medisin katalog - Gyldendal Norsk Forlag

web2.gyldendal.no

medisin katalog - Gyldendal Norsk Forlag

Katalog

Medisinsk

faglitteratur


Medisinsk faglitteratur Gyldendal Akademisk 09

2

Aktuelle fagbøker innen medisin

Kjære leser! Vi har gleden av å presentere vår nye katalog som

inneholder aktuelle utgivelser innen medisin.

For tidligere utgivelser: www.gyldendal.no/akademisk

Hilsen medisinredaksjonen

Redaksjonssjef

Astrid R. Bråten

astrid.braaten@gyldendal.no

22034394

Redaktør

Thore Lie

Thore.lie@gyldendal.no

22990447

Redaksjonskonsulent

Inger M. Unsgaard

Inger.unsgaard@gyldendal.no

22990446

Redaksjonskonsulent

Jørgen Jahr Glomnes

jorgen.jahr.glomnes@hotmail.com

22990421

Markedskonsulent

Line Kolstad

Line.kolstad@gyldendal.no

22034362

Jørgen Jahr Glomnes

jorgen.jahr.glomnes@gyldendal.no

22990421


Peter Fredrik Hjort

Uheldige hendelser i helsetjenesten

– en lære-, tenke- og faktabok

Boken handler om det som går galt i helsetjenesten, hvor ofte det skjer,

hva det skyldes, hva som kan gjøres for å forebygge det, og hvordan helsetjenesten

bør håndtere hendelsene og dem som rammes av dem.

Hendelsene skyldes som regel ikke at leger og sykepleiere gjør feil eller

«tabber», men feil i systemet som ikke fanges opp i tide.

Forfatteren går inn for at helsetjenesten må bygge opp en sterkere kultur

for sikkerhet. God og engasjert ledelse og rapportering av alle hendelser er

nødvendige virkemidler.

Norsk helsetjeneste har ikke fulgt med i utviklingen på dette området og

ligger bak England, Sverige og Danmark. Det er bakgrunnen for boken.

• ISBN 978-82-05-37457-7 • 1. utgave 2007 • 192 sider • Kr 275,–

Berit Heir Bunkan og Cathrine Melbye Schultz

Medisinsk massasje

Endelig kommer en oppjustert utgave av boken

Medisinsk massasje. Fundamentet for boken er en overlevert tradisjon som

er full av erfaringskunnskap i skandinavisk fysioterapi. Forfatterne har lagt

vekt på å underbygge denne tradisjonen med aktuell teori og forskning,

spesielt i smertefysiologi. Etiske og mentalhygieniske aspekter i forbindelse

med praktisk utføring av de forskjellige tilnærmingsmåter er vektlagt.

De viktigste metodene som blir beskrevet i boken, er klassisk massasje,

pumpemassasje, bindevevsterapi og lymfedrenasje. I kapitlet «Andre

metoder» blir for eksempel Psykomotorisk massasje, Rolfing og Rosenterapi

beskrevet. Tegninger og et rikholdig billedmateriale er benyttet for

å gjøre stoffet lettere tilgjengelig.

Målgruppen for boken er i første rekke fysioterapeutstudenter, fysioterapeuter,

idrettsmassører, sykepleiere, lærere og andre som benytter eller

ønsker å benytte massasje.

• ISBN 978-82-05-38467-5 • 3. utgave • Kommer våren 2009

Berit Heir Bunkan

Kropp, respirasjon

og kroppsbilde

NY UTGAVE!

NY UTGAVE!

Denne boken beskriver samspillet mellom kropp og sinn, som kommer til

uttrykk i kroppsholdning, respirasjon, bevegelighet, muskulatur og kroppsbilde.

Den er et viktig bidrag i den psykomotoriske tradisjonen i Norge og

presenterer en omfattende kroppsundersøkelse som tar utgangspunkt i

pasientens egne ressurser.

Boken, som nå foreligger i 4. reviderte utgave, er i første rekke beregnet

for fysioterapistudenter, men vil også være av nytte for utøvere av alternativ

behandling og andre som arbeider systematisk med kroppen, menneskets

plager og sykdommer. Boken er rikt illustrert med fargebilder.

• ISBN 978-82-05-35184-4 • 4. utgave 2008 • 452 sider • Kr 495,–

Berit Heir Bunkan og

Cathrine Melbye Schultz

Medisinsk

massasje

Medisinsk faglitteratur

3

Gyldendal Akademisk 09


Medisinsk faglitteratur Gyldendal Akademisk 09

4

Steinar Hunskår (red.)

Allmennmedisin

Ny revidert utgave av den første norske lærebok

i allmennmedisin.

Det er lagt vekt på å beskrive sykdommer og tilstander som er relevante for

allmennpraktikere, samt å vise hvordan allmennmedisinsk arbeid utføres i

praksis med tanke på utredning og behandling av de vanligste symptomer

og tilstander.

Den nye utgaven er ikke bare oppdatert med ny medisinsk kunnskap og

ajourført med tanke på endringer i helsetjenesten eller lovverket, den er på

mange måter en ny bok, både teknisk og innholdsmessig. Formgivning,

figurer, foto og tabeller framstår i ny drakt. Mange nye kapitler er kommet

til, slik at boken nå er et mer komplett læreverk i allmennmedisin, både i

klinisk og teoretisk forstand.

