12.07.2015 Views

PROFET I EGET LAND - Ildsjelen

PROFET I EGET LAND - Ildsjelen

PROFET I EGET LAND - Ildsjelen

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>PROFET</strong> I <strong>EGET</strong> <strong>LAND</strong>INTERVJU MEDEN OPPLYSTMESTERAv Per Henrik Gullfossgullfoss@online.noJeg har lenge prøvd å gripe hvadet vil si å være opplyst. Det finnesså mange slags opplysning, og såmange slags underlige mestere.Med et lys levende eksemplarforan meg skulle jeg kanskje hamulighet til å finne ut noe omhva det dreier seg om.Det er litt synd å skrive denne artikkelenmed vanlige ord, sombegynner i venstre hjørne, arbeiderseg bortover arket mot høyre, for såå plutselig forsvinne før de dukkeropp på nytt i linjen under. Vår vanligeforståelse av livet er kanskje slik,som linjer som bygger seg oppå hverandre.Helst ville jeg skrevet slik at ordenebredte seg ut i fra et sentrum, som ringeri vannet. Og dette senteret skulle væretomt, som om en stein traff vannflatenfør den oppløste seg og forsvant, så bareringene ble igjen.MØTETMange som skriver om møter med opplystemestre beskriver hvordan de overmannesav kjærlighet, eller blir veldigVasant Swaha uttrykker så langt jeg kanforstå at det å være som ham er naturlig.At det å være opplyst i sin essens er enhelt naturlig tilstand. Et enkelt uttrykkfor livet i all sin fantastiske mangfold.ydmyke i møtet med den enorme kraftensom strømmer ut av mesteren. Slikskjedde ikke med meg. Hvis jeg haddeen direkte kommunikasjon med den guddommeligeessens, så er gud i form avVasant Swaha en veldig menneskelig ogbehagelig utgave. Den mest presise beskrivelsenjeg kan gi av min opplevelseer at Swaha var som en puls, som trakkseg tilbake og steg frem i en jevn rytme.Som om hans smil og latter og forsøk påå finne ord til å svare på alle mine spørsmålkom fra en pulserende kilde. Dukan nesten tenke deg at hvert eneste ord,hvert eneste smil hadde steget en langvei opp fra dypet, før det brøt overflateni en form som vår verden og våre ord kanromme.HVA ER EN OPPLYST MESTERJeg har lenge prøvd å gripe hva det vilsi å være opplyst. Det finnes så mangeslags opplysning, og så mange slagsunderlige mestere. Med et lys levendeeksemplar foran meg skulle jeg kanskje4 <strong>Ildsjelen</strong> - magasin for LIVSKRAFT, BEVISSTHET og ÅNDELIGHETha mulighet til å finne ut noe om hva detdreier seg om.På spørsmålet om det går an åvære delvis opplyst, var svaret fra VasantSwaha et klart nei. Det er som en bryter,enten er den på, eller så er den av. Mendet virker som det kan skje litt fomlingfrem og tilbake med bryteren før den finnersin endelige posisjon. Vasant Swahakaller dette små satorier, som kan sees påsom en innledning til opplysning. Gjennomdisse satoriene får du innsikter, mentilstanden av innsikt og klarhet forsvinneretter en stund.Den andre muligheten er øyeblikkeligopplysning, hvor bryterenbrått slås på og blir stående. Hva erdet så som kjennetegner denne opplystetilstanden? Vasant Swahas svarer klare. Fravær av konflikt og tvil.Fravær av et ego som skaper problemer,bekymringer og lengsel. Dette eren tilstand hvor man fullt og helt akseptererdet man er. Og siden egoet ikke eksisterer,så er det man er selve essensenav liv og væren. Antagelig er det omtrenthit og ikke lengre hjernen har mulighetentil å henge med i svingene. Hvis man vilvite mer om det å være opplyst, så måman antagelig ha en erfaring. For somVasant Swaha sier, det er hjernen somtror og mener og tenker. Å være opplyster ikke å tro, det er å vite. Med hver cellei kroppen, med alt man er.I samtalen prøver jeg å komme


