTOMATISATIE<br />

Door automatisering hand in hand te laten g<strong>aan</strong> met manueel<br />

werk zette Cebeo bij de bouw van zijn nieuw logistiek magazijn<br />

in op efficiëntie, ergonomie en duurzaamheid. KNAPP stond in<br />

voor de automatisatie van het kleingoed. “Onze systemen maken<br />

in twee logistieke zones het verschil”, legt Werner De Swaef<br />

van KNAPP uit. “De eerste oplossing vind je bij het opsl<strong>aan</strong> en<br />

orderpicken van goederen in bakken. Er is gekozen voor het<br />

ASRS-systeem van KNAPP, de OSRTM Shuttle (Order Storage<br />

and Retrieval) met zo’n 60.000 baklocaties en zeven Pick-it-<br />

Easy Evo-werkstations (goods-to-person), waarmee zo’n 70 %<br />

van de bestellingen geautomatiseerd wordt verwerkt. Hiertoe<br />

bewegen shuttles, die ter bevordering van de duurzaamheid<br />

voorzien zijn van energierecuperatie, zich op de verschillende<br />

niveaus in het magazijn. De shuttles brengen de bakken met<br />

gestockeerde goederen naar de PiE-werkstations, die voorzien<br />

zijn van een in hoogte verstelbaar platform, in functie van een<br />

optimale houding. Op die werkposten worden de orders manueel<br />

gepickt in verzendbakken. Eens compleet g<strong>aan</strong> deze verzendbakken<br />

naar de geïntegreerde consolidatiezone, waar ze<br />

automatisch uitgesorteerd worden voor transport. Samen met<br />

een geautomatiseerd inboundproces resulteert dit alles in een<br />

kortere orderdoorlooptijd.”<br />

Het tweede systeem van KNAPP maakt de kabelafdeling een<br />

stuk efficiënter. De grote bobijnen met kabels worden opgeslagen<br />

met automatische magazijnkranen tot 16 meter hoog. Het<br />

kabelmagazijn telt zo’n 10.000 palletlocaties. Bij bestellingen halen<br />

deze kranen de juiste bobijnen automatisch op en bieden ze<br />

deze <strong>aan</strong> bij de geïntegreerde kabelsnijmachines, die ze op lengte<br />

verwerken. “Naast efficiëntie en ergonomie is ook de meerwaarde<br />

van compacte opslag in dit project heel duidelijk <strong>aan</strong>wezig.<br />

Net zoals het reduceren van het risico op fouten. Leddisplays<br />

tonen de werknemers welke goederen ze moeten picken uit elke<br />

bak. Snel, eenvoudig en betrouwbaar.”<br />

De logistieke flow werd maximaal geautomatiseerd.<br />

Zowel het gebouw als de vloerplaat steunen op paalfunderingen. De<br />

hoofdstructuur bestaat uit betonnen prefabelementen die in onze eigen<br />

productievestigingen zijn gefabriceerd. De elementen werden door onze<br />

eigen transportfirma naar de juiste plaats op de werf geleid. Daarnaast<br />

zijn de productie en plaatsing van het aluminium schrijnwerk in eigen beheer<br />

uitgevoerd, met name door ons zusterbedrijf Willy Naessens Alu.”<br />

Het imposante gebouw is binnen opgedeeld in verschillende zones. Naast het<br />

automatisch bakkenmagazijn en een zone voor de handling van kabels is er een<br />

zone voor in- en outbound en een hoogstapelmagazijn. “Voor de uitvoering deden<br />

we nog enkele belangrijke <strong>aan</strong>passingen <strong>aan</strong> de gebouwstructuur”, legt Kenneth<br />

Doom uit. “We voorzagen onder meer verlaagde zones in de vloeren op verschillende<br />

niveaus voor de inbouw van palletliften en assembleerden een constructie<br />

van metalen platformen. Ook de combinatie van de loods met twee lichtere kantoorvolumes<br />

en de hoogte van 18 meter maakten dit project boeiend.”<br />

BREEAM Excellent<br />

Efficiëntie was een belangrijke parameter bij het uittekenen van het centrale<br />

distributiecentrum. Al was het lang niet de enige. Ook ergonomie<br />

en veiligheid stonden hoog op de checklist, net zoals het duurzame karakter<br />

van het gebouw. Het BREEAM Excellent-certificaat is de erkenning<br />

van die inspanning. Dat is het op een na hoogste niveau en een zeer<br />

hoge standaard voor logistieke gebouwen. Een samenspel van duurzame<br />

technieken draagt bij <strong>aan</strong> deze certificering. Het gebouw wordt gekoeld<br />

en verwarmd via een systeem van geothermie en warmtepompen.<br />

Op het dak komt een installatie met zevenduizend zonnepanelen voor<br />

de energievoorziening. Rond het gebouw komen groenzones met meer<br />

dan vijfhonderd bomen en specifieke ingrepen die de biodiversiteit stimuleren.<br />

Bovendien voorziet Cebeo ook in heel wat laadinfrastructuur<br />

voor elektrische wagens.<br />

32 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Cebeo Doornik<br />

Rond het gebouw komen groenzones met meer dan vijfhonderd bomen en specifieke ingrepen die de biodiversiteit stimuleren.<br />

Daarnaast legde de bouwheer de lat erg hoog op het vlak van automatisatie.<br />

Van de ‘Cable Highbay’ met tienduizend palletlocaties, elf versnijdingsmachines<br />

en vijf onbemande transportkranen tot het OSR-shuttlesysteem, dat<br />

70 % van de bestellingen volautomatisch zal orderpicken. Met het nieuwe<br />

kloppende hart in Doornik is Cebeo helemaal klaar voor de toekomst. ❚<br />

CEBEO DOORNIK IN CIJFERS<br />

- site van 11,5 hectare<br />

- investering van 85 miljoen euro<br />

- 40.000 m² bebouwde oppervlakte in betonstructuur, 60.000 m²<br />

operationele ruimte<br />

- Gebouw van 18 meter hoog<br />

- 32 laadkades<br />

- 10.000 m² opslag in de openlucht voor kabels<br />

- 7.000 zonnepanelen<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer<br />

Architect<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer(s)<br />

Cebeo (Doornik)<br />

AAVO Architects (Moeskroen)<br />

Willy Naessens Industriebouw<br />

(Wortegem-Petegem)<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 33


PROJECTONTWERP<br />

Volledige ontwerpbegeleiding en technische uitwerking van uw bouwproject.<br />

- Projectverificatie<br />

- Projectuitwerking<br />

- Projectopvolging<br />

PROJECTMANAGEMENT<br />

Full-service <strong>aan</strong>pak om het proces van uw bouwproject in goede banen te leiden.<br />

- BIM Management<br />

- BIM Coördinatie<br />

- Data Management<br />

- Document Management<br />

- As-Built Management<br />

Onebim brengt kennis en technologie samen om tot ware<br />

innovatie van de bouwmarkt te komen<br />

Onebim | Beneluxl<strong>aan</strong> 1A | 8500 Kortrij k | 0473 11 00 53 | info@onebim.team | www.onebim.team


Cebeo Doornik<br />

BIM-MANAGEMENT HELPT COMPLEXE<br />

PUZZEL TE LEGGEN<br />

Een modern logistiek centrum is een complexe puzzel van technieken.<br />

Daarvoor rekende Cebeo op Onebim. Zij verzamelden alle BIMmodellen<br />

in een coördinatiemodel en detecteerden zo conflicten.<br />

Door duidelijk te communiceren, te adviseren en alles nauwgezet op<br />

te volgen, garandeerde Onebim een efficiënte uitvoering op de werf.<br />

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Onebim<br />

Na een opstartvergadering met de bouwheer stelt Onebim het BIM-protocol<br />

op. Zo weet iedere partij vooraf wat verwacht wordt. “Op die manier vermijden<br />

we discussies in een latere fase”, benadrukt BIM-manager Nick Wostyn.<br />

“Uiteraard adviseren we de klant ook graag over wat nuttig en betaalbaar is.<br />

Want in BIM kan je heel ver g<strong>aan</strong>.”<br />

Doorgedreven controle<br />

Met de <strong>aan</strong>gestelde <strong>aan</strong>nemers wordt het protocol overlopen en wordt er gekeken<br />

hoever elke partij staat in het BIM-verhaal. Vervolgens stelt elke <strong>aan</strong>nemer<br />

een BIM-model op, gebaseerd op de modellen van de ontwerppartijen. Nick<br />

Wostyn: “Die opgemaakte modellen komen allemaal terug naar ons. Door alles<br />

samen te voegen, leggen we conflicten bloot. Denk <strong>aan</strong> buizen die elkaar<br />

kruisen of een kabelgoot die door een kolom loopt, maar ook problemen zoals<br />

onvoldoende ruimte voor het vervangen van een pomp. Daarover communiceren<br />

we met de <strong>aan</strong>nemers, we doen suggesties en laten hen <strong>aan</strong>passingen<br />

doorvoeren. De <strong>aan</strong>gepaste modellen vloeien terug naar ons en die controleprocedure<br />

herhalen we tot het model conflictvrij en klaar voor uitvoering is.”<br />

Meer dan BIM-management<br />

Onebim biedt ook as-built- en datamanagement <strong>aan</strong>. Die eerste dienst omvat<br />

een controle tussen de realiteit en het model. “We doen een visuele check tijdens<br />

een rondgang op de werf. Zo garanderen we dat de bouwheer een compleet<br />

model heeft van het uitgevoerde gebouw”, legt Nick Wostyn uit. “Met<br />

“We doen een visuele check tijdens een rondgang op de werf. Zo garanderen<br />

we dat de bouwheer een compleet model heeft van het uitgevoerde gebouw”,<br />

zegt Nick Wostyn.<br />

behulp van datamanagement zorgen we er ook voor dat er complete en correcte<br />

informatie afgeleverd wordt <strong>aan</strong> de bouwheer. Zo worden algemene en<br />

technische gegevens, maar ook informatie over onderhoud en garantie van de<br />

toestellen verzameld voor gebruik tijdens de beheerfase van het gebouw.” ❚<br />

Een gecombineerd BIM-model legt eventuele conflicten in de technieken bloot.<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 35


De Pen<br />

36 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


De Pen<br />

Tine Broos<br />

architect-vennoot bij KRAS architecten<br />

BINNEN HANDBEREIK …<br />

De gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de architectuur. Althans, zo kopt de titel van de review<br />

over ‘Vrouwen in architectuur’, het boek dat net verscheen bij nai010 publishers(*). Dat de auteur van<br />

deze review toevallig (?) een mannelijke studiegenoot is die ervoor koos niet op de werf te g<strong>aan</strong> st<strong>aan</strong>,<br />

verklaart misschien het misverstand.<br />

Of zit hij toch juist? Want het verschil situeert zich misschien niet zozeer tussen mannen en vrouwen, dan wel tussen<br />

mannen en moeders. Er was een pandemie nodig om enige verschuiving teweeg te brengen in deze verhouding.<br />

Omdat plots iedereen met kinderen (lees: ook mannen) het moeilijk had om alles te combineren. Maar samen met<br />

de kracht van het coronavirus ebt ook deze ommekeer langzaam weer weg, zo lijkt het.<br />

Bij KRAS zie ik nochtans hoopgevende signalen dat de jongere generatie het beter <strong>aan</strong>pakt dan die van mij. Ik zie<br />

jonge vaders hun agenda blokkeren voor de opvang van de kinderen op woensdagnamiddag. Ik hoor dat jonge<br />

moeders de ochtendshift draaien, maar zie ze ’s avonds rustig hun werk afronden omdat papa de avondroutine<br />

op zich neemt. Ik kan het alleen maar toejuichen. Ik ben blij voor hem en haar. Zij die de taken beter verdeelt en<br />

zo meer ruimte krijgt voor haar persoonlijke ambities, hij die een betere band opbouwt met zijn kind(eren) en een<br />

beter voorbeeld is voor de toekomstige generatie.<br />

Voor het eerst in mijn bijna twintigjarige carrière als architecte heb ik een project waarbij ik alleen met vrouwen<br />

<strong>aan</strong> tafel zit – zowel mijn medevennote en de directrices van de school in kwestie als de projectleidsters van de<br />

<strong>aan</strong>nemer. Er wordt anders gewerkt. Efficiënt, geen h<strong>aan</strong>tjesgedrag. Beter? Anders, dat wel. Met slechts één enkele<br />

ervaring kan je moeilijk een gefundeerde vergelijking maken. Met projecten waarbij ik als enige vrouw met enkel<br />

mannen <strong>aan</strong> tafel zit, heb ik daarentegen ervaring in overvloed.<br />

We zijn er dus nog niet met die gelijkheid in de architectuur, laat dat duidelijk zijn. Het zit hem in de hoeveelheid<br />

kleine dingen die verweven zijn in onze dagdagelijkse praktijk. Hoe er toch nog steeds eerst naar de vrouw <strong>aan</strong><br />

tafel wordt gekeken om het verslag op te maken. De continue stroom <strong>aan</strong> vrouwonvriendelijke “mopjes”. Hoe we<br />

allemaal (mezelf incluis) steevast ‘BWH (bouwheer)’ in elk verslag typen, ook al is de opdrachtgever een vrouw …<br />

Ik heb even getwijfeld om erover te schrijven, moet ik toegeven. Omdat de mannen die het meest baat zouden<br />

hebben om even dieper op het thema in te g<strong>aan</strong> er het minst graag over lezen. Of zich niet <strong>aan</strong>gesproken voelen. Ik<br />

eindig dan ook met een oproep. Hoe kunnen we u – en laat mij even zo vrij zijn om te veralgemenen – zeven vinkjes<br />

man(**) laten inzien dat er nog werk <strong>aan</strong> de winkel is zonder afged<strong>aan</strong> te worden als pessimistische feministe? Het<br />

zou de volgende penhoudster alvast helpen met haar project! <br />

De Pen wordt doorgegeven <strong>aan</strong> Evelien Pieters, architecte en initiatiefnemer van PAF (platform voor architectuur &<br />

feminisme).<br />

* ‘Vrouwen in architectuur’: De blijvende noodzaak om vrouwen in de architectuur zichtbaar te maken, Florencia Fernandez Cardoso,<br />

Catja Edens, Hilde Heynen, Rixt Hoekstra, Ellen van Kessel, Maria Novas Ferrads, Indira van 't Klooster, Setareh Noorani, Ftima Pombo,<br />

Carolina Quiroga, Lara Schrijver, Erica Smeets-Klokgieters, Lidewij Tummers, Linda Vlassenrood<br />

** De zeven vinkjes - Hoe mannen zoals ik de baas spelen, Joris Luyendijk<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 37


Gent One Two Four Hotel & Spa<br />

BURGERHUIS WORDT<br />

ENERGIEZUINIG LUXEHOTEL<br />

De populariteit van Gent als businessstad en toeristische trekpleister groeit, en daarmee ook de vraag naar overnachtingen. Zeker de<br />

luxueuzere hotels zitten in de lift. Een nieuwkomer op dat vlak is One Two Four Hotel & Spa in het historisch stadscentrum. Dit voormalige<br />

burgerhuis werd recent gerenoveerd en uitgebreid tot een prestigieus hotel met veertien kamers waar ‘beleving’ centraal staat. Niet in het<br />

minst door de unieke architecturale mix van oude en nieuwe bouwkundige en decoratieve elementen.<br />

Tekst Els Jonckheere | Beeld One Two Four Hotel & Spa<br />

De gerestaureerde<br />

historische plafonds<br />

in de doorrit zijn<br />

een belangrijke<br />

<strong>aan</strong>dachtstrekker.<br />

38 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


One Two Four Hotel & Spa Gent<br />

Het burgerhuis situeert zich in de Bagattenstraat, die onlangs werd her<strong>aan</strong>gelegd<br />

als fietsstraat. Met vier traveeën, drie bouwlagen en een zadeldak<br />

is het een typisch negentiende-eeuwse bel-etage. Architect Jurgen Chys van<br />

Ypsilon Architecten: “De linkse travee is breder, springt iets naar voren en<br />

bevat een doorrit naar achteren die rijkelijk met witte marmer en lijsten is<br />

bekleed. Andere belangrijke kenmerken van dit neoclassicistisch gebouw zijn<br />

de getoogde raamlijsten op de eerste verdieping en het doorlopende hoofdgestel<br />

dat versierd is met modillons en een geprofileerde kroonlijst.”<br />

Renovatie die kan tellen<br />

Doorheen de jaren werd het burgerhuis als woning en kantoor gebruikt. “Helaas<br />

hadden de gerelateerde verbouwingen hun tol geëist: in het interieur<br />

waren zowat alle waardevolle objecten verdwenen”, aldus de architect. “Tijdens<br />

de ontmanteling van het gebouw ontdekten we echter de historische<br />

plafonds in de doorrit. Hoewel die zwaar beschadigd waren, besloten we in<br />

samenspraak met de bouwheer de plannen <strong>aan</strong> te passen en deze volledig te<br />

herstellen. Het resultaat is dat deze authentieke plafonds met pianotoetsen<br />

een ware blikvanger zijn geworden. Bovendien sluiten ze mooi <strong>aan</strong> bij de<br />

nieuwe fijne stalen bouwelementen. Verder hebben we in het ontwerp de<br />

oorspronkelijke structuur van het gebouw maximaal in ere gehouden. Dat<br />

was weliswaar geen gemakkelijke opgave, gezien de toch wel drastische functiewijziging<br />

naar hotel met wellness ...” <br />

“Het hotel is grotendeels<br />

zelfvoorzienend dankzij PVpanelen<br />

en warmtepompen”<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

ROELANDT INTERIEURBOUW –<br />

MAATWERKMEUBILAIR<br />

Een gepast interieur kan elke architecturale parel nog beter doen<br />

schitteren. Dit gegeven indachtig, koos de bouwheer van One<br />

Two Four Hotel & Spa voor het kwalitatieve maatwerk van Roelandt<br />

Interieurbouw. Dit familiebedrijf uit Zottegem geniet dan ook<br />

al decennialang een sterke reputatie op dit vlak. “We kunnen de<br />

meest uiteenlopende opdrachten <strong>aan</strong>”, vertellen zaakvoerders<br />

Florian Nachtergaele en Pieter De Sutter. “Naast residentiële<br />

gebouwen en kantoren st<strong>aan</strong> we erg sterk in het segment van<br />

winkels en horeca. Dit project was ons dan ook op het lijf geschreven,<br />

want je moet als schrijnwerkerij toch wel enige ervaring<br />

op organisatorisch en technisch vlak hebben. Zeker de tijdsfactor<br />

was hier een grote uitdaging. We dienden dit omvangrijke project<br />

op enkele weken tijd te realiseren, samen met neven<strong>aan</strong>nemers<br />

technieken en schilderwerken. We spreken over al het<br />

– vaak complex – maatmeubilair voor het onthaal, de volledige<br />

ontbijtruimte en keuken, de wellness en de veertien hotelkamers.<br />

Dankzij een goede voorbereiding, planning en coördinatie door<br />

onze projectleider haalden we de strakke deadline zonder ook<br />

maar enige toegeving te moeten doen op het vlak van kwaliteit.<br />

Het is dan ook een mooi visitekaartje voor Roelandt Interieurbouw<br />

geworden. Onze belangrijkste reclame zijn onze projecten. Wanneer<br />

die publiek toegankelijk zijn, wordt onze kennis en kunde<br />

nog extra in de spotlights geplaatst.”<br />

Het is een hotel dat luxe uitstraalt, ondanks de eerder sobere afwerking.<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 39


BG SLEUTEL | BG SLEUTELDIENST<br />

Voor een sluitend vertrouwen<br />

Strandl<strong>aan</strong> 277 - 8670 Koksijde | Koningsstraat 20 - 8400 Oostende<br />

+32 58 51 23 36 | www.bg.be


One Two Four Hotel & Spa Gent<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

B&G SLEUTELDIENST –<br />

TOEGANGSCONTROLE<br />

Dankzij een intensief groendak en groene gevels kreeg het hotel<br />

een ecologische uitstraling.<br />

Nog meer vernieuwing<br />

De renovatie omvatte ook de volledige vernieuwing van de achtergevel. Tevens<br />

kwam er een extra tussenverdieping in het achterste rechtse kwadrant van het<br />

gebouw dat op de nieuwe daktuin <strong>aan</strong>sluit. “Verder kreeg het hotel een nieuw<br />

hellend dak en twee extra bouwlagen met een glazen dakuitbouw”, aldus<br />

architect Jurgen Chys. “Daarnaast werd de ondergrondse bouwlaag onder de<br />

koer en parking achter<strong>aan</strong> uitgebreid. Idem dito voor het gelijkvloerse niveau<br />

achter<strong>aan</strong>, waar een nieuwe – en gemakkelijk toegankelijke – entree werd voorzien.<br />

Ten slotte werden <strong>aan</strong> de achtergevel ook vluchtterrassen met noodtrap<br />

geïnstalleerd, terwijl de interne mobiliteit werd geoptimaliseerd met een lift<br />

die de bezoekers van het gelijkvloers naar de kamers en wellness brengt.”<br />

Toegangscontrole is in hotels een delicaat gegeven. Enerzijds moet<br />

er voldoende bewegingsvrijheid zijn, anderzijds is een hoge graad<br />

van beveiliging noodzakelijk. Daarom besloot One Two Four Hotel<br />

& Spa in zee te g<strong>aan</strong> met B&G Sleutel uit Oostende/Koksijde.<br />

Dit bedrijf specialiseert zich al bijna een halve eeuw in allerhande<br />

deuroplossingen, waarbij toegangscontrole (mechanisch en elektronisch)<br />

– naast de slotenmakerij – het belangrijkste vakgebied is.<br />

“In samenspraak met de klant kozen we ervoor de ‘Salto KS’ te<br />

implementeren”, vertelt gedelegeerd bestuurder Quentin Blondé.<br />

“Deze oplossing is cloudgebaseerd en erg gebruiksvriendelijk. Alle<br />

deuren zijn met een antenne verbonden, wat toelaat om op eender<br />

welke locatie elk exemplaar te openen en te controleren. Ook<br />

is elke opening/toegangsweigering in real time zichtbaar, kunnen<br />

eventuele gebruikers instant geblokkeerd worden … Verder zijn de<br />

deuren uitgerust met een badgelezer met geïntegreerd codeklavier.<br />

Op die manier kunnen de gasten de deuren waartoe ze toegang<br />

hebben met een pincode openen. Het grote voordeel is dat<br />

er geen badges meer nodig zijn, waardoor het hotel de gasten<br />

zonder fysieke <strong>aan</strong>wezigheid van onthaalpersoneel kan ontvangen.<br />

‘Salto KS’ werd immers gekoppeld met ‘Lobbi PMS’, waardoor<br />

elke hotelgast op een automatische manier tijdig zijn toegangscode<br />

ontvangt en zorgeloos van z’n vakantie kan genieten.”<br />

Dankzij een ingenieuze herinrichting annex uitbreiding is 615 m² nuttige<br />

vloeroppervlakte gecreëerd.<br />

Verwachtingen ingelost<br />

Het resultaat is een hotel dat luxe uitstraalt, ondanks de eerder sobere afwerking<br />

en fijne stalen accenten. Op het gelijkvloers en het tussenniveau<br />

is de woning van de uitbater ingericht, inclusief een ruime daktuin. De drie<br />

best<strong>aan</strong>de verdiepingen omvatten nu telkens vier kamers, terwijl de nieuw<br />

gebouwde verdieping twee kamers en het technisch lokaal huisvest. Architect<br />

Jurgen Chys: “Daarnaast omvat het hotel een kitchenette, een ontbijtruimte<br />

en een riante wellness. Deze faciliteiten situeren zich in de kelder, waar de<br />

best<strong>aan</strong>de lichten <strong>aan</strong> de voorgevel en een nieuwe lichtkoker met buitentrap<br />

voor een <strong>aan</strong>gename natuurlijke lichtinval zorgen. Dankzij een ingenieuze<br />

herinrichting annex uitbreiding creëerden we 615 m² nuttige vloeroppervlakte,<br />

waarmee we de verwachtingen van de bouwheer perfect konden inlossen.”<br />

Frisse en ecologische uitstraling<br />

Ook de buitenkant werd <strong>aan</strong>gepakt om het gebouw te integreren in het grillige<br />

gabarit van de straat. Er werd gekozen voor een afwerking in grijze en antracietkleurige<br />

baksteen, gecombineerd met witte pleister, bamboe en zwart<br />

staal. “Door een intensief groendak en groene gevels te voorzien, kreeg het<br />

hotel een ecologische uitstraling”, aldus de architect. “Bovendien is het gebouw<br />

grotendeels zelfvoorzienend wat betreft koeling en verwarming dankzij<br />

PV-panelen en warmtepompen. Last but not least is het hotel volledig uitgerust<br />

met domotica.” <br />

In de kelderverdieping werd een riante wellnessruimte ingericht.<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer<br />

Architect<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer(s)<br />

One Two Four Hotel & Spa (Gent)<br />

Ypsilon Architecten (Gent)<br />

Mevaco (Aalter)<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 41


REALTY ONTVANGT 2.508 VASTGOEDEXPERTS<br />

EN BELEIDMAKERS<br />

Realty mocht dit jaar maar liefst 2.508 bezoekers verwelkomen in de Brusselse Gare Maritime. “Het sterke programma én de vernieuwde<br />

netwerkfaciliteiten vallen duidelijk in de smaak”, klinkt het bij Easyfairs, organisator van het grootste vastgoedevent van ons land. Zowel de<br />

top van de vastgoedsector als beleidsmakers kregen er de kans om elkaar te ontmoeten en te inspireren.<br />

Tekst en beeld Easyfairs<br />

De focus op content was primordiaal tijdens Realty.<br />

Het kruim van de Belgische vastgoedwereld zakte<br />

op dinsdag 19 en woensdag 20 september af<br />

naar Gare Maritime in Brussel voor de vijftiende<br />

verjaardag van Realty. De iconische locatie, het<br />

programma én de sterke sprekers konden de bezoekers<br />

bekoren. Het startschot van de summit<br />

werd gegeven door Alina-Stefania Ujupan, Head<br />

of the New European Bauhaus van de Europese<br />

Commissie. Zij schetste hoe Europa op een duurzame<br />

én creatieve manier moet omg<strong>aan</strong> met<br />

vastgoed in functie van de klimaatdoelstellingen<br />

van 2<strong>05</strong>0.<br />

Logisch geheel<br />

Na een sterke start met toelichting op Europees<br />

niveau ging de summit verder met tal van conferenties<br />

omtrent het centrale thema ‘Milestones - How<br />

will we live in 2<strong>05</strong>0?’ en de impact van ons vastgoed<br />

op de onontkoombare Green Deal die steeds<br />

42 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


dichterbij komt. “De vastgoedsector zet vol in op<br />

de verduurzaming van het patrimonium, maar staat<br />

voor heel wat uitdagingen. Bij uitdagingen horen<br />

echter ook opportuniteiten, zoals de toepassing<br />

van nieuwe technologieën, het ontwikkelen én gebruiken<br />

van duurzame materialen en de reconversie<br />

van best<strong>aan</strong>de gebouwen. Het is zaak om op lange<br />

termijn te denken. De keynotes en conferenties op<br />

deze summit hebben zowel internationale als nationale<br />

experts vanuit zowel de private als publieke<br />

sector dichter bij elkaar gebracht om samen de<br />

doelstellingen van morgen te realiseren”, zegt Nele<br />

Verhaeren, managing director bij Realty.<br />

Nieuwigheden tijdens de summit<br />

Ook de ‘speeddating’ met de ‘Captains of the Industry’,<br />

waarbij bezoekers zich konden inschrijven<br />

voor een gesprek met tien gekende experts uit<br />

het veld, bleek een formule die in de smaak viel.<br />

Realty was dit jaar toe <strong>aan</strong> zijn vijftiende editie.<br />

Er werd voor hen een vipprogramma uitgerold,<br />

met als doelstelling om ze ook in contact te brengen<br />

met de <strong>aan</strong>wezige Belgische vastgoedspelers<br />

op de summit. “Deze editie voelde echt <strong>aan</strong> als<br />

een 2.0-versie ten opzichte van vorige edities, zowel<br />

qua content als qua look-and-feel. We kijken<br />

vanuit de organisatie – in samenspraak met ons<br />

Steering Committee met vastgoedexperts – terug<br />

op een zeer succesvolle vastgoedsummit. We zijn<br />

in ons opzet geslaagd om de summit dit jaar opnieuw<br />

een niveau hoger te tillen en zullen hierop<br />

blijven inzetten in de toekomst. Deze feedback<br />

kregen we ook van onze partners én bezoekers”,<br />

besluit Nele Verhaeren. ❚<br />

Realty zal volgend jaar opnieuw plaatsvinden in<br />

Gare Maritime, met name op 17 en 18 september<br />

2024. Meer info vind je binnenkort op de website:<br />

www.realty-belgium.be.<br />

De ‘speeddating’ met de ‘Captains of the Industry’ bleek een formule die in de smaak viel.<br />

“Realty is hét vastgoedevent van het jaar”, zegt<br />

Nele Verhaeren. “De vastgoedwereld komt gedurende<br />

die twee dagen samen, investeert tijd en<br />

geld in deze bijeenkomst en verwacht dus ook<br />

topkwaliteit. Daarom is het voor ons belangrijk<br />

om vernieuwend te zijn en unieke zaken <strong>aan</strong> te<br />

bieden. We hebben ingezet op verhoogde netwerkfaciliteiten<br />

zoals met de speed dating, de<br />

tool ‘Conversation starter’ (waarbij alle bezoekers<br />

op voorhand meetings konden inplannen<br />

met andere bezoekers) en de ta<strong>lr</strong>ijke networking<br />

drinks. Ook was er voor het eerst een coworkingspace<br />

voorzien waar tijdens de top gewerkt<br />

kon worden, zodat niemand genoodzaakt was<br />

om tussendoor naar kantoor te g<strong>aan</strong>.”<br />

Ook de focus op content was primordiaal, met<br />

name om de vinger <strong>aan</strong> de pols te houden op<br />

de vastgoedmarkt, de laatste inzichten mee te<br />

krijgen in de KULeuven Learning Corner en in de<br />

Innovation Talk Room met uitleg over de nieuwste<br />

technologieën omtrent data collection, implementatie<br />

van domotica in gebouwen enzovoort. Het<br />

aspect ‘beleving’ werd ook uitgespeeld met de<br />

ta<strong>lr</strong>ijke maquettes van toon<strong>aan</strong>gevende architectenbureaus<br />

en de standen van de partners konden<br />

op veel belangstelling rekenen.<br />

Netwerking is key<br />

Dit jaar slaagde de organisatie erin om het <strong>aan</strong>tal<br />

buitenlandse vastgoedinvesteerders te verdubbelen.<br />

“Deze editie<br />

voelde echt<br />

<strong>aan</strong> als een<br />

2.0-versie ten<br />

opzichte van<br />

vorige edities,<br />

zowel qua<br />

content als qua<br />

look-and-feel”<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 43


Antwerpen Huis <strong>aan</strong> de Kade<br />

INDISCHE INSPIRATIE LANGS DE SCHELDE<br />

Een piekfijn uitgekiende gevelbekleding op basis van historische architectuur uit India, een prachtig uitzicht over de Schelde en een overvloed<br />

<strong>aan</strong> levend groen. Dat zijn in een notendop de bijzonderste troeven van Huis <strong>aan</strong> de Kade, een van de nieuwe residentiële blikvangers<br />

in Antwerpen.<br />

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Triple Living<br />

44 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Huis <strong>aan</strong> de Kade Antwerpen<br />

Huis <strong>aan</strong> de Kade biedt een fraai uitzicht op de Schelde en de (toekomstige) groene kaaien.<br />

Huis <strong>aan</strong> de Kade is de recentste verwezenlijking van Triple Living in de Antwerpse<br />

wijk Nieuw Zuid. Net zoals voor eerdere gebouwen in de nieuwbouwwijk<br />

heeft de projectontwikkelaar hiervoor een beroep ged<strong>aan</strong> op een gerenommeerd<br />

architectenkantoor. In Antwerpen tekende Robbrecht en Daem<br />

architecten recent ook het nieuwe Cadixziekenhuis van ZNA en het nieuwe<br />

onthaalgebouw voor het Rubenshuis. Voor Huis <strong>aan</strong> de Kade lieten de Gentse<br />

ontwerpers zich inspireren door de historische architectuur in de Indische stad<br />

Fatehpur Sikri, meer bepaald door het zestiende-eeuwse Panch Mahal-paleis.<br />

Dit uit zich in het gebruik van donkerrode Indische zandsteen, die in Antwerpen<br />

ook al te zien was op de gevels van het Museum <strong>aan</strong> de Stroom (MAS).<br />

Zandsteen<br />

Een groot verschil met de gevelbekleding van Huis <strong>aan</strong> de Kade is dat de<br />

kleurschakeringen er minder gevarieerd zijn. "Voor het MAS zijn vier verschillende<br />

tinten zandsteen gebruikt, terwijl onze architecten bewust gekozen<br />

hebben voor een monochroom effect", legt projectleider Maarten Verhaegen<br />

(Triple Living) uit. "Gevels, balkons, beton en schrijnwerk kregen dezelfde tint.<br />

Niet eenvoudig, want zandsteen heeft als natuurproduct altijd verschillende<br />

kleurschakeringen. Daarom hadden we op basis van een staal een groot lot<br />

natuursteen gereserveerd in de steengroeve waaruit al onze gevelstenen werden<br />

gehouwen. <br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 45


Huis <strong>aan</strong> de Kade Antwerpen<br />

Om één harmonieus kleurenpalet te creëren, selecteerden we bovendien, op<br />

basis van het zandsteenstaal, een unieke bijpassende kleur voor de ramen.<br />

Ook het recept en productieproces van het zichtbeton zijn uitvoerig onderzocht<br />

om dezelfde aardetint te evenaren. Dit kostte ons m<strong>aan</strong>den werk, met<br />

eindeloos veel stalen en finaal nog een gevelmock-up om alle elementen samen<br />

te brengen, maar het resultaat is heel bijzonder."<br />

Gegolfd glas<br />

Net als het MAS krijgt Huis <strong>aan</strong> de Kade een gegolfde schil. Het verschil<br />

is dat bij het MAS het glas gegolfd is en hier de gevel zelf. Die buitenschil<br />

schermt de winterterrassen af en biedt tegelijk een panoramisch uitzicht over<br />

de Schelde. De plooiing van de gevels schept met haar caleidoscopische veelkantigheid<br />

een sfeer van beweeglijkheid. De met zorg gekozen terracottatinten<br />

brengen een warme lichtreflectie tot stand, die tot diep in de leefruimtes<br />

doordringt.<br />

Binnen de nieuwe wijk neemt Huis <strong>aan</strong> de Kade een prominente plaats in,<br />

omdat het rechtstreeks uitkijkt op de Schelde. Dit plaatst het gebouw niet alleen<br />

in de kijker als architectuurproject, maar verhoogt ook zijn commerciële<br />

Het geve<strong>lr</strong>itme kent een gegolfd verloop.<br />

waarde. Dergelijke uitzichten zijn schaars. Bij de voorverkoop van de appartementen<br />

tekenden dan ook zes op de tien gegadigden meteen in. In totaal<br />

omvat Huis <strong>aan</strong> de Kade 101 appartementen met één tot vier slaapkamers,<br />

verdeeld over een hoog volume met zeven verdiepingen en flanken met vier<br />

verdiepingen.<br />

De monochrome gevelbekleding in donkerrode Indische zandsteen<br />

geeft het gebouw een fraaie uitstraling.<br />

Veel levend groen<br />

Het U-vormige woongebouw wordt geflankeerd door veel levend groen. De<br />

binnentuin, een ontwerp van Bureau Bas Smets, is publiek toegankelijk, maar<br />

de daktuinen zijn privé. De vrij massieve gevel en de lichte muren van de<br />

wintertuinen vormen samen een evenwichtig geheel. Het gelijkvloerse niveau<br />

is langs de kant van de Schelde en die van de Jos Smolderenstraat volledig<br />

opengewerkt. Dankzij deze doorwaadbaarheid komt de groene binnenruimte<br />

volop tot haar recht. <br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 47


Antwerpen Huis <strong>aan</strong> de Kade<br />

De kleur van het schrijnwerk sluit nauw <strong>aan</strong> bij die van de gevelbekleding.<br />

van Profiel tot Project<br />

Huis <strong>aan</strong> de kade<br />

KA construct<br />

van Profiel tot Project<br />

Project ‘Huis <strong>aan</strong> de kade’ is een realisatie met<br />

projectprofi elen SP75 van Sprangers Aluminium voor<br />

het schrijnwerk van de ramen, deuren en commerciële<br />

ruimtes met uitzondering van de terrassen.<br />

Kempische Aluminiumconstructie nv<br />

Beemdenstraat 2, 2340 Beerse<br />

KA construct ontwerpt, levert en installeert al 45 jaar<br />

aluminium maatoplossingen voor ramen, deuren en gevels<br />

voor de projectmarkt. Van Profi el tot Project begeleiden<br />

we onze partner-klanten met kennis van zaken. Interne<br />

engineering en productie garanderen de nodige innovatie<br />

en flexibiliteit voor het welslagen van elk bouwproject. Met<br />

onze focus op circulariteit bouwen we mee <strong>aan</strong> unieke<br />

duurzame bouwprojecten waar de eindgebruiker dagelijks<br />

van kan genieten.<br />

T 014 60 92 40<br />

info@kaconstruct.be<br />

www.kaconstruct.be<br />

Genieten van het panorama is het devies in Huis <strong>aan</strong> de Kade.<br />

48 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Huis <strong>aan</strong> de Kade Antwerpen<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

KA CONSTRUCT –<br />

BUITENSCHRIJNWERK EN BEGLAZING<br />

Voor KA Construct was Huis <strong>aan</strong> de Kade het derde project op Nieuw<br />

Zuid. KA Construct plaatste er het aluminium buitenschrijnwerk en de<br />

beglazing van zowel de appartementen als de inkomgehelen en de<br />

commerciële ruimtes. "In het voortraject werden al de wensen van<br />

de architect reeds uitvoerig besproken. Elk uitvoeringsdetail en iedere<br />

ruwbouw<strong>aan</strong>sluiting werden secuur uitgewerkt, zodat wij in uitvoering<br />

niet voor verrassingen konden st<strong>aan</strong>. Deze projectvoorbereiding op<br />

maat is een procedure die noodzakelijk is voor het welslagen van een<br />

verfijnd project als Huis <strong>aan</strong> de Kade”, zegt projectleider Stefan De<br />

Schutter. "Huis <strong>aan</strong> de Kade is gebouwd met ons op maat voor dit<br />

project verdiept buitenkader, zodat de dagkanten zijdelings meteen<br />

mee afgewerkt waren. Deze profielen hebben tevens een rol in functie<br />

van de stabiliteit. Het buitenschrijnwerk, met de SP75 I+-profielen<br />

van Sprangers Aluminium, loopt door over de volledige gevel van de<br />

commerciële ruimte, met variabele hoeken. Ook de lamellen erboven<br />

volgen de hele gevelomtrek. De architect had oog voor detail, tot en<br />

met de beslagonderdelen. De inkomdeuren van de appartementen<br />

en de commerciële ruimtes zijn bijvoorbeeld uitgerust met op maat<br />

gemaakte trekkers, naar een ontwerp van de architect."<br />

“De plooiing van de<br />

gevels schept met<br />

haar caleidoscopische<br />

veelkantigheid een sfeer van<br />

beweeglijkheid”<br />

KA Construct was verantwoordelijk voor de wind- en waterdichting<br />

van de volledige buitenschil. "Hiervoor hebben wij vooraf een mockup<br />

gemaakt, waarop alle <strong>aan</strong>sluitingen konden worden getest", vertelt<br />

Stefan De Schutter. "Het specifieke ontwerpdetail van de architect<br />

beoogt een uiterst strak en minimalistisch uitgelijnde raampartij<br />

met minimumspeling, waarbij het schrijnwerk bij wijze van spreken<br />

gekneld zit tussen de bovenkant van een terras en de onderkant<br />

van het bovenliggende terras. De uitvoering vergde een sterke vorm<br />

van precisie voor het schrijnwerk én de betonstructuren.” Alle buitendeuren<br />

van de traphallen zijn brandwerend en moesten buiten de<br />

ruwbouw geplaatst worden. "Omdat dit geen standaard plaatsing is,<br />

moesten we hiervoor een goedkeuringsproces opstarten bij het Instituut<br />

voor Brandveiligheid."<br />

De pilaren lijken het woongedeelte van het gebouw op te tillen en het landschap<br />

eronderdoor te laten lopen.<br />

Bewoners en investeerders<br />

De ruime en lichte appartementen worden volledig naar individuele wens van de<br />

kopers afgewerkt. "Dit ligt in lijn met de visie van de architecten op wonen als<br />

persoonlijke beleving", klinkt het bij Triple Living. Wie geen appartement koopt of<br />

kocht om er zelf zijn intrek te nemen, kan gebruikmaken van de eigen verhuur- en<br />

beheerservice van Triple Living. "Die haalt een bezettingsgraad van 98 %", aldus<br />

de projectontwikkelaar. ❚<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer<br />

Architect<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer(s)<br />

Buitenschrijnwerk<br />

Triple Living (Antwerpen)<br />

Robbrecht en Daem architecten (Gent)<br />

Hooyberghs (Arendonk)<br />

KA Construct (Beerse)<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 49


SHOWROOM TURNHOUTSEBAAN 322 – 2110 WIJNEGEM<br />

KANTOOR METROPOOLSTRAAT 1 - 2900 SCHOTEN<br />

T +32 3 311 86 43 - F +32 3 311 86 44<br />

WWW.FLOORCOUTURE.BE


Huis <strong>aan</strong> de Kade Antwerpen<br />

NAADLOZE VLOEREN EN WANDEN VOOR<br />

ANTWERPSE BLIKVANGER<br />

Floorcouture (Wijnegem/Schoten) plaatste in Huis <strong>aan</strong> de Kade naadloze vloer- en wandsystemen. Moederbedrijf Phenix Total Interior werkte<br />

in Antwerpen ook mee <strong>aan</strong> diverse andere bouw- en renovatieprojecten.<br />

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Phenix Total Interior, Steven Diels<br />

In deze woning stonden Phenix Total Interior, Floorcouture, MVS decor en<br />

Strak Spanplafonds samen in voor de totaa<strong>lr</strong>enovatie, van gietvloeren tot<br />

schildertechnieken en spanplafonds.<br />

“Als familiebedrijf hebben we intussen al dertig jaar ervaring met kunststofvloeren<br />

én plafondafwerkingen”, zegt Jeffrey Tjoens.<br />

"Denk <strong>aan</strong> basisschool Reuzenpoort in Borgerhout<br />

en de Kennedytunnel, waar we de wandpanelen<br />

schilderden met een speciaal voor tunnels ontwikkeld<br />

drielagensysteem van Keim. We voeren opdrachten<br />

uit in heel België en ook in Nederland,<br />

Luxemburg en zelfs in Italië", vertelt bestuurder<br />

Jeffrey Tjoens. "Als Antwerpenaren in hart en nieren<br />

werken we hoe dan ook het liefst in Antwerpen<br />

en omgeving. Dat we van de partij mogen<br />

zijn op Nieuw Zuid – we werkten er ook al eerder<br />

samen met projectontwikkelaar Triple Living – vinden<br />

we het fantastisch. Het is fijn om mee ideeën<br />

te mogen uitwerken die de stad nog mooier en<br />

interessanter maken."<br />

dracht was de strakke einddatum om onze delicate<br />

systemen te plaatsen, in combinatie met de nodige<br />

subtiele communicatie en scherpe planning om te<br />

vermijden dat medewerkers van andere <strong>aan</strong>nemers<br />

in pas gegoten vloeren zouden trappen."<br />

Ook totaa<strong>lr</strong>enovaties<br />

Floorcouture kwam tot stand vanuit Phenix Total<br />

Interior, dat met een specialisatie in schilderwerken<br />

en vloerbekledingen op de projectmarkt werd opgestart<br />

door Patrick Tjoens en daarna mee op de kaart<br />

werd gezet door zoon Timothy. Later kwam ook<br />

tweede zoon Jeffrey erbij en bouwden ze Floorcouture<br />

uit, dat zich met wanden en gietvloeren vooral<br />

b2c profileert, terwijl Phenix zich overwegend b2b<br />

opstelt. Intussen omvat de familiale cluster ook<br />

MVS Decor (fijnschilderwerken, b2c) en Strak Spanplafonds.<br />

"Dit maakt dat Phenix Total Interior niet<br />

alleen zijn b2b-klanten kan helpen met alle vloer-,<br />

wand- en plafondafwerkingen, maar dat we ook<br />

totaa<strong>lr</strong>enovaties kunnen uitvoeren voor particulieren.<br />

Vooral met naadloze gietvloeren, schildertechnieken<br />

en spanplafonds. Deze afwerkingstypes<br />

worden meer en meer toegepast wegens de snelle<br />

mogelijke uitvoering, de akoestiek en het naadloze<br />

karakter, wat de schoonmaak erg vergemakkelijkt.<br />

Met MVS st<strong>aan</strong> we onder meer in voor allerlei schilderwerken<br />

en schildertechnieken in lofts." ❚<br />

Familiebedrijf met ervaring<br />

"De vloeren die we in Huis <strong>aan</strong> de Kade plaatsten<br />

zijn gebaseerd op polyureth<strong>aan</strong> en cement en op<br />

betonstuctechnieken", licht Tjoens toe. "Per appartement<br />

waren we er ongeveer anderhalve week<br />

<strong>aan</strong> de slag. Als familiebedrijf hebben we intussen<br />

al dertig jaar ervaring met kunststofvloeren én plafondafwerkingen.<br />

Het moeilijkste aspect van de op-<br />

“Het is fijn om mee ideeën te mogen<br />

uitwerken die de stad nog mooier en<br />

interessanter maken”<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 51


Kortrijk Liantis en GVO<br />

RUIMTELIJKE ARCHITECTUUR<br />

DOORGETROKKEN IN INTERIEUR<br />

Door hun gestage groei zochten hr-dienstengroep Liantis en Woonzorggroep GVO een nieuwe uitvalbasis in Kortrijk.<br />

Beide partners vonden elkaar in een nieuwbouwproject op ’t Hoge. Het kantoorgebouw valt op door zijn ruimtelijke<br />

gevel met diepliggende ramen en blinkt uit in duurzaamheid.<br />

Tekst Laureline Vansteenkiste | Beeld Foto Kurt<br />

52 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Liantis en GVO Kortrijk<br />

“De samenwerking tussen<br />

alle partners verliep<br />

bijzonder constructief,<br />

waarbij we elkaar<br />

<strong>aan</strong>vulden en versterkten.<br />

Met een BEN-kantoor als<br />

knap eindresultaat”<br />

De nieuwbouw is een soort sculptuur als vertaling van het straatbeeld, met een<br />

ruimtelijke gevel die diepliggende ramen combineert met terrassen.<br />

Zowel hr-dienstengroep Liantis als Woonzorggroep GVO zochten een nieuwe<br />

locatie in Kortrijk om hun activiteiten verder uit te bouwen. De site op ’t Hoge<br />

bleek een match voor beide partijen. Liantis-facilitymanager Wim Boussier legt<br />

uit waarom: “Dat knooppunt is vlot bereikbaar en ligt dicht bij het stadscentrum.<br />

Het is een ideale uitvalsbasis met heel wat interessante bedrijven in de<br />

buurt. Voor ons speelden het concept van het gebouw, de inrichting en het<br />

duurzaamheidsaspect een grote rol. Toen projectontwikkelaars Think Urban<br />

en ION hun nieuwbouwproject <strong>aan</strong> ons voorstelden, waren we snel overtuigd.”<br />

Vroeg rond de tafel<br />

Liantis en GVO stapten in een vroeg stadium mee in de ontwikkeling, waardoor<br />

ze hun eigen accenten konden leggen. Wim Boussier: “We hadden<br />

bepaalde verwachtingen op het vlak van duurzaamheid, bijvoorbeeld rond<br />

luchtdichtheid en buitenzonwering om oververhitting in het gebouw te vermijden.<br />

Hierbij speelde het duo Think Urban – ION perfect zijn rol en hield het<br />

een goede focus op het totaalplaatje en het budget.”<br />

Beide partners vulden elkaar <strong>aan</strong> op het vlak van bouwexpertise, bevestigt<br />

Francis Fraeyman, directeur Bouw en Technieken bij GVO. “Binnen GVO hebben<br />

we een uitgebreide knowhow op het vlak van nieuwbouw”, zegt hij. “Liantis<br />

steunt dan weer op een ruime ervaring in kantoorinrichting. Hun blauwdruk<br />

vormde de basis voor ons gedeelde concept. We stelden elkaar kritisch<br />

in vraag, wat leidde tot een doordacht eindresultaat.”<br />

Ruimte- en dieptewerking<br />

Liantis zocht een nieuwbouw die qua look-and-feel <strong>aan</strong>sloot bij zijn huisstijl.<br />

Het ontwerp van Vandenborre Architecten was een schot in de roos. “Met de<br />

projectontwikkelaars legden we de contouren van het gebouw al vrij snel vast,<br />

nog voor Liantis en GVO betrokken waren”, legt architect-zaakvoerder Steven<br />

Vandenborre uit. “De nieuwbouw is een soort sculptuur als vertaling van het<br />

straatbeeld, met een ruimtelijke gevel die diepliggende ramen combineert met<br />

terrassen. Het groendak versterkt de connectie met de omgeving. Voor een optimale<br />

esthetiek zijn alle technieken binnen in het gebouw verwerkt. Ons voorstel<br />

is uiteindelijk niet veel meer veranderd door Liantis/GVO, op enkele specifieke<br />

zaken na, zoals het type gevelsteen en de kleur van het schrijnwerk.” <br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 53


Smart ceilings<br />

for green buildings<br />

Pictures by: Bart Gosselin ©<br />

www.interalu.eu<br />

Personen- en goederenliften<br />

INSTALLATIE, ONDERHOUD & MODERNISERING<br />

1 op de 10 nieuwe liften in Europa is een Orona-product<br />

Onderhoud en modernisering van zowel eigen als vreemde liften<br />

Lokale, ervaren medewerkers ondersteund door een internationale groep<br />

ORONA<br />

Hoofdzetel<br />

Mannebeekstraat 3<br />

8790 Waregem<br />

T +32 56 35 85 80<br />

Brussel<br />

T +32 2 569 62 49<br />

Antwerpen<br />

T +32 3501 35 54<br />

info@orona.be<br />

www.orona.be


Liantis en GVO Kortrijk<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

Het kantoorgebouw is een mix van open ruimtes, afzonderingsplekken zoals kleine<br />

en grote vergaderzalen en focusplekken.<br />

Maximale transparantie met behoud van privacy<br />

Het gebouw werd begin 2022 casco opgeleverd, waarna het architectenbureau<br />

Sileghem & Partners de inrichting voor zijn rekening nam. “We trokken<br />

de buitenbeleving door in het interieur voor maximale transparantie. Het resultaat<br />

is een getrapt landschapskantoor dat het samenzijn en -werken bevordert”,<br />

vertellen architect-bestuurder Piet Sileghem en projectarchitect An Six.<br />

“Door het gebruik van onder andere akoestisch beglaasde wanden creëren<br />

we tegelijk privacy en doorzicht. Op elke verdieping ondervinden medewerkers<br />

weinig hinder van elkaar door de compacte circulatie. Het leuke <strong>aan</strong> dit<br />

kantoor is dat de bouwheren bepaalde ruimtes delen, zoals de cafetaria met<br />

terras en het onthaal. Zo wordt elke vierkante meter efficiënt benut.”<br />

Practice what you preach<br />

Dat Liantis goed wist hoe de groep het nieuwe kantoorgebouw wilde indelen,<br />

hoeft niet te verbazen. “De richtlijnen die we onze klanten geven, willen we<br />

ook intern toepassen”, zegt Wim Boussier. “We streefden samen met GVO<br />

naar een kwalitatieve, <strong>aan</strong>gename werkomgeving. <br />

ORONA – PERSONENLIFT<br />

Hr-dienstengroep Liantis, woonzorggroep GVO en Orona zijn geen<br />

onbekenden voor elkaar. Beide bouwheren schakelden met plezier<br />

opnieuw Orona in voor het plaatsen van een personenlift in<br />

hun nieuwe kantoorgebouw. “Liantis en GVO zijn al jaar en dag<br />

klant bij ons”, bevestigt accountmanager Guido Vantomme. “In<br />

de nieuwbouw plaatsten we centraal een personenlift met een<br />

capaciteit van 1.000 kilogram of dertien personen. De lift is geschikt<br />

voor rolstoelgebruikers en heeft vijf stopplaatsen. Het is een<br />

doorlooplift, wat betekent dat hij <strong>aan</strong> weerszijden kan openen.”<br />

