Helse- og sosialfag - Gyldendal Norsk Forlag

web2.gyldendal.no

Helse- og sosialfag - Gyldendal Norsk Forlag

Helse- og sosialfag

2010–2011

• Videregående skole

• Voksenopplæring

• Fagskole


Helse- og sosialfag

Gyldendal Undervisning har et stort utvalg av læremidler innenfor helse- og

sosialfag – for videregående skole, voksenopplæring og fagskole. Vi legger vekt

på å utvikle lærebøker som differensierer og motiverer, med gode oppgaver og

mange praktiske eksempler fra yrkeslivet. Fagnettstedene supplerer bøkene og

gjør undervisningen mer variert.

Kontakt oss!

Gyldendal Undervisning

Sentralbord: 22 03 41 80

Kari Raustøl

forlagsredaktør

Tlf: 22 99 04 96

kari.raustol@gyldendal.no

Randi Ulven Hushovd

forlagsredaktør

Tlf: 22 99 05 09

randi.hushovd@gyldendal.no

Motta nyhetsbrev!

E-post: undervisning@gyldendal.no

www.gyldendal.no/vgs

Torild Eldevik

markedskonsulent

Tlf: 22 99 04 89

torild.eldevik@gyldendal.no

Birgit Bakken

markedskonsulent

Tlf: 22 99 04 61

birgit.bakken@gyldendal.no

Gjør deg kjent med våre nettsteder for helse- og sosialfag

www.gyldendal.no/hs

Nyhetsbrevene inneholder informasjon om læremidler,

kurstilbud, fagstoff m.m.

Gå inn på www.gyldendal.no/vgs


Innhold

Vg1 Helse- og sosialfag 2

Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag 6

Vg2 og Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfag 8

Vg2 Helseservicefag 10

Vg3 Helsesekretær NY

11

Vg2 og Vg3 Ambulansefag 12

Aktuell litteratur for helse- og sosialfag 13

Bøker utgitt før Kunnskapsløftet 15

– VK1 og VK2 Hudpleier

– VK1 og VK2 Fotterapi

– VK1 og VK2 Helsesekretær

Fagskole 16


2

Vg1 Helse- og sosialfag

Vg1 Helse- og sosialfag

Aktiv læring – for mestring og glede

BOK + NETT

Bok

= HS-serien er slik mange lærere og elever ønsker at lærebøker skal være. Elevene liker de

varierte startaktivitetene, som også får fram hva de kan om temaet fra før. Alle kapitlene er

skrevet ut fra kompetansemålene i læreplanen, og er revidert ut fra tilbakemeldinger fra hele

landet. De tre bøkene dekker lære planen for felles programfag for Vg1 Helse- og sosialfag.

Vi samarbeider vektlegger bl.a. sosial kompetanse, kommunikasjon og konfl ikthåndtering.

Det blir fokusert på empati og på de etiske utfordringene vårt fl erkulturelle samfunn byr på.

Om helse viser sammenhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk helse.

På jobben gir innblikk i de ulike utdanningene innenfor helse- og sosialfag, og tar opp

begreper som brukermedvirkning og veiledning.

Kjennetegn ved serien:

• Elevvennlige og friske, med ryddig design

• Den markerte gule teksten gir leseren en god oversikt over basisstoffet

• Bøkene er lettleste, og vanskelige ord er forklart i tekst og «ordforklaringer»

• Case og eksempler belyser praksis og de ulike utdanningene, og gjør fagstoffet levende

• Mange oppgaver med ulik vanskelighetsgrad

= HS-serien bygger opp under nøkkel prinsippene for alle læringsstrategier:

• Klare mål

• Aktivisering av forkunnskaper

• Forventninger til innhold

• Struktur, oversikt og forenkling

• Aktiv og variert innlæring

• Organisering av kunnskap

• Kontroll av egen forståelse

– synliggjør egen kompetanse

Forfatterne Agnes Brønstad, Nora Frydendal Hoem og Marit Volden er selv lærere og kjenner

elevgruppen godt.

Forfatter/Tittel

Agnes Brønstad, Nora Frydendal Hoem, Marit Volden

ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Vi samarbeider = HS, 2. utg. 2009, 271 s. 978-82-05-38752-2 978-82-05-39320-2 412,–

Om helse = HS, 2. utg. 2009, 448 s. 978-82-05-38756-0 978-82-05-39316-5 515,–

På jobben = HS, 2. utg. 2009, 252 s. 978-82-05-38757-7 978-82-05-39317-2 412,–

= HS Nett. Elevlisens www.gyldendal.no/hs/hs 125,–

= HS Nett. Lærerlisens www.gyldendal.no/hs/hs 600,–

Arbeidsbok = HS, 1. utg. 2007, 152 s. 978-82-05-35688-7 215,–

Tidligere utgaver (2006) av = HS-serien er fortsatt i salg.

www.gyldendal.no/hs/hs


Nett

3

Empati

Fra læreplanen:

K7 Eleven skal kunne gjøre greie for hva empati betyr

innenfor oppvekst-, helse- og sosialsektoren

K8 Eleven skal kunne gi eksempler på hvordan

empati kommer til uttrykk i handlinger, og selv

kunne vise empati i væremåten sin

Under Hjem-knappen fi nner du:

• Aktuelt , fagnyheter

• Digital fortelling, podcast,

søk m.m.

