Redningsvesten - din livsforsikring på sjøen - Røde Kors

rodekors.no

Redningsvesten - din livsforsikring på sjøen - Røde Kors

Røde KorsRøde Korsfra Vestfold26. årg. Nr. 1 - 2012Redningsvesten - dinlivsforsikring på sjøenTeknologi somredder livside 2Havets hverdagshelterside 3Minnekonsertfor Ola & Frikkchangecommunication.noTorsdag 12. juli kl 20:00Verdens EndeBåttjenesten iVestfoldside 4- En billigere livsforsikring får du ikke, sier en fornøyd Buchard på brygga i Tønsberg. Her sammen med Anne MetteNørstrud. Foto: Even Sparre Knudsen.Arthur Buchard er en av initiativtagerne til Minnekonserten for de to unge guttene som omkomi en drukningsulykke i Vrengensundet i fjor sommer. Han har en klar melding til alle somferdes på vannet i sommer: - Bruk redningsvest! Det er en rimelig Kurt livsforsikring. Nilsen&Dette er også budskapet i Røde Kors sin sommerkampanje ”Trygg Sommer”. Startskuddet forkampanjen er Minnekonserten som arrangeres på Verdens Ende 12. juli. - Vi håper å fylle heleVerdens Ende med publikum den dagen. Inntektene fra konserten går uavkortet til Tjøme &Hvasser Røde Kors hjelpekorps og deres arbeid med sjøredning.Les mer på side 6.Marion RavnKonsert til inntektfor Røde Korsside 6Føler du deg ensomer du ikke aleneOla og Frikk var to livsglade kamerater som mistet livet i den tragiske båtulykken på Nøtterøy natt til 12. juli sist sommer. Nå inviterer Ola & Frikks Venner til minnekonsert.Billetter kjøpes via Billettservice og refunderes ikke. Barn inntil 16 år kr. 200,- Voksne, kr. 400,- . Overskuddet går uavkortet til Tjøme og Hvasser Røde Kors.Redningsvesten - din Livsforsikring på Sjøen.www.rodekors.noNasjonaltopplæringssenterside 7


2 Røde Kors aktueltSikkerhet på sjøenRøde Kors har stor kompetanse innenfor vannredning og sikkerhet på sjøen. Flere av Røde Kors foreningene iVestfold har egne båter som kan være ute på ulykkesstedet på kort varsel. Et av Røde Kors sine nasjonale ressurssentereinnenn vannredning ligger i Vestfold, det er Ferjeodden på Tjøme. Senteret bemannes alle helger iåret av dyktige, utdannede og trente hjelpekorpsere. I tillegg til å være et tilbud til båtfolk som ferdes i Vestfoldskjærgården, tilbyr senteret videreutdanning, kompetanseutvikling og spesialtrening innen vannredning forRøde Kors mannskap og privatpersoner.Vestfold består også av en rekke innenlandsvann, elver og styrk, og hjelpekorpsene har også trenging og utstyrtil å drive redningsoppdrag i disse områdene.Dette - og mer til - kan du lese om i denne utgaven av Røde Kors Aktuelt.Tema:Sikkerhet på sjøenRøde Kors aktueltUtgiver: Vestfold Røde Korsnr. 1 2012Mottager:Alle husstander i VestfoldAnsvarlig redaktør:Kristin GjelstadRedaksjonsteam:Kristin Gjelstad, Bjørn Hjalmar Andersen .Internett:www.rodekors.no/vestfoldKontoradresse:Tollbodgaten 14, TønsbergAnnonser og layout:Media Direct Norge AStlf. 32 20 56 00Trykk:Nr 1 TrykkOpplag: ca. 80 000Teknologi som redder livBåten til hjelpekorpsettiltrekker seg myeoppmerksomhet. Tarman en titt om bord,forstår man hvorfor.Båttjenesten til Svelvik Røde Korshjelpekorps er et naturlig hovedområde,med sin nære tilknytningtil Drammensfjorden. Her erde stadig på farta, både på øvelserog på redningsaksjoner.Det beste utstyretKorpsleder Bjørn Kassan i SvelvikRøde Kors hjelpekorps er fornøydmed den nye båten og alt den kanutrette. De har allerede fått testetbåde båt og mannskap i løpet avdet året båten har vært i hjelpekorpsetseie.- Den er spesialbygd til vårt formål,og vi har ennå ikke opplevdnoe vær vi ikke kan håndtere. Vihar vært ute i fire-fem meter høyebølger uten problemer. Det er bareå kle seg etter forholdene, fortellerKassan om RIB-en som er fullpakketmed utstyr.Og det er heller ikke mange oppdragde ikke kan ta. Filmkameraetpå toppen av båten fungererbåde som lavlyskamera og somvarmesøkende kamera. Om bordhar de lensepumpe og slukningsutstyr,de har selvsagt båre og redningsnett,samt bredbåndsradarog bredbåndssonar som gjør at dekan se bildene i 3D. Utstyret gjør atoppdragene blir lettere å utføre.- Vi har vært på oppdrag der vi harbenyttet det varmesøkende kameraet.På 200 meters avstand såvi at noe gjorde utslag. Da vi komnærmere, så vi at det var åpningentil et grevlinghi, forteller korpslederen.Så følsom er altså kameraet,noe som vil hjelpe i en nødssituasjon.Bredbåndssonaren gjør ogsåat de kan se mer enn mange andreredningsfartøy.- Den gjør at vi ser gjenstander påbunnen i 3D. Fordi den leser konturene,er det mulig å oppdagedet som er på bunnen. Og den nårsvært dypt. Faktisk så dypt at vi kanse Blücher, om vi vil, forteller han.Bildet fra bredbåndsradaren kanlegges oppå kartbildet. I tillegg kanskjermene som viser bildene delesopp i flere, slik at de kan få de ulikebildene på én og samme skjerm.Langt og rasktMed 500 liter ekstra drivstoff ombord, kan redningsbåten nå langt.Og fort. En 300 hestekrefters EvinrudeE-tech frakter mannskapenekjapt over store avstander. Toppfartener 50 knop, og har en marsjfartpå 25 knop. Det er effektivt.Effektivt er det også at båten er utstyrtmed ekstra mye lys. Det gjørat de kan lyse opp overflaten overstore avstander.- Vi får den lett opp på en henger,og kan dermed frakte båten dit deter redningsoperasjoner.Både sivilforsvaret og politiet harhatt god nytte av båten, og hjelpekorpsetstiller villig opp på kortvarsel. Fra mai til oktober har dedøgnvakt, men de er i beredskaphele året. De er også ute vinterstid.- En spennende hverdagÅ ha det utstyret som skal til foren vellykket redningsoperasjon ergull verdt, både for den som er ivansker, men også for mannskapet,som teller rundt aktive 15 hjelpekorpsere.Det ligger mye treningbak, ikke minst for å lære seg åhåndtere det nye utstyret. Men atdet er en fryd å ha en slik båt, er detliten tvil om.Å være i båttjenesten er spennende.Vær, vind og sjø skalhåndteres, og det er mange uliketyper oppdrag. Det å samarbeideer også utfordrende og spennende,både samarbeide internt, og det åsamarbeide med andre etater. Vijobber alle sammen for ett fellesmål, som er å redde dem som er inød, sier Kassan.Tekst og foto: Therese Eskelund