• ISBN 978-82-05-30779-7 • 2. utgave 2003 • 832 sider • Kr 940,–

Håkon Lasse Leira

Arbeidsmedisin for

allmennpraktikere

Det meste av arbeidsmedisinsk arbeid i Norge foregår i allmennpraksis, men

ofte uten at legen er klar over det. Nesten annenhver ny pasient som henvender

seg til primærhelsetjenesten, har en arbeidsrelatert lidelse. Arbeidsforhold

har stor betydning for forekomst og forløp av en lang rekke sykdommer.

Samtidig er arbeidslivet en gunstig arena for forebyggende arbeid.

Undervisningen i faget er mangelfull ved flere norske universiteter.

Denne boka ønsker å bøte på det. Boken er skrevet med tanke på medisinstudenter

og leger i primærhelsetjenesten, men den vil også være interessant

for bedriftshelsepersonell og andre fagfolk som arbeider med

miljøproblemer i arbeidslivet.

• ISBN 978-82-05-34470-1 • 1. utgave 2005 • 128 sider • Kr 255,–

Stein A. Evensen, Lorentz Brinch, Geir

E. Tjønnfjord og Harald Holte (red.)

Blodsykdommer

NY UTGAVE!

Blodsykdommer gir en oversikt over sykdommer i blod, beinmarg og

lymfeknuter og tilstander med trombose eller blødningstendens.

Denne 6. utgaven er betydelig utvidet og inneholder mye ny kunnskap

om blodsykdommer. En rekke av landets mest erfarne spesialister er invitert

til å skrive hver sine kapitler, og dette medfører at det er en helt oppdatert

bok som nå foreligger. Det er likevel noen prinsipper fra tidligere

utgaver som er beholdt. Dette er ingen oppslagsbok med mange detaljer.

Det er en veiviser i fagfeltet blodsykdommer, som prøver å gi svar på sentrale

spørsmål som: Hvordan gå frem for å utrede anemi? Hvordan stille

diagnosen akutt leukemi? Hvilke blodprodukter er tilgjengelige for transfusjon?

Og når bør de brukes?

Boken har et bredt siktemål og bør kunne leses med utbytte av medisinstudenter,

allmennpraktiserende leger og spesialister i indremedisin, pediatri,

klinisk kjemi og patologi. Interesserte bioingeniører og sykepleiere ved

avdeling for blodsykdommer vil også ha glede av boken.

• ISBN 978-82-05-38468-2 • 6. utgave 2008 • 412 sider • Kr 540,–


Eli Berg

Det skapende mellomrommet

I møtet mellom pasient og lege

Denne fagboken omhandler en av de viktigste relasjonene innen den

allmennmedisinske praksis, nemlig det gode møtet mellom pasienten og

legen. I en stresset medisinsk hverdag er det nettopp denne medmenneskelige

kontakten som kan gå tapt.

Forfatteren, som har mange års erfaring som allmennpraktiserende lege,

viser hvordan det er mulig å skape fortrolighet og forståelse i forholdet til

pasienten, og hvordan dette gode møtet også kan ha helsebringende effekt.

Gjennom en rekke levende pasientbeskrivelser og «forskningsreiser»

sammen med disse pasientene belyses bokens tema både fra pasientens

og fra legens synsvinkel.

Boken er illustrert av kunstneren Alf-Kåre Berg.

• ISBN 978-82-05-33502-8 • 1. utgave 2005 • 252 sider • Kr 350,–

Jorunn Lægdheim Helbostad, Randi Granbo,

Håvard Østerås

Aldring og bevegelse

Fysioterapi for eldre

Aldring og bevegelse er bygd opp slik at det enkelte kapittel kan leses

uavhengig av de andre. Boken har først en generell del som omhandler

basiskunnskap som er nyttig for fysioterapeuter som jobber med, eller skal

jobbe med eldre. Den følges så opp med enkeltkapitler om spesifikke tilstander

og lidelser hos eldre, hvor fysioterapeuten har viktige bidrag å

komme med. I den spesifikke fysioterapidelen presenteres kasuistikker som

belyser problemstillinger fysioterapeuter står overfor i arbeidet med den

eldre og forskningsbasert kunnskap, der hvor dette finnes. Kapitlene er

forsøkt bygd opp slik at de belyser ulike aspekter ved undersøkelse, tiltak

og evaluering.

Aldring og bevegelse er først og fremst en bok for fysioterapistudenter

på grunnutdannings- og videreutdanningsnivå og for fysioterapeuter som

jobber eller ønsker å jobbe med eldre, men også andre interesserte kan ha

glede og nytte av boka.

• ISBN 978-82-05-36566-7 • 1. utgave 2007 • 403 sider • Kr 485,–

Ole Fyrand

Hudsykdommer

Diagnose, pleie og behandling

Boken gir en systematisk fremstilling av dermatologien, med hovedvekt på

de vanligste hudsykdommene og beskrivelse av praktiske detaljer som ofte

er viktige for en vellykket behandling. Denne 4. utgaven er faglig ajourført

og oppdatert og gir en innføring i faget dermatologi.