Op het gelijkvloers, de eerste en de tweede verdieping gebeurt<br />

dat <strong>aan</strong> dezelfde kant, op de derde en kelderverdieping <strong>aan</strong> de<br />

andere zijde. De buitenkant is bekleed met geborstelde inox voor<br />

een esthetisch resultaat. Door zijn grootte – de liftkooi meet 1,35<br />

op 1,75 meter – laat de lift veelzijdig gebruik toe, van personen en<br />

goederen. “Bij de installatie hadden we <strong>aan</strong>dacht voor het warmtebehoud<br />

in het gebouw. Boven<strong>aan</strong> de liftschacht zit een automatisch<br />

energiezuinig kleppenrooster dat sluit wanneer de lift niet<br />

in gebruik is. Zo gaat er geen warmte verloren. Bij gebruik opent<br />

het rooster voor voldoende luchtventilatie en bij brand klapt het<br />

volledig open, zodat de rook ook via die weg kan ontsnappen. Het<br />

was een boeiend project en de afstemming met beide bouwheren<br />

en studiebureau VK architects+engineers verliep uitstekend. We<br />

kijken al uit naar de volgende samenwerking.”<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 55


Kortrijk Liantis en GVO<br />

56 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Liantis en GVO Kortrijk<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

INTERALU – KLIMAATPLAFONDS<br />

In kantoorgebouwen is steeds meer <strong>aan</strong>dacht voor een goede<br />

akoestiek. Dat is niet zomaar. Uit data blijkt dat akoestisch comfort<br />

het ziekteverzuim laat dalen, terwijl de productiviteit en het algemeen<br />

welbevinden stijgen. Het draagt namelijk bij tot comfort,<br />

verst<strong>aan</strong>bare gesprekken en neemt stress weg bij de werknemers.<br />

Interalu is producent en leverancier van metalen plafonds en klimaatplafonds,<br />

en Belgisch marktleider in de sector. “We voorzien<br />

al onze plafonds, zowel met open als met gesloten structuur, van<br />

een akoestische laag die geluid absorbeert”, zegt commercial<br />

director Carlo Miers. Voor Liantis, specialist in human resources,<br />

was een <strong>aan</strong>genaam binnenklimaat een belangrijke parameter bij<br />

de realisatie van hun nieuwe kantoor. De klimaatplafonds van Interalu<br />

garanderen een optimaal akoestisch en thermisch comfort<br />

op de werkvloer. “In de kantoren van Liantis in Kortrijk werd geopteerd<br />

voor een EasyKlima-Plus®-klimaatplafond, met de verlichting<br />

ingewerkt om een mooi en strak resultaat te bekomen”,<br />

legt de expert uit. “De panelen van ons klimaatplafond worden<br />

geperforeerd. Het geluiddempend materiaal dat boven de panelen<br />

is weggewerkt, creëert akoestisch comfort in de werkruimte zonder<br />

afbreuk te doen <strong>aan</strong> het design of de esthetische uitstraling.<br />

Dit draagt bij <strong>aan</strong> het knappe eindresultaat.”<br />

Bij Liantis werken we activiteitengerelateerd, waarvoor we de gepaste modaliteiten<br />

nodig hebben.” Dat vertaalt zich in een mix van open ruimtes,<br />

afzonderingsplekken zoals kleine en grote vergaderzalen, focusplekken en<br />

het gebruik van zit- en statafels. Ook qua akoestiek, verlichting en ventilatie<br />

hadden de bouwheren specifieke wensen. “In het kantoor is voldoende bufferruimte<br />

voorzien om geluidshinder te beperken en de performante verlichting<br />

verhoogt het comfort. Tot slot bieden de klimaatplafonds een enorme meerwaarde,<br />

want er wordt geen lucht ingeblazen voor koeling en verwarming.”<br />

Duurzaam karakter<br />

Dankzij economisch verantwoorde keuzes voor de technieken, zoals zonnepanelen,<br />

en de performante gebouwschil is het nieuwe kantoor bijna-energieneutraal<br />

(BEN). Met een grote fietsenstalling, laadpalen voor fietsen en<br />

voertuigen, lockers en doucheruimtes richt de nieuwbouw zich bovendien<br />

op de mobiliteit van de toekomst. Wim Boussier: “We wilden een duurzame,<br />

energiezuinige nieuwbouw realiseren, met oog voor de recycleerbaarheid van<br />

materialen. Sinds we er begin dit jaar onze intrek namen, kregen we al veel<br />

positieve feedback van medewerkers, bezoekers en klanten. Het is een geslaagd<br />

project, waarbij we elkaar als een bouwteam <strong>aan</strong>vulden en versterkten<br />

doorheen het hele traject.” ❚<br />

GVO en Liantis delen<br />

bepaalde ruimtes, zoals<br />

de cafetaria met terras<br />

en het onthaal.<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer<br />

Architect<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer(s)<br />

Liantis en GVO (Kortrijk)<br />

Vandenborre Architecten (Kortrijk) en<br />

Sileghem & Partners (Zwevegem)<br />

Vuylsteke-Eiffage (Meulebeke) en Group<br />

Jansen Building Projects (Oudsbergen),<br />

Elektro Verbeke (Deinze), Six (Izegem)<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 57


Liantis en GVO Kortrijk<br />

Nieuw kantoorgebouw weerspiegelt<br />

duurzame ontwikkelingsfilosofie<br />

Voor Think Urban is de realisatie van het nieuwe kantoorgebouw voor hr-dienstengroep Liantis en woonzorggroep GVO een langgekoesterde<br />

ambitie. De locatie op ’t Hoge in Kortrijk is namelijk een interessante economische en onderwijshub. Dit project past dan ook perfect in de<br />

strategie van deze Kortrijkse projectontwikkelaar, die zich specialiseert in residentieel vastgoed, kantoorgebouwen en kmo’s.<br />

Tekst Laureline Vansteenkiste | Beeld Foto Kurt, Vandenborre Architecten<br />

Managing partner Leopold Dekeyser steekt het<br />

niet onder stoelen of banken. Toen hij met Think<br />

Urban de kans kreeg om een oude site op ’t Hoge<br />

in Kortrijk te kopen, twijfelde hij geen seconde. “Al<br />

jaar en dag droomden we ervan hier een nieuwbouwproject<br />

te realiseren”, bevestigt hij. “Met een<br />

mix van onderwijsinstellingen zoals KU Leuven<br />

Kulak en VIVES, en toon<strong>aan</strong>gevende ondernemingen,<br />

notariaten en advocatenkantoren is dit een<br />

interessante locatie voor diverse types bedrijven.”<br />

Al snel stapte collega-ontwikkelaar ION uit Waregem<br />

mee in het verhaal. “Door onze gedeelde visie<br />

en complementaire expertise vonden we elkaar<br />

als partners. Tijdens de duur van het project werkten<br />

we als één hecht team, elk met onze eigen<br />

taken. De samenwerking verliep bijzonder vlot.”<br />

Constructief overleg<br />

Om het kantoorgebouw vorm te geven, schakelde<br />

Think Urban architect Steven Vandenborre in.<br />

“Met zijn ambitieuze bureau realiseerden we ook<br />

Urban Hub in Kortrijk, dat intussen volledig uitverkocht<br />

is. Steven luistert goed naar de betrokken<br />

partijen en brengt frisse ideeën <strong>aan</strong>”, vertelt<br />

Leopold Dekeyser. Deze ontwikkeling sprak al snel<br />

hr-dienstengroep Liantis en woonzorggroep GVO<br />

<strong>aan</strong>, die beide op zoek waren naar een nieuwe<br />

locatie. “Omdat ze vroeg betrokken raakten bij<br />

het project, is het ontwerp goed afgestemd op<br />

hun specifieke noden. Architect Steven drukte zijn<br />

eigen stempel op de architectuur, steeds in constructief<br />

overleg met ons, Liantis en GVO.”<br />

Voor Think Urban past deze realisatie perfect in zijn<br />

filosofie van duurzame transformatie. “We streven ernaar<br />

oude sites op een verantwoorde manier nieuw<br />

leven in te blazen, zowel bij residentieel als bedrijfsvastgoed.<br />

Deze ontwikkeling bekrachtigt bovendien<br />

de trend naar regionale centralisatie die we bij veel<br />

ondernemingen zien. We zijn trots op het knappe<br />

eindresultaat en blikken tevreden terug op een soepel<br />

verloop gedurende het hele bouwtraject.” ❚<br />

“Al jaar en dag droomden we ervan hier<br />

een nieuwbouwproject te realiseren”<br />

“Deze realisatie past perfect in onze filosofie van duurzame transformatie, waarbij we oude sites op een verantwoorde manier nieuw leven inblazen”, zegt Leopold Dekeyser.<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 59


PREFABBETON EN ELEGANT ANTRACIET<br />

KOMEN SAMEN IN VEURNE<br />

Toen de gebouwen van David Renovatiewerken in Pervijze te klein werden, konden ze een perceel bemachtigen op de site van een voormalige<br />

suikerfabriek in Veurne. Het bedrijf – dat naast renovatiewerken ook zwembaden en -vijvers <strong>aan</strong>legt – vond in Altez de geknipte <strong>aan</strong>nemer<br />

om zijn nieuwe loods met kantoorvolume te realiseren, met de twee kantoorhonden als extra <strong>aan</strong>dachtspunt.<br />

Tekst Trees Accou | Beeld Altez<br />

Nadat David Renovatiewerken begin 2022 contact<br />

opnam met Altez voor de bouw van een<br />

nieuwe loods met kantoorruimte ging de bal<br />

snel <strong>aan</strong> het rollen. Het ontwerp van architectenbureau<br />

Vanbecelaere-Hauspie uit Veurne<br />

was al opgemaakt en bestond uit een ruime<br />

loods van 87 meter lang en 30 meter breed,<br />

met een kantoorvolume van 500 m². Dit laatste<br />

telt twee bouwlagen, met een zonnig terras<br />

op de eerste verdieping en een oversteek. Het<br />

contrast tussen de betonnen loods en het elegante<br />

kantoorvolume in antracietkleurig staal,<br />

gecombineerd met een in- en uitsprong van het<br />

gebouw, creëert een interessant geheel.<br />

Een spel van lijnen<br />

Arne Colpaert, salesmanager bij Altez, vertelt: “Het<br />

kantoorvolume is opgetrokken in een staalstructuur<br />

en metalen sandwichpanelen. De oversteek<br />

en de uitsprong <strong>aan</strong> de voor- en langsgevel van het<br />

gebouw vormden een bouwtechnische uitdaging.<br />

Belangrijk hierbij was dat de onderzijde en <strong>aan</strong>sluitingen<br />

esthetisch mooi moesten worden afgewerkt.<br />

De eyecatcher is de stalen draaitrap die toe-<br />

gang geeft tot het kantoor, al is er achter<strong>aan</strong> ook<br />

een rechte trap met gesloten tredes en opst<strong>aan</strong>de<br />

randen geplaatst. Zo kunnen de honden van de<br />

zaakvoerders via het terras makkelijk en veilig de<br />

ruime tuin bereiken. Er is echt <strong>aan</strong> alles gedacht.”<br />

Een leuk detail zijn de terugkerende verticale<br />

lijnen. Zo zijn voor de imposante raampartijen<br />

antracietkleurige aluminiumlamellen geplaatst.<br />

Die lijnen zijn doorgetrokken in de balustrades<br />

van het terras. De verticale lamellen fungeren als<br />

zonwering, maar garanderen tegelijk voldoende<br />

De gevel bestaat uit aluminiumlamellen en sandwichpanelen. (Beeld: Karel Waignein)<br />

60 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


De zwarte stalen trap is de eyecatcher van het gebouw.<br />

Een lichtstraat garandeert een maximale lichtinval. (Beeld: Karel Waignein)<br />

lichtinval in het kantoor en dragen bij <strong>aan</strong> de uitstraling<br />

van het gebouw en het bedrijf.<br />

De loods van David Renovatiewerken bestaat uit<br />

betonnen kolommen, liggers en prefabbetonpanelen.<br />

Een brede lichtstraat garandeert een maximale<br />

lichtinval in de loods van 2.600 m². Naast<br />

en achter het gebouw stond Altez ook in voor de<br />

volledige buitenverharding, waar extra bouwmaterialen<br />

kunnen worden opgeslagen en parkeergelegenheid<br />

voorzien is voor het hele team.<br />

“Tussen de <strong>aan</strong>vraag en oplevering van<br />

de loods en het kantoorvolume zat<br />

slechts een jaar tijd”<br />

Snelle oplevering<br />

Altez Construction Group richtte zich bij zijn ontst<strong>aan</strong><br />

in 1990 vooral op agrarische gebouwen.<br />

Vandaag maken industriegebouwen het grootste<br />

deel uit van hun realisaties. De voorbije jaren<br />

breidden ze hun productie – naast staalstructuren<br />

en prefabbetonwanden – ook uit naar betonkolommen.<br />

Door de hele productie in goede banen<br />

te leiden, kunnen ze de kwaliteit van hun bouwprojecten<br />

garanderen en de planning zelf in de<br />

hand houden. Tussen de <strong>aan</strong>vraag en oplevering<br />

van de loods en het kantoorvolume van David<br />

Renovatiewerken zat bijvoorbeeld slechts een jaar<br />

tijd. In februari 2022 werd de overeenkomst afgesloten<br />

en in maart <strong>2023</strong> nam het team van David<br />

Renovatiewerken zijn intrek in het pand.<br />

Arne Colpaert: “Essentieel voor die snelle oplevering<br />

was het goede contact met de klant. Open,<br />

transparante communicatie: dat past bij ons. In<br />

totaal hebben we op deze site een oppervlakte<br />

van 6.600 m² gerealiseerd, waarvan 2.600 m²<br />

wind- en waterdicht gebouw. De ruimte die het<br />

bedrijf op zijn vorige locatie tekort had, heeft het<br />

vandaag in overvloed.” ❚<br />

De staalstructuur van het kantoorvolume contrasteert met het prefabbeton.<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 61


Knokke Lake District<br />

De dansende terrassen van The Tower<br />

vangen de blik van voorbijgangers.<br />

(Beeld: Stef<strong>aan</strong> De Groote)<br />

DUURZAAM STADSPROJECT LAAT<br />

STATIONSBUURT BRUISEN<br />

Op zes minuten fietsen van het Albertstrand en tien minuten van het Zoute geniet Lake District van een interessante ligging midden in het<br />

mondaine Knokke. Bij die toplocatie hoort een superieur ontwerp en dito uitvoering. Het fraaie geheel bestaat uit een toren met dansende<br />

terrassen in wit architectonisch beton en twee lagere gebouwen in eenzelfde wit-groen palet.<br />

Tekst Trees Accou | Beeld Stef<strong>aan</strong> De Groote, CIT Blaton<br />

62 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Lake District Knokke<br />

Knokke-Heist heeft er een indrukwekkende blikvanger met een residentiële<br />

en commerciële insteek bij. Pieter-Jan Chielens van Arcas Architects licht toe:<br />

“Lake District is een mixed-use ontwikkeling op een sleutelsite, gelegen <strong>aan</strong><br />

de invalsweg naar de badstad en grenzend <strong>aan</strong> het station. Toch was het terrein<br />

tot voor kort een parkeervlakte met enkele verlaten stationsgebouwen en<br />

een Aldi-vestiging. Vandaag staat Lake District centraal in de opwaardering<br />

van de stationsomgeving.”<br />

Samen bieden de drie gebouwen plaats <strong>aan</strong> 166 grote en kleine appartementen,<br />

twee kantoorruimtes, vier winke<strong>lr</strong>uimtes, een supermarkt, een restaurant<br />

en een hotel met 35 kamers. Pieter-Jan Chielens: “Het commerciële luik versterkt<br />

de kern van de stationsomgeving van Knokke en vormt de basis van een<br />

<strong>aan</strong>trekkelijk en toegankelijk plein. Wat ooit een schrale parking was, is nu<br />

een gemengd en bruisend stadsproject.”<br />

Van bouwput tot dakdichting<br />

CIT Blaton overzag het project van de ruwbouw tot de dakdichting, groendaken<br />

en binnenmuren, en stond ook in voor het metselwerk en de gevels in architectonisch<br />

beton. Het familiebedrijf is actief in multiresidentiële projecten,<br />

maar ook in burgerlijke bouw, kantoorgebouwen, ziekenhuizen en industrie.<br />

Hun witte kranen springen meteen in het oog op werven in heel België. Voor<br />

werfingenieur Corentin Garain was Lake District tot op vandaag zijn grootste<br />

project. Hij vertelt: “In het voorjaar van 2021 konden we <strong>aan</strong> het werk vanaf<br />

een lege bouwput. We zijn meteen gestart met de funderingsplaat en nadien<br />

met de wanden, kolommen, balken en platen van de ondergrondse niveaus.<br />

Vooral de prefabbalkons op 50 meter hoogte waren een interessante uitdaging.<br />

Zo’n groot en complex gebouw realiseren, betekent dat je <strong>aan</strong>dacht<br />

moet hebben voor elk klein detail.”<br />

Op het hoogtepunt van de ruwbouwfase was CIT Blaton met 120 mensen<br />

actief op de werf. De opvallendste <strong>aan</strong>wezige was echter geen werknemer.<br />

“Op de werf werkten we met vier kranen. Een van die torenkranen stond op<br />

rails, zodat we overal goed bij konden. Dat heb ik nog niet vaak gezien”, lacht<br />

Corentin Garain. Met uitspringende terrassen waren dergelijke kranen geen<br />

overbodige luxe. Zo werden er prefabelementen tot 16 ton geplaatst, een fijn<br />

staaltje engineering.<br />

Exclusief wonen in het hart van Knokke<br />

Het kroonjuweel van Lake District is The Tower, een woontoren met dertien<br />

verdiepingen. De luxueuze appartementen en penthouses bieden een<br />

indrukwekkend vergezicht over de polders en de skyline van Knokke. Ook<br />

in de andere twee gebouwen op de site, 11 Lake Garden en 8 Lake Garden,<br />

is het fijn vertoeven en genieten de bewoners van ruime, groene terrassen.<br />

Samen met de grote raampartijen creëren ze een riante lichtinval<br />

en een dito ruimtegevoel. Zowel vrijgezellen, gezinnen als tweedeverblijvers<br />

genieten er van het beste wat Knokke te bieden heeft. Alle eenheden<br />

zijn intussen verkocht en volgens de wensen van de kopers afgewerkt met<br />

duurzame en exclusieve materialen. <br />

“Vandaag is The Tower een landmark voor Knokke en staat de<br />

site centraal in de opwaardering van de stationsomgeving”<br />

Streekeigen vegetatie garandeert een groene inbedding van Lake District. (Beeld: Stef<strong>aan</strong> De Groote)<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 63


Projecten<br />

over heel<br />

België<br />

Commercieel en residentieel karakter<br />

Stadsvernieuwing brengt steeds uitdagingen met zich mee en vraagt om een<br />

geïntegreerd, <strong>aan</strong>trekkelijk en efficiënt ontwerp. Pieter-Jan Chielens: “Omdat<br />

de ontwikkeling zowel een commercieel als residentieel karakter heeft, zaten<br />

heel wat partijen samen rond de tafel. Dat vergrootte de complexiteit van het<br />

project <strong>aan</strong>zienlijk. We streefden naar een kwalitatief stadsproject in al zijn<br />

aspecten. Dat betekent grote open groenruimtes, een hoogwaardige afwerking<br />

voor de appartementen en een plein met winkels en horeca voor alle<br />

inwoners en bezoekers van Knokke. Zo creëert Lake District een meerwaarde<br />

over de projectcontouren heen.”<br />

Die complexiteit beaamt ook werfingenieur Corentin Garain: “Naast ons<br />

eigen uitgebreide team en onder<strong>aan</strong>nemers passeerden er ook neven<strong>aan</strong>nemers<br />

op de werf. Wie is wie? Wie doet wat? Het was even zoeken, maar<br />

uiteindelijk kenden we iedere <strong>aan</strong>nemer wel en was het vlot samenwerken.”<br />

De belangrijkste werken werden afgerond in het voorjaar van <strong>2023</strong>. Voor CIT<br />

“Zo’n groot en complex<br />

gebouw realiseren, betekent<br />

dat je <strong>aan</strong>dacht moet<br />

hebben voor elk klein detail”<br />

Wat ooit een schrale parking was, is nu een gemengd en bruisend stadsproject.<br />

(Beeld: Stef<strong>aan</strong> De Groote)<br />

citblaton.be<br />

De kunst<br />

van het<br />

bouwen<br />

64 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Lake District Knokke<br />

De grote raampartijen creëren een overvloedige lichtinval en een dito<br />

ruimtegevoel. (Beeld: Stef<strong>aan</strong> De Groote)<br />

De witte kranen van CIT Blaton zijn altijd herkenbaar. (Beeld: CIT Blaton)<br />

Blaton zat het er na het plaatsen van de binnenwanden op. Daarna konden<br />

andere <strong>aan</strong>nemers verder met de hoogwaardige afwerking van de appartementen<br />

en openbare ruimtes.<br />

Zuinig en met <strong>aan</strong>dacht voor natuur<br />

Bij het ontwerp is niet enkel nagedacht over het comfort van de bewoners,<br />

maar lag de focus ook op een gezonde leefomgeving. Zo is de grillige vorm<br />

van de torens <strong>aan</strong> de voet omringd door groen en st<strong>aan</strong> verschillende bomen<br />

en planten in voor de verfrissing op de terrassen. 11 Lake Garden en 8 Lake<br />

Garden hebben elk een groendak en op The Tower zijn heel wat plantenbakken<br />

geplaatst. Extra <strong>aan</strong>dacht ging naar streekeigen vegetatie. Het plein is<br />

grotendeels autovrij en biedt fietsers en wandelaars de vrije b<strong>aan</strong>.<br />

Om de energievoorziening zo duurzaam mogelijk te maken, schakelde ingenieursbureau<br />

BM Engineering een versnelling hoger. “Een lucht-waterwarmtepomp<br />

op het dak van The Tower stuurt een centraal energienet <strong>aan</strong> dat The<br />

Tower en 11 Lake Garden bevoorraadt”, lichten hun experten toe. “Vanuit dat<br />

energienet worden de autonome warmtepompen per appartement bediend.<br />

Via de vloerverwarming regelen de bewoners het binnenklimaat geheel naar<br />

wens, zowel wat verwarmen als koelen betreft. Het centraal verdeelnet maakt<br />

het mogelijk om energie uit te wisselen op momenten dat er zowel warmte,<br />

sanitair warm water als koeling nodig is in de appartementen.” Kers op de<br />

taart is de bufferput van 540.000 liter die het regenwater op het terrein<br />

vertraagd afvoert. ❚<br />

Het kroonjuweel van Lake District is The Tower, een woontoren met dertien<br />

verdiepingen. (Beeld: Stef<strong>aan</strong> De Groote)<br />

Het commerciële luik versterkt de kern van de stationsomgeving van Knokke en vormt<br />

de basis van een <strong>aan</strong>trekkelijk en toegankelijk plein. (Beeld: Stef<strong>aan</strong> De Groote)<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer<br />

Architect<br />

Ruwbouw<strong>aan</strong>nemer<br />

Ghelamco Invest (Ieper)<br />

Arcas Architects (Knokke)<br />

CIT Blaton (Brussel)<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 65


BOUWMATERIALEN<br />

TEGELS<br />

HAARDEN<br />

NATUURSTEEN<br />

OOSTENDESTR. 35 DIKSMUIDE - TEL: <strong>05</strong>1 50 00 67<br />

VINCKIER.EU VINCKIER-NATUURSTEEN.BE


Lake District Knokke<br />

TOONAANGEVEND<br />

FAMILIEBEDRIJF IN<br />

BOUWMATERIALEN<br />

Hoogwaardige afwerking staat en valt met exclusieve materialen.<br />

Het familiebedrijf uit Diksmuide leverde bouwmaterialen zoals<br />

stenen, gipsen, tegels, natuursteen en haarden voor de appartementen<br />

in Lake District. Met hun brede <strong>aan</strong>bod, snelle levering en<br />

persoonlijke benadering maken ze al bijna 80 jaar het verschil.<br />

Tekst Trees Accou | Beeld Vinckier<br />

Vinckier Bouwmaterialen is een sterke regionale leverancier uit Diksmuide,<br />

waar intussen de derde generatie verschillende pijlers beheert. De groep<br />

heeft een eigen betoncentrale, verkoopt alle bouwmaterialen en is sterke<br />

toeleverancier van afwerkingsmaterialen zoals gipsen en droogbouw. Naast<br />

die materialen hebben ze nog heel wat te bieden. Zo heeft Vinckier een<br />

In Lake District plaatste Vinckier verschillende stijlvolle haarden.<br />

Vinckier heeft een grote stock van exclusieve marmers in Diksmuide.<br />

(Beeld: Annick Vernimmen)<br />

“Voor Lake District hebben<br />

we werkelijk op elke<br />

verdieping gewerkt”<br />

platenhal met ruime stock van exclusieve marmers. De plaat die je uitkiest,<br />

verzagen ze voor keukens, badkamers en haardsokkels, maar bijvoorbeeld ook<br />

voor een stijlvolle trapbekleding in natuursteen. Levering en plaatsing doet<br />

Vinckier zelf: je vindt er dus alles onder één dak.<br />

KEUZE IN KWALITEIT<br />

Naast natuursteen beschikt Vinckier in zijn moderne vernieuwde showroom ook<br />

over een ruim <strong>aan</strong>bod keramische XXL panelen, vloer- en wandtegels. Pieter<br />

Vinckier: “Kopers van Lake District konden in onze unieke showroom terecht<br />

om een keuze te maken die perfect <strong>aan</strong>sluit bij de luxueuze afwerking van hun<br />

appartementen. De plaatsing gebeurde door ons eigen team van plaatsers en<br />

onder<strong>aan</strong>nemers. Voor Lake District hebben we werkelijk op elke verdieping<br />

gewerkt. In de penthouse konden we alle materialen installeren. We hebben er<br />

tegels, natuursteen en een haard geleverd en geplaatst. Voor de badkamer, de<br />

keuken en het toilet verzorgden we maatwerk in natuursteen.” ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 67


Knokke Lake District<br />

INTERIEUR OP MAAT BOVEN<br />

DE SKYLINE VAN KNOKKE<br />

Voor een keuken waaruit je de skyline van Knokke overschouwt, is enkel het beste maatwerk<br />

goed genoeg. Daarom nam projectontwikkelaar Ghelamco Augustijns Keukens & Interieur<br />

onder de arm als deskundige partner voor het interieur van de appartementen in Lake<br />

District. Met meer dan 190 uitgevoerde dossiers in het project is het vakmanschap van het<br />

familiebedrijf mee bepalend voor het interieur van de site.<br />

Tekst Trees Accou | Beeld Augustijns<br />

Met Lotte Augustijns staat intussen al de zevende<br />

generatie <strong>aan</strong> het roer van familiebedrijf Augustijns.<br />

Die ervaring voel je in de kwaliteit van de afgeleverde<br />

interieurs. “Meer dan honderd collega’s<br />

geven dagelijks het beste van zichzelf om van elk<br />

dossier een succes te maken”, legt algemeen directeur<br />

Yves Temmermans uit. Als naaste collega<br />

van Lotte Augustijns overziet hij de evolutie van<br />

keukens naar meer en meer totaalinterieurs. “Zo<br />

leveren we ook badkamers, dressings, burelen en<br />

bijvoorbeeld constructies rond haarden. Al het<br />

meubilair is 100 % Vlaams maatwerk, ontwikkeld<br />

vanuit onze eigen expertise.”<br />

“De productie gebeurt volledig in ons werkhuis<br />

in het Antwerpse Wuustwezel. Daar beschikken<br />

we over 13.000 m² creativiteit, waar kwalitatief<br />

vakwerk wordt geleverd. We werken voor onze<br />

kasten met heel veel verschillende soorten materialen.<br />

Augustijns is ook een gediplomeerd<br />

bewerker van Corian®, een samengesteld, niet<br />

poreus, synthetisch materiaal dat makkelijk in<br />

onderhoud is. Ook in de dossiers voor Lake District<br />

zien we Corian® vaak terugkomen.”<br />

“Klanten ontvangen we met open armen in onze<br />

toonzaal in Wuustwezel, gelegen naast het werk-<br />

De productie gebeurt volledig in het werkhuis in<br />

Wuustwezel.<br />

huis, of in Aartselaar. Beide toonzalen bieden<br />

onze bezoekers veel inspiratie. Augustijns legt de<br />

klemtoon op gepersonaliseerde klantenbegeleiding<br />

en inspirerend en correct advies.”<br />

De medewerkers van Augustijns Keukens & Interieur overzagen in totaal meer dan 190 dossiers voor Lake District.<br />

Jas ophangen<br />

“Het overzicht bewaren bij zo’n groot <strong>aan</strong>tal dossiers<br />

in een residentieel project is niet vanzelfspre-<br />

68 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Lake District Knokke<br />

“Eén klant liet zijn keukeneiland bekleden met leer.<br />

Een interessante vraag, waarvoor we op zoek moesten naar<br />

een nieuwe toeleverancier”<br />

kend. Van de 150 kopers in Lake District waren er<br />

een klein <strong>aan</strong>tal eigenaars die ervoor kozen om<br />

met hun eigen keukenbouwer te werken”, zegt<br />

Yves Temmermans. “Tegelijk waren er appartementen<br />

waar we instonden voor het totale interieur.<br />

Deze eigenaars kunnen bij het intrekken in<br />

hun appartement, bij wijze van spreken, meteen<br />

hun jas ophangen. Je voelt je meteen thuis.”<br />

High-end materialen en afwerking<br />

Bij Lake District werkte Augustijns voor een<br />

heel divers cliënteel: investeerders, bewoners<br />

en tweedeverblijvers. “Allemaal wilden ze een<br />

high-end afwerking, soms bewerkt uit heel specifieke<br />

materialen waarmee we nog niet eerder<br />

gewerkt hadden”, licht Yves Temmermans toe.<br />

“Zo was er een appartement waar de eigenaar<br />

vroeg om een keukeneiland te bekleden met<br />

leer. Er was ook vraag naar specifieke motieven<br />

en exclusieve steensoorten. Daarvoor moet je<br />

dan op zoek naar nieuwe toeleveranciers, maar<br />

als maatwerkfirma zijn zulke vragen leuke triggers<br />

voor onze collega’s. Door dit type klanten<br />

evolueert je assortiment voortdurend en verruim<br />

je je ervaring en kennis.”<br />

“In september 2021 kwamen de eerste kopers van<br />

een appartement in Lake District langs in onze<br />

toonzaal, waar ze de afwerking van hun interieur<br />

– na het nodige overleg en advies – samen<br />

met onze interieurvormgevers vastlegden. Hierna<br />

volgden de opmeting en de technische detailuitwerking<br />

van het dossier, waarna productie en uitvoering<br />

<strong>aan</strong> de beurt kwamen. Elke collega, elke<br />

stap in het proces, is een even belangrijke schakel<br />

in deze lange ketting.”<br />

Voor de oplevering en plaatsing was Augustijns<br />

natuurlijk ook afhankelijk van de andere werken<br />

op de werf. “De meest exclusieve appartementen<br />

bevinden zich vaak op de bovenste verdiepingen<br />

van het gebouw. Dat betekent dat de grootste en<br />

delicaatste elementen het hoogst moeten worden<br />

getild. Letterlijk een zware uitdaging, maar wel<br />

een die onze mensen met de steun van Ghelamco<br />

tot een goed einde hebben gebracht.” ❚<br />

In september 2021 kwamen de eerste kopers van een appartement in<br />

Lake District langs in de toonzaal van Augustijns Keukens & Interieur.<br />

Alle klanten wilden een high-end afwerking.<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 69


Wuustwezel I Kalmthoutsesteenweg 193 I 03 669 60 84<br />

Lochristi I Antwerpsesteenweg 84 I 09 274 04 84<br />

Aartselaar I Kontichsesteenweg 35 I 03 877 96 00<br />

www.augustijnskeukens.be


SUSTAINABILITY<br />

CONCRETE<br />

COUNCIL<br />

PREFATEC<br />

prefab (beton) produkten<br />

voor maatwerk constructies<br />

Door middel van een vertrouwensvolle <strong>aan</strong>pak<br />

bieden wij u prefab oplossingen op maat<br />

voor de realisatie van uw project<br />

www.PREFATEC.be<br />

PREFATEC b.v. Bankelindeweg 60 B-8972 KROMBEKE<br />

Tel. <strong>05</strong>7 33 25 87 Mobile 0495 77 18 33 Fax <strong>05</strong>7 33 99 40 e-mail info@preFaTec.be


DE STERKSTE (VER)BOUW- EN INTERIEURBEURZEN<br />

VAN VLAANDEREN<br />

Goede dingen komen per drie. En toevallig heb jij<br />

de kans om deel te nemen <strong>aan</strong> de drie sterkste<br />

(ver)bouw- en interieurbeurzen van Vl<strong>aan</strong>deren:<br />

Bis, bouw- en interieursalon, Bouw&reno<br />

en Wonen. Toeval of het lot? Dat laten we <strong>aan</strong> jou<br />

over. Maar dat het een uitgelezen kans is, daar<br />

kan je niet omheen.<br />

Tekst Easyfairs | Beeld Easyfairs, Joachim Derous<br />

De eerste deelname <strong>aan</strong> een beurs kan overweldigend<br />

zijn ... Overweldigend interessant natuurlijk! Want<br />

neem je voor een eerste keer<br />

deel <strong>aan</strong> een bouwbeurs van Easyfairs?<br />

Of heb je minstens twee<br />

edities niet deelgenomen? Dan<br />

wacht jou een korting van 10%<br />

via deze QR-code.<br />

72 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Drie locaties, drie contactmomenten<br />

De (ver)bouwende Vlaming zit overal. Dus jouw bedrijf<br />

kan best ook overal van de partij zijn. Helaas kan je jezelf<br />

niet in twee splitsen of is een extra vestiging geen<br />

optie. Zie de beurzen van Easyfairs daarom als een extra<br />

toonzaal, verspreid doorheen het jaar:<br />

- Bouw&reno in Antwerpen: 13-21 januari 2024<br />

- Wonen in Mechelen: 27-29 januari &<br />

2-4 februari 2024<br />

- Bis, bouw- en interieursalon in Gent:<br />

5-13 oktober 2024<br />

Word jij een van de 580 standhouders?<br />

Als exposant vorm jij de basis van de beurs. En die<br />

basis wordt altijd maar uitgebreider! Op de afgelopen<br />

editie van Bis in oktober mochten we maar<br />

liefst 25 % extra exposanten verwelkomen. En dat<br />

is niet alles, want vlak na de beurs was 70 % van<br />

de beursvloer al meteen opnieuw gevuld voor de<br />

volgende editie.<br />

Isabelle Vermeir, algemeen directeur bij Ixina en Vanden<br />

Borre Kitchen: “Voor mij is het een andere manier<br />

om het publiek te bereiken. Er is al zoveel op het vlak<br />

van social media, tv-kanalen enzovoort. Hier is het echt<br />

rechtstreeks dat we de klanten zien. En voor ons is het<br />

elk jaar een evidentie om op die<br />

salons te st<strong>aan</strong>.”<br />

Luister naar wat Isabelle nog te<br />

vertellen heeft: scan de QR-code.<br />

92.000 bezoekers<br />

92.000 bezoekers. Dat zijn 92.000 paar ogen die<br />

jouw merk zien, 92.000 paar handen die jouw product<br />

<strong>aan</strong>raken en 92.000 paar oren die naar jou luisteren.<br />

Stimuleer alle zintuigen van de kwalitatieve bezoekers<br />

en genereer zo meer naamsbekendheid, meer leads en<br />

meer verkoop.<br />

Maximale ondersteuning<br />

Een tevreden exposant is er twee waard. Easyfairs wil<br />

je beursdeelname zo vlot en <strong>aan</strong>genaam mogelijk maken.<br />

Laat je maximaal ondersteunen op het vlak van<br />

standenbouw, communicatie, <strong>aan</strong>kleding van je stand<br />

enzovoort. Op die manier word je optimaal ontzorgd<br />

en leg je de focus op wat voor jou écht belangrijk is.<br />

Dionis Miftari, business manager bij Eltex: “De communicatie<br />

met de organisatoren was super. Op alle vragen<br />

hebben we heel snel antwoord gekregen. Of dat<br />

nu per mail of telefonisch was. Ze zijn altijd bereikbaar,<br />

zelfs al was het na de uren.”<br />

Ontdek wat Dionis nog meer vertelt:<br />

scan de QR-code.<br />

Meer info vind je via<br />

bisbeurs.be, bouwreno.be<br />

en wonen.eu. ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 73


MAATWERK VAN HET ZUIVERSTE WATER<br />

In opdracht van Aquafin bouwde Aclagro de voorbije m<strong>aan</strong>den een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI) <strong>aan</strong> de Klijtebeek in het<br />

West-Vlaamse Heuvelland. Voor dit project werkte het <strong>aan</strong>nemingsbedrijf samen met de experts van Collinet. Patricia Bauwens, Hoofd<br />

Bedrijfsbureau bij Aclagro, legt uit hoe deze samenwerking concreet verliep.<br />

Tekst en beeld Deschacht<br />

“Dit KWZI-project past in de doelstelling van<br />

het lokale bestuur en Aquafin om de waterkwaliteit<br />

van de Klijtebeek te verbeteren”, bevestigt<br />

Patricia Bauwens. “Om de zuiveringsinstallatie<br />

optimaal te laten functioneren, gaf de Vlaamse<br />

Milieumaatschappij de gemeente Heuvelland de<br />

opdracht om alle regenwater lokaal zoveel mogelijk<br />

af te koppelen van de rioleringsbuizen in<br />

de dorpskern en dit water af te voeren naar de<br />

Klijtebeek. Ook de <strong>aan</strong>leg van een gescheiden rioleringsstelsel<br />

maakte deel uit van dit plan.”<br />

Zes HDPE-putten<br />

Voor de voorbereiding en uitwerking van dit<br />

project deden Patricia Bauwens en haar collega’s<br />

een beroep op de expertise van Collinet.<br />

“Hun team zorgde voor de opmaak van de uitvoeringstekeningen<br />

en de productie van zes<br />

HDPE-putten, waarvan drie stuks gemaakt zijn<br />

uit dubbelwandige buizen met een diameter<br />

van 1500 millimeter. Aanvullend konden we<br />

Eind juni <strong>2023</strong> werden de putten op de werf afgewerkt <strong>aan</strong> de hand van de plaatsing van GVK-roosters.<br />

74 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Dit KWZI-project past in de doelstelling van het lokale bestuur en Aquafin<br />

om de waterkwaliteit van de Klijtebeek te verbeteren.<br />

Een van de sterktes is de makkelijke inbouw van allerlei accessoires in de putten,<br />

die zowel manueel als elektrisch <strong>aan</strong>gestuurd kunnen worden.<br />

“Met een lichtgewicht uitvoering in HDPE konden we<br />

een snelle plaatsing garanderen”<br />

op Collinet rekenen voor de installatie van de<br />

overstortschuiven en wandafsluiters in de putten<br />

en voor de plaatsing van glasvezelversterkte<br />

roosters op de putten, inclusief de nodige<br />

ondersteuningen.”<br />

Plug-and-play<br />

Kristel Vanmolle, Sales Engineer bij Collinet, legt<br />

uit wat de troeven van deze putten zijn. “Een van<br />

de sterktes is de makkelijke inbouw van allerlei<br />

accessoires – zoals wandafsluiters, overstortschuiven<br />

en kleppen – in de putten, die zowel<br />

manueel als elektrisch <strong>aan</strong>gestuurd kunnen worden.<br />

Bovendien zijn ze makkelijk toegankelijk<br />

voor onderhoud en toezicht. Als leverancier hadden<br />

we ook de mogelijkheid om de putten voor<br />

te bereiden in ons atelier en plug-and-play op de<br />

werf te leveren. Met een lichtgewicht uitvoering<br />

in HDPE konden we een snelle plaatsing garanderen,<br />

in samenwerking met Aclagro.”<br />

Overstortschuiven en<br />

wandafsluiters<br />

Zowel de overstortschuiven als wandafsluiters<br />

zullen binnenkort goed van pas komen, bevestigt<br />

Patricia Bauwens: “De overstortschuiven hebben<br />

als functie om medium stroomopwaarts op peil<br />

te houden. Via een eenvoudige draaibeweging<br />

kan de klant het gewenste peil instellen, waarbij<br />

overtollig water over de schuifplaat heen afgevoerd<br />

wordt naar het lager gelegen pand. Wandafsluiters<br />

dienen als afsluiter om (afval)water<br />

tijdelijk te blokkeren of door te laten.”<br />

Deadline gehaald<br />

“Eind juni <strong>2023</strong> werden de putten op de werf<br />

afgewerkt, met de plaatsing van GVK-roosters op<br />

de putten”, zegt Kristel Vanmolle. “De voorziene<br />

opleveringstermijn voor het bouwverlof van <strong>2023</strong><br />

werd dus vlot gehaald. Dit is mede te danken <strong>aan</strong><br />

de uitstekende samenwerking tussen de teams<br />

van Collinet en Aclagro!” ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 75


BIM-ENGINEERING<br />

PROJECTCOÖRDINATIE<br />

Het OCTOPUSPLAN<br />

van Deschacht<br />

STUDIE TOT<br />

WERFBEGELEIDING<br />

PROJECTTEAM<br />

VAN GRONDWERK<br />

TOT DAKOPBOUW<br />

WATERMANAGEMENT<br />

In het kader van onze project<strong>aan</strong>pak duiden we<br />

er klantdossiers mee <strong>aan</strong> waarin verschillende<br />

disciplines samenkomen. Zoals de tentakels<br />

van een octopus zich beweeglijk en doelgericht<br />

naar alle richtingen uitstrekken, zo bestrijkt ons<br />

bouwadvies alle aspecten van uw bouwproject:<br />

van de ondergrond tot de nok van het dak.<br />

En zoals de armen van de octopus schijnbaar<br />

onafhankelijk van elkaar opereren, maar toch<br />

één doel dienen, zo wijden wij onze <strong>aan</strong>dacht<br />

<strong>aan</strong> tal van componenten van uw project,<br />

terwijl we toch het overzicht en de samenhang<br />

behouden.<br />

Zo werkt het bouwadvies van Deschacht:<br />

multidisciplinair, behendig en wendbaar.<br />

Clever kortom. Zoals die achtarm.<br />

PARTNER VAN<br />

BOUWHEER, ARCHITECT<br />

EN AANNEMER<br />

EIGEN<br />

PRODUCTIE<br />

www.deschacht.eu<br />

Akura 44<br />

A new dimension of flexibility<br />

Akura 44 is het flexibele keersleutelsysteem dat speciaal voor de woningbouw is ontwikkeld.<br />

Kies uit een breed cilinderassortiment of voor de optionele kopieerbeveiliging en blijf zo flexibel.<br />

www.evva.com


Meer dan<br />

20.000<br />

realisaties<br />

INDUSTRIEBOUW<br />

• Kantoorgebouwen<br />

• Productiehallen<br />

• Logistieke ruimtes<br />

• Showrooms<br />

• KMO-gebouwen<br />

Rodenbachstraat 72 8908 Vlamertinge | www.valcke-prefab.be | +32 57 20 25 01 | info@valcke-prefab.be


Antwerpen Initium<br />

EIGENTIJDS WOON- EN LOGEERCOMPLEX<br />

IN ERFGOEDOMGEVING<br />

Initium is een van de recentste bouwprojecten in de heroplevende Antwerpse stationsbuurt. Op een van de hoeken van de vijfsprong van<br />

de Plantin- en Moretuslei met diverse andere straten werd in het kader hiervan een appartementsgebouw annex hotel opgetrokken dat<br />

optimaal is ingebed in het omringende stadsweefsel.<br />

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Binst Architects, Adagio Aparthotel en MBG<br />

78 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Initium Antwerpen<br />

“De gevelgeleding<br />

zorgt voor<br />

een elegante<br />

verbinding van de<br />

twee <strong>aan</strong>palende<br />

straten”<br />

Een deel van het oorspronkelijke perceel is<br />

opgenomen in het openbaar domein.<br />

(Beeld: Binst Architects)<br />

De gevelgeleding geeft Initium een dynamisch uitzicht. (Beeld: Binst Architects)<br />

De Plantin- en Moretuslei is een van de belangrijkste<br />

invalswegen naar het stadscentrum. De<br />

best<strong>aan</strong>de bebouwing dateert er overwegend uit<br />

de periode 1890-1940, met flink wat art deco.<br />

Maar het perceel in kwestie lag al meer dan dertig<br />

jaar braak, zodat er voor de start van de eigenlijke<br />

bouwwerken heel wat opgeschoten groen en<br />

rommel moest worden verwijderd. Het bleek ook<br />

nodig om een kleine hoeveelheid vervuild bodemmateriaal<br />

af te voeren voor sanering.<br />

Stad Antwerpen knotte – na een grondruil met<br />

de projectontwikkelaar – de al lichtjes afgeknotte<br />

hoek verder af om extra ruimte te scheppen<br />

voor de oversteek van het kruispunt door<br />

de tram en een beetje pleinruimte tot stand te<br />

brengen. Dit beperkte wel de spee<strong>lr</strong>uimte van<br />

de architecten. Doordat de nieuwe trambedding<br />

al was <strong>aan</strong>gelegd voor de bouw van Initium<br />

begon, legde het ook strakke logistieke beperkingen<br />

op <strong>aan</strong> <strong>aan</strong>nemer MBG. "We kregen<br />

gedurende de werken wel tijdelijk een strook<br />

van een rijvak ter beschikking, maar tijdens het<br />

betonstorten was 25 op 3,5 meter toch behoorlijk<br />

krap", blikt projectleider Stefan Paredaens<br />

terug. "En door de kleine units waren de mogelijkheden<br />

voor het stockeren van materiaal in<br />

het gebouw zelf sterk beperkt. Gelukkig kregen<br />

we hiervoor meer ruimte zodra het dak van de<br />

gelijkvloerse binnenzone er lag." <br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 79


mbg.be<br />

YOUR PARTNER<br />

IN CONSTRUCTION<br />

<strong>Bouwen</strong> voor<br />

de toekomst.<br />

Als één team.