Røde Kors aktuelt 3”- Håpet er atvi skal fungeresom en flytendevaktstasjon.Havets hverdagshelterKommer du i trøbbel på elleri nærheten av sjøen, er detflere der ute til å hjelpe deg.Noen av dem er Horten Røde Kors’ hjelpekorsbåttjeneste. Med et mannskapsom består av fem lag, bestående av tre tilfire personer, er de på vakt døgnet rundtfra påske til oktober. I sin nyinnkjøpte,men ikke ferdig oppussa Targa på 31 fotog med en toppfart på 34 knop, settervi ut fra Rustadbrygga i Horten og setterkurs mot Borrestranda. Et typisk sted derbåttjenesten vil være synlig, for der erdet båthavn, badestrand, campingplassog turområder.Firehjulstrekker på vannetNår vi stevner ut fra havna, kan leder JanEinar Nornes i båttjenesten fortelle at deer godt fornøyd med den nye båten.- Den går under betegnelsen «havetsfirehjulstrekker», så nå sitter vi ikke fast,enda vi har prøvd i hardt vær. Til nå harvi vært ute i stiv kuling uten problemer,så denne tåler en del. Noen sier den tålermer enn mannskapet, sier han og smiler.Samtidig som vi drar ut, blir Tjøme radiovarslet, slik at de vet at vi er på vannetdersom noe skulle skje om mannskapetmå tre støttende til. Om sommeren,når det er rullerende vaktordning, skalmannskapet være på plass innen tjueminutter.Med på øvelseVi skal være med på mann over bordøvelseved Borrestranda, og jammenkler de på seg overlevelsesdrakter oghopper til sjøs, enda det er i slutten avvinteren og snøen så vidt er gått. LisaHøyås, som er leder for hjelpekorpset,hopper uti rett etter Gordon Clarke. Åøve på alle slags situasjoner som kanoppstå er viktig. I tillegg er noe av utstyreti båten nytt for mannskapet.- Man trener med sitt lag, slik at man ersamspilte. Samtidig er det viktig å hafastlagte rutiner, slik at man kan rulleremellom lagene, forteller Nornes videre.Og med ny båt har det også åpnet segnye muligheter. Her er det plass til åovernatte, det er kokemuligheter og deter toalett om bord.- Håpet er at vi skal fungere som en flytendevaktstasjon, der folk overnatteri båten, og at vi kan fungere som basefor de mindre båtene ved for eksempelsøk i strandsonen. Vi reiser også rundtog driver forebyggende arbeid der visnakker med folk om førstehjelp, sjøsikkerhetog generelt engasjement, sierhan.Tekst og foto: Therese EskelundRedder deg i elvaDet finnes flere typer vannredning, og i Lardal Røde Kors erde spesialtrent på elveredning og redning i stille vann.Leder Olav Haugo forteller at båttjenestenderes hjelper til ved alle redningsaksjoner,og at båten de har, kan brukesder det trengs. Lardal kommune er ikkeved sjøen, og derfor er det elveredningog stille vann de først og fremst trenermannskapene sine i her. Men som kjentskal en hjelpekorpser være klar for detmeste. Og går fellesalarmen, da er alleklare til dyst.- Vi bistår politiet, uansett hva det måtteinnebære. Vestfold fylke er ikke stort, ogvi kan være med overalt. Mannskapenevåre er alltid i beredskap, og vi er medpå alle typer redningsoppdrag. Menvårt eget nærmiljø er preget av fjell ogvidde, forteller Haugo.Til Sjoa for å læreI Lardal Røde Kors har de hjelpekorpseremed spisskompetanse på redning ielv og stille vann. Den treningen får deved Røde Kors sine ressurssentra, somressurssenteret i Sjoa. Her ligger forholdenetil rette for nettopp dette. Forelveredning byr på andre utfordringerenn redning i sjø.- Det å kunne teknikkene for søk i elvog strømmende vann er viktig. Det er etkrevende, men spennende kurs.Tekst og foto: Therese Eskelund


4 Røde Kors aktueltRøde Kors Båttjenestei VestfoldI beredskap for din sikkerhetBåttjenesten består av frivillige sombemanner Røde Kors båtene som erstasjonert ulike steder i Vestfold. Deter båttjeneste følgende steder: Svelvik,Horten, Tjøme & Hvasser, Sandefjord ogLardal. Båtene er av ulike slag men allehar følgende utstyr om bord; førstehjelpsutstyr,hjertestarter, slepeutstyr,lensepumpe. I tillegg har båtene tilSvelvik og Tjøme & Hvasser natt kamera.Båtene er bemannet av frivillige somhar gått kurs og fått opplæring slik at dekan bistå i ulike typer redningsoppdrag,alt fra sanitetstjeneste, motorhavari oggjenoppliving.Vestfold fylkeSande Røde KorsFoto: Trine AndersenSvelvik Røde KorsHolmestrand Røde KorsRøde Kors båten LardalBåten står på henger i Lardal. Kontaktes via TjømeRadio på Maritim VHF kanal 16 eller tlf: 120. Kan ogsåkontaktes på: 917 63 270Lardal Røde KorsRe Røde KorsHorten Røde KorsRøde Kors båten SvelvikBåten ligger til kai i Reima marina.Kontaktes via Tjøme Radio på MaritimVHF kanal 16 eller tlf: 120.Kan også varsles på tlf: 913 43 301Andebu Røde KorsTønsberg Røde KorsStokkeRøde KorsNøtterøy Røde KorsRøde Kors båten HortenBåten ligger til kai i Horten gjestehavn.Kontaktes via Tjøme Radio på MaritimVHF kanal 16 eller tlf: 120.Kan også kontaktes på tlf: 988 92 838Røde Kors båten SandefjordBåten ligger til ved Fjellvik.Kontaktes via Tjøme Radio påMaritim VHF kanal 16 eller tlf: 120.Kan også kontaktes på: 902 56 713Sandefjord Røde KorsTjøme og HvasserRøde KorsLarvik Røde KorsVil du bli med i båttjenesten?Ta kontakt med Vestfold Røde Kors på tlf. 05003eller se våre nettsider: www.rodekors.no/vestfoldRøde Kors båten TjømeBåten ligger til kai på Ferjeodden.Kontaktes via Tjøme Radio på MaritimVHF kanal 16 eller tlf: 120.Kan også kontaktes på: 33 39 26 00