• ISBN 978-82-05-37500-0 • 4. utgave 2007 • 327 sider • Kr 345,–

Medisinsk faglitteratur

5

Gyldendal Akademisk 09


Medisinsk faglitteratur Gyldendal Akademisk 09

6

Oddvar Stokke, Tor-Arne Hagve (red.)

Klinisk biokjemi og fysiologi

Fagområdet klinisk biokjemi og fysiologi befinner seg i grenselandet mellom

basalmedisin og kliniske fag. Med utgangspunkt i basale kunnskaper skal

faget bidra til å belyse sykdomsbilder og sykdomsmekanismer, for derved å

gjøre det lettere å iverksette en adekvat diagnostikk og behandling.

Utviklingen innen klinisk biokjemi og fysiologi har vært stor, og foreliggende

bok er 14. utgave siden 1972. Den inneholder 31 utvalgte kapitler, og

er skrevet av sentrale spesialister, de fleste med tilknytning til Universitetet i

Oslo.

Boken er først og fremst skrevet for medisinstudenter. Den er rikt illustrert,

og i tillegg til den løpende tekst er det tatt inn en rekke pasienteksempler

eller kasuistikker, med kommentarer fra forfatterne. Boken kan også

egne seg for leger som føler behov for å følge med i utviklingen, og som vil

tilegne seg praktisk nyttige kunnskaper. Den vil også være til nytte for bioingeniører

og andre aktuelle yrkesgrupper innen helsevesenet.

• ISBN 978-82-05-35176-9 • 3. utgave 2006 • 403 sider • Kr 445,–

Rolf Kåresen og Erik Wist (red.)

Kreftsykdommer

En basisbok for helsepersonell

Dette er en basisbok om kreftsykdommer som nå foreligger i 3. reviderte

utgave.

I første del tar boken for seg basal cellebiologi, arv, prinsippene for stråleterapi

og medikamentell behandling og metodikk ved klinisk forskning.

Andre del dekker diagnostikk og behandling av de enkelte kreftformer.

Del tre omhandler praktisk undersøkelsesmetodikk og enklere prosedyrer

som kan utføres i allmennpraksis. I del fire gis en oversikt over psykososiale

forhold og støtteordninger ved kreftsykdom. Denne delen tar også for

seg bruk av alternativ medisin.

• ISBN 978-82-05-38485-9 • 3. utgave • Kommer våren 2009

• 441 sider • Kr 585,–

Nils Retterstøl, Stein Opjordsmoen Ilner

Mestring av livsvansker

NY UTGAVE!

Om kriser og psykisk helse

Kriser og problemer som av og tiltårner seg opp og overvelder oss, hører

livet til. Ofte kan det føre til vedvarende psykiske vansker. Det er dette som

er utgagnspunktet for denne boken. Forfatterne, som er psykiatere med

lang erfaring, gir her råd til de som er i livsvansker og deres pårørende om

hva de kan bidra med selv i ulike faser av livet. Det redegjøres også for de

former for behandling som utøves i spesialisttjenesten, slik som ulike former

for psykoterapi, familieintervensjon og medikamentell behandling,

samt for de rettigheter man har som behandlingstrengende.

Boken er beregnet for alle som har opplevd eller opplever livsvansker og

deres pårørende, men fagfolk innen primærhelsetjenesten og psykisk helsevern

vil også finne stoff som kan komme til nytte i deres daglige virke.

• ISBN 978-82-05-38095-0 • 1. utgave 2008 • 178 sider • Kr 295,–


Knut W. Ruyter, Reidun Førde, Jan Helge Solbakk

Medisinsk og helsefaglig etikk

Boken gir en problembasert innføring i ulike retninger i medisinsk etikk

som både er kunnskapsformidlende, og som viser alternative tenkemåter

for å få fram begrunnelser for ulike løsninger på kompliserte dilemmaer.

Forfatterne påpeker at medisinsk etikk inkluderer flere profesjoner og har

sitt utspring i allmennetikk og grunnlagsetikk, men stoffet er her sentrert

rundt begrepet medisinsk etikk, legers profesjonsetikk, klinisk medisinsk

etikk og medisinsk forskingsetikk.

Boken drøfter også samhandlingen mellom helsetjenesten og samfunnet

for øvrig, og synliggjør noen av de mange problemstillingene som oppstår i

skjæringspunktet mellom bruk av ressurser, prioritering mellom pasienter

og pasientgrupper m.m.

Denne 2. reviderte utgaven er tilrettelagt for problembasert læring.

En samling av sentrale tekster i medisinsk etikk, både historiske og

nåtidige, gjør boken til en ressurs i studiesammenheng.

• ISBN 978-82-05-36260-4 • 2. utgave 2007 • 344 sider • Kr 385,–

Arild Bjørndal, Signe Flottorp, Atle Klovning

Kunnskapshåndtering i medisin

og helsefag

For å være en god fagutøver i helsetjenesten må du bruke både hjernen og

hjertet. Du må treffe beslutninger som er fundert på relevant og pålitelig

kunnskap, og som er preget av pasientenes syn på saken. Det er kunnskapsbasert

praksis (evidence based health care).