• Aktuelle lenker

• Ordbøker og oppslagsverk

– bl.a. lexin.no, som er Ordbok

for innvandrere

• Læreplaner

• PTF-skjema

• Tverrfaglige oppgaver

• Årsplaner

Vg1 Helse- og sosialfag

Nettstedet www.gyldendal.no/hs/hs er bygd opp

etter kapitlene i bøkene og gir mulighet til fordypning,

opplevelse og aktivitet.

1

2

3

Kryss av for enig eller uenig i påstandene:

Påstand

a Empati er det samme som innlevelse

b På seg selv kjenner en andre

c Før du kan forstå andre, må du lære å kjenne deg selv

d Det er viktig å kunne lytte til hvordan andre har det

e Det er umulig å sette seg inn i hvordan andre har det, hvis du

ikke har opplevd det samme selv

f Antipati er det motsatte av sympati

g Medlidenhet og innlevelse er det samme

h Medfølelse og innlevelse er det samme

Enig Uenig

Sett ring rundt de ordene du mener har sammenheng med

å vise empati:

profesjonell glad interessert sulten sint hyggelig

høflig omgjengelig beskjeden omtenksom spontan

lytte fortelle undersøke spørre vente søt

Sett strek mellom de ordene som hører sammen:

empati synes synd på

velvilje tanker

medlidenhet sympati

fornuft antipati

motvilje innlevelse

www.gyldendal.no/hs/hs

Vg1 Helse- og sosialfag

Under hvert kapittel på nettstedet

fi nner du:

• Oppgaver : Test deg selv, Snakke/

Skrive og Gjøre

• Aktuelle lenker for temaene i

kapitlet

• Mer om

• Bilder fra kapitlene i boka

• Lyd fi ler

• Filmer

57

3


4

Vg1 Helse- og sosialfag

Vg1 Helse- og sosialfag

Helse- og sosialfag i levende samspill

Yrke Helse Samspill

Kjennetegn ved serien:

• Kunnskap, motivasjon og refl eksjon er sentrale stikkord

• Høy faglig kvalitet

• Et enkelt og presist språk

• Tekst, bilder og oppgaver innbyr til refl eksjon

• Mange eksempler er hentet fra yrkeslivet og er lette å kjenne seg igjen i

• Enkle ordforklaringer er satt i rammer, og fi nnes også alfabetisk bakerst i boka

Hvordan differensiere stoffet?

• Stikkordene i margen gir en ryddig oversikt over hvert avsnitt

• «Les mer» og «Visste du» er ekstrastoff for de som ønsker noe mer

• Sammendrag til slutt i hvert kapittel egner seg for repetisjon og overblikk

• Grublespørsmål bryter opp teksten og gir elevene rom for refl eksjon

• Gjennom egne repetisjonsoppgaver kan elevene gjengi det de har lært

• Vis hva du kan!, Quiz, Tverrfaglige oppgaver

Lillevi Berg Kristoffersen er faglitterær forfatter og sykepleier. Hun har allsidig

erfaring fra helsesektoren og lang erfaring med formidling av fagstoff til ungdom

og voksne.

På nettstedet fi nner du oppgaver i ulike kategorier: videooppgaver, åpne oppgaver

og interaktive oppgaver for Vg1 Helse- og sosialfag (bl.a. sekvenser fra programmet

Puls (NRK), med tilhørende oppgaver).

Forfatter/Tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Lillevi Berg Kristoffersen

Yrke, 1. utg. 2006, 264 s. 978-82-05-35485-2 978-82-05-35486-9 424,–

Helse, 1. utg. 2006, 356 s. 978-82-05-35487-6 978-82-05-35489-0 541,–

Samspill, 1. utg. 2006, 279 s. 978-82-05-35490-6 978-82-05-35492-0 424,–

www.gyldendal.no/hs/yhs


Vg1 Helse- og sosialfag

Forfatter/Tittel ISBN Bokmål Veil. pris

Unni Bjarkøy, Hanne Enger Jenssen, Ingvild Skjetne

PTF-boka for helse- og sosialfag. Prosjekt til fordypning for

helse- og sosialfag, 1. utg. 2008, 96 s.