Om Vasant Swahadypere inn i forholdet mellom individualitetog det å være ett med alt. Så langt jegforstår er det Vasant sier at alle opplysteegentlig er ett med den samme kilde. Atde ikke har noe ego, men at så lenge debefinner seg i form, så har de en individualitet.En slags personlighet de arbeidergjennom, og som gjør at forskjelligeopplyste mestre formidler budskapet påforskjellige måter og med forskjelligemetoder. Når jeg spør om denne individualitetenvil opphøre i det han forlaterkroppen, smiler han og sier først ja. Menså smiler han enda bredere og sier, ellerkanskje ikke, hvem vet?Som nevnt finnes det ikke forskjelligegrader av opplysning. Men deter stor forskjell på opplyste individersevne og metoder til å formidle denneopplyste tilstand ut til andre. VasantSwaha sier han vet om opplyste mennesker,som ikke er i stand til/eller ønsker åformidle sin erkjennelse med annet ennstillhet.Andre, som en av Vasants Swahasmestre, Osho, er virkelig geniale medord og språk.Vasant Swaha kaller seg ikkemester, ja ikke en gang opplyst. Men hantillater andre å bruke disse merkelappenepå ham. Vasant Swaha uttrykker så langtVasant Swaha forlot Norge (Bergen) i enalder av femten år. Siden har han reist jordenrundt på søken etter eventyr, sannhet og opplysning.I 1977 møtte han mystikeren BhagwanShree Rashneesh (som senere kalteseg Osho). Han fikk da en opplevelse av atden ytre søken var over og at fra nå av gikkreisen innover. Han hadde funnet sin mester.I mange år var Vasant i ashramen og fungertesom Oshos livvakt. Han var også en lærerinnenfor områder som meditasjon, healingog indre vekst. I 1991, ett år etter Oshos dødopplevde Vasant en dyptgående indre forandring.Som han sier (artikkelforfatterensoversettelse):”Jeg var ikke lengre den jeg var igår. Jeg hadde ingen identifisering med personligheteller ego. Jeg var ”druknet” i fred,dyp uendelighetsfølelse og stillhet. Dette varsøkingens høydepunkt, søkerens blomstring.Fra nå var alt som hendte i den GuddommeligeEksistens sine hender. Jeg visste ikke hvasom hadde skjedd, det var for nytt. Jeg føltemeg som en nyfødt baby i en voksen kropp;Det fantes en gedigen tiltrekning til naturen,en tiltrekning mot å være mer i stillhet.”Vasant tilbrakte deretter mange år iHimalaya med å integrere denne erfaringen.Samtidig møtte han andre venner og mestereog delte med og lærte av dem underveis.Men etter fire år var alt endelig helt integrertog krystallklart. Som hans egen beskrivelseforteller:”En vakker vårmorgen, i fjellenei Indias hjerte, ble det krystallklart, fra detdypeste sted i hans vesen. Jeget har aldrijeg kan forstå at det å være som ham ernaturlig. At det å være opplyst i sin essenser en helt naturlig tilstand. Et enkelt uttrykkfor livet i all sin fantastiske mangfold.Og som alle mestre hevder han at vialle egentlig er dette unike og samtidighelt selvfølgelige. At vi har glemt hvemvi er og alt vi trenger å gjøre er å skrellebort illusjonene og åpne øynene for å sesannheten slik den egentlig er.GLEDENoe av det jeg liker med Vasant Swahaer hans forståelse av livet som først ogfremst en gledelig og jublende opplevelse.Hvor alle våre sanser er gitt oss slikat vi kan delta i livets fest og nyte eksistensensmirakel fullt og helt. Hans evnetil å le og more seg over menneskenes tiltider absurde og tåpelige tanker og væremåter,uten å fordømme er frigjørende ogåpnende. Han snakker om at det menneskeregentlig søker er glede/lykke (happiness),men at glede på et nivå alltid vilvære begrenset. Fordi denne tilstandenav glede (happiness) også forutsetter atdet eksisterer mangel på glede (unhappiness).Veien mot opplysning er veienmot å utdype denne opplevelsen av glede.Det neste steget kaller Vasant Swahajoy (fryd?). Denne fryden går dypereeksistert. Bare liv, kjærlighet bevissthet ogeksistens i seg selv. De siste skygger av tvilforsvant, den indre eksplosjonen var fordøyd.”Etter dette begynte han å få invitasjonerom å komme og dele sine erfaringerog sin bevissthet. I noen år reiste hanrundt og gjorde dette. Men i år 2000 fantnoen venner et sted i de norske fjellene ogVasant Swaha mente at det var en god ideå la søkerne komme til ham, siden han varbegynt å bli trett av å reise rundt.I dag veksler han mellom å bo oggi Satsang på Mystic Mountain i Norge, ogå reise til Florianopolis i Brasil og gjøre detsamme.For en fyldigere beskrivelse avVasant Swaha (på engelsk) kan du gå til:www.vasantswaha.netinnover og kommer fra et annet sted enden ytre lykkefølelsen. Denne tilstandensom her beskrives med ordet fryd er påmange måter en åpner innover mot denvirkelige ekstatiske gleden som liggerog venter på at mennesket skal finneden. Vasant Swaha bruker ordet Anandaom tilstanden av den absolutte gledestilstand.Så langt jeg kan forstå rommerdenne tilstanden elementer av det vi mednorske ord kunne kalle som en velsignendefrydefull ekstase.SEKSUALITETEt av de store skandaleområdene rundtsåkalt opplyste mestere er ryktene ogpåviselige tilfeller av tvilsom seksuellutfoldelse mellom mestre og deres følgere.Hvis vi trekker fra sladder, falskerykter og misunnelse, så er det mangenok historier igjen til å bekrefte at detteer noe som stadig forekommer. VasantSwaha mener dette skyldes at det finnesen god del falske guruer. De hevderå være opplyst, men er enten sjarlataner,eller har tatt feil når det gjelder sin egentilstand. Vasant Swaha antyder at noenkan være opplyst på det mentale plan,men ikke ha erkjent og integrert den opplystetilstand i sitt hjerte og essens. Det→<strong>Ildsjelen</strong> 5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!