Denne boken trener deg i å stille relevante og presise faglige spørsmål,

effektivt søke etter forskningsbasert informasjon, vurdere det du finner og

bruke det, sammen med annen informasjon, til å treffe beslutninger om

helsespørsmål. Målgruppen for boken er alt helsepersonell og alle helsefagstudenter.

Det er dette fellesskapet som kan skape en helsetjeneste som er

tydeligere kunnskapsbasert og mer pasientsentrert.

• ISBN 978-82-05-33498-4 • 2. utgave 2007 • 195 sider • Kr 295,–

Miklos Degré, Berit Hovig, Halvor Rollag (red.)

Medisinsk mikrobiologi

NY UTGAVE!

Medisinsk mikrobiologi foreligger nå i 3. utgave

Boken omfatter alle deler av faget medisinsk mikrobiologi: Bakteriologi, virologi,

mykologi og parasittologi. Det er lagt vekt på å presentere infeksjoner

som forekommer i Norge, bl.a. med sykdomstall og aktuelle tiltak.

Boken er tradisjonelt bygget opp med utgangspunkt i omtale av smittestoffene,

deres basale egenskaper og relasjon til sykdommer. Den har også kapitler

av mer generell karakter, blant annet om infeksjonsepidemiologi,

organismens forsvar mot infeksjoner, immunologisk profylakse, antimikrobielle

midler, sterilisering og desinfeksjon. Infeksjoner i organismens forskjellige

organer og praktiske tiltak i forbindelse med slike infeksjoner er

omtalt i egne kapitler.

Boken er i første rekke skrevet for medisinstudenter, men vil også kunne

fungere som oppslagsbok i medisinsk praksis. Den vil også være av nytte

for andre helsefaglige grupper, bl.a. odontologer, sykepleiere, bioingeniører,

ernæringsfysiologer og veterinærer.

• ISBN 978-82-05-31590-7 • 3. utgave 2008 • 804 sider • Kr 795,–

Medisinsk faglitteratur

7

Gyldendal Akademisk 09


Medisinsk faglitteratur Gyldendal Akademisk 09

8

Anders Hartmann, Trond Jenssen og Joar Julsrud

Nyremedisin

En praktisk veileder

NY UTGAVE!

Boken innledes med en problembasert del, der forfatterne tar utgangspunkt

i ulike kliniske symptomer og funn som kan være de første tegn på nyresykdom,

og knytter dem sammen med aktuelle sykehistorier. På grunnlag

av dette diskuteres hvordan man kan stille en diagnose.

Bokens annen del er en mer tradisjonell, systematisk oversikt over de

vanligste nyresykdommene og hvordan de kan behandles. Her omtales

også konservativ behandling av kronisk nyresvikt og aktiv uremibehandling

med dialyse og nyretransplantasjon.

Denne 2. reviderte utgaven er forsynt med nye kapitler, som bl.a. omhandler

forstyrrelser i syre-baselikevekten og avvik i væske- og elektrolyttbalansen,

spesielt for kalium og natrium.

Boken er i første rekke beregnet for medisinstudenter, men vil også være

av nytte for andre grupper av helsepersonell som er engasjert i behandling

av nyresyke pasienter og transplanterte.

• ISBN 978-82-05-38486-6 • 2. utgave 2008 • 268 sider • Kr 425,–

Per Bergsjø, Jan Martin Maltau, Kåre Molne, Britt-Ingjerd

Nesheim (red.)

Obstetrikk og gynekologi

Denne nye læreboken er en videreføring av de tidligere bøkene Obstetrikk

(3. utg. 1998) og Gynekologi (2. utg. 1997). Ved å slå sammen disse to velkjente

lærebøkene til én bok, omstrukturere stoffet og oppdatere det hele

faglig, har man fått en mer helhetlig fremstilling av stoffet. Dette gjør det

lettere å se faglige sammenhenger mellom de to områdene og gir en større

forståelse for helheten.

Boken er i første rekke beregnet for medisinstudenter, men vil også være

en verdifull kunnskapsbase for leger, jordmødre, sykepleiere og annet helsepersonell

som vil oppdatere seg innen disse områdene.

I tillegg til redaktørene har også en rekke av våre øvrige ledende fagpersoner

levert bidrag til denne læreboken. Boken er rikt illustrert, bl.a.

med tegninger av medisinsk illustratør Kari C. Toverud.

• ISBN 978-82-05-30399-7 • 1. utgave 2004 • 452 sider • Kr 699,–

Stein Kaasa (red.)

Palliasjon

Nordisk lærebok

En lærebok som omhandler temaer innen palliasjon - med spesielt fokus

på pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Første del

av boken tar for seg møtet med den alvorlige syke pasienten, der kommunikasjon

og samhandling står i fokus. Den andre delen tar for seg smertebehandling.

Tredje del omhandler andre symptomer og symptombehandling

hos alvorlige syke.