Prosjekt til fordypning for helse- og sosialfag

PTF-boka for helse- og sosialfag

PTF-boka innleder med et kapittel om å velge yrke, søke

jobb og hva det innebærer å være arbeidstaker. Boka gir

eksempler på arbeidsoppdrag der elevene får erfaring

med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer

yrker innenfor helse- og sosialfag. Elevene trenes

i gode arbeidsvaner med planlegging, gjennom føring og

vurdering, og de bevisstgjøres i forhold til etikk, kommunikasjon

og observasjon.

PTF-boka er laget som en arbeidsbok. Her kan elevene

samle dokumentasjonen for praksis opplæringen.

PTF-boka vil vise hva de har jobbet med og sin faglige

utvikling.

978-82-05-38622-8 152,–

PTF-boka for helse- og sosialfag og opplæringsbøkene Opplæringsbok for

helsefagarbeideren og Opplæringsbok for barne- og ungdomsarbeideren:

• Forbereder eleven/lærlingen til å bli arbeidstaker og

gir grunnlag for gode arbeidsvaner

• Knytter PTF og opplæring i bedrift sammen til en

4-årig opplæring – fra å gjøre et yrkesvalg til å gå

opp til fag prøven

• Viser sammenheng og helhet i opplæringen i skole

og bedrift med utgangspunkt i Vg3- læreplanene

og i forhold til planlegging, gjennomføring,

dokumentasjon og vurdering

• Synliggjør kompetansemålene fra Vg3- læreplanen

med konkrete arbeidsoppdrag som en fagarbeider

bør mestre

Se side 7 og 9 for mer informasjon om

opplæringsbøkene.

www.gyldendal.no/hs

5


6

Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag

Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag

Knytter teori og praksis sammen

til en helhet

Gjennom fortellinger og eksempler fra praksisfeltet inviteres elever uansett

alder inn i hverdagen til helsefagarbeideren. Framstillingen i bøkene vektlegger

bruker medvirkning og det viktige møtet mellom helsefagarbeider og pasient, og

kontakten med pårørende og kolleger. Det å jobbe profesjonelt, være bevisst egen

kompetanse, kunne kommunisere med mennesker i alle aldre og med ulik kulturell

bakgrunn, og samtidig ha evnen til å vise omsorg og empati, er satt i sentrum. Til

sammen gir dette et solid fundament for arbeidsglede og yrkesstolthet.

Kjennetegn ved serien:

• Praktiske eksempler belyser fagstoffet

• Fotoopptak fra praksisfeltet understreker yrkesrollen

• Aktivt språk med ordforklaringer og oppsummeringer gjør fagstoffet tilgjengelig

• Refl eksjon og bevisstgjøring gjennomsyrer framstillingen

• Mange og varierte oppgaver med ulik vanskelighetsgrad gjør differensiering

mulig

www.gyldendal.no/hs/haf


Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag

God læring

Forfatter/Tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Agnes Brønstad, Ingvild Skjetne

God helse 1, 1. utg. 2007, 368 s.

Agnes Brønstad, Ragnhild D. Ulvestad, Hanna Hånes

978-82-05-37371-6 978-82-05-37423-2 527,–

God helse 2, 1. utg. 2007, 384 s.

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad, Hilde Eide

978-82-05-37376-1 978-82-05-37424-9 527,–

God kommunikasjon, 1. utg. 2007, 172 s.

Ingvild Skjetne, Agnes Brønstad

978-82-05-37377-8 978-82-05-37419-5 411,–

God yrkesutøvelse, 1. utg. 2007, 173 s. 978-82-05-37378-5 978-82-05-37422-5 411,–

Agnes Brønstad, Trude Jægtvik, Ingvild Skjetne, Unni Bjarkøy

God læring. Arbeidsbok for helsearbeiderfag, 1. utg. 2008,

160 s.

Unni Bjarkøy, Hanne Enger Jenssen, Ingvild Skjetne

Arbeidsbok for helsearbeiderfag

Vg2 og Vg3

• Binder fagstoffet i de 4 bøkene sammen

Inneholder:

• Studieteknikk og arbeids metoder

• 25 situasjonsbeskrivelser med varierte oppgaver

• Tester – hva kan du?

