11.07.2015 Views

EN SAMTALE MED BUDDHA - Ildsjelen

EN SAMTALE MED BUDDHA - Ildsjelen

EN SAMTALE MED BUDDHA - Ildsjelen

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>EN</strong> <strong>SAMTALE</strong><strong>MED</strong> <strong>BUDDHA</strong>© http://www.nawa-naca.nl/Beelden/3d_boeddha.htmAv Per Henrik Gullfossgullfoss@online.noEn av de tingene jeg alltid har lurt pånår det gjelder Buddha er størrelsen.Det sies jo at Gautama Siddharta ble såfeit før han gikk ut av inkarnasjonssyklusen.Han har avtalt å møte meg underet fikentre, noe som jeg synes er en passenderamme rundt et slikt intervju. Mytenforteller at Buddha ble født, opplystog forlot denne verden under et fikentre.Det har jeg alltid vært litt stolt over. Ikkepå grunn av fikentreet, men fordi detskjedde ved fullmåne i mai. Buddha varjo tyr som meg, og det er kanskje derforhan var så opptatt av at vi ikke skullebinde oss til ting eller eie noe. Vi tyrer erjo kjent for vår glede over den jordiskeskjønnhet, og har en viss trang til å villeeie og bevare saker og ting.Hvis Buddha var feit når hanlevde, så har de effektive slankekurer iden åndelige dimensjonen, for det er etvakkert og velproporsjonert lysvesensom sitter under fikentreet og ser utoverdet skjønneste himmelske landskap somkan oppdrives for en intervjuer fra <strong>Ildsjelen</strong>.Jeg begynner med å spørre hamom det er sant at han har sagt at man ikkeDet er et vakkert ogvelproporsjonert lysvesensom sitter under fikentreetog ser utover det skjønnestehimmelske landskap somkan oppdrives for enintervjuer fra <strong>Ildsjelen</strong>.skal eie mer enn syv ting, fordi da eiertingene deg. Plutselig skjer noe underlig,Buddha begynner å le, det er en fantastiskrungende latter, og det er som heleskikkelsen blåses opp til dobbel størrelseog blir den blide tykke Buddhaen somfremstilles på så mange statuer. Når haner ferdig (og det tar ganske lang tid) sierjeg at jeg har tenkt litt over dette med åeie ting og har kommet frem til at hvisdu ikke kan eie flere enn syv ting utenå bli eid av tingene, så eier tingene degallikevel. Den som ikke kan ha noe avangst for å bli eid av det han/hun har, erjo like eid av ting som den som har og erbesatt av sin eiendom.Buddha smiler og sier at altdette egentlig er små triks som spilles avhjernen. Det som er sant i et øyeblikk erkanskje feil i det neste. Ord sier han…ord binder oss til forestillinger og forestillingenebinder oss til verden, slik at viikke kan se gjennom vår egen forestillingom verden. Tricky business det der medå være åndelig leder og religionsstifter.Du vet, sier han og blunker ertende.”Menneskene har en tendens til åta ord ut av sammenhenger. Ut av den tidog det sted de er sagt og binde de fasttil ufravikelige sannheter og regler. De20 <strong>Ildsjelen</strong> - magasin for LIVSKRAFT, BEVISSTHET og ÅNDELIGHET

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!