Denne 2. utgaven er revidert og oppdatert på alle sentrale områder. og

inneholder bidrag fra ledende norske, svenske og danske fagpersoner.

Boken er beregnet for medisinstudenter, sykepleiere under videreutdanning,

leger og andre grupper av fagpersoner i helse- og sosialsektoren.

• ISBN 978-82-05-35181-3 • 2. utgave 2008 • 690 sider • Kr 780,–

NY UTGAVE!


Svenn Torgersen

Personlighet og

personlighetsforstyrrelser

Denne fagboken gir en presentasjon av moderne synspunkter på variasjoner

i personlighetstrekk og personlighetsforstyrrelser. Forfatteren søker å

vise hvordan kombinasjonen av forskjellige personlighetsdimensjoner skaper

spesielle personlighetstyper, og hvordan disse typene igjen bestemmer

hva slags personlighetsforstyrrelse som kan utvikles. Denne 2. utgaven er

oppdatert faglig innen alle sentrale områder, og de nyeste klassifikasjonssystemene

er lagt til grunn.

Boken er beregnet for alle som arbeider med mennesker og menneskelige

problemer, slik som leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer,

pedagoger og andre helsearbeidere.

• ISBN 978-82-05-36539-1 • 2. utgave 2008 • 351 sider • Kr 445,–

Einar Kringlen

Psykiatri

Psykiatri foreligger nå i sin 9. reviderte utgave. Som i tidligere utgaver gir

boken en grundig innføring i individuell psykopatologi. Den kliniske inndelingen

følger den internasjonale klassifikasjonen ICD-10. Boken gir dessuten

en oversikt over psykiatriens historiske utvikling, og har egne kapitler

om barnepsykiatri, søvnforstyrrelser, seksuelle overgrep, psykiatrisk

epidemiologi, psykoterapi, biologisk psykiatri, somatiske behandlingsmetoder,

rettspsykiatri og psykiatrisk etikk.

Forfatteren har som i tidligere utgaver lagt vekt på empirisk forskning

og har forsøkt å integrere psykodynamiske, sosialpsykiatriske og biologiske

synspunkter. Boken er forsynt med omfattende referanser til aktuell litteratur

og et saksregister som gjør det lett å finne fram.

Psykiatri er skrevet for alle med faglig tilknytning til psykiatrien – leger,

psykologer, sykepleiere, sosionomer og studenter innen helsefag, men også

andre grupper, som jurister, helsebyråkrater og politikere vil finne stoff av

interesse.

• ISBN 978-82-05-38785-0 • 9. utgave 2008 • 634 sider • Kr 545,–

NY UTGAVE!

Harald Moi, Jan Martin Maltau

Seksuelt overførbare infeksjoner

og genitale hudsykdommer

Seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer er den første bok på

norsk innen dette fagområdet. Det er lagt vekt på å veilede leseren til en

rask og korrekt diagnostikk og behandling av genital utflod, svie og kløe

hos både menn og kvinner. Genitale hudlidelser som kan gi lignende

plager, er også omtalt. Boken er illustrert med både kliniske bilder og

mikroskopibilder i farger.

Boken er beregnet for allmennpraktiserende leger, gynekologer, dermatovenereologer

og for medisinstudenter, men vil også være av nytte for andre

grupper av helsepersonell som vil ha mer kunnskap om dette temaet.

• ISBN 978-82-05-36562-9 • 2. utgave 2008 • 251 sider • Kr 345,–

Medisinsk faglitteratur

9

Gyldendal Akademisk 09


Medisinsk faglitteratur Gyldendal Akademisk 09

10

Bente Wilmar, Pernille Bruusgaard,

Jan Frich, Per Fugelli (red.)

Penger og verdier i helsetjenesten

Boken Penger og verdier i helsetjenesten setter søkelys på hvordan penger (finansieringsformer)

virker i helsetjenesten, herunder utilsiktede «bivirkninger».

Kan overdrevent økonomifokus skade klinisk kvalitet og true

helsetjenestens humanistiske verdigrunnlag? Forfatterne er hovedsakelig

leger og økonomer, som fra ulike ståsted i helsetjenesten og innen helseøkonomi-faget

setter et skarpt og ærlig søkelys på problemstillingen.

• ISBN 978-82-05-39332-5 • 1. utgave • Kommer våren 2009

John Gunnar Mæland, Per Fugelli, Georg Høyer,

Steinar Westin (red.)

Sosialmedisin

– i teori og praksis

Faget sosialmedisin handler om de sosiale årsaker til og de sosiale følger

av sykdom, og omfatter dessuten velferds- og trygdeordningene. Et særlig

ansvar har sosialmedisinen for å bedre helsen og helsetjenesten for vanskeligstilte

grupper.

Denne boken gir en innføring i aktuell sosialmedisinsk teori, kunnskap

og praksis i Norge. Boken tar opp sosiale forhold av betydning for sykdom

og helse og beskriver velferdssamfunnet i historisk og sosialpolitisk lys.

I tillegg gir den en oversikt over de aktuelle velferdsordningene.