• Fasit til testene

Opplæringsbok for

helsefagarbeideren

Vg3 / opplæring i bedrift

• En nyttig bok for praksiskandidater og lærlinger

• Konkretiserer Vg3-målene i arbeidsoppdrag

• Gjør kandidaten kjent med arbeidsplassen og

arbeidsoppgavene

• Gjennom samtaler med veileder får kandidaten

hjelp til å se helheten i yrket

• Legger grunnlaget for gode arbeidsvaner

• Inneholder skjema til loggføring av arbeidsoppdrag,

refl eksjon, planlegging – gjennom føring

– dokumentasjon – vurdering

978-82-05-38225-1 239,–

Opplæringsbok for helsefagarbeideren Vg3, 1. utg. 2008, 96 s. 978-82-05-38597-9 152,–

www.gyldendal.no/hs/haf

Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag

7


8

Vg2 og Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Vg2 og Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Oppvekst-serien

– oversiktlig og motiverende

Å arbeide med barn og unge er et meningsfullt og inspirerende yrke. Det å legge

til rette for aktivitet, glede og livsutfoldelse, være en god rollemodell og utvikle

samarbeids evner, er viktige mål for faget. Læreverket Oppvekst knytter kunnskaper,

ferdigheter og holdninger sammen til en helhet, som bidrar til å gi barne- og

ungdoms arbeideren kompetanse til å utføre dette viktige yrket.

Bøkene er oversiktlige og lette å fi nne fram i:

• Temabasert etter læreplanen

• Ett kompetansemål per kapittel

• Mange eksempler fra yrket

• Omsetter teorien til praksis

• Margtekster oppsummerer fagstoffet

• Mange ulike typer oppgaver i hvert kapittel:

– Test deg selv – I praksis – Refl eksjon og diskusjon – Oppgaver rettet mot

Vg3/ fagopplæring

Over 350 skoler har siden våren 2004 vært med i et prosjekt «Fysisk

aktivitet og måltider i skolen», der oppgaven har vært å utvikle ulike

modeller for fysisk aktivitet og gode rammer for sunne måltider.

En evaluering i 2007 viser mer aktive og sunne barn, dessuten mer

konsentrerte elever og mindre mobbing.

Ettersom alle barn i skolepliktig alder tilbringer store deler av sin

hverdag på skolen, er skolen en viktig arena for å etablere gode kostog

aktivitetsvaner – og sikre sunne måltider og daglig fysisk aktivitet.

På denne måten nås også nasjonale målsettinger om å utjevne

sosiale ulikheter – sikre like muligheter for alle, uavhengig av evner

og funksjonsnivå.

Kilde: Fysisk aktivitet og måltider i skolen, 2007Kroppen vår er konstruert for bevegelse, og evnen til bevegelse er

grunnleggende i barn og unges oppvekst.


Allerede fra spedbarnsalderen er læring av bevegelser en viktig del

av barnets totale utvikling. Her legges grunnlaget for et godt og

funksjonelt bevegelsesmønster, som er grunnlaget for et velfungerende

barn både fysisk og psykisk. I de første leveårene er motorisk

www.gyldendal.no/hs/bua


Vg2 og Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Forfatter/Tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Gry Ilje Tveit, Gunn Malmstrøm, Ingunn Fjørtoft, Per Egil Mjaavatn

Oppvekst. Helsefremmende arbeid, 1. utg. 2007, 334 s. 978-82-05-37408-9 978-82-05-37409-6 456,–

Bente Vetland Thorkildsen

Oppvekst. Kommunikasjon og samhandling, 1. utg. 2007,

320 s.

Bente Vetland Thorkildsen (red.)

978-82-05-37407-2 978-82-05-37401-0 456,–

Oppvekst. Yrkesutøvelse, 1. utg. 2007, 352 s. 978-82-05-37412-6 978-82-05-37399-0 456,–

Vibecke Nordbø, Sissel Riis

Oppvekst. Idébok, 1. utg. 2007, 160 s. 978-82-05-37410-2 337,–

Unni Bjarkøy, Hanne Enger Jenssen, Ingvild Skjetne

Opplæringsbok for barne- og ungdomsarbeideren Vg3, 1. utg.

2008, 104 s.

