18.01.2013 Views

Research Centre Hotelschool Den Haag onderzoekt succesfactoren in

Research Centre Hotelschool Den Haag onderzoekt succesfactoren in

Research Centre Hotelschool Den Haag onderzoekt succesfactoren in

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

- Persbericht –

Den Haag, 18 juli 2012

Research Centre Hotelschool Den Haag onderzoekt succesfactoren

in de carrières van vrouwen aan de top

In opdracht van de Hotelschool Den Haag heeft researcher Jenny Sok onderzoek gedaan naar

succesfactoren bij vrouwen aan de top in de hospitality industrie. Het artikel dat zij over dit

onderwerp schreef met coauteurs Rob Blomme, Debbie Tromp en Jaap van Muijen is onlangs

beloond met de Outstanding Author Contribution Award bij de Emerald Literati Network

Awards for Excellence 2012.

Het doel van het onderzoek is het identificeren van de succesfactoren waarmee vrouwen in de horeca

de top behalen. Door middel van interviews met verschillende vrouwen in hoge posities blijkt dat zes

factoren van groot belang zijn: motivatie, ambitie, sociale eigenschappen, competenties,

persoonlijkheid en externe factoren. Jenny Sok: “Vaak wordt in onderzoek naar vrouwen in hoge

posities de nadruk gelegd op barrières, zoals het zogenaamde „glazen plafond‟. Ik wilde juist kijken

naar positieve factoren die wellicht kunnen worden versterkt.”

In het onderzoek wordt ook gekeken naar de verschillen tussen mannen en vrouwen aan de top. Zo

blijkt dat mannen er langer over doen om op een hoge positie terecht te komen. Vrouwen beklimmen

de bedrijfsladder sneller, maar worden op een gegeven moment wel ingehaald door de mannen. Een

ander verschil is dat mannen vaak het gevoel hebben dat ze meer moeten werken aan hun „social

skills‟. Opmerkelijk is dat vrouwen aan de top vaker te maken krijgen met vooroordelen en

discriminatie, maar dat ze zich daar weinig van aan trekken.

De Emerald Literati Network 2012 Awards for Excellence heeft het artikel beloond met de

Outstanding Author Contribution Award.

Hotelschool Den Haag

- Einde persbericht –

Hotelschool Den Haag is opgericht in 1929 en daarmee de oudste en ook enige zelfstandige

hotelschool in Nederland. De school heeft vestigingen in Den Haag en Amsterdam. Afgestudeerden

van Hotelschool Den Haag bekleden topposities in de gastvrijheidindustrie op alle continenten. In


2002 heeft Hotelschool Den Haag samen met „The Leading Hotels of the World‟, „The Leading Hotel

Schools of the World‟ opgericht; een vereniging van top hotelscholen in de wereld.

www.hotelschool.nl

Emerald Literati Network

The Emerald Literati Network is de wereldwijde leider in het publiceren van onderzoek. Elk jaar

nomineert het team van redacteuren van The Emerald Literati Network indrukwekkende en

aanbevolen artikelen voor de Emerald Literati Network Awards for Excellence.

http://www.emeraldinsight.com/

Noot aan de redactie, niet bestemd voor publicatie:

Voor aanvullende informatie en interview aanvragen kunt u terecht bij:

Hotelschool Den Haag

Miriam Sperling

Afdeling Marketing and Communicatie

070-3512481

m.sperling@hdh.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!