Sosialmedisin i praksis blir omtalt med særlig vekt på helsepersonellets

rolle. Det lovmessige grunnlaget for pasienters rettigheter og helsepersonells

plikter belyses. Egne kapitler diskuterer sosialmedisinske behov

i utvalgte grupper samt forebyggende sosialmedisinsk arbeid.

Bokens siste del tar opp sosialmedisinske utfordringer knyttet til fordeling

av helse og velferdsgoder nasjonalt så vel som globalt. Her diskuteres

også nye lege- og pasientroller og grensene for folkehelsearbeidet.

• ISBN 978-82-05-31532-7 • 1. utgave 2004 • 442 sider • Kr 520,–

John Gunnar Mæland, Jon Ivar Elstad, Øyvind Næss

og Steinar Westin (red.)

Sosial epidemiologi

NY!

NY!

Sosiale årsaker til sykdom og helsesvikt

Det er en økende erkjennelse av at sosiale faktorer betyr mer for folks helse

enn tidligere antatt. Ikke minst har forskningen om sosiale helseulikheter

bidratt til å belyse hvordan sosial status, sosialt nettverk, sosial kapital og

sosial velferd påvirker risiko for sykdom og helsesvikt. Sosial epidemiologi

beskriver kunnskapsstatusen på disse områdene, med bidrag fra 25 norske

forskere. Boken tar også opp metodeproblemer og hvordan epidemiologisk

forskning kan påvirke folkehelsepolitikken.

• ISBN 978-82-05-39268-7 • 1. utgave • Kommer våren 2009


John Gunnar Mæland

Veileder i trygdemedisin 2008–2009

Trygdemedisin dreier seg om forholdet mellom medisinsk praksis og trygd.

Leger og annet helsepersonell er viktige premissleverandører for en rekke

trygdeytelser og har derfor behov for å ha oppdatert oversikt over det relevante

regelverket.

Veileder i trygdemedisin tar for seg de viktigste reglene for trygdeytelser i

relasjon til legers virksomhet og ansvarsområde. Legens rolle som sakkyndig

og de krav som stilles til legeerklæringer generelt og spesialisterklæringer

spesielt, blir grundig omtalt. Boken henvender seg til studenter,

praktiserende leger og andre behandlere.

Veileder i trygdemedisin oppdateres regelmessig og kommer nå i fjerde

utgave. Siden forrige utgave (2007) er det skjedd endringer i oppfølgningsrutinene

for sykmeldte med betydning for leger og sykmeldende helsepersonell.

Disse og andre endringer i folketrygden er beskrevet i denne

utgaven, som er ajourført frem til august 2008.

• ISBN 978-82-05-38786-7 • 5. utgave 2008 • 140 sider • Kr 245,–

Knut-Inge Klepp og Leif E. Aarø (red.)

Ungdom, livsstil og

helsefremmende arbeid

Det er i dag en økende interesse for ungdommenes levevilkår i vårt samfunn,

og hvordan ulike miljøfaktorer påvirker den generelle helsetilstanden

hos de unge. I denne fagboken, som nå foreligger i 3. utgave, beskrives en

rekke viktige temaer og helseproblemer som dagens unge står overfor, bl.a.

mobbing, spiseforstyrrelser, rusmiddelmisbruk, seksualitet, fysisk aktivitet

og kosthold. Boken tar også opp de utfordringene innen det helsefremmende

arbeidet som er rettet mot innvandrerungdom, ungdom i høyrisikosonen

og unge lesbiske og homofile.

I denne nye utgaven er samtlige kapitler reviderte og oppdatert med ny

kunnskap innen feltet. Boken vil være av interesse for både helsepersonell,

ungdomsarbeidere og andre som er opptatt av helsefremmende arbeid

blant de unge.

• ISBN 978-82-05-32552-4 • 3. utgave • Kommer våren 2009

Lars Weisæth, Ragnar Kjeserud

Ledelse ved kriser

NY UTGAVE!

En praktisk veileder

To av våre fremste eksperter på krisepsykiatri og krisehåndtering har her

laget en praktisk veileder om hvordan man skal håndtere en krisesituasjon

som kan ramme en bedrift, eller i samfunnet forøvrig. I denne boken beskrives

alle de viktigste tiltakene, fra opprettelse av kommandolinjer i krisesituasjoner

til krisepsykiatrisk veiledning.

Boken har også et kapittel med tenkte krisescenarier, og hvordan de kan

håndteres i praksis.

Den vil være av nytte for bedriftsledere på ulike nivåer, samt for

informasjonsansvarlige og andre som inntar lederroller i krisesituasjoner.

• ISBN 978-82-05-35182-0 • 1. utgave 2007 • 144 sider • Kr 285,–

Medisinsk faglitteratur

11

Gyldendal Akademisk 09


Medisinsk faglitteratur Gyldendal Akademisk 09

12

Petter Laake, Haakon B. Benestad,

Bjørn Reino Olsen (red.)