Vg2 og Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Oppvekst. Idébok

• En praktisk-pedagogisk arbeidsbok og verktøy kasse

for lærere, elever, praksiskandidater,

lærlinger og barne- og ungdomsarbeidere

• Barn og unge lærer best gjennom konkrete opplevelser

og varierte metoder. Boka gir et vell av ideer til

aktiviteter for barn 0–18 år

• Har struktur som målene i Vg3-læreplanen og knyttes

både til grunnleggende ferdigheter, Ramme plan for

barnehagens innhold og oppgaver og Kunnskapsløftet

• Aktivitetene per mål er inndelt i Drama, Forming,

Musikk, Fysisk aktivitet, Litteratur og media,

Arrangement og Prosjekt

• Boka innleder med litt teori om de praktisk- estetiske

fagene i opplæringen

• Boka gir grunnlag for og trening i å lage egne planer

Opplæringsbok for barne-

og ungdomsarbeideren

Vg3 / opplæring i bedrift

• En nyttig bok for praksiskandidater og lærlinger

• Konkretiserer Vg3-målene i ulike arbeidsoppdrag

• Gjør kandidaten kjent med arbeidsplassen og

arbeidsoppgavene

• Gjennom samtaler med veileder får kandidaten hjelp

til å se helheten i yrket

• Legger grunnlaget for gode arbeidsvaner

• Gir god trening i å planlegge aktiviteter for barn

og unge

• Inneholder skjema til loggføring av arbeidsoppdrag,

refl eksjon, planlegging – gjennomføring –

dokumentasjon – vurdering

www.gyldendal.no/hs/bua

978-82-05-38621-1 152,–

9


10

Vg2 Helseservicefag

Vg2 Helseservicefag

Praksis, kunnskap og refl eksjon

Serien skal bidra til å utvikle elevens evne til å refl ektere over sin yrkesutøvelse og å

skape kompetente helsearbeidere.

Det er viktig at elevene får god forståelse for hva som kreves for å jobbe som helsearbeidere,

enten de skal utdanne seg som helsesekretær, tannhelsesekretær eller

apotektekniker.

Kjennetegn ved serien:

• Lærestoffet er praktisk rettet

• Kapitlene inneholder relevante eksempler fra arbeidslivet

• Fagstoffet brytes opp av grublespørsmål i form av «Tenk deg om»

• Bøkene har varierte og yrkesrelaterte oppgaver som knytter praksis og teori

sammen

• Oppgavene egner seg til å fremme elevenes etiske refl eksjon og egner seg godt

med tanke på differensiering

• Fagterminologi forklares, og enkelte kapitler har skjemaer der elevene utfordres

til å repetere faguttrykk som er brukt i kapitlet

Forfatter/Tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Ingvild Skjetne, Karen Marie D. Ulvestad, Ragnhild D. Ulvestad

Helsefremmende arbeid, 1. utg. 2007, 392 s.

Anne Line Heen Skibrek

978-82-05-37446-1 978-82-05-37379-2 446,–

Kommunikasjon og samhandling, 1. utg. 2007, 279 s.

Rosaline Schaug, Else Solheim

978-82-05-37380-8 978-82-05-37381-5 396,–

Yrkesutøvelse, 1. utg. 2007, 229 s. 978-82-05-37383-9 978-82-05-37384-6 326,–

www.gyldendal.no/hs


NY

SERIE!

Vg3 Helsesekretær

Profesjonelle helsesekretærer

Gyldendal utgir tre nye bøker for Vg3 Helsesekretær, ut fra læreplanen i programfagene

Helse fremmende arbeid, Kommunikasjon og samhandling og Yrkesutøving.

Bøkene vekt legger de arbeidsoppgavene helsesekretærene har, enten de skal jobbe

på legekontor, helsesenter, bedriftshelsetjeneste, sykehus eller andre steder.

Elevene lærer å jobbe profesjonelt, yte god pasientservice og utføre prosedyrer ut

fra gjeldende standarder. De lærer også hvordan de skal veilede pasienten, fremme

helse og oppmuntre til sunn livsstil. Administrative oppgaver, samarbeid med andre

yrkesgrupper og ergonomiske prinsipper er temaer som tas opp.

Hovedforfattere på de tre bøkene er Agnes Brønstad, Heidi Hansen, Magdalena

Hernes, Elin Rivrud og Ingvild Skjetne. De har alle bred erfaring fra undervisning

på videregående skole, helse- og sosialfag, fl ere av dem også innenfor Vg3

Helse sekretær.

Forfatter/Tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk

Agnes Brønstad, Ingvild Skjetne

Helsefremmende arbeid, 1. utg. 2010

Magdalena Hernes m.fl.

978-82-05-40036-8 fellesutgave

Kommunikasjon og samhandling, 1. utg. 2010

Heidi Hansen, Elin Øvrum Rivrud

978-82-05-40037-5 fellesutgave

Yrkesutøving, 1. utg. 2010 978-82-05-40038-2 fellesutgave

www.gyldendal.no/hs

Vg3 Helsesekretær

11


12

Vg2 og Vg3 Ambulansefag

Vg2 og Vg3 Ambulansefag

Komplett oversikt over

basiskompetansen i ambulansefaget

Serien består av fem bøker som dekker alle programfagene i læreplanen for Vg2 og

Vg3 Ambulansefag. De egner seg også godt som utdypende faglitteratur innenfor

førstehjelp og i forhold til beslektede fagområder innenfor helsesektoren.

Forfatteren Jon Richardsen er anestesi sykepleier og ambulansearbeider med

videre utdanning, og jobber som fagutvikler og instruktør i ambulansefaget i

Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Bøkene bygger på 20 års erfaring innenfor

prehospital akutt medisin i Norge.