Initium Antwerpen<br />

wassalon en commerciële plint van 400 m². Het<br />

hotel nam meteen het grootste deel van de plint<br />

in om er zijn ontbijtzaal in onder te brengen. Zo<br />

verzekerde het meteen een basis <strong>aan</strong> levendigheid<br />

in en interactie met de omgeving." De grotendeels<br />

beglaasde plint wordt geleed door robuuste penanten<br />

in beton, die doorgetrokken zijn vanuit de<br />

bovenbouw. Qua materialisatie zijn deze penanten<br />

identiek <strong>aan</strong> de betonnen vloerbanden.<br />

De <strong>aan</strong>wezige keukeninfrastructuur maakt een <strong>aan</strong>tal hotelkamers geschikt voor langdurig verblijf.<br />

(Beeld: Adagio Aparthotel )<br />

Het getrapte en gelede karakter van het gebouw<br />

maakt dat de drie segmenten voor de appartementen<br />

elk een soort ‘community’ vormen. "Op<br />

het dak van elk segment wordt een gemeenschappelijk<br />

extensief groendak <strong>aan</strong>gelegd. En het dak<br />

van het volledig bebouwde gelijkvloerse niveau<br />

wordt een intensief groendak.”<br />

Woontribune<br />

De architecten moesten in hun ontwerp rekening<br />

houden met de verschillen in bouwhoogte tussen<br />

de eerder monumentale Plantin- en Moretuslei<br />

en de veel bescheidener allures van de Provinciestraat.<br />

"Daarom hebben we het nieuwe gebouwencomplex<br />

opgevat als een woontribune in<br />

getrapte schakeling, met een in zaagtandpatroon<br />

gelede, als een soort paravent gevouwen gevel",<br />

vertelt Robert Osinga, projectarchitect bij Binst Architects.<br />

"We bouwden langs beide straten tegen<br />

de best<strong>aan</strong>de wachtgevels <strong>aan</strong> om het stedelijk<br />

weefsel optimaal te vervolledigen."<br />

De Plantin- en Moretuslei is een van<br />

de belangrijkste invalswegen naar het<br />

stadscentrum. (Beeld: Binst Architects)<br />

"Aansluitend op het als stadszicht beschermde<br />

deel van de omgeving kozen we voor een uitwerking<br />

in gevelbaksteen van groot formaat, bijna 30<br />

op 5 cm. In combinatie met de gekozen lichte tint<br />

harmoniseert dit met de bij de buren gebruikte<br />

zandsteen. We lieten de gevelstenen stootvoegloos<br />

metselen, zodat de horizontale lintvoeg zich<br />

scherper aftekent. Bovendien brachten we op elk<br />

niveau een accentlaag <strong>aan</strong>, in de vorm van geprofileerde<br />

vloerbanden in architectonisch beton,<br />

in tint toon-op-toon met het gevelmetselwerk. Het<br />

polijsten van het beton maakte de granulaten<br />

goed zichtbaar, wat het minerale karakter van de<br />

gevel verder versterkt." Het donkerkleurige buitenschrijnwerk<br />

is gecombineerd met expressief en<br />

gedetailleerd spijlenwerk.<br />

Het hotelgedeelte langs de Plantin- en Moretuslei<br />

reikt negen bouwlagen hoog. "Het hotel telt zeventig<br />

kamers. Qua hoogte sluit het perfect <strong>aan</strong><br />

bij het naburige Arass Hotel & Business Flats. Het<br />

nieuwe hotel is deels afgestemd op langdurig verblijf.<br />

Daarom zijn verschillende kamers uitgerust<br />

met een stevige basis <strong>aan</strong> keukeninfrastructuur."<br />

Sterke leefervaring<br />

Het hoogste volume met appartementen, op de<br />

hoek, telt tien bouwlagen. Het hoogteaccent is er<br />

als kroon uitgewerkt, met duplexen op de twee<br />

hoogste niveaus. De mix van appartementen richt<br />

zich vooral tot starters. "Dit kan een soort kruisbestuiving<br />

met het hotel genereren. Het gaat om<br />

acht studio's, 48 appartementen met één slaapkamer,<br />

tien met twee slaapkamers en slechts twee<br />

met drie slaapkamers. Hun oppervlakte varieert<br />

van 50 tot 130 m². "Bijkomende belevingsruimtes<br />

vormen de basis van een sterke leefervaring: een<br />

collectieve tuin met relaxzone, een fitness, een<br />

Rasterpatroon<br />

De afwisseling van buitenschrijnwerk en metselwerk<br />

van het hotel volgt een strak, helder grid.<br />

"Hier combineerden we een grijze gevelsteen met<br />

donkerkleurig aluminium buitenschrijnwerk. Om<br />

de gevelexpressie te versterken, plaatsen we de ramen<br />

dieperliggend. Zo konden we de hotelkamers<br />

een smal balkon geven”, legt Robert Osinga uit.<br />

“De binnenmuren van het hotel hebben we opgetrokken<br />

in kalkzandsteen en gipskarton", geeft<br />

Paredaens mee. "In de appartementen hebben<br />

we kalkzandsteen en gipsblokken gebruikt. Dit<br />

verbetert de akoestische isolatie. Het hotel vroeg<br />

ook specifiek naar vasttapijt als vloerbekleding in<br />

de gangen. De kamervloeren best<strong>aan</strong> er uit pvc.<br />

Belangrijk is dat hier ook de dagkanten van de<br />

ramen akoestisch geïsoleerd zijn én dat elke kamer<br />

over een zwaar akoestisch geïsoleerde deur<br />

beschikt. Mathieu van der Poel kan hier met een<br />

gerust hart komen logeren." De kopers van de<br />

appartementen konden individueel een afwerkingspakket<br />

kiezen, naargelang het budget dat ze<br />

wensten te besteden.<br />

De gemeenschappelijke stalling voor 194 fietsen<br />

bevindt zich op de begane grond, de parking voor<br />

97 wagens op twee ondergrondse niveaus. "We<br />

hebben de in- en uitrit van de parking zover mogelijk<br />

van het kruispunt ingeplant om eventuele<br />

wederzijdse hinder te minimaliseren”, aldus de<br />

projectarchitect. ❚<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer<br />

Architect<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer(s)<br />

Candor (Brussel)<br />

Binst Architects<br />

(Antwerpen)<br />

MBG (Antwerpen)<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 81


MULTIFUNCTIONELE GEBOUWEN ZIJN<br />

DE NIEUWE NORM IN DE STAD<br />

82 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Herbestemmingsprojecten die kantoorgebouwen<br />

omvormen tot wooneenheden<br />

vormen wellicht de belangrijkste trend in<br />

stadsontwikkeling voor de komende jaren.<br />

Deze complexe transitie is het antwoord op<br />

de set van maatschappelijke uitdagingen<br />

waar we voor st<strong>aan</strong>. Voor bouwondernemers<br />

en architecten biedt dit heel wat opportuniteiten.<br />

“Historisch gezien zijn gebouwen altijd<br />

multifunctioneel inzetbaar geweest.”<br />

Tekst Bavo Boutsen | Beeld Jasper Van der Linden, ZIN,<br />

CONIX RDBM Architects<br />

De ruimtelijke ordening in steden is volop in evolutie.<br />

Een van de vaststellingen is het toenemend<br />

<strong>aan</strong>tal reconversieprojecten van oude fabrieken,<br />

maar evenzeer van verouderde kantoorgebouwen.<br />

Verschillende factoren liggen daar<strong>aan</strong> ten grondslag.<br />

Ten eerste is er de uitdrukkelijke intentie<br />

om te verdichten en de best<strong>aan</strong>de open ruimte<br />

zoveel mogelijk intact te laten. Dat streven werd<br />

vorig jaar ook decretaal vastgelegd in de Vlaamse<br />

bouwshift. Dit impliceert concreet dat, waar mogelijk,<br />

gezocht moet worden naar invullingen die<br />

beter passen bij de noden van vandaag.<br />

Een computeranimatie van hoe het ZIN-project in de Noordwijk er moet g<strong>aan</strong> uitzien.<br />

De shift naar circulariteit<br />

In die context is het een onomstotelijke realiteit<br />

dat de noodzaak <strong>aan</strong> kantoorruimte de voorbije<br />

jaren is gedaald. Dit heeft te maken met de<br />

“Herbestemmingsprojecten vergen een<br />

grotere creativiteit van architecten”<br />

vernieuwde kijk op thuiswerk en de inrichting<br />

van werkomgevingen, die sinds corona in een<br />

stroomversnelling is terechtgekomen. Hierdoor<br />

worden heel wat best<strong>aan</strong>de kantooreenheden<br />

onderbenut of st<strong>aan</strong> ze zelfs helemaal leeg. Gekoppeld<br />

<strong>aan</strong> de woningnood, die in alle grote<br />

steden acuut blijft, dringen reconversies op grote<br />

schaal zich op.<br />

“Nog een belangrijke <strong>aan</strong>stoker is de shift naar<br />

circulariteit. Circulariteit als uitgangspunt is een<br />

noodzaak om de financiering van grote bouwprojecten<br />

rond te krijgen”, klinkt het bij Frederik<br />

Jacobs, architect bij CONIX RDBM Architects. Dit<br />

Antwerpse architectenbureau realiseerde voorbije<br />

jaren een <strong>aan</strong>tal reconversieprojecten, waaronder<br />

de Brusselse Multi-toren. “Vandaag vertegenwoordigt<br />

dit zo’n 15% van onze projecten, maar de<br />

verwachting is dat dit <strong>aan</strong>deel sowieso verder de<br />

hoogte in zal g<strong>aan</strong>.”<br />

Architect Frederik Jacobs: “Historisch gezien zijn gebouwen altijd multifunctioneel geweest.” (Beeld: Peter van Aalst)<br />

Multifunctionaliteit<br />

Een andere, brandend actuele factor in dit verhaal<br />

is onze veranderende kijk op ruimtelijke ordening<br />

in de stad. Gedreven door heel wat sociologisch<br />

en architecturaal onderzoek ijveren stedenbouwkundigen<br />

en urban planners vandaag meer dan<br />

ooit voor multifunctionaliteit. Dit betekent dat<br />

meerderde functies in een straat of zelfs gebouw<br />

moeten worden gecombineerd. Op die manier<br />

ontstaat er een gezondere mix tussen mens en<br />

ruimte, die ontbreekt in het geval van monofunctionele<br />

gebouwen of wijken. <br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 83


“Eigenlijk moet je altijd streven naar mixed use,<br />

omdat je dan te maken hebt met een efficiënter en<br />

dus duurzamer gebruik van warmtebronnen”, pikt<br />

Jacobs hierop in. “Bovendien is dit eigenlijk ook<br />

een terugkeer naar een vroegere realiteit die toen<br />

evident was. Historisch gezien zijn gebouwen altijd<br />

multifunctioneel inzetbaar geweest. Hetzelfde<br />

geldt voor het hergebruiken van bouwmaterialen.”<br />

Bovendien zorgt monofunctionaliteit ervoor dat er<br />

nauwelijks interactie is met de omgeving buiten<br />

het kantoorgebouw. Nergens is dit spanningsveld<br />

duidelijker dan in Brussel. In de hoofdstad zorgden<br />

decennia van ondoordacht stedelijk beleid<br />

voor zeer monofunctionele wijken, zoals de Noordwijk<br />

of de Europese wijk. De moeilijke situatie in<br />

en rond een <strong>aan</strong>tal Brusselse stations, gelegen<br />

in dergelijke monofunctionele wijken, kan gezien<br />

worden als een uiting hiervan.<br />

Reconversiebeweging in volle gang<br />

De voorbije jaren werden er echter ook al belangrijke<br />

stappen gezet om dit te veranderen.<br />

Zo zit het ZIN-project van projectontwikkelaar<br />

Befimmo, een gloednieuwe toren op een steenworp<br />

van het Brusselse Noordstation, in de laatste<br />

fase. Vanaf 2024 zal dit een werkplek zijn voor<br />

zesduizend Vlaamse ambtenaren, gecombineerd<br />

met een hotel en een <strong>aan</strong>tal wooneenheden. Dit<br />

project moet een voorbeeldgebouw worden voor<br />

de nog veel te monotone Noordwijk. Volgend<br />

jaar hoopt men ook te starten met de reconversie<br />

van de Proximus-torens, een kantoorcomplex<br />

dat op termijn moet worden uitgerust met een<br />

groot <strong>aan</strong>tal studentenkoten en een publiek<br />

toegankelijke loopbrug.<br />

Ook de Europese wijk staat de komende jaren<br />

voor een grootschalige transformatie. Hier moet in<br />

totaal meer dan 300.000 m² <strong>aan</strong> kantoorruimte<br />

worden herontwikkeld. Zo’n 30% hiervan tot woningen<br />

of diensten. Die tendens is ook voelbaar in<br />

de cijfers: 40% van alle bouw<strong>aan</strong>vragen voor grote<br />

bouwprojecten in Brussel gaat over kantoorgebouwen<br />

die tot wooneenheden worden omgevormd.<br />

Die trends, met opportuniteiten voor bouwbedrijven<br />

en projectontwikkelaars, zijn ook merkbaar<br />

in andere steden. In Antwerpen krijgt de Boerentoren<br />

dankzij een samenwerking tussen de<br />

West-Vlaamse projectontwikkelaar ION en Katoen<br />

Natie een mix van functies: cultuur, horeca, kantoren,<br />

winkels en appartementen zullen er na de<br />

renovatie onderdak vinden.<br />

Inventiviteit vereist<br />

Vanuit academische hoek wil men deze gunstige<br />

omslag alvast zoveel mogelijk rugwind<br />

geven. Zo bracht onderzoekster Paulien Beeckman<br />

(VUB Architectural Engineering) op<br />

basis van een studie van zestig reconversieprojecten<br />

in heel België in kaart welke kantoorgebouwen<br />

geschikt zijn voor een reconversie<br />

tot woningen. “Soms gaat het over evidente<br />

eigenschappen, zoals de afmetingen en draagkracht<br />

van de structuur”, vertelt ze. “Denk bijvoorbeeld<br />

<strong>aan</strong> de donkere zones binnen in<br />

een kantoorgebouw, die zonder duidelijke architecturale<br />

ingreep niet leefbaar zijn. Maar<br />

de meest bepalende factor die uitmaakt of<br />

een kantoorgebouw kan worden hergebruikt,<br />

is de gevel.”<br />

Ook Frederik Jacobs benadrukt de complexiteit.<br />

“Herbestemmingsprojecten st<strong>aan</strong> voor architecten<br />

gelijk <strong>aan</strong> een grotere onderzoeksfase, omdat<br />

je moet uitzoeken hoe een best<strong>aan</strong>d gebouw in<br />

elkaar zit. En dat is vaak complexer dan je denkt.<br />

Veel gebouwen zijn bovendien niet gebouwd zoals<br />

ze getekend zijn. Hierdoor is er een grotere<br />

mate van creativiteit nodig, wat vele ontwerpers<br />

dan weer net fijn vinden”, besluit hij. ❚<br />

“Circulariteit is een<br />

noodzaak om grotere<br />

bouwprojecten<br />

gefinancierd te krijgen”<br />

Het Multi-project <strong>aan</strong> het De Brouckèreplein werd gerealiseerd volgens de principes van circulariteit. (Beeld: Jasper Van der Linden)<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 85


DE BESTE OPLOSSING<br />

VOOR UW MAGAZIJN<br />

Van manuele en semi-automatische orderpicking tot volautomatische<br />

systemen. Al onze producten zijn modulair uit te breiden, zelfs<br />

naar meerdere verdiepingen. Ons assortiment bevat de meest<br />

uiteenlopende stellingsystemen, die volledig op uw behoefte<br />

worden afgestemd.<br />

<br />

Onze experts hebben veel ervaring in verscheidende branches.<br />

Maak een afspraak en bespreek vrijblijvend de mogelijkheden<br />

voor uw magazijninrichting.<br />

<br />

+32 (0)78 79 01 28<br />

ssi-schaefer.com


Holle vloerelementen<br />

in gewapend of<br />

voorgespannen beton…<br />

ook voor parkeergebouwen<br />

© Dennis De Smet<br />

© Abscis Architecten<br />

www.febefloor.be


MILIEU-IMPACT VAN STRUCTUREN IN PREFABBETON<br />

Dat beton een volwaardig duurzaam alternatief<br />

is voor houtbouw bewijzen ze in<br />

Roeselare. Daar werd de houtstructuur van<br />

het toekomstige stadhuis getransformeerd<br />

naar een structuur in prefabbeton, zonder<br />

verlies van de ambitie om het duurzaamste<br />

stadhuis van Vl<strong>aan</strong>deren te realiseren, met<br />

het BREEAM-duurzaamheidslabel ‘Excellent’<br />

als ultiem streefdoel. Logisch dus dat beton<br />

goed scoort in een recente studie van de KU<br />

Leuven.<br />

“Het is technisch haalbaar om<br />

prefabbetonnen structuurelementen<br />

te demonteren en opnieuw te<br />

gebruiken”<br />

Tekst en beeld FEBE<br />

In 2018 werd de TOTEM-interface gelanceerd,<br />

waarmee de milieu-impact van gebouwen ingeschat<br />

kan worden. De KU Leuven heeft in 2020<br />

op basis hiervan een vergelijkende LCA-studie<br />

uitgevoerd, met een appartementsgebouw als<br />

uitgangspunt [1]. Drie constructietypes werden<br />

hierbij vergeleken: beton, staal en hout, telkens<br />

met dezelfde functionele eisen. De draagvloeren<br />

in de betonnen variant best<strong>aan</strong> uit voorgespannen<br />

holle vloerelementen, de dragende binnen- en<br />

buitenwanden zijn metselwerkwanden van holle<br />

betonblokken en de niet-dragende binnenwanden<br />

en de gevels best<strong>aan</strong> uit metselstenen van gebakken<br />

aarde. Uit de studie blijkt dat de milieu-impact<br />

van de houten variant amper circa 5 % lager<br />

ligt dan die van de betonnen variant.<br />

Belangrijke nuances<br />

Dit resultaat moet wel enigszins genuanceerd<br />

worden. TOTEM houdt bijvoorbeeld geen rekening<br />

met de reële levensduur van de gebruikte<br />

bouwmaterialen en ook niet met de thermische<br />

inertie van het gebouw. TOTEM negeert tevens de<br />

levenscyclusanalyses (hergebruik en recyclage).<br />

Nochtans kan de milieu-impact van een gebouw<br />

verminderd worden door ervoor te zorgen dat<br />

producten <strong>aan</strong> het einde van hun levensduur<br />

uit het gebouw kunnen worden gehaald om te<br />

worden hergebruikt of gerecycleerd [1]. Deskundigen<br />

verwachten een toename van de wereldwijde<br />

bouwactiviteit tot 70 % en sterk stijgende<br />

grondstofprijzen. Behalve ecologisch is het dus<br />

ook economisch interessant om demonteerbare<br />

gebouwen te ontwikkelen.<br />

Circulair potentieel<br />

Het is technisch haalbaar om prefabbetonnen<br />

structuurelementen te demonteren en opnieuw<br />

te gebruiken. Het Circle House in Denemarken,<br />

het ReDeMaM-project op de TU Dresden en de<br />

‘Moringa’-woontoren in Hamburg zijn enkele<br />

voorbeelden [2]. In Nederland werd in 2015 de<br />

Tijdelijke Rechtbank Amsterdam gebouwd, die<br />

ondertussen al gedemonteerd werd tot bouwdelen<br />

die een nieuwe bestemming krijgen in<br />

Enschede. Het zal niet lang meer duren vooraleer<br />

in België ook zulke projecten worden gerealiseerd.<br />

Als hergebruik onmogelijk is, komen we<br />

uit bij de laatste optie in een circulaire bouwsector,<br />

namelijk recycleren. Beton kan steeds opnieuw<br />

100 % gerecycleerd worden. Het grootste<br />

deel wordt gebruikt in wegfunderingen, een<br />

klein deel als toeslagmateriaal in beton. Recent<br />

werd voor het ZIN-project in Brussel 30.000<br />

ton puin – afkomstig van de best<strong>aan</strong>de gebouwen<br />

– gesorteerd en gebroken tot 3.500 ton<br />

88 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Een verdere verduurzaming van de betonsector is meer dan ooit realistisch. Prefabbeton lijkt daarbij bijzonder veel troeven in handen te hebben.<br />

betongranulaat dat onder meer gebruikt werd<br />

voor de productie van nieuw prefabbeton [3].<br />

Op naar verdere verduurzaming<br />

Bovenst<strong>aan</strong>de argumenten tonen <strong>aan</strong> dat prefabbeton<br />

een belangrijke rol speelt in de realisatie<br />

van duurzame gebouwen. Bovendien zullen de<br />

inspanningen van de cement- en betonindustrie<br />

op het vlak van grondstoffengebruik en energieefficiëntie<br />

de totale milieu-impact van beton nog<br />

verder doen dalen [4]. Ondertussen werden ook<br />

de eerste stappen naar het gebruik van alternatieve<br />

bindmiddelen in beton gezet [5]. Een verdere<br />

verduurzaming van de betonsector is meer dan<br />

ooit realistisch. Prefabbeton lijkt daarbij bijzonder<br />

veel troeven in handen te hebben … ❚<br />

[1] Study on the environmental impact of concrete and cement<br />

based products applied in buildings – evaluation with<br />

TOTEM – update 2020, KU Leuven for FEBELCEM (2020)<br />

[2] Kreislaufwirtschaft in der Baubranche, Bundesverband<br />

Spannbeton-Fertigdecken<br />

[3] https://www.ergon.be/nl/project/zin-project/<br />

[4] Cementing the European Green Deal, Reaching climate<br />

neutrality along the cement and concrete value chain<br />

by 2<strong>05</strong>0, CEMBUREAU<br />

[5] Het Gentse duurzaamheidsrapport 2022 – focus op<br />

Prosperity, Stad Gent<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 89


Antwerpen Lange Leemstraat<br />

Megacool blijft ook na de grondige renovatie een vertrouwd landmark.<br />

SEVENTIES-COMPLEX OMGETURND TOT<br />

HEDENDAAGSE STADSWONINGEN<br />

De Lange Leemstraat is een van de langste assen in de negentiende-eeuwse stadsgordel tussen de Antwerpse Leien en de Ring. De bebouwing<br />

is er erg heterogeen en heeft op verschillende plaatsen nood <strong>aan</strong> een nieuwe impuls. In dit kader werd een deel van het gebouw van de<br />

vroegere Megacool-winkel omgetoverd tot lofts.<br />

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Jo Peeters en Pellik<strong>aan</strong><br />

Kenmerkend voor de straat zijn de ta<strong>lr</strong>ijke hoge<br />

herenhuizen uit de tweede helft van de negentiende<br />

eeuw. "Het gebouw dat we onder handen<br />

namen is veel recenter, want het werd pas<br />

in de jaren zeventig van vorige eeuw opgetrokken",<br />

vertelt architect Jo Peeters. "Intussen is<br />

het als 'de Megacool' een vertrouwd landmark<br />

in de buurt. We kozen er niet alleen voor om<br />

die karakteristieke naam te behouden, maar<br />

ook om het gebouw een tweede leven te geven<br />

zonder het te transformeren tot een lookalike<br />

van de herenhuizen in de omgeving."<br />

Het gebouw was in de seventies opgetrokken<br />

om er elektrowinkel Megacool te huisvesten. Met<br />

90 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Lange Leemstraat Antwerpen<br />

opslagruimte en kantoren erbij was het goed voor<br />

een oppervlakte van 4.000 m², waarvan 1.000<br />

m² ondergronds. Later vonden onder meer een<br />

Spar-winkel en een biovoedingszaak er onderdak.<br />

Er was zelfs even een modezaak gevestigd. Vijftien<br />

jaar geleden probeerde Stad Antwerpen – zonder<br />

succes – het gebouw <strong>aan</strong> te kopen om het te integreren<br />

in ‘t Groen Kwartier, het nieuwe bestemmingsconcept<br />

voor het nabije Militair Hospitaal.<br />

Behoud sterk gemotiveerd<br />

Aannemer Pellik<strong>aan</strong> werkte op de verdiepingen<br />

in eigendom van opdrachtgever Ravensteyn. "Het<br />

fiere en imposante karakter van de gevel was niet<br />

het enige element dat meespeelde in de beslissing<br />

om de best<strong>aan</strong>de structuur te behouden. Slopen<br />

zou niet alleen de herinnering uitwissen, maar ook<br />

veel overlast en materiaalverspilling met zich meebrengen.<br />

Deze benadering passen we overigens<br />

in al onze projecten toe." Na voltooiing van de<br />

renovatie zal de Megacool op de begane grond<br />

best<strong>aan</strong> uit kantoorruimte en op de verdiepingen<br />

vijftien ruime lofts met grote terrassen omvatten.<br />

"We merkten meteen dat zowel de bouwheer<br />

als de architect de ambitie hadden om er iets<br />

erg moois van te maken", zegt Koen Verhoeven,<br />

projectleider bij Pellik<strong>aan</strong>. "Zij – en wij – besteedden<br />

veel tijd en moeite <strong>aan</strong> de zoektocht naar<br />

de ideale materialen. Zo is de witte natuursteen<br />

voor de bekleding van de straatgevel afkomstig<br />

uit Iran. Om die te installeren, hebben we eerst<br />

de best<strong>aan</strong>de gevelplaten in prefabbeton verwijderd<br />

en vervolgens een isolatielaag <strong>aan</strong>gebracht.<br />

Het nieuwe gevelbeeld sluit mooi <strong>aan</strong><br />

bij dat van de herenhuizen langs de straat. De<br />

gevelkolommen zullen we nog bekleden met<br />

spiegels. Dit bezorgt de bewoners niet alleen<br />

extra lichtinval, maar biedt hen ook mooie perspectiefuitzichten<br />

over de straat."<br />

De nieuwe ramen, in goudgroen aluminium,<br />

passen uitstekend bij de natuursteen en de gele<br />

baksteen van de gevel. Ook de optopping met<br />

twee niveaus draagt bij <strong>aan</strong> de frisse uitstraling.<br />

De eerste extra bouwlaag sluit perfect <strong>aan</strong> op de<br />

kroonlijst van de buren.<br />

De uitvoering van de werken was allesbehalve een sinecure.<br />

Bijdragen <strong>aan</strong> verdichting<br />

"Zo werkten we mee <strong>aan</strong> de noodzakelijke verdichting<br />

van de bebouwde stedelijke ruimte",<br />

geeft de architect <strong>aan</strong>. De gevelbekleding van<br />

de twee nieuwe verdiepingen wijkt wel af van<br />

die van de best<strong>aan</strong>de bouwlagen. "We hebben<br />

op de gevels van de nieuwe bovenverdiepingen<br />

een beplating in groen aluminium <strong>aan</strong>gebracht.<br />

Dit accentueert de dakfunctie van de penthouses."<br />

Een deel van het dak is afgewerkt als<br />

groendak, zoals Stad Antwerpen oplegt. Elders<br />

op het dak liggen PV-panelen die voor groene<br />

stroom zorgen.<br />

"Het groene aspect van de renovatie gaat nog veel<br />

verder. Op de best<strong>aan</strong>de vloeren, samengesteld uit<br />

prefab welfsels, hebben we spuitisolatie <strong>aan</strong>gebracht<br />

en chape met vloerverwarming. Die zal voorlopig<br />

op aardgas werken, maar kan in de toekomst<br />

gemakkelijk overschakelen naar een warmtepomp."<br />

Kenmerkend voor de esthetische kwaliteit van de<br />

afwerking is de betegeling van de 'natte' ruimtes.<br />

"Met tegels tot 120 centimeter lang", geeft<br />

Verhoeven mee. "We moesten ze plaatsen in een<br />

soort wildverband: de voegen mochten geen samenhangend<br />

patroon vormen, maar moesten een<br />

speels beeld creëren. Dat was een zware puzzel."<br />

“Met dit project werkten we mee <strong>aan</strong><br />

de noodzakelijke verdichting van de<br />

bebouwde stedelijke ruimte”<br />

Murphy<br />

Het prachtige eindresultaat vergde heel wat<br />

zweet en geduld. "Het was vechten tegen de wet<br />

van Murphy", blikt Koen Verhoeven terug. "Tijdens<br />

de vergunningsprocedure van de gevelstelling en<br />

het parkeerverbod vond een cyber<strong>aan</strong>val op de<br />

computers van Stad Antwerpen plaats. <br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 91


www.pellik<strong>aan</strong>.be<br />

We build strong relationships<br />

and future-proof buildings.<br />

Meer dan 70 jaar D&B<br />

Excelsiorl<strong>aan</strong> 1 bus 4<br />

1930 Zaventem<br />

info@pellik<strong>aan</strong>.be


Lange Leemstraat Antwerpen<br />

De torenkr<strong>aan</strong> moest in het pand zelf worden opgesteld.<br />

De lofts krijgen grote terrassen.<br />

Daardoor liep de administratieve afwikkeling<br />

veel vertraging op. De energiecrisis vormde een<br />

ander probleem. De beige steenstrips, die waren<br />

gekozen voor de achtergevel, waren niet meer in<br />

standaardproductie. En de baksteenfabrikanten<br />

wilden in die periode – gezien de hoge energieprijzen<br />

– geen tijdelijke productielijnen voor kleine,<br />

speciale volumes opstarten. Gelukkig kwam<br />

onze Ir<strong>aan</strong>se leverancier met een alternatief op<br />

de proppen. Een relatie van hem kon wel zulke<br />

strips leveren, vanuit Iran. Maar toen de vrachtwagens<br />

met de steenstrips vertrokken, vond de<br />

zware aardbeving in Oost-Turkije plaats. Het verkeer<br />

werd daardoor sterk beperkt en de wagens<br />

stonden wekenlang vast <strong>aan</strong> de Turks-Ir<strong>aan</strong>se<br />

grensovergang."<br />

Torenkr<strong>aan</strong><br />

Ook de uitvoering van de werken was allesbehalve<br />

een sinecure, vooral op logistiek vlak.<br />

Door de Lange Leemstraat loopt een druk,<br />

dubbel tramspoor. "Het lossen van bouwmaterialen<br />

mocht zelfs geen kwartier duren en we<br />

konden er ook geen deftige torenkr<strong>aan</strong> opstellen",<br />

aldus de projectleider. "Op de binnenkoer<br />

konden we alleen een beperkte mobiele torenkr<strong>aan</strong><br />

opstellen. De vrachtwagens moesten<br />

<strong>aan</strong> de onderddoorrit parkeren, want op straat<br />

mocht dit niet. Daardoor moesten we de hele<br />

kelder onderschoren. Voor het lossen huurden<br />

we de parkeerplaatsen tegenover de bouwplaats<br />

af. Daar hadden we dan wel veel last van<br />

sluikparkeerders." ❚<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer<br />

Ravensteyn (Antwerpen)<br />

Architect<br />

Jo Peeters (Antwerpen)<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer(s)<br />

Pellik<strong>aan</strong> (Zaventem)<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 93


Digital Construction Brussels:<br />

geslaagde mix van vaste waarden en<br />

nieuwe exposanten<br />

Digital Construction Brussels mag tegenwoordig<br />

zonder aarzelen een traditie<br />

genoemd worden. Dit jaar vond deze<br />

vakbeurs gewijd <strong>aan</strong> de digitalisering van<br />

de bouw plaats op 17 oktober in Brussels<br />

Kart Expo in Groot-Bijgaarden. Wij gingen<br />

de sfeer opsnuiven en stelden vast dat<br />

de beurs een steeds groter gamma tools<br />

presenteert waarmee bouwondernemingen<br />

hun processen kunnen stroomlijnen en hun<br />

efficiëntie verhogen.<br />

“Naast een <strong>aan</strong>tal nieuwe exposanten<br />

met interessante producten waren er<br />

ook anciens <strong>aan</strong>wezig die er al sinds de<br />

eerste keer bij zijn”<br />

Tekst en beeld Embuild magazine - editie november<br />

DCB, dat georganiseerd wordt door Embuild in<br />

een partnership met Buildwise (het voormalige<br />

WTCB), was dit jaar al <strong>aan</strong> zijn zesde editie toe.<br />

Het is uitgegroeid tot een evenement dat je niet<br />

links kunt laten liggen als je wilt digitaliseren. Dat<br />

bleek ook uit het <strong>aan</strong>zienlijke <strong>aan</strong>tal <strong>aan</strong>nemers,<br />

ingenieurs, studenten enzovoort dat was afgezakt<br />

naar Groot-Bijgaarden.<br />

Embuild is ervan overtuigd dat digitalisering<br />

een van de trends is die geen enkele <strong>aan</strong>nemer<br />

mag missen, ongeacht de omvang van zijn onderneming.<br />

Onder meer daarom waren er niet alleen<br />

een kleine vijftig producenten en providers<br />

uitgenodigd op de beurs. Hun tools, producten<br />

en diensten zijn belangrijk, maar dat deel van<br />

DCB werd <strong>aan</strong>gevuld met boeiende seminaries<br />

en infomomenten waarvan Buildwise de drijvende<br />

kracht was.<br />

Teamoty uit Frankrijk<br />

Intussen wekt DCB ook buitenlandse interesse.<br />

Bij de exposanten was dit jaar bijvoorbeeld een<br />

leverancier die helemaal uit Frankrijk gekomen<br />

was: Teamoty. Adrien Pourret, Director Operations<br />

van deze firma, was onder de indruk van<br />

de organisatie van de vakbeurs. "We hebben<br />

deelgenomen <strong>aan</strong> de Summer University en zijn<br />

zo in contact gekomen met Embuild, dat ons<br />

voorstelde om hier op deze digitale vakbeurs te<br />

komen st<strong>aan</strong>. In Frankrijk hebben we al goede<br />

ervaringen met dit type events en ik moet toegeven:<br />

de organisatie hier in België is perfect. Daar<br />

komt bij dat de locatie uiterst geschikt is voor<br />

een dergelijke beurs.”<br />

Met de tools van Spectr BIM kun je met behulp van een VR-bril een BIM in virtuele realiteit bekijken.<br />

94 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


"Twee oplossingen spelen bij ons een hoofdrol”,<br />

gaat Adrien Pourret verder. “De eerste heet Teamoty<br />

Logistics, een programma om de logistiek van<br />

een bouwplaats te optimaliseren. Met deze oplossing<br />

kun je de stroom van leveringen coördineren<br />

en plannen op één enkel platform met alle betrokkenen<br />

en leveranciers van een bouwproject. Je kunt<br />

er hulpmiddelen mee delen, bijvoorbeeld heftoestellen<br />

en machines voor goederenbehandeling. Je<br />

kunt er je teams ook zo mee organiseren dat de<br />

verschillende goederenstromen vlotter verlopen."<br />

De tweede oplossing is Teamoty Scheduling. Deze<br />

tool dient om te plannen waar en wanneer welke<br />

werken het best gebeuren. Daarvoor werd inspiratie<br />

gezocht in de technieken voor geotemporal<br />

planning van de lean-methodologie.Adrien Pourret:<br />

"Teamoty Scheduling is tegelijk een tool voor<br />

de planning, de opvolging en het operationele<br />

beheer van de bouwplaats. Je kunt er de verschillende<br />

taken efficiënt mee organiseren en de Key<br />

Performance Indicators van een project opvolgen.<br />

Met deze tool kun je op elk moment inschatten<br />

welke einddatum een project zal hebben en of je<br />

de mijlpalen gaat halen."<br />

Spectr BIM<br />

Op enkele stappen van de stand van Teamoty<br />

zagen we bezoekers virtua<strong>lr</strong>ealitybrillen testen in<br />

een afgelijnde zone. Het bleek de stand van Spectr<br />

BIM te zijn, een kmo uit Mechelen die in 2018<br />

opgericht werd. Sem Van Dam, die bij de firma<br />

instaat voor de klantenrelaties, gaf ons tekst en<br />

uitleg. “Onze tools zetten een BIM om in een virtuele<br />

wereld die je met een VR-bril kunt zien. Het<br />

is een soort virtualisatie van een ontwerp die de<br />

leesbaarheid van een project verbetert, niet alleen<br />

Teamoty, een nieuwe exposant die helemaal van<br />

Frankrijk was gekomen om op DCB te st<strong>aan</strong>.<br />

Er kwamen meer dan zeshonderd bezoekers naar het evenement, dat plaatsvond in<br />

Brussels Kart Expo in Groot-Bijgaarden.<br />

voor de architect, maar ook voor de <strong>aan</strong>nemer en<br />

de klant: samenwerking in real time, onderdompeling<br />

in de virtuele realiteit, geavanceerde beeldvorming,<br />

simulaties van verlichting, een rationele<br />

workflow. Dankzij Spectr BIM kun je inspelen op<br />

potentiële problemen vóór de eigenlijke bouw,<br />

geïnformeerde beslissingen nemen en tijd en middelen<br />

uitsparen." Het was de eerste keer dat deze<br />

nog jonge onderneming op DCB stond. Een heel<br />

prettige ervaring, bevestigt Sem Van Dam: "De bezoeker<br />

krijgt een interessant parcours voorgelegd.<br />

Het is in hoofdzaak met <strong>aan</strong>nemers en architecten<br />

dat we contact hadden. We merken dat professionals<br />

op zoek zijn naar de tools die wij <strong>aan</strong>bieden."<br />

Build Software<br />

Zoals het voorg<strong>aan</strong>de <strong>aan</strong>toont, waren er een <strong>aan</strong>tal<br />

nieuwe exposanten met interessante producten<br />

op DCB <strong>2023</strong>. Maar daarnaast waren er natuurlijk<br />

ook de anciens, de ondernemingen die er al sinds<br />

de eerste keer bij zijn en die dit event niet wilden<br />

missen. Een klassiek voorbeeld is Build Software<br />

uit Herselt. Mede-eigenaar Bert Van Dessel: "Deze<br />

beurs wordt perfect georganiseerd door Embuild<br />

en als partner bij de digitalisering kunnen wij niet<br />

wegblijven. Wij ontmoeten hier elk jaar heel wat<br />

klanten. Sinds 1997 helpen wij meer dan 130<br />

bouwbedrijven bij het uitwerken van een visie en<br />

een toekomststrategie. We begeleiden hen bij de<br />

digitalisering van hun administratieve processen:<br />

kostprijsberekening, offertes, het beheer van bouwplaatsen,<br />

de planning, de facturatie enzovoort."<br />

Geslaagd, ondanks de<br />

omstandigheden<br />

Digital Construction Brussels <strong>2023</strong> moest helaas<br />

plaatsvinden op een luguber moment. Op 16 oktober,<br />

minder dan 24 uur eerder, had een terrorist<br />

in Brussel twee Zweedse voetbalsupporters gedood.<br />

De <strong>aan</strong>slag was een schok voor heel het land. Wie er<br />

op 17 oktober niet moest zijn, vermeed meestal de<br />

hoofdstad. De organisatoren van DCB vreesden dat<br />

de bezoekers<strong>aan</strong>tallen zouden lijden onder deze uiterst<br />

begrijpelijke reactie, maar dat viel uiteindelijk<br />

mee. Geen enkele exposant ontbrak en meer dan<br />

zeshonderd mensen bezochten de beurs. ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 95


Kortrijk Hadlow<br />

STIJLVOLLE VERNIEUWING IN<br />

HET STADSCENTRUM<br />

In het bruisende hart van Kortrijk, in de welbekende Rijselsestraat, ontplooide zich een opmerkelijk vernieuwbouwproject: Hadlow. Dit<br />

beloofde niet enkel een eigentijdse woonervaring te bieden, maar ook een toekomstig stadsjuweel te worden dankzij de geplande transformatie<br />

van het nabijgelegen Sint-Michielsplein tot sfeervol stadspark.<br />

Tekst Kris Vandekerckhove | Beeld Vitruvi<br />

Jonas Van Poucke, zaakvoerder bij vastgoedontwikkelaar Vitruvi: “Het centrale<br />

thema van dit project is de harmonieuze integratie van groen in het<br />

levendige stadscentrum. Zeker doordat het Sint-Michielsplein binnenkort zal<br />

worden omgevormd tot een stadspark, wat Hadlow extra <strong>aan</strong>trekkingskracht<br />

gaf. De bewoners mogen zich verheugen op een groen uitzicht in het hart van<br />

de stad, een zeldzaam voorrecht op een plaats als deze.”<br />

Overvloedige natuurlijke lichtinval<br />

De architectuur van Hadlow is opvallend en springt meteen in het oog. De<br />

combinatie van de strakke witte gevel en grote raampartijen garandeert niet<br />

alleen een markante <strong>aan</strong>blik in de straat, maar zorgt ook voor een overvloedige<br />

natuurlijke lichtinval. De unieke houten kozijnen voegen karakter en<br />

eigenheid toe <strong>aan</strong> deze residentie. "Het ietwat verouderde gebouw bestond<br />

oorspronkelijk uit drie appartementen, een atelier en een winke<strong>lr</strong>uimte Daarnaast<br />

bevonden zich op elke verdieping een fotografieruimte en nog enkele<br />

bergingen. Een amalgaam van kleinere ruimtes, dus”, licht Jonas Van Poucke<br />

toe. “Nu omvat het gebouw zes bouwlagen – de best<strong>aan</strong>de vijf niveaus plus<br />

“De eerste verdieping<br />

hadden we twintig keer<br />

kunnen verkopen, zoveel<br />

vraag was er”<br />

een extra volume – met in totaal negen hoogwaardige appartementen en een<br />

commerciële ruimte op de begane grond.”<br />

Sterke best<strong>aan</strong>de structuur<br />

Jonas Van Poucke: “We merkten al snel dat het gebouw een vrij sterke structuur<br />

had. Logisch ook, want het werd oorspronkelijk ontworpen door een<br />

96 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Hadlow Kortrijk<br />

stabiliteitsingenieur. We hebben die best<strong>aan</strong>de structuur helemaal behouden,<br />

wat vanuit duurzaamheidsoogpunt een goede zaak was. De betonnen<br />

structuur werd omhuld met isolatie, wat resulteert in verticale en horizontale<br />

stroken met brede tussenliggende gevelopeningen. De gevel ontwikkelt zich<br />

tussen de kolommen en vloerplaten met een strak en rustig raster, dat geaccentueerd<br />

wordt door de houten raamkaders. Bovendien werd het gebouw<br />

uitgebreid met een teruggetrokken topverdieping.”<br />

Uniforme uitstraling<br />

Het moderne gebouw kreeg een lichtkleurige vlakke sierpleister met houtaccenten.<br />

Deze laatste manifesteren zich in de raamkaders, de topverdieping en<br />

de dieper gelegen terrassen. Hierdoor wordt de uniforme uitstraling van de<br />

gevel benadrukt, waarbij de gevelopeningen gepaard g<strong>aan</strong> met expressieve<br />

borstweringen. Jonas Van Poucke: “De architectonische lijn van de buitengevel<br />

vindt haar weg naar het interieur van de appartementen. Daar hebben we<br />

gezorgd voor doordachte indelingen, wat resulteert in een optimaal leefcomfort.<br />

De afwerking en materiaalkeuze zijn met zorg gekozen, wat bijdraagt<br />

<strong>aan</strong> de gestroomlijnde uitstraling van de appartementen.”<br />

De appartementen zijn toegankelijk <strong>aan</strong> beide zijden van het hoekgebouw.<br />

Groot succes<br />

De appartementen zijn toegankelijk <strong>aan</strong> beide zijden van het hoekgebouw, waarbij<br />

de best<strong>aan</strong>de inkomzone langs de Rijselsestraat behouden blijft en er een<br />

nieuwe inkom wordt gecreëerd langs de Jan Persijnstraat. Het gelijkvloers omvat<br />

tevens een ruime commerciële ruimte met een aparte ingang en een technische<br />

berging. Een leuk extraatje is dat wie op zoek was naar parkeermogelijkheden<br />

de optie had tot <strong>aan</strong>koop van autost<strong>aan</strong>plaatsen in een naburige residentie. <br />

De eerste verdieping van Hadlow was vooral populair bij het oudere publiek vanwege het maximale contact met de straat en de beleving van het stadscentrum.<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE<br />

| 97


00036662001 - DEFRAEYE BOB_BH02.indd 1 15-06-<strong>2023</strong> 08:07<br />

Kortrijk Hadlow<br />

De architectonische lijn van de buitengevel vindt haar weg naar het interieur van de appartementen.<br />

Koekelare Diksmuide Tel. <strong>05</strong>1 58 98 62<br />

www.defraeyebob.be<br />

BuroRR is ...<br />

• Stabiliteitsstudies van<br />

kleine verbouwingen tot<br />

meergezinswoningen,<br />

kantoorgebouwen en<br />

grote industrieprojecten.<br />

• Meer dan 10 jaar ervaring<br />

• Jong en enthousiast team<br />

• Eerst denken dan modelleren<br />

• Professionele <strong>aan</strong>pak vanaf het<br />

allereerste stiftenmodel tot en met<br />

een zorgvuldige werfcontrole<br />

Vooral op zoek naar<br />

ingenieurs en tekenaars<br />

met een portie “gezond<br />

boerenverstand”<br />

Meer info: www.burorr.be<br />

www.burorr.be<br />

Burorr • Ieperstraat 114/2 • 8940 geluwe<br />

98 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Hadlow Kortrijk<br />

De houtaccenten manifesteren zich in de raamkaders,<br />

de topverdieping en de dieper gelegen terrassen.<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

BURORR – STABILITEITSSTUDIE<br />

In het Hadlow-project stond BuroRR uit Geluwe in voor de stabiliteitsstudie.<br />

“In dit project wenste de bouwheer een extra bouwlaag<br />

om de rentabiliteit van het totale project te verhogen”, vertelt<br />

Wim Rommens, zaakvoerder bij BuroRR. “Voorafg<strong>aan</strong>d <strong>aan</strong> de<br />

studie analyseerden we de best<strong>aan</strong>de plannen en toetsten we ze<br />

af <strong>aan</strong> de situatie ter plaatse. De vraag naar de extra bouwlaag<br />

dwong ons om omgekeerd te werken. Op basis van de fundering<br />

en de best<strong>aan</strong>de bovenbouw in beton onderzochten we hoe<br />

we de bovenbouw konden bouwen. Daarbij was niet enkel het<br />

materiaalgebruik (hout), van belang, maar ook hoe dat penthouse<br />

op de best<strong>aan</strong>de structuur kon afsteunen. Omdat het best<strong>aan</strong>de<br />

dak geen grote punt- of lijnlasten <strong>aan</strong>kon, ontwierpen we een<br />

staalstructuur om die lichte bovenbouw te dragen. Die vormt de<br />

vloer van het penthouse en steunt op strategische punten op de<br />

best<strong>aan</strong>de betonbouw. In de onderste best<strong>aan</strong>de bouwlagen werden<br />

op enkele plaatsen nog openingen gecreëerd. Net als voor<br />

de bovenbouw zorgden we hier voor detaillering die tegelijk juist<br />

én praktisch uitvoerbaar was. Dit project is voor ons bureau een<br />

mooi voorbeeld van een van onze motto’s: het juiste materiaal op<br />

de juiste plaats.”<br />

Het gebouw werd uitgebreid met een teruggetrokken topverdieping.<br />

Zo kunnen bewoners hun voertuig veilig en gemakkelijk parkeren op een<br />

steenworp afstand van hun nieuwe thuis. “Er was overduidelijk nood <strong>aan</strong><br />

woningen in dit segment en op deze plaats. Want we moeten zeggen dat we<br />

bijna elke ruimte in geen tijd verkocht hebben. De eerste verdieping hadden<br />

we zelfs twintig keer kunnen verkopen, zoveel vraag was er. Deze was vooral<br />

populair bij het oudere publiek vanwege het maximale contact met de straat<br />

en de beleving van het stadscentrum. We mogen dus gerust van een succesvolle<br />

onderneming spreken”, besluit Jonas Van Poucke. <br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer<br />

Architect<br />

Vitruvi (Kortrijk)<br />

a154 architecten (Gent)<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 99


MAARTEN: EEN NIEUW STUKJE<br />

STAD IN MECHELEN<br />

De voormalige campus van AZ Sint-Maarten <strong>aan</strong> de Leopoldstraat in Mechelen werd definitief gesloopt om plaats te maken voor een volledig<br />

nieuwe woonwijk: 'Maarten'. Deze woonbuurt bevindt zich tussen het treinstation, de vesten en de vaart, en bestaat uit nieuwe appartementen,<br />

woningen en winkel- en kantoorruimtes. Naast dit alles werden ook een openbaar park en een leefstraat gecreëerd. Kortom: de site is<br />

omgevormd tot een nieuw stukje stad. De eerste bewoners namen er ondertussen hun intrek.<br />

Tekst Kris Vandekerckhove | Beeld Democo Group<br />

Concreet verrezen er 74 appartementen en 21<br />

woningen in een volledig nieuw binnengebied<br />

van 10.000 m², met onder andere een verkeersvrije<br />

leefstraat en een nieuw buurtpark. Voorts<br />

werden er ook vierhonderd private fietsstallingen<br />

geplaatst en is er plek voor 190 wagens. In samenspraak<br />

met Stad Mechelen werd besloten om op<br />

de nieuw ontwikkelde site ook plaats te bieden<br />

<strong>aan</strong> een stadshotel. De ramen werden geïnstalleerd<br />

door Peter Moeskops.<br />

Optimale oplossing voor elk project<br />

Met decennia ervaring achter de kiezen is Peter<br />

Moeskops een gevestigde naam onder <strong>aan</strong>nemers<br />

en particulieren voor nieuwbouw- en renovatieprojecten.<br />

De onderscheidende kracht van deze gerenommeerde<br />

onderneming ligt in het leveren van<br />

kwalitatief hoogwaardige ramen tegen eerlijke prijzen,<br />

met snelle leveringstijden en een uitgebreid en<br />

divers assortiment als troeven. Het familiebedrijf put<br />

uit jarenlange expertise in raamproductie en -instal-<br />

latie, wat resulteert in een diepg<strong>aan</strong>de kennis. Deze<br />

expertise stelt hen in staat om in samenwerking<br />

met talloze klanten de optimale oplossing te vinden<br />

voor diverse projecten, variërend van particuliere<br />

woningen tot industriegebouwen en appartementencomplexen.<br />

Ook interieurbeglazing behoort tot<br />

de specialiteiten. Het bedrijf beschikt over een eigen<br />

werkplaats, waar ramen zorgvuldig op maat worden<br />

vervaardigd en geassembleerd. Het eindresultaat:<br />

onberispelijke producten en tevreden klanten.<br />

Moeskops put uit jarenlange expertise in raamproductie en -installatie, wat resulteert in een diepg<strong>aan</strong>de kennis.<br />

100 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Kwalitatief hoogwaardige ramen tegen eerlijke prijzen met snelle levering: dat is de corebusiness van Moeskops.<br />

Elke m<strong>aan</strong>d een verdieping<br />

Jelle Moeskops, de eigenaar van het bedrijf, deelt:<br />

"Democo Group betrok ons al vanaf de vroege stadia<br />

bij de besprekingen over het Maarten-project.<br />

Het is niet de eerste keer dat deze <strong>aan</strong>nemer ons<br />

benadert. We hebben al heel wat ramen geïnstalleerd,<br />

bijvoorbeeld in de Mahatma Gandhiwijk in<br />

Mechelen en voor The Residence in Antwerpen. Ze<br />

zijn op de hoogte én tevreden van onze reputatie<br />

inzake nauwkeurig en fatsoenlijk werk. Voor het<br />

hotel hebben we heel veel dezelfde types ramen<br />

gezet, behalve op het gelijkvloers en het portaal.<br />

Daar weken we iets af van de standaardramen.<br />

We waren in de mogelijkheid om verdiep per verdiep<br />

af te werken. Telkens in één vlotte beweging.<br />

Theoretisch gezien konden we elke m<strong>aan</strong>d een<br />

verdieping afwerken. We begonnen op het derde<br />

verdiep en gingen vervolgens tot het zevende.<br />

Dan namen we de eerste twee verdiepingen onder<br />

handen, om tot slot het gelijkvloers af te werken.<br />

In totaal hebben we voor het hotel ongeveer vierhonderd<br />

ramen geplaatst. En ondertussen begonnen<br />

we <strong>aan</strong> de woontoren ernaast. Waar het werk<br />

grotendeels gelijkaardig zal verlopen.” <br />

Maarten omvat 74 appartementen en 21 woningen in een volledig nieuw binnengebied van 10.000 m²,<br />

met onder andere een verkeersvrije leefstraat en een nieuw buurtpark.<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 101


PROFESSIONALS IN<br />

TOPKWALITEIT RAMEN,<br />

DEUREN & GEVELS<br />

• Snelle offertedienst<br />

• Snelle levertijden<br />

• Eigen productie en plaatsingsdienst<br />

• CE-Markering<br />

Peter Moeskops BVBA is reeds tientallen jaren een begrip bij <strong>aan</strong>nemers en particulieren voor het realiseren<br />

van nieuwbouw- en verbouwprojecten. Wij st<strong>aan</strong> garant voor kwalitatief zeer goede ramen <strong>aan</strong> een correcte<br />

prijs en snelle levering. Daarnaast beschikken we over een zeer uitgebreid assortiment. Onze jarenlange<br />

ervaring in het produceren en plaatsen van ramen zorgt voor zelfkennis zodat wij samen met u tot de beste<br />

oplossing komen voor uw project. Wij beschikken over een eigen atelier waar de ramen zorgvuldig en op<br />

maat geassembleerd worden. Een perfect product en een tevreden klant zijn onze grootste uitdaging.