Røde Kors aktuelt 5En RØFFerefritidsaktivitetBli med RØFF, og lær om naturenrundt deg samtidigsom du får nyttig kunnskapom hvordan å ferdes ute!ogsåBarn og unge lærer sjøvettSommer og badesesongen er her og det var mange som fulgte ekstra godt med da dehadde sjøvett- og badevettreglene som tema.Snart badesesong- Snart kommer sommeren, og da skalvi jo både på stranda og mange skalbade. Så da er det fint å kunne badevettreglene,sier Thomas Låhne fraRøde Kors Hjelpekorps, og lurer på omnoen vet hva den viktigste badevettregelener. Noen foreslår at det er og aldribade alene, men regel nummer en,det er å kunne svømme.- Ikke vær redde for å gå ut i vannet forå prøve. Å kunne flyte og holde hodetover vannet, det er viktig, sier Thomas.Regel nummer to er det som ble foreslåttførst, nemlig at du ikke skal badealene.- Hvorfor det, spør foredragsholderen.- For da kan ingen hjelpe deg.- Eller hvis du blir sliten, og ikke klarer åflyte, foreslås det.- Men hvis du kan svømme, kan du ikkebade alene likevel, spør noen.- Jeg anbefaler det ikke, for det kanskje noe, som at du blir redd, eller kanskjeikke klarer å komme deg opp etterat du har hoppet uti. Da er det fintå være to.Å hoppe og stupe er gøyDu skal heller aldri skal hoppe ellerstupe uti uten at du vet hvor grunt deter.- Noen synes også at det er ekkelt medting på bunnen. Da er det lurt å gå uti,istedenfor å hoppe, sier Låhne. Da erdet noen som spør om de kan hengeseg fast i sjøgress og om det er farlig.- Hvis du er ute og svømmer, og dukommer borti noe som er ekkelt, er detBadevettreglenepå 1 – 2 – 3 !1. Lær å svømme.2. Bad aldri alene.3. Bad ikke når du er sulten, likefort gjort å svelge litt vann, og det erikke så behagelig, sier han, og forklarerdette med brennmaneter, og at manbør holde seg borte fra dem. De kannemlig brenne.Regel nummer fem er å svømme langsland, og aldri svømme under stupebretteller brygger. Ungene synes dethøres lurt ut å svømme langs land, forda kan de holde seg fast og kommeopp hvis de blir slitne. Men at de ikkeskal svømme under stupebrett, syntesde er litt rart. Kanskje det er fordi det erså dypt der?- Det er egentlig ikke derfor, men noenkan hoppe på deg. Og å svømme underbrygger er farlig fordi det kan kommebølger, og da kan du slå hodet ibrygga, forklarer Thomas. Alle er enigei det, og enige om at de i hvert fall ikkeskulle svømme under noe mer.Ikke dytt noen med mobil?Regel nummer seks er at du aldri mådytte noen ut i vannet. Thomas lurerpå om noen vet hvorfor.- De kan jo ha mobiltelefonen i lomma,foreslås det.- Eller de kan bli redde.Og det siste stemmer.- Å dytte noen ut i vannet er ikke lov.Da kan den andre bli redd, sier han. Ogdet henger også sammen med regelnummer syv. Dukk aldri noen undervann.- Det kan skremme den andre så at deikke har lyst til å bade mer. Og man kanbli uvenner også. Men det viktigste erat det er farlig, forklarer Thomas.etter at du har spist, eller når duer påvirket av rusmidler.4. Stup ikke uten videre uten å vitehvor grunt det er.5. Svøm langs land. Svøm ikke underbrygger eller foran stupbrett.6. Dytt ikke andre ut i vannet.Så følger regelen som mange ungekanskje ikke helt klarer å følge. Nemligå gå på land hvis du er kald eller følerdeg dårlig.- Selv om unger på deres alder gjernevil bade uansett om de synes det erkaldt, så må vi være enige om dette.Er vi enige om at man går på land hvisman fryser, spør Thomas forsamlingen,som nikker samtykkende.Redningsvest er viktigSå til de to siste reglene, før alle sammenfår en oppgave etterpå.- Ikke rop på hjelp hvis du ikke trengerhjelp, sier Thomas. Så er det den sisteregelen, som er å bruke godkjent redningsvest.Så stiller han alle sammennoen spørsmål om det å være ved vannetog det å bade.- Hva gjør dere hvis dere trenger hjelp?Det er det ingen som vet helt.- Da roper dere. Og hvis noen i vannetroper på hjelp, hva gjør dere da?- Kanskje jeg kan hente en voksen, lurernoen på.Og det er ikke så dumt. Og det å ropeog vinke samtidig er også lurt, for dafår man mer oppmerksomhet.- Du kan også bruke mobiltelefonenog ringe etter hjelp, og bruke en sånnlivbøye som det på mange strenderog kaste uti, sier Låhne, som også sierat det kan være lurt å løpe etter hjelp.Men det viktigste er å lære segå svømme, og å lære seg nødnummeret113.Tekst: Therese EskelundFoto: Norges Røde Kors7. Dukk aldri noen under vann.8. Gå på land hvis du føler deg kaldeller uvel.9. Rop om hjelp bare hvis du er i fare- Aldri ellers.10. Bruk godkjent redningsvest.Røde Kors’ ferskeste skudd på stammenheter Røff. Og hjelpekorpset i Horten varraskt ute med å komme i gang med tilbudetfor unge mellom 13 og 16 år. I dagskal vi ut på tur og lage en tretrettes menypå bålet. Her står friluftsliv og førstehjelpi høysetet, og derav også navnet Røff.Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp blirRøff, og her læres alt inn ved å gjøre deti praksis.Ut på turFriluftsaktivitetene deles opp i sommerogvinteraktiviteter, og her får man væremed på så mangt. Med våren i anmarsjskal altså Røff-gruppa i Horten på turtil Borrevannet for å lage mat på bålet.Utover våren og sommeren vil de ogsåha båtturer og lære livredning i vann.Kart og kompass hører også med, og daogså sjøkart.- Vi prøvde å gå i sjøen med overlevelsesdrakt,men da var det fremdeles litt kaldt,minnes leder Maylen Andersen, som harmed alt som trengs for at Røff-gruppaskal få egg kokt i potet til forrett, innbaktpizza til hovedrett og banansplitt til dessert.- Vi har også kastet med livline, mensiden gruppa er relativt ny, vil det blirflere aktiviteter som har med sjø og vannå gjøre framover nå som været tillatterdet, forteller hun.- Kjempegøy!Som Røff-deltaker kan du ha det gøysammen med vennene dine og samtidiglære deg nyttige ting om førstehjelp ogdet å være ute i naturen. Dessuten lærerdu samhold, ansvar og ledelse gjennomsamarbeid. Og det er veldig, veldig gøy.Hvor ellers får du prøve å kaste deg i vannetmed en overlevelsesdrakt, stroppenoen fast til et backboard og frakte «pasienten»over i båt, eller bli halt om bord iRøde Kors-båten i redningsnettet? Det erbare noe av det du får oppleve.- Dette er kjempegøy, sier de rundt bålet,og spiser innbakt pizza. - Men det må davære kjekt å kunne også, undrer vi.- Ja, veldig. Her lærer alle førstehjelp ogden grunnleggende livredningen, ogsåved drukning, så det er god kunnskap åha med videre.Tekst og foto: Therese Eskelund