Forskning i medisin og biofag

Medisinsk og naturvitenskapelig forskning er i ferd med å overskride de

gamle grensene mellom disipliner og fag. Derfor er det viktig at vitenskapelig

opplæring skaper et bredt kunnskapsgrunnlag. Emnene i denne boken

spenner vidt - fra vitenskapsteori til litteraturdatabaser, fra etikk til statistikk,

fra molekylærbiologi til kvalitativ forskning og fra basalmedisin til

translasjonsforskning og klinisk forskning. Boken omfatter også forsøksplanlegging,

epidemiologi, kunnskapsbasert praksis og vitenskapelig kommunikasjon.

Denne nye utgaven omfatter også kapitler om kvalitetssikring

av forskningsprosjekter og søknader om forskningsmidler.

Målet med boken har for det første vært å samle det teoretiske grunnlaget

for solid vitenskapelig arbeid innen, og på tvers av, mange fagområder.

For det andre vil boken gi nyttige og praktiske råd når det gjelder god

forskningspraksis, styring av prosjekter og støtte til forskningsprosjekter.

• ISBN 978-82-05-38487-3 • 2. utgave 2008 • 550 sider • Kr 540,–

Petter Laake, Anette Hjartåker, Dag S. Thelle,

Marit B. Veierød (red.)

Epidemiologiske og kliniske

forskningsmetoder

Denne læreboken belyser sentrale temaer innen epidemiologisk og klinisk

forskning. Den består av tre hoveddeler, der første del inneholder kapitler

som beskriver ulike metoder, del to beskriver observasjonelle studier og

intervensjonsstudier og siste del tar opp temaer som bl.a. screening, psykiatriske

forskningsmetoder, miljøepidemiologi, ernæringsforskning, genetiske

metoder og yrkesepidemiologi.

Boken er i første rekke beregnet for forskere og doktorgradsstudenter

innen medisin og helsefag, men vil også være av interesse for alle som

ønsker en grundigere forståelse av epidemiologisk forskning.

Bokens bidragsytere tilhører våre mest sentrale fagpersoner innen de

ulike områdene.

• ISBN 978-82-05-33505-9 • 1. utgave 2007 • 552 sider • Kr 495,–

Øivind Larsen, Anne Alvik, Kristian Hagestad,

Magne Nylenna (red.)

Samfunnsmedisin

Samfunnsmedisin er et at de sentrale fagområdene innen medisin, med stor

samfunnsmessig betydning. Dette er den mest omfattende læreboken på

norsk innen dette området, med bidrag av en rekke sentrale fagpersoner.

Hvert kapittel omfatter en temadel, med en beskrivende tekst, og en faktadel

der det gis henvisninger til videre informasjon for dem som vil trenge

dypere inn i det enkelte tema.

Boken er i første rekke beregnet for medisinstudenter, samt leger som vil

ha en oppdatering innen dette fagområdet. Den vil også være av nytte for

alle helseprofesjoner med interesse for praktisk samfunnsmedisin.

• ISBN 978-82-05-34459-4 • 1. utgave 2008 • 656 sider • Kr 695,–


Petter Skants

Omsorg i kriser

– håndbok i psykososialt støttearbeid

Denne boken gir en beskrivelse av psykososialt støttearbeid, med vekt på

de menneskelige sider ved oppfølgingsarbeid etter akutte hendelser.

Det er tenkt som en håndbok som skal gi oversikt over det man må

være forberedt på å møte ved alvorlige ulykker og katastrofer, gi beskrivelse

av lokale beredskapsplaner og sjekklister og være en ressursbok i

omsorgsarbeidet.

• ISBN 978-82-05-38465-1 • 1. utgave 2008 • 260 sider • Kr 298,–

Aksel Tjora (red.)

Den moderne pasienten

Denne boken handler om pasienten i dagens norske samfunn, om hva slags

rolle pasientene inntar i forhold til medisinsk behandling og helsevesenet

mer generelt. Den omhandler også hvordan fordeling av ulike typer kunnskap

og makt formes, vedlikeholdes og utfordres i behandlersituasjoner.

Det reflekteres også over hvordan pasienter og behandlere i sin interaksjon

konstruerer ulike sett av premisser for helserelatert behandling. Boken

inneholder bidrag fra en rekke ledende eksperter.

• ISBN 978-82-05-38097-4 • 1. utgave 2008 • 254 sider • Kr 345,–

Espen Dietrichs, Leif Gjerstad

Vår fantastiske hjerne

Denne fagboken, som ble tildelt Brageprisen da den første gang utkom i

1995, foreligger nå endelig i en ny, revidert utgave.

Med utgangspunkt i de siste års kunnskapseksplosjon innen hjerneforskningen

forklarer forfatterne enkelt og lettfattelig om menneskehjernen,

dens normale funksjoner og om de sykdommer som kan ramme den.

Hvert kapittel innledes med et pasienttilfelle og bruker dette til å beskrive

de hjernefunksjonene som er berørt, samt aktuelle behandlingsformer.

Boken er rikt illustrert med fargebilder og med tegninger av medisinsk

illustratør Kari C. Toverud.