Peter Moeskops BVBA Kanaaldijk16D | 2380 Ravels<br />

Tel: +32 (0)14 65 89 49 | Fax: +32 (0)14 65 93 31<br />

jelle@petermoeskopsbvba.be | www.petermoeskopsbvba.be<br />

Kanaaldijk 16D 2380 Ravels<br />

www.petermoeskopsbvba.be


Nieuwpoort-Bad The Green<br />

IMPOSANTE NIEUWBOUW LAAT<br />

BUURT BADEN IN HET GROEN<br />

In Nieuwpoort-Bad zijn de werken <strong>aan</strong> The Green nog volop <strong>aan</strong> de gang. Het gloednieuwe appartementencomplex telt 153 woonentiteiten,<br />

een handelspand en een kantoorruimte. Dankzij de gefaseerde uitvoering konden de eerste bewoners midden <strong>2023</strong> al hun intrek nemen<br />

in de groene oase. Door de nieuwbouw uitvoerig uit te rusten met geïntegreerde plantenbakken in de gevels en een prachtige natuurlijke<br />

binnentuin genieten zowel eigenaars als buurtbewoners van extra groen in de omgeving.<br />

Tekst Marlies Decavel | Beeld Arcas Architects<br />

Wie Nieuwpoort-Bad bezoekt, merkt The Green meteen op. Dit trendy woonproject<br />

is een exclusieve realisatie van Hoprom Project Development, bouwonderneming<br />

Christiaens en Arcas Architects. Alle drie koesteren ze dezelfde<br />

visie op bouwen: streven naar kwalitatieve architecturale parels met een<br />

hoogst<strong>aan</strong>de afwerking, uitgevoerd in duurzame materialen voor een sublieme<br />

woonervaring. The Green vormt de som van dit geheel.<br />

Iets teruggeven <strong>aan</strong> de straat<br />

Arcas Architects staat erom bekend in zijn ontwerpen steeds oog te hebben<br />

voor de maatschappelijke context, het klimaat en de cultuur waarin gewerkt<br />

wordt. “Dat is ook zo bij The Green”, vertelt projectarchitect Sebasti<strong>aan</strong> De<br />

Mey. “De oude site bestond uit drie solitaire gebouwen met in het oog springende<br />

garages en poorten. Het stuk <strong>aan</strong> de tramzijde werd nooit ontwikkeld.<br />

The Green is een kwalitatieve architecturale parel met een hoogst<strong>aan</strong>de, duurzame afwerking.<br />

104 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


The Green Nieuwpoort-Bad<br />

De verfijnde materiaalkeuze met witte architectonische gevelelementen, zwarte accenten en ruime glaspartijen creëert licht en ruimte voor de buurt.<br />

Dat resulteerde in een groene wildernis. Met de nieuwbouw wilden we de<br />

sfeer en uitstraling echt opwaarderen in het belang van de buurt.” The Green<br />

is stijlvol en licht door de luchtige, natuurlijke bouwstijl. Geïntegreerde plantenbakken<br />

fleuren de gevels en terrassen <strong>aan</strong> de straatzijde op, terwijl een<br />

ruime binnentuin een natuurlijk rustpunt voor de bewoners creëert. Zo geniet<br />

de hele buurt mee van het concept.<br />

Eenvoud troef<br />

The Green is spraakmakend en toch opteerden de projectontwikkelaars voor<br />

een beperkte variatie <strong>aan</strong> materialen. “We hielden het bewust eenvoudig”,<br />

aldus Sebasti<strong>aan</strong> De Mey. “Aan de straatkant combineerden we geprefabriceerde<br />

witte architectonische gevelelementen met accenten in grove zwarte<br />

kiezels. We kozen voor ruime ramen en glazen balustrades om de lichtheid<br />

te bewaken. De binnenkoer baadt in rust en eenheid door de sierlijke witte<br />

bakstenen, waardoor ook de beplanting beter tot haar recht komt. Ter hoogte<br />

van de bad- en slaapkamers zijn telkens houten lamellen voorzien. Enerzijds<br />

omwille van de privacy en anderzijds om te voorkomen dat er na verloop van<br />

tijd een wildgroei een zonweringssytemen zou ontst<strong>aan</strong>. Eenvoud troef, maar<br />

we opteren honderd procent voor verfijnde materiaalkeuzes.”<br />

“We houden de bouwstijl zo<br />

luchtig en natuurlijk mogelijk<br />

om iets positiefs terug te<br />

geven <strong>aan</strong> de straat”<br />

Duurzaamheid van het concept garanderen<br />

De elegante groenzones in de gevel bieden een grote meerwaarde voor het<br />

uitzicht van The Green, al was dit allerminst een eenvoudige keuze. Het zeeklimaat,<br />

de bouwvoorschriften en het onderhoud van dergelijke groenzones<br />

vormen behoorlijke breinbrekers. “We willen het groene uitzicht en de uitstraling<br />

van ons concept zo lang mogelijk behouden. Om in te spelen op de uitnodigende<br />

weersomstandigheden <strong>aan</strong> de kust opteerden we voor aluminium<br />

plantenbakken. We installeerden een automatisch bevloeiingssysteem met<br />

regenwater, zodat de bewoners – vaak tweedeverblijvers – hier niet onnodig<br />

veel extra werk <strong>aan</strong> hebben. Tuin- en landschapsarchitect Erik De Waele stond<br />

in voor de <strong>aan</strong>planting van de groenzones. De terrassen en binnentuin zijn<br />

voorzien van planten- en boomsoorten die het kustklimaat goed verdragen,<br />

die voldoende licht en schaduw voorzien en die slechts een minimum <strong>aan</strong><br />

onderhoud vereisen”, benadrukt Sebasti<strong>aan</strong> De Mey. “Dit garandeert de duurzaamheid<br />

en de esthetiek van ons unieke concept.” <br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 1<strong>05</strong>


Nieuwpoort-Bad The Green<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

ENJOY CONCRETE –<br />

ARCHITECTONISCH BETON<br />

De binnenkoer straalt rust en eenheid uit door de sierlijke witte bakstenen,<br />

waardoor de beplanting beter tot haar recht komt.<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer<br />

Architect<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer(s)<br />

Hoprom Project Development (Kortrijk) en<br />

Bouwonderneming Christiaens (Oostkamp)<br />

Arcas Architects (Knokke-Heist)<br />

Bouwonderneming Christiaens (Oostkamp)<br />

Architectonisch beton vormt de blikvanger bij The Green: elegante,<br />

witte lijnen in contrast met donkere, robuuste wanden. De kleurencompositie<br />

werd bedacht door Enjoy Concrete, in overleg met Arcas<br />

Architects. De Veurnse producent van prefabbetonelementen<br />

gaf zo een sterk visitekaartje af. Bouwonderneming Christiaens en<br />

Enjoy Concrete werken al ruim twaalf jaar regelmatig samen. Omdat<br />

de betonproducent bovendien een lokale speler is, was het bedrijf<br />

enthousiast om The Green <strong>aan</strong> zijn portfolio toe te voegen. “Dit is<br />

ons grootste project ooit”, zegt Maarten Durnez, salesengineer bij<br />

Enjoy Concrete. “Het was een boeiend traject, een schoolvoorbeeld<br />

van BIM-gebruik.” Mede hierdoor werd de initieel voorziene bouwtermijn<br />

gereduceerd met acht m<strong>aan</strong>den. Een groot voordeel voor<br />

bouwheer, <strong>aan</strong>nemer en eindklant. De compositie van de architectonische<br />

betonelementen vergde de nodige creativiteit. De witte<br />

elementen, microgewassen met Noors gletsjergranulaat, creëren<br />

een lichte schittering. De donkere betonwanden bevatten een lichtrode<br />

ondertoon. “Aanvankelijk hadden we een bruin riviergrind voor<br />

ogen, maar dat leidde tot een te grote kleurvariatie. De ruime terrassen<br />

van The Green zijn structureel voorzien om hoge beplanting en<br />

bomen te kunnen dragen. Dat is het voordeel van architectonisch<br />

beton: een constructief materiaal met een esthetische uitstraling.”<br />

enjoyconcrete.be<br />

A THING<br />

OF BEAUTY IS<br />

A JOY FOREVER<br />

106 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DE TOEKOMST IS DRAADLOOS!<br />

Digitaal, online & draadloos communiceren.<br />

Draadloze (video) intercoms voor appartementen<br />

www.intratone.nl


TOEGANGSCONTROLE EN VEILIGHEID<br />

VAN APPARTEMENTSGEBOUWEN<br />

De toegang tot appartementsgebouwen makkelijk en vanop afstand regelen? Dat is mogelijk met de intercoms en toegangssystemen van<br />

Intratone. “We bieden een duurzame en innovatieve oplossing die eenvoudig te installeren en te gebruiken is. Binnen één dag is ons systeem<br />

gebruiksklaar, zonder ingrijpende of dure installatie”, klinkt het.<br />

Tekst en beeld Intratone<br />

De Intratone-systemen bieden een <strong>aan</strong>zienlijke meerwaarde voor gebouwbeheerders én gebruikers.<br />

De Intratone-systemen bieden eerst en vooral<br />

een <strong>aan</strong>zienlijke meerwaarde voor gebouwbeheerders:<br />

een online platform, vanop afstand en<br />

in real time te beheren. “Via ons gratis en veilige<br />

online platform kunnen ze alles monitoren<br />

en <strong>aan</strong>sturen zonder dat ze zich hoeven te verplaatsen”,<br />

benadrukt Jasper Nijland, marketing<br />

manager Benelux bij Intratone. “Zo kunnen ze<br />

alle toegangen van een of meerdere gebouwen<br />

of bijvoorbeeld garagepoorten controleren. Het<br />

platform is gebruiksvriendelijk en vereist geen<br />

technische kennis. Bovendien is het mogelijk om<br />

meerdere accounts <strong>aan</strong> te maken en de controle<br />

te verdelen over verschillende beheerders. Het<br />

<strong>aan</strong>tal te beheren appartementen is onbeperkt,<br />

er is sprake van databescherming op hoog niveau<br />

en de systemen kunnen snel en zonder kabels geinstalleerd<br />

worden.”<br />

108 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Het intercomsysteem kan snel geïnstalleerd worden en is meestal in minder dan vier uur gebruiksklaar.<br />

Uniek comfort en veiligheid<br />

voor alle bewoners<br />

De gratis app of software biedt bewoners via<br />

hun vaste lijn, smartphone, tablet of computer<br />

toegang tot een modern intercomsysteem. “Het<br />

beantwoordt perfect <strong>aan</strong> hun huidige noden,<br />

past zich makkelijk <strong>aan</strong> en is intuïtief te bedienen.<br />

Bewoners zijn zeker van een veilig systeem en<br />

ongeëvenaard comfort, zodat ze altijd en overal<br />

kunnen zien wie er voor hun deur staat. Het intercomsysteem<br />

kan snel geïnstalleerd worden en<br />

is meestal in minder dan vier uur gebruiksklaar”,<br />

aldus Intratone, dat intussen al meer dan 2 miljoen<br />

woningen en appartementen uitrustte met<br />

een draadloze intercom.<br />

Eenvoudige, kostenefficiënte<br />

installatie<br />

Kiezen voor een Intratone-intercomsysteem is<br />

kiezen voor een kostenefficiënte installatie. Omdat<br />

ze draadloos werken, is er enkel bedrading<br />

nodig voor de voeding. Er hoeven dus geen<br />

kostbare meters bedrading van de bel naar het<br />

individuele appartement gelegd of vervangen<br />

te worden. De montage is snel en eenvoudig,<br />

waarna de intercom meteen operationeel is.<br />

“Je bespaart niet alleen kosten voor installatie<br />

en materiaal, maar voorkomt ook de schade en<br />

overlast die de <strong>aan</strong>leg en installatie van een<br />

conservatieve intercom met bedrading met zich<br />

meebrengt”, onderstreept Intratone. “Aanpassingen<br />

en updates voert de beheerder vanop<br />

afstand en in real time uit.” ❚<br />

“Via ons gratis en veilige online platform kunnen<br />

gebouwbeheerders alles monitoren en <strong>aan</strong>sturen zonder<br />

dat ze zich hoeven te verplaatsen”<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 109


ARCHITECTURE<br />

IN CONCRETE AND<br />

NATURAL STONE<br />

Loveld is a leading specialist<br />

contractor for architectural<br />

concrete, stone and brick<br />

faced precast facades<br />

We can design, manufacture and install bespoke<br />

precast cladding for commercial, public and<br />

residential projects in Europe. We invite you to<br />

contact our technical sales teams to find out more<br />

about the solutions we can offer your project.<br />

www.loveld.com<br />

Loveld Nv • Brug Zuid 12 • 9880 Aalter • Belgium<br />

Tel. +32 9 325 86 60 • info@loveld.com • www.loveld.com


Architectonisch beton laat<br />

wooncomplex schitteren<br />

Loveld en Binst Architects: het is een productief team dat gezamenlijk pareltjes aflevert. Het meest recente succesverhaal is The Gallery in<br />

hartje Antwerpen. De gevel met drie volumes geeft dit nieuwe wooncomplex een statige en zeer verfijnde uitstraling. Vooral het middelste<br />

volume illustreert de sterkte van de samenwerking tussen beide partijen. Loveld vertaalde de architecturale signatuur van Binst immers<br />

perfect naar de praktijk met een uitgebalanceerde combinatie van baksteen en architectonisch beton.<br />

Tekst Els Jonckheere | Beeld Tim Fisher<br />

Bij The Gallery springt de dubbele verdiepingshoge<br />

colonnade op het gelijkvloers meteen in<br />

het oog. De massieve zuilen uit groen gepolijst<br />

architectonisch beton nodigen de voorbijgangers<br />

uit om een kijkje te nemen in de open zone (de<br />

galerij) onder het gebouw. “We verwerkten en<br />

polijstten speciale groene natuursteengranulaten<br />

in het prefabbeton”, aldus Vincent Termote,<br />

salesmanager bij Loveld. “Dezelfde techniek<br />

pasten we toe in de strakkere rechthoekige en<br />

L-vormige kolommen die het gelijkvloerse gedeelte<br />

afbakenen. Ook de luxueuze appartementen<br />

boven de zuilengalerij werden uitgevoerd<br />

met hetzelfde betonrecept. Opvallend is dat<br />

de gepolijste afwerking wordt afgewisseld met<br />

gestraalde zones in zowel de horizontale als verticale<br />

delen. Hoewel het identiek beton betreft,<br />

resulteert dit in een mooi contrasterend en complementair<br />

geheel. De ambitie van zowel Binst<br />

Architects als wijzelf was een manier vinden om<br />

architectonisch beton volledig tot zijn recht te laten<br />

komen. Ik durf oprecht te stellen dat we daar<br />

met verve in geslaagd zijn.”<br />

“We verwerkten en polijstten speciale<br />

groene natuursteengranulaten in<br />

het prefabbeton”<br />

Impressionante referentielijst<br />

Loveld was dan ook niet <strong>aan</strong> zijn proefstuk toe.<br />

Sinds 1985 legt het bedrijf zich toe op geprefabriceerd<br />

architectonisch beton, met een sterke<br />

focus op hoogwaardige betonsamenstellingen<br />

en afwerkingstechnieken (zuren, stralen en<br />

polijsten). De voornaamste werkgebieden zijn<br />

(middel)hoogbouw en complexe projecten in<br />

het buitenland (vooral Nederland en UK). Daarnaast<br />

behoren sandwichgevels (combinatie van<br />

een architectonisch buitenblad, een thermische<br />

laag en een structureel binnenblad uit grijs beton)<br />

eveneens tot de corebusiness. Loveld heeft<br />

dan ook een impressionante referentielijst met<br />

onder meer het Tate Modern Museum (Londen),<br />

het hoofdkwartier van BNP Paribas Fortis (Brussel),<br />

de ministeries van Justitie en Binnenlandse<br />

Zaken (Den Haag) … Het gebouw kenmerkt zich door een uitgebalanceerde combinatie van baksteen en architectonisch beton.<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 111


“Het resultaat is een<br />

naadloze, impact- en<br />

slijtvastere plaat. Mede<br />

dankzij onze micro- en<br />

macrovezels”, zegt<br />

Steven Anseeuw.<br />

PERFORMANTE BETONPLAAT VOOR AFVALVERWERKING<br />

DANKZIJ MICRO- EN MACROVEZELWAPENING<br />

Voor een nieuwe betonvloerplaat voor de verwerking van recyclageafval zocht Vanheede Environment Group, specialist in duurzaam afvalbeheer,<br />

een performante en duurzame oplossing. Adfil, gerenommeerd producent van micro- en macropolymeervezels, werd door hoofd<strong>aan</strong>nemer<br />

TRBA ingeschakeld om de 600 m² grote betonvloerplaat mee te helpen realiseren. “Het resultaat is een naadloze, impact- en<br />

slijtvastere plaat. Mede dankzij onze micro- en macrovezels”, vertelt Steven Anseeuw, technical sales manager bij Adfil.<br />

Tekst Niels Rouvrois | Beeld Adfil<br />

Het Vlaamse Adfil – ontwikkelaar en producent<br />

van hoogperformante vezels voor de wapening van<br />

stortklaar beton, spuitbeton en prefabelementen –<br />

pleit al jaar en dag voor het gebruik van vezels als<br />

duurzaam alternatief. Steven Anseeuw: “De voordelen<br />

liggen dan ook voor de hand. Het binden<br />

van staalnetten vraagt veel manuren. Die uren kan<br />

je ergens anders efficiënter inzetten als je kiest<br />

voor vezelversterkt beton. De vezels zijn duurzaam<br />

in de tijd omdat ze hun sterkte gedurende de hele<br />

levensduur van de constructie behouden.”<br />

De sterkte en meerwaarde van de producten van<br />

Adfil kwamen mooi tot uiting bij de realisatie van<br />

de betonvloerplaat voor afvalwerking op een site<br />

van Vanheede Environment Group. Steven Anseeuw:<br />

“Vanheede Environment Group is geen<br />

onbekende voor ons. We werkten al eerder samen<br />

en toen duidelijk werd dat Adfil hen kon bijst<strong>aan</strong><br />

voor het realiseren van naadloze betonplaten, was<br />

de interesse groot. Tijdens de recyclage komen<br />

er sappen en zuren vrij die via naden tot in de<br />

bodem kunnen dringen en dat wil Vanheede Environment<br />

Group vanuit ecologisch standpunt uiteraard<br />

vermijden. Daarom zou een naadloze plaat<br />

een grote meerwaarde zijn.”<br />

SRA, macro- en microvezels<br />

Maar zo’n plaat creëren – in dit geval met een<br />

oppervlakte van 600 m² en een dikte van 20 cm<br />

– doe je niet zomaar. Steven Anseeuw: “Je moet<br />

rekening houden met verschillende factoren en<br />

dat vraagt een compleet systeem. Enerzijds is er<br />

het deel van krimpbeheersing en anderzijds is er<br />

het deel dat ervoor moet zorgen dat de plaat de<br />

nodige bewegingsvrijheid heeft.”<br />

Om krimp te beheersen, is het maximaal vasthouden<br />

van vocht in het beton zeer belangrijk, en om<br />

dit in goede banen te leiden zijn vijf elementen<br />

van dit systeem heel belangrijk. Steven Anseeuw:<br />

“De eerste twee best<strong>aan</strong> uit een combinatie van<br />

onze macro- en microvezels. Onze macrovezels<br />

‘Durus Easyfinish’ zorgen voor de wapening en<br />

helpen spanningen in het beton te verlagen. De<br />

112 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Alle stappen moeten goed uitgevoerd worden, van uiterst nauwkeurige nivelleringswerken, plaatsing van het plastiek membr<strong>aan</strong> en randstroken tot het polieren van het beton.<br />

microvezels ‘Crackstop M Ultra’ houden het water<br />

langer vast en zorgen bovendien voor een betere<br />

slagvastheid, waardoor de plaat naar slijtage toe<br />

ook duurzamer wordt. Belangrijk <strong>aan</strong>gezien er<br />

zwaar materieel, zoals een bulldozer, heel actief<br />

zal zijn op de plaat. Een ander minder gekend element<br />

dat helpt om krimp te beheersen, is ‘Crackstop<br />

Liquid’ of ‘Shrinkage Reducing Agent’. Dit<br />

cruciale product vermindert het krimppotentieel<br />

van het beton, wat de krimpspanningen significant<br />

verlaagt en zo het risico op de vorming van<br />

krimpscheuren nogmaals beperkt.”<br />

Ieder detail belangrijk<br />

“Een goede plaatsing is absoluut cruciaal voor<br />

deze bijzonder technische toepassing”, gaat Steven<br />

Anseeuw verder. “Alle stappen moeten goed<br />

uitgevoerd worden, van uiterst nauwkeurige nivelleringswerken,<br />

plaatsing van het plastiekmembr<strong>aan</strong><br />

en randstroken tot het polieren van het<br />

beton. Omdat elk detail belangrijk is om tot een<br />

goed resultaat te komen, hebben we de mensen<br />

van TRBA gedurende het hele proces bijgest<strong>aan</strong><br />

“Onze macrovezels zorgen voor de<br />

wapening en helpen spanningen in het<br />

beton te verlagen”<br />

met advies. Ook tijdens het storten waren we<br />

<strong>aan</strong>wezig. Ik wil zeker ook een pluim geven <strong>aan</strong><br />

TRBA en onder<strong>aan</strong>nemer Carrofloor, zowel voor<br />

de voorbereidende werken en de uitvoering als<br />

de zeer goede kwaliteit van het beton. Omdat<br />

de vrije ligging van de plaat heel belangrijk is,<br />

was ook het nauwkeurig plaatsen van de randstroken<br />

een <strong>aan</strong>dachtspunt. Om de transitie<br />

van de ene naar de andere plaat te optimaliseren,<br />

werd er bewust gekozen voor sinusvoegen.<br />

Dit zorgt weer voor minder slijtage en dus een<br />

duurzamer eindresultaat.”<br />

Performant eindresultaat<br />

“Net voor de start van de polierwerken werd op<br />

ons advies ook onze CrackStop Ultra-finish over<br />

de plaat verneveld. Daarmee koop je tijd en verhinder<br />

je dat de plaat vocht verliest tijdens het<br />

polieren. En het zorgt voor een iets vettigere pasta<br />

op de toplaag van het beton, die een mooiere afwerking<br />

mogelijk maakt en resulteert in een nog<br />

hardere toplaag. Het samenspel van al deze stappen<br />

leidde uiteindelijk tot een zeer performante,<br />

impact- en slijtvaste plaat zonder naden”, besluit<br />

Steven Anseeuw. ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 113


Waregem Waterfront<br />

ARCHITECTURAAL DRIELUIK COMBINEERT<br />

VERSCHILLENDE FUNCTIES<br />

De intussen al iconische woontorens Ascot en Windsor maken deel uit van het prestigieuze totaalproject Waterfront in Waregem. De omgeving<br />

rond de Elindus Arena onderging de voorbije jaren een spectaculaire transformatie. Het onbestemde gebied werd omgetoverd tot een<br />

levendig nieuw stadsdeel.<br />

Tekst Anastasia Verleysen, B2Ai architects |<br />

Beeld Jami Productions, Klaas Verdru<br />

114 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Waterfront Waregem<br />

Waterfront ligt tussen het Regenboogpark en de zuidelijke binnenring van Waregem,<br />

op wandelafstand van het centrum. Dit gebied was lang een parking<br />

en verzamelplaats voor de voetbalfans die in de Elindus Arena supporterden<br />

en bijgevolg de ideale locatie om een antwoord te bieden op de toenemende<br />

vraag naar stedelijk wonen. Stad Waregem verkocht drie gronden <strong>aan</strong> ION,<br />

Steenoven en Alheembouw, waarna een masterplan werd ontworpen voor<br />

een <strong>aan</strong>trekkelijke buurt waar wonen, werken en ontspannen hand in hand<br />

g<strong>aan</strong>. De architectuurwedstrijd maakte duidelijk welke voorzieningen <strong>aan</strong>wezig<br />

moesten zijn: twee woontorens, een kantoorgebouw en een hotel met bar,<br />

verankerd in een groene publieke setting die zich integreert in de binnenstad.<br />

Gelaagd totaalconcept<br />

“Door verouderde structuren anders te organiseren, kunnen restzones getransformeerd<br />

worden tot boeiende stadsdelen die zich kwalitatief inpassen in het<br />

best<strong>aan</strong>de weefsel”, zegt Tim Wielfaert, architect en zaakvoerder bij Wielfaert<br />

Architecten. “Samen met B2Ai maakten we van Waterfront een gelaagd totaalconcept<br />

dat een evenwicht biedt tussen het publieke en private domein.”<br />

Stijn Colpaert, ingenieur-architect bij B2Ai, vult <strong>aan</strong>: “Het kantoorgebouw, hotel<br />

en de woontorens vormen een architecturaal drieluik, waarbij elk gebouw<br />

zich op zijn eigen manier verhoudt tot de context. Deze nieuwe volumes hebben<br />

elk een specifieke vormgeving en inplanting. Door middel van ritmiek,<br />

volumetrie en materialisatie creëren we eenheid in verscheidenheid. Het hotel<br />

en kantoorgebouw zijn afgeronde paviljoenen met horizontale boorden in<br />

architectonisch beton. Een knipoog naar het nabijgelegen voetbalstadion.”<br />

Gebouwen zonder richting<br />

Daartegenover st<strong>aan</strong> de Y-vormige woontorens met dertien bouwlagen en<br />

onregelmatige uitkragingen van de hogere verdiepingen. Ze verbreden in de<br />

hoogte, zodat het maaiveld en het zicht tussen de gebouwen open blijft. “Zo<br />

ontstaat een spel tussen densiteit en openheid, bebouwd en onbebouwd,<br />

privé en publiek. Dat zet de dynamiek van de gebouwen nog meer kracht bij.<br />

De spiegelvijver verenigt meerdere functies in het geheel. (Beeld: Klaas Verdru)<br />

In het masterplan is plaats voor twee woontorens, een kantoorgebouw<br />

en een hotel met bar. (Beeld: Jami Productions)<br />

Geen enkel volume heeft een voor- of achterkant. Het zijn gebouwen zonder<br />

richting”, benadrukt Xavier Callens, architect, CCD en partner bij B2Ai. “De<br />

torens lijken de ged<strong>aan</strong>te van een gestapelde verkaveling <strong>aan</strong> te nemen.”<br />

De twee woontorens spreken tot de verbeelding. Hun uitgesproken volumetrie<br />

gaat gepaard met een zekere lichtheid door het materiaalgebruik (glas, zandkleurige<br />

natuursteen en bronskleurig aluminium). “Dit uittorenende duo creëert<br />

een warm, ontvankelijk poortgebouw <strong>aan</strong> de ingang van Waregem. De sculpturale<br />

kwaliteit waarborgen we door de kartelvormige terrassen en een gevarieerd<br />

gevelbeeld. Geen enkel terras is hetzelfde. Ingeklemde glazen borstweringen<br />

bieden een oneindig uitzicht over de omgeving en worden onderbroken door<br />

stenen wanden die beschutting en variatie bieden”, zegt Xavier Callens. “Een<br />

variatie die zich ook binnen doorzet. Alle woonunits hebben een andere beleving<br />

door verschillende oriëntaties, zichten en indelingen. Zo is elk appartement<br />

<strong>aan</strong>gepast <strong>aan</strong> de unieke identiteit en leefwereld van de bewoners.”<br />

Groene stadsbiotoop<br />

In grootschalige projecten met een mix van functies is de bundeling van energetische<br />

technieken de oplossing van de toekomst. Om restenergie te beperken<br />

en optimaal te benutten, zijn de technische installaties zoveel mogelijk<br />

gecentraliseerd op de site, is er een miniwarmtenet <strong>aan</strong>gelegd en kunnen<br />

bewoners diverse energieopwekkers slim inzetten in functie van een zo laag<br />

mogelijke energiefactuur.<br />

“De ambitie van het masterplan was om een plek van verbinding en ontmoeting<br />

te creëren, als zuidelijke schakel richting de binnenstad, inclusief<br />

een uitnodigende en toegankelijke atmosfeer met een meerwaarde voor<br />

stad, bewoner, bezoeker en fauna en flora”, zegt Pieterjan Vermoortel, ingenieur-architect<br />

en CEO bij B2Ai. “Om en rond de gebouwen ontluiken<br />

allerlei doorsteken, semipublieke zones en terrassen, omgeven met veel<br />

groen. Zo is er tussen hotel en torens een spiegelvijver ingericht. Die vormt<br />

niet enkel een intrigerend beeld en verfrissend spelelement, maar faciliteert<br />

ook de richting en zonering. Banken creëren zitplekken in het verlengde<br />

van de mooiste zichten. De zuidelijke rand van Waregem vervelt zo tot een<br />

levendige stadsbiotoop waar mens en natuur samen gedijen, tussen wonen,<br />

werken, verblijven en ontspannen in.” ❚<br />

De vormgeving van het kantoorgebouw is een knipoog naar het nabijgelegen<br />

voetbalstadion. (Beeld: Klaas Verdru)<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer<br />

Architect<br />

ION (Waregem) en Steenoven (Roeselare)<br />

B2Ai architects (Roeselare) en<br />

Wielfaert Architecten (Waregem)<br />

Atelier Arne Deruyter (Roeselare)<br />

Landschapsarchitect<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer woontorens en hotel<br />

BAM Interbuild (Antwerpen)<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer kantoorpaviljoen<br />

Alheembouw (Oostnieuwkerke)<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 115


Hasselt RE|CORE<br />

NIEUW LEVEN VOOR ICONISCHE SITE<br />

In Hasselt wordt de voormalige Recor-site omgebouwd tot een veelzijdig industrieterrein. De eerste ondernemingen kunnen er vanaf eind<br />

<strong>2023</strong> terecht. De ambitie is klaar en duidelijk: de duurzaamste bedrijvencampus in Vl<strong>aan</strong>deren worden, met <strong>aan</strong>dacht voor mens en milieu in<br />

een rendabele bedrijfseconomische context.<br />

Tekst Marlies Decavel | Beeld Futurn<br />

Veel Hasselaren dragen het oude meubelbedrijf Recor in hun hart. De iconische<br />

rode neonverlichting vormde het vertrekpunt bij de herontwikkeling van<br />

de site. Deze wordt in goede banen geleid door projectontwikkelaar Futurn,<br />

die zich toespitst op de duurzame herontwikkeling van bedrijfsvastgoed. Op<br />

de ruim 90.000 m² oppervlakte komen zowel grote als kleine kmo-units, opslagloodsen,<br />

ateliers, kantoren, sport- en belevingszalen en parkeerinfrastructuur.<br />

Behalve heel wat gebouwen wordt er vooral ook open ruimte voorzien<br />

voor groen, rust en natuur. “Een logische keuze”, zegt bestuurder Herman<br />

Verwimp van bouwbedrijf Mathieu Gijbels, dat een thuismatch speelt. “We<br />

hadden jaren geleden al ons oog laten vallen op deze site, dus bij de verkoop<br />

ervan in 2021 grepen we onze kans om deze toplocatie optimaal te benutten.<br />

Samen met Futurn, UAU collectiv en diverse studiebureaus werkten we het<br />

RE|CORE-masterplan uit. Onze ambitie is om van deze plek de duurzaamste<br />

bedrijvencampus in Vl<strong>aan</strong>deren te maken, met <strong>aan</strong>dacht voor mens en milieu<br />

in een rendabele bedrijfseconomische context.”<br />

Meer dan goed isoleren<br />

Futurn is een expert op het vlak van herontwikkeling en opwaardering van<br />

bedrijfsvastgoed. Via sanering, afbraak, renovatie en nieuwbouw frist de<br />

projectontwikkelaar oude panden en terreinen op in plaats van nieuwe<br />

ruimte in te nemen. Zo realiseren ze moderne, polyvalente, duurzame en<br />

maatschappelijk verantwoorde bedrijvenparken met een zo laag mogelijke<br />

ecologische voetafdruk. “Duurzaam ontwikkelen is niet alleen wat extra<br />

isoleren”, benadrukt Clémence Corthouts, projectontwikkelaar bij Futurn.<br />

“Het gaat over energie, bouwstijlen en -materialen, mobiliteit, groenzones,<br />

vrije ruimte, menselijk welzijn en zoveel meer. Hiervoor ontwikkelden we<br />

een charter dat we met alle partijen naleven, vanaf de ontwerpfase tot de<br />

volledige oplevering binnen enkele jaren, maar ook daarna. We willen dat<br />

de ondernemingen die op de site zullen huizen deze visie verder uitdragen,<br />

zelfs nadat we dit project hebben afgerond.”<br />

Het charter bestaat uit zes domeinen voor duurzaam ondernemen: energie,<br />

fysiek en mentaal welzijn, levenslang leren en maatschappelijke<br />

initiatieven binnen en buiten de campus. Een parkmanager en communitymanager<br />

zullen op termijn de concrete uitvoering van dit duurzaamheidscharter<br />

ondersteunen en begeleiden. Op die manier worden alle partijen<br />

<strong>aan</strong>gemoedigd om een actieve rol op te nemen in dit beleid en een onderlinge<br />

samenhang na te streven.<br />

Een nieuw stadsdeel<br />

Bij de realisatie van RE|CORE wordt volop <strong>aan</strong>dacht besteed <strong>aan</strong> beleving.<br />

Zowel voor de medewerkers in de bedrijven als voor de inwoners van de<br />

stad zal het een <strong>aan</strong>gename plek zijn. “RE|CORE is geen eiland. Integendeel.<br />

Het is een gloednieuw district dat voor iedereen toegankelijk is”, vult<br />

Lize Gielkens, architecte bij UAU collectiv, <strong>aan</strong>. “We kiezen bewust voor<br />

een fietspad dat de site doorkruist en voor gemeenschappelijke sport- en<br />

116 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


RE|CORE Hasselt<br />

Op de innovatieve bedrijvencampus is het <strong>aan</strong>genaam toeven, zeker op een van<br />

de vele groenzones op het domein.<br />

RE|CORE wordt het schoolvoorbeeld voor duurzaam ondernemen op verschillende<br />

domeinen: energie, fysiek en mentaal welzijn, levenslang leren, maatschappelijke<br />

initiatieven en community.<br />

RE|CORE is een gloednieuw district in Hasselt waar zowel medewerkers<br />

als inwoners graag zullen vertoeven.<br />

“RE|CORE is geen eiland. Integendeel, het is een gloednieuw<br />

district dat voor iedereen toegankelijk is”<br />

belevingsfaciliteiten. Dit is een plek waar je wil zijn. Wij noemen het een<br />

five-to-ninecultuur. Dit moedigt verbinding en inclusie <strong>aan</strong> over de bedrijfsgrenzen<br />

heen, wat de innovatiedrang, het welbevinden en de betrokkenheid<br />

verhoogt. Ook dat is duurzaam ondernemen.”<br />

Geen losse eindjes<br />

De werken <strong>aan</strong> RE|CORE zijn ondertussen een tweetal jaar <strong>aan</strong> de gang<br />

en zullen nog zeker drie jaar duren. Toch kunnen vanaf eind <strong>2023</strong> de eerste<br />

bedrijven hun intrek nemen in de kantoren en kleine kmo-units. “Al<br />

voor de start van de werken was er een grote interesse in het project”,<br />

besluit Clémence Corthouts. “Onze goede voorbereiding en glasheldere<br />

communicatie missen hun doel niet. Het is een masterplan dat van a tot z<br />

klopt, zonder losse eindjes.”<br />

Bedrijven met interesse om kantoren, loodsen of kmo-units te kopen vinden alle<br />

informatie over het project op de website van RE|CORE Hasselt. ❚<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer<br />

Architect<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer(s)<br />

Futurn (Kortrijk)<br />

UAU collectiv (Hasselt)<br />

Mathieu Gijbels (Oudsbergen)<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 117


WWW.FUTURN.COM<br />

R E A L<br />

E S T A T E<br />

T H A T<br />

F I T S<br />

EEN NIEUWE VISIE OP<br />

DE HERONTWIKKELING<br />

VAN VEROUDERD EN<br />

ONDERBENUT VASTGOED.


VOOR DUURZAME,<br />

COMFORTABELE EN<br />

INTELLIGENTE GEBOUWEN<br />

equans.be


Snellere energietransitie dankzij<br />

integraal energiebeheer<br />

Willen we tegen 2<strong>05</strong>0 in een CO 2<br />

-neutrale wereld leven, dan is het dringend tijd om maximaal in te zetten op een duurzame en klimaatbestendige<br />

toekomst. Sommige gebouweigenaars en -beheerders beschikken echter niet over de vereiste knowhow en/of zien het niet<br />

zitten om hier de nodige tijd, moeite en – letterlijk en figuurlijk – energie in te steken. Gelukkig kunnen ze terecht bij Equans Belgium, dat<br />

desgewenst het volledige energiebeheer op zich neemt, inclusief onderhoud en exploitatie van de technische installaties. “Zo combineren<br />

we verschillende voordelen – volledige ontzorging, lagere energiekosten, een reductie van de CO 2<br />

-uitstoot én meer comfort – in een<br />

ruime variatie <strong>aan</strong> gebouwen: van vakantiewoningen en overheidsgebouwen tot busstelplaatsen, zwembaden en vliegtuighangars”, aldus<br />

energieconsultant Bart Marquebreucq.<br />

Tekst Tim Janssens | Beeld Equans, Jurgen de Witte<br />

Europa is formeel: het energieverbruik en de CO 2<br />

-<br />

uitstoot moeten drastisch naar omlaag. Meten is<br />

weten, dus om hun energieverbruik in kaart te<br />

brengen, g<strong>aan</strong> heel wat overheden, bedrijven en<br />

gebouwbeheerders <strong>aan</strong>kloppen bij Equans, dat<br />

hen via slim energiemanagement (EMS) ondersteunt<br />

bij hun energietransitie. “Een goed voorbeeld<br />

hiervan is de Hoge Rielen in Kasterlee, een<br />

jeugdverblijfsdomein van de Vlaamse overheid.<br />

Dit telt zestig gebouwen, waaronder een hostel,<br />

restaurant, theater, een verblijfsgebouw, twee woningen,<br />

loodsen … Wij verzamelen alle data die<br />

te maken hebben met energie en visualiseren ze<br />

op een overzichtelijk platform. Ook het beheer van<br />

de meters, de IT-infrastructuur en de bijbehorende<br />

software behoort tot ons takenpakket. Bijzonder is<br />

dat de opdrachtgever, de Vlaamse overheid, eveneens<br />

een bidirectionele koppeling met het reservatiesysteem<br />

wilde, zodat het energie- en waterverbruik<br />

rechtstreeks kan worden doorgerekend. Voor<br />

de huurders is dat een stimulans om zuinig te zijn,<br />

terwijl beheerders snel bepaalde lekken of anomalieën<br />

kunnen detecteren, zowel voor heel het<br />

vakantiepark als voor ieder gebouw afzonderlijk.<br />

Dit proces wordt integraal in goede banen geleid<br />

door verschillende diensten binnen Equans”, legt<br />

Bart Marquebreucq uit.<br />

EPC-contracten<br />

Vaak gaat Equans nog een heel stuk verder dan<br />

monitoren en analyseren. Klanten die tuk zijn op<br />

volledige ontzorging kunnen opteren voor een<br />

energieprestatiecontract. “Op basis van een doorgedreven<br />

audit, waarbij we het energieverbruik en<br />

de best<strong>aan</strong>de infrastructuur grondig onder de loep<br />

nemen, formuleren we concrete doelstellingen,<br />

In een vliegtuighangar in Melsbroek speelt Equans kort op de bal in opdracht van de Belgische luchtmacht, die erg beg<strong>aan</strong> is met het optimaliseren van het energieverbruik.<br />

120 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


“Via slim energiebeheer dragen we meer dan ons steentje bij<br />

<strong>aan</strong> de energietransitie, die dankzij onze inbreng sneller en<br />

efficiënter kan worden doorgevoerd”<br />

die we vervolgens realiseren <strong>aan</strong> de hand van<br />

energiebesparende maatregelen. Het gaat zowel<br />

om quick wins – gebruikersgedrag <strong>aan</strong>passen,<br />

best<strong>aan</strong>de installaties beter inregelen, overgedimensioneerde<br />

installaties vervangen door efficientere<br />

alternatieven … – als (een combinatie van)<br />

vooruitstrevende duurzame ingrepen”, vertelt Bart<br />

Marquebreucq. “Een van de eerste EPC-contracten<br />

die we afsloten, was met Stad Geel, waar we onder<br />

meer WKK-installaties plaatsten en inzetten<br />

op de <strong>aan</strong>leg van een warmtenet. Van studies<br />

over uitvoering tot energiemonitoring en installatiebeheer:<br />

alles is in handen van Equans, tot en<br />

met een deel van de financiering. Aangezien het<br />

om een prestatiecontract gaat, is daar tevens een<br />

garantie <strong>aan</strong> gekoppeld: als het vooropgestelde<br />

percentage energiebesparing niet gehaald wordt,<br />

passen we het verschil bij. We volgen alles zeer<br />

strikt op, zodat we meteen kunnen bijsturen waar<br />

nodig. Een belangrijk extra voordeel van onze EPCcontracten<br />

is dat niet enkel de energie-efficiëntie<br />

van onze klanten erop vooruitgaat (inclusief reductie<br />

van energiekosten en CO 2<br />

-uitstoot), maar<br />

dat ook hun comfort er wel bij vaart.”<br />

DBFM-projecten<br />

Een derde contractvorm die Equans graag toepast<br />

in het kader van energiebeheer is DBFM. “Zo beheren<br />

we al meer dan acht jaar een reeks stelplaatsen<br />

van De Lijn. In Leuven hebben we bijvoorbeeld<br />

een geothermische installatie en extra hoogspanningscabines<br />

voor het opladen van elektrische<br />

bussen geplaatst. We zijn nauw betrokken bij alles<br />

wat er gebeurt op die site, inclusief m<strong>aan</strong>delijkse<br />

rapportages. Ook de technische installatie en het<br />

elektriciteits-, water-, en gasverbruik van verschillende<br />

zwembaden van Sportoase volgen we op in<br />

het kader van een DBFM-contract. Hetzelfde geldt<br />

voor een vliegtuighangar in Melsbroek, waar we<br />

kort op de bal spelen in opdracht van de Belgische<br />

luchtmacht, die erg beg<strong>aan</strong> is met het optimaliseren<br />

van het energieverbruik. Tot slot voeren we<br />

eveneens losst<strong>aan</strong>de audits uit, onder meer in<br />

het kader van de nieuwe EPC NR-regelgeving. Om<br />

maar te zeggen: onze scope is erg ruim. Maar ondanks<br />

die variatie <strong>aan</strong> projecten en contracten is er<br />

wel één belangrijke rode draad: overal dragen we<br />

meer dan ons steentje bij <strong>aan</strong> de energietransitie,<br />

die dankzij onze inbreng sneller en efficiënter kan<br />

worden doorgevoerd. Een win-win-winsituatie voor<br />

onszelf, onze klanten én de planeet!” ❚<br />

In de Hoge Rielen in Kasterlee verzamelt Equans alle data die te maken hebben met energie.<br />

Deze worden bovendien gevisualiseerd op een overzichtelijk platform.<br />

In het kader van een DBFM-overeenkomst beheert Equans al meer dan acht jaar een reeks stelplaatsen van De Lijn.<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 121


Kortrijk Kaskade<br />

PANORAMISCH<br />

UITZICHT OP DE LEIE<br />

Wonen op een steenworp van de Kortrijkse Grote Markt, met de Leie in je voortuin. Dat is precies wat het project Kaskade biedt. Langs de<br />

Handelskaai herbergt het complex 26 wooneenheden, een ondergrondse parking en een groene binnentuin. De leefruimtes situeren zich <strong>aan</strong><br />

de voorzijde, met grote raampartijen die het daglicht en het mooie uitzicht maximaal binnentrekken.<br />

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Kurt Desplenter<br />

122 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Kaskade Kortrijk<br />

Net zoals de witte bakstenen en de houten geveldelen elkaar afwisselen, heeft ook het schrijnwerk twee kleuren: RAL 9001 (wit) en RAL 7030 (<strong>aan</strong>leunend bij de houttint).<br />

“De panoramische ramen, de teruggetrokken schuiframen<br />

en ingeklemde glazen balustrades spelen maximaal in op de<br />

<strong>aan</strong>wezigheid van de Leie voor de deur”<br />

Kaskade vervangt enkele panden die al lang leegstonden. De verschillende<br />

percelen werden samengevoegd tot een veelzijdige projectsite. “Toch speelt<br />

de historische percelering nog een duidelijke rol”, zegt Dennis Delvael van<br />

Markland Architecten. “We werkten met slanke gestapelde volumes met een<br />

verschillende materialisatie. Geveldelen in witte bakstenen wisselen af met<br />

houten gevels. Bovendien vormt Kaskade de overgang tussen de hoge appartementen<br />

<strong>aan</strong> de oostelijke zijde en de eerder kleinschalige bebouwing met<br />

twee tot drie bouwlagen <strong>aan</strong> de andere zijde. Om het nieuwe appartementencomplex<br />

vlot in te passen, ontwierpen we een gebouw met getrapte volumes.”<br />

Naast de Leie is ook de groene collectieve binnentuin een belangrijke troef.<br />

Door <strong>aan</strong> de straatkant een dubbelhoge inkom met een grote uitsparing te<br />

voorzien, worden passanten naar dat groen getrokken. “Glas speelt sowieso<br />

een belangrijke rol in dit project. De panoramische ramen tot op de gevel,<br />

de teruggetrokken schuiframen en de ingeklemde glazen balustrades <strong>aan</strong> de<br />

inpandige terrassen spelen maximaal in op de <strong>aan</strong>wezigheid van de Leie voor<br />

de deur. Een uniek uitzicht voor de bewoners.”<br />

Duurzaam schrijnwerk<br />

Voor de uitvoering van het buitenschrijnwerk was Duralu <strong>aan</strong> zet. Deze vaste<br />

SAPA Aluminium Vakman produceerde de ramen en schuiframen op maat.<br />

De profielen werden <strong>aan</strong>geleverd door SAPA, onderdeel van Norsk Hydro SA.<br />

“Ons moederbedrijf is al sinds 19<strong>05</strong> bezig met het opwekken van hernieuwbare<br />

energie. Het smelten en recycleren van aluminium en het extruderen<br />

was dan ook een logische volgende stap. Duurzaamheid staat hier namelijk<br />

hoog op de agenda”, zegt Ebru Gunaydin van Hydro Building Systems. “De<br />

kracht van aluminium is dat het licht, sterk en bewerkbaar is, maar vooral ook<br />

oneindig recycleerbaar zonder verlies van kwaliteit en sterkte. Onze Hydro<br />

Circal bestaat uit minimaal 75 % post-consumed scrap. Dat eindelevensduuraluminium<br />

halen we uit de samenleving en geven we een tweede leven.”<br />

Het gebruikte Hydro Circal 75R Aluminium heeft een uiterst lage CO 2<br />

-uitstoot<br />

van 2,3 kg CO 2<br />

/kg aluminium. Een stuk lager dan het Europese gemiddelde<br />

van 8,60 kg CO 2<br />

/kg aluminium. Constructeur Duralu verwerkte de SAPAprofielen<br />

in zijn eigen atelier. <br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 123


Kortrijk Kaskade<br />

UW VAKMAN VOOR RAMEN<br />

EN DEUREN IN ALUMINIUM<br />

WWW.DURALU.BE +32(0)56 51 70 51<br />

124 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Kaskade Kortrijk<br />

Door <strong>aan</strong> de straatkant een dubbelhoge inkom met een grote uitsparing te voorzien, worden passanten naar de groene collectieve binnentuin getrokken.<br />

“Dit was een leuk project met veel afwisseling”, weet Dieter Moonen van Duralu.<br />

“Er kwam veel positionering en uitmeting <strong>aan</strong> te pas. Bepaalde façades<br />

moesten na het plaatsen van het schrijnwerk nog verder gemetst worden. De<br />

dagkanten werden dan weer afgewerkt door de pleisteraars. Door een goede<br />

communicatie verliep alles vlot.”<br />

Duralu: “Waar de ramen naar achter zijn geplaatst, ontst<strong>aan</strong> mooie grote<br />

terrassen. Op de andere geveldelen versterkt het panoramisch glas dan weer<br />

het contact met de buitenomgeving. Zo draagt ons schrijnwerk bij <strong>aan</strong> een<br />

<strong>aan</strong>gename woonbeleving.” ❚<br />

Net zoals de witte bakstenen en de houten geveldelen elkaar afwisselen,<br />

heeft ook het schrijnwerk twee kleuren: RAL 9001 (wit) en RAL 7030 (<strong>aan</strong>leunend<br />

bij de houttint). Duralu maakte de circa 150 ramen, deuren en schuiframen<br />

en plaatste ze vakkundig op de werf. Projectleider Bert Vanneste van<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer<br />

Architect<br />

Steenoven (Roeselare)<br />

Markland Architecten (Kortrijk)<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 125


TORENKRAAN BEPALEND<br />

VOOR TIMING EN BUDGET<br />

VAN BOUWPROJECTEN<br />

Bij Stravers Torenkranen koop of huur je ‘flat-top’-<br />

kranen van Terex en Comansa voor gewichten van 5 tot<br />

50 ton. Hun sterktes? Een scherpe prijs, goede bereikbaarheid<br />

en snelle respons.<br />

Tekst uwtekst.be | Beeld Stravers Torenkranen<br />

Een kr<strong>aan</strong> van Stravers in Amsterdam. Van Roey bouwt er twee woontorens.<br />

126 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


“We combineren scherpe prijzen met een<br />

goede bereikbaarheid”<br />

Bij grote bouwwerken is een kr<strong>aan</strong> bepalend voor<br />

de timing en het budget van de werken. Valt zo’n<br />

kr<strong>aan</strong> uit en is je bouwteam technisch werkloos?<br />

Dan verlies je tienduizenden euro’s per uur dat<br />

die kr<strong>aan</strong> niet draait. Als <strong>aan</strong>nemer win je dus<br />

het meest bij een goede bouwkr<strong>aan</strong>. En loopt<br />

er toch iets mis? Dan wil je direct een technisch<br />

team ter plaatse dat de downtime tot het strikte<br />

minimum beperkt. Precies dat zijn de troeven van<br />

Stravers Torenkranen. Accountmanager Pieter<br />

van Dam: “We investeren voortdurend in de modernisering<br />

van onze kranenvloot. En we zetten<br />

in op bereikbaarheid: bij storingen hoeven klanten<br />

maar een belletje te geven en onze technicus<br />

is al onderweg.”<br />

Kranen voor Van Roey<br />

Een van de trouwe klanten van Stravers Torenkranen<br />

sinds 2012 is bouwbedrijf Van Roey.<br />

Stravers leverde voor hen onder andere kranen<br />

voor de bouw van de bibliotheek in Aalst, het<br />

sportcentrum voor The British School of Brussels<br />

en het bezoekerscentrum op de Amerik<strong>aan</strong>se<br />

Begraafplaats in het Nederlandse Margraten.<br />

Van Roey bouwt op dit moment twee woontorens<br />

voor project SPOT in Amsterdam. Ook daar<br />

vind je twee torenkranen van Stravers Torenkranen<br />

terug. Kyo De Fraeye, projectdirecteur bij<br />

Van Roey: “Stravers slaagt erin om een scherpe<br />

prijs te combineren met een goede bereikbaarheid.<br />

Ze durven ook gerust de lastigere klussen<br />

<strong>aan</strong>. Zo zijn de bouwomstandigheden niet altijd<br />

evident. Stravers denkt bij elk project mee over<br />

welke kr<strong>aan</strong> op die plaats en voor die opdracht<br />

de beste keuze is. En ze zijn bereid om the extra<br />

mile te g<strong>aan</strong>. Zo voerden we in Margraten op een<br />

bepaald moment 72 uur <strong>aan</strong> een stuk betonwerken<br />

uit. Stravers bracht speciaal voor die klus alle<br />

Torenkr<strong>aan</strong> op de Amerik<strong>aan</strong>se Begraafplaats<br />

in Margraten.<br />

mogelijke reservestukken voor de kr<strong>aan</strong> naar de<br />

werf. Zodat we direct weer operationeel zouden<br />

zijn, mocht de kr<strong>aan</strong> stilvallen.” ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 127


Toon<strong>aan</strong>gevend in complexe bemalingen<br />

ruime expertise als studiebureau & installatiebedrijf<br />

• Bedenker van maatoplossingen en performante ontwateringssystemen<br />

• Uitvoeren van volledige monitoringsprogramma’s, pomp- en zettingsproeven<br />

• Expert in retourbemalingssystemen en het verpompen van grondwater over lange afstanden<br />

• Het uitvoeren van geothermische boringen voor uw duurzame projecten<br />

• Beheren van het volledige bemalingstraject vanaf vergunnings<strong>aan</strong>vraag tot en met een uitvoering<br />