6 Røde Kors aktueltKurt Nilsen og Marion Ravn er to av artistene som stiller på konserten 12. juli.Minnekonsert ilsen&Marion og fokusMinnekonserten:RavnTorsdag 12. juli, kl. 20.00Verdens Endepå sjøsikkerhet“Dørene” åpnes 18.30.Billetter kjøpes via Billettservice.Barn inntil 16 år kr 200,-Voksne kr 400,-Overskuddet går uavkortetKurt Nilsen&til Tjøme & Hvasser Røde KorsMarionDe to guttene Ola Christopher Bakker Hvasser Røde Kors hjelpekorps, somHjelpekorpsOla og Frikk var to livsgladeog Frikk Oscar Gunnari fra Bærum rakk gjorde uvurderlig innsats for å finnegutter som mistet livet i denikke å bli mer enn 20 og 19 år. Nå håper og redde de to guttene.Antrekk på konserten:tragiske båtulykken på Tjøme moren til Frikk at andre foreldre skalRedningsvestslippe å oppleve det samme. De to unggutteneomkom i en båtulykke i Vren-Arthur Buchard. - Det viktigste budska-En av initiativtagerne til konserten erDe første som møter opp iført redningsvestfår en liten overraskelse.natt til 12. juli sist sommer. Nåinviter Ola og Frikks venner gensundet sist sommer. Ingen av dem pet her er rett og slett: bruk redningsvest!Konserten er også startskuddet fortil minnekonsert.brukte redningsvest.Nå skal det arrangeres en konsert på Røde Kors sin sommerkampanje: TryggTekst: Therese EskelundVerdens Ende til inntekt for Tjøme & Sommer.To båtvante gutterBerømmer Røde KorsMed minnekonserten håper arrangørene,der Arthur Buchard for øvriger en av initiativtakerne, å få inn mestmulig penger for å støtte det lokale hjelpekorpset.– Vi har bodd ved siden avRøde Kors på Ferjeodden bestandig. Dethar vært en trygghet. De har alltid hjulpetoss, og de gjorde en innsats da gut-Anne r som Mette mistet Nørstrud livet er moren i den til tragiske Frikk, tene båtulykken våre druknet. på Dette Nøtterøy var en ulykke natt til Her 12. ser vi juli bla sist vennene sommer. til Ola og Frikk Nå som inviterer initiativtagere Ola til & Minnekonserten. Frikks Venner til minneceog refunderes ikke. Barn inntil 16 år kr. 200,- Voksne, kr. 400,- . Overskuddet går uavkortet til Tjøme og Hvasser Rødeeller «Frikken», som venner og familieKors.kalte han. Med sommersted på Grindholmen,har de tilbrakt mang en sommerher. Den julinatta i fjor endret livetseg i løpet av få sekunder. Frikken ogbestevennen, Ola, var på vei hjem, ogsom skjedde hjemme, in - din Livsforsikring på Sjøen.helt uforklarlig, for Frikken var så godpå sjøen. Fra han var bitteliten har hanholdt på med båt. Jeg følte meg alltidtrygg i hans nærvær. Vennene begynteå dykke etter dem med det samme, ogKampanjen går av stabelen 12. juli, medminnekonserten på Verdens Ende. Derettergår turen videre til sør-østlandet.Det blir demonstrasjon av rednings-stederedningsvesten - din Livsforsikring vester, livredning, kameratredning, på Sjøen.de fikk varslet Røde Kors. Jeg ble vekkettil kaoset, sier hun. Men livene til de tobarndomsvennene var ikke til å redde.Begge omkom.”- Dette var en ulykkevårt eget nærmiljø, der duikke tror at slikt kan skjeRøde Kors sommerkampanje førstehjelp ved småskader. I tillegg blirmoren, som kjente sønnens båtvanerdet konkurranser, tips til feriefolket fra– Trygg Sommer - har dettegodt og visste at han var en ansvarligRøde Kors, og mye mer.budskapet: Redningsvestenog flink båtfører, tenkte at han var trygg.Så, til deg som ønsker å lære mer omHelt la og til en Frikk av naboene var to i livsglade sundet ringte. kamerater som mistet livet i den tragiske – din livsforsikring båtulykken på sjøen hvordan man opptrer når ulykken erNøtterøy natt til 12. juli sist sommer. Nå invitereDet hadde skjedd en ulykke. – Det erute; Møt opp når Røde Kors kommersom skjedde hjemme, i vårt eget nær-nsert. Billetter kjøpes via Billettservice og refunderes ikke. Barn inntil 16 år kr. 200,- Voksne, kr. 400,- . Overskuddet går uavkortet tmiljø, der du ikke tror at slikt kan skje.Det viser at det å bruke redningsvest erutrolig viktig, selv over korte avstander,sier Nørstrud.Tekst: Therese EskelundFoto: Even Sparre KnudsenSommerkampanjen ”Trygg Sommer”varsling, ”hjerte og lunge redning”, ogmed sommerkampanjen ”Trygg Sommer”.Følg med i lokale media, eller påRøde Kors sine nettsider, for å vite merom tidspunkter og nøyaktige oppmøte