• ISBN 978-82-05-33493-9 • 2. utgave 2007 • 235 sider • Kr 375,–

Medisinsk faglitteratur

13

Gyldendal Akademisk 09


Medisinsk faglitteratur Gyldendal Akademisk 09

14

Cecilie Arentz-Hansen, Kåre Moen

Legevakthåndboken

En «klassiker» innen norsk medisinsk litteratur foreligger nå i en ny, faglig

oppdatert 3. utgave. Legevakthåndboken er som tidligere en omfattende

klinisk referansehåndbok for leger i vaktfunksjon og et oppdatert oppslagsverk

for medisinstudenter og andre grupper helsepersonell. Boken inneholder

informasjon om sykdomsbilder og kliniske problemstillinger, og

beskriver undersøkelsesmetodikk, symptomer, funn og differensialdiagnoser,

samt aktuelle behandlinger for et stort antall tilstander. Den innholder

også relevante lover og regler, samt retningslinjer ved rettsmedisinske

problemstillinger. En rekke spesialister har ajourført og oppdatert boken

på alle sentrale områder.

• ISBN 978-82-05-30482-6 • 3. utgave 2005 • 1088 sider • Kr 845,–

Magne Nylenna

Publisere og presentere

Medisinsk fagformidling i teori og praksis

Denne boken handler om fagformidling i medisin og helsefag og er av

nytte for alle som skal formidle fagstoff i skrift eller tale - fra vitenskaplige

originalartikler og doktorgrader til studentforelesninger og populærvitenskapelige

foredrag..

Her beskrives vitenskapelige artikler og andre faglitterære sjangre, publisering

på nettet, og forholdet til journalister og nyhetsmedier.

Boken er delt i to: En teoretisk del gir en større forståelse for fagformidlingens

bakgrunn og prinsipper og en praktisk del inneholder veiledning og

konkrete råd i det å skrive og holde foredrag.

Publisering på engelsk omtales i et eget kapittel, og en omfattende referanseliste

gir tips om nettsteder og litteratur som kan være til hjelp i alle

typer formidling.

• ISBN 978-82-05-36563-6 • 1. utgave 2008 • 325 sider • Kr 395,–

Olav Sand, Øystein V. Sjaastad, Egil Haug

Medisinsk illustratør: Kari C. Toverud

Menneskets fysiologi

Menneskets fysiologi er en omfattende lærebok i fysiologi. Boken, som er en

videreføring av «Menneskets fysiologi» (1992), er primært beregnet på medisinstudenter,

men passer også for andre grupper innenfor høyere utdanning.

Boken gir en grunnleggende forståelse av kompliserte fysiologiske

prinsipper og organenes virkemåter. De enkelte organsystemene gjennomgås

slik at både kunnskap om enkeltprosesser og forståelse av kroppens

samlete funksjon ivaretas. Sammenhengen mellom de ulike organsystemene

blir også gjort synlig ved presentasjon av utvalgte sykehistorier. Stoffet

er rikt illustrert og inneholder en rekke kliniske eksempler.

• ISBN 978-82-05-28074-8 • 1. utgave 2001 • 600 sider • Kr 698,–


Sophie D. Fosså, Jon Håvard Loge og Alv A. Dahl (red.)

Kreftoverlevere

– ny kunnskap og nye muligheter

i et langtidsperspektiv

NY!

I dag assosieres kreft ikke lenger bare med død, men i høy grad også med

liv – og stadig oftere lange liv. De som lever lenge etter kreft, er nå blitt

mange. Seksti prosent av de som får kreft, er i live etter fem år. Denne utviklingen

har gjort at kreftmedisinens (onkologiens) store tre har fått nok

en hurtigvoksende grein – overleverne.

Behandlingen kan etter mange år lede til ny kreft og andre sykdommer -

altså at prisen for helbredelsen kan være problemer som oppstår mange år

senere.

Det er den nye og økende kunnskapen om slike seneffekter etter kreftsykdom

og kreftbehandling som denne boken handler om. Den er konsentrert

om situasjonen og problemene til de som er vedvarende overlevere og

har levd minst ett år etter diagnosen, og langtidsoverlevende som har levd

fem år eller mer etter diagnosen.

Den viktigste hensikten med denne boken er å gjøre fastlegene og annet

helsepersonell oppmerksomme på den økende andelen av kreftoverlevere

og deres problemer. Seneffektene kan være av både legemlig og psykisk art,

og de kan påvirke både seksualitet og livskvalitet.

Boken er også rettet mot kreftpasienter og deres pårørende, i innhold,

terminologi og anbefalte kvalitetssikrede nettsteder.

• ISBN 978-82-05-39204-5 • 1. utgave • Kommer våren 2009

Kommende titler 2009

Benedicte Paus

Klinisk genetikk

– en innføringsbok

Bunkan og Schultz

Medisinsk massasje

Jan Tore Gran

Innføring i klinisk revmatologi

Fuggeli og Ingstad

Helse på norsk

Johan Ræder

Anestesiologi

Per Vaglum

Legens utfordringer

Bøkene kjøper du i bokhandelen eller:

• Kundeservice@gyldendal.no

• Telefon: 23 32 76 61

• www.gyldendal.no/akademisk

Medisinsk faglitteratur

15

Gyldendal Akademisk 09


Katalog

Medisinsk

faglitteratur