• Real-time bewaking en alarmering<br />

• 24u/24u permanentie<br />

Contacteer ons<br />

• info@gsmeyers.be<br />

• 03 484 40 57<br />

Ontdek<br />

onze vacatures<br />

Wij zijn op zoek naar extra<br />

collega’s voor onze vele<br />

werven over heel Vl<strong>aan</strong>deren<br />

of ons kantoor in Zandhoven.<br />

• Werfleider<br />

• Projectleider<br />

• IOT Engineer<br />

• Milieudeskundige<br />

• Geoloog<br />

• Boormeester<br />

- GSMEYERS.BE -


SENSOREN VOLGEN 24/7<br />

GRONDWATER VOOR BEMALING OP<br />

G. Smeyers uit Zandhoven is gespecialiseerd in bemalingsstudies en<br />

bronbemalingen voor grote bouwprojecten. Devlin Depret werkt als<br />

hydrogeoloog bij het bedrijf: "De milieuwetgeving wordt alsmaar<br />

strenger en ons water steeds kostbaarder. Daarom zetten we meer<br />

en meer in op retourbemaling en het hergebruik van bemalingswater.<br />

Met onze simulatiestudies en pompproeven bereiden we de<br />

bemaling grondig voor."<br />

Tekst uwtekst.be | Beeld G. Smeyers<br />

Om te kunnen bouwen, moet het grondwater op de bouwplaats tijdelijk verlaagd<br />

worden. Terwijl vroeger duizenden liters water terechtkwamen in de<br />

riolering, gaat de voorkeur nu naar retourbemaling, waarbij het grondwater<br />

even verderop terug in de grond gaat. Welke impact heeft de bemaling op de<br />

omgeving? Is er eventueel sprake van verontreiniging in de grond? En hoeveel<br />

water kan de grond <strong>aan</strong> bij retourbemaling? G. Smeyers voert pompproeven<br />

uit, doet bemalingsstudies en maakt grondwatermodellen in 3D.<br />

Netwerk van sensoren<br />

Devlin Depret werkt als hydrogeoloog op de studiedienst van G. Smeyers: “Via<br />

een pompproef bepalen we de doorlatendheid van de bodem en kennen we<br />

het debiet dat moet worden weggepompt. Met de retourproef pompen we<br />

meer dan een m<strong>aan</strong>d lang water op uit de ene put en leiden we dat water<br />

G. Smeyers zet meer en meer in op retourbemaling en waterhergebruik.<br />

naar een andere put. Een van onze sterktes is dat we werken met sensoren<br />

die continu de waterdruk meten. We monitoren alles vanop afstand. Op basis<br />

van die proeven maken we een grondwatermodel en daarna kunnen de echte<br />

bemalingswerken van start g<strong>aan</strong>. Ook dan volgen we via onze sensoren de<br />

waterstanden permanent op. Als het grondwater laag genoeg staat, kunnen<br />

de grondwerken beginnen.”<br />

Met pompproeven schat bemalingsbedrijf G. Smeyers het waterdebiet in.<br />

Poort Ertbrand in Kapellen<br />

G. Smeyers doet vooral bemalingen voor grote bouw- en renovatieprojecten<br />

zoals O’Sea in Oostende, Uplace in Dendermonde en de Royerssluis in de haven<br />

van Antwerpen. Bouwbedrijf Hooyberghs stelde G. Smeyers <strong>aan</strong> voor de<br />

bemaling voor Poort Ertbrand in Kapellen. Op de hoek van de Ertbrandstraat<br />

en Klinkaardstraat komt daar een nieuwe site met appartementen, sociale<br />

woningen, een Delhaize en een ondergrondse parking. De bronbemaling start<br />

in het voorjaar van 2024. Vandaag is Devlin Depret al <strong>aan</strong> de slag met proeven<br />

en studies. “Kapellen is een regio met heel doorlaatbaar zand. Dat betekent<br />

dat we grote hoeveelheid grondwater zullen oppompen. We verpompen<br />

maximaal 300 m³ water per uur. 15 tot 20 m³ water wordt geloosd, de rest<br />

gaat opnieuw de grond in.” ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 129


Dentergem Slagerij Robby & Angelique<br />

STERK STAALTJE INDUSTRIEBOUW VOOR<br />

MODERNE SLAGERIJ MET BEL-ETAGEWONING<br />

In het West-Vlaamse Dentergem is Slagerij Robby & Angelique deze dagen ‘talk of the town’. Aangezien ze op haar voormalige locatie letterlijk<br />

en figuurlijk uit haar voegen barstte en een verbouwing geen optie was, verhuisde ze onlangs naar een indrukwekkende nieuwbouw langs<br />

de Markegemsesteenweg, die verrees op het perceel achter de woning van de gelijknamige uitbaters. Het resultaat mag er wezen, want<br />

de slagerij is voort<strong>aan</strong> liefst drie keer groter en beschikt over een eigen parking. Bovendien is er boven op de winke<strong>lr</strong>uimte ook nog een<br />

discrete bel-etagewoning met twee verdiepingen gerealiseerd. Een bouwkundige en architecturale uitdaging van formaat, die dankzij optimaal<br />

teamwork met brio werd voltooid.<br />

Tekst Tim Janssens | Beeld Karen Nachtergaele<br />

Wie kind <strong>aan</strong> huis is in Dentergem en omstreken<br />

kent ongetwijfeld ook Slagerij Robby & Angelique,<br />

een begrip in de regio. Dit gold eveneens<br />

voor architect Tom Beeusaert en interieurarchitecte<br />

Eefje Vandemaele, die de vraag kregen om<br />

een hypermoderne winkel- en productieruimte te<br />

ontwerpen, inclusief de nodige opslagruimte op<br />

kelderniveau en een woning op het dak van de<br />

slagerij – al bij al goed voor een polyvalent nieuwbouwvolume<br />

met vier bouwlagen. “We zijn beiden<br />

afkomstig uit de streek en kenden de oude slagerij<br />

zeer goed, met al haar voor- en nadelen. Ideaal om<br />

die nadelen kordaat <strong>aan</strong> te pakken in het nieuwbouwproject.<br />

Tom stond in voor het algemeen<br />

concept en het ontwerp van het gebouw en de<br />

omgeving, terwijl Eefje het volledige interieur- en<br />

winkelontwerp en alle technische installaties voor<br />

haar rekening nam.” Zodra het ontwerpteam was<br />

samengesteld, gingen Robby en Angelique op<br />

zoek naar een algemeen <strong>aan</strong>nemer die tijdens de<br />

uitvoering als ‘single point of contact’ kon fungeren.<br />

Een kolfje naar de hand van Morti, dat de<br />

ruwbouwwerken in goede banen leidde en een<br />

wind- en waterdicht casco afleverde.<br />

Het nieuwbouwvolume telt vier bouwlagen, met naast de gelijkvloerse slagerij ook nog opslagruimte<br />

op kelderniveau en een bel-etagewoning met twee verdiepingen.<br />

“Zowel voor de uitbaters zelf als voor<br />

hun klanten, de buurt en de gemeente<br />

vormt de mooie, stijlvolle nieuwbouw een<br />

enorme meerwaarde”<br />

Tal van uitdagingen<br />

Aan uitdagingen geen gebrek in dit bijzondere<br />

nieuwbouwproject. Zo was het geen sinecure om<br />

het complexe programma van eisen samen te voegen<br />

tot één coherent geheel. “Een slagerij met productieateliers<br />

is ingewikkelder dan je zou denken.<br />

Er zijn veel specifieke <strong>aan</strong>dachtspunten: de posities<br />

van alle structuren, het vleesrailsysteem, gebruiksgemak,<br />

het technisch verdiep …”, geven de<br />

ontwerpers <strong>aan</strong>. “De grote luifels waren eveneens<br />

een belangrijke factor, zeker omdat ze net als de<br />

gevels moesten worden afgewerkt met betonpanelen.<br />

Dat er boven op de winkel een bel-etagewoning<br />

met twee verdiepingen moest komen – met<br />

een minimum <strong>aan</strong> kolommen in de gelijkvloerse<br />

slagerij – maakte het er niet eenvoudiger op, terwijl<br />

we de uitvoeringstermijn zo beperkt mogelijk<br />

moesten houden.”<br />

Ook het bouwproces ging gepaard met de nodige<br />

challenges. Dat begon al bij het uitgraven van<br />

de grote kelder naast de woning van Robby en<br />

Angelique. “Vermits we deels bouwden op de perceelsgrens,<br />

moesten we op het vlak van stabiliteit<br />

en brandwetgeving alles tot in de puntjes afstemmen”,<br />

legt Jo Mortier uit. “Daarnaast groeiden de<br />

technische inrichting, de keuzes voor bepaalde<br />

machines en de inrichting van de productieruimte<br />

en de kelder mee met het bouwplan, waardoor<br />

ons studiebureau voortdurend moest bijsturen<br />

tijdens het tekenen van de uitvoeringsplannen.<br />

Maar <strong>aan</strong>gezien we dat in teamverband doen,<br />

konden we just in time inspelen op alle wijzigingen<br />

en beslissingen. Het gebouw is hoofdzakelijk<br />

opgetrokken in prefabelementen, zodat we grote<br />

overspanningen konden realiseren en de bouwtijd<br />

konden inkorten. Al kwamen er ook andere<br />

bouwtechnieken <strong>aan</strong> te pas, zoals het gieten van<br />

de kelder in ter plaatse gegoten beton en een<br />

deel houtskeletbouw bij het optrekken van de beletagewoning,<br />

die is uitgerust met een traditioneel<br />

hellend pannendak.”<br />

130 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Slagerij Robby & Angelique Dentergem<br />

Meerwaarde voor iedereen<br />

Hoewel Morti voor geen kleintje vervaard is en<br />

veel ervaring heeft met alle bouwmethodes die in<br />

dit atypische project <strong>aan</strong> bod kwamen, was het<br />

zelfs voor deze veelzijdige klasse 8-<strong>aan</strong>nemer een<br />

pittige opdracht om alles als één geheel uit te<br />

voeren. “Al was het zeker niet onoverkomelijk. Omdat<br />

we niet enkel gespecialiseerd zijn in industriebouw,<br />

maar ook in woning- en appartementsbouw<br />

– met dank <strong>aan</strong> de verticale integratie van alle<br />

bijbehorende facetten binnen ons bedrijf – konden<br />

we alle vereiste kennis en technieken vlot op<br />

elkaar afstemmen om de uitvoeringskwaliteit en<br />

de timing te optimaliseren”, benadrukt Jo Mortier.<br />

“Zowel voor de uitbaters zelf als voor hun klanten,<br />

de buurt en de gemeente vormt de mooie, stijlvolle<br />

nieuwbouw een enorme meerwaarde. Temeer<br />

omdat er ook op het terrein zelf veel <strong>aan</strong>dacht is<br />

besteed <strong>aan</strong> integratie in de omgeving en vlotte<br />

mobiliteit. Boeiende projecten als deze realiseren<br />

we erg graag. We zijn steeds op zoek naar nieuwe<br />

medewerkers, dus bouwprofessionals die toe zijn<br />

<strong>aan</strong> een nieuwe uitdaging en dezelfde passie delen<br />

mogen ons zeker contacteren!”<br />

Tom Beeusaert en Eefje Vandemaele kijken<br />

eveneens met voldoening terug op het succesvolle<br />

traject dat ze samen met de bouwheer en<br />

De slagerij weerspiegelt de waarden van een toekomstgericht familiebedrijf en<br />

combineert het artisanale aspect met een moderne toets.<br />

<strong>aan</strong>nemer Morti aflegden. “Door het familiale<br />

karakter van de slagerij werd alles van a tot z<br />

doorgenomen en zorgvuldig gewikt en gewogen<br />

om het tot gewenste eindresultaat te komen. In<br />

Morti vonden we de perfecte partner voor de<br />

realisatie van dit bijzondere prestigeproject.<br />

Zowel op esthetisch als technisch en organisatorisch<br />

zochten ze actief mee naar optimale<br />

oplossingen. In functie van de bouwsnelheid<br />

opteerden we voor industriebouw, maar toch<br />

straalt het geheel een schaalgevoelig, open en<br />

warm karakter uit. De slagerij weerspiegelt de<br />

waarden van een toekomstgericht familiebedrijf<br />

en combineert het artisanale aspect met een<br />

moderne toets. Missie geslaagd!” ❚<br />

TECHNISCHE FICHE TOEVOEGEN<br />

Bouwheer Slagerij Robby &<br />

Angelique (Dentergem)<br />

Architecten Architect Tom Beeusaert<br />

(Deinze-Wontergem; algemeen<br />

ontwerp) en Eefje<br />

Vandemaele (Dentergem;<br />

interieur en technieken)<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer Morti (Drongen)<br />

INDUSTRIEBOUW<br />

WONING- & APPARTEMENTSBOUW<br />

AGROPROJECTEN<br />

PREFAB BETON<br />

METAALCONSTRUCTIES<br />

ALUMINIUM & HOUTSCHRIJNWERK<br />

Industriebouw van A tot Z<br />

Contacteer ons voor een offerte.<br />

Industriepark Drongen 1 Booiebos 21<br />

B-9031 Drongen (Gent)<br />

T +32 (0)9 282 48 77 mail@morti.be<br />

www.morti.be<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 131<br />

Morti_ONDERNEMERS-INDUSTRIE_THEMA.indd 1 02/11/<strong>2023</strong> 08:31


De witte gevel, gecombineerd met stijlvolle bronzen accenten, benadrukt de horizontale lijnen van het bouwwerk (Beeld: a1ar architects & more).<br />

STEVIGE (PAAL)FUNDERINGEN VOOR O’DUIN<br />

Grote glaspartijen die de buitenwereld naar binnen halen, ruime leefterrassen met een adembenemend uitzicht op zee en een uniek ruimtegevoel:<br />

O'Duin in Oostende is een sterk staaltje architecturale excellentie. Met zestig appartementen, variërend van 60 m² tot 160 m², biedt<br />

het complex een combinatie van praktisch groot en gezellig kleinschalig wonen. Elk appartement, of het nu een doorzon- of hoekvariant is,<br />

heeft minstens één royaal terras. Perfect om te genieten van de zon en de omliggende natuur.<br />

Tekst Kris Vandekerckhove | Beeld COBE ingenieurs<br />

De tijdloze vormgeving van O'Duin springt meteen<br />

in het oog. De witte gevel, gecombineerd met<br />

stijlvolle bronzen accenten, benadrukt de horizontale<br />

lijnen van het bouwwerk. Samen met het gebruik<br />

van duurzame kwaliteitsmaterialen staat dit<br />

garant voor exclusief wooncomfort <strong>aan</strong> zee.<br />

Op palen gefundeerd<br />

Maar wat maakt O'Duin nu echt bijzonder? Volgens<br />

Koen Van Nevel, medeoprichter van COBE<br />

ingenieurs, is dat de geïntegreerde structuur en<br />

het funderingssysteem. "Dit project had specifieke<br />

uitdagingen in petto. We hebben ervoor gekozen<br />

om het gebouw op palen te funderen, gebruikten<br />

volle betonplaten met predallen voor alle binnenen<br />

buitenplaten en werkten de draagmuren uit in<br />

een combinatie van beton en silicaat. Dit alles op<br />

maat van het architecturaal ontwerp."<br />

De ingenieurs van COBE kozen ervoor om het gebouw op palen te funderen, gebruikten volle betonplaten met<br />

predallen voor alle binnen- en buitenplaten en werkten de draagmuren uit in een combinatie van beton en silicaat.<br />

132 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


“De tijdloze<br />

vormgeving<br />

springt meteen in<br />

het oog”<br />

Perfectie en persoonlijke<br />

benadering<br />

Elk bouwproject begint bij een sterk en betrouwbaar<br />

funderingssysteem en een duidelijke structurele<br />

<strong>aan</strong>pak. Dat is een filosofie waar COBE ingenieurs<br />

sterk in gelooft. Sinds zijn oprichting in<br />

2000 door ir.-arch. Koen Van Nevel en ir. Katrien<br />

Dobbelaere heeft het Brugse ingenieursbureau<br />

naam gemaakt als een betrouwbare partner in de<br />

bouwsector. Met een team van twintig specialisten<br />

die elk hun eigen unieke expertise inbrengen, zet<br />

COBE ingenieurs de toon op het gebied van bouwtechniek<br />

en innovatie. Deze passie voor perfectie,<br />

gecombineerd met een persoonlijke benadering,<br />

maakt van COBE ingenieurs de go-to expert voor<br />

zowel grote als kleine bouwprojecten. <br />

Casino - Middelkerke<br />

consultants<br />

building &<br />

engineering<br />

©Nautilus<br />

Cobe ingenieurs bv – studiebureau stabiliteit<br />

Rijselstraat 236, 8200 Brugge<br />

<strong>05</strong>0 37 67 00 | info@cobe.be<br />

www.cobe.be<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 133


Berchem Dieter Vander Velpen Architects<br />

EEN RENOVATIE OM VAN TE SNOEPEN<br />

Onlangs verhuisde Dieter Vander Velpen Architects naar een nieuwe locatie in de Antwerpse deelgemeente Berchem. Daar hadden ze hun<br />

oog laten vallen op de voormalige snoepfabriek Euro Sweets. Dankzij een doorgedreven renovatie komt de industriële architectuur weer<br />

helemaal tot haar recht.<br />

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Patricia Goijens<br />

De brutalistische structuur komt weer tot zijn recht.<br />

Het architectenkantoor vult slechts een deel van het gebouw. Projectontwikkelaar<br />

Life combineerde dit project met een nieuw appartementencomplex in<br />

hetzelfde stratenblok. De gebruikers en bewoners van de loft en de bewoners<br />

van de appartementen delen de tuin tussen beide complexen.<br />

Euro Sweets produceerde hier jarenlang vooral zijn kenmerkende pastelkleurige<br />

schuimpjes in de vorm van een Mariabeeldje. "We hebben nog mallen ervan<br />

teruggevonden", geeft Dieter Vander Velpen mee. Hij koestert de ambitie<br />

om daar op termijn nog een interieurelement mee te maken.<br />

Vander Velpen bedient als interieurspecialist een internationaal publiek, ook<br />

in de Verenigde Staten. Loftachtige locaties vallen bij veel van deze mensen<br />

erg in de smaak. De architect vormde zijn deel van de voormalige snoepfabriek<br />

– 550 m² op de tweede verdieping – dan ook om tot een inspirerende plek,<br />

die tegelijk fungeert als kantoorruimte, ontmoetingsruimte en eventlocatie.<br />

Originele vloeren<br />

In het kader van een industriële 'urban look' behield Dieter Vander Velpen<br />

naast het ruwe zichtbeton ook de originele vloeren. Op sommige plaatsen<br />

134 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Dieter Vander Velpen Architects Berchem<br />

Contrastwerking tussen ruw en verfijnd.<br />

De originele vloertegels bleven behouden.<br />

Daglicht én kunstlicht komen samen<br />

in een harmonieus geheel.<br />

“De interieurkeuze is<br />

vintagegeïnspireerd, met<br />

tegelijk een huiselijke sfeer”<br />

waren die niet meer bewaard of zwaar beschadigd. Beschadigingen werkte<br />

hij waar nodig bij met speciale pleister- en verftechnieken. De originele vloertegels<br />

worden tegenwoordig niet meer gemaakt. "De ontbrekende en zwaarst<br />

beschadigde tegels konden we vervangen door gave exemplaren uit de toiletten<br />

en de badkamer. Die kregen een nieuwe vloer, <strong>aan</strong>gepast <strong>aan</strong> hun functie."<br />

De energetische prestaties van het pand kregen de nodige <strong>aan</strong>dacht,<br />

onder meer via dak- en buitengevelisolatie. In de toekomst worden er ook nog<br />

zonnepanelen geplaatst.<br />

Brutalisme<br />

Voor Dieter Vander Velpen is dit het derde kantoor, zijn start in zijn eigen<br />

woonhuis niet meegeteld. "We blijven wel in onze vertrouwde buurt, de gordel<br />

tussen de Leien en de Ring. Een belangrijk verschil is dat we nu geen<br />

huurder meer zijn, maar eigenaar. Overigens was ons vorige kantoor, in ‘t<br />

Groen Kwartier, gewoon te klein geworden." Hij wou voor zijn eigen stek geen<br />

typisch kantoorgebouw kopen. Een brutalistisch gebouw genoot zijn voorkeur,<br />

omdat hij daarin het contrast kon uitwerken tussen de ruwe betonschil<br />

en de hyperverfijnde afwerking van zijn eigen interieurcreaties.<br />

Brons- en roestaccenten<br />

Vander Velpen ging <strong>aan</strong> de slag op basis van een eerder gedefinieerd moodboard.<br />

Zijn interieurkeuze is hier vintagegeïnspireerd, met tegelijk een huiselijke<br />

sfeer, zodat de ruimte op de digitale media als virtuele showroom kan<br />

fungeren. Brons- en roestaccenten komen terug in de zitbanken en de grote<br />

houten tafel in de kantoorruimte. Alles is strak afgewerkt: deurklinken in mirrorchrome,<br />

weggewerkte airconditioning in de zitbank, subtiele stopcontacten<br />

in chroom. <br />

Witte gordijnen zorgen mee voor een huiselijke sfeer.<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 135


Advertentie_Luyten_bouwen<strong>aan</strong>Vl<strong>aan</strong>deren.indd 1 6/10/<strong>2023</strong> 13:16<br />

Berchem Dieter Vander Velpen Architects<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

LUYTEN INTERIOLIZERS –<br />

INTERIEURAFWERKING<br />

Luyten Interiolizers (Lummen) is al sinds 1969 een vertrouwde<br />

naam voor de volledige afwerking van interieurs. Het nieuwe eigen<br />

kantoor van de architect was lang niet de eerste samenwerking<br />

met Dieter Vander Velpen. "Dit kantoor is, zoals alle projecten<br />

van Vander Velpen, het neusje van de zalm", blikt projectleider<br />

Marc Houben terug. Dit uit zich onder meer in het gebruik van<br />

exquise houtsoorten, zoals het hoogglans wortelfineerhout voor<br />

de dominante siertafel. Belangrijk was ook het contrast van de<br />

nieuwe elementen met het industriële verleden. Zoals de combinatie<br />

van de prominente barkast in ziricote met de afkastingen in<br />

mdf langs de wanden. Die afkastingen lieten we met een speciale<br />

techniek beschilderen, zodat ze één visueel geheel vormen met<br />

de betonwanden."<br />

De tafel in wortelfineerhout. (Beeld: Patricia Goijens)<br />

Luyten is een familiebedrijf met een eigen schrijnwerkerij. Vandaag<br />

staat de tweede generatie er <strong>aan</strong> het roer en telt de onderneming<br />

45 medewerkers, stuk voor stuk door de wol geverfde<br />

interiolizers met een fijne neus voor esthetiek. Ze stonden ook<br />

al in voor de inrichting van bekende winkels zoals Burberry in<br />

Brussel, Chanel Fragrance & Beauty en Xandres in Antwerpen<br />

en op verschillende plaatsen voor Mac cosmetics en Zadig &<br />

Voltaire. Tegenwoordig verzorgen ze vooral totaal<strong>aan</strong>nemingen<br />

in de residentiële sector."<br />

VERLICHTING<br />

Vanaf het begin was verlichtingspartner kreon betrokken bij de<br />

uitwerking van het project. "Het aspect van eenvoud en elegantie<br />

trokken we door in de verlichting. Er valt veel daglicht<br />

binnen. Dit accentueert de verlichting van kreon", legt Dieter<br />

Vander Velpen uit. Die verlichting vormt een essentieel element,<br />

dat zowel esthetisch als functioneel harmonieert met de<br />

ruimte. Ze is nauwkeurig afgestemd op technische elementen<br />

zoals kranen en stopcontacten – een detail dat getuigt van het<br />

streven naar perfectie. Met een kleurtemperatuur van 2.700<br />

K biedt de verlichting, gecombineerd met zowel hangende<br />

als vaste armaturen, een uitnodigende gloed. "De verlichting<br />

is op maat gemaakt, vaak gebaseerd op standaardmodellen,<br />

maar <strong>aan</strong>gepast <strong>aan</strong> de specifieke behoeften en wensen<br />

van ons kantoor." ❚<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer<br />

Life (Antwerpen)<br />

Opdrachtgever en architect Dieter Vander Velpen Architects<br />

(Berchem)<br />

Aannemer ruwbouwwerken AB Group (Zonhoven)<br />

Verlichting<br />

kreon (Oudsbergen)<br />

136 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


BOUWEN AAN VLAANDEREN<br />

& CONSTRUIRE LA WALLONIE<br />

Al 24 jaar uw toegang tot bouwprofessionals,<br />

overheden en federaties in geheel<br />

Vl<strong>aan</strong>deren en Wallonië.<br />

Tweem<strong>aan</strong>delijks via het magazine,<br />

tweewekelijks met de nieuwsbrief en dagelijks<br />

via de website en social-mediakanalen.<br />

scan deze QR Code<br />

met uw smartphone<br />

CONSTRUIRE LA<br />

WALLONIE<br />

VOOR MEER INFORMATIE NEEM CONTACT OP MET HET TEAM VAN<br />

BOUWEN AAN VLAANDEREN OF CONSTRUIRE LA WALLONIE<br />

BEL +32 50 36 81 70 OF MAIL INFO@LOUWERSMEDIAGROEP.BE


Waterdoorlatendheid als<br />

antwoord op Belgisch weer<br />

Cantillana, dat een rijke geschiedenis kent sinds 1875, heeft zijn naam gevestigd als marktleider<br />

in de productie van metselmortels, lijmen, gevelsystemen, geavanceerde bouwtechnologieën,<br />

oplossingen voor de civiele bouwkunde en ETICS. De onderneming, die sinds 1982 onder de<br />

vleugels van de Stadsbader-familie valt, was tot september 2022 een echt Belgisch familiebedrijf,<br />

gespecialiseerd in de productie van cementproducten. In september 2022 nam de Holcim<br />

Groep Cantillana over. Zo kon het zijn afdeling ‘Solutions and Products’ verder uitbreiden.<br />

Tekst Kris Vandekerckhove | Beeld Cantillana<br />

Met deze <strong>aan</strong>winst versterken ze hun <strong>aan</strong>wezigheid<br />

in de Benelux nog meer, vooral op het vlak<br />

van bouwrenovatie en energiezuinige oplossingen.<br />

Voortbouwend op de ondernemende visie<br />

van de familie Stadsbader kunnen ze op die<br />

manier een grotere rol spelen in de ontwikkeling<br />

van innovatieve en duurzame oplossingen voor<br />

gebouwen.<br />

Waterdoorlatende dekvloermortel<br />

Mathieu Hoste, Technical Advisor Tiling bij Cantillana:<br />

“Waarmee we gebruikelijk het verschil<br />

maken, zijn enkele van onze waterdoorlatende<br />

producten. Chape Drain, bijvoorbeeld, is een waterdoorlatende<br />

dekvloermortel. Deze oplossing<br />

is niet alleen ecologisch verantwoord, maar ook<br />

duurzaam. Doordat het waterdoorlatend is, is de<br />

kans op vorstschade nihil. Je merkt bij gewone<br />

chape dat de eerste schadegevallen van bijvoorbeeld<br />

terrassen altijd <strong>aan</strong> de uiteinden en randen<br />

worden vastgesteld. Dat is gebruikelijk door waterophoping.<br />

Zeker met het Belgisch weer – dat eerst<br />

weken nat kan zijn, dan weer vriezen, dan weer<br />

droog … – stelt dit probleem zich heel regelmatig.<br />

Waterdoorlatende chape lost dit euvel netjes op<br />

omdat het de waterhuishouding van de ondergrond<br />

bevordert. Doordat het water makkelijk in<br />

de ondergrond kan dringen in plaats van te wor-<br />

Mathieu Hoste: “We merkten dat het event een<br />

ideale manier was om onze producten, gecombineerd<br />

met ronkende namen, in de picture te zetten”.<br />

Cantillana kent een rijke geschiedenis sinds 1875 en heeft zijn naam gevestigd als marktleider in de productie<br />

van onder meer metselmortels, lijmen en gevelsystemen.<br />

Zeker op plekken waar veel verkeer is, zoals auto’s en fietsen, is<br />

Joint'fill Drain een ideaal alternatief voor bijvoorbeeld grind.<br />

138 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


“Tijdens ‘Garden & Landscaping’ werd zeer kwalitatieve<br />

informatie gedeeld en de <strong>aan</strong>wezige partners lieten al weten<br />

volgende keer ook van de partij te zullen zijn”<br />

den afgevoerd naar de riolering, wordt het waterpeil<br />

op niveau gehouden tijdens drogere periodes.<br />

Waterdoorlatende polymeervoeg<br />

“We combineren dit meestal met een waterdoorlatende<br />

polymeervoeg, de Joint'fill Drain”, gaat<br />

Mathieu Hoste verder. “Zo kunnen bijvoorbeeld<br />

opritten met platines of flagstones opgevoegd<br />

worden met een verharde en waterdoorlatende<br />

polymeervoeg. Deze luchtuithardende voeg kan<br />

worden toegepast in combinatie met al dan niet<br />

waterpasserende of waterdoorlatende afwerkingen.<br />

De meeste waterpasserende klinkers zijn<br />

uiteraard ontworpen om gebruikt te worden met<br />

dergelijke voegen, anders heeft het weinig zin. Zeker<br />

op plekken waar veel verkeer is, zoals auto’s en<br />

fietsen, is dit een ideaal alternatief voor bijvoorbeeld<br />

grind. Dat is ook waterdoorlatend, maar ligt<br />

na een tijdje overal verspreid over de b<strong>aan</strong>.”<br />

Beurs ‘Garden & Landscaping’<br />

Op 20 september organiseerde Cantillana, samen<br />

met enkele marktleiders in tuininrichting, voor de<br />

allereerste keer het ‘Garden & Landscaping’-event.<br />

Tijdens deze beurs konden een <strong>aan</strong>tal geselecteerde<br />

partners – met name Ebema, Stone, Vandersanden,<br />

Nidaplast, Feore, Gavra, Holcim, Solidor, RG<br />

Bouwmachines en Beel Tuinmachines – de nieuwste<br />

innovaties op het gebied van tuininrichting<br />

presenteren, zoals waterpasserende kleiklinkers,<br />

grindstabilisatiematten, waterdoorlatend beton<br />

en nog veel meer. Mathieu Hoste: “We organiseerden<br />

dit event om enkele producten in de kijker<br />

te zetten. Want doordat wij onze producten voornamelijk<br />

<strong>aan</strong> de man brengen via bouwhandels,<br />

bereiken we soms moeilijk de <strong>aan</strong>nemers en dergelijke.<br />

We inviteerden dus heel wat tuinarchitecten,<br />

tuin<strong>aan</strong>nemers en tegelzetters, maar ook steden<br />

en gemeenten. Bovendien was ook het OCW (Opzoekingscentrum<br />

voor de Wegenbouw) <strong>aan</strong>wezig<br />

om wat meer duiding te geven omtrent waterdoorlatende<br />

bestrating. Het was de eerste keer dat we<br />

een dergelijk event organiseerden. We merkten dat<br />

het een ideale manier was om onze producten in<br />

de picture te zetten. Er werd zeer kwalitatieve informatie<br />

gedeeld en de <strong>aan</strong>wezige partners lieten<br />

al weten volgende keer ook van de partij te zullen<br />

zijn. Op meer konden we niet hopen!” <br />

Met Joint'fill Drain kunnen opritten met platines of<br />

flagstones opgevuld worden met een verharde voeg<br />

die waterdoorlatend is.<br />

Op 20 september organiseerde Cantillana, samen met enkele marktleiders in tuininrichting, voor de allereerste<br />

keer het ‘Garden & Landscaping’-event.<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 139


THEMA<br />

INTERIEURARCHITECTUUR<br />

BIOFIEL ONTWERP:<br />

VLUCHTIGE HYPE OF NIEUW NORMAAL?<br />

In onze jachtige, geïndustrialiseerde samenleving is Moeder Natuur niet langer een goede buur, maar eerder een verre vriend. Nochtans was<br />

dit eeuwenlang andersom en toont menig wetenschappelijk onderzoek <strong>aan</strong> dat een sterke connectie tussen mens en natuur veel positieve<br />

(gezondheids)effecten met zich meebrengt. Om die ooit zo nauwe band in ere te herstellen, spitsen heel wat (interieur)architecten zich deze<br />

dagen toe op biofiel ontwerp, een hippe designdiscipline die steeds meer naar waarde wordt geschat. Een beknopte introductie.<br />

Tekst Tim Janssens | Beeld Pexels<br />

Een overdosis verstedelijking, bebouwing en verharding,<br />

een steeds geïnformatiseerdere wereld<br />

en sedentairdere levensstijl, weinig animo voor<br />

natuurbehoud en -herstel in de queeste naar<br />

voortdurende economische groei …: er zijn verschillende<br />

redenen <strong>aan</strong> te halen voor het feit dat onze<br />

connectie met Moeder Natuur de voorbije jaren en<br />

decennia sterk verwaterd is. Pas sinds de coronacrisis<br />

en de bijbehorende lockdowns is er opnieuw<br />

meer interesse voor natuurbeleving. De mensheid<br />

spendeerde nog meer tijd binnen – terwijl dat gemiddelde<br />

in niet-pandemische omstandigheden al<br />

op circa 90 % van de dag ligt – en snakte letterlijk<br />

en figuurlijk naar zuurstof. Daar werden lessen uit<br />

getrokken, niet in het minst door (interieur)architecten.<br />

Zij beseften dat het dringend tijd is om de<br />

banden tussen mens en natuur opnieuw <strong>aan</strong> te<br />

halen. Of toch om de positieve fysieke, psychologische<br />

en emotionele effecten hiervan te reproduceren<br />

in woon- en werkomgevingen.<br />

Contact met natuur als<br />

basisvoorwaarde<br />

Enter ‘biofiel ontwerpen’, een neologisme dat ge-<br />

baseerd is op de term ‘biofilie’ – lees: liefde voor<br />

de natuur. Het concept werd (reeds) in 1964 geïntroduceerd<br />

door de Duits-Amerik<strong>aan</strong>se sociaal psycholoog<br />

Eric Fromm en in 1984 gepopulariseerd<br />

door de Amerik<strong>aan</strong>se bioloog, natuurkundige en<br />

schrijver Edward O. Wilson, die de term definieerde<br />

in zijn boek ‘Biophilia’. Toch duurde het nog<br />

ruim veertig jaar vooraleer dit begrip algemeen<br />

ingeburgerd raakte in architectuur- en designmiddens.<br />

Een biofiel ontwerp speelt optimaal in<br />

op de affiniteit die mensen voelen met de natuur,<br />

met name door deze laatte te herintroduceren in<br />

Niet enkel planten, maar ook vormen, patronen, kleuren, afbeeldingen en videofragmenten kunnen de link met de natuur leggen.<br />

140 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


INTERIEURARCHITECTUUR<br />

THEMA<br />

moswanden, aardetinten, organische vormen, tactiele<br />

materialen ... Het mag duidelijk zijn: dit alles<br />

zijn geen leuke extraatjes meer, maar absolute basisvoorwaarden.<br />

Biofilie is een nieuw normaal dat<br />

steeds nadrukkelijker begint door te sijpelen naar<br />

de alledaagse ontwerppraktijk.<br />

Daglicht, natuurlijke kleuren, tinten en texturen en<br />

een uitzicht op de (natuurrijke) omgeving spelen<br />

eveneens een cruciale rol.<br />

bebouwde omgevingen via slimme architectuur<br />

en een dito interieurdesign. Dit is een tweeledige<br />

oefening: enerzijds gaat het om vormen in de omgeving<br />

die de natuur rechtstreeks, onrechtstreeks<br />

of symbolisch weerspiegelen, anderzijds gaat het<br />

om de ervaring van de ruimte en diens specifieke<br />

locatie. Een eenvoudig voorbeeld is planten of<br />

waterelementen toevoegen <strong>aan</strong> een ruimte, maar<br />

het gaat uiteraard veel verder dan dat. Ook vormen,<br />

patronen, kleuren, afbeeldingen en videofragmenten<br />

kunnen de link met de natuur leggen.<br />

Daglicht en een uitzicht op de (natuurrijke) omgeving<br />

spelen eveneens een cruciale rol, net als interieurobjecten<br />

of binnenafwerking die natuurlijk<br />

<strong>aan</strong>voelen, zoals houten meubilair, bloembakken,<br />

Gestoeld op<br />

wetenschappelijke basis<br />

Je hoort het wel vaker: boswandelingen, een biodiverse<br />

tuin en planten in huis maken ons gelukkig.<br />

En dus is biofiel ontwerpen ‘the new way to go’.<br />

Maar is daar ook wetenschappelijk bewijs voor?<br />

In het boek 'Biophilic Design' nemen auteurs<br />

Stephen R. Kellert, Judith H. Heerwagen en Martin<br />

L. Mador verschillende studies onder de loep.<br />

Daaruit blijkt onder meer dat contact met de natuur<br />

de cognitieve functie verbetert bij taken die<br />

concentratie en geheugen vereisen en dat het de<br />

genezing en revalidatie na grote operaties bevordert.<br />

Bovendien reageert het menselijk brein functioneel<br />

op zintuigelijke patronen en elementen uit<br />

de natuur. Dat verklaart ook meteen waarom kantooromgevingen<br />

met natuurlijk licht, natuurlijke<br />

ventilatie en natuurgebonden elementen voor<br />

betere werkprestaties, minder stress en meer motivatie<br />

blijken te zorgen. Een andere interessante<br />

bevinding is dat mensen die dicht bij de natuur<br />

wonen minder gezondheids- en sociale problemen<br />

ervaren, ongeacht hun woonplaats, opleidingsniveau<br />

of inkomen. Zelfs beperkte vegetatie, zoals<br />

gras en een paar bomen, heeft al een positief effect.<br />

Een ander interessant document is het onderzoeksrapport<br />

'Human Spaces – The Global Impact<br />

of Biophilic Design on the Workplace', dat onder<br />

meer <strong>aan</strong>toont dat mensen 6 % productiever kunnen<br />

werken dankzij natuurelementen in het interieur<br />

(zoals zon en groen), terwijl de creativiteit en<br />

het waargenomen welzijn met 15 % toenemen.<br />

Ook binnen in gebouwen creëert een groene oase letterlijk en figuurlijk de nodige ademruimte.<br />

Planten introduceren in een interieur zonder er een<br />

heuse jungle van te maken: dat is de kunst.<br />

Dubbele investering<br />

Kortom: de voordelen van biofiel ontwerpen zijn<br />

legio en door het algemene streven naar duurzaamheid<br />

(onder invloed van de klimaatverandering)<br />

en de <strong>aan</strong>dacht voor mentaal welzijn heeft<br />

de beweging de wind in de zeilen. Dat het bij een<br />

vluchtige hype zou blijven, zou dan ook verwonderen.<br />

Dat onderstreept ook Yara Helsen van VIBE<br />

in een opiniestuk op de website Circubuild. “Ik<br />

groeide op in een wereld vol natuurlijke ervaringen<br />

en verhuisde na mijn studentenjaren naar de<br />

stad, maar al eisten de voortdurende drukte, de<br />

constante beweging en het lawaai hun tol. Ik verlangde<br />

naar de rust en de sereniteit die ik als kind<br />

ervoer in de armen van de natuur. Zo ontdekte ik<br />

‘biophilic design’: een concept dat de essentie van<br />

mijn ervaringen weergeeft en het combineert met<br />

moderne architectuur en interieurontwerp. De<br />

voordelen hiervan zijn niet te onderschatten. Ik ervaar<br />

persoonlijk hoe de <strong>aan</strong>wezigheid van groen<br />

en natuurlijke texturen mijn gemoedstoestand<br />

positief beïnvloeden. Mijn dagelijkse leven is opnieuw<br />

in balans en mijn creativiteit krijgt ruimte<br />

om te floreren. Niet alleen op persoonlijk vlak zijn<br />

we gebaat met biofiel ontwerpen, het biedt ook<br />

voordelen voor bedrijven, scholen en organisaties.<br />

In een verstedelijkte wereld is het van vitaal belang<br />

dat we onze band met de natuur versterken.<br />

Biophilic design is een dubbele investering: in<br />

duurzaamheid én in ons eigen welzijn.” ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 141


THEMA<br />

INTERIEURARCHITECTUUR<br />

Stijlvolle interieurconcepten<br />

als visitekaartje bij uitstek<br />

In 1999 richtte interieurarchitect Jan Baelus zijn eigen eenmansbedrijf op, als uitlaatklep voor zijn tomeloze creativiteit. Bijna 25 jaar later<br />

is Planet Interior uitgegroeid tot een bureau met een 28-tal medewerkers en diverse kennisdomeinen, die gepaard g<strong>aan</strong> met een specifieke<br />

projectbenadering. “Van het inrichten van commerciële gebouwen en kantoorcomplexen over de ontwikkeling van retailconcepten of het<br />

uitbreiden van een best<strong>aan</strong>de conceptstructuur tot corporate identities, value management/engineering en integraal procesbeheer: we<br />

g<strong>aan</strong> geen uitdaging uit de weg!”<br />

Tekst Tim Janssens | Beeld Planet Interior<br />

“Hoe de bal destijds <strong>aan</strong> het rollen ging? Door een<br />

retaildesign & security-ervaring op te doen bij KBC<br />

(de toenmalige Kredietbank) tijdens de ontwikkeling<br />

van hun adviesconcept. Zo kreeg ik de smaak<br />

te pakken en ontstond het idee om onafhankelijke<br />

diensten <strong>aan</strong> te bieden, eerst als eenmanszaak<br />

en nadien als bvba”, schetst Jan Baelus de begindagen<br />

van Planet Interior. “Ik ben er alleen <strong>aan</strong><br />

begonnen, maar besefte al snel dat de uitwerking<br />

van volledige interieur- en retailconcepten heel<br />

wat voeten in de aarde heeft en dat ik niet alles<br />

zelf zou kunnen doen. Vandaar dat ik op korte<br />

termijn medewerkers ben beginnen <strong>aan</strong>werven en<br />

samenwerkingen heb opgestart. Vandaag zijn we<br />

met een 28-tal mensen, van technische tekenaars<br />

over BIM-modelleurs en -coördinators tot grafisch<br />

ontwerpers, interieurarchitecten en productdesigners,<br />

<strong>aan</strong>gevuld met specialisten op het vlak van<br />

point cloud scanning, werfcoördinatie, IT en hr.”<br />

Van ontwerp tot projectbeheer<br />

Het activiteiten<strong>aan</strong>bod van Planet Interior is al<br />

even veelzijdig als de expertise van Jan Baelus en<br />

zijn medewerkers. Toch is er sprake van een rode<br />

draad in alle projecten die de multidisciplinaire onderneming<br />

realiseert. “Elke opdracht wordt zo ruim<br />

mogelijk opgevat en benaderd vanuit verschillende<br />

disciplines. We starten altijd met een ontwerpoefening,<br />

die we vertalen naar 3D-visualisaties en<br />

virtuele omgevingen. Deze vormen – na bijsturing<br />

en validatie – de basis van het uiteindelijke interieurconcept.<br />

Nadien implementeren we de eisen<br />

van alle stakeholders (ergonomie, veiligheid, CSR,<br />

budget, timing …), om het geheel vervolgens te<br />

standaardiseren. Dit laatste doen we door het<br />

interieurconcept op te delen in verschillende mo-<br />

De indrukwekkende referentielijst omvat zowel individuele projecten als algemene roll-outs.<br />

142 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


INTERIEURARCHITECTUUR<br />

THEMA<br />

Jan Baelus: “We werken graag voor klanten die zich ervan bewust zijn dat innovatief interieurdesign een ideaal middel is om hun (merk)identiteit uit te dragen.”<br />

dules, die we afzonderlijk <strong>aan</strong>besteden. Om de<br />

onderlinge communicatie tussen de <strong>aan</strong>nemers<br />

te stroomlijnen en onze klant goed op de hoogte<br />

te kunnen houden (onder meer met betrekking tot<br />

cruciale parameters zoals budget en timing) groeperen<br />

we alle design- en locatiedata op ons online<br />

beheerplatform Fookuz, inclusief de nodige lees- en<br />

bewerkrechten. Hierdoor heeft iedereen altijd toegang<br />

tot de recentste updates. Deze tool is organisch<br />

ontst<strong>aan</strong>, maar is intussen een business line<br />

op zichzelf geworden, met name voor het beheer<br />

van ontwerprichtlijnen, normboeken, standaardisatie<br />

en technische bibliotheken”, legt Jan Baelus uit.<br />

Specifiek projectmanagement<br />

Gestandaardiseerd werken is een van de stokpaardjes<br />

van Planet Interior. De complexe spreidstand<br />

met design/esthetiek is iets waar nadrukkelijk<br />

op wordt toegezien, geeft Jan Baelus <strong>aan</strong>.<br />

“Sterke interieurconcepten en goede corporate<br />

identities zijn voor mij een 360°-verhaal. Alles begint<br />

met een design op maat van de klant en het<br />

specifieke segment waarin hij actief is. Het spreekt<br />

“Sterke interieurconcepten en goede<br />

corporate identities zijn een 360°-verhaal”<br />

voor zich dat een private banking-concept een andere<br />

benadering vergt dat een prefab cashkiosk.<br />

Daarnaast moet de vormentaal overal coherent<br />

zijn, zowel in bebouwde als digitale omgevingen.<br />

De fysieke ervaring moet maximaal <strong>aan</strong>sluiten bij<br />

de look-and-feel van de virtuele platformen. Dat<br />

noemen we het ‘bricks en clicks-verhaal’. Een van<br />

onze belangrijkste troeven is dat we de vragen van<br />

onze klanten steevast weten te vertalen naar een<br />

innovatief traject, met onze Kempische no-nonsensementaliteit,<br />

onze specifieke vorm van projectmanagement<br />

en een totaal<strong>aan</strong>pak als leidraden.<br />

Via een eerste studie en een digitaal ontwerp komen<br />

we tot een doorgedreven planning van het<br />

bouwproces en verzorgen we tevens de service na<br />

oplevering. Ook onze prijszetting is al vaak een<br />

pluspunt gebleken.”<br />

(Merk)identiteit uitdragen<br />

Dat Planet Interior door de jaren heen een uitstekende<br />

reputatie heeft opgebouwd, blijkt uit de<br />

indrukwekkende referentielijst. Deze omvat zowel<br />

individuele projecten als algemene roll-outs.<br />

“We richten geregeld commerciële gebouwen en<br />

kantoorcomplexen in. Daarnaast hebben we heel<br />

wat vaste klanten, waarvoor we al jaren actief zijn.<br />

Zeker in de bank- en verzekeringswereld is Planet<br />

Interior een begrip. Zo werken we al vanaf het prille<br />

begin van ons best<strong>aan</strong> voor BNP Paribas Fortis,<br />

de toenmalige Generale Bank. <br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 143


‘stan·daar·di·se·ren’<br />

‘stan·daar·di·se·ren’<br />

‘stan·daar·di·se·ren’<br />

(standaardiseerde, heeft gestandaardiseerd)<br />

(standaardiseerde, In overeenstemming heeft brengen gestandaardiseerd)<br />

met een standaard<br />

(standaardiseerde, In overeenstemming heeft brengen gestandaardiseerd)<br />

met een standaard<br />

In overeenstemming brengen met een standaard<br />

w w w . p l a n e t i n t e r i o r . c o m<br />

w w w . p l a n e t i n t e r i o r . c o m


INTERIEURARCHITECTUUR<br />

THEMA<br />

Tot op heden ontwikkelde en/of industrialiseerde Planet Interior alle private en serviceconcepten van BNP Paribas Fortis,<br />

wat door de jaren heen resulteerde in een paar honderd realisaties.<br />

Tot op heden hebben we voor hen alle private<br />

en serviceconcepten ontwikkeld en/of geïndustrialiseerd,<br />

wat door de jaren heen resulteerde in<br />

Een belangrijk huidig project van Planet Interior is<br />

de roll-out van Batopin, een bankneutraal netwerk<br />

van geldautomaten.<br />

een paar honderd realisaties. Qua design steekt<br />

vooral het Be.Connected-concept erboven uit,<br />

een serviceconcept op AAA-locaties in België<br />

dat gericht was op het versneld introduceren van<br />

de digitale kennis en tools van de bank. Onze<br />

meest recente ontwerpoefening is het Private<br />

Bank Concept van BNP Paribas Fortis – ook een<br />

pareltje, al zeg ik het zelf. Een andere topreferentie<br />

is de nationale roll-out voor Crelan, nota bene<br />

dubbel zo snel als initieel voorzien en voor een<br />

derde van het vooropgestelde budget. En voor<br />

Delhaize hebben we het volledige conceptboek<br />

gestandaardiseerd en gevisualiseerd met behulp<br />

van onze Fookuz-tool. We werken hoe dan ook<br />

graag voor klanten die zich ervan bewust zijn dat<br />

innovatief interieurdesign een ideaal middel is<br />

om hun (merk)identiteit uit te dragen.”<br />

Boeiende jaren voor de boeg<br />

Een belangrijk huidig project van Planet Interior<br />

is de roll-out van Batopin, een bankneutraal netwerk<br />

van geldautomaten. “Dit is zowat de symbiose<br />

van alles wat we in het verleden ged<strong>aan</strong><br />

hebben”, zegt Jan Baelus. “Samen met een <strong>aan</strong>tal<br />

performante strategische partners hebben we<br />

eerst de corporate identity en het bijbehorende<br />

design op punt gesteld. Vervolgens hebben we<br />

een nationale prijsvraag georganiseerd, wat uitmondde<br />

in raamcontracten met vele tientallen<br />

<strong>aan</strong>nemers voor de verschillende loten. Intussen<br />

leidt een geoliede machine het vergunningstraject<br />

en het volledige proces errond in goede banen.<br />

Bij de klant noemen ze ons ‘de tekenfabriek’,<br />

een bijnaam waar ik bijzonder trots op ben! Resultaat<br />

van dit alles is dat er vandaag al circa<br />

380 locaties geopend zijn en voor de komende<br />

twee jaar zitten er nog zeshonderd extra locaties<br />

in de pijplijn. Zo’n roll-out is voorlopig ongezien<br />

in ons land. Bovendien zijn we onlangs gecontacteerd<br />

door een nieuwe partner om hem op<br />

strategisch en uitvoerend vlak bij te st<strong>aan</strong> bij zijn<br />

rebranding, waarbij we maar liefst 750 sites onder<br />

handen zullen nemen. Kortom: de toekomst<br />

oogt mooi en we willen blijven innoveren. We<br />

zijn een denkoefening gestart om de ecologische<br />

renovatie van woningen met de beruchte E- en<br />

F-scores te standaardiseren, zodat we het budget<br />

en timing onder controle kunnen houden. Ook op<br />

onze scanservice, waarbij we best<strong>aan</strong>de toestanden<br />

uitzetten zonder enige foutmarge, blijven we<br />

volop inzetten. Planet Interior gaat met andere<br />

woorden boeiende jaren tegemoet!” ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 145


Vichtesteenweg 1<br />

8540 Deerlijk<br />

0491 10 50 02<br />

info@studiobenoit.be<br />

www.benoitinterieur.be<br />

foto: Nick Cannaerts


INTERIEURARCHITECTUUR<br />

THEMA<br />

GEÏNFORMEERDE KEUZE VOOR<br />

ELK INTERIEURCONCEPT<br />

Studio Benoit is het geesteskind van interieurarchitect Willem Benoit. De zaakvoerder behoudt bij ieder project het contact met zijn klanten<br />

en volgt elke werf persoonlijk op. Ontwerpen zijn volgens hem nooit sluitend: “Ik stel altijd alles in vraag tot ik honderd procent zekerheid<br />

heb over de juiste keuze.” Dat uit zich in unieke interieurrealisaties met een uitgekiende afwerking.<br />