Røde Kors aktuelt 7Ferjeodden på Tjøme- et nasjonalt opplæringssenter”- Dette minnerfolk om å brukeredningsvest,uansett alder.Tjøme & Hvasser Røde KorsHjelpekorps driver Nasjonaltopplæringssenter for vannogsjøredning på Ferjeodden.Senteret driver opplæringfor Røde Kors mannskap ogprivatpersoner.Senteret er døgnbemannet med minimum4 personer alle helger i året, i tilleggtil skolens ferier. - Dette er et tilbudtil alle som ferdes i skjærgården, påsjøen og på land. Skulle man få behovfor assistanse på den ene eller andremåten, så ta kontakt med oss. Og såer det lov å ta turen innom også, sierAtle Rønning, leder for Tjøme & HvasserRøde Kors hjelpekorps.Hvordan oppfører folk seg på sjøen?- De aller fleste som ferdes i båt er flinke,de tenker sikkerhet og oppfører segveldig bra. Mange har lagt mye penger ibåten og er godt utstyrt med sikkerhetsutstyrog det man trenger for å ferdestrygt på sjøen.Men, vi ser også at noen har utstyreti orden men mangler kompetanseog kunnskap om hvordan dette skalbrukes. I tillegg har mange båter medstore motorer som kan gå svært raskt.Skulle noe uforutsett skje under høyfart er sannsynligheten for at det gårgalt til stede.Men, som sagt, de aller fleste er flinkeog koser seg på vannet, sier Rønning.Hva kan dere tilby de som vil læremer om det å ferdes på sjøen?- Her kan man ta båtførerprøven. Viarrangerer flere kurs i løpet av året, såer man interessert, så er det bare å takontakt. Denne prøven er obligatoriskfor alle som er født etter 1980. Man kanogså ta kystskipper sertifikat her. Det ertypen D15L. Og så har vi VHF kurs. Deter nytt av året, forteller lederen for hjelpekorpsetpå Tjøme & Hvasser.Hvordan tar man kontakt med deredersom man trenger assistanse påsjøen?- Da kan man gjøre en av to ting. Entenbruke Maritim VHF kanal 16, eller mankan kontakte Tjøme Radio på tlf: 120.Vi har en varslingstid på 30 minutter påhverdager og ca 5 minutter i helger ogferier. Men, det kan selvfølgelig væregrunner til at det kan ta lengre tid av ogtil, sier Rønning. - Vi har ca 150 oppdragi året og har mange fornøyde ”kunder”som er glad for at det var noen der til åbistå dem når de trengte hjelp.Hva er oppfordringen til folk somferdes på sjøen?- Det er enkelt å svare på: Bruk redningsvest!Det kan ikke sies for ofte. Deter en rimelig livsforsikring. Vi haddemange drukningsulykker i fjor sommerher i Vestfoldskjærgården, som kanskjekunne endt med et annet utfall dersomdet var brukt redningsvest. Og en tingtil: ikke stress. Ta det med ro når du erpå vannet. Da har du bedre sjanser forå få en fin opplevelse, og skulle noehende så har du roen til å tenke klart ogtenke sikkerhet.Tjøme & HvasserRøde Kors Hjelpekorps:Tlf: 33 39 26 00Leder: Atle RønningE-post: korpsleder@tjomerkh.nowww.tjomerkh.noTekst: Kristin GjelstadFoto: Even Sparre Knudsen– Vi har mye vi kanbruke pengene påTjøme og Hvasser Røde Korser de svært takknemlige forpengegaven. Der har denok å bruke pengene på.Stadig oppgradering av utstyr, opplæringav mannskaper og en båt sombegynner å trekke på åra, er eksemplerpå hva de kan tenke seg å brukepengene til. Også etter begravelsentil de to guttene fikk hjelpekorpset enpengegave. – Det var uvirkelig at en slikulykke kunne skje. Å bruke redningsvestkan redde liv, og pengegaven kommertil å gå til vårt hovedfokus, som ersikkerhet på sjøen, sier korpsleder AtleRønning i Tjøme og Hvasser Røde Korshjelpekorps. Rønning understreker atdet ikke er pengene som er det viktigstefor dem, og at de setter utrolig storpris på det initiativet som er tatt av Olaog Frikks venner. – Dette minner folkom å bruke redningsvest, uansett alder.Slike episoder er så triste, og det er heltuvirkelig at så fin ungdom skal miste livetslik, sier korpslederen. Dersom ulykkensom kostet de to guttene livet, kanlære noen andre å bruke redningsvest,er et viktig mål nådd. Men hjelpekorpsethar også nok å bruke pengene deeventuelt vil få inn på. – Vi bruker utalligedugnadstimer på å få inn penger.Nå kan kanskje disse timene brukes til åhjelpe andre. Slik kan vi bli enda bedreog yte enda mer hjelp. Vi er veldig takknemlige,sier hanTekst: Therese EskelundFoto: Per Flåthe/Dagbladet