Grunnleggende helsefag omhandler basiskunnskaper som det er nødvendig å

inneha for å kunne ta vare på pasientene på best mulig måte i transportfasen,

deriblant etikk, omsorg, normalanatomi og fysiologi, pato fysiologi, hygiene og

medikamentlære.

Ambulansemedisin 1 omhandler generelle, akuttmedisinske emner med fokus på

kunnskap om ambulanseoppdrag og pasient undersøkelsen.

Ambulansemedisin 2 omhandler håndteringen av akutte sykdomstilstander og

fødende, deriblant spesielle vurderinger og tiltak.

Ambulansemedisin 3 omhandler håndteringen av skadesituasjoner, deriblant

spesielle vurderinger og tiltak.

Ambulanseoperative emner omhandler håndteringen av oppdrag ut fra et operativt

ståsted. Viktige stikkord er kommunikasjon, navigasjon, sikkerhet, organisering,

taktikk på stedet og transport.

Forfatter/Tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Jon Richardsen

Grunnleggende helsefag, 1. utg. 2008, 432 s. 978-82-05-38230-5 978-82-05-40206-5 538,–

Ambulansemedisin 1, 1. utg. 2008, 335 s. 978-82-05-38226-8 978-82-05-40207-2 438,–

Ambulansemedisin 2, 1. utg. 2009, 413 s. 978-82-05-38227-5 978-82-05-40203-4 518,–

Ambulansemedisin 3, 1. utg. 2009, 439 s. 978-82-05-38693-8 978-82-05-40204-1 450,–

Ambulanseoperative emner, 1. utg. 2009, 376 s. 978-82-05-38229-9 978-82-05-40205-8 435,–

www.gyldendal.no/hs


Aktuell litteratur for helse- og sosialfag

Førstehjelp – Moderne akuttmedisin

Førstehjelpsserien er laget i samarbeid med Norsk Førstehjelpsråd

og baserer seg på moderne akuttmedisin.

Tidlig forstått faresignal og alarm

- for å hindre hjertestans

Kjeden som redder liv

Tidlig HLR Tidlig defibrillering

- for å vinne tid

- for å starte hjertet

Førstehjelp

Førstehjelp kan redde både liv og helse. Førstehjelpsboka

retter seg mot førstehjelpere både på grunnleggende og

kvalifi sert nivå og er basert på moderne akutt medisin. Den er

oppdatert i henhold til medisinsk forskning og dokumentasjon

og egner seg til bruk på høgskoler, av frivillige organisasjoner

og av andre som underviser i første hjelp. Den vil også være

aktuell for elever som ønsker fordypning i emnet på videregående

skole, helse- og sosialfag.

Boka retter oppmerksomheten mot tre sentrale spørsmål

førstehjelperen må stille seg:

Hva skal du se etter?

Hva gir pasienten uttrykk for?

Hva skal du gjøre?

Førstehjelp

– veiledning for instruktører og lærere

Førstehjelp – veiledning for instruktører og lærere er

et nyttig hjelpemiddel for deg som bruker læreboka

Førstehjelp.

I veiledningsheftet blir man kjent med oppbygningen,

fi losofi en og metodikken i læreboka Førstehjelp.

Informasjon om faglige nyheter i læreboka står i et

innledende kapittel. Gjennom nøkkelfaktaspørsmål styres

elevene inn i en interaktiv rolle med lærestoffet i læreboka.

De tydelige sidehenvisningene viser hvor man fi nner

svar og viktig faktastoff. Veiledningsheftet inneholder

bakgrunnskunnskap, praktiske og virkelighetsnære

eksempler og forslag til øvings- og diskusjonsoppgaver.

En aktiv førstehjelpsopplæring med varierte metoder

vil motivere og stimulere elevenes egen læringsprosess,

der diskusjoner og praktiske øvelser er en viktig del av

opplæringen.

Forfatter/Tittel

Norsk Førstehjelpsråd

ISBN Bokmål Veil. pris

Førstehjelp, 6. utg. 2007, 176 s. 978-82-05-37375-4 283,–

Førstehjelp – veiledning for instruktører og lærere, 3. utg. 2009, 77 s.

Høgskolen i Lillehammer, Norsk Førstehjelpsråd, Universitetsforlaget

978-82-05-38224-4 205,–

Livreddende førstehjelp – CD-ROM, 1. utg. 1998 978-82-00-42361-4 285,– *

* Veil. pris er inkl. mva.