Tekst Marlies Decavel | Beeld Studio Benoit<br />

Het interieur van dit nieuwe kantoor van Abicon is efficiënt, doordacht en<br />

<strong>aan</strong>genaam met het oog op de creatie van een optimale werkomgeving.<br />

Van logische indelingen tot een uitgekiend materialen- en kleurenpalet:<br />

Studio Benoit laat niets <strong>aan</strong> het toeval over.<br />

Willem Benoit heeft een passie voor perfectie. De<br />

interieurarchitect staat eigenhandig in voor het<br />

ontwerp en de opvolging van interieurconcepten.<br />

De realisaties van het Deerlijkse binnenhuisarchitectenbureau<br />

Studio Benoit zijn zeer divers: van<br />

particuliere woonprojecten en de vormgeving bij<br />

lokale horecazaken tot grootschalige kantoorinrichtingen<br />

en retailconcepten. “Vaak werk ik zeer<br />

lokaal. Toch begin ik stil<strong>aan</strong> mijn grenzen te verleggen,<br />

zonder daarbij mijn visie en passie uit het<br />

oog te verliezen.”<br />

Moodboards vol ideeën als<br />

inspiratiebron<br />

Via een verkennend gesprek verzamelt Willem Benoit<br />

informatie over het project. Wat is het doel van<br />

“Ik wil honderd procent overtuigd zijn<br />

van de beste optie”<br />

de ruimte? Welke sfeer wil de bouwheer benaderen?<br />

Hoe ziet de klant het concept? De antwoorden<br />

hierop werkt de interieurarchitect uit in drie moodboards.<br />

“Die gevarieerde collages geven de klant<br />

een ruim zicht op de mogelijkheden. Dat lijkt veel<br />

werk, maar op basis van die ruwe ideeën kom je<br />

sneller tot een consensus dan wanneer je de klant<br />

een quasi afgewerkt ontwerpvoorstel voorschotelt.”<br />

Met de feedback op de collages werkt hij een gedetailleerd<br />

plan uit met concrete materialen, indelingen<br />

en afwerkingen. De interieurarchitect neemt de<br />

feedback van klanten ter harte, maar stelt elke keuze<br />

ook in vraag. “Ik wil honderd procent overtuigd<br />

zijn van de beste optie. Een huiselijke, warme sfeer<br />

met de hoogste efficiëntie op het vlak van organisatie,<br />

functie en esthetiek: voor minder ga ik niet.” ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 147


INTERIEURARCHITECTUUR<br />

THEMA<br />

Unieke en functionele ruimtes<br />

waar beleving centraal staat<br />

BLCN DESIGN, opgericht door Bart Balcaen in 2009, is een gerespecteerd designbedrijf dat zich specialiseert in het vormgeven van prachtige<br />

en functionele ruimtes die de persoonlijkheid en merkidentiteit van klanten weerspiegelen. Als een full-service designbureau biedt het ambitieuze<br />

bedrijf uit Oostende een breed scala <strong>aan</strong> diensten, waaronder interieurontwerp, meubelselectie, lichtontwerp, projectmanagement<br />

en coördinatie.<br />

Tekst Kris Vandekerckhove | Beeld BLCN DESIGN, Nick Decombel<br />

BLCN DESIGN heeft een uitgebreide expertise<br />

in diverse stijlen en technieken, waardoor het in<br />

staat is om <strong>aan</strong> de unieke behoeften en voorkeuren<br />

van elke klant te voldoen. Het bedrijf beschikt<br />

dan ook over een toegewijd en getalenteerd team<br />

dat zich inzet voor de creatie van op maat gemaakte<br />

en naadloze interieurervaringen.<br />

Interieurontwerp van SKY Hotel<br />

Een opmerkelijk project van BLCN DESIGN omvat<br />

het totale interieurontwerp van het SKY Hotel in<br />

Oostende, dat deel uitmaakt van het innovatieve<br />

nieuwbouwproject SKY Towers van Vastgoedgroep<br />

Degroote. Het bedrijf opende recent ook een nieuw<br />

hoofdkantoor en Gallery in het prestigieuze SKY<br />

Garden One-gebouw. De Gallery biedt een unieke<br />

ervaring, waar interieur, design en kunst samenkomen<br />

en waar de expertise van het bedrijf op het<br />

gebeid van hospitality tastbaar en zichtbaar wordt.<br />

Residentiële ontwerpen en<br />

merkbeleving<br />

Bij BLCN DESIGN staat beleving centraal in alle<br />

projecten, of het nu gaat om residentiële ontwerpen<br />

of het creëren van de merkbeleving voor een<br />

retailproject. Recent realiseerde BLCN DESIGN het<br />

design, de beleving en flow voor het Shoponthaal<br />

Oostende in opdracht van Visit Oostende. Dit<br />

onthaal zal toeristen, shoppers en inwoners van<br />

de stad verwelkomen en biedt producten zoals<br />

de Rest”O”Cheques, alsook een inpakbar tijdens<br />

de kerstperiode. Daarnaast zullen er polyvalente<br />

ruimtes beschikbaar zijn die kunnen dienen als<br />

vergader- of workshopruimte.<br />

Het designbureau beschikt over een toegewijd en<br />

getalenteerd team dat zich inzet voor de creatie van<br />

op maat gemaakte en naadloze interieurervaringen.<br />

(Beeld: NIck Decombel Fotografie)<br />

“Duidelijke<br />

en open<br />

communicatie is<br />

cruciaal gebleken<br />

voor ons succes”<br />

Bij BLCN Design staat beleving centraal in alle projecten, of het nu gaat om<br />

residentiële ontwerpen of het creëren van de merkbeleving voor een retailproject.<br />

Samenwerken met andere<br />

creatievelingen<br />

Duidelijke communicatie is cruciaal voor het<br />

succes van een bedrijf. BLCN Design houdt zijn<br />

klanten dan ook op de hoogte van elke fase in<br />

het ontwerpproces. Bart Balcaen hanteert daarvoor<br />

een open <strong>aan</strong>pak en werkt graag samen<br />

met duurzame en kwalitatieve partners om omgevingen<br />

te creëren die de verwachtingen van<br />

de klant overtreffen. <br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 149


Zorg<br />

Oudenburg, Bloemenhof<br />

BRAAKLIGGEND WEILAND OMGETOVERD TOT<br />

KWALITATIEVE WOONZORGCAMPUS<br />

Eind juli opende in Oudenburg de nieuwe<br />

woonzorgcampus Bloemenhof zijn deuren.<br />

Voor de bewoners hun intrek konden nemen<br />

in het nieuwe gebouw, vonden er ingrijpende<br />

werken plaats om de braakliggende site<br />

bouwklaar te maken, gevolgd door de kwalitatieve<br />

totaa<strong>lr</strong>ealisatie van het centrum.<br />

“De duidelijke visie van de bouwheer en<br />

architect resulteerde in een logische,<br />

huiselijke en activerende indeling”<br />

Tekst Marlies Decavel | Beeld Foto Kurt<br />

Er was al langer nood <strong>aan</strong> een bijkomend woonzorgcentrum<br />

in Oudenburg. Zorgvastgoedspecialist<br />

Cofinimmo vond in Korian een geschikte partner<br />

om een kleinschalig centrum op te richten.<br />

Dat telt 65 kamers en biedt plaats <strong>aan</strong> 68 bewoners.<br />

Het ontwerp is van de hand van architectenbureau<br />

Artec+, onder leiding van Wim Verdoodt.<br />

Vandenbussche werd door hen ingeschakeld voor<br />

de omgevings<strong>aan</strong>leg, ruwbouw, afwerking en<br />

technieken. “Op het eerste gezicht ziet Bloemenhof<br />

er eenvoudig en vrij traditioneel uit”, vertelt<br />

Stijn De Jaeger, projectleider bij <strong>aan</strong>nemer Vandenbussche.<br />

“In oktober 2021 zijn we van start<br />

geg<strong>aan</strong> met de grond- en beschoeiingswerken op<br />

een braakliggend stuk weiland. Een kleine twee<br />

jaar later is het gebouw volledig afgewerkt.”<br />

Jarenlange ervaring zinvol benut<br />

Het U-vormige gebouw bestaat uit drie bovengrondse<br />

verdiepingen en een grote kelder. Het<br />

gelijkvloers is ingericht als publieke ruimte met<br />

Het U-vormige gebouw bestaat uit drie bovengrondse verdiepingen en een grote kelder.<br />

150 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Oudenburg, Bloemenhof<br />

Zorg<br />

een gezellige cafetaria, grote leefruimtes, een kapsalon,<br />

medische ruimtes en ruime terrassen, <strong>aan</strong>gevuld<br />

met eenpersoonskamers. Op de verdiepingen vind<br />

je bewonerskamers met een bijbehorende gemeenschappelijke<br />

ruimte voor activiteiten, ontspanning<br />

en maaltijden. De kelder is ingericht als parkeerzone<br />

voor het personeel om het maaiveld te vrijwaren. Ook<br />

de technische ruimtes en de industriële keuken bevinden<br />

zich ondergronds.<br />

Vandenbussche stond in voor de volledige omgevings<strong>aan</strong>leg, ruwbouw, afwerking en technieken<br />

van WZC Bloemenhof.<br />

Stijn De Jaeger: “De werken vatten <strong>aan</strong> met een uitgebreide<br />

bronbemaling. Met behulp van een berlinerwand<br />

<strong>aan</strong> de straatzijde en een talud op het perceel<br />

zelf konden we een droge bouwput van 3,5 meter diep<br />

genereren. Van daaruit trokken we een waterdichte<br />

betonkuip op voor de kelder. Deze werken vormden<br />

het fundament van het bouwproces. Onze jarenlange<br />

ervaring in de sector kwam dan ook goed van pas.<br />

De duidelijke visie van de bouwheer en architect resulteerde<br />

in een logische, huiselijke en activerende<br />

indeling waarin bewoners en personeel comfortabel<br />

leven en werken.”<br />

Uitpakken met speelse afwerkingen<br />

De bovengrondse constructie is opgetrokken uit predallen<br />

en kalkzandsteen. Voor de muren tussen de<br />

kamers viel de keuze op gipswanden, gezien hun beperkte<br />

gewicht en hun flexibiliteit bij latere verbouwingswerken.<br />

Om de eerder traditionele bouwstijl<br />

te doorbreken, werd in de gevelbekleding gespeeld<br />

met verschillende afwerkingen, waarvan 60 % metselwerk,<br />

<strong>aan</strong>gevuld met crepi en gevelplaten. Dit<br />

doorbreekt de eentonigheid en geeft het gebouw<br />

een speelse uitstraling.<br />

Om de traditionele bouwstijl te doorbreken, werd in de gevelbekleding gespeeld met verschillende<br />

afwerkingen, waaronder metselwerk, crepi en gevelplaten.<br />

Het maatwerkmeubilair combineert natuurlijke en kleurrijke tinten met het oog op een huiselijke en<br />

activerende sfeer waarin bewoners en personeel comfortabel leven en werken.<br />

Betrouwbare dossierbeheerder<br />

Vandenbussche stond in voor de totaa<strong>lr</strong>ealisatie van<br />

WZC Bloemenhof. Zij fungeerden als vast <strong>aan</strong>spreekpunt<br />

doorheen het bouwproces en garandeerden zo<br />

een vlotte en betrouwbare opvolging van de werken.<br />

Wekelijks vond een werfvergadering plaats met relevante<br />

partijen zoals de ingenieur voor de technieken,<br />

de bouwheer en uitbater, de architect, de ingenieur<br />

stabiliteit, de hoofd<strong>aan</strong>nemer en de interieurarchitect.<br />

Door deze vlotte, nauwgezette samenwerking werd<br />

WZC Bloemenhof tijdig en kwalitatief opgeleverd. Stijn<br />

De Jaeger: “Onze werfleider en projectingenieur bezitten<br />

een grote dossierkennis en hebben een rugzak vol<br />

expertise en knowhow. Dat stelt Vandenbussche in<br />

staat om met de juiste, betrouwbare onder<strong>aan</strong>nemers<br />

in zee te g<strong>aan</strong> die de kwaliteit leveren waar onze firma<br />

dag in, dag uit naar streeft.” ❚<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer<br />

Cofinimmo (Brussel) en<br />

Korian (Kontich)<br />

Architect<br />

Wim Verdoodt – Artec+<br />

(Welle)<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer(s) Vandenbussche (Aalter)<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 151


100 % BELGISCH<br />

VAKMANSCHAP<br />

Durabrik — kijkwoning Varsenare<br />

KEUKENS EN MAATKASTEN<br />

VAN ÉÉN TOT DUIZEND STUKS<br />

Goossens staat garant voor kwalitatief maatwerk van keukens, dressings, opbergruimtes en badkamermeubels.<br />

Dankzij onze uitgebreide productiemogelijkheden en eigen plaatsingsdienst kunnen wij snel grote volumes<br />

produceren en afwerken tegen een scherpe prijs. We beschikken hiervoor over één van de modernste<br />

productielijnen van Europa en kunnen hierdoor een korte leveringstermijn garanderen.<br />

We verwelkomen je graag in onze toonzaal, na afspraak<br />

Nijverheidsstraat 22, B-8020 Oostkamp<br />

<strong>05</strong>0 82 26 40 — info@goossens-oostkamp.be<br />

www.goossens-oostkamp.be<br />

KEUKENS EN MAATKASTEN


Oudenburg, Bloemenhof<br />

Zorg<br />

Interieur woonzorgcampus afgestemd<br />

op bewoners en zorgpersoneel<br />

Voor de inrichting van de nieuwe woonzorgcampus<br />

Bloemenhof in Oudenburg rekenden bouwheer<br />

Korian en architect Wim Verdoodt van<br />

Artec+ op de deskundige <strong>aan</strong>pak van Goossens.<br />

De keuken- en kastenbouwer uit Oostkamp<br />

onderscheidt zich door zijn ambitie, authenticiteit<br />

en passie bij het realiseren van totaalconcepten<br />

op maat, zowel op de particuliere,<br />

residentiële als projectmarkt.<br />

Tekst Marlies Decavel | Beeld Foto Kurt<br />

Al vier generaties is familiebedrijf Goossens uit Oostkamp<br />

actief in de productie en plaatsing van keukens<br />

en maatkasten. “We streven naar een zo kort mogelijke<br />

communicatielijn. Zo st<strong>aan</strong> we dicht bij onze klanten<br />

en spelen we kort op de bal bij eventuele hindernissen”,<br />

duidt Frederik Platteeuw, commercial projectmanager<br />

bij Goossens. “Samen met de architect en bouwheer<br />

stippelen we een gedetailleerd plan uit voor het<br />

interieur. We begeleiden het proces van ontwerp tot<br />

voltooiing en naservice, met complete zekerheid over<br />

de juiste keuzes. We laten niets <strong>aan</strong> het toeval over.”<br />

Fabricatie in eigen beheer<br />

Woonzorgcampus Bloemenhof biedt een kwalitatief<br />

Een combinatie van natuurlijke tinten en levendige kleuraccenten leidt tot een huiselijk<br />

woongevoel en activatie van de bewoners.<br />

zorg<strong>aan</strong>bod voor 68 personen. Om alle comfort voor<br />

de bewoners te voorzien en de meest optimale werkomgeving<br />

te creëren voor de zorgmedewerkers, waren<br />

de eisen op het vlak van interieurvormgeving niet min.<br />

“We combineerden verschillende natuurlijke tinten, zoals<br />

licht walnoothout en een grijze natuursteenlook,<br />

met levendige kleuraccenten. Het uitgesproken okergeel<br />

en speels olijfgroen leidt naast die gezellige, warme<br />

natuurtinten tot een huiselijk woongevoel en tegelijk<br />

tot activatie van de bewoners. Een heel bewuste<br />

keuze”, aldus Frederik Platteeuw. “Het maatwerk in de<br />

kamers is volledig uitgewerkt met het oog op de veiligheid<br />

en privacy van de bewoners. De personeelsleden<br />

opereren vanuit efficiënte werkplekken en modern ingerichte<br />

balies. Het totaalplaatje is af. Dit is een plek<br />

waar de mensen graag zullen zijn.”<br />

Het maatwerk in de kamers is volledig uitgewerkt met het oog op de veiligheid en privacy van de bewoners.<br />

Veelgevraagde partner<br />

Goossens is een veelzijdige partner voor een al even<br />

diverse markt. “Van particuliere nieuwbouwwoningen<br />

tot grootschalige projectontwikkelingen: ons eigen<br />

ontwerpbureau en onze inhouse productie en plaatsing<br />

garanderen de betrouwbare afwerking van elk<br />

project op een korte termijn.” ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 153


THEMA<br />

VERWARMING<br />

DUURZAAM VERWARMEN MET GROEN GAS<br />

EN WATERSTOF: EEN STAND VAN ZAKEN<br />

Om de Europese Green Deal te honoreren en de energietransitie te doen slagen, moet het gebruik van fossiele brandstoffen tegen 2<strong>05</strong>0<br />

voltooid verleden tijd zijn. Er wordt deze dagen dan ook volop geïnvesteerd in de ontwikkeling van alternatieven voor klassieke verwarmingssystemen<br />

op aardgas. Kunnen groene gassen en waterstof soelaas bieden? Hoe groot is het potentieel van deze duurzame alternatieven? En<br />

st<strong>aan</strong> ze al op de rand van de definitieve doorbraak of is de grote omwenteling nog niet meteen voor morgen? Verschillende experts lieten<br />

de voorbije m<strong>aan</strong>den hun licht schijnen op deze brandend actuele kwestie.<br />

Tekst Tim Janssens | Beeld Shutterstock<br />

Verwarmen we onze woningen en gebouwen in de toekomst op groen gas of waterstof? Waarschijnlijk wel, maar het is nog niet meteen voor morgen …<br />

De coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben<br />

eens te meer <strong>aan</strong>getoond dat de energietransitie<br />

zowel een ecologische als een economische noodzaak<br />

is. Om onze afhankelijkheid van Russisch gas<br />

sterk terug te dringen en de Europese duurzaamheidsdoelstellingen<br />

goed en wel te realiseren (for-<br />

se broeikasgasreductie tegen 2030 en nuluitstoot<br />

tegen 2<strong>05</strong>0), wordt er volop gezocht naar groene<br />

alternatieven. Zo doen de Belgische gasdistributie-<br />

en transportnetbeheerders er alles <strong>aan</strong> om de<br />

ontwikkeling van groene gassen te versnellen. Dit<br />

resulteerde alvast in enkele veelbelovende initia-<br />

tieven: de oprichting van het Green Glas Platform<br />

voor de ontwikkeling van biometh<strong>aan</strong> in België,<br />

de oprichting van het Hybrid Heat Pump Platform<br />

voor de promotie van de hybride warmtepomp<br />

voor de verwarming van gebouwen, de promotie<br />

van (bio-)LNG en CNG als alternatieve brandstof-<br />

154 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


VERWARMING<br />

THEMA<br />

fen voor zwaar vervoer en de samenwerking met<br />

Synergrid met het oog op het transport en de distributie<br />

van waterstof via de best<strong>aan</strong>de netten.<br />

Relatief goedkope<br />

transitieoplossing<br />

Kortom: er is heel wat <strong>aan</strong> het bewegen en de sector<br />

zit zeker niet stil. Desondanks zijn de concrete<br />

toepassingen voorlopig op één hand te tellen en<br />

zijn er nog enkele pijnpunten die de algemene<br />

uitrol van groene gassen bemoeilijken. Dat merkt<br />

ook Dirk Fransaer, die op 1 juni afzwaaide als CEO<br />

van VITO. In een afscheidsinterview met Trends<br />

ging hij dieper in op deze complexe kwestie. “Hernieuwbare<br />

energie is pas duurzaam als ze relatief<br />

goedkoop is. Zodra er een markt voor groene gassen<br />

ontstaat, zal de prijs snel dalen. Europa en<br />

Vl<strong>aan</strong>deren zouden daarom een thuismarkt moeten<br />

creëren voor de verwarming van gebouwen<br />

met duurzaam gas, zoals dat ged<strong>aan</strong> werd voor<br />

zonnepanelen. We kunnen onze best<strong>aan</strong>de aardgasnetten<br />

blijven gebruiken, de burger kan verder<br />

met zijn aardgasketel, je hoeft niet zeer duur te<br />

isoleren en je moet minder warmtenetten <strong>aan</strong>leggen.<br />

Bedrijven die aardgas verbruiken, hoeven niet<br />

over te schakelen op een andere energiebron. Zo<br />

kom je tot een beredeneerde oplossing die voor<br />

iedereen betaalbaar wordt. Hernieuwbaar aardgas<br />

is geen eindoplossing, maar een relatief goedkope<br />

transitieoplossing om de doelstellingen voor<br />

2<strong>05</strong>0 en 2060 te halen. Over enkele generaties<br />

zijn onze gebouwen bijna klimaatneutraal. Maar<br />

het is niet realistisch en veel te duur om dat nu<br />

snel voor elkaar te krijgen.”<br />

De geesten moeten nog rijpen<br />

Om het potentieel van groene gassen ten volle<br />

te kunnen benutten, is zowel op korte als lange<br />

termijn een <strong>aan</strong>zienlijke schaalvergroting nodig.<br />

Daarnaast is er ook nood <strong>aan</strong> een mindswitch,<br />

benadrukt Dirk Fransaer. “Je vloekt nog<br />

in de kerk als je begint over groen aardgas. De<br />

geesten moeten nog rijpen. Als je vroeger bij de<br />

Verenigde Naties in New York over de opvang<br />

van CO2 sprak, sloten ze de deur en werd je<br />

bijna verzocht het gebouw te verlaten. Nu is<br />

de opvang van CO2 een geaccepteerd deel van<br />

de oplossing. Ik verwacht die evolutie ook voor<br />

hernieuwbaar gas. Mensen vergeten nogal snel<br />

dat we rond de 50ste graad noorderbreedte liggen.<br />

Je kunt Europa geografisch niet verleggen.<br />

Een voordeel van groen gas is dat we onze best<strong>aan</strong>de aardgasnetten en -ketels kunnen blijven gebruiken.<br />

Je mag hier zoveel windmolens en zonnepanelen<br />

plaatsen als je wilt, we hebben niet het<br />

klimaat om enkel met zon en wind onze energiebevoorrading<br />

veilig te stellen. Europa voert<br />

nu 80 % van zijn energie in, vooral via fossiele<br />

brandstoffen. Dat moeten we vervangen door<br />

hernieuwbare energie, een lager energieverbruik<br />

én de invoer van hernieuwbare moleculen, zoals<br />

ammoniak, meth<strong>aan</strong> en methanol. We zullen<br />

40 % van onze energiebehoeften moeten<br />

opvangen met hernieuwbare moleculen. Anders<br />

geraken we er niet.”<br />

Niet wachten op waterstof<br />

Een ander populair alternatief voor klassiek aardgas<br />

is waterstof. Althans in theorie, want in de<br />

praktijk blijkt dat voorlopig minder realistisch.<br />

Bert van Renselaar, energietransitie-expert bij<br />

architecten- en ingenieursbureau Sweco Nederland,<br />

temperde het enthousiasme in een opiniestuk<br />

voor Dagblad van het Noorden. “Waterstof<br />

zal zeker een belangrijke rol in onze energievoorziening<br />

spelen. Thuis zul je daar echter niet snel<br />

iets van merken, want verwarming op waterstof<br />

is voorlopig een erg dure oplossing, onder meer<br />

vanwege het productieproces (momenteel op ba-<br />

sis van aardgas, in de toekomst met behulp van<br />

groene elektriciteit en water). Op basis van de<br />

huidige marktprijzen zou je er twee tot drie keer<br />

meer voor betalen en ook in het geval van een<br />

stabielere energiemarkt met een overvloed <strong>aan</strong><br />

duurzaam opgewekte elektriciteit zou de energierekening<br />

nog altijd circa 1000 euro hoger liggen<br />

dan de jaarprijs die we tot en met 2021 betaalden<br />

om ons huis te verwarmen. Daar komt nog<br />

bij dat de industrie niet zonder waterstof kan,<br />

waardoor de vraag in de toekomst fors zal stijgen.<br />

Of die broodnodige kostendaling dus werkelijk<br />

gaat plaatsvinden, is nog onzeker. Vandaar<br />

dat er momenteel goedkopere en betrouwbaardere<br />

alternatieven zijn dan waterstof. De meeste<br />

zijn gebaseerd op efficiënte warmtepompen die<br />

vijf tot tien keer minder energie gebruiken voor<br />

verwarming dan waterstof. Ook warmtenetten<br />

zijn voorlopig veel interessanter, vermits de in te<br />

kopen elektriciteit een kleiner deel van de kosten<br />

uitmaakt en je bijgevolg minder vatbaar bent<br />

voor toekomstige prijsschommelingen. Kortom:<br />

als je de kans hebt, zou ik een warmtepomp<br />

kopen of <strong>aan</strong>takken op een warmtenet. Je bent<br />

een dief van je portemonnee als je wacht tot er<br />

waterstof uit je gasleiding komt.” ❚<br />

“Om het potentieel van duurzame alternatieven ten volle te<br />

kunnen benutten, is zowel een <strong>aan</strong>zienlijke schaalvergroting als<br />

een mindswitch nodig”<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 155


THEMA<br />

VERWARMING<br />

VAN EUROPESE<br />

AMBITIE TOT<br />

VLAAMSE ACTIE<br />

In 2019 gaf de Europese Commissie <strong>aan</strong> dat het best<strong>aan</strong>de energiebeleid<br />

niet volstaat. De beperkte voorraad en milieuschade van fossiele<br />

brandstoffen vereisen een omschakeling. Via maatregelen om de<br />

energie-efficiëntie te verhogen en de transitie naar hernieuwbare<br />

bronnen te versnellen, kan de uitstoot van broeikasgassen verminderd<br />

worden. Dit ligt in lijn met de ambitie van de Europese Unie om<br />

in 2<strong>05</strong>0 klimaatneutraal te zijn, zoals uiteengezet in de Green Deal.<br />

Het Vlaams Energiebedrijf heeft specifieke ‘producten’ in het portfolio die ze<br />

kunnen <strong>aan</strong>bieden. (Beeld: Shutterstock)<br />

Tekst Kris Vandekerckhove | Beeld Lisse Wets, Vlaams Energiebedrijf (VEB)<br />

Als onderdeel van deze visie streeft de EU ernaar om tegen 2030 de CO 2<br />

-emissies<br />

met 55 % te reduceren ten opzichte van 1990. De Europese Commissie neemt<br />

zich voor het energiebeleid hierop af te stemmen. Daarom werd in februari 2012<br />

het Vlaams Energiebedrijf (VEB) boven de doopvont gehouden, met als voornaamste<br />

doel om de energie-efficiëntie van de Vlaamse overheid te verbeteren.<br />

Complexe <strong>aan</strong>bestedingen uit handen nemen<br />

Olivier Olyslaegers, projectleider Energie-efficiëntie en HVAC bij het VEB:<br />

“Het Vlaams Energiebedrijf is eigenlijk een extern verzelfstandigd agentschap<br />

(EVA) van de Vlaamse overheid. Wij hebben de doelstelling om de energieefficiëntie<br />

van de publieke sector drastisch te verbeteren. Met de ambitieuze<br />

doelstellingen van 2030 en 2<strong>05</strong>0 in het achterhoofd natuurlijk. We ontzorgen<br />

en ondersteunen de overheidsinstanties om die doelstellingen te halen.”<br />

Olivier Olyslaegers: “We proberen gebouw per gebouw <strong>aan</strong> te pakken. Het zal nog een hele uitdaging<br />

worden, maar zo zullen we erin slagen om de doelstellingen van 2030 en 2<strong>05</strong>0 te bereiken.”<br />

“Als de directeur van bijvoorbeeld een school of zorginstelling zijn gebouw<br />

energie-efficiënter wil maken door bijvoorbeeld het dak te isoleren, dan moet<br />

hij daarvoor de wet overheidsopdrachten volgen en een <strong>aan</strong>besteding doen.<br />

Maar die directeur heeft vaak geen kaas gegeten van <strong>aan</strong>bestedingen, heeft<br />

daar geen tijd voor en/of is technisch niet onderlegd. Daar kunnen de experten<br />

van het VEB dan helpen. Onze experten hebben die <strong>aan</strong>besteding<br />

al ged<strong>aan</strong>. Als directeur kan je daarop inschrijven. Het VEB zorgt dan voor<br />

de verdere afhandeling van het hele traject. Van studie (indien nodig) tot<br />

uitvoering en opvolging.<br />

Raamovereenkomst met studiebureaus en <strong>aan</strong>nemers<br />

“Concreet komt het er dus op neer dat wij een raamovereenkomst hebben opgesteld.<br />

Daar hebben een <strong>aan</strong>tal partijen, die <strong>aan</strong> al onze voorwaarden voldoen,<br />

op ingeschreven”, licht Olivier Olyslaegers verder toe. “Want vergis je niet, bij<br />

het VEB g<strong>aan</strong> we niet over één nacht ijs. Wij laten die opdrachten effectief<br />

uitvoeren door bedrijven die door ons werden geselecteerd, na een zeer uitgebreide<br />

procedure. Op die manier hebben we kwalitatieve studiebureaus en <strong>aan</strong>-<br />

Het Vlaams Energiebedrijf is een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de<br />

Vlaamse overheid. (Beeld: Shutterstock)<br />

156 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


VERWARMING<br />

THEMA<br />

Als onderdeel van de Green Deal streeft de EU ernaar om tegen 2030 de emissies met 55 % te reduceren ten opzichte van 1990. (Beeld: Shutterstock)<br />

“Onze doelstelling is om de energie-efficiëntie van de gebouwen<br />

van de publieke sector drastisch te verbeteren”<br />

nemers geselecteerd die de werken faciliteren en uitvoeren. Als bouwheer heb<br />

je dan het voordeel dat je niet zelf de verschillende stappen die gepaard g<strong>aan</strong><br />

met officiële overheidsopdrachten moet doorlopen. Daardoor wordt de doorlooptijd<br />

natuurlijk een heel stuk korter, bespaar je tijd en heb je geen technische<br />

kennis nodig. Wij hebben dus de hele procedure al ged<strong>aan</strong> voor onze klanten.<br />

Zo kunnen wij trouwens ook snel een werk toewijzen <strong>aan</strong> onze partner(s).”<br />

Eerst de studie, dan de installatie<br />

“Het VEB heeft raamovereenkomsten voor alle onderdelen van de energietransitie.<br />

Daarbij denk ik bijvoorbeeld <strong>aan</strong> vastgoedstrategie, analyse-instrumenten<br />

om de energie-efficiëntie van een gebouw te meten, planningstools ...<br />

Ikzelf werk in het team ‘studie en <strong>aan</strong>neming’. We hebben specifieke diensten<br />

in ons portfolio die te maken hebben met energiebesparing. Denk <strong>aan</strong> raamovereenkomsten<br />

voor het isoleren van platte en hellende daken, de isolatie<br />

van een volledige gebouwschil, spouwmuurisolatie, HVAC-installaties … We<br />

laten, voor we g<strong>aan</strong> installeren, natuurlijk eerst wel het desbetreffende gebouw<br />

controleren. Als bijvoorbeeld de isolatie niet voldoet, heeft het weinig<br />

zin om een warmtepomp te installeren. En dan informeren we de klant wat er<br />

eigenlijk beter eerst zou gebeuren. Zo proberen we gebouw per gebouw <strong>aan</strong><br />

te pakken. Het zal nog een hele uitdaging worden, maar zo zullen we erin<br />

slagen om de doelstellingen van 2030 en 2<strong>05</strong>0 te bereiken. En daar doen we<br />

het toch voor”, besluit Olivier Olyslaegers. <br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 157


HOOGWAARDIGE<br />

EXPANSIEVATEN<br />

GESCHIKT VOOR VERWARMING EN KOELING<br />

SPIROEXPAND ®<br />

Spirotech introduceert veiligheidsexpansievaten voor<br />

gesloten warmwater, -verwarmings-, airconditionings- en<br />

koelwatersystemen volgens EN 12828, met membr<strong>aan</strong> om het<br />

water op te vangen en gasvulling met voordrukventiel, inclusief<br />

<strong>aan</strong>sluiting voor een onderhoudseenheid. Nu verkrijgbaar in<br />

volumes van 4 tot en met 140 liter.<br />

Ga voor meer informatie naar:<br />

www.spirotech.nl


THEMA<br />

VERWARMING<br />

Zo voldoet verwarmingswater<br />

<strong>aan</strong> de VDI 2035<br />

De energie-efficiënte verwarmingssystemen van vandaag vereisen een goede systeemwaterkwaliteit. Kleine en compacte warmtewisselaars<br />

zijn immers gevoeliger voor hardheid, terwijl efficiënte pompen en kleppen gevoeliger zijn voor vuil. Aluminium legeringen vergen een juiste<br />

pH-waarde en modern installatiemateriaal vraagt om een andere kijk op corrosiebescherming (indien mogelijk zonder chemicaliën).<br />

Tekst en beeld Spirotech<br />

De Spirovent-luchtafscheiders verwijderen effectief alle circulerende lucht en microbellen.<br />

De VDI 2035 is een richtlijn voor het ontwerpen, installeren,<br />

vullen en onderhouden van verwarmingssystemen<br />

(< 100°C) in gebouwen, met uitzondering<br />

van systemen waarin gebruikgemaakt wordt<br />

van antivriesmiddelen (zoals glycol). De <strong>aan</strong>bevelingen<br />

in de VDI 2035 zijn niet alleen gerelateerd<br />

<strong>aan</strong> de waterkwaliteit, maar richten zich ook op het<br />

voorkomen van twee hoofdbronnen voor schade:<br />

kalkafzetting en corrosie <strong>aan</strong> de waterzijde.<br />

Voorkomen van kalkafzetting en<br />

corrosie<br />

Kalkafzetting reduceert de warmteoverdracht,<br />

wat resulteert in lagere warmteprestaties, hogere<br />

energiekosten en, in extreme gevallen, zelfs in<br />

schade door oververhitting en spanningsscheuren<br />

in wisselaars. Het vindt voornamelijk plaats in het<br />

deel van het verwarmingssysteem met de hoogste<br />

temperaturen: de warmtewisselaar in de ketel. Om<br />

de hardheid van het water te verminderen en kalkafzetting<br />

te voorkomen, moet het vul- en suppletiewater<br />

verzacht of gedemineraliseerd worden.<br />

De hardheid van het water heeft voornamelijk invloed<br />

op het risico op afzetting. Verder is corrosie<br />

een zeer belangrijke factor en de voornaamste reden<br />

voor storingen en schade in verwarmingssystemen.<br />

Belangrijke parameters die invloed hebben<br />

160 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


VERWARMING<br />

THEMA<br />

in een installatie waarborgt een overdruk in het<br />

gehele systeem en vermijdt ongecontroleerde<br />

zuurstofinname. Daarnaast voorkomt een correct<br />

ontworpen drukbehoudsysteem dat er regelmatig<br />

water wordt verloren via de veiligheidsklep. Hierdoor<br />

is het niet meer nodig om vers water met<br />

veel zuurstof bij te vullen. Meer informatie over<br />

drukbehoud wordt beschreven in de VDI 4708-1.<br />

Het op de juiste manier ontwerpen van het<br />

drukbehoud in een installatie waarborgt een<br />

overdruk in het hele systeem en voorkomt<br />

ongecontroleerde zuurstofafname.<br />

op corrosie in verwarmingswater zijn geleiding<br />

(een lage geleiding kan de kans op metaalcorrosie<br />

verkleinen), pH-waarde (een pH-waarde onder<br />

de 7,5 is een signaal voor verhoogd corrosiegedrag),<br />

zuurstofgehalte (continue invoer van zuurstof<br />

in het systeem verminderen of voorkomen),<br />

gasbellen en -kussens (ontluchting en ontgassen<br />

van verwarmingssystemen, zie VDI 4708-2) en<br />

microbiologie (biofilms vermijden door ‘voedsel’<br />

van micro-organismen te beperken via kunststof<br />

leidingen of sommige soorten corrosieremmers).<br />

Drukbehoud en conditionering met<br />

chemicaliën<br />

De VDI 2035 geeft duidelijk <strong>aan</strong> dat drukbehoud<br />

een <strong>aan</strong>zienlijke invloed kan hebben op het corrosiegedrag<br />

in het verwarmingssysteem. Het op<br />

de juiste manier ontwerpen van het drukbehoud<br />

Volgens de VDI 2035 moet het gebruik van chemicaliën<br />

beperkt zijn tot gevallen waarin alle<br />

andere maatregelen niet succesvol waren. Het<br />

vereist namelijk expertise, kennis en toereikende<br />

instrumenten voor de controle. Te veel of te weinig<br />

chemicaliën kunnen meer goed dan kwaad<br />

doen. Er moet nagedacht worden over interacties<br />

met het gebruikte materiaal in de installatie en<br />

er moet rekening worden gehouden met wederzijdse<br />

afhankelijkheden van verschillende chemicaliën.<br />

Ook moeten er regelmatige controles en<br />

vervolgactiviteiten gewaarborgd zijn. Bekende<br />

chemische behandelingen zijn hardheidsstabilisators,<br />

corrosieremmers, zuurstofspoelpompen,<br />

elektrochemische zuurstofbinding, alkalisatie en<br />

antivriesmiddelen.<br />

Uitgebreid <strong>aan</strong>bod producten en<br />

services<br />

Als familiebedrijf met meer dan zestig jaar ervaring<br />

in het ontwikkelen van oplossingen voor het<br />

verwijderen en vermijden van ophopingen van<br />

lucht en vuil in verwarmings- en koelsystemen<br />

biedt Spirotech een uitgebreid <strong>aan</strong>bod producten<br />

en services om <strong>aan</strong> de VDI 2035 te voldoen. De<br />

Spirotech-producten besparen energie, verhogen<br />

het comfort, voorkomen slijtage en maximaliseren<br />

de bedrijfsduur.<br />

Met SpiroCare bieden Spirotech en ProLab een<br />

eenvoudig te gebruiken service voor waterbemonstering<br />

en analyse. SpiroPlus-spoelmiddelen en<br />

-additieven zijn bedoeld om het systeemwater en<br />

de installatie zelf in topconditie te brengen en te<br />

houden. SpiroExpand zorgt voor het automatisch<br />

Vuildeeltjes kunnen erosie in de volledige<br />

installatie veroorzaken. Een efficiënte<br />

vuilafscheiding is daarom een must.<br />

bewaken en controleren van de druk. De SpiroPurevul-<br />

en navulsystemen gebruiken een speciale hars<br />

die niet alleen de resterende hardheid en opgeloste<br />

zouten uit het verwarmingswater verwijdert,<br />

maar ook de pH-waarde van het water stabiliseert.<br />

Automatische SpiroTop-snelontluchters verwijderen<br />

snel en effectief vrije lucht en zorgen voor een<br />

betrouwbare beluchting wanneer een installatie<br />

wordt afgetapt. SpiroTrap MB3/MBL/Magnet<br />

voorziet in een snelle en efficiënte (magnetische)<br />

vuilafscheiding en verwijdering, wat essentieel is<br />

voor kostenbeheersing en energiebesparing. SpiroVent-microbellenluchtafscheiders<br />

verwijderen<br />

de microbellen en circulerende lucht die achterblijven<br />

door automatische ventilatieopeningen of<br />

na ontluchtingskleppen. Tot slot is er de SpiroVent<br />

Superior, een volautomatische vacuümontgasser<br />

voor verwarmings-, koel- en procesinstallaties. ❚<br />

Als toon<strong>aan</strong>gevende expert in systeemwaterkwaliteit biedt Spirotech een<br />

eenvoudig te gebruiken service voor waterbemonstering en analyse.<br />

Corrosie is een zeer belangrijke factor en de belangrijkste reden voor storingen<br />

en schade in verwarmingssystemen.<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 161


De DucoSun Cubic-lamellen kenmerken zich door een strak design.<br />

HOWEST CAMPUS BRUGGE GAAT VOOR<br />

ESTHETHISCHE EN DUURZAME ZONWERING<br />

Het ontwerp van de gerenoveerde gevel<br />

van Howest Campus Brugge vertrekt vanuit<br />

de best<strong>aan</strong>de kwaliteiten van de site: het<br />

<strong>aan</strong>wezige groen, de strategische ligging en<br />

de flexibiliteit van het gebouw. Het nieuwe<br />

gevelconcept hield daarnaast rekening<br />

met optimale natuurlijke lichtinval en het<br />

tegeng<strong>aan</strong> van oververhitting met behulp<br />

van zonwering. Voor de installatie van die<br />

zonwering werd gekozen voor DucoSun<br />

Cubic-lamellen.<br />

Tekst en beeld DUCO<br />

Het idee achter het ontwerp is eenvoudig, doch<br />

zeer doordacht. Het initiële doel was het best<strong>aan</strong>de<br />

open karakter van de leslokalen te behouden,<br />

maar gezien de hoge ambities op het<br />

De lamellen lijken wel te zweven.<br />

162 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


vlak van duurzaamheid diende er ook zonwering<br />

voorzien te worden.<br />

“Tijdens warme periodes is het zaak om het thermisch<br />

comfort in de gebouwen zo <strong>aan</strong>genaam<br />

mogelijk te houden”, vertelt Nuno Pinto, architectbestuurder<br />

bij Pinto Architecten. “Zeker in schoolgebouwen,<br />

waar de concentratie van studenten niet<br />

te lijden mag hebben onder warme, on<strong>aan</strong>gename<br />

temperaturen. Duco was meteen enthousiast om<br />

mee te werken <strong>aan</strong> de ontwikkeling van het esthetische<br />

zonweringsysteem dat wij voor ogen hadden,<br />

en dit in nauwe samenwerking en overleg met ons.”<br />

De keuze viel op de DucoSun Cubic-lamellen in<br />

twee breedtes: 200 en 400 mm. “Omwille van<br />

twee redenen”, licht Nuno Pinto toe. “Enerzijds<br />

zochten we naar lamellen met een strak design,<br />

zodat ze het minimalistische, tijdloze karakter van<br />

het gebouw zouden versterken. Anderzijds werd<br />

zorgvuldig gekeken naar het formaat. De combinatie<br />

van de twee verschillende breedtes zorgt<br />

voor een dynamisch en speels karakter.”<br />

Duurzaam, onderhoudsarm en<br />

milieuvriendelijk<br />

Daar de gevel zuidgericht is, werden de DucoSun<br />

Cubic-lamellen horizontaal geplaatst. Zo kunnen<br />

warme zonnestralen efficiënt buiten worden gehouden<br />

terwijl de studenten nog volop kunnen<br />

genieten van natuurlijke lichtinval. Een bijkomend<br />

“Het gebruik van lamellen met twee<br />

verschillende breedtes zorgt voor een<br />

dynamisch en speels karakter”<br />

voordeel is dat de horizontale plaatsing een uniek<br />

effect sorteert.<br />

Nuno Pinto: “Wat het project uniek maakt, is<br />

de combinatie van een doordacht concept met<br />

als doel het gebouw te voorzien van de meest<br />

duurzame technieken en onderhoudsarme en<br />

milieuvriendelijke materialen, met een gewaagd<br />

ontwerp dat de gedrevenheid en visie van Howest<br />

vertaalt. Bovendien slaagden we erin het karakter<br />

van het best<strong>aan</strong>de gebouw te behouden en het<br />

dankzij de eigentijdse uitstraling van de DucoSun<br />

Cubic-zonwering zelfs te versterken.”<br />

Zwevende lamellen<br />

Achter de schijnbaar willekeurige positie van<br />

de lamellen zit een studie die vertrekt vanuit<br />

de modulariteit van de gevel en speelt met de<br />

breedte van de lamellen en de functie van zonwering.<br />

Zo stemt de afstand tussen de lamellen<br />

overeen met de schaduw van het profiel.<br />

Ook de kleur en de verdere detaillering van de<br />

plaatsing van de lamellen was van primordiaal<br />

belang. Om het effect van zwevende lamellen te<br />

creëren, werd geopteerd voor een witte kleur die<br />

met een donkere achtergrond contrasteert. De<br />

achterliggende hangstructuren kregen immers dezelfde<br />

kleur als de gordijngevel.<br />

Uitstekende samenwerking<br />

Zowel architectenbureau Pinto Architecten als installateur<br />

Vlado gewagen van een goede samenwerking<br />

met elkaar en met Duco. “De DucoSun Cubic-lamellen<br />

werden vlot en tijdig geleverd. Ook het installeren<br />

van de lamellen verliep zeer vlot dankzij het<br />

hoge montagegemak. We kenden Duco al langer als<br />

betrouwbare partner die altijd voor de nodige ondersteuning<br />

zorgt”, aldus Jeroen Vermeersch van Vlado.<br />

De renovatiewerken <strong>aan</strong> de gevel startten eind<br />

juni 2021. De opleveringsdatum van het volledige<br />

project was 21 december 2022. ❚<br />

Achter de schijnbaar willekeurige positie van de lamellen schuilt een uitgebreide studie.<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 163


Onderwijs<br />

's-Gravenwezel, MFC Zonnebos<br />

KINDVRIENDELIJK GEBOUW<br />

IN GROEN KLEEDJE<br />

Begin 2020 schreef Multifunctioneel Centrum (MFC) Zonnebos een opdracht uit voor het ontwerp van een nieuwe thuis met 88 slaapkamers<br />

voor kinderen in het buitengewoon onderwijs en tien voor opvoeders. In een uithoek van de best<strong>aan</strong>de campus in 's-Gravenwezel maakte het<br />

intussen plaats voor een internaat met zeven leefgroepen, waarvan drie IPO-leefgroepen (Internaat met Permanente Openstelling).<br />

Tekst Koen Mortelmans | Beeld czaar architecten<br />

Speelse baksteengevels in harmonie met de omgeving.<br />

164 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


's-Gravenwezel, MFC Zonnebos<br />

Onderwijs<br />

Zonnebos heeft zijn naam niet gestolen.<br />

De binnentuin is bereikbaar via buitentrappen.<br />

“Iedereen moet zich hier<br />

thuis kunnen voelen”<br />

Zonnebos heeft zijn naam niet gestolen. Het ligt niet in een van de<br />

villaverkavelingen van 's-Gravenwezel, maar <strong>aan</strong> de rand van een bos,<br />

met zelfs nog wat land- en tuinbouw in de omgeving. De architecten<br />

van czaar probeerden dan ook een gebouw te ontwerpen dat deel<br />

uitmaakt van die omgeving. Daarom gebruikten ze zand- en aardekleurige<br />

gevelbaksteen en donker schrijnwerk dat ermee contrasteert.<br />

Een samenspel van diverse metselwerkverbanden en subtiele verspringingen<br />

geeft de gevels een speels karakter.<br />

De nieuwbouw dient zich <strong>aan</strong> als een compact balkvormig volume met twee<br />

bouwlagen dat zich langs de rand van het bos plooit. Door die plooiing ontstaat<br />

een grote binnentuin. De zestien nieuwe bomen die daarin worden<br />

<strong>aan</strong>geplant, moeten het groene karakter van de site versterken. Sommige<br />

best<strong>aan</strong>de bomen worden overigens erg waardevol geacht.<br />

Autonome wooneenheden<br />

Binnen zijn de zeven leefgroepen opgevat als autonome wooneenheden,<br />

volgens een huiselijke logica. Zo bestaat elke leefgroep uit een inkomhal,<br />

dertien tot vijftien slaapkamers, gedeelde douches en wc’s, een keuken, een<br />

spelkamer en een leefruimte met private buitenruimte, die via buitentrappen<br />

rechtstreeks verbonden is met de binnentuin.<br />

"De relatie van het nieuwe MFC met de eerder gebouwde en landschappelijke<br />

context – met in het bijzonder het behoud van de grote eiken – vormt<br />

samen met het kleinschalige en huiselijke karakter de essentie van ons ontwerp.<br />

De veelheid <strong>aan</strong> plekken met verschillende sferen moet iedereen de<br />

kans geven om zich hier thuis te voelen", zeggen architecten Toon Tweepenninckx<br />

en Mattias Vansteenkiste (czaar). Op die van de kleuters na grenst<br />

elke leefruimte <strong>aan</strong> een spelkamer. "De deuren van tegenoverliggende slaapkamers<br />

zijn maximaal geschrankt. Dit versterkt de privacy.” <br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 165


Onderwijs<br />

's-Gravenwezel, MFC Zonnebos<br />

De veelheid <strong>aan</strong> plekken met verschillende sferen geeft iedereen de kans zich thuis te voelen.<br />

Arido NV | Koning Boudewijnstraat 18 | <strong>05</strong>1 30 00 14 | ww.arido.be<br />

166 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE<br />

00037961001 - ARIDO.indd 1 31-10-<strong>2023</strong> 08:40


's-Gravenwezel, MFC Zonnebos<br />

Onderwijs<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

ARIDO – RAAMDECORATIE<br />

Als specialist in raamdecoratie heeft Arido (Izegem) sinds 1995<br />

een indrukwekkend palmares opgebouwd, in België en in het buitenland.<br />

In MFC Zonnebos stond het in voor de verduisteringsgordijnen<br />

in alle kamers en voor 'in-between'-stof in de leefruimtes.<br />

"We plaatsten er ook de rolgordijnen op de nooddeuren", licht bestuurder<br />

Kaat Bekaert toe. "Die moeten op de deur zelf hangen,<br />

er mag immers niets in de weg zitten om ze in geval van nood<br />

snel te kunnen openen." Verder bracht Arido ook de verticale pvclamellen<br />

voor de keukenvensters <strong>aan</strong>. "Zonnebos sprak slechts<br />

een deel van onze mogelijkheden <strong>aan</strong>. We beschikken over een<br />

eigen confectieatelier. Daarmee hebben we een vrij unieke positie<br />

in België. We maken niet alleen gordijnen, maar stofferen ook<br />

meubelen. Naast stoffen werken we met harde materialen zoals<br />

hout, aluminium en pvc, voor lamelsystemen. En we st<strong>aan</strong> waar<br />

nodig in voor de motorische <strong>aan</strong>sturing."<br />

Parijs, Londen, Moskou, Cannes, Genève, Lausanne … In deze en<br />

andere mondaine buitenlandse steden droeg Arido al zorg voor de<br />

raamdecoratie in de betere hotels. "In eigen land zijn we daarnaast<br />

ook erg actief in woonzorgcentra, scholen en ziekenhuizen zoals<br />

UZ Leuven, AZ Dami<strong>aan</strong> in Oostende en momenteel Sint-Lucas<br />

in Gent. Ook de goudkleurige gordijnen van de Mechelse stadsfeestzaal<br />

Cinéma Lumière zijn van onze hand. Bij de – voorlopig –<br />

eerder onconventionele opdrachten hoort de raamdecoratie voor<br />

de herbestemming van de <strong>aan</strong> de eredienst onttrokken kerken in<br />

Schelderode, Wielsbeke en Beitem."<br />

De zand- en aardekleurige gevelbaksteen contrasteert met het donkere schrijnwerk.<br />