CMYCMMYCYCMYK8 Røde Kors aktueltMaskinentreprenørTAS ASBerg, Høyjord,3158 AndebuANDEBUTlf. 41 30 15 15HORTENBromsv. 23, 3183 HortenTlf. 33 04 59 87k.lang@online.noNordre Kullerød 19,3241 SandefjordTlf. 33 48 22 60www.telefast.noStøtter Sandefjord Røde KorsBorreveien 18, 3186 HortenTlf. 33 04 60 64SANDEFJORDSVELVIKKontortid: 9-13Tlf. 33 44 41 00 Fax. 33 44 41 01office@vidaraasen.nowww.vidaraasen.noØstlandetBrønn ogEnergiboringMiki Regnskap ASThor Dahlsgt. 1-33210 SandefjordTlf. 33 47 09 30Støtter Sandefjord Røde KorsHOLMESTRANDHOLMESTRAND OG OMEGNSREGNSKAPSSENTRAL ANSETABLERT 1952Aut. regnskapsførerLanggt. 23, 3080 HolmestrandTlf. 33 05 14 30AS ESABFrankendalsv. 97, 3274 LarvikTlf. 33 12 10 00Fax. 33 11 52 03www.esab.noLARVIKVi driver med opplag av båtersamt reparasjoner og service.Langgrunn , 3186 HortenTlf: 33 04 30 00www.fritzoe.noStøtter Larvik Røde KorsFramnesMaritime ASLangestrandsv. 15, 3222 SandefjordTlf. 33 42 80 00 Fax. 33 42 84 20www.framnes-maritime.noTJØMETollbugt. 10, 3187 HortenTlf. 33 03 07 50www.vikingsped.noGipø Bo- ogBehandlingssenterHjemsengv. 7,3140 BorgheimTlf. 33 40 23 01Takker besøkstjenestenErling Freitag ASBjellandv. 26, 3172 VearTlf. 33 34 98 50Fax. 33 34 98 60HORTENNedrev. 8 – Bygg 183183 Hortenwww.hsr.noMETSO_LOGO_CMYK_pc.pdf 21.5.2008 10:21:12Sande kommuneStøtter Røde KorselektroentrepenørGecom ASTlf: 33 04 98 80www.gecom.noNØTTERØY SANDE SANDEFJORDSTOKKESandefjordBredbånd KFPb. 1317, 3205 SandefjordTlf. 33 41 69 50www.sfjbb.noSVELVIKMETSO_LOGO_CMYK_pc.pdf 21.5.2008 10:21:12STRØMMRØRLEGGERBEDRIFT ASIndustrigt. 2,3060 Svelviktlf. 33 33 84 53 Tlf: 33 77 23 79TØNSBERGRevisjonsfirmaetÅsvang & Co ASMunkegt. 3, 3126 TønsbergTlf. 33 30 00 80Fax. 33 30 00 81SORGEn verdig begravelse fjernerikke sorgen, men gjør denenklere å bære.SORGEn verdig begravelse fjernerikke sorgen, men gjør denenklere å bære.Broen 5D, 3170 SemMob. 91 36 90 00Fax. 33 37 06 99www.eldevikbygg.no 24t: 33 38 12 00Storgt. 35, 3060 SvelvikTlf. 33 77 20 33Fax. 33 77 37 04Storgt. 20, 3126 TønsbergLindholmvn. 39,3145 TjømeTlf. 33 30 33 20Zeinertønsberg@nordea.noMåkevn. 1, 3112 TønsbergTlf. 33 35 81 00 Fax. 33 35 81 01TØNSBERGH. Wilhelmsens allé 3-5, 3116 TønsbergNøtterøy & Tjømebegravelsesbyrå 33 38 47 00H. Wilhelmsens allé 3-5, 3116 TønsbergStokke begravelsesbyrå 33 33 67 57Nøtterøy Re begravelsesbyrå & Tjøme 33 06 22 9024t tlf: 33 38 12 00begravelsesbyrå 33 38 47 00Stokke begravelsesbyrå 33 33 67 57www.klemmetsby-firing.noRe begravelsesbyrå 33 06 22 90Rødsgt. 36, 3145 TjømeTlf. 33 51 20 00www.nav.noTØNSBERGLinneaKompetansesenterSt. Olavsgt. 4, 3126 TønsbergTlf 33 30 70 10Fax. 33 30 70 11EVEN CUDRIO ASBarkåkervn 47,3157 BarkåkerTlf. 33 00 31 00E-post: even@evencudrio.noRica HavnaHotelHavnav. 50, 3145 TjømeTlf. 33 30 30 00www.rica.no/havnaFriheten til å velgeFARMANDSTREDETJernbanegt. 1D, 3110 TønsbergTlf: 33 01 86 00CMTlf: 815 22 130Ywww.alektum.noCMMYCYCMYKHalfdan Wilhelmsens Allè 48, 3117 TønsbergTlf. 33 37 83 33 • Fax. 33 37 83 34VÅLERHøyer Finseth AS- Rådgivende ingeniører i byggeteknikk- prosjektadministrasjon - brannteknikk - taksering- antikvarisk rehabilitering - bygningsfysikkwww.hoyerfinseth.noTønsberg Elektriske ASSeverin Kjærsv. 45, 3117 TønsbergTlf. 33 37 99 90Fax. 33 37 79 91Borgerskogen 153160 StokkeBorgerskogen 153160 Stokkewww.metso.comwww.metso.comBrødrene MørkenTransport ASPb. 7, 3164 RevetalTlf. 33 39 61 60Fax. 33 39 78 1724t: 33 38 12 00www.klemmetsby-firing.noTLF 330 16 336 - Borgeskogen 49, 3160 Stokke - www.lauritsen.noTotalleverandør innen fysisk områdesikringTomChristoffersen ASSiviløkonom/Registrert revisorEt glassklart valg for degsom liker personlig omtanke.Tlf. 090 09 • bilglass.noTomCon ASAutorisertregnskapsførerselskapKilengaten 15, 3117 TønsbergTlf. 33 00 48 80 • Tom Christoffersen 911 06 500E-post: tom@tomcon.noMed over 85 avdelinger erRiis Bilglass Norges størstebilglasskjede.Velkommen til oss når du trenger åreparere eller bytte frontruten påalle typer kjøretøy. Vi skifter bilglassuansett merke eller modell.Træleborgodden 6, 3112 TønsbergTlf. 02316Kilengaten 20,3117 TønsbergTlf. 33 34 97 77Fax. 33 34 97 87www.holgers.noyesHaslestad Byggevare ASHaslestadlinna 303090 HofTlf. 33 09 55 50Fax. 33 09 55 15www.xlbygg.noVÅLE___________________________Våle Regnskapskontor BASkaugv. 2, 3178 VåleTlf. 33 06 45 00Kongsberg MaritimePb. 11, 3191 HortenTlf.: 33 03 41 00www.kongsberg.comVÅLE___________________________Stålprofil ASPb. 48, 3174 RevetalTlf. 33 06 53 00HOLMESTRAND___________________________Klavenes Industriservice ASIndustrivn. 2, 3080 HolmestrandTlf. 33 05 31 59___________________________HORTEN___________________________Stevid Elektro ASElgstien 22, 3188 HortenTlf. 33 04 12 52___________________________Seagull ASGamlev. 36, 3189 HortenTlf. 33 04 79 30___________________________LARVIK___________________________Det nasjonale aldershjem forsjømenn i StavernStorgt. 22, 3290 StavernTlf. 33 16 53 50___________________________Edgar Berthelsen ASElveveien 54, 3262 LarvikTlf. 33 13 79 00 - www.berthelsen.no___________________________Larvik Kobber & Blikk ASElvev. 150, 3271 LarvikTlf. 33 12 02 22___________________________SANDE___________________________Økonomitorget Sande ASPb. 40, 3070 Sande i VestfoldTlf. 33 78 99 10___________________________SANDEFJORD___________________________Nordrum Elektro ASLahellevn. 150, 3218 SandefjordTlf. 905 61 837___________________________Tannklinikken Marisol ASDronningensg. 5, 3211 SandefjordTlf. 33 46 61 33