Medisinsk etterbehandling

- for å bevare god livskvalitet

Aktuell litteratur for helse- og sosialfag

www.gyldendal.no/hs

13


14

Aktuell litteratur for helse- og sosialfag

Aktuell litteratur for helse- og sosialfag

Forfatter/Tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Espen Dietrichs, Petter Hurlen, Kari C.Toverud

Den forunderlige kroppen

Grunnbok, 4. utg. 2002, 112 s. 978-82-05-28518-7 978-82-05-28519-4 393,–

CD-rom 1-pakning, 1. utg. 1999 978-82-00-41447-6 1141,– *

CD-rom 4-pakning, 1. utg. 1999 978-82-00-45163-1 2283,– *

CD-rom 16-pakning, 1. utg. 2003

Tove Irene Fjeldstad, Odd Toralf Hushovd

978-82-05-31343-9 5709,– *

Arbeidsbok, 3. utg. 1997, 208 s.

Odd Toralf Hushovd

978-82-00-41990-7 978-82-00-41991-4 207,–

Aktivitetsbok, 1. utg. 2002, 172 s. 978-82-05-28520-0 978-82-05-28521-7 207,–

Forfatter/Tittel

Lillevi Berg Kristoffersen

ISBN Bokmål Veil. pris

Psykologi og etikk for helse- og sosialfag, 4. utg. 2001, 272 s.

Mattilsynet, Helsedirektoratet, Universitetet i Oslo

978-82-05-28487-6 446,–

Matvaretabellen, 3. utg. 2008, 89 s.

Kjell Andreas Nøkleby

978-82-05-38086-8 152,–

Medisinske ord og uttrykk, 2. utg. 2004, 229 s.

Åse Brinchmann-Hansen

978-82-05-32809-9 337,–

Prosjekt- og problembasert læring, 2. utg. 1999, 117 s. 978-82-00-42004-0 205,–

Læringsstiler i praksis

Hvordan gjennomføre tilpasset opplæring? Vi mennesker er forskjellige, og bruker

ulike metoder for å tilegne oss ny kunnskap. Noen liker å være i aktivitet, mens

andre liker å lese og studere i stillhet for seg selv. De fi re sansene som betyr mye

for læring er den visuelle (syn), den auditive (hørsel), den kinestetiske (kroppen

i bevegelse) og den taktile (bruke hendene). Pakkene inneholder: Aktivitetskort,

spillekort, bingobrett, domino, loop og mange andre oppgaver på laminerte ark

(noen skal klippes opp).

Forfatter/Tittel

Liv Elisabeth Johansen, Siri Gjellebæk Nilsen

Læringsstiler i praksis

ISBN Bokmål Veil. pris

Helsefremmende arbeid, 1. utg. 2006 978-82-05-36641-1 1057,–

Kommunikasjon og samhandling, 1. utg. 2006 978-82-05-36638-1 587,–

Yrkesutøving, 1. utg. 2006 978-82-05-36640-4 587,–

* Veil. pris er inkl. mva.

www.gyldendal.no/hs


Bøker utgitt før Kunnskapsløftet

Forfatter/Tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

VK1 og VK2 Hudpleier

Liv Karin Larsen (red.)

Hudpleieren 1, 1. utg. 1997, 208 s.

Torhild Hagfonn Devold, Liv Karin Larsen

978-82-00-41834-4 fellesutgave 456,–

Hudpleieren 2, 1. utg. 1998, 312 s.

Torhild Hagfonn Devold, Wenche Fjeld, Liv Karin Kaltvedt (red.)

978-82-00-41921-1 fellesutgave 690,–

Hudpleieren 3, 1. utg. 1999, 256 s.

Kjell H.S. Jensen

978-82-00-41985-3 fellesutgave 626,–

Bedriftslære for hudpleiere, 2. utg. 2002, 176 s. 978-82-05-30766-7 fellesutgave 434,–

Forfatter/Tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

VK1 og VK2 Fotterapi

Bitten Graasvoll, Terje Haugaa, Ove Thorsø

Fotterapeuten 1, 1. utg. 1997, 212 s.

Bitten Graasvoll, Terje Haugaa, Ove Thorsø, Kjell H.S. Jensen

978-82-00-41923-5 fellesutgave 555,–

Fotterapeuten 2, 1. utg. 1998, 263 s.

Bitten Graasvoll, Terje Haugaa

978-82-00-41922-8 fellesutgave 570,–

Fotterapeuten 3, 1. utg. 1999, 102 s. 978-82-00-41987-7 fellesutgave 282,–

Forfatter/Tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

VK1 og VK2 Helsesekretær

Nye bøker for Vg3 Helsesekretær kommer til skolestart 2010. Se side 11.