Een administratieve zone vormt het scharnierpunt tussen zowel de leefgroepen<br />

als tussen de publieke inkomzone en de binnentuin. Ze strekt zich uit over<br />

het gelijkvloers en de eerste verdieping. De hoofdinkom van de administratie<br />

vormt tegelijk de toegang naar de voordeuren van twee leefgroepen op de<br />

verdieping. De kantoren op de begane grond zijn via een interne gang verbonden<br />

met de drie IPO-leefgroepen.<br />

Huiselijke sfeer<br />

In de grote wasserij zal een personeelslid wassen en strijken voor de kinderen<br />

van de zeven leefgroepen. Deze wasserij is rechtstreeks toegankelijk, zodat de<br />

wasbeurten het dagelijks leven in de verschillende leefgroepen niet verstoren.<br />

"Bijkomend krijgen de IPO-leefgroepen een eigen wasserij, waar met enkele<br />

kleinere wasmachines de dagelijkse wasbeurten kunnen worden uitgevoerd.<br />

We hopen dat dit een meerwaarde kan vormen met het oog op de ambities<br />

voor de creatie van een huiselijke omgeving, waarin kinderen optimaal kunnen<br />

opgroeien tot zelfstandige personen."<br />

De nieuwbouw dient zich <strong>aan</strong> als een compact balkvormig volume dat zich langs<br />

de rand van het bos plooit.<br />

Soepele <strong>aan</strong>pak<br />

"Hoewel de opdracht was toegewezen via een Design & Build-procedure, hebben<br />

we de opdrachtgever en de toekomstige gebruikers tijdens de werffase<br />

zoveel mogelijk de kans gegeven om het bouwproject verder naar hun hand<br />

te zetten. Dit leidde tot een <strong>aan</strong>tal kwalitatieve <strong>aan</strong>passingen en een groter<br />

gevoel van betrokkenheid bij GO!, Scholengroep Invento en het MFC."<br />

Op de verdieping kijken de vergaderzalen uit over de gemeenschappelijke<br />

binnentuin, met een kitchenette die rechtstreeks toegankelijk is vanuit de<br />

gang. Ook op de verdieping bevinden zich drie personeelstoiletten en een<br />

doucheruimte, een serverlokaal, bergingen en onderhoudslokalen. "Zowel de<br />

doucheruimte als het derde toilet zijn rolstoeltoegankelijk uitgewerkt."<br />

In een volgende fase wordt het oude gebouw van het MPI gerenoveerd om<br />

het in de toekomst te kunnen gebruiken voor dagonderwijs. ❚<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer<br />

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap<br />

(Brussel)<br />

Architect<br />

czaar architecten (Leuven)<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer(s) Bouwbedrijf Dethier (Alken, Londerzeel)<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 167


Algemene schilder- & Interieurwerken<br />

Raamdecoratie, Gyproc- & Bezettingswerken<br />

Vloerbekleding, Parket- & Tegelwerken<br />

Leeuwerikl<strong>aan</strong> 59 – 2950 Kapellen – info@k-sw.be – 0472/43.46.01<br />

www.koninckx-projects.be


's-Gravenwezel, MFC Zonnebos<br />

Onderwijs<br />

RUSTGEVENDE KLEUREN MET<br />

DE NODIGE ACCENTEN<br />

In opdracht van hoofd<strong>aan</strong>nemer Dethier<br />

voerde Koninckx Schilderwerken (Kapellen)<br />

alle schilderwerken uit in de nieuwbouw van<br />

MFC Zonnebos. Het resultaat mag er wezen.<br />

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Koninckx Schilderwerken<br />

Architectenbureau czaar, Dethier en Koninckx zijn<br />

geen onbekenden voor elkaar. Ze werkten ook al<br />

samen in de basisschool annex kinderdagverblijf<br />

Ulens in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek.<br />

En met Dethier eveneens in basisschool De<br />

Glinster in Zellik. "Zonnebos was dan ook een eerder<br />

routineus project voor ons", zeggen zaakvoerders<br />

Simon Koninckx en Stephanie Van Look. "Het<br />

is wel een erg mooi project om in ons portfolio<br />

te tonen. We hebben er ongeveer twee m<strong>aan</strong>den<br />

gewerkt, met inzet van vier medewerkers."<br />

De wanden en plafonds van de kamers van de leerlingen<br />

en opvoeders zijn geschilderd in crèmewit<br />

(RAL 9010), op telkens een groene (NCS S20<strong>05</strong>S-<br />

G40Y) accentwand na. "De wanden van de gangen<br />

hebben we eveneens wit (RAL9001) geschilderd.<br />

De plafonds niet, want die zijn afgewerkt<br />

met akoestische tegels", legt Simon Koninckx uit.<br />

Zijn schilders pakten ook de deuren <strong>aan</strong>. "De deuren<br />

zijn gemaakt van HPL, maar we hebben de<br />

houten dagkanten wel voorzien van een beschermende<br />

transparante vernislaag. En de kaders hebben<br />

we gelakt in gebroken wit (RAL 9016)."<br />

De gangen zijn crèmewit geschilderd.<br />

“Zonnebos is een erg mooie <strong>aan</strong>vulling<br />

voor ons portfolio”<br />

De kamers hebben een groene accentwand.<br />

Ervaring en groei<br />

Nadat hij elders in de sector al veel ervaring had<br />

opged<strong>aan</strong> als schilder en later als projectleider<br />

richtte Simon Koninckx vijf jaar geleden zijn eigen<br />

bedrijf op. Dat is intussen uitgegroeid tot een kmo<br />

met een twintigtal medewerkers, waarvan enkelen<br />

in dienstverband en de overigen als vertrouwde<br />

onder<strong>aan</strong>nemers. Echtgenote Stephanie Van Look,<br />

die ook de nodige ervaring opdeed in een best<strong>aan</strong>d<br />

schildersbedrijf, stapte tijdens de groeiperiode volop<br />

mee in de eigen zaak. "We zijn oorspronkelijk<br />

gestart met schilderwerken <strong>aan</strong> privéwoningen,<br />

maar bieden intussen totale interieur- en renovatiewerken<br />

<strong>aan</strong>. Aangezien we in het verleden ervaring<br />

opdeden in schilderwerk in de grootbouw, blijven<br />

we dit uiteraard <strong>aan</strong>bieden. Zo hebben we intussen<br />

al meerdere opvallende gebouwen in de publieke<br />

sector <strong>aan</strong>gepakt, zoals Academie Forum 11 in<br />

Puurs”, aldus Simon Koninckx. "Dichter bij huis werken<br />

we ook mee <strong>aan</strong> de renovatie van de sociale<br />

woonblokken in de Antwerpse wijk Luchtbal, die<br />

mee het karakter van de wijk bepalen." ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 169


Onderwijs<br />

Gits, Dominiek Savio<br />

TOEGANKELIJK SCHOOLGEBOUW<br />

ZONDER BEPERKINGEN<br />

Op 1 september jongstleden weerklonk voor het eerst de schoolbel op de vernieuwde site van Dominiek Savio in Gits. Het iconische, maar<br />

verouderde Withuys maakte plaats voor een duurzaam, toekomstgericht gebouw dat een gloednieuwe basisschool, een multifunctioneel<br />

centrum en een internaat huisvest. Toegankelijkheid en huiselijkheid zijn de kernwoorden in het ontwerp. De werken werden in recordtempo<br />

uitgevoerd, zodat de leerlingen terug naar hun vertrouwde campus konden bij de start van het nieuwe schooljaar.<br />

Tekst Trees Accou | Beeld Artes Depret<br />

Verschillende kleuren en vloeren helpen de kinderen zich te oriënteren.<br />

170 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Gits, Dominiek Savio<br />

Onderwijs<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

MOSA – VLOER- EN WANDTEGELS<br />

Al 140 jaar is Mosa een klinkende naam in en buiten thuisstad<br />

Maastricht. Opgericht als porseleinfabrikant, st<strong>aan</strong> ze vandaag<br />

bekend om hun kleurrijke tegels. De geglazuurde wand- en ongeglazuurde<br />

vloertegels brengen warmte in de klasjes en het<br />

internaat van Dominiek Savio. “Op de Belgische markt is vooral<br />

onze Global-collectie gekend”, vertelt Wim Doens, salesmanager<br />

Belux bij Mosa. “Die reeks bestaat uit 25 verschillende kleuren die<br />

verkrijgbaar zijn als effen tegel, maar ook met een fijne of grove<br />

spikkel. We maken de tegels in Maastricht en ze zijn in dezelfde<br />

kleur verkrijgbaar voor vloeren en wanden. Daardoor zijn ze perfect<br />

om verschillende zones in het gebouw visueel herkenbaar te<br />

maken voor de kinderen in Dominiek Savio.” De ongeglazuurde<br />

tegel wordt vaak gekozen in scholen, ziekenhuizen en kantoorgebouwen<br />

omdat hij erg slijtvast is. Met een slijtlaag van 2 millimeter<br />

ziet de tegel er over dertig jaar nog als nieuw uit, ook al zijn er al<br />

generaties kinderen met zanderige schoenen en rolstoelen gepasseerd.<br />

“Hun modulariteit maakt de tegels ook populair bij architecten.<br />

Twee kleine tegels passen perfect in een grote tegel, waardoor<br />

de voegen kunnen doorlopen, van de vloer over de muur bijvoorbeeld.<br />

Ook het Cradle to Cradle-principe dat wij consequent toepassen<br />

wint <strong>aan</strong> belang. Naast kleur, slijtvastheid en modulariteit<br />

is duurzaamheid een belangrijke reden om voor Mosa te kiezen.”<br />

Koto-raamgehelen zorgen voor een huiselijke touch.<br />

“Achttien m<strong>aan</strong>den om een gebouw van 12.000 m² neer<br />

te zetten: het is een huzarenstukje”<br />

Dominiek Savio is een zorginstelling voor mensen met een fysieke beperking. De<br />

afdeling in Gits ondersteunt voornamelijk kinderen, jongeren en volwassenen<br />

met een (neuro)motorische handicap of niet-<strong>aan</strong>geboren hersenletsel. Het nieuwe<br />

gebouw moest dus voldoen <strong>aan</strong> enkele specifieke vereisten. “In het gebouw<br />

zullen kinderen met een mobiele beperking leren, wonen en begeleid worden.<br />

Daarom bestaat het uit slechts één bouwlaag”, legt Kevin Van Hauwaert van<br />

V2-Architecten uit. “Er is een internaat met 84 bedden ingericht, dat bestaat uit<br />

vijf blokken, en een school en multifunctioneel centrum waar plaats is voor 120<br />

leerlingen. Tussen beide entiteiten loopt een belevingsas, een groene wandeling<br />

van het kasteel van Dominiek Savio tot <strong>aan</strong> Hoeve Ter Kerst <strong>aan</strong> de andere<br />

kant van de site. Deze nodigt uit om naar buiten te g<strong>aan</strong>. Met de <strong>aan</strong>planting<br />

creëren we een groene oase die bijdraagt <strong>aan</strong> de beleving van het gebouw.”<br />

Herkenbare visuele identiteit<br />

Naast de noodzaak om alle ruimtes op het gelijkvloers in te richten, zijn ook<br />

alle deuren, gangen en sanitair <strong>aan</strong>gepast <strong>aan</strong> de doelgroep. Klasjes zijn ook<br />

kleiner dan in reguliere scholen en telkens gecombineerd met een leefgroep.<br />

Kevin Van Hauwaert: “Om de jonge kinderen te helpen hun weg te vinden<br />

doorheen het gebouw hebben we met verschillende kleuren en vloeren gewerkt.<br />

Zo weten ze makkelijk in welke vleugel ze zich bevinden. Ook in het<br />

internaat heeft elke zone zijn eigen visuele identiteit.”<br />

Omdat het gebouw niet enkel een school, maar ook een internaat is, voegden<br />

de architecten extra warmte toe <strong>aan</strong> de hand van Koto-raamgehelen die de<br />

klassen en leefgroepen van de gang scheiden. Deuren, grote ramen en ingemaakte<br />

kasten zijn uit hout vervaardigd, wat een huiselijke touch geeft. De<br />

technieken zijn geselecteerd met het oog op de toekomst: warmtepompen,<br />

passieve koeling en zonnepanelen drukken de energiekosten en ecologische<br />

voetafdruk van de organisatie.<br />

Recordtempo<br />

Bij het ontwerp van het gebouw hielden de architecten rekening met<br />

de mogelijkheid om een tweede verdieping te plaatsen. Initieel zou namelijk<br />

een zorghotel boven op de school gefinancierd worden door een<br />

private partner die zich uiteindelijk terugtrok uit het project. Toch is een<br />

extra bouwlaag in de toekomst niet uitgesloten. Daar is de constructie<br />

op voorzien. In december 2021 startte <strong>aan</strong>nemer Artes Depret met de<br />

plaatsing van duizend funderingspalen. In juni <strong>2023</strong> volgde de oplevering<br />

van het project. Achttien m<strong>aan</strong>den om een gebouw van 12.000 m²<br />

neer te zetten: het is een huzarenstukje. Door de jarenlange ervaring met<br />

soortgelijke projecten en de totale uitvoering door één partij – van funderingen<br />

tot de plaatsing van de technieken – bracht Artes Depret deze klus<br />

tijdig tot een goed einde. <br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 171


Uw partner in professionele inox-,<br />

staal-, en glasverwerking: trappen,<br />

borstweringen, leuningen, lichte<br />

metaalconstructies ...<br />

Koolskampstraat 61 b, 8830 Gits, info@granox.be<br />

T <strong>05</strong>1 72 42 61, F <strong>05</strong>1 72 59 96, M 0475 59 52 87<br />

www.granox.be<br />

Classics Tide<br />

Ambachtelijke look,<br />

ontwikkeld met precisie<br />

Mosa Classics Tide biedt de levendige<br />

warmte en textuur die kenmerkend zijn<br />

voor ambachtelijke tegels. Het unieke<br />

oppervlak heeft verschillende tinten,<br />

wat visuele diepte en het gevoel van<br />

subtiele beweging creëert.<br />

mosa.com/nl-nl/classics-tide<br />

Royal Mosa<br />

Meerssenerweg 358,<br />

6224 AL Maastricht, NL<br />

+31 (0)43 368 94 44<br />

info@mosa.com


Gits, Dominiek Savio<br />

Onderwijs<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

GRANOX – HANDGREPEN,<br />

BORSTWERINGEN EN LUIFELS<br />

In december 2021 gingen de werken van start.<br />

In juni <strong>2023</strong> volgde de oplevering van het project.<br />

Uitgekiende werfinrichting<br />

Naast de deadline was de grootste uitdaging de uitgestrektheid van het gebouw.<br />

“Doordat er slechts een enkele bouwlaag is, was één bouwkr<strong>aan</strong> niet<br />

voldoende om de hele werf te bedienen”, vertelt Dries Hoste, projectmanager<br />

bij Artes Depret. “We konden ook geen centrale laad- en loszone inrichten.<br />

Daarom deelden we de werf uiteindelijk op in vier verschillende werffases. Zo<br />

was een deel van de werf nog in ruwbouw en werden in een ander deel al<br />

technieken geplaatst. Door steeds met 80 tot 110 mensen ter plekke te zijn,<br />

haalden we de strakke, afgesproken deadline.” ❚<br />

Op 500 meter van Dominiek Savio in Gits tref je Granox <strong>aan</strong>. Met<br />

een specialisatie in werken met inox, staal en glas zijn trappen,<br />

trapleuningen en borstweringen de corebusiness van dit bedrijf.<br />

Met 25 jaar ervaring in de bouw weten ze precies met welke materialen,<br />

technieken en afwerkingen ze hun klanten verder kunnen<br />

helpen. “In dit dossier installeerden we 120 meter handgrepen tegen<br />

de wanden in de drie verschillende trapzalen. In het centrale<br />

gebouw hebben we borstweringen geplaatst, als valbeveiliging<br />

<strong>aan</strong> het inpandige terras van het hoofdgebouw”, vertelt zaakvoerder<br />

Ghislain Ramboer. “Alles werd op maat gemaakt en voorzien<br />

van een hoogwaardige afwerking in poederlak. Het therapiebad<br />

hebben we voorzien van handgrepen tegen de wanden en een<br />

geleidingsbeugel in het bad. Deze werden uitgevoerd in speciale<br />

inox met een extra eindafwerking, die voldoet <strong>aan</strong> alle huidige<br />

zwembadnormen.” Intussen is Granox bezig met de productie van<br />

350 m² luifels, die geplaatst zullen worden <strong>aan</strong> de verblijven van<br />

de kinderen. Daaronder zullen ze kunnen schuilen voor regen of<br />

felle zon en toch kunnen genieten van de buitenlucht. “Een mooie<br />

opdracht voor ons en het is fijn om eens zo dicht bij onze eigen<br />

gebouwen <strong>aan</strong> het werk te zijn.”<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer<br />

Architect<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer(s)<br />

Dominiek Savio (Gits)<br />

V2-Architecten (Rumbeke)<br />

Artes Depret NV (Zeebrugge)<br />

De grote oppervlakte van het gelijkvloerse gebouw bleek een uitdaging voor de werfinrichting.<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 173


THEMA<br />

AKOESTIEK<br />

AKOESTIEK IN HISTORISCHE GEBOUWEN:<br />

EEN DELICATE EVENWICHTSOEFENING<br />

Akoestiek in het kader van restauraties en herbestemmingen: het is een vak apart. Want hoe zorg je ervoor dat akoestische ingrepen de<br />

historische en esthetische waarde van een best<strong>aan</strong>d gebouw of beschermd monument niet in het gedrang brengen? Het was een van de<br />

vele vragen die <strong>aan</strong> bod kwamen tijdens het interactieve webinar dat architectura en Palindroom onlangs organiseerden rond dit brandend<br />

actuele thema. Over één ding waren de panelleden en de vele kijkers het alvast roerend eens: “Het is niet omdat het om een restauratie of<br />

herbestemming gaat dat je de lat per definitie lager moet leggen.”<br />

Tekst Tim Janssens | Beeld Toon Grobet, Tim Janssens<br />

De rockzaal onder de middenpiste van het<br />

Wintercircus is opgevat als een betonnen<br />

box-in-boxconstructie, waarbij het massa-veermassaprincipe<br />

is toegepast om het geluid niet<br />

uit de ruimte te laten ontsnappen.<br />

De setting voor het webinar rond akoestiek kon<br />

met betrekking tot dit artikel nauwelijks toepasselijker<br />

zijn. Het werd uitgezonden vanuit Kapel De<br />

Waterhond in Sint-Truiden, een zestiende-eeuws<br />

monument waarin Klaarchitectuur zijn kantoren<br />

heeft ondergebracht. Het resultaat van een prachtige<br />

herbestemming die het architectenbureau<br />

heel wat nationale en internationale belangstelling<br />

opleverde. “We hebben van meet af <strong>aan</strong><br />

beslist om de kapel zo intact mogelijk te houden<br />

en de brute schil te gebruiken als achtergrond<br />

voor vier geschrankte box-in-boxvolumes met de<br />

bureaus, de ontvangst- en vergaderruimte, het<br />

De grootste akoestische uitdaging in het Gentse Wintercircus was het dak, dat qua stabiliteit, brandveiligheid<br />

en akoestiek moest worden opgewaardeerd zonder dat er extra gewicht <strong>aan</strong> mocht worden bevestigd.<br />

174 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


AKOESTIEK<br />

THEMA<br />

sanitair enzovoort”, aldus architect-zaakvoerder<br />

Gregory Nijs. “Niet enkel in die box-in-boxvolumes,<br />

maar ook in de <strong>aan</strong>palende polyvalente ruimte is<br />

de akoestiek prima, zonder dat we al te veel ingrepen<br />

hebben moeten doen of esthetische compromissen<br />

hebben moeten sluiten.”<br />

Lat niet a priori lager leggen<br />

Wat dit laatste betreft, is Kapel De Waterhond de<br />

uitzondering op de regel, in die zin dat het over<br />

het algemeen vaak geen sinecure is om de akoestiek<br />

in historische gebouwen op punt te stellen en<br />

tegelijk <strong>aan</strong> alle andere randvoorwaarden te voldoen,<br />

zoals het in ere houden van de erfgoedwaarde.<br />

Een belangrijke vraag die tijdens het webinar<br />

<strong>aan</strong> bod kwam, was dan ook: mag de lat inzake<br />

akoestiek a priori lager gelegd worden bij restauraties<br />

en herbestemmingen? Arnout Stevens, Lead<br />

Contract Engineer Noise bij Vinçotte, vindt van<br />

niet, net als het gros van de overige bouwprofessionals<br />

die het webinar volgden: “Als je de lat van<br />

meet af <strong>aan</strong> lager legt, zal het resultaat per definitie<br />

minder goed zijn.” Ook Marjolein Vandersickel,<br />

akoestisch expert bij VK architects+engineers,<br />

part of Sweco, is het oneens met deze stelling. “Ik<br />

denk dat je de lat even hoog moet leggen als in<br />

nieuwbouwprojecten, alleen zullen er gedurende<br />

het ontwerp- en bouwproces andere randvoorwaarden<br />

zoals brandveiligheid en stabiliteit opduiken<br />

en zal je dus keuzes moeten maken. Het is<br />

met andere woorden zoeken naar een evenwicht<br />

met de vele andere eisen, maar akoestiek al meteen<br />

overboord gooien omdat het een restauratie<br />

of herbestemming betreft, is geen goed idee.”<br />

Aartsmoeilijke puzzel<br />

in Wintercircus<br />

Dat het vaak een hele uitdaging is om akoestiek<br />

en andere randvoorwaarden te verenigen in het<br />

kader van een restauratie of herbestemming, blijkt<br />

uit een alom bekend prestigeproject: het Wintercircus<br />

in Gent. Een van de blikvangers in dit<br />

verband is de ondergrondse rockzaal onder de cirkelvormige<br />

middenpiste. “Deze is opgevat als een<br />

betonnen box-in-boxconstructie, waarbij we het<br />

massa-veer-massaprincipe hebben toegepast om<br />

het geluid niet uit de ruimte te laten ontsnappen.<br />

Door de geluidsabsorptie- en -isolatieschillen los<br />

te koppelen, zijn we uitgekomen bij muren van circa<br />

75 cm dik. De steunkolommen hebben we niet<br />

omhuld met een voorzetwand, maar de bovenliggende<br />

structuur is trillingsdempend bevestigd <strong>aan</strong><br />

deze kolommen”, legt Marjolein Vandersickel uit.<br />

De grootste uitdaging was echter de renovatie van<br />

het dak, dat qua stabiliteit, brandveiligheid en<br />

akoestiek moest worden opgewaardeerd zonder<br />

dat er extra gewicht <strong>aan</strong> mocht worden bevestigd.<br />

“We hebben een volledig ontdubbelde constructie<br />

gemaakt, rekening houdend met onder meer de<br />

<strong>aan</strong>wezigheid van het RWA-systeem. Het was echt<br />

Het webinar rond akoestiek werd uitgezonden vanuit Kapel De Waterhond in Sint-Truiden, een zestiende-eeuws<br />

monument waarin Klaarchitectuur zijn kantoren heeft ondergebracht. (Beeld: Lumecore/Toon Grobet)<br />

zoeken naar de ideale opbouw, tot op de kilogram<br />

per vierkante meter. We zijn zeer trots dat het ons<br />

gelukt is om deze aartsmoeilijke puzzel te leggen.”<br />

Gepast omspringen met<br />

best<strong>aan</strong>de situatie<br />

Dat het helaas niet altijd lukt om historische gebouwen<br />

akoestisch op te waarderen, blijkt uit een<br />

specifieke case die Arnout Stevens <strong>aan</strong>haalde: de<br />

uitbreiding en restauratie van de Beurs van Brussel,<br />

onder de auspiciën van Robbrecht en Daem<br />

architecten en met een akoestisch ontwerp van<br />

Kahle Acoustics. “In de grote, open inkomhal<br />

van het statige beursgebouw was het uitdagendste<br />

aspect de zaalakoestiek – ruimteakoestiek<br />

in het kwadraat, zeg maar. Een belangrijk <strong>aan</strong>dachtspunt<br />

in het kader van de controle op het<br />

spraakalarmsysteem voor brandevacuatie was de<br />

spraakverst<strong>aan</strong>baarheid. Gezien de hoge en grote<br />

ruimtes, maar ook de authentieke geluidsreflecterende<br />

afwerkingsmaterialen (natuursteen en glas)<br />

heerst er een hoge nagalmtijd, die onder meer<br />

het Lombardeffect in de hand kan werken (lees:<br />

de neiging van mensen om luider te spreken in<br />

lawaaierige omgevingen, met als resultaat een<br />

akoestische soep). De spraakverst<strong>aan</strong>baarheid<br />

kon er helaas niet voldoende verbeterd worden<br />

om te voldoen <strong>aan</strong> de normeisen zonder de waardevolle<br />

architectuur grondig <strong>aan</strong> te tasten. Je<br />

moet nu eenmaal werken met de randvoorwaarden<br />

die je krijgt en soms zijn die niet verenigbaar<br />

met een gepaste akoestiek, al hangt ook veel af<br />

van de beoogde functie. Ik ben sowieso van mening<br />

dat herbestemmingen beter moeten worden<br />

afgestemd op het oorspronkelijke gebruik van het<br />

gebouw en dat hedendaagse toevoegingen niet<br />

altijd een meerwaarde vormen. Massieve kerkmuren<br />

van 60 cm dik kunnen bijvoorbeeld van goudwaarde<br />

zijn op het vlak van akoestiek, dus het<br />

zou jammer zijn om daar openingen in te maken<br />

of er op een andere manier onverantwoord mee<br />

om te springen. Hetzelfde geldt voor ruimtes met<br />

houten vloeren, waar je uiteraard geen danszaal<br />

van moet maken. Hoe geslaagd een herbestemming<br />

is, hangt met andere woorden sterk af van<br />

de mindset van de architect.” ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 175


Geef me de vij f!<br />

ROCKWOOL rotswol: van nature circulair<br />

Als de jongere generatie om een betere toekomst<br />

vraagt, moet de industrie hierop een geloofwaardig en<br />

verifieerbaar antwoord kunnen geven. Bij ROCKWOOL<br />

kunnen we dit. Onze rotswol producten zij n namelij k van<br />

nature circulair.<br />

Wat circulariteit voor ons betekent, laten we je graag<br />

zien <strong>aan</strong> de hand van 5 sterke argumenten in de<br />

levenscyclus van ROCKWOOL rotswol. Van grondstof<br />

tot lange levensduur, een lage milieu-impact en<br />

recyclebaarheid tot <strong>aan</strong> verpakkingen. We blij ven hier<br />

voor de toekomstige generaties in doorontwikkelen.<br />

Scan de QR code of ga naar:<br />

rockwool.be/circulariteit


SonIQ ● Vaartstraat 48 ● 8470 Gistel<br />

info@son-iq.be ● www.son-iq.be<br />

SonIQ is een studiebureau gespecialiseerd in<br />

bouw- en zaalakoestiek<br />

Uw contactpersoon: Bart Van de Velde<br />

Bouwakoestiek Zaalakoestiek Berekeningen<br />

Uw partner voor advies rond akoestiek in woongebouwen,<br />

scholen, kantoorgebouwen, hotels,<br />

ziekenhuizen, woonzorgcentra,<br />

fuif-/concertzalen, horeca, …<br />

Schakel ons in <strong>aan</strong> het begin van elk project<br />

en spaar tijd en geld uit!


THEMA<br />

AKOESTIEK<br />

AKOESTIEK IN GEBOUWEN:<br />

FICTIE EN FEITEN<br />

In de bouw- en architectuurwereld zijn er<br />

veel misvattingen en vooroordelen rond<br />

akoestiek. Veelgehoorde uitspraken zoals<br />

‘akoestiek is duur’ of ‘akoestiek is subjectief’<br />

zijn wijdverspreid, maar laten we<br />

deze fictie eens ontleden en kijken naar de<br />

antwoorden van SonIQ, een gespecialiseerd<br />

studiebureau voor akoestiek.<br />

Tekst Kris Vandekerckhove | Beeld SonIQ<br />

Bart Van de Velde, bestuurder bij SonIQ: “Als<br />

gespecialiseerd studiebureau voor akoestiek benadrukken<br />

we het belang van het betrekken van<br />

akoestische expertise vanaf het begin van een<br />

bouwproject. Door gebruik te maken van geavanceerde<br />

digitale tools kunnen we zeer nauwkeurig<br />

bepalen welke akoestische maatregelen vereist<br />

zijn. Deze softwaremodellen geven niet alleen <strong>aan</strong><br />

waar extra <strong>aan</strong>dacht nodig is voor geluidsisolatie,<br />

maar ook waar er mogelijkheden best<strong>aan</strong> om te<br />

vereenvoudigen en kosten te besparen. Zo bieden<br />

we telkens weer een grondige en kosteneffectieve<br />

oplossing voor akoestische optimalisatie.” Helaas<br />

g<strong>aan</strong> er nog steeds heel wat fabels over akoestiek<br />

rond in de sector. SonIQ weerlegt ze allemaal met<br />

realiseerbare feiten!<br />

Fabel 1: akoestiek is duur<br />

Door te investeren in een goede akoestische studie<br />

tijdens de ontwerpfase worden verrassingen<br />

tijdens of na de uitvoeringsfase vermeden. Er kan<br />

nog veel bespaard worden op de gebruikte materialen<br />

door nauwkeuriger te rekenen. Dit is zowel<br />

economisch als ecologisch interessant. Bart Van<br />

de Velde: “SonIQ is specialist in het gebruik van<br />

3D-modellen voor berekeningen van akoestische<br />

prestaties. Dit voor zowel voor binnenruimtes<br />

(zaalakoestiek), geluidsoverdracht tussen verschillende<br />

ruimtes (bouwakoestiek) als buitenruimtes<br />

(omgevingsgeluid).”<br />

Fabel 2: akoestiek is subjectief<br />

Dit is een veelgehoorde uitspraak, maar het<br />

is belangrijk om te begrijpen dat akoestiek<br />

grotendeels objectief kan worden gemeten<br />

en geanalyseerd. Er zijn gestandaardiseerde<br />

parameters en meetmethodes die worden gebruikt<br />

om akoestische prestaties te beoordelen.<br />

Bart Van de Velde: “Wetten, normen en<br />

“In een wereld waar geluidsoverlast en akoestische kwaliteit steeds belangrijker worden, is het duidelijk dat de<br />

mythes rond akoestiek moeten worden doorbroken”, stelt Bart Van de Velde.<br />

Akoestiek is geen onnodige kostenpost, maar een investering in het welzijn en de tevredenheid<br />

van de gebruikers van een gebouw.<br />

SonIQ is specialist in het gebruik van 3D-modellen voor berekeningen van akoestische prestaties.<br />

178 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


AKOESTIEK<br />

THEMA<br />

richtwaarden zorgen ervoor dat elk type gebouw<br />

op een vergelijkbare manier wordt beoordeeld.<br />

Als gespecialiseerd bureau kan SonIQ<br />

deze metingen en berekeningen op een objectieve<br />

manier uitvoeren en advies geven op basis<br />

van meetbare gegevens.”<br />

Fabel 3: een akoestische studie is<br />

niet nodig<br />

Hoewel architecten een essentiële rol spelen in<br />

het ontwerpproces van gebouwen, is het belangrijk<br />

op te merken dat akoestiek een zeer gespecialiseerd<br />

vakgebied is. Het <strong>aan</strong>deel akoestiek in de<br />

opleiding van een architect is beperkt en de akoestische<br />

materie is vaak zeer specifiek. Bart Van de<br />

Velde: “Zelfs voor specialisten inzake akoestiek is<br />

voortdurende bijscholing en expertise vereist om<br />

de complexiteit van akoestische optimalisatie te<br />

begrijpen en toe te passen.”<br />

Door te investeren in een goede akoestische studie tijdens de ontwerpfase worden verrassingen tijdens<br />

of na de bouwfase vermeden.<br />

“Door samen te werken met een<br />

studiebureau kunnen bouwprojecten<br />

akoestisch geoptimaliseerd worden en<br />

kunnen onnodige kosten én problemen<br />

in de toekomst voorkomen worden”<br />

Wetten, normen en richtwaarden zorgen ervoor dat elk type gebouw<br />

op een vergelijkbare manier wordt beoordeeld.<br />

Fabel 4: voor akoestiek bestaat<br />

geen specifiek beroep<br />

Het beroep van 'deskundige in bouwakoestiek' is<br />

in veel gevallen nog relatief onbekend. Het komt<br />

vaak voor dat gebouwen, met name woningen,<br />

worden gebouwd zonder enige akoestische controle.<br />

Bart Van de Velde: “Wanneer er achteraf<br />

klachten ontst<strong>aan</strong> over geluidsoverlast en akoestische<br />

problemen worden vastgesteld, kan het<br />

oplossen van deze uitdagingen <strong>aan</strong>zienlijk duurder<br />

en complexer zijn. Het belang van akoestisch<br />

advies en expertise – op voorhand! – wordt vaak<br />

onderschat.”<br />

Fabel 5: de akoestische isolatie<br />

werd tussen de muren<br />

geplaatst<br />

Het is een veelgemaakte fout om de minerale<br />

wol die tussen twee wanden of plafonds is geplaatst<br />

simpelweg te bestempelen als 'akoestische<br />

isolatie'. In tegenstelling tot thermische<br />

isolatie is akoestische isolatie geen op zichzelf<br />

st<strong>aan</strong>d product, maar eerder een systeem dat<br />

uit meerdere componenten bestaat. In het geval<br />

van dubbele wanden met zware deelwanden<br />

is de meerwaarde van de minerale wol in<br />

de spouw bijvoorbeeld vaak verwaarloosbaar.<br />

“In een wereld waar geluidsoverlast en akoestische<br />

kwaliteit steeds belangrijker worden,<br />

is het duidelijk dat de mythes rond akoestiek<br />

moeten worden doorbroken. Akoestiek is namelijk<br />

geen onnodige kostenpost, maar een<br />

investering in het welzijn en de tevredenheid<br />

van de gebruikers van een gebouw. Door samen<br />

te werken met een studiebureau kunnen<br />

bouwprojecten akoestisch geoptimaliseerd worden<br />

en kunnen onnodige kosten én problemen<br />

in de toekomst voorkomen worden”, besluit<br />

Bart Van de Velde. <br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 179


THEMA<br />

AKOESTIEK<br />

“AKOESTISCH ISOLEREN VERGT<br />

KUNDE ÉN CREATIVITEIT”<br />

Nu we door de voortschrijdende verstedelijking alsmaar dichter bij elkaar wonen en we tijdens de coronacrisis nog meer tijd binnen hebben<br />

moeten doorbrengen, is akoestiek voor veel bouwheren een paar treden gestegen op de prioriteitenladder. Dit vertaalt zich ook in de normering<br />

en de dagelijkse bouwpraktijk. Zo realiseert Isolteam significant meer akoestische isolatieoplossingen dan enkele jaren geleden. “Een<br />

positieve tendens, want op die manier kunnen we onze kennis ter zake nog beter tot uiting laten komen”, vertelt managing director Hendrik<br />

Snauwaert.<br />

Tekst Tim Janssens | Beeld Isolteam<br />

Er was een tijd dat Isolteam voornamelijk geconsulteerd<br />

werd voor het <strong>aan</strong>brengen van<br />

thermische isolatie. Inmiddels ziet de situatie er<br />

enigszins anders uit, want als gespecialiseerde<br />

<strong>aan</strong>nemer en deel van Groep IPCOM wordt deze<br />

gerenommeerde onderneming ook steeds vaker<br />

ingeschakeld voor de realisatie van akoestische<br />

isolatieoplossingen. “Al wordt dat niet altijd gescheiden<br />

benaderd, want sommige thermische<br />

isolatieoplossingen bevorderen meteen ook de<br />

akoestiek en vice versa. Maar los daarvan merken<br />

we wel dat er steeds meer vraag is naar specifieke<br />

akoestische materialen en toepassingen”, geeft<br />

Hendrik Snauwaert <strong>aan</strong>.<br />

Specialistenwerk<br />

“Wat die akoestische isolatieoplossingen betreft,<br />

zijn er grosso modo twee types te onderscheiden,<br />

die elk een specifieke <strong>aan</strong>pak vergen: enerzijds<br />

geluidsisolatie voor het beperken van de overdracht<br />

van geluiden van de ene ruimte naar de<br />

andere (zowel van buiten naar binnen en vice<br />

Isolteam is geregeld actief in woningen en appartementsblokken, maar ook in andere gebouwen zoals sporthallen.<br />

180 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


AKOESTIEK<br />

THEMA<br />

“Bij geluidsisolatie maken we een onderscheid tussen lucht- en contactgeluid. Het resultaat is hetzelfde, maar de <strong>aan</strong>pak is anders”, zegt Hendrik Snauwaert.<br />

“Dankzij onze ruime praktijkervaring kunnen we niet alleen<br />

voor een piekfijne uitvoering zorgen, maar ook deskundig<br />

advies verschaffen”<br />

versa als tussen twee ruimtes binnen in het gebouw),<br />

anderzijds isoleren ter verbetering van de<br />

akoestiek in de ruimte zelf”, legt Hendrik Snauwaert<br />

uit. “Bij geluidsisolatie maken we dan nog<br />

het onderscheid tussen lucht- en contactgeluid.<br />

Bij luchtgeluid worden de geluidsgolven voortgeplant<br />

door de lucht, bij contactgeluid g<strong>aan</strong> de<br />

trillingen doorheen het gebouw. Het resultaat is<br />

hetzelfde, maar de <strong>aan</strong>pak is anders. Als het te<br />

maken heeft met geluidsisolatie kunnen we het<br />

akoestisch comfort verbeteren <strong>aan</strong> de hand van<br />

verlaagde plafonds, voorzetwanden volgens het<br />

massa-veer-massasysteem, ontkoppelde vloeren,<br />

technische schachten die worden ingeblazen met<br />

glaswolvlokken (om bijvoorbeeld de geluiden<br />

van afvoerleidingen te dempen) … Gaat het om<br />

de akoestiek in de ruimte zelf, dan beperken we<br />

de nagalmtijd door een welbepaalde hoeveelheid<br />

geluiddempende en -absorberende materialen<br />

<strong>aan</strong> te brengen. Akoestiek is en blijft specialistenwerk<br />

waar je voeling mee moet hebben. Het<br />

zit ‘m soms echt in de details. Dankzij onze ruime<br />

praktijkervaring kunnen we niet alleen voor een<br />

piekfijne uitvoering zorgen, maar ook deskundig<br />

advies verschaffen. Kleine werkjes van enkele uurtjes<br />

schrikken ons niet af, net als grotere projecten<br />

die enkele weken in beslag nemen.”<br />

Van kerk naar concertzaal<br />

Sinds begin dit jaar gelden er in ons land nieuwe<br />

akoestische criteria voor woongebouwen, vanuit<br />

de noodzaak om de akoestische vereisten beter<br />

<strong>aan</strong> te passen <strong>aan</strong> de evoluerende geluidsbelasting<br />

(zowel binnen als buiten), het toenemende<br />

<strong>aan</strong>deel lichte bouwmethodes en de hogere verwachtingen<br />

van gebruikers inzake akoestische<br />

kwaliteit. “We zijn dus geregeld actief in woningen<br />

en appartementsblokken, maar ook in andere<br />

gebouwen komen we vaak over de vloer: sporthallen,<br />

scholen, kantoorcomplexen, kinderdagverblijven<br />

... Bovendien hebben we onlangs een bijzonder<br />

project uitgevoerd in het centrum van Brugge,<br />

waar de Heilige Familiekerk voort<strong>aan</strong> dienstdoet<br />

als concertzaal. Om de geluidsoverlast voor de<br />

buren te beperken, hebben we er een massa-veermassaoplossing<br />

toegepast. We hebben de gebogen<br />

houten dakgewelven verzwaard en uitgerust<br />

met akoestisch dempende isolatie die eveneens<br />

het thermisch comfort bevordert. Zo hebben we<br />

op twee vliegen in één klap kunnen sl<strong>aan</strong>, met<br />

dank <strong>aan</strong> onze ruime expertise ter zake. Kortom:<br />

akoestisch isoleren vergt kunde én creativiteit.<br />

Zelfs voor dergelijke uitdagende klussen mogen<br />

bouwheren, architecten en akoestische ingenieurs<br />

altijd bij ons komen <strong>aan</strong>kloppen!” ❚<br />

“Akoestiek is en blijft specialistenwerk waar je<br />

voeling mee moet hebben. Het zit ‘m soms echt in de<br />

details”, benadrukt Hendrik Snauwaert.<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 181


akoestische isolatie plafond parkeergarage met houtwolcement<br />

jouw partner<br />

in geluidsisolatie.<br />

Akoestisch isoleren? Isolteam helpt je daarbij. Met onze kennis en ervaring<br />

zijn we de ideale partner voor elke isolatieopdracht. Zowel bij nieuwbouw<br />

als renovatie, onze isolatiespecialisten vinden voor elk geluidsprobleem een<br />

oplossing en g<strong>aan</strong> voor niets minder dan 100 % akoestisch én thermisch comfort.<br />

Wil je graag met ons samenwerken? Vind ons op www.isolteam.be.


Transforming<br />

Society<br />

Together<br />

Bouwprojecten zijn zoveel meer dan beton,<br />

staal of hout. Het zijn tot leven gebrachte<br />

visies. Van ontwerp tot ingebruikname,<br />

Sweco is jouw one-stop partner in<br />

architectuur, engineering en consultancy<br />

tijdens de hele levenscyclus van je<br />

bouwproject.<br />

Wil jij mee bouwen <strong>aan</strong> de wereld van morgen?<br />

Ontdek onze vacatures op jobs.swecobelgium.be.<br />

© Living Tomorrow, architecture: Beliën


THEMA<br />

AKOESTIEK<br />

AKOESTIEK IN HOUTBOUW:<br />

DETAILS MAKEN HET VERSCHIL<br />

Dankzij de Europese 2<strong>05</strong>0-doelstellingen<br />

en de bijbehorende eisen op het vlak<br />

van CO2-reductie is houtbouw volop van<br />

niche naar mainstream <strong>aan</strong> het evolueren.<br />

Hetzelfde geldt voor akoestiek, dat meer en<br />

meer erkend wordt als een noodzakelijke<br />

voorwaarde voor een geslaagd bouwproject.<br />

Beide aspecten met elkaar verzoenen<br />

is echter niet eenvoudig, <strong>aan</strong>gezien de traditionele<br />

akoestische principes van massiefbouw<br />

niet zomaar toepasbaar zijn op CLT- en<br />

andere houtconstructies. “Van meet af <strong>aan</strong><br />

een akoestische specialist onder de arm<br />

nemen, is dus geen overbodige luxe”, weten<br />

Tom Vandervorst en Lieve Van der Spiegel,<br />

twee prominente leden van het kersverse<br />

team akoestiek bij Sweco. “Wil je binnen<br />

de budgettaire limieten het onderste uit de<br />

kan halen, dan is het zaak om architectuur,<br />

stabiliteit en akoestiek te verenigen in een<br />

eenvoudige oplossing die economisch haalbaar<br />

is.”<br />

Tekst Tim Janssens | Beeld AMS, LOW Architecten, VK<br />

architects+engineers, part by Sweco, Sweco Belgium<br />

Er was een tijd dat akoestiek een van de weinige<br />

resterende hiaten was in het activiteiten<strong>aan</strong>bod<br />

van Sweco Belgium. Zoals het een vooruitstrevend<br />

interdisciplinair ingenieurs- en architectenbureau<br />

betaamt, bracht het daar sinds vorig jaar definitief<br />

verandering in. Zowel het akoestische studiebureau<br />

VENAC als de akoestische specialisten<br />

van VK architects+engineers werden inmiddels<br />

geïncorporeerd in de Sweco-groep. Een work in<br />

progress, maar het hogere doel is duidelijk: multidisciplinair<br />

werken en kennis delen met andere<br />

expertisedomeinen binnen de onderneming. Een<br />

noodzakelijke stap om in hedendaagse bouwtijden<br />

voorop te blijven lopen, weet Tom Vandervorst,<br />

voormalig zaakvoerder van VENAC en sinds<br />

een jaar Acoustics Team Manager bij Sweco Belgium.<br />

“Akoestiek is een topic dat leeft, vanuit het<br />

voortschrijdende besef dat het akoestisch comfortniveau<br />

in gebouwen bepalend is voor de gezondheid<br />

en het welzijn van gebruikers. Vaak wordt er<br />

pas bij ons <strong>aan</strong>geklopt als er sprake is van een<br />

probleem, maar er zijn gelukkig ook al bouwactoren<br />

die er proactief op inspelen en standaard een<br />

akoestisch ingenieur raadplegen.”<br />

Tom Vandervorst: “Bij houtbouw moet de akoestische<br />

detaillering soms zeer ver g<strong>aan</strong>: structurele<br />

onderbrekingen, elastische strips tussen een houten<br />

vloerplaat en CLT-wand (conform het massa-veermassaprincipe)<br />

…”<br />

Kruisbestuiving met architectuur<br />

en stabiliteit<br />

Ook Lieve Van der Spiegel merkt dat er steeds<br />

meer belang wordt gehecht <strong>aan</strong> een goede akoestiek.<br />

Als manager van het team akoestiek bij VK<br />

architects+engineers, part of Sweco zet zij sterk<br />

in op de kruisbestuiving met andere bouwdisciplines.<br />

“Akoestiek staat niet op zich, maar vloeit<br />

ook voort uit de keuzes die gemaakt worden door<br />

architecten en stabiliteitsingenieurs. Je kan allerlei<br />

oplossingen verzinnen om het akoestisch<br />

comfort in een later stadium nog op punt te stellen,<br />

maar dat kost tijd, geld en flexibiliteit. Als je<br />

het daarentegen al meteen implementeert in het<br />

ontwerpproces, kan je heel wat problemen vermijden<br />

(onder- of overdimensionering, hogere kosten,<br />

meer CO 2 -uitstoot ...) en het akoestisch comfort<br />

op een economisch verantwoorde manier optimaliseren.<br />

Het gaat dan niet alleen over specifieke<br />

akoestische details, maar ook over ruimere ont-<br />

Lieve Van der Spiegel zet sterk in op de<br />

kruisbestuiving met andere bouwdisciplines:<br />

“Akoestiek staat niet op zich, maar vloeit ook voort<br />

uit de keuzes die gemaakt worden door architecten<br />

en stabiliteitsingenieurs.”<br />

“Houtbouw beperkt zich niet langer<br />

tot nicherealisaties. Reden te meer<br />

om qua akoestiek niets <strong>aan</strong> het toeval<br />

over te laten”<br />

werpkeuzes: het beoogde geluidsniveau per zone<br />

bepalen, akoestische buffers inbouwen op basis<br />

van de ruimtelijke indeling ... Kortom: vooraf goed<br />

nadenken en afwegen is het devies, dus daarvoor<br />

is een piekfijne coördinatie tussen architectuur,<br />

stabiliteit, technieken, duurzaamheid en akoestiek<br />

nodig. Het is zaak om deze verschillende aspecten<br />

te verenigen in een eenvoudige oplossing die<br />

economisch haalbaar is. Want anders dreig je de<br />

ecologische of akoestische ambities om budgettaire<br />

redenen te moeten terugschroeven, en dat<br />

kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.”<br />

Hout en akoestiek:<br />

een complex huwelijk<br />

Binnen het specifieke expertisedomein dat akoestiek<br />

is, bekleedt houtbouw een bijzondere positie.<br />

De akoestische principes die gelden voor klassieke<br />

massiefbouw zijn immers niet zomaar overdraagbaar<br />

naar CLT- en andere houtconstructies. “Een<br />

184 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


AKOESTIEK<br />

THEMA<br />

Belgium en VK architects+engineers, part of<br />

Sweco. “Ik denk onder meer <strong>aan</strong> TechniCité in<br />

Doornik, een proefproject waarbij de verdiepingsniveaus<br />

volledig in CLT zijn uitgevoerd. We<br />

hebben er zeer goede resultaten behaald qua<br />

reductie van de flankerende geluidstransmissie<br />

door de scheidingswanden op elastische strips<br />

te plaatsen, structurele onderbrekingen te voorzien<br />

bij de <strong>aan</strong>sluitingen tussen scheidingswanden<br />

en gevelplaten enzovoort.<br />

Een opvallend houtbouwproject is de renovatie van de kabinetsgebouwen van de Vlaamse overheid op het<br />

Brusselse Materlaarsplein, inclusief een optopping in CLT. (Beeld: LOW Architecten)<br />

van de grote verschillen is dat houtbouw gepaard<br />

gaat met een lichtere draagstructuur. Dit impliceert<br />

dat er onvoldoende massa voorhanden is<br />

om de geluidsisolatie op punt te stellen en dat er<br />

een specifieke <strong>aan</strong>pak nodig is. Ook laagfrequente<br />

geluiden zijn een belangrijk issue. Voetstappen<br />

vormen bijvoorbeeld een groot probleem, dat we<br />

niet zomaar kunnen oplossen met een klassieke<br />

zwevende chape. Daarnaast kunnen zichtbare<br />

CLT-structuren ervoor zorgen dat er veel geluid<br />

afstraalt naar naburige ruimtes. Dit alles maakt<br />

dat de akoestische detaillering soms zeer ver<br />

moet g<strong>aan</strong>: structurele onderbrekingen, elastische<br />

strips tussen een houten vloerplaat en CLT-wand<br />

(conform het massa-veer-massaprincipe) …”, legt<br />

Tom Vandervorst uit. “Bijkomende moeilijkheden<br />

zijn dat het akoestische gedrag van materialen<br />

doorg<strong>aan</strong>s getest wordt op basis van een betonnen<br />

vloerplaat – terwijl de resultaten bij een vloerplaat<br />

in CLT helemaal anders kunnen zijn – en dat<br />

fabrikanten hun CLT-elementen op verschillende<br />

manieren verbinden, wat een andere flankerende<br />

geluidstransmissie oplevert”, pikt Lieve Van der<br />

Spiegel in. “Omdat eventuele akoestische problemen<br />

dus niet zichtbaar zijn in de cijfergegevens<br />

die je vooraf van fabrikanten krijgt, is het nuttig<br />

om er specialisten bij te betrekken die dit doorzien.<br />

Wij hebben zelf een rekenprogramma ontwikkeld<br />

om op basis van concrete meetresultaten in<br />

onze projecten tot optimalere ontwerpen te komen.<br />

Dat maakt een cruciaal verschil.”<br />

Niets <strong>aan</strong> toeval overlaten<br />

Aan projecten om betrouwbare akoestische<br />

data uit te distilleren, is geen gebrek bij Sweco<br />

Residentie De Steiger in Gavere. (Beeld: AMS)<br />

Aan de Reyersl<strong>aan</strong> in Brussel zijn we deze dagen<br />

bezig met een ander ‘hybride project’,<br />

waar de scheidingswanden uit CLT best<strong>aan</strong>.<br />

De nieuwe hoofdzetel van Infrabel <strong>aan</strong> het<br />

Zuidstation – een kantoorgebouw van 30.000<br />

m² – wordt dan weer integraal opgetrokken in<br />

CLT”, vertelt Tom Vandervorst. “Ook in de buurt<br />

van Brussels Airport verrijzen verschillende<br />

kantoorgebouwen in CLT”, vult Lieve Van der<br />

Spiegel <strong>aan</strong>. “Een ander opvallend project in<br />

uitvoering is de renovatie van de kabinetsgebouwen<br />

van de Vlaamse overheid op het Brusselse<br />

Materlaarsplein, inclusief een optopping<br />

in CLT. Kortom: houtbouw beperkt zich niet<br />

langer tot nicherealisaties. Reden te meer om<br />

qua akoestiek niets <strong>aan</strong> het toeval over te laten.<br />

Sweco Belgium wil meer dan ooit een voortrekker<br />

zijn in deze marktevolutie en beschikt over<br />

een zeer ruime expertise om de bijzondere <strong>aan</strong>pak<br />

die houtbouw nu eenmaal vergt in goede<br />

banen te leiden.” ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 185


THEMA<br />

AKOESTIEK<br />

Insulit Bi+ 9, de beste dunne akoestische chapeonderlaag op de markt.<br />

EEN AKOESTISCHE OPLOSSING<br />

VOOR ELKE TOEPASSING<br />

Insulco heeft een breed gamma akoestische oplossingen en kent elk product door en door. En dat mag je best letterlijk nemen. Van ontwikkeling<br />

tot verkoop zet het bedrijf namelijk elke stap in eigen beheer. Zo speelt het team kort op de bal en tilt het professioneel advies en<br />

expertise naar een hoger niveau. Tot in de laatste vezel en het kleinste hoekje.<br />