Vekstra Nordre Vestfold SAAvd. Sande: Revåveien 45, 3070 Sande • Tlf. 33 09 82 00Avd. Holmestrand: Vesthøyvn. 19, 3080 Holmestrandvnv@vekstra.noBertel O. SteenVestfold ASFurulundKro & MotelVi serverer tradisjonell norsk husmannskost. Menyener rikholdig og tilbyr mange muligheter innenfor fisk,kjøtt, lunsjretter, supper og egen barnemeny.Vi tilbyr også overnatting.Stokke Ravei 158, 3160 StokkeTelefon: 33 36 38 00Røde Kors aktuelt 9Kilengt. 13117 TønsbergTlf: 33 00 30 60Fax: 33 00 30 61Mob: 915 30 919www.enterrevisjon.noRÅBEKKENAvd. Tønsberg: Dikeveien 33 1. Telefon 37 69 360039 00Avd. Larvik: 33 11 35 10Avd. Sandefjord (Skolmar) 33 48 80 00Møllegt. 9,3111 TønsbergTlf. 03000Saga Regnskap Tønsberg ASBesøk oss i flotte lokaler iTræleborgodden 6 på Stensarmen, TønsbergVi har gratis parkeringTlf 40 00 18 30 Epost: tonsberg@sagaservices.noWebside: www.sagaservices.no/tonsbergMesterlysScandialys ASKongegata 31,3256 LarvikTlf. 33 18 13 30Knut J. Nesset ASVi utfører septiksuging, høytrykkspyling,TV Inspeksjon,tankrensing, olje- og spesialavfallReservatv. 6, 3118 TønsbergTelefon: 33 32 85 15 Mobiltlf.: 911 88 500Strømmveien 55, 3060 SvelvikTlf. 33 77 25 63www.homannsberget.noElvevn. 140,3271 LarvikTlf. 09300God sommerfra Aquafrisk-treningog fysioterapi NøtterøyTlf: 95 00 32 00post@aquafrisk.noSjølystsenteretFoto: Jan Lillehamrewww.fagforbundet.no/vestfoldJKE DESIGNKOMMER NYANNONSEPer Mknr. 299908Totalleverandør av regnskapstjenester,økonomisk rådgivning, samt årsoppgjør.Våre tjenester omfatter alt innen bilagsregistrering,fakturererig, lønn, betalingsformidling, rapportering og rådgivning.Vi ferdigstiller årsoppgjøret med tilhørende ligningspapirer og selv-angivelserfor aksjeselskaper, enkeltpersonforetak og andre selskapsformer.Nygårdsvn. 84, 3221 Sandefjord, Tlf. 33 48 03 20, Fax. 33 48 03 21e-mail: post@masterregnskap.no- godt arbeid til riktig prisHovedentrepenør julegater- snørydding/strøing - hagedesign- råd og veiledningVedlikehold grøntanlegg - natursteinsplenog plantearbeider - servicebedriftVelleveien 15 - 2118 TØNSBERGTlf. 99 11 60 00 - Fax. 94 77 04 76post@strandman.nowww.strandman.noVi takker alle våre annonsører for den flotte støtten!


10 Røde Kors aktueltSkjønnheim, 3060 SvelvikTlf. 33 77 22 88Fax. 33 77 38 22Åpningstider:9-21 9-20nordens ledenderådgiver innen plan,design og teknikkwww.ramboll.noKjærlighetsstien 28, 3112 TønsbergTlf. 24 03 12 00SANDEFJORD___________________________Mosserød Gartneri ASMosserødv. 46, 3226 SandefjordTlf. 33 47 55 93___________________________PEC Sandefjord ASGjekstadveien 5, 3218 SandefjordTlf. 33 42 62 50 - www.pec.no___________________________STOKKE___________________________RMIG ASLillevahrskogen, 3160 StokkeTlf. 33 33 66 66___________________________Mur & Fasadearbeider ASHumlev. 43, 3172 VearTlf. 95 74 55 51___________________________Godtutvalg tilbaderommetPusse oppbadet?Vi tar totalansvaretfor prosjekteringog utførelseMeld deg som blodgiver her:Sykehuset i Vestfold - Larvik tlf: 33 16 45 96Vestfold BondelagGjennestadtunet 85, 3160 StokkeTlf. 33 36 32 00___________________________Dahlen Brødrene ASMarihønev. 42, 3172 VearTlf. 33 33 26 54___________________________Skalleberg GartneriBredholt, 3160 StokkeTlf. 33 33 60 41___________________________Telefon: 33 34 55 50Døgnvakt: 980 99 000olafb@terjesen.nowww.terjesen.noSykehuset i Vestfold - Sandefjord tlf: 33 4565 663921Sykehuset i Vestfold - Tønsberg tlf: 33 34 30 75Støtter Røde Kors sitt Blodprogramwww.giblod.noVestfold Trafo Energi ASLillevarskogen 28, 3160 StokkeTlf. 33 36 39 60___________________________TJØME___________________________Bayer AS Bayer CropsciencePb. 43, 3165 TjømeTlf. 33 39 04 04leie avmaskiner og utstyr– eT GODT valG FOR DeG!Norgips nye Standardstender dB+er også en lydstenderBAS Maskinutleie AS er et nyetablert selskap. Vi har likevel lang erfaring fra entreprenørbransjen. Imer en 60 år har vi gitt råd og veiledning om utleie av maskiner og utstyr som brukes på byggeplasseri Vestfold, Buskerud og Telemark.Noe av produktspekteret vårt er brakker, teleskoptrucker, rullestillas, byggjerder for å nevne noe. Vihar egen elektroavdeling for provstrøm. Listen er lang. Vi har også et variert produktspekter innenbyggmaskiner.Ta gjerne kontakt med oss så gir vi deg gjerne veiledning for å sikre at du får det utstyret du trenger.– Og det til en konkurransedyktig pris.BaS MaskinutleieAvdeling HofIndustriveien 18, 3090 HofTelefon: 33 05 85 15Telefaks: 33 05 88 20Eller ta direkte kontakt medRunar Evensen, 918 50 118BAS Maskinutleie er et nyetablert selskap. Selskapet driver med utleie av maskiner og utstyr til prosjekter innen bygg og anlegg,og har 28 ansatte. Vi er lokalisert på Hof i Vestfold, Lindeberg i Sørum/Frogner, Gjøvik og Grålum i Østfold.Norgips Norge ASwww.norgips.noNøtterøyVideregående Skole3163 Nøtterøy. Tlf. 33 35 10 00Studiespesialisering ogHelse- og Sosialfaghttp://nvs.vfk.noHvittingfossveien 4733090 HofTlf. 33 09 50 00www.monark-no.comNøtterøyFamilieCampingFjærholmen ASFjærholmveien 53132 HusøysundTlf. 33 38 51 43tlf. 993 33 200Sport 1 RevetalTorgparken, 3174 RevetalTlf. 33 06 26 003164 REVETALTLF: 33 06 49 46DekkteamAvd. Sandefjord ASFokserødvn. 30,3241 SandefjordTlf. 33 47 08 10vestfold@dekkteam.noMatbørsen3160 StokkeTlf. 33 74 43 00Fax. 33 74 43 01Tlf. 33 42 34 20www.vvshuset.noByggmesterReidar Solheim ASv/ Karl F. LandsrødØstv. 525, 3145 TjømeTlf. 95 13 80 02byggmester.klf@epost.noKongev. 753188 HortenTlf: 33 03 18 50www.lilaas.noOptima Regnskap ASBuskveien 15, 3154 TolvsrødTlf. 33 32 67 16Fax. 33 32 81 36Raveien 269 ,3220 SandefjordTlf: 33 45 17 05Berganmoen3277 SteinsholtButikk og verksted, Hvittingfossv. 153 HolmestrandButikk og verksted,Hvittingsfossv. 153HolmestrandKopstadveien 3,3180 Nykirketlf 33 07 19 80ost@agro.no www.agro.noAnvik og DonnavallCampingAnvik, 3294 StavernTlf. 33 19 55 00Revetalgt. 6, 3174 RevetalTlf. 33 06 24 34www.re-el.noDronningensgt. 33211 SandefjordTlf. 33 44 83 20Fax. 33 44 83 21Støtter Sandefjord Røde KorsVestfold Elektro-Diesel A/SStokkeTlf. 33 30 92 60Modul ASHøyjordveien 700,3158 AndebuTl.f 33 43 00 20www.modul-as.noTJØME KOMMUNERødsg. 36, 3145 TjømeTlf: 33 06 78 00www.tjome.kommune.noRegnskap & IT ASRønningen 26, 3145 TjømeTlf. 33 39 15 37Mob. 458 31 888TjøllingBil & Båt AS3280 TjodalyngBåtopplag • Service • ReparasjonerTlf./Fax. 33 19 30 71Mob. 900 19 567Vi takker alle våreannonsører for denflotte støtten!