Anne-Gunn Thyrum Nilsen, Ann-Jorid Storjord, Ragnhild Boye

Laboratoriearbeid for helsesekretærer, 1. utg. 2003, 171 s. 978-82-05-31427-6 * 398,–

Veslemøy Eidsgaard Akre-Aas, Gro Melander Jacobsen, Helmer Westlund

Helsesekretærarbeid 1, 1. utg. 1997, 316 s.

Jorunn Mathisen (red.)

978-82-00-41556-5 fellesutgave 527,–

Helsesekretærarbeid 2, 1. utg. 1998, 271 s. 978-82-00-41596-1 fellesutgave 483,–

Marit Haugset, Karin Herudsløkken, Gunn Helene Svanquist, Brit Urfjell

Helsesekretærarbeid i praksis, 1. utg. 1998, 208 s. 978-82-00-42696-7 fellesutgave 359,–

* Bestilles på www.pensum.no

Bøker utgitt før Kunnskapsløftet

www.gyldendal.no/hs

15


16

Fagskole

Fagskole helse- og sosialfag

Fellesmodulen, Psykisk helsearbeid

og Eldreomsorg

Gyldendal Undervisning har utviklet pensumlitteratur for Fellesmodulen, Psykisk

helse arbeid og Eldreomsorg. Kompendiene dekker læreplanene for fagskole helse-

og sosialfag. Innholdet er satt sammen av aktuelle kapitler/bøker fra Gyldendal

Akademisk.

Kompendiene kan kun bestilles på: www.gyldendal.no/evu

Bøkene produseres/trykkes når bestillingen er lagt inn. Leveringstiden er ca 4–5

virkedager fra mottatt bestilling. Bøker og faktura leveres fra Pensumtjeneste.

Tittel Veil. pris

Fagskole Felles innholdsdel. Modul 1. Del 1, 473 s. 595,–

Fagskole Felles innholdsdel. Modul 1. Del 2, 336 s. 400,–

Fagskole Psykisk helsearbeid. Modul 2. Grunnlagstenkning og lovverk, 321 s. 380,–

Fagskole Psykisk helsearbeid. Modul 3. Teorier og arbeidsmåter, 659 s. 744,–

Fagskole Psykisk helsearbeid. Modul 4. Kommunikasjon og samarbeid – utvikling og utøvelse av

relasjons kompetanse, 512 s.

Fagskole Eldreomsorg. Modul 2, 3 og 4, 435 s. 650,–

Bestilling kompendier: www.gyldendal.no/evu

Faglitteratur

Gyldendal Akademisk har et stort utvalg av fagbøker innenfor helse- og sosialfag:

Sykepleie, medisin, psykiatri, barnevern, sosialt arbeid, vernepleie, helsefag m.m.

Mange av fagbøkene er også aktuelle for fagskolen. Under ser dere et lite utvalg

av aktuelle bøker.

Se Gyldendal Akademisk for mer informasjon: www.gyldendal.no/akademisk

Forfatter/Tittel ISBN Bokmål Veil. pris

Hilde Eide, Tom Eide

Kommunikasjon i relasjoner, 2. utg. 2007, 443 s.

Marit Kirkevold, Kari Brodtkorb, Anette Hylen Ranhoff (red.)

978-82-05-32689-7 525,–

Geriatrisk sykepleie, 1. utg. 2008, 519 s.

Svein Haugsgjerd, Per Jensen, Bengt Karlsson, Jon A. Løkke

978-82-05-35776-1 755,–

Perspektiver på psykisk lidelse, 3. utg. 2009, 414 s.

Jan Kåre Hummelvoll

978-82-05-38519-1 475,–

Helt – ikke stykkevis og delt, 6. utg. 2004, 614 s.

Asbjørn Ulvestad , Arne Kristian Henriksen, Anne-Grethe Tuseth, Tor Fjeldstad

978-82-05-31629-4 598,–

Klienten – den glemte terapeut, 1. utg. 2007, 387 s.

Kristin Heggdal

978-82-05-37126-2 425,–

Kroppskunnskaping, 1. utg. 2008, 350 s.

Rolf Kåresen, Erik Wist (red.)

978-82-05-33172-3 425,–

Kreftsykdommer, 3. utg. 2009, 441 s.

Anne-Lise Rygvold, Terje Ogden (red.)

978-82-05-38485-9 585,–

Innføring i spesialpedagogikk, 4. utg. 2008, 414 s. 978-82-05-36118-8 468,–

www.gyldendal.no/evu

543,–


18

BOKMÅL

Fagskole helse- og sosialfag

Gyldendal Undervisning, Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Sehesteds gate 4

Telefon +47 22 03 41 80, Faks +47 22 03 41 82

www.gyldendal.no/vgs, e-post: undervisning@gyldendal.no

10-104-007 Foto side 1: 62 Nord / Scanpix

More magazines by this user
Similar magazines