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Insulco<br />

Meer dan dertig jaar geleden verdiepte Insulco<br />

zich al in het verbeteren van akoestiek. Toen was<br />

er in bouwprojecten nog amper sprake van akoestische<br />

ingrepen. De toenmalige normen waren<br />

nog heel beperkt en er was veel minder <strong>aan</strong>dacht<br />

voor. Insulco pionierde en dat probeert de onderneming<br />

elke dag opnieuw te doen. Technisch adviseur<br />

François-Xavier Debaillie: “We blijven zoeken<br />

naar nieuwe oplossingen die nog beter zijn. Of<br />

dat nu op het vlak van prestaties is of wat het<br />

plaatsingsgemak betreft: elke optimalisatie is de<br />

moeite waard, want onze professionele klant vaart<br />

er wel bij.”<br />

Een unieke kwaliteitsgarantie<br />

Insulco is de enige specialist in akoestische onderlagen<br />

die zo ver gaat en het volledige ontwikkelings-<br />

en productieproces in eigen beheer heeft.<br />

Dat is meteen de uitzonderlijke kwaliteitsbelofte<br />

van de fabrikant. “Ons eigen labo staat niet enkel<br />

in voor de ontwikkeling, maar ook voor een per-<br />

manente kwaliteitscontrole. We testen frequent<br />

stalen <strong>aan</strong> onze eigen kwaliteitsverwachtingen,<br />

maar ook stalen van de grondstoffen die we van<br />

onze producenten krijgen <strong>aan</strong> hun lastenboeken.<br />

Het is onze manier om projectontwikkelaars en architecten<br />

de zekerheid te bieden dat onze producten<br />

hun project ook akoestisch naar het hoogste<br />

niveau tillen”, zegt Debaillie.<br />

Welk type gebouw je vandaag ook optrekt, <strong>aan</strong>dacht<br />

voor akoestisch comfort is geen luxe meer,<br />

maar een vereiste. Voor eender welke toepassing<br />

en uitdaging heeft Insulco een eigen product<br />

van hoge kwaliteit in het assortiment. Woningen,<br />

kantoorgebouwen, scholen of ziekenhuizen: in elk<br />

segment zijn meerdere referenties beschikbaar.<br />

Met InsulMass kies je een passend product binnen<br />

het gamma zware massa voor lichte wanden<br />

en demp je luchtgeluiden. Tegen contactgeluiden<br />

onder chapes is er dan weer een brede range oplossingen<br />

binnen de Insulit-lijn. De producten van<br />

Insulco hebben bovendien een slanke vorm en ondersteunen<br />

zo architecturale vrijheid en optimaal<br />

ruimtegebruik.<br />

Het gamma zware massa’s voor lichte wanden.<br />

186 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


AKOESTIEK<br />

THEMA<br />

Het principe van akoestische zwevende chape.<br />

Akoestisch isoleren van een lichte houtstructuur tussen verdiepingen met insulWood.<br />

“We bieden de zekerheid dat onze producten een project<br />

ook akoestisch naar het hoogste niveau tillen”<br />

Technische expertise als<br />

meerwaarde<br />

Elk werk is anders, net als het meest geschikte product<br />

om de akoestische uitdagingen <strong>aan</strong> te g<strong>aan</strong>.<br />

In nieuwe appartementencomplexen zijn altijd onderlagen<br />

voor zwevende chape nodig om geluidsoverdracht<br />

tussen verdiepingen tegen te g<strong>aan</strong>. In<br />

eender welk renovatie- of nieuwbouwproject is het<br />

<strong>aan</strong>geraden goed na te denken over de akoestiek.<br />

Dat hoef je gelukkig niet alleen te doen. Insulco<br />

combineert doeltreffende producten met toegewijd<br />

advies. “Welke geluidssterktes mag je verwachten,<br />

waar zitten de grootste risico’s en welk product pas<br />

je dan het best toe? We bekijken het samen”, geeft<br />

François-Xavier Debaillie nog mee. “Doordat het<br />

hele productietraject reeds vanaf de eerste samen-<br />

stellingen in het labo binnen onze eigen muren gebeurt,<br />

hebben we een onevenaarbare productkennis.<br />

We weten perfect wat onze producten bevatten,<br />

hoe je ze het best toepast en wat de beste oplossing<br />

zal zijn voor jouw specifiek project. Wij kennen<br />

het antwoord meteen, want we zijn ontwikkelaar,<br />

producent en verdeler. Een unieke <strong>aan</strong>pak, die voor<br />

de vakman enkel voordelen heeft.” ❚<br />

Insulco is de Belgische specialist in akoestische onderlagen voor chapes.<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 187


De Belgische<br />

specialist in dunne<br />

akoestische isolatie<br />

Isolatie van lichte wanden<br />

tegen luchtgeluiden<br />

insulMass<br />

dB Strip 3+/insulMass<br />

insulMass Bi+18<br />

isoleren van<br />

voorzetwanden<br />

isoleren van<br />

tussenwanden<br />

isoleren van<br />

afvoerbuizen<br />

Isolatie voor vloeren tussen verdiepingen<br />

tegen contactgeluiden<br />

insulWood/dB Strip 4+ insulParq/insulSound insulit 55+/4+2/Bi+9<br />

onderlagen voor<br />

houtstructuren<br />

onderlagen voor<br />

parketten<br />

onderlagen voor<br />

chapes<br />

I.Z. Zuid (1) • Rue Buisson aux Loups 1a • 1400 Nijvel<br />

Tel: +32 (0)67 41 16 10 • e-mail: insulco@insulco.be<br />

www.insulco.be


CREATEX<br />

Akoestische Gipsplaten<br />

Siniat, expert in droogbouw en toegewijd <strong>aan</strong> duurzame<br />

ontwikkeling, welzijn en gezondheid vindt een goede<br />

akoestiek essentieel voor een gezonde leef- en werkomgeving.<br />

Maar hoe garandeer je optimale geluidsabsorptie?<br />

Architecten, bouwheren en installateurs vertrouwen<br />

op de akoestisch performante systemen van<br />

Siniat die overmatig lawaai en ongemak vervangen<br />

door een optimale kwaliteit van concentratie, spreeken<br />

luistergemak. Een geluidsabsorberende én decoratieve<br />

interieuroplossing op maat van elk gebouw,<br />

nieuw of renovatie – ze bestaat: CREATEX.<br />

Efficiënt en doeltreffend<br />

installatiesysteem, met superieure<br />

afwerking<br />

Akoestisch absorberend tot 0,9 αw<br />

Met CAPT’AIR ® -technologie<br />

voor een betere luchtkwaliteit<br />

binnenshuis<br />

CREATEX<br />

C8/18<br />

CREATEX<br />

C12/25<br />

CREATEX<br />

R6/18<br />

CREATEX<br />

R8/18<br />

CREATEX<br />

R12/25<br />

CREATEX<br />

S12-20-35


THEMA<br />

AKOESTIEK<br />

DOORGEDREVEN PLAATSINGSGEMAK<br />

EN AKOESTISCH COMFORT<br />

Dat een <strong>aan</strong>gename akoestiek belangrijk is voor het comfort van een ruimte, moet Siniat geen twee keer gezegd worden. De fabrikant<br />

produceert geluidsabsorberende en -isolerende platen die <strong>aan</strong> iedere nood beantwoorden. Daarbij wordt steeds rekening gehouden met de<br />

technologie en het plaatsingsgemak voor de installateurs. Zo werkt Siniat <strong>aan</strong> akoestisch comfort voor iedereen.<br />

Tekst Chloé Vanhaesebroeck | Beeld Etex Building Performance<br />

In deze tandartspraktijk creëert<br />

de CREATEX een optimale<br />

akoestiek.<br />

190 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


AKOESTIEK<br />

THEMA<br />

Siniat is fabrikant van materialen in droge afbouw,<br />

zoals gipsplaten, gipsblokken en voegmiddelen. Het<br />

team is gekend voor zijn expertise inzake technische<br />

platen voor onder meer akoestiek, brand en vocht.<br />

Siniat vormt samen met Promat, fabrikant van<br />

brandwerende platen, de afdeling Etex Building Performance<br />

van Etex Group. Met CREATEX en de Siniat<br />

dB-gipsplaat komen ze tegemoet <strong>aan</strong> de vraag<br />

naar verhoogd akoestisch comfort voor elk project.<br />

Door geluid te absorberen of net af te stoten.<br />

Geluidsabsorberende plafondplaat<br />

De CREATEX-gipsplaat is een geluidsabsorberende<br />

plafondplaat die met perforaties geluidsgolven<br />

opvangt en de lucht zuivert. “Dat is interessant<br />

om echo te vermijden in openbare ruimtes, zoals<br />

wachtzalen of gangen in ziekenhuizen, scholen of<br />

hotels”, vertelt Toon Plompen, productmanager<br />

bij Siniat. “Daar staat niet veel materiaal om het<br />

geluid op te pikken, maar voor de mensen die er<br />

komen, wil je toch een <strong>aan</strong>gename akoestiek creeren.<br />

Achter de plaat zit een vlies dat het geluid<br />

opneemt. Over het algemeen geldt: hoe meer perforaties,<br />

hoe beter de geluidsabsorptie. De perforaties<br />

zijn bovendien beschikbaar in ronde en vierkante<br />

vorm, in verschillende groottes en patronen.<br />

Zo kan de architect kiezen uit zeven mogelijke<br />

types die <strong>aan</strong>sluiten bij het ontwerp.”<br />

“De platen<br />

dragen op een<br />

eenvoudige<br />

manier bij <strong>aan</strong> het<br />

comfort van alle<br />

gebruikers”<br />

Door de gefreesde V-rand lopen de perforaties mooi door.<br />

Die is bestemd voor de akoestische isolatie van<br />

woon- en werkruimtes om geluidshinder uit naastgelegen<br />

ruimtes tegen te g<strong>aan</strong>. Ook die plaat kent<br />

enkele unieke sterktes. Toon Plompen: “De Siniat<br />

dB-plaat garandeert een verschil tussen 9 en 10<br />

decibel in vergelijking met een standaardwand.<br />

Als je bedenkt dat mensen elke 3 tot 10 decibel<br />

als een verdubbeling in geluidsniveau ervaren,<br />

wordt duidelijk hoe <strong>aan</strong>zienlijk dit effect is.” De<br />

Siniat dB heeft bovendien een hogere densiteit<br />

dan andere isolatieplaten op de markt, met meer<br />

gips en vezel. Die extra massa geeft de plaat onder<br />

andere een verhoogde akoestische weerstand.<br />

Net zoals CREATEX laat de Siniat dB een eenvoudige<br />

plaatsing toe. “De manier waarop installateurs<br />

wanden opbouwen blijft dezelfde. Enkel het<br />

type gipsplaat verschilt. Met exact hetzelfde werk<br />

ontstaat er zo toch een extra stukje comfort.” De<br />

geluidsisolerende gipsplaat kan perfect fungeren<br />

als voorzetwand van buitengevels in stedelijke<br />

Geluidsabsorptie in de hal van het VEN-hotel in Amsterdam. (Beeld: Katja Effting)<br />

woningen of als scheidingswand in appartementsblokken.<br />

“In drukke steden willen mensen<br />

geluid van buitenaf vermijden. In flats en hotels<br />

wordt de plaat vaak tussen kamers geplaatst of<br />

tussen de gang en de woonruimte. Ze biedt dus<br />

een voordelige akoestiek die bijdraagt <strong>aan</strong> een<br />

optimaal wooncomfort.”<br />

Akoestisch comfort<br />

Beide platen van Siniat st<strong>aan</strong> op hun eigen<br />

manier in voor het akoestisch comfort van een<br />

ruimte: echo vermijden of geluid weren. CREATEX<br />

werd onder andere al gebruikt in een tandartspraktijk,<br />

een ziekenhuis en een instelling voor<br />

kinderpsychiatrie. “Installateurs zijn zeer tevreden<br />

over het plaatsingsgemak van beide platen”,<br />

vertelt Toon Plompen. “Hiermee bewijzen we dat<br />

Siniat op een eenvoudige manier kan bijdragen<br />

<strong>aan</strong> het comfort van een woning en een bezoeker<br />

in een ruimte, zonder ons daarvoor in allerlei<br />

bochten te moeten wringen.” ❚<br />

Door de CAPT’AIR-technologie vervult CREATEX<br />

een luchtzuiverende functie. De plaat absorbeert<br />

slechte stoffen in de lucht (formaldehydes) en<br />

neutraliseert ze. Bovendien kunnen de platen<br />

door de gefreesde V-rand zo goed als naadloos<br />

geplaatst worden. “Daardoor lopen de perforaties<br />

mooi door, wat zowel architecturaal interessant is<br />

als een optimaal plaatsingsgemak biedt <strong>aan</strong> de<br />

installateur.” Tot slot is er op de CREATEX al een<br />

primer <strong>aan</strong>gebracht, waardoor de schilder dan<br />

weer tijd bespaart.<br />

Geluidsisolerende wand<br />

Wie geluid net wil afstoten in plaats van het te absorberen,<br />

kiest beter voor een Siniat dB-gipsplaat.<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 191


THEMA<br />

AKOESTIEK<br />

BESTE AKOESTISCH COMFORT VOOR VEELZIJDIGE<br />

THEATERZAAL DE VALKAART<br />

Bij een bruisende gemeente hoort een succesvolle theaterzaal. De Valkaart in Oostkamp dateerde van 1994. Een update drong zich dus op.<br />

De renovatiewerken gingen in maart 2022 van start en werden in het voorjaar van <strong>2023</strong> voltooid. De gemeente koos voor een hedendaagse<br />

zaal met mooie, frisse look en streefde hierbij naar het beste akoestische comfort. De Print Acoustics by Triplaco maakten op een elegante<br />

manier komaf met de nagalm in de zaal.<br />

Tekst en beeld Caryn Communication<br />

Triplaco draagt met zijn akoestische<br />

toepassingen bij <strong>aan</strong> een verbeterd<br />

akoestisch comfort en een gezonder<br />

binnenklimaat in gebouwen.<br />

192 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


AKOESTIEK<br />

THEMA<br />

De Print Acoustics by Triplaco van het type Ls m geven Theaterzaal De Valkaart een inspirerende, hedendaagse look.<br />

Van bij het ontwerp van de verbouwing van Theaterzaal<br />

De Valkaart in Oostkamp stond een optimale<br />

akoestiek voor een veelzijdig gebruik van de<br />

schouwburg voorop, zonder afbreuk te doen <strong>aan</strong> het<br />

duurzame, eigentijdse ontwerp van het Antwerpse<br />

architectenbureau Bureau Adam. De uitvoering van<br />

de renovatiewerken werd toevertrouwd <strong>aan</strong> de firma<br />

Detrac, een algemene bouwonderneming met een<br />

geïntegreerde schrijnwerkerij. In overleg met de<br />

bouwheer werd een nieuwe akoestische oplossing<br />

van Triplaco gekozen voor de afwerking van de zaal.<br />

Maximale geluidsabsorptie met<br />

rustige esthetiek<br />

De innovatieve Print Acoustics by Triplaco van het<br />

type Ls m best<strong>aan</strong> uit een basisplaat van een zwarte,<br />

akoestische BICO PET-viltplaat van 12 millimeter<br />

dikte (2.400 gram per vierkante meter) met een<br />

hoogwaardig absorptieprofiel. Daarop zijn massieve<br />

Hévéa-latten verlijmd van 31 millimeter breed en 18<br />

millimeter hoog. Tussen deze latten is een intersectie<br />

van 18 millimeter voorzien. Dit biedt enerzijds de<br />

garantie op de maximale geluidsabsorptieklasse A<br />

en anderzijds een zeer rustige esthetiek doordat de<br />

breedte van de tussenvoeg dezelfde is als de hoogte<br />

van de lat. Zo krijgt de wand een massieve look vanuit<br />

verschillende kijkhoeken.<br />

De bijhorende Hévéa-platen werden ook gebruikt<br />

voor de deurkaders, inliggende handgrepen met geintegreerde<br />

ledverlichting en in de plint- en retourdetails.<br />

Triplaco bood met zijn <strong>aan</strong>bod plaatmaterialen<br />

een volledig geïntegreerde oplossing voor de akoestische<br />

afwerking van De Valkaart.<br />

Eenvoudige plaatsing van<br />

hoogwaardige akoestische panelen<br />

De samenwerking tussen fabrikant Triplaco, <strong>aan</strong>nemingsbedrijf<br />

Detrac en architect Bureau Adam verliep<br />

zeer vlot. Daardoor kon de volledig vernieuwde<br />

zaal kwalitatief opgeleverd worden binnen het jaar<br />

na de start van de werken. De Print Acoustics by Triplaco<br />

hebben dan ook een lage TCO als troef. Door<br />

de hoogte van 3.030 millimeter met gevoegkante<br />

lange zijden installeer je de platen eenvoudig, snel<br />

en kwalitatief. De naden worden vakkundig verborgen<br />

onder een half opgelijmde, massieve lat. De<br />

afwerking met een matte Natural Oil van Rubio Monocoat<br />

geeft de inspirerende theaterzaal een zeer<br />

hedendaagse look.<br />

Specialist in duurzame<br />

geluidstoepassingen<br />

Print Acoustics, een divisie van Triplaco, is gespecialiseerd<br />

in de ontwikkeling, productie en levering van<br />

akoestisch dempende panelen, deuren en losse elementen.<br />

Deze oplossingen worden op maat geïntegreerd in<br />

de meest uiteenlopende toepassingen in samenwerking<br />

met architecten, installateurs en bouwheren.<br />

Alle akoestisch dempende producten van Print<br />

Acoustics worden inhouse ontwikkeld en geproduceerd.<br />

Ze onderg<strong>aan</strong> grondige testen in de nagalmkamer<br />

van een onafhankelijk akoestisch labo<br />

voordat ze op de markt gebracht worden. De akoestisch<br />

dempende oplossingen best<strong>aan</strong> uit een kern in<br />

mdf met een toplaag in Print HPL van Abet Laminati,<br />

hoogwaardig fineer van Decospan, massieve<br />

of decolatten op vilt, lak, Ntgrate-vinyl of digitale<br />

bedrukking en een akoestisch dempend glasvlies op<br />

de rugzijde of in het midden. Print Acoustics streeft<br />

ernaar de meest efficiënte, stabiele en decoratieve<br />

akoestisch dempende oplossingen op basis van het<br />

Helmholtz-principe te ontwikkelen en te produceren<br />

voor de reductie van de nagalm, veroorzaakt door de<br />

menselijke stem. Op die manier draagt het bedrijf bij<br />

tot een verbeterd akoestisch comfort en een gezonder<br />

binnenklimaat in gebouwen. ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 193


Column Recht van spreken<br />

194 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Recht van spreken Column<br />

ARCHITECTEN, WEES OP UW HOEDE VOOR<br />

DE CORRECTE NALEVING VAN DE<br />

AANBESTEDINGSPROCEDURE!<br />

Een vzw die actief is in het vrij gesubsidieerd lager onderwijs had het plan opgevat om grote werkzaamheden te laten uitvoeren. Zij deed<br />

daarbij een beroep op de architect, die eveneens werd gelast met het integraal organiseren van de <strong>aan</strong>besteding nu de vzw onder de overheidsopdrachtenreglementering<br />

viel. Zo werd de architect gelast met het opstellen van een gemotiveerd en omstandig verslag met voorstel<br />

tot toewijzing van de werken. Nadat de vzw de opdracht had gegund conform het verslag en voorstel van de architect, werd ze plots in<br />

gebreke gesteld door een ontevreden deelnemer <strong>aan</strong> de <strong>aan</strong>bestedingsprocedure die een fikse schadevergoeding claimde omdat de <strong>aan</strong>bestedingsprocedure<br />

niet correct zou zijn nageleefd.<br />

Tekst en beeld Belexa (Mathieu Malfait)<br />

Er volgde een gerechtelijke procedure waarin,<br />

ondergeschikt <strong>aan</strong> het gezamenlijke verweer van<br />

de vzw en de architect jegens de ontevreden deelnemer,<br />

de architect en de vzw elkaar <strong>aan</strong>wezen<br />

als de enige <strong>aan</strong>sprakelijke als er een vergoeding<br />

verschuldigd zou zijn.<br />

De architect haalde grosso modo drie argumenten<br />

<strong>aan</strong>:<br />

- Hij zou louter een voorstel hebben ged<strong>aan</strong>,<br />

terwijl de vzw de uiteindelijke beslissing had<br />

genomen. Hij was bijgevolg niet <strong>aan</strong>sprakelijk<br />

voor de beslissing;<br />

- De vzw zou zich hebben (kunnen) laten bijst<strong>aan</strong><br />

door andere deskundigen of gespecialiseerde<br />

adviseurs (in casu: AGION), zodat hij ervan<br />

had mogen uitgeg<strong>aan</strong> dat zijn informatie- en<br />

bijstandsverplichting minder verreg<strong>aan</strong>d zou zijn;<br />

- Hij zou zelf niet de nodige opleiding of ervaring<br />

hebben gehad om de vzw te informeren<br />

of bij te st<strong>aan</strong>, gezien het gespecialiseerde<br />

karakter van de informatie waaromtrent de<br />

architect zich had (kunnen) laten bijst<strong>aan</strong>.<br />

De vzw haalde dan weer <strong>aan</strong> dat zij van mening<br />

was dat zij geen enkel <strong>aan</strong>deel had in de wanprestatie.<br />

Zo benadrukte de vzw dat de architect<br />

contractueel werd gelast met de integrale<br />

<strong>aan</strong>bestedingsprocedure waarin de vzw nooit<br />

was tussengekomen en enkel het advies tot gunning<br />

had gevolgd conform het voorstel van de<br />

architect. De vzw haalde daarnaast artikel 23<br />

<strong>aan</strong> van het reglement van de beroepsplichten<br />

“Wil je als architect niet in nauwe<br />

schoentjes komen te zitten, dan zal een<br />

eenvoudige exoneratieclausule in de<br />

architectenovereenkomst niet volst<strong>aan</strong>”<br />

van de architect, waarin expliciet wordt verduidelijkt<br />

dat de architect er bij de <strong>aan</strong>besteding<br />

van werken over moet waken dat alle mededingers<br />

gelijke kansen hebben. Ten slotte hekelde<br />

de vzw dat de architect nooit enig voorbehoud<br />

had geformuleerd omtrent het gegeven dat hij<br />

onvoldoende opleiding zou hebben genoten<br />

om dergelijke <strong>aan</strong>bestedingsprocedure te begeleiden.<br />

Er werd evenmin <strong>aan</strong>gedrongen op het<br />

inwinnen van specifiek juridisch advies tijdens de<br />

<strong>aan</strong>bestedingsprocedure.<br />

Het Hof van Beroep in Gent kwam op 23 oktober<br />

<strong>2023</strong> vooreerst tot het besluit dat de <strong>aan</strong>bestedingsprocedure<br />

niet correct werd nageleefd<br />

en dat de ontevreden deelnemer recht had op<br />

een schadevergoeding. Hierdoor diende ook de<br />

discussie in de onderlinge relatie tussen de vzw<br />

en de architect te worden beslecht. Het Hof van<br />

Beroep oordeelde dat de architect de vzw integraal<br />

diende te vrijwaren voor de schadevergoeding<br />

nu de architect in strijd met de regels van<br />

dwingend recht had gehandeld tijdens de <strong>aan</strong>bestedingsprocedure.<br />

Het feit dat de vzw geen<br />

beroep had ged<strong>aan</strong> op een gespecialiseerde adviesverlener<br />

werd daarbij niet beschouwd als een<br />

fout of een inbreuk op de zorgvuldigheidsnorm.<br />

De adviesverlening werd volgens het Hof van<br />

Beroep immers toevertrouwd <strong>aan</strong> de architect,<br />

die als professioneel moet worden beschouwd<br />

en waardoor de vzw redelijkerwijze mocht vertrouwen<br />

op diens advies zonder het nogmaals te<br />

laten dubbelchecken.<br />

Wil je als architect niet in nauwe schoentjes komen<br />

te zitten, dan zal – zeker gelet op de verwijzing<br />

naar de regels van dwingend recht – een<br />

eenvoudige exoneratieclausule in de architectenovereenkomst<br />

niet volst<strong>aan</strong>. Het verdient eerder<br />

<strong>aan</strong>beveling dat de architect de omvang van<br />

dergelijke opdrachten goed definieert, evenals<br />

hun kostprijs. <br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 195


Ook het<br />

bouwrecht is<br />

ons domein.<br />

Belexa Advocaten<br />

President Kennedypark 26a<br />

8500 Kortrijk<br />

+32 56 25 86 86<br />

info@belexa.be<br />

R1 Belexa_advertentie_197Wx130Hmm.indd 1 02/<strong>05</strong>/<strong>2023</strong> 10:01<br />

VERSCHIJNINGSDATA & THEMA’S 2024<br />

NR VERSCHIJNING THEMA’S<br />

1 februari Beton & Staalbouw - Veiligheid & Opleiding - Smart Building<br />

Beurs: Mipim Cannes – Voorbeschouwing<br />

2 april Houtbouw - Isolatie - Zonwering<br />

Beurs: Architect at Work Brussel - Voorbeschouwing<br />

3 juni Toegangscontrole - Brandveiligheid - Renovatie<br />

Beurs: Realty Brussel - Voorbeschouwing<br />

4 augustus Duurzaam <strong>Bouwen</strong> - Software - Interieurarchitectuur<br />

Beurs: Digital Construction Brussel – Voorbeschouwing<br />

5 oktober Akoestiek - Keuken - HVAC<br />

6 december BIM - Dak & Geveltechnieken - Kantoorinrichting<br />

Beurs: Bau Munchen – Voorbeschouwing<br />

JAARBOEK 2024<br />

NOVEMBER<br />

SPECIALE FEESTEDITIE 25 JAAR JUBILEUM<br />

Voor meer<br />

info scan de<br />

QR-code<br />

Meer weten?<br />

Voor meer informatie neem contact op met het team van <strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> Vl<strong>aan</strong>deren<br />

Bel +32 50 36 81 70 of mail info@louwersmediagroep.be. U kunt ook onze<br />

website www.bouwen<strong>aan</strong>vl<strong>aan</strong>deren.be bezoeken voor meer informatie.


ORI NIEUWS<br />

MEER MOBILITEIT EN EFFICIËNTER TRANSPORT<br />

IN VLAANDEREN<br />

Mobiliteit is een essentiële factor voor de economische welvaart en levenskwaliteit. Met zijn havens en wegen, waterwegen en spoornetwerken<br />

heeft Vl<strong>aan</strong>deren een benijdenswaardige logistieke positie in Europa. Op voorwaarde dat de transportroutes voldoende bruikbare<br />

capaciteit bieden. Vanuit dit oogpunt is de situatie niet goed, zoals iedereen bijna dagelijks kan zien ...<br />

Tekst en beeld ORI<br />

Het Belgische wegennet wordt geplaagd door<br />

zware congestie, die volgens het Belgian Mobility<br />

Dashboard jaarlijks ongeveer 1 % van het<br />

bbp kost. De klimaatcrisis vraagt ook om een<br />

versnelde decarbonisatie van het transport, dat<br />

verantwoordelijk is voor 21,5 % van de uitstoot<br />

van broeikasgassen in 2021 (tegenover 14,4 %<br />

in 1990). Deze emissies zijn grotendeels toe te<br />

schrijven <strong>aan</strong> het wegvervoer, dat in België overheerst<br />

(84 % van het passagiersvervoer en 78 %<br />

van het vrachtvervoer) en 96 % van de emissies<br />

van de bouwsector voor zijn rekening neemt. Gezien<br />

de verwachte groei van de vraag naar vervoer<br />

is dringende actie noodzakelijk.<br />

ORI heeft een <strong>aan</strong>tal <strong>aan</strong>bevelingen voor een betere<br />

mobiliteit en efficiënter vervoer. Ten eerste is<br />

het belangrijk om te anticiperen op toekomstige<br />

behoeften en onze prognoses bij te werken, omdat<br />

we leven in een tijd van snelle veranderingen,<br />

zoals blijkt uit de massale toename van telewerk<br />

in de nasleep van de COVID-19-pandemie. Het<br />

nastreven van overheidsinvesteringen en hervormingen<br />

die leiden tot een duurzamere en robuustere<br />

groei is essentieel, ondanks de budgettaire<br />

beperkingen op alle overheidsniveaus. De sleutel<br />

is om de sociaaleconomische effecten van de geplande<br />

maatregelen strenger te beoordelen en expostevaluaties<br />

in te stellen, die momenteel veel<br />

te zeldzaam zijn.<br />

Voor een land als België is de ontwikkeling van<br />

gecoördineerde actie tussen de gewesten en de<br />

federale overheid essentieel voor een strategie<br />

die effectief gebruikmaakt van eigen begrotingsmiddelen<br />

en voordeel haalt uit de beschikbare<br />

Europese financiering. Het zou ook wenselijk zijn<br />

om de keuzes in het transportbeleid beter af te<br />

stemmen op die in andere beleidsdomeinen. De<br />

snelle elektrificatie van het wagenpark vereist bijvoorbeeld<br />

een <strong>aan</strong>zienlijke toename van de elektriciteitsopwekkingscapaciteit,<br />

interconnecties en<br />

de versterking van distributienetwerken. Deze beslissingen<br />

kunnen niet wachten.<br />

(Beeld: Shutterstock)<br />

Stedelijke en regionale planningsbeslissingen<br />

hebben ook een duidelijke invloed op mobiliteit.<br />

Het voorzien van duurzame transportverbindingen<br />

voor grote vastgoedontwikkelingen en<br />

toegang tot waterwegen of spoorwegen voor<br />

transportintensieve industrieën zijn sleutelfactoren<br />

voor het verbeteren van de mobiliteit. Dit<br />

vereist een proactieve houding van overheden,<br />

bedrijven en ontwikkelaars. Tegelijkertijd wordt<br />

de optimalisatie van transportnetwerken ernstig<br />

belemmerd door verschillende sectorspecifieke<br />

regelgevingen, die resulteren in complexe vergunningsprocedures<br />

die eerder obstakels dan<br />

oplossingen in de hand werken.<br />

De innovatie op het vlak van transport blijft bescheiden.<br />

Het is de moeite waard om meer te<br />

experimenteren, want er is geen tekort <strong>aan</strong> mogelijkheden<br />

voor vooruitgang, van slimme mobiliteit<br />

tot drones en bezorgrobots, via ‘platooning’, elektrische<br />

vrachtwagens opladen tijdens het rijden,<br />

enzovoort. Technologie biedt ook de mogelijkheid<br />

om de infrastructuur systematischer te monitoren,<br />

wat niet alleen nodig is om de betrouwbaarheid<br />

en veiligheid ervan te garanderen, maar ook om<br />

de onderhoudskosten op lange termijn te verlagen.<br />

Ten slotte moet de <strong>aan</strong>passing van de vervoersinfrastructuur<br />

<strong>aan</strong> de klimaatverandering systematisch<br />

gebeuren, zowel voor nieuwe als best<strong>aan</strong>de<br />

infrastructuren. Ze zullen immers veel meer dan<br />

in het verleden bestand moeten zijn tegen hitteof<br />

koudegolven en periodes van hevige regen en<br />

stormen, of zelfs overstromingen of droogte. <br />

198 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


EMBUILD VLAANDEREN LANCEERT ZIJN<br />

VOORSTELLEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN 2024<br />

Onlangs heeft Embuild Vl<strong>aan</strong>deren zijn nieuwe Visierapport gelanceerd<br />

met beleidsvoorstellen voor de verkiezingen van 2024 (online<br />

te raadplegen via www.embuildvl<strong>aan</strong>deren.be). Daarin beklemtoont<br />

de bouwfederatie dat de bouwsector cruciaal is voor de grote transities<br />

die in de komende legislatuur dienen te worden <strong>aan</strong>gepakt.<br />

Denk <strong>aan</strong> de klimaatuitdaging, de waterhuishouding, de wooncrisis,<br />

duurzame mobiliteit enzovoort. Maar om zijn rol waar te maken,<br />

heeft de bouw nood <strong>aan</strong> hefbomen. Samen met de overheid wil de<br />

bouwfederatie onder meer werk maken van de doordachte besteding<br />

van overheidsmiddelen om zowel publieke als private investeringen<br />

doelgericht in te zetten, van een robuust en efficiënt<br />

vergunningenbeleid en van het vrijwaren van betaalbaarheid om<br />

duurzaam wonen mogelijk te maken.<br />

<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> Future-proof Vl<strong>aan</strong>deren<br />

Kies voor de<br />

toekomst<br />

Tekst en beeld Embuild Vl<strong>aan</strong>deren<br />

Volgens Embuild Vl<strong>aan</strong>deren dienen de overheidsinvesteringen minimaal toe<br />

te nemen van 3,6 % van het bnp vandaag naar 4,5 % in 2029 en 5 % in<br />

2034. Dat betekent dat de Vlaamse overheid jaarlijks een miljard extra dient<br />

te investeren tegen 2029 en bijna 2 miljard extra tegen 2034. Dat is nodig<br />

om de shift te maken naar een fossielvrij en klimaatbestendig Vl<strong>aan</strong>deren,<br />

maar ook om betaalbaar en energiezuinig wonen voor kwetsbare huishoudens<br />

te realiseren. Bovendien is die investeringsnorm vereist om overheidsgebouwen<br />

energie-effi ciënt te maken, onze infrastructuur te moderniseren<br />

en de waterhuishouding voor te bereiden op de klimaatverandering. De investeringskosten<br />

g<strong>aan</strong> omhoog, maar in de gebruiksfase g<strong>aan</strong> onder andere<br />

de energiekosten drastisch omlaag. De overheid dient echter in te zetten op<br />

eenduidige coördinatie van de middelen en op de inschatting van de behoeften<br />

rond onder andere energierenovaties bij (semi)publieke instellingen. Dat<br />

is nog een blinde vlek. Bij het waterbeleid zien we dan weer verschillende<br />

overheidsspelers die naast elkaar werken. Ook daar is één regisseur nodig om<br />

ons voor te bereiden op wateroverlast en droogte.<br />

De flessenhals voor transities: vergunningen<br />

Hoewel de Vlaamse regering de afgelopen legislatuur stappen heeft gezet<br />

om de vergunningsprocedure te vereenvoudigen, is een vergunningstraject<br />

complexer dan ooit. Daardoor komt de rechtszekerheid onder druk te st<strong>aan</strong>.<br />

Dat is vooral het gevolg van de vele beroepsmogelijkheden en de toenemende<br />

milieuwetgeving en nieuwe ruimtelijke plannen. Om het vergunningenbeleid<br />

te ontmijnen, pleit Embuild Vl<strong>aan</strong>deren voor een taskforce die ingrijpende<br />

dossiers zoals stikstof en natuurherstel dient te ontwarren. Die taskforce kan<br />

het Belgisch voorzitterschap in 2024 helpen voor te bereiden om de Europese<br />

natuurherstel- en habitatrichtlijn drastisch bij te sturen.<br />

Betaalbaar wonen voor iedereen tegen 2034<br />

Onder andere de gestegen rente, de hoge bouwgrondprijzen, de grote vraag<br />

en het stagnerend <strong>aan</strong>tal verdichtingsprojecten houden de woningprijzen op<br />

een hoog peil. Bovendien vragen de banken <strong>aan</strong> kandidaat-kopers tot 20 %<br />

eigen middelen. Daardoor slinken de beschikbare middelen om een grondige<br />

Verkiezingen 2024<br />

energetische renovatie door te voeren of een energie-efficiënte nieuwbouw te<br />

verwerven. Daarom lanceert Embuild Vl<strong>aan</strong>deren een reeks voorstellen om de<br />

betaalbaarheid niet verder in het gedrang te brengen. Eerst en vooral is er<br />

nood <strong>aan</strong> een multidisciplinair monitoringcomité om de maatregelen die op<br />

diverse beleidsniveaus worden genomen tegen het licht van betaalbaar wonen<br />

te houden. Daarnaast hebben we nood <strong>aan</strong> nieuwe woonbehoeftestudies om<br />

een positief verdichtingsbeleid met voldoende woning<strong>aan</strong>bod op de rails te<br />

zetten. Een groter <strong>aan</strong>bod voor kwetsbare huishoudens is cruciaal, <strong>aan</strong>gezien<br />

er jaarlijks 15.000 betaalbare woningen dienen bij te komen om de huidige<br />

wachtlijsten tegen 2034 in te vullen. Huursubsidies en het nieuwe systeem van<br />

geconventioneerd huren zijn belangrijke hefbomen. Maar ook de middenklasse<br />

heeft het steeds moeilijker op de woningmarkt. Zo vraagt de bank 20 % eigen<br />

middelen bij het afsluiten van een hypothecaire lening. Daarom vraagt de<br />

bouwfederatie <strong>aan</strong> de Vlaamse overheid om gezinnen te ondersteunen bij het<br />

bekomen van een hypothecaire lening. Die steun kan de vorm <strong>aan</strong>nemen van<br />

een borgstelling voor een deel van de gevraagde eigen inbreng. <br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE<br />

| 199


PARTNER WORDEN<br />

VAN BOUWEN AAN<br />

VLAANDEREN?<br />

Zowel op de website als in de gedrukte<br />

versie bieden we u de mogelijkheid om<br />

onderdeel uit te maken van het overzicht<br />

met de meest gerenommeerde fabrikanten<br />

en toeleverancieres in de branche.<br />

Zo kunt u onder andere:<br />

• Toegevoegd worden als<br />

partner op de servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

de geheel vernieuwde bedrijvenindex<br />

op bouwen<strong>aan</strong>vl<strong>aan</strong>deren.be<br />

• Een gesponsorde positie met persoonlijke<br />

profielpagina op bouwen<strong>aan</strong>vl<strong>aan</strong>deren.be<br />

verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld <strong>aan</strong> de redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +32 50 36 81 70<br />

• Ga naar bouwen<strong>aan</strong>vl<strong>aan</strong>deren.be/adverteren<br />

• Scan de QR code<br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

bouwen<strong>aan</strong>vl<strong>aan</strong>deren.be


Bouwpartners<br />

Scan deze QR code met uw smartphone<br />

voor uitgebreide informatie over<br />

de bouwpartners.<br />

bouwen<strong>aan</strong>vl<strong>aan</strong>deren.be/bedrijf<br />

ABICON NV<br />

Marialoopsesteenweg 2H<br />

8700 TIELT<br />

T +32 51 40 23 92<br />

E info@abicon.be<br />

W www.abicon.be<br />

AFAS SOFTWARE<br />

BEHECON BV<br />

d’Office Gent The Loop, Poortakkerstraat 93<br />

9<strong>05</strong>1 GENT<br />

T +32 497 48 69 02<br />

E info@behecon.be<br />

W www.behecon.be<br />

DEFRAEYE BOB BVBA<br />

Kleine Dries 8<br />

8600 DIKSMUIDE<br />

T +32 51 58 98 62<br />

F +32 51 58 33 61<br />

E info@defraeyebob.be<br />

W www.defraeyebob.be<br />

DORMAKABA BELGIUM N.V.<br />

Monnikenwerve 17-19<br />

8000 BRUGGE<br />

T +32 50 45 15 70<br />

F +32 50 31 95 <strong>05</strong><br />

E info.be@dormakaba.com<br />

W www.dormakaba.be<br />

DUCO<br />

Ventilation & Sun Control<br />

Handelsstraat 19<br />

8630 VEURNE<br />

T +32 58 33 00 33<br />

F +32 58 33 00 44<br />

E info@duco.eu<br />

W www.duco.eu<br />

Schaliënhoevedreef 20B<br />

2800 MECHELEN<br />

T +32 15 28 19 10<br />

E info@afas.be<br />

W www.afas.be<br />

ALIPLAST<br />

BRACHOT<br />

E-3 l<strong>aan</strong> 86<br />

9800 DEINZE<br />

T +32 9 381 81 81<br />

E info@brachot.com<br />

W www.brachot.com<br />

DELABIE<br />

Bergensesteenweg 106 A, bus 5<br />

1600 SINT-PIETERS-LEEUW<br />

T +32 2 882 21 41<br />

W www.delabiebenelux.com<br />

EB PROJECTS NV<br />

Toekomstl<strong>aan</strong> 41A<br />

2200 HERENTALS<br />

T +32 14 28 55 20<br />

F +32 14 21 11 08<br />

E info@EBprojects.be<br />

W www.EBprojects.be<br />

Waaslandl<strong>aan</strong> 15<br />

9160 LOKEREN<br />

T +32 9 340 55 55<br />

E info@aliplast.com<br />

W www.aliplast.com<br />

CARPENTIER HARDWOOD<br />

SOLUTIONS NV<br />

Abeeldreef 15<br />

8760 MEULEBEKE<br />

T +32 51 48 89 61<br />

E info@carpentier.be<br />

W www.carpentier.be<br />

D-LUX DAYLIGHT<br />

Singelken 1<br />

9980 SINT-LAUREINS<br />

T +32 9 259 20 25<br />

F +32 9 259 00 64<br />

E info@dluxdaylight.be<br />

W www.dluxdaylight.be<br />

EQUANS<br />

Simón Bolívarl<strong>aan</strong> 34<br />

1000 BRUSSEL<br />

T +32 2 370 31 11<br />

W www.equans.be<br />

AVENTI<br />

w.dluxdaylight.be<br />

Heihoef 3<br />

2275 WELCHERZANDE<br />

T +32 3 311 81 58<br />

E info@aventi.be<br />

W www.aventi.be<br />

DCA NV<br />

Lilsedijk 50<br />

2340 BEERSE<br />

T +32 14 62 22 11<br />

F +32 14 61 14 43<br />

E info@dca.be<br />

W www.dca.be<br />

DE WAAL SOLID FOUNDATIONS<br />

Voshol 6a<br />

9100 LOKEREN<br />

T +32 9 340 55 00<br />

F +32 9 340 55 18<br />

E info@dewaal.eu<br />

EURO RENT NV<br />

Bisschoppenhofl<strong>aan</strong> 631<br />

2100 DEURNE<br />

T +32 3 325 43 00<br />

F +32 3 325 99 03<br />

W www.eurorent.be<br />

W www.dewaal.eu<br />

BEEUWSAERT CONSTRUCT<br />

Nijverheidsl<strong>aan</strong> 3<br />

8880 LEDEGEM<br />

T +32 56 43 18 43<br />

E info@beeuwsaert-construct.be<br />

W www.beeuwsaert-construct.be<br />

DECOMO NV<br />

Industriel<strong>aan</strong> 96<br />

7700 MOESKROEN<br />

T +32 56 85 07 11<br />

F +32 56 34 48 91<br />

E info@decomo.be<br />

W www.decomo.be<br />

DM CONSTRUCT BVBA<br />

Leerlooierijstraat 14<br />

8600 DIKSMUIDE<br />

T +32 51 80 84 65<br />

E info@dmconstruct.be<br />

W www.dmconstruct.be<br />

FDS NV<br />

Industriepark Drongen 11A<br />

9031 DRONGEN<br />

T +32 92 80 84 30<br />

F +32 92 80 84 39<br />

E info@fds.be<br />

W www.fds.be<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 201


GFP_banier.indd 2 18/06/2021 16:41<br />

Bouwpartners<br />

Scan deze QR code met uw smartphone<br />

voor uitgebreide informatie over<br />

de bouwpartners.<br />

bouwen<strong>aan</strong>vl<strong>aan</strong>deren.be/bedrijf<br />

FEDBETON<br />

Kunstl<strong>aan</strong> 20 (7e verdieping)<br />

1000 BRUSSEL<br />

T +32 2 735 01 93<br />

E info@fedbeton.be<br />

W www.fedbeton.be<br />

KESSEL BELGIË SERVICE CENTER<br />

Advies & binnendienst<br />

IDOLA Business Center - Antwerpse Steenweg 19<br />

9080 LOCHRISTI<br />

T +32 3 689 35 81 (NL)<br />

+32 3 689 35 32 (FR)<br />

E info@kessel-belgie.be<br />

W www.kessel-belgie.be<br />

PIT-EIFFAGE NV<br />

Starrenhofl <strong>aan</strong> 27<br />

2950 KAPELLEN<br />

T +32 3 6<strong>05</strong> 14 33<br />

F +32 3 6<strong>05</strong> 14 76<br />

E info.pit@eiffage.com<br />

W www.pit-eiffage.com<br />

SOUDAL<br />

Everdongenl<strong>aan</strong> 18<br />

2300 TURNHOUT<br />

T +32 14 42 42 31<br />

F +32 14 42 65 14<br />

E info@soudal.com<br />

W www.soudal.com<br />

FEREB<br />

Grootveldl<strong>aan</strong> 148<br />

1150 SINT PIETERS WOLUWE/BRUSSEL<br />

T +32 15 41 31 24<br />

E secretariaat@fereb.be<br />

W www.fereb.be<br />

GAS.BE<br />

Masuiplein 15<br />

1000 BRUSSEL<br />

T +32 2 383 02 00<br />

E info@gas.be<br />

W www.gas.be<br />

ISOLTEAM<br />

Makeveldstraat 5-B<br />

8610 KORTEMARK<br />

T +32 51 79 79 00<br />

E info@isolteam.be<br />

W www.isolteam.be<br />

gas.be<br />

LASERTOPO BVBA<br />

Markt 4<br />

9550 HERZELE<br />

T +32 53 62 71 67<br />

E info@lasertopo.be<br />

W www.lasertopo.be<br />

MONUMENT GROUP<br />

Oostrozebeekstraat 54<br />

8770 INGELMUNSTER<br />

T +32 51 31 60 80<br />

F +32 51 30 22 37<br />

E info@monument.be<br />

W www.monument.be<br />

ORONA NV/SA<br />

Mannebeekstraat 3<br />

8790 WAREGEM<br />

T +32 56 35 85 80<br />

F +32 56 35 58 65<br />

E info@orona.be<br />

W www.orona.be<br />

PRIMAGAZ<br />

Kanaalweg 87<br />

3980 TESSENDERLO<br />

T +32 13 61 82 00<br />

E info@primagaz.be<br />

W www.primagaz.be/nl-be<br />

REMEHA NV<br />

Koralenhoeve 10<br />

2160 WOMMELGEM<br />

T +32 3 230 71 06<br />

F +32 3 354 54 30<br />

E info@remeha.be<br />

W www.remeha.be<br />

RENOTEC NV<br />

Winkelomseheide 229<br />

2440 GEEL<br />

T +32 14 86 60 21<br />

F +32 14 86 60 16<br />

E info@renotec.be<br />

W www.renotec.be<br />

STIEBEL ELTRON BVBA<br />

t Hofveld 6 - D1<br />

1702 GROOT-BIJGAARDEN<br />

T +32 2 423 22 22<br />

F +32 2 423 22 12<br />

E info@stiebel-eltron.be<br />

W www.stiebel-eltron.be<br />

VAN DER SPEK<br />

Industriel<strong>aan</strong> 10<br />

1740 TERNAT<br />

T +32 2 582 29 79<br />

E sales@vanderspek-bel.com<br />

W www.vanderspek-bel.com<br />

GROUP JANSEN<br />

Eikenenweg 58 1/2<br />

3520 ZONHOVEN<br />

T +32 11 79 16 67<br />

E info@groupjansen.be<br />

W www.groupjansen.com/nl/<br />

PATRIMOON<br />

PATRIMOON<br />

Winkelomseheide 223a<br />

2440 GEEL<br />

T +32 14 86 18 69<br />

M +32 474 69 15 37<br />

E info@patrimoon.be<br />

W www.patrimoon.be<br />

RENSON WAREGEM<br />

Maalbeekstraat 10<br />

8790 WAREGEM<br />

T +32 56 62 71 11<br />

F +32 56 60 28 51<br />

E info@renson.be<br />

W www.renson.be<br />

VK ARCHITECTS & ENGINEERS<br />

Brugsesteenweg 210<br />

8800 ROESELARE<br />

T +32 51 26 20 20<br />

F +32 51 26 20 21<br />

E info@vkgroup.be<br />

W www.vkgroup.be<br />

GFP BV<br />

E. J. Van Gansenstraat 24<br />

2260 WESTERLO<br />

T +32 14 49 04 15<br />

E info@gfp-belgium.be<br />

W www.gfp-belgium.be<br />

PELLIKAAN BOUW NV<br />

Excelsiorl<strong>aan</strong> 1<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +32 2 720 58 45<br />

F +32 721 34 70<br />

E info@pellik<strong>aan</strong>.be<br />

W www.pellik<strong>aan</strong>.be<br />

SILOC<br />

Carrettestraat 10A<br />

2170 MERKSEM<br />

T +32 3 651 81 43<br />

E info@siloc.be<br />

W www.siloc.be<br />

ZUIDLAND LIJMWERKEN BV<br />

Noordhoeksestraat 7<br />

4751 TM OUD GASTEL<br />

E info@zuidlandlijmwerken.nl<br />

W www.zuidlandlijmwerken.nl<br />

202 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


De certificatie-instelling BCCA rolt haar<br />

portaal “MyBCCA” uit binnen het domein van<br />

de betonherstellingen.<br />

DURF TRANSPARANTIE<br />

AAN IN JE VAKDOMEIN !<br />

MY<br />

Een overlegplatform en communicatietool met<br />

een duidelijke meerwaarde voor voorschrijvers<br />

en <strong>aan</strong>nemers.<br />

www.bcca.be<br />

Uw partner<br />

voor de certificatie<br />

in de bouwsector<br />

voor<br />

JAAR<br />

www.bcca.be<br />

Vertrouwen schenken in kwaliteit.<br />

Innovatie stimuleren. Risicobeheer.


BOUWLIFT<br />

HUREN?<br />

VERTROUW OP<br />

HET BLAUW VAN<br />

Euro Rent verhuurt al meer dan 50 40 jaar machines <strong>aan</strong> de<br />

bouw- en industriële wereld. Ons breed gamma <strong>aan</strong> liften om<br />

materialen en personen vlot en veilig te transporteren, zorgt<br />

ervoor dat u steeds de juiste machine kan inzetten.<br />

Onze specialisten bezoeken gratis uw werf om samen met u het<br />

verticaal transport van materialen en personen te optima liseren.<br />

Onze all-in formule omvat het transport, de (de)montage, de<br />

keuring door Vinçotte en het onderhoud.<br />

Aarzel niet om ons te contacteren voor een werfbezoek of een<br />

offerte.<br />

Stuur je (<strong>aan</strong>)vraag naar liften@eurorent.be<br />

DEURNE · SINT-NIKLAAS | EURORENT.BE