Ortopediskehjelpemidler ­ livskvalitet på dine premisser• Lang erfaring med proteser, ortoser,korsetter, fotsenger og spesialsko.• Proteser etter gips, skanning ellerdirekte støp (ny protese på 3 timer!)• Ortoser lages i metall, plast eller carbonetter brukers behov og ønske.• Poliklinikk med ortopediske legespesialisterog nevrolog under samme tak.• Fotterapeut med diabeteskompetanse.• Avdelinger i Horten, Tønsberg, Sandefjordog Stavern.Timebestilling33 01 67 50vestfold@ortopediteknikk.noDu trenger ikke gjørealle oppgavene selvLa våre fageksperter bistå deg med kompetanseinnen regnskap, lønn og økonomi• Regnskap• Lønn• Budsjett og prognose• Likviditetsplanlegging• Økonomisk rådgivning• Foretaksetablering• Verdivurderinger• StyresekretærVisma Services, avd. TønsbergTlf: 33 74 48 00E-post: tonsberg@visma.noVisma Services, avd. SandefjordTlf: 40 00 22 80E-post: sandefjord@visma.noRøde Kors aktuelt 11TJØME___________________________Tjøme Rørservice ASØstv. 529, 3145 TjømeTlf. 33 30 33 60___________________________VÅLE___________________________Byggmester/TakstmannMagnar VeggerKonvallstien 3 A, 3178 AndebuTlf. 33 33 93 32Her finner du oss:Kilengaten 15 B, 3117 Tønsberg Tlf 33 01 67 50Helsesenteret Horten Sykehus, Harald Pedersensgt 9, 3182 Horten, Tlf 33 03 60 33Skiringssalvn 24 (ved Sandefjord Sykehus), 3208 Sandefjord, Tlf 33 47 62 20Kysthospitalet (SSR), 3294 Stavern, Tlf 33 11 26 26www.ortopediteknikk.novisma.no/outsourcingVisma Services, avd. LarvikTlf: 33 16 35 00E-post: larvik@visma.notonsberg@norskflid.noOrtopediske hjelpemidler 90x120.indd 1 04.07.2008 09:42:22Havnegaten 7, 3080 HOLMESTRANDTLF: 33 09 95 00 FAX: 33 09 95 01Pukk & Graveservice ASÅrholtveien 23, 3160 StokkeTlf: 33 33 91 61Fax: 33 33 94 73Aut. fotterapaut Anne BergeMan-Fre: 08-18, hver man. til kl. 18.Bygg- og tømrermesterBygg- og tømrermesterM E S T E RM E S T E RHelgerødv. 150, 3233 SandefjordTlf. 33 46 38 00 • Mobil. 91 34 43 90www.torolfstenersenas.noSTØTTER SANDEFJORD RØDE KORSOlsen NauenKlokkestøperi as• KirKeKloKKer• Tårnur• ringemasKiner• KloKKespill• KloKKearmaTur• resTaurering• service6 generasjoners erfaringgaranti og kvalitet siden 1844postboks 2035, no-3103 Tønsberg • Tlf 33 35 90 40 • Fax: 33 35 90 49e-mail: morten@klokkestoperi.no • Besøk oss på: www.klokkestoperi.no


Minnekonsertfor Ola & Frikkchangecommunication.noTorsdag 12. juli kl 20:00Verdens EndeKurt Nilsen&Marion RavnOla og Frikk var to livsglade kamerater som mistet livet i den tragiske båtulykken på Nøtterøy natt til 12. juli sist sommer. Nå inviterer Ola & Frikks Venner til minnekonsert.Billetter kjøpes via Billettservice og refunderes ikke. Barn inntil 16 år kr. 200,- Voksne, kr. 400,- . Overskuddet går uavkortet til Tjøme og Hvasser Røde Kors.Redningsvesten - din Livsforsikring på Sjøen.

More magazines by this user
Similar magazines